You are on page 1of 1

A

KANDUNGAN
KANDUNGAN
MAKLUMAT GURU
SURAT AKU JANJI
JADUAL WAKTU
KALENDAR 2017 DAN PENGGAL
PERSEKOLAHAN DAN CUTI AM
BUKU-BUKU RUJUKAN DAN TEKS DIGUNAKAN
SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
ANALISIS PENCAPAIAN AKADEMIK MURID
- HEAD COUNT PRESTASI AKADEMIK PELAJAR
- REKOD PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
- REKOD PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
- REKOD PEPERIKSAAN PERCUBAAN
ULASAN / PENYELIAAN / PENCERAPAN
PERTEMUAN / PERBINCANGAN
PROFESIONAL / MESYUARAT
LAMPIRAN
- FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
- TATASUSILA PROFESION PERGURUAN
MALAYSIA
- SURAT PEKELILING IKHTISAS
- PANDUAN DESKRIPSI PENCERAPAN
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN GURU
20102020 & WAWASAN PENDIDIKAN
- SKPM
WAWASAN
- RUKUN NEGARA & TERAS PERKHIDMATAN

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M