You are on page 1of 64

Godina XX

Petak, 19. kolovoza/augusta 2016. godine

Broj/

XX
, 19. 2016. e

62

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA


BOSNE I HERCEGOVINE

19.
20.
21.

Na temelju lanka 16. stavak (7) Zakona o reviziji


institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
12/06), glavni revizor izdaje

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

947

PRIOPENJE

O IZVRENOJ REVIZIJI ZA 2015. GODINU


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izvrio je
reviziju za 2015. godinu i to sljedeih institucija:
1. Agencija za antidoping kontrolu BiH
2. Agencija za dravnu slubu BiH
3. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
4. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
5. Agencija za javne nabave BiH
6. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
7. Agencija za nadzor nad tritem BiH
8. Agencija za osiguranje u BiH
9. Agencija za policijsku potporu
10. Agencija za potanski promet BiH
11. Agencija za predkolsko, osnovno i srednje
obrazovanje BiH
12. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije BiH
13. Agencija za rad i zapoljavanje BiH
14. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete BiH
15. Agencija za sigurnost hrane u BiH
16. Agencija za statistiku BiH
17. Agencija za kolovanje i struno usavravanje
kadrova
18. Agencija za unaprjeenje inozemnih investicija u
BiH

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik


ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
Agencija za zatitu osobnih podataka u BiH
Arhiv BiH
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
podruja visokog obrazovanja
Centar za uklanjanje mina u BiH
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
Direkcija za ekonomsko planiranje
Direkcija za europske integracije
Direkcija za koordiniranje policijskih tijela BiH
Dravna agencija za istrage i zatitu
Dravna regulativna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost
Fond za povratak
Generalno tajnitvo Vijea ministara BiH
Granina policija BiH
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u BiH
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH
Institut za akreditiranje BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo BiH
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za nestale osobe BiH
Institut za standardizaciju BiH
Jedinica za implementaciju Projekta za izgradnju
Zavoda za izvrenje krivinih sankcija pritvora i
drugih mjera BiH
Komisija za koncesije BiH
Konkurencijsko vijee BiH
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen
obiljeje i mezarje za rtve genocida iz 1995.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Ministarstvo financija i trezora BiH
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Ministarstvo obrane BiH
Ministarstvo pravde BiH

Broj 62 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Ministarstvo sigurnosti BiH


Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Odbor dravne slube za albe
Parlamentarna skuptina BiH
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
BiH
55. Pravobraniteljstvo BiH
56. Predsjednitvo BiH
57. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
58. Sluba za poslove sa strancima
59. Sluba za zajednike poslove institucija BiH
60. Sredinja harmonizacijska jedinica MFT BiH
61. Sredinje izborno povjerenstvo BiH
62. Sud BiH
63. Tuiteljstvo BiH
64. Uprava BiH za zatitu zdravlja bilja
65. Uprava za neizravno oporezivanje BiH
66. Ured koordinatora za reformu javne uprave
67. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava
plaanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju
BiH
68. Ured za razmatranje albi BiH
69. Ured za veterinarstvo BiH
70. Ured za zakonodavstvo Vijea ministara BiH
71. Ustavni sud BiH
72. Vijee za dravnu potporu BiH
73. Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee BiH.
Pojedinana izvjea objavljena su na web-stranici Ureda
za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.
Broj 01-05-16-1-827/16
Glavni revizor
08. kolovoza 2016. godine
Dragan Vranki, v. r.
Sarajevo
16. (7)
("
", 12/06),

2015.

2015.
:
1.
2.
3.
4.
5. ,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


13. ,

14.
15.

16.
17.

Petak, 19. 8. 2016.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.


38.
39.
40.
,

41.
42.

43.
44. -

1995.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Petak, 19. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

70.

71.
72.
73. .
wb :
www.revizija.gov.b.
01-05-16-1-827/16

08. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stav (7) Zakona o reviziji institucija


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 12/06),
generalni revizor izdaje

SAOPTENJE

O IZVRENOJ REVIZIJI ZA 2015. GODINU


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izvrio je
reviziju za 2015. godinu i to sljedeih institucija:
1. Agencija za antidoping kontrolu BiH
2. Agencija za dravnu slubu BiH
3. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
4. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
5. Agencija za javne nabavke BiH
6. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
7. Agencija za nadzor nad tritem BiH
8. Agencija za osiguranje u BiH
9. Agencija za policijsku podrku
10. Agencija za potanski promet BiH
11. Agencija za predkolsko, osnovno i srednje
obrazovanje BiH
12. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije BiH
13. Agencija za rad i zapoljavanje BiH
14. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvaliteta BiH
15. Agencija za sigurnost hrane u BiH
16. Agencija za statistiku BiH
17. Agencija za kolovanje i struno usavravanje
kadrova
18. Agencija za unaprjeenje stranih investicija u BiH
19. Agencija za zatitu linih podataka u BiH
20. Arhiv BiH
21. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz
podruja visokog obrazovanja
22. Centar za uklanjanje mina u BiH
23. Centralna harmonizacijska jedinica MFT BiH
24. Centralna izborna komisija BiH
25. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
26. Direkcija za ekonomsko planiranje
27. Direkcija za evropske integracije
28. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
29. Dravna agencija za istrage i zatitu

Broj 62 - Stranica 3

30. Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i


nuklearnu sigurnost
31. Fond za povratak
32. Generalni sekretarijat Vijea ministara BiH
33. Granina policija BiH
34. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u BiH
35. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH
36. Institut za akreditiranje BiH
37. Institut za intelektualno vlasnitvo BiH
38. Institut za mjeriteljstvo BiH
39. Institut za nestale osobe BiH
40. Jedinica za implementaciju Projekta za izgradnju
Zavoda za izvrenje krivinih sankcija pritvora i
drugih mjera BiH
41. Institut za standardizaciju BiH
42. Komisija za koncesije BiH
43. Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika BiH
44. Konkurencijsko vijee BiH
45. Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen
obiljeje i mezarje za rtve genocida iz 1995.
46. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH
47. Ministarstvo civilnih poslova BiH
48. Ministarstvo finansija i trezora BiH
49. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
50. Ministarstvo odbrane BiH
51. Ministarstvo pravde BiH
52. Ministarstvo sigurnosti BiH
53. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
54. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
55. Odbor dravne slube za albe
56. Parlamentarna skuptina BiH
57. Pravobranilatvo BiH
58. Predsjednitvo BiH
59. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
60. Sluba za poslove sa strancima
61. Sluba za zajednike poslove institucija BiH
62. Sud BiH
63. Tuilatvo BiH
64. Uprava BiH za zatitu zdravlja bilja
65. Uprava za indirektno oporezivanje BiH
66. Ured koordinatora za reformu javne uprave
67. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema
plaanja u poljoprivedi, ishrani i ruralnom razvoju
BiH
68. Ured za razmatranje albi BiH
69. Ured za veterinarstvo BiH
70. Ured za zakonodavstvo Vijea ministara BiH
71. Ustavni sud BiH
72. Vijee za dravnu pomo BiH
73. Visoko sudsko i tuilako vijee BiH.
Pojedinani izvjetaji objavljeni su na web-stranici Ureda
za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.
Broj 01-05-16-1-827/16
Generalni revizor
08. augusta 2016. godine
Dragan Vranki, s. r.
Sarajevo
(Sl-1019/16-G)

Broj 62 - Stranica 4

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 19. 8. 2016.

KAZALO

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA


BOSNE I HERCEGOVINE
947 Priopenje o izvrenoj reviziji za 2015. godinu
(hrvatski jezik)

2015.
( )
Saoptenje o izvrenoj reviziji za 2015. godinu
(bosanski jezik)

2
3

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 19. 8. 2016. godine

Broj/Broj

62

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-190-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema-HPLC sa DAD detektorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72649,57
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isporuke i pu{tanja u rad opreme (kvalifikacija i validacija uklju~eni)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-10818-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-191-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Godina XX/XII
Petak, 19. 8. 2016. godine

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Medicinski proizvodi - Inkubatori
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11965,81
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isporuke {to podrazumijeva instalaciju, kvalifikaciju i pu{tanje u rad
opreme (IQ/OQ/PQ)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-10819-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
45-1-3-5-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 7:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Pje{a~ka zona u centru Od`aka"-ju`nio dio
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
260000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 radnih dana

Broj 62 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Jug I bb, zgrada Vlade @P , II kat soba 43
(S1-11051-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
59-1-2-2-3-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 15:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "ABDULVEHAB ILHAMIJA" @ELJEZNO
POLJE
IDB/JIB: 4218340170008
Kontakt osoba: Mirzet Krehmi}
Telefon: (032) 590-076
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz u~enika u {kolskoj 2016/2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ravne bb, @eljezno Polje - @ep~e
(S1-10994-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-89-3-113/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 12:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na infrastrukturnom opremawu gra|evinskog zemqi{ta u dijelu
obuhvata RP "Sredwo{kolski centar Doboj" . I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 19. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-10790-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-93-3-118/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 13:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Daniela Miki}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji i dogradwi Doma kulture "Usora" u Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212300-9
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 (~etrdesetpet) radnih dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11024-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
106-1-1-437-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 7:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 10:00:00

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kneza Milo{a 15, Bijeljina
(S1-10799-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-1-185-3-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka {kolskog namje{taja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39160000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47529,33
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400
Derventa, kancelarija broj 9 ili 14
(S1-10858-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-3-108-3-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-370-174/16 Radovi na asvaltirawu pje{a~kih staza (trotoara) u Ul.
Majke Jugovi}a i asvaltirawe kraka Ul. Branka Kova~evi}a u Brodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
89743,59
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 kalendarskih dana od stupawa ugovora na snagu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.

Broj 62 - Stranica 3

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod,Svetog Save 17, Brod - Velika sala
(S1-10861-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-3-140-3-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
71/16 - Iznajmljivanje rovokopa~a za opravku kvarova na vodovodnoj i
kanalizacionoj mre`i, otkrivanje i isklju~ivanje nelegalnih potro{a~a na
podru~ju Op{tine Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
(S1-10909-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-3-142-3-146/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
59/16-P-Rekonstrukcija/izgradnja vodovodne mre`e u ulicama Generala
Izeta Nani}a, 6.April, Izeta Mu{i}a, [ehitluci, Zije Krajine i Begluk
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
384615,39
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 62 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 19. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Terezija 38,Sarajevo
(S1-11025-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-11040-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-2-143-3-147/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
72/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje ( Op}ina N. Sarajevo)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Terezija 38, Sarajevo
(S1-11039-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-168-3-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 16:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Andjelko Vujeva, mag.gra|.ing., tel 036 397 244
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6 u naselju Ru`i}i, op}ina Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233125-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
205128,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od po~etka radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11010-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-2-144-3-148/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
73/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje ( Op}ina Vogo{}a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-231-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zakup oglasnog prostora u printanim, digitalnim i drugim medijima u cilju
promocije rada JP Autoceste FBiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79341200-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6, Sarajevo
(S1-10989-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-2-238-3-179/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 11:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2676000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avawe prohodnosti gradskih saobra}ajnica, trgova, mostova i
trotoara u zimskom periodu (II i VI gradsko podru~je) i odr`avawe
prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva na seoskom podru (I, III,
V, VII i VIII seosko podru~je)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banjaluka
UIN: 4401012920007
Contact person: Biljana \uri}
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Maintenance-snow removal from urban roads, squares, bridges and sidewalks in the winter time (urban area marked as II and VII) and
maintainance-snow removal from local and unclassified roads in winter
time in the rural areas (rural area marked as I, III, V, VII and VIII)-LOT
1-LOT 7
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
3.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg srpskih vladara 1, office no. 14
(S1-11030-16)

Broj 62 - Stranica 5

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-241-3-180/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa parkinga kod O[ "Vuk Karaxi}" u ulici Reqe Krilatice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-11070-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
322-1-2-5-3-8/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 9:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Bolnica Isto~no Sarajevo
IDB/JIB: 4403626490001
Kontakt osoba: Dragan [krba
Telefon: (057) 325-310
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka uslua fizi~ko-tehni~kog obezbje|enja objekta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79713000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61500,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU Bolnica Isto~no Sarajevo, Kasindolskog bataljona
113, zgrada Uprave, biblioteka
(S1-11056-16)

Broj 62 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-156-3-92/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 11:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Milica Koprena
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
155000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} br.4
(S1-10833-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-1-57-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za ma{ine i vozila Skip, Lada, Man, Mercedes,
Nisan i Hyundai, greder, utovariva~ i drugo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Alije Izetbegovi}a br.25, Zavidovi}i
(S1-10991-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-54-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ru~nih radio stanica i drugih sredstava veze
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32344230-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34180,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-10962-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-55-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KODOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka municije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35330000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25640,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta, na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-11069-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-141-3-156/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.8.2016. u 10:39
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
96925,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabava medicinskih plinova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11055-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
511-1-1-139-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 10:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25574,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tjestenine, bra{na i proizvoda od bra{na
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15850000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:00:00

Broj 62 - Stranica 7

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 2.9.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: sjedi{te ugovornog organa ul. Nahorevska broj 195.,
op}ina Centar Sarajevo
(S1-10895-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
511-1-1-140-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 14:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
97852,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci higijenskih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 15:10:00
Adresa i mjesto: sjedi{te ugovornog organa ul. Nahorevska broj 195.,
op}ina Centar Sarajevo
(S1-10896-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
567-1-1-14-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J. U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU @ENA I
MATERINSTVA KS
IDB/JIB: 4200291370008
Kontakt osoba: Almedin Sendro
Telefon: (033) 560-222
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OP 10-04/16 nabavka soka u mlijeka za potrebe Zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 14:00:00

Broj 62 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 5.9.2016. 15:30:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Josipa Vanca{a 1/III, soba 21
(S1-10927-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-3-66-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hitne gra|evinske intervencije tokom sezone grijanja za potrebe ugovornog
organa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-10988-16)
OBAVIJEST O NABAVI
613-1-3-54-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.8.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi} i dr.sc. Ru`a Nedi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela Osme Ulice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45220000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
131200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Izvo|enje radova je 60 ({ezdeset) kalendarskih dana od uvo|enja Izvo|a~a
u posao, a prema dinamici koja je utvr|ena tenderskom dokumentacijom.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.

Petak, 19. 8. 2016.

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica broj 45, Ora{je, Sala za sastanke
(S1-10843-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
637-1-3-17-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 16:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KONJIC
IDB/JIB: 4227204140005
Kontakt osoba: FADIL TATAR
Telefon: (036) 712-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ISPORUKA I UGRADNJA BETONA NA PUTU PREMA NASELJU
JASENIK
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262310-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
92250,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
( 25 ) dvadesetpet dana od dana uvo|enja Dobavlja~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke u zgradi Op}ine Konjic
(S1-11026-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
643-1-3-99-3-56/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 8:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vodozahvata Jerkovac u MZ Kamenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Mala konferencijska sala u zgradi SO-e Tesli}
(S1-10876-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1585-3-304/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Mensur Polji}, tel.
061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Armirana gumena crijeva, PE (alkaten cijevi) i zup~aste spojnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44165100-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 3 (tri ) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75000 Tuzla
(S1-10838-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1588-3-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 9:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Anga`ovanje radnika u jami glavni sloj Rudnika "Mramor" u Mramoru
(10.870 nadnica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98512000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
750000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.

Broj 62 - Stranica 9

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-10837-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1611-3-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu:17.8.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Bronza i mesing, okrugli i {estougaoni ~elici i ~eli~ni limovi (LOT 1 -LOT
3)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: PE Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Dependent group Coal mine
"Kreka" - Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Edin [ehanovi}
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Bronze, brass, round and hexagonal steel, and steel sheet
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
14000000-1
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
26.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 26.9.2016. 11:30:00
Address and place: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
(S1-11048-16)

Broj 62 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1639-3-315/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: Sead ^i~ku{i} , tel.
061/721-324
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih elektro motora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31110000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
105000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 3 (tri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1; 75 000 Tuzla
(S1-11048-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
668-1-3-46-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Melih Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Izvo|enje gra|evinskih radova
na rekonstrukciji izgradnji 6 stambenih jedinica u op}inama Vogo{}a,
Had`i}i i Stari Grad-Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
181892,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.

Petak, 19. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ul.Vilsonovo {etali{te br.10, Sarajevo
(S1-11054-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
685-1-2-71-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Brzika Husein
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prevoza uglja na relaciji JP EP BIH DD Sarajevo ZD RU
"Gra~anica"d.o.o. - "Natron Hayat" Maglaj u koli~ini od 24000 tona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
216000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH DD Sarajevo ZD RU "Gra~anica"DOO Gornji
Vakuf-Uskoplje sala kolegija
(S1-10828-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
702-1-1-75-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: Jasna Red`epagi}
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
59829,06
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Unutra{nje gasne instalcije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:50:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: La benevolencija 4
(S1-11062-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
720-1-3-67-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Sanacija ulice [enik II faza u radnoj zoni Gra~anica"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica i broj: Mula Mustafe Ba{eskije 1, Soba broj: 11, stara
zgrada Op}ine Gra~anica
(S1-10952-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-61-3-105/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 11:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za RJ "Elektrodistribucija" Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok izvo|ewa predmetnih radova je 90 dana od
dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 62 - Stranica 11

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-10931-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-1-63-3-107/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 15:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
RMU i linijski rastavqa~i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-10932-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-106-3-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
800000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata i grani~nih prelaza Uprave za indirektno oporezivanje
BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 62 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a bb,78000
Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: INDIRECT TAXATION AUTHORITY OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]
Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Maintenance facilities and border crossings INDIRECT TAXATION AUTHORITY
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.9.2016. 12:00:00
Address and place: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a
bb,78000 Banja Luka
(S1-10897-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-109-3-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i i sporuka softvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
142735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UINO BIH, Sredi{nji ured, Banja Luka, Ul.Bana
Lazarevi}a bb
(S1-10954-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-98-3-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na nastavku izgradnje toplovodne mre`e u Srebreniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48111,11
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-10845-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
782-1-3-50-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 13:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA [EKOVI]I
IDB/JIB: 4400293030009
Kontakt osoba: Rodoqub ^eli}
Telefon: (056) 654-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na asfaltirawu puteva na podru~ju op{tine [ekovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85845,88
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina [ekovi}i, Josipa Kova~evi}a b.b., sala SO-e
(S1-10918-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-544-3-299/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 13:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 102/16- Nabavka elektromagnetnog odvaja~a
eqeza dopreme ugqa_
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39290000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 90 dana od dana stupawa ugovora na snagu i dostavqawa naloga za
nabavku
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-10917-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
843-4-2-30-6-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 7:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja MRI aparata signa HDxt 1,5 T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10924-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
848-1-3-35-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Destan Hod`i}
Telefon: (033) 562-394

Broj 62 - Stranica 13

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova izgradnje vodovoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39370000-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Mis Irbina 1, Sarajevo, kancelarija 201/II
(S1-10939-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
881-1-3-22-3-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 12:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA HAN PIJESAK
IDB/JIB: 4400646560007
Kontakt osoba: Slavica A{owa
Telefon: (057) 557-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, ulica i parkinga na podru~ju
op{tine Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Han Pijesak, A. Kara|or|evi}a 4, 71360 Han
Pijesak (Sala za sjednice)
(S1-10964-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-57-3-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 14:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771

Broj 62 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKIH PUTEVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
127780,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-10880-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-148-3-116/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 15:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hortikulturno ure|enje prostora "Park {ume Hum"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112711-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21367,52
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Velika sala vije}a, I sprat, Zgrada Op}ine Novo Sarajevo,
D`emala Bijedi}a 55 71000 Sarajevo
(S1-10816-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-282-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka hrastovog zaloga za potrebe ZD RMU zenica i ZD RMU Abid
Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
385000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,
Sarajevo, sala 430
(S1-10804-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-283-3-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 10:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lanci za grabuljaste transportere
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44540000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana
Radi}a br.2 Zenica (potkrovlje direkcije).
(S1-10874-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-2-650-3-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Istra`no bu{enje u eksploatacionom polju za potrebe ZD RMU Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45255500-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,
Sarajevo
(S1-11006-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-3-316-3-256/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinska sanacija rashladnog tornja RT1 u TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213250-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja ugovora: sukcesivno 30.juni 2017
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.

Broj 62 - Stranica 15

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: zelena zgrada JP EPBiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, sala 430/IV sprat
(S1-10806-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-3-318-3-257/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000016888 Sanacija i modernizacija odjela za pripremu uzoraka uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454100-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
{est mjeseci od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-10807-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-319-3-258/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000013379/16 Nabavka dijelova za transport uglja i {ljake (UDU i UO[)
bloka 7 za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417300-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke robe je 90 dana od dana potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 62 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-10808-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-320-3-259/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja servomotora na bloku 7 za potrebe TE Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38810000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
360000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te15, sala 430/IV
(S1-10831-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-317-3-262/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Dika ^olakovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energetskih transformatora 10 (20)/0,42 kV i 20/0,42 kV po
Tenderskoj dokumentaciji broj 2000017536 - LOT3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31170000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
8 (osam) mjeseci ra~unaju}i od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 19. 8. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sala 430a/IV
(S1-10928-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-322-3-263/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000015211 - Izrada i isporuka pregrija~a 5A bloka 5 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42162000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
650000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U roku od 90 (devedeset) dana od potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sarajevo, IV sprat, sala 430
(S1-10972-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-323-3-265/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prilago|avanje sistema ekolo{kog monitoringa prema pravilniku 09/14 u
TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90731000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140000,00

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Prema uslovima iz TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 430/IV
(S1-11035-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-2-313-3-266/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 9:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga ogla{avanja promotivnih i administrativnih oglasa u dnevnim
novinama za potrebe Dru{tva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79341000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do isteka ugovorenih sredstava
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te br.15,
sala br: 430/IV sprat.
(S1-11064-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
999-1-1-289-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 15:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: Minela Nuhi}
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Mre`na oprema, sistem za masovnu pohranu podataka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Broj 62 - Stranica 17

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
(S1-11057-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-100-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i sanacija puteva na podru~ju grada Tuzla (23 LOT-a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-10793-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-101-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja Isto~ne tribine stadiona Tu{anj (I faza)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212224-2
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 62 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 19. 8. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, Zavnobih-a 11,75000 Tuzla
(S1-10826-16)

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Prozor-Rama, ul. Kralja Tomislava bb, 88440
Prozor/Rama, ured Na~elnika
(S1-10998-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-103-3-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-11033-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-1-228-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Alen D`ano, dipl.ecc.; tel: 033/223-381;
e-mail: alen.dzano@zfbh.ba
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
KO^NE PAPU^E OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34322500-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
340000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Godinu dana ili do izvr{enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, ulica Musala
broj 2, sala za otvaranje ponuda
(S1-11063-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1025-1-3-106-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.8.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Betoniranje dionica cesta na podru~ju Op}ine Prozor-Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45262310-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
143000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-113-3-90/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka drvenih impregnisanih stubova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34928210-3
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Preduze}a, Sala za sastanke
(S1-11077-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-59-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kanalna klima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12820,51
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11066-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1142-1-1-5-3-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA NEVESINJE
IDB/JIB: 4401397530000
Kontakt osoba: Vesna Vaskovi}
Telefon: (059) 601-031
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za laboratoriju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 62 - Stranica 19

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ul. Nemanji}a bb, kancelarija broj 4 (na spratu)
(S1-10955-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-42-3-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji i izgradnji gradske vodovodne mre`e
Bi{}ani
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34188,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski
Petrovac
(S1-11041-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-490-3-271/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 12:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
180000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja i Institucija
Br~ko distrikta BiH za 2017, 2018 i 2019. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7

Broj 62 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 19. 8. 2016.

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-10898-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko.
(S1-10938-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-491-3-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski materijal i potro{ni medicinski materijal za potrebe Odjela za
zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
(S1-10992-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-187-3-399/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.8.2016. u 13:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Momir Pavlovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Jahorina"Pale
(S1-10870-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-500-3-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ-ci
Donji Brezik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-188-3-400/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.8.2016. u 14:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Kova~evi} Milomir
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 26.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Mili}i"Mili}i
(S1-10871-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-189-3-401/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.8.2016. u 14:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Slavi{a Kova~evi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Vu~evica" ^ajni~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Vu~evica" ^ajni~e
(S1-10872-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-198-3-423/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 10:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nenad Du{ani}. dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Borja Tesli}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Borja Tesli},Svetog Save 93 74270 Tesli}
(S1-10879-16)

Broj 62 - Stranica 21

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1179-1-2-201-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 10:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge fizi~kog obezbje|enja objekata i transport novca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79710000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
270000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Tina Ujevi}a 66, Br~ko
(S1-11050-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-99-3-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i odr`avanje sistema klimatizacije i monosplit klima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-10908-16)

Broj 62 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1216-1-1-10-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB: 4401147930002
Kontakt osoba: Goran Baji}
Telefon: (051) 530-195
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kori{tenog teretnog vozila za odvoz sme}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144510-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mire Cikote 4, Lakta{i
(S1-10987-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1230-1-1-64-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200667410006
Kontakt osoba: Samira Durakovi}, dipl.pravnik
Telefon: (033) 562-094
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1
/Multimedijala sala/
(S1-10813-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-76-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-10832-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1253-1-2-8-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
IDB/JIB: 4200777780003
Kontakt osoba: Amar Red`ep
Telefon: (033) 720-461
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge analiza sisgurnosti procesa operativnog planiranja
bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mre`i
"Kontinentalna Evropa"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71620000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
352000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina od datuma stupanja na snagu Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Hamdije ^emerli}a 2/V, Sarajevo
(S1-11052-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-525-3-144/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-7121-1/16 od 03.06.2016. godine radi nabavke usluga za
dovo|enje u potpuno funkcionalno stanje MR sistema Siemens Magnetom
Avanto 1.5 T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije),
Ul. Dvanaest beba b.b., Banja Luka
(S1-10839-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1263-1-3-47-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.8.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova asfaltiranja lokalnih cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
380000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:00:00

Broj 62 - Stranica 23

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije op}ine Grude, Fra Gabre Grubi{i}a 4 88340
Grude
(S1-10923-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-28-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 15:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: elma Dervovic
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na projektima po Programu utro{ka sredstava vodnih
naknada za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju op}ine Kakanj, ulica
Branilaca b.b.
(S1-11065-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1333-1-1-30-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA]
IDB/JIB: 4263016530005
Kontakt osoba: Alen Hajrulahovi}
Telefon: (037) 312-414
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja za potrebe ZU Dom zdravlja BIha}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
102200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godinu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 13:00:00

Broj 62 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 1.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Biha}, Put V korpusa bb
(S1-11020-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-160-3-78/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 9:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za DMV 813/814.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11082-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-161-3-79/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 9:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za lokomotivu serije
661-.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
430000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.

Petak, 19. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 13.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11083-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-1-257-3-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 11:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa dva kotla za centralno grijawe sa pripadaju}om
opremom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44621220-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 (trideset) dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a br. 2., 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar
(S1-10829-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1388-1-3-34-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 14:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB: 4401013650003
Kontakt osoba: Oleg Damjanic
Telefon: (051) 338-642
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova 04/16-I-RSP; Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i
izgradwi 7 stambenih jedinica u op{tinama Srebrenica i Brod u okviru
Regionalnog Stambenog Programa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
253280,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana od dana uvo|ewa izvo|a~a radova u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica RS, Trg
Republike Srpske br.1, sala za sastanke, II sprat, Bawa Luka.
(S1-10860-16)

Broj 62 - Stranica 25

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10883-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-116-3-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 9:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potpora za izolatore, izolatora, izolatorskih lanaca i
odvodnika prenapona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-10834-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-212-3-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnih kotrljaju}ih le`ajeva za mlinove
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44442000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10986-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-3-211-3-271/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 11:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kablovskih prostora - poduzimanje tehni~kih mjera sa stanovi{ta
PPZ-a u glavnim pogonskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-213-3-274/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Opravka i servisiranje sa isporukom rezervnih dijelova za odr`avanje
lokomotive MDD-03-09
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50221000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 62 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11047-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1420-1-1-28-3-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kombi vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
83760,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do ispunjenja ugovornih obaveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 16:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto: sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, Ul. Bra}e Muli}a
38. Sarajevo, Novi Grad
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Security, Service for Foreigners Affairs
UIN: 4200824880038
Contact person: Danijela Ivelji}
Telephone: (033) 779-905
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
The purchase of new vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34100000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 20.9.2016. 16:00:00
Address and place: ul. Bra}e Muli}a br. 38, 71165 71000 Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
(S1-10817-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-155-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa-sje~e drve}a na podru~ju Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211400-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-10949-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-156-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 15:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa-sje~e drve}a na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211400-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 (tri) mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-10950-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
2960-1-1-14-3-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 14:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "DRINA" SREBRENICA
IDB/JIB: 4400632340101
Kontakt osoba: Slobodanka Samoukovi}
Telefon: (056) 440-012
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila [G "Drina" Srebrenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija preduze}a u Srebrenici
(S1-10973-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
2963-1-1-22-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 13:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "GORICA" [IPOVO
IDB/JIB: 4400632340063
Kontakt osoba: Slobodan Medi}
Telefon: (050) 371-420
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa gra|evinske stolarije sa demonta`om postoje}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: [G"Gorica" Prve {ipova~ke brigade 1 [ipovo
(S1-11002-16)

Broj 62 - Stranica 27

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5774-1-1-7-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
IDB/JIB: 4200666870003
Kontakt osoba: Ljiljana Prel~ec
Telefon: (033) 562-128
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka besplatnih ud`benika za u~enike prvih razreda osnovnih {kola kao
javnih ustanova na podru~ju Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 3 - Centar za edukaciju
soba br. 1
(S1-10805-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-1-2-94-5-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: \uro Umi}evi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe uli~ne rasvjete na podru~ju Grada Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10788-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
22-1-2-47-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: \uro Umi}evi}
Telefon: (052) 245-110
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 62 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum


1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno odr`avanje ulica i puteva sa asfaltnim i makadamskim
kolovoznim zastorom na podru~ju grada Prijedor.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10789-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-4-2-112-5-80/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga mikrobiolo{ke analize
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71900000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10976-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-3-89-5-81/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja ambulante porodi~ne medicine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215100-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10977-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-2-64-5-114/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 7:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002

Petak, 19. 8. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar"Doboj - revizija,
blok 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10864-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-1-488-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 13:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelena Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kamera za laparaskopsku hirurgiju za aparat - laparaskopski stub "Tekno"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33164000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10959-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
141-1-3-26-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji ulice kraj vrti}a (MZ Grad-Lijeva obala)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11043-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


141-1-3-11-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ljetnom odr`avanju gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11044-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
141-1-3-7-5-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Presvla~enje asfaltnog zastora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233251-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11045-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
160-1-1-134-5-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kondenzacionih kotlova i gorionika sa prate}om opremom - JNR
01/2016

Broj 62 - Stranica 29

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11046-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
243-1-1-140-5-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 15:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektronske opreme (kopir aparat, {reder i skener)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10936-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
243-1-1-141-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme (ra~unari, laptop, {tampa~i i ost.)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10937-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-4-2-11-5-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.7.2016. u 8:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Bojana Peri{i}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki

Broj 62 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija mosta u Dori}ima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221111-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10914-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-1-3-7-5-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 10:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Bojana Peri{i}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih puteva na podru~ju op{tine Rudo u 2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10901-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-4-1-685-5-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 11:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Aida Skorupan
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Unapre|enje SIEMENS parking sistema.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34996300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10960-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-568-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}

Petak, 19. 8. 2016.

Telefon: (033) 289-159


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vozilo za mjerenje trenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11036-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-61-5-144/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 12:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
21/16 - Oprema na kanalizacionim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10965-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-3-95-5-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
46/16 - Iznajmljivanje rovokopa~a za opravku kvarova na vodovodnoj i
kanalizacionoj mre`i, otkrivanje i isklju~ivanje nelegalnih potro{a~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11023-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


260-1-3-104-5-148/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~ke staze u naselju Iza~i}, M5_001, km 2+450 - km 3+000
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11011-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-70-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija o{te}enog asfaltnog kolovoza na cesti M17.3_001: Buna - Masline
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11012-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-82-5-150/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija o{te}enog kolovoza na cesti M5_007: Klju~ - Rogolji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4

Broj 62 - Stranica 31

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11013-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-4-2-171-5-151/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 15:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Senad Smajlovi}, dipl.ing.gra|. tel: 033 563 516
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja web - gis sustava android aplikacijom za prijavu bilo koje vrste
nadle`nosti JP Ceste FBiH d.o.o.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11014-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-75-5-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Miralem ^ebo, dipl.ing.gra|., tel 033 563 480 ; fax 033 250
381. e mail:cmiralem@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija slijeganja trupa ceste M16.2_003, dionica: Prozor-Jablanica, km
20+700
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111230-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11015-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-117-5-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Miralem ^ebo, dipl.ing.gra|., tel 033 563 480 ; fax 033 250
381. e mail:cmiralem@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

Broj 62 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada {ipova za sanaciju klizi{ta, cesta M16_006, dionica: Crna
Rijeka-Jajce, km 21+800,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111230-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11016-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-2-67-5-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 13:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: mr.sc. Reuf Bora~i}, dipl.ing.saob. tel: 033/ 250-402,
e-mail: reufb@jpcfbih.ba, faks: 250-401
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga izrade noveliranih prometnih projekata na orto foto podlogama: M6 : Mostar -Gnojnice - gr. entiteta, L=21,7 km; -M14.2: Bos. Petrovac Drvar - Bos. Grahovo- gr. Hrvatske (Strmica), L=78 km - M18: Simin Han Banj Brdo - gr. entiteta, L=16 km; - M18: gr. entiteta- Bogati}i - Trnovo - gr.
entiteta, L=6 km,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11017-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-118-5-156/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl.ing.gra|. , tel 033 563 463,
fax 033250 387 , e mail: gmuamera@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena dilatacija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221110-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11018-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


266-1-2-123-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno odr`avanje [koda vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10990-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-172-5-140/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Daria Pajdakovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala-ponovqeni postupak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10890-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
287-4-3-46-5-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Nada Ateqevi}
Telefon: (057) 342-336
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na izgradwi uli~ne rasvjete
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316110-9

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10866-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
287-1-3-35-5-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Nada Ateqevi}
Telefon: (057) 342-336
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|ewe gradskog grobqa u Miqevi}ima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45223300-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10925-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-1-109-5-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Ranko Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna i svakodnevna nabavka pogonskog goriva za slu`bena motorna
vozila MUP-a Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10926-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-4-2-154-5-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Dragi{a Ko{~ica
Telefon: (051) 334-365

Broj 62 - Stranica 33

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Jednogodi{wa obnova "Oracle" licence sa uslugom tehni~ke podr{ke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324100-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10963-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-290-5-165/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 1 - Vij~ana roba, Lot 2 - Bronza i mesing
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10921-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-3-100-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Hajrudin Suba{i}, Selvedina Sejmenovi}, Nerminka
Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Listi kapitalnih projekata II faza (radovi na infrastrukturi)"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10941-16)

Broj 62 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


375-1-3-108-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, No~i} Bahrudin
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Sanacija klizi{ta od prirodne nesre}e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10934-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-188-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnji fontane sa prate}im sadr`ajima u Centru za
edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10944-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-1-1-42-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.8.2016. u 12:24
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO- NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava licenci za Fortinet mre`nu opremu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22456000-1

Petak, 19. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10792-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
505-4-2-21-5-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.7.2016. u 12:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE
A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4402553540009
Kontakt osoba: Suzana Tadi}
Telefon: (051) 334-760
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ra~unovodstvene usluge, revizorske i kwigovodstvene usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatna procjena vrijednosti kapitala u dru{tvu "Nova Romanija" a.d.
Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10886-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
505-4-2-23-5-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 11:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE
A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4402553540009
Kontakt osoba: Suzana Tadi}
Telefon: (051) 334-760
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje slu`benih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10887-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-89-5-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka testova i drugih potro{nih materijala za biohemijski laboratorij za
2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10855-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
527-1-1-5-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Mensud Br~aninovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji kolica za transport avionskih paleta ("dolly" kolica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10899-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-128-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.8.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Mario ]avar
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava opreme za patohistolo{ki laboratorij
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33910000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11037-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-539-5-282/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001

Broj 62 - Stranica 35

Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}


Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
HIDRAULI^NA CRIJEVA, ^AHURE I PRIKLJU^CI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11028-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-253-5-283/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNO KROMOVO SITO ZA PRIMARNU CENTRIFUGU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11029-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
611-1-1-26-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 14:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka zavojnog materijala,medicinskog potro{nog materijala i
potro{nog materijala za OP salau
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10844-16)

Broj 62 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


617-1-1-67-5-80/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laboratorijski reagensi i prate}i materijal.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10812-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-115-5-81/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 8:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ra~unari
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30213000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11032-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-2-109-5-82/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 12:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LjILjANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno servisirawe protivpo`arnih aparata i ispitivawe hidrantske
mre`e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 19. 8. 2016.

(S1-11053-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


647-1-3-29-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 8:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: Ahmetovi} Berisa
Telefon: (035) 228-563
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji i/ili rekonstrukciji objekta Biroa za zapo{ljavanje Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10822-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1010-5-301/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odlivci i otkivci (LOT 1 - LOT 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10894-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-3-115-5-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 12:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 19. 8. 2016.


II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltirawu lokalnih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

(S1-10811-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


709-1-1-31-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sukcesivna nabavka cjepanog ogrijevnog drveta za grijnu sezonu
2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03413000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10975-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-1-25-5-110/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 13:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
HTZ oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11008-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-155-5-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000

Broj 62 - Stranica 37

Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]


Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge za razvoj i uvo|enje novog poreskog softvera u poreski
podsistem IS UIO, izrada projektnog dokumenta za modernizaciju glavne
knjige Jedinstvenog ra~una i fizi~ka migracija sistema iz Ministarstva
finansija i trezora BIH u Glavnu kancelariju Uprave za indirektno
oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10815-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-4-2-110-5-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge servisiranja ure|aja FTIR, Proizvo|a~a Perkin Elmer, tip
Spectrum One i zamjena DTGS detektora na istom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
51430000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10980-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-24-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovoda Lokve i Pazari}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39370000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10800-16)

Broj 62 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


748-1-1-32-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rabljena radna ma{ina (rovokopa~ - utovariva~ )
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34513250-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10801-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-66-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na rekonstrukciji kanalizacionih kolektora i vodovodnih
krakova u gradu Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10863-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
790-1-1-7-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "STANDARD" D.O.O. KONJIC
IDB/JIB: 4227099920008
Kontakt osoba: Elma Fejzagi}
Telefon: (036) 726-180
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0

Petak, 19. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10930-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-435-5-258/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.8.2016. u 14:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata LOT 23 - @ep~e LOT 30 - N. [eher LOT 33 Od`ak LOT 34 - Domaljevac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10852-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-434-5-259/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.8.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata za Srednje-bosansku upaniju (LOT 1-Novi
Travnik, LOT 2-Fojnica, LOT 3-Usora, LOT 4-Jajce, LOT 5-Uskoplje,
LOT 6-Kre{evo, LOT 7-Kiseljak, LOT 8-Nova Bila, LOT 9-Busova~a,
LOT 10-Vitez, LOT 11-Vare{)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10853-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-671-5-260/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.8.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija lijevog obalnog zida uz rijeku Jasenicu na HE Mostarsko blato
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45246200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10849-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-672-5-261/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.8.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje desne obale prema vodocrpili{tu Brigac na HE Mostarsko blato
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45243000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10850-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-678-5-262/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.8.2016. u 13:02
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje pokosa i nasipa uz DKB na CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45247230-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10981-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-807-5-263/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.8.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR

Broj 62 - Stranica 39

IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno i kasko osiguranje vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
66514110-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10974-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-679-5-264/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija nasipa uz DKB (nasip Krupa i obodni nasip) po uvjetima iz Vodne
dozvole na CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45247230-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10978-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-881-5-265/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija aluminijske fasade na komandnoj zgradi HE Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10984-16)

Broj 62 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


804-1-1-17-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
23
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret
sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
(imunosupresivi, lijekovi za lije~enje hepatitisa C i B, lijekovi za lije~enje
multiple skleroze, lijekovi za lije~enje hemofilije i humani imunoglobulin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10841-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-458-5-295/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 94-16 Odr`avawe vozila prate}e mehanizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10796-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-457-5-296/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 92/16- Odr`avawe terenskih vozila i vozila za
prevoz radnika u 2016. i 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 19. 8. 2016.

(S1-10797-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


825-1-1-459-5-297/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 80/16- Nabavka kori{tenih {ina S49
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34946110-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10798-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-440-5-301/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 9:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 91/16- Izrada i reparacija ma{inskih dijelova,
sklopova i hidrauli~nih komponenti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10946-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-1-78-5-302/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 10:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 25/16- Nabavka gumenih transportnih traka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34312600-3

Petak, 19. 8. 2016.


ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

(S1-11080-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


843-1-1-28-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
POTRO[NI MATERIJAL ZA ODJEL ZA O^NE BOLESTI I ZA[TITU
VIDA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33731110-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10919-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-56-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11042-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-1-21-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.7.2016. u 12:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Fahrudin Buki}
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 62 - Stranica 41

II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum


3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka sredstava i opreme za strukture civilne za{tite prema
lotovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10942-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-27-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za realizaciju projekata po lotovima - 5 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10867-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
886-1-3-29-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRNOVO
IDB/JIB: 4200308790006
Kontakt osoba: Hamza Kadrispahi}
Telefon: (033) 586-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja elektro, gasne i tt mre`e Pre~ko polje, op}ina Trnovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11079-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
888-1-3-130-5-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000

Broj 62 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: ALMEDIN MURATOVI]


Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja mosta na Rakovi~kom potoku kod pilane Hulio
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221110-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10836-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
888-1-1-122-5-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10835-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
947-1-3-10-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI BR^KO" D.O.O. BR^KO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600325130000
Kontakt osoba: Alma Kadri}
Telefon: (049) 490-156
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog ljetnog odr`avanja puteva i ulica na podru~ju Br~ko
distrikta BiH ( ZONA GRADA)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10903-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


952-1-1-195-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Nurija D`uzdanovi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Krune za bu{enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10875-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-2-216-5-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kolektivno osiguranje radnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11009-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-471-5-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 7:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Armin Berbi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka klasi~nih frikcionih stupaca i klasi~ne grede

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10854-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-407-5-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 8:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Aida Alijagi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova komandi razvodnika faze V - Becorit IV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10889-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-520-5-112/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Armin Berbi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za kamione Renault Kerax 380
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11034-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
979-1-1-282-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218260220004
Kontakt osoba: ALMA MUJANOVI]
Telefon: (032) 870-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 62 - Stranica 43

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka uglja za sezonu grijanja 2016/17
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10882-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-271-5-260/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja srednje - niskosumpornog mazuta (sadr`aj sumpora do
1%) za TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135110-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10840-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-231-5-264/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 10:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tehni~kih hemikalija za potrebe TE "Tuzla" i TE "Kakanj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24300000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11027-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1004-1-3-78-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360

Broj 62 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~ko-biciklisti~ke staze uz rijeku Jalu, na dionici Sjenjak - Hotel Tuzla u ponovljenom postupku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10913-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1004-1-3-71-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova elektroinstalacija na objektima vodosnabdijevanja pumpna stanica i rezervoar u sistemu vodosnabdijevanja Kozlovac u Tuzli
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10911-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1004-1-3-77-5-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji sistema odvodnje upotrebljene i oborinske
vode za naselje Kroj~ica - Autocentar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10912-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1086-1-2-51-5-63/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 13:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Dra`en Vi{wi}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`awe geodetskih usluga u Republici Srpskoj za potrebe Javne
ustanove "Vode Srpske" Bijeqina u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71355000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10979-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1110-1-2-4-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Opravka i odr`avanje motornih vozila sa nabavkom materijala za opravku i
odr`avanje vozila i motornog ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10958-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-1-10-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 9:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: D`aferagi} Edim
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova, pribora i potrep{tina za kompjutere
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10943-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-2-172-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 10:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl.ing.ma{.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ba`darenje medicinskih instrumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10823-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-173-5-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 10:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl.ing.ma{.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka i instalacija 2 (dva) monitora za pra}enje vitalnih funkcija Philips
SuregSigns VM4
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33195100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10824-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-4-2-489-5-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708

Broj 62 - Stranica 45

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje javne rasvjete na podru~ju Br~ko distrikta BiH u toku 2016.
godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10885-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-333-5-274/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
[tampani reklamni materijal za razne manifestacije u toku 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22458000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11078-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-132-5-398/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.8.2016. u 13:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi puta u [G"Magli}" Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10869-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-150-5-422/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004

Broj 62 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um.


Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gradi{ka Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10877-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-154-5-424/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 9:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Momir Pavlovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Jahorina"pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10940-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-111-5-425/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 7:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10993-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1177-1-2-41-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izrada, animlna vu~a, ilfranje oblovine, traktorska vu~a, iznos i
slaganje cijepanog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10995-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-22-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11005-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-3-106-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 8:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (tehni~ke specifikacije-opis radova) Telefon: 035/743 409
mob. 061/ 720 452 e-mail: opcina@banovici.gov.ba Demirovi} Sead, za
ostala pitanja Telefon: 035/743 476 mob. 062/030 041 e-mail:
opcina@banovici.gov.ba
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela dionice puta u naselju
]ati}i, MZ Brezova~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10846-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1247-4-2-115-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja softvera za integraciju poslovanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10791-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-255-5-148/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 10:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender 01-2920-1/16 radi nabavke respiratora za potrebe Klinike za dje~ije
bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10999-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-531-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806

Broj 62 - Stranica 47

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-9235-1/16 radi dodatnih isporuka trakica za [UK za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11007-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-198-5-257/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 10:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 20/16 Nabavka tehni~kih hemikalija za HPV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10966-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-392-5-258/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 87/15-P1 Nabavka filtera za mehanizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42510000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10967-16)

Broj 62 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1276-1-2-202-5-259/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 11/16 Nabavka usluge reparature radnih kola dimnih ventilatora DOD 41
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10968-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-261-5-260/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 10/16 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10969-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-60-5-261/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 13:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 19. 8. 2016.

T 117/15 Nabavka prednjeg amortizera dampera Belaz 75135 kat.br. 75135


2907020-20
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42121100-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10970-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-338-5-262/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
TD 35/16 Nabavka rezervnih dijelova za opremu Komatsu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10971-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-276-5-263/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 43/16 Nabavka repro i potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11003-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-277-5-264/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}


Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 45/16 Nabavka rezervnih dijelova prema tehni~koj dokumentaciji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11004-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-1-63-5-120/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 11:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Predrag @drale
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka i ugradwa klima ure|aja" za potrebe Rektorata Univerziteta u
Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11000-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-1-60-5-121/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 12:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Predrag @drale
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kancelarijskog materijala" za potrebe Rektorata
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11001-16)

Broj 62 - Stranica 49

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1353-4-3-84-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 11:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Kabir Hod`i}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci za izvo|enje
radova na ure|enju dijela potoka Studenac na lokalitetu bora~kog naselja u
Hotonju IV kao prijemnika oborinskih voda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11019-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1370-1-2-324-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Slobodanka Draskovic
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga stampanja publikacija za potrebe Centralne banke Bosne i
Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11038-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1379-4-2-72-5-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TREBINJE
IDB/JIB: 4401369910000
Kontakt osoba: Miroslav Bako~
Telefon: (059) 273-460
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe javne rasvjete-dodatni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1

Broj 62 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10957-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-1-71-5-124/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 13:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka auto guma za putni~ki i teretni program
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10910-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1388-1-2-20-5-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 9:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB: 4401013650003
Kontakt osoba: Oleg Damjanic
Telefon: (051) 338-642
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga 02/16-III-RSP; Nabavka usluga za kontrolu/reviziju
tehni~ke dokumentacije za izgradwu vi{estambenih objekata u
gradovima/op{tinama Gradi{ka (32 stana), Brod (15 stanova), Derventa
(30 stanova), Bawa Luka (48 stanova - 3 stamb. objekta po 16 stanova),
Bijeqina (30 stanova), Vlasenica (20 stanova), Fo~a (12 stanova) i
Bile}a (15 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10902-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1388-1-3-21-5-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB: 4401013650003

Petak, 19. 8. 2016.

Kontakt osoba: Oleg Damjanic


Telefon: (051) 338-642
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova 03/16-I-RSP; Izvo|ewe gra|evinskih radova/
rekonstrukcija i izgradwa 26 stambenih jedinica u op{tini Derventa u
okviru Regionalnog Stambenog Programa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10916-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1388-1-3-15-5-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB: 4401013650003
Kontakt osoba: Bogi} Simi}
Telefon: (051) 338-642
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova 07/16-II-RSP; Izvo|ewe gra|evinskih radova/
rekonstrukcija i izgradwa stambenih jedinica u gradovima/op{tinama
Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka, Novi Grad, Kozarska Dubica, ^elinac i
Trebiwe u okviru Regionalnog Stambenog Programa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10915-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-1-135-5-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka brtvenog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39812500-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10810-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1409-1-1-61-5-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: D`evad Osmanovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dizalica za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi"
Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10982-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-137-5-293/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za odr`avanje ~isto}e u Podru`nicu Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11071-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-147-5-296/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 7:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis putni~kih vozila [KODA u 2016 godini za potrebe Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5

Broj 62 - Stranica 51

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11072-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-136-5-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Senada Silajd`ija
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Godi{nji ugovor za odr`avanje cijevnog sistema blokova 5,6 i 7
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11073-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-169-5-300/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 7:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka masti u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24951000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11074-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-151-5-301/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 8:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih motornih vozila kategorije M1 (limuzina) u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Broj 62 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


34110000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11075-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-155-5-302/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ispitivanje ulja energetskih transformatora u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71600000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11076-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
103-1-3-77-4-117/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 11:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.6813/2 KO
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10951-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
109-1-3-45-4-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845

Petak, 19. 8. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji trotora i zelenih povr{ina u ul.
Kraqa Petra I na potezu od raskrsnice sa ul. Nikole Pa{i}a do
raskrsnice sa ul. Mome Ko~ovi}a u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11031-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
243-1-1-140-4-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektronske opreme (kopir aparat, {reder i skener)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10935-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-89-4-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
43/16 - Rezervni dijellovi za pumpne agregate proizvo|a~ LITOSTROJ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10865-16)

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


247-1-3-59-4-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi} dipl. ecc
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
18/15 Rekonstrukcija potisnog cjevovoda PS Alipa{in Most- PS Centar
(potez od Alipa{in Most do Mosta Otoka)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10868-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-91-4-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
45/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ SAER
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10956-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-2-28-4-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Arhitektonske ,gra|evine tehni~ke i inspecijske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8

Broj 62 - Stranica 53

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10803-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-27-4-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema i pomo}ni proizvodi u prevozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10802-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
273-1-1-172-4-141/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 11:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Daria Pajdakovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
55
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala-ponovqeni postupak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10891-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
273-1-1-111-4-142/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 11:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE

Broj 62 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Daria Pajdakovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
60
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10953-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
320-1-1-10-4-174/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 9:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Nikolina Kliki}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za vatrogasnu jedinicu (LOT 1-LOT 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10948-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
505-4-2-23-4-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 11:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE
A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4402553540009
Kontakt osoba: Suzana Tadi}
Telefon: (051) 334-760
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje slu`benih vozila

Petak, 19. 8. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10888-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
509-1-1-57-4-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme za potrebe JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10857-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
509-1-1-89-4-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka testova i drugih potro{nih materijala za biohemijski laboratorij za
2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10856-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
527-1-1-5-4-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Mensud Br~aninovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji kolica za transport avionskih paleta ("dolly" kolica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10900-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-1-1342-4-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 7:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: D`evad Be{irovi},
mob. 061/142-232
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za rekonstruisani rotorni bager SRs-402 (int.br.4)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10892-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-1-1347-4-300/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501, Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: Sead ^i~ku{i} , tel.
061/721-324
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektri~ni za{titni ure|aji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31730000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10893-16)

Broj 62 - Stranica 55

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


719-1-3-39-4-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 8:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA OKNA ZA MJERNU ZONU BROJ 9 I IZGRADNJA
VODOVODNIH PRIKLJU^AKA U ULICAMA SPRE^ANSKA,
LUKAVA^KA I KRATINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10929-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
761-1-3-73-4-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji toplovodne mre`e u Srebreniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10862-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
765-1-1-249-4-148/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 11:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4, 8, 9

Broj 62 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava


3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Medicinski potro{ni materijal,medicinski alkohol 96% i medicinska
sredstva (sanitetski i dijagnosti~ki materijal) podijeljen u 12 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11081-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
825-1-2-506-4-300/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, ukqu~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 88/16- Usluge prevoza radnika ZP R i TE Gacko u
2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60100000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10947-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
870-1-1-21-4-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.7.2016. u 12:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Fahrudin Buki}
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka sredstava i opreme za strukture civilne za{tite prema
lotovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10945-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


952-1-1-218-4-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka hrastovog zaloga za potrebe ZD RMU Zenica i ZD RMU Abid
Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10795-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1068-1-3-26-4-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB: 4209421340006
Kontakt osoba: Admir [i{i}
Telefon: (035) 720-028
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija potok Babi}ka rijeka MZ Klokotnica op}ina Doboj Istok
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10794-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-1-28-4-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kanalna klima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11061-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-2-12-4-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje Oracle licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11059-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-1-21-4-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna vrata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221200-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11060-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1161-1-1-376-4-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR} AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Broj 62 - Stranica 57

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradwe, popravke i odr`avawa
slu`benih vozila Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10961-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-177-4-402/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 2.8.2016. u 7:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10873-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-179-4-421/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 9:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3,5,8
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gradi{ka Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10878-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-477-4-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 8:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806

Broj 62 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-6925 - 1/16 radi anga`ovanja vanjskog saradnika za
pripremu kotla-parni kotao tip "OPTIMAL 600" fabri~ki broj 070 u svrhu
dobijanja upotrebne dozvole od strane Republi~kog termo-energetskog
inspektora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10842-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1323-1-1-65-4-119/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 9:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Dragan Vukovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka hemijskih proizvoda i reagenasa" za potrebe Medicinskog
fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10827-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1328-1-3-19-4-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mirha Kulovi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3, 4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na projektima po Programu utro{ka sredstava vodnih
naknada za 2016. godinu-I faza.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10922-16)

Petak, 19. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


1390-1-3-28-4-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 14:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,13
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11058-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1405-1-3-189-4-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 7:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kablovskih prostora - poduzimanje tehni~kih mjera sa stanovi{ta
PPZ-a u glavnim pogonskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10825-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1405-1-1-182-4-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.8.2016. u 7:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnih kotrljaju}ih le`ajeva za mlinove
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44442000-0

Petak, 19. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 62 - Stranica 59

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja


Broj obavje{tenja: 618-1-2-86-3-88/16
Datum objave obavje{tenja: 25.7.2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S2-10847-16)
(S1-10884-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


29-1-1-38-8-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 29-1-1-38-3-44/16
Datum objave obavje{tenja: 5.8.2016.
(S2-11084-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-177-8-138/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 9:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-177-3-117/16
Datum objave obavje{tewa: 4.7.2016.
(S2-10814-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-206-8-139/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Daria Pajdakovi}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-206-3-136/16
Datum objave obavje{tewa: 5.8.2016.
(S2-10830-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-176-8-143/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 15:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-176-3-116/16
Datum objave obavje{tewa: 4.7.2016.
(S2-10985-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-2-86-8-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 10:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Telefon: (033) 284-524

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


720-1-3-67-8-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 720-1-3-67-3-50/16
Datum objave obavje{tenja: 16.8.2016.
(S2-10997-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-3-2-158-8-173/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 723-3-2-158-3-171/16
Datum objave obavje{tenja: 3.8.2016.
(S2-10848-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-2-60-8-109/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 10:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}
Telefon: (051) 246-300
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 741-1-2-60-3-102/16
Datum objave obavje{tewa: 1.8.2016.
(S2-10933-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-3-23-8-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.8.2016. u 14:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Slobodan Udov~i}
Telefon: (051) 334-500
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 750-1-3-23-3-10/16
Datum objave obavje{tewa: 5.5.2016.
(S2-10983-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
870-1-3-69-8-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.7.2016. u 10:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 870-1-3-69-3-51/16
Datum objave obavje{tenja: 20.7.2016.
(S2-10920-16)

Broj 62 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


894-1-3-24-8-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 10:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 894-1-3-24-3-23/16
Datum objave obavje{tewa: 2.6.2016.
(S2-10881-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-274-8-261/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.8.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 986-1-1-274-3-212/16
Datum objave obavje{tenja: 1.7.2016.
(S2-10851-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-452-8-268/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 15:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708

Petak, 19. 8. 2016.

I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa


Broj obavje{tewa: 1157-1-3-452-3-238/16
Datum objave obavje{tewa: 20.7.2016.
(S2-10809-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-85-8-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 7:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Midhat Tukelija, saob. tehni~ar
Telefon: (033) 219-173
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1177-1-1-85-3-61/16
Datum objave obavje{tenja: 27.7.2016.
(S2-10996-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-1-257-8-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 7:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1387-1-1-257-3-122/16
Datum objave obavje{tewa: 12.8.2016.
(S2-10859-16)

Cijena oglasa javne nabave, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabave", je: sa`etak obavijesti 98,00 KM sa PDV - sa`etak
ispravke obavijesti 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdanom ra~unu u roku od 8 dana. Uplate se
vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba