You are on page 1of 12

22.3.2014.

Modeli zaliha:
Uvod, deterministiki
modeli zaliha
POJAM ZALIHA I OSNOVNE
KARAKTERISTIKE

Uvod
Zalihe predstavljaju koliinu: sirovina i materijala, rezervnih
dijelova, nedovrene proizvodnje (poluproizvoda), gotovih
proizvoda, energenata ili informacija koja se nalazi u
skladitima firme u datom vremenu.
Zalihe pripadaju preduzeu i poslije nekretnina i
proizvodnih maina predstavlja njenu njaznaajniju imovinu.
Zadatak zaliha je
Obezbjeenje neprekidne proizvodnje zalihe sirovina,
materijala, dijelova, poluproizvoda...
Zadovoljenje zahtijeva trita zalihe gotovih proizvoda
Na osnovu namjene razlikujemo:
Trine zalihe namijenjene kupcu
Proizvodne zalihe namijenjene proizvodnji

Zato su odreenom privrednom subjektu


potrebne zalihe?

odrati nezavisnost operacija u poslovnom procesu


biti u stanju izai u susret varijacijama tranje
omoguiti fleksibilnost u proceduri proizvodnog procesa
obezbjediti sigurnost nabavke u kontekstu variranja
trajanja procesa od momenta narudbe do momenta
stizanja zaliha
iskoristiti prednosti stimulirajuih cijena u sluaju
kupovine vee koliine zaliha.

22.3.2014.

Sistem za upravljanje zalihama


Skup pravila i procedura kojima se u jednom preduzeu rjeavaju
problemi u vezi sa obezbjeenjem materijala potrebnih za
odvijanje proizvodnog procesa i gotovih proizvoda za odvijanje
procesa snadbijevanja.
Sistem za upravljanje zalihama treba dati odgovore na sljedea
pitanja:
ta (koje vrste materijala, dijelova, polu ili gotovih proizvoda, enegrenata)
drati na skladitu?
Kada obnoviti zalihe (koji je optimalan trenutak za novu narudbu)?
Koju koliinu naruiti?

Klasini pristup: od vika glava ne boli


Moderni koncept: just in time
ABC analiza dijeli zalihe preduzea prema ueu u ukupnim
trokovima preduzea i prema njihovom znaaju planira nadgledanje i
upravljanje zalihama .

Problem upravljanja zalihama


Upravljanje zalihama - znaajno pitanje u ekonomiji jednog
preduzea.
Cilj - odrediti optimalni nivo zaliha koji istovremeno
zadovoljava vie kriterija:
omoguava nesmetano odvijanje proizvodnog procesa
(bez zastoja)
omoguava nesmetano snadbijevanje trita (bez
nestaica)
ima najnie trokove odravanja tog nivoa zaliha.
organizovanje ulaznog skladita ili proizvodne zalihe
organizovanje izlaznog skladita ili trine zalihe
kombinovano ulazno i izlazno skladite

Trokovi zaliha

Trokovi pribavljanja zaliha


Trokovi nabavke

Sa stanovitva racionalnog upravljanja zalihama,


trokovi zaliha se dijele na trokove:

nabavljanja zaliha,
dranja zaliha,
nedostatka zaliha i
ostale trokove zaliha

Nabavna cijena same robe (pm)

Trokovi naruivanja
Od trenutka utvrivanja potrebe za nabavkom do prijema naruene
koliine zaliha u skladite preduzea
Dovode se u vezu sa:

istraivanjem trita nabavke,


preliminarnim pregovorima sa dobavljaima,
PTT uslugama,
transportom zaliha od dobavljaa do skladita preduzea,
prijemom, kontrolom i smjetajem sirovina i materijala,
prijemom, evidencijom i isplatom ulaznih faktura,
potrebnim kancelarijskim priborom i formularima za narudbu.

U ovu kategoriju trokova zaliha ubrajaju se i proputeni koliinski


popusti.
Najee konstantni za svaku nabavku.
Monitoring u odreenom periodu ukupni trokovi nabavke u datom
periodu podijeljeno sa brojem nabavki prosjeni trokovi po
narudbi (pl)

22.3.2014.

Trokovi dranja zaliha


Nastaju usljed postojanja i dranja zaliha u preduzeu.
Preduzee mora imati:
skladite gdje postoje adekvatni uslovi za dranje zaliha
zaposlene koji rade na poslovima uvanja i odravanja zaliha.
Zavise direktno od visine zaliha.
Obuhvataju:
kamate na obrtna sredstva uloena u zalihe
trokove skladinog prostora, koji ukljuuju trokove grijanja, hlaenja,
osvjetljenja i sl., odnosno najamninu skladinog prostora, ako se koristi
tue skladite
trokove manipulacije materijalom na skladitu i trokove inventarizacije i
trokove zaposlenih koji rade na uvanju zaliha
trokove osiguranja zaliha itd.
Odreivanje ukupnih trokova dranja zaliha dijeljenjem sa koliinom
zaliha i vremenskim periodom uvanja zaliha dolazi se do trokova uvanja
po jedinici zaliha u jedinici vremena (ps)

Ostali trokovi zaliha


Razliite vrste trokova, zavisno od vrste zaliha
Odnose se na gubitke u vrijednosti zaliha zbog:

zastarijevanja materijala (isteka roka trajanja),


isparavanja,
izloenosti oteenju,
kvarenja,
pronevjera i slino.

Normalni rizik poslovanja i manipulacije sa zalihama.


Neki autori ove trokove svrstavaju u trokove uvanja
zaliha.
Teko ih je kvantificirati.

Trokovi nedostatka zaliha


Dva sluaja:
Nedostatak zaliha sirovina i materijala koje iziskuje proces
proizvodnje, odnosno
Nedostatak zaliha gotovih proizvoda da bi se zadovoljile
prispjele narudbe od potroaa

Trokovi nastali u situaciji kada se ne moe zadovoljiti


neka potreba zbog nedovoljnih zaliha.

poveani trokovi proizvodnje,


gubici zbog izgubljenjih kupaca,
trokovi zbog odlaganja prodaje,
konvencionalne kazne i penali zbog neisporuke,
gubici na goodwill-u itd.

Teko ih je kvanificirati i u ukupnom iznosu i po jedinici


zaliha.
Troak nedostatka zaliha po jedinici nezadovoljene tranje u jedinici
vremena (pz)

Zadatak teorije upravljanja zalihama


Konstruisanje modela za utvrivanje optimalnog nivoa
zaliha
Optimalan nivo zaliha
Balansiranje visine trokova i rizika dranja zaliha sa
koristima koje se mogu izvui iz raspolaganja tim
zalihama
Matematiki model za optimizaciju u procesu upravljanja
zalihama - dvije varijable:
Koliina koju treba naruiti (koliko pribavljati zaliha u jednoj
porudbini?)
Trenutak kada treba naruiti (u kojim intervalima nabavka treba
da se izvri?)

22.3.2014.

Faktori koji odreuju problem


programiranja optimalnih proizvodnih
zaliha

Faktori koji odreuju problem programiranja


optimalnih proizvodnih zaliha, cont.
3. Nadgledanje zaliha

1. Period za koji se zalihe programiraju (


)

Samo jedan period


Konaan vremenski horizont podijeljen na vie perioda
Beskonaan vremenski horizont.

2. Karakter tranje za materijalima i sirovinama koju


ispoljava proizvodni proces

deterministika
a. konstantna
b. promjenjiva

kontinuirano ili
periodino.

4. Trajnost zaliha

neograniena ili
ograniena, posebno ako su zalihe kvarljive.

6. Kako e se u toku posmatranog perioda ponaati


odgovarajue cijene?
7. Vremensko trajanje od trenutka slanja narudbe do
trenutka isporuke ili pristizanja zaliha?

stohastika

Faktori koji odreuju problem programiranja


optimalnih proizvodnih zaliha, cont.
7. Da li je u programu nabavka jedne vrste sirovine
ili materijala i dijelova ili vie vrsta?
8. Da li se skladini prostor moe pojaviti kao
ograniavajui faktor?
9. Na koji nain se u model ukljuuju trokovi zaliha?
10. ta se deava sa nezadovoljenom tranjom?

Simboli obiljeavanje varijabli u


modelima zaliha

- planski period
Q tranja u planskom periodu
qt jedinina tranja u vremenskoj jedinici t.
T vremenski interval za koji veemo jednu narudbu
Ts vremenski podinterval u kom se iscrpi narudba
N veliina jedne narudbe
P ukupna tranja u intervalu T
n broj narudbi odnosno broj ciklusa
S prosjena uskladitena koliina
Cijene: pm, pl, ps, pz
Troak:
Cm- troak materijala
Cl troak lansiranja
Cs troak skladitenja
Cz troak zastoja

22.3.2014.

Tempo pranjenja ulaznog skladita,


uskladitena koliina zadovoljila potranju

Tempo pranjenja ulaznog skladita


Pretpostavke
u jednom trenutku u skladite uneena koliina zaliha
N>0, kao veliinu jedne narudbe.
Nova koliina zaliha bie unijeta u skladite tek po
isteku intervala od T vremenskih jedinica.

vremenske jedinice t : 1
jedinine tranje qt : q1

2
q2

3 ... T
q3 ... qT

Tempo pranjenja ulaznog skladita,


uskladitena koliina nije zadovoljila potranju
T

Zalihe

t = 1,

Z1 = N

t = 2,

Z 2 = Z1 q1

t = 3,

N < qt

Z 3 = Z 2 q2

t =1

= N q1
2

= ( N q1 ) q2 = N qt
t =1

...

...
TS 2

t = TS ,

ZTS = ZTS 1 qTS 1

TS 1

= N qt qTS 1 = N qt = 0
t =1
t =1

t = TS +1 ,

ZTS +1 = 0 qTS

= qTS

Z T = Z T 1 qT 1

= qt

...
t = T,

...
T 1

t =TS

Zalihe

t = 1,

Z1 = N

N qt

t = 2,

Z 2 = Z1 q1

= tN=1 q1

t = 3,

Z 3 = Z 2 q2

= ( N q1 ) q2 = N qt

t = 4,

t =1

2
3

= N qt q3 = N qt
t =1
t =1

...

Z 4 = Z3 q3

...
t = T,

Model pranjenja skladita:

Vremenske jedinice

Vremenske jedinice

ZT = ZT 1 qT 1

T 2
T 1

= N qt qT 1 = N qt qt 0

t =1

t =1

t 1

t,

Z t = Z t 1 qt = N qi 0,

t = 1, T

i =1

Model sa kontinuiranim i model sa


skokovitim pranjenjem skladita
Ulazna koliina zaliha
N=6 bila je potroena po
isteku perioda =3.
Neka su trokovi
skladitenja 10 nj po
jedinici zaliha i jedinici
vremenskog perioda.
Skokovito pranjenje:
trokovi skladitenja = 10 S ' =
= 10 (1 6 +1 4 +1 2) =
= 10 12 = 120nj

Kontinuirano pranjenje
trokovi skladitenja = 10 S '' =
3 6
= 10
= 90 nj
2

22.3.2014.

Klasini model zaliha sa konstantnom


tranjom

I model zaliha:
jedinina tranja je poznata, konstantna,
ukupna tranja je kompletno zadovoljena,
pranjenje skladita je kontinualno

Dodatne napomene
1. U skladitu na poetku perioda nema nita, to jeste
da nisu prenesene zalihe iz perioda prije perioda
Z0=0
2. Planiranje zaliha e biti optimalno ako po isteku
perioda u skladitu nema nita, to jeste da po isteku
perioda u skladitu ne ostaje nikakva nepotroena
zaliha Z+1 = 0
3. Period T je period u kom se posmatra jedna
narudba, dakle u toku perioda T se samo jednom
vri nabavka zaliha (bez obzira na koliinu) i to na
poetku perioda.

Pretpostavke modela
1. Poznata i konstantna jedinina tranja (deterministiki
model)
2. Ukupna tranja mora biti u potpunosti zadovoljena
3. Kontinualno pranjenje skladita
4. Isporuka je trenutna i kompletna naruba se moe isporuiti
odjednom.
5. Poznati su i ne mijenjaju se tokom planskog proizvoda:

jedinina cijena proizvoda pm,


jedinini trokovi naruivanja pl,
jedinini trokovi dranja zaliha u jedinici vremena ps.

Oznake i veze u I modelu


Poznate veliine
- planski period, Q tranja u planskom periodu, q
jedinina tranja.
Ukupna tranja mora biti u potpunosti zadovoljena u
posmatranom periodu Q = q

Q = q =

Q
Q
q=

(2.1)

Poznate su i ijene: pm nabavna cijena, pl cijena lansiranja


jedna narudbe, ps cijena skladitenja (jedinice tranje u
jedinici vremena)

22.3.2014.

Tempo odgovarajueg pranjenja skladita tokom


intervala T za I model, n narudbi

Oznake i veze u I modelu


Nepoznate veliine

T vremenski interval u kom se troi narudba


(nema zastoja pa je T = Ts)

N veliina jedne narudbe


(nema zastoja pa je N = P)

n broj narudbi odnosno broj ciklusa

1.

Nema zastoja pa je ukupna tranja u intervalu T : N = q T


N = q T T =

2.

N
N (2. 2)
q=
q
T

Period dijelimo na n podperioda duine T vremenskih jedinica.


1.
n je istovremeno i broj narudbi veliine N (jer se narudba N iscrpljuje za
vremenski period T) Q = nN
2. Uzimamo da su svi T podintervali u okviru jednake duine = nT

= n T n =

T
Q
Q = n N n =
N

T=

Funkcija trokova zaliha u I modelu


zaliha
Ukupni trokovi u modelu 1 se sastoje od:
Cm- trokova materijala
Cl trokova naruivanja
Cs trokova skladitenja

C = Cm + Cl + Cs
Cm vrijednost svih n narudbi veliine N odnosno
vrijednost ukupno nabavljenog repromaterijala tokom
perioda ) Cm=nNpm = Qpm
Cl trokovi lansiranja svih n narudbi tokom perioda .
Cl=npl
Cs trokovi svih skladitenja tokom perioda Cs=nSps

T
(2. 3)

N=

. . .

. . .

Q
n

Funkcija trokova zaliha u I modelu zaliha, cont


Cilj - odrediti strategiju upravljanja zalihama u toku perioda
tako da se minimizira funkcija ukupnih trokova zaliha kao
funkcija cilja jedne varijable.
Na osnovu jednaina veze (2. 1), (2. 2) i (2. 3) funkcija ukupnih
trokova zaliha u modelu 1 se moe iskazati kao funkcija od
jedne nepoznate. Najee se kao nepoznata uzima veliina
narudbe N:
N T

Troak nabavke
je konstanta

S=

2
=
Q
n=
N
Q
N

T
Troak
= Q p m + pl + n
p s (n T = )
lansiranja
N
2
Troak
Q

skladitenja
C1 = Q pm + pl + N p s
(2. 4)
N
2
C1 = Q pm + n pl + n S p s =

22.3.2014.

Optimalna vrijednost minimum funkcije


trokova

Zadatak za studente

Za funkciju trokova (2. 4), potrebno je odrediti


minimalnu vrijednost.
Potreban uslov C=0: C = Q p + p = 0

Napisati funkciju ukupnih trokova kao funkciju


od:
Broja narudbi (n)
Veliine ciklusa (T)

2
N2
2 Q pl
N2 =
N opt =
ps

2 q pl
ps

Dovoljan uslov C(Nopt)>0: C = 2Q p > 0


1
3 l
N

drugi izvod pozitivan u stacionarnoj taki


minimum

Grafiki prikaz trokova zaliha i optimalnog rjeenja

Ostali elementi optimalne odluke


T1,opt =

N1,opt .

n1,opt . =

Q
=
N1,opt .

1 2 q pl

=
q
pS

2 pl
T1,opt . =
pS q

C1 = Q p m +

2 pl
pS q

Ako izjednaimo trokove skladitenja i trokove lansiranja dobiemo


da se ovi trokovi sijeku u vrijednosti optimalne narude

Q
pS
pS q
pS q
= q
=
n1,opt . =
2 q pl
2 pl
2 pl
2 q pl
pS

C1, opt = Q p m +

Q
pl + N opt p s = Q p m +
N opt
2

= Q p m + q pl

Q
2qpl
ps

pl +

Ukupni trokovi - C
C

Trokovi uvanja
zaliha - CS

2qpl
ps =
ps

ps
qpl p s
qpl p s

+ 2qpl p s = Q p m +
+
=
2qpl 2
2
2

= Q p m + 2qpl p s

pl + N p s
N
2

Cm: Trokovi
nabavke
za period

Nopt.

Trokovi
naruivanja Cl

22.3.2014.

Zadatak za studente
Algebarski pokazati da se trokovi naruivanja i
trokovi skladitenja sijeku u vrijednosti Nopt

Zavrna diskusija u I modelu zaliha


Ako se primjenom formule n =

Q
dobije n1 koji nije cijeli broj, treba
N

uraditi sljedee:

Uzimaju se dva susjedna cijela broja i +1.


Q

Izraunavaju se N1 =

Izraunati, primjenom formule C1 = C1(N) = Q pm + Q pl

N 1 =

1
+ N ps
N 2

vrijednosti C1 ( N1 ) i C1 ( N1 )

Kod C1 < C1 , optimalni su N 1 , n1 , T1 , C1

Kod C1 < C1 , optimalni su N 1 , n1 , T1 , C1

Primjer 1

Rjeenje

Preduzee Electrocable kao osnovni repromaterijal koristi bakar. U


periodu od 16 mjeseci potrebno je programirati zalihe kako ne bi dolo do
zastoja u proizvodnji zbog nedostatka bakra kao repromaterijala.

Jedinina tranja iz proizvodnog procesa iznosi 5 tona mjeseno.


Nabavna cijena repromaterijala iznosi 100 KM po toni.
Cijena skladitenja iznosi 50 KM po toni.
Trokovi jedne narudbe iznose 500 KM.

a)

Odrediti troak organizovanja zaliha bakra ako bi smo odmah naruili


koliinu potrebnu za 16 mjeseci.
Odrediti troak organizovanja zaliha bakra ako bi smo svakog mjeseca
naruili koliinu potrebnu za taj mjesec.
Odrediti sve elemente optimalne odluke u modelu programiranja zaliha
bakra za preduzee Electrocable.
Koliko bi morali iznositi jedinini trokovi naruivanja (pl) da bi optimalna
vrijednost narudbe bila N=16

b)
c)
d)

a)

Prekidna konstantna jedinina tranja


Uslov da ne smije doi do zastoja u proizvodnji zbog nedostatka
repromaterijala
b) Jedinini trokovi
Primjena I modela programiranja zaliha
N1,opt . =

= 16 mjeseci
q = 5 t/mjesecu
pm = 100 KM/t

T1,opt . =

pS = 50 KM/t
pl = 500 KM/narudbi

n1,opt . =

2 q pl
2 5 500
=
= 10 t
pS
50
2 pl
2 500
=
=2
pS q
50 5

naruivanja bi morali
biti pl =1280 (ps
nepromjenjeno), da bi
optimalna narudba
bila 16 t

pS q
50 5
= 16
=8
2 pl
2 500

C1, opt = Q p m + 2qpl p s = 5 16 100 + 16 2 5 500 50 = 8000 + 16 500 = 16000

22.3.2014.

Proirenja klasinog modela


Model sa popustom u cijeni stimulirajua
nabavna cijena

Snabdjeva je esto spreman da snizi nabavnu cijenu robe ako je veliina


narudbe vea od odreene.
Pretpostavka br. 5 modela

c
cm

cm1

cm2

Kako u ovom
sluaju odrediti
optimalnu
koliinu
naruivanja

Model sa popustom u cijeni


stimulirajua nabavna cijena
C1 = Q p m +

pl + N p s
N
2

Ponuena stimulirajua cijena utie na smanjenje trokova


nabavke.
Kako e smanjenje vrijednosti Cm uticati na graf funkcije
C1?
C
Minimalno N se
nee promijeniti

C1
Cop
C2

Optimalna je
izabrati N2

N1
N2
N
Zavisnost cijene od koliine naruivanja
Nop

Primjer 1, cont.
Ako bi snabdjeva bakra nudio popust od 12% na nabavnu
cijenu bakra ukoliko je narudba vea od 16t a popust od 15%
za sve narudbe vee od 20 t, da li biste iskoristili ove popuste
u cijeni?
Rjeenje:
pmA = 88 KM/t
C1A = 80*88 + 40000/16 + 400*16 = 15940
Prihvatili bi ponudu
pmB = 85 KM/t
C1A = 80*85 + 40000/20 + 400*20 = 16 800
Ne bismo prihvatili ponudu

N1

N2

Klasini model
(EOQ Economic Order Quantity)
Pretpostavke:
1. Poznata i konstantna jedinina tranja (deterministiki
model)
2. Ukupna tranja mora biti u potpunosti zadovoljena
3. Kontinualno pranjenje skladita
4. Isporuka je trenutna i kompletna naruba se moe isporuiti
odjednom.
5. Poznati su i ne mijenjaju se tokom planskog perioda: pm, pl, ps.

C1 = Q pm +

pl + N ps
N
2
N opt =

2 q pl
ps

C1,opt = Q pm + 2qpl ps

n1,opt =

Q
N1,opt

T1,opt =

n1,opt

44

10

22.3.2014.

Primjer 1, cont.

Proirenja klasinog modela


Ako isporuka nije trenutna, ve je potrebno odreeno vrijeme
od trenutka naruivanja do realizacije.

Kad naruiti?
Pretpostavka br. 4 klasinog modela
Taka obnove zaliha ROP (Reorder point): Nivo zaliha kad treba obnoviti
narudbu.

c
N

ROP = qL

ROP

Odrediti koliko bakra na zalihama treba minimalno biti u


trenutku kad se obnavlja narudba ako je za realizaciju
narudbe potrebno 7 dana. Ostaje zahtijev da ne smije doi
do zastoja u proizvodnji preduzea Electrocable ?
Rjeenje:
ROP = qL
Obnoviti narudbu
q = 5 t /mj
trebamo kad je nivo
L = 7 dana = mjeseca
bakra na zalihama
1,25tona
ROP = 5*1/4 = 1,25 t

Vrijeme

0
L - vrijeme potrebno da se dopremi
narudba.

Q = 1000 kg

Primjer 2

pl = 10 KM/N
ps = 2,5 KM/kg god

U proizvodnom preduzeu Exit rukovodilac nabavke


eli odrediti optimalni nivo narudbe i nivo take
obnavljanja zaliha za materijal X po osnovu 1 modela.
Informacije koje posjeduje su:

Godinja tranja 1.000 kg (raunamo sa 360 dana u godini)


Trokovi lansiranja narudbe 10 KM
Trokovi dranja po kg zaliha u godini 2,5 KM
Vrijeme za realizaciju narudbe 7 dana
Nabavna cijena po kg zaliha 15 KM.

Koji nivo veliine narudbe i take obnavljanja zaliha za


materijal X bismo preporuili ovom rukovodiocu?

Pm = 15 KM/kg
L = 7 dana = 7/360 godine
= 1 godina = 360 dana
q = Q/ =1000 kg/god
Taka obnavljanja
zaliha
Napomena:
nopt nije prirodan broj pa
odreujemo vrijednosti
trokova za n1= 11 i n1 =12

Rjeenje
2 q pl
2 1000 10
=
= 89,443
ps
2,5
Q
1000
= 11,18
n1,op = =
N 89,443

1
T1,op = =
= 0,089 god = 32,2 dana
n 11,18
C1,opt = 15 233,61
N opt =

ROP = q L = 1000

7
= 19,44 20kg
360

n1, = 11; N1, = 90,90kg ; T1, = 0,09 = 32,7 dana


C1, = 15 223,63
n1, = 12; N1, = 83,3kg ; T1, = 0,08 = 30 dana
C1, = 15 224,2

11

22.3.2014.

HVALA NA PANJI

12