You are on page 1of 11

PLA D'ACTUACIÓ DE L'EQUIP DE SUPORT

CEIP Mestre Guillemet (Santa Eugènia)
Curs 2016-2017
Equip de suport

1

ÍNDEX
1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT……………………………………………………………3
2. SUPORT EDUCATIU……………………………………………………………………..4
3. PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT…………………………………...…...5
4. ACTUACIONS DE L’EQUIP DE SUPORT………………………………………...…..9

2

1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SUPORT AL CEIP MESTRE GUILLEMET
1. 1 Atenció a la diversitat
Entenem la diversitat com una característica natural, intrínseca i la més genuïna de l'ésser
humà i que només es pot entendre com un valor.
La diversitat ve condicionada per diversos factors com el social, el cognitiu i/o psico afectiu. Així, dins l'escola la diversitat la constitueix per una banda, la diversitat ètnica i
cultural, el nivell sòcioeconòmic i el sistema lingüístic també divers. Per altra banda, els
coneixements previs que tenen els alumnes respecte a un determinat tema, els estils i
hàbits d'aprenentatge, les capacitats intel∙lectuals, les maneres d'establir comunicacions,
el ritme de treball, l'atenció, la motivació i els interessos de l'alumnat. També són factors
condicionants de la diversitat el vincle afectiu i emocional que s'estableix amb l'alumne, la
relació afectiva que estableix l'alumne amb la família i, l'autoconcepte i l'autoestima.
Atendre la diversitat ho entenem com fer que cada alumne avanci el més que pugui a
partir de les seves capacitats i potencialitats.
1. 2 Acords de centre per donar una resposta educativa adequada a la diversitat de
l’alumnat
- Prendre consciència dels punts forts de cada alumne/a per què a partir d’aquí pugui
aprendre el més que pugui.
- Incorporar dins l’horari de l’aula estratègies cooperatives de cohesió de grup.
- Els agrupaments que es duguin a terme seran sempre heterogenis.
- El suport es durà a terme amb dos mestres dins l’aula. En el cas de treballar amb
desdoblaments, aquests agrupaments seran sempre heterogenis.
- El suport el faran les menys persones possibles dins la mateixa aula, amb la finalitat de
facilitar la coordinació.
- Cercar un moment durant l’horari lectiu per a la coordinació entre mestres, per tal de
planificar les sessions i el què farà un mestre i l’altre en cada moment.
- Programar cada sessió segons el nombre de mestres que hi haurà dins l’aula.
L'objectiu és diversificar l'oferta d'estratègies didàctiques i ampliar les possibilitats
d'aprenentatge de l'alumnat.

3

2. SUPORT EDUCATIU
El suport educatiu
Entenem per suport educatiu aquelles mesures que organitza un centre per afavorir la
qualitat de l'ensenyament i l'atenció a la diversitat del seu alumnat en el marc d'una
escola inclusiva.
Organització dels suports
El suport tendrà les característiques següents:
● El suport es farà sempre en grups heterogenis
● El suport es farà dins l’aula, tant la mestra de suport (PT/AD) com la mestra
d’audició i llenguatge (AL).
Espais de suport
Els espais de suport seran les aules i espais ordinaris.
Aula de recursos
L’aula de recursos s’entén com:
- un espai on es generen recursos que afavoreixen l’atenció a la diversitat, per a l’ús tant
dels professionals de l’equip de suport (orientadora de l’EOEP, PTSC, mestra AL, AD,PTs
altres serveis externs ) com per tot el professorat del centre.
- un espai on els docents es poden reunir per fer feina.
- un espai generador de recursos, útils per fer front a possibles metodologies que han
d’anar generant els docents per fer front a la diversitat de l’aula.
- un espai de col∙laboració entre la família i l’escola, per dur a terme entrevistes, sessions
Coordinacions
Els tutors i els mestres mantendran reunions sistemàtiques, programades dins l'horari
setmanal, de planificació, implementació i avaluació de les pràctiques dutes a terme.
L'horari
L'horari de suport a l'alumnat és flexible per adaptar-se a les noves necessitats que
puguin sorgir.
Metodologia
El professorat, conjuntament amb el mestre de suport, adaptaran la metodologia de classe
per atendre tot l'alumnat.
Continguts
El professorat, conjuntament amb el suport, adaptarà els continguts d’aprenentatge als
diferents coneixements previs dels alumnes i als seus estils d'aprenentatge.

4

3. PLA D'ACTUACIÓ DE L'EQUIP DE SUPORT
3.1 Components de l'equip de suport
El curs 2016-2017 formen part de l'equip de suport:
el cap d'estudis: Miquel Vicens
la mestra d'audició i llenguatge (AL): Marina Garau. Adscrita al nostre centre i
assisteix el dilluns, dimecres i dijous.
la mestra de suport d’Educació Infantil: Bel Martínez. Actualment en règim de mitja
jornada.
La mestra de suport d’Educació Infantil i Primària: Maria del Mar . Actualment
assisteix al centre a mitja jornada.
La mestra de suport de 1r: Joana LLabrés.

Els professionals de l'equip d'orientació psicipedagògica (EOEP) son:

el responsable de l'orientació educactiva del centre (EOEP): Victòria Marin.
Intervendrà al centre el dimecres setmanalment.
el PTSC, membre de l'EOEP: Xisco Bibiloni. Vendrà segons la demanda del
centre.

3.2 Objectiu general de l'equip de suport
L'equip de suport tendrà com a objectiu fonamental impulsar i implementar des d'una
perspectiva inclusiva models organitzatius i metodològics que afavoreixen una resposta
educativa de qualitat per atendre la diversitat de tot l'alumnat.
3.3 Objectius prioritaris i actuacions de suport a l'escola
Els objectius prioritaris de suport són els següents:
• Elaborar un pla d'actuació útil i pràctic que tengui com a marc de referència els
principis metodològics i organitzatius de l'atenció a la diversitat, així com els
acords de claustre.
• Garantir que l'organització del suport respon als principis d'una escola inclusiva.
• Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i
organitzatives que permetin atendre la diversitat de l'alumnat.
• Atendre l'alumnat nouvingut. (Pla d'acollida)
• Dur a terme bones pràctiques de suport a la lectura (Pla de suport a la lectura)
• Establir relacions fluïdes i d'ajuda amb els serveis externs que intervenguin
directa o indirectament en el centre.
• Col∙laborar en la realització dels
informes individuals sobre necessitats
educatives.
• Col∙laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les
famílies.
• Identificar i valorar possibles necessitats educatives de l'alumnat.
• Prevenir possibles necessitats educatives de l'alumnat.
5

Donar una resposta educativa a tot l’alumnat dins del grup de referència, amb
un suport dins l'aula i sempre amb grups heterogenis.

3.4 Protocol d'identificació, detecció i valoració de les necessitats educatives.
A partir del Decret 34/2011 d'abril sobre l'atenció a la diversitat s'estableix el protocol per a
la identificació, detecció i valoració de les necessitats educatives a l'escola. El protocol
serà el següent:
1. Quan qualsevol mestre detecti possibles necessitats educatives ha d'informar al
tutor/a.
2. El tutor/a, amb l'ajuda dels suports, ha de coordinar una recollida d'informació
sobre l'alumne/a tant de l'escola com del context familiar.
3. El tutor analitzarà i valorarà la informació recollida.
4. El tutor, informarà al cap d'estudis i aquest a l'equip de suport, aportant la
informació recollida.
5. Es valorarà conjuntament la pertinença de fer una demanda d'avaluació
psicopedagògica.
6. Si es fa l'avaluació psicopedagògica, en el cas que es determinin necessitats
educatives, el tutor amb l'equip de suport iniciaran la resposta necessària. En
aquest cas, s'ha de redactar un informe individual sobre necessitats educatives,
aquest informe ha de ser redactat pel tutor amb l'ajuda dels mestres de l'equip de
suport si escau.
7. Quan es determinin necessitats educatives especials, l'orientadora del centre
reflectirà les conclusions de l'avaluació psicopedagògica en un informe individual.
3.5 Necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
Fent servir la classificació i la nomenclatura que estableix el mateix decret 34/2011 d'abril
sobre l'atenció a la diversitat" i les instruccions de la conselleria d'educació, s'estableix la
relació de necessitats detectades en el centre en relació a una discapacitat, qüestions
emocionals, o trastorns del desenvolupament (TGD), en relació a dificultats
d'aprenentatge, en relació a altes capacitats o en relació a condicions personals greus de
salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics o ètnics.

CURS

TOTAL
ALUM
NAT

NECESSITATS EDUCATIVES

NEE
EI3

DEA

CP/HE

IT

1
6

EI4

1

EI5

2

1r EP

1

2n EP

1

3r EP

2

4t EP

1

5è EP

2

6è EP

0

1
1

1

3.6 Intervenció de l'equip de suport: Mesures directes i indirectes.
Els objectius de l'equip de suport es duran a terme a través d'estratègies de suport
indirecte i/o directe.
a) Estratègies de suport indirecte:
– Assessorament quant a models organitzatius i distribució dels suports del centre.
– Assessorament en relació a l'adaptació de materials, metodologies i estratègies per
diversificar la proposta educativa.
– Col∙laboració amb els informes individuals sobre necessitats educatives.
b) Estratègies de suport directe:
- Suport dins l'aula i agrupaments heterogenis.
3.7 Criteris per l'assignació de suports als grups:
Per assignar els suports es prioritzaran els grups amb més necessitats educatives.
Els horaris de reforç i de suport han de ser flexibles i es poden anar modificant al llarg del
curs i en funció de les necessitats.
3.8 Coordinacions de l'equip de suport
Les coordinacions que es duran a terme són les següents:
Coordinació de l'equip de suport: L'equip de suport es reunirà setmanalment. Participaran
d'aquestes reunions el cap d'estudis, els professionals de l'EOEP, les mestres de suport i
la mestra especialista en audició i llenguatge (AL).
Coordinació amb Serveis Externs
• Gaspar Hausser
• Serveis Socials
• SVAP
• EADISOC
• ASNIMO
7

Coordinació amb els tutors: les mestres de suport i AL es reuniran periòdicament amb els
tutors dels grups amb els quals treballen.

8

3.9 Indicadors d'avaluació del pla d'actuació

Indicadors d'avaluació del pla d'actuació

Instrument

Elaboració del pla de l'equip de suport

PES

Garantir que l'organització del suport respon als principis d'una Compliment dels
escola inclusiva.
acords de
claustre

Nombre d'actuacions proposades en el Pla de suport i nombre PES
d'actuacions realitzades.

Grau de satisfacció de les actuacions del pla de l'equip de Registre
suport realitzades

Nombre de reunions realitzades amb els diferents serveis Registre
externs i valoració de les mateixes.

Nombre de reunions realitzades amb cada tutor.

Nombre de reunions amb famílies realitzades en col∙laboració Registre de
amb el tutor.
reunions
realitzades

Nombre d'estratègies metodològiques i organitzatives noves en Registre
les que s'ha participat.

Nombre d'informes sobre necessitats educatives realitzats

Nombre d'informes individuals sobre necessitats educatives en Informes NESE.
els que ha participat algun membre de l'equip de suport.

Nombre de necessitats específiques de suport identificades.

Grau de satisfacció amb la distribució dels recursos de l'equip Valoració de
de suport.
l'equip.

Registre

Informes NESE

Butlletes

Valoració del
claustre.

9

4. ACTUACIONS DE L'EQUIP DE SUPORT
4.1. Elaborar un pla d'actuació útil i pràctic que tengui com a marc de referència els
principis metodològics i organitzatius de l'atenció a la diversitat.
a. Elaboració del pla d'actuació de l'equip de suport pel curs 2016-2017
b. Actualització durant el curs escolar quant a suport del sistema de gestió de
dades Xestib.
4.2. Garantir que l'organització del suport respon als principis d'una escola
inclusiva.
4.3. Posar en pràctica estratègies de treball cooperatiu entre l'alumnat.
a. Dinàmiques per treballar la cohesió de grup
b. Dinàmiques per aprendre a identificar i gestionar les emocions
d. Estratègies cooperatives per treballar algun contingut
c. Programa Llegim en parella
d. Programa Germans lectors a infantil 5 anys.
4.4.Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i
organitzatives que permetin atendre la diversitat de l'alumnat.
a. Suport en la planificació, desenvolupament i avaluació de les aules de les
pràctiques en les quals es dur a terme suport directe.
b. Suport a projectes.
4.5. Atendre l'alumnat nouvingut (Pla d'acollida)
a. Aplicació del pla per a l'alumnat nouvingut.
4.6. Donar suport al pla de suport a la lectura (Pla de suport a la lectura)
a. Contacontes en els cicles festius.
b. Suport individual a la lectura
c. Lectura compartida
d. Lectura en parella
e. Germans lectors
4.7. Establir relacions fluïdes i d'ajuda amb els serveis externs que intervenguin
directa o indirectament en el centre.
a. Establir els alumnes candidats a rebre algun tipus de beca i, en contacte amb la
família i/o
serveis socials, realitzar les gestions pertinents.
b. Establir relacions de treball en xarxa amb els serveis socials de la zona.
c.
Etablir relacions de treball amb Gaspar Hausser (servei d'UVAI o
d'assessorament)
d. Establir relacions de treball amb ASNIMO
e. Establir relacions de treball amb altres serveis que treballin amb alumnat del
centre.
4.8. Col·laborar amb els informes individuals de l'alumnat que presenta necessitats
educatives.
10

a. Elaboració dels informes. Els informes sobre necessitats educatives s'el∙laboraran
a principi de curs per part dels tutors, amb ajuda dels suports si és necessari i es
revisaran a final de curs.
4.9. Col·laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les
famílies.
a. Participar de manera directa o indirecta de les reunions que es facin amb les
famílies.
4.10. Identificar i valorar possibles necessitats educatives.
a. Avaluacions psicopedagògiques i altres actuacions realitzades per part dels
professionals de l’EOEP
4.11. Prevenir possibles necessitats educatives.
a. Taller de llenguatge a infantil 3,4 i 5 anys. Els principals objectius dels tallers son
prevenir i detectar possibles dificultats de parla i llenguatge aixi com també estimular la
seva competència lingüística. Els tallers es fan setmanalment, amb una durada de 30
minuts.
4.12. Donar una resposta educativa a tot l’alumnat dins del grup de referència, amb
un suport dins l'aula i sempre amb grups heterogenis.
a. Suport educatiu dins l’aula.

11