You are on page 1of 2

DANH SCH I BNG ABUNDANCE CHAPTER 2016

STT

Ngy, thng, nm
sinh

H v tn m

Tn

Nguyn Hi

An

29/12/1976

Phm Vn

Bn

8/1/1973

Nguyn Hu

Chnh

6/5/1981

Nguyn Vn

Cng

16/12/1976

Hng

20/5/1978

Phan Mnh

Hng

6/7/1978

Nguyn Trung

Kin

Cn c

Long

5/1/1984

Nguyn Xun

Mnh

26/6/1979

10

Phm Cng

Quyt

8.5.1978

11

Trn Cnh

Thnh 11/12/1978

12

m c

Th

13

V Vn

Thng 6/7/1983

14

Nguyn Mnh

Ha

15

Bi c

Thnh

16

Nguyn Quc

Khnh

17

L Khc

Tip

13/7/1981

10.2.1980

Tn cng ty

Cty CP kt cu thp
v xy lp CN H Ni
Cty TNHH thit b vn
phng Vit Nam
Cty cp Tip vn HP
Cty TNHH TM v ch
tc qu Thin
Long
Cty T chc s kin
Today Media
Cty TNHH Daco
Gim c
Cty TNHH Thit k v
thi cng Dream
Space
Cty TNHH TM v SX
ha cht sn MT
Cty CP Thang my
Tn Tin

Chc v

Ngnh ngh

in thoi

Email

Gim c

Xy lp cng nghip, nh kho, nh


xng

Ph gim c

Thit b vn phng, vn phng phm

Gim c

Logistic, giao nhn hng ha

0966 203 333 mgt@hplogistics.com.vn

Gim c

Ch tc qu phong thy, sn
phm qu

0903 217 000 cong.ngocthach82dcv@gmail.com

Gim c

T chc s kin

0915 686 063 lehung@todaymedia.vn

Gim c

Kinh doanh thit b t ng ha

0904 270 880 hungphan@dacovn.com

Thit k website Cty cp Gii php trc tuyn Tia chp

0913 383 170 eng.haian@gmail.com


+84 963598599 mucingiathinh@gmail.com

0963 139 626 T11/2014

Gim c

Thit k kin trc, ni tht, cnh


quan sn vn cng trnh nh dn
dng

0986 822 535 canduclong@gmail.com

Gim c

Cung cp sn t, sn cng nghip,


thit b nghnh sn

0904 251 896 manh.nguyen@r-m.com.vn

Gim c

Cung cp, bo tr Thang my, thang


cun

0989 744051 pcq0508@gmail.com

Cty cp TAFCO H Ni Gim c

T vn thit k cng trnh giao thng

0983 768 968 trancanhthanh77@gmail.com

Cty cp Sng to Vng Gim c

Bin qung co. In bt kh ln


HIFLEX

0903 223 228 sangtaovang@gmail.com

Gim c

Bo him phi nhn th

0983 683 228 thongvv@ebaohiem.com

Gim c

SX v KD Gm s Bt trng

84906193198

nguyenmanhhoa@gmail.com

Gim c

Sn phm tht ln sch

913031035
0989125834

T1/2014

0947.30.6666

tiep.lktd@gmail.com

Cty TNHH i l bo
him trc tuyn
Cty TNHH Gm s
Bo Khnh

Kinh doanh trng g sch Omega 3

Cng ty TNHH Pht


trin Thng mi
Thnh t

khanhnq@tamego.com.vn

18

V nh

Trung

Cng ty c phn dch


v v qun l bt
ng sn VietHomes

Bt ng sn

0912353635