1

PENGENALAN
Dalam topik ini kita akan membincangkan
tentang Tafsir dan Takwil.
Perbincangan akan tertumpu kepada
definisi dan pengertian tafsir dan
takwil.
Seterusnya perbahasan diteruskan dengan
memfokuskan kepada perbincangan
tentang perbezaan yang wujud di antara
kedua-dua istilah ini. Perbincangan
juga akan tertumpu kepada syarat-syarat
mufassir dan adab-adabnya.

TAFSIR DAN TAKWIL
Pengertian Tafsir
Al-Quran menyeru umat manusia supaya
meneliti, memahami serta
mentadabbur kitab Allah s.w.t. Firman
Allah:
´A´"0 ´´"´M´)´P´1´·
´´b.´´M´l´OBb P ´¬O."
´´CAH ´¬´ÿ ´P1´´ ´M´MA´
´äBb Pb"´P´¬.¬O ´=T´´
B1´´`1´1´.Bb b1MM´d´m
´´´´
Maksudnya: ³Patutkah mereka (bersikap
demikian), tidak mahu memikirkan isi
al-Quran? Kalaulah al-Quran itu (datangnya)
bukan dari sisi Allah, nescaya
mereka akan dapati perselisihan yang banyak
di dalamnya.´ (al-Nisa¶: 82)

(a) Makna Tafsir dari Sudut Bahasa
Dari sudut bahasa, perkataan µtafsir¶
adalah mengikut wazan ³(taf¶il)´.
Perkataan ini berasal daripada kata akar al-
fasr ήδϔϟ΍ ( ) yang bererti menjelaskan
(al-tabyin), menerangkan (al-idah),
menyingkap (al-kasyf) dan
menampakkan (izhar).
Dari sini, bolehlah dikatakan bahawa
tafsir itu
bermaksud menerangkan serta
menjelaskan sesuatu.
Oleh yang demikian, mentafsirkan ayat-
ayat al-Quran adalah dengan
menerang atau menjelaskan apa-apa yang
terkandung padanya daripada
makna-makna, rahsia dan hukum
hakamnya.
(sila rujuk Pengantar Usul Tafsir, 2001: 5).
Firman Allah:
´N." ´Ó´ò¬´V´0´·
VVd´o´) ´N´l ´Ó´×o´´´¬
´´C´´OBB´)
.¬÷´´="0."
b´MM´´´´V ´´´´
Maksudnya: "Dan mereka tidak membawa
kepadamu sesuatu kata-kata
yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan
Kami bawakan kepadamu
kebenaran dan penjelasan yang sebaik-
baiknya (untuk menangkis segala
yang mereka katakan itu)"(al-Furqan: 33)

(b) Makna Tafsir dari Sudut Istilah
(i) Imam az-Zarkasyi telah
mendefinisikan tafsir sebagai berikut:
"Ilmu untuk memahami Kitabullah yang
diturunkan
kepada NabiNya Muhammad s.a.w
menjelaskan maknanya, serta
mengeluarkan hukum hakam dan
hikmahnya-hikmahnya.´
(ii) Sementara itu, Imam Jalaluddin as-
Suyuti mendefinisikan tafsir
³Ilmu yang membahas maksud Allah
Ta¶ala sesuai
dengan kadar kemampuan manusia yang
mencakup segala sesuatu
yang berkaitan dengan pemahaman dan
penjelasan makna.´

(iii) Definisi tafsir lainnya telah
dikemukakan oleh Syeikh Muhammad
Abdul Azim az-Zarqany:
Ilmu yang membahas perihal al-Quran Al-
Karim dari
segi penunjukan dalilnya sesuai dengan
maksud Allah Ta¶ala
berdasarkan kadar kemampuan manusia.´

Sehubungan dengan itu, sebagai
kesimpulannya, boleh dikatakan bahawa
tafsir itu bermaksud menjelaskan makna
ayat-ayat al-Quran,
kedudukannya, kisah dan sebab nuzul, susunan
ayat makki dan madani,
muhkam dan mutashabih, nasikh mansukh,
khusus dan umum, halal,
haram dan sebagainya dengan menggunakan
ungkapan yang

2

menunjukkan kepadanya secara jelas dan
terang mengikut kadar
kemampuan manusia.

Pengertian Takwil
Para ahli tafsir telah berbeza pendapat
dalam memberikan definisi takwil. Ulama
terdahulu (mutaqaddimin) berpendapat
bahawasanya takwil merupakan
sinonim dengan tafsir. Manakala takwil
menurut ulama kontemporari
(mutaakhkhirin) adalah memalingkan
serta menentukan beberapa makna
yang
mungkin terkandung di dalam a yat
al-Quran yang mempunyai pelbagai
makna.
(Sila rujuk al-Tibyan fi ÂUlum al-Quran
1985: 66).

(a) Makna Takwil dari Sudut Bahasa
Dari segi bahasa, perkataan takwil berasal
daripada perkataan ³al-Aul´
yang bererti kembali, iaitu para
mufassir mengembalikan ayat
kepada
maknanya. Sebahagian ulama
menyatakan bahawa takwil itu sinonim
dengan tafsir, sehinggakan al-Fairuzabadiy
dalam kamusnya telah
menyatakan bahawa:
³Seseorang mentakwilkan ucapan dengan
suatu takwilan,
ertinya ia merenungkan, memperkirakan
dan mentafsirkannya´
Antara firman Allah s.w.t yang
mengemukakan perkataan takwil dengan
makna tafsir adalah:
³Adapun orang yang dalam hatinya condong
kepada
kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian
ayat-ayat yang
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan
untuk mencari-cari
takwilnya´. (Ali µImran: 7).
(b) Makna Takwil dari Sudut Istilah
Selain itu, perkataan takwil juga membawa
maksud memalingkan,
sebagaimana yang terkandung pada kata-
kata berikut:
³Aku telah memalingkannya, maka ia
berpaling´
Justeru, perkataan takwil di sini bererti
memalingkan ayat pada satu
makna yang terkandung di dalam
pengertian ayat yang mungkin
mempunyai beberapa pengertian.
Rumusan yang dapat dinyatakan bahawa
menghimpunkan makna takwil
dan tafsir lebih baik daripada
memisahkannya. Justeru kedua-duanya
memberi makna yang sama.
(c) Syarat-syarat Takwil
Para ulama usul telah menetapkan syarat-
syarat takwil agar takwil yang
dihasilkan dapat diterima (maqbul) dan
sahih.
Terdapat empat syarat bagi takwil iaitu:

(i) Takwil yang dihasilkan harus sesuai
dengan makna bahasa Arab,
makna syariat, atau makna µurf (makna
kebiasaan orang Arab).
Sebagai contohnya ialah, takwil perkataan
quru¶ dalam surah al-
Baqarah ayat 228 dengan maksud haid
atau suci merupakan takwil
yang sahih, kerana ia sesuai dengan makna
bahasa Arab.
Maksudnya: ³Dan isteri-isteri yang
diceraikan itu hendaklah
menunggu dengan menahan diri mereka (dari
berkahwin) selama tiga
kali suci/haid´ (al-Baqarah: 228)
(ii) Takwil hendaklah berdasarkan dalil
yang sahih dan rajih (kuat).
(iii) Sesuatu yang memang boleh ditakwil
(qabil li at-ta¶wil).
Misalnya, perkataannya adalah kata umum
yang dapat ditakhsis,
atau kata mutlak yang dapat diberi taqyid,
atau kata hakiki yang
dapat diertikan secara makna majazi
(metafora), dan sebagainya.
(iv) Orang yang mentakwil memiliki
kemampuan keilmuan untuk
melakukan takwil.

3

Oleh kerana itu, takwil yang dilakukan
orang yang jahil dalam bahasa
Arab atau ilmu-ilmu syariat tidak dapat
diterima. Sehubungan
dengan itu, orang yang hendak melakukan
takwil hendaklah
mempunyai kelayakan seorang mujtahid
yang memiliki ilmu-ilmu
bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat yang
tinggi.

Perbezaan Tafsir dan Takwil
Ulama berselisih pendapat mengenai
perbezaan antara kalimah tafsir dan takwil.
Abu Ubaidah berpendapat tafsir dan takwil
memberi makna yang sama. Al-
Maturidi pula menganggap tafsir
adalah memutuskan dengan apa
yang
dikehendaki Allah, sedangkan takwil
kembali kepada beberapa andaian.
Menurut al-Raghib al-Ashfahany,
tafsir lebih umum daripada takwil.
Tafsir lebih
banyak digunakan pada lafaz, sedangkan
takwil digunakan pada makna, seperti
takwil mimpi. Takwil kebanyakannya
dipakai dalam kitab-kitab wahyu ilahi,
sedangkan tafsir di samping dipakai dalam
kitab-kitab tersebut juga dalam hal
lainnya.
Menurut Abu Talib al-Tsa¶aliby, tafsir
bererti menjelaskan asal peletakan dari
sebuah lafaz baik bersifat hakiki atau
majazi, seperti mentafsirkan lafaz al-Sirat
dengan al-Tariq, al-Soyb dengan al-Matar.
Manakala takwil pula mentafsirkan
dengan lebih mendalam tentang sesuatu
lafaz. Takwil menerangkan tentang
maksud yang sebenarnya (haqiqat al-
murad) sedangkan tafsir menerangkan
tentang dalil dari maksud tersebut.
Al-Baghawy pula menyatakan bahawa
takwil adalah mengarahkan ayat
pada
makna yang pal ing memungkinkan
daripada beberapa makna yang
sesuai
dengan ayat sebelumnya dan
sesudahnya serta tidak bertentangan
dengan al-
Kitab dan al-Sunnah, iaitu dengan cara
mengeluarkan hukum-hukum dan
hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya
(istinbat). Manakala tafsir pula
melibatkan perbahasan tentang
asbab nuzul, keadaan dan kisah yang
melatarbelakangi sesuatu ayat.
Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan
bahawa tafsir adalah merupakan
makna zahir yang terkandung di dalam
sesuatu ayat al-Quran yang jelas
menunjukkan makna yang dikehendaki
Allah, manakala takwil pula ialah
makna-makna yang tersembunyi yang
diistinbatkan daripada ayat-ayat al-Quran
melalui proses tafakur dan istinbat.
Contoh tafsir dan takwil, firman Allah:
Maksudnya: ³«.tidak ada sebarang
keraguan padanya´ (al-Baqarah: 2)
Sekiranya ayat ini diertikan sebagai ˷ Ϛ˴ η ˴( ˶ Ϫ˸ϴ˶ ϓ
) ϻ , "tidak ada kebimbangan di
Dalamnya", maka ia adalah tafsir.
Manakala jika diertikan, "tidak ada
keraguan
dalam kalangan kaum yang
beriman" maka ia adalah takwil.
Contoh lain, firman Allah:
´´´l ´Ó´).H
´TB÷´´M´o´OBB´ÓO ´´´´
Maksudnya: "Sesungguhnya Tuhanmu tetap
mengawas." (al-Fajr: 14)
Sekiranya ayat di atas diertikan sebagai
"Allah benar-benar mengawasi segala
perilaku para hamba-Nya", maka itu
adalah tafsir. Manakala sekiranya ia
dimaksudkan sebagai "Allah
memperingatkan para hambaNya yang
telah
meremehkan dan melalaikan perintah
Allah", maka ini adalah takwil.

SYARAT DAN ADAB PENTAFSIR
Syarat-syarat Pentafsir
Para ulama banyak membahaskan syarat-
syarat tafsir al-Quran sebelum

4

ditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui
kitabnya, al-Itqan Fi Ulum al-Quran,
Syeikh Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi
Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dalam
al-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al-Zarkasyi
dalam al-Burhan, al-Zurqani dalam
anahil al-Irfan dan ramai lagi ulama.
(a) Akidah yang benar. Syarat ini
sangat penting bagi menjamin mufassir
tidak
melakukan penyelewengan terhadap ayat-
ayat al-Quran. Selain itu, mereka
juga tidak terdorong kepada mazhab-
mazhab yang menyeleweng dengan
mengemukakan pentakwilan yang
bertentangan dengan akidah yang
benar.
(b) Bersih daripada hawa nafsu. Hal
ini kerana hawa nafsu akan mendorong
diri seseorang itu untuk membela dan
menegakkan kepentingan
mazhabnya semata-mata.
(c) Mempunyai keahlian dalam
bidang hadis, riwayah dan dirayah,
kerana
hadis-hadis Nabi merupakan penjelasan
dalam mentafsirkan ayat-ayat
mujmal dan mubham dan seterusnya
hadis-hadis Rasulullah akan
membantu pentafsir menerangkan segala
kemusykilan yang timbul
berhubung dengan perkara ini.
(d) Mempunyai ilmu yang luas dalam
pelbagai bidang seperti:
(i) Ilmu bahasa Arab. Oleh kerana
pentingnya penguasaan terhadap
ilmu bahasa Arab dalam menafsirkan al-
Quran terutamanya yang
berkaitan dengan tatabahasa dan iρrab
perkataan, maka Mujahid telah
mengatakan:
Maksudnya: "Tidak halal bagi seseorang
yang beriman kepada Allah
dan hari Akhirat berbicara mengenai sesuatu
yang terdapat dalam
Kitabullah apabila dia tidak mengetahui
bahasa Arab."
Selain itu, ilmu bahasa Arab juga
merangkumi ilmu-ilmu berikut:
‡ Ilmu Tasrîf (sorof) kerana dengannya
dapat diketahui binâ¶
(struktur) dan sîghah (kata kerja) sesuatu
kata.
‡ Isytiqâq (derivasi) kerana sesuatu nama
apabila isytiqâqnya
berasal daripada dua subjek yang berbeza,
maka ertinya pun
juga pasti berbeza.
‡ Al-Ma¶âni kerana dengannya dapat
diketahui kekhususan tarkîb
(komposisi) suatu kalimat dari segi
manfaat suatu makna.
‡ Al-Bayân kerana dengannya dapat
diketahui kekhususan tarkîb
(komposisi) suatu kalimat dari segi
perbezaannya sesuai dengan
jelas atau tidaknya sesuatu makna.
‡ Al-Badî¶ kerana dengannya dapat
diketahui kekhususan tarkîb
(komposisi) suatu kalimat dari segi
keindahan suatu kalimat.
Ketiga-tiga ilmu di atas (al-Ma¶ani, al-
Bayan dan al-Badi¶)
disebut sebagai ilmu balaghah yang
merupakan ilmu yang perlu
dikuasai dan diperhatikan oleh seseorang
mufassir agar peka
terhadap keindahan bahasa (I¶jâz) al-
Quran.
(ii) Ilmu qirâ¶ah kerana dengannya dapat
diketahui cara mengucapkan
al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan
yang disampaikan antara
satu qâri¶ dengan qâri¶ lainnya.
(iii) Mendalami ilmu Usuluddin dan ilmu
tauhid kerana dengannya
seseorang mufassir dapat mentafsirkan
ayat-ayat al-Quran yang
berkaitan dengan ketuhanan dan hak-hak
Allah dengan betul serta
tidak mentakwilkannya dengan sewenang-
wenangnya atau dengan
secara melampaui batas.
(iv) Berpengetahuan dalam Usul Fiqh
kerana ia dapat membantu mufassir
membuat kesimpulan dari ayat-ayat al-
Quran dan berdalil
dengannya. Juga dengannya dapat
diketahui wajh al-istidlâl (segi

5

penunjukan dalil) terhadap hukum dan
istinbât.
(v) Berpengetahuan luas dalam ilmu
ÂUlum al-Quran seperti:
‡ Asbâbun Nuzûl (sebab-sebab turunnya
ayat) kerana dengannya
dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan
peristiwa
diturunkannya
‡ An-Nâsikh wa al-Mansûkh agar
diketahui mana ayat yang
muhkam (ditetapkan hukumnya) dari ayat
selainnya
‡ Mengetahui tentang Makki dan Madani
(vi) Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti
sosiologi, antropologi, zoologi,
ilmu sejarah, geografi, psikologi serta ilmu
semasa seperti ekonomi,
politik, sosial dan sebagainya bagi
membantu mufassir untuk
menafsirkan al-Quran.
(e) Memulakan tafsir al-Quran dengan al-
Quran itu sendiri.
(f) Mentafsirkan al-Quran dengan al-
Sunnah.
(g) Merujuk kepada pandangan dan ijtihad
para sahabat.
(h) Merujuk kepada pendapat Tabi¶in jika
tidak terdapat tafsiran para sahabat.
(i) Ilmu mauhibah, iaitu ilmu yang Allah
taÂala anugerahkan kepada orang
yang mengamalkan ilmunya.
Adab-adab Pentafsir
(a) Niat dan Tujuan yang Baik
Nabi s.a.w bersabda dalam sebuah hadis
yang sahih bermaksud: ³Setiap
amalan adalah berdasarkan kepada niatnya.´
Justeru, untuk berkhidmat
kepada al-Quran, perlulah memiliki niat
yang baik agar tidak terjerumus ke
dalam usaha yang melibatkan keduniaan
dan seumpamanya.
(b) Berakhlak Mulia
Seorang mufassir akan dijadikan contoh
teladan oleh orang lain. Oleh yang
demikian, dia hendaklah mempunyai
akhlak dan budi pekerti yang mulia
sesuai dengan ajaran al-Quran itu sendiri.
(c) Beramal dengan Isi Kandungan Al-
Quran
Ilmu yang dipraktikkan akan lebih mudah
diterima berbanding ilmu yang
tidak diamalkan. Selain itu, ilmu yang
diamalkan juga akan membawa
kepada keberkatan. Pepatah Arab telah
menyatakan: ³Ilmu tanpa amalan
bagai pohon yang tidak berbuah.´
(d) Bersikap Tawaduk dan Merendah Diri
Kesombongan yang wujud akan menjadi
hijab daripada ilmu tersebut
dimanfaatkan.
(e) Tegas dalam Menyampaikan
Kebenaran
Rasulullah telah menyatakan bahawa:
³Sebaik-baik jihad ialah perkataan
yang benar di hadapan pemerintah yang
zalim.´

Hak milik abadi :
ϒϴγ ΖϨΑ ΎϧΎϳΩ έϮϧ
ϱήΤΒϟ΍
PPISMP PA/BI/BA 2
2009092310225
123024
Usul Tafsir ;
Perkembangan Tafsir.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful