You are on page 1of 6

Bac he l or i n he t onderw i js : s ec unda i r onde rw i js

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen - Tel 015 36 92 20

LESVOORBEREIDING
1

S T AG E N R . 1

Lesnr.

1
GE

Administratieve gegevens

Naam student(e): Ben Schaepherders en Joren Cloet


Jaar en optie: 2 BASO - Geschiedenis&Engels en Geschiedenis&Godsdienst
Naam en adres van de stageschool: Thomas More Mechelen, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Vakmentor: Mvr. Nele De Witte

Lesopdracht

ALGEMEEN
VAKGROEP: Geschiedenis
Vak: GESCHIEDENIS Onderwijsclassificatie: 2AC
Lesonderwerp: Democratie in Hellas
Datum: Uur: Lokaal:

TE BEHANDELEN LEERINHOUDEN
Democratie in Hellas
VOORKENNIS EN ERVARING
voorkennis (leerinhouden van vorige lessen waarbij wordt aangeknoopt):
De leerlingen kunnen reeds werken met de atlas, ze kunnen Athene dus situeren zowel in tijd als in ruimte.

ervaring (buitenschoolse ervaring, elementen uit leefwereld waarbij wordt aangeknoopt):


De term democratie zou niet onbekend in de oren mogen klinken aangezien Belgi zelf een democratie is.

INFORMATIEBRONNEN (VERPLICHT MEERDERE BRONNEN TE RAADPLEGEN)


opgelegd door de vakmentor:

andere:

http://democratieinhellas.weebly.com

LEERLINGEN
geslacht: M 8 V 4

leeftijd: 12-13j

aantal: 12

sfeer in de klas:

leerlingen die meer aandacht nodig hebben: 4 leerlingen ondervinden moeilijkheden met Nederlands, omdat dit
niet hun moedertaal is

materile beginsituatie: Elke leerlingen beschikt over een volledig uitgeruste computer.
Vaklokaal: JA

NEEN

klasschikking (schets)

VAKMENTOR
Gewoontes en afspraken (die de vakmentor heeft gemaakt met de leerlingen en waarmee de student rekening houdt) i.v.m.:

discipline: De leerlingen moeten inindividueel in stilte werken aan de opdracht. Overleg is dus in beperkte mate
nodig.

didactische aanpak: De hele les draait om een webquest, dus de leerlingen moeten aan de hand van de website
de hele opdracht tot een goed einde moeten kunnen brengen.

het evaluatiesysteem: De opdracht moet ingediend worden en staat op punten.

Uitwerking lesvoorbereiding

DOELSTELLINGEN
situering van het lesonderwerp in het leerplan en de (vakoverschrijdende) eindtermen:
A1 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het
verleden een wetenschappelijk gefundeerd beeld te vormen.

A3 Inzicht hebben in de tijds- en plaatsgebondenheid van het menselijk handelen.

A4 Inzicht hebben in de evolutie en de complexiteit van het maatschappelijk gebeuren, nl. de samenhang en de
interactie tussen de maatschappelijke domeinen (socialiteit) onderkennen en de gebeurtenissen kunnen plaatsen in
een proces van oorzaak en gevolg, van verbanden, van groei,
van
continuteit of breuk (discontinuteit), van langetermijnontwikkeling (de evenementen op de toepasselijke
conjuncturele en structurele langetermijnlijn kunnen plaatsen).

A5 Inzicht hebben in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en algemene geschiedenis.

A6 Vanuit de historische methode omgaan met het gevarieerd informatiemateriaal.

A8 Interesse tonen voor grote maatschappelijke problemen in heden en verleden.

A9 Zich inleven in andere samenlevingsvormen dan de huidige en dan de westerse.


1 hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
6 kunnen met behulp van ict digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

algemene doelstelling:
Wat is de Helleense democratie en hoe kwam die tot stand?

lesdoelen (operationeel geformuleerd; inhoudelijk gexpliciteerd; geclassificeerd (cognitief = C; dynamischaffectief-sociaal = DAS; psychomotorisch = PM)
Cognitief:
De leerlingen kunnen:
C1) De klassieke oudheid situeren in tijd en ruimte
C2) Uitleggen wat een monarchie is
C3) Uitleggen wat een aristocratie is
C4) In eigen woorden uitleggen wat het woord democratie betekent
C5) De doorgevoerde hervormingen in eigne woorden uitleggen
C6) Zelfstandig op zoek gaan naar informatie
C7) De verworven informatie verwerken
C8) ICT gebruiken als hulpmiddel om te leren
C9) ICT gebruiken om schematische voorstellingen te maken van politieke systemen
C10) De vergelijking maken met het politieke systeem van Sparta
Dynamisch-affectief-sociaal:
De leerlingen zijn bereid om:

DAS1) Naar elkaar te luisteren


DAS2) Met elkaar samen te werken
DAS3) Op een correcte manier met schoolmateriaal om te gaan
DAS4) Op een correcte manier met ICT om te gaan

WERKPUNT

BIJLAGEN

http://democratieinhellas.weebly.com

Pag. 3.4

Schema lesverloop
LESDOELEN EN
LEERINHOUDEN

ONDERWIJSLEERSITUATIE
GROEPERING

ACTIVITEITEN LEERKRACHT
OLG: Introductie:
De leerkracht geeft een korte inleiding waarover
deze les zal gaan en hoe ze hieraan gaan werken.
Hij legt dus kort uit wat een webquest is en overloopt
samen met de leerlingen de website kort aan bord.
Tabbladen: -Inleiding
-Werkwijze
-Opdracht
-Bronnen
-Beoordeling
-Reflectie

LEER(LING)ACTIVITEITEN

MEDIA

I
M
I
N
G

10
Computer
De leerlingen luisteren aandachtig naar hun
opdracht en stellen indien nodig vragen.

Website

Na de uitleg van de leerkracht geeft hij de opdracht


om aan een computer te gaan zitten.
C1) De klassieke oudheid
situeren in tijd en ruimte
C2) Uitleggen wat een
monarchie is
C3) Uitleggen wat een
aristocratie is
C4) In eigen woorden
uitleggen wat het woord
democratie betekent
C5) De doorgevoerde
hervormingen in eigne
woorden uitleggen
C6) Zelfstandig op zoek
gaan naar informatie
C7) De verworven
informatie verwerken
C8) ICT gebruiken als
hulpmiddel om te leren
C9) ICT gebruiken om
schematische
voorstellingen te maken
van politieke systemen

Webquest:
De leerkracht geeft de opdracht om aan de
webquest te beginnen en wijst op de timing, die de
leerlingen zelf in het oog moeten houden.

De leerlingen gaan ijverig aan het werk aan de


webquest.

De leerkracht geeft echter wel nog de volgende


richtlijnen mee:
Voorziene werktijd Opdracht 1: 20 minuten.
Opdracht 2: 35 minuten.
Opdracht 3,4 en 5: 40 minuten.
Reflectie 5 minuten.

De leerlingen werken op eigen tempo, maar houden


wel de voorziene werktijd per opdracht in hun
achterhoofd.

20
35
40
5

Pag. 3.5
C10) De vergelijking
maken met het politieke
systeem van Sparta
DAS1) Naar elkaar te
luisteren
DAS2) Met elkaar samen
te werken
DAS3) Op een correcte
manier met
schoolmateriaal om te
gaan
DAS4) Op een correcte
manier met ICT om te
gaan

Bordschema

http://democratieinhellas.weebly.com