You are on page 1of 9

Hi. Happy Easter ... Zegen voor u en al uw familieleden ...

Ik heb het verzamelen van informatie, met het oog op mijn werk informatie uit het begin van mijn carrire
te werken, nu hebben we gevierd bijna vijftig jaar, in de dienstenmarkt.
Het is-is erg motiverend, te weten dat je in een deel van esta lange wandeling, voor het leven van de B2Ben aanverwante onderwerpen. Ik zou u zeer dankbaar zijn, vergeet niet, voor esta doorvoer door het
materile leven, met een korte aanbeveling, op mijn Linkedin website staf of op mijn pagina
(www.yoefsantos.com).
Je hebt altijd al een bron van inspiratie voor mijn prestaties en een lamp, te stijgen, in de watervallen, met
de gratie en de kracht van God, als Saulus van Tarsus, in Zijn reinventions, voor de liefde, de God van
liefde en trouw, en de vriendschap , voor iedereen, als uw echtgenoot niet.
Succesvol en gelukkig, 2017, een jaar van charme en licht, door de aanwezigheid van de liefde van God.
Voldoende inspiratie voor de donkere eenzaamheid en de moed om de dag onder ogen tot dag, met de
onbreekbare roeping voor het werk, innovatief, verheffende, meervoud en op de grens van het goddelijke
en het menselijke.
"Slechts 5% van de wereldeconomie verklaart dat dingen worden opgeslagen, verplaatst, verscheept,
vervaardigd, voorwerpen, over de hele wereld ... de overige 95% zijn uitwisselingen in bits." Manuel
Castells. Het openen van een drieluik en sluiten van een eeuw oud, moe, paradigma's en verwijzingen
decadent systeem ...
De nuttige, rendabele, octrooieerbaar creativiteit van de ondernemer of de ondernemer en bewegen met
hun dromen, de wielen van de industrie, intellectuele eigendom, satelliet rekeningen en immaterieel
kapitaal, in de centrale banken met hun banen, welvaart, inclusie en B2C, uit de bijdragen van de taken
van cyberspace en internet, wonen, online.
Leven met de beste en slechtste van de mensheid ... cyberspace, zoals Web 1.0 en Web 2.0, zijn
uitgegroeid tot een macrokosmos, waar de tweede, een zin van Bill Gates klopt in 1996 "We zullen een
samenleving te creren, in een netwerk, Wiens afstraffing , is vergelijkbaar met de mens, de bewegingen
van het zenuwstelsel, gevoelig voor minimaal contact ... elke dag van het jaar, 24 uur per dag "
Erasmus van Rotterdam is een stad en een kerk.
Hoe dan ook, niemand is een profeet in zijn eigen land.
Verlies nooit geloof, het is de kracht die ons in de bediening van octrooieerbaar creativiteit heeft
gehouden, voor bijna een halve eeuw te delen met grote talenten, gemaakt door hart, dag na dag, met het
zweet uws aanschijns, van basis of exacte wetenschappen en technologien, gericht op de productiviteit,
intutie, verbeelding UTIL van de industrie, de enige fase van het productieproces, met metaforische en
inspirerende waarde van de taken van de grote demiurg van het heelal.
Yoe Francis Santos Graciano
Co Founder, Co Owner, Co Ontwerper, CEO
"Geen tijd voor verliezers ...". Talenten, Homeschoolers, autodidact, Self Opgeleid ... Genspireerd Authors.-Industries en
patenten, auteursrechten, Culturele Satellite Accounts & Central Banking System, immaterieel kapitaal-Intellectual Property,
Cyberspace, Internet op Web 1.0 en Web 2.0. Cyberspace, 22 december 2016.

Hallo. Frohe Ostern ... Segen.


Ich habe fr die Zwecke der Aktualisierung meiner Auftragsinformationen vom Anfang meiner Karriere
Informationen gesammelt, feiern wir fast 50 Jahre in den Market Services.
Es war sehr motivierend, in einer Strecke von diesem langen Spaziergang treffen, fr das Leben von B2B
und verwandten Themen. Viel schtzen Sie, uns daran erinnern, dass die Durchreise durch das materielle
Leben, mit einer kurzen Empfehlung auf meiner Webseite auf Linkedin oder auf meiner persnlichen
Seite (www.yoefsantos.com).
Sie haben immer eine Inspiration fr meine Leistungen und eine Lampe, aufstehen im Herbst, mit der
Anmut und Kraft Gottes, wie Saul von Tarsus, in ihrer Neuerfindungen, denn die Liebe gewesen.
Erfolgreich und glcklich 2017, ein Jahr mit Charme und Licht, durch die Gegenwart der Liebe Gottes.
Genug Inspiration fr dunkle Einsamkeiten und Mut den Tag, mit dem unerschtterlichen Berufung fr
die Arbeit, innovative, veredelnden, Plural und an den Grenzen der gttlichen und der menschlichen
Gesicht.
"Nur 5% der Weltwirtschaft reprsentieren, sind die Dinge gespeichert, bewegt, transportiert werden
hergestellt, Objekte, weltweit ... die restlichen 95% sind Brsen Bits". Manuel Castells. ffnen und
Schlieen eines Triptychon ein Jahrhundert zu schlieen, annektiert Paradigmen, altersschwach, mde,
dekadent ...
Ntzlich, rentabel, patentierbar, der Unternehmer oder Unternehmer und bewegt sich mit Ihren Trumen
Kreativitt, die Rder der Industrie, geistiges Eigentum, Satellitenkonten und immaterielle Kapital der
Zentralbanken mit ihrer Last von Arbeitspltzen, Wohlstand, Inklusion und B2C, aus den Beitrgen der
Aufgaben des Cyberspace und Internet, live, online.
Koexistenz mit den besten und schlechtesten der Menschheit ... Cyberspace, wie Web 1.0 und Web 2.0,
haben sich zu einem Makrokosmos geworden, wo pocht, zweite Sekunde durch, ein Satz von Bill Gates
im Jahr 1996 "Wir haben eine Gesellschaft geschaffen werden , Netzwerk, dessen Schlagen, ist hnlich
wie der Mensch als nervse Bewegungen, sensibles System, minimalen Kontakt ... jeden Tag des Jahres,
24 Stunden am Tag zu sein "
Erasmus von Rotterdam war ein Dorf und eine Kirche.
Wie auch immer, ist niemand ein Prophet in seinem eigenen Land.
Verlieren Sie nie den Glauben, ist die Kraft, die uns in den Dienst der patentierbar Kreativitt gehalten
hat, seit fast einem halben Jahrhundert Teilung mit groen Talenten aus freihndig, Tag fr Tag, mit dem
Schwei von seiner Stirn, von einfachen oder exakten Wissenschaften und Technologie, Produktivitt
Dunks, Intuition, Phantasie UTIL, der Industrie, die einzige Stufe des Produktionsprozesses, mit
metaphorischen und inspirierende Mut, aufgaben groe Demiurg des Universums.

Yoe Francis Santos Graciano


Co Grnder, Co Besitzer, Co-Designer, CEO
"keine Zeit fr LOOSERS ...". Talente, Homeschoolers, Autodidakten, Selbst Gebildete ... Inspired Autoren.-Industries Und
Patente, Urheberrechte, Kultur Satellite Accounts & Central Banking-System, Immaterielle Capital- Geistiges Eigentum,
Cyberspace, Internet auf Web 1.0 & Web 2.0

Cyberspace
22. Dezember th, 2016

----------------------------------------Salut. Happy Easter ... Bndictions.


Je collectionne des informations des fins de mise jour les informations de mon travail depuis
le dbut de ma carrire, nous clbrons prs de cinquante ans dans les services du march.
Il tait trs motivant, se rencontrent dans un tronon de cette longue marche, pour la vie du B2B
et des sujets connexes. Beaucoup vous apprcient, nous rappeler, que le transit travers la vie
matrielle, avec une brve recommandation sur mon site web sur Linkedin ou sur ma page
personnelle (www.yoefsantos.com).
Tu as toujours t une source d'inspiration pour mes ralisations et une lampe, de se lever
l'automne, avec la grce et la force de Dieu, comme Saul de Tarse, dans leurs rinventions, pour
l'amour.
Succs et heureux 2017, une anne de charme et de lumire, par la prsence de l'amour de Dieu.
l'inspiration Assez pour solitudes sombres et le courage pour faire face la journe, avec la
vocation indfectible pour le travail, innovant, ennoblissement, pluriel et sur les frontires du
divin et de l'humain.
"Seulement 5% reprsentent dans l'conomie mondiale, les choses sont stockes, dplac, livr,
sont fabriqus, des objets, dans le monde entier ... les 95% restants sont des changes Bits".
Manuel Castells. Ouverture et fermeture d'un triptyque d'un sicle, les paradigmes annexs,
dcrpit, fatigu, dcadente ...
Utile, rentable, brevetable, l'entrepreneur ou l'esprit d'entreprise et de vous dplacer avec votre
rve crativit, les roues de l'industrie, la proprit intellectuelle, les comptes satellites et le
capital immatriel dans les banques centrales, avec leur charge d'emplois, de prosprit,
inclusion et B2C, partir des contributions des tches du cyberespace et de l'Internet, en direct,
en ligne.
Coexistence avec le meilleur et le pire de l'humanit ... le cyberespace, comme le Web 1.0 et
Web 2.0, sont devenus un macrocosme, o palpite, seconde par seconde, une phrase de Bill
Gates en 1996 "Nous allons crer une socit , rseau, dont les battements, est semblable l'tre
humain comme des mouvements nerveux, systme sensible, contact minimum ... tous les jours
de l'anne, 24 heures par jour "
Erasmus de Rotterdam tait un village et une glise.
Quoi qu'il en soit, personne n'est un prophte dans son propre pays.
Ne jamais perdre la foi, est la force qui nous a gard dans le ministre de la crativit
brevetable, prs de la moiti d'un partage de sicle avec de grands talents, fait main leve, de
jour en jour, la sueur de son front, de sciences fondamentales ou exactes et de la technologie,
dunks de productivit, l'intuition, l'imagination UTIL, l'industrie, la seule tape du processus de
production, avec courage mtaphorique et inspirant, les corves grand dmiurge de l'univers.

Yoe Francis Santos Graciano


Co Fondateur, Co Propritaire, Designer Co, CEO
"NO TIME FOR LOOSERS ...". Talents, Homeschoolers, autodidactes, autodidacte ...
Auteurs inspirs.
-industries Et les brevets, droits d'auteur, culturels comptes satellites et systme bancaire central,
immatriel CapitalLa proprit intellectuelle, le cyberespace, Internet sur le Web 1.0 et Web 2.0

cyberespace
E 22 dcembre 2016
Hi. Happy Easter ... Blessings for you and ALL your family members
I have been collecting information, in order to update my work information from the beginning
of my career, now that we have celebrated almost fifty years, in the Services Market.
It has been very motivating, to know you in some part of this long walk, for the life of the B2B
and related subjects. I would be very grateful to you, remember, for this transit through material
life, with a brief recommendation, on my Linkedin website or on my personal page
(www.yoefsantos.com).
You have always been an inspiration, for my achievements and a lamp, to rise, in the falls, with
the grace and strength of God, as Saul of Tarsus, in his reinventions, for love, the Gods love
and fidelity, and the friendship, for everybody, if is not your spouse.
Be Successful and happy, 2017, a year of charm and light, by the presence, of the love of God.
Sufficient, inspiration for the dark solitudes and courage to face day to day, with the
unbreakable vocation for work, innovative, ennobling, plural and on the borders of the divine
and the human.
"Only 5% represent in the world economy things that are stored, moved, shipped, manufactured,
objects, all over the world ... the remaining 95% are exchanges in bits." Manuel Castells.
Opening a triptych and closing a century, of old, tired, decadent paradigms and references
system...
The useful, profitable, patentable creativity of the entrepreneur or the entrepreneur and moving
with their dreams, the wheels of industry, intellectual property, satellite accounts and intangible
capital, in the Central Banks, with their jobs, prosperity, Inclusion and B2C, from the
contributions of the tasks of cyberspace and the internet, living, online.
Living with the best and worst of mankind ... cyberspace, such as Web 1.0 and Web 2.0, have
become a macrocosm, where second, a phrase of Bill Gates beats in 1996 "We will create a

society , In a network, whose beating, is similar to the human being, as the movements of the
nervous system, sensitive, to minimal contact ... every day of the year, 24 hours a day "
Erasmus of Rotterdam was a town and a church.
Anyway, no one is a prophet, in his own land.
Never lose faith, it is the force that has kept us in the ministry of patentable creativity, for
almost half a century sharing with great talents, made by heart, day by day, with the sweat of
your brow, from basic or exact sciences And of technologies, focused on productivity, intuition,
UTIL imagination of industry, the only stage of the productive process, with metaphorical and
inspiring value, of the tasks of the great demiurge of the universe.
Yoe Francis Santos Graciano
Co Founder, Co Owner, Co Designer, CEO
"NO TIME FOR LOOSERS ...". Talents, Homeschoolers, Autodidacts, Self Educated ... Inspired Authors.-Industries and Patents,
Copyrights, Cultural Satellite Accounts & Central Banking System, Intangible Capital-Intellectual Property, Cyberspace, Internet on
Web 1.0 & Web 2.0. Cyberspace,

December 22nd, 2016.

Hola. Felices PascuasBendiciones.


He estado recolectando informacin, con fines de actualizar mi informacin laboral desde el
principio de mi carrera, ahora que celebramos casi cincuenta aos, en el Mercado de Servicios.
Ha sido muy motivador, conocerte en algn tramo de este dilatado caminar, por la vida del B2B
y temas afines. Mucho te agradecera, recordramos, ese trnsito por la vida material, con una
breve recomendacin, en mi pgina web en Linkedin o en mi pgina personal
(www.yoefsantos.com).
Siempre has sido una inspiracin, para mis logros y una lmpara, para levantarme, en las cadas,
con la gracia y la fuerza de Dios, como Saulo de Tarso, en sus reinvenciones, por amor.
xitos y feliz, 2017, un ano de encanto y luz, por la presencia, del amor de Dios.
Suficiente, inspiracin para las oscuras soledades y valor para afrontar el da a da, con la
vocacin inquebrantable por el trabajo, innovador, ennoblecedor, plural y en las fronteras de lo
divino y lo humano.
Solo el 5%, representan en la economa mundial, las cosas, que se almacenan, se mueven, se
embarcan, se manufacturan, los objetos, en todo el mundoel restante 95%, son intercambios
en Bits. Manuel Castells. Abriendo un trptico y cerrando un siglo, de paradigmas anejos,
vetustos, cansados, decadentes
La creatividad til, redituable, patentable, del emprendedor o la emprendedora y moviendo
con sus sueos, las ruedas de la industria, la propiedad intelectual, las cuentas satlite y el
capital intangible, en los Bancos Centrales, con su carga de empleos, prosperidad, inclusin y

B2C, desde las contribuciones de los quehaceres del ciberespacio y de la internet, viviendo, en
lnea.
Conviviendo con lo mejor y lo peor del gnero humano el ciberespacio, como la Web 1.0 y
la Web 2.0, se han constituido en un macrocosmos, por donde palpita, segundo a segundo, una
frase de Bill Gates, en 1996 Crearemos una sociedad, en red, cuyo latir, sea similar al del ser
humano, como los movimientos del sistema nervioso, sensible, al mnimo contactotodos los
das del ao, las 24 horas del da
Erasmo de Rotterdam era de un pueblo y de una iglesia.
De todos modos, nadie es profeta, en su propia tierra.
Nunca perder la fe, es la fuerza que nos ha mantenido en el ministerio de la creatividad
patentable, por casi medio siglo compartiendo con grandes talentos, hechos a pulso, da a da,
con el sudor de su frente, desde las ciencias bsicas o exactas y de las tecnologas, volcadas en
la productividad, la intuicin, la imaginacin UTIL, de la industria, el nico estadio del proceso
productivo, con valor metafrico e inspirador, de los quehaceres del gran demiurgo del
universo.

Yoe Francis Santos Graciano


Co Founder, Co Owner, Co Designer, CEO
NO TIME FOR LOOSERS. Talents, Homeschoolers, Autodidacts, Self EducatedInspired Authors.
-Industries and Patents, Copyrights, Cultural Satellite Accounts & Central Banking System, Intangible CapitalIntellectual Property, Cyberspace, Internet on Web 1.0 & Web 2.0

Cyberspace
December 22 th, 2016

HelloWelcome at Yoe F. Santos

My BIOGRAPHY AS AUTHOR, within New Economy, ICTs, Multiliteracies, ASC, ECEU, as tools for fight poverty and
promote or export WORLDWIDE, Dominican products, services, know how, humanware, IS Impossible to be understand it, THIS
BIOGRAPHY, if you insist in keep on the place for fiction writers, poets, and so on
I AM NOT this person, since 1984, when I jumped OUT, for join me as a simple learner at REAL WORLD, into, around, across
Dominican INDUSTRIAL SECTOR, on Economics fields, with Jose Rafael Matias, in PROMASA, Matias Products, in San Luis,
Moca.

IF YOU CAN CONNECT, as one path connected with NEW ECONOMY, I was them as EARLY adopter in Dominican Stage, first
as Apostle, early adopter or enthusiast follower on global trend, by Popular Mechanics and other INTERNATIONAL Magazines
(1968/1994), into Dominican Republic, as I am NOW (2016) a PROUD DOMINICAN, child, young boy and later, Dominican
adult
Since 1994, after I published my article on DOMINICAN Economical Weekly Supplement EL DINERO, LISTIN DIARIO,
Santo Domingo Dominican Republic Audiovisual C por A, I was positioned inside DR, as ONE YOUNG EVANGELISTS, for
New Economy, in Dominican Republic and Caribbean Zone, by Technological Evangelism, one position associated on emergent
leadership, coming from the well known and well named Dominican 1980s Generation, that means persons, who jump on public
sphere, on the public space as CREATORS, authors, industrials, educators, poets, artists and BUSINESS MAN AND BUSINESS
WOMAN, whom never BEFORE, 1980, had done NOTHING, because they were simple children, during 1960,
1970s.
WHY, YOU NEVER had learned for look at me with those glances?
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Because you dont understand or you dont READ economical newspapers, magazines.
Because as writer you still only keep reading literature, I mean, novels, short stories, poems, literary essays or History,
particular DOMINICAN history.
You dont believe in markets.
You dont work or creative interactions with Dominican society, Dominican culture or Dominican economy as AN
AUTHOR, inside one MARKET, you are expecting the government, HELP you, to publishi a book, help you, marketing
the book, the government help you PERMANENTLY
You cant understand BECAUSE YOU HATE NUMBERS, math, economy, and other fields under basical sciences and
technologiesYOU cant UNDERSTAND what is the real function on markets, connect people who need something,
with other who OWN something, and WANT SELL IT for money.
The markets relations are most accurate than arbitrarial decisions on tyrannies and dictatorships, where one faith or
political party adopt one pervert view point selecting FAVORITES AUTHORS, ARTISTS because they are members into
official party or official religious caucus, nomemklatura or how you want to named.
1980, was long time ago, BUT UNTIL TODAY you have not found YOUR PLACE ON THE real world, economical
offers and demands, AS AUTHOR YOU dont know nothing about industrial rights and your place THERE, into the
industry you dont know nothing about, HOW TO HELP Dominican nation, using your talents, your hard boiled talent,
your multiples skills, for JOINING ON INDUSTRY, help the government, the consumers, the prosumers, in all age
groups in this sense, you still be one OUTSIDER That is the essential reason for you, been an author, NO BELIEVE
IN HUMAN RIGHTS or dont believe in European Union or United Nations, as places for SPEAK LOUD, share
opinions, and try to build a better future, for our nation, and the rest of humankind

All those 7 factors, are the real reasons for your sempiternity HATE, and hate speeches, and your love for hater collectives, for
discriminate persons, for any reasons, prejudices, and so on YOU cant understand the complexities on REAL world, because
when you were a child YOU NEVER TRY UNDERSTANDS, the basic sciences and technologiesstaying flying in theories,
without any scientific support, for organize the society, the economy and the culture, under rational CRITERIA, following the state
of art, for BASIC sciences and technologies, around the world, and that ATTITUDE, no necessarily, means you STOP to believe in
GOD, or hate religious persons or belivers, SCIENCE and TECHOLOGIES are NOT a dichotomy with spiritual life.
WHY I AM telling you all those things, TODAY eve Christmas Times?
1.
2.

3.
4.

5.

6.

I was wrong in too many believes, for many many years.


I think you have NOT good, authentical friends, people, with the passion, with the integrity for challenge YOU and tell
you the truth, about your misconceptions or prejudices, because in all those years, you were raised, wealth, powerful,
and people, TODAY, don t love you and dont respect you,JUST FEEL FEARSwith you.to YOU
I am not your friend, but I feel and think, your health is on risk with this attitude, common in the ultra right, wing and
with the ultra left wing.
YOU NEED to learn, from MODELS citizens, as Congress Persons, as knowledge workers, about WHAT INDUSTRY
is? What does means, talents? Why talent is wealth, in the same way, ICE , still be WATER Dominicans, inside and
outside the island, need to learn to find the positive, for build Dominican nation on XXI Century, but hate speech and
hate ideologies, hate groups, NEVER ARE GOING to help us to defend the national integrity, the motherland and
strategical things, in the way that is urgent, defend it, build it, promote it on XXI century.
We had many nationalists, patriots, as individuals running into politics, YOUNG persons, as Pelegrin Castillo, one
Dominican citizen who finished studying LAW for familiar tradition, before 1980, but one MULTITALENTED person
who can develop those capacities as exporter, as manager, generating wealth for workers, for the enterprise, for the
Government by taxes, and so on BUT PELEGRIN is a politician, a professional politician, but he UNDERSTANDS
the industry, the exportation markets, the REALITY into and across economical FIELDS of interest, this is WHY he is
not AGAINSTS sciences, against technologies, against cyberspace or against internet, within the recycling learning
process for keep running successfully into politics on XXI century.
Minou Tavares Mirabal, will never thinks AGREE 100%, in all with Pelegrin, but she understands the INDUSTRY,
the need of markets, the business fields, for organizes prosperity, generates employs, current exchanges, connecting
Dominican nation with the rest or the world when some one NEED our talents, products, services, process, know how, as
other way for BUILD or develop OUR motherland.

7.

The Ministry of Economy, Planning and Development, represents the BEST opportunity, not matters, who is the
Minister, for THINK ABOUT dominicaness, on XXI Century, as CEI-RD, Proindustria, Ministry of Tourism, Ministry of
Agriculture, Ministry of Mining, Ministry of Trade and Industry places into Dominican State, where MONEY
FLOWS, as BanReservas, BANDEX, Central Bank, places we VOCATION for produces MONEY, AND BE
CONNECTED by Dominican products, services, humanware and know how with the rest of demands, economies,
governments into and across THE PLANET, our real HOME NAME earth.

Why, so, still OPENin Dominican Republic, A Ministry for Youth?,


A Ministry for Women?,
A Ministry for Culture?
A Ministry for Sports?
BECAUSE LIFE, IS NOT MONEY.only
The Ministry of Health exists, but hospitals are not the only places for obtain HEALTH
Be successful
Be Happy
Finding love, and balance for your passions, and linkage with the real WORLD,
PROBABLY starting with the three theologies virtues, FAITH, HOPES, CHARITY
THANKS FOR THIS 50 YEARS, good friend.
Yoe F. Santos
849 206 12 36
www.yoefsantos.com
www.linkedin.com/yoefsantosgraciano
www.facebook.com/NOtimeforloosers

-----------------Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, omnia quae per accidens ....

Ego commendationem opiniones exprimere aestimando super nos, et opera Contact page

(Yoefsantos.com) vel pro Linkedin.com

Yoe F. Santos

NO LOOSERS tempus ...

http://yoefsantos.com/wp-admin/customize.php?url=http%3A%2F%2Fyoefsantos.com%2Ffeliz-navidad-y-feliz-cumpleanos%2F