You are on page 1of 8

NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013

Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings

VLASTNÉ FREKVENCIE PRAVOUHLÉHO UZAVRETÉHO PRIESTORU
Milan Drahoš, Richard Drahoš

1 Úvod
Pri riešení akustickej kvality uzavretého priestoru sa vychádza zo základných princípov
vlnovej akustiky, geometrickej akustiky a štatistickej akustiky. Každá z týchto oblastí
akustiky umožňuje riešenie čiastkových parametrov takéhoto priestoru, pričom požadovaná
akustická kvalita priestoru sa dá zabezpečiť len ich vzájomným prepojením. Predmetom
vlnovej akustiky v uzavretom priestore je stanovenie akustických veličín (akustického tlaku,
akustickej rýchlosti) ako funkcie polohy a času.
Zdroj zvuku v pravouhlom uzavretom priestore vytvára komplikované zvukové pole, ktoré je
spôsobené mnohonásobnými odrazmi zvuku od stien, stropu a podlahy. V dôsledku odrazov
medzi tromi dvojicami vzájomne rovnobežných plôch, ale aj v dôsledku viacnásobných
odrazov od všetkých plôch dochádza k vzniku stojatého vlnenia ak dôjde k zhode budiacej
frekvencie zdroja s frekvenciou vlastných kmitov (módov, tvarov, vidov) priestoru.
Frekvencie vlastných kmitov pravouhlého uzavretého priestoru sa stanovia analytickým
riešením vlnovej rovnice pri zavedení okrajových podmienok.

2 Vlnová rovnica v pravouhlých súradniciach
Priebeh akustických javov v priestore a v čase opisuje vlnová rovnica, ktorej riešenie závisí
od priestorových premenných, tzn. od usporiadania súradnicovej sústavy. Pri riešení vlnovej
rovnice v pravouhlých (kartézskych) súradniciach sa musí prihliadať k vlastnostiam
akustického signálu a k okrajovým podmienkam, pričom analytické riešenie je možné len pre
jednoduché prípady (harmonický signál) [1].
Vlnová rovnica v pravouhlej súradnicovej sústave (x, y a z) pre akustický tlak má tvar
∂2 p ∂2 p ∂2 p 1 ∂2 p
+
+
=
∂ x 2 ∂ y 2 ∂ z 2 c02 ∂ t 2

(1)

kde p je okamžitý akustický tlak závislý od času a priestorových súradníc
r r
r
r
r
p = p t, ξ ξ = x ⋅ i + y ⋅ j + z ⋅ k

( )

c0 je rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu.
Akustický tlak harmonického signálu v komplexnom tvare je vyjadrený vzťahom
p& (t , ξ ) = pM (ξ ) ⋅ e j (ω +ϕ )
kde pM (ξ ) je amplitúda signálu v bode ξ (nezávislá od času),
ω je uhlová frekvencia,

ϕ je počiatočná fáza.

Derivovaním vzťahu (2) podľa času
∂p& (t , ξ )
= pM (ξ ) ⋅ e j (ωt +ϕ ) ⋅ jω
∂t

(2)

ξ ) = pM (ξ ) ⋅ e j (ωt +ϕ ) ⋅ jω ⋅ jω = −ω 2 pM (ξ ) ⋅ e j (ωt +ϕ ) ∂ t2 a porovnaním so vzťahom (2) má potom vzťah (2) tvar ∂ 2 p& (t . x = l x je v x = 0 pre y = 0. Priestor dutého kvádra s rozmermi lx.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings ∂ 2 p& (t . ly a lz [2] Na stenách ohraničujúcich priestor sú zložky akustickej rýchlosti ν nulové a okrajové podmienky sú vyjadrené takto: pre x = 0. Obrázok 1. ktorý symbolizuje 2. ly. z = l z je v z = 0 . Analytické riešenie vlnovej rovnice (5) pre pravouhlý uzavretý priestor sa tesne viaže na okrajové podmienky a v priestorovej akustike umožňuje zistiť frekvencie vlastných kmitov takéhoto priestoru. 3 Vlastné kmity v pravouhlých netlmených priestoroch Pri zistení vlastných kmitov pravouhlého priestoru tvaru kvádra o dĺžke hrán lx. y = l y je v y = 0 pre z = 0. deriváciu podľa priestorových súradníc ma vlnová rovnica tvar kde k = ω c0 ∆p + k 2 p = 0 (5) je vlnové číslo. Pri riešení vlnovej rovnice (5) sa začiatok pravouhlého súradnicového systému umiestni do rohu kvádra podľa Obrázku 1. lz sa predpokladajú dokonale tuhé steny (α = 0). (3) Dosadením (3) do vzťahu (1) má vlnová rovnica pre akustický tlak tvar ∂2 p ∂2 p ∂2 p ω 2 + + + p=0 ∂ x 2 ∂ y 2 ∂ z 2 c02 . ξ ) = −ω 2 pM (ξ ) ⋅ e j (ωt +ϕ ) = −ω 2 p& (t . (4) Pri aplikácii Laplaceovho operátora. ξ ) 2 ∂t alebo skrátene ∂2 p = −ω 2 p 2 ∂t .

f nx . ak jedno z čísiel n x . n z sú rovné nule. n y .n y . .0. f nx . vlny tohto kmitu sa šíria rovnobežne s osou x priestoru a odrážajú sa iba od dvoch protiľahlých plôch. nz . n y = n z = 0. n z je rovné nule.1. n y . že vzájomná vzdialenosť protiľahlých stien je rovná celočíselnému násobku polovice vlnovej dĺžky. Vlastné frekvencie pravouhlého uzavretého priestoru sa delia na frekvencie: a) osového (axiálneho) kmitu. ktorá predstavuje index kmitu (tvaru. módu). že najnižšia frekvencia vlastných kmitov uzavretého priestoru súvisí s najväčším rozmerom priestoru a frekvencie ďalších vlastných kmitov vznikajú pri jej násobkoch. Pri frekvencii nižšej ako sú najnižšie frekvencie vlastných kmitov nenastane v pravouhlom priestore vlnový charakter šírenia zvuku. stojaté vlnenie vzniká na frekvenciách. m. Najnižšie možné frekvencie vlastných kmitov zodpovedajú kombinácii celých čísiel nx . čo zodpovedá vzťahom c c c f1.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings Pri zavedení týchto okrajových podmienok potom z riešenia vlnovej rovnice (5) vyplýva.0 .0 . v smere osi x. 2 . 0 a pre n x = 1.0 = 0 f 0 .1. Pri najnižších vlastných frekvenciách pravouhlého priestoru sa vytvoria polvlny akustických veličín v smere hlavných osí priestoru a tým vzniknú podmienky pre stojaté vlnenie.1 = 0 (8) 2lx 2l y 2lz Zo vzťahov (8) vyplýva. n y .1.1. f1. ak dve z čísiel n x .0. že na protiľahlých stenách vzdialených lx sú akustické rýchlosti nulové a uprostred medzi stenami sa nachádza uzol akustického tlaku. n y . napr. 1..0 . c) šikmého kmitu.. n y . tzn.. Z obrázku je zrejmé. 0.0 = 3c0 2l x a tromi uzlami.nx . nz = 0. n z sú rôzne od nuly. nz = 0 2 = 0.0 = 2c0 2lx a dvomi uzlami a tretieho axiálneho kmitu s frekvenciou f 3. b) tangenciálneho kmitu.nz a pre n x = n y = n z = 1. . tzn. ktorý má vlastnú frekvenciu f1.0 = 0 f 0 .1 . tzn. napr.0 .0 .0. ak všetky čísla n x . Na Obrázku 2. v rôznych kombináciách s výnimkou kombinácie nx . m] (7) l  l l  x   y   z  kde n x . že vlnovým číslom k je výraz 2 2 2 n π n π n π k =  x  +  y  +  z     lx   l y   lz  a vlastné frekvencie pravouhlého uzavretého priestoru sú dané vzťahom 2 2 (6) 2  nx   n y   nz    +   +   [Hz. f1. n z = 0.1.0.2 je znázornené rozdelenie akustického tlaku pri druhom axiálnom kmite s frekvenciou f 2 . n y . príslušná vlna sa odráža šikmo od troch dvojíc plôch. tzn. pričom n c f n x . n z je trojica celých čísiel. 0. -. napr. 0 a pre n x = n y = 1. 0. tzn.0. Na Obrázku 2.0. f1.s-1. f nx .0 . n y . 0. 0.1 je znázornený prvý (základný) axiálny kmit napr. príslušná vlna sa odráža iba od štyroch plôch rovnobežných s osou x a y. 1. pre ktoré platí. 0 = c0 2l x a tomuto kmitu zodpovedá rozloženie akustického tlaku a akustickej rýchlosti pozdĺž osi x.

n z za jednotkové vektory nx. 2 lx 2 ly 2 lz (9) Na Obrázku 3 je znázornený frekvenčný priestor vymedzený oktanom o polomere f n = f n . je 2l nax = x f n c0 pričom počet axiálnych kmitov nay a naz sa stanoví podobne ako nax. Počet axiálnych kmitov podľa osi x. 3. ny. Podľa vzťahu (7) sa vlastná frekvencia fn môže formálne považovať aj za vektor fn a čísla n x .NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings Obrázok 2. rastie počet frekvencií vlastných kmitov a frekvenčný interval medzi jednotlivými frekvenciami sa rýchle zmenšuje a tým sa zvyšuje hustota frekvencií v oblasti vyšších frekvencií. 0. 0 f 0.1 Počet vlastných frekvencií Teória vlnovej akustiky umožňuje stanoviť počet všetkých vlastných frekvencií nižších ako je zvolená frekvencia fn. n y c0 2l y v smere osi y a n z c0 2l z v smere osi z.1.1 = c03 c3 = 0 8l x l y l z 8V kde V = l x l y l z je objem pravouhlej dutiny. nz pri rôznych kombináciách. ktorých frekvencia je nižšia ako fn. n y . že elementárny kváder má objem (vyjadrený v jednotkách Hz3) f1.1 a 2. n y . Každá vlastná frekvencia kmitov fi < fn môže byť v tomto priestore znázornená formálne ako vektor fi. 0 f 0. pričom pravouhlé súradnice sú dané celistvým násobkom hodnôt n x c0 2l x v smere osi x. Z Obrázku 3 je zrejmé. 0. nz v smere jednotlivých osí f n = nx c0 c c + n y 0 + nz 0 .2 [2] Ak sa zvyšujú hodnoty čísiel nx . (10) .

z) ntxz = πf n2V f − (l x + l z ) n 2 c0 l y c0 πf n2V f ntyz = 2 − (l y + l z ) n c0 l x c0 Celkový počet tangenciálnych kmitov nT = ntxy + ntxz + ntyz nT = πf V l y l x + l z l x + l z l y 2 f n (lx + l y + lz ) − c l xl y l z c0 2 n 2 0 (12) . nA = nax + nay + naz = (11) Počet tangenciálnych kmitov paralelných s rovinou ( nx c0 2l x . ny) ~ (x. n y c0 2l y ) ~ (x. ntxy πf n3 c0 πf n2V f 4 2l z 1 = − (nax − nay ) = 2 − (l x + l y ) n 3 c0 2 c0 l z c0 8V a pre (x.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings Obrázok 3. y) sa určí ako pomer objemu valcového výseku o ploche základne πf n3 4 a výške c0 2l z k objemu 3 0 elementárneho kvádra c 8V zmenšený o polovicu prítomných axiálnych kmitov podľa (nx. je súčet všetkých dĺžok hrán pravouhlého priestoru. Oktan frekvenčného priestoru [2] Celkový počet axiálnych kmitov udáva vzťah L fn 2c0 kde L = 4(l x + l y + l z ) . z) a (y. y).

5 (a) . ktorých frekvencia je nižšia ako fn je približne rovný pomeru objemu jednej osminy gule 1 8 × 4 3 πf n3 k objemu elementárneho kvádra c03 8V zmenšený o polovicu kmitov tangenciálnych a štvrtinu kmitov axiálnych 13 3 πf n 1 1 nK = 8 4 3 − nT − nA . že počet vlastných kmitov v konštantnom frekvenčnom intervale rastie kvadraticky s frekvenciou a je úmerný objemu priestoru.0 (a) 70. 3.5 (a) 54. Tabuľka 1.6 (t) 98.3 (t) 121.0 (a) 102.1 (t) 68.0 (t) 122. (13) c0 2 4 8V Celkový počet všetkých vlastných kmitov udáva vzťah N = nA + nT + nK = 4 f 3 πS f n3 L f n πV n3 + + 3 c0 4 c02 8 c0 (14) kde V je objem priestoru.8 (t) 78.5 (t) 113.3 (a) 116. Frekvencie vlastných kmitov v pravouhlom priestore [2] nx 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 2 1 2 ny 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 nz 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 f v Hz 34.7 (t) 118.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings Počet šikmých kmitov. tangenciálnych a šikmých kmitov pre c0 = 334 m. (16) c0 Zo vzťahu (16) vyplýva. L je súčet všetkých dĺžok hrán pravouhlého priestoru.0 (a) 42.7 (k) 124. S je celková plocha priestoru S = 2(l xl y + l yl z + lz lx ) .2 Príklad Pre pravouhlý priestor s rozmermi lx = 5 m.2 (k) nx 3 1 1 2 3 0 3 1 0 2 3 1 0 ny 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 3 nz 0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 f v Hz 102.7 (a) 66.5 (t) 56.9 (t) 110. ly = 4 m lz = 3 m sú v Tabuľke 1 zoradené frekvencie vlastných axiálnych.2 (k) 125.6 (k) 80.2 (k) 107. Hustota vlastných kmitov (počet kmitov na 1 Hz) je daný deriváciou vzťahu (14) podľa frekvencie dN 4πV 2 πS L = 3 fn + 2 fn + 2 (15) df c0 2c0 8c0 a pre vyššie vlastné frekvencie sa do úvahy berie len prvý člen tohto vzťahu. Počet vlastných kmitov v pásme o šírke ∆f je potom vyjadrený vzťahom 4πV ∆N = 3 f n2 ∆f .7 (k) 108.0 (a) 88.7 (k) 127.s-1 a na Obrázku 4 sú vyznačené ich polohy (spektrum) na frekvenčnej stupnici.2 (t) 85.5 (t) 91.

ly. Pre uvedený príklad pravouhlého priestoru..k = 3 [Hz. Obrázok 5. Frekvenčná charakteristika (ozva) priestoru [1] Pre dosiahnutie akustickej kvality musí byť frekvenčná charakteristika priestoru čo najrovnomernejšia. Pri tretinovo-oktávovej analýze zvuku v priestore o objeme V. Keďže počet vlastných kmitov rastie s frekvenciou tzn. lz = 2. α << 1) sú vlastné kmity tlmené vplyvom pohlcovania zvuku plochami a preto frekvenčná závislosť akustického tlaku v okolí vlastného kmitu má charakter rezonančnej krivky a bude veľmi zvlnená s výraznými maximami na vlastných frekvenciách. difúzne pole sa považuje od kritickej frekvencie 600 f t.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings Obrázok 4. m3] (17) V . že od určitej frekvencie sa vybudené zvukové pole v uzavretom priestore stáva difúznym. 4 Vlastné kmity v pravouhlých tlmených priestoroch V reálnom pravouhlom priestore (α > 0. tzn. že jednotlivé rezonančné krivky vlastných kmitov do seba prechádzajú (prekrývajú) a nedajú sa vzájomne rozlíšiť. kritická frekvencia. Spektrum vlastných kmitov pravouhlého priestoru [2] Z Tabuľky 1 je zrejmé. Ilustrácia frekvenčnej charakteristiky reálneho priestoru s rozmermi lx = 2. že najnižšia frekvencia vlastných kmitov súvisí s najväčším rozmerom pravouhlého priestoru a frekvencie ďalších vlastných kmitov vznikajú pri jej násobkoch.= 2. Výsledkom je.5 m pre vlastné kmity do frekvencie 100 Hz je na Obrázku 5. Spodná (minimálna) frekvencia od ktorej je pole difúzne je tzv. hustota vlastných kmitov v prenášanom frekvenčnom pásme musí byť čo najväčšia.5 m.4 m. počet všetkých vlastných kmitov intervale 30 Hz až 128 Hz je 26 a pod 30 Hz je nulový.

Z hľadiska vlastných kmitov a ich rozloženia. Park Komenského 5. ktoré nemajú byť navzájom celistvými násobkami. Okrem prenosu zvuku majú vlastné kmity význam aj pre prechodné javy. V súčasnosti sú klasické výpočtové metódy štatistickej akustiky nahradené predikčnými simulačnými metódami [4].: Akustika v architektúre.46 1. ako je doznievanie zvuku po vypnutí zdroja zvuku. v pomere 2. If coincidence between excitation frequencies of source with incident frequency oscillations occurs.: Akustika stavebních objektů. 2008 Švor Z. Strojnícka fakulta. STU 2009.NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2013 Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 5. acoustic velocity) as a function of position and time. optimálne rozmery pravouhlého priestoru sú. Hraničná 668/4.31 . 2009 Rychtáriková M. pretože pri vzniku stojatého vlnenia dochádza k rezonancii a tým k nárastu amplitúdy akustického tlaku a narušeniu difúznosti zvukového poľa. Analytical wave equation solution of rectangular enclosed space for boundary conditions determines the frequency oscillations of such a space. 042 00 Košice e-mail: d2r@d2r.42 ≤ ≤ 2. than standing wave arise. ČVUT Praha. b) s rozmermi priestoru. Literatúra [1] [2] [3] [4] Jarina R. the density of incident oscillations must be the largest in the transmitted frequency band. d) s členením priestoru pomocou stĺpov. Záver Vlastné kmity majú veľký vplyv na akustické vlastnosti pravouhlého priestoru. polostĺpov.o.sk http://www. 058 01 Poprad 2 Technická univerzita v Košiciach. ERA group.: Riešené príklady z elektroakustiky. výška výška Na zabezpečenie difúznosti pravouhlého uzavretého priestoru sa aplikujú opatrenia súvisiace [3]: a) s voľbou veľkosti (objemu) priestoru. Richard Drahoš1.5 : 1 (d : š : v ). Fulfillment of these conditions will ensure the sound field diffusivity. Vybudený počet vlastných kmitov s odlišnými konštantami útlmu môže mať v prípade vypnutia zdroja zvuku za následok rôzny charakter dozvukového poklesu. ak platí dlžka šírka 1. prekladov a iných tvarov. Cieľom vlnovej akustiky je zabezpečiť difúznosť zvukového poľa od čo najnižších frekvencií. Katedra environmentalistiky. Adresy Milan Drahoš1. 2012 Kaňka J.2 1 D2R engineering.84 ≤ ≤ 3. Žilinská univerzita. ktoré zabezpečia odraz zvuku (rozptyl).sk . Bratislava Summary The subject of wave acoustic in a closed space is determination of acoustic quantities (acoustic pressure. c) so zvýšením zvukovej pohltivosti stien (stropu).5 : 1. s.: Elektroakustika a akustika. ale napr. Táto problematika v priestorovej akustike je predmetom štatistickej akustiky.d2r. To achieve the acoustic quality of space.r.