You are on page 1of 6

RIS31120

Sistembesprekidnognapajanjazaindustrijskeusloverada

Beograd2015.godine

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia

RISsistembesprekidnognapajanjajenamenjennapajanjumonofaznihnaizmeninihpotroaakoji
zahtevaju visok stepen sigurnosti napajanja zahvaljujui vanoj ulozi u okviru industrijskog procesa.
InstalacijomRISsistema,potroaisuzatieniodproblemakaotosufluktuacijanaponaifrekvencije,
propadi i nestanci napona, prenaponi atmosferskog i drugog porekla. Zatita je izvedena primenom
dvostepenekonverzije(doubleconversiononlineUPS)imejegarantovanvisokkvalitetizlaznognapona
potroaima se prua sinusni napon stabilne amplitude i frekvencije uz veliku otpornost na dinamiku
promenupotronje.
RISsistemjesastavljenodtricelinekojesusmeteneujedanormanispravlja,invertoristatika
preklopka(sarunimbajpasprebacivanjem),kaotojeprikazanonaslici1.Prioritetnonapajanjepotroaa
sevrisainvertoraprekobaterije,dokjespoljanjiizvoristovremenoirezervanapajanjausluajuotkaza
invertoraiizvorsnagezainvertor.Usluajunestankaspoljanjegnaizmeninogulazabaterijaobezbeuje
autonomiju rada u trajanju zavisno od kapaciteta spoljanje baterije. U sluaja otkaza ili iskljuenja
invertora, statika preklopka vri prebacivanje napajanja potroaa na pomoni ulaz bez pauze. U toku
servisa,runibajpasomoguavanapajanjepotroaadirektnoizpomonogizvora.

Slika 1: Blok-ema sistema RIS

Ispravlja
Ispravlja je namenjen za napajanje invertora i punjenje / odravanje u napunjenom stanju
akumulatorskebaterije.Izvedenjezasamostalanrad,bezueaoperatera.Predvienjedanapajainvertor
kod koga je bitna pouzdanost rada, dok promena napona i talasnost mogu da se kreu u odreenim
dozvoljenimgranicama.
Unormalnomradu,dokpostojinapajanjeizmree,ispravljaistovremenonapajainvertoripuni,
odnosno dopunjava spoljanju akumulatorsku bateriju. Pri nestanku mrenog napona, ulogu izvora
jednosmernognaponapreuzimaakumulatorskabaterija.Pritomenedolazidoprekidaunapajanjuinvertora,

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia

jerjesistembeznaponskepauze.Ponovnimuspostavljanjemmrenognaponaispravljasevraaureimu
komejebioprenestankamrenognapona.
Ispravlja puni bateriju po IU karakteristici. Ukoliko je baterija ispranjena ili delimino prazna,
ispravljaogranienomstrujompunjenjapunibaterijudoknaponnabaterijinedostignenaponodravanja.Tada
ispravlja preuzimaodravanjetognaponadokstruja poinje da opada. Za svevremepunjenja,stabilno
napajanjeinvertorajeobezbeeno.
Ispravljajekonstruisantakodaneprekidnovrinadzornadizlaznimveliinamaiusluajuproblemau
radupreduzimaodgovarajuuakciju,tj.zaustavljaureajiliulaziurestart,ukolikojeporemeajbioprolaznog
karaktera.
Komandovanjeispravljaemsevrilokalnodokseindikacijastanjaobezbeujelokalnoidaljinski.
Pomouinformacionogdisplejaostvarenjeuvidustanjeureaja,mereneveliine,delovanjezatitaiarhivu
dogaaja.
Invertor
Invertor koristi ulazni jednosmerni napon i pomou savremene poluprovodnike tehnologije ga
pretvaraumonofazninazimenininaponstabilneamplitudeifrekvencije220V/50Hz.Dobartalasnioblik
saizoblienjemmanjimod1%,statikastabilnostamplitudeboljaod2%zasveradnereimeidinamika
tanostunutar5%obezbeujedapotroainebuduometanipromenamaoptereenja.Tanostfrekvencijeje
odreena kristalnim oscilatorom i u slobodnom radu (bez sinhronizacije) je bolja od 50Hz 0,2%.
Sinhronizacijanapomoniulazjeosiguranauopsegu1Hzsadovoljnosporompromenomtakodanedoe
dotranzijentakojibimogaoometatipotroaeosetljivenanaglepromenefrekvencije.
Invertor je opremljen velikim brojem zatitinih funkcija od nadzora jednosmernih veliina i
iskljuenjuprinjihovomizlaskuizvanzadatihgranica,prekokontrolenazimeninihveliinanaizlazupasve
dogreakausinhronizaciji,temperaturnimradnimuslovimaidrugimradnimparametrima.Prikazradnog
stanjaipodeavanjeparametarasemoevritiprekoservisnogkomunikacionogporta.
Komandovanjeinvertoromsevrilokalnodokseindikacijastanjaobezbeujelokalnoidaljinski.
Statikapreklopka
Statikapreklopkajeprojektovanadapodriradsistemau online reimupotroaisetrajno
napajajusainvertoradokjemreniulazrezerva.Namreniulazseprelazisamousluajuzaustavljanja
invertora,preoptereenjakojeinvertornemoedapodriiliiskljuenjainvertorazbogdejstvazatite.Pri
ponovnomuspostavljanjunaponainvertora,napajanjepotroaasevraanainvertskiulaz.
Svaprebacivanjasevrebeznaponskepauze.Statikapreklopkarazlikujebezbednoprebacivanjeod
hitnog.Pribezbednomprebacivanjuvodiraunaosinhronizaciji,takodaizvornakojiseprelaziimaistu
frekvencijuifazukaoizvorkojipreuzimanapajanje.Hitnoprebacivanje(usluajuotkazailiiskljuenja)se
vritrenutno,beznaponskepauzekaobisespreiogubitaknapajanjapotroaa.
Statika preklopka stalno nadzire radne parametre invertora i mrenog ulaza. Ukoliko radni
parametri izau izvan zadatih granica, vri se automatsko prebacivanje na drugi raspoloivi izvor.
Sinhronizacijainvertoranamreujeosiguranasamoakosuradniparametrimreeunutarzadatihgranica.
Prekidaiustatikojpreklopcisuizvedeniuoblikuantiparalelnihtiristora imesepostiedobra
upravljivostuzvelikubrzinureagovanja.

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia

Statikapreklopkaraspolaeirunombajpaspreklopkomkojaomoguavadase,usluajuservisa,
izvrirunoprebacivanjenapajanjapotroaanamreniulaz.Tadajeomoguenoservisiranjeureajabez
uticajanaradpotroaa.
Radnistatusstatikepreklopkesedojavljujelokalnoidaljinski.
Rukovanje,komandaivizuelizacija
Sveakcijebitnezaradureajasevrerunolokalno,pomoutastera.
Indikacijastanjaprocesajeizvedenanavienaina:
pomou sinoptike table sa LED indikatorima, za pokazivanje stanja ispravnosti ulaza, izlaza i
delovasistema,
pomou tapanela na kojem je mogue stei uvid u radne reime, merenja, arhivu dogaaja i
alarma.
Daljinskasignalizacijajeizvedenapomoubeznaponskihrelejnihkontakata,zasvakideosistemaposebno.
Kontaktisupogodnizapovezivanjeukrugjednosmernogsignalnognapona220Vdc.
Runabajpaspreklopkaomoguavadase,usluajuservisa,izvrirunoprebacivanjenapajanjapotroaa
namreniulaz.Prebacivanjenapajanjapotroaasevribeznaponskepauze.Timejeomoguenobezbedno
servisiranjeureaja.

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia

Tehnikekarakteristike

Ispravlja:
Naponnapajanja.............................................................................................................3x380V15%
Uestanostnaponanapajanja................................................................................................50Hz1%
Tipgalvanskeizolacije.......................................................................................................transformator
Nominalnastrujaispravljaa..........................................................................................................110A
Nominalninaponbaterije...........................................................................................................240Vdc
Naponpunjenjabaterije......................................................................................(2,27VPC)272V1%
Naponispranjenebaterije..................................................................................(1,85VPC)222V1%
Maksimalnastrujapunjenjabaterije.........................................................................(0,2C10)20A1%
Maksimalnastrujainvertora...................................................................................................90A1%
Izlazninaponispravljaa
prinormalnomradu(punjenje)...............................................................................272V1%
pripranjenjubaterije.......................................................................................222Vdo272V
Zatite: prenaponska,podnaponska,prekostrujnaispravljaa,prekostrujnabaterije,nestanakACfaze,
nestanakACnapona,grekaregulatora,prekidbaterije,nesimetrijatiristorskogmosta,ripl
izlaznognapona.
Radnadizelagregatu........................................................................................................................DA
Merenjalokalna................................................................................................................naponbaterije
Merenjadaljinska...............................................................................................naponbaterije,420mA
Signalizacija:...............................................................................................................lokalnoidaljinski

Invertor
Izlazninapon...............................................................................................................230Vrms2%
Izlaznafrekvencija..............................................................................50Hz0,2%uradubezmree,
50Hz1Hzureimusinhronizacije
Izlaznasnaga................................20kVA(zanominalnicos=0,8induktivnoilinearnooptereenje)
Faktorsnagepotroaa...........................................................................................0,81,0induktivno
Izoblienjeizlaznognapona........................................................1%maksimalnozanominalneuslove
Preoptereenje.........................................................................................................125%za10minuta
150%za60sekundi
ienjekratkogspoja........................................................................................3xInomza10sekundi
Promenanaponapritranzijentima.........................................................................................5%max

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia

Vremesmirenja..............................................................................................................................5ms
Sinhronizacijanamreniulaz............................................................................................................da
Brzinapromenefrekvencije........................................................................................................0,2Hz/s
Galvanskaizolacijaizlaza..................................................................................................transformator
Signalizacija:...............................................................................................................lokalnoidaljinski

Statikapreklopka
Ulazninaponmree...................................................................................................220Vrms15%
Ulaznafrekvencijamree..............................................................................................50Hz1,0Hz
Galvanskaizolacija............................................................................transformatornamrenomulazu
Vremeprebacivanja.....................................................................................................................2ms
Radnadizelagregatu............................................................................DA,bezsinhronizacijeinvertora
Merenjalokalna..................................................................................................naponistrujapotroaa
Merenjadaljinska.................................................................................naponistrujapotroaa,420mA
Signalizacija:...............................................................................................................lokalnoidaljinski

Optetehnikekarakteristike
Komandovanje....................................................................................runotasterima,savrataormana
Lokalnasignalizacija.......................................................................LEDindikatorinavratimaormana
tapanelzaprikazreima
Daljinskasignalizacija...................................beznaponskirelejnikontakti230Vac5A/220Vdc0.5A
Lokalnamerenja.......................................naponbaterije,naponistrujapotroaa,panelmetarDIN96
Daljinskamerenja.....................................................naponbaterije,naponistrujapotroaa,420mA
Stepeniskorienja..............................................>90%prinominalnomoptereenjupripunojbateriji
um(buka).............................................................................................................................max65dB
Radnatemperatura....................................................................................................................040C
Nainhlaenja...........................................................................................................................prirodno
Relativnavlanost.......................................................................................................................do90%
Stepenzatite..................................................................................................................................IP20
Nainmontae................................................................................................................slobodnostojei
Prilazkablova..............................................................................................................................odozdo
DimenzijeSBNa.......................................................................................800mmx800mmx2200mm

Elektrotehnikiinstitut"NikolaTesla"
Centarzaauotmatikuiregulaciju
KosteGlavinia8a,11000Beograd,
tel.+381113952042email:info
@ieent.org

web:www.ieent.org

ElectricalEngineeringInstitute"NikolaTesla"
ControlDepartment
KosteGlavinica8a,Belgrade11000,Serbia