ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ

ΘΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΘ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΘΚΗ΢
Βνγαηζηθνύ 7 – 546 22 Θεζζαινλίθε, ηει. 231-229871, θαη ηειενκ.231229861.αξηζκ. πξση. 721.-

Δλ Θεζζαινλίθε ηε 10-12-2016.-

Αηδεζηκνι. Πξωηνπξεζβύηεξνλ
π. Θεόδωξνλ Ζήζελ, Καζεγεηήλ Παλεπηζηεκίνπ
Ιεξόλ κεηνρηαθόλ Ναόλ αγίνπ Αλησλίνπ
Τεο θαζ΄εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο
Δληαύζα
Αηδεζηκνινγηώηαηε,
Γηα ηνπ παξόληνο εκεηέξνπ εγγξάθνπ θαη έρνληεο ππόςε ηαο θαηά
θαηξόλ, σο θαη εζράησο αλαθνξάο ζαο, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, θαη ηα
νκηιίαο
ζαο
ελ
ηε
αηζνύζε
ηνπ
ηεξνύ
κεηνρηαθνύ Νανύ αγίνπ Αλησλίνπ ηεο Ιεξάο Μνλήο αγίαο Θενδώξαο ηεο
θαζ’ εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο, πεξί ζεκάησλ απηνκέλσλ
ηεο
πλεπκαηηθή
δηθαηνδνζίαο
ηνπ Σεπηνύ Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηαξρείνπ, σο επίζεο θαη ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαη δεδνκέλνπ όηη ηαύηα πάληα πξνθαινύλ ηελ
πλεπκαηηθήλ ζύγρπζηλ θαη δηάζηαζηλ ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ πηζηώλ ηνπ
πιεξώκαηνο
ηεο
θαζ’
εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο,
παηξηθώο θαη θαλνληθώο ζαο γλσξίδνκελ ηα θάησζη:
Καηόπηλ ηεο ππν εκεξνκελίαλ 31-3-2008 αηηήζεώο ζαο, θαη ηεο ζρεηηθήο
θαη λνκίκνπ θαλνληθήο δηαδηθαζίαο, απειύζεηε θαλνληθώο εθ ηεο ζέζεώο
ζαο σο θιεξηθνύ ηνπ ζεπηνύ Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηαξρείνπ,
πξνζεπηδεινύληεο ηελ γξακκήλ ηελ νπνίαλ ζα ηεξήζεηε θαηά ηελ
άζθεζηλ ηεο πνηκαληηθήο ζαο επζύλεο, θαη ελ ζπλερεία δηα ηνπ ππ’ άξηζκ.

Πξση. 84/1-4-2008 θαλνληθνύ απνιπηεξίνπ γξάκκαηνο ζπκπεξηειήθζεηε
εηο ηνλ ηεξόλ θιήξνλ ηεο θαζ’ εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο, σο άκηζζνο
θιεξηθόο απηήο.
Καηόπηλ παξαθιήζεώο ζαο, ζαο παξερσξήζακελ πξνζσξηλώο ην
ζπζηαζηήξηνλ ηνπ
ηεξνύ
κεηνρηαθνύ Νανύ ηνπ
αγίνπ Αλησλίνπ,
αλήθνληνο εηο ηελ Ιεξάλ Μνλήλ ηεο αγίαο Θενδώξαο δηα λα ηειήηε
ηελ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ θαζ’ εθάζηελ Κπξηαθήλ θαη λα νκηιήηε πξνο ην
εθθιεζίαζκα δηα ηελ πλεπκαηηθήλ νηθνδνκήλ απηνύ θαη πξνο ζσηεξίαλ
ςπρώλ.
Δπίζεο, δηαπηζηνύκελ εζράησο, θαη δε πξν θαη κεηά ηελ ζύγθιεζηλ
ηεοΜεγάιεο ελ Κξήηε ζπλειζνύζεο Ιεξάο Σπλόδνπ ηεο Οξζνδόμνπ Δθθι
εζίαο, σο θαη αλαγξάθεηαη αλσηέξσ, ηελ αλαθνξάλ ζαο θαηά ηαο νκηιίαο
ζαο
θαη
κάιηζηα
κέζσ
ηνπ
δηαδηθηύνπ
εηο
ελεξγείαο
ηνπ Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηαξρείνπ θαη
εηέξσλ Παηξηαξρείσλ θαη Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ,
σο
θαη
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
Δπί ηνύηνηο, παηξηθώο ζαο εθηζηώκελ ηελ πξνζνρήλ όπωο ηνπ ινηπνύ,
κε ζεβαζκόλ πξνο ηελ θαλνληθόηεηα θαη ηελ αγηόηεηα ηεο θαη’
αλαηνιάο Οξζνδόμνπ, Μηάο, Αγίαο, Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο
Εθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνύ θαη ηελ λνκηκόηεηα ηεο ηνπηθήο Δηνηθνύζεο
Εθθιεζίαο, εηο ελ θαη αλήθεηε θαλνληθώο, παύζεηε λα πξνβαίλεηε εηο
ζθαλδαιηζκόλ ηωλ ζπλεηδήζεωλ ηωλ πηζηώλ θαη εηο πξόθιεζηλ δηα
ηελ δεκηνπξγίαλ «απνηεηρίζεωλ», «ζρηζκάηωλ» θαη «αληαξζηώλ»,
δεδνκέλνπ όηη ην ηνηνύηνλ ηπγράλεη αληηθαλνληθόλ θαη
εθθιεζηνινγηθώο απαξάδεθηνλ.
Δπρέηεο
Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΘΣΗ΢
Ο ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΘΚΗ΢ ΑΝΘΘΜΟ΢

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΘΕΡΑ

ΜΗΣΡΟΠΟΛΘ΢

ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΘΚΗ΢

Βνγαηζηθνύ 7 – 546 22 Θεζζαινλίθε, ηει. 231-229871, θαη ηειενκ.231229861.αξηζκ. πξση. 722.-

Δλ Θεζζαινλίθε ηε 10-12-2016.-

Αηδεζηκνι. Πξωηνπξεζβύηεξνλ
π. Νηθόιανλ Μαλώιελ, Εθεκέξηνλ
Ιεξνύ Νανύ αγίνπ Σππξίδσλνο Τξηαλδξίαο
ηεο θαζ’ εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο
Δληαύζα
Αηδεζηκνινγηώηαηε,
Έρνληεο ππ’ όςεη, ηαο θαηά θαηξνύο αιιά θαη πξνζθάηνπο αλαθνξάο ζαο,
θαη ηαο νκηιίαο ζαο, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, εηο ηνπο ηζηνηόπνπο
katanixis.blogspot.gr θαη katihisis.blogspot.gr πεξί ζεκάησλ απηνκέλσλ
ηεο
πλεπκαηηθήο
δηθαηνδνζίαο
ηνπ
Σεπηνύ
Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηαξρείνπ, εηέξσλ Παηξηαξρείσλ σο επίζεο θαη
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαη όηη θαηά ην Σάββαηνλ 3ελ Γεθεκβξίνπ
2016 απεπζύλαηε αληηθαλνληθώο, «Αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνλ
Μαθαξηώηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θ. Ιεξώλπκν γηα ην ςεπδέο Γειηίν
Τύπνπ ηεο Ιεξάο Σπλόδνπ» παξαζεσξνύληεο κε ηξόπνλ αληηθαλνληθόλ
ηελ νηθείαλ ζαο εθθιεζηαζηηθήλ αξρήλ, θαη ελ πξνθεηκέλσ ηελΙεξάλ
Μεηξόπνιηλ Θεζζαινλίθεο, εηο ελ θαη αλήθεηε θαλνληθώο θαη
νπζηαζηηθώο σο θιεξηθόο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνύ,
δεδνκέλνπ δε όηη ηαύηα πάληα πξνθαινύλ ηελ πλεπκαηηθήλ ζύγρπζηλ θαη
δηάζηαζηλ ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ πηζηώλ ηνπ πιεξώκαηνο ηεο θαζ΄
εκάο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο, παηξηθώο ζαο γλσξίδνκελ ηα
θάησζη:

Γηά ηεο ππ’ αξηζκ. 2195/1001/14-5-2015 Απνθάζεσο ηεο Ιεξάο
Σπλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κεηαηέζεηε
εηο
ηνλ
ηεξόλ Ναόλ αγίνπΣππξίδσλνο
Τξηαλδξίαο ηεο
θαζ’
εκάο Ιεξάο
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 196/2-42015 εκεηέξαο αηηήζεσο. Η ελ ιόγσ κεηάζεζή ζαο σο αλαθέξεηαη,
κεηαμύ ησλ άιισλ, εηο ηελ ζρεηηθήλ Σπλνδηθήλ Απόθαζηλ εγέλεην
θαη «…πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο εηξήλεο ελ ηε ελνξία Πξνθήηνπ Ηιία
άλσ πόιεσο Θεζζαινλίθεο, πξνο θαηαζίγαζηλ θαη πεξεηαίξσ απνηξνπήλ
ηεο δεκηνπξγίαο θαηξηαζηηθώλ θαηλνκέλσλ, πξνο αλάπαπζηλ ηνπ
εκεηέξνπ ινγηζκνύ ελ ηε ελνξία εκώλ… αιιά θαη έλεθα ηεο παηξηθήο
θαη πξνζηαηεπηηθήο κεξίκλεο ηνπ Σεβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ
Θεζζαινλίθεο θ. Αλζίκνπ, κε επηζπκνύληνο ηελ θίλεζηλ θαζ΄πκώλ
θαλνληθήο δηαδηθαζίαο, αιι’ επηδηώθνληνο ηελ πξνζηαζίαλ ηεο ελόηεηνο
εληόο ηεο ελνξίαο ηνπ πξνθήηνπ Ηιία άλσ πόιεσο, σο θαη ηεο ηεξαηηθήο
ππνζηάζεσο πκώλ, νπ κελ αιιά θαη ηελ πκεηέξαλ πλεπκαηηθήλ αλέιημηλ
θαη σξίκαλζηλ».
Γηά ησλ ππ’ αξηζκ. 784/20-11-2015 θαη 923/31-12-2015 εκεηέξσλ
εγγξάθσλ απνζηαιιέλησλ πξνο πκάο θαη ερόλησλ πιήξε ζρέζηλ κε ηελ
εζράησο πξνβαιινκέλελ δηά ηνπ δηαδηθηύνπ ζπκπεξηθνξάλ ζαο, ζάο
θαηεγξάςακελ παηξηθώο θαη θαη’ νηθνλνκίαλ ηαο ζπκβνπιάο θαη ηαο
παξαηλέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ είρεηε θαη έρεηε ηελ δπλαηόηεηα
θαηαιιαγήο θαη εηξελεύζεσο πξνο νηθνδνκήλ ησλ ελνξηηώλ ζαο.
Γηά ηεο ππό εκεξνκελίαλ 13-1-2016 επηζηνιήο ζαο, απεπζπλόκελεο πξνο
ηνλ νηθείνλ Μεηξνπνιίηελ ζαο, εθθξάδεηε αδπλακίαλ αληηιήςεσο ηνπ
αθξηβνύο πεξηερνκέλνπ ηνπ θεξνκέλνπ θαζ’ πκώλ πεηζαξρηθνύ
παξαπηώκαηνο θαη παξαθαιείηε λα ζαο δηεπθξηλήζσκελ ζρεηηθώο πξνο
θαηαλόεζηλ θαη ζπκκόξθσζίλ ζαο ηα όζα δηά ησλ σο άλσ εκεηέξσλ
εγγξάθσλ ζαο γλσξίδνκελ. Δηο ηελ ελ ιόγσ επηζηνιήλ ζαο δελ ζάο
απεζηείιιακελ ζρεηηθήλ απάληεζηλ θξίλνληεο ηνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη
ηνύο ζπιινγηζκνύο ζαο αηπρείο, νη νπνίνη κάιηζηα θαηαδεηθλύνπλ ηελ εθ
κέξνπο ζαο έιιεηςηλ δηαζέζεσο πξνο θαηαλόεζηλ ησλ πθ’ εκώλ
γξαθνκέλσλ.
Αλακέλνληεο άρξη ηνύδε ηελ ηνηαύηελ πθ’ πκώλ ζπκκόξθσζηλ θαη
επαλαθνξάλ εηο ηελ θαλνληθήλ ηάμηλ ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο καο,
δηαπηζηνύκελ, δπζηπρώο, όηη ζπλερώο εκθαλίδεηαη εηο ηνπο ηζηνηόπνπο
katanixis.blogspot.gr θαη katihisis.blogspot.gr ε ςεπδεζηάηε είδεζηο

βξίζνπζα αλαθξηβεηώλ θαη ζπθνθαληηθώλ αλαθνξώλ όηη «Με λέα,
πξόζθαηε εληνιή (20-11-2015), ν κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο,
απαγνξεύεη εθ λένπ θαη ζηελ ελνξία ηνπ αγίνπ Σππξίδσλνο λα Οκηιεί ν π.
Νηθόιανο!!! Κξίλεηαη σο επηθίλδπλνο!!! Ο π. Νηθόιανο Μαλώιεο,
εθεκέξηνο ηνπ ηεξνύ βπδαληηλνύ λανύ Πξνθήηνπ Ηιηνύ Θεζζαινλίθεο
επί 26 έηε, γηα ιόγνπο Πίζηεσο (σο γλσζηόλ ν π. Νηθόιανο δίλεη κεγάιεο
κάρεο ελαληίνλ ηεο παλαίξεζεο ηνπ Οηθνπκεληζκνύ πνπ έρεη αιώζεη ηα
πςειά θιηκάθηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο εγεζίαο), από ηηο 21 Μαῒνπ
2015, κεηαηέζεθε αλαγθαζηηθά, κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Ιεξάο
Σπλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαηόπηλ αηηήκαηνο
ηνπ κεηξνπνιίηνπ Θεζζαινλίθεο θ. Αλζίκνπ, θαη ηελ απόθαζε ηνπ
ηειεπηαίνπ, ζηνλ ηεξό λαό Αγίνπ Σππξίδσλνο Τξηαλδξίαο. Σηε λέα ηνπ
ελνξία ν π. Νηθόιανο, παξά ηηο ζπλερηδόκελεο απεηιέο θαη ηνπο
εθθνβηζκνύο, ζπλερίδεη
αθάζεθηνο ην
αληηνηθνπκεληζηηθό
θαη
αληηαηξεηηθό ηνπ έξγν θαζώο θαη ηελ ελ γέλεη πλεπκαηηθή ηνπ
δξαζηεξηόηεηα», ελώ ελ ηνηο πξάγκαζηλ θαζίζηαηαη παζηθαλέο όηη
νκηιείηε ηδησηηθώο θαη δεκνζίσο, θεξύηηεηε θαη αξζξνγξαθείηε ελ πιήξεη
ειεπζεξία.
Ωζαύησο, θαζίζηαηαη γλσζηόλ, όηη έλεθα ησλ νκηιηώλ θαη ησλ άξζξσλ
ζαο εηο ην δηαδίθηπνλ θαη εηο ηνπο σο άλσ ηζηνηόπνπο, πξνθαιείηε
δπζηπρώο θαη πάιηλ ηελ αλαγξαθήλ αλνηθείσλ, αλαξκόζησλ θαη ρπδαίσλ
ζρνιίσλ όπσο π.ρ.«…λα μέξεηο θαη ηνύην όκσο αλ ζπιιεηηνπξγήζεηο
κεζαύξην κε ηνλ αθαηαλόκαζην, ζα καο απνγνεηεύζεηο…» ή «…δελ
ρξεηάδεζαη ηδηαίηεξε επινγία από θαλέλαλ! Πξώηα απ’ όια κελ
μαλακλεκνλεύζεηο ηνλ Άλζηκν Θεζζαινλίθεο. Τόηε λα δεηο ράξηλ Κπξίνπ
πνπ ζα ιάβεηο!».
Τέινο, εηο ηελ ελ ιόγω αλνηθηήλ επηζηνιήλ ζαο δηράδεηε θαη
ζθαλδαιίδεηε ηνπο ρξηζηηαλνύο κε ηα παξαθάηω: «Γηα καο όινπο ηνπο
παξαδνζηαθνύο πηζηνύο, δε ζα κέλεη, παξά ε κόλε δηέμνδνο, ε ηειεπηαία
καο δπλαηόηεηα επινγεκέλεο αληίδξαζεο, ε δηαθνπή ηνπ κλεκνζύλνπ
όζσλ ηεξαξρώλ θαη παηξηαξρώλ ζα δερηνύλ ηηο απνθάζεηο ηεο Κξήηεο.
Χηιηάδεο θιεξηθνί θαη κνλαρνί, πιήζνο ιανύ, ζα νδεγεζνύκε ζηελ
απνηείρηζε θαη ηόηε ζα είλαη πνιύ αξγά...».
Δλ ζπλερεία ησλ αλσηέξσ δηαπηζηνύκελ εζράησο, θαη δε, πξν θαη κεηά
ηελ ζύγθιεζηλ ηεο Μεγάιεο ελ Κξήηε ζπλειζνύζεο Ιεξάο Σπλόδνπ ηεο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, ηελ αλαθνξάλ ζαο θαηά ηαο νκηιίαο ζαο θαη

κάιηζηα
κέζσ
ηνπ
δηαδηθηύνπ
ηνπ Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηαξρείνπ θαη
Παηξηαξρείσλ θαη Οξζνδόμσλ
Δθθιεζηώλ,
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.

εηο

ελεξγείαο
εηέξσλ
σο
θαη

Επί ηνύηνηο, παηξηθώο ζαο εθηζηώκελ ηελ πξνζνρήλ, δηά ηειεπηαίαλ
θνξάλ, όπσο ηνπ ινηπνύ, κε ζεβαζκόλ πξνο ηελ θαλνληθόηεηα θαη ηελ
αγηόηεηα ηεο θαη’ αλαηνιάο Οξζνδόμνπ, Μηάο, Αγίαο, Καζνιηθήο θαη
Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνύ θαη ηελ λνκηκόηεηα ηεο
ηνπηθήο Γηνηθνύζεο Δθθιεζίαο, εηο ελ θαη αλήθεηε θαλνληθώο, παύζεηε
λα πξνβαίλεηε εηο ζθαλδαιηζκόλ ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ πηζηώλ θαη εηο
πξόθιεζηλ
δηά
ηελ
δεκηνπξγίαλ
«απνηεηρίζεσλ», «ζρηζκάησλ» θαη «αληαξζηώλ», δεδνκέλνπ όηη ην
ηνηνύηνλ ηπγράλεη αληηθαλνληθόλ θαη εθθιεζηνινγηθώο απαξάδεθηνλ.
Δπρέηεο
Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΘΣΗ΢
Ο ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΘΚΗ΢ ΑΝΘΘΜΟ΢