You are on page 1of 184

Godina XX

Petak, 29. jula/srpnja 2016. godine

Broj/Број

55 

Година XX
Петак, 29. јула 2016. годинe
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
830

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 4. stav (1) tačka
(e) Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske
komisije o aranžmanima za provedbu finansijske pomoći Unije
Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći
(IPA II) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj
6/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici
održanoj 20. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVI SISTEMA KONTROLE ZA PROGRAME
TERITORIJALNE SARADNJE
Član 1.
(Predmet odluke)
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Sektor
za finansiranje programa i projekata EU (u daljem tekstu: Sektor)
vršiti će funkciju Tijela za kontrolu u IPA prekograničnim i EU
programima transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Bosna i
Hercegovina a implementiraju se u podijeljenom ili indirektnom
sistemu upravljanja.
Član 2.
(Funkcija kontrole troškova)
Tijelo za kontrolu zadužuje se za provjeru i odobravanjetroškova koje je u toku implementacije programa iz člana 1. ove
Odluke prijavio i dokumentovao korisnik iz Bosne i
Hercegovine.
Član 3.
(Aktivnosti kontrole troškova)
Aktivnosti kontrole podrazumijevaju provjeru isporuke
proizvoda i usluga finansiranih iz sredstava programa iz člana 1.
ove odluke, osnovanost troškova koji su prijavljeni za aktivnosti

ili dijelove aktivnosti provedenih na programskoj teritoriji, kao i
usklađenost tih troškova i vezanih aktivnosti, ili dijelova tih
aktivnosti sa važećim pravilima finansijskog upravljanja i
kontrole u Evropskoj uniji, pravilima sadržanim u programskim
dokumentima i u slučajevima kad je to relevantno usklađenosti sa
zakonima u Bosni i Hercegovini.
Član 4.
(Odgovornost)
(1) Poslove kontrole prijavljenih troškova vrše državni
službenici Sektora. Rukovodilac Sektora imenovaće
kontrolore za svaki pojedini program koji će vršiti
dokumentacionu i po potrebi kontrolu na licu mjesta
prijavljenih troškova korisnika iz Bosne i Hercegovine.
(2) Po izvršenoj kontroli prijavljenih troškova od strane
službenika rukovodilac Sektora odgovoran je za
izdavanje, potpis i ovjeru dokumenata kojim se potvrđuje
da su prijavljeni troškovi korisnika iz Bosne i
Hercegovine provjereni u skladu sa članom 3. ove
Odluke. Format i sadržaj dokumenta utvrđen je od strane
programa iz člana 1. ove Odluke.
(3) Rukovodilac Sektora odgovoran je za izradu svih
priručnika i internih radnih procedura u skladu sa
pravilima programa kao i čuvanje dokumentacije o
provedenoj kontroli i ovjeri troškova radi osiguranja
odgovarajućeg revizorskog traga. Rok čuvanja
dokumentacije utvrđen je pravilima programa.
(4) Rukovodilac Sektora odgovoran je za izvještavanje
Upravljačkog tijela programa iz člana 1. ove Odluke kao i
Direkcije za evropske integracije, Sektor za koordinaciju
pomoći EU, o mogućoj sumnji na nepravilnosti i prevare
u slučaju prijavljenih i utrošenih sredstava od strane
korisnika iz Bosne i Hercegovine.
Član 5.
(Rješavanje prigovora korisnika)
Korisnici iz Bosne i Hercegovine mogu uložiti prigovor na
dokumente iz člana 4. stav (2) ove Odluke Direkciji za evropske

Broj 55 - Strana 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

integracije koja će u saradnji sa Sektorom u Ministarstvu
finansija i trezora inicirati uspostavljanje komisije za rješavanje
prigovora. Komisija će se sastojati od službenika obe navedene
institucije i prigovore će rješavati u roku od tri mjeseca.
Član 6.
(Učešće u Grupi revizora)
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
imenuje člana iz Bosne i Hercegovine u Grupu revizora koju
uspostavlja Revizorski organ u okviru svakog programa iz člana
1. ove Odluke. Član Grupe revizora iz Bosne i Hercegovine
odgovoran je za pribavljanje svih potrebnih činjenica vezano za
troškove korisnika iz Bosne i Hercegovine kako bi revizorski
organ programa mogao obavljati svoju funkciju.
Član 7.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 132/16
Vijeća ministara BiH
20. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s člankom 4. stavak (1) točka (e)
Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske
komisije o aranžmanima za provedbu financijske pomoći Unije
Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći
(IPA II) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj
6/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici
održanoj 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVI SUSTAVA KONTROLE ZA PROGRAME
TERITORIJALNE SURADNJE
Članak 1.
(Predmet odluke)
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine; Sektor
za financiranje programa i projekata EU (u daljnjem tekstu:
Sektor) vršit će funkciju Tijela za kontrolu u IPA prekograničnim
i EU programima transnacionalne suradnje u kojima učestvuje
Bosna i Hercegovina a implementiraju se u podijeljenom ili
indirektnom sustavu upravljanja.
Članak 2.
(Funkcija kontrole troškova]
Tijelo za kontrolu zadužuje se za provjeru i odobravanja
izdataka koje je u tijeku implementiranja programa iz članka 1.
ove odluke prijavio i dokumentirao korisnik iz Bosne i
Hercegovine.
Članak 3.
(Aktivnosti kontrole troškova)
Aktivnosti kontrole podrazumijevaju provjeru isporuke
proizvoda i usluga financiranih iz sredstava programa iz članka 1.
ove Odluke, utemeljenost troškova koji su prijavljeni za
aktivnosti ili dijelove aktivnosti sprovedenih na programskoj
teritoriji, kao i usklađenost tih izdataka i vezanih aktivnosti, ili
dijelova tih aktivnosti sa važećim pravilima financijskog
upravljanja i kontrole u Europskoj uniji, pravilima sadržanim u
programskim dokumentima i u slučajevima kad je to relevantno
usklađenosti sa zakonima u Bosni i Hercegovini.
Članak 4.
(Odgovornost)
(1) Poslove kontrole prijavljenih troškova vrše državni
službenici Sektora. Rukovoditelj Sektora imenovaće kon-

Petak, 29. 7. 2016.

trolore za svaki pojedini program koji će vršiti
dokumentacionu i po potrebi kontrolu na licu mjesta
prijavljenih troškova korisnika iz Bosne i Hercegovine.
(2) Po izvršenoj kontroli prijavljenih troškova od strane
službenika rukovoditelj Sektora odgovoran je za izdavanje,
potpis i ovjeru dokumenta kojim se potvrđje da su
prijavljeni troškovi korisnika iz Bosne i Hercegovine
provjereni u skladu sa člankom 3. ove Odluke. Format i
sadržaj dokumenta utvrđen je od strane programa iz članka
1. ove Odluke.
(3) Rukovoditelj Sektora odgovoran je za izradu svih
priručnika i internih radnih procedura u skladu sa pravilima
programa kao i čuvanje dokumentacije o provedenoj
kontroli i ovjeri troškova radi osiguranja odgovarajućeg
revizorskog traga. Rok čuvanja dokumentacije utvrđen je
pravilima programa.
(4) Rukovoditelj Sektora odgovaran je za izvještavanje
Upravljačkog tijela programa iz članka 1. ove Odluke kao i
Direkcije za europske integracije, Sektor za koordinaciju
pomoći EU, o mogućoj sumnji na nepravilnosti i prijevare u
slučaju prijavljenih i utrošenih sredstava od strane korisnika
iz Bosne i Hercegovine.
Članak 5.
(Rješavanje prigovora korisnika)
Korisnici iz Bosne i Hercegovine mogu uložiti progovor na
dokumente iz članka 4. stavak (2) ove Odluke Direkciji za
europske integracije koja će u suradnji sa Sektorom u
Ministarstvu financija i trezora inicirati uspostavljanje
povjerenstva za rješavanje progovora. Povjerenstvo će se sastojati
od službenika obje navedene institucije i progovore će rješavati u
roku od tri mjeseca.
Članak 6.
(Učešće u Grupi revizora)
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
imenuje člana iz Bosne i Hercegovine u Grupu revizora koju
uspostavlja. Revizorsko tijelo u okviru svakoga programa iz
članka 1. ove Odluke. Član Grupe revizora iz Bosne i
Hercegovine odgovoran je za pribavljanje svih potrebnih
činjenica vezano za troškove korisnika iz Bosne i Hercegovine
kako bi revizorsko tijelo programa moglo obavljati svoju
funkciju.
Članak 7.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 132/16
20. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези с чланом 4. став
(1) тачка (е) Оквирног споразума између Босне и
Херцеговине и Европске комисије о аранжманима за
проведбу финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у
оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II)
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број
6/15), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 61.
сједници одржаној 20. јуна 2016. године, донио је

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ОДЛУКУ

О УСПОСТАВИ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ЗА
ПРОГРАМЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
Члан 1.
(Предмет одлуке)
Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине, Сектор за финансирање програма и пројеката
ЕУ (у даљем тексту: Сектор) вршити ће функцију Тијела за
контролу у ИПА прекограничним и ЕУ програмима
транснационалне сарадње у којима учествује Босна и
Херцеговина а имплементирају се у подијељеном или
индиректном систему управљања.
Члан 2.
(Функција контроле трошкова)
Тијело за контролу задужује се за провјеру и
одобравање трошкова које је у току имплементације
програма из члана 1. ове Одлуке пријавио и документовао
корисник из Босне и Херцеговине.
Члан 3.
(Активности контроле трошкова)
Активности контроле подразумијевају провјеру
испоруке производа и услуга финансираних из средстава
програма из члана 1. ове одлуке, основаност трошкова који
су пријављени за активности или дијелове активности
проведених на програмској територији, као и усклађеност
тих трошкова и везаних активности, или дијелова тих
активности са важећим правилима финансијског управљања
и контроле у Европској унији, правилима садржаним у
програмским документима и у случајевима кад је то
релевантно усклађености са законима у Босни и
Херцеговини.
Члан 4.
(Одговорност)
(1) Послове контроле пријављених трошкова врше
државни службеници Сектора. Руководилац Сектора
именоваће контролоре за сваки поједини програм који
ће вршити документациону и по потреби контролу на
лицу мјеста пријављених трошкова корисника из Босне
и Херцеговине.
(2) По извршеној контроли пријављених трошкова од
стране службеника руководилац Сектора одговоран је
за издавање, потпис и овјеру докумената којим се
потврђује да су пријављени трошкови корисника из
Босне и Херцеговине провјерени у складу са чланом 3.
ове Одлуке. Формат и садржај документа утврђен је од
стране програма из члана 1. ове Одлуке.
(3) Руководилац Сектора одговоран је за израду свих
приручника и интерних радних процедура у складу са
правилима програма као и чување документације о
проведеној контроли и овјери трошкова ради
осигурања одговарајућег ревизорског трага. Рок чувања
документације утврђен је правилима програма.
(4) Руководилац Сектора одговоран је за извјештавање
Управљачког тијела програма из члана 1. ове Одлуке
као и Дирекције за европске интеграције, Сектор за
координацију помоћи ЕУ, о могућој сумњи на
неправилности и преваре у случају пријављених и
утрошених средстава од стране корисника из Босне и
Херцеговине.
Члан 5.
(Рјешавање приговора корисника)
Корисници из Босне и Херцеговине могу уложити
приговор на документе из члана 4. став (2) ове Одлуке
Дирекцији за европске интеграције која ће у сарадњи са

Broj 55 - Strana 3

Сектором у Министарству финансија и трезора иницирати
успостављање комисије за рјешавање приговора. Комисија
ће се састојати од службеника обе наведене институције и
приговоре ће рјешавати у року од три мјесеца.
Члан 6.
(Учешће у Групи ревизора)
Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине именује члана из Босне и Херцеговине у Групу
ревизора коју успоставља Ревизорски орган у оквиру сваког
програма из члана 1. ове Одлуке. Члан Групе ревизора из
Босне и Херцеговине одговоран је за прибављање свих
потребних чињеница везано за трошкове корисника из Босне
и Херцеговине како би ревизорски орган програма могао
обављати своју функцију.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 132/16
Предсједавајући
20. јуна 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

831

Na osnovu člana 108. stav (10) Zakona o zrakoplovstvu
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), člana
17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08) i člana 1. tačka e), člana 4. stav (1) tačka c) i člana 6. stav
(2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u
upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim
radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), na prijedlog
Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici, održanoj
20. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE
JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U
KOMISIJAMA ZA ISTRAŽIVANJE ZRAKOPLOVNE
NESREĆE U KREŠEVU, LETJELIŠTU GOLUBIĆ KOD
BIHAĆA I LETJELIŠTU CIJUGE KOD ŽIVINICA
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuje se visina pojedinačne jednokratne
novčane naknade za rad u komisijama za istraživanje
zrakoplovnih nesreća u Kreševu, Golubiću kod Bihaća i Cijuge
kod Živinica.
Član 2.
(Visina novčane naknade)
Utvrđuje se visina pojedinačne jednokratne novčane
naknade u neto iznosima, iz člana 1. ove Odluke, kako slijedi:
a) Komisiji za provođenje istrage zrakoplovne nesreće u
Kreševu, 9.6.2013. godine, imenovanu Rješenjem
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
broj 01-29-8-2356/13 od 8.7.2013. godine (u daljem
tekstu: Rješenje), u sastavu:
1) Omer Kulić, glavni istražilac u iznosu od
1.600,00 KM i
2) Edis Muratović, sekretar Komisije u iznosu od
1.200,00 KM.
b) Komisiji za provođenje istrage zrakoplovne nesreće
na letjelištu Golubić kod Bihaća, 10.8.2013. godine,

Broj 55 - Strana 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

imenovanu Rješenjem broj 01-29-8-2809/13 od
14.8.2013. godine, u sastavu:
1) Milan Marković, glavni istražilac u iznosu od
2.500,00 KM;
2) Aleksandar Bajrić, istražilac u iznosu od
2.000,00 KM i
3) Edis Muratović, sekretar Komisije u iznosu od
2.000,00 KM.
c) Komisiji za provođenje istrage zrakoplovne nesreće
na letjelištu Cijuge kod Živinica, 14.9.2014. godine,
imenovanu Rješenjem broj 01-29-8-2809/14 od
18.9.2014. godine, u sastavu:
1) Omer Kulić, glavni istražilac, u iznosu od
2.500,00 KM;
2) Milan Marković, istražilac, u iznosu od 2.000,00
KM;
3) Edis Muratović, sekretar Komisije u iznosu od
2.000,00 KM.
Član 3.
(Realiziranje Odluke)
(1) Jednokratna novčana naknada osobama, iz člana 2. ove
Odluke, isplaćuje se na teret sredstava Budžeta Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2016.
godinu.
(2) Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 123/16
20. juna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na temelju članka 108. stavak (10) Zakona o zrakoplovstvu
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09),
članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08) i članka 1. točka e), članka 4. stavak (1) točka c) i
članka 6. stavak (2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane
naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim
odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12),
na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61.
sjednici, održanoj 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

Petak, 29. 7. 2016.

Članak 2.
(Visina novčane naknade)
Utvrđuje se visina pojedinačne jednokratne novčane
naknade u neto iznosima, iz članka 1. ove Odluke, kako slijedi:
a) Povjerenstvo za provedbu istrage zrakoplovne nesreće
u Kreševu, 9.6.2013. godine, imenovanu Rješenjem
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
broj 01-29-8-2356/13 od 8.7.2013. godine (u daljnjem
tekstu: Rješenje), u sastavu:
1) Omer Kulić, glavni istražitelj u iznosu od
1.600,00 KM i
2) Edis Muratović, tajnik Povjerenstva u iznosu od
1.200,00 KM.
b) Povjerenstvo za provedbu istrage zrakoplovne nesreće
na letjelištu Golubić kod Bihaća, 10.8.2013. godine,
imenovanu Rješenjem broj 01-29-8-2809/13 od
14.8.2013. godine, u sastavu:
1) Milan Marković, glavni istražitelj u iznosu od
2.500,00 KM;
2) Aleksandar Bajrić, istražitelj u iznosu od
2.000,00 KM i
3) Edis Muratović, tajnik Povjerenstva u iznosu od
2.000,00 KM.
c) Povjerenstvo za provedbu istrage zrakoplovne nesreće
na letjelištu Cijuge kod Živinica, 14.9.2014. godine,
imenovanu Rješenjem broj 01-29-8-2809/14 od
18.9.2014. godine, u sastavu:
1) Omer Kulić, glavni istražitelj, u iznosu od
2.500,00 KM;
2) Milan Marković, istražitelj, u iznosu od
2.000,00 KM;
3) Edis Muratović, tajnik Povjerenstva u iznosu od
2.000,00 KM.
Članak 3.
(Realiziranje Odluke)
(1) Jednokratna novčana naknada osobama, iz članka 2. ove
Odluke, isplaćuje se na teret sredstava Proračuna
Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
za 2016. godinu.
(2) Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 123/16
Predsjedatelj
20. lipnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE
JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U
POVJERENSTVIMA ZA ISTRAŽIVANJE
ZRAKOPLOVNE NESREĆE U KREŠEVU, LETJELIŠTU
GOLUBIĆ KOD BIHAĆA I LETJELIŠTU CIJUGE KOD
ŽIVINICA
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuje se visina pojedinačne jednokratne
novčane naknade za rad u povjerenstvima za istraživanje
zrakoplovnih nesreća u Kreševu, Golubiću kod Bihaća i Cijuge
kod Živinica.

На основу члана 108. став (10) Закона о
ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/09), члана 17. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 1. тачка е),
члана 4. став (1) тачка ц) и члана 6. став (2) Одлуке о
критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у
управним одборима, надзорним и другим одборима и другим
радним тијелима из надлежности институција Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/09 и 10/12),
на приједлог Министарства комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и
Херцеговине, на 61. сједници, одржаној 20. јуна 2016.
године, донио је

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У
КОМИСИЈАМА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
ВАЗДУХОПЛОВНЕ НЕСРЕЋЕ У КРЕШЕВУ,
ЛЕТИЛИШТУ ГОЛУБИЋ КОД БИХАЋА И
ЛЕТИЛИШТУ ЦИЈУГЕ КОД ЖНВИНИЦА
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком утврђује се висина појединачне
једнократне новчане накнаде за рад у комисијама за
истраживање ваздухопловних несрећа у Крешеву, Голубићу
код Бихаћа и Цијуге код Живиница.
Члан 2.
(Висина новчане накнаде)
Утврђује се висина појединачне једнократне новчане
накнаде у нето износима, из члана 1. ове Одлуке, како
слиједи:
а) Комисији за провођење истраге ваздухопловне
несреће у Крешеву, 9.6.2013. године, именовану
Рјешењем министра комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине број 01-29-8-2356/13 од
8.7.2013. године (у даљем тексту: Рјешење), у
саставу:
1) Омер Кулић, главни истражилац у износу од
1.600,00 КМ и
2) Едис Муратовић, секретар Комисије у износу
од 1.200,00 КМ.
б) Комисији за провођење истраге ваздухопловне
несреће на летилишту Голубић код Бихаћа,
10.8.2013. године, именовану Рјешењем број 0129-8-2809/13 од 14.8.2013. године, у саставу:
1) Милан Марковић, главни истражилац у
износу од 2.500,00 КМ;
2) Александар Бајрић, истражилац у износу од
2.000,00 КМ и
3) Едис Муратовић, секретар Комисије у износу
од 2.000,00 КМ.
ц) Комисији за провођење истраге ваздухопловне
несреће на летилишту Цијуге код Живиница,
14.9.2014. године, именовану Рјешењем број 0129-8-2809/14 од 18.9.2014. године, у саставу:
1) Омер Кулић, главни истражилац, у износу од
2.500,00 КМ;
2) Милан Марковић, истражилац, у износу од
2.000,00 КМ;
3) Едис Муратовић, секретар Комисије у износу
од 2.000,00 КМ.
Члан 3.
(Реализовање Одлуке)
(1) Једнократна новчана накнада лицима, из члана 2. ове
Одлуке, исплаћује се на терет средстава Буџета
Министарства комуникација и транспорта Босне и
Херцеговине за 2016. годину.
(2) За реализовање ове Одлуке задужује се Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине и
Министарство комуникација и транспорта Босне и
Херцеговине.

Broj 55 - Strana 5

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 123/16
Предсједавајући
20. јуна 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

832

Na osnovu čl. 17. i 27. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 15. stav 2. Poslovnika o radu
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
broj 22/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61.
sjednici održanoj 20. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU
PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA ODBORA ZA
EKONOMIJU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE
Član 1.
U Odluci o imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora
za ekonomiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj 33/15) u članu 1. stav (1) tač. d) i e) mijenjaju
se i glase:
"d) ISMIR JUSKO, ministar komunikacija i prometa;
e) EDIN DILBEROVIĆ, direktor Direkcije za evropske
integracije."
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 124/16
Vijeća ministara BiH
20. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
Na temelju čl. 17. i 27. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 15. stavak 2. Poslovnika o
radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj 22/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61.
sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU
PREDSJEDATELJA I ČLANOVA ODBORA ZA
EKONOMIJU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE
Članak 1.
U Odluci o imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora
za ekonomiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj 33/15) u članku 1. stavak (1) toč. d) i e)
mijenjaju se i glase:
"d) ISMIR JUSKO, ministar komunikacija i prometa;
e) EDIN DILBEROVIĆ, direktor Direkcije za europske
integracije."

Broj 55 - Strana 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 124/16
Vijeća ministara BiH
20. lipnja 2016. godine
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу чл. 17. и 27. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 15. став 2.
Пословника о раду Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 22/03), Савјет министара
Босне и Херцеговине, на 61. сједници одржаној 20. јуна 2016.
године, донио је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ЕКОНОМИЈУ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о именовању предсједавајућег и чланова
Одбора за економију Савјета министара Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 33/15) у члану
1. став (1) тач. д) и е) мијењају се и гласе:
"д) ИСМИР ЈУСКО, министар комуникација и
транспорта;
е) ЕДИН ДИЛБЕРОВИЋ, директор Дирекције за
европске интеграције."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 124/16
Савјета министара БиХ
20. јуна 2016. године
Др Денис Звиздић, с. р.
Сарајево

833

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Predsjedništva Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 54.
sjednici, održanoj 05. maja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU DODATNOG ZAPOŠLJAVANJA
PREDSJEDNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobrava se Predsjedništvu Bosne i
Hercegovine dodatno zapošljavanje šest izvršilaca za obavljanje
poslova i zadataka u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i to:
dva šefa samostalnih unutrašnjih organizacionih jedinica u
Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedan stručni
savjetnik za informatiku u Službi za opće poslove, jedan viši
stručni saradnik za medije u Službi za odnose s javnošću, jedan
stručni saradnik za poslove prevođenja u Službi za protokol i
ceremonijal i jedan referent specijalist za administrativnotehničke poslove u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i
Hercegovine.

Petak, 29. 7. 2016.

Član 2.
(Osiguranje sredstava)
Iznos potrebnih sredstava za dodatno zapošljavanje šest
izvršilaca navedenih u članu 1. ove odluke (bruto plaće i
naknade) na godišnjem nivou je 191.729 KM. Potrebna sredstva
za dodatno zapošljavanje osigurat će Predsjedništvo Bosne i
Hercegovine izmjenom strukture rashoda odobrenog budžeta.
Član 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine i Predsjedništvo Bosne i
Hercegovine.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 125/16
Predsjedavajući
05. maja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju članka 17. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Predsjedništva Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 54.
sjednici, održanoj 5. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU DODATNOG ZAPOŠLJAVANJA
PREDSJEDNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobrava se Predsjedništvu Bosne i
Hercegovine dodatno zapošljavanje šest izvršitelja za obavljanje
poslova i zadataka u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i to:
dva voditelja samostalnih unutarnjih organizacijskih jedinica u
Tajništvu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedan stručni
savjetnik za informatiku u Službi za opće poslove, jedan viši
stručni suradnik za medije u Službi za odnose s javnošću, jedan
stručni suradnik za poslove prevođenja u Službi za protokol i
ceremonijal i jedan referent specijalist za administrativnotehničke poslove u Tajništvu Predsjedništva Bosne i
Hercegovine.
Članak 2.
(Osiguranje sredstava)
Iznos potrebnih sredstava za dodatno zapošljavanje šest
izvršitelja navedenih u članku 1. ove odluke (bruto plaće i
naknade) na godišnjoj razini je 191.729 KM. Potrebna sredstva
za dodatno zapošljavanje osigurat će Predsjedništvo Bosne i
Hercegovine izmjenom strukture rashoda odobrenog proračuna.
Članak 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija
i trezora Bosne i Hercegovine i Predsjedništvo Bosne i
Hercegovine.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 125/16
Predsjedatelj
5. svibnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу члана 17. став (2) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15) и члана 17. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог
Предсједништва Босне и Херцеговине, Савјет министара
Босне и Херцеговине на 54. сједници, одржаној 05. маја
2016. године, донио је

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ ДОДАТНОГ ЗАПОШЉАВАЊА
ПРЕДСЈЕДНИШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом одлуком одобрава се Предсједништву Босне и
Херцеговине додатно запошљавање шест извршилаца за
обављање послова и задатака у Предсједништву Босне и
Херцеговине, и то: два шефа самосталних унутрашњих
организационих јединица у Секретаријату Предсједницггва
Босне и Херцеговине, један стручни савјетник за
информатику у Служби за опште послове, један виши
стручни сарадник за медије у Служби за односе с јавношћу,
један стручни сарадник за послове превођења у Служби за
протокол и церемонијал и један референт специјалист за
административно-техничке послове у Секретаријату
Предсједништва Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Осигурање средстава)
Износ потребних средстава за додатно запошљавање
шест извршилаца наведених у члану 1. ове одлуке (бруто
плате и накнаде) на годишњем нивоу је 191.729 КМ.
Потребна средства за додатно запошљавање осигураће
Предсједништво Босне и Херцеговине измјеном структуре
расхода одобреног буџета.
Члан 3.
(Реализација Одлуке)
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Предсједништво
Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 125/16
Предсједавајући
05. маја 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

834

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i tačke 5.1.1 Akcionog plana za
prevazilaženje posljedica pristupanja Republike Hrvatske
Evropskoj uniji, usvojen na 3. sjednici Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, održane 07.03.2012. godine, Vijeće ministara

Broj 55 - Strana 7

Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici, održanoj 14. juna
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ZAJEDNIČKOG
TIMA ZA PREGOVORE SA REPUBLIKOM
HRVATSKOM O PRIMJENI KONVENCIJE
UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA I
RAZGRANIČENJA NA MORU
Član 1.
U Odluci o imenovanju Zajedničkog tima za pregovore sa
Republikom Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih
naroda o pravu mora i razgraničenja na moru prema odredbama
Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora ("Službeni glasnik
BiH", broj 31/14) u članu 2. tač. c), e) i f) mijenjaju se i glase:
"c) Dinka Maslo, Ministarstvo komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine,
e) Amer Kapetanović, Ministarstvo vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine,
f)
Predrag Đokić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine."
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 126/16
Vijeća ministara BiH
14. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i točke 5.1.1 Akcijskog plana za
prevazilaženje posljedica pristupanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji, usvojen na 3. sjednici Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, održane 07.03.2012. godine, Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici, održanoj 14. lipnja
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ZAJEDNIČKOG
TIMA ZA PREGOVORE SA REPUBLIKOM
HRVATSKOM O PRIMJENI KONVENCIJE
UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA I
RAZGRANIČENJA NA MORU
Članak 1.
U Odluci o imenovanju Zajedničkog tima za pregovore sa
Republikom Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih
naroda o pravu mora i razgraničenja na moru prema odredbama
Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora ("Službeni glasnik
BiH", broj 31/14) u članku 2. toč. c), e) i f) mijenjaju se i glase:
"
c) Dinka Maslo, Ministarstvo komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine,
e) Amer Kapetanović, Ministarstvo vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine,
f)
Predrag Đokić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 126/16
Vijeća ministara BiH
14. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Sarajevo

Broj 55 - Strana 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и тачке 5.1.1 Акционог
плана за превазилажење посљедица приступања Републике
Хрватске Европској унији, усвојен на 3. сједници Савјета
министара Босне и Херцеговине, одржане 07.03.2012.
године, Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог
Министарства комуникација и транспорта Босне и
Херцеговине, на 60. сједници, одржаној 14. јуна 2016.
године, донио је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ТИМА ЗА ПРЕГОВОРЕ СА
РЕПУБЛИКОМ ХРВАТСКОМ О ПРИМЈЕНИ
КОНВЕНЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ПРАВУ
МОРА И РАЗГРАНИЧЕЊА НА МОРУ
Члан 1.
У Одлуци о именовању Заједничког тима за преговоре
са Републиком Хрватском о примјени Конвенције
Уједињених нација о праву мора и разграничења на мору
према одредбама Конвенције Уједињених нација о праву
мора ("Службени гласник БиХ", број 31/14) у члану 2. тач.
ц), е) и ф) мијењају се и гласе.
"ц) Динка Масло, Министарство комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине,
е) Амер Капетановић, Министарство спољних
послова Босне и Херцеговине,
ф) Предраг Ђокић, Министарство спољних послова
Босне и Херцеговине."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 126/16
Савјета министара БиХ
14. јуна 2016. године
Др Денис Звиздић, с. р.
Сарајево

Petak, 29. 7. 2016.

"Senka Sojkić, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine, članica";
U članu 2. stav (2) tačka k) se mijenja i glasi:
"Minka Smajević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine, članica";
U članu 2. stav (2) tačka n) se mijenja i glasi:
"Vlatko Dugandžić, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine, član";
U članu 2. stav (2) tačka p) se mijenja i glasi:
"Dragana Gligorić, Centar za uklanjanje mina Bosne i
Hercegovine, članica";
U članu 2. stav (2) tačka z) se mijenja i glasi:
"Zoran Duspara, Oružane snage Bosne i Hercegovine brigadir, član":
U članu 2. stav (2) dodaje se tačka dd) i glasi:
"Milan Mrković, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine, član";
U članu 2. stav (2) dodaje se tačka ee) i glasi:
"Muamera Ganić, Direkcija za koordinaciju policijskih
tijela Bosne i Hercegovine, članica".
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
VM broj 129/16
Predsjedavajući
03. juna 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa
Akcijskim planom za provedbu UNSCR 1325 u Bosni i
Hercegovini 2014.-2017. godine ("Službeni glasnik BiH", broj
89/14), na prijedlog Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i
Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 58.
sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

835

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
Akcionim planom za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i
Hercegovini 2014.-2017. godine ("Službeni glasnik BiH", broj
89/14), na prijedlog Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i
Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 58.
sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU
ČLANOVA/ICA KOORDINACIONOG ODBORA ZA
NADZOR NAD PROVOĐENJEM AKTIVNOSTI IZ
AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU UNSCR
1325 U BOSNI I HERCEGOVINI 2014. - 2017. GODINE
Član 1.
U Odluci o imenovanju članova/ica Koordinacionog odbora
za nadzor nad provođenjem aktivnosti iz Akcionog plana za
implementaciju UNSCR-a 1325 u Bosni i Hercegovini 2014.2017. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/15) u članu 2. stav
(2) tačka f) se mijenja i glasi:
"Asim Fazlić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,
član";
U članu 2. stav (2) tačka j) se mijenja i glasi:

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU
ČLANOVA/ICA KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA
NADZOR NAD PROVEDBOM AKTIVNOSTI IZ
AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU UNSCR 1325 U
BOSNI I HERCEGOVINI 2014. - 2017. GODINE
Članak 1.
U Odluci o imenovanju članova/ica Koordinacijskog
odbora za nadzor nad provedbom aktivnosti iz Akcijskog plana
za provedbu UNSCR-a 1325 u Bosni i Hercegovini 2014.-2017.
godine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/15) u članku 2. stavak
(2) točka f) se mijenja i glasi:
"Asim Fazlić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,
član";
U članku 2. stavak (2) točka j) se mijenja i glasi:
"Senka Sojkić, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine, članica";
U članku 2. stavak (2) točka k) se mijenja i glasi:
"Minka Smajević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine, članica";
U članku 2. stavak (2) točka n) se mijenja i glasi:
"Vlatko Dugandžić, Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine, član";
U članku 2. stavak (2) točka p) se mijenja i glasi:
"Dragana Gligorić, Centar za uklanjanje mina Bosne i
Hercegovine, članica";
U članku 2. stavak (2) točka z) se mijenja i glasi:

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

"Zoran Duspara, Oružane snage Bosne i Hercegovine brigadir, član":
U članku 2. stavak (2) dodaje se točka dd) i glasi:
"Milan Mrković, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine, član";
U članku 2. stavak (2) dodaje se točka ee) i glasi:
"Muamera Ganić, Direkcija za koordinaciju policijskih
tijela Bosne i Hercegovine, članica".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 129/16
Vijeća ministara BiH
03. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету
министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са
Акционим планом за имплементацију УНСЦР 1325 у Босни
и Херцеговини 2014-2017. године ("Службени гласник БиХ",
број 89/14), на приједлог Агенције за равноправност полова
Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и
Херцеговине на 58. сједници, одржаној 03.06.2016. године,
донио је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА/ИЦА КООРДИНАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ
АКТИВНОСТИ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ УНСЦР 1325 У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ 2014 - 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова/ица Координационог
одбора за надзор над провођењем активности из Акционог
плана за имплементацију УНСЦР-а 1325 у Босни и
Херцеговини 2014-2017. године ("Службени гласник БиХ",
број 20/15) у члану 2. став (2) тачка ф) се мијења и гласи:
"Асим Фазлић, Министарство правде Босне и
Херцеговине, члан";
У члану 2. став (2) тачка ј) се мијења и гласи:
"Сенка Сојкић, Државна агенција за истраге и заштиту
Босне и Херцеговине, чланица";
У члану 2. став (2) тачка к) се мијења и гласи:
"Минка Смајевић, Министарство за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине, чланица";
У члану 2. став (2) тачка н) се мијења и гласи:
"Влатко Дуганџић, Министарство финансија и трезора
Босне и Херцеговине, члан";
У члану 2. став (2) тачка п) се мијења и гласи:
"Драгана Глигорић, Центар за уклањање мина Босне и
Херцеговине, чланица";
У члану 2. став (2) тачка з) се мијења и гласи:
"Зоран Дуспара, Оружане снаге Босне и Херцеговине бригадир, члан":
У члану 2. став (2) додаје се тачка дд) и гласи:
"Милан Мрковић, Уред за законодавство Савјета
министара Босне и Херцеговине, члан";
У члану 2. став (2) додаје се тачка ее) и гласи:
"Муамера Ганић, Дирекција за координацију
полицијских тијела Босне и Херцеговине, чланица".

Broj 55 - Strana 9

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 129/16
03. јуна 2016. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

836

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) Zakona o carinskoj
tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), i člana 17. Zakona o
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 62.
sjednici održanoj 29. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O PONAVLJANJU KOLIČINA TARIFNIH KVOTA U
2016. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UVOZ SIROVOG
ŠEĆERA OD ŠEĆERNE TRSKE ZA RAFINIRANJE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom ponavljaju se količine tarifnih kvota u
2016. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera' od šećerne
trske za rafiniranje, koje su utvrđene u Zakonu o carinskoj tarifi
("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), odnosno u Carinskoj tarifi
BiH koja je sastavni dio Odluke o utvrđivanju Carinske tarife za
2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 102/15).
Član 2.
(Iznos količine tarifne kvote)
(1) Količine tarifnih kvota utvrđene u Carinskoj tarifi BiH iz
člana 1. ove Odluke ponavljaju se za iznos kako slijedi:
Rb

1.

Tarifna
oznaka

Naziv

Količina Stopa
kvote
carine

šećer od šećerne trske
1701 1310 u čvrstom stanju,
00
sirovi šećer bez
50 000
1701 1410 dodatih aroma i
tona
00
materijala za bojenje,
za rafiniranje

0

Ostali uslovi
Uvezeni šećer će biti
korišten za preradu na
kapacitetima instaliranim
u Bosni i Hercegovini.
Roba koja se stavlja u
slobodan promet uz
korištenje uvoznih kvota
podliježe carinskom
nadzoru krajnje upotrebe.

(2)

Korištenje tarifnih kvota iz stava (1) ovog člana može se
vršiti do 31.12.2016. godine.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 134/16
Predsjedavajući
29. juna 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Temeljem članka 10. stavak (1) točka b) Zakona o carinskoj
tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i članka 17. Zakona o
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 62.
sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je

Broj 55 - Strana 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O PONAVLJANJU KOLIČINA TARIFNIH KVOTA U
2016. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UVOZ SIROVOG
ŠEĆERA OD ŠEĆERNE TRSKE ZA RAFINIRANJE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom ponavljaju se količine tarifnih kvota u
2016. godini koje se odnose na 'tivoz sirovog šećera od šećerne
trske za rafiniranje, koje su utvrđene u Zakonu o carinskoj tarifi
("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), odnosno u Carinskoj tarifi
BiH koja je sastavni dio Odlute o utvrđivanju Carinske tarife za
2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 102/15).
Članak 2.
(Iznos količine tarifne kvote)
(1) Količine tarifnih kvota utvrđene u Carinskoj tarifi BiH iz
članka 1. ove Odluke ponavljaju se za iznos kako slijedi:
Rb

1.

Tarifna
oznaka

Naziv

Količina Stopa
kvote
carine

šećer od šećerne trske
1701 1310 u krutom stanju,
00
sirovi šećer bez
50 000
1701 1410 dodatih aroma i
tona
00
materijala za bojenje,
za rafiniranje

0

Ostali uvjeti
Uvezeni šećer će biti
korišten za preradu na
kapacitetima instaliranim
u Bosni i Hercegovini.
Roba koja se stavlja u
slobodan promet uz
korištenje uvoznih kvota
podliježe carinskom
nadzoru krajnje uporabe.

(2)

Korištenje tarifnih kvota iz stavka (1) ovog članka može se
vršiti do 31.12.2016. godine.
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 134/16
Predsjedatelj
29. lipnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу члана 10. став (1) тачка б) Закона о царинској
тарифи ("Службени гласник БиХ", број 58/12) и члана 17.
Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Министарства спољне
трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Савјет
министара Босне и Херцеговине, на 62. сједници одржаној
29. јуна 2016. године, донио је

ОДЛУКУ

О ПОНАВЉАЊУ КОЛИЧИНА ТАРИФНИХ КВОТА У
2016. ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УВОЗ СИРОВОГ
ШЕЋЕРА ОД ШЕЋЕРНЕ ТРСКЕ ЗА РАФИНИСАЊЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком понављају се количине тарифних квота
у 2016. години које се односе на увоз сировог шећера од
шећерне трске за рафинисање, које су утврђене у Закону о
царинској тарифи ("Службени гласник БиХ", број 58/12),
односно у Царинској тарифи БиХ која је саставни дио
Одлуке о утврђивању Царинске тарифе за 2016. годину
("Службени гласник БиХ", број 102/15).
Члан 2.
(Износ количине тарифне квоте)
(1) Количине тарифних квота утврђене у Царинској
тарифи БиХ из члана 1. ове Одлуке понављају се за
износ како слиједи:

Тарифна
ознака

Рб

1701 13
10 00
1701 14
10 00

1.

Назив

Petak, 29. 7. 2016.
Количина Стопа
квоте
царине

Шећер од шећерне
трске у чврстом
стању, сирови
50 000
шећер без додатих
тона
арома и твари за
бојење, за
рафинисање

0

Остали услови
Увезени шећер ће биги
коришген за прераду на
капацитетима
инсталисаним у Босни
и Херцеговини.
Роба која се ставља у
слободан промет уз
кориштење увозних
квота подлијеже
царинском надзору
крајње употребе.

(2)

Кориштење тарифних квота из става (1) овог члана
може се вршити до 31.12.2016. године.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 134/16
Предсједавајући
29. јуна 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

837

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 10. stav (5) Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj
kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2016. godinu
("Službeni glasnik BiH", broj 18/16), na prijedlog Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 7. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA U
OKVIRU "PODRŠKE TEHNIČKOJ KULTURI I
INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI"
ZA 2016. GODINU
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva tekućeg granta u
okviru "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i
Hercegovini" za 2016. godinu sljedećim subjektima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

10.000,00
KM
Dr. Zehrudin Osmanović, Lukavac
6.000,00 KM
Udruženje inovatora Gradiška, Gradiška
3.000,00 KM
Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih u BiH, Sarajevo 1.000,00 KM
Ivan Miličević, Posušje
1.000,00 KM
Asocijacija inovatora BiH, Sarajevo

Udruženje nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i
stručnih škola u FBiH
Vukašin Daljević, Prijedor
Stručno i naučno udruženje centar za obrazovnu tehnologiju
RS, Bijeljina
Prim. dr. sc. Adnan Dizdar- opći hirurg dr. traumatolog,
Sarajevo
Fikret Alić, Tuzla
Avdo Halilović, Sarajevo
Ratko Vasić, Gradiška
Fonadacija inovacioni centar, Banja Luka
Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, Sarajevo
Udruga Pozdrav svijete, Mostar
Abdulah Smajlović, Srebrenik
Mirela Gačić, Gradiška

2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Udruga izumitelja Hercegovački patenti, Broćanac
Javna ustanova poljoprivredni institut RS, Banja Luka
Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
Hajrudin Ferizović, Bihać
Asim Bučuk, Sarajevo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Asocijacija inovatorki Nova u BiH, Banja Luka
Univerzitet u Sarajevu Mašinski fakutet Sarajevo

1.000,00 KM
3.000,00 KM
9.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
9.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM

26.

Udruženje za pomoć u zaštiti i valorizaciji tradicionalnih
proizvoda i teritorije Okusi Hercegovinu, Mostar

1.000,00 KM

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Pale
Centar za tehničku kulturu Mostar
Savez inovatora RS, Banja Luka
Dejan Miholjčić, Sarajevo
Udruženje za promociju preduzetništva Start, Banja Luka
Udruženje pedagoga tehničke kulture FBiH, Sarajevo
Udruga Školarac Mostar

8.000,00 KM
1.000,00 KM
6.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM

(2)

Ukupna raspoloživa sredstva za tekući grant sufinansiranje
projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu
u Bosni i Hercegovini" za 2016. godinu iznose 117.000,00
KM i nalaze se u budžetu Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na poziciji "Tekući
grantovi".
(3) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od
117.000,00 KM.
Član 2.
(Izvještaj o utrošku sredstava)
(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava iz
člana 1. stav (1) ove odluke, dužni su Ministarstvu civilnih
poslova Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava prema Obrascu
za narativni izvještaj, Obrascu za finansijski izvještaj i
Obrascu za statistički izvještaj koji su sastavni dio Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava u okviru "Podrške tehničkoj
kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2016.
godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 18/16).
(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana,
dužan je završni narativni, finansijski izvještaj i statistički
izvještaj dostaviti najkasnije u roku 30 dana od dana
završetka projekta.
(3) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i
troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identificirati.
(4) Korisnik je dužan da računovodstvene knjige i drugu
finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini
dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog
lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili
bilo kog drugog zakonom ovlaštenog organa.
(5) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 10% unutar
bilo koje pojedinačno odobrene budžetske linije, što
posebno navodi u izvještaju sa odobrenjem.
Član 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.

Broj 55 - Strana 11

Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 137/16
Predsjedavajući
7. jula 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 10. stavak (5) Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava u okviru potpore tehničkoj kulturi
i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2016. godinu ("Službeni
glasnik BiH", broj 18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 7. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA U
OKVIRU "POTPORE TEHNIČKOJ KULTURI I
INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI"
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva tekućeg granta u
okviru "Potpore tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i
Hercegovini" za 2016. godinu sljedećim subjektima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Asocijacija inovatora BiH, Sarajevo
10.000,00 KM
Dr. Zehrudin Osmanović, Lukavac
6.000,00 KM
Udruženje inovatora Gradiška, Gradiška
3.000,00 KM
Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih u BiH, Sarajevo 1.000,00 KM
Ivan Miličević, Posušje
1.000,00 KM
Udruženje nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i
stručnih škola u FBiH
Vukašin Daljević, Prijedor
Stručno i naučno udruženje centar za obrazovnu tehnologiju
RS, Bijeljina
Prim. dr. sc. Adnan Dizdar- opći hirurg dr. traumatolog,
Sarajevo
Fikret Alić, Tuzla
Avdo Halilović, Sarajevo
Ratko Vasić, Gradiška
Fondacija inovacioni centar, Banja Luka
Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, Sarajevo
Udruga Pozdrav svijete, Mostar
Abdulah Smajlović, Srebrenik
Mirela Gačić, Gradiška
Udruga izumitelja Hercegovački patenti, Broćanac
Javna ustanova poljoprivredni institut RS, Banja Luka
Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
Hajrudin Ferizović, Bihać
Asim Bučuk, Sarajevo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Asocijacija inovatorki Nova u BiH, Banja Luka
Univerzitet u Sarajevu Mašinski fakutet Sarajevo

2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
4.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
3.000,00 KM
9.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
9.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM

Broj 55 - Strana 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

26.

Udruženje za pomoć u zaštiti i valorizaciji tradicionalnih
proizvoda i teritorije Okusi Hercegovinu, Mostar

1.000,00 KM

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Pale
Centar za tehničku kulturu Mostar
Savez inovatora RS, Banja Luka
Dejan Miholjčić, Sarajevo
Udruženje za promociju preduzetništva Start, Banja Luka
Udruženje pedagoga tehničke kulture FBiH, Sarajevo
Udruga Školarac Mostar

8.000,00 KM
1.000,00 KM
6.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM

(2)

Ukupna raspoloživa sredstva za tekući grant sufinanciranje
projekata u području "Potpore tehničkoj kulturi i
inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2016. godinu iznose
117.000,00 KM i nalaze se u proračunu Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na
poziciji "Tekući grantovi".
(3) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od
117.000,00 KM.
Članak 2.
(Izvješće o utrošku sredstava)
(1) Sukladno članku 10. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava iz
članka 1. stavak (1) ove odluke, dužni su Ministarstvu
civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava prema Obrascu
za narativno izvješće, Obrascu za financijsko izvješće i
Obrascu za statističko izvješće koji su sastavni dio Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava u okviru "Potpore tehničkoj
kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2016.
godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 18/16).
(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovog članka, dužan
je završno narativno, financijsko izvješće i statističko
izvješće dostaviti najkasnije u roku 30 dana od dana
završetka projekta.
(3) Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i
troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identificirati.
(4) Korisnik je dužan da računovodstvene knjige i drugu
financijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini
dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge
osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili
bilo kog drugog zakonom ovlaštenog tijela.
(5) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 10% unutar
bilo koje pojedinačno odobrene proračunske linije, što
posebice navodi u izvješću sa odobrenjem.
Članak 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 137/16
Predsjedatelj
7. srpnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

Petak, 29. 7. 2016.

На основу члана 10. став (1) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), члана 17. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 10. став (5)
Одлуке о критеријумима за додјелу средстава у оквиру
подршке техничкој култури и иноваторству у Босни и
Херцеговини" за 2016. годину ("Службени гласник БиХ",
број 18/16), на приједлог Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и
Херцеговине, на 63. сједници, одржаној 7. јула 2016. године,
донио је

ОДЛУКУ

О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕГ ГРАНТА У
ОКВИРУ "ПОДРШКЕ ТЕХНИЧКОЈ КУЛТУРИ И
ИНОВАТОРСТВУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ"
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом одлуком додјељују се средства текућег гранта у
оквиру "Подршке техничкој култури и иноваторству у
Босни и Херцеговини" за 2016. годину сљедећим
субјектима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево
Др Зехрудин Османовић, Лукавац
Удружење иноватора Градишка, Градишка
Удружење за научно технички одгој младих у БиХ,
Сарајево
Иван Миличевић, Посушје
Удружење наставника и сарадника средњих техничких
и стручних школа у ФБиХ
Вукашин Даљевић, Приједор
Стручно и научно удружење центар за образовну
технологију РС, Бијељина
Прим. др сц. Аднан Диздар - општи хирург др
трауматолог, Сарајево
Фикрет Алић, Тузла
Авдо Халиловић, Сарајево
Ратко Васић, Градишка
Фондација иновациони центар, Бања Лука
Удружење техничке културе Нови Град Сарајево,
Сарајево
Удруга Поздрав свијете, Мостар
Абдулах Смајловић, Сребреник
Мирела Гачић, Градишка
Удруга изумитеља Херцеговачки патенти, Броћанац
Јавна установа пољопривредни институт РС, Бања Лука
Факултет стројарства и рачунарства Свеучилишта у
Мостару
Хајрудин Феризовић, Бихаћ
Асим Бучук, Сарајево
Грађевински факултет Свеучилишта у Мостару
Асоцијација иноваторки Нова у БиХ, Бања Лука
Универзитет у Сарајеву Машински факутет Сарајево

Удружење за помоћ у заштити и валоризацији
26. традиционалних производа и територије Окуси
Херцеговину, Мостар

10.000,00 КМ
6.000,00 КМ
3.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
6.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
1.000,00 КМ
4.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
4.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
3.000,00 КМ
9.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
9.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
1.000,00 КМ

Petak, 29. 7. 2016.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски
факултет, Пале
Центар за техничку културу Мостар
Савез иноватора РС, Бања Лука
Дејан Михољчић, Сарајево
Удружење за промоцију предузетништва Старт, Бања
Лука
Удружење педагога техничке културе ФБиХ, Сарајево
Удруга Школарац Мостар

8.000,00 КМ
1.000,00 КМ
6.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ

Укупна расположива средства за текући грант
суфинансирање пројеката у области "Подршке
техничкој култури и иноваторству у Босни и
Херцеговини" за 2016. годину износе 117.000,00 КМ и
налазе се у буџету Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине за 2016. годину на позицији
"Текући грантови".
Овом одлуком додјељују се средства у износу од
117.000,00 КМ.
Члан 2.
(Извјештај о утрошку средстава)
У складу са чланом 10. став (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних
обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину,
корисници средстава из члана 1. став (1) ове одлуке,
дужни су Министарству цивилних послова Босне и
Херцеговине да доставе извјештај о намјенском
утрошку додијељених средстава према Обрасцу за
наративни извјештај, Обрасцу за финансијски извјештај
и Обрасцу за статистички извјештај који су саставни
дио Одлуке о критеријумима за додјелу средстава у
оквиру "Подршке техничкој култури и иноваторству у
Босни и Херцеговини" за 2016. годину ("Службени
гласник БиХ", број 18/16).
Корисник средстава, у складу са ставом (1) овог члана,
дужан је завршни наративни, финансијски извјештај и
статистички извјештај да достави најкасније у року 30
дана од дана завршетка пројекта.
Корисник средстава је дужан да води одвојену и
прецизну финансијску документацију, тако да се сва
плаћања и трошкови начињени према одобреном
пројекту лако могу идентификовати.
Корисник је дужан да рачуноводствене књиге и другу
финансијску документацију, у случају потребе, учини
доступном за разматрање и контролу од стране
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине
или било ког другог лица које овласти Савјет
министара Босне и Херцеговине или било ког другог
законом овлашћеног органа.

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Red. br.

J.U. MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS
Matica hrvatska Ogranak Grude
Kulturno umjetničko društvo Zvizdan, Posušje

4

Udruženje građana "Umjetnost epohe Ars Aevi" Sarajevo

5

10

Institut za jezik Sarajevo
Društvo za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog nasljeđa
Zapadna Hercegovina EKO-ZH Široki Brijeg
Fondacija za muzičke umjetnosti, Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo
Javna ustanova Narodno pozorište Republike Srpske, Banja
Luka
Javna ustanova Muzej Republike Srpske, Banja Luka

11

Centar za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina

6
7
8
9

(5)

Корисник може извршити реалокацију у износу до 10%
унутар било које појединачно одобрене буџетске
линије, што посебно наводи у извјештају са одобрењем.
Члан 3.
(Реализација Одлуке)
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарство
цивилних послова Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 137/16
Предсједавајући
7. јула 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

838

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 11. stav (5) Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru
međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu ("Službeni
glasnik BiH", broj 18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 7. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE U OKVIRU
MEĐUNARODNE KULTURNE SARADNJE
ZA 2016. GODINU
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva za projekte u okviru
međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu sljedećim
subjektima:

Naziv i sjedište institucije

1
2
3

Broj 55 - Strana 13

Naziv projekta
Generalna skupština Evropske teatarske konvencije
53. Šimićevi susreti 2016. godine
Festival klapske pisme Posušje 2016
Priprema cjelokupne postavke Kolekcije Ars Aevi u MAXXI muzeju u Rimu s
ciljem internacionalne promocije Projekta Ars Aevi i kandidature za Nobelovu
nagradu za mir
Književno - jezička tradicija BiH u međunarodnoj kulturnoj saradnji

Prijedlog iznosa u
KM
20.000,00 KM
20.000,00 KM
16.000,00 KM
15.000,00 KM
13.000,00 KM

VII Međunarodna kolonija 2016

12.000,00 KM

22.Sarajevske večeri muzike SVEM 2016.
Međunarodna kulturna saradnja u 2016. godini

12.000,00 KM
12.000,00 KM

Gostovanje u Francuskoj ("Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima")

10.000,00 KM

Tradicija kao inspiracija za inovaciju
Međunarodna promocija i afirmacija kulturnog stvaralaštva BiH putem klasične i
zborske glazbe

10.000,00 KM
10.000,00 KM

Broj 55 - Strana 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH
Članovi Akademije naukа i umjetnosti BiH - likovni umjetnici i arhitekti monografija, englesko izdanje
Međunarodni festival kulturno - umjetničkih društava "Kudfest 2016"
Međunarodni festival klapa Trebižat-2016

Petak, 29. 7. 2016.

12

Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo

13
14

UG Indikator, Banja Luka
HKUD Seljačka sloga Trebižat Čapljina
Centar za kulturu i razvoj predstavljačke umjetnosti, muzike i
literature kao i razvoj demokratije kroz kulturne djelatnosti Junakinje i junaci
(skraćeni naziv - EAST WEST CENTAR)
Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti "BALETI", Sarajevo BALET FEST SARAJEVO 2016
SUHOZIDNA KULTURNA BAŠTINA Treći međunarodni susret-suhozidna
Hrvatsko društvo čuvari baštine, Široki Brijeg
radionica volontera
Udruženje za edukaciju i promociju kulture i umjetnosti
Koncert SA... Edin Karamazov i prijatelji
"Muzika", Sarajevo
JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS, Banja
Izdavaštvo na Brajevom pismu na Balkanu, stanje i perspektive
Luka
Udruženje građana Sloboda, Banja Luka
Živjeti slobodno
Međunarodno predstavljanje rada i projekata Udruženja reditelja i rediteljica na 8
Udruženje rediteljica i reditelja BiH, Sarajevo
filmskih i teatarskih festivala u Evropi
KOREODRAMA - MARIJA VON BOSNIEN po drami IMPERIJA REGESTA
Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Produžnica Vitez
1372. autori Ronald Funk i Claus Bise i mjuziklu istog naziva koje je Anto
Zirdum adaptirao u koreodramu MARIJA VON BOSNIEN
Šesti Međunarodni festival i institut kamerne muzike/ Sarajevo Chamber Music
Muzička akademija Sarajevo - Univerzitet u Sarajevu
Festival & Institute 2016
Savez guslara Republike Srpske, Gacko
6. Međunarodni festival mladih guslara
Udruženje građana Jahorinafest, Pale
Teslin Narod u BiH
Arhiv Republike Srpske, Banja Luka
Izložba arhivskih dokumenata "Svetislav Tisa Milosavljević: ban i ministar"
UG "Banjalučko Studentsko Pozorište"
Međunarodni festival studentskog pozorišta "KESTENBURG REMINDER"
Medžlis Islamske Zajednice Bugojno
V Internacionalni festival duhovne muzike Bugojno 2016.
Udruženje HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus Međunarodni omladinski radni kamp
Kulturno umjetničko društvo Šamac
XIII Međunarodna revija folklora "Šamačko proljeće" Šamac
Kulturno umjetničko društvo mladih Bosiljak Derventa
XX INTER FOLK FEST "BOSILJKOVANJE" - CIOFF Derventa 2016
Udruženje građana Kulturno umjetničko društvo Puračić,
Tradicionalna kultura otvara granice
Puračić
UG "Tvornica Magije - Magic Factory", Tuzla
Tuzla Film Festival - projekat "Future Generation Short Films"
Promocija muzeja i kulturne baštine Bosne i Hercegovine na Generalnoj
Udruzenje ICOM-Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine konferenciji ICOM-a u Milanu-implementacija novih muzeoloških standarda u
lokalnoj sredini
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Banja Luka
Reginalna saradnja udruženja nacionalnih manjina
H.O.O. Omladinski centar Trebinje
Međunarodni vikend kulture i umjetnosti Trebinje 2016
17. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu "Lut fest
Udruženje Forum Teatar, Istočno Sarajevo
2016. Istočno Sarajevo, Bukvar lutkarstva"
Sarajevo centar za savremenu umjetnost SCCA/pro.ba
ZVONO-Dvogodišnja nagrada za mlade likovne umjetnike u BiH
Društvo Lajpcig Travnik
Gradimo mostove kulture
JU Centаr za kulturu Goražde
Internacionalni festival dječije pjesme "Šta se pjesmom sanja" Goražde 2016.
Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske
umjetnosti u BiH - USOFFTU u BiH / Sekcija CIOFF® za Zajednička briga za zajedničke elemente Međunarodni okrugli stol
BiH
Udruženje "SFW STUDIO FESHION", Sarajevo
Evropski festival dizajna
JU Centar za kulturu Zavidovići
Međunarodna smotra folklora
Kultura bez granica: regionalna razmjena kulturnih proizvoda i programa za
Javna ustanova Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik
osobe sa invaliditetom
Savez slijepih RS, Banja Luka
11. muzički festival slijepih
Ansambl narodnih igara i pjesama "Veselin Masleša" Banja Učešće na "International folklore Festival Westorlo" C.I.O.F.F.-ovom festivalu u
Luka
Belgiji
Kulturno umjetničko društvo "Rudine" Župa Vidoši - Livno 7. Međunarodna ocjenjivačka smotra folklora MOSF "GOSPOJINA 2016"
Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu - Seljo
INO GOSTOVANJE
Kulturno umjetničko društvo Slavija, Istočno Sarajevo
21. Evropska smotra srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu
Predstavljanje tradicionalnog i savremenog muzičkog stvaralaštva BiH na
Gradski tamburaški orkestar Banja Luka
Internacionalnom festivalu Patras 2016
Udruženje književnika srpske, Banja Luka
Prvi međunarodni književni susreti Banja Luka 2016.
SPD Srbadija Bijeljina
Zlatna Srbadija
17. festival božićnih pjesama, narodnih igara i običaja "KAO NEKAD PRED
Udruženje "Facultas za prosperitet mladih" Sarajevo
BOŽIĆ 2016"
10. Međunarodni filmski festival "Prvi kadar" - decenija filma, Najbolji filmovi iz
Udruženje Produkcija Prvi kadar, Istočno Sarajevo
cijelog svijeta, Filmska škola Prvog kadra, Radionica art dokumentarca,
Dokmasterklas, Kids fest
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja
Umjetnost u izgradnji mira
Luka
Kulturno - umjetničko društvo Izvor 08 Kiseljak
VI Međunarodna smotra folklora "Kiseljak 2016", očuvajmo tradiciju
KUD Osman Alibašić Briješnica Mala, Brijesnica Mala
VI Međunarodna smotra folklora i sevdaha Brijesnica Mala
Udruženje Kulturno umjetničko društvo Naša Mladost, Ključ Odlazak na međunarodnu "V Smotru folklora u Beču, Austrija"
Ogledalo epskog stvaralaštva očuvanje kulturne baštine "Mojkovačka bitka",
Guslarsko društvo Filip Višnjić Istočno Sarajevo
Gostovanje u Srbiji i Crnoj Gori
Srpsko pjevačko društvo Sloga u Sarajevu
Dani Sloge

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

10.000,00 KM
9.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
7.000,00 KM
7.000,00 KM
7.000,00 KM
6.000,00 KM
6.000,00 KM
6.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
4.500,00 KM
4.500,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
3.500,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM

Petak, 29. 7. 2016.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Književno-kulturna manifestacija "Susreti Zija Dizdarević"
Fojnica
Srpsko kulturno - umjetničko društvo Derventa
BZK "Preporod" Sarajevo, Općinska BZK "Preporod"
Kladanj
Kulturno umjetničko društvo "1001 noć" Fojnica
Udruženje građana Stari grad Tešanj
Kulturno umjetničko društvo Blagaj
Udruženje Dječiji osmijeh Pale
Kulturno umjetničko društvo Čajavec, Banja Luka
Međunarodna likovna kolonija "Lastva Trebinje 2016"
ULjUP UG Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale u Palama
Udruženje građana Dječijeg hora Vrapčići, Banja Luka
Asocijacija za vizuelnu kulturu Vizart, Banja Luka

73

Udruženje plesni klub Aster (PK Aster), Sarajevo

74
75

Udruženje građana Amatersko pozorište Foča
Gradsko kulturno umjetničko društvo "Pronija" Prnjavor

(2)

Književno veče: Filip David (Srbija), Miljenko Jergović (Hrvatska)

2.000,00 KM

Gostovanje na festivalu u Grčkoj

2.000,00 KM

XIII. Međunarodna smotra folklora Kladanj 2016.

2.000,00 KM

Internacionalni festival folklora Ohrid 2016
Balkan Streets festival
Međunrodni festival folklora "XXXIII Susreti prijateljstva" Blagaj 2016
Dječije igre bez granica
Putovanje u Rumuniju
Međunarodna umjetnička kolonija "Lastva Trebinje 2016"
Odlazak u Košice (Slovačka) na manifestaciju "Zlatni prosjak"
Međunarordna promocija stvaralaštva za djecu "Ujedinjeni muzikom"
Film - kulturni kapital i/ili industrija
Prvi međunarodni sarajevski festival argentinskog tanga (eng. Sarajevo Tango
Argentino Festival - STAF)
Prvi međunarodni dječiji festival amaterskog pozorišta "Čarobni svijet"
Gostovanje na festivalu u Austriji

2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM

Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru
međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu iznose
390.000,00 KM, i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa
pozicije "Tekući transferi i grantovi".
Član 2.
(Izvještaj o utrošku sredstava)
(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik
BiH", broj 101/15), korisnici sredstava iz člana 1. stav (1)
ove odluke dužni su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, dostaviti periodične i završne izvještaje o
namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni
izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj, koji su sastavni
dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u
okviru međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu
("Službeni glasnik BiH", broj 18/16).
(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana,
dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti
najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
(3) Korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke koji su
podržani sa iznosom od 20.000,00 KM i više, obavezni su
angažirati nezavisnu reviziju i Ministarstvu civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, dostaviti izvještaj nezavisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 30
dana nakon završetka projekta.
(4) Sa korisnicima sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
zaključuje ugovor.
Član 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.
Red. br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv i sjedište institucije
J.U. MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS
Matica hrvatska Ogranak Grude
Kulturno umjetničko društvo Zvizdan, Posušje

Broj 55 - Strana 15

2.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM

Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 138/16
Vijeća ministara BiH
7. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 11. stavak (5) Odluke o
kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru
međunarodne kulturne suradnje za 2016. godinu ("Službeni
glasnik BiH", broj 18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 7. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE U OKVIRU
MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva za projekte u okviru
međunarodne kulturne suradnje za 2016. godinu sljedećim
subjektima:

Naziv projekta

Generalna skupština Europske teatarske konvencije
53. Šimićevi susreti 2016. godine
Festival klapske pisme Posušje 2016
Priprema cjelokupne postavke Kolekcije Ars Aevi u MAXXI muzeju u Rimu s
Udruženje građana "Umjetnost epohe Ars Aevi" Sarajevo ciljem internacionalne promocije Projekta Ars Aevi i kandidature za Nobelovu
nagradu za mir
Institut za jezik Sarajevo
Književno - jezička tradicija BiH u međunarodnoj kulturnoj suradnji
Društvo za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog nasljeđa
VII Međunarodna kolonija 2016
Zapadna Hercegovina EKO-ZH Široki Brijeg
Fondacija za muzičke umjetnosti, Sarajevo
22.Sarajevske večeri muzike SVEM 2016.
JU Narodno pozorište Sarajevo
Međunarodna kulturna suradnja u 2016.godini

Prijedlog iznosa u
KM
20.000,00 KM
20.000,00 KM
16.000,00 KM
15.000,00 KM
13.000,00 KM
12.000,00 KM
12.000,00 KM
12.000,00 KM

Broj 55 - Strana 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

13

Javna ustanova Narodno pozorište Republike Srpske, Banja
Gostovanje u Francuskoj ("Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima")
Luka
Javna ustanova Muzej Republike Srpske, Banja Luka
Tradicija kao inspiracija za inovaciju
Međunarodna promocija i afirmacija kulturnog stvaralaštva BiH putem klasične i
Centar za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina
zborske glazbe
Članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH - likovni umjetnici i arhitekti Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
monografija, englesko izdanje
UG Indikator, Banja Luka
Međunarodni festival kulturno - umjetničkih društava "Kudfest 2016"

14

HKUD Seljačka sloga Trebižat Čapljina

9
10
11
12

15
16
17

Centar za kulturu i razvoj predstavljačke umjetnosti,
muzike i literature kao i razvoj demokratije kroz kulturne
djelatnosti (skraćeni naziv - EAST WEST CENTAR)
Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti "BALETI",
Sarajevo
Hrvatsko društvo čuvari baštine, Široki Brijeg

10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
9.000,00 KM

Međunarodni festival klapa Trebižat-2016

8.000,00 KM

Junakinje i junaci

8.000,00 KM

BALET FEST SARAJEVO 2016

8.000,00 KM

SUHOZIDNA KULTURNA BAŠTINA Treći međunarodni susret-suhozidna
radionica volontera

7.000,00 KM

Koncert SA... Edin Karamazov i prijatelji

7.000,00 KM

20

Udruženje za edukaciju i promociju kulture i umjetnosti
"Muzika", Sarajevo
JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS,
Banja Luka
Udruženje građana Sloboda, Banja Luka

21

Udruženje rediteljica i reditelja BiH, Sarajevo

22

Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Produžnica Vitez

23

Muzička akademija Sarajevo - Univerzitet u Sarajevu

Šesti Međunarodni festival i institut kamerne muzike/ Sarajevo Chamber Music
Festival & Institute 2016

24

Savez guslara Republike Srpske, Gacko

6. Međunarodni festival mladih guslara

5.000,00 KM

25

Udruženje građana Jahorinafest, Pale

Teslin Narod u BiH

5.000,00 KM

26

Arhiv Republike Srpske, Banja Luka

Izložba arhivskih dokumenata "Svetislav Tisa Milosavljević: ban i ministar"

5.000,00 KM

27

UG "Banjalučko Studentsko Pozorište"

Međunarodni festival studentskog pozorišta "KESTENBURG REMINDER"

5.000,00 KM

28

Medžlis Islamske Zajednice Bugojno

V Internacionalni festival duhovne muzike Bugojno 2016.

4.500,00 KM

18
19

Izdavaštvo na Brajevom pismu na Balkanu, stanje i perspektive

7.000,00 KM

Živjeti slobodno
Međunarodno predstavljanje rada i projekata Udruženja reditelja i rediteljica na 8
filmskih i teatarskih festivala u Europi
KOREODRAMA - MARIJA VON BOSNIEN po drami IMPERIJA REGESTA
1372. autori Ronald Funk i Claus Bise i mjuziklu istog naziva koje je Anto Zirdum
adaptirao u koreodramu MARIJA VON BOSNIEN

6.000,00 KM
6.000,00 KM
6.000,00 KM
5.000,00 KM

29

Udruženje HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus Međunarodni omladinski radni kamp

4.500,00 KM

30

Kulturno umjetničko društvo Šamac

XIII Međunarodna revija folklora "Šamačko proljeće" Šamac

4.000,00 KM

31

Kulturno umjetničko društvo mladih Bosiljak Derventa
Udruženje građana Kulturno umjetničko društvo Puračić,
Puračić
UG "Tvornica Magije - Magic Factory", Tuzla

XX INTER FOLK FEST "BOSILJKOVANJE" - CIOFF Derventa 2016

4.000,00 KM

Tradicionalna kultura otvara granice

4.000,00 KM

Tuzla Film Festival - projekat "Future Generation Short Films"

4.000,00 KM

32
33
34

Promocija muzeja i kulturne baštine Bosne i Hercegovine na Generalnoj
Udruženje ICOM-Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine konferenciji ICOM-a u Milanu-implementacija novih muzeoloških standarda u
lokalnoj sredini

4.000,00 KM

35
36

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Banja Luka Reginalna suradnja udruženja nacionalnih manjina
H.O.O. Omladinski centar Trebinje
Međunarodni vikend kulture i umjetnosti Trebinje 2016

4.000,00 KM
4.000,00 KM

38

Udruženje Forum Teatar, Istočno Sarajevo

37
39
40

17. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu "Lut fest
2016. Istočno Sarajevo, Bukvar lutkarstva"

4.000,00 KM

Sarajevo centar za savremenu umjetnost SCCA/pro.ba
Društvo Lajpcig Travnik
JU Centаr za kulturu Goražde
Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske
umjetnosti u BiH - USOFFTU u BiH / Sekcija CIOFF® za
BiH
Udruženje "SFW STUDIO FESHION", Sarajevo
JU Centar za kulturu Zavidovići
Javna ustanova Narodna biblioteka i muzejska zbirka
Zvornik

ZVONO-Dvogodišnja nagrada za mlade likovne umjetnike u BiH
Gradimo mostove kulture
Internacionalni festival dječije pjesme "Šta se pjesmom sanja" Goražde 2016.

3.500,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM

Zajednička briga za zajedničke elemente Međunarodni okrugli stol

3.000,00 KM

Europski festival dizajna
Međunarodna smotra folklora
Kultura bez granica: regionalna razmjena kulturnih proizvoda i programa za osobe
sa invaliditetom

3.000,00 KM
3.000,00 KM

45

Savez slijepih RS, Banja Luka

11. muzički festival slijepih

46

Ansambl narodnih igara i pjesama "Veselin Masleša" Banja Učešće na "International folklore Festival Westorlo" C.I.O.F.F.-ovom festivalu u
Luka
Belgiji

3.000,00 KM

47

Kulturno umjetničko društvo "Rudine" Župa Vidoši Livno

3.000,00 KM

48

Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu - Seljo INO GOSTOVANJE

3.000,00 KM

49

Kulturno umjetničko društvo Slavija, Istočno Sarajevo

21. Europska smotra srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu

3.000,00 KM

50

Gradski tamburaški orkestar Banja Luka

Predstavljanje tradicionalnog i savremenog muzičkog stvaralaštva BiH na
Internacionalnom festivalu Patras 2016

3.000,00 KM

41
42
43
44

7. Međunarodna ocjenjivačka smotra folklora MOSF "GOSPOJINA 2016"

3.000,00 KM
3.000,00 KM

Petak, 29. 7. 2016.

(2)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 17

51

Udruženje književnika srpske, Banja Luka

Prvi međunarodni književni susreti Banja Luka 2016.

3.000,00 KM

52

SPD Srbadija Bijeljina

Zlatna Srbadija

3.000,00 KM

53

Udruženje "Facultas za prosperitet mladih" Sarajevo

17. festival božićnih pjesama, narodnih igara i običaja "KAO NEKAD PRED
BOŽIĆ 2016"

3.000,00 KM

54

Udruženje Produkcija Prvi kadar, Istočno Sarajevo

10. Međunarodni filmski festival "Prvi kadar"-decenija filma, Najbolji filmovi iz
cijelog svijeta, Filmska škola Prvog kadra, Radionica art dokumentarca,
Dokmasterklas, Kids fest

3.000,00 KM

55

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja
Luka

Umjetnost u izgradnji mira

2.500,00 KM

56

Kulturno - umjetničko društvo Izvor 08 Kiseljak

VI Međunarodna smotra folklora "Kiseljak 2016", očuvajmo tradiciju

2.000,00 KM

57

KUD Osman Alibašić Briješnica Mala, Brijesnica Mala

VI Međunarodna smotra folklora i sevdaha Brijesnica Mala

2.000,00 KM

58

Udruženje Kulturno umjetničko društvo Naša Mladost,
Ključ

Odlazak na međunarodnu "V Smotru folklora u Beču, Austrija"

2.000,00 KM

59

Guslarsko društvo Filip Višnjić Istočno Sarajevo

Ogledalo epskog stvaralaštva očuvanje kulturne baštine "Mojkovačka bitka",
Gostovanje u Srbiji i Crnoj Gori

2.000,00 KM

60

Srpsko pjevačko društvo Sloga u Sarajevu

Dani Sloge

2.000,00 KM

61

Književno-kulturna manifestacija "Susreti Zija Dizdarević"
Književno veče: Filip David (Srbija), Miljenko Jergović (Hrvatska)
Fojnica

2.000,00 KM

62

Srpsko kulturno - umjetničko društvo Derventa

Gostovanje na festivalu u Grčkoj

2.000,00 KM

63

BZK "Preporod" Sarajevo,Općinska BZK "Preporod"
Kladanj

XIII. Međunarodna smotra folklora Kladanj 2016.

2.000,00 KM

64

Kulturno umjetničko društvo "1001 noć" Fojnica

Internacionalni festival folklora Ohrid 2016

2.000,00 KM

65

Udruženje građana Stari grad Tešanj

Balkan Streets festival

2.000,00 KM

66

Kulturno umjetničko društvo Blagaj

Međunrodni festival folklora "XXXIII Susreti prijateljstva" Blagaj 2016

2.000,00 KM

67

Udruženje Dječiji osmijeh Pale

Dječije igre bez granica

2.000,00 KM

68

Kulturno umjetničko društvo Čajavec, Banja Luka

Putovanje u Rumuniju

2.000,00 KM

69

Međunarodna likovna kolonija "Lastva Trebinje 2016"

Međunarodna umjetnička kolonija "Lastva Trebinje 2016"

2.000,00 KM

70

ULjUP UG Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale u Palama Odlazak u Košice (Slovačka) na manifestaciju "Zlatni prosjak"

2.000,00 KM

71

Udruženje građana Dječijeg hora Vrapčići, Banja Luka

Međunarordna promocija stvaralaštva za djecu "Ujedinjeni muzikom"

2.000,00 KM

72

Asocijacija za vizuelnu kulturu Vizart, Banja Luka

Film - kulturni kapital i/ili industrija

2.000,00 KM

73

Udruženje plesni klub Aster (PK Aster), Sarajevo

Prvi međunarodni sarajevski festival argentinskog tanga (eng. Sarajevo Tango
Argentino Festival – STAF)

2.000,00 KM

74

Udruženje građana Amatersko pozorište Foča

Prvi međunarodni dječiji festival amaterskog pozorišta "Čarobni svijet"

1.000,00 KM

75

Gradsko kulturno umjetničko društvo "Pronija" Prnjavor

Gostovanje na festivalu u Austriji

1.000,00 KM

Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru
međunarodne kulturne suradnje za 2016. godinu iznose
390.000,00 KM, i dodjeljuju se iz proračuna Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa
pozicije "Tekući transferi i grantovi".
Članak 2.
(Izvješće o utrošku sredstava)
Sukladno članku 10. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik
BiH", broj 101/15), korisnici sredstava iz članka 1. stavak
(1) ove odluke dužni su Ministarstvu civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, dostaviti periodična i završna izvješća
o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za
narativno izvješće i Obrascu za financijsko izvješće, koji su
sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za
projekte u okviru međunarodne kulturne suradnje za 2016.
godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 18/16).

(2)

Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovog članka, dužan
je završno narativno i financijsko izvješće dostaviti
najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
(3) Korisnici sredstava iz članka 1. stavak (1) ove odluke koji
su podržani sa iznosom od 20.000,00 KM i više, obvezni su
angažirati neovisnu reviziju i Ministarstvu civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, dostaviti izvješće neovisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 30
dana nakon završetka projekta.
(4) Sa korisnicima sredstava iz članka 1. stavak (1) ove odluke
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
zaključuje ugovor.
Članak 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo financija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.

Broj 55 - Strana 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 138/16
Predsjedatelj
7. srpnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу члана 10. став (1) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), члана 17. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 11. став (5)
Одлуке о критеријумима за додјелу средстава за пројекте у
Ред.
Назив и сједиште институције
бр.
1 Ј.У. МЕС - Међународни театарски фестивал - Сцена МЕСС
2 Матица хрватска Огранак Груде
3 Културно умјетничко друштво Звиздан, Посушје
4

Удружење грађана "Умјетност епохе Ars Aevi" Сарајево

5

Институт за језик Сарајево

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Друштво за заштиту околиша и културно повијесног насљеђа
Западна Херцеговина ЕКО-ЗХ Широки Бријег
Фондација за музичке умјетности, Сарајево
ЈУ Народно позориште Сарајево

Petak, 29. 7. 2016.

оквиру међународне културне сарадње за
("Службени гласник БиХ", број 18/16),
Министарства цивилних послова Босне и
Савјет министара Босне и Херцеговине, на
одржаној 7. јула 2016. године, донио је

2016. годину
на приједлог
Херцеговине,
63. сједници,

ОДЛУКУ

О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОКВИРУ
МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ ЗА 2016.
ГОДИНУ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом одлуком додјељују се средства за пројекте у
оквиру међународне културне сарадње за 2016. годину
сљедећим субјектима:

Назив пројекта
Генерална скупштина Европске театарске конвенције
53. Шимићеви сусрети 2016. године
Фестивал клапске писме Посушје 2016
Припрема цјелокупне поставке Ars Aevi у MAXXI музеју у Риму
с циљем интернационалне промоције Пројекта Ars Aevi и
кандидатуре за Нобелову награду за мир
Књижевно-језичка традиција БиХ у међународној културној
сарадњи
VII Међународна колонија 2016

22. Сарајевске вечери музике СВЕМ 2016.
Међународна културна сарадња у 2016. години
Гостовање у Француској ("Часови у којима ништа нисмо знали
Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Бања Лука
једни о другима")
Јавна установа Музеј Републике Српске, Бања Лука
Традиција као инспирација за иновацију
Међународна промоција и афирмација културног стваралаштва
Центар за образовање и културу Академија Чапљина
БиХ путем класичне и зборске глазбе
Чланови Академије наука и умјетности БиХ - ликовни умјетници
Академија наука и умјетности БиХ, Сарајево
и архитекти - монографија, енглеско издање
Међународни фестивал културно - умјетничких друштава
УГ Индикатор, Бања Лука
"Кудфест 2016"
ХКУД Сељачка слога Требижат Чапљина
Међународни фестивал клапа Требижат-2016
Центар за културу и развој представљачке умјетности, музике и
литературе као и развој демократије кроз културне дјелатности
Јунакиње и јунаци
(скраћени назив - EAST WEST CENTAR)
Удружење за развој културе и умјетности "БАЛЕТИ", Сарајево
БАЛЕТ ФЕСТ САРАЈЕВО 2016
СУХОЗИДНА КУЛТУРНА БАШТИНА Трећи међународни
Хрватско друштво чувари баштине, Широки Бријег
сусрет-сухозидна радионица волонтера
Удружење за едукацију и промоцију културе и умјетности
Концерт СА... Един Карамазов и пријатељи
"Музика", Сарајево
ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС, Бања
Издаваштво на Брајевом писму на Балкану, стање и перспективе
Лука
Удружење грађана Слобода, Бања Лука
Живјети слободно
Међународно представљање рада и пројеката Удружења
Удружење редитељица и редитеља БиХ, Сарајево
редитеља и редитељица на 8 филмских и театарских фестивала у
Европи
КОРЕОДРАМА - MARIJA VON BOSNIEN по драми
ИМПЕРИЈА РЕГЕСТА 1372. аутори Роналд Функ и Клаус Бисе
Хрватско културно друштво Напредак, Продужница Витез
и мјузиклу истог назива које је Анто Зирдум адаптирао у
кореодраму MARIJA VON BOSNIEN
Шести Међународни фестивал и институт камерне
Музичка академија Сарајево - Универзитет у Сарајеву
музике/Sarajevo Chamber Music Festival & Institute 2016
Савез гуслара Републике Српске, Гацко
6. Међународни фестивал младих гуслара
Удружење грађана Јахоринафест, Пале
Теслин Народ у БиХ
Изложба архивских докумената "Светислав Тиса Милосављевић:
Архив Републике Српске, Бања Лука
бан и министар"
Међународни фестивал студентског позоришта "KESTENBURG
УГ "Бањалучко Студентско Позориште"
REMINDER"
Меџлис Исламске Заједнице Бугојно
V Интернационални фестивал духовне музике Бугојно 2016.
Удружење ХО Међународни форум солидарности - Emmaus
Међународни омладински радни камп
Културно умјетничко друштво Шамац
XIII Међународна ревија фолклора "Шамачко прољеће" Шамац
XX ИНТЕР ФОЛК ФЕСТ "БОСИЉКОВАЊЕ" - ЦИОФФ
Културно умјетничко друштво младих Босиљак Дервента
Дервента 2016

Приједлог износа у
КМ
20.000,00 КМ
20.000,00 КМ
16.000,00 КМ
15.000,00 КМ
13.000,00 КМ
12.000,00 КМ
12.000,00 КМ
12.000,00 КМ
10.000,00 КМ
10.000,00 КМ
10.000,00 КМ
10.000,00 КМ
9.000,00 КМ
8.000,00 КМ
8.000,00 КМ
8.000,00 КМ
7.000,00 КМ
7.000,00 КМ
7.000,00 КМ
6.000,00 КМ
6.000,00 КМ

6.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
4.500,00 КМ
4.500,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ

Petak, 29. 7. 2016.
32
33
34
35
36
38
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Удружење грађана Културно умјетничко друштво Пурачић,
Пурачић
УГ "Творница Магије - Magic Factory", Тузла

Broj 55 - Strana 19

Традиционална култура отвара границе

Тузла Филм Фестивал - пројекат "Future Generation Short Films"
Промоција музеја и културне баштине Босне и Херцеговине на
Удрузење ИЦОМ-Национални комитет Босне и Херцеговине
Генералној конференцији ИЦОМ-а у Милану-имплементација
нових музеолошких стандарда у локалној средини
Савез националних мањина Републике Српске, Бања Лука
Регинална сарадња удружења националних мањина
Х.О.О. Омладински центар Требиње
Међународни викенд културе и умјетности Требиње 2016
17. Међународни фестивал професионалних луткарских
Удружење Форум Театар, Источно Сарајево
позоришта за дјецу "Лут фест 2016. Источно Сарајево, Буквар
луткарства"
Сарајево центар за савремену умјетност SCCA/pro.ba
ЗВОНО-Двогодишња награда за младе ликовне умјетнике у БиХ
Друштво Лајпциг Травник
Градимо мостове културе
Интернационални фестивал дјечије пјесме "Шта се пјесмом
ЈУ Центар за културу Горажде
сања" Горажде 2016.
Удруга Савјет организатора фестивала фолклора и традицијске
Заједничка брига за заједничке елементе Међународни округли
умјетности у БиХ - USOFFTU u BiH / Sekcija CIOFF® за БиХ
стол
Удружење " SFW STUDIO FESHION", Сарајево
Европски фестивал дизајна
ЈУ Центар за културу Завидовићи
Међународна смотра фолклора
Култура без граница: регионална размјена културних производа
Јавна установа Народна библиотека и музејска збирка Зворник
и програма за особе са инвалидитетом
Савез слијепих РС, Бања Лука
11. музички фестивал слијепих
Учешће на "International folklore Festival Westorlo" C.I.O.F.F.Ансамбл народних игара и пјесама "Веселин Маслеша" Бања Лука
овом фестивалу у Белгији
7. Међународна оцјењивачка смотра фолклора МОСФ
Културно умјетничко друштво "Рудине" Жупа Видоши - Ливно
"ГОСПОЈИНА 2016"
Академски културни центар Универзитета у Сарајеву - Сељо
ИНО ГОСТОВАЊЕ
21. Европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у
Културно умјетничко друштво Славија, Источно Сарајево
региону
Представљање традиционалног и савременог музичког
Градски тамбурашки оркестар Бања Лука
стваралаштва БиХ на Интернационалном фестивалу Патрас 2016
Удружење књижевника српске, Бања Лука
Први међународни књижевни сусрети Бања Лука 2016.
СПД Србадија Бијељина
Златна Србадија
17. фестивал божићних пјесама, народних игара и обичаја "КАО
Удружење "Facultas за просперитет младих" Сарајево
НЕКАД ПРЕД БОЖИЋ 2016"
10. Међународни филмски фестивал "Први кадар"-деценија
филма, Најбољи филмови из цијелог свијета, Филмска школа
Удружење Продукција Први кадар, Источно Сарајево
Првог кадра, Радионица арт документарца, Dokmasterklas, Kids
fest
Организација ампутираца УДАС Републике Српске, Бања Лука
Умјетност у изградњи мира
VI Међународна смотра фолклора "Кисељак 2016", очувајмо
Културно - умјетничко друштво Извор 08 Кисељак
традицију
КУД Осман Алибашић Бријешница Мала, Бријесница Мала
VI Међународна смотра фолклора и севдаха Бријесница Мала
Удружење Културно умјетничко друштво Наша Младост, Кључ
Одлазак на међународну "V Смотру фолклора у Бечу, Аустрија"
Огледало епског стваралаштва очување културне баштине
Гусларско друштво Филип Вишњић Источно Сарајево
"Мојковачка битка", Гостовање у Србији и Црној Гори
Српско пјевачко друштво Слога у Сарајеву
Дани Слоге
Књижевно-културна манифестација "Сусрети Зија Диздаревић"
Књижевно вече: Филип Давид (Србија), Миљенко Јерговић
Фојница
(Хрватска)
Српско културно-умјетничко друштво Дервента
Гостовање на фестивалу у Грчкој
БЗК "Препород" Сарајево,Општинска БЗК "Препород" Кладањ
XIII. Међународна смотра фолклора Кладањ 2016.
Културно умјетничко друштво "1001 ноћ" Фојница
Интернационални фестивал фолклора Охрид 2016
Удружење грађана Стари град Тешања
Балкан Streets фестивал
Међунродни фестивал фолклора "XXXIII Сусрети пријатељства"
Културно умјетничко друштво Благај
Благај 2016
Удружење Дјечији осмијех Пале
Дјечије игре без граница
Културно умјетничко друштво Чајавец, Бања Лука
Путовање у Румунију
Међународна ликовна колонија "Ластва Требиње 2016"
Међународна умјетничка колонија "Ластва Требиње 2016"
Одлазак у Кошице (Словачка) на манифестацију "Златни
УЉУП УГ Удружење љубитеља умјетности Пале у Палама
просјак"
Међунарордна промоција стваралаштва за дјецу "Уједињени
Удружење грађана Дјечијег хора Врапчићи, Бања Лука
музиком"
Асоцијација за визуелну културу Визарт, Бања Лука
Филм - културни капитал и/или индустрија
Први међународни сарајевски фестивал аргентинског танга (eng.
Удружење плесни клуб Астер (ПК Астер), Сарајево
Sarajevo Tango Argentino Festival – STAF)
Први међународни дјечији фестивал аматерског позоришта
Удружење грађана Аматерско позориште Фоча
"Чаробни свијет"
Градско културно умјетничко друштво "Пронија" Прњавор
Гостовање на фестивалу у Аустрији

Укупна расположива средства за пројекте у оквиру
међународне културне сарадње за 2016. годину износе
390.000,00 КМ, и додјељују се из буџета Министарства
цивилних послова Босне и Херцеговине за 2016. годину
са позиције "Текући трансфери и грантови".

(1)

4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.500,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ

Члан 2.
(Извјештај о утрошку средстава)
У складу са чланом 10. став (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних

Broj 55 - Strana 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину
("Службени гласник БиХ", број 101/15), корисници
средстава из члана 1. став (1) ове одлуке дужни су
Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине,
доставити периодичне и завршне извјештаје о
намјенском утрошку средстава према Обрасцу за
наративни извјештај и Обрасцу за финансијски
извјештај, који су саставни дио Одлуке о
критеријумима за додјелу средстава за пројекте у
оквиру међународне културне сарадње за 2016. годину
("Службени гласник БиХ", број 18/16).
(2) Корисник средстава, у складу са ставом (1) овог члана,
дужан је завршни наративни и финансијски извјештај
доставити најкасније у року од 30 дана од дана
завршетка пројекта.
(3) Корисници средстава из члана 1. став (1) ове одлуке
који су подржани са износом од 20.000,00 КМ и више,
обавезни су да ангажују независну ревизију и
Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине,
доставе извјештај независне ревизије о намјенском
утрошку додијељених средстава, у року од 30 дана
након завршетка пројекта.
(4) Са корисницима средстава из члана 1. став (1) ове
одлуке Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине закључује уговор.
Члан 3.
(Реализација Одлуке)
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарство
цивилних послова Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 138/16
Савјета министара БиХ
7. јула 2016. године
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 9. stav (4) Odluke o
kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje
sportskih manifestacija" za 2016. godinu ("Službeni glasnik
BiH", broj 18/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici, održanoj 7. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA
"SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA" ZA
2016. GODINU
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom raspoređuju se sredstva tekućeg granta
"Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016. godinu u
iznosu od 900.000,00 KM sljedećim sportskim subjektima
(u daljem tekstu: korisnici sredstava), i to:
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

839

1.

4.

OLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ KOŠARKE U KOLICIMA BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ KLIZAČKIH SPORTOVA BOSNE I

55.000,00 KM
20.000,00 KM
22.000,00 KM

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Petak, 29. 7. 2016.

HERCEGOVINE
PARAOLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I
HERCEGOVINE
KAJAK KANU I RAFTING SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
RAGBI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE
DŽUDO SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
ATLETSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
KICKBOXING SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI
PLIVAČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTSKI AUTO MOTO SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
ODBOJKAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
TENISKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
BOĆARSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTSKORIBOLOVNI SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
HOKEJAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPECIJALNA OLIMPIJADA BOSNE I
HERCEGOVINE
SMUČARSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
DŽUDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
ODBOJKAŠKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
RUKOMETNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
HRVAČKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
BOKSERSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
SPORTSKI SAVEZ MENTALNO NEDOVOLJNO
RAZVIJENIH LICA REPUBLIKE SRPSKE
SKIJAŠKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE INVALIDA REPUBLIKE
SRPSKE
KAJAK KANU SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
PLIVAČKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA SA
INVALIDITETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
DŽUDO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
ITF TAEKWONDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
KOŠARKAŠKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "DRINA" SAPNA
HRVATSKI ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "RAMA"
PROZOR-RAMA
KOŠARKAŠKI KLUB "TURBINA" JABLANICA
SPORTSKI SAVEZ OPĆINE SREBRENIK
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "TOMISLAV"
TOMISLAVGRAD
KOŠARKAŠKI KLUB "PARTIZAN TS" BANJA LUKA
ŠKOLA SPORTA "DI-FIVE" DOBOJ ISTOK
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "NEUM" NEUM
KARATE KLUB "HERCEGOVINA" ČITLUK
KOŠARKAŠKI KLUB "KOŠ" SARAJEVO
CENTAR BORILAČKIH SPORTOVA TEŠANJ
KOŠARKAŠKI KLUB "BOSNA ROYAL" SARAJEVO
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "BANJA LUKA"
DŽUDO I SAMBO KLUB CREPOLJSKO HREŠA
AKADEMSKI PLIVAČKI KLUB "ZRINJSKI"
MOSTAR
KAJAK KANU KLUB "VRBAS" BANJA LUKA
RUKOMETNI KLUB HADŽIĆI
OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB "FENIKS"
BANJA LUKA
UDRUGA ZA PROMIDŽBU MINI NOGOMETA I
REKREACIJU VITEZ
TAEKWONDO KLUB "VOGOŠĆA" VOGOŠĆA
KLUB BORILAČKIH SPORTOVA "TUZLA SIMBRA"

55.000,00 KM
10.000,00 KM
20.000,00 KM
10.000,00 KM
9.000,00 KM
25.000,00 KM
53.000,00 KM
10.000,00 KM
12.000,00 KM
5.000,00 KM
25.000,00 KM
25.000.00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
16.000,00 KM
15.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
4.000,00 KM
10.000,00 KM
3.000,00 KM
5.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM
15.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
15.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000.00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000.00 KM
6.000,00 KM
10.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM

Petak, 29. 7. 2016.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

TUZLA
SPORTSKO UDRUŽENJE "ŽELJEZNIČAR" PRIDJEL
GORNJI DOBOJ
STRELJAČKI KLUB "GEOFON" TESLIĆ
ATLETSKI KLUB KOZARSKA DUBICA
MOTO KROS KLUB VITEZ
SMUČARSKI KLUB "SARAJEVO" ISTOČNO
SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB "KAMEŠNICA" PODHUM
LIVNO
BOKSERSKI KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
RUKOMETNI KLUB "SRBAC" SRBAC
NOGOMETNI KLUB "OZREN" SEMIZOVAC
ATLETSKI KLUB "ZENICA" ZENICA
TAEKWONDO KLUB "TIGAR" ISTOČNO
SARAJEVO
HRVATSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB GRUDE
BICIKLISTIČKI KLUB "BSK" BANJA LUKA
FUDBALSKI KLUB "VRBANJUŠA" SARAJEVO
KLUB BORILAČKIH SPORTOVA "BANOVIĆI"
BANOVIĆI
TAEKWONDO KLUB "MAGONE" LIVNO
UDRUŽENJE GRAĐANA "AKADEMIJA SPORTA
LOKOMOTIVA" BRČKO
ODBOJKAŠKI KLUB "RADNIK" BIJELJINA
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ČAPLJINA
TENISKI KLUB MOSTAR
UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBA SA
INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA NA PODRUČJU
KANTONA SARAJEVO "OAZA" SARAJEVO
TAEKWONDO KLUB "FOKUS" SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB "BUDUĆNOST BN" BIJELJINA
STUDENTSKI KOŠARKAŠKI KLUB "STUDENT"
MOSTAR
MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR ŠAMPIONA
DOBOJ
UDRUGA "UNI SPORT" ŠIROKI BRIJEG
BOKSERSKI KLUB "NOVI GRAD" SARAJEVO
KOŠARKAŠKI INVALIDSKI KLUB "ZMAJ"
GRADAČAC
AUTO KARTING KLUB "PROFESIONAL" BANJA
LUKA
ODBOJKAŠKI KLUB "GACKO" GACKO
UDRUGA MLADIH "PAR SELO" DUBRAVE-TUZLA
UDRUGA "UNI SPORT" ČAPLJINA
DŽUDO KLUB "RAJKO KUŠIĆ" PALE
KOŠARKAŠKI KLUB "TRAVNIK" TRAVNIK
MUŠKI RUKOMETNI KLUB "GORAŽDE" GORAŽDE
KARATE KLUB "DOBOJ-ISTOK"
ODBOJKAŠKI KLUB "HE NA DRINI" VIŠEGRAD
STUDENTSKI ODBOJKAŠKI KLUB MOSTAR
STRELJAČKI KLUB "GLASINAC" SOKOLAC
DŽUDO KLUB "NIPON" SARAJEVO
BOĆARSKI KLUB "HRVATSKI RADIŠA" ČITLUK
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "FANTOMI"
SARAJEVO
ATLETSKI KLUB "GLASINAC" SOKOLAC
TAEKWONDO KLUB "POSKOK" POSUŠJE
ŠKOLA FUDBALA "EVRO GOL" PELAGIĆEVO
STONOTENISKI KLUB MOSTAR
HRVAČKI KLUB "BEĆKO" VOGOŠĆA
STONOTENISKI KLUB "ALADŽA-A" SARAJEVO
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "DERVENTA"
DERVENTA
UDRUGA MLADIH KREŠEVO
ODBOJKAŠKI KLUB "GORAŽDE" GORAŽDE
ŠKOLA FUDBALA "BAMBINOSI" SARAJEVO
UDRUGA ZA PROMOCIJU BICIKLIZMA
HERCEGOVINA BICIKLI MOSTAR
SNOWBOARD KLUB "JAHORINA" PALE
DŽUDO KLUB "ZVIJEZDA" BANJA LUKA
UDRUŽENJE KAMP SPORT "PELJTO" SARAJEVO
KARATE KLUB "CHAMPION" SARAJEVO

2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
4.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
15.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
1.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
5.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM

Broj 55 - Strana 21

113. KLUB SKAKAČA U VODU "MOSTARI" MOSTAR
114. KLUB MALOG FUDBALA "JAHORINA" PALE
UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA "SPORT
115.
TALENT" MOSTAR
116. DŽUDO KLUB "FAMOS" ISTOČNO SARAJEVO
117. FUDBALSKI KLUB "BLAGAJ" MOSTAR
118. KOŠARKAŠKI KLUB "GRADINA" SREBRENIK
119. KOŠARKAŠKI KLUB "STAR" FOJNICA
120. KARATE KLUB "SLOGA" DOBOJ
121. DŽUDO KLUB "BORSA" MOSTAR
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "KRIVAJA"
122.
ZAVIDOVIĆI
123. ATLETSKI KLUB "BRČKO" BRČKO
124. DŽUDO KLUB "ROMANIJA" PALE
KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA "FOJNICA"
125.
FOJNICA
126. GRADSKI SAVEZ BIHAĆ
127. KARATE KLUB "MLADOST" VITEZ
128. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB LIVNO
129. FUDBALSKI KLUB "SUTJESKA" FOČA
KOŠARKAŠKI KLUB "ZVORNIK BASKET"
130.
ZVORNIK
131. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "TEŠANJ" TEŠANJ
132. KARATE KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
133. KARATE KLUB "PANTERI" BIJELJINA
134. KARATE KLUB "BOŠNJAK" KONJIC
135. BOKSERSKI KLUB "MOSTAR" MOSTAR
136. KARATE KLUB "RAJKO CRNOBRNJA" NOVI GRAD
UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU MLADIH
137.
SARAJEVO
138. BOKSERSKI KLUB "ZLATNI LJILJANI" SARAJEVO
SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA
139.
BIHAĆ
140. KOŠARKAŠKI KLUB "FENIKS BASKET" BIJELJINA
141. ATLETSKI KLUB "KRAJIŠNIK" VELIKA KLADUŠA
142. AERO KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
UDRUŽENJE SPORTSKA ORGANIZACIJA ON1
143.
SARAJEVO
144. SPORTSKO DRUŠTVO ČAJNIČE
PLIVAČKI KLUB "SPORT TIME" NOVI GRAD
145.
SARAJEVO
STONOTENISKI KLUB INVALIDA "MLADOST"
146.
SARAJEVO
147. RUKOMETNI KLUB "KONJUH" ŽIVINICE
KLUB ZA SPORT I REKREACIJU "STENS"
148.
SARAJEVO
149. TAEKWONDO KLUB "BOSNA" VISOKO
FUDBALSKA AKADEMIJA "ACADEMICA"
150.
SARAJEVO
KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA "TAEKYON"
151.
SARAJEVO
UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU MALOG NOGOMETA
152.
SARAJEVO
153. ODBOJKAŠKI KLUB NOVI GRAD SARAJEVO
OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARS"
154.
SARAJEVO

(2)

2.000,00 KM
2.000,00 KM
5.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
5.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
2.500,00 KM
2.500,00 KM
4.000,00 KM
5.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
8.000,00 KM
2.500,00 KM
7.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM

Raspoloživa sredstva tekućeg granta "Sufinansiranje
sportskih manifestacija" za 2016. godinu koja se
raspoređuju ovom odlukom osigurana su u budžetu
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na
stavci "Tekući grantovi".
Član 2.
(Realizacija)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine.
Član 3.
(Izvještaj o utrošku sredstava)
(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava iz

Broj 55 - Strana 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

člana 1. stav (1) ove odluke dužni su Ministarstvu civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, dostaviti periodične i završne
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu
za izvještaj.
(2) Korisnici sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana,
dužni su završni izvještaj dostaviti najkasnije u roku od 30
dana od dana završetka projekta.
(3) Korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke koji su
podržani sa iznosom od 20.000,00 KM i više, obavezni su
angažirati nezavisnu reviziju i Ministarstvu civilnih poslova
Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj nezavisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 30
dana nakon završetka projekta.
(4) Sa korisnicima sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
zaključuje ugovor.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 142/16
Vijeća ministara BiH
7. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Na temelju članka 10. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 9. stavak (4) Odluke o
kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinanciranje
sportskih manifestacija" za 2016. godinu ("Službeni glasnik
BiH", broj 18/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici, održanoj 7. srpnja 2016. godine,donijelo je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA
"SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA"
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom raspoređuju se sredstva tekućeg granta
"Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2016. godinu u
iznosu od 900.000,00 KM sljedećim sportskim subjektima
(u daljnjem tekstu: korisnici sredstava), i to
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ KOŠARKE U KOLICIMA BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ KLIZAČKIH SPORTOVA BOSNE I
HERCEGOVINE
PARAOLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I
HERCEGOVINE
KAJAK KANU I RAFTING SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
RAGBI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ DIZAČA TEGOVA BOSNE I
HERCEGOVINE
DŽUDO SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
ATLETSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
KICKBOXING SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI
PLIVAČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTSKI AUTO MOTO SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
ODBOJKAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

55.000,00 KM
20.000,00 KM
22.000,00 KM

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.000,00 KM
10.000,00 KM
20.000,00 KM
10.000,00 KM
9.000,00 KM
25.000,00 KM
53.000,00 KM
10.000,00 KM
12.000,00 KM
5.000,00 KM
25.000,00 KM

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Petak, 29. 7. 2016.

TENISKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
BOĆARSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTSKORIBOLOVNI SAVEZ BOSNE I
HERCEGOVINE
HOKEJAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPECIJALNA OLIMPIJADA BOSNE I
HERCEGOVINE
SMUČARSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
DŽUDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
ODBOJKAŠKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
RUKOMETNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
HRVAČKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
BOKSERSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
SPORTSKI SAVEZ MENTALNO NEDOVOLJNO
RAZVIJENIH LICA REPUBLIKE SRPSKE
SKIJAŠKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE INVALIDA
REPUBLIKE SRPSKE
KAJAK KANU SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
PLIVAČKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA SA
INVALIDITETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
DŽUDO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
ITF TAEKWONDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
KOŠARKAŠKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "DRINA" SAPNA
HRVATSKI ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB
"RAMA" PROZOR-RAMA
KOŠARKAŠKI KLUB "TURBINA" JABLANICA
SPORTSKI SAVEZ OPĆINE SREBRENIK
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "TOMISLAV"
TOMISLAVGRAD
KOŠARKAŠKI KLUB "PARTIZAN TS" BANJA
LUKA
ŠKOLA SPORTA "DI-FIVE" DOBOJ ISTOK
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "NEUM" NEUM
KARATE KLUB "HERCEGOVINA" ČITLUK
KOŠARKAŠKI KLUB "KOŠ" SARAJEVO
CENTAR BORILAČKIH SPORTOVA TEŠANJ
KOŠARKAŠKI KLUB "BOSNA ROYAL"
SARAJEVO
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "BANJA LUKA"
DŽUDO I SAMBO KLUB CREPOLJSKO HREŠA
AKADEMSKI PLIVAČKI KLUB "ZRINJSKI"
MOSTAR
KAJAK KANU KLUB "VRBAS" BANJA LUKA
RUKOMETNI KLUB HADŽIĆI
OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB "FENIKS"
BANJA LUKA
UDRUGA ZA PROMIDŽBU MINI NOGOMETA I
REKREACIJU VITEZ
TAEKWONDO KLUB "VOGOŠĆA" VOGOŠĆA
KLUB BORILAČKIH SPORTOVA "TUZLA
SIMBRA" TUZLA
SPORTSKO UDRUŽENJE "ŽELJEZNIČAR"
PRIDJEL GORNJI DOBOJ
STRELJAČKI KLUB "GEOFON" TESLIĆ
ATLETSKI KLUB KOZARSKA DUBICA
MOTO KROS KLUB VITEZ
SMUČARSKI KLUB "SARAJEVO" ISTOČNO
SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB "KAMEŠNICA" PODHUM
LIVNO
BOKSERSKI KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
RUKOMETNI KLUB "SRBAC" SRBAC
NOGOMETNI KLUB "OZREN" SEMIZOVAC
ATLETSKI KLUB "ZENICA" ZENICA

25.000.00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
16.000,00 KM
15.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
4.000,00 KM
10.000,00 KM
3.000,00 KM
5.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
8.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM
15.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
15.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000.00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000.00 KM
6.000,00 KM
10.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM

Petak, 29. 7. 2016.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

TAEKWONDO KLUB "TIGAR" ISTOČNO
SARAJEVO
HRVATSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB GRUDE
BICIKLISTIČKI KLUB "BSK" BANJA LUKA
FUDBALSKI KLUB "VRBANJUŠA" SARAJEVO
KLUB BORILAČKIH SPORTOVA "BANOVIĆI"
BANOVIĆI
TAEKWONDO KLUB "MAGONE" LIVNO
UDRUŽENJE GRAĐANA "AKADEMIJA SPORTA
LOKOMOTIVA" BRČKO
ODBOJKAŠKI KLUB "RADNIK" BIJELJINA
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ČAPLJINA
TENISKI KLUB MOSTAR
UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBA SA
INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA NA PODRUČJU
KANTONA SARAJEVO "OAZA" SARAJEVO
TAEKWONDO KLUB "FOKUS" SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB "BUDUĆNOST BN"
BIJELJINA
STUDENTSKI KOŠARKAŠKI KLUB "STUDENT"
MOSTAR
MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR
ŠAMPIONA DOBOJ
UDRUGA "UNI SPORT" ŠIROKI BRIJEG
BOKSERSKI KLUB "NOVI GRAD" SARAJEVO
KOŠARKAŠKI INVALIDSKI KLUB "ZMAJ"
GRADAČAC
AUTO KARTING KLUB "PROFESIONAL" BANJA
LUKA
ODBOJKAŠKI KLUB "GACKO" GACKO
UDRUGA MLADIH "PAR SELO" DUBRAVETUZLA
UDRUGA "UNI SPORT" ČAPLJINA
DŽUDO KLUB "RAJKO KUŠIĆ" PALE
KOŠARKAŠKI KLUB "TRAVNIK" TRAVNIK
MUŠKI RUKOMETNI KLUB "GORAŽDE"
GORAŽDE
KARATE KLUB "DOBOJ-ISTOK"
ODBOJKAŠKI KLUB "HE NA DRINI" VIŠEGRAD
STUDENTSKI ODBOJKAŠKI KLUB MOSTAR
STRELJAČKI KLUB "GLASINAC" SOKOLAC
DŽUDO KLUB "NIPON" SARAJEVO
BOĆARSKI KLUB "HRVATSKI RADIŠA" ČITLUK
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "FANTOMI"
SARAJEVO
ATLETSKI KLUB "GLASINAC" SOKOLAC
TAEKWONDO KLUB "POSKOK" POSUŠJE
ŠKOLA FUDBALA "EVRO GOL" PELAGIĆEVO
STONOTENISKI KLUB MOSTAR
HRVAČKI KLUB "BEĆKO" VOGOŠĆA
STONOTENISKI KLUB "ALADŽA-A" SARAJEVO
ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "DERVENTA"
DERVENTA
UDRUGA MLADIH KREŠEVO
ODBOJKAŠKI KLUB "GORAŽDE" GORAŽDE
ŠKOLA FUDBALA "BAMBINOSI" SARAJEVO
UDRUGA ZA PROMOCIJU BICIKLIZMA
HERCEGOVINA BICIKLI MOSTAR
SNOWBOARD KLUB "JAHORINA" PALE
DŽUDO KLUB "ZVIJEZDA" BANJA LUKA
UDRUŽENJE KAMP SPORT "PELJTO" SARAJEVO
KARATE KLUB "CHAMPION" SARAJEVO
KLUB SKAKAČA U VODU "MOSTARI" MOSTAR
KLUB MALOG FUDBALA "JAHORINA" PALE
UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA "SPORT
TALENT" MOSTAR
DŽUDO KLUB "FAMOS" ISTOČNO SARAJEVO
FUDBALSKI KLUB "BLAGAJ" MOSTAR
KOŠARKAŠKI KLUB "GRADINA" SREBRENIK
KOŠARKAŠKI KLUB "STAR" FOJNICA
KARATE KLUB "SLOGA" DOBOJ
DŽUDO KLUB "BORSA" MOSTAR
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "KRIVAJA"

2.000,00 KM
6.000,00 KM
4.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
15.000,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
2.000,00 KM
1.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
5.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
4.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
5.000,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
5.000,00 KM
6.000,00 KM
2.500,00 KM

Broj 55 - Strana 23

ZAVIDOVIĆI
123. ATLETSKI KLUB "BRČKO" BRČKO
124. DŽUDO KLUB "ROMANIJA" PALE
KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA "FOJNICA"
125.
FOJNICA
126. GRADSKI SAVEZ BIHAĆ
127. KARATE KLUB "MLADOST" VITEZ
128. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB LIVNO
129. FUDBALSKI KLUB "SUTJESKA" FOČA
KOŠARKAŠKI KLUB "ZVORNIK BASKETT"
130.
ZVORNIK
131. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "TEŠANJ" TEŠANJ
132. KARATE KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
133. KARATE KLUB "PANTERI" BIJELJINA
134. KARATE KLUB "BOŠNJAK" KONJIC
135. BOKSERSKI KLUB "MOSTAR" MOSTAR
KARATE KLUB "RAJKO CRNOBRNJA" NOVI
136.
GRAD
UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU MLADIH
137.
SARAJEVO
BOKSERSKI KLUB "ZLATNI LJILJANI"
138.
SARAJEVO
SPORTSKI SAVEZ UNSKO SANSKOG KANTONA
139.
BIHAĆ
KOŠARKAŠKI KLUB "FENIKS BASKET"
140.
BIJELJINA
ATLETSKI KLUB "KRAJIŠNIK" VELIKA
141.
KLADUŠA
142. AERO KLUB "ILIDŽA" SARAJEVO
UDRUŽENJE SPORTSKA ORGANIZACIJA ON1
143.
SARAJEVO
144. SPORTSKO DRUŠTVO ČAJNIČE
PLIVAČKI KLUB "SPORT TIME" NOVI GRAD
145.
SARAJEVO
STONOTENISKI KLUB INVALIDA "MLADOST"
146.
SARAJEVO
147. RUKOMETNI KLUB "KONJUH" ŽIVINICE
KLUB ZA SPORT I REKREACIJU "STENS"
148.
SARAJEVO
149. TAEKWONDO KLUB "BOSNA" VISOKO
FUDBALSKA AKADEMIJA "ACADEMICA"
150.
SARAJEVO
KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA "TAEKYON"
151.
SARAJEVO
UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU MALOG
152.
NOGOMETA SARAJEVO
153. ODBOJKAŠKI KLUB NOVI GRAD SARAJEVO
OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARS"
154.
SARAJEVO

(2)

3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
2.500,00 KM
2.500,00 KM
4.000,00 KM
5.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
7.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM
2.000,00 KM
4.000,00 KM
8.000,00 KM
2.500,00 KM
7.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.500,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
2.500,00 KM

Raspoloživa sredstva tekućeg granta "Sufinanciranje
sportskih manifestacija" za 2016. godinu koja se
raspoređuju ovom odlukom osigurana su u proračunu
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na
stavci "Tekući grantovi".
Članak 2.
(Realizacija)
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora
Bosne i Hercegovine.
Članak 3.
(Izvješće o utrošku sredstava)
(1) Sukladno članku 10. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava iz
članka 1. stavak (1) ove odluke dužni su Ministarstvu
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostaviti periodična i
završna izvješća o namjenskom utrošku sredstava prema
Obrascu za izvješće.
(2) Korisnici sredstava, sukladno stavku (1) ovog članka, dužni
su završno izvješće dostaviti najkasnije u roku od 30 dana
od dana završetka projekta.

Broj 55 - Strana 24

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(3)

Korisnici sredstava iz članka 1. stavak (1) ove odluke koji
su podržani sa iznosom od 20.000,00 KM i više, obvezni su
angažirati neovisnu reviziju i Ministarstvu civilnih poslova
Bosne i Hercegovine dostaviti izvješće neovisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 30
dana nakon završetka projekta.
(4) Sa korisnicima sredstava iz članka 1. stavak (1) ove odluke
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
zaključuje ugovor.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 142/16
Predsjedatelj
7. srpnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

На основу члана 10. став (2) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), члана 17. Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 9. став (4)
Одлуке о критеријумима за распоред средстава текућег
гранта "Суфинансирање спортских манифестација" за 2016.
годину ("Службени гласник БиХ", број 18/16), Савјет
министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства
цивилних послова Босне и Херцеговине, на 63. сједници,
одржаној 7. јула 2016. године, донио је

30.

ОДЛУКУ

39.

О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕГ ГРАНТА
"СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА" ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом одлуком распоређују се средства текућег гранта
"Суфинансирање спортских манифестација" за 2016.
годину у износу од 900.000,00 КМ сљедећим спортским
субјектима (у даљем тексту: корисници средстава), и
то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САВЕЗ КОШАРКЕ У КОЛИЦИМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САВЕЗ КЛИЗАЧКИХ СПОРТОВА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
КАЈАК КАНУ И РАФТИНГ САВЕЗ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
РАГБИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
МОТОЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САВЕЗ ДИЗАЧА ТЕГОВА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЏУДО САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
АТЛЕТСКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
KICKBOXING САВЕЗ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
ПЛИВАЧКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СПОРТСКИ АУТО МОТО САВЕЗ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТЕНИСКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОЋАРСКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СПОРТСКОРИБОЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И

55.000,00 КМ

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

20.000,00 КМ
22.000,00 КМ

50.
51.
52.

55.000,00 КМ
53.
10.000,00 КМ
20.000,00 КМ

54.
55.

10.000,00 КМ
56.
9.000,00 КМ
25.000,00 КМ
53.000,00 КМ

57.
58.
59.

10.000,00 КМ

60.

12.000,00 КМ
5.000,00 КМ
25.000,00 КМ
25.000.00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ

61.
62.
63.
64.
65.
66.

Petak, 29. 7. 2016.

ХЕРЦЕГОВИНЕ
ХОКЕЈАШКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
СМУЧАРСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЏУДО САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ХРВАЧКИ САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОКСЕРСКИ САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
СПОРТСКИ САВЕЗ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО
РАЗВИЈЕНИХ ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СКИЈАШКИ САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САВЕЗ СЈЕДЕЋЕ ОДБОЈКЕ ИНВАЛИДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КАЈАК КАНУ САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПЛИВАЧКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЏУДО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ITF TAEKWONDO САВЕЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ
КОШАРКАШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ИНВАЛИДА "ДРИНА"
САПНА
ХРВАТСКИ ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ
"РАМА" ПРОЗОР-РАМА
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ТУРБИНА" ЈАБЛАНИЦА
СПОРТСКИ САВЕЗ ОШТИНЕ СРЕБРЕНИК
ХРВАТСКИ НОГОМЕТНИ КЛУБ "ТОМИСЛАВ"
ТОМИСЛАВГРАД
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ПАРТИЗАН ТС" БАЊА
ЛУКА
ШКОЛА СПОРТА "DI-FIVE" ДОБОЈ ИСТОК
ХРВАТСКИ НОГОМЕТНИ КЛУБ "НЕУМ" НЕУМ
КАРАТЕ КЛУБ "ХЕРЦЕГОВИНА" ЧИТЛУК
КОШАРКАШКИ КЛУБ "КОШ" САРАЈЕВО
ЦЕНТАР БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА ТЕШАЊ
КОШАРКАШКИ КЛУБ "BOSNA ROYAL"
САРАЈЕВО
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ИНВАЛИДА "БАЊА
ЛУКА"
ЏУДО И САМБО КЛУБ ЦРЕПОЉСКО ХРЕША
АКАДЕМСКИ ПЛИВАЧКИ КЛУБ "ЗРИЊСКИ"
МОСТАР
КАЈАК КАНУ КЛУБ "ВРБАС" БАЊА ЛУКА
РУКОМЕТНИ КЛУБ ХАЏИЋИ
ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ
"ФЕНИКС" БАЊА ЛУКА
УДРУГА ЗА ПРОМИЏБУ МИНИ НОГОМЕТА И
РЕКРЕАЦИЈУ ВИТЕЗ
TAEKWONDO КЛУБ "ВОГОШЋА" ВОГОШЋА
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА "ТУЗЛА
СИМБРА" ТУЗЛА
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЖЕЉЕЗНИЧАР"
ПРИДЈЕЛ ГОРЊИ ДОБОЈ
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ГЕОФОН" ТЕСЛИЋ
АТЛЕТСКИ КЛУБ КОЗАРСКА ДУБИЦА
МОТО КРОС КЛУБ ВИТЕЗ
СМУЧАРСКИ КЛУБ "САРАЈЕВО" ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
НОГОМЕТНИ КЛУБ "КАМЕШНИЦА" ПОДХУМ
ЛИВНО
БОКСЕРСКИ КЛУБ "ИЛИЏА" САРАЈЕВО
РУКОМЕТНИ КЛУБ "СРБАЦ" СРБАЦ
НОГОМЕТНИ КЛУБ "ОЗРЕН" СЕМИЗОВАЦ
АТЛЕТСКИ КЛУБ "ЗЕНИЦА" ЗЕНИЦА
TAEKWONDO КЛУБ "ТИГАР" ИСТОЧНО

16.000,00 КМ
15.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
4.000,00 КМ
10.000,00 КМ
3.000,00 КМ
5.000,00 КМ
8.000,00 КМ
8.000,00 КМ
8.000,00 КМ
3.000,00 КМ
4.000,00 КМ
15.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
15.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000.00 КМ
6.000,00 КМ
2.000,00 КМ
7.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
4.000.00 КМ
6.000,00 КМ
10.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
7.000,00 КМ
2.000,00 КМ

Petak, 29. 7. 2016.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

САРАЈЕВО
ХРВАТСКИ ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ
ГРУДЕ
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ "БСК" БАЊА ЛУКА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ВРБАЊУША" САРАЈЕВО
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА "БАНОВИЋИ"
БАНОВИЋИ
TAEKWONDO КЛУБ "МАГОНЕ" ЛИВНО
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "АКАДЕМИЈА СПОРТА
ЛОКОМОТИВА" БРЧКО
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "РАДНИК" БИЈЕЉИНА
ХРВАТСКИ НОГОМЕТНИ КЛУБ ЧАПЉИНА
ТЕНИСКИ КЛУБ МОСТАР
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБА СА
ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА НА
ПОДРУЧЈУ КАНТОНА САРАЈЕВО "ОАЗА"
САРАЈЕВО
TAEKWONDO КЛУБ "ФОКУС" САРАЈЕВО
КОШАРКАШКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ БН"
БИЈЕЉИНА
СТУДЕНТСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ
"СТУДЕНТ" МОСТАР
МЕЂУНАРОДНИ РУКОМЕТНИ ТУРНИР
ШАМПИОНА ДОБОЈ
УДРУГА "УНИ СПОРТ" ШИРОКИ БРИЈЕГ
БОКСЕРСКИ КЛУБ "НОВИ ГРАД" САРАЈЕВО
КОШАРКАШКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ "ЗМАЈ"
ГРАДАЧАЦ
АУТО КАРТИНГ КЛУБ "ПРОФЕСИОНАЛ" БАЊА
ЛУКА
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "ГАЦКО" ГАЦКО
УДРУГА МЛАДИХ "ПАР СЕЛО" ДУБРАВЕТУЗЛА
УДРУГА "УНИ СПОРТ" ЧАПЉИНА
ЏУДО КЛУБ "РАЈКО КУШИЋ" ПАЛЕ
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ТРАВНИК" ТРАВНИК
МУШКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "ГОРАЖДЕ"
ГОРАЖДЕ
КАРАТЕ КЛУБ "ДОБОЈ-ИСТОК"
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "ХЕ НА ДРИНИ"
ВИШЕГРАД
СТУДЕНТСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ МОСТАР
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ГЛАСИНАЦ" СОКОЛАЦ
ЏУДО КЛУБ "НИПОН" САРАЈЕВО
БОЋАРСКИ КЛУБ "ХРВАТСКИ РАДИША"
ЧИТЛУК
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ИНВАЛИДА "ФАНТОМИ"
САРАЈЕВО
АТЛЕТСКИ КЛУБ "ГЛАСИНАЦ" СОКОЛАЦ
TAEKWONDO КЛУБ "ПОСКОК" ПОСУШЈЕ
ШКОЛА ФУДБАЛА "ЕВРО ГОЛ" ПЕЛАГИЋЕВО
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ МОСТАР
ХРВАЧКИ КЛУБ "БЕЋКО" ВОГОШЋА
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "АЛАЏА-А" САРАЈЕВО
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ИНВАЛИДА "ДЕРВЕНТА"
ДЕРВЕНТА
УДРУГА МЛАДИХ КРЕШЕВО
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "ГОРАЖДЕ" ГОРАЖДЕ
ШКОЛА ФУДБАЛА "БАМБИНОСИ" САРАЈЕВО
УДРУГА ЗА ПРОМОЦИЈУ БИЦИКЛИЗМА
ХЕРЦЕГОВИНА БИЦИКЛИ МОСТАР
SNOWBOARD КЛУБ "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ
ЏУДО КЛУБ "ЗВИЈЕЗДА" БАЊА ЛУКА
УДРУЖЕЊЕ КАМП СПОРТ "ПЕЉТО" САРАЈЕВО
КАРАТЕ КЛУБ "CHAMPION" САРАЈЕВО
КЛУБ СКАКАЧА У ВОДУ "МОСТАРИ" МОСТАР
КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ
УНИВЕРЗАЛНА СПОРТСКА ШКОЛА "СПОРТ
ТАЛЕНТ" МОСТАР
ЏУДО КЛУБ "ФАМОС" ИСТОЧНО САРАЈЕВО
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БЛАГАЈ" МОСТАР
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ГРАДИНА" СРЕБРЕНИК
КОШАРКАШКИ КЛУБ "СТАР" ФОЈНИЦА
КАРАТЕ КЛУБ "СЛОГА" ДОБОЈ

6.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
6.000,00 КМ
2.000,00 КМ
6.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
15.000,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
6.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
6.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
5.000,00 КМ
6.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
4.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
5.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
5.000,00 КМ

Broj 55 - Strana 25

121. ЏУДО КЛУБ "БОРСА" МОСТАР
ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "КРИВАЈА"
122.
ЗАВИДОВИЋИ
123. АТЛЕТСКИ КЛУБ "БРЧКО" БРЧКО
124. ЏУДО КЛУБ "РОМАНИЈА" ПАЛЕ
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА "ФОЈНИЦА"
125.
ФОЈНИЦА
126. ГРАДСКИ САВЕЗ БИХАЋ
127. КАРАТЕ КЛУБ "МЛАДОСТ" ВИТЕЗ
128. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ ЛИВНО
129. ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СУТЈЕСКА" ФОЧА
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЗВОРНИК БАСКЕТТ"
130.
ЗВОРНИК
ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ "ТЕШАЊ"
131.
ТЕШАЊ
132. КАРАТЕ КЛУБ "ИЛИЏА" САРАЈЕВО
133. КАРАТЕ КЛУБ "ПАНТЕРИ" БИЈЕЉИНА
134. КАРАТЕ КЛУБ "БОШЊАК" КОЊИЦ
135. БОКСЕРСКИ КЛУБ "МОСТАР" МОСТАР
КАРАТЕ КЛУБ "РАЈКО ЦРНОБРЊА" НОВИ
136.
ГРАД
УДРУЖЕЊЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
137.
МЛАДИХ САРАЈЕВО
БОКСЕРСКИ КЛУБ "ЗЛАТНИ ЉИЉАНИ"
138.
САРАЈЕВО
СПОРТСКИ САВЕЗ УНСКО САНСКОГ
139.
КАНТОНА БИХАЋ
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФЕНИКС БАСКЕТ"
140.
БИЈЕЉИНА
АТЛЕТСКИ КЛУБ "КРАЈИШНИК" ВЕЛИКА
141.
КЛАДУША
142. АЕРО КЛУБ "ИЛИЏА" САРАЈЕВО
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОН1
143.
САРАЈЕВО
144. СПОРТСКО ДРУШТВО ЧАЈНИЧЕ
ПЛИВАЧКИ КЛУБ "СПОРТ ТИМЕ" НОВИ ГРАД
145.
САРАЈЕВО
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ИНВАЛИДА
146.
"МЛАДОСТ" САРАЈЕВО
147. РУКОМЕТНИ КЛУБ "КОЊУХ" ЖИВИНИЦЕ
КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "СТЕНС"
148.
САРАЈЕВО
149. TAEKWONDO КЛУБ "БОСНА" ВИСОКО
ФУДБАЛСКА АКАДЕМИЈА "ACADEMICA"
150.
САРАЈЕВО
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА "TAEKYON"
151.
САРАЈЕВО
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ МАЛОГ
152.
НОГОМЕТА САРАЈЕВО
153. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ НОВИ ГРАД САРАЈЕВО
ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ "СПАРС"
154.
САРАЈЕВО

(2)

6.000,00 КМ
2.500,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.500,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
4.000,00 КМ
5.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
7.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
8.000,00 КМ
2.500,00 КМ
7.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.500,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ

Расположива средства текућег гранта "Суфинансирање
спортских манифестација" за 2016. годину која се
распоређују овом одлуком обезбијеђена су у буџету
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине,
на ставци "Текући грантови".
Члан 2.
(Реализација)
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
цивилних послова Босне и Херцеговине и Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине.
Члан 3.
(Извјештај о утрошку средстава)
(1) У складу са чланом 10. став (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних
обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину,
корисници средстава из члана 1. став (1) ове одлуке
дужни су Министарству цивилних послова Босне и
Херцеговине, да доставе периодичне и завршне

Broj 55 - Strana 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

извјештаје о намјенском утрошку средстава према
Обрасцу за извјештај.
(2) Корисници средстава, у складу са ставом (1) овог
члана, дужни су завршни извјештај да доставе
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка
пројекта.
(3) Корисници средстава из члана 1. став (1) ове одлуке
који су подржани са износом од 20.000,00 КМ и више,
обавезни су да ангажују независну ревизију и
Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине
доставе извјештај независне ревизије о намјенском
утрошку додијељених средстава, у року од 30 дана
након завршетка пројекта.
(4) Са корисницима средстава из члана 1. став (1) ове
одлуке Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине закључује уговор.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 142/16
7. јула 2016. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Petak, 29. 7. 2016.

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I
HERCEGOVINE
1. Ismet Suljendić, imenuje se za člana Upravnog odbora
Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, iz
reda stručnjaka, na mandatno razdoblje od 5 godina.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 133/16
Vijeća ministara BiH
29. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Sarajevo
На основу чл. 16., 17. и 18. Закона о систему
индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09
и 32/13), члана 12. Закона о министарским именовањима,
именовањима Савјета министара и другим именовањима
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 37/03)
и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине,
на 62. сједници одржаној 29. јуна 2016. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ

840

Na osnovu čl. 16., 17. i 18. Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), člana 12. Zakona o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj 37/03) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 62. sjednici održanoj 29. juna 2016. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I
HERCEGOVINE
1. Ismet Suljendić, imenuje se za člana Upravnog odbora
Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, iz
reda stručnjaka, na mandatni period od 5 godina.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 133/16
29. juna 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju čl. 16., 17. i 18. Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), članka 12. Zakona o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj 37/03) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 62. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine,
donijelo je

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1. Исмет Суљендић, именује се за члана Управног одбора
Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, из реда стручњака, на мандатни период од 5
година.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 133/16
Предсједавајући
29. јуна 2106. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.

841

Na osnovu člana 121. stav (1) i člana 141. stav (5) Zakona o
strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17.
Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), na
prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 20. juna 2016. godine,
donijelo je

PRAVILNIK

O STANDARDIMA FUNKCIONISANJA I DRUGIM
PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA RAD IMIGRACIONOG
CENTRA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se utvrđuje način upravljanja, uslovi
finansiranja i standardi funkcionisanja Imigracionog centra (u
daljem tekstu: Centar), a naročito postupak prihvata, smještaja,
boravak i kretanje stranaca u Centru, kojima je odlukom
nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH)
određena mjera stavljanja pod nadzor, uključujući sanitarnohigijenske uslove, prehranu, medicinsku pomoć, održavanje reda
i discipline, kao i druga pitanja značajna za rad Centra.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom
rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.
Član 3.
(Centar, službena lica i korisnici Centra)
(1) Centar je specijalizovana ustanova za prihvat i smještaj
stranaca koji su stavljeni pod nadzor. Centar se uspostavlja
kao organizaciona jedinica Službe za poslove sa strancima
(u daljem tekstu: Služba) izvan njenog sjedišta čiji se status
uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji Službe.
(2) Službeno lice je svako lice zaposleno u Službi raspoređeno
na poslovima u Centru u skladu sa Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe, uključujući
inspektora za strance i ovlaštenog službenika Centra u
skladu sa Zakonom o Službi za poslove sa strancima
("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 36/08).
(3) Strancima koji su smješteni u Centar iz stava (1) ovog člana
(u daljnjem tekstu: korisnici Centra) Centar osigurava
siguran i human smještaj.
(4) Korisnici Centra se prihvataju i smještaju u Centar po
sljedećim kategorijama: muškarci, žene, porodice i
maloljetnici.
(5) Troškovi prihvata i smještaja korisnika Centra podmiruju se
u skladu sa odredbama Zakona.
(6) Sredstva za rad Centra osiguravaju se budžetom Institucija
BiH.
Član 4.
(Dostojanstvo korisnika Centra i zabrana diskriminacije)
(1) Službena lica Centra dužna su prema korisnicima Centra
postupati na human način i na način kojim se ne vrijeđa
osoba i dostojanstvo korisnika Centra.
(2) Prema korisniku Centra mogu se primjenjivati samo ona
ograničenja koja su potrebna da se ostvari svrha stavljanja
pod nadzor, spriječi bijeg korisnika Centra, spriječi
počinjenje krivičnog djela, otkloni opasnost po život i
zdravlje ljudi i ostvari sigurnost Centra. Ograničenja iz
ovog stava definišu se Pravilnikom o kućnom redu (u
daljem tekstu: Kućni red).
(3) Niko neće biti podvrgnut mučenju ili neljudskom ili
ponižavajućem tretmanu i kažnjavanju.
(4) U postupanju s korisnicima Centra ne smije biti
diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su: rod odnosno
spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili
drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s
nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, status koji se
stiče rođenjem ili drugi status.
Član 5.
(Pravna pomoć i pravo na prevodioca)
(1) Korisnik Centra ima pravo na pravnu pomoć angažovanjem
punomoćnika o svom trošku.
(2) Ako korisnik Centra nema finansijska sredstva da angažuje
punomoćnika ima mogućnost korištenja besplatne pravne
pomoći.
(3) Korisnici Centra imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć
koju ostvaruju posredstvom agencija ili nevladinih
organizacija u BiH koje se bave pružanjem pravne pomoći i
koje imaju potpisan Protokol o saradnji sa Ministarstvom
sigurnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(4) Korisnik Centra ima pravo na prevodioca pri vođenju svih
upravnih i drugih postupaka vezanih za njegov status,
ukoliko ne razumije jezik ili ne govori jezik na kojem se
vode postupci.

Broj 55 - Strana 27

Član 6.
(Prigovor na uslove boravka u Centru)
(1) Korisnik Centra ima pravo podnijeti prigovor direktoru
Službe na uslove boravka u Centru, postupanje službenih
lica i druge razloge koji se odnose na boravak u Centru.
(2) Svi navodi iz prigovora moraju se temeljito ispitati i u
slučaju opravdanosti navoda poduzeti odgovarajuće mjere.
(3) Direktor Službe obavezan je donijeti odluku po prigovoru
korisnika Centra u roku od 7 dana od dana ulaganja
prigovora.
POGLAVLJE II. NAČIN UPRAVLJANJA
Član 7.
(Upravljanje Centrom i dužnosti službenog lica)
(1) Centrom rukovodi upravnik Centra čije su dužnosti, prava i
odgovornosti definisane Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji Službe.
(2) Službeno lice dužno je postupati u skladu sa ovim
Pravilnikom i drugim općim aktima u cilju održavanja reda
u Centru.
(3) Službeno lice sa korisnicima Centra postupa profesionalno i
podstiče dobrovoljnu saradnju, njihovo samo poštovanje,
osjećaj lične odgovornosti i tolerancije prema drugima.
Član 8.
(Kontakti službenih lica i korisnika Centra)
(1) Nijedno službeno lice neće primiti bilo kakav poklon ili
novčani iznos ili uslugu koja se može dovesti u vezu sa
boravkom korisnika Centra u Centru.
(2) Nijedno službeno lice neće učestvovati u poslovnim ili
novčanim transakcijama u ime korisnika Centra bez
dozvole upravnika Centra, što se detaljnije propisuje
instrukcijom koju donosi direktor Službe.
(3) Službeno lice prijavljuje upravniku Centra svaki slučaj kada
korisnik Centra ostavi kakav predmet izvan ili unutar
Centra, radi njegova unošenja u Centar ili iznošenja iz
Centra.
Član 9.
(Pregledi prostorija i pretresi službenih lica)
Na zahtjev upravnika Centra službeno lice dozvoljava
pretres odjeće i radnog mjesta unutar Centra, radi traženja
predmeta za koje se pretpostavlja da su skriveni.
Član 10.
(Komunikacija sa sredstvima javnog informisanja)
(1) Nijedno službeno lice neće direktno ili indirektno bez
odobrenja direktora Službe komunicirati sa pripadnicima
sredstava informisanja ili drugih medija niti će u bilo kojem
obliku objaviti ikakve informacije ili osvrte o radu Centra.
(2) Direktor Službe može ovlastiti lice koje može pripadnicima
sredstava informisanja ili drugih medija davati informacije
o pojedinim pitanjima u vezi sa izvršenjem mjere stavljanja
stranca pod nadzor, što se propisuje Pravilnikom o
unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji Službe.
(3) Zabranjeno je, bez odobrenja upravnika Centra,
fotografisati korisnike Centra, što se detaljnije propisuje
instrukcijom koju donosi direktor Službe.
Član 11.
(Ulazak trećih lica u Centar)
(1) Bez odobrenja upravnika Centra trećem licu se ne može
odobriti ulazak u prostor Centra.
(2) Svako lice koje ulazi ili izlazi iz Centra se zaustavlja,
pregleda ili pretresa.
(3) Treće lice koje naruši odredbe ovog Pravilnika ili drugog
akta kojim se uređuju odnosi unutar Centra, udaljava se iz
Centra.

Broj 55 - Strana 28
(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Treća lica su sva lica koja nisu zaposlena u Službi ili nisu
korisnici Centra.
Član 12.
(Upotreba sredstava prinude radi uspostave reda i mira u Centru)
(1) Ovlaštena službena lica su obučena za upotrebu sredstava
prinude što se detaljnije uređuje propisom o načinu vršenja
službe osiguranja Centra, naoružanju i opremi te upotrebi
vatrenog oružja i drugih sredstava prisile, kao i o drugim
pitanjima koja se odnose na rad službenih lica u Centru.
(2) Ovlašteno službeno lice može upotrijebiti sredstva prinude
kad je to nužno, a u cilju uspostavljanja i održavanja reda u
Centru, zaštite sigurnosti korisnika i službenog osoblja
Centra ili zaštite opće sigurnosti u Centru.
(3) Upravnik Centra dužan je zabilježiti svaku upotrebu
sredstava prinude i sačiniti izvještaj koji podnosi Načelniku
sektora.
(4) Korisnik Centra mora poštovati odredbe ovog Pravilnika i
Pravilnika o kućnom redu te se ponašati tako da ne
ugrožava svoje zdravlje i sigurnost ili zdravlje i sigurnost
drugih ili imovinu Centra.
(5) Kućni red donosi direktor Službe, u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Član 13.
(Način vršenja službe osiguranja u Centru)
(1) Ministar sigurnosti, na prijedlog direktora Službe, donosi
propise o načinu vršenja službe osiguranja Centra,
naoružanju i opremi te upotrebi vatrenog oružja i drugih
sredstava prisile, kao i o drugim pitanjima koja se odnose
na rad službenih lica u Centru.
(2) Ministar sigurnosti, na prijedlog direktora Službe, donosi
plan aktivnosti u slučajevima elementarnih nepogoda i
drugih vanrednih situacija koje se mogu dogoditi.
Član 14.
(Obrada i zaštita podataka i evidencija koje se vode u Centru)
(1) Na svaku obradu ličnih podataka korisnika Centra
primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka
("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11).
(2) Evidencije koje se vode u Centru mogu se koristiti samo u
svrhe radi kojih se vode.
(3) U postupcima po zahtjevima korisnika Centra za
međunarodnu zaštitu javnost je isključena i svi podaci i
informacije do kojih se u takvom postupku dođe smatraju
se povjerljivim podacima.
POGLAVLJE III. PRIHVAT I SMJEŠTAJ KORISNIKA
CENTRA
Član 15.
(Prihvat korisnika Centra)
(1) U Centar se može prihvatiti i smjestiti samo stranac za
kojeg je nadležni organ donio rješenje o stavljanju pod
nadzor, odnosno o produženju nadzora ili rješenje o
privremenom ograničenju kretanja, odnosno rješenje o
produženju ograničenja kretanja.
(2) Prilikom dolaska u Centar korisnik Centra ima pravo na
jedan besplatni telefonski razgovor sa diplomatsko konzularnim predstavništvom (u daljem tekstu: DKP) svoje
zemlje ili punomoćnikom ili drugim organizacijama u
skladu sa zakonom. Korisnik Centra ima pravo i na jedan
privatni telefonski razgovor. Dužina telefonskog razgovora
određuje se Kućnim redom.
Član 16.
(Medicinska intervencija)
(1) Ako ovlašteno službeno lice Centra prilikom prihvata utvrdi
da je dovedeno lice ozlijeđeno ili ono izjavi da mu je hitno
potrebna intervencija ljekara, ovlašteno službeno lice je

Petak, 29. 7. 2016.

dužno osigurati odgovarajući ljekarski tretman u
zdravstvenoj ambulanti Centra.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana od korisnika Centra se
oduzimaju ljekarski nalazi i predaju ljekaru koji ordinira u
Centru (u daljem tekstu: ljekar Centra), a korisniku Centra
se izdaje pismena potvrda o oduzimanju ljekarskih nalaza.
Član 17.
(Potvrda o prihvatu)
Službeno lice popunjava potvrdu o prihvatu korisnika
Centra u koju se unosi prezime i ime, ime roditelja, datum,
mjesto i država rođenja, dan i sat prihvata, ime i prezime
ovlaštenog službenog lica koje je korisnika Centra sprovelo u
Centar i ime i prezime službenog lica koje je u Centru primilo
korisnika Centra, koja se pohranjuje u dosje korisnika Centra.
Član 18.
(Informisanje o pravima i obavezama)
Službeno lice koje je primilo korisnika u Centar dužno je
informisati ga o pravima i obavezama koje se odnose na boravak
u Centru, na jeziku koji razumije, usmeno ili putem
informacijskog letka koji sačinjava Služba.
Član 19.
(Radnje prilikom prihvata korisnika Centra)
Prilikom prihvata korisnika Centra obavlja se:
a) provjera identiteta;
b) uzimanje biometrijskih podataka koji sadrže
fotografiju i otiske 10 prstiju, te potpis;
c) pružanje informacija o posjedovanju ličnih stvari i
novca;
d) sigurnosni pretres;
e) opći ljekarski pregled; i
f)
pranje i dezinfekcija stvari i korisnika Centra, po
potrebi.
Član 20.
(Provjera identiteta)
(1) Prilikom prihvata korisnika Centra provjerava se njegov
identitet na osnovu putne isprave, lične karte ili druge
isprave pogodne za provjeru identiteta.
(2) Ako korisnik Centra nema nikakvu ispravu na osnovu koje
se može provjeriti njegov identitet, tada se preuzima
identitet iz njegove izjave koju je dao u postupku
određivanja mjere nadzora.
(3) Ako je identitet korisnika Centra određen na osnovu
njegove izjave Služba provodi dalji postupak utvrđivanja
identiteta u skladu sa Zakonom.
Član 21.
(Posjedovanje ličnih stvari i novca)
(1) Korisnicima Centra se pružaju informacije o ličnim
stvarima i predmetima koje mogu posjedovati za vrijeme
boravka u Centru.
(2) Korisnik Centra može u Centru zadržati ličnu imovinu,
osim ako se radi o zabranjenim predmetima ili ako bi
zadržavanje stvari bilo protivno interesima sigurnosti.
(3) Maksimum predmeta i ličnih stvari koje korisnik Centra
može zadržati tokom boravka u Centru, propisuje se
Kućnim redom.
(4) Novac koji korisnik Centra posjeduje kod sebe, a koji ne
želi imati kod sebe ili nema pravo zadržati, predaje se na
čuvanje u Centru uz potvrdu.
(5) Iznos novca koji korisnik Centra može imati na
raspolaganju u Centru i način pristupa čuvanom novcu u
Centru propisuje se Kućnim redom.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 22.
(Sigurnosni pretres)
(1) Prije smještaja u Centar, a radi pronalaženja
identifikacionih dokumenata, novca ili drugih platežnih
sredstava i predmeta pogodnih za napad, bijeg ili
samoozljeđivanje, korisnik Centra se podvrgava
obaveznom sigurnosnom pretresu i pretresu stvari koje je sa
sobom donio.
(2) Sigurnosni pretres iz stava (1) ovog člana mogu vršiti samo
ovlaštena službena lica istog spola kao korisnik Centra.
(3) Pretres stvari koje je korisnik Centra sa sobom donio vrši se
u prisustvu korisnika Centra.
Član 23.
(Predaja odnosno oduzimanje identifikacionih dokumenata i
zabranjenih predmeta)
(1) Identifikacione dokumente, predmete pogodne za napad,
bijeg ili samoozljeđivanje, novac iznad propisanog iznosa i
druge dragocjenosti korisnik Centra predaje na čuvanje
službenom licu Centra.
(2) Lista predmeta iz stava (1) ovog člana propisuje se Kućnim
redom.
(3) Ako korisnik Centra ne preda predmete iz stava (1) ovog
člana, predmeti se oduzimaju. Ako prema procjeni
službenog lica Centra ili medicinskog osoblja postoji
ozbiljan rizik od samoozljeđivanja korisnika Centra, mogu
se također oduzeti i drugi predmeti koji bi mogli
predstavljati rizik za ličnu sigurnost.
(4) O predatim odnosno oduzetim predmetima iz st. (1) i (3)
ovog člana korisniku Centra izdaje se potvrda o
privremenom oduzimanju predmeta koja sadrži: prezime i
ime, datum i mjesto rođenja, ime roditelja korisnika Centra,
vrsta, količina i druge bitne lične stvari koje su oduzete, s
tim da kad se količina stvari označava brojem taj se broj
upisuje i slovima, datum i sat oduzimanja stvari, potpis
službenog lica koje je oduzelo stvari i potpis korisnika
Centra.
(5) Ako korisnik Centra potvrdu o privremenom oduzimanju
predmeta ne želi potpisati, potpisuju je dva službena lica
Centra i navode činjenicu da korisnik Centra odbija da
potpiše potvrdu.
(6) Jedna kopija potvrde o privremenom oduzimanju predmeta
uručuje se korisniku Centra, druga se dostavlja u depozit
Centra uz oduzete stvari, a original se čuva kod službenog
lica koje je oduzelo stvari.
Član 24.
(Čuvanje i popis oduzetih stvari)
(1) Stvari oduzete od korisnika Centra čuvaju se u određenoj
prostoriji ili dijelu prostorije Centra (depozitu) osigurane od
kvarenja i oštećenja.
(2) Identifikacioni dokumenti, novac i dragocjenosti čuvaju se
u kasi ili drugom sigurnom mjestu koje odredi direktor
Službe, s tim da se prethodno sastavlja njihov popis, koji
potpisuje korisnik Centra kao i službeno lice Centra.
(3) Ako korisnik Centra odbije potpisati popis stvari, potpisuju
ga dva službena lica Centra i navode činjenicu da korisnik
Centra odbija da potpiše potvrdu.
(4) Predate odnosno oduzete stvari iz člana 23. ovog
Pravilnika, naročito one koje su podložne kvarenju, uz
pismenu saglasnost korisnika Centra i o njegovom trošku,
predaju se ili šalju poštom njegovoj porodici ili lica koje
korisnik Centra odredi.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Broj 55 - Strana 29

Član 25.
(Opći pregled, pranje i dezinfekcija)
Korisnik Centra dužan je po dolasku u Centar o svom
zdravstvenom i psihofizičkom stanju izvijestiti službeno
lice Centra.
U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje
zarazne bolesti, korisnik Centra se smješta u prostoriju za
izolaciju, gdje ostaje dok ljekar Centra ne utvrdi stvarno
zdravstveno stanje.
Prije smještaja u Centar, stručno medicinsko osoblje vrši
opći pregled korisnika Centra.
Ljekarski nalazi unose se u zdravstveni karton korisnika
Centra. Zdravstveni karton se čuva u prostoriji za
medicinski pregled korisnika, tako da je zagarantovana
povjerljivost podataka koje on sadrži u skladu sa Zakonom
o zaštiti ličnih podataka.
Poslije obavljenog ljekarskog pregleda korisniku Centra
osigurava se pranje toplom vodom, a po potrebi i pranje i
dezinfekcija njegove odjeće i stvari koje je donio sa sobom.
O potrebi dezinfekcije odjeće i stvari korisnika Centra
odlučuje ljekar Centra.
Po st. (5) i (6) ovog člana postupa se i sa predmetima koje
korisnik Centra kasnije primi na korištenje.
Član 26.
(Evidencije korisnika Centra)
U Centru se vodi matična knjiga i abecedni registar
korisnika Centra, koje vodi ovlašteno službeno lice Centra.
Upis korisnika Centra u matičnu knjigu vrši se hronološkim
redom, odmah po dolasku korisnika Centra u Centar.
U matičnu knjigu se za svakog korisnika Centra unose
sljedeći podaci: redni broj (matični broj), prezime i ime,
ime roditelja, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja,
prebivalište odnosno boravište, zanimanje, državljanstvo,
datum prijema u Centar (sat, dan, mjesec i godina), naziv
nadležnog organa koji je odredio mjeru stavljanja pod
nadzor, odnosno ograničenje kretanja, broj i datum rješenja
o određivanju nadzora, broj i datum rješenja o produženju
nadzora, odnosno ograničenja kretanja, datum napuštanja
Centra (sat, dan, mjesec i godina), naziv organa koji je
donio rješenje o ukidanju mjere, broj i datum iješenja,
razlog napuštanja Centra, te u posebnoj rubrici eventualne
primjedbe.
Upis korisnika Centra u abecedni registar (indeks) vrši se
hronološkim redom prema abecednom inicijalu prezimena.
U abecedni registar se unose sljedeći podaci: redni broj,
prezime i ime, ime roditelja, matični broj korisnika Centra
(redni broj, stranica i godina matične knjige), datum
prijema u Centar (sat, dan, mjesec i godina), datum
napuštanja Centra (sat, dan, mjesec i godina), te u posebnoj
rubrici eventualne primjedbe.
Evidencija u matičnoj knjizi korisnika Centra može se
voditi više kalendarskih godina, dok se prateći registar vodi
odvojeno za svaku kalendarsku godinu.
Matična knjiga zaključuje se na kraju kalendarske godine
(31. decembra), službenom zabilješkom napisanom ispod
posljednjeg rednog broja.
Zabilješka iz stava (7) ovog člana sadrži:
a) ukupni broj korisnika Centra koji su upisani u matičnu
knjigu,
b) datum i potpis službenog lica ovlaštenog za vođenje
matične knjige i
c) otisak pečata Centra.

Broj 55 - Strana 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(9)

Registar se zaključuje na isteku kalendarske godine, tako
što se zaključuje posebno svako slovo abecednog registra.
(10) Arhiva se čuva u skladu sa propisima o arhivskom
poslovanju.
Član 27.
(Evidencijsko čuvanje pismena i medicinske dokumentacije)
(1) Za svakog korisnika Centra formira se poseban predmet u
kojem se čuvaju sva pismena i medicinska dokumentacija
vezana za korisnika Centra.
(2) Sa predmetom iz stava (1) ovog člana postupa se u skladu
sa propisima koji regulišu uredsko poslovanje.
Član 28.
(Smještaj korisnika Centra)
(1) Korisnici Centra se smještaju i raspoređuju u posebne
prostorije Centra namijenjene isključivo za smještaj
korisnika Centra.
(2) Dio Centra u koji se smještaju korisnici Centra - žene
fizičkom preprekom se odvaja od dijela Centra gdje se
smještaju korisnici Centra - muškarci,
(3) Korisnici Centra - porodice mogu biti smještene u odvojene
prostorije Centra u cilju osiguranja porodičnog zajedništva i
prava na privatnost.
(4) Korisnik Centra može biti smješten odvojeno od ostalih u
slijedećim okolnostima:
a) kada to nužno zahtijeva zdravstveno stanje tog ili
drugih lica;
b) kada to korisnik Centra zahtijeva radi vlastite zaštite, a
po odobrenju upravnika Centra; ili
c) kada korisnik Centra predstavlja ozbiljnu prijetnju
redu u Centru, a pod uslovima propisanim u članu 78.
ovog Pravilnika.
Član 29.
(Smještaj maloljetnog lica)
(1) Odluku o tome da li će maloljetno lice biti smješteno u
Centar donosi nadležni organ u prisustvu roditelja ili
staratelja maloljetnog lica.
(2) Smještaj maloljetnog lica u Centar vrši se pod nadzorom
roditelja, staratelja ili organa starateljstva.
(3) Smještaj maloljetnog lica bez pratnje u Centar, vrši se ako
je to u najboljem interesu maloljetnog lica.
(4) Maloljetno lice u Centru boravi odvojeno od punoljetnih
lica s kojima ne čini porodicu.
(5) Za maloljetno lice u Centru se omogućava prilagođena
ishrana, te prema mogućnostima kapaciteti za odmor, igru i
obrazovanje prikladni uzrastu maloljetnih lica.
Član 30.
(Smještaj korisnika narušenog zdravlja)
(1) Korisnici Centra narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja
smještaju se odvojeno od ostalih tako da su pod kontrolom
medicinskog osoblja.
(2) O smještaju iz stava (1) ovog člana odlučuje ljekar Centra.
POGLAVLJE IV. SANITARNO-HIGIJENSKI I DRUGI
USLOVI SMJEŠTAJA
Član 31.
(Standardi sobe)
(1) Sobe u kojima je smješteno više lica moraju biti dovoljno
prostrane da osiguravaju svakom korisniku Centra najmanje
četiri kvadratna metra prostora, odnosno najmanje deset
kubnih metara prostora. Sobe u kojima je smješteno po
jedno lice moraju imati površinu od najmanje sedam metara
kvadratnih.
(2) Sobe moraju imati dovoljno velike prozore koji omogućuju
ulaz svježeg zraka i prirodne svjetlosti koja će osigurati

(3)
(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

Petak, 29. 7. 2016.

korisniku Centra čitanje pod prirodnim svjetlom u
uobičajenim uslovima.
Umjetno osvjetljenje sobe mora zadovoljavati adekvatne
tehničke standarde.
Temperatura u sobama za smještaj ne smije biti niža od
18°C.
Član 32.
(Sanitarni čvor i pitka voda)
Korisniku Centra mora se omogućiti da u svako doba ima
pravo na neometanu upotrebu sanitarnog čvora (toaleta) i
pitke vode.
Ako se u sobi za smještaj više od jednog korisnika Centra
nalazi sanitarni čvor (toalet), onda on mora biti odvojen
pregradnim zidom koji korisniku Centra osigurava potpunu
zaštitu privatnosti prilikom korištenja.
Član 33.
(Prozračivanje i pušenje)
Sobe se moraju redovno prozračivati, a vrijeme otvaranja
prozora definiše se Kućnim redom.
Pušenje u sobama je zabranjeno. Kućnim redom se
određuje prostor i vrijeme u kojem je dopušteno pušenje.
Član 34.
(Raspored po sobama)
Raspored korisnika Centra po sobama vrši službeno lice
koje ovlasti upravnik Centra.
Lice iz stava (1) ovog člana, dužno je da svakog dana obiđe
korisnike Centra i sve prostorije koje koriste korisnici
Centra.
Obilazak iz stava (2) ovog člana neradnim danima vrši
dežurni Centra.
Član 35.
(Krevet i posteljina)
Svaki korisnik Centra u sobi mora imati poseban krevet, s
presvučenom spužvom, jednim jastukom, posteljinom te
noćnim ormarićem.
Posteljinu sačinjavaju: jastučnica, dva čaršafa i dva ili više
pokrivača po potrebi.
Čaršafi i jastučnice obavezno se mijenjaju svakih petnaest
dana, a po potrebi i češće.
Član 36.
(Odjeća i obuća)
Korisnik Centra ima pravo da nosi svoju odjeću i obuću, a
koja je u skladu sa Kućnim redom.
Korisniku Centra koji nema svoje rublje, odjeću ili obuću
prikladnu klimatskim uslovima, a nema sredstava da ih
nabavi, to se osigurava od strane Centra.
Član 37.
(Higijena prostorija boravka)
Korisnik Centra je obavezan svakodnevno održavati
higijenu prostorija u kojima boravi i koje koristi.
Korisnik Centra dužan je čuvati inventar i prostorije od
oštećenja.
Korisnicima Centra mora se omogućiti da u prostoru kruga
Centra izvrše istresanje prašine iz pokrivača jednom u
petnaest dana, o čemu se brinu službena lica Centra.
Član 38.
(Lična higijena)
Korisnik Centra svakodnevno treba održavati ličnu higijenu
uključujući i uredno održavanje odjeće i obuće, u skladu sa
Kućnim redom.
Korisnicima Centra osigurava se svakog dana dovoljna
količina tople vode za održavanje lične higijene.
Korisnicima Centra osiguravaju se sredstva za ličnu
higijenu.

Petak, 29. 7. 2016.
(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Korisnicima Centra sa posebnim potrebama, na preporuku
ljekara Centra, osiguravaju se dodatna sredstva za ličnu
higijenu.
(5) Vrsta i količina sredstava za ličnu higijenu iz st. (3) i (4)
ovog člana propisuje se Kućnim redom.
(6) Korisnicima Centra se omogućava svakodnevno brijanje, a
šišanje najmanje jednom u 30 dana ako to korisnici žele ili
ako zbog zdravstvenih razloga medicinsko osoblje ne
odredi drugačije.
(7) Upravnik Centra može odobriti korisniku Centra korištenje
vlastitog aparata za brijanje, ako u Centru za to postoje
tehničke mogućnosti.
(8) Korisnicima Centra omogućava se pranje najmanje jednom
dnevno.
Član 39.
(Kontrola higijene po sobama)
(1) Ljekar Centra ili zdravstveni radnik zadužen za higijenu u
Centru vrši kontrolu higijene u sobama (prostora, opreme,
posteljine, odjeće i obuće) jednom sedmično, te poduzima
odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja uočenih nedostataka,
što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor
Službe.
(2) Lica iz stava (1) ovog člana vode posebnu evidenciju o
svakoj izvršenoj kontroli soba, u koju se unosi: koje i kada
vršio kontrolu, zatečeno stanje i mjere koje su poduzete ili
koje je potrebno poduzeti u cilju otklanjanja uočenih
nedostataka.
Član 40.
(Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i krečenje)
(1) Dezinfekcija i dezinsekcija prostora, opreme i instalacija
Centra vrše se, po pravilu, tromjesečno.
(2) Deratizaciju u Centru obavljaju nadležne službe, u skladu sa
propisima koji reguliraju tu materiju.
(3) Krečenje soba vrši se po potrebi.
Član 41.
(Korištenje TV prijemnika i druge elektronske opreme)
(1) Korisnicima Centra, u skladu sa mogućnostima Centra,
omogućava se pravo na upotrebu TV prijemnika.
(2) Instalacija kojom se vrši napajanje TV prijemnika
električnom energijom treba daje tako podešena da
službeno lice iz hodnika može, u svako doba, izvršiti prekid
napajanja TV prijemnika električnom energijom.
(3) Kućnim redom propisuje se način i vrijeme korištenja TV
prijemnika.
(4) Korisniku Centra nije dopušteno koristiti lični TV prijemnik
niti bilo koji drugi aparat za prenošenje i distribuciju zvuka
ili slike (tranzistor, kamera, videorekorder, play station,
računar i sl.).
POGLAVLJE V. PREHRANA KORISNIKA CENTRA
Član 42.
(Vlastita prehrana)
(1) Korisnik Centra ima pravo da se hrani o svom trošku u
okviru Centra ili da mu se hrana donosi o njegovom trošku,
a u skladu sa mogućnostima Centra.
(2) Ako se korisniku Centra na njegov zahtjev svakodnevno
donosi hrana, Centar je dužan osigurati higijenske i
sigurnosne uslove u proceduri prijema hrane. Pregledu
hrane obavezno prisustvuje i lice koje je hranu donijelo.
(3) Hrana koja se donosi korisniku Centra o njegovom trošku,
donosi se jedanput dnevno u količini koja odgovara
normalnim dnevnim potrebama tog lica u vrijeme koje
odredi upravnik Centra.
(4) U slučaju spora koja je količina hrane potrebna, upravnik
Centra konsultuje ljekara Centra.

(5)
(6)

(7)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

Broj 55 - Strana 31

O prijemu hrane vodi se posebna evidencija u koju se unosi:
datum i vrijeme prijema hrane, ko je hranu donio, vrsta i
količina donesene hrane.
Za nabavku hrane i drugih artikala u smislu ovog člana
Služba može zaključiti ugovor s određenim dobavljačem.
Vrsta hrane i drugih artikala, kao i način njihove dostave
definiše se Kućnim redom. Donošenje hrane od strane
fizičkih lica nije dozvoljeno.
Korisnicima Centra zabranjeno je primati, nabavljati i
uživati alkohol ili opojna sredstva. Ukoliko korisniku
Centra posjetilac dostavi alkohol, alkohol se vraća
posjetiocu, a ako je primljen putem pošte uništava se o
čemu se sastavlja službena zabilješka. Ako se radi o
opojnim sredstvima ona se neće vratiti pošiljaocu niti će se
uništiti, već će se obavijestiti direktor Službe koji će
obavijestiti policiju.
Član 43.
(Držanje namirnica u sobi)
Korisnik Centra u sobi ne može držati hranu ili namirnice
podložne kvarenju.
Ako se prilikom redovne kontrole soba utvrdi da određena
hrana ili namirnice nisu više za upotrebu, takve namirnice
se uništavaju.
U slučaju iz stava (2) ovog člana sastavlja se poseban
zapisnik koji potpisuju korisnik Centra i službeno lice
Centra.
Član 44.
(Dnevni obroci)
Korisniku Centra, koji se ne hrani o svom trošku,
osiguravaju se tri dnevna obroka, u vremenu koje se
određuje Kućnim redom.
Prilikom pripremanja odnosno usluživanja obroka vodi se
računa o vjeroispovijesti korisnika Centra, kao i o posebnim
potrebama korisnika Centra uzrokovanim njegovim
zdravstvenim stanjem ili godinama života.
Dnevni obroci trebaju biti hranjivi i pripremljeni u
dovoljnoj količini.
Hrana treba sadržavati potrebne količine bjelančevina,
masti, vitamina i ugljikohidrata, a sastoji se od hljeba, mesa,
variva, povrća, voća, začina i drugih namirnica za ishranu.
Najmanje jedan od tri dnevna obroka mora biti topli obrok.
Energetska vrijednost obroka korisnika Centra propisuje se
Kućnim redom.
Član 45.
(Pregled hrane)
Hrana koja se priprema u Centru mora zadovoljavati sve
propisane standarde.
Ako hranu dostavlja vanjski dobavljač, on mora ispunjavati
sve uslove za bavljenje tom poslovnom djelatnošću.
Lica zadužena za pripremanje hrane dužna su od svakog
pripremljenog ili dostavljenog jela ostaviti, u posebnoj
posudi, manju količinu hrane kako bi, prema potrebi, mogla
biti pregledana i nakon završenog obroka.
Uzorci hrane iz stava (3) ovog člana čuvaju se u posebnom
frižideru 72 sata.
Član 46.
(Jelovnik)
Korisnici Centra dobivaju dnevne obroke prema jelovniku
koji za svakih sedam dana unaprijed, na prijedlog kuhara ili
ekonoma, odobrava upravnik Centra.
Jelovnik mora biti izvješen na vidnom mjestu koje je
svakodnevno dostupno korisniku Centra.
Uz saglasnost upravnika Centra, na prijedlog ljekara ili
kada to zahtijevaju prehrambene potrebe korisnika Centra,
može se izvršiti promjena odobrenog jelovnika.

Broj 55 - Strana 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 47.
(Posebna prehrana iz zdravstvenih razloga)
Oboljelim korisnicima Centra i trudnicama kojima je iz
zdravstvenih razloga potrebna posebna prehrana, hrana se
osigurava prema prijedlogu ljekara Centra, a u skladu s
odredbama ovog Pravilnika.
Član 48.
(Obilazak kuhinje)
(1) Ljekar Centra je dužan da najmanje jednom sedmično, a
medicinski tehničar svaki dan, obiđu kuhinju i provjere
higijenske uslove i način pripremanja hrane.
(2) Zapažanja i nalazi o obilasku kuhinje unose se u knjigu
kontrole kuhinje i o tome se izvještava upravnik Centra.
(3) Uposleni u kuhinji moraju obavljati redovan sanitarni
pregled.
Član 49.
(Postupanje u slučaju odbijanja hrane)
(1) Ako korisnik Centra odbije primati hranu, ovlašteno
službeno lice o tome odmah pismeno obavještava upravnika
Centra koji obavještava direktora Službe.
(2) Korisnik Centra koji odbija jesti smješta se odvojeno,
svakodnevno ga kontroliše ljekar Centra i sve bitne
promjene njegovog zdravstvenog stanja unosi u zdravstveni
karton, o čemu pismeno izvještava upravnika Centra.
(3) Ako usljed odbijanja hrane budu ugrožene vitalne funkcije
korisnika Centra, o poduzimanju neophodnih medicinskih
mjera ili mogućeg premještanja u specijalizovanu
medicinsku ustanovu, bez pristanka korisnika Centra,
odluku donosi ljekar Centra.
(4) Odluku iz stava (3) ovog člana ljekar Centra donosi uz
prethodnu saglasnost upravnika Centra i direktora Službe.
POGLAVLJE VI. MEDICINSKA POMOĆ KORISNICIMA
CENTRA
Član 50.
(Medicinska pomoć)
(1) Tokom boravka u Centru korisnik ima pravo na medicinsku
pomoć.
(2) Troškove medicinske pomoći nadoknađuje korisnik Centra,
kroz osiguranja ili neposredno. Ako takva naknada nije
moguća, ovi se troškovi nadoknađuju kao i ostali troškovi
prihvata i smještaja u Centru.
(3) Korisnik Centra može pristupiti ljekarskom pregledu u
radno vrijeme ljekara Centra.
(4) Ako korisnik Centra ima zdravstvenih problema izvan
radnog vremena ljekara Centra, može se obratiti dežurnom
službenom licu koje će poduzeti dalje mjere i radnje, što se
detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor
Službe.
Član 51.
(Potreba dodatne medicinske pomoći)
(1) Po procjeni ljekara korisniku Centra se omogućava i
zdravstveni tretman u zdravstvenoj ustanovi izvan Centra.
(2) Trudnicama se osiguravaju uslovi za porođaj u
odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
Član 52.
(Posjeta drugog ljekara)
(1) Korisnik Centra može zahtijevati posjetu drugog ljekara
ako plati nastale troškove.
(2) Dolazak drugog ljekara u Centar omogućava se uz
konsultacije sa ljekarom Centra.
(3) Ljekar Centra dužan je o posjeti drugog ljekara pismeno
obavijestiti upravnika Centra.
(4) Ljekar Centra prisustvuje svim pregledima koje obavlja
drugi ljekar.

Petak, 29. 7. 2016.

Član 53.
(Usluge u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi)
(1) Ako je korisnik Centra nezadovoljan pruženim
zdravstvenim uslugama u krugu Centra, na njegov zahtjev
mu se i o vlastitom trošku, a uz odobrenje upravnika
Centra, takve usluge mogu pružiti u mjesnoj zdravstvenoj
ustanovi.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana korisnika Centra prvo
pregleda ljekar Centra i daje svoje mišljenje o opravdanosti
zahtjeva, o čemu pismeno obavještava upravnika Centra.
(3) Pružanju zdravstvenih usluga iz stava (1) ovog člana
prisustvuje ljekar Centra ili drugi zdravstveni radnik iz
Centra.
Član 54.
(Upućivanje u vanjsku zdravstvenu ustanovu)
(1) Upućivanje korisnika Centra na liječenje u zdravstvenu
ustanovu izvan Centra vrši ljekar Centra i o tome
obavještava upravnika Centra. Upravnik Centra je dužan
poduzeti neophodne mjere kako bi se osiguralo da korisnik
Centra koji je upućen u vanjsku zdravstvenu ustanovu i
dalje bude pod sigurnim nadzorom, što se detaljnije
propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.
(2) U hitnim slučajevima, kada je ugrožen život korisnika
Centra i kada mu nije moguće pružiti odgovarajuću pomoć
u Centru, glavni dežurni Centra može uputiti korisnika
Centra u mjesnu zdravstvenu ustanovu i dalje postupati po
uputama ljekara, o čemu odmah usmeno obavještava
upravnika Centra i o tome sastavlja službenu zabilješku.
(3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog člana, upravnik Centra odmah
obavještava direktora Službe.
(4) Osiguranje korisnika Centra na liječenju u zdravstvenoj
ustanovi izvan Centra vrše službenici osiguranja Centra.
(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, kada to sigurnosni razlozi
zahtijevaju, pomoć ovlaštenim službenicima osiguranja
Centra može pružiti policija, o čemu na prijedlog upravnika
Centra odlučuje direktor Službe.
(6) Služba može potpisati protokol o saradnji sa određenim
zdravstvenim ustanovama u svrhu liječenja korisnika
Centra.
Član 55.
(Vanjska nabavka lijekova)
(1) Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja
lijekove ili da ih prima od porodice ili drugih lica, uz
prethodno odobrenje ljekara Centra.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana nabavljeni lijekovi se
čuvaju na odgovarajućem mjestu u Centru, a korisnik
Centra ih koristi prema uputi specijaliste i pod kontrolom
ljekara Centra.
Član 56.
(Vanjska nabavka medicinskih pomagala)
Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja
ortopedska pomagala, proteze i naočale, uz prethodno odobrenje
ljekara Centra.
Član 57.
(Prosljeđivanje i čuvanje medicinske dokumentacije)
(1) Medicinsko osoblje Centra osigurava da medicinska
dokumentacija korisnika Centra bude proslijeđena u drugu
specijalizovanu ustanovu u slučaju prelaska korisnika
Centra u tu ustanovu.
(2) Medicinska dokumentacija korisnika Centra arhivira se i
čuva 10 godina od dana njegovog napuštanja Centra.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 58.
(Nadzor zbog samoubilačkih nagona)
(1) Ljekar Centra pismeno obavještava upravnika Centra kada
sumnja da korisnik Centra ima samoubilačkih nagona.
(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana, na prijedlog ljekara
Centra, korisnik Centra stavlja se pod poseban nadzor,
toliko dugo koliko postoji sumnja iz stava (1) ovog člana.
(3) Tokom posebnog nadzora korisnik Centra uživa prava
predviđena ovim Pravilnikom i to: kretanje na otvorenom
prostoru, komunikacija s licima izvan institucije, vjerska
prava i druga prava.
(4) Korisnik Centra koji se stavlja pod poseban nadzor o tome
se pismeno obavještava odlukom koju donosi upravnik
Centra.
(5) Korisnik Centra ima pravo prigovora na odluku upravnika
Centra, direktoru Službe o kojem se rješava u roku od
sedam dana. Prigovor ne odlaže izvršenje odluke,
Član 59.
(Obavještavanje u slučaju oboljenja i teže ozljede)
(1) Ako korisnik Centra teže oboli, zadobije teže ozljede ili
bude premješten u specijalizovanu zdravstvenu instituciju
zbog psihičkog poremećaja, upravnik Centra o tome bez
odgode pismeno obavještava direktora Službe. O nastaloj
situaciji direktor Službe pismeno obavještava:
a) supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra
ili
b) drugo lice na koje je korisnik Centra uputio.
(2) U slučaju ozljede koja se može dovesti u vezu s počinjenim
krivičnim djelom, upravnik Centra dužan je pismeno
obavijestiti direktora Službe, koji je dužan obavijestiti
policiju.
POGLAVLJE VII. BORAVAK NA OTVORENOM
PROSTORU
Član 60.
(Boravak na otvorenom prostoru)
(1) Korisniku Centra osigurava se boravak na otvorenom
prostoru Centra (u daljem tekstu: šetnja) svakog dana u
sedmici, najmanje dva sata dnevno, u terminima koji se
odrede Kućnim redom.
(2) Šetnja se u normalnim vremenskim uslovima izvodi
isključivo na posebnom prostoru u krugu Centra,
namijenjenom za tu svrhu (u daljem tekstu: šetalište).
(3) Na šetalištu korisnici Centra mogu šetati, sjediti ili
upražnjavati sportske aktivnosti koje šetalište omogućava.
(4) Tokom šetnje korisnici Centra slobodno međusobno
komuniciraju na način da ne narušavaju red, mir i druga
pravila discipline u Centru.
(5) Šetnja korisnika Centra vrši se pod stalnim nadzorom
ovlaštenih službenika Centra, a može se uskratiti iz
sigurnosnih razloga.
(6) U slučaju da korisnici Centra za vrijeme šetnje narušavaju
pravila discipline Centra (galama, svađa, tuča, glasan
razgovor sa drugim korisnicima Centra koji se nalaze u
sobama, odbijanje naređenja službenih lica, ugrožavanje
opće sigurnosti u Centru ili slično) šetnja lica koja
narušavaju disciplinu se prekida, a ovlašteni službenik
Centra o tome sačinjava službenu zabilješku.
Član 61.
(Pravila za zajedničku šetnju)
(1) Na šetnju se, u pravilu, izvode zajedno samo korisnici
Centra iste kategorije iz člana 3. stava (4) ovog Pravilnika.
(2) U šetnji zajedno ne smiju biti lica čiji bi zajednički boravak
prilikom šetnje mogao štetno uticati na održavanje reda i
mira u Centru.

(3)

Broj 55 - Strana 33

U slučaju iz stava (2) ovog člana svakog dana na početku
radnog vremena službeno lice koje ovlasti upravnik Centra
sastavlja spisak korisnika Centra koji tog dana mogu
zajedno izlaziti u šetnju.
(4) Ovlašteni službenik Centra koji je nadležan za šetnju,
evidenciju obavljene šetnje vodi u posebnoj knjizi u koju se
unose slijedeći podaci: datum obavljene šetnje, od koliko do
koliko sati su korisnici Centra iz pojedine sobe boravili u
šetnji, koji korisnik Centra i zbog čega nije boravio u šetnji,
posebne primjedbe o svim značajnijim događanjima za
vrijeme šetnje i potpis ovlaštenog službenika Centra.
(5) Službeno lice koje ovlasti upravnik Centra, a neradnim
danom glavni dežurni Centra, dužno je da svakog dana po
završetku šetnje prekontroliše knjigu evidencije obavljene
šetnje i svojim potpisom potvrdi da je kontrola knjige
izvršena.
Član 62.
(Šetnja po preporuci ljekara)
(1) Kada to zdravstveni razlozi zahtijevaju, a po preporuci
ljekara Centra, korisniku Centra može se omogućiti boravak
u šetnji duže od dva sata.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, šetnja se izvodi u skladu
sa čl. 60. i 61. ovog Pravilnika.
POGLAVLJE VIII. KOMUNIKACIJA SA LICIMA IZVAN
CENTRA I PUNOMOĆNIKOM
Član 63.
(Posjete)
(1) Korisnici Centra imaju pravo primati posjete jednom
sedmično ili u izuzetnim situacijama u cilju rješavanja
statusnih pitanja i više puta sedmično, uz saglasnost
upravnika Centra.
(2) Sve posjete iz stava (1) ovog člana moraju biti odobrene od
upravnika Centra i najavljene 24 sata prije namjeravane
posjete, a u izuzetnim situacijama iz stava (1) ovog člana taj
rok može biti i kraći.
(3) Lica koja dolaze u posjetu korisnicima Centra moraju imati
pisani poziv od strane korisnika Centra, kojeg odobrava
upravnik Centra.
(4) Posjeta korisnicima Centra obavlja se u posebnoj prostoriji.
Vrijeme trajanja posjete određuje se Kućnim redom.
(5) Upravnik Centra može dozvoliti da posjete korisnicima
Centra traju duže od vremena određenog Kućnim redom, a
naročito u slučajevima kada je to u interesu porodičnih
odnosa.
(6) Ovlašteni službenik Centra koji vrši nadzor nad
obavljanjem posjete može prekinuti posjetu ako korisnik
Centra ili posjetilac koristi posjetu na način koji bi mogao
biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor ili svojim
ponašanjem narušava disciplinu, kućni red, sigurnost Centra
ili opću sigurnost.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana usmeno se obavještava
upravnik Centra. Ako je posjeta prekinuta zbog postojanja
dokaza da je posjeta korištena na način koji bi mogao biti
štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor, sigurnost
Centra ili opću sigurnost, upravnik Centra o tome pismeno
obavještava direktora Službe.
Član 64.
(Posjete predstavnika DKP-a, međunarodnih i nevladinih
organizacija)
(1) Korisnik Centra može primati posjete diplomatskog ili
konzularnog predstavnika države čiji je državljanin ili
države koja štiti interese njegove države u skladu sa
međunarodnim pravom.
(2) Predstavnik međunarodne ili nevladine organizacije koja
štiti interese korisnika Centra ima pravo, u skladu sa

Broj 55 - Strana 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Kućnim redom, posjećivati korisnika Centra, a u skladu sa
Protokolom o saradnji sa Ministarstvom iz člana 5. ovog
Pravilnika.
(3) Posjete iz st. (l) i (2) ovog člana obavljaju se u posebnoj
prostoriji u krugu Centra.
(4) Trajanje posjeta iz st. (1) i (2) ovog člana nije ograničeno.
(5) Posjete iz st. (1) i (2) ovog člana nadzire ovlašteni službenik
osiguranja Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt
i službenik ne može slušati razgovor tokom posjete.
(6) Posjete iz st. (1) i (2) ovog člana mogu se obavljati u
vremenskom periodu određenom Kućnim redom. Upravnik
Centra preporučuje licima iz st. (1) i (2) ovog člana da takve
posjete najave unaprijed, ali će dozvoliti i obavljanje
posjeta koje nisu najavljene kada je to neophodno.
Član 65.
(Sloboda dopisivanja)
(1) Korisnik Centra može se o svom trošku dopisivati s licima
izvan Centra, putem uobičajene pošte ili. telefaksa (u
daljnjem tekstu: pošta).
(2) Centar je dužan korisniku Centra predati svu poštu
zaprimljenu na njegovo ime ili poštu za slanje poslati na
traženu adresu, na dan kada dođe u posjed te pošte.
(3) Na pošiljke koje korisnik Centra šalje izvan Centra,
službeno lice Centra stavlja štambilj sa oznakom
"PRIMLJENO", datum, vrijeme prijema i potpis.
(4) Nikakva prepiska od strane korisnika Centra ne smije se
otvarati niti kontrolisati bez prisustva korisnika Centra.
(5) Pisma se mogu otvarati i pregledati samo u prisustvu
korisnika Centra i samo ako upravnik Centra, na osnovu
sigurnosne procjene, ima razlog za sumnju da ona sadrže
tekst ili predmete čija je namjera da:
a) osujete svrhu stavljanja stranca pod nadzor,
b) budu iskorišteni za pripremu ili počinjenje prekršaja
ili krivičnog djela, ili
c) ugroze red i sigurnost u Centru ili šire.
(6) Osoblje Centra ne smije otvarati prepisku između korisnika
Centra i domaćih ili stranih sudova.
Član 66.
(Nabavka sredstava za dopisivanje)
(1) Centar omogućava korisniku Centra da o svom trošku
nabavlja sredstva za dopisivanje podizanjem vlastitog
novca iz člana 24. stava (2) ovog Pravilnika, što se
detaljnije određuje Kućnim redom.
(2) Centar besplatno osigurava papir i pisaća sredstva za
podnošenje molbi, žalbi i pritužbi, uključujući prigovore na
uslove boravka u Centru, organima vlasti BiH ili nadležnim
međunarodnim organizacijama.
(3) Ako korisnik Centra nema novčanih sredstava, Centar mu
omogućava da podnese molbu, žalbu, pritužbu ili druge
podneske nadležnom organu kojem se obraća radi zaštite
svojih prava.
Član 67.
(Zabrana korištenja mobitela)
Korisnik Centra nema pravo da posjeduje mobilni aparat, a
oduzeti mobilni aparati se čuvaju u skladu sa članom 24. ovog
Pravilnika.
Član 68.
(Redovni telefonski razgovori s porodicom)
(1) Korisnik Centra ima pravo o svom trošku obavljati
telefonske razgovore sa javne telefonske govornice
instalirane u Centru, a u skladu sa Kućnim redom.
(2) Iz sigurnosnih razloga ili kada se procijeni da korisnik
Centra obavljanjem telefonskih razgovora može ometati
svrhu stavljanja stranca pod nadzor, korisniku Centra se

Petak, 29. 7. 2016.

može ograničiti ili zabraniti upotreba telefona dok ne
prestanu razlozi za ograničenje, odnosno zabranu.
(3) Obavljanje telefonskog razgovora korisnika Centra, vrši se
pod nadzorom ovlaštenog službenika Centra. Nadzor
obuhvaća samo sigurnosni aspekt i službenik ne može
slušati razgovor korisnika Centra.
(4) Ako korisnik Centra ne obavlja telefonski razgovor na
način propisan ovim članom ili ako se osnovano posumnja
da korisnik Centra telefonski razgovor koristi na način
kojim se ugrožava sigurnost Centra, ovlašteni službenik
Centra prekida telefonski razgovor i o tome odmah usmeno
obavještava upravnika Centra.
Član 69.
(Komunikacija s punomoćnikom)
(1) Korisnik Centra ima pravo slobodnog i neometanog
razgovora sa punomoćnikom, u skladu sa ovim
Pravilnikom. Razgovori sa punomoćnikom mogu se
obavljati u vrijeme određeno Kućnim redom. Upravnik
Centra preporučuje punomoćnicima da takve razgovore
najave unaprijed, ali će dozvoliti i obavljanje razgovora koji
nisu najavljeni, kada je to neophodno.
(2) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika obavlja se u
posebnoj prostoriji u krugu Centra.
(3) Trajanje razgovora iz stava (2) ovog člana nije ograničeno.
(4) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika nadzire ovlašteni
službenik Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt
i službenik ne može slušati razgovor korisnika Centra i
pravnog zastupnika.
Član 70.
(Primanje novca)
(1) Korisnik Centra ima pravo primiti novac putem pošte ili
prilikom posjete.
(2) Novac korisnika Centra čuva se kao njegov depozit i uvodi
u evidenciju depozita korisnika Centra.
(3) Korisnik Centra ima pravo trošiti novac iz svog depozita za
nabavku hrane i predmeta za ličnu upotrebu (higijenske
potrepštine, knjige, štampa, rublje, odjeća, obuća).
(4) Namirnice i predmete iz stava (3) ovog člana korisnik
Centra može držati kod sebe u sobi i to u količini i
dimenzijama koje ne ometaju boravak u sobi i ne remete
Kućni red.
(5) Korisnik Centra može uzimati novac iz depozita u gotovini
samo po odobrenju upravnika Centra i u iznosu koji je
određen Kućnim redom.
(6) Direktor Službe može zabraniti ili ograničiti korisniku
Centra trošenje novca sa depozita ako je novac
protivpravno stečen. Zabrana ili ograničenje mogu biti
samo privremeni do odgovarajućeg sudskog postupka.
Član 71.
(Primanje paketa)
(1) Korisnik Centra ima pravo prijema paketa,
(2) Vrijeme, način prijema, kontrole i uručivanja paketa
određuje se Kućnim redom.
POGLAVLJE IX. ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH
POTREBA
Član 72.
(Posjete vjerskih službenika)
(1) Korisnik Centra može primati vjerske službenike radi
zadovoljavanja svojih vjerskih i duhovnih potreba, u skladu
sa članom 63. ovog Pravilnika.
(2) Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se u prostorijama
za posjete ili u posebnoj prostoriji uređenoj samo za tu
namjenu ako takva prostorija postoji u Centru.

Petak, 29. 7. 2016.
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se pod nadzorom
ovlaštenog službenika Centra. Nadzor obuhvata samo
sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor
korisnika Centra i predstavnika vjerske zajednice.
Član 73.
(Izražavanje vjerskih potreba)
(1) Ako u Centru ne postoji posebna prostorija za
zadovoljavanje vjerskih potreba, korisnik Centra može
vjerski obred (molitvu) obavljati u sobi.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana ne smije se remetiti red,
disciplina i opća sigurnost u Centru, niti vrijeđati vjersko ili
nacionalno osjećanje drugih korisnika Centra.
POGLAVLJE X. ODRŽAVANJE REDA I DISCIPLINE
Član 74.
(Pridržavanje pravila)
(1) Korisnici Centra dužni su se pridržavati ovog Pravilnika i
Kućnog reda i postupati u skladu s upozorenjima i
naredbama ovlaštenih službenih lica.
(2) U Centru nije dopušteno:
a) narušavanje Kućnog reda i mira na način da se
uznemiravaju ili ometaju ostala lica koja se nalaze u
Centru (vika, svađa, tuča i sl.);
b) pušenje, osim u za to određenoj prostoriji;
c) unošenje i konzumiranje alkohola, unošenje i uživanje
opojnih droga te igranje igara za novac;
d) izlazak iz soba za smještaj u ostale prostorije
nedolično odjeven;
e) fizičko, psihičko i spolno nasilje te rasna, vjerska,
nacionalna ili politička netrpeljivost;
f)
ulazak licima muškog spola u sobe i krilo sanitarnog
čvora koje koriste lica ženskog spola i obratno;
g) unošenje hrane i pića u sobe izvan odredaba ovog
Pravilnika;
h) nepotrebno zadržavanje u ulaznom holu i na
stepeništu;
i)
ulazak i boravak u sobe drugih korisnika Centra; ili
j)
unošenje i posjedovanje stvari i predmeta koji
predstavljaju prijetnju po sigurnost Centra i korisnika
Centra.
(3) Korisnicima Centra strogo je zabranjeno da ulaze u prostor
kuhinje, skladišta i ostale prostorije koje nisu određene za
njihov boravak.
Član 75.
(Rasvjeta)
Rasvjeta u prostorijama za boravak korisnika Centra
isključuje se u vrijeme određeno Kućnim redom.
Član 76.
(Mjera određivanja pojačanog nadzora)
(1) Ako se korisnik Centra ponaša protivno ovom Pravilniku ili
Kućnom redu, ne poštuje upozorenja i naredbe ovlaštenih
službenika Centra, pokuša bijeg iz Centra ili onemogućava
izvršenje obaveze napuštanja države, upravnik Centra može
donijeti odluku o određivanju mjere pojačanog nadzora.
(2) Mjera pojačanog nadzora iz stava (1) ovog člana može
obuhvatati:
a) zabranu posjedovanja gotovog novca;
b) pojačani nadzor u određenim prostorijama, ili
c) usamljenje izdvojenim smještanjem u posebnu
prostoriju do 10 dana.
(3) Upravnik Centra ukida mjeru pojačanog nadzora iz stava
(2) ovog člana kada se ustanovi da više ne postoje razlozi
zbog kojih je određena.

Broj 55 - Strana 35

Član 77.
(Odbrana i prigovor)
(1) U postupku ispitivanja odgovornosti korisnika Centra,
korisnik Centra ima pravo da izloži svoju odbranu.
(2) Prigovor na odluku upravnika Centra iz člana 76. ovog
Pravilnika može se podnijeti u roku od tri dana od dana
prijema odluke. Prigovor se podnosi direktoru Službe koji o
prigovoru odlučuje u roku od sedam dana od dana prijema
prigovora. Prigovor ne odlaže izvršenje odluke.
Član 78.
(Prava korisnika Centra izdvojenih u posebnu prostoriju)
(1) Za vrijeme usamljenja izdvojenim smještanjem u posebnu
prostoriju iz člana 76. stava (2) tačke c) ovog Pravilnika,
korisniku Centra se obezbjeđuju higijenski i zdravstveni
uslovi, kao i šetnja u trajanju od dva sata dnevno na
otvorenom.
(2) Ljekar Centra svakodnevno posjećuje korisnika Centra u
periodu dok je izdvojen u posebnu prostoriju.
Član 79.
(Odgovornost za počinjenu štetu)
Korisnik Centra odgovara za počinjenu materijalnu štetu.
Član 80.
(Počinjenje krivičnog djela za vrijeme boravka u Centru)
Ako korisnik Centra za vrijeme boravka u Centru počini
krivično djelo, upravnik Centra ili ovlašteno službeno lice Centra
dužno je o tome usmeno obavijestiti policiju i direktora Službe, a
prema korisniku Centra se određuje mjera pojačanog nadzora.
POGLAVLJE XI. RAD KORISNIKA CENTRA
Član 81.
(Rad na zahtjev korisnika Centra)
(1) Korisniku Centra se na njegov zahtjev, a po odobrenju
upravnika Centra može dozvoliti da obavlja pojedine
poslove u Centru, prema mogućnostima Centra.
(2) Rad korisnika Centra obavlja se pod nadzorom ovlaštenog
službenika Centra.
(3) Rad korisnika Centra ne smije ugroziti sigurnost drugih
korisnika i službenih lica Centra, kao ni sigurnost samog
Centra.
Član 82.
(Pitanja vezana za rad korisnika Centra)
Pitanja vezana za rad korisnika Centra iz člana 81. ovog
Pravilnika uređuje pravilnikom direktor Službe.
POGLAVLJE XII. IZVOĐENJE KORISNIKA IZ CENTRA
I NAPUŠTANJE CENTRA
Član 83.
(Izvođenje korisnika iz Centra radi vođenja pravnog postupka)
(1) Korisnik Centra može se privremeno izvesti iz Centra samo
na osnovu pisanog naloga suda ili drugog nadležnog organa
ili poziva Suda BiH koji vodi postupak u vezi s korisnikom
Centra.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, upravnik Centra
posebnom naredbom reguliše način primopredaje korisnika
Centra između ovlaštenih službenika Centra i sudske
policije ili policijskog organa.
(3) Za kretanje korisnika Centra, do predaje ovlaštenim
službenim licima sudske policije ili policijskog organa,
odgovorna su ovlaštena službena lica Centra.
(5) Prilikom izvođenja iz Centra korisnik Centra mora biti što
manje izložen javnosti i zaštićen odgovarajućim mjerama
od uvreda, znatiželje i publiciteta u bilo kojem obliku, što se
detaljnije propisuje instrukcijom direktora Službe.

Broj 55 - Strana 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 84.
(Napuštanje Centra)
(1) Korisnik Centra napušta Centar kada se osiguraju uslovi za
njegovo udaljenje iz BiH ili kada se steknu drugi uslovi za
napuštanje Centra u skladu sa Zakonom ili Zakonom o azilu
("Službeni glasnik BiH", broj 11/16).
(2) Korisniku Centra osigurava se prevoz iz Centra do
graničnoga prelaza preko kojeg je predviđeno da napusti
BiH.
(3) Prevoz vrše ovlaštena lica Službe. Kada je neophodno
podršku mogu pružiti druge organizacione jedinice
Ministarstva ili policije u skladu sa Zakonom.
(4) Prilikom prevoza iz stava (2) ovog člana, korisnik Centra
mora biti što manje izložen javnosti i zaštićen
odgovarajućim mjerama od uvreda, znatiželje i publiciteta u
bilo kojem obliku, što se detaljnije propisuje instrukcijom
direktora Službe.
Član 85.
(Napuštanje Centra prije proteka i po proteku vremena određenog
rješenjem)
(1) Korisnik Centra može napustiti Centar prije ptoieka
vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod
nadzor odnosno rješenjem o produženju nadzora ukoliko su
ispunjeni uslovi za njegov povratak.
(2) Korisniku Centra se može odobriti napuštanje Centra i prije
vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod
nadzor odnosno rješenjem o produženju nadzora kada se
značajno izmjene razlozi koji su bili osnov za stavljanje tog
lica pod nadzor.
(3) Napuštanje Centra iz stava (2) ovog člana može odobriti
samo nadležni organ koji je donio rješenje o stavljanju
stranca pod nadzor, odnosno rješenje o produženju nadzora.
(4) U slučaju iz stava (1) ovog člana korisnik Centra može biti
sproveden u pratnji ovlaštenih lica Službe do graničnog
prelaza preko kojeg je predviđeno da stranac napusti BiH.
(5) Korisnik Centra može napustiti Centar po isteku vremena
određenog rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor,
odnosno po isteku vremena određenog rješenjem o
produženju nadzora.
Član 86.
(Smrt korisnika Centra)
(1) Ako korisnik Centra premine za vrijeme boravka u Centru,
upravnik Centra bez odgode usmeno obavještava direktora
Službe koji će odmah usmeno obavijestiti policiju i
posredstvom Ministarstva vanjskih poslova diplomatsko ili
konzularno predstavništvo zemlje porijekla.
(2) Direktor Službe bez odgode pismenim putem obavještava
supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra ili
drugo lice na koje je korisnik Centra bio uputio, ukoliko se
nalaze na teritoriji BiH.
(3) Posmrtni ostaci korisnika Centra predaju se njegovoj
porodici, odnosno nadležnom licu ili nadležnom organu.
(4) Ako posmrtni ostaci ne budu preuzeti niti se dogovori
drugačije, korisnik Centra sahranjuje se na mjesnom
groblju.
(5) Na troškove sahrane se primjenjuje odredba člana 3. stava
(5) ovog Pravilnika.
(6) U slučaju smrti korisnika Centra koja se može dovesti u
vezu sa krivičnim djelom upravnik Centra dužan je odmah
usmeno obavijestiti policiju i direktora Službe.
(7) U roku od 48 sati od utvrđene smrti korisnika Centra za
vrijeme boravka u Centru, upravnik Centra sastavlja
izvještaj u vezi s okolnostima smrti te ga dostavlja direktoru
Službe.

Petak, 29. 7. 2016.

Član 87.
(Postupak prilikom napuštanja Centra)
(1) Neposredno prije napuštanja Centra vrši se identifikacija i
pretres korisnika Centra i njegovih ličnih stvari.
(2) Prije napuštanja Centra korisnik Centra dužan je razdužiti
imovinu Centra s kojom je bio zadužen, u ispravnom stanju.
U slučaju oštećenja zadužene imovine nastala šteta se
nadoknađuje iz novčanih sredstava korisnika Centra
deponovanih u Centru.
(3) Korisniku Centra predaju se oduzete stvari, novac i
dragocjenosti koje su se nalazile na čuvanju u Centru,
izuzev predmeta koji mogu ugroziti život i zdravlje lica i
osim novca kojim se nadoknađuje eventualna šteta iz stava
(2) ovog člana, troškovi boravka u Centru kao i troškovi
povratka.
(4) Predaju odnosno prijem stvari iz stava (3) ovog člana
pismeno potvrđuju ovlašteni službenik Centra i korisnik
Centra, i to na poleđini potvrde o oduzetim stvarima koja je
korisniku Centra bila uručena prilikom prihvata u Centar.
(5) Prilikom otpusta korisnika Centra od njega se uzima pisana
izjava o tome ima li bilo kakvih potraživanja od Centra.
(6) Ako korisnik Centra odbije potpisati potvrdu o prijemu
stvari iz stava (4) ovog člana, potvrdu potpisuju dva
ovlaštena službenika Centra.
(7) Svu imovinu ili novac, za koju se ne izvrši potraživanje
nakon godinu dana od dana izlaska korisnika iz Centra ili
nakon smrti korisnika Centra, zapisnički utvrđuje komisija
koju formira direktor Službe i po prijedlogu komisije ista se
uništava, prodaje ili usmjerava za dobrobit svih korisnika
Centra.
POGLAVLJE XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 88.
(Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika)
Nadzor nad radom Centra i nadzor nad primjenom ovog
pravilnika vrši Ministarstvo.
Član 89.
(Donošenje propisa)
Svi akti za koje postoji obaveza donošenja po osnovu ovog
Pravilnika, donose se u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije
određeno.
Član 90.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima
značajnim za rad Imigracionog centra ("Službeni glasnik BiH",
broj 105/08).
Član 91.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 130/16
Vijeća ministara BiH
20. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 121. stavak (1) i članka 141. stavak (5)
Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i članka
17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), na
prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine,
donijelo je

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

PRAVILNIK

O STANDARDIMA FUNKCIONIRANJA I DRUGIM
PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA RAD IMIGRACIJSKOG
CENTRA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se utvrđuje način upravljanja, uvjeti
financiranja i standardi funkcioniranja Imigracijskog centra (u
daljnjem tekstu: Centar), a naročito postupak prihvaćanja,
smještaja, boravak i kretanje stranaca u Centru, kojima je
odlukom nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
tekstu: BiH) određena mjera stavljanja pod nadzor, uključujući
sanitarno-higijenske uvjete, prehranu, medicinsku pomoć,
održavanje reda i discipline, kao i druga pitanja značajna za rad
Centra.
Članak 2.
(Uporaba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom
rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.
Članak 3.
(Centar, službene osobe i korisnici Centra)
(1) Centar je specijalizirana ustanova za prihvaćanje i smještaj
stranaca koji su stavljeni pod nadzor. Centar se uspostavlja
kao organizacijska jedinica Službe za poslove sa strancima
(u daljnjem tekstu: Služba) izvan njenog sjedišta čiji se
status uređuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i
sistematizaciji Službe.
(2) Službena osoba je svaka osoba zaposlena u Službi
raspoređena na poslovima u Centru sukladno Pravilniku o
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe, uključujući
inspektora za strance i ovlaštenog službenika Centra
sukladno Zakonu o Službi za poslove sa strancima
("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 36/08).
(3) Strancima koji su smješteni u Centar iz stavka (1) ovog
članka (u daljnjem tekstu: korisnici Centra) Centar
osigurava siguran i human smještaj.
(4) Korisnici Centra se prihvaćaju i smještaju u Centar po
sljedećim kategorijama: muškarci, žene, obitelji i
maloljetnici.
(5) Troškovi prihvaćanja i smještaja korisnika Centra
podmiruju se sukladno odredbama Zakona.
(6) Sredstva za rad Centra osiguravaju se proračunom
Institucija BiH.
Članak 4.
(Dostojanstvo korisnika Centra i zabrana diskriminacije)
(1) Službene osobe Centra dužne su prema korisnicima Centra
postupati na human način i na način kojim se ne vrijeđa
osoba i dostojanstvo korisnika Centra.
(2) Prema korisniku Centra mogu se primjenjivati samo ona
ograničenja koja su potrebna za ostvarenje svrhe stavljanja
pod nadzor, spriječavanje bijega korisnika Centra,
spriječavanje počinjenja kaznenog djela, otklanjanje
opasnosti po život i zdravlje ljudi i ostvarivanje sigurnosti
Centra. Ograničenja iz ovog stava definiraju se Pravilnikom
o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Kućni red).
(3) Nitko neće biti podvrgnut mučenju ili neljudskom ili
ponižavajućem tretmanu i kažnjavanju.
(4) U postupanju s korisnicima Centra ne smije biti
diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao što su: rod
odnosno spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest,
političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno
podrijetlo, veza s nacionalnom manjinom, imovinsko
stanje, status koji se stječe rođenjem ili drugi status.

Broj 55 - Strana 37

Članak 5.
(Pravna pomoć i pravo na prevoditelja)
(1) Korisnik Centra ima pravo na pravnu pomoć angažiranjem
punomoćnika o svom trošku.
(2) Ako korisnik Centra nema financijska sredstva za
angažiranje punomoćnika ima mogućnost korištenja
besplatne pravne pomoći.
(3) Korisnici Centra imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć
koju ostvaruju posredstvom agencija ili nevladinih
organizacija u BiH koje se bave pružanjem pravne pomoći i
koje imaju potpisan Protokol o suradnji s Ministarstvom
sigurnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(4) Korisnik Centra ima pravo na prevoditelja pri vođenju svih
upravnih i drugih postupaka vezanih za njegov status,
ukoliko ne razumije jezik ili ne govori jezik na kojem se
vode postupci.
Članak 6.
(Prigovor na uvjete boravka u Centru)
(1) Korisnik Centra ima pravo podnijeti prigovor ravnatelju
Službe na uvjete boravka u Centru, postupanje službenih
osoba i druge razloge koji se odnose na boravak u Centru.
(2) Svi navodi iz prigovora moraju se temeljito ispitati i u
slučaju opravdanosti navoda poduzeti odgovarajuće mjere.
(3) Ravnatelj Službe obvezan je donijeti odluku po prigovoru
korisnika Centra u roku od 7 dana od dana ulaganja
prigovora.
POGLAVLJE II. NAČIN UPRAVLJANJA
Članak 7.
(Upravljanje Centrom i dužnosti službene osobe)
(1) Centrom rukovodi upravitelj Centra čije su dužnosti, prava i
odgovornosti definirane Pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji Službe.
(2) Službena osoba dužna je postupati sukladno ovom
Pravilniku i drugim općim aktima u cilju održavanja reda u
Centru.
(3) Službena osoba s korisnicima Centra postupa profesionalno
i potiče dobrovoljnu suradnju, njihovo samopoštovanje,
osjećaj osobne odgovornosti i tolerancije prema drugima.
Članak 8.
(Kontakti službenih osoba i korisnika Centra)
(1) Nijedna službena osoba neće primiti bilo kakav poklon ili
novčani iznos ili uslugu koja se može dovesti u svezu s
boravkom korisnika Centra u Centru.
(2) Nijedna službena osoba neće sudjelovati u poslovnim ili
novčanim transakcijama u ime korisnika Centra bez
dozvole upravitelja Centra, što se detaljnije propisuje
instrukcijom koju donosi ravnatelj Službe.
(3) Službena osoba prijavljuje upravitelju Centra svaki slučaj
kada korisnik Centra ostavi kakav predmet izvan ili unutar
Centra, radi njegova unošenja u Centar ili iznošenja iz
Centra.
Članak 9.
(Pregledi prostorija i pretresi službenih osoba)
Na zahtjev upravitelja Centra službena osoba dozvoljava
pretres odjeće i radnog mjesta unutar Centra, radi traženja
predmeta za koje se pretpostavlja da su skriveni.
Članak 10.
(Komunikacija sa sredstvima javnog informiranja)
(1) Nijedna službena osoba neće izravno ili neizravno bez
odobrenja ravnatelja Službe komunicirati s pripadnicima
sredstava informiranja ili drugih medija niti će u bilo kojem
obliku objaviti ikakve informacije ili osvite o radu Centra.
(2) Ravnatelj Službe može ovlastiti osobu koja može
pripadnicima sredstava informiranja ili drugih medija davati

Broj 55 - Strana 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

informacije o pojedinim pitanjima u svezi s izvršenjem
mjere stavljanja stranca pod nadzor, što se propisuje
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
Službe.
(3) Zabranjeno je, bez odobrenja upravitelja Centra,
fotografirati korisnike Centra, što se detaljnije propisuje
instrukcijom koju donosi ravnatelj Službe.
Članak 11.
(Ulazak trećih osoba u Centar)
(1) Bez odobrenja upravitelja Centra trećoj osobi se ne može
odobriti ulazak u prostor Centra.
(2) Svaka osoba koja ulazi ili izlazi iz Centra se zaustavlja,
pregleda ili pretresa.
(3) Treća osoba koja naruši odredbe ovog Pravilnika ili drugog
akta kojim se uređuju odnosi unutar Centra, udaljava se iz
Centra.
(4) Treće osobe su sve osobe koje nisu zaposlene u Službi ili
nisu korisnici Centra.
Članak 12.
(Uporaba sredstava prinude radi uspostave reda i mira u Centru)
(1) Ovlaštene službene osobe su obučene za uporabu sredstava
prinude što se detaljnije uređuje propisom o načinu vršenja
službe osiguranja Centra, naoružanju i opremi, te uporabi
vatrenog oružja i drugih sredstava prisile, kao i o drugim
pitanjima koja se odnose na rad službenih osoba u Centru.
(2) Ovlaštena službena osoba može uporabiti sredstva prinude
kad je to nužno, a u cilju uspostavljanja i održavanja reda u
Centru, zaštite sigurnosti korisnika i službenog osoblja
Centra ili zaštite opće sigurnosti u Centru.
(3) Upravitelj Centra dužan je zabilježiti svaku uporabu
sredstava prinude i sačiniti izvješće koje podnosi Načelniku
sektora.
(4) Korisnik Centra mora poštovati odredbe ovog Pravilnika i
Pravilnika o kućnom redu te se ponašati tako da ne
ugrožava svoje zdravlje i sigurnost ili zdravlje i sigurnost
drugih ili imovinu Centra.
(5) Kućni red donosi ravnatelj Službe, u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 13.
(Način vršenja službe osiguranja u Centru)
(1) Ministar sigurnosti, na prijedlog ravnatelja Službe, donosi
propise o načinu vršenja službe osiguranja Centra,
naoružanju i opremi, te uporabi vatrenog oružja i drugih
sredstava prisile, kao i o drugim pitanjima koja se odnose
na rad službenih osoba u Centru.
(2) Ministar sigurnosti, na prijedlog ravnatelja Službe, donosi
plan aktivnosti u slučajevima elementarnih nepogoda i
drugih izvanrednih situacija koje se mogu dogoditi.
Članak 14.
(Obrada i zaštita podataka i evidencija koje se vode u Centru)
(1) Na svaku obradu osobnih podataka korisnika Centra
primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka
("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11).
(2) Evidencije koje se vode u Centru mogu se koristiti samo u
svrhe radi kojih se vode.
(3) U postupcima po zahtjevima korisnika Centra za
međunarodnu zaštitu javnost je isključena i svi podaci i
informacije do kojih se u takvom postupku dođe smatraju
se povjerljivim podacima.

Petak, 29. 7. 2016.

POGLAVLJE III. PRIHVAĆANJE I SMJEŠTAJ
KORISNIKA CENTRA
Članak 15.
(Prihvaćanje korisnika Centra)
(1) U Centar se može prihvatiti i smjestiti samo stranac za
kojeg je nadležno tijelo donijelo rješenje o stavljanju pod
nadzor, odnosno o produljenju nadzora ili rješenje o
privremenom ograničenju kretanja, odnosno rješenje o
produljenju ograničenja kretanja.
(2) Prilikom dolaska u Centar korisnik Centra ima pravo na
jedan besplatni telefonski razgovor s diplomatsko konzularnim predstavništvom (u daljnjem tekstu: DKP)
svoje zemlje ili punomoćnikom ili drugim organizacijama
sukladno zakonu. Korisnik Centra ima pravo i na jedan
privatni telefonski razgovor. Duljina telefonskog razgovora
određuje se Kućnim redom.
Članak 16.
(Medicinska intervencija)
(1) Ako ovlaštena službena osoba Centra prilikom prihvaćanja
utvrdi da je dovedena osoba ozlijeđena ili ona izjavi da joj
je žurno potrebna intervencija liječnika, ovlaštena službena
osoba je dužna osigurati odgovarajući liječnički tretman u
zdravstvenoj ambulanti Centra.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka od korisnika Centra se
oduzimaju liječnički nalazi i predaju liječniku koji ordinira
u Centru (u daljnjem tekstu: liječnik Centra), a korisniku
Centra se izdaje pismena potvrda o oduzimanju liječničkih
nalaza.
Članak 17.
(Potvrda o prihvaćanju)
Službena osoba popunjava potvrdu o prihvaćanju korisnika
Centra u koju se unosi prezime i ime, ime roditelja, datum,
mjesto i država rođenja, dan i sat prihvaćanja, ime i prezime
ovlaštene službene osobe koja je korisnika Centra sprovela u
Centar i ime i prezime službene osobe koja je u Centru primila
korisnika Centra, koja se pohranjuje u dosje korisnika Centra.
Članak 18.
(Informiranje o pravima i obvezama)
Službena osoba koja je primila korisnika u Centar dužna je
informirati ga o pravima i obvezama koje se odnose na boravak u
Centru, na jeziku koji razumije, usmeno ili putem informacijskog
letka koji sačinjava Služba.
Članak 19.
(Radnje prilikom prihvaćanja korisnika Centra)
Prilikom prihvaćanja korisnika Centra obavlja se:
a) provjera identiteta;
b) uzimanje biometrijskih podataka koji sadrže
fotografiju i otiske 10 prstiju, te potpis;
c) pružanje informacija o posjedovanju osobnih stvari i
novca;
d) sigurnosni pretres;
e) opći liječnički pregled; i
f)
pranje i dezinfekcija stvari i korisnika Centra, po
potrebi.
Članak 20.
(Provjera identiteta)
(1) Prilikom prihvaćanja korisnika Centra provjerava se njegov
identitet na temelju putne isprave, osobne iskaznice ili
druge isprave pogodne za provjeru identiteta.

Petak, 29. 7. 2016.
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ako korisnik Centra nema nikakvu ispravu na temelju koje
se može provjeriti njegov identitet, tada se preuzima
identitet iz njegove izjave koju je dao u postupku
određivanja mjere nadzora.
(3) Ako je identitet korisnika Centra određen na temelju
njegove izjave Služba provodi dalji postupak utvrđivanja
identiteta sukladno Zakonu.
Članak 21.
(Posjedovanje osobnih stvari i novca)
(1) Korisnicima Centra se pružaju informacije o osobnim
stvarima i predmetima koje mogu posjedovati za vrijeme
boravka u Centru.
(2) Korisnik Centra može u Centru zadržati osobnu imovinu,
osim ako se radi o zabranjenim predmetima ili ako bi
zadržavanje stvari bilo protivno interesima sigurnosti.
(3) Maksimum predmeta i osobnih stvari koje korisnik Centra
može zadržati tijekom boravka u Centru, propisuje se
Kućnim redom.
(4) Novac koji korisnik Centra posjeduje kod sebe, a koji ne
želi imati kod sebe ili nema pravo zadržati, predaje se na
čuvanje u Centru uz potvrdu.
(5) Iznos novca koji korisnik Centra može imati na
raspolaganju u Centru i način pristupa čuvanom novcu u
Centru propisuje se Kućnim redom.
Članak 22.
(Sigurnosni pretres)
(1) Prije smještaja u Centar, a radi pronalaženja identifikacijskih dokumenata, novca ili drugih platežnih sredstava i
predmeta pogodnih za napad, bijeg ili samoozljeđivanje,
korisnik Centra se podvrgava obveznom sigurnosnom
pretresu i pretresu stvari koje je sa sobom donio.
(2) Sigurnosni pretres iz stavka (1) ovog članka mogu vršiti
samo ovlaštene službene osobe istog spola kao korisnik
Centra.
(3) Pretres stvari koje je korisnik Centra sa sobom donio vrši se
u prisustvu korisnika Centra.
Članak 23.
(Predaja odnosno oduzimanje identifikacijskih dokumenata i
zabranjenih predmeta)
(1) Identifikacijske dokumente, predmete pogodne za napad,
bijeg ili samoozljeđivanje, novac iznad propisanog iznosa i
druge dragocjenosti korisnik Centra predaje na čuvanje
službenoj osobi Centra.
(2) Popis predmeta iz stavka (1) ovog članka propisuje se
Kućnim redom.
(3) Ako korisnik Centra ne preda predmete iz stavka (1) ovog
članka, predmeti se oduzimaju. Ako prema procjeni
službene osobe Centra ili medicinskog osoblja postoji
ozbiljan rizik od samoozljeđivanja korisnika Centra, mogu
se također oduzeti i drugi predmeti koji bi mogli
predstavljati rizik za osobnu sigurnost.
(4) O predatim odnosno oduzetim predmetima iz st. (1) i (3)
ovog članka korisniku Centra izdaje se potvrda o
privremenom oduzimanju predmeta koja sadrži: prezime i
ime, datum i mjesto rođenja, ime roditelja korisnika Centra,
vrsta, količina i druge bitne osobne stvari koje su oduzete, s
tim da kad se količina stvari označava brojem taj se broj
upisuje i slovima, datum i sat oduzimanja stvari, potpis
službene osobe koja je oduzela stvari i potpis korisnika
Centra.
(5) Ako korisnik Centra potvrdu o privremenom oduzimanju
predmeta ne želi potpisati, potpisuju je dvije službene osobe
Centra i navode činjenicu da korisnik Centra odbija
potpisati potvrdu.

(6)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

Broj 55 - Strana 39

Jedna preslika potvrde o privremenom oduzimanju
predmeta uručuje se korisniku Centra, druga se dostavlja u
depozit Centra uz oduzete stvari, a original se čuva kod
službene osobe koja je oduzela stvari.
Članak 24.
(Čuvanje i popis oduzetih stvari)
Stvari oduzete od korisnika Centra čuvaju se u određenoj
prostoriji ili dijelu prostorije Centra (depozitu) osigurane od
kvarenja i oštećenja.
Identifikacijski dokumenti, novac i dragocjenosti čuvaju se
u kasi ili drugom sigurnom mjestu koje odredi ravnatelj
Službe, s tim da se prethodno sastavlja njihov popis, koji
potpisuje korisnik Centra kao i službena osoba Centra.
Ako korisnik Centra odbije potpisati popis stvari, potpisuju
ga dvije službene osobe Centra i navode činjenicu da
korisnik Centra odbija potpisati potvrdu.
Predate odnosno oduzete stvari iz članka 23. ovog
Pravilnika, naročito one koje su podložne kvarenju, uz
pismenu suglasnost korisnika Centra i o njegovom trošku,
predaju se ili šalju poštom njegovoj obitelji ili osobi koju
korisnik Centra odredi.
Članak 25.
(Opći pregled, pranje i dezinfekcija)
Korisnik Centra dužan je po dolasku u Centar o svom
zdravstvenom i psihofizičkom stanju izvijestiti službenu
osobu Centra.
U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje
zarazne bolesti, korisnik Centra se smješta u prostoriju za
izolaciju, gdje ostaje dok liječnik Centra ne utvrdi stvarno
zdravstveno stanje.
Prije smještaja u Centar, stručno medicinsko osoblje vrši
opći pregled korisnika Centra.
Liječnički nalazi unose se u zdravstveni karton korisnika
Centra. Zdravstveni karton se čuva u prostoriji za
medicinski pregled korisnika, tako da je zagarantirana
povjerljivost podataka koje on sadrži sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka.
Poslije obavljenog liječničkog pregleda korisniku Centra
osigurava se pranje toplom vodom, a po potrebi i pranje i
dezinfekcija njegove odjeće i stvari koje je donio sa sobom.
O potrebi dezinfekcije odjeće i stvari korisnika Centra
odlučuje liječnik Centra.
Prema st. (5) i (6) ovog članka postupa se i s predmetima
koje korisnik Centra kasnije primi na korištenje.
Članak 26.
(Evidencije korisnika Centra)
U Centru se vodi matična knjiga i abecedni registar
korisnika Centra, koje vodi ovlaštena službena osoba
Centra.
Upis korisnika Centra u matičnu knjigu vrši se kronološkim
redom, odmah po dolasku korisnika Centra u Centar.
U matičnu knjigu se za svakog korisnika Centra unose
sljedeći podaci: redni broj (matični broj), prezime i ime,
ime roditelja, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja,
prebivalište odnosno boravište, zanimanje, državljanstvo,
datum prijama u Centar (sat, dan, mjesec i godina), naziv
nadležnog tijela koje je odredilo mjeru stavljanja pod
nadzor, odnosno ograničenje kretanja, broj i datum rješenja
o određivanju nadzora, broj i datum rješenja o produljenju
nadzora, odnosno ograničenja kretanja, datum napuštanja
Centra (sat, dan, mjesec i godina), naziv tijela koje je
donijelo rješenje o ukidanju mjere, broj i datum rješenja,
razlog napuštanja Centra, te u posebnoj rubrici eventualne
primjedbe.

Broj 55 - Strana 40
(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Upis korisnika Centra u abecedni registar (indeks) vrši se
kronološkim redom prema abecednom inicijalu prezimena.
(5) U abecedni registar se unose sljedeći podaci: redni broj,
prezime i ime, ime roditelja, matični broj korisnika Centra
(redni broj, stranica i godina matične knjige), datum
prijama u Centar (sat, dan, mjesec i godina), datum
napuštanja Centra (sat, dan, mjesec i godina), te u posebnoj
rubrici eventualne primjedbe.
(6) Evidencija u matičnoj knjizi korisnika Centra može se
voditi više kalendarskih godina, dok se prateći registar vodi
odvojeno za svaku kalendarsku godinu.
(7) Matična knjiga zaključuje se na kraju kalendarske godine
(31. prosinca), službenom zabilješkom napisanom ispod
posljednjeg rednog broja.
(8) Zabilješka iz stavka (7) ovog članka sadrži:
a) ukupni broj korisnika Centra koji su upisani u matičnu
knjigu,
b) datum i potpis službene osobe ovlaštene za vođenje
matične knjige i
c) otisak pečata Centra.
(9) Registar se zaključuje na isteku kalendarske godine, tako
što se zaključuje posebno svako slovo abecednog registra.
(10) Arhiv se čuva sukladno propisima o arhivskom poslovanju.
Članak 27.
(Evidencijsko čuvanje pismena i medicinske dokumentacije)
(1) Za svakog korisnika Centra formira se poseban predmet u
kojem se čuvaju sva pismena i medicinska dokumentacija
vezana za korisnika Centra.
(2) S predmetom iz stavka (1) ovog članka postupa sukladno
propisima koji reguliraju uredsko poslovanje.
Članak 28.
(Smještaj korisnika Centra)
(1) Korisnici Centra se smještaju i raspoređuju u posebne
prostorije Centra namijenjene isključivo za smještaj
korisnika Centra.
(2) Dio Centra u koji se smještaju korisnici Centra - žene
fizičkom preprekom se odvaja od dijela Centra gdje se
smještaju korisnici Centra - muškarci.
(3) Korisnici Centra - obitelji mogu biti smještene u odvojene
prostorije Centra u cilju osiguranja obiteljskog zajedništva i
prava na privatnost.
(4) Korisnik Centra može biti smješten odvojeno od ostalih u
sljedećim okolnostima:
a) kada to nužno zahtijeva zdravstveno stanje te ili
drugih osoba;,
b) kada to korisnik Centra zahtijeva radi vlastite zaštite, a
po odobrenju upravitelja Centra; ili
c) kada korisnik Centra predstavlja ozbiljnu prijetnju
redu u Centru, a pod uvjetima propisanim u članku
78. ovog Pravilnika.
Članak 29.
(Smještaj maloljetne osobe)
(1) Odluku o tome hoće li maloljetna osoba.bi ti smještena u
Centar donosi nadležno tijelo u prisustvu roditelja ili
staratelja maloljetne osobe.
(2) Smještaj maloljetne osobe u Centar vrši se pod nadzorom
roditelja, staratelja ili tijela starateljstva.
(3) Smještaj maloljetne osobe bez pratnje u Centar, vrši se ako
je to u najboljem interesu maloljetne osobe.
(4) Maloljetna osoba u Centru boravi odvojeno od punoljetnih
osoba s kojima ne čini obitelj.
(5) Za maloljetnu osobu u Centru se omogućava prilagođena
ishrana, te prema mogućnostima kapaciteti za odmor, igru i
obrazovanje prikladni uzrastu maloljetnih osoba.

Petak, 29. 7. 2016.

Članak 30.
(Smještaj korisnika narušenog zdravlja)
(1) Korisnici Centra narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja
smještaju se odvojeno od ostalih tako da su pod kontrolom
medicinskog osoblja.
(2) O smještaju iz stavka (1) ovog članka odlučuje liječnik
Centra.
POGLAVLJE IV. SANITARNO-HIGIJENSKI I DRUGI
UVJETI SMJEŠTAJA
Članak 31.
(Standardi sobe)
(1) Sobe u kojima je smješteno više osoba moraju biti dovoljno
prostrane da osiguravaju svakom korisniku Centra najmanje
četiri četvorna metra prostora, odnosno najmanje deset
kubičnih metara prostora. Sobe u kojima je smještena po
jedna osoba moraju imati površinu od najmanje sedam
metara četvornih.
(2) Sobe moraju imati dovoljno velike prozore koji omogućuju
ulaz svježeg zraka i prirodne svjetlosti koja će osigurati
korisniku Centra čitanje pod prirodnim svjetlom u
uobičajenim uvjetima.
(3) Umjetno osvjetljenje sobe mora zadovoljavati adekvatne
tehničke standarde.
(4) Temperatura u sobama za smještaj ne smije biti niža od
18°C.
Članak 32.
(Sanitarni čvor i pitka voda)
(1) Korisniku Centra mora se omogućiti da u svako doba ima
pravo na neometanu uporabu sanitarnog čvora (toaleta) i
pitke vode.
(2) Ako se u sobi za smještaj više od jednog korisnika Centra
nalazi sanitarni čvor (toalet), onda on mora biti odvojen
pregradnim zidom koji korisniku Centra osigurava potpunu
zaštitu privatnosti prilikom korištenja.
Članak 33.
(Prozračivanje i pušenje)
(1) Sobe se moraju redovito prozračivati, a vrijeme otvaranja
prozora definira se Kućnim redom.
(2) Pušenje u sobama je zabranjeno. Kućnim redom se
određuje prostor i vrijeme u kojem je dopušteno pušenje.
Članak 34.
(Raspored po sobama)
(1) Raspored korisnika Centra po sobama vrši službena osoba
koju ovlasti upravitelj Centra.
(2) Osoba iz stavka (1) ovog članka, dužna je svakog dana
obići korisnike Centra i sve prostorije koje koriste korisnici
Centra.
(3) Obilazak iz stavka (2) ovog članka neradnim danima vrši
dežurni Centra.
Članak 35.
(Krevet i posteljina)
(1) Svaki korisnik Centra u sobi mora imati poseban krevet, s
presvučenom spužvom, jednim jastukom, posteljinom te
noćnim ormarićem.
(2) Posteljinu sačinjavaju: jastučnica, dvije plahte i dva ili više
pokrivača po potrebi.
(3) Plahte i jastučnice obvezno se mijenjaju svakih petnaest
dana, a po potrebi i češće.
Članak 36.
(Odjeća i obuća)
(1) Korisnik Centra ima pravo nositi svoju odjeću i obuću, a
koja je sukladna Kućnom redu.

Petak, 29. 7. 2016.
(2)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Korisniku Centra koji nema svoje rublje, odjeću ili obuću
prikladnu klimatskim uvjetima, a nema sredstava nabaviti
ih, to se osigurava od strane Centra.
Članak 37.
(Higijena prostorija boravka)
Korisnik Centra je obvezan svakodnevno održavati higijenu
prostorija u kojima boravi i koje koristi.
Korisnik Centra dužan je čuvati inventar i prostorije od
oštećenja.
Korisnicima Centra mora se omogućiti da u prostoru kruga
Centra izvrše istresanje prašine iz pokrivača jednom u
petnaest dana, o čemu se brinu službene osobe Centra.
Članak 38.
(Osobna higijena)
Korisnik Centra svakodnevno treba održavati osobnu
higijenu uključujući i uredno održavanje odjeće i obuće,
sukladno Kućnom redu.
Korisnicima Centra osigurava se svakog dana dovoljna
količina tople vode za održavanje osobne higijene.
Korisnicima Centra osiguravaju se sredstva za osobnu
higijenu.
Korisnicima Centra s posebnim potrebama, na preporuku
liječnika Centra, osiguravaju se dodatna sredstva za osobnu
higijenu.
Vrsta i količina sredstava za osobnu higijenu iz st. (3) i (4)
ovog članka propisuje se Kućnim redom.
Korisnicima Centra se omogućava svakodnevno brijanje, a
šišanje najmanje jednom u 30 dana ako to korisnici žele ili
ako zbog zdravstvenih razloga medicinsko osoblje ne
odredi drugačije.
Upravitelj Centra može odobriti korisniku Centra korištenje
vlastitog aparata za brijanje, ako u Centru za to postoje
tehničke mogućnosti.
Korisnicima Centra omogućava se pranje najmanje jednom
dnevno.
Članak 39.
(Kontrola higijene po sobama)
Liječnik Centra ili zdravstveni radnik zadužen za higijenu u
Centru vrši kontrolu higijene u sobama (prostora, opreme,
posteljine, odjeće i obuće) jednom tjedno, te poduzima
odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja uočenih nedostataka,
što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi
ravnatelj Službe.
Osobe iz stavka (1) ovog članka vode posebnu evidenciju o
svakoj izvršenoj kontroli soba, u koju se unosi: tko je i kada
vršio kontrolu, zatečeno stanje i mjere koje su poduzete ili
koje je potrebno poduzeti u cilju otklanjanja uočenih
nedostataka.
Članak 40.
(Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i krečenje)
Dezinfekcija i dezinsekcija prostora, opreme instalacija
Centra vrše se, po pravilu, tromjesečno.
Deratizaciju u Centru obavljaju nadležne službe, sukladno
propisima koji reguliraju tu materiju.
Krečenje soba vrši se po potrebi.
Članak 41.
(Korištenje TV prijamnika i druge elektronske opreme)
Korisnicima Centra, sukladno mogućnostima Centra,
omogućava se pravo na uporabu TV prijamnika.
Instalacija kojom se vrši napajanje TV prijamnika
električnom energijom treba biti tako podešena da službena
osoba iz hodnika može, u svako doba, izvršiti prekid
napajanja TV prijamnika električnom energijom.

(3)

Broj 55 - Strana 41

Kućnim redom propisuje se način i vrijeme korištenja TV
prijamnika.
(4) Korisniku Centra nije dopušteno koristiti osobni TV
prijamnik ni ti bilo koji drugi aparat za prenošenje i
distribuciju zvuka ili slike (tranzistor, kamera,
videorekorder, play station, računar i sl.).
POGLAVLJE V. PREHRANA KORISNIKA CENTRA
Članak 42.
(Vlastita prehrana)
(1) Korisnik Centra ima pravo hraniti se o svom trošku u
okviru Centra ili da mu se hrana donosi o njegovom trošku,
a sukladno mogućnostima Centra.
(2) Ako se korisniku Centra na njegov zahtjev svakodnevno
donosi hrana, Centar je dužan osigurati higijenske i
sigurnosne uvjete u proceduri prijama hrane. Pregledu
hrane obvezno prisustvuje i osoba koja je hranu donijela.
(3) Hrana koja se donosi korisniku Centra o njegovom trošku,
donosi se jedanput dnevno u količini koja odgovara
normalnim dnevnim potrebama te osobe u vrijeme koje
odredi upravitelj Centra.
(4) U slučaju spora koja je količina hrane potrebna, upravitelj
Centra konzultira liječnika Centra.
(5) O prijamu hrane vodi se posebna evidencija u koju se unosi:
datum i vrijeme prijama hrane, tko je hranu donio, vrsta i
količina donesene hrane.
(6) Za nabavku hrane i drugih artikala u smislu ovog članka
Služba može zaključiti ugovor s određenim dobavljačem.
Vrsta hrane i drugih artikala, kao i način njihove dostave
definira se Kućnim redom. Donošenje hrane od strane
fizičkih osoba nije dozvoljeno.
(7) Korisnicima Centra zabranjeno je primati, nabavljati i
uživati alkohol ili opojna sredstva. Ukoliko korisniku
Centra posjetitelj dostavi alkohol, alkohol se vraća
posjetitelju, a ako je primljen putem pošte uništava se o
čemu se sastavlja službena zabilješka. Ako se radi o
opojnim sredstvima ona se neće vratiti pošiljatelju niti će se
uništiti, već će se obavijestiti ravnatelj Službe koji će
obavijestiti policiju.
Članak 43.
(Držanje namirnica u sobi)
(1) Korisnik Centra u sobi ne može držati hranu ili namirnice
podložne kvarenju.
(2) Ako se prilikom redovite kontrole soba utvrdi da određena
hrana ili namirnice nisu više za uporabu, takve namirnice se
uništavaju.
(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka sastavlja se poseban
zapisnik koji potpisuju korisnik Centra i službena osoba
Centra.
Članak 44.
(Dnevni obroci)
(1) Korisniku Centra, koji se ne hrani o svom trošku,
osiguravaju se tri dnevna obroka, u vremenu koje se
određuje Kućnim redom.
(2) Prilikom pripremanja odnosno usluživanja obroka vodi se
računa o vjeroispovijesti korisnika Centra, kao i o posebnim
potrebama korisnika Centra uzrokovanim njegovim
zdravstvenim stanjem ili godinama života.
(3) Dnevni obroci trebaju biti hranjivi i pripremljeni u
dovoljnoj količini.
(4) Hrana treba sadržavati potrebne količine bjelančevina,
masti, vitamina i ugljikohidrata, a sastoji se od kruha, mesa,
variva, povrća, voća, začina i drugih namirnica za ishranu.
(5) Najmanje jedan od tri dnevna obroka mora biti topli obrok.
(6) Energetska vrijednost obroka korisnika Centra propisuje se
Kućnim redom.

Broj 55 - Strana 42

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 45.
(Pregled hrane)
(1) Hrana koja se priprema u Centru mora zadovoljavati sve
propisane standarde.
(2) Ako hranu dostavlja vanjski dobavljač, on mora ispunjavati
sve uvjete za bavljenje tom poslovnom djelatnošću.
(3) Osobe zadužene za pripremanje hrane dužne su od svakog
pripremljenog ili dostavljenog jela ostaviti, u posebnoj
posudi, manju količinu hrane kako bi, prema potrebi, mogla
biti pregledana i nakon završenog obroka.
(4) Uzorci hrane iz stavka (3) ovog članka čuvaju se u
posebnom hladnjaku 72 sata.
Članak 46.
(Jelovnik)
(1) Korisnici Centra dobivaju dnevne obroke prema jelovniku
koji za svakih sedam dana unaprijed, na prijedlog kuhara ili
ekonoma, odobrava upravitelj Centra.
(2) Jelovnik mora biti izvješen na vidnom mjestu koje je
svakodnevno dostupno korisniku Centra.
(3) Uz suglasnost upravitelja Centra, na prijedlog liječnika ili
kada to zahtijevaju prehrambene potrebe korisnika Centra,
može se izvršiti promjena odobrenog jelovnika.
Članak 47.
(Posebna prehrana iz zdravstvenih razloga)
Oboljelim korisnicima Centra i trudnicama kojima je iz
zdravstvenih razloga potrebna posebna prehrana, hrana se
osigurava prema prijedlogu liječnika Centra, a sukladno
odredbama ovog Pravilnika.
Članak 48.
(Obilazak kuhinje)
(1) Liječnik Centra je dužan najmanje jednom tjedno, a
medicinski tehničar svaki dan, obići kuhinju i provjeriti
higijenske uvjete i način pripremanja hrane.
(2) Zapažanja i nalazi o obilasku kuhinje unose se u knjigu
kontrole kuhinje i o tome se izvješćuje upravitelj Centra.
(3) Uposleni u kuhinji moraju obavljati redoviti sanitarni
pregled.
Članak 49.
(Postupanje u slučaju odbijanja hrane)
(1) Ako korisnik Centra odbije primati hranu, ovlaštena
službena osoba o tome odmah pismeno obavještava
upravitelja Centra koji obavještava ravnatelja Službe.
(2) Korisnik Centra koji odbija jesti smješta se odvojeno,
svakodnevno ga kontrolira liječnik Centra i sve bitne
promjene njegovog zdravstvenog stanja unosi u zdravstveni
karton, o čemu pismeno izvješćuje upravitelja Centra.
(3) Ako usljed odbijanja hrane budu ugrožene vitalne funkcije
korisnika Centra, o poduzimanju neophodnih medicinskih
mjera ili mogućeg premještanja u specijaliziranu
medicinsku ustanovu, bez pristanka korisnika Centra,
odluku donosi liječnik Centra.
(4) Odluku iz stavka (3) ovog članka liječnik Centra donosi uz
prethodnu suglasnost upravitelja Centra i ravnatelja Službe.
POGLAVLJE VI. MEDICINSKA POMOĆ KORISNICIMA
CENTRA
Članak 50.
(Medicinska pomoć)
(1) Tijekom boravka u Centru korisnik ima pravo na
medicinsku pomoć.
(2) Troškove medicinske pomoći nadoknađuje korisnik Centra,
kroz osiguranja ili neposredno. Ako takva naknada nije
moguća, ovi se troškovi nadoknađuju kao i ostati troškovi
prihvaćanja i smještaja u Centru.

(3)
(4)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Petak, 29. 7. 2016.

Korisnik Centra može pristupiti liječničkom pregledu u
radno vrijeme liječnika Centra.
Ako korisnik Centra ima zdravstvenih problema izvan
radnog vremena liječnika Centra, može se obratiti dežurnoj
službenoj osobi koja će poduzeti dalje mjere i radnje, što se
detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi ravnatelj
Službe,
Članak 51.
(Potreba dodatne medicinske pomoći)
Po procjeni liječnika korisniku Centra se omogućava i
zdravstveni tretman u zdravstvenoj ustanovi izvan Centra.
Trudnicama se osiguravaju uvjeti za porođaj u
odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
Članak 52.
(Posjet drugog liječnika)
Korisnik Centra može zahtijevati posjet drugog liječnika
ako plati nastale troškove.
Dolazak drugog liječnika u Centar omogućava se uz
konzultacije s liječnikom Centra.
Liječnik Centra dužan je obavijestiti upravitelja Centra o
posjetu drugog liječnika pismeno.
Liječnik Centra prisustvuje svim pregledima koje obavlja
drugi liječnik.
Članak 53.
(Usluge u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi)
Ako je korisnik Centra nezadovoljan pruženim
zdravstvenim uslugama u krugu Centra, na njegov zahtjev
mu se i o vlastitom trošku, a uz odobrenje upravitelja
Centra, takve usluge mogu pružiti u mjesnoj zdravstvenoj
ustanovi.
U slučaju iz stavka (1) ovog članka korisnika Centra prvo
pregleda liječnik Centra i daje svoje mišljenje o
opravdanosti zahtjeva, o čemu pismeno obavještava
upravitelja Centra.
Pružanju zdravstvenih usluga iz stavka (1) ovog članka
prisustvuje liječnik Centra ili drugi zdravstveni radnik iz
Centra.
Članak 54.
(Upućivanje u vanjsku zdravstvenu ustanovu)
Upućivanje korisnika Centra na liječenje u zdravstvenu
ustanovu izvan Centra vrši liječnik Centra i o tome
obavještava upravitelja Centra. Upravitelj Centra je dužan
poduzeti neophodne mjere kako bi se osiguralo da korisnik
Centra koji je upućen u vanjsku zdravstvenu ustanovu i
dalje bude pod sigurnim nadzorom, što se detaljnije
propisuje instrukcijom koju donosi ravnatelj Službe.
U žurnim slučajevima, kada je ugrožen život korisnika
Centra i kada mu nije moguće pružiti odgovarajuću pomoć
u Centru, glavni dežurni Centra može uputiti korisnika
Centra u mjesnu zdravstvenu ustanovu i dalje postupati po
uputama liječnika, o čemu odmah usmeno obavještava
upravitelja Centra i o tome sastavlja službenu zabilješku.
U slučaju iz st. (1) i (2) ovog članka, upravitelj Centra
odmah obavještava ravnatelja Službe.
Osiguranje korisnika Centra na liječenju u zdravstvenoj
ustanovi izvan Centra vrše službenici osiguranja Centra.
U slučaju iz stavka (4) ovog članka, kada to sigurnosni
razlozi zahtijevaju, pomoć ovlaštenim službenicima
osiguranja Centra može pružiti policija, o čemu na prijedlog
upravitelja Centra odlučuje ravnatelj Službe.
Služba može potpisati protokol o suradnji s određenim
zdravstvenim ustanovama u svrhu liječenja korisnika
Centra.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 55.
(Vanjska nabavka lijekova)
(1) Korisnik Centra ima pravo o svom trošku nabavljati
lijekove ili ih primati od obitelji ili drugih osoba, uz
prethodno odobrenje liječnika Centra.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka nabavljeni lijekovi se
čuvaju na odgovarajućem mjestu u Centru, a korisnik
Centra ih koristi prema uputi specijalista i pod kontrolom
liječnika Centra.
Članak 56.
(Vanjska nabavka medicinskih pomagala)
Korisnik Centra ima pravo o svom trošku nabavljati
ortopedska pomagala, proteze i naočale, uz prethodno odobrenje
liječnika Centra.
Članak 57.
(Prosljeđivanje i čuvanje medicinske dokumentacije)
(1) Medicinsko osoblje Centra osigurava da medicinska
dokumentacija korisnika Centra bude proslijeđena u drugu
specijaliziranu ustanovu u slučaju prelaska korisnika Centra
u tu ustanovu.
(2) Medicinska dokumentacija korisnika Centra arhivira se i
čuva 10 godina od dana njegovog napuštanja Centra.
Članak 58.
(Nadzor zbog samoubilačkih nagona)
(1) Liječnik Centra pismeno obavještava upravitelja Centra
kada sumnja da korisnik Centra ima samoubilačkih nagona.
(2) U slučajevima iz stavka (1) ovog članka, na prijedlog
liječnika Centra, korisnik Centra stavlja se pod poseban
nadzor, toliko dugo koliko postoji sumnja iz stavka (1)
ovog članka.
(3) Tijekom posebnog nadzora korisnik Centra uživa prava
predviđena ovim Pravilnikom i to: kretanje na otvorenom
prostoru, komunikacija s osobama izvan institucije, vjerska
prava i druga prava.
(4) Korisnik Centra koji se stavlja pod poseban nadzor o tome
se pismeno obavještava odlukom koju donosi upravitelj
Centra.
(5) Korisnik Centra ima pravo prigovora na odluku upravitelja
Centra, ravnatelju Službe o kojem se rješava u roku od
sedam dana. Prigovor ne odlaže izvršenje.odluke.
Članak 59.
(Obavještavanje u slučaju oboljenja i teže ozljede)
(1) Ako korisnik Centra teže oboli, zadobije teže ozljede ili
bude premješten u specijaliziranu zdravstvenu instituciju
zbog psihičkog poremećaja, upravitelj Centra o tome bez
odgode pismeno obavještava ravnatelja Službe. o nastaloj
situaciji ravnatelj Službe pismeno obavještava:
a) supružnika ili drugog člana obitelji korisnika Centra
ili
b) drugu osobu na koju je korisnik Centra uputio.
(2) U slučaju ozljede koja se može dovesti u svezu s
počinjenim kaznenim djelom, upravitelj Centra dužan je
pismeno obavijestiti ravnatelja Službe, koji je dužan
obavijestiti policiju.
POGLAVLJE VII. BORAVAK NA OTVORENOM
PROSTORU
Članak 60.
(Boravak na otvorenom prostoru)
(1) Korisniku Centra osigurava se boravak na otvorenom
prostoru Centra (u daljnjem tekstu: šetnja) svakog dana u
tjednu, najmanje dva sata dnevno, u terminima koji se
odrede Kućnim redom.

(2)

Broj 55 - Strana 43

Šetnja se u normalnim vremenskim uvjetima izvodi
isključivo na posebnom prostoru u krugu Centra,
namijenjenom za tu svrhu (u daljnjem tekstu: šetalište).
(3) Na šetalištu korisnici Centra mogu šetati, sjediti ili
upražnjavati sportske aktivnosti koje šetalište omogućava.
(4) Tijekom šetnje korisnici Centra slobodno međusobno
komuniciraju na način da ne narušavaju red, mir i druga
pravila discipline u Centru.
(5) Šetnja korisnika Centra vrši se pod stalnim nadzorom
ovlaštenih službenika Centra, a može se uskratiti iz
sigurnosnih razloga.
(6) U slučaju da korisnici Centra za vrijeme šetnje narušavaju
pravila discipline Centra (galama, svađa, tuča, glasan
razgovor s drugim korisnicima Centra koji se nalaze u
sobama, odbijanje naređenja službenih osoba, ugrožavanje
opće sigurnosti u Centru ili slično) šetnja osoba koje
narušavaju disciplinu se prekida, a ovlašteni službenik
Centra o tome sačinjava službenu zabilješku.
Članak 61.
(Pravila za zajedničku šetnju)
(1) Na šetnju se, u pravilu, izvode zajedno samo korisnici
Centra iste kategorije iz članka 3. stavka (4) ovog
Pravilnika.
(2) U šetnji zajedno ne smiju biti osobe čiji bi zajednički
boravak prilikom šetnje mogao Štetno utjecati na
održavanje reda i mira u Centru.
(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka svakog dana na početku
radnog vremena službena osoba koju ovlasti upravitelj
Centra sastavlja popis korisnika Centra koji tog dana mogu
zajedno izlaziti u šetnju.
(4) Ovlašteni službenik Centra koji je nadležan za šetnju,
evidenciju obavljene šetnje vodi u posebnoj knjizi u koju se
unose sljedeći podaci: datum obavljene šetnje, od koliko do
koliko sati su korisnici Centra iz pojedine sobe boravili u
šetnji, koji korisnik Centra i zbog čega nije boravio u šetnji,
posebne primjedbe o svim značajnijim događanjima za
vrijeme šetnje i potpis ovlaštenog službenika Centra,
(5) Službena osoba koju ovlasti upravitelj Centra, a neradnim
danom glavni dežurni Centra, dužna je svakog dana po
završetku šetnje prekontrolirati knjigu evidencije obavljene
šetnje i svojim potpisom potvrditi da je kontrola knjige
izvršena.
Članak 62.
(Šetnja po preporuci liječnika)
(1) Kada to zdravstveni razlozi zahtijevaju, a po preporuci
liječnika Centra, korisniku Centra može se omogućiti
boravak u šetnji dulje od dva sata.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka, šetnja se izvodi
sukladno čl. 60. i 61. ovog Pravilnika.
POGLAVLJE VIII. KOMUNIKACIJA S OSOBAMA
IZVAN CENTRA I PUNOMOĆNIKOM
Članak 63.
(Posjeti)
(1) Korisnici Centra imaju pravo primati posjete jednom tjedno
ili u iznimnim situacijama u cilju rješavanja statusnih
pitanja i više puta tjedno, uz suglasnost upravitelja Centra.
(2) Svi posjeti iz stavka (1) ovog članka moraju biti odobreni
od upravitelja Centra i najavljeni 24 sata prije
namjeravanog posjeta, a u iznimnim situacijama iz stavka
(1) ovog članka taj rok može biti i kraći.
(3) Osobe koje dolaze u posjet korisnicima Centra moraju imati
pisani poziv od strane korisnika Centra, kojeg odobrava
upravitelj Centra.
(4) Posjet korisnicima Centra obavlja se u posebnoj prostoriji.
Vrijeme trajanja posjeta određuje se Kućnim redom.

Broj 55 - Strana 44
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Upravitelj Centra može dozvoliti da posjeti korisnicima
Centra traju dulje od vremena određenog Kućnim redom, a
naročito u slučajevima kada je to u interesu obiteljskih
odnosa.
Ovlašteni službenik Centra koji vrši nadzor nad
obavljanjem posjeta može prekinuti posjet ako korisnik
Centra ili posjetitelj koristi posjet na način koji bi mogao
biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor ili svojim
ponašanjem narušava disciplinu, kućni red, sigurnost Centra
ili opću sigurnost.
U slučaju iz stavka (6) ovog članka usmeno se obavještava
upravitelj Centra. Ako je posjet prekinut zbog postojanja
dokaza da je posjet korišten na način koji bi mogao biti
štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor, sigurnost
Centra ili opću sigurnost, upravitelj Centra o tome pismeno
obavještava ravnatelja Službe.
Članak 64.
(Posjeti predstavnika DKP-a, međunarodnih i nevladinih
organizacija)
Korisnik Centra može primati posjete diplomatskog ili
konzularnog predstavnika države čiji je državljanin ili
države koja štiti interese njegove države sukladno
međunarodnom pravu.
Predstavnik međunarodne ili nevladine organizacije koja
štiti interese korisnika Centra ima pravo, sukladno Kućnom
redu, posjećivati korisnika Centra, a sukladno Protokolu o
suradnji s Ministarstvom iz članka 5. ovog Pravilnika.
Posjeti iz st.(l) i (2) ovog članka obavljaju se u posebnoj
prostoriji u krugu Centra.
Trajanje posjeta iz st. (1) i,(2) ovog članka nije ograničeno.
Posjete iz st. (1) i (2) ovog članka nadzire ovlašteni
službenik
osiguranja
Centra.
Nadzor
obuhvaća
samo.sigurnosni aspekt i službenik ne može slušali
razgovor tijekom posjeta.
Posjeti iz st. (1) i (2) ovog članka mogu se obavljati u
vremenskom razdoblju određenom Kućnim redom.
Upravitelj Centra preporuča osobama iz st. (1) i (2) ovog
članka takve posjete najaviti unaprijed, ali će dozvoliti i
obavljanje posjeta koji nisu najavljeni kada je to
neophodno.
Članak 65.
(Sloboda dopisivanja)
Korisnik Centra može se o svom trošku dopisivati s
osobama izvan Centra, putem uobičajene pošte ili telefaksa
(u daljnjem tekstu: pošta).
Centar je dužan korisniku Centra predati svu poštu
zaprimljenu na njegovo ime ili poštu za slanje poslati na
traženu adresu, na dan kada dođe u posjed te pošte.
Na pošiljke koje korisnik Centra šalje izvan Centra,
službena osoba Centra stavlja štambilj s oznakom
"PRIMLJENO", datum, vrijeme prijama i potpis.
Nikakva prepiska od strane korisnika Centra ne smije se
otvarati niti kontrolirati bez prisustva korisnika Centra.
Pisma se mogu otvarati i pregledati samo u prisustvu
korisnika Centra i samo ako upravitelj Centra, na temelju
sigurnosne procjene, ima razlog sumnjati da ona sadrže
tekst ili predmete čija je namjera:
a) osujetiti svrhu stavljanja stranca pod nadzor,
b) biti iskorišteni za pripremu ili počinjenje prekršaja ili
kaznenog djela, ili
c) ugroziti red i sigurnost u Centru ili šire.
Osoblje Centra ne smije otvarati prepisku između korisnika
Centra i domaćih ili stranih sudova.

Petak, 29. 7. 2016.

Članak 66.
(Nabavka sredstava za dopisivanje)
(1) Centar omogućava korisniku Centra o svom trošku
nabavljati sredstva za dopisivanje podizanjem vlastitog
novca iz članka 24. stavka (2) ovog Pravilnika, što se
detaljnije određuje Kućnim redom.
(2) Centar besplatno osigurava papir i pisaća sredstva za
podnošenje molbi, žalbi i pritužbi, uključujući prigovore na
uvjete boravka u Centru, tijelima vlasti BiH ili nadležnim
međunarodnim organizacijama.
(3) Ako korisnik Centra nema novčanih sredstava. Centar mu
omogućava podnijeti molbu, žalbu, pritužbu ili druge
podneske nadležnom tijelu kojem se obraća radi zaštite
svojih prava.
Članak 67.
(Zabrana korištenja mobitela)
Korisnik Centra nema pravo posjedovati mobitela, a oduzeti
mobiteli se čuvaju sukladno članku 24. ovog Pravilnika.
Članak 68.
(Redoviti telefonski razgovori s obitelji)
(1) Korisnik Centra ima pravo o svom trošku obavljati
telefonske razgovore s javne telefonske govornice
instalirane u Centru, a sukladno Kućnom redu.
(2) Iz sigurnosnih razloga ili kada se procijeni da korisnik
Centra obavljanjem telefonskih razgovora može ometati
svrhu stavljanja stranca pod nadzor, korisniku Centra se
može ograničiti ili zabraniti uporaba telefona dok ne
prestanu razlozi za ograničenje, odnosno zabranu.
(3) Obavljanje telefonskog razgovora korisnika Centra vrši se
pod nadzorom ovlaštenog službenika Centra. Nadzor
obuhvaća samo sigurnosni aspekt i službenik ne može
slušati razgovor korisnika Centra.
(4) Ako korisnik Centra ne obavlja telefonski razgovor na
način propisan ovim člankom ili ako se utemeljeno
posumnja da korisnik Centra telefonski razgovor koristi na
način kojim se ugrožava sigurnost Centra, ovlašteni
službenik Centra prekida telefonski razgovor i o tome
odmah usmeno obavještava upravitelja Centra.
Članak 69.
(Komunikacija s punomoćnikom)
(1) Korisnik Centra ima pravo slobodnog i neometanog
razgovora s punomoćnikom, sukladno ovom Pravilniku.
Razgovori s punomoćnikom mogu se obavljati u vrijeme
određeno Kućnim redom. Upravitelj Centra preporučuje
punomoćnicima takve razgovore najaviti unaprijed, ali će
dozvoliti i obavljanje razgovora koji nisu najavljeni, kada je
to neophodno.
(2) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika obavlja se u
posebnoj prostoriji u krugu Centra.
(3) Trajanje razgovora iz stavka (2) ovog članka nije
ograničeno.
(4) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika nadzire ovlašteni
službenik Centra. Nadzor obuhvaća samo sigurnosni aspekt
i službenik ne može slušati razgovor korisnika Centra i
pravnog zastupnika.
Članak 70.
(Primanje novca)
(1) Korisnik Centra ima pravo primiti novac putem pošte ili
prilikom posjeta.
(2) Novac korisnika Centra čuva se kao njegov depozit i uvodi
u evidenciju depozita korisnika Centra.
(3) Korisnik Centra ima pravo trošiti novac iz svog depozita za
nabavku hrane i predmeta za osobnu uporabu (higijenske
potrepštine, knjige, tisak, rublje, odjeća, obuća),

Petak, 29. 7. 2016.
(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Namirnice i predmete iz stavka (3) ovog članka korisnik
Centra može držati kod sebe u sobi i to u količini i
dimenzijama koje ne ometaju boravak u sobi i ne remete
Kućni red.
(5) Korisnik Centra može uzimati novac iz depozita u gotovini
samo po odobrenju upravitelja Centra i u iznosu koji je
određen Kućnim redom.
(6) Ravnatelj Službe može zabraniti ili ograničiti korisniku
Centra trošenje novca s depozita ako je novac protupravno
stečen. Zabrana ili ograničenje mogu biti samo privremeni
do odgovarajućeg sudskog postupka.
Članak 71.
(Primanje paketa)
(1) Korisnik Centra ima pravo prijama paketa.
(2) Vrijeme, način prijama, kontrole i uručivanja paketa
određuje se Kućnim redom.
POGLAVLJE IX. ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH
POTREBA
Članak 72.
(Posjeti vjerskih službenika)
(1) Korisnik Centra može primati vjerske službenike radi
zadovoljavanja svojih vjerskih i duhovnih potreba,
sukladno članku 63. ovog Pravilnika.
(2) Posjeti iz stavka (1) ovog članka obavljaju se u prostorijama
za posjete ili u posebnoj prostoriji uređenoj samo za tu
namjenu ako takva prostorija postoji u Centru.
(3) Posjeti iz stavka (1) ovog članka obavljaju se pod nadzorom
ovlaštenog službenika Centra. Nadzor obuhvaća samo
sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor
korisnika Centra i predstavnika vjerske zajednicc.
Članak 73.
(Izražavanje vjerskih potreba)
(1) Ako u Centru ne postoji posebna prostorija za
zadovoljavanje vjerskih potreba, korisnik Centra može
vjerski obred (molitvu) obavljati u sobi.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka ne smije se remetiti red,
disciplina i opća sigurnost u Centru, niti vrijeđati vjersko ili
nacionalno osjećanje drugih korisnika Centra.
POGLAVLJE X. ODRŽAVANJE REDA I DISCIPLINE
Članak 74.
(Pridržavanje pravila)
(1) Korisnici Centra dužni su se pridržavati ovog Pravilnika i
Kućnog reda i postupati sukladno upozorenjima i
naredbama ovlaštenih službenih osoba.
(2) U Centru nije dopušteno:
a) narušavanje Kućnog reda i mira na način da se
uznemiravaju ili ometaju ostale osobe koje se nalaze u
Centru (vika, svađa, tuča i sl.);
b) pušenje, osim u za to određenoj prostoriji;
c) unošenje i konzumiranje alkohola, unošenje i uživanje
opojnih droga, te igranje igara za novac;
d) izlazak iz soba za smještaj u ostale prostorije
nedolično odjeven;
e) fizičko, psihičko i spolno nasilje te rasna, vjerska,
nacionalna ili politička netrpeljivost;
f)
ulazak osobama muškog spola u sobe i krilo
sanitarnog čvora koje koriste osobe ženskog spola i
obratno;
g) unošenje hrane i pića u sobe izvan odredaba ovog
Pravilnika;
h) nepotrebno zadržavanje u ulaznom holu i na
stepeništu;
i)
ulazak i boravak u sobama drugih korisnika Centra; ili

j)

Broj 55 - Strana 45

unošenje i posjedovanje stvari i predmeta koji
predstavljaju prijetnju po sigurnost Centra i korisnika
Centra.
(3) Korisnicima Centra strogo je zabranjeno ulaziti u prostor
kuhinje, skladišta i ostale prostorije koje nisu određene za
njihov boravak.
Članak 75.
(Rasvjeta)
Rasvjeta u prostorijama za boravak korisnika Centra
isključuje se u vrijeme određeno Kućnim redom.
Članak 76.
(Mjera određivanja pojačanog nadzora)
(1) Ako se korisnik Centra ponaša protivno ovom Pravilniku ili
Kućnom redu, ne poštuje upozorenja i naredbe ovlaštenih
službenika Centra, pokuša bijeg iz Centra ili onemogućava
izvršenje obveze napuštanja države, upravitelj Centra može
donijeti odluku o određivanju mjere pojačanog nadzora.
(2) Mjera pojačanog nadzora iz stavka (1) ovog članka može
obuhvaćati:
a) zabranu posjedovanja gotovog novca;
b) pojačani nadzor u određenim prostorijama, ili
c) usamljenje izdvojenim smještanjem u posebnu
prostoriju do 10 dana.
(3) Upravitelj Centra ukida mjeru pojačanog nadzora iz stavka
(2) ovog članka kada se ustanovi da više ne postoje razlozi
zbog kojih je određena.
Članak 77.
(Obrana i prigovor)
(1) U postupku ispitivanja odgovornosti korisnika Centra,
korisnik Centra ima pravo izložiti svoju obranu.
(2) Prigovor na odluku upravitelja Centra iz članka 76. ovog
Pravilnika može se podnijeti u roku od tri dana od dana
prijama odluke. Prigovor se podnosi ravnatelju Službe koji
o prigovoru odlučuje u roku od sedam dana od dana prijama
prigovora. Prigovor ne odlaže izvršenje odluke.
Članak 78.
(Prava korisnika Centra izdvojenih u posebnu prostoriju)
(1) Za vrijeme usamljenja izdvojenim smještanjem u posebnu
prostoriju iz članka 76. stavka (2) točke c) ovog Pravilnika,
korisniku Centra se osiguravaju higijenski i zdravstveni
uvjeti, kao i šetnja u trajanju od dva sata dnevno na
otvorenom.
(2) Liječnik Centra svakodnevno posjećuje korisnika Centra u
razdoblju dok je izdvojen u posebnu prostoriju.
Članak 79.
(Odgovornost za počinjenu štetu)
Korisnik Centra odgovara za počinjenu materijalnu štetu.
Članak 80.
(Počinjenje kaznenog djela za vrijeme boravka u Centru)
Ako korisnik Centra za vrijeme boravka u Centru počini
kazneno djelo, upravitelj Centra ili ovlaštena službena osoba
Centra dužna je o tome usmeno obavijestiti policiju i ravnatelja
Službe, a prema korisniku Centra se određuje mjera pojačanog
nadzora.
POGLAVLJE XI. RAD KORISNIKA CENTRA
Članak 81.
(Rad na zahtjev korisnika Centra)
(1) Korisniku Centra se na njegov zahtjev, a po odobrenju
upravitelja Centra može dozvoliti obavljanje pojedinih
poslova u Centru, prema mogućnostima Centra.
(2) Rad korisnika Centra obavlja se pod nadzorom ovlaštenog
službenika Centra.

Broj 55 - Strana 46
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Rad korisnika Centra ne smije ugroziti sigurnost drugih
korisnika i službenih osoba Centra, kao ni sigurnost samog
Centra.
Članak 82.
(Pitanja vezana za rad korisnika Centra)
Pitanja vezana za rad korisnika Centra iz članka 81. ovog
Pravilnika uređuje pravilnikom ravnatelj Službe.
POGLAVLJE XII. IZVOĐENJE KORISNIKA IZ CENTRA
I NAPUŠTANJE CENTRA
Članak 83.
(Izvođenje korisnika iz Centra radi vođenja pravnog postupka)
(1) Korisnik Centra može se privremeno izvesti iz Centra samo
na temelju pisanog naloga suda ili drugog nadležnog tijela
ili poziva Suda BiH koji vodi postupak u svezi s korisnikom
Centra.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka, upravitelj Centra
posebnom naredbom regulira način primopredaje korisnika
Centra između ovlaštenih službenika Centra i sudbene
policije ili policijskog tijela.
(3) Za kretanje korisnika Centra, do predaje ovlaštenim
službenim osobama sudbene policije ili policijskog tijela,
odgovorne su ovlaštene službene osobe Centra.
(5) Prilikom izvođenja iz Centra korisnik Centra mora biti što
manje izložen javnosti i zaštićen odgovarajućim mjerama
od uvreda, znatiželje i publiciteta u bilo kojem obliku, što se
detaljnije propisuje instrukcijom ravnatelja Službe.
Članak 84.
(Napuštanje Centra)
(1) Korisnik Centra napušta Centar kada se osiguraju uvjeti za
njegovo udaljenje iz BiH ili kada se steknu drugi uvjeti za
napuštanje Centra sukladno Zakonu ili Zakonu o azilu
("Službeni glasnik BiH" broj 11/16).
(2) Korisniku Centra osigurava se prijevoz iz Centra do
graničnoga prijelaza preko kojeg je predviđeno da napusti
BiH.
(3) Prijevoz vrše ovlaštene osobe Službe. Kada je neophodno
podršku mogu pružiti druge organizacijske jedinice
Ministarstva ili policije sukladno Zakonu.
(4) Prilikom prijevoza iz stavka (2) ovog članka, korisnik
Centra mora biti što manje izložen javnosti i zaštićen
odgovarajućim mjerama od uvreda, znatiželje i publiciteta u
bilo kojem obliku, što se detaljnije propisuje instrukcijom
ravnatelja Službe.
Članak 85.
(Napuštanje Centra prije proteka i po proteku vremena određenog
rješenjem)
(1) Korisnik Centra može napustiti Centar prije proteka
vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod
nadzor odnosno rješenjem o produljenju nadzora ukoliko su
ispunjeni uvjeti za njegovo vraćanje.
(2) Korisniku Centra se može odobriti napuštanje Centra i prije
vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod
nadzor odnosno rješenjem o produljenju nadzora kada se
značajno izmjene razlozi koji su bili osnov za stavljanje te
osobe pod nadzor.
(3) Napuštanje Centra iz stavka (2) ovog članka može odobriti
samo nadležno tijelo koje je donijelo rješenje o stavljanju
stranca pod nadzor, odnosno rješenje o produljenju nadzora.
(4) U slučaju iz stavka (1) ovog članka korisnik Centra može
biti sproveden u pratnji ovlaštenih osoba Službe do
graničnog prijelaza preko kojeg je predviđeno da stranac
napusti BiH.
(5) Korisnik Centra može napustiti Centar po isteku vremena
određenog rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor,

Petak, 29. 7. 2016.

odnosno po isteku vremena određenog rješenjem o
produljenju nadzora.
Članak 86.
(Smrt korisnika Centra)
(1) Ako korisnik Centra premine za vrijeme boravka u Centru,
upravitelj Centra bez odgode usmeno obavještava ravnatelja
Službe koji će odmah usmeno obavijestiti policiju i
posredstvom Ministarstva vanjskih poslova diplomatsko ili
konzularno predstavništvo zemlje podrijetla.
(2) Ravnatelj Službe bez odgode pismenim putem obavještava
supružnika ili drugog člana obitelji korisnika Centra ili
drugu osobu na koju je korisnik Centra bio uputio, ukoliko
se nalaze na teritoriju BiH.
(3) Posmrtni ostaci korisnika Centra predaju se njegovoj
obitelji, odnosno nadležnoj osobi ili nadležnom tijelu.
(4) Ako posmrtni ostaci ne budu preuzeti niti se dogovori
drukčije, korisnik Centra sahranjuje se na mjesnom groblju.'
(5) Na troškove sahrane se primjenjuje odredba članka 3.
stavka (5) ovog Pravilnika.
(6) U slučaju smrti korisnika Centra koja se može dovesti u
svezu s kaznenim djelom, upravitelj Centra dužan je odmah
usmeno obavijestiti policiju i ravnatelja Službe.
(7) U roku od 48 sati od utvrđene smrti korisnika Centra za
vrijeme boravka u Centru, upravitelj Centra sastavlja
izvješće u svezi s okolnostima smrti te ga dostavlja
ravnatelju Službe.
Članak 87.
(Postupak prilikom napuštanju Centra)
(1) Neposredno prije napuštanja Centra vrši se identifikacija i
pretres korisnika Centra i njegovih osobnih stvari.
(2) Prije napuštanja Centra korisnik Centra dužan je razdužiti
imovinu Centra s kojom je bio zadužen, u ispravnom stanju.
U slučaju oštećenja zadužene imovine nastala šteta se
nadoknađuje iz novčanih sredstava korisnika Centra
deponiranih u Centru.
(3) Korisniku Centra predaju se oduzete stvari, novac i
dragocjenosti koje su se nalazile na čuvanju u Centru,
izuzev predmeta koji mogu ugroziti život i zdravlje osoba i
osim novca kojim se nadoknađuje eventualna šteta iz stavka
(2) ovog članka, troškovi boravka u Centru kao i troškovi
vraćanja.
(4) Predaju odnosno prijam stvari iz stavka (3) ovog članka
pismeno potvrđuju ovlašteni službenik Centra i korisnik
Centra, i to na poleđini potvrde o oduzetim stvarima koja je
korisniku Centra bila uručena prilikom prihvaćanja u
Centar.
(5) Prilikom otpusta korisnika Centra od njega se uzima pisana
izjava o tome ima li bilo kakvih potraživanja od Centra.
(6) Ako korisnik Centra odbije potpisati potvrdu o prijamu
stvari iz stavka (4) ovog članka, potvrdu potpisuju dva
ovlaštena službenika Centra.
(7) Svu imovinu ili novac, za koju se ne izvrši potraživanje
nakon godinu dana od dana izlaska korisnika iz Centra ili
nakon smrti korisnika Centra, zapisnički utvrđuje
povjerenstvo koje formira ravnatelj Službe i po prijedlogu
povjerenstva ista se uništava, prodaje ili usmjerava za
dobrobit svih korisnika Centra.
POGLAVLJE XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 88.
(Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika)
Nadzor nad radom Centra i nadzor nad primjenom ovog
pravilnika vrši Ministarstvo.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 89.
(Donošenje propisa)
Svi akti za koje postoji obveza donošenja po osnovu ovog
Pravilnika, donose se u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika, ukoliko ovim Pravilnikom nije drukčije
određeno.
Članak 90.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim pitanjima
značajnim za rad Imigracijskog centra ("Službeni glasnik BiH",
broj 105/08).
Članak 91.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 130//16
20. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

На основу члана 121. став (1) и члана 141. став (5)
Закона о странцима ("Службени гласник БиХ", број 88/15) и
члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07 и 24/08), на приједлог Министарства безбједности,
Савјет министара Босне и Херцеговине, на 61. сједници
одржаној 20. јуна 2016. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О СТАНДАРДИМА ФУНКЦИОНИСАЊА И ДРУГИМ
ПИТАЊИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА РАД
ИМИГРАЦИОНОГ ЦЕНТРА
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником се утврђује начин управљања,
услови финансирања и стандарди функционисања
Имиграционог центра (у даљем тексту: Центар), а посебно
поступак прихвата, смјештаја, боравак и кретање странаца у
Центру, којима је одлуком надлежног органа у Босни и
Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) одређена мјера
стављања под надзор, укључујући санитарно-хигијенске
услове, прехрану, медицинску помоћ, одржавање реда и
дисциплине, као и друга питања значајна за рад Центра.
Члан 2.
(Употреба рода)
Сви изрази у овом Правилнику дати у једном
граматичком роду односе се без дискриминације и на
мушкарце и на жене.
Члан 3.
(Центар, службена лица и корисници Центра)
(1) Центар је специјализована установа за прихват и
смјештај странаца који су стављени под надзор. Центар
се успоставља као организациона јединица Службе за
послове са странцима (у даљем тексту: Служба) ван
њеног сједишта чији се статус уређује Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији Службе.
(2) Службено лице је свако лице запослено у Служби
распоређено на пословима у Центру у складу са
Правилником
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији Службе, укључујући инспектора за
странце и овлаштеног службеника Центра у складу са

Broj 55 - Strana 47

Законом о Служби за послове са странцима ("Службени
гласник БиХ", бр. 54/05 и 36/08).
(3) Странцима који су смјештени у Центар из става (1) овог
члана (у даљњем тексту: корисници Центра) Центар
осигурава безбједан и хуман смјештај.
(4) Корисници Центра се прихватају и смјештају у Центар
по сљедећим категоријама: мушкарци, жене, породице
и малољетници.
(5) Трошкови прихвата и смјештаја корисника Центра
подмирују се у складу са одредбама Закона.
(6) Средства за рад Центра обезбјеђују се буџетом
Институција БиХ.
Члан 4.
(Достојанство корисника Центра и забрана дискриминације)
(1) Службена лица Центра дужна су према корисницима
Центра поступати на хуман начин и на начин којим се
не вријеђа особа и достојанство корисника Центра.
(2) Према кориснику Центра могу се примјењивати само
она ограничења која су потребна да се оствари сврха
стављања под надзор, спријечи бијег корисника Центра,
спријечи почињење кривичног дјела, отклони опасност
по живот и здравље људи и оствари безбједност
Центра. Ограничења из овог става дефинишу се
Правилником о кућном реду (у даљем тексту: Кућни
ред).
(3) Нико неће бити подвргнут мучењу или нељудском или
понижавајућем третману и кажњавању.
(4) У поступању с корисницима Центра не смије бити
дискриминације по било којој основи, као што су: род
односно пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест,
политичко или друго мишљење, национално или
социјално поријекло, веза с националном мањином,
имовинско стање, статус који се стиче рођењем или
други статус.
Члан 5.
(Правна помоћ и право на преводиоца)
(1) Корисник Центра има право на правну помоћ
ангажовањем пуномоћника о свом трошку.
(2) Ако корисник Центра нема финансијска средства да
ангажује пуномоћника има могућност кориштења
бесплатне правне помоћи.
(3) Корисници Центра имају право на бесплатну правну
помоћ коју остварују посредством агенција или
невладиних организација у БиХ које се баве пружањем
правне помоћи и које имају потписан Протокол о
сарадњи са Министарством безбједности (у даљем
тексту: Министарство).
(4) Корисник Центра има право на преводиоца при вођењу
свих управних и других поступака везаних за његов
статус, уколико не разумије језик или не говори језик
на којем се воде поступци.
Члан 6.
(Приговор на услове боравка у Центру)
(1) Корисник Центра има право поднијети приговор
директору Службе на услове боравка у Центру,
поступање службених лица и друге разлоге који се
односе на боравак у Центру.
(2) Сви наводи из приговора морају се темељно испитати и
у случају оправданости навода предузети одговарајуће
мјере.
(3) Директор Службе обавезан је донијети одлуку по
приговору корисника Центра у року од 7 дана од дана
улагања приговора.

Broj 55 - Strana 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ГЛАВА II - НАЧИН УПРАВЉАЊА
Члан 7.
(Управљање Центром и дужности службеног лица)
(1) Центром руководи управник Центра чије су дужности,
права и одговорности дефинисане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији Службе.
(2) Службено лице дужно је поступати у складу са овим
Правилником и другим општим актима у циљу
одржавања реда у Центру.
(3) Службено лице са корисницима Центра поступа
професионално и подстиче добровољну сарадњу,
њихово самопоштовање, осјећај личне одговорности и
толеранције према другима.
Члан 8.
(Контакти службених лица и корисника Центра)
(1) Ниједно службено лице неће примити било какав
поклон или новчани износ или услугу која се може
довести у везу са боравком корисника Центра у Центру.
(2) Ниједно службено лице неће учествовати у пословним
или новчаним трансакцијама у име корисника Центра
без дозволе управника Центра, што се детаљније
прописује инструкцијом коју доноси директор Службе.
(3) Службено лице пријављује управнику Центра сваки
случај када корисник Центра остави какав предмет ван
или унутар Центра, ради његова уношења у Центар или
изношења из Центра.
Члан 9.
(Прегледи просторија и претреси службених лица)
На захтјев управника Центра службено лице дозвољава
претрес одјеће и радног мјеста унутар Центра, ради тражења
предмета за које се претпоставља да су скривени.
Члан 10.
(Комуникација са средствима јавног информисања)
(1) Ниједно службено лице неће директно или индиректно
без одобрења директора Службе комуницирати са
припадницима средстава информисања или других
медија нити ће у било којем облику објавити икакве
информације или осврте о раду Центра.
(2) Директор Службе може овластити лице које може
припадницима средстава информисања или других
медија давати информације о појединим питањима у
вези са извршењем мјере стављања странца под надзор,
што се прописује Правилником о унутрашној
организацији и систематизацији Службе.
(3) Забрањено је, без одобрења управника Центра,
фотографисати кориснике Центра, што се детаљније
прописује инструкцијом коју доноси директор Службе.
Члан 11.
(Улазак трећих лица у Центар)
(1) Без одобрења управника Центра трећем лицу се не
може одобрити улазак у простор Центра.
(2) Свако лице које улази или излази из Центра се
зауставља, прегледа или претреса.
(3) Треће лице које наруши одредбе овог Правилника или
другог акта којим се уређују односи унутар Центра,
удаљава се из Центра.
(4) Трећа лица су сва лица која нису запослена у Служби
или нису корисници Центра.
Члан 12.
(Употреба средстава принуде ради успоставе реда и мира у
Центру)
(1) Овлаштена службена лица су обучена за употребу
средстава принуде што се детаљније уређује прописом
о начину вршења службе обезбјеђења Центра,

Petak, 29. 7. 2016.

наоружању и опреми те употреби ватреног оружја и
других средстава присиле, као и о другим питањима
која се односе на рад службених лица у Центру.
(2) Овлаштено службено лице може употријебити средства
принуде кад је то нужно, а у циљу успостављања и
одржавања реда у Центру, заштите безбједности
корисника и службеног особља Центра или заштите
опште безбједности у Центру.
(3) Управник Центра дужан је забиљежити сваку употребу
средстава принуде и сачинити извјештај који подноси
Начелнику сектора.
(4) Корисник Центра мора поштовати одредбе овог
Правилника и Правилника о кућном реду те се
понашати тако да не угрожава своје здравље и
безбједност или здравље и безбједност других или
имовину Центра.
(5) Кућни ред доноси директор Службе, у року од 30 дана
од дана ступања на снагу овог Правилника.
Члан 13.
(Начин вршења службе обезбјеђења у Центру)
(1) Министар безбједности, на приједлог директора
Службе, доноси прописе о начину вршења службе
обезбјеђења Центра, наоружању и опреми те употреби
ватреног оружја и других средстава присиле, као и о
другим питањима која се односе на рад службених лица
у Центру.
(2) Министар безбједности, на приједлог директора
Службе, доноси план активности у случајевима
елементарних непогода и других ванредних ситуација
које се могу догодити.
Члан 14.
(Обрада и заштита података и евиденција које се воде у
Центру)
(1) На сваку обраду личних података корисника Центра
примјењују се одредбе Закона о заштити личних
података ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06 и 76/11).
(2) Евиденције које се воде у Центру могу се користити
само у сврхе ради којих се воде.
(3) У поступцима по захтјевима корисника Центра за
међународну заштиту јавност је искључена и сви
подаци и информације до којих се у таквом поступку
дође сматрају се повјерљивим подацима.
ГЛАВА III - ПРИХВАТ И СМЈЕШТАЈ КОРИСНИКА
ЦЕНТРА
Члан 15.
(Прихват корисника Центра)
(1) У Центар се може прихватити и смјестити само странац
за којег је надлежни орган донио рјешење о стављању
под надзор, односно о продужењу надзора или рјешење
о привременом ограничењу кретања, односно рјешење
о продужењу ограничења кретања.
(2) Приликом доласка у Центар корисник Центра има
право на један бесплатни телефонски разговор са
дипломатско - конзуларним представништвом (у даљем
тексту: ДКП) своје земље или пуномоћником или
другим организацијама у складу са законом. Корисник
Центра има право и на један приватни телефонски
разговор. Дужина телефонског разговора одређује се
Кућним редом.
Члан 16.
(Медицинска интервенција)
(1) Ако овлаштено службено лице Центра приликом
прихвата утврди да је доведено лице озлијеђено или
оно изјави да му је хитно потребна интервенција

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

љекара, овлаштено службено лице је дужно
обезбједити одговарајући љекарски третман у
здравственој амбуланти Центра.
(2) У случају из става (1) овог члана од корисника Центра
се одузимају љекарски налази и предају љекару који
ординира у Центру (у даљем тексту: љекар Центра), а
кориснику Центра се издаје писмена потврда о
одузимању љекарских налаза.
Члан 17.
(Потврда о прихвату)
Службено лице попуњава потврду о прихвату
корисника Центра у коју се уноси презиме и име, име
родитеља, датум, мјесто и држава рођења, дан и сат
прихвата, име и презиме овлаштеног службеног лица које је
корисника Центра спровело у Центар и име и презиме
службеног лица које је у Центру примило корисника Центра,
која се похрањује у досије корисника Центра.
Члан 18.
(Информисање о правима и обавезама)
Службено лице које је примило корисника у Центар
дужно је информисати га о правима и обавезама које се
односе на боравак у Центру, на језику који разумије, усмено
или путем информационог летка који сачињава Служба.
Члан 19.
(Радње приликом прихвата корисника Центра)
Приликом прихвата корисника Центра обавља се:
а) провјера идентитета;
б) узимање биометријских података који садрже
фотографију и отиске 10 прстију, те потпис;
ц) пружање информација о посједовању личних
ствари и новца;
д) безбједносни претрес;
е) општи љекарски преглед; и
ф) прање и дезинфекција ствари и корисника Центра,
по потреби.
Члан 20.
(Провјера идентитета)
(1) Приликом прихвата корисника Центра провјерава се
његов идентитет на основу путне исправе, личне карте
или друге исправе погодне за провјеру идентитета.
(2) Ако корисник Центра нема никакву исправу на основу
које се може провјерити његов идентитет, тада се
преузима идентитет из његове изјаве коју је дао у
поступку одређивања мјере надзора.
(3) Ако је идентитет корисника Центра одређен на основу
његове изјаве Служба спроводи даљи поступак
утврђивања идентитета у складу са Законом.
Члан 21.
(Посједовање личних ствари и новца)
(1) Корисницима Центра се пружају информације о
личним стварима и предметима које могу посједовати
за вријеме боравка у Центру.
(2) Корисник Центра може у Центру задржати личну
имовину, осим ако се ради о забрањеним предметима
или ако би задржавање ствари било противно
интересима безбједности.
(3) Максимум предмета и личних ствари које корисник
Центра може задржати током боравка у Центру,
прописује се Кућним редом.
(4) Новац који корисник Центра посједује код себе, а који
не жели имати код себе или нема право задржати,
предаје се на чување у Центру уз потврду.

(5)

Broj 55 - Strana 49

Износ новца који корисник Центра може имати на
располагању у Центру и начин приступа чуваном новцу
у Центру прописује се Кућним редом.
Члан 22.
(Безбједносни претрес)
(1) Прије смјештаја у Центар, а ради проналажења
идентификационих докумената, новца или других
платежних средстава и предмета погодних за напад,
бијег или самоозљеђивање, корисник Центра се
подвргава обавезном безбједносном претресу и
претресу ствари које је са собом донио.
(2) Безбједносни претрес из става (1) овог члана могу
вршити само овлаштена службена лица истог пола као
корисник Центра.
(3) Претрес ствари које је корисник Центра са собом донио
врши се у присуству корисника Центра.
Члан 23.
(Предаја односно одузимање идентификационих докумената
и забрањених предмета)
(1) Идентификационе документе, предмете погодне за
напад, бијег или самоозљеђивање, новац изнад
прописаног износа и друге драгоцјености корисник
Центра предаје на чување службеном лицу Центра.
(2) Листа предмета из става (1) овог члана прописује се
Кућним редом.
(3) Ако корисник Центра не преда предмете из става (1)
овог члана, предмети се одузимају. Ако према процјени
службеног лица Центра или медицинског особља
постоји озбиљан ризик од самоозљеђивања корисника
Центра, могу се такође одузети и други предмети који
би могли представљати ризик за личну безбједност.
(4) О предатим односно одузетим предметима из ст. (1) и
(3) овог члана кориснику Центра издаје се потврда о
привременом одузимању предмета која садржи:
презиме и име, датум и мјесто рођења, име родитеља
корисника Центра, врста, количина и друге битне личне
ствари које су одузете, с тим да кад се количина ствари
означава бројем тај се број уписује и словима, датум и
сат одузимања ствари, потпис службеног лица које је
одузело ствари и потпис корисника Центра.
(5) Ако корисник Центра потврду о привременом
одузимању предмета не жели потписати, потписују је
два службена лица Центра и наводе чињеницу да
корисник Центра одбија да потпише потврду.
(6) Једна копија потврде о привременом одузимању
предмета уручује се кориснику Центра, друга се
доставља у депозит Центра уз одузете ствари, а
оригинал се чува код службеног лица које је одузело
ствари.
Члан 24.
(Чување и попис одузетих ствари)
(1) Ствари одузете од корисника Центра чувају се у
одређеној просторији или дијелу просторије Центра
(депозиту) осигуране од кварења и оштећења.
(2) Идентификациони документи, новац и драгоцјености
чувају се у каси или другом безбједном мјесту које
одреди директор Службе, с тим да се претходно
саставља њихов попис, који потписује корисник Центра
као и службено лице Центра.
(3) Ако корисник Центра одбије потписати попис ствари,
потписују га два службена лица Центра и наводе
чињеницу да корисник Центра одбија да потпише
потврду.

Broj 55 - Strana 50
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Предате односно одузете ствари из члана 23. овог
Правилника, нарочито оне које су подложне кварењу,
уз писмену сагласност корисника Центра и о његовом
трошку, предају се или шаљу поштом његовој
породици или лицу које корисник Центра одреди.
Члан 25.
(Општи преглед, прање и дезинфекција)
Корисник Центра дужан је по доласку у Центар о свом
здравственом и психофизичком стању извијестити
службено лице Центра.
У случају постојања заразне болести или сумње у
постојање заразне болести, корисник Центра се смјешта
у просторију за изолацију, гдје остаје док љекар Центра
не утврди стварно здравствено стање.
Прије смјештаја у Центар, стручно медицинско особље
врши општи преглед корисника Центра.
Љекарски налази уносе се у здравствени картон
корисника Центра. Здравствени картон се чува у
просторији за медицински преглед корисника, тако да
је загарантована повјерљивост података које он садржи
у складу са Законом о заштити личних података.
Послије обављеног љекарског прегледа кориснику
Центра обезбјеђује се прање топлом водом, а по
потреби и прање и дезинфекција његове одјеће и ствари
које је донио са собом.
О потреби дезинфекције одјеће и ствари корисника
Центра одлучује љекар Центра.
По ст. (5) и (6) овог члана поступа се и са предметима
које корисник Центра касније прими на кориштење.
Члан 26.
(Евиденције корисника Центра)
У Центру се води матична књига и абецедни регистар
корисника Центра, које води овлаштено службено лице
Центра.
Упис корисника Центра у матичну књигу врши се
хронолошким редом, одмах по доласку корисника
Центра у Центар.
У матичну књигу се за сваког корисника Центра уносе
сљедећи подаци: редни број (матични број), презиме и
име, име родитеља, дан, мјесец и година рођења, мјесто
рођења, пребивалиште односно боравиште, занимање,
држављанство, датум пријема у Центар (сат, дан, мјесец
и година), назив надлежног органа који је одредио
мјеру стављања под надзор, односно ограничење
кретања, број и датум рјешења о одређивању надзора,
број и датум рјешења о продужењу надзора, односно
ограничења кретања, датум напуштања Центра (сат,
дан, мјесец и година), назив органа који је донио
рјешење о укидању мјере, број и датум рјешења, разлог
напуштања Центра, те у посебној рубрици евентуалне
примједбе.
Упис корисника Центра у абецедни регистар (индекс)
врши се хронолошким редом према абецедном
иницијалу презимена.
У абецедни регистар се уносе сљедећи подаци: редни
број, презиме и име, име родитеља, матични број
корисника Центра (редни број, страница и година
матичне књиге), датум пријема у Центар (сат, дан,
мјесец и година), датум напуштања Центра (сат, дан,
мјесец и година), те у посебној рубрици евентуалне
примједбе.
Евиденција у матичној књизи корисника Центра може
се водити више календарских година, док се пратећи
регистар води одвојено за сваку календарску годину.

(7)

Petak, 29. 7. 2016.

Матична књига закључује се на крају календарске
године (31. децембра), службеном забиљешком
написаном испод посљедњег редног броја.
(8) Забиљешка из става (7) овог члана садржи:
а) укупни број корисника Центра који су уписани у
матичну књигу,
б) датум и потпис службеног лица овлаштеног за
вођење матичне књиге и
ц) отисак печата Центра.
(9) Регистар се закључује на истеку календарске године,
тако што се закључује посебно свако слово абецедног
регистра.
(10) Архива се чува у складу са прописима о архивском
пословању.
Члан 27.
(Евиденционо чување писмена и медицинске документације)
(1) За сваког корисника Центра формира се посебан
предмет у којем се чувају сва писмена и медицинска
документација везана за корисника Центра.
(2) С предметом из става (1) овог члана поступа се у
складу са прописима који регулишу канцеларијско
пословање.
Члан 28.
(Смјештај корисника Центра)
(1) Корисници Центра се смјештају и распоређују у
посебне просторије Центра намијењене искључиво за
смјештај корисника Центра.
(2) Дио Центра у који се смјештају корисници Центра жене физичком препреком се одваја од дијела Центра
гдје се смјештају корисници Центра - мушкарци.
(3) Корисници Центра - породице могу бити смјештене у
одвојене просторије Центра у циљу обезбјеђења
породичног заједништва и права на приватност.
(4) Корисник Центра може бити смјештен одвојено од
осталих у слиједећим околностима:
а) када то нужно захтијева здравствено стање тог
или других лица;
б) када то корисник Центра захтијева ради властите
заштите, а по одобрењу управника Центра; или
ц) када корисник Центра представља озбиљну
пријетњу реду у Центру, а под условима прописаним у члану 78. овог Правилника.
Члан 29.
(Смјештај малољетног лица)
(1) Одлуку о томе да ли ће малољетно лице бити
смјештено у Центар доноси надлежни орган у
присуству родитеља или старатеља малољетног лица.
(2) Смјештај малољетног лица у Центар врши се под
надзором
родитеља,
старатеља
или
органа
старатељства.
(3) Смјештај малољетног лица без пратње у Центар, врши
се ако је то у најбољем интересу малољетног лица.
(4) Малољетно лице у Центру борави одвојено од
пунољетних лица са којима не чини породицу.
(5) За малољетно лице у Центру се омогућава прилагођена
исхрана, те према могућностима капацитети за одмор,
игру и образовање прикладни узрасту малољетних
лица.
Члан 30.
(Смјештај корисника нарушеног здравља)
(1) Корисници Центра нарушеног физичког и менталног
здравља смјештају се одвојено од осталих тако да су
под контролом медицинског особља.
(2) О смјештају из става (1) овог члана одлучује љекар
Центра.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ГЛАВА IV – САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ СМЈЕШТАЈА
Члан 31.
(Стандарди собе)
(1) Собе у којима је смјештено више лица морају бити
довољно простране да обезбјеђују сваком кориснику
Центра најмање четири квадратна метра простора,
односно најмање десет кубних метара простора. Собе у
којима је смјештено по једно лице морају имати
површину од најмање седам метара квадратних.
(2) Собе морају имати довољно велике прозоре који
омогућују улаз свјежег ваздуха и природне свјетлости
која ће обезбједити кориснику Центра читање под
природним свјетлом у уобичајеним условима.
(3) Вјештачко освјетљење собе мора задовољавати
адекватне техничке стандарде.
(4) Температура у собама за смјештај не смије бити нижа
од 18 ºC.
Члан 32.
(Санитарни чвор и питка вода)
(1) Кориснику Центра мора се омогућити да у свако доба
има право на неометану употребу санитарног чвора
(тоалета) и питке воде.
(2) Ако се у соби за смјештај више од једног корисника
Центра налази санитарни чвор (тоалет), онда он мора
бити одвојен преградним зидом који кориснику Центра
обезбјеђује потпуну заштиту приватности приликом
кориштења.
Члан 33.
(Провјетравање и пушење)
(1) Собе се морају редовно провјетравати, а вријеме
отварања прозора дефинише се Кућним редом.
(2) Пушење у собама је забрањено. Кућним редом се
одређује простор и вријеме у којем је допуштено
пушење.
Члан 34.
(Распоред по собама)
(1) Распоред корисника Центра по собама врши службено
лице које овласти управник Центра.
(2) Лице из става (1) овог члана, дужно је да сваког дана
обиђе кориснике Центра и све просторије које користе
корисници Центра.
(3) Обилазак из става (2) овог члана нерадним данима
врши дежурни Центра.
Члан 35.
(Кревет и постељина)
(1) Сваки корисник Центра у соби мора имати посебан
кревет, с пресвученом спужвом, једним јастуком,
постељином те ноћним ормарићем.
(2) Постељину сачињавају: јастучница, два чаршафа и два
или више покривача по потреби.
(3) Чаршафи и јастучнице обавезно се мијењају сваких
петнаест дана, а по потреби и чешће.
Члан 36.
(Одјећа и обућа)
(1) Корисник Центра има право да носи своју одјећу и
обућу, а која је у складу са Кућним редом.
(2) Кориснику Центра који нема свој веш, одјећу или
обућу прикладну климатским условима, а нема
средстава да их набави, то се обезбјеђује од стране
Центра.

Broj 55 - Strana 51

Члан 37.
(Хигијена просторија боравка)
(1) Корисник Центра је обавезан свакодневно одржавати
хигијену просторија у којима борави и које користи.
(2) Корисник Центра дужан је чувати инвентар и
просторије од оштећења.
(3) Корисницима Центра мора се омогућити да у простору
круга Центра изврше истресање прашине из покривача
једном у петнаест дана, о чему се брину службена лица
Центра.
Члан 38.
(Лична хигијена)
(1) Корисник Центра свакодневно треба одржавати личну
хигијену укључујући и уредно одржавање одјеће и
обуће, у складу са Кућним редом.
(2) Корисницима Центра обезбјеђује се сваког дана
довољна количина топле воде за одржавање личне
хигијене.
(3) Корисницима Центра обезбјеђују се средства за личну
хигијену.
(4) Корисницима Центра са посебним потребама, на
препоруку љекара Центра, обезбјеђују се додатна
средства за личну хигијену.
(5) Врста и количина средстава за личну хигијену из ст. (3)
и (4) овог члана прописује се Кућним редом.
(6) Корисницима Центра се омогућава свакодневно
бријање, а шишање најмање једном у 30 дана ако то
корисници желе или ако због здравствених разлога
медицинско особље не одреди другачије.
(7) Управник Центра може одобрити кориснику Центра
кориштење властитог апарата за бријање, ако у Центру
за то постоје техничке могућности.
(8) Корисницима Центра омогућава се прање најмање
једном дневно.
Члан 39.
(Контрола хигијене по собама)
(1) Љекар Центра или здравствени радник задужен за
хигијену у Центру врши контролу хигијене у собама
(простора, опреме, постељине, одјеће и обуће) једном
седмично, те предузима одговарајуће мјере у циљу
отклањања уочених недостатака, што се детаљније
прописује инструкцијом коју доноси директор Службе.
(2) Лица из става (1) овог члана воде посебну евиденцију о
свакој извршеној контроли соба, у коју се уноси: ко је и
када вршио контролу, затечено стање и мјере које су
предузете или које је потребно предузети у циљу
отклањања уочених недостатака.
Члан 40.
(Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и кречење)
(1) Дезинфекција и дезинсекција простора, опреме и
инсталација Центра врше се, по правилу, тромјесечно.
(2) Дератизацију у Центру обављају надлежне службе, у
складу са прописима који регулишу ту материју.
(3) Кречење соба врши се по потреби.
Члан 41.
(Кориштење ТВ пријемника и друге електронске опреме)
(1) Корисницима Центра, у складу са могућностима
Центра, омогућава се право на употребу ТВ
пријемника.
(2) Инсталација којом се врши напајање ТВ пријемника
електричном енергијом треба да је тако подешена да
службено лице из ходника може, у свако доба,
извршити прекид напајања ТВ пријемника електричном
енергијом.

Broj 55 - Strana 52
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Кућним редом прописује се начин и вријеме
кориштења ТВ пријемника.
(4) Кориснику Центра није допуштено користити лични
ТВ пријемник нити било који други апарат за
преношење и дистрибуцију звука или слике
(транзистор, камера, видеорекордер, play station,
рачунар и сл.).
ПОГЛАВЉЕ V - ПРЕХРАНА КОРИСНИКА ЦЕНТРА
Члан 42.
(Властита прехрана)
(1) Корисник Центра има право да се храни о свом трошку
у оквиру Центра или да му се храна доноси о његовом
трошку, а у складу са могућностима Центра.
(2) Ако се кориснику Центра на његов захтјев свакодневно
доноси храна, Центар је дужан обезбједити хигијенске
и сигурносне услове у процедури пријема хране.
Прегледу хране обавезно присуствује и лице које је
храну донијело.
(3) Храна која се доноси кориснику Центра о његовом
трошку, доноси се једанпут дневно у количини која
одговара нормалним дневним потребама тог лица у
вријеме које одреди управник Центра.
(4) У случају спора која је количина хране потребна,
управник Центра консултује љекара Центра.
(5) О пријему хране води се посебна евиденција у коју се
уноси: датум и вријеме пријема хране, ко је храну
донио, врста и количина донесене хране.
(6) За набавку хране и других артикала у смислу овог
члана Служба може закључити уговор с одређеним
добављачем. Врста хране и других артикала, као и
начин њихове доставе дефинише се Кућним редом.
Доношење хране од стране физичких лица није
дозвољено.
(7) Корисницима Центра забрањено је примати, набављати
и уживати алкохол или опојна средства. Уколико
кориснику Центра посјетилац достави алкохол, алкохол
се враћа посјетиоцу, а ако је примљен путем поште
уништава се о чему се саставља службена забиљешка.
Ако се ради о опојним средствима она се неће вратити
пошиљаоцу нити ће се уништити, већ ће се
обавијестити директор Службе који ће обавијестити
полицију.
Члан 43.
(Држање намирница у соби)
(1) Корисник Центра у соби не може држати храну или
намирнице подложне кварењу.
(2) Ако се приликом редовне контроле соба утврди да
одређена храна или намирнице нису више за употребу,
такве намирнице се уништавају.
(3) У случају из става (2) овог члана саставља се посебан
записник који потписују корисник Центра и службено
лице Центра.
Члан 44.
(Дневни оброци)
(1) Кориснику Центра, који се не храни о свом трошку,
обезбјеђују се три дневна оброка, у времену које се
одређује Кућним редом.
(2) Приликом припремања односно услуживања оброка
води се рачуна о вјероисповијести корисника Центра,
као и о посебним потребама корисника Центра
узрокованим његовим здравственим стањем или
годинама живота.
(3) Дневни оброци требају бити храњиви и припремљени у
довољној количини.

(4)

Petak, 29. 7. 2016.

Храна
треба
садржавати потребне количине
бјеланчевина, масти, витамина и угљикохидрата, а
састоји се од хљеба, меса, варива, поврћа, воћа, зачина
и других намирница за исхрану.
(5) Најмање један од три дневна оброка мора бити топли
оброк.
(6) Енергетска вриједност оброка корисника Центра
прописује се Кућним редом.
Члан 45.
(Преглед хране)
(1) Храна која се припрема у Центру мора задовољавати
све прописане стандарде.
(2) Ако храну доставља вањски добављач, он мора
испуњавати све услове за бављење том пословном
дјелатношћу.
(3) Лица задужена за припремање хране дужна су од
сваког припремљеног или достављеног јела оставити, у
посебној посуди, мању количину хране како би, према
потреби, могла бити прегледана и након завршеног
оброка.
(4) Узорци хране из става (3) овог члана чувају се у
посебном фрижидеру 72 сата.
Члан 46.
(Јеловник)
(1) Корисници Центра добивају дневне оброке према
јеловнику који за сваких седам дана унапријед, на
приједлог кухара или економа, одобрава управник
Центра.
(2) Јеловник мора бити извјешен на видном мјесту које је
свакодневно доступно кориснику Центра.
(3) Уз сагласност управника Центра, на приједлог љекара
или када то захтијевају прехрамбене потребе корисника
Центра, може се извршити промјена одобреног
јеловника.
Члан 47.
(Посебна прехрана из здравствених разлога)
Обољелим корисницима Центра и трудницама којима
је из здравствених разлога потребна посебна прехрана, храна
се обезбјеђује према приједлогу љекара Центра, а у складу са
одредбама овог Правилника.
Члан 48.
(Обилазак кухиње)
(1) Љекар Центра дужан је најмање једном седмично, а
медицински техничар сваки дан, да обиђу кухињу и
провјере хигијенске услове и начин припремања хране.
(2) Запажања и налази о обиласку кухиње уносе се у књигу
контроле кухиње и о томе се извјештава управник
Центра.
(3) Упослени у кухињи морају обављати редован
санитарни преглед.
Члан 49.
(Поступање у случају одбијања хране)
(1) Ако корисник Центра одбије да прими храну,
овлаштено службено лице о томе одмах писмено
обавјештава управника Центра који обавјештава
директора Службе.
(2) Корисник Центра који одбија да једе смјешта се
одвојено, свакодневно га контролише љекар Центра и
све битне промјене његовог здравственог стања уноси у
здравствени картон, о чему писмено извјештава
управника Центра.
(3) Ако усљед одбијања хране буду угрожене виталне
функције корисника Центра, о предузимању
неопходних медицинских мјера или могућег

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

премјештања у специјализовану медицинску установу,
без пристанка корисника Центра, одлуку доноси љекар
Центра.
(4) Одлуку из става (3) овог члана љекар Центра доноси уз
претходну сагласност управника Центра и директора
Службе.
ГЛАВА VI - МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ
КОРИСНИЦИМА ЦЕНТРА
Члан 50.
(Медицинска помоћ)
(1) Током боравка у Центру корисник има право на
медицинску помоћ.
(2) Трошкове медицинске помоћи надокнађује корисник
Центра, кроз осигурања или непосредно. Ако таква
накнада није могућа, ови се трошкови надокнађују као
и остали трошкови прихвата и смјештаја у Центру.
(3) Корисник Центра може приступити љекарском
прегледу у радно вријеме љекара Центра.
(4) Ако корисник Центра има здравствених проблема ван
радног времена љекара Центра, може се обратити
дежурном службеном лицу које ће предузети даље
мјере и радње, што се детаљније прописује
инструкцијом коју доноси директор Службе.
Члан 51.
(Потреба додатне медицинске помоћи)
(1) По процјени љекара кориснику Центра се омогућава и
здравствени третман у здравственој установи изван
Центра.
(2) Трудницама се обезбјеђују услови за порођај у
одговарајућој здравственој установи.
Члан 52.
(Посјета другог љекара)
(1) Корисник Центра може захтијевати посјету другог
љекара ако плати настале трошкове.
(2) Долазак другог љекара у Центар омогућава се уз
консултације са љекаром Центра.
(3) Љекар Центра дужан је о посјети другог љекара
писмено обавијестити управника Центра.
(4) Љекар Центра присуствује свим прегледима које
обавља други љекар.
Члан 53.
(Услуге у мјесној здравственој установи)
(1) Ако је корисник Центра незадовољан пруженим
здравственим услугама у кругу Центра, на његов
захтјев му се и о властитом трошку, а уз одобрење
управника Центра, такве услуге могу пружити у мјесној
здравственој установи.
(2) У случају из става (1) овог члана корисника Центра
прво прегледа љекар Центра и даје своје мишљење о
оправданости захтјева, о чему писмено обавјештава
управника Центра.
(3) Пружању здравствених услуга из става (1) овог члана
присуствује љекар Центра или други здравствени
радник из Центра.
Члан 54.
(Упућивање у вањску здравствену установу)
(1) Упућивање корисника Центра на лијечење у
здравствену установу ван Центра врши љекар Центра и
о томе обавјештава управника Центра. Управник
Центра је дужан предузети неопходне мјере како би се
обезбједило да корисник Центра који је упућен у
вањску здравствену установу и даље буде под
сигурним надзором, што се детаљније прописује
инструкцијом коју доноси директор Службе.

Broj 55 - Strana 53

У хитним случајевима, када је угрожен живот
корисника Центра и када му није могуће пружити
одговарајућу помоћ у Центру, главни дежурни Центра
може упутити корисника Центра у мјесну здравствену
установу и даље поступати по упутама љекара, о чему
одмах усмено обавјештава управника Центра и о томе
саставља службену забиљешку.
(3) У случају из ст. (1) и (2) овог члана, управник Центра
одмах обавјештава директора Службе.
(4) Осигурање корисника Центра на лијечењу у
здравственој установи ван Центра врше службеници
обезбјеђења Центра.
(5) У случају из става (4) овог члана, када то безбједносни
разлози захтијевају, помоћ овлаштеним службеницима
обезбјеђења Центра може пружити полиција, о чему на
приједлог управника Центра одлучује директор
Службе.
(6) Служба може потписати протокол о сарадњи са
одређеним здравственим установама у сврху лијечења
корисника Центра.
Члан 55.
(Вањска набавка лијекова)
(1) Корисник Центра има право да о свом трошку набавља
лијекове или да их прима од породице или других лица,
уз претходно одобрење љекара Центра.
(2) У случају из става (1) овог члана набављени лијекови се
чувају на одговарајућем мјесту у Центру, а корисник
Центра их користи према упути специјалисте и под
контролом љекара Центра.
Члан 56.
(Вањска набавка медицинских помагала)
Корисник Центра има право да о свом трошку набавља
ортопедска помагала, протезе и наочаре, уз претходно
одобрење љекара Центра.
Члан 57.
(Просљеђивање и чување медицинске документације)
(1) Медицинско особље Центра обезбјеђује да медицинска
документација корисника Центра буде прослијеђена у
другу специјализовану установу у случају преласка
корисника Центра у ту установу.
(2) Медицинска
документација
корисника
Центра
архивира се и чува 10 година од дана његовог
напуштања Центра.
Члан 58.
(Надзор због самоубилачких нагона)
(1) Љекар Центра писмено обавјештава управника Центра
када сумња да корисник Центра има самоубилачких
нагона.
(2) У случајевима из става (1) овог члана, на приједлог
љекара Центра, корисник Центра ставља се под посебан
надзор, толико дуго колико постоји сумња из става (1)
овог члана.
(3) Током посебног надзора корисник Центра ужива права
предвиђена овим Правилником и то: кретање на
отвореном простору, комуникација с лицима ван
институције, вјерска права и друга права.
(4) Корисник Центра који се ставља под посебан надзор о
томе се писмено обавјештава одлуком коју доноси
управник Центра.
(5) Корисник Центра има право приговора на одлуку
управника Центра, директору Службе о којем се
рјешава у року од седам дана. Приговор не одлаже
извршење одлуке.
(2)

Broj 55 - Strana 54

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 59.
(Обавјештавање у случају обољења и теже озљеде)
(1) Ако корисник Центра теже оболи, задобије теже озљеде
или буде премјештен у специјализовану здравствену
институцију због психичког поремећаја, управник
Центра о томе без одгоде писмено обавјештава
директора Службе. О насталој ситуацији директор
Службе писмено обавјештава:
а) супружника или другог члана породице корисника
Центра или
б) друго лице на које је корисник Центра упутио.
(2) У случају озљеде која се може довести у везу с
почињеним кривичним дјелом, управник Центра дужан
је писмено обавијестити директора Службе, који је
дужан обавијестити полицију.
ГЛАВА VII - БОРАВАК НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Члан 60.
(Боравак на отвореном простору)
(1) Кориснику Центра обезбјеђује се боравак на отвореном
простору Центра (у даљем тексту: шетња) сваког дана у
седмици, најмање два сата дневно, у терминима који се
одреде Кућним редом.
(2) Шетња се у нормалним временским условима изводи
искључиво на посебном простору у кругу Центра,
намијењеном за ту сврху (у даљем тексту: шеталиште).
(3) На шеталишту корисници Центра могу шетати, сједити
или упражњавати спортске активности које шеталиште
омогућава.
(4) Током шетње корисници Центра слободно међусобно
комуницирају на начин да не нарушавају ред, мир и
друга правила дисциплине у Центру.
(5) Шетња корисника Центра врши се под сталним
надзором овлаштених службеника Центра, а може се
ускратити из безбједносних разлога.
(6) У случају да корисници Центра за вријеме шетње
нарушавају правила дисциплине Центра (галама, свађа,
туча, гласан разговор са другим корисницима Центра
који се налазе у собама, одбијање наређења службених
лица, угрожавање опште безбједности у Центру или
слично) шетња лица која нарушавају дисциплину се
прекида, а овлаштени службеник Центра о томе
сачињава службену забиљешку.
Члан 61.
(Правила за заједничку шетњу)
(1) На шетњу се, у правилу, изводе заједно само корисници
Центра исте категорије из члана 3. става (4) овог
Правилника.
(2) У шетњи заједно не смију бити лица чији би заједнички
боравак приликом шетње могао штетно утицати на
одржавање реда и мира у Центру.
(3) У случају из става (2) овог члана сваког дана на почетку
радног времена службено лице које овласти управник
Центра саставља списак корисника Центра који тог
дана могу заједно излазити у шетњу.
(4) Овлаштени службеник Центра који је надлежан за
шетњу, евиденцију обављене шетње води у посебној
књизи у коју се уносе слиједећи подаци: датум
обављене шетње, од колико до колико сати су
корисници Центра из поједине собе боравили у шетњи,
који корисник Центра и због чега није боравио у
шетњи, посебне примједбе о свим значајнијим
догађањима за вријеме шетње и потпис овлаштеног
службеника Центра.
(5) Службено лице које овласти управник Центра, а
нерадним даном главни дежурни Центра, дужно је да

Petak, 29. 7. 2016.

сваког дана по завршетку шетње преконтролише књигу
евиденције обављене шетње и својим потписом
потврди да је контрола књиге извршена.
Члан 62.
(Шетња по препоруци љекара)
(1) Када то здравствени разлози захтијевају, а по
препоруци љекара Центра, кориснику Центра може се
омогућити боравак у шетњи дуже од два сата.
(2) У случају из става (1) овог члана, шетња се изводи у
складу са чл. 60. и 61. овог Правилника.
ГЛАВА VIII - КОМУНИКАЦИЈА СА ЛИЦИМА ВАН
ЦЕНТРА И ПУНОМОЋНИКОМ
Члан 63.
(Посјете)
(1) Корисници Центра имају право примати посјете једном
седмично или у изузетним ситуацијама у циљу
рјешавања статусних питања и више пута седмично, уз
сагласност управника Центра.
(2) Све посјете из става (1) овог члана морају бити
одобрене од управника Центра и најављене 24 сата
прије намјераване посјете, а у изузетним ситуацијама из
става (1) овог члана тај рок може бити и краћи.
(3) Лица која долазе у посјету корисницима Центра морају
имати писани позив од стране корисника Центра, којег
одобрава управник Центра.
(4) Посјета корисницима Центра обавља се у посебној
просторији. Вријеме трајања посјете одређује се
Кућним редом.
(5) Управник Центра може дозволити да посјете
корисницима Центра трају дуже од времена одређеног
Кућним редом, а нарочито у случајевима када је то у
интересу породичних односа.
(6) Овлаштени службеник Центра који врши надзор над
обављањем посјете може прекинути посјету ако
корисник Центра или посјетилац користи посјету на
начин који би могао бити штетан за сврху стављања
странца под надзор или својим понашањем нарушава
дисциплину, кућни ред, безбједност Центра или општу
безбједност.
(7) У случају из става (6) овог члана усмено се обавјештава
управник Центра. Ако је посјета прекинута због
постојања доказа да је посјета кориштена на начин који
би могао бити штетан за сврху стављања странца под
надзор, безбједност Центра или општу безбједност,
управник Центра о томе писмено обавјештава
директора Службе.
Члан 64.
(Посјете представника ДКП-а, међународних и невладиних
организација)
(1) Корисник Центра може примати посјете дипломатског
или конзуларног представника државе чији је
држављанин или државе која штити интересе његове
државе у складу са међународним правом.
(2) Представник међународне или невладине организације
која штити интересе корисника Центра има право, у
складу са Кућним редом, посјећивати корисника
Центра, а у складу са Протоколом о сарадњи са
Министарством из члана 5. овог Правилника.
(3) Посјете из ст.(1) и (2) овог члана обављају се у посебној
просторији у кругу Центра.
(4) Трајање посјета из ст. (1) и (2) овог члана није
ограничено.
(5) Посјете из ст. (1) и (2) овог члана надзире овлаштени
службеник обезбјеђења Центра. Надзор обухвата само

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

безбједносни аспект и службеник не може слушати
разговор током посјете.
(6) Посјете из ст. (1) и (2) овог члана могу се обављати у
временском периоду одређеном Кућним редом.
Управник Центра препоручује лицима из ст. (1) и (2)
овог члана да такве посјете најаве унапријед, али ће
дозволити и обављање посјета које нису најављене када
је то неопходно.
Члан 65.
(Слобода дописивања)
(1) Корисник Центра може се о свом трошку дописивати с
лицима ван Центра, путем уобичајене поште или
телефакса (у даљњем тексту: пошта).
(2) Центар је дужан кориснику Центра предати сву пошту
запримљену на његово име или пошту за слање послати
на тражену адресу, на дан када дође у посјед те поште.
(3) На пошиљке које корисник Центра шаље ван Центра,
службено лице Центра ставља штамбиљ са ознаком
"ПРИМЉЕНО", датум, вријеме пријема и потпис.
(4) Никаква преписка од стране корисника Центра не смије
се отварати нити контролисати без присуства
корисника Центра.
(5) Писма се могу отварати и прегледати само у присуству
корисника Центра и само ако управник Центра, на
основу безбједносне процјене, има разлог за сумњу да
она садрже текст или предмете чија је намјера да:
а) осујете сврху стављања странца под надзор,
б) буду искориштени за припрему или почињење
прекршаја или кривичног дјела, или
ц) угрозе ред и безбједност у Центру или шире.
(6) Особље Центра не смије отварати преписку између
корисника Центра и домаћих или страних судова.
Члан 66.
(Набавка средстава за дописивање)
(1) Центар омогућава кориснику Центра да о свом трошку
набавља средства за дописивање подизањем властитог
новца из члана 24. става (2) овог Правилника, што се
детаљније одређује Кућним редом.
(2) Центар бесплатно обезбјеђује папир и средства за
писање за подношење молби, жалби и притужби,
укључујући приговоре на услове боравка у Центру,
органима власти БиХ или надлежним међународним
организацијама.
(3) Ако корисник Центра нема новчаних средстава, Центар
му омогућава да поднесе молбу, жалбу, притужбу или
друге поднеске надлежном органу којем се обраћа ради
заштите својих права.
Члан 67.
(Забрана кориштења мобилног телефона)
Корисник Центра нема право да посједује мобилни
телефон, а одузети мобилни телефони се чувају у складу са
чланом 24. овог Правилника.
Члан 68.
(Редовни телефонски разговори с породицом)
(1) Корисник Центра има право о свом трошку обављати
телефонске разговоре са јавне телефонске говорнице
инсталиране у Центру, а у складу са Кућним редом.
(2) Из безбједносних разлога или када се процијени да
корисник Центра обављањем телефонских разговора
може ометати сврху стављања странца под надзор,
кориснику Центра се може ограничити или забранити
употреба телефона док не престану разлози за
ограничење, односно забрану.
(3) Обављање телефонског разговора корисника Центра
врши се под надзором овлаштеног службеника Центра.

Broj 55 - Strana 55

Надзор обухваћа само безбједносни аспект и
службеник не може слушати разговор корисника
Центра.
(4) Ако корисник Центра не обавља телефонски разговор
на начин прописан овим чланом или ако се основано
посумња да корисник Центра телефонски разговор
користи на начин којим се угрожава безбједност
Центра, овлаштени службеник Центра прекида
телефонски разговор и о томе одмах усмено
обавјештава управника Центра.
Члан 69.
(Комуникација с пуномоћником)
(1) Корисник Центра има право слободног и неометаног
разговора са пуномоћником, у складу са овим
Правилником. Разговори са пуномоћником могу се
обављати у вријеме одређено Кућним редом. Управник
Центра препоручује пуномоћницима да такве разговоре
најаве унапријед, али ће дозволити и обављање
разговора који нису најављени, када је то неопходно.
(2) Разговор корисника Центра и пуномоћника обавља се у
посебној просторији у кругу Центра.
(3) Трајање разговора из става (2) овог члана није
ограничено.
(4) Разговор корисника Центра и пуномоћника надзире
овлаштени службеник Центра. Надзор обухвата само
безбједносни аспект и службеник не може слушати
разговор корисника Центра и правног заступника.
Члан 70.
(Примање новца)
(1) Корисник Центра има право примити новац путем
поште или приликом посјете.
(2) Новац корисника Центра чува се као његов депозит и
уводи у евиденцију депозита корисника Центра.
(3) Корисник Центра има право трошити новац из свог
депозита за набавку хране и предмета за личну
употребу (хигијенске потрепштине, књиге, штампа,
рубље, одјећа, обућа).
(4) Намирнице и предмете из става (3) овог члана корисник
Центра може држати код себе у соби и то у количини и
димензијама које не ометају боравак у соби и не ремете
Кућни ред.
(5) Корисник Центра може узимати новац из депозита у
готовини само по одобрењу управника Центра и у
износу који је одређен Кућним редом.
(6) Директор Службе може забранити или ограничити
кориснику Центра трошење новца са депозита ако је
новац противправно стечен. Забрана или ограничење
могу бити само привремени до одговарајућег судског
поступка.
Члан 71.
(Примање пакета)
(1) Корисник Центра има право пријема пакета.
(2) Вријеме, начин пријема, контроле и уручивања пакета
одређује се Кућним редом.
ГЛАВА IX - ЗАДОВОЉАВАЊЕ ВЈЕРСКИХ ПОТРЕБА
Члан 72.
(Посјете вјерских службеника)
(1) Корисник Центра може примати вјерске службенике
ради задовољавања својих вјерских и духовних
потреба, у складу са чланом 63. овог Правилника.
(2) Посјете из става (1) овог члана обављају се у
просторијама за посјете или у посебној просторији
уређеној само за ту намјену ако таква просторија
постоји у Центру.

Broj 55 - Strana 56
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Посјете из става (1) овог члана обављају се под
надзором овлаштеног службеника Центра. Надзор
обухвата само безбједносни аспект и службеник не
може слушати разговор корисника Центра и
представника вјерске заједнице.
Члан 73.
(Изражавање вјерских потреба)
(1) Ако у Центру не постоји посебна просторија за
задовољавање вјерских потреба, корисник Центра може
вјерски обред (молитву) обављати у соби.
(2) У случају из става (1) овог члана не смије се реметити
ред, дисциплина и општа безбједност у Центру, нити
вријеђати вјерско или национално осјећање других
корисника Центра.
ГЛАВА X - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 74.
(Придржавање правила)
(1) Корисници Центра дужни су се придржавати овог
Правилника и Кућног реда и поступати у складу са
упозорењима и наредбама овлаштених службених лица.
(2) У Центру није допуштено:
а) нарушавање Кућног реда и мира на начин да се
узнемиравају или ометају остала лица која се
налазе у Центру (вика, свађа, туча и сл.);
б) пушење, осим у за то одређеној просторији;
ц) уношење и конзумирање алкохола, уношење и
уживање опојних дрога те играње игара за новац;
д) излазак из соба за смјештај у остале просторије
недолично одјевен;
е) физичко, психичко и полно насиље, те расна,
вјерска, национална или политичка нетрпељивост;
ф) улазак лицима мушког пола у собе и крило
санитарног чвора које користе лица женског пола
и обратно;
г) уношење хране и пића у собе ван одредаба овог
Правилника;
х) непотребно задржавање у улазном холу и на
степеништу;
и) улазак и боравак у собе других корисника Центра;
или
ј)
уношење и посједовање ствари и предмета који
представљају пријетњу по безбједност Центра и
корисника Центра.
(3) Корисницима Центра строго је забрањено да улазе у
простор кухиње, складишта и остале просторије које
нису одређене за њихов боравак.
Члан 75.
(Расвјета)
Расвјета у просторијама за боравак корисника Центра
искључује се у вријеме одређено Кућним редом.
Члан 76.
(Мјера одређивања појачаног надзора)
(1) Ако се корисник Центра понаша противно овом
Правилнику или Кућном реду, не поштује упозорења и
наредбе овлаштених службеника Центра, покуша бијег
из Центра или онемогућава извршење обавезе
напуштања државе, управник Центра може донијети
одлуку о одређивању мјере појачаног надзора.
(2) Мјера појачаног надзора из става (1) овог члана може
обухватати:
а) забрану посједовања готовог новца;
б) појачани надзор у одређеним просторијама, или
ц) усамљење издвојеним смјештањем у посебну
просторију до 10 дана.

(3)

Petak, 29. 7. 2016.

Управник Центра укида мјеру појачаног надзора из
става (2) овог члана када се установи да више не
постоје разлози због којих је одређена.
Члан 77.
(Одбрана и приговор)
(1) У поступку испитивања одговорности корисника
Центра, корисник Центра има право да изложи своју
одбрану.
(3) Приговор на одлуку управника Центра из члана 76.
овог Правилника може се поднијети у року од три дана
од дана пријема одлуке. Приговор се подноси
директору Службе који о приговору одлучује у року од
седам дана од дана пријема приговора. Приговор не
одлаже извршење одлуке.
Члан 78.
(Права корисника Центра издвојених у посебну просторију)
(1) За вријеме усамљења издвојеним смјештањем у
посебну просторију из члана 76. става (2) тачке ц) овог
Правилника, кориснику Центра се обезбјеђују
хигијенски и здравствени услови, као и шетња у
трајању од два сата дневно на отвореном.
(2) Љекар Центра свакодневно посјећује корисника Центра
у периоду док је издвојен у посебну просторију.
Члан 79.
(Одговорност за почињену штету)
Корисник Центра одговара за почињену материјалну
штету.
Члан 80.
(Почињење кривичног дјела за вријеме боравка у Центру)
Ако корисник Центра за вријеме боравка у Центру
почини кривично дјело, управник Центра или овлаштено
службено лице Центра дужно је о томе усмено обавијестити
полицију и директора Службе, а према кориснику Центра се
одређује мјера појачаног надзора.
ГЛАВА XI - РАД КОРИСНИКА ЦЕНТРА
Члан 81.
(Рад на захтјев корисника Центра)
(1) Кориснику Центра се на његов захтјев, а по одобрењу
управника Центра може дозволити да обавља поједине
послове у Центру, према могућностима Центра.
(2) Рад корисника Центра обавља се под надзором
овлаштеног службеника Центра.
(3) Рад корисника Центра не смије угрозити безбједност
других корисника и службених лица Центра, као ни
безбједност самог Центра.
Члан 82.
(Питања везана за рад корисника Центра)
Питања везана за рад корисника Центра из члана 81.
овог Правилника уређује правилником директор Службе.
ГЛАВА XII - ИЗВОЂЕЊЕ КОРИСНИКА ИЗ ЦЕНТРА И
НАПУШТАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 83.
(Извођење корисника из Центра ради вођења правног
поступка)
(1) Корисник Центра може се привремено извести из
Центра само на основу писаног налога суда или другог
надлежног органа или позива Суда БиХ који води
поступак у вези с корисником Центра.
(2) У случају из става (1) овог члана, управник Центра
посебном наредбом регулише начин примопредаје
корисника Центра између овлаштених службеника
Центра и судске полиције или полицијског органа.

Petak, 29. 7. 2016.
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

За кретање корисника Центра, до предаје овлаштеним
службеним лицима судске полиције или полицијског
органа, одговорна су овлаштена службена лица Центра.
(5) Приликом извођења из Центра корисник Центра мора
бити што мање изложен јавности и заштићен
одговарајућим мјерама од увреда, знатижеље и
публицитета у било којем облику, што се детаљније
прописује инструкцијом директора Службе.
Члан 84.
(Напуштање Центра)
(1) Корисник Центра напушта Центар када се обезбједе
услови за његово удаљење из БиХ или када се стекну
други услови за напуштање Центра у складу са Законом
или Законом о азилу ("Службени гласник БиХ", број
11/16).
(2) Кориснику Центра обезбјеђује се превоз из Центра до
граничнога прелаза преко којег је предвиђено да
напусти БиХ.
(3) Превоз врше овлаштена лица Службе. Када је
неопходно
подршку
могу
пружити
друге
организационе јединице Министарства или полиције у
складу са Законом.
(4) Приликом превоза из става (2) овог члана, корисник
Центра мора бити што мање изложен јавности и
заштићен одговарајућим мјерама од увреда, знатижеље
и публицитета у било којем облику, што се детаљније
прописује инструкцијом директора Службе.
Члан 85.
(Напуштање Центра прије протека и по протеку времена
одређеног рјешењем)
(1) Корисник Центра може напустити Центар прије
протека времена одређеног рјешењем о стављању
странца под надзор односно рјешењем о продужењу
надзора уколико су испуњени услови за његов
повратак.
(2) Кориснику Центра се може одобрити напуштање
Центра и прије времена одређеног рјешењем о
стављању странца под надзор односно рјешењем о
продужењу надзора када се значајно измјене разлози
који су били основ за стављање тог лица под надзор.
(3) Напуштање Центра из става (2) овог члана може
одобрити само надлежни орган који је донио рјешење о
стављању странца под надзор, односно рјешење о
продужењу надзора.
(4) У случају из става (1) овог члана корисник Центра
може бити спроведен у пратњи овлаштених лица
Службе до граничног прелаза преко којег је предвиђено
да странац напусти БиХ.
(5) Корисник Центра може напустити Центар по истеку
времена одређеног рјешењем о стављању странца под
надзор, односно по истеку времена одређеног
рјешењем о продужењу надзора.
Члан 86.
(Смрт корисника Центра)
(1) Ако корисник Центра премине за вријеме боравка у
Центру, управник Центра без одгоде усмено
обавјештава директора Службе који ће одмах усмено
обавијестити полицију и посредством Министарства
иностраних послова дипломатско или конзуларно
представништво земље поријекла.

(2)

Broj 55 - Strana 57

Директор Службе, без одгоде, писменим путем
обавјештава супружника или другог члана породице
корисника Центра или друго лице, на које је корисник
Центра навео, уколико се налазе на територији БиХ.
(3) Посмртни остаци корисника Центра предају се његовој
породици, односно надлежном лицу или надлежном
органу.
(4) Ако посмртни остаци не буду преузети нити се
договори другачије, корисник Центра сахрањује се на
мјесном гробљу.
(5) На трошкове сахране се примјењује одредба члана 3.
става (5) овог Правилника.
(6) У случају смрти корисника Центра која се може
довести у везу са кривичним дјелом управник Центра
дужан је одмах усмено обавијестити полицију и
директора Службе.
(7) У року од 48 сати од утврђене смрти корисника Центра
за вријеме боравка у Центру, управник Центра
саставља извјештај у вези с околностима смрти те га
доставља директору Службе.
Члан 87.
(Поступак приликом напуштања Центра)
(1) Непосредно прије напуштања Центра врши се
идентификација и претрес корисника Центра и његових
личних ствари.
(2) Прије напуштања Центра корисник Центра дужан је
раздужити имовину Центра с којом је био задужен, у
исправном стању. У случају оштећења задужене
имовине настала штета се надокнађује из новчаних
средстава корисника Центра депонованих у Центру.
(3) Кориснику Центра предају се одузете ствари, новац и
драгоцјености које су се налазиле на чувању у Центру,
изузев предмета који могу угрозити живот и здравље
лица и осим новца којим се надокнађује евентуална
штета из става (2) овог члана, трошкови боравка у
Центру као и трошкови повратка.
(4) Предају односно пријем ствари из става (3) овог члана
писмено потврђују овлаштени службеник Центра и
корисник Центра, и то на полеђини потврде о одузетим
стварима која је кориснику Центра била уручена
приликом прихвата у Центар.
(5) Приликом отпуста корисника Центра од њега се узима
писана изјава о томе има ли било каквих потраживања
од Центра.
(6) Ако корисник Центра одбије потписати потврду о
пријему ствари из става (4) овог члана, потврду
потписују два овлаштена службеника Центра.
(7) Сву имовину или новац, за коју се не изврши
потраживање након годину дана од дана изласка
корисника из Центра или након смрти корисника
Центра, записнички утврђује комисија коју формира
директор Службе и по приједлогу комисије иста се
уништава, продаје или усмјерава за добробит свих
корисника Центра.
ГЛАВА XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
(Надзор над примјеном овог Правилника)
Надзор над радом Центра и надзор над примјеном овог
правилника врши Министарство.

Broj 55 - Strana 58

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 89.
(Доношење прописа)
Сви акти за које постоји обавеза доношења по основу
овог Правилника, доносе се у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог Правилника, уколико овим
Правилником није другачије одређено.
Члан 90.
(Престанак важења)
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о стандардима функционисања и другим
питањима значајним за рад Имиграционог центра
("Службени гласник БиХ", број 105/08).
Члан 91.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 130/16
Савјета министара БиХ
20. јуна 2016. године
Др Денис Звиздић, с. р.
Сарајево

(2)

(1)

842

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, a radi izvršavanja obaveza iz člana
2. stav (4) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini
za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 18/16) i člana 6.
stav (3) Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta
"Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016. godinu
("Službeni glasnik BiH", broj 18/16), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 07.07.2016. godine,
donijelo je

UPUTSTVO

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA
OBEZBIJEĐENIH NA POZICIJAMA TEKUĆIH
GRANTOVA "SUFINANSIRANJE PROJEKATA
INSTITUCIJA KULTURE" I "SUFINANSIRANJE
SPORTSKIH MANIFESTACIJA" ZA 2016. GODINU
Član 1.
(Predmet)
Uputstvom o postupku dodjele sredstava obezbijeđenih na
pozicijama tekućih grantova "Sufinansiranje projekata institucija
kulture" i "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu (u daljem tekstu: uputstvo) utvrđuje se postupanje
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Ministarstvo) u procedurama dodjele sredstava u oblasti
kulture i u oblasti sporta po pojedinačnim zahtjevima pravnih
lica.
Član 2.
(Korisnici sredstava)
(1) Zahtjeve za dodjelu sredstava mogu podnijeti pravna lica u
Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost kultura,
odnosno sport.
(2) Ministarstvo može biti nosilac aktivnosti za programe
predstavljanja kulture Bosne i Hercegovine u drugim
državama, a koje odobrava Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine.
Član 3.
(Namjena sredstava)
(1) Odobravanje sredstava vršit će se za sufinansiranje
projekata ili programa iz oblasti kulture, odnosno sporta, te

(2)

(3)

(4)

Petak, 29. 7. 2016.

kao podrška i podsticaj kulturnim i sportskim dešavanjima
koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu, a koja se nisu
mogla predvidjeti u okviru redovnog finansiranja iz
budžetskih sredstava i čija realizacija zahtijeva urgentno
djelovanje u pogledu obezbjeđenja finansijskih sredstava.
Aktivnosti iz stava (1) ovog člana imaju za cilj doprinos
razvoju kulture, odnosno sporta u Bosni i Hercegovini i
implementaciji strateških dokumenata, te trebaju biti u
funkciji podrške redovnom radu i planskim aktivnostima
podnosioca zahtjeva.
Član 4.
(Postupak dodjele sredstava)
Uz svaki zahtjev za dodjelu sredstava u oblasti kulture i u
oblasti sporta mora biti priložena sljedeća dokumentacija i
to:
a) detaljan opis prijedloga programa ili projekta za koje
se traži dodjela sredstava u oblasti kulture i u oblasti
sporta, sa podacima o ciljevima koji se žele postići,
jasno definisana korisnička grupa i broj korisnika, broj
članstva i biografije članova uključenih u realizaciju,
predviđanja krajnjih rezultata realizacije projekta ili
programa;
b) izvod iz nadležnog registra u kojem je evidentiran
podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti
kulture odnosno u oblasti sporta, ne stariji od 3 (tri)
mjeseca;
c) finansijski plan realizacije sredstava u oblasti kulture
odnosno u oblasti sporta, s izvorima prihoda i
očekivanim rashodima koji mora biti uredno potpisan
i ovjeren službenim pečatom podnosioca zahtjeva;
d) zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog
računa - ovjeren od strane nadležnog organa
(budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu
i službenim pečatom podnosioca prijave ovjerenu
instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva
transakcijski
račun
banke,
broj
budžetske
organizacije, vrstu prihoda i broj općine);
e) uredno ovjerenu izjavu u kojoj je naznačen iznos koji
je obezbijeđen iz vlastitih izvora ili od donatora,
ukoliko su ista obezbijeđena;
f)
dokumente, isprave i druge akte uredno potpisane u
originalu ili ovjerenoj kopiji, kojima se dokazuje da je
predloženi program ili projekat od interesa za Bosnu i
Hercegovinu i da uspješna realizacija istih zavisi od
obezbijeđenja finansijskih sredstava iz Budžeta
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine.
Zahtjevi koji ne budu sadržavali dokumentaciju iz
prethodnog stava ili ista bude neuredna razmatrat će se
samo pod uslovom da ista bude dopunjena i kompletirana
na uredan način u roku od 15 (petnaest) dana od prve
instrukcije upućene od strane Ministarstva.
Komisija iz člana 5. ovog uputstva zadržava prava da traži i
dodatnu dokumentaciju u odnosu na onu navedenu u stavu
(1), tač. a) do f), ukoliko ocijeni da je to neophodno sa
aspekta utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu
sredstava.
Za provođenje postupka po ovom uputstvu koriste se
aplikacioni obrasci, obrasci za izvještaj i evaluacioni
obrasci utvrđeni u Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava
za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
18/16), te odgovarajući obrasci iz Odluke o kriterijima za
raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih
manifestacija" za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH",
broj 18/16).

Petak, 29. 7. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 5.
(Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava)
Ministar Ministarstva civilnih poslova rješenjem imenuje:
a) Komisiju za razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava
u oblasti kulture i
b) Komisiju za razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava
u oblasti sporta (u daljem tekstu: Komisije).
Komisije iz prethodnog stava imaju po 5 (pet) članova, od
kojih je 1 (jedan) član iz Ministarstva finansija i trezora
Bosne i Hercegovine i sekretara, a preduzimaju sve
potrebne stručne i administrativno - tehničke radnje radi
pripreme prijedloga odluka o dodjeli sredstava u oblasti
kulture, odnosno u oblasti sporta.
Vrednovanje i namjenu projekata Komisije će vršiti:
a) prema kriterijima i bodovima navedenim u
evaluacionom obrascu iz člana 4. stav (4) ovog
uputstva;
b) na osnovu obrasca sa tabelom za bodovanje za oblast
sporta koju sačinjava Komisija za razmatranje
zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti sporta, sa
definisanjem minimalnog broja bodova koji se moraju
dobiti za dodjelu sredstava u Poslovniku o radu
pomenute komisije.
Prijedloge Komisija o dodjeli sredstava iz stava (2) ovog
člana, ministar Ministarstva civilnih poslova upućuje Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine koje donosi Odluku o
dodjeli sredstava.
Komisije održavaju sjednice najmanje jednom mjesečno i
razmatraju pristigle pojedinačne zahtjeve za dodjelu
sredstava u oblasti kulture i u oblasti sporta i kvartalno
upućuju prijedlog za dodjelu sredstava. Komisije mogu
održati i vanredne sjednice u posebno opravdanim
slučajevima, te u tom slučaju uputiti prijedlog za dodjelu
sredstava.
Komisije bliže uređuju djelokrug i način svog rada putem
donošenja poslovnika o radu, uz prethodnu saglasnost
ministra Ministarstva civilnih poslova.
Komisije o svom radu podnose redovni godišnji izvještaj
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a tromjesečno
ministru Ministarstva civilnih poslova, dok vanredne
izvještaje podnose po potrebi i na zahtjev ministra
Ministarstva civilnih poslova.
Član 6.
(Prava i obaveze u vezi dodjele sredstava)
Sa korisnicima dodijeljenih sredstva u oblasti kulture,
odnosno u oblasti sporta Ministarstvo zaključuje ugovor u
kojem se bliže uređuju prava i obaveze između Ministarstva
i korisnika dodijeljenih sredstava u oblasti kulture, odnosno
sporta.
U roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja
ugovora, korisnici sredstava su dužni pisanim putem
obavijestiti Ministarstvo o tačnom datumu početka i
završetka projekta i osobi odgovornoj za realizaciju
projekta.
Ukoliko podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti
kulture, odnosno u oblasti sporta ne ispunjava uslove za
dodjelu sredstava, kao i slučajevima kada iz drugih razloga
nije moguće udovoljiti zahtjevu, Ministarstvo o tome
sačinjava obavještenje i isto dostavlja prethodno
pomenutom podnosiocu zahtjeva, bez odlaganja, a
najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja
zahtjeva, a kroz izvještaj o radu informiše i Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine.

Broj 55 - Strana 59

Član 7.
(Izvještaj o utrošku sredstava)
(1) U skladu sa odredbama Zakona o Budžetu institucija Bosne
i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine korisnici sredstava dužni su Ministarstvu
dostaviti periodične i završne izvještaje o namjenskom
utrošku sredstava prema obrascu za narativni izvještaj i
obrascu za finansijski izvještaj za oblast kulture, odnosno
sporta, iz člana 4. stav (4) ovog Uputstva.
(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana,
dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti
najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka
projekta.
(3) Korisnici kojima se dodjeljuju sredstva u iznosu od 20.000
KM i više dužni su dostaviti izvještaj nezavisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
(4) Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu s
stavom (2) ovog člana, Ministarstvo će zatražiti povrat
cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni
račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatraži. U suprotnom, Ministarstvo će pokrenuti postupak
pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji
nije opravdao doznačena sredstva, te isti neće biti razmatran
na konkursima koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri
godine.
(5) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i
troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identifikovati.
Član 8.
(Kontrola realizacije i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava)
(1) Kontrolu realizacije i namjenskog utroška dodijeljenih
sredstava u oblasti kulture, odnosno u oblasti sporta vrši
posebna komisija koju rješenjem imenuje ministar
Ministarstva civilnih poslova. Komisija bliže uređuje
djelokrug i način svog rada putem donošenja poslovnika o
radu, uz prethodnu saglasnost ministra Ministarstva civilnih
poslova.
(2) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih
sredstava, korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat
cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni
račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred
nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije
opravdao doznačena sredstva i zabranit će se apliciranje
istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od
3 (tri) godine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupna
doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom
istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u
roku od 30 (trideset) dana od dana završetka projekta uz
obrazloženje.
(4) Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se
postupak pred nadležnim organom protiv korisnika
sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i
zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje
Ministarstvo u periodu od 3 (tri) godine.

Broj 55 - Strana 60

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 9.
(Korištenje loga i naziva Ministarstva)
(1) Korisniku sredstava nije dozvoljeno korištenje loga i naziva
Ministarstva, bez prethodne pismene saglasnosti
Ministarstva.
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH", te se primjenjuje sve do
usvajanja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za narednu
budžetsku godinu.
VM broj 136/16
Predsjedavajući
07. jula 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

(2)

(1)

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, a radi izvršavanja obveza iz članka
2. stavak (4) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini
za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 18/16) i članka 6.
stavka (3) Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg
granta "Sufinanciranje športskih manifestacija" za 2016. godinu
("Službeni glasnik BiH", broj 18/16), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 7.7.2016. godine, donijelo
je

NAPUTAK

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA OSIGURANIH
NA POZICIJAMA TEKUĆIH GRANTOVA
"SUFINANCIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA
KULTURE" I "SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH
MANIFESTACIJA" ZA 2016. GODINU
Članak 1.
(Predmet)
Naputkom o postupku dodjele sredstava osiguranih na
pozicijama tekućih grantova "Sufinanciranje projekata institucija
kulture" i "Sufinanciranje športskih manifestacija" za 2016.
godinu (u daljnjem tekstu: Naputak) utvrđuje se postupanje
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo) u procedurama dodjele sredstava u oblasti
kulture i u oblasti športa po pojedinačnim zahtjevima pravnih
osoba.
Članak 2.
(Korisnici sredstava)
(1) Zahtjeve za dodjelu sredstava mogu podnijeti pravne osobe
u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost kultura,
odnosno šport.
(2) Ministarstvo može biti nositelj aktivnosti za programe
predstavljanja kulture Bosne i Hercegovine u drugim
državama, a koje odobrava Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine.
Članak 3.
(Namjena sredstava)
(1) Odobravanje sredstava vršit će se za sufinanciranje
projekata ili programa iz oblasti kulture, odnosno športa, te
kao potpora i podsticaj kulturnim i športskim dešavanjima
koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu, a koja se nisu
mogla predvidjeti u okviru redovnog financiranja iz

(2)

(3)

(4)

Petak, 29. 7. 2016.

proračunskih sredstava i čija realizacija zahtijeva urgentno
djelovanje u pogledu osiguranja financijskih sredstava.
Aktivnosti iz stavka (1) ovog članka imaju za cilj potporu
razvoju kulture, odnosno športa u Bosni i Hercegovini i
implementaciji strateških dokumenata, te trebaju biti u
funkciji potpore redovnom radu i planskim aktivnostima
podnositelja zahtjeva.
Članak 4.
(Postupak dodjele sredstava)
Uz svaki zahtjev za dodjelu sredstava u oblasti kulture i u
oblasti športa mora biti priložena sljedeća dokumentacija i
to:
a) detaljan opis prijedloga programa ili projekta za koje
se traži dodjela sredstava u oblasti kulture i u oblasti
športa, sa podacima o ciljevima koji se žele postići,
jasno definirana korisnička skupina i broj korisnika,
broj članstva i biografije članova uključenih u
realizaciju, predviđanja krajnjih rezultata realizacije
projekta ili programa;
b) izvod iz nadležnog registra u kojem je evidentiran
podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti
kulture odnosno u oblasti športa, ne stariji od 3 (tri)
mjeseca;
c) financijski plan realizacije sredstava u oblasti kulture
odnosno u oblasti športa, s izvorima prihoda i
očekivanim rashodima koji mora biti uredno potpisan
i ovjeren službenim pečatom podnositelja zahtjeva;
d) zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog
računa - ovjeren od strane nadležnog tijela
(proračunski korisnici treba da dostave uredno
potpisanu i službenim pečatom podnositelja prijave
ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva
transakcijski račun banke, broj proračunske
organizacije, vrstu prihoda i broj općine);
e) uredno ovjerenu izjavu u kojoj je naznačen iznos koji
je obezbjeđen iz vlastitih izvora ili od donatora,
ukoliko su ista obezbjeđena;
f)
dokumente, isprave i druge akte uredno potpisane u
originalu ili ovjerenoj preslici, kojima se dokazuje da
je predloženi program ili projekat od interesa za
Bosnu i Hercegovinu i da uspješna realizacija istih
zavisi od obezbjeđenja financijskih sredstava iz
Pričuve institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.
Zahtjevi koji ne budu sadržavali dokumentaciju iz
prethodnog stavka ili ista bude neuredna razmatrat će se
samo pod uslovom da ista bude dopunjena i kompletirana
na uredan način u roku od 15 (petnaest) dana od prve
instrukcije upućene od strane Ministarstva.
Povjerenstvo iz članka 5. ovog naputka zadržava prava da
traži i dodatnu dokumentaciju u odnosu na onu navedenu u
stavku (1), toč. a) do f), ukoliko ocijeni da je to neophodno
sa aspekta utvrđivanja utemeljenosti zahtjeva za dodjelu
sredstava.
Za provedbu postupka po ovom naputku koriste se
aplikacioni obrasci, obrasci za izvješće i evaluacioni obrasci
utvrđeni u Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
18/16), te odgovarajući obrasci iz Odluke o kriterijima za
raspored sredstava tekućeg granta "Sufinanciranje športskih
manifestacija" za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH",
broj 18/16).

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 5.
(Povjerenstva za razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava)
(1) Ministar Ministarstva civilnih poslova rješenjem imenuje:
a) Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva za dodjelu
sredstava u oblasti kulture i
b) Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva za dodjelu
sredstava u oblasti športa (u daljem tekstu:
Povjerenstva).
(2) Povjerenstva iz prethodnog stavka imaju po 5 (pet) članova,
od kojih je 1 (jedan) član iz Ministarstva financija i trezora
Bosne i Hercegovine i tajnika, a poduzimaju sve potrebne
stručne i administrativno - tehničke radnje radi pripreme
prijedloga odluka o dodjeli sredstava u oblasti kulture,
odnosno u oblasti športa.
(3) Vrednovanje i namjenu projekata Povjerenstva će vršiti:
a) prema kriterijima i bodovima navedenim u
evaluacionom obrascu iz članka 4. stavak (4) ovog
naputka;
b) na osnovu obrasca sa tabelom za bodovanje za oblast
športa koju sačinjava Povjerenstvo za razmatranje
zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti športa, sa
definiranjem minimalnog broja bodova koji se moraju
dobiti za dodjelu sredstava u Poslovniku o radu
pomenutog povjerenstva.
(4) Prijedloge Povjerenstva o dodjeli sredstava iz stavka (2)
ovog članka, ministar Ministarstva civilnih poslova upućuje
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje donosi Odluku
o dodjeli sredstava.
(5) Povjerenstva održavaju sjednice najmanje jednom mjesečno
i razmatraju pristigle pojedinačne zahtjeve za dodjelu
sredstava u oblasti kulture i u oblasti športa i kvartalno
upućuju prijedlog za dodjelu sredstava. Povjerenstva mogu
održati i izvanredne sjednice u posebno opravdanim
slučajevima, te u tom slučaju uputiti prijedlog za dodjelu
sredstava.
(6) Povjerenstva bliže uređuju djelokrug i način svog rada
putem donošenja poslovnika o radu, uz prethodnu
suglasnost ministra Ministarstva civilnih poslova.
(7) Povjerenstva o svom radu podnose redovno godišnje
izvješće Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a
tromjesečno ministru Ministarstva civilnih poslova, dok
izvanredna izvješća podnose po potrebi i na zahtjev
ministra Ministarstva civilnih poslova.
Članak 6.
(Prava i obveze u svezi dodjele sredstava)
(1) Sa korisnicima dodijeljenih sredstva u oblasti kulture,
odnosno u oblasti športa Ministarstvo zaključuje ugovor u
kojem se bliže uređuju prava i obveze između Ministarstva
i korisnika dodijeljenih sredstava u oblasti kulture, odnosno
športa.
(2) U roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja
ugovora, korisnici sredstava su dužni pisanim putem
obavijestiti Ministarstvo o točnom datumu početka i
završetka projekta i osobi odgovornoj za realizaciju
projekta.
(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava u oblasti
kulture, odnosno u oblasti športa ne ispunjava uvjete za
dodjelu sredstava, kao i u slučajevima kada iz drugih
razloga nije moguće udovoljiti zahtjevu, Ministarstvo o
tome sačinjava obavijest i istu dostavlja prethodno
pomenutom podnositelju zahtjeva, bez odgode, a najkasnije
u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva,
a kroz izvješće o radu informira i Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine.

Broj 55 - Strana 61

Članak 7.
(Izvješće o utrošku sredstava)
(1) Sukladno sa odredbama Zakona o Proračunu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine korisnici sredstava dužni su Ministarstvu
dostaviti periodična i završna izvješća o namjenskom
utrošku sredstava prema obrascu za narativno izvješće i
obrascu za financijsko izvješće za oblast kulture, odnosno
športa, iz članka 4. stavak (4) ovog naputka.
(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovog članka, dužan
je završno narativno i financijsko izvješće dostaviti
najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka
projekta.
(3) Korisnici kojima se dodjeljuju sredstva u iznosu od 20.000
KM i više dužni su dostaviti izvješće neovisne revizije o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
(4) Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće sukladno
stavku (2) ovog članka, Ministarstvo će zatražiti povrat
cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni
račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatraži. U suprotnom, Ministarstvo će pokrenuti postupak
pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije
opravdao doznačena sredstva, te isti neće biti razmatran na
natječajima koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri
godine.
(5) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i
troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identificirati.
Članak 8.
(Kontrola realizacije i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava)
(1) Kontrolu realizacije i namjenskog utroška dodijeljenih
sredstava u oblasti kulture, odnosno u oblasti športa vrši
posebno povjerenstvo koje rješenjem imenuje ministar
Ministarstva civilnih poslova. Povjerenstvo bliže uređuje
djelokrug i način svog rada putem donošenja poslovnika o
radu, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva civilnih
poslova.
(2) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih
sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat
cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni
račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred
nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije
opravdao doznačena sredstva i zabranit će se apliciranje
istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od
3 (tri) godine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupna
doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom
istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u
roku od 30 (trideset) dana od dana završetka projekta uz
obrazloženje.
(4) Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se
postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava
koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se
apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u
periodu od 3 (tri) godine.
Članak 9.
(Korištenje loga i naziva Ministarstva)
(1) Korisniku sredstava nije dozvoljeno korištenje loga i naziva
Ministarstva, bez prethodne pismene suglasnosti
Ministarstva.

Broj 55 - Strana 62

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 10.
(Stupanje na snagu)
Ovaj naputak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH", te se primjenjuje sve do
usvajanja Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za narednu
proračunsku godinu.
VM broj 136/16
Predsjedatelj
7. srpnja 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, а
ради извршавања обавеза из члана 2. став (4) Одлуке о
критеријумима за додјелу средстава за суфинансирање
пројеката институција културе у Босни и Херцеговини за
2016. годину ("Службени гласник БиХ", број 18/16) и члана
6. став (3) Одлуке о критеријима за распоред средстава
текућег гранта "Суфинансирање спортских манифестација"
за 2016. годину ("Службени гласник БиХ", број 18/16),
Савјет министара Босне и Херцеговине, на 63. сједници
одржаној 07.07.2016. године, донио је

УПУТСТВО

О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
ОБЕЗБИЈЕЂЕНИХ НА ПОЗИЦИЈАМА ТЕКУЋИХ
ГРАНТОВА "СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ" И "СУФИНАНСИРАЊЕ
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА" ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
(Предмет)
Упутством о поступку додјеле средстава обезбијеђених
на позицијама текућих грантова "Суфинансирање пројеката
институција културе" и "Суфинансирање спортских
манифестација" за 2016. годину (у даљем тексту: Упутство)
утврђује се поступање Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) у
процедурама додјеле средстава у области културе и у
области спорта по појединачним захтјевима правних лица.
Члан 2.
(Корисници средстава)
(1) Захтјеве за додјелу средстава могу поднијети правна
лица у Босни и Херцеговини чија је основна дјелатност
култура, односно спорт.
(2) Министарство може бити носилац активности за
програме представљања културе Босне и Херцеговине у
другим државама, а које одобрава Савјет министара
Босне и Херцеговине.
Члан 3.
(Намјена средстава)
(1) Одобравање средстава вршиће се за суфинансирање
пројеката или програма из области културе, односно
спорта, те као подршка и подстицај културним и
спортским дешавањима који су од интереса за Босну и
Херцеговину, а која се нису могла предвидјети у
оквиру редовног финансирања из буџетских средстава
и чија реализација захтијева ургентно дјеловање у
погледу обезбјеђења финансијских средстава.
(2) Активности из става (1) овог члана имају за циљ
допринос развоју културе, односно спорта у Босни и
Херцеговини
и
имплементацији
стратешких
докумената, те требају бити у функцији подршке

(1)

Petak, 29. 7. 2016.

редовном раду и планским активностима подносиоца
захтјева.
Члан 4.
(Поступак додјеле средстава)
Уз сваки захтјев за додјелу средстава у области културе
и у области спорта мора бити приложена следећа
документација и то:
a) детаљан опис приједлога програма или пројекта за
које се тражи додјела средстава у области културе
и у области спорта, са подацима о циљевима који
се желе постићи, јасно дефинисана корисничка
група и број корисника, број чланства и
биографије чланова укључених у реализацију,
предвиђања крајњих резултата реализације
пројекта или програма;
б) извод из надлежног регистра у којем је
евидентиран подносилац захтјева за додјелу
средстава у области културе односно у области
спорта, не старији од 3 (три) мјесеца;
ц) финансијски план реализације средстава у области
културе односно у области спорта, с изворима
прихода и очекиваним расходима који мора бити
уредно потписан и овјерен службеним печатом
подносиоца захтјева;
д) званичан
документ
банке
о
отварању
трансакцијског рачуна - овјерен од стране
надлежног органа (буџетски корисници треба да
доставе уредно потписану и службеним печатом
подносиоца пријаве овјерену инструкцију за
плаћање која подразумијева трансакцијски рачун
банке, број буџетске организације, врсту прихода
и број општине).
e) изјаву која је уредно овјерена и у којој је назначен
износ који је обезбијеђен из властитих извора или
од донатора, уколико су иста обезбијеђена;
документе, исправе и друге акте уредно потписане
у оригиналу или овјереној копији, којима се
доказује да је предложени програм или пројекат
од интереса за Босну и Херцеговину и да успјешна
реализација истих зависи од обезбијеђења
финансијских средстава из Буџета институција
Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине.
ф) Захтјеви који не буду садржавали документацију
из претходног става или иста буде неуредна
разматраће се само под условом да иста буде
допуњена и комплетирана на уредан начин у року
од 15 (петнаест) дана од прве инструкције упућене
од стране Министарства.
4
Комисија из члана 5. овог упутства задржава
права да тражи и додатну документацију у
односу на ону наведену у ставу (1), тач. а) до
ф), уколико оцијени да је то неопходно са
аспекта утврђивања основаности захтјева за
додјелу средстава.
5
За провођење поступка по овом упутству
користе се апликациони обрасци, обрасци за
извјештај и евалуациони обрасци утврђени у
Одлуци о критеријумима за додјелу
средстава за суфинансирање пројеката
институција културе у Босни и Херцеговини
за 2016. годину ("Службени гласник БиХ",
број 18/16), те одговарајући обрасци из
Одлуке о критеријумима за распоред
средстава текућег гранта "Суфинансирање

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

спортских манифестација" за 2016. годину
("Службени гласник БиХ", број 18/16).
Члан 5.
(Комисије за разматрање захтјева за додјелу средстава)
(1) Министар цивилних послова рјешењем именује:
a) Комисију за разматрање захтјева за додјелу
средстава у области културе и
б) Комисију за разматрање захтјева за додјелу
средстава у области спорта (у даљем тексту:
Комисије).
(2) Комисије из претходног става имају по 5 (пет) чланова,
од којих је 1 (један) члан из Министарства финансија и
трезора Босне и Херцеговине и секретара, а
предузимају све потребне стручне и административно техничке радње ради припреме приједлога одлука о
додјели средстава у области културе, односно у области
спорта.
(3) Вредновање и намјену пројеката Комисије ће да врше:
a) према критеријумима и бодовима наведеним у
евалуационом обрасцу из члана 4. став (4) овог
упутства;
б) на основу обрасца са табелом за бодовање за
област спорта коју сачињава Комисија за
разматрање захтјева за додјелу средстава у
области спорта, са дефинисањем минималног
броја бодова који се морају добити за додјелу
средстава у Пословнику о раду поменуте
комисије.
(4) Приједлоге Комисија о додјели средстава из става (2)
овог члана, министар Министарства цивилних послова
упућује Савјету министара Босне и Херцеговине које
доноси Одлуку о додјели средстава.
(5) Комисије одржавају сједнице најмање једном мјесечно
и разматрају пристигле појединачне захтјеве за додјелу
средстава у области културе и у области спорта и
квартално упућују приједлог за додјелу средстава.
Комисије могу одржати и ванредне сједнице у посебно
оправданим случајевима, те у том случају упутити
приједлог за додјелу средстава.
(6) Комисије ближе уређују дјелокруг и начин свог рада
путем доношења пословника о раду, уз претходну
сагласност министра Министарства цивилних послова.
(7) Комисије о свом раду подносе редовни годишњи
извјештај Савјету министара Босне и Херцеговине, а
тромјесечно министру Министарства цивилних
послова, док ванредне извјештаје подносе по потреби и
на захтјев министра Министарства цивилних послова.
Члан 6.
(Права и обавезе у вези додјеле средстава)
(1) Са корисницима додијељених средства у области
културе, односно у области спорта Министарство
закључује уговор у којем се ближе уређују права и
обавезе
између
Министарства
и
корисника
додијељених средстава у области културе, односно
спорта.
(2) У року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања
уговора, корисници средстава су дужни писаним путем
обавијестити Министарство о тачном датуму почетка и
завршетка пројекта и особи одговорној за реализацију
пројекта.
(3) Уколико подносилац захтјева за додјелу средстава у
области културе, односно у области спорта не испуњава
услове за додјелу средстава, као и случајевима када из
других разлога није могуће удовољити захтјеву,
Министарство о томе сачињава обавјештење и исто

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Broj 55 - Strana 63

доставља претходно поменутом подносиоцу захтјева,
без одлагања, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана
од дана подношења захтјева, а кроз извјештај о раду
информише и Савјета министара Босне и Херцеговине.
Члан 7.
(Извјештај о утрошку средстава)
У складу са одредбама Закона о Буџету институција
Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине корисници средстава дужни су
Министарству доставити периодичне и завршне
извјештаје о намјенском утрошку средстава према
обрасцу за наративни извјештај и обрасцу за
финансијски извјештај за област културе, односно
спорта, из члана 4. став (4) овог упутства.
Корисник средстава, у складу са ставом (1) овог члана,
дужан је завршни наративни и финансијски извјештај
доставити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од
дана завршетка пројекта.
Корисници којима се додјељују средства у износу од
20.000 КМ и више дужни су доставити извјештај
независне ревизије о намјенском утрошку додијељених
средстава.
Уколико корисник средстава не достави извјештај у
складу с ставом (2) овог члана, Министарство ће
затражити поврат цјелокупног износа дозначених
средстава на Јединствени рачун трезора Босне и
Херцеговине у року од 30 (тридесет) дана од дана када
Министарство писаним путем то од њега затражи. У
супротном, Министарство ће покренути поступак пред
надлежним органом против корисника средстава који
није оправдао дозначена средства, те исти неће бити
разматран на конкурсима које расписује Министарство
у периоду од три године.
Корисник средстава је дужан да води одвојену и
прецизну финансијску документацију, тако да се сва
плаћања и трошкови начињени према одобреном
пројекту лако могу идентифицирати.

Члан 8.
(Контрола реализације и намјенског утрошка додијељених
средстава)
(1) Контролу реализације и намјенског утрошка
додијељених средстава у области културе, односно у
области спорта врши посебна комисија коју рјешењем
именује министар цивилних послова. Комисија ближе
уређује дјелокруг и начин свог рада путем доношења
пословника о раду, уз претходну сагласност министра
Министарства цивилних послова.
(2) Уколико се установи ненамјенско трошење дозначених
средстава, корисник средстава је дужан извршити
поврат цјелокупног износа дозначених средстава на
Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року
од 30 (тридесет) дана од дана када Министарство
писаним путем то од њега затражи, у супротном ће се
покренути поступак пред надлежним органом против
корисника средстава који није оправдао дозначена
средства и забраниће се аплицирање истом на конкурсе
које расписује Министарство у периоду од 3 (три)
године.
(3) Уколико корисник средстава није утрошио цјелокупна
дозначена средства за реализацију одобреног пројекта,
дужан је да изврши поврат неутрошених средстава
уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и
Херцеговине у року од 30 (тридесет) дана од дана
завршетка пројекта уз образложење.

Broj 55 - Strana 64

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(4)

Уколико се средства не уплате у наведеном року
покреће се поступак пред надлежним органом против
корисника средстава који није оправдао дозначена
средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе
које расписује Министарство у периоду од 3 (три)
године.
Члан 9.
(Кориштење лога и назива Министарства)
(1) Кориснику средстава није дозвољено кориштење лога и
назива Министарства, без претходне писмене
сагласности Министарства.
Члан 10.
(Ступање на снагу)
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ", те се примјењује
све до усвајања Буџета институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за наредну
буџетску годину.
Предсједавајући
СМ број 136/16
Савјета министара БиХ
07. јула 2016. године
Др Денис Звиздић, с. р.
Сарајево

MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
843

Na osnovu člana 131. stav (1) i člana 142. stav (1) tačka f)
Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), člana
80. stav (3) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i
16/16), čl. 4. i 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti
donijelo je

PRAVILNIK

O REGISTROVANJU BIOMETRIJSKIH
KARAKTERISTIKA STRANACA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupanje prilikom
uzimanja biometrijskih karakteristika stranaca, rokovi čuvanja,
pohranjivanje, korištenje, pristup, prenos, te mehanizmi zaštite
biometrijskih podataka.
Član 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom
rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.
Član 3.
(Uzimanje biometrijskih podataka)
Pod uzimanjem biometrijskih podataka, u smislu ovog
Pravilnika, podrazumijeva se uzimanje fotografije i otisaka
prstiju, kao i potpisa pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava.
Član 4.
(Organi nadležni za uzimanje biometrijskih podataka)
(1) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: MVP) nadležno je za uzimanje biometrijskih
podataka u postupku izdavanja vize u diplomatskokonzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: DKP BiH) i u postupku podnošenja zahtjeva za
odobrenje boravka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu:
BiH) putem DKP-a BiH.

(2)

Petak, 29. 7. 2016.

Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Granična policija BiH) nadležna je za uzimanje
biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize na
granici.
(3) Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba)
nadležna je za uzimanje biometrijskih podataka: u postupku
u kojem se utvrđuje identitet stranca ili od stranca koji
nezakonito boravi ili kojem je izrečena mjera protjerivanja
iz BiH ili mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku
izdavanja potvrde o ostanku, kao i od stranca u postupku
odobrenja boravka u BiH.
(4) Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil (u daljem tekstu:
Sektor za azil) nadležan je za uzimanje biometrijskih
podataka u postupku po zahtjevu za azil u BiH.
POGLAVLJE II. SADRŽAJ I NAČIN UZIMANJA
BIOMETRIJSKIH PODATAKA
Član 5.
(Uzimanje fotografije)
(1) Uzimanje fotografije vrši se skeniranjem ili snimanjem
digitalnom kamerom u momentu podnošenja zahtjeva ili
poduzimanja određenih mjera iz člana 4. ovog Pravilnika.
(2) Fotografija mora ispunjavati sljedeće uslove:
a) dimenzija 35x45mm u boji,
b) izoštrena i jasna sa minimalnom rezolucijom 800x600
piksela,
c) prikazuje lice koje direktno gleda u kameru tako da
zauzima 70-80% fotografije i jasno prikazuje obje
ivice lica,
d) prikazuje prirodne tonove kože,
e) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast,
f)
neutralna na boje,
g) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose preko
njih,
h) snimljena sa ravno i svijetlo obojenom pozadinom,
i)
snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez sjenki ili
odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju,
j)
snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na
naočalama i bez obojenih sočiva (ako je moguće
izbjegavati teške okvire naočala),
k) provjeriti da okviri naočala ne pokrivaju niti jedan dio
očiju,
l)
bez pokrivala za glavu, osim kada se nose iz
religioznih ili medicinskih razloga, ali karakteristike
lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice
lica moraju biti jasno prikazane.
Član 6.
(Uzimanje otisaka prstiju)
(1) Uzimanje otisaka prstiju vrši se pomoću odgovarajućih
tehničkih sredstava.
(2) Ako lice nema prsta ili je vrh prsta povrijeđen, uzima se
otisak narednog prsta i to sljedećim redosljedom: palac,
kažiprst, srednji prst, domali, mali, a ako nema jedne ruke
uzima se otisak drugog prsta druge ruke.
(3) Za svaku ruku, ukoliko je prst povrijeđen ili nedostaje,
uzima se otisak drugog prsta iste ruke. Ako svi prsti jedne
ruke daju otisak lošeg kvaliteta, uzima se otisak prsta sa
najboljim rezultatom.
(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od lica, ako to zbog
medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće ili
od lica od kojih se fizički ne mogu uzeti otisci prstiju.
(5) U slučajevima iz st. (2), (3) i (4) ovog člana, na poleđini
zahtjeva ili obrasca, službeno lice upisuje podatak sa kojih
prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije
moguće, sa kratkim obrazloženjem, što svojim potpisom
potvrđuje.

Petak, 29. 7. 2016.
(6)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

U slučaju privremene nemogućnosti davanja otisaka prstiju,
stranac je dužan dati otiske prstiju u prvom narednom
postupku.
(7) Otisci prstiju od maloljetnika uzimaju se u prisustvu
roditelja ili staratelja.
Član 7.
(Uzimanje potpisa)
(1) Uzimanje potpisa vrši se, u pravilu, pomoću table za
digitalizaciju potpisa. Potpis mora biti originalan,
svojeručan, treba minimalno sadržavati puno ime ili puno
prezime stranca. Pod pojmom originalan potpis
podrazumijeva se potpis koji stranac koristi ili ima namjeru
koristiti u pravnom prometu.
(2) Ako je stranac nepismen ili uzimanje potpisa nije moguće
iz drugih objektivnih razloga, na obrascu na mjestu
predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX, a službeno
lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti
uzimanja potpisa i to potvrđuje svojim potpisom.
Član 8.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izdavanja vize)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za vizu dužan je DKP-u BiH
ili Graničnoj policiji BiH omogućiti uzimanje fotografije,
otisaka 10 prstiju koji se uzimaju s ravno položenih prstiju,
te potpisa.
(2) Ako su biometrijski podaci već uzeti kao dio prethodnog
zahtjeva za izdavanje vize koji je vođen prije manje od 59
mjeseci, isti se kopiraju u okviru formi aktuelnog postupka,
osim ako postoji opravdana sumnja u identitet stranca ili
ako ranije uzeti biometrijski podaci nisu bili uzeti u skladu
sa propisanim uslovima.
(3) Ako se u aktuelnom postupku ne može odmah utvrditi da su
biometrijski podaci uzeti u razdoblju manjem od 59 mjeseci
od datuma pokretanja novog postupka, od stranca se
zahtijeva ponovno davanje njegovih biometrijskih
podataka.
(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od:
a) djece koja su mlađa od 12 godina,
b) čelnika države i vlade i članova nacionalne vlade u
pratnji bračnog druga, članova njihovih službenih
delegacija ako su ih BiH ili međunarodne organizacije
pozvale u službenu svrhu, ili
c) vladara ili drugih visokih članova kraljevske porodice,
ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u
službenu svrhu.
Član 9.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku odobrenja
boravka)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za odobrenje boravka u BiH,
dužan je DKP-u BiH ili Službi omogućiti uzimanje
fotografije i otisaka dva prsta, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od šest godina.
Član 10.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izricanja mjera
prema strancima)
(1) Stranac kojem se utvrđuje identitet ili koji nezakonito
boravi u BiH ili kojem je izrečena mjera protjerivanja ili
mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku izdavanja
potvrde o ostanku, dužan je omogućiti Službi uzimanje
fotografije, otisaka 10 prstiju, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od 14 godina.

Broj 55 - Strana 65

Član 11.
(Biometrijski podaci tražitelja azila)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za azil u BiH dužan je Sektoru
za azil omogućiti uzimanje fotografije, otisaka 10 prstiju
koji se uzimaju rolanjem, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od 14 godina.
Član 12.
(Obrazac)
Otisci prstiju iz čl. 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika
mogu se prikazati na obrascu koji je sastavni dio ovog
Pravilnika, Obrazac 1.
POGLAVLJE III. ROKOVI ČUVANJA I POSTUPANJE
SA PODACIMA
Član 13.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja
vize)
(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
izdavanje vize, čuvaju se pet godina.
(2) Rok čuvanja biometrijskih podataka iz stava (1) ovog člana
računa se od datuma isteka roka važenja vize.
Član 14.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku po zahtjevu
za odobrenje boravka)
(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak
odobren, čuvaju se trajno.
(2) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odobren,
čuvaju se trajno.
(3) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak
odbijen, čuvaju se trajno.
(4) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odbijen,
čuvaju se trajno.
Član 15.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupcima izricanja
mjera)
Biometrijski podaci uzeti u postupku utvrđivanja identiteta
ili izricanja mjere protjerivanja iz BiH ili mjere stavljanja pod
nadzor ili u postupku izdavanja potvrde o ostanku, čuvaju se
trajno.
Član 16.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku azila)
Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za azil,
čuvaju se trajno.
Član 17.
(Promjena, ranije brisanje i blokiranje podataka)
(1) Biometrijski podaci uzeti u skladu sa ovim Pravilnikom,
evidentiraju se u Centralnoj bazi podataka o strancima i u
pravilu se ne mijenjaju do isteka rokova čuvanja, osim ako
su u međuvremenu nastupile trajne fizičke promjene koje
zahtijevaju njihovu izmjenu.
(2) U slučaju da stranac prije isteka roka iz člana 14. ovog
Pravilnika, stekne državljanstvo BiH, biometrijski podaci
koji se odnose na njega se brišu.
(3) U slučaju da se strancu iz člana 11. ovog Pravilnika prizna
status izbjeglice u BiH, biometrijski podaci koji se odnose
na njega, se blokiraju tri godine nakon dodijeljenog statusa.
(4) U slučaju da se dodijeljeni status izbjeglice ukine ili
prestane, blokirani biometrijski podaci iz stava (3) ovog
člana, koji se odnose na njega, se deblokiraju.

Broj 55 - Strana 66
(5)

(1)

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

U slučaju da priznata izbjeglica stekne državljanstvo BiH,
biometrijski podaci koji se odnose na priznatu izbjeglicu se
brišu.
Član 18.
(Postupanje sa podacima)
Biometrijski podaci unose se u službene evidencije iz člana
128. stav (2) Zakona o strancima i člana 80. stav (1) tačka
a) Zakona o azilu i pohranjuju u Centralnu bazu podataka o
strancima.
Pristup, korištenje, prenos i mehanizmi zaštite biometrijskih
podataka propisani su Pravilnikom o Centralnoj bazi
podataka o strancima.

Petak, 29. 7. 2016.

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 19.
(Prestanak važenja propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca
("Službeni glasnik BiH", broj 62/14).
Član 20.
(Stupanje na snagu i primjena)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Odredbe koje se
odnose na Zakon o strancima primjenjivaće se od donošenja
odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz člana 122. stav
(7) Zakona o strancima.
Broj 06-02-1-7868/15
14. jula 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Dragan Mektić, s. r.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 67

 

Broj 55 - Strana 68

SLUŽBENI GLASNIK BiH
c)

Na temelju članka 131. stavak (1) i članka 142. stavak (1)
točka f) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15),
članka 80. stavak (3) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br.
11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stavak (1) alineja 8) Zakona o
ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i članka 16. Zakona o
upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo
sigurnosti donijelo je

PRAVILNIK

O REGISTRIRANJU BIOMETRIJSKIH
KARAKTERISTIKA STRANACA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupanje prilikom
uzimanja biometrijskih karakteristika stranaca, rokovi čuvanja,
pohranjivanje, korištenje, pristup, prijenos, te mehanizmi zaštite
biometrijskih podataka.
Članak 2.
(Uporaba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dani u jednom gramatičkom
rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.
Članak 3.
(Uzimanje biometrijskih podataka)
Pod uzimanjem biometrijskih podataka, u smislu ovog
Pravilnika, podrazumijeva se uzimanje fotografije i otisaka
prstiju, kao i potpisa pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava.
Članak 4.
(Tijela nadležna za uzimanje biometrijskih podataka)
(1) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: MVP) je nadležno za uzimanje
biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize u
diplomatsko-konzularnom
predstavništvu
Bosne
i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: DKP BiH) i u postupku
podnošenja zahtjeva za odobrenje boravka u Bosni i
Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) putem DKP-a BiH.
(2) Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Granična policija BiH) je nadležna za uzimanje
biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize na
granici.
(3) Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba)
je nadležna za uzimanje biometrijskih podataka: u postupku
u kojem se utvrđuje identitet stranca ili od stranca koji
nezakonito boravi ili kojem je izrečena mjera protjerivanja
iz BiH ili mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku
izdavanja potvrde o ostanku, kao i od stranca u postupku
odobrenja boravka u BiH.
(4) Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil (u daljnjem tekstu:
Sektor za azil) je nadležan za uzimanje biometrijskih
podataka u postupku po zahtjevu za azil u BiH.
POGLAVLJE II. SADRŽAJ I NAČIN UZIMANJA
BIOMETRIJSKIH PODATAKA
Članak 5.
(Uzimanje fotografije)
(1) Uzimanje fotografije se vrši skeniranjem ili snimanjem
digitalnom kamerom u momentu podnošenja zahtjeva ili
poduzimanja određenih mjera iz članka 4. ovog Pravilnika.
(2) Fotografija mora ispunjavati sljedeće uvjete:
a) dimenzija 35x45mm u boji,
b) izoštrena i jasna s minimalnom rezolucijom 800x600
piksela,

Petak, 29. 7. 2016.

prikazuje lice koje direktno gleda u kameru tako da
zauzima 70-80% fotografije i jasno prikazuje obje
ivice lica,
d) prikazuje prirodne tonove kože,
e) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast,
f)
neutralna na boje,
g) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose preko
njih,
h) snimljena s ravno i svijetlo obojenom pozadinom,
i)
snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez sjenki ili
odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju,
j)
snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na
naočalama i bez obojenih sočiva (ako je moguće
izbjegavati teške okvire naočala),
k) provjeriti da okviri naočala ne pokrivaju niti jedan dio
očiju,
l)
bez pokrivala za glavu, osim kada se nose iz
religioznih ili medicinskih razloga, ali karakteristike
lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice
lica moraju biti jasno prikazane.
Članak 6.
(Uzimanje otisaka prstiju)
(1) Uzimanje otisaka prstiju se vrši pomoću odgovarajućih
tehničkih sredstava.
(2) Ako osoba nema prsta ili je vrh prsta povrijeđen, uzima se
otisak narednog prsta i to sljedećim redoslijedom: palac,
kažiprst, srednji prst, domali, mali, a ako nema jedne ruke
uzima se otisak drugog prsta druge ruke.
(3) Za svaku ruku, ako je prst povrijeđen ili nedostaje, uzima se
otisak drugog prsta iste ruke. Ako svi prsti jedne ruke daju
otisak lošeg kvaliteta, uzima se otisak prsta s najboljim
rezultatom.
(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od osobe, ako to zbog
medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće ili
od osoba od kojih se fizički ne mogu uzeti otisci prstiju.
(5) U slučajevima iz st. (2), (3) i (4) ovog članka, na poleđini
zahtjeva ili obrasca, službena osoba upisuje podatak s kojih
prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije
moguće, s kratkim obrazloženjem, što svojim potpisom
potvrđuje.
(6) U slučaju privremene nemogućnosti davanja otisaka prstiju,
stranac je dužan dati otiske prstiju u prvom narednom
postupku.
(7) Otisci prstiju od maloljetnika uzimaju se u prisustvu
roditelja ili staratelja.
Članak 7.
(Uzimanje potpisa)
(1) Uzimanje potpisa se vrši, u pravilu, pomoću ploče za
digitalizaciju potpisa. Potpis mora biti originalan,
svojeručan, treba minimalno sadržavati puno ime ili puno
prezime stranca. Pod pojmom originalan potpis se
podrazumijeva potpis koji stranac koristi ili ima namjeru
koristiti u pravnom prometu.
(2) Ako je stranac nepismen ili uzimanje potpisa nije moguće
iz drugih objektivnih razloga, na obrascu na mjestu
predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX, a službena
osoba na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti
uzimanja potpisa i to potvrđuje svojim potpisom.
Članak 8.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izdavanja vize)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za vizu dužan je DKP-u BiH
ili Graničnoj policiji BiH omogućiti uzimanje fotografije,
otisaka 10 prstiju koji se uzimaju s ravno položenih prstiju,
te potpisa.

Petak, 29. 7. 2016.
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ako su biometrijski podaci već uzeti kao dio prethodnog
zahtjeva za izdavanje vize koji je vođen prije manje od 59
mjeseci, isti se kopiraju u okviru formi aktualnog postupka,
osim ako postoji opravdana sumnja u identitet stranca ili
ako ranije uzeti biometrijski podaci nisu bili uzeti sukladno
s propisanim uvjetima.
(3) Ako se u aktualnom postupku ne može odmah utvrditi da su
biometrijski podaci uzeti u razdoblju manjem od 59 mjeseci
od datuma pokretanja novog postupka, od stranca se
zahtijeva ponovno davanje njegovih biometrijskih
podataka.
(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od:
a) djece koja su mlađa od 12 godina,
b) čelnika države i vlade i članova nacionalne vlade u
pratnji bračnog druga, članova njihovih službenih
izaslanstava ako su ih BiH ili međunarodne
organizacije pozvale u službenu svrhu, ili
c) vladara ili drugih visokih članova kraljevske obitelji,
ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u
službenu svrhu.
Članak 9.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku odobrenja
boravka)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za odobrenje boravka u BiH,
dužan je DKP-u BiH ili Službi omogućiti uzimanje
fotografije i otisaka dva prsta, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od šest godina.
Članak 10.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izricanja mjera
prema strancima)
(1) Stranac kojem se utvrđuje identitet ili koji nezakonito
boravi u BiH ili kojem je izrečena mjera protjerivanja ili
mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku izdavanja
potvrde o ostanku, je dužan omogućiti Službi uzimanje
fotografije, otisaka 10 prstiju, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od 14 godina.
Članak 11.
(Biometrijski podaci tražitelja azila)
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za azil u BiH je dužan Sektoru
za azil omogućiti uzimanje fotografije, otisaka 10 prstiju
koji se uzimaju rolanjem, te potpisa.
(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa
od 14 godina.
Članak 12.
(Obrazac)
Otisci prstiju iz čl. 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika mogu se
prikazati na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac
1.
POGLAVLJE III. ROKOVI ČUVANJA I POSTUPANJE
SA PODACIMA
Članak 13.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja
vize)
(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
izdavanje vize, čuvaju se pet godina.
(2) Rok čuvanja biometrijskih podataka iz stavka (1) ovog
članka se računa od datuma isteka roka važenja vize.

Broj 55 - Strana 69

Članak 14.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku po zahtjevu
za odobrenje boravka)
(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak
odobren, se čuvaju trajno.
(2) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odobren,
se čuvaju trajno.
(3) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak
odbijen, se čuvaju trajno.
(4) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za
odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odbijen, se
čuvaju trajno.
Članak 15.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupcima izricanja
mjera)
Biometrijski podaci uzeti u postupku utvrđivanja identiteta
ili izricanja mjere protjerivanja iz BiH ili mjere stavljanja pod
nadzor ili u postupku izdavanja potvrde o ostanku, se čuvaju
trajno.
Članak 16.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku azila)
Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za azil, se
čuvaju trajno.
Članak 17.
(Promjena, ranije brisanje i blokiranje podataka)
(1) Biometrijski podaci uzeti sukladno ovom Pravilniku,
evidentiraju se u Centralnoj bazi podataka o strancima i u
pravilu se ne mijenjaju do isteka rokova čuvanja, osim ako
su u međuvremenu nastupile trajne fizičke promjene koje
zahtijevaju njihovu izmjenu.
(2) U slučaju da stranac prije isteka roka iz članka 14. ovog
Pravilnika, stekne državljanstvo BiH, biometrijski podaci
koji se odnose na njega se brišu.
(3) U slučaju da se strancu iz članka 11. ovog Pravilnika prizna
status izbjeglice u BiH, biometrijski podaci koji se odnose
na njega, se blokiraju tri godine nakon dodijeljenog statusa.
(4) U slučaju da se dodijeljeni status izbjeglice ukine ili
prestane, blokirani biometrijski podaci iz stavka (3) ovog
članka, koji se odnose na njega, se deblokiraju.
(5) U slučaju da priznata izbjeglica stekne državljanstvo BiH,
biometrijski podaci koji se odnose na priznatu izbjeglicu se
brišu.
Članak 18.
(Postupanje s podacima)
(1) Biometrijski podaci unose se u službene evidencije iz
članka 128. stavak (2) Zakona o strancima i članka 80.
stavak (1) točka a) Zakona o azilu i pohranjuju u Centralnu
bazu podataka o strancima.
(2) Pristup, korištenje, prijenos i mehanizmi zaštite
biometrijskih podataka propisani su Pravilnikom o
Centralnoj bazi podataka o strancima.
POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(Prestanak važenja propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o registriranju biometrijskih karakteristika stranaca
("Službeni glasnik BiH", broj 62/14).

Broj 55 - Strana 70

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

Članak 20.
(Stupanje na snagu i primjena)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Odredbe koje se
odnose na Zakon o strancima primjenjivat će se od donošenja
odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz članka 122.
stavak (7) Zakona o strancima.
Broj 06-02-1-7868/15
14. srpnja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Dragan Mektić, v. r.

 

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 131. став (1) и члана 142. став (1) тачка
ф) Закона о странцима ("Службени гласник БиХ", број
88/15), члана 80. став (3) Закона о азилу ("Службени гласник
БиХ", бр. 11/16 и 16/16), чл. 4. и 14. став (1) алинеја 8) Закона
о министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13) и
члана 16. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр.
32/02 и 102/09), Министарство безбједности донијело је

(2)

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРОВАЊУ БИОМЕТРИЈСКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА СТРАНАЦА
ГЛАВА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником утврђује се поступање приликом
узимања биометријских карактеристика странаца, рокови
чувања, похрањивање, употреба, приступ, пренос, те
механизми за заштиту биометријских података.
Члан 2.
(Употреба рода)
Сви појмови у овом Правилнику који су дати у једном
граматичком роду односе се, без дискриминације, и на
мушкарце и на жене.
Члан 3.
(Узимање биометријских података)
Под узимањем биометријских података, у смислу овог
Правилника, подразумијева се узимање фотографије и
отисака прстију, као и потписа уз помоћ одговарајућих
техничких средстава.
Члан 4.
(Органи надлежни за узимање биометријских података)
(1) Министарство
иностраних
послова
Босне
и
Херцеговине (у даљем тексту: МИП) надлежно је за
узимање биометријских података у поступку издавања
визе у дипломатско-конзуларном представништву
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ДКП БиХ) и у
поступку подношења захтјева за одобрење боравка у
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), путем
ДКП-а БиХ.
(2) Гранична полиција Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Гранична полиција БиХ) надлежна је за
узимање биометријских података у поступку издавања
визе на граници.
(3) Служба за послове са странцима (у даљем тексту:
Служба) надлежна је за узимање биометријских
података: у поступку у којем се утврђује идентитет
странца или од странца који незаконито борави или
којем је изречена мјера протјеривања из БиХ или мјера
стављања под надзор или је у поступку издавања
потврде о останку, као и од странца у поступку
одобрења боравка у БиХ.
(4) Министарство безбједности - Сектор за азил (у даљем
тексту: Сектор за азил) надлежан је за узимање
биометријских података у поступку по захтјеву за азил
у БиХ.
ГЛАВА II САДРЖАЈ И НАЧИН УЗИМАЊА
БИОМЕТРИЈСКИХ ПОДАТАКА
Члан 5.
(Узимање фотографије)
(1) Узимање фотографије врши се скенирањем или
снимањем дигиталном камером у моменту подношења

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

Broj 55 - Strana 71

захтјева или предузимања одређених мјера из члана 4.
овог Правилника.
Фотографија мора да испуњава сљедеће услове:
а) димензија 35x45 мм у боји,
б) изоштрена и јасна са минималном резолуцијом од
800x600 пиксела,
ц) приказује лице које директно гледа у камеру тако
да заузима 70-80% фотографије и јасно показују
обје стране лица,
д) приказује природне тонове коже,
е) има одговарајућу јачину свјетлости и контраста,
ф) неутрална на боје,
г) приказује отворене и јасно видљиве очи без косе
преко њих,
х) снимљена са равно и свијетло обојеном
позадином,
и) снимљена при универзалном освјетљењу без
сјенки или одсјаја блица на лицу и без црвених
очију,
ј)
снимак мора приказати очи јасно, без одсјаја
блица на наочалама и без обојених сочива (ако је
могуће, избегавајте тешке оквире наочала),
к) провјерити да оквири наочала не покривају ни
један дио очију,
л) без покривала за главу, осим када се носе из
религиозних или медицинских разлога, али
карактеристике лица од почетка браде до врха
чела, као и обје ивице лица морају бити јасно
приказане.
Члан 6.
(Узимање отисака прстију)
Узимање отисака прстију врши се помоћу
одговарајућих техничких средстава.
Ако лице нема прста или је врх прста повријеђен, узима
се отисак сљедећег прста, и то сљедећим редослиједом:
палац, кажипрст, средњи прст, домали, мали прст, а ако
нема једне руке узима се отисак другог прста друге
руке.
За сваку руку, ако је прст повријеђен или недостаје,
узима се отисак другог прста исте руке. Ако сви прсти
једне руке дају отисак лошег квалитета, узима се отисак
прста са најбољим резултатом.
Отисци прстију се не узимају од лица, ако то због
медицинских разлога који нису привремени, није
могуће или од лица од којих се физички не могу узети
отисци прстију.
У случајевима из ст. (2), (3) и (4) овог члана, на
полеђини захтјева или обрасца, службено лице уписује
податак са којих прстију су узети отисци, односно да
узимање отисака није могуће, са кратким
образложењем, што својим потписом потврђује.
У случају привремене немогућности давања отисака
прстију, странац је дужан дати отиске прстију у првом
наредном поступку.
Отисци прстију од малољетника узимају се у присуству
родитеља или старатеља.
Члан 7.
(Узимање потписа)
Узимање потписа врши се, у правилу, помоћу табле за
дигитализацију потписа. Потпис мора бити оригиналан,
својеручан, треба минимално да садржи пуно име или
пуно презиме странца. Под појмом оригиналан потпис
подразумијева се потпис који странац користи или има
намјеру да користи у правном промету.

Broj 55 - Strana 72
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ако је странац неписмен или узимање потписа није
могуће из других објективних разлога, на обрасцу на
мјесту предвиђеном за потпис уписује се ознака XX, a
службено лице на полеђини захтјева наводи разлоге за
немогућност узимања потписа и то потврђује својим
потписом.
Члан 8.
(Биометријски подаци који се узимају у поступку издавања
визе)
(1) Странац који подноси захтјев за визу дужан је ДКП-у
БиХ или Граничној полицији БиХ омогућити узимање
фотографије, отисака 10 прстију који се узимају са
равно положених прстију, те потписа.
(2) Ако су биометријски подаци већ узети као дио
претходног захтјева за издавање визе који је вођен
прије мање од 59 месеци, исти се копирају у оквиру
форми актуелног поступка, осим ако постоји оправдана
сумња у идентитет странца или ако раније узети
биометријски подаци нису били узети у складу са
прописаним условима.
(3) Ако се у актуелном поступку не може одмах утврдити
да су биометријски подаци узети у периоду мањем од
59 месеци од датума покретања новог поступка, од
странца се захтијева поново давање његових
биометријских података.
(4) Отисци прстију се не узимају од:
а) дјеце која су млађа од 12 година,
б) челника државе и владе и чланова националне
владе у пратњи брачног друга, чланова њихових
званичних делегација ако су их БиХ или
међународне организације позвале у службену
сврху, или
ц) владара или других високих чланова краљевске
породице, уколико су их БиХ или међународне
организације позвале у службену сврху.
Члан 9.
(Биометријски подаци који се узимају у поступку одобрења
боравка)
(1) Странац који подноси захтјев за одобрење боравка у
БиХ, дужан је ДКП-у БиХ или Служби омогућити
узимање фотографије и отисака два прста, те потписа.
(2) Отисци прстију и потпис не узимају се од дјеце која су
млађа од шест година.
Члан 10.
(Биометријски подаци који се узимају у поступку изрицања
мјера према странцима)
(1) Странац којем се утврђује идентитет или који
незаконито борави у БиХ или којем је изречена мјера
протјеривања или мјера стављања под надзор или је у
поступку издавања потврде о остатку, дужан је
омогућити Служби узимање фотографије, отисака 10
прстију, те потписа.
(2) Отисци прстију и потпис не узимају се од дјеце која су
млађа од 14 година.
Члан 11.
(Биометријски подаци тражилаца азила)
(1) Странац који подноси захтјев за азил у БиХ дужан је
Сектору за азил омогућити узимање фотографије,
отисака 10 прстију који се узимају ролањем, те потписа.
(2) Отисци прстију и потпис се не узимају од дјеце која су
млађа од 14 година.

Petak, 29. 7. 2016.

Члан 12.
(Образац)
Отисци прстију из чл. 8., 9., 10. и 11. овог Правилника
могу се приказати на обрасцу који је саставни дио овог
Правилника, Образац 1.
ГЛАВА III РОКОВИ ЧУВАЊА И ПОСТУПАЊЕ СА
ПОДАЦИМА
Члан 13.
(Рокови чувања биометријских података у поступку
издавања визе)
(1) Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
издавање визе, чувају се пет година.
(2) Рок чувања биометријских података из става (1) овог
члана рачуна се од датума истека рока важења визе.
Члан 14.
(Рокови чувања биометријских података у поступку по
захтјеву за одобрење боравка)
(1) Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
одобрење привременог боравка, ако је привремени
боравак одобрен, чувају се трајно.
(2) Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
одобрење сталног боравка, ако је стални боравак
одобрен, чувају се трајно.
(3) Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
одобрење привременог боравка, ако је привремени
боравак одбијен, чувају се трајно.
(4) Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
одобрење сталног боравка, ако је стални боравак
одбијен, чувају се трајно.
Члан 15.
(Рокови чувања биометријских података у поступцима
изрицања мјера)
Биометријски подаци узети у поступку утврђивања
идентитета или изрицања мјере протјеривања из БиХ или
мјере стављања под надзор или у поступку издавања потврде
о останку, чувају се трајно.
Члан 16.
(Рокови чувања биометријских података у поступку азила)
Биометријски подаци узети у поступку по захтјеву за
азил, чувају се трајно.
Члан 17.
(Промјена, раније брисање и блокирање података)
(1) Биометријски подаци узети у складу са овим
Правилником, евидентирају се у Централној бази
података о странцима и у правилу се не мијењају до
истека рокова чувања, осим ако су у међувремену
наступиле трајне физичке промјене које захтијевају
њихову измјену.
(2) У случају да странац прије истека рока из члана 14.
овог Правилника, стекне држављанство БиХ,
биометријски подаци који се односе на њега се бришу.
(3) У случају да се странцу из члана 11. овог Правилника
призна статус избјеглице у БиХ, биометријски подаци
који се односе на њега, се блокирају три године након
додијељеног статуса.
(4) У случају да се додијељени статус избјеглице укине
или престане, блокирани биометријски подаци из става
(3) овог члана, који се односе на њега, се деблокирају.
(5) У случају да призната избјеглица стекне држављанство
БиХ, биометријски подаци који се односе на признату
избјеглицу се бришу.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 18.
(Поступање са подацима)
(1) Биометријски подаци уносе се у службене евиденције
из члана 128. став (2) Закона о странцима и члана 80.
став (1) тачка а) Закона о азилу и похрањују у
Централну базу података о странцима.
(2) Приступ, коришћење, пренос и механизми за заштиту
биометријских података прописани су Правилником о
Централној бази података о странцима.
ГЛАВА IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(Престанак важења прописа)
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о регистровању биометријских карактеристика странаца ("Службени гласник БиХ", број 62/14).

Broj 55 - Strana 73

Члан 20.
(Ступање на снагу и примјена)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Одредбе које се
односе на Закон о странцима примењиваће се од доношења
одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине из члана 122.
став (7) Закона о странцима.
Број 06-02-1-7868/15
14. јула 2016. године
Министар
Сарајево
Драган Мектић, с. р.

Broj 55 - Strana 74

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

 

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE
OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
844

Na osnovu člana 7. Odluke o okvirnom rasporedu sredstava
po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i člana 10. Uputstva o
načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda za
povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni
glasnik BiH", br. 53/13 i 17/14), Komisija za izbjeglice i
raseljene osobe BiH, u skladu sa zaključcima sa svoje 5. sjednice,
održane dana 21.6.2016. godine, donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA PORODICU
SALIHOVIĆ OMERA
Član 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
12.000,00 KM za interventnu pomoć porodici Salihović Omera,
povratnika u općinu Bratunac, za saniranje stambenog objekta
oštećenog u požaru do minimuma stambenih uslova.
Član 2.
Realizacija sredstava iz člana 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Bratunac.
Član 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Bratunac.
Član 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-5/16
7. jula 2016. godine
Predsjednik Komisije
Sarajevo
Mato Jozić, s. r.
Na temelju članka 7. Odluke o okvirnom rasporedu
sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013.
godinu, broj K-7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i članka 10.
Naputka o načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda
za povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za
realiziranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma ("Službeni glasnik BiH", br. 53/13 i 17/14),
Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH, sukladno
zaključcima sa svoje 5. sjednice, održane dana 21.6.2016. godine,
donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA OBITELJ
SALIHOVIĆ OMERA
Članak 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
12.000,00 KM za interventnu pomoć obitelji Salihović Omera,
povratnika u općinu Bratunac, za saniranje stambenog objekta
oštećenog u požaru do minimuma stambenih uvjeta.
Članak 2.
Realiziranje sredstava iz članka 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Bratunac.
Članak 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Bratunac.

Broj 55 - Strana 75

Članak 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-5/16
Predsjednik Povjerenstva
7. srpnja 2016. godine
Mato Jozić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 7. Одлуке о оквирном распореду
средстава по намјенама и износу средстава за 2012. и 2013.
годину, број К-7-5-50-2652/13 од 27.8.2013. године и члана
10. Упутства о начину и процедурама одобравања средстава
из Фонда за повратак БиХ за 2012. и 2013. годину
намијењених за реализацију права из Анекса VII Дејтонског
мировног споразума ("Службени гласник БиХ", бр. 53/13 и
17/14), Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, у
складу са закључцима са своје 5. сједнице, одржане дана
21.6.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОЈ ПОМОЋИ ЗА ПОРОДИЦУ
САЛИХОВИЋ ОМЕРА
Члан 1.
Овом одлуком одобравају се средства у износу од
12.000,00 КМ за интервентну помоћ породици Салиховић
Омера, повратника у општину Братунац, за санацију
стамбеног објекта оштећеног у пожару до минимума
стамбених услова.
Члан 2.
Реализација средстава из члана 1. ове одлуке извршиће
се закључивањем споразума о преносу средстава између
Фонда за повратак Босне и Херцеговине и општине
Братунац.
Члан 3.
Ову одлуку имплементираће Фонд за повратак Босне и
Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице
Босне и Херцеговине и општина Братунац.
Члан 4.
Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику
БиХ" и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Број К-5-41-1-1589-5/16
7. јула 2016. године
Предсједник Комисије
Сарајево
Мато Јозић, с. р.

845

Na osnovu člana 7. Odluke o okvirnom rasporedu sredstava
po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i člana 10. Uputstva o
načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda za
povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni
glasnik BiH", broj 53/13 i 17/14), Komisija za izbjeglice i
raseljene osobe BiH, u skladu sa zaključcima sa svoje 5. sjednice,
održane dana 21.6.2016. godine, donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA PORODICU
TOSUNBEGOVIĆ MUJE
Član 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
12.000,00 KM za interventnu pomoć porodici Tosunbegović
Muje, povratnika u općinu Osmaci, za saniranje stambenog
objekta oštećenog u požaru do minimuma stambenih uslova.

Broj 55 - Strana 76

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 2.
Realizacija sredstava iz člana 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Osmaci.
Član 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Osmaci.
Član 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-6/16
Predsjednik Komisije
7. jula 2016. godine
Mato Jozić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 7. Odluke o okvirnom rasporedu
sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013.
godinu, broj K-7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i članka 10.
Naputka o načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda
za povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za
realiziranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 53/13 i 17/14),
Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH, sukladno
zaključcima sa svoje 5. sjednice, održane dana 21.6.2016. godine,
donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA OBITELJ
TOSUNBEGOVIĆ MUJE
Članak 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
12.000,00 KM za interventnu pomoć obitelji Tosunbegović
Muje, povratnika u općinu Osmaci, za saniranje stambenog
objekta oštećenog u požaru do minimuma stambenih uvjeta.
Članak 2.
Realiziranje sredstava iz članka 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Osmaci.
Članak 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Osmaci.
Članak 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-6/16
Predsjednik Komisije
7. srpnja 2016. godine
Mato Jozić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 7. Одлуке о оквирном распореду
средстава по намјенама и износу средстава за 2012. и 2013.
годину, број К-7-5-50-2652/13 од 27.8.2013. године и члана
10. Упутства о начину и процедурама одобравања средстава
из Фонда за повратак БиХ за 2012. и 2013. годину
намијењених за реализацију права из Анекса VII Дејтонског
мировног споразума ("Службени гласник БиХ", број 53/13 и
17/14), Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, у
складу сазакључцима са своје 5. сједнице, одржане дана
21.6.2016. године, доноси

Petak, 29. 7. 2016.

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОЈ ПОМОЋИ ЗА ПОРОДИЦУ
ТОСУНБЕГОВИЋ МУЈЕ
Члан 1.
Овом одлуком одобравају се средства у износу од
12.000,00 КМ за интервентну помоћ породици Тосунбеговић
Мује, повратника у општину Осмаци, за санацију стамбеног
објекта оштећеног у пожару до минимума стамбених услова.
Члан 2.
Реализација средстава из члана 1. ове одлуке извршиће
се закључивањем споразума о преносу средстава између
Фонда за повратак Босне и Херцеговине и општине Осмаци.
Члан 3.
Ову одлуку имплементираће Фонд за повратак Босне и
Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице
Босне и Херцеговине и општина Осмаци.
Члан 4.
Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику
БиХ" и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.đ
Број К-5-41-1-1589-6/16
7. јула 2016. годинe
Сарајево

Предсједник Комисије
Мато Јозић, с. р.

846

Na osnovu člana 7. Odluke o okvirnom rasporedu sredstava
po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013. godinu, broj K7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i člana 10. Uputstva o
načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda za
povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni
glasnik BiH", broj 53/13 i 17/14), Komisija za izbjeglice i
raseljene osobe BiH, u skladu sa zaključcima sa svoje 5. sjednice,
održane dana 21.6.2016. godine, donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA PORODICU
MILJANOVIĆ ŽIVOINA
Član 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
5.000,00 KM za interventnu pomoć porodici Miljanović Živoina,
povratnika u općini Kalesija, za saniranje pristupnog puta i
bazena za vodu oštećenog aktiviranjem klizišta.
Član 2.
Realizacija sredstava iz člana 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Kalesija.
Član 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Kalesija.
Član 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-7/16
7. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na temelju članka 7. Odluke o okvirnom rasporedu
sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2012. i 2013.
godinu, broj K-7-5-50-2652/13 od 27.8.2013. godine i članka 10.
Naputka o načinu i procedurama odobravanja sredstava iz Fonda
za povratak BiH za 2012. i 2013. godinu namijenjenih za
realiziranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 53/13 i 17/14),
Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH, sukladno
zaključcima sa svoje 5. sjednice, održane dana 21.6.2016. godine,
donosi

Члан 3.
Ову одлуку имплементираће Фонд за повратак Босне и
Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице
Босне и Херцеговине и општина Калесија.
Члан 4.
Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику
БиХ" и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Број К-5-41-1-1589-7/16
7. јула 2016. године
Предсједник Комисије
Сарајево
Мато Јозић, с. р.

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

ODLUKU

O INTERVENTNOJ POMOĆI ZA OBITELJ
MILJANOVIĆ ŽIVOINA
Članak 1.
Ovom odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od
5.000,00 KM za interventnu pomoć obitelji Miljanović Živoina,
povratnika u općini Kalesija, za saniranje pristupnog puta i
bazena za vodu oštećenog aktiviranjem klizišta.
Članak 2.
Realiziranje sredstava iz članka 1. ove odluke izvršit će se
zaključivanjem sporazuma o prenosu sredstava između Fonda za
povratak Bosne i Hercegovine i općine Kalesija.
Članak 3.
Ovu odluku implementirat će Fond za povratak Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i općina Kalesija.
Članak 4.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Broj K-5-41-1-1589-7/16
7. srpnja 2016. godine
Predsjednik Povjerenstva
Sarajevo
Mato Jozić, v. r.
На основу члана 7. Одлуке о оквирном распореду
средстава по намјенама и износу средстава за 2012. и 2013.
годину, број К-7-5-50-2652/13 од 27.8.2013. године и члана
10. Упутства о начину и процедурама одобравања средстава
из Фонда за повратак БиХ за 2012. и 2013. годину
намијењених за реализацију права из Анекса VII Дејтонског
мировног споразума ("Службени гласник БиХ", број 53/13 и
17/14), Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, у
складу са закључцима са своје 5. сједнице, одржане дана
21.6.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОЈ ПОМОЋИ ЗА ПОРОДИЦУ
МИЉАНОВИЋ ЖИВОИНА
Члан 1.
Овом одлуком одобравају се средства у износу од
5.000,00 КМ за интервентну помоћ породици Миљановић
Живоина, повратника у општини Калесија, за санацију
приступног пута и базена за воду оштећеног активирањем
клизишта.
Члан 2.
Реализација средстава из члана 1. ове одлуке извршиће
се закључивањем споразума о преносу средстава између
Фонда за повратак Босне и Херцеговине и општине Калесија.

Broj 55 - Strana 77

847

Na osnovu člana 86. stav 2., a u vezi sa članom 57., članom
76. i članom 77. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik
BiH", broj 23/03) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", brој 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine
za zaštitu zdravlja bilja donosi

PRAVILNIK

O RAZMJENI INFORMACIJA I NOTIFIKACIJI O
ZADRŽAVANJU POŠILJAKA BILJA, BILJNIH
PROIZVODA I REGULIRANIH OBJEKATA ILI
ŠTETNIH ORGANIZAMA U IZOLIRANOM STANJU
KOJI SE UNOSE U BOSNU I HERCEGOVINU
Član 1.
(Sadržaj Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se propisuje način dostavljanja
informacija Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tesktu:
Uprava), od strane inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, o
zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i reguliranih
objekata ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose
u
Bosnu
i
Hercegovinu,
jer
ne
ispunjavaju
propisane fitosanitarne zahtjeve Bosne i Hercegovine, način
notifikacije od strane Uprave prema službenom tijelu nadležnom
za zaštitu bilja zemlje izvoznice, obavještenje o zadržanim
pošiljkama porijeklom iz Bosne i Hercegovine, obrazac obavijesti
o zadržavanju pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju i
obrazac notifikacije.
Član 2.
(Značenje izraza)
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće
značenje:
a) štetni organizmi su:
1) štetni organizmi navedeni u Listi I i Listi II,
Pravilnika o listama štetnih organizama, listama
bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekta
("Službeni glasnik BiH", broj 48/13) (u daljem
tekstu: Pravilnik o listama);
2) štetni organizmi koji nisu navedeni u Listi I i
Listi II, Pravilnika o listama, a predstavljaju
opasnost za zdravlje bilja na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
b) zadržavanje je svaka poduzeta konačna službena
mjera u vezi s pošiljkom bilja, biljnih proizvoda i
drugih reguliranih objekata (u daljnjem tekstu:
pošiljka) ili njezinim dijelom, ili štetnim organizmom
u izoliranom stanju, koji se unose u Bosnu i
Hercegovinu, u slučaju da ne udovoljavaju
propisanim fitosanitarnim zahtjevima ili pošiljku prati
nevažeći fitosanitarni certifikat;
c) obavijest o zadržavanju je obavijest koju
inspektorati entiteta i Brčko distrikta BiH dostavljaju

Broj 55 - Strana 78

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Upravi, u slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog
organizma u izoliranom stanju, koji se unose u Bosnu
i Hercegovinu ili pošiljku prati nevažeći fitosanitarni
certifikat.
d) notifikacija je obavijest koju Uprava šalje službenom
tijelu nadležnom za zaštitu bilja zemlje izvoznice u
slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u
izoliranom stanju, koji se unosi u Bosnu i
Hercegovinu ili pošiljku prati nevažeći fitosanitarni
certifikat.
Član 3.
(Način obavještavanja od strane fitosanitarnog inspektora)
Kad fitosanitarni inspektor donese konačnu upravnu mjeru
kojom zadrži pošiljku, u skladu sa članom 77. stav 1. tačka
14. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH",
broj 23/03), o tome obavještava Upravu.
Obavještavanje iz stava (1) ovog člana obavlja se u
pismenoj i/ili elektronskoj formi na obrascu broj 1 Priloga I
ovog Pravilnika.
Obrazac obavijesti iz prethodnog stava se štampa i
popunjava na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH.
Obavijest iz stava (2) ovog člana fitosanitarni inspektori su
dužni dostaviti što hitnije Upravi i fitosanitarnoj inspekciji
na svim mjestima ulaska, ako je zadržana pošiljka ili je
utvrđeno prisustvo štetnog organizma u izolovanom stanju,
odnosno najkasnije u roku od dva radna dana od dana
zadržavanja ako je razlog zadržavanja nevažeći fitosanitarni
certifikat.
Član 4.
(Notifikacija od strane Uprave)
Nakon što Uprava primi obavijest fitosanitarnog inspektora
iz člana 3. stav (2) ovog Pravilnika, popunjava i ovjerava
obrazac notifikacije broj 2 Priloga I ovog Pravilnika i šalje

Petak, 29. 7. 2016.

ga u pismenoj i/ili elektronskoj formi što hitnije službenom
tijelu nadležnom za zaštitu bilja zemlje izvoznice, u skladu
sa članom 76. stav (1) tačka 15. Zakona o zaštiti zdravlja
bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03), kao i Europskoj i
mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO).
(2) Notifikacija iz stava (1) ovog člana se štampa i ispunjava na
engleskom jeziku.
(3) Kopiju notifikacije Uprava dostavlja i inspektoratima
entiteta i Brčko distrikta BiH u pismenoj i/ili elektronskoj
formi.
Član 5.
(Obavijesti o zadržavanju primljene od drugih zemalja)
Svaku obavijest o zadržavanju pošiljaka ili dijelova
pošiljaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine, primljenu od bilo
koje nacionalne organizacije za zaštitu bilja zemlje uvoznice,
Uprava će odmah proslijediti inspektoratima entiteta i Brčko
distrikta BiH u pismenoj i/ili elektronskoj formi.
Član 6.
(Vođenje evidencije)
(1) Uprava vodi evidenciju o obavijestima iz člana 4. i člana 5.
ovog Pravilnika.
(2) Inspektorati uspostavljaju i vode evidencije o zadržavanju u
skladu sa propisima.
Član 7.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-1-02-2-618-13/14
Direktor
13. jula 2016. godine
Radenko Radović, s. r.
Sarajevo

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 79

 

Broj 55 - Strana 80

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

 

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na temelju članka 86. stavak 2., a u svezi sa člankom 57.,
člankom 76. i člankom 77. Zakona o zaštiti zdravlja bilja
("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i članka 61. stavak (2)
Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", brој 32/02 i 102/09),
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja donosi

PRAVILNIK

O RAZMJENI INFORMACIJA I NOTIFIKACIJI O
ZADRŽAVANJU POŠILJAKA BILJA, BILJNIH
PROIZVODA I REGULIRANIH OBJEKATA ILI
ŠTETNIH ORGANIZAMA U IZOLIRANOM STANJU
KOJI SE UNOSE U BOSNU I HERCEGOVINU
Članak 1.
(Sadržaj Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se propisuje način dostavljanja
informacija Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tesktu:
Uprava), od strane inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, o
zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i reguliranih
objekata ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose
u
Bosnu
i
Hercegovinu,
jer
ne
ispunjavaju
propisane fitosanitarne zahtjeve Bosne i Hercegovine, način
notifikacije od strane Uprave prema službenom tijelu nadležnom
za zaštitu bilja zemlje izvoznice, obavještenje o zadržanim
pošiljkama porijeklom iz Bosne i Hercegovine, obrazac obavijesti
o zadržavanju pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju i
obrazac notifikacije.
Članak 2.
(Značenje izraza)
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće
značenje:
a) štetni organizmi su:
1) štetni organizmi navedeni u Listi I i Listi II,
Pravilnika o listama štetnih organizama, listama
bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekta
("Službeni glasnik BiH", broj 48/13) (u daljem
tekstu: Pravilnik o listama);
2) štetni organizmi koji nisu navedeni u Listi I i
Listi II, Pravilnika o listama, a predstavljaju
opasnost za zdravlje bilja na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
b) zadržavanje je svaka poduzeta konačna službena
mjera u vezi s pošiljkom bilja, biljnih proizvoda i
drugih reguliranih objekata (u daljnjem tekstu:
pošiljka) ili njezinim dijelom, ili štetnim organizmom
u izoliranom stanju, koji se unose u Bosnu i
Hercegovinu, u slučaju da ne udovoljavaju
propisanim fitosanitarnim zahtjevima ili pošiljku prati
nevažeći fitosanitarni certifikat;
c) obavijest o zadržavanju je obavijest koju
inspektorati entiteta i Brčko distrikta BiH dostavljaju
Upravi, u slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog
organizma u izoliranom stanju, koji se unose u Bosnu
i Hercegovinu ili pošiljku prati nevažeći fitosanitarni
certifikat.
d) notifikacija je obavijest koju Uprava šalje službenom
tijelu nadležnom za zaštitu bilja zemlje izvoznice u
slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u
izoliranom stanju, koji se unosi u Bosnu i

Broj 55 - Strana 81

Hercegovinu ili pošiljku prati nevažeći fitosanitarni
certifikat.
Članak 3.
(Način obavještavanja od strane fitosanitanog inspektora)
(1) Kad fitosanitarni inspektor donese konačnu upravnu mjeru
kojom zadrži pošiljku, sukladno članku 77. stavak 1. točka
14. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH",
broj 23/03), o tome obavještava Upravu.
(2) Obavještavanje iz stavka (1) ovog članka obavlja se u
pismenoj i/ili elektronskoj formi na obrascu broj 1 Privitka I
ovog Pravilnika.
(3) Obrazac obavijesti iz prethodnog stavka se tiska i
popunjava na jednom od službenih jezika u uporabi u BiH.
(4) Obavijest iz stavka (2) ovog članka fitosanitarni inspektori
su dužni dostaviti što hitnije Upravi i fitosanitarnoj
inspekciji na svim mjestima ulaska, ako je zadržana pošiljka
ili je utvrđeno prisustvo štetnog organizma u izoliranom
stanju, odnosno najkasnije u roku od dva radna dana od
dana zadržavanja ako je razlog zadržavanja nevažeći
fitosanitarni certifikat.
Članak 4.
(Notifikacija od strane Uprave)
(1) Nakon što Uprava primi obavijest fitosanitarnog inspektora,
iz članka 3. stavak (2) ovog Pravilnika, popunjava i
ovjerava obrazac notifikacije broj 2 Privitka I ovog
Pravilnika i šalje ga u pismenoj i/ili elektronskoj formi što
hitnije službenom tijelu nadležnom za zaštitu bilja zemlje
izvoznice, sukladno članku 76. stavak (1) točka 15. Zakona
o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03),
kao i Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja
(EPPO).
(2) Notifikacija iz stavka (1) ovog članka se tiska i ispunjava na
engleskom jeziku.
(3) Kopiju notifikacije Uprava dostavlja i inspektoratima
entiteta i Brčko distrikta BiH u pismenoj i/ili elektronskoj
formi.
Članak 5.
(Obavijesti o zadržavanju primljene od drugih zemalja)
Svaku obavijest o zadržavanju pošiljaka ili dijelova
pošiljaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine, primljenu od bilo
koje nacionalne organizacije za zaštitu bilja zemlje uvoznice
Uprava će odmah proslijediti Inspektoratima entiteta i Brčko
distrikta BiH u pismenoj i/ili elektronskoj formi.
Članak 6.
(Vođenje evidencije)
(1) Uprava vodi evidenciju o obavijestima iz članka 4. i članka
5. ovog Pravilnika.
(2) Inspektorati uspostavljaju i vode evidencije o zadržavanju
sukladno sa propisima.
Članak 7.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-1-02-2-618-13/14
Direktor
13. srpnja 2016. godine
Radenko Radović, v. r.
Sarajevo

Broj 55 - Strana 82

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

 

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 83

 

Broj 55 - Strana 84

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 86. став 2., а у вези са чланом 57.,
чланом 76. и чланом 77. Закона о заштити здравља биља
("Службени гласник БиХ", број 23/03) и члана 61. став (2)
Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и
102/09), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља
биља доноси

ПРАВИЛНИК

О РАЗМЈЕНИ ИНФОРМАЦИЈА И НОТИФИКАЦИЈИ
О ЗАДРЖАВАЊУ ПОШИЉАКА БИЉА, БИЉНИХ
ПРОИЗВОДА И РЕГУЛИСАНИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ
ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ИЗОЛОВАНОМ СТАЊУ
КОЈИ СЕ УНОСЕ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Члан 1.
(Садржај Правилника)
Овим Правилником се прописује начин достављања
информација Управи БиХ за заштиту здравља биља (у даљем
тескту: Управа), од стране инспектората ентитета и Брчко
дистрикта БиХ, о задржавању пошиљака биља, биљних
производа и регулисаних објеката или штетних организама у
изолованом стању, који се уносе у Босну и Херцеговину јер
не испуњавају прописане фитосанитарне захтјеве Босне и
Херцеговине, начин нотификације од стране Управе према
службеном тијелу надлежном за заштиту биља земље
извознице, обавјештење о задржаним пошиљкама
поријеклом из Босне и Херцеговине, образац обавјештења о
задржавању пошиљке или штетног организма у изолованом
стању и образац нотификације.
Члан 2.
(Значење израза)
Изрази који се користе у овом Правилнику имају
сљедеће значење:
a) штетни организми су:
1) штетни организми наведени у Листи I и
Листи II, Правилника о листама штетних
организама, листама биља, биљних производа и регулисаних објекта ("Службени гласник БиХ", број 48/13) (у даљем тексту:
Правилник о листама);
2) штетни организми који нису наведени у
Листи I и Листи II, Правилника о листама, а
представљају опасност за здравље биља на
територији Босне и Херцеговине.
b) задржавање је свака предузета коначна службена
мјера у вези с пошиљком биља, биљних производа
и других регулисаних објеката (у даљем тексту:
пошиљка) или њеним дијелом, или штетним
организмом у изолованом стању, који се уноси у
Босну и Херцеговину, у случају да не удовољавају
прописаним фитосанитарним захтјевима или
пошиљку
прати неважећи фитосанитарни
сертификат;
c) обавјештење о задржавању је обавјештење које
инспекторати ентитета и Брчко дистрикта БиХ
достављају Управи, у случају задржавања
пошиљке или штетног организма у изолованом
стању, који се уносе у Босну и Херцеговину или
пошиљку
прати неважећи фитосанитарни
сертификат.
d) нотификација је обавјештење које Управа шаље
службеном тијелу надлежном за заштиту биља
земље извознице у случају задржавања пошиљке
или штетног организма у изолованом стању, који

Petak, 29. 7. 2016.

се уноси у Босну и Херцеговину или пошиљку
прати неважећи фитосанитарни сертификат.
Члан 3.
(Начин обавјештавања од стране фитосанитарног
инспектора)
(1) Кад фитосанитарни инспектор донесе коначну управну
мјеру којом задржи пошиљку, у складу са чланом 77.
став 1 тачка 14. Закона о заштити здравља биља
("Службени гласник БиХ", број 23/03), о томе
обавјештава Управу.
(2) Обавјештавање из става (1) овог члана обавља се у
писменој и/или електронској форми на обрасцу број 1
Прилога I овог Правилника.
(3) Образац обавјештења из претходног става се штампа и
попуњава на једном од службених језика у употреби у
БиХ.
(4) Обавјештење из става (2) овог члана фитосанитарни
инспектори су дужни доставити што хитније Управи и
фитосанитарној инспекцији на свим мјестима уласка,
ако је задржана пошиљка или је утврђено присуство
штетног организма у изолованом стању, односно
најкасније у року од два радна дана од дана задржавања
ако је разлог задржавања неважећи фитосанитарни
сертификат.
Члан 4.
(Нотификација од стране Управе)
(1) Након што Управа прими обавјештење фитосанитарног
инспектора, из члана 3. став (2) овог Правилника,
попуњава и овјерава образац нотификације број 2
Прилога I овог Правилника и шаље га у писменој и/или
електронској форми што хитније службеном тијелу
надлежном за заштиту биља земље извознице, у складу
са чланом 76. став (1) тачка 15 Закона о заштити
здравља биља ("Службени гласник БиХ", број 23/03),
као и Европској и медитеранској организацији за
заштиту биља (EPPO).
(2) Нотификација из става (1) овог члана се штампа и
испуњава на енглеском језику.
(3) Копију
нотификације
Управа
доставља
и
инспекторатима ентитета и Брчко дистрикта БиХ у
писменој и/или електронској форми.
Члан 5.
(Обавјештења о задржавању примљена од других земаља)
Свако обавјештење о задржавању пошиљака или
дијелова пошиљака поријеклом из Босне и Херцеговине,
примљено од било које националне организације за заштиту
биља земље увознице, Управа ће одмах прослиједити
инспекторатима ентитета и Брчко дистрикта БиХ у писменој
и/или електронској форми.
Члан 6.
(Вођење евиденције)
(1) Управа води евиденцију о обавјештењима из члана 4. и
члана 5. овог Правилника.
(2) Инспекторати успостављају и воде евиденције о
задржавању у складу са прописима.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-1-02-2-618-13/14
Директор
13. јула 2016. године
Раденко Радовић, с. р.
Сарајево

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 85

 

Broj 55 - Strana 86

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

 

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

REGULATORNA AGENCIJA ZA
KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
848

Na osnovu člana 20. stav 8. i člana 39. stav 1. Zakona o
komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10
i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na
sjednici održanoj 30. juna 2016. godine, donosi

PRAVILO

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILA 67/2012
O MODELU REBALANSA CIJENA GOVORNIH
TELEFONSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Član 1.
U Pravilu 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih
telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik
BiH", broj 94/12), u članu 12. stav (2) se briše.
Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).
Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:
"(3) Cijena poziva iz fiksne mreže prema drugim mobilnim
mrežama ne može biti veća od važeće maloprodajne
cijene za pozive prema vlastitoj mobilnoj mreži, uvećane
za cijenu tranzitiranja i terminiranja nacionalnih poziva u
mobilnu mrežu, definisane važećom referentnom
ponudom za interkonekciju na mobilnu mrežu."
Član 2.
Iza člana 17. dodaje se član 17a. koji glasi:
"Član 17 a.
(Period primjene)
Granične vrijednosti cijena i količine besplatnog
nacionalnog saobraćaja u vlastitoj fiksnoj mreži koje su utvrđene
članom 4. stav (2), članom 5. stav (2), članom 10, članom 11,
članom 12. i članom 13. ovog Pravila, primjenjuju se do
donošenja novog Pravila o modelu rebalansa cijena govornih
telefonskih usluga."
Član 3.
Ovo Pravilo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se
od 1.1.2017. godine.
Broj 02-02-2-1966-1/16
Predsjedavajući
15. jula 2016. godine
Vijeća Agencije
Sarajevo
Plamenko Čustović, s. r.
Na temelju članka 20. stavak 8. i članka 39. stavak 1.
Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03,
75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za
komunikacije, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine,
donosi

PRAVILO

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILA 67/2012
O MODELU REBALANSA CIJENA GOVORNIH
TELEFONSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Članak 1.
U Pravilu 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih
telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik
BiH", broj 94/12), u članku 12. stavak (2) se briše.
Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (2).
Iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:
"(3) Cijena poziva iz fiksne mreže prema drugim mobilnim
mrežama ne može biti veća od važeće maloprodajne
cijene za pozive prema vlastitoj mobilnoj mreži uvećane
za cijenu tranzitiranja i terminiranja nacionalnih poziva u

Broj 55 - Strana 87

mobilnu mrežu definirane važećom referentnom ponudom
za interkonekciju na mobilnu mrežu."
Članak 2.
Iza članka 17. dodaje se članak 17a. koji glasi:
"Članak 17 a.
(Razdoblje primjene)
Granične vrijednosti cijena i količine besplatnog
nacionalnog prometa u vlastitoj fiksnoj mreži koje su utvrđene
člankom 4. stavak (2), člankom 5. stavak (2), člankom 10,
člankom 11, člankom 12. i člankom 13. ovog Pravila, primjenjuju
se do donošenja novog Pravila o modelu rebalansa cijena
govornih telefonskih usluga."
Članak 3.
Ovo Pravilo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se
od 1.1.2017. godine.
Broj 02-02-2-1966-1/16
Predsjedavajući
15. srpnja 2016. godine
Vijeća Agencije
Sarajevo
Plamenko Čustović, v. r.
На основу члана 20. став 8. и члана 39. став 1. Закона о
комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06,
32/10 и 98/12), Савјет Регулаторне агенције за комуникације,
на сједници одржаној 30. јуна 2016. године, доноси

ПРАВИЛО

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛА 67/2012
О МОДЕЛУ РЕБАЛАНСА ЦИЈЕНА ГОВОРНИХ
ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Правилу 67/2012 о моделу ребаланса цијена говорних
телефонских услуга у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", број 94/12), у члану 12, став (2) се брише.
Досадашњи став (3) постаје став (2).
Иза става (2) додаје се став (3) који гласи:
"(3) Цијена позива из фиксне мреже према другим
мобилним мрежама не може бити већа од важеће
малопродајне цијене за позиве према властитој
мобилној мрежи увећане за цијену транзитирања и
терминирања националних позива у мобилну мрежу
дефинисане важећом референтном понудом за
интерконекцију на мобилну мрежу."
Члан 2.
Иза члана 17. додаје се члан 17а. који гласи:
"Члан 17 а.
(Период примјене)
Граничне вриједности цијена и количине бесплатног
националног саобраћаја у властитој фиксној мрежи које су
утврђене чланом 4. став (2), чланом 5. став (2), чланом 10,
чланом 11, чланом 12. и чланом 13. овог Правила,
примјењују се до доношења новог Правила о моделу
ребаланса цијена говорних телефонских услуга."
Члан 3.
Ово Правило ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће
се од 1.1.2017. године.
Број 02-02-2-1966-1/16
Предсједавајући
15. јулa 2016. године
Савјета Агенције
Сарајево
Пламенко Чустовић, с. р.

Broj 55 - Strana 88

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

SADRŽAJ

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
830 Odluka o uspostavi sistema kontrole za programe
teritorijalne saradnje (bosanski jezik)
Odluka o uspostavi sustava kontrole za programe
teritorijalne suradnje (hrvatski jezik)
Одлука о успостави система контроле за
програме територијалне сарадње (српски језик)
831 Odluka o utvrđivanju visine pojedinačne
jednokratne novčane naknade za rad u komisijama
za istraživanje zrakoplovne nesreće u Kreševu,
letjelištu Golubić kod Bihaća i letjelištu Cijuge kod
Živinica (bosanski jezik)
Odluka o utvrđivanju visine pojedinačne
jednokratne novčane naknade za rad u
povjerenstvima za istraživanje zrakoplovne nesreće
u Kreševu, letjelištu Golubić kod Bihaća i letjelištu
Cijuge kod Živinica (hrvatski jezik)
Одлука о утврђивању висине појединачне
једнократне новчане накнаде за рад у
комисијама за истраживање ваздухопловне
несреће у Крешеву, летилишту Голубић код
Бихаћа и летилишту Цијуге код Живиница
(српски језик)
832 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predsjedatelja i članova Odbora za ekonomiju
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
Одлука о измјени Oдлуке о именовању предсједавајућег и чланова Одбора за економију
Савјета министара Босне и Херцеговине
(српски језик)
833 Odluka o odobravanju dodatnog zapošljavanja
Predsjedništvu Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Odluka o odobravanju dodatnog zapošljavanja
Predsjedništvu Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
Одлука о одобравању додатног запошљавања
Предсједништву Босне и Херцеговине (српски
језик)
834 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
Zajedničkog tima za pregovore sa Republikom
Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih
naroda o pravu mora i razgraničenja na moru
(bosanski jezik)

1
2
2
835
3

4

4
836
5

5

6

837

6
6
7
838

7

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
Zajedničkog tima za pregovore sa Republikom
Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih
naroda o pravu mora i razgraničenja na moru
(hrvatski jezik)
Одлука о измјени Одлуке о именовању Заједничког тима за преговоре са Републиком
Хрватском о примјени Конвенције Уједињених
нација о праву мора и разграничења на мору
(српски језик)
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o
imenovanju članova/ica Koordinacionog odbora za
nadzor nad provođenjem aktivnosti iz Akcionog
plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i
Hercegovini 2014. - 2017. godine (bosanski jezik)
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o
imenovanju članova/ica Koordinacijskog odbora za
nadzor nad provedbom aktivnosti iz Akcijskog
plana za provedbu UNSCR 1325 u Bosni i
Hercegovini 2014. - 2017. godine (hrvatski jezik)
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о
именовању
чланова/ица
Координационог
одбора за надзор над провођењем активности из
Акционог плана за имплементацију УНСЦР
1325 у Босни и Херцеговини 2014 - 2017.
године (српски језик)
Odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u
2016. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera
od šećerne trske za rafiniranje (bosanski jezik)
Odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u
2016. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera
od šećerne trske za rafiniranje (hrvatski jezik)
Одлука о понављању количина тарифних квота
у 2016. години које се односе на увоз сировог
шећера од шећерне трске за рафинисање
(српски језик)
Odluka o dodjeli sredstava tekućeg granta u okviru
"Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i
Hercegovini" za 2016. godinu (bosanski jezik)
Odluka o dodjeli sredstava tekućeg granta u okviru
"Potpore tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i
Hercegovini" za 2016. godinu (hrvatski jezik)
Одлука о додјели средстава текућег гранта у
оквиру "Подршке техничкој култури и
иноваторству у Босни и Херцеговини" за 2016.
годину (српски језик)
Odluka o dodjeli sredstava za projekte u okviru
međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu
(bosanski jezik)
Odluka o dodjeli sredstava za projekte u okviru
međunarodne kulturne suradnje za 2016. godinu
(hrvatski jezik)

7

8

8

8

9
9
9

10
10
11

12
13
15

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Одлукa о додјели средстава за пројекте у
оквиру међународне културне сарадње за 2016.
годину (српски језик)
839 Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta
"Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu (bosanski jezik)
Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta
"Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu (hrvatski jezik)
Одлука о распореду средстава текућег гранта
"Суфинансирање спортских манифестација" за
2016. годину (српски језик)
840 Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora
Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora
Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
Рјешење о именовању члана Управног одбора
Управе за индиректно опорезивање Босне и
Херцеговине (српски језик)
841 Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim
pitanjima značajnim za rad Imigracionog centra
(bosanski jezik)
Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim
pitanjima značajnim za rad Imigracijskog centra
(hrvatski jezik)
Правилник о стандардима функционисања и
другим
питањима
значајним
за
рад
Имиграционог центра (српски језик)
842 Uputstvo
o
postupku
dodjele
sredstava
obezbijeđenih na pozicijama tekućih grantova
"Sufinansiranje projekata institucija kulture" i
"Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu (bosanski jezik)
Naputak o postupku dodjele sredstava osiguranih
na pozicijama tekućih grantova "Sufinanciranje
projekata institucija kulture" i "Sufinanciranje
športskih manifestacija" za 2016. godinu (hrvatski
jezik)
Упутство о поступку додјеле средстава
обезбијеђених на позицијама текућих грантова
"Суфинансирање
пројеката
институција
културе" и "Суфинансирање
спортских
манифестација" за 2016. годину (српски језик)
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
843 Pravilnik
o
registrovanju
biometrijskih
karakteristika stranaca (bosanski jezik)
Pravilnik o registriranju biometrijskih karakteristika
stranaca (hrvatski jezik)
Правилник о регистровању биометријских
карактеристика странаца (српски језик)

18
20
22
24
26
26
26
26
36
47

58

60

62

64
68
71

Broj 55 - Strana 89

KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE
BOSNE I HERCEGOVINE
844 Odluka o interventnoj pomoći za porodicu
Salihović Omera (bosanski jezik)
Odluka o interventnoj pomoći za obitelj Salihović
Omera (hrvatski jezik)
Oдлукa о интервентној помоћи за породицу
Салиховић Омера (српски језик)
845 Odluka o interventnoj pomoći za porodicu
Tosunbegović Muje (bosanski jezik)
Odluka o interventnoj pomoći za obitelj
Tosunbegović Muje (hrvatski jezik)
Одлука о интервентној помоћи за породицу
Тосунбеговић Мује (српски језик)
846 Odluka o interventnoj pomoći za porodicu
Miljanović Živoina (bosanski jezik)
Odluka o interventnoj pomoći za obitelj Miljanović
Živoina (hrvatski jezik)
Одлука о интервентној помоћи за породицу
Миљановић Живоина (српски језик)
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
847 Pravilnik o razmjeni informacija i notifikaciji o
zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i
reguliranih objekata ili štetnih organizama u
izoliranom stanju koji se unose u Bosnu i
Hercegovinu (bosanski jezik)
Pravilnik o razmjeni informacija i notifikaciji o
zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i
reguliranih objekata ili štetnih organizama u
izoliranom stanju koji se unose u Bosnu i
Hercegovinu (hrvatski jezik)
Правилник о размјени информација и
нотификацији о задржавању пошиљака биља,
биљних производа и регулисаних објеката или
штетних организама у изолованом стању који
се уносе у Босну и Херцеговину (српски језик)
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
848 Pravilo o izmjeni i dopunama Pravila 67/2012 o
modelu rebalansa cijena govornih telefonskih
usluga u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Pravilo o izmjeni i dopunama Pravila 67/2012 o
modelu rebalansa cijena govornih telefonskih
usluga u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
Правило о измјени и допунама Правила 67/2012
о моделу ребаланса цијена говорних
телефонских услуга у Босни и Херцеговини
(српски језик)

75
75
75
75
76
76
76
77
77

77

81

84

87
87

87

Broj 55 - Strana 90

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

Petak, 29. 7. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 55 - Strana 91

Broj 55 - Strana 92

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 29. 7. 2016.

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine Bojan Ninković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Služba za pravne i opće poslove:
722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodište 2016. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 29. 7. 2016. godine

Broj/Broj

55

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-126-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Velid Hati}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka polietilenskih cijevi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Muhameda ef. Pand`e br. 4, Sarajevo
(S1-9852-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-2-32-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Godina XX/XII
Petak, 29. 7. 2016. godine

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kombinovano kolektivno osiguranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11, Sala za sastanke III sprat
(S1-9840-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-2-33-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 10:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pranje i peglanje ve{a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98311000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00

Broj 55 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11, sala za sastanke IV sprat
(S1-9839-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
45-1-3-4-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada kolovoznog asfaltnog sloja na lokalnim cestama u op}ini Od`ak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
215000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
25 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Vlada @upanije Posavske, Jug I bb Ora{je, I kat Sala za
sjednice
(S1-10112-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-288-3-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 29. 7. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci ostalih gra|evinskih materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-10104-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
91-1-1-50-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih specijalizovanih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and
Herzegovina
UIN: 4201544380001
Contact person: Nata{a [obot
Telephone: (033) 779-000
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
5.9.2016.

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 6.9.2016. 13:00:00
Address and place: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
(S1-10080-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
109-1-3-45-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 11:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji trotoara i zelenih povr{ina u
ulici Kraqa Petra I, na potezu od raskr
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada op{tine Fo~a (sala za vjen~awa)
(S1-9781-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-248-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 10:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00

Broj 55 - Strana 3

Adresa i mjesto: Reufa Muhi}a 2-A, Ilid`a
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Border Police Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200416170006
Contact person: Dejan Viloti}
Telephone: (033) 755-239
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Uniform in accordance with technical specification provided in the tender
documentation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
19.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.9.2016. 12:00:00
Address and place: Reufa Muhi}a 2-A, Ilid`a
(S1-10017-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
150-1-1-61-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 14:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA FORENZI^KA ISPITIVANJA I VJE[TA^ENJA
IDB/JIB: 4402992540007
Kontakt osoba: Dragana Bojani}
Telefon: (057) 320-306
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka forenzi~kog/alternativnog izvora svjetlosti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51282,05
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do izvr{ewa ugovornih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: kao u koraku 1
(S1-9870-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
164-1-1-119-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 8:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv:
REPUBLI^KA
UPRAVA
ZA
GEODETSKE
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004

I

Broj 55 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Kontakt osoba: Dejana Joti}
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i potro{nog kompjuterskog
materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske broj 8, Bawa Luka
(S1-10016-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
164-1-2-121-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 15:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv:
REPUBLI^KA
UPRAVA
ZA
GEODETSKE
I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Jadranka Kukrika
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge odr`avawe hardvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50300000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 (jedna) godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br. 8 Bawa Luka
(S1-10121-16)
OBAVIJEST O NABAVI
188-1-3-50-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:25.7.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA POSU[JE

Petak, 29. 7. 2016.

IDB/JIB: 4272141340004
Kontakt osoba: ANDRIJANA GRABOVAC
Telefon: (039) 681-035
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica u op}ini Posu{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
249989,30
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine Posu{je, Ulica fra Grge Marti}a 30, Posu{je,
Sala za sastanke
(S1-9986-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-10-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 12:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugostiteqskih potrep{tina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39222000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-9913-16)

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-3-429-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Samra Gabelji}, CP Tuzla
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na adaptaciji objekta po{te 75411 Sapna sa ure|enjem
terena u CP Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213120-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Centar po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br.29, 75000
Tuzla, Upravna zgrada III sprat, sala za sastanke
(S1-9889-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-66-3-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 8:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
160000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
25/16 - Rezervni dijelovi za vodomjere proizvo|a~a SPX SENSUS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.

Broj 55 - Strana 5

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
(S1-9964-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-68-3-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
160000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
26/16 - Rezervni dijelovi za vodomjere proizvo|a~a MEINECKE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
(S1-9965-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-69-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
29/16 - Rezervni dijelovi za ure|aje za ispitivanje i kalibraciju vodomjera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
(S1-9966-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-70-3-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 12:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
31/16 - Materijali, alati i oprema za opravku i kalibraciju vodomjera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
(S1-9967-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
253-1-1-37-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7

I

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Musala br. 2, 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH
(S1-9790-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-35-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
182156,34
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rudarstvo obi~ne kovine i pripadaju}i proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10024-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-36-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
10159,30

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemijski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10025-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-38-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
83468,32
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proizvodi za ~i{}enje i poliranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10027-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-39-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 10:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 55 - Strana 7

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
35275,20
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ko`a tekstilne tkanine plasti~ni i gumeni materijali
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
19000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10028-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-40-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 11:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25080,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Namje{taj (uklju~uju}i uredski namje{taj)unutarnja oprema ku}anske
naprave,sredstva za ~i{}enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10029-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-41-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 11:44

Broj 55 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
29022,60
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proizvodi {umarstva i sje~e drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03400000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10030-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-43-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
6200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rudarstvo obi~ne kovine i pripadaju}i proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00

Petak, 29. 7. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10032-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-42-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2400,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Arhitetonske gra|evinske tehni~ke i inspecijske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10031-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-3-37-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinski radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-10026-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-157-3-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 13:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova redovnog odr`avanja mostova na magistralnim cestama
FBiH u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221110-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
149572,65
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 (stotinudvadeset) kalendarskih dana od po~etka radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-10074-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-160-3-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 7:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 55 - Strana 9

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
M15_003 Izgradnja kru`nog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i
R405
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170900,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od po~etka radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-10075-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
261-1-3-65-3-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:28.7.2016. u 8:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: }IVKO JAGODI
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda u mjestu Podgorija.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
40 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Mrkowi} Grad,Trg Kraqa Petra 1.Sala za
sastanke.
(S1-10120-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-1-217-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 16:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300

Broj 55 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka seta habaju}ih dijelova, potro{ne opreme i rezervnih dijelova za
opremu upravljanja autoceste
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31710000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na period od 12 (dvanaest) mjeseci ili do utro{ka
finansijskih sredstava. U slu~aju da se ugovor ne iskoristi u potpunosti po
isteku perioda od 12 (dvanaest) mjeseci, isti prestaje da va`i, te Ugovorni organ nema obavezu realizirati ugovor u potpunosti.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6, 71000 Sarajevo
(S1-10014-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-211-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 16:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno i vanredno odr`avanje bankarske opreme koja se koristi u procesu
naplate cestarine na autocesti A1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:30:00

Petak, 29. 7. 2016.

Adresa i mjesto: Operativni ured Sarajevo - JP Autoceste FBiH d.o.o.
Mostar, Dubrova~ka 6; 71000 Sarajevo
(S1-10015-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-192-3-128/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 14:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: ore Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47211,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinski potro{ni materijala za dje~iju intenzivnu wegu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
(S1-9894-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-194-3-130/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 10:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Dejan Vragoli}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5699136,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kontrastnih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health Insurance Fund of Republic of Srpska
UIN: 4400965150008
Contact person: Dejan Vragoli}
Telephone: (051) 249-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Contrast agents
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
5.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.9.2016. 12:00:00
Address and place: As in I 1.
(S1-10001-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-3-2-190-3-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 13:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`ewe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Helth Insurance Found of Republic of srpska
UIN: 4400965150008
Contact person: Ivana Dardi}
Telephone: (051) 249-100

Broj 55 - Strana 11

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
Long term loan
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Negotiated procedure with publication of procurement notice
III 2. Conditions for obtaining tender documents
22.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.8.2016. 12:00:00
Address and place: as in i 1.
(S1-9876-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
285-1-2-38-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sanacije klizi{ta sa predhodnim geomehani~kim
istra`nim radovima u ul. 14 juni iznad br. 43 ( Ahatovi}ka do br. 71), Op}ina
Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 15:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: ulica Kaptol br.3, Sarajevo, mala sala
(S1-9825-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
287-1-3-42-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 14:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Nada Ateqevi}
Telefon: (057) 342-336

Broj 55 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Odr`avawe lokalnih puteva - 2 faza"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Stefana Nemawe 2, Isto~no Sarajevo
(S1-9968-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
306-1-3-4-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ^ELI]
IDB/JIB: 4209424870006
Kontakt osoba: Muhidin Karasulji}
Telefon: (035) 668-650
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija-asfaltiranje lokalnih puteva na prostoru op}ine ^eli}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine ^eli}, A.Izetbegovi}a 60-II, Mala sala III
sprat
(S1-9928-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-2-149-3-89/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 9:26

Petak, 29. 7. 2016.

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Dragi{a Ko{~ica
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga kolektivnog osigurawa radnika MUP RS od posqedica nesretnog
slu~aja/nezgode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512000-2
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: MUP RS, Uprava za materijalno-finansijske i
imovinske poslove, Bulevar D.Maksimovi} 4, Bawa Luka
(S1-10058-16)
OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-43-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:11.7.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izmjeni podne obloge u {portskoj dvorani Dalibor
Perkovi} Dalis u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45432111-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema natje~ajnoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.7.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 1.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.8.2016. 12:00:00

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno 4 /
(S1-10007-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-1-53-3-79/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 15:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sto~ne hrane-livadsko sijeno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci ili do realizacije ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Alije Izetbegovi}a br.25,Zavidovi}i
(S1-9890-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
379-1-1-35-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU STUDENTSKI CENTAR NIKOLA TESLA
IDB/JIB: 4401568870009
Kontakt osoba: Udovi~i} Neboj{a
Telefon: (051) 235-051
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
SUKCESIVNA NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU I
ODR@AVAWE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Broj 55 - Strana 13

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Majke Jugovi}a 1
(S1-10022-16)
OBAVIJEST O NABAVI
395-1-1-1-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:19.7.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SKUP[TINA HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
IDB/JIB: 4281083200000
Kontakt osoba: Anita Rado{ i Damir Bakovi}
Telefon: (034) 353-632
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava motornog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: Skup{tina Hercegbosanske `upanije, Kralja Zvonimira bb,
80240 Tomislavgrad, mala sala
(S1-9826-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
422-1-3-223-3-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji natkrivenih ni{a i podzemnih kontejnera za
diferencijalno prikupljanje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222110-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,10

Broj 55 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uvo|enja Izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97
(S1-9920-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
422-1-3-224-3-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji objekta vrti}a Vjevericas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97
(S1-10053-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
422-1-3-225-3-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 29. 7. 2016.

Izvo|enje radova adaptacije prostorija u sklopu objekta |a~ki dom @I[s za
potrebe vrti}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
256410,26
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana uvo|enja Izvo|a~a radova u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97
(S1-10054-16)
OBAVIJEST O NABAVI
555-1-1-164-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:21.7.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava ultrazvu~nog no`a.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: Ul.sv. Ive br. 2
(S1-9817-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-655-3-247/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:18.7.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA DVA BULDOZERA GUSJENI^ARA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43211000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34n Direkcije Rudnika
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Brown Coal mines Banovi}i
UIN: 4209329530001
Contact person: Mirela Zejnilovi}
Telephone: (035) 870-600
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
procurement of two bulldozers
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43211000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 2.9.2016. 10:00:00
Address and place: Armije BiH 52, Banovi}i
(S1-9904-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-696-3-260/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
KABLOVI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru

Broj 55 - Strana 15

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-9905-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-664-3-250/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKONSTRUKCIJA NAPAJANJA I UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIH POGONA KRU@NOG KRETANJA, TRANSPORTA I
LINEALA BAGERA MARION 201
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
51110000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
270000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 direkcije Rudnika
(S1-9902-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-693-3-251/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 14:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM

Broj 55 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

680000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OPRAVKA-REVIZIJA
ELEKTRI^NIH
MA[INA
KAMIONA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532100-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 direkcije Rudnika

DAMPER

(S1-9903-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-694-3-252/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OPRAVKA-REVIZIJA TRANSFORMATORA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532200-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-9900-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-695-3-253/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 29. 7. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OPRAVKA-REVIZIJA ELEKTRI^NIH MA[INA U EX IZVEDBI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50610000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-9901-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-49-3-37/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 12:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: Tanja Babi}
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka za biohemiju,mikrobiologiju,patologiju,potro{nih
hemikalija,sredstava za dezinfekciju i potro{nog materijala za sterilizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Biblioteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanovi}" Prijedor
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Health Institution "Dr Mladen Stojanovi}" Prijedor
UIN: 4401532680009
Contact person: Tanja Babi}
Telephone: (052) 238-415
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Purchase of materials for biochemistry, microbiology, pathology, chemicals, disinfectants and material for sterilization
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.9.2016. 09:00:00
Address and place: JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanovi}" Prijedor, Milana
Vrhovca 1, Prijedor, BiH
(S1-9952-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-137-3-70/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 11:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR
MIROSLAV ZOTOVI"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
397500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka
(S1-9816-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-2-136-3-69/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:20.7.2016. u 11:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR
MIROSLAV ZOTOVI"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisirawa opreme Zavoda - Hiperbari~na komora

Broj 55 - Strana 17

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka - Multimedijalna sala
(S1-9783-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-2-86-3-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 16:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
93200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
SERVIS I ODR@AVANJE KDZ OPREME, OPREME ZA
VIDEONADZOR, SREDSTAVA VEZE I KONTROLE PRISTUPA U
OBJEKTIMA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo
(S1-10011-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-83-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 16:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 55 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na sanaciji krova na Zgradi Predsjedni{tva Bosne i
Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45260000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na period : rok izvo|enja radova 10 mjeseci + garantni
rok na izvedene radove 5 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH
(S1-9779-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-84-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
54700,80
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje molersko farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, br 1. Sarajevo
(S1-9971-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
645-1-3-56-3-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 9:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko

Petak, 29. 7. 2016.

Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi i modernizaciji puteva na podru~ju
op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mala sala op{tine ^elinac, Prvog kraji{kog
proleterskog bataqona 50, ^elinac
(S1-10049-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1438-3-267/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Sanela Muli}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Umjeravanje elektroni~kih kartica kombajna EDW-150-2L sEickoft za
potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici sKrekat d.o.o.
-Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237131-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, 71000 Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-9944-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1440-3-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 11:47

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otkopavanje otkrivke u koli~ini od 400.000 m3 ~.m. IV eta`ne ravni
diskontinuiranom tehnologijom (rovokopa~ kamion buldozer) unutar
povr{inskog kopa na Rudniku [ikuljes u Lukavcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90532000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1280000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovornih obaveza ugovornih strana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: PE Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Dependent group Coal mine
"Kreka" - Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Edin [ehanovi}
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Excavation of overburden (400.000 m3 solid mass) with discontinuous
technology inside of open pit "[ikulje"
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90532000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
31.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.8.2016. 11:30:00
Address and place: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
(S1-9877-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-63-3-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212

Broj 55 - Strana 19

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i popravki teretnih motornih vozila MERCEDES i MAN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114200-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-9854-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-64-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge gra|evinskih i drugih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
134200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-9855-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-1-53-3-90/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:14.7.2016. u 8:55

Broj 55 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2000000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za izradu novih prikqu~aka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka
UIN: 4400855640000
Contact person: Ogwen Zeqkovi}
Telephone: (051) 246-300
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Material and equipment for new customer's power supply service connection
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
31000000-6
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 30.8.2016. 12:00:00
Address and place: Kralja Petra I Karadjordjevica 95, 78000 Banja Luka
(S1-9934-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-57-3-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:19.7.2016. u 12:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300

Petak, 29. 7. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova (gra|evinski i
elektromonta`ni) na izgradwi RTS 20 kV O{tra Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok zavr{etka predmetnih radova je 6 ({est)
mjeseci od dana potpisa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-9935-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-96-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:15.7.2016. u 10:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i i sporuka informati~ke opreme(komunikacijske opreme i
kompjuterske opreme za DMS)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje BIH, Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a)
of the PPL
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
procurement and delivery of equipment (communication equipment and
computer equipment for DMS), for purposes of the ITA BiH, divided into
LOTs, as follows: Lot I-Supply and delivery of communications equipment
(switches, routers, firewall-firewall, optical transceivers, measuring instrument spectrum analyzer with accessories, programmable SDR device, media converter optics in copper), LOT II - Supply and delivery of computer
equipment for DMS (server blade, chassis for blade server, mass storage,
scanners ).
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
32000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
29.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.9.2016. 12:00:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanje BIH , Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-9836-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-2-38-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Dubravka Vu~kovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-17,
dionice Modri~a 1 Vukosavqe Podnovqe [e{lije Johovac Rudanka
Doboj - gr.RS/FBH (Karu{e), ukupne du`ine ~50 km i magistralnog puta
M-17.2, dionice Derventa (@irovina) Vrhovi [e{lije, ukupne du`ine
~21 km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
73931,62
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-9867-16)

Broj 55 - Strana 21

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-2-39-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 12:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Dubravka Vu~kovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-4, dionica
Prijedor [argovac (Prijedorska petqa), ukupne du`ine 47,9 km,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
119658,12
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-9866-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-2-40-3-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 12:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Dubravka Vu~kovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-6, dionice
Qubiwe gr.RS/FBH (Trnovica 1), ukupne du`ine 16,6 km i dionice
gr.RS/FBH (Trnovica 2) Trebiwe 1, ukupne du`ine 41,9 km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora

Broj 55 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:45:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-9865-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-2-42-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 14:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Sa{a Jasni}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada publikacije o saobra}ajnom optere}ewu na magistralnoj i
regionalnoj putnoj mre`i Republike Srpske za 2012,2013,2014 i 2015.
godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72310000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
360 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Putevi RS d.o.o. Bawa Luka, Trg Republike Srpske 8,
h sprat
(S1-9895-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-90-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 29. 7. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji javnih zelenih i ostalih povr{ina u gradu
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od poptisivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-9860-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
786-1-1-30-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OGRJEV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: ADRESA UGOVORNOG ORGANA
(S1-10099-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1072-3-248/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:21.7.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Samonosivi kabelski snop
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31320000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
649105,15
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-9881-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1078-3-251/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.7.2016. u 11:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Nada Pand`a
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Fizi~ka za{tita ljudi i imovine u Proizvodnji elektri~ne energije za razdoblje
od 24 mjeseca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79710000-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka
106a, 88 000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
UIN: 4227248350007

Broj 55 - Strana 23

Contact person: Nada Pandza
Telephone: (036) 335-703
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Investigation and security services, except armoured car services
II 1.a. Title of the object of the contract
Physical protection of persons and property in Electrical energy Generation
Department period of 24 months
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
79710000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
5.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.9.2016. 11:30:00
Address and place: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ulica Mile
Budaka 106a, 88 000 Mostar
(S1-9850-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1079-3-253/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:26.7.2016. u 9:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija obloge dovodnog kanala - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-9999-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-506-3-278/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 8:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413

Broj 55 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, ukqu~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 88/16- Usluge prevoza radnika ZP R i TE Gacko u
2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60100000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
312000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-9819-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-2-24-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REVOLVING KREDIT U IZNOSU 2.000.000,00 KM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Godinu dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa , sala za sastanke, soba broj 8.
(S1-9862-16)

Petak, 29. 7. 2016.

OBAVIJEST O NABAVI
853-1-3-13-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:26.7.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvr{enje rje{enja urbanisti~ko gra|evinskog inspektora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br. 17
(S1-10048-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
870-1-3-70-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacione mre`e u naselju Vratnica,
op}ina Visoko; LOT 2- Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacijone mre`e
u naselju Malo ^ajno, MZ Gra~anica.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:15:00

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Adresa i mjesto: Op}ina Visoko, ul. Alje Izetbegovi}a 12A, 71 300 Visoko,
Mala Sala Op}ine Visoko
(S1-9943-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-2-46-3-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 11:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektno-tehni~ke dokumentacije-Glavnog projekta parking
prostora uz gradsko groblje u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-10069-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
914-1-3-27-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORNJI VAKUF - USKOPLJE
IDB/JIB: 4236147660004
Kontakt osoba: Adnan Milanovi}
Telefon: (030) 265-403
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja sekundarne vodovodne mre`e u naselju Voljice, op}ina Gornji
Vakuf-Uskoplje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 25

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}inske administracije, kancelarija broj 209
(Vrbaska bb, op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje).
(S1-9915-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-141-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja javne ~esme u ul. Vilsonovo {etali{te
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 kalendarskih dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U velikoj sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, u ul. Zmaja od Bosne br.55
(S1-9897-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-142-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 10:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje parka za pse
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Broj 55 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29914,53
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 kalendarskih dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U velikoj sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, u ul. Zmaja od Bosne br.55
(S1-9898-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
957-1-1-9-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VELIKA
KLADU[A
IDB/JIB: 4263273340004
Kontakt osoba: Mubera Alagi}-Mustedanagi}
Telefon: (037) 770-010
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
87000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Velika Kladu{a, ul. Sulejmana Topi}a
br.1, zgrada Uprave II sprat
(S1-10033-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-283-3-233/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 29. 7. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne vodove - LOT 22
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682410-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
650000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Tri mjeseca od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 430
(S1-9829-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-285-3-234/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara za podru`nice
Elektrodistribucijas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114220-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 430/IV
(S1-9869-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-286-3-235/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betonskih ku}i{ta za TS 10(20)/0,4kV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15
(S1-9868-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-287-3-236/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i implementacija sistema besprekidnog napajanja IKT opreme u
Direkciji ZD Rudnici Kreka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31154000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
70 dana od dana uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, 71000, Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 431/IV
(S1-9861-16)

Broj 55 - Strana 27

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-305-3-239/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Data storage sistema i servera za potrebe proizvodnih podru`nica
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39173000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 431/IV
(S1-9989-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-307-3-241/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za uzemljenje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14622000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
191000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.

Broj 55 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 430/IV
(S1-10078-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
990-1-1-176-3-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:7.7.2016. u 14:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANA A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400947090006
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Telefon: (051) 336-169
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka spremnika napojne vode kapaciteta 2h250 m3 sa ugradwom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44611500-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Isporuka: 21 dan od dana uplate avansa. -Monta`a: sedam dana od dana
zavr{etka gra|evinskih radova. Dobavqa~ }e biti blagovremeno
obavje{ten o zavr{etku gra|evinskih radova.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.7.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.7.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Toplana a.d. Bawa Luka, Bulevar vojvode @ivojina
Mi{i}a broj 32, kancelarija br. 9, mala sala
(S1-9853-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
999-1-2-280-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: Minela Nuhi}
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
220000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge avio prevoza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60400000-2

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
(S1-10126-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-92-3-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 15:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vi{enamjenskog sportskog igrali{ta u MZ Dobrnja u Tuzli
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-9806-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1057-1-1-52-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002
Kontakt osoba: Samir Murti}
Telefon: (033) 663-424
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Nabavka i sukcesivna isporuka mineralnih i prirodnih voda, za prora~unsku
2017. i prora~unsku 2018. godinu, po Lot-ovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
(S1-9843-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1075-1-1-217-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200329950003
Kontakt osoba: MERSIHA DURAKOVI]
Telefon: (033) 627-889
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
185600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
SUKCESIVNA NABAVKA POTRO[NE ROBE ZA POTREBE
MIKROBIOLO[KOG I HEMIJSKOG LABORATORIJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 15:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: dr.Mustafe Pintola 1/III, Ilid`a
(S1-9976-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-107-3-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 13:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 55 - Strana 29

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala za satanke
(S1-9820-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1086-1-2-76-3-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 14:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Studije "Analiza stawa i prijedlog mjera za sanaciju brane,
uspostavqawe sistema monitoringa i upravqawe branom i akumulacijom
Drenova"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,07
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
140 kalendarskih dana, od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna Ustanova "Vode Srpske", Milo{a Obili}a 51,
Bijeqina
(S1-9798-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1086-1-2-77-3-59/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 14:53

Broj 55 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Miroslav ^vrgi}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta za{tite od poplava i ure|ewa korita rijeke
Bosne na sektoru "Pijeskovi" uzvodno od naseqa Bare do Novog
(Japanskog) mosta u Gradu Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
100 kalendarskih dana od zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna Ustanova "Vode Srpske"; Milo{a Obili}a 51;
Bijeqina
(S1-9978-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1101-1-2-77-3-113/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:28.7.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Marijan Lozan~i}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge sanitarne sje~e i prorede u borovim kulturama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 09:30:00

Petak, 29. 7. 2016.

Adresa i mjesto: Direkcija {uma, Kupres// Spliska bb
(S1-10145-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-57-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 13:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Samouni{tavaju}e naljepnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192800-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,07
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-9800-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-29-3-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Admir Jukan
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA STACIONARNOG RADARSKOG SISTEMA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34932000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1623931,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of internal affairs of Tuzla canton
UIN: 4209515160001
Contact person: Admir Jukan
Telephone: (035) 250-672
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of the stationary radar system
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34932000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.7.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.9.2016. 13:00:00
Address and place: Ministry of internal affairs of Tuzla canton,
Turalibegova street bb, Tuzla
(S1-9795-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1125-1-1-145-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 15:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Mr.ph. Alma Lomigora, tel. 033/285-202
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
228632,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva - dijagnostika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.8.2016. 13:00:00

Broj 55 - Strana 31

Adresa i mjesto: JU Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{" , S.S.
Kranj~evi}a br. 12 Sarajevo Hirur{ka sala, I sprat nebodera (stacionar)
(S1-9899-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-1-91-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Kemal Oki}
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemikalija, potro{nog materijala za laboratoriju i standarda za
kalibraciju i provjeru 3 LOT-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala
za sastanke.
(S1-9921-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-3-90-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Kemal Oki}
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja novog objekta COP-a u Ora{ju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
256000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.8.2016.

Broj 55 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala
za sastanke.
(S1-9927-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-471-3-243/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 14:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnica bjelogori~nog i crnogori~nog drve}a za potrebe Odjeljenja
za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1709,40
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-10110-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-470-3-241/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 14:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija {kolskog objekta JU ^etrnaesta O[ Krep{i}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214210-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11111,11
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 29. 7. 2016.

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-10106-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1162-1-3-11-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:21.7.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA @UPANIJE POSAVSKE
IDB/JIB: 4254010690001
Kontakt osoba: Franc Kljaji}
Telefon: (031) 713-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje parka ispred {ortsko kulturnog centra Ora{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ora{je Jug I bb, zgrada Vlade, dvorana za sjednice, prvi kat
(S1-9851-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1163-1-1-15-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:21.7.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: MARIJO KRALJEVI]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
800000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija i redovito odr`avanje javne rasvjete na podru~ju ^apljine

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34928530-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina ^apljina-salon za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Op}ina ^apljina
UIN: 4227113340001
Contact person: MARIJO KRALJEVI]
Telephone: (036) 805-052
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Sanacija i redovito odr`avanje javne rasvjete na podru~ju ^apljine.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34928530-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.9.2016. 11:00:00
Address and place: Kao pod I 1.
(S1-9815-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1168-1-1-21-3-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 11:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "KOMRAD" D.O.O. BIHA]
IDB/JIB: 4263371940001
Kontakt osoba: Emira Tulek
Telefon: (037) 318-018
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
280000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci i isporuci goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.

Broj 55 - Strana 33

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:10:00
Adresa i mjesto: Ivana Frane Juki}a 61
(S1-10018-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-181-3-384/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 7:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: ]eli} Milorad
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji {umskih kamionskih puteva u [G ^emernica
Kne`evo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G ^emernica, Dujka Komqenovi}a bb, 78230 Kne`evo
(S1-9980-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-182-3-385/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 9:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragomir Bjelajac,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu i nasipawu {umskih kamionskih puteva u [G
Lisina Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.8.2016.

Broj 55 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G "Lisina" Mrkowi} Grad, Pavla Xevera 3, 70260
Mrkowi} Grad
(S1-9994-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-84-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
680000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
Ugovornog organa
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo
UIN: 4200630090001
Contact person: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telephone: (033) 219-173
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Nafta i naftni derivati
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
5.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.9.2016. 09:00:00
Address and place: Ul. Mar{ala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
Ugovornog organa
(S1-9918-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-85-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 14:12

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Midhat Tukelija, saob. tehni~ar
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
100 Dan(a)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
75765,84
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za traktore Timberjack
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita br 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
ugovonog organa
(S1-10103-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-83-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 7:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Ke~o Hidajeta, dipl.ecc.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje radnika i sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija ugovornog
organa
(S1-9917-16)

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-3-79-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja glavnog razvodnog ormara u objektu Uprave Preduze}a izvo|enje radova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45310000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68260,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do ispunjenja ugovornih obaveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: u prostorijama Ugovornog organa, Kralja Petra I
Kara|or|evi}a br.93 (sala za otvaranje tendera)
(S1-9812-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1220-1-3-117-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:19.7.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (tehni~ke specifikacije-opis radova) Telefon: 035/743 409
mob. 061/ 720 452 e-mail: opcina@banovici.gov.ba Demirovi} Sead, za
ostala pitanja Telefon: 035/743 476 mob. 062/030 041 e-mail:
opcina@banovici.gov.ba
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Detaljna hidrogeolo{ka ispitivanja podzemnih voda za potrebe
vodosnadbijevanja grada Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262220-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 55 - Strana 35

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-9841-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-46-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Zoran Borenovi}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja VHF/UHF opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar
(S1-9873-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-477-3-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 11:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-6925- 1/16 radi anga`ovanja vanjskog saradnika za
pripremu kotla-parni kotao tip "OPTIMAL 600" fabri~ki broj 070 u svrhu
dobijanja upotrebne dozvole od strane Republi~kog termo-energetskog
inspektora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

Broj 55 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

35000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb.
(S1-9799-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1272-1-3-68-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Elmedina Kavazovi}
Telefon: (037) 471-088
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na sanaciji pje{a~kog mosta u op}ini Bosanska Krupa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221113-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
150 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Terzi}a bb, Op}ina Bosanska Krupa
(S1-9835-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1272-1-3-69-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Elmedina Kavazovi}
Telefon: (037) 471-088
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 29. 7. 2016.

Nabavka radova na uklanjanju objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111000-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Terzi}a bb, Op}ina Bosanska Krupa
(S1-9993-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1272-1-3-70-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: ]amka Be{i}
Telefon: (037) 471-088
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltiranju dijela puta Had`i}i - MZ Pi{taline, II faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanska Krupa, Terzi}a bb
(S1-10081-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-26-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 12:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Elzana Neimarlija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji dje~ijeg igrali{ta pored O.[. "Mula Mustafa
Ba{eskija".
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45236210-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju Op}ine Kakanj, ulica
Branilaca bb, 72 240 Kakanj
(S1-9948-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1345-1-2-57-3-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 11:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA
LUKA
IDB/JIB: 4402955260002
Kontakt osoba: Tamara [obota i Sergej uki}
Telefon: (051) 233-680
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga izrade promotivnog materijala pra}enja izgradnje autoputa
Banja Luka-Doboj i izrade vizuelizacije i animacije budu}e trase autoputa
Doboj-Vukosavlje, dio Koridora Vc kroz Republiku Srpsku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351911-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: u ulici Vase Pelagi}a broj 10, 78 000 Banja Luka, Sala za
sastanke
(S1-9874-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1349-1-1-81-3-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 15:09

Broj 55 - Strana 37

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
180000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - {kolski pribor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
37000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Nikole Tesle 58 71123 Isto~no Sarajevo
(S1-9892-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1349-1-2-80-3-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 13:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
138000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampe uxbenika za osnovnu i sredwu {kolu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79000000-4
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Nikole Tesle 58 71123 Isto~no Sarajevo

Broj 55 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP "Zavod za ud`benike i nastavna sredstva"a.d. Iso~no Sarajevo
UIN: 4400540060005
Contact person: Sanja Topalovi}
Telephone: (057) 340-084
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Services - printing and transport of text books for elementary and high scool
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
79000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
9.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.8.2016. 13:30:00
Address and place: Nikole Tesle 58 71123 Isto~no Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
(S1-9797-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1370-1-1-462-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:26.7.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava servera za BPRV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
48820000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72640,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kao u TD
(S1-10102-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-440-3-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 11:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Almira Muja~i}
Telefon: (033) 278-234

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
569180,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
~i{}enje objekata Centralne banke Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Mehmeda Spahe 3, prostorije Centralne banke
BiH
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Central bank of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200693920055
Contact person: Almira Mujacic
Telephone: (033) 278-234
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Building-cleaning services and property management services
II 1.a. Title of the object of the contract
Cleaning services
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
29.8.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.8.2016. 12:00:00
Address and place: Central bank of Bosnia and Hercegovina, Mar{ala Tita
25, 71000 Sarajevo
(S1-9858-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-1-288-3-115/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 14:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa ure|aja za mjerewe protoka vode kroz tunel Fatni~ko
poqe akumulacija Bile}a

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682210-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 (~etrdesetpet) dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a, br. 2, 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar
(S1-9885-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-1-289-3-114/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, Faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa ure|aja za mjerewe protoka vode kroz tunel Dabarsko
poqe Fatni~ko poqe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682210-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 (~etrdesetpet) dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a br. 2., 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar
(S1-9884-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-3-287-3-116/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 14:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001

NA

Broj 55 - Strana 39

Kontakt osoba: Veselin Kruni}, dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugradwa novih naponskih }elija u tijelo brane Gran~arevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45314300-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
240000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
6 ({est) mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a br. 2., 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar
(S1-9883-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1390-1-3-28-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 14:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Pale, Romanijska 15, 71420 Pale
(S1-9891-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1399-1-3-1-3-1/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:28.7.2016. u 10:42

Broj 55 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NI DRVAR
IDB/JIB: 4401332670009
Kontakt osoba: Milo{ Baji}
Telefon: (050) 465-703
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa zgrade op{tine u naseqenom mjestu Potoci, Isto~ni Drvar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
315000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
150 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Potoci 17. Isto~ni Drvar, zgrada Op{tine
(S1-10137-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1400-1-3-92-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209156840000
Kontakt osoba: Azijada Haselji}
Telefon: (035) 369-750
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na modernizaciji lokalnog puta u MZ Zelinja Donja,
dionica puta Zelinja Donja -Lipica - Rajska, op}ina Grada~ac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 12:30:00

Petak, 29. 7. 2016.

Adresa i mjesto: ul. H.K.Grada{}evi}a br.54, sala za sjednice
(S1-10124-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-97-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Muriz Mustajbegovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila za potrebe Podru`nice Hidroelektarne na Neretvis Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34115200-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava ispunjenjem ugovorenih
obaveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, 88420 Jablanica
(S1-9945-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-98-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-084/16: Nabavka suhih transformatora uzbude 800 kVA i vlastite
potro{nje 630 kVA za potrebe pogona HE Salakovac Podru`nice
"Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31174000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Podru`nica Hidroelektrane na Neretvis Jablanica, Jaroslava
^ernija br. 1, 88240 Jablanica, sala za sastanke
(S1-9949-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-195-3-276/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za sisteme upravljanja i mjerenja ZP-a u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31710000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektarna "Kakanj" Kakanj, soba br. 26
(S1-10150-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-197-3-281/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Ex-Pripru~nika za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98300000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6000,00

Broj 55 - Strana 41

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ukupan rok za izradu i predaju Ex-Priru~nika sa pribavljenom saglasno{}u
Ex Komisije je 100 (stotinu) dana od dana stupanja ugovora na snagu i to: rok izrade preliminarne verzije Ex-Priru~nika koji }e se dati Naru~iocu za
pregled je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, - rok za
davanje saglasnosti preliminarne verzije Ex-Priru~nika od strane Naru~ioca
je 15 (petnaest) dana, - rok za kona~nu izradu i predaju Ex-Priru~nika je jo{
25 (dvadesetpet) dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-10152-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-3-196-3-277/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Klimatizacija i ventilacija elektropostrojenja u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
89000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvo|enja radova i isporuke opreme je u skladu sa zahtjevima iz
dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br 26.
(S1-10151-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-1-139-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056

Broj 55 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Kontakt osoba: Harun Meholji}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i monta`a uredskog namje{taja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, Tuzla
(S1-10097-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-2-137-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa, kr~enja {ume i drugog rastinja, za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Tuzla OP-21/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211400-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
62000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, 75000 Tuzla
(S1-10115-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-136-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 12:52

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Harun Meholji}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{enje i burgijanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi iskopi i zatrpavanje za podru~je Gra~anice, za potrebe
Podru`nice Elektrodistribucijas Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
179000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, Tuzla
(S1-10043-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-138-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: ENISA HAMZI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski i elektromonta`ni radovi na podzemnim distributivnim NN i
SN mre`ama i kablovskim trafostanicamat, za potrebe Podru`nice
Elektrodistribucijas Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45311200-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
210000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Izvo|enje radova se vr{i prema potrebama ugovornog organa- u trajanju 2
godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:00:00

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, 75000 Tuzla
(S1-10098-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-204-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 15:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka vakumskih VN prekida~a za TS 35/10 Maglaj 1 (Natron) za
potrebe Podru`nice sElektrodistribucijat Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
92000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-9830-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-205-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 15:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka alata za potrebe Podru`nice sElektrodistribucijat Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43830000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
82000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 43

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-9997-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-148-3-76/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:19.7.2016. u 9:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje gra|evinskih radova na sanaciji gra|evinskog dijela
transformatorskih stanica na podru~ju Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica Elektrodistribucijas Sarajevo, Zmaja od Bosne
br. 49 (zgrada PTZ - II sprat, sala br. 145)
(S1-9837-16)
OBAVIJEST O NABAVI
2826-1-3-45-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:27.7.2016. u 15:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP,,PARKOVI"d.o.o. Ljubu{ki
IDB/JIB: 4272359130001
Kontakt osoba: Sre~ko Mandi}
Telefon: (039) 832-340
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Broj 55 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Gra|evinski radovi na kulturnom centru kino Radnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45212300-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 dana od dana uvo|enja Izvo|a~a radova u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP Parkovi d.o.o. Ljubu{ki
(S1-10117-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
5475-1-3-12-3-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:28.7.2016. u 10:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{tina Stanari
IDB/JIB: 4403845960005
Kontakt osoba: Boris Mili~i}
Telefon: (053) 201-810
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADWA TROTOARA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213316-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
94000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 DANA OD DANA UVO\EWA U POSAO
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: KAO U ANEKSU A
(S1-10139-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5690-1-1-9-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 15:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 29. 7. 2016.

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
66000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30100000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana \iki}a 6
(S1-10004-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-4-2-115-5-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 14:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Sne`ana Tasi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge plasirawa aktuelnih informacija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
92220000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10047-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-4-2-116-5-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 8:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Sne`ana Tasi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge promocije Grada Prijedora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
92220000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10050-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
62-1-1-8-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200109670000
Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}
Telefon: (033) 443-874
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka/kupovina antitijela koja su registrobana kao medicinska sredstva
kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva i nabavka /kupovina
antitijela koja nisu registrovana kao medicinska sredstva kod Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9828-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-205-5-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci aditiva za hladni asfalt i trihloretilena
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10105-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
91-1-1-24-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001

Broj 55 - Strana 45

Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih specijalizovanih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9947-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
91-1-1-37-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 10:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9780-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-55-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 12:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji lokalnih puteva u povratni~kim naseljima u
2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10012-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-58-5-104/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 11:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.br.5520/3 KO
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10008-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-113-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 15:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Docubox
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38500000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10116-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-130-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 29. 7. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10042-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-2-165-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avio karti za potrebe slu`benih putovanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22459000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9983-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
141-1-3-5-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje ulice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10132-16)

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
141-1-3-6-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 8:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10131-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
144-1-1-12-5-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 13:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA [AMAC
IDB/JIB: 4400484130003
Kontakt osoba: Du{an Jovanovi}
Telefon: (054) 611-237
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe Op{tinske uprave [amac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10020-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
150-1-1-42-5-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 11:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA FORENZI^KA ISPITIVANJA I VJE[TA^ENJA
IDB/JIB: 4402992540007
Kontakt osoba: Dragana Bojani}
Telefon: (057) 320-306
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Broj 55 - Strana 47

Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9803-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
150-1-1-50-5-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 11:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA FORENZI^KA ISPITIVANJA I VJE[TA^ENJA
IDB/JIB: 4402992540007
Kontakt osoba: Dragana Bojani}
Telefon: (057) 320-306
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Laboratorije za
daktiloskopska vje{ta~ewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9972-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
164-1-2-85-5-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 11:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv:
REPUBLI^KA
UPRAVA
ZA
GEODETSKE
I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Swe`ana Stevi}
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka internet usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9786-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
208-1-1-18-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 10:41

Broj 55 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog i {tampanog materijala, te nabavka tonera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9922-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
214-1-1-26-5-8/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pi}a i toplih napitaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-9953-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
239-1-1-5-5-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 9:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A
IDB/JIB: 4401416180007
Kontakt osoba: Daniela Ivanovi}
Telefon: (058) 211-014
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka lijekova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Petak, 29. 7. 2016.

ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-9778-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-390-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:10.6.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijal za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9995-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-579-5-112/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektro materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31731000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9912-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-2-709-5-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Unaprije|enje informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38221000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10128-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-4-1-487-5-116/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 14:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Admir Jusic
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za RGL i TWE svjetiljeke LED tehnologije.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31500000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10111-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-4-1-518-5-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Aida Skorupan
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Jednokratne kartice za SIEMENS parking sistem i kartice za ~i{}enje
(sukcesivna isporuka na period od jedne godine)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30160000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10100-16)

Broj 55 - Strana 49

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-4-1-564-5-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Aida Skorupan
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Unapre|enje TETRA sistema na aerodromu Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32570000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10127-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-85-5-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 15:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Miralem ^ebo, dipl.ing.gra|., tel 033 563 480 ; fax 033 250
381. e mail:cmiralem@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija slijeganja trupa ceste M16.4_001, dionica:Bugojno-Nevi} Polje,
km 21+800
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111230-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10076-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-94-5-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Behudin Strojil, dipl.ing.gra|., tel.033 563 462, fax 033 250
400, e mail: bstrojil@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 55 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija korita u zoni mosta preko Ra{ljevske rijeke (M4-010-113) na cesti
M4, u Donjoj Orahovici,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221111-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10077-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
266-1-1-141-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka rezervnih dijelova za [koda vozila"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10013-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
328-1-3-37-5-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "KOMUNALAC"D.D. GRADA^AC
IDB/JIB: 4209052390002
Kontakt osoba: Enver Mulahalilovi}
Telefon: (035) 817-219
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na sanaciji,rekonstrukciji i adaptaciji objekta gara`e,
slu`be naplate i obra~una po principu "klju~ u ruke"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9789-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-3-14-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 11:28

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Enver Ad`em
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova prema programu ure|enja grada i prigradskih naselja za
2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9796-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
436-1-1-18-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.7.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, GRA\ENJA,
ZA[TITE OKOLI[A, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB: 4236329000000
Kontakt osoba: @ELJKA BUZUK
Telefon: (030) 511-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka posuda za otpad u op}ini Kiseljak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44613700-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9919-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
444-1-3-7-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
IDB/JIB: 4236267050005
Kontakt osoba: Amina Muratbegovi}
Telefon: (030) 252-090
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni gra|evinsko zanatski radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215000-7

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9824-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
471-1-1-20-5-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 6:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJE^IJU ZA[TITU
IDB/JIB: 4400323800009
Kontakt osoba: Slavi{a Mastilo
Telefon: (055) 216-041
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9930-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-1-2-22-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:26.7.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv:
ZAVOD
ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga digitalizacije i mikrofilmovanja arhivske gra|e i
pridru`ivanje metapodataka istovjetno ve} postoje}im u Arhivi Zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79961330-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10051-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-4-2-48-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:26.7.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv:
ZAVOD
ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265

Broj 55 - Strana 51

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga odr`avanja baze i modula aplikativnog software-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10079-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
502-1-1-24-5-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:25.7.2016. u 8:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Mirjana Goranovi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kombinovanog navalnog vatrogasnog vozila sa nadogradwom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-9946-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-57-5-150/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme za potrebe JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9847-16)

Broj 55 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-2-104-5-151/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:25.7.2016. u 7:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Popravka aparata za RTG GE Proteus
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50421200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9979-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-178-5-256/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Originalni rezervni elektro dijelovi za trafo-stanice i niskonaponske
manevarske jedinice Elgor-Hansen
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31162000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9909-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-180-5-257/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Originalni rezervni dijelovi za {titnu samohodnu hidrauli~nu podgradu tip
TAGOR

Petak, 29. 7. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9908-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-263-5-259/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Originalni rezervni dijelovi za grabuljaste transportere GROT i RYBNIK i
drobili~no postrojenje SCORPION
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9906-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-321-5-254/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DIZEL MOTORI KTA-50C I REZERVNI DIJELOVI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34311000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9911-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-395-5-258/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA PUMPNE AGREGATE
HAUHINCO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9907-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-397-5-255/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 8:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Originalni rezervni dijelovi za DHL lokomotivu serije 740
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9910-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-4-1-96-5-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 10:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe za izgradwu saobra}ajne, elektro i hidroinfrastrukture u
obuhvatu Agro-industrijska zona Nova Topola cijevi za kanalizacionu
mre`u, cijevi za vodovodnu mre`u i fazonskih komada i
armatura-dodatna roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163130-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10034-16)

Broj 55 - Strana 53

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-4-3-95-5-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 9:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka
radova
za
izgradwu
saobra}ajne,
elektro
i
hidroinfrastrukture u obuhvatu Agro-industrijska zona Nova
Topola-dodatni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213316-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10021-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
608-1-1-2-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:27.7.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv:
VLADA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTON
IDB/JIB: 4227310410003
Kontakt osoba: Nada Glibi}
Telefon: (036) 449-027
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uredski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10068-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-83-5-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:19.7.2016. u 14:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR
MIROSLAV ZOTOVI"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 55 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinski gasovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24111500-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-9785-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
643-1-3-60-5-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 14:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltirawe, rehabilitacija i rekonstrukcija ulica i puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10114-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
659-1-3-27-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VUKOSAVLJE
IDB/JIB: 4400190490001
Kontakt osoba: HATID@A TURSI]
Telefon: (053) 707-704
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija putnog pravca du`ine 870 m u Modri~kom Lugu, Op{tina
Vukosavlje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10063-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-608-5-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 13:35

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja) mob. 061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lanci po sljede}im lotovima: LOT 1 Transportni lanac Gr-3b kovani (300
m), LOT 2 Lanci sa pripadaju}im veznim spojnicama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10045-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-907-5-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi}, tel.
035/287-501; za tehni~ka pitanja: Mensur Polji}, mob. 061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pre~ka transportnog lanca-kovana (kom.230), Us vijak M30x2-kovani
(kom.230) , i navrtka M30x2, OK 36, kovana (kom.460)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9878-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-4-1-1443-5-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 11:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Dizel gorivo EN 590 EURO 5, prema dvomjese~nim potrebama do 599.426
litara (556.180 litara dizel goriva bez putarina i 43.246 litara dizel goriva sa
putarinama)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134220-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10044-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
668-1-1-4-5-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Sead Kopi}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Plastenici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9788-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
668-4-3-36-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Sead Kopi}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nepredvi|eni radovi na asfaltiranju puta prema mjestu Sulji}i,Bratunac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233300-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9954-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-71-5-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 10:20

Broj 55 - Strana 55

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vo}a i povr}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15300000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10135-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-1-112-5-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za MR aparat za potrebe Slu`be za radiologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10136-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-3-88-5-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 12:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltirawu lokalnih puteva na podru~ju op{tine Prwavor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9875-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-4-2-61-5-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 8:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja informati~ke opreme - softver i hardver
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50322000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9801-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-4-2-62-5-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge produ`enja Microsoft i Kaspersky licence
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50322000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9802-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
702-1-3-48-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 29. 7. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi na sanaciji centralne kuhinje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9834-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
706-1-1-11-5-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4400901850006
Kontakt osoba: IRENA BLA}I
Telefon: (051) 224-070
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme i softvera za bezbjednost informacionog
sistema za potrebe Agencije za bankarstvo RS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9833-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
726-1-3-13-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INSKI NA^ELNIK BREZA
IDB/JIB: 4218189250002
Kontakt osoba: Jasmina Do{li}
Telefon: (032) 786-060
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211341-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9896-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
730-1-2-21-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:19.7.2016. u 15:51

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB: 4200308360001
Kontakt osoba: Jelena [ekara
Telefon: (033) 703-108
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih
guma za slu`beno vozilo marke Audi A6 3.0 TDI quatro S-tronic
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50100000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9831-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
736-1-1-208-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl.ecc, Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijali za rad klinika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10009-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-1-32-5-96/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:21.7.2016. u 10:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka provodnika

Broj 55 - Strana 57

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44318000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-9936-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
760-1-1-7-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OP]A BOLNICA
"DR.MUSTAFA BEGANOVI]"GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209346460009
Kontakt osoba: Semir Alibegovi}
Telefon: (035) 702-745
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
18
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9823-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-69-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 7:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na asfaltiranju puteva na podru~ju op}ine Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10037-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-4-1-318-5-137/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 9:15

Broj 55 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
[price IV kanila sa iwekcijo portom i fiksacijskim krilcima i
sistem za davawe infuzije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10065-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-4-1-321-5-138/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:28.7.2016. u 11:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekovi sa Osnovne i dodatne liste lijekova za domove zdravqa
i ambulante porodi~ne medicine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33690000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10140-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-609-5-252/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:25.7.2016. u 11:08
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka, monta`a, ispitivanje i pu{tanje u pogon tri blok transformatora u
HE Jajce II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31170000-8

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9951-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-763-5-247/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:21.7.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 Toaletni papir i ubrusi za ruke; LOT 2 Nabava sredstava za ~i{}enje i
higijenu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9882-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-4-2-1076-5-249/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.7.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Nada Pand`a
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja sustava KRON - Pozivnog centra za kupce, na novu verziju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72212213-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9848-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-4-2-1077-5-250/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.7.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Kontakt osoba: Nada Pand`a
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje KRON sustava - Pozivni centar za kupce
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9849-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
848-4-3-28-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 13:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Destan Hod`i}
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova nu`ne popravke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211340-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10064-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
854-1-1-15-5-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200149970006
Kontakt osoba: Boris Katalini} i Mensura Hasifi}
Telefon: (033) 664-449
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka Microsoft softvera putem koli~inskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software assurance) putem Enterprise
ugovora za potrebe bud`etskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9832-16)

Broj 55 - Strana 59

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-14-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za realizaciju projekata po lotovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10052-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-60-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:18.7.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ljudski albumin otopina 200g/1000ml 50ml za potrebe svih klinika
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9982-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-84-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:18.7.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Broj 55 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka vo}a, povr}a i jaja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9981-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-2-151-5-227/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 15:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje automatskih hidrolo{kih stanica (AHS) proizvo|a~a OTT
Njema~ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9793-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-2-151-5-228/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:20.7.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje automatskih hidrolo{kih stanica (AHS) proizvo|a~a OTT
Njema~ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9792-16)

Petak, 29. 7. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-2-176-5-229/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja Oracle za 2016. godinu za potrebe JP Elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9818-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
997-1-2-26-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga izrade projekata saobra}ajne signalizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9863-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
997-1-3-28-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na rekonstrukciji raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela
regionalne ceste R-455a Poljice @ivinice Zelenikas u naselju @ivinice (od
st. km. 16+980-pru`ni prelaz, do st. km. 17+467-M18)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9992-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
997-1-3-29-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a "Srebrenik
-Orahovica Donja, dionica: iz projekta od profila P-1 (km. 10+989,60) do
profila P-35 (km. 11+499,59) u du`ini cca L = 500,00 m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9991-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
999-1-1-362-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: ALMASA TUH^I]
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
RA^UNARSKO KOMUNIKACIONA OPREMA ZA SERVERSKU I
MRE@NU INFRASTRUKTURU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30230000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 55 - Strana 61

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10134-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1030-1-1-21-5-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 13:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB: 4402160810004
Kontakt osoba: }eljka Ko~i}
Telefon: (051) 334-620
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera, kancelarijskog i materijala za odr`avawe higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10155-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1030-1-2-17-5-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB: 4402160810004
Kontakt osoba: }eljka Ko~i}
Telefon: (051) 334-620
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osigurawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10154-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1035-1-1-15-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:27.7.2016. u 9:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB: 4281005660002
Kontakt osoba: Marija Novokmet
Telefon: (034) 201-778

Broj 55 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09100000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10056-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1035-1-2-7-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:27.7.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB: 4281005660002
Kontakt osoba: Marija Novokmet
Telefon: (034) 201-778
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje opreme za dezinfekciju vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42993100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10055-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-90-5-86/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:26.7.2016. u 13:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog putni~kog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10023-16)

Petak, 29. 7. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-155-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:26.7.2016. u 11:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Alma Lomigora, mr. ph.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi - Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem neostigmin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33661000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10005-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-156-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 7:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Alma Lomigora, mr. ph.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi - Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696800-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10046-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-158-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 8:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Alma Lomigora, mr. ph.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10122-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-2-159-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Amil \uli}, dipl.inf.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje finansijsko-kadrovskog softvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10125-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1149-1-1-33-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 14:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA JAVNO KOMUNALNO
PREDUZE]E
IDB/JIB: 4209042590003
Kontakt osoba: Amira Katani}
Telefon: (035) 369-855
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vodovodni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-9879-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-309-5-242/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 14:30

Broj 55 - Strana 63

ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa elektro toplovodnog kotla za zagrijavawe prostorija
u Domu kulture u MZ Seowaci.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42161000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10108-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-230-5-244/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
15
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na podru~ju Br~ko
Distrikta BiH 1/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10119-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1171-1-1-237-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB: 4400497620000
Kontakt osoba: Ru`ica [im{i}
Telefon: (058) 635-201
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ISPORUKA I MONTA@A OPREME ZA MJERENJE NIVOA GORNJE I
DONJE VODE NA HE VI[EGRAD

Broj 55 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38422000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10084-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1171-1-2-252-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 7:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB: 4400497620000
Kontakt osoba: Ru`ica [im{i}
Telefon: (058) 635-201
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
USLUGE VANJSKOG OBEZBJE\ENJA POSLOVNE ZGRADE U
KOMPLEKSU ANDRI]GRADs - 24 SATA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
75240000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9822-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1171-3-1-198-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB: 4400497620000
Kontakt osoba: Marko Mili~evi}
Telefon: (058) 635-201
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ventil Auma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42132110-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9988-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-120-5-383/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 7:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Vidojevi} Darko,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300

Petak, 29. 7. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G "Doboj" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9804-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-137-5-387/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 10:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G O{treq Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10061-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-125-5-382/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:22.7.2016. u 7:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Vidojevi} Darko,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na traktorskim vlakama u [G Doboj Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9805-16)

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-136-5-388/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu:27.7.2016. u 10:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji {umskog kamionskog puta u [G O{treq
Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10060-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-95-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:19.7.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izrada, animlna vu~a, ilfranje oblovine, traktorska vu~a, iznos i
slaganje cijepanog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9916-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-1-1-65-5-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Jelena Stevi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 55 - Strana 65

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Fortinet licenci na perod od dvije godine - 02.07/3-01719/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48732000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9974-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-4-2-172-5-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Jelena Stevi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA
BANKARSKE
GARANCIJE
ZA
PLA]ANJE
EL.ENERGIJE za drugu polovinu 2016.g. - 02.07/3-02492/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66110000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9973-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-2-19-5-112/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja imovine i lica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10082-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-3-100-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 9:35

Broj 55 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (tehni~ke specifikacije-opis radova) Telefon: 035/743 409
mob. 061/ 720 452 e-mail: opcina@banovici.gov.ba Demirovi} Sead, za
ostala pitanja Telefon: 035/743 476 mob. 062/030 041 e-mail:
opcina@banovici.gov.ba
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja energetski efikasne rasvjete na nastavku {etali{ta Trg `rtava
Srebrenice i izgradnja odvodnih kanala, rekonstrukcija kanalizacione i
toplovodne mre`e na Trgu `rtava Srebrenice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9924-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-3-67-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije, tel: 035/743 409 mob. 061/ 720 452; Demirovi} Sead, za
ostala pitanja, tel. 035/743 476, mob. 062/030 041
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija Radinskog potoka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9925-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-3-70-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 10:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (tehni~ka specifikacija-opis radova), Telefon: 035/743 409,
mob. 061/ 720 452, e-mail: amir.mrkonjic@banovici.gov.ba. Himzo La~i},
za ostala pitanja Telefon: 035/743 412, mob. 061/631 477, e-mail:
himzo.lacic@banovici.gov.ba.
Telefon: (035) 743-400

Petak, 29. 7. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oblaganje dna rije~nog korita u okviru Glavnog projekta regulacije korita
rijeke Litve izme|u dva mosta kod objekta op}ine Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262300-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9998-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-3-71-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 7:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (tehni~ka specifikacija-opis radova) Telefon: 035/743 409,
mob. 061/ 720 452, e-mail: amir.mrkonjic@banovici.gov.ba. Himzo La~i},
za ostala pitanja Telefon: 035/743 412, mob. 061/631 477 e-mail:
himzo.lacic@banovici.gov.ba.
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija sekundarne vodovodne mre`e u MZ Omazi}i, podru`nica ^oli}i Guti}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9794-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-275-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-4171-1/16 od 31.03.2016.g. radi nabavke reagenasa za
odre|ivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potro{nog materijala za
potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti {titne `lijezde

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10003-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-492-5-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 11:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-8222-1/16 radi dodatnih isporuka goriva i maziva za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10153-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-2-481-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:25.7.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-7984-1/16 radi pru`anja dodatnih usluga radi osiguranja
imovine Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66515200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9990-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1258-1-1-206-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "SAOBRA]AJ I
KOMUNIKACIJE-TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209928240003

Broj 55 - Strana 67

Kontakt osoba: Nedim Delagi}
Telefon: (035) 360-888
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za sistem parkiranja -automati za prodaju parking karti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38730000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9926-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-203-5-231/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 9/16 Nabavka vatrostalnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9888-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-250-5-235/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 8:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 39/16 Nabavka elektro rezervnih dijelova, kablova i kablovskog pribora

Broj 55 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10087-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-276-5-226/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 43/16 Nabavka repro i potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9807-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-277-5-244/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 45/16 Nabavka rezervnih dijelova prema tehni~koj dokumentaciji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10096-16)

Petak, 29. 7. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-292-5-236/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 8:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 49/16 Nabavka le`ajeva za RJ "Termoelektrana"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44440000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10088-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-295-5-238/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 57/15/P Nabavka gra|evinskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44110000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10090-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-302-5-234/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 28/16 Nabavka rezervnih dijelova za mehanizaciju Termoelektrane
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10086-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-334-5-243/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 12/16 Nabavka smart flux senzora CBW01
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35125100-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10095-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-184-5-241/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 16/16 Nabavka usluga na gra|evinskim poslovima u teku}em odr`avanju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71326000-9

Broj 55 - Strana 69

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10093-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-187-5-237/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 8/16 Nabavka usluga ~i{}enja lo`i{ta kotla ru~no pjeskarenjem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10089-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-293-5-233/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 8:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 42/16 Nabavka usluga antikorozivne za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10085-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-297-5-230/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I

Broj 55 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 48/16 Nabavka usluge na kapitalnom remontu generatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9887-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-298-5-224/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 15/16 Nabavka usluga na kapitalnom remontu turbine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9808-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-299-5-225/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 17/16 Nabavka usluga na termoizolaterskim poslovima u remontu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)

Petak, 29. 7. 2016.

45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9809-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-300-5-229/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:22.7.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 23/16 Nabavka usluga na gra|evinskim poslovima u remontu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262600-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9886-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-351-5-242/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 24/16 Nabavka usluga na odr`avanju ~isto}e postrojenja i objekata u
krugu preduze}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10094-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-356-5-245/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:28.7.2016. u 8:55

Petak, 29. 7. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 57/16 Nabavka usluga na teku}em odr`avanju mlinskog potsrojenja i
cijevnog sistema kotla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10130-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-3-167-5-228/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:21.7.2016. u 14:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
124/15 Nabavka radova na sanaciji oksidacionih bazena
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-9811-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-3-201-5-240/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:27.7.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO
PREDUZE]E
"RUDNIK
I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO
UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519

Broj 55 - Strana 71

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 19/16 Nabavka radova na termoizolaciji turbine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena