You are on page 1of 6

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

FIȘA INSTRUCTIV - TEHNOLOGICĂ nr. 6
pentru lucrarea practică nr. 6
Disciplina: Montarea și exploatarea utilajului electrotehnic și mijloacelor de automatizare
Tema: Exploatarea și repararea aparatelor de protecție
Tipul lecției: De formare a deprinderilor și priceperilor practice
Locul de lucru: laborator

Durata: 12 ore

Obiectul dominant : Aprofundarea cunoștințelor la disciplină.
Obiective operaționale :
Cunoștințe: Aparate de protecție, defecte ale aparatelor de protecție, regimuri anormale de
funcționare a aparatelor de protecție.
Capacități : - însușirea operațiunilor la exploatarea și repararea aparatelor de protecție;
- enumerarea defectelor caracteristice aparatelor de protecție;
- înlăturarea defectelor aparatelor de protecție.
Utilarea locului de muncă : Fișă instructiv tehnologică, aparate de protecție și comandă, instrumente de
diagnosticare, scule, conductoare, sursă de alimentare, schema principială a
tabloului electric, manuale.
Bibliografie :
1. http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/EXPLOATARE-INTRETINEREA-SIREP1551101816.php;
2. https://www.scribd.com/presentation/326976100/2-6-Repararea-Aparatelor-de-Comand%C4%83%C8%98i-de-Protec%C8%9Biei;
3. http://mentenanta.net/mentenanta/instalatii-electrice/#seven.
Cerințele securității muncii și protecției utilajului:
Respectarea cu strictețe a normelor de protecție a muncii în laborator.Întemeieri teoretice la temă:
În cadrul activității de exploatare masurile care trebuiesc luate se împart în 2 categorii:
a) măsuri care trebuie luate la montarea aparatelor;
b) măsuri care trebuie luate în cursul exploatării.
a) La montarea aparatelor se urmăresc următoarele aspecte:
parametrii aparatelor să corespundă cu parametrii instalației și a receptorului;
izolația aparatelor să corespundă NTSM;
aparatele să fie fixate bine în tablouri sau pe perete ;
să se protejeze și etanșeze corect trecerile conductoarelor ;
capacele să se închidă bine ;
partea metalică să fie conectată la centura de împământare;
siguranțele fuzibile se vor monta în partea superioară a tablourilor astfel încât conductorul de alimentare să
fie conectat la piesa de contact , iar conductorul care pleacă spre consumator să fie conectat la dulia filetată;
întreruptoarele se vor monta astfel încât contactele mobile să nu fie sub tensiune când acestea sunt
deschise;
aparatele de conectare se vor monta astfel încât arcurile electrice ce apar în timpul cuplării sau decuplării să
nu fie periculoase pentru personalul de exploatare;
întreruptoarele care alimentează instalațiile electrice din depozite se vor manta în tablouri din exteriorul
depozitelor;
legăturile în tablouri pentru curenți mari (peste 100A) se execută cu bare;

Scopul acestor verificări.uzura sau blocarea contactelor datorită încălzirii excesive. .încălzirea pieselor izolante în funcționare peste limita admisă. . Pentru prevenirea sau înlăturarea acestor situații se execută următoarele lucrări: . .umiditate mărită. La apariția unui defect. Consecințele acestor lucrări necorespunzătoare pot fi uneori destul de grave. . este acela de a cunoaște și corecta din timp factorii ce duc la uzura prematură a acestora.înlocuirea piesei defecte dacă este posibilă sau înlocuirea aparatului.se înlocuiesc corpurile siguranțelor fuzibile fisurate sau capacele deteriorate. iar pentru asigurarea unei funcționări îndelungate cu păstrarea caracteristicilor constructive și funcționale. . Printr-un program de mentenanță corespunzător.Străpungerea izolației pieselor electroizolante. tablourile se vor monta vertical pentru a nu vibra și se vor vopsi pentru a nu coroda.umiditate mărită.la înlocuirea fuzibilului acesta trebuie să aibă secțiunea funcţie de curentul care îl străbate. soldându-se cu distrugeri de instalații importante și cu întreruperi de lungă durată în alimentarea cu energie electrică. se scoate aparatul de sub tensiune. Întreținerea aparatajului de protecţie.scăderea forței de apăsare pe contact.depunerea de praf pe izolație. .să nu se intervină la aparate decât după acestea au fost scoase de sub tensiune. în cadru unui program de mentenanță.se verifică legăturile electrice la bornele aparatelor de protecţie ca să fie cât mai strânse. numai dacă ne gândim la reducerea costurilor cu reparațiile sau înlocuirea acestora. se stabilește cauza producerii lui și trece la înlăturarea cauzei și la remedierea (dacă e posibilă) a defectului sau înlocuirea aparatului defect. Efectul de deteriorare începe din momentul instalării.curățirea izolației. dar și prin creșterea siguranței în exploatare a instalației electrice. . .se verifică suprafețele de contact electric să fie bine curățate şi să aibă presiune de contact suficient de mare (la siguranțele fuzibile).arderea fuzibilelor. Notă : În timpul funcționării aparatelor electrice de joasă tensiune pot apărea defecte generale de uzură mecanică a pieselor în mișcare sau suprasolicitărilor electrice sau electromagnetice. rezultă că majoritatea defectelor apărute se datorează exploatării lor necorespunzătoare și lucrărilor de întreținere executate incorect sau incomplet.încălzirea pieselor electroizolante peste temperatura admisă. Beneficiile sunt importante. dar și opririle neplanificate ale echipamentelor. . .declanșarea şi anclanșarea cu întârziere.manevrele la aparatele în construcție deschisă se face cu mănuși electroizolante și cu fața ferită. Întreținerea este o parte a procesului de mentenanță a instalațiilor si echipamentelor electrice.fisurarea pieselor izolante. acestea trebuiesc supuse unui program de verificare și întreținere periodică. Aceste aparate sunt supuse în timpul exploatării unor deranjamente specifice cum ar fi : . . . Întreținerea aparatelor electrice presupune o serie de lucrări a căror complexitate și volum sunt determinate de importanța acestor aparate într-o instalație electrică.se verifică starea bimetalelor la releele termice. b) În exploatarea aparatelor este necesar : .vibrații ale părții magnetice. • Defecte comune: . Cauze: . Din analiza avariilor.Conturnarea izolației pe suprafața exterioară Cauze: .Lipirea contactelor: Cauze: . se pot astfel minimiza accidentele de natură electrică. . datorită oboselii sau ruperii reostatelor care asigură presiunea de contact. . Remedieri: . . .străpungerea părților izolante.îmbătrânirea materialului electroizolant. Remedieri: . .

rapidă prin înlocuire. ducând la avarierea acestora. Sarcina (sarcinile) de lucru :  Familiarizarea cu noțiunile teoretice. Concluzii : Unele defecțiuni sau regimuri anormale de funcționare ale aparatelor electrice de protecție se pot reflecta negativ asupra funcționării mașinilor electrice protejate. prezinta o importanță deosebită pentru personalul care se ocupă cu întreținerea. completând tabelul de mai jos. introducerea conductorilor în tuburi . de tipul de siguranțe . exploatarea și repararea acestora. cât și pentru prevenirea urmărilor acestora. 4). .vibrații ale spirelor bobinei (bobina nu este corect impregnată sau strânsă). 5.  Montarea schemelor principiale utilizând aparatele de protecție (anexa 1 sau 2):  schema electrică tipică a tabloului electric pentru circuit trifazat (fig. care pot apărea la aparatele electrice de protecție aflate în exploatare și a consecințelor lor.defecte ale izolației conductorului. Tabelul 1 Tipuri de defecte la aparatele de comandă Nr. Defectul Cauze Mod de verificare Mod de remediere d/o 1. 4. 2). pentru a o completa instalația electrică "brută"(instalația "brută" exclude montarea aparatelor(prize.  schema electrică tipică a tabloului electric cu protecție (fig. întrerupătoare) și a corpurilor de iluminat) ajungem în final la "Tabloul electric" . defecțiunile anumitor aparate pot produce stagnări importante în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor și pierderi importante pentru economia națională. 2. alte defecte pot apărea însă ca efecte ale avarierii mașinilor protejate/comandate. fixare tuburilor .Încălzirea excesivă a contactelor: Cauze: .  schema electrică tipică a tabloului electric pentru circuit monofazat (fig.eforturi mecanice mari. după care se constată existența unor defecte și se completează tabelul 1. 3. etc..  Analizați defectele aparatelor electrice de protecție.  Anticipați urmările acestor defecte asupra funcționării tabloului electric în care sunt montate aparatele de protecție. Remedieri: . . .scăderea forței de apăsare pe contact datorită oboselii sau ruperii reostatelor care asigură presiunea de contact. Succesiunea si conținutul îndeplinirii sarcinilor cu îndrumări metodice : Se analizează schema electrică principială montată (anexa 1 sau 2) și se specifică rolul aparatelor și tipul lor. Activitatea se va desfășura pe grupe de elevi analizând câteva aparate de protecție cu anumite tipuri de defecte (exemple: lipirea contactelor. străpungerea părților izolante).Ruperi de piese: Cauze: . După precedentele operații realizate în respectiva instalație (fixarea dozelor de legătura și de aparate. realizare legăturilor în doze .Arderea sau întreruperea bobinelor: Cauze: .defecte de fabricație.supratensiuni care duc la încălzirea bobinei. De aceea cunoașterea defecțiunilor și anomaliilor în funcționare. Pentru început stabilim mărimea tabloului electric . oxidarea contactelor. ) . 3).formarea de cratere sau picături de metal topit pe contacte în urma întreruperii unui curent foarte mare. Foarte grav este cazul când. . atât în vederea operativității în înlăturarea defecțiunilor proprii. montarea. Acest lucru se realizează în funcţie de numărul de circuite ajunse la tablou. . .

2 Scurt rezumat la suportul teoretic. 1). 5 Observații și concluzii. Tabloul electric poate fi atât pentru montare încastrată ( ST) cât și pentru montare aparentă (PT). Pentru început realizăm legăturile în bara de împământare . de alte module ce intră în componența tabloului electric de exemplu un . un martor de tensiune . Identificați operațiunile incluse la deservirea tehnică a întrerupătorului automat și siguranțelor fuzibile? 3. Dimensionarea tabloului rezultă din figura de mai jos: Conținutul referatului: 1 Denumirea lucrării. Întrebări de control: 1. 4 Tabelul cu defecte (tab. ____din”____ ___________ ______ ” . etc . De ce ținem cont la dimensionarea unui tablou electric? 4. Care sunt defectele des întâlnite la aparatele de protecție? 2. pentru cei mai comozi folosind "punți" special concepute pentru acest lucru . 3 Schema electrică principială a tabloului electric montat. Enumerați măsurile securității muncii la repararea aparatelor de protecție? Profesorul Vlas Ghenadie Examinată la ședința catedrei disciplinelor de specialitate Cu profil ”Electrotehnică și Energetică” Proces verbal nr. Alimentarea siguranțelor se realizează folosind punți între siguranțe . După atașarea carcasei inferioare a "Tabloului" electric urmează prinderea siguranțelor cât și "legăturile" în siguranțe propriu zise. De preferat realizarea acestor legături înainte de realizarea legăturile de "forţă" respectiv legăturile în siguranțe (conductori de fază și nul) . acestea pot fi "fabricate" manual din conductor sau.folosite.

Șef__________ Vlas Gh. .