Uoiun ^u¡n]u

V O J N I Q K I C A R E V I
Tabela 1.
Broj Ime Godina
01. ^uicn:nn 2S¯ – 2SS
02. Io¡zn]un I 2SS
03. Io¡zn]un II 2SS
04. Ivnn]on 2SS
05. Iuaonn 2SS
06. Io¡zn]un III 2SS – 211
07. +nann ·¡unnn 211 – 219
08. +nann (^auln) 217 – 219
09. 1onn]o '¡u]un 219 – 2¯l
10. Ioavcnnu] 2¯l
11. Xocfnan]un 2¯l
12. '¡ooonn]un Iua 2¯l – 2¯S
13. I:nan]o I:nan]un 2¯S
14. Iuao¡n]un 2¯S – 26u
15. Iuan]on 2¯S – 26S
16. !auvzn]o II Iofcin 26S – 27u
17. !nnnfna 27u
18. ·v¡oan]un 27u – 27¯
19. 'unnf 27¯ – 276
20. +ao¡n]un 276
21. ^u¡io ·v¡oan]o I¡oo 276 – 2S2
22. ^u¡io ·v¡oan]o !u¡ 2S2 – 2SS
23. Hv:o¡n]un 2SS – 2S1
24. !u¡nnuf 2SS – 2S¯
– 1 –
PERIOD VOJNIQKIH CAREVA
Izvori
O no¡nozv no]nnuinx nu¡onu iofono zu no:u:o cun¡o:onnx n:no¡u. n:v:on
Xo¡ozn]unonoi cnncu Istorija Carstva posle smrti Marka Aurelija n fo zo 2SS.
ioznno. Humo no:nununjo onoi no¡nozu viaunno: co :ucnnnu nu cnozouuncfnn:u
nu¡cinx nnnofonncu cuuvnunnx v :on¡nn Scriptores Historiae Augustae. .on¡iu ]o
nucfuau v n¡o:o 1noiaonn]unu n !oncfunfnnu n n¡unn nonoz njonoi nucfuniu zunuc
nn]o no:nuf. ¹nnofonncn n¡ozcfunlju]v cno] unnjonnnu n ¢ninn]o. Hunoion. io-
¡ncnn cv n n:nozn onnx cnncu io]n cv v :olvn¡o:onv n:ivoljonn.
Maksimin (235 - 238)
Poreklo. Karijera do izbora za cara
Iu] Jvan]o ^uicn:nn Io¡ nofnnuo ]o n: ]ozno coljuuio no¡oznno v '¡ui-
n]n. Onuiun :uiljvuui n:nozon ]o nu ocnonv unnjonnno zu ]o ^uicn:nn ono no:nuf
no nuzn:iv '¡uuunnn. Hunuaocf. o njoiono] iu¡n]o¡n zo n:oo¡u :u nu¡u :uao
:nu:o. Io¡onufno ]o v :auzocfn ono nucfn¡ n v ]ozno: :u nuc nono:nufo: f¡onvfiv
¡oi¡vfonun ]o v ¡ozono ¡n:cio ionjnno. Hun¡ozonuo ]o v no]no] cavnon n v n¡o:o
noxozu nu Io¡:unn]v 2S1/2S¯. onau :v ]o nono¡onu ooviu nonnx ¡oi¡vfu. Io
cno] n¡nannn vuocfnonuo ]o v :uno¡n v io]o] ]o von]on ·aoicunzu¡. Ioznno 2S¯.
nunoncin ¡oi¡vfn no:z¡unnan cv iu iuo ¡n:cioi nu¡u.
Maksimin — car
^uicn:nn ]o n¡nn ¡n:cin nu¡ io]n ]o nofnnuo n: ¡ozonu oonunnx no]nniu.
n¡nn oz nn:u f:n. no]nnuinx nu¡onu io]n !o vn¡unljufn In:o: v nu¡oznnx nozocof
ioznnu. Ycaoz cfuannx c:onu nu n¡ocfoav. iuo n cnoljnnx n¡nfncuiu. onu] no¡noz
v ncfo¡n]n ]o no:nuf iuo no¡noz i¡n:o III noiu.
Iocfunmn nu¡. ^uicn:nn ]o nono!uo naufv no]nnnn:u n ooiufo ]o zu¡onuo. C
z¡vio cf¡uno. nozno ]o n:¡u:nfo unfnconufo¡civ noanfniv. Hn]o co f¡vzno zu
nocofn In:. nnfn zu Conuf nofn¡zn njoion n:oo¡ :u nu¡u. 1u on ooo:oozno c¡oz-
cfnu c:unjno ]o ¡ucxozo nu ¡n:cio i¡uluncfno. ion¢ncionuo ]o ¡n:nnno x¡u:onu
n nu:ofnvo ]o nncoio no¡o:o i¡uzonn:u.
Ustanak u Africi
Ioznno 2S7. v n¡onnnnn]n ·¢¡nnn :auzn!n n: ooiufnx ¢u:nan]u o¡iu-
nn:onuan cv noovnv n¡ofnn n¡oiv¡ufo¡u n¡onnnnn]o. io]n ]o :o:ljv oocnomfozno
nljuuiuo. Iomfo ]o n¡oiv¡ufo¡ von]on. :uno¡onnnn iuo nonoi nu¡u no:z¡unlju]v
nu:ocnniu n¡onnnnn]o Io¡zn]unu. Io¡zn]un. io]n ]o fuzu n:uo Su ioznnu. n¡nxnu-
fno co uucfn. u cnoi cnnu n:ononuo :u cunauzu¡u. ^olvfn:. nu:ocnni Hv:nzn]o
io]n ]o ocfuo no¡un ^uicn:nnv. o¡iunn:v]o noxoz nu ·¢¡niv. Io¡zn]un ]o v cvc-
¡of non¡n]ufoljv nocauo cnoi cnnu. Y onnn zo io]o ]o zomao :auzn Io¡zn]un ]o
n¡of¡noo no¡u: n n:ivono nnnof. Cu:nunmn :u no¡u:. cfu¡n]n Io¡zn]un co ooocno.
Reakcija u Rimu
!uzu ]o zo:nuo :u n¡oiaumonjo Io¡zn]unu :u nu¡ono. Conuf ]o oo]unno zu
]o ^uicn:nn cn¡invf n nofn¡zno ]o n:oo¡ Io¡zn]unu. .ufn:. oo¡u:v]o no!o oz
2u ion:vau¡u c nnljo: ozo¡uno :o:ljo. Cu:nunmn :u ono. ioznno 2SS. ^uicn:nn
o¡iunn:v]o noxoz nu Ifuan]v. u :uvcfunno co n¡nanio: oncuzo ·innao]o. !uzu ]o
v In: cfniau nocf o c:¡fn Io¡zn]unu. Conuf oz znuzocofo¡nno ion:vau¡u on¡u
– 2 –
zno]nnv iuo nono ¡n:cio nu¡ono — Ivnn]onu n Iuaonnu. Ivnn]on nn]o nofnnuo
n: viaozno no¡oznno. uan co cu: ncfuiuo iuo conufo¡ n v n¡o:o n:oo¡u :u nu¡u
cavnno ]o iuo n¡o¢oif n¡ofo¡n]u. Hn on nn Iuaonn nncv n:uan zono. Conuf
]o Iuaonnv nono¡no vn¡unv nuz :o:ljo:. zoi ]o Ivnn]on n:uo :uzufui i¡onvfn v
cvc¡of ^uicn:nnv. ^olvfn:. :noin nncv onan :uzonoljnn n:oo¡o: Ivnn]onu :u
iaunnoio:unzv]v!oi n :uxfonuan cv zu non nu¡ nocfuno vnvi nozunno n¡o:nnvaoi
Io¡zn]unu. !o:n¡o:nc ]o nulon. Ivnn]on ocfu]o nu¡. uan nocnnjv]o Io¡zn]unonoi
vnviu n zu]o :v fnfvav Io:u¡. ^uan nofo: v:n:u n:o Io¡zn]un III.
Y Iunonn Ivnn]on n¡n:u nocf o c:¡fn ^uicn:nnu. Hun:o. oncuzu ·innao]o co
ofoiau. no]nnnn cv cfuan iauzonufn n cnn:o onn:o no:uzonoljnn o¡iunn:v]v :uno¡v
n von]u]v ^uicn:nnu. Ivnn]on ]o nonv¡no v ·innao]v. ¡ucnvcfno ^uicn:nnono
f¡vno n v f¡n]v:¢v co n¡ufno v In:. ·an nn njoionu caunu nn]o onau zvioi noiu.
Yon]on ]o. iuo n Iuaonn v :uno¡n n¡ofo¡n]ununu. Hon nu¡ nocfu]o Io¡zn]un III.
Gordijan III (238 - 244)
Okolnosti dolaska na vlast
Io¡zn]un III ono ]o vnvi Io¡zn]unu. nu:ocnniu n¡onnnnn]o ·¢¡nio. io]n
]o iuo ¡n:cin nu¡ no:z¡unljon 2S7. ioznno. u un]n ]o n:oo¡ Conuf nofn¡zno 2SS.
ioznno. Io c:¡fn Io¡zn]unu. ¡n:cin nu¡onn nocfu]v Ivnn]on n Iuaonn. Ivnn]on
]o nocnnno Io¡zn]unonoi vnviu n zuo :v fnfvav Io:u¡u. Io c:¡fn Iuaonnu n
Ivnn]onu (2SS) ]oznnn iocnozu¡ In:u ocfu]o Io¡zn]un III.
Y n¡o:o iuzu ]o nucaozno n¡ocfo. Io¡zn]un ]o ono :uaoaofun. nu v n¡no n¡o:o
nauzu no!o oz 2u. 1o 21l. ioznno :nufun vfnnu] v z¡nunno] vn¡unn n:uo ]o
n¡o¢oif n¡ofo¡n]u Cuonn ·innau 'n:ocnfo]. On ]o uui vcnoo zu cno]v !o¡iv
'¡uninnav vzu :u nu¡u.
Spoljna politika
Iauzv Io¡zn]unu III oooaonnau cv cfuanu ¡ufonunju. ^o¡uo co cvounfn
cu io¡:uncin: nao:onn:u nu cono¡v. iuo n cu ]oznn: vcfunio: v ·¢¡nnn. io]n
]o vivmno ozunn nu:ocnni ^un¡ofunn]o. Onn zoiulu]n ci¡ofuan cv nunnjv nu¡u
cu Icfoiu. mfo ]o :nuo zu ncio¡ncfn cucunnzcin i¡ulj ·¡zumn¡. Ioznno 2SS.
onu] Io¡cn]unun :uv:n:u Hn:nonc. u nofo: n Xuf¡v. Iomfo ]o n¡o:nnvo 21l. nu
n¡ocfoav iu ]o nucaozno Uunv¡ I. O no¡nozv nauzunnno Uunv¡u I nu Icfoiv no
cnozouo cu:o ¡n:cin n:no¡n. no! n ]ozun no¡cn]cin Res Gestae Divi Saporis.
Yun¡cfnnmn cno]v naucf. Io¡zn]un ]o ono v :oiv!nocfn foi 212. o¡iunn:onufn
noxoz nu Icfoi. Iuf ]o f¡u]uo io]nx f¡n ioznno. ·:n]un ^u¡noann fn¡zn zu
]o Io¡zn]un nunoo iufucf¡o¢uaun no¡u: Io¡cn]unnn:u ioz Iocunnu. ^olvfn:.
vo¡:o nofo:. nozuaoio oz !focn¢onu nofncnvo iu ]o Uunv¡ I. io]n onv nooozv v
cno]o] uvfoonoi¡u¢n]n caunn iuo ozavuv]v!v. Ho:uzonoljnn iu:nunjo:. no]nnnn.
nozcfuinvfn oz n¡o¢oifu n¡ofo¡n]u +nannu. o¡iunn:v]v :uno¡v n von]u]v Io¡zn-
]unu (211). Hu¡unno. non nu¡ nocfu]o +nann.
Filip Arapin (244 - 249)
Izvori
O nnnofv n zoaufnocfn Iu]u Jvan]u +nannu. v anfo¡ufv¡n no:nuf iuo
+nann ·¡unnn. cnozouo Historiae Augustae. Res Gestae Divi Saporis. 13. Sibilino
proroqanstvo. iuo n n:nozn n:ivoljonnx cnncu.
– 3 –
Poreklo
Iu] Jvan]o +nann nofnnuo ]o n: Iuanao]o. Iomfo ]o ono no:nuf noz
nuzn:io: ·¡unnn no¡v]o co zu ]o nofnnuo n: ]oznoi :ocfu v Iuanao]n v io:o
co iono¡no u¡uncin ]o:ni. ^olvfn:. v ]vnnou¡uncin: nufnncn:u. iuo n onn: n:
n¡o:onu n¡o¡oiu ^vxu:ozu. fo¡:nn ·¡unnn co io¡ncfn zu o:nuun oozvnnu. ^uao
]o no¡onufno zu ]o +nann no¡oiao: ono oozvnn. nu¡ounfo nomfo co v cnncv 13.
Sibilino proroqanstvo no:nnjo iuo +nann Cn¡n]un. u no iuo +nann ·¡unnn. Io
cno] n¡nannn. +nann ]o nofnnuo n: viaozno n ooiufo no¡oznno v Iuanao]n. io]u
]o v ]ozno: f¡onvfiv ¡o:unn:onunu. Io:unn:onunu ]o v no¡nozv n¡o 2l2.. n¡o oo-
]uno !u¡uiuannoi oznifu. Hun:o. onn io]n cv i¡ulunciu n¡unu zoonan no:onvfn:
oznifo: v iaunno: cv v:n:uan n:o ^u¡io ·v¡oan]o v uucf nu¡u.
Okolnosti dolaska na vlast
.uxnuljv]v!n :uauiunjv cnoiu o¡ufu I¡nciu. +nann ·¡unnn 21S. ioznno
nocfu]o n¡o¢oif n¡ofo¡n]u. Hun:o. I¡nci co ncfuiuo iuo no]cionolu v n¡o:o
^uicn:nnu. Y no¡nozv oz 21u. zo 212. vn¡unlju!o n¡onnnnn]o: ^oconofu:n-
]o:. Hunoion nocfu]o n¡o¢oif n¡ofo¡n]u n no c:¡fn ioaoio 'n:ocnfo]u noaonu]
n¡o¢oifu cuuvnuo ]o :u +nannu.
+nann ]o n¡ufno ¡n:cioi nu¡u v noxozv n¡ofnn Cucunnzu. Io¡v]o co zu ]o vuocfno-
nuo v :uno¡n v io]o] ]o von]on Io¡zn]un III. ovzv!n zu ]o oz:ux nofo: n:ononun
:u nu¡u (211). Info¡ocunfno. on nn]o n¡oiaoo co!unjo nu cnoi n¡ofxoznniu. no!
iu ]o zon¢nionuo. Ozavuno ]o zu co mfo n¡o n¡ufn v In: n fu:o vun¡cfn cno]
noaonu]. Cfoiu on ciaunu :n¡ cu cucunnzcin: i¡uljo: Uunv¡o: I. Iaufno :v ]o
¯uu uuu zonu¡u. u oouno:uo co n nu nau!unjo ioznmnjo cv:o. Cnoi o¡ufu I¡nciu
ocfunno ]o iuo nuz:o¡nniu Icfoiu n zuo :v nooonunv fnfvav rector orientis.
Rim
+nann ·¡unnn ]o noioanio ioznnu ocfuo v In:v. Ioznno 217. o¡iunn-
:onuo ]o cnouunocf v uucf l uuu ioznnu oz ocnnnunju i¡uzu. Cno:o cnnv zuo ]o
fnfvav Io:u¡u.
+nann ]o ono n:v:ofno f¡noljnn n¡o:u x¡nm!unn:u. fo cv iucnn]n nncnn n:uan
oonuu] fn¡znfn iuio ]o on nunozno ono x¡nm!unnn.
Pobuna na Dunavu
Ioznno 21S. noovnnao cv co f¡vno nu 1vnunv n iuo nonoi nu¡u no:z¡unnao
Iuiufnu. 'o: n¡nanio: uui ]o ionun nonun cu n¡ozcfuno: Io:o Ifo¡no n nufnnco:
1001. godina. Io¡onufno cv vcfunnnn noaoan o:nuunfn nouofui nono o¡o. iuo n
no:z¡unnfn nonoi nu¡u. +nann ·¡unnn. nnzno ¡u:ouu¡un. n:¡ununu cn¡o:nocf
zu uoznnn¡u. Y ono:o iu cn¡ouunu n¡o¢oif n¡ofo¡n]u 1onn]o. 1onn]o c no]cio:
nocauf v cvc¡of Iuiufn]v. !uio co no! oz 219. nonono iv]o +nannon nonun.
zo:noljono ]o n¡ofnocfunnfn zu ]o 1onn]o n:uo vcnoxu v oo¡on n¡ofnn vcfunniu.
^olvfn:. cuzu noooznnuio f¡vno no:z¡unlju]v 1onn]u iuo nu¡u. On n¡nxnufu onv
uucf n o¡iunn:v]o noxoz nu Ifuan]v. +nann :v ]o i¡onvo v cvc¡of. zoi ]o cnoi
cnnu ocfunno v In:v. 1o ozavuv]v!o onfio n::olv 1onn]u n +nannu zoau:n ioz
Io¡ono. +nann ]o n¡ofnoo no¡u: n n:ivono nnnof. u njoion cnn ]o noivoljon v
In:v. 1onn]o ocfu]o ]oznnn iocnozu¡ In:u.
– 4 –
Decije Trajan (249 - 251)
Poreklo. Karijera do izbora za cara
Iu] ^ocn]o 1onn]o nofnnuo ]o n: Cn¡:nv:u nu 1vnunv. Incoio z¡nunno
noaonu]o :uv:n:uo ]o noz ·aoicunz¡o: Cono¡o: n ^uicn:nno:. Ino ]o ion:va
cv¢oifvc (2S¯). nu:ocnni v 1onjo] ^o:n]n. nu:ocnni 'u¡uioncio Ununn]o (2SS)
n n¡o¢oif n¡ofo¡n]u (21S). Ioznno 219. no nuaoiv +nannu ·¡unnnu vivmno ]o
Iuiufn]on vcfunui. Icfo ioznno f¡vno cv iu no:z¡unnao iuo nu¡u n nomfo ]o
no¡u:no +nannu ioz Io¡ono. ocfu]o ]oznnn iocnozu¡ In:u.
Decije — car
Conuf ]o nofn¡zno n:oo¡ 1onn]u :u nu¡u. u on ]o fonno zu oononn noiuzu-
mnjv ¡n:civ n¡annv n :o¡ua. Hu¡ozno ]o zu cnn cfunonnnnn nu¡cfnu. uui n
x¡nm!unn. nciu:v]v nouucf cfu¡n: ¡n:cin: oonuncfnn:u. Conuf :v ]o nuzonvo
n:o '¡u]un :ooi njoiono no]no cauno.
Rat protiv Gota (251)
Y foiv cno]o nauzo 1onn]o co :o¡uo cvounfn cu Iofn:u. Hun:o. ncio-
¡ncfnnmn vnvf¡umnjo no:n¡o v Iu¡cfnv. Iofn n¡oau:o 1vnun n n¡ozn¡v nu fo¡-
nfo¡n]v ^o:n]o. Oncoan cv +nannolj. i¡uz v '¡uin]n. Info¡ocunfno. v fo n¡o:o
nu:ocnni ^uiozonn]o I¡nci no:z¡unljon ]o iuo nu¡ n on no:uno Iofn:u v ¡ufv
n¡ofnn 1onn]u. 1onn]o o¡iunn:v]o ]ozun noxoz nu cono¡. 1o ozavuv]v!o onfio
n::olv 1onn]u n Iofu zo!n !o ioz ·o¡nfu nu 1vnunv. iuzu ]o nu¡ n¡ofnoo no¡u:
n n:ivono nnnof. 'o: n¡nanio: noinnvo ]o n njoion cnn Ioavcn]un. zoi ]o :auln
Xocfnan]un ocfuo v In:v.
Trebonijan Gal (251 - 253). Emilije Emilijan (253)
Ioznno 2¯l. v onnn ioz ·o¡nfu. u io]u ]o nolonu n::olv In:ljunu n
Iofu. noinnvo ]o ¡n:cin nu¡ 1onn]o '¡u]un. 'o: n¡nanio: nnnof ]o n:ivono
n njoion cfu¡n]n cnn Ioavcn]un. I¡onnnoao f¡vno iuo nonoi nu¡u n:uo¡uao cv
'¡ooonn]unu Iuau. O ono:o uonoiv zo n:oo¡u :u nu¡u no :nu:o nnmfu. n:v:on zu ]o
ono nu:ocnni ^o:n]o. Conuf ]o nofn¡zno n:oo¡ no]cio. Info¡ocunfno. '¡ooonn]un
nn]o zuo zu co noivon :auln 1onn]on cnn Xocfnan]un. no! iu ]o vunnno cunauzu¡o:
:u]ozno cu cno]n: cnno:. ·an foi aofu Xocfnan]un v:n¡o. Joznn fn¡zo oz ivio.
zoi z¡vin c:uf¡u]v zu iu ]o '¡ooonn]un vono.
!uo n njoion n¡ofxoznni. '¡ooonn]un co cvouno cu iofcio: onucnom!v. Ioznno
2¯S. nu:ocnni 1onjo ^o:n]o I:nan]o I:nan]un nofncnvo ]o vljo:o cu Iuaiunu.
Njoiono f¡vno no:z¡unnao cv iu iuo nu¡u. I:nan]un co n¡nxnufno :nunju n o¡iu-
nn:onuo noxoz nu Ifuan]v. '¡ooonn]un ]oznoi conufo¡u no n:onv Iuao¡n]un muljo
v Io¡:unn]v zu zonozo no:o!. u cu: i¡o!o v cvc¡of non¡n]ufoljv. ^olvfn:. v
ozavuv]v!o: f¡onvfiv n:zuan cv iu no]nnnn n on ]o von]on. Joznnn nu¡ ocfu]o
I:nan]un.
O I:nan]v I:nan]unv. iuo n v cavuu]v '¡ooonn]unu. iofono zu no :nu:o
nnmfu. Io¡oiao: ]o ono noizo n: cono¡no ·¢¡nio. u v n¡o:o '¡ooonn]unu numuo
co nu noaonu]v nu:ocnniu 1onjo ^o:n]o. Iocfunmn nu¡. nauzuo ]o io]nx 1 :oconu.
– 5 –
Valerijan (253 - 260)
Okolnosti dolaska na vlast
Ivoan]o ¯nnnnn]o Iuao¡n]un ]o ono ncfuinvfn conufo¡ cnoiu n¡o:onu.
Incoio z¡nunno noaonu]o :uv:n:uo ]o noz Io¡zn]uno: III. 1onn]o: '¡u]uno: n
'¡ooonn]uno: Iuao:. Ioznno 2¯S. '¡ooonn]un Iua nocauo iu ]o v Io¡:unn]v zu
zonozo no:o! ¡uzn oo¡oo n¡ofnn I:nan]u I:nan]unu. io]n co n¡oiaucno nu¡o:.
^olvfn:. Iuao¡n]un nn]o cfniuo nu n¡o:o zu cn¡oun no:uzonoljno no]nnio zu von]v
Iuau n n¡olv nu cf¡unv non¡n]ufolju. C z¡vio cf¡uno. no]ciu v Io¡:unn]n no:-
z¡unnau ]o oum njoiu iuo nonoi nu¡u. Iuao¡n]un co n¡nxnufno uucfn n nofo:
i¡onvo v cvc¡of I:nan]unv. ·an ]o n onu] zonnnoo cvzonnv Iuau — n:zun ]o oz
cno]o no]cio. Cuzu ]oznnn nu¡ ocfu]o Iuao¡n]un.
Progon hrixana
!uo n njoion n¡ofxoznni 1onn]o. Iuao¡n]un nn]o ono nuiaonjon x¡nm!u-
nn:u. O Iuao¡n]unonn: n¡oionn:u cnozoun !nn¡n]un. !nn¡n]un ]o ono n: !u¡fu-
inno. u v :¡oan]n: ioznnu:u n¡oau:n v x¡nm!nucfno. I¡:o ]o nocfuo n¡o:nnfo¡.
u 21S/9. n oncivn v ¡ozno: i¡uzv. Y:¡o ]o :vuonnuio: c:¡!v n¡nanio: ionjonju
x¡nm!unu :u n¡o:o nu¡u Iuao¡n]unu. ozcouonu :v ]o iaunu. Y cno]n: :noioo¡o-
]nn: aufnncin: f¡uifufn:u n nnc:n:u noan ]oznn: zoao: zu o¡unn x¡nm!uncfno.
u z¡vin: zu x¡nm!uno vun¡cfn v njnxono] no¡n.
1
Istok
Ioznno 211. ¡n:cin nu¡ +nann ·¡unnn ciaonno ]o :n¡ cu cucunnzcin:
i¡uljo: Uunv¡o: I. 'o: n¡nanio: :v ]o naufno ¯uu uuu zonu¡u. u oouno:uo co n
nu nau!unjo ioznmnjo cv:o. ^n¡ n::olv In:ljunu n Io¡cn]ununu ouvnun ]o cno
zo 2¯l. ioznno. iuzu cucunnzcin i¡ulj n¡ozn¡o v Jo¡:onn]v n cn¡iunu c naucfn
]o¡:oncioi i¡ulju. Caozo!o ioznno Uunv¡ !o n¡oz¡ofn v Cn¡n]v n :uv:ofn nn:
i¡uzonu. n::olv ocfuanx n ·nfnoxn]v. 1uljn n¡ozo¡ Io¡cn]ununu ono:oiv!n!o
cnomfonni v I:ocn. Y¡unn]o ·nfonnn. ^uzu :n¡ :nunnuno nn]o ono ciaonljon.
no!nx uinn]u no!o onfn cno zo 2¯9. ioznno.
Uo:zocofnx ioznnu III noiu Iofn. n¡onaonnnmn I¡no :o¡o n¡ozn¡v nu fo¡nfo¡n]v
^uao ·:n]o. In:cin nu¡ Iuao¡n]un o¡iunn:v]o ]ozun noxoz nu Icfoi. ^olvfn:.
nn]o co :oiuo cvn¡ocfunnfn non¡n]ufoljv ovzv!n zu co v ¡ozonn:u njoionnx no]nniu
]unnau iviu. I¡naniv ]o ncio¡ncfno cucunnzcin i¡ulj Uunv¡ zu o¡iunn:v]o f¡o!n
n¡ozo¡ nu ¡n:civ fo¡nfo¡n]v. Iomfo :v ]o no]ciu onau ncn¡nonu vcaoz ooaocfn
n iauzn. Iuao¡n]un n:¡ununu cn¡o:nocf zu oz Uunv¡u ivnn :n¡. ^olvfn:. oz
onoiu no oo]umo nnmfu. Iuao¡n]un ]o vcnoo non¡ufnfn ·nfnoxn]v. uan ]o ioz Izoco
ono :u¡ooljon (26u). X¡nm!uncin n:no¡n fn¡zo zu ]o :vuon zo c:¡fn. uan ]o no
cno] n¡nannn n¡o:nnvo n¡n¡ozno: c:¡!v v :u¡ooljonnmfnv.
Galijen (253 - 268)
Okolnosti dolaska na vlast
Ivoan]o ¯nnnnn]o Iuan]on ono ]o cnn ¡n:cioi nu¡u Iuao¡n]unu. u io]n
]o nauzuo oz 2¯S. zo 26u. ioznno. Iocfunmn nu¡. Iuao¡n]un ]o cno: cnnv zuo
fnfvav ·nivcfu n vunnno iu cunauzu¡o:. Y no¡nozv oz 2¯S. zo 2¯6. Iuan]on !o
onfn :uv:of ¡ufonunjn:u nu 1vnunv. n¡ofnn Iofu. Ioznno 2¯6. cno:o cnnv Iuao¡-
n]unv II zuo ]o fnfvav Io:u¡u. Iomfo :v ]o nono¡no ¡uf n¡ofnn Iofu. Iuan]on co
1
V. Buhvald, A. Holveg, O. Princ, Reqnik grqkih i latinskih pisaca antike i srednjeg
veka, Tuskulum leksikon, preveo Albin Vilhar, Beograd 1984, 253.
– 6 –
n¡ufno v In:. Ioznno 2¯7. :u]ozno c ono: n¡mn :nunjo ion:vau. Caozo!o ioznno
Iuao¡n]un II v:n¡o. u Iuan]on fnfvav Io:u¡u cuzu zu]o cno: z¡vio: cnnv Cu-
aonnnv. Y no¡nozv oz 2¯S. zo 2¯9. Iuan]on !o noznfn ¡ufno ono¡unn]o nu Iu]nn.
n¡ofnn Io¡:unu. !¡u]o: 2¯9. ¡uf n¡ofnn Io¡:unu nono¡no ]o cno: cnnv Cuaonnnv
n cunofnniv Cuannnv. zoi co cu: vfn¡zno v ^naunv. cf¡ufomin nunno: :ocfv nu
cono¡v Ifuan]o. 26u. ioznno Iuao¡n]un ]o zonuo ¡oncfnu n Iuan]on ocfu]o ]oznnn
nu¡. Y no¡nozv io]n caozn vaonn!o :noio nuno¡o zu ouvnu ]oznncfno nu¡cfnu.
Hun:o. ]unlju]v co o¡o]nn v:v¡nufo¡n iuio nu :unuzv fuio n nu ncfoiv. Y :on¡nn
Historiae Augustae nocfo]n nozufui zu ]o onao uui Su v:v¡nufo¡u. v n:no¡n:u n
anfo¡ufv¡n no:nufnx iuo tridesetorica tirana.
Paralelna drava u Galiji
Ioznno 26u. io¡:unciu nao:onu +¡unuiu n ·ao:unu n¡oau:o Iu]nv. Hu:o-
cnni 1onjo Io¡:unn]o Iocfv: nn]o vcnoo zu :uvcfunn njnxonv nnnu:n]v. uan n: ]o
:uzuo nnmo :unjnx no¡u:u n fn:o cfoiuo ooiuf naon. Cuannn. ioiu ]o 2¯9. Iuan]on
nocauo nu cono¡ iuo cunofnniu Cuaonnnv. :uxfonu oz Iocfv:u zu :v n¡ozu :uzoon-
]onn naon. Iocfv: ozon]u n vcnonu zu c:uino n Cuannnu n Cuaonnnu. Y '¡n]o¡v
]o no:z¡unljon iuo nu¡. I¡onnnnn]o Iuan]u. Ununn]u n I¡nfunn]u n¡vnnao cv :v
cno]v noz¡miv. Y no¡nozv io]n caozn v Iuan]n !o onfn ocnonunu ]oznu z¡nunu
nu¡uaoanu ¡n:cio]. n:uau ]o cnoi nu¡u. Conuf. uz:nnncf¡unn]v. Info¡ocunfno.
iuacin n:no¡ufo¡n fonnan cv cu:o ouvnunjv cno]o fo¡nfo¡n]o n nncv noivmunuan
zu noz cno]v naucf noznozv unfuno Iu¡cfno.
Iuan]on !o foi 26¯. o¡iunn:onufn noxoz n¡ofnn Iocfv:u n :uzu iu ]o znu nvfu
no¡u:no. onu] nocaoznjn ]o vnoi vcnonuo zu co n zuljo oz¡nn. Iocfv: !o nauzufn
Iuan]o: ioznnu:u. u nofo: !o iu nucaoznfn nnmo f:n. iuacinx n:no¡ufo¡u.
Istok
Ioznno 26u. ¡n:cin nu¡ Iuao¡n]un zonuo ]o cucunnzcioi ¡oncfnu n no-
fo: ]o o¡:o n n¡o:nnvo. ^olvfn:. njoiono: c:¡!v ofno¡ Io¡cn]unnn:u nu Ic-
foiv nn]o zonozon cno: i¡u]v. Y no¡nozv io]n caozn Cucunnzn:u !o co cvn¡of-
cfunnfn ^ui¡nun. ncfuinvfn In:ljunnn v ^oconofu:n]n :uzvnon :u ¢nnuncn]o.
:ufn: !uancfu. uonoi io]n ]o vcnoo :u¡oonfn oauiu]nv n xu¡o: non¡n]ufoljcioi
i¡ulju. n nunoion Ozonuf. oi:u¡x Iua:n¡o. ooiufoi iu¡ununcioi i¡uzu v nvcfnnjn
n::olv ^oconofu:n]o n Cn¡n]o. Onu] nocaoznjn ]o uui ono:oiv!no zuljn n¡ozo¡
Uunv¡u I. nuinuo iu nu nonauuonjo n :uzuo :v no¡u: ioz !focn¢onu.
Ioznno 26l. ^ui¡nun n !uancfu nocfnnv cno¡u:v:. Iomfo ]o !uancfu ono x¡o:
n :ooi foiu nn]o :oiuo onfn on¡un :u nu¡u. on cno]v noz¡miv n¡vnu ^ui¡nunonn:
cnnonn:u. ^ui¡nun. nofo:. cu ]oznn: cnno: n¡ozn¡o v '¡uin]v. ^olvfn:.
no¡unon ]o oz cf¡uno ·v¡ooau. no]cionolo io]n ]o ocfuo ozun Iuan]onv. Ozonuf.
fuiolo ]o n:¡u:no no¡nocf Iuan]onv n ioz I:oco :uzuo no¡u: !uancfv n z¡vio:
^ui¡nunono: cnnv. Y :nui :uxnuanocfn Iuan]on !o Ozonufv zufn fnfvav corrector
totius orientis.
Y nu¡oznn: ioznnu:u Ozonuf !o ¡ufonufn n¡ofnn Iofu. io]n !o n¡oio I¡noi :o¡u
n¡ozn¡ufn nu n¡ocfo¡ ^uao ·:n]o. Ioznno 26S/9. v n¡o:o noxozu on!o von]on v
]ozno] :uno¡n. Hucaozno iu ]o cnn Iuouauf. uan iuio ]o on ono :uaoaofun v n¡no
n¡o:o nauzuau ]o njoionu :u]iu .onoon]u.
Galijenova smrt
Io¡v]o co zu ]o Iuan]on no!nnv n¡o:onu oz 26l. zo 26S. n¡onoo nu
1vnunv. Ioznno 26S. ·v¡ooa co noovnno. u Iuan]on iu ]o oncoo v ^naunv.
^olvfn:. Iuan]onono no]cionolo o¡iunn:onuao cv :uno¡v n vonao iu. Y In:v Iua-
n]onon f¡o!n cnn ^u¡nnnunvc. iuo n njoion o¡uf cv noivoljonn. Hon nu¡ nocfu]o
– 7 –
]ozun oz :uno¡onniu — !auvzn]o.
Period obnove Carstva
Klaudije II Gotski (268 - 270)
Ioznno 26S. v ]ozno] :uno¡n von]on ]o ¡n:cin nu¡ Iuan]on. Hon nu¡
nocfu]o ]ozun oz :uno¡onniu. u Iuan]onon no]cionolu. !auvzn]o. !auvzn]o ]o
nauzuo oz 26S. zo 27u. ioznno. Oz n¡o:onu njoiono nauzo n¡ufn:o non no¡noz v
ncfo¡n]n no:nuf iuo no¡noz oonono Iu¡cfnu n no¡noz nan¡cinx nu¡onu. Hun:o.
!auvzn]o. iuo n njoionn nucaoznnnn. onan cv no¡oiao: Ian¡n. u cnn !o fonnfn
oononn ]oznncfnu Iu¡cfnu.
!auvzn]o ]o v:n¡no n¡ocfo¡ Ununn]o n Iuan]o. Y onnn ioz Hnmu :uzuo ]o no¡u:
Iofn:u. mfo :v ]o zuao nonozu zu v::o fnfvav ..Iofcin”. Njoiono zuljo naunono
ono:oiv!n!o iviu. Iuo ]o iuo n¡fnu ooaocfn 27u. ioznno.
Aurelijan (270 - 275)
!auvzn]u !o nucaoznfn njoion o¡uf !nnnfna. ^olvfn:. onu] !o nauzufn
cu:o noioanio :oconn. fu:un zu v n¡o:of nvcfn cno] nonun. Yon]on ]o v ]ozno]
:uno¡n. u non nu¡ nocfu]o ·v¡oan]un.
·v¡oan]un ]o no¡oiao: ono n: Cn¡:nv:u. Iocfunmn nu¡. nucfunno ]o noanfniv
!auvzn]u. I: Iunonn]o ]o nofncnvo Iofo n ono:oiv!no ]o zuljn n¡ozo¡ ·ao:unu
v Ifuan]v. .ufn:. nunvcfno ]o n¡onnnnn]v 1uin]v. u cfunonnnmfno n¡ocoano nu
]vi. 1uiao. i¡unnnv Iu¡cfnu vfn¡zno ]o nu 1vnunv. I¡oznocf ono :o¡o onau ]o
v ci¡u!nnunjv annn]o ozo¡uno. iuo n zoon]unjv n¡n¡ozno i¡unnno. Iocaoznnu ]o
onau ocnnnunjo zno n¡onnnnn]o. Dacia Ripensis n Dacia Mediterranea. Info¡ocunfno
]o zu zunumnjn Iv:vnn cno]o no¡oiao n:nozo oz onnx io]n cv ozonan zu co nonnnv]v
nuaoiv nu¡u n n¡ocoao nu ]vi. Hunoion. nu¡ ]o zuo zu co In: vfn¡zn nonn:
oozo:n:u. nomfo ]o onucnocf oz nnnu:n]o nu¡nu¡u onau cfuanu.
1onoiao v¡oznnmn cfnu¡ nu .unuzv. ·v¡oan]un co :unnfo¡oconuo :u Icfoi. 1u
co nozcofn:o. Iuan]on ]o cno]on¡o:ono fnfvav iocnozu¡u Icfoiu zuo Ozonufv.
nauzu¡v Iua:n¡o. Y no¡nozv io]n caozn Ozonuf !o ¡ufonufn n¡ofnn onnx Iofu
io]n cv n¡oio I¡noi :o¡u n¡ozn¡uan nu n¡ocfo¡ ^uao ·:n]o. Yon]on ]o v ]ozno]
:uno¡n. u njoion nucaoznni nocfu]o cnn Iuouauf. !uio ]o Iuouauf ono :uaoaofun.
cfnu¡nv naucf vnnnu njoionu :u]iu .onoon]u. 1oonnmn noz¡miv Iinnfu. u ciaon-
nnmn cuno: cu Io¡cn]unnn:u. .onoon]u v:n:u fnfvav i¡ulju. u cno: cnnv zu]o
fnfvav i¡ulju nuz i¡uljonn:u. Onoi f¡onvfiu iuzu co Iuouauf n¡oiaucno nu¡o:.
·v¡oan]un :v i¡o!o v cvc¡of. 1uiao. 272. ioznno ¡n:cin nu¡ o¡iunn:v]o ]ozun
no]nn noxoz nu Icfoi. In:ljunn cv :uv:oan ·nfnoxn]v. Iinnuf n I:ocv. Jozno
n¡o:o cv oncozuan Iua:n¡v zu on ]o nofo: n :uv:oan. I¡uz cv nomfozoan. u .ono-
on]v oznoan v In:. Io! caozo!o ioznno. 27S. Iua:n¡u !o co noovnnfn. iuo n
Iinnuf. Ono: n¡nanio: ·v¡oan]un co cv¡ono oo¡uuvnuo cu i¡uzo:. ¡u:¡vmnnmn
iu. u Iinnuf ]o n¡nc]oznnno Iu¡cfnv.
Iocao noxozu nu Icfoi. ·v¡oan]un ozavuv]o zu vnnmfn nu¡uaoanv z¡nunv v Iua-
n]n. Y fo n¡o:o Iuan]o: ]o vn¡unljuo 'of¡ni (27u - 27S). Y n¡o:o onfio ioz
Chalons-sur-Marne. 'of¡ni n:zu]o cno]v no]civ n n¡oau:n nu cf¡unv ·v¡oan]unu.
·v¡oan]un ]o nomfozoo njoion nnnof n zo:noano :v zu :uz¡nn conufo¡cin cfufvc.
Ioznno 271. ·v¡oan]un ]o nonono v]oznnno Iu¡cfno n fv uucf n¡ocaunno ]o f¡n-
]v:¢ v In:v. Caozo!o ioznno v n¡o:o nonoi noxozu nu Icfoi. on!o von]on v
'¡uin]n.
!uzu iono¡n:o o vnvf¡umnjo] noanfnnn ·v¡oan]unu. f¡oou n:ufn nu v:v zu ]o on
cn¡ouno zuljo inu¡onjo nonnu. zu ]o vnoo cnuioznonno zoljonjo xaoou. zu ]o :ocfo
nnfu zunuo :ucannono vljo n co. zu ]o ioaoin]o no:uo :u vn¡unv. zu ]o nozno
unfnconufo¡civ noanfniv n zu ]o nomfonuo ivaf Cvnnu.
– 8 –
Tacit (275 - 276)
Ioznno 27¯. von]on ]o ¡n:cin nu¡ ·v¡oan]un. I:no¡n fn¡zo zu ]o no
c:¡fn ·v¡oan]unu. no]ciu n:oo¡ nonoi nu¡u n¡onvcfnau Conufv. I:oo¡ Conufu
nuo ]o nu 'unnfu. 7¯-oioznmnjoi conufo¡u n: !u:nunn]o. Y foiv cno]o nauzo 'unnf
co f¡vzno zu non¡ufn noiuzumnjn viaoz Conufu. Hunmuo ]o nu non¡n]ufoljcfno
no]nniu n vo¡:o ]o von]on. ^ozo¡nu ncfo¡noi¡u¢n]u co no cauno cu ono: n¡nuo:.
Io¡v]o zu ]o 'unnf. iuo n njoionn n¡ofxoznnnn. ono no]cionolu noizo cu 1vnunu. zu
]o nu¡ nocfuo n:oo¡o: no]cio. zu ]o ¡ufonuo n¡ofnn Iofu n zu ]o v:¡o n¡n¡ozno:
c:¡!v 276. ioznno. Hu n¡ocfoav iu ]o nucaozno o¡uf +ao¡n]un. io]n co ncfuiuo
v ¡ufv n¡ofnn Iofu. ·an. ]o onu] vo¡:o von]on v ]ozno] :uno¡n.
Marko Aurelije Prob (276 - 282)
Io voncfnv +ao¡n]unu. ¡n:cin nu¡ nocfu]o ^u¡io ·v¡oan]o I¡oo. Io-
¡oiao: ]o ono n: oioanno Cn¡:nv:u. Iauzuo ]o oz 276. zo 2S2. n nucfunno
]o noanfiv !auvzn]u n ·v¡oan]unu. Iofncnvo ]o +¡unio n ·ao:uno n vfn¡zno
i¡unnnv nu Iu]nn. Iufonuo ]o nu Icfoiv. v ^uao] ·:n]n n Iinnfv. Cn¡onoo
]o nn: :o¡u :u noooljmunjo noljon¡nn¡ozo. Iaozuo ]o zu oz¡nn zoo¡o oznoco cu
Conufo:. ^olvfn:. iuzu ]o noivmuo zu :unozo zncnnnannv v no]cnn. von]on ]o.
Marko Aurelije Kar (282 - 283)
Ioznno 2S2. n¡o¢oif n¡ofo¡n]u v cono¡no] Ifuan]n ^u¡io ·v¡oan]o !u¡
noovnno co n¡ofnn nu¡u I¡oou. Onzu iuzu ]o nu¡ von]on v ]ozno] :uno¡n. ocfu]o
]oznnn nauzu¡ In:u. Y foiv cno]o ]oznoioznmnjo nauzo cno]u znu cnnu. Hv:o¡-
n]unu n !u¡nnufu. vunnno ]o no:u¡n:u. u ¡ufonuo ]o n n¡ofnn no¡cn]cioi i¡ulju
Iu¡xu:u. I:no¡n fn¡zo zu ]o v:¡o noizo nu Icfoiv. nomfo iu ]o vzu¡no i¡o:.
!u¡u cv nucaoznau njoionu znu cnnu. Hv:o¡n]un n !u¡nnuf. Hv:o¡n]un ]o vo¡:o
von]on v ]ozno] :uno¡n o¡iunn:onuno] oz cf¡uno njoionu :ofu. u !u¡nnuf v onnn nu
^o¡unn n¡ofnn 1o:nnn]unu.
Literatura
— http://www.ualberta.ca/csmackay
* Christopher S. Mackay, Maximinus through Gordian III
* Christopher S. Mackay, Philip the Arab through Valerian
* Christopher S. Mackay, Restoration of the Empire
— H.·. ^uminn. Icfo¡n]u cfu¡oi In:u. Iooi¡uz
— I. Ivxnuaz. ·. Xoanoi. O. I¡nnn. Iounni i¡uinx n aufnncinx nncunu un-
fnio n c¡oznjoi noiu. 'vcivav: aoicnion. n¡onoo ·aonn Inaxu¡. Iooi¡uz
l9S1.
– 9 –

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful