You are on page 1of 1

GJIMNAZI ELEZ ISUF NDREU

PROJEKT
TEMA :

VDEKJA TERMIKE DHE

NDOTJA
TERMIKE E MJEDISIT.

LNDA : FIZIK
KLASA : XII
PUNOI:

PRANOI :

-1