You are on page 1of 248

Година XX

Петак, 26. августа 2016. годинe

Број/Broj

63 

Godina XX
Petak, 26. augusta/kolovoza 2016. godine
ISSN 1512-7508 - српски језик
ISSN 1512-7486 - босански језик
ISSN 1512-7494 - хрватски језик

ПРЕДСЈЕДНИШТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
948

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 2.000,00 КМ Удружењу за
очување културне и историјске баштине "Дон Јурај
Господнетић", Босанско Грахово, за организовање културновјерске манифестације "Дани св. Илије 2016".
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Удружења за очување
културне и историјске баштине "Дон Јурај Господнетић",
Босанско Грахово.

Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Удружење за очување културне и историјске баштине,"Дон Јурај Господнетић", Босанско Грахово, да
достави извјештај о намјенском утрошку додијељених
средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-83/16
Члан Предсједништва БиХ
05. августа 2016. године
Сарајево
Др Драган Човић, с. р.
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM Udruženju za očuvanje kulturne i
historijske baštine "Don Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo,
za organiziranje kulturno-vjerske manifestacije "Dani sv. Ilije
2016".

Број 63 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun
Udruženja za očuvanje kulturne i historijske baštine "Don Juraj
Gospodnetić", Bosansko Grahovo.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Udruženje za očuvanje kulturne i historijske
baštine "Don Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo, da dostavi
izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-83/16
5. augusta 2016. godine
Sarajevo

Član Predsjedništva BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Na temelju članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM Udruzi za očuvanje kulturne i povijesne
baštine "Don Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo, za
organiziranje kulturno-vjerske manifestacije "Dani sv. Ilije 2016".
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na
žiro račun Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine "Don
Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine
"Don Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo, da dostavi izvješće
o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-83/16
5. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Član Predsjedništva BiH
Dr. Dragan Čović, v. r.

Петак, 26. 8. 2016.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ
И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
949

На основу члана 12. став (1) Закона о министарствима и
другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09,
59/09, 103/09, 87/12 и 6/13), члана 61. Закона о управи
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 21. и 23.
Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ
("Службени гласник БиХ", бр. 23/99, 21/03 и 33/03), Комисија
за избјеглице и расељена лица БиХ, на основу закључака са 4.
сједнице, одржане 23.05.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ И ПРОЦЕДУРАМА ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА УДРУЖЕНИХ У ФОНД ЗА ПОВРАТАК
БиХ НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРАВА ИЗ
АНЕКСА VII ДЕЈТОНСКОГ МИРОВНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одлуком о начину и процедурама одобравања средстава
удружених у Фонд за повратак БиХ намијењених за
реализацију права из Анекса VII Дејтонског мировног
споразума (у даљем тексту: Одлука), дефинишу се учесници
у спровођењу процедура, њихове улоге и одговорности,
намјена средстава, као и начин и поступак идентификације
приоритета и одобравања помоћи.
Члан 2.
(Учесници и улоге учесника у спровођењу процедура)
(1) У спровођењу процедура одобравања средстава
удружених у Фонд за повратак БиХ намијењених за
реализацију права из Анекса VII Дејтонског мировног
споразума (у даљем тексту: Анекса VII ДМС-а)
учествују:
а) Министарство за људска права и избјеглице БиХ (у
даљем тексту: Министарство),
б) Комисија за избјеглице и расељена лица,
ц) Фонд за повратак БиХ (у даљем тексту: Фонд).
(2) Министарство спроводи јавни позив за пријављивање у
сврху одабира пројектних приједлога према намјенама
из члана 3. став (2) ове одлуке.
(3) Комисија за избјеглице и расељена лица, у смислу
њених законских надлежности, разматра приједлог
Министарства и доноси одлуку о одобравању и
распореду средстава, водећи рачуна о ентитетској,
регионалној и националној заступљености.
(4) Фонд је надлежан за финансијску реализацију пројеката
које одобри Комисија за избјеглице и расељена лица.
Члан 3.
(Намјена средстава)
(1) Укупна средстава удружена у Фонду састоје се од:
a) удружених средстава из буџета институција Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), ентитета и
Брчко Дистрикта БиХ у складу са споразумима о
удруживању средстава за реализацију Ревидиране
стратегије за спровођење Анекса VII ДМС-а
закључених у текућој и претходним годинама.
б) преосталих средстава по основу уштеда при
реализацији заједничких пројеката у претходном
периоду.
(2) Средства удружена у Фонд одобрена за реализацију
права из Ревидиране стратегије за спровођење Анекса
VII ДМС-а распоређују се у сврху финансирања:

Петак, 26. 8. 2016.
a)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

пројеката електрификације стамбених јединица
расељених лица и повратника,
б) пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на продручјима на
којим живе расељена лица и повратници.
(3) Током буџетске године Комисија за избјеглице и
расељена лица може донијети одлуку о промјени
намјена или преструктурирања висине средстава по
појединим намјенама, а у зависности од стварних
потреба у одређеном периоду или пројекту.
Члан 4.
(Процедура за одабир пројектних приједлога за
електрификацију стамбених јединица расељених лица и
повратника)
(1) С циљем идентификације потреба и прикупљања
пројектних приједлога за потребе електрификације,
Министарство израђује и оглашава јавни позив
општинама и градовима у БиХ за достављање
пројектних приједлога у сврху електрификације
стамбених једница повратника и расељених лица.
(2) Јавним позивом из претходног става дефинишу се:
a) право на пријаву;
б) израда и начин достављања пријаве;
ц) рок за достављање пријаве;
д) критеријуми за избор приоритетних пројектних
приједлога за електрификацију.
(3) Критеријуми за избор приоритетних пројектних
приједлога за електрификацију су:
а) укупан број објеката повратника/расељених лица
за сваки кандидовани микролокалитет;
б) укупан број повратника/расељених лица за сваки
кандидовани микролокалитет;
ц) просјечна дужина континуираног становања
повратника рачунајући од дана повратка до
подношења пријаве на јавни позив;
д) износ тражених средстава по објекту;
е) износ средстава по повратнику/расељеном лицу
ф) укупан износ тражених средстава по сваком
кандидованом микролокалитету;
г) суфинансирање пројектног приједлога;
х) неминираност подручја електрификације.
(4) Саставни дио ове одлуке и јавног позива из става (1)
овог члана је апликациони формулар којим се прописује
врста и начин презентације података релевантних за
додјелу помоћи. Коректно попуњен и достављен
апликациони формулар сматра се пројектним
приједлогом.
(5) На основу података презентованих пројектним
приједлогом,
Министарство
ће
путем
својих
регионалних центара, по потреби, вршити теренску
контролу наведених података, те их евидентирати,
систематизовати и анализирати.
(6) С циљем израде приједлога листе приоритетних
пројектних приједлога, Министарство именује чланове
Комисије за одабир приоритетних пројектних
приједлога електрификације.
(7) На основу критеријума из ове одлуке и јавног позива,
Комисија за одабир приоритетних пројектних
приједлога електрификације израдиће евалуацијску
скалу (бодовна листа критеријума) и у складу са
поменутом скалом извршити вредновање пројектних
приједлога.
(8) Након вредновања пројектних приједлога, Комисија за
одабир приоритетних пројектних приједлога електрификације израђује приједлог листе приоритетних
пројектних приједлога и доставља Комисији за

Број 63 - Страна 3

избјеглице и расељена лица у сврху доношења одлуке о
избору и финансирању пројектних приједлога
електрификације.
Члан 5.
(Процедура за одабир пројектних приједлога за обнову и
изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре на
просторима гдје живе расељена лица и повратници)
(1) Пројектни приједлози за обнову и изградњу комуналне
и социјалне инфраструктуре нарочито се односе на:
а) санирање путне инфраструктуре;
б) водоснабдијевање и канализацију;
ц) санирање социјалне инфраструктуре (амбуланте,
школе, домови културе и вјерски објекти).
(2) Министарство израђује и објављује јавни позив
општинама и градовима за достављање пројектних
приједлога у обнови и изградњи комуналне и социјалне
инфраструктуре на подручјима на којим живе расељена
лица и повратници.
(3) Јавним позивом из претходног става дефинишу се:
a) право на пријаву;
б) израда и начин достављања пријаве;
ц) рок за достављање пријаве;
д) критеријуми за избор приоритетних пројектних
приједлога за обнову и изградњу комуналне и
социјалне инфраструктуре.
(4) Критеријуми за избор приоритетних пројектних
приједлога за обнову и изградњу комуналне и социјалне
инфраструктуре су:
а) број директних корисника (породице повратника и
расељених лица);
б) износ тражених средстава по пројектном
приједлогу;
ц) финансијска вриједност по кориснику пројекта (по
породици повратника или расељених лица);
д) суфинансирање пројектног приједлога.
(5) Саставни дио ове одлуке и јавног позива из става (2)
овог члана је апликациони формулар којим се прописује
врста и начин презентације података релевантних за
додјелу помоћи. Коректно попуњен и достављен
апликациони формулар се сматра пројектним
приједлогом.
(6) На основу података презентованих пројектним
приједлогом,
Министарство
ће
путем
својих
регионалних центара, по потреби, вршити теренску
контролу наведених података, те их евидентирати,
систематизовати и анализирати.
(7) С циљем израде приједлога листе приоритетних пројектних приједлога, Министарство именује чланове
Комисије за одабир приоритетних пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне и социјалне
инфраструктуре.
(8) На основу критеријума из ове одлуке и јавног позива,
Комисија за одабир приоритетних пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне и социјалне
инфраструктуре израдиће евалуацијску скалу (бодовна
листа критеријума) и у складу са поменутом скалом
извршити вредновање пројектних приједлога.
(9) Након вредновања пројектних приједлога, Комисија за
одабир приоритетних пројектних приједлога за обнову и
изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре
израђује приједлог листе приоритетних пројектних
приједлога и доставља Комисији за избјеглице и
расељена лица у сврху доношења одлуке о избору и
финансирању пројектних приједлога обнове и изградње
комуналне и социјалне инфраструктуре.

Број 63 - Страна 4

(1)

(2)

(3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Члан 6.
(Мониторинг и извјештавање)
Са реализаторима одабраних пројеката биће сачињени
споразуми о сарадњи којим се утврђују права и обавезе
учесника, укључујући периодично и завршно
извјештавање.
Министарство путем надлежних регионалних центара
врши мониторинг над свим одобреним пројектима за
реализацију права из Анекса VII ДМС-а који се
финансирају из Фонда. Извјештаје о мониторингу
Министарство доставља Комисији.
Фонд путем Министарства доставља Комисији за
избјеглице и расељена лица финансијске извјештаје о

Петак, 26. 8. 2016.

реализацији средстава за финансирање одобрених
пројеката, која контролише утрошак средстава.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у "Службеном гласнику БиХ".
Број К-5-41-1-1589-11/16
Предсједник Комисије
1. августа 2016. године
Сарајево
Мато Јозић, с. р.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 5

 

Број 63 - Страна 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 7

 

Број 63 - Страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 9

 

Број 63 - Страна 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 11

 

Број 63 - Страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 13

 

Број 63 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 15

 

Број 63 - Страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 17

 

Број 63 - Страна 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 19

 

Број 63 - Страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 21

 

Број 63 - Страна 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Na osnovu člana 12. stav (1) Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 21. i 23. Zakona o
izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik
BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Komisija za izbjeglice i raseljena
lica BiH na osnovu zaključaka sa 4. sjednice, koja je održana
23.5.2016. godine, donosi

ODLUKU

O NAČINU I PROCEDURAMA ODOBRAVANJA
SREDSTAVA UDRUŽENIH U FOND ZA POVRATAK BiH
NAMIJENJENIH ZA REALIZACIJU PRAVA IZ ANEKSA
VII. DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odlukom o načinu i procedurama odobravanja sredstava
udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (u
daljnjem tekstu: Odluka) definiraju se učesnici u provođenju
procedura, njihove uloge i odgovornosti, namjena sredstava, kao i
način i postupak identifikacije prioriteta i odobravanja pomoći.
Član 2.
(Učesnici i uloge učesnika u provođenju procedura)
(1) U provođenju procedura odobravanja sredstava udruženih u
Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz
Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (u daljnjem
tekstu: Aneks VII. DMS-a) učestvuju:
a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo),
b) Komisija za izbjeglice i raseljena lica,
c) Fond za povratak BiH (u daljnjem tekstu: Fond).
(2) Ministarstvo provodi javni poziv za prijavljivanje u svrhu
odabira projektnih prijedloga prema namjenama iz člana 3.
stav (2) ove odluke.
(3) Komisija za izbjeglice i raseljena lica u smislu njenih
zakonskih nadležnosti razmatra prijedlog Ministarstva i
donosi odluku o odobravanju i rasporedu sredstava, vodeći
računa o entitetskoj, regionalnoj i nacionalnoj
zastupljenosti.
(4) Fond je nadležan za finansijsku realizaciju projekata koje
odobri Komisija za izbjeglice i raseljena lica.
Član 3.
(Namjena sredstava)
(1) Ukupna sredstava udružena u Fond sastoje se od:
a) udruženih sredstava iz budžeta institucija Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), entiteta i Brčko
Distrikta BiH u skladu sa sporazumima o udruživanju
sredstava za realizaciju Revidirane strategije za
provođenje Aneksa VII. DMS-a zaključenim u
tekućoj i prethodnim godinama.
b) preostalih sredstava po osnovu ušteda pri realizaciji
zajedničkih projekata u prethodnom periodu.
(2) Sredstva udružena u Fond odobrena za realizaciju prava iz
Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII. DMS-a
raspoređuju se u svrhu finansiranja:
a) projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
lica i povratnika,
b) projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i
povratnici.
(3) Tokom budžetske godine Komisija za izbjeglice i raseljena
lica može donijeti odluku o promjeni namjena ili

Број 63 - Страна 23

prestrukturiranja visine sredstava po pojedinim namjenama,
a u zavisnosti od stvarnih potreba u određenom periodu ili
projektu.
Član 4.
(Procedura za odabir projektnih prijedloga za elektrifikaciju
stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika)
(1) S ciljem identifikacije potreba i prikupljanja projektnih
prijedloga za potrebe elektrifikacije, Ministarstvo izrađuje i
oglašava javni poziv općinama i gradovima u BiH za
dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije
stambenih jednica povratnika i raseljenih lica.
(2) Javnim pozivom iz stava (1) ovog člana definiraju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i način dostavljanja prijave;
c) rok za dostavljanje prijave;
d) kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju.
(3) Kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju su:
a) ukupan broj objekata povratnika/raseljenih lica za
svaki kandidirani mikrolokalitet;
b) ukupan broj povratnika/raseljenih lica za svaki
kandidirani mikrolokalitet;
c) prosječna dužina kontinuiranog stanovanja povratnika
računajući od dana povratka do podnošenja prijave na
javni poziv;
d) iznos traženih sredstava po objektu;
e) iznos sredstava po povratniku/raseljenom licu;
f)
ukupan iznos traženih sredstava po svakom
kandidiranom mikrolokalitetu;
g) sufinansiranje projektnog prijedloga;
h) neminiranost područja elektrifikacije.
(4) Sastavni dio ove odluke i javnog poziva iz stava (1) ovog
člana je aplikacioni formular kojim se propisuje vrsta i
način prezentacije podataka relevantnih za dodjelu pomoći.
Korektno popunjen i dostavljen aplikacioni formular smatra
se projektnim prijedlogom.
(5) Na osnovu podataka prezentiranih projektnim prijedlogom,
Ministarstvo će putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, provoditi terensku kontrolu navedenih podataka, te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
(6) S ciljem izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Komisije za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije.
(7) Na osnovu kriterija iz ove odluke i javnog poziva, Komisija
za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izradit će evaluacijsku skalu (bodovna lista kriterija) i u
skladu s njom vrednovati projektne prijedloge.
(8) Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Komisija za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izrađuje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i
dostavlja Komisiji za izbjeglice i raseljena lica u svrhu
donošenja odluke o izboru i finansiranju projektnih
prijedloga elektrifikacije.
Član 5.
(Procedura za odabir projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive
raseljena lica i povratnici)
(1) Projektni prijedlozi za obnovu i izgradnju komunalne i
socijalne infrastrukture naročito se odnose na:
a) saniranje putne infrastrukture;
b) vodosnabdijevanje i kanalizaciju;
c) saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, škole,
domovi kulture i vjerski objekti).

Број 63 - Страна 24
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Ministarstvo izrađuje i objavljuje javni poziv općinama i
gradovima za dostavljanje projektnih prijedloga u obnovi i
izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima
gdje žive raseljena lica i povratnici.
Javnim pozivom iz stava (2) ovog člana definiraju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i način dostavljanja prijave;
c) rok za dostavljanje prijave;
d) kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne
infrastrukture;
Kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture su:
a) broj direktnih korisnika (porodice povratnika i
raseljenih lica);
b) iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu;
c) finansijska vrijednost po korisniku projekta (po
porodici povratnika ili raseljenih lica);
d) sufinansiranje projektnog prijedloga.
Sastavni dio ove odluke i javnog poziva iz stava (2) ovog
člana je aplikacioni formular kojim se propisuje vrsta i
način prezentacije podataka relevantnih za dodjelu pomoći.
Korektno popunjen i dostavljen aplikacioni formular smatra
se projektnim prijedlogom.
Na
osnovu
podataka
prezentovanih
projektnim
prijedlogom, Ministarstvo će putem svojih regionalnih
centara, po potrebi, provoditi terensku kontrolu navedenih
podataka, te ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
S ciljem izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje Komisiju za odabir
prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture.
Na osnovu kriterija iz ove odluke i javnog poziva, Komisija
za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i

Петак, 26. 8. 2016.

izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izradit će
evaluacijsku skalu (bodovna lista kriterija) i u skladu s njom
vrednovati projektne prijedloge.
(9) Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Komisija za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje
prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja
Komisiji za izbjeglice i raseljena lica u svrhu donošenja
odluke o izboru i finansiranju projektnih prijedloga obnove
i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.
Član 6.
(Monitoring i izvještavanje)
(1) S realizatorima odabranih projekata bit će sačinjeni
sporazumi o saradnji kojim se utvrđuju prava i obaveze
učesnika, uključujući periodično i završno izvještavanje.
(2) Ministarstvo putem nadležnih regionalnih centara provodi
monitoring nad svim odobrenim projektima za realizaciju
prava iz Aneksa VII. DMS-a koji se finansiraju iz Fonda.
Izvještaje o monitoringu Ministarstvo dostavlja Komisiji.
(3) Fond putem Ministarstva dostavlja Komisiji za izbjeglice i
raseljena lica finansijske izvještaje o realizaciji sredstava za
finansiranje odobrenih projekata, koja kontrolira utrošak
sredstava.
Član 7.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom glasniku BiH".
Broj K-5-41-1-1589-11/16
Predsjednik Komisije
1. augusta 2016. godine
Mato Jozić, s. r.
Sarajevo

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 25

 

Број 63 - Страна 26

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 27

 

Број 63 - Страна 28

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 29

 

Број 63 - Страна 30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 31

 

Број 63 - Страна 32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 33

 

Број 63 - Страна 34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 35

 

Број 63 - Страна 36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 37

 

Број 63 - Страна 38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 39

 

Број 63 - Страна 40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 41

 

Број 63 - Страна 42

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 43

 

Број 63 - Страна 44

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Na temelju članka 12. stavka (1) Zakona o ministarstvima i
drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), te čl. 21. i 23. Zakona o
izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni
glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Povjerenstvo za
izbjeglice i raseljene osobe BiH na temelju zaključaka s 4.
sjednice, održane 23.5.2016. godine, donosi

ODLUKU

O NAČINU I PROCEDURAMA ODOBRAVANJA
SREDSTAVA UDRUŽENIH U FOND ZA POVRATAK BiH
NAMIJENJENIH ZA REALIZACIJU PRAVA IZ ANEKSA
VII. DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odlukom o načinu i procedurama odobravanja sredstava
udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se sudionici u provođenju
procedura, njihove uloge i odgovornosti, namjena sredstava, kao i
način i postupak identificiranja prioriteta i odobravanja pomoći.
Članak 2.
(Sudionici i uloge sudionika u provođenju procedura)
(1) U provođenju procedura odobravanja sredstava udruženih u
Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz
Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (u daljnjem
tekstu: Aneks VII. DMS-a) sudjeluju:
a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo),
b) Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe,
c) Fond za povratak BiH (u daljnjem tekstu: Fond).
(2) Ministarstvo objavljuje javni poziv za prijavu u svrhu
odabira projektnih prijedloga prema namjenama iz članka 3.
stavka (2) ove Odluke.
(3) Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe, u smislu
njegovih zakonskih nadležnosti, razmatra prijedlog
Ministarstva i donosi odluku o odobravanju i rasporedu
sredstava, vodeći računa o entitetskoj, regionalnoj i
nacionalnoj zastupljenosti.
(4) Fond je nadležan za financijsku realizaciju projekata koje
odobri Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe.
Članak 3.
(Namjena sredstava)
(1) Ukupna sredstava udružena u Fondu sastoje se od:
a) udruženih sredstava iz proračuna institucija Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), entiteta i Brčko
Distrikta BiH, sukladno sporazumima o udruživanju
sredstava za realizaciju Revidirane strategije za
provedbu Aneksa VII. DMS-a zaključenih u tekućoj i
prethodnim godinama,
b) preostalih sredstava po osnovi ušteda u provedbi
zajedničkih projekata u proteklome razdoblju.
(2) Sredstva udružena u Fond odobrena za ostvarivanje prava iz
Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII. DMS-a
raspoređuju se u svrhu financiranja:
a) projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
osoba i povratnika,
b) projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture na prostorima u kojima žive raseljene
osobe i povratnici.
(3) Tijekom proračunske godine Povjerenstvo za izbjeglice i
raseljene osobe može donijeti odluku o promjeni namjene

Петак, 26. 8. 2016.

ili prestrukturiranju visine sredstava po pojedinim
namjenama, ovisno o stvarnim potrebama u određenom
razdoblju ili projektu.
Članak 4.
(Procedura odabira projektnih prijedloga za elektrifikaciju
stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika)
(1) U cilju identificiranja potreba i prikupljanja projektnih
prijedloga za potrebe elektrifikacije, Ministarstvo izrađuje i
objavljuje javni poziv općinama i gradovima u BiH za
dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije
stambenih jednica povratnika i raseljenih osoba.
(2) Javnim pozivom iz stavka (1) ovoga članka određuju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i način dostave prijave;
c) rok za dostavu prijave;
d) kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju.
(3) Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju su:
a) ukupan broj objekata povratnika/raseljenih osoba za
svaku kandidiranu mikrolokaciju;
b) ukupan broj povratnika/raseljenih osoba za svaku
kandidirani mikrolokaciju;
c) prosječna
dužina
kontinuiranog
stanovanja
povratnika, računajući od dana povratka do
podnošenja prijave na javni poziv;
d) iznos traženih sredstava po objektu;
e) iznos sredstava po povratniku/raseljenoj osobi;
f)
ukupan iznos traženih sredstava po svakoj
kandidiranoj mikrolokaciji;
g) sufinanciranje projektnog prijedloga;
h) neminirano područje elektrifikacije.
(4) Sastavni dio ove Odluke i javnog poziva iz stavka (1) ovoga
članka je prijavni obrazac kojim se propisuju vrsta i način
predočavanja podataka bitnih za dodjelu pomoći. Pravilno
popunjen i dostavljen prijavni obrazac smatra se projektnim
prijedlogom.
(5) Na temelju podataka predočenih u projektnom prijedlogu,
Ministarstvo će putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, obavljati terensku kontrolu navedenih podataka te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
(6) U cilju izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije.
(7) Na temelju kriterija iz ove Odluke i javnog poziva,
Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga
elektrifikacije izradit će evaluacijsku ljestvicu (bodovna
lista kriterija) i prema spomenutoj ljestvici vrednovati
projektne prijedloge.
(8) Nakon što vrednuje projektne prijedloge, Povjerenstvo za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izrađuje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i
dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe u
svrhu donošenja odluke o odabiru i financiranju projektnih
prijedloga elektrifikacije.
Članak 5.
(Procedura odabira projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima u kojima žive
raseljene osobe i povratnici)
(1) Projektni prijedlozi za obnovu i izgradnju komunalne i
socijalne infrastrukture naročito se odnose na:
a) saniranje putne infrastrukture;
b) vodoopskrbu i kanalizaciju;
c) saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, škole,
domovi kulture i vjerski objekti).

Петак, 26. 8. 2016.
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Ministarstvo izrađuje i objavljuje javni poziv općinama i
gradovima za dostavu projektnih prijedloga u obnovi i
izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima
u kojima žive raseljene osobe i povratnici.
Javnim pozivom iz stavka (1) ovoga članka određuju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i način dostave prijave;
c) rok za dostavu prijave;
d) kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne
infrastrukture.
Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture su:
a) broj izravnih korisnika (obitelji povratnika i raseljenih
osoba);
b) iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu;
c) financijska vrijednost po korisniku projekta (po
obitelji povratnika ili raseljenih osoba);
d) sufinanciranje projektnog prijedloga.
Sastavni dio ove Odluke i javnog poziva iz stavka (2) ovoga
članka je prijavni obrazac kojim se propisuju vrsta i način
predočavanja podataka bitnih za dodjelu pomoći. Pravilno
popunjen i dostavljen projavni obrazac smatra se
projektnim prijedlogom.
Na temelju podataka predočenih u projektnom prijedlogu,
Ministarstvo će putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, obavljati terensku kontrolu navedenih podataka te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
U cilju izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.
Na temelju kriterija iz ove Odluke i javnog poziva,
Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za

Број 63 - Страна 45

obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture
izradit će evaluacijsku ljestvicu (bodovna lista kriterija) i
prema spomenutoj ljestvici vrednovati projektne prijedloge.
(9) Nakon što vrednuje projektne prijedloge, Povjerenstvo za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje
prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja
ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe u svrhu
donošenja odluke o odabiru i financiranju projektnih
prijedloga obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture.
Članak 6.
(Nadzor i izvješćivanje)
(1) S realizatorima odabranih projekata sastavit će se
sporazumi o suradnji kojima se utvrđuju prava i obveze
sudionika, uključujući periodično i završno izvješćivanje.
(2) Ministarstvo putem nadležnih regionalnih centara nadzire
sve odobrene projekte za realizaciju prava iz Aneksa VII.
DMS-a koji se financiraju iz Fonda. Ministarstvo dostavlja
izvješća o nadzoru Povjerenstvu.
(3) Fond putem Ministarstva dostavlja financijska izvješća o
realizaciji sredstava za financiranje odobrenih projekata
Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe, koje obavlja
kontrolu utroška sredstava.
Članak 7.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj K-5-41-1-1589-11/16
1. kolovoza 2016. godine
Predsjednik Povjerenstva
Sarajevo
Mato Jozić, v. r.

Број 63 - Страна 46

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 47

 

Број 63 - Страна 48

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 49

 

Број 63 - Страна 50

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 51

 

Број 63 - Страна 52

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 53

 

Број 63 - Страна 54

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 55

 

Број 63 - Страна 56

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 57

 

Број 63 - Страна 58

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 59

 

Број 63 - Страна 60

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 61

 

Број 63 - Страна 62

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 63

 

Број 63 - Страна 64

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК
950

На основу Закључка Државне регулаторне комисије за
електричну енергију, број 05-28-2-318-16/15 од 14. децембра
2015. године, Секретар у Државној регулаторној комисији за
електричну енергију утврдио је Пречишћени текст
Правилника о лиценцама.
Пречишћени текст Правилника о лиценцама обухвата
Правилник о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број
87/12) и Правилник о измјенама и допунама Правилника о
лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 98/15), а у којима
је назначен дан њиховог ступања на снагу.

ПРАВИЛНИК

О ЛИЦЕНЦАМА
(Пречишћени текст)
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овим правилником се дефинишу поступак и
критеријуми за издавање лиценци од стране ДЕРК-а,
укључујући поступак подношења захтјева, прегледа
захтјева и издавања лиценци, као и суштинске
критеријуме за одобравање или одбијање захтјева за
додјелу лиценце и садржај и услове лиценце.
(2) Правилником се дефинише и начин измјене, суспензије
и укидања лиценце, као и поступци код продаје,
додјељивања, изнајмљивања или преноса лиценце на
неки други начин.
(3) Поступак издавања лиценце је јаван и води се у складу
са објективним и јавности познатим критеријумима на
недискриминирајући и транспарентан начин.
Члан 2.
(Дефиниције)
Дефиниције и скраћенице које се користе у овом
правилнику, укључујући и оне из Закона и Пословника о
раду ДЕРК-а су сљедеће:
"Закон" означава Закон о преносу, регулатору и
оператору система електричне енергије у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11),
"Закон о оснивању Електропреноса" означава Закон
о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у
Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 35/04 и
76/09),
"Закон о оснивању НОС-а" означава Закон о
оснивању Независног оператора система за преносни систем
у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број
35/04),
"Правилник о јавним расправама" означава
правилник ДЕРК-а по коме се воде јавне расправе,
"ДЕРК" означава Државну регулаторну комисију за
електричну енергију,
"ФЕРК" означава Регулаторну комисију за енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине,
"РЕРС" означава Регулаторну комисију за енергетику
Републике Српске,
"НОС" означава Независног оператора система за
управљање радом преносног система у Босни и
Херцеговини,
"Пренос" означава транспорт електричне енергије
преко високонапонског повезаног система за испоруку
крајњим корисницима, дистрибуцијама и сусједним
електроенергетским системима,

Број 63 - Страна 65

"Дистрибуција" означава преношење електричне
енергије кроз дистрибутивне системе средњег и ниског
напона с циљем њене испоруке купцима,
"Производња" означава производњу електричне
енергије у хидроелектранама, термоелектранама и другим
електранама које су прикључене на преносну или
дистрибутивну мрежу, као и производњу за сопствене
потребе,
"Снабдијевање" означава испоруку и/или продају
електричне енергије купцима,
"Трговина" означава куповину и продају електричне
енергије,
"Међународна трговина" означава куповину, продају
или испоруку електричне енергије гдје је једно од мјеста
куповине, продаје или испоруке ван Босне и Херцеговине,
"Обавеза јавне услуге" означава обавезу енергетских
субјеката да одређене енергетске дјелатности обављају као
јавну услугу доступну свим купцима на одређеном подручју
уз испуњавање одређених стандарда који се могу односити
на безбједност, континуитет и квалитет снабдијевања, цијене
испоруке, заштиту околине, укључујући енергетску
ефикасност, производњу из обновљивих извора и климатске
промјене,
"Јавна расправа" означава било коју расправу
организовану од стране ДЕРК-а, отворену за присуство
јавности, а која може бити општа, формална или техничка
расправа,
"Лиценца" означава докуменат издат од стране ДЕРКа који лицу коме је издата даје овлашћење да обавља
дјелатност наведену у лиценци под условима прописаним у
условима за коришћење лиценце,
"Власник лиценце" означава лице које посједује
најмање једну од лиценци дефинисаних у члану 4. овог
правилника,
"Лице" означава физичко или правно лице било којег
облика својине и организовања,
"Подносилац захтјева" означава лице које подноси
захтјев за издавање лиценце у складу са овим правилником и
Законом,
"Трговац" означава правно лице које се бави
трговином електричне енергије,
"Снабдјевач" означава правно лице које се бави
снабдијевањем,
"Дозвола за изградњу" означава акт који издаје ДЕРК,
а којим се правном или физичком лицу дозвољава изградња
новог
електроенергетског
објекта
или
значајна
реконструкција постојећег електроенергетског објекта за
производњу електричне енергије на подручју Брчко
Дистрикта БиХ, и
"Значајна реконструкција" означава реконструкцију
електроенергетског објекта за производњу електричне
енергије којом се мијења снага тог објекта.
Члан 3.
(Лиценцирање)
(1) Одговарајућу лиценцу издату од стране ДЕРК-а у
складу са законом и овим Правилником мора
посједовати правно или физичко лице које обавља
дјелатност преноса електричне енергије, независног
оператора система, међународне трговине електричном
енергијом, као и правно или физичко лице са сједиштем
у Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности
дистрибуције, јавног снабдијевања купаца електричном
енергијом и трговине и снабдијевања електричном
енергијом на територији БиХ, те правно или физичко
лице које има производни капацитет у Брчко Дистрикту
БиХ за дјелатност производње електричне енергије.

Број 63 - Страна 66
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

На подручју Брчко Дистрикта БиХ дјелатности
трговине и снабдијевања електричном енергијом може
обављати и правно или физичко лице које посједује
одговарајућу лиценцу издату од стране РЕРС-а или
ФЕРК-а, у складу са њиховим надлежностима.
Лиценца за трговину и снабдијевање електричном
енергијом на територији БиХ издата од стране ДЕРК-а
лицу са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ важи на
територији БиХ.
Правно или физичко лице дужно је да прибави дозволу
за изградњу електроенергетског објекта од стране
ДЕРК-а прије почетка изградње или значајне
реконструкције
електроенергетског
објекта
за
производњу електричне енергије на подручју Брчко
Дистрикта БиХ.
ДЕРК ће размотрити захтјев за издавање лиценце у
складу са критеријумима наведеним у Закону и овом
правилнику. У тумачењу ових критеријума, ДЕРК ће
дјеловати у правцу стварања услова за неограничену и
слободну трговину и континуирано снабдијевање
електричном енергијом по дефинисаном стандарду
квалитета за добробит грађана БиХ, и креирања
тржишта електричне енергије.
Подносилац захтјева за издавање лиценце има обавезу
да докаже да испуњава све критеријуме за издавање
лиценце и да поштује све услове лиценце.
ДЕРК ће у лиценцу укључити све услове који су
неопходни за обезбјеђење циљева Закона, овог
правилника и других докумената ДЕРК-а.
Члан 4.
(Врсте лиценци)
ДЕРК из своје надлежности издаје сљедеће лиценце:
a) Лиценца за пренос електричне енергије,
b) Лиценца за активности независног оператора
система, и
c) Лиценца за међународну трговину.
Поред лиценци из става (1) овог члана, у складу са
својим надлежностима у погледу Брчко Дистрикта БиХ
ДЕРК издаје и сљедеће лиценце, односно дозволе:
a) Лиценца за трговину и снабдијевање електричном
енергијом на територији БиХ,
b) Лиценца за дистрибуцију електричне енергије,
c) Лиценца за производњу електричне енергије за
објекте инсталисане снаге преко 1 MW, и
d) Дозвола за изградњу електроенергетског објекта
инсталисане снаге преко 1 MW.
Члан 5.
(Период важења лиценци)
Лиценца се издаје на одређени временски период, не
краћи од пет и не дужи од 40 година.
Подносилац захтјева у свом захтјеву може да наведе за
који временски период тражи лиценцу.
О периоду на који се лиценца издаје одлучује ДЕРК, а
приликом одлучивања о времену трајања лиценце,
поред изражене жеље подносиоца захтјева, користиће
се и сљедећим, али не и обавезујућим, нормама:
a) лиценца за пренос електричне енергије 25 година,
b) лиценца за активности независног оператора
система седам година,
c) лиценца за међународну трговину електричном
енергијом пет година,
d) лиценца за трговину и снабдијевање електричном
енергијом на територији БиХ пет година,
e) лиценца за дистрибуцију електричне енергије 25
година, али не дуже од 30 година,

f)

Петак, 26. 8. 2016.

лиценца за производњу електричне енергије 25
година, али не дуже од 30 година, и
g) дозвола за изградњу електроенергетског објекта
шест година.
(4) Приликом одлучивања о захтјеву за издавање лиценце
који је први пут поднесен ДЕРК-у или приликом
издавања лиценце за производњу док се производни
објекат налази у пробном раду, као и у другим
оправданим случајевима, ДЕРК може издати
привремену лиценцу на период до двије године.
(5) ДЕРК може у услове лиценце (дозволе) укључити и
услове који му омогућавају да продужи период важења
лиценце и да наложи власнику лиценце да, упркос
истицању лиценце, настави пружати компензиране
услуге на привременом основу, ако се за то појави
потреба.
(6) Дозвола за изградњу електроенергетског објекта
престаје да важи уколико грађење или радови нису
започети у року одређеном у дозволи.
(7) Рок из става (6) овог члана не може бити краћи од шест
мјесеци нити дужи од двије године.
II - ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 6.
(Подносилац захтјева)
Подносилац захтјева за издавање лиценце може бити:
a) за лиценцу за пренос електричне енергије "Електропренос
Босне
и
Херцеговине"
успостављен на основу Закона о преносу,
регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини и Закона о
оснивању Компаније за пренос електричне
енергије у Босни и Херцеговини,
b) за лиценцу за активности независног оператора
система - "Независни оператор система у Босни и
Херцеговини" успостављен на основу Закона о
преносу, регулатору и оператору система
електричне енергије у Босни и Херцеговини и
Закона о оснивању Независног оператора система
за преносни систем у Босни и Херцеговини,
c) за лиценцу за међународну трговину - сва лица
регистрована за обављање послова трговине
електричном енергијом, ако испуњавају услове за
бављење међународном трговином предвиђене
законом и овим правилником,
d) за лиценцу за трговину и снабдијевање
електричном енергијом на територији БиХ - лица
са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ која се баве
производњом електричне енергије или која се баве
трговином електричне енергије,
e) за лиценцу за дистрибуцију електричне
енергије - Јавно предузеће за комуналне
дјелатности "Комунално Брчко" д.о.о. Брчко
Дистрикт БиХ, и
f)
за
лиценцу
за
производњу
електричне
енергије - лице чији се производни објекат налази
на подручју Брчко Дистрикта БиХ.
Члан 7.
(Подношење захтјева)
(1) Подносилац захтјева доставља захтјев на начин, у
форми и на обрасцима дефинисаним од стране ДЕРК-а.
(2) Обрасци захтјева могу се преузети са интернет
странице или у сједишту ДЕРК-а.
(3) Захтјев са прилозима се подноси у писаној форми,
овјерен и потписан од стране подносиоца захтјева, а

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

доставља се поштом, личном доставом или на други
адекватан начин. Сви документи из захтјева се
достављају и у електронској форми прописаној од
стране ДЕРК-а. Уз захтјев је потребно приложити и
изјаву да документи достављени у електронској форми
у потпуности одговарају достављеним оригиналима.
(4) Подносилац уз захтјев прилаже доказ о уплати накнаде
за подношење захтјева дефинисане посебном одлуком
ДЕРК-а.
(5) Подносилац је обавезан потписати изјаву о прихватању
обавеза плаћања регулаторне накнаде, као и изјаву дату
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
су сви подаци достављени ДЕРК-у истинити и тачни.
(6) ДЕРК разматра захтјев за лиценцу само уколико је
захтјев комплетан и уколико садржи доказе наведене у
ст. (3) и (4) овог члана.
(7) Ако подносилац захтјева намјерава да обавља више
дјелатности за које је потребна лиценца, дужан је за
сваку дјелатност поднијети посебан захтјев.
(8) Уколико подносилац захтјева истовремено поднесе
захтјеве за издавање лиценце за трговину и
снабдијевање на територији БиХ и лиценце за
међународну трговину електричном енергијом, ДЕРК
може водити јединствен поступак.
Члан 8.
(Комплетност захтјева)
(1) ДЕРК ће најкасније у року од 30 дана од дана пријема
захтјева утврдити да ли је захтјев комплетан и поднесен
у складу са одредбама овог правилника.
(2) Након прегледа захтјева, ДЕРК доставља подносиоцу
писано обавјештење о томе да ли је захтјев комплетан
или је потребна његова допуна.
(3) У случају да захтјев није комплетан, ДЕРК ће, у
обавјештењу из става (2) овог члана, навести његове
недостатке и одредити рок у којем је подносилац
захтјева дужан исте отклонити.
(4) Уколико подносилац захтјева не допуни захтјев у року
из става (3) овог члана, ДЕРК може закључком
одбацити његов захтјев као непотпун.
(5) Комплетност захтјева утврђује се закључком на
интерном састанку ДЕРК-а.
Члан 9.
(Захтјеви за додатним информацијама)
(1) У поступку утврђивања чињеница о испуњавању
услова прописаних за издавање лиценце, ДЕРК има
право провјерити све податке, те по потреби извршити
преглед објеката, постројења и опреме, документације,
као и тражити додатне информације у било којем
моменту од подношења захтјева до доношења коначне
одлуке о захтјеву, као и у периоду важења лиценце.
(2) Подносилац захтјева је дужан сарађивати са ДЕРК-ом и
достављати податке и информације из става (1) овог
члана у роковима које одреди ДЕРК.
III - ОБРАДА ЗАХТЈЕВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 10.
(Објава захтјева)
(1) По утврђивању комплетности захтјева, ДЕРК објављује
кратко обавјештење за јавност у писаним медијима и на
својој интернет страници, сумирајући захтјев за
лиценцу.
(2) Обавјештење садржи и начин на који заинтересована
лица могу добити информације, као и упуте
заинтересованим лицима да могу поднијети писане
коментаре на захтјев за издавање лиценце.

(3)

Број 63 - Страна 67

Рок за подношење писаних коментара је осам дана од
дана објављивања обавјештења за јавност.
(4) Обавјештење за јавност садржи и критеријуме за
стицање статуса умјешача и информацију кад и како се
могу поднијети захтјеви за стицање статуса умјешача.
Члан 11.
(Улога и одговорност умјешача)
(1) ДЕРК може додијелити статус умјешача лицу које
докаже да је његов интерес у поступку издавања
лиценце другачији од општег јавног интереса. У
одређеним случајевима, ДЕРК може ограничити обим
учешћа умјешача.
(2) У случају из става (1) овог члана, умјешачу се
дозвољава да учествује у поступку, изводи доказе и
захтијева информације од подносиоца захтјева путем
ДЕРК-а.
(3) Писане или усмене изјаве умјешача на расправама за
издавање лиценци дају се под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу за тачност и исправност
датих података.
Члан 12.
(Сарадња са другим регулаторним комисијама)
ДЕРК ће размјењивати потребне информације са
ФЕРК-ом и РЕРС-ом о поднесеним захтјевима за лиценце и
одлукама о истим, као и питањима регулаторног надзора и
испуњавању услова за коришћење лиценци.
Члан 13.
(Припрема нацрта лиценце)
(1) Након поступка провјере комплетности захтјева из
члана 8. овог правилника, провјерава се тачност
података, докумената или информација приложених уз
захтјев.
(2) На основу обраде захтјева из става (1) овог члана и
након оцјене коментара јавности на сажетак захтјева за
лиценцу, на интерном састанку ДЕРК-а утврђује се
нацрт одлуке о издавању лиценце.
(3) За коришћење лиценце за међународну трговину ДЕРК
прописује Стандардне услове.
(4) Поред Стандардних услова ДЕРК може прописати и
додатне услове.
(5) Нацрт одлуке о издавању лиценце упућује се у јавну
расправу.
Члан 14.
(Јавна расправа)
(1) ДЕРК у свакој фази поступка издавања лиценце може
водити јавну расправу у складу са Пословником о раду
и Правилником о јавним расправама ДЕРК-а.
(2) Јавну расправу води водитељ поступка, а у његовом
одсуству лице које одреди ДЕРК.
Члан 15.
(Формална расправа)
Формална расправа се одржава само кад је потребно
ријешити спорна питања у поступку издавања лиценце.
Члан 16.
(Доношење одлука)
(1) Након окончања јавне расправе, водитељ поступка
припрема нови нацрт одлуке о издавању лиценце.
(2) Подносилац захтјева и умјешач могу дати свој
коментар на нови нацрт одлуке у року од осам дана од
дана пријема. На јавној расправи на којој није било
коментара, у циљу економичности поступка,
подносилац захтјева може се одрећи права на
достављање коментара.

Број 63 - Страна 68
(3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

По истеку рока за пријем коментара, ДЕРК на интерном
састанку утврђује приједлог одлуке о издавању
лиценце.
(4) Одлука о издавању лиценце доноси се на редовној
сједници ДЕРК-а.
(5) Рок за доношење коначне одлуке по захтјеву за
издавање лиценце зависи од сложености захтјева, при
чему ће ДЕРК водити рачуна о начелу ефикасности.
(6) Одлука из става (5) овог правилника, у правилу, ступа
на снагу даном доношења. Одлука се доставља
подносиоцу захтјева и умјешачу и објављује у складу са
чланом 56. овог правилника.
Члан 17.
(Регулаторна накнада)
(1) Износ регулаторне накнаде и накнаде за подношење
захтјева по врстама лиценци утврђује се посебном
одлуком ДЕРК-а.
(2) Накнада за подношење захтјева се уплаћује прије
подношења захтјева за издавање лиценце.
(3) Током трајања лиценце, као и у случају продужења
лиценце из става (5) члана 5. овог правилника, власник
лиценце плаћа регулаторну накнаду квартално,
унапријед.
У случају неблаговременог измирења обавезе плаћања
регулаторне накнаде, ДЕРК може од власника лиценце
захтијевати достављање банкарске гаранције.
IV - САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 18.
(Основни документи)
(1) Захтјев за издавање лиценце се подноси на обрасцу
прописаним од стране ДЕРК-а, а уз захтјев се обавезно
прилажу сљедећи документи:
a) Извод из надлежног регистра правних лица,
b) Потврда или увјерење о пореској регистрацији,
c) Статут или оснивачки акт,
d) Организациона структура и број запослених,
e) Ревидовани финансијски извјештаји о завршном
рачуну за претходне три године за постојеће
фирме или почетни биланс стања за
новоформиране фирме,
f)
Пословни план за наредне три године,
g) Попис сталних средстава по амортизационим
групама и задњи годишњи обрачун амортизације,
h) Увјерење надлежног суда да није покренут
стечајни или ликвидациони поступак над
подносиоцем захтјева,
i)
Увјерење надлежног суда да против подносиоца
захтјева и његовог заступника није покренут
кривични поступак,
j)
Увјерење надлежног органа да подносиоцу
захтјева и његовом законском заступнику не траје
изречена мјера безбједности или заштитна мјера
забране обављања позива, дјелатности или
дужности за коју се захтијева или је у вези са
издавањем лиценце,
k) Изјава о свим отвореним трансакцијским
рачунима код комерцијалних банака и банкарска
потврда њиховог статуса (банкарска потврда
статуса подразумијева обим промета на рачуну у
задњих мјесец дана као и показатеље о
евентуалним блокадама на рачунима),
l)
Изјава о статусу усклађености са свим прописима
у вези са заштитом околине и спровођењу истих,
m) Изјава да ће се подносилац захтјева придржавати
тржишних правила,

n)

Петак, 26. 8. 2016.

Изјава о постојећим издатим лиценцама или
захтјевима за лиценце поднесеним ФЕРК-у или
РЕРС-у, као и било којем другом регулаторном
органу ван БиХ, и
o) Било која друга информација коју ДЕРК сматра, у
било којем степену поступка, потребном за
доношење одлуке.
(2) Сви докази се прилажу у оригиналу или у овјереној
копији, с тим да потврде и изјаве не смију бити старије
од 60 дана.
Члан 19.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
пренос електричне енергије)
Уз захтјев за издавање лиценце за пренос електричне
енергије, поред докумената наведених у члану 18. овог
правилника, обавезно се прилажу сљедећи документи:
a) Технички подаци о мрежи и постројењима у
власништву подносиоца захтјева који се користе у
сврху обављања дјелатности преноса електричне
енергије са подацима о употребним дозволама за
исте,
b) Технички подаци о мрежи и постројењима која
нису у власништву подносиоца захтјева, а користе
се у сврху обављања дјелатности преноса
електричне енергије са детаљима о власништву
над поменутим средствима и правном основу
коришћења,
c) Ситуациона карта и блок-функционална шема
преносне електроенергетске мреже,
d) Спецификација и техничке карактеристике
мјерних уређаја на мјестима преузимања/испоруке
електричне енергије,
e) Листа комуникационих средстава која служе за
обављање основне дјелатности подносиоца
захтјева са назначеним власништвом над тим
средствима,
f)
План изградње нових и значајније реконструкције
постојећих објеката за наредне три године,
g) Извод или скраћена верзија Плана одржавања
електроенергетских објеката за наредне три
године,
h) Преглед купаца директно прикључених на
преносну мрежу са потрошњом у претходне три
године,
i)
Преглед одржавања објеката у претходне три
године,
j)
Преглед начина надзора припадајуће преносне
мреже и преглед начина управљања одређених
високонапонских преносних уређаја од којих се не
захтијева омогућавање слободног протока
електричне енергије из значајних енергетских
извора преко међусобно повезане преносне мреже,
а које је НОС евентуално додијелио подносиоцу
захтјева на управљање,
k) Списак и опис функција софтвера неопходног за
обављање основне дјелатности којим располаже
подносилац захтјева,
l)
Изјава о способности и спремности задовољавања
обавеза које се односе на јавну услугу, и
m) Сертификат независне куће за акредитовање о
систему обезбјеђења квалитета или план и
временски распоред активности на увођењу
таквог система.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Члан 20.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
активности независног оператора система)
Уз захтјев за издавање лиценце за активности
независног оператора система, поред докумената наведених
у члану 18. овог правилника, обавезно се прилажу сљедећи
документи:
a) Методологија и критеријуми управљања мрежом
са функционалном шемом активности,
b) Листа комуникационих средстава која служе за
обављање основне дјелатности подносиоца
захтјева са назначеним власништвом над тим
средствима,
c) Списак и опис функција софтвера неопходног за
обављање основне дјелатности којим располаже
подносилац захтјева,
d) Преглед и временски план доношења техничких и
комерцијалних правила потребних за обављање
дјелатности независног оператора система,
e) Преглед и временски план потписивања уговора
са другим субјектима у БиХ или иностранству
неопходних за обављање дјелатности независног
оператора система,
f)
Преглед и кратак приказ међународних
организација у којима подносилац захтјева жели
да партиципира или има обавезу да партиципира,
g) Докуменaт о евентуално датим овлашћењима
одговарајућим странама које су укључене у
активности преноса за управљање радом
одређених високонапонских преносних уређаја од
којих се не захтијева омогућавање слободног
протока електричне енергије из значајних
енергетских извора преко међусобно повезане
преносне мреже,
h) Изјава о способности и спремности задовољавања
обавеза које се односе на јавну услугу, и
i)
Сертификат независне куће за акредитовање о
систему обезбјеђења квалитета или план и
временски распоред активности на увођењу
таквог система.
Члан 21.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
међународну трговину)
Уз захтјев за издавање лиценце за међународну
трговину електричном енергијом, поред документа
наведених у члану 18. овог правилника, обавезно се прилажу
сљедећи документи:
a) Постојећа лиценца за трговину, производњу или
снабдијевање издата од стране ФЕРК-а, РЕРС-а
или ДЕРК-а, ако је подносилац захтјева већ
учесник на домаћем тржишту електричне енергије
или доказ да је подносилац захтјева затражио
издавање такве лиценце,
b) Доказ о солвентности подносиоца захтјева,
c) Доказ о власничком капиталу подносиоца захтјева
са прегледом власника или акционара/дионичара
са учешћем већим од 5%,
d) Изјава пословне банке или друге организације о
спремности да изда финансијску гаранцију или
гаранцију о извршењу на износ планиране или
уговорене трансакције (подобност гаранта и
квалитет гаранције оцјењује ДЕРК),
e) Изјава подносиоца захтјева да прихвата
стандардне услове за коришћење лиценце, и
f)
Информација подносиоца захтјева о тржиштима
електричне енергије ван БиХ на којима послује

Број 63 - Страна 69

(уколико подносилац захтјева обавља и
дјелатности у иностранству).
Члан 22.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
трговину и снабдијевање електричном енергијом на
територији БиХ)
Уз захтјев за издавање лиценце за трговину и
снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ,
поред докумената наведених у члану 18. овог правилника,
обавезно се прилажу сљедећи документи:
a) Доказ о правном основу за коришћење пословног
простора,
b) Опис неопходне рачунарске опреме за обављање
дјелатности, и
c) Намјеравани годишњи обим снабдијевања/трговине електричном енергијом.
Члан 23.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
дистрибуцију електричне енергије)
Уз захтјев за издавање лиценце за дистрибуцију
електричне енергије, поред докумената наведених у члану
18. овог правилника, обавезно се прилажу сљедећи
документи:
a) Листа електроенергетских објеката са основним
техничким параметрима,
b) Мапа електроенергетске мреже,
c) Број и структура корисника дистрибутивне мреже
по напонским нивоима и категоријама потрошње,
d) Записници и рјешења надлежних инспекција у
претходне три године,
e) Тачке преузимања електричне енергије са
преносне мреже или размјене са сусједним
дистрибутивним подручјима,
f)
Историјски преглед потрошње дистрибутивног
подручја са пројекцијом за наредни период,
g) Карактеристичан дијаграм оптерећења у тачкама
преузимања електричне енергије, и
h) Сертификат независне куће за акредитовање о
систему обезбјеђења квалитета или план и
временски распоред активности на увођењу
таквог система.
Члан 24.
(Додатни документи уз захтјев за издавање лиценце за
производњу електричне енергије)
Уз захтјев за издавање лиценце за производњу
електричне енергије, поред докумената наведених у члану
18. овог правилника, обавезно се прилажу сљедећи
документи:
a) Мапа са приказом локације постројења која се
користе за производњу електричне енергије,
b) Еколошка дозвола,
c) Уговор о концесији ако се објекат гради по том
принципу,
d) Уговор о прикључењу на дистрибутивну или
преносну мрежу, и
e) Технички подаци о производним јединицама,
објекту и постројењу, као и правни основ њиховог
коришћења, укључујући и одобрење за употребу
производног објекта, односно одобрење за пробни
рад производног објекта.
Члан 25.
(Повјерљиве информације)
(1) Стране укључене у поступак издавања лиценце чувају
повјерљивост свих тражених података и информација
за које је утврђено да се сматрају пословном тајном или

Број 63 - Страна 70

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

повјерљивом информацијом, осим у мјери у којој закон
предвиђа да се такви подаци објаве.
(2) ДЕРК одређује да ли повјерљиве информације,
поднесене од стране подносиоца захтјева као дио
захтјева, требају бити доступне другим странама.
(3) Подаци добијени приликом подношења захтјева за
лиценцу могу се користити само у сврху издавања и
праћења лиценце.
(4) Свака страна која добије приступ подацима или
информацијама за које зна да су повјерљиве природе,
има обавезу да штити повјерљивост тих података или
информација, осим у случајевима када се према закону
захтијева достава тих података или информација.
(5) ДЕРК прописује посебним правилником правила о
поступању са повјерљивим информацијама.
V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 26.
(Општи критеријуми)
(1) Општи критеријуми за доношење одлуке о издавању
лиценце, у складу Законом, између осталог су базирани
на:
a) безбједности електропреносне мреже, инсталација
и припадајуће опреме,
b) заштити јавног здравства и безбједности,
c) заштити околине,
d) коришћењу земљишта и локација,
e) коришћењу јавне имовине,
f)
енергетској ефикасности,
g) критеријумима који се посебно односе на
подносиоца захтјева, као што су техничке,
економске и финансијске способности, и
h) способности и спремности да се задовоље све
обавезе које се односе на јавну услугу.
(2) ДЕРК сматра да су критеријуми из става (1) овог члана,
као и други критеријуми испуњени ако подносилац
захтјева докаже:
a) да испуњава услове безбједности тако што
предочи да сви његови објекти, постројења и
активности
имају
потребне
дозволе
и
задовољавају све примјенљиве стандарде,
b) да је приложио изјаву о усклађености
нормативних аката са свим прописима у вези са
заштитом околине и спровођењу истих, као и да
испуњава све успостављене критеријуме за
заштиту околине и врши сталну контролу над
утицајем на околину,
c) да се јавна имовина, укључујући и земљиште,
користи са дужном пажњом и у обиму у коме је
издато овлашћење за коришћење такве имовине и
земљишта, као и да је подносилац захтјева доказао
да посједује одговарајућа права и овлашћења за
коришћење приватне имовине укључене у
изградњу,
d) да је своје активности прилагодио свим
прописима у вези са енергетском ефикасности,
e) да испуњава све примјенљиве техничке
критеријуме за објекте, постројења, уређаје и
опрему за обављање дјелатности,
f)
да је доказао финансијску способност и/или
обезбједио одговарајуће финансијске гаранције за
испуњење свих услова за коришћење лиценце,
g) да има довољно запослених са одговарајућом
стручном
квалификацијом
за
обављање
дјелатности,

h)

Петак, 26. 8. 2016.

да његова организациона структура подносиоца
захтјева обезбјеђује квалитетно извршење
лиценциране дјелатности,
i)
да је приложио изјаву о способности и спремности
задовољавања свих обавеза које се односе на јавну
услугу,
j)
да му није одузета лиценца исте врсте у
посљедњих пет година прије подношења захтјева
за издавање лиценце од било које регулаторне
комисије,
k) да против њега није покренут стечајни поступак,
l)
да против њега и његовог законског заступника
није покренут кривични поступак,
m) да њему и његовом заступнику не траје изречена
мјера безбједности или заштитна мјера забране
обављања позива, дјелатности или дужности за
или у вези са дјелатношћу за коју се захтијева
издавање дозволе,
n) да је способан да обезбиједи рачуноводствене
извјештаје у форми и са детаљима које затражи
ДЕРК, и
o) да је спреман да се придржава свих предложених
услова лиценце који ће бити укључени у лиценцу.
Члан 27.
(Посебни критеријуми)
Поред општих критеријума за издавање лиценце из
члана 26. овог правилника, подносилац захтјева за одређену
врсту лиценце треба да задовољи и посебне критеријуме
везане за лиценцу за коју подноси захтјев.
Члан 28.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за пренос
електричне енергије)
Посебни критеријуми за издавање лиценце за пренос
електричне енергије су:
a) коришћење
електроенергетске
мреже
одговарајућих карактеристика за безбједан и
поуздан пренос електричне енергије,
b) посједовање и спровођење плана редовног
одржавања својих објеката, и
c) да је доказана финансијска и техничка способност
за демонтажу и/или уклањање свих објеката у
складу са техничким захтјевима околине, након
истека рока важења лиценце, а у случајевима
наведеним у лиценци.
Члан 29.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за обављање
дјелатности независног оператора система)
Посебан критеријум за издавање лиценце за активности
независног оператора система је могућност адекватног
вршења функције независног оператора система у складу са
законом.
Члан 30.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за међународну
трговину електричном енергијом)
Посебни критеријуми за издавање лиценце за
међународну трговину су:
a) да
је
доказана
могућност
прибављања
одговарајућих финансијских гаранција и гаранција
за извршење своје пословне дјелатности,
b) да је подносилац захтјева дао изјаву да ће се
придржавати тржишних правила,
c) да је подносилац захтјева дао изјаву да прихвата
стандардне условe за коришћење лиценце,
d) да је уписан и уплаћен основни капитал у износу
од најмање један милион КМ, и

Петак, 26. 8. 2016.
e)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

да је подносилац захтјева доказао да су остварене
претпоставке за издавање одговарајуће лиценце од
стране ФЕРК-а или РЕРС-а прије почетка
обављања дјелатности међународне трговине на
основу лиценце ДЕРК-а.
Члан 31.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за трговину и
снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ)
Посебни критеријуми за издавање лиценце за трговину
и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
су:
a) да
је
доказана
могућност
прибављања
одговарајућих финансијских гаранција и гаранција
за извршење своје пословне дјелатности,
b) да је подносилац захтјева дао изјаву да ће се
придржавати тржишних правила,
c) да је уписан и уплаћен основни капитал у износу
од најмање један милион КМ, и
d) да дјелатност подносиоца захтјева није везана за
дјелатност дистрибуције електричне енергије.
Члан 32.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за дистрибуцију
електричне енергије)
Посебни критеријуми за издавање лиценце за
дистрибуцију електричне енергије су:
a) да је подносилац захтјева власник или савјестан
посједник дистрибутивне мреже на подручју на
којем обавља дјелатност,
b) да испуњава услове за безбједан рад
дистрибутивних објеката и постројења,
c) да се придржава свих правила у вези са заштитом
животне средине,
d) да је власник или савјестан посједник мјерних
уређаја на свим мјестима преузимања и испоруке
електричне енергије,
e) да посједује адекватне људске и материјалне
ресурсе за одржавање дистрибутивне мреже коју
користи, и
f)
да је успоставио ефикасну и поуздану процедуру
очитања мјерних уређаја и просљеђивања
података о потрошњи снабдјевачу.
Члан 33.
(Посебни критеријуми за издавање лиценце за производњу
електричне енергије)
Посебни критеријуми за издавање лиценце за
производњу електричне енергије су:
a) да је подносилац захтјева власник или савјестан
посједник електране или постројења за
производњу електричне енергије,
b) да испуњава услове за безбједан рад електране и
постројења,
c) да посједује неопходне дозволе захтијеване овим
правилником и законом,
d) да је закључио уговор о прикључењу на
дистрибутивну или преносну мрежу, и
e) да посједује одобрење за употребу производног
објекта или одобрење за пробни рад производног
објекта.
Члан 34.
(Разлози за одбацивање или одбијање захтјева за лиценцу)
ДЕРК ће одбацити или одбити захтјев за издавање
лиценце у сљедећим случајевима:
a) уколико је захтјев непотпун, а захтијевани подаци
нису достављени ни након истека рока за
достављање комплетираног захтјева,

b)

Број 63 - Страна 71

уколико је захтјев поднесен од стране
неовлашћеног лица,
c) уколико подносилац захтјева не успије да докаже
да испуњава критеријуме за издавање лиценце,
d) уколико достављени подаци о финансијским и
техничким капацитетима не представљају
довољну гаранцију да ће подносилац захтјева на
одговарајући начин обављати тражену дјелатност,
e) уколико је подносилац захтјева кажњаван за
превару, финансијску неодговорност у кривичном
поступку или значајно кршење услова лиценци на
тржиштима електричне енергије у и ван БиХ,
f)
уколико је подносиоцу захтјева или било ком од
чланова управе подносиоца захтјева изречена
мјера безбједности или заштитна мјера забране
обављања позива, дјелатности или дужности у
складу са законом,
g) уколико подносилац захтјева не докаже да
испуњава све лиценцне критеријуме и услове за
које ДЕРК сматра да су неопходни за спровођење
циљева Закона,
h) уколико претходна евиденција о лиценцама
подносиоца захтјева не оправдава обнављање
лиценце,
i)
уколико подносилац захтјева није доставио ДЕРКу тражене податке који се односе на претходно
издату лиценцу, у случају продужења лиценце,
j)
уколико подносилац захтјева није платио накнаду
за подношење захтјева или регулаторну накнаду
ДЕРК-а за претходно издату лиценцу, и
k) уколико је над подносиоцем захтјева покренут
поступак стечаја или ликвидације.
VI - ФОРМА И САДРЖАЈ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 35.
(Форма лиценце)
(1) Лиценца се издаје у форми дефинисаној од стране
ДЕРК-а.
(2) Саставни дио лиценце су услови за коришћење
лиценце.
Члан 36.
(Садржај лиценце)
Лиценца обавезно садржи сљедеће информације:
a) дјелатност за коју се лиценца издаје,
b) регистарски број лиценце,
c) датум издавања лиценце,
d) назив и адреса сједишта власника лиценце,
e) порески број власника лиценце, и
f)
временски период за који се лиценца издаје.
Члан 37.
(Садржај услова за коришћење лиценце)
Услови за коришћење лиценце садрже, али се не
ограничавају на:
a) захтјев да власник лиценце перманентно ради на
испуњавању услова предвиђених општим и
посебним критеријумима за издавање лиценце
дефинисаних овим правилником,
b) могућност отварања процеса редефинисања
лиценце током периода њеног важења, на захтјев
власника лиценце или на основу сопствене
иницијативе ДЕРК-а како би се промијенили
услови лиценце због значајнијих промјена у
закону или чињеничним околностима,
c) обавезу
сталног
доказивања
финансијске
способности и стабилности,

Број 63 - Страна 72
d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

одредбе о обавези поштoвања прописа из области
међународне
трговине,
праћења
промјена
међународних техничких захтјева везаних за
трговину електричном енергијом и усклађивања
пословања са тим промјенама,
e) одредбе о квалитету услуга,
f)
захтјев за успостављање кодекса понашања и
обавезу придржавања тог кодекса,
g) обавезе везане за рачуноводствене стандарде,
h) обавезу заштите потрошача којом се обезбјеђује
правичан
и
равноправан
третман,
висококвалитетне
услуге,
конкуренција
и
спречавање антиконкурентних активности,
i)
обавезу поштoвања мрежног кодекса и тржишних
правила,
j)
принципе контроле и надзора обављања
лиценциране дјелатности од стране ДЕРК-а,
k) обавезу редовног достављања података ДЕРК-у,
на начин и у форми коју пропише ДЕРК,
l)
обавезу достављања података по посебном
захтјеву ДЕРК-а,
m) обавезу пружања јавне услуге како би се
обезбиједило
континуирано
снабдијевање
електричном енергијом купаца,
n) обавезу извјештавања ДЕРК-а о споровима који се
воде пред надлежним судовима у вези с
лиценцираном дјелатношћу,
o) начин рјешавања спорова, и
p) било који други услов или захтјев који ДЕРК
сматра важним, како би се испунили циљеви
закона и прописа ДЕРК-а.
Члан 38.
(Садржај услова за коришћење лиценце специфичан за
поједине лиценце)
Лиценца за пренос електричне енергије и лиценца за
активности независног оператора система садрже услове
који омогућавају конкурентним снабдјевачима електричном
енергијом приступ преносном систему и обезбјеђују
испуњавање услова из закона и прописа ДЕРК-а.
Члан 39.
(Посебни услови за лиценцу за пренос електричне енергије)
Поред садржаја из чл. 37. и 38. овог правилника, услови
за лиценцу за пренос електричне енергије садрже, али се не
ограничавају на сљедеће:
a) одредбе које омогућавају равноправан приступ
електропреносној мрежи за све снабдјеваче
електричном енергијом који имају физички
приступ систему,
b) обавезу поштoвања важећих тарифа,
c) обавезу поштoвања одредби техничких стандарда,
комерцијалног и мрежног кодекса,
d) обавезу
планирања
проширења
система
(укључујући и интерконективне водове) да би се
задовољиле потребе потрошача,
e) обавезу поштoвања стандарда квалитета за
снабдијевање електричном енергијом, регулацију
напона
и
побољшање
карактеристичних
параметара квалитета услуга које власник лиценце
пружа корисницима система,
f)
табеларни приказ објеката власника лиценце
помоћу којих обавља лиценцирану дјелатност,
g) табеларни приказ објеката који нису у власништву
власника лиценце, а које користи за обављање
лиценциране дјелатности,

h)

Петак, 26. 8. 2016.

овлашћење за обављање дјелатности преноса
електричне енергије и дјелатности у вези са
преносом електричне енергије на територији БиХ
коришћењем објеката из претходних табеларних
приказа,
i)
критеријуме под којима власник лиценце може
обављати дјелатности преноса и дјелатности у
вези са преносом електричне енергије у сусједним
електроенергетским мрежама,
j)
забрану обављања дјелатности производње,
испоруке, трговине или дистрибуције електричне
енергије, или било које дјелатности које су ван
дјелокруга
дјелокруга
преноса
или
ван
дјелатности у вези са преносом електричне
енергије, без изричитог одобрења ДЕРК-а, у
складу са Законом о оснивању Електропреноса,
k) обавезу да власник лиценце води посебне рачуне
за дјелатност преноса од других дјелатности на
начин и у обиму специфицираним у условима,
l)
обавезу да власник лиценце врши измјене у мрежи
водећи рачуна да те измјене не утичу на
компатибилност мреже са произвођачима,
дистрибутивним и сусједним мрежама, као и
постројењима у власништву трећих лица, на
начин да угрожава општу безбједност и
безбједност снабдијевања,
m) обавезу власника лиценце да у складу са мрежним
кодексом руководи, одржава (укључујући
поправке и замјене ако је потребно) и штити своју
мрежу како би обезбједио адекватан, економичан,
поуздан и безбједан пренос електричне енергије,
n) обавезу да усклађује планирање развоја своје
мреже са другим мрежама и сусједним системима,
o) обавезу да се постројења и водови пројектују,
граде и користе тако да ефекат њиховог
коришћења неће угрозити здравље становништва
односног подручја, и који ће у најмањој могућој
мјери промијенити природно окружење и
вриједност пејзажа,
p) обавезу поштoвања правила или стандарда
одобрених од стране ДЕРК-а који се односе на
зону безбједности,
r)
обавезу да води одговарајуће књиговодство у
складу са специфицираним принципима, и
s)
одредбе које забрањују напуштање или измјену
лиценциране активности или било којег преносног
средства без претходног одобрења ДЕРК-а.
Члан 40.
(Посебни услови за лиценцу за активности независног
оператора система)
Поред садржаја из чл. 37. и 38. овог правилника,
посебни услови за лиценцу за активности независног
оператора система садрже, али се не ограничавају на
сљедеће услове:
a) одредбе које омогућавају равноправан приступ
електропреносној мрежи за све снабдјеваче
електричном енергијом који имају могућност
приступа систему,
b) обавезу поштoвања важећих тарифа,
c) обавезу поштoвања одредби техничких стандарда,
комерцијалног и мрежног кодекса,
d) обавезу
планирања
проширења
система
(укључујући и интерконективне водове) да би се
задовољиле потребе потрошача,
e) стандарде квалитета за снабдијевање електричном
енергијом, одржавање фреквенције и регулацију

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

напона
и
побољшање
карактеристичних
параметара квалитета услуга које власник лиценце
пружа корисницима система,
f)
овлашћење за обављање дјелатности независног
оператора система за преносни систем у БиХ,
g) забрану обављања дјелатности производње,
снабдијевања, трговине или дистрибуције
електричне енергије, или било које друге
активности која није одобрена Законом о
оснивању НОС-а,
h) начин обављања активности управљања системом
преноса у сврху обезбјеђења поузданости,
i)
начин управљања средствима и уређајима у
главном контролном центру,
j)
начин управљања балансним тржиштем,
k) начин пружања системских услуга и обезбјеђења
помоћних услуга,
l)
обавезу
развоја
и
примјене
стандарда
поузданости,
m) обавезу развоја и управљања правилима која
регулишу коришћење преносног система,
n) обавезу развоја и спровођења тржишних правила
која руководе одредбама у вези са системским и
помоћним услугама над преносним системом,
o) обавезу да своју дјелатност обавља у најбољем
интересу свих страна у електроенергетском
систему, и
p) обавезу да се консултује са свим лиценцираним
произвођачима и мрежним операторима када
успоставља или мијења оперативне протоколе и
начин диспечирања или одредбе о безбједности
система.
Члан 41.
(Посебни услови за лиценцу за међународну трговину
електричном енергијом)
Поред садржаја из члана 37. овог правилника, посебни
услови за лиценцу за међународну трговину садрже, али се
не ограничавају на сљедеће услове:
a) овлашћење за обављање међународне трговине
електричном енергијом са описом трансакција
које је дозвољено вршити,
b) обавезу
поштoвања
тржишних
правила,
комерцијалног и мрежног кодекса,
c) одредбе које дефинишу односе и обавезе према
НОС-у и Компанији за пренос електричне
енергије укључујући, али не ограничавајући се на
достављање података, докумената и других
информација,
d) одредбе које захтијевају периодично надгледање
или друге информације по питању дјелатности
власника лиценце у другим јурисдикцијама,
e) одредбе о забрани злоупотребе тржишне моћи, и
f)
начин обезбјеђења гаранција за све трансакције
које обавља.
Члан 42.
(Посебни услови за лиценцу за трговину и снабдијевање
електричном енергијом на територији БиХ)
Поред садржаја из члана 37. овог правилника, посебни
услови за лиценцу за трговину и снабдијевање електричном
енергијом на територији БиХ садрже, али се не ограничавају
на сљедеће услове:
a) услове креиране за омогућавање финансијског
интегритета и стабилности власника лиценце,
b) услове који дефинишу потребу резервног
снабдјевача као и могућност да власник лиценце,

Број 63 - Страна 73

у складу са одлукама ДЕРК-а, постане резервни
снабдјевач,
c) услове којима се дефинише начин престанка
снабдијевања,
d) услове који обезбјеђују да су услуге фактурисања
потрошње електричне енергије купцима пружене
на недискриминирајући и транспарентан начин, и
e) услове креиране како би се омогућила
усаглашеност са тржишним правилима.
Члан 43.
(Посебни услови за лиценцу за дистрибуцију електричне
енергије)
Поред садржаја из члана 37. овог правилника, посебни
услови за лиценцу за дистрибуцију електричне енергије
садрже, али се не ограничавају на сљедеће услове:
a) услове којима се дефинише територија на којој се
обавља лиценцирана дјелатност,
b) услове креиране како би се обезбједила
финансијска способност и стабилност власника
лиценце,
c) услове креиране за обезбјеђење транспарентне и
одговарајуће рачуноводствене методе како би се
омогућила ефикасна регулација тарифа,
d) услове који прописују обавезу пружања јавне
услуге,
e) услове којима се обезбјеђује транспарентност
информација о коришћењу дистрибутивне мреже,
f)
услове којима се обезбјеђује недискриминирајући
приступ треће стране дистрибутивној мрежи,
g) услове којима се дефинишу начин и прописи
неопходни за прикључење на дистрибутивну
мрежу,
h) услове којима се обезбјеђује јасно и
обавјештавање
купаца
о
транспарентно
трошковима прикључења на дистрибутивну
мрежу,
i)
услове којима се дефинише посједовање
одговарајућих мјерних уређаја за праћење
потрошње и квалитета испоруке електричне
енергије,
j)
услове којима се захтијева пуно поштoвање свих
других закона и правила, укључујући, али не
ограничавајући се на тарифне захтјеве ДЕРК-а и
других надлежних тијела,
k) услове који забрањују напуштање или измјену
лиценциране дјелатности или било којег
дистрибутивног
средства
без
претходног
одобрења ДЕРК-а, и
l)
услов да је власник лиценце обавезан остварити
право власништва или други правни основ за
коришћење
електроенергетских
постројења,
објеката и земљишта путем кога и на коме се
обавља дистрибутивна дјелатност са задатим
временским роком.
Члан 44.
(Посебни услови за лиценцу за производњу електричне
енергије)
Поред садржаја из члана 37. овог правилника, посебни
услови за лиценцу за производњу електричне енергије
садрже, али се не ограничавају на сљедеће услове:
a) услове одређене за обезбјеђење финансијске
способности и стабилности власника лиценце за
производњу,
b) услове којима се дефинише обим евентуалног
пружања јавне услуге,

Број 63 - Страна 74
c)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

услове који од власника лиценце захтијевају
пружање помоћних услуга у складу са
расположивим техничким могућностима и
техничким и комерцијалним правилима на
тржишту електричне енергије,
d) услове да посједује мјерне уређаје који
омогућавају управљање производњом и мјерење
количине и квалитета електричне енергије која се
предаје у систем,
обезбјеђује
e) услове
да
власник
лиценце
регистровање и задовољавајуће анализирање
безбједности и структуралног интегритета
параметара високих брана и осталих грађевинских
објеката, укључујући и сеизмичке појаве,
f)
услове да власник лиценце обезбјеђује неопходна
мјерења о утицају на околину у складу са
законима о заштити околине,
g) услове који захтијевају од власника лиценце
обављање периодичне детаљне процјене статуса
безбједности и поузданости постројења, као и
заштите околине, и
h) услове који обавезују власника лиценце на
затварање и/или уклањање свих објеката и
постројења и враћање земљишта у првобитно
стање, уколико лиценца није обновљена или
пренесена.
VII - ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 45.
(Потребни документи)
за
изградњу
Захтјев
за
издавање
дозволе
електроенергетског објекта се подноси на обрасцу
прописаним од стране ДЕРК-а, а уз захтјев се обавезно
прилаже сљедеће:
a) рјешење о упису у судски или други одговарајући
регистар,
b) потврда или увјерење о пореској регистрацији,
c) статут или оснивачки акт,
d) изјава подносиоца захтјева о структури извора
финансирања која је усклађена са студијом
изводљивости или потврде пословних банака да
подносилац захтјева располаже довољним
сопственим средствима и/или да има приступ
кредитним средствима неопходним за изградњу
објекта,
e) увјерење надлежног органа да подносиоцу
захтјева или његовом законском заступнику не
траје изречена мјера безбједности или заштитна
мјера забране обављања позива, дјелатности или
дужности,
f)
студија изводљивости изградње објекта и идејни
или главни пројекат уколико је израђен,
g) одобрена студија о утицају на животну средину,
како је то прописано законoм и другим
прописима,
h) еколошка дозвола како је законом или другим
прописом предвиђена за врсту објекта за који се
подноси захтјев за издавање дозволе,
i)
водоправне акте, како је законом или другим
прописом предвиђено за врсту објекта за који се
подноси захтјев за издавање дозволе,
j)
електроенергетска сагласност за прикључење на
дистрибутивну мрежу, и/или елаборат техничког
рјешења прикључка и услове за прикључак на
преносну мрежу,

k)
l)

Петак, 26. 8. 2016.

локацијски услови,
уговор или други доказ о додјели концесије, ако се
објекат гради и по овом принципу,
m) изјава/потврда подносиоца захтјева о претходно
изграђеним или реконструисаним сличним
електроенергетским објектима за производњу
електричне енергије,
n) изјава/потврда подносиоца захтјева о поднесеним
захтјевима, те добијеним дозволама од других
регулаторних комисија, и
o) доказ о уплати накнаде за подношење захтјева.
Члан 46.
(Критеријуми за издавање дозволе за изградњу)
(1) Правно или физичко лице које намјерава започети
изградњу новог производног електроенергетског
објекта или значајну реконструкцију постојећег
производног електроенергетског објекта на територији
Брчко Дистрикта БиХ не може започети изградњу или
значајну реконструкцију без претходно прибављене
дозволе за изградњу издате од стране ДЕРК-а.
(2) Дозвола за изградњу издаје се подносиоцу захтјева који
докаже:
a) да је електроенергетски објекат планиран, односно
пројектован на начин који не угрожава
безбједност функционисања електроенергетског
система на који се прикључује,
b) да је електроенергетски објекат планиран, односно
пројектован на начин који не угрожава општу
безбједност и безбједност функционисања
припадајућих инсталација и опреме,
c) да за електроенергетски објекат посједује
водоправне акте ако су исти потребни према
прописима који регулишу ову област,
d) да за електроенергетски објекат посједује
еколошку дозволу у складу са прописима који
регулишу ову област,
e) да за изградњу електроенергетског објекта
посједује уговор о концесији, уколико се објекат
гради по основу концесије,
рада
f)
да
испуњава
услове
безбједности
електроенергетског објекта по здравље људи,
g) да нема ограничења у погледу коришћења
примарног извора енергије за производњу
електричне енергије,
h) да нема ограничења у погледу одређивања
локације и коришћења земљишта за изградњу
електроенергетског објекта,
i)
да је електроенергетски објекат планиран, односно
пројектован
на
начин
који
обезбјеђује
задовољавајући ниво енергетске ефикасности, и
j)
да се на основу приложених докумената може
оцијенити да посједује финансијску стабилност за
пословање којом се обезбјеђује испуњавање
услова дозволе.
Члан 47.
(Услови дозволе за изградњу)
Услови дозволе за изградњу електроенергетског објекта
могу садржавати, али се неће ограничити на услове:
a) којима се захтијева перманентно испуњавање
критеријума предвиђених чланом 46. овог
правилника,
b) у
вези
са
транспарентним
вођењем
рачуноводствених евиденција,
c) којима се захтијева пуно поштовање свих закона и
прописа,

Петак, 26. 8. 2016.
d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

који се односе на обавезу корисника дозволе да се
приликом
изградње
или
реконструкције
електроенергетских објеката придржава плана
искључења електричне енергије при чему неће
бити значајније умањена редовност снабдијевања
електричном енергијом,
e) у вези са регулисањем имовинско–правних односа
у погледу изградње електроенергетског објекта,
f)
у погледу обезбјеђења гаранције на износ
потребан за демонтирање и/или уклањање свих
објеката и отпада који је настао при градњи и
уређење земљишта у складу са законом у случају
евентуалног прекида радова и одустајања од
изградње или уколико се изграђени објекат
користи за друге намјене,
g) под којима се корисник дозволе, у интересу Брчко
Дистрикта БиХ, може ослободити обавезе
демонтаже и уклањања објекта из тачке ф) овог
члана,
h) којима се уводи обавеза достављања ДЕРК-у
финансијских, техничких и других података о
изградњи електроенергетског објекта у складу са
захтјевима ДЕРК-а,
i)
којима се корисник дозволе обавезује да се
придржава закона, важећих техничких прописа и
стандарда за изградњу и реконструкцију
електроенергетских објеката, као и тренутне
регулативе
на
подручју
изградње
или
реконструкције објеката,
j)
којима се корисник дозволе обавезује да се током
изградње објекта придржава принципа заштите
животне
средине
дефинисаних
условима
еколошке дозволе и другим прописима,
k) којима се корисник дозволе обавезује да оствари
енергетску ефикасност коришћења примарних
извора енергије, како је дефинисано планском,
односно пројектном документацијом,
l)
којима се обезбјеђује тајност података који су
означени као повјерљиви од стране субјекта који
их је доставио, као и других података чија је
обавеза чувања утврђена посебним прописима, и
m) било који други услов који је потребан како би се
испунили циљеви закона или прописа ДЕРК-а.
VIII - ПРОМЈЕНЕ СТАТУСА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 48.
(Обнова лиценце)
(1) Уколико намјерава да настави обављати лиценцирану
дјелатност, власник лиценце подноси захтјев за обнову
лиценце најкасније 120 дана прије истека лиценце.
Обнављање лиценце се врши на исти начин као и
додјељивање лиценце.
(2) Захтјев за обнову лиценце треба да садржи све
документе прописане овим правилником за додјелу
лиценце. Изузетно, за документе који нису мијењани
током важења лиценце или за документе који су
измијењени и достављени ДЕРК-у током важења
лиценце, може се поднијети изјава да није било
промјене документа. Изјава треба да садржи датум
доставе документа ДЕРК-у.
(3) Уколико је испуњен услов из става (1) овог члана ДЕРК
доноси одлуку о обнови лиценце у складу са одредбама
овог правилника и доставља је подносиоцу захтјева
најкасније 30 дана прије истека претходно издате
лиценце.

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Број 63 - Страна 75

ДЕРК може наложити власнику лиценце за обављање
дјелатности преноса електричне енергије, независног
оператора система или дистрибуције да, упркос
истицању рока важности лиценце, настави пружати
услуге на привременом основу, ако се за то појави
потреба.
Члан 49.
(Измјенa лиценце)
ДЕРК може отворити процес измјене лиценце по
захтјеву власника лиценце или на своју иницијативу,
због потреба узрокованих јасном и непредвидивом
промјеном околности.
Власник лиценце подноси писани захтјев за измјену
лиценце уз навођење дијела лиценце који жели да
мијења и новог предложеног текста са образложењем и
поткрепљујући свој захтјев доказима.
У случају да ДЕРК иницира измјену лиценце, власник
лиценце се обавјештава писаним путем о промјени
околности, разлозима за иницирање измјена и самим
измјенама лиценце. У обавјештењу се наводи и преглед
активности ДЕРК-а у процесу измјене лиценце.
Поступак за измјену лиценце води се на исти начин као
и поступак за издавање лиценце.
Јасна и непредвидива промјена околности из става (1)
овог члана укључује, али се не ограничава на сљедеће:
a) преструктурирање електроенергетског сектора,
b) промјена позиције и улоге власника лиценце у
регионалним и међународним оквирима,
c) велике промјене у правном оквиру, судским
одлукама, догађајима или уговорима које битно
утичу на лиценциране дјелатности,
d) промјене услова које имају велики утицај на
обављање лиценциране дјелатности,
e) финансијска несолвентност или стечај,
f)
статусне промјене власника лиценце или промјене
битних података у одговарајућем регистру
(спајање, раздвајање, приватизација),
g) промјене које утичу да испуњавање услова из
лиценце постане немогуће,
h) вишеструка
неусклађеност
са
постојећим
условима лиценце,
i)
вишеструке жалбе корисника услуга власника
лиценце,
j)
измјена прописа ДЕРК-а, и
k) заштита јавног интереса.
У случају да су измјене лиценце таквог обима да се
битно мијења садржај лиценце, ДЕРК обавјештава
корисника лиценце да је потребно да у поступку
отварања процеса измјене лиценце поднесе нови
захтјев за додјелу лиценце.
Промјeном лицeнцe нeћe сe сматрати промјeна назива,
сједишта или адресе власника лицeнцe у ком случају ћe
сe одлуком ДЕРК-а власнику лиценце омогућити да
настави коришћење лиценце под новим називом,
односно у новом сједишту или адреси.
Промјеном лиценце неће се сматрати ни промјене броја
и структуре објеката које власник лиценце користи у
функцији обављања лиценциране дјелатности, а које се
закључком ДЕРК-а о стању на дан 31. децембра сваке
године само констатују.
Члан 50.
(Промјена дозволе за изградњу)
Промјена
услова
дозволе
за
изградњу
електроенергетског објекта може се одобрити на

Број 63 - Страна 76

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

основу захтјева корисника дозволе или на иницијативу
ДЕРК-а.
Захтјев корисника за промјену услова дозволе за
изградњу подноси се у складу са овим правилником по
истој процедури по којој се подноси и захтјев за
издавање дозволе за изградњу електроенергетских
објеката.
Иницијатива ДЕРК-а за промјену услова дозволе
доноси се у форми закључка о покретању иницијативе
на редовној сједници ДЕРК-а.
Промјена услова дозволе може се одобрити само у
посебним случајевима у циљу општег интереса.
Код доношења коначне одлуке о промјени услова
дозволе за изградњу узима се у обзир трошак који се
може појавити за корисника дозволе због промјене
услова, као и опште користи и штете које су резултат те
промјене.
Члан 51.
(Суспензија и укидање лиценце)
ДЕРК може извршити суспензију лиценце на одређен
временски период, или трајно укинути лиценцу у
сљедећим случајевима:
a) ако власник лиценце то затражи, или
b) ако се након расправе, која се одвија у складу са
овим правилником и Пословником о раду ДЕРК-а,
утврди:
1) да се власник лиценце не придржава услова из
лиценце,
2) да власник лиценце не доставља податке и
информације тражене од стране ДЕРК-а, НОС-а,
Компаније за пренос електричне енергије или
Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ током трајања лиценце,
3) да власник лиценце намјерно доставља нетачне
податке и информације ДЕРК-у, НОС-у,
Компанији за пренос електричне енергије или
Министарству спољне трговине и економских
односа БиХ,
4) да власник лиценце не омогућава директан
приступ опреми, документима или другим
објектима који су у власништву или су
контролисани од стране власника лиценце, или се
власник
лиценце
не
придржава
услова
надгледања,
5) да је власник лиценце неовлашћено продао,
додијелио или пренио право обављања
лиценциране дјелатности трећој страни без
претходне сагласности ДЕРК-а, и
6) да власник лиценце не плаћа регулаторну накнаду
или не достави затражену банкарску гаранцију у
року одређеном од стране ДЕРК-а.
ДЕРК иницира поступак суспензије лиценце
достављањем обавјештења власнику лиценце о
покретању поступка са писаним образложењем о
разлозима покретања поступка.
Поступак за суспензију лиценце води се на исти начин
као и поступак за додјељивање лиценце.
Уколико током поступка власник лиценце испуни
захтијеване услове, ДЕРК може обуставити поступак
суспензије.
Уколико ДЕРК суспендује лиценцу на одређени
временски период, па власник лиценце испуни
захтијеване услове током трајања суспензије ДЕРК
може укинути суспензију, а ако власник лиценце не
испоштује захтјеве ДЕРК-а због којих је изречена
суспензија, ДЕРК може укинути лиценцу у року од

Петак, 26. 8. 2016.

шест мјесеци од дана доношења одлуке о суспензији
лиценце.
(6) Укидањем лиценце власник лиценце губи право да
поново ДЕРК-у поднесе захтјев за додјелу било које
врсте лиценце у наредних пет година.
(7) ДЕРК може извршити и суспензију лиценце у случају
нарочитих кршења одредби услова за коришћење
лиценце укључујући и кршења одредби из става (1)
тачка б) алинеја 6) овог члана.
(8) Суспензију у случају из става (1) тачка а) и става (7)
овог члана ДЕРК врши без обављања јавне расправе.
(9) Суспензију по захтјеву власника може се извршити
само једном у току важења лиценце и то на период од
шест до 12 мјесеци.
(10) За вријеме док је лиценца суспендована власник
лиценце нема обавезу плаћања регулаторне накнаде.
Члан 52.
(Пренос овлашћења)
Након суспензије или укидања лиценце за пренос
електричне енергије, дјелатност независног оператора
система, дистрибуцију или снабдијевање у оквиру јавне
услуге, ДЕРК може овластити другог власника лиценце да
обавља дјелатност дефинисану суспендованом или укинутом
лиценцом, уз коришћење објеката, инсталација и мреже
претходног власника лиценце.
Члан 53.
(Пренос лиценце)
(1) Ако власник лиценце жели продати, додијелити,
пренијети, изнајмити или на други начин извршити
пренос своје лиценце, дјелатности које су предмет
лиценце или средства из лиценце, мора за такав пренос
добити одобрење ДЕРК-а. Неовлашћена продаја,
додјела или трансфер лиценциране дјелатности трећој
страни без претходног одобрења ДЕРК-а ће бити разлог
ДЕРК-у за суспензију постојеће лиценце.
(2) Уколико је поступак преноса лиценце одобрен, власник
лиценце је дужан да настави са извршавањем својих
обавеза у складу са условима лиценце док се поступак
преноса не оконча.
(3) Нови власник лиценце мора да има одобрење за пренос
лиценце издато од ДЕРК-а прије почетка обављања
лиценциране дјелатности.
(4) Поступак преноса лиценце се води на исти начин као и
поступак издавања лиценце. ДЕРК ће одлучити да ли је
лице коме се лиценца преноси способно да задовољи
услове лиценце.
(5) Период важења, као и садржај услова лиценце, ће
остати непромијењени.
IX - РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ
Члан 54.
(Регистар лиценци)
(1) ДЕРК има обавезу да води регистар лиценци.
(2) У регистар се уносе сва документа у вези додјеле
лиценце.
(3) Документи који се морају регистровати су:
a) захтјев за издавање лиценце,
b) прилози уз захтјев,
c) закључак о утврђивању комплетности захтјева,
d) документи који се односе на јавне расправе,
e) одлука о издавању или одбијању лиценце,
f)
лиценца са условима за коришћење,
g) одлука о измјенама и допунама, суспензији или
укидању лиценце,
h) одлука о преносу лиценце на друго лице,
i)
одлука из става (7) члана 49. овог правилника, и

Петак, 26. 8. 2016.
j)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

одлука о пружању услуга на привременом основу
из члана 52. овог правилника.
(4) ДЕРК води и сажетак регистра у електронској форми,
који се састоји од сљедећих података:
a) регистарски број лиценце,
b) датум завођења у регистар лиценци,
c) назив власника лиценце,
d) мјесто и адреса власника лиценце,
e) датум издавања лиценце,
f)
датум истека лиценце, и
g) датум доношења одлуке о измјенама, допунама,
суспензији, укидању или преносу лиценце.
(5) Сажетак регистра у електронској форми из става (4)
овог члана се објављује на интернет страници ДЕРК-а.
(6) Регистарски број се додјељује свакој лиценци издатој
од стране ДЕРК-а и састоји се од:
a) редног броја под којим је заведена у књигу
протокола ДЕРК-а,
b) броја документа према класификацији, и
c) године.
Члан 55.
(Регистар поднесених захтјева)
(1) ДЕРК сачињава листу – регистар свих поднесених
захтјева за додјелу лиценце, који су у поступку, а по
којима није одлучено, са процјеном потребног периода
за одлучивање по сваком појединачном захтјеву. Листа
омогућава ДЕРК-у ефикаснији поступак издавања
лиценце и пружа информацију заинтересованим
лицима.
(2) Листа поднесених захтјева се објављује на интернет
страници ДЕРК-а.
Члан 56.
(Садржај објаве у службеним гласилима)
(1) Диспозитив одлуке из домена овог правилника
објављује се у "Службеном гласнику БиХ", службеним
гласилима ентитета и у "Службеном гласнику Брчко
Дистрикта БиХ".
(2) Интегрални текст одлуке из става (1) овог члана
објављује се на интернет страници ДЕРК-а.
X - РЕГИСТАР ТРГОВАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
Члан 57.
(Сврха регистра трговаца електричном енергијом)
У циљу праћења јединственог тржишта електричне
енергије на подручју Босне и Херцеговине ДЕРК води
регистар свих лиценцираних трговаца електричном
енергијом са лиценцом издатом од стране регулаторних
органа у БиХ (ДЕРК, РЕРС, ФЕРК) којима се омогућује
трговина електричном енергијом.
Члан 58.
(Садржај регистра трговаца електричном енергијом)
(1) Регистар трговаца електричном енергијом води се на
основу података о издатим лиценцама за трговину
ДЕРК-а, те достављених података о издатим лиценцама
за обављање дјелатности трговине и снабдијевања
електричном енергијом издатим од стране РЕРС-а или
дозвола за снабдијевање другог реда издатих од ФЕРКа.
(2) У регистру трговаца електричном енергијом воде се
сљедећи подаци:
a) назив власника лиценце,
b) адреса,

Број 63 - Страна 77

c) датум и период важења лиценце,
d) регистарски број лиценце, и
e) надлежни регулатор који је издао лиценцу.
(3) Регистар трговаца електричном енергијом води се у
електронској форми и објављује се на интернет
страници ДЕРК-а.
Члан 59.
(Извјештавање)
Регистровани трговци достављају мјесечне извјештаје о
реализацији трговине електричном енергијом у форми
прописаној од стране ДЕРК-а.
XI - РЕГУЛАТОРНИ НАДЗОР
Члан 60.
(Услови регулаторног надзора)
(1) ДЕРК
врши
регулаторни
надзор
обављања
лиценциране дјелатности.
(2) Власник лиценце мора достављати ДЕРК-у извјештаје
наведене у условима лиценце или по захтјеву ДЕРК-а
током периода важења лиценце.
(3) ДЕРК врши најављене и ненајављене посјете
власницима лиценци у функцији регулаторног надзора
и врши регулаторни преглед објеката и докумената
везаних за лиценцирану дјелатност.
(4) ДЕРК надгледа све аспекте усклађености власника
лиценце са условима лиценце, као и свим одредбама
релевантних закона и прописа ДЕРК-а.
(5) ДЕРК може покренути хитни поступак у циљу
реаговања на сумњу о повреди обавеза из лиценце коју
је издао, на сопствену иницијативу или као одговор на
захтјев било којег лица.
(6) ДЕРК обавјештава РЕРС и ФЕРК о свим уоченим
неправилностима и проблемима у вези са дјелатношћу
трговаца којима су дозволе издали РЕРС и ФЕРК.
Члан 61.
(Санкције)
(1) Уколико се власник лиценце не придржава услова из
лиценце, дозволе или Закона, примјењују се казнене
одредбе предвиђене законом.
(2) ДЕРК може власнику лиценце доставити обавјештење о
повреди и позвати га на административно поравнање
због повреде дозволе од стране власника исте, прије
него што се примијене казнене одредбе.
(3) Прије примјене ове мјере, у случајевима када то
околности дозвољавају, ДЕРК у писној форми опомиње
власника лиценце и одређује рокове за отклањање
недостатака.
(4) ДЕРК приликом санкционисања може примијенити и
одредбе члана 51. овог правилника, тј. суспендовати
или укинути лиценцу.
XII - ПРАВНИ ЛИЈЕК
Члан 62.
(Правни лијек)
(1) Одлуке ДЕРК-а о издавању лиценце, одбацивању или
одбијању захтјева за издавање лиценце, обнови,
измјени, преносу, суспензији или укидању лиценце су
коначне административне одлуке.
(2) Против одлука из става (1) овог члана могуће је
поднијети тужбу Суду Босне и Херцеговине у року од
60 дана од дана доставе одлуке.
(3) Претходне прелиминарне процедуралне одлуке ДЕРКа, водитеља поступка или ДЕРК-овог особља се не
сматрају коначним одлукама.

Број 63 - Страна 78

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
(Престанак важења ранијих правила)
Даном ступања на снагу овог правилника, престају да
важе Правилник о лиценцама ("Службени гласник БиХ",
број 38/05), Правилник о издавању привремених лиценци за
обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања
електричном енергијом у Брчко Дистрикту БиХ ("Службени
гласник БиХ", број 5/11) и Одлука о успостави
поједностављене
процедуре
издавања
лиценце
за
међународну трговину за подносиоца захтјева у статусу
квалификованог купца ("Службени гласник БиХ", бр. 75/06 и
101/08).
Члан 64.
(Прелазнa одредбa)
(1) Поступак издавања лиценце по захтјевима који су
запримљени прије ступања на снагу овог правилника
окончат ће се у складу са раније важећим правилима.
(2) Лиценце за међународну трговину електричном
енергијом за сопствене потребе издате у складу са
раније важећим правилима важе до 31. децембра 2016.
године."
Члан 65.
(Тумачење и други акти ДЕРК-а)
(1) Тумачење одредби овог правилника даје ДЕРК.
(2) Уколико неко питање није садржано у овом
правилнику, ДЕРК ће одлучити о његовом рјешавању у
сваком конкретном случају.
Члан 66.
(Објављивање Правилника)
Пречишћени текст овог правилника објавиће се у
"Службеном гласнику БиХ".
Број 05-02-2-236-1/16
Секретар
12. августа 2016. године
Слободанка
Тузла
Милашиновић, с. р.
Na osnovu Zaključka Državne regulatorne komisije za
električnu energiju, broj 05-28-2-318-16/15 od 14. decembra
2015. godine, Sekretar u Državnoj regulatornoj komisiji za
električnu energiju utvrdio je Prečišćeni tekst Pravilnika o
licencama.
Prečišćeni tekst Pravilnika o licencama obuhvata Pravilnik
o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12) i Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama ("Službeni
glasnik BiH", broj 98/15), a u kojima je naznačen dan njihovog
stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O LICENCAMA
(Prečišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
(1)

(2)

Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom se definiraju postupak i kriteriji za
izdavanje licenci od strane DERK-a, uključujući postupak
podnošenja zahtjeva, pregleda zahtjeva i izdavanja licenci,
kao i suštinske kriterije za odobravanje ili odbijanje
zahtjeva za dodjelu licence i sadržaj i uvjete licence.
Pravilnikom se definira i način izmjene, suspenzije i
ukidanja licence, kao i postupci kod prodaje, dodjeljivanja,
iznajmljivanja ili prijenosa licence na neki drugi način.

(3)

Петак, 26. 8. 2016.

Postupak izdavanja licence je javan i vodi se u skladu sa
objektivnim i javnosti poznatim kriterijima na
nediskriminirajući i transparentan način.
Član 2.
(Definicije)
Definicije i skraćenice koje se koriste u ovom pravilniku,
uključujući i one iz Zakona i Poslovnika o radu DERK-a su
sljedeće:
"Zakon" označava Zakon o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
"Zakon o osnivanju Elektroprijenosa" označava Zakon o
osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04 i 76/09),
"Zakon o osnivanju NOS-a" označava Zakon o osnivanju
Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04),
"Pravilnik o javnim raspravama" označava pravilnik
DERK-a po komu se vode javne rasprave,
"DERK" označava Državnu regulatornu komisiju za
električnu energiju,
"FERK" označava Regulatornu komisiju za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
"RERS" označava Regulatornu komisiju za energetiku
Republike Srpske,
"NOS" označava Nezavisnog operatora sistema za
upravljanje radom prijenosnog sistema u Bosni i Hercegovini,
"Prijenos" označava transport električne energije preko
visokonaponskog povezanog sistema za isporuku krajnjim
korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim
sistemima,
"Distribucija" označava prenošenje električne energije
kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona s ciljem njene
isporuke kupcima,
"Proizvodnja" označava proizvodnju električne energije u
hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama koje
su priključene na prijenosnu ili distributivnu mrežu, kao i
proizvodnju za vlastite potrebe,
"Snabdijevanje" označava isporuku i/ili prodaju električne
energije kupcima,
"Trgovina" označava kupovinu i prodaju električne
energije,
"Međunarodna trgovina" označava kupovinu, prodaju ili
isporuku električne energije gdje je jedno od mjesta kupovine,
prodaje ili isporuke van Bosne i Hercegovine,
"Obaveza javne usluge" označava obavezu energetskih
subjekata da određene energetske djelatnosti obavljaju kao javnu
uslugu dostupnu svim kupcima na određenom području uz
ispunjavanje određenih standarda koji se mogu odnositi na
sigurnost, kontinuitet i kvalitet snabdijevanja, cijene isporuke,
zaštitu okoline, uključujući energetsku efikasnost, proizvodnju iz
obnovljivih izvora i klimatske promjene,
"Javna rasprava" označava bilo koju raspravu
organiziranu od DERK-a, otvorenu za prisustvo javnosti, a koja
može biti opća, formalna ili tehnička rasprava,
"Licenca" označava dokument izdat od DERK-a koji licu
kome je izdata daje ovlaštenje da obavlja djelatnost navedenu u
licenci pod uvjetima propisanim uvjetima za korištenje licence,
"Vlasnik licence" označava lice koje posjeduje najmanje
jednu od licenci definiranih u članu 4. ovog pravilnika,
"Lice" označava fizičko ili pravno lice bilo kojeg oblika
svojine i organiziranja,
"Podnosilac zahtjeva" označava lice koje podnosi zahtjev
za izdavanje licence u skladu sa ovim pravilnikom i Zakonom,
"Trgovac" označava pravno lice koje se bavi trgovinom
električne energije,

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

"Snabdjevač" označava pravno lice koje se bavi
snabdijevanjem,
"Dozvola za izgradnju" označava akt koji izdaje DERK, a
kojim se pravnom ili fizičkom licu dozvoljava izgradnja novog
elektroenergetskog objekta ili značajna rekonstrukcija postojećeg
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije na
području Brčko Distrikta BiH, i
"Značajna rekonstrukcija" označava rekonstrukciju
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije
kojom se mijenja snaga tog objekta.
Član 3.
(Licenciranje)
(1) Odgovarajuću licencu izdatu od DERK-a u skladu sa
zakonom i ovim Pravilnikom mora posjedovati pravno ili
fizičko lice koje obavlja djelatnost prijenosa električne
energije, nezavisnog operatora sistema, međunarodne
trgovine električnom energijom, kao i pravno ili fizičko lice
sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH za obavljanje djelatnosti
distribucije, javnog snabdjevanja kupaca električnom
energijom i trgovine i snabdijevanja električnom energijom
na teritoriji BiH, te pravno ili fizičko lice koje ima
proizvodni kapacitet u Brčko Distriktu BiH za djelatnost
proizvodnje električne energije.
(2) Na području Brčko Distrikta BiH djelatnosti trgovine i
snabdijevanja električnom energijom može obavljati i
pravno ili fizičko lice koje posjeduje odgovarajuću licencu
izdatu od RERS-a ili FERK-a, u skladu sa njihovim
nadležnostima.
(3) Licenca za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom
na teritoriji BiH izdata od DERK-a licu sa sjedištem u
Brčko Distriktu BiH važi na teritoriji BiH.
(4) Pravno ili fizičko lice dužno je da pribavi dozvolu za
izgradnju elektroenergetskog objekta od DERK-a prije
rekonstrukcije
početka
izgradnje
ili
značajne
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne
energije na području Brčko Distrikta BiH.
(5) DERK će razmotriti zahtjev za izdavanje licence u skladu
sa kriterijima navedenim u Zakonu i ovom pravilniku. U
tumačenju ovih kriterija, DERK će djelovati u pravcu
stvaranja uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i
kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po
definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i
kreiranja tržišta električne energije.
(6) Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence ima obavezu da
dokaže da ispunjava sve kriterije za izdavanje licence i da
poštuje sve uvjete licence.
(7) DERK će u licencu uključiti sve uvjete koji su neophodni
za osiguranje ciljeva Zakona, ovog pravilnika i drugih
dokumenata DERK-a.
Član 4.
(Vrste licenci)
(1) DERK iz svoje nadležnosti izdaje sljedeće licence:
a) Licenca za prijenos električne energije,
b) Licenca za aktivnosti nezavisnog operatora sistema, i
c) Licenca za međunarodnu trgovinu.
(2) Pored licenci iz stava (1) ovog člana, u skladu sa svojim
nadležnostima u pogledu Brčko Distrikta BiH DERK izdaje
i sljedeće licence, odnosno dozvole:
a) Licenca za trgovinu i snabdijevanje električnom
energijom na teritoriji BiH,
b) Licenca za distribuciju električne energije,
c) Licenca za proizvodnju električne energije za objekte
instalirane snage preko 1 MW, i
d) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta
instalirane snage preko 1 MW.

Број 63 - Страна 79

Član 5.
(Period važenja licenci)
(1) Licenca se izdaje na određeni vremenski period, ne kraći od
pet i ne duži od 40 godina.
(2) Podnosilac zahtjeva u svom zahtjevu može da navede za
koji vremenski period traži licencu.
(3) O periodu na koji se licenca izdaje odlučuje DERK, a
prilikom odlučivanja o vremenu trajanja licence, pored
izražene želje podnosioca zahtjeva, koristit će se i
sljedećim, ali ne i obavezujućim, normama:
a) licenca za prijenos električne energije 25 godina,
b) licenca za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
sedam godina,
c) licenca za međunarodnu trgovinu električnom
energijom pet godina,
d) licenca za trgovinu i snabdijevanje električnom
energijom na teritoriji BiH pet godina,
e) licenca za distribuciju električne energije 25 godina,
ali ne duže od 30 godina,
f)
licenca za proizvodnju električne energije 25 godina,
ali ne duže od 30 godina, i
g) dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta šest
godina.
(4) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje licence koji je
prvi put podnesen DERK-u ili prilikom izdavanja licence za
proizvodnju dok se proizvodni objekat nalazi u probnom
radu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, DERK može
izdati privremenu licencu na period do dvije godine.
(5) DERK može u uvjete licence (dozvole) uključiti i uvjete
koji mu omogućavaju da produži period važenja licence i
da naloži vlasniku licence da, uprkos isticanju licence,
nastavi pružati kompenzirane usluge na privremenom
osnovu, ako se za to pojavi potreba.
(6) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta prestaje
da važi ukoliko građenje ili radovi nisu započeti u roku
određenom u dozvoli.
(7) Rok iz stava (6) ovog člana ne može biti kraći od šest
mjeseci niti duži od dvije godine.
II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE LICENCE
Član 6.
(Podnosilac zahtjeva)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence može biti:
a) za licencu za prijenos električne energije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" uspostavljen
na osnovu Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru
sistema električne energije u Bosni i Hercegovini i
Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne
energije u Bosni i Hercegovini,
b) za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
- "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini"
uspostavljen na osnovu Zakona o prijenosu,
regulatoru i operatoru sistema električne energije u
Bosni i Hercegovini i Zakona o osnivanju Nezavisnog
operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i
Hercegovini,
c) za licencu za međunarodnu trgovinu - sva lica
registrirana za obavljanje poslova trgovine
električnom energijom, ako ispunjavaju uvjete za
bavljenje međunarodnom trgovinom predviđene
zakonom i ovim pravilnikom,
d) za licencu za trgovinu i snabdijevanje električnom
energijom na teritoriji BiH - lica sa sjedištem u Brčko
Distriktu BiH koja se bave proizvodnjom električne
energije ili koja se bave trgovinom električne energije,

Број 63 - Страна 80
e)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

za licencu za distribuciju električne energije - Javno
preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno
Brčko" d.o.o. Brčko Distrikt BiH, i
f)
za licencu za proizvodnju električne energije - lice čiji
se proizvodni objekat nalazi na području Brčko
Distrikta BiH.
Član 7.
(Podnošenje zahtjeva)
Podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev na način, u formi i na
obrascima definiranim od DERK-a.
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa internet stranice ili u
sjedištu DERK-a.
Zahtjev sa prilozima se podnosi u pisanoj formi, ovjeren i
potpisan od podnosioca zahtjeva, a dostavlja se poštom,
ličnom dostavom ili na drugi adekvatan način. Svi
dokumenti iz zahtjeva se dostavljaju i u elektronskoj formi
propisanoj od DERK-a. Uz zahtjev je potrebno priložiti i
izjavu da dokumenti dostavljeni u elektronskoj formi u
potpunosti odgovaraju dostavljenim originalima.
Podnosilac uz zahtjev prilaže dokaz o uplati naknade za
podnošenje zahtjeva definirane posebnom odlukom DERKa.
Podnosilac je obavezan potpisati izjavu o prihvatanju
obaveza plaćanja regulatorne naknade, kao i izjavu datu pod
punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi
podaci dostavljeni DERK-u istiniti i tačni.
DERK razmatra zahtjev za licencu samo ukoliko je zahtjev
kompletan i ukoliko sadrži dokaze navedene u st. (3) i (4)
ovog člana.
Ako podnosilac zahtjeva namjerava da obavlja više
djelatnosti za koje je potrebna licenca, dužan je za svaku
djelatnost podnijeti poseban zahtjev.
Ukoliko podnosilac zahtjeva istovremeno podnese zahtjeve
za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje na teritoriji
BiH i licence za međunarodnu trgovinu električnom
energijom, DERK može voditi jedinstven postupak.
Član 8.
(Kompletnost zahtjeva)
DERK će najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
zahtjeva utvrditi da li je zahtjev kompletan i podnesen u
skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Nakon pregleda zahtjeva, DERK dostavlja podnosiocu
pisanu obavijest o tome da li je zahtjev kompletan ili je
potrebna njegova dopuna.
U slučaju da zahtjev nije kompletan, DERK će, u obavijesti
iz stava (2) ovog člana, navesti njegove nedostatke i
odrediti rok u kojem je podnosilac zahtjeva dužan iste
otkloniti.
Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz
stava (3) ovog člana, DERK može zaključkom odbaciti
njegov zahtjev kao nepotpun.
Kompletnost zahtjeva utvrđuje se zaključkom na internom
sastanku DERK-a.
Član 9.
(Zahtjevi za dodatnim informacijama)
U postupku utvrđivanja činjenica o ispunjavanju uvjeta
propisanih za izdavanje licence, DERK ima pravo provjeriti
sve podatke, te po potrebi izvršiti pregled objekata,
postrojenja i opreme, dokumentacije, kao i tražiti dodatne
informacije u bilo kojem trenutku od podnošenja zahtjeva
do donošenja konačne odluke o zahtjevu, kao i u periodu
važenja licence.
Podnosilac zahtjeva je dužan sarađivati sa DERK-om i
dostavljati podatke i informacije iz stava (1) ovog člana u
rokovima koje odredi DERK.

Петак, 26. 8. 2016.

III. OBRADA ZAHTJEVA I DONOŠENJE ODLUKE
Član 10.
(Objava zahtjeva)
(1) Po utvrđivanju kompletnosti zahtjeva, DERK objavljuje
kratku obavijest za javnost u pisanim medijima i na svojoj
internet stranici, sumirajući zahtjev za licencu.
(2) Obavijest sadrži i način na koji zainteresirana lica mogu
dobiti informacije, kao i upute zainteresiranim licima da
mogu podnijeti pisane komentare na zahtjev za izdavanje
licence.
(3) Rok za podnošenje pisanih komentara je osam dana od dana
objave obavijesti za javnost.
(4) Obavijest za javnost sadrži i kriterije za stjecanje statusa
umješača i informaciju kad i kako se mogu podnijeti
zahtjevi za stjecanje umješača.
Član 11.
(Uloga i odgovornost umješača)
(1) DERK može dodijeliti status umješača licu koje dokaže da
je njegov interes u postupku izdavanja licence drugačiji od
općeg javnog interesa. U određenim slučajevima, DERK
može ograničiti obim učešća umješača.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, umješaču se dozvoljava
da učestvuje u postupku, izvodi dokaze i zahtijeva
informacije od podnosioca zahtjeva putem DERK-a.
(3) Pisane ili usmene izjave umješača na raspravama za
izdavanje licenci daju se pod punom krivičnom i
materijalnom odgovornošću za tačnost i ispravnost datih
podataka.
Član 12.
(Saradnja sa drugim regulatornim komisijama)
DERK će razmjenjivati potrebne informacije sa FERK-om i
RERS-om o podnesenim zahtjevima za licence i odlukama o
istim, kao i pitanjima regulatornog nadzora i ispunjavanju uvjeta
za korištenje licenci.
Član 13.
(Priprema nacrta licence)
(1) Nakon postupka provjere kompletnosti zahtjeva iz člana 8.
ovog pravilnika, provjerava se tačnost podataka,
dokumenata ili informacija priloženih uz zahtjev.
(2) Na osnovu obrade zahtjeva iz stava (1) ovog člana i nakon
ocjene komentara javnosti na sažetak zahtjeva za licencu,
na internom sastanku DERK-a utvrđuje se nacrt odluke o
izdavanju licence.
(3) Za korištenje licence za međunarodnu trgovinu DERK
propisuje Standardne uvjete.
(4) Pored Standardnih uvjeta DERK može propisati i dodatne
uvjete.
(5) Nacrt odluke o izdavanju licence upućuje se u javnu
raspravu.
Član 14.
(Javna rasprava)
(1) DERK u svakoj fazi postupka izdavanja licence može voditi
javnu raspravu u skladu sa Poslovnikom o radu i
Pravilnikom o javnim raspravama DERK-a.
(2) Javnu raspravu vodi voditelj postupka, a u njegovom
odsustvu lice koje odredi DERK.
Član 15.
(Formalna rasprava)
Formalna rasprava se održava samo kad je potrebno riješiti
sporna pitanja u postupku izdavanja licence.
Član 16.
(Donošenje odluka)
(1) Nakon okončanja javne rasprave, voditelj postupka
priprema novi nacrt odluke o izdavanju licence.

Петак, 26. 8. 2016.
(2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Podnosilac zahtjeva i umješač mogu dati svoj komentar na
novi nacrt odluke u roku od osam dana od dana prijema. Na
javnoj raspravi na kojoj nije bilo komentara, u cilju
ekonomičnosti postupka, podnosilac zahtjeva može se
odreći prava na dostavljanje komentara.
(3) Po isteku roka za prijem komentara, DERK na internom
sastanku utvrđuje prijedlog odluke o izdavanju licence.
(4) Odluka o izdavanju licence donosi se na redovnoj sjednici
DERK-a.
(5) Rok za donošenje konačne odluke o izdavanju licence
zavisi od složenosti zahtjeva, pri čemu će DERK voditi
računa o načelu efikasnosti.
(6) Odluka iz stava (5) ovog pravilnika, u pravilu, stupa na
snagu danom donošenja. Odluka se dostavlja podnosiocu
zahtjeva i umješaču i objavljuje u skladu sa članom 56.
ovog pravilnika.
Član 17.
(Regulatorna naknada)
(1) Iznos regulatorne naknade i naknade za podnošenje
zahtjeva po vrstama licenci utvrđuje se posebnom odlukom
DERK-a.
(2) Naknada za podnošenje zahtjeva se uplaćuje prije
podnošenja zahtjeva za izdavanje licence.
(3) Tokom trajanja licence, kao i u slučaju produženja licence
iz stava (5) člana 5. ovog pravilnika, vlasnik licence plaća
regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed.
U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveze plaćanja
regulatorne naknade, DERK može od vlasnika licence zahtijevati
dostavljanje bankarske garancije.
IV.SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE
Član 18.
(Osnovni dokumenti)
(1) Zahtjev za izdavanje licence se podnosi na obrascu
propisanim od DERK-a, a uz zahtjev se obavezno prilažu
sljedeći dokumenti:
a) Izvod iz nadležnog registra pravnih lica,
b) Potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) Statut ili osnivački akt,
d) Organizacijska struktura i broj zaposlenih,
e) Revidirani finansijski izvještaji o završnom računu za
prethodne tri godine za postojeće firme ili početni
bilans stanja za novoformirane firme,
f)
Poslovni plan za naredne tri godine,
g) Popis stalnih sredstava po amortizacijskim grupama i
zadnji godišnji obračun amortizacije,
h) Uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut stečajni ili
likvidacijski postupak nad podnosiocem zahtjeva,
i)
Uvjerenje nadležnog suda da protiv podnosioca
zahtjeva i njegovog zastupnika nije pokrenut krivični
postupak,
j)
Uvjerenje nadležnog organa da podnosiocu zahtjeva i
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti za koju se zahtijeva ili
je u vezi sa izdavanjem licence,
k) Izjava o svim otvorenim transakcijskim računima kod
komercijalnih banaka i bankarska potvrda njihovog
statusa (bankarska potvrda statusa podrazumijeva
obim prometa na računu u zadnjih mjesec dana kao i
pokazatelje o eventualnim blokadama na računima),
l)
Izjava o statusu usklađenosti sa svim propisima u vezi
sa zaštitom okoline i provođenju istih,
m) Izjava da će se podnosilac zahtjeva pridržavati tržišnih
pravila,

n)

Број 63 - Страна 81

Izjava o postojećim izdatim licencama ili zahtjevima
za licence podnesenim FERK-u ili RERS-u, kao i bilo
kojem drugom regulatornom organu van BiH, i
o) Bilo koja druga informacija koju DERK smatra, u bilo
kojem stepenu postupka, potrebnom za donošenje
odluke.
(2) Svi dokazi se prilažu u originalu ili u ovjerenoj kopiji, s tim
da potvrde i izjave ne smiju biti starije od 60 dana.
Član 19.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos
električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos električne
energije, pored dokumenata navedenih u članu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Tehnički podaci o mreži i postrojenjima u vlasništvu
podnosioca zahtjeva koji se koriste u svrhu obavljanja
djelatnosti prijenosa električne energije sa podacima o
upotrebnim dozvolama za iste,
b) Tehnički podaci o mreži i postrojenjima koja nisu u
vlasništvu podnosioca zahtjeva, a koriste se u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa električne energije sa
detaljima o vlasništvu nad pomenutim sredstvima i
pravnom osnovu korištenja,
c) Situacijska karta i blok-funkcionalna šema prijenosne
elektroenergetske mreže,
d) Specifikacija i tehničke karakteristike mjernih uređaja
na mjestima preuzimanja/isporuke električne energije,
e) Lista komunikacijskih sredstava koja služe za
obavljanje osnovne djelatnosti podnosioca zahtjeva sa
naznačenim vlasništvom nad tim sredstvima,
f)
Plan izgradnje novih i značajnije rekonstrukcije
postojećih objekata za naredne tri godine,
g) Izvod ili skraćena verzija Plana održavanja
elektroenergetskih objekata za naredne tri godine,
h) Pregled kupaca direktno priključenih na prijenosnu
mrežu sa potrošnjom u prethodne tri godine,
i)
Pregled održavanja objekata u prethodne tri godine,
j)
Pregled načina nadzora pripadajuće prijenosne mreže
i
pregled
načina
upravljanja
određenih
visokonaponskih prijenosnih uređaja od kojih se ne
zahtijeva omogućavanje slobodnog protoka električne
energije iz značajnih energetskih izvora preko
međusobno povezane prijenosne mreže, a koje je
NOS eventualno dodijelio podnosiocu zahtjeva na
upravljanje,
k) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolaže
podnosilac zahtjeva,
l)
Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obaveza koje se odnose na javnu uslugu, i
m) Certifikat nezavisne kuće za akreditiranje o sistemu
obezbjeđenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sistema.
Član 20.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti
nezavisnog operatora sistema)
Uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti nezavisnog
operatora sistema, pored dokumenata navedenih u članu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Metodologija i kriteriji upravljanja mrežom sa
funkcionalnom šemom aktivnosti,
b) Lista komunikacijskih sredstava koja služe za
obavljanje osnovne djelatnosti podnosioca zahtjeva sa
naznačenim vlasništvom nad tim sredstvima,

Број 63 - Страна 82
c)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolaže
podnosilac zahtjeva,
d) Pregled i vremenski plan donošenja tehničkih i
komercijalnih pravila potrebnih za obavljanje
djelatnosti nezavisnog operatora sistema,
e) Pregled i vremenski plan potpisivanja ugovora sa
drugim subjektima u BiH ili inostranstvu neophodnih
za obavljanje djelatnosti nezavisnog operatora
sistema,
f)
Pregled i kratak prikaz međunarodnih organizacija u
kojima podnosilac zahtjeva želi ili ima obavezu da
participira,
g) Dokument o eventualno datim ovlaštenjima
odgovarajućim stranama koje su uključene u
aktivnosti prijenosa za upravljanje radom određenih
visokonaponskih prijenosnih uređaja od kojih se ne
zahtijeva omogućavanje slobodnog protoka električne
energije iz značajnih energetskih izvora preko
međusobno povezane prijenosne mreže,
h) Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obaveza koje se odnose na javnu uslugu, i
i)
Certifikat nezavisne kuće za akreditiranje o sistemu
obezbjeđenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sistema.
Član 21.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
međunarodnu trgovinu)
Uz zahtjev za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu
električnom energijom, pored dokumenta navedenih u članu 18.
ovog pravilnika, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Postojeća licenca za trgovinu, proizvodnju ili
snabdijevanje izdata od FERK-a, RERS-a ili DERKa, ako je podnosilac zahtjeva već učesnik na domaćem
tržištu električne energije ili dokaz da je podnosilac
zahtjeva zatražio izdavanje takve licence,
b) Dokaz o solventnosti podnosioca zahtjeva,
c) Dokaz o vlasničkom kapitalu podnosioca zahtjeva sa
pregledom vlasnika ili akcionara/dioničara sa učešćem
većim od 5%,
d) Izjava poslovne banke ili druge organizacije o
spremnosti da izda finansijsku garanciju ili garanciju
o izvršenju na iznos planirane ili ugovorene
transakcije (podobnost garanta i kvalitet garancije
ocjenjuje DERK),
e) Izjava
podnosioca
zahtjeva
da
prihvata
standardizirane uvjete za korištenje licence, i
f)
Informacija podnosioca zahtjeva o tržištima električne
energije van BiH na kojima posluje (ukoliko
podnosilac zahtjeva obavlja i djelatnosti u
inostranstvu).
Član 22.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i
snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH)
Uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje
električnom energijom na teritoriji BiH, pored dokumenata
navedenih u članu 18. ovog pravilnika, obavezno se prilažu
sljedeći dokumenti:
a) Dokaz o pravnom osnovu za korištenje poslovnog
prostora,
b) Opis neophodne računarske opreme za obavljanje
djelatnosti, i
c) Namjeravani godišnji obim snabdijevanja/trgovine
električnom energijom.

Петак, 26. 8. 2016.

Član 23.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
distribuciju električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za distribuciju električne
energije, pored dokumenata navedenih u članu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Lista elektroenergetskih objekata sa osnovnim
tehničkim parametrima,
b) Mapa elektroenergetske mreže,
c) Broj i struktura korisnika distributivne mreže po
naponskim nivoima i kategorijama potrošnje,
d) Zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija u prethodne
tri godine,
e) Tačke preuzimanja električne energije sa prijenosne
mreže ili razmjene sa susjednim distributivnim
područjima,
f)
Historijski pregled potrošnje distributivnog područja
sa projekcijom za naredni period,
g) Karakterističan dijagram opterećenja u tačkama
preuzimanja električne energije, i
h) Certifikat nezavisne kuće za akreditiranje o sistemu
obezbjeđenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sistema.
Član 24.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
proizvodnju električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za proizvodnju električne
energije, pored dokumenata navedenih u članu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Mapa sa prikazom lokacije postrojenja koja se koriste
za proizvodnju električne energije,
b) Ekološka dozvola,
c) Ugovor o koncesiji ako se objekat gradi po tom
principu,
d) Ugovor o priključenju na distributivnu ili prijenosnu
mrežu, i
e) Tehnički podaci o proizvodnim jedinicama, objektu i
postrojenju, kao i pravni osnov njihovog korištenja,
uključujući i odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta, odnosno odobrenje za probni rad
proizvodnog objekta.
Član 25.
(Povjerljive informacije)
(1) Strane uključene u postupak izdavanja licence čuvaju
povjerljivost svih traženih podataka i informacija za koje je
utvrđeno da se smatraju poslovnom tajnom ili povjerljivom
informacijom, osim u mjeri u kojoj zakon predviđa da se
takvi podaci objave.
(2) DERK određuje da li povjerljive informacije, podnesene od
podnosioca zahtjeva kao dio zahtjeva, trebaju biti dostupne
drugim stranama.
(3) Podaci dobijeni prilikom podnošenja zahtjeva za licencu
mogu se koristiti samo u svrhu izdavanja i praćenja licence.
(4) Svaka strana koja dobije pristup podacima ili
informacijama za koje zna da su povjerljive prirode, ima
obavezu da štiti povjerljivost tih podataka ili informacija,
osim u slučajevima kada se prema zakonu zahtijeva dostava
tih podataka ili informacija.
(5) DERK propisuje posebnim pravilnikom pravila o
postupanju sa povjerljivim informacijama.
V. KRITERIJI ZA IZDAVANJE LICENCE
Član 26.
(Opći kriteriji)
(1) Opći kriteriji za donošenje odluke o izdavanju licence, u
skladu Zakonom, između ostalog su bazirani na:

Петак, 26. 8. 2016.
a)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

sigurnosti elektroprijenosne mreže, instalacija i
pripadajuće opreme,
b) zaštiti javnog zdravstva i sigurnosti,
c) zaštiti okoline,
d) korištenju zemljišta i lokacija,
e) korištenju javne imovine,
f)
energetskoj efikasnosti,
g) kriterijima koji se posebno odnose na podnosioca
zahtjeva, kao što su tehničke, ekonomske i finansijske
sposobnosti, i
h) sposobnosti i spremnosti da se zadovolje sve obaveze
koje se odnose na javnu uslugu.
(2) DERK smatra da su kriteriji iz stava (1) ovog člana, kao i
drugi kriteriji ispunjeni ako podnosilac zahtjeva dokaže:
a) da ispunjava uvjete sigurnosti tako što predoči da svi
njegovi objekti, postrojenja i aktivnosti imaju
potrebne dozvole i zadovoljavaju sve primjenljive
standarde,
b) da je priložio izjavu o usklađenosti normativnih akata
sa svim propisima u vezi sa zaštitom okoline i
provođenju istih, kao i da ispunjava sve uspostavljene
kriterije za zaštitu okoline i vrši stalnu kontrolu nad
utjecajem na okolinu,
c) da se javna imovina, uključujući i zemljište, koristi sa
dužnom pažnjom i u obimu u kojem je izdato
ovlaštenje za korištenje takve imovine i zemljišta, kao
i da je podnosilac zahtjeva dokazao da posjeduje
odgovarajuća prava i ovlaštenja za korištenje privatne
imovine uključene u izgradnju,
d) da je svoje aktivnosti prilagodio svim propisima u
vezi sa energetskom efikasnosti,
e) da ispunjava sve primjenljive tehničke kriterije za
objekte, postrojenja, uređaje i opremu za obavljanje
djelatnosti,
f)
da je dokazao finansijsku sposobnost i/ili osigurao
odgovarajuće finansijske garancije za ispunjenje svih
uvjeta za korištenje licence,
g) da ima dovoljno zaposlenih sa odgovarajućom
stručnom kvalifikacijom za obavljanje djelatnosti,
h) da njegova organizacijska struktura osigurava
kvalitetno izvršenje licencirane djelatnosti,
i)
da je priložio izjavu o sposobnosti i spremnosti
zadovoljavanja svih obaveza koje se odnose na javnu
uslugu,
j)
da mu nije oduzeta licenca iste vrste u posljednjih pet
godina prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence
od bilo koje regulatorne komisije,
k) da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
l)
da protiv njega i njegovog zakonskog zastupnika nije
pokrenut krivični postupak,
m) da njemu i njegovom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti za ili u vezi sa
djelatnošću za koju se zahtijeva izdavanje dozvole,
n) da je sposoban da osigura računovodstvene izvještaje
u formi i sa detaljima koje zatraži DERK, i
o) da je spreman da se pridržava svih predloženih uvjeta
licence koji će biti uključeni u licencu.
Član 27.
(Posebni kriteriji)
Pored općih kriterija za izdavanje licence iz člana 26. ovog
pravilnika, podnosilac zahtjeva za određenu vrstu licence treba da
zadovolji i posebne kriterije vezane za licencu za koju podnosi
zahtjev.

Број 63 - Страна 83

Član 28.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos električne
energije su:
a) korištenje elektroenergetske mreže odgovarajućih
karakteristika za siguran i pouzdan prijenos električne
energije,
b) posjedovanje i provođenje plana redovnog održavanja
svojih objekata, i
c) da je dokazana finansijska i tehnička sposobnost za
demontažu i/ili uklanjanje svih objekata u skladu sa
tehničkim zahtjevima okoline, nakon isteka roka
važenja licence, a u slučajevima navedenim u licenci.
Član 29.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti
nezavisnog operatora sistema)
Poseban kriterij za izdavanje licence za aktivnosti
nezavisnog operatora sistema je mogućnost adekvatnog vršenja
funkcije nezavisnog operatora sistema u skladu sa zakonom.
Član 30.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu
električnom energijom)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za međunarodnu
trgovinu su:
a) da je dokazana mogućnost pribavljanja odgovarajućih
finansijskih garancija i garancija za izvršenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da će se
pridržavati tržišnih pravila,
c) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da prihvata
standardizirane uvjete za korištenje licence,
d) da je upisan i uplaćen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milion KM, i
e) da je podnosilac zahtjeva dokazao da su ostvarene
pretpostavke za izdavanje odgovarajuće licence od
FERK-a ili RERS-a prije početka obavljanja
djelatnosti međunarodne trgovine na osnovu licence
DERK-a.
Član 31.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje
električnom energijom na teritoriji BiH)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i
snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH su:
a) da je dokazana mogućnost pribavljanja odgovarajućih
finansijskih garancija i garancija za izvršenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da će se
pridržavati tržišnih pravila,
c) da je upisan i uplaćen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milion KM, i
d) da djelatnost podnosioca zahtjeva nije vezana za
djelatnost distribucije električne energije.
Član 32.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju
električne energije su:
a) da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik distributivne mreže na području na kojem
obavlja djelatnost,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad distributivnih
objekata i postrojenja,
c) da se pridržava svih pravila u vezi sa zaštitom životne
sredine,

Број 63 - Страна 84

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

d)

da je vlasnik ili savjestan posjednik mjernih uređaja
na svim mjestima preuzimanja i isporuke električne
energije,
e) da posjeduje adekvatne ljudske i materijalne resurse
za održavanje distributivne mreže koju koristi, i
f)
da je uspostavio efikasnu i pouzdanu proceduru
očitanja mjernih uređaja i prosljeđivanja podataka o
potrošnji snabdijevaču.
Član 33.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju
električne energije su:
a) da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik elektrane ili postrojenja za proizvodnju
električne energije,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad elektrane i
postrojenja,
c) da posjeduje neophodne dozvole zahtijevane ovim
pravilnikom i zakonom,
d) da je zaključio ugovor o priključenju na distributivnu
ili prijenosnu mrežu, i
e) da posjeduje odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta ili odobrenje za probni rad proizvodnog
objekta.
Član 34.
(Razlozi za odbacivanje ili odbijanje zahtjeva za licencu)
DERK će odbaciti ili odbiti zahtjev za izdavanje licence u
sljedećim slučajevima:
a) ukoliko je zahtjev nepotpun, a zahtijevani podaci nisu
dostavljeni ni nakon isteka roka za dostavljanje
kompletiranog zahtjeva,
b) ukoliko je zahtjev podnesen od neovlaštenog lica,
c) ukoliko podnosilac zahtjeva ne uspije da dokaže da
ispunjava kriterije za izdavanje licence,
d) ukoliko dostavljeni podaci o finansijskim i tehničkim
kapacitetima ne predstavljaju dovoljnu garanciju da će
podnosilac zahtjeva na odgovarajući način obavljati
traženu djelatnost,
e) ukoliko je podnosilac zahtjeva kažnjavan za prijevaru,
finansijsku neodgovornost u krivičnom postupku ili
značajno kršenje uvjeta licenci na tržištima električne
energije u i van BiH,
f)
ukoliko je podnosiocu zahtjeva ili bilo kom od
članova uprave podnosioca zahtjeva izrečena mjera
sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva,
djelatnosti ili dužnosti u skladu sa zakonom,
g) ukoliko podnosilac zahtjeva ne dokaže da ispunjava
sve licencne kriterije i uvjete za koje DERK smatra da
su neophodni za provođenje ciljeva Zakona,
h) ukoliko prethodna evidencija o licencama podnosioca
zahtjeva ne opravdava obnavljanje licence,
i)
ukoliko podnosilac zahtjeva nije dostavio DERK-u
tražene podatke koji se odnose na prethodno izdatu
licencu, u slučaju produženja licence,
j)
ukoliko podnosilac zahtjeva nije platio naknadu za
podnošenje zahtjeva ili regulatornu naknadu DERK-a
za prethodno izdatu licencu, i
k) ukoliko je nad podnosiocem zahtjeva pokrenut
postupak stečaja ili likvidacije.
VI. FORMA I SADRŽAJ LICENCE
Član 35.
(Forma licence)
(1) Licenca se izdaje u formi definiranoj od DERK-a.
(2) Sastavni dio licence su uvjeti za korištenje licence.

na:

Петак, 26. 8. 2016.

Član 36.
(Sadržaj licence)
Licenca obavezno sadrži sljedeće informacije:
a) djelatnost za koju se licenca izdaje,
b) registracijski broj licence,
c) datum izdavanja licence,
d) naziv i adresa sjedišta vlasnika licence,
e) porezni broj vlasnika licence, i
f)
vremenski period za koji se licenca izdaje.
Član 37.
(Sadržaj uvjeta za korištenje licence)
Uvjeti za korištenje licence sadrže, ali se ne ograničavaju
a)

zahtjev da vlasnik licence permanentno radi na
ispunjavanju uvjeta predviđenih općim i posebnim
kriterijima za izdavanje licence definiranih ovim
pravilnikom,
b) mogućnost otvaranja procesa redefiniranja licence
tokom perioda njenog važenja, na zahtjev vlasnika
licence ili na osnovu vlastite inicijative DERK-a kako
bi se promijenili uvjeti licence zbog značajnijih
promjena u zakonu ili činjeničnim okolnostima,
c) obavezu stalnog dokazivanja finansijske sposobnosti i
stabilnosti,
d) odredbe o obavezi poštivanja propisa iz oblasti
međunarodne
trgovine,
praćenja
promjena
međunarodnih tehničkih zahtjeva vezanih za trgovinu
električnom energijom i usklađivanja poslovanja sa
tim promjenama,
e) odredbe o kvalitetu usluga,
f)
zahtjev za uspostavljanje kodeksa ponašanja i
obavezu pridržavanja tog kodeksa,
g) obaveze vezane za računovodstvene standarde,
h) obavezu zaštite potrošača kojom se osigurava
pravičan i ravnopravan tretman, visokokvalitetne
usluge,
konkurencija
i
sprječavanje
antikonkurencijskih aktivnosti,
i)
obavezu poštivanja mrežnog kodeksa i tržišnih
pravila,
j)
principe kontrole i nadzora obavljanja licencirane
djelatnosti od DERK-a,
k) obavezu redovnog dostavljanja podataka DERK-u, na
način i u formi koju propiše DERK,
l)
obavezu dostavljanja podataka po posebnom zahtjevu
DERK-a,
m) obavezu pružanja javne usluge kako bi se osiguralo
kontinuirano snabdijevanje električnom energijom
kupaca,
n) obavezu izvještavanja DERK-a o sporovima koji se
vode pred nadležnim sudovima u vezi s licenciranom
djelatnošću,
o) način rješavanja sporova, i
p) bilo koji drugi uvjet ili zahtjev koji DERK smatra
važnim, kako bi se ispunili ciljevi zakona i propisa
DERK-a.
Član 38.
(Sadržaj uvjeta za korištenje licence specifičan za pojedine
licence)
Licenca za prijenos električne energije i licenca za
aktivnosti nezavisnog operatora sistema sadrže uvjete koji
omogućavaju konkurentnim snabdjevačima električnom
energijom pristup prijenosnom sistemu i osiguravaju ispunjavanje
uvjeta iz zakona i propisa DERK-a.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 39.
(Posebni uvjeti za licencu za prijenos električne energije)
Pored sadržaja iz čl. 37. i 38. ovog pravilnika, uvjeti za
licencu za prijenos električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće:
a) odredbe koje omogućavaju ravnopravan pristup
elektroprijenosnoj mreži za sve snabdijevače
električnom energijom koji imaju fizički pristup
sistemu,
b) obavezu poštivanja važećih tarifa,
c) obavezu poštivanja odredbi tehničkih standarda,
komercijalnog i mrežnog kodeksa,
d) obavezu planiranja proširenja sistema (uključujući i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potrošača,
e) obavezu
poštivanja
standarda
kvaliteta
za
snabdijevanje električnom energijom, regulaciju
napona i poboljšanje karakterističnih parametara
kvaliteta usluga koje vlasnik licence pruža
korisnicima sistema,
f)
tabelarni prikaz objekata vlasnika licence pomoću
kojih obavlja licenciranu djelatnost,
g) tabelarni prikaz objekata koji nisu u vlasništvu
vlasnika licence, a koje koristi za obavljanje
licencirane djelatnosti,
h) ovlaštenje za obavljanje djelatnosti prijenosa
električne energije i djelatnosti u vezi sa prijenosom
električne energije na teritoriji BiH korištenjem
objekata iz prethodnih tabelarnih prikaza,
i)
kriterije pod kojima vlasnik licence može obavljati
djelatnosti prijenosa i djelatnosti u vezi sa prijenosom
električne energije u susjednim elektroenergetskim
mrežama,
j)
zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, isporuke,
trgovine ili distribucije električne energije, ili bilo
koje djelatnosti koje su van djelokruga prijenosa ili
van djelokruga djelatnosti u vezi sa prijenosom
električne energije, bez izričitog odobrenja DERK-a,
u skladu sa Zakonom o osnivanju Elektroprijenosa,
k) obavezu da vlasnik licence vodi posebne račune za
djelatnost prijenosa od drugih djelatnosti na način i u
obimu specificiranim u uvjetima,
l)
obavezu da vlasnik licence vrši izmjene u mreži
vodeći računa da te izmjene ne utječu na
kompatibilnost
mreže
sa
proizvođačima,
distributivnim i susjednim mrežama, kao i
postrojenjima u vlasništvu trećih lica, na način da
ugrožava opću sigurnost i sigurnost snabdijevanja,
m) obavezu vlasnika licence da u skladu sa mrežnim
kodeksom rukovodi, održava (uključujući popravke i
zamjene ako je potrebno) i štiti svoju mrežu kako bi
osigurao adekvatan, ekonomičan, pouzdan i siguran
prijenos električne energije,
n) obavezu da usklađuje planiranje razvoja svoje mreže
sa drugim mrežama i susjednim sistemima,
o) obavezu da se postrojenja i vodovi projektiraju, grade
i koriste tako da efekat njihovog korištenja neće
ugroziti zdravlje stanovništva odnosnog područja, i
koji će u najmanjoj mogućoj mjeri promijeniti
prirodno okruženje i vrijednost pejzaža,
p) obavezu poštivanja pravila ili standarda odobrenih od
DERK-a koji se odnose na zonu sigurnosti,
r)
obavezu da vodi odgovarajuće knjigovodstvo u skladu
sa specificiranim principima, i

s)

Број 63 - Страна 85

odredbe koje zabranjuju napuštanje ili izmjenu
licencirane aktivnosti ili bilo kojeg prijenosnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a.
Član 40.
(Posebni uvjeti za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora
sistema)
Pored sadržaja iz čl. 37. i 38. ovog pravilnika, posebni
uvjeti za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
sadrže, ali se ne ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) odredbe koje omogućavaju ravnopravan pristup
elektroprijenosnoj mreži za sve snabdijevače
električnom energijom koji imaju mogućnost pristupa
sistemu,
b) obavezu poštivanja važećih tarifa,
c) obavezu poštivanja odredbi tehničkih standarda,
komercijalnog i mrežnog kodeksa,
d) obavezu planiranja proširenja sistema (uključujući i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potrošača,
e) standarde kvaliteta za snabdijevanje električnom
energijom, održavanje frekvencije i regulaciju napona
i poboljšanje karakterističnih parametara kvaliteta
usluga koje vlasnik licence pruža korisnicima sistema,
f)
ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nezavisnog
operatora sistema za prijenosni sistem u BiH,
g) zabranu
obavljanja
djelatnosti
proizvodnje,
snabdijevanja, trgovine ili distribucije električne
energije, ili bilo koje druge aktivnosti koja nije
odobrena Zakonom o osnivanju NOS-a,
h) način obavljanja aktivnosti upravljanja sistemom
prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti,
i)
način upravljanja sredstvima i uređajima u glavnom
kontrolnom centru,
j)
način upravljanja balansnim tržištem,
k) način pružanja sistemskih usluga i osiguranja
pomoćnih usluga,
l)
obavezu razvoja i primjene standarda pouzdanosti,
m) obavezu razvoja i upravljanja pravilima koja
reguliraju korištenje prijenosnog sistema,
n) obavezu razvoja i provođenja tržišnih pravila koja
rukovode odredbama u vezi sa sistemskim i
pomoćnim uslugama nad prijenosnim sistemom,
o) obavezu da svoju djelatnost obavlja u najboljem
interesu svih strana u elektroenergetskom sistemu, i
p) obavezu da se konzultira sa svim licenciranim
proizvođačima i mrežnim operatorima kada
uspostavlja ili mijenja operativne protokole i način
dispečiranja ili odredbe o sigurnosti sistema.
Član 41.
(Posebni uvjeti za licencu za međunarodnu trgovinu električnom
energijom)
Pored sadržaja iz člana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za međunarodnu trgovinu sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) ovlaštenje za obavljanje međunarodne trgovine
električnom energijom sa opisom transakcija koje je
dozvoljeno vršiti,
b) obavezu poštivanja tržišnih pravila, komercijalnog i
mrežnog kodeksa,
c) odredbe koje definiraju odnose i obaveze prema NOSu i Kompaniji za prijenos električne energije
uključujući, ali ne ograničavajući se na dostavljanje
podataka, dokumenata i drugih informacija,

Број 63 - Страна 86
d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

odredbe koje zahtijevaju periodično nadgledanje ili
druge informacije po pitanju djelatnosti vlasnika
licence u drugim jurisdikcijama,
e) odredbe o zabrani zloupotrebe tržišne moći, i
f)
način osiguranja garancija za sve transakcije koje
obavlja.
Član 42.
(Posebni uvjeti za licencu za trgovinu i snabdijevanje električnom
energijom na teritoriji BiH)
Pored sadržaja iz člana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na
teritoriji BiH sadrže, ali se ne ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) uvjete kreirane za omogućavanje finansijskog
integriteta i stabilnosti vlasnika licence,
b) uvjete koji definiraju potrebu rezervnog snabdjevača
kao i mogućnost da vlasnik licence, u skladu sa
odlukama DERK-a, postane rezervni opskrbljivač,
c) uvjete kojima se definira način prestanka
snabdijevanja,
d) uvjete koji osiguravaju da su usluge fakturiranja
potrošnje električne energije kupcima pružene na
nediskriminirajući i transparentan način, i
e) uvjete kreirane kako bi se omogućila usaglašenost sa
tržišnim pravilima.
Član 43.
(Posebni uvjeti za licencu za distribuciju električne energije)
Pored sadržaja iz člana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za distribuciju električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) uvjete kojima se definira teritorija na kojoj se obavlja
licencirana djelatnost,
b) uvjete kreirane kako bi se osigurala finansijska
sposobnost i stabilnost vlasnika licence,
c) uvjete kreirane za osiguranje transparentne i
odgovarajuće računovodstvene metode kako bi se
omogućila efikasna regulacija tarifa,
d) uvjete koji propisuju obavezu pružanja javne usluge,
e) uvjete kojima se osigurava transparentnost
informacija o korištenju distributivne mreže,
f)
uvjete kojima se osigurava nediskriminirajući pristup
treće strane distributivnoj mreži,
g) uvjete kojima se definiraju način i propisi neophodni
za priključenje na distributivnu mrežu,
h) uvjete kojima se osigurava jasno i transparentno
obavještavanje kupaca o troškovima priključenja na
distributivnu mrežu,
i)
uvjete kojima se definira posjedovanje odgovarajućih
mjernih uređaja za praćenje potrošnje i kvaliteta
isporuke električne energije,
j)
uvjete kojima se zahtijeva puno poštivanje svih drugih
zakona i pravila, uključujući, ali ne ograničavajući se
na tarifne zahtjeve DERK-a i drugih nadležnih tijela,
k) uvjete koji zabranjuju napuštanje ili izmjenu
licencirane djelatnosti ili bilo kojeg distributivnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a, i
l)
uvjet da je vlasnik licence obavezan ostvariti pravo
vlasništva ili drugi pravni osnov za korištenje
elektroenergetskih postrojenja, objekata i zemljišta
putem koga i na komu se obavlja distributivna
djelatnost sa zadatim vremenskim rokom.
Član 44.
(Posebni uvjeti za licencu za proizvodnju električne energije)
Pored sadržaja iz člana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za proizvodnju električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:

a)

Петак, 26. 8. 2016.

uvjete određene za osiguranje finansijske sposobnosti
i stabilnosti vlasnika licence za proizvodnju,
b) uvjete kojima se definira obim eventualnog pružanja
javne usluge,
c) uvjete koji od vlasnika licence zahtijevaju pružanje
pomoćnih usluga u skladu sa raspoloživim tehničkim
mogućnostima i tehničkim i komercijalnim pravilima
na tržištu električne energije,
d) uvjete da posjeduje mjerne uređaje koji omogućavaju
upravljanje proizvodnjom i mjerenje količine i
kvaliteta električne energije koja se predaje u sistem,
e) uvjete da vlasnik licence osigurava registriranje i
zadovoljavajuće analiziranje sigurnosti i strukturalnog
integriteta parametara visokih brana i ostalih
građevinskih objekata, uključujući i seizmičke pojave,
f)
uvjete da vlasnik licence osigurava neophodna
mjerenja o utjecaju na okolinu u skladu sa zakonima o
zaštiti okoline,
g) uvjete koji zahtijevaju od vlasnika licence obavljanje
periodične detaljne procjene statusa sigurnosti i
pouzdanosti postrojenja, kao i zaštite okoline, i
h) uvjete koji obavezuju vlasnika licence na zatvaranje
i/ili uklanjanje svih objekata i postrojenja i vraćanje
zemljišta u prvobitno stanje, ukoliko licenca nije
obnovljena ili prenesena.
VII. DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Član 45.
(Potrebni dokumenti)
Zahtjev
za
izdavanje
dozvole
za
izgradnju
elektroenergetskog objekta se podnosi na obrascu propisanim od
DERK-a, a uz zahtjev se obavezno prilaže sljedeće:
a) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući
registar,
b) potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) statut ili osnivački akt,
d) izjava podnosioca zahtjeva o strukturi izvora
finansiranja koja je usklađena sa studijom
izvodljivosti ili potvrde poslovnih banaka da
podnosilac zahtjeva raspolaže dovoljnim vlastitim
sredstvima i/ili da ima pristup kreditnim sredstvima
neophodnim za izgradnju objekta,
e) uvjerenje nadležnog organa da podnosiocu zahtjeva ili
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti,
f)
studija izvodljivosti izgradnje objekta i idejni ili
glavni projekat ukoliko je izrađen,
g) odobrena studija o utjecaju na životnu sredinu, kako je
to propisano zakonom i drugim propisima,
h) ekološka dozvola kako je zakonom ili drugim
propisom predviđena za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
i)
vodopravne akte, kako je zakonom ili drugim
propisom predviđeno za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
j)
elektroenergetska saglasnost za priključenje na
distributivnu mrežu, i/ili elaborat tehničkog rješenja
priključka i uvjete za priključak na prijenosnu mrežu,
k) lokacijski uvjeti,
l)
ugovor ili drugi dokaz o dodjeli koncesije, ako se
objekat gradi i po ovom principu,
m) izjava/potvrda podnosioca zahtjeva o prethodno
izgrađenim
ili
rekonstruiranim
sličnim

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

elektroenergetskim objektima za proizvodnju
električne energije,
n) izjava/potvrda podnosioca zahtjeva o podnesenim
zahtjevima, te dobijenim dozvolama od drugih
regulatornih komisija, i
o) dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva.
Član 46.
(Kriteriji za izdavanje dozvole za izgradnju)
(1) Pravno ili fizičko lice koje namjerava započeti izgradnju
novog proizvodnog elektroenergetskog objekta ili značajnu
rekonstrukciju postojećeg proizvodnog elektroenergetskog
objekta na teritoriji Brčko Distrikta BiH ne može započeti
izgradnju ili značajnu rekonstrukciju bez prethodno
pribavljene dozvole za izgradnju izdate od DERK-a.
(2) Dozvola za izgradnju izdaje se podnosiocu zahtjeva koji
dokaže:
a) da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na način koji ne ugrožava sigurnost
funkcioniranja elektroenergetskog sistema na koji se
priključuje,
b) da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na način koji ne ugrožava opću sigurnost i
sigurnost funkcioniranja pripadajućih instalacija i
opreme,
c) da za elektroenergetski objekat posjeduje vodopravne
akte ako su isti potrebni prema propisima koji
reguliraju ovu oblast,
d) da za elektroenergetski objekat posjeduje ekološku
dozvolu u skladu sa propisima koji reguliraju ovu
oblast,
e) da za izgradnju elektroenergetskog objekta posjeduje
ugovor o koncesiji, ukoliko se objekat gradi po
osnovu koncesije,
f)
da ispunjava uvjete sigurnosti rada elektroenergetskog
objekta po zdravlje ljudi,
g) da nema ograničenja u pogledu korištenja primarnog
izvora energije za proizvodnju električne energije,
h) da nema ograničenja u pogledu određivanja lokacije i
korištenja zemljišta za izgradnju elektroenergetskog
objekta,
i)
da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na način koji osigurava zadovoljavajući
nivo energetske efikasnosti, i
j)
da se na osnovu priloženih dokumenata može ocijeniti
da posjeduje finansijsku stabilnost za poslovanje
kojom se osigurava ispunjavanje uvjeta dozvole.
Član 47.
(Uvjeti dozvole za izgradnju)
Uvjeti dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta
mogu sadržavati, ali se neće ograničiti na uvjete:
a) kojima se zahtijeva permanentno ispunjavanje
kriterija predviđenih članom 52. ovog pravilnika,
b) u vezi sa transparentnim vođenjem računovodstvenih
evidencija,
c) kojima se zahtijeva puno poštovanje svih zakona i
propisa,
d) koji se odnose na obavezu korisnika dozvole da se
prilikom
izgradnje
ili
rekonstrukcije
elektroenergetskih
objekata
pridržava
plana
isključenja električne energije pri čemu neće biti
značajnije umanjena redovnost snabdijevanja
električnom energijom,
e) u vezi sa reguliranjem imovinsko–pravnih odnosa u
pogledu izgradnje elektroenergetskog objekta,

f)

Број 63 - Страна 87

u pogledu osiguranja garancije na iznos potreban za
demontiranje i/ili uklanjanje svih objekata i otpada
koji je nastao pri gradnji i uređenje zemljišta u skladu
sa zakonom u slučaju eventualnog prekida radova i
odustajanja od izgradnje ili ukoliko se izgrađeni
objekat koristi za druge namjene,
g) pod kojima se korisnik dozvole, u interesu Brčko
Distrikta BiH, može osloboditi obaveze demontaže i
uklanjanja objekta iz tačke f) ovog člana,
h) kojima se uvodi obaveza dostavljanja DERK-u
finansijskih, tehničkih i drugih podataka o izgradnji
elektroenergetskog objekta u skladu sa zahtjevima
DERK-a,
i)
kojima se korisnik dozvole obavezuje da se pridržava
zakona, važećih tehničkih propisa i standarda za
izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata,
kao i trenutne regulative na području izgradnje ili
rekonstrukcije objekata,
j)
kojima se korisnik dozvole obavezuje da se tokom
izgradnje objekta pridržava principa zaštite životne
sredine definiranih uvjetima ekološke dozvole i
drugim propisima,
k) kojima se korisnik dozvole obavezuje da ostvari
energetsku efikasnost korištenja primarnih izvora
energije, kako je definirano planskom, odnosno
projektnom dokumentacijom,
l)
kojima se osigurava tajnost podataka koji su označeni
kao povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i
drugih podataka čija je obaveza čuvanja utvrđena
posebnim propisima, i
m) bilo koji drugi uvjet koji je potreban kako bi se
ispunili ciljevi zakona ili propisa DERK-a.
VIII. PROMJENE STATUSA LICENCE
Član 48.
(Obnova licence)
(1) Ukoliko namjerava da nastavi obavljati licenciranu
djelatnost, vlasnik licence podnosi zahtjev za obnovu
licence najkasnije 120 dana prije isteka licence.
Obnavljanje licence se vrši na isti način kao i dodjeljivanje
licence.
(2) Zahtjev za obnovu licence treba da sadrži sve dokumente
propisane ovim pravilnikom za dodjelu licence. Izuzetno,
za dokumente koji nisu mijenjani tokom važenja licence ili
za dokumente koji su izmijenjeni i dostavljeni DERK-u
tokom važenja licence, može se podnijeti izjava da nije bilo
promjene dokumenta. Izjava treba da sadrži datum dostave
dokumenta DERK-u.
(3) Ukoliko je ispunjen uvjet iz stava (1) ovog člana DERK
donosi odluku o obnovi licence u skladu sa odredbama
ovog pravilnika i dostavlja je podnosiocu zahtjeva
najkasnije 30 dana prije isteka prethodno izdate licence.
(4) DERK može naložiti vlasniku licence za obavljanje
djelatnosti prijenosa električne energije, nezavisnog
operatora sistema ili distribucije da, uprkos isticanju roka
važnosti licence, nastavi pružati usluge na privremenom
osnovu, ako se za to pojavi potreba.
Član 49.
(Izmjena licence)
(1) DERK može otvoriti proces izmjene licence po zahtjevu
vlasnika licence ili na svoju inicijativu, zbog potreba
uzrokovanih jasnom i nepredvidivom promjenom okolnosti.
(2) Vlasnik licence podnosi pisani zahtjev za izmjenu licence
uz navođenje dijela licence koji želi da mijenja i novog
predloženog teksta sa obrazloženjem i potkrepljujući svoj
zahtjev dokazima.

Број 63 - Страна 88
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

U slučaju da DERK inicira izmjenu licence, vlasnik licence
se obavještava pisanim putem o promjeni okolnosti,
razlozima za iniciranje izmjena i samim izmjenama licence.
U obavijesti se navodi i pregled aktivnosti DERK-a u
procesu izmjene licence.
Postupak za izmjenu licence vodi se na isti način kao i
postupak za izdavanje licence.
Jasna i nepredvidiva promjena okolnosti iz stava (1) ovog
člana uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:
a) prestrukturiranje elektroenergetskog sektora,
b) promjena pozicije i uloge vlasnika licence u
regionalnim i međunarodnim okvirima,
c) velike promjene u pravnom okviru, sudskim
odlukama, događajima ili ugovorima koje bitno utječu
na licencirane djelatnosti,
d) promjene uvjeta koje imaju veliki utjecaj na
obavljanje licencirane djelatnosti,
e) finansijska nesolventnost ili stečaj,
f)
statusne promjene vlasnika licence ili promjene bitnih
podataka u odgovarajućem registru (spajanje,
razdvajanje, privatizacija),
g) promjene koje utječu da ispunjavanje uvjeta iz licence
postane nemoguće,
h) višestruka neusklađenost sa postojećim uvjetima
licence,
i)
višestruke žalbe korisnika usluga vlasnika licence,
j)
izmjena propisa DERK-a, i
k) zaštita javnog interesa.
U slučaju da su izmjene licence takvog obima da se bitno
mijenja sadržaj licence, DERK obavještava korisnika
licence da je potrebno da u postupku otvaranja procesa
izmjene licence podnese novi zahtjev za dodjelu licence.
Promjenom licence neće se smatrati promjena naziva,
sjedišta ili adrese vlasnika licence u kojem slučaju će se
odlukom DERK-a vlasniku licence omogućiti da nastavi
korištenje licence pod novim nazivom, odnosno u novom
sjedištu ili adresi.
Promjenom licence neće se smatrati ni promjene broja i
strukture objekata koje vlasnik licence koristi u funkciji
obavljanja licencirane djelatnosti, a koje se zaključkom
DERK-a o stanju na dan 31. decembra svake godine samo
konstatiruju.
Član 50.
(Promjena dozvole za izgradnju)
Promjena uvjeta dozvole za izgradnju elektroenergetskog
objekta može se odobriti na osnovu zahtjeva korisnika
dozvole ili na inicijativu DERK-a.
Zahtjev korisnika za promjenu uvjeta dozvole za izgradnju
podnosi se u skladu sa ovim pravilnikom po istoj proceduri
po kojoj se podnosi i zahtjev za izdavanje dozvole za
izgradnju elektroenergetskih objekata.
Inicijativa DERK-a za promjenu uvjeta dozvole donosi se u
formi zaključka o pokretanju inicijative na redovnoj
sjednici DERK-a.
Promjena uvjeta dozvole može se odobriti samo u
posebnim slučajevima u cilju općeg interesa.
Kod donošenja konačne odluke o promjeni uvjeta dozvole
za izgradnju uzima se u obzir trošak koji se može pojaviti
za korisnika dozvole zbog promjene uvjeta, kao i opće
koristi i štete koje su rezultat te promjene.
Član 51.
(Suspenzija i ukidanje licence)
DERK može izvršiti suspenziju licence na određen
vremenski period, ili trajno ukinuti licencu u sljedećim
slučajevima:

a)
b)

Петак, 26. 8. 2016.

ako vlasnik licence to zatraži, ili
ako se nakon rasprave, koja se odvija u skladu sa
ovim pravilnikom i Poslovnikom o radu DERK-a,
utvrdi:
1) da se vlasnik licence ne pridržava uvjeta iz
licence,
2) da vlasnik licence ne dostavlja podatke i
informacije tražene od DERK-a, NOS-a,
Kompanije za prijenos električne energije ili
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH tokom trajanja licence,
3) da vlasnik licence namjerno dostavlja netačne
podatke i informacije DERK-u, NOS-u,
Kompaniji za prijenos električne energije ili
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
4) da vlasnik licence ne omogućava direktan
pristup opremi, dokumentima ili drugim
objektima koji su u vlasništvu ili su kontrolirani
od vlasnika licence, ili se vlasnik licence ne
pridržava uvjeta nadgledanja,
5) da je vlasnik licence neovlašteno prodao,
dodijelio ili prenio pravo obavljanja licencirane
djelatnosti trećoj strani bez prethodne
saglasnosti DERK-a, i
6) da vlasnik licence ne plaća regulatornu naknadu
ili ne dostavi zatraženu bankarsku garanciju u
roku određenom od DERK-a.
(2) DERK inicira postupak suspenzije licence dostavljanjem
obavijesti vlasniku licence o pokretanju postupka sa
pisanim obrazloženjem o razlozima pokretanja postupka.
(3) Postupak za suspenziju licence vodi se na isti način kao i
postupak za dodjeljivanje licence.
(4) Ukoliko tokom postupka vlasnik licence ispuni zahtijevane
uvjete, DERK može obustaviti postupak suspenzije.
(5) Ukoliko DERK suspendira licencu na određeni vremenski
period, pa vlasnik licence ispuni zahtijevane uvjete tokom
trajanja suspenzije DERK može ukinuti suspenziju, a ako
vlasnik licence ne ispoštuje zahtjeve DERK-a zbog kojih je
izrečena suspenzija, DERK može ukinuti licencu u roku od
šest mjeseci od dana donošenja odluke o suspenziji licence.
(6) Ukidanjem licence vlasnik licence gubi pravo da ponovo
DERK-u podnese zahtjev za dodjelu bilo koje vrste licence
u narednih pet godina.
(7) DERK može izvršiti i suspenziju licence u slučaju naročitih
kršenja odredbi uvjeta za korištenje licence uključujući i
kršenja odredbi iz stava (1) tačka b) alineja 6) ovog člana.
(8) Suspenziju u slučaju iz stava (1) tačka a) i stava (7) ovog
člana DERK vrši bez obavljanja javne rasprave.
(9) Suspenziju po zahtjevu vlasnika može se izvršiti samo
jednom u toku važenja licence i to na period od šest do 12
mjeseci.
(10) Za vrijeme dok je licenca suspendirana vlasnik licence
nema obavezu plaćanja regulatorne naknade.
Član 52.
(Prijenos ovlaštenja)
Nakon suspenzije ili ukidanja licence za prijenos električne
energije, djelatnost nezavisnog operatora sistema, distribuciju ili
snabdijevanje u okviru javne usluge, DERK može ovlastiti
drugog vlasnika licence da obavlja djelatnost definiranu
suspendiranom ili ukinutom licencom, uz korištenje objekata,
instalacija i mreže prethodnog vlasnika licence.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 53.
(Prijenos licence)
(1) Ako vlasnik licence želi prodati, dodijeliti, prenijeti,
iznajmiti ili na drugi način izvršiti prijenos svoje licence,
djelatnosti koje su predmet licence ili sredstva iz licence,
mora za takav prijenos dobiti odobrenje DERK-a.
Neovlaštena prodaja, dodjela ili transfer licencirane
djelatnosti trećoj strani bez prethodnog odobrenja DERK-a
će biti razlog DERK-u za suspenziju postojeće licence.
(2) Ukoliko je postupak prijenosa licence odobren, vlasnik
licence je dužan da nastavi sa izvršavanjem svojih obaveza
u skladu sa uvjetima licence dok se postupak prijenosa ne
okonča.
(3) Novi vlasnik licence mora da ima odobrenje za prijenos
licence izdato od DERK-a prije početka obavljanja
licencirane djelatnosti.
(4) Postupak prijenosa licence se vodi na isti način kao i
postupak izdavanja licence. DERK će odlučiti da li je lice
kome se licenca prenosi sposobno da zadovolji uvjete
licence.
(5) Period važenja, kao i sadržaj uvjeta licence, će ostati
nepromijenjeni.
IX. REGISTAR LICENCI
Član 54.
(Registar licenci)
(1) DERK ima obavezu da vodi registar licenci.
(2) U registar se unose sva dokumenta u vezi dodjele licence.
(3) Dokumenti koji se moraju registrirati su:
a) zahtjev za izdavanje licence,
b) prilozi uz zahtjev,
c) zaključak o utvrđivanju kompletnosti zahtjeva,
d) dokumenti koji se odnose na javne rasprave,
e) odluka o izdavanju ili odbijanju licence,
f)
licenca sa uvjetima za korištenje,
g) odluka o izmjenama i dopunama, suspenziji ili
ukidanju licence,
h) odluka o prijenosu licence na drugo lice,
i)
odluka iz stava (7) člana 49. ovog pravilnika, i
j)
odluka o pružanju usluga na privremenoj osnovi iz
člana 46. ovog pravilnika.
(4) DERK vodi i sažetak registra u elektronskoj formi, koji se
sastoji od sljedećih podataka:
a) registracijski broj licence,
b) datum zavođenja u registar licenci,
c) naziv vlasnika licence,
d) mjesto i adresa vlasnika licence,
e) datum izdavanja licence,
f)
datum isteka licence, i
g) datum donošenja odluke o izmjenama, dopunama,
suspenziji, ukidanju ili prijenosu licence.
(5) Sažetak registra u elektronskoj formi iz stava (4) ovog člana
se objavljuje na internet stranici DERK-a.
(6) Registracijski broj se dodjeljuje svakoj licenci izdatoj od
DERK-a i sastoji se od:
a) rednog broja pod kojim je zavedena u knjigu
protokola DERK-a,
b) broja dokumenta prema klasifikaciji, i
c) godine.
Član 55.
(Registar podnesenih zahtjeva)
(1) DERK sačinjava listu – registar svih podnesenih zahtjeva za
dodjelu licence, koji su u postupku, a po kojima nije
odlučeno, sa procjenom potrebnog perioda za odlučivanje
po svakom pojedinačnom zahtjevu. Lista omogućava

Број 63 - Страна 89

DERK-u efikasniji postupak izdavanja licence i pruža
informaciju zainteresiranim licima.
(2) Lista podnesenih zahtjeva se objavljuje na internet stranici
DERK-a.
Član 56.
(Sadržaj objave u službenim glasilima)
(1) Dispozitiv odluke iz domena ovog pravilnika objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i
u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
(2) Integralni tekst odluke iz stava (1) ovog člana objavljuje se
na internet stranici DERK-a.
X. REGISTAR TRGOVACA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
Član 57.
(Svrha registra trgovaca električnom energijom)
U cilju praćenja jedinstvenog tržišta električne energije na
području Bosne i Hercegovine DERK vodi registar svih
licenciranih trgovaca električnom energijom sa licencom izdatom
od regulatornih organa u BiH (DERK, RERS, FERK) kojima se
omogućuje trgovina električnom energijom.
Član 58.
(Sadržaj registra trgovaca električnom energijom)
(1) Registar trgovaca električnom energijom vodi se na osnovu
podataka o izdatim licencama za trgovinu DERK-a, te
dostavljenih podataka o izdatim licencama za obavljanje
djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom
izdatim od RERS-a ili dozvola za snabdijevanje drugog
reda izdatih od FERK-a.
(2) U registru trgovaca električnom energijom vode se sljedeći
podaci:
a) naziv vlasnika licence,
b) adresa,
c) datum i period važenja licence,
d) registracijski broj licence, i
e) nadležni regulator koji je izdao licencu.
(3) Registar trgovaca električnom energijom vodi se u
elektronskoj formi i objavljuje se na internet stranici
DERK-a.
Član 59.
(Izvještavanje)
Registrirani trgovci dostavljaju mjesečne izvještaje o
realizaciji trgovine električnom energijom u formi propisanoj od
DERK-a.
XI. REGULATORNI NADZOR
Član 60.
(Uvjeti regulatornog nadzora)
(1) DERK vrši regulatorni nadzor obavljanja licencirane
djelatnosti.
(2) Vlasnik licence mora dostavljati DERK-u izvještaje
navedene u uvjetima licence ili po zahtjevu DERK-a tokom
perioda važenja licence.
(3) DERK vrši najavljene i nenajavljene posjete vlasnicima
licenci u funkciji regulatornog nadzora i vrši regulatorni
pregled objekata i dokumenata vezanih za licenciranu
djelatnost.
(4) DERK nadgleda sve aspekte usklađenosti vlasnika licence
sa uvjetima licence, kao i svim odredbama relevantnih
zakona i propisa DERK-a.
(5) DERK može pokrenuti hitni postupak u cilju reagiranja na
sumnju o povrjedi obaveza iz licence koju je izdao, na
vlastitu inicijativu ili kao odgovor na zahtjev bilo kojeg lica.
(6) DERK obavještava RERS i FERK o svim uočenim
nepravilnostima i problemima u vezi sa djelatnošću
trgovaca kojima su dozvole izdali RERS i FERK.

Број 63 - Страна 90

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 61.
(Sankcije)
(1) Ukoliko se vlasnik licence ne pridržava uvjeta iz licence,
dozvole ili Zakona, primjenjuju se kaznene odredbe
predviđene zakonom.
(2) DERK može vlasniku licence dostaviti obavijest o povrjedi
i pozvati ga na administrativno poravnanje zbog povrjede
dozvole od vlasnika iste, prije nego što se primijene
kaznene odredbe.
(3) Prije primjene ove mjere, u slučajevima kada to okolnosti
dozvoljavaju, DERK u pisanoj formi opominje vlasnika
licence i određuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(4) DERK prilikom sankcioniranja može primijeniti i odredbe
člana 51. ovog pravilnika, tj. suspendirati ili ukinuti licencu.
XII. PRAVNI LIJEK
Član 62.
(Pravni lijek)
(1) Odluke DERK-a o izdavanju licence, odbacivanju ili
odbijanju zahtjeva za izdavanje licence, obnovi, izmjeni,
prijenosu, suspenziji ili ukidanju licence su konačne
administrativne odluke.
(2) Protiv odluka iz stava (1) ovog člana moguće je podnijeti
tužbu Sudu Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana
dostave odluke.
(3) Prethodne preliminarne proceduralne odluke DERK-a,
voditelja postupka ili DERK-ovog osoblja se ne smatraju
konačnim odlukama.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 63.
(Prestanak važenja ranijih pravila)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju da važe
Pravilnik o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05),
Pravilnik o izdavanju privremenih licenci za obavljanje
djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom u
Brčko Distriktu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/11) i Odluka
o uspostavi pojednostavljene procedure izdavanja licence za
međunarodnu trgovinu za podnosioca zahtjeva u statusu
kvalificiranog kupca ("Službeni glasnik BiH", br. 75/06 i
101/08).
Član 64.
(Prijelazna odredba)
(1) Postupak izdavanja licence po zahtjevima koji su
zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog pravilnika okončat
će se u skladu sa ranije važećim pravilima.
(2) Licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom
za vlastite potrebe izdate u skladu sa ranije važećim
pravilima važe do 31. decembra 2016. godine."
Član 65.
(Tumačenje i drugi akti DERK-a)
(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje DERK.
(2) Ukoliko neko pitanje nije sadržano u ovom pravilniku,
DERK će odlučiti o njegovom rješavanju u svakom
konkretnom slučaju.
Član 66.
(Objavljivanje Pravilnika)
Prečišćeni tekst ovog pravilnika objavit će se u "Službenom
glasniku BiH".
Broj 05-02-2-236-1/16
12. augusta 2016. godine
Tuzla

Sekretar
Slobodanka Milašinović, s. r.

Петак, 26. 8. 2016.

Na temelju Zaključka Državne regulatorne komisije za
električnu energiju, broj 05-28-2-318-16/15 od 14. prosinca 2015.
godine, Tajnik u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu
energiju utvrdio je Pročišćeni tekst Pravilnika o licencama.
Pročišćeni tekst Pravilnika o licencama obuhvaća Pravilnik
o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12) i Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama ("Službeni
glasnik BiH", broj 98/15), a u kojima je naznačen dan njihovog
stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O LICENCAMA
(Pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
(1) Ovim pravilnikom se definiraju postupak i kriteriji za
izdavanje licenci od strane DERK-a, uključujući postupak
podnošenja zahtjeva, pregleda zahtjeva i izdavanja licenci,
kao i suštinske kriterije za odobravanje ili odbijanje
zahtjeva za dodjelu licence i sadržaj i uvjete licence.
(2) Pravilnikom se definira i način izmjene, suspenzije i
ukidanja licence, kao i postupci kod prodaje, dodjeljivanja,
iznajmljivanja ili prijenosa licence na neki drugi način.
(3) Postupak izdavanja licence je javan i vodi se u skladu s
objektivnim i javnosti poznatim kriterijima na
nediskriminirajući i transparentan način.
Članak 2.
(Definicije)
Definicije i skraćenice koje se koriste u ovom pravilniku,
uključujući i one iz Zakona i Poslovnika o radu DERK-a su
sljedeće:
"Zakon" označava Zakon o prijenosu, regulatoru i
operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
"Zakon o utemeljenju Elektroprijenosa" označava
Zakon o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04 i 76/09),
"Zakon o utemeljenju NOS-a" označava Zakon o
utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04),
"Pravilnik o javnim raspravama" označava pravilnik
DERK-a po komu se vode javne rasprave,
"DERK" označava Državnu regulatornu komisiju za
električnu energiju,
"FERK" označava Regulatornu komisiju za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
"RERS" označava Regulatornu komisiju za energetiku
Republike Srpske,
"NOS" označava Neovisnog operatora sustava za
upravljanje radom prijenosnog sustava u Bosni i Hercegovini,
"Prijenos" označava transport električne energije preko
visokonaponskog povezanog sustava za isporuku krajnjim
korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim
sustavima,
"Distribucija" označava prenošenje električne energije
kroz distributivne sustave srednjeg i niskog napona s ciljem njene
isporuke kupcima,
"Proizvodnja" označava proizvodnju električne energije u
hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama koje
su priključene na prijenosnu ili distributivnu mrežu, kao i
proizvodnju za vlastite potrebe,
"Opskrba" označava isporuku i/ili prodaju električne
energije kupcima,

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

"Trgovina" označava kupovinu i prodaju električne
energije,
"Međunarodna trgovina" označava kupovinu, prodaju ili
isporuku električne energije gdje je jedno od mjesta kupovine,
prodaje ili isporuke izvan Bosne i Hercegovine,
"Obveza javne usluge" označava obvezu energetskih
subjekata da određene energetske djelatnosti obavljaju kao javnu
uslugu dostupnu svim kupcima na određenom području uz
ispunjavanje određenih standarda koji se mogu odnositi na
sigurnost, kontinuitet i kvalitetu snabdijevanja, cijene isporuke,
zaštitu okoline, uključujući energetsku učinkovitost, proizvodnju
iz obnovljivih izvora i klimatske promjene,
"Javna rasprava" označava bilo koju raspravu
organiziranu od DERK-a, otvorenu za prisustvo javnosti, a koja
može biti opća, formalna ili tehnička rasprava,
"Licenca" označava dokument izdan od DERK-a koji
osobi kojoj je izdana daje ovlast obavljati djelatnost navedenu u
licenci pod uvjetima propisanim uvjetima za korištenje licence,
"Vlasnik licence" označava osobu koja posjeduje
najmanje jednu od licenci definiranih u članku 4. ovog pravilnika,
"Osoba" označava fizičku ili pravnu osobu bilo kojeg
oblika svojine i organiziranja,
"Podnositelj zahtjeva" označava osobu koja podnosi
zahtjev za izdavanje licence u skladu s ovim pravilnikom i
Zakonom,
"Trgovac" označava pravnu osobu koja se bavi trgovinom
električne energije,
"Opskrbljivač" označava pravnu osobu koja se bavi
opskrbom,
"Dozvola za izgradnju" označava akt koji izdaje DERK, a
kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi dozvoljava izgradnja novog
elektroenergetskog objekta ili značajna rekonstrukcija postojećeg
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije na
području Brčko Distrikta BiH, i
"Značajna rekonstrukcija" označava rekonstrukciju
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije
kojom se mijenja snaga tog objekta.
Članak 3.
(Licenciranje)
(1) Odgovarajuću licencu izdanu od DERK-a u skladu s
zakonom i ovim Pravilnikom mora posjedovati pravna ili
fizička osoba koja obavlja djelatnost prijenosa električne
energije, neovisnog operatora sustava, međunarodne
trgovine električnom energijom, kao i pravna ili fizička
osoba sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH za obavljanje
djelatnosti distribucije, javne opskrbe kupaca električnom
energijom i trgovine i opskrbe električnom energijom na
teritoriju BiH, te pravnu ili fizičku osobu koja ima
proizvodni kapacitet u Brčko Distriktu BiH za djelatnost
proizvodnje električne energije.
(2) Na području Brčko Distrikta BiH djelatnosti trgovine i
opskrbe električnom energijom može obavljati i pravna ili
fizička osoba koja posjeduje odgovarajuću licencu izdanu
od RERS-a ili FERK-a, u skladu s njihovim nadležnostima.
(3) Licenca za trgovinu i opskrbu električnom energijom na
teritoriju BiH izdana od DERK-a osobi sa sjedištem u
Brčko Distriktu BiH važi na teritoriju BiH.
(4) Pravna ili fizička osoba dužna je pribaviti dozvolu za
izgradnju elektroenergetskog objekta od DERK-a prije
početka
izgradnje
ili
značajne
rekonstrukcije
elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne
energije na području Brčko Distrikta BiH.
(5) DERK će razmotriti zahtjev za izdavanje licence u skladu s
kriterijima navedenim u Zakonu i ovom pravilniku. U
tumačenju ovih kriterija, DERK će djelovati u pravcu
stvaranja uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i

(6)
(7)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Број 63 - Страна 91

kontinuiranu opskrbu električnom energijom po
definiranom standardu kvalitete za dobrobit građana BiH, i
kreiranja tržišta električne energije.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje licence ima obvezu
dokazati da ispunjava sve kriterije za izdavanje licence i da
poštuje sve uvjete licence.
DERK će u licencu uključiti sve uvjete koji su neophodni
za osiguranje ciljeva Zakona, ovog pravilnika i drugih
dokumenata DERK-a.
Članak 4.
(Vrste licenci)
DERK iz svoje nadležnosti izdaje sljedeće licence:
a) Licenca za prijenos električne energije,
b) Licenca za aktivnosti neovisnog operatora sustava, i
c) Licenca za međunarodnu trgovinu.
Pored licenci iz stavka (1) ovog članka, u skladu s svojim
nadležnostima u pogledu Brčko Distrikta BiH DERK izdaje
i sljedeće licence, odnosno dozvole:
a) Licenca za trgovinu i opskrbu električnom energijom
na teritoriju BiH,
b) Licenca za distribuciju električne energije,
c) Licenca za proizvodnju električne energije za objekte
instalirane snage preko 1 MW, i
d) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta
instalirane snage preko 1 MW.
Članak 5.
(Razdoblje važenja licenci)
Licenca se izdaje na određeno vremensko razdoblje, ne
kraće od pet i ne dulje od 40 godina.
Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu može navesti za koje
vremensko razdoblje traži licencu.
O razdoblju na koje se licenca izdaje odlučuje DERK, a
prilikom odlučivanja o vremenu trajanja licence, pored
izražene želje podnositelja zahtjeva, koristit će se i
sljedećim, ali ne i obvezujućim, normama:
a) licenca za prijenos električne energije 25 godina,
b) licenca za aktivnosti neovisnog operatora sustava
sedam godina,
c) licenca za međunarodnu trgovinu električnom
energijom pet godina,
d) licenca za trgovinu i opskrbu električnom energijom
na teritoriju BiH pet godina,
e) licenca za distribuciju električne energije 25 godina,
ali ne dulje od 30 godina,
f)
licenca za proizvodnju električne energije 25 godina,
ali ne dulje od 30 godina, i
g) dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta šest
godina.
Prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje licence koji je
prvi put podnesen DERK-u ili prilikom izdavanja licence za
proizvodnju dok se proizvodni objekt nalazi u probnom
radu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, DERK može
izdati privremenu licencu na razdoblje do dvije godine.
DERK može u uvjete licence (dozvole) uključiti i uvjete
koji mu omogućavaju da produlji razdoblje važenja licence
i naložiti vlasniku licence da, unatoč isticanju licence,
nastavi pružati kompenzirane usluge na privremenoj
osnovi, ako se za to pojavi potreba.
Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta prestaje
važiti ukoliko gradnja ili radovi nisu započeti u roku
određenom u dozvoli.
Rok iz stavka (6) ovog članka ne može biti kraći od šest
mjeseci niti dulji od dvije godine.

Број 63 - Страна 92

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE LICENCE
Članak 6.
(Podnositelj zahtjeva)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje licence može biti:
a) za licencu za prijenos električne energije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" uspostavljen
na osnovu Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru
sustava električne energije u Bosni i Hercegovini i
Zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos
električne energije u Bosni i Hercegovini,
b) za licencu za aktivnosti neovisnog operatora sustava "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini"
uspostavljen na osnovu Zakona o prijenosu,
regulatoru i operatoru sustava električne energije u
Bosni i Hercegovini i Zakona o utemeljenju
Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u
Bosni i Hercegovini,
c) za licencu za međunarodnu trgovinu - sve osobe
registrirane za obavljanje poslova trgovine
električnom energijom, ako ispunjavaju uvjete za
bavljenje međunarodnom trgovinom predviđene
zakonom i ovim pravilnikom,
d) za licencu za trgovinu i opskrbu električnom
energijom na teritoriju BiH - osobe sa sjedištem u
Brčko Distriktu BiH koje se bave proizvodnjom
električne energije ili koje se bave trgovinom
električne energije,
e) za licencu za distribuciju električne energije - Javno
poduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno
Brčko" d.o.o. Brčko Distrikt BiH, i
f)
za licencu za proizvodnju električne energije - osoba
čiji se proizvodni objekt nalazi na području Brčko
Distrikta BiH.
Članak 7.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev na način, u obliku i
na obrascima definiranim od DERK-a.
(2) Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa internet stranice ili u
sjedištu DERK-a.
(3) Zahtjev sa prilozima se podnosi u pisanom obliku, ovjeren i
potpisan od podnositelja zahtjeva, a dostavlja se poštom,
osobnom dostavom ili na drugi adekvatan način. Svi
dokumenti iz zahtjeva se dostavljaju i u elektroničkom
obliku propisanim od DERK-a. Uz zahtjev je potrebno
priložiti i izjavu da dokumenti dostavljeni u elektroničkom
obliku u potpunosti odgovaraju dostavljenim originalima.
(4) Podnositelj uz zahtjev prilaže dokaz o uplati naknade za
podnošenje zahtjeva definirane posebnom odlukom DERKa.
(5) Podnositelj je obvezan potpisati izjavu o prihvatanju obveza
plaćanja regulatorne naknade, kao i izjavu danu pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi podaci
dostavljeni DERK-u istiniti i točni.
(6) DERK razmatra zahtjev za licencu samo ukoliko je zahtjev
kompletan i ukoliko sadrži dokaze navedene u st. (3) i (4)
ovog članka.
(7) Ako podnositelj zahtjeva namjerava obavljati više
djelatnosti za koje je potrebna licenca, dužan je za svaku
djelatnost podnijeti poseban zahtjev.
(8) Ukoliko podnositelj zahtjeva istodobno podnese zahtjeve za
izdavanje licence za trgovinu i opskrbu na teritoriju BiH i
licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom,
DERK može voditi jedinstven postupak.

Петак, 26. 8. 2016.

Članak 8.
(Kompletnost zahtjeva)
(1) DERK će najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva utvrditi da li je zahtjev kompletan i podnesen u
skladu s odredbama ovog pravilnika.
(2) Nakon pregleda zahtjeva, DERK dostavlja podnositelju
pisanu obavijest o tome da li je zahtjev kompletan ili je
potrebna njegova dopuna.
(3) U slučaju da zahtjev nije kompletan, DERK će, u obavijesti
iz stavka (2) ovog članka, navesti njegove nedostatke i
odrediti rok u kojem je podnositelj zahtjeva dužan iste
otkloniti.
(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz
stavka (3) ovog članka, DERK može zaključkom odbaciti
njegov zahtjev kao nepotpun.
(5) Kompletnost zahtjeva utvrđuje se zaključkom na internom
sastanku DERK-a.
Članak 9.
(Zahtjevi za dodatnim informacijama)
(1) U postupku utvrđivanja činjenica o ispunjavanju uvjeta
propisanih za izdavanje licence, DERK ima pravo provjeriti
sve podatke, te po potrebi izvršiti pregled objekata,
postrojenja i opreme, dokumentacije, kao i tražiti dodatne
informacije u bilo kojem trenutku od podnošenja zahtjeva
do donošenja konačne odluke o zahtjevu, kao i u razdoblju
važenja licence.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je surađivati sa DERK-om i
dostavljati podatke i informacije iz stavka (1) ovog članka u
rokovima koje odredi DERK.
III. OBRADA ZAHTJEVA I DONOŠENJE ODLUKE
Članak 10.
(Objava zahtjeva)
(1) Po utvrđivanju kompletnosti zahtjeva, DERK objavljuje
kratku obavijest za javnost u pisanim medijima i na svojoj
internet stranici, sumirajući zahtjev za licencu.
(2) Obavijest sadrži i način na koji zainteresirane osobe mogu
dobiti informacije, kao i upute zainteresiranim osobama da
mogu podnijeti pisane komentare na zahtjev za izdavanje
licence.
(3) Rok za podnošenje pisanih komentara je osam dana od dana
objave obavijesti za javnost.
(4) Obavijest za javnost sadrži i kriterije za stjecanje statusa
umješača i informaciju kad i kako se mogu podnijeti
zahtjevi za stjecanje statusa umješača.
Članak 11.
(Uloga i odgovornost umješača)
(1) DERK može dodijeliti status umješača osobi koja dokaže
da je njen interes u postupku izdavanja licence drugačiji od
općeg javnog interesa. U određenim slučajevima, DERK
može ograničiti opseg sudjelovanja umješača.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka, umješaču se dozvoljava
da sudjeluje u postupku, izvodi dokaze i zahtijeva
informacije od podnositelja zahtjeva putem DERK-a.
(3) Pisane ili usmene izjave umješača na raspravama za
izdavanje licenci daju se pod punom kaznenom i
materijalnom odgovornošću za točnost i ispravnost danih
podataka.
Članak 12.
(Suradnja sa drugim regulatornim komisijama)
DERK će razmjenjivati potrebne informacije sa FERK-om i
RERS-om o podnesenim zahtjevima za licence i odlukama o
istim, kao i pitanjima regulatornog nadzora i ispunjavanju uvjeta
za korištenje licenci.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Članak 13.
(Priprema nacrta licence)
(1) Nakon postupka provjere kompletnosti zahtjeva iz članka 8.
ovog pravilnika, provjerava se točnost podataka,
dokumenata ili informacija priloženih uz zahtjev.
(2) Na osnovu obrade zahtjeva iz stavka (1) ovog članka i
nakon ocjene komentara javnosti na sažetak zahtjeva za
licencu, na internom sastanku DERK-a utvrđuje se nacrt
odluke o izdavanju licence.
(3) Za korištenje licence za međunarodnu trgovinu DERK
propisuje Standardne uvjete.
(4) Pored Standardnih uvjeta DERK može propisati i dodatne
uvjete.
(5) Nacrt odluke o izdavanju licence upućuje se u javnu
raspravu.
Članak 14.
(Javna rasprava)
(1) DERK u svakoj fazi postupka izdavanja licence može voditi
javnu raspravu u skladu s Poslovnikom o radu i
Pravilnikom o javnim raspravama DERK-a.
(2) Javnu raspravu vodi voditelj postupka, a u njegovom
odsustvu osoba koju odredi DERK.
Članak 15.
(Formalna rasprava)
Formalna rasprava se održava samo kad je potrebno riješiti
sporna pitanja u postupku izdavanja licence.
Članak 16.
(Donošenje odluka)
(1) Nakon okončanja javne rasprave, voditelj postupka
priprema novi nacrt odluke o izdavanju licence.
(2) Podnositelj zahtjeva i umješač mogu dati svoj komentar na
novi nacrt odluke u roku od osam dana od dana primitka.
Na javnoj raspravi na kojoj nije bilo komentara, u cilju
ekonomičnosti postupka, podnositelj zahtjeva može se
odreći prava na dostavljanje komentara.
(3) Po isteku roka za prijem komentara, DERK na internom
sastanku utvrđuje prijedlog odluke o izdavanju licence.
(4) Odluka o izdavanju licence donosi se na redovitoj sjednici
DERK-a.
(5) Rok za donošenje konačne odluke po zahtjevu za izdavanje
licence ovisi od složenosti zahtjeva, pri čemu će DERK
voditi računa o načelu učinkovitosti.
(6) Odluka iz stavka (5) ovog pravilnika, u pravilu, stupa na
snagu danom donošenja. Odluka se dostavlja podnositelju
zahtjeva i umješaču i objavljuje u skladu sa člankom 56.
ovog pravilnika.
Članak 17.
(Regulatorna naknada)
(1) Iznos regulatorne naknade i naknade za podnošenje
zahtjeva po vrstama licenci utvrđuje se posebnom odlukom
DERK-a.
(2) Naknada za podnošenje zahtjeva se uplaćuje prije
podnošenja zahtjeva za izdavanje licence.
(3) Tijekom trajanja licence, kao i u slučaju produljenja licence
iz stavka (5) članka 5. ovog pravilnika, vlasnik licence
plaća regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed.
U slučaju neblagovremenog izmirenja obveze plaćanja
regulatorne naknade, DERK može od vlasnika licence
zahtijevati dostavljanje bankarskog jamstva.

Број 63 - Страна 93

IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE
Članak 18.
(Osnovni dokumenti)
(1) Zahtjev za izdavanje licence se podnosi na obrascu
propisanim od DERK-a, a uz zahtjev se obvezno prilažu
sljedeći dokumenti:
a) Izvadak iz nadležnog registra pravnih osoba,
b) Potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) Statut ili osnivački akt,
d) Organizacijsko ustrojstvo i broj uposlenih,
e) Revidirana financijska izvješća o završnom računu za
prethodne tri godine za postojeće tvrtke ili početnu
bilancu stanja za novoformirane tvrtke,
f)
Poslovni plan za naredne tri godine,
g) Popis stalnih sredstava po amortizacijskim skupinama
i zadnji godišnji obračun amortizacije,
h) Uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut stečajni ili
likvidacijski postupak nad podnositeljem zahtjeva,
i)
Uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja
zahtjeva i njegovog zastupnika nije pokrenut kazneni
postupak,
j)
Uvjerenje nadležnog tijela da podnositelju zahtjeva i
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti za koju se zahtijeva ili
je u vezi sa izdavanjem licence,
k) Izjava o svim otvorenim transakcijskim računima kod
komercijalnih banaka i bankovna potvrda njihovog
statusa (bankovna potvrda statusa podrazumijeva
opseg prometa na računu u zadnjih mjesec dana kao i
pokazatelje o eventualnim blokadama na računima),
l)
Izjava o statusu usklađenosti sa svim propisima u vezi
sa zaštitom okoline i provedbi istih,
m) Izjava da će se podnositelj zahtjeva pridržavati
tržišnih pravila,
n) Izjava o postojećim izdanim licencama ili zahtjevima
za licence podnesenim FERK-u ili RERS-u, kao i bilo
kojem drugom regulatornom tijelu izvan BiH, i
o) Bilo koja druga informacija koju DERK smatra, u bilo
kojem stupnju postupka, potrebnom za donošenje
odluke.
(2) Svi dokazi se prilažu u originalu ili u ovjerenoj kopiji, s tim
da potvrde i izjave ne smiju biti starije od 60 dana.
Članak 19.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos
električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos električne
energije, pored dokumenata navedenih u članku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Tehnički podaci o mreži i postrojenjima u vlasništvu
podnositelja zahtjeva koji se koriste u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa električne energije sa
podacima o upotrebnim dozvolama za iste,
b) Tehnički podaci o mreži i postrojenjima koja nisu u
vlasništvu podnositelja zahtjeva, a koriste se u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa električne energije sa
detaljima o vlasništvu nad pomenutim sredstvima i
pravnom osnovu korištenja,
c) Situacijska karta i blok-funkcionalna shema
prijenosne elektroenergetske mreže,
d) Specifikacija i tehničke karakteristike mjernih uređaja
na mjestima preuzimanja/isporuke električne energije,
e) Lista komunikacijskih sredstava koja služe za
obavljanje osnovne djelatnosti podnositelja zahtjeva
sa naznačenim vlasništvom nad tim sredstvima,

Број 63 - Страна 94
f)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Plan izgradnje novih i značajnije rekonstrukcije
postojećih objekata za naredne tri godine,
g) Izvadak ili skraćena verzija Plana održavanja
elektroenergetskih objekata za naredne tri godine,
h) Pregled kupaca izravno priključenih na prijenosnu
mrežu sa potrošnjom u prethodne tri godine,
i)
Pregled održavanja objekata u prethodne tri godine,
j)
Pregled načina nadzora pripadajuće prijenosne mreže
i
pregled
načina
upravljanja
određenih
visokonaponskih prijenosnih uređaja od kojih se ne
zahtijeva omogućavanje slobodnog protoka električne
energije iz značajnih energetskih izvora preko
uzajamno povezane prijenosne mreže, a koje je NOS
eventualno dodijelio podnositelju zahtjeva na
upravljanje,
k) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolaže
podnositelj zahtjeva,
l)
Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obveza koje se odnose na javnu uslugu, i
m) Cerifikat neovisne kuće za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sustava.
Članak 20.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti
neovisnog operatora sustava)
Uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti neovisnog
operatora sustava, pored dokumenata navedenih u članku 18.
ovog pravilnika, obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Metodologija i kriteriji upravljanja mrežom sa
funkcionalnom shemom aktivnosti,
b) Lista komunikacijskih sredstava koja služe za
obavljanje osnovne djelatnosti podnositelja zahtjeva
sa naznačenim vlasništvom nad tim sredstvima,
c) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolaže
podnositelj zahtjeva,
d) Pregled i vremenski plan donošenja tehničkih i
komercijalnih pravila potrebnih za obavljanje
djelatnosti neovisnog operatora sustava,
e) Pregled i vremenski plan potpisivanja ugovora sa
drugim subjektima u BiH ili inozemstvu neophodnih
za obavljanje djelatnosti neovisnog operatora sustava,
f)
Pregled i kratak prikaz međunarodnih organizacija u
kojima podnositelj zahtjeva želi ili ima obvezu
participirati,
g) Dokument
o
eventualno
danim
ovlastima
odgovarajućim stranama koje su uključene u
aktivnosti prijenosa za upravljanje radom određenih
visokonaponskih prijenosnih uređaja od kojih se ne
zahtijeva omogućavanje slobodnog protoka električne
energije iz značajnih energetskih izvora preko
uzajamno povezane prijenosne mreže,
h) Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obveza koje se odnose na javnu uslugu, i
i)
Cerifikat neovisne kuće za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sustava.
Članak 21.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
međunarodnu trgovinu)
Uz zahtjev za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu
električnom energijom, pored dokumenta navedenih u članku 18.
ovog pravilnika, obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:

a)

Петак, 26. 8. 2016.

Postojeća licenca za trgovinu, proizvodnju ili opskrbu
izdana od FERK-a, RERS-a ili DERK-a, ako je
podnositelj zahtjeva već sudionik na domaćem tržištu
električne energije ili dokaz da je podnositelj zahtjeva
zatražio izdavanje takve licence,
b) Dokaz o solventnosti podnositelja zahtjeva,
c) Dokaz o vlasničkom kapitalu podnositelja zahtjeva sa
pregledom vlasnika ili akcionara/dioničara sa
sudjelovanjem većim od 5%,
d) Izjava poslovne banke ili druge organizacije o
spremnosti da izda financijsko jamstvo ili jamstvo o
izvršenju na iznos planirane ili ugovorene transakcije
(podobnost jamca i kvalitetu jamstva ocjenjuje
DERK),
e) Izjava
podnositelja
zahtjeva
da
prihvata
standardizirane uvjete za korištenje licence, i
f)
Informacija podnositelja zahtjeva o tržištima
električne energije izvan BiH na kojima posluje
(ukoliko podnositelj zahtjeva obavlja i djelatnosti u
inozemstvu).
Članak 22.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i
opskrbu električnom energijom na teritoriju BiH)
Uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
električnom energijom na teritoriju BiH, pored dokumenata
navedenih u članku 18. ovog pravilnika, obvezno se prilažu
sljedeći dokumenti:
a) Dokaz o pravnom osnovu za korištenje poslovnog
prostora,
b) Opis neophodne računalne opreme za obavljanje
djelatnosti, i
c) Namjeravani godišnji opseg opskrbe/trgovine
električnom energijom.
Članak 23.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
distribuciju električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za distribuciju električne
energije, pored dokumenata navedenih u članku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Lista elektroenergetskih objekata sa osnovnim
tehničkim parametrima,
b) Mapa elektroenergetske mreže,
c) Broj i struktura korisnika distributivne mreže po
naponskim razinama i kategorijama potrošnje,
d) Zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija u prethodne
tri godine,
e) Točke preuzimanja električne energije sa prijenosne
mreže ili razmjene sa susjednim distributivnim
područjima,
f)
Historijski pregled potrošnje distributivnog područja
sa projekcijom za naredno razdoblje,
g) Karakterističan dijagram opterećenja u točkama
preuzimanja električne energije, i
h) Certifikat neovisne kuće za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvođenju takvog sustava.
Članak 24.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
proizvodnju električne energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za proizvodnju električne
energije, pored dokumenata navedenih u članku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:
a) Mapa sa prikazom lokacije postrojenja koja se koriste
za proizvodnju električne energije,
b) Okolinska dozvola,

Петак, 26. 8. 2016.
c)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Ugovor o koncesiji ako se objekt gradi po tom
principu,
d) Ugovor o priključenju na distributivnu ili prijenosnu
mrežu, i
e) Tehnički podaci o proizvodnim jedinicama, objektu i
postrojenju, kao i pravni osnov njihovog korištenja,
uključujući i odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta, odnosno odobrenje za probni rad
proizvodnog objekta.
Članak 25.
(Povjerljive informacije)
(1) Strane uključene u postupak izdavanja licence čuvaju
povjerljivost svih traženih podataka i informacija za koje je
utvrđeno da se smatraju poslovnom tajnom ili povjerljivom
informacijom, osim u mjeri u kojoj zakon predviđa da se
takvi podaci objave.
(2) DERK određuje da li povjerljive informacije, podnesene od
podnositelja zahtjeva kao dio zahtjeva, trebaju biti dostupne
drugim stranama.
(3) Podaci dobiveni prilikom podnošenja zahtjeva za licencu
mogu se koristiti samo u svrhu izdavanja i praćenja licence.
(4) Svaka strana koja dobije pristup podacima ili
informacijama za koje zna da su povjerljive naravi, ima
obvezu štititi povjerljivost tih podataka ili informacija, osim
u slučajevima kad se prema zakonu zahtijeva dostava tih
podataka ili informacija.
(5) DERK propisuje posebnim pravilnikom pravila o
postupanju sa povjerljivim informacijama.
V. KRITERIJI ZA IZDAVANJE LICENCE
Članak 26.
(Opći kriteriji)
(1) Opći kriteriji za donošenje odluke o izdavanju licence, u
skladu Zakonom, između ostalog su temeljeni na:
a) sigurnosti elektroprijenosne mreže, instalacija i
pripadajuće opreme,
b) zaštiti javnog zdravstva i sigurnosti,
c) zaštiti okoline,
d) korištenju zemljišta i lokacija,
e) korištenju javne imovine,
f)
energetskoj učinkovitosti,
g) kriterijima koji se posebno odnose na podnositelja
zahtjeva, kao što su tehničke, ekonomske i financijske
sposobnosti, i
h) sposobnosti i spremnosti da se zadovolje sve obveze
koje se odnose na javnu uslugu.
(2) DERK smatra da su kriteriji iz stavka (1) ovog članka, kao i
drugi kriteriji ispunjeni ako podnositelj zahtjeva dokaže:
a) da ispunjava uvjete sigurnosti tako što predoči da svi
njegovi objekti, postrojenja i aktivnosti imaju
potrebne dozvole i zadovoljavaju sve primjenljive
standarde,
b) da je priložio izjavu o usklađenosti normativnih akata
sa svim propisima u vezi sa zaštitom okoline i
provedbi istih, kao i da ispunjava sve uspostavljene
kriterije za zaštitu okoline i vrši stalnu kontrolu nad
utjecajem na okolinu,
c) da se javna imovina, uključujući i zemljište, koristi sa
dužnom pozornošću i u opsegu u kojem je izdana
ovlast za korištenje takve imovine i zemljišta, kao i da
je podnositelj zahtjeva dokazao da posjeduje
odgovarajuća prava i ovlasti za korištenje privatne
imovine uključene u izgradnju,
d) da je svoje aktivnosti prilagodio svim propisima u
vezi sa energetskom učinkovitosti,

e)

Број 63 - Страна 95

da ispunjava sve primjenljive tehničke kriterije za
objekte, postrojenja, uređaje i opremu za obavljanje
djelatnosti,
f)
da je dokazao financijsku sposobnost i/ili osigurao
odgovarajuća financijska jamstva za ispunjenje svih
uvjeta za korištenje licence,
g) da ima dostatno uposlenih sa odgovarajućom
stručnom kvalifikacijom za obavljanje djelatnosti,
h) da njegovo organizacijsko ustrojstvo osigurava
kvalitetno izvršenje licencirane djelatnosti,
i)
da je priložio izjavu o sposobnosti i spremnosti
zadovoljavanja svih obveza koje se odnose na javnu
uslugu,
j)
da mu nije oduzeta licenca iste vrste u posljednjih pet
godina prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence
od bilo koje regulatorne komisije,
k) da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
l)
da protiv njega i njegovog zakonskog zastupnika nije
pokrenut kazneni postupak,
m) da njemu i njegovom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti za ili u vezi sa
djelatnošću za koju se zahtijeva izdavanje dozvole,
n) da je sposoban osigurati računovodstvena izvješća u
obliku i sa detaljima koje zatraži DERK, i
o) da je spreman pridržavati se svih predloženih uvjeta
licence koji će biti uključeni u licencu.
Članak 27.
(Posebni kriteriji)
Pored općih kriterija za izdavanje licence iz članka 26. ovog
pravilnika, podnositelj zahtjeva za određenu vrstu licence treba
zadovoljiti i posebne kriterije u vezi sa licencom za koju podnosi
zahtjev.
Članak 28.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos električne
energije su:
a) korištenje elektroenergetske mreže odgovarajućih
karakteristika za siguran i pouzdan prijenos električne
energije,
b) posjedovanje i provedba plana redovitog održavanja
svojih objekata, i
c) da je dokazana financijska i tehnička sposobnost za
demontažu i/ili uklanjanje svih objekata u skladu s
tehničkim zahtjevima okoline, nakon isteka roka
važenja licence, a u slučajevima navedenim u licenci.
Članak 29.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti
neovisnog operatora sustava)
Poseban kriterij za izdavanje licence za aktivnosti
neovisnog operatora sustava je mogućnost adekvatnog vršenja
funkcije neovisnog operatora sustava u skladu s zakonom.
Članak 30.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu
električnom energijom)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za međunarodnu
trgovinu su:
a) da je dokazana mogućnost pribavljanja odgovarajućih
financijskih jamstava i jamstava za izvršenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da će se
pridržavati tržišnih pravila,
c) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da prihvata
standardizirane uvjete za korištenje licence,

Број 63 - Страна 96
d)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

da je upisan i uplaćen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milijun KM, i
e) da je podnositelj zahtjeva dokazao da su ostvarene
pretpostavke za izdavanje odgovarajuće licence od
FERK-a ili RERS-a prije početka obavljanja
djelatnosti međunarodne trgovine na osnovu licence
DERK-a.
Članak 31.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
električnom energijom na teritoriju BiH)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
električnom energijom na teritoriju BiH su:
a) da je dokazana mogućnost pribavljanja odgovarajućih
financijskih jamstava i jamstava za izvršenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da će se
pridržavati tržišnih pravila,
c) da je upisan i uplaćen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milijun KM, i
d) da djelatnost podnositelja zahtjeva nije u vezi sa
djelatnošću distribucije električne energije.
Članak 32.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju
električne energije su:
a) da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik distributivne mreže na području na kojem
obavlja djelatnost,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad distributivnih
objekata i postrojenja,
c) da se pridržava svih pravila u vezi sa zaštitom životne
sredine,
d) da je vlasnik ili savjestan posjednik mjernih uređaja
na svim mjestima preuzimanja i isporuke električne
energije,
e) da posjeduje adekvatne ljudske i materijalne resurse
za održavanje distributivne mreže koju koristi, i
f)
da je uspostavio učinkovitu i pouzdanu proceduru
očitanja mjernih uređaja i prosljeđivanja podataka o
potrošnji opskrbljivaču.
Članak 33.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju električne
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju
električne energije su:
a) da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik elektrane ili postrojenja za proizvodnju
električne energije,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad elektrane i
postrojenja,
c) da posjeduje neophodne dozvole zahtijevane ovim
pravilnikom i zakonom,
d) da je sklopio ugovor o priključenju na distributivnu ili
prijenosnu mrežu, i
e) da posjeduje odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta ili odobrenje za probni rad proizvodnog
objekta.
Članak 34.
(Razlozi za odbacivanje ili odbijanje zahtjeva za licencu)
DERK će odbaciti ili odbiti zahtjev za izdavanje licence u
sljedećim slučajevima:
a) ukoliko je zahtjev nepotpun, a zahtijevani podaci nisu
dostavljeni ni nakon isteka roka za dostavljanje
kompletiranog zahtjeva,

b)
c)

Петак, 26. 8. 2016.

ukoliko je zahtjev podnesen od neovlaštene osobe,
ukoliko podnositelj zahtjeva ne uspije dokazati da
ispunjava kriterije za izdavanje licence,
d) ukoliko dostavljeni podaci o financijskim i tehničkim
kapacitetima ne predstavljaju dostatno jamstvo da će
podnositelj zahtjeva na odgovarajući način obavljati
traženu djelatnost,
e) ukoliko je podnositelj zahtjeva kažnjavan za prijevaru,
financijsku neodgovornost u kaznenom postupku ili
značajno kršenje uvjeta licenci na tržištima električne
energije u i izvan BiH,
f)
ukoliko je podnositelju zahtjeva ili bilo kom od
članova uprave podnositelja zahtjeva izrečena mjera
sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva,
djelatnosti ili dužnosti u skladu s zakonom,
g) ukoliko podnositelj zahtjeva ne dokaže da ispunjava
sve licencne kriterije i uvjete za koje DERK smatra da
su neophodni za provedbu ciljeva Zakona,
h) ukoliko prethodna evidencija o licencama podnositelja
zahtjeva ne opravdava obnavljanje licence,
i)
ukoliko podnositelj zahtjeva nije dostavio DERK-u
tražene podatke koji se odnose na prethodno izdanu
licencu, u slučaju produljenja licence,
j)
ukoliko podnositelj zahtjeva nije platio naknadu za
podnošenje zahtjeva ili regulatornu naknadu DERK-a
za prethodno izdanu licencu, i
k) ukoliko je nad podnositeljem zahtjeva pokrenut
postupak stečaja ili likvidacije.
VI. OBLIK I SADRŽAJ LICENCE
Članak 35.
(Oblik licence)
(1) Licenca se izdaje u obliku definiranim od DERK-a.
(2) Sastavni dio licence su uvjeti za korištenje licence.
Članak 36.
(Sadržaj licence)
Licenca obvezno sadrži sljedeće informacije:
a) djelatnost za koju se licenca izdaje,
b) registracijski broj licence,
c) datum izdavanja licence,
d) naziv i adresa sjedišta vlasnika licence,
e) porezni broj vlasnika licence, i
f)
vremensko razdoblje za koje se licenca izdaje.
Članak 37.
(Sadržaj uvjeta za korištenje licence)
Uvjeti za korištenje licence sadrže, ali se ne ograničavaju
na:
a) zahtjev da vlasnik licence permanentno radi na
ispunjavanju uvjeta predviđenih općim i posebnim
kriterijima za izdavanje licence definiranih ovim
pravilnikom,
b) mogućnost otvaranja procesa redefiniranja licence
tijekom razdoblja njenog važenja, na zahtjev vlasnika
licence ili na osnovu vlastite inicijative DERK-a kako
bi se promijenili uvjeti licence zbog značajnijih
promjena u zakonu ili činjeničnim okolnostima,
c) obvezu stalnog dokazivanja financijske sposobnosti i
stabilnosti,
d) odredbe o obvezi poštivanja propisa iz područja
međunarodne
trgovine,
praćenja
promjena
međunarodnih tehničkih zahtjeva u vezi sa trgovinom
električnom energijom i usklađivanjem poslovanja sa
tim promjenama,
e) odredbe o kvaliteti usluga,
f)
zahtjev za uspostavljanje kodeksa ponašanja i obvezu
pridržavanja tog kodeksa,

Петак, 26. 8. 2016.
g)
h)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

obveze u vezi sa računovodstvenim standardima,
obvezu zaštite potrošača kojom se osigurava pravičan
i jednakopravan tretman, visokokvalitetne usluge,
konkurencija i sprječavanje antikonkurencijskih
aktivnosti,
i)
obvezu poštivanja mrežnog kodeksa i tržišnih pravila,
j)
principe kontrole i nadzora obavljanja licencirane
djelatnosti od DERK-a,
k) obvezu redovitog dostavljanja podataka DERK-u, na
način i u obliku koji propiše DERK,
l)
obvezu dostavljanja podataka po posebnom zahtjevu
DERK-a,
m) obvezu pružanja javne usluge kako bi se osigurala
kontinuirana opskrba električnom energijom kupaca,
n) obvezu izvještavanja DERK-a o sporovima koji se
vode pred nadležnim sudovima u vezi s licenciranom
djelatnošću,
o) način rješavanja sporova, i
p) bilo koji drugi uvjet ili zahtjev koji DERK smatra
važnim, kako bi se ispunili ciljevi zakona i propisa
DERK-a.
Članak 38.
(Sadržaj uvjeta za korištenje licence specifičan za pojedine
licence)
Licenca za prijenos električne energije i licenca za
aktivnosti neovisnog operatora sustava sadrže uvjete koji
omogućavaju konkurentnim opskrbljivačima električnom
energijom pristup prijenosnom sustavu i osiguravaju ispunjavanje
uvjeta iz zakona i propisa DERK-a.
Članak 39.
(Posebni uvjeti za licencu za prijenos električne energije)
Pored sadržaja iz čl. 37. i 38. ovog pravilnika, uvjeti za
licencu za prijenos električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće:
a) odredbe koje omogućavaju jednakopravan pristup
elektroprijenosnoj mreži za sve opskrbljivače
električnom energijom koji imaju fizički pristup
sustavu,
b) obvezu poštivanja važećih tarifa,
c) obvezu poštivanja odredbi tehničkih standarda,
komercijalnog i mrežnog kodeksa,
d) obvezu planiranja proširenja sustava (uključujući i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potrošača,
e) obvezu poštivanja standarda kvalitete za opskrbu
električnom energijom, regulaciju napona i
poboljšanje karakterističnih parametara kvalitete
usluga koje vlasnik licence pruža korisnicima sustava,
f)
tabelarni prikaz objekata vlasnika licence pomoću
kojih obavlja licenciranu djelatnost,
g) tabelarni prikaz objekata koji nisu u vlasništvu
vlasnika licence, a koje koristi za obavljanje
licencirane djelatnosti,
h) ovlast za obavljanje djelatnosti prijenosa električne
energije i djelatnosti u vezi sa prijenosom električne
energije na teritoriju BiH korištenjem objekata iz
prethodnih tabelarnih prikaza,
i)
kriterije pod kojima vlasnik licence može obavljati
djelatnosti prijenosa i djelatnosti u vezi sa prijenosom
električne energije u susjednim elektroenergetskim
mrežama,
j)
zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, isporuke,
trgovine ili distribucije električne energije, ili bilo
koje djelatnosti koje su izvan djelokruga prijenosa ili
izvan djelokruga djelatnosti u vezi sa prijenosom

Број 63 - Страна 97

električne energije, bez izričitog odobrenja DERK-a,
u skladu s Zakonom o utemeljenju Elektroprijenosa,
k) obvezu da vlasnik licence vodi posebne račune za
djelatnost prijenosa od drugih djelatnosti na način i u
opsegu specificiranim u uvjetima,
l)
obvezu da vlasnik licence vrši izmjene u mreži vodeći
računa da te izmjene ne utječu na kompatibilnost
mreže sa proizvođačima, distributivnim i susjednim
mrežama, kao i postrojenjima u vlasništvu trećih
osoba, na način da ugrožava opću sigurnost i sigurnost
opskrbe,
m) obvezu vlasnika licence da u skladu s mrežnim
kodeksom rukovodi, održava (uključujući popravke i
zamjene ako je potrebno) i štiti svoju mrežu kako bi
osigurao adekvatan, ekonomičan, pouzdan i siguran
prijenos električne energije,
n) obvezu da usklađuje planiranje razvoja svoje mreže sa
drugim mrežama i susjednim sustavima,
o) obvezu da se postrojenja i vodovi projektiraju, grade i
koriste tako da učinak njihovog korištenja neće
ugroziti zdravlje stanovništva odnosnog područja, i
koji će u najmanjoj mogućoj mjeri promijeniti
prirodno okruženje i vrijednost pejzaža,
p) obvezu poštivanja pravila ili standarda odobrenih od
DERK-a koji se odnose na zonu sigurnosti,
r)
obvezu voditi odgovarajuće knjigovodstvo u skladu s
specificiranim principima, i
s) odredbe koje zabranjuju napuštanje ili izmjenu
licencirane aktivnosti ili bilo kojeg prijenosnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a.
Članak 40.
(Posebni uvjeti za licencu za aktivnosti neovisnog operatora
sustava)
Pored sadržaja iz čl. 37. i 38. ovog pravilnika, posebni
uvjeti za licencu za aktivnosti neovisnog operatora sustava
sadrže, ali se ne ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) odredbe koje omogućavaju jednakopravan pristup
elektroprijenosnoj mreži za sve opskrbljivače
električnom energijom koji imaju mogućnost pristupa
sustavu,
b) obvezu poštivanja važećih tarifa,
c) obvezu poštivanja odredbi tehničkih standarda,
komercijalnog i mrežnog kodeksa,
d) obvezu planiranja proširenja sustava (uključujući i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potrošača,
e) standarde kvalitete za opskrbu električnom energijom,
održavanje frekvencije i regulaciju napona i
poboljšanje karakterističnih parametara kvalitete
usluga koje vlasnik licence pruža korisnicima sustava,
f)
ovlast za obavljanje djelatnosti neovisnog operatora
sustava za prijenosni sustav u BiH,
g) zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, opskrbe,
trgovine ili distribucije električne energije, ili bilo
koje druge aktivnosti koja nije odobrena Zakonom o
utemeljenju NOS-a,
h) način obavljanja aktivnosti upravljanja sustavom
prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti,
i)
način upravljanja sredstvima i uređajima u glavnom
kontrolnom središtu,
j)
način upravljanja balansnim tržištem,
k) način pružanja sustavnih usluga i osiguranja
pomoćnih usluga,
l)
obvezu razvoja i primjene standarda pouzdanosti,
m) obvezu razvoja i upravljanja pravilima koja reguliraju
korištenje prijenosnog sustava,

Број 63 - Страна 98
n)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

obvezu razvoja i provedbe tržišnih pravila koja
rukovode odredbama u vezi sa sustavnim i pomoćnim
uslugama nad prijenosnim sustavom,
o) obvezu obavljati svoju djelatnost u najboljem interesu
svih strana u elektroenergetskom sustavu, i
p) obvezu konzultirati se sa svim licenciranim
proizvođačima i mrežnim operatorima kada
uspostavlja ili mijenja operativne protokole i način
dispečiranja ili odredbe o sigurnosti sustava.
Članak 41.
(Posebni uvjeti za licencu za međunarodnu trgovinu električnom
energijom)
Pored sadržaja iz članka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za međunarodnu trgovinu sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) ovlast za obavljanje međunarodne trgovine
električnom energijom sa opisom transakcija koje je
dozvoljeno vršiti,
b) obvezu poštivanja tržišnih pravila, komercijalnog i
mrežnog kodeksa,
c) odredbe koje definiraju odnose i obveze prema NOSu i Kompaniji za prijenos električne energije
uključujući, ali ne ograničavajući se na dostavljanje
podataka, dokumenata i drugih informacija,
d) odredbe koje zahtijevaju periodično nadgledanje ili
druge informacije po pitanju djelatnosti vlasnika
licence u drugim jurisdikcijama,
e) odredbe o zabrani zloupotrebe tržišne moći, i
f)
način osiguranja jamstava za sve transakcije koje
obavlja.
Članak 42.
(Posebni uvjeti za licencu za trgovinu i opskrbu električnom
energijom na teritoriju BiH)
Pored sadržaja iz članka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za trgovinu i opskrbu električnom energijom na
teritoriju BiH sadrže, ali se ne ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) uvjete kreirane za omogućavanje financijskog
integriteta i stabilnosti vlasnika licence,
b) uvjete koji definiraju potrebu pričuvnog opskrbljivača
kao i mogućnost da vlasnik licence, u skladu s
odlukama DERK-a, postane pričuvni opskrbljivač,
c) uvjete kojima se definira način prestanka opskrbe,
d) uvjete koji osiguravaju da su usluge fakturiranja
potrošnje električne energije kupcima pružene na
nediskriminirajući i transparentan način, i
e) uvjete kreirane kako bi se omogućila usuglašenost sa
tržišnim pravilima.
Članak 43.
(Posebni uvjeti za licencu za distribuciju električne energije)
Pored sadržaja iz članka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za distribuciju električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) uvjete kojima se definira teritorij na kojoj se obavlja
licencirana djelatnost,
b) uvjete kreirane kako bi se osigurala financijska
sposobnost i stabilnost vlasnika licence,
c) uvjete kreirane za osiguranje transparentne i
odgovarajuće računovodstvene metode kako bi se
omogućila učinkovita regulacija tarifa,
d) uvjete koji propisuju obvezu pružanja javne usluge,
e) uvjete kojima se osigurava transparentnost
informacija o korištenju distributivne mreže,
f)
uvjete kojima se osigurava nediskriminirajući pristup
treće strane distributivnoj mreži,

g)

Петак, 26. 8. 2016.

uvjete kojima se definiraju način i propisi neophodni
za priključenje na distributivnu mrežu,
h) uvjete kojima se osigurava jasno i transparentno
izvještavanje kupaca o troškovima priključenja na
distributivnu mrežu,
i)
uvjete kojima se definira posjedovanje odgovarajućih
mjernih uređaja za praćenje potrošnje i kvalitete
isporuke električne energije,
j)
uvjete kojima se zahtijeva puno poštivanje svih drugih
zakona i pravila, uključujući, ali ne ograničavajući se
na tarifne zahtjeve DERK-a i drugih nadležnih tijela,
k) uvjete koji zabranjuju napuštanje ili izmjenu
licencirane djelatnosti ili bilo kojeg distributivnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a, i
l)
uvjet da je vlasnik licence obvezan ostvariti pravo
vlasništva ili drugi pravni osnov za korištenje
elektroenergetskih postrojenja, objekata i zemljišta
putem koga i na komu se obavlja distributivna
djelatnost sa zadanim vremenskim rokom.
Članak 44.
(Posebni uvjeti za licencu za proizvodnju električne energije)
Pored sadržaja iz članka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za proizvodnju električne energije sadrže, ali se ne
ograničavaju na sljedeće uvjete:
a) uvjete određene za osiguranje financijske sposobnosti
i stabilnosti vlasnika licence za proizvodnju,
b) uvjete kojima se definira opseg eventualnog pružanja
javne usluge,
c) uvjete koji od vlasnika licence zahtijevaju pružanje
pomoćnih usluga u skladu s raspoloživim tehničkim
mogućnostima i tehničkim i komercijalnim pravilima
na tržištu električne energije,
d) uvjete da posjeduje mjerne uređaje koji omogućavaju
upravljanje proizvodnjom i mjerenje količine i
kvalitete električne energije koja se predaje u sustav,
e) uvjete da vlasnik licence osigurava registriranje i
zadovoljavajuće analiziranje sigurnosti i strukturalnog
integriteta parametara visokih brana i ostalih
građevinskih objekata, uključujući i seizmičke pojave,
f)
uvjete da vlasnik licence osigurava neophodna
mjerenja o utjecaju na okolinu u skladu s zakonima o
zaštiti okoline,
g) uvjete koji zahtijevaju od vlasnika licence obavljanje
periodične detaljne procjene statusa sigurnosti i
pouzdanosti postrojenja, kao i zaštite okoline, i
h) uvjete koji obvezuju vlasnika licence na zatvaranje
i/ili uklanjanje svih objekata i postrojenja i vraćanje
zemljišta u prvotno stanje, ukoliko licenca nije
obnovljena ili prenesena.
VII. DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Članak 45.
(Potrebni dokumenti)
Zahtjev
za
izdavanje
dozvole
za
izgradnju
elektroenergetskog objekta se podnosi na obrascu propisanim od
DERK-a, a uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeće:
a) rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući
registar,
b) potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) statut ili osnivački akt,
d) izjava podnositelja zahtjeva o strukturi izvora
financiranja koja je usklađena sa studijom
izvodljivosti ili potvrde poslovnih banaka da
podnositelj zahtjeva raspolaže dostatnim vlastitim

Петак, 26. 8. 2016.

(1)

(2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

sredstvima i/ili da ima pristup kreditnim sredstvima
neophodnim za izgradnju objekta,
e) uvjerenje nadležnog tijela da podnositelju zahtjeva ili
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dužnosti,
f)
studija izvodljivosti izgradnje objekta i idejni ili
glavni projekt ukoliko je izrađen,
g) odobrena studija o utjecaju na životnu sredinu, kako je
to propisano zakonom i drugim propisima,
h) okolinska dozvola kako je zakonom ili drugim
propisom predviđena za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
i)
vodopravne akte, kako je zakonom ili drugim
propisom predviđeno za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
j)
elektroenergetska suglasnost za priključenje na
distributivnu mrežu, i/ili elaborat tehničkog rješenja
priključka i uvjete za priključak na prijenosnu mrežu,
k) lokacijski uvjeti,
l)
ugovor ili drugi dokaz o dodjeli koncesije, ako se
objekt gradi i po ovom principu,
m) izjava/potvrda podnositelja zahtjeva o prethodno
izgrađenim
ili
rekonstruiranim
sličnim
elektroenergetskim objektima za proizvodnju
električne energije,
n) izjava/potvrda podnositelja zahtjeva o podnesenim
zahtjevima, te dobivenim dozvolama od drugih
regulatornih komisija, i
o) dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva.
Članak 46.
(Kriteriji za izdavanje dozvole za izgradnju)
Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti izgradnju
novog proizvodnog elektroenergetskog objekta ili značajnu
rekonstrukciju postojećeg proizvodnog elektroenergetskog
objekta na teritoriju Brčko Distrikta BiH ne može započeti
izgradnju ili značajnu rekonstrukciju bez prethodno
pribavljene dozvole za izgradnju izdane od DERK-a.
Dozvola za izgradnju izdaje se podnositelju zahtjeva koji
dokaže:
a) da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno
projektiran na način koji ne ugrožava sigurnost
funkcioniranja elektroenergetskog sustava na koji se
priključuje,
b) da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno
projektiran na način koji ne ugrožava opću sigurnost i
sigurnost funkcioniranja pripadajućih instalacija i
opreme,
c) da za elektroenergetski objekt posjeduje vodopravne
akte ako su isti potrebni prema propisima koji
reguliraju ovo područje,
d) da za elektroenergetski objekt posjeduje okolinsku
dozvolu u skladu s propisima koji reguliraju ovo
područje,
e) da za izgradnju elektroenergetskog objekta posjeduje
ugovor o koncesiji, ukoliko se objekt gradi po osnovu
koncesije,
f)
da ispunjava uvjete sigurnosti rada elektroenergetskog
objekta po zdravlje ljudi,
g) da nema ograničenja u pogledu korištenja primarnog
izvora energije za proizvodnju električne energije,
h) da nema ograničenja u pogledu određivanja lokacije i
korištenja zemljišta za izgradnju elektroenergetskog
objekta,

i)

Број 63 - Страна 99

da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno
projektiran na način koji osigurava zadovoljavajuću
razinu energetske učinkovitosti, i
j)
da se na osnovu priloženih dokumenata može ocijeniti
da posjeduje financijsku stabilnost za poslovanje
kojom se osigurava ispunjavanje uvjeta dozvole.
Članak 47.
(Uvjeti dozvole za izgradnju)
Uvjeti dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta
mogu sadržavati, ali se neće ograničiti na uvjete:
a) kojima se zahtijeva permanentno ispunjavanje
kriterija predviđenih člankom 46. ovog pravilnika,
b) u vezi sa transparentnim vođenjem računovodstvenih
evidencija,
c) kojima se zahtijeva puno poštivanje svih zakona i
propisa,
d) koji se odnose na obvezu korisnika dozvole da se
prilikom
izgradnje
ili
rekonstrukcije
elektroenergetskih
objekata
pridržava
plana
isključenja električne energije pri čemu neće biti
značajnije umanjena redovitost opskrbe električnom
energijom,
e) u vezi sa reguliranjem imovinsko–pravnih odnosa u
pogledu izgradnje elektroenergetskog objekta,
f)
u pogledu osiguranja jamstva na iznos potreban za
demontiranje i/ili uklanjanje svih objekata i otpada
koji je nastao pri gradnji i uređenje zemljišta u skladu
s zakonom u slučaju eventualnog prekida radova i
odustajanja od izgradnje ili ukoliko se izgrađeni
objekt koristi za druge namjene,
g) pod kojima se korisnik dozvole, u interesu Brčko
Distrikta BiH, može osloboditi obveze demontaže i
uklanjanja objekta iz točke f) ovog članka,
h) kojima se uvodi obveza dostavljanja DERK-u
financijskih, tehničkih i drugih podataka o izgradnji
elektroenergetskog objekta u skladu s zahtjevima
DERK-a,
i)
kojima se korisnik dozvole obvezuje pridržavati
zakona, važećih tehničkih propisa i standarda za
izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata,
kao i trenutne regulative na području izgradnje ili
rekonstrukcije objekata,
j)
kojima se korisnik dozvole obvezuje tijekom
izgradnje objekta pridržavati principa zaštite životne
sredine definiranih uvjetima okolinske dozvole i
drugim propisima,
k) kojima se korisnik dozvole obvezuje ostvariti
energetsku učinkovitost korištenja primarnih izvora
energije, kako je definirano planskom, odnosno
projektnom dokumentacijom,
l)
kojima se osigurava tajnost podataka koji su označeni
kao povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i
drugih podataka čija je obveza čuvanja utvrđena
posebnim propisima, i
m) bilo koji drugi uvjet koji je potreban kako bi se
ispunili ciljevi zakona ili propisa DERK-a.
VIII. PROMJENE STATUSA LICENCE
Članak 48.
(Obnova licence)
(1) Ukoliko namjerava nastaviti obavljati licenciranu
djelatnost, vlasnik licence podnosi zahtjev za obnovu
licence najkasnije 120 dana prije isteka licence.
Obnavljanje licence se vrši na isti način kao i dodjeljivanje
licence.

Број 63 - Страна 100
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Zahtjev za obnovu licence treba da sadrži sve dokumente
propisane ovim pravilnikom za dodjelu licence. Iznimno, za
dokumente koji nisu mijenjani tijekom važenja licence ili za
dokumente koji su izmijenjeni i dostavljeni DERK-u
tijekom važenja licence, može se podnijeti izjava da nije
bilo promjene dokumenta. Izjava treba da sadrži datum
dostave dokumenta DERK-u.
Ukoliko je ispunjen uvjet iz stavka (1) ovog članka DERK
donosi odluku o obnovi licence u skladu s odredbama ovog
pravilnika i dostavlja je podnositelju zahtjeva najkasnije 30
dana prije isteka prethodno izdane licence.
DERK može naložiti vlasniku licence za obavljanje
djelatnosti prijenosa električne energije, neovisnog
operatora sustava ili distribucije da, unatoč isticanju roka
važnosti licence, nastavi pružati usluge na privremenoj
osnovi, ako se za to pojavi potreba.
Članak 49.
(Izmjena licence)
DERK može otvoriti proces izmjene licence po zahtjevu
vlasnika licence ili na svoju inicijativu, zbog potreba
uzrokovanih jasnom i nepredvidivom promjenom okolnosti.
Vlasnik licence podnosi pisani zahtjev za izmjenu licence
uz navođenje dijela licence koji želi mijenjati i novog
predloženog teksta sa obrazloženjem i potkrepljujući svoj
zahtjev dokazima.
U slučaju da DERK inicira izmjenu licence, vlasnik licence
se izvještava pisanim putem o promjeni okolnosti,
razlozima za iniciranje izmjena i samim izmjenama licence.
U obavijesti se navodi i pregled aktivnosti DERK-a u
procesu izmjene licence.
Postupak za izmjenu licence vodi se na isti način kao i
postupak za izdavanje licence.
Jasna i nepredvidiva promjena okolnosti iz stavka (1) ovog
članka uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:
a) prestrukturiranje elektroenergetskog sektora,
b) promjena pozicije i uloge vlasnika licence u
regionalnim i međunarodnim okvirima,
c) velike promjene u pravnom okviru, sudskim
odlukama, događajima ili ugovorima koje bitno utječu
na licencirane djelatnosti,
d) promjene uvjeta koje imaju veliki utjecaj na
obavljanje licencirane djelatnosti,
e) financijska nesolventnost ili stečaj,
f)
statusne promjene vlasnika licence ili promjene bitnih
podataka u odgovarajućem registru (spajanje,
razdvajanje, privatizacija),
g) promjene koje utječu da ispunjavanje uvjeta iz licence
postane nemoguće,
h) višestruka neusklađenost sa postojećim uvjetima
licence,
i)
višestruke žalbe korisnika usluga vlasnika licence,
j)
izmjena propisa DERK-a, i
k) zaštita javnog interesa.
U slučaju da su izmjene licence takvog opsega da se bitno
mijenja sadržaj licence, DERK izvještava korisnika licence
da je potrebno da u postupku otvaranja procesa izmjene
licence podnese novi zahtjev za dodjelu licence.
Promjenom licence neće se smatrati promjena naziva,
sjedišta ili adrese vlasnika licence u kojem će se slučaju
odlukom DERK-a vlasniku licence omogućiti da nastavi
korištenje licence pod novim nazivom, odnosno u novom
sjedištu ili adresi.
Promjenom licence neće se smatrati ni promjene broja i
strukture objekata koje vlasnik licence koristi u funkciji
obavljanja licencirane djelatnosti, a koje se zaključkom

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Петак, 26. 8. 2016.

DERK-a o stanju na dan 31. prosinca svake godine samo
konstatiraju.
Članak 50.
(Promjena dozvole za izgradnju)
Promjena uvjeta dozvole za izgradnju elektroenergetskog
objekta može se odobriti na osnovu zahtjeva korisnika
dozvole ili na inicijativu DERK-a.
Zahtjev korisnika za promjenu uvjeta dozvole za izgradnju
podnosi se u skladu s ovim pravilnikom po istoj proceduri
po kojoj se podnosi i zahtjev za izdavanje dozvole za
izgradnju elektroenergetskih objekata.
Inicijativa DERK-a za promjenu uvjeta dozvole donosi se u
obliku zaključka o pokretanju inicijative na redovitoj
sjednici DERK-a.
Promjena uvjeta dozvole može se odobriti samo u
posebnim slučajevima u cilju općeg interesa.
Kod donošenja konačne odluke o promjeni uvjeta dozvole
za izgradnju uzima se u obzir trošak koji se može pojaviti
za korisnika dozvole zbog promjene uvjeta, kao i opće
koristi i štete koje su rezultat te promjene.
Članak 51.
(Suspenzija i ukidanje licence)
DERK može izvršiti suspenziju licence na određeno
vremensko razdoblje, ili trajno ukinuti licencu u sljedećim
slučajevima:
a) ako vlasnik licence to zatraži, ili
b) ako se nakon rasprave, koja se odvija u skladu s ovim
pravilnikom i Poslovnikom o radu DERK-a, utvrdi:
1) da se vlasnik licence ne pridržava uvjeta iz
licence,
2) da vlasnik licence ne dostavlja podatke i
informacije tražene od DERK-a, NOS-a,
Kompanije za prijenos električne energije ili
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH tijekom trajanja licence,
3) da vlasnik licence namjerno dostavlja netočne
podatke i informacije DERK-u, NOS-u,
Kompaniji za prijenos električne energije ili
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
4) da vlasnik licence ne omogućava izravan pristup
opremi, dokumentima ili drugim objektima koji
su u vlasništvu ili su kontrolirani od vlasnika
licence, ili se vlasnik licence ne pridržava uvjeta
nadgledanja,
5) da je vlasnik licence neovlašteno prodao,
dodijelio ili prenio pravo obavljanja licencirane
djelatnosti trećoj strani bez prethodne
suglasnosti DERK-a, i
6) da vlasnik licence ne plaća regulatornu naknadu
ili ne dostavi zatraženo bankarsko jamstvo u
roku određenom od DERK-a.
DERK inicira postupak suspenzije licence dostavljanjem
obavijesti vlasniku licence o pokretanju postupka sa
pisanim obrazloženjem o razlozima pokretanja postupka.
Postupak za suspenziju licence vodi se na isti način kao i
postupak za dodjeljivanje licence.
Ukoliko tijekom postupka vlasnik licence ispuni
zahtijevane uvjete, DERK može obustaviti postupak
suspenzije.
Ukoliko DERK suspendira licencu na određeni vremenski
period, pa vlasnik licence ispuni zahtijevane uvjete tijekom
trajanja suspenzije DERK može ukinuti suspenziju, a ako
vlasnik licence ne ispoštuje zahtjeve DERK-a zbog kojih je

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

izrečena suspenzija, DERK može ukinuti licencu u roku od
šest mjeseci od dana donošenja odluke o suspenziji licence.
(6) Ukidanjem licence vlasnik licence gubi pravo da ponovo
DERK-u podnese zahtjev za dodjelu bilo koje vrste licence
u sljedećih pet godina.
(7) DERK može izvršiti i suspenziju licence u slučaju naročitih
kršenja odredbi uvjeta za korištenje licence uključujući i
kršenja odredbi iz stavka (1) točka b) alineja 6) ovog
članka.
(8) Suspenziju u slučaju iz stavka (1) točka a) i stavka (7) ovog
članka DERK vrši bez obavljanja javne rasprave.
(9) Suspenziju po zahtjevu vlasnika može se izvršiti samo
jednom u tijeku važenja licence i to na razdoblje od šest do
12 mjeseci.
(10) Za vrijeme dok je licenca suspendirana vlasnik licence
nema obvezu plaćanja regulatorne naknade.
Članak 52.
(Prijenos ovlasti)
Nakon suspenzije ili ukidanja licence za prijenos električne
energije, djelatnost neovisnog operatora sustava, distribuciju ili
opskrbu u okviru javne usluge, DERK može ovlastiti drugog
vlasnika licence da obavlja djelatnost definiranu suspendiranom
ili ukinutom licencom, uz korištenje objekata, instalacija i mreže
prethodnog vlasnika licence.
Članak 53.
(Prijenos licence)
(1) Ako vlasnik licence želi prodati, dodijeliti, prenijeti,
iznajmiti ili na drugi način izvršiti prijenos svoje licence,
djelatnosti koje su predmet licence ili sredstva iz licence,
mora za takav prijenos dobiti odobrenje DERK-a.
Neovlaštena prodaja, dodjela ili transfer licencirane
djelatnosti trećoj strani bez prethodnog odobrenja DERK-a
bit će razlog DERK-u za suspenziju postojeće licence.
(2) Ukoliko je postupak prijenosa licence odobren, vlasnik
licence dužan je nastaviti sa izvršavanjem svojih obveza u
skladu s uvjetima licence dok se postupak prijenosa ne
okonča.
(3) Novi vlasnik licence mora imati odobrenje za prijenos
licence izdano od DERK-a prije početka obavljanja
licencirane djelatnosti.
(4) Postupak prijenosa licence se vodi na isti način kao i
postupak izdavanja licence. DERK će odlučiti da li je osoba
kojoj se licenca prenosi sposobna zadovoljiti uvjete licence.
(5) Razdoblje važenja, kao i sadržaj uvjeta licence, ostat će
nepromijenjeni.
IX. REGISTAR LICENCI
Članak 54.
(Registar licenci)
(1) DERK ima obvezu voditi registar licenci.
(2) U registar se unose sva dokumenta u vezi dodjele licence.
(3) Dokumenti koji se moraju registrirati su:
a) zahtjev za izdavanje licence,
b) prilozi uz zahtjev,
c) zaključak o utvrđivanju kompletnosti zahtjeva,
d) dokumenti koji se odnose na javne rasprave,
e) odluka o izdavanju ili odbijanju licence,
f)
licenca sa uvjetima za korištenje,
g) odluka o izmjenama i dopunama, suspenziji ili
ukidanju licence,
h) odluka o prijenosu licence na drugu osobu,
i)
odluka iz stavka (7) članka 49. ovog pravilnika, i
j)
odluka o pružanju usluga na privremenoj osnovi iz
članka 52. ovog pravilnika.

(4)

Број 63 - Страна 101

DERK vodi i sažetak registra u elektroničkom obliku, koji
se sastoji od sljedećih podataka:
a) registracijski broj licence,
b) datum zavođenja u registar licenci,
c) naziv vlasnika licence,
d) mjesto i adresa vlasnika licence,
e) datum izdavanja licence,
f)
datum isteka licence, i
g) datum donošenja odluke o izmjenama, dopunama,
suspenziji, ukidanju ili prijenosu licence.
(5) Sažetak registra u elektroničkom obliku iz stavka (4) ovog
članka se objavljuje na internet stranici DERK-a.
(6) Registracijski broj se dodjeljuje svakoj licenci izdanoj od
DERK-a i sastoji se od:
a) rednog broja pod kojim je zavedena u knjigu
protokola DERK-a,
b) broja dokumenta prema klasifikaciji, i
c) godine.
Članak 55.
(Registar podnesenih zahtjeva)
(1) DERK sačinjava listu – registar svih podnesenih zahtjeva za
dodjelu licence, koji su u postupku, a po kojima nije
odlučeno, sa procjenom potrebnog razdoblja za odlučivanje
po svakom pojedinačnom zahtjevu. Lista omogućava
DERK-u učinkovitiji postupak izdavanja licence i pruža
informaciju zainteresiranim osobama.
(2) Lista podnesenih zahtjeva se objavljuje na internet stranici
DERK-a.
Članak 56.
(Sadržaj objave u službenim glasilima)
(1) Izreka odluke iz domene ovog pravilnika objavljuje se u
"Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i u
"Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
(2) Integralni tekst odluke iz stavka (1) ovog članka objavljuje
se na internet stranici DERK-a.
X. REGISTAR TRGOVACA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
Članak 57.
(Svrha registra trgovaca električnom energijom)
U cilju praćenja jedinstvenog tržišta električne energije na
području Bosne i Hercegovine DERK vodi registar svih
licenciranih trgovaca električnom energijom sa licencom
izdanom od regulatornih tijela u BiH (DERK, RERS, FERK)
kojima se omogućuje trgovina električnom energijom.
Članak 58.
(Sadržaj registra trgovaca električnom energijom)
(1) Registar trgovaca električnom energijom vodi se na osnovu
podataka o izdanim licencama za trgovinu DERK-a, te
dostavljenih podataka o izdanim licencama za obavljanje
djelatnosti trgovine i opskrbe električnom energijom
izdanim od RERS-a ili dozvola za opskrbu drugog reda
izdanih od FERK-a.
(2) U registru trgovaca električnom energijom vode se sljedeći
podaci:
a) naziv vlasnika licence,
b) adresa,
c) datum i razdoblje važenja licence,
d) registracijski broj licence, i
e) nadležni regulator koji je izdao licencu.
(3) Registar trgovaca električnom energijom vodi se u
elektroničkom obliku i objavljuje se na internet stranici
DERK-a.

Број 63 - Страна 102

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Članak 59.
(Izvještavanje)
Registrirani trgovci dostavljaju mjesečna izvješća o
realizaciji trgovine električnom energijom u obliku propisanim
od DERK-a.
XI. REGULATORNI NADZOR
Članak 60.
(Uvjeti regulatornog nadzora)
(1) DERK vrši regulatorni nadzor obavljanja licencirane
djelatnosti.
(2) Vlasnik licence mora dostavljati DERK-u izvješća
navedena u uvjetima licence ili po zahtjevu DERK-a
tijekom razdoblja važenja licence.
(3) DERK vrši najavljen i nenajavljen posjet vlasnicima licenci
u funkciji regulatornog nadzora i vrši regulatorni pregled
objekata i dokumenata u vezi sa licenciranom djelatnosti.
(4) DERK nadgleda sve aspekte usklađenosti vlasnika licence
sa uvjetima licence, kao i svim odredbama relevantnih
zakona i propisa DERK-a.
(5) DERK može pokrenuti žurni postupak u cilju reagiranja na
dvojbu o povrjedi obveza iz licence koju je izdao, na
vlastitu inicijativu ili kao odgovor na zahtjev bilo koje
osobe.
(6) DERK izvještava RERS i FERK o svim uočenim
nepravilnostima i problemima u vezi sa djelatnošću
trgovaca kojima su dozvole izdali RERS i FERK.
Članak 61.
(Sankcije)
(1) Ukoliko se vlasnik licence ne pridržava uvjeta iz licence,
dozvole ili Zakona, primjenjuju se kaznene odredbe
predviđene zakonom.
(2) DERK može vlasniku licence dostaviti obavijest o povrjedi
i pozvati ga na administrativno poravnanje zbog povrjede
dozvole od vlasnika iste, prije nego što se primijene
kaznene odredbe.
(3) Prije primjene ove mjere, u slučajevima kada to okolnosti
dozvoljavaju, DERK u pisanom obliku opominje vlasnika
licence i određuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(4) DERK prilikom sankcioniranja može primijeniti i odredbe
članka 51. ovog pravilnika, tj. suspendirati ili ukinuti
licencu.
XII. PRAVNI LIJEK
Članak 62.
(Pravni lijek)
(1) Odluke DERK-a o izdavanju licence, odbacivanju ili
odbijanju zahtjeva za izdavanje licence, obnovi, izmjeni,
prijenosu, suspenziji ili ukidanju licence su konačne
administrativne odluke.
(2) Protiv odluka iz stavka (1) ovog članka moguće je podnijeti
tužbu Sudu Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana
dostave odluke.
(3) Prethodne preliminarne proceduralne odluke DERK-a,
voditelja postupka ili DERK-ovog osoblja se ne smatraju
konačnim odlukama.
Број

3

1

Тривијални назив,
идентификациони
бројеви

Хемијски
назив према
IUPAC-у

Metil 2-(4Metsulfuron-metil metoksi-6-metilCAS br. 74223-64-6 1,3,5-triazin-2CIPAC br. 441.201 ilkarbamoilsulfa
moil)benzoat

Чистоћа1 Ступање на снагу

967 g/kg

1. априла 2016.

Петак, 26. 8. 2016.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 63.
(Prestanak važenja ranijih pravila)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju važiti
Pravilnik o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05),
Pravilnik o izdavanju privremenih licenci za obavljanje
djelatnosti distribucije i opskrbe električnom energijom u Brčko
Distriktu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/11) i Odluka o
uspostavi pojednostavljene procedure izdavanja licence za
međunarodnu trgovinu za podnositelja zahtjeva u statusu
kvalificiranog kupca ("Službeni glasnik BiH", br. 75/06 i
101/08).
Članak 64.
(Prijelazna odredba)
(1) Postupak izdavanja licence po zahtjevima koji su
zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog pravilnika okončat
će se u skladu sa ranije važećim pravilima.
(2) Licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom
za vlastite potrebe izdate u skladu sa ranije važećim
pravilima važe do 31. prosinca 2016. godine."
Članak 65.
(Tumačenje i drugi akti DERK-a)
(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje DERK.
(2) Ukoliko neko pitanje nije sadržano u ovom pravilniku,
DERK će odlučiti o njegovom rješavanju u svakom
konkretnom slučaju.
Članak 66.
(Objavljivanje Pravilnika)
Pročišćeni tekst ovog pravilnika objavit će se u "Službenom
glasniku BiH".
Broj 05-02-2-236-1/16
12. kolovoza 2016. godine
Tajnik
Tuzla
Slobodanka Milašinović, v. r.

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА
951

На основу члана 29. Закона о фитофармацеутским
средствима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
број 49/04), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља
биља објављује

ИЗМЈЕНЕ СПИСКА

1.

2.

АКТИВНИХ МАТЕРИЈА ДОЗВОЉЕНИХ ЗА
УПОТРЕБУ У ФИТОФАРМАЦЕУТСКИМ
СРЕДСТВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
У дијелу A Списка активних материја дозвољених за
употребу у фитофармацеутским средствима у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 06/16), (у
даљeм тексту Списак), брише се унос 7. за
метсулфурон-метил.
У дијелу Е списка додаје се сљедећи унос:

Престанак
уврштења

Посебне одредбе

За провођење јединствених принципа из прописа о јединственим
принципима за оцјењивање ФФС, при доношењу одлуке о
регистрацији узимају се у обзир и закључци поступка разматрања
31. марта 2023.
активне материје од стране релевантних тијела Европске уније У
овој цјелокупној оцјени потребно је обратити пажњу на: заштиту
потрошача, заштиту подземних вода, заштиту копненог биља које

(1) Додатни подаци о идентификацији и спецификацији активне материје доступни су у извјештају о прегледу

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 103

не припада циљаној групи.
Према потреби, услови употребе укључују мјере за смањење
ризика. Подносилац захтјева мора до 30. септембра 2016. доставити
доказне информације у погледу генотоксичног потенцијала
метаболита триазин-амина (ИН-А4098) као потврду да тај
метаболит није генотоксичан и да није релевантан за процјену
ризика.

3.

У дијелу А Списка бришe се унос 12 за ламбдацихалотрин
У дијелу Е Списка додаје се сљедећи унос:

4.
Број

5

5.
6.

Тривијални назив,
идентификациони
бројеви

lambda-cihalotrin
CAS br. 91465-08-6
CIPAC br. 463

Хемијски назив према IUPAC-у

Чистоћа

Смјеса у односу 1:1:
(R)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1S,3S)-3[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata i
(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1R,3R)3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata ili 900 g/kg
(R)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1S)-cis3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata i
(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1R)-cis3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboksilata

Ступање на
снагу

1.априла 2016.

Престанак
уврштења

Посебне одредбе

За провођење јединствених принципа из
прописа о јединственим принципима за
оцјењивање ФФС, при доношењу одлуке о
регистрацији узимају се у обзир и
закључци поступка разматрања активне
материје од стране релевантних тијела
Европске уније. У овој цјелокупној оцјени
потребно је обратити пажњу на:
(a) Заштиту субјеката, радника и
пролазника;
(b) Метаболите који су се можда створили
у прерађеним производима;
(c) Ризик за водене организме и сисаре и
зглавкаре који не припадају циљаној групи
Услови употребе према потреби морају
31. марта 2023.
укључивати мјере за смањење ризика
Подносиоци захтјева морају доставити
потврдне информације о сљедећем:
1. Системском прегледу ради оцјене
доступних доказа могућем утицају који
излагање ламбда-цихалотрину може имати
на сперму, на основу доступних смјерница
(нпр. EFSA GD on Systematic Review
methodology, 2010.);
2. Токсиколошким подацима који су
потребни за оцјену токсиколошког
профила метаболита V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).
Подносиоци захтјева морају обезбиједити
наведене формације до 01. априла 2018.

У дијелу А Списка брише се унос 30 за ипроваликарб
У дијелу Б Списка додаје се сљедећи унос:

Број

96

Тривијални назив,
идентификациони
бројеви

Iprovalikarb
CAS br. 140923-17-7
CIPAC br. 620

Хемијски назив према IUPAC-у

isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-ptolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate

Чистоћа

Ступање на
снагу

Престанак
уврштења

Посебне одредбе

За провођење јединствених принципа
из прописа о јединственим
принципима за оцјењивање ФФС, при
доношењу одлуке о регистрацији
узимају се у обзир и закључци
поступка разматрања активне
материје од стране релевантних тијела
Европске уније У овој цјелокупној
оцјени потребно је обратити пажњу
на:
Заштиту подземних вода од
релевантног метаболита у
≥ 950 g/kg
земљишту PMPA-e (2) када се
Nečistoće:
1.априла 2016. 31. марта 2031.
активна
материја употребљава на
Toluen:
подручјима са врстама земљишта
najviљe 3 g/kg
са ниским садржајем глине,
Сигурност корисника и радника;
Заштиту водених организама
када је ријеч о формулисаним
производима који садрже друге
активне материје.
Услови употребе требају укључивати,
према потреби, мјере за смањење
ризика.
Подносилац захтјева дужан је до 30.
септембра 2016. доставити потврдне

Број 63 - Страна 104

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.
информације у погледу генотоксичног
потенцијала метаболита у земљишту
PMPA-e.

(2) p-metil-fenetilamin."

7.

У дијелу А Списка брише се унос 24 за пирафлуфенетил;
У дијелу Б Списка додаје се сљедећи унос:

8.

Тривијални назив,
идентификациони
бројеви

Број

Piraflufen-etil
CAS br.: 129630-19-9
CIPAC br.: 605.202

95

Хемијски назив према IUPAC-у

etil [2-kloro-5-(4-kloro-5difluorometoksi-1-metilpirazol-3-il)4-fluorofenoksi]acetat

Чистоћа

≥ 956 g/kg

Ступање на
снагу

Престанак
уврштења

Посебне одредбе

1. априла 2016.

За провођење јединствених принципа из
прописа о јединственим принципима за
оцјењивање ФФС, при доношењу одлуке
о регистрацији узимају се у обзир и
закључци поступка разматрања активне
материје од стране релевантних тијела
31. марта 2031. Европске уније У овој цјелокупној
оцјени потребно је обратити пажњу на:
Заштиту водених организама,
заштиту копнених биљака које не
припадају циљаној групи- Услови
употребе према потреби обухватају
мјере за смањење ризика.

Ступање на
снагу

Престанак
уврштења

9.

У дијелу А Списка брише се унос 20 за ацибензолар-сметил
10. У дијелу Б Списка додаје се сљедећи унос
Број

Тривијални назив,
идентификациони
бројеви

Acibenzolar-s-metil
CAS br. 135158-54-2
CIPAC br. 597

98

Хемијски назив према IUPAC-у

S-metil benzo[1,2,3]tiadiazol-7karbotioat

Чистоћа

970 g/kg
Toluen:
1. априла 2016.
najviљe 5 g/kg

11. Дио А Списка мијења се како слиједи:
a). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 11.,
бентазон датум "30. јун 2016." мијења се датумом
"30. јун 2017."
b). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 15.,
дикват, датум "30. јун 2016." мијења се датумом
"30. јун 2017."
ц). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 17.,
тиабентазол, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
д).

У шестој колони, престанак одобрења, у реду 19.,
DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), датум "30.
јун 2016." мијења се датумом "30. јун 2017.".

e).
ф).
г).
х).
и).

Посебне одредбе

За провођење јединствених принципа из
прописа о јединственим принципима за
оцјењивање ФФС, при доношењу одлуке о
регистрацији узимају се у обзир и
закључци поступка разматрања активне
материје од стране релевантних тијела
Европске уније У овој цјелокупној оцјени
потребно је обратити пажњу на
(a) Ризик за потрошаче уносом хране;
(b) Заштиту корисника и радника;
(c) Ризик за водене организме.
Услови употребе према потреби
обухватају мјере за смањење ризика.
31. марта 2031.
Подносилац захјева дужан је до 01. јуна
2017. доставити потврдне информације о
важности и поноваљаности
морфометријских промјена уочених на
малом мозгу фетуса повезаних са
излагањем ацибензолар-с-метилу те о
томе могу ли се те промјене узроковати
ендокриним начином дјеловања.
Информације које је потребно доставити
укључују системски преглед доступних
доказа на основу доступних смјерница
(нпр. EFSA GD on Systematic Review
methodology, 2010.).

У шестој колони, престанак одобрења, у реду 23.,
пиметрозин, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
У шестој колони, престанак одобрења, у реду 26.,
тифенсулфурон-метил, датум "30. јун 2016."
мијења се датумом "30. јун 2017"
У шестој колони, престанак одобрења, у реду 31.,
просулфурон, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
У шестој колони, престанак одобрења, у реду 34.,
цихлафоп бутил, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
У шестој колони, престанак одобрења, у реду 35.,
фамоксадон, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."

Петак, 26. 8. 2016.
j).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

У шестој колони, престанак одобрења, у реду 37.,
металаксил - M, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
k). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 38.,
пиколинафен, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
л). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 39.,
флумиоксазин, датум "30. јун 2016." мијења се
датумом "30. јун 2017."
12. У дијелу А Списка у шестој колони престанак
одобрења, у реду 25., глифосат, ријечи "30. јун 2016."
замјењују се ријечима "6 мјесеци од датума на који
Комисија прими мишљење Одбора за процјену ризика
Европске агенције за хемикалије или 31. децембра
2017., зависно од тога шта ступи на снагу раније".
13. У дијелу A Списка активних материја дозвољених за
употребу у фитофармацеутским средствима у Босни и
Херцеговини мијења се како слиједи:
а). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 29.,
етофумесат, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
б). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 40.,
делтаметрин, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
ц). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 41.,
имазамокс, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
д). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 42.,
оксасулфурон, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
е). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 44.,
форамсулфурон, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
ф). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 46.,
циазофамид, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
г). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 47.,
2,4-DB, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
х). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 48.,
бета-цифлутрин, датум "31. октобар 2016." мијења
се датумом "31. октобар 2017."
и). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 50.,
ипродион, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
ј). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 51.,
линурон, датум "31. јул 2016." мијења се датумом
"31. јул 2017."
к). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 52.,
малеин хидразид, датум "31. октобар 2016."мијења
се датумом "31. октобар 2017."
л). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 53.,
пендиметалин, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."

м).

Број 63 - Страна 105

У шестој колони, престанак одобрења, у реду 59.,
трифлоксистробин, датум "31. јул 2016." мијења
се датумом "31. јул 2017."
н). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 60.,
канфентразон етил, датум "31. јул 2016." мијења
се датумом "31. јул 2017."
о). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 61.,
мезотрион, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
п). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 62.,
фенамидон, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
р). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 63.,
изоксафлутол, датум "31. јул 2016." мијења се
датумом "31. јул 2017."
с). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 64.,
флуртамон, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
т). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 65.,
флуфенацет, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
у). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 66.,
јодсулфурон, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
в). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 67.,
диметанамид-П, датум "31. октобар 2016." мијења
се датумом "31. октобар 2017."
з). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 68.,
пиклостробин, датум "31. октобар 2016." мијења
се датумом "31. октобар 2017."
ж). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 69.,
фостиазат, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
аа). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 70.,
силтиофам, датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
бб). У шестој колони, престанак одобрења, у реду 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), датум "31. октобар 2016." мијења се
датумом "31. октобар 2017."
Измјене Списка активних материја дозвољених за
употребу у фитофармацеутским средствима објављују се у
"Службеном гласнику БиХ" у складу са измјенама списка у
Европској унији.
Измјене Списка активних материја дозвoљених за
употребу у фитофармацеутским средствима ступају на снагу
наредног дана од дана доношења.
Број 01-1-02-2-566-17/16
11. августа 2016. године
Директор
Сарајево
Раденко Радовић, с. р.

Број 63 - Страна 106

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim
sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj
49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja
objavljuje

IZMJENE SPISKA

AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU
U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1. U dijelu A Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu
u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", broj 06/16) (u daljem tekstu:
Spisak), briše se unos 7. za metsulfuron-metil.
2. U dijelu E Spiska dodaje se sljedeći unos:

Uobičajeni naziv,
identifikacijski brojevi

3

1

Kemijski naziv prema
IUPAC- u

Metsulfuron-metil CAS Metil 2-(4-metoksi-6-metilbr. 74223-64-6 CIPAC
1,3,5- triazin-2-ilkarbr. 441.201
bamoilsulfamoil)benzoat

Čistoća (1)

967 g/kg

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na: zaštitu potrošača,
zaštitu podzemnih voda, zaštitu kopnenog bilja koje ne
1. travnja 2016. 31. ožujka 2023.
pripada ciljnoj skupini.
Prema potrebi, uslovi upotrebe uključuju mjere za
smanjenje rizika. Podnositelj zahtjeva mora do 30. rujna
2016. dostaviti dokazne informacije u pogledu
genotoksičnog potencijala metabolita triazin- amina (INA4098) kao potvrdu da taj metabolit nije genotoksičan i
da nije relevantan za procjenu rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvješću o pregledu.

Петак, 26. 8. 2016.
3.
4.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

U dijelu A Spiska briše se unos 12. za lambda-cihalotrin.
U dijelu E Spiska dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
Kemijski naziv prema IUPAC-u
identifikacijski brojevi

Čistoća

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

5

(2)

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvješću o pregledu.

5.
6.

U dijelu A Spiska briše se unos 30 za iprovalikarb;
U dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
Kemijski naziv prema lUPACidentifikacijski brojevi
u

1

isopropyl [(1 S)-2-methyl-1 Iprovalikarb CASbr.
{[(1RS)-1 - P140923-17-7 CIPAC br.
tolylethyl]carbamoyl}propyl]car
620
bamate

p-metil-fenetilamin."

900 g/kg

Čistoća

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na:
(a) zaštitu subjekata, djelatnika i prolaznika;
(b) metabolite koji su se možda stvorili u prerađenim
proizvodima;
(c) rizik za vodene organizme, sisavce i člankonošce koji
ne pripadaju ciljanoj skupini.
Uslovi upotrebe prema potrebi moraju uključivati mjere
1. travnja 2016. 31. ožujka 2023.
za smanjenje rizika.
Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti potvrdne
informacije o sljedećem:
1. sustavnom pregledu radi ocjene dostupnih dokaza o
mogućem učinku koji izlaganje lambda-cihalotrinu može
imati na spermu, na temelju dostupnih smjernica (npr.
EFSA GD on Systematic Review methodology, 2010.);
2. toksikološkim podacima koji su potrebni za ocjenu
toksikološkog profila metabolita V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).
Podnositelji zahtjeva moraju obezbjediti navedene
formacije do 01. travnja 2018.

Smjesa u omjeru 1:1:
(R)-a-cijano-3-fenoksibenzil (1
S,3S)- 3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata i
(S)- a-cijano-3-fenoksibenzil
(IR,3R)-3- [(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]lambda-cihalotrin CAS 2.2br. 91465-08-6 CIPAC dimetilciklopropankarboksilata
br. 463
ili (R)-a-cijano-3 -fenoksibenzi
1(1 S)-cis-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata i
(S)- a-cijano-3-fenoksibenzil (1
R)-cis-3- [(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]2.2dimetilciklopropankarboksilata

96

Број 63 - Страна 107

Datum
odobrenja

≥950 g/kg
Nečistoće:
1. travnja 2016.
Toluen:
najviše 3 g/kg

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na:
zaštitu podzemnih voda od relevantnog metabolita u tlu
PMPA-e (1) kad se aktivna tvar upotrebljava na
31. ožujka 2031. područjima s vrstama tla s malim sadržajem gline,
sigurnost korisnika sredstva i radnika;
zaštitu vodenih organizama kad je riječ o formuliranim
proizvodima koji sadržavaju druge aktivne materije.
Uslovi upotrebe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere
za smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva dužan je 30. rujna 2016. dostaviti
potvrdne informacije u pogledu genotoksičnog
potencijala metabolita u tlu PMPA-e.

Број 63 - Страна 108
7.
8.

(5)

Петак, 26. 8. 2016.

u dijelu A Spiska briše se unos 24 za piraflufen-etil;
u dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

95

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Kemijski naziv prema
IUPAC-u

Piraflufen-etil
etil [2-kloro-5-(4-kloro-5CASbr.: 129630-19difluorometoksi -1 9 CIPAC br.:
metilpirazol-3 -i1)-4605.202
fluorofenoksi]acetat

Čistoća (5)

≥956 g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

31. ožujka 2031.

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri
donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
materije od strane relevantnih tijela Europske
unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na: zaštitu vodenih
organizama, zaštitu kopnenog bilja koje ne
pripada ciljnoj skupini.
Uslovi upotrebe prema potrebi obuhvaćaju
mjere za smanjenje rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvješću o pregledu.

9. U dijelu A Spiska briše se unos 20 za acibenzolar-s-metil.
10. U dijelu B Spiska dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Acibenzolar-s-metil
CASbr. 135158-5498
2
CIPAC br. 597

(6)

Kemijski naziv prema
IUPAC-u

S-metil
benzo[l,2,3]tiadiazol-7karbotioat

Čistoća (6)

970 g/kg
Toluen:
najviše 5
g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

31. ožujka 2031.

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri
donošenju odluke o registraciji uzimaiu se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
materije od strane relevantnih tijela Europske
unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na:
(a) rizik za potrošače unosom hrane;
(b) zaštitu korisnika sredstava i radnika;
(c) rizik za vodene organizme.
Uslovi upotrebe prema potrebi obuhvaćaju
mjere za smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva dužan je do 01. lipnja
2017. dostaviti potvrdne informacije o važnosti
i ponovljivosti morfometrijskih promjena
uočenih na malom mozgu fetusa povezanih s
izlaganjem acibenzolar-s-metilu te o tome
mogu li se te promjene uzrokovati endokrinim
načinom djelovanja. Informacije koje je
potrebno dostaviti uključuju sustavni pregled
dostupnih dokaza na temelju dostupnih
smjernica (npr. EFSA GD on Systematic
Review methodology, 2010.).

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvješću o pregledu.

11. Dio A Spiska mijenja se kako slijedi:
a) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 11.,
bentazon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
b) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 15.,
dikvat, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
c) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 17.,
tiabendazol, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
d) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 19.,
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), datum "30. lipnja
2016." zamjenjuje se datumom 30. lipnja 2017."
e) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 23.,
pimetrozin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
f)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 26.,
tifensulfuron-metil, datum "30. lipnja 2016."
zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."

g)

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 31.,
prosulfuron, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
h) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 34.,
cihalofop butil, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje
se datumom "30. lipnja 2017."
i)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 35.,
famoksadon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
j)
U šestom stupcu, prestanak od odobrenja, u retku 37.,
metalaksil-M, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom."30. lipnja 2017."
k) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 38.,
pikolinafen, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
l)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 39.,
flumioksazin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
12. U dijelu A Spiska u šestom stupcu prestanak odobrenja, u
retku 25., glifosat, riječi "30. lipnja 2016." zamjenjuju se
riječima "6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za
kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome što nastupi
ranije".
13. U dijelu A Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu
u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
mijenja se kako slijedi:
a) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 29.,
etofumesat, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
b) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 40.,
deltametrin, datum "31.listopada 2016."zamjenjuje se
datumom"31. listopada 2017."
c) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 41.,
imazamoks, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
d) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 42.,
oksasulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
e) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 44.,
foramsulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
f)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 46.,
ciazofamid, datum "31.srpnja 2016."zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
g) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 47.,
2,4-DB, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
h) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 48.,
beta-ciflutrin,datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31.listopada 2017."
i)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 50.,
iprodion, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
j)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 51.,
linuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
k) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 52.,
malein hidrazid, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
1) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 53.,
pendimetalin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
m) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 59.,
trifloksistrobin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
n) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 60.,
karfentrazon etil, datum "31.srpnja 2016." Zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
o) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 61.,
mezotrion, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
p) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 62.,
fenamidon, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

3

1

Kemijski naziv prema
IUPAC-u

Metsulfuron-metil
Metil 2-(4-metoksi-6-metilCAS br. 74223-64-6
1,3,5-triazin-2CIPAC br. 441.201 ilkarbamoilsulfamoil)benzoat

Čistoća1

967 g/kg

Број 63 - Страна 109

r)

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 63.,
izoksaflutol, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
s)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 64.,
flurtamon, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017"
t)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 65.,
flufenacet, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
u) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 66.,
jodosulfuron, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31. listopada 2017."
v) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 67.,
dimetenamid-P, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."'
z) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 68.,
pikoksistrobin, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
ž) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 69.,
fostiazat, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom"31.listopada 2017."
aa) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 70.,
siltiofam, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
bb) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), datum se zamjenjuje datumom "31. listopada
2017."
Izmjene Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Službenom
glasniku BiH" u skladu sa izmjenama Spiska u Europskoj uniji.
Izmjene Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana od
dana donošenja.
Broj 01-1-02-2-566-17/16
11. augusta 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Radenko Radović, s. r.
Na osnovu članka 29. Zakona o fitofarmaceutskim
sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj
49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja
objavljuje

IZMJENE POPISA

AKTIVNIH TVARI DOZVOLJENIH ZA UPORABU U
FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1. U dijelu A Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u
fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", broj 06/16) (u daljem tekstu:
Popis) briše se unos 7. za metsulfuron-metil
2. U dijelu E Popisa dodaje se sljedeći unos:

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim
načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
31. ožujka 2023.
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na: zaštitu potrošača, zaštitu podzemnih voda,
zaštitu kopnenog bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.
Prema potrebi, uvjeti uporabe uključuju mjere za smanjenje

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu

Број 63 - Страна 110

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

rizika.
Podnositelj zahtjeva mora do 30. rujna 2016. dostaviti
dokazne informacije u pogledu genotoksičnog potencijala
metabolita triazin-amina (IN-A4098) kao potvrdu da taj
metabolit nije genotoksičan i da nije relevantan za procjenu
rizika.

3.
4.

U dijelu A Popisa briše se unos 12. za lambda-cihalotrin
U dijelu E Popisa dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

5

Kemijski naziv prema
IUPAC-u

Smjesa u omjeru 1:1:
(R)-α-cijano-3-fenoksibenzil
(1S,3S)-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilat
a i (S)-α-cijano-3fenoksibenzil (1R,3R)-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2lambda-cihalotrin dimetilciklopropankarboksilat
CAS br. 91465-08-6 a ili (R)-α-cijano-3CIPAC br. 463
fenoksibenzil (1S)-cis-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilat
a i (S)-α-cijano-3fenoksibenzil (1R)-cis-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata

Čistoća

900 g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim
načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na:
(a) zaštitu subjekata, djelatnika i prolaznika;
(b) metabolite koji su se možda stvorili u prerađenim
proizvodima
(c) rizik za vodene organizme, sisavce i člankonošće koji ne
pripadaju ciljanoj skupini
Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za
31. ožujka 2023. smanjenje rizika.
Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti potvrdne informacije
o sljedećem:
1. sustavnom pregledu radi ocjene dostupnih dokaza o
mogućem učinku koji izlaganje lambda-cihalotrinu može
imati na spermu, na temelju dostupnih smjernica
(npr. EFSA GD on Systematic Review methodology,
2010.);
2. toksikološkim podacima koji su potrebni za ocjenu
toksikološkog profila metabolita V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).
Podnositelji zahtjeva moraju obezbjediti navedene
formacije do 01. travnja 2018.

(2)

Dodatni podaci o identifikaciji i speciifkaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu

5.
6.

U dijelu A Popisa briše se unos 30 za iprovalikarb;
U dijelu B Popisa dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

96

1

Kemijski naziv prema
IUPAC-u

Čistoća

Datum
odobrenja

Iprovalikarb
isopropyl [(1S)-2-methyl-1≥ 950 g/kg
CAS br. 140923-17{[(1RS)-1-pNečistoće:
1. travnja 2016.
7
tolylethyl]carbamoyl}propyl]ca
Toluen:
CIPAC br. 620
rbamate
najviše 3 g/kg

p-metil-fenetilamin"

Posebne odredbe

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim
načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na:
zaštitu podzemnih voda od relevantnog metabolita u tlu
PMPA-e1 kad se aktivna tvar upotrebljava na područjima s
31. ožujka 2031. vrstama tla s malim sadržajem gline
sigurnost korisnika sredstva i radnika
zaštitu vodenih organizama kad je riječ o formuliranim
proizvodima koji sadržavaju druge aktivne tvari
Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za
smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva dužan je 30. rujna 2016. dostaviti
potvrdne informacije u pogledu genotoksičnog potencijala
metabolita u tlu PMPA-e.

Петак, 26. 8. 2016.
7.
8.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

u dijelu A Popisa briše se unos 24 za piraflufen-etil;
u dijelu B Popisa dodaje se sljedeći unos:
Uobičajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Kemijski naziv
prema IUPAC-u

etil [2-kloro-5-(4Piraflufen-etil
kloro-5CAS br.: 129630difluorometoksi-195
19-9
metilpirazol-3-il)-4CIPAC br.: 605.202
fluorofenoksi]acetat

(5)

Број 63 - Страна 111

Čistoća(5)

≥ 956 g/kg

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za
ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne tvari od strane
1. travnja 2016. 31. ožujka 2031. relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na: zaštitu vodenih organizama, zaštitu kopnenog
bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.
Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaćaju mjere za smanjenje rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu

9. U dijelu A Popis briše se unos 20 za acibenzolar-s-metil.
10. U dijelu B Popis dodaje se slijedeći unos:
Uobičajeni naziv,
Kemijski naziv prema
identifikacijski
IUPAC-u
brojevi
98

(6)

Čistoća(6)

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za
ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne tvari od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na:
(a) rizik za potrošače unosom hrane;
Acibenzolar-s(b) zaštitu korisnika sredtava ir adnika;
metil
S-metil
970 g/kg
(c) rizik za vodene organizme
CAS br. 135158- benzo[1,2,3]tiadiazol-7Toluen:
1. travnja 2016. 31. ožujka 2031.
Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaćaju mjere za smanjenje rizika.
54-2
karbotioat
najviše 5 g/kg
Podnositelj zahtjeva dužan je do 01. lipnja 2017. dostaviti potvrdne
CIPAC br. 597
informacije o važnosti i ponovljivosti morfometrijskih promjena
uočenih na malom mozgu fetusa povezanih s izlaganjem acibenzolars-metilu te o tome mogu li se te promjene uzrokovati endokrinim
načinom djelovanja. Informacije koje je potrebno dostaviti uključuju
sustavni pregled dostupnih dokaza na temelju dostupnih smjernica
(npr. EFSA GD on Systematic Review methodology, 2010.).

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu

11. Dio A Popisa mijenja se kako slijedi:
a). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 11.,
bentazon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
b). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 15.,
dikvat, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
c). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 17.,
tiabendazol, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
d). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 19.,
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), datum "30. lipnja
2016." zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."
e). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 23.,
pimetrozin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
f). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 26.,
tifensulfuron-metil, datum "30. lipnja 2016."
zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."
g). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 31.,
prosulfuron, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
h). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 34.,
cihalofop butil, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje
se datumom "30. lipnja 2017."
i). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 35.,
famoksadon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
j). U šestom stupcu, prestanak od odobrenja, u retku 37.,
metalaksil-M, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."

k).

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 38.,
pikolinafen, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
l). U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 39.,
flumioksazin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
12. U dijelu A Popisa u šestom stupcu prestanak odobrenja, u
retku 25., glifosat, riječi "30. lipnja 2016." zamjenjuju se
riječima "6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi
mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za
kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome što nastupi
ranije".
13. U dijelu A Popisa aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH" broj 06/16) mijenja se kako slijedi:
a) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 29.,
etofumesat, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
b) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 40.,
deltametrin, datum "31.listopada 2016."zamjenjuje se
datumom"31. listopada 2017."
c) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 41.,
imazamoks, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
d) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 42.,
oksasulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
e) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 44.,
foramsulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."

Број 63 - Страна 112
f)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 46.,
ciazofamid, datum "31.srpnja 2016."zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
g) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 47.,
2,4-DB, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
h) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 48.,
beta-ciflutrin,datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31.listopada 2017."
i)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 50.,
iprodion, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
j)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 51.,
linuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
k) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 52.,
malein hidrazid, datum "31.listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
l)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 53.,
pendimetalin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
m) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 59.,
trifloksistrobin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
n) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 60.,
karfentrazon etil, datum "31.srpnja 2016." Zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
o) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 61.,
mezotrion, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
p) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 62.,
fenamidon, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
r)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 63.,
izoksaflutol, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
s)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 64.,
flurtamon, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
t)
U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 65.,
flufenacet, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
u) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 66.,
jodosulfuron, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31. listopada 2017."
v) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 67.,
dimetenamid-P, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
z) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 68.,
pikoksistrobin, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
ž) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 69.,
fostiazat, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopad 2017."
aa) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 70.,
siltiofam, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
bb) U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), datum se zamjenjuje datumom "31. listopada
2017."
Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u
fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Službenom
glasniku BiH" sukladno izmjenama popisa u Europskoj uniji.

Петак, 26. 8. 2016.

Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u
fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana
od dana donošenja.
Broj 01-1-02-2-566-17/16
Direktor
11. kolovoza 2016. godine
Radenko Radović, v. r.
Sarajevo

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
952

На основу члана 26. став (1) Закона о државној служби
у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09, 8/10 и 40/12), члана 99. ст. (1) и (2) Закона о управи
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 26. став
(1) Одлуке о начину полагања јавног и стручног испита
("Службени гласник БиХ", бр. 96/07, 43/10 и 103/12), члана
18. став (1) Правилника о поступцима оглашавања, избора
кандидата, премјештаја и постављења државних службеника
у случају преноса или преузимања надлежности од стране
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 70/12) и члана 11. став (6)
Правилника о условима и начину обављања интерних
конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 62/10 и 30/14), Агенција за
државну службу Босне и Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК

О КАРАКТЕРУ И САДРЖАЈУ ЈАВНОГ КОНКУРСА,
НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИНТЕРВЈУА И
ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЈУА
ДИО ПРВИ - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет правилника)
(1) Овим правилником разрађују се одредбе Закона о
државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
(у даљњем тексту: Закон), Одлуке о начину полагања
јавног и стручног испита (у даљњем тексту: Одлука),
Правилника о поступцима оглашавања, избора
кандидата, премјештаја и постављења државних
службеника у случају преноса или преузимања
надлежности од стране институција Босне и
Херцеговине и Правилника о условима и начину
обављања интерних конкурса, интерних и екстерних
премјештаја државних службеника у институцијама
Босне и Херцеговине, ради обезбјеђења одговарајуће
примјене Закона и осталих наведених прописа, а у вези
с утврђивањем карактера и садржаја јавног конкурса, те
се регулишу питања која су Законом и Одлуком само
начелно ријешена, а односе се на расписивање огласа и
поступак спровођења конкурса, односно избора
кандидата.
(2) Овим правилником разрађују се и одредбе прописа из
става (1) овог члана које се односе на спровођење
интервјуа, односно оцјењивање интервјуа, и прописује
се образац за оцјену интервјуа за радна мјеста
државних службеника.
Члан 2.
(Обим примјене у односу на објекте)
(1) Одредбе овог правилника односе се на све огласе које у
оквиру законских овлаштења расписује Агенција и на
процедуре јавних конкурса за попуну радних мјеста

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

државних службеника по јавним огласима које је
расписала Агенција.
(2) Одредбе овог правилника односе се на све интервјуе
који се спроводе у складу с одредбама Одлуке,
Правилника о поступцима оглашавања, избора
кандидата, премјештаја и постављења државних
службеника у случају преноса или преузимања
надлежности од стране институција Босне и
Херцеговине, те у складу с одредбама Правилника о
условима и начину обављања интерних конкурса,
интерних и екстерних премјештаја државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине, без
обзира на врсту огласа односно конкурса.
(3) Институција може одлучити да се одредбе овог
правилника на одговарајући начин примијене и на
друге јавне огласе који нису обухваћени Законом.
(4) Одредбе овог правилника не односе се на поступак по
жалби.
Члан 3.
(Обим примјене у односу на субјекте)
(1) Одредбе овог правилника односе се на све институције
које су обухваћене Законом, односно на институције у
које се запошљавају државни службеници.
(2) Уколико су посебним законом Босне и Херцеговине
одређени изузеци у односу на поједине одредбе Закона,
одредбе овог правилника примјењиваће се уз законом
прописане изузетке.
II. ПРИМЈЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА
Члан 4.
(Примјена правила управног поступка)
(1) Поступак спровођења конкурса, осим поступка
именовања и постављења након достављања листе
успјешних кандидата, није управни поступак, јер се у
њему не рјешава непосредном примјеном прописа о
правима, обавезама и правним интересима грађана,
правних лица или других странака у управним
стварима.
(2) Одредбе Закона о управном поступку ("Службени
гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и
53/16) примјењују се, на одговарајући начин, на
поступак конкурса само уколико Законом, Одлуком
или овим правилником није другачије прописано.
(3) У поступцима конкурса не примјењују се одредбе
управног поступка уколико њихова примјена није
могућа или оправдана с обзиром на природу ствари
поступка конкурса.
Члан 5.
(Примјена Закона о раду)
(1) Одредбе Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 и 32/13) не примјењују се на поступке
прописане овим правилником.
(2) Одредбе овог правилника могу се на одговарајући
начин примјењивати и на запошљавање приправника и
ангажовање волонтера у институцијама, уколико
Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине,
прописом Савјета министара Босне и Херцеговине,
односно правилником о унутрашњој организацији
институције није другачије прописано.
Члан 6.
(Примјена прописа о канцеларијском пословању)
(1) Одредбе Одлуке о канцеларијском пословању
министарстава, служби, институција и других тијела
Савјета министара Босне и Херцеговине ("Службени

Број 63 - Страна 113

гласник БиХ", број 74/14) и Упутства о начину вршења
канцеларијског пословања у институцијама Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/15, 7/16
и 52/16) не примјењују се на: доставу пријава на оглас,
пријем достављених пријава, рад комисија за избор и
вођење евиденције о пријавама.
(2) На остале фазе конкурса прописи из става (1) овог
члана примјењују се на одговарајући начин, у складу с
одредбама овог правилника.
III. САДРЖАЈ, ОБЈАВА И ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
Члан 7.
(Достављање захтјева)
(1) Када постоји потреба за попуном упражњеног радног
мјеста, институција доставља Агенцији писмени захтјев
за расписивање одговарајућег огласа.
(2) Уз писмени захтјев доставља се извод из правилника о
унутрашњој организацији институције у штампаној и
електронској форми (електронска пошта, CD и сл.).
Члан 8.
(Рад по захтјеву)
(1) Према достављеном уредном захтјеву Агенција
сачињава приједлог текста јавног огласа, који доставља
институцији ради давања сагласности, односно
мишљења.
(2) Уколико достављени захтјев није уредан, тако да се по
њему не може поступити, односно расписати оглас,
Агенција ће писмено затражити од институције да
захтјев уреди како би се процедура расписивања огласа
могла наставити.
(3) Агенција ће одбити објављивање огласа уколико нису
испуњени прописани услови за његово расписивање.
Члан 9.
(Садржај огласа)
(1) Оглас садржи: преамбулу, наслов, називе радних мјеста
која се оглашавају, описе послова са статусом односно
нивоом радног мјеста, посебне услове за свако радно
мјесто, податке о припадајућој основној плати, број
извршилаца, напомене које се односе на опште
законске услове, додатне услове који се могу сматрати
примјереним, број комисија са специфичностима
начина достављања пријава (ако је више од једне
комисије), потребне документе и податке када се који
од потребних докумената доставља (датум до када се
доставља пријава односно назив фазе конкурса у којој
се достављају одређени други документи), тачан назив
прописа на основу којег се спроводи процедура
конкурса, датум крајњег рока за достављање пријаве,
назив и адресу институције којој се пријаве достављају,
начин достављања пријаве (по правилу, поштом
препоручено), назнаку да се неблаговремене, непотпуне
и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не
испуњавају услове огласа и/или које садрже копије
тражене документације које нису овјерене неће узимати
у разматрање те напомену да се испуњавање услова
утврђених огласом рачуна даном предаје пријаве.
(2) Преамбула огласа садржи правни основ расписивања и
назив институције у чије име се оглас расписује.
(3) Наслов садржи врсту огласа и назив институције у којој
се попуњавају радна мјеста.
(4) Називи радних мјеста стављају се одмах иза наслова и
обухватају бројчану ознаку сваког радног мјеста у
оквиру огласа и тачан назив радног мјеста.
(5) Описи послова се по правилу преузимају из акта о
унутрашњој организацији институције, као и посебни
услови у погледу врсте усмјерења високог образовања,

Број 63 - Страна 114

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

броја година радног искуства, врсте радног искуства те
других посебних услова које мора испунити кандидат
према
пропису
о
унутрашњој
организацији
институције.
Агенција може, сходно законском овлаштењу,
утврдити додатне посебне услове који се могу сматрати
примјереним, а који се односе на сва радна мјеста, ако
су засновани на закону или произилазе из закона.
Додатни посебни услови могу се утврђивати и за
поједина радна мјеста, али само као пожељни, на
захтјев или уз сагласност институције.
Напомене које се односе на опште законске услове
садрже чланове закона којим су општи услови за
државне службенике прописани, а општи услови могу
се, али не морају, и набројати.
Уколико се по једном јавном огласу формира више од
једне комисије, у огласу се наводи тачан број комисија,
која радна мјеста су обухваћена којом комисијом те
напомена да је за сваку комисију потребно доставити
одвојене комплете пријава (посебне пријавне обрасце с
пропратном документацијом).
Списак потребних докумената садржи тачан назив
сваког документа, информацију да ли се документ
доставља уз пријаву или се доставља накнадно и до
када (до полагања јавног испита, на интервју и сл.) те
напомену да копије докумената морају бити овјерене.
Назив прописа на основу којег се спроводи процедура
конкурса садржи пуни назив прописа и број службеног
гласника у којем је објављен.
Датум крајњег рока за достављање пријаве представља
датум уграђен у текст огласа, до којег се треба
доставити пријава с пратећом документацијом.
Назив институције којој се пријаве достављају садржи
њен назив и адресу (Агенције или друге институције).
Начин достављања пријаве одређује обавезан начин
њеног достављања.
Члан 10.
(Објављивање огласа)
Када институција достави акт којим даје сагласност за
текст огласа, Агенција утврђује коначни садржај
огласа, који доставља институцији, и оглас објављује на
службеној интернет страници.
У коначном тексту огласа утврђује се крајњи рок за
достављање пријава, и то назнаком датума до којег је
најкасније потребно доставити пријаве за оглас.
Агенција ће утврдити и објавити оглас и без
сагласности институције, уколико, према оцјени
Агенције, примједбе институције на одређене дијелове
текста нису основане или на прописима засноване.
Јавни оглас који спроводи Агенција (расписан на
основу члана 21. Закона) Агенција објављује на
службеној интернет страници: www.ads.gov.ba, с роком
за пријаве не краћим од 21 дан, док институција у којој
се попуњава упражњено радно мјесто оглас објављује у
три домаћа средства јавног информисања која су
доступна на цијелој територији Босне и Херцеговине.
Јавни оглас који спроводи институција (расписан на
основу члана 19. став (4) и члана 32а. Закона) Агенција
објављује
на
службеној
интернет
страници
(www.ads.gov.ba) најмање осам дана прије крајњег рока
за пријаве, а институција оглас објављује у још најмање
једном домаћем средству јавног информисања, које је
доступно на цијелој територији Босне и Херцеговине, с
тим да умјесто објаве јавног огласа у средствима јавног
информисања институција може објавити само јавни

Петак, 26. 8. 2016.

позив који упућује да је на службеној интернет
страници Агенције објављен јавни оглас.
Члан 11.
(Поништење огласа)
(1) На захтјев институције, Агенција може поништити
објављени оглас, уколико су испуњени законом
предвиђени услови у складу с чланом 21а. Закона, при
чему се иста радна мјеста не могу оглашавати у
периоду од једне године од дана објављивања огласа.
(2) Агенција ће одбити захтјев за поништење огласа
уколико нису испуњени законски услови.
(3) Истим радним мјестом неће се сматрати радно мјесто
којем су у складу са законом промијењени опис
послова или посебни услови.
(4) Поништење огласа објављује се на исти начин као и
објављивање огласа.
ДИО ДРУГИ - ЈАВНИ ОГЛАС
I. ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС
Члан 12.
(Припрема пријаве и потребна документација)
(1) Сва лица која су заинтересована за учешће у
конкурсној процедури посебну пажњу требају да
обрате на сљедеће дијелове текста огласа:
a) радно мјесто - категорија и опис;
b) општи и посебни услови;
c) потребна документација.
(2) Назив радног мјеста, категорија (ниво), опис послова и
радних задатака те посебни услови дефинишу радно
мјесто.
(3) Опис послова и радних задатака пружа опширније
информације
о
радном
мјесту,
пословима,
надлежностима,
задужењима
те
о
степену
одговорности.
(4) Општи услови за постављење државног службеника
утврђени су чланом 22. Закона.
(5) Посебни услови за радно мјесто одређују стручну
спрему, радно искуство те друге квалификације
потребне за обављање послова конкретног радног
мјеста, што је утврђено правилником о унутрашњој
организацији институције у којој се попуњава
упражњено радно мјесто.
(6) Опште и посебне услове кандидат доказује
достављањем таксативно набројане документације
тражене текстом огласа или друге неопходне
документације, која се доставља у оригиналу или
овјереној копији (неовјерене копије неће се узети у
разматрање). Уз тражену документацију кандидат
обавезно доставља и пријавни образац.
(7) Овјерена копија документа нема ограничен рок важења,
под условом да ни документ чија је копија овјерена
нема назначен (прецизиран) рок важења.
(8) Сви докази морају бити на једном од језика који су у
службеној употреби у Босни и Херцеговини, осим ако
овим правилником није другачије прописано.
Члан 13.
(Пријавни образац)
(1) На службеној интернет страници Агенције уз сваки
објављени оглас налази се одговарајући пријавни
образац, на три језика која су у службеној употреби у
Босни и Херцеговини. Осим на службеној интернет
страници Агенције, пријавни обрасци могу се преузети
и у просторијама Агенције.
(2) Осим дијела о изјавама, пријавни образац не доказује
услове из текста огласа (који се доказују траженом

Петак, 26. 8. 2016.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

документацијом), већ он служи за добијање основних
информација о кандидату.
Кандидат који се жели пријавити на више радних
мјеста која су у надлежности једне комисије за избор
доставља једну пријаву, на којој означава позиције на
које се жели пријавити, с осталом траженом
документацијом, како је наведено у тексту огласа.
Уколико се кандидат жели пријавити на више радних
мјеста која су у надлежности различитих комисија,
онда доставља одвојене пријаве за радна мјеста по
појединим комисијама, а уз сваку пријаву се доставља
овјерена фото-копија тражене документације за сваку
комисију за избор одвојено.
Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко
попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се
потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује
посебним документима а односе се на испуњавање
дијела општих услова прописаних чланом 22. став (1)
Закона (тач. е), ф), г) и х)), као и навод из изјаве о
неспојивости с дужностима државног службеника, у
смислу члана 16. став (1) Закона, те наводе из осталих
изјава садржаних у пријавном обрасцу.
Свака исправка или измјена пријавног обрасца од
стране кандидата сматраће се као неуредна пријава.
Члан 14.
(Универзитетска диплома)
Универзитетском дипломом доказује се општи услов из
члана 22. став (1) тачка ц) Закона, односно да особа која
се пријављује на радно мјесто државног службеника
мора имати универзитетску диплому и друге образовне
или академске квалификације најмање VII степена
стручне спреме, односно високо образовање првог,
другог или трећег циклуса Болоњског система
студирања.
Степен стручне спреме доказује се овјереном копијом
универзитетске дипломе.
Изузетно од претходног става овог члана, уколико
кандидат из одређеног разлога не посједује
универзитетску диплому, може доставити и овјерену
копију увјерења о дипломирању, које не може бити
старије од рока потребног за издавање дипломе,
односно начелно не може бити старије од једне године.
У случају из става (3) овог члана кандидати уз увјерење
о дипломирању морају доставити и потписано кратко
образложење - изјаву из којег разлога достављају
увјерење, а не овјерену копију факултетске дипломе, те,
уколико диплома није издата у предвиђеном року,
морају доставити потврду високошколске установе да
диплома није издата.
За кандидате који су високо образовање стекли по
Болоњском систему студирања, уз диплому се
доставља и додатак дипломи, у складу с одредбама
члана 54. Оквирног закона о високом образовању у
Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр.
59/07 и 59/09).
Изузетно, само у случају да високошколска установа
додатак дипломи није уопште издавала ни за једног
дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију
универзитетске
дипломе
достави
увјерење
високошколске установе да додатак дипломи није
уопште издат, ни за једног дипломца.
Кандидати који су факултет завршили изван Босне и
Херцеговине, односно који су диплому стекли у некој
другој држави након 06.4.1992. године, имају обавезу
да доставе овјерену копију нострификоване/признате
дипломе, у складу с одредбама Закона о важности

Број 63 - Страна 115

јавних исправа у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", бр. 23/04).
(8) Уколико је поступак нострификације/признавања
започет раније или је у току у моменту пријављивања
на оглас, кандидат је дужан да уз пријаву достави и
доказ
о
поднесеном
захтјеву
за
нострификацију/признавање
дипломе
надлежном
органу.
(9) Уколико се посебним условима тражи специфицирано
усмјерење, односно прецизније одређена врста школске
спреме, релевантна је квалификација основног, односно
додипломског студија.
(10) Кандидати не требају достављати увјерење о
дипломирању старије од годину дана нити
универзитетске дипломе академског звања магистра
или еквивалента, академског звања доктора или
еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису
тражене у посебним условима текста огласа, будући да
оне не могу доказати стечено звање завршеног
додипломског (основног) студија.
(11) Агенција ће, за потребе спровођења конкурсних
процедура, посебним актом уредити разврставање
одређене високошколске установе групацији факултета
(научној области), имајући у виду важеће прописе из
области високог образовања у Босни и Херцеговини и
овласти надлежних институција из домена високог
образовања, што укључује и питања у вези с
квалификацијама стеченим изван Босне и Херцеговине,
које у Босни и Херцеговини важе по основу посебних
прописа.
Члан 15.
(Увјерење о држављанству)
(1) Кандидати су дужни доставити овјерену копију
важећег увјерења о држављанству, којим се доказују
општи услови из члана 22. став (1) тач. а) и б) Закона,
односно да је лице којe је кандидат за постављење на
мјесто државног службеника држављанин Босне и
Херцеговине те да је старијe од осамнаест година.
(2) Под важећим увјерењем о држављанству подразумијева
се увјерење које није старије од шест мјесеци, при чему
се наведени рок рачуна од дана издавања увјерења од
стране надлежног органа до дана предаје пријаве на
конкретан конкурс.
Члан 16.
(Доказ о радном искуству)
(1) Као доказ о радном искуству (у струци, звању,
релевантном радном искуству) могу се доставити:
a) потврде
или
увјерења
послодавца
или
послодаваца код којих је кандидат радио или ради,
која морају бити прецизна и детаљна, односно на
којима треба да стоје подаци о томе на којим
пословима је кандидат радио - назив радног
мјеста, јесу ли то послови високе стручне
спреме/високог образовања, колико дуго је
обављао наведене послове, опис послова те треба
бити јасно наведен прецизиран период радног
ангажовања на радним задацима;
b) увјерење о чињеницама из матичне евиденције
надлежне институције за пензијско и инвалидско
осигурање, уз обавезно достављање потврде која
разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да
се на основу ових докумената може утврдити да
ли је кандидат радио на пословима за које се
тражи високо образовање и колико дуго, односно
да ли посједује тражено радно искуство;

Број 63 - Страна 116

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

c)

писмо препоруке или другу сличну исправу,
уколико садржи све елементе потврде или
увјер****ења из става (1) тачка а) овог члана.
Члан 17.
(Исти или слични послови за потребе спровођења конкурса)
(1) За потребе спровођења конкурса за попуњавање
упражњених радних мјеста државних службеника у
институцијама Босне и Херцеговине, а за која је
правилником о унутрашњој организацији институције
као један од посебних услова одређено радно искуство
на истим или сличним пословима, може се сматрати
сљедеће:
a) за
радна
мјеста
руководећих државних
службеника и шефова организационих јединица
под истим или сличним пословима сматрају се сви
послови у државним органима који укључују
руковођење организационом јединицом или
подручјем рада;
b) изузетно од тачке (а) овог става, а с циљем
несметаног остваривања система каријере
државног службеника, за кандидате који се
пријављују за радно мјесто шефа организационе
јединице под истим или сличним пословима
сматрају се и послови стручног савјетника,
односно послови који одговарају пословима
стручног савјетника;
c) за радна мјеста стручних савјетника, виших
стручних сарадника и стручних сарадника под
истим или сличним пословима сматрају се сви
послови државних службеника у државним
органима;
d) под државним органима подразумијевају се
органи управе свих нивоа у складу с прописима о
управи, органи правосуђа, секретаријати и друге
службе законодавних и извршних органа свих
нивоа те органи локалне самоуправе градова и
општина;
e) осим наведених државних органа, овај акт односи
се и на радно искуство стечено у правним лицима
којима
су
пренесена
јавна
овлаштења
(институције с јавним овлаштењима), у дијелу
пренесених послова јавних овлаштења.
(2) Одредбе става (1) овог члана примјењују се према томе
и на радно искуство свих врста именованих лица,
полицијских службеника и професионалних војних
лица.
(3) Изван државних органа, односно изван послова јавних
овлаштења, исти или слични послови разматраће се
само изузетно, ако се описи или карактер послова на
радним мјестима у потпуности или у претежном дијелу
подударају с описима послова односно карактером
радног мјеста које се попуњава.
Члан 18.
(Исправе које могу послужити као доказ познавања страног
језика)
(1) У поступцима спровођења конкурса у институцијама
Босне и Херцеговине као докази о познавању или
знању језика могу се користити:
a) увјерење школа или других институција које се
баве преношењем знања страних језика, без
обзира на то да ли се налазе у Босни и
Херцеговини или изван ње;
b) увјерење факултета (о провјери знања језика,
положеном испиту страног језика током
школовања) те друга исправа факултета (овјерена

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Петак, 26. 8. 2016.

копија уписнице - индекса) која потврђује
познавање или знање језика, односно да су
положени испити страних језика;
c) диплома или друга исправа која потврђује стечено
звање или занимање које је непосредно везано за
знање страног језика (нпр. професора језика,
преводиоца, асистента преводиоца и сл.);
d) диплома завршеног факултета или стеченог
научног звања у Босни и Херцеговини или у
иностранству на основу које се недвосмислено
може утврдити да је школовање у цјелини или у
претежном дијелу завршено на страном језику.
Докази из става (1) овог члана морају бити на језицима
који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.
Изузетно, докази из става (1) овог члана могу бити на
једном од дипломатских или других свјетских језика, и
то на оном језику који се тражи у конкретном случају
као посебан услов за наведено радно мјесто за које се
подноси пријава, под условом да постоји алфабетска
интероперабилност с једним од језика који су у
службеној употреби у Босни и Херцеговини.
Члан 19.
(Доказ о познавању рада на рачунару)
Као доказ о познавању рада на рачунару кандидати
могу доставити увјерење школа или других
институција које се баве обучавањем знања рада на
рачунару, без обзира на то да ли се налазе у Босни и
Херцеговини или изван ње, увјерење факултета о
провјери знања рада на рачунару, положеном испиту
информатике или другу исправу факултета (овјерена
копија уписнице-индекса), која потврђује познавање
или знање рада на рачунару, диплому или другу
исправу која потврђује стечено звање или занимање
које је непосредно везано за рад на рачунару.
Одредбе члана 18. ст. (2) и (3) овог правилника се,
према томе, примјењују и на доказе о познавању рада
на рачунару.
Члан 20.
(Увјерење о невођењу кривичног поступка)
Увјерење о невођењу кривичног поступка не може бити
старије од три мјесеца, а доставља се у складу с текстом
огласа.
Увјерење о невођењу кривичног поступка издаје
надлежни суд.
Члан 21.
(Рок и начин достављања пријава)
Рок за достављање пријава прецизиран је текстом
огласа.
Кандидати
пријаве
достављају
путем поште
препоручено на адресу институције назначене у тексту
огласа.
Члан 22.
(Пријем и отварање пријава)
Пријаве достављене Агенцији отвара поткомисија
Агенције именована у складу с посебном одлуком.
Након што се отворе, пријаве се улажу у регистратор
конкурса и комисије за коју су предате.
Ако се не може утврдити која је комисија надлежна у
оквиру једног конкурса, пријава се улаже у посебан
регистратор за такве пријаве.
Ако се уопште не може утврдити на који се оглас
пријава односи, она се такође улаже у посебан
регистратор.
Одредбе овог члана ће се, у складу с наведеним,
примијенити када конкурсну процедуру спроводи

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

институција, при чему отварање пријава умјесто
поткомисије може извршити и комисија за избор из
члана 24. Закона.
Члан 23.
(Поступање с пријавама)
(1) Пријаве се чувају на погодном и безбједном мјесту.
(2) Секретар комисије одређује се планом спровођења
конкурса или налогом руководећег државног службеника или шефа унутрашње организационе јединице, ако
није одређен посебним писменим актом.
(3) Секретар комисије преузима пријаве прије конститутивне сједнице комисије ради припреме пријава за рад
комисије.
(4) По окончању процедуре, институција или постављени
државни службеник преузима документе достављене уз
пријаву и путем овлаштеног лица из кадровске службе
улаже их у његов персонални досије. С пријавама
осталих кандидата се након истека прописаног рока
чувања пријава поступа у складу с прописима о
архивском пословању.
II. КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ДРЖАВНИХ
СЛУЖБЕНИКА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Члан 24.
(Комисија за избор државних службеника)
(1) Састав, именовање и начин рада комисије за избор
државних службеника врши се у складу с чланом 24.
Закона и чланом 17. ст. 1-5. Одлуке.
(2) О оставци и изузећу члана Комисије за избор државних
службеника одлучује се у складу с чланом 25. Закона и
чланом 17. ст. 6-8. Одлуке.
Члан 25.
(Права и дужности чланова комисије за избор за вријеме
спровођења стручног испита)
(1) Непосредно прије почетка рада комисије за избор,
секретар комисије задужен за спровођење јавног конкурса дужан је чланове комисије упознати с дјелокругом рада, правима, обавезама и одговорностима
комисије за избор у спровођењу стручног испита према
одредбама чл. 24, 25. и 27. Закона те сa одредбама
Одлуке и овог правилника односно другог релевантног
прописа, наглашавајући да морају бити независни и
непристрасни у спровођењу јавног конкурса, како је
прописано одредбама члана 24. став (1) Закона.
(2) За вријеме утврђивања питања за писмени дио стручног
испита, по правилу до почетка спровођења писменог
дијела стручног испита, и за вријеме утврђивања
питања за усмени дио стручног испита (интервју)
чланови комисије не могу напуштати просторију нити
користити техничка средства комуникације, осим из
објективних разлога, уз консултацију са секретаром
комисије и уз писмену констатацију која садржи име
члана комисије који је напустио просторију, разлог
напуштања просторије, вријеме одсуства и др.
Члан 26.
(Правила понашања чланова комисије за избор државних
службеника)
(1) Чланови комисије дужни су:
a) уредно долазити на све сједнице комисија, а у
случају оправдане немогућности доласка о томе
благовремено обавијестити секретара комисије;
b) понашати се примјерено, коректно и професионално, како према осталим члановима комисије
тако и према секретару комисије и кандидатима;

c)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Број 63 - Страна 117

активно учествовати у раду комисија те
благовремено, професионално, непристрасно и
независно обављати послове који произилазе из
чланства у комисији.
Чланови комисије не смију кршити правила понашања
утврђена у ставу (1) овог члана, посебно на начин да:
a) опструишу или одуговлаче рад комисије на било
који начин;
b) одбијају да потпишу појединачне или збирне
оцјене;
c) благовремено не оправдају недолазак на сједнице
комисије;
d) дају непримјерене коментаре у вези сa институцијом, Агенцијом, државним службеницима и
запосленицима институције и/или Агенције;
e) користе у вербалној комуникацији повишен тон,
псовке, увреде, клевете, непристојне изразе,
непримјерене шале и коментаре, или се на други
начин непримјерено понашају према осталим
члановима комисије, секретару или кандидатима
током трајања испита;
f)
пишу поднеске којима се вријеђају обичаји пристојног и уљудног понашања према институцији,
Агенцији, њиховим државним службеницима,
запосленицима и другим члановима комисије и
поднеске који су инсинуирајућег, увредљивог,
клеветничког или нетачног садржаја у вези сa
њиховим чланством у комисији;
g) њихово понашање представља кршење радне
дисциплине државних службеника, прекршај
против јавног реда и мира, грађанскоправни
деликт или други облик понашања који би могао
угрозити кредибилитет чланова комисије.
Члана комисије који прекрши једно или више правила
понашања прописаних ставом (1) овог члана односно
који учини неку од повреда правила понашања из става
(2) овог члана Агенција разрјешава дужности, односно
смјењује га.
Упоредо сa доношењем одлуке о смјени члана комисије
из става (3) овог члана, уколико је смијењени члан
државни службеник - представник институције,
Агенција ће тражити именовање другог члана, до када
комисија може прекинути рад. Против таквог државног
службеника може се покренути и дисциплински
поступак.
Лице за које се накнадно утврди да је у улози члана
комисије прекршило једно или више правила понашања
прописаних ставом (1) овог члана односно које је
учинило неку од повреда правила понашања из става
(2) овог члана Агенција више неће именовати за члана
комисије.
Уколико лице из става (5) овог члана буде предложено
за члана комисије од стране институције, Агенција ће
одбити именовање таквог лица и од институције
затражити да предложи другог члана комисије.
У складу с чланом 33. став (2) Одлуке, против члана
комисије који учини неку од повреда правила
понашања из овог члана може се покренути и
прекршајни поступак за прекршај прописан чланом 33.
став (1) тачка ц) исте одлуке, посебно ако је повреда
учињена на неки од сљедећих начина:
a) теже нарушавање реда или чињење непристојности;
b) писање поднесака којима вријеђа обичаје
пристојног и уљудног понашања, укључујући и
изношење неистина те отворене или прикривене

Број 63 - Страна 118

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

пријетње било које врсте Агенцији, њеним
државним службеницима, запосленицима, другим
члановима комисије или кандидатима.
Члан 27.
(Правила понашања кандидата који учествују у поступку
конкурса)
(1) Кандидати су дужни на испит доћи на вријеме, у
заказаном термину. На позив секретара комисије,
кандидати су дужни ући у просторију у којој се испит
одржава и дати на увид документ из којег се јасно може
утврдити њихов идентитет.
(2) За вријеме полагања јавног и стручног испита
кандидатима који полажу наведене испите нарочито се
забрањује сљедеће:
а) гласан разговор сa другим кандидатима и
непримјерени коментари било које врсте, у односу
на друге кандидате, представнике Агенције,
институције односно чланове комисије;
б) кориштење електронских, техничких и других
помагала помоћу којих се може вршити пренос
информација (мобители, USB стикови и сл.);
ц) кориштење
електронске
поште,
односно
интернета;
д) играње компјутерских игара;
е) кориштење других програма, осим програма који
је потребан за полагање испита;
ф) излазак сa испита прије завршетка испита, без
одобрења представника Агенције, институције
или комисије;
г) напуштање
службених
просторија
након
окончаног испита када кандидат не преда или не
потпише рад, непотписивање идентификационе
листе, односно назнаке да кандидат није предао
рад или да га не жели потписати;
х) кориштење било какве литературе на јавном
испиту;
и) кориштење недозвољене литературе на стручном
испиту.
(3) Кандидати који не поступе или одбију да поступе по
ставу (1) овог члана не могу приступити испиту, а
кандидати који почине неку од радњи обухваћених
ставом (2) овог члана удаљавају се сa испита, о чему се
сачињава службена забиљешка, која се саопштава
комисији, на основу чега се рад таквог кандидата не
оцјењује, о чему комисија доноси посебан закључак.
(4) Обавијештени кандидат који не приступи неком од
испита губи право на њихово полагање и даљње
учешће у конкурсу, осим изузетно, ако Агенција у
конкретном случају, цијенећи основаност разлога, не
одреди другачије.
(5) На кандидате који приликом полагања испита
повриједе одредбе закона, другог прописа или овог
правилника, осим мјера утврђених овим чланом, могу
се примијенити и друге мјере односно прописане казне.
(6) Мјере утврђене овим чланом те мјере прописане чл.
100. и 101. Закона о управном поступку у односу на
кандидате примјењује Агенција односно институција, а
остале казне органи одређени посебним прописима.
III. ИНТЕРВЈУ
Члан 28.
(Питања на интервјуу)
(1) На интервјуу се постављају питања у складу сa чланом
24. ст. (2) и (3) Одлуке односно чланом 16. ст. (3) и (4)
Правилника о поступцима оглашавања, избора
кандидата, премјештаја и постављења државних

Петак, 26. 8. 2016.

службеника у случају преноса или преузимања
надлежности од стране институција Босне и
Херцеговине, односно чланом 11. ст. (3) и (4)
Правилника о условима и начину обављања интерних
конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине.
(2) На интервјуу се, осим питања којима се утврђује степен
знања кандидата (у смислу описа послова и задатака
радног мјеста, дјелатности институције, области
државне управе, државне службе итд.), постављају и
питања која су усмјерена на провјеру способности,
односно компетенција, чији су примјери дати у Оквиру
компетенција у Прилогу 3, који чини саставни дио овог
правилника.
(3) Компетенције представљају начине понашања који су
потребни како би се послови одређеног радног мјеста
обављали дјелотворно.
(4) Оквир компетенција садржи листу компетенција, и то:
a) пет основних компетенција за све (руководеће и
остале) државне службенике (професионални
развој и интегритет; иницијатива, промјене,
рјешавање проблема; тимски рад; комуникација;
лична дјелотворност и усмјереност ка резултату),
у оквиру којих се налазе додатне компетенције,
које представљају разраду основних компетенција
и које су детаљније разрађене у Прилогу 3 овог
правилника, у дијелу који се односи на све
државне службенике;
b) четири основне компетенције само за руководеће
државне службенике и шефове унутрашњих
организационих јединица (лидерске вјештине,
планирање и организовање, развој запослених,
стратешко усмјеравање), у оквиру којих се налазе
додатне компетенције, које представљају разраду
основних компетенција и које су детаљније
разрађене у Прилогу 3 овог правилника, у дијелу
који се односи на руководеће државне службенике
и шефове унутрашњих организационих јединица.
(5) Осим питања којима се утврђује степен знања и
способности, односно компетенција кандидата, на
интервјуу се могу поставити и сљедећа питања:
a) да кандидат каже нешто о себи;
b) главне дужности и одговорности тренутног радног
мјеста кандидата;
c) због чега кандидат жели радити на радном мјесту
за које се пријавио;
d) због чега жели напустити садашњи посао и/или
због чега је напустио претходни посао;
e) да ли би кандидат био вољан промијенити мјесто
становања или путовати због посла;
f)
шта је кандидат учинио за развој професионалне
каријере током посљедње двије године;
g) питања која су усмјерена на разјашњење одговора
датих на писменом дијелу стручног испита;
h) постоји ли још нешто што би комисија требала
знати о кандидату;
i)
да ли кандидат има питања за комисију.
Члан 29.
(Питања која не треба постављати)
На интервјуу није пожељно и не треба постављати
питања која се на било који начин односе на: етничку
припадност, национално или социјално поријекло,
ентитетско држављанство, религију и религијска убјеђења,
везе сa националном мањином, политичка и друга лична
убјеђења, као ни питања у вези сa полном односно
сексуалном оријентацијом, расом, бојом коже, рођењем,

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

брачним статусом, старосном доби, имовинским стањем,
хендикепираношћу, породичним релацијама, друштвеним
положајем, чланством у синдикату или другом дозвољеном
удружењу.
Члан 30.
(Претходно одређивање питања)
(1) Комисија по правилу одређује питања за интервју
којима се утврђује степен знања и компетенција
кандидата непосредно прије одржавања интервјуа.
(2) Комисија поставља по правилу иста, унапријед
утврђена питања свим кандидатима за одређено радно
мјесто, у оквиру којих се могу постављати додатна
питања ради разјашњења претходно изнесених
информација или тврдњи.
Члан 31.
(Питања којима се утврђује степен знања)
(1) На интервјуу се утврђује степен знања кандидата и с
тим циљем се постављају питања из описа послова и
задатака радног мјеста, дјелатности институције,
области државне управе, државне службе и других
области знања и вјештина које могу бити значајне за
рад на радном мјесту за које се кандидат пријавио, у
складу сa чланом 2. став (1) овог правилника.
(2) Ако је ријеч о избору кандидата на јавни оглас на којем
је кандидат полагао писмени дио стручног испита,
питања ће се по правилу постављати из оних области из
којих се није тестирало на писменом дијелу.
Члан 32.
(Питања којима се утврђују компетенције)
(1) Саставни дио интервјуа чини провјера и оцјена
компетенција неопходних за обављање послова
одређеног радног мјеста.
(2) За кандидате који конкуришу на радна мјеста осталих
неруководећих државних службеника, изузев шефова
унутрашњих организационих јединица (у даљњем
тексту: неруководећи државни службеници), провјеравају се сљедеће компетенције:
a) комуникација, што подразумијева способност
дјелотворног комуницирања, усменим и писаним
путем, с руководиоцима, колегама, странкама и
грађанима, те јасног, тачног и благовременог
преношења информација;
b) приоритетна компетенција, која је примјерена
опису послова упражњеног радног мјеста које се
попуњава, бира је комисија из Оквира
компетенција, који се налази у Прилогу 3 овог
правилника (компетенције: 1.0, 2.0, 3.0 и 5.0).
(3) За кандидате који конкуришу за радна мјеста
руководећих државних службеника и шефова
унутрашњих организационих јединица провјеравају се
сљедеће компетенције:
a) комуникација, што подразумијева способност
дјелотворног комуницирања, усменим и писаним
путем, с руководиоцима, колегама, странкама и
грађанима, те јасног, тачног и благовременог
преношења информација;
b) лидерске вјештине, што подразумијева мотивисање других да постижу високе резултате у раду
на остваривању циљева тима и организације;
c) планирање и организовање, што подразумијева
способност планирања, организовања, координације и праћења властитих радних задатака те
активности и радних задатака чланова тима;
d) приоритетна компетенција, која је примјерена
опису послова упражњеног радног мјеста руко-

Број 63 - Страна 119

водећег државног службеника и шефа унутрашње
организационе јединице које се попуњава, а коју
бира комисија из Оквира компетенција у Прилогу
3 овог правилника (компетенције: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0,
8.0 и 9.0).
(4) Провјера компетенција врши се постављањем питања
која се односе на неко претходно понашање кандидата
у ситуацији у којој су биле испољене компетенције
кандидата које се провјеравају.
(5) Питања за провјеру компетенција постављају се по
правилу тако да се од кандидата тражи да опише
претходну конкретну ситуацију у којој је тражена
компетенција испољена, задатак који је био постављен,
активност коју је кандидат предузео и резултат дате
активности.
(6) Комисија непосредно прије интервјуа утврђује питања
за провјеру компетенција, која су иста за све кандидате,
а затим у току интервјуа поставља потпитања, којима се
разрађује одговор кандидата у складу са ставом (5) овог
члана.
(7) Ради провјере компетенција комисија може користити
питања која су представљена у Прилогу 3 овог
правилника.
Члан 33.
(Ток интервјуа)
(1) Током интервјуа сваки члан комисије може у виду
краћих забиљешки изложити своја запажања о
кандидату. Запажања се могу уписати у рубрику
прописаног обрасца, који се налази у прилозима 1 и 2,
зависно од нивоа радног мјеста државног службеника
за које се кандидат интервјуише.
(2) Након одржаног интервјуа са сваким кандидатом
појединачно сваки члан комисије уноси оцјене у
образац у складу сa овим правилником.
(3) Чланови комисије могу међусобно коментарисати
општи утисак и износити које оцјене ће дати, али само
оцјењивање обавља сваки члан понаособ.
Члан 34.
(Оцјене којима се утврђује степен знања - бодови)
Знање кандидата оцјењује се бодовима у распону од 0
до 10, на сљедећи начин:
a) кандидат има изврстан, односно натпросјечан
степен знања из области која је значајна за рад на
радном мјесту - 9 или 10 бодова;
b) кандидат има веома добар степен знања из
области која је значајна за рад на радном мјесту,
који је у горњим границама просјека - 7 или 8
бодова;
c) кандидат има просјечан степен знања из области
која је значајна за рад на радном мјесту - 5 или 6
бодова;
d) кандидат има задовољавајући степен знања из
области која је значајна за рад на радном мјесту - 3
или 4 бода;
e) кандидат има незадовољавајући степен знања из
области која је значајна за рад на радном мјесту од 0 до 2 бода.
Члан 35.
(Оцјењивање или утврђивање степена компетенција
кандидата за радна мјеста неруководећих државних
службеника - бодови)
(1) За кандидате за радна мјеста неруководећих државних
службеника свака компетенција оцјењује се бодовима у
распону од 0 до 10, на сљедећи начин:

Број 63 - Страна 120
a)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

кандидат изврсно, односно натпросјечно, исказује
посједовање тражене компетенције - 9 или 10
бодова;
b) кандидат веома добро, односно у горњим
границама просјека, исказује посједовање тражене
компетенције - 7 или 8 бодова;
c) кандидат добро, односно просјечно, исказује
посједовање тражене компетенције - 5 или 6
бодова;
d) кандидат задовољавајуће, односно минимално,
исказује посједовање тражене компетенције - 3
или 4 бода;
e) кандидат не исказује посједовање тражене
компетенције, односно недовољно исказује
посједовање тражене компетенције - од 0 до 2
бода.
Члан 36.
(Оцјењивање или утврђивање степена компетенција
кандидата за радна мјеста руководећих државних
службеника и шефова унутрашњих организационих
јединица - бодови)
За кандидате за радна мјеста руководећих државних
службеника и шефова унутрашњих организационих
јединица свака компетенција оцјењује се бодовима у распону
од 0 до 5, на сљедећи начин:
a) кандидат изврсно, односно натпросјечно, исказује
посједовање тражене компетенције - 5 бодова;
b) кандидат веома добро, односно у горњим
границама просјека, исказује посједовање тражене
компетенције - 4 бода;
c) кандидат добро, односно просјечно, исказује
посједовање тражене компетенције - 3 бода;
d) кандидат задовољавајуће, односно минимално,
исказује посједовање тражене компетенције - 2
бода;
e) кандидат не исказује посједовање тражене
компетенције, односно недовољно исказује
посједовање тражене компетенције: 0-1 бод.
Члан 37.
(Утврђивање коначних бодова интервјуа)
(1) Број бодова које је кандидат освојио на интервјуу од
једног члана комисије добија се тако што се бодови
остварени провјером знања из члана 34. овог
правилника
и
бодови
остварени
провјером
компетенција из чл. 35. или 36. овог правилника, у
зависности од нивоа радног мјеста, саберу, те се укупна
оцјена интервјуа тако утврђује у распону од 0 до 30
бодова.
(2) Укупан број бодова које је кандидат освојио на
интервјуу јесте збир бодова датих од сваког присутног
члана комисије, који се утврђује у складу с чланом 26.
ст. (2) и (4) Одлуке о начину полагања јавног и
стручног испита.
Члан 38.
(Резултати интервјуа)
(1) Након завршеног интервјуа чланови комисије уносе
оцјене у прописани образац 1, за радна мјеста
неруководећих државних службеника, односно
прописани образац 2, за радна мјеста руководећих
државних службеника и шефова унутрашњих
организационих јединица, а који се налазе у прилозима
1 и 2 овог правилника.
(2) Након завршеног оцјењивања чланови комисије
потписују прописани образац и предају га лицу које
обавља послове секретара комисије.

(3)

Петак, 26. 8. 2016.

Оцјене из обрасца чланова комисије уносе се у збирну
табелу, ради даљњег поступка у складу сa прописима
из чл. 1. и 2. овог правилника.
ДИО ТРЕЋИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
(Прелазне одредбе)
(1) Одредбе чл. од 1. до 27. овог правилника примјењиваће
се на све конкурсне процедуре које се одржавају након
његовог ступања на снагу.
(2) Одредбе чл. од 28. до 38. и обрасци прописани овим
правилником могу се примјењивати на све конкурсне
процедуре које се одржавају у року од три мјесеца
након његовог ступања на снагу.
(3) Комисија за избор у случају из става (2) овог члана
одлучује да се наведене одредбе овог правилника и
обрасци прописани овим правилником примијене на
интервјуе који се одржавају након рока из става (2) овог
члана, при чему ће се таква одлука, која ће се
евидентирати у записнику, односити на све кандидате
по истом огласу, које испитује иста комисија.
(4) У случају да се не примјењују ст. (2) и (3) овог члана,
интервју ће се одржати у складу с досадашњим
начином рада.
(5) Одредбе овог правилника примјењиваће се у цјелости
на све конкурсне процедуре започете након 1.4.2017.
године.
Члан 40.
(Престанак важења прописа)
(1) Даном ступања на снагу овог правилника престају да
важе:
a) Наредба о правилима понашања кандидата који
учествују у поступку конкурса за државне
службенике
у
институцијама
Босне
и
Херцеговине, број 03-32-210/06, од 30.3.2005.
године;
b) Упутство о кодексу понашања чланова комисија
за избор државних службеника у институцијама
Босне и Херцеговине, број 03-02-241/08, од
11.3.2008. године;
c) Одлука о утврђивању исправа које могу служити
као доказ о познавању или знању страног језика у
поступцима
спровођења
конкурса
у
институцијама Босне и Херцеговине, број 03-34872/05, од 26.12.2005. године.
(2) Одлука о привременом утврђивању групе факултета, у
коју спадају филозофски факултети, за потребе јавних
конкурса у институцијама Босне и Херцеговине, број
03-34-74-1/05, од 14.2.2005. године, престаје да важи
даном ступања на снагу акта из члана 14. став (11) овог
правилника.
(3) Препорука о истим или сличним пословима за потребе
изборног процеса по јавним огласима за попуну радних
мјеста државних службеника у институцијама Босне и
Херцеговине, број 03-34-2-779-1/11, од 15.5.2012.
године, неће се примјењивати након ступања на снагу
овог правилника.
Члан 41.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-02-698/16
Директор
17. августа 2016. године
Невен Акшамија, с. р.
Сарајево

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 121

 

Број 63 - Страна 122

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 123

 

Број 63 - Страна 124

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 125

 

Број 63 - Страна 126

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 127

 

Број 63 - Страна 128

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 129

 

Број 63 - Страна 130

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 131

 

Број 63 - Страна 132

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 133

 

Број 63 - Страна 134

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

 

Број 63 - Страна 135

 

Број 63 - Страна 136

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
(4)

Na osnovu člana 26. stav (1) Zakona o državnoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i
40/12), člana 99. stav (1) i (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 26. stav (1) Odluke o načinu
polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br.
96/07, 43/10 i 103/12), člana 18. stav (1) Pravilnika o postupcima
oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih
službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od
institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
27/08, 56/09, 54/10 i 70/12), i člana 11. stav (6) Pravilnika o
uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i
eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O KARAKTERU I SADRŽAJU JAVNOG KONKURSA,
NAČINU PROVOĐENJA INTERVJUA I OBRASCIMA ZA
PROVOĐENJE INTERVJUA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom razrađuju se odredbe Zakona o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Zakon), Odluke o načinu polaganja javnog i
stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Odluka), Pravilnika o
postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine
i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih
konkursa, internih i eksternih premještaja državnih
službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, radi
osiguranja odgovarajuće primjene Zakona i ostalih
navedenih propisa, a u vezi s utvrđivanjem karaktera i
sadržaja javnog konkursa, te se reguliraju pitanja koja su
Zakonom i Odlukom samo načelno riješena, a odnose se na
raspisivanje oglasa i postupak provođenja konkursa,
odnosno izbora kandidata.
(2) Ovim pravilnikom razrađuju se i odredbe propisa iz stava
(1) ovog člana koje se odnose na provođenje intervjua,
odnosno ocjenjivanje intervjua i propisuje se obrazac za
ocjenu intervjua za radna mjesta državnih službenika.
Član 2.
(Obim primjene u odnosu na objekte)
(1) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve oglase koje u
okviru zakonskih ovlaštenja raspisuje Agencija i na
procedure javnih konkursa za popunu radnih mjesta
državnih službenika po javnim oglasima koje je raspisala
Agencija.
(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve intervjue koji se
provode u skladu s odredbama Odluke, Pravilnika o
postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine,
te u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, bez obzira na vrstu oglasa odnosno konkursa.
(3) Institucija može odlučiti da se odredbe ovog pravilnika na
odgovarajući način primijene i na druge javne oglase koji
nisu obuhvaćeni Zakonom.

Петак, 26. 8. 2016.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na postupak po žalbi.
Član 3.
(Obim primjene u odnosu na subjekte)
(1) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve institucije koje
su obuhvaćene Zakonom, odnosno u koje se zapošljavaju
državni službenici.
(2) Ukoliko su posebnim zakonom Bosne i Hercegovine
određeni izuzeci u odnosu na pojedine odredbe Zakona,
odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se uz zakonom
propisane izuzetke.
II. PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA
Član 4.
(Primjena pravila upravnog postupka)
(1) Postupak provođenja konkursa, osim postupka imenovanja i
postavljenja nakon dostavljanja liste uspješnih kandidata
nije upravni postupak, jer se u njemu ne rješava
neposrednom primjenom propisa o pravima, obavezama i
pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih
stranaka u upravnim stvarima.
(2) Odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16)
primjenjuju se na odgovarajući način na postupak konkursa
samo ukoliko Zakonom, Odlukom ili ovim pravilnikom nije
drugačije propisano.
(3) U postupcima konkursa ne primjenjuju se odredbe
upravnog postupka ukoliko njihova primjena nije moguća
ili opravdana s obzirom na prirodu stvari postupka
konkursa.
Član 5.
(Primjena Zakona o radu)
(1) Odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 i 32/13) ne primjenjuju se na postupke
propisane ovim pravilnikom.
(2) Odredbe ovog pravilnika mogu se na odgovarajući način
primjenjivati i na zapošljavanje pripravnika i angažiranje
volontera u institucijama, ukoliko Zakonom o radu u
institucijama Bosne i Hercegovine, propisom Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji institucije nije drugačije propisano.
Član 6.
(Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju)
(1) Odredbe
Odluke
o
kancelarijskom
poslovanju
ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
broj 74/14), i Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog
poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 30/15, 7/16 i 52/16) ne primjenjuju se na:
dostavu prijava na oglas, prijem dostavljenih prijava, rad
komisija za izbor i vođenje evidencije o prijavama.
(2) Na ostale faze konkursa propisi iz stava (1) ovog člana
primjenjuju se na odgovarajući način, u skladu s odredbama
ovog pravilnika.
III. SADRŽAJ, OBJAVA I PONIŠTENJE OGLASA
Član 7.
(Dostavljanje zahtjeva)
(1) Kada postoji potreba za popunom upražnjenog radnog
mjesta, institucija dostavlja Agenciji pismeni zahtjev za
raspisivanje odgovarajućeg oglasa.
(2) Uz pismeni zahtjev dostavlja se izvod iz pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji institucije u štampanoj i
elektronskoj formi (elektronska pošta, CD i sl.).

Петак, 26. 8. 2016.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 8.
(Rad po zahtjevu)
Prema dostavljenom urednom zahtjevu Agencija sačinjava
prijedlog teksta javnog oglasa, koji dostavlja instituciji radi
davanja saglasnosti, odnosno mišljenja.
Ukoliko dostavljeni zahtjev nije uredan tako da se po njemu
ne može postupiti, odnosno raspisati oglas, Agencija će
pismeno zatražiti od institucije da zahtjev uredi kako bi se
procedura raspisivanja oglasa mogla nastaviti.
Agencija će odbiti objavljivanje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni propisani uvjeti za njegovo raspisivanje.
Član 9.
(Sadržaj oglasa)
Oglas sadrži: preambulu, naslov, nazive radnih mjesta koja
se oglašavaju, opise poslova sa statusom odnosno nivoom
radnog mjesta, posebne uvjete za svako radno mjesto,
podatke o pripadajućoj osnovnoj plaći, broj izvršilaca,
napomene koje se odnose na opće zakonske uvjete, dodatne
uvjete koji se mogu smatrati primjerenim, broj komisija sa
specifičnostima načina dostavljanja prijava (ako je više od
jedne komisije), potrebne dokumente i kada se koji od
potrebnih dokumenata dostavlja (datum do kada se
dostavlja prijava, odnosno naziv faze konkursa u kojoj se
dostavljaju određeni drugi dokumenti), tačan naziv propisa
na osnovu kojeg se provodi procedura konkursa, datum
krajnjeg roka za dostavljanje prijave, instituciju kojoj se
prijave dostavljaju (naziv i adresa), način dostavljanja
prijave (po pravilu poštom preporučeno), naznaku da se
nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave, prijave
kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa i/ili sadrže
kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće
uzimati u razmatranje, kao i da se ispunjavanje uvjeta
utvrđenih oglasom računa danom predaje prijave.
Preambula oglasa sadrži pravni osnov raspisivanja, kao i
naziv institucije u čije se ime oglas raspisuje.
Naslov sadrži vrstu oglasa i naziv institucije u kojoj se
popunjavaju radna mjesta.
Nazivi radnih mjesta stavljaju se odmah iza naslova i
obuhvataju brojčanu oznaku svakog radnog mjesta u okviru
oglasa i tačan naziv radnog mjesta.
Opisi poslova se po pravilu preuzimaju iz akta o unutrašnjoj
organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti u pogledu vrste
usmjerenja visokog obrazovanja, broja godina radnog
iskustva, vrste radnog iskustva, kao i drugih posebnih
uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o
unutrašnjoj organizaciji institucije.
Agencija može, shodno zakonskom ovlaštenju, utvrditi
dodatne posebne uvjete koji se mogu smatrati primjerenim,
a koji se odnose na sva radna mjesta, ako su oni zasnovani
na zakonu ili proizlaze iz zakona. Dodatni posebni uvjeti
mogu se utvrđivati i za pojedina radna mjesta, ali samo kao
poželjni, na zahtjev ili uz saglasnost institucije.
Napomene koje se odnose na opće zakonske uvjete sadrže
članove zakona kojim su opći uvjeti za državne službenike
propisani, a opći uvjeti mogu se, ali ne moraju, i nabrojati.
Ukoliko se po jednom javnom oglasu formira više od jedne
komisije, u oglasu se navodi tačan broj komisija, koja su
radna mjesta obuhvaćena kojom komisijom, kao i
napomena da je za svaku komisiju potrebno dostaviti
odvojene komplete prijava (posebne prijavne obrasce s
popratnom dokumentacijom).
Spisak potrebnih dokumenata sadrži tačan naziv svakog
dokumenta, informaciju da li se dokument dostavlja uz
prijavu ili se dostavlja naknadno i do kada (do polaganja
javnog ispita, na intervjuu i sl.), kao i napomenu da kopije
dokumenata moraju biti ovjerene.

Број 63 - Страна 137

(10) Naziv propisa na osnovu kojeg se provodi procedura
konkursa sadrži puni naziv propisa i broj službenog
glasnika u kojem je objavljen.
(11) Datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave predstavlja
datum ugrađen u tekst oglasa do kojeg se treba dostaviti
prijava s pratećom dokumentacijom.
(12) Naziv institucije kojoj se prijave dostavljaju sadrži i njen
naziv i adresu (Agencije ili druge institucije).
(13) Način dostavljanja prijave određuje obavezan način njenog
dostavljanja.
Član 10.
(Objavljivanje oglasa)
(1) Kada institucija dostavi akt kojim daje saglasnost na tekst
oglasa, Agencija utvrđuje konačni sadržaj oglasa, koji
dostavlja instituciji i oglas objavljuje na službenoj internet
stranici.
(2) U konačnom tekstu oglasa utvrđuje se krajnji rok za
dostavljanje prijava i to naznakom datuma do kojeg je
najkasnije potrebno dostaviti prijave na oglas.
(3) Agencija će utvrditi i objaviti oglas i bez saglasnosti
institucije, ukoliko primjedbe institucije na određene
dijelove teksta prema ocjeni Agencije nisu osnovane ili na
propisima zasnovane.
(4) Javni oglas koji provodi (raspisan na osnovu člana 21.
Zakona) Agencija objavljuje na službenoj internet stranici
www.ads.gov.ba, s rokom za prijave ne kraćim od 21 dan,
dok institucija u kojoj se popunjava upražnjeno radno
mjesto oglas objavljuje u tri domaća sredstva javnog
informiranja koja su dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i
Hercegovine.
(5) Javni oglas koji provodi institucija (raspisan na osnovu
člana 19. stav (4) i člana 32a Zakona) Agencija objavljuje
na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba najmanje
osam dana prije krajnjeg roka za prijave, a institucija oglas
objavljuje još i u najmanje jednom domaćem sredstvu
javnog informiranja koje je dostupno na cijeloj teritoriji
Bosne i Hercegovine, s tim da umjesto objave javnog
oglasa u sredstvima javnog informiranja institucija može
objaviti samo javni poziv, koji upućuje da je na službenoj
internet stranici Agencije objavljen javni oglas.
Član 11.
(Poništenje oglasa)
(1) Na zahtjev institucije Agencija može poništiti objavljeni
oglas ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti u
skladu s članom 21a. Zakona, pri čemu se ista radna mjesta
ne mogu oglašavati u periodu od jedne godine od dana
objavljivanja oglasa.
(2) Agencija će odbiti zahtjev za poništenje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni zakonski uvjeti.
(3) Istim radnim mjestom neće se smatrati radno mjesto kojem
je u skladu sa zakonom promijenjen opis poslova ili
posebni uvjeti.
(4) Poništenje oglasa objavljuje se na isti način kao i
objavljivanje oglasa.
DIO DRUGI - JAVNI OGLAS
I. PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
Član 12.
(Priprema prijave i potrebna dokumentacija)
(1) Sve zainteresirane osobe za učešće u konkursnoj proceduri
trebaju obratiti posebnu pažnju na sljedeće dijelove teksta
oglasa:
a) radno mjesto - kategoriju i opis;
b) opće i posebne uvjete;
c) potrebnu dokumentaciju.

Број 63 - Страна 138
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Naziv radnog mjesta, kategorija (nivo), opis poslova i
radnih zadataka i posebni uvjeti definiraju radno mjesto.
Opis poslova i radnih zadataka pruža opširnije informacije
o radnom mjestu, poslovima, nadležnostima, zaduženjima
te stepenu odgovornosti.
Opći uvjeti za postavljenje državnog službenika utvrđeni su
članom 22. Zakona.
Posebni uvjeti za radno mjesto određuju stručnu spremu,
radno iskustvo te druge kvalifikacije potrebne za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a što je utvrđeno
pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije u kojoj se
popunjava upražnjeno radno mjesto.
Opće i posebne uvjete kandidat dokazuje dostavljanjem
taksativno nabrojane dokumentacije tražene tekstom oglasa
ili druge neophodne dokumentacije, koja se dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se
uzeti u razmatranje). Uz traženu dokumentaciju kandidat
obavezno dostavlja i prijavni obrazac.
Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja,
pod uvjetom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema
naznačen (preciziran) rok važenja.
Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u službenoj
upotrebi u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim pravilnikom
nije drugačije propisano.
Član 13.
(Prijavni obrazac)
Na službenoj internet stranici Agencije uz svaki objavljeni
oglas nalazi se odgovarajući prijavni obrazac, na tri jezika
koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Osim na
službenoj internet stranici Agencije, prijavni obrasci mogu
se preuzeti i u prostorijama Agencije.
Osim dijela o izjavama, prijavni obrazac ne dokazuje uvjete
iz teksta oglasa (koji se dokazuju traženom
dokumentacijom), već on služi za dobijanje osnovnih
informacija o kandidatu.
Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su
u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu
prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s
ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u
tekstu oglasa.
Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja
su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja
odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama,
a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene
dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko
popunjene uz obavezan svojeručni potpis kojim se
potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje
posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela
općih uvjeta propisanih članom 22. stav (1) Zakona (tač. e),
f), g) i h)), kao i navod iz izjave o nespojivosti s dužnostima
državnog službenika, u smislu člana 16. stav (1) Zakona, te
navode iz ostalih izjava sadržanih u prijavnom obrascu.
Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata
smatrat će se kao neuredna prijava.
Član 14.
(Univerzitetska diploma)
Univerzitetskom diplomom dokazuje se opći uvjet iz člana
22. stav (1) tačka c) Zakona, odnosno da osoba koja se
prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati
univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja.

(2)

Петак, 26. 8. 2016.

Stepen stručne spreme dokazuje se ovjerenom kopijom
univerzitetske diplome.
(3) Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, ukoliko kandidat
iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu,
on može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o
diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za
izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od
jedne godine.
(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana kandidati uz uvjerenje o
diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko
obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje,
a ne ovjerenu kopiju fakultetske diplome, te ukoliko
diploma nije izdata u predviđenom roku, kandidati moraju
dostaviti potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije
izdata.
(5) Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i
dodatak diplomi, a u skladu s odredbama člana 54.
Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
(6) Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova
dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca,
kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske
diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da
dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca.
(7) Kandidati koji su fakultet završili izvan Bosne i
Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj
državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti
ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome, u skladu s
odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 23/04).
(8) Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet
ranije ili je u toku u momentu prijavljivanja na oglas,
kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome
nadležnom organu.
(9) Ukoliko se posebnim uvjetima traži specificirano
usmjerenje, odnosno preciznije određena vrsta školske
spreme, relevantna je kvalifikacija osnovnog, odnosno
dodiplomskog studija.
(10) Kandidati ne trebaju dostavljati uvjerenje o diplomiranju
starije od godinu dana niti univerzitetske diplome
akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog
zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome
ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta
oglasa, budući da one ne mogu dokazati stečeno zvanje
završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
(11) Agencija će za potrebe provođenja konkursnih procedura
posebnim aktom urediti razvrstavanje određene
visokoškolske ustanove grupaciji fakulteta (naučnoj
oblasti), imajući u vidu važeće propise iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ovlasti nadležnih
institucija iz domena visokog obrazovanja, a što uključuje i
pitanja u vezi s kvalifikacijama stečenim izvan Bosne i
Hercegovine, koje u Bosni i Hercegovini važe po osnovi
posebnih propisa.
Član 15.
(Uvjerenje o državljanstvu)
(1) Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg
uvjerenja o državljanstvu, kojim se dokazuju opći uvjeti iz
člana 22. stav (1) tač. a) i b) Zakona, odnosno da je osoba
za postavljenje na mjesto državnog službenika državljanin
Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina.
(2) Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se
navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od

Петак, 26. 8. 2016.

(1)

(1)

(2)
(3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

nadležnog organa do dana predaje prijave na konkretan
konkurs.
Član 16.
(Dokaz o radnom iskustvu)
Kao dokaz o radnom iskustvu (u struci, zvanju,
relevantnom radnom iskustvu) mogu se dostaviti:
a) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod
kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti
precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju biti
podaci o tome na kojim je poslovima kandidat radio naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne
spreme/visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao
navedene poslove, opis poslova, navesti jasno
preciziran period radnog angažiranja na radnim
zadacima;
b) uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije
nadležne institucije za penzijsko i invalidsko
osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde koja
razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na
osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je
kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko
obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje
traženo radno iskustvo;
c) pismo preporuke ili druga slična isprava ukoliko
sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stava (1)
tačka a) ovog člana.
Član 17.
(Isti ili slični poslovi za potrebe provođenja konkursa)
Za potrebe provođenja konkursa za popunjavanje
upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u
institucijama Bosne i Hercegovine, a za koja je pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji institucije kao jedan od posebnih
uvjeta određeno radno iskustvo na istim ili sličnim
poslovima, može se smatrati sljedeće:
a) za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i
šefova organizacijskih jedinica pod istim ili sličnim
poslovima smatraju se svi poslovi u državnim
organima koji uključuju rukovođenje organizacijskom
jedinicom ili područjem rada;
b) izuzetno od tačke a) ovog stava, a s ciljem
nesmetanog ostvarivanja sistema karijere državnog
službenika, za kandidate koji se prijavljuju za radno
mjesto šefa organizacijske jedinice pod istim ili
sličnim poslovima smatraju se i poslovi stručnog
savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju
poslovima stručnog savjetnika;
c) za radna mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih
saradnika i stručnih saradnika pod istim ili sličnim
poslovima smatraju se svi poslovi državnih službenika
u državnim organima;
d) pod državnim organima podrazumijevaju se organi
uprave svih nivoa u skladu s propisima o upravi,
organi pravosuđa, sekretarijati i druge službe
zakonodavnih i izvršnih organa svih nivoa te organi
lokalne samouprave gradova i općina;
e) osim navedenih državnih organa, ovaj akt se odnosi i
na radno iskustvo stečeno u pravnim osobama kojima
su prenesena javna ovlaštenja (institucije s javnim
ovlaštenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih
ovlaštenja.
Odredbe stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju i na
radno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih
službenika i profesionalnih vojnih osoba.
Izvan državnih organa, odnosno izvan poslova javnih
ovlaštenja, isti ili slični poslovi smatrat će se samo iznimno,

Број 63 - Страна 139

ako se opisi ili karakter poslova na radnim mjestima u
potpunosti ili u pretežnom dijelu podudaraju s opisima
poslova odnosno karakterom radnog mjesta koje se
popunjava.
Član 18.
(Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog
jezika)
(1) U postupcima provođenja konkursa u institucijama Bosne i
Hercegovine kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika
mogu se koristiti sljedeći dokazi:
a) uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave
obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se
nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;
b) uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika,
položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja),
kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija
upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje
jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;
c) diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno
zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za
znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog
prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);
d) diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog
zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na
osnovi koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto
školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na
stranom jeziku.
(2) Dokazi iz stava (1) ovog člana moraju biti na jezicima koji
su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
(3) Iznimno, dokazi iz stava (1) ovog člana mogu biti na
jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na
onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban
uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava,
pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s
jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i
Hercegovini.
Član 19.
(Dokaz o poznavanju rada na računaru)
(1) Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu
dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave
obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se
nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje
fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom
ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena
kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili
znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja
potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno
vezano za rad na računaru.
(2) Odredbe člana 18. st. (2) i (3) ovog pravilnika shodno se
primjenjuju i na dokaze o poznavanju rada na računaru.
Član 20.
(Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka)
(1) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne može biti
starije od tri mjeseca, a ono se dostavlja u skladu s tekstom
oglasa.
(2) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje nadležni
sud.
Član 21.
(Rok i način dostavljanja prijava)
(1) Rok za dostavljanje prijava preciziran je tekstom oglasa.
(2) Kandidati prijave dostavljaju putem pošte preporučeno na
adresu institucije naznačene u tekstu oglasa.

Број 63 - Страна 140

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 22.
(Prijem i otvaranje prijava)
(1) Prijave dostavljene Agenciji otvara potkomisija Agencije
imenovana u skladu s posebnom odlukom.
(2) Nakon otvaranja prijava, one se ulažu u registrator konkursa
i komisije za koju su predate.
(3) Ako se ne može utvrditi koja je komisija nadležna u okviru
jednog konkursa, prijava se ulaže u poseban registrator za
takve prijave.
(4) Ako se uopće ne može utvrditi za koji se oglas prijava
odnosi, ona se također ulaže u poseban registrator.
(5) Odredbe ovog člana shodno će se primijeniti u slučaju kada
konkursnu proceduru provodi institucija, pri čemu otvaranje
prijava umjesto potkomisije može izvršiti i komisija za
izbor iz člana 24. Zakona.
Član 23.
(Postupanje s prijavama)
(1) Prijave se čuvaju na pogodnom i sigurnom mjestu.
(2) Sekretar komisije određuje se planom provođenja konkursa
ili nalogom rukovodećeg državnog službenika ili šefa
unutrašnje organizacijske jedinice, ako nije određen
posebnim pismenim aktom.
(3) Sekretar komisije preuzima prijave prije konstituirajuće
sjednice komisije radi pripreme prijava za rad komisije.
(4) Po okončanju procedure, institucija ili postavljeni državni
službenik preuzima dokumente dostavljene uz prijavu i
putem ovlaštene osobe iz kadrovske službe ulaže ih u
njegov personalni dosje. S prijavama ostalih kandidata se
nakon isteka propisanog roka čuvanja prijava postupa u
skladu s propisima o arhivskom poslovanju.
II. KOMISIJA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
PRAVILA PONAŠANJA
Član 24.
(Komisija za izbor državnih službenika)
(1) Sastav, imenovanje i način rada komisije za izbor državnih
službenika vrši se u skladu s članom 24. Zakona i članom
17. st. (1) - (5) Odluke.
(2) O ostavci i izuzeću člana Komisije za izbor državnih
službenika odlučuje se u skladu s članom 25. Zakona i
članom 17. st. (6) - (8). Odluke.
Član 25.
(Prava i dužnosti članova komisije za izbor za vrijeme
provođenja stručnog ispita)
(1) Neposredno prije početka rada komisije za izbor sekretar
komisije zadužen za provođenje javnog konkursa dužan je
članove komisije upoznati o djelokrugu rada, pravima,
obavezama i odgovornostima komisije za izbor u
provođenju stručnog ispita prema odredbama članova 24.,
25. i 27. Zakona, kao i s odredbama Odluke i ovog
pravilnika, odnosno drugog relevantnog propisa,
naglašavajući da moraju biti nezavisni i nepristrani u
provođenju javnog konkursa, kako je propisano odredbama
člana 24. stav (1) Zakona.
(2) Za vrijeme utvrđivanja pitanja za pismeni dio stručnog
ispita po pravilu do početka provođenja pismenog dijela
stručnog ispita, kao i za vrijeme utvrđivanja pitanja za
usmeni dio stručnog ispita (intervju),članovi komisije ne
mogu napuštati prostoriju i koristiti tehnička sredstva
komunikacije, osim iz objektivnih razloga, uz konsultaciju
sa sekretarom komisije i uz pismenu konstataciju koja
sadrži ime člana komisije koji je napustio prostoriju, razlog
napuštanja prostorije, vrijeme odsustvovanja i dr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Петак, 26. 8. 2016.

Član 26.
(Pravila ponašanja članova komisije za izbor državnih
službenika)
Članovi komisije dužni su se ponašati u skladu sa sljedećim
pravilima:
a) uredno dolaziti na sve sjednice komisija, a u slučaju
opravdane
nemogućnosti
dolaska
o
tome
blagovremeno obavijestiti sekretara komisije;
b) ponašati se primjereno, korektno i profesionalno, kako
prema ostalim članovima komisije tako i prema
sekretaru komisije i kandidatima;
c) aktivno učestvovati u radu komisija te blagovremeno,
profesionalno, nepristrano i nezavisno obavljati
poslove koji proizlaze iz članstva u komisiji.
Članovi komisije ne smiju kršiti pravila ponašanja utvrđena
u stavu (1) ovog člana, posebno na način da:
a) opstruiraju ili odugovlače rad komisije na bilo koji
način;
b) odbijaju da potpišu pojedinačne ili zbirne ocjene;
c) blagovremeno ne opravdaju nedolazak na sjednice
komisije;
d) daju neprimjerene komentare u vezi s institucijom,
Agencijom, državnim službenicima i zaposlenicima
institucije i/ili Agencije;
e) koriste u verbalnoj komunikaciji povišen ton, psovke,
uvrede, klevete, nepristojne izraze, neprimjerene šale i
komentare, ili se na drugi način neprimjereno
ponašaju prema ostalim članovima komisije, sekretaru
ili kandidatima tokom trajanja ispita;
f)
pišu podneske kojima se vrijeđaju običaji pristojnog i
uljudnog ponašanja prema instituciji, Agenciji,
njihovim državnim službenicima, zaposlenicima i
drugim članovima komisije, kao i podneske koji su
insinuirajućeg, uvredljivog, klevetničkog ili netačnog
sadržaja u vezi s njihovim članstvom u komisiji;
g) njihovo ponašanje predstavlja kršenje radne discipline
državnih službenika, prekršaj protiv javnog reda i
mira, građanskopravni delikt ili drugi oblik ponašanja
koji bi mogao ugroziti kredibilitet članova komisije.
Člana komisije koji prekrši jedno ili više pravila ponašanja
propisanih stavom (1) ovog člana, odnosno koji učini neku
od povreda pravila ponašanja iz stava (2) ovog člana
Agencija razrješava dužnosti, odnosno smjenjuje iz
komisije.
Uporedo s donošenjem odluke o smjeni člana komisije iz
stava (3) ovog člana, ukoliko je smijenjeni član državni
službenik predstavnik institucije, Agencija će tražiti
imenovanje drugog člana, do kada komisija može prekinuti
rad, a protiv takvog državnog službenika može se pokrenuti
i disciplinski postupak.
Osobu za koju se naknadno utvrdi da je u svojstvu člana
komisije prekršila jedno ili više pravila ponašanja
propisanih stavom (1) ovog člana, odnosno koja je učinila
neku od povreda pravila ponašanja iz stava (2) ovog člana
Agencija više neće imenovati u komisije.
Ukoliko osoba iz stava (5) ovog člana bude predložena za
člana komisije od institucije, Agencija će odbiti imenovanje
takve osobe i od institucije zatražiti da predloži drugog
člana komisije.
U skladu s članom 33. stav (2) Odluke, protiv člana
komisije koji učini neku od povreda pravila ponašanja iz
ovog člana može se pokrenuti i prekršajni postupak za
prekršaj propisan članom 33. stav (1) tačka c) iste odluke,
posebno ako je povreda učinjena na neki od sljedećih
načina:

Петак, 26. 8. 2016.
a)
b)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

teže narušavanje reda ili činjenje nepristojnosti;
pisanje podnesaka kojima se vrijeđaju običaji
pristojnog i uljudnog ponašanja uključujući i
iznošenje neistina te otvorene ili prikrivene prijetnje
bilo koje vrste prema Agenciji, njenim državnim
službenicima, zaposlenicima, drugim članovima
komisije ili kandidatima.
Član 27.
(Pravila ponašanja kandidata koji učestvuju u postupku konkursa)
(1) Kandidati su dužni na ispit doći na vrijeme, u zakazanom
terminu. Na poziv sekretara komisije kandidati su dužni ući
u prostoriju u kojoj se ispit održava i identificirati se
dokumentom iz kojeg se jasno može utvrditi identitet
kandidata.
(2) Za vrijeme polaganja javnog i stručnog ispita kandidatima
koji polažu navedene ispite naročito se zabranjuje sljedeće:
a) glasan razgovor s drugim kandidatima i neprimjereni
komentari bilo koje vrste u odnosu na druge
kandidate, predstavnike Agencije, institucije, odnosno
članove komisije;
b) korištenje elektronskih, tehničkih i drugih pomagala
pomoću kojih se može vršiti prijenos informacija
(mobiteli, USB-stikovi i sl.);
c) korištenje elektronske pošte, odnosno interneta;
d) igranje kompjuterskih igara;
e) korištenje drugih programa osim programa koji je
potreban za polaganje ispita;
f)
izlazak s ispita prije završetka ispita bez odobrenja
predstavnika Agencije, institucije ili komisije;
g) napuštanje službenih prostorija nakon okončanog
ispita kada kandidat ne preda ili ne potpiše rad,
nepotpisivanje identifikacijske liste, odnosno naznake
da kandidat nije predao rad ili da ga ne želi potpisati;
h) korištenje bilo kakve literature na javnom ispitu;
i)
korištenje nedozvoljene literature na stručnom ispitu.
(3) Kandidati koji ne postupe ili odbiju da postupe po stavu (1)
ovog člana ne mogu pristupiti ispitu, a kandidati koji počine
neku od radnji obuhvaćenih stavom (2) ovog člana udaljuju
se s ispita, o čemu se sačinjava službena zabilješka, koja se
saopćava komisiji, na osnovu čega se rad takvog kandidata
ne ocjenjuje, o čemu komisija donosi poseban zaključak.
(4) Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita gubi
pravo na njihovo polaganje i daljnje učešće u konkursu
osim iznimno, ako Agencija u konkretnom slučaju cijeneći
osnovanost razloga ne odredi drugačije.
(5) Na kandidate koji prilikom polaganja ispita povrijede
odredbe zakona, drugog propisa ili ovog pravilnika pored
mjera utvrđenih ovim članom mogu se primijeniti i druge
mjere odnosno propisane kazne.
(6) Mjere utvrđene ovim članom, kao i mjere propisane čl. 100.
i 101. Zakona o upravnom postupku u odnosu na kandidate
primjenjuje Agencija, odnosno institucija, a ostale kazne
organi određeni posebnim propisima.
III. INTERVJU
Član 28.
(Pitanja na intervjuu)
(1) Na intervjuu se postavljaju pitanja u skladu s članom 24. st.
(2) i (3) Odluke, odnosno članom 16. st. (3) i (4) Pravilnika
o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine,
odnosno članom 11. st. (3) i (4) Pravilnika o uvjetima i
načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine.

(2)

Број 63 - Страна 141

Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvrđuje stepen
znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka radnog
mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave,
državne službe itd.) postavljaju i pitanja koja su usmjerena
na provjeru sposobnosti odnosno kompetencija, čiji su
primjeri dati u Okviru kompetencija u Prilogu 3, koji čini
sastavni dio ovog pravilnika.
(3) Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su
potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta
obavljali na djelotvoran način.
(4) Okvir kompetencija sadrži listu kompetencija i to:
a) pet osnovnih kompetencija za sve (rukovodeće i
ostale) državne službenike (profesionalni razvoj i
integritet; inicijativa, promjene, rješavanje problema;
timski rad; komunikacija; lična djelotvornost i
usmjerenost ka rezultatu), u okviru kojih se nalaze
dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu
osnovnih kompetencija i koje su detaljnije razrađene u
Prilogu 3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na
sve državne službenike;
b) četiri osnovne kompetencije samo za rukovodeće
državne
službenike
i
šefove
unutrašnjih
organizacijskih jedinica (liderske vještine; planiranje i
organiziranje;
razvoj
zaposlenih;
strateško
usmjeravanje), u okviru kojih se nalaze dodatne
kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih
kompetencija, i koje su detaljnije razrađene u Prilogu
3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na
rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnjih
organizacijskih jedinica.
(5) Pored pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja i
sposobnosti, odnosno kompetencija kandidata, na intervjuu
se mogu postaviti i sljedeća pitanja:
a) pitanje kandidatu da kaže nešto o sebi;
b) glavne dužnosti i odgovornosti trenutnog radnog
mjesta kandidata;
c) zbog čega kandidat želi raditi na radnom mjestu na
koje se prijavio;
d) zbog čega želi napustiti sadašnji posao i/ili zbog čega
je napustio prethodni posao;
e) da li bi kandidat bio voljan promijeniti mjesto
stanovanja ili putovati zbog posla;
f)
šta je kandidat učinio za razvoj profesionalne karijere
tokom posljednje dvije godine;
g) pitanja koja su usmjerena na razjašnjenje odgovora
datih na pismenom dijelu stručnog ispita;
h) postoji li još nešto što bi komisija trebala znati o
kandidatu;
i)
da li kandidat ima pitanja za komisiju.
Član 29.
(Pitanja koja ne treba postavljati)
Na intervjuu nije poželjno i ne treba postavljati pitanja koja
se na bilo koji način odnose na: etničku pripadnost, nacionalno ili
socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, religiju i religijska
uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politička i druga lična
uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne orijentacije,
rase, boje kože, rođenja, bračnog statusa, starosne dobi,
imovinskog stanja, hendikepiranosti, porodičnih relacija,
društvenog položaja, članstva u sindikatu ili drugom
dozvoljenom udruženju.
Član 30.
(Prethodno određivanje pitanja)
(1) Komisija po pravilu određuje pitanja za intervju kojima se
utvrđuje stepen znanja i kompetencija kandidata
neposredno prije održavanja intervjua.

Број 63 - Страна 142
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Komisija postavlja po pravilu ista, unaprijed utvrđena
pitanja svim kandidatima za određeno radno mjesto, u
okviru kojih se mogu postavljati dodatna pitanja radi
razjašnjenja prethodno iznesenih informacija ili tvrdnji.
Član 31.
(Pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja)
Na intervjuu se utvrđuje stepen znanja kandidata u koju se
svrhu postavljaju pitanja iz opisa poslova i zadataka radnog
mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave,
državne službe i drugih oblasti znanja i vještina koje mogu
biti od značaja za rad na radnom mjestu na koje se kandidat
prijavio, u skladu s članom 2. stav (1) ovog pravilnika.
Ako je riječ o izboru kandidata na javni oglas na kojem je
kandidat polagao pismeni dio stručnog ispita, pitanja će se
po pravilu postavljati iz onih oblasti koje nisu testirane na
pismenom dijelu.
Član 32.
(Pitanja kojima se utvrđuju kompetencije)
Sastavni dio intervjua čini provjera i ocjena kompetencija
neophodnih za obavljanje poslova određenog radnog
mjesta.
Za kandidate koji konkuriraju na radna mjesta ostalih
nerukovodećih državnih službenika, izuzev šefova
unutrašnjih organizacijskih jedinica (u daljem tekstu:
nerukovodeći državni službenici), provjeravaju se sljedeće
kompetencije:
a) komunikacija, što podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i
građanima, kao i jasnog, tačnog i blagovremenog
prenošenja informacija;
b) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upražnjenog radnog mjesta koje se
popunjava, koju bira komisija iz Okvira kompetencija
koji se nalazi u Prilogu 3 ovog pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0).
Za kandidate koji konkuriraju za radna mjesta rukovodećih
državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih
jedinica provjeravaju se sljedeće kompetencije:
a) komunikacija, što podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja usmenim i pisanim
putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i
građanima, kao i jasnog, tačnog i blagovremenog
prenošenja informacija;
b) liderske vještine, što podrazumijeva motiviranje
drugih da postižu visoke rezultate u radu na
ostvarivanju ciljeva tima i organizacije;
c) planiranje i organiziranje, što podrazumijeva
sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i
praćenja vlastitih radnih zadataka, kao i aktivnosti i
radnih zadataka članova tima;
d) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg
državnog službenika i šefa unutrašnje organizacijske
jedinice koje se popunjava, a koju bira komisija iz
Okvira kompetencija u Prilogu 3 ovog pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0 i 9.0).
Provjera kompetencija vrši se postavljanjem pitanja koja se
odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u
kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se
provjeravaju.
Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se
tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu
situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak

Петак, 26. 8. 2016.

koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat poduzeo i
rezultat date aktivnosti.
(6) Komisija neposredno prije intervjua utvrđuje pitanja za
provjeru kompetencija koja su ista za sve kandidate, a zatim
u toku intervjua postavlja potpitanja kojima se razrađuje
odgovor kandidata u skladu sa stavom (5) ovog člana.
(7) Radi provjere kompetencija komisija može koristiti pitanja
koja su predstavljena u Prilogu 3 ovog pravilnika.
Član 33.
(Tok intervjua)
(1) Tokom provođenja intervjua svaki član komisije može u
vidu kraćih zabilješki izložiti svoja zapažanja o kandidatu.
Zapažanja se mogu upisati u rubriku propisanog obrasca,
koji se nalazi u prilozima 1 i 2, zavisno od nivoa radnog
mjesta državnog službenika za koje se kandidat intervjuira.
(2) Nakon održanog intervjua sa svakim kandidatom
pojedinačno svaki član komisije unosi ocjene u obrazac u
skladu s ovim pravilnikom.
(3) Članovi komisije mogu međusobno komentirati opći utisak
i iznositi koje će ocjene dati, ali samo ocjenjivanje obavlja
svaki član ponaosob.
Član 34.
(Ocjene kojima se utvrđuje stepen znanja - bodovi)
Znanje kandidata ocjenjuje se bodovima u rasponu od 0 do
10 na sljedeći način:
a) kandidat ima izvrstan, odnosno natprosječan stepen znanja
iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu - 9 ili 10
bodova;
b) kandidat ima veoma dobar stepen znanja iz oblasti od
značaja za rad na radnom mjestu, koji je u gornjim
granicama prosjeka - 7 ili 8 bodova;
c) kandidat ima prosječan stepen znanja iz oblasti od značaja
za rad na radnom mjestu - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat ima zadovoljavajući stepen znanja iz oblasti od
značaja za rad na radnom mjestu - 3 ili 4 boda;
e) kandidat ima nezadovoljavajući stepen znanja iz oblasti od
značaja za rad na radnom mjestu - od 0 do 2 boda.
Član 35.
(Ocjenjivanje ili utvrđivanje stepena kompetencija kandidata za
radna mjesta nerukovodećih državnih službenika - bodovi)
(1) Za kandidate za radna mjesta nerukovodećih državnih
službenika svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0
do 10 bodova na sljedeći način:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije 7 ili 8 bodova;
c) kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje tražene kompetencije - 3 ili 4
boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - od 0 do 2 boda.
Član 36.
(Ocjenjivanje ili utvrđivanje stepena kompetencija kandidata za
radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova
unutrašnjih organizacijskih jedinica - bodovi)
Za kandidate za radna mjesta rukovodećih državnih
službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica svaka
kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5 bodova, na
sljedeći način:

Петак, 26. 8. 2016.
a)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 5 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije - 4
boda;
c) kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje posjedovanje
tražene kompetencije - 3 boda;
d) kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 2 boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene kompetencije,
odnosno nedovoljno iskazuje posjedovanje tražene
kompetencije 0 - 1 bod.
Član 37.
(Utvrđivanje konačnih bodova intervjua)
(1) Broj bodova koje je kandidat osvojio na intervjuu od jednog
člana komisije dobija se tako što se bodovi ostvareni
provjerom znanja iz člana 34. ovog pravilnika i bodovi
ostvareni provjerom kompetencija iz čl. 35. ili 36. ovog
pravilnika, u zavisnosti od nivoa radnog mjesta, saberu, te
se ukupna ocjena intervjua tako utvrđuje u rasponu od 0 do
30 bodova.
(2) Ukupan broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu
jeste zbir bodova datih od svakog prisutnog člana komisije,
koji se utvrđuje u skladu s članom 26. st. (2) i (4) Odluke o
načinu polaganja javnog i stručnog ispita.
Član 38.
(Rezultati intervjua)
(1) Nakon završenog intervjua članovi komisije unose ocjene u
propisani Obrazac 1 za radna mjesta nerukovodećih
državnih službenika, odnosno propisani Obrazac 2 za radna
mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova
unutrašnjih organizacijskih jedinica, a koji se nalaze u
prilozima 1 i 2 ovog pravilnika.
(2) Nakon završenog ocjenjivanja članovi komisije potpisuju
propisani obrazac i predaju ga osobi koja obavlja poslove
sekretara komisije.
(3) Ocjene iz obrasca članova komisije unose se u zbirnu
tabelu, radi daljnjeg postupka u skladu s propisima iz čl. 1. i
2. ovog pravilnika.
DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 39.
(Prijelazne odredbe)
(1) Odredbe čl. 1. − 27. ovog pravilnika primjenjivat će se na
sve konkursne procedure koje se održavaju nakon njegovog
stupanja na snagu.
(2) Odredbe čl. 28. − 38. i obrasci propisani ovim pravilnikom
mogu se primjenjivati na sve konkursne procedure koje se

Број 63 - Страна 143

održavaju u roku od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na
snagu.
(3) Komisija za izbor u slučaju iz stava (2) ovog člana odlučuje
da se navedene odredbe ovog pravilnika i obrasci propisani
ovim pravilnikom primijene na intervjue koji se održavaju
nakon roka iz stava (2) ovog člana, pri čemu će se takva
odluka, koja će se evidentirati u zapisniku, odnositi na sve
kandidate po istom oglasu koje ispituje ista komisija.
(4) U slučaju da se ne primjenjuju st. (2) i (3) ovog člana,
intervju će se održati u skladu s dosadašnjim načinom rada.
(5) Odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se u cijelosti na
sve konkursne procedure započete nakon 1.4.2017. godine.
Član 40.
(Prestanak važenja propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:
a) Naredba o pravilima ponašanja kandidata koji
učestvuju u postupku konkursa za državne službenike
u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-32210/06 od 30.3.2005. godine;
b) Uputstvo o kodeksu ponašanja članova komisija za
izbor državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-02-241/08 od 11.3.2008.
godine;
c) Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao
dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u
postupcima provođenja konkursa u institucijama
Bosne i Hercegovine, broj 03-34-872/05 od
26.12.2005. godine.
(2) Odluka o privremenom utvrđivanju grupe fakulteta u koju
spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih konkursa u
institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-34-74-1/05 od
14.2.2005. godine, prestaje da važi danom stupanja na
snagu akta iz člana 14. stav (11) ovog pravilnika.
(3) Preporuka o istim ili sličnim poslovima za potrebe izbornog
procesa po javnim oglasima za popunu radnih mjesta
državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
broj 03-34-2-779-1/11 od 15.5.2012. godine neće se
primjenjivati nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 41.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-689/16
Direktor
17. avgusta 2016. godine
Neven Akšamija, s. r.
Sarajevo

Број 63 - Страна 144

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 145

 

Број 63 - Страна 146

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 147

 

Број 63 - Страна 148

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 149

 

Број 63 - Страна 150

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 151

 

Број 63 - Страна 152

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 153

 

Број 63 - Страна 154

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 155

 

Број 63 - Страна 156

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 157

 

Број 63 - Страна 158

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
(4)

Na temelju članka 26. stavka (1) Zakona o državnoj službi
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i
40/12), članka 99. st. (1) i (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), članka 26. stavka (1) Odluke o načinu
polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br.
96/07, 43/10 i 103/12), članka 18. stavka (1) Pravilnika o
postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i
70/12), i članka 11. stavka (6) Pravilnika o uvjetima i načinu
obavljanja internih natječaja, internih i eksternih premještaja
državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za državnu
službu Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O KARAKTERU I SADRŽAJU JAVNOG NATJEČAJA,
NAČINU PROVEDBE INTERVJUA I OBRASCIMA ZA
PROVEDBU INTERVJUA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom razrađuju se odredbe Zakona o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Zakon), Odluke o načinu polaganja javnog i
stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Odluka), Pravilnika o
postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja
internih natječaja, internih i eksternih premještaja državnih
službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, radi
osiguravanja odgovarajuće primjene Zakona i ostalih
navedenih propisa, a u svezi sa utvrđivanjem karaktera i
sadržaja javnoga natječaja, te se reguliraju pitanja koja su
Zakonom i Odlukom samo načelno riješena, a odnose se na
raspisivanje oglasa i postupak provedbe natječaja, odnosno
izbora kandidata.
(2) Ovim pravilnikom, razrađuju se i odredbe propisa iz stavka
(1) ovog članka koje se odnose na provedbu intervjua,
odnosno ocjenjivanje intervjua i propisuje se obrazac za
ocjenu intervjua za djelatna mjesta državnih službenika.
Članak 2.
(Obujam primjene u odnosu na objekte)
(1) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve oglase koje u
okviru zakonskih ovlaštenja raspisuje Agencija, i na
procedure javnih natječaja za popunu djelatnih mjesta
državnih službenika po javnim oglasima koje je raspisala
Agencija.
(2) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve intervjue koji se
provode sukladno odredbama Odluke, Pravilnika o
postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine, te sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima
i načinu obavljanja internih natječaja, internih i eksternih
premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, bez obzira na vrstu oglasa odnosno natječaja.
(3) Institucija može odlučiti da se odredbe ovoga pravilnika na
odgovarajući način primijene i na druge javne oglase koji
nisu obuhvaćeni Zakonom.

Петак, 26. 8. 2016.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na postupak po
žalbi.
Članak 3.
(Obujam primjene u odnosu na subjekte)
(1) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve institucije koje
su obuhvaćene Zakonom, odnosno u koje se zapošljavaju
državni službenici.
(2) Ukoliko su posebnim zakonom Bosne i Hercegovine
određene iznimke u odnosu na pojedine odredbe Zakona,
odredbe ovoga pravilnika primjenjivat će se uz zakonom
propisane iznimke.
II. PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA
Članak 4.
(Primjena pravila upravnog postupka)
(1) Postupak provedbe natječaja, osim postupka imenovanja i
postavljanja nakon dostavljanja lista uspješnih kandidata,
nije upravni postupak, jer se u istom ne rješava
neposrednom primjenom propisa o pravima, obvezama i
pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih
stranaka u upravnim stvarima.
(2) Odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16),
primjenjuju se, na odgovarajući način, na postupak
natječaja samo ukoliko Zakonom, Odlukom ili ovim
pravilnikom nije drukčije propisano.
(3) U postupcima natječaja ne primjenjuju se odredbe upravnog
postupka ukoliko njihova primjena nije moguća ili
opravdana s obzirom na prirodu stvari postupka natječaja.
Članak 5.
(Primjena Zakona o radu)
(1) Odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 i 32/13), ne primjenjuju se na postupke
propisane ovim pravilnikom.
(2) Odredbe ovoga pravilnika mogu se na odgovarajući način
primjenjivati i na zapošljavanje pripravnika i angažiranje
volontera u institucijama, ukoliko Zakonom o radu u
institucijama Bosne i Hercegovine, propisom Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnikom o
unutarnjoj organizaciji institucije nije drukčije propisano.
Članak 6.
(Primjena propisa o uredskom poslovanju)
(1) Odredbe Odluke o uredskom poslovanju ministarstava,
službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14), i
Naputka o načinu vršenja uredskog poslovanja u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 30/15, 7/16 i 52/16), ne primjenjuju se na: dostavu
prijava na oglas, prijam dostavljenih prijava, rad
povjerenstava za izbor i vođenje evidencije o prijavama.
(2) Na ostale faze natječaja propisi iz stavka (1) ovog članka
primjenjuju se na odgovarajući način, sukladno odredbama
ovoga pravilnika.
III. SADRŽAJ, OBJAVA I PONIŠTENJE OGLASA
Članak 7.
(Dostavljanje zahtjeva)
(1) Kada postoji potreba za popunom upražnjenoga djelatnog
mjesta, institucija dostavlja Agenciji pismeni zahtjev za
raspisivanje odgovarajućeg oglasa.
(2) Uz pismeni zahtjev dostavlja se izvod iz pravilnika o
unutarnjoj organizaciji institucije u tiskanom i
elektroničkom obliku (elektronička pošta, CD i sl.).

Петак, 26. 8. 2016.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Članak 8.
(Rad po zahtjevu)
Prema dostavljenom urednom zahtjevu Agencija sačinjava
prijedlog teksta javnoga oglasa, koji dostavlja instituciji radi
davanja suglasnosti, odnosno mišljenja.
Ukoliko dostavljeni zahtjev nije uredan, tako da se po istom
ne može postupiti, odnosno raspisati oglas, Agencija će
pismeno zatražiti od institucije da zahtjev uredi kako bi se
procedura raspisivanja oglasa mogla nastaviti.
Agencija će odbiti objavljivanje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni propisani uvjeti za raspisivanje istog.
Članak 9.
(Sadržaj oglasa)
Oglas sadrži: preambulu, naslov, nazive djelatnih mjesta
koja se oglašavaju, opise poslova sa statusom odnosno
razinom djelatnoga mjesta, posebne uvjete za svako
djelatno mjesto, podatke o pripadajućoj osnovnoj plaći, broj
izvršitelja, napomene koje se odnose na opće zakonske
uvjete, dodatne uvjete koji se mogu smatrati prikladnima,
broj povjerenstava sa specifičnostima načina dostavljanja
prijava (ako je više od jednog povjerenstva), potrebne
dokumente i kada se koji od potrebnih dokumenata
dostavlja (datum do kada se dostavlja prijava, odnosno
naziv faze natječaja u kojoj se dostavljaju određeni drugi
dokumenti), točan naziv propisa na temelju kojeg se
provodi procedura natječaja, datum krajnjeg roka za
dostavljanje prijave, instituciju kojoj se prijave dostavljaju
(naziv i adresa), način dostavljanja prijave (po pravilu,
poštom preporučeno), naznaku da se nepravovremene,
nepotpune i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne
ispunjavaju uvjete oglasa i/ili sadrže preslike tražene
dokumentacije koje nisu ovjerene, neće uzimati u
razmatranje, kao i da se ispunjavanje uvjeta utvrđenih
oglasom računa s danom predaje prijave.
Preambula oglasa sadrži pravni osnov raspisivanja, kao i
naziv institucije u čije ime se oglas raspisuje.
Naslov sadrži vrstu oglasa i naziv institucije u kojoj se
popunjavaju djelatna mjesta.
Nazivi djelatnih mjesta stavljaju se odmah iza naslova i
obuhvaćaju brojčanu oznaku svakog djelatnog mjesta u
okviru oglasa i točan naziv djelatnog mjesta.
Opisi poslova se po pravilu preuzimaju iz akta o unutarnjoj
organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti glede vrste
usmjerenja visokoga obrazovanja, broja godina djelatnoga
iskustva, vrste djelatnoga iskustva, kao i drugih posebnih
uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o
unutarnjoj organizaciji institucije.
Agencija može, shodno zakonskom ovlaštenju, utvrditi
dodatne posebne uvjete koji se mogu smatrati prikladnima,
a koji se odnose na sva djelatna mjesta, ako su isti temeljeni
na zakonu ili proizlaze iz zakona. Dodatni posebni uvjeti
mogu se utvrđivati i za pojedina djelatna mjesta ali samo
kao poželjni, na zahtjev ili uz suglasnost institucije.
Napomene koje se odnose na opće zakonske uvjete sadrže
članke zakona kojima su opći uvjeti za državne službenike
propisani, a opći uvjeti mogu se, ali ne moraju, i nabrojati.
Ukoliko se po jednom javnom oglasu osnuje više od jednog
povjerenstva, u oglasu se navodi točan broj povjerenstava,
koja djelatna mjesta su obuhvaćena kojim povjerenstvom,
kao i napomena da je za svako povjerenstvo potrebno
dostaviti odvojene potpune prijave (posebne prijavne
obrasce s popratnom dokumentacijom).
Lista potrebnih dokumenata sadrži točan naziv svakoga
dokumenta, informaciju dostavlja li se dokument uz prijavu
ili se dostavlja naknadno i do kada (do polaganja javnoga

Број 63 - Страна 159

ispita, na intervju i sl.), kao i napomenu da preslike
dokumenata moraju biti ovjerene.
(10) Naziv propisa na temelju kojeg se provodi procedura
natječaja sadrži puni naziv propisa i broj službenog glasnika
u kojemu je objavljen.
(11) Datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave predstavlja
datum ugrađen u tekst oglasa do kojeg se treba dostaviti
prijava s pratećom dokumentacijom.
(12) Naziv institucije kojoj se prijave dostavljaju sadrži naziv i
adresu iste (Agencije ili druge institucije).
(13) Način dostavljanja prijave određuje obvezan način
dostavljanja iste.
Članak 10.
(Objavljivanje oglasa)
(1) Kada institucija dostavi akt kojim daje suglasnost na tekst
oglasa, Agencija utvrđuje konačni sadržaj oglasa, koji
dostavlja instituciji i oglas objavljuje na službenoj internet
stranici.
(2) U konačnom tekstu oglasa utvrđuje se krajnji rok za
dostavljanje prijava i to s naznakom datuma do kojega je
najkasnije potrebno dostaviti prijave na oglas.
(3) Agencija će utvrditi i objaviti oglas i bez suglasnosti
institucije, ukoliko primjedbe institucije na određene
dijelove teksta prema ocjeni Agencije nisu utemeljene ili
zasnovane na propisima.
(4) Javni oglas koji provodi Agencija (raspisan na temelju
članka 21. Zakona), Agencija objavljuje na službenoj
internet stranici www.ads.gov.ba, s rokom za prijave ne
kraćim od 21 dan, dok institucija u kojoj se popunjava
upražnjeno djelatno mjesto oglas objavljuje u tri domaća
sredstva javnoga informiranja koja su dostupna na cijelom
teritoriju Bosne i Hercegovine.
(5) Javni oglas koji provodi institucija (raspisan na temelju
članka 19. stavka (4) i članka 32a. Zakona) Agencija
objavljuje na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba
najmanje osam dana prije krajnjeg roka za prijave, a
institucija oglas objavljuje još i u najmanje jednom
domaćem sredstvu javnog informiranja koje je dostupno na
cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, s tim da umjesto
objave javnoga oglasa, u sredstvima javnog informiranja
institucija može objaviti samo javni poziv, koji upućuje da
je na službenoj internet stranici Agencije objavljen javni
oglas.
Članak 11.
(Poništenje oglasa)
(1) Na zahtjev institucije, Agencija može poništiti objavljeni
oglas ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti
sukladni s člankom 21a. Zakona, pri čemu se ista djelatna
mjesta ne mogu oglašavati u razdoblju od jedne godine od
dana objavljivanja oglasa.
(2) Agencija će odbiti zahtjev za poništenje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni zakonski uvjeti.
(3) Istim djelatnim mjestom neće se smatrati djelatno mjesto
kojemu je sukladno zakonu promijenjen opis poslova ili
posebni uvjeti.
(4) Poništenje oglasa se objavljuje na isti način kao i
objavljivanje oglasa.
DIO DRUGI - JAVNI OGLAS
I. PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
Članak 12.
(Priprema prijave i potrebna dokumentacija)
(1) Sve zainteresirane osobe za sudjelovanje u natječajnoj
proceduri trebaju obratiti posebnu pozornost na sljedeće
dijelove teksta oglasa:

Број 63 - Страна 160

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

a) djelatno mjesto - kategorija i opis;
b) opći i posebni uvjeti;
c) potrebna dokumentacija.
Naziv djelatnoga mjesta, kategorija (razina), opis poslova i
radnih zadataka i posebni uvjeti definiraju djelatno mjesto.
Opis poslova i radnih zadataka pruža opširnije informacije
o
djelatnom
mjestu,
poslovima,
nadležnostima,
zaduženjima te stupnju odgovornosti.
Opći uvjeti za postavljanje državnog službenika utvrđeni su
člankom 22. Zakona.
Posebni uvjeti za djelatno mjesto određuju stručnu spremu,
djelatno iskustvo, te druge kvalifikacije potrebne za
obavljanje poslova konkretnoga djelatnoga mjesta, a što je
utvrđeno pravilnikom o unutarnjoj organizaciji institucije u
kojoj se popunjava upražnjeno djelatno mjesto.
Opće i posebne uvjete kandidat dokazuje dostavljanjem
taksativno nabrojane dokumentacije tražene tekstom oglasa
ili druge nužne dokumentacije, koja se dostavlja u originalu
ili ovjerenoj preslici (neovjerene preslike neće se uzeti u
razmatranje). Uz traženu dokumentaciju kandidat obvezno
dostavlja i prijavni obrazac.
Ovjerena preslika dokumenta nema ograničen rok važenja,
pod uvjetom da ni dokument čija je preslika ovjerena nema
naznačen (preciziran) rok važenja.
Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u službenoj
uporabi u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim pravilnikom
nije drukčije propisano.
Članak 13.
(Prijavni obrazac)
Na službenoj internet stranici Agencije uz svaki objavljeni
oglas nalazi se odgovarajući prijavni obrazac, na tri jezika
koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Osim na
službenoj internet stranici Agencije, prijavni obrasci se
mogu preuzeti i u prostorijama Agencije.
Osim dijela o izjavama, prijavni obrazac ne dokazuje uvjete
iz teksta oglasa (koji se dokazuju traženom
dokumentacijom), već isti služi za dobivanje osnovnih
informacija o kandidatu.
Kandidat koji se želi prijaviti na više djelatnih mjesta koja
su u nadležnosti jednog povjerenstva za izbor dostavlja
jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi
prijaviti, s ostalom traženom dokumentacijom, kako je
navedeno u tekstu oglasa.
Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više djelatnih mjesta
koja su u nadležnosti različitih povjerenstava, onda
dostavlja odvojene prijave za djelatna mjesta po pojedinim
povjerenstvima, a uz svaku prijavu se dostavlja ovjerena
preslika tražene dokumentacije za svako povjerenstvo za
izbor odvojeno.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko
popunjene uz obvezan svojeručni potpis kojim se potvrđuju
navodi iz izjava čiji sadržaj se ne dokazuje posebnim
dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela općih
uvjeta propisanih člankom 22. stavka (1) Zakona toč. e), f),
g) i h)), kao i navod iz izjave o nespojivosti s dužnostima
državnog službenika, u smislu članka 16. stavka (1)
Zakona, te navode iz ostalih izjava sadržanih u prijavnom
obrascu.
Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca od strane
kandidata smatrat će se kao neuredna prijava.
Članak 14.
(Sveučilišna diploma)
Sveučilišnom diplomom se dokazuje opći uvjet iz članka
22. stavka (1) točka c) Zakona, odnosno da osoba koja se
prijavljuje na djelatno mjesto državnoga službenika mora

Петак, 26. 8. 2016.

imati sveučilišnu diplomu i druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
bolonjskog sustava studiranja.
(2) Stupanj stručne spreme se dokazuje ovjerenom preslikom
sveučilišne diplome.
(3) Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, ukoliko
kandidat iz određenog razloga ne posjeduje sveučilišnu
diplomu, on može dostaviti i ovjerenu presliku uvjerenja o
diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za
izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od
jedne godine.
(4) U slučaju iz stavka (3) ovoga članka kandidati uz uvjerenje
o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko
obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje,
a ne ovjerenu presliku fakultetske diplome, te ukoliko
diploma nije izdana u predviđenom roku, u tom slučaju
kandidati moraju dostaviti potvrdu visokoškolske institucije
da diploma nije izdana.
(5) Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
bolonjskom sustavu studiranja, uz diplomu se dostavlja i
dodatak diplomi, a sukladni s odredbama članka 54.
Okvirnoga zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
(6) Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska institucija
dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca,
kandidat je dužan uz ovjerenu presliku sveučilišne diplome
dostaviti uvjerenje visokoškolske institucije da dodatak
diplomi nije uopće izdan, ni za jednog diplomca.
(7) Kandidati koji su fakultet završili izvan Bosne i
Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj
državi nakon 06. travnja 1992. godine, obvezni su dostaviti
ovjerenu presliku nostrificirane/priznate diplome, sukladno
odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 23/04).
(8) Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet
ranije ili je isti u tijeku u trenutku prijavljivanja na oglas,
kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome
nadležnom tijelu.
(9) Ukoliko se posebnim uvjetima traži specificirano
usmjerenje, odnosno preciznije određena vrsta školske
spreme, bitna je kvalifikacija osnovnog, odnosno
preddiplomskog studija.
(10) Kandidati ne trebaju dostavljati uvjerenje o diplomiranju
starije od godinu dana niti sveučilišne diplome akademskog
zvanja magistra ili istovrijednicu, akademskog zvanja
doktora ili istovrijednicu, ili druge slične diplome ukoliko
nisu možebitno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa,
budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog
preddiplomskog (osnovnog) studija.
(11) Agencija će, za potrebe provedbe natječajnih procedura,
posebnim aktom urediti razvrstavanje određene
visokoškolske institucije grupaciji fakulteta (znanstvenoj
oblasti), imajući u vidu važeće propise iz oblasti visokoga
obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ovlasti nadležnih
institucija iz područja visokog obrazovanja, a što uključuje i
pitanja u svezi s kvalifikacijama stečenim izvan Bosne i
Hercegovine, koje u Bosni i Hercegovini važe na temelju
posebnih propisa.
Članak 15.
(Uvjerenje o državljanstvu)
(1) Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu presliku važećeg
uvjerenja o državljanstvu, kojim se dokazuju opći uvjeti iz
članka 22. stavka (1) toč. a) i b) Zakona, odnosno da je
osoba za postavljanje na mjesto državnoga službenika

Петак, 26. 8. 2016.

(2)

(1)

(1)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

državljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18
godina.
Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se
navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane
nadležnog tijela do dana predaje prijave na konkretan
natječaj.
Članak 16.
(Dokaz o djelatnom iskustvu)
Kao dokaz o djelatnom iskustvu (u struci, zvanju, bitnom
djelatnom iskustvu) mogu se dostaviti:
a) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod
kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti
precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju stajati
podatci o tome na kojim poslovima je kandidat radio naziv djelatnoga mjesta, jesu li to poslovi visoke
stručne spreme/visokoga obrazovanja, koliko dugo je
obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti
jasno precizirano razdoblje djelatnog angažiranja na
radnim zadatcima;
b) uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije
nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko
osiguranje, uz obvezno dostavljanje potvrde koja
razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na
temelju ovih dokumenata može utvrditi je li kandidat
radio na poslovima za koje se traži visoko
obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje
traženo djelatno iskustvo;
c) pismo preporuke ili druga slična isprava ukoliko
sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stavka (1)
točka a) ovoga članka.
Članak 17.
(Isti ili slični poslovi za potrebe provedbe natječaja)
Za potrebe provedbe natječaja za popunjavanje upražnjenih
djelatnih mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, a za koja je pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji institucije kao jedan od posebnih uvjeta
određeno djelatno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
može se smatrati sljedeće:
a) za djelatna mjesta rukovodećih državnih službenika i
šefova organizacijskih jedinica, pod istim ili sličnim
poslovima smatraju se svi poslovi u državnim tijelima
koji uključuju upravljanje organizacijskom jedinicom
ili područjem rada;
b) iznimno od točke a) oveog stavka, a s ciljem
nesmetanog ostvarivanja sustava karijere državnog
službenika, za kandidate koji se prijavljuju za djelatno
mjesto šefa organizacijske jedinice pod istim ili
sličnim poslovima smatraju se i poslovi stručnog
savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju
poslovima stručnog savjetnika;
c) za djelatna mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih
suradnika i stručnih suradnika, pod istim ili sličnim
poslovima smatraju se svi poslovi državnih službenika
u državnim tijelima;
d) pod državnim tijelima podrazumijevaju se tijela
uprave svih razina sukladno propisima o upravi,
tijelima pravosuđa, tajništvu i drugim službama
zakonodavnih i izvršnih tijela svih razina te tijelima
lokalne samouprave gradova i općina;
e) osim navedenih državnih tijela, ovaj akt se odnosi i na
djelatno iskustvo stečeno u pravnim osobama kojima
su prenesena javna ovlaštenja (institucije s javnim
ovlaštenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih
ovlaštenja.

(2)

Број 63 - Страна 161

Odredbe stavka (1) ovoga članka shodno se primjenjuju i na
djelatno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih
službenika i profesionalnih vojnih osoba.
(3) Izvan državnih tijela, odnosno izvan poslova javnih
ovlaštenja, isti ili slični poslovi smatrat će se samo iznimno,
ako se opisi ili vrsta poslova na djelatnim mjestima u
potpunosti ili u pretežitom dijelu podudaraju s opisima
poslova odnosno vrstom djelatnoga mjesta koje se
popunjava.
Članak 18.
(Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranoga
jezika)
(1) U postupcima provedbe natječaja u institucijama Bosne i
Hercegovine kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika
mogu se koristiti sljedeći dokazi:
a) uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave
podučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira nalaze
li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;
b) uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika,
položenom ispitu stranog jezika tijekom školovanja),
kao i druga isprava fakulteta (ovjerena preslika
upisnice - indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili
znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;
c) diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno
zvanje ili zanimanje koje je izravno u svezi sa
znanjem stranoga jezika (npr. profesora jezika,
jezičnog prevoditelja, asistenta prevoditelja i sl.);
d) diploma završenog fakulteta ili stečenog znanstvenog
zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na
temelju koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto
školovanje u cjelini ili u pretežitom dijelu završeno na
stranom jeziku.
(2) Dokazi iz stavka (1) ovoga članka moraju biti na jezicima
koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
(3) Iznimno, dokazi iz stavka (1) ovoga članka mogu biti na
jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na
onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban
uvjet za navedeno djelatno mjesto za koje se podnosi
prijava, pod uvjetom da postoji abecedna interoperabilnost s
jednim od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
Članak 19.
(Dokaz o poznavanju rada na računalu)
(1) Kao dokaz o poznavanju rada na računalu kandidati mogu
dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave
podučavanjem znanja rada na računalu, bez obzira nalaze li
se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o
provjeri znanja rada na računalu, položenom ispitu
računalstva, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena preslika
upisnice - indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje
rada na računalu, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje
stečeno zvanje ili zanimanje koje je izravno u svezi sa
radom na računalu.
(2) Odredbe članka 18. st. (2) i (3) ovoga pravilnika shodno se
primjenjuju i na dokaze o poznavanju rada na računalu.
Članak 20.
(Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka)
(1) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ne može biti
starije od tri mjeseca, a isto se dostavlja sukladno tekstu
oglasa.
(2) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka izdaje nadležni
sud.
Članak 21.
(Rok i način dostavljanja prijava)
(1) Rok za dostavljanje prijava je preciziran tekstom oglasa.

Број 63 - Страна 162

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

(2)

Kandidati prijave dostavljaju putem pošte preporučeno na
adresu institucije naznačene u tekstu oglasa.
Članak 22.
(Prijam i otvaranje prijava)
(1) Prijave dostavljene Agenciji otvara potpovjerenstvo
Agencije imenovano sukladno posebnoj odluci.
(2) Nakon otvaranja prijava, iste se ulažu u registrator natječaja
i povjerenstva za koju su predane.
(3) Ako se ne može utvrditi koje je povjerenstvo nadležno u
okviru jednog natječaja, prijava se ulaže u poseban
registrator za takve prijave.
(4) Ako se uopće ne može utvrditi na koji se oglas prijava
odnosi, iste se također ulažu u poseban registrator.
(5) Odredbe ovoga članka shodno će se primijeniti u slučaju
kada natječajnu proceduru provodi institucija, pri čemu
otvaranje prijava umjesto potpovjerenstva može izvršiti i
povjerenstvo za izbor iz članka 24. Zakona.
Članak 23.
(Postupanje s prijavama)
(1) Prijave se čuvaju na prikladnom i sigurnom mjestu.
(2) Tajnik povjerenstva određuje se planom provedbe natječaja
ili nalogom rukovodećeg državnog službenika ili šefa
unutarnje organizacijske jedinice, ako nije određen
posebnim pismenim aktom.
(3) Tajnik povjerenstva preuzima prijave prije konstituirajuće
sjednice povjerenstva, radi pripreme prijava za rad
povjerenstva.
(4) Po okončanju procedure, institucija ili postavljeni državni
službenik preuzima dokumente dostavljene uz prijavu i
putem ovlaštene osobe iz kadrovske službe ulaže ih u
njegov osobni dosje. S prijavama ostalih kandidata se
nakon isteka propisanog roka čuvanja prijava postupa
sukladno propisima o arhivskom poslovanju.
II. POVJERENSTVO ZA IZBOR DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I PRAVILA PONAŠANJA
Članak 24.
(Povjerenstvo za izbor državnih službenika)
(1) Sastav, imenovanje i način rada povjerenstva za izbor
državnih službenika vrši se sukladno članku 24. Zakona i
članku 17. st. (1) - (5) Odluke.
(2) O ostavci i izuzimanju člana Povjerenstva za izbor državnih
službenika odlučuje se sukladno članku 25. Zakona i članku
17. st. (6) - (8) Odluke.
Članak 25.
(Prava i dužnosti članova povjerenstva za izbor za vrijeme
provedbe stručnog ispita)
(1) Neposredno prije početka rada povjerenstva za izbor, tajnik
povjerenstva zadužen za provedbu javnoga natječaja dužan
je članove povjerenstva upoznati o djelokrugu rada,
pravima, obvezama i odgovornostima povjerenstva za izbor
u provedbi stručnog ispita prema odredbama čl. 24, 25. i 27.
Zakona, kao i s odredbama Odluke i ovoga pravilnika,
odnosno drugog relevantnog propisa, naglašavajući da
moraju biti neovisni i nepristrani u provedbi javnog
natječaja kako je propisano odredbama članka 24. stavka
(1) Zakona.
(2) Za vrijeme utvrđivanja pitanja za pismeni dio stručnoga
ispita, po pravilu do početka provedbe pismenog dijela
stručnoga ispita, kao i za vrijeme utvrđivanja pitanja za
usmeni dio stručnoga ispita (intervju), članovi povjerenstva
ne mogu napuštati prostoriju i koristiti tehnička sredstva
komunikacije, osim iz objektivnih razloga, uz konzultaciju s
tajnikom povjerenstva i uz pismenu konstataciju koja sadrži

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Петак, 26. 8. 2016.

ime člana povjerenstva koji je napustio prostoriju, razlog
napuštanja prostorije, vrijeme izbivanja i dr.
Članak 26.
(Pravila ponašanja članova povjerenstva za izbor državnih
službenika)
Članovi povjerenstva dužni su se ponašati sukladno
sljedećim pravilima:
a) uredno dolaziti na sve sjednice povjerenstava, a u
slučaju opravdane nemogućnosti dolaska o tome
pravovremeno obavijestiti tajnika povjerenstva;
b) ponašati se primjereno, korektno i profesionalno, kako
prema ostalim članovima povjerenstva tako i prema
tajniku povjerenstva i kandidatima;
c) aktivno sudjelovati u radu povjerenstava te
pravovremeno, profesionalno, nepristrano i neovisno
obavljati poslove koji proizlaze iz članstva u
povjerenstvu.
Članovi povjerenstva ne smiju kršiti pravila ponašanja
utvrđena u stavku (1) ovoga članka, osobito na način da:
a) ometaju ili odugovlače rad povjerenstva na bilo koji
način;
b) odbijaju potpisati pojedinačne ili zbrojene ocjene;
c) pravovremeno ne opravdaju nedolazak na sjednice
povjerenstva;
d) daju neprimjerene komentare u svezi s institucijom,
Agencijom, državnim službenicima i zaposlenicima
institucije i/ili Agencije;
e) koriste u usmenoj komunikaciji povišen ton, psovke,
uvrede, klevete, nepristojne izraze, neprimjerene šale i
komentare, ili se na drugi način neprimjereno
ponašaju prema ostalim članovima povjerenstva,
tajniku ili kandidatima tijekom trajanja ispita;
f)
pišu podneske kojima se vrijeđaju običaji pristojnog i
uljudnog ponašanja prema instituciji, Agenciji,
njihovim državnim službenicima, zaposlenicima i
drugim članovima povjerenstva, kao i podneske koji
su insinuirajućeg, uvrjedljivog, klevetničkog ili
netočnog sadržaja u svezi s njihovim članstvom u
povjerenstvu;
g) njihovo ponašanje predstavlja kršenje radne discipline
državnih službenika, prekršaj protiv javnoga reda i
mira, građanskopravni delikt ili drugi oblik ponašanja
koji bi mogao ugroziti vjerodostojnost članova
povjerenstva.
Člana povjerenstva koji prekrši jedno ili više pravila
ponašanja propisanih stavkom (1) ovoga članka, odnosno
koji učini neku od povreda pravila ponašanja iz stavka (2)
ovoga članka, Agencija razrješuje dužnosti, odnosno
smjenjuje iz povjerenstva.
Usporedo s donošenjem odluke o smjeni člana povjerenstva
iz stavka (3) ovoga članka, ukoliko je smijenjeni član
državni službenik - predstavnik institucije, Agencija će
tražiti imenovanje drugog člana, do kada povjerenstvo
može prekinuti rad, a protiv takvog državnog službenika
može se pokrenuti i stegovni postupak.
Osoba za koju se naknadno utvrdi da je u svojstvu člana
povjerenstva prekršila jedno ili više pravila ponašanja
propisanih stavkom (1) ovoga članka, odnosno koja je
učinila neku od povreda pravila ponašanja iz stavka (2)
ovoga članka, Agencija više neće imenovati u povjerenstva.
Ukoliko osoba iz stavka (5) ovoga članka bude predložena
za člana povjerenstva od strane institucije, Agencija će
odbiti imenovanje takve osobe i od institucije zatražiti da
predloži drugog člana povjerenstva.

Петак, 26. 8. 2016.
(7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Sukladno članku 33. stavku (2) Odluke, protiv člana
povjerenstva koji učini neku od povreda pravila ponašanja
iz ovoga članka može se pokrenuti i prekršajni postupak za
prekršaj propisan člankom 33. stavkom (1) točka c) iste
odluke, osobito ako je povreda učinjena na neki od
sljedećih načina:
a) teže narušavanje reda ili činjenje nepristojnosti;
b) pisanje podnesaka kojima vrijeđa običaje pristojnog i
uljudnog ponašanja uključujući i iznošenje neistina, te
otvorene ili prikrivene prijetnje bilo koje vrste prema
Agenciji,
njezinim
državnim
službenicima,
zaposlenicima, drugim članovima povjerenstva ili
kandidatima.
Članak 27.
(Pravila ponašanja kandidata koji sudjeluju u postupku natječaja)
(1) Kandidati su dužni na ispit doći na vrijeme, u zakazanom
terminu. Na poziv tajnika povjerenstva, kandidati su dužni
ući u prostoriju u kojoj se ispit održava i identificirati se
dokumentom iz kojega se jasno može utvrditi identitet
kandidata.
(2) Za vrijeme polaganja javnog i stručnog ispita, kandidatima
koji polažu navedene ispite naročito se zabranjuje sljedeće:
a) glasan razgovor s drugim kandidatima i neprimjereni
komentari bilo koje vrste u odnosu na druge
kandidate, predstavnike Agencije, institucije, odnosno
članove povjerenstva;
b) korištenje elektroničkih, tehničkih i drugih pomagala
pomoću kojih se može vršiti prijenos informacija
(mobiteli, USB stikovi i sl.);
c) korištenje elektroničke pošte, odnosno interneta;
d) igranje računalnih igara;
e) korištenje drugih programa, osim programa koji je
potreban za polaganje ispita;
f)
izlazak s ispita prije završetka ispita, bez odobrenja
predstavnika Agencije, institucije ili povjerenstva;
g) napuštanje službenih prostorija nakon okončanog
ispita kada kandidat ne preda ili ne potpiše rad,
nepotpisivanje identifikacijske liste, odnosno naznake
da kandidat nije predao rad ili da isti ne želi potpisati;
h) korištenje bilo kakve literature na javnom ispitu;
i)
korištenje nedopuštene literature na stručnom ispitu.
(3) Kandidati koji ne postupe ili odbiju postupiti po stavku (1)
ovoga članka ne mogu pristupiti ispitu, a kandidati koji
učine neku od radnji obuhvaćenih stavkom (2) ovoga
članka, udaljuju se s ispita, o čemu se načini službena
zabilješka koja se priopći povjerenstvu, na temelju čega se
rad takvog kandidata ne ocjenjuje, o čemu povjerenstvo
donosi poseban zaključak.
(4) Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi
pravo na polaganje istih i daljnje sudjelovanje u natječaju
osim iznimno, ako Agencija u konkretnom slučaju cijeneći
utemeljenost razloga, ne odredi drukčije.
(5) Na kandidate koji prigodom polaganja ispita povrijede
odredbe zakona, drugog propisa ili ovog pravilnika, pored
mjera utvrđenih ovim člankom, mogu se primijeniti i druge
mjere odnosno propisane kazne.
(6) Mjere utvrđene ovim člankom, kao i mjere propisane čl.
100. i 101. Zakona o upravnom postupku, u odnosu na
kandidate primjenjuje Agencija, odnosno institucija, a
ostale kazne tijela određena posebnim propisima.
III. INTERVJU
Članak 28.
(Pitanja na intervjuu)
(1) Na intervjuu se postavljaju pitanja sukladno članku 24. st.
(2) i (3) Odluke, odnosno članku 16. st. (3) i (4) Pravilnika

Број 63 - Страна 163

o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i
postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili
preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine, odnosno članku 11. st. (3) i (4) Pravilnika o
uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, internih i
eksternih premještaja državnih službenika u institucijama
Bosne i Hercegovine.
(2) Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvrđuje stupanj
znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka
djelatnoga mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne
uprave, državne službe, itd.), postavljaju i pitanja koja su
usmjerena na provjeru sposobnosti odnosno kompetencija,
čiji su primjeri dani u Okviru kompetencija u Privitku 3,
koji čini sastavni dio ovoga pravilnika.
(3) Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su
potrebni kako bi se poslovi određenog djelatnog mjesta
obavljali na djelotvoran način.
(4) Okvir kompetencija sadrži listu kompetencija i to:
a) pet osnovnih kompetencija za sve (rukovodeće i
ostale) državne službenike (profesionalni razvoj i
integritet; inicijativa, promjene, rješavanje problema;
timski rad; komunikacija; osobna djelotvornost i
usmjerenost ka rezultatu), u okviru kojih se nalaze
dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu
osnovnih kompetencija, i koje su detaljnije razrađene
u Privitku 3 ovoga pravilnika, u dijelu koji se odnosi
na sve državne službenike;
b) četiri osnovne kompetencije samo za rukovodeće
državne službenike i šefove unutarnjih organizacijskih
jedinica (vještine vođenja; planiranje i organiziranje;
razvoj zaposlenih; strateško usmjeravanje), u okviru
kojih se nalaze dodatne kompetencije koje
predstavljaju razradu osnovnih kompetencija, i koje su
detaljnije razrađene u Privitku 3 ovoga pravilnika, u
dijelu koji se odnosi na rukovodeće državne
službenike i šefove unutarnjih organizacijskih
jedinica.
(5) Pored pitanja kojima se utvrđuje stupanj znanja i
sposobnosti, odnosno kompetencija kandidata, na intervjuu
se mogu postaviti i sljedeća pitanja:
a) pitanje kandidatu da kaže nešto o sebi;
b) glavne dužnosti i odgovornosti trenutnog djelatnog
mjesta kandidata;
c) zašto kandidat želi raditi na djelatnom mjestu na koje
se prijavio;
d) zašto želi napustiti sadašnji posao i/ili zbog čega je
napustio prethodni posao;
e) bi li kandidat bio voljan promijeniti mjesto stanovanja
ili putovati zbog posla;
f)
što je kandidat učinio za razvoj profesionalne karijere
tijekom posljednje dvije godine;
g) pitanja koja su usmjerena na razjašnjenje odgovora
danih na pismenom dijelu stručnoga ispita;
h) postoji li još nešto što bi povjerenstvo trebalo znati o
kandidatu;
i)
ima li kandidat pitanja za povjerenstvo.
Članak 29.
(Pitanja koja ne treba postavljati)
Na intervjuu nije poželjno i ne treba postavljati pitanja koja
se na bilo koji način odnose na: etničku pripadnost, nacionalno ili
socijalno podrijetlo, entitetsko državljanstvo, vjeru i vjerska
uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politička i druga
osobna uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne
orijentacije, rase, boje kože, rođenja, bračnog statusa, starosne
dobi, imovinskog stanja, hendikepiranosti, obiteljskih veza,

Број 63 - Страна 164

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

društvenog položaja, članstva u sindikatu ili drugoj dopuštenoj
udruzi.
Članak 30.
(Prethodno određivanje pitanja)
(1) Povjerenstvo po pravilu određuje pitanja za intervju kojima
se utvrđuje stupanj znanja i kompetencija kandidata
neposredno prije održavanja intervjua.
(2) Povjerenstvo postavlja po pravilu ista, unaprijed utvrđena
pitanja svim kandidatima za određeno djelatno mjesto, u
okviru kojih se mogu postavljati dodatna pitanja radi
razjašnjenja prethodno iznesenih informacija ili tvrdnji.
Članak 31.
(Pitanja kojima se utvrđuje stupanj znanja)
(1) Na intervjuu se utvrđuje stupanj znanja kandidata u koju
svrhu se postavljaju pitanja iz opisa poslova i zadataka
djelatnoga mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti znanja i vještina
koje mogu biti od značaja za rad na djelatnom mjestu na
koje se kandidat prijavio, sukladno članku 2. st. (1) ovoga
pravilnika.
(2) Ako je riječ o izboru kandidata na javni oglas na kojemu je
kandidat polagao pismeni dio stručnog ispita, pitanja će se
po pravilu postavljati iz onih oblasti koje nisu testirane na
pismenom dijelu.
Članak 32.
(Pitanja kojima se utvrđuju kompetencije)
(1) Sastavni dio intervjua čini provjera i ocjena kompetencija
nužnih za obavljanje poslova određenoga djelatnog mjesta.
(2) Za kandidate koji se natječu za djelatna mjesta ostalih
nerukovodećih državnih službenika, osim šefova unutarnjih
organizacijskih jedinica (u daljnjem tekstu: nerukovodeći
državni službenici), provjeravaju se sljedeće kompetencije:
a) komunikacija, što podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovoditeljima, kolegama, strankama i
građanima, kao i jasnog, točnog i pravovremenog
prenošenja informacija;
b) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upražnjenog djelatnog mjesta koje se
popunjava, koju bira povjerenstvo iz Okvira
kompetencija koji se nalazi u Privitku 3 ovoga
pravilnika (kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0).
(3) Za kandidate koji se natječu za djelatna mjesta rukovodećih
državnih službenika i šefova unutarnjih organizacijskih
jedinica, provjeravaju se sljedeće kompetencije:
a) komunikacija, što podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovoditeljima, kolegama, strankama i
građanima, kao i jasnog, točnog i pravovremenog
prenošenja informacija;
b) vještine vođenja, što podrazumijeva motiviranje
drugih kako bi postizali visoke rezultate u radu na
ostvarivanju ciljeva tima i organizacije;
c) planiranje i organiziranje, što podrazumijeva
sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i
praćenja vlastitih radnih zadataka, kao i aktivnosti i
radnih zadataka članova tima;
d) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upražnjenoga djelatnog mjesta rukovodećeg
državnog službenika i šefa unutarnje organizacijske
jedinice koje se popunjava, a koju bira povjerenstvo iz
Okvira kompetencija u Privitku 3 ovoga pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0 i 9.0).
(4) Provjera kompetencija vrši se postavljanjem pitanja koja se
odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u

Петак, 26. 8. 2016.

kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se
provjeravaju.
(5) Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se
tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu
situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak
koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat poduzeo i
rezultat dane aktivnosti.
(6) Povjerenstvo neposredno prije intervjua utvrđuje pitanja za
provjeru kompetencija koja su ista za sve kandidate, a zatim
tijekom intervjua postavlja podpitanja kojima se razrađuje
odgovor kandidata sukladan sa stavkom (5) ovoga članka.
(7) Radi provjere kompetencija povjerenstvo može koristiti
pitanja koja su predstavljena u Privitku 3 ovoga pravilnika.
Članak 33.
(Tijek intervjua)
(1) Tijekom provedbe intervjua svaki član povjerenstva može u
vidu kraćih zabilješki izložiti svoja zapažanja o kandidatu.
Zapažanja se mogu upisati u rubriku propisanog obrasca,
koji se nalazi u privitcima 1 i 2, ovisno o razini djelatnoga
mjesta državnog službenika za koje se kandidat intervjuira.
(2) Nakon održanog intervjua sa svakim kandidatom
pojedinačno, svaki član povjerenstva unosi ocjene u
obrazac sukladno s ovim pravilnikom.
(3) Članovi povjerenstva mogu međusobno komentirati opći
dojam i iznositi koje ocjene će dati, ali samo ocjenjivanje
obavlja svaki član ponaosob.
Članak 34.
(Ocjene kojima se utvrđuje stupanj znanja - bodovi)
Znanje kandidata ocjenjuje se bodovima u rasponu od 0 do
10 na sljedeći način:
a) kandidat ima izvrstan, odnosno natprosječan stupanj
znanja iz oblasti od značaja za rad na djelatnom
mjestu - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat ima veoma dobar stupanj znanja iz oblasti od
značaja za rad na djelatnom mjestu, koji je u gornjim
granicama prosjeka - 7 ili 8 bodova;
c) kandidat ima prosječan stupanj znanja iz oblasti od
značaja za rad na djelatnom mjestu - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat ima zadovoljavajući stupanj znanja iz oblasti
od značaja za rad na djelatnom mjestu - 3 ili 4 boda;
e) kandidat ima nezadovoljavajući stupanj znanja iz
oblasti od značaja za rad na djelatnom mjestu - od 0
do 2 boda.
Članak 35.
(Ocjenjivanje ili utvrđivanje stupnja kompetencija kandidata za
djelatna mjesta nerukovodećih državnih službenika - bodovi)
(1) Za kandidate za djelatna mjesta nerukovodećih državnih
službenika svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0
do 10 bodova na sljedeći način:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije 7 ili 8 bodova;
c) kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje tražene kompetencije - 3 ili 4
boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - od 0 do 2 boda.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Članak 36.
(Ocjenjivanje ili utvrđivanje stupnja kompetencija kandidata za
djelatna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova
unutarnjih organizacijskih jedinica - bodovi)
Za kandidate za djelatna mjesta rukovodećih državnih
službenika i šefova unutarnjih organizacijskih jedinica svaka
kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5 bodova, na
sljedeći način:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 5 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije 4 boda;
c) kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije - 3 boda;
d) kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje tražene kompetencije - 2 boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje tražene kompetencije 0 - 1 bod.
Članak 37.
(Utvrđivanje konačnih bodova intervjua)
(1) Broj bodova koje je kandidat osvojio na intervjuu od strane
jednoga člana povjerenstva dobiva se tako što se bodovi
ostvareni provjerom znanja iz članka 34. ovoga pravilnika i
bodovi ostvareni provjerom kompetencija iz čl. 35. ili 36.
ovoga pravilnika, u ovisnosti o razini djelatnog mjesta,
zbroje, te se ukupna ocjena intervjua tako utvrđuje u
rasponu od 0 do 30 bodova.
(2) Ukupan broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu
jeste zbroj bodova danih od strane svakog nazočnog člana
povjerenstva, koji se utvrđuje sukladno s člankom 26. st. (2)
i (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.
Članak 38.
(Rezultati intervjua)
(1) Nakon završenog intervjua, članovi povjerenstva unose
ocjene u propisani obrazac 1 za djelatna mjesta
nerukovodećih državnih službenika, odnosno propisani
obrazac 2 za djelatna mjesta rukovodećih državnih
službenika i šefova unutarnjih organizacijskih jedinica, a
koji se nalaze u privitcima 1 i 2 ovoga pravilnika.
(2) Nakon završenog ocjenjivanja, članovi povjerenstva
potpisuju propisani obrazac i predaju ga osobi koja obavlja
poslove tajnika povjerenstva.
(3) Ocjene iz obrasca članova povjerenstva unose se u zbrojnu
tabelu, radi daljnjeg postupka sukladnog s propisima iz čl.
1. i 2. ovoga pravilnika.
DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
(Prijelazne odredbe)
(1) Odredbe čl. od 1. do 27. ovoga pravilnika primjenjivat će se
na sve natječajne procedure koje se održavaju nakon
njegovog stupanja na snagu.

(2)

Број 63 - Страна 165

Odredbe čl. od 28. do 38. i obrasci propisani ovim
pravilnikom mogu se primjenjivati na sve natječajne
procedure koje se održavaju u roku od tri mjeseca nakon
njegovog stupanja na snagu.
(3) Povjerenstvo za izbor u slučaju iz stavka (2) ovoga članka
odlučuje da se navedene odredbe ovoga pravilnika i obrasci
propisani ovim pravilnikom primijenu na intervjue koji se
održavaju nakon roka iz stavka (2) ovoga članka, pri čemu
će se takva odluka, koja će se evidentirati u zapisniku,
odnositi na sve kandidate po istom oglasu, koje ispituje isto
povjerenstvo.
(4) U slučaju da se ne primjenjuju st. (2) i (3) ovoga članka,
intervju će se održati sukladno dosadašnjem načinu rada.
(5) Odredbe ovoga pravilnika primjenjivat će se u cijelosti na
sve natječajne procedure započete nakon 1.4.2017. godine.
Članak 40.
(Prestanak važenja propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti:
a) Naredba o pravilima ponašanja kandidata koji
sudjeluju u postupku natječaja za državne službenike
u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-32210/06 od 30.3.2005. godine;
b) Naputak o kodeksu ponašanja članova povjerenstava
za izbor državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-02-241/08 od 11.3.2008.
godine;
c) Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao
dokaz o poznavanju ili znanju stranoga jezika u
postupcima provedbe natječaja u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-34-872/05 od 26.12.2005.
godine;
(2) Odluka o privremenom utvrđivanju skupine fakulteta u koju
spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih natječaja u
institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-34-74-1/05 od
14.2.2005. godine, prestaje važiti danom stupanja na snagu
akta iz članka 14. stavka (11) ovoga pravilnika.
(3) Preporuka o istim ili sličnim poslovima za potrebe izbornog
procesa po javnim oglasima za popunu djelatnih mjesta
državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
broj 03-34-2-779-1/11 od 15.5.2012. godine, neće se
primjenjivati nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 41.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-698/16
Direktor
17. kolovoza 2016. godine
Neven Akšamija, v. r.
Sarajevo

Број 63 - Страна 166

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 167

 

Број 63 - Страна 168

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 169

 

Број 63 - Страна 170

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 171

 

Број 63 - Страна 172

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 173

 

Број 63 - Страна 174

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 175

 

Број 63 - Страна 176

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 177

 

Број 63 - Страна 178

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

 

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 179

 

Број 63 - Страна 180

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 26. 8. 2016.

953

На основу члана 29. став (4) Одлуке о начину полагања
јавног и стручног испита ("Службени гласник БиХ", бр.
96/07, 43/10 и 103/12), а у вези са чланом 28. став (5) Закона о
државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04,
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција
за државну службу Босне и Херцеговине, по службеној
дужности, објављује

Na temelju članka 29. stavak (4) Odluke o načinu polaganja
javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u svezi s člankom 28. stavak (5) Zakona o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,
2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu
Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje

ПРЕГЛЕД

POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO
JAVNIM NATJEČAJIMA ZA SRPANJ 2016. GODINE
1. Indira Osmić, postavlja se na radno mjesto stručni suradnik
- lektor za bosanski jezik - Generalno tajništvo Vijeća
ministara BiH, počev od 01.08.2016. godine.
2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plaća iz B1
platnog razreda državnih službenika.

ПОСТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПО
ЈАВНИМ ОГЛАСИМА ЗА ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ
1. Индира Осмић, поставља се на радно мјесто стручни
сарадник - лектор за босански језик - Генерални
секретарија Савјета министара БиХ, почев од
01.08.2016. године.
2. Државном службенику из тачке 1. припада плата из Б1
платног разреда државних службеника.
1.

2.

Минела Бећиревић, поставља се на радно мјесто
стручни сарадник за кадровске послове и статусна
питања у Одсјеку за управљање људским ресурсима и
обукама Сектора за људске ресурсе, правне,
финансијско-материјалне послове и писарницу Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ,
почев од 01.08.2016. године.
Државном службенику из тачке 1. припада плата из Б1
платног разреда државних службеника.
Број 03-34-2-125-12/16
18. августа 2016. године
Сарајево

Директор
Невен Акшамија, с. р.

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja
javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav (5) Zakona o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06,
32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i
Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje

PREGLED

1.
2.
1.

2.

POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO
JAVNIM OGLASIMA ZA JULI 2016. GODINE
Indira Osmić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik
- lektor za bosanski jezik - Generalni sekretarijat Vijeća
ministara BiH, počev od 01.08.2016. godine.
Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1
platnog razreda državnih službenika.
Minela Bećirević, postavlja se na radno mjesto stručni
saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja u Odsjeku
za upravljanje ljudskim resursima i obukama Sektora za
ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i
pisarnicu - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH,
počev od 01.08.2016. godine.
Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1
platnog razreda državnih službenika.
Broj 03-34-2-125-12/16
18. augusta 2016. godine
Sarajevo

Direktor
Neven Akšamija, s. r.

PREGLED

1.

Minela Bećirević, postavlja se na radno mjesto stručni
suradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja u Odsjeku
za upravljanje ljudskim resursima i obukama Sektora za
ljudske resurse, pravne, financijsko-materijalne poslove i
pisarnicu - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH,
počev od 01.08.2016. godine.
Državnom službeniku iz točke 1. pripada plaća iz B1
platnog razreda državnih službenika.

2.

Broj 03-34-2-125-12/16
18. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Direktor
Neven Akšamija, v. r.

954

На основу члана 28. став (5) Закона о државној служби
у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,
2/06, 32/06, 43/09, 8/10 и 40/12) и члана 12. став (3)
Правилника о условима и начину обављања интерних
конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 62/10 и 30/14), Агенција за
државну службу Босне и Херцеговине, по службеној
дужности, објављује

ПРЕГЛЕД

ПОСТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПО
ИНТЕРНИМ ОГЛАСИМА ЗА ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ
1. Ивана Зељковић, поставља се на радно мјесто виши
стручни сарадник за правне, кадровске и опште послове
у Одсјеку за кадровске и опште послове Сектора за
кадровске, опште и финансијско-материјалне послове,
Министарство правде БиХ, почев од 15.07.2016. године.
2. Државни службеник из тачке 1. разрјешава се дужности
државног службеника на досадашњем радном мјесту.
3. Државном службенику из тачке 1. припада плата из Б2
платног разреда државних службеника.
Број 03-34-2-126-10/16
18. августа 2016. године
Директор
Сарајево
Невен Акшамија, с. р.
Na osnovu člana 28. stav (5) Zakona o državnoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i
načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj
dužnosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO
INTERNIM OGLASIMA ZA JULI 2016. GODINE
1. Ivana Zeljković, postavlja se na radno mjesto viši stručni
saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove u Odsjeku za
kadrovske i opće poslove Sektora za kadrovske, opće i
finansijsko-materijalne poslove, Ministarstvo pravde BiH,
počev od 15.07.2016. godine.
2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti
državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.
3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2
platnog razreda državnih službenika.
Broj 03-34-2-126-10/16
Direktor
18. augusta 2016. godine
Neven Akšamija, s. r.
Sarajevo

одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која
садржи генетички модификоване организме који је поднио
субјекат "DALPROM" d.o.o. Звoрник, Чeлoпeк бб, 75400
Звoрник, Босна и Херцеговина, Агерција за безбједност
хране Босне и Херцеговине доноси
1.

2.
3.

Na temelju članka 28. stavak (5) Zakona o državnoj službi
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12) i članka 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima
i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj
dužnosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO
INTERNIM NATJEČAJIMA ZA SRPANJ 2016. GODINE
1. Ivana Zeljković, postavlja se na radno mjesto viši stručni
suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove u Odsjeku za
kadrovske i opće poslove Sektora za kadrovske, opće i
financijsko-materijalne poslove, Ministarstvo pravde BiH,
počev od 15.07.2016. godine.
2. Državni službenik iz točke 1. razrješava se dužnosti
državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.
3. Državnom službeniku iz točke 1. pripada plaća iz B2
platnog razreda državnih službenika.
Broj 03-34-2-126-10/16
Direktor
18. kolovoza 2016. godine
Neven Akšamija, v. r.
Sarajevo

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
955

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени
гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 193.
став (1) Закона о управном поступку ("Службени гласник
БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), члана 11. Закона
о генетички модификованим организмима ("Службени
гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима
и поступку издавања одобрења за стављање генетички
модификоване хране и хране за животиње први пут на
тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе
на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник
БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички
модификоване организме (број: УП-1-50-4-16-3/16 од
05.05.2016. године), по захтјеву за издавање рјешења о

Број 63 - Страна 181

4.

5.

РЈЕШЕЊЕ

Одобрава се субјекту "DALPROM" d.o.o. Звoрник,
Чeлoпeк бб, Звoрник стављање на тржиште Босне и
Херцеговине генетички модификоване соје MONØ4Ø32-6 (квантификација "Real-time PCR" >95%),
која ће се користити искључиво као храна за животиње.
Забрањује се намјерно уношење у животну
средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1.
овог рјешења.
Приликом стављања на тржиште хране за животиње из
тачке 1. овог рјешења, а у складу са одредбама члана
52. Закона о генетички модификованим организмима
("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама
Правилника о условима и поступку издавања одобрења
за стављање генетички модификоване хране и хране за
животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и
захтјевима који се односе на њихову сљедивост и
означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и
62/15), субјекат у пословању са храном за животиње из
тачке 1. овог рјешења дужан је да обезбиједи да:
а) на ознаци на запакованом производу пише: "Овај
производ садржи генетички модификовану соју
(MON-Ø4Ø32-6)";
б) се на незапаковани производ понуђен крајњем
потрошачу стави ознака: "Овај производ садржи
генетички модификовану соју (MON-Ø4Ø32-6)"
на производ или непосредно уз производ, као и на
пратећу документацију (фактуру).
У складу са одредбама члана 51. Закона о генетички
модификованим организмима, субјекат у пословању са
храном за животиње из тачке 1. овог рјешења дужан је
да у даљој дистрибуцији субјекту у пословању са
храном за животиње који прима производ достави
пратећу документацију са информацијама да производ
садржи или се састоји од генетички модификованих
организама и упозна га са обавезом означавања овог
производа у складу са одредбама члана 52. Закона о
генетички модификованим организмима.
У складу са одредбама члана 24. Правилника о
условима и поступку издавања одобрења за стављање
генетички модификоване хране и хране за животиње
први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима
који се односе на њихову сљедивост и означавање,
подносилац захтјева дужан је да обезбиједи стављање
сљедеће ознаке на паковању:
а) за генетички модификоване организме који се
користе као храна за животиње и храну за
животиње која садржи или се састоји од ГМО-а,
натпис "генетички модификована соја (MONØ4Ø32-6)" биће у заградама непосредно иза
одређеног назива хране за животиње, а
алтернативно те ријечи могу се навести у
биљешци списка хране за животиње, те слова
морају бити барем исте величине као и у списку
хране за животиње;
б) за храну за животиње произведену од генетички
модификованих организама, натпис "произведен
од генетички модификоване соје (MON-Ø4Ø32-6)"
биће у заградама непосредно иза одређеног назива
хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу

Број 63 - Страна 182

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

се навести у биљешци списка хране за животиње,
те слова морају бити барем исте величине као и у
списку хране за животиње.
У складу са чланом 24. став (2) Правилника о условима
и поступку издавања одобрења за стављање генетички
модификоване хране и хране за животиње први пут на
тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се
односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено
је стављати на тржиште производе који су предмет овог
рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења
нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу
брисати на пропратном документу, или, ако је то
примјењиво, на паковању на контејнеру или на њему
причвршћеној наљепници/декларацији.
У складу са одредбама члана 54. Закона о генетички
модификованим организмима, подносилац захтјева
дужан је да приликом руковања, превоза и паковања
генетички модификованих организама у пропратној
документацији јасно обиљежи генетички модификовани организам који је намијењен директном
коришћењу за храну за животиње или за прераду;
назначи да нису намијењени намјерном уношењу у
животну средину/сјетву, те наведе мјесто за
прибављање додатних информација.
Субјекат у пословању са храном за животиње из тачке
1. овог рјешења обавезан је да води базу података за
период од пет година од дана извршења сваке
трансакције у складу са одредбама члана 51. став (5)
Закона о генетички модификованим организмима.
Одобрава се стављање на тржиште хране за животиње
из тачке 1. овог рјешења на основу достављених
докумената и Мишљења Савјета за генетички
модификоване организме да предметна храна за
животиње одговара одредбама Правилника о условима
и поступку издавања одобрења за стављање генетички
модификоване хране и хране за животиње први пут на
тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се
односе на њихову сљедивост и означавање.
Ово рјешење важи пет година од дана његовог
доношења.
Субјекат и храна за животиње из тачке 1. овог рјешења
уписују се у Регистар рјешења субјеката у пословању са
храном и генетички модификоване хране за животиње
Босне и Херцеговине.
Све промјене које настану у периоду важења овог
рјешења, а које се односе на тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7.
овог рјешења, субјекат у пословању са храном за
животиње из тачке 1. овог рјешења обавезан је да
достави Агенцији за безбједност хране Босне и
Херцеговине.
За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за
безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети
захтјев у складу са чланом 22. Правилника о условима
и поступку издавања одобрења за стављање генетички
модификоване хране и хране за животиње први пут на
тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се
односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније
годину дана прије престанка важења рјешења о
одобрењу.
Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу
грађанску и кривичну одговорност субјекта у
пословању са храном по питању хране за животиње
која је предмет овог рјешења.
Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику
БиХ".

Петак, 26. 8. 2016.

Образложење
Подносилац захтјева "DALPROM" d.o.o. Звoрник,
Чeлoпeк бб, 75400 Звoрник, Босна и Херцеговина, поднио је
Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине захтјев
за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине
генетички модификоване хране за животиње која садржи
генетички модификовани организам одобрен у складу са
важећим прописима Европске уније који је запримљен под
бројем УП-1-50-4-16/16 од 31.03.2016. године и УП-1-50-416-2/16 од 12.04.2016. године.
Захтјев је основан.
Савјет за генетички модификоване организме је на
дeвeтoj сједници остварио увид и оцјену достављене
документације те је разматрао наведени захтјев у складу са
чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања
одобрења за стављање генетички модификоване хране и
хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12
и 62/15).
Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак
уплатнице у изнoсу oд 30,00 КМ о уплаћеној накнади за
подношење захтјева у складу са Одлуком о висини посебне
накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на
тржиште генетички модификоване хране и хране за
животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).
У складу са наведеним, Савјет за генетички
модификоване организме је након разматрања једногласно
усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за
стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички
модификоване хране за животиње која садржи генетички
модификовани организам у складу са важећим прописима
Европске уније основан, те да је у складу са чланом 17а.
Правилника о условима и поступку издавања одобрења за
стављање генетички модификоване хране и хране за
животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и
захтјевима који се односе на њихову сљедивост и
означавање.
Савјет за генетички модификоване организме је у
Мишљењу предложио Агенцији за безбједност хране Босне
и Херцеговине доношење Рјешења о одобрењу за стављање
на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване
хране за животиње која садржи генетички модификовани
организам одобрен у складу са важећим прописима Европске
уније субјекту "DALPROM" d.o.o. Звoрник, Чeлoпeк бб,
Звoрник, Босна и Херцеговина.
Чланом 19. Правилника о условима и поступку
издавања одобрења за стављање генетички модификоване
хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање одређено је да Агенција за
безбједост хране Босне и Херцеговине, подносиоцу захтјева,
ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за
стављање на тржиште генетички модификоване хране за
животиње узимајући у обзир мишљење Савјета за генетички
модификоване организме, на период од пет година које се
може обновити.
Чланом 16. Правилника о условима и поступку
издавања одобрења за стављање генетички модификоване
хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање одређено је да се за издавање
рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми
Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
Чланом 17а. Правилника о условима и поступку
издавања одобрења за стављање генетички модификоване

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање одређена је потребна документација
која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која
садржи генетички модификовани организам одобрена у
складу са важећим прописима Европске уније.
Чланом 24. Правилника о условима и поступку
издавања одобрења за стављање генетички модификоване
хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање одређена су правила за означавање
генетички модификованих организама који се користе као
храна за животиње, храну за животиње која садржи или се
састоји од генетички модификованих организама и храну за
животиње произведену од генетички модификованих
организама.
Чланом 51, 52. и 54. Закона о генетички
модификованим организмима одређена је сљедивост,
означавање као и руковање, превоз и паковање генетички
модификованих организама као и производа који садрже или
се састоје од генетички модификованих организама.
У складу са наведеним, ријешено је као у диспозитиву
овог рјешења.
Накнада за мишљење Савјета за генетички
модификоване организме уплаћена је у износу од 400,00 КМ,
накнада за издавање рјешења за одобрење за стављање на
тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за
упис у Јединствени регистар ГМО-а уплаћена је у износу од
30,00 КМ, у складу са одредбама Одлуке о висини посебне
накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на
тржиште генетички модификоване хране и хране за
животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист
буџета Босне и Херцеговине.
Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се
може покренути управни спор код Суда Босне и
Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број УП-1-50-4-16-6/16
Директор
1. јуна 2016. године
Мр sci. Џемил Хајрић, с. р.
Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik
BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 193. stav (1) Zakona o upravnom
postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09
i 41/13), člana 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima
("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i
Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i
Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj: UP-150-4-16-3/16 od 05.05.2016. godine), po zahtjevu za izdavanje
rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje
koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio
subjekat "DALPROM" d.o.o. Zvornik, Čelopek bb, 75400
Zvornik, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane
Bosne i Hercegovine donosi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

RJEŠENJE

Odobrava se subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,
Čelopek bb, Zvornik, stavljanje na tržište Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-Ø4Ø32-6

7.

Број 63 - Страна 183

(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja će se
koristiti isključivo kao hrana za životinje.
Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski
modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1.
ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o
genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke
1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj
proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MONØ4Ø32-6)";
b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem
potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski
modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)" stavi na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj
dokumentaciji (fakturi).
U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekat u poslovanju s
hranom za životinje iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u
daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za
životinje koji prima proizvod dostaviti prateću
dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s
obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s
odredbama člana 52. Zakona o genetski modificiranim
organizmima.
U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je
osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se
sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja
(MON-Ø4Ø32-6)", bit će u zagradama neposredno
iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno
te riječi mogu se navestiti u bilješci spiska hrane za
životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i
u spisku hrane za životinje;
b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u
zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za
životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u
bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti
barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
U skladu s članom 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište
proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni
podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno,
čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom
dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na
spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski

Број 63 - Страна 184

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

modificiranih organizama popratnom dokumentacijom
jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za
preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju
u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih
informacija.
8. Subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke 1.
ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period
od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s
odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetski
modificiranim organizmima.
9. Odobrava se stavljanje na tržište hrane za životinje iz tačke
1. ovog rješenja na osnovu dostavljenih dokumenata i
Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za životinje odgovara odredbama
Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje
prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se
odnose na njihovu sljedivost i označavanje.
10. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
11. Subjekat i hrana za životinje iz tačke 1. ovog rješenja
upisuju se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i
Hercegovine.
12. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja,
a koje se odnose na tačke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog
rješenja, subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz
tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
13. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s
članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka
važenja rješenja o odobrenju.
14. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću
građansku i krivičnu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog
rješenja.
15. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
Obrazloženje
Podnosilac zahtjeva "DALPROM" d.o.o. Zvornik, Čelopek
bb, 75400 Zvornik, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za
odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski
modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani
organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je
zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-16/16 od 31.03.2016. godine i
UP-1-50-4-16-2/16 od 12.04.2016. godine.
Zahtjev je osnovan.
Vijeće za genetski modificirane organizme je na devetoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i
Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenoj naknadi za
podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište
genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni
glasnik BiH", broj 61/14).

Петак, 26. 8. 2016.

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane
organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje
da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne
i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja
sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim
propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom
17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi
put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na
njihovu sljedivost i označavanje.
Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju
predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži
genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim
propisima Evropske unije, od subjekta "DALPROM" d.o.o.
Zvornik, Čelopek bb, Zvornik, Bosna i Hercegovina.
Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu
zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za
stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje
uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane
organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.
Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se
za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.
Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila
za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste
kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji
od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i
rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih
organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski
modificiranih organizama.
U skladu s navedenim, riješeno je kao u dispozitivu ovog
rješenja.
Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane
organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane
hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
Direktor
Broj UP-1-50-4-16-6/16
Mr. sci. Džemil Hajrić, s. r.
1. juna 2016. godine
Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik
BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), članka 193. stavak (1) Zakona o
upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), članka 11. Zakona o genetski
modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj
23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni
glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski
modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-16-3/16 od 05.05.2016.
godine), povodom zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za
stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski
modificirane organizme koji je podnio subjekt subjekat
"DALPROM" d.o.o. Zvornik, Čelopek bb, 75400 Zvornik, Bosna
i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donosi

6.

RJEŠENJE

7.

1.

2.
3.

4.

5.

Odobrava se subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,
Čelopek bb, Zvornik, stavljanje na tržište Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-Ø4Ø32-6
(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja će se
koristiti isključivo kao hrana za životinje.
Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski
modificirane soje iz točke 1. ovoga Rješenja.
Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1.
ovoga Rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona
o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke
1. ovoga Rješenja dužan je osigurati da:
a) na oznaci na zapakiranom proizvodu piše: "Ovaj
proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MONØ4Ø32-6)";
b) se na nezapakirani proizvod ponuđen krajnjem
potrošaču stavi oznaka: "Ovaj proizvod sadrži
genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)" na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateću
dokumentaciju (fakturu).
U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekt u poslovanju s hranom
za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja dužan je u daljnjoj
distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji
prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s
informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski
modificiranih organizama i upoznati ga s obvezom
označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka
52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Број 63 - Страна 185

sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je
osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se
sastoji od GMO-a natpis: "genetski modificirana soja
(MON-Ø4Ø32-6)" bit će u zagradama neposredno iza
određenog naziva hrane za životinje, a alternativno se
te riječi mogu navesti u bilješci popisa hrane za
životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i
u popisu hrane za životinje;
b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis: "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u
zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za
životinje, a alternativno se te riječi mogu navesti u
bilješci popisa hrane za životinje, te slova moraju biti
barem iste veličine kao i u popisu hrane za životinje.
U skladu s člankom 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište
proizvode koji su predmetom ovoga Rješenja ako navedeni
podatci iz točke 5. ovoga Rješenja nisu prikazani jasno,
čitljivo i tako da se ne mogu brisati na popratnom
dokumentu ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na
spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je,
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski
modificiranih organizama, u popratnoj dokumentaciji jasno
obilježiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen neposrednom korištenju za hranu za životinje ili
za preradu, naznačiti da nisu namijenjeni namjernom
unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje
dodatnih informacija.
Subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke 1.
ovoga Rješenja obvezan je voditi bazu podataka za
razdoblje od pet godina od dana izvršenja svake transakcije
u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o
genetski modificiranim organizmima.
Odobrava se stavljanje na tržište hrane za životinje iz točke
1. ovoga Rješenja na temelju dostavljenih dokumenata i
Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za životinje odgovara odredbama
Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje
prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se
odnose na njihovu sljedivost i označavanje.
Ovo Rješenje vrijedi pet godina od dana njegovog
donošenja.
Subjekt i hrana za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja
upisuju se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i
Hercegovine.
Sve promjene koje nastanu u razdoblju važenja ovoga
Rješenja, a koje se odnose na točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.
ovoga Rješenja, subjekt u poslovanju s hranom za životinje
iz točke 1. ovoga Rješenja obvezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Za obnovu ovoga Rješenja potrebno je podnijeti zahtjev
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s
člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i

Број 63 - Страна 186

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka
važenja rješenja o odobrenju.
14. Donošenje ovoga Rješenja o odobrenju ne umanjuje opću
građansku i kaznenu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za životinje koja je predmetom
ovoga Rješenja.
15. Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva "DALPROM" d.o.o. Zvornik, Čelopek
bb, 75400 Zvornik, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za
odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski
modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani
organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je
zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-16/16 od 31.03.2016. godinе i
UP-1-50-4-16-2/16 od 12.04.2016. godine
Zahtjev je osnovan.
Vijeće za genetski modificirane organizme je na devetoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije, te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o
uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne
i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenoj naknadi za
podnošenje zahtjeva, u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište
genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni
glasnik BiH", broj 61/14).
U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane
organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje,
prema kojem je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na
tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za
životinje koja sadrži genetski modificirani organizam, u skladu s
važećim propisima Europske unije osnovan i sukladan s člankom
17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi
puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose
na njihovu sljedivost i označavanje.
Vijeće za genetski modificirane organizme u Mišljenju je
predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donošenje Rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži
genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim
propisima Europske unije subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,
Čelopek bb, Zvornik, Bosna i Hercegovina.
Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ako
podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju
za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje
uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za genetski modificirane
organizme, i to na razdoblje od pet godina, koje se može
obnoviti.
Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da
se za izdavanje rješenja o odobravanju podnosi zahtjev u pisanom
obliku Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za

Петак, 26. 8. 2016.

životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.
Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su
pravila označavanja genetski modificiranih organizama koji se
koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
Člancima 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima određeni su sljedivost, označavanje te rukovanje,
prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama, kao i
proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih
organizama.
U skladu s navedenim, riješeno je kao u izreci ovoga
Rješenja.
Naknada za mišljenje Vijeća za genetski modificirane
organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM, u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane
hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist proračuna Bosne i Hercegovine.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja ne može se uložiti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.
Ravnatelj
Broj UP-1-50-4-16-6/16
Mr. sc. Džemil Hajrić, v. r.
1. lipnja 2016. godine

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
956

На основу члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и
42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине
објављује

САОПШТЕЊЕ

О ПРОСЈЕЧНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ БРУТО ПЛАТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
ЗА ЈУНИ 2016. ГОДИНЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом
остварена у Босни и Херцеговини за јуни 2016. године
износи 1.299 КМ.
Број 10-43-7-1-999-1/16
15. августа 2016. године
Директор
Сарајево
Мр Велимир Јукић
Na osnovu člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

Петак, 26. 8. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 63 - Страна 187

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI
ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA JUNI 2016. GODINE
1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za juni 2016. godine iznosi 1.299 KM.
Broj 10-43-7-1-999-1/16
Direktor
15. augusta 2016. godine
Mr. sc. Velimir Jukić
Sarajevo
Na temelju članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

PRIOPĆENJE

O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI
ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA LIPANJ 2016. GODINE
1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za lipanj 2016. godine iznosi 1.299
KM.
Broj 10-43-7-1-999-1/16
15. kolovoza 2016. godine
Ravnatelj
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Jukić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o plaćama i naknadama
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
broj 50/08) i člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04),
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA JUNI 2016. GODINE
1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za juni 2016. godine iznosi
837 KM.
Broj 10-43-7-1-999-2/16
15. augusta 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Jukić
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o plaćama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", broj 50/08) i članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o
statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj
26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
objavljuje

PRIOPĆENJE

957

На основу члана 7. став 2. Закона о платама и
накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 50/08) и члана 8. став 2.
тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за
статистику Босне и Херцеговине објављује

САОПШТЕЊЕ

О ПРОСЈЕЧНОЈ ИСПЛАЋЕНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ НЕТО
ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
ЗА ЈУНИ 2016. ГОДИНЕ
1. Просјечна исплаћена мјесечна нето плата по
запосленом остварена у Босни и Херцеговини за јуни
2016. године износи 837 КМ.
Број 10-43-7-1-999-2/16
15. августа 2016. године
Директор
Сарајево
Мр Велимир Јукић

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA LIPANJ 2016. GODINE
1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za lipanj 2016. godine
iznosi 837 KM.
Broj 10-43-7-1-999-2/16
Ravnatelj
15. kolovoza 2016. godine
Mr. sc. Velimir Jukić
Sarajevo

САДРЖАЈ

ПРЕДСЈЕДНИШТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
948 Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)

1
1
2

КОМИСИЈА ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
949 Одлукa о начину и процедурама одобравања
средстава удружених у Фонд за повратак БиХ
намијењених за реализацију права из Анекса
VII Дејтонског мировног споразума (српски
језик)
2

Број 63 - Страна 188

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Odluka o načinu i procedurama odobravanja
sredstava udruženih u Fond za povratak BiH
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII.
Dejtonskog mirovnog sporazuma (bosanski jezik)
Odluka o načinu i procedurama odobravanja
sredstava udruženih u Fond za povratak BiH
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII.
Daytonskog mirovnog sporazuma (hrvatski jezik)
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК
950 Правилник о лиценцама (Пречишћени текст)
(српски језик)
Pravilnik o licencama (Prečišćeni tekst) (bosanski
jezik)
Pravilnik o licencama (Pročišćeni tekst) (hrvatski
jezik)
УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА
951 Измјене Списка активних материја дозвољених
за употребу у фитофармацеутским средствима у
Босни и Херцеговини (српски језик)
Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za
upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i
Hercegovini (bosanski jezik)
Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za
uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i
Hercegovini (hrvatski jezik)
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
952 Правилник о карактеру и садржају јавног
конкурса, начину спровођења интервјуа и
обрасцима за спровођење интервјуа (српски
језик)
Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa,
načinu provođenja intervjua i obrascima za
provođenje intervjua (bosanski jezik)
Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog natječaja,
načinu provedbe intervjua i obrascima za provedbu
intervjua (hrvatski jezik)
953 Преглед постављених државних службеника по
јавним огласима за јули 2016. године (српски
језик)

23

44

65
78
90

102
106
109

112
136

Петак, 26. 8. 2016.

Pregled postavljenih državnih službenika po javnim
oglasima za juli 2016. godine (bosanski jezik)
Pregled postavljenih državnih službenika po javnim
natječajima za srpanj 2016. godine (hrvatski jezik)
954 Преглед постављених државних службеника по
интерним огласима за јули 2016. године (српски
језик)
Pregled postavljenih državnih službenika po
internim oglasima za juli 2016. godine (bosanski
jezik)
Pregled postavljenih državnih službenika po
internim natječajima za srpanj 2016. godine
(hrvatski jezik)
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
955 Рјешење број УП-1-50-4-16-6/16 (српски језик)
Rješenje broj UP-1-50-4-16-6/16 (bosanski jezik)
Rješenje broj UP-1-50-4-16-6/16 (hrvatski jezik)
АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
956 Саопштење о просјечној мјесечној бруто плати
запослених у Босни и Херцеговнни за јуни
2016. године (српски језик)
Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2016.
godine (bosanski jezik)
Priopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj 2016.
godine (hrvatski jezik)
957 Саопштење о просјечној исплаћеној мјесечној
нето плати запослених у Босни и Херцеговини
за јуни 2016. године (српски језик)
Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto
plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni
2016. godine (bosanski jezik)
Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto
plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj
2016. godine (hrvatski jezik)

180
180
180
180
181

181
183
185

186
186
187
187
187
187

158
180

Издавач: Овлаштена служба Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, Сарајево - За издавача: секретар Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Бојан Нинковић - Припрема и дистрибуција: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево, Џемала Биједића 39/III Директор: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722-050, факс:
722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује полугодишње, а
уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT BANK д.д. 338-320-22000052-11, ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука, филијала Брчко 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 00071700-57 - Штампа:
ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За штампарију: Мевлудин Хамзић - Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка гласила.
"Службени гласник БиХ" је уписан у евиденцију јавних гласила под редним бројем 731. Упис у судски регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ/I 2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број 200226120002. Молимо претплатнике да
обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре. Претплата за II полугодиште 2016. за "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре"
120,00 КМ, "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ.
Wеb издање: http://www.sluzbenilist.ba - годишња претплата 200,00 КМ

Godina XX/XII
Petak, 26. 8. 2016. godine

Broj/Broj

63

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-197-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2564,10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reagensi za odre|ivanje nefragmentiranog heparina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-11225-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-2-198-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da

Godina XX/XII
Petak, 26. 8. 2016. godine

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
8500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Eksterna kvalifikacija intermedijarne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-11226-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-196-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
16000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijali za odr`avanje sistema za produkciju vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.

Broj 63 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11227-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-193-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7264,95
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemikalije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

4.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11228-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-192-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kolone
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11229-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-134-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Edina Leti}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Polietilenski fitinzi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39340000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do ispunjenja svrhe ali ne du`e od 12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Fadile Od`akovi} @ute 4, Sarajevo
(S1-11339-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-336-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-11269-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-1-114-3-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih instrumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33130000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci od zaklju~ivanja ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11170-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-1-115-3-84/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33126000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci od zaklju~ivanja ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11171-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-94-3-119/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Slobodan Mu}i}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove

Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Mjesec(i)

Broj 63 - Strana 3

II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
215800,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija klizi{ta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na podru~ju
grada Doboja u 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112500-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11208-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-2-95-3-120/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Dowi grad" Doboj - revizija,
blok 3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
6 ({est) mjeseci od izbora nosioca Plana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1 sala br.28
(S1-11261-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-96-3-121/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Du{ana i Jug Bogdana u
Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233294-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
79038,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
25 (dvadesetpet) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11276-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-1-188-3-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektro-materijala za povratni~ka naseqa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
35 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400
Derventa, kancelarija broj 9 ili 14
(S1-11136-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
147-1-1-17-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU "OP[TA BOLNICA" GRADI[KA
IDB/JIB: 4401060730007
Kontakt osoba: Nikola Stepanovi}, Goran Suboti}
Telefon: (051) 810-602
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni medicinski materijal za aparat PC VIDAS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3

Petak, 26. 8. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mladena Stojanovi}a broj 20, Gradi{ka
(S1-11092-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-3-110-3-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.8.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-25/16 Izvo|ewe radova na izgradwi i rekonstrukciji ulice
Jovana Du~i}a u BroduVA NA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
384615,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11160-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-2-488-3-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga implementacije sistema poslovne inteligencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212440-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zakljucuje na period od 12 mjeseci a usluge }e se pru`ati u
periodu od 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:10:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana br.8, Sarajevo
(S1-11340-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-1-1063-3-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Stolice za {altere
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39112000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, upravna zgrada
(S1-11174-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-235-3-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iz oblasti geodezije: Geodetska snimanja, iskol~avanja i izrada
elaborata eksproprijacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71355000-1

Broj 63 - Strana 5

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: operativni ured Sarajevo, Dubrova~ka 6; 71000 Sarajevo
(S1-11188-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
289-1-1-30-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401347270007
Kontakt osoba: Igor Srba
Telefon: (059) 220-711
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sitnog fitinga, vijaka, matica i ostalog vodovodnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115210-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada J.P. "Vodovod" A.D. Trebiwe,
kancelarija br.19, Luke ]elovi}a Trebiwca br.2
(S1-11181-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-247-3-187/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi kanalizacije u ulici Hajduk Veqka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32222,22
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 63 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-11161-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-2-248-3-190/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prikupqawe i odvoz komunalnog otpada iz doma}instava i vr{ewe
naplate od korisnika sa podru~ja grada Bawaluka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10516612,30
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dvije godine od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banjaluka
UIN: 4401012920007
Contact person: Biljana \uri}
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Collection and disposal of public waste from households and collection the
payment from customers in the territory of the city of Banjaluka
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg srpskih vladara 1, office no. 14
(S1-11246-16)
OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-55-3-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004

Petak, 26. 8. 2016.

Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223.
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Podizanje krovnih pokrova i okvira
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji stambeno-poslovne zgrade na Trgu
kralja Tomislava u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45211350-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
20 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno
(S1-11318-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-2-19-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge za "Nadogradnju infrastrukture i implementacija web
baziranog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih
podataka u KS"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

21.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 26.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-11153-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-1-157-3-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Enes Bekri}
Telefon: (032) 650-022

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina dana od potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-11313-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-121-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje, rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete na podru~ju op}ine
@ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-11123-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
439-1-1-314-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218001040006
Kontakt osoba: Kemal Husakovi}
Telefon: (032) 209-334
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove

Broj 63 - Strana 7

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i izvo|enje radova na monta`i opreme za fontanu na
lokaciji kod RK "Bosna"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
227636,40
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bistua Nuova 17 - kancelarija 15, Zenica
(S1-11266-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-58-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KODOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
354140,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: MUP Ze-Do kantona Sala kabineta na II spratu Trg BiH
broj 6 72000 Zenica
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal Affairs od Zenica-Doboj Canton Zenica,
UIN: 4218294630007
Contact person: Elma Osmanovi}
Telephone: (032) 406-218
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of passenger vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34100000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure

Broj 63 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Conditions for obtaining tender documents
3.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.10.2016. 11:00:00
Address and place: Ministry of Internal Affairs od Zenica-Doboj Canton
Zenica, Street Trg BiH No.6, Zenica BiH
(S1-11311-16)
OBAVIJEST O NABAVI
492-1-1-26-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZE]E KOMUNALNO D.O.O. @EP^E
IDB/JIB: 4218213900005
Kontakt osoba: Ivica Kujadin
Telefon: (032) 880-127
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka uglja lignita asortimana "sitni - energetski" za grijanje u
gradu @ep~u za grejnu sezonu 2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09112100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od 01.10.2016.godine do 15.04.2017.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP "KOMUNALNO" D.O.O. @EP^E, ul. @eljezni~ka broj
3, @ep~e
(S1-11278-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-143-3-157/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11168-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-144-3-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka RTG kaseta tipa zeleni val za potrebe Slu`be za radiologiju JZU
ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7760,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11166-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-149-3-160/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava te~nih goriva za vozila za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
126000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11289-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-150-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hematolo{kog broja~a za potrebe JZU ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11285-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-147-3-162/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 9:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava lo` ulja za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
228800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.

Broj 63 - Strana 9

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11290-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-145-3-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka potro{nog materijala za potrebe tehni~kog odr`avanja za Tehni~ku
slu`bu JZU ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11355-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-152-3-164/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 13:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za kuhinju JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39220000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Broj 63 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11354-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
522-1-1-138-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZA[TI]ENA
PRIRODNA PODRU^JA
IDB/JIB: 4201424050008
Kontakt osoba: AZRA FATI]
Telefon: (033) 201-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka voza na elektro-pogon
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34611000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo
(S1-11335-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
543-1-3-22-3-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BERKOVI] I
IDB/JIB: 4401422740006
Kontakt osoba: Dobroslav Muratovi}
Telefon: (059) 860-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak radova na saobra}ajnici broj:2 u stambenom nasequ Vidu{a
op{tina Berkovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55555,57
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 radnih dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00

Petak, 26. 8. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Berkovi}i Poginulih boraca otaxbinskog
rata bb 88363 Berkovi}i
(S1-11368-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
594-1-3-108-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka izvo|ewa radova na izgradwi dvije ku}e/ stambene jedinice za
romske porodice u op{tini Gradi{ka i sanacija tri ku}e / stambene
jedinice romskih porodica u op{tini Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vidovdanska 1A, 78400 Gradi{ka, zgrada Op{tinske
uprave
(S1-11360-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
604-1-1-299-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Da
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gorivo dizel i benzin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

11.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Srpskih sokolova br.1, Doboj

(S1-11215-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-163-3-84/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
58000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni materijal za proizvodwu ortopedskih pomagala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141700-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka - Multimedijalna sala
(S1-11349-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
630-1-1-7-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
IDB/JIB: 4218168090005
Kontakt osoba: Lepi} Sabina
Telefon: (032) 783-288
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JU Dom zdravlja Breza [ehiodska 12 71370 Breza
prostorija uprave
(S1-11375-16)

Broj 63 - Strana 11

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1747-3-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Damir @uni} (za tehni~ka pitanja) 062/333-050 Faks: 00387 (0) 35 287-460
e-mail: husejnovic.lejla@kreka.ba, damir.zunic@kreka.ba
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za pomo}nu mehanizaciju (LOT 1 - LOT 6)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

4.10.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data

Name: PE Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Dependent group coal mine
"Kreka"-Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Lejla Husejnovi} ( for commercial issues) 035/287-501
Damir @uni} (for technical questions) 062/333-050 Fax: 00387 (0) 35
287-460 e-mail: husejnovic.lejla@kreka.ba, damir.zunic@kreka.ba
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Spare parts for auxiliary machinery (LOT1-LOT6)
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
4.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 4.10.2016. 11:30:00
Address and place: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
(S1-11365-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1748-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Selma Bijeli}, tel.
035/280-096
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Srestva i opema za za{titu nogu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18800000-7

Broj 63 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68924,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1, 75000 Tuzla
(S1-11366-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-54-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-11263-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-49-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PRO[IRENJE VRELOVODNE MRE@E U ZAPADNOM DIJELU
GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGI]A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
285000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, sala za sastanke
soba 28/I
(S1-11220-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-46-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinska ma{ina (valjak)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43300000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: @unova~ka br.4
(S1-11257-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-47-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kameni agregati-separacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14210000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jedna godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: @unova~ka br.4

(S1-11255-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-100-3-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji javne uli~ne rasvjete u naselju Potpe},
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316110-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25382,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

8.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-11162-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
765-1-1-358-3-149/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava za stomatologiju podjeljena u 10 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

13.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja
bb
(S1-11325-16)

Broj 63 - Strana 13

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
786-4-1-32-6-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova koji djeluju na kozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33631000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11189-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1103-3-275/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Obrasci za tiskanje ra~una i kuverte
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22820000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
123547,20
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106.a, 88000 Mostar
(S1-11202-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1104-3-280/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 63 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena upravljanja krana 80 t u galeriji leptirastih zatvara~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42414200-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106 a, 88000 Mostar
(S1-11347-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1105-3-281/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uredski i potro{ni materijal za printere, fax i kopir aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
612582,32
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-11353-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-552-3-303/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 106/16- Nabavka rezervnih dijelova za reparaciju
radnih kola ventilacionih mlinova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39290000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
116000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 30 dana od dana stupawa ugovora na snagu i dostavqawa naloga za
nabavku
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11100-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-553-3-304/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 96/16- Nabavka rezervnih dijelova i usluga za
pumpe DH 86-50 i nabavke rezervnih dijelova za pumpe AVZ 40-40
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11192-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-555-3-305/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 104/16- Nabavka usluga i roba za rekonstrukciju i
remont pontona DH 86-50
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 60 dana od dana dostavqawa pismenog Naloga za nabavku.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11200-16)
OBAVIJEST O NABAVI
853-1-1-17-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 14:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabava lo` ulja za javne ustanove i osnovne {kole za sezonu
grijanja 2016/2017 godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br. 17
(S1-11173-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
951-1-1-40-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
IDB/JIB: 4400912460005
Kontakt osoba: Borka Maksimovi|
Telefon: (051) 535-214
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o isporuci robe

Broj 63 - Strana 15

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
800000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do ispuwewa ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Aerodromi RS a.d. Mahovqani bb, Lakta{i
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka
UIN: 4400912460005
Contact person: MILAN DRAGI]
Telephone: (051) 535-214
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
HIGHLOADER
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34960000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 28.9.2016. 12:00:00
Address and place: Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka,
Mahovljani bb, 78250 Lakta{i, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina
(S1-11087-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-289-3-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.

Broj 63 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana
Radi}a br.2 Zenica (potkrovlje direkcije).
(S1-11122-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
976-1-1-125-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: ^ustovi} Senad tel:033 580 630 mob:061 225 307
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i monta`a kancelarijskog namje{taja za potrebe Op}ine
Ilija{ (opremanje nadogra|enog sprata)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: 126.Ilija{ke brigade 6, Ilija{, zgrada Op}ine Ilija{, velika
sala u suterenu zgrade
(S1-11098-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-332-3-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000014825/16 Nabavka i ugradnja gumene transportne trake za
T5-VO[IP za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417310-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
450000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4.2 Rok isporuke robe je: 120 dana od dana potpisa ugovora. Rok za
izvr{enje usluga je 40 kalendarskih dana od po~etka usluga.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-11176-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-333-3-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000014841 Nabavka i zamjena komore hladnjaka H4 kotla 7 za potrebe
Podru`nice Termoelektrana Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42160000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4.2 Rok za projektovanje izradu i isporuku opreme i dokumentacije je: 120
(stootinudvadeset) dana od dana potpisa ugovora. Planirani termin ugradnje
opreme je u terminu remonta bloka 7 koji je prema planu EP BiH od
01.5.2017.-31.5.2017. godine. Rok za monta`u opreme i funkcionalne
probe je 30 (trideset) dana od dana zvani~nog po~etka remonta.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-11222-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
997-1-3-42-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na rekonstrukciji kolovoza regionalne ceste R469
@ivinice - Me|a{ od staciona`e 7+280 do staciona`e 7+980 km sa
rekonstrukcijom raskrsnice i adekvatnim rje{enjem saobra}ajnog priklju~ka
za Me|unarodni aerodrom Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
405982,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(S1-11159-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-105-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ul.ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-11121-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-230-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic,mag.oec.
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagensa za back up aparat Architect I 1000 SR za skrining
dobrovoljnih davatelja krvi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dO 12/dvanaest mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 63 - Strana 17

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ^ekalu{a 86,SARAJEVO/Sala konzilija I sprat
(S1-11277-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1068-1-3-30-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB: 4209421340006
Kontakt osoba: Admir [i{i}
Telefon: (035) 720-028
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija potok "Babi}ka rijeka" MZ Klokotnica op}ina Doboj Istok
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
320000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Doboj Istok Klokotnica 74207 b.b. zgrada op}ine
sala op}inskog vije}a
(S1-11260-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-117-3-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabvka novih teretnih i radnih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144750-0
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.

Broj 63 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala za sastanke.

(S1-11275-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1095-1-1-163-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Adnan Hrapovi}
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih vozile za potrebe Federalne uprave civilne za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

5.10.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Vitomira Luki}a broj 10.Stup, Ilid`a, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federal administration of civil protection
UIN: 4200332400006
Contact person: Sulejman Aljovi}
Telephone: (033) 779-450
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Acquisition of motor vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

5.10.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 5.10.2016. 12:00:00
Address and place: Vitomira Lukica 10, Stup, Ilidza, Sarajevo
(S1-11288-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1101-1-3-81-3-118/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Jakov [ari}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija potkrovlja upravne zgrade {umarije Bosansko Grahovo.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81588,84

Petak, 26. 8. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" d.o.o. Kupres,
Splitska bb.
(S1-11240-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-60-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 11:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11172-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-63-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Toneri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125100-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58888,89
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11323-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1125-1-1-179-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Amira Petrovi} BA op}eg prava
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Medicinska oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38636100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{",
S. S. Kranj~evi}a broj 12, Sarajevo, Hirur{ka sala, I sprat nebodera
(stacionar)
(S1-11134-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-507-3-276/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 14:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sadnja sadnica za popunjavanje postoje}ih i formiranje novih
drvoreda u Br~ko distriktu BiH za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8370,46
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 63 - Strana 19

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-11101-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-506-3-277/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tonera za potrebe Policije Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Br~ko District of B&H
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of toners for the Police of Brcko District of B&H.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30100000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11137-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-509-3-278/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708

Broj 63 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za mikrobiologiju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za
javno zdravstvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Equipment for microbiology for the Department of Health, Division for
Public Health
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 6.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11187-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-522-3-280/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe zgrade veterinarske stanice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6837,61
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2016
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11306-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-523-3-282/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za uvo|ewe grijawa na elektri~nu energiju u ambulantu
MZ Ulice za potrebe Odjeqewa za zdravstvo i ostale usluge.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10213,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2016
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11314-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-199-3-426/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 7:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Popovi} Zoran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G "Bawa Luka" Bawa Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

3.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 5.9.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Bawa Luka, Ive Andri}a 6, 78000 Bawa Luka
(S1-11115-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-200-3-434/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri},dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Vrbawa Kotor Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84383,59
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Vrbawa Kotor Varo{, Cara Du{ana 48, 78220
Kotor Varo{
(S1-11331-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-201-3-435/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri},dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu {umskih kamionskih puteva u [G Vrbawa Kotor
Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
71500,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: [G Vrbawa Kotor Varo{, Cara Du{ana 48, 78220
Kotor Varo{
(S1-11334-16)

Broj 63 - Strana 21

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-202-3-436/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gradi{ka Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77200000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5725,39
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Gradi{ka,Vojvode Mi{i}a 10 78400 Gradi{ka
(S1-11351-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-92-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge rekonstrukcije poslovne zgrade [.U. Srednje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71315000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Preduze}a
(S1-11157-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-93-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.

Broj 63 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kombi - putar (polovan)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34137000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Preduze}a
(S1-11158-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1179-1-1-204-3-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pneumatika i usluga popravke pneumatika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Tina Ujevi}a 66 , Br~ko
(S1-11230-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-100-3-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 26. 8. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
24000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i odr`avanja centralnog grijanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50720000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-11234-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1216-1-1-11-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB: 4401147930002
Kontakt osoba: Goran Baji}
Telefon: (051) 530-195
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrauli~ne prese - balirke za recikla`ni otpad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42636100-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mire Cikote 4, Lakta{i
(S1-11097-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1236-1-1-13-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 15:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/
PROMETA BIH
IDB/JIB: 4200862970008
Kontakt osoba: Davor Bilos
Telefon: (033) 707-624
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih automobila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 3. kancelarija 404/IV, 71000
Sarajevo
(S1-11283-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-64-3-37/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.7.2016. u 14:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Branislavka Vejnovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni radovi na gra|evinskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a br. 2, Novi Grad,
sala broj 5
(S1-11118-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-62-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Za tehni~ka pitanja: Emir Plo~o, Mladen Draganovi}; za
pravna pitanja: Adisa D`elilovi}, Selma Mujki}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja opreme operativne mre`e BIHAN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32400000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 63 - Strana 23

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar (sjedi{te Agencije)
(S1-11221-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1255-1-2-541-3-152/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-6925-11/16 od 31.05.2016. godine radi anga`ovanja
vanjskog saradnika za primjenu kotla-parni kotao tip "OPTIMAL 600"
fabri~ki broj 070 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane
Republi~kog termo-energetskog inspektora za potrebe Univerzitetskog
klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
(S1-11236-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1263-1-3-49-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mre`e na podru~ju
op}ine Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 63 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije op}ine Grude, Fra Gabre Grubi{i}a 4 88340
Grude
(S1-11135-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-545-3-266/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
531940,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 77/16 Nabavka HTZ opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada- sala
br. 3
(S1-11279-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-547-3-267/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
76000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 26/16/P Nabavka usluga tehni~kih pregleda vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71631200-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 26. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 3
(S1-11280-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-548-3-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
934230,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 65/16 Nabavka ulja, maziva i permanta za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik,Upravna zgrada, sala
broj 3
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Joint venture ,,Public Electric Company of the Republic of Srpska",
Dependent Company "Mine and Thermal-power plant Ugljevik"
Shareholding board Ugljevik
UIN: 4400449490005
Contact person: Department for public procurement
Telephone: (055) 771-519
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
T 65/16 Procurement of oil, lubricants and cooling liquid
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09211100-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 12.10.2016. 11:00:00
Address and place: Dependent Company "Mine and Thermal-power plant
Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
(S1-11281-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-549-3-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 54/16/P1 Nabavka potro{nog materijala i sredstava za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 3
(S1-11282-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-550-3-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 71/16 Nabavka usluga remonta pojedinih komponenti na hidrauli~nim
sistemima rudarske mehanizacije za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Broj 63 - Strana 25

Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11303-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-551-3-271/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 76/16 Nabavka hidratnog kre~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24213000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
143000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11304-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-552-3-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 73/16 Servisiranje niskonaponskih elektro motora, potapaju}ih pumpi,
ru~nog elektri~nog alata i transformatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00

Broj 63 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11305-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1321-1-2-6-3-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I
NUKLEARNU SIGURNOST
IDB/JIB: 4201357350000
Kontakt osoba: MAIDA ISOVI]
Telefon: (033) 726-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OTVORENI ZAHTJEV ZA NABAVKU USLUGA MONITORINGA
RADIOAKTIVNOSTI @IVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: HAMDIJE ^EMERLI]A BR 2, 71 000 SARAJEVO
(S1-11095-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-71-3-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Zorica Stevanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka opreme za laboratorije" za potrebe Tehnolo{kog fakulteta
Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2735,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisivawa ugovora pa do isporuke robe
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Tehnolo{ki fakultet Zvornik, Karakaj bb, 75 400
Zvornik
(S1-11258-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-72-3-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 10:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Zorica Stevanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka rashladne opreme za laboratorije" za potrebe Tehnolo{kog
fakulteta Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1111,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisivawa pa do isporuke robe
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: -Tehnolo{ki fakultet Zvornik, Karakaj bb, 75 400
Zvornik
(S1-11259-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-29-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: elma Dervovic
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na pove}anju energetske efikasnosti mjesnog doma Haljini}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49340,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju op}ine Kakanj, ulica
Branilaca b.b. 72 240 Kakanj
(S1-11350-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1349-1-1-97-3-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 12:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
220000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Nikole Tesle 58 71123 Isto~no sarajevo
(S1-11090-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1353-1-3-86-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Ismet Kora}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku-za izvo|enje radova na zimskom odr`avanju
lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na podru~ju Op}ine Vogo{}a, u
sezoni 2016/2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvo|enja 120 dana po potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim
ponu|a~em
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Vogo{}a, mala sala, III sprat
(S1-11321-16)

Broj 63 - Strana 27

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-531-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
596000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznajmljivanja MS licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72261000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Central bank of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200693920055
Contact person: Almira Mujacic
Telephone: (033) 278-234
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Computer and related services
II 1.a. Title of the object of the contract
purchase of software licenses through Microsoft Volume Licensing programs
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
72261000-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 29.9.2016. 12:00:00
Address and place: Mar{ala Tita 25, 71000 Sarajevo
(S1-11151-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-162-3-81/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za kompresor WBO za
lokomotivu serije 661-.

Broj 63 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124330-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

13.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 14.9.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 14.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11209-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-164-3-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: }ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci za{titne odje}e i sredstava za za{titu
radnika.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11247-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-163-3-86/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci slu`bene odje}e za izvr{no osobqe.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18222000-1

Petak, 26. 8. 2016.

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11379-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1390-1-3-32-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADWA I ASFALTIRAWE PUTEVA NA PODRU^JU OP[TINE PALE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50384,61
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 DANA OD DANA UVO\EWA IZVO\A^A U POSAO
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: OP[TINA PALE, ROMANIJSKA 15. PALE
(S1-11094-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-214-3-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 15:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja bloka 4, 5 i 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
197000,00

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11140-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-153-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: DENIS DEMIROVI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija zgrade slu`be za priklju~enje Tuzla, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Trajanje ugovora 6 mjeseci (rok za zavr{etak 2 mjeseca)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, 75000 Tuzla, sala za timski rad, I sprat
(S1-11369-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-3-233-3-76/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
9600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vodoinstalaterski radovi na odr`avanju poslovnih objekata za podru~je
ZDK i SBK Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332000-3

Broj 63 - Strana 29

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11099-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-234-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 10:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
29500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja telekomunikacione opreme za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50330000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11124-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-238-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Caddy, Nissan Terano
(podru~je ZDK) za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica

Broj 63 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11132-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1432-1-3-108-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1300000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi na odr`avanju, izradi priklju~aka i investicijama na EEO na
podru~ju ED Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Adema Bu}a 34, Mostar
(S1-11286-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-10-3-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kardiolo{ki multifunkcionalni vi{enamjenski ultrazvu~ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33112000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garantnog perioda

Petak, 26. 8. 2016.

ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: JU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon", Jovana Ra{kovi}a
bb, Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-11372-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
8117-1-1-2-3-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 11:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "SLOBODNA ZONA" D.O.O. [AMAC
IDB/JIB: 4400489010006
Kontakt osoba: @ivan Koji}
Telefon: (054) 612-504
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka vozila za opremawe komunalnog preduze}a, JP "SLOBODNA
ZONA" d.o.o. [amac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Put srpskih dobrovoqaca bb, 76230 [amac Prostorije
sjedi{ta JP "SLOBODNA ZONA" d.o.o. [amac (sala za sastanke)
(S1-11242-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-1-3-46-5-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 9:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Dragan Bursa}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ul. Vuka Karaxi}a na podru~ju Grada
Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11193-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
38-1-1-93-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402752740009
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Telefon: (051) 338-324
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ekstra lakog lo` uqa za grijawe Poslovnog objekta Vlade
Republike Srpske i Narodne skup{tine Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11316-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
62-1-1-8-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200109670000
Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}
Telefon: (033) 443-874
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka/kupovina antitijela koja su registrobana kao medicinska sredstva
kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva i nabavka /kupovina
antitijela koja nisu registrovana kao medicinska sredstva kod Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11211-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-207-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za MAN 26.320 (Industrijski
remontovan mjenja~)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34900000-6

Broj 63 - Strana 31

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11270-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-206-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o odabiru najpovoljnijeg ponu|a~a za zamjenu velikog le`aja na
nadogradnji sme}ara tip ROTO PRESS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34900000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(S1-11271-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-3-96-5-82/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove

Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija, teku}e odr`avanje i sanacija postoje}eg objekta Doma
zdravlja Bijeljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215100-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11114-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-1-1-303-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 10:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Implantacioni materija za potrebe odsjeka za ortopediju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Broj 63 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S1-11117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
113-1-2-32-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Ergin Osmi}
Telefon: (033) 408-056
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ra~unovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Revizija RTV takse
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79212000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11268-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-3-152-5-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 7:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukicija ulica i lokalnih puteva - 2. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11126-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-335-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka servera, router-a i ethernet switch-eva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1

(S1-11093-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-1-3-2-5-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Branko Kastratovi}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektrifikacija stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika u
op{tini Rudo, naseqe Ravno Setihovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231400-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11309-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-481-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Automatske barijere za kontrolu prolaza putnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221310-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11133-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-566-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Detektor te~nih eksploziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38546000-4

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11231-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-689-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OPREMA ZA VATRODOJAVNI SISTEM I SISTEM ZA AKTIVNO
GA[ENJE PO^ETNOG PO@ARA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31625100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11345-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-700-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DEMONTA@A POSTOJE]IH KLIZNIH VRATA, NABAVKA I
MONTA@A ROLO VRATA OBJEKTA VATROGASNE BRIGADE NA
ME\UNARODNOM AERODROMU SARAJEVO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221240-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11346-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-571-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vozila za odle|ivanje zrakoplova

Broj 63 - Strana 33

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11382-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-83-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi} dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
39/16- le`ajevi i semerinzi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44440000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11091-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-57-5-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
16/16 - Vodovodne armature za mre`e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11217-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-77-5-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
35/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ VOGEL
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0

Broj 63 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11243-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
253-1-1-25-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11213-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
253-4-2-40-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje OWIS informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11214-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-135-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 15:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugradnja automatskih brojila prometa na magistralnim cestama, sa
nabavkom brojila i prate}e opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11312-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-83-5-147/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 12:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrofilne gaze
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11330-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-2-164-5-183/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Paprikovac - Petri}evac"zona B"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11119-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-2-163-5-184/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Jug 1"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11106-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-190-5-189/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa parkinga i pje{a~ke staze u Srpskoj ulici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11219-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-44-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 12:06
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: ANITA PRSKALO
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reagensi za HLA tipizaciju za potrebe Transfuzijskog centra SKB Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11146-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-18-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: ANITA PRSKALO
Telefon: (036) 336-500

Broj 63 - Strana 35

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sredstva za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11147-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-51-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo,dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava june}eg mesa (milaneza) za godi{nje, sukcesivne potrebe
Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15110000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11315-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
334-1-2-1-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 7:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA [KOLA "OMER MU[I]" BRE@ANI - KAKANJ
IDB/JIB: 4218214030004
Kontakt osoba: Envera Velispahi}
Telefon: (032) 777-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prijevoza u~enika JU O[ "OMER MU[I]" Bre`ani Kakanj u {kolskoj 2016. - 2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11356-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-2-66-5-97/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE

Broj 63 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Jasna Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga odr`avawa ure|aja za produkciju dokumenata i
iznajmqivawe ure|aja sa odr`avawem po principu print kopije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11373-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
356-1-3-25-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, telefon: 034/206-223
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji pje{a~kog mosta preko rijeke Bistrice u
Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45221113-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11319-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
357-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "VARE[" U VARE[U
IDB/JIB: 4218237590007
Kontakt osoba: Sabina Libri}
Telefon: (032) 849-250
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika Javne ustanove Osnovna {kola"Vare{" u Vare{u u
nastavnoj 2016/2017.g.(I i II polugodi{te)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11308-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-165-5-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na nu`nim opravkama na zajedni~kim dijelovima zgrada
kolektivnog stanovanja , krovova i fasada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211340-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11287-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
488-1-1-23-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KODOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1: Nabavka ra~unara i druge ra~unarske opreme; LOT 2: Nabavka
laserskih {tampa~a; LOT 3: Nabavka matri~nih {tampa~a; LOT 4: Nabavka
digitalnih fotoaparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11310-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
502-1-3-35-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Nada Milojevi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ~i{}enju i sanaciji rije~nih korita i kanala, radovi na izgradnji
vodnih objekata i nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za izgradnju
vodnih objekata u op{tini Modri~a

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11264-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
502-1-2-24-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Nada Milojevi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno godi{nje odr`avanje objekata zajedni~ke komunalne potro{nje
op{tine Modri~a 2016.-2017. godina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11302-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-4-1-544-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dio sa ugradnjom u aparat PQS Picker - PHILIPS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33111400-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11150-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-365-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 63 - Strana 37

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Infuzione otopine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11149-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-364-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11273-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-366-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11317-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
527-4-1-13-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Edisa Zuli}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11254-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-1-3-75-5-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 13:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi vezne saobra}ajnice magistralnog puta
M16 Bawaluka-Gradi{ka I M14.1 Kozarska Dubica-Gradi{ka (II dionica
"^atrwa-Brestov~ina" - III etapa)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233122-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11361-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
643-1-3-77-5-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 13:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vodozahvata i nekategorisanog puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11358-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
647-1-3-28-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: Ahmetovi} Berisa
Telefon: (035) 228-563

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji objekta ili objekata JU Slu`be za zapo{ljavanje TKREKONSTRUKCIJA PROSTORA ARHIVE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11341-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
647-1-3-27-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: Ahmetovic Berisa
Telefon: (035) 228-563
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji i/ili rekonstrukciji objekta Op}inskog biroa Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11342-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-94-5-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe Osteosintetski materijal za astabilizaciju ki~me
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141770-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11199-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
683-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU O[¥ENVER ^OLAKOVI]¥
IDB/JIB: 4218004900006
Kontakt osoba: Adis Avdovi}
Telefon: (032) 789-350

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika JU O[¥Enver ^olakovi}¥ Breza u nastavnoj
2016/2017. (I i II polugodi{te)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11142-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
685-1-1-60-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Saudin Bekti}
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih motornih vozila sa otvorenim teretnim prostorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11233-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-2-116-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`ewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11332-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-144-5-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008

Broj 63 - Strana 39

Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak javne nabavke roba - prehrambeni artikli za rad
Servisa za ishranu u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11300-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
726-1-3-11-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INSKI NA^ELNIK BREZA
IDB/JIB: 4218189250002
Kontakt osoba: Jasmina Do{li}
Telefon: (032) 786-060
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444-Haldija i odvojka
prema greblju "Lije{}e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11376-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
730-1-2-17-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB: 4200308360001
Kontakt osoba: Jelena [ekara
Telefon: (033) 703-108
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge posredovanja u prodaji avionskih karata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11250-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-155-5-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

Broj 63 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge za razvoj i uvo|enje novog poreskog softvera u poreski
podsistem IS UIO, izrada projektnog dokumenta za modernizaciju glavne
knjige Jedinstvenog ra~una i fizi~ka migracija sistema iz Ministarstva
finansija i trezora BIH u Glavnu kancelariju Uprave za indirektno
oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11111-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
756-1-1-106-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU
IDB/JIB: 4201442540004
Kontakt osoba: Eldin Suba{a
Telefon: (033) 727-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka baterijskih lampi i univerzalnog d`epnog alata (set no`eva)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35200000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11343-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
786-1-1-20-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GRA\EVINSKA STOLARIJA (ALUMINIJ)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11190-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-267/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11105-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-268/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11104-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-269/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11103-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-270/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11102-16)