You are on page 1of 4

Ulangan Tengah Semester (UTS

)
SDN Kebonsari 03 Jember
Tahun Pelajaran 2015/16
Nama
:. . . . . . . . . . . . . . . . .
No. Absen :. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas
: VI
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d sing
koanggep wangsulan paling bener!
Nandur Palawijo
Nalika sasi Agustus para Among tani bubar panen gadhu.
Sawahe pak Hasan klebu sawah tadhah udan. Dadi Manawa
wis bubar sasi Agustus ora bakal oleh oncoran banyu maneh.
Olehe banyu mung saka banyu udan. Mula iku sawah tadhah
udan yen wis bubar panen gadhu banjur ditanduri palawija.
Tanduran palawija iku jenise werna-werna kayata jagung,
pohung, tela, kacang ijo lan kedhele. Tanduran kedhele kirakira 90 dina.
........................................ ..........
................
Kapetik saka : Buku Wursita basa 6 hal 9

1. Pak Hasan panen gadhu ana ing sasi . . . .
a. Juni
b. Juli
c. Agustus
d. September
2. Bubar panen gadhu pak Hasan nandur . . . .
a. palawija
b. pala pendhem
c. pala gumantung
d. pala kasimpar
3. Umur kedhele kang wis bisa dipanen yaiku . . . .
a. 80 dina
b. 90 dina
c. 100 dina
d. 110 dina
4. Emi . . . . . . . dhuwit ibu sepuluh ewu rupiah.
a. dicaosi
b. disukani
c. diparingi
d. diwenehi
5. Bapak . . . . . . . rapat ana . . . . . . . pak Budi.
a. diaturi, daleme
b. diundang, daleme
c. diundang, omahe
d. diaturi, omahe
6. Durung kabeh desa . . . . . . . listrik.
a. cukup butuh
b. kecukupan, kebutuhan
c. kecukupan, mbutuhake
d. sacukupe butuhe
7. Ukara kang nggunakake ngoko alus, yaiku …
a. Aku ora sida tindak nggone panjengan
b. Dhik kowe sida lunga apa ora?
c. Aku mengko sida ngampil buku panjenengan, mbak.
d. Mbak kowe arep lunga menyang ngendi?
8. Raden Werkudoro iku satriya sing gagah . . . .
a. santoso
b. prakoso
c. wibawa
d. raharja
9. Garwane Prabu Ramawijaya yaiku . . . .
a. Dewi Untari
b. Dwi Sumbadra c. Dewi Ratih
d.
Dewi Sinta
10.
Prabu Rahwana iku ratu ing negara . . . .
a. Alengka
b. Astina
c. Ngamarta
d.
Kurawa
11.
Gathotkaca yen ditulis jawa . . . .

baya uga bisa urip ing banyu uga ing daratan. ibuke Malin c. . duwe gawe c.gundul pacul d. Malin Kundang isin duwe ibu tuwek tur elek. Garwane Malin Kundang 17. .Dandanggula d. . ibu tuwek elek b. . 14. seneng ngapusi c. . Prau layar c. . . . duwe karep b. . Gambang suling 22. a. Kagungan kerso basa ngokone . . . . seneng kekancan b. . . . . Pak Edi kagungan kersa mantu putrane.12. . duwe mantu . kapale banjur budhal. . yen ditulis latin . langit d. . Malin Kundang d. nyuwek godhong d. golek godhong b. a. Kancil iku kewan alas. Wujude cilik nanging julik lan pinter ngapusi. a. cahya 23. Gada rujak polo b. ngethok gedhang 15. Tan sumunar suryaning rembulan. iri d. a. . Pusaka kang ndadekake Gathotkaca bisa mabur sanajan tanpa lar yaiku . . 1945 yen ditulis angka jawa . Amanat Crita ing dhuwur . a. . . a. . Aja niru Malin Kundang kudu ngakoni ibuke 19. . . ngundhuh gedhang c. Sifate kancil . . . Gundul . a. . durhaka b. bulan c. bolah kasur c. duwe rencana d. yen ditulis latin unine . Caping Basunandha c. Nginoan 18. Pangkul 24. . Kotang Antakusuma d. . Dadi anak kudu nurut marang wong tua b. yen baya. pinter 16. . 21.dengki c. seneng tetulung d. bocah jujur 13. . . “ Sopo kowe ?! aku ora duwe ibu tuwek elek kaya koe !!! “ sak wise ngomong kaya ngono iku Malin Kundang bali menyang kapal. Gajah mungkur yen ditulis jawa dadi . . Anak sing ora duwe tata krama d. Pocung c. Pucung b. Tembung suryaning tegese . . a. Kang klebu tembang macapat yaiku . Kasut kacarma 20. omah mujur b. Tembang kang sapada ana sepuluh gatra . . Miturut cerita ing dhuwur watake Malin Kundang . akeh bocah sing padha weruh. a. bocah mujur d. . Mijil b. Tokoh cerita ing duwur yaiku . . a. srengenge b. Anak Durhaka c. a. .

camboran II.. .. . Mbah mangga nedhi rumiyin! Tembung nedhi ora trep. . 4. yaiku .. .... ... ........... Tulisen telu bae kang kudu digatekake sadurunge nganakake wawancara! Wangsulan :. 7. rura basa d.. Murid iku kudu duwe . ............. . ..... a...... . ........ ...... Ganepane paribasan ing dhuwur yaiku .. ........ tegese . . . 3... tegese .. ... ...... ..... ..... 2. . .............. 2.... entar c.... .. ........ ... ...... . . ........... . .. kaceke ora sepiro..... . adiguna... ..... ........ Surti saiki wes ora duwe bapa biyung........ “Raden Werkudara” yen ditulis jawa .............. 5.... .... ..... Mburu pucang kelangan dheleg.. 4... Kramake ukara ing ngisor iki! Menawa durung weruh kudu takon Wangsulan :....... ungguh marang guru......... .. ........... .. . . ...... Krama inggile Wis suwe bapak nunggu aku..... ... Miyos tegese.. . Apa tegese paribasan : Rawe-rawe rantas malang-malang putung! Wangsulan :... adigung. ..... .......... .......... .... ..... ........... . Tembung bapa biyung kagolong tembung ... Uwong sing wis tuwa njaluk warah marang uwong sing enom....... .... yen ditulis latin .. .......... .. .. Isenana ngganggo wangsulan sing bener! 1.... Umure Hardi karo umure Tegar pancen undha .25... 6. .. . . Adigang....... ...... . .. ... ..... .... Raden Mas Soerjo iku miyos ing kutha Magetan Jawa Timur.... . .. . 5.... .. ... .. .. .... . .. .... .. 3.... ........ .. ........... ... 9.. III.. Kepriye paribasane? Wangsulan :........ .. .......... Anak polah bapa .. sarojo b. Gantinen nganggo tulisan latine! Wangsulan :.. ... . .... ........ ... . .. ...Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana! 1. ........ ........ benere ......... . ..... .. 10....... ............. .............. 8....

d. d. 1) topi (apa sing dirembug). rfenWe/kufr 5. déwi kunthi 6. pucung 22.1945. Mburu barang sepele malah kelangan barang kang luwih gedhe. Kebo nusu gudel. cahya 23. utawa d sing koanggep wangsulan paling bener! 1. Dhahar III. Tindak 9. c. Sampun dangu bapak nengga kulo 3. c. gjhmu=ku/ 14. g[qotKc 12. saroja II. sing sapa ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirake. b. 5. menawi dereng persa kedah tanglet. b. b. c. palawij 3. 90 dina 4. prakoso 9. 3. kecukupan. b. 4. c. Aja niru Malin Kundang kudu ngakoni ibuke 19. ngendelake kekuwatane. diparingi 5. a. kebutuhan 7. kaluhurane.Pitakon pitakon ing ngisor iki wangsulana! 1. b. seneng ngapusi 16. bocah jujur 13. Agustus 2. 21. b. durhaka 18. a. Undhi 8. c. b. d. b. unggah 4. . Wenehana tandha ping (X) ing aksara a. 3) nggawe daftar pitakon. Alengka 11.Dandanggula 24. 7. Malin Kundang 17. 8. kembang mawar ganda arum 2. a. Kotang Antakusuma 20. c. Kepradah 2. c. Isenana ngganggo wangsulan sing bener! 1. duwe gawe 25. a. c. 10. diundang. 2) sapa sing arep diwawancarai (narasumber). . a. a. d.Kunci Jawaban I. daleme 6. lan kepinterane. Dewi Sinta 10. mbak. nyuwek godhong 15. c. Aku mengko sida ngampil buku panjenengan.