You are on page 1of 10

DANH SCH CBCNV TAI TRUNG TM AN KHNH

vtccorp-group@googlegroups.com
Ngi lp: Mrs Lan
Ngy lp: 5/3/2015
TT

H v tn

Chc v

in thoi

Ngy sinh

Groups Mail

BAN LANH AO
1 Nguyn Vn Xun

Ch tch HQT

18.08.1972

0974 020 288

2 Nguyn Vn Hon

Ph tng G

07.09.1975

0912 654 766

vtc-banlanhdao@googlegroups.com

PHNG TRUNG NG
1 Phm Minh Lin
2 Nguyn Thu Ngn

Trng phng

04.10.1986

0972 841 380

Nhn vin

1.7.1991

0982 587 190

PHNG AI LOAN
1 Phm Th Yn

Nhn vin

11.10.1983

0974 885 781

2 Phan Th Yn

Nhn vin

10.12.1987

0977 271 808

3 Phan Th M Hng

Nhn vin

05.07.1981

0946 054 266

4 H c Thnh

Nhn vin

20.06.1983

0982 451 683

5 Nguyn V Hng

Nhn vin

16.09.1971

0912 012 966

6 Kiu Th Hng

Gio vin

15.06.1983

01686745682

7 Khut Th Hng

Gio vin

24.9.1985

0985068185

K ton

20.12.1990

0988 922 106

Nhn vin

17.06.1905

0932.131.467

8 Dng Th Hu
9 Ha n nh

PHNG NHT BAN


1 Nguyn Tin Khang
2 Phm Thu Trang

Ph phng

20.10.1985

0947 783 588

TP. T

30.03.1981

0915 268 447

3 Nguyn c Thanh

c phi vin

30.07.1985

0986580867

4 Th Ngc H

Nhn vin

25.06.1989

01642 098 782

5 Hong Th Thu Hng

Nhn vin

18.02.1981

0945 676 845

6 Nguyn Anh Tun

Nhn vin

04.01.1987

0935 500 540

7 Hong Quc Du

Nhn vin

10.02.1988

0978 977 720

8 o Minh Trng

Nhn vin

05.05.1989

0976.497.222

9 Trn Vit Thng

Nhn vin

12.06.1905

0946.376.396

10 Nguyn Th Ngc Bch

Nhn vin

29.07.1988

0973 060 288

11 Nguyn Th Thu Hoi

Nhn vin

13.02.1991

0983 170 108

12 Nguyn Th Duyn

Nhn vin

13.07.1986

0164 694 8590

13 o Th Yn Bng

Nhn vin

26.12.1987

0902 093 081

14 Tin Th Hon

Nhn vin

01.08.1990

0973 671 419

15 Nguyn Hong Hi

Nhn vin

27.07.1984

0934 607 899

16 Phm Th Phng Lan

Nhn vin

17 Nguyn Trng Giang

Qun sinh

11.11.1986

0967 291 298

18 Phm Vn Tt

Qun sinh

11.07.1988

0979 047 856

20 Takaki

Gio vin

19.09.1983

0984059721

22 L Th Khnh Ha

Gio vin

19.03.1989

0985 328 602

23 Nguyn Th Huyn

Gio vin

22.12.1993

0987 571 849

24 Th Minh Ngc

Gio vin M Lao

01.10.1991

0165 300 7069

25 L nh Nht
Nguyn c Thng
23 Phan Vn Thng
22

45 V Nguyn Lm
46 Trn Th Mai
57

Th Minh Ngc

58 V Thu Hng
59 Nguyn Xun Chung
60 Nguyn Th Thy
49 Trn Th Ngn
50 Nguyn Th Tuyt
51 Vn Tt c

0989 980 408

Gio vin
Nhn vin i ngoi
Nhn vin i ngoi
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin
Gio vin

Ngh thai sn

0977 185 218


23.05.1984
01.08.1991
9.10.1988
10.11.1990
01.10.1991
11.10.1989
1.6.1982
30.08.1994
27.12.1986
20.09.1990

0949 174 538


0983 509 933
094325298
0946886815
0165 300 7069
0948.781.189
0916.167.724

Cao ng
Cao ng

Trung cp
C3
Cao ng
i hc
Cao ng

0975.309.516
01679523511

i hc

0984 216 062

Trung cp
Cao ng

0163 297 0300

Gio vin
Gio vin
Tr l o to

20.05.1989
19.03.1990
18.8.1989

0966 286 538

26 H Th Tm

Gio vin

14.09.1976

01638 041 837

27 T Ngc Bnh

Gio vin

17.02.1991

0936424991

28 Nguyn Th Vn Anh

Gio vin

20.12.1993

0977 963 606

29 Phm Th L

Gio vin

23.09.1990

0973 245 791

32 Bi Th Tho

Gio vin

08.10.1991

01652 516 379

33 L Th Hu

Gio vin

24.05.1990

0939 645 790

35 V Thu H

Qun l NS M Lao

36 Thnh Trung

Qun l T M Lao

38 Nguyn Vn Hng

Qun sinh M Lao

52 Nguyn Khc Din


53 Cao Th Qunh
18

ng Tin Vit

0902 227 329


0963 944 401

i hc
C3 (TTS)
Cao ng

0973 009 363


16.07.1979

0917 978 466


0943 136 562

PHNG QUAN L L
Phan Th M Hng
62 Vng Vn Minh
61

63 Nguyn Th Huyn
64

Nguyn Bch Hng

65 Trn Nam Hng

Trng phng
Nhn vin
Nhn vin
Ph trch phiu n
Nhn vin

05.07.1981
16.02.1973
20.03.1992
15.11.1992
10.07.1982

0946 054 266


0974 705 797
0984.918.238
0964 681188
0948810180

PHNG AO TAO NGH


1 V Hng Qung

Ph trch

04.01.1973

0976 836 987

2 Nguyn Quang Nam

G K Thut

15.12.1984

0918 151 284

3 Nguyn Bch Hng

K ton

15.11.1992

0964 681188

PHNG THI TRNG


1 Hong Ph Lm

Ph GTT

28.12.1972

0976.772.468

2 Trn Vn Tuyn

Trng phng

15.10.1984

0973847158

3 Nguyn Tin Trin

Ph phng

01.05.1969

0975510567

4 Nguyn Ngc Hi

Ph phng

01.10.1983

0972645024

5 Nguyn Vn Trng

Ph phng

18.12.1983

0912965116

i hc
i hc
Cao ng
Cao ng
Cao ng

6 V Khc Canh

Nhn vin

14.11.1990

0989972802

7 Nguyn Th Mai Minh

Nhn vin

22.01.1991

01649586445

8 Trng Vn Nam

Nhn vin

25.03.1979

0988927928

77 Nguyn Vn Cng

Nhn vin

25.01.1987

0968.327.986

79 H S on

Nhn vin

08.04.1986

0986.245.510

10 Trn Nam Hng

Nhn vin

10.07.1982

0948810180

11 Nguyn Xun Nhung

Nhn vin

10.06.1990

0977501690

12 Duy Th

Nhn vin

02.02.1986

0978443622

13 Nguyn nh Tuyt

Nhn vin

21.09.1992

0975.864.114

14 Th Minh Nguyt

Nhn vin

05.07.1979

0904 291 179

vtc-thitruong@googlegroups.com

HNG K TON
1 Phm Th Thu

K ton

2 Nguyn H My

K ton

12.09.1990

0973660859

3 Nguyn c Thu n

K ton

05.08.1983

0976846670

0936261240

PHNG HANH CHINH


1 V Th Diu Thy
2 Ng Duy Sn
NH BP, CNG TIN
87 Nguyn Sn Tng
94 Nguyn Th Minh Chu
95 Nguyn Th Nht
96 Hong Th Thu Trang
98 Bi Hng Dng

Ph trch hnh
chnh Cty

23.10.1980 0982898180

IT

30.7.1984

0984 272 646

Bp trng
Cng tin
Tp v
NV siu th
Qun sinh L + Bo v

15.09.1988
20.07.1961
7.4.1987
28.1.1989
22.12.1962

0979791722
01683.816.284
0989.342 957
0984260814
0936728158

vtc-ketoan@googlegroups.com

DANH SCH CBCNV CC PHNG BAN TAI TRUNG TM


AN KHNH
STT
H v tnvtccorp-group@googlegroups.com
Chc v
Ngy sinh
in thoi
Trnh

30

PHNG TRUNG NG
04.10.1986 0972 841 380
Phm Minh Lin
Trng phng
0982 587 190
1.7.1991
Nguyn Thu Ngn
Nhn vin
PHNG CUNG NG NHN LC TRONG NC
G TT cung ng
Phm Mnh Cng
26.01.1979 01653.004.591
nhn lc k thut cao
26.09.1975 0946.163.579
Trn i Thng
Nhn vin
06.08.1976 0983.515.276
Trn Trng Hng
Nhn vin
PHNG AI LOAN
11.10.1983 0974 885 781
Phm Th Yn
Trng phng
20.10.1987 0977 271 808
Phan Th Yn
Nhn vin
20.06.1983 0982 451 683
H c Thnh
Nhn vin
16.09.1971 0912 012 966
Nguyn V Hng
Nhn vin
17.06.1995 0932.131.467
Ha n nh
Nhn vin
15.06.1983 01686745682
Kiu Th Hng
Gio vin
0985068185
24.9.1985
Khut Th Hng
Gio vin
20.12.1990 0988 922 106
Dng Th Hu
K ton
TRUNG TM NHT BAN
Nguyn Tin Khang
Trng phng tng v 20.10.1985 0947 783 588
Phm Thu Trang
Trng phng o to 30.03.1981 0915 268 447
18.8.1989 0963 944 401
ng Tin Vit
Tr l o to
30.07.1985 0986 580 867
Nguyn c Thanh c Phi Vin TG VTC Japan
Nguyn Th Ngc Bch Trng phng i ngoi 29.07.1988 0973 060 288
Hong Quc Du
Nhn vin i ngoi 10.02.1988 0978 977 720
Nguyn c Thng
Nhn vin i ngoi 23.05.1984 0949 174 538
Phan Vn Thng
Nhn vin i ngoi 01.08.1991 0983 509 933
Trn Vit Thng
Trng phng h s 12.06.1905 0946.376.396
25.06.1989 01642 098 782
Th Ngc H
Ph phng h s
o Th Yn Bng
Nhn vin h s ngoi 26.12.1987 0902 093 081
Tin Th Hon
Nhn vin h s ngoi 01.08.1990 0973 671 419
Nguyn Anh Tun
Nhn vin h s ni 04.01.1987 0935 500 540
Nguyn Th Thu Hoi
Nhn vin h s ni 13.02.1991 0983 170 108
Phm Th Phng Lan
15.02.1980 0989 980 408
Nhn vin h s

31

o Minh Trng

32

Nguyn Hong Hi

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

33
34
35
36

TP.Tuyn dng
05.05.1989
Tr l TG VTC Japan

27.07.1984
Nhn vin thi tuyn
Nguyn Th Duyn
13.07.1986
Nhn vin thi tuyn
Hong Th Thu Hng Nhn vin pht trang phc 18.02.1981
Saito Morio
C vn cao cp k thut
Watanabe
Gio vin
11.02.1985

i hc
i hc
i hc
i hc
i hc
i hc
i hc
i hc
Cao ng
C3
i hc
i hc
i hc
Thc s
i hc
Cao ng
i hc
Cao ng
i hc
Cao ng
Cao ng
Cao ng
Thc s
i hc
i hc
i hc
i hc
i hc

0976.497.222 Cao ng
0934 607 899 Cao ng
0164 694 8590
0945 676 845
09274522531
0964 436 348

i hc
i hc

37 Takaki Togo

L Th Khnh Ha
39 Nguyn Th Huyn
38

40 L nh Nht
41 H Th Tm
42 T Ngc Bnh
43 Nguyn Th Vn Anh
44 Phm Th L
45 V Nguyn Lm
46 Trn Th Mai
47 Bi Th Tho
48 L Th Hu
49 Trn Th Ngn
50 Nguyn Th Tuyt
51 Vn Tt c
52 Nguyn Khc Din
53 Cao Th Qunh
54

Phm Vn Tt

55 V Thu H
56
57

Thnh Trung
Th Minh Ngc

58 V Thu Hng
59 Nguyn Xun Chung
60 Nguyn Th Thy
61 Nguyn Vn Hng

Phan Th M Hng
62 Vng Vn Minh
61

63 Nguyn Th Huyn
64

Nguyn Bch Hng

65 Trn Nam Hng

V Hng Qung
67 Nguyn Quang Nam
66

68 Hong Ph Lm

Gio vin
19.09.1983
19.03.1989
Gio vin
22.12.1993
Gio vin
Gio vin
10.10.1990
14.09.1976
Gio vin
17.02.1991
Gio vin
20.12.1993
Gio vin
23.09.1990
Gio vin
9.10.1988
Gio vin
10.11.1990
Gio vin
8.10.1991
Gio vin
24.05.1990
Gio vin
Gio vin
27.12.1986
Gio vin
20.09.1990
Gio vin
20.05.1989
Gio vin
19.03.1990
Gio vin
11.07.1988
Ph ban Qun sinh
30.06.1979
Qun l C s 4
Qun l gio vin c s 4 16.07.1979
01.10.1991
Gio vin
11.10.1989
Gio vin
1.6.1982
Gio vin
30.08.1994
Gio vin
02.02.1986
Qun sinh
PHNG QUAN L L
05.07.1981
Trng phng
16.02.1973
Nhn vin
20.03.1992
Nhn vin
15.11.1992
Ph trch phiu n
Nhn vin

10.07.1982

TT AO TAO NGH
04.01.1973
Ph GTT
15.12.1984
G K Thut
PHNG THI TRNG

`0984059721
0987 571 849

i hc
i hc

01626642567

Cao ng

0985 328 602

01638 041 837 Cao ng


0936424991

Cao ng

0977 963 606 Cao ng


0973 245 791 Cao ng

Trung cp
0946886815
C3
094325298

01652 516 379 Cao ng


0939 645 790

C3

01679523511

i hc

0984 216 062 Trung cp


0163 297 0300 Cao ng
0966 286 538
0902 227 329
0979 047 856
0973 009 363
0917 978 466
0165 300 7069
0948.781.189
0916.167.724

i hc
C3 (TTS)
Trung cp
i hc
i hc
Cao ng
i hc
Cao ng

0975.309.516
0943 136 562 Trung cp

i hc
0974 705 797 i hc
0984.918.238 Cao ng
0964 681188 Cao ng
0948810180 Cao ng
0946 054 266

0976 836 987


0918 151 284

i hc
i hc

GTT
Trng phng
Ph phng
Ph phng
Ph phng

28.12.1972
15.10.1984
01.05.1969
01.10.1983
18.12.1983

0976.772.468

73 V Khc Canh

Nhn vin

14.11.1990

0989972802

74 Nguyn Th Mai Minh

Nhn vin

22.01.1991

01649586445 Trung cp

69 Trn Vn Tuyn
70 Nguyn Tin Trin
71 Nguyn Ngc Hi
72 Nguyn Vn Trng

i hc
Cao ng
0975510567 Trung cp
0972645024
i hc
0912965116
Thc s
0973847158

i hc

75 Trng Vn Nam

Nhn vin

25.03.1979

0988927928

C3

76 Nguyn Xun Nhung

Nhn vin

10.06.1990

0977501690

Cao ng

77 Nguyn Vn Cng

Nhn vin

25.01.1987

0968.327.986

Cao ng

78 Duy Th

Nhn vin

02.02.1986

0978443622

i hc

79 H S on

Nhn vin

08.04.1986

0986.245.510

C3

80 Nguyn nh Tuyt

Nhn vin

21.09.1992 0975.864.114 i hc

Nhn vin

05.07.1979

81

Th Minh Nguyt

0904 291 179

i hc

PHNG K TON
82

Phm Th Thu

K ton

29.08.1981

0936261240

i hc

83

Nguyn H My

K ton

12.09.1990

0973660859

i hc

84

Nguyn c Thu n

K ton

05.08.1983

0976846670

i hc

85
86
87
94
95
96
98

PHNG HANH CHINH


Ph trch hnh
23.10.1980 0982898180 i hc
V Th Diu Thy
chnh Cty
30.7.1984 0984 272 646 i hc
Ng Duy Sn
IT
NHA BP, CNG TIN
Nguyn Sn Tng
Bp trng
15.09.1988 0979791722
20.07.1961 01683.816.284
Nguyn Th Minh Chu
Cng tin
0989.342 957
7.4.1987
Nguyn Th Nht
Tp v
Hong Th Thu Trang
NV siu th
28.1.1989 0984260814
Bi Hng Dng
Qun sinh L + Bo v 22.12.1962 0936728158