2017

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ` ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ-ՄԻՔԱՅԷԼ ՀԱՃԻԼԻՐԱՍ

ÚáõÝáõ³ñ 2017

àõÕï»ñ »õ íÇÉɳ ÎÇÃñ¿³ÛÇ Ù¿ç

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

k

u

ÎÆð

ö»ïñáõ³ñ 2017

ü³Ù³ÏáõëóÛÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

K

Þ´

ÎÆð

k

u

سñï 2017
ä³ýáëÇ μ»ñ¹Á

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

k

s

u

²åñÇÉ 2017

ä»Éɳå³ÛÇëÇ ²μμ³Û³ñ³ÝÁ

´Þ

¶Þ

¸Þ

k

u

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

سÛÇë 2017

ÎáÙÇ ø¿åÇñÇ ï»ë³ñ³Ý

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

u

k

àôð

Þ´

ÎÆð

ÚáõÝÇë 2017

ÎÇñ»ÝdzÛÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ë³ñ³Ý

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

k

f

u

ÎÆð

Úáõ ÉÇë 2017

ȳéݳ·³ÛÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ë³ñ³Ý

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

k

u

ú·áëïáë 2017

ÈÇÙ³ëáÉÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ

´Þ

k
K

u

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

ê»åï»Ùμ»ñ 2017

ÎáñÙ³ÏÇïÇëÇ Ðñáõ³Ý¹³ÝÁ

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

k

u

s

Þ´

ÎÆð

ÐáÏï»Ùμ»ñ 2017

ÜÇÏáëÇáÛ ÁݹѳÝáõñ ï»ë³ñ³Ý

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

k

u

ÜáÛ»Ùμ»ñ 2017

êáõñμ ÐÇɳñÇáÝÇ μ»ñ¹Á

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

k

u

ÎÆð

¸»Ïï»Ùμ»ñ 2017
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñ îñÇÏáÙáÛÇ Ù¿ç

´Þ

¶Þ

¸Þ

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð

k

u

f

ÚáõÝáõ³ñ 2018
Âñáïáë

´Þ

¶Þ

¸Þ

k

u

k

ºÞ

àôð

Þ´

ÎÆð