You are on page 1of 2

TIÊU CHUẨN TIỀN ĂN VÀ TIỀN HỌC CỦA CÁC BÉ

------------------------

 Bé từ 17 tháng đến 3 tuổi:
+ Tiền ăn : 15.000/ ngày * 26 ngày = 390.000/ bé
+ Tiền cơ sở vật chất + đồ dùng học tập: 350.000/ bé / năm
+ Học phí của bé : 260.000/bé/ tháng
Đầu năm học phụ huy nh phải đóng cho bé là: 1.000.000 đồng/ bé
Bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi phụ huynh phải nộp học phí + tiền ăn cho bé là :
650.000 đồng/ bé / tháng
 Bé từ 3 đến 6 tuổi:
+ Tiền ăn : 18.000/ ngày * 26 ngày = 468.000/ bé
+ Tiền cơ sở vật chất + đồ dùng học tập : 350.000/ bé / năm
+ Học phí của bé : 182.000/ bé / tháng
Đầu năm phụ huynh phải nộp tiền cho bé là : 1.000.000 đồng / bé
Bắt đầu tháng thứ hai trở đi phụ huynh phải nộp học phí + tiền ăn cho bé là :
650.000 đồng / bé / tháng

 CÁC KHOẢN HỌC PHÍ KHÁC:
 Nếu phụ huynh gửi bé thêm giờ, Chủ Nhật
Từ : 17h 30 phúc đến 19h 30 phúc, giá tiền tăng ca là : 3.000/ giờ / bé
Từ : 19h 30 phúc đến 21h 30 phúc tiền tăng ca là : 4.000 /giờ /bé
 Ghi chú : Nếu phu huynh gửi bé cả ngày chủ nhật : mổi bé là 50.000 đồng / bé / ngày
Chỉ nhận từ : 7h sáng đến 17h chiều.
, ngày 26 tháng 09 năm 2013