You are on page 1of 5

DP gvawgK cixv 2016 cixv_x`i

Z_ I hvMvhvM chyw welqi gWj ck


gWj ck1
welq : Z_ I hvMvhvM chyw (mRbkxj)
welq KvW : 275
[h Kvb 4wU cki Di `vI]

c~Ygvb : 40

1. VvKziMuvI Rjvi cZ Aj bvKdzj Mvg wewewm kvZv msN iqQ| cwZw`b ivZ 8Uvq kvZv msNi mevB GKmv_ em wewewmi
evsjv Abyvb b| ay ZvB bq Zviv wewewmi evsjv Abyvbjvi ckvi ce AskMnY Ki AbK wKQzB Rb bq| wewewmi
KjvY bvKdzj Mvgi hyeKiv h_ AMmi nq DVQ|
K. KwDwUs Kx?
1
L. BUvibU ejZ Kx eyS?
2
M. DxcK Z_ chywi Kvb w`KwU cwZdwjZ nqQ? AvjvPbv Ki|
3
N. DxcKi AvjvK bvKdzj Mvg Z_ chywi cfve mK Zvgvi gZvgZ e Ki|
4
2.

jvexe mvnei Awdmi KwDUvijv ciii mv_ mshvMi Rb h Kvej eenvi Kiv nqQ Zv A_ mvkqx Ges mnR
vcbhvM| mvBgyg Gi Awdmi GKwU KwDUvii mshvM Kvej b nIqvq Abvb KwDUvi KvR KiQ bv| mvBgyg Gi ez Zvmbybi
Awdmi mKj KwDUvijv GKwU K`xq wWfvBmi mv_ mshy|
K. gvBvIqf Kx?
1
L. Kvb Uvwgkb GKB m Dfq w`K WUv Av`vb-c`vb Kiv hvq? evLv Ki|
2
M. jvexe mvnei Awdm eeZ KvejwU Kvb aibi? evLv Ki|
3
N. Zvmbyb mvne I mvBgyg Awdmi bUIqvK DxcK DwjwLZ eevqi ga KvbwU Dg? weklYc~eK gZvgZ `vI|
4

3.

Rbve dvwng GKv`k kwYi Qv-Qvx`iK AvBwmwU welqi msLv cwZ eySvQb| wZwb ejjb KwDUvi Zvi AfixY
Kvhvewj 0 I 1 Gi mvnvh Ki| KwDUvi `kwgK msLv wPb bv| G `ywU cZxK wbq Kx hKvbv msLv cKvk Kiv hvq| wZwb
732.67 msLvwUK KwDUvii evaMg fvlvq icvi Ki `Lvjb|
K. KvDUvi Kx?
1
L. msLv cwZZ 9AF Kx aibi msLv? eYbv Ki|
2
M. DxcK DwjwLZ msLvwUK KwDUvii evaMg msLvq icvi Ki Ges 10101Gi mv_ hvM Ki|
3
N. DxcK ewYZ msLv cwZwU KwDUvi eenvii KviY weklY Ki|
4

4. Rvwnb GKwU mvaviY IqemvBU Zwi Kie| m DBvR Gwc eenvi Ki| IqemvBU wWRvBb Kivi Kvb cvMvg ev Uzjm Zvi
KgwcDUvi bB| m GBPwUGgGj gvUvgywU Rvb|
K. mvP Bwb Kx?
1
L. KqKwU digwUs UvMi eYbv `vI|
2
M. DxcKi AvjvK Rvwnbi Rvbv fvlvwU eenvi Ki Kvb jLvZ wKK Kij AviKwU cR Icb ne? Gic Kivi Rb wK wb`kbv
w`Z ne eYbv Ki|
3
N. Rvwnbi KvwZ KvRwU Kxfve ZvK mvnvh Kie? weklY Ki|
4
5.

iRy GKv`k kwYi Qv| AvBwmwU wkK Rbve gvt BKevj eBqi cg Aavq cvMvwgs jvsqR mK jKPvi w`qQb|
wK iRy welqwU fvjvfve eySZ cviQ bv, ZvB m welqwU cybivq eywSq `qvi Abyiva Kivq mvi Kvmi mevi Dk welqwU
wevwiZ eywSq w`jb|
K. dvPvU Kx?
1
L. gwkb jvsqR I nvBjfj jvsqRi ga Zzjbv Ki|
2
M. iRy Kxfve GKwU cvMvg Dbqb Kie? DxcKi AvjvK eYbv Ki|
3
N. KvBjvi I BUvicUvi njv DxcKi wkKi eywSq `qv wUi Abyev`K weklY Ki|
4

6. wkeM wWwM KjRi GKwU zWU WUveR Zwi Kiv nj| D WUvem Qv-Qvx`i bvg, wgK bv^vi, mKkb, cv bv^vii
wdi mg^q Zwi| wdjvZ zWU`i Z_jv AMvQvjv fve msiY Kiv AvQ| WUveRwU _K wKfve `Z WUv
LyuR ei Kiv hvq mRb GKRb KwDUvi wekl wKQz civgk w`qQ|
K. iKW Kx?
1
L. `yBwU WUveRi ga wijkb Zwi Kivi kZmg~n Kx?
2
M. WUveRwUZ msiwZ AMvQvjv Z_ mvRvZ Kx eev cqvRb Ges Kb Kiv nq? evLv Ki|
3
N. DxcK DjwLZ WUveR _K cv myweavjv g~jvqb Ki|
4

Z_ I hvMvhvM chyw welq cvBfU covbv nq


gvBvv Gi Di cvk, c~e Pivv, cxiM, VvKziMuvI|
gvevBj t 01755421855

DP gvawgK cixv 2016 cixv_x`i


Z_ I hvMvhvM chyw welqi gWj ck
gWj ck2

1.

2.

3.

4.

welq : Z_ I hvMvhvM chyw (mRbkxj)


welq KvW : 275
c~Ygvb : 40
[h Kvb 4wU cki Di `vI]
gvwnb GLb Ni emB wbRi cqvRbxq mKj Z_ Zvi jvcUc cq hvQ| GB chywi mnv&qZvq m Zvi evevK avbZi wZKi KxUcZ
`gb KiYxq mK Z_ mieivn Ki| D GjvKvi Pqvigvb gwmiDxb cwZgvm XvKvq _vKv Zvi KqKRb cwiwPZ Wvvi ez`i _K
Mvgi gvbyli Rb mivmwi ^v mev MnYi eev Ki `b|
K. KwDUvi Kx?
1
L. B-gBji myweav wjL|
2
M. DxcKi gvwnb Kvb Z_ chywi myweav MnY KiQ? evLv Ki|
3
N. DxcKi Pqvigvbi MnxZ eev ^vmevi gvb Dbqb KZUzKz mnvqK? weklY Ki|
4
AvmKvix Avjvi MwZZ GKwU evqvWvUv KvbvWvq cvVvq| AvmKvixi ez Bejy ejj, Avgvi evwoZ eeZ chyw viv cvkvcvwk AewZ GK
jvcUc _K Ab jvcUc Qwe ciY Kiv hvq| Bejyi gvgvZv fvB mygb ejj, Avgvi Mvgi evwo _K jvcUci mvnvh WUv weki
hKvb vb cvVvbv hvq| wK evwoi evBi Mj bUIqvK cvIqv hvq bv| GwU evwoi mevB eenvi KiZ cvi|
K. gWg Kx?
1
L. WUv Uvwgkb `yej wmMbvjK kwkvjx Kivi Dcvq-evLv Ki|
2
M. AvmKvix evqvWvUv ciYi chywwU evLv Ki|
3
N. Bejy Ges mygbi evwoZ eeZ chyw `ywUi ga KvbwU Dg? weklYc~eK gZvgZ `vI|
4
dvwngK Zvi gvgv ICT Z 1g el mgvcbx cixvq I wbevPwb cixvq KZ b^i cqQ RvbZ PvBj m wjLj h_vg (1000000)2 I (111)8|
ZrYvr dvwngK Zvi gvgv ejj, AvwgZv (4E)16 cqwQjvg|
K. msLv cwZ Kx?
1
L. exU I evBUi ga cv_K wjL|
2
M. dvwng Kvb cixvq ewk b^i cqQ? evLv Ki|
3
N. DxcKi AvjvK gvgv nZ 2 Gi cwic~iK eenvi Ki gvgv I dvwngi bv^vii cv_K hywmn wbicY Ki|
4
wbPi wPwU j Ki Ges ckjvi Di `vI :

K. WvgBb bg Kx?
L. GBPwUGgGj G IqecR Kxfve evsjv wjLe?
M. DxcKi wccxwjKv jLvZ evsjv`ki c_g Ges GKgv mvP Bwb www.pipilika.com Gi wjsK Zwi Kivi Rb Kx wb`k w`Z ne?
N. DxcK DwjwLZ wjsK Kiv _vKj AbK myweav cvIqv hvq weklYmn Zvgvi gZvgZ `vI|
5. wbPi wPwU cheY Ki Ges ckjvi Di `vI :

1
2
3
4

Start
Input,
A, B,C
S = A + B+C
Print S
End

K. AvjMwi`g Kx wb`k Ki?


1
L. cevnwP eeZ cZxKjv evLv Ki|
2
M. DxcK eeZ S = A + B +C Nii KvR eYbv Ki| hw` wZbwU msLvi Mo ei Kiv nq Zvnj GLvb wK cwieZb KiZ ne? evLv Ki|
3
N. KwDUvi cvMvwgs-G DxcK `Lvbv wPwU LyeB iZc~Y
weklY Ki|
4
6. wmmUK cvewjK KjRi Aa cyiv KjRi GKwU WUveR Zwi Kivi wmv bb| AvBwmwUi wkK gywbij nvmvbi mv_ G evcvi wZwb
civgk Kib|
K. wijkbvj WUveR gvbRgU wmg Kx?
1
L. wicvU Gi eenvi mK wjL|
2
M. DxcK DjwLZ KjRi Rb Kx aibi WUveR Zwi Kiv cqvRb? evLv Ki|
3
N. DxcK DjwLZ Z_vewj mvRvbvi cwqv Ges Gi dj h myweav cvIqv hvq mmK Zvgvi ge wjL|
4

Z_ I hvMvhvM chyw welq cvBfU covbv nq


gvBvv Gi Di cvk, c~e Pivv, cxiM, VvKziMuvI|
gvevBj t 01755421855

DP gvawgK cixv 2016 cixv_x`i


Z_ I hvMvhvM chyw welqi gWj ck
gWj ck3
welq : Z_ I hvMvhvM chyw (mRbkxj)
welq KvW : 275
[h Kvb 4wU cki Di `vI]

c~Ygvb : 40

1. mv_x wmvcyi eovZ Mj Zvi PvPv ZvK wbq mvq cvK hvq| mLvb ceki Rb MU Avyj eeZ nq| Gici Zviv AviKwU
vb wMq `Lj, mLvb ceki Rb PvL eeZ nq| AZtci Zviv mvq cvKi c Rvb wMq wekl aibi njgU I Pkgv ci
AbY gRv Ki WvBwfs Ki|
K. bvbvUKbvjwR Kx?
1
L. Z_ chywi mvwZK ceYZvq WvqvewUm ivMxiv DcKZ nQevLv Ki|
2
M. DxcKi c Rvb eeZ chywwU evLv Ki|
3
N. DxcKi MU Ges AviKwU vb eeZ chywi ga KvbwU AwaKZi eeZ nQweklYc~eK Zvgvi gZvgZ `vI|
4
2.

wbPi wPKwU j Ki Ges ckjvi Di `vI|


A

F
C
E

K.
L.
M.
N.
3.

ivDUvi Kx?
1
5wU KwDUvii ga bUIqvK Kivi Rb Kx Kx Dcv`vb cqvRb?
2
DxcK DwjwLZ UcvjwRi eYbv `vI|
3
wPKi cwZwU KwDUviK ciii mv_ mshy Kij h UcvjwR Zwi ne Zvi wP Ab Ki wPKi UcvjwR I D
bZzb UcvjwRi ga Zzjbvg~jK AvjvPbv Ki|
4

wbPi wPwU j Ges ckjvi Di `vI|


A

AB

A
B

K.
L.
M.
N.


F = A. AB = AB

jwRK MBU Kx?


(169) 10 msLvK KwDUvi mivmwi MnY Ki bv-evLv Ki|
DxcKi eZbxwUi mgxKiY I mZK mviYx wjL|

DxcKi eZbxwUZ Kx aibi cwieZb Avbj AvDUcyU F = A +A B cvIqv hve?

1
2
3
4

4. VvKziMuvI myMvi wgji Pqvigvb Rbve wnKgZ Avjx D wk cwZvbi GKwU Iqe mvBU Zwii Rb evsjv`ki GKwU wjwWs
mdUIqvi Wfjc Kvvwb wewW mdU wjwgUWK Abyiva Kib| Zvi Abyivai cwZ wewW mdU wjwgUW Kvvwbi GKRb
KgKZv Rbve wbRgyj ingvb ZvK ekwKQz civgk `b|
K. AvBwc GvWm Kx?
1
L. Iqe mvfvi ejZ Kx eySvq?
2
M. DxcKi wbRvgyj ingvbi IqemvBU Zwii civgk Kx nZ cvi AvjvPbv Ki|
3
N. DxcK DwjwLZ IqemvBU Zwii avcjv wbRi fvlvq Zzj ai|
4
5.

GKwU Rbwcq nvBjfj jvsqR| wm fvlvq mnRB AZ RwUj mgmv mgvavb Kiv hvq| invbx Rvgvb GKwU mvaviY cvMvg
jLvi Rb wm fvlv eenvi KiQ|
K. nvBjfj jvsqR Kx?
1
L. wmcvMvwgs MVbMZ ewk AvjvPbv Ki|
2
M. DxcK DwjwLZ RwUj fvlvwUi myweav eYbv Ki|
3
N. invbx Rvgvb Kb cQ`i fvlv wnme wm fvlvK wbevPb Kijv? chvjvPbv Ki|
4
C

6. wkeM wWwM KjRi Kvhg myfve cwiPvjbvi Rb KZc mKj i KwDUvi eenvi D`vM wbqQ| wkv_x`i Rb GKwU
WUveR Zwi Ki ZvZ bvg, wcZvi bvg, wVKvbv, RbZvwiL, ivj b^i, mKkb BZvw` wd mshy Kivi wmv bqv nqQ|
K. WUveR Kx?
1
L. wdi WUv UvBc mK wjL|
2
M. DxcK DjwLZ wd wbq WUveR Zwi Kivi cwqv eYbv Ki|
3
N. D WUveR _K KjR Kx Kx myweav cZ cvi ej Zzwg gb Ki| weklYc~eK Zvgvi gZvgZ `vI|
4

Z_ I hvMvhvM chyw welq cvBfU covbv nq


gvBvv Gi Di cvk, c~e Pivv, cxiM, VvKziMuvI|
gvevBj t 01755421855

DP gvawgK cixv 2016 cixv_x`i


Z_ I hvMvhvM chyw welqi gWj ck
gWj ck4
welq : Z_ I hvMvhvM chyw (mRbkxj)
welq KvW : 275
c~Ygvb : 40
[h Kvb 4wU cki Di `vI]
1. GKwU KjRi GKv`k kwYi 1g eli IwiqUkb Kvm Aa gnv`q ejjb, wbqwgZ Kvm DcwZ nZ ne| GKRbi DcwwZ hb Ab
KD w`Z bv cvi, Zvi Rb wekl h AvQ| ay ZvB bq, Kvm DcwZ bv nj AwffveK Zv ^qswqfve mv_ mv_ Rb hveb|
K. RbwUK Bwwbqvwis Kx?
1
L. chyw eenvii gvag wbivc` cvK& WvBwfs cwkY me evLv Ki|
2
M. KjR wbqwgZ DcwwZ wbYqi cwZwU DxcKi AvjvK evLv Ki|
3
N. Z_ chyw eenvi Ki wkvb wkvi AbyKzj cwiek mw Kiv meDxcKi AvjvK evLv Ki|
4
2. wbPi wPKjv j Ki Ges ckjvi Di `vI|

wP-1

3.

wP-2

wP-3

K. ev DBW_ Kx?
L. c~Y AfixY cwZdjb cwZZ WUv Uvwgkb evLv Ki|
M. wP1 I wP2 mshy Kij Kvb aibi UcvjwR MwVZ ne? evLv Ki
N. ^ eq jveiUwiZ eenvii Rb DxcKi Kvb UcvjwRwU AwaKZi DchvMx? Zzjbvg~jK weklYc~eK gZvgZ `vI|
wbPi wPwU co Ges ckjvi Di `vI|
X
Y

1
2
3
4

K. cwRkbvj msLv cwZ Kx?


L. 1 + 1 = 1 evLv Ki|
M. DxcK F Gi mijxKZ gvb ei Ki|
N. ay NAND MBU viv cv mgxKiY evevqb me weklYc~eK DwwUi mZZv hvPvB Ki|
4. wbPi DxcKwU j Ki Ges ckjvi Di `vI|

1
2
3
4

<html>
<body>
<p>
An Ocean image:
<img src="boat.gif" alt="Big Boat" />|
</p>
<p>
</body>
</html>

K. HTML Kx?
1
L. digwUs UvM ejZ Kx evS?
2
M. DxcK DwjwLZ QwewU hw` evDRvi c`wkZ bv nq Zvnj Qwei cwieZ Big Boat jLv Avmv Ges QwewUi `N 400 Ges c 300
wcj mvBR c`wkZ Kivi welqwU evLv Ki|
3
N. DxcKi wPi wbP `ywU iv I Kjvg msewjZ Uwej mshvRb Kivi Rb Kx Kx cwieZb AvbZ ne? evLv Ki|
4
5. wbPi DxcKwU co Ges ckjvi Di `vI :
Rbve mvBdzj Bmjvg wkgyjevox nvB zji KwDUvi wkK| wZwb hLb cvMvg Zwi Kib ZLb Zv avc avc Kib| wK ZviciI GKwU
mgmvq coZ nqQ ZvK| cZK Qv-Qvxi IRb I DPZvi ZvwjKv Kivi Rb cvMvg Zwi KiZ wMq `Lb GKB bvg evievi GmQ|
Aek mcwZ wZwb Ggb GKwU cvMvg eenvi KiQb, hvi dj KwDUvi evievi Abyev` KiZ nq bv|
K. Abyev`K cvMvg Kx?
1
L. nvBjfj jvsqRi myweav jL|
2
M. mvBdzj Bmjvg mvne hw` 18 KwR IRbi me Qv-Qvxi IRb ei KiZ Pvb, Zvnj ZvK Kvb cvMvg eenvi KiZ ne? evLv Ki|
3
N. mvBdzj Bmjvg mvnei mcwZ eenvi Kiv cvMvgwU AZ Rbwcq weklY Ki|
4
6. wbPi DxcKwU co Ges ckjvi Di `vI :
Rbve BqvR GKwU gvw bvkbvj Kvvwbi Rbvij gvbRvi| wZwb KqKRb KgKZvi mv_ AvjvPbv Ki Zv`i eZb cybtwbaviY Kivi Rb wbevnx
cwiPvjKi KvQ GKwU cve Dcvcb Kijb| wbevnx cwiPvjK welqwU weePbvi Avkvm `b Ges Ggcwq`i ewMZ I `bw`b KvRi wicvU msv
Z_jv PvBjb| Bwjqvm BqvR AZtci Kgx`i ewMZ Z_ I IqvwKs wicvUi dvBj `yUv WUveR cvMvgi mvnvh GKwU mKh
y dvBj cwiYZ
Ki wbevnx cwiPvjKi wbKU c`vb Kijb|
K. WUveR dvBj Kx?
1
L. WUveR cvMvg Uwej ejZ Kx evS?
2
M. wKfve Ggcwq`i ewMZ Z_ I IqvwKs wicvUi dvBj `yUvi ga WUveR md&UIqvi eenvi Ki mK Zwi Kiv hvq eYbv Ki|
3
N. mKh
y dvBjwUi KviY wbevnx cwiPvjK mnRB hvMZv Abymvi Ggcwq`i eZb ewi welqwU g~jvqb KiZ cvieb weklY Ki eywSq `vI|4

Z_ I hvMvhvM chyw welq cvBfU covbv nq


gvBvv Gi Di cvk, c~e Pivv, cxiM, VvKziMuvI|
gvevBj t 01755421855

DP gvawgK cixv 2016 cixv_x`i


Z_ I hvMvhvM chyw welqi gWj ck
gWj ck5

1.

2.

3.

welq : Z_ I hvMvhvM chyw (mRbkxj)


welq KvW : 275
c~Ygvb : 40
[h Kvb 4wU cki Di `vI]
Kwl MelK W. dqmvj AvweZ exR Pvl Ki GKRb KlK c~ei djbi Pq AwaK djb Ni Zzjj| W. dqmvj GKevi eb
wUDgvi Avv nb Ges wPwKrmKi kiYvcb nb| Wvt Rvwgj I Zuvi `j Acvikbi c~e wekl aibi njgU ci KwDUvi
wbqwZ chywi gvag AwfZv ARb Ki mdj AvcPvi mb Kib| GB aibi RwUj eb wUDgvi Acvikb G `k Gi
AvM Avi nqwb|
K. vqvmvRvwi Kx?
1
L. evqvBbdigvwU eeZ WUv Kx? evLv Ki|
2
M. W. dqmvji MelYvq Kvb aiYi chyw eeZ nqQ? evLv Ki|
3
N. Wvt Rvwgji Kvhgi hwKZv weklY Ki|
4
GKwU cwZvbi G, we Ges wm kvLv wZbwUi cwZwUZ AewZ wewfb wefvMi ga wbR^ bUIqvK eev iqQ| KZc
cwZwU kvLvK GKwU K`xq bUIqvKi AvIZvq Avbvi wmv wbqQ| wK kvLv Awdmjvi fMvwjK `~iZ ewk nIqvi KviY
Kvej eenvi Kiv hvQ bv|
K. KwDUvi bUIqvK Kx?
1
L. AcwUKvj dvBevi ZwiZ gvwKvbU KvP eenvi Kiv nq Kb? evLv Ki|
2
M. DxcK ewYZ G vbi bUIqvKi aib eYbv Ki|
3
N. DxcKi cwiwwZZ bUIqvK gvag wbevPb Zvgvi mycvwik I Zvi iZ weklY Ki|
4
wbPi wPwU j Ki Ges ckjvi Di `vI|
A
B

K. msLv cwZi em Kx?


L. cw_exi mKj fvlvK Kvb KvWi gvag KvWfz Kiv nqQ? evLv Ki|
M. DxcKi mvwKUi AvDUcyU Q Gi mgxKiYwU mij Ki|
N. gwjK MBU w`q DxcKi mvwKUi mgZzj jwRK wPi gvag cKvk Kiv hvq wK? evLv Ki|
4. wbPi wPwU j Ki Ges ckjvi Di `vI|

1
2
3
4

K. mvP Bwb Kx?


1
L. IqemvBUi KvVvgv ejZ Kx evSvq?
2
M. DxcKi AvDUcyUwU cvIqvi Rb GBPwUGgGj fvlvq cvMvg jL|
3
N. Result Gi cvk B_Date bvgK GKwU Kjvg hy Ki GZ Rb ZvwiL GwU Kivi Rb cvMvg cwieZb AvbZ ne weklY
Ki|
4
5. mvZbix Iqj Kvvwbi kwgK`i mvwnK gRywi wnmve Kivi Rb Kvvwbi eevcbv cwiPvjK wnmve KgKZvK wb`k w`jb|
wZwb ej w`jb, hviv mvn 40 Nv ch KvR Kie Zviv gRywi 450 UvKv nvi cve, Avi hviv 40 Nvi AwZwi KvR Kie
Zviv AwZwi KvRi Rb Nv cwZ 650 UvKv nvi gRywi cve| wnmve KgKZv gRywi wnmve Kivi Rb GKwU cvMvg Zwii
AvjMwi`g wjLZ ejjb|
K. myWvKvW Kx?
1
L. KvBjvii myweavjv wjL|
2
M. DxcKi wbqg Abyhvqx AvjMwi`g wjL|
3
N. wnmve KgKZvi wb`wkZ KvR AvjMwi`g Ges dvPvUi iZ AbK weklY Ki|
4
6. WUveR Zwii Rb DBRvW eenvi Kiv hZ cvi| bZzb eenviKvixiv DBRvW eenvi Ki mnRB WUveR Zwi KiZ
cvib| KwDUvi Kvm mvvi memgq GKwU cwZ Aej^b Ki WUv Abymvbi KvR Ki _vK| wK m cvq WUv LyuR bv
cq wkKi KvQ RvbZ PvBj Kxfve Z_wU ei Kiv me| ZLb wkK ZvK WUveRK BbWws Kivi ci Z_wU LuvRvi
civgk w`jb|
K. Kzqwi Kx?
1
L. WvUveR mwUs ejZ Kx evSvq?
2
M. DxcKi bZzb eenviKvix viv GKwU bZzb WUveR Zwii cwZ eYbv Ki|
3
N. DxcKi AvjvK wkKi ewYZ cv mvviK Kxfve mvnvh Kie Zv eYbv Ki|
4

Z_ I hvMvhvM chyw welq cvBfU covbv nq


gvBvv Gi Di cvk, c~e Pivv, cxiM, VvKziMuvI|
gvevBj t 01755421855