You are on page 1of 268

ER RSALETU

TESHR RUHANYE
VE
CELBU MUHABBET
HAZIRLAYAN
ABDULLATF ARSLAN

CNLERN
TESHRYLE
MUHABBET
VE
CELB ETME

N SZ
Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah Subhanehu Ve Teala Ya
Mahsustur. Salat Ve Selam Allah (c.c) nin Gzide Eshabna Ehli
Beytine Ve Onun Yolunda Gidenlerin zerine Olsun.
Uzun Zamandr Celb, Muhabbet , Teshir zerine Bir alma
Yapmay Dnyordum Ksmet Bugneymi.
Beni Bu Kitab Hazrlamaya Tevik Eden u Sanal Ortamda
Medyumum Hocaym Her Trl lemi Yaparm Diyen Halbuki limden
rfandan Nasibini Almam Bu Be Para Etmez Hocaym Diye
Geinen Sahtekarlar Sevk Etmitir. Bir ok Olaya ahit Oldum yle
Vakalar Muhaede Ettimki Bu n Szde Anlatmaya Kalkarsam Emin
Olunki Bir Kitap Anlatm Olurum.
Hlasa Bu Kitab Hazrladmki nsanlar Sahtekarlara Aldnp Maddi
Ve Manevi Anlamda Smrlmesin Heyecanlar Umutlar Bitmesin
Her Daim Muhabbet Ve Sevgiyle Kalsnlar Kar Koca Dargnlar
Sevgililer Nanllar Her Daim Sevgi Ve Muhabbetle Baksnlar
Birbirlerine Talib Matlubuna Matlub Talibine Kavusun Aralarna Gam
Keder Kavga Husumet Girmesin Allah (cc)nin Onlardan Raz Olduu
Gibi Bir Hayat Srsnler.
.
Kitabn erii Haknda Bir Ka Kelam Edecek Olursam Kitabn ine
zelikle Aile Aras Huzur, Eler Aras Muhabbet Sevgi, Ve Kar Koca
Anlamazlklar in Blm Ayrdm Matlubun Akln Bandan Almak,
Matlubu Yaln Ayak Geri Getirme, Evini Terk Eden Koca Ve Kadn
Geri Getirme, Kayp Olan Birini Geri, Getirme iddetli Muhabbet Atf
Tehyic Heycanlandrma, Kara Sevdaya Denler, Taslit Ederek Celb
Etmek, Matlubun Ryasna Girmek, Matlubun Aklndan Bir An Olsun
kmamak, Aknla Matlubun Uykusunu Balamak, Lezettli Cima,
Gz Darda Olan Erkei Veya Kadn Evine Balamak Gibi Bir ok
Mcerreb Sahih lemler Bulunmaktadr. Ey Bu lme Merakl Talib
Sakn Olaki Haram lerde Kulanma Hak Etmeyenden Bakasna
Yapma Yoksa Allah (cc)nin Laneti Gazab zerinde Olur.
Abdullatif ARSLAN...

MUHABBETN NEVLER
FTL LE HEYECANLANDIRMAK
Bu mevzu sahih olup mcerrebdir. Bunun iin: Beyaz
renkli bir kat zerine aadaki duay yaz. Yazdn
bkerek fitil gibi yapp, zerinede bir miktar pamuk sar.
Hi kullanlmam yeni lamba veya kandile bir miktar
zeytinya koyup, fitili kandile veya lambaya tak ve yak.
Fitil yanarken, sende Lbani zeker, Muklil ezrak ve
Senderus buhurlarn yakarak, aada gelecek olan
Azimeti okursun. Bu ameli yedi gece bu minval zere
tekrarlarsan olacak olan acaiplikleri grrsn.
Kat zerine yazlacak dua budur:

,@Z%3` e, Y, @3[ ), 33[ D, MR


 3 D, %6jMY
@%3%` ,@%3 Y
, @%31 t 3M-
, 3 %`
0 ,v0 v, 0 ,v! v, ! v, ! Q
 ; 84
, @[ D, %['
P  Dd BS@ ,v ,v ,v
ehfeklin Atehlin Katatamin Katin lin Tataye
kin Taytrain Mehtyyin Hemtayin atyin
Taytayin Randeklin Kin ecib bi hakki hin
hin hin Yhin Yhin Yhin Avhin Avhin Avhin
elvhan elacele essate.

Fitil yanarken okunacak Azimet budur:

/ d /- C
N 0#j e[ )%S # /S #  ) ;
 % ' h-Z- / - @Z* < D&[ ; h
 %*! '
' 56 /- )N  v 9 yz2 e[ 
N - y
O @Z
) 6% C-m h=#` h% *#0 < D &[ ; h%*!
Q; vz1 5%5j ; A @  C
 0 j T& M?0
,@59%=(
, @%5=( ,@&M1
, @&M-
, @&%[
D d BS@ BS@ 
, 
%jA
, 
%M;
, 
%d;
P  P  Dd 
Bismillhirrahmnirrahm. Kle ifritn minel cinni
ene tike bihi en tekme min makmike ve inn
aleyhi le kaviyyn emn. Klellez ndeh lmn
minel kitbi ene tke bihi kable en yertedde ileyke
tarfk. Azemt aleykm eyyhes seba afrtil
mvekkilne ve bi fitlet hzihi bi hakki Kaybrain
Mehbrain Hehbrain Lfetyin Lfeynetin
Biceylin Biheylin Kefeylin elvhan elvhan
elacele elacele essate essate

HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK


Bu mevzu acil diye isimlendirilen bir tlsm olup birok
defa denenmi ve tecrbe edilmitir.
Ey Alim! Sen bunun kymetini bil ve helal ilerde
kullan. Bu Cin iin icabette ok seri olup, imek ve
yldrmdan daha sratlidir.
Sen! Bu ameli yapmak istediin zaman, bedenini ve
elbiseni temizle. Sonra nne yeni bir buhurdanlk
koyup, buhurdanlkta Muklil ezrak, Lbani zeker ve
Senderus buhurlarn tttr. Bir Geyik derisi zerine
Perembe veya Pazartesi gn Misk, aliye, Zaferan
ve Glsuyu ile aadaki Tlsmat insanlardan uzak bir
yerde yaz. Geyik derisinide yukarda geen buhurlarla
buhurla. Buhurladktan sonra deriyi yksek bir aaca
as. Matlubun ok uzaklarda olsa bile Allah c.c. senin ile
onun arasn birletirir.
Geyik derisine yazlacak budur:

FTL LE CELB
Sal gn Merih saatinde krmz renkli yeni bir lamba
veya kandil al. Bir kat zerine u harfleri:

yazp, yazdn kad kandilin veya lambann iine at.


Daha sonra krmz renkli bir bez zerine aadaki
duay yaz. Yazdn bezi fitil gibi bkp kandile tak.
Kandilin iinede biraz Zeytin ya koyup, fitili yak. Fitil
yanarken sende Lbani zeker buhurunu tttr.
Matlubun ok seri bir ekilde yanna gelir.
Krmz bez zerine yazlacak dua budur.


,@6%A
, 
, X
, [
, @%j` ,@%6 00
,@%-# A
, @%j3 
, @`3x-
, @0((
vz1 Q; #S0 8
 4 v, %A#-
, @'3%
s0# k`x _# & /- c#" B0#" $" ( 
,h6 Y
, RA RM1 %RMY Q; k. 
,6 % ,6- #S0 ; h*@: - )%o h
, 6
,v[ [ B%Y - B%Yr Q; D &[ h
, 
, MRR;


Q; M; Pj%+ yz2 $" ( vz1 8
 4 ,e-
D A@  h Q; N@56 - 8
 Z  P
^ ` % c * h% Z S 84 / - Q;
 P'
= /; <
= 8[ _
 #S a%1 8
 4
vz1 _#5* < D&[ /- P'

 = C9; P'
= P &QZY Q=4 Q; /0#"x /- <@65= $" (

, 1 k
, jM4 D, MR
 Z=

 1 < 
 ,DR
 3 0
v, 0 ,v0 ,uY , Y ,u' u
, ' Q; 84
# S 0 # *
Ya Yekyemin Tafleymin Kriin Ezrain Evin
Keykemin Llyin Mahttin Atfelyin
Kermeyin Aytnin Merkeyhin Ecib y Ahmeru
ve bi hakki hzihil esm-i seran esriu minel berkil
htifi ver rhl saf bi hakki ehey Helheeh

Erkeletin ekekin Lekekin Lazmin m deavtke


bihi Y Ahmeru Mekin Aykein Bilelehein Elkin
akbil bi hakki eyen Meyen Kadkadehin ve
Emlin ecib hzihil esm-illez halfeti bih ve bi
hakki m aleyyel kalbe mektbin ve bi hakkil melikil
mvekkili ve bi hakki min vecebe hakkuh aleyke ve
tesri ileyhi taten ecib ve heyyic ve ahrik kalbe
fln ibni flnete al mehabbeti flnete binti
flnete min kabli en tahteraka hzihil esm-i
fetekne minel hsirne bi hakki cfeku
akakyatelin Eslvne Helfakehlin Cehlefefin
Helmeasin ecib bi hakki Nemhn Nemhn Emehn
emhin Yhin Yhin tlsmlar temru Y Ahmer
FTL LE CELB
Bu mevzu sahih ve mcerreb olup, defalarca tecrbe
edilmitir.
Birbirlerinden ayrlm veya ei tarafndan terk
edilmi olanlar iin ok faydal olan bu bahsi iyi iit ve iyi
anla! Allah c.c. n izniyle irad olursun.
Matlubun olan kimsenin vcuduna temas etmi elbise
paras zerine Mteri saatinde aadaki duay yaz.
Yazdn fitil gibi bkp, yeni bir lamba veya kandile
taktktan sonra, iine bir miktar zeytin ya koy. Kandili
yakp, kandilin yzn matlubunun evine doru evir.
Fitil yanarkende olduun yeri Sandal ahmer, Lbani
zeker ve Senderus ile buhurla. Buhur yanarken
yazdn duay okumaya bala. Eer kandilden erare
uumaya balarsa bilki avanlar gelmitir. O anda
duay okumay artr. ayet kandildeki k oalrsa,
bilki amelin olmutur.Yazlacak ve okunacak dua budur:

3 ` , R; , R= D 6 , %3 T, %9= Nk%j`


84
, @0 8
 4 a%1 D %M - 0 84
,
Nk%j`
<
= 8[ Q [  _
 #S 8
 4 a%1 D %M - 0

, @0
Dd BS@ P'
= C9; P'
= P &-  P'
 * '&" v@d5 * 
= #-  * P 

 = / ;
 ' y#&6 PR3& 3&' @ 0 <@A#R0 
D %M  5; D %i " ), % ,g2= D 6 Dq 0 <@Z59Taffn taffn fenn athin liklli fehin
bimelehn tatahn eyin ecib y mheymil ve
heyyici ve eclibi ve ahriki ve akliki kalbe fln ibni
flnete il mehabbeti flnete binti flnete
elvhan elacele essate. Et emrullhi fel
testacilh sbhneh ve tel amm yrikn.
Yevme nebtl batetil kbr inn mntekmn.
Veyll liklli effkin esm. selsil bitehil mheymil.
KAYIP OLAN KMSEY CELB ETMEK
Evinden ayrlp gurbete gitmi ve nerede olduu belli
olmayan bir kimseyi celb etmek istersen: Aadaki

tlsm ve duay bir kat zerine yazp, Lbani zeker ile


buhurla. Yazdn hirzi evinin bahesindeki bir menzile
veya aa dalna as. Kayp kimse geldii zaman, o
yazl kad indirip, yazy su ile sildikten sonra suyunu
matlubuna iir. Bylece matlubuna Allah Teala'nn
izniyle korku gelmez ve helak olmaz. Bu mevzu sahih
olup mcerrebtir.
Yazlacak olan budur:

<6 z1  P'


= C9; P'
= @&4 @d%1
 0#0 %1 )6% Q? 
  /- Q;
Tlsmlar. Heyyc ve eclib flnete binti flnete
il hzel mekne bi hakki men lehl hakku aleykm
heyyen yerleh.
TASLT EDEREK CELB ETMEK
Ylan eklinde taslit ederek ve matlubuna irsali hatif
gnderip, matlubunun hayalinde Ylan suretinde
canlandrarak seri bir ekilde celb etmek istersen: yi bir
saatte aadaki duay beyaz bir bez zerine yazp,
bezi fitil gibi bktkten sonra, yeil renkli bir lamba veya

kandile tak. inede bir miktar zeytin ya koy. Yats


namazndan sonra, kandili yakp olduun yeride Sezab
tohumu ve Lbani zeker ile buhurla. Fitil yanarken
kandilin zerine yirmibir (21) defa Aadaki Azimeti
oku. Okuduktan sonra, hi kimseyle konumadan
sabaha kadar yatarsn.
Fitil zerine yazlacak olan budur:

Kandil zerine 21 defa okunacak Azimet budur:

, 3x0 <& b?# M?0


, %M;
, %M;
k%S # <@9d c#  j 9 ; ,u@3R+
D, %1 v, ! %3 *  S Dq %M4 eq @M4 eq @
 ;
  ; 
, `%Y j5x- , @. = ,D01 e, @1
<&  b
 ?# M?0 h% C [ R1': ;
, -R; <d g@f- # 0"  5 @.
 yz 2

C 3 " &d


  h
 - D A /  * , %Y: , %Y
BS@  ; h*#- ; D A2 @5* <  @'(  
d;
P  P  D d D d
  BS@ 
Belhin belhin eyyher rhus subni yemhatin
haethn binnefh ves sara vel cnne ver rahf
bahlln cehlln cehllin hlihi taslithi ve hin
vehlin hlin hyilin fi srin muhtelifihi eytnin ve
ebliseh ve zevbiahi ve denhieh aksemt
aleyke eyyher rhus subnillez savvelth al
sayiri mlkl cni bi mihn elhn dehn tel
an klli melikil cebbr vestate bi cellihil envri en
tetevekkel bim emertke bihi elvhan elvhan
elacele elacele essate essah
MLEK LE CELB
Bu mevzu, yedi Cin hazrlayp matlubuna gndermek
haknda olup, ok seri bir celbtir.
Bunun iin: Pimemi bir mlein srtna ate ve
hava harfleri ile aadaki esmalarda yaz. Yazdktan
sonra mlein srtn Katran ile sva.
mlein srtna yazlacak Ate ve hava harfleri:
Ate harfleri:
Hava harfleri:

X l ] 1 
_ \ g


mlein srtna yazlacak Esmalar budur:

%M4 , %M4 , %- , %- ,R @` , R @`


8
 4 , %3 -
, [
, 1%- 
, 1- 
Tlehn tlehn melhn melhn cehlhn cehlhn
ermhelin ermiyhein kriin mlatyehin ecib y
zevtc.
mlein ortasnada yazlacak ekil budur:

Yazdn mlei ate zerine koyarsan, matlubun


atelenip seri bir ekilde yanna gelir.
HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK
Buhurdanlkta yakp, heyecanlandrarak celb etmek
hakknda olan bu meseleye ulaan ey Talip! Sen; Allah
c.c. tan kork ve bu meseleyi ancak helal ilerde kullan.
Bunun iin nce bedenini ve elbiseni temizleyip kbleye
kar otur. Cuma gn Zhre saaatinde matlubunun

vcuduna temas etmi elbise parasna aadaki


ekilleri yazp, yazdn Lban ve Senderus ile
buhurla. Buhurlarkende yedi defa aadaki Azimeti
yazdn para zerine oku. Sonra paray atete yak.
Muhakkakki, matlubun uzak bir yerde olsa bile en ksa
zamanda Allah Teala hazretlerinin izniyle yanna gelir.
Matlubun elbisesi parasna yazlacak budur:

Yedi (7) defa okunacak Azimet budur:

C9; P'
= a%M5; @A2 @* $" ( vz1  +0
M&[ < Zj2 S M[#S P'
= /; <
=  P '
=
7* M-. T9- M- 9-: Z' M% <R%`
;( e&4 M 0 ( N#[ M ?#Z0( M;#Y
P'
= DZ C" Mo* $" ( MZ * ~(/- T4 @ D" D- P'
= /; <
=  P'
= C9;
v # - $ = / - Q; B1# A B@ ` d 

M9%0 / C
, 0#j k  6 S ~
 ( =

/ W
, #j k
  M Y / C
, 0#j k 

C'A < 1#Mw $ / C
, 0#j k M- -
1@ 4 |= 'Z 0 C
 'A < 1@Z% = P %i'
P%i[ C'A < 1@Z= ? &S C
 'A < 
P'
= /; <
=  ) A :@94 ) 6'@|; 1?#d
 =
) A  %
 / - )6 % X @+ $ M Q;
P  P Dd Dd BS@ BS@ )6 %
Y huddme hzihil esm-i tevekkel bitehyici
flnete binti flnete il fln ibni flnete
ihrkuh ve haffakni kalbeh ve tne leyh
venakdemen mih ve men salameh ve teru
erbiha l yekurru leh karrun ve l yeseuh

cibl ve l bi hrl ardu taklh vel esm-i


tezullh slelt akle flnete binti flnete il fln
ibni flnete mesele silel vec minel cesedi tavn ev
kerhn bi hakki men fis sem-i emrihu ve fil ard
hkmh elfe ifrtin an yemnih ve elfe ifrtin an
imlih ve elfe ifrtin an emmih ve elfe ifrtin an
ver-i zahrih in knet nyimete fel yakdh ve in
knet yakdneh feeclish ve in knet hubben
lemssh fekuh ve in knet kyimet fecrrh
bi avnekm ve cndekm il fln ibni flnete
bi hakkil ahdil me huz aleykm mines seyyidil
hkim aleykm elvhan elvhan elacele elacele
essate esste.
MUHABBET N
ne veya bak ile bir eker paras zerine aada
ki Ayeti Kerime'yi yaz. Bu ekeri matlubuna yedirirsen,
seni ok sever ve sana ram olur.
Yazlacak Ayeti Kerime budur:

M; )1 ; C 1 Z )%S # /S #  ) ;


$ @?  9 l#9 h zA ; <1# ; ! < (@ 
x ':& / - ' $
 R
 j 
Bismillhirrahmnirrahm. Ve lekad hemmet bihi ve
hemme bih levl en ra brhne rabbihi kezlike li
nasrife anhs se vel fahe inneh bdinel
muhlisn.

YUMURTA LE HEYECANLANDIRMAK
Siyah Tavuk yumurtas zerine u tlsm yaz:

Yazdktan sonra yumurtann zerine yedi defa


aadaki Azimeti oku. Sonra yumurtay devaml yanan
bir atein altna gmersen, matlubun seni grnce
heyecanlanp kalbi duracak gibi olur.
Yumurta zerine okunacak Azimet budur:

, %A
, %A ,%1
, %1
, %d4 ,%d4 

, %3%3- #B 5-: #B 5-: ,%-


, %-
, %31
, %31

, @6A
, @%33%- ,@%33%- ,%3%3vz1  +0 B@&
 %-
, @%61 ,@%61
, @6A
C
 9; P'
= 8[ @[#S @&4 @d%?1 $" ( 

BS@ BS@ P'


= /; <
= P &-  P'
=
P  P Dd Dd 
Eclecin Eclecin Hemin Hemin Kemin
Kemin Hettn Hettn Mestn Mestn Demteran
Demteran Metayttn Metayttn Meltaytayin
Meltaytayin Kelkein Kelkelin Helkeyin
Helkeyin Meleysabvan Meleysabvan Y huddme
hzihil esm-i heyyc ve eclib ve hrk kalbe
flnete binti flnete il mehabbeti fln ibni
flnete elvhan elvhan elacele elacele essate
essate.
YAKARAK HEYECANLANDIRMAK
Yedi adet beyaz kat zerine aadaki Esmalar
yazdktan sonra her kadn iine er tane biber koy.
Her kadn zerinede yazm olduun Esmalar yedi
defa okuduktan sonra, okuduklarn birer birer atee
atp yak. Katlar yanarkende gzel kokulu bir buhur ile
tebhir edersin.
Yazlacak ve okunacak Esmalar budur:

, @3M-
, 3M-
, 1
,  ,@1
vz1  +0 ^
%- , 
, 3MR- ,61
 P'
= C9; P'
= a%M* 8d; @d $" (

BS@  m9-  v9  v#S v@&4 


P  Dd 
Hrein Ezrein Hedin Mehtain Mahetrain
Hemkemein Mehatain Erin Meylen Y
huddme hzihil esm-i accil bi celbi ve tehyici
flnete binti flnete ve eclibh ve hdurh il
ndeh ve il menzilihi elvhan elacele essate.
MEYMUN EBA NUH RUHAN LE TEHYC
Matlubunun vcuduna temas etmi elbise paras
zerine Cumartesi gn aadaki Esmalar yaz.
Yazdn paray fitil gibi yapp, yeni bir kandilde zeytin
ya ile yak. Fitil yanarken Lbani zeker buhurunu
tttrerek Esmalar yedi (7) defa oku.
Yazlacak ve okunacak Esmalar budur:


B@ B@
  , 0
, %1 ]
, %= # v, @%M1
,#RM`
, M'@Z Y , Z-[ 
, [#M-
, [R
/- B#
 ' ,-
, [ ; ,[
, Z'R[ 
, Z1R[ 
D2
 A@* u@'; < @%- 0 84 / - #, 
 / - #, 
 '
P '
= /; <
= P &-  P'
= C9; P'
= a %M5;

P  P Dd D d BS@ BS@ 


Helheyhin Errafytn Heyderin Ya bin Ilsvan
Ilsvan Ilkin Mihrkiin Iksimmakmein
akmnehin Taherin khakin knakin
Rakin Bedakin Melhn Nasran min nasrin min
lasrin min ecib Y Meymn Eb Nh ve tevekkel bi
tehyici flnete binti flnete il mehabbeti fln
ibni flnete elvhan elvhan elacele elacele
essate essate.
MUHABBET N
Pide veya Yufka zerine aadaki tlsm ile duay
yazdktan sonra, bu pideyi matlubun kadn ise erkek
kpee, matlubun erkek ise dii kpee yedir. Matlubun
sana muhabbet eder.
Pide veya Yufka zerine yazlacak olan budur:

 P '
= C9; P'
= @d%1 $" ( vz1 Q;
Dd D d BS@ BS@ P'
= /; <
= P &P  P 

Tlsmlar ve Bihakki hzihil esm-i heyyc flnete


binti flnete il mehabbeti fln ibni flnete
elvhan elvhan elacele elacele essate essate.
CELB ETMEK N
Matlubunun ba rtsnden bir para alp, onu fitil
gibi yap ve zerine u Ayeti Kerime yi yaz:

\
 9 1 : @[ B' )%S # /S #  )
 ;
 d 
Bismillhirrahmnirrahm. Nran ve kd hanns
vel hcrah.
Kandilin el ile tutulacak yerine u Ayeti yaz:

) M00 _@ = 


  0 ) %S# / S # 
 ) ;
Bismillhirrahmnirrahm. Yedllhi fevka eydhim.
Kandilin boaznada u Ayeti Kerime yi yaz:

:N Y q
r Pq 6- M% )%S # /S #  ) ;
< #-p0 - <@j 0 )1#- - 
 < @ 0(
Bismillhirrahmnirrahm.
Aleyh
meliketn
lzun iddn l yasunallhe m emerahm ve
yefalne m ymern.

u Ayeti Kerimeyide bir kat zerine yazdktan


sonra zerine al. Bu, kendini perdelemek iindir.

@ 1 (2  ( ' f MY )%S # /S #  ) ;


@ 1 (2   ( Z ; Bi[ ) @  P6 
) %6 m0m 
Bismillhirrahmnirrahm. ehidallh enneh l
ilhe ill hve vel meliket ve ll lmi kimen bil
kst l ilhe ill hvel azzl hakm.
Kendini ve kandili bu ekilde hazrlayp, kandilin iine
mavi katran koy ve yazdn fitili u artlara riayet
ederek, Cuma gecesi kandile tak. Mekann, bedenin,
elbisen, temiz ve abdestli olarak fitili yak. Fitil yanarken
u Ayeti Kerime'leri devaml ve saysz olarak okursun:

W
 @  @' f )%S # /S #  ) ;
Nb&- M%= , @6RA v@' D- ~ (
y
O : N8A @A M 'A P44m? ,P44 = b& 
P, %;# r( P, % [#Y( P, '@50 P, A &- ,#dY / - [@0
,@' N@' N'  * ) @ $f 0 M50 :60

e -( 
f 
 # 0 f$R0 / - v@9 f yM0
< f <X W
, @%; = )N % $, Y D 6; f \ 9
T =#*
Bismillhirrahmnirrahm. Allh nrus semvti
vel ard mesel nurih kemiktin fh misbhun el
misbhu f zccetin ezzccet ke enneh
kevkebn drriyyn ykad min eceretin
mubreketin zeytnetn l arkiyyetin ve l
arbiyyetin yekd zeyth yd ve levlem
temsesh nrun nrun al nrin yehdillh li nrih
men ye ve yadribllh emsle lin nsi vallh
bi klli eyin alm. F bytin ezinallh en trfeu.
Bu Ayeti Kerimeleri devaml olarak okursun. Ayeti
kerimeleri okurken sana bir titreme ve arkasndanda
korku gelir. Sonra hayaline gelip, rzgar sesi duyarsn.
Daha sonra birbuuk kar kadar yanan fitilin seyri
ykselir. O anda sen, matlubunun ve annesinin ismini
zikredersin. Bylece matlubun en ksa zamanda Allah
Teala hazretlerinin izniyle yanna gelir. Allah c.c. en
dorusunu bilendir.
LMON LE HEYECANLANDIRMAK
Matlubun ve annesinin ismi, talip ile annesinin ismi
ile birlikte, aadaki tlsm bir Limon zerine yaz.
Niyet ederek Limonu atee at. Matlubun seni grd
an heyecanlanr.

Limon zerine yazlacak tlsm budur:

GELNN MUHABBET ETMES N


Gelinin evine ve eine muhabbet etmesi iin: Bir
kat zerine Sure-i Yusufu yaz. Ama u Ayeti:

 '# &A 90 = ) %S # /S #  ) ;


Bismillhirrahmnirrahm.
Felemm
raeyneh
ekberneh.
Yedi (7) defa yaz. Bu yazdn nshay katlayp,
gelinin banda gezdirip svazla. Sonra bu nshay
gelinin bana tak. Taktktan sonra u Ayeti Kerime yi:

9Z+ $, Y D A / - )%S # /S #  ) ;


< #2Az * )62 /%4
Bismillhirrahmnirrahm. Ve min klli eyin
halakn zevceyni leallekm tezekkern.
Tatl bir ey zerine yazp geline yedirirsin. Gelin
evini ve eini byk bir muhabbetle sever.
KARI KOCA ARASINI SULH
Birbirine dargn kar kocay bartrmak iin, u Ayeti
Kerimeyi temiz bir tabaa yetmi (70) defa yazp, yazy

su ile sildikten sonra Kibrit ve Niadr ile buhurla.


Barmak isteyen e bu su ile ykanr. Ayrca aadaki
u Ayeti Kerime'leride barmak isteyen ein ba
zerine yetmi (70) defa oku. Allah c.c. n izniyle dargn
olan eler o gn barr.
Tabaa yetmi defa yazlacak Ayeti Kerime budur:

q@+ <@9- p  ' )%S # / S #  ) ;


)60@+ /%; @.
 =
Bismillhirrahmnirrahm.
nnemel
mminne
ihvatn fe eslih beyne ehaveykm.
Ba zerine yetmi defa okunacak Ayetler budur:

 ; ) 54 - "@- e[ )%S # /S #  ) ;


D s0( 
 2< 3&%" 2< #

 
v#A@  *6; Q  
f ?Q0 /0 j  
< @-# d
 
Bismillhirrahmnirrahm. Kle ms m citm
bihis sihru innallhe seybtlh innallahe la
yslihu amelel mfsidin. Ve yhkkullhl hakka bi
kelimtihi ve lev kerehil mcrimn.

KARI KOCA ARASINDA MUHABBET


Kar koca arasnda muhabbet iin: Aadaki Tlsm
ve Ayeti, kar koca ile annelerinin isimlerini bir kat
zerine yaz. Bu kad kar kocann ba koyduklar
yastn iine koyarsan, aralarnda byk bir muhabbet
doar ve birbirlerini ok severler.
Yazlacak tlsm ve Ayet budur:

@ 1 f )M6%j6 % =


) %  T %

Tlsm. Feseyekfkehmllh ve hves semul alm.
KARI KOCA ARASINI SULH
Kar koca arasn islah etmek istersen: Sure-i
Ammeyi temiz ve yeni bir tabaa yazp, yazy menba
veya pnar suyu ile sil. Bu su yenilecek veya iilecek
bireye kartrlp, elere yedirilir veya iirilir. Daha
sonra aadaki Ayetleri yedi (7) defa bir kat zerine
yazp, yazlanda evin kapsnn zerine konulursa, eler
arasndaki dargnlk muhabbete dner ve birbirlerini
Allah Teala hazretlerinin izniyle ok severler.
Yedi defa yazlacak olan Ayet ler budur:

 ; ) 54 - "@- e[ )%S # /S #  ) ;


D s0( 
 2< 3&%" 2< #

 

v #A@  *6; Q  


f ?Q0 /0 j  
* <@-# d 
Bismillhirrahmnirrahm. Kle ms m citm
bihis sihru innallhe seybtlh innallahe la
yslihu amelel mfsidin. Ve yhkkullhl hakka bi
kelimtihi ve lev kerehil mcrimn
ERKEN KADININI SEVMES N
Erkein kadnn sevmesi iin: Aadaki tlsm bir
kat zerine yaz. Kadn bu yazl kad yakar ve
bunun klyle gzne srme ekip erkeini karlarsa,
erkek kadnn iddetli bir ekilde sever.
Yazlacak tlsm budur:

MUHABBET N
Bu amele balarken bedenin, elbisen ve mekann
temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin
ruhanisi byk Meliklerden bir Melik tir.
Perembe gn siyah bir Tavuk yumurtas zerine
aadaki hatemi yazp, yumurtay Lban ve Cavi ile
buhurladktan sonra, ateli kle gm. Matlubun seni ok
iddetli bir ekilde sever.

Yumurta zerine yazlacak hatem ve dua budur:

A ;05 C

8F

8;

8F

8AC0F

0C

8

.;

8

aF

BC

A

JH

cI I I s
 M" $" ( vz1  + 0 @2A@*
zA zA
Tevekkel Y huddme hzihil esm-i Sehsah iki iki
iki ayn kez ve kez.
MUHABBET N
Yedi tane Zeytin yapra zerine aadaki tlsm
yazp, her yapran zerine yedi (7) defa Vettini
vezzeytini Suresini oku. Yapraklar Lban ve Meyat
saile ile buhurladktan sonra, tek tek kandilde yakp en
sonunda yle dersin:

/ ; <
= P &; P'
= C9; P'
= :@= 8[ PY
P '
=

ulete kalbe ve fevd flnete binti flnete bi


mehabbeti fln ibni flnete.
Her yaprak zerine yazlacak tlsm budur:

CELB ETMEK N
Dokuz adet beyaz fitil zerine aadaki duay yaz.
Yazdktan sonra fitilleri tek tek atee atp yak. Matlubun
atelenir, yerinde duramaz ve en ksa zamanda Allah
Teala nn izniyle senin yanna gelir.
Bez zerine yazlacak olan budur:

= < j 0
, 1 P * )%S # /S #  ) ;

, %&" c
, - D0@1 C0 <@0 ( ~ (
# -@' @-@ '&" ,)%* < " v - :, @[
Bismillhirrahmnirrahm. Tisat rahtn yfsidne
fil ard ve l yuslihn. Raeyt hveyli musden
sebeytin kavdin mdrah semni temimin
sbhneh levmri nmer.
MUHABBET N
Aadaki tlsm ve duay ayr kat zerine
yazdktan sonra her kadn iine bir di sarmsak koy.
Daha sonra katlar katlayp, her birini bir kemik iine

koy. Her gece kemiklerin bir tanesini atee at. Matlubun


atelenir ve yerinde duramaz.
Yazlacak olan tlsm ve dua budur:

P '
= 8[ 8d; $" ( vz1  +0 @A2 @*
 :@- P &- P'
= /; <
=  P'
= C9;
P '
= C9; P'
= 8[ \@" QR
Tlsmlar ve Tevekkel Y huddme hzihil esm-i bi
celbi kalbe flnete binti flnete il fln ibni
flnete mehabbete ve meveddete ve ki vesvsi
kalbe flnete binti flnete.
MUHABBET N
Aada gelecek olan tlsm matlubunun ismi ile
birlikte siyah Tavuk kanyla bir kat zerine yaz.
Yazdktan sonra matlubun olan kiinin kaps eiine
gm. Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubun seni ok
sever ve sana byk bir akla muhabbet duyar.
Yine bu tlsm bir mlek paras zerine yazp,
matlubunun kaps eiine gmersen, o gece matlubun
olan kiinin evi talanr.

Yazlacak olan tlsm budur:

KADININ ERKEN SEVMES N


Kadnn erkeini sevmesi iin; u tlsm bir bak
zerine aadaki tlsm ile talibin ismini yaz. Bu bakla
bir eti kes. Eti piirdikten sonra, kadn bu eti yerse,
erkeini iddetli bir ekilde sever ve ram olup, her
istediini yerine getirir.
Bak zerine yazlacak tlsm budur:

v ; &' ( / - f 2. /%;


Tlsmlar ve beyne sallallh al men l nebiyye ba'deh.

EL LE MUHABBET
Aadaki hatemi, sa avucunun iine Sal gn 2.
saat olan ems saatinde yaz. Yazdktan sonra biber ve
kizbere ile elini buhurla. stediin kiinin yzne doru

elini a ve o kii yanndan ayrlncaya kadar nirah sure


sini oku. Matlubun olan kimse sana byk bir
muhabbetle balanr, sana ram olur ve her istediini
severek yerine getirir.
Ey Talip! Sen bunu iyi anla. rad olursun. Allah
Teala seni ve beni iyi amellerde muvaffak etsin.
Avu iine yazlacak Hatemin ekli budur:

KARI KOCA ARASINI SLAH


Birbirini sevmeyen ve birbirine buuz eden eleri
bartrmak iin; Cuma gn gne domadan nce,
veya gndz aadaki duay bir kat zerine yazp,
Tayyib ve Ud ile buhurla. Sonra yazly drp, beraber
ba koyduklar yastn ortasna koy. Allah c.c. n izniyle

aralarndaki buuz muhabbete dnr ve birbirlerini


severler. Bu duadaki isimler Adem ve Musa a.s.nndr.
Yazlacak olan dua budur:

N @ % N @ ` N @ ` )%S # /S #  ) ;


N @%[ N @%S N @%S N @A N @A N @ N @ N @ %

 @Z / 3 * v#A z; / - <&" N @0: N @0: N @%[
/ %; C
 . A P'
= /; <
= 8[0 /`
v' )2" % * f 2. , 
 - ' %"
x% 8[ = k"@0 P &- D +: /-0 )M2 
C
 9; %"! 8[ = "@- P &- D+: /- 0
P '
= 8[ = P'
= /; <
= P &- D+: )Sm, - '%" P &- D + : /- 0 )M2 P'
= C9;
 0@+ C9; P+ 8[ = )2" % f 2.

<
= P &- D+: ,#6;@; C9; PRi 8[ = 

 +: A P'


= C9; P'
= 8[ = P'
= / ;
C
C
 Zj ' @ '( #A z D %2 = M 9 
 D %2 
 /6 ) M;@[ /%; Cj 2 - B%4 ~ ( =(2  @[ ( e @ S( )N %6S mN 0m ' ) M 9%; k
 2
) %o  ;
Bismillhirrahmnirrahm.
Tasmun
Tasmun
Aysmun Aysmun Ulmn Ulmn Kelmn
Kelmn Haymn Haymn Kaymn Kaymn
Deymn Deymn Sbhne men bi zikrihi
tatmeinnel kulb itmeinne y kalbe fln ibni
flnete
kem
eslahte
beyne
seyyidin
Muhammedin sallallh tel aleyhi ve selleme
vensrih Allhmme y men edhale mehabbete
Ysufe fi kalbi Zelih ve y men edhale Ms f
kalbe siyyeh binti Mezham edhale mehabbete
fln ibni flnete f kalbe flnete binti flnete
Allhmme y men edhale mehabbete seyyidin
Muhammed in sallallh aleyhi ve selleme f kalbe
Hadceh binti Huveyleh f kalbi ie binti Ebi bekrin
edhale mehabbete fln ibni flnete f kalbe
flnete binti flnete Kem edhaltel leyle fin
nehra fil leyli vez zikra fil ns. Lev enfakte m fil
ard ceman m ellefte beyne kulbihim ve l

kinnallhe ellefe beynehm inneh azzn hakm.


Ve l havle vel kuvvete ill billhil aliyyil azm.
KARI KOCA ARASINI SULH ETMEK
Birbirinden nefret eden kar kocann arasn islah
etmek iin: Kadn ve erkein elbiselerinden birer tane ip
ekersin. Bu iki ipi birbirine sar. pin zerinede yedi (7)
defa dm atarsn. Ama her dm atarken,
aadaki duay yedi defa okursun. Okuduktan sonra
sevilmesi istenilen e o ipi zerinde tarsa, Allah Teala
hazretlerinin izniyle aralarndaki nefret muhabbete
dnp eini sever.
Her dme yedi defa okunacak dua budur:


 D &; @5 )%S # /S #  ) ;
) 6 % C' #AX @[ #j*( B%4
k
 2  /6 ) 6 ;@[ / %; k2 |= $  ) 59A X
<
= /%; P'
= C9; P '
= /%; k
 2 ) M 2 )M 9%;
C
 j2 A < #1 "@- /%; C
 j2 A P'
= /;
P + /%; 
 M% D %i6%- D 0#&4 /%;
P `= /%; )2" % f 2. , - y#&6 

h z6= M 9 f 


 *#  $ #1 m 
P'
= C9; P'
= P'
= /; <
= /%; k2 )M 
M# = C
N ; M.
 P, &%` ,#dR
 A ^P&%` ^PA ^
M; <X ; ,S D2 A MA *@* $ =
< #A2 z50 ) M2 \
 9 e - ( f #
 0
Bismillhirrahmnirrahm. Vatesim bi hablillhi
ceman ve l teferrak vezkr nimetallhi aleykm
iz kntm aden feellefe beyne kulbikm. Ve l
kinnallhe ellefe beynehm. Allhmme ellefe
beyne flnete binti flnete ve beyne fln ibni
flnete kem ellefte beyne Cibrl ve Mkil
aleyhimesselm. Ve beyne Hadcetl kbr ve
Muhammed in sallallh aleyhi ve selleme ve beyne
Fatmatz zehr' ve Aliyyil mrted radiyallh
anhm fekezlike Allhmme ellef beyne fln ibni
flnete ve flnete binti flnete. Meselen
kelimeten tayyibeten keeceratin tayyibetin aslh
sbitn ve feruh fis sem-i tt kleh klle hnin
bi izni rabbih ve yadribllhl emsle lin nsi
leallehm yetezekkern.
YAKARAK HEYECANLANDIRMAK
Bu mevzu icabette ok seridir. Sen bu ameli yapmak

istersen: Yedi adet kat zerine aadaki Azimeti


yazdktan sonra Smbl ve Cavi ile buhurla. Katlar
yakmaya Sal gn gne domadan veya doduktan
sonra balarsn. Ama kad atee atmadan nce
aadaki Azimeti zerine yedi (7) defa okur ve atee
atarsn. Yedi gn tamamland zaman matlubun seri
bir ekilde yanna gelir.
Yedi ayr kat zerine yazlacak Azimet budur:

  a %M 5 _ 8d Q"j Q"j 


_
@ Z h'@ h
 - + C
 ' 9 & 0 8
 4
/ ; <
= P &; P'
= C9; P'
= 8
 [ =  9 
P'
= 8[ = W#= W #" )9 M4 vz1 P'
=
 +0 @&%4 P'
= /; <
= P& ; P'
= C9;
 P'
= C9; P'

 = _#S 8
 d
 0  9  &
)6 % $" ( vz1 Q; P'
= /; <
= P &Elfsiku Elfsiku vel celbis sriku vet tehyicl
hriku ecib Y Abdn nr ente ve huddmeke ve

avnekel kavan nr f kalbe flnete binti flnete


bi mehabbeti fln ibni flnete hzihi cehenneme
sirrat zfirat f kalbe flnete binti flnete bi
mehabbeti fln ibni flnete ecib y huddme
Abdn nr yeclib ve ahriku flnete binti flnete
il mehabbeti fln ibni flnete bi hakki hzihil
esm-i aleykm ve tlsmlar.
Her kat zerine yedi defa okunacak Azimet budur:


 `%R
 / d #Y- 0 ) 6 % C
 [ 
iZ /0:# 5 W
  P ;(
# x" 4 
 %; :@94 /0 %32 /0Z 
81- @4| - @4| 0 W- W1
 R h= C
 *- :- #+- :- 
P'
= C9; P'
= 8[ @[# * @d%M * < #Z 
C
 '  9 & 0 84 P'
= /; <
= P &;
P'
= 8[ = 9 @Z` h'@ h- + 
P, j30 (2 1:#&* ( M%j3 0 ( @[#S P'
= C9;

@[# S MZ @&4 P'


= /; <

 = 8
 [ /-
Q; P'
= /; <
= P &; P'
= C9; P'
= M&[

, @'
, @' u
, @' ,u@' )6 % $" ( vz1
 h- + C
 '  9  & 0 84
, @%1
, @%1
P'
= 8[ @[#S a%M* 8d; @A2 @* h'@
v z+ M&A P'
= /; <
= P &; P'
= C9;
M X P, " = ) v@. ) %d 2 v@=
P'
= C9; P'
= M&[ @[#S ~ ( 1@&A
= 9 %[ M&[ @[#S P'
= /; <
= P &;
/ - 5
 5 *( 5S M4# = = #S 1&A
C
 'A <= M1 ,S / -( M%; / -( M- 
( <A < + M @4 = MY #= q [

MZ @ & M&[ @Z+


, @3[M T4# 0 Pq ;
#S 1 &A = 9 @ffZ` 1 .
 @" @" 
(  Z* ( 
 #R* ( D A | * ( 5S M4# = =
y9  ** 5S 9* ( TdM* ( [# *
P Dd D d BS@ BS@ P'
= /; <
=
) ; % ;( `% R / d #Y-0 P 
1@5A #* P, 9% / - ) 53[- )%S # /S # 

 Z"j ymx%  <X &= M @. P^ i[
Bismillhirrahmnirrahm. Aksemt aleykm y
meirel cinni ve eytni vel eblisete vel uste
vel mtemerridne vel kmne vel kidne vet
tayyrne ve cnde iblse ecmene sehhera hrute
ve mrute yecce ve mecce ve m hebbe ve m
debbe ve m haraca ve m derace ve m tahte
feleki emsi vel kamera en theyyic ve tahrik
kalbe flnete binti flnete bi mehabbeti fln ibni
flnete ecib y abdnnre ente ve huddmeke ve
avneke etlikun nra f kalbi flnete binti flnete
ahrik l yetfh ve l tbridh ill ytfetin min

kalbe fln ibni flnete eclib aklih ve ahrik


kalbeh flnete binti flnete bi mehabbeti fln
ibni flnete bi hakki hzihil esm-i aleykm enhn
enhn enin enin heyin heyin ecib y
abdnnr ente ve huddmeke ve avneke
tevekkel bi celbi ve tehyic ve ahrik kalbe
flnete binti flnete bi mehabbeti fln ibni
flnete Kebuh huzh feullh Smmel cehm
sallh. Smme fi silsiletin zeruh Ve kebh ilel
ard ve ahrik kalbeh flnete binti flnete bi
mehabbeti fln ibni flnete ve ahrik kalbeh
kd ven nra f kbdih ve harreti f fercih hatt
l testaht min mmih ve l min ebh ve l min
ehadin ehlih fein knet rkidetn al ferih
ferc leh he ve in kne l bisetn yerciu leh
katin halakal kalbeh vel bis aklih ve vesves
sadrih ve etlakun nra f kebduh ve harreti f
fercih hatt l tekl ve la terib ve l takud ve l
terkad ve l tehci ve l tenm hatt tet il nd
fln ibni flnete elvhan elacele essate. Y
meirel
cinni
ve
eytni
vel
eblse.
Bismillhirrahmnirrahm. M katatm min lnetin
ev teraktmh kimeten al uslih febi iznillhi
ve liyuhziyel fsikn.
MUHABBET N
Muhabbet iin aadaki duay beyaz bir kat
zerine yaz ve yazdn matlubunun vcuduna demi
elbise parasna sar. Bu paradan bir fitil yapp kandile
tak. Kandile biraz zeytinya koyup fitili yakarsan,
matlubun gerekleir.

Yazlacak esmalar budur:

)S )S b b b , 0 , 0 , 0 Q )S Q )S
 + 0 @A2 @ * c c c c c c c . )S )S
$ "( vz1 Q; zA zA @d%1 $" ( vz1
Harfler ve tevekkel Y huddme hzihil esm-i ve
heyyc kez ve kez bi hakki hzihil esm-i.
BYK HEYECANLANDIRMA
Balmumundan matlubunun eklini yap. aramba
gn birinci saat olan Utarid saatinde eklin zerine u
tlsm naket:

Nak ettikten sonra eklin zerine aadaki Azimeti


matlubunun ve annesinin ismiyle niyet ederek yirmibir
(21) defa okursun. Sonra bu ekli matlub olan kiinin
eiine veya devaml getii yola gm. Matlubun seni
grd an heyecanlanp yerinde duramaz.
eklin zerine 21 defa okunacak Azimet budur:

, @; ,3 = ,@'[ , [#1# 1 ,#=# R


 ,*
D, %[ ,@3Z60 ,@3 ` ,@0&1.
, @5[ ,M9`
8
 4
, @M3` /0
, @'90
, %190
, 1#Mt 9%- ,@9o 
 * ,@M` /0 D, 6 %'0 C
 '
, 9[0
9%Z0 %S
, @%A ,@%d
 %4 t4 t4 t9%-

, %`0 ^
Z *

 = ,D%1 B&1 t ; 5" &5" ,@%


 %=
C
 '
, 9S 0 8
 4
, # ' ,%+ ,%j` #1
BS@ ,#S ,%`
, @%` ,@%` Q 
 ; ,D%6'0
$ "; 'mx  $" /- ; ) 6*@:- Q;
 y@5" #  Q; #  PS

) 5&4 - (2 y#2 C


 * - )0 y@5S h
 
Tasmrain Aruferin Herherkadin Kadnin
Feltin Bimin Tanhemin Katin Shibyin
Taltalin
Eykekatin
Klin
Mihrhelin
Eynemhin Eynemranin eyne Tathin Ecib Y
Kandein ve ente Y Nkelin eyne Tahin
Taszanin Meyniyyin Meyniyyin Ceyyin Ceyyin
Ceyceyin Keyin ve hleh yakdni Feydayin
Setb sitten beyyin hben Ehlin Efeltaklen Y Tin
Hertefyin Erhiyin Enrain ecib Y Handein ve
ente Y Nkelin bi hakki Tayin Tayin Tayin
Harin elvhan bi hakki m davetikm bihi min
esm-illhil mahzneti ve bi esm-i hameletil ari ve
bi hakki alel aris tev ve alel mlki ihtev ve
yalem m tahtes ser ill m ecebtm.
SM HAKKINDA
Bu ismin birer menfaati vardr. Bu isimler krk (40)
isimden karlmtr.
Birinci sim:

DQ Q V ] ] ] 


Birinci isim muhabbet iindir. Bu ismi yazp, sa
tarafnda veya sa kolunda tarsn.
kinci sim:

kinci isim insanlarn kalblerini cezb etmek iindir. Bu


isimler yazlr ve zerinde tanr ise, insanlarn
kalblerini cezb edersin. nc sim:

nc isim dil balamak iindir. Bir kimse bu isimleri


yazp, zerinde tarsa kt dillerden emin olur. Allah
Teala'nn hfz o kiinin zerinde olur.
Bir kimse, bu nc ismi bir Geyik derisine misk,
zaferan, glsuyu ve kafur ile yazp, tam taharetli
olarak zerinde tarsa,her kesin dili o kimseye kar
balanr. Sahih olup mcerrebdir.
HEYECANLANDIRMAK N
Pazartesi gn gne domadan nce adet kat
zerine misk ve zaferan ile aadaki duay yaz.
Yazdktan sonra katlar tek tek atee at. Matlubun
seni grd an, kalbi duracakm gibi olur ve ok
heyecanlanr.
Yazlacak mbarek dua budur:

%M  %M _ _ Q"j Q"j 


8
  9  9 Q%M 9 Q%M 9 Q%M R Q%M R 
P '
= C
 9; P'
= 8[ = T0# T0# 8
 
 

v z1 C[#S A P'


= /; <
= P &- 
P'
= C9; P'
= 8[ _#5
 0 h zA W#& 

, @A ,@3[
, @3[ P'
= /; <
= P &;
s 5= 
, @3Z 0 ,@3Z 0 ,@6
, @6
, @A
$ - 
 #R* ( D A *( 5S M&[ @ m MZ 
v z1 Q; P'
= /; <

 = T - 2( :[# # 56* (


^ S P^ 
 %.2( C
 'A < ) 6 % $" (
, 1Y :@@  @ % #& WX $ 
:@[@ WX 9 :+ ( 
 .
 D5[ :, @MR-
9-p ; <@j 0 - ) 1 N:@[ M% ) 1 X
m 0m ; @9-p0 < 2( )M 9- @Z'- :N @MY

f ~
 ( W@  h-  yz2  %
 

 9-p @95= /0z2 <2 N%MY $, Y D A )M ) 9M4 z ) M= @;@50 ) ) W9-p 
P '
= C9; P'
= 8[ @[#S Q0# z
0 R P & ; P %'S?# b( #Y-0
B@` % M; @*{ ) %o a%M 5 P`Z 
)6 % *@* - Q; B1#A

Elfsiku Elfsiku Elhriku Elhriku Eddahd


Eddahd Eehku Eehku Ennehku Ennehku
Ennru Ennru Elhubbi Elhubbi Esseru Esseru f
kalbe flnete binti flnete il mehabbeti fln ibni
flnete kem ahrikt hzihil beravti kezlike
yahteriku kalbe flnete binti flnete bi mehabbeti
fln ibni flnete Katnein Katnein Vekin
Vekin Lekin Lekin ve Yaktin ve Yaktin
iftah aklih ve zelzil kalbeh hatt l yekile ve l
terab men ve l tekterir rikdi ill mea fln ibni
flneh bi hakki hzihil esm-i aleykm. n knet ill
sayhaten vahideh. Ves sem-i ztil burc. Vel
yevmil mevd. Ve hidin ve mehd. Kutile
ashbl uhdd. En nri ztil vkd. z hm aleyh
kud. Ve hm al m yefalne bil mminne hd.

Ve m nekam minhm ill en ymin billhil azzil


hamd. Ellez leh mlks semvti vel ard vallh
al klli eyin ehd. nnellezne fetenl mminne
vel mminti smme lem yetb felehm azb
cehenneme ve lehm azbl hark. Ahrik kalbe
flnete binti flnete Y meirel ervhr
ruhniyyeti bil mehabbeti eddetl ktat vet
tehyicil azm vet bih ileyhi tavan ev kerhan bi
hakki m televteh aleykm.
MUHABBET N
Bu mevzu eyh Tat tan alnmtr. Pazar gn ikinci
saat olan Zhre saatinde bakr zerine veya sekizinci
saat olan Merih saatinde demir zerine u duay naket.
Bakr veya Demir zerine nak edilecek dua budur:

 = D, 0@` , #[ 


, @Z 33- D, 0@. T- , 96M"
^Z. "@- #+ A: 4 D&d ;? 2d*
$" ( vz1  +0 @A2 @*
, #-
, 1
, @A 
P'
= /; <
= P &-  P'
= C9; P'
= a%M5;
 9 M 4 = @=# . P %' 4 P %'S?# 
P &; D 5R0 5S j30 ( B'7' B0Y B'd%1

) M ?&0 P'
= /; <
= P &-  P'
= C9; P'
=
B%1; P`  :@ P `Z P & ; v@ M;
  ?Y y
 Y e! W
, &.
 y': %1#Y
P '
= / ; < 
= P & 
 -
 P'
= C9; P'
= P &
 -
P P Dd Dd BS@ BS@ 
Sehkenedin mea Sveylin Metataklin Ukramin
Tuveylin. Felemm tecell rabbh lil cebeli
cealeh dekkan ve harra musa saik. Erkin Hin
Merin tevekkel y huddme hzihil esm-i bi
tehyici flnete binti flnete il mehabbeti fln
ibni flneh. Erruhniyyeti cismniyyeti vasrif f
cismihannri ev heyecnen edden nrnen l yutf
hatt yeteil bi mehabbeti flnete binti flnete
il mehabbeti fln ibni flnete yhubbhm bi
havh bil mehabbetil ktiatin vel meveddeten
esstiati bi hiyyen erhiyyen ednyi esbtn
li eddyi ve dd ileyye mehabbeti flnete binti
flnete il mehabbeti fln ibni flnete elvhan
elvhan elacele elacele essate essate
Nak ettikten sonra, yaz iine gelecek ekilde
levhay ikiye katlayp, scak kle gm ve o mekan
terket. Matlubun sana byk bir muhabbetle balanr ve
ram olur.

MUHABBETLE HEYECANLANDIRMAK
Bu mevzu Karakita ve Denahie nin sihrindendir. Bu
mevzuyu Derhalyail, Deyun ve nvasir Rumi haber
vermitir. Bu mevzunun doru olduuna dair talak
zerine yemin etmitir.
Ey Talip! Sen bunu iyi muhafaza et. Bizden bir kere
kt ve senin zimmetine geti. Senden istediim bunu
mstehak olmayan kimselere retme!
Bunun iin: O gn domu siyah tavuk yumurtasna
aadaki esmalar yaz. Yumurtay Lbani zeker ile
buhurlayp, scak kle gm. Yumurtay scak kle
gmdkten sonra matlubunun sana veya vcuduna
temas etmi elbise parasna aadaki Azimeti yedi
(7), onyedi (17) veya yirmibir (21) defa okuyup, atete
yak. Matlubun imekten ve yldrmdan daha seri bir
ekilde yanna gelir ve yanndan ayrlmak istemez.
Yumurta zerine yazlacak Esmalar budur:

B@%= h
 &- ), M" , %&" , %& M " , RM"
< 
= @d%1 $ "( vz1  x
 ; /- & B#
 &-
P '
= C9; P'
= P &-  P'
= / ;
Sehelsehin selhesbeyhin sabeyehin sehemin
memlebike feyasvan mbsiran abdi min bi huddme
hzihil esm-i heyyc fln ibni flnete il
mehabbeti flnete binti flneh.
Sana veya vcuduna temas etmi elbise paras
zerine okunacak Azimette budur:


, %A ,%- : ,%- : ,%Y , %Y u
, #; u
, #;
P;0 h90 #-0 h90 #S0 h %'@'
, %A
)
 [ '= @MY0 h90 P; ( \
 ?# 8
 S .
C
 9; P'
= ) 5Z [ -(2 $" ( vz1  +0 ) 6%
^ [ C'A < 1@%Z= ^ [ C'A < P'
=
N ` M z2 0 ( 5S 1@[@ Y C;# Y < 1@?d 
_# & /- c# " P '
= /; <

 =  *| * 5S
P^ 
 %. (2 C'A < k
 . s0# k` 
< #
 - 90 TN %4 ) 1 X= ^S
Berhun berhun elhin elhin demlhin demlhin
erkin erkin nurniyyeke Y Ahmeru eyneke Y
Mrreh eyneke Y Zevbaat shibur rusl erbaat
eyneke Y emhre feinn uksim aleykm Y
huddme hzihil esm-i ill m aklaktm flnete
binti flnete in knet kideten fekayymh ve in
knet rkideten ez acch ve in erbet evvikh
hatt l yelizze leh tamn hatt yet il fln ibni
flnete isra minel berkul htif ver rhil saf. n

u
knet ill sayhaten vhideten feiz hm cemun
ledeyn muhdarn.
CELB ETMEK N
Pazar gn bir kat zerine matlubunun eklini iz.
eklin yzn zaferan ile boyadktan sonra, eklin
etrafnada aadaki Azimeti yaz. Yazdktan sonra
rzgara kar asarsan, acaiblikleri grrsn.
eklin etrafna yazlacak Azimet budur:

D, %,R' ,D%,R' ,D%&Y D, %&Y , =X , = X ,, @3%" ,7
 0 ,7
 0 Nc" c
N "

^ %,R' ^
%R'
8A, @M
 A , @M A e, @3%Y ,e@3%Y ,@3%"
P'
= /; <
=  P'

 = C
 9; P'
= P &- 8
 1 z- 0
 s0# 8A s0#  $ 8AA
v 9 $Y DA  $ 8A $ 
BS &%r #Mo 0 
= 8%  ) , Z ;
< D &[ /- / S #? & # M w 81z - 0 84 

, ' / -
q @Y / S # 8
 r ) 6 % D " # 0
vz1 Q; 81z - 0 84 <#59* 
= \
N '
D %i%[0 h% 8  h Q; $" (
k  yz2  
 0 s0# / %; 0 yz2 %i #
k
  4 D A = 4 k \{ DA = \
 {

 s & 0 < D A < k ), = DA = ), =

 s &
 0 
B ; M; &R0( P, j ; *
$" ( vz1 Q; 8
 1 z- 0 84 s%& 5 c
 @';
@f1 @1
, @%6=@*
, @%6=@* <, @5%M 
, @%1 )6 %
(2 1' j3 0 ( <#% 9 _# ; , %6%- , %6%-
@2 A@* $ "( vz1  0+P'
= /; <
= P &;
B 1@* 4 < 1? #4 P R
 0 -1@* 4
 < <
j;

M; @d v#0` 1@* 4 < 1 7, 3= y#d*
 1;:  1 :#9= B1@4 3 ' < D&[ /-
# - <A C&  .
  9 A ) M9'
P P Dd Dd BS@ BS@ (^ @j-
$" ( vz1  +0 ) 6 % ) 6%= f g;
Berhn Berhn Zefhn Zefhn eblin eblin Nelin
Nelin Nelen Nelen Sriun Sriun Yesrin
Yesrin Seytbin Seytbin eytlin eytlin
Keshmin Keshmin rakibi Y Mzhib mehabbete
flnete binti flnete il fln ibni flnete kem
rakibel mi aler rhi ve rakiber rihi alel mai ve rakibel
mai ales sihb. Ve kll eyin ndeh bi miktr.
liml aybi fel yzhiru al aybih ehad. Ecib Y
Mzhib vazhirul berru hamelni min kabli in yrsil
aleykm adaber rahmn ve vzun min nrin ve
nhsn fel tentesirn. Ecib Y Mzhib bi hakki
hzihil esm-i ve bi hakkil melikl lib aleyke Y
Rkyl errasllez yeduru beyner rhi ve
yahmelehllez leh elfi rasi f klli rasi elfi vechi f
klli vechi elfi femin fi klli femin elfi lisni ve klli
lisni ysebbihullh tel bil lifetin l yebeh
baduh badan ysebbihullh bi env-t tesbh
ecib Y Mzhib bi hakki hzihil esm-i aleykm

Tevekkel y huddmes sreti bil mehabbete ve


tehyic.
kinci yazdn Toprak Vefkinede bu tertip zere
okursun. Daha sonra bu iki kad Cavi ve Mastaki ile
buhurlarsn. Hava Vefkini matlubunun vcuduna temas
etmi elbise parasna sarp, rzgara kar asarsn.
Toprak vefkini ise talip olan kii zerinde tar.
Vefklerin ekli budur.
Toprak Vefki:
Hava Vefki:

Vefklerin etrafna yazlacak Ayeti Kerime ler budur:

h
 % 9%S h zA )%S # /S #  ) ;
( 56 - y * C9A - '# - /- BS

$f R' / - ; yM' B@' v 94 / 6 <(


), %Z5
 - ,]#.
  yM5 h ' ':& / -
=- W@  = -  yz2  ]
 #.

@-( 7*  ( ~ (
Bismillhirrahmnirrahm. Ve kezlike ev hayn
ileyke rhan min emrin m knte tedr mel kitb
ve lel mn ve lkin cealnh nran nehd bihi men
ne min bdina ve inneke letehd il srtm
mstakm. Sratillhillez leh m fis semvti ve m
fil ard el ilallhi tesrl mr.
Vefklerin altna yazlacak tlsmat budur:

KAYIP OLAN KY CELB ETMEK


Kayp olan kiiyi celb etmek istersen: Bir kat
zerine aadaki tlsm yazdktan sonra gzel kokulu
bir buhur ile buhurlarsn. Daha sonra bu yazdn
krmz yn iplikle rzgara kar asarsan, kayp olan kii
denizde bile olsa ve yol mesafesi kadar ge kalmadan
Allah c.c. n izniyle gelir.
Yazlacak olan Tlsm budur:

MUHABBET N
Bir erkek ve kadn ekli izip, ekillerin altnada
hatemi yaz. Yazdktan sonra hamur iine koyup, bal ve
ya ile kartrp bu mamulu siyah bir kpee yedirirsen,
matlubun seni dnmeden yapamaz ve seni byk bir
akla sever.
Yazlacak ekiller ve hatem budur:

SHR GETRTMEK N
Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa
Ayetel kursi okunup, Cuma gn sabah namazndan
nce afak vakti eki nar aacndan dz ve budaksz 90
cm kadar bir ubuk kesilir. Bu kestiin ubuu drde

taksim ederek her yzne Ayetel kursi yazlr. Daha


sonra orta byklkte bakrdan bir tas alnr ve tasn
iine Ayetel kursi yazlr. ubuu ve tas bu tertip zere
hazrladktan sonra 41 gnlk riyazat ve oruca balanr.
Her farz namazn arkasndan 60 defa, yalnz yats
namazndan sonra 63 defa olmak zere Ayetel krsi
okunur. (Dier bir usulde her be vakitten sonrada 303
defa okunmas denmitir). Okuma esnasndada lban
buhuru yaklr, tas ve ubuk nnde durur.
Krkbir gnn sonunda ruhaniyetle irtibata geilir ve
artlarda anlama yaplr. Bylece ubuk ve tas
kullanma hazrlanm olur.
Bir sihri getirtmek istediin zaman bakr tas azna
yakn su doldurulur ve st kitap veya bir bezle rtlr.
Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aada gelecek olan
azimet okunup, nar ubuuyla tasa vurulur. Okuduktan
sonra tasn zerindeki bez alr, eer sihir gelmemise
bez rtlr ve , be veya yedi defa okuma tekrar
edilir. Sihir her nerede olursa olsun tasn iine gelir.
Okunacak azimet budur:

Y huddme hzihil ytillet bis sihrillez f fuln


ibni fulnete bi eyyi mekne kne bi hurmeti hzihil
yti brakallhu fkum ve selmun aleykum
elvhan elacele essate.

CELB ETMEK N

Herhangi bir Arabi ayn son Cuma gn bir akar


suya girip, iki tane birisini matlubunun niyetine birisini
annesinin niyetine ta alrsn. Tekrar birisi talib birisi
annesi niyetine iki ta daha alrsn. Ama talarn rengi
sar olsun. Sonra drt ke bakr bir levha zerine
aadaki ekli yazarsn. Tlsmatn ortasnda olan drt
yuvarlan her birine aldn talar koyarsn. Daha
sonra kuvvetli bir ate zerine levhay koyar ve
matlubunu mahede edersen, matlubun yerinde
duramayp yanna gelir.

Bakr levha zerine yazlacak tlsmat budur:

MATLUBU CELB ETMEK


Sal, aramba ve Perembe gnleri riyazatl olarak
oru tutarsn. Drdnc gn olan Cuma gn ve o gn
domu olan bir yumurta alrsn. Yumurtay gzelce
ykarsn ki zerinde pislik kalmasn. Yumurtann zerine
aadaki esmalar talibin ve matlubun anne isimleri ile
yazarsn. Yazdktan sonra yedi (7) adet Arpa alr ve her
arpa zerine esmalar okursun. Daha sonra bir tandr
veya ocak altna yumurta ve arpalar koyar, zerlerini
balk veya toprak ile atein zarar vermemesi iin rtp,
zerlerine ate yakarsn. Meramn hasl olana kadar
atei devaml yakar ve azimetide srekli okursun.
Bu mesele kar koca arasnda muhabbet iin ok
messir (Tesirli) dir.

Yazlacak ve okunacak azimet budur:


Fehuve fehuve erhiyyen erhiyyen erhiyyen
erhiyyen erhiyyen erhiyyen erhiyyen huve
huve huve huve huve huve huve bi ukdetil azmeti
ednyi esbutin hamden hamden hamden hamden
hamden cebbran cebbran ihbitu ednyi esbutin
ihbitu ihbitu bihin bihin bihin bihin bihin bihin th
th th th th th th Lev enfakte m fil ard
ceman m ellefte beyne kulbihim ve l kinnallhe
ellefe beynehm inneh azzn hakm. Ve ceale
beynekm meveddeten ve rahmeten inne f zlike
leytin
li
kavmin
yetefekkern.
Feseyekfkehmullhi ve hves semul alm.
Felemm rahu mustekrran ndehu kale hz min
fadli rabb liyebln eekuru em ekfuru ve men
ekera feinnem yekuru linefsihi ve men kefera
feinne rabb aniyyun ke

LEZZETL CMA' N
Lezzetli cima' iin aadaki hatemi bir kat zerine
yazdktan sonra, yazdn mum ile kapla veya hatemi
bir kurun levha zerine naket. Cima annda bu
yazly dilinin altna veya srtna balarsan, ok lezzetli
bir cima olur. Hatta matlubun sana ok iddetli bir
mehabbet duyar.
Yazlacak hatem budur:

MUHABBET N
Muhabbet iin nirah suresini u tertip zere yaz:


Bismillhirrahmnirrahm Elem nerah leke sadrak.
Y flne binti flnete. Ve veda'n anke vizrak. Y
flne binti flnete. Ellez ankada zahrek. Y flne
binti flnete. Ve rafa'n leke zikrak. Y flne binti
flnete. Feinne meal usri ysr. Y flne binti
flnete. nne meal usri ysr. Y flne binti
flnete. Feiz ferate fensab. Y flne binti

flnete. Ve il rabbike ferab. Y flne binti


flnete. Fln ibni flneh.
Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Senin
gsn geniletme dikmi? Ey flaneh kz flaneh.
Senden o ykn indirmedikmi? Ey flaneh kz
flaneh. O, senin srtn ezen bir ykt. Ey flaneh kz
flaneh. Senin ann ykseltmedikmi? Ey flaneh kz
flaneh. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylk vardr.
Ey flaneh kz flaneh. Evet her zorlukla beraber bir
kolaylk vardr. Ey flaneh kz flaneh. O halde (ini
bitirip) bo kaldnm (Hemen baka bir ie) sarl. Ey
flaneh kz flaneh. Ancak rabbine sarl. Ey flaneh
kz flaneh. Flan olu flaneh
Pazartesi gn zaferan ve glsuyu ile bir kada
yazp, zikir edilen sure'yide kadn zerine yetmi (70)
defa oku. Yazy temiz su ile silip, suyu da matlubunun
ismi ile yemee koyarsan, matlup talibi ok byk bir
muhabbetle sever ve ona ynelir. Allah' Teala'dan
kork! Bunu kar kocadan baka kimseye yapma! Talibin
ismini ve annesinin isminide sonuna yazarsn.

ERKE EVLENMEMES N BALAMAK


Eer bir kadn erkeinin zerine evlenmesinden
korkuyorsa, o erkein elbisesine u Ayet ve Esma-i
kameri ters olarak yaz:

Bismillhirrahmnirrahm Ve lev erdl hurce
leeadd leh uddeten ve lkin kerihallhn
bisehm fesebbetahm ve klakud meal kidn.
Leyhmin leylavin leyfrin leyrsin leyrin
leyrin leyelin.
Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Eer cihada
kmak isteselerdi, elbette onun iin bir hazrlk
grrlerdi. Fakat Allah, davranmalarn istemedi de
onlar alakoydu. Ve oturanlarla beraber oturun dendi.
Leyhmin leylavin leyfrin leyrsin leyrin
leyrin leyelin.
Eer erkein elbisesi bulunmazsa, bu Ayet ve
Esma-i kameri ters olarak bir tabaa yazp, yazy su ile

sildikten sonra, bu suyu erkee iir. Sonra Esma-i


kamer ve ruus erbea isimlerini yetmi (70) defa
erkein ve annesinin, kadnn ve annesinin isimleriyle
birlikte bir kada yazp, kadn bu hirzi zerinde tar
veya sahibi bilinmeyen bir kabre gmer. Eer sahibi
bilinmeyen bir kabre gmerde o kadn erkeinden nce
lrse, o erkek ebediyen evlenemez. Allah tan hakk ile
kork! Mstehak olmayan bir kiiye
bunu yaparsan, sana gelenide bil!.

KADINI EVLENMEMES N BALAMAK


Ey karde! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak etsin. Bir
kadnda iki mesele zuhur etmemise evlilikten
balamak caiz deildir.
Birincisi: Eer o kadn farz ve salah sahibi isteyipte,
o kadn evlenmeye raz olmazsa.
kincisi: Bir erkein nikahnda olup, o erkekle
beraber kalmak istemezse. nk o kadn erkeini
zarara sokmutur.
Byle bir kadn iin: Aadaki drtl vefki
Cumartesi gn Zhal saatinde, Kamerde hava-i
burlardan birinde iken Katran mrekkebi ve Zat
kalemi ile mavi bir kat zerine yaz.
Yazlacak drtl Vefk budur:

Vefki yazdktan sonra vefki yazdn mavi kadn


arkasna kadnn suretini iz. Ama tasvirini ekillendirip
ve tam benzeterek yapma! nk icmaya gre caiz
deildir.
Suretin fercine unu yaz:

Akadtki y flneten aniz zevvci.
Ey Flaneh! Seni evlenmemek iin baladm.
Yazdktan sonra kad Hantit ile, eer Hantit yoksa
Krmz sarmsak ve Kibrit ile buhurlayarak kadn
zerine Esma-i kameri yetmi (70) defa ters olarak oku.
Ters Esma-i Kamer budur:
ell evrl avrl sevrl rfl vall mhl
Ama her onun (10) banda yle dersin:

Akadtke y flnete binti flneten aniz zevvci l


tete zevve
c hatt yekme ehll kubri inneke meyyitn ve
innehm meyyitn.
Ey Flaneh! Seni evlenmemek iin, kabir ehli
kabirlerinden kalkana kadar evlilikten baladm. Sende
leceksin onlarda lecektir.
Okuduktan sonra kadnn sa ayann altndan
toprak alp, bu topra drtl vefkin ortasna koyduktan
sonra, bu yazdn hirzi sahibi bilinmeyen bir mezara
gmersen, o yazl hirz orada gml olduu mddete
o kadn asla evlenemez. Allah c.c. tan kork! Aklllarn
yannda affetmek daha makbldr.

DL BALAMAK N
Ey Talip! Bilki: Allah Teala hazretleri sana rahmet
etsin. Halkn dilini senden hapsolunmasn istersen,
senin hakknda hayrla konumalarn murad edersen,
ayrca senin hakknda kt haber sylendii zaman
Adem olunun dilini balamak istersen, hatta senin
hakknda ktlkle konumalarndan korkarsan:
Cumartesi gn zhal veya Kamer saatinde, Kamerde
dnen bir burta geceledii zaman, u drtl Vefki:

29

71

68

28

69

27

bir kat zerine yaz. Vefkin etrafnada Ayet ve dualar


yazdktan sonra vefki zerinde tarsan, senin iin
bunda Allah'n srr vardr.
Vefkin etrafna yazlacak Ayet lerle dua budur:

Bismillhirrahmnirrahm.
Allhllez
halakas
semvti vel arda ve enzele mines sem-i men
feahraca bih mines semarti rzkan lekm ve
sahhara lekml flke litecriye fil bahri bi emrihi ve
sahhara lekml enhr. Ve sahhara lekm emse
vel kamera dibeyni ve sahhara lekml leyli ven
nehr. Ve tkm min klli m seeltmh. Eve men
kne meyten feehyeynh. Yekdl berku yahtaf
ebsrahm kllem ede lehm meev fhi ve iz
azleme aleyhim km ve lev allh lezehebe bi
semhim ve ebsrihim innallhe al klli eyin kadr.
Dehalt aleykm ya ma'eral demiyyne kem
yedhull mevtl ciln ve habist elsinetekm
kem habesellhs sem-e en takaa alel ard ill bi
iznihi ve ramey tkm bi sihmil ceberti kem
yerm bihil melik fil melektil a'l ve dehalte
aleykm kem yedhul azrl alel insn Allh l
cil inne f zlike li breten li lil ebsr.
Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Allah yle
bir ilahtrki gkleri ve yeri yaratt. Ve gkten bir su indirdi
de onunla size rzk iin trl meyveler, mahsller
kard. Ve onun emriyle denizde akp gitmek iin size
gemileri ve rmaklar musahhar (boyun emi) kld. Ve
yrngelerinde devam eden gnei ve ay' sizin

hizmetinize verdi. Yine geceyi ve gndz de sizin


hizmetinize verdi. Hem de size, istediiniz eylerin
hepsinden verdi. nceden lm olan birini dirilttiimiz
gibi. imek neredeyse gzlerini alverecek, onlar
aydnlattka nda yrrler. Karanlk zerlerine
ktm de dikilip kalrlar. Allah dileseydi grme ve
iitme duyularn da giderirdi. phe yok ki Allah her
eye kadirdir.
Ey Adem topluluu! Acil olan lmn geldii gibi
size girdim. Ve Allah'n izniyle gkyznn yeryzne
dmesi nasl hapsedildiyse dillerinizide yle hapsettim.
Melekuti ala'daki melek ler nasl att ise sizleri ceberut
oklaryla yle attm. Azrail'in insana girdii gibi size yle
girdim. Yapan Allah'tr. Grebilenler iin bunda ibret
vardr.
KOCASINI SEVMEYEN KADIN N
Kocasn sevipte sonradan kt gren ve nefret
eden kadn iin: Esma-i Kameri yedi hurma veya yedi
incir zerine (her birine bir isim) yaz.
Yazlacak Esma-i Kamer budur:


Leyhmin leylavin leyfrin leyrsin leyrin
leyrin

leyelin.
Yazmadan nce de, zaferan ve glsuyu ile Yusuf
suresini bir kat zerine yazp, yazdn kad da
kocasnn zerine astktan sonra bu incirleri kocas
kadna yedirirse, kadnn zerindeki sihir bozulur ve
Allah Teala'nn izniyle kocasn ok sever.
EVLENEMEYEN KADIN N
Evlenemeyen kadn iin: Bir kat zerine aadaki
Sure ve Ayetleri yedi defa bir kat zerine yaz. Sonra
kadn bu hirzi gs zerinde tarsa, kendisindeki sihir
bozulur ve Allah c.c. n izniyle en ksa zamanda evlenir.
Yazlacak olanlar budur:

Bismillhirrahmnirrahm. Elem nerah leke sadrak.


Ve vedan anke vizrak. Ellez ankada zahrak. Ve
rafan leke zikrak Feinne meal usri ysr. nne
meal usri yusr. Feiz ferate fensab. Ve il rabbike
ferab. Zeyyenn h linnzrn. Kle ms m
citm bihis sihru innallhe seybtlh innallhe l
yuslih amelel mfsidn.

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Senin


gsn geniletme dikmi? Senden o ykn
indirmedikmi? O, senin srtn ezen bir ykt. Senin
ann ykseltmedikmi? Her zorlukla beraber mutlaka
bir kolaylk vardr. Evet her zorlukla beraber bir kolaylk
vardr. O halde (ini bitirip) bo kaldnm (Hemen baka
bir ie) sarl. Ancak rabbine sarl. Musa dediki; Bu sizin
yaptnz ey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal
edecektir. phe yokki Allah, mfsitlerin ilerini
dzeltmez.
Yine bu konuda evlenemeyen kadn iin aada
gelecek olan hatemi yaz. Yazdktan sonra bu hatemi
kadn zerine assn.

Yazlacak olan hatem budur:

Evde kalm evlenememi bakire kz iin, Pazartesi


veya Cuma gn Rahman suresini bakire kzn ve
annesinin ismiyle u tertip olunmu dua ile birlikte bir
kat zerine yaz:

Bismillhirrahmnirrahm.
Y cemater ricli
sellebt ukle km flneten keselbis semerati min
eceratih vel habbeti min ekmmih vez zhre min
heykilihi ve elkayt aleykm mehabbeten ve atfan
ve hannnan ve tehayylen ve akan ve tahylen l

tkate lekm bil cls ve l bil ukdi hatt


yetezevveceh ehadn minkm ve ebtalt tatleh
ve dne tezvcih y helniyyeti harrikul ervhr
rhniyyetis skineti f kulbil ecnebiyyn. Kle
ms m ci'tm bihis sihru innallhe seybtilh
innallhe l yuslihu amelel mfsidn.
Ey erkekler topluluu! Bir meyve dalndan nasl
koparldysa, bir aatan meyveler nasl alndysa ve
iekte dalndan nasl koparldysa, flanete kz
flanete de akllarnz o ekilde banzdan alsn.
Sizlere yle bir mehabbet, atf, evkat, hayal ve
tahayyller attm ki, sizlerden biri onunla durmaya ve
oturmaya kar koyamasn. Ta ki, onunla evlenene
kadar. Onun engelini de iptal ettim ve evlenmeside
yaklat.
Ey Helaniyyeh! Ecnebilerin kalplerinde bulunan
ruhani ervahlar hareketlendir ki, flaneye baksnlar ve
gzlerinde k saan bir gne gibi grsnler. Ya da
Zeliha'nn Yusuf aleyhis selama bakt gibi baksnlar.
Musa dedi ki; Bu sizin yaptnz ey sihirdir. Allah onu
muhakkak iptal edecektir. phe yok ki Allah,
mfsitlerin ilerini dzeltmez.
Yazdktan sonra, o kz bu yazlnn suyu ile Pazar
gn Utarid saatinde gusl abdesti alsn. O bakire kz
erkeklerin gznde parlak gne gibi grnr. Erkekler
ona Zleyha nn Yusuf Aleyhis selama bakt gibi
bakarlar ve o kz da yedi gn iinde, Allah c.c. n izniyle
evlenir.

ALESNE BUUZ EDEN ERKEK N


Ailesine buuz eden erkek iin: Cuma gn gne
domadan nce u Ayeti Kerimeleri yedi (7) defa yaz:

Bismillhirrahmnirrahm. Asallh en yecale


beynekm ve beynellezne deytm minhm
meveddeten vallh kadrun vallh afrur rahm.
Kle ms m citm bihis sihru innallhe
seybtlh innallhe l yuslih amelel mfsidn.

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Umulurki


Allah, sizinle o dman olduklarnz arasnda bir dostluk
meydana getirir. Allah Kadir'dir. Allah Gafur'dur,
Rahim'dir. Musa dedi ki; Bu sizin yaptnz ey sihirdir.
Allah onu muhakkak iptal edecektir. phe yok ki Allah,
mfsitlerin ilerini dzeltmez.
Yazdktan sonra yazy yamur suyu ile silip,
huysuzluk yapan ev reisine bu su iirilirse, o kiide
bulunan buuz ve ona benzer eyler gider.

MATLUBUN AKLINI ALMAK


Ey Talip! Sen bilki; Kar kocadan birisinin akln
dierine selb (almak) etmeyi murad ettiin zaman, yedi
adet kat alp her kat zerine Mlk sebay,
Ruhaniyeti sebay ve Esma-i Kamer'i u tertip zere
yaz:Mzhib rukyl leyhmin mrreh cebrl leylavin
ahmer semseml leyfrin brkn mkl leyrsin
emhre sarfeyl leyrin ebyad anyl leyrin
meymn kesfeyl leyelin.
Yazdktan sonra her para kadn iine birer tane
Kizbere koy. Ama kizbereleri koymadan nce her tane
zerine yetmi (70) defa u Ayeti Kerimeyi oku:

Bismillhirrahmnirrahm. Zyyine linnsi hubb


ehevti minen nis-i vel benne vel kantril
mkantarati minez zehebi vel fddeti vel hayli vel
msevvemeti vel enmi vel harsi zlike metul
haytid dny vallh ndeh hsnl meb.
Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. nsanlara;
Kadnlar, oullar, yklerle altn ve gm ynlar,
salma ve gzel atlar, davarlar ve ekinler, ar sevgi ile
balanlan bu gibi eyler ok ziynetli gsterilmitir.
Halbuki bunlar dnya hayatnn birer metadr. Varlacak
yerin btn gzellii Allah'n yanndadr.
Okuduktan sonra her taneyi her para kat iine
koy. Daha sonra bu katlardan birini her gece uyku
zamannda yak. Kad yakarken de yle de:


Sellebt akle fln li flneh.
Falancann akln falancaya aldm.
Bylece yedi (7) gece katlar yakp tamamlarsn.
Bu yedi kadn yanmas bitmeden matlub olan kiinin
akl sanki yok olur. ve talibe olan sevgisinden akl

Umumi Muhabbet Formlleri


1- 41 adet kara biber alnr. Gece yatsdan sonra her bibere 1 fatiha ihlas okunup ocakta
yaklr ve falanca benim sevgimden bu biber gibi yansn denir. Bu ilem yedi gece
yaplr.
2- Aadaki azimet cumartesi sabah gne doamadan evvel safranla yazlr. Sevgisi
istenen kiinin sevgisi niyetiyle sa pazuya balanr. O kiinin gzne grnr,
mahallesinden veya yolundan geilirse byk bir muhabet hasl olur. Mcerreptir.

3- Aadaki tlsm yedi para kaburga kemii zerine yazlr. Kemikler, Sevgisi istenen kadn ise
dii kpee, erkekse erkek kpee yedirilir.

4- Sevgisi talep edilen kii iin insan suresinin ilk ayeti kerimesi aadaki usul zere 3
gece biner defa okunur. Mcerreptir.

Hel Et alel insani hynn mined-dehri lem yekn eyen mezkr. nn halaknel
insne min nutfetin emc. Nebteliyhi kezalike nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi
nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi kezlike neteliy kalbe flan il flan bilacel.
Birinci flan yazan yere sevgisi talep olunann ismi anne ismiyle beraber sylenir,
ikincidede sevgiyi talep eden sylenir.
5- Bir kimse gece bir miktar karabibere veya bir muma 1127 defa ve elkayt aleyke
mahabbeten mini ayetini okur, biber veya mumu Ya rabbi, bu atein mumu (veya
biberi) yakt gibi sende falancnn kalbini benim akmdan yak diye dua ederek
yakarsa ok byk tesiri grlr.
6- Aadaki tlsm, Arabi ayn ilk arambasnda bir para kat zerine yazlp sevgisi istenen
kiinin eiine gmlrse, mahbub deli divane olur.

7- Aadaki terkip iki ayr kada yazlr. Biri kendi zerinde tanr. Dieri sevgisi talep
edilen kiiye iirilirse aralarnda dayanlmaz bir ak balar.

8- Aadaki tlsmda yazlr. Sevdiinin kap eiine konursa hemen ak meydana gelir.

9- Bir kimse, sevdiinin kendisini sevmesini isterse, 19 sabah 786 ar defa bismillahi-l
vedd okur, sonundada ey vedd olan allahm, falancann kalbinde bana kar
muhabbet halkeyle diye dua eder. ok kiiye tavsiyemiz oldu, u ana kadar maksadna
ulamayan olmad. Hem helal ve hemde etkili bir usuldr.
10- Sevdiinin kiinin i elbisesinden bir para alnr. Aadaki tlsm bu beze yazlr. Bez yaa
bulanp niyet edilerek atete yaklr.

11- Yine sevdiinin i elbisesinden bir para elde edilir. Aadaki tlsm o paraya yazlp dumansz
atete yaklr. ok tesirlidir.
12- Aadaki vefki erifi niyet ederek yazp sevdiinin kiinin eiine yada geecei yola gm.
Ordan getii andan itibaren seni sevmeye balayacaktr.

Bu uygulama evlenmelerine kar kanlarn niyetiylede yaplabilir. Biz yaptk ve faydasn


grdk.

13- Aadaki terkibi niyet ederek bi kerpi zerine kaz. Sonra bu kerpicin yazl taraf atee
gelecek ekilde yanan bir tandrn yada ocan duvarna r. Talep edilen kii geldikten
sonra o tandrn bir daha kullanlmamas lazmdr. Taki kii seni terk ederse hari.

14- Bu tlsm bir bakr levha zerine ilenir. Daha sonra bu levha 7 gn souk bir yerde tutulur. 7
gnn sonunda, niyet edilerek, srekli yanan bir ocaa atlp yaklr. Matlup deli divane olur.

15- Aadaki tlsm bir bakr levha zerine yazlr. Ayn levhaya sevdiinin ismi anne ismiyle beraber
eklenir. Niyet edilerek yanan ocaa konur. Sevdiin gelene kadar ocak srekli yanmaldr.
Gelincede levha hemen karlmaldr. ok tehlikelidir.

16- Atideki tlsm, kullanlmam bir nala yazlr. Bu nal hzl koan bir atn, yada yk hayvannn
ayana aklr. Nal ayakta olduu srece matlup deli divane olur.
17- Ayn tlsm nala yazlp kor atee atlr. Kznca karlp ayak basmayan bir yere gmlrse ayn
neticeyi verir.

18- Aadaki tlsmda kullanlmam bir nal zerine yazlr. Tlsmn drt tarafna sevgisi
istenen kiinin ismi anne ismiyle beraber eklenir. Bunu srf denemek iin yapan bir gen
tandm. Yapt kii dul bir kadnd. Kadn o kadar mbtela olduki evlenmek zorunda
kaldlar.

19- Bir para kurun levha zerine sevdiinin ad ana adyla beraber yazlr. Aadaki tlsmda ilave
edilir. Daha sonra bu kurun atete eridii gibi falanca nn olu/kz da akmdan ersin diyerek
kurun eritlir.

20- Aadaki tlsmda 10 para vardr. Paralar izgiyle ayrlmtr. Her para bir ekmek zerine
yazlr. Sevdiin kii niyet edilerek bu ekmekler kpee verilir. Erkek iin erkek kpek, kadn iin
dii kpee verilir.

21- Aadaki tlsmdada 12 para vardr. Yukardaki ilem 12 para ekmek zerine ve 12 kelbe
verilerek yaplr.

22- Aadaki tlsm bir ta zerine yazlp, niyet edilerek kor atee atlrsa, kim niyet edilmise deli
divane ak olur.

23- Sevdiinin sandan bir miktar elde edilir. Aadaki tlsm bir kada etrafna ayetel krs ve 3
ihlas yazlarak ilenir. Sa bu kada sarlp, 3 defa bu san sahibi tlsm hakk iin akmdan
yanp tutusun denilerek atete yaklr.
24- Aadaki drt adet tlsm yaz. Birinciyi atee, ikinciyi suya, ncy eiinin altna koy.
drdncy rzgara kar as. Her bir uygulamay yerletirirken ismini anne ismiyle beraber
anarak niyet etmeyi ihmal etme.
1. Tlsm:

2. Tlsm:

3. Tlsm

4. Tlsm:

25- 17 tane zeytin yaprann bir yzne sevdiinin ismi anne ismiyle beraber yazlr. Dier
yznede aadaki tlsm yazlp birer birer atete yaklr. Karar kalmaz akndan deli divane
olur.

26- Aadaki tlsmn etrafna evvela drt byk melein ismi yazlr. Onun etrafna da ayetel krs
yazlr. Fitil ekline getirilerek yanan bir kandilin iine 7 gece konur. Her defasnda niyet etmek
lazmdr. Kandil yanarken 313 defa ya Rakyb okunur.

irinlik iin.
27- Aadaki tlsm kullanlmam bir demirin zerine ilenir. Matlubun kapsnn eii altna niyet
edilerek yerletirilir. Sevgisi istenen kii bu demirin zerinden geerse divane ak olur.

28- Bir kimseyi kendine ak etmek iin ayan bast 7 yere (7 tane ayak izine) u tlsm yaz. 7
tanede kendi ayak izine yaz. Artk peinden ayrlmaz.

29- Aadaki tlsm kemikten yaplm bir tarak zerine yazlr. Taraa sevdiinin ismi anne ismiyle
beraber eklenir. Niyet edilerek bir kafir mezarna gmlp gn beklenir. Matlup kii gnde
ak olmaz ve tarak mezardan karlmazsa delirir. llaki ak olur.

30- ki gen birbirlerine ak olsalar, ancak gereke ailelerden gerekse dardan birileri
evliliklerine kar ksa, aadaki tlsm yazsnlar. Bir miktar suyun iine koysunlar.
Sonrada evliliklerine kar duranlarn kaplarna serpsinler. Yazl kad da kap eiine
gmsnler. O gece muratlar gerekleir.

31- Bir kz istesen, kznda gnl olsa, ancak ailesi izin vermeseler aadaki ayetleri yaz,
kzn kaps stne yada gbekten aa olmamak kaydyla kapnn herhangi bir yerine
yerletir. Ondan sonra kz iste. Mcerreptir.Ve in yemseskallhu bidurrin fe l kife lehu ill h(hve), ve in yuridke bi hayrin fe l
rdde li fadlih(fadlihi), yusbu bih men yeu min ibdih(ibdihi), ve huvel gafrur
rhm
Y Beduh, dier tarafna sevgisi talep
32- 41 adet dz ta alnr. Talarn bir tarafna
edilenin ismi anne ismiyle beraber yazlr. Her bir tazerine niyetle bir Yasin i erif okunur.
Yasini erifte 7 tane mbin kelimesi vardr. Her mbinde 100 defa Y Beduh okunup, Yasin
bitince dua edilir. Sonra talar bir mlek iinde atee konur. Ve dua edilir. Gayet mcerreptir.

33- Aadaki tlsm sevgisi talep edilen kzn kaps eii altna gmlrse divane ak olur. Tlsma
sevgisi istenen kzn ismi anne ismiyle beraber eklenmeli ve gmerken de ismen niyet edilerek
gmlmelidir. Aksi halde hanede bulunan herkesi etkiler. Mcerreptir.

34- Bir elma yada benzeri bir meyve zerine yasini erifin 78, 79 ve 80 inci ayeti kerimeler 42 defa
okunup matluba yedirilirse delice bir sevgi husule gelir.
35- Cuma gn, imam hutbede iken, bir elma zerine 70 tane Kevser suresi okunup matluba
yedirilirse ok gl bir muhabbet hasl olur.
36- Sevdiinden yedi adet sa teli elde edilir. Her bir telin zerine 7 er defa
bismillahirrahmanirrahym. Yevme tetis sem bidhann mbiyn. Yaennse hz azabun
eliym ayetleri okunur. Kllar teker teker atee atlp yaklr. Yakarken niyet etmeyi unutmamak
lazmdr.
37- Aadaki tlsm avucunun iine yazp kimin gsne hafife vursan ve ya elini gsne koysan
sana kar iddetli bir muhabbetle tutulur.

38- Aadaki vefki bir kada yazp zerine de 7 defa azimeti oku. Azimetin okumas bittikten sonra
vefkin ortasondaki he harfini silip yerine matlubun ismini anne ismiyle beraber yaz. Bunu bir
yiyecek yada iecein iinde bir mddet beklettikten sonra bu nu matluba yedir.

Azimet de budur.

Aksemt aleykm bi zzetil melikil mliki f mlkihil azzi f zzi zzetihil cebbru f
cebertihibi men halakas seme ve rafeah bi gayri amedin ve basetel arda alel mi fe
cemede ve ersel cible ve seyyeral bihri ve mutlus semss ve munrul kamera ve
mnezzill gaysi ve mucril enhri ve mlicl leyli fin nehri ve mlicn nehra fil
leyli ve muhricil hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayy ecb y
huddme hzihil Hurfi ve enzilul mehabbeted dimeti f kalbe kez il mehabbete
kez.
39- Aadaki sicil, misk safran ve glsuyundan yaplan bir mrekkeple camdan bir kabn
dibine yazlr. Matlubun ismi anne ismiyle beraber eklenir. Kaba bir miktar su
doldurulur. Yaz silinene kadar beklenip silindikten sonra matluba iirilir.

40- Muhabbet hususunda en etkili uygulamalardan biri udur. Sabah, kuluk vaktinde
gzelce bir abdest al. Sonra 100 istifar ve 100 salaat erife okunur. Bundan sonra
gzler kapatlp sevgisi istenilen kii gz nne getirilir. Ve 170 defa ved-duha suresi
okunur. Akabindede Ya Rabbi; bu sure-i erif hrmetine, senden helal olarak falancann
beni sevmesini ve onla evlenmeyi istiyorum diye dua edilir. Bize bu konuda uygulama
iin bavuran birok kiiye bunu tavsiye ettik. ok tesirli neticeler elde edildi.
irinlik Uygulamalar
1- tane kada 41 defa maallah yazlr. Birisi suya konur. Kii bununla her sabah
yzn ykar. Birisini boynuna asar. Dierinide evin giri kaps zerine asarsa hem
ailesine hemde dardakilere kar ok gzel grnr.
2- Sevdiine gzel grnmek iin aadaki tlsm bakr bir levha zerine yaz. Sonrada
srekli yanan bir ocak, tandr yada frnn altna yerletir.

3- Aadaki vefki erifi erifi yazp zerinde tayan ve her namaz vaktinde 100 defa ya
Hdi zikrine devam eden kimse herkesin gzne gzel gzkr. Herkesin sevgilisi
olur. Vefki erif budur

4- Sevdiin kiinin yanna giderken aadaki tlsm yaz ve zerinde ta. Onun gzne
(hatta tm kadnlarn gzne) ok gzel grnrsn. Sana divane ak olur. Baka
kadnlarn ak olmamas iin sevdiinin ismini anne ismiyle beraber eklemeyi
unutma.

5- Aadaki tlsm zerinde tayan kii hangi kadna baksa kendine ak eder.

6-

Aadaki
tlsm afak vakti yazp yannda tayan kimse herkese gzel ve sevimli grnr.

7- Aadaki tlsm yazp zerinde tayan kimseye herkes muhabbetle bakar.

8- Aadaki tlsm yazp zerinde tamak irinlik hususunda ok etkilidir. Tarafmzdan


defalarca tecrbe edilmi ve her defasnda olumlu netice alnmtr.

9- Aadaki tlsmn muhabbet meleinin kanadnda yazl olduu rivayet edilir. Bu tlsm yazp
kollarna balayan kimseye herkes muhabbet eder.

10- Erkeklerin gzne irin grnmek isteyen kadn aadaki tlsm yazp zerinde tasn. Btn
erkekler ona hayran ve mestan olur.

11- Atideki tlsm erkekler iin bir iksirdir. Bu tlsm zerinde tayan erkei gren kadnlar ona
ak olur.

12- Aadaki sicil, misk, safran ve glsuyuyla yazlp bir ieye konur. Sonra ienin iine biraz
gl suyu eklenir. Her sabah evden karken bu sudan sa ele bi miktar dklp yze srlr.

13- Gzellemek ve etraftakilere gzel grnmek iin her sabah 100 defa Ya Allah, 100 defa Ya
Kudds, 100 defada Ya Cemal okumaya devam edilir.
14- Her sabah 1 defa fetih suresini oku. Sonunda bir miktar suya nefes et. Sudan yudum i.
Kalanyla yzn yka. evrendeki herkesi kendine ak olmu grrsn.
15- irinlik iin en gzel, en etkili, en sevap yol udur. Hangi erkek yada kadn, gece yarsndan
sonra kalkp teheccd namaz klmaya devam etse, yz ayn on drd gibi parlak olur.
Herkes katnda gzel ve sevimli olur. Peygamber efendimiz a.s buyurmulardr ki Gece
namaz ok olann gndz yz gzel olur.

Aile Huzuru
Aile ii olabilecek geimsizliklerin nne gemek, yaanmakta olan huzursuzluklar bertaraf
etmek iin yaplabilecek uygulamalar:
1- Bir ailede huzurun temini byk lde kadnn elindedir. Huzursuzluun kayna
genelde erkeklerdir. Kocasnn kendisini sevmesini ve huzursuzluk karmamasn
isteyen kadn 21 gn boyunca her sabah bir miktar tuza 1 fatiha 3 ihlas okuyup fler.
Sevabn, peygamberimizin ve ehli beytinin ruhuna hediye edip Ya rabbi, eimle
aramza ehli beytin aileleriyle aralarnda olan muhabbetten ilka eyle diyerek dua
eder. Bu tuzdan bir ksmn bir koyuna, bir ksmn bir kpee ve bir ksmnda kendi
evinde yemeklerde kullanr.

2- Yine kadn, yapt yemekler zerine zaman zaman birer nebe (amme) suresi okuyup
flerse aile iinde huzur ve muhabbet olur.
3- Kadn yada erkekten birisi, dieri uyurken banda bir metre kendir, iri gibi bir ip
zerine besmele ekerek 41 dm atar. Her dmden sonra eim bana balansn
yarabbi diye dua eder. Daha sonra bu ipi yastn altna yada kap eiinin altna
korsa, ei kendisine bal olur. Gz bakasn grmez ve kendisinden bakasna
bakamaz hale gelir.
4- Elerden birisi huysuz olup dierine rahat vermiyor, srekli kavga ve huzursuzluk
karyorsa kullanlmam 7 tane kilit alnr. Her kilide besmeleyle 7 er ayetel krs
okunur. Ve her bir kilide eimin dili bana kar balansn diyerek kilitlenir. Bunu
einin yannda o uyurken yapmak daha tesirlidir. Daha sonrada kilitler ii su dolu bir
kuyuya atlr.
5- Kocas kendisine kar iddet gsteren kadn, bir arn kadar ipe 41 dm atar. Her
dm atmazdan evvel besmelesiz olarak bir tane tebbet suresi okur. Sonunda
kocamn eli bana kar balansn der ve ipi ar bir eyin altna koyup bir hafta
bekler. Bir hafta iinde ei hala kendisine kar iddet uyguluyorsa ipi atee atp yakar.
Yalnz bu terkip ok tehlikelidir. Ein fel olma ihtimali ok yksektir. Onun iin
yakmak tavsiye edilmez.
6- Zalim bir ei sakinletirmek ve errinden kurtulmak iin sabahlar ondan erken kalklp
51 defa besmele-i erife okunur ve yzne kar flenir. Yine o eve girdii zaman,
veya sen eve girdiin zamanda ayn uygulamay yaparsn. Bi iznillah sana zarar
dokunmaz.
7- Aralar bozuk olan elerden biri, sabahlar 66 defa Allahmme diye yalvarr bir ses
tonuyla niyaz eder. 66. da Allahmme Y mellifel kuluuub. Ellif beyniy ve beyne
(kadn okuyorsa) zevciy (erkek okuyorsa zevcetiy) lfleten kem ellefte beyne deme
ve Havva, ve Muhammed Mustafa ve hatiycetel Kbra, ve aliyyiy murtaza ve
fatmetez-zehra, ve beynes-salihyne ves-saliht diye dua eder. Buna en az 21 gn
devam edilir.
8- Aadaki vefk ve terkip bir para kat, yada bez zerine yazlp yastk altna
konulursa eler arasnda ok kuvvetli bir muhabbet hasl olur. Ancak bunu elerden
birinin bizzat kendisinin yazmas daha etkilidir.

9- Aadaki terkip, muhabbet ayetleriyle beraber, silinir mrekkeple bir para kat
zerine yazlp, tatl bir erbet iine konur. Mrekkep silinene kadar beklendikten
sonra erbet aralarnda huzursuzluk olan aileye iirilir. Yine, bu terkibin yazlp yastk
alt, kap eii gibi bir mnasip yere konmasndada byk fayda vardr.

10- Ei huysuz olan kii, o uyurken yada sinirlendii zamanda 7 defa tevbe suresinin son
ayetleri olan lekad c ekm okur ve einin yzne kar flerse, bir mddet de
buna devam ederse, ei huysuzluk etmekten vazgeer.
11- Bir miktar suya 123 tane yasini erif okunur. Yasini erifte 7 tane mbin kelimesi
vardr. Her mbinde Y Vedud denir ve hu diye scak nefesle suya flenir. Bu
sudan geinemeyen eler, dman olan aileler ierse dmanlk ve geimsizlik sonar
erer ve aralarnda muhabbet balar.
12- Bir kimse 40 sabah summun bkmn umyun fehm la yaklun diye hafif sesle
okunup huysuz ve zulmeden ein yzne doru flenirse ona kar zarar vermez.
Drdr etmez.
13- Kar koca geimsizliklerinde, aadaki tlsm yazp her ikisinede tatrsan
birbirlerini severler ve ayrlmazlar.

14- Kar koca geimsizlii iin aadaki tlsm yazlp yastklarnn altna konursa
aralarnda kuvvetli bir ak doar.

15- Evde kullanlan bak zerine aadaki tlsm iletilirse o bakla kesilen meyve,
sebze vs. eyleri hane halk yer. Ve koca karsna ar bir muhabbetle balanr.
Ba erkek kullansa kadn kocasna muhabbet eder. Yalnz gelen misafirler iin
hazrlanacak eylerde o bak kullanlmamaldr.

16- Yine, kar koca arasnda huzursuzluk olsa, kavga bymeden birisi kalkar baa bu tlsm
yazar, onunla meyve kesip karsndakine ikram ederse kavka bymeden muhabbet hasl
olur.
TILSIM BUDUR

17- Aadaki vefk Cuma gn sala vakti pazartesi gne doarken yazlp su iine konur.
Bu sudan kar koca ierse aralarnda byk muhabbet hasl olur.

18- Einle aranzda huzursuzluk varsa aadaki duay yaz ve sa koluna bala. Byk deiiklikler
mahede edeceksin.Okunuu: bismillahil vahidis-samed. Rafius-semavati bi ayri amed. Lem yelid velem yuled.
Velem yekn leh kfven ehad. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Muhammed Ya Muhammed Ya
Muhammed
19- Aadaki tlsm, reyhan ieinin yaprana yazlr. Daha sonra yaprak kurutulup ufalanr.
Tozu yumurtayla kartrlp eine yedirirsen sana muhabbetle balanr.

20- Anne babas kavga eden ve geinemeyen ocuk, bir miktar suya banda ve sonunda 14 fatiha
okuyarak 1000 ihlas erif okr. Okumaya balamadan niyet eder. Bitirincede dua ederse,
Mevla o anne baba arasn slah eder.

Ayrlan ve Terk Edenler in


1- Terk edilen kii her gece 3 defa Meryem suresini okursa terk eden geri dner.
2- Terk edilen kii, yatsdan sonra abdest alp 2 rekat namaz kldktan sonra kbleye
doru oturur. Tark suresini inneh ala rac-hi le k3adir ayetine kadar 21 defa
okur. Ve sonunda ya rabbi beni terk eden i bana geri dndr diye dua eder.
Buna 21 gn devam ederse terk eden bi iznillah geri dner.
3- Evini yada herhangi bir yeri terk edip gitmi birini geri dndrmek iin aadaki
uygulama Perembe gn kuluk vakti zaferan ve misk ile yazlr. Bir gvercinin
kanadna balanr. Eer getirilecek kiinin durduu ev biliniyorsa evin yannda,
bilinmiyorsa cami yannda gvercin serbest braklr. ok kuvvetli bi terkipdir.

4- Ayrlm veya birbirini terk etmi olanlar bir ayaya getirmek iin iksir olarak cenab
hakkn Ya Cmi ismi erifi vardr. Bu isim usulne uygun olarak kullanlrsa hem
muhabbette, hemde birletirmede ok etkilidir. imdi birka tane uygulama usuln
yazalm.
5- Bu mbarek ismi erifin ebced deeri 114 dr. Riyazat 5 gn, zikri 570 dir. Bir kimse
birinden ayrlsa, yada biriyle birlemek ve kavumak istese 5 gn itikafa girer. Ve oru
tutar. Bu sre iinde evrad ezkarla megul olur. Her namazdan sonra 570 defa Y
Cmi diye zikre devam eder. Ve her zikrin sonundada icme beyniy ve beyne (eer
kadn iin yaplmsa) aye binti Havva, yada (erkek iin yaplmsa) ali bin Havva

(ya rabbi, benimle Havva kz aye yada Havva olu aliyi birletir) diye dua eder.
Buradaki isimler semboliktir.
6- Yine bir kimse ayn ey iin 41 gn hi namazn terk etmeden klar. Her namazn
sonundada 114 defa bu zikri okur ve ayn duay yaparsa matlubuna kavuur.
7- Yada 21 gn oru tutar ve akam ezanla iftar arasnda 114 defa bu zikri yapp dua
ederse matlubuna kavuur.
8-

Yukardaki, Cmi isminin 3 l vefkidir. Bu vefk niyet edilerek misk, zaferan ve glsuyu ile
yazlr. Daha sonra bir aacn gney tarafna aslr ve bu vefk burada kald srece
falancann bana gelmesi hususunda hadimleri bana yardmc olsun denir. Ve her gn dua
edilir.
9- Sabah gne domadan evvel, horozlar iki defa terler. Birinci t ilk afak vaktinde,
ikincisiyse ikinci afak vaktinde olur. Birinci horoz tnden itibaren ikincisine kadar
geen sre ierisinde 1000 defa Y Cmi okursun. Her yzde Ya Cmi, eimle (yada
herhangi biriyle) beni bir araya getir diye dua edersen, ein nerde olursa olsun sana
geri dner. Buna ein sana dnene kadar devam edilir.
10- Eer duay, Y Veduud, falancann kalbinde (yada eimin) bana kar muhabbet ve
sevgi hasl eyle diye dua edersen, sana kar ar bir muhabbetle balanr.
11- Evini ve ailesini terk eden kiiyi geri dndrmek iin, ismini anne ismiyle beraber
zikrederek dnmesine niyet ederek aadaki tlsm byke bir mumun dna yaz.
zerine 41 yasini erif oku ve mumu yak. ok kuvvetlidir.

12- ki denizin, yada nehirle denizin, buda bulunamazsa iki akarsunun, yada dereyle gln
birletii yerden bir miktar su al. Suyun zerine, niyet ederek 41 fatiha, 100 ihlas, 7
tane yasini erif, 20 tane Y Veduud, 114 Y Cmi, 573 Y Bs oku. Her
defasndada suya scak nefesle fle. Ve yarabbi, falancaya tarafndan bana kar sevgi
ve muhabbet ilka eyle, ve onu bana gnder, geri dndr diye dua et ve suya fle..
Sonra, suyun bir ksmn onun evinin eiine yada mmknse elbisesine dk, eer
mmkn olursa, suyun geri kalanndan onun imesini temin et. Ksa zamanda seni
sevecek ve geri dnecektir.
13- Ei kendisini terk eden kimse onunla barmak isterse ali mran suresinin 33-34.
Ayetleri bir iksirdir. Ei terk etmi olan kadn bu ayetleri yazp bada tar, erkek ise

sa kolunda tar ve kardakiyle konuursa aralarnda uyum ve muhabbet hasl olur.


Ayetler unlardr:


Okunuu: nnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahme ve ale mrane alel alemn.
Zrriyyetem ba'duha mim ba'd vallah semun alm
14- Terk etmeye meyilli olan ein yatt yere bi miktar kpek kan srlr. Ayn kandan einin
elbisesine de srlr. Yedii ve itii eylerede birka damla damlatlr. E, evini terk
etmekden vaz geer ama ok hrn olur.

CELB ETMEK N
Bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar gn gne
doarken bir kat zerine Bin (1000 defa Elif harfini ve
bir defada Fatiha suresini yaz. Matlubunun sandan bir
miktar kl alp yazdn kadn iine koy. Kad drp
atee at ve atarken defa, Elif, Elif, Elif dedikten sonra
Bu sa ve nsha nasl yanarsa flan kz flann
kalbide benim iin yle yansn dersin. Allah Teala
hazretlerinin n izniyle matlubun hasl olur.

MUHABBETLE UYKUSUNU BALAMAK


Matlubunun uykusunu muhabbetle kendine balamak
istersen: Pazar gn gne doarken, bir kat zerine
Fatiha suresini ve altnada u Tevkili yaz:

 #
P

J. ! J/ # }

C
F J/ # "/ m+ 
J 
2 K
$ J

F J/ #
EF

Akadt nevme flanete binti flanete ala mehabbeti


ve k flan ibni flanete bi hurmetis suretil Fatihah
Yazdktan sonra bu kad rzgara kar asarsan,
matlubun rahat uyku uyuyamaz ve seni grmeyincede
huzur bulamaz. Sahih olup, defalarca tecrbe edilmi
ve denenmitir.
CELB ETMEK N
Matlubunun sandan yedi ( 7 ) adet kl al ve Fatiha
suresini u tertip zere yaz.

 *

,
 * v

%
&

 &)

# $ &

k
 6

 X

-v


* y

 0) 

,v 0

 & !

) Cv 0

D * 

F
v 0*

&Px


* S

[ 
 

vD

&

 X) 5*
,
6 s

,
*t!

D * 


 $ Y 

 u*Errahman
K.H.Y.A.S

yyake

Alemin
E.L.M.

Din

* 0 *nK' F
 4 * 0n
* K' O
 *+
Rabbil

Lillahi

Elhamd

Yevmid

Maliki

Errahim

E.L.M.

E.L.M.

E.L.M.

E.L.M.R

T.S.M.

T.S.

T.H.

H.M.A.S.K

Sratal

hdines

Nestein

Ve iyyake

Nabd

Y.S.

E.L.M.s.

E.L.M.

E.L.M.R

E.L.M.R

Aleyhim

Enamte

Lezine

Sratal

Mstakim

H.M.

H.M

H.M.

H.M.

Amin
N.

Veladdallin
Aleyhim
Madub
K.
H.M
H.M
Kalbe flanete binti flaneh .

ayril
H.M

Yazdktan sonra yedi adet sa yazdn nshann


iine koyup gzelce sardktan sonra sa pazuna bala.
Yedi gn nsha sa pazunda dursun. ayet matlubun
gelmezse sekizinci gn nshay karp atktan sonra
atee at ve yak. Allah ( c.c.) n izniyle matlubun yanna
gelir. Bu mesele sahih olup mcerrebdir .
UYKU BALAMAK N
Bir kimsenin uykusunu balamak istersen: Krmz,
sar ve yeil renkli adet briim alp n bir araya
getirdikten sonra u tertip zere dm bala. Yirmi
be (25) defa Fatiha suresini oku ve birinci dm
bala. Yetmibe (75) defa Ayetel Krsiyi oku ve ikinci
dm bala. Yetmibe (75) defa hlas suresini oku
ve nc dm baladktan sonra, bu ibriimi ar
bir ta altna koyarsan, o kiinin uykusu Allah (c.c.) n
izniyle balanr. Bu mesele sahih olup defalarca tecrbe
edilmitir .
CELB ETMEK N
Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden
kam birini veyahutta hrsz geri getirtmek istersen:
Tenha bir yerde taharetli olarak abdest aldktan sonra
iki rekat hacet namaz kl. Namazdan sonra on (10)
defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e salavat getirip,

maksadn her ne ise niyet ettikten sonra, onyedi (17)


defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 352 defa Kehicin
Kehkehicin oku. Sonra yz (100) defada Azimeti oku.
Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin
Kehkehicin ve yz defada Azimeti oku. Tekrar 17 defa
Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yz
defada Azimeti okursun .
Yani u tertip zere okursun.
Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,
352 defa :

k4 
H< H Q k4 
HQ

Kehicin Kehkehicin
Yz ( 100 ) defa Azimet.
Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,
352 defa:

k4 
H< H Q k4 
HQ

Kehicin Kehkehicin
Yz ( 100 ) defa Azimet.
Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,
352 defa

k4 
H< H Q k4 
HQ

Kehicin Kehkehicin
Yz ( 100 ) defa Azimet.
Okunacak Azimet te budur :


Q) [[#
 =
>? s
 H
7 )
CF
s!S ,  /
1 H !? 


-b ; Q ! H
F m)+ R 
B? s
2)+
F s
b
J / # J. ! J/ #
EF
 # ! R 
2 
 M'  M' WN WN WN J/ #
}CF

J
  J  J   M' 
Allahmme inni eselke binuri vechikellezi melee
erkane arike ve bi kudretikelleti kadderte biha ala
klli eyin en tsahhirli kalbe flan ibni flanete
elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele
essaate essaate essaate.
Bu amelin buhuru Meyat saile ve Amber kabuu
dur. Buhur ruhanilere gdadr. Sen! Bu ameli haram
olan ilerde sakn kullanma !
CELB ETMEK N
Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftann bir
gnne karlk olarak konmutur.
Her gnn bir Azimeti vardr.Yedi adet keten bez alp
herbirinin zerine gnlerin Azimetini yaz. Yazdktan
sonra her gece bir tanesini toprak kandilde fitil gibi yak.
Kendi tecrbemdir azizim. (Mtercim Kft Osman
akir).
Pazar gnnn Azimeti :

&

 ' (
 )
*
+ 
1
N 
EN 
*
1 
F


R F A O
 
^ A =
: D A 
 Q A 
 b A " gR A g N A
s
 +3 }
 / 
R ) A + N 0 "
 F

2 :
 7

W'
^ W'
,
 D
> 
A}
 / J
l

) 0 J/
N g E 

1 < ! 
 
L s

!
  
 F
 " g g 
  
 F

 
^H ^? !
 
 F
 J
b
 ' 1

 
F ;

Q  + M
 F U

 
" D 
 N ! J /#
 E
F 
#

 ! R 
 
 ,
@:(otj
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdlillahi Rabbil
Alemin. Ya Hayy Ya Kayym Ya afi Ya Kafi Ya
Hadi Ya Latif Ya Baki Ecib daveti bi yevmil ehad Ya
Rukyail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel
ardyyeti ve ente Ya Mzhib semian mutan ve bi
hakkil hayyl kayym ve bi hakkil melikil alib
aleykm emrihi ebced elmvekkili bil kavaimil
ariyyeti ve bi hakki Littahtl sehhirli kalbe flan ibni
flanete ala hubbi. Elif, He, T, Mim, Fe, n, Zel, Be,
Dal, Vav ve Ha.
Pazartesi gnnn Azimeti:

j^ A j
 ) A 1 
N) A E N ) A 1

N E
 N  

"
 
F 
2: 
7 
 7 A : 7 A ) .7 A 
!7 A

J 
/ Ng E
 s
 +3 }
 / 
.7 A E
Ca0

j 

F W'
^ W'
, $ A }/ 
J
l) 0
@h D

U
 1< !

 L
s
! 

F j^'

, 
^H^ H 
 F

J
b'
1
 
F
Q;  
o t j " D J . ! J/ #
EF
 # ! R
@:(
 
Errahmanirrahimi Ya Rahman Ya Rahim Ya Raufu
Ya Atufu Ya Celil Ya Cebbar Ya Cevvad Ya Cail
Ecib daveti bi yevmil isneyni Ya Cebrail ente ve
huddameke miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente
Ya Mrreh .Semian mutan ve bi hakkir raufl atufu
ve bi hakkil melikil alib aleykm emrihi Hevzah
elmvekkili bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki
Mehtahtil sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
mehabbete Elif he t mim fe n zel be dal vav ha
Sal gnnn Azimeti :


7 
) %F 0
(! !; A
EA+ 
"A
s
 

E 
s
 +3 }/ 
, A !u?
"
F 
2 :
 
F W'
^ W'
,N A }/ 
J
l) 0
J
/ Ng

 L
s
! 
F
) %F 0
(! ;! 
A
 
F
J
b' 
1
 
F
Q; 
 < Y U

 1< !J. ! J/ #
EF
 # ! R 
, 
^^ HR
@:(otj" D


Maliki yevmiddin.Ya mkallibel kulbi vel ebsari


ecib daveti bi yevmis selase Ya Semsemail ente ve
huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente
Ya Ahmer semian mutian ve bi hakki Ya mukallibel
kulbi vel ebsari ve bi hakkil melikil alib aleykm
emrihi Taykel elmvekkili bil kavaimil ariyyeti ve bi
hakki Kahtaytil sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
mehabbeti elif he t mim fe n zel be dal vav ha
aramba gnnn Azimeti:

: .' 
 A A
 R A nA
, A &
'B/ f ?
A +.' / f A

-
' F) 0 
"
F 2
 :
 7

 
M 
 A 'B 
A
J

l) 0
J
/ Ng E

 s+3 }
 / 
<
 A


J

l) 0
J
/ Ng E
 s+3 }/ 
<
 A

 A
 nA

  
F W'
^ '
, RF A }/ 
U

 1< ! 


 L
s
! 
F
 'B : .' 
 
^^ H  
 F

J
b' 
1
 
F
Q;  n
 C
" D
 N ! J / #
EF
 # ! R 
 
 ,
@:(otj
yya kenabd ve iyya kenestein. Ya seriu Ya
Karib Ya Mabd Ya Msteani Ya Mcib ecib
daveti biyevmil erbeai Ya Mikail ente ve huddamike
miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Brkan
semian mutian ve bi hakkis seriul karibl mabdl
msteani ve bi hakkil melikil alib aleykm emrihi
mensa elmvekkeli bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki
Fehtaytil sehhirli kalbe flan ibni flanete ala hubbi
elif he t mim fe n zel be dal vav ha
Perembe gnnn Azimeti:

O
^ A )
+ B 
 A )
: R A
1
B %
 /
+D
"
F 2
: 
7 =
: D A 
 3 A ]
.3 A


J

l)[ 0
J/
Ng E
s
 +3 }/ 
 8 A
)
:  

F W'
^ '
, t)Hb A }/ 
 % U

 1< ! 


 L
s
! 

F )
+B

, 
^^H H/ 

F
J
b'
1
 
F
Q;  
otj" D
 N ! J/ #
EF
 # ! R
@:(

hdinas sratel mstekim.Ya Kadiru Ya Muktediru Ya


Latif Ya Habiru Ya Halku Ya Hadi ecib daveti bi
yevmil hamisi Ya Sarfeyail ente ve huddameke
miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya emhure
semian mutian ve bi hakkil Kadirul Muktediru ve bi
hakkl melikl alib aleykm emrihi Faskar el
mvekkili bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki Nehhattil
sehhirli kalbe flan ibni flanete ala hubbi elif he t
mim fe n zel be dal vav ha .
Cuma gnnn Azimeti:

" #
? A 1 
! A 1
<N A 1
H ! }'/ EA
>? 
8
 2
: 
7 =
: D A O
^ A g !
 A ) / A (

L 


J

/ Ng E 
s
 +3 }/ 
C A
J'
"
F
1
< F
 W'
^ W'
, F A }/ J
l) 0

;Q
  X uBb U

 1< !

 L
s
! 
 F
 1
!'

 # ! R 
, 
^^H H 7 

F
J
b'
1
 
F
@:(otj" D
 N ! J / #
EF

Sratellezine enamte aleyhim.Ya Hakim Ya Alim


Ya Allamel uyb Ya Nuru Ya Aliyy Ya Latif Ya
Hadi ecib daveti bi yevmil cumua Ya Anyail ente ve
huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente
Ya Ebyad semian mutian ve bi hakkil Hakiml
Aliml ve bi hakkil melikil alib aleykm emrihi
etsah el mvekkili bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki
Cehhattil sehhirli kalbe flan ibni flanete ala hubbi.
Ate harfleri (Elif he t mim fe n ve zel)ve Beduh
(Be dal vav ve ha) isminin harfleri .
).)

Cumartesi gnnn Azimeti:


D R A 1
R A &
6 &
 x 0 1
H !
(xL
 z
]
. Q A E
Y F A 
D w A E
H
 A E

 A s
 A vA
v A
s
 +3 }/ 
 K Q A }

.
 "
 F

2: 
7 

W'
 ,   A }/ 
J
l) 0
J/ Ng E 

 
F
e 'B ]
. < vA
v' 1
 
F W'
^

1
 [
F
Q;  lo
 1< ! 
 L
s
!
MC K
 A }/ e4 bD 
^^H 
F
J
b' 
" D
 N ! J/ #
EF 
# ! R 
,
@:(otj

ayril madubi aleyhim veladdalline Amin. Ya


Kaim Ya Kahir Ya Aziz Ya Mmin Ya
Mheymin Ya Zahiru Ya Batn Ya Kebiru ecib
daveti bi yevmis sebti Ya Kesfeyail ente ve
huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente
Ya Meymun semian mutan ve bi hakkil Kaiml
Azizl Kebirul mteali ve bi hakkil melikl alib
aleykm emrihi Zadza elmvekkili bil kavaimil
ariyyeti ve bi hakki Lahhattil Hereyalin ente Ya
Limukfencil sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
hubbi elif he t mim n zel be dal vav ha.
,

CELB ETMEK N
Aadaki Vefki yedi adet kat zerine veya bir bez
zerine yaz. Eer bez zerine yazarsan her gece
kandilde birini fitil olarak yak. Kada yazarsan her gece
birini atete yak
Fitil veya kat yanarken yzoniki ( 312 ) defa Ya
Rakib ismi erifini oku. Yedi gece bu tertip zere devam
edersen matlubun sana celb olur.
Yazlacak Vefk budur:Vefkin etrafna Ayetel Krsi ile gnlerin Ulvi ve ardi


meleklerini u tertip zere yazarsn.

g  D ?0
 5 
 0 *
T 
1
N 
EN 
*
1
F

m 
 5 " / 0 J C
, U>32 0 "g 
 1 !'A
5
/o
p
F?0
 U+C
 n K
PA
=>? o E
) 0 


5
!
 E
-4 P
F ^
A 0 1H K!3 1
HA
+A EF

0 ) 0
m 5
,Q n
, -[ b F
?0

$ R 0 eN 0 1


' g
!' D HK
N U:'A

, 
.7 
R ) 1

'  !
'
*
F?0

$  
D> 
 K Q 
C 
 8
 
<

 F t) Hb RF  N

Bismillahirrahmanirrahim Allahla ilahe illa hvel


hayyl kayym la tehuzh sinetn vela nevm leh
ma fis semavati vema fil ard men zellezi yefeu
ndeh illa bi iznihi yalem ma beyne eydihim vema
halfehm vela yhitne bieyin min lmihi illa bima
a ve sia krsiyyhs semavati vel ard vela
yeudh hfzhma ve hvel aliyyl azim.Vela havle
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rukyail Cebrail
Semsemail Mikail Sarfeyail Anyail Kesfeyail Mzhib
Mrre Ahmer Brkan emhure Ebyad Meymun.

MUHABBET N
Bir kimseyi muhabbetle kendini sevdirmek istersen:
Bir koyun an alp zerine (3) defa Yasin suresini
okuduktan sonra, a atee koy. Ondan sonra olacak
olan acaiblikleri Allah Teala'nn izniyle grrsn.

CN SURESNN HAVASSI
CELB ETMEK N
Bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Siyah sapl
ban bir yzne u tlsm :

Bir Bir ki Alt Drt Sekiz Yedi Dokuz ki Alt Bir


Bir Bir. izgi ve Ha harfi.
Ban dier yznede unlar yaz :

t{h)o:@ZGm(
EF 
#

 ! R = 0 D  " e f | j I
J /#
 }

CF
J /#
 J .
  ! [ J/#

Elif Be Te Se Cim Ha H Dal Zel Ra Ze Sin n Sat
Dat T Z Ayn ayn Fe Kaf Kef Lam Mim Nun Vav


He Lamelif Ye Kalbe flan ibni flanete ala
mehabbeti flanete binti flanete.
Yazdktan sonra ba hafif bir ate zerine koy ve
aadaki Daveti yirmiyedi (27) defa oku. Ama okurken
tenha bir yerde ve tek bana Ud buhuru yakarak oku.
Yirmiyedi defa okunacak Sure-i Cin in daveti budur:

n B , 5/ 


 
 
N R 1

N 
E
N 
*
1
F
 
 =
+HA W.M
 W/6R C'
, /
 E M

 E
K /
g+7  '2 5/ W+N CF
F f
P/ E 
5
F y
C 
+
b g 
CH
K, eA Q 5/ W+ 0 J.
N 8 >2 CF)
gEM

 /
0 e2 E  CC w / r^ ^b
* !
 o 'A
/
0 E
 e 7) [ Q 5/ WF
> Q
* !
 '2 '2 '2 rD) 1D:v 
E
M E
 4e 7

F
s
! HgA 
7 
J
 '
@) 0 ( 8 A
s


! HgA A t)Hb s


! HgA A  ^ ^

12 3
`/ [ 
F F 0
s
! HgA A N 0


U

> D 
F " # 
H ! :: E
F 
! ,
4Z K Y Z
4  4Z Y
" 
'
e u;
- , 0

 # ! R 
, 3
F
EF
 O86 
 F
 Z
4 K R
"+ HgA J/#

}C
F J/ #
J. 
 J/ #
EF

E '
J ^
F
5 ! 1<B!Q? 
5
F 1<
2  !'

E  1BCC w Q gC w 1H/ 
m Ai
U
>D 
 F

} S
! D /+7 -[ 
 C
  / W+N T * '.A

n!
 +
 
 HC
+ ' / CQ / W.H b W+A
+b W, N
=)
+/ 0 / W+8) WF H
b 5 +
MA i
n
BA E 
W+ b) 1HgF) 1
H
F :) " 

) 0 
 E
F :
) b 
J  M' WN 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehs


temea neferun minel cinni fekalu inna semina
kuranen aceba. Yehdi iler rd feamenna bih ve
len nrike bi rabbina ehada. Ve enneh teala

cedd rabbina mettehaza sahibeten vela veleda. Ve


enneh kane yekul sefihna alallahi eteta. Ve
enna zanenna en len tekulel ins vel cinn alallahi
keziba. Ve enneh kane ricaln minel insi yeuzne
biricalin minel cinni fezadhm rehaka. Teal teal
teal Ya eshabel ervahl aliyeti ecib eyyhel melik
Meytatarun ve ya eyyhel melik emhure ve Ya
eyyhel melikil Ahmer ve Ya eyyhel melikil Ebyad
bi hakki nak hatemi Sleyman ibni Davud
Aleyhimesselam ve bi hakki hazihil esma-is sikalil
zami Taucin ve Maucin ve Tayfcin ve Kayfcin ve
bi hakki Asaf ibni Berhya sehhirli kalbe flan ibni
flanete ila mehabbete flanete binti flanete
eyyhel huddame ifal ma emertikm bihi ve
vekkeltkm aleyhi bi tarfetil ayn ve bi hakki hazihil
ayat Ve ennehm zann kema zanentm en len
yebasallah ehada Ve enna lemesnas semae
fevecednaha mliet harasan ediden ve ve hba.
Ve enna knna nakudu minha mekaide lissem
femen yestemil ane yecid leh ihaban rasada. Ve
enna na nedri eerrn ride bimen fil ard em erade
fihim rabbhm raeda. Elvahan elvahan elvahan
elacele elacele elacele essaate essaate essaah.
CN SURES LE CELB
Buda Sure-i Cin in ayr bir daveti olup, bu davetin ok
zellii vardr. Arabi ayn ilk aramba gnnn ikindi
ile akam namaz arasnda veya arabi ayn yirminc
gn veyahutta gecesi tenha bir yerde buhur yakarak
bu daveti onyedi ( 17 ) defa okursun.
Eer; Onyedi (17) Bakla veya Krmz Biber zerine

okursan biber veya bakla zerine matlubun ismini yaz


ve her okuduun Baklay tek tek atee atarak yak .
Bakla iin bir usl daha olup oda yledir: Krk (40)
tane Bakla al. On (10) tanesine Ya Harun
(10) tanesine Ya Karun

L !%* + &

L !%* &

on

on (10) tanesine

Ya Haman
(10) tanesinede Ya eytan
L 6 & on

L *U I &

yaz. Baklalarn dier yznede:

J /#
 E
F 
#
 
 
 ,
Sehhirli flan ibni flaneh.
yaz. Baklalar birer birer okuyarak atee at ve yak. Her
ne zerine okursan oku, Allah Teala nn izniyle olur.
Matlubun olan kii Allah Teala'nn izniyle en ksa
zamanda yanna gelir.
Onyedi (17) defa okunacak Davet duas budur:

n B, 5 /  
 N
 R 1

N E
 N  *

 1
,

 
=
+H A W.M
 W/6 R C' 
, /
 E M

 E

 K /
+g 7  '2 5 / W+N CF F
f 
P
 / E  5
F
y
C +
b g 
CH 
K, e A Q 5 / W+ 0 J.N
8 > 
 2 CF)
Eg M


 /
0 e 2 E  CCw / r^^ b *

 !

 o'A
/
0 E

 e 7) Q 5 / WF
> Q
* !

*
F 1< ! }v rD) 1D:v 
E
M E

 e4 7

F
5

 #M

F m 8 09 }'P 3
mv
'o =
>?
1< ! }v
 F

) 0
m m B,
+% + N 0 "g gD 0?
 5 
 0 =
>? *


F
}
 v "
Q
0
e#
M
 o C  C
  2
 :K 

 ,
 
<
 
.7 (
F
*
F 1< !


J
/
U
>D
J
v'F ^ ^ 
D <
F 
)v
H
!.7 H
!H , H
F
) L 
) 0
|
) P 
1<
.D> 
F 1<
CA
: 
 F
 H
2) 
 H
2 F 3 
1Q
]
. Q 1Q
]
L8 1<
b 1<

b ' 1Q: 
s


! " # 
H ! : :
EF
 !,
12 3 
F

*
1
F 5 /
  ! , E
 5 /
 &
Y P E
M

}
 v &
 
!

 
/2 ! !' 20? 1

N E
 N 
  E
F
 F
7 A 
 A A
 F A 1 < ! 
P
 BC2 
B7 Nx 2  
</o E
F 
 A
J /#

 N ! J /#
 E
F 
#
K F

/2 
B + 

 M
 '  M
 '  M
 ' WN WN NW J /#
 }

CF


E  1 BCCw Q gCw 1 H / J  J 
  J  
}
 S !
 D /+ 7  -[ 
 C
  / W+N T *
' .A
n
 
 !
 + 
 HC
T +' / CQ / W.H b W+A
+b W, N
=
)+ /0 / W+8
 ) WF Hb
5 + M

A i n

B
 A E 
W+ b ) 1 H Fg) 1 H
F
: ) " 

) 0 
 E F
+ A
) b 
}

' P
 3 m

v '
o =
> ? *


F 1 < ! }
 v 
U

 F

) 0 m

 
 m
  B, 5

#
M
 F
m
 8
 0 
" g g 
 D 0? 
5 
0 =
>? *


F 1 < ! }
 v 

e
# Mo C C 2
 : K + %
 + N 0

<
 
.7 (
 
F *


F 1< ! }v " Q
0

J 
v'F
 ^ ^  
D <
F 
)v 
,

H
!H , H
F
) L 
) 0
|
) P 

J
/
U
>D
 
F 1<
CA
: 
F H
2) 
 H
2 F3 H
!.7 
1Q
]
L8 1<
b 1<

b ' 1Q : 1<.
D>

H ! ::
E F
 !,
12 3 
F 1Q
]
. Q
5 /
  !, E
 5/
 &
Y P E
M s
! " #

/ 2 ! !'2?0 
1
N 
EN *

 1

 F


F 7 A 
 A A  F A 1< ! }v &

!

B7 N x 2  
</ o
EF
 
 A 
EF

N ! J/ #


EF
 #KF

/2 
B + 

F
P
 BC2
 M' NW WN WN J / # }

C
F J/ #

W
 
C
/ J  J  J  M' M' 
CCw / W:+
R 
 Y CQ s
 o : 
C
 
 %
FWD Uv
M'/ E 
) 0 

*v
M'/ E  
j A # 
5F
F E
A E 
5
F 6
C =+H C'
,  / 
E ^
, 
C
 !

  
C
/ rD) 0 F
/ < ^
,  W+b) 2 sS
 1 !, 
C , 0[
J A
^  ! B,
  W. ^N 1CH M


5 F)
Q
o E 
'A E
5
 1HC
BKC
 rR+ z - 1 D

* n +2 # 
*
+
7 ? W+'8 WF > 5<!A

5 ! /<A : Q U+A


* +. " R  5/ W+N 
0 /
 R W+N 
5
F f
b 0 F) : /
R W+.

*

 E
 /
]
MA E /
 R W+b) 0 l 1< s
! 
*

 E
zr #F 0? 
W+ B! 5

/: E
+ 7
 E + N 

1 CH 7 ) / 5 ?
 5 ,) *
[d

' A E  5
2
0 ,)

 ! ' 
  +' A  ) o
BN W+F H
 E A
+
3

A
R =
):  
 R W:+ ? R W8

/ O
 ' l
 E 
 H
 A #


L 1 
 W+ F) 5  ' M
 A "  + 2


s
 !
 A 5 /
 e
4 ,) E 
x2) E

?0
W+N 5
.
z !
 L ! F + R  1 ! ' 
W+8
 ) 5
K
! 3 E 
 5
A+ A E

F E 

? Q % N  1 H
A+ F

N 1 H
F) m

0 ,)

$  :

/
0 (
 ) 1

' *

 -
, F
 W:+ -4 b
E M

 
 F


/
0 f )
/ " : 6 F
 !
 m

.M
 
 
 F
 d'HQ 
 F
 E M

 -
,  
 F


/
0
_
'2 *

 -
,  
 F
 ' 
 F
 A 
 F
 5Y
 
 F
 " #

 
 H! : : E
F 
! , 1
2 3 
 F

5
/
^ ! , U
+
, 
" : 6 
 5 /
 " '
 -
, 0 U
>
D

" : 6

/
 f )
 / ) / A " Q 0
 e
#
M
  o A " : 6

/
 1 !?, 5
! T * ?!8
 K^ % +4 
  
 F

" : 6

/
 $ ) 2 F
 " : 6
/
 ) Fh ; F
 " : 6
 
 F
 " : 6

/
 6R 
 F
 " :6

/
 
M/
 
 F

 " : 6

/
 O
 , A 
 F
 " : 6

/
 .
C +4 
 
 
 F
 " : 6

/
" #

 1 H
! -
.
/0 n

7 
 F

*
T A *
T A * A 
)v  
, 
 
<
 
.7
1 
N) A 1 
N) A E N ) A E N ) A E N ) A E N ) A
1 
!N A ) < b A ) K? z A ) ?Kz A ) ?Kz A 1 
N) A
) :
R A D
R A + N
 A + 7
 A 
 ., A ^! , A
-

 E

 e v / =
>? K z A A: A  
C A CN A
U
>
D

/
0 -[ 7 o
 H2
 + ' F
 ) 0 5
F
N - 
e
#
M
  o A *

 $
 R *

 $
) + F
-
, 0 J ' .,

 ! J/ #


EF
 # ! R 
, 1 H!? 
"Q
0
J  M' WN  J/ #
}C
F J/ # J
.
 
Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhye ileyye ennehs
temea neferun minel cinni fe kalu inna semina
Kuranen aceba. Yehdi iler rdi fe amenna bih. Ve
len nrike bi rabbina ehada. Ve enneh teala
cedd rabbina mettehaze sahibeten vela velada. Ve
enneh kane yekul sefihna alallahi eteta. Ve
enna zanenna en len tekulel ins vel cinn alallahi
keziba. Ve enneh kane ricaln minel insi yeuzne
bi ricalin minel cinni fezadhm rehaka. Azemt
aleykm billahillezi zl zzeti ve haaatil esvat bi
celalihi vestekarrates semavati vel ard bi emrihi.
Azemt aleykm billahillezi la ilahe illa hvel hayyl
kayyml ehads samedl ferdl vitrl hannan
mennan zl celali vel ikram. Azemt aleykm
billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve
bikevail ve meytatarun ve bi azimeti hazihi niyyeti fi
mearikil ard ev mearibiha ev sehliha ev cebeliha
ev harabatiha ev maratiha ve bi hakki dinikm ve bi
hakki mezhebikm edukm ve meaikkm ve
eyhkm ve sairikm ve kebirikm ve bi hakki
hatemi sleyman ibni davud aleyhimesselam
melikil cinni ve eyatn. nneh min sleymane ve
inneh Bismillahirrahmanirrahim. Ella tal aleyye
vetni mslimin. Azemt aleykm ya eba leyse ve
ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni
zenki en takdu haceti ve tenteru bi hdmeti tni

bi flan ibni flanete ala hubbi flane binti flanete


elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele
essaate essaate essaate. Ve ennehm zann kema
zanentm en len yebasallah ehada. Ve enna
lemesnes semae feveced naha mliet harasan
edidan ve hba. Ve enna knna nakd minha
mekaide lis sem femen yestemil ane yecid leh
ihaben rasada. Ve enna la nedri eerrn ride
bimen fil ard em erade bihim rabbhm reeda.
Azemt aleykm billahillezi zl zzeti ve haaatil
asvat bi celalihi vestekarrates semavati vel ard bi
emrihi Azemt aleykm billahillezi la ilahe illa hvel
hayyl kayyml ehads samedl vitrl hannanl
mennan zl celali vel ikram Azemt aleykm
billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve
bikevakil ve meytatarun. Ve bi azimeti hazihi niyyeti
fi mearikl ard ev mearibiha ev sehliha ev
cebeliha ev harabatiha ev maratiha ve bi hakki
dinikm ve bi hakki mezhebikm edukm ve
meaikkm ve eyhkm ve sairikm ve kebirikm
ve bi hakki sleyman ibni davud aleyhimesselam
melikil cinni ve eyatn. nneh min sleymane ve
inneh Bismillahirrahmanirrahim. Ella tal aleyye
vetni mslimin. Azemt aleykm ya eba leyse ve
ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni
zenki en takdu haceti ve tenter bi hdmeti tni
bi flan ibni flanete ala hubbi flanete binti
flanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele
elacele essaate essaate essate. Ve enna minnes
salihuna ve minna dne zalik. Knna taraika kdeda.
Ve enna zanenna en len nucizallahi fil ard ve len

nucizeh hereba. Ve enna lemma semnel hda


amenna bih. Femen ymin birabbihi fela yehaf
bahsen ve la rehaka. Ve enna minnel mslimne ve
minnel kastune femen esleme felaike taharrav
raada. Ve emmel kastune fekan li cehenneme
hataba. Ve el levistekam alet tarikati le eskayna
hm maen adaka. Lineftinehm fih. Ve men yurid
an zikri rabbihi yeslkh azaben seada. Ve ennel
mesacide lillahi fela tedu meallahi ehada. Ve
enneh lemma kame abdullahi yeduh kad
yeknne aleyhi libeda. Kul innema edu rabbi vela
rik bihi ehada. Kul inni la emlik lekm darran
vela reeda. Kul inni len ycirani minallahi ehadn
ve len ecide min dnihi mltehada. lla belaan
minallahi ve risalatihi ve men yasllahe ve rasleh
feinne leh nara cehenneme halidine fiha ebeda.
Hatta iza raev may adne feseyalemne men
adaf nasran ve ekalle adeda. Kul in edri ekaribn
ma t adne em yecal lehi rabbi emeda. Aliml
aybi fela yzhir ala aybihi ehada. lla menir teda
min raslin fe inneh yeslk min beyni yedeyhi ve
min halfihi rasada. Liyaleme en kad ebleu risalati
rabbihim ve ahada bima ledeyhim ve ahsa klli
eyin adeda. Ve bi esmaillahil azimi rabbel nsi
davetel ceberuti ulivva. Ve bi hakki Ademe nurikel
insi. Ve bi hakkil cinni vel ins. Ve bi hakki esma-il
cin. Ve bi hakki kef he ye ayn sat. Ve bi hakki taha.
Ve bi hakki Yasin. Ve bi hakki ha mim ayn sin kaf.
Ve bi hakki esmaillahi teala. Ve bi hakki hatemi
sleyman ibni davud aleyhimesselam. Ve bi hakki
hazihil esmail zam. Ve inneh veliyyn ademe ila

seyyidihi ve sultanihi ademe ya zel celali vel ikram.


Ya nura nurike insi adem. Ve bi hakki Muhammed
inil Mustafa sallallah aleyhi ve selleme insi Adem.
Ve bi hakki zebura insi Adem. Ve bi hakki tevrate
insi Adem. Ve bi hakki incile insi Adem. Ve bi hakki
Kurane insi Adem. Ve bi hakki Muhammed in
nebiyyi insi Adem. Ve bi hakki yusufe insi Adem. Ve
bi hakki cemil enbiya-i aleyhimes selam insi
Adem. Ve bi hakki Cebrail ve Mikail ve srafil ve
Azrail. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya
Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim
Ya affar Ya affar Ya affar Ya ekr Ya Halim Ya
Sultan Ya Sbhan Ya Macid Ya Vahid Ya Kahir Ya
Kadir Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya ufran
Ellezi Enzele mines sema-i maen feahya bihil arda
bade mevtiha. Ve iza cael insi hazihi sebatl esma-i
bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zel Celali vel ikram.
Allahmme sehhirli kalbe flan ibni flane ala hubbi
flane binti flan elvahan elvahan elvahan elacele
elacele elacele essaate essaate.
CELB ETMEK N
Buda Sure-i Cin in ayr bir davetidir. Bir kimseyi celb
ve teshir etmek istersen: Tenha bir mekanda abdest
aldktan sonra, gzel kokulu bir buhur yakp, Cin suresi
nin bu davetini onyedi (17) defa okursan, matlubun
yanna Allah Teala nn izniyle celb olur.
Onyedi defa okunacak Cin Suresinin daveti budur:

 K / n B, 5 / ?


 N
 R 1

N E
 N  *

 1

 F

 
 =
+ HA W.M W/6R C' 
, /
  EM E


g+7  '2 5/ W+N CF
F f
P/ E 
5
F Cy +
bg
CH 
K, [ e A Q 5/ W+ 0 rJ.
N 8 >2 CF)
gE
M /
0 e2 E  CCw / r^ ^b
* !
 o 'A
/
0 E

 e 7) Q 5/ WF


> Q
* !
 Q gC w 1H/ rD)9 1D: v 
E
M E
4e 7
F

-[  C  / W+N[ *


T '.A E  1 BCCw
+ ' / CQ / .WHb W+A
+b W,N } S
! D /+7 
FW H
b 5 +
MA i
n
BA E 
n!
 +
 H C

(
 ) 1
' s
,
F s! S , /
 1 H ?! W+8
 )
f
) / ":6 
F !
m.M $:
9 /
0
E M

 -
 , 

F
/
0 E
M 
F
/
0
' 
 F
 A 
F 5Y 
F d'HQ 
F

E
F
 ! ,
12 3 
F  '2
*
- ,  
F
" 
'
- ,0 
U
>D 
F " #

 H
 ! ::
) / A "
Q
0
e #M o A ":6 
^!
+, 
F
 K ^% +4  
F ":6
/
0 s
H7 )
/
":6
/

$)2 F
 ":6
/
 1 !?,
5 ! *
T ?!8

":6
9 /
 
M/
 
F ":6
/
) Fh 
F

" # 1
H !
- 
./ 0 F
 " : 6
/

6R 
 F


 ,
 
<
 
.7 
F ":6
/

EN
) A EN) A EN) A *
T A *
T A *
T A 
)v
+
7 A ., A ^!, A 1
!N A )<b A )Kz A
=
> ? Kz A A: A  
C A CN A +N A +
N A
 o
 H
2 +'F ) 0
5
F N - 
- E

 ev/ 
*

 $
 R
*
$)+
F
- , 0 J'.,
U
>D
/
0 [- 7

" Q 0
 e
#
M
  o A
Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehs
temea neferun minel cinni fekalu inna semina
kuranen aceba. Yehdi iler rt feamenna bih ve len
nrike bi rabbina ehada. Ve enneh teala cedd
rabbina mettehaza sahibeten vela veleda. Ve
enneh kane yekul sefihna alallahi eteta. Ve
enna zanenna en len tekulel ins vel cinn alallahi
keziba. Ve enneh kane ricaln minel insi yeuzne
biricalin minel cinni fezadhm rehaka. Ve
ennehm zann kema zanentm ellen yebasallah
ehada. Ve enna lemes nas semae fevecednaha
mliet harasan ediden ve hba. Ve enna knna
nakud minha mekaide lis sem femen yestemil ane
yecidleh ihaben rasada. Allahmme inni eselke
bismikel azim rabbel insi davetel ceberuti ulivva.
Vebi hakki Ademe nurikel insi ve bihakkil cinni vel
insi. Ve bihakki esmail cinni vebi hakki Kef He Ye
Ayn Sat ve bi hakki Ta Ha ve bi hakki Ya sin ve bi
hakki Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki esma-illahi
teala. Ve bi hakki hatemi Sleyman ibni Davud
Aleyhimesselam. Ve bi hakki hazihil esma-il zam.
Ve bi hakki seyyidis sultani Ya Zelcelali vel ikram.
Ya Nura nuri vechikel insi Ademe ve bi hakki
Muhammed inil Mustafa sallallah aleyhi ve sellem
nsi Ademe ve bi hakki Tevrata insi Adem ve bi
hakki Zebura insi Adem ve bi hakki ncile insi Adem
ve bi hakki Kurani insi Adem ve bi hakki Enbiya-i
aleyhimesselam insi Adem. Ve bi hakki Cebrail ve

Mikail ve srafil ve Azrail Ya Allah Ya Allah Ya


Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya
Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya afuru Ya ekru
Ya Halim Ya Sultan Ya Sbhan Ya Macid Ya
Vahid Ya Ehad Ya Hannan Ya Mennan Ya
Deyyan Ya ufran Ellezi enzele mines sema-i
maen fe ahyabihil arda bade mevtiha. Ve iza cael
insi hazihi sebatl esma-i bi kudretillahi ve
kuvvetillahi Ya Zelcelali vel ikram.

Bu daveti onyedi (17) defa okuduktan sonra yz


(100) defa Salavati erif, (3) defa Sure-i Yasini erif,
yedi defa Ayetel krsi, krkbir (41) defa Sure-i Tebbet ve
yedi (7) defada u mbarek duay oku .

#
r Q
 U > 

2 E N ) A *
T A *
T 0? 
5 
0 5/ 1 ! 
B 0 
! 
 A + 
 
 A W
<N W 
! *
T  Q 
Q A

%N ! n K b 
) K
 o 0? 
O

,0 

! 0? 

" +3 A !Q? 2 &


 
N
 1 N ) A s
 B
 N F
=
: 
}

CF
[ #
 ) xN 


! M
 F
J
K A
P
 -
, 0 U
>
D
J /#

Falem enneh la ilahe illallah.Ya Allah Ya Rahman.
Fettehzh vekila.Ya Kerim ve kanallah alimen

hakima. Ya Muhammed Ya Ali la feta illa Ali ve la


seyfe illa zlfikare ifa ala husuli ve muradi bi
rahmetike ya erhamer rahimin. Tevekkel Ya hudda
me hazihil esma-i erifeti bi celbi ve ihdaru
flanete binti flanete.
BURUC SURE SNN BR HASSES
MUHABBET N
Muhabbet iin yirmi (20) adet tuz paras alrsn. Her
para zerine bir defa Buruc suresini okur ve paray
atee atarsn. Tuz paras atete yanarken u tevkili:

 ! R R
N 
J KA
P g
$)
U
>D "+3 A !Q? 2

U
>D 
F J / #
}C
F J/ #
J.
F J/ #
EF
 #
J
KA
P
$)
g 
Tevekkel Ya huddame hazihis sureti erifeti ve
ahriku kalbe flan ibni flanete bi muhabbeti flane
binti flaneh bi hakki hazihis sureti erifeh.
okursun. Sonra ikinci para zerine Sureyi okur, atee
atar ve para atete yanarken Tevkili okursun. Yirmi
adedi bu tertip zere okur ve yakarsn. Mcerrebtir.

ZLZAL SURE SNN HAVASSI


CELB ETMEK N

Aadaki dua Zilzal Sure sinin daveti olup, bir


kimseyi celb ve teshir etmek istersen: aramba gecesi
krkbir (41) adet Tuz paras zerine okuyup, tuzlar
atee at. Bu amele ara vermeden yedi gece devam et.
Matlub bazen nc gecede Allah n izni ile hasl olur.

Okunacak Zilzal Sure sinin daveti budur:

H v
h ) 0
} v
h o
1

N 
EN 
*
1
F
@

) 7 n
7 +F ! R W+A
+b 0r vh

vh
 v
h H a ) 0
}73  J/ # EF
 #
E F
 # @
)7 n
7 +F ! R W+A
+b 0r v
h
! R W+A
+b 0r v
h 
vh H  /
0 e R J/ #
G
 +2 4>

S A[ J/ # EF
 # @
)7 n
7 +F
D) .3 G+ 2 4>

S A[ J/ # EF
 # D) .3 
@
) 7 n
7 +F ! R +W A
+b0r vh
v
h 
0r v 
h 
vh H N sF) ?
F J/#
 E F
 #
J / # EF
 # @
)7 n
7 +F ! R W+A
+b
 
vh 1H  
 W2 Bb { C )+%A >4 S
A
E
F 
#
 @
 )
 7 n
7 +F ! R r+A
+b r0v
h

0
r gv h
v
h 
U AW3 J4$) o e u
 'A E J/ #

J / # E
F
 # @
)7 n
7 +F ! R W+A
+b
W+A
+b 0r v
h 
v
h 
U Ab 4$) o e u
 'A E
1 H!? J/ #
EF 
# @
)7 n
7 +F ! R

$) 
U
> D +4 
F
 # ! R 
,
J
KA
P
Bismillahirrahmanirrahim.
za
zlziletil
ardu
zilzaleha. Ve zlzil zilzalen edida. Kalbe ve
bedene ve cemia cevariha flan ibni flanneh. Ve
ahrecetil ardu eskaleha. Ve zlzil zilzalen edida.
Kalbe ve bedene ve cemia cevariha flan ibni
flaneh. Ve kalel insan ma leha. Ve zlzil zilzalen
edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha flan
ibni flaneh. Yevme izin thaddis ahbaraha. Ve
zlzil zilzalen edida. Kalbe ve bedene ve cemia
cevariha flan ibni flaneh. Bi enne rabbeke evha
leha. Ve zlzil zilzalen edida. Kalbe ve bedene ve
cemia cevariha flan ibni flaneh. Yevme izin
yasdrnnas etaten liyrav amalehm. Ve zlzil
zilzalen edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha
flan ibni flaneh. Fe men yamel miskale zerretin
hayran yerah. Ve zlzil zilzalen edida. Kalbe ve

bedene ve cemia cevariha flan ibni flaneh. Ve


men yamel miskale zerratin erran yerah. Ve zlzil
zilzalen edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha
flan ibni flaneh. Allahmme sehhirli kalbe flan bi
hrmeti Muhammed in ve hazihis sureti erifeh.
CELB ETMEK N
Aadaki davet Zilzal Suresi nin ayr bir daveti olup,
bu davet ile bir kimseyi celb etmek istersen:
Cuma gn sala vaktinde krkbir (41) adet iri tuz alp
nne koy. Tuzun birini eline alp, zerine daveti bir
defa okuduktan sonra, atee at ve yak. kinci paray al
ve zerine daveti bir defa okuduktan sonra, paray
atee at ve yak. nc paray alp, zerine daveti bir
defa okuduktan sonra, paray atee at ve yak. Bylece
bu tertip zere krkbir (41) adedi tek tek okuyup, atete
yakarsan, Allah Teala nn izniyle matlubun hasl olur ve
olacak olan acaiplikleri grrsn.
Okunacak Zilzal Suresi nn Daveti budur :

H v
h ) 0
} v
h o
1

N 
EN 
*
1
F
 ! R 
, |
N
 1 H!? W+A
+b 0r v
h 
vh

}73 J / #


}C
F J / # J
. ! J/ #
EF
 #
|
N
 1 H!? W+A+
b0r v
h 
vh H  a ) 0
}

C
F J/ #
J. ! J/ #
EF
 # ! R 
,

1 H ?! W+A
+b 0r vh
v
h H  /
0 e R[ J/ #
J
. ! J/ #
EF
 # ! R 
, |
N

 
vh D) .3 G+ 2 >

4 S A J/ #
}C
F J/ #
E
F
 # ! R 
, |
N
 1 H ?! W+A
+b r0v
h
H N sF) ?
F J/ #
}C
F J/ #
J.
 ! J/ #
 ! R 
 , |
N
 1 H!? W+A
+b 0r v
h
vh
>4 S
A J / #
}C
F J/ #
J. ! J/ #
EF
 #
0r v h

vh 1H  
W2 Bb {
 C ) + %
 A
J / #
E
F
 # ! R 
, |
 
N 
1H!? r+A
+b
$4 )o e u
 'A E J/ #
}C
F J/ #
J. ! 

, |
 
N 
1H!? W+A
+b 0r v
h 
vh UA W3
E J/ #
}C
F J/ #
J. ! J/ #
EF
 # ! R
J/ # W+A
+b r0v
h v
h 
U A b 4$) o e u 'A

W+A
+b r0vh

vh 
U A b 4$) o e u 'A E 
 ! J / #
EF
 #
 ! R 
, |
N
 1 H?! 
J/ #
}C
F J/ #
J.
 
Bismillahirrahmanirrahim.
za
zlziletil
ard
zilzaleha. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme
ihrik ve sehhirli kalbe flan ibni flannete ala
mehabbete flanete binti flaneh. Ve ahrecetil ardu
eskaleha. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme
ihrik ve sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
mehabbeti flanete binti flaneh. Ve kalel insan
ma leha. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme ihrik
ve sehhirli kalbe flan ibni flanete ala mehabbeti
flanete binti flaneh. Yevme izin thaddis
ahbaraha. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme
ihrik ve sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
mehabbeti flanete binti flaneh. Bi enne rabbeke
evha leha. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme
ihrik ve sehhirli kalbe flan ibni flanete ala
mehabbeti flanete binti flaneh. Yevme izin yasdur
nnas etatan liyrav amalehm. Ve zlzil
zilzalen edida. Allahmme ihrik ve sehhirli kalbe
flan ibni flanete ala mehabbeti flanete binti
flaneh. Femen yamel miskale zerretin hayran
yerah. Ve zlzil zilzalen edida. Allahmme ihrik ve
sehhirli kalbe flan ibni flanete ala mehabbeti
flanete binti flaneh. Ve men yamel miskale

zerretin erran yerah. Ve zlzil zilzalen edida.


Allahmme ihrik ve sehhirli kalbe flan ibni flanete
ala mehabbeti flanete binti flaneh.
Yahut bu daveti herhangi bir Arabi ayn ilk aramba
gecesi iki rekat hacet namaz kldktan sonra, krkbir
(41) adet Tuz paras alp, her biri zerine yukardaki
duay bir defa oku. Okuduktan sonra okuduun Tuz
parasn atee at ve yak. Tekrar ikinci parann zerine
oku ve atee at ve yak. Krkbir adedi bu tertip zere
okur ve yakarsn. Bu amele yedi gece devam edersin.
:
KEVSER SURESNN HAVASSI
MUHABBET N
u ; # harfleri sa ba parmann trnana yaz.
Yazdktan sonra, ba parman avucunun iine yum ve
yetmi (70) defa Kevser suresini oku. Daha sonra
matlubunu grdn zaman avucunu a. Matlubun
sana muhabbet eder.
MUHABBET N
Muhabbet iin Cuma gn mrekkepsiz bir kalem ile
aadaki Ayeti Kerimeleri bir elma zerine yazdktan
sonra, mam hutbede iken Kevser Suresini yetmi
defa elmann zerine okuyup fle. stediin kiiye bu
elmay yedirirsen olacak olan acaiplikleri grrsn.

Elma zerine yazlacak Ayeti kerimeler budur :

 C
 Jr . s ! } 
1
N 
EN 
*
1F

1 <: D eB s


B3 
P2o
 
C ! nC%B

HC g 2 Q s
  
 sC'7 5 !K < A E ! 
W/B f CB 1
 L E

 f CMC WK/ }!B R v2 0

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkayt aleyke mehab


beten minni ve litsnea ala ayni. z temi uhtike
fetekuli hel edllkm ala men yekflh ferecane
ke ila mmike key tekarru aynha vela tahzene ve
katelte nefsen fenecceynake minel ammi ve feten
nake ftna.
KAFURUN SURE SNN BR HASSES
MUHABBETLE UYKUSUNU BALAMAK
Bir kimsenin muhabbetle uykusunu balamak
istersen: Bir Koyun barsa al. Kafurun suresinin sekiz
yerinde Ayn vardr. Bu sureyi alt defa okuduktan sonra
yedinci okumada her Aynda bir dm atmak zere
barsaa sekiz dm vur. Ama her dm atarken
u duay bir defa oku :

}CF
J/ # J
.
  ! J/ #
EF
 # "/ m+ 
J / #

Akadt nevme flan ibni flanete ala mehabbeti


flanete binti flanete .
Okuduktan sonra barsa bir ienin iine koyup
azn skca kapat. Matlubunun kaps eiine o ieyi
gm. Matlubun kararsz kalr ve sana ok byk bir
muhabbet duyarak yanna gelir. Ama o ieyi orada
ebediyyen brakma! daha sonra kar.
HLAS SURESNN HAVASSI
MUHABBET N
Aadaki hlas suresi ile duasn herhangi bir Arabi
ayn ilk Cuma gn birinci saat olan Zhre saatinde
zaferan, Misk, Nbet ekeri ve Glsuyu ile yaz.
Yazdktan sonra bu hirzi sa pazuna balarsan,
matlubun olan kii seni grd an, sana kar byk
bir muhabbet duyar ve ram olur.
Yazlacak olan dua budur:

/
0 E
 P' 
 A
1
N E
N *

 1

 F

J / #
}C
F J/ #
 N ! J/ #
EF
 #
- 
 
F
 
F 1N 1Y 5Y 
F d'HQ 
 F

*
T + N *
T D R 
F ^A 
1 ! 
1 H!? +N WK Q 5 E < A 1  + A 1  + !
A 1 + %

A
J/ #
}C
F J/ # 
 N ! J/ #
EF
 # EF O? 
 D , EF O?  Q
) C
 EF O; 
5 BA  4 .7 !
6 >D Cv/   
F U ]
R6
HF
x/ e u 0 s!
2
*
JP3 E
 W+ %B W'b
3
 ?< KBA 1 H !?' 
{ C!

Bismillahirrahmanirrahim. Ya maeral cinni vel insi
bissema-i flan ibni flanete ala hubbi flanete binti
flanete bi hakki Kef He Ye Ayn Sat ve bi hakki Ta
Ha Ta Sin Mim ve Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki
Nun vel kalemi ve ma yesturun. Ve bi hakki Kul
hve vallah ahad. Allahs samed. Lem yelid ve
lem yled. Ve lem yekn leh kfven ahad.
Allahmme ellefe beyne flan ibni flanete ala
hubbi flanete binti flanete. Ellif beyner rihi ven
nari kema ellefe beyne Musa ve Harun akirah ve bi
hakki Lev enzel na hazel kurani ala cebelin
leraeyteh haian mtesaddian min hayetillahi ve
tilkel
emsale
nadribha
linnasi
leallehm
yetefekkerun.
,

CELB ETMEK N
Bir kiiyi yanna getirtmek istersen: Krk (40) adet
Karanfil alp, her birinin zerine krk (40) defa hlas
suresini oku. Okuduktan sonra birer birer atee at.

Karanfil yanarken; Flan olu flan yatmasn


uyumasn, sabr karar kalmasn, flan olu flan
bulmaynca ve yanna gelmeyince rahat olmasn
dersin. Dierlerinide bu tertip zere okuyarak yakar ve
Karanfil yanarken niyetini sylersin. Daha sonra olacak
olan acaiblikleri grrsn.
CELB ETMEK N
Bir kimseyi yanna celb etmek istersen: Krk (40) adet
Zeytin yaprann zerine matlubunun ve annesinin
ismini yaz. Her bir yapran zerinede yedi (7) defa
Kafurun suresini ve yedi (7) defada hlas suresini
okuyup, bir tasn iine ate koyup, yapraklar okuduka
birer birer atee at. Matlubun sana byk bir muhabbet
duyar ve duramayp yanna gelir .
CELB ETMEK N
Bir kimseyi celb etmek istersen: hlas suresini Binbir
(1001) defa oku. Ama her yz (100) defada bir, hlas
suresinin aadaki mbarek Azimetini bir defa oku. Her
yzde bir(1) defa Azimeti okur ve bin hlas okuduktan
sonra bir defa daha okur ve ardndan bir kez daha
Azimeti okursun.
Okunacak hlas erif in azimeti budur:

D
6 A 1H!? +N T * D R
1
N
EN 
*
1
F
E
 s
 + 3 }/ 
R) A 
7 
Db A
 D R 
 F
 D
> 
 A }/ 
J
l) 0
J
/ N g

+ M
 F0 s !
 " g[ g
  
F + N *
T
1 H!?  
^H ?^!
 
F
J
b' 
1
 
F Q;  
) R 0 " / 0 J/ #
}CF
J / # ! R 
, |
N


2 A BN (
P2 0 Q 2 0 ") 0 .8 0
1 N) } / s
BN) 
 C!
3:
E' J
 ^F


D b A 
D6 A 1 H!? +%
 T *  
F &

N
J
/
Ng E
 s
 + 3 }/ 
.7 A
 7F +%
 T *  
F $ A }/ 
J
l) 0
 
F
J
b' 
1
 
F
Q?  @hD A
s
!

}C
F J / # ! R 

 , |
N
 1 H!?  
^H ^ H 
BN (
P2 0 Q 0 .8 0 ) R 0 " / 0 J/ #
&

N 1N) D r
 N3 *
T 
E'
J ^F

2A

7 
D b A 
D6 A 1 H!? + !
A 1  
F

J
l) 0
J
/ Ng E
s
 +3 }/ 
 , A
 <
 Y A
s
! 
F +
!A 1  
F9 N A }/ 

1 H!?  
^^ H R 
 F

J
b'
1
 
F
Q?  
) R 0 " / 0 J/ #
}C
F J/ # ! R 
, |
N 


2 A BN (
P2 0 Q2 0 " ) 0 .8 0
&

N? 1N) D 1< *
T 
KL A " 
E' J
 ^
F
 
<

 A 
7 
Db A D
6 A 1 H!? + A 1  
 F

A }/ 
J
l) 0
J
/ Ng E
s
 +3 }/ 

?Q  nC A
s
! 
F + A 1  
F RF
|
 
N
 1 H!? 
^ ^H  
F
J
b'
1
 
F
) R 0 " /0 [ J/ #
}C
F J/ # ! R 
,

2 A BN (
P2 0 Q2 0 ") 0 .8 0
&
 N
 1 N ) }/ g gx C
 /

E'
J ^
F


7 D
 b A D
6 A 1 H!? 5 E<A 1  
F
J

l) 0
J
/ N E

s
 +3 }/ 
 8 A

s
! 
F 5 E < A 1  
F t)Hb A }/ 
 
^^H H/ 
F J

b' 
1
 
F
Q?   % A
"/ 0 J / #
}C
F J/ # ! R 
 , |
N
 1 H!? 
BN (
P2 0  Q 2 0 ") 0 .8 0 ) R 0
} / CN) C 
Kz 
C CF)
E'
J ^
F 
2A

Db A 
D6 A 1 H! +N WKQ 

F &

N 3

J 
/ Ng E 
s
 + 3 }/ 
C A 
7 
 
F + N W KQ 
F F A }/ 
J
l)0 
 
F
J b
'
1
 F 
Q?  Xu Bb A
s
!

} C
F J/ # ! R 
, |
N
 1 H!? 
^^H H 7
 Q 20 ") [ 0 . 8 0 ) R 0 " / 0 J/ #

 K
z (
 ) R
E'
J ^
F 
2A BN (
P2 0
m
4 . 8 =

/:  
F &

N3 }/ 1N )

 K Q A 
7 
Db A D
6 A 1H!? =

+b
e6
 A }/ 
J
l) 0
J
/ N E

 s

 +3 }/ 

s
! 
F
=+b e
6 m
4 .
8 
= /:  
F

^^H  
 F

Jb' 1
 F

?Q  l o A
" / 0 J/ #
}C
F J/ # ! R 
, |
N
 1 H ?! 
BN (
P2 0  Q 2[ 0 ") 0 .8 0 ) R 0 
}/ 
MCK  

A 
 F
 sC
 +A
)
E' J
 ^
F 
2A
s !3 s
 b s
 .2 s/ n
7
:  A 1 
' g
!'
*
F s
B < !
D s 7
)

Qh A ]
.3 A ]
H w A }
F
a A )<b A ) .7 A
Bismillahirrahmanirrahim. Kul hvallah ehad.
Allahmme Ya Ahiyyen Ya erahiyyen ecib Ya

Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel


ardyyeti ve ente Ya Mzhib ve bi hakki Kul
hvallah ehad. Ve bi hakkil Hayyl Kayyml
Melik Ebced elmvekkil bil kavaimil ariyyeti ve
bi hakki Littahtl. Allahmme hrik ve sehhirli kalbe
flanete binti flanete la nevmn ve la kararun ve la
sabrun ve la eramin ve la tekl ve la terib hatta
yeti bitarfetil ayn. Vedhlna fi rahme tike ve ente
erhamr rahimin. Ve bi hakki Allahs samed. Ya
Ahiyyen Ya erahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve
huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente
Ya Mrreh ve bi hakki Allahs samed ve bi hakkil
meliki Ya Hevzah elmvekkil bil kavaimil ariyyeti
ve bi hakki Mehtahtl Allahmme hrik ve sehhirli
kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la
kararun ve la sabrun ve la eramin ve la ekln ve La
terib hatta yeti bi tarfetil ayn. Fallah hayrun
hafzan ve hve erhamer rahimin. Ve bi hakki
Lemyelid. Allahmme Ya Ahiyyen Ya erahiyyen
ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner
ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi
hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel
elmvekkil bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki
Kahtaytil. Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete
binti flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun
ve la eramn ve la tekl ve la terib hatta yeti bi
tarfetil ayn. El yevme yafirullah lekm ve hve
erhamr rahimin. Ve bi hakki Ve lem yled.
Allahmme Ya Ahiyyen Ya erahiyyen ecib Ya
Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel
ardiyyeti ve ente Ya Brkan ve bi hakki Ve lem

yled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa elmvekkil bil


kavaimil ariyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahmme
hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la
nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la eramn ve
la tekl ve la terib hatta yeti bi tarfetil ayn. nni
messeniyed durru ve ente erhamr rahimin. Ve bi
hakki Ve lem yekn leh. Allahmme Ya Ahiyyen Ya
erahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike
miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya emhure
ve bi hakki Ve lem yekn leh ve bi hakkil meliki Ya
Feskar elmvekkil bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki
Nehhattil Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete
binti flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun
ve la eramn ve la tekl ve la terib hatta yeti bi
tarfetil ayn. Rabbena amenna Fafirlena verhamna
ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Kfven ehad.
Allahmme Ya Ahiyyen Ya erahiyyen ecib Ya
Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel
ardyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Kfven
ehad. Ve bi hakki Ya etsah elmvekkil bil
kavaimil ariyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahmme
hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la
nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la eramn ve
la tekl ve la terib hatta yeti bi tarfetil ayn. Ve
kul rabbifir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi
hakki ednayi esbatn ali eddayi Allahmme Ya
Ahiyyen Ya erahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve
huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente
Ya Meymun. Ve bi hakki ednayi esbatn ali
eddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedza elmvekkil
bil kavaimil ariyyeti ve bi hakki Lahhattil
Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti
flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la
eramn ve la tekl ve la terib hatta yeti bi
tarfetil ayn. rid minke ve bihakki Ya Limukfencil
ente ve cemia avanike ve itbake ve eyake ve
haylke ve ricalike ve ehli memleketike billahil
aliyyl azim. Ya Ferdn Ya Cebbarn Ya ekrun Ya
Sabitn Ya Zahirun Ya Habirun..

MUHABBET N
Bir Arabi ayn ilk Cuma gn zhre saatinde Ceylan
derisi zerine veya mhrelenmi bir kat zerine misk
ve zaferan ile aadaki duay yaz. Bu yazdn
nshay sa pazuna baladktan sonra yedi (7) gn
pazunda ta. Sekizinci gn karp atete yak.
Matlubuna vasl olmadn halde yedi gnden fazla
durmasn, aksi takdirde matlubun deli olur.
Bu amelin yapl: Tenha bir yerde Ud aac ve
Amber kabuu buhurlarn yakarak yazmak iin kullana
can kam eline alp, bada kamn zerine
koyduktan sonra (3) defa yle deyip:

 
7 0

 ! R }'^ R
1
N 
EN *


1
 F

J
.
Bismillahirrahmanirrahim.
amelel mehabbeti.

Katat

kalemi

liecli

kam kes. Kamn iki yann ve ucunu yonttuktan


sonra u Ayeti Kerime ile duay oku:

C
rJ. s ! } 
1
N E
N 
*
1
F
Jr / #
}C
F J/ # J

F


Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkayt aleyke mehab
beten minni. Bi hrmeti flaneh binti flaneh .
oku ve ondan sonra u mbarek duay yazmaya bala:
Yazlacak dua budur:


JN
F 1< ! }v
1
N 
EN *

 1
F

g
M/ @/ 
F
* g
K8 ":6 
F
* .,
*

 1
! Q , 
F
* 
!3 1 
DF
 
F
*
4+ 
*?0
 5 
0

 F

* @) 
 
F

J <
# (
g ) CFg) {
 g+R @g., 
 F
 *

 e,)
s


 1H!
?
R (
L
|
P  
 F
 @g
E 
s
 ! I
vC2 - 
T P2 E s
 !  
22 s

!
 f
+
F -T P2 E e
>2 P2 E gv'
2 T- P2
k
2
) HC 
 ? k
2 A
+ R -4 b ;Q ! s/

 2
} E

  
 Z

2
? 
 ) HC
4( 
N
 L
F - 
T P2 E |
h2 
 E

 }

 C
 N 2 }
 / H 
N) $
 3
i /+g E N )
f ,
E J4 N ) E HF

C
C' 2 J4 N F

C N ) 
*

F
0? 
$ R0 e N 0 
B7 N C x

R 1 H !? 
J
.
  ! J /#
 E
F 
#

 ! R 
 
 , 1

' g !
' 
 M
 '  M
 ' WN WN WN J /#
 }

CF
J /#

J  J  J   M
 ' 
Bismillahirrahmanirrahim. Azemt aleykm bi
rahmetillahi ve sbhanallahi ve bi hakki Ademe
safiyyullahi ve bi hakki Nuhu neciyyullahi ve bi
hakki brahim halilullahi ve bi hakki Musa
kelimullahi ve bi hakki sa ruhullahi vebi hakki La
ilahe illallahi Muhammed in rasulullahi ve bi hakki
sbbhn kuddsn rabbna ve rabbl melaiketi
verruh. Ve bi hakkil meriki vel marib.
Kulillahmme malikel mlki ttil mlke men tea
ve tenzil mlke mimmen tea ve tzz men tea
ve tzill men tea bi yedikel hayr. nneke ala klli
eyin kadir. Tlicil leyle finnehari ve tlicn nehare
fil leyli ve tuhricl hayye minel meyyiti ve tuhricl
meyyite minel hayy ve terziku men tea bi ayri
hisab. Rahmand dnya vel ahireti ve rahimehma
ente terhamni ferhamni bi rahmetin tunini biha an
rahmetin min sivak. Allahmme akd anni haceti ve
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyl azim.
Sehhirli kalbe flan ibni flaneh ala mehabbeti
flaneh binti flaneh elvahan elvahan elvahan el
acele elacele elacele essaate essaate essaate .

MUHABBET N
Muhabbet iin Allah c.c. n u Ayeti Kerimesini :

C
Jr .
 s
 ! }
  1

N E
 N  *

 1

 F

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkayt aleyke mehab


beten minni.
ecek, koklanacak veya bir meyve zerine iyi bir
saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, iirir veya
kokladrsan, sana byk bir mehabbetle balanr.
Veya tatl bir ey zerine bu Ayet yazlr ve istediin
kiiye bunu yedirirsen, o kii sana iddetli bir ak duyar.
CELB VE TESHR
Celb, teshir ve dier istekler iin: Bin (1000) defa
Kelime-i Tevhid, bir (1) defa Muhammedr
rasulullah, bin (1000) defa Sure-i hlas ve bin (1000)
defada Salavat erif okursan, istediin ey gerekleir.

CELB ETMEK N
Bir kimseyi yanna getirtmek istersen: Herhangi
birgn Kamer saatinde yedi adet Beyaz biber alp, her
biberin zerine aadaki duay krkbir (41) defa oku.
Sonra okumu olduun duay bir kat zerine yazp,
biberleri yazdn kadn iine koy. Bu kad bir
ienin iine koyup, bir ate altna gm. Ate devaml
yansn ama hafif olsun. Matlubun duramayp yanna
gelir. ayet gelmezse helak olur, Allah c.c. korusun.
Okunacak ve yazlacak dua budur :


F.
 
 ! R 
 
 , 1 H !? 1

N E
N  *

 1

 F

 Q 1 
DF0

)
C m
 
 , Q J /#
 E
F 
#

E M

 m
 
 , Q : +
+ A
+
 m
 
 ,
,


 . m
 
 , Q  ! 
 
&
 Y
P
 
5 R 
N  J /#
 E
F 
#
 
F.
 
 ! R 
 
 , 1 H !? 
E  1 H !? " #

 5
! s
 .
/ +4 
  
 F
) C Q
J /#
 }

CF
J /#
[ J.
  ! [ J/#
 E
F 
#

 ! R
Bismillahirrahmanirrahim. Allahmme sehhirli kalbe
mahbubi flan ibni flanete kema sehharten nara li
brahimi ve kema sahhartel hadidi li Davud ve kema
sahhartel cinni ve eyatn li Sleyman ve kema
sahhartel bahri li Musa Allahmme sehhirli kalbe
mahbubi flan ibni flaneten ve ahrikh kennar Bi
hakki Muhammed in nebiyyike aleyhisselam.
Allahmme leyyin kalbe flan ibni flanete ala
muhabbeti flanete binti flanete.

MUHABBET N
Muhabbet iin krkbir adet kuru zm al ve her birinin
zerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduun
kuru zmleri matlubuna yedirirsen, seni ok iddetli bir
ekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana


ram olur.
Okunacak Ayeti Kerimeler budur :

J
! 
 C I

> M

F
s
 
=vD
1
N E
 N  *

 1

 F

WC =R 
F b 
!< C
7 W.Y ) s
 ! c
 R
2
W+N 
P
 . E 
E
A 2 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve hzzi ileyke bi cizn
nahleti tsakt aleyke rteban ceniyya. Fekli vera
bi ve karri aynen feimma tereyn minel beeri ehada.
CELB ETMEK N
Bir kimseyi celb etmek istersen: Krksekiz adet
Lbani zeker al. Oniki tanesine Be, oniki tanesine Dal,
oniki tanesine Vav ve oniki tanesinede Ha harfini yaz.
Pazar gn balayarak sabah , akam drt tane
olmak zere yedi gnde hepsini yak. Allah c.c. n izniyle
matlubun sana celb olur. Sahih olup tecrbe edilmitir.

TESHR ETMEK N
Filozof Eflatun insanlar teshir etmek iin u drt ismi
zikredermi. Bu isimleri mteri saatinde adetleri kadar
okursan, istediine nail olursun. Bu isimler dier istekler
iinde okunursa, matlup hasl olur.
Okunacak isimler budur:

t
4 A:

t
4 D

t
4 :

if

ifj

Hemuin
351

Demuin
350

Heyuin
321

t
4 D
ij

Deyuin
320

MUHABBET N
Muhabbet iin arabi ayn son Cuma gecesi yedi (7)
adet delikli Maz'ya,her birinin deliine nirah ve
Kurey Surelerini yedi (7) er defa okuyup, deliklerine
fle ve bal mumu ile delikleri tka. Birer birer Mazy

atee atp yak. Fakat Maznn bir tanesi yanmadan


dierini atee atma! Maz atete yanarken:

CF
J/#

 ! R 
 J /#
 E
F 
#

J.
 
 1 H ! 
$
) 
g U >
D " +3 A J /#

Allahmme elk mehabbeti flan ibni flane fi kalbi
flane binti flane ya huddami bi hakki hazihis
sureh.
dersin. Bu mesele sahih (Doru) olup defalarca tecrbe
edilmitir.

MUHABBET N
stersen bir kimseyi kendine iteatli yaparsn. Bunun
iin: Bir yay kirii alp, kirie yedi dm atarsn. Ama
her dm atarken aadaki Ayeti kerimeleri krkbir
(41) defa okuyup dm balarsn.
Birinci dme krkbir defa:

5 
 C Cz 
Ma ana anni maliyeh
kinci dme krkbir defa:

5 /
^! , C s
 ! D

Heleke anni sultaniyeh


nc dme krkbir defa:

U T!?8 1 
M 1 a U!L U>3
Huzh feullh smmel cahime salllh
Drdnc dme krkbir defa:

}?P
 / -T 
  o

zes sema nakkat
Beinci dme krkbir defa:

}?N HF
}/
o 
Ve ezinet li rabbiha ve hukkat
Altnc dme krkbir defa:


Db 
D6

Ahiyyen erahiyyen
Yedinci dme krkbir defa Kevser Suresini okuyup
baladktan sonra, Bu Ayetlerin hakki iin filan olu
filann dilini, uykusu ve btn bedenini baladm.
Hi bana kar koymasn, emrime iteatli olsun ve
bana balansn deyip, o kirii ar ve siyah bir ta
altna bastr. Ondan sonra olacak acaiblikleri Allah c.c.
n izniyle grrsn.
MUHABBET N
Havas alimlerinden rivayettirki: Muhabbet iin Geyik
derisi zerine misk ve zaferan ile aadaki duay yaz.
Yazdktan sonra derinin zerine Niadr serpip deriyi
dr ve katla. Daha sonra bu deriyi srekli yanan bir
atein yaknna gm. Bu mesele sahih olup, defalarca
tecrbe edilmitir .
Deri zerine yazlacak olan dua budur :

m =
" = U e e? (
 ) m Y +, A s ! }v
J/ # ! R Z U U U e I " t
4 ! = e
= e " = 0 J /#
 E
F
#
 J
. ! J/ # }

C
F

E Ah E 
m
4 Hb 
7 W,)
F } / 0r A J ' F) ) :
]
Y C &
C .
- C E

 
mHP
 N
{ C!

E 
5 /

$
 ^C 
 ! !'20? 
1
N 
EN 
*
1
F 5/
  !,
&
 
!

 
/2
Azemt aleyke Ya Esed Talut Rabbe Elif Lam Lam
He Ye Mim Ye Te Lam Vav Ye Leylemuin Mim Ayn
Lam Be ki Be Bir Be Cim Vav T Kalbe flan ibni
flanete ala mehabbeti flanete binti flanete lam ye
vav mim nun lam ye dal rabate yekulen enfakta bir
ersan ecib Ehtin min Zyyine linnasi hubbi
ehevati minen nisai vel benine vel kanatril mkan
tarah. (ifreler) nneh min Sleymane ve inneh
Bismillahirrahmanirrahim. Ella tal aleyye vetni
mslimin.

MUHABBET N

Yedi adet biber alrsn. Tanenin birini azna alr ve

biber aznda iken u Ayeti Kerimeyi yetmi (70) defa ;

HP
 N
{ C!
 EAh
1
N 
EN *

 1

 F

D >? E 

$ ^C 

Y C &
C.
- C E 

s

 o
G 
" '/ 0 J


Jx
K

 E 
 N U +C
 *
T /+g 
$ I B

Bismillahirrahmanirrahim. Zyyine linnasi hubb


ehevati minen nisai vel benine vel kanatril mkan
tereti minez zehebi vel fddeti vel haylil msevveme
ti vel enami vel harsi zalike metaul hayatid dnya
vallah ndeh hsnl meab.
okur ve taneyi azndan elle tutmadan dorudan doru
ya atee atarsn. Biber atete yanarken u Tevkili:

! R
|N
p
F
J KA
P
JA 0
U
>D "+3 A !?Q2
J/ #
}C
F J/ #
J. ![ J/#

EF 
#

Tevekkel Ya huddame hazihil Ayeti erifeti bi ihra
k kalbe flan ibni flanete ala mehabbeti flanete
inti flanete.
okursun. Sonra ikinci taneyi azna alr, biber aznda
iken Ayeti yetmi (70) defa okur, atee atar ve Tevkili
okursun. Yedi adet bitene kadar ayn ekilde yaparsn.
KADININI KENDNE MUHABBETLE BALAMAK
Kadnn kendine muhabbetle balamak istersen:
Aadaki Azimeti Ebu cehil karpuzu zerine yazp,
yazdn karpuzu unutulmu eski bir mezara veya
karanlk bir yere koyarsan, kadn sana byk bir akla
balanr ve hibir zamanda senin yanndan ayrlmak
istemez. Bir an sensiz duramaz.
Yazlacak olan budur:

 F
 #
 E 
Z

v E
T J/ #
J
R '
F :C A Q? 2


4 ) A
4 ) Z
4 ) J4 F
F U I/ I! I!,

 u.

 EA
+
  n +
 'R 

R 4!D 4) A


J

R '
F !?Q2 W'
 2
::h [ &
C,
4J
 ! a 1H

KH Q
 M' WN WN  # E 
Z

v E
 J /#

J  J  M' 

MUHABBET N
Bu tlsm ve Ayeti Kerimeyi Kamer Seretan burcunda
iken misk ve zaferan ile yazp, yazy su ile sildikten
sonra, bu suyu dilediin kiiye iirirsen, o anda sana
muhabbet eder.
Yazlacak Tlsm ve Ayet budur :

rR Dh Q 
Y . ?
 
Y . Dh g -[ 7 R
Jr / #
EF
 # ! R
Tlsmlar ve. Ve kul cael hakku ve zehakal batl
innel batle kane zehuka. Kalbe flan ibni flaneh.
CELB ETMEK N
Bir kimseyi celb etmek istersen: Aadaki vefki yeni
bir Kiremit parasna veya akmak ta zerine
matlubunun saatinde ve arabi ayn ilk gnlerinde (Hangi
gn olursa olsun) yazp, zarb atee atarsn.
Bunun iin: nce matlubunun ismini hurufu mukatta
olarak yaz. Altna Cebrail ismini, altna talibin validesi
ismini, onun altna Vedd ismi erifini ve onun altnada
talib ismini yazarsn. Aada gsterildii gibi ad geen
vefki nak ettikten sonra karsna geerek ve gzel
kokulu bir buhur yakarak Ya Cebbar ismi erifini 4001
defa okursan matlubun sana celb olur.

Nak edilecek Vefkin ekli budur :

MUHABBET N
Muhabbet iin oniki (12) adet Biber zerine yedi defa
Ayetel Krsi, oniki defa hlas suresi ve bir defada
Tebbet suresini okuduktan sonra bir defada yle:

J / #
}C
F J/ # J.
F J/ #
EF
 # ! R |
N 
Ahrik kalbe flan ibni flaneh bi mehabbeti flanete
binti flanete .
dedikten sonra biberleri atee at ve yzon (110) defa:

vA
v A s/ .,
Sbhaneke Ya Aziz

dersen, matlubun kararsz kalr ve sana ram olur.


CELB ETMEK N
Bir kimseyi Celb etmek istersen aadaki daireyi
Perembe gn akam ezanna onbe (15) dakika kala
karanlk bir yerde yazdktan sonra bkp bir muamba
ya sar. O karanlk yerde koynuna koyup, bir mezarn
ba tarafna gm. gn durduktan sonra Pazar gn
mezardan karp, dnyaya gstermeden matlubunun
getii sokan ortasna gm. Matlubun olan kimse
Allah c.c. n izniyle sana celb olur.
Yazlacak Daire budur :

CELB ETMEK N
Pazartesi gn birinci saat olan Kamer saatinde veya
Cuma gecesi birinci saat olan Kamer saatinde matlubun
sandan yedi adet kl al. Aadaki Ayeti Kerimeleri her
san zerine yedi (7) defa oku. Her okuduka saa bir
dm at. Yedi sada okuyup baladktan sonra, yedi
gn salar zerinde ta. ayet matlubun celb olmazsa,

o salar atee at ve yak. Sahih olup mcerrebdir


(Denenmitir).
Salar zerine okunacak Ayeti Kerimeler budur :

1 
M 1 a U! L U>3 1

N 
EN *

 1

 F

U<!, W)o
'., H ) o 4J !
!
, 
 1 a U!8


" ' Y !


g 
 A 0
1
'
*
F E
A 0 Q 5 /

&


N 1 N) A s
BN
F &
<
 

Bismillahirrahmanirrahim.Huzuh feullh. Smmel
cahime sallh. Smme fi silsiletin zeruha sebune
ziraan feslikh. nneh kane la ymin billahil azim.
Ve la yehuddu ala taamil miskin. Bi rahmetike Ya
erhamerrahimin.
CELB ETMEK N
Bir arabi ayn ilk Cuma gn sala verilmeden nce
aadaki Ayetleri bir miktar yumuak Tuz zerine (71)
yetmibir defa okuyup fledikten sonra atete yakarsan,
matlubun duramayp yanna gelir .
Tuz zerine okunacak Ayetler budur :


 / # 
r u C (l
 
1
N E
 N *

 1

 F

H

 A R 1 
) 

 D " 
' 
A E e R 5 !3

=
>? 1 !
 4 ! 3 ; < F
 D $4  e D P/ =
>?
5 C
 1B/  o
 W) /
x30 
MP E
1< '7

/ 
 ! R }RN m+ /
1H ?! +
R2
 
F Jr / #
}C
F J / #
J.
  
 Jr / #
EF
 #
&
 '
B/ f A
 +.'/ f A

J 
 F

Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen
ve nesiye halkah. Kale men yuhyil zame ve hiye ra
mim. Kul yuhyihellezi eneeha evvele merrah ve
hve bi klli halkn alim. Ellezi ceale lekm mine
eceril ahdarinaran fe iza entm minh tkdun.
Allahmme inni akadt ve ahrakt kalbe ve lisani
flan ibni flane ila mehabbeti flane binti flane. Bi
hakk ve bi hrmeti yya ke nab ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ate zerine serpip, Flan
olu flane, flane kz flanenin akndan kararsz
olsun. Bu tuzun yand gibi talibe matlub byle
akndan yansn dersin. Allah c.c. n izniyle istediin
ey gerekleir.
CELB ETMEK N
Celb ederek bir kimseyi yanna getirtmek istersen: Bir
pirin telden uvaldz yaptr. uvaldzn yedi tane delii
olsun. Her bir deliine ayr renk ibriim takarsn. Bir
yksek dam zerine veya tenha bir toprak yere karsn.
Kbleye kar abdestli olarak yneldikten sonra, uval
dzn ucunu yere, birinci deliine kadar sapla. Muklil
ezrak ve Senderus buhurlarn yakarak aadaki
duay bir defa okuyup, birinci ibriimli delie kadar
saplarsan matlubun gelir. ayet gelmezse yine bu duay
bir defa okuyup, uvaldz ikinci deliine kadar
saplarsn. ayet yine gelmezse yedinci delie kadar tek

tek bu ameli tekrarlarsn. Matlubun hangi delikte gelirse,


amelini brak. Her delikte bu duay bir defa okuyup, son
buluncaya kadar bu tertip zere devam edersin.
Okunacak dua budur :

U

>D 
F
PF A 1 
' 
1
N 
EN 
*
1
F

D6 
7 W
7 N 0? 
s

<B Y, ru
Q 
- , 0
1B .7  0?

J
Rg 
 F
M' M' 
D6
J / #
J. ! J/ #
EF
 # 
B,+
F 1B' Y 

- , 0
U
>D 
F
J
v'
U
>D 
F Jr / #
}C
F
W+
N W'
^ ru
Q 0
(
L E

 4: #
F |

P E


 M' WN s
2A BN D

: $: H
7.Q  
J  
Bismillahirrahmanirrahim. Elazim Ya beeru bi
hakki hazihil esmai ma kisan sertar fetekyike illa
haciran ecib Ahiyyen Ahiyyen elacele elacele bi
hakkir rukiyyeti illa ma ecebtm ve etatm bi
devseti flan ibni flanete ala mehabbeti flanete
binti flanete bi hakki hazihil azimeti ve bi hakki
hazihil esmai minel meriki ve biladin minel maribi
la kisan mutian vahiden ev ekberu cihadet dairaha
hatta yetike elvahan elvahan elvahan elacele
elacele elacele essaate essaate. essaate.

duay yazdktan sonra zerine 1000 defa Ya Rahim


ismini okuyup, yazdn temiz su ile imha et. Bu suyu
matlubuna iirirsen, matlubun seni ok iddetli sever ve
senin her istediin eyleri severek yapar.
CELB ETMEK N
Cuma gn kuluk vaktinde aadaki Tlsm bakr
levha zerine yazdktan sonra, bakr kuvvetli bir atee
koyarsan, matlubun atelenir ve duramayp gelir.
Bakra yazlacak tlsm budur:

MUHABBET VE HAVA-C
IBir kat zerine misk, zaferan ve glsuyu ile bu:

? S$ ,! h +3$ h > +/ [Z < (! 7>


Y Rahm klli sarhun ve mekrbn ve ayyseh
ve mezeh.
duay yazdktan sonra zerine 1000 defa Ya Rahim
ismini okuyup, yazdn temiz su ile imha et. Bu suyu
matlubuna iirirsen, matlubun seni ok iddetli sever ve
senin her istediin eyleri severek yapar.

MUHABBET N
Herhangi tatl bir ey zerine 786 defa Besmele-i
erifi okuyup bu tatly matlubuna yedirirsen, matlubun
seni ok iddetli bir ekilde sever.
MUHABBET N
adet Ebrimi hurmas alp Cuma gn sabah
namazndan sonra ve gne domadan nce
tkrnle
birinci
hurmaya
''Yuhibbnehm''

( (C =N&
>), ikinci hurmaya ''Kehubbillhi'' ( W <

) ve nc hurmaya ''Vellezne men eedd


hubben lillh''. (V
f& 7 N 0 = 5$- 1> cA) yaz.

Yazdktan sonra her birisi zerine 41 defa Fatiha


suresini oku. Sonra nn zerine 1000 defa Bedh
ismini okuyup hurmalarn zerine nefes et. Daha sonra
bu hurmalar matlubuna yedirirsen seni ok iddetli bir
ekilde sever.
MUHABBET VE CELB
Matlubu muhabbetle celb etmek iin u tlsm:

Talip ve matlubun isimleri ile birlikte talip olan kiinin


avucuna yaz ve zerine 75 defa Fatiha suresini oku.
Okuduktan sonra yazlar birbirine karrsa, talibe yazy
diliyle yalamasn syle. Eer yazlar karmazsa,
Fatiha y 75 defa daha okursun. Avucunun iindeki
yazlar birbirine karana kadar devam edersin. Ne
zaman yazlar birbirine karrsa, phesiz talep ettiin
yerine gelmitir.
TEHYC VE MUHABBET
Matlubunu muhabbetle heyecanlandrmak istersen:
Pazar, Pazartesi veya Sal gecesi ve Kamerinde parlak

olduu zaman, 21 adet kat alp her kadn zerine u


tlsm yaz:

Sonra her kadn zerine bir para lbani zeker koy ve


katlar drdkten sonra birini atee at. Duman
kesilene kadar Fatiha suresini oku. kinci kad atee at
ve duman kesilene kadar Fatiha y okursun. Bylece
21 kad ayn ekilde tek tek atee atp yakar ve
amelini tamamlarsn.

TEAT TILSIMI
Kim! Kars tarafndan ok sevilip gznde bymek
ve karsnn ondan ayrlmamas iin: u tlsm siyah
tavuk yumurtas zerine yaz;

c< W
 H 4 U &
 $ % Q 8 % " ' ? c i  * > =<A = )
Yazdktan sonra yumurtay bir sopaya balayp,
yumuak ate zerine as. 188 defa Fatiha suresini, 7
defada aada gelecek olan daveti lbani zeker,
kizbere ve mastaki ile buhurlayarak oku. Yumurta
patlarsa Allah c.c. n izniyle icabetin kabl olunmutur.

Yedi defa okunacak davet budur:

.
 
 (! 7+ 1 7+
 ( 8
  5 f! \ +$ \  B=3> 9 7
(! H' 7K R cA.( ! 7+ 1 7+ .
 
 i E  ! > (! 3 "= $ x2 *
(! Q" %K [Z 3 %T0# B! E B "  C4. (!$ 

c 1 $ P. (! 5 v5.  nh > +6
L  4 , ~ !.1 >  => L $ . (! P
 
 4 B 
 4 U&$ n ( CA h $' hj ]5$' L
h > +0
: Q2 8 F +2 +H ' 8. & ^> U4 WH
L , L> +0' ? 7

@ A' , ' B C M


R cA

@ I=" 9 
 $ AB C M & nN 
 


  . n _
 U 4A< +9 > c 9:M
8 , " 
B =<' B = 3 $ )

X BA 4 5 $ o  UJ 7 
 C5 [ ! A = 3 $  \
' v
!T * ( 
1 ! 8+ H'  1 ! 2C .  
  [Z 3 1 ! 2P
 7

 2
 ^ A > .
 T 2_
 l
5. ' 1 $ 1 > 8 ' 
L $> (C A U 4 W
 H 4 B 
 4 % Q L
 8
L
 & " m
 'A , ' 
  . CZ< ( = ^ =$
 5< K  5P
 8 .
  AE 1 $ m
5 < 
F
* $ 5P
 
 7 + ( 7 > L
 2 7 + 8
, i U 4 W
 H 4 B 
 4 U&
 $ n  c 7 

 +
 i .C2 ! / 1 $ , 5 3Z $ C& C&H
+
V ! ( C ! m
   1 > cA
 +/
( ! Q2
 


 `' ( C ! 
= `s 
Bismillhirrahmnirrahm. Elhamdlillhi rabbil
lemn. Hamden yekni l rid vel merdyyen nde
rabbil lemn.
Errahmnirrahm. Ellez dehl aklme vahtedda
msel kelm yuhyl zme ve hiye ramm. Fehm
ismni azmni ifn li klli di sekmi ve tarikun
il cenntin nem. Ve nectn min azbil cehm.
Mliki yevmiddn. Leyse leh fil mlki erkn ve
l mnziun ve l munn allhmme elk
mehabbeti fln f kalbe flnete.
yy kena'bd. Bil ikrri ve na'terif bit taksri
ve nehed en l ilhe illllh vahdeh l erke
lehl melikl hakkul mbn ve nehed enne
Muhammed en raslullhllez erseleh beran ve
nezran il kffetil halk ecmene ve rahmeten lil
m'minne fe innallhe tel mkevvinl ekvni ve
lim hafiyytil idmri ve mkevvirl leyle alen
nehri hucceteyni li kllil lemne ve vicheteyni ilel
akrabeyne vel ebadne minel ecnsil muhtelifn.
Ve iyy kenesten. Bike al ilki flan f kalbe
flnete allhmme y mlike mlkel avlime
kllih ecmen. L ilhe ill ente sbhneke inn
knt minez zlimn. Rabbi neccin ve edrikn bi
rahmetike y erhamer rhimne ve neccin mimm
ehf ve ehzeru ve elk mehabbeten fln f kalbe
flnete ve ehdileh kalbeh ve lbbeh ve
mekkinh min nsiyyetih.

MUHABBET N
Pimemi mlek paras zerine Ayetel krsiyi
hurufu mukatta olarak yazdktan sonra, mlek
parasn tenha bir yerde bir sopaya atee yakn olarak
as. Atein zerine cavi ve lbani zeker buhurlarn atp
buhur tterken, Ayetel krsiyi 70 defa oku. Bu amele
gece devam et. Amelini tamamladktan sonra mlek
parasn atein zerinden alp, temiz bir sandn iine
koy. Allah Teala nn izniyle matlubun en ksa zamanda
hasl olur.

HEYECANLANDIRMAK
hls suresi ile matlubunu heyecanlandrmak
istersen: ki rekat hacet namaz klp, bir avu temiz tuz
zerine 1002 defa hls suresini oku. Her okumann
sonundada aadaki zmr okuyup tuzun zerine
nefes et. Daha sonra avucundaki tuzu atee at.
Matlubun seni grd zaman ok heyecanlanr. Seni
bir an olsun grmeden duramaz.
Her defann sonunda okunacak zmr budur:

$ UT> +M =N ? ci *> (3 ! m H
=T) B U +3 % "' 1 $ (3 ! , 8 (A32 $ 
k
# = !Q0 k
# = !Q0 k
# = !i k
# = !i + 8 c< c<
k
# = > k
# = > k
# k
# k
# =q C$ k
# =q C$
B= ! q2 > 4 UJ 2 s8 ( C! )a) [8 k
# = >> k
# = >> 
* U [P 97= B +E 5> ( i' iK

Aksemt aleykm y huddme hzihis sreti


erfeti ve m ena mtekellem bihi aleykm minel
esmil kermeti en tefal kez ve kez bi sirri
heyin heyin akmin akmin mathin
mathin erin erin eryin eryin eryyin
eryyin bel te'thim bateten fel yestetne
raddeh vel hm yenzurne elvhan elacele
essate.

CELB ETMEK N
hls suresi ile celb yapmak istersen, Cuma gecesi
hls suresini 1002 defa okur ve her okumann
sonundada u kasemi okursan, matlubun olan kii sana
celb olur.
Okunacak Kasem budur:

 &> 7= &> 1 7+ &> [<A = )


U4 m 58 U4 U& 8 U4 1 8 B4 ! ! C) WP 8
J=
N ? ci 1 $ , Q2 ) $ n 8
Tevekkel y abdurrahmn ve y abdulvhid ve y
abdus samed bi celbi ve tehyci fln ibni flnete
bi mehabeti flnete binti flnete bi hakki m
ta'tekdneh min hzihis sreten.
Eer bundan daha kuvvetlisini ve hzlsn yapmak
istersen, matlubunun elbisesi parasndan alp zerine
u isimleri yaz:

k
# =q$ k
# =q$
# ! 6
# ! 6
# ! qq8 #! qq8
k
# =q &) k
# =q& ) #k= ! k
# = !

Batmetin batmetin etin etin metin metin


alyin alyin tebtin tebtin
Sonra bu paray fitil yapp kandile tak. Kandilede saf
ve temiz zeytinya koyup fitili yak. Fitil yanarkende
hls suresini duasyla birlikte 1002 defa okursan,
matlubun sana celb olur.
SER BR CELB
hls suresi ve Cim ( - ) harfinin srr ile ok seri bir
celb yapmak istersen: Matlubun vcuduna temas etmi
elbise paras zerine 53 defa iie cim harfini, cim
harfinin aralarnada matlubun ismini hurufu mukatta'
olarak ve parann arkasnada aadaki Tevkili yaz. Bu
paray fitil gibi bkp, kandile tak. Kandilin iine saf ve
temiz zeytinya koy ve fitili yak. Fitil yanarken hls
suresini Tevkil ile birlikte 53 defa oku.
Elbise parasna yazlacak Tevkil budur.

U E D 8 v +&P


 I. ?P 8 m &.
m &. K +T 7' 7=
 8 %> + & 3
R= " W
h ! &7  ~ ! 8= & $ r$ 8=q$
F +7 K*> [! G!qQ6> W . W! P W> +Q
U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B
 4 WP 8 (! P
# ! P = i # ! P2 8 # ! P2 + 1 $ L! 4 8
 4 ~
 M
 #! . +< # ! . +> # ! . # ! P= 
+ 8 L ! m H R K=. L 2. i=
WP 8 [! G!qQ6 + iAq g
+N CN> W
. K& 

97= U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B 


 4
( 3 ! (3! 4 @
 ^8 U [ P
Celebt bi chi cemlil ceberti ve bi zzetil azameti
vel kibriyi ve billhil vhidil ahadil ferdis samedi
celebt matlb mea mahbb ve leyse l habbn
siveyel karbil mcbi ecib y talkatyl y hdime
harfil cmi bi celbi fln ibni flnete il flnete
binti flnete bim fke mines sirri ve et telccin bi
telcelcin ve hvelccin va'velccin erccin yerccin
kerccin eems f elvec cealtke cevvd ve
aksemt aleyke bi rabbil bd ecib eyyher rhut
thiru talkatyl bi celbi fln ibni flnete il
flnete binti flnete elvhan elvhan elacele
elacele essate essate brakallh fkm ve
aleykm.
Amelini tamamladktan sonra matlubun olan kii ok
seri bir ekilde yanna gelir. Bu ameli yats namazndan
sonra herhangi bir gecede yaparsn.
MUHABBET N
Muhabbet iin u vefki erifi:

Cuma gn gne doarken, temiz bir tabak veya


kada zaferan ile yaz. Vefki yazdktan sonra vefkin drt
tarafna u Ayeti yaz.

r5 2 U4 m 5 8U4> 5 $ UJ &$ L ! m !Q


 5 ! 
Ve elkayt aleyke mehabbeten minn y flnete
binti flnete ve li tsnea al ayn.
HEYECANLANDIRMAK N
Eer matlubunu heyecanlandrmak istersen: Aada gelecek
olan hatemi arabi ayn ondrdnc (14) gn yaz. Yazdktan
sonra matlubunun sa ile rzgara kar asarsan, matlubun seni
grd anda heyecanlanr.
Veyahut arabi ayn ilk Cuma gn zaferan ve glsuyu ile bu
hatemi matlubun ve annesinin ismiyle birlikte yaz. Yazdktan sonra
yazdn matlubun gsne vur. Sonra bu yazdn sa koluna
balarsan, o gn hacetin Allah Teala'nn izniyle yerine gelir. Anla!
Arif ol.
Yazlacak hatem budur:

ERKEK VE KADINLARI CELB


Ey Talip! Sen bilki; Allah'n rahmeti zerine olsun. Bu mesele
ok gzeldir. Bunu kullanmann ekli: Sralanm beyaz renkli,
yeni ve yedi dilli bir kandil yap. Sonra boyanm ve ketenden olan,
yedi renk fitil al. Renkleri sar, beyaz, krmz, mavi, yeil, gri ve
siyah olsun. Her renk fitil zerine bu azimetleri srasyla yaz.
Sar fitil zerine bu azimeti yaz:

b!" Qi UGJ  q 


 H r=$O Q!5 Q
8 N 7 Q5
* +E7 E+ 7 qH
Ecib y mzhib ve eclib flneten bi hakki rukyl ellib
aleyke ve bi hakk yhin yhin.
Beyaz fitil zerine bu azimeti yaz:

b!" Qi UG-5 q1H =r $O Q!5 &1 7 Q5
* #+ +# qH
Ecib y mrret ve eclib flneten bi hakki cebrl ellib
aleyke ve bi hakki smin smin.
Krmz fitil zerine bu azimeti yaz:

b
 !" Q
i UG % qH =r $O Q!5 > 7 Q5
* + !L + !L qH
Ecib y ahmeru ve eclib flneten bi hakki semseml el
lib aleyke ve bi hakki demlhn demlhn.
Mavi fitil zerine bu azimeti yaz:

b
 !" Qi UG^ qH =r $
 O Q!5 AJ H7 Q5
* +8
+ 8 qH
Ecib y brkn ve eclib flneten bi hakki mkl ellib
aleyke ve bi hakki ehyin ehyin.
Yeil fitil zerine bu azimeti yaz:

Q1i UGO
3 qH r=$O Q!5 S 7 Q15
* +pLL p
+ LL qH b!"
Ecib y emhre ve eclib flneten bi hakki sarfeyl
ellib aleyke ve bi hakki derdemin derdemin.
Gri fitil zerine bu azimeti yaz:

b
 !" Qi UG" q
 H =r $O Q!5 H7 Q5 
*
} fJ
} f- qH
Ecib y ebyad ve eclib flneten bi hakki anyl ellib
aleyke ve bi hakki subbhn kuddsn.
Siyah fitil zerine bu azimeti yaz:

b
 !" Qi UG@ % qH =r $O Q!5 A 7 Q5
* + + qH

Ecib y meymn ve eclib flneten bi hakki kesfeyl


ellib aleyke ve bi hakki ezrrin ezrrin.
Fitillere yazdktan sonra Difle'den yaplm ince Katran ve
beyaz Zeytinyan kandile koy. Cuma gecesi gece yars fitilleri
yak. Fitiller yanarken, Taha ve Yasin surelerini oku. Mlk seba
en ksa zamanda matlubunu senin yanna getirir.
Bu mesele en gerek tecelli edenlerdendir. Bu ann ehli
zerine zulmeden erkek ve kadnlar iin alimler koymutur.
eriatta bu kapsamn ve bu ilerin yulardr. Sen! Bu meseleyi ok
iyi anla. Nasibini Allah c.c. n izniyle alrsn.

MUHABBET N
Muhabbet iin nirah suresini u tertip zere yaz:

 H =$O7 h 3 b ` . .> 6 > .%H
j
B MN9 = $O jH =$O7 h b1" )t =$O
jH =$O7 h u b )O =$O jH =$O7 hS
% ) F 9A =$O jH =$
 O7 c%
 7 %
 )  F 9AO = $O
=$O jH =$O7 Q'O j vO uO =$O jH =$O7 c% 7
=$O 6H A$O =$
 O jH =$O7 QvO bH 
Bismillhirrahmnirrahm Elem nerah leke sadrak. Y flne
binti flnete. Ve veda'n anke vizrak. Y flne binti flnete.
Ellez ankada zahrek. Y flne binti flnete. Ve rafa'n leke
zikrak. Y flne binti flnete. Feinne meal usri ysr. Y
flne binti flnete. nne meal usri ysr. Y flne binti
flnete. Feiz ferate fensab. Y flne binti flnete. Ve il
rabbike ferab. Y flne binti flnete. Fln ibni flneh.
Pazartesi gn zaferan ve glsuyu ile bir kada yazp, zikir
edilen sure yide kadn zerine yetmi (70) defa oku. Yazy temiz
su ile silip, suyu da matlubunun ismi ile yemee koyarsan, matlup
talibi ok byk bir muhabbetle sever ve ona ynelir. Allah tan
kork! Bunu kar kocadan baka kimseye yapma! Talibin ismini ve
annesinin isminide sonuna yazarsn.

HEYECANLANDIRMAK
Kadnn veya erkein akln talibe heyecanlandrmay murad
ettiin zaman ; Krmz renkli bir kat zerine unlar yaz:

=r 1$O A$O +O =r $O A$O +i r=$O A$O .+ 0


A $
 1O
+ 1 =r $O A$O
+  r=$O A$O
+ 
=r $O A$O p
+ !
=r $O
Leyhmin fln ve flnete leylavin fln ve flnete
leyfrin fln ve flnete leyrsin fln ve flnete
leyrin fln ve flnete leyrin fln ve flnete
leyelin fln ve flnete.
Bunlarn altnada Allah Tealann u ismini:

I I:) L L 


Elvedd Elatf Erraf
Yetmiyedi (77) defa yaz. Yazdktan sonra matlubun ayak
izindeki topraktan bir avu al. Bu topra yazdn hirzin iine
koyup, kad dr. Bu hirzi Yarasa kuunun boynuna matlubunun
sa ile as. Sonra Yarasay salarsan, matlubun sana kar byk
bir heyecanla heyecanlanr. Bu ameli Zhre saatinde ve tali-n
Seretan veya Mizan burcunda iken yaparsn.
MEYL ETTRMEK
Kar koca dan birini dierine meyl ettirmeyi veya bir kadnla
evlenmeyi istediin zaman: Matlubunun elbisesinden bir para al.
Tali-n yay burcu esnasnda ve zhre saatinde o elbise parasna
aadaki vefki, vefkin altnada talibin ve matlubun isimlerini yaz.
Yazlacak Vefk budur:

CD D

CD D

CD D

CD

Bu paray cavi ve meyat saile ile buhurladktan sonra, bezin


zerine Dehruiye azimeti ile birlikte u duay yetmi defa oku.
Okunacak Dehruiye azimeti ve dua budur:

6 7 E! " O )W " rn 8 L 8 .1%H


W
67 #LL A L 67 =7S `
 67 =7B L5 
U@ !" Q 67 A0f U-5 Q>3 67 *'"
rn 8H =-) ,  qH -5 A-)sXH . )W 
! @: " U => 7 ()G[ -5 rn 
=r $O jH =$@ =$O 6H A$O
Bismillhi erhiyyen dehmsan l mteli f ulivvihi eynel
ecndil kaviyyeti eyne emhmiriyyeti eyne kerdn ve
derdem eyne asb eyne shib cebelid duhni eyner rkib
alel flil mteammimi bis subni ecb bi hakkil esm-il
ibrniyyeti ve berhemsan ve eymsan ecb tin. Y
rhniyyetit temyle 'tf ve meyyil fln ibni flnete li
flnete binti flnete.
Bunun iin ruhaniyeti temyilde bir sr vardr. Sonra bu hirzi
krmz deriden bir para iine koy. Talip olan bu hirzi kalbi zerine
assn. Matlup o anda talibe meyl eder. Bu, ok acaib bir ameldir.
AIK ETTRMEK
Matlubunun ayann altndan toprak ve bandanda bir kl al.
Sonra matlubunun elbisesinin parasna bu topra koyup, sann
kl ilede o paray bala. Elbise parasna toprak koyarken, para
zerine yediyz (700) defa Esma-i Kamer'i oku. Her yz (100)
defada bir defa yle de:

2 !" m  V q`) q`) H c$


 O -5 =$O7

rB`
 "  =r - b!" jB #$%
Y flnete ecbiyyn flnen bilk kik zelh li ysuf
aleyhisselm. Ve elkayt aleyke mehabbeten minn.
Adet tamam olduunda bu paray Hasalban (Ku dili) ile buhurla.
Sonra bu paray sahibi bilinmeyen bir mezara defnet. Matlub talibi
byk bir akla sever.
Bu ameli tali-n Boa burcunda, Zhre saatinde ve aramba
gn yaparsn. Ey rabet edici! Anla, isabet edersin.

MATLUBUN AKLINI ALMAK


Ey Talip! Sen bilki; Kar kocadan birisinin akln dierine selb
(almak) etmeyi murad ettiin zaman, yedi adet kat alp her kat
zerine Mlk sebay, Ruhaniyeti sebay ve Esma-i Kamer'i u
tertip zere yaz:

UG %  > + i U G-5 &  +.0 U GJ  Q


 8 N 

+ 1 U GO
3

 S 
+  U G^ A J H + O
p
+ ! UG@% A 
+  U G"
 H
Mzhib rukyl leyhmin mrreh cebrl leylavin ahmer
semseml leyfrin brkn mkl leyrsin emhre
sarfeyl leyrin ebyad anyl leyrin meymn kesfeyl
leyelin.
Yazdktan sonra her para kadn iine birer tane Kizbere
koy. Ama kizbereleri koymadan nce her tane zerine yetmi (70)
defa u Ayeti Kerimeyi oku:

6 1 kS`
 Q
f > ! 67 .> 6 > .%H
= x1@ Q
 8 9N1 6 & :B { [B (- , %
&
  KW bu  #) =% 1 UV 

*
  6% > E " a f 
Bismillhirrahmnirrahm. Zyyine linnsi hubb ehevti
minen nis-i vel benne vel kantril mkantarati minez zehebi
vel fddeti vel hayli vel msevvemeti vel enmi vel harsi zlike
metul haytid dny vallh ndeh hsnl meb.
Okuduktan sonra her taneyi her para kat iine koy. Daha
sonra bu katlardan birini her gece uyku zamannda yak. Kad
yakarkende yle de:

=$@ A$O U B" j-!9


Sellebt akle fln li flneh.
Bylece yedi (7) gece katlar yakp tamamlarsn. Bu yedi
kadn yanmas bitmeden matlubun akl yok olur. Talibe sevgisin
den akl kacak gibi olur. Allah tan kork! Adamna gre yap.
Bu ameli Arabi ayn ilk Pazar gn ve zhre saatinde yaparsn.
ERKEK VE KADINLARI MEYL ETTRMEK
Sen! Bu mesele iin; Gvercin kanyla aadaki isimleri bir
kat zerine talib ve matlubun isimleriyle birlikte, gece yars ve
tali-n Seretan burcunda iken u tertip zere yaz:

FJ L H" C " K U[H Cxv # J 


=r $O A$O
Rukym ve adyl ve bertkl ve sern' ve arl ve urbd ve
kavsa' fln ve flneten.
Yazdn hirzi l kan ile buhurla. Sonra bu kad Kekliin
kanadnn altna bala ve Sal gn Merih saatinde keklii sal.
Allah c.c. tan kork! Bu yle bir meyildirki, akllar karr. Matlup
olan kii talip zerine heyecannn iddetinden sabr kalmaz.
Velevki bu talip demir ile bal olsa bile nefsine sahip olamaz. Bu
blm ierisinde en iddetli olanlardan birisidir. Tevfik Allah tandr.
SEVG N
ki kiinin arasnda muhabbetin ve meveddetin vukuunu murad

ettiin zaman talip ve matlubun ismini hurufu mukatta' (ayr ayr)


olarak birbirine kartrarak yaz. rnein; Talip ismi Ali

OJk 7

ve

QJ olsa yle yazarsn.   n - Sonra


Allah c.c. n Vedd % % ismini bu isimlerin altna altyz (600) defa
matlup ismi Havva

yazarsn. Ama bu yazy mavi bir kat zerine yazar ve kadda


Mastaki ile buhurlarsn. Bu yazlan hirzi talip olan kii zerinde
tarsa, talip ile matlup arasnda byk bir sevgi vaki olur.
Bu ameli tali-n Aslan burcunda ve Zhre saatinde yaparsn.

BRBRNE KAVUTURMAK
ki kiiyi birbirine kavuturmay murad ettiin zaman, Esma-i
Kameri ve aadaki duay sar bir kat zerine yetmi (70) defa
yaz. Yetmi (70) defa yazlacak Esma-i Kamer ve Dua budur:

r=$O p
+ !
+ 
+ 
+  + O +i .+ 0
A$@ r3 U3
 W/ U'/
Leyhmin leylavin leyfrin leyrsin leyrin leyrin
leyelin flneten tesl ve tetevessal vislen li fln.
Yazdktan sonra, kad Lban ve Meyat saile ile buhurla.
Sonra kadn zerine yetmi (70) defa nirah suresini oku. Sure-i
yetmi defa (70) defa okuduktan sonra kad dr. Talip olan kii
bunu zerinde tarsa, o gnn gnei batmadan mahbubunun
sevgisine ular. Bu amel kar koca arasnda daha kuvvetlidir. Bu
ameli Zhre saatinde, tali-n mizan burcu esnasnda ve Kamer de
dnen bir burcda geceledii zaman yaparsn.
ALE VE ANNE BABA ARASINDA MUHABBET
Anne ve babay kendine sevdirmek veya bir ailede kar kocann
birbirlerine muhabbet etmesini istediin zaman: Krmz bir kat
zerine Kamer saatinde, tali-n Seretan burcunda ve kamer'de
Seretan burcunda geceledii zaman, u Ayeti Kerimeleri 70
(Yetmi) defa yaz:

6 H .^H U)R7 A a %" .> 6 > 


 . %
 H
.} > } @v 
a } 7J 
a &r L . S . W7L" 6 7N9
 =r - b!" jB 
Bismillhirrahmnirrahm. Asallh en yecale beynekm ve
beynellezne deytm minhm meveddeten vallh kadrun
vallh afurur rahm. Ve elkayt aleyke mehabbeten minn.
Yazdktan sonra matlubunun ayann altndan bir miktar toprak
alp, toprada yaznn ortasna koy. Bu hirzi sahibi bilinmeyen bir
mezara defnet. Bu amel kime yaplm ise talibi sever ve ona
evkat eder. Bunun gibi bir eyi Allah Teala nn iteatinden baka
bir eye sarfetme! nk amelin bozulur. Anla! Tevfik Allah tandr.
TALP VE MATLUP ARASINI EVK
Aadaki Esma-i Ruus erbeay yetmi (70) defa, Ayeti
kerimeyi ve Melaiketi selatini birer defa Pazar gn gne
saatinde tali-n Hamel burcunda ve Kamerde Mizan burcunda
geceledii zaman, zaferan ve glsuyu ile yeil bir kat zerine
yaz. Yazdn Cavi ile buhurladktan sonra, talip bu hirzi zerinde
tarsa, Allah Teala nn izniyle matlubuna eriir.
Yazlacak Esmalar ve Ayet budur:

6 > .1%


 H =r $O A$O U+ ^[ &+ %J .+ :  +
.SH!J 6H j @9 c) 5 o O j B@ .>
U1G^ U1G-5 .} ^> D} 7D" 2 . SH m9 Z 6 ^
U GD" UO
Mzerin kamtamin kasveratin taykelin. Fln ve flneten (Bu
isimler 70 defa) Bismillhirrahmnirrahm. Lev enfakta m fil
ard ceman m ellefte beyne kulbihim ve l kinnallhe ellefe
beynehm inneh azzn hakm. Cebrl mkil isrfl azrl.

MUHABBET VE TEHYC
Matlubun olan kiiyi muhabbetle heyecanlandrmak
istersen, u vefki erifi bir kat zerine yaz. Yazdktan
sonra aada gelecek olan azimeti vefkin zerine 7
defa okuduktan sonra vefkteki He harfini karp
matlubuna yedirirsen, matlubun seni ok iddetli bir
muhabbetle sever.
Yazlacak vefk budur:

Vefkin zerine 7 defa okunacak azimet budur:

d- 8 ,N \ \- n1 ( Fd2 & -. _' 

b -j  $ ,N 4 1 1n. n. ,N nn(
^ , -. P4 B t' 7 . &[ 5( N4 ^ '
1 

-" 8 4 &1# :  ,#4 
N
4 59B O
 8 o
 &[ 2:nE 8 J RE 8 rf
1 
L &*- ,N 4 5E1 ~! 8 4 5E1 ,N L &*- ~ ! 8
8 _& ]
 8 _& 8 ,1 ]
 8 
@ 1 !2n9 i  3c
 /1j ! &$ , 
 
 c 6 @18 ,  c 6 I- ,N @1
Aksemt aleykm bi zzetil melikil mliki f mlkihil
azzi f zzi zzetihil cebbru f cebertihibi men
halakas seme ve rafeah bi ayri amedin ve
basetel arda alel mi fe cemede ve ers elcible ve
seyyeral bihri ve mutlu emse ve munrul kamera
ve mnezzill aysi ve mucril enhri ve mlicl leyli
fin nehri ve mlicn nehra fil leyli ve muhricil
hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayy
ecb y huddme hzihil hurfi ve enzilul
mehabbeted dimeti f kalbe kez il mehabbete
kez.

MUHABBET VE TEHYC
Muhabbet iin aadaki Azimeti 21 defa okursun.
Okurkende lbani zeker ve ham amber buhurlarn
yakarsn. Matlubun seni grd zaman heyecanlanr
ve sana ok iddetli bir muhabbet duyar.
Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur:

O!5 ,N H4 1&*" Y !2- 5p F 2d& -. _' 
)($ r&- ! E$ O*e _
 H ! ?1![
@ 1&-D p' @1!- ( Y! - ) &f
1 
 
 WG ! &$ @&1 @14 1E @&1p @&1!5
4Q  5 pJ B ,1G c 6 @1 c 6 I- !2G 
mG! m y B L D[ B 4 5E1 B L&*- B
@ . 1' L( 
Aksemt aleykm eyyhel mlket tayyrne fil
hev vel avvsne tahtes ser ve cnd iblse
ecmene vel cinni ve eytni vel mlkl ulviyyeti
ves sfliyyeti vel heviyyeti vet trbiyyeti ven
nriyyeti vel miyyeti ecb vahdur ahrik kalbe
kez bi mehabbeti kez hatt l yekrr leh karrun
l bil leyli ve l bin nehri ve l tafel ve l terth
ebeden elvhan elacele essate.

MUHABBET VE TEHYC
Aadaki tlsm ve Buruc suresini yedi ayr kat
zerine yazp, her kadn zerinede Buruc suresini 7
defa oku. Her kadn iinede yedi tane bersim ve yedi
tanede lbani zeker tanesi koy. Bu katlar tek tek
atete yakarsan acaiplikleri grrsn.
Yazlacak olanlar budur:

^ 
 # B 3c
 / 1 j ! &$ L " 
L "
b c 6 I- ! & ! .h !2G 
j >., . ! .! /! &  V g ^ '
1 
Tatal tlsm tamtal ecb y huddme hzihil esmi
ve ahrik ve ezac ve heyyic kalbe kez bi hakki
Ves semi ztil burc. Vel yevmel mevd. Ve hide
ve mehd. Surenin sonuna kadar yaz.
MUHABBET VE TEHYC
Muhabbet ve tehyic iin: Kamer nurlu ve ondrdnc
gecede iken aadaki azimeti 88 defa oku. Okuduktan
sonra olacak olan acaiplikleri grrsn.
Okunacak azimet budur:

p 4
p 4 
M !  7L 7L 7L& 7L& L7 - 5 L7 - 5 
,E' M^ # B :2 1 B / 0 d , -. B 4 !pE
^ # B c b \2 l# F &+ ( v(
p 4

 c 6 c 6 _&1 8B* \ 58 6 \& -.


\&9 bG \JT  c 6 c 6 , -. 5- _D ".
V!'
1 b /! Ep RE  J b
& 15& -. 8 15&N 8 @2 ( 1' )
 k
 4 B 
'
1 
@. 1' @. 1' L( L( mG! mG! &
Hehlelin hehlelin ehlin ehlin lin lin hvallh
rabbn nrul a'l vel kelml evvel vel esml
Hsn ve rabbl aril azm eselke bi hakki hzihil
esml hsn ve rabbl aril azm eselke bi
hakki hzihil esmi aleyke ve kermetih ledeyke
ill m heyyect kez ve kez ve ataft kalbeh al
kez ve kez bi hakkike ve hakki nebiyyike ve bi
hakkil kameril mnru ven ncm ve bi hakkis
semvtis seba vel ardnes sebat ve men fhinne
ve men aleyhinne heyyen heyyen elvhan elvhan
elacele elacele essate essate.
MUHABBET VE TEHYC
Herhangi bir arabi ayn ilk Cuma gn Zhre
saatinde u ekli ve eklin etrafnada aada gelecek
olan Azimeti yaz. Bu yazdn kad mastaki, cavi, ud
ve lbani zeker ile buhurlayp matlubunun sa ile
havaya as. Matlubun sana kar heyecanlanr ve ok
byk bir muhabbet duyar.

Kat zerine yazlacak ekil budur:

eklin etrafna yazlacak Azimet budur:

 F'

 5&N ! 64 : F&G1 G1 F'
 
O , FQ &G4 4Q !2D[ 
 4 *H 5&# 8 58
 c 6 LJ. O \ c 6 : 6 ! 8 ,N F5
F 5 ^K k *-26 F 4 S % "]
  d c6 , 
 c 6 /!2J \ c 6 ! 8 F5& -. F -  g &N !f8
c7 z8! \4 ,  1' 
1' _
 *D1 c6 K^4
_'  c 6 ,  c 6 ' \ c 6 '
/ ! '
1 4 9 8 V !2-] y4 B f( 8 F 2d& -.
,#!8 F *- 6 0
U &-j F& c]1 Oc* F d2 & -. /n. 

8 ! -$  c 6 ,  c 6 ! - ! &5 H m&-d
@ . 1' L( mG! { ! 

Bismillhirrahmnirrahm. Ve kler keb fh


bismillhi mecrh ve mrsh inne rabb le afrur
rahm. Ve hiye terc bihim f mevci kel cibl.
Kezlike yerc akli kez il kez yekdl berku
yahtef ebsrahm kllem ede lehm meev fhi
ve iz elzeme aleyhim km . kezlike yekm kez
ve re kez. Vetteffetis sku bis sk. l rabbike
yevme izinil mesk. Kezlike ysku kez il kez.
Aksemt aleykm y ma'eral ervhl mahlkti min
nris semmi a'zim aleykm billez ittehaze
ibrhme hallen ve kelleme ms teklmen en
theyyic ve teclib kez il kez iclibh mea
hebbir rh elvhan elacele essah.
MUHABBET VE TEHYC
Bir kat zerine 71 defa Bedh

'
( ) 

ismi erifini

yazdktan sonra bir defada u duay yaz.


Yazlacak dua budur:

' y LW D IG ? y b F1 5-* 
b F1 5-* /J ,N F - J t
T G y! k! 
y
 ! D2  S
 1E IG ? y ,E1 y! 9 />
 c 6 I- %( H i
 !2"( \# b \2 # 
@ . 1' @. 1' L( L( mG! mG! 
Allhmme bi hakki bedh shibl fadlil memdh
ves sirril mevdh bim hatt bihil kalem fil kdemi
allhmme bi hakki deme ve nh ven nebiyyil
memdh shibn nasri vel fth eselke bi hakki
ismikel atf en ta'tife ve teclibe kez elvhan
elvhan elacele elacele essate essah.
Bu yazdn hirzi zerinde tarsan, Allah Teala'nn
izniyle olacak olan acaiplikleri grrsn.

MUM LE CELB
Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen:
Bir mum hazrla ve mumun zerine u kasemi yaz.

 8 _D. : F&G1 G1 F'


 & -. ,9 \8 J8 8 /!2J H L  \&> 9 
7 &-f 6 v
7 ! 5f v
7 ! 5f 
7 7 Q)8 sO! J 

7 ! ( 7! 9 7! 9 v
7 ! d&6 7v! d&6 7&-f 6
@9 0N2 I- ^ # B 3c
 / 1 j !2-6* ! 7! (
 19 /! Ep 
! F'2 0 N b @9 0N2 _E
FQ &+. H! -( ! FQ ' J 
Bismillhirrahmnirrahm. Kle ifrtin minel cinni
ene atke bihi kable en tekme min makmike ve
inn aleyhi le kaviyyn emn. Akin akin kahin
kahin kelhin kelhin keykemin keykemin
enhn enhn yecin yecin tevekkel y huddme
hzihil esmi bi celbi flnete binti flnete bi hakki
fel uksim bi mevkn ncm. Ve inneh le
kasemn lev ta'lemne azm.
Mumun zerine kasemi yazdktan sonra bir mangal
hazrlayp, 100 adette beyaz biber al. Mumu yakp
biberin birini elinde tutarak muma yazdklarn biberin
zerine bir defa oku ve biberi mangaldaki ate zerine
at. Yz adet biber bitene kadar ayn ameli tekrar et.
Amelin bitene kadar da mum yanmaldr. Amelini
tamamladktan sonra matlubun olan kimse Allah c.c. n
izniyle en ksa zamanda senin yanna celb olur.

BAB: Kuvvetli Muhabbet bir kimse iyi bir vakitte 7 adet


hurma alp her birinin zerine 7 defa ihlas sresi okuyup
hemen o vakitte matluba yedirse hemen ak olur ok
acaib tesir eder.

BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte bir bakr


levhaya bu tlsm demir kalem ile nakedip ate kenarna
koysalar acaibler mahede ederler filhal matlubun akl
gider del gibi olup ayana gelir tlsm budur:

BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte 7 adet kara


biber alp her birinin zerine 7 defa besmelesiz kadr sresi
okusalar sonra alp tek tek atee atsalar ok azim
muhabbet hasl olur matlub bikarar olur bu amel tecrbe
olundu.

BAB: Byk teshir pazartesi gn balayp 12 gn devam


edip her gn gnein doduu vakitte okumaya bala
1000 defa ya beduh oku ve her 100 defada 1 defa bu
azimeti oku, ama harama yapma ok zarar olur azimet
budur:

Allhmme sahhirl kalbe fln bin fln bilmuhabbeti velikram bihakki bismillhirrahmnirrahm aksamtu aleykm
y meliketl mvekkilne bihzihil ismil azami allhmme

ecib y cebrl y derdl vey rukyl y tenkefl smiun


mutun bihakki y bedh

BAB: Kuvvetli muhabbet bir gm levha alp bir gn sirke


iinde beklet bir gn sonra pazartesi gn olsun gnein
duduu vakitte hemen o levhaya u iki murabba nak et,
sonra bir ate kenarna defin et, filhal matlubun yaln ayak
koa gele acaib mahede edersin atee braktkta filann
kalbini kendi akm ile byle yaktm dersin tlsm budur:

BAB: Kuvvetli muhabbet, Cuma vakti 2 defa sureyi Cumay


okuyup sonra 100 defa bunu oku, matlubun filhal yaln
ayak kapna gelir. okuyacak budur:

Beynelmi vettn ellif beyne fln ve flan y mellif.


BAB: hdar muhabbeti edid aramba gn yumurtlayan
kara tavuk yumurtasn alp misk ve zaferan ile zerine
bunu nak edip atein yaknna gm. acaibler mahede
edersin. filhal matlub deli gibi olup kapna gelir tlsm
budur:

BAB: Muhabbeti edid matlubun elbisesinden bir para


alp aramba gn gne batarken zerine bu tlsmlar
nak edip zeytin yana bulayp bir kandil iine koyup yak.
yakarken filan kz filann kalbini akm ile byle yaktm
dersin. acaibler grrsn. matlubun bir karar olup kap
gelir. tecrbe olundu tlsm budur:

BAB:hdar muhabbeti acib, bir bakr levhaya aramba


gn mteri saatinde kilab ve sirke ile nak et. hemen ol
vakitte atee yakn bir yere gm. acaibler mahede
edersin. matlubun akl gider deli gibi olup koa koa gelir.
tecrbe olundu tlsm budur:

BAB:hdar muhabbeti acib, bir bakr levhaya aramba


gn mteri saatinde kilab,zaferan ve sirke ile bu
tlsmat naki edip atee yakn yere gm. ate ok tesir
etmesin, yoksa matlubun helak olur. atee koyar iken
filann kz filann kalbini benim akm ile byle yaktm
dersin. matlubun deli gibi olur. hemen ayakkablarn
giymeden yaln ayak gelir. daire eklinde olan tlsmn
ortasna uhduru den sonra matlubun anasnn ve matlubun
adn yaz. ala hubbiden sonra talibin anasnn ve talibin
adn yaz. tecrbe olundu tlsm budur:

BAB:Muhabbeti acib, Cuma veya pazar veya perembe


gn bir yumurta alp zerine bu tlsmat nak et. ama
kamer tabiat ate olan bir burta olsun. yumurtay atee
yakn yere gm. atee atarken filann kz filann kalbini
akm ile byle yaktm de. acaibler mahede edersin.
matlub filhal koup gelir. ama amel vakti insanlardan uzak
olmalsn. tecrbe olundu. tlsmat budur:

BAB: hdaru muhabbeti acib, aranba gn mteri


saatinde delikli bir at nalna zaferan ve kilab ile bu
tlsmat nak edip atee yakn yere gm. atee atar iken
filann kz filann kalbini akm ile byle yaktm dersin.
matlub deli gibi olup koup gelir. ama amel ederken nas
dan rak ola tlsmat budur:

BAB: Avret getirmek iin, perembe gn gne doarken


sa elinin ayasna misk safran ve gl suyu ile yaz, hi
konumadan elini kapayp gidip matluba dokun, filhal
matlub sana tabi olup sen nereye varr isen senin ile gelir,
tlsm budur:

BAB:eer bir adam veya avret kii evini brakp gitse veya
adem veya avret birbirini sevmese, u tlsm matlubun
elbisesine yazp fitil gibi edip zerine zeytin ya dkp
kandilde yaksalar matlub dner gelir, mcerrebdir tlsm
budur:

BAB: Eer bir ademi veya bir avreti tehyic etmek istersen,
perembe gecesi olunca matlubun elbisesinden bir pare al,
eer mmkn olmaz ise bir pare keten beze u tlsm yaz,
sonra bir kandile koyup yak, ama kandil matlubun hanesi
tarafna baksn, sonra bu azimeti oku, kandil bitince
matlub tehyic olur azimet budur:

Azzemt aleykm y slih vey mlih vey tam vey bbil


bitaytalin taytalin bikelkelin kelkelin tagy min
bismillhil azam il fln binti flan ve/tn bih elvhan
elvhan el-acel el-acel essate essate.
tlsm budur:

BAB: Acib u tlsm pazartesi gn sa elinin ayasna yazp


her kime dokunsa o kii dokunan kiiye tabi olur 8nereye
gitse kendisi ile beraber gelir. ama misk, safran ve gl suyu
ile yazmaldr. budur:

BAB: Herkes katnda sevecen olmak iin, bunu yazp bir


ie iine koyup dar karken srme gibi gzlerine eksen
herkim grse muhabbet eder, budur:

BAB:Muhabbeti edid (kuvvetli muhabbet) bir kimseyi


kendine balamak dilersen bu tlsm bir bakr levhaya
yazp ate kenarna gm acaibler grrsn, tlsm budur:

BAB: Celbi uyku (uyku getirmek), bir kada bu tlsm yazp


yastnn altna koy. tlsm budur

Bu ilmile uraan taliplere kolaylk olsun diye vakitleri


bilmeleri iin baz aklamalar yapcam .

VAKTLER BLMEK VE GZETMEK


KAMER N HANG BURTA OLDUUNU BLMEK
Ey karde! Sen bilki; Allah c.c. seni ve beni sevdiine ve
rizasna muvaffak etsin. Kamer'in oniki burtan hangisinde
kaldn bilmek istersen: inde bulunduun gn arabi ayn ka
ise iki (2) ile arp. kan yekne be (5) ilave et. O da ssdr.
Gnein bulunduu burtan balayarak her bir burca beer beer
(5) vererek, adet bitinceye kadar devam et. Hangi burta adet
biterse, Kamer o burtadr.
rnein: Austos aynn sekizinci gn arabi aylardan Safer
aynn yirminci (20) gndr. Gne ise beinci bur olan Aslan
burcundadr. Yirmiyi iki ile arparz. Yekn krk eder. Buna be
ilave ederiz. Toplam krkbe olur. Sonra beinci bur olan Aslan
burcundan balayarak, srasyla her burta be adet deriz. Bu
adet ko burcunda bitti. Buna gre Kamer o gn Ko burcundadr.
Burlar srasna gre u ekildedir:
1. bur Ko, 2. Boa, 3. kizler, 4.Yenge, 5. Aslan, 6. Baak, 7.
Terazi, 8. Akrep, 9. Yay, 10. Olak, 11. Kova ve 12. bur Balk tr.
KAMER N HANG BURTA OLDUUNU GSTEREN CETVEL
Aada gelecek olan Cetvele gre, Kamer'in hangi burta
olduunu bilmek iin: aret parman arabi gnlerin bulunduu
ksma koy. Ba parmanda miladi aylardan hangisinde isen onun
zerine koy. Sonra iki parmanla cetvel beytinde kesitii ekilde
parman iaret et. Bu beytin iindeki bur, Kamer'in o an iinde
bulunduu burtur. Allah c.c. muhakkak ki, en iyi bilendir.
Daha ak bir izah yapmak gerekirse; Cetvelin soldan ilk hane
sinden yukardan aaya doru arabi ayn gnlerini gsterir. Ayn
haneden soldan saa doruda miladi aylar gsterir. O gn miladi
ayn ve arabi ayn kanc gnnde isen cetvelden bulursun. Her
iki srannda birletii yerde yazl olan bur ismini grrsn. O gn
Kamer o burtadr. Anla! Fehim sahibi ol.
rnein; Miladi aylardan Kasm ay, arabi aynda 25. gn.
Cetvelde soldan saa doru Kasm ayn buluruz. Yukardan
aaya doru arabi aylarn gnn gsteren 25 i buluruz. Bu iki
hanenin birletii yere baktmzda o hanede yazl olan Snble
burcunu grrz. Demek ki, Kamer o gn Snble burcundadr.

OCAK
Deliv
Hut
Hamel
Sevr
Cevza

Seretan

Esed

Snble
Mizan
Akrep
Kavs
Cedi

GNLER

1.2.3.

4.5.

6.7.8.

9.10

11.12.13.

14.15.

16.17.18.

19.20.

21.22.23.

24.25.

26.27.28.

29.30.

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

UBAT

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

MART

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

sevr

NSAN

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

MAYIS

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akreb

Mizan

Snble

Esed

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akreb

Mizan

Snble

HAZRAN TEMMUZ AUSTOS

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

EYLL

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

EKM

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

KASIM

Kavs

Akrep

Mizan

Snble

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

ARALIK

Bahsi konu olan Cetvel in ekli budur:

KAMER N HANG MENZLDE GECELEDN BLMEK


Kamer'in hangi menzilde gecelediini bilmek istersen: Arabi
aydan hari olan gecelere bak. Sonra gnein doduu
zamandaki ayn menzilinden hesap ederek balarsn. Gnein
menzili domu olarak grld zaman bu gnein ikinci
menzilidir.
Eer hari olan ay bitmise, sen gnein menzilinden nc
menzil ile bala. Elinde bulunan geceleri menziller zerine yrt.
Hangisinin zerinde hesap tamamlanmi ise, Kamer o menzilde
gecelemitir. Anla ve irad ol.
KAMER N HANG MENZLDE GECELEDN BLMEK
Sen bunu yapmak istersen; Gnein menzillerinden nc
menzilden bala. Bu gnein menzili Kamer'in hilal olduu bir
gecedir. Bu gece her gecede hesaptaki menzil olan ve bedrin
menzili bulunan gece nihayet buluncaya kadardr. Bu sz: Eer
gne menzilin sonunda olursa geerlidir. Ama Kamer hilalde ise
gnete menzilin banda olursa senin ilediin gibidir. Gnein
menzillerinden ikinci menzilden itibaren saydktan sonra, zerinde
durduun menzil ise Bedir menzilidir. Sen! Bu iki neviyi iyi anla.
Bunlarn her ikiside dorudur.
Kamerin hangi menzilde olduunu bilmek istersen: Kamer
hangi burta ise o burcun ihtiva ( iinde bulunan ) ettii menzilde
konaklar. rnein: Kamer Hamel burcunda iken, ilk gn ve gecesi
artayn menzilinde konaklar. kinci gn ve gecesi Btayn
menzilinde konaklar. Kamer Yay burcunda iken le menzilinde,
Kova burcunda iken Suud menzilinde konaklar.

KAMER N MENZLLER
Kamerin menzilleri yirmisekiz ( 28 ) olup, Kamer bu menzillerin
her birinde yirmidrt ( 24 ) saat ksr dakika kalr.
Kamerin yirmisekiz ( 28 ) menzili unlardr :

.E 1 s . . =1)8 . =) B8 . AHL .7 n .(


 : H .([ 
.1H . 1@v .h ." .= O 3
 . An> .= S -5 .= O [
F 1!H) .]Hu) .E !H .. 7) .2 1 .Q
 ! J . U! 

 . 0 ; O .# B .


 O .= -0 ) .L )%
f )
artayn butayn sreyy debern hakah henah zir' Nesreh
tarfeh cebheh harasn sarfeh avv semk afir zebn ekll
kalbe leh nyim beldeh sedi zbih sedi beli sedis sud
sedil ahbiyyeh ferah mukaddem ferah muahhr re.
Kamerin menzilleri yirmisekiz harften bir harfe mensubtur.
Kamerin 28 menzili, harfleri, taksimi, anasr erbaaya ve oniki (12)
burca nisbeti u ekildedir :
BURCU

MENZL

HARF

TRKE
YAZILII

ANASIRI
ERBEA

SAD VE NAHISI

Ko

artayn

Elif

Ate

Nahs

Ko

Butayn

Be

Toprak

Said

Boa

Sreyya

Cim

Hava

Said

Boa

Deberan

Dal

Su

Nahs

kizler

Hak'a

JK

He

Ate

Nahs

kizler

Hen'a

Vav

Toprak

Said

kizler

Zira'

Ze

Hava

Said

kizler

Nesre

Ha

Su

Said

Yenge

Tarfe

Ate

Nahs

Yenge

Cebhe

Ye

Toprak

Said

Aslan

Harasan

'

Kef

Hava

Said

Baak

Sarfe

Lam

Su

Nahs

Baak

Avva

&

Mim

Ate

Said

Terazi
Terazi
Terazi

Semak
afir
Zebane

Nun

Toprak

Nahs

"

Sin

Hava

Said

Ayn

Su

Said

Akrep

Eklil

Fe

Ate

Nahs

Akrep

Kalbe

Sat

Toprak

Said

Yay

le

Kaf

Hava

Said

Yay

Nuayim

Ra

Su

Said

Olak

Belde

Ate

Nahs

Olak

Zabih

Te

Toprak

Nahs

Olak

Beli'

Se

Hava

Said

Kova

Suud

Su

Said

Kova

Zel

Ate

Said

Dat

Toprak

Said

Balk

Ahbiyye
Ferah
Mukaddem
Ferah
Muahhir

Hava

Said

Balk

Rea

ayn

Su

Said

Balk

GNDZ SAATLER BLMEK


Ey Talip! Sen; Saatleri bilmeyi murat ettiin zaman glgeni
admlayarak l. Sonra elde ettiin sayya yedi (7) ilave et. Bu
toplamdan zeval harfini d. Kalan adedi krkiki (42) ye bl. Bakide
kalan gemi saatleri gsterir. Bu zevalden nceki zaman iin
geerlidir. Sen bunu bylece iyi anla. Eer zevalden sonra ise
hari olan gndz saatlerinden bakide kalandr. Bakide kalanda
son saattendir. unuda iyi bilki, saatlerin miktar gece ve gndz
onbe (15) derecedir. Her bir saat altm (60) dakikadr. Dakikann
miktarda hlas suresini bir defa okumak kadardr.
Denildiki: Saatin miktar iki mil kadar yrmektir. Ayn zaman
da ylede denildiki; Bir insann ikibin (2000) defa nefes almas
kadardr. Dorusunu Allah c.c. daha iyi bilendir.

GNDZ SAATLERNN SMLER

.& {Sl9 .C D .& 5S .U 5 W .K
  .Lf  .T
 f`
.U @ :e .U 3 . ') .L H .
 R
 
Eurk. Erredd Elmen. Ettercl. Elhcirah. Ezzevl.
Ezzahrah. Elcunh. Elibrd. Elasr. Elasl. Ettfl:
GECE SAATLERNN SMLER

.= @ Df .& NV .= SR .= O%
 .q %i .= W ) .q@`
 
.
-' .] -'
f . R@ . 
 % .& DS
Eefak. Elutmeh. Elasak. Essedefeh. Elcehmeh. Elhazveh.
Ezzlfeh. Ennehzeh. Essehar. Elfecr. Essubh. Essabh.
GECE VE GNDZ SAATLER CETVEL
Ey Talip! Sen bilki: Gece ve gndz amellerinde salih olan bu
Cetvel oniki (12) saattir. Gnlerin ve gecelerin saatleri yedi
gezegene gre ayarlanmtr. Her saat bir gezegene mensuptur.
rnein: Pazar gnnn ilk saati ems gezegeni olarak tespit
edilmitir. kinci saati Zhre, nc saati Utarid, drdnc saati
Kamer, beinci saati Zhal,altnc saati mteri, yedinci saati
merih, sekizinci saati ems, dokuzuncu saati zhre, onuncu saati
utarid, onbirinci saati kamer ve onikinci saati zhal saatidir. Pazar
gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, nc saati Zhal,
drdnc saati Mteri, beinci saati merih ve altnc saati emstir.
Cumartesi gnnn ilk saati Zhal, ikinci saati Mteri, nc
saati Merih, drdnc saati ems, beinci saati Zhre, altnc saati
Utarid, yedinci saati Kamer, sekizinci saati Zhal, dokuzuncu saati
Mteri, onuncu saati Merih, onbirinci saati ems ve onikinci saati
Zhredir. Cumartesi gecesinin ilk saati Merih, ikinci saati ems,
nc saati Zhre, drdnc saati Utarid, beinci saati Kamer,
altnc saati Zhal, yedinci saati Mteri, sekizinci saati Merih,
dokuzuncu saati ems ve onuncu saati Zhre'dir.
Bylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. Aadaki
Cetvelde u tertip zere gsterilmitir.

Saatler Cetveli budur:


GECE

P.EMBE

CUMA

C.TES

PAZAR

P.TES

SALI

.AMBA

GNDZ

PAZAR

P.TES

SALI

.AMBA

P.EMBE

CUMA

C.TES

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Sevgi ile
balamak

MERH
Kan
aktmak

UTARD
Buuz

MTER
Sevgi ile
balamak

ZHRE
Sevgi ile
balamak

ZHAL
Buuz
etmek

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Dm
lemek

GNE
Heyecan
landrmak

KAMER
Kan
aktmak

MERH
Bo, hali
brakmak

UTARD
Dm
lemek

MTER
Hastalan
drmak

UTARD
Balamak

MTER
Balamak

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Ayrmak

GNE
Kan
aktmak

KAMER
Balamak

MERH
Kan
aktmak

KAMER
Kan
aktmak

MERH
Kan
aktmak

UTARD
Dm
lemek

MTER
erlik

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Kada-i
hacet

GNE
Ayrmak

ZHAL
Balamak

GNE
Muhabbet

KAMER
Balamak

MERH
Dm
lemek

UTARD
Dm
lemek

MTER
Sevgi ile
balamak

ZHRE
Kada-i
hacet

MTER
Muhabbet

ZHRE
Dm
lemek

ZHAL
Ayrmak

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Avlanmak

MERH
erlik

UTARD
Buuz
etmek

MERH
Buuz etmek

UTARD
Ayrmak

MTER
Muhabbet

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Buuz
etmek

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Hastalan
drrmak

"

"

&

&

"

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Bo. Hali
brakak

MERH
erlik

UTARD
Ayrmak

MTER
Sevgi ile
balama

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Buuz
etmek

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Balamak
Zaptetmek

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Avlanmak

MERH
Kan
aktmak

UTARD
Ayrmak

MTER
Bo. Hali
brakmak

10

UTARD
yi

MTER
Sevgi ile
balamak

ZHRE
Muhabbet

ZHAL
Buuz
etmek

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Avlanmak

MERH
erlik

11

KAMER
Bo. Hali
brakmak

MERH
Kan
aktmak

UTARD
Balamak

MTER
Sevgi ile
balamak

ZHRE
Kan
aktmak

ZHAL
Kan
aktmak

GNE
Heyecanlan
drmak

12

ZHAL
renlik

GNE
Heyecanlan
drmak

KAMER
Bo. Hali
brakmak

MERH
Buuz
etmek

UTARD
Buuz
etmek

MTER
Muhabbet

ZHRE
Dm
lemek

Aadaki daire de Gnein menzillerinden intikal ettiini, ayn


zamanda menzillerin fasllarn, o menzillerin tabiatlarn, miladi
aylar, aylarn menzillerini ve de ruhani isimlerini bilirsin.
Daire nin ekli budur:

KTABIN

SONU
ABDULLATF
ARSLAN