You are on page 1of 8

REGULAMENT

CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA SELECŢIEI NAŢIONALE
ŞI DESEMNAREA REPREZENTANTULUI REPUBLICII
MOLDOVA LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL
EUROVISION 2017
Kiev, Ucraina
Finala Națională – 25 februarie 2017
Finala Internațională – 13 mai 2017

SELECŢIA NAŢIIONALĂ PENTRU CONCURSULUI MUZICAL
“Eurovision Song Contest 2017” – „O melodie pentru Europa”
1. NOŢIUNI GENERALE
Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2017 (în continuare Eurovision 2017 sau ESC
2017) este produs anual, în luna Mai sub auspiciul European Broadcasting Union (în continuare
EBU). În calitatea de membru activ al EBU, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare
TRM) a acceptat oferta de participare a Republicii Moldova (în continuare RM) în cadrul ESC
2017.
În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
Organizator local - IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în calitate de membru activ al
EBU;
Interpret – persoană care interpretează o piesă muzicală;
Formație - grup de muzicieni (interpreți vocali sau instrumentiști) având scopul de a
interpreta o piesă muzicale;
Comitetul de Organizare a Selecției Naționale – grup de lucru desemnat prin ordinul
președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” responsabil de buna desfășurarea etapei
naționale a Concursului Muzical Eurovision Song Contest 2017.
Concurs – etapa națională a Concursului Muzical Eurovision Song Contest 2017
Centru de colectare Eurovision 2017 – punctul bine determinat în spațiu la care
participanții la concurs pot depune dosarele de participare.
Reprezentantul Republicii Moldova la Concursul Muzical Eurovision Song Contest 2017
– interpretul/formația selectată în baza prezentului Regulament.
Pentru stabilirea procedurilor de desfășurare a Selecției Naționale ESC 2017 a fost
instituit Comitetul de Organizare a Selecției Naționale (în continuare Comitetul de Organizare)
format din reprezentanți ai organizatorului local (IPNA Compania „Teleradio-Moldova”), care
cu scopul activităților de consultare sau jurizare poate apela reprezentanți ai uniunilor de
creație de profil, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai partenerilor. În atribuțiile
Comitetului de Organizare intră aprobarea modalității desfășurării etapei naționale a
Concursului Muzical Eurovision Song Contest 2017, monitorizarea desfășurării regulamentare a
acesteia, desemnarea echipei de jurizare, monitorizarea corectitudinii procedurilor de votare și
supervizarea generală a concursului.
În conformitate cu Regulamentul General al EBU, TRM a elaborat prezentul regulament
pentru desemnarea unui interpret/formaţie (în continuare Participant) care va reprezenta RM
la Eurovision 2017
2. CONDIŢII DE APLICARE
 Pentru înscrierea în concurs candidaţii pot depune cererea de înregistrare şi materialele
audio pe suport digital (lista materialelor - în strictă conformitate cu prezentul
Regulament) până în data de 18 ianuarie 2017, ora 17:00 la Centrul de Colectare
Eurovision 2017, din strada Hâncești, 64, TV Moldova 1 (anticamera TV). Dosarele vor fi
recepționate de luni până vineri între orele 9.00-17.00. Dosarul poate fi expediat și prin
poșta electronică la eurovision@trm.md cu materialul audio atașat in mp3 (bitrate 256
kb/sec) sau alt format popular. Depunătorul va primi un email de confirmare ”dosar
recepționat”. În cazul în care dosarul trimis prin email nu va fi complet, depunătorul va
primi un mesaj cu lista obiecțiilor
 Piesa muzicală (versurile şi/sau muzica în continuare piesa) nu trebuie să fi fost lansată
comercial şi/sau interpretată public înainte de 1 septembrie 2016. Participanţii vor
2

semna o declaraţie prin care vor garanta că piesa depusă la concurs nu încalcă acest
articol. În cazul în care se aduc dovezi pertinente că lucrarea nu îndeplineşte condiţia
susmenționată, aceasta va fi descalificată;
Responsabilitatea privind originalitatea pieselor depuse în concurs revine în exclusivitate
autorilor şi participantului. Plagiatul demonstrat va duce la excluderea piesei din
concurs;
Durata maximă a fiecărei piese este de până la 3 (trei) minute. Orice creaţie care
depăşeşte această durată va fi descalificată;
În evoluarea scenică sunt admiși maxim 6 persoane, inclusiv grupul de balet scenic şi cel
de backing vocal. În cadrul evoluării scenice nu vor fi admise animale sau păsări;
Sunt interzise efectele pirotehnice sau alte efecte speciale care ar putea perturba din
punct de vedere tehnic buna desfăşurare a concursului sau ar prezenta pericol pentru
securitatea evenimentului;
Fiecare participant care va evolua în scenă trebuie să aibă cel puţin 16 ani împliniţi către
ziua primei Semifinale Internaționale - 9 mai 2017;
La concurs sunt admiși interpreți (solist lead vocalist) cu cetățenia Republicii Moldova. În
cazul colaborărilor se admit și cetățeni ai altor state, dar nu mai mult de 50% din lead
vocalists. Autorii pieselor (textier, compozitor) pot fi cetățeni ai oricărui stat.
Participantul poate să participe la Concurs cu una sau mai multe lucrări;
În etapa finală un participant nu poate avea mai mult de o piesă muzicală;
După expirarea termenului de depunere (18 ianuarie 2017, ora 17,00) piesele, nu mai
pot fi substituite.
După audierea pieselor muzicale de către juriu, participanţii selectați pentru etapa
următoare vor interpreta piesa pe viu („live”), cu macheta instrumentală (negativ);
În cazul în care după audierile live un participant trece în etapa finală cu două sau mai
multe piese, acesta va decide imediat după anunțarea rezultatelor cu care piesă merge
mai departe;
Textele, discursurile scenice, gesturile şi/sau prezentarea pieselor nu vor conţine
argouri, mesaje politice sau comerciale, nu vor instiga la ură, discriminare de orice gen,
nu vor conţine mesaje publicitare, nu vor discredita Concursul Muzical Eurovision şi
organizatorii acestuia;
În calitate de organizator local IPNA Compania „Teleradio-Moldova” își rezervă dreptul
de a contacta direct interpreții, formațiile, producătorii sau autorii în vederea
participării la concursul național;
Prin înregistrarea la concurs participanţii confirmă că sunt de acord cu toate prevederile
regulamentului de concurs. Concurenţii selectați vor respecta programul de pregătire
(repetiţii, concerte, şedinţe foto, filmări, conferinţe de presă, etc.) în vederea participării
la Selecţia Naţională şi Etapa Internaţională. În cazul în care participantul va încălca
aceste prevederi în repetate rânduri, TRM îşi rezervă dreptul de a înlocui Participantul
cu deținătorul locului doi.
Prin înregistrarea la concurs concurenții îşi exprimă acordul, că în cazul în care vor
deveni câştigători ai selecţiei naţionale Eurovision 2017, vor încheia un contract cu IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” şi cu Partenerii oficiali ai concursului, prin care vor fi
detaliate obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric şi al conduitei acestuia în
relaţiile cu terţii, în perioada următoare.
Toate cheltuielile de pregătire și participare la etapele naționale și internaționale și le
asumă participantul.
În momentul depunerii cererilor de participare, concurenții semnează cu Organizatorul
un acord de cesiune a drepturilor de participare fără a se limita la drepturile de
comunicare publică și punerea la dispoziție în regim interactiv, pe toate canalele de
3

distribuție a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și de interepretare a piesei selectate
în cadrul etapelor Internaționale a Concursului.
3. MATERIALE NECESARE PENTRU A DEPUNE SOLICITAREA DE APLICARE
Fiecare Participant va depune un dosar alcătuit din:
 Cerere de participare;
 Formularul în care se va indica numele, prenumele, data naşterii, reşedinţa, adresa,
informația de contact. Astfel de formulare vor fi completate pentru fiecare participant,
inclusiv, al colectivului de dans;
 Garanţia drepturilor de autor asupra melodiei şi textului piesei se perfectează în formă
de notă, care confirmă că piesa este una originală, nu a fost publicată până la data de 1
septembrie 2016, este creaţia autorului(-rilor) şi poate fi interpretată de către
Participant. Nota va conţine numele, prenumele, reşedinţa, informația de contact, data
completării. Nota va fi semnată de către compozitor şi autorul textului;
 Versiunea tipărită a textului piesei și traducerea, în cazul în care limba de interpretare
este alta decât cea română;
 Piesele audio (varianta „minus”, „minus cu backing vocals” şi „plus”) înregistrate pe
suport DATA CD (WAV sau MP3), flash drive USB sau varianta electronică, în cazul în care
se depune prin email;
 Pozele Participantului şi cele ale colectivului de dans (plan mare, plan mediu, plan
general) pe suport digital sau prin mail, cu extensia *jpeg sau *bmp.
 Înregistrarea video a interpretării (varianta de lucru) prezentată pe suport digital este un
avantaj.
4. PROCEDURA DE SELECTARE A REPREZENTANTULUI RM LA ESC 2017
Reprezentantul RM la ESC 2017 va fi selectat în 3 etape consecutive:
 Etapa 1: Toate piesele depuse la concurs, care întrunesc cerințele prezentului
regulament, vor fi audiate în interpretare LIVE. Audierea se va face pe 21 ianuarie 2017 în
format live, pe negativul depus în dosar. La această etapă backing vocals pot fi imprimate și
nu sunt necesare costumele scenice sau show-ul coreografic, iar criteriul de bază pentru
selectare va fi prestația interpretativă. Juriul va determina 14 participanți care for accede în
etapa 2. Audierea va fi făcută publică şi transmisă în direct pe TV Moldova 2, iar materialele
video vor fi plasate ulterior pe portalul www.trm.md. În etapa finală un interpret/formație
nu poate participa cu două sau mai multe piese. Participanții care nu se vor prezenta la
audierile live vor fi excluși din concurs.
 Etapa 2 și 3: Finala Naţională Eurovision 2017 va fi organizată la 25 februarie 2017,
precedată de o semifinală pe 24 februarie 2017 și va fi difuzată în direct pe posturile TV
Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical.
Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ care să nu conţină backing-vocals şi
efecte vocale computerizate. Interpretările trebuie să conţină elementele definitivate ale
evoluării scenice. Din semifinală vor accede in finală 8 concurenţi: 4 vor avansa în finală în
urma punctajului acumulat din votul juriului și alți 4 vor fi selectați de public prin televoting.
Notele juriului vor fi făcute publice la finalul fiecărei etape.
 Comitetul de organizare, la propunerea juriului, poate reduce finala Națională la un
singur show televizat, cu un număr mai mic de participanți.
5. JURIZARE
Pentru selectarea Reprezentantului RM la ESC 2017, Comitetul de Organizare va apela
la serviciile unui juriu format din interpreţi, compozitori, textieri din RM și de peste hotare,
precum şi din persoane publice cu specializări diverse.
4

La începutul fiecărei etape a concursului membrii juriului vor confirma pe propria
răspundere, în scris, că nu sunt în relaţii de colaborare sau de rudenie cu participanţii
(interpreți sau autori) înscriși în concurs. Componența echipei de jurizare se va face publică
doar în ziua Semifinalei și Finalei Naționale. Juriul va fi format dintr-un număr impar și poate fi
diferit la fiecare etapă a concursului. Juriul va fi compus din minim 5, maxim 11 membri.
Rezultatele jurizării vor fi autentificate de către un notar public, care va monitoriza
corectitudinea procedurilor și va semna procesul verbal cu rezultatele finale ale concursului.
6. SISTEMUL DE VOTARE
I-a etapă de Preselecţie Naţională – AUDIȚIILE LIVE
Pentru prima etapă de Preselecţie Naţională modalitatea de jurizare va fi: 100% Juriu.
Juriul va vota prin intermediul buletinelor de vot care vor conţine titlurile Pieselor şi
numele Participanţilor, şi care vor fi personificate (pentru fiecare membru al juriului în parte) şi
vizate de către membrul respectiv. Criteriile de apreciere includ: linia melodică, interpretarea,
originalitatea piesei. Juriul va acorda puncte de la 0 la 12 pentru fiecărei Piesă înscrisă în
concurs.
Imediat după ultima piesă reluată, se vor completa buletinele de vot, după care
Secretarul juriului fără drept de vot va colecta toate buletinele de vot completate, personificate
şi vizate de fiecare din membrii juriului.
Secretarul juriului va calcula toate punctele acumulate în urma votului juriului. După
procedura de sumare Secretarul juriului va completa un buletin final «Votul Juriului» care va
conţine toate punctele acordate Participanţilor. Acest buletin va fi făcut public membrilor
juriului. Toţi membrii juriului vor semna buletinul «Votul Juriului» şi procesul-verbal al şedinţei
juriului. În cazul egalităţii de puncte se va califica piesa muzicală care a obţinut cele mai multe
punctaje maxime. Dacă şi după această procedură egalitatea se va menţine, ordinea finală va fi
decisă de votul celui mai tânăr membru al juriului. În etapa finală vor accede maxim 14 piese
muzicale.
Buletinele de jurizare personalizate vor fi făcute publice după Finala Națională.
Numele finaliștilor vor fi făcute publice pe posturile TV/Radio aflate în gestiunea TRM, pe
site-ul oficial TRM www.trm.md şi în presă;
Participantul calificat în Etapa 2 este în drept să-și retragă candidatura din concurs.
Decizia privind retragere din concurs urmează a fi luată până la data de 1 februarie 2017.
În cazul în care, din motive obiective, un participant (interpret sau un membru al
formației) din cei admişi către Finala Națională îşi vor retrage candidatura din concurs sau este
descalificat prin decizia organizatorului (TRM), juriul este în drept să-l înlocuiască cu
participantul următor clasat.
II-a etapă Finala Națională – 2 show-uri televizate. (semifinală şi Finala)
În semifinală vor concura maxim 14 interpreți. Participanţii vor evolua conform ordinii de
interpretare determinată de tragerea la sorți. Piesele interpretate vor fi audiate „live”, „cu
backing-vocal live” și conceptul de show. Fiecare număr scenic va fi constituit din maxim 6
persoane, inclusiv instrumentiști sau show coregrafic. Interpretarea va fi însoţită doar de
fundalul muzical („negativul piesei”), fără oricare imitări vocale. Finaliștilor li se va pune la
dispoziție condiții pentru acordare şi repetiţii, inclusiv pentru setarea sunetului și luminii.
Modalitatea de jurizare pentru semifinală:
- 4 concurenţi din semifinală vor trece în finală în urma votului juriului, alți 4 concurenți
vor fi aleși de public în rezultatul televotingului.

5

- în cazul egalității punctajului, va trece direct în finală interpretul care va avea cele mai
multe note maxime oferite de juriu. Dacă se păstrează egalitatea, se va apela la vot deschis.
Dacă și în urma votului deschis se păstrează egalitatea, finalistul va fi decis de cel mai tânăr
membru al juriului.
JURIZARE / Semifinală şi Finala Naţională/
a) Semifinală
I.
JURIUL
Membrilor juriului li se va propune să voteze prin intermediul buletinelor de vot care vor
conţine titlurile pieselor şi numele interpreţilor/formaţiilor, şi care vor fi personificate (pentru
fiecare membru al juriului în parte) şi vizate de către membrul respectiv. Fiecare Participant va
fi apreciat după originalitatea melodiei și a textului, vocea și maniera de interpretare. Pentru
aprecierea Participanţilor, juriul va face un clasament al pieselor (locul1-14), pentru semifinală
și 1-8 pentru Finală). După interpretarea tuturor pieselor, buletinele completate şi semnate vor
fi colectate de Secretarul Juriului fără drept de vot. În rezultatul însumării rezultatelor juriului,
în prezenţa notarului, se va face un clasament intermediar, melodia clasată pe primul loc va
primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte,
locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 - 3 puncte, locul 9 - 2 puncte, locul 10 - 1 punct.
Primele patru piese care au acumulat cele mai multe puncte vor trece în faza finală.
Rezultatele votării vor fi legalizate de către un notar. Alte 10 piese vor fi supuse televotingului.
II.TELEVOT
Pentru asigurarea participării publicului la selectarea reprezentantului RM la ESC 2017,
TRM va implementa o procedură de selectare bazată pe televot. Televotul va fi asigurat de cei
mai importanţi operatori de telefonie fixă şi mobilă din RM.
Fiecărei melodii din concurs ii va fi alocat un număr de votare personificat, care va fi afişat
pe parcursul interpretării (durată de afişare va fi egală pentru fiecare competitor).
După anunțarea rezultatelor juriului, cele 10 piese rămase în concurs vor fi supuse
televotului. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul ”START TELEVOT” și se vor închide
peste 15 minute la semnalul ”STOP TELEVOT”. Telespectatorii vor putea vota de pe același
număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru o
melodie.
Primele 4 piese care au acumulat cele mai multe voturi vor accede în finală.
În cazul egalității va trece în Finală piesa care a avut cel mai mare punctaj la juriu.
b) Finală
Pentru Finala Naţională modalitatea de jurizare va fi: 50% Juriu și 50% telespectatorii.
I.JURIUL
Membrilor juriului li se va propune să voteze prin intermediul buletinelor de vot care vor
conţine titlurile pieselor şi numele interpreţilor/formaţiilor, şi care vor fi personificate (pentru
fiecare membru al juriului în parte) şi vizate de către membrul respectiv. Fiecare Participant va
fi apreciat după originalitatea melodiei și a textului, vocea și maniera de interpretare. Pentru
aprecierea Participanţilor, juriul va face un clasament al pieselor (locul 1-8). După interpretarea
tuturor pieselor, buletinele completate şi semnate vor fi colectate de Secretarul Juriului fără
drept de vot. În rezultatul însumării rezultatelor juriului, în prezenţa notarului, se va face un
clasament intermediar, melodia clasată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte,
locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte,
locul 8 - 3 puncte.

6

II. TELEVOT
În Finală vor participa 8 piese. Fiecărei melodii din concurs ii va fi alocat un număr de
votare personificat, care va fi afişat pe parcursul interpretării (durată de afişare va fi egală
pentru fiecare competitor). Telespectatorii vor putea vota de pe același număr de telefon
pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare melodie, din
momentul în care se vor declara deschise liniile telefonice.
Liniile telefonice se vor deschide odată cu începerea primei piese din concurs la semnalul
”START TELEVOT” și se vor închide la semnalul ”STOP TELEVOT”, aproximativ la 15 minute după
finalul ultimei melodii din concurs.
Piesa care va acumula cele mai multe voturi va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul
3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 3 puncte.
TOTALIZĂRI:
Câştigătorul Finalei Naționale va fi desemnat acel interpret sau formaţie care va acumula
cele mai multe puncte rezultate din însumarea punctajelor obţinute în urma realizării
clasamentelor intermediare din cadrul votării juriului și al televotului și a membrului juriului
incognito, care vor fi făcute publice după afișarea televotului.
În cazul egalităţii de puncte se va califica piesa muzicală care a obţinut cele mai multe
punctaje maxime în urma votării juriului. În cazul în care egalitatea se va păstra, va fi aplicată
procedura de vot deschis. Dacă şi după această procedură egalitatea se va menţine, ordinea
finală va fi decisă de votul celui mai tânăr membru al juriului.
Pentru a asigura corectitudinea proceselor de jurizare, IPNA Compania «TeleradioMoldova» va apela la serviciile unui notar public;
TRM va face public numele Reprezentantului RM la ESC 2017 pe posturile TV/Radio aflate
în gestiunea TRM, pe site-ul oficial TRM www.trm.md şi în presă.
7. Soluționarea litigiilor
Orice participant care consideră că, în cadrul concursului, juriul, prin decizia adoptată, a
vătămat un drept al său, are dreptul să conteste decizia, în modul stabilit de Regulament.
Participantul care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru
contestaţie, are dreptul să depună prin intermediul poștei electronice eurovision@trm.md o
contestaţie argumentată.
Contestaţiile ce țin de „Condițiile de aplicare” și „Etapa I” urmează a fi depuse în termen
de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Comisia de jurizare va examina contestaţiile în
termen de 72 de ore de la recepționare a lor. Decizia va fi adusă la cunoștința contestatarului
prin fax, e-mail, poștă, etc. în termen de 24 de ore de la adoptare.
Contestațiile privind rezultatele semifinalei urmează a fi depuse în termen de 10 ore de la
comunicarea rezultatelor, însă nu mai târziu de 25.02.2017 ora 10:00. Comisia de jurizare va
examina contestaţiile în maximum 12 ore de la recepționare, însă nu mai târziu de 25.02.2017
ora 14:00. Decizia va fi adusă la cunoștința contestatarului prin telefon, fax, e-mail, poștă, etc.
în termen de o oră de la adoptare.
Rezultatele finalei naționale nu sunt pasibile contestării în cadrul TRM.
Compania nu va examina contestaţiile depuse după expirarea termenelor susmenționate.
Contestaţia urmează a fi depusă în formă scrisă şi trebuie să conţină:
- denumirea completă a participantului, numele şi prenumele reprezentantului acestuia,
copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele pentru contact;
7

- esenţa şi temeiul exact al contestaţiei cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale
depunătorului contestaţiei, încălcate în cadrul concursului;
- după caz nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.
8. Dispoziţii finale
 Toate drepturile privind semnarea acordurilor de sponsorizări, difuzarea televizată şi
radiofonică, compilările Selecţiei Naţionale, utilizarea lor ulterioară şi altele fiind în
relaţie cu organizarea concursului, aparţin exclusiv Organizatorului local;
 Reprezentantul RM la ESC 2017 şi autorii Piesei îşi vor asuma obligaţiunile de cesiune
gratuită către Uniunea Europeana de Difuzori Radio și TV a drepturilor:
a) „Dreptul de difuzare” – dreptul global exclusiv, nelimitat în timp, la difuzarea Finalei
Concursului Eurovision 2017, inclusiv la difuzarea în direct şi la reluări, la fel şi prin
Internet, integral sau fragmentar, pentru recepţionare publică sau privată, de un număr
nelimitat de ori;
b) „Dreptul la preview” – dreptul global exclusiv de a prezenta fragmente din interpretarea
audio şi/sau video a Piesei prin intermediul posturilor de televiziune sau radio, prin
Internet şi pe căi wireless până la Finala ESC 2017 şi pe termen de până la 2 luni după ea;
c) „Dreptul la crearea compilaţiilor audio şi video” – drepturi globale neexclusive de
producere a compilaţiilor audio şi video cu includerea în cadrul lor a Piesei
Reprezentantului RM la ESC 2017, şi reproducerea ei alături de alte piese participante în
Concurs pe suport CD sau DVD;
d) „Dreptul la utilizare fragmentară” – dreptul global exclusiv, nelimitat în timp, de
introducere a difuzării audio şi/sau video a Piesei drept o parte componentă a Finalei
Concursului ESC 2017, integral sau în formă fragmentară, în componenţa oricărui alt
serviciu media.
 La fiecare etapă a desfăşurării Selecţiei Naţionale, Participanţii pot obţine toate
informaţiile necesare de pe pagina oficială a Organizatorului www.trm.md.
 Toate subiectele neprevăzute de clauzele prezentului Regulament, vor fi examinate și
soluționate de către Organizatorul Selecţiei Naţionale ESC 2017.
 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament,
informând participanţii în timp util.

Comitetul de organizare Selecția Națională ESC 2015:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mircea Surdu-director TV Moldova1
Leonid Melnic-şef Departamentul Producţie
Diana Donică- regizor şef TV Moldova
Alexandru Guțu – director Centrul Tehnic TV
Ion Chiorpec - șef serviciul Radio Moldova Muzical
Galina Blănaru – director financiar
Vitalie Cojocaru – șef serviciul marketing și vânzări
Teodor Guțu – redactor coordonator
Vitalie Covali – serviciul juridic
Aprobat:
Olga Bordeianu, președinta IPNA Compania ”Teleradio Moldova”, _

8