Ενότητα

Πλοήγηση στον Ιστό
και επικοινωνία

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
98. Υπηρεσίες και εφαρμογές
του Διαδικτύου

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 98
1. Πώς έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος Internet;
‰ Εξτραδίκτυο

‰ Ενδοδίκτυο

‰ Διαδίκτυο
‰ Παγκόσμιος Ιστός
2. Αναφέρετε μερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers —
ISP).

3. Τι σημαίνει το ακρώνυμο ISP;
‰ Interruptible Service Permission

‰ Internet Service Provider

‰ Internet Security Provider
‰ Information Search Permission
4. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου μάς προμηθεύει…
‰ ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης
‰ μια διεύθυνση URL
‰ μια εφαρμογή φυλλομετρητή Ιστού
‰ λογισμικό προστασίας από ιούς
5. Πώς ονομάζεται στα αγγλικά ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου;

6. Τι σημαίνει το ακρωνύμιο WWW;
εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

98 Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου

‰ World Wide Web

281

‰ Word Web Wide

‰ Word Wide Web
‰ World Web Wide
7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις παρουσιάζει τη σωστή ιεραρχική δομή;
‰ Διαδίκτυο Ö Παγκόσμιος Ιστός Ö Φυλλομετρητής Ιστού
‰ Παγκόσμιος Ιστός Ö Διαδίκτυο Ö Φυλλομετρητής Ιστού
‰ Διακομιστής Ö Διαδίκτυο Ö Φυλλομετρητής Ιστού
‰ Φυλλομετρητής Ιστού Ö Διακομιστής Ö Διαδίκτυο Ö Παγκόσμιος Ιστός
8. Τι εννοούμε με τον όρο Παγκόσμιος Ιστός;
‰ Το Διαδίκτυο.
‰ Έναν ανεπίσημο κώδικα που καθορίζει τι είναι αποδεκτό κατά την επικοινωνία των
χρηστών μέσω του Διαδικτύου.
‰ Την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
‰ Ένα τυποποιημένο περιβάλλον επικοινωνίας ανάμεσα στο χρήστη και το Διαδίκτυο
για τη διανομή εγγράφων, γραφικών, εικόνων, και ήχου.
9. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό;
‰ Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό.
‰ Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι προσπελάσιμος από όλους, ενώ το Διαδίκτυο είναι ιδιωτικό.
‰ Το Διαδίκτυο είναι ένα σύνολο δικτύων και υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ
τους, ενώ ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου.
‰ Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα σύνολο δικτύων και υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους, ενώ το Διαδίκτυο είναι μια υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού.
10. Για ποιο πράγμα μας ενημερώνει η παρακάτω μορφή του δείκτη του ποντικιού, πότε
εμφανίζεται, και σε τι μας εξυπηρετεί;

11. Τι ονομάζουμε φυλλομετρητή Ιστού και σε τι μας χρησιμεύει;
12. Αναφέρετε μερικούς από τους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές Ιστού.
13. Πώς αλλιώς ονομάζεται μια διεύθυνση ιστοσελίδας;
‰ E-mail
‰ FTP
‰ URL
‰ HTML
14. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι έγκυρη διεύθυνση URL;
‰ http://internet internet.com

‰ http://internet@gr

‰ http://www.internet.com

‰ hptt://intranet.uk
εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

282

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

15. Ποια είναι τα τρία βασικά μέρη μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας και ποια η σημασία καθενός;
16. Βάλτε στη σωστή σειρά τα μέρη της παρακάτω διεύθυνσης URL:
Σειρά

Μέρος
http://
main/news.php
www.hellenichockey.gr/

17. Αντιστοιχίστε το είδος κάθε οργανισμού με το κατάλληλο επίθεμα ονόματος τομέα.
Είδος οργανισμού

Επίθεμα

1. Στρατιωτικός Η.Π.Α.

α. org

2. Εμπορικός

β. gov

3. Διεθνής

γ. int

4. Κυβερνητικός Η.Π.Α.

δ. net

5. Εκπαιδευτικός

ε. mil

6. Μη κερδοσκοπικός

στ. com

7. Δικτυακός

ζ. edu

8. Ταξιδιωτικό πρακτορείο

η. aero

9. Προσφορά-ζήτηση εργασίας

θ. travel

10. Εταιρεία αερομεταφορών

ι. jobs

18. Ποιος κωδικός σε μια διεύθυνση URL δείχνει ότι η αντίστοιχη τοποθεσία Ιστού ανήκει
σε ελληνικό οργανισμό ή υπηρεσία;
19. Ποιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις παρακάτω περιοχές στις διευθύνσεις URL των
ιστοσελίδων;
α. Καναδάς
β. Γαλλία

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

98 Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου

283

γ. Μεγάλη Βρετανία
δ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ε. Ευρωπαϊκή Ένωση
20. Ποιο μέρος μιας διεύθυνσης URL δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρίσουμε για να μεταφερθούμε σε αυτή;
21. Τι εννοούμε με τον όρο download;
22. Αντιστοιχίστε τους παρακάτω όρους με τη σωστή ερμηνεία τους:
1. Υπερσύνδεσμος

α. Γενικός όρος για τις εφαρμογές περιήγησης
στον Παγκόσμιο Ιστό

2. www

β. Διεύθυνση ιστοσελίδας

3. Ανέβασμα (upload)

γ. Ο Παγκόσμιος Ιστός

4. Φυλλομετρητής Ιστού

δ. Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό

5. URL

ε. Επιτρέπει τη μεταφορά από μια τοποθεσία σε
άλλη στον Παγκόσμιο Ιστό

6. FTP

στ. Αποθήκευση αρχείων σε διακομιστή

7. Κατέβασμα (download)

ζ. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων

8. Internet Explorer

η. Λήψη αρχείων από διακομιστή

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
99. O φυλλομετρητής Internet Explorer

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 99
1. Πώς αλλιώς ονομάζονται οι εφαρμογές φυλλομέτρησης του Ιστού (Web browsers);
2. Αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεκινήσουμε τον Internet Explorer.
3. Ποιο από τα παρακάτω εικονίδια της γραμμής εργαλείων Γρήγορης εκκίνησης ξεκινάει
το φυλλομετρητή Ιστού Internet Explorer;
2

1

4

3

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

99 O φυλλομετρητής Internet Explorer

285

4. Ονομάστε τα διάφορα τμήματα του παραθύρου του Internet Explorer:
1

2

3

4

5

6

5. Ξεκινήστε τον Internet Explorer χρησιμοποιώντας το κουμπί Έναρξη.
6. Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο της εφαρμογής.
7. Χρησιμοποιώντας το κουμπί του προγράμματος στη γραμμή εργασιών, εμφανίστε ξανά
το παράθυρο του Internet Explorer.
8. Κλείστε τον Internet Explorer.
9. Ξεκινήστε και πάλι το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Γρήγορης εκκίνησης.
10. Σε περίπτωση που δεν είναι μεγιστοποιημένο το παράθυρο της εφαρμογής, μεγιστοποιήστε το.
11. Επαναφέρετε το παράθυρο της εφαρμογής στο μέγεθος και τη θέση που είχε πριν από τη
μεγιστοποίηση.
12. Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης;
13. Πού βρίσκεται το κουμπί Ελέγχου;
14. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή του μενού Ελέγχου, μεγιστοποιήστε το παράθυρο του Internet Explorer.
15. Ελέγξτε αν οι γραμμές εργαλείων του Internet Explorer είναι κλειδωμένες.
16. Εμφανίστε τη γραμμή εργαλείων Συνδέσεις.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

286

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

17. Εμφανίστε τη γραμμή κατάστασης του Internet Explorer.
18. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει τη γραμμή κατάστασης. Σε ποιο τμήμα της μπορούμε:
α. να παρακολουθήσουμε την πρόοδο φόρτωσης της τρέχουσας ιστοσελίδας;
β. να δούμε ποια αντικείμενα φορτώνονται;
1

2

3

19. Κρύψτε τη γραμμή κατάστασης του Internet Explorer.
20. Κλείστε τον Internet Explorer.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

4

Κεφάλαιο
100. Περιήγηση στον Ιστό

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 100
1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
2. Ποια είναι η αρχική σελίδα του φυλλομετρητή;
3. Ποιο από τα εικονίδια φορτώνει ξανά την τρέχουσα ιστοσελίδα;
‰

‰

‰

‰

4. Πού πληκτρολογούμε μια διεύθυνση URL ώστε να μεταφερθούμε σε αυτή;
5. Ποιο τμήμα μιας διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρίσουμε στο πλαίσιο Διεύθυνση;
6. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση http://www.epy.gr
7. Σε ποιο σημείο της παρακάτω εικόνας πρέπει να πατήσουμε ώστε:
α. να εμφανίσουμε μια λίστα με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκαμε πρόσφατα;
β. να μεταφερθούμε στη διεύθυνση URL που έχουμε καταχωρίσει;
2 3 4

1

8. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπερσύνδεσμο, εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες για το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΥ.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

288

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

9. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ, εμφανίστε
τις γενικές πληροφορίες για τις Ημερίδες.
10. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία του προγράμματος, βρείτε τα σημεία της
τρέχουσας ιστοσελίδας στα οποία περιέχεται η λέξη Δράσεις, με κεφαλαίο τον πρώτο
χαρακτήρα.
11. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ, εμφανίστε
τις Ανακοινώσεις της ΕΠΥ.
12. Επιλέξτε μια ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει.
13. Μεταφερθείτε στην αμέσως προηγούμενη ιστοσελίδα.
14. Μεταφερθείτε στη σελίδα που είχατε ανοίξει πριν περάσετε στην προηγούμενη.
15. Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή προκειμένου να ανανεώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
16. Διακόψτε τη φόρτωση της ιστοσελίδας πριν αυτή ολοκληρωθεί.
17. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση www.parliament.gr.
18. Εμφανίστε την ιστοσελίδα σε προβολή πλήρους οθόνης.
19. Έχοντας ενεργοποιημένη την προβολή πλήρους οθόνης, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο
υπερσύνδεσμο για να εμφανίσετε την ιστοσελίδα που παρουσιάζει ελληνικό κείμενο.
20. Από τα περιεχόμενα της σελίδας, εμφανίστε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει.
21. Απενεργοποιήστε την προβολή πλήρους οθόνης.
22. Μεταφερθείτε στην αρχική ιστοσελίδα που φορτώνεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος.
23. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία, επιστρέψτε με μία κίνηση στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ.
24. Εμφανίστε τις ιστοσελίδες που έχουν καταχωριστεί στο Ιστορικό του Internet Explorer.
25. Χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου της γραμμής διευθύνσεων, επιλέξτε μια διεύθυνση από το Ιστορικό του προγράμματος.
26. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση http://www.hellenichistory.gr και περιηγηθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα ώστε να εμφανίσετε την αρχική σελίδα της Κλασικής Περιόδου.
27. Εκτελέστε την κατάλληλη ενέργεια για να αντιγράψετε την εικόνα που εμφανίζεται
στην κεντρική σελίδα της Κλασικής περιόδου. Στη συνέχεια, ξεκινήστε το Microsoft
Word και επικολλήστε την εικόνα σε ένα νέο έγγραφο.
28. Εμφανίστε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για την Κοινωνία της Κλασικής Περιόδου
της Αθήνας.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

100 Περιήγηση στον Ιστό

289

29. Αντιγράψτε μια παράγραφο κειμένου από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας και επικολλήστε την κάτω από την εικόνα που προσθέσατε στο νέο έγγραφο.
30. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας και επικολλήστε την κάτω
από το κείμενο του εγγράφου.
31. Αποθηκεύστε το έγγραφο που περιέχει την εικόνα, το κείμενο, και τη διεύθυνση URL,
με το όνομα Άσκηση Αποθήκευσης στο φάκελο Έγγραφα.
32. Εμφανίστε το τμήμα παραθύρου Ιστορικό.
33. Στο τμήμα παραθύρου του Ιστορικού, εμφανίστε τις τοποθεσίες Ιστού που επισκεφθήκατε σήμερα.
34. Αναφέρετε ποια είναι η πρώτη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε σήμερα.
35. Εμφανίστε την αρχική σελίδα της ΕΠΥ, επιλέγοντάς την από τις σημερινές καταχωρίσεις του Ιστορικού.
36. Διαγράψτε την τοποθεσία Ιστού hellenichistory από το Ιστορικό.
37. Εμφανίστε μία από τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν από μία εβδομάδα.
38. Αν χρειάζεται, κλείστε το Κέντρο Αγαπημένων.
39. Ρυθμίστε το Ιστορικό ώστε να διατηρεί τις ιστοσελίδες για 5 ημέρες.
40. Διαγράψτε τις καταχωρίσεις του Ιστορικού.
41. Κλείστε τον Internet Explorer.
42. Σε τι μας χρησιμεύουν οι καρτέλες;

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
101. Άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες
και λήψη αρχείων

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 101
1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
2. Πώς ονομάζεται ο φάκελος που μας επιτρέπει να οργανώνουμε τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε συχνά;
3. Πού μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενα της γραμμής εργαλείων Συνδέσεις;
4. Πώς μπορούμε να προσθέσουμε πολλές ιστοσελίδες μαζί στο φάκελο Αγαπημένα;
5. Εμφανίστε το τμήμα παραθύρου με τα περιεχόμενα του φακέλου Αγαπημένα στον
Internet Explorer, και φροντίστε να είναι μόνιμα ορατό.
6. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα της επιλογής σας από το φάκελο Αγαπημένα.
7. Κρύψτε το τμήμα παραθύρου με τα περιεχόμενα του φακέλου Αγαπημένα.
8. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών με URL
http://www.weightlifting.gr. Στη συνέχεια, προσθέστε τη στο φάκελο Αγαπημένα με
το όνομα Η ομάδα άρσης βαρών.
9. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με URL http://www.tmth.edu.gr και προσθέστε τη στα
Αγαπημένα με το όνομα Τεχνικό Μουσείο.
10. Δημιουργήστε στα Αγαπημένα ένα νέο φάκελο με το όνομα Μουσεία.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

101 Άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες και λήψη αρχείων

291

11. Δημιουργήστε ακόμα τρεις φακέλους με τα ονόματα Τεχνολογικά, Αρχαιολογικά,
και Αρχαιολογικών Χώρων.
12. Τοποθετήστε τους τρεις φακέλους Τεχνολογικά, Αρχαιολογικά, και Αρχαιολογικών
Χώρων μέσα στο φάκελο Μουσεία.
13. Μεταφέρετε την ιστοσελίδα με το όνομα Τεχνικό Μουσείο, που προσθέσατε στο φάκελο Αγαπημένα, στον υποφάκελο Τεχνολογικά του φακέλου Μουσεία.
14. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με URL http://www.cycladic.gr και προσθέστε τη στα
Αγαπημένα σας με το όνομα Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Φροντίστε να την τοποθετήσετε στον υποφάκελο Αρχαιολογικά του φακέλου Μουσεία.
15. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα www.in.gr και πατήστε στον υπερσύνδεσμο με τους
τίτλους των ειδήσεων.
16. Προσθέστε στα Αγαπημένα την καταχώριση της ιστοσελίδας αυτής με το όνομα Ειδήσεις.
17. Ανοίξτε την ιστοσελίδα με URL http://www.culture.gr σε νέα καρτέλα.
18. Προσθέστε την ιστοσελίδα που παρουσιάζει τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών στο
φάκελο Αρχαιολογικών Χώρων των Αγαπημένων σας. Χρησιμοποιήστε το όνομα που
σας προτείνει το πρόγραμμα.
19. Μετονομάστε το φάκελο Μουσεία των Αγαπημένων σε Μουσεία και Μνημεία.
20. Χρησιμοποιώντας τα Αγαπημένα, ανοίξτε την τοποθεσία Ιστού Η ομάδα άρσης βαρών
και εμφανίστε το περιεχόμενό της στα ελληνικά.
21. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τις τροφοδοσίες RSS;
‰ Για να αποθηκεύουμε και να οργανώνουμε τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε συχνά.
‰ Για να περιηγούμαστε με ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό.
‰ Για να προσπελάζουμε ευκολότερα τις ιστοσελίδες που έχουμε ήδη επισκεφθεί.
‰ Για να ενημερωνόμαστε για τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες.
22. Χρησιμοποιώντας την καταχώριση Ειδήσεις των Αγαπημένων, μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα ειδήσεων του in.gr.
23. Εγγραφείτε στη διαθέσιμη τροφοδοσία της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιήστε για την τροφοδοσία το όνομα News.
24. Εμφανίστε τα περιεχόμενα της τροφοδοσίας News.
25. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε όλες οι τροφοδοσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί να ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά.
εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

292

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

26. Διαγράψτε από το φάκελο Αγαπημένα την ιστοσελίδα Η ομάδα άρσης βαρών.
27. Εμφανίστε τη γραμμή εργαλείων Συνδέσεις.
28. Φροντίστε ώστε η καταχώριση Ειδήσεις των Αγαπημένων σας να εμφανίζεται στη
γραμμή Συνδέσεις.
29. Αλλάξτε το όνομα της σύνδεσης Ειδήσεις σε Νέα.
30. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση http://www.asep.gr και προσθέστε τη στη γραμμή εργαλείων Συνδέσεις.
31. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση http://book.culture.gr και, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους υπερσυνδέσμους, εμφανίστε την ιστοσελίδα με τις εκθέσεις βιβλίου στον κόσμο.
32. Ανοίξτε την ιστοσελίδα κάποιας έκθεσης βιβλίου που να σας ενδιαφέρει και αποθηκεύστε τη στο φάκελο Έγγραφα, σε μορφή πλήρους ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας το
προτεινόμενο όνομα αρχείου.
33. Ανοίξτε την ιστοσελίδα HELLENIC CULTURE – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
από το συνοδευτικό CD.
34. Αποθηκεύστε την ιστοσελίδα στην επιφάνεια εργασίας, σε μορφή απλού κειμένου.
35. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων Συνδέσεις, μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα Νέα.
36. Διαγράψτε τη σύνδεση Νέα από τη γραμμή εργαλείων Συνδέσεις.
37. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση http://www.winzip.com/downwz.htm και κατεβάστε τη
δοκιμαστική έκδοση της εφαρμογής Winzip χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπερσύνδεσμο (Download Evaluation). Αποθηκεύστε το αρχείο στο σκληρό σας δίσκο.
38. Ανοίξτε σε νέα καρτέλα την ιστοσελίδα http://www.epy.gr, πατήστε στον υπερσύνδεσμο Η Ε.Π.Υ., και μετά πατήστε στον υπερσύνδεσμο Καταστατικό. Αποθηκεύστε τον
προορισμό του υπερσυνδέσμου Κατεβάστε το καταστατικό της ΕΠΥ σε μορφή pdf,
στο φάκελο Έγγραφα με το όνομα Καταστατικό.pdf.
39. Προσθέστε τις σελίδες όλων των ανοιχτών καρτελών στα Αγαπημένα, χρησιμοποιώντας το όνομα Downloads για την ομάδα καρτελών.
40. Τι είναι το podcasting;
‰ Μια υπηρεσία για την ενημέρωσή μας σχετικά με τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε διάφορες ιστοσελίδες.
‰ Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ηχητικών δεδομένων.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

101 Άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες και λήψη αρχείων

293

‰ Μια υπηρεσία που μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε φωνητικές συνομιλίες σε
πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου.
‰ Μια υπηρεσία που μας επιτρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών μας.
41. Μεταφερθείτε στην τοποθεσία Ιστού http://www.bbc.co.uk και, χρησιμοποιώντας τους
κατάλληλους υπερσυνδέσμους, κατεβάστε μια ραδιοφωνική εκπομπή από το σταθμό
Radio 1. Αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο mp3 στον προσωπικό σας φάκελο Μουσική.
42. Ελέγξτε αν υπάρχουν νέες πληροφορίες στην τροφοδοσία News. Στη συνέχεια, εμφανίστε τα περιεχόμενά της.
43. Εκτελέστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε όλες οι τροφοδοσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί να ανανεώνονται μία φορά την ημέρα.
44. Δημιουργήστε στις τροφοδοσίες ένα νέο φάκελο με το όνομα Νέα και μετακινήστε σε
αυτόν την τροφοδοσία News.
45. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση http://www.msn.com και εγγραφείτε στη διαθέσιμη τροφοδοσία της ιστοσελίδας για τα αθλητικά. Χρησιμοποιήστε για την τροφοδοσία το προεπιλεγμένο όνομα και τοποθετήστε τη σε ένα νέο φάκελο με το όνομα Sports.
46. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να εμφανίζονται μόνον οι 50 πιο πρόσφατες
τροφοδοσίες.
47. Κλείστε τον Internet Explorer.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
102. Ρυθμίσεις του Internet Explorer

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 102
1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
2. Ορίστε ως αρχική σελίδα του φυλλομετρητή Ιστού την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή.
3. Ανοίξτε την ιστοσελίδα με URL http://europa.eu/index_el.htm.
4. Ορίστε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα του φυλλομετρητή.
5. Μεταφερθείτε στον προορισμό του υπερσυνδέσμου Η Ευρώπη με μια ματιά.
6. Ρυθμίστε το πρόγραμμα ώστε να μην εμφανίζονται οι εικόνες που περιέχουν οι ιστοσελίδες.
7. Ανανεώστε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
8. Εμφανίστε μεμονωμένες εικόνες που σας ενδιαφέρουν από την τρέχουσα ιστοσελίδα.
9. Επαναφέρετε την κατάλληλη ρύθμιση του φυλλομετρητή ώστε να εμφανίζονται όλες οι
εικόνες κατά τη φόρτωση των ιστοσελίδων.
10. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας Ιστού και, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπερσύνδεσμο, εμφανίστε σε νέα καρτέλα πληροφορίες σχετικά με τις Σπουδές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11. Προσθέστε και την καταχώριση της ιστοσελίδας αυτής στις καρτέλες αρχικής σελίδας
του φυλλομετρητή Ιστού.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

102 Ρυθμίσεις του Internet Explorer

295

12. Τι είναι τα προσωρινά αρχεία Διαδικτύου;
‰ Οι ιστοσελίδες που έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν.
‰ Οι ιστοσελίδες που έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας.
‰ Οι ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε συχνά.
‰ Οι προστατευμένες ιστοσελίδες.
13. Διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Διαδικτύου από το σύστημά σας.
14. Καταργήστε όλες τις καταχωρίσεις αρχικών σελίδων του φυλλομετρητή.
15. Ανοίξτε τρεις ιστοσελίδες της αρεσκείας σας σε ξεχωριστές καρτέλες και ορίστε τις ως
αρχικές σελίδες.
16. Καταργήστε μία από τις αρχικές σελίδες που ορίσατε στην προηγούμενη άσκηση.
17. Κλείστε τον Internet Explorer.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
103.Αναζήτηση πληροφοριών
στο Διαδίκτυο

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 103
1. Σε τι μας εξυπηρετεί μια μηχανή αναζήτησης;
‰ Στην αναζήτηση βοήθειας για τον Internet Explorer.
‰ Στην αναζήτηση βοήθειας για τη χρήση του Διαδικτύου.
‰ Στην αναζήτηση ιστοσελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό.
‰ Στην αναζήτηση ατόμων στο Διαδίκτυο.
2. Αναφέρετε τρεις διεθνείς μηχανές αναζήτησης.
3. Αναφέρετε μερικές ελληνικές μηχανές αναζήτησης.
4. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μια μετα-μηχανή αναζήτησης και σε μια απλή μηχανή αναζήτησης;
5. Μεταφερθείτε στη διεύθυνση URL www.in.gr. Χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους υπερσυνδέσμους της πύλης, αναζητήστε πληροφορίες για την πρόβλεψη του καιρού στην
Ελλάδα.
6. Σε τι μας εξυπηρετούν οι τελεστές αναζήτησης;
7. Αναφέρετε τους λογικούς τελεστές αναζήτησης.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

103 Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

297

8. Ποιους λογικούς τελεστές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις μηχανές αναζήτησης;
‰&
‰+
‰–
‰*
‰#
9. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να φαίνεται η σωστή
αντιστοιχία μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να καταχωρίσουμε σε μια μηχανή αναζήτησης και των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται.
Καταχώριση στη μηχανή
αναζήτησης

Αποτέλεσμα αναζήτησης
Όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν τη φράση
Φεστιβάλ Ελληνικού κινηματογράφου
Όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν τη λέξη
Υπολογιστές αλλά όχι τη λέξη Λογισμικό

"Μικρά Ασία" +Ιστορία
Όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν τη φράση
Σεισμικά φαινόμενα αλλά όχι τη φράση Σεισμικές καταστροφές
Αγροτουρισμός +"Νομός Δράμας"
Όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν τις λέξεις
Αναρρίχηση ή Αλεξίπτωτο
"Ολυμπιακοί αγώνες" +
αρχαιότητα -2004

10. Μεταφερθείτε σε μια ελληνική μηχανή αναζήτησης και αναζητήστε ιστοσελίδες που
περιέχουν τη φράση Μέγας Αλέξανδρος και τη λέξη Μακεδονία.
11. Πόσες ιστοσελίδες εντόπισε η μηχανή αναζήτησης;
12. Μεταφερθείτε σε μία από τις ιστοσελίδες των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.
13. Αν θέλουμε να αναζητήσουμε ιστοσελίδες που περιέχουν ακριβώς τη φράση Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε:
‰ "Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα"
‰ Μεταχειρισμένα +αυτοκίνητα
‰ #Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα#
‰ (Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)
14. Αναζητήστε ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Κολύμβηση, αλλά όχι στη συγχρονισμένη.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

298

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

15. Μεταφερθείτε στη μηχανή αναζήτησης Google και, χρησιμοποιώντας τις επιλογές σύνθετης αναζήτησης της μηχανής, εντοπίστε την ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ. που περιέχει Μετεωρολογικές πληροφορίες για την Ελλάδα, καθώς και Δορυφορικές εικόνες.
16. Εκτελέστε ακόμα μία σύνθετη αναζήτηση για ιστοσελίδες σε μορφή του Microsoft Excel που περιέχουν τη φράση στατιστική υπηρεσία.
17. Τροποποιήστε την αναζήτησή σας ώστε να μην εμφανίζει ιστοσελίδες που περιέχουν τη
λέξη Κύπρου.
18. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης, αναζητήστε εικόνες των πυραμίδων της Αιγύπτου (pyramids Egypt).
19. Περιορίστε την αναζήτησή σας μόνο σε εικόνες πυραμίδων μορφής .jpg σε διαβαθμίσεις
του γκρίζου.
20. Χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης του προγράμματος, εντοπίστε τις ιστοσελίδες
που αναφέρονται στα επτά θαύματα του κόσμου (The seven wonders).
21. Από τη λίστα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης επιλέξτε και μεταφερθείτε σε μια
ιστοσελίδα που αναφέρεται στον Κολοσσό της Ρόδου (Colossus of Rhodes).
22. Προσθέστε ακόμα μία υπηρεσία αναζήτησης στο φυλλομετρητή Ιστού.
23. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αναζήτησης που προσθέσατε στο φυλλομετρητή Ιστού
για να εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με το φάρο της Αλεξάνδρειας (Pharos of Alexandria).
24. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η υπηρεσία αναζήτησης που προσθέσατε στο
φυλλομετρητή Ιστού να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη.
25. Χρησιμοποιώντας μια διεθνή μηχανή αναζήτησης της επιλογής σας, αναζητήστε πληροφορίες για την αρχαία Αίγυπτο (Ancient Egypt) και ανοίξτε μια ιστοσελίδα από τα
αποτελέσματα της αναζήτησης.
26. Καταργήστε την υπηρεσία αναζήτησης που προσθέσατε στο φυλλομετρητή Ιστού.
27. Στην τοποθεσία Ιστού www.microsoft.com αναζητήστε πληροφορίες για τη φράση “ιοί
τύπου worm”.
28. Αναζητήστε πληροφορίες στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια wikipedia για το λήμμα
χόκεϊ.
29. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό λεξικό wiktionary, εμφανίστε την ετυμολογία της
λέξης μέτοικος.
30. Κλείστε τον Internet Explorer.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
104. Περιήγηση με
ασφάλεια

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 104
1. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι κατά την περιήγησή μας στον Παγκόσμιο Ιστό;
2. Πότε εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών;
3. Τι είναι τα αναδυόμενα παράθυρα;
4. Ανοίξτε την ιστοσελίδα με το όνομα Ολυμπιακοί Αγώνες Χόκεϊ – Ανδρών από το φάκελο Αρχεία Εξάσκησης του συνοδευτικού CD-ROM. Επιτρέψτε προσωρινά τα αναδυόμενα παράθυρα.
5. Σε πόσες ζώνες ασφαλείας κατατάσσει ο Internet Explorer τις τοποθεσίες που επισκεπτόμαστε;
6. Προσθέστε την τοποθεσία www.yahoo.com στη ζώνη ασφαλείας Ελεγχόμενες τοποθεσίες.
7. Ποιες τοποθεσίες προσθέτουμε στη ζώνη Αξιόπιστες τοποθεσίες;
8. Μεταφερθείτε στην τοποθεσία www.google.gr και πατήστε στον υπερσύνδεσμο Gmail
στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας. Προσθέστε την ιστοσελίδα στη ζώνη ασφαλείας
Αξιόπιστες τοποθεσίες.
9. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της ζώνης ασφαλείας Τοπικό Intranet ώστε να χρησιμοποιεί το Μεσαίο επίπεδο ασφαλείας.
εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

300

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

10. Αφαιρέστε την τοποθεσία www.yahoo.com από τη ζώνη ασφαλείας Ελεγχόμενες τοποθεσίες.
11. Επαναφέρετε όλες τις ζώνες στο προεπιλεγμένο επίπεδο ασφαλείας.
12. Ρυθμίστε το φυλλομετρητή σας ώστε να χρησιμοποιεί το Μεσαίο υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τον αποκλεισμό των cookies.
13. Πώς μπορούμε να διαγράψουμε τα cookies που έχει αποθηκεύσει ο Internet Explorer;
14. Εκτελέστε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτρέπονται όλα τα cookies της τοποθεσίας Ιστού www.in.gr.
15. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί κίνδυνοι για τους ανήλικους χρήστες του Διαδικτύου;
16. Αναφέρετε ορισμένες σωστές πρακτικές γονικού ελέγχου για την περιήγηση των παιδιών στο Διαδίκτυο.
17. Ρυθμίστε το φυλλομετρητή Ιστού ώστε να χρησιμοποιεί για την κατηγορία περιεχομένου Βία το Περιορισμένο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε κωδικό πρόσβασης και υπόδειξη
της αρεσκείας σας.
18. Ρυθμίστε το φυλλομετρητή Ιστού ώστε να απορρίπτει το άνοιγμα της ιστοσελίδας
www.klidarithmos.gr.
19. Ποιες τοποθεσίες αποκαλούνται ασφαλείς;
20. Καταργήστε τη διεύθυνση www.klidarithmos.gr από τη λίστα των μη εγκεκριμένων
διευθύνσεων.
21. Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς περιεχομένου.
22. Τι ονομάζουμε προστατευμένη τοποθεσία;
23. Σε τι χρησιμεύουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
24. Σε τι εξυπηρετεί η κρυπτογράφηση των δεδομένων που στέλνουμε μέσω του Διαδικτύου;
25. Πώς μπορούμε να διαγράψουμε τους κωδικούς πρόσβασης που έχει αποθηκεύσει ο
Internet Explorer;
26. Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;
27. Περιγράψτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να παραγγείλετε
ένα προϊόν από μια ιστοσελίδα.
28. Πώς μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα φορμών που έχει αποθηκεύσει ο Internet
Explorer;
29. Τι είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα;

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

104 Περιήγηση με ασφάλεια

301

‰ Ένας τρόπος εξαπάτησης των χρηστών υπολογιστών με στόχο να τους κάνει να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες ή οικονομικά στοιχεία.
‰ Απόπειρα παραπλάνησης των ανήλικων χρηστών ώστε να προβούν σε αγορές μέσω
του Διαδικτύου ή να συμμετάσχουν σε υπηρεσίες που χρεώνονται.
‰ Η παρενόχληση μέσω υλικού που έχει δημοσιευθεί στον Παγκόσμιο Ιστό, ακόμη και
ο εκφοβισμός.
‰ Η παραπλάνηση των ανήλικων χρηστών ώστε να αποκαλύψουν τα προσωπικά τους
δεδομένα ή και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες τους στο Διαδίκτυο.
30. Τι πρέπει να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε καταχωρίσει προσωπικά στοιχεία
μας σε μια τοποθεσία ηλεκτρονικού ψαρέματος;
31. Ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές πρακτικές δημιουργίας κωδικών πρόσβασης; (2
απαντήσεις)
‰ Η χρήση ονομάτων συγγενών και ημερομηνιών γέννησης, που είναι σχετικά εύκολο
να θυμηθούμε.
‰ Η φύλαξη του κωδικού πρόσβασης σε μια θέση κοντά στον υπολογιστή μας, ώστε
να έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτόν σε περίπτωση που τον ξεχάσουμε.
‰ Η αντικατάσταση των πανομοιότυπων χαρακτήρων (π.χ., του ε με το €, του ε με το
3, του Ο με το 0).
‰ Η αποστολή του κωδικού μας σε φίλους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μας τον θυμίσουν σε περίπτωση που τον ξεχάσουμε.
‰ Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε σύντομα και τακτά χρονικά διαστήματα.
32. Ποιος από τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης είναι ασφαλέστερος;
‰ PapadakisF
‰ 02101969
‰ Ap0r1t@
‰ qwerty123456

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
105. Εκτύπωση

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 105
1. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης της επιλογής σας, βρείτε ιστοσελίδες που
παρουσιάζουν πληροφορίες για χιονοδρομικά κέντρα.
2. Εξετάστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε προβολή Προεπισκόπησης Εκτύπωσης.
3. Από πόσες σελίδες εκτύπωσης αποτελείται η ιστοσελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης;
4. Χρησιμοποιώντας την προβολή Προεπισκόπησης Εκτύπωσης, εμφανίστε τα περιεχόμενα της δεύτερης σελίδας.
5. Αυξήστε το συντελεστή μεγέθυνσης (ζουμ) της δεύτερης σελίδας ώστε το κείμενο να
είναι ευανάγνωστο.
6. Αλλάξτε το συντελεστή μεγέθυνσης (ζουμ) στην Προεπισκόπηση Εκτύπωσης ώστε να
εμφανίζονται δύο σελίδες ταυτόχρονα στην οθόνη.
7. Αλλάξτε το συντελεστή μεγέθυνσης ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη μία μόνο σελίδα,
και μειώστε το κάτω περιθώριο της σελίδας για την τρέχουσα εκτύπωση.
8. Κλείστε την Προεπισκόπηση Εκτύπωσης.
9. Τυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή μόνο τη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων
της αναζήτησης.
10. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα http://www.diakopes.gr

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

105 Εκτύπωση

303

11. Χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους υπερσυνδέσμους, επιλέξτε αρχικά μια περιοχή της
Ελλάδας και, στη συνέχεια, μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και εμφανίστε όποιες πληροφορίες σας ενδιαφέρουν.
12. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε όλες οι ιστοσελίδες να τυπώνονται στο εξής με
οριζόντιο προσανατολισμό.
13. Τυπώστε μία μόνο εικόνα της τρέχουσας ιστοσελίδας.
14. Ρυθμίστε την κεφαλίδα ώστε να τυπώνεται σε αυτή το κείμενο Οι επόμενες διακοπές
μου.
15. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα http://www.ypes.gr/topiki.htm και τυπώστε μόνο το
δεξιό πλαίσιό της.
16. Απενεργοποιήστε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα για την τρέχουσα εκτύπωση.
17. Αλλάξτε τον προσανατολισμό σε κατακόρυφο, μόνο για την τρέχουσα ιστοσελίδα.
18. Περιηγηθείτε στην τρέχουσα τοποθεσία και τυπώστε μόνο μία παράγραφο κειμένου από
τα περιεχόμενά της.
19. Τι θα τυπωθεί αν ενεργοποιήσουμε την επιλογή Όλα τα συνδεδεμένα έγγραφα στο
πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση και τι αν ενεργοποιήσουμε την επιλογή Εκτύπωση πίνακα συνδέσεων;
20. Κλείστε την εφαρμογή Microsoft Internet Explorer.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
106. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
με το ΜS Outlook 2007

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 106
1. Τι εννοούμε με τον όρο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
2. Ποια είναι τα τέσσερα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
3. Αριθμήστε τα μέρη μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη σωστή σειρά.
α. @
β. όνομα χρήστη
γ. χώρα ή είδος οργανισμού
δ. όνομα περιοχής

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό παράδειγμα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
‰ mail@mail.gr

‰ http://www.mail.gr

‰ www.mail.gr

‰ mail.mail@gr

5. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; (2
απαντήσεις)

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

106 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το ΜS Outlook 2007

305

‰ Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δεμάτων.
‰ Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και λήψης αρχείων.
‰ Γίνεται άμεση αποστολή και γρήγορη λήψη μηνυμάτων.
‰ Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ατόμων που κατοικούν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές.
‰ Απαιτείται η χρήση Η/Υ.
6. Ποιο από τα επόμενα εικονίδια αντιστοιχεί στην εφαρμογή Microsoft Outlook;
‰

‰

‰

‰

7. Ξεκινήστε το Microsoft Outlook.
8. Ποιους φακέλους χρησιμοποιεί το Microsoft Outlook για την οργάνωση της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας;
9. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων;
‰ Η σύνδεσή μας στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της εργασίας
μας με την εφαρμογή Microsoft Outlook.
‰ Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο για την αποστολή
και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
‰ Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι μόνο όταν θέλουμε να λάβουμε ή να στείλουμε
μηνύματα και όχι κατά τη σύνταξή τους.
‰ Η αποστολή και η λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων προϋποθέτει την ταυτόχρονη
σύνδεση του αποστολέα και του παραλήπτη στο Διαδίκτυο.
10. Αντιστοιχίστε τους παρακάτω φακέλους στο σωστό περιεχόμενό τους:
Φάκελος

Περιεχόμενο

1. Προσωπικοί φάκελοι

α. Περιέχει όλα τα μηνύματα που έχουμε στείλει
από τον υπολογιστή μας.

2. Εισερχόμενα

β. Περιέχει τα μηνύματα που έχουμε διαγράψει.

3. Εξερχόμενα

γ. Περιέχει διάφορους φακέλους για τη διαχείριση
και την οργάνωση των μηνυμάτων.

4. Απεσταλμένα

δ. Περιέχει εμπορική ή ενοχλητική αλληλογραφία.

5. Διαγραμμένα

ε. Περιέχει τα μηνύματα που δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

306

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

6. Πρόχειρα

στ. Περιέχει τα μηνύματα που είναι σε αναμονή για
αποστολή.

7. Ανεπιθύμητη
αλληλογραφία

ζ. Περιέχει τα μηνύματα που έχουμε λάβει.

11. Ποια η διαφορά μεταξύ του φακέλου Εξερχόμενα και του φακέλου Απεσταλμένα;
12. Ονομάστε τα αριθμημένα τμήματα του παραθύρου Microsoft Outlook στην επόμενη
εικόνα.
1

2

3

4

5

13. Προσαρμόστε τη διάταξη του παραθύρου Microsoft Outlook ώστε αυτό να έχει την
ίδια εμφάνιση με την παραπάνω εικόνα.
14. Για ποιο πράγμα μάς ενημερώνει ο αριθμός (1), που βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος
του φακέλου Εισερχόμενα στην παραπάνω εικόνα;
15. Στην παραπάνω εικόνα, επισημάνετε το θέμα του μηνύματος που είναι:
‰ επιλεγμένο
‰ μη αναγνωσμένο

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

106 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το ΜS Outlook 2007

307

16. Στην προηγούμενη εικόνα, σε ποιο μήνυμα ανήκουν τα περιεχόμενα του τμήματος παραθύρου ανάγνωσης;
17. Αλλάξτε τη διάταξη του παραθύρου Microsoft Outlook ώστε να μην εμφανίζεται το
παράθυρο Περιήγησης.
18. Εκτελέστε την κατάλληλη ενέργεια ώστε το παράθυρο ανάγνωσης να εμφανίζεται κάτω
από τα μηνύματα και όχι δεξιά από αυτά.
19. Εμφανίστε το παράθυρο Περιήγησης και κρύψτε τις καταχωρίσεις των επιμέρους φακέλων αλληλογραφίας.
20. Επιλέξτε το φάκελο Διαγραμμένα.
21. Ανοίξτε το φάκελο Απεσταλμένα.
22. Εμφανίστε τα περιεχόμενα του φακέλου Πρόχειρα. Ποια μηνύματα βλέπετε στην οθόνη
σας;
23. Ανοίξτε το φάκελο Εισερχόμενα.
24. Αλλάξτε τη διάταξη του παραθύρου ώστε να εμφανιστεί το Παράθυρο τρέχουσας προβολής.
25. Προσαρμόστε τη διάταξη του παραθύρου Microsoft Outlook, ώστε το παράθυρο Ανάγνωσης να εμφανίζεται δεξιά από τα μηνύματα.
26. Εμφανίστε τη γραμμή κατάστασης, αν δεν είναι ορατή.
27. Αντιστοιχίστε τα εικονίδια του παρακάτω πίνακα στη σωστή σημασία τους:
Εικονίδιο

Σημασία

1.

α. χαμηλής σπουδαιότητας

2.

β. είναι αναγνωσμένο

3.

γ.

4.

δ. δεν είναι αναγνωσμένο

5.

ε.

περιέχει συνημμένο αρχείο

υψηλής σπουδαιότητας

28. Διακόψτε προσωρινά τη σύνδεση με το Διαδίκτυο.
29. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας.
30. Κατονομάστε τα τρία βασικότερα πεδία των μηνυμάτων, καθώς και τα στοιχεία που καταχωρίζουμε σε αυτά.
31. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πεδίο Προς.
32. Καταχωρίστε ως θέμα του μηνύματος τη φράση Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

308

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

33. Πότε καταχωρίζουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Κοινοποίησης
(Κοιν.);
34. Ορίστε το μήνυμα ως χαμηλής σπουδαιότητας.
35. Εμφανίστε το πεδίο της Ιδιαίτερης κοινοποίησης του μηνύματος.
36. Ποια η διαφορά μεταξύ της κοινοποίησης και της ιδιαίτερης κοινοποίησης ενός μηνύματος;
37. Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο στο τμήμα περιεχομένων (στο σώμα) του μηνύματος.
Δοκιμαστικό μήνυμα
Στέλνω αυτό το μήνυμα στον εαυτό μου ως υπενθύμιση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και για να
ελέγξω αν οι ρυθμίσεις που έκανα στο Microsoft Outlook είναι σωστές.

38. Στείλτε το μήνυμα.
39. Συνδεθείτε πάλι στο Διαδίκτυο.
40. Σε ποιον από τους τοπικούς φακέλους του Microsoft Outlook θα τοποθετηθεί αυτόματα
το μήνυμα σε κατάσταση αναμονής, μέχρι να σταλεί από τον υπολογιστή;
‰ Εισερχόμενα

‰ Πρόχειρα

‰ Εξερχόμενα

‰ Απεσταλμένα

41. Σε ποιον από τους τοπικούς φακέλους τοποθετείται αυτόματα το μήνυμα αφού σταλεί
στον παραλήπτη του;
‰ Εισερχόμενα

‰ Πρόχειρα

‰ Εξερχόμενα

‰ Απεσταλμένα

42. Δημιουργήστε ένα δεύτερο μήνυμα.
43. Τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να στείλουμε το ίδιο μήνυμα σε δύο παραλήπτες;
44. Ρυθμίστε τα αντίστοιχα πεδία του μηνύματος ώστε να σταλεί στις εξής δύο εικονικές διευθύνσεις: knowledge@computer.gr και computer@knowledge.gr
45. Κοινοποιήστε το μήνυμα στον εαυτό σας.
46. Καταχωρίστε ως θέμα του μηνύματος το κείμενο Παράκληση για ενημέρωση!
47. Ορίστε το μήνυμα ως υψηλής σπουδαιότητας.
48. Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο στο τμήμα περιεχομένων (στο «σώμα») του μηνύματος. Μορφοποιήστε το κείμενο κατάλληλα.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

106 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το ΜS Outlook 2007

309

Αγαπητέ κύριε ή κυρία,
Θα ήθελα να με ενημερώσετε το συντομότερο για τα ακόλουθα:
1. Το ποσό των εξέταστρων
2. Πότε έχετε τις επόμενες εξετάσεις στο κέντρο σας Computer Knowledge;
3. Μέχρι πότε έχω την δυνατότητα να δηλώσω συμμετοχή;
4. Πού μπορώ να βρω το πρόγραμμα σπουδών (syllabus);
Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω άμεση απάντησή σας.
Με εκτίμηση,
Ο/Η υποψήφιος

49. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ορθογραφίας του προγράμματος, ελέγξτε τα περιεχόμενα
του μηνύματος για τυχόν ορθογραφικά λάθη.
50. Μεταφέρετε το πρώτο στοιχείο της αριθμημένης λίστας στο τέλος της.
51. Διαγράψτε από το μήνυμα την πρόταση Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω άμεση
απάντησή σας.
52. Ρυθμίστε το μήνυμα ώστε να σταλεί στους αποδέκτες του σε δύο ημέρες.
53. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας κάποιο επιστολόχαρτο της αρεσκείας
σας.
54. Καταχωρίστε στο πεδίο Προς την εικονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info@educationalsoftware.gr.
55. Προσθέστε τη λέξη Βιογραφικό ως θέμα του μηνύματος.
56. Αντιγράψτε το κείμενο Αγαπητέ κύριε ή κυρία του μηνύματος που μόλις στείλατε με
θέμα Παράκληση για ενημέρωση, και επικολλήστε το στο σώμα του νέου μηνύματος.
57. Ρυθμίστε να σας σταλεί αποδεικτικό ανάγνωσης για το συγκεκριμένο μήνυμα.
58. Κλείστε το νέο μήνυμα, επιλέγοντας να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε σε αυτό.
59. Σε ποιο τοπικό φάκελο αποθηκεύτηκε αυτόματα το μήνυμα με θέμα Βιογραφικό;
60. Μεταφερθείτε στους διάφορους προσωπικούς φακέλους ώστε να εντοπίσετε τα μηνύματα που γράψατε.
61. Εμφανίστε τη γραμμή εργαλείων Web.
62. Κλείστε την εφαρμογή Microsoft Outlook.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
107. Διαχείριση μηνυμάτων

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 107
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή Microsoft Outlook.
2. Περιγράψτε τη διαφορά ανάμεσα στα παρακάτω κουμπιά:

3. Δημιουργήστε μια υπογραφή με όνομα Ονοματεπώνυμο, η οποία θα περιέχει το όνομα
και το επώνυμό σας.
4. Δημιουργήστε ακόμα μία υπογραφή με το όνομα Πάνας.
5. Καταχωρίστε στην υπογραφή Πάνας το κείμενο που ακολουθεί:
Πάνας
Όμιλος Πεζοπορίας και Ορειβασίας
Ο συντονιστής της διοργάνωσης – Χρήστος Τρέχας
6. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα.
7. Ως διεύθυνση παραλήπτη του μηνύματος χρησιμοποιήστε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Στο θέμα του μηνύματος καταχωρίστε το κείμενο Εκδρομή στον Όλυμπο.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

107 Διαχείριση μηνυμάτων

311

8. Στο τμήμα περιεχομένων του μηνύματος, καταχωρίστε το κείμενο:
Φίλοι και Φίλες
Παρακαλώ θερμά να διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα αναχώρησης και τις πληροφορίες που σας επισυνάπτω.
Για απορίες και πληροφορίες είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
9. Κάτω από το κείμενο του μηνύματος, προσθέστε την υπογραφή με το όνομα Πάνας.
10. Τι εννοούμε με τον όρο συνημμένο αρχείο;
11. Επισυνάψτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα τα αρχεία Πληροφορίες.docx και Ορειβάτης.bmp από το φάκελο Αρχεία Εξάσκησης του συνοδευτικού CD-ROM.
12. Ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία προκειμένου να εξετάσετε τα περιεχόμενά τους, και μετά
κλείστε τα.
13. Διαγράψτε από το μήνυμα το συνημμένο αρχείο Ορειβάτης.bmp.
14. Επισυνάψτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα το αρχείο Πρόγραμμα διμήνου.xlsx από το φάκελο Αρχεία Εξάσκησης του συνοδευτικού CD-ROM.
15. Στείλτε το ηλεκτρονικό μήνυμα στους παραλήπτες του.
16. Ελέγξτε την ηλεκτρονική σας θυρίδα για νέα μηνύματα.
17. Στο φάκελο Εισερχόμενα, εντοπίστε το μήνυμα με θέμα Εκδρομή στον Όλυμπο.
18. Ανοίξτε το μήνυμα για να το διαβάσετε.
19. Αποθηκεύστε το συνημμένο αρχείο Πληροφορίες.docx στο φάκελο Έγγραφα, με το
όνομα Πληροφορίες για τον Όλυμπο.
20. Αποθηκεύστε όλα τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος στην επιφάνεια εργασίας.
21. Εμφανίστε το μήνυμα με θέμα Εκδρομή στον Όλυμπο σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.
22. Τυπώστε το μήνυμα με θέμα Εκδρομή στον Όλυμπο.
23. Τυπώστε το συνημμένο αρχείο Πληροφορίες.docx, χωρίς να το ανοίξετε.
24. Απαντήστε στον αποστολέα του μηνύματος Εκδρομή στον Όλυμπο.
25. Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της απάντησης έχει ενσωματωθεί και το περιεχόμενο του
αρχικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό, ρυθμίστε το πρόγραμμα ώστε να προσθέτει αυτόματα στο κείμενο των απαντήσεων και το περιεχόμενο των αρχικών μηνυμάτων.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

312

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

26. Προσθέστε το παρακάτω κείμενο ως απάντηση του μηνύματος:
Αγαπητέ Χρήστο Τρέχα,
Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά στην Εκδρομή!
27. Προσθέστε την υπογραφή με το ονοματεπώνυμό σας, ακριβώς κάτω από το κείμενο της
απάντησης.
28. Στείλτε το μήνυμα στον παραλήπτη του.
29. Ανοίξτε και πάλι το μήνυμα Εκδρομή στον Όλυμπο από το φάκελο Εισερχόμενα.
30. Σε τι μας εξυπηρετεί η εντολή Προώθηση;
31. Εκτελέστε την κατάλληλη ενέργεια προκειμένου να προωθήσετε το μήνυμα στην εικονική διεύθυνση mariamavridou@mail.gr.
32. Προσθέστε τη φράση Μαρία, τι λες, θέλεις να έρθεις μαζί; στο σώμα κειμένου του μηνύματος και στείλτε το μήνυμα.
33. Ρυθμίστε το πρόγραμμα ώστε να μη συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο του αρχικού μηνύματος στις απαντήσεις.
34. Εντοπίστε στο φάκελο Εισερχόμενα το μήνυμα με θέμα Παράκληση για ενημέρωση!,
το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί. Το μήνυμα αυτό πρέπει να το γράψατε στις ασκήσεις
του προηγούμενου κεφαλαίου και να το στείλατε και σε άλλες δύο εικονικές διευθύνσεις.
35. Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή ώστε να απαντήσετε σε όλα τα άτομα που έχουν λάβει
το μήνυμα, καθώς και στον αποστολέα.
36. Προσθέστε στο μήνυμα το παρακάτω κείμενο:
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξετάσεων,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exams@knowledge.gr
37. Στείλτε το μήνυμα στους παραλήπτες του.
38. Τυπώστε έναν πίνακα με τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα.
39. Ορίστε ως προεπιλεγμένη υπογραφή για τα νέα μηνύματα την υπογραφή Πάνας.
40. Συμπληρώστε τον επόμενο πίνακα με τη σωστή σημασία των συντομογραφιών:
Συντομογραφία

Ερμηνεία

Re:
Fw:

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

107 Διαχείριση μηνυμάτων

313

41. Αναζητήστε βοήθεια από το πρόγραμμα για τα εξής δύο θέματα:
α. Αποθήκευση συνημμένου
β. Ορισμός σπουδαιότητας
42. Κλείστε το Microsoft Outlook.
43. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το όριο μεγέθους των μηνυμάτων που στέλνουμε;
44. Σε ποια από τα παρακάτω συνημμένα αρχεία δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση το Microsoft Outlook; (δύο απαντήσεις)
‰ Holidays.doc
‰ Επιστολή.pif
‰ Πίνακας μετοχών.xls
‰ Ενημέρωση.exe
‰ Viruses.pps
45. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο των συνημμένων αρχείων ενός μηνύματος;

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
108.Οργάνωση μηνυμάτων

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 108
1. Αλλάξτε την προβολή του προγράμματος ώστε στο φάκελο Εισερχόμενα να εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει.
2. Επανεμφανίστε όλα τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα.
3. Ταξινομήστε τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα κατά ημερομηνία και ώρα παραλαβής, σε αύξουσα σειρά.
4. Ανοίξτε το πρώτο μήνυμα από τη λίστα με τα Εισερχόμενα.
5. Χωρίς να κλείσετε το παράθυρο μηνύματος, μεταφερθείτε στο επόμενο μήνυμα.
6. Πώς μπορούμε τώρα να μεταφερθούμε στο προηγούμενο μήνυμα;
7. Κλείστε το ανοιχτό μήνυμα.
8. Επισημάνετε ως μη αναγνωσμένα μερικά από τα μηνύματα των Εισερχομένων που έχετε ήδη διαβάσει.
9. Ταξινομήστε τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα κατά Θέμα, σε φθίνουσα σειρά.
10. Εμφανίστε τη στήλη Κοινοποίηση στο τμήμα μηνυμάτων του φακέλου Εισερχόμενα.
11. Ταξινομήστε τα μηνύματα με βάση το Μέγεθος, σε αύξουσα σειρά.
12. Κρύψτε τη στήλη Κοινοποίηση.
13. Ταξινομήστε τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα κατά σπουδαιότητα σε αύξουσα
σειρά.
εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

108 Οργάνωση μηνυμάτων

315

14. Εντοπίστε όλα τα μηνύματα που περιέχουν συνημμένα αρχεία, ανεξάρτητα από τον
προσωπικό φάκελο στον οποίο μπορεί να είναι αποθηκευμένα.
15. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ανοίξτε το μήνυμα με θέμα Εκδρομή στον
Όλυμπο από το φάκελο Εισερχόμενα.
16. Κλείστε το μήνυμα.
17. Ξεκινήστε μια νέα αναζήτηση στους προσωπικούς φακέλους, και εντοπίστε όλα τα μηνύματα που περιέχουν στο θέμα τους τη λέξη Βιογραφικό.
18. Σε ποιο φάκελο είναι αποθηκευμένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που εντοπίστηκε;
19. Ξεκινήστε μια νέα αναζήτηση και εντοπίστε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει στη
διεύθυνση computer@knowledge.gr.
20. Ξεκινήστε μια νέα αναζήτηση και εντοπίστε όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει τις τελευταίες τρεις ημέρες.
21. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με το όνομα Προσωπικά, κάτω από το φάκελο Εισερχόμενα.
22. Αντιγράψτε το μήνυμα με θέμα Παράκληση για ενημέρωση, τόσο στο φάκελο Εισερχόμενα όσο και στο φάκελο Προσωπικά.
23. Δημιουργήστε μέσα στο φάκελο Απεσταλμένα ένα νέο φάκελο με το όνομα Πάνας.
24. Εμφανίστε τα περιεχόμενα του φακέλου Απεσταλμένα και αναφέρετε τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να επιλέξουμε τα εξής στοιχεία:
α. όλα τα μηνύματα που περιέχονται στον τρέχοντα φάκελο
β. μεμονωμένα μηνύματα που δεν είναι στη σειρά
γ. συνεχόμενα μηνύματα που βρίσκονται το ένα μετά το άλλο στη λίστα
25. Επιλέξτε τα μηνύματα του φακέλου Απεσταλμένα που έχουν ως θέμα την Εκδρομή
στον Όλυμπο.
26. Μεταφέρετε τα επιλεγμένα μηνύματα από το φάκελο Απεσταλμένα στο φάκελο Πάνας.
27. Μεταφερθείτε στο φάκελο Εισερχόμενα και διαγράψτε το μήνυμα με θέμα Παράκληση για ενημέρωση.
28. Πού μεταφέρθηκε το μήνυμα που διαγράψατε;
29. Διαγράψτε τον υποφάκελο Προσωπικά του φακέλου Εισερχόμενα.
30. Επιλέξτε και διαγράψτε από το φάκελο Εισερχόμενα όλα τα μηνύματα που προέρχονται
από το Διαχειριστή συστήματος και έχουν θέμα Δεν παραδόθηκε. Αυτά τα μηνύματα
είναι εκείνα που στείλατε σε εικονικές διευθύνσεις και σας επιστράφηκαν με την ένδειξη ότι δεν είναι δυνατή η παράδοσή τους.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

316

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

31. Εμφανίστε τα περιεχόμενα του φακέλου Διαγραμμένα.
32. Επαναφέρετε στο φάκελο Εισερχόμενα το διαγραμμένο μήνυμα με θέμα Παράκληση
για ενημέρωση.
33. Αδειάστε με μία κίνηση το φάκελο Διαγραμμένα.
34. Μεταφερθείτε στο φάκελο Εισερχόμενα και βεβαιωθείτε ότι η στήλη Σημαία είναι ορατή.
35. Προσθέστε σημαία στα μηνύματα Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση και Εκδρομή στον
Όλυμπο.
36. Αφαιρέστε το εικονίδιο της σημαίας από το μήνυμα με θέμα Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση.
37. Στο φάκελο Εισερχόμενα, αναζητήστε τα μηνύματα που περιέχουν τη λέξη ενημέρωση.
38. Στο μήνυμα με θέμα Παράκληση για ενημέρωση του φακέλου Εισερχόμενα, προσθέστε μια υπενθύμιση που θα συνοδεύεται από κίτρινη σημαία.
39. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φάκελο αναζήτησης εμφανίστε τη μη αναγνωσμένη
αλληλογραφία.
40. Κλείστε το Microsoft Outlook.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
109. Διαχείριση επαφών

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 109
1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Microsoft Outlook.
2. Τι είναι ο φάκελος Επαφές και σε τι μας εξυπηρετεί;
3. Ανοίξτε το φάκελο Επαφές.
4. Δημιουργήστε μια νέα επαφή χρησιμοποιώντας τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας.
Φροντίστε να προσθέσετε και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
5. Δημιουργήστε πέντε νέες επαφές με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.
Όνομα

Επώνυμο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Χρήστος

Μαύρος

xrm@mavros.gr

Ελένη

Χριστοδούλου

elxr@etep.gr

Μαρία

Σαλπά

masa@teo.gr

Κώστας

Κωνσταντινίδης

kok@epe.gr

Γιάννης

Σαββάλας

giasa@teo.gr

6. Αλλάξτε το επώνυμο της επαφής Χριστοδούλου σε Χριστοπούλου.
7. Προσθέστε στο φάκελο Επαφές τον αποστολέα κάποιου από τα μηνύματα που έχετε
λάβει.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

318

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

8. Τροποποιήστε κατάλληλα τις ιδιότητες της επαφής Μαρίας Σαλπά, ώστε για τη συγκεκριμένη επαφή να χρησιμοποιείται η εικόνα Salpa.jpg από το φάκελο Αρχεία Εξάσκησης του συνοδευτικού CD.
9. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα προς την επαφή Μαρία Σαλπά, με θέμα Υπενθύμιση.
Στο σώμα κειμένου του μηνύματος, πληκτρολογήστε τη φράση Μην ξεχάσεις να
δεις τον αγώνα! και στείλτε το μήνυμα.
11. Επιλέξτε τις επαφές Μαρία Σαλπά, Κώστας Κωνσταντινίδης, και Γιάννης Σαββάλας ως παραλήπτες του μηνύματος.
12. Κοινοποιήστε το μήνυμα στην Ελένη Χριστοπούλου.
13. Ορίστε ως παραλήπτη για ιδιαίτερη κοινοποίηση το Χρήστο Μαύρο.
14. Καταχωρίστε τη φράση Προγραμματισμένη Σύσκεψη ως θέμα του μηνύματος. Στο
σώμα του μηνύματος προσθέστε το παρακάτω κείμενο:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Λόγω προβλήματος υγείας, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στην αυριανή σύσκεψη.
Προτείνω να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα.
Με εκτίμηση,
Αλέκος Λουκάς
15. Στείλτε το μήνυμα.
16. Δημιουργήστε μια νέα λίστα διανομής με το όνομα Συνεργάτες.
17. Προσθέστε στη νέα λίστα διανομής τις επαφές Μαρία Σαλπά, Κώστας Κωνσταντινίδης, και Γιάννης Σαββάλας.
18. Προσθέστε στην ομάδα Συνεργάτες μια νέα επαφή με όνομα Παύλος Γεωργίου και
διεύθυνση pgeo@epe.gr. Φροντίστε ώστε η νέα επαφή να εμφανίζεται μόνο στη λίστα
διανομής και όχι ως μεμονωμένη στο φάκελο Επαφές.
19. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα προς την ομάδα επαφών Συνεργάτες. Συμπληρώστε το
θέμα Νέα ημερομηνία σύσκεψης, και, στο τμήμα περιεχομένων του μηνύματος,
καταχωρίστε το κείμενο:
Η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για την Πέμπτη της ερχόμενης εβδομάδας, στις 8 μ.μ.
20. Αναπτύξτε την ομάδα Συνεργάτες, ώστε στο πλαίσιο Προς να εμφανίζονται τα μέλη
της και αφαιρέστε το μέλος Κώστας Κωνσταντινίδης από το πεδίο Προς. Έπειτα,
στείλτε το μήνυμα.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

109 Διαχείριση επαφών

21. Αλλάξτε το όνομα της ομάδας επαφών Συνεργάτες σε Μέτοχοι.
22. Αφαιρέστε την επαφή Κώστας Κωνσταντινίδης από την ομάδα Μέτοχοι.
23. Διαγράψτε από το φάκελο Επαφές την επαφή με το όνομα Χρήστος Μαύρος.
24. Διαγράψτε την ομάδα επαφών Μέτοχοι.
25. Κλείστε το Microsoft Outlook.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

319

Κεφάλαιο
110. Άλλοι τρόποι ηλεκτρονικής
επικοινωνίας

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 110
1. Πώς μπορούμε να στείλουμε σύντομα μηνύματα κειμένου SMS από έναν υπολογιστή;
2. Τι κάνει το πρωτόκολλο VoIP;
3. Ποιο είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του VoIP;
4. Με ποιους μπορούμε να ανταλλάσσουμε άμεσα μηνύματα;
5. Σε τι διαφέρει η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων από τη συνομιλία μέσω Διαδικτύου;
6. Τι είναι και σε τι μας εξυπηρετούν οι ομάδες ειδήσεων (συζητήσεων);
7. Σε τι διαφέρουν οι ομάδες ειδήσεων (συζητήσεων) από τη συνομιλία μέσω Διαδικτύου;
8. Με ποιους τρόπους μπορούμε να συνδεόμαστε σε ομάδες συζητήσεων;
9. Τι αποκαλούμε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης;
10. Τι είναι τα online παιχνίδια;
11. Αναφέρετε μερικές πρακτικές καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

110 Άλλοι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας

321

12. Πώς ονομάζεται ο ανεπίσημος κώδικας που καθορίζει τι είναι αποδεκτό κατά την επικοινωνία των χρηστών μέσω του Διαδικτύου;
‰ Spam

‰ Πιστοποιητικό ασφαλείας

‰ Cache

‰ Εθιμοτυπία δικτύου

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Κεφάλαιο
111. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 111
1. Από τι θα πρέπει να προστατευθεί ένας χρήστης που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο;
2. Ποιους αποκαλούμε χάκερ (hacker) και ποιους διαρρήκτες (cracker);
3. Ποιος είναι ο σκοπός της υπηρεσίας Internet Connection Firewall;
4. Ποια είναι η χρήση του Windows Defender;
5. Τι εννοούμε με τον όρο κακόβουλο λογισμικό;
6. Τι είναι το λογισμικό υποκλοπής ή κατασκοπείας;
7. Ποια από τα επόμενα είναι γνωρίσματα ενός ιού υπολογιστών;
‰ Εκτελεί ανεπιθύμητες ενέργειες.
‰ Αναπαράγει τον εαυτό του.
‰ Προσκολλάται σε άλλα αρχεία.
‰ Όλα τα παραπάνω.
8. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογιστής μας έχει μολυνθεί από ιό;
9. Ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να πάρουμε για να αποφύγουμε τη μόλυνση από έναν
ιό υπολογιστών; (2 απαντήσεις)
‰ Να χρησιμοποιούμε ψηφιακή υπογραφή.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

111 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

323

‰ Να ρυθμίσουμε το Microsoft Outlook ώστε να μην επιτρέπει την πρόσβαση σε κανένα μηνύματα που περιέχει συνημμένα αρχεία.
‰ Να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας ένα τείχος προστασίας (firewall).
‰ Να κρυπτογραφούμε τα δεδομένα μας.
‰ Να μην κατεβάζουμε προγράμματα από μη αξιόπιστες τοποθεσίες στο Διαδίκτυο.
10. Πώς μπορούμε να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας στην εφαρμογή Microsoft
Outlook;
11. Ποια είδη ενοχλητικού περιεχομένου είναι πιθανό να συναντήσουμε όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο;
12. Πώς ονομάζονται στα αγγλικά τα μηνύματα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;
‰ Cookie
‰ FTP
‰ Spam
‰ Cash
13. Τι ονομάζουμε μηνύματα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;
‰ Είναι διαφημιστικά μηνύματα ή μηνύματα με ενοχλητικό περιεχόμενο που στέλνονται σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα, χωρίς να έχουν ζητηθεί.
‰ Είναι αρχεία απλού κειμένου, τα οποία στέλνονται στους χρήστες του Διαδικτύου
από τους διακομιστές.
‰ Είναι μηνύματα που προστατεύουν τον υπολογιστή μας από χάκερ και διαρρήκτες.
‰ Είναι αναδυόμενα παράθυρα που εμφανίζονται στον φυλλομετρητή Ιστού και περιέχουν διαφημιστικό ή ενοχλητικό περιεχόμενο.
14. Θέλουμε να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για
να μην υποκλαπούν τα περιεχόμενά του; (2 απαντήσεις)
‰ Τείχος προστασίας

‰ Ψηφιακή υπογραφή

‰ ISP

‰ Κρυπτογράφηση
‰ Spam
15. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε ψηφιακό πιστοποιητικό;
‰ Προστατεύει τον υπολογιστή μας από εξωτερικούς εισβολείς.
‰ Για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
‰ Για να είναι δυνατή η κωδικοποίηση των δεδομένων μας.
‰ Για να μη λαμβάνουμε «μπισκότα» (cookies).
‰ Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας μιας τοποθεσίας Ιστού.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

324

Ενότητα 7 – Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία

16. Η τροποποίηση των δεδομένων ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ονομάζεται…
‰ Κωδικοποίηση

‰ Συμπίεση

‰ Κρυπτογράφηση
‰ Spam
17. Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε μια ψηφιακή ταυτότητα;
18. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα και προσθέστε του ψηφιακή υπογραφή.
19. Με ποιο τρόπο κρυπτογραφούμε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος;
20. Τι αποκαλούμε ηλεκτρονικό ψάρεμα;
21. Εμφανίστε τα μηνύματα που μπορεί να περιέχουν διαφημιστικό, εμπορικό, ή ενοχλητικό
περιεχόμενο.

εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ