REGULAMENT

GALA TURISMULUI
REPUBLICII MOLDOVA
Ediția II

Chișinău 2017
CUPRINS

I. DESPRE GALA TURISMULUI REPUBLICII MOLDOVA .................................. 3
II. PARTICIPANŢI ..................................................................................... 3
III. CRITERII DE ELIGIBILITATE .................................................................. 4
IV. ÎNREGISTRAREA ................................................................................. 4
V. PARTICIPAREA LA MAI MULTE CATEGORII .............................................. 4
VI. DESCALIFICARE ........................................................................................ 5
VII. J UR IZAR EA Ș I VOTING-U L ............................................................... 5
VIII. DECERNAREA PREMIILOR ....................................................................... 7
IX. DISPOZIȚII FINALE ..................................................................................... 7

2
I. DESPRE GALA TURISMULUI REPUBLICII MOLDOVA

GALA TURISMULUI REPUBLICII MOLDOVA este un eveniment anual, care are drept
scop promovarea turismului autohton la nivel național, prin stimular ea participării cetățenilor
RM și agenților economici din domeniu la viața de zi cu zi a industriei turismului. Conceptul de
Gală a Turismului își propune să spargă stereotipul despre Republica Moldova ca fiind un stat
unde turismul nu este la el acasă. Ori, acest lucru poate fi ușor dem onstrat printr-un șir de
evenimente, ce de la un an la altul devin tot mai atractive, atât pentru cetățenii din Republica
Moldova, cât și pentru cei de peste hotarele țării. Primul pas pe care ni -l propunem este
promovarea destinațiilor turistice la nivel național și internațional, în special către cetățenii
Republicii Moldova, informarea acestora și, ca urmare, trezirea interesului față de acest domeniu,
astfel încât fiecare dintre cetățenii noștri să cunoască cel puțin 10 atracții și trasee turistice, car e
să poată fi propuse oricînd și oricărui potențial turist al acestui stat.
În cadrul evenimentului vom premia 20 categorii ale turismului din țara noastră, câștigatorii
cărora, într-un final, se vor alege cu premii.
Proiectul este iniţiat şi organizat de către Federația de Promovare a Turismului din Republica
Moldova, cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și a Guvernului Suediei,
prin Proiectul de Competitivitate din Moldova, avînd susținerea mai multor Instituții de Stat,
ministere și asociații din domeniu: Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova
(ANTRIM), Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din Moldov a (ANTREC),
Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM) ș.a.

II. PARTICIPANŢI
Participanții pot fi :
 agenții economici din domeniu turismului sau domenii conexe turismului;
 persoanele fizice certificate în turism;
 reprezentanții proiectelor din domeniul turismului;
 reprezentanții destinațiilor și obiectivelor turistice;
 persoane fizice și juridice ce promovează turismul;
 reprezentanții site-uri-lor din domeniul turismului;
 reprezentanții evenimentelor din domeniul turismului.

3
III. CRITERII DE ELIGIBILITATE
1. Participanții trebuie să activeze/să desfășoare activitatea în domeniul turismului sau în
domenii conexe turismului;
2. Participanții trebuie sa aibă cetățenia sau să fie înregistrați în Republica Moldova, excepție
de la regulă făcând companiile avia;
3. Vârsta participanților – nu este limită de vârstă.

IV. ÎNREGISTRAREA
1. Înregistrările pot fi efectuate de către participanți personal sau la propunerea unor persoane terțe;
2. Pozele și informația despre participanți pot fi depuse de persoane fizice/juridice sau reprezentanți
ai unor grupuri de persoane;
3. Înregistrarea pentru concurs va avea loc pînă în data de 10.03.2017;
4. Festivitatea de premiere: 07.04.2017, ora 19.00, Teatrul Național Mihai Eminescu din
Chișinău.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ÎN CONCURS:
N o mi n a l i z a r e ș i / s a u î n r e g i s t r a r e :
1. Participantul/Proiectul poate fi nominalizat de către orice persoană interesată;
2. Participantul poate aplica în calitate de persoană fizică sau juridică;
3. Accesează site-ul www.galaturismului.fptm.md;
4. Alege categoria la care se încadrează persoana, proiectul/inițiativa nominalizată;
5. Completează formularul de înregistrare pe site;
6. În decurs de 24 ore verifică pe site dacă s-a confirmat sau nu înregistrarea.
7. Organizatorii își rezervă în exclusivitate dreptul de a decide dacă acceptă sau refuză participarea
în concurs a aplicațiilor.
*La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să prezinte acte oficiale sau alte dovezi suplimentare,
care să demonstreze eligibilitatea participării în concurs.

V. PARTICIPAREA LA MAI MULTE CATEGORII
1. În cazul înregistrării aceleiași persoane fizice/juridice sau aceluiași proiect la mai multe
categorii este necesar ca participantul să se înregistreze la fie15care categorie separat.
2. Dacă o persoană fizică/juridică sau proiect se înregistrează la mai multe categorii, numele
acestuia obligatoriu trebuie să difere prin unul sau mai multe caractere (literă, cifră, ș.a.)
pentru a evita confuziile în cadrul procedurii de voting.
4
VI. DESCALIFICAREA
Aplicaţiile pot fi descalificate în urmăoarele situaţii:
1. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
2. Lipsa informaţiilor solicitate în formularul de înscriere;
3. Depășirea termenului limită pentru înregistrare;
4. Neprezentarea dovezilor care să demonstreze eligibilitatea participării în concurs;
5. Organizatorii își rezervă în exclusivitate dreptul de a decide asupra descalificării
participantului.

VII. JURIZAREA ȘI VOTING-UL
Participanții în concurs vor fi supuși evaluării din partea juriului și voting-ului din partea publicului pe
site-ul oficial al evenimentului: www.galaturismului.fptm.md. Câştigătorul va fi desemnat în urma
concursului, care va consta din 2 etape: 50% - procedura de jurizare și 50% - procedura de voting.

 PROCEDURA DE JURIZARE
1. Membrii juriului vor fi reprezentanți ai domeniului turismului, persoane care vor fi desemnate de
către organizatori, în baza unei selecții interne;
2. Juriul va fi format din 11 membri;
3. Organizatorii evenimentului Gala Turismului Republicii Moldova, vor desemna componenţa
completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare;
4. Procesul de voting se va desfășura online, în perioada 01.03.2017-31.03.2017.
5. Procedura de jurizare va avea loc în data de 30.03.2017.
6. Procedura de jurizare:
- fiecare membru al juriului va acorda puncte participanților din fiecare categorie: de la 0 – cel
mai slab, în ordine crescătoare, în dependență de numărul de participanți per categorie;
- Clasamentul final din partea juriului se va stabili conform punctelor acordate în baza mediei
aritmetice, pe fiecare categorie în parte.
- Criteriile de apreciere rămîn la latitudinea fiecărui membru al juriului, aceștia având la dipoziție
minim 20 zile pentru a face cunoștință și a analiza fiecare participant, urmând ca in data de
30.03.2017, în cadrul unei ședințe a comisiei de jurizare, să își expună optiunea lor pe buletinele
de vot.
- Secretarul juriului va calcula toate punctele acumulate în urma votului juriului.
- După procedura de sumare Secretarul juriului va completa un buletin final ”Votul juriului” care
va conţine toate punctele acordate participanţilor. Acest buletin va fi făcut public membrilor
5
juriului. Toţi membrii juriului vor semna buletinul “Votul Juriului” şi procesul verbal alcătuit
conform şedinţei juriului.
- În cazul egalităţii de puncte se va califica participantul care a obţinut cele mai multe punctaje
maxime.
Notă:
- În cazul în care, din motive obiective, un participant dintre cei desemnați câștigători îşi retrage
candidatura din concurs, acesta poate fi înlocuit prin decizia organizatorilor, cu următorul clasat.
- Buletinele de jurizare pot fi solicitate de către participanți sau repezentanții legali ai acestora după
evenimentul de premiere.
 PROCEDURA ȘI SISTEMUL VOTING:
Datele despre participanții înregistrați în concurs vor fi publice pe site-ul www.galaturismului.fptm.md.
Pe site va fi disponibilă opțiunea de a vota, conform următoarelor reguli:
- de la o adresă IP se poate vota o singură dată pe zi (24 ore) gratuit pentru același participant;
- voturile pot fi efectuate doar de pe o adresă IP din Republica Moldova;
- Toate voturile de la adrese IP străine, precum și voturile duble sau truncate, nu vor fi acceptate sau
vor fi anulate;
- Pentru același participant pot fi acordate mai multe voturi pe parcursul unei zile, doar în cazul când
acestea vor fi efectuate prin transmiterea unuia sau mai multor SMS-uri la numărul 1031. Un SMS
este echivalentul a 10 voturi, iar costul acestuia e de 10 lei.
- În urma voting-ului se vor acorda puncte participanților din fiecare categorie: de la 0 – cel mai slab,
în ordine crescătoare, în dependență de locul pe care l-au ocupat în clasament, conform numărului
de voturi acumulate per categorie;
- În cazul în care mai mulți participanți vor avea același număr de voturi pe site, atunci clasamentul
dintre aceștia va fi stabilit în ordine alfabetică, conform numelui de familie.
 TOTALIZARE VOTURI:
- Totalizarea voturilor va fi făcută în urma sumării punctelor obținute conform clasamentului final al
juriului, ce constituie 50% și punctelor acumulate conform voting-ului on-line – 50%;
- Conform procedurii de totalizare a voturilor, primii 3 câștigători vor fi cei care au acumulat punctaj
maxim;
- În cazul în care mai mulți participanți vor avea același punctaj, atunci clasamentul dintre aceștia va
fi stabilit în ordine alfabetică, conform numelui de familie.
- Clasamentul va fi stabilit după cum urmează: locul 1 – numărul maxim de puncte, locul 2 și 3 vor
fi acordate următorilor participanți în ordine descrescătoare, conform numărului de puncte
acumulate.
6
VIII. DECERNAREA PREMIILOR
1. Premiile acordate la festivitatea de premiere a Galei Turismului Republicii Moldova, sunt
onorifice și nu au un echivalent material;
2. Premiile se acordă proiectului/persoanei care a obținut cel mai mare punctaj în cadrul categoriei în
care este înscris/ă;
3. Câștigătorii Galei Turismului Republicii Moldova, sunt anunțați în cadrul festivității de
acordare a premiilor;
4. Participanții care se vor clasa în top-urile fiecărei categorii în parte vor fi anunțați și
invitați să fie prezenți la evenimentul de premiere din data de 7 aprilie 2017.
5. Premiile se acordă următoarelor categorii:
 Agenții de turism receptor  Vinuri
 Agenții de turism emițător  Vinării
 Oameni ai turismului receptor  Restaurante
 Oameni ai turismului emițător  Surse media de promovare a turismului
 Unități de cazare din Chișinău  Evenimente ce generează flux de turiști
 Unități de cazare din afara Chișinăului  Meșteri populari
 Ambasadori ai turismului  Transportatori avia
 Destinații turistice  Transportatori auto
 Branduri ce promovează turismul  Proiecte de dezvoltare a turismului
 Ghizi de turism  Bucate îndrăgite de turiștii

IX. DISPOZIȚII FINALE
1. Toate drepturile privind semnarea acordurilor de sponsorizări, difuzarea televizată şi audiofonică,
utilizarea lor ulterioară şi altele fiind în relaţie cu organizarea concursului, aparţin exclusiv
Organizatorului;
2. Toate informaţiile necesare pot fi găsite pe pagina oficială a Organizatorului www.fptm.md.
3. Toate subiectele neprevăzute de clauzele prezentului Regulament, vor fi examinate și soluționate de
către Organizator.
4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, în caz de necessitate.

7