Pendahuluan

Kajian kerja khursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk Pensijilan Penilaian Rendah Menengah(PMR) .Saya dan dua orang rakan saya Muhammad Fadhil dan Muhammad Fakhrul Aimi telah bersepakat untuk memilih tajuk Migrasi dalaman penduduk di kawasan Pulai Impian untuk Projek kerja Khursus geografi.Saya dapat mengkaji tentang konsep migrasi dalaman penduduk dan mengenalpasti faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk serta merumus kesan -kesan migrasi dalaman penduduk.Saya memilih kawasan ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan sekolah saya. Masa yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini kira -kira 4 bulan iaitu dari bulan Mei hingga Julai.

Objektif Kajian
Objektif kajian ini adalah untuk :-Menghuraikan konsep migrasi dalaman penduduk. -Menyatakan pola migrasi dalaman. -Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk. -Merumus kesan migrasi dalaman penduduk. -Menghuraikan cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk. -Merumus penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian.

Penghargaan
Alhamdulillah,syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya berjaya juga saya menyiapkan kerja k hursus geografi PMR 2010.Namun tanpa usaha yang utuh dan bantuan dari guru mata pelajaran,Ibu bapa dan rakan -rakan kajian ini mungkin tidak akan siap. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi -tinggi penghargaan kepada guru matapelajaran goegrafi saya,Puan Khalidah Omar kerana ti dak pernah jemu memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang menjayakan kerja khursus geografi ini. Selain itu,sekalung budi kepada ibu bapa saya kerana sokongan dan bimbingan.Mereka juga telah banyak meluangkan masa untuk saya serta mengeluarkan wang untuk membeli bahan kerja khursus geografi ini. Seterusnya,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan -rakan yang banyak membantu saya semasa membuat kerja khursus geografi ini.Saya berharap agar kerja khu rsus geografi ini akan dijadikan panduan untuk generasi yang akan datang.

Kaedah kajian
Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan : Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan kajian saya. Temu Bual = seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka tentang pola migrasi di kawasan kajian saya. Temu bual dijalankan kepada penduduk yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan ini. Soal Selidik = saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk kawasan ini yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. Rujukan = selain itu, saya juga membuat rujukan melalui buku -buku teks,di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migras i yang berlaku di Malaysia.

Rumusan
Saya menyedari ba hawa betapa banyak faktor yang mempengaruhi migrasi migrasi penduduk di kawasan kajian. Faktor-faktor ini telah menarik banyak migrasi untuk berhijrah ke kawasan ini.Kebanyakkan migrasi berasal daripada luar bandar dan bandar .Saya juga dapat merumus atau m engenalpasti kesankesan migrasi dalaman penduduk.Migrasi dalaman penduduk ini banyak mendatangkan kesan negatif dan positif.Saya juga dapat mengumpul maklumat dan menghuraikan cara -cara atau langkah-langkah untuk mengatasi kesan negatif migrasi dalaman in i.Akhir sekali saya dapat mengumpul maklumat tentang nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian ini.

DAPATAN KAJIAN

Konsep Migrasi
Migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan sama ada kekal atau sementara.Penghijrahan tanpa melintasi sempadan di namakan pergerakan setempat atau insitu.Migrasi boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa.Migrasi dalaman membawa maksud penghijrahan penduduk y ang melintasi sempadan kawasan atau di dalam negeri manakala migrasi antarabangsa bermaksud penghijrahan yang melintasi sempadan Negara atau antarabangsa. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. Dalam konteks ini, migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pola Migrasi
Setelah kajian dijalankan, saya mendapati terdapat beberapa pola migrasi yang berlaku di kawasan kajian ini. Berikut ialah pola migrasi yang wujud: Migrasi Luar Bandar Ke Bandar Migrasi ini berlaku di sebabkan oleh faktor tolakan dan tarikan. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad, tidak lumayan dan tidak tetap di luar bandar. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan, pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan. Migrasi Bandar Ke bandar Keadaan ini berlaku disebabkan oleh faktor pendidikan ramai penduduk berhijrah ke kawasan ini untuk melanjutkan pelajaran.Selain itu arahan majikan,perkahwinan juga antara faktor migrasi Bandar ke Bandar ini berlaku.

Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kajian saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktornya ialah:Migrasi Luar bandar ke Bandar melanjutkan pelajaran - kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kediaman mereka untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kera na di sini menawarkan banyak peluang pendidikan yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar. peluang pekerjaan - sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian, perniagaan, pembuatan dan lain -lain. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kawasan luar bandar berpindah ke kawasan bandar. Migrasi Bandar ke Bandar Governan - migrasi ini berlaku disebabkan mungkin berlak u akibat dari arahan majikan.ini kerana disebabkan kurangnya pekerja di kawasan yang dinyatakan oleh majikan.

Ikut Keluarga / Perkahwinan - daripada borang soal selidik yang telah dikaji saya mendapati terdapat beberapa buah keluarga yang datang kawasan kajian saya ini disebabkan kerana mengikut keluarga dan berkahwin dengan penduduk daripada kawasan kajian. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sangat bersyukur kerana di taman perumahan ini mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni walaupun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini.

Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
Kegiatan migrasi yang berlaku di kawasan taman perumahan saya sebenarnya telah memberi yang positif dan negatif di kawasan taman perumahan saya. Antara kesan yang dapat dilihat ialah : KESAN POSITIF Penduduk Bertambah - Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di kawasan kajian saya telah menin gkat walaupun terdapat penduduk yang telah berhijrah ke luar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk disebabkan oleh faktor-faktor seperti peluang pekerjaan, ikut keluarga d an perkahwinan. Walau bagaimanapun penduduk di taman perumahan ini masih stabil dan masih lagi ada kawasan yang belum dihuni oleh penduduk. Peluang Pekerjaan Bertambah - migrasi yang berlaku ini telah menyebabkan peluang pekerjaan telah bertambah disebabkan oleh pertambahan penduduk dan pertambahan pembukaan kawasan sektor industri. KESAN NEGATIF Masalah Sosial - Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk bandar untuk bekerja dalam sektor industri dan pembinaan. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bert ambah di kawasan kajian saya. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan sebagainya.

Struktur Penduduk Berubah - migrasi luar bandar ke bandar yang berlaku di kawasan kajian saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah. Ini kerana kebanyakan penduduk yang berhijrah ialah golongan tua. Keadaan ini telah menyebabkan golongan tua semakin berkurangan dan golongan kanak -kanak serta belia terus bertambah. Masalah perumahan -akibat terlalu banyak migrasi yang masuk k e kawasan ini masalah perumahan telah timbul seperti kekurangan rumah.Ini telah mewujudkan kawasan setinggan. Penerapan Unsur Patriotisme Saya berharap penduduk bandar berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran bandar juga perlu dipelihara. Penduduk bandar perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan bandar sentiasa selamat untuk dihuni. Perlu wujudkan rukun tetangga untuk menjaga keselamatan bandar daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku. Walau bagaimanapun, saya bersyukur kerana kawasan kajian ini masih lagi aman dan selamat untuk dihuni.

Lampiran

Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk
Bagi memastikan keadaan kawasan kajian ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakan boleh diambil. Antaranya ialah :Wujudkan Rukun Tetangga - rukun tetangga ini perlu diwujudkan di kawasan kajian ini untuk memastikan kawasan bandar sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh pe nduduk bandar bagi memastikan keadaan bandar sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam. Membina rumah kos rendah -pihak kerajaan harus membuat rumah kos rendah untuk penduduk disini agar kawasan setinggan ini dapat dikurangkan Meningkatkan kemudahan kesihatan -kemudahan kesihatan ini perlu ditingkatkan untuk golongan tua.ini dapat mengurangkan kadar kematian.pihak kerajaan juga harus membuat sebuah pusat rawatan di kawasan ini. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sebagai penduduk berasa amat bangga ker ana melalui langkah-langkah yang dilakukan , masalah dan kesan negatif lain dapat dikurangkan . Justeru, saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kawasan bandar ini daripada sebarang masalah yang dihadapi. Se mangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk bandar saya ini.

Migrasi Dalaman Penduduk di Taman Pulai Impian,Seremban,Negeri Sembilan

Kawasan Kajian
Kajian ini telah dijalankan di Taman Pulai Impian ,Negeri Sembilan. Lokasi kawasan kajian ini terletak kira -kira.Jarak kawasan ini dari sekolah kira -kira empat kilometer.Biasanya tambang bas yang dikenakan untuk pengangkutan bas ke sekolah ialah RM 0.50 untuk perjalanan pergi dan balik yang mengambil masa 15minit untuk sampai ke sekolah.Kawasan ini juga mempunyai pelbagai perkhidmatan seperti kedai dan sebagainya.

Rujukan
-Buku teks tingkatan tiga dan buku teks tingkatan 1 -Internet:-www.scribd.com

Senarai kandungan
Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Kawasan kajian Kaedah kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan 1 2 3 4~6 7 8~17 18 22 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful