You are on page 1of 20

37

tek

no mal lepiu farbu, hoci sinky cez noc stmavli ateraz mu pokrvali znan as tvre. Zhlboka vzdychol, potom zmeravel azastonal,
nato ete pomalie aopatrnejie vydchol.
Ako sa cti? Poloila som mu dla na elo. Bolo vlhk achladn. Vaka
Bohu, nemal horku.
So zavretmi oami sa zmratil. Anglianka, vetko, o mm, ma bol.
Vystrel zdrav ruku azamtral ou vo vzduchu. Pom mi vsta, som naisto stuhnut.
Dopoludnia prestalo snei. Obloha vak zostala siv ako vlnen priadza
a hrozilo, e oskoro sa znovu spustia vloky, ale ovea via bola hrozba
ptracch hliadok zvznice, tak sme vyrazili zEldridgeu tesne pred poludnm, zababuen do hrubch plov. Murtagh a Jamie mali pod plami
zbrane, ja som neniesla ni, len jednu dku, aj t dobre schovan. Vnajhorom som sa mala vydva za anglick zajatkyu, ktor uniesli dvaja kti,
hoci som sa proti tomuto plnu ohradila.
Ale ve ma vo vzen videli, kriepila som sa pred odchodom. Sir Fletcher dokonca vie, kto som.
To hej. Murtagh starostlivo nabjal pitole, obklopen strelivom, zsobami strelnho prachu, vypchvkami, kovovmi prtmi amecami. To vetko
rozloil na lakovanom stole lady Annabelle a na ma vrhol mrzut pohad.
Presne oto ide, dieva. Do Wentworthu sa u vrti neme. Nao by to
bolo, keby a tam odviedli snami?
Vrazil do stia pitole kovov prt aniekokmi ikovnmi ahmi umiestnil vypchvku. Sir Fletcher sa do ptrania nepust, rozhodne nie vtakto
de. Aervenokabtnici, ak nejakch stretneme, a pozna nebud. Keby ns
zastavili, mus poveda, e snami ide nedobrovone, apresvedi vojakov,
e nem ni spolon sdvoma ktskymi nanihodnkmi, ako som ja atento
trhan. Kvol na Jamieho, ktor neisto sedel na stolike s miskou teplho
mlieka aschlebom.
Sir Marcus aja sme Jamiemu obloili boky azadok poskladanmi pltennmi obvzmi, ktor sme umiestnili pod obnosen jazdeck nohavice apanuchy. Tie boli tmav, aby zamaskovali prpadn presakujcu krv. Lady

581

Diana Gabaldonov

Annabelle rozstrihla jednu manelovu koeu, aby sme ju navliekli Jamiemu


na irok plecia, ete rozren obvzmi. Tak i tak sa vpredu koea nedala
uzavrie avykkali spod nej konce obvzov. Jamie sa odmietol uesa, lebo ho
vraj bolia ete aj korienky vlasov, atak vyzeral ako divoch, erven pramene
sa mu jeili nad opuchnutou fialovou tvrou sjednm privretm okom hotov zbojnk.
Ak vs zajm, pridal sa sir Marcus, povedzte, e ste boli uma na nvteve ae vs uniesli, ke ste jazdili nealeko panstva. Printe ich, aby vs
doviezli sem, aja potvrdm, kto ste. To by ich malo presvedi. Vysvetlme
im, e ste priateka lady Annabelle apochdzate zLondna.
A potom sa odtiato bezpene dostanete skr, ne vs prde pozrie sir
Fletcher, dodala prakticky Annabelle.
Sir Marcus nm ponkal ako sprievod Hectora sAbsalomom, no Murtagh
mu vysvetlil, e tm by sme pri stretnut sanglickmi vojakmi preniesli vinu
aj na panstvo Eldridge. Tak sme putovali iba traja, zababuen sme postupovali kDingwallu. Ja som niesla tun meec asprvu od pna zEldridgeu,
dve veci, ktor by nm mali zarui aj prechod cez Lamansk prieliv.
Vsnehu sa kralo vemi ako. Bol hlbok ledva na lake, ale zradne maskoval skaly, vmole ain prekky, take kone sa asto mkali. Pri kadom
kroku im spod kopt fkal mokr sneh i blato, pinil im bruch a zadky.
Vmrazivom vzduchu sa rozplvala para zkonskch pyskov.
Prv iel Murtagh, sledoval miernu priehlbinu, ktor prezrdzala cestu.
Ja som la veda Jamieho, aby som mu pomohla, keby stratil vedomie, hoci
sme ho na jeho vlastn iados priviazali ku koovi. Von mal iba av ruku,
ktor spovala na pitoli, pripevnenej k hruke sedla, schovanej pod jeho
plom.
Minuli sme niekoko roztrsench chalp, ktorm zkomnovch otvorov
vslamench strechch stpal dym, ale obyvatelia aj so statkom sa zdriavali
vntri, vbezpe pred zimou. Tu atam preiel zdomca do opy osamoten
mu svedrami alebo so senom, ale cesta bola vinou opusten.
Dve mle od panstva Eldridge sme preklusali tieom hradu Wentworth,
sivej masy na strmom kopci. Cesta tu bola preliapan a ani v najhorom
poas neustvala premvka.
Prechod sme si naasovali na obed vndeji, e strnici sa bud venova farkam apivu. Pomaly sme sa plahoili po krtkej ceste, ktor viedla kbrne,
ausilovali sme sa tvri ako obyajn pocestn, ktorch len neastn nhoda
printila vtakto mizern de trmca sa po svete. Vtieni malho borovicovho hja za vznicou sme dopriali koom trochu odpoinku. Murtagh sa
nahol azaklil pod kapucu, ktor maskovala Jamieho vrazn vlasy.
V poriadku, chlape? Si nejako ticho.

582

CUDZINK A

Jamie nadvihol hlavu. Bol bled a po krku mu ccerkom stekal pot, ale
podarilo sa mu slabo usmia.
Zvldnem to.
Ako sa cti? zkostlivo som sa ho optala. Sedel zhrben, sotva pripomnal prunho jazdca, ktorm bol inokedy. Druh polovicu krnu venoval
mne.
Prve uvaujem, o ma bol najviac rebr, ruka alebo zadok. Akee si
neviem vybra, aspo sa neutujem. Dal si poriadny dok zponej faky,
ktor mu predvdavo zabalil sir Marcus, striasol sa apodal ju mne. Bola to
ovea lepia pijatika ako drsn alkohol, ktor som musela pi cestou do Leochu, ale mala rovnak silu. Pokraovali sme vjazde amne valdku aspo
horel mal vesel ohnek.
Kone saka stpali do mierneho svahu, sneh im odfrkoval spod kopt,
ke som si vimla, ako Murtagh nhle zdvihol hlavu. Sledovala som, kam
pozer, avimla som si tyroch anglickch vojakov pozorovali ns zkon
na hrebeni.
Nemali sme na vber. U ns zazreli adoahol knm ostr vkrik. Nebolo
kam ujs. Zostvala monos, e ich nejako okabtime. Murtagh sa ani neobzrel, len pohnal koa smerom knim.
Kaprl, ktor skupinke velil, sedel na koni vsivom zimnom plti vystret
ako pravtko urite slil od mladosti. Mne zdvorilo kvol hlavou apotom
sa zadval na Jamieho.
Odpuste, pni a madam. Mme povinnos zastavi vetkch, ktor id
po tejto ceste, aopta sa na vzov, ktor nedvno utiekli zwentworthskej
vznice.
Vzni. Take som vera nevyslobodila iba Jamieho. Zviacerch dvodov
ma to poteilo. Naprklad sa dalo aka, e vojaci bud ptra rozdelen do
viacerch malch skupiniek. Atyria proti trom, to bola lepia situcia, ne
sme oakvali.
Jamie neodpovedal, naklonil sa ete viac dopredu a hlava mu klesla na
hrudnk. Ale spod irokho klobka som zazrela jagot jeho o, take vbezvedom nebol. Zrejme tch muov nevidel prv raz a hrozilo, e spoznaj
jeho hlas. Murtagh sa medzitm postavil so svojm koom priene, medzi
ma avojakov.
Veru, mj pn je chor aako sami vidte, cti sa vemi zle, povedal aslune si sal iapku. Neukzali by ste mi cestu do Ballaghu? Nie som si ist, i
ideme dobrm smerom.
Netuila som, o zama, km som nezachytila jeho pohad. Oi sa mu
mihli dozadu apotom sa sklopili, vzpt u zase pozerali na vojaka tak uprene, e ten nemohol pochybova o pozornosti svojho poslucha. Hroz Ja-

583

Diana Gabaldonov

miemu pd zo sedla? Predstierala som, e si upravujem epiec, pritom som sa


akoby ni obzrela ponad plece smerom, ktor mi naznail Murtagh, avoku
som div sama nezletela na zem.
Jamie sedel vystret so sklonenou hlavou, aby mu nebolo vidno do tvre.
Ale zo strmea pod chodidlom mu jemne kvapkala krv. Pod konskm bruchom sa zmalch jamiek vsnehu parilo.
Murtagh predstieral, e nevie ani do p napota, apodarilo sa mu odvies vojakov dopredu, k vrcholu kopca, aby mu mohli ukza, e cesta do
Dingwallu je tu iroko-aleko jedin. Tiahla sa aj cez Ballagh apotom rovno
kmoru, ktor bolo od ns ete stle aleko asi p kilometrov.
Nhlivo som skzla na zem ahorkovito som potiahla za popruh pod bruchom svojho koa. Brodila som sa vzvejoch apodarilo sa mi nahrn pod
Jamieho zviera dos snehu, aby som zakryla zradn kvapky. Rchly pohad
mi prezradil, e vojaci sa stle ivo zhovraj sMurtaghom, no jeden znich
sa obzrel knm, akoby sa chcel uisti, e sme sa neodtlali. Veselo som mu
zamvala alen o sa vojak odvrtil, zohla som sa astrhla som si jednu ztroch
spodniiek, ktor som mala na sebe. Odhrnula som Jamiemu pl aposkladan spodniku som mu vopchala pod stehno, nedbajc na jeho bolestn
vkrik. Pl sadol na miesto vas, aby som stihla prebehn nasp kmjmu
koovi. Ke sa vrtil Murtagh sAnglianmi, prve som sa naahovala sbrunm popruhom.
Tum sa to trochu uvonilo, naivne som vysvetovala a zamvala som
mihalnicami na najbliieho vojaka.
Ale? Avy preo nepomete dme? optal sa Jamieho.
Manel je chor, povedala som mu. A akujem, ja to zvldnem aj sama.
Kaprla to zaujalo. Je chor? o vm je, lovee? Pohnal koa dopredu
azadval sa pod klesajcu strieku irokho klobka na Jamieho bled tvr.
Naozaj nevyzerte najlepie, to mi je jasn. Dajte si dole ten klobk. o to
mte stvrou?
Jamie vystrelil cez pl atrafil ho. ervenokabtnik nebol od neho alej
ako dva metre azvalil sa bokom zo sedla, skr ne fak na jeho hrudi presiahol vekos mojej dlane.
Murtagh dral voboch rukch pitole, ete ne kaprl dopadol na zem.
Jedna guka minula cie, ke sa k pri nhlom hluku a pohybe splail. Druh trafila, prevtala vojakovo rameno ana prudko ervenejcom
rukve zanechala plieskajci franforec ltky. Mu sa vak udral vsedle
ajednou rukou tasil abu, km Murtagh mtral pod plom po alch
zbraniach.
Jeden zdvoch zvynch vojakov zvrtol koa, mykol sa vsnehu arozbehol
sa smerom kpevnosti, urite chcel zska pomoc.

584

CUDZINK A

Claire! ozval sa zhora vkrik. Pozrela som nad seba azaknuto som zaregistrovala Jamieho. Zrivo mval aukazoval za unikajcim vojakom. Zastav
ho! Stihol mi hodi druh pito, potom sa obrtil, vytasil me aelil toku
tvrtho vojaka.
Mj k mal vojensk vcvik, take pri hluku len pritisol ui khlave azahrabal kopytami, ale neutiekol a stl ako prikovan, km som nahmatala
strme. Potom cel nateen vyrazil pre od hurhaja, len o som ho pohnala
do cvalu. Onedlho sme nskok utekajceho vojaka zmenili.
Sneh ns zdriaval skoro tak ako jeho, ale mj k bol lep amali sme
vhodu ako-tak preliapanej cesty, ktor verstvom snehu zanechal vojakov
k. Pomaly sme ho dobiehali, ale aj tak som videla, e to nebude stai. No
mal pred sebou vyveninu, aak zavediem svojho koa doprava, mono po
rovine prebehneme dlhiu trasu astretneme sa snm, ke bude schdza zo
svahu zopanej strany. Trhla som opratami aprudko som sa nahla nabok,
aby som nespadla, ke k nemotorne vybral zkrutu, znovu nadobudol rovnovhu auhal vpred.
Nedohonila som vojaka, ale vzdialenos medzi nami som skrtila na desa
metrov. Keby sme mali dos asu, asi by som ho aj dohonila, ale to sa sta
nemohlo, lebo vznica sa tilanecel kilometer a pol pred nami. Onedlho
ns u mohli zazrie zjej mrov.
Zastala som azosadla. Hoci bol k zvyknut na vstrely, nemala som potuchy, o sprav, ak vyplim zjeho chrbta. Aaj keby stl ako socha, nedverovala som svojej muke. Kakla som si do snehu, oprela som si lake okoleno
ahlave opredlaktie, ako mi to Jamie ukazoval. Tu si ju opri, tam namier,
atu vystre, povedal vtedy. Teraz som poslchla.
Samu ma prekvapilo, e som koa zasiahla. Zviera sa pokzlo, predn koleno sa mu podlomilo aonedlho sa u k prekotal, len sa tak nohy metali
vo zvrenom snehu. Pito ma kopla, a mi stplo rameno, tak som vstala,
chala som si ho apozorovala vojaka na zemi.
Bol zranen, lebo sa poksil vsta a hne zase padol do snehu. Jeho k
krvcal zlopatky aodtackal sa bokom, opraty vliekol za sebou.
A neskr som si uvedomila, o mi bealo hlavou, ale ke som knemu
pristpila, bolo mi jasn, e ho nemem ponecha naive. Boli sme blzko
vznice apo trestancoch na teku ptrali aj in hliadky, preto som si bola
ist, e tohto mua onedlho njdu. Aak bude ete naive, nielene ns bude
vedie opsa atm moju vpove otom, e ma uniesli, plne vyvrti ,
ale navye oznmi, ktorm smerom sme li. Kmoru sme ete mali p kilometrov, o vtakomto snehu znamenalo dve hodiny putovania. Ake tam
dorazme, musme ete njs lo. Nemohla som dopusti, aby ons stihol
niekomu poveda.

585

Diana Gabaldonov

Ke som knemu pristpila, saka sa oprel olakte. Pri pohade na ma


prekvapene vytretil oi, ale potom si vydchol. eny sa nebl.
Sksenej mu by si mono zachoval ostraitos aj bez ohadu na moje
pohlavie, ale toto bol ete chlapec. Nem viac ako estns, pomyslela som si
aomril ma ok. Jeho lca, posiate vyrkami, si ete uchovali posledn obl
lnie detstva, hoci nad hornou perou sa u drali na svet ndejn fziky.
Otvoril sta, ale iba o od bolesti zastonal. Pritisol si dla kboku aja som
u videla, ako mu cez blzku akabt presakuje krv. Take utrpel vntorn
zranenia k sa zrejme prekotal cez neho.
Pomyslela som si, e mono tak i onak zomrie. No nemohla som sa na to
spolieha.
Dku som drala vpravej ruke, schovan pod plom. av ruku som
mu poloila na hlavu. Presne tak, ako som sa dotkala hlv stoviek muov,
ke som ich uteovala, vyetrovala aposmeovala pred tm, o ich akalo.
Aoni ku mne zdvhali pohad podobne ako tento chlapec. Sndejou adverou.
Nedokzala som mu podreza hrdlo. Klesla som knemu na kolen ajemne
som mu odvrtila tvr, aby ma nevidel. Vetky Rupertove rady, ako rchlo
zabi loveka, potali sodporom. On vak vbec nekldol odpor, ke som
mu o najvmi naklonila hlavu dopredu, azabodla mu dku do ije tesne
pod lebkou.
Nechala som ho lea v snehu dolu tvrou avrtila som sa kostatnm.
N vek nklad leal zakryt dekami na lavici v podpalub. S Murtaghom sme vyli na palubu lode Cristabel a pozorovali sme oblohu, ktor
subovala brku.
Vyzer to na dobr a ustlen vietor, poznamenala som s ndejou
asnavlhenm prstom vo vzduchu.
Murtagh mrzuto preletel pohadom po mrakoch, ktorch ierne bruch viseli nad prstavom avyspali sneh celkom zbytone do studench vn. Nu,
uvidme. Dfam, e plavba bude pokojn. Ak nie, mono do Franczska
dovezieme u len mtvolu.
O polhodinu mi na rozbrench vlnch Lamanskho prielivu dolo, o
tou poznmkou myslel.
Morsk choroba? neveriaco som krtila hlavou. kti predsa morskou
chorobou netrpia!
Murtagh bol popudliv. V tom prpade je Jamie asi ervenovlas hotentot. Ja viem len toko, e je zelen ako zhnit ryba avracia aj to, o vivote nezjedol. Ide so mnou dole a pome mi, aby si neprebodol rebrami
hrudnk?

586

CUDZINK A

Doerta, povedala som Murtaghovi poas krtkej pauzy, ke sme vyli


hore, nahli sa ponad zbradliea lapali po erstvom vzduchu. Ak vedel, e
m morsk chorobu, preo, preboha ivho, trval na tom, e pjdeme loou?
Zriv ok ani nemurkli. Lebo dobre vie, e po si by to vtakomto
stave nezvldol. AvEldridgei zosta nechcel, aby Angliania nezatoili na
MacRannochovcov.
Take radej spcha potichu samovradu na mori.
Uhm. Mysl si, e takto zabije len sm seba a nikoho inho. Nesebeck
lovek. Ale potichu to teda nie je, dodal Murtagh avykroil po schodoch
dole, vstrety zvukom, o sa odtia ozvali.
Blahoelm, povedala som Jamiemu onejak hodinu i dve, ke som mu
zela alc odhala vlhk pramene vlasov. Zape sa do dejn medicny ako
jedin lovek, ktor kedy zomrel na morsk chorobu.
Etee tak, zamrmlal do mokrch vankov adiek. Horie by bolo, keby
som zomrel zbytone. Nhle sa prudko hodil nabok. Boe, u je to tu zas.
S Murtaghom sme skoili na svoje miesta. Udra bez pohybu vekho mua,
ktorho zachvtili nemilosrdn ke vracania, nie je loha pre slabch.
Potom som mu znovu skontrolovala pulz akrtko som mu poloila ruku
na elo, vlhk od potu. Murtagh mi tal z tvre a bez slova sa vybral po
schodoch za mnou na horn palubu. Nie je na tom vemi dobre, vak? ticho
sa optal.
Neviem, bezmocne som odvetila avytriasla som si spoten vlasy vostrom
vetre. Naozaj som nikdy nepoula, e by niekto zomrel na morsk chorobu,
ale on u vracia krv. Nzky chlapk zovrel zbradlie, a mu pod pokokou,
pehavou od slnka, vystpili hnky. Neviem, i si spsobil vntorn zranenia
ostrmi hrotmi rebier alebo i m od vracania podrden aldok. Tak i
onak to nie je dobr znamenie. Pulz m slab a nepravideln. Pre srdce je to
vek nmaha.
Srdce m ako lev, povedal potichu aja som si nebola ist, i som to poula
alebo nie. Slzy mu do o mono vohnal len slan vietor. Naraz sa zvrtol ku
mne. A hlavu tvrd ako bk. M ete nejak to laudanum, ktor ti dala lady
Annabelle?
Mm ho. Ale vie, e ho nechce odmieta spa.
Odmieta me. lovek nieo chce alebo nechce, ale to neznamen, e to
tak aj bude. Ani snm to nem by preo inak. Po.
Nervzne som zila dole za nm. Poda ma to vyvrti.
To nechaj na ma. Ty ber fau apom mi ho posadi.
Jamie bol aj tak len napoly pri vedom a protestoval, ke sme ho posadili
aopreli ostenu. Aj tak zomriem, povedal slabo, ale zretene, a m skr,
tm lepie. Odte, nech to u mm za sebou.

587

Diana Gabaldonov

Murtagh ho schmatol za ohniv ticu, zaklonil mu hlavu a priloil mu


ndobku kperm. Toto prehltne, ty mj pekn, inak ti zlomm vzy. Adaj
bacha, aby si to vsebe aj udral. Zapchm ti toti nos aj sta, aak chce nieo
vypu i vyvrti, tak jedine uami.
Spolonmi silami sme premiestnili obsah ndobky, sce pomaly, ale neprosne, do mladho nelnka Lallybrochu. Jamie sa dusil aprskal, ale odvne vypil toko, koko vldal, km zelen a bez dychu neklesol k stene.
Murtagh prediiel hroziacej nevonosti tm, e mu drasticky zapchal nos,
ahoci tto metda bola spen len iastone, predsa len umonila nahromadenie opitu vkrvnom obehu pacienta. Napokon sme ho ochabnutho uloili
na poste. Bol biely ako vank pod nm, jedin farba, o zostala, bola erve
vlasov, oboia amihalnc.
Onedlho sa ku mne Murtagh pripojil na palube. Pozri, ukzala som dopredu. Slab svetlo zapadajceho slnka, ktorho le unikali spod mrakov,
pozltilo skaly na franczskom pobre. Poda kapitna budeme otri alebo
tyri hodiny tam.
Najvy as, odvetil mj spolonk aodhrnul si zo strapat vlasy. Obrtil sa ku mne a venoval mi smev teda to, o sa uho smevu najviac
podobalo.
Atak sme napokon za telom nho zverenca, vystretm na doske, ktor
niesli dvaja mocn mnsi, preli cez vysok klenut brnu Optstva svtej
Anny de Beaupr.

588

38

Optstvo

Optstvo sdlilo vrozahlej budove zdvansteho storoia, ktor chrnili


pred morskmi brkami ajtokmi zo se mohutn hradby. Teraz, vpokojnejch asoch, boli brny optstva otvoren, aby sa uahil prstup znealekej dediny, ado kamennch ciel hosovskho krdla pribudli gobelny apohodln nbytok.
Vstala som zalnenho kresla vo svojej izbe. Nebola som si ist, ako presne mm pozdravi opta treba si kakn apobozka mu prste alebo sa to
rob iba vprtomnosti ppea? Napokon som predviedla ctiv pukerlk.
Bolo jasn, e Jamie m ikm maacie oi naozaj z fraserovskej strany.
Rovnako aj pevn eus, hoci t, ktor mal opt, iastone zakrvala ierna
brada.
Opt Alexander mal aj rovnak irok sta ako jeho synovec, hoci to vyzeralo, e sa nimi trochu menej usmieva. ikm belas oi ma chladne odhadovali, aj ke ma pozdravil sprjemnm smevom. Bol od Jamieho odos ni,
zhruba mojej vky, azavalit. Nosil kazsk rcho, ale mal vojensk krok.
Budil dojem, e mono kedysi bol vojakom.
Vitajte, ma nice, povedal anaklonil hlavu. Tento pozdrav ma trochu prekvapil, tie som vak kvla hlavou.
Som vm van za pohostinnos, povedala som primne. Videli ste Jamieho? Mnsi vzali Jamieho okpa apovedala som si, e na tom sa radej
nebudem podiea.
Opt prikvol. no, videl som ho, odvetil avo vzdelaneckej anglitine
mu zaznel slab ktsky przvuk. Poslal som brata Ambrza, aby mu obviazal rany. Asi som sa zatvrila pochybovane, lebo trochu suchie dodal: Nebojte sa, madam, brat Ambrz je vemi ikovn. Pozrel na ma snetajene
skmavm vrazom, m mi znepokojivo pripomenul jeho synovca.
Murtagh vravel, e ste dobr lekrka.
Som, odvetila som smelo.
Tentoraz sa usmial naozaj. Vidm, e netrpte hriechom falonej skromnosti, poznamenal.
Mm in hriechy, usmiala som sa.
To mme vetci, povedal. Brat Ambrz sa svami urite rd porozprva.

589

Diana Gabaldonov

Hovoril vm Murtagh... o sa stalo? sptala som sa vhavo.


Stisol irok pery. no. Aspo toko, o sm vie. Pokal, akoby odo ma
oakval alie informcie, ja som vak mlala.
Vyctila som, e by mi rd poloil niekoko otzok, ale bol natoko zdvoril,
e na ma netlail. Namiesto toho zdvihol ruku, akoby mi ehnal.
Vitajte uns, zopakoval. Polem za vami brata sjedlom. Ete raz si ma
premeral pohadom. Aj shygienickmi potrebami. Poehnal ma, mono na
rozlku amono od seba len odhal pinu, aodiiel, a sa za nm zavrila
hned kuta.
Odrazu som si uvedomila, ak som unaven. Klesla som na poste arozmala som, i dokem natoko odola spnku, aby som sa stihla najes
aumy. Ete stle som premala, ke mi hlava dopadla na vank.
Mala som stran sen. Jamie bol na druhej strane pevnej kamennej steny
bez dvier. Poula som, ako kri, ale nemohla som sa knemu dosta. Zfalo
som bchala o stenu aruky sa mi zabrali do kamea, akoby to bola voda.
Au! Posadila som sa na zkom lku achytila som sa za ruku, ktor
som si udrela o mr pri posteli. Knsala som sa sem atam, boav ruku
som si zvierala medzi stehnami, a potom som si uvedomila, e ten krik
ete trv.
Ke som vybehla z izby, hlas naraz stchol. Dvere na Jamieho izbe boli
otvoren ana chodbu blikalo svetlo zlampa.
SJamiem bol mnch, ktorho som predtm nevidela, apevne ho dral. Cez
obvzy na Jamieho chrbte presakovala krv aplecia sa mu triasli od chladu.
Mal non moru, vysvetlil mnch, ke ma uvidel vo dverch. Odovzdal
mi Jamieho do nruia azaiel si kstolu po handriku adbn svodou.
Jamie sa ete stle chvel atvr mal leskl od potu. Mal zavret oi asaka
dchal. Mnch si sadol veda ma,jemne mu utieral tvr aodhal zo spnkov ak mokr vlasy.
Vy ste jeho manelka, vak? povedal. Myslm, e u mu bude lepie.
Asi po minte chvenie prestalo aJamie vzdychol aotvoril oi.
U je dobre, povedal. Claire, u mi ni nie je. Ale, preboha, vyete ten
smrad!
A vtedy som si uvedomila armu vmiestnosti ahk, korenist akvetnat, asto sa vyskytujcu v parfumoch, o ktorch som nemala ktovieak
mienku. Levandua. Va vmydlch atoaletnch vodch. Naposledy som ju
ctila vo wentworthskom vzen bu na kapitnovi Jonathanovi Randallovi,
alebo na jeho obleen.
Zdrojom army bol kovov kalok solejom, ktor visel zakho eleznho stojana nad plameom svieky.

590

CUDZINK A

elom vne bolo uti myse, oividne vak zainkovala inak. Jamie u
dchal ahie, sm sa posadil a dral pohr vody, ktor mu podal mnch.
Vtvri vak bol stle bled anervzne mu trhalo konekmi st.
Kvla som na frantikna, aby Jamieho prianiu vyhovel. Mnch rchlo vzal
horci kalok do zloenej utierky avyniesol ho na chodbu.
Jamie si vydchol, potom sykol od bolesti rebier.
Trochu si si otvoril rany na chrbte, povedala som ajemne som ho obrtila,
aby som sa dostala k obvzom. Ale nie je to a tak zl.
Viem. Asi som sa vspnku prevalil na chrbt. Poskladan deka, ktor ho
mala podopiera vpolohe na boku, sa zomykla na dlku. Zdvihla som ju
aumiestnila na poste veda neho.
Zrejme to bolo tm snom. Zdalo sa mi, e ma biuj. Striasol sa, odpil si
zvody, potom mi podal pohr. Potrebujem nieo silnejie, ak sa d.
Ako na zavolanie voiel ochotn mnch sdbnom vna vjednej ruke as
fatikou ervenho sirupu vdruhej.
Alkohol alebo pium? sptal sa Jamieho ssmevom azdvihol obe ndoby. Mete si vybra utiujci prostriedok.
Dm si vno, ak smiem. Na jednu noc mi u snov stailo, povedal Jamie
akrivo sa usmial. Pomaly pil vno afrantikn mi zatia pomhal vymiea
zafakovan obvzy apotiera rany nechtkovou masou. Mnch sa rozlil,
a ke som Jamieho pripravila na spnok, podoprela som mu chrbt azdvihla
mu prikrvku.
Ke prechdzal okolo postele, zohol sa kJamiemu anad hlavou mu urobil
znak kra. Dobre si odpoite, povedal.
Vaka, ote, odvetil ospalo Jamie, oividne u zpolospnku. Kee som
videla, e Jamie ma zrejme nebude do rna potrebova, rozlila som sa snm
pohladenm po pleci avyla som za mnchom na chodbu.
akujem vm za pomoc, povedala som.
Mnch mvol rukou, e to bola malikos.
Som rd, e som mohol pomc, povedal avimla som si, e hovor
vborne po anglicky, hoci s franczskym przvukom. Prve som prechdzal cez hosovsk krdlo do kaplnky svtho Egdia, ke som zaul
krik.
Pri spomienke na tie stran zvuky som sa mykla. Dfala som, e ich u
nikdy nebudem pou. Pozrela som na okno na konci chodby, ale za okenicou
ete nebolo po svite ani stopy.
Do kaplnky? sptala som sa prekvapene. Myslela som si, e matutnum
sa modl vhlavnom chrme. Aete je na aj tak priskoro.
Frantikn sa usmial. Bol vemi mlad, mal mono nieo po tridsiatke, ale
vhnedch vlasoch sa mu u beleli ediny. Nosil krtky es ana temene mal

591

Diana Gabaldonov

tonzru. Hned bradu mal dkladne pristrihnut a siahala mu tesne nad


golier kutne.
Na matutnum je naozaj priskoro, prisvedil. Iiel som do kaplnky, lebo
otejto hodine som na rade vustavinej adorcii. Pozrel do Jamieho izby, kde
hodinov svieka oznaovala pol tretej.
U vemi mekm, povedal. Brat Bartolomej si iste chce s ahn.
Zdvihol ruku, rchlo ma poehnal, zvrtol sa na pte vsandloch azmizol
cez hojdacie dvere na konci chodby, skr ako som sa ho stihla spta, ako
sa vol.
Vola som do izby asklonila som sa kJamiemu. Vspnku ticho dchal,
na ele sa mu rtali jemn vrsky. Skusmo som mu prela rukou po vlasoch.
Vrsky sa trochu vyhladili, potom sa znovu objavili. Vzdychla som aete dkladnejie som mu ponaprvala prikrvky.
Rno som sa ctila ovea lepie, ale Jamie mal po akej noci prepadnut
oi. Rzne odmietol polievku i vvar apodrdene sa na ma oboril, ke
som mu chcela skontrolova obvzy na ruke.
Preboha, Claire, neme mi da pokoj? U mm toho tuchania aobracania pln zuby!
Odtiahol ruku azagnil na ma. Bez slova som sa obrtila apustila som
sa upratova ndobky sliekmi na nonom stolku. Usporiadala som ich poda
pouitia: nechtkov a topoov mas proti bolesti, vbov kra, ereov
kra aharmanek na aj, ubovnk, cesnak amy chvostk na dezinfekciu.
Claire. Obrtila som sa. Jamie sedel na posteli aso zahanbenm smevom pozeral na ma.
Prep, Anglianka. Skrca mi vntornosti anemm dnes rno najlepiu
nladu. o vak neznamen, e na teba mem vra. Odpust mi?
Rchlo som knemu prela azahka som ho objala.
Vie, e ti nemm o odpa. Ako to mysl, e ti skrca vntornosti?
Nebolo to prv raz, o mi zilo na um, e intimita aromantika nie s jedno
ato ist.
Vystrhal grimasu, mierne sa naklonil dopredu achytil sa rukami za brucho. Znamen to, povedal, e by som potreboval trochu skromia. Dovol? Rchlo som mu vyhovela aila som si pohada raajky.
Ke som sa vracala zjedlne, zbadala som thlu postavu viernej frantiknskej kutni, ktor prechdzala cez dvor ku kltoru. Dobehla som mncha.
Ote! zavolala som, ake sa obrtil auvidel ma, usmial sa.
Dobr rno, povedal. Madam Fraserov, vak? Ako sa dnes rno cti v
manel?

592

CUDZINK A

Lepie, odvetila som s ndejou, e je to sn aj pravda. Ete raz by som


vm chcela poakova za to, e ste mu vnoci pomohli. Ani som sa vs nestihla spta na vae meno.
V jasnch oriekovohnedch oiach zaiskrilo, ke sa uklonil s rukou na
srdci. Franois Anselm Mericoeur dArmanac, madam, predstavil sa. Tak
som sa aspo narodil. Teraz ma vetci poznaj ako otca Anselma.
Anselm Veselho srdca? sptala som sa ssmevom. Pokril plecami abolo to typick franczske gesto, ktor sa za storoia nezmenilo.
Robm, o mem, odvetil aironicky skrivil sta.
Nechcem vs zdriava, povedala som apozrela som na kltor. Len som
vm chcela zaakova za pomoc.
Vbec ma nezdrujete, madam. Vlastne sa mi nechcelo s do prce aoddval som sa hrienej lenivosti.
Ak je vaa prca? sptala som sa zvedavo. Tento mu bol oividne
voptstve na nvteve, jeho ierna frantiknska kuta medzi hnedmi benediktnskymi doslova svietila. Brat Polydore, jeden zmnchov, ktor obsluhovali vjedlni, mi povedal, e voptstve je niekoko takchto host. Vinou
to boli uenci aprili tudova diela vtunajej slvnej kninici. Anselm bol
jednm znich. U niekoko mesiacov sa venoval prekladu Hrodotovch diel.
Videli ste kninicu? sptal sa. Pote, vyzval ma, ke som pokrtila hlavou. Je asn av strko opt by urite nemal nmietky.
Bola som zvedav na kninicu a zrove sa mi nechcelo hne vraca do
samoty hosovskho krdla, atak som ho bez vhania nasledovala.
Kninica bola krsna, svysokou strechou amohutnmi gotickmi stpmi,
ktor sa spjali v rebrch na strope. Medzi stpmi boli v celej vke steny
okn, ktor vpali do kninice hojnos svetla. Vinou boli zistho skla,
ale niektor mali na pohad jednoduch vitre. Po pikch som prela okolo tajcich mnchov a na chvu som zastala pri vitri s motvom teku
zEgypta.
Niektor police vyzerali rovnako ako tie, na ktor som bola zvyknut
knihy stli jedna pri druhej. Inde zvzky leali achrnili ich starodvne obaly. Bola tu dokonca aj presklen polica so zvinutmi pergamenmi. Celkovo
vkninici vldlo ticho, ale jasav, vzcne exemplre akoby neujne spievali.
Vyla som odtia spokojom vdui apomaly som sa prechdzala po hlavnom
dvore sotcom Anselmom.
Znovu som sa mu poksila poakova za to, ako vnoci pomohol Jamiemu,
ale len pokril plecami.
To ni nie je, diea moje. Dfam, e vmu manelovi dnes bude lepie.
Aj ja dfam, odvetila som. Nechcela som sa tejto tme alej venova, atak
som sa sptala: o je to ustavin adorcia? Vnoci ste vraveli, e tam idete.

593

Diana Gabaldonov

Vy nie ste katolka? zaudoval som sa. Aha, zabudol som, e ste Anglianka. Vtom prpade budete asi protestantka.
o sa tka viery, nie som si ist, i som to alebo to, odvetila som. Ale
technicky som asi katolka.
Technicky? Prekvapene zdvihol hladk oboie. Zavhala som, po sksenosti s otcom Bainom som bola opatrn, ale nemala som pocit, e tento
lovek mi zane pred oami zlostne mva krucifixom.
Viete, zaala som a vytrhla som spomedzi dlaby mal burinu, pokrstili ma ako katolku. Lene ke som mala p rokov, moji rodiia sa
rozviedli a odvtedy som ila so strkom. Strko Lambert bol... Zmkla
som, spomenula som si, ak mal strko Lambert neuhasiten tbu po
poznan, asakm veselm objektvnym cynizmom pristupoval ku kadmu nboenstvu len ako k znake, poda ktorej mono zaevidova dan
kultru. V otzkach viery bol vetko ani, uzavrela som. Poznal vetky
nboenstv, ale nijakmu neveril. Take to bola v kocke moja nboensk
vchova. Amj... prv manel bol katolk, ale nie vemi aktvny. Take ja
som zrejme pohanka.
Opatrne som naho pozrela, moje odhalenie ho vak neokovalo, naopak,
srdene sa zasmial.
Vetko ani, zopakoval pomaly, akoby si to vychutnval. To sa mi pi.
Mm vak pocit, e ovs to neplat. Ke ste raz dieaom svtej matky cirkvi,
patrte jej naveky. Aj keby ste o svojej viere vedeli vemi mlo, ste rovnako
katolka ako ppe. Pozrel na oblohu. Bolo zamraen, ale jele nealeko
kostola sa ani nepohli.
Vietor ustal. Chcel som sa trochu poprechdza na erstvom vzduchu,
aby som si preistil hlavu. Pjdete so mnou? Potrebujete vzduch a pohyb,
bamono vm to prospeje aj duchovne, ke vm porozprvam oobrade ustavinej adorcie.
Tri muchy jednou ranou? sptala som sa sarkasticky. Predstava vzduchu,
hoci aj nie svetla, znela lkavo, abez vhania som si zala po pl.
Anselm pozrel na postavu sklonen vmodlitbe apreviedol ma cez tich
tmu vo vchode do kaplnky acez kltor na okraj zhrady.
Ke u nehrozilo, e vyrume mnchov v kaplnke, rozhovoril sa: Je to
vemi jednoduch. Sta si spomen na Bibliu aprbeh oGetsemanskej zhrade. N Pn akal na sd a ukriovanie a jeho priatelia, ktor mu mali
robi spolonos, vetci tvrdo zaspali. Pamtte sa?
no, odvetila som ahne som to pochopila. Vtedy povedal: To ste nemohli ani hodinu bdie so mnou? Take vy pri om hodinu bdiete, aby ste
mu to vynahradili. T predstava sa mi zapila atma kaplnky odrazu psobila tulne aupokojujco.

594

CUDZINK A

no, madam, prisvedil. Je to vemi jednoduch. Striedame sa, takeNajsvtejia sviatos oltrna nie je nikdy sama.
Nie je ak nezaspa? sptala som sa. Vdy bdiete vnoci?
Prikvol a ahk vnok mu nadvihol hodvbne hned vlasy. Tonzru u
bolo treba oholi pokrvalo ju krtke strnisko pripomnajce mach.
Kad si vyberie as, ktor mu najvmi vyhovuje. Ja som si vybral druh
hodinu po polnoci. Pozrel na ma azavhal, akoby rozmal, ako prijmem
to, o sa mi chyst poveda.
V tej chvli mm pocit... Zavhal. Akoby sa zastavil as. Akoby vtom
okamihu cel telo, krv, l, vetky zloky, zktorch sa sklad lovek, pracovali vdokonalej harmnii. Usmial sa. Zuby mal troku kriv, o bola jedin
chybika v jeho inak dokonalom vzore.
Alebo akoby sa as plne zastavil. asto rozmam, i je tento okamih
rovnak ako zrodenie alebo ako smr. Viem, e pre kadho mua je to in...
alebo enu, dodal a zdvorilo sa mi uklonil.
Ale vtom krtkom okamihu akoby bolo vetko mon. Dvate sa na obmedzenia svojho ivota avidte, e vskutonosti ni neznamenaj. Vtej chvli, ke sa as zastav, akoby ste vedeli, e sa mete vyda na akkovek cestu
avrti sa sp ksebe, asvet by sa medzitm nezmenil, vetko by bolo presne
tak ako predtm. Je to akoby... Zavhal aopatrne volil alie slov.
Ak je vetko mon, tak ni nie je nevyhnutn.
Ale... vy vtedy aj nieo robte? sptala som sa. Ehm, modlte sa?
Ja? No, vyslovil pomaly, sedm advam sa na Neho. Na jemnch perch
sa mu zjavil irok smev. A On sa dva na ma.

Ke som sa vrtila do izby, Jamie sedel na posteli, asmojou pomocou sa


vybral na krtky vlet po chodbe. Od tokej nmahy vak zbledol aspotil sa,
ake sme sa vrtili, bez nmietok si znovu ahol.
Ponkla som mu vvar a mlieko, ale unavene pokrtil hlavou. Nemm
chu, Anglianka. Ak nieo zjem, iba o to zase vyvrtim.
Nepresviedala som ho abez slova som misku svvarom odniesla.
Pri veeri som bola neodbytnejia a dontila som ho sksi pr lyiiek
polievky. Trochu preglgol, ale vinu vsebe neudral.
Som odporn, Anglianka, vzdychol. Odporn.
Netrp sa, Jamie, anie si odporn. Poloila som lavr za dvere aposadila
som sa knemu. Odhrnula som mu zela strapat vlasy.
Neboj sa. Len m ete aldok podrden zmorskej choroby. Mono
som a priskoro printila jes. Odpovaj ad sa to do poriadku.

595

Diana Gabaldonov

Zatvoril oi avzdychol pod mojm pohladenm.


Zvldnem to, zamrmlal bez zujmu. A o si robila dnes ty?
Oividne bol nepokojn amrzut, ale trochu sa uvonil, ke som mu rozprvala osvojom dni: okninici, kaplnke, vnnom lise anapokon obylinkovej zhradke, kde som sa konene zoznmila so slvnym bratom Ambrosom.
Je asn, snadenm vyhlsil Jamie. Ale vlastne to u vie. Brat Ambrose bol vysok ete vy ako Jamie avyciven, sdlhou ovisnutou tvrou
baseta. As dlhmi tenkmi prstami, ktor zpdy vytiahli zzraky.
Vypestuje skoro okovek, povedala som. M tam ben bylinky atak
mal sklenk, e sa vom ani nevystrie, avtom sklenku s rastliny, ktor by
vtomto obdob nemali rs, alebo by nemali rs vtejto asti sveta, alebo by
nemali rs vbec. Nehovoriac u odovezench koreninch adrogch.
Zmienka odrogch mi pripomenula verajiu noc apozrela som zokna.
Zimn smrak priiel skoro avonku bola u pln tma. Len lampe mnchov, ktor sa starali ostajne aokolie kltora, sa pohojdvali vierave, ke
snimi postavy chodili sem atam.
Zotmelo sa. Zasp sm? Brat Ambrose mi ponkol nieo, o by ti pomohlo.
Pod oami mal kruhy, ale pokrtil hlavou.
Nie, Anglianka. Ni nechcem. Ak zaspm... nie, myslm, e si skr osi
pretam. Brat Anselm mu doniesol vber filozofickch ahistorickch diel
zkninice aon natiahol ruku po Tacita, ktorho mal na stole.
Potrebuje spnok, Jamie, jemne som ho upozornila. Otvoril knihu, oprel
sa ovank, ale pozeral skr na stenu.
Nepovedal som ti, o sa mi snvalo, vyhkol.
Vravel si, e to bol sen obiovan. Nepil sa mi vraz na jeho bledej a
potom skropenej tvri.
To je pravda. Zdvihol som zrak, videl som povrazy, o sa mi zatnali do
zpst. Ruky mi takmer oerneli, ake som sa pohol, povrazy mi krpali
o kosti. Tvr som pritlal k drevu. Potom som poctil oloven zvaia na
konci biov, ako sa mi zahrzaj do koe na pleciach, striasol sa.
Stle ma biovali, u dvno mali presta, aja som si uvedomil, e stm
nikto presta nechce. Hroty povrazov mi vytrhvali mso ztela. Akrv... krv
mi stekala po bokoch aj po chrbte, vsakovala mi do kiltu. Bolo mi vemi zima.
Potom som znovu pozrel hore azbadal som, e mso mi opadva zrk,
e kosami prstov kriabem drevo, zanechvam na om dlh ryhy. Aj kosti
na ramench sa mi obnaili, drali ich pohromade len povrazy. Myslm, e
vtedy som zaal kria, pokraoval.
Ke ma zasiahol, poul som zvltny trkot, apotom som si uvedomil, o
to je. Zosekal mi zkost mso aolovk na povrzkoch hrkotali na suchch

596

CUDZINK A

kostiach hrudnho koa. A vtedy som pochopil, e som mtvy, ale e na


tom vlastne vbec nezle. On ma bude biova donekonena, neprestane,
neskon, km sa nerozpadnem na ksky, nerozsypem sa pri tom stpe, ale aj
tak neprestane a...
Chcela som ho obja auti, ale on sa u zhil, mlal azdravou rukou
zvieral knihu. Zubami pevne zahryzol do roztrhnutej spodnej pery.
Jamie, dnes vnoci tu budem spa stebou, povedala som. Mem si rozloi slamnk na dlke.
Nie. Bol slab, ale jeho tvrdohlavos sa nezmenila. Lepie mi bude sammu. Ateraz ete aj tak nie som ospal. Cho si da veeru, Anglianka.
Ja... si ete nieo pretam. Sklonil hlavu nad strnku. Asi mintu som ho
bezmocne pozorovala apotom som odila.

Jamieho stav ma oraz vmi znepokojoval. Nevonos pretrvvala, takmer


ni nejedval, ake nieo prehltol, mlokedy to vsebe aj udral. Bol oraz
bled anepokojnej, no mloo ho zaujmalo. Cez de vea spal, lebo vnoci
vinou bdel. No hoci sa bl zlch snov, nedovolil mi, aby som nocovala pri
om nechcel mi svojou nespavosou narui odpoinok.
Netila som ho svojou prtomnosou obaova, tak som vinu asu
trvila v herbriu alebo v suiarni pri bratovi Ambrosovi, prpadne som sa
motala okolo optstva azhovrala som sa sbratom Anselmom. Ten vyuil
prleitos a stal sa mojm nevtieravm katechtom, pokal sa ma poui
o zkladoch katolckej viery, hoci som ho optovne ubezpeovala, e som
vzsade agnostika.
Ma chre, povedal napokon, spomnate si, ak s podmienky spchania
hriechu, oktorch som vm vera hovoril?
Napriek mojim mnohm nedostatkom som pam mala vporiadku.
Po prv, treba vedie, e konanie je nesprvne, apo druh, treba ho vykona splnm shlasom, odrapkala som.
S plnm shlasom, zopakoval. A to, ma chre, je tie podmienkou, aby
sa lovek ocitol v stave milosti. Opierali sme sa ostenu prasacieho chlievika
apozorovali sme niekoko vekch hnedch opanch, ako sa ksebe tlia
vslabom zimnom slnku. Obrtil hlavu asklonil elo na predlaktia, zloen
na zbradl.
Neviem, ako by som to dokzala, pokrtila som hlavou. Milos lovek
bu m, alebo nem. Teda... Zavhala som, lebo mi dolo, e to vyznieva
hrubo. Pre vs je t vec na oltri vkaplnke Boh. Pre ma je to ksok chleba,
aj ke vkrsnej montrancii.

597

Diana Gabaldonov

Netrpezlivo vzdychol,vystrel sa a ponaahoval si chrbt.


Ke som iel v noci do kaplnky, vimol som si, e v manel zle sp,
poznamenal. Vy, samozrejme, tie. Kee tak i onak nespte, pozvam vs
dnes vnoci so mnou. Pripojte sa na hodinku ku mne vkaplnke.
Zadvala som sa naho primrenmi oami. Preo?
Pokril plecami. A preo nie?

Zobudi sa vase, ktor sme si dohodli sAnselmom, nebol problm. Vbec


som toti nespala aani Jamie. Vdy ke som vykukla do chodby, videla som
z pootvorench dver na jeho izbe vychdza svetlo svieky, a poula som,
ako uchoce strnkami alebo obas nespokojne zamrmle, ke zmen polohu.
Kee som nemohla spa, neprezliekla som sa, atak som bola pripraven,
ke mi klopanie na dvere oznmilo, e priiel Anselm.
Kltor bol tich, ako vnoci bvaj vetky vek ustanovizne bez rchleho pulzovania dennch innost, ale stlmenm, nekonenm tepom srdca
vpozad. Vdy je niekto hore, potichu kra chodbami, stri audriava ivot. Ateraz sa mm ktejto hliadke prida aj ja.
Vkaplnke bola tma, len erven svetlo nad svtyou horelo, aete tu blikalo pr bielych votvnych sviec, ktorch plamienky sa dvhali dohora vnehybnom vzduchu pred tienistmi oltrmi svtcov.
Krala som za Anselmom po krtkej strednej ulike arovnako ako on som
pokakla na jedno koleno. Pred nami so sklonenou hlavou kaal tly brat
Bartolomej. Neobzrel sa ani na uchot naich tichch krokov, zostal nehybn,
sklonen pri adorcii.
Sama Najsvtejia sviatos bola takmer zatienen ndherou montrancie.
Obrovsk stojan, viac ne stopu irok blyskot zlata, slvnostne stl na oltri
a stril skromn ksoek chleba vo svojom strede.
Trochu rozpaito som zaujala miesto, ktor mi ukzal Anselm, nealeko
prednej asti kaplnky. Sedadl, zdoben rezbami anjelov, kvetov admonov,
sa dali zloi apritisn kdrevenmu operadlu, aby lovek bez akost voiel
aj vyiel. Zaula som tich vrzgot, ke Anselm spustil sedadlo na svojom
mieste.
Ale o mm robi? optala som sa ho hlasom tlmenm z cty k noci
atichu ete ke sme prichdzali ku kaplnke.
Ni, ma chre, odvetil. Len bute.
Tak som sa posadila, povala som vlastn dych atichuk zvuky okolia, nepouten malikosti, zvyajne zamaskovan pod inmi zvukmi.
Syanie malikch, nezahasitench plamienkov. Cupot labiek nejakho

598

CUDZINK A

drobnho stvorenia, ktor sa zo svojho brlka pritlalo do domova vzneenosti.


Bol tu pokoj, to som musela Anselmovi uzna. Napriek vlastnej nave
astrachu oJamieho som postupne poctila, ako sa uvoujem, naptie vmojej mysli jemne povouje sa hodinov pruina. Zvltne, ale nepoctila som
ospanlivos, hoci u bolo neskoro a mala som za sebou vyerpvajce dni
atdne.
Napokon, pomyslela som si, o s dni a tdne v prtomnosti venosti?
A toto bola venos, aspo pre Anselma a Bartolomeja, pre Ambrosa, pre
vetkch mnchov a po hrozivho opta Alexandra.
T predstava psobila chlcholivo ak je as nekonen, tak dianie vdanom momente strca vznam. Preto je azda mon troku cvnu, pohada
avu vkontemplcii nekonenho Bytia, nech u ho lovek vnma vomkovek.
erven lampa nad svtyou stle horela, zrkadlila sa vhladkom zlatom
povrchu. Plamene bielych sviec pred sochami svtho Egdia aPanny Mrie
sa mihotali aobas poskoili, ke sa horiace knty poddali nejakej nedokonalosti, zaprskal vosk, zasyala vlhkos. Ale erven lampa horela slvnostne
aticho, iadny nevzhadn pohyb nenaruil jej dstojnos.
Aak je venos, ak jestvuje o ilen idea venosti, tak m mono Anselm
pravdu vetko je mon. Ao lska? Zamyslela som sa. Franka som milovala, stle ho milujem. AJamieho milujem viac ne vlastn ivot. No kee ma
viau obmedzenia asu atela, oboch ich ma nemem. Ao mimo tchto
hranc? Jestvuje miesto, kde as prestal existova alebo kde zastal? Anselm
sa nazdval, e no. Miesto, kde je vetko mon. Ani nie je nevyhnutn.
Aje tam lska? Mimo hranc tela aasu je vari mon aj kad lska? Aje
nevyhnutn?
Hlas zmojich mylienok akoby patril strkovi Lambovi. Tomu, kto mi bol
rodinou avetkm, o som vdetstve vedela olske. Muovi, ktor mi nikdy
nehovoril o lske, ani nemusel, lebo som vedela, e ma bi, tak ako som
vedela, e ijem. Lebo kde je vetka lska, nemus sa onej hovori. Lska je
vetko. Nezomiera. Je dostaton.
as preiel, hoci som to nevnmala, amykla som sa, ke sa predo mnou
nhle objavil Anselm. Voiel cez mal dvierka pri oltri. Preo? Ve hdam sedel za mnou, nie? Obzrela som sa auvidela som jednho zmladch
mnchov, ktorch men som nepoznala, ako kak pri zadnom vchode.
Anselm sa hlboko uklonil pred oltrom, potom mi kvol abradou ukzal
na dvere.
Vy ste odili? optala som sa pred kaplnkou. Ale ja som si myslela, e
nemte nechva, ehm, Najsvtejiu sviatos, samu.

599

Diana Gabaldonov

Pokojne sa usmial. Nenechal som Najsvtejiu sviatos samu, ma chre.


Boli ste pri nej vy.
Potlaila som argument, e ja sa predsa nepotam. Nu, povedala som si
vduchu, asi nemono hovori otom, i je niekto kvalifikovan na adorciu
alebo nie. Sta by lovekom, aja som nm asi stle bola, hoci som to zasu
na as u sotva ctila.
Ke som prela popri Jamieho dverch, svieka za nimi stle horela azaula som uchot strnok. Bola by som sa tam zastavila, no Anselm kral alej
aodprevadil ma k dverm mojej izby. Zastala som, zaelala som mu dobr
noc apoakovala som, e ma zaviedol do kaplnky.
Bolo to... upokojujce, povedala som, no to slovo sa mi nezdalo najsprvnejie.
Prikvol astle ma pozoroval. Oui, madame. Tak je to. Ke som sa obrtila na odchod, dodal: Povedal som vm, e Najsvtejia sviatos nebola sama,
lebo ste pri nej bdeli vy. Ale o vy, ma chre? Boli ste sama?
Zhila som sa achvu som naho len pozerala.
Nie, povedala som napokon. Nebola som sama.

600