You are on page 1of 2

Stran 12

URAD ZA DELO

Informator, december 2016

POKLIC NAJ BO POKLICANOST

Kako iskalci zaposli- udeleenci izvajalki po elektronski poti Mnenje zunanje strokovnjakinje, menetve nehajo iskati, ker so podajajo povratne informacije o tem, kaj derke, novinarke, soustanoviteljice Zase jim dogaja, kako uspeno izpolnjujejo voda Izida Vita, Nives Cvikl:
(konno) nali
Pilotna Osebnostna akademija v izvedbi
podjetja Insights Velika podpora Obine
Slovenska Bistrica v sodelovanju z Uradom
za delo Zavoda za zaposlovanje Slovenska
Bistrica Kar 60-odstotna zaposlenost po
dokonanju programa Mnenja udeleencev: Napolnila sem se s pozitivno energijo,
V vsakem je videla nek skrit potencial.
Mnenje zunanje mentorice: Udeleenci
zaeli uspeno premagovati zaarani krog
'ni ne gre' razmiljanja
V mesecih od julija do septembra letos
sem imela prilonost sodelovati z izjemnimi ljudmi. S tistimi, ki jih marsikdo
oigosa (da se razumemo: povsem neupravieno) za odrinjene, neuspene, neuinkovite, nesposobne ... skratka, teh nejev je veliko. Sodelovala sem s tistimi, ki so
e dalj asa iskali zaposlitev in prihajajo iz
obine Slovenska Bistrica, pravi izvajalka
programa Osebnostna akademija Insights,
mag. Natalie C. Postrunik, direktorica
podjetja, certificirana licencirana coachinja.
e je e kdo bil v poloaju, da je izgubil
slubo, ali bil neupravieno prerazporejen na drugo delovno mesto ali ivi s
kom, ki ne najde in ne najde slube, dela,
potem veste, kakne osebne, osebnostne
stiske so to. Razoaranje, jeza, bes, alost,
obutek manjvrednosti, frustracije ...
Z vsem tem smo se sreali v okviru Osebnostne akademije Insights, ki smo jo pilotno izvajali ob podpori Obine Slovenska Bistrica in ob velikem razumevanju in
angamaju Urada za delo Zavoda za zaposlovanje Slovenska Bistrica ter Ljudske
univerze Slovenska Bistrica; posebej naj
izpostavimo upana Obine, dr. Ivana agarja, mag. Moniko Kirbi - Rojs, Brigito
Kruder, Marjeto Kova, Andrejo Motaln,
Eriko Smerdu, Matejo Panik, Simono
Mastnak ... ti so le nekateri posamezniki
in posameznice, ki so aktivno in zavzeto
pomagali.
Program je zastavljen celovito traja tri
mesece, zane se s skupno delavnico, na
kateri se poblie spoznajo izvajalka in
udeleenci ter se odloijo, ali je skupna
pot na popotovanje spreminjanja vzorcev,
priakovanj, oblikovanja kaj hoem in
kam grem ter kako naj tja pridem nekaj, kar elijo poeti skupaj. Med posameznimi individualnimi in skupnimi sreanji

zadane naloge, kje se lomijo kopja in


kje se jim zdi, da si bodo polomili zobe;
izvajalka nadalje usmerja aktivnosti udeleencev in udeleenk, pravzaprav ivijo v
obdobju teh treh mesecev drug z drugim,
zato tudi ne presenea statistika, da obiajno le okrog polovica udeleencev nadaljuje z aktivnostmi. Sicer pa je bil v obini
Slovenska Bistrica ta odstotek viji: kar 70
% se jih je podalo na popotovanje.

Po prvi skupni delavnici sta sledili dve


individualni coaching sreanji, skupna
delavnica, ki jo je nadgradilo individualno coaching sreanje in nato predstavitev
doivetega, izkuenega, doseenega ... na
skupni, zakljuni predstavitvi. Na tej je
sodelovala tudi zunanja mentorica, ki je
ob predstavnicah Urada za delo Slovenska Bistrica podala mnenje, napotke, priporoila, kako naprej.
Sreanje je bilo polno pozitivne energije.
e je bilo prvo sreanje za ile rezat, kot
se je izrazila ena od udeleenk, pa smo
na zadnji delavnici videli, kaj lahko sami
storimo v treh mesecih. Kakni koraki
naprej, kakna doivetja in odkritja! Pa
preberimo nekatera mnenja po konanju
programa:
Ob svetovalkinem predlogu, da bi se
prikljuila programu 'Osebnostna akademija', sem bila najprej v velikih dvomih.
Predvidevala sem, da bo to spet eden tistih programov, kjer izve vse, a hkrati ni
novega. Ker pa sem v sebi utila, da bi
preko tega programa vendarle uspela najti
nain, kako odpraviti svoje prepreke, sem
se odloila poskusiti. e po prvi skupni
delavnici sem videla, da je to nekaj posebnega in predvsem druganega od dosedanjega dela. Individualna sreanja so mi
podala povsem drugaen vpogled vame
in moje ivljenje. Odprl se je popolnoma
drug vpogled v zaposlitve, zaposlitvene
monosti in predvsem v to, kar odgovarja
meni sami. Celoten program je bil navdih, bralcem Informatorja sporoa Janja.
Izkunja je bila pozitivna. Dala mi je
novega zagona oziroma dodatno motivacijo. Bilo mi je ve, da je Natalie tako
pozitivna oseba in ti daje potrditev glede
doloenih zadev oziroma verjame v loveka. V vsakem izmed nas je videla nek
skrit potencial, ki ga je skuala zbezati
na plano, je povedala udeleenka Anja.

26. septembra 2016 sem bila vabljena sodnica/komentatorka predstavitve udeleencev Osebnostne akademije, ki jo je izvajala
Natalie C. Postrunik znotraj Zavoda RS
za zaposlovanje, Urad za delo Slovenska
Bistrica in ob podpori Obine Slovenska
Bistrica.
Predstavili so se mladi brezposelni razlinih profilov in tudi tokrat se je izkazalo,
da je v situaciji, ko je oseba brezposelna,
bistvenega pomena postavitev osebnosti.
Brezposelni hitro zapade v stanje, ko se
pouti nekoristnega, manjvrednega, manj
sposobnega, dvomi v svoje znanje, veine, prednosti, talente. Vse to se (e ne drugae, pa v podtonu) izraa skozi njegov
celoten nastop od pisnega odziva na delovno mesto, do razgovora s potencialnim
delodajalcem. Zaradi nezaupanja vase se
teje odloi za samostojno poslovno pot,
teje razmilja o alternativnih oblikah zaposlovanja oziroma o kreiranju lastnega
delovnega mesta.
S takim odnosom do sebe se kandidatom
vse oblike zaposlitve izmikajo.
Program Osebnostne akademije se mi zdi
izjemno dragocen, saj brezposelne osebe
opolnomoi v smislu, da si (ponovno) zaupajo in si posledino upajo ter se ponovno zavejo svoje vrednosti. S tem dobijo
obutek, da nadzorujejo svoje ivljenje, da
obvladujejo potek dogodkov in da imajo
njihove odloitve monost realizacije. Ob
opazovanju predstavitev nekaterih udeleencev je bil napredek zelo oiten tudi
tistim, ki smo kandidate spoznali prvi.
Doloenim je program zadostoval, da so
se odloneje, zelo konkretno in uspeno
lotili reevanja svoje situacije, drugim bi
morda prav prila e kakna dodatna ura.
Vsem pa bi bilo smiselno urediti redno,
periodino mentoriranje e vsaj neko obdobje.
Program ocenjujem kot zelo pozitiven in
resnino potreben tistim brezposelnim, ki
so jim upadli notranja motivacija, mo in
zaupanje v lastno znanje in sposobnosti.
Menim, da bi bilo smiselno, da bi postal
komplementarni del sicernjih storitev
Zavoda za zaposlovanje sploh v tistih obmonih enotah, kjer se sooajo z visoko in
dolgotrajno brezposelnostjo.
Osebnostna akademija je primerna
za vse, ki elijo narediti spremembo na

Informator, december 2014


2016
bolje na vseh podrojih svojega ivljenja.
Izvajalka delavnice prisluhne vsakemu
posamezniku, objektivno svetuje in eli,
da vsak najde tisto, kar ga osreuje brez
kakrnegakoli pritiska in interesov.
Sreanja so skupinska in individualna,
prilagojena vsakemu posamezniku. Kdor
eli, lahko svoje misli, elje, vpraanja,
skratka karkoli zaupa celotni skupini ali
pa zgolj izvajalki na individualnem sreanju.
Na delavnicah spozna, da nisi sam, da
imamo vsi ovire na svoji poti. Zelo pomembno je, da ve, da se lahko nekomu
zaupa, da te ne bo obsojal, ti svetuje in te
spremlja, pomaga na poti, pravi Jasmina
Zidovnik
Vrednost osebnostne akademije je v raziskovanju kdo sem in kam elim. Skupinske delavnice in individualna sreanja
so spodbuda k razmiljanju izven ustaljenih okvirov in k premagovanju omejujoih nezavednih preprianju, zato so dobra
podpora kariernemu in osebnostnemu razvoju, meni Katja.
Tistega dne se je obetal e en vro dan
in ni mi preostalo drugega, kot da se udeleim (vsaj) prve delavnice. e sem priakovala nezanimivo predavanje, ki bi po
monosti vzbujalo obutek, da si ali nepomemben na trgu dela ali nesposoben pri
iskanju zaposlitve ali samo s slabo sreo z
zaposlitvenimi monostmi, sem se utela. Izvajalka Osebnostne akademije, ki je
tudi direktorica podjetja Insights, d. o. o.,
me je e z uvodnim, energinim in direktnim nastopom pozitivno presenetila. e
sem mislila, da bomo samo nemo sedeli

URAD RIC
ZA DELO

Stran 13

in se kuhali v e enem vroem dnevu,


temu ni bilo tako. e navsezgodaj smo z
na videz enostavnimi nalogami spodbudili nae sive celice k delovanju. Sledilo je
delo v skupinah, ki nam je omogoilo, da
smo se lani vsake skupine bolje spoznali
in dobili potencial, da iz benih znancev
postanemo prijatelji. Delo v skupinah,
predstavitev pred vsemi udeleenci, vaje
za mogane in obilica smeha so povzroili, da je tistih nekaj ur minilo kot en
sam trenutek.
e danes mi odmevajo poudarki tistega prelomnega dne: rtaj negativne
misli!, Pazi na svojo energijo, ki jo
oddaja 8 metrov okoli sebe!, Bodi
prijazen, vasih bolj, kot je potrebno!.
Poleg tega me je delavnica spodbudila
k odkrivanju same sebe in svojih elja.
Hitro sem zautila, da bo ta projekt nekaj novega, druganega, nestandardnega. In to so bili dokaj mamljivi razlogi,
da sem se odloila sodelovati v projektu,
sploh zato, ker sem se tudi sama znala
v prelomnem obdobju svojega ivljenja
in nisem ve natanno in jasno vedela,
kako naprej.
Polna dobrih vtisov in radovednosti sem
komaj akala prvo individualno delavnico. Pogovor o splonih temah se je kmalu
obrnil v popolnoma drugo smer, saj sem
zautila, da je Natalie oseba, ki vidi in razume posameznika in njegovo prtljago.
Osebnostna akademija mi je omogoila,
da sem se znova nala in se spoznala, stopila sem na pot odpuanja, osebne rasti,
spremenjene miselnosti in okrepila sem
zavedanje, da je svet na moji dlani, e si

le upam tvegati in narediti prvi korak,


saj se vse ostalo nekako poklopi in uredi tako, kot mora biti. Spoznala sem, da
niso vse tegobe sveta moje in da se mi ni
treba skrivati za masko nasmeha. Zaela sem iveti in naposled sem si dovolila
utiti. Obutek svobode je bil nepopisen,
in to je bila hkrati najbolja in najteja
stvar, ki sem jo naredila, pravi Amadeja
Mlakar.
Na zaetku mi ni bilo ve, da nismo vedeli isto ni o delavnici. Razumem, da
niste hoteli vzbuditi priakovanj, a nekaj
osnovnih podatkov bi bilo zaelenih, ker
sem bila na zaetku zato zelo skeptina in
sem se skoraj odloila, da ne bom sodelovala. Zdaj vem, da bi mi bilo al, e se je ne
bi udeleila.
To je bila ena boljih delavnic. Mislim, da
smo se vsi udeleenci nali na toki, kjer
nismo vedeli, kako naprej, tudi nismo imeli motivacije, in Natalie nam je zelo pomagala pri tem. Vedela je, kako nam pomagati, kako nas spodbuditi, in nam pokazala
objektivno stran naih problemov, da smo
jih laje zaeli reevati. Pokazala nam je,
da moramo gledati tudi izza naih okvirov
in preko mej, ki si jih postavljamo.
Delavnica je bila odlina in mislim, da bi
e ve ljudi veliko pridobilo z njo. Natalie
si je res vzela as za vsakega izmed nas in
izvrstno opravila delo ter nam dala dobre,
koristne nasvete, ki nam bodo zelo pomagali. Menim, da je v tej delavnici vsak od
nas naredil korake naprej proti svojemu
cilju, je iskrena ena od udeleenk.
Mag. Natalie C. Postrunik

BISTRIANA Z MEDENKO OSVAJATA TRG


V zadnjih mesecih je v mariborskih kavarnah vedno bolj priljubljena medenka. Gre
za medeno slamico, nad katero so navdueni predvsem otroci. Medenka je zdrav
priboljek, sestavljen le iz dveh sestavin
kakovostnega slovenskega cvetlinega
medu in liofiliziranega sadja, ki zaradi
posebnega postopka obdelave ohrani kar
97 odstotkov vseh svojih vitaminov in
mineralov. Avtorja medenke sta Bistriana Alja Trar in Miha Jedlovnik. Ideja o
sladki slamici se je porodila povsem spontano. Kot je pojasnil Alja Trar, so se nek
veer v prijateljiini kavarni pogovarjali
o medu. Mihov dedek je znani ebelar in
prijateljica ga je pobarala, zakaj je med za
kavarniko porabo pakiran tako nepraktino, v majhne plastine posodice. Zato
sta z Miho zaela razmiljati o novi emba-

lai in po ve testiranjih prila do slamice.


Ponudbo okusov sta iz tradicionalnih razirila na otrokom bolj zanimive okuse (limona, pomarana in jagoda). Tudi nain
zapiranja medenke je zasnovan tako, da jo
lahko otrok odpre sam, hkrati pa iti tisti del, ki pride v usta. K financiranju projekta jima je uspelo pritegniti poslovnega
angela, ki aktivno sodeluje pri nastajanju
produkta. Sicer pa je Alja Trar povedal,
da so zadovoljni z zanimanjem za izdelek
medenka, predvsem glede na to, da je na
trgu ele slabe tri mesece in da ga zaenkrat
trijo le prek svoje spletne strani www.
medenka.com. V tem asu smo uspeli spromovirati izdelek do te mere, da ga
ljudje poznajo ali pa so e vsaj sliali zanj.
Na nai spletni strani ponujamo tudi nov,
moderneji nain prodaje, ki je vse bolj

pogost in pri kupcih vse bolj zaelen. Kupcem namre ponujamo monost naronine na medenke, kar pomeni, da se lahko
kupec naroi na izbran paket in ga nato
vsak mesec (za izbrano obdobje) prejme
na svoj dom. V naslednjih mesecih bo
izdelek e na voljo v nekaterih specializiranih trgovinah z zdravo prehrano, vsekakor pa je njihov glavni cilj zasesti mesto
polic v katerem od supermarketov.
Toma Ajd