You are on page 1of 14

Klub Uczelniany

Akademickiego Zwizku Spor towego


Akademii Obrony Narodowej

Przebieg Walnego Zebrania KU AZS AON


wtorek, 23 czerwca 2015 r., godz. 17:00,
Akademia Obrony Narodowej, Al. Gen. Chruciela 103,
Sala konferencyjna.
1. Otwarcie zebrania:
Powitania delegatw i zaproszonych goci dokona Prezes ustpujcego
Zarzdu Klubu AZS AON Marek BIELE, ktry w kilku zdaniach przedstawi
cel zebrania.

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

2. Wybr przewodniczcego i sekretarza zebrania:


Zgoszenia kandydatw na przewodniczcego i sekretarza zebrania
dokona ustpujcy Prezes. Kandydatury do sprawowania obu funkcji
zostay jednogonie przyjte. przewodniczcym zebrania zosta ppk mgr
Adam MATYJA, natomiast sekretarzem Kamila MODZIANKIEWICZ.
Nastpnie gos zabra przewodniczcy spotkania.
3. Przyjcie porzdku i regulaminu obrad:

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Przewodniczcy przedstawi uczestnikom zebrania proponowany 8punktowy program spotkania. Uczestnicy nie przedstawili wnioskw o
zmiany
w
porzdku
obrad,
w
zwizku
z tym przewodniczcy zarzdzi gosowanie jawne nad proponowanym
porzdkiem, ktry zosta jednogonie przyjty.
4. Wybory komisji walnego zebrania:
Zgoszenia kandydatw do komisji mandatowo skrutacyjnej dokona
przewodniczcy zebrania, proponujc Marcina KANI oraz Filipa
MITURSKIEGO. Obie kandydatury zostay przyjte jednogonie w

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

gosowaniu jawnym przez podniesienie mandatu. Komisja w w/w skadzie


zaja wyznaczone miejsca i rozpocza prac.
5. Sprawozdanie ustpujcego zarzdu klubu:
Sprawozdanie z mijajcej kadencji przedstawi w imieniu ustpujcego
Zarzdu Prezes Marek BIELE
6. Wybory:

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Przewodniczcy w kilku zdaniach poinstruowa delegatw, przedstawiajc


sposb oraz porzdek gosowania. Nastpnie dokonano zgoszenia
kandydatw:
Na Prezesa Zarzdu zgoszono 1 osob: Michaa SUMCA.
na czonkw Zarzdu zgoszono 3 osoby: Tomasza JEA, Paulin
RAKOCZY oraz Klaudi ZAJC.

na delegatw na zebranie sprawozdawcze AZS rodowisko


Warszawa zgoszono Marka BIELENIA oraz Michaa SUMCA.

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

na delegatw na XXVI Zjazd AZS zgoszono Michaa SUMCA.


(Lub w zastpstwie Tomasz JE)
Kandydaci na czonkw Zarzdu zgoszeni zostali wczeniej w drodze
odrbnej procedury.
Po tym delegaci przystpili do wypenienia kart do gosowania, ktre
nastpnie zostay kolejno wrzucone do urny wyborczej. Nad prawidowym
przebiegiem wyborw czuwaa komisja mandatowo-skrutacyjna.

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

7. Dyskusja:
W krtkiej przerwie potrzebnej na przeliczenie gosw byo miejsce na
dyskusj. Nikt nie podj adnego tematu.
8. Ogoszenie wynikw wyborw:
Odczytania wyniku wyborw dokona przewodniczcy komisji mandatowoskrutacyjnej Marcin KANIA. W gosowaniu wzio udzia 23 delegatw. W
wyborach czonkw Zarzdu kady z gosujcych musia wybra 3

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

zgoszonych kandydatw. Oddano 23 gosy, z czego wszystkie byy gosami


wanymi.
Wyniki wyborw przedstawiaj si nastpujco:
Na Prezesa Zarzdu:
Micha SUMIEC 23 gosy
Prezesem Zarzdu KU AZS AON zosta wybrany Micha SUMIEC
Na Czonkw Zarzdu:

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Tomasz JE 10 gosw
Paulina RAKOCZY 8 gosw
Klaudia ZAJC 5 gosw

Czonkami Zarzdu KU AZS AON zostali wybrani: Tomasz JE, Paulina


RAKOCZY, Klaudia ZAJC
W wyborach delegatw na zjazd organizacji rodowiskowej gosujcy
musieli wybra 2 spord 2 zaproponowanych kandydatw. Przedstawiono
nastpujce wyniki gosowania:

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Marek BIELE 13 gosw;


Micha SUMIEC 10 gosw

W zwizku z powyszym delegatami na walne zebrania sprawozdawcze


AZS rodowisko Warszawa zostali: Marek BIELE i MICHA SUMIEC.
Wyboru delegata na Zjazd AZS dokonano spord jednego zgoszonego
kandydata:

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Micha SUMIEC 23 gosy

W zwizku z powyszym delegatem na XXVI Zjazd AZS zosta Micha


SUMIEC
9. Wystpienie przedstawiciela nowego zarzdu klubu:
W imieniu czonkw Zarzdu gos zabra Micha SUMIEC oraz Paulina
RAKOCZY, ktrzy podzikowali za wybr i zobowizali si do aktywnej
dziaalnoci na rzecz klubu i rozwijania idei sportu akademickiego w

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Akademii Obrony Narodowej. Po zamkniciu zebrania nowi czonkowie


Zarzdu zebrali si aby ukonstytuowa nowe wadze Klubu Uczelnianego
AZS AON.
10. Zamknicie obrad:
Zamknicia obrad dokona przewodniczcy, ktry w kilku zdaniach
podsumowa wyniki wyborw oraz podzikowa zebranym za udzia w
spotkaniu.
Sporzdzi:
Marek BIELE

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej

Zatwierdzili
Czonkowie
Zarzdu KU AZS AON:
Micha SUMIEC

Tomasz JE

Paulina RAKOCZY

Klaudia ZAJC

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwizku Spor towego
Akademii Obrony Narodowej