You are on page 1of 1

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D.

V STEAJU
Stolpnika ulica 10
1000 LJUBLJANA

PONUDBA
v postopku nezavezujoega zbiranja ponudb
Podpisani ponudnik __________________________________________________________
naslov / pota / kraj __________________________________________________________
telefon / email _______________________________________________________________
davna tevilka ali ID DDV ___________________________________________________
EMO ali matina tevilka ____________________________________________________
ki ga zastopa _________________________________________________________________
PODAJAM PONUDBO ZA NAKUP
Predmet nakupa (s podatki iz objave): ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ponujam ceno (EUR): _________________________________________________________
Ponujam znesek are: _________________________________________________________
(plaljiv po podpisu pogodbe v skladu s sklenjeno pogodbo in zakonom)

Ponujam rok plaila:__________________________________________________________


(rok za plailo razlike ponujene kupnine nad zneskom are, po zakonu je lahko najdalj 3
mesece)

Izjavljam, da sem pripravljen opisano premoenje steajnega dolnika, ki je


predmet te ponudbe na podlagi objavljenega vabila za zbiranja ponudb, kupiti
po ponujeni ceni in pod ponujenimi pogoji; da sem se pripravljen e dodatno
neposredno pogajati z upraviteljem za nakup tega predmeta; in da sem
pripravljen skleniti prodajno pogodbo po ponujeni ceni oziroma po ceni, ki bo
doseena v neposrednih pogajanjih.
Datum: _________________ Podpis ponudnika ali zastopnika:___________________
zastopanje)

(pooblaenec, ki ni zakoniti zastopnik, naj priloi pooblastilo za