You are on page 1of 28

На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.

24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански
синдикат просветних радника Србије Независност и Влада, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
"Службени гласник РС", број 21 од 25. фебруара 2015.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика (у даљем тексту: Уговор) уређују се права,
обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у основним
школама, средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: запослени)
којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике Србије, поступак
измене и допуне Уговора, као и међусобни односи учесника Уговора.
Члан 2.
Уговор се непосредно примењује у свим основним школама, средњим
школама и домовима ученика (у даљем тексту: установе) из члана 1. Уговора.
Послодавац у смислу Уговора јесте установа.
Колективним уговором код послодавца могу се утврдити већа права од
права утврђених Уговором, као и друга права која нису утврђена Уговором, у
складу са законом.
Члан 3.
Уговор се закључује на време од три године.

II. РАДНИ ОДНОСИ
1. Заснивање радног односа
Члан 4.
Радни однос у установи заснива се уговором о раду са лицем које, поред
законских услова, испуњава и посебне услове утврђене актом о организацији и
систематизацији послова.
Члан 5.
Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа
достављају листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично
престала потреба у текућој школској години као и у претходном периоду и
запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, као и
листу слободних радних места, која треба да буде потписана од стране
овлашћених представника репрезентативних синдиката школе. Уколико листа
није потписана од стране овлашћених представника синдиката, директор је
дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено.
Пре почетка школске године, начелници школских управа, представници
директора и представници репрезентативних синдиката заједнички утврђују
листу из става 1. овог члана.
Преузимање се врши следећим редоследом:
1. Са листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности
престала потреба запослени се може преузети само за проценат за који му је
смањено радно ангажовање у односу на проценат са којим је засновао радни
однос;
2. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у
тој установи;
3. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у
установама на територију надлежне школске управе;
4. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом
из других школских управа уз сагласност школских управа.
Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор,
под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са
лицем које је евидентирано у смислу ст. 1. и 2. овог члана, а испуњава услове
утврђене актом о организацији и систематизацији послова.

1. Одредбе овог члана не примењују се на запослене у домовима ученика. запослени не може сносити последице по овом основу. Члан 6. августа. Запослени има право и обавезу да се. овог члана. на основу података које достављају директори установа. стално стручно оспособљава и усавршава и да на основу стручног усавршавања унапређује свој рад. овога члана. овог члана током године. Послодавац је обавезан да утврди начин стручног оспособљавања и усавршавања запослених. Уколико послодавац не обезбеди упућивање запосленог на стручно оспособљавање и усавршавање. надлежна је школска управа и надлежна инспекција. Рок за давање мишљења је петнаест дана од дана пријема захтева. у току радног односа. Радно време . Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос. 2. У случају да постоји несагласност. Стручно оспособљавање и усавршавање Члан 8. Преузимање запослених се може вршити из друге установе после 15. послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативних синдиката установе о испуњености услова из ст.Школска управа редовно ажурира листе из става 1. и 2. 3. Члан 7. Запослени који на лични захтев прекине радни однос у одређеној установи не пријављује се на листу запослених из става 1. Запослени може бити преузет из других установа на неодређено време највише у проценту у којем је засновао радни однос. Директор је дужан да обавести репрезентативни синдикат у установи о извршеном пријему у радни однос у року од пет дана. у складу са приоритетима и програмима надлежног министарства и средствима обезбеђеним у буџету јединице локалне самоуправе.

у складу са законом. 3. васпитачу и стручном сараднику на почетку школске године издаје се решење о годишњем и недељном задужењу фонда часова.2.4. и то у случају: 1) више силе.1.3. 3. На захтев послодавца. 3. Наставнику. Непуно радно време јесте радно време које је краће од пуног радног времена. у складу са законом. 2) пријема и обраде докумената и података за пријемни испит. пре почетка обављања прековременог рада. Послодавац је дужан да запосленом. . изда решење о разлозима и трајању прековременог рада и налог за исплату увећане плате у складу са законом. Непуно радно време Члан 10. 4) замене привремено одсутног запосленог до пет радних дана у месецу. Актом о организацији и систематизацији послова утврђују се послови на којима се обавља рад са непуним радним временом. 5) извршавања других послова – када је неопходно да се у одређеном року заврши посао.3. Пуно радно време Члан 9. Распоред радног времена Члан 12. Пуно радно време запосленог износи 40 часова недељно. запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена. Прековремени рад Члан 11. 3) обављања завршног и пријемног испита.

3) за успешне резултате – 2 радна дана. доприноса на раду: 1) за остварене изузетне резултате – 4 радна дана. у складу са општим актом установе – 2 радна дана. 3) рад у две и више установа – 2 радна дана. Годишњи одмор Члан 14. Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу: 1. 4. У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор. не може се користити у прва два сата након почетка. Одмор у току дневног рада Члан 13.1. по правилу.Годишњим планом рада установе утврђује се распоред радног времена запослених. 4) отежани услови рада. услова рада: 1) рад са скраћеним радним временом – 3 радна дана. 2. у складу са законом и Уговором. Распоред коришћења одмора у току дневног рада утврђује послодавац. Одмор у току дневног рада траје 30 минута за пуно радно време и. 3.2. 2) за врло успешне резултате – 3 радна дана. нити у последња два сата пре завршетка радног времена. 4. 2) редован рад суботом. радног искуства: . недељом и рад ноћу – 2 радна дана. Одмори и одсуства 4. односно за наставнике током непосредног образовно-васпитног рада.

образовања и оспособљености за рад: 1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије. 4) инвалиду – 3 радна дана. Члан 15. почев од 10. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године. 3) од 20 до 30 година рада – 4 радна дана. оспособљеност за рад у трајању од једне године. 2) од 10 до 20 година рада – 3 радна дана. студијама у трајању од три године. 5. септембра 2005. усвојитељу.1) од 5 до 10 година рада – 2 радна дана. 3) родитељу. старатељу или хранитељу са дететом које има потешкоће у развоју – 3 радна дана. 4. . образовање за рад у трајању од две године или средње образовање у трајању од три године – 1 радни дан. усвојитељу. Допринос на раду утврђује се општим актом послодавца. усвојитељу. по пропису који је уређивао високо образовање до 10. више образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања – 3 радна дана. 4) преко 30 година рада – 5 радних дана. године – 4 радна дана. 2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске. септембра 2005. 3) за средње образовање у трајању од четири године – 2 радна дана. старатељу или хранитељу за свако наредно малолетно дете по 1 радни дан. односно струковне студије). старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом – 2 радна дана. 4) за основно образовање. 2) родитељу. специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању. социјалних услова: 1) родитељу.

у случају: 1) склапања брака – 7 радних дана. 7) селидбе у исто место становања – 2 узастопна радна дана. 8) селидбе у друго место становања – 3 радна дана. 76/05. 11) коришћења организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне инвалидности до 5 радних дана. запослени има право на плаћено одсуство: . 13) стручног усавршавања до 5 радних дана. образовању за синдикалне активности и др. 5) усвајања детета – 5 радних дана. бр. Плаћено одсуство Члан 16. 99/14) до 5 дана. овог члана. 97/08. 15) завршавање студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”. 2) склапање брака детета – 3 радна дана. 14) полагања испита за лиценцу до 5 дана. 93/12. 12) учествовања на синдикалним сусретима.Распоред коришћења годишњег одмора наставника. васпитача и стручних сарадника утврђује се годишњим планом рада установе. у зависности од потребе посла. семинарима. 89/13. 6) теже болести члана уже породице – 7 радних дана. 44/10. 9) елементарне непогоде – 5 радних дана. планом коришћења годишњих одмора. 10) учествовања у културним и спортским приредбама до 2 радна дана. Запослени има право на плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у току календарске године. 4) порођаја члана уже породице – 1 радни дан. до 7 радних дана. Поред права на одсуство из става 1. а за остале запослене. 4. 3) порођаја супруге – 5 радних дана. 100/07.3.

Послодавац може да одобри запосленом одсуство за сроднике који нису наведени и за друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим. Послодавац је дужан да запосленом омогући право на неплаћено одсуство у случају: 1) дошколовавања – од 30 дана до три године. браћа. Запослени може да остварује правно на плаћено одсуство само у моменту када наступи случају по основу кога остварује то право. 4.1) због смрти члана уже породице – 5 радних дана. Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа. Неплаћено одсуство Члан 17. 93/12. 2) завршавање студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”. 4) посете члановима уже породице у иностранству – до три месеца. 99/14) до 6 месеци. 44/10. сестре. сестре. деца. 5) лечење члана уже породице. 100/07. бр. усвојеник и старатељ. 97/08. у периоду од три године. Члановима уже породице сматрају се брачни друг. . родитељи. 6) у другим случајевима утврђеним општим актом установе. усвојеник и старатељ. 3) учешћа у научноистраживачком пројекту – до окончања пројекта. 89/13.4. 2) два узаступна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан давања крви. усвојилац. родитељи. Не може се сматрати дошколовавањем стицање искуства радом код другог послодавца. браћа. деца. усвојилац. Члановима уже породице сматрају се брачни друг. 76/05. у трајању утврђеном решењем послодавца.

која је утврђена на основу основице за обрачун плата и коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата. Иницијативу за преговоре покреће синдикат. Плата за обављени рад и време проведено на раду Члан 21. Висина основице Члан 18. Уговорне стране у поступку преговарања разматрају могућност и потребу корекције коефицијената. Члан 19. 3. коефицијента са којим се множи основица. Уговорне стране преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.III. Уколико је основна плата запосленог. основна плата запосленог утврђена на напред описан начин исплаћује се у висини минималне зараде. додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом. те да преговори буду завршени у року од 30 дана од дана покретања иницијативе. Елементи за утврђивање плате Члан 20. Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду. НАКНАДЕ ПЛАТА И ОСТАЛА ПРИМАЊА 1. ако дође до битне промене околности на основу којих је утврђена основица за обрачун плата. . ПЛАТЕ. Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата. Уговорне стране се обавезују да преговоре започну у року од десет дана од дана покретања иницијативе. мања од минималне зараде. за пуно радно време и остварени стандардни радни учинак. 2. Уговорне стране обавезују се да приступе преговарању о корекцији основице за обрачун плата пре доношења предлога закона о буџету за наредну годину.

3) за прековремени рад – 26% од основице. Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује према одредбама Закона о раду за време проведено на годишњем одмору. основна и средња школа. .4. имајући у виду јединствени систем просвете. односно пријем у ове установе у складу са одговарајућим законом. плата се увећава по часу. плаћеном одсуству и државном празнику. који се финансирају из буџетских средстава.4% од основице за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца. Основица за обрачун додатака на плату из става 1 овог члана је производ основице за обрачун плате и коефицијента из прописа којим се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. високошколска установа (укључујући и научне институте у саставу универзитета) и установе ученичког и студентског стандарда на територији Републике Србије и то као установе које су утврђене одговарајућом мрежом установа као планским актом који доноси оснивач. 2) за рад ноћу – 26% од основице. у случају: 1) стручног усавршавања. Додатак на плату Члан 22. У случајевима рада преко пуне норме. 5. 4) по основу времена проведеног на раду – у висини од 0. а вредност часа се израчунава тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе. ако такав рад није вреднован приликом утврђивања коефицијента. у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Запослени има право на додатак на плату: 1) за рад на дан празника који је нерадан дан – 110% од основице. у смислу овог члана уговора. Послодавцем. Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује у висини просечне плате у претходних 12 месеци. сматра се предшколска установа. односно конкурсом који се расписује сваке школске године за упис. Накнада плате Члан 23.

Члан 25. 6. Накнада трошкова Члан 26. уколико није обезбедио сопствени превоз. Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл. и то: 1) у висини од 65% просечне плате у претходна 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању од најмање седам радних дана годишње. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза. Послодавац може осигурати запосленог од последица несрећног случаја за време обављања рада. у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски. међуградски).. 3) учешћа на радно-производним такмичењима и изложбама иновација и других видова стваралаштва. приградски. органа управе и локалне самоуправе. Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана. ако законом није друкчије одређено. На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада. органа удружења послодаваца. а према одлуци надлежног органа синдиката. привредне коморе.2) присуствовања седницама државних органа. с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. органа управљања код послодавца. органа синдиката у својству члана. ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада. Запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада. . 2) у висини 100% просечне плата у претходна 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. ако законом није друкчије одређено. ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. уколико није обезбедио сопствени превоз. с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец. Члан 24. сматра се да је иста саставни део трошкова превоза. из сопствених средстава.

Накнада трошкова из става 3. и то: 1) за време проведено на службеном путу у земљи. с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну. Послодавац је дужан да исплати запосленом отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију. у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици. осим у хотелу лукс категорије. а за трајање дуже од 12 сати. с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате.Запослени има право на накнаду трошкова. запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице. пун износ дневнице. Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и приложеног рачуна. трошкове ноћења према приложеном рачуну. у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог. Увећање плате из сопствених прихода . тачка 1. ако је то за запосленог повољније. овог члана исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи). За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати. Исплата отпремнине врши се у року од 30 дана од дана престанка радног односа. под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника. Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе у висини 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру. Отпремнина Члан 27. Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за службени пут. према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 8. односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 7. 2) за време проведено на службеном путу у иностранству.

по основу солидарности. Јубиларна награда . Послодавац је обавезан да утврђује приходе и расходе и врши расподелу средстава из претходног става и обавезан је да о томе обавештава синдикат. 3) боловања дужег од три месеца у континуитету – у висини једне просечне плате једном у календарској години.Члан 28. 4) у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања – у висини једне просечне плате. Послодавац је дужан да запосленом. 9. исплати помоћ у случају: 1) смрти брачног друга или детета – у висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа. у складу са законом. до неопорезивог износа. према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи. које се исплаћује из сопствених прихода које оствари установа. породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима. 10. Послодавац је дужан да запосленом накнади штету због повреде на раду или професионалног обољења. само код једног послодавца. Солидарна помоћ Члан 29. ако је то повољније по запосленог. У случају смрти запосленог. овог члана је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу. Просечна плата из става 1. Колективним уговором код послодавца може да се утврди право запосленог на увећање плате у висини до 30% од висине плате. Накнада штете Члан 30. у складу са законом. 11. 2) настанка трајне тешке инвалидности – у висини две просечне плате.

из сопствених прихода. овог уговора. као и посебан стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. О висини и динамици исплате награде из става 1.Члан 31. обезбеди новчана средства за награду. став 3. овог члана. Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године. Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду. о стручном оспособљавању и усавршавању. време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл. 12. у једнаком износу. 20. рођење трећег детета. 30 или 35 година рада оствареног у радном односу.). запосленој жени обезбеди поклон или новчани износ за Дан жена. 4) две просечне платe – за 35 година рада проведених у радном односу. Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10. обезбеди деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину. Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима. из сопствених прихода. уз претходно прибављено мишљење синдиката. Просечна плата из става 4. Послодавац може да. 3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу. Запосленима припада право на Новогодишњу награду. Послодавац може да. Послодавац може да. наставницима чији су ученици освојили награде на такмичењима. као и време обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу. . Висина јубиларне награде износи: 1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу. 2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу. из сопствених прихода. о делу. спортски стаж. Друга примања Члан 32. у складу са својом одлуком. овог члана јесте плата из члана 29. о допунском раду.

2. 2) за сваку годину рада оствареног у радном односу у установама образовања – 1 бод. спортски стаж. Плата се исплаћује у два дела. рад остварен у радном односу: 1) за сваку годину рада оствареног у радном односу – 1 бод. рођење трећег детета. IV. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ 1. образовање: . Послодавац је дужан да запосленом. Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба. вреднују се у бодовима. са пуним или непуним радним временом. 2) други део до 20. Запосленом се рачуна цела година проведена на раду у радном односу без обзира на то да ли је радио са пуним или непуним радним временом. Рокови за исплату плата Члан 33. у наредном месецу. о стручном оспособљавању и усавршавању. са пуним или непуним радним временом Члан 34. Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима.). и то: 1) први део до петог у наредном месецу.Мерила и критеријуми за остваривање права на награду из става 5. време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл. и то: 1. приликом сваке исплате плате и накнада плате. овог члана утврђују се општим актом. као и време обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу. достави обрачун. о делу. као и посебан стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. 13. Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба. о допунском раду.

студијама у трајању од три године или вишим образовањем – 15 бодова. године – 20 бодова.1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије. 3. септембра 2005. односно градско такмичење и смотру: за освојено прво место – 4 бода. 5) за средње образовање у трајању од 3 године – 10 бодова. почев од 10. за освојено треће место – 1 бод. за освојено друго место – 6 бодова. Бодовање се врши према стеченом одговарајућем образовању. . 3) број бодова за републичко такмичење и смотру: за освојено прво место – 8 бодова. односно основне струковне студије). 2) број бодова за окружно/регионално. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године. за освојено треће место – 2 бода. 6) за основно образовање и оспособљеност за рад у трајању од једне или две године – 5 бодова. 4) за средње образовање у трајању од 4 године – 12 бодова. 2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске. 3) за специјалистичко образовање након средњег образовања – 13 бодова. за освојено друго место – 3 бода. по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању. такмичења: 1) број бодова за општинско такмичење и смотру: за освојено прво место – 2 бода.5 бод. за освојено друго место – 1.

2) објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури – 1 бод. 4) број бодова за међународно такмичење: за освојено прво место – 15 бодова. По основу такмичења бодује се наставник који је ученика припремао за такмичење и који је остварио релевантне резултате. – рецензент – 4 бода. педагошки допринос у раду: 1) рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра. Приликом бодовања вреднују се резултати остварени у току целокупног рада оствареног у образовању. Без обзира на број објављених радова по овом основу добија се само један бод. имовно стање: . за освојено друго место – 12 бодова. Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. 4. 5.за освојено треће место – 4 бода. Приликом бодовања запослених у обзир се узима резултат постигнут на такмичењима и смотрама који су организовани у складу са стручним упутством министарства о организовању такмичења и смотри ученика и коју су утврђени наведеним календаром. За педагошки допринос раду бодови се добијају само по једном основу. Вреднује се само један резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри. за освојено треће место – 10 бодова. у складу са прописима из области образовања и васпитања: – аутор – 7 бодова. – сарадник на изради уџбеника – илустратор – 5 бодова.

2) ако запослени има двоје деце – 3 бода. За критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року за утврђивање листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба. 3) запослени који болује од професионалне болести – 2 бода.5 бодова. Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнија за запосленог. 2) тешка болест запосленог на основу конзилијарног налаза лекара надлежне здравствене установе – 3 бода. . Код бодовања имовног стања. бодује се са нула бодова. августа године у којој дете има својство редовног ученика завршног разреда. 6. Тешка болест запосленог утврђује се на основу конзилијарног налаза лекара надлежне здравствене установе на територији општине или на територији града на коме је формирана таква комисија. деца и родитељи које запослени издржава. односно до 31. под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг. број деце предшколског узраста. Члан 35. 7. односно деце на редовном школовању до 26 година старости: 1) ако запослени има једно дете – 1 бод.1) ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 0. 3) ако запослени има троје и више деце – 5 бодова. односно надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања: 1) инвалид друге категорије – 3 бода. Као дете на редовном школовању до 26 година старости сматра се и ученик завршног разреда основне и средње школе до краја школске године. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе. 2) ако су укупна примања домаћинства по члану испод републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 1 бод.

4) упућен на преквалификацију или доквалификацију. Запослени за чијим је радом престала потреба може бити: 1) распоређен на друго радно место у установи. Уговора сачињава се ранг листа према редоследу бодова. 3) преузет на основу споразума о преузимању у другу установу уз сагласност запосленог. Члан 38. броја деце. 2) распоређен на радно место са непуним радним временом у установи. Уколико више запослених има исти број бодова. Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без његове сагласности: 1) запосленој за време трудноће или са дететом до две године старости. 2. За запосленог за чијим је радом престала потреба утврђује се запослени који оствари најмањи број бодова. образовања. Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор. Комисија из става 1 овог члана утврђује предлог на основу листе која је сачињена према критеријумима из члана 34. здравственог стања. Мере за запошљавање Члан 37. имовног стања. и то наведеним редоследом.На основу критеријума из члана 34. 2) запосленом самохраном родитељу. педагошког доприноса у раду. такмичења. предност има запослени који је остварио већи број бодова по основу рада оствареног у радном односу. почев од највећег. . на основу предлога комисије коју именује орган управљања установе на предлог синдиката. Уговора. Члан 36. 3) запосленом чије дете има тешки инвалидитет.

Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или више представника за безбедност и здравље на раду. Члан 39. сматра се родитељ који сам врши родитељско право. или сам врши родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом. може престати радни однос под условом да му се претходно исплати отпремнина. Не сматра се. а није стекао право на пензију или када се други родитељ налази на издржавању казне дуже од шест месеци. у смислу овог уговора. који се доноси у складу са општим актом Владе који уређује та питања. заснује нову брачну. Запосленом за чијим је радом престала потреба. када је други родитељ непознат. једном од брачних другова. у смислу овог уговора. под условом да не испуњава један од услова за пензију. Исплата отпремнине врши се најкасније до дана престанка радног односа. а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених законом. односно ванбрачну заједницу. односно ванбрачне заједнице. Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају када је други родитељ потпуно или трајно неспособан за привређивање. у складу са општим актом и уговором о раду. без њихове сагласности. колективним уговором код послодавца или уговором о раду. . Самохраним родитељем. 5) запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осигурања и запосленој жени која има најмање 30 година стажа осигурања.4) ако оба брачна друга раде у истој установи. а исплата свих неисплаћених плата. Члан 40. и то најмање у висини која је утврђена Законом о раду. односно која је утврђена посебним програмом за решавање вишка запослених у установама из области образовања у процесу рационализације броја запослених. или је умро. а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права. накнада плата и других примања које је запослени остварио до дана престанка радног односа. у складу са законом. самохраним родитељ који по престанку раније брачне. Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

у смислу овог уговора. у складу са законом. сматра се спор настао поводом повреде или угрожавања појединачног права. Члан 42. 2. Мирно решавање колективних радних спорова врши се на начин и по поступку утврђеним посебним законом. Послодавац и представник запослених. Индивидуалним радним спором. 4) остваривање и заштите других права из рада и по основу рада. . 2) остваривање права на синдикално организовање.Најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и здравље на раду. V. сматрају се спорови поводом: 1) закључивања. Колективни радни спорови Члан 41. Члан 44. обавезе или интереса из радног односа. дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду. 3) остваривање права на штрајк. Индивидуални радни спорови Члан 43. Колективним радним спором. односно поводом радног односа. у смислу овог уговора. односно одбор из става 3 овог члана и синдикат. Колективним уговором код послодавца ближе се уређују права. измена и допуна или примене Уговора. обавезе и одговорности у вези са безбедности и здрављем на раду. МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 1.

у складу са правилима утврђеним посебним законом. Запослени који учествује у штрајку остварују основна права из радног односа. и да на њу одговори на начин како му је та иницијатива и упућена. Члан 48. и упозорава надлежне органе на покушај спречавања или ометања штрајка. врши се по поступку пред арбитром. прати да ли се штрајком не омета ред и да ли се штрајк спроводи на законит начин.Мирно решавање индивидуалних радних спорова поводом престанка радног односа или исплате минималне плате. . VI. Члан 47. При организовању и спровођењу штрајка синдикат мора водити рачуна о остваривању Уставом загарантованих слобода и права других. запослени не могу бити стављени у неповољан положај. Одлуку о штрајку синдикат доноси у складу са одредбама општег акта синдиката. Штрајкачки одбор руководи штрајком. организованом у складу са законом и овим уговором. Штрајкачки одбор је дужан да размотри сваку иницијативу за мирно решавање спора коју му упути послодавац са којим је у спору. ПРАВО НА ШТРАЈК Члан 45. здравље и личну сигурност. у складу са законом. Штрајком се не сме угрозити право на живот. У одлуци којом се најављује штрајк синдикат мора назначити штрајкачке захтеве. место. Члан 46. дан и време штрајка. Штрајк се мора најавити у складу са законом. Члан 49. као и податке о штрајкачком одбору. Због учествовања у штрајку.

2) врши уплату на рачун фондова које синдикат оснива (штрајкачки фонд. Послодавац се обавезује да се уздржи од деловања којим би поједини синдикат био доведен у повлашћени или подређени положај. Запослени код послодавца имају право да без претходног одобрења организују синдикат. 2.). да се придржавају његових статута и правила. СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ Организовање синдиката Члан 50. фонд солидарности и сл. Техничко-просторни услови Члан 53. Изглед и садржај приступнице утврђује се актом синдиката.Послодавац установе не сме спречавати штрајк који је организован у складу са законом и Уговором. административним актом установе. Члан 52. Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице. као и да му приступају под искључивим условима. као и на рачуне виших органа синдиката коме члан припада према статуту синдиката. . Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена. Члан 51. 3) даје на увид податке о уплати чланарине синдикалном руководству. посредством служби установе: 1) одбије износ синдикалне чланарине и уплати је на одговарајући рачун синдикалне организације. VII. Послодавац је дужан да члану синдиката. без накнаде.

исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%. Уколико је у репрезентативну синдикалну организацију установе која припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора учлањено мање од 50% запослених.Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату обезбеди техничкопросторне услове и приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности. односно чланова синдиката. 3) слободу поделе синдикалних саопштења. 2) право на коришћење телефона. Члан 56. Синдикална организација је дужна да послодавцу достави акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката. и у том смислу дужан је да синдикату достави уредан позив са материјалом за седницу органа управљања. и то: 1) одвојену просторију за рад синдиката и одговарајући простор за одржавање синдикалних састанака. телефакса и других техничких средстава и опреме. овлашћени представник из става 1. Послодавац је дужан да представнику репрезентативног синдиката омогући присуствовање седницама органа управљања установе. без права одлучивања. Члан 54. . у складу са законом. а у време штрајка и на другим местима по одлуци синдиката. извештаја на огласним таблама синдиката – за редовне синдикалне активности. Послодавац је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи. Права синдикалних представника Члан 55. 3. који припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора. у који је учлањено више од 50% запослених. Репрезентативни синдикат има право да буде обавештен од стране послодаваца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених. овог члана има право на сразмерно увећану месечну плату до 12%.

Послодавац је дужан да председнику. касе узајамне помоћи и сл. од дана престанка функције. покрајинског и републичког органа синдиката. уз приложен позив синдиката. Члан 57. Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у више органе синдиката омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа. Остваривање права по основу одредаба овог члана. по позиву органа који организује састанак. . Члан 59. репрезентативног на нивоу Републикe. Послодавац је обавезан да представницима синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима. осим права и обавеза за које је законом другачије одређено. односно регионалног. градског. семинарима и конгресима. а ако таквих послова нема на друге одговарајуће послове који одговарају његовој стручној спреми. Запослени коме права и обавезе из радног односа мирују има право да се у року од 15 дана. уз приложен позив. исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%. Запосленом који је изабран на плаћену професионалну функцију у репрезентативном синдикату мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада. Члан 58. Овлашћени представник синдиката има право на плаћено одсуство. Послодавац је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација. не може се вршити по два основа. седницама. потписнику овог уговора. 2) када је одређен да заступа запосленог у радном спору са послодавцем пред арбитром или судом за време заступања. односно одређен за члана одбора за колективно преговарање за време преговарања. врати на рад у установу на исте послове. односно поверенику окружног.) омогући рад. конференцијама. ради обављања следећих синдикалних функција: 1) ако је одређен за колективно преговарање.

проглашавање технолошким вишком) представника запослених (председник синдикалне организације. синдикалне подружнице. потписника овог уговора и по један представник министарства надлежног за послове образовања. распоређивање у другу организациону целину. нити на други начин да стави у неповољан положај (распоређивање на друге. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 62. у складу са законом. ако је то потребно у циљу заштите права запослених.Члан 60. синдикални повереник. председник окружног. Комисија свој рад уређује пословником. Уговорне стране се обавезују да ће овај уговор примењивати у доброј намери и на начелима социјалног партнерства и колективног преговарања. утврђених законом или колективним уговором. врати на послове које су обављали пре избора. Члан 63. Члан 61. Тумачење овог уговора врши комисија. покрајинског и републичког одбора) за време обављања функције и по престанку функције. мање плаћене послове. министарства надлежног за послове рада. односно на одговарајуће радно место. градског. Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уговора могу вршити у случају: 1) ако наступе околности које онемогућавају његово спровођење. Послодавац не може да откаже уговор о раду. VIII. чланови органа синдиката. . упућивање на рад код другог послодавца. упућивање на рад у друго место рада. Послодавац је дужан да овлашћеним представницима синдиката омогући приступ свим радним местима. Комисију чине по један представник репрезентативног синдиката. министарства надлежног за послове финансија и министарства надлежног за послове државне управе. Послодавац је обавезан да функционере синдиката. по истеку функције.

У случају отказа. Уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа. Предлог за измене и допуне Уговора може да поднесе свака уговорна страна у писаном облику. односно допуна прописа и ако су одредбе овог уговора у супротности са одредбама тих прописа. Колективни уговори у установама усагласиће се са Уговором. науке и технолошког развоја. у року од три месеца од дана ступања на снагу Уговора. године За Владу Министар просвете. Члан 66. као и да приступе преговорима о предложеним изменама и допунама у року од 30 дана од дана пријема предлога. Овај уговор може престати да важи на основу споразума уговорних страна или отказом. као и да приступе преговорима о предложеним изменама и допунама у року од 30 дана од дана пријема предлога. др Срђан Вербић.р. Члан 65. .2) због измена. Уговорне стране дужне су да се у року од 15 дана од дана пријема предлога за измену и допуну Уговора изјасне о предлогу. Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних страна. Члан 64. 3) ако уговорне стране утврде да овај уговор из других разлога треба мењати. Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. фебруара 2015. 18. када Уговор престаје да важи. с. Број 110-00-334/2014-01 У Београду.

За Синдикат образовања Србије. с. проф. За ГСПРС Независност. с. др Томислав Живановић.р.р. . Радомир Шојановић.