You are on page 1of 7

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТӨСӨЛ

МОН /09/301

М.СУГАР

ДУЛААЛГАТАЙ
ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ
ХУВИЙН ОРОН СУУЦНЫ
УГСРАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
Гарын авл ага

УЛААНБААТАР ХОТ
2010 ОН
ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ
ХУВИЙН ОРОН СУУЦНЫ УГСРАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

Зохиогч: М.Сугар, Магистр


Редактор: Я.Дүйнхэржав, доктор (ph.D)
Дизайнер: Б.Чулуунсүрэн

“СЭЛЭНГЭПРЕСС” ХХК-ийн хэвлэх үйлдвэрт эхийг бэлтгэж хэвлэв.


ГАРЧИГ

Өмнөх үг............................................................................................................................ 5

1-р бүлэг. Дулаалгатай хавтгайлжин БҮтээц гэж юу вэ? .................. 6-7

2-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦИЙН ТОВЧ ТҮҮХ .................. 8

3-р бүлэг. ЯАГААД ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦЭЭР ХУВИЙН ОРОН


СУУЦ БАРИХ ЁСТОЙ ВЭ?
Дулаалгатай хавтгайлжин барилгын бүтээцийн бат бөх чанар ................................... 9
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийн дулааны үзүүлэлт ........................................... 9
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцээр барилгыг хурдан барих нь............................... 10
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцтэй барилгын ая тухтай байдал ............................. 10

4-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИЙН БҮТЭЦ


Нүүр: ......................................................................................................................... 12
Дулаалгын материал: ............................................................................................... 12
Цавуу ........................................................................................................................ 16

5-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИЙН ТУРшИЛТ


Хөндлөн ачаалалд турших нь .................................................................................... 17
Тэнхлэгийн ачаалалд турших нь ................................................................................ 17
Шилжисхийлтийн эсэргүүцлийг турших нь ................................................................ 17

6-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦИЙН ИРЭЭДҮЙ .................... 19

7-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ СТАНДАРТ,


НОРм, ДҮРмҮҮД .................................................................................................. 20-22

8-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦИЙН ӨНӨӨГИЙН


ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА мОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН САЛБАРТ ЭзЛЭХ БАЙР СУУРь..
.................................................................................................................................... 23-26

9-р бүлэг. мАГНЕзИТЭН ХАВТАН ГЭЖ юУ ВЭ?


Магнезитэн хавтгайлжийн техникийн үзүүлэлт, үнэ өртөг........................................ 28
Сэндвич хавтангийн нэр, төрөл, үнэ (НӨАТ-гүй, ам доллар/м.кв)............................ 30

10-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦЛЭЛ


Дулаалгатай хавтгайлжин барилгын бүтээцлэлийн шийдэл ...................................... 31
Буурь, суурь .............................................................................................................. 31
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийн араг яс ............................................................ 36
Металл араг яс ................................................................................................. 36
Модон араг бүтээц ............................................................................................ 41
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийн уулзвар зангилааны шийдлүүд........................ 46
Суурийн хэсэг ба ханын уулзвар ...................................................................... 46
Ханын залгаас .................................................................................................. 49
Ханын хавтгайлжийн булангийн уулзвар ......................................................... 53
Хана ба хаалга, цонхны уулзвар ..................................................................... 54
Хана ба дээврийн уулзвар, ус зайлуулах .......................................................... 61
Уулзвар зангилааны хувилбарууд (Араг ясгүй)................................................. 65

11-р бүлэг. ХЭРЭГЛЭГДЭХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ


Цахилгаан багаж ба төхөөрөмж ............................................................................... 72
Зүсэх багаж....................................................................................................... 72
Ухах халуун хусуур ........................................................................................... 74
Металл бэхэлгээнүүд ба бусад тогтоогчууд ............................................................... 76

12-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ БАРИЛГЫН ХАНА,


ДЭЭВРИЙН ХАВТГАЙЛЖИЙН УГСРАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийн ханын угсралт ................................................ 81
Дээврийн хавтгайлжийг угсрах технологи ................................................................ 84

13-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ БАРИЛГЫН мЕХАНИк


СИСТЕмИЙН СУУРИЛУУЛАЛТ
Цахилгаан ................................................................................................................. 87
Сантехник ................................................................................................................. 92

14-р бүлэг. ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ БАРИЛГЫН ӨНГӨЛГӨӨ


Гадна өнгөлгөө ........................................................................................................ 95
Дотор өнгөлгөөний материал................................................................................. 100

Ашигласан материал ............................................................................................... 104


ӨМНӨХ ҮГ

Дэлхи й д улаарал, хүрээлэн б ай гаа орчн ы бохирдол хэви йн


хэмжээнээс хэтэрээд байгаа энэ цаг үе б ид ни й г бай гальдаа ээлтэй орчин
бүрдүүлж, өдөр тутмын үйл ажи ллагаандаа хэвшүүлэхи йг шаардаж
байна. Хүн дотор болон гадна гэсэн 2 орчинд амьдардаг. Оршин суух
байшин сууц нь нэгдүгээрт гадна орчины цаг агаарын нөлөөллөөс
дотор оршин буй х үни йг хамгаалж түүнд ая тухтай орчин
бүрдүүлэх ѐстой бол гад на орчиндоо үйлдвэрлэл болон аши глалтын
шатанд аль болох нөлөөлөл үзүүлэхгүйгээр байх хэрэгтэй. Энэ
шаардлагыг хангасан барилгыг байгаль орчин болоод хүнд ээлтэй гэж
нэрлэн э.
НҮБХХ, Монгол улсын засги йн газар хамтран хэрэгжүүлж буй
“Барилгын эрчим хүч хэмнэлти й н төсөл” өөс барилгын салбараас тэр
тусмаа гэр хороололд буй амины орон сууцнаас ялгарах хүлэмжи йн
хи й буюу утааны ялгаралыг бууруулах зорилгын хүрээнд иргэд эд
зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй , чанарын шаардлага хангасан ,
дэвшилтэт технологи й г танилцуулах, түүни йг нэвтрүүлэхэд
техники йн д эмжлэг үзүүлэх үй л ажи ллагааг явуулж б ай н а.
Энэхүү гары н авлагаар унши гч таньд монгол улсын барилгын
салбарт шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй д улаалгатай
хавтгайлжин бүтээц (SIP-Structural Insulated Panel) бүхи й шинэ
технолги йг танилцуулж бай на. Энэ төрли й н барилгын технологи нь
д араах д авуу талууд тай . тухай лб ал:
• Угсрахад хялб ар, энги й н бүтэцтэй
• Угсрахад б огино хугацаа шаард агд ана.
• Хямд өртөгтэй
• Эрчим хүчни й хувьд хэмнэлттэй
• Ули рал харгалзахгүй угсралт явуулах б оломжто й
• О лноор нэг загвараар үйлд вэрлэх боломжтой зэрэг болно.
Энэ гары н авлагаас та бүхэн энэ төрли й н технолги й н талаар
анхан шатны мэд лэгтэй болж улмаар өөри й н барилгадаа бие д аан
хяналт боломжтой болно. Мөн энэ гарын авлага хэрэв та амины орон
сууцны барилгы н бизнес эрхлэх хүсэлтэй бол суурь мэд ээлэл олж
чадна гэд эгт итгэлтэй б ай на.

Төсөл хэрэгжүүл эх нэгж


ТА ЭНЭХҮҮ НОМИЙГ БҮТНЭЭР НЬ УНШИХИЙН
ТУЛД МАНАЙ ТӨСӨЛД ХАНДАНА УУ

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Газрын харилцаа, барилга, геодези, Зураг зүйн газрын 2-р байр, 203 тоот
Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж, Ш/х -46/1009, Улаанбаатар

Утас/Факс: 976-11-320422
Э-шуудан: beep@mail.mn
Ашигласан материал

1. Building with Structural Insulated Panel (SIPS ) Michael Morley, 2000,


USA
2. Панели металлически етрехслой ные с утеплителем из минеральной
ваты на б азальтовой основе техническая информ ацияти 086-06
3. Барилгы н буурь суурь Д.Даш жам ц, Улаан б аатар
4. Төмөрбетон бүтээц Г.Базар
4. Grafhic guide to frame construction Rob Thallon, 2009, USA
5. Thermocore panel systems Architectural detail binder 2000
6. БНбД 31-09-07 “Нэг айлы н орон сууцны б арилгы н төлөвлөлт,
угсралт”
7. БНб Д 31-09-05 “Шалны ажил”
8. БНб Д 31-12-08 “Шал”
9. БНб Д 31-08-05 “Дуу д улаан тусгаарлалты н ажи л”
10. БНб Д 31-07-05 “Дээври й н ажи л”
11. БНб Д 31-02-03 “Дээври й н хучлага”
12. БНб Д 2.01.03-92/2003 “Барилгын д улаан техник”
13. Амины сууц Я.Шархүү, Л .Энэб иш , Ж.Гэрэлхүү, Ж.Сосор УБ 1990
14. Барилгы н материал эд лэлий н лавлах Ж.Гэрэлхүү УБ 1984
15. Барилгы н бүтээц Н.Даш УБ 2009
16. Металл бүтээци й н холб ос Я.Дүйнхэржав УБ 2007
17. ГОСТ 30971-2002 Швы мон тажные узлов примйканий оконных
блоков к стеновы м п роемам
18. Precast and Prestressed concrete edition 5
19. http://panelsystem.barilga.mn
20. http://msolid.mn
21. http://komok.barilga.mn
22. http://www.ntic.mn
23. www.google.com/structural insulated panel
24. Building With Structural Insulated Panels by Gary Pugh