You are on page 1of 208

Godina XX

Utorak, 9. augusta/kolovoza 2016. godine

Broj/

58

XX
, 9. 2016. e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

PREDSTAVNIKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPTINE
BOSNE I HERCEGOVINE
916

Na osnovu lana 4. stav (1) taka n) Zakona o Visokom


sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 85.
Poslovnika Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15),
Predstavniki dom Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine
je na 34. sjednici, odranoj 1.8.2016. godine, donio

ODLUKU

O IZBORU LANA VISOKOG SUDSKOG I


TUILAKOG VIJEA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Za lanicu Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i
Hercegovine izabrana je MILIJANA BUHA.
II.
Mandat izabranoj lanici Visokog sudskog i tuilakog
vijea BiH traje etiri godine, u skladu s lanom 5. stav (1)
Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH, a poinje
tei istekom mandata prethodno izabranom lanu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
Broj 01-08-1968/16
Predstavnikog doma
1. augusta 2016. godine
Mladen Bosi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 4. stavka (1) toke n) Zakona o Visokom
sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni

glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 85.


Poslovnika Zastupnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15),
Zastupniki dom Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine,
na 34. sjednici odranoj 1.8.2016. godine, donio je

ODLUKU

O IZBORU LANA VISOKOG SUDBENOG I


TUITELJSKOG VIJEA BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Za lanicu Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine izabrana je MILIJANA BUHA.
II.
Mandat izabranoj lanici Visokog sudbenog i tuiteljskog
vijea Bosne i Hercegovine traje etiri godine, sukladno lanku 5.
stavak (1) Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu
Bosne i Hercegovine, a poinje tei istekom mandata prethodno
izabranom lanu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Slubenom
glasniku BiH".
Broj 01-08-1968/16
Predsjedatelj
1. kolovoza 2016. godine
Zastupnikog doma
Sarajevo
Mladen Bosi, v. r.
4. (1) )

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
79.
(" ",
. 79/14, 81/15 97/15),
, 34.
01.08.2016. ,

Broj 58 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiHI

.
II


, 5. (1)
,
.
III

" ".

01-08-1968/16

1. 2016.
, . .

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
917

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 3. stav (1) taka u) Odluke o
naknadi za koritenje radiofrekventnog spektra u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 15/14), a u skladu sa
zakljukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine sa 22.
sjednice, odrane 8.9.2015. godine, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa

Utorak, 9. 8. 2016.

Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, odranoj 29. juna 2016.


godine, donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAANJU OD OBAVEZE PLAANJA


NAKNADE ZA KORITENJE RADIOFREKVENTNOG
SPEKTRA
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom oslobaaju se od obaveze plaanja
naknade za koritenje radiofrekventnog spektra Javni radiotelevizijski servisi u Bosni i Hercegovini i komercijalne
televizijske stanice u Bosni i Hercegovini, do prelaska sa
analognog na digitalno emitiranje televizijskog programa.
lan 2.
(Sastavni dio Odluke)
Spisak Javnih radio-televizijskih servisa i komercijalnih
televizijskih stanica, koje se oslobaaju od obaveze plaanja
naknade za koritenje radiofrekventnog spektra je Prilog broj 1 i
ini sastavni dio ove Odluke.
lan 3.
(Realiziranje Odluke)
Za realiziranje ove Odluke zaduuje se Regulatorna
agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 154/16
Vijea ministara BiH
29. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 3

Prilog 1
SPISAK

JAVNIH RADIO-TELEVIZIJSKIH SERVISA I KOMERCIJALNIH TELEVIZIJSKIH STANICA KOJE SE


OSLOBAAJU OD OBAVEZE PLAANJA NAKNADE ZA KORITENJE RADIOFREKVENTNOG SPEKTRA

Broj 58 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 5

Broj 58 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 7

Broj 58 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 3. stavak (1) toka u) Odluke
o naknadi za koritenje radiofrekvencijskog spektra u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 15/14), a sukladno
zakljuku Vijea ministara Bosne i Hercegovine sa 22. sjednice,
odrane 8.9.2015. godine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine,
na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, na 62. sjednici, odranoj 29. lipnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAANJU OD OBAVEZE PLAANJA


NAKNADE ZA KORITENJE
RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom oslobaaju se od obveze plaanja naknade
za koritenje radiofrekvencijskog spektra Javni radio-televizijski
servisi u Bosni i Hercegovini i komercijalne televizijske stanice u

Broj 58 - Strana 9

Bosni i Hercegovini, do prelaska sa analognog na digitalno


emitiranje televizijskog programa.
lanak 2.
(Sastavni dio Odluke)
Spisak Javnih radio-televizijskih servisa i komercijalnih
televizijskih stanica, koje se oslobaaju od obveze plaanja
naknade za koritenje radiofrekvencijskog spektra je Privitak broj
1 i ini sastavni dio ove Odluke.
lanak 3.
(Realiziranje Odluke)
Za realiziranje ove Odluke zaduuje se Regulatorna
agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 154/16
Predsjedatelj
29. lipnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 58 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Privitak 1
SPISAK

JAVNIH RADIO-TELEVIZIJSKIH SERVISA I KOMERCIJALNIH TELEVIZIJSKIH STANICA KOJE SE


OSLOBAAJU OD OBAVEZE PLAANJA NAKNADE ZA KORITENJE RADIOFREKVENTNOG SPEKTRA

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 11

Broj 58 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 13

Broj 58 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 15

Broj 58 - Strana 16

SLUBENI GLASNIK BiH

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 3. (1) )

(" ",
15/14),
22. , 8.9.2015. ,
,

, 62. , 29. 2016.
,

1.
( )


-
,

Utorak, 9. 8. 2016.


.
2.
( )
-
,

1 .
3.
( )

.
4.
( )

" ".
154/16

29. 2016.

, . .

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 17

Broj 58 - Strana 18

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 19

Broj 58 - Strana 20

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 21

Broj 58 - Strana 22

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

918

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u skladu sa lanom 9. Zakona o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i lanom 44. stav 1.
Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br. 31/03,
75/06, 32/10 i 98/12), na prijedlog Ministarstva komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 63. sjednici, odranoj 7. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O KORITENJU AKUMULIRANOG VIKA PRIHODA


NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA
KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se nain koritenja sredstava
akumuliranog vika prihoda nad rashodima Regulatorne agencije
za komunikacije Bosne i Hercegovine, utvrenog sa stanjem
31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 14.252.087,00 KM.
lan 2.
(Koritenje sredstava)
(1) Finansijska sredstva iz lana 1. ove Odluke usmjeravaju se
na slijedei nain:
a) 800.000,00 KM za Projekat izrade metodologije za
uvoenje raunovodstvenog odvajanja i trokovnog
raunovodstva za operatore sa znaajnom trinom
snagom u periodu 2016 - 2018. godine;
b) 12.000.000,00 KM za Projekat digitalizacije Javnih
radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine i
c) 1.452.087,00 KM za podrku razvoja i unaprjeenja
sektora komunikacija i emitiranja u Bosni i
Hercegovini.
(2) Sredstva iz stava (1) taka a) ovog lana koristit e
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine.
(3) Sredstva iz stava (1) ta. b) i c) ovog lana doznaavaju se
sa rauna Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i
Hercegovine na Jedinstveni raun trezora u institucijama
Bosne i Hercegovine.
(4) Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine,
pojedinanim odlukama, odreuje upotrebu sredstava iz
stava (1) ta. b) i c) ovog lana.
lan 3.
(Izvjetaj o utroku sredstava)
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i
Regulatorna agencij za komunikacije Bosne i Hercegovine
dostavljaju detaljan izvjetaj o utroku sredstava iz lana 2. stav
(1) ove Odluke, Ministarstvu finansija i trezora Bosne i
Hercegovine uz periodian i godinji izvjetaj o izvrenju
budeta.
lan 4.
(Realiziranje Odluke)
Za realiziranje ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Regulatorna
agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Broj 58 - Strana 23

lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 155/16
Predsjedavajui
7. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a sukladno lanku 9. Zakona o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i lankom 44.
stavak 1. Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br.
31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), na prijedlog Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijee ministara
Bosne i Hercegovine na 63. sjednici, odranoj 7. srpnja 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O KORITENJU AKUMULIRANOG VIKA PRIHODA


NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA
KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se nain koritenja sredstava
akumuliranog vika prihoda nad rashodima Regulatorne agencije
za komunikacije Bosne i Hercegovine, utvrenog sa stanjem
31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 14.252.087,00 KM.
lanak 2.
(Koritenje sredstava)
(1) Financijska sredstva iz lanka 1. ove Odluke usmjeravaju se
na sljedei nain:
a) 800.000,00 KM za Projekat izrade metodologije za
uvoenje raunovodstvenog odvajanja i trokovnog
raunovodstva za operatore sa znaajnom trinom
snagom u razdoblju 2016 - 2018. godine;
b) 12.000.000,00 KM za Projekat digitalizacije Javnih
radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine i
c) 1.452.087,00 KM za potporu razvitka i unaprjeenja
sektora komunikacija i emitiranja u Bosni i
Hercegovini.
(2) Sredstva iz stavka (1) toka a) ovoga lanka koristit e
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine.
(3) Sredstva iz stavka (1) to. b) i c) ovoga lanka doznaavaju
se sa rauna Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i
Hercegovine na Jedinstveni raun trezora u institucijama
Bosne i Hercegovine.
(4) Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine,
pojedinanim odlukama, odreuje uporabu sredstava iz
stavka (1) to. b) i c) ovoga lanka.
lanak 3.
(Izvjee o utroku sredstava)
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine
dostavljaju detaljno izvjee o utroku sredstava iz lanka 2.
stavak (1) ove Odluke, Ministarstvu financija i trezora Bosne i
Hercegovine uz periodina i godinja izvjea o izvrenju
prorauna.

Broj 58 - Strana 24

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 4.
(Realiziranje Odluke)
Za realiziranje ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Regulatorna
agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 155/16
Predsjedatelj
7. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 9.

(" ", . 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
32/13) 44. 1.
(" ", . 31/03, 75/06, 32/10 98/12),

, 63.
, 7. 2016. ,

1.
( )


,
31.12.2014.
14.252.087,00 .
2.
( )
(1) 1.
:
) 800.000,00


2016 - 2018. ;
) 12.000.000,00


) 1.452.087,00

.
(2) (1) )

.
(3) (1) . ) )


.
(4)
,
, ,
(1) . ) ) .

Utorak, 9. 8. 2016.

3.
( )

a

2. (1) ,

.
4.
( )

,

.
5.
( )

" ".
155/16

7. 2016.

, . .

919

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi lana 2. Zakona o primjeni
odreenih privremenih mjera radi efikasne provedbe mandata
Meunarodnog krivinog suda za bivu Jugoslaviju, te drugih
meunarodnih restriktivnih mjera ("Slubeni glasnik BiH", broj
25/06), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici
odranoj 14.07.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOENJU REZOLUCIJE 2231 (2015) VIJEA


SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA
lan 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvruje se nain i procedure provedbe
Rezolucije Vijea sigurnosti Ujedinjenih naroda 2231
(2015), (u daljnjem tekstu: Rezolucija).
(2) Odlukom iz stava (1) uvode se sljedee restrikcije:
a) Finansijske restrikcije podrazumijevaju zamrzavanje
bez odlaganja fondova i drugih finansijskih ili
ekonomskih sredstava ukljuujui sredstva koja
potiu od imovine u vlasnitvu osoba sa Popisa osoba
uspostavljenog po Rezoluciji (u daljnjem tekstu:
Popis) ili su pod njihovim direktnim ili indirektnim
nadzorom ili pod nadzorom osoba koje nastupaju u
njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili te osobe
djeluju u svojstvu njihovog sukcesora;
b) Restrikcije ulaska i tranzita preko teritorija Bosne i
Hercegovine podrazumijeva zabranu ulaska osobama
sa Popisa na teritorij Bosne i Hercegovine, kao i
tranzita preko teritorija Bosne i Hercegovine;
c) Pribavljanje odobrenja Vijea sigurnosti Ujedinjenih
naroda (u daljnjem tekstu: VSUN) podrazumijeva
obaveznu aktivnost prilikom svakog direktnog i
indirektnog snabdijevanja, prodaje ili transport roba
pod posebnim reimom, srodnih materijala i rezervnih
dijelova koji se mogu dovesti u vezu sa robama pod
posebnim reimom.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 2.
(Znaenje izraza)
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedee
znaenje:
a) Popis podrazumijeva Popis uspostavljen Rezolucijom,
a ukljuuje pravne i fizike osobe, te ostale subjekte
koji su predmet restrikcija utvrenih l. 3. i 4. ove
Odluke, odnosno Rezolucijom.
b) Robe pod posebnim reimom podrazumijevaju
sljedee:
1. Konvencionalno oruje podrazumijeva sve
borbene tenkove, oklopna borbena vozila,
artiljerijske sisteme velikog kalibra, borbene
avione, jurine helikoptere, ratne brodove, rakete
ili raketne sisteme, kao to je definisano u
Registru konvencionalnog oruja UN, ili srodne
materijale koji se mogu dovesti u vezu sa
konvencionalnim orujem;
2. Balistike rakete i tehnologija obuhvataju sav
materijal, opremu, robe i tehnologiju iz
S/2015/546;
3. Nuklearni materijal obuhvata svu opremu, robe i
tehnologije iz INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, i
INFCIRC/254/rev.9/Part2 ili najnovije verzije
ovih dokumenata kako ih aurira Vijee
sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i svih ostalih
predmeta ako nadlena tijela u Bosni i
Hercegovini utvrde da bi isti mogli doprinijeti
preradi ili aktivnostima koje se odnose na
obogaivanje urana ili teku vodu i sve druge
aktivnosti koje nisu u skladu sa Zajednikim
sveobuhvatnim akcionim planom (u daljem
tekstu: ZSAP).
c) Pribavljanje obaveznog odobrenja od VSUN u smislu
ove Odluke podrazumijeva aktivnosti koje provodi
nadleno tijelo iz lana 9. taka a) Zakona o kontroli
vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateke
vanosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 103/09).
d) Fondovi znae bilo kakvu finansijsku imovinu ili
korist, kao to su:
1. gotovina, ekovi, novana potraivanja,
mjenice, platni nalozi i druga sredstva plaanja;
2. depoziti kod finansijskih institucija ili drugih
subjekata, salda na raunima, potraivanja i
prava koja proizlaze iz potraivanja;
3. vrijednosni papiri koji su predmet berzanske ili
druge vrste prodaje, kao to su dionice ili udjeli,
certifikati, obveznice i druge vrste vrijednosnih
papira;
4. kamate, dividende i drugi prihodi koji proistiu
iz imovine;
5. kredit, pravo na kompenzaciju, garancije
izvrenja i druga financijska prava;
6. kreditna pisma, konosmani, otpremnice i
zakljunice;
7. dokumenti kojima se dokazuje interes u
fondovima ili finansijskim sredstvima;
8. svaki drugi instrument kojim se stimulie
finansiranje izvoza;
e) Ekonomska sredstva znae svaku vrstu imovine,
materijalnu i nematerijalnu, te pokretnu i nepokretnu,
koja ne predstavlja fondove, ali se moe koristiti za
sticanje fondova, roba ili usluga.
f)
Ostali vidovi saradnje podrazumijevaju pruanje Iranu
tehnike obuke, finansijskih sredstava i ulaganja kao i

Broj 58 - Strana 25

posredovanja ili pruanje usluga savjetovanja, ostalih


usluga ili pomoi i sl. koje se odnose na uvoz, izvoz,
promet, proizvodnju, eksploataciju, odravanje ili
upotrebu roba pod posebnim reimom, srodne
materijale ukljuujui i rezervne dijelove.
lan 3.
(Primjena finansijskih restrikcija)
(1) Nadlena tijela u Bosni i Hercegovini e svim osobama,
grupama, privrednim subjektima i organizacijama koji su
navedeni na Popisu, bez odlaganja i prethodne obavijesti,
zamrznuti sve:
a) fondove i
b) ekonomska sredstva.
(2) Mjere navedene u stavu (1) ovoga lana primijenit e se i na
one fondove i ekonomska sredstva koja potiu od imovine u
vlasnitvu osoba sa Popisa ili su pod njihovim direktnim ili
indirektnim nadzorom ili pod nadzorom osoba koje
nastupaju u njihovo ime ili prema njihovim uputstvima ili te
osobe djeluju u svojstvu sukcesora. Nadalje, osigurat e se
da bilo koja imovina u vlasnitvu drugih osoba ne bude
direktno ili indirektno dostupna za koritenje osobama sa
Popisa.
(3) Nadlena tijela iz ovog lana su tijela definisana lanom 12.
Zakona o primjeni odreenih privremenih mjera radi
efikasne provedbe mandata Meunarodnog krivinog suda
za bivu Jugoslaviju, te drugih meunarodnih restriktivnih
mjera ("Slubeni glasnik BiH", broj 25/06), (u daljnjem
tekstu: Zakon o MKSJ).
lan 4.
(Primjena restrikcija ulaska i prometa preko teritorija Bosne i
Hercegovine)
(1) Zabranjuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu ili promet
preko teritorija Bosne i Hercegovine svim osobama sa
Popisa.
(2) Mjere iz stava (1) ovoga lana ne primjenjuju se na osobe
sa Popisa koje su dravljani Bosne i Hercegovine.
(3) O injenicama namjere prelaska, odnosno prelaska dravne
granice za osobe iz st. (1) i (2) Granina policija BiH duna
je odmah obavijestiti Obavjetajno sigurnosnu agenciju
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine.
(4) Mjera iz stava (1) ovog lana nee se primjenjivati kad je
ulazak u Bosnu i Hercegovinu ili promet preko teritorija
Bosne i Hercegovine odobren od strane VSUN.
lan 5.
(Pribavljanje obaveznog odobrenja za sve vidove saradnje u vezi
sa snabdijevanjem roba pod posebnim reimom)
(1) U skladu sa odredbama Rezolucije Vijea sigurnosti UN
broj 2231 (2015), za uvoz, izvoz, promet i ostale vidove
saradnje u vezi sa robama pod posebnim reimom u
proceduri definisanoj pravnom regulativom u Bosni i
Hercegovini, potrebno je osigurati i obavezno odobrenje
VSUN.
(2) Prethodno osiguranje odobrenja VSUN nije potrebno:
a) za uvoz, izvoz ili promet, prodaju ili prijenos u Iran
opreme obuhvaene takom B.1. dokumenta
INFCIRC/254/Rev.12/Part i kada je ta oprema za
lakovodne reaktore, nisko obogaeni uranij
obuhvaen takom A.1.2. INFCIRC/254/Rev.12/Part i
kada je ugraen u elemente nuklearnog goriva za
takve reaktore kao i predmete, materijale, opreme,
robe i tehnologiju iz INFCIRC/254/rev.9/Part2 kada
su isti za iskljuivu upotrebu u lakovodnim
reaktorima;

Broj 58 - Strana 26
b)

SLUBENI GLASNIK BiH

za uvoz, izvoz ili promet, prodaju ili prijenos


predmeta, materijala, opreme, roba i tehnologije, kao i
pruanje bilo koje povezane tehnike pomoi, obuke,
finansijska pomo, ulaganja, posredovanja ili druge
usluge, koje se direktno odnose na potrebnu
modifikaciju dvije kaskade u Fordow pogonu za
stabilnu proizvodnju izotopa, izvoz iranskog
obogaenog uranija preko 300 kilograma u zamjenu
za prirodni uranij, i modernizaciju Arak reaktora na
osnovu dogovorenog idejnog projekta a, zatim,
dogovorenog konanog projekta tog reaktora.
(3) Za propisano u stavu (2) taka b) ovog lana potrebno je
ispuniti sljedee uslove i to da:
a) su sve takve aktivnosti poduzete u potpunosti u skladu
sa ZSAP;
b) obavijeste VSUN i Zajedniku komisiju deset dana
unaprijed o takvim aktivnostima;
c) su, ovisno od svakog pojedinanog sluaja, ispunjeni
zahtjevi iz Smjernica kako je utvreno u spomenutom
INFCIRC;
d) su se stekli uslovi i pozicije za efikasno ostvarivanje
prava na provjeru krajnje upotrebe i lokacija krajnje
upotrebe bilo kojeg isporuenog predmeta i
(e) u sluaju isporuenih predmeta, materijala, opreme,
roba i tehnologije navedene u INFCIRC, takoer
potrebno je obavijestiti Meunarodnu agenciju za
atomsku energiju u roku od deset dana od isporuke,
prodaje ili prijenosa.
(4) Odredbe stava (1) ovoga lana primjenjuju se i na uvoz ili
promet svog oruja ili srodnih materijala iz Irana, od strane
njihovih dravljana ili upotrebom broda ili aviona pod
njihovom zastavom.
(5) Nadlena tijela duna su osigurati provedbu inspekcijskog
nadzora, u skladu sa zakonom i meunarodnim
sporazumima, u svim onim sluajevima kada postoji
osnovana sumnja da teret sadri predmete iji je uvoz, izvoz
ili promet, prodaja ili prijenos u suprotnosti sa odredbama
ove Odluke, Rezolucije i ZSAP-a.
lan 6.
(Upravljanje imovinom)
Upravljanje imovinom prema kojoj su primijenjene
restrikcije iz lana 3. ove Odluke vre nadlena tijela entiteta i
Brko Distrikta BiH za upravljanje oduzetom imovinom u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima.
lan 7.
(Izuzeci)
(1) O eventualnoj potrebi primjene izuzetaka u odnosu na
primjenjene restrikcije iz lana 3. ove Odluke odluuje Sud
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) emu
prethodi obavezno dostavljanje obavjetenja VSUN o
potrebi primjene izuzetka, te pribavljanje odobrenja VSUN
i to posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine, u sluajevima kada su sredstva:
a) potrebna za osnovne trokove, ukljuujui plaanje
prehrambenih proizvoda, najma ili hipoteka, lijekova i
lijeenja, poreza, premija osiguranja i komunalnih
naknada ili iskljuivo za plaanje opravdanih
profesionalnih naknada i nadoknada nastalih trokova
povezanih s pruanjem pravnih usluga, ili naknada ili
trokova usluga, u skladu sa pozitivnim
zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, za rutinsko
uvanje ili odravanje zamrznutih sredstava, ostalih
finansijskih sredstava i ekonomskih resursa;
b) potrebna za vanredne trokove;

c)

Utorak, 9. 8. 2016.

potrebna za civilne projekte nuklearne saradnje


opisane u Aneksu III ZSAP;
d) predmetom sudskog, upravnog ili arbitranog
zalonog prava ili presude, u kojem sluaju se ta
sredstava, ostala finansijska sredstva i ekonomski
resursi mogu koristiti za podmirenje tog zalonog
prava ili presude, pod uslovom da su zalono pravo ili
presuda stupili na snagu prije datuma usvajanja
Rezolucije VSUN 1737 (2006), nisu u korist fizike
ili pravne osobe koja podlijee restrikcijama iz ove
Odluke, ili
e) potrebna za aktivnosti koje su direktno vezane za
stvari navedene u lanu 6. ove Odluke ili za bilo koju
drugu aktivnost potrebnu za realizaciju ZSAP, pod
uslovom da nadleno tijelo o takvoj odluci obavijesti
VSUN, te da je istu odobrilo VSUN.
(2) Odredba iz stava (1) ovog lana ne sprjeava fiziku ili
pravnu osobu sa Popisa da vri plaanja dospjela u skladu s
ugovorom koji je zakljuen prije stavljanja te fizike ili
pravne osobe na Popis, pod uslovom da je nadleno tijelo iz
lana 3. stav (3) ove Odluke utvrdilo da se ugovor ne
odnosi na bilo koji od zabranjenih predmeta, materijala,
opreme, roba, tehnologija, pomoi, obuke, finansijske
pomoi, ulaganja, posredovanja ili usluga iz ove Odluke i
da se uplata ne vri, ni direktno ni indirektno, u korist i za
raun fizikih ili pravnih osoba koje podlijeu restrikcijama
iz ove Odluke i uz obavezu da putem Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine obavijesti VSUN o takvoj
namjeri najmanje 10 radnih dana prije davanja takvog
odobrenja.
(3) Nadlena tijela iz lana 3. stav (3), dopustiti e dodavanje
na zamrznute raune, kamata ili drugih primanja dospjelih
na te raune ili plaanja dospjelih na osnovu ugovora,
sporazuma ili obaveza koje su nastale prije datuma na koji
su ti rauni zamrznuti, pod uslovom da te kamate, druga
primanja i plaanja i dalje podlijeu restrikcijama iz lana 4.
ove Odluke.
lan 8.
(Sudska zatita)
(1) Sve osobe prema kojima su primijenjene restrikcije iz ove
Odluke sudsku zatitu mogu ostvariti pred Sudom BiH.
(2) Sva nadlena tijela duna su voditi rauna da primjena
restrikcija iz ove Odluke ne bude na tetu treih osoba.
(3) Ako doe do ugroavanja prava treih osoba iste mogu
pokrenuti postupak pred Sudom BiH.
lan 9.
(Koordinacija i nadzor nad provedbom Odluke)
Za koordinaciju i nadzor nad provedbom ove Odluke
zaduuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
lan 10.
(Obaveza dostavljanja informacija)
Nadlena tijela u Bosni i Hercegovini duna su saraivati sa
Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine u provoenju ove
Odluke, te se u tom smislu primjenjuju odredbe l. 6. i 7. Zakona
o MKSJ.
lan 11.
(Obaveza praenja izmjena i dopuna meunarodnog reima
restrikcija)
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
zaduuje se da redovno prati i bez odlaganja obavijesti Vijee
ministara Bosne i Hercegovine o svakoj promjeni reima
restrikcija VSUN prema Iranu.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 12.
(Objava vezanih dokumenata)
(1) U cilju efikasnog provoenja kao i osiguranja vee
transparentnosti primjene ove Odluke, Ministarstvo
sigurnosti Bosne i Hercegovine e Rezoluciju 2231 (2015),
Popis i sve druge vezane dokumente uiniti javno
dostupnim.
(2) Javna dostupnost dokumenta iz stava (1) ovoga lana
osigurat e se putem postavljanja istih ili njihovih slubenih
internet linkova na zvaninoj web stranici Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (www.msb.gov.ba).
lan 13.
(Auriranje Popisa)
(1) Za sve daljnje objave auriranih Popisa Vijee ministara
Bosne i Hercegovine zaduuje Ministarstvo sigurnosti
Bosne i Hercegovine, na nain da iste, u izvornom obliku tj.
kako su zaprimljeni od strane VSUN, uini javno
dostupnim na zvaninoj internet stranici Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (www.msb.gov.ba).
(2) Danom objave novog auriranog/preienog Popisa,
prestaje da vai prethodno objavljena verzija Popisa.
(3) Nadlena tijela iz lana 3. stav (3), duna su redovito pratiti
procedure naznaene u st. (1), (2) i (3) ovog lana, te
postupati u skladu sa odredbama ove Odluke i Zakona o
MKSJ.
(4) U svakom pojedinanom sluaju obavijesti o izvrenim
promjenama na Popisu, nadlena tijela iz lana 3. stav (3)
duna su bez odlaganja poduzeti restrikcije propisane ovom
Odlukom i o navedenom obavijestiti Ministarstvo sigurnosti
Bosne i Hercegovine.
lan 14.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje se
primjenjivati Odluka o djeliminoj provedbi restriktivnih mjera
utvrenih rezolucijama Vijea sigurnosti Ujedinjenih naroda
1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1887
(2009) i 1929 (2010) protiv Islamske Republike Iran, koju je
Vijee ministara BiH donijelo na 35. sjednici odranoj 17.1.2013.
godine.
lan 15.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH" i na zvaninoj web stranici
Ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba).
VM broj 157/16
14. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi lanka 2. Zakona o
primjeni odreenih privremenih mjera radi uinkovite provedbe
mandata Meunarodnog kaznenog suda za bivu Jugoslaviju, te
drugih meunarodnih restriktivnih mjera ("Slubeni glasnik
BiH", broj 25/06), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 64.
sjednici odranoj 14.7.2016. godine, donijelo je

Broj 58 - Strana 27

ODLUKU

O PROVEDBI REZOLUCIJE 2231 (2015) VIJEA


SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvruje se nain i procedure provedbe
Rezolucije Vijea sigurnosti Ujedinjenih naroda 2231
(2015), (u daljnjem tekstu: Rezolucija).
(2) Odlukom iz stavka (1) uvode se sljedee restrikcije:
a) Financijske restrikcije podrazumijevaju zamrzavanje
bez odlaganja fondova i drugih financijskih ili
ekonomskih sredstava ukljuujui sredstva koja
potjeu od imovine u vlasnitvu osoba sa Popisa
osoba uspostavljenog po Rezoluciji (u daljnjem
tekstu: Popis) ili su pod njihovim izravnim ili
neizravnim nadzorom ili pod nadzorom osoba koje
nastupaju u njihovo ime ili prema njihovim
naputcima, ili te osobe djeluju u svojstvu njihova
sukcesora;
b) Restrikcije ulaska i tranzita preko teritorija Bosne i
Hercegovine podrazumijeva zabranu ulaska osobama
sa Popisa na teritorij Bosne i Hercegovine, kao i
tranzita preko teritorija Bosne i Hercegovine;
c) Pribavljanje odobrenja Vijea sigurnosti Ujedinjenih
naroda (u daljnjem tekstu: VSUN) podrazumijeva
obveznu aktivnosti prilikom svakog izravnog i
neizravnog opskrbljivanja, prodaje ili prometa roba
pod posebnim reimom, srodnih materijala i rezervnih
dijelova koji se mogu dovesti u vezu sa robama pod
posebnim reimom.
lanak 2.
(Znaenje izraza)
Pojedini izrazi uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedee
znaenje:
a) Popis podrazumijeva Popis uspostavljen Rezolucijom,
a ukljuuje pravne i fizike osobe, te ostale subjekte
koji su predmet restrikcija utvrenih l. 3. i 4. ove
Odluke, odnosno Rezolucijom.
b) Robe pod posebnim reimom podrazumijevaju
sljedee:
1. Konvencionalno oruje podrazumijeva sve
borbene tenkove, oklopna borbena vozila,
artiljerijske sustave velikog kalibra, borbene
zrakoplove, jurine helikoptere, ratne brodove,
rakete ili raketne sustave, kao to je definirano u
Registru konvencionalnog oruja UN, ili srodne
materijale koji se mogu dovesti u vezu sa
konvencionalnim orujem;
2. Balistike rakete i tehnologija obuhvataju sav
materijal, opremu, robe i tehnologiju iz
S/2015/546;
3. Nuklearni materijal obuhvata svu opremu, robe i
tehnologije iz INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, i
INFCIRC/254/rev.9/Part2 ili najnovije verzije
ovih dokumenata kako ih aurira Vijee
sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i svih ostalih
predmeta ako mjerodavna tijela u Bosni i
Hercegovini utvrde da bi isti mogli doprinijeti
preradi ili aktivnostima koje se odnose na
obogaivanje urana ili teku vodu i sve druge
aktivnosti koje nisu sukladne Zajednikom
sveobuhvatnom akcijskom planu (u daljnjem
tekstu ZSAP).

Broj 58 - Strana 28
c)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

Pribavljanje obveznog odobrenja od VSUN u smislu


ove Odluke podrazumijeva aktivnosti koje provodi
mjerodavno tijelo iz lanka 9. toka a) Zakona o
kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od
strateke vanosti za sigurnost Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 103/09).
d) Fondovi znae bilo kakvu financijsku imovinu ili
korist, kao to su:
1. gotovina, ekovi, novana potraivanja,
mjenice, platni nalozi i druga sredstva plaanja;
2. depoziti kod financijskih institucija ili drugih
subjekata, salda na raunima, potraivanja i
prava koja proizlaze iz potraivanja;
3. vrijednosni papiri koji su predmet burzanske ili
druge vrste prodaje, kao to su dionice ili udjeli,
certifikati, obveznice i druge vrste vrijednosnih
papira;
4. kamate, dividende i drugi prihodi koji proistiu
iz imovine;
5. kredit, pravo na kompenzaciju, garancije
izvrenja i druga financijska prava;
6. kreditna pisma, konosmani, otpremnice i
zakljunice;
7. dokumenti kojima se dokazuje interes u
fondovima ili financijskim sredstvima;
8. svaki drugi instrument kojim se stimulira
financiranje izvoza;
e) Ekonomska sredstva znae svaku vrstu imovine,
materijalnu i nematerijalnu, te pokretnu i nepokretnu,
koja ne predstavlja fondove, ali se moe koristiti za
stjecanje fondova, roba ili usluga.
f)
Ostali vidovi suradnje podrazumijevaju pruanje Iranu
tehnike obuke, financijskih sredstava i ulaganja kao i
posredovanja ili pruanje usluga savjetovanja, ostalih
usluga ili pomoi i sl. koje se odnose na uvoz, izvoz,
tranzit, proizvodnju, eksploataciju, odravanje ili
upotrebu roba pod posebnim reimom, srodne
materijale ukljuujui i rezervne dijelove.
lanak 3.
(Primjena financijskih restrikcija)
Mjerodavna tijela u Bosni i Hercegovini e svim osobama,
skupinama, gospodarskim subjektima i organizacijama koji
su navedeni na Popisu, bez odlaganja i prethodne obavijesti,
zamrznuti sve:
a) fondove i
b) ekonomska sredstva.
Mjere navedene u stavku (1) ovoga lanka primijenit e se i
na one fondove i ekonomska sredstva koja potjeu od
imovine u vlasnitvu osoba sa Popisa ili su pod njihovim
izravnim ili neizravnim nadzorom ili pod nadzorom osoba
koje nastupaju u njihovo ime ili prema njihovim naputcima,
ili te osobe djeluju u svojstvu sukcesora. Nadalje, osigurat
e se da bilo koja imovina u vlasnitvu drugih osoba ne
bude izravno ili neizravno dostupna za koritenje osobama
sa Popisa.
Mjerodavna tijela iz ovog lanka su tijela definirana
lankom 12. Zakona o primjeni odreenih privremenih
mjera radi uinkovite provedbe mandata Meunarodnog
kaznenog suda za bivu Jugoslaviju, te drugih
meunarodnih restriktivnih mjera ("Slubeni glasnik BiH",
broj 25/06), (u daljnjem tekstu: Zakon o MKSJ).

Utorak, 9. 8. 2016.

lanak 4.
(Primjena restrikcija ulaska i tranzita preko teritorija Bosne i
Hercegovine)
(1) Zabranjuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu ili tranzit
preko teritorija Bosne i Hercegovine svim osobama sa
Popisa.
(2) Mjere iz stavka (1) ovoga lanka ne primjenjuju se na osobe
sa Popisa koje su dravljani Bosne i Hercegovine.
(3) O injenicama namjere prelaska, odnosno prelaska dravne
granice za osobe iz st. (1) i (2) Granina policija BiH duna
je odmah obavijestiti Obavjetajno sigurnosnu agenciju
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine.
(4) Mjera iz stavka (1) ovog lanka nee se primjenjivati kad je
ulazak u Bosnu i Hercegovinu ili tranzit preko teritorija
Bosne i Hercegovine odobren od strane VSUN.
lanak 5.
(Pribavljanje obveznog odobrenja za sve vidove suradnje u vezi
sa snabdijevanjem roba pod posebnim reimom)
(1) Sukladno odredbama Rezolucije Vijea sigurnosti UN broj
2231 (2015), za uvoz, izvoz, tranzit i ostale vidove suradnje
u vezi sa robama pod posebnim reimom u proceduri
definiranoj pravnom regulativom u Bosni i Hercegovini,
potrebno je osigurati i obvezno odobrenje VSUN.
(2) Prethodno osiguranje odobrenja VSUN nije potrebno:
a) za uvoz, izvoz ili tranzit, prodaju ili prijenos u Iran
opreme obuhvaene tokom B.1. dokumenta
INFCIRC/254/Rev.12/Part i kada je ta oprema za
lakovodne reaktore, nisko obogaeni uranij
obuhvaen tokom A.1.2. INFCIRC/254/Rev.12/Part
i kada je ugraen u elemente nuklearnog goriva za
takve reaktore kao i predmete, materijale, opreme,
robe i tehnologiju iz INFCIRC/254/rev.9/Part2 kada
su isti za iskljuivu uporabu u lakovodnim reaktorima;
b) za uvoz, izvoz ili tranzit, prodaju ili prijenos
predmeta, materijala, opreme, roba i tehnologije, kao i
pruanje bilo koje povezane tehnike pomoi, obuke,
financijska pomo, ulaganja, posredovanja ili druge
usluge, koje se direktno odnose na potrebnu
modifikaciju dvije kaskade u Fordow pogonu za
stabilnu proizvodnju izotopa, izvoz iranskog
obogaenog uranija preko 300 kilograma u zamjenu
za prirodni uranij, i modernizaciju Arak reaktora na
osnovu dogovorenog idejnog projekta a, zatim,
dogovorenog konanog projekta tog reaktora.
(3) Za propisano u stavku (2) toka b) ovog lanka potrebno je
ispuniti sljedee uvjete i to da:
a) su sve takve aktivnosti poduzete u potpunosti
sukladne sa ZSAP;
b) obavijeste VSUN i Zajedniko povjerenstvo deset
dana unaprijed o takvim aktivnostima;
c) su, ovisno od svakog pojedinanog sluaja, ispunjeni
zahtjevi iz Smjernica kako je utvreno u spomenutom
INFCIRC;
d) su se stekli uvjeti i pozicije za efikasno ostvarivanje
prava na provjeru krajnje uporabe i lokacija krajnje
uporabe bilo kojeg isporuenog predmeta i
(e) u sluaju isporuenih predmeta, materijala, opreme,
roba i tehnologije navedene u INFCIRC, takoer
potrebno je obavijestiti Meunarodnu agenciju za
atomsku energiju u roku od deset dana od isporuke,
prodaje ili prijenosa.

Utorak, 9. 8. 2016.
(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

Odredbe stavka (1) ovoga lanka primjenjuju se i na uvoz


ili tranzit svog oruja ili srodnih materijala iz Irana, od
strane njihovih dravljana ili uporabom plovila ili
zrakoplove pod njihovom zastavom.
(5) Mjerodavna tijela duna su osigurati provedbu
inspekcijskog nadzora, sukladno zakonu i meunarodnim
sporazumima, u svim onim sluajevima kada postoji
osnovana sumnja da teret sadri predmete iji je uvoz, izvoz
ili tranzit, prodaja ili prijenos u suprotnosti sa odredbama
ove Odluke, Rezolucije i ZSAP-a.
lanak 6.
(Upravljanje imovinom)
Upravljanje imovinom prema kojoj su primijenjene
restrikcije iz lanka 3. ove Odluke vre mjerodavna tijela entiteta
i Brko Distrikta BiH za upravljanje oduzetom imovinom
sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
lanak 7.
(Izuzetci)
(1) O eventualnoj potrebi primjene izuzetaka u odnosu na
primijenjene restrikcije iz lanka 3. ove Odluke odluuje
Sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH)
emu prethodi obavezno dostavljanje obavjetenja VSUN o
potrebi primjene izuzetka, te pribavljanje odobrenja VSUN
i to posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine, u sluajevima kada su sredstva:
a) potrebna za osnovne trokove, ukljuujui plaanje
prehrambenih proizvoda, najma ili hipoteka, lijekova i
lijeenja, poreza, premija osiguranja i komunalnih
naknada ili iskljuivo za plaanje opravdanih
profesionalnih naknada i nadoknada nastalih trokova
povezanih s pruanjem pravnih usluga, ili naknada ili
trokova usluga, u skladu sa pozitivnim
zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, za rutinsko
uvanje ili odravanje zamrznutih sredstava, ostalih
financijskih sredstava i ekonomskih resursa;
b) potrebna za izvanredne trokove;
c) potrebna za civilne projekte nuklearne suradnje
opisane u Aneksu III ZSAP;
d) predmetom sudskog, upravnog ili arbitranog
zalonog prava ili presude, u kojem sluaju se ta
sredstava, ostala financijska sredstva i ekonomski
resursi mogu koristiti za podmirenje tog zalonog
prava ili presude, pod uvjetom da su zalono pravo ili
presuda stupili na snagu prije datuma usvajanja
Rezolucije VSUN 1737 (2006), nisu u korist fizike
ili pravne osobe koja podlijee restrikcijama iz ove
Odluke, ili
e) potrebna za aktivnosti koje su izravno vezane za stvari
navedene u lanku 6. ove Odluke ili za bilo koju
drugu aktivnost potrebnu za realizaciju ZSAP, pod
uvjetom da mjerodavno tijelo o takvoj odluci
obavijesti VSUN, te da je istu odobrilo VSUN.
(2) Odredba iz stavka (1) ovog lanka ne sprjeava fiziku ili
pravnu osobu sa Popisa da vri plaanja dospjela u skladu s
ugovorom koji je zakljuen prije stavljanja te fizike ili
pravne osobe na Popis, pod uvjetom da je mjerodavno tijelo
iz lanka 3. stavak (3) ove Odluke utvrdilo da se ugovor ne
odnosi na bilo koji od zabranjenih predmeta, materijala,
opreme, roba, tehnologija, pomoi, obuke, financijske
pomoi, ulaganja, posredovanja ili usluga iz ove Odluke i
da se uplata ne vri, ni izravno ni neizravno, u korist i za
raun fizikih ili pravnih osoba koje podlijeu restrikcijama
iz ove Odluke i uz obvezu da putem Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine obavijesti VSUN o takvoj

Broj 58 - Strana 29

namjeri najmanje 10 radnih dana prije davanja takvog


odobrenja.
(3) Mjerodavna tijela iz lanka 3. stavak (3), dopustiti e
dodavanje na zamrznute raune, kamata ili drugih primanja
dospjelih na te raune ili plaanja dospjelih na osnovu
ugovora, sporazuma ili obaveza koje su nastale prije
datuma na koji su ti rauni zamrznuti, pod uvjetom da te
kamate, druga primanja i plaanja i dalje podlijeu
restrikcijama iz lanka 4. ove Odluke.
lanak 8.
(Sudska zatita)
(1) Sve osobe prema kojima su primijenjene restrikcije iz ove
Odluke sudsku zatitu mogu ostvariti pred Sudom BiH.
(2) Sva mjerodavna tijela duna su voditi rauna da primjena
restrikcija iz ove Odluke ne bude na tetu treih osoba.
(3) Ako doe do ugroavanja prava treih osoba iste mogu
pokrenuti postupak pred Sudom BiH.
lanak 9.
(Koordinacija i nadzor nad provedbom Odluke)
Za koordinaciju i nadzor nad provedbom ove Odluke
zaduuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
lanak 10.
(Obveza dostave informacija)
Mjerodavna tijela u Bosni i Hercegovini duna su suraivati
sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine u provedbi ove
Odluke, te se u tom smislu primjenjuju odredbe l. 6. i 7. Zakona
o MKSJ.
lanak 11.
(Obveza praenja izmjena i dopuna meunarodnog reima
restrikcija)
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
zaduuje se da redovno prati i bez odlaganja obavijesti Vijee
ministara Bosne i Hercegovine o svakoj promjeni reima
restrikcija VSUN prema Iranu.
lanak 12.
(Objava vezanih dokumenata)
(1) U cilju uinkovite provedbe kao i osiguranja vee
transparentnosti primjene ove Odluke, Ministarstvo
sigurnosti Bosne i Hercegovine e Rezoluciju 2231 (2015),
Popis i sve druge vezane dokumente uiniti javno
dostupnim.
(2) Javna dostupnost dokumenta iz stavka (1) ovoga lanka
osigurat e se putem postavljanja istih ili njihovih slubenih
internet linkova na zvaninoj web stranici Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (www.msb.gov.ba).
lanak 13.
(Auriranje Popisa)
(1) Za sve daljnje objave auriranih Popisa Vijee ministara
Bosne i Hercegovine zaduuje Ministarstvo sigurnosti
Bosne i Hercegovine, na nain da iste, u izvornom obliku tj.
kako su zaprimljeni od strane VSUN, uini javno
dostupnim na zvaninoj internet stranici Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (www.msb.gov.ba).
(2) Danom objave novog auriranog/preienog Popisa,
prestaje da vai prethodno objavljena verzija Popisa.
(3) Mjerodavna tijela iz lanka 3. stavak (3), duna su redovito
pratiti procedure naznaene u st. (1), (2) i (3) ovog lanka,
te postupati sukladno odredbama ove Odluke i Zakona o
MKSJ.
(4) U svakom pojedinanom sluaju obavijesti o izvrenim
promjenama na Popisu, mjerodavna tijela iz lanka 3.
stavak (3) duna su bez odlaganja poduzeti restrikcije
propisane ovom Odlukom i o navedenom obavijestiti
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Broj 58 - Strana 30

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 14.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje se
primjenjivati Odluka o djelominoj provedbi restriktivnih mjera
utvrenih rezolucijama Vijea sigurnosti Ujedinjenih naroda
1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1887
(2009) i 1929 (2010) protiv Islamske Republike Iran, koju je
Vijee ministara BiH donijelo na 35. sjednici odranoj 17.1.2013.
godine.
lanak 15.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH" i na zvaninoj web stranici
Ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba).
Predsjedatelj
VM broj 157/16
Vijea ministara BiH
14. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
a 17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 2.


,
(" ", 25/06),
, 64. 14.07.2016.
,

2231 (2015)

1.
( )
(1)

2231 (2015), ( :
).
(2) (1) :
)( : )


,
;
)


,
;
)
( : )

,
,


.

Utorak, 9. 8. 2016.

2.
( )

:
)
, ,

. 3. 4. ,
.
)
:
1.
, ,
,
, ,
, ,
,
;
2.
, ,
/2015/546;
3. ,
/254/.12/
1, /254/.9/2


,
( ).
)

9. )


("
", 103/09).
)
, :
1. , , ,
,
;
2.
, ,

;
3.
,
, ,

;
4. ,
;
5. , ,
;
6. , ,
;
7.
;

Utorak, 9. 8. 2016.
8.

SLUBENI GLASNIK BiH


;
) ,
,
, ,
,
.
)
,

, .
, , , ,
,

.
3.
( )
(1)

,
,

,
, :
)
) .
(2) (1)
,
. ,


.
(3)
12.
o
,
("
", 25/06), ( :
).
4.
(
)
(1)

.
(2) (1)
.
(3) ,
. (1) (2).
(4) (1)


.
5.
(
)
(1)
2231 (2015), , ,

Broj 58 - Strana 31

,
.
(2)
:
) , ,
.1.
/254/.12/
,
.1.2. /254/.12/

,
, ,
/254/.9/2
;
) , ,
, , , ,

, , , ,
,

Fordw ,
300
,

,
,
.
(3) (2) )
:
)
;
)
;
) , ,

;
)() , ,
,
,

, .
(4) (1)

,
.
(5)
,
,

, ,
,
-.
6.
( )

3.


.

Broj 58 - Strana 32

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

7.
()

3.
( :
)
,

, :
) ,
,
, , ,,
,
,

,
;
) ;
)
III ;
) ,
,
,

,

1737
(2006),
,
)
6.

,
,
.
(1)


,
3. (3)

, , , , ,
, , , ,

, ,


10 .
3. (3),
,

,
,
,
4. .

Utorak, 9. 8. 2016.

8.
( )
(1)

.
(2)

.
(3)
.
9.
( )


.
10.
( )


,
. 6. 7. .
11.
(
).
12.
( )
(1)
,
2231
(2015),
.
(2) (1)


wb
(www.msb.gov.b).
13.
( )
(1)

,
, .
,

(www.msb.gov.b).
(2) / ,
.
(3) 3. (3),
. (1), (2) (3)
,
.
(4)
,
, (3)


.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14.
( )


1696 (2006), 1737 (2006),
1747 (2007), 1803 (2008), 1887 (2009) 1929 (2010)
,
35. 17.1.2013. .
15.
( )

" " wb (www.msb.gov.b).
157/16
14. 2016.


, . .

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 10. (4) . )
) ("
", 33/05),
, 62. , 29. 2016.
,

1. ,

, 30.06.2016.
, .
2. O
" ".

920

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 10. stav (4) ta. a) i b) Zakona
o potama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
33/05), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici,
odranoj 29. juna 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O RAZRJEENJU LANOVA VIJEA AGENCIJE ZA


POTANSKI SAOBRAAJ BOSNE I HERCEGOVINE
1. Eduard akota i Delivoje eri, razrjeavaju se dunosti
lanova Vijea Agencije za potanski saobraaj Bosne i
Hercegovine, sa danom 30.06.2016. godine, zbog isteka
mandata.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 150/16
29. juna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 10. stavak (4) to. a) i b)
Zakona o potama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 33/05), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 62.
sjednici, odranoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O RAZRJEENJU LANOVA VIJEA AGENCIJE ZA


POTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
1. Eduard akota i Delivoje eri, razrjeavaju se dunosti
lanova Vijea Agencije za potanski promet Bosne i
Hercegovine, sa danom 30.06.2016. godine, zbog isteka
mandata.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 150/16
29. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 58 - Strana 33

150/16
29. 2016.


, . .

921

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 50. stav 1. taka b) i lana 51.
stav 2. Zakona o dravnoj slubi u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04,
17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i
take X stav 4. Odluke o Direkciji za evropske integracije
("Slubeni glasnik BiH", broj 41/03), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 64. sjednici, odranoj dana 14.07.2016. godine,
donijelo je

RJEENJE

1.

2.

O RAZRJEENJU POMONIKA DIREKTORA


DIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Jelka Grbi, razrjeava se dunosti pomonika direktora u
Sektoru za opte i zajednike poslove, Direkcija za
evropske integracije, sa danom 31.07.2016. godine, zbog
ispunjavanja uslova za odlazak u penziju.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 152/16
14. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 50. stavak 1. toka b) i
lanka 51. stavak 2. Zakona o dravnoj slubi u institucijama
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03,
4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)
i toke X stavak 4. Odluke o Direkciji za europske integracije
("Slubeni glasnik BiH", broj 41/03), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 64. sjednici, odranoj dana 14.7.2016. godine,
donijelo je

Broj 58 - Strana 34

SLUBENI GLASNIK BiH

RJEENJE

O RAZRJEENJU POMONIKA DIREKTORA


DIREKCIJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
Jelka Grbi, razrjeava se dunosti pomonika direktora u
Sektoru za opte i zajednike poslove, Direkcija za
europske integracije, sa danom 31.07.2016. godine, zbog
ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu.
Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".

1.

2.

VM broj 152/16
14. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 50. 1. )
51. 2.
(" " . 19/02,
35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10
40/12) X 4.
(" ", 41/03),
, 64.
14.07. 2016. ,
,
,
31.07.2016. ,
.

" ".

1.

2.

152/16
14. 2016.


, . .

922

Na osnovu lana 4. stav (4) Zakona o zaduivanju, dugu i


garancijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
52/05 i 103/09) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 60. sjednici odranoj 14.06.2016. godine,
donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU SAVJETODAVNE KOMISIJE ZA DUG


lan 1.
(Imenovanje lanova Savjetodavne komisije za dug)
(1) U Savjetodavnu komisiju za dug (u daljnjem tekstu:
Komisija) imenuju se:
a) U ime Vijea ministara Bosne i Hercegovine:
VJEKOSLAV BEVANDA, ministar finansija i
trezora BiH - predsjedavajui Komisije;
BORIS RAI, savjetnik ministra finansija i trezora
BiH - zamjenik predsjedavajueg Komisije;
ZAKIRA MURATOVI, pomonica ministra - lan
Komisije;

(1)
(2)

Utorak, 9. 8. 2016.

DRAGANA LAETI, efica odsjeka - zamjenik


lana Komisije.
b) Ispred Centralne banke Bosne i Hercegovine:
SARAEVI BELMA, rukovodilac Slube za
odnose BiH s meunarodnim finansijskim
institucijama - lan Komisije;
VASILIJA ARAPOVI, ekonomski istraivaekspert u Uredu vodeeg ekonomiste - zamjenik lana
Komisije.
c) Ispred Federacije Bosne i Hercegovine:
JELKA MILIEVI, federalna ministrica finansija
- lan Komisije;
SAMIR BAKI, pomonik federalne ministrice
finansija - lan Komisije;
MENSURA KOO, efica Odsjeka za izmirenje duga
- zamjenik lana Komisije;
VEDAD NEZIRI, ef Odsjeka za zaduivanje i
koordinaciju sredstava za razvoj - zamjenik lana
Komisije.
d) Ispred Republike Srpske:
Dr. ZORAN TEGELTIJA, ministar finansija
Republike Srpske - lan Komisije;
MILORAD UREVI, v.d. pomonika ministra
finansija - lan Komisije;
MARIJA ENDI, naelnica Odjeljenja za unutranji
dug Ministarstva finansija - zamjenik lana Komisije;
TATJANA OSTOJI, naelnica Odjeljenja za plan i
analizu duga, Ministarstvo finansija - zamjenik lana
Komisije.
e) Ispred Brko Distrikta Bosne i Hercegovine:
MATO LUI, direktor Direkcije za finansije Brko
Distrikta BiH - lan Komisije;
OSMAN OSMANOVI, direktor Trezora Brko
Disrikta BiH - zamjenik lana Komisije.
lan 2.
(Stupanje na snagu i objava Rjeenja)
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavie se
u "Slubenom glasniku BiH".
Stupanjem na snagu ovog Rjeenja prestaje da vai
Rjeenje o imenovanju Savjetodavne komisije za dug
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/06, 78/08).
VM broj 153/16
14. juna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Temeljem lanka 4. stavak (4) Zakona o zaduivanju, dugu


i jamstvima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
52/05 i 103/09) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 60. sjednici odranoj 14.06.2016. godine,
donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU SAVJETODAVNE KOMISIJE ZA DUG


lanak 1.
(Imenovanje lanova Savjetodavne komisije za dug)
(1) U Savjetodavnu komisiju za dug (u daljnjem tekstu:
Komisija) imenuju se:
a) U ime Vijea ministara Bosne i Hercegovine:
VJEKOSLAV BEVANDA, ministar financija i
trezora BiH - predsjedatelj Komisije;

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

BORIS RAI, savjetnik ministra financija i trezora


BiH - zamjenik predsjedatelja Komisije;
ZAKIRA MURATOVI, pomonica ministra - lan
Komisije;
DRAGANA LAETI, efica odsjeka - zamjenik
lana Komisije.
b) Ispred Centralne banke Bosne i Hercegovine:
SARAEVI BELMA, rukovodilac Slube za
odnose BiH s meunarodnim financijskim
institucijama - lan Komisije;
VASILIJA ARAPOVI, ekonomski istraivaekspert u Uredu vodeeg ekonomiste - zamjenik lana
Komisije.
c) Ispred Federacije Bosne i Hercegovine:
JELKA MILIEVI, federalna ministrica financija
- lan Komisije;
SAMIR BAKI, pomonik federalne ministrice
financija - lan Komisije;
MENSURA KOO, efica Odsjeka za izmirenje duga
- zamjenik lana Komisije;
VEDAD NEZIRI, ef Odsjeka za zaduivanje i
koordinaciju sredstava za razvoj - zamjenik lana
Komisije.
d) Ispred Republike Srpske:
Dr. ZORAN TEGELTIJA, ministar financija
Republike Srpske - lan Komisije;
MILORAD UREVI, v.d. pomonika ministra
financija - lan Komisije;
MARIJA ENDI, naelnica Odjeljenja za unutarnji
dug Ministarstva financija - zamjenik lana Komisije;
TATJANA OSTOJI, naelnica Odjeljenja za plan i
analizu duga, Ministarstvo financija - zamjenik lana
Komisije.
e) Ispred Brko Distrikta Bosne i Hercegovine:
MATO LUI, direktor Direkcije za financije Brko
Distrikta BiH - lan Komisije;
OSMAN OSMANOVI, direktor Trezora Brko
Disrikta BiH - zamjenik lana Komisije.
lanak 2.
(Stupanje na snagu i objava Rjeenja)
(1) Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u "Slubenom glasniku BiH".
(2) Stupanjem na snagu ovog Rjeenja prestaje da vai
Rjeenje o imenovanju Savjetodavne komisije za dug
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/06, 78/08).
Predsjedatelj
VM broj 153/16
Vijea ministara BiH
14. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
4. (4) ,
(" ",
. 52/05 103/09) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 16. 14.06.2016.
,

1.
( )
(1) ( :
) :

Broj 58 - Strana 35

:
,
- ;
,
-
;
, ;
, .
) :
,
- ;
, - .
) :
,
- ;

- ;
,
- ;
,
-
.
) :
,
- ;
, ..
- ;
, O
;
,
, .
) :
,
- ;
,
- .
2.
( )
(1)
" ".
(2)

(" ", . 62/06, 78/08).

153/16
14. 2016.

, . .

923

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 6. stav 1. taka c) Zakona o
deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj
5/02) i lana IV stav 3. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje
mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 15/02 i
44/16), na prijedlog Komisije za deminiranje u Bosni i
Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici odranoj 07. jula 2016. godine, donijelo je

Broj 58 - Strana 36

SLUBENI GLASNIK BiH

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA PODRKU CENTRA ZA UKLANJANJE
MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. DAMIR II imenuje se za vrioca dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 158/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 6. stavak 1. toka c) Zakona
o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 5/02) i lanka IV stavak 3. Odluke o osnivanju Centra za
uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 15/02 i 44/16), na prijedlog Povjerenstva za deminiranje u
Bosni i Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA PODRKU CENTRA ZA UKLANJANJE
MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. DAMIR II imenuje se za vrioca dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 158/16
7. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 6. 1. )
("
", 5/02) IV 3.

(" ", . 15/02 44/16),
,
, 63.
07. 2016. ,
1.

.
2. O
" ".
158/16
07. 2016.


, . .

Utorak, 9. 8. 2016.

924

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 6. stav 1. taka c) Zakona o
deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj
5/02) i lana IV stav 9. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje
mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 15/02 i
44/16), na prijedlog Komisije za deminiranje u Bosni i
Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici odranoj 07. jula 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O RAZRJEENJU DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA PODRKU CENTRA ZA UKLANJANJE
MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. AHDIN ORAHOVAC razrjeava se dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
2. vo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 159/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 6. stavak 1. toka c) Zakona
o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 5/02) i lanka IV stavak 9. Odluke o osnivanju Centra za
uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 15/02 i 44/16), na prijedlog Povjerenstva za deminiranje u
Bosni i Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O RAZRJEENJU DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA PODRKU CENTRA ZA UKLANJANJE
MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. AHDIN ORAHOVAC razrjeava se dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 159/16
7. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 6. 1. )
("
", 5/02) IV 9.

(" ", . 15/02 44/16),
,
, 63.
07. 2016. ,

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 37
1.

.
2.
" ".
159/16
07. 2016.


, . .

925

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 6. stav 1. taka c) Zakona o
deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj
5/02) i lana IV stav 9. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje
mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 15/02 i
44/16), na prijedlog Komisije za deminiranje u Bosni i
Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici odranoj 07. jula 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

1.
2.

O RAZRJEENJU DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA
UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
MILAN REZO razrjeava se dunosti pomonika direktora
za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 160/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 6. stavak 1. toka c) Zakona
o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 5/02) i lanka IV stavak 9. Odluke o osnivanju Centra za
uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 15/02 i 44/16), na prijedlog povjerenstva za deminiranje u
Bosni i Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

1.
2.

O RAZRJEENJU DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA
UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
MILAN REZO razrjeava se dunosti pomonika direktora
za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini.
Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 160/16
7. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 6. 1. )
("
", 5/02) IV 9.

(" ", . 15/02 44/16),
,
, 63.
07. 2016. ,
1.

.
2.
" ".
160/16
07. 2016.


, . .

926

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 6. stav 1. taka c) Zakona o
deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj
5/02) i lana IV stav 3. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje
mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 15/02 i
44/16), na prijedlog Komisije za deminiranje u Bosni i
Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici odranoj 07. jula 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA
UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. ZDRAVKO JONJI imenuje se za vrioca dunosti
pomonika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina
u Bosni i Hercegovini.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 161/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 6. stavak 1. toka c) Zakona
o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 5/02) i lanka IV stavak 3. Odluke o osnivanju Centra za
uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 15/02 i 44/16), na prijedlog Povjerenstva za deminiranje u
Bosni i Hercegovini, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine, donijelo je

Broj 58 - Strana 38

SLUBENI GLASNIK BiH

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA
UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
1. ZDRAVKO JONJI imenuje se za vrioca dunosti
pomonika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina
u Bosni i Hercegovini.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 161/16
07. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 6. 1. )
("
", 5/02) IV 3.

(" ", . 15/02 44/16),
,
, 63.
07. 2016. ,
1.

.
2. O
" ".
161/16
07. 2016.


, . .

KOMISIJA ZA OUVANJE
NACIONALNIH SPOMENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
927

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijski spomenik - Mlinica u Budoima, Grad
Trebinje, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik sainjava objekat mlinice sa
pripadajuim akumulacijskim jezerom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 549/6, k.o. Zavoe, posjedovni list broj 132/0, z.k. izvadak
broj 66, Grad Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu s Aneksom 8.

Utorak, 9. 8. 2016.

Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini


("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Komisija) utvrdit e uvjete i obezbijediti sredstva za
izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o
spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
Radi trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke utvruju se sljedee mjere
zatite:
doputeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na sanaciji objekta, radovi koji e
osigurati odrivu upotrebu objekta, radovi na
njegovom redovnom odravanju, ukljuujui i one
radove iji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika,
uz odobrenje ministarstva nadlenog za prostorno
ureenje Republike Srpske i struno nadziranje
nadlene slube zatite naslijea na nivou Republike
Srpske;
prilikom restauracije, konzervacije i redovnog
odravanja historijskog spomenika obavezno sauvati
izvorni izgled i tip krovne konstrukcije objekata,
koristiti izvorne materijale uz primjenu izvornih
tehnika;
sve primijenjene metode i stepeni intervencije moraju
biti itljivi;
preporuuje se zadravanje izvorne namjene objekata;
eventualna nova namjena ne smije dovesti do izmjene
izgleda objekta ili njegove neposredne okoline
(zabrana izmjene horizontalnih i vertikalnih gabarita,
unutranjih i vanjskih fasada objekata, krovnih ploha
ili unutranje dispozicije; zabrana postavljanja
nadstrenica i sl.);
izrada projekta konzervacije, restauracije i
revitalizacije na osnovi projekta snimka postojeeg
stanja i tehnike procjene stanja objekta;
izrada programa i plana odravanja objekta
nacionalnog spomenika;
izrada
programa
revitalizacije
nacionalnog
spomenika;
nije doputena izgradnja brana, kanala ili ostale
infrastrukture za generiranje hidroenergije na
cjelokupnom toku potoka na kome je izgraena
mlinica do uviranja ako bi njihova izgradnja dovela
do izmjene krajolika nacionalnog spomenika, dovela
do njegovog potapanja, unitavanja, oteenja,
naruavanja vizura ili na bilo koji drugi nain
promijenila okruenje ili stanje nacionalnog
spomenika;
nije doputeno odlaganje otpada na obalama
Budokog potoka, na prostoru na kojem se nalazi
nacionalni spomenik;
nalae se identifikacija potencijalnih zagaivaa
hidrolokog sistema ponornica, njenih obala, sanacija,
te izrada plana upravljanja otpadom, otpadnim
vodama, okoliem i prirodnim resursima.
Zbog izuzetno nestabilnog konstruktivnog stanja objekta, a
radi zatite objekta od potpunog uruavanja te obezbjeenja
uvjeta za konzervaciju i restauraciju nacionalnog spomenika,
utvruju se hitne mjere zatite:

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

raiavanje lokacije oko objekta i unutar samog


objekta od samoniklog rastinja;
raiavanje,
razvrstavanje
i
identificiranje
graevinskog materijala iz unutranjosti objekta i
izrada detaljnog snimka uz struni nadzor, kako bi bio
evidentiran, konzerviran i ponovo ugraen prilikom
radova na objektu;
dekompozicija nestabilnih dijelova konstrukcije uz
izradu detaljnog snimka konstrukcije;
odreivanje lokacije za deponovanje originala,
kamenih ploa krovnog pokrivaa, originalnih
dijelova mlinskog postrojenja i drugih elemenata, do
momenta njihove ugradnje na objekat;
izvoenje radova hitnih mjera zatite na
najugroenijim elementima konstrukcije (djelimina
rekonstrukcija zidova, rekonstrukcija i restauracija
krovne konstrukcije, postavljanje krovne konstrukcije
i krovnog pokrivaa pri emu voditi rauna da se
iskoriste postojee kamene ploe koje se nalaze unutar
objekta, injektiranje strukturalnih pukotina i sl.), a na
osnovi projekta konzervacije, restauracije i
revitalizacije - I faza radova;
sve radove obaviti uz struni nadzor nadlene slube
zatite naslijea na nivou Republike Srpske.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama
ove odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrae se od preduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
ministarstvu nadlenom za prostorno ureenje Republike Srpske,
nadlenoj slubi zatite naslijea na nivou Republike Srpske i
opinskim organima uprave nadlenim za poslove urbanizma i
katastra, radi provoenja mjera utvrenih u ta. II - V ove odluke,
te nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Danom donoenja ove odluke, sa Privremene liste
nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 33/02, "Slubeni glasnik Republike Srpske", broj
79/02, "Slubene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Slubeni
glasnik Brko Distrikta BiH", broj 4/03) brie se nacionalni
spomenik upisan pod rednim brojem 664.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 02-2.3-64/15-28
17. decembra 2015. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

Broj 58 - Strana 39

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 16. do 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesni spomenik - Mlinica u Budoima, Grad
Trebinje, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik sainjava objekat mlinice sa
pripadajuim akumulacijskim jezerom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 549/6, k.o. Zavoe, posjedovni list broj 132/0, z.k. izvadak
broj 66, Grad Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e uvjete i osigurati sredstva za
izradu i postavljanje informacijske ploe sa osnovnim podatcima
o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III.
Radi trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na sanaciji objekta, radovi koji e
osigurati odrivu uporabu objekta, radovi na
njegovom redovitom odravanju, ukljuujui i one
radove iji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika,
uz odobrenje ministarstva mjerodavnog za prostorno
ureenje Republike Srpske i strukovno nadziranje
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske;
prilikom restauracije, konzervacije i redovitog
odravanja povijesnog spomenika obvezno sauvati
izvorni izgled i tip krovne konstrukcije objekata, rabiti
izvorne materijale uz primjenu izvornih tehnika;
sve primijenjene metode i stepeni intervencije moraju
biti itljivi;
preporuuje se zadravanje izvorne namjene objekata;
eventualna nova namjena ne smije dovesti do izmjene
izgleda objekta ili njegove neposredne okoline
(zabrana izmjene horizontalnih i vertikalnih gabarita,
unutarnjih i vanjskih fasada objekata, krovnih ploha ili
unutarnje
dispozicije;
zabrana
postavljanja
nadstrenica i sl.);
izrada projekta konzervacije, restauracije i
revitalizacije na osnovu projekta snimka postojeeg
stanja i tehnike procjene stanja objekta;
izrada programa i plana odravanja objekta
nacionalnog spomenika;
izrada
programa
revitalizacije
nacionalnog
spomenika.

Broj 58 - Strana 40
-

SLUBENI GLASNIK BiH

nije doputena izgradnja brana, kanala ili ostale


infrastrukture za generiranje hidroenergije na
cjelokupnom toku potoka na kojemu je izgraena
mlinica do uviranja ako bi njihova izgradnja dovela
do izmjene krajolika nacionalnog spomenika, dovela
do njegovog potapanja, unitavanja, oteenja,
naruavanja vizura ili na bilo koji drugi nain
promijenila okruenje ili stanje nacionalnog
spomenika;
nije doputeno odlaganje otpada na obalama
Budokog potoka, na prostoru na kojemu se nalazi
nacionalni spomenik;
nalae se identifikacija potencijalnih zagaivaa
hidrolokog sustava ponornica, njezinih obala,
sanacija, te izrada plana upravljanja otpadom,
otpadnim vodama, okoliem i prirodnim resursima.
Zbog izuzetno nestabilnog konstruktivnog stanja objekta, a
radi zatite objekta od potpunog uruavanja te osiguravanja
uvjeta za konzervaciju i restauraciju nacionalnog spomenika,
utvruju se hitne mjere zatite:
raiavanje lokacije oko objekta i unutar samog
objekta od samoniklog rastinja;
raiavanje,
razvrstavanje
i
identificiranje
graevinskog materijala iz unutarnjosti objekta i
izrada detaljnog snimka uz strukovni nadzor, kako bi
bio evidentiran, konzerviran i ponovo ugraen
prilikom radova na objektu;
dekompozicija nestabilnih dijelova konstrukcije uz
izradu detaljnog snimka konstrukcije;
odreivanje lokacije za deponiranje originala,
kamenih ploa krovnog pokrivaa, originalnih
dijelova mlinskog postrojenja i drugih elemenata, do
trenutka njihove ugradnje na objekat;
izvoenje radova hitnih mjera zatite na
najugroenijim elementima konstrukcije (djelimina
rekonstrukcija zidova, rekonstrukcija i restauracija
krovne konstrukcije, postavljanje krovne konstrukcije
i krovnog pokrivaa pri emu voditi rauna da se
iskoriste postojee kamene ploe koje se nalaze unutar
objekta, injektiranje strukturalnih pukotina i sl.), a na
osnovu projekta konzervacije, restauracije i
revitalizacije I. faza radova;
sve radove obaviti uz strukovni nadzor mjerodavne
slube zatite nasljea na razini Republike Srpske.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su suprotni odredbama
ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrae se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
ministarstvu mjerodavnom za prostorno ureenje Republike
Srpske, mjerodavnoj slubi zatite nasljea na razini Republike
Srpske i opinskim tijelima uprave mjerodavnim za poslove
urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrenih u to. II. - V.
ove odluke, te mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u
zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim

Utorak, 9. 8. 2016.

osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva


(www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Danom donoenja ove odluke, sa Privremene liste
nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 33/02, "Slubeni glasnik Republike Srpske", broj
79/02, "Slubene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Slubeni
glasnik Brko Distrikta BiH", broj 4/03) brie se nacionalni
spomenik upisan pod rednim brojem 664.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 02-2.3-64/15-28
17. prosinca 2015. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
16. 18. 2015. ,

I
- ,
,
( : ).

.

.. 549/6, .. , 132/0, ..
66, , ,
.


8

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
,
.
(
: )


.
III
,
I 3
:
,

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
,
;
,


,
;

;

;


(
,
,
;
.);
,


;

;

;
,
, ,
, ,

;

,
;

,
, ,
, ,
.

,

, :

;
,

,
,
;


;
,
,

Broj 58 - Strana 41


, ;

,
(

,


,
.),
, I
;


.
IV

-
.
V
, ,


.
VI
,

,

,
. II - V ,
.
VII


wb-
(www.kons.gov.ba).
VIII
V, 4 8
,
.
IX
,
("
", 33/02, "
", 79/02, " ",
59/02 " ",
4/03)
664.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
02-2.3-64/15-28
17. 2015.


, . .

Broj 58 - Strana 42

SLUBENI GLASNIK BiH

928

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje - Lokalitet Mramorje na Salikovcu
u Dolovima, opina Olovo, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik ine prahistorijski tumulus i
nekropola sa 21 stekom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
dio k.. 3229/1, k.o. Dolovi, zk. uloak broj 654, k.o. Dolovi,
opina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite na prostoru definiranom u taki I stav
3 ove odluke, utvruje se zona zatite koju ini dio k.. 3229/1,
k.o. Dolovi, odreen sljedeim koordinatama: Y=6546751
X=4883625; Y=6546839 X=4883696; Y=6546896 X=4883642 i
Y=6546805 X=4883557. Povrina zone zatite je 9.788 m2. Na
definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
doputeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, ukljuujui i one koji imaju za
cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog
ministarstva nadlenog za prostorno ureenje (u
daljnjem tekstu: nadleno ministarstvo) i struni
nadzor nadlene slube zatite nasljea na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
nadlena sluba zatite);
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno miljenje
nadlene slube zatite;
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja doputeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije i
odobrenja nadlenog ministarstva, te nadzor nadlene
slube zatite;
nije doputeno prekopavanje tumulusa i pomjeranje
nadgrobnika sa grobova na bilo koju drugu lokaciju;
nije doputeno ienje steaka od liaja i mahovine;
izuzetno od prethodne alineje, doputeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istraivanje
epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na

Utorak, 9. 8. 2016.

biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama za


koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja arheolokih istranih radova
obavezno osigurati prisustvo arheologa;
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;
zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Federacije duna je posebno osigurati provoenje
sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas, kojega ini dio k.. 3229/1, k.o. Dolovi, odreen
sljedeim koordinatama: Y=6546696 X=4883633; Y=6546847
X=4883752; Y=6546950 X=4883642 i Y=6546807 X=4883504.
Povrina zatitnog pojasa je 21.528 m2. Na definiranom prostoru
utvruju se sljedee mjere zatite:
nije doputena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tokom izgradnje ili
tokom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
nije doputeno obavljanje radova na infrastrukturi,
osim uz odobrenje nadlenog ministarstva i struno
miljenje nadlene slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV
Svi pokretni nalazi, koji tokom arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tokom arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanje.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stava 7 ove take, ukoliko voditelj
istraivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan
zemlje, dokaze o tome e prezentirati Komisiji, koje moe
dopustiti privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno
utvrenim uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime
tokom boravka izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i
Hercegovinu.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

V
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II-VI ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-64/15-26
Predsjedavajua Komisije
16. decembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 16. do 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje - Lokalitet Mramorje na Salikovcu
u Dolovima, opina Olovo, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik ine prapovijesni tumulus i nekropola
sa 21 stekom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
dio k.. 3229/1, k.o. Dolovi, zk. uloak broj 654, k.o. Dolovi,
opina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i

Broj 58 - Strana 43

osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje


informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite na prostoru definiranom u toki I. stavak 3.
ove odluke, utvruje se zona zatite koju ini dio k.. 3229/1, k.o.
Dolovi, odreen sljedeim koordinatama: Y=6546751
X=4883625; Y=6546839 X=4883696; Y=6546896 X=4883642 i
Y=6546805 X=4883557. Povrina zone zatite je 9.788 m2. Na
definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite;
doputeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, ukljuujui i one koji imaju za
cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog
ministarstva mjerodavnog za prostorno ureenje (u
daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovni
nadzor mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
mjerodavna sluba zatite);
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
miljenje mjerodavne slube zatite;
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja doputeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije i
odobrenja mjerodavnog ministarstva, te nadzor
mjerodavne slube zatite;
nije doputeno prekopavanje tumulusa i pomjeranje
nadgrobnika sa grobova na bilo koju drugu lokaciju;
nije doputeno ienje steaka od liaja i mahovine;
izuzetno od prethodne alineje, doputeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istragu
epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, kemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja arheolokih istranih radova
obvezno osigurati prisustvo arheologa;
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se rabiti u edukativne i kulturne svrhe;
zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Federacije duna je posebice osigurati provedbu
sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas, kojega ini dio k.. 3229/1, k.o. Dolovi, odreen
sljedeim koordinatama: Y=6546696 X=4883633; Y=6546847
X=4883752; Y=6546950 X=4883642 i Y=6546807 X=4883504.
Povrina zatitnog pojasa je 21.528 m2. Na definiranom prostoru
utvruju se sljedee mjere zatite:
nije doputena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tijekom izgradnje ili
tijekom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja i promjenu krajolika;

Broj 58 - Strana 44
-

SLUBENI GLASNIK BiH

nije doputeno obavljanje radova na infrastrukturi,


osim uz odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovno miljenje mjerodavne slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je strukovno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istragu.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 7. ove toke, ukoliko voditelj
istrage utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje,
dokaze o tomu e prezentirati Povjerenstvu, koje moe dopustiti
privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim
uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.
V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - VI. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stav 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Utorak, 9. 8. 2016.

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:


Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-64/15-26
Predsjedateljica Povjerenstva
16. prosinca 2015. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
16. 18. 2015. ,

I
-
, ,
(
: ).

21 .

.. 3229/1, .. , 654, ..
, , ,
.


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.
III

I 3 ,
.. 3229/1, .. ,
:
Y=6546751
X=4883625;
Y=6546839
X=4883696; Y=6546896 X=4883642 Y=6546805 X=4883557.
9.788 2.
;

-
,

,
(
: )

(
: );

Utorak, 9. 8. 2016.
-

SLUBENI GLASNIK BiH

,
;


;

;
,


,
.
,
,
,

,

;
,

;

,
;
.

:
;
,
.

, .. 3229/1, ..
, : Y=6546696
X=4883633; Y=6546847 X=4883752; Y=6546950 X=4883642
Y=6546807 X=4883504.
21.528 2.

:
,

,


;

;;
.
IV
,
,
,

, .


.

Broj 58 - Strana 45

-


.
-


, .
,().

,
.
1
.
7 ,

, ,

,

.
V

-
.
VI
,
, ,


.
VII
,
,
,
. II-VI ,
.
VIII

,
w-
(www.kons.gov.b).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.2-2.3-64/15-26
16. 2015.


, . .

Broj 58 - Strana 46

SLUBENI GLASNIK BiH

929

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijski spomenik - Zgrada eljeznike stanice u
Jezeru proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 440, list nepokretnosti broj 587/11, K.O. Jezero, opina
Jezero, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu s Aneksom 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati finansijske i
tehnike uvjete za izradu i provoenje tehnike dokumentacije za
restauraciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e uvjete i osigurati sredstva za izradu i
postavljanje informacione table s osnovnim podacima o
spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u taki I stav 2 ove odluke utvruju se sljedee mjere
zatite:
doputeni su konzervatorsko-restauratorski radovi,
konstruktivna sanacija objekta, unutranja adaptacija
prostora prilagoena namjeni stanovanja, kao i
namjeni za kulturne i edukativne svrhe, ureenje
pristupnog dijela plonika i pripadajueg dvorita, kao
i radovi kojima je za cilj prezentacija nacionalnog
spomenika, uz odobrenje ministarstva Republike
Srpske nadlenog za prostorno ureenje i struni
nadzor nadlene slube zatite naslijea na nivou
Republike Srpske,
spomenik se moe koristiti za stambene, kulturne,
edukativne i ugostiteljske svrhe.
Na susjednim parcelama (k.. 439/2, 441 i 442) koje
granie sa zatienim prostorom izgraeni su stambeni i
stambeno-poslovni objekti i na njima je doputeno tekue
odravanje uz zadravanje postojeih gabarita i visina.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od preduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
ministarstvu Republike Srpske nadlenom za prostorno ureenje,
nadlenoj slubi zatite naslijea na nivou Republike Srpske i

Utorak, 9. 8. 2016.

opinskom organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i


katastra, radi provoenja mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke,
te nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u
prostorijama
i
na
web-stranici
Komisije
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-64/15-18
Predsjedavajua Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesni spomenik - Zgrada eljeznike postaje u
Jezeru proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 440, list nepokretnosti broj 587/11, K.O. Jezero, opina
Jezero, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati financijske i
tehnike uvjete za izradu i provedbu tehnike dokumentacije za
restauraciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Poverenstvo) utvrdit e uvjete i osigurati
sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe s osnovnim
podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u toki I. stavak 2. ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su konzervatorsko-restauratorski radovi,
konstruktivna sanacija objekta, unutarnja adaptacija
prostora prilagoena namjeni stanovanja, kao i
namjeni za kulturne i edukativne svrhe, ureenje
pristupnog dijela plonika i pripadajueg dvorita, kao
i radovi kojima je za cilj prezentacija nacionalnog

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

spomenika, uz odobrenje ministarstva Republike


Srpske nadlenog za prostorno ureenje i strukovni
nadzor mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske,
spomenik se moe rabiti za stambene, kulturne,
edukativne i ugostiteljske svrhe.
Na susjednim parcelama (k.. 439/2, 441 i 442) koje
granie sa zatienim prostorom izgraeni su stambeni i
stambeno-poslovni objekti i na njima je doputeno tekue
odravanje uz zadravanje postojeih gabarita i visina.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
ministarstvu Republike Srpske mjerodavnom za prostorno
ureenje, mjerodavnoj slubi zatite nasljea na razini Republike
Srpske i opinskom organu uprave mjerodavnom za poslove
urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrenih u to. II. - V.
ove odluke, te mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u
zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-64/15-18
Predsjedateljica Povjerenstva
5. studenoga 2015. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
4. 6. 2015. ,

I
-

( : ).

.. 440, 587/11, .. ,
, , .

Broj 58 - Strana 478

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
,
..
(
: )


.
III

I 2
:
-
,

,

,
,
,

,


;
,
, .
(.. 439/2, 441 442)

-
.
IV

-
.
V
, ,


.
VI
,

,

,
. IIV ,
.
VII

,
wb-
(http://www.kons.gov.ba).

Broj 58 - Strana 48

SLUBENI GLASNIK BiH

VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.2-2.3-64/15-18

5. 2015.

, . .

930

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje - Harem Stare damije na
Svatovskoj glavici u Lastvi, Grad Trebinje proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini harem damije sa starim
nianima.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 2308/23, (novi premjer), posjedovni list broj 247/1, to
odgovara k.. 649/1 i 649/2 (stari premjer), zk uloak broj 115,
k.o. Lastva, Grad Trebinje, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Objekat damije ne uiva reim zatite utvren ovom
odlukom.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu s Aneksom 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati finansijske i
tehnike uvjete za izradu i provoenje tehnike dokumentacije za
restauraciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e uvjete i osigurati sredstva za izradu i
postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o
spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke, utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi na nianima i radovi tekueg odravanja, kao i
radovi koji imaju za svrhu prezentaciju niana, uz
odobrenje ministarstva nadlenog za prostorno
ureenje Republike Srpske (u daljnjem tekstu:
nadleno ministarstvo) i struni nadzor nadlene

Utorak, 9. 8. 2016.

slube zatite naslijea na nivou Republike Srpske (u


daljnjem tekstu nadlena sluba zatite);
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja na nianima doputeni su iskljuivo uz
prethodno izraen plan sanacije, restauracije i
konzervacije, odobrenje nadlenog ministarstva i
nadzor nadlene slube zatite;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja, kao ni postavljanje privremenih
objekata ili stalnih struktura ija svrha nije iskljuivo
zatita i prezentacija nacionalnog spomenika;
doputeno je ukopavanje u nove grobove sa
minimalnom udaljenou od 3 m od starih niana.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od preduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
nadlenom ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom
organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi
provoenja mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke, te nadlenom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije ((http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-64/15-27
Predsjedavajua Komisije
17. decembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 16. do 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje - Harem Stare damije na
Svatovskoj glavici u Lastvi, Grad Trebinje proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini harem damije sa starim
nianima.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao


k.. 2308/23, (novi premjer), posjedovni list broj 247/1, to
odgovara k.. 649/1 i 649/2 (stari premjer), zk uloak broj 115,
k.o. Lastva, Grad Trebinje, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Objekat damije ne uiva reim zatite utvren ovom
odlukom.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati financijske i
tehnike uvjete za izradu i provedbu tehnike dokumentacije za
restauraciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e uvjete i osigurati
sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe sa osnovnim
podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke, utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi na nianima i radovi tekueg odravanja, kao i
radovi koji imaju za svrhu prezentaciju niana, uz
odobrenje ministarstva mjerodavnog za prostorno
ureenje Republike Srpske (u daljnjem tekstu:
mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske (u daljnjem tekstu mjerodavna
sluba zatite);
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja na nianima doputeni su iskljuivo uz
prethodno izraen plan sanacije, restauracije i
konzervacije, odobrenje mjerodavnog ministarstva i
nadzor mjerodavne slube zatite;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja, kao ni postavljanje privremenih
objekata ili stalnih struktura ija svrha nije iskljuivo
zatita i prezentacija nacionalnog spomenika;
doputeno je ukopavanje u nove grobove sa
minimalnom udaljenou od 3 m od starih niana.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
mjerodavnom ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom
organu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra,
radi provedbe mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te
nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.

Broj 58 - Strana 49

VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-64/15-27
Predsjedateljica Povjerenstva
17. prosinca 2015. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
16. 18. 2015. ,

I
-
,
(
: ).

.

.. 2308/23, ( ), 247/1,
.. 649/1 649/2 ( ),
115, .. , , ,
.

.


8

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
,
..
(
: )


.

Broj 58 - Strana 50

SLUBENI GLASNIK BiH

III
,
I 3 ,
:

,
,

( :
)
(
);


,
,
;

,


;

3
.
IV

-
.
V
, ,


.
VI
,
,

, . II-V
,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
V, 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep hunbay, rtin Chrry, ,
.
06.2-2.3-64/15-27
17. 2015.


, . .

Utorak, 9. 8. 2016.

931

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini, lana 39. stav 1 i lana 40. stav (1) d)
Poslovnika o radu Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika
("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici odranoj 7. jula
2016. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU MJESTA I


OSTATAKA GRADITELJSKE CJELINE
RESULBEGOVIA KUE U TREBINJU NACIONALNIM
SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
I
U Odluci o proglaenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline
Resulbegovia kue u Trebinju nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 90/06 i 48/13) taka
III mijenja se i glasi:
"U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee zone zatite:
I zona zatite obuhvata prostor odreen u taki I stav 3 ove
odluke. U toj zoni primjenjuju se sljedee mjere zatite:
graditeljska cjelina kompleksa Resulbegovia kue
treba biti rehabilitirana u dijelu koliko omoguava
sadanje stanje na terenu, a na osnovi dokumentacije o
izvornom izgledu objekta, na izvornoj lokaciji, uz
odobrenje ministarstva nadlenog za prostorno
ureenje u Republici Srpskoj i struni nadzor
nadlene slube zatite naslijea na nivou Republike
Srpske;
dozvoljene su intervencije koje e osigurati odrivu
upotrebu objekata ukljuujui i one iji je cilj
prezentacija nacionalnog spomenika;
svi originalni sauvani fragmenti sruenog objekta
trebaju biti ponovno ugraeni u rekonstruirane
objekte;
fragmente koji se zbog visokog stepena oteenja ne
mogu ugraditi, potrebno je na odgovarajui nain
konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske
cjeline;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli ugroziti
nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih
objekata ili stalnih struktura ija svrha nije iskljuivo
zatita i prezentacija nacionalnog spomenika;
potrebno je izvriti ureenje lokacije na kojoj se nalazi
nacionalni spomenik, osigurati pristupne staze i
izvriti hortikulturno ureenje;
predlae se rekonstrukcija objekta na jugoistonom
rubu parcele, u kome je smjetena bazenska tehnika u
cilju uklapanja u ambijent graditeljske cjeline.
U cilju osiguranja uvjeta za rehabilitaciju nacionalnog
spomenika, utvruju se sljedee hitne mjere zatite:
restauracija ostataka kue, terase i istonog avlijskog
zida;
sanacija i konsolidacija originalnih dijelova temelja i
zidova.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, poeljno mu
je dodijeliti sljedee namjene:
kompleks, ili pojedini njegovi dijelovi, mogu biti
koriteni u turistike, edukativne i kulturne svrhe i biti
otvoreni za javnost;
objekat kue se moe koristiti u kulturne i turistike
namjene, s tim da je poeljno vraanje muzejskoetnoloke namjene;

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

objekat magaza i konaka se moe koristiti u kulturne i


turistiko-ugostiteljske namjene;
objekat ahara (ekonomski objekat) se moe koristiti u
kulturno-sportske i turistiko-ugostiteljske namjene i
moe se prilagoditi sadanjim potrebama i funkciji.
II zona zatite obuhvata parcele u neposrednoj kontaktnoj
zoni nacionalnog spomenika, koji se nalaze na ostatku parcele
k.. br. 2412 (novi premjer), odnosno k.. br. 1849/2, 1855,
1856/1 i 1856/2 (stari premjer). U toj zoni se utvruju sljedee
mjere zatite:
izvriti konzervaciju i restauraciju sjevernog
dvorinog zida;
nije doputena izgradnja objekata koji svojim
izgledom i dimenzijama mogu ugroziti vizuelni
integritet nacionalnog spomenika;
istoni dijelovi lokacije (k.. 1855, 1856/1 i 1856/2 stari premjer) se mogu koristiti u sportsko-rekreativne
svrhe ili kao otvoreni javni prostori uz odgovarajue
hortikulturno ureenje, a njihova namjena treba biti
usklaena sa namjenom nacionalnog spomenika;
na zapadnom dijelu lokacije (k.. 1849/2 - stari
premjer) doputeno je formiranje parking-prostora, s
tim da prostor za parkiranje treba biti vizuelno
odvojen od zapadnog zida kompleksa pojasom
zelenila.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, odnosno u
cilju spreavanja gradnji koje bi mogle imati negativni utjecaj na
vizuelni identitet graditeljske cjeline nacionalnog spomenika
odnosno ugroziti njen integritet, utvruje se zatitni pojas koji
obuhvata susjedne parcele. U tom pojasu utvruju se sljedee
mjere:
dozvoljena je nova gradnja pod uvjetom da
novoizgraeni objekti dimenzijama, izgledom ili na
neki drugi nain ne ugroavaju spomeniku i
ambijentalnu vrijednost zatiene graditeljske cjeline;
nije doputena izgradnja industrijskih objekata,
zagaivaa okolia i objekata ija namjena moe
ugroziti nacionalni spomenik;
preporuuje se izrada kvalitetnog hortikulturnog
rjeenja u cilju izgradnje tampon pojasa izmeu
graditeljske cjeline i novosagraenih objekata.".
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu: prof.
dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 06.3-02.5-127/16-1
7. jula 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui Komisije
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, lanka 39. stavak 1. i lanka 40.
stav (1.) d) Poslovnika o radu Povjerenstva za ouvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), na
sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine, donijelo je

Broj 58 - Strana 51

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU MJESTA I


OSTATAKA GRADITELJSKE CJELINE
RESULBEGOVIA KUE U TREBINJU NACIONALNIM
SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Odluci o proglaenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline
Resulbegovia kue u Trebinju nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 90/06 i 48/13) toka
III. mijenja se i glasi:
"U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee zone zatite:
I. zona zatite obuhvata prostor odreen u toki I. stavak 3.
ove odluke. U toj zoni primjenjuju se sljedee mjere zatite:
graditeljska cjelina kompleksa Resulbegovia kue
treba biti rehabilitirana u dijelu koliko omoguava
sadanje stanje na terenu, a na osnovu dokumentacije
o izvornom izgledu objekta, na izvornoj lokaciji, uz
odobrenje ministarstva mjerodavnog za prostorno
ureenje u Republici Srpskoj i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske;
dozvoljene su intervencije koje e osigurati odrivu
uporabu objekata ukljuujui i one iji je cilj
prezentacija nacionalnog spomenika;
svi originalni sauvani fragmenti sruenog objekta
trebaju biti ponovno ugraeni u rekonstruirane
objekte;
fragmente koji se zbog visokog stupnja oteenja ne
mogu ugraditi, potrebno je na odgovarajui nain
konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske
cjeline;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli ugroziti
nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih
objekata ili stalnih struktura ija svrha nije iskljuivo
zatita i prezentacija nacionalnog spomenika;
potrebno je izvriti ureenje lokacije na kojoj se nalazi
nacionalni spomenik, osigurati pristupne staze i
izvriti hortikulturno ureenje;
predlae se rekonstrukcija objekta na jugoistonom
rubu parcele, u kojem je smjetena bazenska tehnika u
cilju uklapanja u ambijent graditeljske cjeline.
U cilju osiguranja uvjeta za rehabilitaciju nacionalnog
spomenika, utvruju se sljedee hitne mjere zatite:
restauracija ostataka kue, terase i istonog avlijskog
zida;
sanacija i konsolidacija originalnih dijelova temelja i
zidova.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, poeljno mu
je dodijeliti sljedee namjene:
kompleks, ili pojedini njegovi dijelovi, mogu biti
rabljeni u turistike, edukativne i kulturne svrhe i biti
otvoreni za javnost;
objekat kue se moe rabiti u kulturne i turistike
namjene, s time da je poeljno vraanje muzejskoetnoloke namjene;
objekat magaza i konaka se moe rabiti u kulturne i
turistiko-ugostiteljske namjene;
objekat ahara (ekonomski objekat) se moe rabiti u
kulturno-sportske i turistiko-ugostiteljske namjene i
moe se prilagoditi sadanjim potrebama i djelatnosti.

Broj 58 - Strana 52

SLUBENI GLASNIK BiH

II. zona zatite obuhvata parcele u neposrednoj kontaktnoj


zoni nacionalnog spomenika, koji se nalaze na ostatku parcele
k.. br. 2412 (novi premjer), odnosno k.. br. 1849/2, 1855,
1856/1 i 1856/2 (stari premjer). U toj zoni se utvruju sljedee
mjere zatite:
izvriti konzervaciju i restauraciju sjevernog
dvorinog zida;
nije doputena izgradnja objekata koji svojim
izgledom i dimenzijama mogu ugroziti vizualni
integritet nacionalnog spomenika;
istoni dijelovi lokacije (k.. 1855, 1856/1 i 1856/2 stari premjer) se mogu rabiti u sportsko-rekreativne
svrhe ili kao otvoreni javni prostori uz odgovarajue
hortikulturno ureenje, a njihova namjena treba biti
usuglaena sa namjenom nacionalnog spomenika;
na zapadnom dijelu lokacije (k.. 1849/2 - stari
premjer) doputeno je formiranje parking-prostora, s
tim da prostor za parkiranje treba biti vizualno
odvojen od zapadnog zida kompleksa pojasom
zelenila.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, odnosno u
cilju spreavanja gradnji koje bi mogle imati negativni utjecaj na
vizuelni identitet graditeljske cjeline nacionalnog spomenika
odnosno ugroziti njezin integritet, utvruje se zatitni pojas koji
obuhvata susjedne parcele. U tome pojasu utvruju se sljedee
mjere:
dozvoljena je nova gradnja pod uvjetom da
novoizgraeni objekti dimenzijama, izgledom ili na
neki drugi nain ne ugroavaju spomeniku i
ambijentalnu vrijednost zatiene graditeljske cjeline;
nije doputena izgradnja industrijskih objekata,
zagaivaa okolia i objekata ija namjena moe
ugroziti nacionalni spomenik;
preporuuje se izrada kvalitetnog hortikulturnog
rjeenja u cilju izgradnje tampon pojasa izmeu
graditeljske cjeline i novosagraenih objekata.".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
prof. dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 06.3-02.5-127/16-1
7. srpnja 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, v. r.
,
V 4. 8.
, 39. 1
40. (1) )
(" ",
47/16), 7. 2016.

I


(" ",
. 90/06 48/13) III :

Utorak, 9. 8. 2016.

" ,
:
I I
3 .
:


,

, ,;


;


;

,

;

,


;

,

;

,

.

,
:
,
;

.
,
:
, ,
,
;

,
- ;

- ;
( )
-
.
II
,
.. . 2412 ( ), .. .
1849/2, 1855, 1856/1 1856/2 ( ).
:

;

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 53;
(.. 1855, 1856/1
1856/2 - )
-

,
;
(.. 1849/2 -
) ,

.
,,
. :

,


;
,

;


.".
II

" ".
:
. , .
06.3-02.5-127/16-1
7. 2016.

. , . .

II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Nezavisnog operatora
sistema u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 980-1/16 od
21. jula 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta rezerve
regulacije bit e obezbijeen kako slijedi:
a) kapacitet rezerve sekundarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 9 MW u vrnom i 9 MW u
nevrnom periodu,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 5
MW u vrnom periodu i 10 MW u nevrnom
periodu,
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 12 MW u nevrnom periodu,
b) kapacitet rezerve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 26 MW,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 6
MW,
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 27 MW,
Aluminij, Mostar - 20 MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz take II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabavke tih usluga, i iznose:
kapacitet rezerve sekundarne regulacije - 30,00
KM/kW/mjesec, i to u vrnom periodu 22,50
KM/kW/mjesec, a u nevrnom periodu 7,50
KM/kW/mjesec,
kapacitet rezerve tercijarne regulacije - 6,46
KM/kW/mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-49/16
28. jula 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, s. r.

DRAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA


ELEKTRINU ENERGIJU - DERK
932

Na temelju lanka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i


operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
26. Metodologije za izradbu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, neovisnog operatora sustava i pomone usluge Proieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. srpnja 2016. godine, donijeta je

Na osnovu lana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i


operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 26.
Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, nezavisnog operatora sistema i pomone usluge Preieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. jula 2016. godine, donijeta je

ODLUKA

O OBEZBJEENJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA AUGUST 2016. GODINE
I
Ovom odlukom obezbjeuju se nedostajue koliine
pomonih usluga za august 2016. godine, koje e pruiti vlasnici
licence/dozvole, u skladu sa obavezom iz uvjeta za obavljanje
djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni entitetski
regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti zavedeni u
Registar prualaca pomonih usluga.

ODLUKA

O OSIGURANJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA KOLOVOZ 2016. GODINE
I
Ovom odlukom osiguravaju se nedostajue koliine
pomonih usluga za kolovoz 2016. godine, koje e pruiti
vlasnici licence/dozvole, u skladu sa obvezom iz uvjeta za
obavljanje djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni
entitetski regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti
zavedeni u Registar pruatelja pomonih usluga.
II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Neovisnog operatora
sustava u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 980-1/16 od
21. srpnja 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta priuve
regulacije bit e osiguran kako slijedi:

Broj 58 - Strana 54

SLUBENI GLASNIK BiH

a)

kapacitet priuve sekundarne regulacije


Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 9 MW u vrnom i 9 MW u
nevrnom razdoblju,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 5
MW u vrnom razdoblju i 10 MW u nevrnom
razdoblju,
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 12 MW u nevrnom razdoblju,
b) kapacitet priuve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 26 MW,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 6
MW,
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 27 MW,
Aluminij, Mostar - 20 MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz toke II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabave tih usluga, i iznose:
kapacitet priuve sekundarne regulacije - 30,00
KM/kW/mjesec, i to u vrnom razdoblju 22,50
KM/kW/mjesec, a u nevrnom razdoblju 7,50
KM/kW/mjesec,
kapacitet priuve tercijarne regulacije - 6,46
KM/kW/mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-49/16
28. srpnja 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, v. r.
4.2 ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 26.
,
- ("
", . 93/11 61/14),
, 28.
2016. ,


2016.
I

2016. ,
/,


.
II

9801/16 21. 2016. ,
:
)

, - 9 MW 9 MW
,

Utorak, 9. 8. 2016.

,
- 5 MW 10 MW
,
,
- 12 MW ,
b)

, - 26 MW,

,
- 6 MW,
,
, - 27 MW,
, - 20 MW.
III
II.

,
:
- 30,00
/kW/, 22,50
/kW/, 7,50
/kW/,
- 6,46
/kW/.
IV

" ",
.
04-28-5-026-49/16
28. 2016.

, . .

KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
933

Na osnovu lana 25. stav (1) taka e), lana 41. stav (1)
taka a), lana 42. stav (1) taka a), lana 48. stav (1) taka a), a u
vezi sa lanom 4. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Slubeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), u postupku pokrenutom
na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta
Ekopak - Drutvo za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o.
Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo, zastupanom po
advokatu Samiru engiu, Pruakova 14, 71000 Sarajevo protiv
Federalnog ministarstva okolia i turizma, Marka Marulia 2,
71000 Sarajevo, radi utvrivanja postojanja zabranjenog
sporazuma u smislu lana 4. stav (1) taka b) Zakona o
konkurenciji, nkurncisko vijee Bosne i Hercegovine n 131
(stotinutridesetiprvoj) sdnici drnj dana 14.07.2016. gdin,
dnijelo je
1.

2.

RJEENJE

Utvruje se da je Federalno ministarstvo okolia i turizma,


Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo, donoenjem Pravilnika
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom broj: 04-23-1334/15 od 21.01.2016.
godine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 8/16),
sprijeilo, ograniilo i naruilo trinu konkurenciju na
tritu upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom na
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ograniavanjem i
kontrolom trita to predstavlja zabranjeni sporazum u
smislu lana 4. stav (1) taka b) Zakona o konkurenciji.
Pravilnik iz take 1. ovog dispozitiva je nitavan u smislu
lana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Utorak, 9. 8. 2016.
3.

SLUBENI GLASNIK BiH

Izrie se novana kazna Federalnom ministarstvu okolia i


turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo u iznosu od
21.000,00 (dvadesetijednahiljada i 00/100) KM, u smislu
lana 48. stav (1) taka a) Zakona o konkurenciji, koju je
duno platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog
Rjeenja, i dostaviti na uvid dokaze o izvrenju.
U sluaju da se izreena novana kazna ne uplati u
navedenom roku, ista e se naplatiti prisilnim putem, u
smislu odredbi lana 47. Zakona o konkurenciji, uz
obraunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoraenja
roka, prema vaeim propisima Bosne i Hercegovine.
4. Nalae se Federalnom ministarstvu okolia i turizma,
Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo da nadoknadi trokove
postupka privrednom subjektu Ekopak - Drutvo za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od
Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.631,80
(jednahiljadaeststotinatridesetjedan i 80/100) KM, u roku
od 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rjeenja.
5. Ovo Rjeenje je konano i bit e objavljeno u "Slubenom
glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko
distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 19.02.2016. godine pod
brojem: 06-26-3-007-II/16 zaprimilo Zahtjev za pokretanje
postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane
privrednog subjekta Ekopak Drutvo za postupanje sa
ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a,
71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Ekopak ili Podnosilac zahtjeva)
zastupano po advokatu Samiru engiu, Pruakova 14, 71000
Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okolia i turizma, Marka
Marulia 2, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) radi
krenja lana 4. stav (1) taka b) Zakona o konkurenciji (u daljem
tekstu: Zakon).
Obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju
utvreno da predmetni Zahtjev nije potpun, u skladu sa
odredbom lana 28. Zakona, Konkurencijsko vijee je dana
24.03.2016. godine aktom broj: 06-26-3-007-1-II/16 zatrailo
dopunu Zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je dana 28.03.2016. godine podneskom
broj: 06-26-3-007-2-II/16 dostavio traenu dopunu.
Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijee je
dana 07.04.2016. godine (akt broj: 06-26-3-007-6-II/16)
Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i
urednog Zahtjeva, u smislu lana 28. stav (3) Zakona o
konkurenciji.
1. Stranke u postupku
Stranke u postupku su privredni subjekt Ekopak Drutvo
za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od
Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo i Federalno ministarstvo okolia i
turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo.
Privredni subjekat Ekopak Drutvo za postupanje sa
ambalanim otpadom d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a,
71000 Sarajevo, upisan je u Opinskom sudu u Sarajevu, dana
28.4.2011. godine pod brojem: (..)* 1, JIB: (..)*.
Federalno ministarstvo okolia i turizma je organ uprave
koje je donijelo osporeni Pravilnik i na kojeg se u skladu sa
lanom 2. stav (1) taka b) Zakona primjenjuju odredbe istog,
kada svojim djelovanjem posredno ili neposredno uestvuje ili
utie na trite Bosne i Hercegovine.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijee je tokom postupka primjenilo
odredbe Zakona, Odluke o utvrivanju relevantnog trita
1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Broj 58 - Strana 55

("Slubeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te odredbe Zakona o


upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), u smislu odredbi lana 26. Zakona.
Konkurencijsko vijee je uzelo u obzir i odredbe Zakona o
upravljanju otpadom ("Slubene novine Federacije BiH", br.
33/03 i 72/09) i Zakona o zatiti okolia ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09).
3. Relevantno trite
U skladu sa lanom 3. Zakona i l. 4. i 5. Odluke o
utvrivanju relevantnog trita, relevantno trite se odreuje kao
trite odreenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti
privrednih subjekata na odreenom geografskom podruju.
Prema odredbi lana 4. Odluke o utvrivanju relevantnog
trita u proizvodnom smislu, relevantno trite obuhvata sve
proizvode i/ili usluge koje potroai i/ili korisnici smatraju
meusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajui u
vidu naroito njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobiajenu
namjenu, nain upotrebe, uslove prodaje i cijene.
Prema odredbi lana 5. Odluke o utvrivanju relevantnog
trita, relevantno trite u geografskom smislu obuhvata cijelu ili
dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt
djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod
jednakim ili dovoljno ujednaenim uslovima i koji to trite bitno
razlikuje od uslova trine konkurencije na susjednim
geografskim tritima.
Slijedom navedenog, pod relevantnim tritem smatrat e se
trite upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka
Podnosilac zahtjeva, kao razlog za podnoenje Zahtjeva
navodi:
lan 16. Zakon o upravljanju otpadom ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisuje
da je proizvoa duan dizajnirati proizvod i
ambalau, koristiti tehnologije i razvijati proizvodnju
na nain koji najefikasnije koristi materijale i energiju,
stimulira ponovno koritenje i reciklau proizvoda, a
na kraju ivotnog ciklusa proizvoda promovirat e
okolinski odriv tretman, koritenje i odlaganje.
Proizvoa je duan koristiti takve sirovine i osnovne
materijale, poluproizvode i ambalau koji smanjuju
upotrebu energije i materijala i ijom upotrebom se
smanjuje proizvodnja otpada i upotreba ambalae koja
due traje i ne ugroava okoli kada postane otpad.
Ostaci nastali u toku tehnolokog procesa, a koji se
uvode ponovo u tehnoloki proces kao i proizvodi koji
se mogu koristiti ponovo za prvobitnu svrhu bez
daljeg tretmana, postaju otpad jedino kada izau iz
ovog proizvodnog ciklusa;
lan 58. Zakona o upravljanju otpadom ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisao
je da e provedbene propise iz lana 16. ovog Zakona
donijeti federalni ministar nadlean za okoli, za
odreene vrste otpada, meu kojima je ambalaa i
ambalani otpad, u roku od jedne godine od dana
stupanja na snagu Zakona o upravljanju otpadom;
Federalno ministarstvo okolia je Pravilnikom o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom
("Slubene novine Federacije BiH", broj 88/11 i
28/13) propisalo pravila upravljanja ambalaom u
proizvodnji, prometu i upotrebi ambalae i pravila
postupanja i druge uslove sakupljanja, ponovnog
koritenja, obnove i odlaganja, u skladu sa
prioritetima i osnovnim naelima Zakona o
upravljanju otpadom;

Broj 58 - Strana 56
-

SLUBENI GLASNIK BiH

Navedenim pravilnikom je odreeno da se


upravljanjem ambalaom i ambalanim otpadom
mogu baviti privredna drutva koja od strane
Ministarstva okolia dobiju dozvolu za upravljanje
otpadom i Javna ustanova Fonda za zatitu okolia;
Nakon ispunjenja postavljenih zahtjeva, privredni
subjekat Ekopak je dana 09.05.2012. godine od strane
Ministarstva okolia dobio Rjeenje o dozvoli za
operatera sistema upravljanja ambalanim otpadom na
rok od est godina;
Privredni subjekt Ekopak je, u cilju dobijanja dozvole
za upravljanje otpadom, prema Pravilniku o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom,
morao imati zakljuenih 30 ugovora sa klijentima
(privrednim subjektima) Zagaivaima i predugovore
sa Sakupljaima za svaki kanton;
da je privredni subjekt Ekopak po dobijanju dozvole
zakljuio ugovore sa (..)* 1 privrednih subjekata o
pruanju usluge upravljanja ambalaom i ambalanim
otpadom i (..)* ugovora sa privrednim subjektima koji
sakupljaju otpad a koji su i sad na snazi;
da je ostvario odreene prihode koje je u cjelosti
utroio u skladu sa lanom 15. Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom koji
propisuje obavezu ulaganja profita iskljuivo u
izgradnju sistema zbrinjavanja ambalae i
ambalanog otpada;
da je u proteklom periodu uredno izvravao sve svoje
obaveze prema Ministarstvu u smislu podnoenja
izvjetaja, ispunjavanju ciljeva i da u trenutku
donoenja spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za
upravljanje otpadom;
da je Ministarstvo okolia u februaru 2016. godine
donijelo Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom
("Slubene novine Federacije BiH", broj 8/16) koji u
lanu 3. propisuje da su operateri sistema duni sve
steene obaveze i sva namjenski neutroena sredstva,
kao i preostala neutroena finansijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, i to u
roku do 31.3.2016. godine;
da u momentu donoenja navedenog pravilnika na
teritoriji FBiH, pored privrednog subjekata Ekopak i
JU Fond za zatitu okolia FBiH djeluje i privredni
subjekt Ekoivot;
da preliminarne analize pokazuju da je u 2014. godini
privredni subjekt Ekopak na tritu ambalae otpada
imao (..)*% udjela, privredni subjekt Ekoivot (..)*%
a JU Fond za zatitu okolia FBiH (..)*%.
Konkurencijsko vijee je na osnovu navoda iz Zahtjeva i
dostavljene dokumentacije, ocijenilo da povrede Zakona, na koje
Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije mogue utvrditi bez provoenja
postupka, te je, u skladu sa lanom 32. stav (2) Zakona, donijelo
Zakljuak o pokretanju postupka dana 07.04.2016. gdin, akt
broj: 06-26-3-007-7-II/16 (u daljem tekstu: Zakljuak).
U skladu sa lanom 33. Zakona, Konkurencijsko vijee je
Zahtjev i Zakljuak dostavilo na odgovor Ministarstvu, dana
07.04.2016. godine aktom broj: 06-26-3-007-13-II/16.
Ministarstvo je dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeu,
dana 20.04.2016. godine podneskom zaprimljenim pod brojem:
06-26-3-007-17-II/16, te u bitnom navodi:
da je Pravilnik o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 88/11 i 28/13), zbog niza problema koji su
1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Utorak, 9. 8. 2016.

utvreni tokom njegove primjene prestao da vai,


odnosno stavljen je van snage donoenjem Pravilnika
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 8/16);
da u Bosni i Hercegovini postoji neusklaen pravni
okvir u oblasti upravljanja otpadom to utie na trite
i da je voena aktivna koordinacija sa nadlenim
ministarstvom iz Republike Srpske i nadlenom
slubom iz Brko Distrikta u cilju harmonizacije
propisa zbog implikacija na jedinstvenom tritu a to
u proteklom periodu primjene navedenog pravilnika
nije postignuto;
da su Pravilnikom o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom data javna ovlatenja
operaterima sistema, to je u suprotnosti sa lanom
27. Zakona o upravi ("Slubene novine Federacije
BiH", br. 28/97) i lanom 26. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije BiH", br. 35/05);
da su javna ovlatenja data na pet godina, da operateri
sistema naplauju naknade od obveznika sistema tj.
privrednih drutava koja na trite Federacije BiH prvi
stavljaju neki proizvod u ambalai i da se javna
ovlatenja mogu dati iskljuivo zakonom a ne
pravilnikom kao niim pravnim aktom;
da su izdate dvije dozvole operaterima sistema za
ambalau i ambalani otpad (Ekopak i Ekoivot) i da
su svoje poslovne aktivnosti morali vriti po principu
neprofitnosti a istovremeno su kao privredna drutva
osnovani u skladu sa lanom 2. stav 1. Zakona o
privrednim drutvima Federacije BiH ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 86/15) zbog sticanja
profita to je bio i jedan od razloga da se sistem
suspenduje i zakonski rijei;
da operateri sistema iako su to bili zakonski obavezni
nisu planirali usaglaeno i koordinirano sa Federalnim
ministarstvom okolia i turizma i Koordinacionim
tijelom za praenje implementacije Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom da
namjenski utroe sredstva i ulaganje u infrastrukturu
nego su to radili po slobodnoj procjeni;
da je nakon sveobuhvatne analize pravnog sadraja i
primjene predmetnih pravilnika i Zakona o
upravljanju otpadom, struna Komisija za izradu
propisa o upravljanju otpadom predloila da se stave
van snage postojei Pravilnik o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom i da se pristupi
izradi izmjena i dopuna Zakona o upravljanju
otpadom;
da donoenjem Pravilnika o prestanku vaenja
Pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom nije dolo do spreavanja, ograniavanja ili
naruavanja trine konkurencije na tritu Bosne i
Hercegovine, odnosno tritu Federacije Bosne i
Hercegovine.
Na osnovu navedenog Ministarstvo ostaje pri stavu da
Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 8/16) u vezi sa lanom 4. stav (1) pod b) Zakona, ni na
koji nain ne ugroava konkurenciju u Bosni i Hercegovini ve
da je privremeno rjeenje dok nadleni organ ne uspostavi novi
transparentniji i zakonom predvieni sistem upravljanja otpadom
putem operatera.
Ministarstvo takoer smatra, da nije dolo do naruavanja
trita u pogledu ograniavanja konkurencije, te je u tom pogledu

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

zahtjev za pokretanje postupka od strane privrednog subjekta


Ekopak pravno neosnovan, te se predlae da Konkurencijsko
vijee donese konano rjeenje kojim se zahtjev Podnosioca
zahtjeva odbija kao neosnovan ili da donese rjeenje kojim se
obustavlja postupak.
5. Privremena mjera
U sklopu Zahtjeva za pokretanje postupka Podnosilac
zahtjeva je traio donoenje privremene mjere kojom e se
naloiti Ministarstvu okolia i turizma obustava primjene
Pravilnika o prestanku vaenju Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom.
Konkurencijsko vijee je utvrdilo preliminarnu povredu
Zakona i usvojilo Zahtjev za odreivanje privremene mjere
podnesen od strane privrednog subjekta Ekopak Drutvo
za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo te je donijelo
Rjeenje po Zahtjevu za donoenje privremene mjere
privrednog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo, broj: 06-26-3007-3-II/16 od 30.03.2016. godine kojim se nalae
Federalnom ministarstvu okolia i turizma, Marka Marulia
2, 71000 Sarajevo da privremeno stavi van snage i primjene
Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom broj: 04-23-1334/15 od
21.01.2016. godine ("Slubene novine Federacije BiH",
broj 8/16).
Federalno ministarstvo okolia i turizma je postupajui po
rjeenju Konkurencijskog vijea, broj: 06-26-3-007-3-II/16
od 30.03.2016, pripremilo Pravilnik o privremenom
stavljanju van snage Pravilnika o prestanku vaenja
pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom, te zatrailo miljenja Ministarstva finansija FBiH,
Ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo;
Ministarstvo finansija je dalo pozitivno miljenje,
ministarstvo pravde nije dalo miljenje, dok je Ured za
zakonodavstvo, dana 23.04.2016. godine, dao negativno
miljenje iz razloga to " predmetni pravilnik se ne moe
staviti van snage, odnosno ne moe prestati da vai, niti na
privremenoj, niti na trajnoj osnovi, jer bi time, ukoliko bi se
propisi uestalo, nakon donoenja stavljali van snage,
odnosno prestajali da vae, a potom ponovo pravno
osnaivali, te na kraju iznova prestajali da vae, bio
povrijeen princip pravne sigurnosti.";
Ministarstvo je navedeni pravilnik uputilo na objavu u
Slubeni glasnika FBiH i to 07.06.2016. godine, odnosno
vie od dva mjeseca nakon donoenja rjeenja
Konkurencijskog vijea, i vie od mjesec dana nakon
dobijanja zatraenih miljenja;
Navedeni Pravilnik nije objavljen u Sluenom glasniku
FBiH jer je sekretar Vlade dopisom obavijestio
Ministarstvo da da je lanom 94. Poslovnika odreeno da
sekretar Vlade ne moe poslati na objavu propise ukoliko ti
propisi nisu usklaeni sa Uredom za zakonodavstvo Vlade
Federacije BiH;
Iz navedenog proizilazi da, pravno gledano, Rjeenje
Konkurencijskog vijea o privremenoj mjeri nije
provedeno;
Meutim, u praksi Podnosilac zahtjeva se ponaao u skladu
sa Rjeenjem Konkurencijskog vijea o privremenoj mjeri,
te nastavio obavljati aktivnosti bez sankcije od strane
ministarstva.
6. Usmena rasprava
Budui da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim
interesima, Konkurencijsko vijee je zakazalo usmenu raspravu,
u skladu sa lanom 39. Zakona, dana 17.05.2016. godine (poziv

Broj 58 - Strana 57

dostavljen aktom broj: 06-26-3-007-20-II/16 i broj: 06-26-3-00721-II/16 od dana 25.04.2016. godine).


Usmena rasprava odrana je u sjeditu Konkurencijskog
vijea uz prisustvo advokata Samira engia, punomoenika
privrednog subjekta Ekopak, direktorice privrednog subjekta
Ekopak Amele Horbat i Samira orbo za Podnosioca zahtjeva i
za Ministarstvo kao protivnu stranu: Muhamed Mujaki,
Mehmed Cero, Azra Bai, Safet Harbinja, Sanela Popovi, Ana
Hadiabdi, Indira Sulejmanagi i Elma Hadi-Rami.
Punomonik Podnosioca zahtjeva izjasnio se da ostaje kod
navoda iz Zahtjeva i u raspravi je u bitnom izjavio slijedee:
da je privredni subjekt Ekopak od resornog
ministarstva dobio dozvolu za upravljanje ambalaom
i ambalanim otpadom, da ima zakljuene ugovore sa
privrednim subjektima koji su i sada na snazi te da je
ostvarivao odreene prihode koje je u cjelosti utroio
u skladu sa lanom 15. navedenog pravilnika koji
propisuje obavezu ulaganja profita iskljuivo u
izgradnju sistema zbrinjavanja ambalae i
ambalanog otpada;
da je istovremeno privredni subjekat u proteklom
periodu uredno ispunjavao sve svoje obaveze prema
Ministarstvu okolia u smislu podnoenja izvjetaja,
ispunjavanju ciljeva, tako da u trenutku donoenja
spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za upravljanje
otpadom;
da
nestandardnim
provedenim
procesom
podzakonskog normiranja ozbiljno je povrijeen
Zakon o upravljanju otpadom, jer u osnovi
zakonodavac je zaduio ministricu da podzakonskim
aktom uredi oblast ambalae i ambalanog otpada, a
ne da ureenu oblast faktiki vrati na stanje prije
2011. godine;
da je Podnosilac zahtjeva miljenja da se spornim
pravilnikom na najgrublji nain i u cjelosti, oito i
nesporno, spreava i ograniava trina konkurencija
na tritu upravljanja ambalaom i ambalanim
otpadom, jer JU Fond za zatitu okolia Federacije
BiH stavlja u monopolski poloaj, a privredni subjekt
Ekopak (i drugog operatera) potpuno onemoguava tj.
spreava da posluje na tritu upravljanja ambalaom
i ambalanim otpadom.
Punomonici ministarstva izjasnili su se da u potpunosti
ostaju kod odgovora na Zahtjev i u bitnom navode slijedee:
da privremeno dejstvo suspendovanja sistema koji se
nije pokazao transparentnim i odrivim do donoenja
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
upravljanju otpadom kao i niza novih provedenih
podzakonskih propisa nema za cilj da remeti trite jer
bi se naplata ostavila Fondu za zatitu okolia to
ovdje nije sluaj jer bi trite upravljanja otpadom,
odnosno privreda, sve do stupanja na snagu novog
zakona bila rastereena od plaanja naknada i samim
tim trite ne bi bilo ugroeno;
da se na Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom ne
moe primijeniti lan 4. stav 1) taka b) Zakona o
konkurenciji zbog ukupne korelacije sa odredbama
Zakona o Fondu za zatitu okolia, Zakona o zatiti
okolia, Zakona o upravljanju otpadom jer Fond za
zatitu
okolia
Federacije
BiH
nije
trgovinski/privredni subjekt koji eli monopol na
tritu ve finansijski instrument zatite okolia
Federacije BiH a naknade za upravljanje ambalaom i
ambalanim otpadom koje prikupljaju, kako operater
sistema, tako i Fond za zatitu okolia Federacije BiH

Broj 58 - Strana 58

SLUBENI GLASNIK BiH

nisu dobrovoljnog nego obaveznog karaktera za sve


proizvoae i uvoznike proizvoda upakovanih u
ambalau, po naelu "zagaiva plaa";
da je Ministarstvo postupilo po privremenoj mjeri
Konkurencijskog vijea te da je Pravilnik o prestanku
vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom uputilo na miljenje
Federalnom ministarstvu pravde, Federalnom
ministarstvu finansija i Uredu za zakonodavstvo i
usklaenost sa propisima Evropske unije Vlade
Federacije BiH;
da je lanom 21. stav 1. Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom propisana obaveza
operatera sistema da alje Federalnom ministarstvu
okolia i turizma i Fondu za zatitu okolia Federacije
BiH izvjetaj o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom u prethodnoj kalendarskoj godini svake
godine do 31. marta naredne godine i da su svi
izvjetaji Fonda za zatitu okolia o radu operatera
Ekopak bili negativni;
Na usmenoj raspravi svaka strana je priloila pisano
izjanjenje i dodatnu dokumentaciju kojom potvruju svoje
tvrdnje (Zapisnik 06-26-3-007-24-II/16 od dana 17.05.2016.
gdin).
7. Utvreno injenino stanje i ocjena dokaza
lan 16. Zakon o upravljanju otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisuje da je
proizvoa duan dizajnirati proizvod i ambalau, koristiti
tehnologije i razvijati proizvodnju na nain koji
najefikasnije koristi materijale i energiju, stimulira ponovno
koritenje i reciklau proizvoda, a na kraju ivotnog ciklusa
proizvoda promovirat e okolinski odriv tretman,
koritenje i odlaganje. Proizvoa je duan koristiti takve
sirovine i osnovne materijale, poluproizvode i ambalau
koji smanjuju upotrebu energije i materijala i ijom
upotrebom se smanjuje proizvodnja otpada i upotreba
ambalae koja due traje i ne ugroava okoli kada postane
otpad. Ostaci nastali u toku tehnolokog procesa, a koji se
uvode ponovo u tehnoloki proces kao i proizvodi koji se
mogu koristiti ponovo za prvobitnu svrhu bez daljnjeg
tretmana, postaju otpad jedino kada izau iz ovog
proizvodnog ciklusa;
lan 58. Zakon o upravljanju otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisao je da e
provedbene propise iz lana 16. ovog Zakona donijeti
federalni ministar nadlean za okoli, za odreene vrste
otpada, meu kojima je ambalaa i ambalani otpad, u roku
od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o
upravljanju otpadom.
Federalno ministarstvo okolia je Pravilnikom o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 88/11 i 28/13) propisalo pravila
upravljanja ambalaom u proizvodnji, prometu i upotrebi
ambalae i pravila postupanja i druge uslove sakupljanja,
ponovnog koritenja, obnove i odlaganja, u skladu sa
prioritetima i osnovnim naelima Zakona o upravljanju
otpadom;
Navedenim pravilnikom je odreeno da se upravljanjem
ambalaom i ambalanim otpadom mogu baviti privredna
drutva koja od strane Ministarstva okolia dobiju dozvolu
za upravljanje otpadom i Javna ustanova Fond za zatitu
okolia;
Nakon ispunjenja Pravilnikom postavljenih zahtjeva,
Podnosilac zahtjeva je dana 09.05.2012. godine od strane

Utorak, 9. 8. 2016.

Ministarstva dobio Rjeenje o dozvoli za operatera sistema


upravljanja ambalanim otpadom na rok od est godina;
Podnosilac zahtjeva je, u cilju dobijanja dozvole za
upravljanje otpadom, prema Pravilniku o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom, morao imati
zakljuenih 30 ugovora sa klijentima (privrednim
subjektima) Zagaivaima i predugovore sa Sakupljaima
za svaki kanton;
Podnosilac zahtjeva je, po dobijanju dozvole, zakljuio
ugovore sa (..)* 1 privrednih subjekata o pruanju usluge
upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom i (..)*
ugovora sa privrednim subjektima koji sakupljaju otpad a
koji su i sad na snazi;
Podnosilac zahtjeva je ostvario odreene prihode koje je u
cjelosti utroio u skladu sa lanom 15. Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom koji
propisuje obavezu ulaganja profita iskljuivo u izgradnju
sistema zbrinjavanja ambalae i ambalanog otpada;
Podnosilac zahtjeva je u proteklom periodu uredno
izvravao sve svoje obaveze prema Ministarstvu u smislu
podnoenja izvjetaja, ispunjavanju ciljeva i da u trenutku
donoenja spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za
upravljanje otpadom;
lan 18. Pravilnika propisuje da e Ministarstvo svojim
rjeenjem ponititi dozvolu operateru sistema ako utvrdi da:
ne upravlja ambalanim otpadom u skladu s propisima, ne
dostavlja godinji izvjetaj o ambalai i ambalanom
otpadu u skladu s ovim Pravilnikom; ne ispunjava ciljeve
na cijeloj teritoriji F BiH, ne dostavi dokaze o tajnosti
podataka navedenih u izvjetaju. Nakon donoenja rjeenja
o ponitenju dozvole iz stava 1. ovog lana operater sistema
prestaje da obavlja sve aktivnosti na sakupljanju otpada.
Ministarstvo nije nikada primijenilo navedene odredbe,
odnosno nije ponitilo dozvolu operatoru sistema;
Ministarstvo je u februaru 2016. godine donijelo Pravilnik o
prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije BiH",
broj 8/16) koji u lanu 3. propisuje da su operateri sistema
duni sve steene obaveze i sva namjenski neutroena
sredstva), kao i prostala neutroena finansijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, i to u roku do
31.3.2016. godine;
U momentu donoenja navedenog pravilnika na
relevantnom tritu je, pored Podnosioca zahtjeva i JU
Fond za zatitu okolia FBiH, djelovao i privredni subjekat
Ekoivot;
Donoenjem Pravilnika o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom prestali su
sa radom i podnosilac zahtjeva i privredni subjekat
Ekoivot;
Ministarstvo je pripremilo i uputilo novi nacrt Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
meutim isti do donoenja rjeenja Konkurencijskog vije
nije usvojen;
lan 4. stav (1) Zakona propisuje da su zabranjeni
sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora,
zajednika djelovanja, izriiti i preutni dogovori privrednih
subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata koji za
cilj i posljedicu imaju sprjeavanje, ograniavanje i li naruavanje
trine konkurencije na relevantnom tritu, a koji se odnose na:
a) direktno ili indirektno utvrivanje kupovnih i
prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovakih
uslova;

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Utorak, 9. 8. 2016.
b)

SLUBENI GLASNIK BiH

ograniavanje i kontrolu proizvodnje, trita,


tehnikog razvoja ili ulaganja;
c) podjelu trita ili izvora snabdijevanja;
d) primjenu razliitih uslova za identine transakcije sa
drugim privrednim subjektima, dovodei ih u
nepovoljan poloaj u odnosu na konkurenciju;
e) zakljuivanje takvih sporazuma kojima se druga
strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po
svojoj prirodi ili obiajima u trgovini nisu u vezi sa
predmetom sporazuma.
Imajui u vidu gore navedeno, Konkurencijsko vijee je
utvrdilo povredu odredbi lana 4. stav (1) taka b) Zakona o
konkurenciji u smislu donoenja Pravilnika kojim se ograniava
predmetno trite nametanjem obaveza operatorima sistema da
sve obaveze ukljuujui i sve ugovore koje operateri imaju
zakljuene sa drugim privrednim subjektima (Zagaivaima i
Sakupljaima), kao i preostala neutroena finansijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, ime se direktno
zatvara trite i eliminie konkurencija, odnosno onemoguava
rad privrednim subjektima koji su posjedovali Rjeenje o dozvoli
za operatera sistema upravljanja ambalanim otpadom.
Argument Ministarstva da je razlog za donoenje Pravilnik
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom nepostupanje Podnosioca zahtjeva po
obavezama iz pravilnika nije mogao biti uzet u obzir iz razloga
to je po istom Pravilniku ministarstvo moglo oduzeti dozvolu za
rad Podnosiocu zahtjeva, a isto nije uinilo. Umjesto oduzimanja
dozvole, Ministarstvo je donijelo Pravilnik o prestanku vaenja
Pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom, i na
taj nain potpuno zatvorilo trite ambalanog otpada i
onemoguilo poslovanje ne samo Podnosioca zahtjeva, nego i
drugog uesnika na tritu, privrednog subjekta Ekoivot d.o.o.
Argument Ministarstva da je pravilnik stavljen van snage
kako bi se sredilo stanje na relevantnom tritu i predloio novi
zakon kojim bi bile otklonjene uoene manjkavosti sadanjeg
sistema, nije mogao biti uzet u obzir jer je Ministarstvo moglo
pripremiti novi nacrt Zakona i pripadajuih podzakonskih akata i
bez stavljanja van snage vaeeg pravilnika. Nasuprot tome,
Ministarstvo je prije predlaganja novog Zakona donijelo
Pravilnik kojim je stavio van snage postojei pravilnik te na taj
nain zatvorio trite i onemoguio rad za sve uesnike na istom.
U skladu sa izloenim a na osnovu analize dokaza kao i na
osnovu rezultata cjelokupnog postupka, Konkurencijsko vijee je
utvrdilo da je Ministarstvo okolia i turizma donoenjem
navedenog Pravilnika sprijeilo, ograniilo i naruilo trinu
konkurenciju na tritu upravljanja ambalaom i ambalanim
otpadom na teritoriji Bosne i Hercegovine i to ograniavanjem i
kontrolom trita, to predstavlja zabranjeni sporazum u smislu
lana 4. stav (1) taka b) Zakona pa je shodno tome odlueno kao
u dispozitivu ovog Rjeenja.
U skladu sa lanom 4. stav (2) Zakona, navedeni zakon se
ima smatrati nitavim, te e na snazi ostati Pravilnik o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 88/11 i 28/13) kojim su propisana pravila upravljanja
ambalaom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalae i pravila
postupanja i drugi uslovi sakupljanja, ponovnog koritenja,
obnove i odlaganja, u skladu sa prioritetima i osnovnim naelima
Zakona o upravljanju otpadom.
8. Novana kazna
U smislu lana 48. stav (1) taka a) Zakona, novanom
kaznom u iznosu najvie do 10% (deset) vrijednosti ukupnog
godinjeg prihoda privrednog subjekta, iz godine koja je
prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, kaznit e
se privredni subjekt, ako sklopi zabranjeni sporazum ili na bilo
koji drugi nain sudjeluje u sporazumu kojim je naruena,

Broj 58 - Strana 59

ograniena ili sprijeena trina konkurencija u smislu lana 4.


Zakona.
Polazei od nesporno utvrene injenice da je Ministarstvo
prekrilo odredbe lana 4. stav (1) take b) Zakona,
Konkurencijsko vijee je izreklo novanu kaznu u iznosu od
21.000,00 (dvadesetijednuhiljadu i 00/100) KM, to procentualno
iznosi (..)* 1% ukupnog prihoda u 2015. godini, koji je iznosio
(..)* KM.
Konkurencijsko vijee je prilikom izricanja visine novane
kazne uzelo u obzir namjeru te duinu trajanja povrede Zakona,
kao i posljedice koje je ista imala na trinu konkurenciju na
relevantnom tritu, u smislu lana 52. Zakona.
Prilikom
odreivanja
visine
novane
kazne,
Konkurencijsko vijee je kao oteavajuu okolnost u obzir uzelo
injenicu da Ministarstvo nije u cjelosti provelo Rjeenje o
privremenoj mjeri.
S obzirom na visinu izreene novane kazne koja je mnogo
manja od visine koja je mogla biti izreena za utvrenu povredu
Zakona, Konkurencijsko vijee i ovaj put nije imalo prvenstveno
za cilj kanjavanje zbog krenja Zakona, ve da upozori
Ministarstvo na obavezu potovanja pravila trine konkurencije
utvrenih odredbama Zakona.
Naime, Konkurencijsko vijee smatra da izricanje
navedenih novanih kazni, pored kanjavanja privrednih
subjekata radi krenja odredbi Zakona, treba imati i preventivan
uinak kako bi odvratilo druge privredne subjekte od djelovanja
ili nastavka ponaanja koje predstavlja krenje odredbi Zakona.
U sluaju da se izreena novana kazna iz take 5.
dispozitiva ovog Rjeenja ne uplati u navedenom roku ista e se
naplatiti prisilnim putem, u smislu lana 47. Zakona, uz
obraunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoraenja roka,
prema vaeim propisima Bosne i Hercegovine,
9. Trokovi postupka
Podnosilac zahtjeva je podnio dana 31.05.2016. godine,
zahtjev za naknadu trokova postupka (podnesak broj: 06-26-3007-30-II/16) koji se sastoji od slijedeih trokova: 1) Zahtjev za
pokretanje postupka - 840,00 KM; 2) Pristup usmenoj raspravi 840,00 KM; 3) Zahtjev za postupanje po privremenoj mjeri od
12.04.2016. godine - 840,00 KM 4) administrativna taksa na
zahtjev - 1000 KM i 5) Kopiranje - 100,00 KM to sa uraunatim
PDV-om iznosi 4.234,40 KM.
lanom 108. stav 1) Zakona o upravnom postupku je
propisano da u rjeenju kojim se postupak zavrava organ koji
donosi rjeenje odreuje ko snosi trokove postupka, njihov iznos
i kome se i u kom roku imaju isplatiti, a lanom 105. stav 2) istog
Zakona je propisano da kada u postupku uestvuju dvije ili vie
strana sa suprotnim interesom, strana koja je izazvala postupak, a
na iju tetu je postupak okonan, duna je protivnoj stranci
nadoknaditi opravdane trokove koji su nastali u postupku.
Konkurencijsko vijee je Podnosiocu zahtjeva priznalo
samo trokove zastupanja koji su bili nuni i opravdani u ovom
postupku, pa je u skladu sa tarifnim brojem 18. i 33. Tarife o
nagradama i naknadama trokova za rad advokata u Federaciji
BiH, utvrdilo i priznalo slijedee trokove za rad advokata
privrednog subjekta Ekopak: 1) za podnoenje prijave protiv
Ministarstva od dana 19.02.2016. godine u iznosu od 240,00 KM,
2) za pristup na usmenu raspravu dana 17.05.2016. godine u
iznosu od 300,00 KM, to ukupno sa uraunatim PDV-om iznosi
631,80 KM. Takoer, su priznati i trokovi plaene
administrativne takse u iznosu od 1.000,00 KM, te priznati
trokovi iznose ukupno 1.631,80 KM.

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Broj 58 - Strana 60

SLUBENI GLASNIK BiH

10. Pouka o pravnom lijeku


Ovo Rjeenje je konano i protiv istog nije dozvoljena
alba.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,
odnosno, objave ovog Rjeenja.
Predsjednica
Broj 06-26-3-007-36-II/16
Mr. Arijana Regoda - Drai,
14. jula 2016. godine
s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 25. stavak (1) toka e), lanka 41. stavak
(1) taka a), lanka 42. stavak (1) toka a), lanka 48. stavak (1)
toka a), a u svezi sa lankom 4. stavak (1) Zakona o
konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), u
postupku pokrenutom na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka
gospodarskog subjekta Ekopak - Drutvo za postupanje sa
ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a,
71000 Sarajevo, zastupanom po odvjetniku Samiru engiu,
Pruakova 14, 71000 Sarajevo protiv Federalnog ministarstva
okolia i turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo, radi
utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu lanka 4.
stavak (1) toka b) Zakona o konkurenciji, nkurncisko vijee
Bosne i Hercegovine n 131 (stotinutridesetiprvoj) sdnici
drnj dana 14.07.2016. gdin, dnijelo je
1.

RJEENJE

Utvruje se da je Federalno ministarstvo okolia i turizma,


Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo, donoenjem Pravilnika
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom broj: 04-23-1334/15 od 21.01.2016.
godine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 8/16),
sprijeilo, ograniilo i naruilo trinu konkurenciju na
tritu upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom na
teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, ograniavanjem i
kontrolom trita to predstavlja zabranjeni sporazum u
smislu lanka 4. stavak (1) toka b) Zakona o konkurenciji.
2. Pravilnik iz toke 1. Ove izreke je nitavan u smislu lanka
4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
3. Izrie se novana kazna Federalnom ministarstvu okolia i
turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo u iznosu od
21.000,00 (dvadesetijednatisua i 00/100) KM, u smislu
lanka 48. stavak (1) to ka a) Zakona o konkurenciji, koju
je duno platiti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka
ovog Rjeenja, i dostaviti na uvid dokaze o izvrenju.
U sluaju da se izreena novana kazna ne uplati u
navedenom roku, ista e se naplatiti prisilnim putem, u
smislu odredbi lanka 47. Zakona o konkurenciji, uz
obraunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoraenja
roka, prema vaeim propisima Bosne i Hercegovine.
4. Nalae se Federalnom ministarstvu okolia i turizma,
Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo da nadoknadi trokove
postupka gospodarskom subjektu Ekopak - Drutvo za
postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja
od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo u ukupnom iznosu od
1.631,80 (jednatisuaeststotinatridesetjedan i 80/100) KM,
u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog Rjeenja.
5. Ovo Rjeenje je konano i bit e objavljeno u "Slubenom
glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko
distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 19.02.2016. godine pod
brojem: 06-26-3-007-II/16 zaprimilo Zahtjev za pokretanje
postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane
gospodarskog subjekta Ekopak Drutvo za postupanje sa

Utorak, 9. 8. 2016.

ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a,


71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ekopak ili Podnositelj
zahtjeva) zastupano po odvjetnika Samiru engiu, Pruakova
14, 71000 Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okolia i
turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) radi krenja lanka 4. stavak (1) toka b) Zakona o
konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon).
Obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju
utvreno da predmetni Zahtjev nije potpun, sukladno odredbi
lanka 28. Zakona, Konkurencijsko vijee je dana 24.03.2016.
godine aktom broj: 06-26-3-007-1-II/16 zatrailo dopunu
Zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva je dana 28.03.2016. godine podneskom
broj: 06-26-3-007-2-II/16 dostavio traenu dopunu.
Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijee je
dana 07.04.2016. godine (akt broj: 06-26-3-007-6-II/16)
Podnositelju zahtjeva izdalo Potvrdu o primitku kompletnog i
urednog Zahtjeva, u smislu lanka 28. stavak (3) Zakona o
konkurenciji.
1. Stranke u postupku
Stranke u postupku su gospodarski subjekt Ekopak Drutvo za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo i Federalno ministarstvo
okolia i turizma, Marka Marulia 2, 71000 Sarajevo.
Gospodarski subjekt Ekopak - Drutvo za postupanje sa
ambalanim otpadom d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a,
71000 Sarajevo, upisan je u Opinskom sudu u Sarajevu, dana
28.4.2011. godine pod brojem: (..)* 1, JIB: (..)*.
Federalno ministarstvo okolia i turizma je organ uprave
koje je donijelo osporeni Pravilnik i na kojeg se sukladno lanku
2. stavak (1) toka b) Zakona primjenjuju odredbe istog, kada
svojim djelovanjem posredno ili neposredno sudjeluje ili utjee
na trite Bosne i Hercegovine.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijee je tijekom postupka primjenilo
odredbe Zakona, Odluke o utvrivanju mjerodavnog trita
("Slubeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te odredbe Zakona o
upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), u smislu odredbi lanka 26. Zakona.
Konkurencijsko vijee je uzelo u obzir i odredbe Zakona o
upravljanju otpadom ("Slubene novine Federacije BiH", br.
33/03 i 72/09) i Zakona o zatiti okolia ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09).
3. Mjerodavno trite
Sukladno lanku 3. Zakona i l. 4. i 5. Odluke o utvrivanju
mjerodavnog trita, mjerodavno trite se odreuje kao trite
odreenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti
gospodarskih subjekata na odreenom zemljopisnom podruju.
Prema odredbi lanka 4. Odluke o utvrivanju mjerodavnog
trita u proizvodnom smislu, mjerodavno trite obuhvata sve
proizvode i/ili usluge koje potroai i/ili korisnici smatraju
meusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima, imajui u
vidu naroito njihove bitne znaajke, kvalitetu, uobiajenu
namjenu, nain uporabe, uvjete prodaje i cijene.
Prema odredbi lanka 5. Odluke o utvrivanju mjerodavnog
trita, mjerodavno trite u zemljopisnom smislu obuhvata cijeli
ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojoj gospodarski subjekt
djeluje u prodaji i/ili kupovini mjerodavnog proizvoda pod
jednakim ili dovoljno ujednaenim uvjetima i koji to trite bitno
razlikuje od uvjeta trine konkurencije na susjednim
zemljopisnim tritima.

(..)* - podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Slijedom navedenog, pod mjerodavnim tritem smatrat e


se trite upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom na
teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka
Podnositelj zahtjeva, kao razlog za podnoenje Zahtjeva
navodi:
lanak 16. Zakon o upravljanju otpadom ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisuje
da je proizvoa duan dizajnirati proizvod i
ambalau, koristiti tehnologije i razvijati proizvodnju
na nain koji najuinkovitije koristi materijale i
energiju, stimulira ponovno koritenje i reciklau
proizvoda, a na kraju ivotnog ciklusa proizvoda
promovirat e okolinski odriv tretman, koritenje i
odlaganje. Proizvoa je duan koristiti takve sirovine
i osnovne materijale, poluproizvode i ambalau koji
smanjuju upotrebu energije i materijala i ijom
upotrebom se smanjuje proizvodnja otpada i upotreba
ambalae koja due traje i ne ugroava okoli kada
postane otpad. Ostatci nastali u tijeku tehnolokog
procesa, a koji se uvode ponovo u tehnoloki proces
kao i proizvodi koji se mogu koristiti ponovo za
prvobitnu svrhu bez daljnjeg tretmana, postaju otpad
jedino kada izau iz ovog proizvodnog ciklusa;
lanak 58. Zakona o upravljanju otpadom ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisao
je da e provedbene propise iz lanka 16. ovog
Zakona donijeti federalni ministar nadlean za okoli,
za odreene vrste otpada, meu kojima je ambalaa i
ambalani otpad, u roku od jedne godine od dana
stupanja na snagu Zakona o upravljanju otpadom;
Federalno ministarstvo okolia je Pravilnikom o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom
("Slubene novine Federacije BiH", broj 88/11 i
28/13) propisalo pravila upravljanja ambalaom u
proizvodnji, prometu i upotrebi ambalae i pravila
postupanja i druge uvjete sakupljanja, ponovnog
koritenja, obnove i odlaganja, sukladno prioritetima i
temeljnim naelima Zakona o upravljanju otpadom;
Navedenim pravilnikom je odreeno da se
upravljanjem ambalaom i ambalanim otpadom
mogu baviti gospodarska drutva koja od strane
Ministarstva okolia dobiju dozvolu za upravljanje
otpadom i Javna ustanova Fonda za zatitu okolia;
Nakon ispunjenja postavljenih zahtjeva, gospodarski
subjekt Ekopak je dana 09.05.2012. godine od strane
Ministarstva okolia dobio Rjeenje o dozvoli za
operatera sustava upravljanja ambalanim otpadom na
rok od est godina;
Gospodarski subjekt Ekopak je, u cilju dobijanja
dozvole za upravljanje otpadom, prema Pravilniku o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom,
morao imati zakljuenih 30 ugovora sa klijentima
(gospodarskim
subjektima)
Zagaivaima
i
predugovore sa Sakupljaima za svaku upaniju;
-da je gospodarski subjekt Ekopak po dobijanju
dozvole zakljuio ugovore sa (..)* 1 gospodarskih
subjekata o pruanju usluge upravljanja ambalaom i
ambalanim otpadom i (..)* ugovora sa gospodarskim
subjektima koji sakupljaju otpad a koji su i sad na
snazi;
da je ostvario odreene prihode koje je u cjelosti
utroio sukladno lanku 15. Pravilnika o upravljanju
1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Broj 58 - Strana 61

ambalaom i ambalanim otpadom koji propisuje


obvezu ulaganja profita iskljuivo u izgradnju sustava
zbrinjavanja ambalae i ambalanog otpada;
da je u proteklom razdoblju uredno izvravao sve
svoje obveze prema Ministarstvu u smislu podnoenja
izvjea, ispunjavanju ciljeva i da u trenutku
donoenja spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za
upravljanje otpadom;
da je Ministarstvo okolia u veljai 2016. godine
donijelo Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom
("Slubene novine Federacije BiH", broj 8/16) koji u
lanku 3. propisuje da su operateri sustava duni sve
steene obveze i sva namjenski neutroena sredstva,
kao i prostala neutroena financijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, i to u
roku do 31.3.2016. godine;
da u momentu donoenja navedenog pravilnika na
teritoriju FBiH, pored gospodarskog subjekta Ekopak
i JU Fond za zatitu okolia FBiH djeluje i
gospodarski subjekt Ekoivot;
da preliminarne analize pokazuju da je u 2014. godini
gospodarski subjekt Ekopak na tritu ambalae
otpada imao (..)*% udjela, gospodarski subjekt
Ekoivot (..)*% a JU Fond za zatitu okolia FBiH
(..)*%.
Konkurencijsko vijee je na temelju navoda iz Zahtjeva i
dostavljene dokumentacije, ocijenilo da povrede Zakona, na koje
Podnositelj zahtjeva ukazuje, nije mogue utvrditi bez
provoenja postupka, te je, u sukladno lanku 32. stavak (2)
Zakona, donijelo Zakljuak o pokretanju postupka dana
07.04.2016. gdin, akt broj: 06-26-3-007-7-II/16 (u daljnjem
tekstu: Zakljuak).
Sukladno lanku 33. Zakona, Konkurencijsko vijee je
Zahtjev i Zakljuak dostavilo na odgovor Ministarstvu, dana
07.04.2016. godine aktom broj: 06-26-3-007-13-II/16.
Ministarstvo je dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeu,
dana 20.04.2016. godine podneskom zaprimljenim pod brojem:
06-26-3-007-17-II/16, te u bitnom navodi:
da je Pravilnik o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 88/11 i 28/13), zbog niza problema koji su
utvreni tijekom njegove primjene prestao da vai,
odnosno stavljen je van snage donoenjem Pravilnika
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 8/16);
da u Bosni i Hercegovini postoji neusklaen pravni
okvir u oblasti upravljanja otpadom to utjee na
trite i da je voena aktivna koordinacija sa
nadlenim ministarstvom iz Republike Srpske i
nadlenom slubom iz Brko Distrikta u cilju
harmonizacije propisa zbog implikacija na
jedinstvenom tritu a to u proteklom razdoblju
primjene navedenog pravilnika nije postignuto;
da su Pravilnikom o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom dana javna ovlatenja
operaterima sustava, to je u suprotnosti sa lankom
27. Zakona o upravi ("Slubene novine Federacije
BiH", br. 28/97) i lankom 26. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije BiH", br. 35/05);
da su javna ovlatenja dana na pet godina, da operateri
sustava naplauju naknade od obveznika sustava tj.
gospodarskih drutava koja na trite Federacije BiH
prvi stavljaju neki proizvod u ambalai i da se javne

Broj 58 - Strana 62

SLUBENI GLASNIK BiH

ovlasti mogu dati iskljuivo zakonom a ne


pravilnikom kao niim pravnim aktom;
da su izdane dvije dozvole operaterima sustava za
ambalau i ambalani otpad (Ekopak i Ekoivot) i da
su svoje poslovne aktivnosti morali vriti po principu
neprofitnosti a istovremeno su kao gospodarska
drutva osnovani sukladno lanku 2. stavak 1. Zakona
o gospodarskim drutvima Federacije BiH ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 86/15) zbog stjecanja
profita to je bio i jedan od razloga da se sustav
suspenduje i zakonski rijei;
da operateri sustava iako su to bili zakonski obvezni
nisu planirali usuglaeno i koordinirano sa Federalnim
ministarstvom okolia i turizma i Koordinacionim
tijelom za praenje implementacije Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom da
namjenski utroe sredstva i ulaganje u infrastrukturu
nego su to radili po slobodnoj procjeni;
da je nakon sveobuhvatne analize pravnog sadraja i
primjene predmetnih pravilnika i Zakona o
upravljanju otpadom, struna Komisija za izradu
propisa o upravljanju otpadom predloila da se stave
van snage postojei Pravilnik o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom i da se pristupi
izradi izmjena i dopuna Zakona o upravljanju
otpadom;
da donoenjem Pravilnika o prestanku vaenja
Pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom nije dolo do sprjeavanja, ograniavanja ili
naruavanja trine konkurencije na tritu Bosne i
Hercegovine, odnosno tritu Federacije Bosne i
Hercegovine.
Na temelju navedenog Ministarstvo ostaje pri stavu da
Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 8/16) u svezi sa lankom 4. stavak (1) pod b) Zakona,
ni na koji nain ne ugroava konkurenciju u Bosni i Hercegovini
ve da je privremeno rjeenje dok nadleni organ ne uspostavi
novi transparentniji i zakonom predvieni sustav upravljanja
otpadom putem operatera.
Ministarstvo takoer smatra, da nije dolo do naruavanja
trita u pogledu ograniavanja konkurencije, te je u tom pogledu
zahtjev za pokretanje postupka od strane gospodarskog subjekta
Ekopak pravno neutemeljen, te se predlae da Konkurencijsko
vijee donese konano rjeenje kojim se zahtjev Podnositelja
zahtjeva odbija kao neutemeljen ili da donese rjeenje kojim se
obustavlja postupak.
5. Privremena mjera
U sklopu Zahtjeva za pokretanje postupka Podnositelj
zahtjeva je traio donoenje privremene mjere kojom e se
naloiti Ministarstvu okolia i turizma obustava primjene
Pravilnika o prestanku vaenju Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom.
Konkurencijsko vijee je utvrdilo preliminarnu povredu
Zakona i usvojilo Zahtjev za odreivanje privremene mjere
podnesen od strane gospodarskog subjekta Ekopak
Drutvo za postupanje sa ambalanim otpadom d.o.o.
Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo te je
donijelo Rjeenje po Zahtjevu za donoenje privremene
mjere gospodarskog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo, broj:
06-26-3-007-3-II/16 od 30.03.2016. godine kojim se nalae
Federalnom ministarstvu okolia i turizma, Marka Marulia
2, 71000 Sarajevo da privremeno stavi van snage i primjene
Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom broj:04-23-1334/15 od

Utorak, 9. 8. 2016.

21.01.2016. godine ("Slubene novine Federacije BiH",


broj 8/16).
Federalno ministarstvo okolia i turizma je postupajui po
rjeenju Konkurencijskog vijea, broj: 06-26-3-007- 3 II/16 od 30.03.2016, pripremilo Pravilnik o privremenom
stavljanju van snage Pravilnika o prestanku vaenja
pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom, te zatrailo miljenja Ministarstva financija FBiH,
Ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo;
Ministarstvo financija je dalo pozitivno miljenje,
ministarstvo pravde nije dalo miljenje, dok je Ured za
zakonodavstvo, dana 23.04.2016. godine, dao negativno
miljenje iz razloga to "predmetni pravilnik se ne moe
staviti van snage, odnosno ne moe prestati da vai, niti na
privremenoj, niti na trajnoj osnovi, jer bi time, ukoliko bi se
propisi uestalo, nakon donoenja stavljali van snage,
odnosno prestajali da vae, a potom ponovo pravno
osnaivali, te na kraju iznova prestajali da vae, bio
povrijeen princip pravne sigurnosti.";
Ministarstvo je navedeni pravilnik uputilo na objavu u
Slubeni glasnik FBiH i to 07.06.2016. godine, odnosno
vie od dva mjeseca nakon donoenja rjeenja
Konkurencijskog vijea, i vie od mjesec dana nakon
dobijanja zatraenih miljenja;
Navedeni Pravilnik nije objavljen u Sluenom glasniku
FBiH jer je sekretar Vlade dopisom obavijestio
Ministarstvo da je lankom 94. Poslovnika odreeno da
sekretar Vlade ne moe poslati na objavu propise ukoliko ti
propisi nisu usklaeni sa Uredom za zakonodavstvo Vlade
Federacije BiH;
Iz navedenog proizilazi da, pravno gledano, Rjeenje
Konkurencijskog vijea o privremenoj mjeri nije
provedeno;
Meutim, u praksi Podnositelj zahtjeva se ponaao
sukladno Rjeenju Konkurencijskog vijea o privremenoj
mjeri, te nastavio obavljati aktivnosti bez sankcije od strane
ministarstva.
6. Usmena rasprava
Budui da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim
interesima, Konkurencijsko vijee je zakazalo usmenu raspravu,
sukladno lanku 39. Zakona, dana 17.05.2016. godine (poziv
dostavljen aktom broj: 06-26-3-007-20-II/16 i broj: 06-26-3-00721-II/16 od dana 25.04.2016. godine).
Usmena rasprava odrana je u sjeditu Konkurencijskog
vijea uz prisustvo odvjetnika Samira engia, punomoenika
gospodarskog subjekta Ekopak, direktorice gospodarskog
subjekta Ekopak Amele Horbat i Samira orbo za Podnositelja
zahtjeva i za Ministarstvo kao protivnu stranu: Muhamed
Mujaki, Mehmed Cero, Azra Bai, Safet Harbinja, Sanela
Popovi, Ana Hadiabdi, Indira Sulejmanagi i Elma HadiRami.
Punomonik Podnositelja zahtjeva izjasnio se da ostaje kod
navoda iz Zahtjeva i u raspravi je u bitnom izjavio slijedee:
da je gospodarski subjekt Ekopak od resornog
ministarstva dobio dozvolu za upravljanje ambalaom
i ambalanim otpadom, da ima zakljuene ugovore
sagospodarskim subjektima koj su i sada na snazi te
da je ostvarivao odreene prihode koje je u cjelosti
utroio sukladno lanku 15. navedenog pravilnika koji
propisuje obvezu ulaganja profita iskljuivo u
izgradnju sustava zbrinjavanja ambalae i ambalanog
otpada;
da je istovremeno gospodarski subjekat u proteklom
razdoblju uredno ispunjavao sve svoje obveze prema
Ministarstvu okolia u smislu podnoenja izvjea,

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ispunjavanju ciljeva, tako da u trenutku donoenja


spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za upravljanje
otpadom;
da
nestandardnim
provedenim
procesom
podzakonskog normiranja ozbiljno je povrijeen
Zakon o upravljanju otpadom, jer u osnovi
zakonodavac je zaduio ministricu da podzakonskim
aktom uredi oblast ambalae i ambalanog otpada, a
ne da ureenu oblast faktiki vrati na stanje prije
2011. godine;
da je Podnositelj zahtjeva miljenja da se spornim
pravilnikom na najgrublji nain i u cjelosti, oito i
nesporno, sprjeava i ograniava trina konkurencija
na tritu upravljanja ambalaom i ambalanim
otpadom, jer JU Fond za zatitu okolia Federacije
BiH stavlja u monopolski poloaj, a gospodarski
subjekt Ekopak (i drugog operatera) potpuno
onemoguava tj. sprjeava da posluje na tritu
upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom.
Punomonici ministarstva izjasnili su se da u potpunosti
ostaju kod odgovora na Zahtjev i u bitnom navode slijedee:
da privremeno dejstvo suspendiranja sustava koji se
nije pokazao transparentnim i odrivim do donoenja
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
upravljanju otpadom kao i niza novih provedenih
podzakonskih propisa nema za cilj da remeti trite jer
bi se naplata ostavila Fondu za zatitu okolia to
ovdje nije sluaj jer bi trite upravljanja otpadom,
odnosno gospodarstvo, sve do stupanja na snagu
novog zakona bila rastereeno od plaanja naknada i
samim tim trite ne bi bilo ugroeno;
da se na Pravilnik o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom ne
moe primijeniti lanak 4. stavak 1) toka b) Zakona
o konkurenciji zbog ukupne korelacije sa odredbama
Zakona o Fondu za zatitu okolia, Zakona o zatiti
okolia, Zakona o upravljanju otpadom jer Fond za
zatitu
okolia
Federacije
BiH
nije
trgovinski/gospodarski subjekt koji eli monopol na
tritu ve financijski instrument zatite okolia
Federacije BiH a naknade za upravljanje ambalaom i
ambalanim otpadom koje prikupljaju, kako operater
sustava, tako i Fond za zatitu okolia Federacije BiH
nisu dobrovoljnog nego obveznog karaktera za sve
proizvoae i uvoznike proizvoda upakovanih u
ambalau, po naelu "zagaiva plaa";
da je Ministarstvo postupilo po privremenoj mjeri
Konkurencijskog vijea te da je Pravilnik o prestanku
vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom uputilo na miljenje
Federalnom ministarstvu pravde, Federalnom
ministarstvu financija i Uredu za zakonodavstvo i
usklaenost sa propisima Europske unije Vlade
Federacije BiH;
da je lankom 21. stavak 1. Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom propisana obveza
operatera sustava da alje Federalnom ministarstvu
okolia i turizma i Fondu za zatitu okolia Federacije
BiH izvjee o upravljanju ambalaom i ambalanim
otpadom u prethodnoj kalendarskoj godini svake
godine do 31. oujka naredne godine i da su sva
izvjea Fonda za zatitu okolia o radu operatera
Ekopak bili negativna;
Na usmenoj raspravi svaka strana je priloila pisano
izjanjenje i dodatnu dokumentaciju kojom potvruju svoje

Broj 58 - Strana 63

tvrdnje (Zapisnik 06-26-3-007-24-II/16 od dana 17.05.2016.


gdin).
7. Utvreno injenino stanje i ocjena dokaza
lanak 16. Zakona o upravljanju otpadom ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisuje da je
proizvoa duan dizajnirati proizvod i ambalau, koristiti
tehnologije i razvijati proizvodnju na nain koji
najuinkovitije koristi materijale i energiju, stimulira
ponovno koritenje i reciklau proizvoda, a na kraju
ivotnog ciklusa proizvoda promovirat e okolinski odriv
tretman, koritenje i odlaganje. Proizvoa je duan koristiti
takve sirovine i osnovne materijale, poluproizvode i
ambalau koji smanjuju uporabu energije i materijala i
ijom uporabom se smanjuje proizvodnja otpada i uporaba
ambalae koja due traje i ne ugroava okoli kada postane
otpad. Ostatci nastali u tijeku tehnolokog procesa, a koji se
uvode ponovo u tehnoloki proces kao i proizvodi koji se
mogu koristiti ponovo za prvobitnu svrhu bez daljnjeg
tretmana, postaju otpad jedino kada izau iz ovog
proizvodnog ciklusa.
lanak 58. Zakon o upravljanju otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) propisao je da e
provedbene propise iz lanka 16. ovog Zakona donijeti
federalni ministar nadlean za okoli, za odreene vrste
otpada, meu kojima je ambalaa i ambalani otpad, u roku
od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o
upravljanju otpadom.
Federalno ministarstvo okolia je Pravilnikom o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 88/11 i 28/13) propisalo pravila
upravljanja ambalaom u proizvodnji, prometu i upotrebi
ambalae i pravila postupanja i druge uvjete sakupljanja,
ponovnog koritenja, obnove i odlaganja, sukladno
prioritetima i temeljnim naelima Zakona o upravljanju
otpadom.
Navedenim pravilnikom je odreeno da se upravljanjem
ambalaom i ambalanim otpadom mogu baviti
gospodarska drutva koja od strane Ministarstva okolia
dobiju dozvolu za upravljanje otpadom i Javna ustanova
Fond za zatitu okolia.
Nakon ispunjenja Pravilnikom postavljenih zahtjeva,
Podnositelj zahtjeva je dana 09.05.2012. godine od strane
Ministarstva dobio Rjeenje o dozvoli za operatera sustava
upravljanja ambalanim otpadom na rok od est godina
Podnositelj zahtjeva je, u cilju dobijanja dozvole za
upravljanje otpadom, prema Pravilniku o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom, morao imati
zakljuenih 30 ugovora sa klijentima (gospodarskim
subjektima) Zagaivaima i predugovore sa Sakupljaima
za svaku upaniju;
Podnositelj zahtjeva je, po dobijanju dozvole, zakljuio
ugovore sa (..)* 1 gospodarskih subjekata o pruanju usluge
upravljanja ambalaom i ambalanim otpadom i (..)*
ugovora sa gospodarskim subjektima koji sakupljaju otpad
a koji su i sad na snazi;
Podnositelj zahtjeva je ostvario odreene prihode koje je u
cjelosti utroio sukladno lanku 15. Pravilnika o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom koji propisuje obvezu
ulaganja profita iskljuivo u izgradnju sustava zbrinjavanja
ambalae i ambalanog otpada;
Podnositelj zahtjeva je u proteklom razdoblju uredno
izvravao sve svoje obveze prema Ministarstvu u smislu
podnoenja izvjea, ispunjavanju ciljeva i da u trenutku
1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Broj 58 - Strana 64

SLUBENI GLASNIK BiH

donoenja spornog pravilnika ima vaeu dozvolu za


upravljanje otpadom;
lanak 18. Pravilnika propisuje da e Ministarstvo svojim
rjeenjem ponititi dozvolu operateru sustava ako utvrdi da:
ne upravlja ambalanim otpadom sukladno propisima, ne
dostavlja godinje izvjeeo ambalai i ambalanom otpadu
sukladno ovom Pravilniku; ne ispunjava ciljeve na cijelom
teritoriju F BiH, ne dostavi dokaze o tajnosti podataka
navedenih u izvjeu. Nakon donoenja rjeenja o
ponitenju dozvole iz stavka 1. ovog lanka operater
sustava prestaje da obavlja sve aktivnosti na sakupljanju
otpada.
Ministarstvo nije nikada primijenilo navedene odredbe,
odnosno nije ponitilo dozvolu operatoru sustava;
Ministarstvo je u veljai 2016. godine donijelo Pravilnik o
prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije BiH",
broj 8/16) koji u lanku 3. propisuje da su operateri sustava
duni sve steene obveze i sva namjenski neutroena
sredstva), kao i preostala neutroena financijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, i to u roku do
31.3.2016. godine;
U momentu donoenja navedenog pravilnika na
mjerodavnom tritu je, pored Podnositelja zahtjeva i JU
Fond za zatitu okolia FBiH, djelovao i gospodarski
subjekt Ekoivot;
Donoenjem Pravilnika o prestanku vaenja Pravilnika o
upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom prestali su
sa radom i podnositelj zahtjeva i gospodarski subjekt
Ekoivot;
Ministarstvo je pripremilo i uputilo novi nacrt Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
meutim isti do donoenja rjeenja Konkurencijskog vijea
nije usvojen;
lanak 4. stavak (1) Zakona propisuje da su zabranjeni
sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora,
zajednika djelovanja, izriiti i preutni dogovori gospodarskih
subjekata, kao i odluke i drugi akti gospodarskih subjekata koji za
cilj i posljedicu imaju sprjeavanje, ograniavanje ili naruavanje
trine konkurencije na mjerodavnom tritu, a koji se odnose na:
a) izravno ili neizravno utvrivanje kupovnih i prodajnih
cijena ili bilo kojih drugih trgovakih uvjeta;
b) ograniavanje i kontrolu proizvodnje, trita,
tehnikog razvitka ili ulaganja;
c) podjelu trita ili izvora opskrbe;
d) primjenu razliitih uvjeta za identine transakcije sa
drugim gospodarskim subjektima, dovodei ih u
nepovoljan poloaj u odnosu na konkurenciju;
e) zakljuivanje takvih sporazuma kojima se druga
strana uvjetuje da prihvati dodatne obveze koje po
svojoj prirodi ili obiajima u trgovini nisu u svezi sa
predmetom sporazuma.
Imajui u vidu gore navedeno, Konkurencijsko vijee je
utvrdilo povredu odredbi lanka 4. stavak (1) toka b) Zakona o
konkurenciji u smislu donoenja Pravilnika kojim se ograniava
predmetno trite nametanjem obveza operatorima sustava da sve
obveze ukljuujui i sve ugovore koje operateri imaju zakljuene
sa drugim gospodarskim subjektima (Zagaivaima i
Sakupljaima), kao i preostala neutroena financijska sredstva,
prenijeti na JU Fond za zatitu okolia FBiH, ime se izravno
zatvara trite i eliminira konkurencija, odnosno onemoguava
rad gospodarskim subjektima koji su posjedovali Rjeenje o
dozvoli za operatera sustava upravljanja ambalanim otpadom.
Argument Ministarstva da je razlog za donoenje Pravilnik
o prestanku vaenja Pravilnika o upravljanju ambalaom i
ambalanim otpadom nepostupanje podnositelja zahtjeva po

Utorak, 9. 8. 2016.

obvezama iz pravilnika nije mogao biti uzet u obzir iz razloga to


je po istom Pravilniku ministarstvo moglo oduzeti dozvolu za rad
Podnositelju zahtjeva, a isto nije uinilo. Umjesto oduzimanja
dozvole, Ministarstvo je donijelo Pravilnik o prestanku vaenja
Pravilnika o upravljanju ambalaom i ambalanim otpadom, i na
taj nain potpuno zatvorilo trite ambalanog otpada i
onemoguilo poslovanje ne samo Podnositelja zahtjeva, nego i
drugog sudionika na tritu, gospodarskog subjekta Ekoivot
d.o.o.
Argument Ministarstva da je pravilnik stavljen van snage
kako bi se sredilo stanje na mjerodavnom tritu i predloio novi
zakon kojim bi bile otklonjene uoene manjkavosti sadanjeg
sustava, nije mogao biti uzet u obzir jer je Ministarstvo moglo
pripremiti novi nacrt Zakona i pripadajuih podzakonskih akata i
bez stavljanja van snage vaeeg pravilnika. Nasuprot tome,
Ministarstvo je prije predlaganja novog Zakona donijelo
Pravilnik kojim je stavio van snage postojei pravilnik te na taj
nain zatvorilo trite i onemoguilo rad za sve sudionike na
istom.
Sukladno izloenom a na temelju analize dokaza kao i na
otemelju rezultata cjelokupnog postupka, Konkurencijsko vijee
je utvrdilo da je Ministarstvo okolia i turizma donoenjem
navedenog pravilnika sprijeilo, ograniilo i naruilo trinu
konkurenciju na tritu upravljanja ambalaom i ambalanim
otpadom na teritoriju Bosne i Hercegovine i to ograniavanjem i
kontrolom trita, to predstavlja zabranjeni sporazum u smislu
lanka 4. stavak (1) toka b) Zakona pa je shodno tome odlueno
kao u izreci ovog Rjeenja.
Sukladno lanku 4. stavak (2) Zakona, navedeni zakon se
ima smatrati nitavim, te e na snazi ostati Pravilnik o upravljanju
ambalaom i ambalanim otpadom ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 88/11 i 28/13) kojim su propisana pravila upravljanja
ambalaom u proizvodnji, prometu i uporabi ambalae i pravila
postupanja i drugi uvjeti sakupljanja, ponovnog koritenja,
obnove i odlaganja, sukladno prioritetima i temeljnim naelima
Zakona o upravljanju otpadom.
8. Novana kazna
U smislu lanka 48. stavak (1) toka a) Zakona, novanom
kaznom u iznosu najvie do 10 % (deset) vrijednosti ukupnog
godinjeg prihoda gospodarskog subjekta, iz godine koja je
prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, kaznit e
se gospodarski subjekt, ako sklopi zabranjeni sporazum ili na bilo
koji drugi nain sudjeluje u sporazumu kojim je naruena,
ograniena ili sprijeena trina konkurencija u smislu lanka 4.
Zakona.
Polazei od nesporno utvrene injenice da je Ministarstvo
prekrilo odredbe lanka 4. stavak (1) toke b) Zakona,
Konkurencijsko vijee je izreklo novanu kaznu u iznosu od
21.000,00 (dvadesetijednutisuu i 00/100) KM, to procentualno
iznosi (..)* 1% ukupnog prihoda u 2015. godini, koji je iznosio
(..)* KM.
Konkurencijsko vijee je prilikom izricanja visine novane
kazne uzelo u obzir namjeru te duljinu trajanja povrede Zakona,
kao i posljedice koje je ista imala na trinu konkurenciju na
mjerodavnom tritu, u smislu lanka 52. Zakona.
Prilikom
odreivanja
visine
novane
kazne,
Konkurencijsko vijee je kao oteavajuu okolnost u obzir uzelo
injenicu da Ministarstvo nije u cjelosti provelo Rjeenje o
privremenoj mjeri.
S obzirom na visinu izreene novane kazne koja je mnogo
manja od visine koja je mogla biti izreena za utvrenu povredu
Zakona, Konkurencijsko vijee i ovaj put nije imalo prvenstveno
za cilj kanjavanje zbog krenja Zakona, ve da upozori
1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Ministarstvo na obvezu potovanja pravila trine konkurencije


utvrenih odredbama Zakona.
Naime, Konkurencijsko vijee smatra da izricanje
navedenih novanih kazni, pored kanjavanja gospodarskih
subjekata radi krenja odredbi Zakona, treba imati i preventivan
uinak kako bi odvratilo druge gospodarske subjekte od
djelovanja ili nastavka ponaanja koje predstavlja krenje odredbi
Zakona.
U sluaju da se izreena novana kazna iz toke 5. izreke
ovog Rjeenja ne uplati u navedenom roku ista e se naplatiti
prisilnim putem, u smislu lanka 47. Zakona, uz obraunavanje
zatezne kamate za vrijeme prekoraenja roka, prema vaeim
propisima Bosne i Hercegovine,
9. Trokovi postupka
Podnositelj zahtjeva je podnio dana 31.05.2016. godine,
zahtjev za naknadu trokova postupka (podnesak broj: 06-26-3007-30-II/16) koji se sastoji od slijedeih trokova: 1) Zahtjev za
pokretanje postupka - 840,00 KM; 2) Pristup usmenoj raspravi
840,00 KM; 3) Zahtjev za postupanje po privremenoj mjeri od
12.04.2016. godine 840,00 KM 4) administrativna pristojba na
zahtjev 1000 KM i 5) Kopiranje 100,00 KM to sa
uraunatim PDV-om iznosi 4.234,40 KM.
lankom 108. stavak 1) Zakona o upravnom postupku je
propisano da u rjeenju kojim se postupak zavrava organ koji
donosi rjeenje odreuje ko snosi trokove postupka, njihov iznos
i kome se i u kom roku imaju isplatiti, a lankom 105. stavak 2)
istog Zakona je propisano da kada u postupku sudjeluju dvije ili
vie strana sa suprotnim interesom, strana koja je izazvala
postupak, a na iju tetu je postupak okonan, duna je protivnoj
stranci nadoknaditi opravdane trokove koji su nastali u
postupku.
Konkurencijsko vijee je Podnositelju zahtjeva priznalo
samo trokove zastupanja koji su bili nuni i opravdani u ovom
postupku, pa je sukladno tarifnom broju 18. i 33. Tarife o
nagradama i naknadama trokova za rad odvjetnika u Federaciji
BiH, utvrdilo i priznalo slijedee trokove za rad odvjetnika
gospodarskog subjekta Ekopak: 1) za podnoenje prijave protiv
Ministarstva od dana 19.02.2016. godine u iznosu od 240,00 KM,
2) za pristup na usmenu raspravu dana 17.05.2016. godine u
iznosu od 300,00 KM, to ukupno sa uraunatim PDV-om iznosi
631,80 KM. Takoer, su priznati i trokovi plaene
administrativne pristojbe u iznosu od 1.000,00 KM, te priznati
trokovi iznose ukupno 1.631,80 KM.
10. Pouka o pravnom lijeku
Ovo Rjeenje je konano i protiv istog nije dozvoljen
priziv.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,
odnosno, objave ovog Rjeenja.
Broj 06-26-3-007-36 -II/16
Predsjednica
14. srpnja 2016. godine
Mr. Arijana Regoda - Drai,
v. r.
Sarajevo
25. (1) ), 41. (1)
), 42. (1) ), 48. (1)
), 4. (1)
(" ", . 48/05, 76/07 80/09),

-
... ,
7-7, 71000 ,
, 14, 71000
, 2, 71000

Broj 58 - Strana 65

,
4. (1) ) ,
131
() 14.07.2016.
,
1.


, 2, 71000 ,


: 04-23-1334/15 21.01.2016.
(" ", 8/16),
,


,
4.
(1) ) .
2. 1.
4. (2) .
3.
, 2, 71000
21.000,00 ( 00/100)
, 48. (1) )
, 8 ()
,
.

,
, 47.
,
,
.
4.
, 2, 71000

-
... , 7-7, 71000

1.631,80
( 80/100) ,
8 () .
5.
" ",
.

19.02.2016.
: 06-26-3-007-II/16
( : )
-
... , 7-7,
71000 ( :
) ,
14, 71000
, 2, 71000
( : )
4. (1) ) (
: ).

,
28. ,
24.03.2016. : 06-26-3-007-1-II/16
.
28.03.2016.
: 06-26-3-007-2-II/16
.

Broj 58 - Strana 66

SLUBENI GLASNIK BiH

,
07.04.2016. ( : 06-26-3-007-6-II/16)

, 28. (3)
.
1.
...
, 7-7, 71000
, 2, 71000
.
-
.. , 7-7,
71000 , ,
28.4.2011. : (..)* 1, : (..)*.


2. (1) )
,

.
2.

,
(" ", . 18/06 34/10),
(" ", .
29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13),
26. .

(" ",
. 33/03 72/09) ("
", . 33/03 38/09).
3.
3. . 4. 5.
,


.
4.
,
/

, ,
, ,
, ,
.
5.
,


/


.
,

.
4.
,
:
16. ("
", 33/03 72/09)
1

(..)* -

Utorak, 9. 8. 2016.

,

,

,
.
,
.
,


,
;
58. ("
", 33/03 72/09)
16.

, ,
,

;

("

", 88/11 28/13)


,

,
, ,

;

;

09.05.2012.;
,


, 30
( )

;

(..)* 2

(..)*

;

15.

(..)* -

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH
;


,

;
2016.

("

", 8/16) 3.


,

,
, 31.3.2016.
;

,

;
2014.

(..)*% ,
(..)*%
(..)*%.

, ,
,
, , 32. (2)
,
07.04.2016. , : 06-26-3-007-7-II/16 (
: ).
33. ,
,
07.04.2016. : 06-26-3-007-13-II/16.

, 20.04.2016.
: 06-26-3-007-17-II/16, :

("

", 88/11 28/13),,

("

", 8/16);


;


,
27. ("
", . 28/97) 26.

Broj 58 - Strana 67

("
", . 35/05);
,

.;

(
)


2. 1.
("
", . 86/15)

;


;


,


;


,

.


("
", 8/16) 4. (1)
) ,.
,
,

,


.
5.Broj 58 - Strana 68

SLUBENI GLASNIK BiH


.-
... , 77, 71000

... , : 06-26-3-007-3-II/16
30.03.2016.
, 2,
71000

: 0423-1334/15 21.01.2016. ("
", 8/16).

, :
06-26-3-007-3-II/16

30.03.2016,,
,
;
,
,
, 23.04.2016. ,
"
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
.";

07.06.2016. ,

,
;


94.


;
, ,

;
,

,
.
6.

,
, 39. ,
17.05.2016. ( : 06-26-3007-20-II/16 : 06-26-3-007-21-II/16 25.04.2016.
).


, ,

Utorak, 9. 8. 2016.


: , ,
, , , ,
-.


:


,15.


;, ,

;


,


,
2011. ;


, ,

,

,
( )
.
.


:, ,


;4. 1) )

, ,

/Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, ,, " ";
,


;
21. 1.


31.

;


( 06-26-3-007-24-II/16 17.05.2016.
).
7.
16. ("
", 33/03 72/09)

,

,
,
,
.
,.
,


,
.
58. ("
", 33/03 72/09)
16.
,
,
,
.


(" ", 88/11
28/13)
,
,
, ,

.

Broj 58 - Strana 69.
,
09.05.2012.


;
,
,
,
30 (
)

;
, ,
(..)* 1

(..)*
;

15.;


,

;
18.

:
,

;
,
.
1.

;

,
;
2016.


(" ", 8/16)
3.
),
,
,
31.3.2016. ;

,
,
;;

(..)* -

Broj 58 - Strana 70

SLUBENI GLASNIK BiH

,
;
4. (1)
, ,
, ,
,

,
, :
)

;
) , ,
;
) ;
)
,

;
)


.
,
4. (1) )
( ),
,
,
,


.

,
. ,

,

,
,
...,


. ,.

,


,

Utorak, 9. 8. 2016.


,
4. (1) )
.
4. (2) ,
,
("
", 88/11 28/13)
,

, , ,

.
8.
48. (1) ) ,
10 % ()
,

, ,

,
4. .

4. (1) )
,
21.000,00 ( 00/100) ,
(..)* 1% 2015.
, (..)* .


,
,
52. .
,


.


,

,

.
,
,
,


.
5.

, 47.
,
,
,
9.
31.05.2016. ,
( : 06-263-007-30-II/16) : 1)
- 840,00 ; 2)
- 840,00 ; 3)
12.04.2016. - 840,00 4)
1

(..)* -

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

- 1000 5) 100,00 - 4.234,40 .


108. 1)

,
,
105. 2)

, ,
,

.


, 18. 33.

,
: 1)
19.02.2016.
240,00 , 2)
17.05.2016. 300,00 ,
- 631,80 . ,

1.000,00 , 1.631,80
.
10.

.

30
, , .
06-26-3-007-36-II/16

14. 2016.

, . .

REGULATORNI ODBOR ELJEZNICA


BOSNE I HERCEGOVINE
934

Na osnovu lana 8. taka A. stav 1 i 2. Zakona o


eljeznicama BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni
odbor eljeznica BiH donosi

PRAVILNIK

O ODRAVANJU PARNIH LOKOMOTIVA IRINE


KOLOSIJEKA 1435 mm
I. OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se tehnike odredbe koje se
odnose na odravanje parnih lokomotiva uvrtenih u vozni
park eljeznikih opreratera (u daljem tekstu: O) i
upravitelja infrastrukture (u daljem tekstu: UI) u
eljeznikom sistemu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
S BiH).
(2) Ukoliko neka materija iz oblasti odravanja parnih
lokomotiva nije potpuno definirana ovim Pravilnikom
postupa se u skladu sa aktima kojim se osigurava sigurnost
eljeznikog saobraaja.
lan 2.
(Primjena Pravilnika)
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na eljeznika vozila
normalnog kolosijeka uvrtena u park O i UI u S BiH, i to na
vuna vozila - parne lokomotive.

Broj 58 - Strana 71

lan 3.
(Osnovni pojmovi)
(1) U Pravilniku se koriste slijedei pojmovi:
1) "eljezniki sistem" oznaava ukupnost podsistema u
strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i
operativno funkcioniranje sistema kao cjeline;
2) "upravlja infrastrukture" (UI) je svako javno
poduzee ili kompanija koja je odgovorna za
uspostavljanje i odravanje javne eljeznike
infrastrukture ili privatne eljeznike infrastrukture
povezane s javnom eljeznikom infrastrukturom;
3) "eljezniki operater" (O) je svako javno poduzee
ili kompanija koja prua usluge prijevoza tereta
odnosno putnika eljeznicom, pod uvjetom da ta
kompanija osigurava i vuu vozova.
4) "mrea" je cjelokupna eljeznika infrastruktura
kojom upravlja upravlja infrastrukture;
5) "imalac" je lice ili pravni subjekat koji su vlasnik kola
ili koji imaju pravo na koritenje kola i upisan je u
Registar eljeznikih vozila;
6) "tijelo nadleno za odravanje" (ESM) oznaava
subjekt nadlean za odravanje vozila koji je kao takav
upisan u Registar eljeznikih vozila;
7) "Regulatorni odbor eljeznica BiH" (RO BiH) je
upravna organizacija pri Ministarstvu komunikacija i
prometa BiH, ija je organizacija, finansiranje i
ovlatenja definirana u Zakonu o eljeznicama BiH;
8) "eljeznika kompanija" podrazumijeva vertikalno
integrirane eljeznike kompanije koje obavljaju
poslove upravljaa infrastrukture i poslove operatera
ali sa razdvojenim trokovima poslovanja.
II. ZAJEDNIKE ODREDBE
lan 4.
(Opi principi odravanja parnih lokomotiva)
Parne lokomotive e se odravati na osnovu opih principa
definiranih za eljeznika vozila u S BiH u Poglavlju II Zajednike odredbe vaeeg Pravilnika (241) o odravanju
eljeznikih vozila u S BiH.
III. POSEBNE ODREDBE
ZA ODRAVANJE PARNIH LOKOMOTIVA
lan 5.
(Stalni nadzor)
(1) Stalni nadzor parnih lokomotiva vri se:
pri pripremi lokomotive za rad,
tokom rada lokomotive,
po zavretku rada lokomotive.
(2) Pri pripremi za rad parna lokomotiva se podvrgava pregledu,
koji vri lokomotivsko osoblje ili osoblje koje je za to
zadueno.
(3) Tokom rada lokomotive osoblje vri stalnu kontrolu
ispravnosti rada pojedinih dijelova, sklopova, ureaja i
agregata na lokomotivi, a povremeno, u mjestima gdje se
lokomotiva due zadrava, lokomotivsko osoblje vri i
detaljnije preglede. Sve uoene neispravnosti u toku rada
lokomotivsko osoblje je duno samo da otkloni ukoliko je to
u njegovoj mogunosti i nadlenosti, odnosno da unese
primjedbu u odgovarajui pismeni dokument kako bi se na
osnovu toga mogla vriti vanredna opravka lokomotive.
(4) Po zavretku rada lokomotiva se podvrgava pregledu prema
definiranom obimu i namiruje se potronim materijalima
(gorivo, mazivo, voda i pijesak).

Broj 58 - Strana 72

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 6.
(ienje i pranje lokomotive)
Lokomotivsko osoblje odrava istou u upravljanici i isti
ostale dijelove i sklopove lokomotive prije i poslije rada, kao
i u stanicama gdje se lokomotiva due zadrava.
Pranje i detaljno ienje lokomotive obavlja se prilikom
izvrenja kontrolnih pregleda lokomotive i pranja kotla.
lan 7.
(Pranje kotla i kontrolni pregledi)
Postoje slijedee vrste pranja kotla i kontrolnih pregleda
parnih lokomotiva:
osnovno pranje kotla,
mjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive,
tromjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive,
estomjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive.
Pod pranjem kotla podrazumijeva se postupak odstranjivanja
kotlovca i mulja iz parnog kotla, koji se nataloio tokom
rada lokomotive.
Pod kontrolnim pregledima podrazumijeva se pregled,
provjera ispravnosti rada i obavljanje odgovarajuih
podeavanja odreenih dijelova sklopova i ureaja
lokomotive, to se vri prilikom pranja lokomotivskog kotla,
a prema definiranom obimu radova.
Za svaku seriju parnih lokomotiva posebnim pravilnikom
proizvoaa i/ili O, UI ili ovlatene radionice definira se
kojih pranja i kontrolnih pregleda ima dotina serija i
obavezan obima radova koji se mora izvriti prilikom
vrenja pranja i kontrolnih pregleda, i to na bazi uvjeta rada,
kvaliteta primijenjene vode, konstrukcije i starosti
lokomotive dotine serije.
lan 8.
(Preventivne opravke)
Postojee slijedee vrste preventivnog (redovnog,
investicionog) odravanja parnih lokomotiva:
srednja opravka (SO),
glavna opravka (GO),
reviziona opravka (RO).
Pod srednjom opravkom (SO) parne lokomotive
podrazumijeva se pregled, kontrola i opravka odreenih
dijelova, sklopova i agregata u cilju dovoenja lokomotive u
propisano tehniko stanje za ovu vrstu opravke i sastoji se u
izvrenju:
radova koji se vre pri estomjesenom pranju kotla sa
kontrolnim pregledom lokomotive,
opravke, djelimine ili potpune, pojedinih sklopova i
agregata koji nisu u stanju da bez veeg broja kvarova
rade do naredne redovne opravke,
djeliminog bojenja lokomotive (samo oteenih
mjesta), a prema definiranom obimu radova za ovu
vrstu opravke.
Pod glavnom opravkom (GO) parne lokomotive
podrazumijeva se pregled, kontrola, i opravka ili zamjena
istroenih dijelova svih sklopova lokomotive u cilju
dovoenja lokomotive u propisano tehniko stanje za ovu
vrstu opravke i sastoji se u izvrenju:
opravke svih dijelova, sklopova i agregata na
lokomotivi kako bi se mogao osigurati rad lokomotive
do slijedee preventivne (redovne, investicione)
opravke istog ranga,
potpunog bojenja lokomotive,
a prema definiranom obimu radova za ovu vrstu opravke.

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Utorak, 9. 8. 2016.

Pod revizionom opravkom (RO) parne lokomotive


podrazumijeva se, pored opravke ili zamjene svih
meusobno zamjenjivih sklopova i agregata, i opravka
dijelova vozila koji nisu meusobno zamjenjivi jer ih je zbog
starenja potrebno obnoviti izvrenjem radova velikog obima
u cilju dovoenja lokomotive u propisano tehniko stanje za
ovu vrstu opravke, a prema definiranom obimu radova za
ovu vrstu opravke.
lan 9.
(Ciklusi preventivnog odravanja)
Ciklus pranja kotla i kontrolnih pregleda parnih lokomotiva
sastoji se od vie vrsta pranja i pregleda koji se naizmjenino
smjenjuju, kako je predstavljeno grafiki u Prilogu 1 ovog
Pravilnika.
Ciklusi pranja i kontrolnih pregleda nisu isti za sve serije
parnih lokomotiva.
Ciklus preventivnih opravka parnih lokomotiva sastoji se u
naizmjeninom smjenjivanju srednjih opravka sa glavnim
opravkama odnosno revizionim opravkama, kako je to
predstavljeno grafiki u Prilogu 2 ovog Pravilnika. Ciklus
preventivnih opravaka je isti za sve serije parnih lokomotiva.
lan 10.
(Rokovi i obimi radova preventivnog odravanja)
Kriterijum rokova za pranje kotla i kontrolne preglede je
kalendarsko vrijeme.
Vremenski rok za izvrenje osnovnog pranja lokomotivskog
kotla, odnosno odreivanja broja osnovnih pranja kotla
izmeu dva kontrolna pregleda lokomotive zavisi od uvjeta
rada lokomotive, tj. od kvaliteta koritene vode i naprezanja
(optereenja) kotla, tako da moe biti uzastopno jedno, dva
ili vie osnovnih pranja kotla.
O, UI, imalac ili vlasnik utvruje i propisuje vremenski rok
izmeu dva osnovna pranja lokomotivskog kotla za svaku
seriju svojih lokomotiva.
Dozvoljeno odstupanje rokova za izvrenje pranja kotla i
kontrolnih pregleda lokomotiva iznosi 20%.
Kriterijum rokova za obavljanje preventivnih opravaka
parnih lokomotiva je rad lokomotive izraen u kilometrima,
s tim da postoji vremensko ogranienje kada se lokomotiva
mora uputiti u odgovarajuu opravku po ciklusu bez obzira
na preene kilometre, jer vrijeme znaajno utjee na
tehniko stanje vozila u pogledu sigurnosti i pogonske
sigurnosti.
Kriterijum rokova za obavljanje preventivnih opravaka
manevarskih lokomotiva je efektivan rad lokomotive izraen
u asovima rada na manevri, preraunatim u kilometre, i to:
1 as rada lokomotive na manevri jednako je 10 km.
Rokovi izmeu dvije preventivne opravke parnih
lokomotiva iznose:
za lokomotive graene za vuu putnikih vozova 120.000 km,
za lokomotive graene za vuu teretnih vozova 90.000 km,
za lokomotive graene za manevru - 70.000 km.
O, UI, imalac ili vlasnik za svoje lokomotive odreuje po
serijama kilometrau izmeu dvije preventivne opravke u
okviru gornjih granica.
Pod
preenim
kilometrima
parnih
lokomotiva
podrazumijevaju se ukupno preeni kilometri lokomotive, i
to: vozni, zapreni, potiskujui, prazne vonje, manevriranje
voznom lokomotivom i stalno manevriranje.
Dozvoljeno odstupanje rokova za preventivnu opravku
parnih lokomotiva iznosi 15%.
Vremenski rok izmeu glavne opravke i revizione opravke
parnih lokomotiva koje su bile normalno u eksploataciji ne

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

moe biti vei od 4 godine. Ovaj rok moe se produiti za


onoliko vremena koliko je lokomotiva bila van eksploatacije
due od mjesec dana, s tim da ukupno produenje ne bude
vee od godinu dana.
(7) Obimi radova preventivnog odravanja parnih lokomotiva
vre se u skladu sa Prilogom 3 ovog Pravilnika i posebnim
uputstvom proizvoaa parne lokomotive.
IV. PRIELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 11.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima

Broj 58 - Strana 73

entiteta i Brko Distrikta, a isti e se primjenjivati, nakon to RO


BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni
odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I "Instrukcije za
sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sistema u BiH"
("Slubeni glasnik BiH", br. 11/12).
Broj 10-01-29-7-598-1/15
Direktor
15. decembra 2015. godine
Borka Trkulja, s. r.
Doboj

Broj 58 - Strana 74

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 75

Broj 58 - Strana 76

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 77

Broj 58 - Strana 78

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

6)

Na temelju lanka 8. toka A. stavak 1 i 2. Zakona o


eljeznicama BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni
odbor eljeznica BiH donosi

PRAVILNIK

O ODRAVANJU PARNIH LOKOMOTIVA IRINE


KOLOSIJEKA 1435 mm
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se tehnike odredbe koje se
odnose na odravanje parnih lokomotiva uvrtenih u vozni
park eljeznikih opreratera (u daljnjem tekstu: O) i
upravitelja infrastrukture (u daljnjem tekstu: UI) u
eljeznikom sustavu Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: S BiH).
(2) Ukoliko neka materija iz oblasti odravanja parnih
lokomotiva nije potpuno definirana ovim Pravilnikom
postupa se sukladno aktima kojim se osigurava sigurnost
eljeznikog prometa.
lanak 2.
(Primjena Pravilnika)
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na eljeznika vozila
normalnog kolosijeka uvrtena u park O i UI u S BiH, i to na
vuna vozila - parne lokomotive.
lanak 3.
(Temeljni pojmovi)
(1) U Pravilniku se koriste sljedei pojmovi:
1) "eljezniki sustav" oznaava ukupnost podsustava u
strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i
operativno funkcioniranje sustava kao cjeline;
2) "upravlja infrastrukture" (UI) je svako javno
poduzee ili kompanija koja je odgovorna za
uspostavu i odravanje javne eljeznike infrastrukture
ili privatne eljeznike infrastrukture povezane s
javnom eljeznikom infrastrukturom;
3) "eljezniki operater" (O) je svako javno poduzee
ili kompanija koja prua usluge prijevoza tereta
odnosno putnika eljeznicom, pod uvjetom da ta
kompanija osigurava i vuu vlakova.
4) "mrea" je cjelokupna eljeznika infrastruktura
kojom upravlja upravlja infrastrukture;
5) "imalac" je osoba ili pravni subjekat koji su vlasnik
kola ili koji imaju pravo na koritenje kola i upisan je u
Registar eljeznikih vozila;

"tijelo nadleno za odravanje" (ESM) oznaava


subjekt nadlean za odravanje vozila koji je kao takav
upisan u Registar eljeznikih vozila;
7) "Regulatorni odbor eljeznica BiH" (RO BiH) je
upravna organizacija pri Ministarstvu komunikacija i
prometa BiH, ija je organizacija, financiranje i
ovlatenja definirana u Zakonu o eljeznicama BiH;
8) "eljeznika kompanija" podrazumijeva vertikalno
integrirane eljeznike kompanije koje obavljaju
poslove upravljaa infrastrukture i poslove operatera
ali sa razdvojenim trokovima poslovanja.
II. ZAJEDNIKE ODREDBE
lanak 4.
(Opi principi odravanja parnih lokomotiva)
Parne lokomotive e se odravati na temelju opih principa
definiranih za eljeznika vozila u S BiH u Poglavlju II Zajednike odredbe vaeeg Pravilnika (241) o odravanju
eljeznikih vozila u S BiH.
III. POSEBNE ODREDBE
ZA ODRAVANJE PARNIH LOKOMOTIVA
lanak 5.
(Stalni nadzor)
(1) Stalni nadzor parnih lokomotiva vri se:
pri pripremi lokomotive za rad,
tijekom rada lokomotive,
po zavretku rada lokomotive.
(2) Pri pripremi za rad parna lokomotiva se podvrgava pregledu,
koji vri lokomotivsko osoblje ili osoblje koje je za to
zadueno.
(3) Tijekom rada lokomotive osoblje vri stalnu kontrolu
ispravnosti rada pojedinih dijelova, sklopova, ureaja i
agregata na lokomotivi, a povremeno, u mjestima gdje se
lokomotiva due zadrava, lokomotivsko osoblje vri i
detaljnije preglede. Sve uoene neispravnosti u tijeku rada
lokomotivsko osoblje je duno samo da otkloni ukoliko je to
u njegovoj mogunosti i nadlenosti, odnosno da unese
primjedbu u odgovarajui pismeni dokument kako bi se na
temelju toga mogla vriti vanredna opravka lokomotive.
(4) Po zavretku rada lokomotiva se podvrgava pregledu prema
definiranom obujmu i namiruje se potronim materijalima
(gorivo, mazivo, voda i pijesak).
lanak 6.
(ienje i pranje lokomotive)
(1) Lokomotivsko osoblje odrava istou u upravljanici i isti
ostale dijelove i sklopove lokomotive prije i poslije rada, kao
i u kolodvorima gdje se lokomotiva dulje zadrava.

Utorak, 9. 8. 2016.
(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

Pranje i detaljno ienje lokomotive obavlja se prilikom


izvrenja kontrolnih pregleda lokomotive i pranja kotla.
lanak 7.
(Pranje kotla i kontrolni pregledi)
Postoje sljedee vrste pranja kotla i kontrolnih pregleda
parnih lokomotiva:
temeljno pranje kotla,
mjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive,
tromjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive,
estomjeseno pranje kotla sa kontrolnim pregledom
lokomotive.
Pod pranjem kotla podrazumijeva se postupak odstranjivanja
kotlovca i mulja iz parnog kotla, koji se nataloio tijekom
rada lokomotive.
Pod kontrolnim pregledima podrazumijeva se pregled,
provjera ispravnosti rada i obavljanje odgovarajuih
podeavanja odreenih dijelova sklopova i ureaja
lokomotive, to se vri prilikom pranja lokomotivskog kotla,
a prema definiranom obujmu radova.
Za svaku seriju parnih lokomotiva posebnim pravilnikom
proizvoaa i/ili O, UI ili ovlatene radionice definira se
kojih pranja i kontrolnih pregleda ima dotina serija i
obvezan obujam radova koji se mora izvriti prilikom
vrenja pranja i kontrolnih pregleda, i to na bazi uvjeta rada,
kvalitete primijenjene vode, konstrukcije i starosti
lokomotive dotine serije.
lanak 8.
(Preventivne opravke)
Postojee sljedee vrste preventivnog (redovitog,
investicijskog) odravanja parnih lokomotiva:
srednja opravka (SO),
glavna opravka (GO),
revizijska opravka (RO).
Pod srednjom opravkom (SO) parne lokomotive
podrazumijeva se pregled, kontrola i opravka odreenih
dijelova, sklopova i agregata u cilju dovoenja lokomotive u
propisano tehniko stanje za ovu vrstu opravke i sastoji se u
izvrenju:
radova koji se vre pri estomjesenom pranju kotla sa
kontrolnim pregledom lokomotive,
opravke, djelimine ili potpune, pojedinih sklopova i
agregata koji nisu u stanju da bez veeg broja kvarova
rade do naredne redovite opravke,
djeliminog bojenja lokomotive (samo oteenih
mjesta), a prema definiranom obujmu radova za ovu
vrstu opravke.
Pod glavnom opravkom (GO) parne lokomotive
podrazumijeva se pregled, kontrola, i opravka ili zamjena
istroenih dijelova svih sklopova lokomotive u cilju
dovoenja lokomotive u propisano tehniko stanje za ovu
vrstu opravke i sastoji se u izvrenju:
opravke svih dijelova, sklopova i agregata na
lokomotivi kako bi se mogao osigurati rad lokomotive
do sljedee preventivne (redovite, investicijske)
opravke istoga ranga,
potpunog bojenja lokomotive,
a prema definiranom obujmu radova za ovu vrstu opravke.
Pod revizijskom opravkom (RO) parne lokomotive
podrazumijeva se, pored opravke ili zamjene svih
meusobno zamjenjivih sklopova i agregata, i opravka
dijelova vozila koji nisu meusobno zamjenjivi jer ih je zbog
starenja potrebno obnoviti izvrenjem radova velikog
obujma u cilju dovoenja lokomotive u propisano tehniko

Broj 58 - Strana 79

stanje za ovu vrstu opravke, a prema definiranom obujmu


radova za ovu vrstu opravke.
lanak 9.
(Ciklusi preventivnog odravanja)
(1) Ciklus pranja kotla i kontrolnih pregleda parnih lokomotiva
sastoji se od vie vrsta pranja i pregleda koji se naizmjenice
smjenjuju, kako je predstavljeno grafiki u Privitku 1 ovoga
Pravilnika.
Ciklusi pranja i kontrolnih pregleda nisu isti za sve serije
parnih lokomotiva.
(2) Ciklus preventivnih opravki parnih lokomotiva sastoji se u
naizmjeninom smjenjivanju srednjih opravka sa glavnim
opravkama odnosno revizijskim opravkama, kako je to
predstavljeno grafiki u Privitku 2 ovoga Pravilnika. Ciklus
preventivnih opravaka je isti za sve serije parnih lokomotiva.
lanak 10.
(Rokovi i obujmi radova preventivnog odravanja)
(1) Kriterijum rokova za pranje kotla i kontrolne preglede je
kalendarsko vrijeme.
(2) Vremenski rok za izvrenje temeljnog pranja lokomotivskog
kotla, odnosno odreivanja broja osnovnih pranja kotla
izmeu dva kontrolna pregleda lokomotive zavisi od uvjeta
rada lokomotive, tj. od kvalitete koritene vode i naprezanja
(optereenja) kotla, tako da moe biti uzastopno jedno, dva
ili vie temeljnih pranja kotla.
O, UI, imalac ili vlasnik utvruje i propisuje vremenski rok
izmeu dva temeljna pranja lokomotivskog kotla za
svaku seriju svojih lokomotiva.
Dozvoljeno odstupanje rokova za izvrenje pranja kotla i
kontrolnih pregleda lokomotiva iznosi 20%.
(3) Kriterijum rokova za obavljanje preventivnih opravaka
parnih lokomotiva je rad lokomotive izraen u kilometrima,
s tim da postoji vremensko ogranienje kada se lokomotiva
mora uputiti u odgovarajuu opravku po ciklusu bez obzira
na preene kilometre, jer vrijeme znaajno utjee na
tehniko stanje vozila glede sigurnosti i pogonske sigurnosti.
(4) Kriterijum rokova za obavljanje preventivnih opravaka
manevarskih lokomotiva je efektivan rad lokomotive izraen
u asovima rada na manevri, preraunatim u kilometre, i to:
1 as rada lokomotive na manevri jednako je 10 km.
(5) Rokovi izmeu dvije preventivne opravke parnih
lokomotiva iznose:
za lokomotive graene za vuu putnikih
vlakova - 120.000 km,
za lokomotive graene za vuu teretnih vlakova 90.000 km,
za lokomotive graene za manevru - 70.000 km.
O, UI, imalac ili vlasnik za svoje lokomotive odreuje po
serijama kilometrau izmeu dvije preventivne opravke
unutar gornjih granica.
Pod
preenim
kilometrima
parnih
lokomotiva
podrazumijevaju se ukupno preeni kilometri lokomotive, i
to: vozni, zapreni, potiskujui, prazne vonje, manevriranje
vlakom lokomotivom i stalno manevriranje.
Dozvoljeno odstupanje rokova za preventivnu opravku
parnih lokomotiva iznosi 15%.
(6) Vremenski rok izmeu glavne opravke i revizijske opravke
parnih lokomotiva koje su bile normalno u eksploataciji ne
moe biti vei od 4 godine. Ovaj rok moe se produiti za
onoliko vremena koliko je lokomotiva bila van eksploatacije
due od mjesec dana, s tim da ukupno produenje ne bude
vee od godinu dana.
(7) Obujmi radova preventivnog odravanja parnih lokomotiva
vre se sukladno Privitku 3 ovoga Pravilnika i posebnom
uputom proizvoaa parne lokomotive.

Broj 58 - Strana 80

SLUBENI GLASNIK BiH

IV. PRIELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 11.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima
entiteta i Brko Distrikta, a isti e se primjenjivati, nakon to RO
BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni

Utorak, 9. 8. 2016.

odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Privitak I "Instrukcije za


sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava u BiH"
("Slubeni glasnik BiH", br. 11/12).
Broj 10-01-29-7-598-1/15
Ravnatelj
15. prosinca 2015. godine
Borka Trkulja, v. r.
Doboj

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 81

Broj 58 - Strana 82

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 83

Broj 58 - Strana 84

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 85

6)

8. A. 1 2.
(" ", . 52/05),


1435 mm
I -
1.
( )
(1)

( :
) ( :
) (
: ).
(2)


.
2.
( )


, - .
3.
( )
(1) :
1) " "

,
;
2) " " ()
;
3) " " ()

,
.
4) "" ;
5) ""

;

" " ()

;
7) " " (
)
,
,

;
8) "
"
.
II - K
4.
( )


II - (241)
.
III -

5.
( )
(1) :
,
,
.
(2)
,
.
(3)
, ,
, ,
,
.


,

.
(4)

(, , ).
6.
( )
(1)

Broj 58 - Strana 86

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

,
.


.
7.
( )

:
,

,

,

.

,
.
,


,
,
.

/ ,, ,
,
.
8.
( )
(,
) :
(),
(),
().
()
,
,

:

,
, ,

,
(
),
.
()
, ,


:
,

(,
) ,
,

.

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Utorak, 9. 8. 2016.

()
,
,,
.
9.
( )


,
1 .

.,
2 .
.
10.
( )

.

,

, .
()
, ,
.
, ,

.

20%.


,

,

.


,
, : 1
10 km.

:
120.000 km,
90.000 km,
- 70.000 km.
, ,

.

a
, : , , ,
,
.

Utorak, 9. 8. 2016.

(6)

(7)

SLUBENI GLASNIK BiH


15%.


4 .

,

.

3

.

Broj 58 - Strana 87

IV -
11.
( )

" ",
,
,

I "

" (" ", . 11/12).
10-01-29-7-598-1/15

15. 2015.

, . .

Broj 58 - Strana 88

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 89

Broj 58 - Strana 90

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 91

Broj 58 - Strana 92

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

935

Na osnovu lana 2. i lana 8. Zakona o eljeznicama Bosne


i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), a u skladu sa
tehnikim dodacima APTU i ATMF Konvencije COTIF 1999,
direktor Regulatornog odbora eljeznica BiH donosi

UPUTSTVO

ZA CERTIFICIRANJE I ISPITIVANJE TIJELA


NADLENOG ZA ODRAVANJE (ECM) I
CERTIFICIRANJE I NADZOR FUNKCIJA SISTEMA
ODRAVANJA
lan 1.
(Predmet Uputstva)
(1) Predmet ovog Uputstva je reguliranje:
-naina sistema certificiranja tijela nadlenih za
odravanje teretnih kola (ECM) u eljeznikom
sistemu BiH,
-naina certificiranja tijela ili organizacija koja
preuzimaju jednu ili vie funkcija odravanja od
ECM-a, ili koja preuzimaju dijelove tih funkcija i
naina nadzora i inspekcijske kontrole izdatih ECM
certifikata i certifikata za pojedine funkcije sistema
odravanja.
(2) Nadzor i inspekcijsku kontrolu izdatih ECM certifikata i
certifikata za pojedine funkcije sistema odravanja vre
predstavnici tijela za certificiranje u skladu sa OTIF
propisom ATMF Anex A. koji je sastavni dio ovog
Uputstva.
lan 2.
(Svrha Uputstva)
Svrha ovog Uputstva je da se primjenom istog omogui
izdavanje certifikata podnosiocu zahtjeva koji je tijelu za
certificiranje dokazao da je uspostavio svoj sistem za odravanje
ili sistem za jednu ili vie funkcija odravanja.

lan 3.
(Podruje primjene)
Sistem za certificiranje ECM-a primjenjuje se u SBiH,
odnosno, na podnosioca zahtjeva koji tijelu za certificiranje
podnese zahtjev koji je uredno popunjen, taksiran, potpisan i
ovjeren od strane odgovornog lica podnosioca zahtjeva.
lan 4.
(Vrste zahtjeva)
(1) Podnosioci zahtjeva mogu tijelu za certificiranje da podnesu
slijedee vrste zahtjeva:
zahtjev za izdavanje certifikata za tijelo nadleno za
odravanje teretnih kola (ECM) koji se odnosi na sve
etiri funkcije sistema odravanja, navedenih u lanu
9. stava 1 ovog Uputstva ili
zahtjev za izdavanje certifikata za jednu ili vie
funkcija odravanja iz lana 9. stava 1 ovog Uputstva
(2) Zahtjevi iz stava 1 ovog lana nalaze se u Prilogu-Aneks IV
ovog Uputstva.
lan 5.
(Podnoenje zahtjeva za certifikat)
(1) Podnosioci zahtjeva podnose zahtjev za certifikat tijelu za
certificiranje koristei obrazac iz Aneksa IV Priloga ATMF
Aneks A ovog Uputstva uz obavezno dostavljanje dokazne
dokumentacije o procedurama iz Aneksa III Priloga ATMF
Aneks A ovog Uputstva.
(2) U sluaju da tijelo za certificiranje od podnosioca zahtjeva,
zahtijeva dodatne informacije, podnosilac zahtjeva ih mora
odmah dostaviti.
(3) Tijelo za certificiranje e prilikom razmatranja podnesenog
zahtjeva primjenjivati uvjete i kriterijume za procjenu
organizacija koje podnose zahtjev za ECM certifikat ili za
certifikat koji se odnosi na funkcije odravanja koje na njih
prenosi tijelo nadleno za odravanje, navedeno u Aneksu
III Priloga ATMF-a ovog Uputstva.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 6.
(Sadraji, dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za
certificiranje i pregled zahtjeva i dokumentacije za certificiranje
ECM)
(1) Sadraji zahtjeva za certificiranje ECM-a navedeni su u
obrascima u Aneksu IV ovog Uputstva.
(2) Podnosilac zahtjeva za certificiranje ECM-a ili jedne
funkcije odravanja, ili dijela neke od funkcije odravanja
tijelu za certificiranje dostavlja slijedeu dokumentaciju:
a) Popunjen odgovarajui obrazac iz Priloga IV ovog
Uputstva,
b) Vaei standard sa podacima o teretnim kolima, tipom
kola i svim vaeim pravnim propisima (RID, propisi
EU, domai propisi, propisi koji idu u prilog
posebnim sluajevima i otvorene take TSI-a).
c) Svu tehniku dokumentaciju o radionicama koju
posjeduje
d) Eventualne dosadanje certifikate
e) Sve ostale usaglaene propise na osnovu Ugovora sa
korisnicima ECM-a kao npr.: propise dogovorene na
nivou sektora ili propise u vezi sa odravanjem
definirani u privatnim ugovorima kao to je
OUK/GCU/AVV i dr.
(3) Prilikom pregleda zahtjeva za certificiranje, tijelo nadleno
za certificiranje primjenjuje vaee standarde i druge
propise koji se odnose na ECM, te na osnovu
dokumentacije iz zahtjeva odreuje obim (parametre)
ocjenjivanja.
Nakon toga po potrebi od podnosioca zahtjeva trai detaljnu
dokumentaciju za izvrenje tog ocjenjivanja.
Traena dokumentacija moe da obuhvata evidencije,
prethodne izvjetaje o ocjeni i ablone obrazaca definiranih
u postupcima i koritenih od strane ECM.
lan 7.
(Definicije i skraenice)
(1) U ovom Uputstvu primjenjuju se slijedee definicije:
a) "ECM certifikat" oznaava certifikat koji se izdaje
tijelu nadlenom za odravanje;
b) "Tijelo za certificiranje" oznaava tijelo u notificirano
generalnom sekretaru, imenovano tijelo odgovorno za
certificiranje tijela nadlenih za odravanje - ROBiH
(Regulatorni odbor eljeznica Bosne i Hercegovine);
c) "Teretni vagon" oznaava vozilo bez sopstvenog
pogona namijenjeno za prijevoz tereta ili drugih
materijala koji se koriste za aktivnosti kao to su
graevinarstvo ili odravanje infrastrukture;
d) "Radionica za odravanje" podrazumijeva mobilne ili
fiksne lokacije sa osobljem, ukljuujui i osoblje sa
menaderskim funkcijama, alate i opremu, a
organizirane su tako da omoguavaju odravanje
vozila, dijelova, opreme i sklopova vozila;
e) "Putanje u eksploataciju" oznaava garanciju koju
tijelo nadleno za odravanje daje direktoru sekcije za
odravanje voznog parka a kojom se garantira da se
odravanje vri u skladu sa propisima o odravanju;
f)
"Ponovno putanje u eksploataciju" oznaava
garanciju, zasnovanu na putanju u eksploataciju, koju
tijelo nadleno za odravanje daje korisniku, kao to
su eljezniki operater ili imalac, kojom se garantira
da su izvrene sve radnje vezane za odravanje i da se
vagon, koji je iskljuen iz eksploatacije, ponovo moe
sigurno koristiti, vjerovatno uz privremeno
ogranienje koritenja.
g) "Rizik" oznaava uestalost pojave nesrea i
incidenata koji dovode do nastanka tete

Broj 58 - Strana 93

(prouzrokovano opasnou) i stepen ozbiljnosti


nastale tete;
h) "Analiza rizika"oznaava sistematsko koritenje svih
raspoloivih informacija kako bi se prepoznala
opasnost i procijenio rizik;
i)
"Evaluacija rizika" oznaava postupak zasnovan na
analizi rizika kako bi se utvrdilo da li je postignut
prihvatljiv rizik;
j)
"Procjena rizika" oznaava sveukupni proces koji
obuhvata analizu rizika i evaluaciju rizika;
k) "Upravljanje rizikom" oznaava sistematsku primjenu
strategija upravljanja, procedure i prakse prilikom
analize, evaluacije i kontrole rizika;
l)
"Sigurnost" oznaava nepostojanje neprihvatljivih
rizika od nastanka tete;
m) "Sektoralna ema akreditiranja" oznaava skup
kriterijuma koji identifciraju tehnike specifikacije
neophodne da bi se postigao nivo kompetentnosti
potreban u oblasti sa posebnim zahtjevima vezanim za
tehnologiju, zdravlje i sigurnost ili zahtjevima
vezanim za zatitu okolia ili za bilo koji drugi aspekt
zatite javnog dobra, drugi aspekt zatite javnog
dobra.
(2) U ovom Uputstvu primjenjuju se slijedee skraenice:
a) OTIF - Meudravna organizacija za meunarodni
prijevoz eljeznicom
b) COTIF - Konvencija o meunarodnom eljeznikom
prijevozu
c) ERA - Evropska eljeznika agencija
d) ECM - Tijelo nadleno za odravanje
e) ATMF - Jedinstvena pravila za tehniki prijem
eljeznikog materijala koji se koristi za meunarodni
saobraaj i predstavlja tehniki dodatak G Konvencije
COTIF 1999
f)
TSI - tehnika specifikacija za interoperabilnost
g) AVV/GCU/OUK - Opi ugovor za koritenje teretnih
kola
h) UI (IM) - Upravlja infrastrukture
i)
O (RU) - eljezniki operater
j)
NVR - Nacionalni registar vozila
k) RID - Pravilnik o meunarodnom prijevozu opasnih
tereta eljeznicom
l)
CSM- Zajednike sigurnosne metode
m) S BiH - eljezniki sistem Bosne i Hercegovine
n) NB - notifikaciono tijelo
Kao i definicije iz ATMF-a i APTU.
lan 8.
(Uloga tijela nadlenog za odravanje - ECM-a)
Uloga tijela nadlenog za odravanje odnosno ECM-a je da
vri funkciju upravljanja odravanja teretnih kola u skladu sa
OTIF propisom ATMF Anex A i odredbama ovog Uputstva.
lan 9.
(Sistem odravanja)
(1) Sistem odravanja teretnih kola obuhvata slijedee funkcije:
a) funkciju upravljanja, kojom se kontroliraju i
koordiniraju funkcije odravanja iz taaka b,c i d ovog
stava i kojom se osigurava sigurno stanje teretnih kola
u eljeznikom sistemu BiH;
b) funkciju razvoja odravanja, koja je odgovorna za
upravljanje
dokumentacijom
o
odravanju,
ukljuujui i upravljanje konfiguracijama, na osnovu
dizajna i operativnih podataka kao i na osnovu
performansi i iskustva;
c) funkciju upravljanja odravanja voznog parka,
koja upravlja iskljuivanjem teretnih kola radi

Broj 58 - Strana 94

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

odravanja i njihovim vraanjem u saobraaj nakon


izvrenog odravanja,
d) funkciju vrenja odravanja, kojom se osigurava
tehniko odravanje teretnih kola ili dijelova teretnih
kola, ukljuujui i izdavanje servisne dokumentacije,
odnosno radionike dokumentacije o izvrenom
odravanju ili samo jednu od funkcija navedenih u
takama a,b,c i d.
Tijelo nadleno za odravanje e osigurati da funkcije iz
stava 1 ovog lana budu u skladu sa zahtjevima i
kriterijumima za procjenu organizacija koje podnose
zahtjev za ECM certifikat ili za certifikat koji se odnosi na
funkcije odravanja koje na njih prenosi tijelo nadleno za
odravanje iz Aneksa III ovog Uputstva.
lan 10.
(Funkcija upravljanja odravanja)
Funkcija upravljanja odravanja nadzire i koordinira ostale
funkcije odravanja i osigurava sigurno stanje teretnih kola
u skladu sa OTIF propisom ATMF Anex A i odredbama
ovog Uputstva.
Aktivnosti koordinacije funkcija odravanja se vre u
skladu sa procesima i procedurama koje moraju biti
definirane u okviru sistema odravanja. Ti procesi moraju
uzeti u obzir koritenje vanjskih izvoaa za realiziranje
funkcija odravanja, raspodjelu odgovornosti, kontrolu
nadlenosti osoblja, utvrivanje strategija i planova kako bi
se definirali i postigli ciljevi odravanja i dr.
Funkcija upravljanja provjerava primjenu sistema
odravanja definirajui sistematski proces praenja
(nadzora/monitoringa), na osnovu CSM za praenje da bi
vrila provjeru rezultata rada ECM-a u oblasti odravanja i
sigurnosti, kao posljedicu istog. Po potrebi, funkcija
upravljanja stvara uvjete za ispravljanje i poboljanje
rezultata odravanja, definirajui i primjenjujui promjene u
sistemu odravanja. Tim promjenama e se upravljati u
skladu sa CSM za procjenu rizika.
Proces donoenja odluka treba da kontrolira funkcija
upravljanja na osnovu rezultata procjene zajednikih i
vlastitih rizika. CSM za procjenu rizika se koristi za
definiranje procesa upravljanja rizikom koji slui za
identificiranje i kontroliranje tih rizika.
lan 11.
(Funkcija razvoja odravanja)
Funkcija razvoja odravanja obuhvata identificiranje i
upravljanje svim aktivnostima odravanja teretnih kola koje
utjeu na sigurnost i kritine komponente, odnosno
obuhvata upravljanje dosijeom o odravanju teretnih kola,
ukljuujui i konfiguraciju upravljanja, na osnovu podataka
o dizajnu i eksploataciji teretnih kola, kao i o traenim
rezultatima rada i povratnim informacijama o iskustvu.
Ova funkcija takoe obuhvata projektiranje i podrku
sprovoenja odravanja objekata, opreme i alata posebno
dizajniranih i neophodnih za odravanje teretnih kola, te
mora imati uspostavljene postupke za izvrenje provjere da
se ovi objekti, oprema i alati koriste, skladite i odravaju u
skladu sa planom njihovog odravanja i zahtjevima
njihovog odravanja.
Funkcije razvoja odravanja teretnih kola odvija se kroz
slijedee procese:
a) U trenutku kad pone eksploatacija poetni razvoj
dosijea o odravanju zavisi od poetne tehnike
dokumentacije i u skladu je sa Prilogom III (II) (5)
ECM propisa.
b) Auriranja dosijea o odravanju koji zavisi od
graninih vrijednosti koje treba odravati kako bi se

(1)

(2)

(3)

Utorak, 9. 8. 2016.

oosigurala interoperabilnost teretnih kola u skladu sa


dozvolom za koritenje. Ove vrijednosti su navedene
u poetnoj tehnikoj dokumentaciji i svakom
auriranju ove dokumentacije koje je opravdano
izmjenom u dizajnu teretnih kola.
c) Evidencija o ve izvrenom odravanju, o
inspekcijama izvrenim od strane O, UI, ECM i
nadlenog tijela za certificiranje ECM-a i o studijama
koje se odnose na povratne informacije o iskustvu. Od
radionica za odravanje funkcija razvoja odravanja
treba zahtijevati da uestvuju u studijama kroz
davanje povratnih informacija o iskustvu.
d) Tehnoloko istraivanje svih vrsta i serija teretnih
kola koje mora da traje tokom njihovog cijelog
ivotnog vijeka. Tehnologija se mnogo razvija tokom
ovog dugog perioda tj.ivotnog vijeka teretnih kola,
pa je neophodno kontinuirano praenje vozila u cilju
izvrenja eventualnih promjena, modifikacija ili
rekonstrukcija na istom koja e doprinijeti poboljanju
ili promjeni osnovnih konstruktivnih karakteristika
vozila. Ovo tehnoloko istraivanje obuhvata:
Praenje vozila po osnovu stanja, kojim se
uzima u obzir ponaanje razliitih komponenti
na vozilu.
Tehnoloki napredak koji ukljuuje kontinuirani
napredak na polju: materijala, opreme, rezervnih
dijelova i komponenti, alata i industrijske
opreme koja se koristi u odravanju vozila, te
sistema informacionih tehnologija, metoda rada
i upravljanja.
Dostupnosti materijala, opreme i rezervnih
dijelova jer isti mogu zastarjeti ili biti
nedostupni na tritu. Prilikom ugovaranja
kupovine novih teretnih kola potrebno je od
proizvoaa traiti garanciju u pogledu
viedecenijske dostupnosti materijala, rezervnih
dijelova, komponenti, sklopova, ureaja i
opreme na tritu za kupljeno vozilo.
lan 12.
(Funkcija upravljanja odravanjem voznog parka)
Upravljanje odravanjem voznog parka neke kompanije
obuhvata iskljuenje teretnih kola iz saobraaja
(eksploatacije) i njihovo vraanje u eksploataciju poslije
izvrenog odravanja i upravljanje ugovorima sa internim i
eksternim tijelima nadlenim za odravanje ili funkcijama
izvrenja odravanja (radionicama) koje izvode odravanje
na teretnim kolima za koja je zaduen ECM, odnosno
funkcija upravljanja odravanjem voznog parka.
Teretna kola se mogu vratiti u eksploataciju kada su poslovi
odravanja zavreni i kada je od strane kompentenog lica za
kontrolu kvaliteta odravanja iz funkcije upravljanjem
odravanjem voznog parka ili lica/organizacije koja
ovlatena od ECM ili funkcije upravljanja odravanjem
voznog parka utvreno da je vozilo ponovo dovedeno u
tehniki ispravno stanje za pouzdanu i sigurnu upotrebu u
eksploataciji. Razmjena informacija o svim aktivnostima
odravanja koje se vre na teretnim kolima ili o
ogranienjima za upotrebu teretnih kola moraju se primiti
od izvoaa odravanja (radionice), a to se vri kroz
putanje teretnih kola u eksploataciju koje predstavlja
garanciju izvoaa odravanja da su naloene aktivnosti
odravanja zavrene.
Funkcija upravljanja odravanjem voznog parka naroito
podrazumijeva odgovornost za:

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

a)

primjenu dosijea odravanja na teretna kola kroz


naloge za odravanje koji se pominju u izvrenju
odravanja.
b) prikupljanje i prenoenje, na funkciju razvoja
odravanja, informacija o izvrenom odravanju
teretnih kola i njihovoj eksploataciji, ukljuujui i
minimalno kvarove, vanredne dogaaje, nezgode i
kilometrau.
lan 13.
(Funkcija vrenja odravanja)
(1) Funkcija vrenja odravanja je tehniko izvoenje
naloenih zadataka odravanja teretnih kola. Izvrenje
odravanja se moe vriti u radionicama za odravanje i
ono obuhvata upravljanje ugovorima (nalozima za
odravanje) sa funkcijom upravljanja odravanjem voznog
parka, te upravljanje dobavljakim lancem, upravljanje
postrojenjima, industrijskom opremom i alatima, kao i
upravljanje tehnikim radovima na odravanju.
(2) Ova
funkcija
podrazumijeva
tehniko
vrenje
zadataka/radova definiranih u dosijeu o odravanju, a koje
je naloeno od strane funkcije upravljanja odravanjem
voznog parka. Funkcija izvrenja odravanja (radionica)
mora biti kompetentna da vri radove/zadatke odravanja
koji se trae u nalozima za odravanje (narudbeni list,
ugovor i dr.).
(3) Po zavretku traenih, odnosno naloenih radova/zadataka
u nalozima za odravanje teretnih kola, tijelo ili
organizacija koja obavlja izvrenje odravanja upuuje
izvjetaj o izvrenom odravanju funkciji upravljanja
odravanjem voznog parka koja je radove naloila. Ovaj
izvjetaj moe biti upuen i direktno funkciji razvoja
odravanja od strane funkcije vrenja odravanja, a ukoliko
nije upuen funkcija upravljanja odravanjem voznog parka
duna je izvjetaj dostaviti funkciji razvoja odravanja.
(4) ESM mora za teretna kola za koja je zaduen da zahtijeva
ne samo vrenje odravanja ve i povratne informacije o
iskustvu izmeu ESM i funkcije izvrenja odravanja
teretnih kola. Zahtjevi koji se odnose na povratne
informacije o iskustvu su zasnovani na zahtjevima od
funkcije razvoja odravanja i moraju da budu dio naloga za
odravanje.
lan 14.
(Delegiranje funkcija odravanja)
(1) Tijelo nadleno za odravanje-ESM vri funkcije
upravljanja, ali isto tako moe delegirati funkcije iz lana 9.
stava 1. take b,c i d ili dijelove tih funkcija drugom
ugovornom tijelu.
(2) U sluaju delegiranja navedenih funkcija iz stava 1. ovog
lana, tijelo nadleno za odravanje e osigurati da se
primjenjuju principi iz Aneksa I Priloga ATMF Aneks A
ovog Uputstva.
(3) Bez obzira na dogovore, odnosno sporazume o delegiranju,
tijelo nadleno za odravanje-ESM je odgovorno za ishod
aktivnosti odravanja teretnih kola kojima upravlja i mora
osnovati sistem za praenje rezultata tih aktivnosti.
lan 15.
(Odnos izmeu strana ukljuenih u proces odravanja)
Odnos izmeu strana ukljuenih u proces odravanja
definiran je u Petom poglavlju ATMF Aneksa A koji je prilog
ovog Uputstva.
lan 16.
(Tijelo za certificiranje)
ECM certifikate izdaje nadleno tijelo za certificiranje,
odnosno, ROBiH.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

Broj 58 - Strana 95

lan 17.
(Sistem certificiranja tijela nadlenih za odravanje i
certificiranje pojedinih funkcija odravanja)
Certificiranje ECM i certificiranje pojedinih funkcija
obuhvata:
procjenu sposobnosti tijela nadlenih za odravanje da
ispune relevantne zahtjeve iz Aneksa III Priloga
ATMF Aneks A ovog Uputstva i da ih dosljedno
primjenjuju.
nadzor, kako bi se osigurala usklaenost sa vaeim
zahtjevima nakon dobijanja ECM certifikata
provjeru ispunjenosti zahtjeva iz Aneksa III Priloga
ATMF Aneks A ovog Uputstva i njihove dosljedne
primjene.
Svrha sistema certificiranja je osiguravanje dokaza da su
ECM-a i radionice za odravanje uspostavile svoje sisteme
odravanja,odnosno da su sposobne odravati svaki teretni
vagon za koji je ECM zaduen i odgovoran za odravanje.
Relevantni zahtjevi za certificiranje radionice iz Aneksa III
Priloga ATMF Aneks A ovog Uputstva su ogranieni na
upravljanje odravanjem i vrenje odravanja.
Kod certificiranja radionice za odravanje, moraju se drati
pod kontrolom rizici koji se mogu iskazati na slijedei
nain:
a) Radionica za odravanje treba da ima sistem za
odravanje zasnovan na procesima usklaenim sa
Aneksom III Priloga ATMF Aneks A ovog Uputstva.
Sistem zasnovan na procesima prua sigurnost da se
aktivnosti ECM-a obavljaju na strukturiran nain.
b) Inenjerske i tehnike poslove moraju obavljati
struna lica.
c) Analize i odluke koje vode do rezultata procesa
moraju biti relevantne da se osigura sigurnost.
Vrsta odabrane certificikacije za radionicu je ista kao i za
emu certificiranja ECM-a.
lan 18.
(Rok za donoenje odluke o certificiranju)
Tijelo za certificiranje donosi odluku o certificiranju
najkasnije u roku od etiri mjeseca nakon to tijelo
nadleno za odravanje koje je podnijelo zahtjev za
certifikat dostavi traenu dokumentaciju kao i sve dodatne
informacije.
Tijelo za certificiranje e izvriti neophodne procjene na
licu mjesta prije nego to izda certifikat.
Odluka o izdavanju certifikata e biti saopena tijelu
nadlenom za odravanje-ECM-u na obrascu iz Aneksa V
Priloga ATMF Aneks A ovog Uputstva
lan 19.
(Rok vaenja ECM certifikata)
ECM certifikat se izdaje na vremenski period od pet godina.
lan 20.
(Nadzor i odluke tijela za certificiranje o nadzoru ECM-a)
Tijelo za certificiranje sprovodi nadzor najmanje jednom
godinje na odabranim mjestima, koja geografski i
funkcionalno predstavljaju sve aktivnosti certificiranih tijela
nadlenih za odravanje, kako bi provjerila da ta tijela i
dalje ispunjavaju kriterijume iz Aneksa III Priloga ATMF
Aneks A ovog Uputstva.
Predstavnici tijela za certificiranje e obavljati nadzor i
pregledati potrebne dokumente. Podnosioci zahtjeva za
certificiranje treba da preduzmu sve odgovarajue
aktivnosti i mjere da timu za reviziju bude dostupan sav
potreban materijal.

Broj 58 - Strana 96
(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

U sprovoenju nadzora predstavnicima tijela za


certificiranje odredie se lice u tijelu nadlenom za
odravanje koje e ih pratiti prilikom kontrole.
(4) Ako tijelo za certificiranje utvrdi da tijelo nadleno za
odravanje vie ne zadovoljava uvjete na osnovu kojih je
izdat ECM certifikat, ono e sa tijelom nadlenim za
odravanje dogovoriti plan za poboljanje ili ograniiti
obim primjene certifikata, ili e suspendirati certifikat, u
zavisnosti od stepena neispunjenja zahtjeva.
(5) U sluaju kontinuiranog neispunjenja zahtjeva o
certificiranju ili nepotovanja plana za poboljanje, tijelo za
certificiranje e ograniiti obim primjene ili e oduzeti
ECM certifikat, dajui razloge za svoju odluku,
istovremeno ukazujui na postupak, rok za podnoenje albi
i kontakt podatke albenog tijela.
lan 21.
(Sistem certificiranja za tijela na koje se prenose funkcije
odravanja)
Sistem certificiranja za tijela na koje se prenose funkcije
odravanja definiran je u Osmom poglavlju ATMF Aneksa A
koji je prilog ovog Uputstva.
lan 22.
(Obaveze nosioca certifikata)
(1) Nosilac certifikata je obavezan da bez odlaganja obavijesti
tijelo za certificiranje svim znaajnim promijenjenim
okolnostima, pod kojima je originalan certifikat izdat kako
bi tijelu za certificiranje bilo omogueno da donese odluku
o izmjeni, obnavljanju ili oduzimanju certifikata.
(2) Tijelo za certificiranje se obavezuje da e precizirati razloge
na kojima se zasniva svaka od njegovih odluka, kao i da
saopi tijelu nadlenom za odravanje-ECM-u razloge
njenog donoenja, ukazujui na postupak, rok za
podnoenje albe i kontakt podatke albenog tijela.
lan 23.
(Kriterijumi za akreditaciju ili priznavanje tijela za certificiranje
ukljuenih u procjenu i izdavanje ECM certifikata)
Kriterijumi za akreditaciju ili priznavanje tijela za
certificiranje ukljuenih u procjenu i izdavanje ECM certifikata
odnose se na organizaciju, nezavisnost, kompetentnost,
nepristrasnost i odgovornost tijela za certificiranje.
lan 24.
(Organizacija, nezavisnost, kompetentnost, nepristrasnost i
odgovornost)
(1) Tijelo za certificiranje mora dokumentirati svoju
organizacionu strukturu, pokazujui dunosti, odgovornosti
i ovlatenja menadmenta i drugog osoblja za certificiranje,
kao i komisija. Ako je tijelo za certificiranje definirano kao
dio pravnog lica, struktura mora da sadri liniju autoriteta i
odnos sa drugim stranama u okviru istog pravnog lica.
(2) Tijelo za certificiranje mora da bude organizaciono i
funkcionalno nezavisno u svom odluivanju od eljeznikih
operatera, upravitelja infrastrukture, imalaca, proizvoaa i
tijela nadlenih za odravanje i ne smije pruati sline
usluge.
Nezavisnost osoblja odgovornog za provjere certificiranja
mora biti zagarantirana. Niko od ispitivaa ne smije biti
plaen na osnovu broja izvrenih provjera ili rezultata tih
provjera.
(3) Tijelo za certificiranje i zaposleno osoblje u njemu moraju
biti struno kompetentni, posebno u pogledu organizacije
odravanja teretnih vagona i odgovarajueg sistema
odravanja, odnosno, treba da:
a) ima stalno zaposleno lice mainske struke VII-og
stepena obrazovanja sa minimalno pet godina
relevantnog iskustva u odravanju teretnih vagona;

b)

Utorak, 9. 8. 2016.

osigurati poznavanje vaee legislative iz oblasti


odravanja teretnih vagona.
(4) Tim koji je osnovan za praenje tijela za odravanje mora
da ima iskustvo u relevantnim oblastima, a posebno mora
da ima:
a) odgovarajue poznavanje i razumijevanje vaee
COTIF legislative i drugih propisa koje se primjenjuju
na ECM i tijela koja vre ostale funkcije odravanja
navedene u 4 aneksa A ATMF-a;
b) relevantnu tehniku kompetentnost;
c) minimalno tri godine relevantnog iskustva u
odravanju (to podrazumjeva u odravanju teretnih
vagona ili u odravanju u ekvivalentnim industrijskim
sektorima).
(5) Odluke koje donosi tijelo za certificiranje moraju biti
zasnovane na objektivnim dokazima o usklaenosti ili
neusklaenosti dobijenih od strane tijela za certificiranje, i
ne smiju biti pod utjecajem drugih interesa ili drugih strana.
(6) Tijelo za certificiranje nije odgovorno za osiguravanje
stalne usklaenosti sa zahtjevima za certificiranje.
(7) Tijelo za certificiranje je odgovorno za procjenu da li
postoji dovoljno objektivnih dokaza na osnovu kojih e
donijeti odluku o certificiranju.
(8) Tijelo za certificiranje mora da osigura javni pristup, ili
otkrivanje odgovarajuih i blagovremenih informacija o
procedurama revizije i certificiranja. Takoe mora da
osigura informacije o statusu certificiranja (ukljuujui
izdavanje,
produenje,
odravanje,
obnavljanje,
suspendiranje, smanjenje obima ili oduzimanje certifikata)
bilo koje organizacije, u cilju razvijanja povjerenja vezano
za integritet i kredibilitet certificiranja. Otvorenost je
princip pristupa, ili otkrivanja odgovarajuih informacija.
(9) Kako bi dobilo privilegovan pristup informacijama
neophodnim za procjenu usklaenosti sa zahtjevima
certificiranja na adekvatan nain, tijelo za certificiranje
mora uvati kao povjerljive sve komercijalne informacije o
klijentu.
(10) Tijelo za certificiranje mora da uspostavi proceduru za
obradu albi na odluke i druge aktivnosti vezano za
certificiranje.
(11) Tijelo za certificiranje mora biti u stanju da pokae da je
ocijenilo rizike koji proizilaze iz aktivnosti certificiranja i
da je u stanju preduzeti odgovarajue mjere (ukljuujui
osiguranje ili rezervu) da pokrije obaveze koje proizilaze iz
njegovih radnji u svakoj oblasti njegovih aktivnosti i
geografskom podruju na kome djeluje.
lan 25.
(Procjena sposobnosti ESM-a i procjena funkcija odravanja)
(1) Kod otvaranja pojedinanog postupka izdavanja certifikata,
direktor tijela za certificiranje donosi rjeenje o imenovanju
Tehnike komisije eksperata.
U komisiji tehnikih eksperata mogu biti imenovani:
zaposleni u Regulatornom odboru koji posjeduju
odreeno iskustvo u odravanju mobilnih kapaciteta;
nezavisni eksperti iz oblasti odravanja vozila
angairani po posebnom ugovoru; - predstavnici
operatera, upravitelja infrastrukture i imaoca vozila.
(2) Predsjednika Tehnike komisije/tima, koji moe biti
predstavnik operatera, upravitelja infrastrukture i imalaca,
imenuje direktor tijela za certificiranje, i isti je odgovoran
za zakazivanje i odravanje sastanaka kao i za izradu
izvjetaja o procjeni sposobnosti ECM-a i sposobnosti
funkcija odravanja.
Za administrativno-tehnika pitanja odgovorno je tijelo za
certificiranje, koje arhivira i uva dosije u vezi izdatih
certifikata.

Utorak, 9. 8. 2016.
(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

Procjenu sposobnosti nezavisnih tijela nadlenih za


odravanje i procjenu sposobnosti funkcija odravanja
obavlja tehnika komisija/tim eksperata iz oblasti
odravanja mobilnih kapaciteta iz stava 1. ovog lana.
Nakon izvrene procjene sposobnosti nezavisnih tijela
nadlenih za odravanje i procjene sposobnosti funkcija
odravanja predsjednik tehnike komisije/tima direktoru
tijela za certificiranje moe da predloi izdavanje
odgovarajueg certifikata ili obustavu postupka u sluaju da
se nisu ispunili uvjeti za izdavanje traenog certifikata.
lan 26.
(Poetna ocjena certificiranja ECM)
Poetna ocjena certificiranje tijela/organizacije se sastoji od
poetne revizije sistema odravanja i poetne kontrolne
provjere. Ova ocjena je sastavljena iz dvije faze.
Poetnu ocjenu vri tim nadlean za ocjenu sastavljen od
tima nadlenog za reviziju i tima nadlenog za kontrolnu
provjeru. Jedan ocjenjiva moe da istovremeno radi na
reviziji sistema odravanja i na kontrolnoj provjeri. Tim
nadlean za ocjenu ima pristup cjelokupnoj potrebnoj
dokumentaciji i osoblju ECM, a takoe odreuje i program
poetne ocjene, potrebne resurse (strunosti i koliinu), te
duinu trajanja ocjene (broj dana ocjenjivanja) i pravi
neophodne dogovore sa radionicom za odravanje. Kada je
tim nadlean za ocjenu primio od ECM-a svu
dokumentaciju potrebnu za izvrenje ocjene, tada zapoinje
rok od 4 mjeseca za izdavanje certifikata u skladu sa ECM
propisom.
lan 27.
(Prva faza poetne ocjene)
Prva faza poetne ocjene se sastoji samo od revizije sistema
odravanja u okviru prve faze poetne ocjene.
Prva faza poetne revizije se sastoji od pregleda vanosti
dokumentacije koja dostavljena uz zahtjev za certificiranje,
shodno ECM propisu. Tim nadlean za reviziju provjerava
da li su svi postupci koje je ustanovilo ECM u svom
sistemu odravanja u skladu sa zahtjevima iz Priloga III
ECM propisa, te uredno uspostavljeni, dokumentovani i
pregledani.
Primjena vaeih standarda:
Postupci koje je ustanovilo ECM ukljuuju i svu prateu
dokumentaciju kao to su uputstva za rad, obrasci,
abloni/eme. Ovim pregledom se uzima u obzir veliina,
vrsta i kompleksnost tijeloizacije, te ciljevi i obim revizije.
U nekim situacijama, ovaj pregled se moe odgoditi sve
dok ne ponu aktivnosti na lokaciji, ako to nije na tetu
efikasnosti obavljanja revizije. U ostalim situacijama,
preliminarna posjeta lokaciji se moe obaviti kako bi se
dobio odgovarajui uvid u raspoloive informacije. Ukoliko
se utvrdi da je dokumentacija neadekvatna, voa tima za
ocjenu treba o tome da obavijesti ECM. Potom je potrebno
donijeti odluku o tome da li e se nastavi ili obustavi
revizija, dok se ne rijei problem u vezi sa dokumentacijom.
Tim nadlean za reviziju moe da trai dodatnu
dokumentaciju da bi izvrio svoje zadatke, ukoliko je
prethodno opravdao sumnje o usaglaenosti zahtjeva iz
Priloga III ECM propisa.Tim nadlean za reviziju moe
zatraiti da intervijue lanove osoblja.
lan 28.
(Druga faza poetne ocjene)
Kad je u pitanju ocjena na vie lokacija i za svaku funkciju
odravanja, tim nadlean za ocjenu vri ocjenu najmanje na
jednoj lokaciji za svaku kategoriju definiranu u ovom
Uputstvu.

(2)

Broj 58 - Strana 97

Druga faza poetne ocjene se sastoji iz revizije i nadzorne


(kontrolne) provjere iz druge faze poetne ocjene:
a) Revizija iz druge faze poetne ocjene:
Tim nadlean za reviziju provjerava da li su postupci
koje je ustanovila ECM poznati i da ih pravilno koristi
osoblje (uprava, strunjaci i svi radnici) na trajnoj
osnovi. Postupci koje je uspostavilo ECM ukljuuje i
svu prateu dokumentaciju kao to su uputstva za rad,
obrasci, abloni/eme.Tijelo nadlean za certificiranje
razvija ocjenu rizika ciljajui na aktivnosti revizije u
funkciji nalaza prve faze poetne revizije, te javnih
informacija o sigurnosti eljeznica. Javne informacije
ovdje podrazumijevaju informacije koje su lako
dostupne tijelima nadlenim za certificiranje. Ove
informacije u idealnom sluaju trebaju da osiguraju
ERA i NB-oi, poto NB-oi treba da imaju najiri i
najdetaljniji uvid u rizike koji se odnose na eljezniki
sistem.Okvir saradnje koji uspostavi ERA prema
lanu 6. ECM uredbe ima za cilj prikupljanje ovih
javnih informacija o sigurnosti eljeznica. Revizija se
vri u najmanju ruku intervjuisanjem odabranih
lanova osoblja i kontroliranjem da se interna
dokumentacija (obrasci, kontrolne liste, dnevnici
ocjene rizika, dokumenti za internu kontrolu, itd)
koristi efektivno te pravilno popunjava prema
postupcima koje je uspostavilo ECM. Putanje u
saobraaj je obuhvaeno revizijama. Tim nadlean za
reviziju takoe vrjednuje da li obim interne
dokumentacije odgovara veliini i obimu djelatnosti
ECM. Ovaj obim djelatnosti ukljuuje i radionicu za
odravanje koja radi za vie od jednog ECM-a. Obim
aktivnosti ukljuuje kompleksnost. Rad za vie od
jednog ECM-a ima za posljedicu da se radionice za
odravanje mogu baviti sa nalogom za odravanje
vezanog za vei broj razliitih dokumenata za
odravanje nego kada rade za jedno ECM. Konkretno,
razliiti dokumenti za odravanje koje su izdali
razliiti ECM-ovi mogu da se tiu vozila istog
tehnikog tipa. Ovu kompleksnost mora da uzme u
obzir radionica za odravanje ali i tijelo nadleno za
certificiranje kada vri svoju ocjenu.to se tie
funkcije upravljanja i funkcije izvrenja odravanja,
tim nadlean za reviziju ocjenjuje efektivnost
postupaka koje je uspostavila radionica za odravanje
kroz analizu vaeih rezultata interne revizije,
pregleda rukovoenja, politike, ciljeva efikasnosti,
praenja efikasnosti i kontrole rada.
b) Kontrolna provjera:
Tim nadlean za kontrolnu provjeru ocjenjuje da li su
putanja u saobraaj dosljedna izvrenom odravanju,
da li je izvreno zavrno ispitivanje i naloeno
odravanje. Takoe ocjenjuje da li je putanje u
saobraaj saopeno relevantnim rukovodiocima
funkcije upravljanja odravanjem voznog parka. Ova
ocjena se vri uzorkovanjem zasnovanom na
djelatnostima odravanja
Ovi uzorci se odnose na:
djelatnosti koje utjeu na sigurnost, koje je utvrdilo
ECM i navelo u nalozima za odravanje,
djelatnosti koje je utvrdila radionica za odravanje
kroz ocjenu rizika primljenih naloga za odravanje,
odravanje
osovinskih
sklopova,
odbojnika,
tegljenikih (vunih) ureaja i dr.,
odravanje sistema koenja i
koordinaciju odravanja na nivou kola.
Izvjetaj o poetnoj kontrolnoj provjeri sadri:

Broj 58 - Strana 98
-

SLUBENI GLASNIK BiH

Spisak provjerenih lokacija


Spisak kontrolnih provjera izvrenih za svaku lokaciju
Koritenu metodologiju uzorkovanja
Nalaze kontrolnih provjera
Broj kritinih neusaglaenosti
Broj nekritinih neusaglaenosti
Broj nedovoljno jasnih taaka za koje je potrebno
objanjenje.
lan 29.
(Naknade)
Visina naknada za izdavanje certifikata utvrditi e se
Odlukom Vijea ministara BiH, a iste e se uplaivati na
jedinstven raun Trezora institucija Bosne i Hercegovine.
lan 30.
(Zavrne i prijelazne odredbe)
(1) Sastavni dio ovog Uputstva ini propis Meuvladine
organizacije za meunarodni prijevoz eljeznicom (OTIF)
ATMF Aneks A pod nazivom: Propisi za certificiranje i
ispitivanje tijela nadlenih za odravanje (ECM) sa
slijedeim prilozima:
a) Aneks I Principi koje se koriste u organizacijama koje
podnose zahtjev za certifikat kojim im se dodjeljuju
funkcije odravanja koje na njih prenosi tijelo
nadleno za odravanje.

b)

Utorak, 9. 8. 2016.

Aneks II Kriteriji za akreditaciju ili priznavanje tijela


za certificiranje ukljuenih u procjenu i izdavanje
ECM certifikata.
c) Aneks III Uvjeti i kriterijumi za procjenu organizacija
koje podnose zahtjev za ECM certifikat ili za
certifikat koji se odnosi na funkcije odravanja koje
na njih prenosi tijelo nadleno za odravanje.
d) Aneks IV:
Zahtjev za izdavanje certifikata za tijelo
nadleno za odravanje
Zahtjev za izdavanje certifikata za funkcije
odravanja
e) Aneks V
Certifikat za tijelo nadleno za odravanje
Certifikat za funkciju odravanja
(2) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", Slubenim
glasnicima entiteta i Brko distrikt BiH.
(3) Stupanjem na snagu ovog Uputstva stavlja se van snage
Uputstvo o certificiranju i nadzoru tijela zaduenog za
odravanje (ECM) objavljeno u "Slubenom glasniku BiH",
br. 102/12.
Broj 10-01-29-7-212-1/16
26. maja 2016. godine
Direktor
Doboj
Borka Trkulja, s. r.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 99

Broj 58 - Strana 100

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 101

Broj 58 - Strana 102

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 103

Broj 58 - Strana 104

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 105

Broj 58 - Strana 106

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 107

Broj 58 - Strana 108

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 109

Broj 58 - Strana 110

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 111

Broj 58 - Strana 112

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 113

Broj 58 - Strana 114

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 115

Broj 58 - Strana 116

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 117

Broj 58 - Strana 118

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 119

Broj 58 - Strana 120

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 121

Broj 58 - Strana 122

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 123

Broj 58 - Strana 124

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 125

Broj 58 - Strana 126

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 127

Broj 58 - Strana 128

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Na temelju lanka 2. i lanka 8. Zakona o eljeznicama


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), a
sukladno tehnikim dodacima APTU i ATMF Konvencije
COTIF 1999, direktor Regulatornog odbora eljeznica BiH
donosi

UPUTU

ZA CERTIFICIRANJE I ISPITIVANJE TIJELA


NADLENOG ZA ODRAVANJE (ECM) I
CERTIFICIRANJE I NADZOR FUNKCIJA SUSTAVA
ODRAVANJA
lanak 1.
(Predmet Upute)
(1) Predmet ove Upute je reguliranje:
naina sustava certificiranja tijela nadlenih za
odravanje teretnih kola (ECM) u eljeznikom
sustavu BiH,
naina certificiranja tijela ili organizacija koja
preuzimaju jednu ili vie funkcija odravanja od
ECM-a, ili koja preuzimaju dijelove tih funkcija i
naina nadzora i inspekcijske kontrole izdanih ECM
certifikata i certifikata za pojedine funkcije sustava
odravanja.
(2) Nadzor i inspekcijsku kontrolu izdanih ECM certifikata i
certifikata za pojedine funkcije sustava odravanja vre
predstavnici tijela za certificiranje sukladno OTIF propisom
ATMF Anex A. koji je sastavni dio ove Upute.
lanak 2.
(Svrha Upute)
Svrha ove Upute je da se primjenom istog omogui
izdavanje certifikata podnositelju zahtjeva koji je tijelu za
certificiranje dokazao da je uspostavio svoj sustav za odravanje
ili sustav za jednu ili vie funkcija odravanja.
lanak 3.
(Podruje primjene)
Sustav za certificiranje ECM-a primjenjuje se u SBiH,
odnosno, na podnositelja zahtjeva koji tijelu za certificiranje
podnese zahtjev koji je uredno popunjen, taksiran, potpisan i
ovjeren od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva.
lanak 4.
(Vrste zahtjeva)
(1) Podnositelj zahtjeva mogu tijelu za certificiranje da
podnesu sljedee vrste zahtjeva:
zahtjev za izdavanje certifikata za tijelo nadleno za
odravanje teretnih kola (ECM) koji se odnosi na
sve etiri funkcije sustava odravanja, navedenih u
lanku 9. stavak 1 ove Upute ili
zahtjev za izdavanje certifikata za jednu ili vie
funkcija odravanja iz lanka 9. stavak 1 ove Upute
(2) Zahtjevi iz stavka 1 ovoga lanka nalaze se u PrivitkuAneks IV ove Upute.
lanak 5.
(Podnoenje zahtjeva za certifikat)
(1) Podnositelji zahtjeva podnose zahtjev za certifikat tijelu za
certificiranje koristei obrazac iz Aneksa IV Privitka
ATMF Aneks A ove Upute uz obvezno dostavljanje
dokazne dokumentacije o procedurama iz Aneksa III
Privitka ATMF Aneks A ove Upute.
(2) U sluaju da tijelo za certificiranje od podnositelja zahtjeva,
zahtijeva dodane informacije, podnositelj zahtjeva ih mora
odmah dostaviti.
(3) Tijelo za certificiranje e prilikom razmatranja podnesenog
zahtjeva primjenjivati uvjete i kriterijume za procjenu
organizacija koje podnose zahtjev za ECM certifikat ili za

Broj 58 - Strana 129

certifikat koji se odnosi na funkcije odravanja koje na njih


prenosi tijelo nadleno za odravanje, navedeno u Aneksu
III Privitka ATMF-a ove Upute.
lanak 6.
(Sadraji, dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za
certificiranje i pregled zahtjeva i dokumentacije za certificiranje
ECM)
(1) Sadraji zahtjeva za certificiranje ECM-a navedeni su u
obrascima u Aneksu IV ove Upute.
(2) Podnositelj zahtjeva za certificiranje ECM-a ili jedne
funkcije odravanja, ili dijela neke od funkcije odravanja
tijelu za certificiranje dostavlja sljedeu dokumentaciju:
a) Popunjen odgovarajui obrazac iz Privitka IV ove
Upute,
b) Vaei standard sa podacima o teretnim kolima,tipom
kola i svim vaeim pravnim propisima (RID, propisi
EU, domai propisi, propisi koji idu u privitak
posebnim sluajevima i otvorene toke TSI-a).
c) Svu tehniku dokumentaciju o radionicama koju
posjeduje
d) Eventualne dosadanje certifikate
e) Sve ostale usaglaene propise na temelju Ugovora sa
korisnicima ECM-a kao npr.: propise dogovorene na
razini sektora ili propise u svezi sa odravanjem
definirani u privatnim ugovorima kao to je
OUK/GCU/AVV i dr.
(3) Prilikom pregleda zahtjeva za certificiranje, tijelo nadleno
za certificiranje primjenjuje vaee standarde i druge
propise koji se odnose na ECM, te na temelju dokumenta-cije iz zahtjeva odreuje obujam (parametre) ocjenjivanja.
Nakon toga po potrebi od podnositelja zahtjeva trai
detaljnu dokumentaciju za izvrenje tog ocjenjivanja.
Traena dokumentacija moe da obuhvaa evidencije,
prethodna izvjea o ocjeni i ablone obrazaca definiranih u
postupcima i koritenih od strane ECM.
lanak 7.
(Definicije i skraenice)
(1) U ovoj Uputi primjenjuju se sljedee definicije:
a) "ECM certifikat" oznaava certifikat koji se izdaje
tijelu nadlenom za odravanje;
b) "Tijelo za certificiranje" oznaava tijelo u notificirano
generalnom tajniku, imenovano tijelo odgovorno za
certificiranje tijela nadlenih za odravanje - ROBiH
(Regulatorni odbor eljeznica Bosne i Hercegovine);
c) "Teretni vagon" oznaava vozilo bez sopstvenog
pogona namijenjeno za prijevoz tereta ili drugih
materijala koji se koriste za aktivnosti kao to su
graevinarstvo ili odravanje infrastrukture;
d) "Radionica za odravanje" podrazumijeva mobilne ili
fiksne lokacije sa osobljem, ukljuujui i osoblje sa
menaderskim funkcijama, alate i opremu, a
organizirane su tako da omoguuju odravanje vozila,
dijelova, opreme i sklopova vozila;
e) "Putanje u eksploataciju" oznaava garanciju koju
tijelo nadleno za odravanje daje direktoru sekcije za
odravanje voznog parka a kojom se garantira da se
odravanje vri sukladno propisima o odravanju;
f)
"Ponovno putanje u eksploataciju" oznaava
garanciju, utemeljenu na putanju u eksploataciju,
koju tijelo nadleno za odravanje daje korisniku, kao
to su eljezniki operater ili imalac, kojom se
garantira da su izvrene sve radnje vezane za odravanje i da se vagon, koji je iskljuen iz eksploatacije,
ponovo moe sigurno koristiti, vjerojatno uz
privremeno ogranienje koritenja.

Broj 58 - Strana 130

SLUBENI GLASNIK BiH

g)

"Rizik" oznaava uestalost pojave nesrea i incidenata koji dovode do nastanka tete (prouzrokovano
opasnou) i stupanj ozbiljnosti nastale tete;
h) "Analiza rizika"oznaava sustavsko koritenje svih
raspoloivih informacija kako bi se prepoznala
opasnost i procijenio rizik;
i)
"Evaluacija rizika" oznaava postupak utemeljen na
analizi rizika kako bi se utvrdilo da li je postignut
prihvatljiv rizik;
j)
"Procjena rizika" oznaava sveukupni proces koji
obuhvaa analizu rizika i evaluaciju rizika;
k) "Upravljanje rizikom" oznaava sustavsku primjenu
strategija upravljanja, procedure i prakse prilikom
analize, evaluacije i kontrole rizika;
l)
"Sigurnost" oznaava nepostojanje neprihvatljivih
rizika od nastanka tete;
m) "Sektoralna shema akreditiranja" oznaava skup
kriterijuma koji identifciraju tehnike specifikacije
neophodne da bi se postigla razina kompetentnosti
potreban u oblasti sa posebnim zahtjevima vezanim za
tehnologiju, zdravlje i sigurnost ili zahtjevima
vezanim za zatitu okolia ili za bilo koji drugi aspekt
zatite javnog dobra, drugi aspekt zatite javnog
dobra.
(2) U ovom Uputom primjenjuju se sljedee skraenice:
a) OTIF - Meudravna organizacija za meunarodni
prijevoz eljeznicom
b) COTIF - Konvencija o meunarodnom eljeznikom
prijevozu
c) ERA - Europska eljeznika agencija
d) ECM - Tijelo nadleno za odravanje
e) ATMF - Jedinstvena pravila za tehniki prijem
eljeznikog materijala koji se koristi za meunarodni
promet i predstavlja tehniki dodatak G Konvencije
COTIF 1999
f)
TSI - tehnika specifikacija za interoperabilnost
g) AVV/GCU/OUK - Opi ugovor za koritenje teretnih
kola
h) UI (IM) - Upravlja infrastrukture
i)
O (RU) - eljezniki operater
j)
NVR - Nacionalni registar vozila
k) RID - Pravilnik o meunarodnom prijevozu opasnih
tereta eljeznicom
l)
CSM- Zajednike sigurnosne metode
m) S BiH - eljezniki sustav Bosne i Hercegovine
n) NB - notifikaciono tijelo
Kao i definicije iz ATMF-a i APTU.
lanak 8.
(Uloga tijela nadlenog za odravanje - ECM-a)
Uloga tijela nadlenog za odravanje odnosno ECM-a je da
vri funkciju upravljanja odravanja teretnih kola sukladno OTIF
propisom ATMF Anex A i odredbama ove Upute.
lanak 9.
(Sustav odravanja)
(1) Sustav odravanja teretnih kola obuhvaa sljedee funkcije:
a) funkciju upravljanja, kojom se kontroliraju i
koordiniraju funkcije odravanja iz toaka b,c i d
ovoga stavka i kojom se osigurava sigurno stanje
teretnih kola u eljeznikom sustavu BiH;
b) funkciju razvitka odravanja, koja je odgovorna za
upravljanje
dokumentacijom
o
odravanju,
ukljuujui i upravljanje konfiguracijama, na temelju
dizajna i operativnih podataka kao i na temelju
performansi i iskustva;

c)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Utorak, 9. 8. 2016.

funkciju upravljanja odravanja voznog parka,


koja upravlja iskljuivanjem teretnih kola radi
odravanja i njihovim vraanjem u promet nakon
izvrenog odravanja,
d) funkciju vrenja odravanja, kojom se osigurava
tehniko odravanje teretnih kola ili dijelova teretnih
kola, ukljuujui i izdavanje servisne dokumentacije,
odnosno radionike dokumentacije o izvrenom
odravanju ili samo jednu od funkcija navedenih u
tokama a, b, c i d.
Tijelo nadleno za odravanje e osigurati da funkcije iz
stavka 1 ovoga lanka budu sukladni zahtjevima i
kriterijumima za procjenu organizacija koje podnose
zahtjev za ECM certifikat ili za certifikat koji se odnosi na
funkcije odravanja koje na njih prenosi tijelo nadleno za
odravanje iz Aneksa III ove Upute.
lanak 10.
(Funkcija upravljanja odravanja)
Funkcija upravljanja odravanja nadzire i koordinira ostale
funkcije odravanja i osigurava sigurno stanje teretnih kola
sukladno OTIF propisom ATMF Anex A i odredbama ove
Upute.
Aktivnosti koordinacije funkcija odravanja se vre
sukladno procesima i procedurama koje moraju biti
definirane unutar sustava odravanja. Ti procesi moraju
uzeti u obzir koritenje vanjskih izvoaa za realiziranje
funkcija odravanja, raspodjelu odgovornosti, kontrolu
nadlenosti osoblja, utvrivanje strategija i planova kako bi
se definirali i postigli ciljevi odravanja i dr.
Funkcija upravljanja provjerava primjenu sustava
odravanja definirajui sustavski proces praenja
(nadzora/monitoringa), na temelju CSM za praenje da bi
vrila provjeru rezultata rada ECM-a u oblasti odravanja i
sigurnosti, kao posljedicu istog. Po potrebi, funkcija
upravljanja stvara uvjete za ispravljanje i poboljanje
rezultata odravanja, definirajui i primjenjujui promjene u
sustavu odravanja. Tim promjenama e se upravljati
sukladno CSM za procjenu rizika.
Proces donoenja odluka treba da kontrolira funkcija
upravljanja na temelju rezultata procjene zajednikih i
vlastitih rizika. CSM za procjenu rizika se koristi za
definiranje procesa upravljanja rizikom koji slui za
identificiranje i kontroliranje tih rizika.
lanak 11.
(Funkcija razvitka odravanja)
Funkcija razvitka odravanja obuhvaa identificiranje i
upravljanje svim aktivnostima odravanja teretnih kola koje
utjeu na sigurnost i kritine komponente, odnosno
obuhvaa upravljanje dosijeom o odravanju teretnih kola,
ukljuujui i konfiguraciju upravljanja, na temelju podataka
o dizajnu i eksploataciji teretnih kola, kao i o traenim
rezultatima rada i povratnim informacijama o iskustvu.
Ova funkcija takoer obuhvaa projektiranje i podrku
sprovedbe odravanja objekata, opreme i alata posebno
dizajniranih i neophodnih za odravanje teretnih kola, te
mora imati uspostavljene postupke za izvrenje provjere da
se ovi objekti, oprema i alati koriste, skladite i odravaju
sukladno planu njihovog odravanja i zahtjevima njihovog
odravanja.
Funkcije razvitka odravanja teretnih kola odvija se kroz
sljedee procese:
a) U trenutku kad pone eksploatacija poetni razvitak
dosijea o odravanju ovisi od poetne tehnike
dokumentacije i sukladno je sa Privitkom III (II) (5)
ECM propisa.

Utorak, 9. 8. 2016.
b)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

Auriranja dosijea o odravanju koji ovisi od


graninih vrijednosti koje treba odravati kako bi se
oosigurala interoperabilnost teretnih kola sukladno
dozvoli za koritenje. Ove vrijednosti su navedene u
poetnoj tehnikoj dokumentaciji i svakom auriranju
ove dokumentacije koje je opravdano izmjenom u
dizajnu teretnih kola.
c) Evidencija o ve izvrenom odravanju, o inspekcijama izvrenim od strane O, UI, ECM i nadlenog
tijela za certificiranje ECM-a i o studijama koje se
odnose na povratne informacije o iskustvu. Od
radionica za odravanje funkcija razvitka odravanja
treba zahtijevati da sudjeluju u studijama kroz davanje
povratnih informacija o iskustvu.
d) Tehnoloko istraivanje svih vrsta i serija teretnih
kola koje mora da traje tijekom njihovog cijelog
ivotnog vijeka. Tehnologija se mnogo razvija
tijekom ovog dugog razdoblja tj. ivotnog vijeka
teretnih kola, pa je neophodno kontinuirano praenje
vozila u cilju izvrenja eventualnih promjena,
modifikacija ili rekonstrukcija na istom koja e
doprinijeti poboljanju ili promjeni temeljnih
konstruktivnih karakteristika vozila. Ovo tehnoloko
istraivanje obuhvaa:
Praenje vozila po osnovu stanja, kojim se
uzima u obzir ponaanje razliitih komponenti
na vozilu.
Tehnoloki napredak koji ukljuuje kontinuirani
napredak na polju: materijala, opreme, rezervnih
dijelova i komponenti, alata i industrijske
opreme koja se koristi u odravanju vozila, te
sustava informacijskih tehnologija, metoda rada
i upravljanja.
Dostupnosti materijala, opreme i rezervnih dijelova jer isti mogu zastarjeti ili biti nedostupni na
tritu. Prilikom ugovaranja kupovine novih
teretnih kola potrebno je od proizvoaa traiti
garanciju glede viedecenijske dostupnosti
materijala, rezervnih dijelova, komponenti, sklopova, ureaja i opreme na tritu za kupljeno
vozilo.
lanak 12.
(Funkcija upravljanja odravanjem voznog parka)
Upravljanje odravanjem voznog parka neke kompanije
obuhvaa iskljuenje teretnih kola iz prometa
(eksploatacije) i njihovo vraanje u eksploataciju poslije
izvrenog odravanja i upravljanje ugovorima sa internim i
eksternim tijelima nadlenim za odravanje ili funkcijama
izvrenja odravanja (radionicama) koje izvode odravanje
na teretnim kolima za koja je zaduen ECM, odnosno
funkcija upravljanja odravanjem voznog parka.
Teretna kola se mogu vratiti u eksploataciju kada su poslovi
odravanja zavreni i kada je od strane kompentene osobe
za kontrolu kvalitete odravanja iz funkcije upravljanjem
odravanjem voznog parka ili osobe/organizacije koja
ovlatena od ECM ili funkcije upravljanja odravanjem
voznog parka utvreno da je vozilo ponovo dovedeno u
tehniki ispravno stanje za pouzdanu i sigurnu uporabu u
eksploataciji. Razmjena informacija o svim aktivnostima
odravanja koje se vre na teretnim kolima ili o ogranienjima za uporabu teretnih kola moraju se primiti od izvoaa odravanja (radionice), a to se vri kroz putanje teretnih
kola u eksploataciju koje predstavlja garanciju izvoaa
odravanja da su naloene aktivnosti odravanja zavrene.
Funkcija upravljanja odravanjem voznog parka naroito
podrazumijeva odgovornost za:

a)

Broj 58 - Strana 131

primjenu dosijea odravanja na teretna kola kroz


naloge za odravanje koji se pominju u izvrenju
odravanja.
b) prikupljanje i prenoenje, na funkciju razvitka odravanja, informacija o izvrenom odravanju teretnih
kola i njihovoj eksploataciji, ukljuujui i minimalno
kvarove, vanredne dogaaje, nezgode i kilometrau.
lanak 13.
(Funkcija vrenja odravanja)
(1) Funkcija vrenja odravanja je tehniko izvoenje
naloenih zadataka odravanja teretnih kola. Izvrenje
odravanja se moe vriti u radionicama za odravanje i
ono obuhvaa upravljanje ugovorima (nalozima za
odravanje) sa funkcijom upravljanja odravanjem voznog
parka, te upravljanje dobavljakim lancem, upravljanje
postrojenjima, industrijskom opremom i alatima, kao i
upravljanje tehnikim radovima na odravanju.
(2) Ova funkcija podrazumijeva tehniko vrenje zadataka/
radova definiranih u dosijeu o odravanju, a koje je naloeno od strane funkcije upravljanja odravanjem voznog
parka. Funkcija izvrenja odravanja (radionica) mora biti
kompetentna da vri radove/zadatke odravanja koji se trae
u nalozima za odravanje (narudbeni list, ugovor i dr.).
(3) Po zavretku traenih, odnosno naloenih radova/zadataka
u nalozima za odravanje teretnih kola, tijelo ili
organizacija koja obavlja izvrenje odravanja upuuje
izvjee o izvrenom odravanju funkciji upravljanja
odravanjem voznog parka koja je radove naloila. Ovo
izvjee moe biti upueno i izravno funkciji razvitka
odravanja od strane funkcije vrenja odravanja, a ukoliko
nije upuen funkcija upravljanja odravanjem voznog parka
duna je izvjee dostaviti funkciji razvitka odravanja.
(4) ESM mora za teretna kola za koja je zaduen da zahtijeva
ne samo vrenje odravanja ve i povratne informacije o
iskustvu izmeu ESM i funkcije izvrenja odravanja
teretnih kola. Zahtjevi koji se odnose na povratne
informacije o iskustvu su utemeljeni na zahtjevima od
funkcije razvitka odravanja i moraju da budu dio naloga za
odravanje.
lanak 14.
(Delegiranje funkcija odravanja)
(1) Tijelo nadleno za odravanje-ESM vri funkcije
upravljanja, ali isto tako moe delegirati funkcije iz lanka
9. stavak 1. toke b,c i d ili dijelove tih funkcija drugom
ugovornom tijelu.
(2) U sluaju delegiranja navedenih funkcija iz stavka 1. ovoga
lanka, tijelo nadleno za odravanje e osigurati da se
primjenjuju principi iz Aneksa I Privitka ATMF Aneks A
ove Upute.
(3) Bez obzira na dogovore, odnosno sporazume o delegiranju,
tijelo nadleno za odravanje-ESM je odgovorno za ishod
aktivnosti odravanja teretnih kola kojima upravlja i mora
osnovati sustav za praenje rezultata tih aktivnosti.
lanak 15.
(Odnos izmeu stranaka ukljuenih u proces odravanja)
Odnos izmeu stranaka ukljuenih u proces odravanja
definiran je u Petom poglavlju ATMF Aneksa A koji je privitak
ove Upute.
lanak 16.
(Tijelo za certificiranje)
ECM certifikate izdaje nadleno tijelo za certificiranje,
odnosno, ROBiH.

Broj 58 - Strana 132

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 17.
(Sustav certificiranja tijela nadlenih za odravanje i certificiranje
pojedinih funkcija odravanja)
(1) Certificiranje ECM i certificiranje pojedinih funkcija
obuhvaa:
procjenu sposobnosti tijela nadlenih za odravanje da
ispune relevantne zahtjeve iz Aneksa III Privitka
ATMF Aneks A ove Upute i da ih dosljedno
primjenjuju.
nadzor, kako bi se osigurala usklaenost sa vaeim
zahtjevima nakon dobivanja ECM certifikata
provjeru ispunjenosti zahtjeva iz Aneksa III Privitka
ATMF Aneks A ove Upute i njihove dosljedne
primjene.
(2) Svrha sustava certificiranja je osiguravanje dokaza da su
ECM-a i radionice za odravanje uspostavile svoje sustave
odravanja,odnosno da su sposobne odravati svaki teretni
vagon za koji je ECM zaduen i odgovoran za odravanje.
(3) Relevantni zahtjevi za certificiranje radionice iz Aneksa III
Privitka ATMF Aneks A ove Upute su ogranieni na
upravljanje odravanjem i vrenje odravanja.
(4) Kod certificiranja radionice za odravanje, moraju se drati
pod kontrolom rizici koji se mogu iskazati na sljedei nain:
a) Radionica za odravanje treba da ima sustav za
odravanje utemeljen na procesima usklaenim sa
Aneksom III Privitka ATMF Aneks A ove Upute.
Sustav utemeljen na procesima prua sigurnost da se
aktivnosti ECM-a obavljaju na strukturiran nain.
b) Inenjerske i tehnike poslove moraju obavljati
strune osobe.
c) Analize i odluke koje vode do rezultata procesa
moraju biti relevantne da se osigura sigurnost.
(5) Vrsta odabrane certificikacije za radionicu je ista kao i za
shemu certificiranja ECM-a.
lanak 18.
(Rok za donoenje odluke o certificiranju)
(1) Tijelo za certificiranje donosi odluku o certificiranju
najkasnije u roku od etiri mjeseca nakon to tijelo
nadleno za odravanje koje je podnijelo zahtjev za
certifikat dostavi traenu dokumentaciju kao i sve dodane
informacije.
(2) Tijelo za certificiranje e izvriti neophodne procjene na
licu mjesta prije nego to izda certifikat.
(3) Odluka o izdavanju certifikata e biti saopena tijelu
nadlenom za odravanje-ECM-u na obrascu iz Aneksa V
Privitka ATMF Aneks A ove Upute.
lanak 19.
(Rok vaenja ECM certifikata)
ECM certifikat se izdaje na vremensko razdoblje od pet
godina.
lanak 20.
(Nadzor i odluke tijela za certificiranje o nadzoru ECM-a)
(1) Tijelo za certificiranje sprovodi nadzor najmanje jednom
godinje na odabranim mjestima, koja geografski i
funkcionalno predstavljaju sve aktivnosti certificiranih tijela
nadlenih za odravanje, kako bi provjerila da ta tijela i
dalje ispunjavaju kriterijume iz Aneksa III Privitka ATMF
Aneks A ove Upute.
(2) Predstavnici tijela za certificiranje e obavljati nadzor i pregledati potrebne dokumente. Podnositelji zahtjeva za certificiranje treba da poduzmu sve odgovarajue aktivnosti i mjere da timu za reviziju bude dostupan sav potreban materijal.
(3) U sprovedbi nadzora predstavnicima tijela za certificiranje
odredie se osoba u tijelu nadlenom za odravanje koje e
ih pratiti prilikom kontrole.

(4)

Utorak, 9. 8. 2016.

Ako tijelo za certificiranje utvrdi da tijelo nadleno za


odravanje vie ne zadovoljava uvjete na temelju kojih je
izdan ECM certifikat, ono e sa tijelom nadlenim za
odravanje dogovoriti plan za poboljanje ili ograniiti
obujam primjene certifikata, ili e suspendirati certifikat, u
ovisnosti od stupnja neispunjenja zahtjeva.
(5) U sluaju kontinuiranog neispunjenja zahtjeva o
certificiranju ili nepotivanja plana za poboljanje, tijelo za
certificiranje e ograniiti obujam primjene ili e oduzeti
ECM certifikat, dajui razloge za svoju odluku, istodobno
ukazujui na postupak, rok za podnoenje albi i kontakt
podatke albenog tijela.
lanak 21.
(Sustav certificiranja za tijela na koje se prenose funkcije
odravanja)
Sustav certificiranja za tijela na koje se prenose funkcije
odravanja definiran je u Osmom poglavlju ATMF Aneksa A
koji je privitak ove Upute.
lanak 22.
(Obveze nositelja certifikata)
(1) Nositelj certifikata je obvezan da bez odlaganja obavijesti
tijelo za certificiranje svim znaajnim promijenjenim
okolnostima, pod kojima je originalan certifikat izdan kako
bi tijelu za certificiranje bilo omogueno da donese odluku
o izmjeni, obnavljanju ili oduzimanju certifikata.
(2) Tijelo za certificiranje se obvezuje da e precizirati razloge
na kojima se zasniva svaka od njegovih odluka, kao i da
saopi tijelu nadlenom za odravanje-ECM-u razloge
njenog donoenja, ukazujui na postupak, rok za
podnoenje albe i kontakt podatke albenog tijela.
lanak 23.
(Kriterijumi za akreditaciju ili priznavanje tijela za certificiranje
ukljuenih u procjenu i izdavanje ECM certifikata)
Kriterijumi za akreditaciju ili priznavanje tijela za
certificiranje ukljuenih u procjenu i izdavanje ECM certifikata
odnose se na organizaciju, neovisnost, kompetentnost, nepristrasnost i odgovornost tijela za certificiranje.
lanak 24.
(Organizacija, neovisnost, kompetentnost, nepristrasnost i
odgovornost)
(1) Tijelo za certificiranje mora dokumentirati svoju organizacionu strukturu, pokazujui dunosti, odgovornosti i ovlatenja menadmenta i drugog osoblja za certificiranje, kao i
povjerenstva. Ako je tijelo za certificiranje definirano kao
dio pravne osobe, struktura mora da sadri liniju autoriteta i
odnos sa drugim strankama unutar iste pravne osobe.
(2) Tijelo za certificiranje mora da bude organizacijsko i funkcionalno neovisno u svom odluivanju od eljeznikih operatera, upravitelja infrastrukture, imalaca, proizvoaa i tijela
nadlenih za odravanje i ne smije pruati sline usluge.
Neovisnost osoblja odgovornog za provjere certificiranja
mora biti zagarantirana. Niko od ispitivaa ne smije biti
plaen na temelju broja izvrenih provjera ili rezultata tih
provjera.
(3) Tijelo za certificiranje i uposleno osoblje u njemu moraju
biti struno kompetentni, posebno glede organizacije
odravanja teretnih vagona i odgovarajueg sustava
odravanja,odnosno, treba da:
a) ima stalno uposlenu osobu strojarske struke VII-og
stupnja obrazovanja sa minimalno pet godina
relevantnog iskustva u odravanju teretnih vagona;
b) osigurati poznavanje vaee legislative iz oblasti
odravanja teretnih vagona.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(4)

Tim koji je utemeljen za praenje tijela za odravanje mora


da ima iskustvo u relevantnim oblastima, a posebno mora
da ima:
a) odgovarajue poznavanje i razumijevanje vaee
COTIF legislative i drugih propisa koje se primjenjuju
na ECM i tijela koja vre ostale funkcije odravanja
navedene u 4 aneksa A ATMF-a;
b) relevantnu tehniku kompetentnost;
c) minimalno tri godine relevantnog iskustva u
odravanju (to podrazumjeva u odravanju teretnih
vagona ili u odravanju u ekvivalentnim industrijskim
sektorima).
(5) Odluke koje donosi tijelo za certificiranje moraju biti
utemeljene na objektivnim dokazima o usklaenosti ili
neusklaenosti dobivenih od strane tijela za certificiranje, i
ne smiju biti pod utjecajem drugih interesa ili drugih
stranaka.
(6) Tijelo za certificiranje nije odgovorno za osiguravanje
stalne usklaenosti sa zahtjevima za certificiranje.
(7) Tijelo za certificiranje je odgovorno za procjenu da li
postoji dovoljno objektivnih dokaza na temelju kojih e
donijeti odluku o certificiranju.
(8) Tijelo za certificiranje mora da osigura javni pristup, ili
otkrivanje odgovarajuih i blagodobnih informacija o
procedurama revizije i certificiranja. Takoer mora da
osigura informacije o statusu certificiranja (ukljuujui
izdavanje,
produenje,
odravanje,
obnavljanje,
suspendiranje, smanjenje obujma ili oduzimanje certifikata)
bilo koje organizacije, u cilju razvijanja povjerenja vezano
za integritet i kredibilitet certificiranja. Otvorenost je
princip pristupa, ili otkrivanja odgovarajuih informacija.
(9) Kako bi dobilo privilegovan pristup informacijama neophodnim za procjenu usklaenosti sa zahtjevima certificiranja na adekvatan nain, tijelo za certificiranje mora uvati
kao povjerljive sve komercijalne informacije o klijentu.
(10) Tijelo za certificiranje mora da uspostavi proceduru za
obradu albi na odluke i druge aktivnosti vezano za
certificiranje.
(11) Tijelo za certificiranje mora biti u stanju da pokae da je
ocijenilo rizike koji proizilaze iz aktivnosti certificiranja i
da je u stanju poduzeti odgovarajue mjere (ukljuujui
osiguranje ili rezervu) da pokrije obveze koje proizilaze iz
njegovih radnji u svakoj oblasti njegovih aktivnosti i
geografskom podruju na kome djeluje.
lanak 25.
(Procjena sposobnosti ESM-a i procjena funkcija odravanja)
(1) Kod otvaranja pojedinanog postupka izdavanja certifikata,
direktor tijela za certificiranje donosi rjeenje o imenovanju
Tehnikog povjerenstva eksperata.
U povjerenstvu tehnikih eksperata mogu biti imenovani:
uposleni u Regulatornom odboru koji posjeduju
odreeno iskustvo u odravanju mobilnih kapaciteta;
neovisni eksperti iz oblasti odravanja vozila angairani po posebnom ugovoru; - predstavnici operatera,
upravitelja infrastrukture i imaoca vozila.
(2) Predsjednika Tehnikog povjerenstva/tima, koji moe biti
predstavnik operatera, upravitelja infrastrukture i imalaca,
imenuje direktor tijela za certificiranje, i isti je odgovoran
za zakazivanje i odravanje sastanaka kao i za izradu
izvjea o procjeni sposobnosti ECM-a i sposobnosti
funkcija odravanja.
Za administrativno-tehnika pitanja odgovorno je tijelo za
certificiranje, koje arhivira i uva dosije u svezi izdanih
certifikata.
(3) Procjenu sposobnosti neovisnih tijela nadlenih za
odravanje i procjenu sposobnosti funkcija odravanja

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Broj 58 - Strana 133

obavlja tehniko povjerenstvo/tim eksperata iz oblasti


odravanja mobilnih kapaciteta iz stavka 1. ovoga lanka.
Nakon izvrene procjene sposobnosti neovisnih tijela
nadlenih za odravanje i procjene sposobnosti funkcija
odravanja predsjednik tehnikog povjerenstva/tima
direktoru tijela za certificiranje moe da predloi izdavanje
odgovarajueg certifikata ili obustavu postupka u sluaju da
se nisu ispunili uvjeti za izdavanje traenog certifikata.
lanak 26.
(Poetna ocjena certificiranja ECM)
Poetna ocjena certificiranje tijela/organizacije se sastoji od
poetne revizije sustava odravanja i poetne kontrolne
provjere. Ova ocjena je sastavljena iz dvije faze.
Poetnu ocjenu vri tim nadlean za ocjenu sastavljen od
tima nadlenog za reviziju i tima nadlenog za kontrolnu
provjeru. Jedan ocjenjiva moe da istodobno radi na
reviziji sustava odravanja i na kontrolnoj provjeri. Tim
nadlean za ocjenu ima pristup cjelokupnoj potrebnoj
dokumentaciji i osoblju ECM, a takoer odreuje i program
poetne ocjene, potrebne resurse (strunosti i koliinu), te
duinu trajanja ocjene (broj dana ocjenjivanja) i pravi
neophodne dogovore sa radionicom za odravanje. Kada je
tim nadlean za ocjenu primio od ECM-a svu dokumentaciju potrebnu za izvrenje ocjene, tada zapoinje rok od 4
mjeseca za izdavanje certifikata sukladno ECM propisu.
lanak 27.
(Prva faza poetne ocjene)
Prva faza poetne ocjene se sastoji samo od revizije sustava
odravanja unutar prve faze poetne ocjene.
Prva faza poetne revizije se sastoji od pregleda vanosti
dokumentacije koja dostavljena uz zahtjev za certificiranje,
shodno ECM propisu. Tim nadlean za reviziju provjerava
da li su svi postupci koje je ustanovilo ECM u svom sustavu
odravanja sukladno zahtjevima iz Privitka III ECM propisa,
te uredno uspostavljeni, dokumentovani i pregledani.
Primjena vaeih standarda:
Postupci koje je ustanovilo ECM ukljuuju i svu prateu
dokumentaciju kao to su upute za rad, obrasci,
abloni/sheme. Ovim pregledom se uzima u obzir veliina,
vrsta i kompleksnost tijeloizacije, te ciljevi i obujam
revizije.U nekim situacijama, ovaj pregled se moe odgoditi
sve dok ne ponu aktivnosti na lokaciji, ako to nije na tetu
uinkovitosti obavljanja revizije. U ostalim situacijama,
preliminarna posjeta lokaciji se moe obaviti kako bi se
dobio odgovarajui uvid u raspoloive informacije. Ukoliko
se utvrdi da je dokumentacija neadekvatna, voa tima za
ocjenu treba o tome da obavijesti ECM. Potom je potrebno
donijeti odluku o tome da li e se nastavi ili obustavi
revizija, dok se ne rijei problem u svezi sa dokumentacijom. Tim nadlean za reviziju moe da trai dodanu
dokumentaciju da bi izvrio svoje zadatke, ukoliko je
prethodno opravdao sumnje o usaglaenosti zahtjeva iz
Privitka III ECM propisa.Tim nadlean za reviziju moe
zatraiti da intervijue lanove osoblja.
lanak 28.
(Druga faza poetne ocjene)
Kad je u pitanju ocjena na vie lokacija i za svaku funkciju
odravanja, tim nadlean za ocjenu vri ocjenu najmanje na
jednoj lokaciji za svaku kategoriju definiranu u ovoj Uputi.
Druga faza poetne ocjene se sastoji iz revizije i nadzorne
(kontrolne) provjere iz druge faze poetne ocjene:
a) Revizija iz druge faze poetne ocjene:
Tim nadlean za reviziju provjerava da li su postupci
koje je ustanovila ECM poznati i da ih pravilno koristi
osoblje (uprava, strunjaci i svi radnici) na trajnoj

Broj 58 - Strana 134

SLUBENI GLASNIK BiH

osnovi. Postupci koje je uspostavilo ECM ukljuuje i


svu prateu dokumentaciju kao to su upute za rad,
obrasci,
abloni/sheme.Tijelo
nadlean
za
certificiranje razvija ocjenu rizika ciljajui na
aktivnosti revizije u funkciji nalaza prve faze poetne
revizije, te javnih informacija o sigurnosti eljeznica.
Javne informacije ovdje podrazumijevaju informacije
koje su lako dostupne tijelima nadlenim za
certificiranje. Ove informacije u idealnom sluaju
trebaju da osiguraju ERA i NB-oi, poto NB-oi treba
da imaju najiri i najdetaljniji uvid u rizike koji se
odnose na eljezniki sustav.Okvir suradnje koji
uspostavi ERA prema lanku 6. ECM uredbe ima za
cilj prikupljanje ovih javnih informacija o sigurnosti
eljeznica. Revizija se vri u najmanju ruku
intervjuiranjem odabranih lanova osoblja i
kontroliranjem da se interna dokumentacija (obrasci,
kontrolne liste, dnevnici ocjene rizika, dokumenti za
internu kontrolu, itd) koristi efektivno te pravilno
popunjava prema postupcima koje je uspostavilo
ECM. Putanje u promet je obuhvaeno revizijama.
Tim nadlean za reviziju takoer vrjednuje da li
obujam interne dokumentacije odgovara veliini i
obujmu djelatnosti ECM. Ovaj obujam djelatnosti
ukljuuje i radionicu za odravanje koja radi za vie
od jednog ECM-a. Obujam aktivnosti ukljuuje
kompleksnost. Rad za vie od jednog ECM-a ima za
posljedicu da se radionice za odravanje mogu baviti
sa nalogom za odravanje vezanog za vei broj
razliitih dokumenata za odravanje nego kada rade
za jedno ECM. Konkretno, razliiti dokumenti za
odravanje koje su izdali razliiti ECM-ovi mogu da
se tiu vozila istog tehnikog tipa. Ovu kompleksnost
mora da uzme u obzir radionica za odravanje ali i
tijelo nadleno za certificiranje kada vri svoju
ocjenu.to se tie funkcije upravljanja i funkcije
izvrenja odravanja, tim nadlean za reviziju
ocjenjuje efektivnost postupaka koje je uspostavila
radionica za odravanje kroz analizu vaeih rezultata
interne revizije, pregleda rukovoenja, politike,
ciljeva uinkovitosti, praenja uinkovitosti i kontrole
rada.
b) Kontrolna provjera:
Tim nadlean za kontrolnu provjeru ocjenjuje da li su
putanja u promet dosljedna izvrenom odravanju, da
li je izvreno zavrno ispitivanje i naloeno
odravanje. Takoer ocjenjuje da li je putanje u
promet saopeno relevantnim rukovoditeljima
funkcije upravljanja odravanjem voznog parka. Ova
ocjena se vri uzorkovanjem utemeljenom na
djelatnostima odravanja
Ovi uzorci se odnose na:
djelatnosti koje utjeu na sigurnost, koje je utvrdilo
ECM i navelo u nalozima za odravanje,
djelatnosti koje je utvrdila radionica za odravanje
kroz ocjenu rizika primljenih naloga za odravanje,

Utorak, 9. 8. 2016.

odravanje
osovinskih
sklopova,
odbojnika,
tegljenikih (vunih) ureaja i dr.,
odravanje sustava koenja i
koordinaciju odravanja na razini kola.
Izvjee o poetnoj kontrolnoj provjeri sadri:
Spisak provjerenih lokacija
Spisak kontrolnih provjera izvrenih za svaku lokaciju
Koritenu metodologiju uzorkovanja
Nalaze kontrolnih provjera
Broj kritinih neusaglaenosti
Broj nekritinih neusaglaenosti
Broj nedovoljno jasnih toaka za koje je potrebno
objanjenje.
lanak 29.
(Naknade)
Visina naknada za izdavanje certifikata utvrditi e se
Odlukom Vijea ministara BiH, a iste e se uplaivati na
jedinstven raun Trezora institucija Bosne i Hercegovine.
lanak 30.
(Zavrne i prijelazne odredbe)
(1) Sastavni dio ove Upute ini propis Meuvladine
organizacije za meunarodni prijevoz eljeznicom (OTIF)
ATMF Aneks A pod nazivom: Propisi za certificiranje i
ispitivanje tijela nadlenih za odravanje (ECM) sa
sljedeim privitcima:
a) Aneks I Principi koje se koriste u organizacijama koje
podnose zahtjev za certifikat kojim im se dodjeljuju
funkcije odravanja koje na njih prenosi tijelo
nadleno za odravanje.
b) Aneks II Kriteriji za akreditaciju ili priznavanje tijela
za certificiranje ukljuenih u procjenu i izdavanje
ECM certifikata.
c) Aneks III Uvjeti i kriterijumi za procjenu organizacija
koje podnose zahtjev za ECM certifikat ili za
certifikat koji se odnosi na funkcije odravanja koje
na njih prenosi tijelo nadleno za odravanje.
d) Aneks IV:
Zahtjev za izdavanje certifikata za tijelo
nadleno za odravanje
Zahtjev za izdavanje certifikata za funkcije
odravanja
e) Aneks V
Certifikat za tijelo nadleno za odravanje
Certifikat za funkciju odravanja
(2) Ova Uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH", Slubenim glasnicima entiteta i
Brko distrikt BiH.
(3) Stupanjem na snagu ove Upute stavlja se van snage Uputa o
certificiranju i nadzoru tijela zaduenog za odravanje
(ECM) objavljeno u "Slubenom glasniku BiH", br. 102/12.
Broj 10-01-29-7-212-1/16.
Direktor
26. svibnja 2016. godine
Borka Trkulja, v. r.
Doboj

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 135

Broj 58 - Strana 136

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 137

Broj 58 - Strana 138

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 139

Broj 58 - Strana 140

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 141

Broj 58 - Strana 142

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 143

Broj 58 - Strana 144

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 145

Broj 58 - Strana 146

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 147

Broj 58 - Strana 148

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 149

Broj 58 - Strana 150

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 151

Broj 58 - Strana 152

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 153

Broj 58 - Strana 154

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 155

Broj 58 - Strana 156

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 157

Broj 58 - Strana 158

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 159

Broj 58 - Strana 160

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 161

Broj 58 - Strana 162

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 163

Broj 58 - Strana 164

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(2)

2. 8.
(" ", . 52/05),
APTU ATMF
COTIF 1999,


(C)


1.
( )
(1) :

(C) ,


C-,


C
.
(2) C


IF F x
. .
2.
( )
.
3.
( )
C-
, ,
,
,
.
4.
( )
(1)
:

(C)

, 9. 1


9. 1

(2) 1 IV .
5.
( )
(1)

IV F

III F .

Broj 58 - Strana 165


, ,
.
(3)
, III
F- .
6.
(,

C)
(1) ECM-
IV .
(2) C-
,

:
) IV
,
)
,

(RID,

,
SI-).
)

)
)
C- .:


UK/GCU/VV .
(3) ,

C,

() .

.
,


C.
7.
( )
(1) :
) "C "
;
) " "
,

- (
);
) " "


;
) " "
,
,
,

Broj 58 - Strana 166

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

, ,
;
) " ";
) " "
, ,
,
,

,
,
,
.
) ""

( )
;
) " "
;
) " "

;
)
" "
;
) " "
,
,
;
) "" ;
) " ",


, .
:
a) IF -

) CIF


) R -
) C -
) F -


CIF 1999

) SI

) VV/GCU/UK -

) UI (I) -
) (RU) -
)
NVR -
) RID -

) CS-
) -

) NB -

Utorak, 9. 8. 2016.

F- PU.
8.
( - C-)
C-

IF F x
.
9.
( )
(1)
:
) ,
,

;
) ,
,
,

;
) ,


,
) ,

,
,


, , .
(2)
1

C


III .
10.
( )
(1)


IF
F x .
(2)

.

,

.
(3)

(/), CS
C-
, .
,
,

.
CS .
(4)

. CS

Utorak, 9. 8. 2016.

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH.
11.
( )


,

,
,
,

.

,

,
,
,
.

:
)


III (II) (5) C .
)


..
) ,
, , C
C-

.


.
)

.
.
,

.
:
,

.

: ,
, ,

,
.
,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Broj 58 - Strana 167
, ,
, ,
.
12.
( )


()()
C,
.
/ C.


(),.

:
a)

.
) ,
,
,
,
, .
13.
( )

.


( )
,
, ,
,
.

/ ,

.
()
/
( , .).
,
/
,

Broj 58 - Strana 168

SLUBENI GLASNIK BiH.

,

.
(4)


.


.
14.
( )
(1) -
,
9. 1. ,
.
(2) 1.
,
I
F .
(3) ,
, -


.
15.
( )

F
.
16.
( )
C
, , .
17.
(
)
(1) C
:


III F
.
,
C

III
F
.
(2)
C-
,
C
.
(3)
III F

.
(4) ,

:

Utorak, 9. 8. 2016.III F
.

C-
.
)
.
)

.
(5)
C-.
18.
( )
(1)
.
(2)

.
(3)
-C-
V F
19.
( C )
C
.
20.
( C-)
(1)
,


,
III F
.
(2)
.


.
(3)

.
(4)

C ,

, ,
.
(5)
,

C ,
, ,

.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21.
(
)

F
.
22.
( )
(1)

,

,
.
(2)
,
C- ,
,
.
23.
(
C
)

C
, ,
,
.
24.
(, , ,
)
(1)
, ,

, .
,

.
(2)

, ,
,
.

.

.
(3)
,

, , :
a) VII

;
)
.
(4)
,
:
a)
CIF
C

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(1)

(2)

Broj 58 - Strana 169

4
F-;
) ;
)
(

).,
.


.


.

,


.
( ,
, , , ,
)
,
.
,
.


,

.


.( )


.
25.
( -
)

,
.
:


;

;

.
/,
,
, ,


C- .

Broj 58 - Strana 170

SLUBENI GLASNIK BiH

-
,
.
(3)

/
1.
..
26.
( C)
(1) /

.
.
(2)

.

.

C,
, (
), (
)
.
C-
, 4
C .
27.
( )
(1)
.
(2)

, C .

ECM
III C ,
, .
(3) :
C
, ,
/. ,
,
. ,
,
.
,

.
,
C.
,
.
,

Utorak, 9. 8. 2016.

III C .
.
28.
( )
(1)
,

.
(2)
()
:
) :

C
(,
) .
C
,
, /.


,
.

.

R NB-, NB-

.
R 6. C

.


(, ,
,
, )

C.
.

C.

C-.
.
C-C. ,
C-
.


.

,


, ,
,

.
) :


,

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

.


.

:
,
C ,


,
, ,
() .,

.
:


.
29.
()

,

.
30.
( )
(1)

Broj 58 - Strana 171

(IF) F :

(C) :
) I


.
) II

C .
) III
C


.
) IV:


) V


(2)
,
.
(3)

(C) "
", . 102/12.
10-01-29-7-212-1/16

26. 2016.
, . .

Broj 58 - Strana 172

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 173

Broj 58 - Strana 174

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 175

Broj 58 - Strana 176

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 177

Broj 58 - Strana 178

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 179

Broj 58 - Strana 180

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 181

Broj 58 - Strana 182

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 183

Broj 58 - Strana 184

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 185

Broj 58 - Strana 186

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 187

Broj 58 - Strana 188

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 189

Broj 58 - Strana 190

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 191

Broj 58 - Strana 192

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 193

Broj 58 - Strana 194

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 195

Broj 58 - Strana 196

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 197

Broj 58 - Strana 198

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 199

Broj 58 - Strana 200

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 201

Broj 58 - Strana 202

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 58 - Strana 203

Broj 58 - Strana 204

SLUBENI GLASNIK BiH

VISOKO SUDSKO I TUILAKO VIJEE


BOSNE I HERCEGOVINE
936

Na osnovu lana 17. taka 30. Zakona o Visokom sudskom


i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 - u daljem tekstu: Zakon o
VSTV-u BiH), Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), je na sjednici odranoj
15.6.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PONITENJU ODLUKE O PRESTANKU MANDATA


Ponitava se Odluka o prestanku mandata Marijanu Jukiu,
tuiocu Kantonalnog tuilatva Zeniko-dobojskog kantona, broj
04-07-2-1253-1/2016 od 13.4.2016. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i bie
objavljena u "Slubenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Odlukom o prestanku mandata, broj 04-07-2-1253-1/2016
od 13.4.2016. godine, Marijanu Jukiu, tuiocu Kantonalnog
tuilatva Zeniko-dobojskog kantona, prestao je mandat tuioca
tog tuilatva, sa danom 25.3.2016. godine, zbog izreene
disciplinske mjere razrjeenje od dunosti.
Naime, protiv Marijana Jukia, tuioca u Kantonalnom
tuilatvu Zeniko-dobojskog kantona, pred disciplinskim
organima Vijea je voen disciplinski postupak, koji je rezultirao
izricanjem disciplinske mjere, razrjeenje od dunosti.
Odlukom Prvostepene disciplinske komisije za tuioce
Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine, broj
04-07-6-33-3/2016 od 8.1.2016. godine, tuilac Marijan Juki je
oglaen odgovornim za disciplinski prekraj iz lana 57. taka 13.
("osuda na kaznu zatvora zbog izvrenog krivinog djela, ili ako
je proglaen krivim za krivino djelo koje ga ini nepodobnim za
vrenje dunosti tuioca") Zakona o VSTV-u BiH, pa mu je za
navedeni disciplinski prekraj izreena disciplinska mjera
razrjeenje od dunosti.
Na navedenu prvostepenu odluku, tuilac Marijan Juki je
putem punomonika blagovremeno izjavio albu Drugostepenoj
disciplinskoj komisiji za tuioce Visokog sudskog i tuilakog
vijea Bosne i Hercegovine, pa je ova Komisija svojom odlukom,
broj 04-07-6-33-6/2016 od 24.2.2016. godine, odbila albu kao
neosnovanu i potvrdila odluku Prvostepene disciplinske komisije.
Odluka kojom je Marijanu Jukiu prestao mandat tuioca
Kantonalnog tuilatva Zeniko-dobojskog kantona je donesena
u skladu sa odredbama lana 88. stav 1. ta. e) i stav 4. Zakona o
VSTV-u BiH, kao i lana 117. Poslovnika VSTV-a BiH, obzirom
da protiv Drugostepene disciplinske komisije za tuioce, broj 0407-6-33-6/2016 od 24.2.2016. godine imenovani u propisanom
roku od 8 (osam) dana, nije izjavio albu Vijeu kao cjelini.
Dana 16.5.2016. godine, Marijan Juki, podnio je Vijeu
prijedlog za povrat u prijanje stanje, u prilogu kojeg je dostavio i
albu na odluku Drugostepene disciplinske komisije, broj 04-076-33-6/2016 od 24.2.2016. godine, u kojem je predloio da
Vijee usvoji njegov prijedlog i uzme u razmatranje navedenu
albu.
Vijee je na sjednici odranoj 15.6.2016. godine, razmatralo
prijedlog za povrat u prijanje stanje, te je nakon sveobuhvatne
rasprave, smatrajui opravdanim navedene razloge, donijelo
Odluku kojom je usvojen prijedlog Marijana Jukia, te je
doputen povrat u prijanje stanje zbog proputenog roka za
izjavljivanje albe na odluku Drugostepene disciplinske komisije,
ime je disciplinski postupak vraen u ono stanje u kojem se
nalazio prije proputanja navedenog roka za izjavljivanje albe.

Utorak, 9. 8. 2016.

S obzirom na navedeno, a u skladu sa lanom 17. taka 30.


Zakona o VSTV-u BiH, Vijee je donijelo Odluku kao u
dispozitivu.
Predsjednik
Broj 04-07-2-1253-2/2016
Milan Tegeltija
16. juna 2016. godine
Na temelju lanka 17. toka 30. Zakona o Visokom
sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 - u daljem tekstu:
Zakon o VSTV-u BiH), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), je na sjednici
odranoj 15.6.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PONITENJU ODLUKE O PRESTANKU MANDATA


Ponitava se Odluka o prestanku mandata Marijanu Jukiu,
tuitelju Kantonalnog tuiteljstva Zeniko-dobojskog kantona,
broj 04-07-2-1253-1/2016 od 13.4.2016. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i bie
objavljena u "Slubenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Odlukom o prestanku mandata, broj 04-07-2-1253-1/2016
od 13.4.2016. godine, Marijanu Jukiu, tuitelju Kantonalnog
tuiteljstva Zeniko-dobojskog kantona, prestao je mandat
tuitelja tog tuiteljstva, sa danom 25.3.2016. godine, zbog
izreene stegovne mjere razrjeenje od dunosti.
Naime, protiv Marijana Jukia, tuitelja u Kantonalnom
tuiteljstvu Zeniko-dobojskog kantona, pred stegovnim
organima Vijea je voen stegovni postupak, koji je rezultirao
izricanjem stegovne mjere, razrjeenje od dunosti.
Odlukom Prvostupanjske stegovne komisije za tuitelje
Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine, broj
04-07-6-33-3/2016 od 8.1.2016. godine, tuitelj Marijan Juki je
oglaen odgovornim za stegovni prekraj iz lanka 57. toka 13.
("osuda na kaznu zatvora zbog izvrenog kaznenog djela, ili ako
je proglaen krivim za kazneno djelo koje ga ini nepodobnim za
vrenje dunosti tuitelja") Zakona o VSTV-u BiH, pa mu je za
navedeni stegovni prekraj izreena stegovna mjera razrjeenje
od dunosti.
Na navedenu prvostupanjsku odluku, tuitelj Marijan Juki
je putem punomonika blagovremeno izjavio albu
Drugostupanjskoj stegovnoj komisiji za tuitelje Visokog
sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine, pa je ova
Komisija svojom odlukom, broj 04-07-6-33-6/2016 od
24.2.2016. godine, odbila albu kao neosnovanu i potvrdila
odluku Prvostupanjske stegovne komisije.
Odluka kojom je Marijanu Jukiu prestao mandat tuitelja
Kantonalnog tuiteljstva Zeniko-dobojskog kantona je donesena
sukladno odredbama lanka 88. stavak 1. to. e) i stavak 4.
Zakona o VSTV-u BiH, kao i lanka 117. Poslovnika VSTV-a
BiH, obzirom da protiv Drugostupanjske stegovne komisije za
tuitelje, broj 04-07-6-33-6/2016 od 24.2.2016. godine imenovani
u propisanom roku od 8 (osam) dana, nije izjavio albu Vijeu
kao cjelini.
Dana 16.5.2016. godine, Marijan Juki, podnio je Vijeu
prijedlog za povrat u prijanje stanje, u prilogu kojeg je dostavio i
albu na odluku Drugostupanjske stegovne komisije, broj 04-076-33-6/2016 od 24.2.2016. godine, u kojem je predloio da
Vijee usvoji njegov prijedlog i uzme u razmatranje navedenu
albu.
Vijee je na sjednici odranoj 15.6.2016. godine, razmatralo
prijedlog za povrat u prijanje stanje, te je nakon sveobuhvatne
rasprave, smatrajui opravdanim navedene razloge, donijelo

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Odluku kojom je usvojen prijedlog Marijana Jukia, te je


doputen povrat u prijanje stanje zbog proputenog roka za
izjavljivanje albe na odluku Drugostupanjske stegovne komisije,
ime je stegovni postupak vraen u ono stanje u kojem se nalazio
prije proputanja navedenog roka za izjavljivanje albe.
S obzirom na navedeno, sukladno odredbama lanka 17.
toka 30. Zakona o VSTV-u BiH, Vijee je donijelo Odluku kao
u dispozitivu.
Broj 04-07-2-1253-2/2016
Predsjednik
16. lipnja 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 30.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08 -
: - ),
( :
), 15.6.2016. ,, , 04-07-2-1253-1/2016 13.4.2016.
.

" ",
.

, 04-07-2-1253-1/2016
13.4.2016. , ,
- ,
,
25.3.2016. ,
.
, ,
- ,

, ,
.


, 04-07-6-33-3/2016 8.1.2016. ,

Broj 58 - Strana 205


57. 13. ("
,

") ,
.
,


,
, 04-07-6-33-6/2016
24.2.2016. ,
.

-
88. 1.
. ) 4. - , 117.
- ,
, 04-07-6-33-6/2016
24.2.2016. 8
() , .
16.5.2016. , ,
,

, 04-07-6-33-6/2016 24.2.2016.
,
.
15.6.2016. ,
,
,
,
,

,

.
, 17.
30. - ,
.

04-07-2-1253-2/2016

16. 2016.

Broj 58 - Strana 206

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

SADRAJ

PREDSTAVNIKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPTINE
BOSNE I HERCEGOVINE
916 Odluka o izboru lana Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izboru lana Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
(
)
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
917 Odluka o oslobaanju od obaveze plaanja naknade
za koritenje radiofrekventnog spektra (bosanski
jezik)
Odluka o oslobaanju od obaveze plaanja naknade
za koritenje radiofrekvencijskog spektra (hrvatski
jezik)
Oa
( )
918 Odluka o koritenju akumuliranog vika prihoda
nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o koritenju akumuliranog vika prihoda
nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

(
)
919 Odluka o provoenju Rezolucije 2231 (2015)
Vijea sigurnosti Ujedinjenih naroda (bosanski
jezik)
Odluka o provedbi Rezolucije 2231 (2015) Vijea
sigurnosti Ujedinjenih naroda (hrvatski jezik)
2231 (2015)

( )
920 Rjeenje o razrjeenju lanova Vijea Agencije za
potanski saobraaj Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Rjeenje o razrjeenju lanova Vijea Agencije za
potanski promet Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
( )
921 Rjeenje o razrjeenju pomonika direktora
Direkcije za evropske integracije (bosanski jezik)
Rjeenje o razrjeenju pomonika direktora
Direkcije za europske integracije (hrvatski jezik)

1
1
1

2
9
16
23
23

24
24
27
30
33
33
33
33
33


(
)
922 Rjeenje o imenovanju Savjetodavne komisije za
dug (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju Savjetodavne komisije za
dug (hrvatski jezik)

( )
923 Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u
Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
( )
924 Rjeenje o razrjeenju dunosti pomonika direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u Bosni i
Hercegovini (bosanski jezik)
Rjeenje o razrjeenju dunosti pomonika
direktora za podrku Centra za uklanjanje mina u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)


( )
925 Rjeenje o razrjeenju dunosti pomonika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni
i Hercegovini (bosanski jezik)
Rjeenje o razrjeenju dunosti pomonika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni
i Hercegovini (hrvatski jezik)


( )
926 Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti pomonika
direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u
Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti pomonika
direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
(
)
KOMISIJA ZA OUVANJE
NACIONALNIH SPOMENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
927 Odluka broj 02-2.3-64/15-28 (bosanski jezik)
Odluka broj 02-2.3-64/15-28 (hrvatski jezik)
02-2.3-64/15-28 ( )
928 Odluka broj 05.2-2.3-64/15-26 (bosanski jezik)

34
34
34
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37

38

38
39
40
42

Utorak, 9. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Odluka broj 05.2-2.3-64/15-26 (hrvatski jezik)


05.2-2.3-64/15-26 ( )
929 Odluka broj 06.2-2.3-64/15-18 (bosanski jezik)
Odluka broj 06.2-2.3-64/15-18 (hrvatski jezik)
06.2-2.3-64/15-18 ( )
930 Odluka 06.2-2.3-64/15-27 (bosanski jezik)
Odluka broj 06.2-2.3-64/15-27 (hrvatski jezik)
06.2-2.3-64/15-27 ( )
931 Odluka o izmjeni Odluke o proglaenju mjesta i
ostataka graditeljske cjeline Resulbegovia kue u
Trebinju nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o proglaenju mjesta i
ostataka graditeljske cjeline Resulbegovia kue u
Trebinju nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
a


( )
DRAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRINU ENERGIJU - DERK
932 Odluka o obezbjeenju nedostajuih koliina
pomonih usluga za august 2016. godine (bosanski
jezik)
Odluka o osiguranju nedostajuih koliina
pomonih usluga za kolovoz 2016. godine (hrvatski
jezik)

2016. (
)

43
44
46
46
47
48
48
49

50

51

52

53
53
54

Broj 58 - Strana 207

KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
933 Rjeenje broj 06-26-3-007-36-II/16 (bosanski jezik)
Rjeenje broj 06-26-3-007-36 -II/16 (hrvatski jezik)
06-26-3-007-36-II/16 (
)
REGULATORNI ODBOR ELJEZNICA
BOSNE I HERCEGOVINE
934 Pravilnik o odravanju parnih lokomotiva irine
kolosijeka 1435 mm (bosanski jezik)
Pravilnik o odravanju parnih lokomotiva irine
kolosijeka 1435 mm (hrvatski jezik)

1435 mm ( )
935 Uputstvo za certificiranje i ispitivanje tijela
nadlenog za odravanje (ECM) i certificiranje i
nadzor funkcija sistema odravanja (bosanski jezik)
Uputa za certificiranje i ispitivanje tijela nadlenog
za odravanje (ECM) i certificiranje i nadzor
funkcija sustava odravanja (hrvatski jezik)

(C)

( )
VISOKO SUDSKO I TUILAKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
936 Odluka o ponitenju Odluke o prestanku mandata
(bosanski jezik)
Odluka o ponitenju Odluke o prestanku mandata
(hrvatski jezik)

( )

54
60
65

71
78
85
92
129

165

204
204
205

Broj 58 - Strana 208

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 8. 2016.

Izdava: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavaa: sekretar Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tampariju: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM