You are on page 1of 160

Godina XX

Petak, 2. rujna/septembra 2016. godine

Broj/

65

XX
, 2. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
964

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa lankom 2. stavak (4)
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Hrvatske o izgradnji meudravnog mosta preko
rijeke Save kod Svilaja i prikljunih graninih dionica autoceste
na Koridoru Vc ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori",
broj 7/11) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
62. sjednici, odranoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIKO TIJELO ZA REALIZIRANJE
SPORAZUMA O IZGRADNJI MEUDRAVNOG
MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD SVILAJA I
PRIKLJUNIH GRANINIH DIONICA AUTOCESTE NA
KORIDORU Vc
lanak 1.
U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine
u Zajedniko tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji meudravnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i prikljunih
graninih dionica Autoceste na Koridoru Vc ("Slubeni glasnik
BiH", broj 47/13), u lanku 2. to. a) i d) mijenjaju se i glase:
"a) Vera Blagojevi, dipl. ekonomista, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, lanica
d) Arijana Bai, dipl. ing. graevine, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, lanica".

lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 135/16
Vijea ministara BiH
29. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 2.
(4)


V
(" - ", 7/11)
, ,
62. , 29. 2016. ,V
1.

V

Broj 65 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

(" ", 47/13), 2. . ) )


:
") , . ,
,

) , . . , ...
, ".
2.

" ".
135/16

29. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa lanom 2. stav (4)
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Hrvatske o izgradnji meudravnog mosta preko
rijeke Save kod Svilaja i prikljunih graninih dionica autoceste
na Koridoru Vc ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori",
broj 7/11) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
62. sjednici, odranoj 29. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIKO TIJELO ZA REALIZIRANJE
SPORAZUMA O IZGRADNJI MEUDRAVNOG
MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD SVILAJA I
PRIKLJUNIH GRANINIH DIONICA AUTOCESTE NA
KORIDORU Vc
lan 1.
U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine
u Zajedniko tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji
meudravnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i prikljunih
graninih dionica Autoceste na Koridoru Vc ("Slubeni glasnik
BiH", broj 47/13), u lanu 2. ta. a) i d) mijenjaju se i glase:
"a) Vera Blagojevi, dipl. ekonomista, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, lanica
d) Arijana Bai, dipl. ing. graevine, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, lanic".
lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 135/16
Vijea ministara BiH
29. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA


BOSNE I HERCEGOVINE
965

Na temelju lanka 46. stavak (2) Zakona o strancima


("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 88/15), a po
pribavljenom miljenju Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, br. 06-02-1-4154/16-1 od 21. lipnja 2016. godine,
Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-4230-2-18990-1/16 od 27. lipnja 2016. godine, i Slube za poslove
sa strancima, br. 18.6.1-3866/16 od 29. lipnja 2016. godine,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

Petak, 2. 9. 2016.

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA OSOBU BEZ DRAVLJANSTVA


lanak 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putn ispravi za osobu bez dravljanstva (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadraj
putne isprave za osobe bez dravljanstva, automatsko oitavanje
podataka, podnoenje zahtjeva, potrebni dokumenti koji se
prilau uz zahtjev za izdavanje, odbijanje zahtjeva za izdavanje
putne isprave, podnoenje albe, izdavanje putne isprave u roku
kraem od propisanog, preuzimanje putne isprave, postupanje
osobe bez dravljanstva sa putnom ispravom, oduzimanje putne
isprave, ponitavanje putne isprave, centralna evidencija i druga
tehnika pitanja vezana uz izdavanje putne isprave osobi bez
dravljanstva (u daljnjem tekstu: Putna isprava).
lanak 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
(1) Putna isprava ima sljedei oblik i izgled:
a) Ima pravougaoni oblik;
b) Korice su sive boje;
(2) Prednja stranica korica sadri rijei sljedeim redoslijedom:
a) "BOSNA I HERCEGOVINA";
b) "PUTNA ISPRAVA";
c) "(Konvencija od 28. rujna 1954)"
d) Oznaka za elektroniku putnu ispravu.
(3) Tekst stavka (2) toki a), b) i c) ispisan je na bosanskom,
hrvatskom i engleskom jeziku na latininom pismu i na
srpskom jeziku na irilinom pismu.
(4) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
lanak 3.
(Sadraj putne isprave)
Putna isprava sadri:
a) 32 stranice. Stranice od 3. do 32. sadre perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacijsku drugu stranicu sa
podacima na bosanskom, hrvatskom, srpskom i
engleskom jeziku. Podaci sadrani na toj stranici su
upisani latininim pismom i to:
1) vrsta,
2) obiljeje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum roenja,
6) mjesto roenja (mjesto i drava roenja, drava
se upisuje oznakom drave koja je odreena
menarodnim standardima),
7) jedinstveni matini broj,
8) spol,
9) serijski broj putovnice,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nositelja,
14) potpis nositelja;
c) treu stranu putne isprave koja sadri slijedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, na
latininom pismu i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1) "PUTNA ISPRAVA",
2) "BOSNA I HERCEGOVINA",
3) "Nositelj ima pravo vratiti se u Bosnu i
Hercegovinu u roku dok isprava vai",
4) "U sluaju nastanjivanja u nekoj drugoj zemlji, a
za potrebe putovanja, nositelj obvezno podnosi

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

zahtjev za izdavanje nove isprave nadlenom


tijelu u zemlji novog boravka.
(Staru putnu ispravu nositelj obvezno vraa
nadlenom tijelu koje je izdalo novu, a koje e
istu vratiti nadlenom tijelu koje ju je izdalo)",
5) "Konvencija od 28. rujna 1954. godine";
d) etvrtu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku na
latininom pismu i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1) "Ova isprava izdaje se iskljuivo kao dokument za puto-vanje, a zamjenjuje nacionalni
paso. Ona ne prejudicira i ne utjee na
dravljanstvo nositelja",
2) "Ova isprava ima 32 stranice, ne raunajui
korice";
e) Petu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i na srpskom jeziku, irilinim pismom.
1) "Ova isprava vai za sve zemlje".
lanak 4.
(Automatsko oitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj strani sadri i prostor za
potrebe automatskog oitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumeriki podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadri i beskontaktni memorijski
element koji slui za automatsko oitavanje podataka
sukladno ICAO 9303 standardom, u koji se unose podaci iz
stavka (1) ovog lanka i biometrijski podaci otiska prsta,
koji tite dodatno prema ICAO 9303 standardu koritenjem
ECA (skraenica od: extended access control kojom je
definirani tehnika zatite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadri zatitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zatien stupnjom tajnosti, koji odreuje ministar
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
sukladno Zakonu o zatiti tajnih podataka ("Slubeni
glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i nee se objavljivati u
"Slubenom glasniku BiH".
Nabavu obrazaca putnih isprava Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine sukladno Pravilniku o nadlenosti i nainu
nabave obrazaca putnih isprava ("Slubeni glasnik BiH",
broj 101/11).
lanak 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, kojem je odobren
boravak u Bosni i Hercegovini podnosi osobo Slubi za
poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Sluba) prema
boravitu, odnosno prebivalitu stranca.
Teko bolesna i nepokretna osoba zahtjev za izdavanje
putne isprave podnosi putem mobilne radne stanice.
Za maloljetnu osobu i poslovno nesposobna osoba zahtjev
za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz
suglasnost drugog roditelja ili staratelj ili zakonski
zastupnik.
Izuzetno od odredbe iz stavka (3) ovog lanka isprava e se
izdati bez suglasnosti drugog roditelja u sljedeim
sluajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivalita ili
boravita,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan tijelu nadlenom
za izdavanje putne isprave,

d)

(5)
(6)
(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Broj 65 - Stranica 3

ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno


starateljstvo nad djetetom, osim u sluaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano suglasnou oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetna osoba ima samo jednog roditelja.
Sluba je duna po slubenoj dunosti utvrditi ispunjavanje
uvjeta iz stavka (4) ovog lanka;
Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Zahtjev za izdavanje putne isprave Sluba je duna rijeiti u
roku od 30 dana od dana podnoenja zahtjeva.
lanak 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilau se sljedei
dokumenti:
a) ovjerena preslika potvrde o identitetu,
b) dokaz o plaenoj cijeni putne isprave.
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnositelj zahtjeva
duan je dati osobne i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
lanak 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Zahtjev za izdavanje putne isprave odbit e se podnositelju
zahtjeva u sljedeim sluajevima:
a) ako podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebne
dokumente propisane ovim pravilnikom.
b) ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka,
sigurnosti Bosne i Hercegovine ili javnog zdravlja;
c) ako se protiv podnositelja zahtjeva vodi krivini ili
prekrajni postupak, osim ako nema suglasnosti tijela
koji vodi postupak;
d) ako je podnositelj zahtjeva osuen na kaznu zatvora
ili novanu kaznu ili mu je izreena mjera oduzimanja
imovinske koristi ili je duan nadoknaditi tetu, dok
kaznu ne izdri, odnosno dok ne plati novanu kaznu,
ili dok ne vrati imovinsku korist, odnosno dok ne
nadoknadi tetu;
e) ako je protiv podnositelja zahtjeva, od strane Slube
pokrenut postupak otkaza boravka ili protjerivanja;
f)
ako je podnositelj zahtjeva, zahtjev za izdavanje putne
isprave podnio tri mjeseca prije isteka vaenja
odobrenja boravka;
g) ako je osnovana sumnja da e podnositelj zahtjeva
izbjei izvrenje dospjele imovinsko-pravne obveze iz
branog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu
obvezu ili drugu zakonom utvrenu imovinskopravnu obvezu za koju postoji izvrni naslov na
zahtjev nadlenog suda.
Zahtjev za izdavanje putne isprave moe se odbiti ako se
osnovano sumnja da e podnositelj zahtjeva djelovati
protivno propisima o zabrani ili ograniavanju uvoza ili
izvoza, transporta ili rasparavanja opojnih sredstava ili
protivno propisima iz podruja carine, odnosno vanjske
trgovine.
Podatke iz stavka (1) i (2) ovog lanka, osim podataka iz
stavka (1) toka a) ovog lanka, tijela koja ih posjeduju
duna su dostavljati redovito nadlenim tijelima za
izdavanje putnih isprava. Tijela nadlena za izdavanje
putnih isprava o dostavljenim podacima, koji predstavljaju
smetnju za izdavanje putnih isprava u smislu ovog lanka,
vode posebne evidencije i elektronikim putem ih
evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava.

Broj 65 - Stranica 4

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 8.
(alba)
Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave bit e
obrazloeno u formi rjeenja, samo ukoliko to podnositelj
zahtjeva za izdavanje putne isprave izriito zahtijeva.
Osoba bez dravljanstva, kojoj je odbijen zahtjev za
izdavanje putne isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili
ponitena iz razloga propisanih ovim pravilnikom moe
izjaviti albu albenom Vijeu pri Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.
alba se podnosi putem Slube i podnoenje iste ne odlae
izvrenje rjeenja.
lanak 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraem od propisanog)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnoenja zahtjeva trai izdavanje putne
isprave u roku kraem od propisanog.
Sluba izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48 sati od
momenta podnoenja zahtjeva, ako je u pitanju lijeenje u
inozemstvu, bolest ili smrt lana ue porodice za to je
podnositelj zahtjeva duan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rjeavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Sluba je duna na zahtjevu naznaiti da je putnu ispravu
potrebno izraditi najkasnije u roku naznaenom u stavku (2)
ovog lanka;
Sluba moe, na zahtjev stranke, bez utvrivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave iz stavka (2) ovog
lanka izdati putnu ispravu.
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka je duna odmah pristupiti izradi putne isprave na
temelju zahtjeva Slube.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (2) ovog lanka
ista je kao cijena putne isprave izdate u redovitom
postupku.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (4) ovog lanka
iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih sukladno ovom lanku
vri tijelo po ijem zahtjevu je putna isprava izraena.
lanak 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnositelj zahtjeva preuzima osobno u
Slubi.
Za maloljetne osobe do navrenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navrenih 14 godina do navrenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Izuzetno, putna isprava moe biti preuzeta putem
punomonika, u sluaju kada je zahtjev za izdavanje putne
isprave Sluba zaprimila putem mobilne radne stanice.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave moe pred
ovlatenim slubenim osobama koje zaprimaju zahtjev
putem mobilne radne stanice, ovlastiti punoljetnu osobu,
koja e preuzeti putnu ispravu, to e potvrditi svojim
potpisom na zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomonik koji nije dobio punomo sukladno stavku (5)
ovog lanka duan je pri preuzimanju putne isprave Slubi
predati punomo potpisanu od strane nositelja te putne
isprave i ovjerenu od strane nadlenog tijela za ovjeravanje
punomoi.
Pri preuzimanju putne isprave nositelj putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomonik duan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.

Petak, 2. 9. 2016.

lanak 11.
(Postupanje osobe bez dravljanstva sa putnom ispravom)
Osoba bez dravljanstva duna je postupati sa putnom
ispravom za osobe bez dravljanstva sukladno lanku 45. Zakona
o strancima.
lanak 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
(1) Nadleno tijelo Bosne i Hercegovine, nadlena tijela u
entitetima i Brko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Slubi koja je istu
izdala, u sljedeim sluajevima:
a) ako je osoba bez dravljanstva dobila putnu ispravu
sluei se lanim ili obmanjujuim informacijama;
b) ako drugoj osobi dozvoli koritenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz lanka 7 stavak (1) toka b), c),
d), e) i g), kao i stavka (2) istog lanka ovog
pravilnika.
(2) O zahtjevu iz stavka (1) ovog lanka odluuje Sluba i
navedenu injenicu upisuje u centralnu bazu putnih isprava.
(3) Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadri
identifikacijske podatke osobe bez dravljanstva za koju se
zahtjev podnosi i to: prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto roenja, prebivalite i adresu, zakonski temelj za
oduzimanje i ponitenje putne isprave i naziv tijela koje je
izdalo putnu ispravu i broj putne isprave.
lanak 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
(1) Kad Sluba primi zahtjev za oduzimanje putne isprave
obvezna je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji izdatih
putnih isprava da li osoba bez dravljanstva, za koju se
podnosi zahtjev posjeduje vaeu putnu ispravu.
(2) Ako Sluba utvrdi da osoba bez dravljanstva, za koju se
trai oduzimanje ili ponitavanje putne isprave posjeduje
vaeu putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za
oduzimanje ili ponitavanje putne isprave, donosi rjeenje o
oduzimanju ili ponitavanju putne isprave.
(3) Sluba poziva nositelja putne isprave da putnu ispravu
preda Slubi. Ukoliko nositelj putne isprave ne preda putnu
ispravu, putna isprava e se prisilno oduzeti. O oduzetoj
putnoj ispravi izdaje se potvrda.
(4) Ukoliko se osobi bez dravljanstva koja ima vaeu putnu
ispravu, odbije zahtjev za produenje boravka, duna je
putnu ispravu vratiti. Ukoliko osoba ne vrati putnu ispravu
postupit e se sukladno stavku (2) i (3) ovog lanka.
(5) U urnim sluajevima putnu ispravu moe privremeno
oduzeti i drugo nadleno tijelo, kao i tijelo nadleno za
kontrolu prelaska dravne granice pri emu se osobi bez
dravljanstva kojoj je privremeno oduzeta putna isprava
izdaje potvrda.
(6) Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati osobi
bez dravljanstva kojoj je oduzeta nakon 24 sata od
oduzimanja, ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana
dostavlja Slubi.
(7) O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stavka
(8) obavjetava se osoba ija je putna isprava privremeno
oduzeta.
(8) Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi dok ne prestanu razlozi
oduzimanja iste.
(9) Postupak iz stavka (5) i (6) smatra se urnim.
(10) Privremeno oduzeta putna isprava se deponuje i uva kod
Slube.
(11) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave Sluba vraa putnu ispravu nositelju putne isprave.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 14.
(Postupak ponitavanja putne isprave)
(1) Sluba vri ponitavanje putne isprave za koju je utvreno
da sadri lane podatke, kojoj je istekao rok vaenja, putne
isprave koja je zamijenjena i oteene putne isprave.
(2) Ponitavanje putne isprave se vri otiskivanjem tambilja
"poniteno" preko upisanih podataka u putnoj ispravi i
praznim stranicama putne isprave.
(3) Ponitena putna isprava moe se vratiti nositelju putne
isprave na njegov zahtjev izuzev putne isprave koja sadri
lane podatke.
lanak 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za osobe bez
dravljanstva vodi Ministarstvo i Agencija za identifikacijske
isprave, evidenciju i razmjenu podataka.
lanak 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o putnoj ispravi za osobe bez drtavljanstva ("Slubeni
glasnik BiH", broj 80/09).
lanak 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanovi, v. r.
15. lipnja 2016. godine
46. (2)
(" ", 88/15),
,
. 06-02-1-4154/16-1 21. 2016. ,
, . 08/2-42-30-218990-1/16 27. 2016. ,
, . 18.6.1-3866/16 29. 2016. ,
,

1.
()
( : ) : ,
,
, ,
,
,
, ,
, , ,
,

( : ).
2.
( )
(1) :
) ;
) ;
(2)
:
) " ";

(3)
(4)

Broj 65 - Stranica 5

) " ";
) "( 28. 1954)"
) .
(2) ), ) ) ,
.

.
3.
( )
:
) 32 . 3. 32.
;
)
, ,
.
:
1) ,
2) ,
3) ,
4) (),
5) ,
6) ( ,

),
7)
8) ,
9) ,
10) ,
11) ,
12) ,
13) ,
14) ;
)
, ,
,
:
1) " ",
2) " ",
3) "
",
4) " , ,

.
(
,

)",
5) " 28. 1954. ";
)
,

, :
1) "
,
.
",
2) " 32 ,
";
)
, ,
,
.
1) " ".

Broj 65 - Stranica 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

4.
( ).


ICAO 9303 ,
(1)
,
ICAO 9303 ECA
( : extended access control
).

. ,

,
(" ", . 54/05 12/09)
" ".

,

(" ", 101/11).
5.
( )
,

( : )
, .

.

,

.
(3)

:
) ,
) ,
)
,
) ,


,
) ,
) .

(4) ;


( : ).

30
.
6.
( )

:

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Petak, 2. 9. 2016.

) ,
) .


(, , ).
7.
( )
:
)
.
) ,

;
)
,
;
)


, ,
,
,
;
) ,

;
) ,

;
)
-

, -
.,
,
.
(1) (2) ,
(1) ) ,

.
,

,

.
8.
()

,

.
,
15 .

.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9.
( )
(1)

.
(2) 48
,
,

.
(3)
,

(2) .
(4) , ,

(2) .
(5) ,

.
(6) (2)

.
(7) (4)
200 .
(8)

.
10.
( )
(1)
.
(2) 14
,
.
(3) 14 18 ,
,
.
(4) ,
,

.
(5)

,
, ,

.
(6)
(5)


.
(7) ,
,

.
11.
( )

45.
.

Broj 65 - Stranica 7

12.
( )
(1) ,
, :
)

;
)
;
) 7 (1) ), ),
), ) ), (2)
.
(2) (1)

.
(3)

: , ,
, ,
,

.
13.
( )
(1)

,

.
(2) ,


,

.
(3)
.
,
.
.
(4)
, ,
.

(2) (3) .
(5)
,


.
(6)
24
, , 3
.
(7)
(8)
.
(8)

.
(9) (5) (6) .
(10)
.

Broj 65 - Stranica 8

SLUBENI GLASNIK BiH

(11)

.
14.
( )
(1)
,
,
.
(2)
""
.
(3)

.
15.
( )

, .
16.
( )


(" ", 80/09).
17.
( )

" ".

06-2-30-4-74/16
sci. , . .
15. 2016.
Na osnovu lana 46. stav (2) Zakona o strancima ("Slubeni
glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom miljenju
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-02-14154/16-1 od 21. juna 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. juna 2016. godine, i Slube za poslove sa strancima, br.
18.6.1-3866/16 od 29. juna 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA LICE BEZ DRAVLJANSTVA


lan 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putn ispravi za lic bez dravljanstva (u
daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadraj
putne isprave za lica bez dravljanstva, automatsko oitavanje
podataka, podnoenje zahtjeva, potrebni dokumenti koji se
prilau uz zahtjev za izdavanje, odbijanje zahtjeva za izdavanje
putne isprave, podnoenje albe, izdavanje putne isprave u roku
kraem od propisanog, preuzimanje putne isprave, postupanje
lica bez dravljanstva sa putnom ispravom, oduzimanje putne
isprave, ponitavanje putne isprave, centralna evidencija i druga
tehnika pitanja vezana uz izdavanje putne isprave licu bez
dravljanstva (u daljem tekstu: Putna isprava).
lan 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
(1) Putna isprava ima sljedei oblik i izgled:
a) Ima pravougaoni oblik;
b) Korice su sive boje;
(2) Prednja strana korica sadri rijei sljedeim redoslijedom:
a) "BOSNA I HERCEGOVINA";

(3)
(4)

Petak, 2. 9. 2016.

b) "PUTNA ISPRAVA";
c) "(Konvencija od 28. septembra 1954)"
d) Oznaka za elektronsku putnu ispravu.
Tekst stava (2) taki a), b) i c) ispisan je na bosanskom,
hrvatskom i engleskom jeziku na latininom pismu i na
srpskom jeziku na irilinom pismu.
Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
lan 3.
(Sadraj putne isprave)
Putna isprava sadri:
a) 32 strane. Strane od 3. do 32. sadre perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacionu drugu stranu sa podacima
na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom
jeziku. Podaci sadrani na toj stranici su upisani
latininim pismom i to:
1) vrsta,
2) obiljeje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum roenja,
6) mjesto roenja (mjesto i drava roenja, drava
se upisuje oznakom drave koja je odreena
menarodnim standardima),
7) jedinstveni matini broj
8) spol,
9) serijski broj pasoa,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nosioca,
14) potpis nosioca;
c) treu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, na
latininom pismu i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1) "PUTNA ISPRAVA",
2) "BOSNA I HERCEGOVINA",
3) "Nosilac ima pravo vratiti se u Bosnu i
Hercegovinu u roku dok isprava vrijedi",
4) "U sluaju nastanjivanja u nekoj drugoj zemlji, a
za potrebe putovanja, nosilac obavezno podnosi
zahtjev za izdavanje nove isprave nadlenom
organu u zemlji novog boravka.
(staru putnu ispravu nosilac obavezno vraa
nadlenom tijelu koje je izdalo novu, a koje e
istu vratiti nadlenom tijelu koje ju je izdalo)",
5) "Konvencija od 28. septembra 1954. godine";
d) etvrtu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku na
latininom pismu i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1) "Ova isprava izdaje se iskljuivo kao dokument
za putovanje, a zamjenjuje nacionalni paso.
Ona ne prejudicira i ne utie na dravljanstvo
nosioca",
2) " Ova isprava ima 32 stranice, ne raunajui
korice";
e) Petu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i na srpskom jeziku, irilinim pismom.
1) "Ova isprava vai za sve zemlje".

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 4.
(Automatsko oitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj strani sadri i prostor za
potrebe automatskog oitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumeriki podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadri i beskontaktni memorijski
element koji slui za automatsko oitavanje podataka u
skladu sa ICAO 9303 standardom, u koji se unose podaci iz
stava (1) ovog lana i biometrijski podaci otiska prsta, koji
tite dodatno prema ICAO 9303 standardu koritenjem
ECA (skraenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zatite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadri zatitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zatien stepenom tajnosti, koji odreuje ministar
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u
skladu sa Zakonom o zatiti tajnih podataka ("Slubeni
glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i nee se objavljivati u
"Slubenom glasniku BiH".
Nabavku obrazaca putnih isprava Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine u skladu sa Pravilnikom o nadlenosti i nainu
nabavke obrazaca putnih isprava ("Slubeni glasnik BiH",
broj 101/11).
lan 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, kojem je odobren
boravak u Bosni i Hercegovini podnosi lino Slubi za
poslove sa strancima (u daljem tekstu: Sluba) prema
boravitu, odnosno prebivalitu stranca.
Teko bolesno i nepokretno lice zahtjev za izdavanje putne
isprave podnosi putem mobilne radne stanice.
Za maloljetno lice i poslovno nesposobno lice zahtjev za
izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz
saglasnost drugog roditelja ili staratelj ili zakonski
zastupnik.
Izuzetno od odredbe iz stava (3) ovog lana isprava e se
izdati bez saglasnosti drugog roditelja u slijedeim
sluajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivalita ili
boravita,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadlenom za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u sluaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano saglasnou oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetno lice ima samo jednog roditelja.
Sluba je duna po slubenoj dunosti utvrditi ispunjavanje
uvjeta iz stava (4) ovog lana;
Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Ministarstvo).
Zahtjev za izdavanje putne isprave Sluba je duna rijeiti u
roku od 30 dana od dana podnoenja zahtjeva.
lan 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilau se sljedei
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija potvrde o identitetu,
b) dokaz o plaenoj cijeni putne isprave.

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

Broj 65 - Stranica 9

Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac zahtjeva


duan je dati line i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
lan 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Zahtjev za izdavanje putne isprave odbit e se podnosiocu
zahtjeva u sljedeim sluajevima:
a) ako podnosilac zahtjeva ne dostavi potrebne dokumente propisane ovim pravilnikom.
b) ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka,
sigurnosti Bosne i Hercegovine ili javnog zdravlja;
c) ako se protiv podnosioca zahtjeva vodi krivini ili
prekrajni postupak, osim ako nema saglasnosti
organa koji vodi postupak;
d) ako je podnosilac zahtjeva osuen na kaznu zatvora ili
novanu kaznu ili mu je izreena mjera oduzimanja
imovinske koristi ili je duan nadoknaditi tetu, dok
kaznu ne izdri, odnosno dok ne plati novanu kaznu,
ili dok ne vrati imovinsku korist, odnosno dok ne
nadoknadi tetu;
e) ako je protiv podnosioca zahtjeva, od strane Slube
pokrenut postupak otkaza boravka ili protjerivanja;
f)
ako je podnosilac zahtjeva, zahtjev za izdavanje putne
isprave podnio tri mjeseca prije isteka vaenja
odobrenja boravka;
g) ako je osnovana sumnja da e podnosilac zahtjeva
izbjei izvrenje dospjele imovinsko-pravne obaveze
iz branog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu
obavezu ili drugu zakonom utvrenu imovinskopravnu obavezu za koju postoji izvrni naslov na
zahtjev nadlenog suda.
Zahtjev za izdavanje putne isprave moe se odbiti ako se
osnovano sumnja da e podnosilac zahtjeva djelovati
protivno propisima o zabrani ili ograniavanju uvoza ili
izvoza, transporta ili rasparavanja opojnih sredstava ili
protivno propisima iz podruja carine, odnosno vanjske
trgovine.
Podatke iz stava (1) i (2) ovog lana, osim podataka iz stava
(1) taka a) ovog lana, organi koji ih posjeduju duni su
dostavljati redovno nadlenim organima za izdavanje
putnih isprava. Organi nadleni za izdavanje putnih isprava
o dostavljenim podacima, koji predstavljaju smetnju za
izdavanje putnih isprava u smislu ovog lana, vode posebne
evidencije i elektronskim putem ih evidentiraju u centralnu
evidenciju putnih isprava.
lan 8.
(alba)
Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave bit e
obrazloeno u formi rjeenja, samo ukoliko to podnosilac
zahtjeva za izdavanje putne isprave izriito zahtijeva.
Lice bez dravljanstva, kojem je odbijen zahtjev za
izdavanje putne isprave ili kojem je putna isprava oduzeta
ili ponitena iz razloga propisanih ovim pravilnikom moe
izjaviti albu albenom Vijeu pri Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.
alba se podnosi putem Slube i podnoenje iste ne odlae
izvrenje rjeenja.
lan 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraem od propisanog)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnoenja zahtjeva trai izdavanje putne
isprave u roku kraem od propisanog.
Sluba izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48 sati od
momenta podnoenja zahtjeva, ako je u pitanju lijeenje u

Broj 65 - Stranica 10

SLUBENI GLASNIK BiH

inozemstvu, bolest ili smrt lana ue porodice za to je


podnosilac zahtjeva duan podnijeti potrebne dokaze.
(3) U postupku rjeavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Sluba je duna na zahtjevu naznaiti da je putnu ispravu
potrebno izraditi najkasnije u roku naznaenom u stavu (2)
ovog lana;
(4) Sluba moe, na zahtjev stranke, bez utvrivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave iz stava (2)
ovog lana izdati putnu ispravu.
(5) Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka je duna odmah pristupiti izradi putne
isprave na osnovu zahtjeva Slube.
(6) Cijena putne isprave izdate u skladu sa stavom (2) ovog
lana ista je kao cijena putne isprave izdate u redovnom
postupku.
(7) Cijena putne isprave izdate u skladu sa stavom (4) ovog
lana iznosi 200 KM.
(8) Distribuciju putnih isprava izdatih u skladu sa ovim lanom
vri organ po ijem zahtjevu je putna isprava izraena.
lan 10.
(Preuzimanje putne isprave)
(1) Putnu ispravu podnosilac zahtjeva preuzima lino u Slubi.
(2) Za maloljetne osobe do navrenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
(3) Maloljetna osoba sa navrenih 14 godina do navrenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
(4) Izuzetno, putna isprava moe biti preuzeta putem
punomonika, u sluaju kada je zahtjev za izdavanje putne
isprave Sluba zaprimila putem mobilne radne stanice.
(5) Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave moe pred
ovlatenim slubenim osobama koje zaprimaju zahtjev
putem mobilne radne stanice, ovlastiti punoljetnu osobu,
koja e preuzeti putnu ispravu, to e potvrditi svojim
potpisom na zahtjevu za izdavanje putne isprave.
(6) Punomonik koji nije dobio punomo u skladu sa stavom
(5) ovog lana duan je pri preuzimanju putne isprave
Slubi predati punomo potpisanu od strane nosioca te
putne isprave i ovjerenu od strane nadlenog organa za
ovjeravanje punomoi.
(7) Pri preuzimanju putne isprave nosilac putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomonik duan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
lan 11.
(Postupanje lica bez dravljanstva sa putnom ispravom)
Lice bez dravljanstva duno je postupati sa putnom
ispravom za lice bez dravljanstva u skladu sa lanom 45.
Zakona o strancima.
lan 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
(1) Nadleni organi Bosne i Hercegovine, nadleni organi u
entitetima i Brko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Slubi koja je istu
izdala, u sljedeim sluajevima:
a) ako je lice bez dravljanstva dobilo putnu ispravu
sluei se lanim ili obmanjujuim informacijama;
b) ako drugom licu dozvoli koritenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz lana 7 stav (1) taka b), c), d),
e) i g), kao i stava (2) istog lana ovog pravilnika.
(2) O zahtjevu iz stava (1) ovog lana odluuje Sluba i
navedenu injenicu upisuje u centralnu bazu putnih isprava.

(3)

Petak, 2. 9. 2016.

Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadri


identifikacione podatke lica bez dravljanstva za koje se
zahtjev podnosi i to: prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto roenja, prebivalite i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i ponitenje putne isprave i naziv organa koji je
izdao putnu ispravu i broj putne isprave.
lan 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
(1) Kad Sluba primi zahtjev za oduzimanje putne isprave
obavezna je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji izdatih
putnih isprava da li lice bez dravljanstva, za koje se
podnosi zahtjev posjeduje vaeu putnu ispravu.
(2) Ako Sluba utvrdi da lice bez dravljanstva, za koje se trai
oduzimanje ili ponitavanje putne isprave posjeduje vaeu
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
ponitavanje putne isprave, donosi rjeenje o oduzimanju ili
ponitavanju putne isprave.
(3) Sluba poziva nosioca putne isprave da putnu ispravu preda
Slubi. Ukoliko nosilac putne isprave ne preda putnu
ispravu, putna isprava e se prisilno oduzeti. O oduzetoj
putnoj ispravi izdaje se potvrda.
(4) Ukoliko se licu bez dravljanstva koje ima vaeu putnu
ispravu, odbije zahtjev za produenje boravka, duno je
putnu ispravu vratiti. Ukoliko lice ne vrati putnu ispravu
postupit e se u skladu sa stavom (2) i (3) ovog lana.
(5) U hitnim sluajevima putnu ispravu moe privremeno
oduzeti i drugi nadleni organ, kao i organ nadlean za
kontrolu prelaska dravne granice pri emu se licu bez
dravljanstva kojem je privremeno oduzeta putna isprava
izdaje potvrda.
(6) Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati licu
bez dravljanstva kojem je oduzeta nakon 24 sata od
oduzimanja, ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana
dostavlja Slubi.
(7) O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stava
(8) obavjetava se osoba ija je
a.
putna isprava privremeno oduzeta.
(8) Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi dok ne prestanu razlozi
oduzimanja iste.
(9) Postupak iz stava (5) i (6) smatra se hitnim.
(10) Privremeno oduzeta putna isprava se deponuje i uva kod
Slube.
(11) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave Sluba vraa putnu ispravu nosiocu putne isprave.
lan 14.
(Postupak ponitavanja putne isprave)
(1) Sluba vri ponitavanje putne isprave za koju je utvreno
da sadri lane podatke, kojoj je istekao rok vaenja, putne
isprave koja je zamijenjena i oteene putne isprave.
(2) Ponitavanje putne isprave se vri otiskivanjem tambilja
"poniteno" preko upisanih podataka u putnoj ispravi i
praznim stranicama putne isprave.
(3) Ponitena putna isprava moe se vratiti nosiocu putne
isprave na njegov zahtjev izuzev putne isprave koja sadri
lane podatke.
lan 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za lica bez
dravljanstva vodi Ministarstvo i Agencija za identifikaciona
dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o putnoj ispravi za lica bez drtavljanstva ("Slubeni
glasnik BiH", broj 80/09).
lan 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. augusta 2016. godine
Dr. sci. Adil Osmanovi, s. r.

966

Na temelju lanka 81. stavak (2) Zakona o azilu ("Slubeni


glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), nakon provedenih konzultacija
sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 07-2/02-14147-1/16 od 14. lipnja 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA IZBJEGLICE


lanak 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnoj ispravi za izbjeglice (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadraj, potrebni
dokumenti koji se prilau uz zahtjev za izdavanje, postupanje
prilikom izdavanja, cijena, razlozi za odbijanje zahtjeva za
izdavanje putne isprave, razlozi za oduzimanje i ponitenje putne
isprave i druga tehnika pitanja vezana uz putnu ispravu za
izbjeglice (u daljnjem tekstu: Putna isprava).
lanak 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
Putna isprava ima sljedei oblik i izgled:
a) ima oblik pravokuti
b) Korice su svijetlo plave boje
c) Prednja strana korica sadri rijei sljedeim
redoslijedom:
1) "PUTNA ISPRAVA"
2) "(Konvencija od 28. srpnja 1951) "
3) "BOSNA I HERCEGOVINA".
d) Tekst pod tokom c) alineja 1), 2) i 3) ispisan je na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latininim
pismom i na srpskom jeziku irilinim pismom.
e) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
lanak 3.
(Sadraj putne isprave)
Putna isprava sadri:
a) 32 stranice. Stranice od 3. do 32. sadre perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacijsku drugu stranicu sa
podacima na bosanskom, hrvatskom, srpskom i
engleskom jeziku. Podaci sadrani na toj stranici bit
e upisani na latininom pismu:
1) vrsta,
2) obiljeje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum roenja,
6) mjesto roenja,
7) jedinstveni matini broj,
8) spol,
9) serijski broj putovnice,
10) datum izdavanja,

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

Broj 65 - Stranica 11

11) datum isteka,


12) izdan od,
13) fotografija nositelja,
14) potpis nositelja;
c) treu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i srpskom jeziku irilinim pismom:
1) "Ova isprava se izdaje samo s ciljem pruanja
putne isprave imatelju, a koja moe sluiti
umjesto putovnice. Ona ne prejudicira i ne
utjee na dravljanstvo nositelja".
2) "Imatelju je dozvoljeno da se vrati u Bosnu i
Hercegovinu za vrijeme vaenja putne isprave".
3) "Ukoliko imatelj prihvati boravite u drugoj
zemlji od one koja je izdala trenutnu putnu ispravu, mora ako eli da opet putuje, traiti novu
ispravu od nadlenih tijela zemlje u kojoj
boravi".
d) etvrtu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku,
latininim pismom i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1. "Ova isprava vai za sve zemlje osim zemlje
podrijetla izbjeglice ili zemlje njegovog
uobiajenog boravka".
e) 32. stranica putne isprave sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i na srpskom jeziku, irilinim pismom:
1. "Ova putna isprava sadri 32 numerirane
stranice".
lanak 4.
(Automatsko oitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj stranici sadri i prostor za
potrebe automatskog oitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumeriki podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadri i beskontaktni memorijski
element, koji slui za automatsko oitavanje podataka
sukladno ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz
stavka (1) ovog lanka i biometrijski podaci otiska prsta
koji tite dodano prema ICAO 9303 standardu koritenjem
ECA (skraenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zatite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadri zatitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zatien stupnjom tajnosti, koji odreuje ministar civilnih
poslova BiH, sukladno Zakonu o zatit tajnih podataka
("Slubeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i nee se
objavljivati u "Slubenom glasniku BiH".
Nabavu obrazaca putnih isprava vri Agencija za
identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine sukladno Pravilniku o nadlenosti i
nainu nabave obrazaca putnih isprava ("Slubeni glasnik
BiH", broj 101/11).
lanak 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, osoba s priznatim
izbjeglikim statusom u Bosni i Hercegovini podnosi osobno Ministarstvu sigurnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
najkasnije tri mjeseca prije isteka vaenja izbjeglikog
kartona.
Teko bolesne i nepokretne osobe zahtjev za izdavanje
putne isprave podnose putem mobilne radne stanice.
Za maloljetnu osobu i poslovno nesposobnu osobu zahtjev
za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja uz

Broj 65 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

suglasnost drugog roditelja ili staratelj ili drugi zakonski


zastupnik.
(4) Izuzetno od odredbe iz stavka (3) ovog lanka putna isprava
e se izdati bez suglasnosti drugog roditelja u sljedeim
sluajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivalita ili
boravita,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan tijelu nadlenom
za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u sluaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano suglasnou oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetna osoba ima samo jednog roditelja.
(5) Ministarstvo je duno po slubenoj dunosti utvrditi
ispunjavanje uvjeta iz stavka (4) ovog lanka.
(6) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo.
(7) Zahtjev za izdavanje putne isprave Ministarstvo je duno
rijeiti u roku od 30 dana od dana podnoenja zahtjeva.
lanak 6.
(Potrebni dokumenti)
(1) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilau se sljedei
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija izbjeglikog kartona,
b) dokaz o plaenoj cijeni putne isprave.
c) prijava prebivalita u Bosni i Hercegovini ne starija od
6 mjeseci.
(2) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnositelj zahtjeva
duan je dati osobne i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
lanak 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Ministarstvo e odbiti zahtjev za izdavanje putne isprave u
sljedeim sluajevima:
a) ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumente
propisane lankom 6. ovog pravilnika;
b) ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka i
sigurnosti BiH;
c) ako je u sluaju podnositelja zahtjeva pokrenut
postupak prestanka ili ukidanja izbjeglikog statusa;
d) ako postoji izreena mjera ili odluka nadlenog tijela
koja se nalazi u slubenim evidencijama - Registar
odreenih stranaca, a koja je na snazi.
e) ako je izbjeglica u meuvremenu stekla dravljanstvo
Bosne i Hercegovine
lanak 8.
(alba)
(1) Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave i razlozi za
takvo odbijanje bit e obrazloeni u pisanoj formi samo
ukoliko to podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave
izriito zahtijeva.
(2) Izbjeglica kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje putne
isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili ponitena iz
razloga propisanih ovim pravilnikom moe izjaviti albu
albenom Vijeu pri Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. alba se
podnosi putem Ministarstva i podnoenje iste ne odlae
izvrenje rjeenja.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

Petak, 2. 9. 2016.

lanak 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraem od propisanog)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnoenja zahtjeva trai izdavanje putne
isprave u roku kraem od propisanog.
Ministarstvo izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48
sati od momenta podnoenja zahtjeva, ako je u pitanju
lijeenje u inozemstvu, bolest ili smrt lana ue obitelji za
to je podnositelj zahtjeva duan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rjeavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Ministarstvo je duno na zahtjevu naznaiti da je putnu
ispravu potrebno izraditi najkasnije u roku naznaenom u
stavku (2) ovog lanka.
Ministarstvo moe na zahtjev stranke, a bez utvrivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed
opisanom postupku iz stavka (2) ovog lanka izdati putnu
ispravu.
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka je duna odmah pristupiti izradi putne isprave na
temelju zahtjeva Ministarstva;
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (2) ovog lanka
ista je kao cijena putne isprave za izdate u redovitom
postupku.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (4) ovog lanka
iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih sukladno ovim lanku
vri tijelo po ijem zahtjevu je putna isprava izraena.
lanak 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnositelj zahtjeva preuzima osobno ili
putem punomonika u Ministarstvu.
Za maloljetne osobe do navrenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navrenih 14 godina do navrenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave moe pred
ovlatenim slubenim osobama, koje zaprimaju zahtjev za
izdavanje putne isprave ovlastiti punoljetnu osobu, koja e
preuzeti putnu ispravu, to e potvrditi svojim potpisom na
zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomonik koji nije dobio punomo sukladno stavku (4)
ovog lanka duan je pri preuzimanju putne isprave
Ministarstvu predati punomo potpisanu od strane nositelja
te putne isprave i ovjerenu od strane nadlenog tijela za
ovjeravanje punomoi.
Pri preuzimanju putne isprave nositelj putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomonik duan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
lanak 11.
(Postupanje izbjeglice sa putnom ispravom)
Izbjeglica ne smije ustupiti svoju putnu ispravu drugoj
osobi, niti smije koristiti kao svoju putnu ispravu druge
osobe. U protivnom slubene osobe e, odmah po saznanju,
prijaviti krivino djelo sukladno Zakonu o krivinom
postupku.
Izbjeglica kojoj je prestao izbjegliki status duna je
odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja
navedene okolnosti vratiti putnu ispravu Ministarstvu.
Izbjeglica je duna da gubitak, unitenje ili drugaiji
nestanak putne isprave prijavi odmah po saznanju
Ministarstvu ili policiji prema mjestu boravka,odnosno

Petak, 2. 9. 2016.

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

SLUBENI GLASNIK BiH

prebivalita, a ako se ta injenica dogodila izvan BiH


najbliem DKP BiH.
Tijelo kojem je prijavljena injenica iz stavka (3) ovog
lanka izdaje izbjeglici potvrdu o prijavi gubitka, unitenja
ili drugaijeg nestanka putne isprave. Ako je izbjeglica
prijavila tu injenicu policiji, odnosno DKP BiH, policija
odnosno DKP BiH duni su odmah, a najkasnije tijekom
istog dana obavijestiti Ministarstvo.
Putna isprava koja je izgubljena, unitena je na drugaiji
nain nestala oglaava se nevaeom u "Slubenom
glasniku BiH" o troku izbjeglice.
lanak 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
Nadlena tijela Bosne i Hercegovine, nadlena tijela u
entitetima i Brko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Ministarstvu koje je
istu izdalo, u sljedeim sluajevima:
a) ako je izbjeglica dobila putnu ispravu sluei se
lanim ili obmanjujuim informacijama;
b) ako drugoj osobi dozvoli koritenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz lanka 7. stavak (1) toka b) i e)
Pravilnika;
O zahtjevu iz stavka (1) ovog lanka odluuje Ministarstvo.
Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadri
identifikacijske podatke izbjeglice, za koju se zahtjev
podnosi i to: JMB, prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto roenja, boravite i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i ponitenje putne isprave i naziv tijela, koje je
izdalo putnu ispravu i broj putne isprave.
Ministarstvo e po slubenoj dunosti oduzeti putnu ispravu
izdatu strancu sa priznatim statusom izbjeglice u Bosni i
Hercegovini kojem je pravosnanim rjeenjem ukinut ili
prestao status izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
lanak 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
Kad Ministarstvo primi zahtjev za oduzimanje putne
isprave obvezno je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji
izdanih putnih isprava da li izbjeglica, za koje se podnosi
zahtjev posjeduje vaeu putnu ispravu.
Ako Ministarstvo utvrdi da izbjeglica, za koju se trai
oduzimanje ili ponitavanje putne isprave, posjeduje vaeu
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
ponitavanje putne isprave, donosi rjeenje o oduzimanju ili
ponitavanju putne isprave.
Ministarstvo poziva nositelja putne isprave da putnu ispravu
preda Ministarstvu. Ukoliko nositelj putne isprave ne preda
putnu ispravu, putna isprava e se prisilno oduzeti. O
oduzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.
U urnim sluajevima, putnu ispravu moe privremeno
oduzeti i drugo tijelo nadleno za izdavanje putne isprave ili
tijelo nadleno za kontrolu prelaska dravne granice, pri
emu se izbjeglici kojoj je privremeno oduzeta putna
isprava izdaje potvrda.
Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati
izbjeglici kojoj je oduzeta nakon 24 sata od oduzimanja,
ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja
nadlenom tijelu koje je izdalo putnu ispravu.
O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stavka
(5) obavjetava se osoba ija je putna isprava privremeno
oduzeta.
Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi.
Postupak iz stavka (5) i (6) smatra se urnim.

Broj 65 - Stranica 13

(9)

Privremeno oduzeta putna isprava deponuje se i uva kod


nadlenog tijela.
(10) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave nadleno tijelo vraa putnu ispravu nositelju.
lanak 14.
(Postupak ponitenja putne isprave)
(1) Ministarstvo vri ponitavanje putne isprave za koju je
utvreno da sadri lane podatke, kojoj je istekao rok
vaenja, putne isprave koja je zamijenjena i oteene putne
isprave ili ako je oduzeta iz razloga propisanih lankom 12.
Pravilnika.
(2) Ponitavanje putne isprave vri se fizikim unitenjem
putne isprave i otiskivanjem tambilja "poniteno" preko
upisanih podataka u putnoj ispravi i praznim stranicama
putne isprave.
(3) Ponitena putna isprava moe se vratiti nositelju putne
isprave na njegov zahtjev, izuzev putne isprave koja sadri
lane podatke.
lanak 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za izbjeglice vodi
Ministarstvo i Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka.
lanak 16.
(Stavljanje ranijeg propisa izvan snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice ("Slubeni glasnik BiH",
broj 80/09).
lanak 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. kolovoza 2016. godine
Dr. sci. Adil Osmanovi, v. r.
81. (2) ("
", . 11/16 16/16), ,
. 07-2/02-1-4147-1/16 14. 2016. , ,


1.
()
(
: ) : , ,
,
, ,
,

( :
).
2.
( )
:
)
)
)
:
1) " "
2) "( 28. 1951) "
3) " ".

Broj 65 - Stranica 14
)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

) 1), 2) 3)
,
.
)
.
3.
( )
:
) 32 . 3. 32.
;
) , , .
:
1) ,
2) ,
3) ,
4) (),
5) ,
6) ,
7) ,
8) ,
9) ,
10) ,
11) ,
12) ,
13) ,
14) ;
)
, ,

:
1) " , .
".
2) "

".
3) "

, ,

".
) ,
, ,
:
1. "

".
) 32.
, , , :
1. " 32
".
4.
( ).

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

Petak, 2. 9. 2016.

,
ICAO 9303
(1)
ICAO
9303 ECA ( :
extended access control
).

. , ,
(" ", .
54/05 12/09) "
".

,

(" , 101/11).
5.
( )
,

( :
)
.

..
(3)

:
) ,
) ,
) ,
) ,


,
) ,
) .

(4) .

.

30
.
6.
( )

:
) ,
) .
)
6 .

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(2)(, , ).
7.
( )

:
)
6. ;
)
;
)

;
)
, .
)
.
8.
()
(1)


.
(2)15
.

.
9.
( )
(1)
.
(2)
48 ,
,

.
(3)
,

(2) .
(4) ,

(2)
.
(5) ,

;
(6) (2)

.
(7) (4)
200 .
(8)

.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Broj 65 - Stranica 15

10.
( )

.
14
,
.
14 18 ,
,
.

,
, ,

.

(4)


.
,
,

.
11.
( )

,
. ,
,
.

, .
,


, ,
.
(3)
,
.
,
, ,
.
,

" " .
12.
( )
,


,
:
)
;
)
;
) 7. (1) )
) ;

Broj 65 - Stranica 16
(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

(1) .
(3)
,
: , , , ,
, ,
,
.
(4)


.
13.
( )
(1)

,
.
(2) ,
,

,

.
(3)
.
,
.
.
(4) ,

,
.
(5)
24 ,
, 3
.
(6)
(5)
.
(7)
.
(8) (5) (6) .
(9)
.
(10)

.
14.
( )
(1)
, ,

12. .
(2) ""
.
(3)
,
.

Petak, 2. 9. 2016.

15.
( )

, .
16.
( )
("
", 80/09).
17.
( )

" ".
06-2-30-4-74/16

15. 2016.
sci. , . .
Na osnovu lana 81. stav (2) Zakona o azilu ("Slubeni
glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), nakon provedenih konsultacija
sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 07-2/02-14147-1/16 od 14. juna 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA IZBJEGLICE


lan 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnoj ispravi za izbjeglice (u daljem tekstu:
Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadraj, potrebni dokumenti koji se prilau uz zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom
izdavanja, cijena, razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne
isprave, razlozi za oduzimanje i ponitenje putne isprave i druga
tehnika pitanja vezana uz putnu ispravu za izbjeglice (u daljem
tekstu: Putna isprava).
lan 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
Putna isprava ima sljedei oblik i izgled:
a) ima oblik pravougaoni
b) Korice su svijetlo plave boje
c) Prednja strana korica sadri rijei slijedeim
redoslijedom:
1) "PUTNA ISPRAVA"
2) "(Konvencija od 28.jula 1951) "
3) "BOSNA I HERCEGOVINA".
d) Tekst pod takom c) alineja 1), 2) i 3) ispisan je na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latininim
pismom i na srpskom jeziku irilinim pismom.
e) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
lan 3.
(Sadraj putne isprave)
Putna isprava sadri:
a) 32 strane. Strane od 3. do 32. sadre perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacionu drugu stranu sa podacima
na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom
jeziku. Podaci sadrani na toj stranici bit e upisani na
latininom pismu:
1) vrsta,
2) obiljeje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum roenja,

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

6) mjesto roenja,
7) jedinstveni matini broj,
8) spol,
9) serijski broj pasoa,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nosioca,
14) potpis nosioca;
c) treu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i srpskom jeziku irilinim pismom:
1) "Ova isprava se izdaje samo s ciljem pruanja
putne isprave imaocu, a koja moe sluiti
umjesto pasoa. Ona ne prejudicira i ne utie na
dravljanstvo nosioca".
2) "Imaocu je dozvoljeno da se vrati u Bosnu i
Hercegovinu za vrijeme vaenja putne isprave".
3) "Ukoliko imalac prihvati boravite u drugoj
zemlji od one koja je izdala trenutnu putnu ispravu, mora ako eli da opet putuje, traiti novu
ispravu od nadlenih organa zemlje u kojoj
boravi".
d) etvrtu stranu putne isprave koja sadri sljedei tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku,
latininim pismom i na srpskom jeziku, irilinim
pismom:
1. "Ova isprava vai za sve zemlje osim zemlje
porijekla izbjeglice ili zemlje njegovog uobiajenog boravka".
e) 32. stranica putne isprave sadri sljedei tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latininim
pismom i na srpskom jeziku, irilinim pismom:
1. "Ova putna isprava sadri 32 numerirane
stranice".
lan 4.
(Automatsko oitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj stranici sadri i prostor za
potrebe automatskog oitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumeriki podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadri i beskontaktni memorijski
element, koji slui za automatsko oitavanje podataka u
skladu sa ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz
stava (1) ovog lana i biometrijski podaci otiska prsta koji
tite dodatno prema ICAO 9303 standardu koritenjem
ECA (skraenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zatite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadri zatitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zatien stepenom tajnosti, koji odreuje ministar civilnih
poslova BiH, u skladu s Zakonom o zatit tajnih podataka
("Slubeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i nee se
objavljivati u "Slubenom glasniku BiH".
Nabavku obrazaca putnih isprava vri Agencija za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine u skladu sa Pravilnikom o nadlenosti
i nainu nabavke obrazaca putnih isprava ("Slubeni
glasnik BiH", broj 101/11).
lan 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, lice s priznatim
izbjeglikim statusom u Bosni i Hercegovini podnosi lino
Ministarstvu sigurnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo)
najkasnije tri mjeseca prije isteka vaenja izbjeglikog
kartona.

(2)

Broj 65 - Stranica 17

Teko bolesna i nepokretna lica zahtjev za izdavanje putne


isprave podnose putem mobilne radne stanice.
(3) Za maloljetno lice i poslovno nesposobno lice zahtjev za
izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja uz
saglasnost drugog roditelja ili staratelj ili drugi zakonski
zastupnik.
(4) Izuzetno od odredbe iz stava (3) ovog lana putna isprava
e se izdati bez saglasnosti drugog roditelja u sljedeim
sluajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivalita ili
boravita,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan organu
nadlenom za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u sluaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano saglasnou oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetno lice ima samo jednog roditelja.
(5) Ministarstvo je duno po slubenoj dunosti utvrditi
ispunjavanje uvjeta iz stava (4) ovog lana.
(6) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo.
(7) Zahtjev za izdavanje putne isprave Ministarstvo je duno
rijeiti u roku od 30 dana od dana podnoenja zahtjeva.
lan 6.
(Potrebni dokumenti)
(1) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilau se sljedei
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija izbjeglikog kartona,
b) dokaz o plaenoj cijeni putne isprave.
c) prijava prebivalita u Bosni i Hercegovini ne starija od
6 mjeseci.
(2) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac zahtjeva
duan je dati line i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
lan 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Ministarstvo e odbiti zahtjev za izdavanje putne isprave u
sljedeim sluajevima:
a) ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokumente
propisane lanom 6. ovog pravilnika;
b) ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka i
sigurnosti BiH;
c) ako je u sluaju podnosioca zahtjeva pokrenut
postupak prestanka ili ukidanja izbjeglikog statusa;
d) ako postoji izreena mjera ili odluka nadlenog
organa koja se nalazi u slubenim evidencijama Registar odreenih stranaca, a koja je na snazi.
e) ako je izbjeglica u meuvremenu stekla dravljanstvo
Bosne i Hercegovine.
lan 8.
(alba)
(1) Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave i razlozi za
takvo odbijanje bit e obrazloeni u pisanoj formi samo
ukoliko to podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave
izriito zahtijeva.
(2) Izbjeglica kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje putne
isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili ponitena iz
razloga propisanih ovim pravilnikom moe izjaviti albu
albenom Vijeu pri Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. alba se

Broj 65 - Stranica 18

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

podnosi putem Ministarstva i podnoenje iste ne odlae


izvrenje rjeenja.
lan 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraem od propisanog)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnoenja zahtjeva trai izdavanje putne
isprave u roku kraem od propisanog.
Ministarstvo izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48
sati od momenta podnoenja zahtjeva, ako je u pitanju
lijeenje u inozemstvu, bolest ili smrt lana ue porodice za
to je podnosilac zahtjeva duan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rjeavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Ministarstvo je duno na zahtjevu naznaiti da je putnu
ispravu potrebno izraditi najkasnije u roku naznaenom u
stavu (2) ovog lana.
Ministarstvo moe na zahtjev stranke, a bez utvrivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed
opisanom postupku iz stava (2) ovog lana izdati putnu
ispravu.
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka je duna odmah pristupiti izradi putne
isprave na osnovu zahtjeva Ministarstva;
Cijena putne isprave izdate u skladu s stavom (2) ovog
lana ista je kao cijena putne isprave za izdate u redovnom
postupku.
Cijena putne isprave izdate u skladu s stavom (4) ovog
lana iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih u skladu s ovim lanom
vri organ po ijem zahtjevu je putna isprava izraena.
lan 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnosilac zahtjeva preuzima lino ili putem
punomonika u Ministarstvu.
Za maloljetne osobe do navrenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navrenih 14 godina do navrenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave moe pred
ovlatenim slubenim osobama, koje zaprimaju zahtjev za
izdavanje putne isprave ovlastiti punoljetnu osobu, koja e
preuzeti putnu ispravu, to e potvrditi svojim potpisom na
zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomonik koji nije dobio punomo u skladu sa stavom
(4) ovog lana duan je pri preuzimanju putne isprave
Ministarstvu predati punomo potpisanu od strane nosioca
te putne isprave i ovjerenu od strane nadlenog organa za
ovjeravanje punomoi.
Pri preuzimanju putne isprave nosilac putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomonik duan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
lan 11.
(Postupanje izbjeglice sa putnom ispravom)
Izbjeglica ne smije ustupiti svoju putnu ispravu drugom
licu, niti smije koristiti kao svoju putnu ispravu drugog lica.
U protivnom slubeno lice e, odmah po saznanju, prijaviti
krivino djelo u skladu sa Zakonom o krivinom postupku.
Izbjeglica kojoj je prestao izbjegliki status duna je
odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja
navedene okolnosti vratiti putnu ispravu Ministarstvu.
Izbjeglica je duna da gubitak, unitenje ili drugaiji nestanak putne isprave prijavi odmah po saznanju Ministarstvu

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Petak, 2. 9. 2016.

ili policiji prema mjestu boravka,odnosno prebivalita, a


ako se ta injenica dogodila van BiH najbliem DKP BiH.
Organ kojem je prijavljena injenica iz stava (3) ovog lana
izdaje izbjeglici potvrdu o prijavi gubitka, unitenja ili
drugaijeg nestanka putne isprave. Ako je izbjeglica
prijavila tu injenicu policiji, odnosno DKP BiH, policija
odnosno DKP BiH duni su odmah, a najkasnije tokom
istog dana obavijestiti Ministarstvo.
Putna isprava koja je izgubljena, unitena je na drugaiji
nain nestala oglaava se nevaeom u "Slubenom
glasniku BiH" o troku izbjeglice.
lan 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
Nadleni organi Bosne i Hercegovine, nadleni organi u
entitetima i Brko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Ministarstvu koje je
istu izdalo, u sljedeim sluajevima:
a) ako je izbjeglica dobila putnu ispravu sluei se
lanim ili obmanjujuim informacijama;
b) ako drugom licu dozvoli koritenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz lana 7. stav (1) taka b) i e)
Pravilnika;
O zahtjevu iz stava (1) ovog lana odluuje Ministarstvo.
Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadri
identifikacione podatke izbjeglice, za koju se zahtjev
podnosi i to: JMB, prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto roenja, boravite i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i ponitenje putne isprave i naziv organa, koji je
izdao putnu ispravu i broj putne isprave.
Ministarstvo e po slubenoj dunosti oduzeti putnu ispravu
izdatu strancu sa priznatim statusom izbjeglice u Bosni i
Hercegovini kojem je pravosnanim rjeenjem ukinut ili
prestao status izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
lan 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
Kad Ministarstvo primi zahtjev za oduzimanje putne
isprave obavezno je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji
izdatih putnih isprava da li izbjeglica, za koje se podnosi
zahtjev posjeduje vaeu putnu ispravu.
Ako Ministarstvo utvrdi da izbjeglica, za koju se trai
oduzimanje ili ponitavanje putne isprave, posjeduje vaeu
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
ponitavanje putne isprave, donosi rjeenje o oduzimanju ili
ponitavanju putne isprave.
Ministarstvo poziva nosioca putne isprave da putnu ispravu
preda Ministarstvu. Ukoliko nosilac putne isprave ne preda
putnu ispravu, putna isprava e se prisilno oduzeti. O
oduzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.
U hitnim sluajevima, putnu ispravu moe privremeno
oduzeti i drugi organ nadlean za izdavanje putne isprave ili
organ nadlean za kontrolu prelaska dravne granice, pri
emu se izbjeglici kojoj je privremeno oduzeta putna
isprava izdaje potvrda.
Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati
izbjeglici kojoj je oduzeta nakon 24 sata od oduzimanja,
ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja
nadlenom organu koji je izdao putnu ispravu.
O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stava
(5) obavjetava se osoba ija je putna isprava privremeno
oduzeta.
Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi.
Postupak iz stava (5) i (6) smatra se hitnim.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(9)

Privremeno oduzeta putna isprava deponuje se i uva kod


nadlenog organa.
(10) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave nadleni organ vraa putnu ispravu nosiocu.
lan 14.
(Postupak ponitenja putne isprave)
(1) Ministarstvo vri ponitavanje putne isprave za koju je
utvreno da sadri lane podatke, kojoj je istekao rok
vaenja, putne isprave koja je zamijenjena i oteene putne
isprave ili ako je oduzeta iz razloga propisanih lanom 12.
Pravilnika.
(2) Ponitavanje putne isprave vri se fizikim unitenjem
putne isprave i otiskivanjem tambilja "poniteno" preko
upisanih podataka u putnoj ispravi i praznim stranicama
putne isprave.
(3) Ponitena putna isprava moe se vratiti nosiocu putne
isprave na njegov zahtjev, izuzev putne isprave koja sadri
lane podatke.
lan 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za izbjeglice vodi
Ministarstvo i Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju
i razmjenu podataka.
lan 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice ("Slubeni glasnik BiH",
broj 80/09).
lan 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. augusta 2016.
Dr. sci. Adil Osmanovi, s. r.

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

967

Na temelju lanka 46. stavak (2) Zakona o strancima


("Slubeni glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom
miljenju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-021-4154/16-1 od 21. lipnja 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. lipnja 2016. godine i Slube za poslove sa strancima, br.
18.6.1-14.1-3866/16 od 29. lipnja 2016. godine, Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOM LISTU ZA STRANCA


lanak 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se: forma, izgled i sadraj
putnog lista za stranca, potrebna dokumenti koji se prilau uz
zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga
tehnika pitanja vezana uz putni list za stranca (u daljnjem tekstu:
Putni list).
lanak 2.
(Oblik i zatitni elementi obrasca putnog lista)
(1) Obrazac putnog lista:
a) etverokutnog oblika dimenzija 29,5 x 19 centimetara;
b) tiskan jednostrano crnom bojom;
c) sadri grb Bosne i Hercegovine i serijski broj.
(2) Obrazac iz stavka (1) ovog lanka sadri i zatitne
elemente.

(2)

Broj 65 - Stranica 19

Tehniku specifikaciju zatitnih elemenata utvruje


Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine.
Tehnika specifikacija ima stupanj tajnosti.
Stupanj tajnosti tehnike specifikacije utvruje ravnatelj
Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine sukladno vaeim pravnim
propisima o zatiti tajnih podataka i ne objavljuju se u
"Slubenom glasniku BiH".
lanak 3.
(Sadraj putnog lista)
U putni list unose se osobni podaci stranca kojem se izdaje
putni list.
Na putni list se lijepi fotografija stranca, kojem se izdaje
putni list na za to predvieno mjesto.
U putni list se unose podaci o lanovima obitelji stranca
kojem je putni list izdan, ukoliko oni putuju s njim i lijepe
njihove fotografije na za to predvieno mjesto.
U putni list unose se podaci o tijelu koje je putni list izdalo
sa datumom izdavanja i datumom roka vaenja.
Putni list mora biti potpisan od strane ovlatene osobe i
ovjeren peatom tijela koje je putni list izdao.
Obrazac putnog lista je sastavni dio ovog pravilnika
(Obrazac 1).
lanak 4.
(Putni list za stranca)
Putni list, u smislu lanka 43. Zakona o strancima (u
daljnjem tekstu: Zakon) je putna isprava koja vai za jedno
putovanje, a izdaje se strancu:
a) ija je vaea putna isprava izgubljena ili je unitena i
ne moe se zamjeniti ili je stranac na drugi nain bez
nje ostao, a drava iji je dravljanin nema svoje
diplomatsko-konzularno predstavnitvo (u daljnjem
tekstu: DKP) u BiH, niti njen interes zastupa neka
druga drava, s ciljem da se tom strancu omogui
povratak u dravu u kojoj ima uobiajeno mjesto
boravka ili u dravu koja ga prihvata;
b) kojem je odobrena ili je bila odobrena meunarodna
zatita ili privremena zatita ili je u postupku stjecanja
takvog statusa, s ciljem da mu se omogui dobrovoljan povratak u dravu podrijetla ili u dravu u
kojoj ima uobiajeno mjesto boravka ili u dravu koja
ga prihvata;
c) kojem je prestalo dravljanstvo Bosne i Hercegovine,
a radi putovanja u inozemstvo;
d) koji je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za
izbjeglice ili putnu ispravu za osobu bez dravljanstva
koju je izdalo nadleno tijelo u Bosni i Hercegovini
radi povratka u Bosnu i Hercegovinu radi povratka u
Bosnu i Hercegovinu; ili
e) koji je u postupku prisilnog udaljenja iz Bosne i
Hercegovine radi povratka u dravu podrijetla ili
dravu uobiajenog boravka ili treu dravu koja ga
prihvata.
Osim sluajeva iz stavka (1) ovog lanka putni list za
stranca moe se, ako za to postoje opravdani razlozi, izdati i
u sljedeim sluajevima:
a) strancu, ija je vanost putne isprave istekla, a drava
iji je dravljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavnitvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavnitvo druge drave, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omoguio odlazak iz Bosne i Hercegovine;

Broj 65 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

b)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

novoroenom djetetu stranca, koji ima odobren


boravak u Bosni i Hercegovini, a drava iji je
dravljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavnitvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavnitvo druge drave, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omoguio odlazak iz Bosne i Hercegovine;
c) strancu, kojem je priznat status supsidijarne zatite, a
koji nema vaeu putnu ispravu, ili nije u mogunosti
dobiti putnu ispravu iz zemlje uobiajenog mjesta
boravka, radi putovanja u inozemstvo, ukoliko postoje
ozbiljni humanitarni razlozi;
d) osobi bez dravljanstva u sluajevima kada postoji
pisani dokument tree zemlje da e prihvatiti stranca;
ili
e) iz drugih razloga koje nadleno tijelo ocjeni
opravdanim.
lanak 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putnog lista, podnosi stranac ili druge
zainteresirane institucije ili ustanove iz Bosne i
Hercegovine nadlenoj organizacijskoj jedinici Slube za
poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Sluba).
Za osobe mlae od 18 godina zahtjev za izdavanje putnog
lista podnosi roditelj ili staratelj ili zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na propisanom
obrascu.
Izuzetno od stavka (1) ovog lanka putni list Sluba moe
izdati i po slubenoj dunosti.
lanak 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva
duan je priloiti dokaze, kojima u smislu odredaba lanka
43. Zakona opravdava razloge podnoenja zahtjeva za
izdavanje putnog lista.
Pod dokazima u smislu stavka (1) ovog lanka smatraju se:
a) potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz izdan od nadlenog tijela u Bosni i Hercegovini
da je vaea putna isprava izgubljena ili je unitena i
ne moe se zamijeniti ili je stranac na drugi nain
ostao bez nje;
b) potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz kojom je strancu odobrena ili je bila odobrena
meunarodna zatita ili privremena zatita ili je u
postupku stjecanja takvog statusa;
c) dokaz o odobrenju boravka u Bosni i Hercegovini;
d) dokaz o prihvatu od nadlenog tijela drave koja ga
prihvata;
e) dokaz o prestanku dravljanstva Bosne i Hercegovine;
f)
presliku putne isprave ija je vanost istekla;
g) dokaz iz kojeg se vidi da postoje ozbiljni humanitarni
razlozi zbog kojih stranac mora biti prisutan u
inozemstvu, a iju ocjenu vri Ministarstvo sigurnosti
- Sektor za azil; ili
h) drugi dokaz kojim se opravdava osnov podnoenja
zahtjeva.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista, stranac je duan
dostaviti dvije fotografije veliine 35 x 45 mm.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

Petak, 2. 9. 2016.

lanak 7.
(Prijavljivanje gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Stranac je duan da gubitak, unitenje ili drugaiji nestanak
putnog lista prijavi odmah po saznanju mjesno nadlenoj
organizacijskoj jedinici Slube ili policije prema mjestu
boravka, a ako se ta injenica dogodila izvan Bosne i
Hercegovine
najbliem
diplomatsko-konzularnom
predstavnitvu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je strancu putna isprava ukradena, nadleno
policijsko tijelo, odnosno nadleno diplomatsko-konzularno
predstavnitvo Bosne i Hercegovine u inozemstvu e nakon
zaprimljene prijave o krai izdati strancu potvrdu i istog
uputiti nadlenoj organizacijskoj jedinici Slube, radi
prijave gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putne isprave.
Prijavljivanje iz stavka (1) ovog lanka, vri se na obrascu
"Prijava o gubitku ili unitenju ili iz drugih razloga
neupotrebljivost putne isprave", koji je sastavni dio ovog
pravilnika (Obrazac 2).
Uz obrazac iz stavka (3) ovog lanka, stranac je duan
priloiti dvije fotografije veliine 35 x 45 mm.
lanak 8.
(Potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Nadlena organizacijska jedinica Slube, nakon to utvrdi
identitet stranca, zakonitost njegovog boravka i istinitost
navoda, izdat e strancu "Potvrdu o prijavi gubitka ili
unitenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne
isprave", koja je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 3).
Potvrda iz stavka (1) ovog lanka zamjenjuje stranu putnu
ispravu stranca:
a) Za odlazak do diplomatsko-konzularnog predstavnitva drave iji je stranac dravljanin ili za odlazak do
diplomatsko-konzularnog predstavnitva druge drave
koja zastupa njene interese,
b) za boravak u Bosni Hercegovini do dobijanja nove
putne isprave ili putnog lista drave iji je dravljanin,
c) za boravak u Bosni i Hercegovini do izdavanja putnog
lista za stranca u smislu lanka 43. Zakona.
Nadlena organizacijska jedinica duna je definirati rok
vaenja potvrde iz stavka (1) ovog lanka, koji ne moe biti
dui od 30 dana od dana izdavanja potvrde.
Nadlena organizacijska jedinica duna je na potvrdi, u
desnom gornjem kutu, unijeti fotografiju stranca i unijeti
otisak peata u lijevi gornji kutao fotografije tako da
fotografija ostane vidljiva.
lanak 9.
(Vraanje pronaenog putnog lista)
Putni list, iji je gubitak prijavljen, a koji se u
meuvremenu pronae, vratit e se strancu, o emu e se
sastaviti slubena zabiljeka.
Strana putna isprava koja je pronaena, a ne moe se uruiti
strancu na ije ime glasi, posredstvom organizacijske
jedinice Slube u sjeditu dostavit e se Ministarstvu
vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, radi prosljeivanja
nadlenom tijelu drave, koja je izdala putnu ispravu.
lanak 10.
(Osiguravanje, distribucija i evidencija obrazaca)
Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika tiskaju su na
latininom i irilinom pismu, na zvaninim jezicima Bosne
i Hercegovine i na engleskom jeziku. Putni list (Obrazac 1)
osigurava Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i obrazac

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

distribuira Slubi na njen zahtjev, a ostale obrasce koji su


sastavni dio ovog pravilnika osigurava Sluba.
(2) Organizacijske jedinice Slube su u obvezi da preslike
prijava i potvrda o prijavi gubitka ili unitenju ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putnih isprava kao i preslike
svakog pojedinano izdatog putnog lista ili eventualno
pogreno popunjenog putnog lista, dostave Slubi u
sjeditu, koja o istima vodi evidenciju.
(3) Evidencija o izdatim putnim listovima je sastavni dio
sredinje baze podataka o strancima.
lanak 11.
(Stavljanje ranijeg propisa izvan snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o putnom listu za strance ("Slubeni glasnik BiH", br.
80/09 i 9/15).
lanak 12.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanovi, v. r.
23. kolovoza 2016. godine

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(1)

46. (2)
(" ", 88/15),
,
. 06-02-1-4154/16-1 21. 2016. ,
, . 08/2-42-30-218990-1/16 27. 2016.
, . 18.6.1-14.1-3866/16 29. 2016. ,
,


1.
()
: ,
,
,

( : ).
2.
( )
(1) :
) 29,5 x 19
;
) ;
) .
(2) (1)
.
(3)
,
.
(4) .
(5)
,


"
".

(2)

Broj 65 - Stranica 21

3.
( )

.
,
.

,

.


.

.

( 1).
4.
( )
, 43. (
: )
, :
)

,
-
( : ) ,
,


;
)

,


;
)
, ;
);
)


.
(1)
, ,
:
) , ,
-
,
-
, ,
;
) ,
,
-
,
,

Broj 65 - Stranica 22

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

,
;
) ,
, ,

,
, ;
)

;
)
.
5.
( )
,


(
: ).
18

.

.
(1)
.
6.
( )

,
43.
.
(1) :
)
,


;
)
,;
) ;
)
;
)
;
) ;
)

,
- ;
)
.
,
35 x 45 .
7.
(
)
,

Petak, 2. 9. 2016.


,

-
.
(2) ,
,


,
.
(3) (1) ,
"
",
( 2).
(4) (3) ,
35 x 45 .
8.
(
)
(1) ,
,
, "

",
( 3).
(2) (1)
:
) -
- ,
)

,
)
43.
.
(3)

(1) ,
30
.
(4) ,
,

.
9.
( )
(1) , ,
, ,
.
(2) ,
,


,
, .
10.
(, )
(1)
,

. ( 1)

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

,

.
(2),
,
.
(3)
.
11.
( )

("
", . 80/09 9/15).
12.
( )

" ".
06-2-30-4-74/16

23. 2016.
sci. , . .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

Na osnovu lana 46. stav (2) Zakona o strancima ("Slubeni


glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom miljenju
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-02-14154/16-1 od 21. juna 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. juna 2016. godine i Slube za poslove sa strancima, br.
18.6.1-14.1-3866/16 od 29. juna 2016. godine, Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOM LISTU ZA STRANCA


lan 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se: forma, izgled i sadraj
putnog lista za stranca, potrebni dokumenti koji se prilau uz
zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga
tehnika pitanja vezana uz putni list za stranca (u daljem tekstu:
Putni list).
lan 2.
(Oblik i zatitni elementi obrasca putnog lista)
(1) Obrazac putnog lista:
a) etverougaonog oblika dimenzija 29,5x19 centimetara;
b) odtampan jednostrano crnom bojom;
c) sadri grb Bosne i Hercegovine i serijski broj.
(2) Obrazac iz stava (1) ovog lana sadri i zatitne elemente.
(3) Tehniku specifikaciju zatitnih elemenata utvruje
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
(4) Tehnika specifikacija ima stepen tajnosti.
(5) Stepen tajnosti tehnike specifikacije utvruje direktor
Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u skladu s vaeim
pravnim propisima o zatiti tajnih podataka i ne objavljuju
se u "Slubenom glasniku BiH".

(2)

Broj 65 - Stranica 23

lan 3.
(Sadraj putnog lista)
U putni list unose se lini podaci stranca kojem se izdaje
putni list.
Na putni list se lijepi fotografija stranca, kojem se izdaje
putni list na za to predvieno mjesto.
U putni list se unose podaci o lanovima porodice stranca
kojem je putni list izdat, ukoliko oni putuju s njim i lijepe
njihove fotografije na za to predvieno mjesto.
U putni list unose se podaci o organu koji je putni list izdao
sa datumom izdavanja i datumom roka vaenja.
Putni list mora biti potpisan od strane ovlatenog lica i
ovjeren peatom organa koji je putni list izdao.
Obrazac putnog lista je sastavni dio ovog pravilnika
(Obrazac 1).
lan 4.
(Putni list za stranca)
Putni list, u smislu lana 43. Zakona o strancima (u daljem
tekstu: Zakon) je putna isprava koja vai za jedno
putovanje, a izdaje se strancu:
a) ija je vaea putna isprava izgubljena ili je unitena i
ne moe se zamjeniti ili je stranac na drugi nain bez
nje ostao, a drava iji je dravljanin nema svoje
diplomatsko-konzularno predstavnitvo (u daljem
tekstu: DKP) u BiH, niti njen interes zastupa neka
druga drava, s ciljem da se tom strancu omogui
povratak u dravu u kojoj ima uobiajeno mjesto
boravka ili u dravu koja ga prihvata;
b) kojem je odobrena ili je bila odobrena meunarodna
zatita ili privremena zatita ili je u postupku sticanja
takvog statusa, s ciljem da mu se omogui
dobrovoljan povratak u dravu porijekla ili u dravu u
kojoj ima uobiajeno mjesto boravka ili u dravu koja
ga prihvata;
c) kojem je prestalo dravljanstvo Bosne i Hercegovine,
a radi putovanja u inozemstvo;
d) koji je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za
izbjeglice ili putnu ispravu za lice bez dravljanstva
koju je izdao nadleni organ u Bosni i Hercegovini
radi povratka u Bosnu i Hercegovinu radi povratka u
Bosnu i Hercegovinu; ili
e) koji je u postupku prisilnog udaljenja iz Bosne i
Hercegovine radi povratka u dravu porijekla ili
dravu uobiajenog boravka ili treu dravu koja ga
prihvata.
Osim sluajeva iz stava (1) ovog lana putni list za stranca
moe se, ako za to postoje opravdani razlozi, izdati i u
sljedeim sluajevima:
a) strancu, ija je vanost putne isprave istekla, a drava
iji je dravljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavnitvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavnitvo druge drave, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omoguio odlazak iz Bosne i
Hercegovine;
b) novoroenom djetetu stranca, koji ima odobren
boravak u Bosni i Hercegovini, a drava iji je
dravljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavnitvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini
postoji
diplomatsko-konzularno
predstavnitvo druge drave, koja zastupa njene
interese, kako bi mu se omoguio odlazak iz Bosne i
Hercegovine;
c) strancu, kojem je priznat status supsidijarne zatite, a
koji nema vaeu putnu ispravu, ili nije u mogunosti
dobiti putnu ispravu iz zemlje uobiajenog mjesta

Broj 65 - Stranica 24

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

boravka, radi putovanja u inozemstvo, ukoliko postoje


ozbiljni humanitarni razlozi;
d) licu bez dravljanstva u sluajevima kada postoji
pisani dokument tree zemlje da e prihvatiti stranca;
ili
e) iz drugih razloga koje nadlean organ ocjeni
opravdanim.
lan 5.
(Podnoenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putnog lista, podnosi stranac ili druge
zainteresirane institucije ili ustanove iz Bosne i
Hercegovine nadlenoj organizacionoj jedinici Slube za
poslove sa strancima (u daljem tekstu: Sluba).
Za lica mlaa od 18 godina zahtjev za izdavanje putnog
lista podnosi roditelj ili staratelj ili zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na propisanom
obrascu.
Izuzetno od stava (1) ovog lana putni list Sluba moe
izdati i po slubenoj dunosti.
lan 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnosilac zahtjeva
duan je priloiti dokaze, kojima u smislu odredaba lana
43. Zakona opravdava razloge podnoenja zahtjeva za
izdavanje putnog lista.
Pod dokazima u smislu stava (1) ovog lana smatraju se:
a) potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz izdat od nadlenog organa u Bosni i
Hercegovini da je vaea putna isprava izgubljena ili
je unitena i ne moe se zamijeniti ili je stranac na
drugi nain ostao bez nje;
b) potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz kojom je strancu odobrena ili je bila odobrena
meunarodna zatita ili privremena zatita ili je u
postupku sticanja takvog statusa;
c) dokaz o odobrenju boravka u Bosni i Hercegovini;
d) dokaz o prihvatu od nadlenog organa drave koja ga
prihvata;
e) dokaz o prestanku dravljanstva Bosne i Hercegovine;
f)
kopiju putne isprave ija je vanost istekla;
g) dokaz iz kojeg se vidi da postoje ozbiljni humanitarni
razlozi zbog kojih stranac mora biti prisutan u
inozemstvu, a iju ocjenu vri Ministarstvo sigurnosti
Sektor za azil; ili
h) drugi dokaz kojim se opravdava osnov podnoenja
zahtjeva.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista, stranac je duan
dostaviti dvije fotografije veliine 35 x 45 mm.
lan 7.
(Prijavljivanje gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Stranac je duan da gubitak, unitenje ili drugaiji nestanak
putnog lista prijavi odmah po saznanju mjesno nadlenoj
organizacionoj jedinici Slube ili policije prema mjestu
boravka, a ako se ta injenica dogodila van Bosne i
Hercegovine
najbliem
diplomatsko-konzularnom
predstavnitvu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je strancu putna isprava ukradena, nadleni
policijski organ, odnosno nadleno diplomatsko-konzularno
predstavnitvo Bosne i Hercegovine u inozemstvu e nakon
zaprimljene prijave o krai izdati strancu potvrdu i istog
uputiti nadlenoj organizacionoj jedinici Slube, radi

Petak, 2. 9. 2016.

prijave gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave.
(3) Prijavljivanje iz stava (1) ovog lana, vri se na obrascu
"Prijava o gubitku ili unitenju ili iz drugih razloga
neupotrebljivost putne isprave", koji je sastavni dio ovog
pravilnika (Obrazac 2).
(4) Uz obrazac iz stava (3) ovog lana, stranac je duan
priloiti dvije fotografije veliine 35 x 45 mm.
lan 8.
(Potvrda o prijavi gubitka ili unitenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
(1) Nadlena organizaciona jedinica Slube, nakon to utvrdi
identitet stranca, zakonitost njegovog boravka i istinitost
navoda, izdat e strancu "Potvrdu o prijavi gubitka ili
unitenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne
isprave", koja je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 3).
(2) Potvrda iz stava (1) ovog lana zamjenjuje stranu putnu
ispravu stranca:
a) Za odlazak do diplomatsko-konzularnog predstavnitva drave iji je stranac dravljanin ili za odlazak
do diplomatsko-konzularnog predstavnitva druge
drave koja zastupa njene interese,
b) za boravak u Bosni Hercegovini do dobijanja nove
putne isprave ili putnog lista drave iji je dravljanin,
c) za boravak u Bosni i Hercegovini do izdavanja putnog
lista za stranca u smislu lana 43. Zakona.
(3) Nadlena organizaciona jedinica duna je definirati rok
vaenja potvrde iz stava (1) ovog lana, koji ne moe biti
dui od 30 dana od dana izdavanja potvrde.
(4) Nadlena organizaciona jedinica duna je na potvrdi, u
desnom gornjem uglu, unijeti fotografiju stranca i unijeti
otisak peata u lijevi gornji ugao fotografije tako da
fotografija ostane vidljiva.
lan 9.
(Vraanje pronaenog putnog lista)
(1) Putni list, iji je gubitak prijavljen, a koji se u
meuvremenu pronae, vratit e se strancu, o emu e se
sastaviti slubena zabiljeka.
(2) Strana putna isprava koja je pronaena, a ne moe se uruiti
strancu na ije ime glasi, posredstvom organizacione
jedinice Slube u sjeditu dostavit e se Ministarstvu
vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, radi prosljeivanja
nadlenom organu drave, koja je izdala putnu ispravu.
lan 10.
(Obezbjeivanje, distribucija i evidencija obrazaca)
(1) Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika tampaju su na
latininom i irilinom pismu, na zvaninim jezicima Bosne
i Hercegovine i na engleskom jeziku. Putni list (Obrazac 1)
obezbjeuje Agencija za identifikaciona dokumenta,
evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i
obrazac distribuira Slubi na njen zahtjev, a ostale obrasce
koji su sastavni dio ovog pravilnika obezbjeuje Sluba.
(2) Organizacione jedinice Slube su u obavezi da kopije
prijava i potvrda o prijavi gubitka ili unitenju ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putnih isprava kao i kopije svakog
pojedinano izdatog putnog lista ili eventualno pogreno
popunjenog putnog lista, dostave Slubi u sjeditu, koja o
istima vodi evidenciju.
(3) Evidencija o izdatim putnim listovima je sastavni dio
centralne baze podataka o strancima.
lan 11.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai
Pravilnik o putnom listu za strance ("Slubeni glasnik BiH", br.
80/09 i 9/15).

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 12.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanovi, s. r.
23. augusta 2016. godine

SREDINJE IZBORNO POVJERENSTVO


BOSNE I HERCEGOVINE
968

Na temelju lanka 2.9 stavak (1) toka (4), a u svezi sa


lankom 3.6 stavak (2) toka c) i lankom 3.15 stavak (6)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 i 31/16), Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 44. sjednici, odranoj 12.08.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O UTVRIVANJU I OBJAVI BROJA BIRAA UPISANIH


U IZVADAK IZ SREDINJEG BIRAKOG POPISA ZA
GLASOVANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA
LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
lanak 1.
Utvruje se da e se na izvatku iz Sredinjeg birakog
popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne
izbore 2016. godine, koji e se odrati 02.10.2016. godine, nai
ukupno 65.453 biraa.
lanak 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registriranih biraa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvren po opinama.
lanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na web stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-1/16
Zamjenuje predsjednika
12. kolovoza 2016. godine
Dr. Suad Arnautovi, v. r.
Sarajevo
Opina
BANJA LUKA
BANOVII
BERKOVII
BIHA
BIJELJINA
BILEA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BOSANSKO GRAHOVO
BRATUNAC
BRKO DISTRIKT BiH
BREZA
BROD
BUGOJNO
BUSOVAA
BUIM
AJNIE
APLJINA
CAZIN
ELI

Broj registriranih biraa za


glasovanje izvan BiH
1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268
2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328

ELINAC
CENTAR SARAJEVO
ITLUK
DERVENTA
DOBOJ
DOBOJ ISTOK
DOBOJ JUG
DOBRETII
DOMALJEVAC - AMAC
DONJI VAKUF
DONJI ABAR
DRVAR
FOA (FBIH)
FOA
FOJNICA
GACKO
GLAMO
GORADE
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
GRAANICA
GRAD MOSTAR
GRADAAC
GRADIKA
GRUDE
HADII
HAN PIJESAK
ILIDA
ILIJA
ISTONA ILIDA
ISTONI DRVAR
ISTONI MOSTAR
ISTONO NOVO SARAJEVO
JABLANICA
JAJCE
JEZERO
KAKANJ
KALESIJA
KALINOVIK
KISELJAK
KLADANJ
KLJU
KNEEVO
KONJIC
KOSTAJNICA
KOTOR VARO
KOZARSKA DUBICA
KREEVO
KRUPA NA UNI
KUPRES
KUPRES (RS)
LAKTAI
LIVNO
LJUBINJE
LJUBUKI
LOPARE
LUKAVAC
MAGLAJ
MILII
MODRIA
MRKONJI GRAD
NEUM
NEVESINJE
NOVI GRAD
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
NOVO GORADE
NOVO SARAJEVO
ODAK
OLOVO
ORAJE
OSMACI

Broj 65 - Stranica 25
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13
14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343

Broj 65 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

OTRA LUKA
PALE (FBIH)
PALE
PELAGIEVO
PETROVAC
PETROVO
POSUJE
PRIJEDOR
PRNJAVOR
PROZOR-RAMA
RAVNO
RIBNIK
ROGATICA
RUDO
AMAC
SANSKI MOST
SAPNA
EKOVII
IPOVO
IROKI BRIJEG
SOKOLAC
SRBAC
SREBRENICA
SREBRENIK
STANARI
STARI GRAD SARAJEVO
STOLAC
TEOAK
TEANJ
TESLI
TOMISLAVGRAD
TRAVNIK
TREBINJE
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
TUZLA
UGLJEVIK
USORA
VARE
VELIKA KLADUA
VIEGRAD
VISOKO
VITEZ
VLASENICA
VOGOA
VUKOSAVLJE
ZAVIDOVII
ZENICA
EPE
IVINICE
ZVORNIK
Total

19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391
1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

a oo aa 2.9 a (1) aa (4), a e a


ao 3.6 a (2) aa ) ao 3.15 a (6) oo
aoa oe eeoe ("e a ", .
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14
31/16), eaa oa oja oe eeoe je
a 44. je, oaoj 12.08.2016. oe, ojea

O A OJA OJA AA
A O EAO AO
A A AAE A OE
EEOE A OAE OE 2016. OE
a 1.
je e a e e a o eao ao
a a aae a oe eeoe a oae

Petak, 2. 9. 2016.

oe 2016. oe, oj e e oa 02.10.2016. oe,


a o 65.453 aa.
a 2.
aa o oe oe je aea a oje
eoa aa a aae a oe eeoe,
e o oaa.
a 3.
Oa oa a a a ao ooea ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " a e a
eae oe oje oe eeoe
www.izbori.ba.
05-1-07-1-859-1/16
12. 2016.

, . .

AA A
AO
EO
A
JEA
EA
OAA A
OA ETOA
OAO AOO
ATA
O TT
EA
O
OJO
OAA
M
AJE
AA
A
E
EA
ETA AAJEO
T
EETA
OOJ
OOJ TO
OOJ J
OET
OMAEA - AMA
O A
O AA
A
OA ()
OA
OJA
AO
AMO
OAE
O A - OE
AAA
A MOTA
AAA
AA
E
A
A JEA
A
JA
TOA A
TO A1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268
2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13

Petak, 2. 9. 2016.
TO MOTA
TOO OO AAJEO
JAAA
JAJE
JEEO
AA
AEJA
AO
EA
AA

EEO
O
OTAJA
OTO AO
OAA A
EEO
A A
E
E ()
ATA
O
E

OAE
AA
MAAJ
M
MOA
MO A
EM
EEE
O A
O A AAJEO
O TA
OO OAE
OO AAJEO
OA
OOO
OAJE
OMA
OTA A
AE ()
AE
EAEO
ETOA
ETOO
OJE
JEO
AO
OO-AMA
AO

OATA
O
AMA
A MOT
AA
EO
OO
O JE
OOA
A
EEA
EE
TAA
TA A AAJEO
TOA
TEOA
TEA
TE

SLUBENI GLASNIK BiH


14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343
19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391

Broj 65 - Stranica 27

TOMAA
TA
TEE
TOO ()
TOO
TA
E
OA
AE
EA AA
EA
OO
TE
AEA
OOA
OAE
AO
EA
EE
E
O

1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

Na osnovu lana 2.9 stav (1) taka (4), a u vezi sa lanom


3.6 stav (2) taka c) i lanom 3.15 stav (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 44. sjednici, odranoj
12.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRIVANJU I OBJAVI BROJA BIRAA UPISANIH


U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAKOG SPISKA ZA
GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA
LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
lan 1.
Utvruje se da e se na izvodu iz Centralnog birakog
spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore
2016. godine, koji e se odrati 02.10.2016. godine, nai ukupno
65.453 biraa.
lan 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registrovanih biraa za glasanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvren po opinama.
lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne
i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-1/16
12. augusta 2016. godine
Zamjenuje predsjednika
Sarajevo
Dr. Suad Arnautovi, s. r.
Opina
BANJA LUKA
BANOVII
BERKOVII
BIHA
BIJELJINA
BILEA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BOSANSKO GRAHOVO

Broj registrovanih biraa za


glasanje izvan BiH
1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268

Broj 65 - Stranica 28
BRATUNAC
BRKO DISTRIKT BiH
BREZA
BROD
BUGOJNO
BUSOVAA
BUIM
AJNIE
APLJINA
CAZIN
ELI
ELINAC
CENTAR SARAJEVO
ITLUK
DERVENTA
DOBOJ
DOBOJ ISTOK
DOBOJ JUG
DOBRETII
DOMALJEVAC - AMAC
DONJI VAKUF
DONJI ABAR
DRVAR
FOA (FBIH)
FOA
FOJNICA
GACKO
GLAMO
GORADE
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
GRAANICA
GRAD MOSTAR
GRADAAC
GRADIKA
GRUDE
HADII
HAN PIJESAK
ILIDA
ILIJA
ISTONA ILIDA
ISTONI DRVAR
ISTONI MOSTAR
ISTONO NOVO SARAJEVO
JABLANICA
JAJCE
JEZERO
KAKANJ
KALESIJA
KALINOVIK
KISELJAK
KLADANJ
KLJU
KNEEVO
KONJIC
KOSTAJNICA
KOTOR VARO
KOZARSKA DUBICA
KREEVO
KRUPA NA UNI
KUPRES
KUPRES (RS)
LAKTAI
LIVNO
LJUBINJE
LJUBUKI
LOPARE
LUKAVAC
MAGLAJ
MILII
MODRIA
MRKONJI GRAD

SLUBENI GLASNIK BiH


2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13
14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105

NEUM
NEVESINJE
NOVI GRAD
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
NOVO GORADE
NOVO SARAJEVO
ODAK
OLOVO
ORAJE
OSMACI
OTRA LUKA
PALE (FBIH)
PALE
PELAGIEVO
PETROVAC
PETROVO
POSUJE
PRIJEDOR
PRNJAVOR
PROZOR-RAMA
RAVNO
RIBNIK
ROGATICA
RUDO
AMAC
SANSKI MOST
SAPNA
EKOVII
IPOVO
IROKI BRIJEG
SOKOLAC
SRBAC
SREBRENICA
SREBRENIK
STANARI
STARI GRAD SARAJEVO
STOLAC
TEOAK
TEANJ
TESLI
TOMISLAVGRAD
TRAVNIK
TREBINJE
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
TUZLA
UGLJEVIK
USORA
VARE
VELIKA KLADUA
VIEGRAD
VISOKO
VITEZ
VLASENICA
VOGOA
VUKOSAVLJE
ZAVIDOVII
ZENICA
EPE
IVINICE
ZVORNIK
Total

969

Petak, 2. 9. 2016.
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343
19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391
1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

Na temelju lanka 1.5 i 20.12a Izbornoga zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lanka 18.
Poslovnika Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u


svezi sa lankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, nainu i
rokovima za odreivanje birakih mjesta ("Slubeni glasnik
BiH", broj 37/14), Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 44. sjednici, odranoj 12.08.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA


GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inozemstvu u
kojim e se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inozemstvu i imaju birako pravo, organizirat e se glasovanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

Grad u
Redni
Ukupan
kojem se
broj
broj
nalazi DKP birakog
biraa
BiH
mjesta
Republika Veleposlanstvo BiH u Beogradu Beograd
S-1
112
Srbija
Savezna Generalni konzulat BiH u
tutgart
D-01
55
Republika tutgartu
Njemaka
Naziv
zemlje

Naziv DKP BiH

lanak 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inozemstvu koja
ne ispunjavaju uvjete za organiziranje glasovanja)
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine nee
organizirati glasovanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inozemstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
u inozemstvu, u kojima se planira organiziranje glasovanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga to u istim nisu ispunjeni
uvjeti propisani lankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, nainu
i rokovima za odreivanje birakih mjesta.
lanak 3.
(Ostvarivanje birakoga prava za birae registrirane za glasovanje
u DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizacijsko-tehniki
uvjeti za organiziranje glasovanja)
Dravljanima BiH koji su se prijavili za glasovanje osobno
u DKP BiH u inozemstvu, omoguit e se glasovanje potom, o
emu e biti obavijeteni od strane Sredinjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine sukladno lanku 6. stavak (3)
Naputka o vrstama, nainu i rokovima za odreivanje birakih
mjesta, najkasnije 40 dana prije dana odravanja izbora.
lanak 4.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i web stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva
BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-1/16
Zamjenjuje predsjednika
12. kolovoza 2016. godine
Dr. Suad Arnautovi, v. r.
Sarajevo
a oo aa 1.5 20.12a oo aoa oe
eeoe ("e a ", . 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16) aa 18.

Broj 65 - Stranica 29

ooa eae oe oje oe


eeoe ("e a ", . 50/07, 33/09,
24/13 32/14), a e a ao 6. a (2) a o
aa, a ooa a oeae a jea
("e a ", oj 37/14), eaa oa
oja oe eeoe je a 44. je, oaoj
12.08.2016. oe, ojea

O OEA A JEA A AAE


OAO-OA
EAA OE EEOE
a 1.
(oao-oaa eaa
oa oj e e oaoa aae)
a oa oa o eeo 2016.
oe, a aae oe eeoe oj eeo
e oa aj ao ao, oaoae e
aae oao-oa eaa
oe eeoe ( ae e: ), ao
je:
/

a
ee

1. ea Aaaa eoa
ja
2.
aea eea oa
ea a
eaa

e
a oje
a
oj
e aa
oj
ao

aa
jea
eoa
-1
112
a

-01

55

a 2.
(oao-oaa eaa
oa oja e aaj oe
a oaoae aaa)
eaa oa oja oe eeoe ee
oaoa aae a oae oe 2016. oe
eoa oa, aee O o
oao-oa eaa oe
eeoe oa, oja e aa
oaoae aaa a oae oe o
eeo 2016. oe ("e a ", oj
32/16), aoa o e o
oa ao 6. a (2) a o aa, a
ooa a oeae a jea.
a 3.
(Oaae ao aa a ae eoae a
aae -a oja e
oaaoo-e o a
oaoae aaa)
aaa oj e ja a aae
o oa, ooe e aae
oo, o e e oajee o ae eae
oe oje oe eeoe a a ao 6.
a (3) a o aa, a ooa a
oeae a jea, ajaje 40 aa je aa
oaaa oa.
a 4.
(ae a a oja)
Oa oa a a a ao ooea, a ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " e a eae
oe oje www.izbori.ba.
oj 05-1-07-1-860-1/16
ajeje ejea
12. 2016. oe
a Aao, . .
aajeo

Broj 65 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

970

Na osnovu lana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa lanom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, nainu i rokovima za
odreivanje birakih mjesta ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 44.
sjednici, odranoj 12.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA GLASANJE


U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inostranstvu u
kojim e se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inostranstvu i imaju birako pravo, organizovat e se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
Grad u
Redni broj Ukupan
kojem se
birakog
broj
nalazi DKP
mjesta
biraa
BiH
1. Republika Ambasada BiH u Beogradu
Beograd
S-1
112
Srbija
2. Savezna Generalni konzulat BiH u
tutgart
D-01
55
Republika tutgartu
Njemaka

R/B

Naziv
zemlje

Na temelju lanka 1.5 i 20.12a Izbornoga zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lanka 18.
Poslovnika Sredinjega izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i
32/14), a u svezi s lankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama,
nainu i rokovima za odreivanje birakih mjesta ("Slubeni
glasnik BiH", broj 37/14), Sredinje izborno povjerenstvo Bosne
i Hercegovine je na 47. sjednici, odranoj 19.08.2016. godine,
donijelo

DOPUNSKU ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA


GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inozemstvu u
kojim e se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inozemstvu i imaju birako pravo, organizirat e se glasovanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:

Naziv DKP BiH

lan 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inostranstvu koja
ne ispunjavaju uslove za organizovanje glasanja)
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nee
organizovati glasanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inostranstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
u inostranstvu, u kojima se planira organizovanje glasanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga to u istim nisu ispunjeni
uslovi propisani lanom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, nainu i
rokovima za odreivanje birakih mjesta.
lan 3.
(Ostvarivanje birakog prava za birae registrovane za glasanje u
DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizaciono-tehniki
uslovi za organizovanje glasanja)
Dravljanima BiH koji su se prijavili za glasanje lino u
DKP BiH u inostranstvu, omoguit e se glasanje potom, o
emu e biti obavijeteni od strane Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine u skladu sa lanom 6. stav (3) Uputstva o
vrstama, nainu i rokovima za odreivanje birakih mjesta,
najkasnije 40 dana prije dana odravanja izbora.
lan 4.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u"Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-1/16
12. augusta 2016. godine
Zamjenjuje predsjednika
Sarajevo
Dr. Suad Arnautovi, s. r.

R/B

Naziv zemlje

1.

Republika
Austrija

2.

Savezna
Republika
Njemaka

Naziv DKP BiH

Grad u
Redni broj
kojem se
birakoga
nalazi DKP
mjesta
BiH

1. Veleposlanstvo BiH u Beu

Be

A-01

2. Poasni konzulat BiH u Gracu

Grac

A-02

Minhen

D-02

Generalni konzulat BiH u


Minhenu

lanak 2.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama F BiH",
"Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko distrikta
BiH" i na web stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-2/16
19. kolovoza 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, v. r.
a oo aa 1.5 20.12a oo aoa oe
eeoe ("e a ", . 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16) aa 18.
ooa eae oe oje oe
eeoe ("e a ", . 50/07, 33/09,
24/13 32/14), a e a ao 6. a (2) a o
aa, a ooa a oeae a jea
("e a ", oj 37/14), eaa oa
oja oe eeoe je a 47. je, oaoj
19.08.2016. oe, ojea

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 31

O O

O OEA A JEA A AAE


OAO-OA
EAA OE EEOE
a 1.
(oao-oaa eaa
oa oj e e oaoa aae)
a oa oa o eeo 2016.
oe, a aae oe eeoe oj eeo
e oa aj ao ao, oaoae e
aae oao-oa eaa
oe eeoe ( ae e: ), ao
je:
/

a ee

1.

ea
Aja

2.

aea
ea
eaa

a oje e oj
e aa ao

jea

1. Aaaa e

A-01

2. oa oa
a

A-02

Me

-02

eea oa
Me

a 2.
(ae a a ojaa)
Oa oa a a a ao ooea, a ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " a w a
eae oe oje www.izbori.ba.
oj 05-1-07-1-860-2/16
19. 2016. oe

Ae a, . .
Na osnovu lana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa lanom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, nainu i rokovima za
odreivanje birakih mjesta ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 47.
sjednici, odranoj 19.08.2016. godine, donijela

DOPUNSKU ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA GLASANJE


U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inostranstvu u
kojim e se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inostranstvu i imaju birako pravo, organizovat e se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:

R/B

Naziv zemlje

1.

Republika
Austrija

2.

Savezna
Republika
Njemaka

Naziv DKP BiH

Grad u
Redni broj
kojem se
birakog
nalazi DKP
mjesta
BiH

1. Ambasada BiH u Beu

Be

A-01

2. Poasni konzulat BiH u Gracu

Grac

A-02

Minhen

D-02

Generalni konzulat BiH u


Minhenu

lan 2.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u"Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-2/16
Predsjednik
19. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sarajevo

971

Na temelju lanka 2.9 stavak (1) toka (4), a u svezi lanka


3.6 stavak (2) toka c) i lanka 3.15 stavak (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16),
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 48.
sjednici, odranoj 25.08.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRIVANJU I OBJAVI


BROJA BIRAA UPISANIH U IZVADAK IZ
SREDINJEG BIRAKOG POPISA ZA GLASOVANJE
IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE
IZBORE 2016. GODINE
lanak 1.
U lanku 1. Odluke o utvrivanju i objavi broja biraa
upisanih u izvadak iz Sredinjeg birakog popisa za glasovanje
izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine broj:
05-1-07-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine broj "65.453"
zamjenjuje se brojem "65.398".
lanak 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registriranih biraa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvren po opinama i nainu glasovanja.
lanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na web stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-12/16
Predsjednik
25. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet anti, v. r.
Sarajevo

Broj 65 - Stranica 32
Kod
opine
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091

Naziv opine
VELIKA KLADUA
CAZIN
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BUIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIKA
LAKTAI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - AMAC
AMAC
ORAJE
DONJI ABAR
MODRIA
GRADAAC
PELAGIEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OTRA LUKA
BANJA LUKA
ELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ELI
LOPARE
TEOAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTONI DRVAR
KLJU
RIBNIK
MRKONJI GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETII
KNEEVO
KOTOR VARO
TESLI
EPE
ZAVIDOVII
BANOVII
IVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMO
IPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK

SLUBENI GLASNIK BiH


DKP

Pota
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

9
1
6
1
10
1
2

2
2

10
2

3
3

3
1
4
11
1
13
17
1
3

Ukupno izvan
BiH
349
353
805
821
315
328
198
204
76
82
1
1
380
381
476
480
3.062
3.071
973
976
96
96
87
87
389
389
3.982
3.984
2.529
2.529
1.220
1.221
459
459
1.281
1.281
1.113
1.113
1.619
1.619
14
14
1.223
1.223
463
463
1.256
1.256
1.573
1.582
49
49
1
634
640
18
19
1.728
1.738
258
259
75
77
8
8
1.393
1.393
205
206
428
428
180
180
89
91
147
149
125
125
443
443
515
525
327
329
568
568
41
41
78
81
339
342
13
13
301
301
55
55
105
107
1.847
1.847
111
111
660
660
45
45
1.217
1.217
2.391
2.394
538
538
282
283
17
17
230
234
371
371
333
344
209
210
1.722
1.735
252
269
284
285
53
56
104
104
636
636

093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183

ZENICA
KAKANJ
VARE
OLOVO
KLADANJ
EKOVII
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJA
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREEVO
HADII
ILIDA
ISTONA ILIDA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTONI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTONO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIEGRAD
POSUJE
GRUDE
IROKI BRIJEG
ISTONI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOA (FBIH)
FOA
GORADE
NOVO GORADE
AJNIE
RUDO
LJUBUKI
ITLUK
APLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVII
LJUBINJE
BILEA
RAVNO
TREBINJE
USORA

Petak, 2. 9. 2016.
2
1

8
8
2

1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5

2
3
4

14
4
1
1
1
1

188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187

190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170
369
236
311
370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143
310
35
1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

184
185
200

89
426
2.770
65.111

KOSTAJNICA
MILII
BRKO DISTRIKT BiH

4
287

AUSTRIJA-Ambasada BiH u Beu


AUSTRIJA-Poasni konzulat BiH u Gracu
SRBIJA-Ambasada BiH u Beogradu
NJEMAKA-Generalni konzulat BiH u Minhenu
NJEMAKA-Generalni konzulat BiH u tutgartu

DKP128A
DKP128B
DKP250
DKP32B
DKP32C

89
426
2.774
65.398
35
32
126
33
61
287

a oo aa 2.9 a (1) aa (4), a e a


ao 3.6 a (2) aa ) ao 3.15 a (6) oo
aoa oe eeoe ("e a " .
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14
31/16), eaa oa oja oe eeoe je
a 48. je, oaoj 25.08.2016. oe, ojea

O JE OE O A
OJA OJA AA A
O EAO AO A A
AAE A OE EEOE A
OAE OE 2016. OE
a 1.
a 1. Oe o a oja oja
aa a o eao ao a a
aae a oe eeoe a oae oe 2016.
oe oj: 05-1-07-1-859-1/16 o 12.08.2016. oe oj
"65.453" ajeje e oje "65.398".
a 2.
aa o oe oe je aea a oje
eoa aa a aae a oe eeoe,
e o oaa a aaa.
a 3.
Oa oa a a a ao ooea ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " a e a
eae oe oje oe eeoe
www.izbori.ba.
oj 05-1-07-1-859-12/16
25. 2016. oe
eje

. Ae a, . .
o
oe
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018

a oe
EA AA
A
A
OAA A
M
A A
O A
OAA A
JEO
AA
ATA
A
AO
EETA
O
OA
OAE

oa
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

349
805
315
198
76
1
380
476
3.062
973
96
87
389
3.982
2.529
1.220
459

o a

353
821
328
204
82
1
381
480
3.071
976
96
87
389
3.984
2.529
1.221
459

020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

OMAEA
AMA
AMA
OAJE
O AA
MOA
AAA
EAEO
JEA
OA ETOA
ETOA
A MOT
OTA A
AA A
EA
OOJ TO
OOJ J
OOJ
TEA
TAA
MAAJ
AAA
ETOO
AA
EE
TA
E
OAE
TEOA
E
A
TO A

MO A
JAJE
JEEO
OET
EEO
OTO AO
TE
EE
AO
AO
E
AEJA
OMA
AA
O
OAO AOO
AMO
OO
O A
TA
EA
AA
AE
OOO
AA
EO
AEA
ATA
EEA
O
E
E ()
OJO
O A OE
O TA
TE
OAA

Broj 65 - Stranica 33

9
1
6
1
10
1
2

2
2

10
2

3
3

3
1
4
11
1
13
17
1
3

2
1

8
8
2

1.281

1.281

1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.573
49
634
18
1.728
258
75
8
1.393
205
428
180
89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.582
49
1
640
19
1.738
259
77
8
1.393
206
428
180
91
149
125
443
525
329
568
41
81
342
13
301
55
107
1.847
111
660
45
1.217
2.394
538
283
17
234
371
344
210
1.735
269
285
56
104
636
190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170

369
236
310

369
236
311

Broj 65 - Stranica 34
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

OJA
EA
OO
EA
JA
OOA
A JEA
TOMAA
OO-AMA
JAAA
O
EEO
A
A
TOA A
O A AAJEO
OOA
ETA AAJEO
TA A
AAJEO
TO TA A
OO AAJEO
TOO OO
AAJEO
TOO ()
TOO
AE ()
AE
OATA
EA
OJE
E
O JE
TO MOTA
EEE
AO
AO
OA ()
OA
OAE
OO OAE
AJE
O

T
AA
EM
TOA
EO
E
EA
AO
TEE
OA
OTAJA
M
O TT

SLUBENI GLASNIK BiH


1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4

2
3
4

14
4
1
1
1
1

4
287

ATJA-Aaaa e
ATJA-oa oa a
JA-Aaaa eoa
EMAA-eea oa Me
EMAA-eea oa a

370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139

370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143

305
35

310
35

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187
89
426
2.774
65.398

128A
128
250
32
32

35
32
126
33
61
287

Na osnovu lana 2.9 stav (1) taka (4), a u vezi sa lanom


3.6 stav (2) taka c) i lanom 3.15 stav (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06,

Petak, 2. 9. 2016.

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna


izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici, odranoj
25.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRIVANJU I OBJAVI


BROJA BIRAA UPISANIH U IZVOD IZ CENTRALNOG
BIRAKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I
HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
lan 1.
U lanu 1. Odluke o utvrivanju i objavi broja biraa
upisanih u izvod iz Centralnog birakog spiska za glasanje izvan
Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine broj: 05-107-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine broj "65.453" zamjenjuje
se brojem "65.398".
lan 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registrovanih biraa za glasanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvren po opinama i nainu glasanja.
lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne
i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-12/16
Predsjednik
25. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sarajevo
Kod opine
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042

Naziv opine
VELIKA KLADUA
CAZIN
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BUIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIKA
LAKTAI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - AMAC
AMAC
ORAJE
DONJI ABAR
MODRIA
GRADAAC
PELAGIEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OTRA LUKA
BANJA LUKA
ELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEANJ
STANARI
MAGLAJ

DKP

Pota
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

9
1
6
1
10
1
2

349
805
315
198
76
1
380
476
3.062
973
96
87
389
3.982
2.529
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.573
49
634
18
1.728
258
75
8
1.393
205
428
180

Ukupno
izvan BiH
353
821
328
204
82
1
381
480
3.071
976
96
87
389
3.984
2.529
1.221
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.582
49
1
640
19
1.738
259
77
8
1.393
206
428
180

Petak, 2. 9. 2016.
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139

GRAANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ELI
LOPARE
TEOAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTONI DRVAR
KLJU
RIBNIK
MRKONJI GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETII
KNEEVO
KOTOR VARO
TESLI
EPE
ZAVIDOVII
BANOVII
IVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMO
IPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VARE
OLOVO
KLADANJ
EKOVII
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJA
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREEVO
HADII
ILIDA
ISTONA ILIDA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTONI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO

SLUBENI GLASNIK BiH


2
2

89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

91
149
125
443
525
329
568
41
81
342
13
301
55
107
1.847
111
660
45
1.217
2.394
538
283
17
234
371
344
210
1.735
269
285
56
104
636
190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170

8
2
3
2
10
4

369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139

305

369
236
311
370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143
310

10
2

3
3

3
1
4
11
1
13
17
1
3

2
1

8
8
2

1
1
1
4
4
4
1
3
1

140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

Broj 65 - Stranica 35

ISTONO NOVO
SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIEGRAD
POSUJE
GRUDE
IROKI BRIJEG
ISTONI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOA (FBIH)
FOA
GORADE
NOVO GORADE
AJNIE
RUDO
LJUBUKI
ITLUK
APLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVII
LJUBINJE
BILEA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILII
BRKO DISTRIKT BiH

2
3
4

14
4
1
1
1
1

4
287

AUSTRIJA-Ambasada BiH u Beu


AUSTRIJA-Poasni konzulat BiH u Gracu
SRBIJA-Ambasada BiH u Beogradu
NJEMAKA-Generalni konzulat BiH u Minhenu
NJEMAKA-Generalni konzulat BiH u tutgartu

35

35

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187
89
426
2.774
65.398

DKP128A
DKP128B
DKP250
DKP32B
DKP32C

35
32
126
33
61
287

972

Na temelju lanka 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lanka 18.
Poslovnika Sredinjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i
32/14), a u svezi lanka 6. stavak (2) Naputka o vrstama, nainu i
rokovima za odreivanje birakih mjesta ("Slubeni glasnik
BiH", broj 37/14), Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 48. sjednici, odranoj 25.08.2016. godine,
utvrdilo

ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA


GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(PREIENI TEKST)
lanak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inozemstvu u
kojim e se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inozemstvu i imaju birako pravo, organizirat e se glasovanje u

Broj 65 - Stranica 36

SLUBENI GLASNIK BiH

diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine


(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

Naziv
zemlje
Republika
Srbija
Savezna
Republika
Njemaka

Republika
Austrija

Naziv DKP BiH

Grad u
Ukupan
Redni broj
kojem se
broj
birakog
nalazi DKP
biraa
mjesta
BiH

Veleposlanstvo BiH u
Beogradu

Beograd

S-01

126

1. Generalni konzulat BiH u


tutgartu

tutgart

D-01

61

Minhen

D-02

33

Be

A-01

35

Grac

A-02

32

2. Generalni konzulat BiH u


Minhenu
1. Veleposlanstvo BiH u
Beu
2. Poasni konzulat BiH u
Gracu

lanak 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inozemstvu koja
ne ispunjavaju uvjete za organiziranje glasovanja)
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine nee
organizirati glasovanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inozemstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
u inozemstvu, u kojima se planira organiziranje glasovanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga to u istim nisu ispunjeni
uvjeti propisani lankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, nainu
i rokovima za odreivanje birakih mjesta.
lanak 3.
(Ostvarivanje birakoga prava za birae registrirane za glasovanje
u DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizacijsko-tehniki
uvjeti za organiziranje glasovanja)
Dravljanima BiH koji su se prijavili za glasovanje osobno
u DKP BiH u inozemstvu, omoguit e se glasovanje potom, o
emu e biti obavijeteni od strane Sredinjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine sukladno lanku 6. stavak (3)
Naputka o vrstama, nainu i rokovima za odreivanje birakih
mjesta, najkasnije 40 dana prije dana odravanja izbora.
lanak 4.
(Akti obuhvaeni ovom odlukom)
Ova Odluka obuhvata Odluku o odreivanju birakih
mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-1/16 od
12.08.2016. godine, Dopunsku odluku o odreivanju birakih
mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-2/16 od
19.08.2016. godine, Odluku o izmjenama odluke o odreivanju
birakih mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-3/16
od 25.08.2016. godine i Odluku o dopuni dopunske odluke o
odreivanju birakih mjesta za glasovanje u diplomatskokonzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine broj: 05-107-1-860-4/16 od 25.08.2016. godine.
lanak 5.
(Objava u slubenim glasilima)
Ova odluka bit e objavljena u"Slubenom glasniku BiH",
"Slubenim novinama Federacije BiH", "Slubenom glasniku
RS", "Slubenom glasniku Brko distrikta BiH" i web stranici
Sredinjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-5/16
Predsjednik
25. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sarajevo

Petak, 2. 9. 2016.

a oo aa 1.5 20.12a oo aoa oe


eeoe ("e a ", . 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16) aa 18.
ooa eae oe oje oe
eeoe ("e a ", . 50/07, 33/09,
24/13 32/14), a e a ao 6. a (2) a o
aa, a ooa a oeae a jea
("e a ", oj 37/14), eaa oa
oja oe eeoe je a 48. je, oaoj
25.08.2016. oe, a

O OEA A JEA A AAE


OAO-OA
EAA OE EEOE
(EE E)
a 1.
(oao-oaa eaa
oa oj e e oaoa aae)
a oa oa o eeo 2016.
oe, a aae oe eeoe oj eeo
e oa aj ao ao, oaoae e
aae oao-oa eaa
oe eeoe ( ae e: ), ao
je:
/
1.
2.

a ee
ea
ja
aea
ea
eaa

ea
Aja

a
e oj
a
oje e
ao

aa
jea

Aaaa
eoa
-01
eoa
1. eea
oa
a
-01
a
2. eea
oa Me
-02
Me
1. Aaaa
e
A-01
e
2. oa
oa
a
A-02
a

a
oj
aa
126
61
33
35
32

a 2.
(oao-oaa eaa
oa oja e aaj oe a
oaoae aaa)
eaa oa oja oe eeoe ee
oaoa aae a oae oe 2016. oe
eoa oa, aee O o
oao-oa eaa oe
eeoe oa, oja e aa oaoae aaa a oae oe o eeo
2016. oe ("e a ", oj 32/16),
aoa o e o oa
ao 6. a (2) a o aa, a ooa a
oeae a jea.
a 3.
(Oaae ao aa a ae eoae a
aae -a oja e
oaaoo-e o a oaoae aaa)
aaa oj e ja a aae
o oa, ooe e aae
oo, o e e oajee o ae eae
oe oje oe eeoe a a ao 6.
a (3) a o aa, a ooa a

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

oeae a jea, ajaje 40 aa je aa


oaaa oa.
a 4.
(A oae oo oo)
Oa Oa oaa O o oea a
jea a aae oao-oa eaa oe eeoe oj: 05-1-07-1-860-1/16 o
12.08.2016. oe, o o o oea a
jea a aae oao-oa eaa oe eeoe oj: 05-1-07-1-860-2/16 o
19.08.2016. oe, O o jeaa oe o oea
a jea a aae oao-oa
eaa oe eeoe oj: 05-1-07-1-8603/16 o 25.08.2016. oe O o o oe
oe o oea a jea a aae
oao-oa eaa oe
eeoe oj: 05-1-07-1-860-4/16 o 25.08.2016. oe.
a 5.
(Ojaae e aa)
Oa oa e ojaea "eo a
", "e oaa ", "eo
a ", "eo a o a "
e a eae oe oje
www.izbori.ba.
oj 05-1-07-1-860-5/16

25. 2016. oe
Ae a, . .

Na osnovu lana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa lanom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, nainu i rokovima za
odreivanje birakih mjesta ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 48.
sjednici, odranoj 25.08.2016. godine, utvrdila

ODLUKU

O ODREIVANJU BIRAKIH MJESTA ZA GLASANJE


U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNITVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(PREIENI TEKST)
lan 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inostranstvu u
kojim e se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za dravljane Bosne i Hercegovine koji privremeno ive u
inostranstvu i imaju birako pravo, organizovat e se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

Naziv
zemlje
Republika
Srbija
Savezna
Republika
Njemaka

Naziv DKP BiH

Grad u
Ukupan
Redni broj
kojem se
broj
birakog
nalazi DKP
biraa
mjesta
BiH

Ambasada BiH u
Beogradu

Beograd

S-01

126

1. Generalni konzulat
BiH u tutgartu

tutgart

D-01

61

D-02

33

A-01

35

A-02

32

2. Generalni konzulat
Minhen
BiH u Minhenu
Republika 1. Ambasada BiH u
Be
Austrija
Beu
2. Poasni konzulat BiH
Grac
u Gracu

Broj 65 - Stranica 37

lan 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavnitva BiH u inostranstvu koja
ne ispunjavaju uslove za organizovanje glasanja)
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nee
organizovati glasanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inostranstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine
u inostranstvu, u kojima se planira organizovanje glasanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga to u istim nisu ispunjeni
uslovi propisani lanom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, nainu i
rokovima za odreivanje birakih mjesta.
lan 3.
(Ostvarivanje birakog prava za birae registrovane za glasanje u
DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizaciono-tehniki
uslovi za organizovanje glasanja)
Dravljanima BiH koji su se prijavili za glasanje lino u
DKP BiH u inostranstvu, omoguit e se glasanje potom, o
emu e biti obavijeteni od strane Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine u skladu sa lanom 6. stav (3) Uputstva o
vrstama, nainu i rokovima za odreivanje birakih mjesta,
najkasnije 40 dana prije dana odravanja izbora.
lan 4.
(Akti obuhvaeni ovom odlukom)
Ova Odluka obuhvata Odluku o odreivanju birakih
mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima
Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-1/16 od 12.08.2016.
godine, Dopunsku odluku o odreivanju birakih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-2/16 od 19.08.2016. godine,
Odluku o izmjenama odluke o odreivanju birakih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-3/16 od 25.08.2016. godine i
Odluku o dopuni dopunske odluke o odreivanju birakih mjesta
za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-4/16 od 25.08.2016. godine.
lan 5.
(Objavljivanje u slubenim glasilima)
Ova odluka bit e objavljena u"Slubenom glasniku BiH",
"Slubenim novinama Federacije BiH", "Slubenom glasniku
RS", "Slubenom glasniku Brko distrikta BiH" i web stranici
Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-5/16
25. augusta 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, s. r.

973

Na temelju lanka 3.6 stavak (2) toka e) i stavak (6) toka


a), a u svezi s lankom 15.10 Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lanka 2. stavak
(3) Pravilnika o voenju i uporabi Sredinjeg birakog popisa
("Slubeni glasnik BiH", broj 32/16), Sredinje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici, odranoj
25.08.2016. godine, donijelo

Broj 65 - Stranica 38

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O ZAKLJUIVANJU I POTVRIVANJU SREDINJEG


BIRAKOG POPISA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE U BOSNI I HERCEGOVINI I OBJAVI BROJA
BIRAA ZA SVAKU OSNOVNU IZBORNU JEDINICU
lanak 1.
(1) Zakljuuje se i potvruje Sredinji biraki popis za Lokalne
izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini, koji e se
odrati 02. listopada 2016. godine, na kojem se nalazi
ukupno 3.263.906 biraa, kako slijedi:

R.B.

Kod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077

OSNOVNA IZBORNA
JEDINICA
VELIKA KLADUA
CAZIN
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BUIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIKA
LAKTAI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - AMAC
AMAC
ORAJE
DONJI ABAR
MODRIA
GRADAAC
PELAGIEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OTRA LUKA
BANJA LUKA
ELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ELI
LOPARE
TEOAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTONI DRVAR
KLJU
RIBNIK
MRKONJI GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETII
KNEEVO
KOTOR VARO
TESLI
EPE
ZAVIDOVII

REDOVITI
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297
15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942

Petak, 2. 9. 2016.

a)

(2)

broj redovitih biraa za Lokalne izbore 2016. godine,


sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24.00 sata,
iznosi 3.177.557,
b) broj biraa sa statusom raseljene osobe koji glasuju u
odsutnosti iznosi 8.946,
c) broj biraa sa statusom raseljene osobe koji glasuju
osobno iznosi 12.005,
d) broj biraa koji glasuju u diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima BiH iznosi 287 i
e) broj biraa koji glasuju putem pote iznosi 65.111.
Ukupan broj biraa iz stavka (1) izreke ove odluke po
osnovnim izbornim jedinicama je kako slijedi:

RASELJENI
ODSUTNOST
OSOBNO
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305
11
8
3
2
247
530
1
16
62
10
15
10
1
17
44
30
3
11
30
41
12
2
46
16
5
39
77
84
153
1
1
20
27
2
12
21
14
97
154
6
3
79
9
9
107
541
50
331
43
12
218
21

IZVAN BIH
DKP
POTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728
1
258
2
75
8
1.393
1
205
428
180
2
89
2
147
125
443
10
515
2
327
568
41
3
78
3
339
13
301
55
2
105
1.847
111
660
45
1.217
3
2.391
538
1
282

UKUPNO
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370
15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464

Petak, 2. 9. 2016.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179

BANOVII
IVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMO
IPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VARE
OLOVO
KLADANJ
EKOVII
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJA
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREEVO
HADII
ILIDA
ISTONA ILIDA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTONI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTONO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIEGRAD
POSUJE
GRUDE
IROKI BRIJEG
ISTONI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOA (FBIH)
FOA
GORADE
NOVO GORADE
AJNIE
RUDO
LJUBUKI
ITLUK
APLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVII
LJUBINJE

SLUBENI GLASNIK BiH


20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121
11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907
20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678
37.736
1.153
68.768
9.954
2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290

8
20
7
84
29
1.342
43
80
60
130
41
128
17
54
11
13
10
362
866
1.703
6
21
69
11
9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16
3
19
1
2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17

Broj 65 - Stranica 39
6
20
21
136
13
393
21
181
29
9
48
26
162
20
5
4
19
140
249
340
25
6
33
27
11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34
13
8
35
16
3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7

4
11
1
13
17
1
3
2
1
8
8
2
1
1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5
2
3
4
14
4
1
1
1
1
-

17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5

20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173
11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115
20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975
37.895
1.161
69.132
10.006
2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319

Broj 65 - Stranica 40
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

180
181
182
183
184
185
200

BILEA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILII
BRKO DISTRIKT BiH
UKUPNO

SLUBENI GLASNIK BiH


10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

4
87
2
1
1
205
7
8.946

Petak, 2. 9. 2016.
27
30
56
3
5
90
114
12.005

2
4
287

204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

(1)

oa oja oe eeoe je a 48. je,


oaoj 25.08.2016. oe, ojea

a oo aa 3.6 a (2) aa e) a (6) aa a),


a e a ao 15.10 oo aoa oe
eeoe ("e a ", . 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16) aa 2. a
(3) aa o oe oe eao ao
a ("e a ", oj 32/16), eaa

O AA OA
EAO AO A A OAE
OE 2016. OE O EEO
OJAA OJA AA A A
OO O JE
a 1.
(1) aje e oje ea a a a
oae oe 2016. oe o eeo,
oj e e oa 02. ooa 2016. oe, a oje e
aa o 3.263.906 aa, :
a) oj eo aa a oae oe 2016.
oe, a ae a a 18.08.2016. oe
24.00 , o 3.177.557,
) oj aa a ao aeeo a oj
aaj o o 8.946,
) oj aa a ao aeeo a oj
aaj o o 12.005,
) oj aa oj aaj oaooa eaa o 287

e) oj aa oj aaj e oe o
65.111.
(2) a oj aa aa (1) oa oe oe
o oo o jeaa je ao je:

lanak 2.
Sastavni dio ove odluke je Sredinji biraki popis u
elektronskom obliku, utvren ovom odlukom, te zakljueni
i potvreni konani izvaci iz Sredinjeg birakog popisa
koji e se koristiti za Lokalne izbore 2016. godine, a koji se
nee objaviti u slubenim glasilima.
(2) Izvadak iz Sredinjeg birakog popisa za birae koji glasuju
putem mobilnog tima Sredinje izborno povjerenstvo Bosne
i Hercegovine e utvrditi posebnom odlukom.
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na internet-stranici Sredinjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine.
Broj 06-1-07-2-916-1/16
25. kolovoza 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, v. r.

..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

o
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034

OOA OA
JEA
EA AA
A
A
OAA A
M
A A
O A
OAA A
JEO
AA
ATA
A
AO
EETA
O
OA
OAE
OMAEA - AMA
AMA
OAJE
O AA
MOA
AAA
EAEO
JEA
OA ETOA
ETOA
A MOT
OTA A
AA A

EO
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297

AEE
OTO
O
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305

A
OTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728

O
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370

Petak, 2. 9. 2016.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136

EA
OOJ - TO
OOJ - J
OOJ
TEA
TAA
MAAJ
AAA
ETOO
AA
EE
TA
E
OAE
TEOA
E
A
TO A

MO A
JAJE
JEEO
OET
EEO
OTO AO
TE
EE
AO
AO
E
AEJA
OMA
AA
O
OAO AOO
AMO
OO
O A
TA
EA
AA
AE
OOO
AA
EO
AEA
ATA
EEA
O
E
E ()
OJO
O A OE
O TA
TE
OAA
OJA
EA
OO
EA
JA
OOA
A JEA
TOMAA
OO-AMA
JAAA
O
EEO
A
A
TOA A
O A AAJEO
OOA
ETA AAJEO

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 41

15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942
20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121
11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907

11
2
247
1
62
15
1
44
3
30
12
46
5
39
84
1
20
2
21
97
6
3
9
107
50
43
218
8
20
7
84
29
1.342
43
80
60
130
41
128
17
54
11
13
10
362
866
1.703
6
21
69
11

8
3
530
16
10
10
17
30
11
41
2
16
77
153
1
27
12
14
154
79
9
541
331
12
21
6
20
21
136
13
393
21
181
29
9
48
26
162
20
5
4
19
140
249
340
25
6
33
27

1
2
1
2
2
10
2
3
3
2
3
1
4
11
1
13
17
1
3
2
1
8
8
2
1
-

258
75
8
1.393
205
428
180
89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464
20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173
11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115

20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678

9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16

11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34

1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10

369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237

20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975

Broj 65 - Stranica 42
106.
107.
108.
109.

137
138
139
140

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

TA A AAJEO
TO TA A
OO AAJEO
TOO OO
AAJEO
TOO ()
TOO
AE ()
AE
OATA
EA
OJE
E
O JE
TO MOTA
EEE
AO
AO
OA ()
OA
OAE
OO OAE
AJE
O

T
AA
EM
TOA
EO
E
EA
AO
TEE
OA
OTAJA
M
O TT
O

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

37.736
1.153
68.768
9.954

3
19
1

13
8
35
16

4
5
-

139
305
35

37.895
1.161
69.132
10.006

2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290
10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17
4
87
2
1
1
205
7
8.946

3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7
27
30
56
3
5
90
114
12.005

2
3
4
14
4
1
1
1
1
2
4
287

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319
10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

a 2.
(1) aa o oe oe je ea a a
eeoo o, e oo oo, e
ae oe oa o eao
ao a oj e e o a oae
oe 2016. oe, a oj e ee oja
e aa.
(2) o eao ao a a ae oj
aaj e oo a eaa oa
oja oe eeoe e oeo
oo.
a 3.
Oa Oa a a a ao ooea ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " a -a
eae oe oje oe eeoe.
oj 06-1-07-2-916-1/16

25. 2016. oe
Ae a, . .

Na osnovu lana 3.6 stav (2) taka e) i stav (6) taka a), a u
vezi sa lanom 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lana 2. stav (3) Pravilnika o
voenju i upotrebi Centralnog birakog spiska ("Slubeni glasnik

BiH", broj 32/16), Centralna izborna komisija Bosne i


Hercegovine je na 48. sjednici, odranoj 25.08.2016. godine,
donijela

ODLUKU

O ZAKLJUIVANJU I POTVRIVANJU CENTRALNOG


BIRAKOG SPISKA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE U BOSNI I HERCEGOVINI I OBJAVLJIVANJU
BROJA BIRAA ZA SVAKU OSNOVNU IZBORNU
JEDINICU
lan 1.
(1) Zakljuuje se i potvruje Centralni biraki spisak za
Lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini, koji e
se odrati 02. oktobra 2016. godine, na kojem se nalazi
ukupno 3.263.906 biraa, kako slijedi:
a) broj redovnih biraa za Lokalne izbore 2016. godine,
sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24.00 sata,
iznosi 3.177.557,
b) broj biraa sa statusom raseljenog lica koji glasaju u
odsustvu iznosi 8.946,
c) broj biraa sa statusom raseljenog lica koji glasaju
lino iznosi 12.005,
d) broj biraa koji glasaju u diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima BiH iznosi 287 i
e) broj biraa koji glasaju putem pote iznosi 65.111.
(2) Ukupan broj biraa iz stava (1) dispozitiva ove odluke po
osnovnim izbornim jedinicama je kako slijedi:

Petak, 2. 9. 2016.
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Kod
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096

OSNOVNA IZBORNA
JEDINICA
VELIKA KLADUA
CAZIN
BIHA
BOSANSKA KRUPA
BUIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIKA
LAKTAI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - AMAC
AMAC
ORAJE
DONJI ABAR
MODRIA
GRADAAC
PELAGIEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OTRA LUKA
BANJA LUKA
ELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ELI
LOPARE
TEOAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTONI DRVAR
KLJU
RIBNIK
MRKONJI GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETII
KNEEVO
KOTOR VARO
TESLI
EPE
ZAVIDOVII
BANOVII
IVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMO
IPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VARE
OLOVO

SLUBENI GLASNIK BiH


REDOVNI
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297
15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942
20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121

RASELJENI
ODSUSTVO
LINO
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305
11
8
3
2
247
530
1
16
62
10
15
10
1
17
44
30
3
11
30
41
12
2
46
16
5
39
77
84
153
1
1
20
27
2
12
21
14
97
154
6
3
79
9
9
107
541
50
331
43
12
218
21
8
6
20
20
7
21
84
136
29
13
1.342
393
43
21
80
181
60
29
130
9
41
48
128
26
17
162
54
20
11
5

Broj 65 - Stranica 43
DKP

IZVAN BIH
POTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728
1
258
2
75
8
1.393
1
205
428
180
2
89
2
147
125
443
10
515
2
327
568
41
3
78
3
339
13
301
55
2
105
1.847
111
660
45
1.217
3
2.391
538
1
282
17
4
230
371
11
333
1
209
13
1.722
17
252
1
284
3
53
104
636
2
188
68
1
32
36

UKUPNO
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370
15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464
20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173

Broj 65 - Stranica 44
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

(1)

098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

KLADANJ
EKOVII
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJA
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREEVO
HADII
ILIDA
ISTONA ILIDA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTONI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTONO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIEGRAD
POSUJE
GRUDE
IROKI BRIJEG
ISTONI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOA (FBIH)
FOA
GORADE
NOVO GORADE
AJNIE
RUDO
LJUBUKI
ITLUK
APLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVII
LJUBINJE
BILEA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILII
BRKO DISTRIKT BiH
UKUPNO

SLUBENI GLASNIK BiH


11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907
20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678
37.736
1.153
68.768
9.954
2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290
10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

lan 2.
Sastavni dio ove odluke je Centralni biraki spisak u
elektronskom obliku, utvren ovom odlukom, te zakljueni
i potvreni konani izvodi iz Centralnog birakog spiska

13
10
362
866
1.703
6
21
69
11
9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16
3
19
1
2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17
4
87
2
1
1
205
7
8.946

(2)

4
19
140
249
340
25
6
33
27
11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34
13
8
35
16
3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7
27
30
56
3
5
90
114
12.005

Petak, 2. 9. 2016.
8
8
2
1
1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5
2
3
4
14
4
1
1
1
1
2
4
287

136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115
20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975
37.895
1.161
69.132
10.006
2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319
10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

koji e se koristiti za Lokalne izbore 2016. godine, a koji se


nee objaviti u slubenim glasilima.
Izvod iz Centralnog birakog spiska za birae koji glasaju
putem mobilnog tima Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine e utvrditi posebnom odlukom.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije
BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na internet- stranici Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine.
Broj 06-1-07-2-916-1/16
Predsjednik
25. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sarajevo

974

Na osnovu lanka 10. stavak (7) Zakona o financiranju


politikih stranaka ("Slubeni glasnik BiH", broj 95/12 i 41/16),
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavljuje

MILJENJE

REVIZORA IZ IZVJEA O IZVRENOM PREGLEDU I


REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEA POLITIKIH
STRANAKA ZA 2014. GODINU
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
izvrilo je pregled i reviziju financijskih izvjea politikih
stranka za 2014. godinu, pa sukladno odredbama lanka 10.
stavak (7) Zakona o financiranju politikih stranaka objavljuje
miljenje revizora, kako slijedi:
1. Bosanskohercegovaka hrvatska ista stranka prava
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Bosanskohercegovake hrvatske iste stranke prava, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
financijskom izvjeu ili n financiranje v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-126/15 od 23.03.2016. gdin.
2. Bosanskohercegovaka patriotska stranka - Sefer
Halilovi
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Bosanskohercegovaka patriotska stranka Sefer Halilovi prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 6.
stavak (2), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju politikih stranaka.
N snvu ng prgld, dnsn kntrl finnciskg
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lnk 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-273/15 od 30.06.2016. gdin.
3. Bosanskohercegovaka narodna stanka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Bosanskohercegovaka narodna stanka prekrila
odredbe lanka 12. stavak (2), (3) i (4) Zakona o financiranju
politikih stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-384/15 od 28.06.2016. gdin.
4. BOSS Bosanska stranka - Mirnes Ajanovi
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je BOSS Bosanska stranka Mirnes Ajanovi
prekrila odredbe lanka 4. stavak (1), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.

Broj 65 - Stranica 45

N snvu ng prgld, dnsn kntrl finnciskg


izv, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-260/15 od 25.03.2016. gdin.
5. Bonjaka seljaka stranka
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Bonjaka seljaka stranka prekrila odredbe
11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Bonjaka seljaka stranka u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Izvjee broj: 03-07-6-254/16 od 24.06.2016. godine.
6. ista socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
iste socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
financijskom izvjeu ili n financiranje v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-334/15 od 29.03.2016. gdin.
7. Demokrati Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da su Demokrati Bosne i Hercegovine prekrili
odredbe lanka 5. stavak (3) i (4), lanka 8. stavak (6), lanka 11.
i lanka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskog izvjea,
nismo zapazili nita znaajno, osim gornje napomene, to bi
ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje
ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka.
Izvjee br: 03-07-6-478/15 od 25.01.2016. gdin.
8. Demokratska narodna zajednica BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Demokratska narodna zajednica BiH prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lan 12. stavak (1) i
(3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Na osnovu naeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-276/15 od 21.04.2016. godine.
9. Demokratska fronta
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je Demokratska fronta u izvjeenom razdoblju
prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1), (2) i (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka i odredbe lanka 15.1
stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem miljenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Demokratska fronta u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-324/15 od 09.06.2016. godine.
10. Demokratska obiteljska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Demokratska obiteljska stranka prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o

Broj 65 - Stranica 46

SLUBENI GLASNIK BiH

financiranju politikih stranaka i lanka 15.1 stavak (1) Izbornog


zakona Bosne i Hercegovine
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-332/15 od 13.06.2016. gdin.
11. Demokratska partija Dragan avi
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Demokratska partija Dragan avi prekrila
odredbe 4. stavak (1), lanka 8. stavak (1), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-353/15 od 22.06.2016. gdin.
12. Dmkrtsk strnk
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Demokratske stranke, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-208/15 od 17.03.2016. gdin.
13. Dmkrtsk strnk federalista
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Demokratske stranke federalista, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-309/15 od 22.02.2016. gdin.
14. Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Demokratska stranka invalida Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lanka 11., lanka 12. stavak (1),
(2), (3) i (4) Zakona o financiranju politikih stranaka i odredbe
lanka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvjee br: 03-07-6-315/15 od 18.05.2016. gdin.
15. Demokratski narodni savez
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu,
utvrn d Dmkrtski nrdni svz prkri drdb
lnk 6. stavak (2), lnk 8. stavak (4), lnk 11., lank 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee broj: 03-07-6-316/15 od 14.07.2016. godine.
16. Ekoloka demokratska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Ekoloka demokratska stranka prekrila odredbe

Petak, 2. 9. 2016.

lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o


financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-594/15 od 23.03.2016. gdin.
17. Ekoloka partija Republike Srpske
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2013. godinu,
utvreno je da je Ekoloke partije Republike Srpske prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-300/15 od 17.03.2016. gdin.
18. Glas nezadovoljnih graana BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
politike stranke Glas nezadovoljnih graana BiH, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom
izvjeu ili n financiranje v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-247/15 od 22.03.2016. gdin.
19. Graanska demokratska stranka BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Graanska demokratska stranka BiH prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo na
nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka.
Izvjee br: 03-07-6-295/15 od 24.03.2016. gdin.
20. Hrvatska kranska demokratska unija Bosne i
Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska kranska demokratska unija BiH
prekrila odredbe lanka 11. i 12. stavak (1), stavak (2) i stavak
(3) Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka 15.1 stavak
(1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-311/15 od 25.03.2016. gdin.
21. Hrvatska ista stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Hrvatske iste stranke prava Bosne i Hercegovine, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom
izvjeu ili n financiranje v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-164/15 od 06.06.2016. gdin.
22. Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Hrvatske demokratske unije Bosne i Hercegovine, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom
izvjeu ili n financiranje v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-355/15 od 24. 06. 2016. gdin.

Petak, 2. 9. 2016.
vine

SLUBENI GLASNIK BiH

23. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercego-

Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,


utvreno je da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 6.
stavak (2), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Hrvatska demokratska
zajednica Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala
sukladno odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka i
lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-359/15 od 24.06.2016. godine.
24. Hrvatska demokratska zajednica 1990
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska demokratska zajednica 1990 prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 8.
stavak (1) i (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena nismo zapazili nita znaajno, to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-407/15 od 17.06.2016. gdin.
25. Hrvatska nezavisna lista
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska nezavisna lista prekrila odredbe
lanka 4. stavak (1), lanka 6. stavak (3), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Hrvatska nezavisna lista u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-253/16 od 24.06.2016. godine.
26. Hrvatska republikanska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Hrvatske republikanske stranke, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-204/15 od 30.03.2016. gdin.
27. Hrvatska seljaka stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska seljaka stranka prekrila odredbe
lanka 12. stavak (2), stavak (3) i stavak (4) Zakona o
financiranju politikih stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lnk 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-440/15 od 28.04.2016. gdin.
28. Hrvatska seljaka stranka Stjepana Radia
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska seljaka stranka Stjepana Radia

Broj 65 - Stranica 47

prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lnk 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-267/15 od 30.03.2016. gdin.
29. Hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Hrvatske stranke prava BiH, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-310/15 od 17.03.2016. gdin.
30. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
prekrila odredbe lanka 11., lanka 12. stavak (1), (2), (3) i (4)
Zakona o financiranju politikih stranaka i odredbe lanka 15.1
stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvjee br: 03-07-6-266/15 od 28.06.2016. gdin
31. Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starevi Bosne i
Hercegovine
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starevi
Bosne i Hercegovine prekrila odredbe lanka 11., lanka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Hrvatska stranka prava Dr.
Ante Starevi Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala
sukladno odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka i
lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-553/15 od 16.06.2016. godine.
32. Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili
n financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-258/15 od 06.06.2016. gdin.
33. Hrvatski narodni savez BiH
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatski narodni savez BiH prekrio odredbe
lanka 4. stavak (1), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Hrvatski narodni savez BiH u
2014. godini postupao sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Izvjee broj: 03-07-6-737/15 od 13.07.2016. godine.

Broj 65 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

34. Hrvatski pravaki blok BiH


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2013. godinu,
utvreno je da je Hrvatski pravaki blok BiH prekrio odredbe
lanka 12. stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-370/15 od 18.03.2016. gdin.
35. Hrvatski savez HKDU-HRAST
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Hrvatski savez HKDU-HRAST prekrio
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-292/15 od 29.03.2016. gdin.
36. Kladuka stranka privrednog prosperiteta
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Kladuka stranka privrednog prosperiteta
prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-225/15 od 29.03.2016. gdin.
37. Komunistika partija
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Komunistika partija prekrila odredbe lanka
5. stavak (4), lanka 11., lanka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak
(3) Zakona o financiranju politikih stranaka i odredbe lanka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Komunistika partija u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-740/15 od 30.05.2016. godine.
38. Kongresna narodna stranka zatite prava boraca i
graana pravde i morala BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Kongresna narodna stranka zatite prava boraca
i graana pravde i morala BiH prekrila odredbe lanka 12.
stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-284/15 od 31.03.2016. godine.
39. Laburistika stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Laburistika stranka Bosne i Hercegovine
prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog


izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-312/15 od 11.04.2016. gdin.
40. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Liberalna stranka Bosne i Hercegovine prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11., lanka 12. stavak (1), (2)
i (3) Zakona o financiranju politikih stranaka i odredbe lanka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-319/15 od 31.03.2016. gdin.
41. Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Liberalno demokratska stranka Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11.,
lanka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o
financiranju politikih stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Liberalno demokratska stranka
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala sukladno
odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-351/15 od 30.06.2016. godine.
42. Lista za Bugojno
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Lista za Bugojno prekrila odredbe lanka 11. i
lanka 12. stavak (1), stavak (3) i stavak (4) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea Liste za Bugojno, osim gornje napomene, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom
izvjeu ili n financiranje v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-314/15 od 13.06.2016. gdin.
43. Napredna demokratska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Napredna demokratska stranka prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka.
Izvjee br: 03-07-6-297/15 od 25.03.2016. gdin.
44. Napredna srpska
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Politika organizacija "Napredna srpska"
prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn


financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-347/15 od 24.06.2016. gdin.
45. Narodna demokratska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Narodna demokratska stranka prekrila odredbe
4. stavak (1), lanka 8. stavak (1), lanka 11. i lanka 12. stavak
(1) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-318/15 od 21.06.2016. gdin.
46. Narodna stranka (Pokret za Brod)
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Narodne stranke (Pokret za Brod), nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-285/15 od 22.03.2016. gdin.
47. Nrdn strnk Nvi Grd
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Nrdn strnk Nvi Grd, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-206/15 od 17. 03. 2016. godine.
48. Narodna stranka Radom za boljitak
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Narodna stranka Radom za boljitak prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11., lanka 12. stavak (1), i
stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Narodna stranka Radom za
boljitak u 2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-323/15 od 12.07.2016. godine.
49. Naa stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Politika organizacija graana "Naa stranka"
prekrila odredbe lanka 12. stavak (2) Zakona o financiranju
politikih stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-254/15 od 14. 06. 2016. gdin.
50. Narodni demokratski pokret
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Narodni demokratski pokret prekrio odredbe
lanka 8. stavak (1), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-291/15 od 22. 06. 2016. gdin.

Broj 65 - Stranica 49

51. Neovisna lista "Za Kupres"


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Neovisna liste "Za Kupres" prekrila odredbe
lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-555/15 od 25. 03. 2016. gdin.
52. Nezavisna demokratska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Nezavisna demokratska stranka prekrila
odredbe lanka 12. stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-269/15 od 25. 03. 2016. gdin.
53. Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1), (3) i (4) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-129/15 od 25. 03. 2016. gdin.
54. "Nova alternativa" Stranka rada i razvoja BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
"Nove alternative" Stranke rada i razvoja BiH, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom
izvjeu ili n financiranje v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-340/15 od 24. 03. 2016. gdin.
55. Nova demokratija
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Nove demokratije, nism zpzili nit znn t bi ukzl
n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-338/15 od 04. 04. 2016. gdin.
56. Nv scilistik prti
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Nova socijalistika partija prekrila odredbe
lanka 4. stavak (1) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-356/15 od 30. 06. 2016. gdin.
57. Novi demokratski pokret
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Nvg dmkrtskg pkrt, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-253/15 od 22. 02. 2016. gdin.

Broj 65 - Stranica 50

SLUBENI GLASNIK BiH

58. Novi pokret Bosne i Hercegovine


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Novi pokret Bosne i Hercegovine prekrio
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1),
(2), (3) i (4) Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona BiH.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-709/15 od 25. 06. 2016. gdin.
59. Prti dmkrtskg prgrs
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Partija demokratskog progresa prekrila odredbe
lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i lanka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Partija demokratskog progresa
u 2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-317/15 od 17. 06. 2016. godine.
60. Partija privrednog progresa BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Partije privrednog progresa BiH, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-333/15 od 15. 03. 2016. gdin.
61. Prti udinjnih pnzinr
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Prti udinjnih pnzinr prekrila odredbe
lanka 8. stavak (1) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea Prti udinjnih pnzinr, osim gornj napomen,
nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo na nedostatke u
financijskom izvjeu ili na financiranje ove politike stranke
suprotno odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka,
niti na financiranje trokova izborne kampanje suprotno
odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-330/15 od 31. 03. 2016. gdin.
62. Pkrt z n grd
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Pkrt z n grd prekri odredbe lanka 4.
stavak (1), lanka 11. i 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-464/15 od 25. 05. 2016. gdin.
63. Pokret za Prnjavor
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu,
utvrn d Pkrt z Prnjvr prkri drdb lanka 12.
stavak (3) Zkn financiranju plitikih strnk.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izva Pkrt z Prnjvr, sim grnj npmn, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
financijskom izvjeu ili n financiranje v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.

Petak, 2. 9. 2016.

Izvjee br: 03-07-6-212/15 od 15. 02. 2016. gdin.


64. Pokret za Semberiju
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Pokreta za Semberiju nism zpzili nit znn t bi ukzl
n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-479/15 od 23. 03. 2016. gdine.
65. Politika organizacija e-stranka graana Tuzla
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Politike organizacije e-stranke graana Tuzla, nismo zapazili
nita znaajno to bi ukazalo na nedostatke u financijskom
izvjeu ili na financiranje ove politike stranke suprotno
odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka.
Izvjee br: 03-07-6-339/15 od 15. 02. 2016. gdin.
66. Posavska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Posavska stranka prekrila odredbe lanka 4.
stavak (1), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-218/15 od 31. 03. 2016. gdin.
67. Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Privrdni nrdni pkrt Bsn i Hrcgvin
prekri odredbe lanka 12. stavak (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Privrdni nrdni pkrt Bsn
i Hrcgvin u 2014. godini postupa sukladno odredbama
Zakona o financiranju politikih stranaka.
Izvjee broj: 03-07-6-369/15 od 29. 03. 2016. godine.
68. Prva bosanskohercegovaka stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Prve bosanskohercegovaka stranke nismo zapazili nita
znaajno to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili
na financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-275/15 od 03. 06. 2016. gdin.
69. Prva mostarska partija
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Prva mostarska partija prekrila odredbe lanka
12. stavak (3) i lanka 13. stavak (2) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-286/15 od 25. 01. 2016. gdin.
70. Radniko-komunistika partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Rdnik-kmunistik prti Bsn i Hrcgvin, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
financijskom izvjeu ili n financiranje v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-364/15 od 16. 03. 2016. gdin.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

71. Radnika partija


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Radnika partija prekrila odredbe lanka 5.
stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-368/15 od 28. 03. 2016. gdin.
72. Rfrmsk strnk iz Zvrnik
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu,
Rfrmsk strnk iz Zvrnik, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-289/15 od 10. 02. 2016. gdin.
73. Regionalni demokratski savez Tuzla
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Regionalni demokratski savez Tuzla prekrio
odredbe lanka 5. stavak (4) i lanka 12. stavak (1) (2) i (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-497/15 od 28. 03. 2016. gdin.
74. Savez nezavisnih socijaldemokrata
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Svz nzvisnih scildmkrt prekri
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11., lanka 12. stavak (1), i
stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Svz nzvisnih
scildmkrt u 2014. godini postupa sukladno odredbama
Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-350/15 od 08. 07. 2016. godine.
75. Savez za bolju budunost BiH Fahrudin Radoni
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Savez za bolju budunost BiH Fahrudin
Radoni u izvjeenom periodu prekrio odredbe lanka 11. i
lanka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema naem miljenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvjea ukazuju da je Savez za bolju budunost BiH
Fahrudin Radoni u 2014. godini postupao sukladno
odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-294/15 od 17. 06. 2016. godine.
76. Svz z dmkrtsku Srpsku
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Svz z dmkrtsku Srpsku prekri odredbe
lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n

Broj 65 - Stranica 51

financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn


financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-489/15 od 15. 02. 2016. gdine.
77. Savez za novu politiku
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Saveza za novu politiku, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-335/15 od 30. 03. 2016. gdin.
78. Selaka strnk
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Slk strnk prekrila odredbe lanka 12.
stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka i
odredbe lanka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-536/15 od 22. 02.2 016. gdin.
79. Snaga Bosne
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Politika organizacija graana "Snaga Bosne"
prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11., lanka 12.
stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka i
odredbe lanka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-320/15 od 30. 03. 2016.gdin.
80. Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i
Hercegovini prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i
lanka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-274/15 od 29. 03. 2016. gdin.
81. Sng nrd
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu
Sng nrd, nism zpzili nit znn t bi ukzl n
ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk, niti n financiranje trkv izbrn
kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng zkn
Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-354/15 od 23. 06. 2016. gdin.
82. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2),

Broj 65 - Stranica 52

SLUBENI GLASNIK BiH

lanka 8. stavak (4) i stavak (5), lanka 11. i lanka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvjee ukazuje da je Socijaldemokratska partija
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala sukladno
odredbama Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-301/15 od 15. 07. 2016. gdin.
83. Socijaldemokratska unija BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Socijaldemokratska unija BiH prekrila odredbe
lanka 4. stavak (1), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-278/15 od 12. 05. 2016. gdin.
84. Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
prekrio odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i lanka15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena nismo zapazili nita znaajno, to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-325/15 od 23. 03. 2016. gdin.
85. Socijalistika partija
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Socijalistika partija prekrila odredbe lanka 5.
stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i lanka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Socijalistika partija u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-302/15 od 13. 06. 2016. godine.
86. Srpska alternativa
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Srpske alternative, nism zpzili nit znn t bi ukzl
n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-349/15 od 23. 03. 2016. gdin.
87. Srpska dmkrtsk stranka
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Srpska demokratska stranka u izvjeenom
periodu prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka
12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvjea ukazuju da je Srpska demokratska stranka u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-360/15 od 15. 07. 2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

88. Srpska napredna stranka izvorna


Na osnovi obavlene revizije godinjeg financijskog
izvjea za 2014. godinu Srpske napredne stranke izvorne,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
financijskom izvjeu ili n financiranje v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-233/15 od 28. 03. 2016. gdin.
89. Srpska napredna stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Srpsk nprdn strnk prekrila odredbe
lanka 8. stavak (1), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-348/15 od 30. 06. 2016. gdin.
90. Srpska radikalna stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Srpska radikalna stranka prekrila odredbe
lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-244/15 od 24. 06. 2016. gdin.
91. Srpska radikalna stranka Republike Srpske
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Srpska radikalna stranka Republike Srpske
prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-357/15 od 17. 06. 2016. gdin.
92. Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav eel"
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav eel"
prekrila odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-293/15 od 24. 06. 2016. gdin.
93. Stranka demokratske akcije
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka demokratske akcije prekrila odredbe
lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1), stavak (3) i stavak (4) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvjee ukazuje da je Stranka demokratske akcije u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona


Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-256/15 od 24. 06. 2016. godine.
94. Stranka demokratske aktivnosti
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka demokratske aktivnosti prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i
stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk niti n financiranje trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm lanka 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjee br: 03-07-6-313/15 od 08. 07. 2016. gdin.
95. Strnk dviznih tdi Rpublik Srpsk
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu
Strnk dviznih tdi Rpublik Srpsk, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili
n financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-470/15 od 25. 01. 2016. gdin.
96. Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1),
(3) i (4) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-283/15 od 06. 06. 2016. gdin.
97. Stranka evropske socijaldemokratije
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka evropske socijaldemokratije prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 8. stavak (1) i (4), lanka 12.
stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju politikih stranaka i
odredbe lanka 15.1 stavak (1) i lanka 15.10 stavak (2) Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n druge ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-299/15 od 10. 06. 2016. gdin.
98. Stranka mladih za promjene
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka mladih za promjene prekrila odredbe
lanka 11. Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-270/15 od 22. 03. 2016. gdin.
99. Stranka napredna Srpska
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka napredna Srpska prekrila odredbe
lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn

Broj 65 - Stranica 53

t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n


financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-290/15 od 11. 04. 2016. godin.
100. Stranka novog puta
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka novog puta prekrila odredbe lanka 5.
stavak (4) i lanka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-321/15 od 25. 01. 2016. gdin.
101. Stranka penzionera-umirovljenika BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka penzionera-umirovljenika BiH prekrila
odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i
lanka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-279/15 od 17. 06. 2016. gdin.
102. Stranka pravde i povjerenja
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka pravde i povjerenja prekrila odredbe
lanka 4. stavak (1), lanka 5. stavak (4), lanka 11. i lanka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidiranoi
financijsko izvjee ukazuje da je Stranka pravde i povjerenja u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-322/15 od 07. 06. 2016. godine.
103. Stranka pravde i razvoja Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka pravde i razvoja BiH prekrila odredbe
lanka 5. stavak (4), lanka 6. stavak (2), lanka 11. i 12. stavak
(1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka i lanka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-326/15 od 28. 03. 2016. gdin.
104. Stranka regije Livno
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka regije Livno prekrila odredbe lanka
11. i lanka 12. stavak (3) Zakona o financiranju politikih
stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n

Broj 65 - Stranica 54

SLUBENI GLASNIK BiH

financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn


financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-436/15 od 17. 03. 2016. gdin.
105. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca
Revizijom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca u
izvjeenom periodu prekrila odredbe lanka 5. stavak (4),
lanka 11. i lanka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka i odredbe lanka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvjea ukazuju da je Stranka socijalne sigurnosti
srpskih boraca u 2014. godini postupala sukladno odredbama
Zakona o financiranju politikih stranaka i lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-346/15 od 28. 06. 2016. godine.
106. Stranka udruenih nezavisnih demokrata Bosne i
Hercegovine
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka udruenih nezavisnih demokrata Bosne
i Hercegovine prekrila odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvjea, nismo
zapazili nita znaajno, osim gornje napomene, to bi ukazalo na
nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih stranaka, niti na financiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-337/15 od 31. 03. 2016. gdin.
107. Stranka za bolje Gorade
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka za bolje Gorade prekrila odredbe
lanka 11. i lanka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona
o financiranju politikih stranaka i lanka 15. 1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-288/15 od 29. 03. 2016. gdin.
108. Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu prekrila
odredbe lanka 4. stavak (1), lanka 5. stavak (4), lanka 6.
stavak (2), lanka 8. stavak (4), lanka 11. i lanka 12. stavak (1),
stavak (3) i stavak (4) Zakona o financiranju politikih stranaka.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lanka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjee br: 03-07-6-328/15 od 15. 07. 2016. gdin.
109. Pokret za Trebinje
Prgldm gdinjg financijskog izvjea z 2014. gdinu
Pkrt z rbinj, nism zpzili nit znn t bi ukzl
n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-358/15 od 10. 02. 2016. gdin.

Petak, 2. 9. 2016.

110. Strnk z mldst, rzv i budunst


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Strnk z mldst, rzv i budunst, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili
n financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee broj: 03-07-6-207/15 od 25. 03. 2016.gdin.
111. Stranka za narod Bosne i Hercegovine
Revizijom financijskih izvjea za 2014. godinu Stranke za
narod Bosne i Hercegovine, nismo zapazili nita znaajno to bi
ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na financiranje
ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
politikih i odredbi lanka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjee broj: 03-07-6-287/15 od 26. 05. 2016. godine.
112. Stranka za Opinu Olovo
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Stranke za Opinu Olovo, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-213/15 od 29. 03. 2016. gdin.
113. Stranka za Srednje
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Stranke za Srednje, nism zpzili nit znn t bi ukzl
n ndsttk u financijskom izvjeu ili n financiranje v
plitik strnk suprtn drdbm Zkn financiranju
plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-329/15 od 17. 03. 2016. gdin.
114. Tvoja i moja stranka u BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
Tvoje i moje stranke u Bosni Hercegovini, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili
n financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-257/15 od 16. 03. 2016. gdin.
115. Udar ljevice
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu
politike stranke Udar ljevice, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-305/15 od 15. 03. 2016. gdin.
116. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12. stavak (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-248/15 od 25. 03. 2016. gdin.
117. Vizionarsko demokratska stranka
Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da je Vizionarsko demokratska stranka prekrila
odredbe lanka 11. i lanka 12 stavak (3) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvjeu ili na
financiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju politikih stranaka.
Izvjee br: 03-07-6-200/15 od 10. 02. 2016. gdin.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

118. Zaviajni socijaldemokrati Mile Mareta


Pregledom godinjeg financijskog izvjea za 2014. godinu,
utvreno je da su Zaviajni socijaldemokrati Mile Mareta
prekrili odredbe lanka 5. stavak (4), lanka 11. lanka 12.
stavak (1) i (3) i lanka 13. stavak (2) Zakona o financiranju
politikih stranaka.
N osnovu ng prgld, dnsn kntrl financijskog
izvjea, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u financijskom izvjeu ili n
financiranje v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
financiranju plitikih strnk.
Izvjee br: 03-07-6-352/15 od 25. 01. 2016. gdin.
Pojedinana izvjea o pregledu i izvjea o reviziji
objavljeni su na web-stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 03-07-6-894-2/16
Predsjednik
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet anti, v. r.
Sarajevo
10. (7)
(" ", 95/12
41/16),2014.2014. , 10. (7)
, :
1.

2014.
,.
: 03-07-6-126/15 23.03.2016. .
2.

2014.
,
5.
(4), 6. (2), 11. 12. (1) (3)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-273/15 30.06.2016. .
3.
2014.
,
12. (2), (3) (4)
15.1
(1) .

Broj 65 - Stranica 55

,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-384/15 28.06.2016. .
4.
2014.
,
4. (1), 11.
12. (1) (3)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-260/15 25.03.2016. .
5.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
, ,

2014.
.
: 03-07-6-254/16 24.06.2016. .
6.

2014.

,


.
: 03-07-6-334/15 29.03.2016. .
7.
2014.
,
5. (3) (4), 8. (6),
11. 12. (1) (3)
.
, , , ,


.
: 03-07-6-478/15 25.01.2016. .
8.
2014.
,
5. (4), 11.
12. (1) (3) .
, , ,

,

Broj 65 - Stranica 56

SLUBENI GLASNIK BiH

15.10
.
: 03-07-6-276/15 21.04.2016. .
9.
2014.
,
11. 12. (1),
(2) (3)
15.1 (1)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-324/15 09.06.2016. .
10.
2014.
,
11. 12. (1), (2)
(3)
15.1 (1)
, , ,


,
15.10 .
: 03-07-6-332/15 13.06.2016. .
11.
2014.
,
4. (1), 8. (1), 11.
12. (1) (3)
.
,
, ,.
: 03-07-6-353/15 22.06.2016. .
12.
2014.
,.
: 03-07-6-208/15 17.03.2016. .
13.
2014.
,.
: 03-07-6-309/15 22.02.2016. .
14.
2014.
,
11., 12.
(1), (2), (3) (4)

Petak, 2. 9. 2016.

15.1 (1)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-315/15 18.05.2016. .
15.
2014.
,
6. (2), 8. (4),
11., 12. (1) (3)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-316/15 14.07.2016. .
16.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
, , ,


.
: 03-07-6-594/15 23.03.2016. .
17.
2013.
,
11. 12. (1)
.
,
, ,.
: 03-07-6-300/15 17.03.2016. .
18.
2014.
,.
: 03-07-6-247/15 22.03.2016. .
19.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
,

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH.
: 03-07-6-295/15 24.03.2016. .
20.

2014.
,
11. 12. (1),
(2) (3)
15.1 (1) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-311/15 25.03.2016. .
21.

2014.
,

.
: 03-07-6-164/15 06.06.2016. .
22.

2014.
,.
: 03-07-6-355/15 24.06.2016. .
23.

2014.
,
5. (4),
6. (2), 11. 12. (1) (3)
.
, ,

2014.

15.10 .
: 03-07-6-359/15 24.06.2016. .
24. 1990
2014.
,
1990 5. (4), 6. (2),
8. (1) (4), 11. 12. (1) (3)
.
,

, ,
,


,
15.10
.
: 03-07-6-407/15 17.06.2016. .

Broj 65 - Stranica 57

25.
2014.
,
4. (1), 6. (3),
11. 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) .
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-253/16 24.06.2016. .
26.
2014.
,,
15.10
.
: 03-07-6-204/15 30.03.2016. .
27.
2014.
,
12. (2), (3) (4)

15.1 (1) .
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-440/15 28.04.2016. .
28.
2014.
,
11. 12. (1)
(3) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-267/15 30.03.2016. .
29.
2014.
,.
: 03-07-6-310/15 17.03.2016. .
30.
2014.
,
11., 12.
(1), (2), (3) (4)

Broj 65 - Stranica 58

SLUBENI GLASNIK BiH

15.1 (1)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-266/15 28.06.2016.
31. .

2014.
, .

11., 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) .
, ,

. 2014.

15.10
.
: 03-07-6-553/15 16.06.2016. .
32. -
2014.
-,,
15.10
.
: 03-07-6-258/15 06.06.2016. .
33.
2014.
,
4. (1), 11. 12.
(1) (3)
.
, ,

2014.
.
: 03-07-6-737/15 13.07.2016. .
34.
2013.
,
12. (3)
.
, , ,


.
: 03-07-6-370/15 18.03.2016. .
35. -
2014.
, -
11. 12. (1), (2)
(3)
15.1 (1) .

Petak, 2. 9. 2016.

, , ,


,
15.10 .
: 03-07-6-292/15 29.03.2016. .
36.
2014.
,
11. 12.
(1) (3) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-225/15 29.03.2016. .
37.
2014.
,
5. (4), 11., 12. (1),
(2) (3)
15.1 (1)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-740/15 30.05.2016. .
38.

2014.
,

12. (3)
.
, , ,


.
: 03-07-6-284/15 31.03.2016. .
39.
2014.
,
5. (4), 11.
12. (1) (3)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-312/15 11.04.2016. .

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

40.
2014.
,
5. (4), 11.,
12. (1), (2) (3)
15.1 (1)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-319/15 31.03.2016. .
41.

2014.
,
5. (4),
11., 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) .
, ,

2014.

15.10 .
: 03-07-6-351/15 30.06.2016. .
42.
2014.
,
11. 12. (1), (3) (4)
.
,
,
,


.
: 03-07-6-314/15 13.06.2016. .
43.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
,

, ,.
: 03-07-6-297/15 25.03.2016. .
44.
2014.
, "
" 11. 12. (1)
.
, , ,


.
: 03-07-6-347/15 24.06.2016. .

Broj 65 - Stranica 59

45.
2014.
,
4. (1), 8. (1), 11.
12. (1)
.
,
, ,.
: 03-07-6-318/15 21.06.2016. .
46. ( )
2014.
( ),.
: 03-07-6-285/15 22.03.2016. .
47.
2014.
,.
: 03-07-6-206/15 17.03.2016. .
48.
2014.
,
5. (4), 11., 12.
(1), (3)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-323/15 12.07.2016. .
49.
2014.
,
" " 12. (2)
15.1
(1) .
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-254/15 14.06.2016. .
50.
2014.
, 8. (1), 11. 12. (1)
(3) .
,

, ,


Broj 65 - Stranica 60

SLUBENI GLASNIK BiH

,
15.10
.
: 03-07-6-291/15 22.06.2016. .
51. " "
2014.
, " " 11. 12. (1) (3)
.
,
, ,.
: 03-07-6-555/15 25.03.2016. .
52.
2014.
,
12. (3)
.
, , ,


.
: 03-07-6-269/15 25.03.2016. .
53.
2014.
,
11. 12. (1),
(3) (4) .
,
, ,.
: 03-07-6-129/15 25.03.2016. .
54. " "

2014.
" " ,.
: 03-07-6-340/15 24.03.2016. .
55.
2014.
,


.
: 03-07-6-338/15 04.04.2016. .
56.
2014.
,
4. (1)
.
, , ,

Petak, 2. 9. 2016.


.
: 03-07-6-356/15 30.06.2016. .
57.
2014.
,.
: 03-07-6-253/15 22.02.2016. .
58.
2014.
,
5. (4), 11. 12.
(1), (2), (3) (4)
15.1 (1) .
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-709/15 25.06.2016. .
59.
2014.
,
5. (4), 6. (2),
11. 12. (1), (2) (3)
15.1 (1)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-317/15 17.06.2016. .
60.
2014.
,


.
: 03-07-6-333/15 15.03.2016. .
61.
2014.
,
8. (1)
.
, ,
,


,
15.10
.
: 03-07-6-330/15 31.03.2016. .
62.
2014.
,
4. (1), 11. 12. (1) (3)
.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, , ,


.
: 03-07-6-464/15 25.05.2016. .
63.
2014.
,
12. (3) .
,
,
,


.
: 03-07-6-212/15 15.02.2016. .
64.
2014.
.
: 03-07-6-479/15 23.03.2016. .
65. -

2014.
- ,.
: 03-07-6-339/15 15.02.2016. .
66.
2014.
,
4. (1), 11. 12. (1)
(3) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-218/15 31.03.2016. .
67.
2014.
,
12. (3)
.
, ,

2014.

.
: 03-07-6-369/15 29.03.2016. .
68.
2014.


Broj 65 - Stranica 61


,
15.10
.
: 03-07-6-275/15 03.06.2016. .
69.
2014.
,
12. (3) 13. (2)
.
,
, ,.
: 03-07-6-286/15 25.01.2016. .
70. -

2014.
- ,


.
: 03-07-6-364/15 16.03.2016. .
71.
2014.
,
5. (4), 11. 12. (1)
(3) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-368/15 28.03.2016. .
72.
2014.
, ,.
: 03-07-6-289/15 10.02.2016. .
73.
2014.
,
5. (4) 12. (1)
(2) (3)
15.1 (1) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-497/15 28.03.2016. .
74.
2014.
,

Broj 65 - Stranica 62

SLUBENI GLASNIK BiH

5. (4), 11., 12.


(1), (3) .
, ,

2014.

15.10 .
: 03-07-6-350/15 08.07.2016. .
75.

2014.
,

11. 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) .
, ,

2014.

15.10
.
: 03-07-6-294/15 17.06.2016. .
76.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
,
, ,.
: 03-07-6-489/15 15.02.2016. .
77.
2014.
,,
15.10
.
: 03-07-6-335/15 30.03.2016. .
78.
2014.
,
12. (2) (3)
15. 1 (1)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-536/15 22.02.2016. .
79.
2014.
,
" " 5. (4),
11., 12. (2) (3)

Petak, 2. 9. 2016.

15. 1 (1)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-320/15 30.03.2016..
80.

2014.
,
5. (4),
11. 12. (1) (3)
.
, , ,


.
: 03-07-6-274/15 29.03.2016. .
81.
2014.
,


,
15.10 .
: 03-07-6-354/15 23.06.2016. .
82.

2014.
,
5. (4), 6.
(2), 8. (4) (5), 11. 12.
(1) (3) .
, ,

2014.

15.10 .
: 03-07-6-301/15 15.07.2016. .
83.
2014.
,
4. (1), 6. (2),
11. 12. (1) (3)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-278/15 12.05.2016. .
84.
2014.
,
5. (4), 11.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12. (1), (2) (3)


15.1 (1)
.
, , ,


,

15.10
.
: 03-07-6-325/15 23.03.2016. .
85.
2014.
,
5. (4), 6. (2), 11.
12. (1) (3)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-302/15 13.06.2016. .
86.
2014.
,


.
: 03-07-6-349/15 23.03.2016. .
87.
2014.
,
5. (4),
11. 12. (1) (3)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-360/15 15.07.2016. .
88.

2014.
,


.
: 03-07-6-233/15 28.03.2016. .
89.
2014.
, 8. (1), 11. 12. (1)
.
,
, ,
15.10
.
: 03-07-6-348/15 30.06.2016. .

Broj 65 - Stranica 63

90.
2014.
,
11. 12. (1) (3)
.
,

, ,,
15.10
.
: 03-07-6-244/15 24.06.2016. .
91.
2014.
,
11. 12.
(1) (3)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-357/15 17.06.2016. .
92. "
"
2014.
, "
" 5. (4),
11. 12. (1) (3) .
,
, ,.
: 03-07-6-293/15 24.06.2016. .
93.
2014.
,
5. (4), 6. (2),
11. 12. (1), (3) (4)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-256/15 24.06.2016. .
94.
2014.
,
5. (4), 11. 12.
(1) (3)
.
, , ,

Broj 65 - Stranica 64

SLUBENI GLASNIK BiH


15.10
.
: 03-07-6-313/15 08.07.2016. .
95.
2014.
,.
: 03-07-6-470/15 25.01.2016. .
96.
2014.
,
5. (4), 11.
12. (1), (3) (4)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-283/15 06.06.2016. .
97.
2014.
,

5. (4),
8. (1) (4), 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) 15.10 (2)
.
,
, ,.
: 03-07-6-299/15 10.06.2016. .
98.
2014.
,
11.
.
,
, ,.
: 03-07-6-270/15 22.03.2016. .
99.
2014.
,
5. (4), 11. 12.
(1) (3)
.
,
, ,,

Petak, 2. 9. 2016.

15.10
.
: 03-07-6-290/15 11.04.2016. .
100.
2014.
,
5. (4) 12. (1) (3)
.
,
, ,.
: 03-07-6-321/15 25.01.2016. .
101. -
2014.
, -
5. (4), 6. (2),
11. 12. (1) (3)
.
,

, ,,
15.10
.
: 03-07-6-279/15 17.06.2016. .
102.
2014.
,
4. (1), 5. (4),
11. 12. (1) (3)
.
, ,

2014.
15.10
.
: 03-07-6-322/15 07.06.2016. .
103.
2014.
,
5. (4), 6. (2),
11. 12. (1), (2) (3)
15. 1 (1)
.
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-326/15 28.03.2016. .
104.
2014.
,
11. 12. (3)
.
,
, ,

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH.
: 03-07-6-436/15 17.03.2016. .
105.
2014.
,
5.
(4), 11. 12. (1), (2) (3)
15.1
(1) .
, ,

2014.

15.10 .
: 03-07-6-346/15 28.06.2016. .
106.

2014.
,

11. 12. (1) (3)
.
,

, ,
,


,
15.10
.
: 03-07-6-337/15 31.03.2016. .
107.
2014.
,
11. 12. (1), (2)
(3)
15. 1 (1) .
,
, ,,
15.10
.
: 03-07-6-288/15 29.03.2016. .
108.
2014.
,
4. (1), 5. (4),
6. (2), 8. (4), 11. 12. (1),
(3) (4)
.
, , ,


,
15.10
.
: 03-07-6-328/15 15.07.2016. .

Broj 65 - Stranica 65

109.
2014.
,


.
: 03-07-6-358/15 10.02.2016. .
110. ,
2014.
, ,.
: 03-07-6-207/15 25.03.2016..
111.
2014.
,15.10
.
: 03-07-6-287/15 26.05.2016. .
112.
2014.
,.
: 03-07-6-213/15 29.03.2016. .
113.
2014.
,


.
: 03-07-6-329/15 17.03.2016. .
114.
2014.
,.
: 03-07-6-257/15 16.03.2016. .
115.
2014.
,.
: 03-07-6-305/15 15.03.2016. .
116.
2014.
,
11. 12. (3)
.
, , ,


.

Broj 65 - Stranica 66

SLUBENI GLASNIK BiH

: 03-07-6-248/15 25.03.2016. .
117.
2014.
,
11. 12 (3)
.
,
, ,.
: 03-07-6-200/15 10.02.2016. .
118.
2014.
,
5. (4),
11. 12. (1) (3) 13. (2)
.
,
, ,.
: 03-07-6-352/15 25.01.2016. .

w-
www.izbori.ba.
03-07-6-894-2/16
18. 2016.

, . .
Na osnovi lana 10. stav (7) Zakona o finansiranju
politikih stranaka ("Slubeni glasnik BiH", broj 95/12 i 41/16),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje

MILJENJE

REVIZORA IZ IZVJETAJA O IZVRENOM


PREGLEDU I REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJETAJA
POLITIKIH STRANAKA ZA 2014. GODINU
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvrila
je pregled i reviziju finansijskih izvjetaja politikih stranka za
2014. godinu, pa u skladu sa odredbama lana 10. stav (7)
Zakona o finansiranju politikih stranaka objavljuje miljenje
revizora, kako slijedi:
1. Bosanskohercegovaka hrvatska ista stranka prava
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Bosanskohercegovake hrvatske iste stranke prava,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-126/15 od 23.03.2016. gdin.
2. Bosanskohercegovaka patriotska stranka - Sefer
Halilovi
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Bosanskohercegovaka patriotska
stranka - Sefer Halilovi prekrila odredbe lana 5. stav (4),
lana 6. stav (2), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv

Petak, 2. 9. 2016.

izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng


zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-273/15 od 30.06.2016. gdin.
3. Bosanskohercegovaka narodna stanka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Bosanskohercegovaka narodna
stanka prekrila odredbe lana 12. stav (2), (3) i (4) Zakona o
finansiranju politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-384/15 od 28.06.2016. gdin.
4. BOSS - Bosanska stranka - Mirnes Ajanovi
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je BOSS - Bosanska stranka - Mirnes
Ajanovi prekrila odredbe lana 4. stav (1), lana 11. i lana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-260/15 od 25.03.2016. gdin.
5. Bonjaka seljaka stranka
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Bonjaka seljaka stranka prekrila
odredbe 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Bonjaka seljaka stranka u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj broj 03-07-6-254/16 od 24.06.2016. godine.
6. ista socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu iste socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-334/15 od 29.03.2016. gdin.
7. Demokrati Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da su Demokrati Bosne i Hercegovine
prekrili odredbe lana 5. stav (3) i (4), lana 8. stav (6), lana
11. i lana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskog izvjetaja,
nismo zapazili nita znaajno, osim gornje napomene, to bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj br 03-07-6-478/15 od 25.01.2016. gdin.
8. Demokratska narodna zajednica BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Demokratska narodna zajednica BiH
prekrila odredbe ln 5. stav (4), lana 11. i lan 12. stav (1)
i (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog


izvjetaja, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-276/15 od 21.04.2016. godine.
9. Demokratska fronta
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je Demokratska fronta u izvjetajnom periodu
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona
o finansiranju politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem miljenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaji ukazuju da je Demokratska fronta u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-324/15 od 09.06.2016. godine.
10. Demokratska obiteljska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Demokratska obiteljska stranka
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1), stav (2) i stav
(3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.1 stav
(1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja,
osim gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-332/15 od 13.06.2016. gdin.
11. Demokratska partija Dragan avi
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Demokratska partija Dragan avi
prekrila odredbe 4. stav (1), lana 8. stav (1), lana 11. i lana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-353/15 od 22.06.2016. gdin.
12. Dmkrtsk strnk
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Demokratske stranke, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-208/15 od 17.03.2016. gdin.
13. Dmkrtsk strnk federalista
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Demokratske stranke federalista, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu
ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm
Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-309/15 od 22.02.2016. gdin.
14. Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Demokratska stranka invalida Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lana 11., lana 12. stav (1), (2),
(3) i (4) Zakona o finansiranju politikih stranaka i odredbe
lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.

Broj 65 - Stranica 67

N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg


izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvjetaj br 03-07-6-315/15 od 18.05.2016. gdin.
15. Demokratski narodni savez
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu, utvrn d Dmkrtski nrdni svz prkri
drdb ln 6. stv (2), ln 8. stv (4), ln 11., lan 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj broj 03-07-6-316/15 od 14.07.2016. godine.
16. Ekoloka demokratska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Ekoloka demokratska stranka
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-594/15 od 23.03.2016. gdin.
17. Ekoloka partija Republike Srpske
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2013.
godinu, utvreno je da je Ekoloke partije Republike Srpske
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-300/15 od 17.03.2016. gdin.
18. Glas nezadovoljnih graana BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu politike stranke Glas nezadovoljnih graana BiH,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-247/15 od 22.03.2016. gdin.
19. Graanska demokratska stranka BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Graanska demokratska stranka BiH
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja,
osim gornjih napomena nismo zapazili nita znaajno to bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj br 03-07-6-295/15 od 24.03.2016. gdin.
20. Hrvatska kranska demokratska unija Bosne i
Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska kranska demokratska unija
BiH prekrila odredbe lana 11. i 12. stav (1), stav (2) i stav (3)

Broj 65 - Stranica 68

SLUBENI GLASNIK BiH

Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.1 stav (1)


Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-311/15 od 25.03.2016. gdin.
21. Hrvatska ista stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Hrvatske iste stranke prava Bosne i Hercegovine,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-164/15 od 06.06.2016. gdin.
22. Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Hrvatske demokratske unije Bosne i Hercegovine,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-355/15 od 24.06.2016. gdin.
23. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska demokratska zajednica
Bosne i Hercegovine prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana
6. stav (2), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Hrvatska demokratska
zajednica Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u
skladu sa odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka i
lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-359/15 od 24.06.2016. godine.
24. Hrvatska demokratska zajednica 1990
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska demokratska zajednica 1990
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 6. stav (2), lana 8.
stv (1) i (4), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja,
osim gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno, to bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-407/15 od 17.06.2016. gdin.
25. Hrvatska nezavisna lista
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska nezavisna lista prekrila
odredbe lana 4. stav (1), lana 6. stav (3), lana 11. i lana 12.
stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Hrvatska nezavisna lista u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-253/16 od 24.06.2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

26. Hrvatska republikanska stranka


Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Hrvatske republikanske stranke, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu
ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm
Zkn finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje
trokova izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-204/15 od 30.03.2016. gdin.
27. Hrvatska seljaka stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska seljaka stranka prekrila
odredbe lana 12. stv (2), stav (3) i stav (4) Zakona o
finansiranju politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-440/15 od 28.04.2016. gdin.
28. Hrvatska seljaka stranka Stjepana Radia
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska seljaka stranka Stjepana
Radia prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stv (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br: 03-07-6-267/15 od 30.03.2016. gdin.
29. Hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Hrvatske stranke prava BiH, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu
ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm
Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-310/15 od 17.03.2016. gdin.
30. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lana 11., lana 12. stav (1), (2),
(3) i (4) Zakona o finansiranju politikih stranaka i odredbe
lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvjetaj br 03-07-6-266/15 od 28.06.2016. gdin
31. Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starevi Bosne i
Hercegovine
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatska stranka prava Dr. Ante
Starevi Bosne i Hercegovine prekrila odredbe lana 11.,
lana 12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani


finansijski izvjetaj ukazuje da je Hrvatska stranka prava Dr.
Ante Starevi Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u
skladu sa odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka i
lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-553/15 od 16.06.2016. godine.
32. Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm
izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk, niti na
finansiranje trokova izborne kampanje suprotno odredbama
lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-258/15 od 06.06.2016. gdin.
33. Hrvatski narodni savez BiH
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatski narodni savez BiH prekrio
odredbe lana 4. stav (1), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Hrvatski narodni savez BiH u
2014. godini postupao u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj broj 03-07-6-737/15 od 13.07.2016. godine.
34. Hrvatski pravaki blok BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2013.
godinu, utvreno je da je Hrvatski pravaki blok BiH prekrio
odredbe lana 12. stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-370/15 od 18.03.2016. gdin.
35. Hrvatski savez HKDU-HRAST
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Hrvatski savez HKDU-HRAST
prekrio odredbe lana 11. i lana 12. stav (1), stav (2) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-292/15 od 29.03.2016. gdin.
36. Kladuka stranka privrednog prosperiteta
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Kladuka stranka privrednog
prosperiteta prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav
(3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-225/15 od 29.03.2016. gdin.
37. Komunistika partija
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Komunistika partija prekrila odredbe

Broj 65 - Stranica 69

lana 5. stav (4), lana 11., lana 12. stav (1), stav (2) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka i odredbe lana 15.1
stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Komunistika partija u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-740/15 od 30.05.2016. godine.
38. Kongresna narodna stranka zatite prava boraca i
graana - pravde i morala BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Kongresna narodna stranka zatite
prava boraca i graana - pravde i morala BiH prekrila odredbe
lana 12. stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-284/15 od 31.03.2016. godine.
39. Laburistika stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Laburistika stranka Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lana 5. stv (4), lana 11. i lana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-312/15 od 11.04.2016. gdin.
40. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11., lana 12. stav (1),
(2) i (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i odredbe lana
15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br: 03-07-6-319/15 od 31.03.2016. gdin.
41. Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Liberalno demokratska stranka Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11., lana
12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Liberalno demokratska stranka
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-351/15 od 30.06.2016. godine.
42. Lista za Bugojno
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Lista za Bugojno prekrila odredbe
lana 11. i lana 12. stav (1), stav (3) i stav (4) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.

Broj 65 - Stranica 70

SLUBENI GLASNIK BiH

N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg


izvt Liste za Bugojno, osim gornje napomene, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-314/15 od 13.06.2016. gdin.
43. Napredna demokratska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Napredna demokratska stranka prekrila
odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
Izvjetaj br 03-07-6-297/15 od 25.03.2016. gdin.
44. Napredna srpska
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Politika organizacija "Napredna
srpska" prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-347/15 od 24.06.2016. gdin.
45. Narodna demokratska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Narodna demokratska stranka prekrila
odredbe 4. stav (1), ln 8. stav (1), lana 11. i lana 12. stav (1)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-318/15 od 21.06.2016. gdin.
46. Narodna stranka (Pokret za Brod)
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Narodne stranke (Pokret za Brod), nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili
n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-285/15 od 22.03.2016. gdin.
47. Nrdn strnk Nvi Grd
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Nrdn strnk Nvi Grd, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-206/15 od 17.03.2016. godine.
48. Narodna stranka Radom za boljitak
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Narodna stranka Radom za boljitak
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11., lana 12. stav (1), i
stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Narodna stranka Radom za
boljitak u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-323/15 od 12.07.2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

49. Naa stranka


Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Politika organizacija graana "Naa
stranka" prekrila odredbe lana 12. stav (2) Zakona o
finansiranju politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-254/15 od 14.06.2016. gdin.
50. Narodni demokratski pokret
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Narodni demokratski pokret prekrio
odredbe lana 8. stv (1), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-291/15 od 22.06.2016. gdin.
51. Neovisna lista "Za Kupres"
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Neovisna liste "Za Kupres" prekrila
odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-555/15 od 25.03.2016. gdin.
52. Nezavisna demokratska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Nezavisna demokratska stranka
prekrila odredbe lana 12. stav (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-269/15 od 25.03.2016. gdin.
53. Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1), (3) i (4) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-129/15 od 25.03.2016. gdin.
54. "Nova alternativa" - Stranka rada i razvoja BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu "Nove alternative" - Stranke rada i razvoja BiH, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Izvjetaj br 03-07-6-340/15 od 24.03.2016. gdin.


55. Nova demokratija
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Nove demokratije, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-338/15 od 04.04.2016. gdin.
56. Nv scilistik prti
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Nova socijalistika partija prekrila
odredbe lana 4. stav (1) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-356/15 od 30.06.2016. gdin.
57. Novi demokratski pokret
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Nvg dmkrtskg pkrt, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili
n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-253/15 od 22.02.2016. gdin.
58. Novi pokret Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Novi pokret Bosne i Hercegovine
prekrio odredbe lana 5. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1),
(2), (3) i (4) Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.1
stav (1) Izbornog zakona BiH.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvjetaja, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-709/15 od 25.06.2016. gdin.
59. Prti dmkrtskg prgrs
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Partija demokratskog progresa prekrila
odredbe lana 5. stav (4), ln 6. stv (2), lana 11. i lana 12.
stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka i lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Partija demokratskog progresa
u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-317/15 od 17.06.2016. godine.
60. Partija privrednog progresa BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Partije privrednog progresa BiH, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili
n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-333/15 od 15.03.2016. gdin.
61. Prti udinjnih pnzinr
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Prti udinjnih pnzinr prekrila
odredbe lana 8. stv (1) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.

Broj 65 - Stranica 71

N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg


izvt Prti udinjnih pnzinr, osim gornj napomen,
nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo na nedostatke u
finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove politike stranke
suprotno odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka,
niti na finansiranje trokova izborne kampanje suprotno
odredbama lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-330/15 od 31.03.2016. gdin.
62. Pkrt z n grd
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Pkrt z n grd prekri odredbe
ln 4. stv (1), ln 11. i 12. stav (1) i (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-464/15 od 25.05.2016. gdin.
63. Pokret za Prnjavor
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu, utvrn d Pkrt z Prnjvr prkri drdb
ln 12. stv (3) Zkn finnsirnju plitikih strnk.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt Pkrt z Prnjvr, sim grnj npmn, nism
zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-212/15 od 15.02.2016. gdin.
64. Pokret za Semberiju
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Pokreta za Semberiju nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-479/15 od 23.03.2016. gdine.
65. Politika organizacija e-stranka graana Tuzla
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Politike organizacije e-stranke graana Tuzla, nismo
zapazili nita znaajno to bi ukazalo na nedostatke u
finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove politike stranke
suprotno odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj br 03-07-6-339/15 od 15.02.2016. gdin.
66. Posavska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Posavska stranka prekrila odredbe
lana 4. stav (1), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-218/15 od 31.03.2016. gdin.
67. Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Privrdni nrdni pkrt Bsn i
Hrcgvin prekri odredbe ln 12. stv (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Privrdni nrdni pkrt Bsn
i Hrcgvin u 2014. godini postupa u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj broj 03-07-6-369/15 od 29.03.2016. godine.

Broj 65 - Stranica 72

SLUBENI GLASNIK BiH

68. Prva bosanskohercegovaka stranka


Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Prve bosanskohercegovaka stranke nismo zapazili nita
znaajno to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili
na finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-275/15 od 03.06.2016. gdin.
69. Prva mostarska partija
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Prva mostarska partija prekrila odredbe
lana 12. stav (3) i lana 13. stav (2) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-286/15 od 25.01.2016. gdin.
70. Radniko-komunistika partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Rdnik-kmunistik prti Bsn i Hrcgvin,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-364/15 od 16.03.2016. gdin.
71. Radnika partija
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Radnika partija prekrila odredbe lana
5. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-368/15 od 28.03.2016. gdin.
72. Rfrmsk strnk iz Zvrnik
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu, Rfrmsk strnk iz Zvrnik, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili
n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-289/15 od 10.02.2016. gdin.
73. Regionalni demokratski savez Tuzla
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Regionalni demokratski savez Tuzla
prekrio odredbe lana 5. stav (4) i lana 12. stav (1) (2) i (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvjetaja, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-497/15 od 28.03.2016. gdin.
74. Savez nezavisnih socijaldemokrata
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Svz nzvisnih scildmkrt
prekri odredbe lana 5. stav (4), lana 11., lana 12. stav (1), i
stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani


finansijski izvjetaj ukazuje da je Svz nzvisnih
scildmkrt u 2014. godini postupa u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-350/15 od 08.07.2016. godine.
75. Savez za bolju budunost BiH - Fahrudin Radoni
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Savez za bolju budunost BiH Fahrudin Radoni u izvjetajnom periodu prekrio odredbe
lana 11. i lana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Prema naem miljenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaji ukazuju da je Savez za bolju budunost BiH
- Fahrudin Radoni u 2014. godini postupao u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-294/15 od 17.06.2016. godine.
76. Svz z dmkrtsku Srpsku
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Svz z dmkrtsku Srpsku prekri
odredbe lana 11. i ln 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-489/15 od 15.02.2016. gdine.
77. Savez za novu politiku
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Saveza za novu politiku, nism zpzili nit znn t
bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-335/15 od 30.03.2016. gdin.
78. Selaka strnk
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Slk strnk prekrila odredbe lana
12. stav (2) i stv (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i
odredbe ln 15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-536/15 od 22.02.2016. gdin.
79. Snaga Bosne
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Politika organizacija graana "Snaga
Bosne" prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11., lana 12.
stav (2) i stv (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i
odredbe ln 15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng


zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br: 03-07-6-320/15 od 30.03.2016.gdin.
80. Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i
Hercegovini prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11. i lana
12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-274/15 od 29.03.2016. gdin.
81. Sng nrd
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu Sng nrd, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk, niti n finnsirnj trkv izbrn
kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng zkn
Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-354/15 od 23.06.2016. gdin.
82. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i
Hercegovine prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 6. stav (2),
lana 8. stav (4) i stav (5), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Socijaldemokratska partija
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-301/15 od 15.07.2016. gdin.
83. Socijaldemokratska unija BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Socijaldemokratska unija BiH prekrila
odredbe lana 4. stav (1), lana 6. stav (2), lana 11. i lana 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-278/15 od 12.05.2016. gdin.
84. Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Socijaldemokratski front Bosne i
Hercegovine prekrio odredbe lana 5. stv (4), lana 11. i lana
12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka i lana15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena nismo zapazili nita znaajno, to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-325/15 od 23.03.2016. gdin.
85. Socijalistika partija
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Socijalistika partija prekrila odredbe

Broj 65 - Stranica 73

lana 5. stav (4), ln 6. stv (2), lana 11. i lana 12. stav (1) i
stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Socijalistika partija u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-302/15 od 13.06.2016. godine.
86. Srpska alternativa
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Srpske alternative, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-349/15 od 23.03.2016. gdin.
87. Srpska dmkrtsk stranka
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Srpska demokratska stranka u
izvjetajnom periodu prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11.
i lana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaji ukazuju da je Srpska demokratska stranka u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-360/15 od 15.07.2016. godine.
88. Srpska napredna stranka - izvorna
Na osnovi obavlene revizije godinjeg finansijskog
izvjetaja za 2014. godinu Srpske napredne stranke - izvorne,
nism zpzili nit znn t bi ukzl n ndsttk u
finnsiskm izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk
suprtn drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-233/15 od 28.03.2016. gdin.
89. Srpska napredna stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Srpsk nprdn strnk prekrila
odredbe ln 8. stv (1), ln 11. i lana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-348/15 od 30.06.2016. gdin.
90. Srpska radikalna stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Srpska radikalna stranka prekrila
odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-244/15 od 24.06.2016. gdin.
91. Srpska radikalna stranka Republike Srpske
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Srpska radikalna stranka Republike
Srpske prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn

Broj 65 - Stranica 74

SLUBENI GLASNIK BiH

t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n


finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-357/15 od 17.06.2016. gdin.
92. Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav eel"
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav
eel" prekrila odredbe lana 5. stv (4), ln 11. i lana 12.
stav (1) i stv (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-293/15 od 24.06.2016. gdin.
93. Stranka demokratske akcije
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka demokratske akcije prekrila
odredbe lana 5. stav (4), lana 6. stav (2), lana 11. i lana 12.
stav (1), stav (3) i stav (4) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Stranka demokratske akcije u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-256/15 od 24.06.2016. godine.
94. Stranka demokratske aktivnosti
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka demokratske aktivnosti
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1) i
stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk niti n finnsirnj trkv
izbrn kmpnj suprtn drdbm ln 15.10 Izbrng
zkn Bsn i Hrcgvin.
Izvjetaj br 03-07-6-313/15 od 08.07.2016. gdin.
95. Strnk dviznih tdi Rpublik Srpsk
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu Strnk dviznih tdi Rpublik Srpsk, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm
izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-470/15 od 25.01.2016. gdin.
96. Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1),
(3) i (4) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvjetaja, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-283/15 od 06.06.2016. gdin.
97. Stranka evropske socijaldemokratije
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka evropske socijaldemokratije
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 8. stav (1) i (4), lana

Petak, 2. 9. 2016.

12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i


odredbe lana 15.1 stav (1) i lana 15.10 stav (2) Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n druge ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-299/15 od 10.06.2016. gdin.
98. Stranka mladih za promjene
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka mladih za promjene prekrila
odredbe lana 11. Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-270/15 od 22.03.2016. gdin.
99. Stranka napredna Srpska
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka napredna Srpska prekrila
odredbe lana 5. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-290/15 od 11.04.2016. godin.
100. Stranka novog puta
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka novog puta prekrila odredbe
lana 5. stav (4) i lana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-321/15 od 25.01.2016. gdin.
101. Stranka penzionera-umirovljenika BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka penzionera-umirovljenika BiH
prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 6. stav (2), lana 11. i
lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili nita znaajno to bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje ove
politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-279/15 od 17.06.2016. gdin.
102. Stranka pravde i povjerenja
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka pravde i povjerenja prekrila
odredbe lana 4. stav (1), lana 5. stav (4), lana 11. i lana 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaj ukazuje da je Stranka pravde i povjerenja u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog zakona


Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-322/15 od 07.06.2016. godine.
103. Stranka pravde i razvoja Bosne i Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka pravde i razvoja BiH prekrila
odredbe lana 5. stav (4), lana 6. stav (2), lana 11. i 12. stav (1),
stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana
15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-326/15 od 28.03.2016. gdin.
104. Stranka regije Livno
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka regije Livno prekrila odredbe
lana 11. i lana 12. stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-436/15 od 17.03.2016. gdin.
105. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca
Revizijom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca u
izvjetajnom periodu prekrila odredbe lana 5. stav (4), lana 11.
i lana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka i odredbe lana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema naem milenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvjetaji ukazuju da je Stranka socijalne sigurnosti
srpskih boraca u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju politikih stranaka i lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-346/15 od 28.06.2016. godine.
106. Stranka udruenih nezavisnih demokrata Bosne i
Hercegovine
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka udruenih nezavisnih
demokrata Bosne i Hercegovine prekrila odredbe lana 11. i
lana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvjetaja,
nismo zapazili nita znaajno, osim gornje napomene, to bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na finansiranje
ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
politikih stranaka, niti na finansiranje trokova izborne
kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-337/15 od 31.03.2016. gdin.
107. Stranka za bolje Gorade
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka za bolje Gorade prekrila
odredbe lana 11. i lana 12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka i lana 15. 1 stav (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn

Broj 65 - Stranica 75

finnsirnju plitikih strnk, niti na finansiranje trokova


izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-288/15 od 29.03.2016. gdin.
108. Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu
prekrila odredbe lana 4. stav (1), lana 5. stav (4), lana 6. stav
(2), lana 8. stav (4), lana 11. i lana 12. stav (1), stav (3) i stav
(4) Zakona o finansiranju politikih stranaka.
Na osnovi naeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvjetaja, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju politikih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama lana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj br 03-07-6-328/15 od 15.07.2016. gdin.
109. Pokret za Trebinje
Prgldm gdinjg finnsiskg izvt z 2014.
gdinu Pkrt z rbinj, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-358/15 od 10.02.2016. gdin.
110. Strnk z mldst, rzv i budunst
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Strnk z mldst, rzv i budunst, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm
izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj broj 03-07-6-207/15 od 25.03.2016.gdin.
111. Stranka za narod Bosne i Hercegovine
Revizijom finansijskih izvjetaja za 2014. godinu Stranke
za narod Bosne i Hercegovine, nismo zapazili nita znaajno to
bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na
finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju politikih i odredbi lana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvjetaj broj 03-07-6-287/15 od 26.05.2016. godine.
112. Stranka za Opinu Olovo
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Stranke za Opinu Olovo, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-213/15 od 29.03.2016. gdin.
113. Stranka za Srednje
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Stranke za Srednje, nism zpzili nit znn t bi
ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n finnsirnj
v plitik strnk suprtn drdbm Zkn finnsirnju
plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-329/15 od 17.03.2016. gdin.
114. Tvoja i moja stranka u BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu Tvoje i moje stranke u Bosni Hercegovini, nism zpzili
nit znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm
izvtu ili n finnsirnj v plitik strnk suprtn
drdbm Zkn finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-257/15 od 16.03.2016. gdin.
115. Udar ljevice
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu politike stranke Udar ljevice, nism zpzili nit
znn t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili

Broj 65 - Stranica 76

SLUBENI GLASNIK BiH

n finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn


finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br: 03-07-6-305/15 od 15.03.2016. gdin.
116. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
prekrila odredbe lana 11. i lana 12. stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-248/15 od 25.03.2016. gdin.
117. Vizionarsko demokratska stranka
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da je Vizionarsko demokratska stranka
prekrila odredbe lana 11. i lana 12 stav (3) Zakona o
finansiranju politikih stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, osim gornje napomene, nismo zapazili nita znaajno
to bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvjetaju ili na

Petak, 2. 9. 2016.

finansiranje ove politike stranke suprotno odredbama Zakona o


finansiranju politikih stranaka.
Izvjetaj br 03-07-6-200/15 od 10.02.2016. gdin.
118. Zaviajni socijaldemokrati - Mile Mareta
Pregledom godinjeg finansijskog izvjetaja za 2014.
godinu, utvreno je da su Zaviajni socijaldemokrati - Mile
Mareta prekrili odredbe lana 5. stav (4), lana 11. lana 12.
stav (1) i (3) i lana 13. stav (2) Zakona o finansiranju politikih
stranaka.
N snvi ng prgld, dnsn kntrl finnsiskg
izvt, sim grnj npmn, nism zpzili nit znn
t bi ukzl n ndsttk u finnsiskm izvtu ili n
finnsirnj v plitik strnk suprtn drdbm Zkn
finnsirnju plitikih strnk.
Izvjetaj br 03-07-6-352/15 od 25.01.2016. gdin.
Pojedinani izvjetaji o pregledu i izvjetaji o reviziji
objavljeni su na web-stranici Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 03-07-6-894-2/16
Predsjednik
18. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sarajevo

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 77

KAZALO

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
964 Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju
predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajedniko
tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji meudravnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i
prikljunih graninih dionica Autoceste na
Koridoru Vc (hrvatski jezik)
V ( )
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju
predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajedniko
tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji meudravnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i
prikljunih graninih dionica Autoceste na
Koridoru Vc (bosanski jezik)
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
965 Pravilnik o putnoj ispravi za osobu bez dravljanstva (hrvatski jezik)

( )
Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez dravljanstva
(bosanski jezik)
966 Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice (hrvatski
jezik)

( )
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice (bosanski
jezik)
967 Pravilnik o putnom listu za stranca (hrvatski jezik)
(
)
Pravilnik o putnom listu za stranca (bosanski jezik)
SREDINJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
968 Odluka o utvrivanju i objavi broja biraa upisanih
u izvdak iz Sredinjeg birakog popisa za
glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne
izbore 2016. godine (hrvatski jezik)
o a oja oja
aa a o eao ao a a aae a oe eeoe
a oae oe 2016. ( )
Odluka o utvrivanju i objavi broja biraa upisanih
u izvod iz Centrlnog birakog spiska za glasanje
izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016.
godine (bosanski jezik)
969 Odluka o odreivanju birakih mjesta za glasovanje
u
diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

970
1

1
971

2
5
8
11

972

13
16
19
21
23

973
25

26

27
28

Oa o oea a jea a aae oao-oa eaa oe eeoe ( )


Odluka o odreivanju birakih mjesta za glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Dopunska odluka o odreivanju birakih mjesta za
glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
o o o oea a jea
a aae oao-oa eaa oe eeoe (
)
Dopunska odluka o odreivanju birakih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju i objavi
broja biraa upisanih u izvadak iz Sredinjeg
birakog popisa za glasovanje izvan Bosne i
Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine
(hrvatski jezik)
O o je e o a
oja oja aa a o
eao ao a a aae a
oe eeoe a oae oe 2016.
oe ( )
Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju i objavi
broja biraa upisanih u izvod iz Centralnog
birakog spiska za glasanje izvan Bosne i
Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine
(bosanski jezik)
Odluka o odreivanju birakih mjesta za glasovanje
u
diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima
Bosne i Hercegovine (Preieni tekst) (hrvatski
jezik)
o oea a jea a
aae oao-oa eaa oe eeoe (ee
e) ( )
Odluka o odreivanju birakih mjesta za glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavnitvima Bosne i
Hercegovine (Preieni tekst) (bosanski jezik)
Odluka o zakljuivanju i potvrivanju Sredinjeg
birakog popisa za Lokalne izbore 2016. godine u
Bosni i Hercegovini i objavi broja biraa za svaku
osnovnu izbornu jedinicu (hrvatski jezik)
O o aa oa
eao ao a a oae oe
2016. oe o eeo
ojaa oja aa a a oo
o je ( )
Odluka o zakljuivanju i potvrivanju Centralnog
birakog spiska za Lokalne izbore 2016. godine u
Bosni i Hercegovini i objavljivanju broja biraa za
svaku osnovnu izbornu jedinicu (bosanski jezik)

29
30
30

30
31

31

33

34

35

36
37

37

40

42

Broj 65 - Stranica 78
974

SLUBENI GLASNIK BiH

Miljenje revizora iz Izvjea o izvrenom pregledu


i reviziji financijskih izvjea politikih stranaka za
2014. godinu (hrvatski jezik)


2014. (
)

45

55

Petak, 2. 9. 2016.

Miljenje revizora iz Izvjetaja o izvrenom


pregledu i reviziji finansijskih izvjetaja politikih
stranaka za 2014. godinu (bosanski jezik)

66

Petak, 2. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 79

Broj 65 - Stranica 80

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skuptine
Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala:
722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove: 722-051 Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT BANK d.d. 338320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-000-00000017-12,
RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za neprimljene brojeve
primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV
broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 2. 9. 2016. godine

Broj/Broj

65

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-42-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Opremanje CBR-a i CMZ-a Oj Dom zdravlja Ilija{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11 Sala za sastanke IV sprat
(S1-11514-16)
OBAVIJEST O NABAVI
57-1-3-27-3-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Godina XX/XII
Petak, 2. 9. 2016. godine

Asfaltiranje lokalnog puta u MP Brestovsko sa pje{a~kom stazom u du`ini


300 m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Kiseljak, Bana Josipa Jela~i}a 41, Vije}nica
(S1-11386-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-2-117-3-87/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
11200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno servisiranje medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.

Broj 65 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11667-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11547-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-97-3-124/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Daniela Miki}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji i sanaciji objekta Osnovne {kole "Sveti Sava" u
Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11512-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-3-196-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 11:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda Leksija - 2. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332200-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115811,97
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400
Derventa, kancelarija 9 ili 14
(S1-11463-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-100-3-125/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 9:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe elektro radova na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene
kao k.~. 6813/2 KO Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231400-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10915,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 (petnaest) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
160-1-1-156-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i podventila - JN
04/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Topal Osman pa{e br. 22a, Sarajevo
(S1-11441-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
160-1-1-157-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila - JN 05/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Topal Osman pa{e br. 22a, Sarajevo
(S1-11492-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-2-115-3-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 15:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-95-42/16 Geodetske usluge na podru~ju op{tine Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od dana potpisa ugovora do kraja 2016. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11490-16)

Broj 65 - Stranica 3

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-3-116-3-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 14:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-26/16 Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi ulice
Stevana Sin|eli}a u Brodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11599-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-1-119-3-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9. 2016. u 9:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-313-19/16 Nabavka elektromaterijala i opreme za potrebe
elektrifikacije stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika u
op{tini Brod"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47008,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od potpisa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11706-16)

Broj 65 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
183-1-1-8-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544690000
Kontakt osoba: @eqko Nedeqkovi}
Telefon: (056) 211-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila za potrebe JZU Doma zdravqa Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Nema
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravqa Zvornik, ul. Sime Peri}a 1; 75400
Zvornik
(S1-11697-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-174-3-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Behudin Strojil, dipl. ing. gra|., tel.033 563 462,
fax 033 250 400, e mail: bstrojil@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija ceste i plo~astog propusta preko Crne rijeke u Delija{u, na
cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 37+257 - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 (devedeset) kalendarskih dana od po~etka radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54, Sarajevo
(S1-11723-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-494-3-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci i isporuci printera za {tampu naljepnica za pismonosne
po{iljke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30144100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8
(S1-11526-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-175-3-159/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 16:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl. ing. gra|. tel 033 563 467,
fax 033 250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~ke staze na cesti M4, dionica Simin Han 1-Donje Caparde,
od km 9+495 do km 10+635, u mjestu Rainci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,17
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
75 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11724-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-2-180-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Senad Smajlovi}, dipl. ing. gra|., tel. 033 563 516,
fax 033 250 400, e mail: ssenad@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga: LOT 1 - Usluge monitoringa vozila izvo|a~a radova na
redovnom odr`avanju i zimskoj slu`bi GPS/GPRS ure|ajima; LOT 2 Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS
ure|ajima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11725-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-181-3-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Andjelko Vujeva, mag. gra|. ing., tel 036 397 244
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425 u naselju Trebi`at, op}ina ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
320512,82
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od datuma po~etka radova nad kojim se vr{i nadzor
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11726-16)

Broj 65 - Stranica 5

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
282-1-1-38-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Eldina Banda
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim
prostorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1., prostorije
Operativnog centra CZ, 71000 Sarajevo
(S1-11659-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
312-1-1-148-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 15:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Ljilja Stevi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - novih rutera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20500,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Isporuka predmetne robe izvr{i}e se u roku do 60 dana od dana
zakqu~ewa ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00

Broj 65 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske u Bijeqina, ul. Wego{eva 28 A, I sprat, kancelarija broj 29
(S1-11535-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-249-3-191/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vatrogasne cisterne 10 000 l vode.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U skladu sa ponudom najpovoqnijeg ponu|a~a, a najkasnije 180 dana od
dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banjaluka
UIN: 4401012920007
Contact person: Biljana \uri}
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of a fire truck, capacity of 10 000 l of water
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
13.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 13.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg srpskih vladara 1, office no. 14
(S1-11394-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-250-3-193/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476

Petak, 2. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa primarne vodovodne mre`e Piskavica ([eva) - Tali}i - Jaruge
- krak 1.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128205,12
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-11468-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-251-3-194/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka industrijske soli za zimsko odr`avawe puteva na podru~ju grada
Bawaluka za sezonu 20162017 godine, pakovano u "xambo" xakovima od 1
tone
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
299549,74
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30.10.2016. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banja Luka
UIN: 4401012920007
Contact person: @eljka Mora~a
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 65 - Stranica 7

II 1.a. Title of the object of the contract


Procurment of industrial salt packed in "jumbo" sacks od 1t for winter road
maintenance in the area of Banja Luka for the season 2016/2017
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
14000000-1
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
11.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 11.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banjaluka
(S1-11489-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-11702-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-447-3-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka autocisterne za gorivo za potrebe ZD RMU \ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34133110-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
191000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
5 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15
(S1-11393-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-1-58-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
gume za putnicka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i
(S1-11647-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-465-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Magnetit
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14523100-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-2-158-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Nihad Had`ismajlovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2016-2017
godine na podru~ju op}ine Te{an
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4 mjeseca

Broj 65 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-11429-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-11581-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
385-2-2-112-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 14:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Goran Ninkovi}
Telefon: (059) 277-161
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada prezentacionih materijala izgradwe hidroelektrana na slivu
rijeke Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
92111200-4
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u pozivu za u~e{}e
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
(S1-11416-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-60-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za
izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i
informati~ka oprema)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32323500-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-11502-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-127-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i ure|enje obala rijeke Spre~e uzvodno od mosta i u{}a rijeke
Oskove, op}ina @ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-2-14-3-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 10:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade Urbanisti~kog plana "Gacko" i lokalni centar "Avtovac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
11 mjeseci od dana zakqu~ivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 65 - Stranica 9

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-11414-16)

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gorwani br. 99, mjesto Garevac, op{tina Modri~a
(S1-11683-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-2-3-15-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 13:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji (asfaltirawu) lokalnog puta sa
prikqu~cima u selu Lukovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245446,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2, 89240 Gacko
(S1-11665-16)

OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-154-3-165/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
273750,50
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava prehrambenih namirnica za kuhinju za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11500-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
508-1-1-43-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 7:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA
BOLNICA ZA HRONI^NU PSIHIJATRIJU MODRI^A
IDB/JIB: 4400193830008
Kontakt osoba: Predrag Tadi}
Telefon: (053) 818-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mrki ugaq
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111210-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-784-3-289/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MASTI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24951000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 65 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11627-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 direkcije Rudnika
(S1-11709-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-785-3-290/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MOTORNA ULJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
490000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11626-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-826-3-295/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA KAMIONE BELAZ 75131
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11710-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-823-3-294/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
350000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
REZERVNI DIJELOVI AUTOELEKTRIKE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1749-3-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka ran`irnog (pneumatskog) ure|aja sa transportnom gredom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42121300-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
5 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,
Sarajevo
(S1-11519-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-1-66-3-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog {umskog zglobnog traktora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16700000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br1 Kladanj
(S1-11606-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-67-3-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja teretnih vozila MAN i MERCEDES
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 11

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br1 Kladanj
(S1-11609-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-57-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dodjele do izvr{enja istog
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br. 2, Biha}
(S1-11529-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-51-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA
POTOKA LIPOVAC
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64945,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, sala za sastanke
soba 28/I
(S1-11692-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
720-1-3-75-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 11:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka radova: Za{tita dijela kolektorske mre`e i regulacija korita rijeke
Sokolu{e dionica most Lido-most Etiva`a L=75m"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Gra~anica, ul. M.M.Ba{eskije, 75320 Gra~anica,
stara zgrada-kancelarija br. 11
(S1-11719-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-162-3-180/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na nastavku gradnje objekta P+3 na lokaciji "Mato Lu~i}
Maturica" u Kiseljaku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128205,13
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-11559-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-163-3-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavke radova na osnovnom odr`avanju cjevovoda za vodovod i
kanalizaciju na lokacijama OS BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-11578-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-122-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka softvera za elektronsko upravljanje dokumentima
(FAZA II) - pro{irenje funkcionalnosti postoje}eg softvera za elektronsko
upravljanje dokumentima u Glavnoj kancelariji UIO i njegova
implementacija u Regionalnom centru Banja Luka, za potrebe Uprave za
indirektno/neizravno oporezivanje BIH, uskla|en sa Uputstvom o na~inu
vr{enja kancelarijskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1111000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje BIH, Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a)
of the PPL
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]
Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply and delivery of software for electronic document management
(Phase II) - extending the functionality of existing software for electronic
document management in the General Office of the ITA and its implementation at the Regional Centre Banja Luka, for the purposes of the Indirect / ITA
BiH, in compliance with the Instruction on the manner of office administration in the institutions of Bosnia and Herzegovina.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
48000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 18.10.2016. 12:00:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-11610-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-123-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
66666,67
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vr{enje usluga obnove softverskih licenci i odr`avanje za softvere UIO u
toku 2016.godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00

Broj 65 - Stranica 13

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sredi{nji ured UIO BIH, Banja Luka, UL. Bana lazarevi}a
bb
(S1-11611-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-48-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GORIVO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: @unova~ka br. 4
(S1-11427-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-3-54-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 10:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Milena \uri}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25480000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Izvo|ewe radova odr`avawa i za{tite magistralnih i regionalnih
puteva i objekata na putevima na oblastima 8 i 9 za period 2016. - 202.
godine" (Lot 1 - Oblast 8 i Lot 2 - Oblast 9)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.

Broj 65 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: kao pod I 1.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Company "Republic of Srpska Roads"
UIN: 4401723780003
Contact person: Milena \uri}
Telephone: (051) 334-500
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special trades
II 1.a. Title of the object of the contract
Execution of Works on Maintenance and Protection of Trunk and Regional
Roads and Roads Structures in Republic of Srpska for a period 2016 -2020,
Area 8 and Area 9
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
45000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
27.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 12:00:00
Address and place: JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, Trg Republike Srpske
8, 78 000 Banja Luka
(S1-11452-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Podr{ka odr`avanju SAP sustava (FMIS, HCM sustav)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160534,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
(S1-11421-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-103-3-55/16

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1111-3-283/16

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:01


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji i asfaltiranju puteva na podru~ju op}ine
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 8:57


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47954,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i odr`avanje vozila za potrebe Distribucije elektri~ne energije
LOT 3: [koda, VW, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na podru~ju
HB@-a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Dr.Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-11482-16)

(S1-11424-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1110-3-282/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1112-3-284/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 12:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kavitacijskih i drugih o{te}enja na turbini br. 1 i NDT agregata br. 1
- HE Jajce I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok izvr{enja ugovora je 30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106a, Mostar
(S1-11475-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1131-3-285/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija unutarnjih i vanjskih fasada objekata ispred strojare i zgrade ulazne
gra|evine, izmjena unutarnjih vrata u upravnoj zgradi u Svitavi i izmjena
kuhinje u Strojari - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-11549-16)

Broj 65 - Stranica 15

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1133-3-286/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za elektro sustave: nadzora, upravljanja, mjerenja,
signalizacije, za{tite, uzbude i regulacije napona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31720000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
465500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-11591-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1134-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 9:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Korektivno odr`avanje 35 kV dalekovoda - Sliv Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50532400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-11644-16)

Broj 65 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
804-1-1-38-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za dijalizu - dijalizatora II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Trg Heroja 14, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Goods, Purchase
UIN: 4200642000008
Contact person: Adnan Sara~evi}
Telephone: (033) 728-700
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Hemodialysis supples - dialyzers coverd by the Federatin of Bosnia and
Herzegovina Solidarity Fund
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
17.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 10:00:00
Address and place: Trg Heroja 14, Sarajevo
(S1-11679-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
814-1-1-23-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vakcina protiv virusa gripe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33650000-1

Petak, 2. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


2 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Lo`ioni~ka broj 2, Velika sala - X sprat
(S1-11471-16)
OBAVIJEST O NABAVI
822-1-1-8-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DOM ZDRAVLJA "RAMA"
IDB/JIB: 4227103110008
Kontakt osoba: Ivka ]uri}
Telefon: (036) 770-303
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava stomatolo{ke stolice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33192410-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Po isporuci predmeta nabave
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Splitska bb, 88440 Prozor
(S1-11567-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-565-3-313/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 105/16- Nabavka novih terenskih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113300-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 15 ( petnaest) dana od dana stupawa Ugovora na snagu

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11436-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-564-3-314/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 107/16- Remont vitalnih sklopova transmisionog
sistema buldozera Komatsu D475A-5 int. br.1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
220000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 (dvadeset) dana od dana stupawa Ugovora na snagu.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11435-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-567-3-316/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 9:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, ukqu~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. (45/16)- Usluge prevoza radnika ZP R i TE Gacko u
2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60130000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
190000,00

Broj 65 - Stranica 17

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


Od stupawa ugovora na snagu do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11464-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
876-1-2-27-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 15:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200197860000
Kontakt osoba: AMELA MUSTAFI]
Telefon: (033) 724-220
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja imovine i zaposlenika BH-Gasa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: BH-Gas d.o.o., Ul. Hamdije ^emerli}a 2/1 71000 Sarajevo
(S1-11698-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-3-221-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ru{enju objekata (starog dimnjaka)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jednokratno do izvr{enja radova ili izvr{enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke KCUS-a, ul. Bolni~ka br. 10
(S1-11639-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: MUP-a u sjedi{tu, Sala za sastanke, Aleja Konzula bb,
Travnik
(S1-11420-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-60-3-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 10:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekta za vjerske potrebe MZ Tutnjevac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
150 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-11722-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
921-1-1-4-3-1/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 9:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJELJINA
IDB/JIB: 4402021610009
Kontakt osoba: JELENA MIHAJLOVI]
Telefon: (055) 211-641
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2016 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
468000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor za nabavku i isporuku uglja za grejnu sezonu 2016/2017 godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ul. Milo{a Crnjanskog bb, Bijeljina-prostorije ugovornog
organa
(S1-11506-16)

OBAVIJEST O NABAVI
916-1-1-30-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB: 4236202350001
Kontakt osoba: FRANO BRKAN
Telefon: (030) 518-763
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava policijskih d`empera (pulovera)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18235000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovorenih obaveza.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
976-1-3-129-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: [abi} Dervo, tel:033 580 672 mob: 061 984 044
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltiranju dijela puta Stari Ilija{-Vla{kovo-Gornja Karaula u
du`ini od 1800m1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: 126.Ilija{ke brigade 6, Ilija{, zgrada Op}ine Ilija{, velika
sala u suterenu zgrade
(S1-11669-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-340-3-277/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10060239 - Nabavka infrastrukture za objekte radio sistema za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44212260-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, Sarajevo, IV sprat, sala 430
(S1-11437-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-334-3-280/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena cijevnog registra NTZ4 bloka 4 u TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231111-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 23 dana od dana uvo|enja u posao. Datum uvo|enja u posao u
periodu april-juni 2017.godine

Broj 65 - Stranica 19

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zelena zgrada JP EPBiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, sala 430/IV sprat
(S1-11589-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-336-3-282/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja srednje - niskosumporni mazut (sadr`aj sumpora manje od
1 BAS ISO 8754/ASTM D 4294) za TE "Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135110-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
290000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 60 dana od stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zelena zgrada JP EPBiH d.d. Sarajvo, Vilsonovo {etali{te
15, soba 430/IV sprat
(S1-11590-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-1-302-3-283/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava 4 (~etiri) terenska teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34113200-4

Broj 65 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


104000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11539-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-2-303-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
13836,32
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva; [umarija Donji Vakuf
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11688-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-1-304-3-288/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava putni~kog motornog vozila

Petak, 2. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


34111200-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
7 dana od dana zaklju~ivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11687-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1029-1-1-30-3-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 11:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI]
Telefon: (052) 211-503
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog stomatolo{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Prijedor, Vo`da Kara|or|a br. 2, drugi sprat, sala za
sastanke
(S1-11718-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-1-233-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Amela Mehi} dip.ecc tel: 033/223-381, fax: 033/650-030,
e-mail: amela.mehic@zfbh.ba
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Za{titna odje}a, obu}a, HTZ oprema i takti~ke uniforme za potrebe JP
@FBiH d.o.o. Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


468500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do konacne realizacije a najduze jednu (1) godinu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, ulica Musala
broj 2, sala za otvaranje ponuda
(S1-11387-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1055-1-3-30-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 10:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE
PALE
IDB/JIB: 4400594660008
Kontakt osoba: MAJA GRA^ANIN
Telefon: (057) 223-107
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija poslovnih prostorija JU Zavoda za zapo{qavawe RS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: KAO POD I 1
(S1-11652-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-128-3-96/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 7:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za redovno odr`avawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

Broj 65 - Stranica 21

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrda, sala za sastanke
(S1-11685-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-64-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna vrata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44444,44
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11494-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-66-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

Broj 65 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11674-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-36-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 15:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Sejrani} Sulejman
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal affairs of Tuzla Canton
UIN: 4209515160001
Contact person: Saudina Hod`i}
Telephone: (035) 250-672
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of fuel
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.10.2016. 12:00:00
Address and place: Ministry of Internal affairs of Tuzla Canton,
Turalibegova street, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
(S1-11536-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1119-1-3-45-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BU@IM
IDB/JIB: 4263287560007
Kontakt osoba: Husein Duranovi}
Telefon: (037) 419-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i modernizaciji puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11413-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-1-101-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Kemal Oki}
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala
za sastanke.
(S1-11528-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-3-1-4-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: ANTO KELAVA


Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava samokresa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35321100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Po~inje potpisom ugovora a zavr{ava isporukom.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavijesti o nabavi
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
(S1-11721-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1146-1-3-4-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 1.9.2016. u 10:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
IDB/JIB: 4281208850001
Kontakt osoba: Ivan Maduni}
Telefon: (034) 206-197
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje `upanijskih cesta u zimskoj sezoni 2016./2017. godina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
410000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Zimska sezona 2016./2017. godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Matice hrvatske bb, 80 101 Livno (u slu`benim
prostorijama Uprave, ured br. 2)
(S1-11720-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-43-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610

Broj 65 - Stranica 23

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji javnog parkinga u Bosanskom Petrovcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45223300-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33333,33
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110,77250 Bosanski
Petrovac
(S1-11605-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-44-3-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji potpornog zida Crvene jame u Bosanskom
Petrovcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262620-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16666,66
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski
Petrovac
(S1-11664-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-2-533-3-287/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 11:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006

Broj 65 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Zoran [ibalija


Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga specijalnog interneta sa dodatnim uslugama za potrebe
Policije Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72400000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
tri godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11566-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-532-3-289/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Br~ko distrikt BiH
za 2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement and delivery of toners for the BD of B&H Government and
other BD B&H institutions in 2016.

Petak, 2. 9. 2016.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 17.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11612-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1161-1-1-683-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Esad [ikalo
Telefon: (057) 326-376
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i odr`avanja
slu`benih vozila Dr`avne agencije za istrge i za{titu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Nikile Tesle 59 Isto~no Sarajevo
(S1-11593-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1171-1-1-432-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB: 4400497620000
Kontakt osoba: Nebojsa Djurdjic
Telefon: (058) 635-201
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Li~na za{titna oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18143000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
deset dana od obostranog potpisivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad, Kompleks
Andri}grad - sala za sastanke.
(S1-11505-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-203-3-443/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 8:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Prijedor, Vo`da Kara|or|a 4/2 79101 Prijedor
(S1-11548-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-204-3-444/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 11:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G O{treq Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211100-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38317,22
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.

Broj 65 - Stranica 25

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 16.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G O{treq Drini}, Centar 10, 79290 Drini} Petrovac
(S1-11650-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-98-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zglobni traktor (nov)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16700000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
390000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Ugovornog
organa
(S1-11681-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1179-1-2-214-3-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 12:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Vedrana Dragi~evi}
Telefon: (049) 216-349
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
300000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga kolektivnog i dopunskog osigurawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Broj 65 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: JP"komunalno Br~ko" doo, Tina Ujevi}a br. 66, Br~ko
distrikt BiH
(S1-11491-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-104-3-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za fiskalne kase
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30142200-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Banjaluka (sala za
tendere II sprat)
(S1-11654-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1236-1-2-14-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 16:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB: 4200862970008
Kontakt osoba: Davor Bilos
Telefon: (033) 707-624
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
102564,10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka obrazaca za me|unarodni transport
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 3. Sarajevo, kancelarija 404/IV
(S1-11497-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1242-1-2-3-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200663690004
Kontakt osoba: Naida Kazagi}
Telefon: (033) 562-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja putni~kog planera TISAR
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, "Multimedijalna sala"
(S1-11388-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1245-1-1-45-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE", MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE, ZAVISNO
ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZE]E "ELEKTRO-BIJELJINA",
A.D. BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358420004
Kontakt osoba: Sla|ana Jagodi} ekon. dio i Milica Stoki} tehni~ki dio
Telefon: (055) 226-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijal za rekonstrukciju i izgradwu niskonaponske mre`e u 2016.
godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 65 - Stranica 27

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, ul. Majevi~ka
97, I sprat, Sala za sastanke
(S1-11443-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb.
(S1-11531-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-63-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Lamija [e~i}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge popravke sistema vatrodojava instaliranih na svim
lokacijama Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi Bosne i
Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50413200-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar;
(S1-11444-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-569-3-156/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-7533-1/16 radi vr{enja usluga dovo|enja u potpuno
funkcionalno stanje MR sistema Signa GE HDxT 3.0T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb
(S1-11711-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-1-552-3-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-3826-14-1/16 radi nabavke hemikalija i potro{nog
materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za
patologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-1-33-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava stroja za obilje`avanje cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34922000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-11624-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-563-3-276/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 64/16 Nabavka potapaju}ih pumpi sa pontonima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11507-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-571-3-278/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 80/16 Nabavka usluga izrade i dopune postoje}eg sistema za digitalno
arhiviranje DiArlS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39132000-6

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11614-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-170-3-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Enisa Ra`anica
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-82/16 nabavka rezervnih dijelova za ure|aje MRT i pomo}nih
napajanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Elektroprenos BiH ad Banja Luka, ul. Marije Bursa} 7a,
Banja Luka, sala za sastanke
(S1-11462-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-3-171-3-172/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-87/16 - Nabavka sanacije gra|evinskih objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 65 - Stranica 29

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a, 78
000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-11568-16)

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Elektrotehni~ki fakultet Univerziteta u Isto~nom
Sarajevu, Vuka Karaxi}a 30, 71 123 Isto~no Sarajevo
(S1-11478-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1299-1-2-78-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200878030005
Kontakt osoba: Kristina Milo{evi}
Telefon: (033) 567-680
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga tiskanja za potrebe Op}inskog suda u Sarajevu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79800000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1, sudnica 6/I.
(S1-11446-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-74-3-126/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 13:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: LANA KRSTI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka materijala za ~i{}ewe" za potrebe Ekonomskog fakulteta
Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3794,87
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ekonomski fakultet Pale, ul. Alekse [anti}a 3, Pale
(S1-11477-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-73-3-125/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 13:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: @EQKO ILI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avawa kotlovice za potrebe Elektrotehni~kog fakulteta
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50531100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4274,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od dana obostranog potpisivawa
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-75-3-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 10:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kancelarijskog materijala" za potrebe Medicinskog fakulteta
Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7264,95
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od 12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-11508-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-30-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enja radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih i nerazvrstanih cesta u
2016. godini-IV faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju Op}ine Kakanj, Branilaca
bb, 72 240 Kakanj
(S1-11632-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1350-1-3-55-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova adaptacije i dogradnje ambulante u Seocima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
u roku od 45 dana od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00

Petak, 2. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: fra Ivana Juki}a br. 2, suteren zgrade Poliklinike
(S1-11705-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-1-540-3-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Almira Mujacic
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - oprema tehni~ke za{tite u objektu Centralne banke BiH
Glavne jedinice Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35121000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
137000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jednokratno do isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3 Sarajevo CBBiH
(S1-11486-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1390-1-3-33-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 14:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i sanacija kanalizacione mre`e na podru~ju Op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Pale, Romanijska 15. 71420 Pale
(S1-11588-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-117-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 9:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka SN kablova i samonosivog kablovskog snopa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-11465-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-217-3-283/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka ~eli~nih lamela - gredica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44334000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
953430,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Thermal Power Plant Tuzla
UIN: 4200225150048
Contact person: Mevludin Alati}
Telephone: (035) 305-000

Broj 65 - Stranica 31

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Steel beams - profiles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
44334000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 09:00:00
Address and place: Specified in Anex A of this announcement
(S1-11479-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-219-3-284/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova postrojenja za transport {ljake i pepela
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31711400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11538-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-220-3-285/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kablova i kablovskog pribora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44300000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38174,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije

Broj 65 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11684-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1421-1-1-141-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka SN postrojenja, materijala/opreme za kablovske vodove,
projektovanje, izvo|enje gra|evinskih i elektromonta`nih radova na
rekonstrukciji RP 10(20) kV "Gnjilavac" i pripadaju}e kablovske mre`e,
Op}ina Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682300-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
560000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja 120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke Podru`nice ED Biha}, Krupska bb, Biha}
(S1-11730-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-217-3-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja rolo vrata na kotlovnici bloka 7 u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42140000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00

Petak, 2. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


4.2Rok isporuke robe je 20 (dvadeset) dana od dana stupanja ugovora na
snagu, a rok za ugradnju robe je 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora
na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-11712-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-218-3-311/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u
Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39717000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke robe je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu,
a rok za ugradnju robe i pu{tanje u pogon je 15 (petnaest) radnih dana od
dana uvo|enja u posao. Probni rad traje 30 (trideset) dana od dana pu{tanja
ventilacione komore u rad
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-11713-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-249-3-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka i ugradnja SF6 blokova u KBTS 10(20)/0,4 kV za potrebe
priklju~enja krajnjih kupaca i proizvo|a~a na SN mre`u za potrebe ED
Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11527-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-252-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 16:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5800,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Polo, Caddy i Nissan
Terano (podru~je SBK) za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11570-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-253-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666

Broj 65 - Stranica 33

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
18300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD Te{anj ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11637-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-254-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7300,00
I0I 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD @ep~e ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
0913000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11638-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1430-1-1-8-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA POLICIJE MUP-A BPK
IDB/JIB: 4245013020067
Kontakt osoba: Mirsad Du~i}
Telefon: (038) 223-593

Broj 65 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme u svrhu izgradnje sistema video nadzora.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35123500-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjavanja ugovorenih obaveza.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Uprava policije MUP BPK ul, Zaima Imamovi}a br.5
Gora`de sala za sastanke
(S1-11400-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1432-1-2-125-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 15:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e prostorija ED Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90919200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Adema Bu}a 34, Mostar,
(S1-11693-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-159-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi

Petak, 2. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja skladi{ta za privremeno odlaganje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
151270,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Izvo|enje radova }e se vr{iti prema potrebama ugovornog organa,
zapo~ev{i najranije nakon potpisivanja ugovora, u skladu sa dinamikom
koja je navedena u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Rok izvo|enja radova
po~inje te}i sa danom zapisni~kog uvo|enja izvo|a~a u posao, a rok za
zavr{etak radova je 45 radnih dana od dana uvo|enja u posao. Rok za
uvo|enje u posao je 15 radnih dana od dana stupanja ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Zmaja od
Bosne br. 49 (zgrada PTZ - II sprat, soba br. 145)
(S1-11495-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
17-1-1-126-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Velid Hati}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka polietilenskih cijevi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11699-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
29-4-3-29-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni i nepredvi|eni radovi na OJ DZ Novi Grad - Kumrovec
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11432-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
33-1-1-6-5-8/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "ZAVOD ZA FORENZI^KU PSIHIJATRIJU" SOKOLAC
IDB/JIB: 4403127900002
Kontakt osoba: Zora Gojkovi}
Telefon: (057) 444-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva, uqa i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11513-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-288-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci ostalih gra|evinskih materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11551-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-184-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3

Broj 65 - Stranica 35

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11552-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-2-85-5-85/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
15
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno i korektivno servisiranje stomatolo{ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11431-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-72-5-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 10:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Slavica [trbac-Bosanac
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija i nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva i asfaltiranje
kratkih dionica u ruralnom podru~ju grada Doboja u 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11461-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-76-5-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 12:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002

Broj 65 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Kr~evine
(prema rezervoaru za vodu), grad Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11466-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-1-510-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i testovi za aparat za mikrobilo{ke analize Vitek
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11691-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-1-511-5-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i potro{ni materijal za hematolo{ki broja~ Sysmex XT 1800i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11690-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
113-1-1-47-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Ergin Osmi}
Telefon: (033) 408-056

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11523-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-3-160-5-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 12:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva - 3. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11522-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
166-1-1-16-5-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200872000007
Kontakt osoba: Eldina Smailagi}
Telefon: (033) 286-074
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servera i San storage
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48800000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11658-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


181-1-1-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VRILO JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNU
DJELATNOST
IDB/JIB: 4272244660007
Kontakt osoba: Marko Vukoja
Telefon: (039) 661-777
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje javne rasvjete na podru~ju op}ine Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50232000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11651-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
188-1-3-50-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA POSU[JE
IDB/JIB: 4272141340004
Kontakt osoba: ANDRIJANA GRABOVAC
Telefon: (039) 681-035
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica u op}ini Posu{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11520-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
208-1-3-12-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Ekme~i} Merima
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 37

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11645-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
213-1-3-11-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Emina Ceri}
Telefon: (037) 223-451
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija cesta i cestovnih objekata na USK-u za
2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11537-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-758-5-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Terensko vozilo sa otvorenim prtlja`nim prostorom (pick-up)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11487-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-701-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
UPS ZA AGL SISTEM I KOMUNIKACIONE SISTEME U
TERMINALU "B"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682530-4

Broj 65 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 2. 9. 2016.

(S1-11632-16)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11601-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


247-1-1-106-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10/16 - Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11673-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


285-4-3-42-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
I Dopunski ugovor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11556-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


247-1-1-93-5-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
33/16 - Materijal za priklju~ke i PE cijevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11680-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


285-1-3-32-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Javne rasvjete na podru~ju Op}ine Novi
Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11557-16)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


260-4-2-177-5-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Ivan ]avar, tel: 033 563 466
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje - nadogradnja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


285-1-2-37-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZI[TA SA IZVO\ENJEM GEOMEHANI^KIH ISTRA@NIH RADOVA NA LOKALITETU
BANA BORI]A IZA BROJA 52, OP]INA NOVI GRAD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11584-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-3-33-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje saniranih klizi{ta Op}ine Centar za period jesen 2016.
godine-prolje}e 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11619-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
286-1-3-190-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Ante Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava radova sanacije,adaptacije i odr`avanja gra|evinskih objekata HP
d.o.o.Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11671-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
302-1-3-24-5-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NA ILIDZA
IDB/JIB: 4400519290009

Broj 65 - Stranica 39

Kontakt osoba: Jelena Te{anovi}


Telefon: (057) 317-870
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ulica na podru~ju op{tine Isto~na
Ilixa i to: - ure|ewe pje{a~ke staze od O[ "Petar Petrovi} Wego{"do
Ulice Srpskih Vladara, -rekonstrukcija dijela Ulice akademika Petra
Mandi}a u nasequ Dobriwa, - rekonstrukcija Vidovdanske ulice u
nasequ Vojkovi}i, - rekonstrukcija dijela Ulice Starine Novaka u
nasequ Gorwi Kotorac.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11385-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
313-1-1-50-5-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GLAVNA SLU@BA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401573520008
Kontakt osoba: Bo`ana Simi}
Telefon: (051) 247-408
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i implementacija serverske i dodatne opreme i serverskih
programskih paketa i migracija podataka iz postoje}eg sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11678-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-1-64-5-192/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila za tehni~ke intervencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11418-16)

Broj 65 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


348-1-1-129-5-98/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 12:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Zdravko Kosi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka autoguma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11442-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-214-5-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.7.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Le`aji i Filteri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11618-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-2-306-5-183/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Sabina ^olakovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dozvoljeno prekora~enje po ra~unu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11560-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-314-5-184/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Enver Jagodi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
^eli~na lu~na podgrada sa veznim priborom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44531700-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11561-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
359-1-2-15-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
A`uriranje geodetskih i gelo{kih podloga za potrebe izrade Izmjena i
dopuna RP "Hepok-^engi} vila III" i UP "Bjela{nica-Babin do"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11423-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-3-110-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Hajrudin Suba{i}, Selvedina Sejmenovi}, Nerminka
Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovi}i, Izgradnja vodovoda Radu{a i
Izgradnja kanalizacije [ije"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11397-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
389-4-1-14-5-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 12:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401662110000
Kontakt osoba: Vesna Jankovi}
Telefon: (051) 338-461
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka opreme za opremawe objekta za smje{taj studenata u Fo~i"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39150000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11582-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-1-141-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavaka goriva i maziva za potrebe Op}ine Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11415-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-184-5-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247

Broj 65 - Stranica 41

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i investicionom odr`avanju op}inskih
objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11572-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-173-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji separatne kanalizacione mre`e u ulici Atife
Karali} ~ikma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11573-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-160-5-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mre`e u ulici
Prnjavorska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11574-16)

Broj 65 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


435-1-1-754-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TU@ILA[TVO-TU@ITELJSTVO BIH
IDB/JIB: 4200749650005
Kontakt osoba: DARIO AN\ELI]
Telefon: (033) 707-470
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih terenskih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11493-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-4-3-54-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 8:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava dodatnih radova za adaptaciju prvog kata Direkcije Zavoda
zdravstvenog osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45310000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11604-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-4-1-563-5-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem - Sevofluran otopina 250 ml
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33661000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci

Petak, 2. 9. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-11417-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-115-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi za portire i uniformi za radnike na odr`avanju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11499-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-88-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava profesionalne tra~ne perilice za pranje kuhinjskog posu|a i plehova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42959000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11545-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-114-5-168/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 9:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava kirur{kih konaca i drugog kirur{kog {iva}eg materijala

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11546-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
523-1-1-137-5-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB: 4200496180007
Kontakt osoba: Nihad Fo~o
Telefon: (033) 568-605
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11553-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-123-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 11:34
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Mario ]avar
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava hrane i prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11439-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
613-4-3-55-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 65 - Stranica 43

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na sanaciji ceste Ora{je-Draganovci-Vidovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45220000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11419-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-127-5-86/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 8:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
EMNG Aparat
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33124100-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11694-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
618-4-3-97-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nepredvi|enih radova na sanaciji fasade objekta u Titovoj 9a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11625-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
618-4-3-98-5-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 65 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vi{ka radova na sanaciji fasade objekta Titova 9a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11631-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1123-5-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 7:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja) mob. 035/810-090
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za KM[^ ( LOT 1 - LOT 2 )
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11576-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-118-5-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema za
potrebe JU KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11448-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-119-5-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje servo ventilatoram proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11585-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-120-5-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja medicinske opreme - CT aparat na Odjelu radioterapiju,
proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11586-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-121-5-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja medicinske opreme proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11587-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-91-5-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal za hemodijalizu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33181500-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11660-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-89-5-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ~ista}eg materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11661-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11662-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Broj 65 - Stranica 45

IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11663-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-1-106-5-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11469-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
702-1-1-65-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka isporuka i ugradnja gasnog kotla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42515000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11571-16)

Broj 65 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


704-4-2-278-5-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Dragan Radi}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge teku}eg odr`avawa finansijsko-ra~unovodstvenog informacionog sistema "NextBIZ" za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11668-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-20-5-175/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba klase IV - Gra|evinske konstrukcije i materijali; pomo}ni
proizvodi u gra|evinarstvu (osim elektri~nih aparata) - boje i lakovi,
vodomaterijal, gra|evinski materijal itd
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11577-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-76-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11402-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11696-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-37-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltna masa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11428-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-1-2-286-5-153/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 16:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga preventivnog servisirawa i korektivnog odr`avawa
RTG aparata "EI Ni{", RTG aparata "Philips" i RTG aparata "De Gotzen",
podjeqeno u tri lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11594-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-4-3-48-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 15:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Sead Leko
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja regionalnog puta R443a Kre{evo - Lepenica-Han Plo~a, dionica
Kre{evo- Resnik-Volujak sa rekonstrukcijom raskrsnice u Resniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11433-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-1-114-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala - materijal za bira~ka mjesta - akreditacije za posmatra~e
na bira~kim mjestima (plastika sa zaka~kom).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11383-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-2-119-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300

Broj 65 - Stranica 47

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ogla{avanja u dnevnoj {tampi u visokotira`nom dnevnom
listu koji se {tampa na srpskom jeziku za potrebe provo|enja Lokalnih
izbora 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11384-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-3-121-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka - "Izvo|enja gra|evinskih radova na V fazi sanacije aneksa
zgrade Centralne izborne komisije BiH"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11456-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-2-92-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.8.2016. u 19:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: Ognjen Ga{ovi} i Fahrudin ^usto
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka usluga transporta izbornog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11642-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-4-2-172-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.8.2016. u 20:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: Smajil Pa{ali}
Telefon: (033) 251-300

Broj 65 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza po{te kopnom i zrakom, osim usluga `eljezni~kog
transporta
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
usluge po{tanske dostave izbornog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64110000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11643-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-882-5-288/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata
DP Jug-Pogon Livno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11666-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
810-1-3-47-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Lejla Smailbegovi}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradnja nove server sale u Federalnom ministarstvu
financija - finansija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11558-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


862-1-2-72-5-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Vladana Pe}o
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga kolektivnog osigurawa zaposlenih, studenata i
osigurawa imovine za potrebe Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11515-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-1-78-5-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Ana Baro{
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemikalija za potrebe Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11675-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-3-84-5-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Marina Vi{kovi}
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na sanaciji prostora hola i amfiteatra na
Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11676-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-109-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - medicinski potro{ni materijal ( reagensi, kalibratori,
kontrole i potro{ni materijal za nalizator AU 480 Beckman Coulter)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11727-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-110-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijeka "Imunoglobulin Venbig 2500 i.j."
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33651520-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11728-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-8-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 65 - Stranica 49

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~kog mosta na rijeci Bosni - Luke - Ozrakovi}i - MZ
@eljezni~ka stanica i MZ Novo Naselje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11704-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
873-1-1-20-5-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PETROVO
IDB/JIB: 4400032310004
Kontakt osoba: Nevena Petkovi}
Telefon: (053) 262-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog kombinovanog navalnog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11656-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
873-4-3-37-5-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 12:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PETROVO
IDB/JIB: 4400032310004
Kontakt osoba: Nevena Petkovi}
Telefon: (053) 262-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe dodatnih radova asfaltirawa na teritoriji op{tine Petrovo
u 2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11657-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-28-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki

Broj 65 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja javne rasvjete na podru~ju op{tine Ugljevik u 2016. i
2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11621-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-31-5-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Arhitektonske usluge - Izrada urbanisti~ko tehni~kih uslova sa stru~nim
mi{ljenjima i revizija tehni~ke dokumentacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71200000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11622-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-3-34-5-55/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA LOVA^KE KU]E U M.Z. SREDNJA TRNOVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11621-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-42-5-56/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000

Petak, 2. 9. 2016.

Kontakt osoba: Sokica Horvat


Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektno-tehni~ke dokumentacije-Izvedbenog projekta podru~ne
{kole u Ugljevik Selu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11623-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
928-1-1-23-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263373560001
Kontakt osoba: Mahir Mid`i}
Telefon: (037) 316-001
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme u toku 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11488-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-1-195-5-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Nurija D`uzdanovi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Krune za bu{enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11449-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


956-1-2-13-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 10:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB: 4200803700005
Kontakt osoba: Miroslav ]aji}
Telefon: (033) 565-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga izrade i implementacije informacionog sistema za
kontrolu, pra}enje i evidentiranje uvoznih, izvoznih i provoznih po{iljki
animalnog porijekla - VIS, kao i integracije postoje}ih podataka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11460-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
976-1-2-91-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: Aziz Fazli} 033 580 690
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza u~enika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa podru~ja
op}ine Ilija{ u {kolskoj 2016/2017.godini (I i II polugodi{te)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11554-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-3-2-599-5-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 8:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje bankarskih usluga

Broj 65 - Stranica 51

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11540-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-3-2-599-5-276/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje bankarskih usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11541-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-3-178-5-281/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i pripadaju}ih radova za uvezivanje objekata PJ Vare{ i TS
10/0,4 kV Rasklopnica Vare{ u opti~ki kablovski sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32562300-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11521-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1007-1-1-33-5-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209347780007
Kontakt osoba: AMRA DELI] D@INI]
Telefon: (035) 369-210

Broj 65 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i te~nih maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11451-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1022-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA [KOLA "RE[AD KADI]" BRNJIC KAKANJ
IDB/JIB: 4218248010002
Kontakt osoba: Mirzama Ga~i}
Telefon: (032) 772-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prijevoza u~enika JU O[ "RE[AD KADI]" Brnjic Kakanj u {kolskoj 2016. - 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11525-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-1-3-75-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 11:44
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja AB potpornih zidova i propusta u mjestima: Uzdol, Ustirama i
Gra~anica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45262310-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11543-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1025-1-3-78-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na djelomi~nom ure|enju i sanaciji O.[. [}ipe i podru~nih {kola:
Gra~anica, Ustirama, Kova~evo Polje i Lapsunj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45214200-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11544-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-1-2-52-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
17
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika osnovnih {kola i subvencionirani prijevoz u~enika Srednje
{kole u {kolskoj 2016/17 godini u op}ini Prozor-Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11686-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1030-1-2-17-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB: 4402160810004
Kontakt osoba: @eljka Ko~i}
Telefon: (051) 334-620
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osigurawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0

Petak, 2. 9. 2016.
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

(S1-11457-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1086-1-2-66-5-71/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Branko ^oli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada studije "Preliminarna procjena rizika od poplava na podru~ju
sliva rijeke Trebi{wice u Republici Srpskoj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90711100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11509-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1095-1-1-74-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Muamer Husilovi}
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila, radne ma{ine i prikolice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11703-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-3-40-5-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata

Broj 65 - Stranica 53

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova: "Ure|enje korita rijeke Bosne u naselju Ljubini}i,
op}ina Ilija{"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11682-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1149-1-1-41-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA JAVNO KOMUNALNO
PREDUZE]E
IDB/JIB: 4209042590003
Kontakt osoba: Amira Katani}
Telefon: (035) 369-855
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vodovodne armature i fazonski komadi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44167300-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11596-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-403-5-284/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 8:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa elektro toplovodnog kotla za zagrijavawe prostorija
Galerije u biv{oj zgradi "Veselin Masle{a" u Br~kom.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42161000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11498-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-277-5-285/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708

Broj 65 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski i potro{ni materijal za potrebe Kancelarije gradona~elnika:
Sektor za informisanje, Zakonodavna kancelarija, Sektor za koordinaciju
politika i op{te poslove, Sekretarijat Vlade, Inspektorat, Apelaciona
komisija, Odbor za zapo{ljavanje i Kancelarija za evropske integracije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11542-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-379-5-286/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 7:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|ewe prostora oko objekta MZ Slijep~evi}i, Br~ko distrikt BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233200-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11530-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-2-321-5-290/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 7:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektne dokumentacije za potrebe Kancelarije za upravqawe
javnom imovinom Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

(S1-11592-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1157-1-1-357-5-291/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi u veterinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33690000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11613-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1161-1-1-376-5-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.8.2016. u 12:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradwe, popravke i odr`avawa
slu`benih vozila Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11391-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1161-1-1-376-5-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 15:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradwe, popravke i odr`avawa
slu`benih vozila Agencije

Petak, 2. 9. 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

(S1-11392-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1172-1-3-169-5-438/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 8:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Radova u {umarstvu u [G"Sjeme}" Rogatica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11430-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-134-5-439/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 8:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a, dipl. in`. {um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11503-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-146-5-440/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 8:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Broj 65 - Stranica 55

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11504-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-1-156-5-445/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 15:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih pila za potrebe Javnog preduze}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11700-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-1-1-96-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.6.2016. u 14:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kontejnera i kantica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11646-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-1-2-87-5-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005

Broj 65 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}


Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga iznajmljivanja radne ma{ine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43211000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11440-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-1-1-96-5-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kontejnera i kantica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11649-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-50-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za kopir - aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11459-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1180-4-2-105-5-134/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 13:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

Petak, 2. 9. 2016.

IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje 45 mopeda marke Peugeot tip "Kisee" u garantnom roku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11670-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1190-1-3-39-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA JAJCE
IDB/JIB: 4236200900004
Kontakt osoba: Selmir Avdi}
Telefon: (030) 657-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji gradskih ulica i lokalnih puteva
na podru~ju op}ine Jajce
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11579-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1190-1-3-43-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA JAJCE
IDB/JIB: 4236200900004
Kontakt osoba: Selmir Avdi}
Telefon: (030) 657-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i pro{irenje vodovodnog sistema u op}ini Jajce za dio
naselja na desnoj obali Vrbasa ([ibenica, Buli}i, Lu~ina i Kru{~ica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-11580-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1236-1-2-6-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 16:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB: 4200862970008
Kontakt osoba: Davor Bilos
Telefon: (033) 707-624
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga posredovanja u prodaji, rezervaciji i obezbje|ivanju avio
karata za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta BiH.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11496-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-61-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija puteva na podru~ju op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11450-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-406-5-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 60/16 Nabavka usluga izrade usipnog ko{a postrojenja za suvo klasiranje
rovnog uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Broj 65 - Stranica 57

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11453-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-357-5-274/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 50/16 Nabavka hidrauli~nih crijeva za rudarsku mehanizaciju za RJ
Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43328100-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11454-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-261-5-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 10/16 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11455-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-358-5-280/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519

Broj 65 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 32/16 Nabavka rezervnih dijelova za reduktore Belaz
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11633-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-429-5-281/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 66/16 Nabavka usluge ~i{}enja korita rijeke Janje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90470000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11634-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-396-5-282/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 47/16 Rezervni dijelovi za dampere Belaz
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11635-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1286-1-1-44-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218080080000
Kontakt osoba: Fikreta Hod`bo
Telefon: (032) 460-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Leasing
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva nova putni~ka terenska vozila putem finansijskog lizinga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11398-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1297-1-1-13-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 11:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401628280001
Kontakt osoba: Borislavka Mari}
Telefon: (051) 338-104
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka putni~kih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11616-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-23-5-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Elzana Neimarlija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje sanacionih radova na utopljavanju i pove}anju energetske
efikasnosti objekta Kulturno-sportskog centra Kakanj.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213150-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-11480-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-21-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}, Nermin A{~erija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih i nerazvrstanih cesta u
2016. godini-II faza.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11481-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-24-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 7:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}, Nermin A{}erija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta u 2016. godini -III
faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11501-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1335-1-1-28-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 13:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE
KADROVA
IDB/JIB: 4227631130002
Kontakt osoba: Antonio Vrlji}
Telefon: (036) 355-570
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 65 - Stranica 59

II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum


1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava slu`benih odora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11729-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1343-1-1-26-5-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Asmir Salihagi}
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ENG opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11598-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1350-1-1-35-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka reagenasa i potro{nog materijala za biohemijski analizator AU 480
Beckam Coulter za potrebe laboratorije JU "Dom zdravlja" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11458-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1355-1-1-149-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Vahida Peski}
Telefon: (032) 208-014

Broj 65 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi uzgoja, ribarstva, {umarstva i
srodni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11517-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1355-1-1-133-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Vahida Peski}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica
za 2016/2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11641-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1355-1-1-282-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Emira Daji}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Grada Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11695-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1360-1-2-1-5-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "MULA MUSTAFA BA[ESKIJA" DONJE
MO[TRE VISOKO
IDB/JIB: 4218237910001
Kontakt osoba: Jasmina Uzunali}
Telefon: (032) 465-220
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11510-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1360-1-3-2-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "MULA MUSTAFA BA[ESKIJA" DONJE
MO[TRE VISOKO
IDB/JIB: 4218237910001
Kontakt osoba: Jasmina Uzunali}
Telefon: (032) 465-220
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinskih radova (II faza) na izgradnji prvog sprata s plo~om i
pokrivanje objekta O[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Donje Mo{tre
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214210-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11511-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1364-1-1-37-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: (033) 286-732
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka higijensko potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 65 - Stranica 61

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11575-16)

(S1-11425-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1370-1-1-234-5-91/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava roba - softverske licence
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
48000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11603-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1421-1-3-73-5-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja zatvorenog skladi{ta u Bosanskoj Krupi-zavr{ni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11562-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1405-4-2-216-5-280/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na zamjeni elemenata turbinskih parovoda bloka 4
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45315200-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11396-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1412-1-1-92-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB: 4200742210034
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera i ketrid`a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1421-1-3-74-5-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinski radovi za potrebe redovnog i interventnog
odr`avanja EEO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11565-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1421-1-1-33-5-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Broj 65 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kontinuirana isporuka pogonskih goriva za motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11564-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-154-5-307/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja frekventnog pretvara~a 160 kW za potrebe Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32552420-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11714-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-66-5-312/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirano odr`avanje elektri~nih ma{ina, aparata i pripadaju}e
opreme-Popravak 6 kV el. motora mlina snage 500 kW bloka 6 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11716-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-450-5-313/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Petak, 2. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uspostavljanje osnovnog energijskog informacionog sistema u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71314200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11717-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-175-5-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka transformatorskog ulja za potrebe Podru`nice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211640-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11715-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11483-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11484-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11485-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-3-107-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 8:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: ENISA HAMZI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na prelasku na 20 kV naponski nivo distributivnog podru~ja TS
35/10(20) kV Gra~anica - SNO Miri~ina i SNO Pribava, op}ina Gra~anica,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45311200-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11653-16)

Broj 65 - Stranica 63

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


7126-1-2-2-5-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU INTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
IDB/JIB: 4218900490003
Kontakt osoba: hajrudin muslija
Telefon: (032) 441-011
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga iznajmljivanja vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60170000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11555-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
83-1-1-184-4-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11655-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
113-1-1-47-4-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Ergin Osmi}
Telefon: (033) 408-056
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3

Broj 65 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11524-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
208-1-1-28-4-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera i ketrid`a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11648-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
221-1-1-8-4-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Milovan Jovi}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala i poreskih obrazaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11390-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-35-4-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5

Petak, 2. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rudarstvo obi~ne kovine i pripadaju}i proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11403-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-3-37-4-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinski radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11404-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-43-4-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rudarstvo obi~ne kovine i pripadaju}i proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11405-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-2-42-4-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Arhitetonske gra|evinske tehni~ke i inspecijske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11406-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-41-4-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proizvodi {umarstva i sje~e drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03400000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11407-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-40-4-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Namje{taj (uklju~uju}i uredski namje{taj)unutarnja oprema ku}anske
naprave,sredstva za ~i{}enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11408-16)

Broj 65 - Stranica 65

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


257-1-1-38-4-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proizvodi za ~i{}enje i poliranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11409-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-39-4-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ko`a tekstilne tkanine plasti~ni i gumeni materijali
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
19000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11410-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-36-4-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemijski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11411-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-32-4-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: Ermin ]irki}
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Uredski i ra~unalni strojevi oprema i potrep{tine osim namje{taja i paketa
programske podr{ke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11412-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
286-1-3-190-4-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Ante Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava radova sanacije,adaptacije i odr`avanja gra|evinskih objekata HP
d.o.o.Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11677-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
350-1-1-234-4-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Said Muhi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 2. 9. 2016.

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju


3,6,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Li~na za{titna sredstva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11701-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
359-1-2-15-4-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
A`uriranje geodetskih i gelo{kih podloga za potrebe izrade Izmjena i
dopuna RP "Hepok-^engi} vila III" i UP "Bjela{nica-Babin do"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11422-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
565-1-1-755-4-291/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DIJELOVI KO^IONOG SISTEMA BULDOZERA KOMATSU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11629-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


617-1-1-82-4-85/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanitetski i potro{ni materijal.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11434-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
699-1-2-63-4-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i popravki teretnih motornih vozila MERCEDES i MAN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11607-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
699-1-2-58-4-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 12:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i popravaka vozila Lada Niva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5

Broj 65 - Stranica 67

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11608-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
709-1-1-38-4-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11395-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
730-1-2-20-4-35/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 9:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB: 4200308360001
Kontakt osoba: Jelena [ekara
Telefon: (033) 703-108
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluge: funkcionalna i tehni~ka potpora odr`avanju osnovnih
modula informacionog sustava za financijsko upravljanje (ISFU) za potrebe
Ministarstva financija i trezora BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50312610-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11595-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
810-1-1-55-4-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Lejla Smailbegovi}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja specijaliziranog klima ure|aja za server salu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8

Broj 65 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11563-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-201-4-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnog vozila za demonta`u mlinskih rotora bloka 6 u TE
"Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11445-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-232-4-283/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017023 - Nabavka armirano-betonskih stubova za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11583-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-244-4-284/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amina Resi}
Telefon: (033) 751-000

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka odvodnika prenapona - LOT 18
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31216000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11569-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1086-1-3-68-4-70/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 12:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Branko ^oli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija dijela vodotoka rijeke Su{ice na teritoriji Grada Trebiwa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11399-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1157-1-1-418-4-292/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lo` ulja za potrebe Vlade i Institucija Br~ko distrikt BiH za grejnu
sezonu 2016/2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11708-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


1172-1-2-187-4-441/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 13:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Momir Pavlovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11532-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-188-4-442/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 14:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Kova~evi} Milomir
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11533-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1179-1-1-137-4-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2

Broj 65 - Stranica 69

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva polovna kamiona -autosme}are
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11534-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1180-1-2-69-4-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i odr`avanja centralnog grijanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50720000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11438-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-1-442-4-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-3826-1/16 radi nabavke hemikalija i potro{nog materijala
za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11689-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1405-1-2-164-4-279/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000

Broj 65 - Stranica 70

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Implementacija novih algoritama i optimizacija regulacije bloka 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
76443000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11401-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1421-1-1-130-4-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijske opreme i namje{taja za opremanje Dispe~erskog
centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11707-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1426-1-2-137-4-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 7:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa, kr~enja {ume i drugog rastinja, za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Tuzla OP-21/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211400-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11597-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-2-198-8-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040

Petak, 2. 9. 2016.

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja


Broj obavje{tenja: 5-1-2-198-3-61/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-11602-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
57-1-3-25-8-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 57-1-3-25-3-29/16
Datum objave obavje{tenja: 5.8.2016.
(S2-11640-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-184-8-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 83-1-1-184-3-50/16
Datum objave obavje{tenja: 24.5.2016.
(S2-11550-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-183-8-149/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-183-3-120/16
Datum objave obavje{tewa: 12.7.2016.
(S2-11672-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-320-8-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.7.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi} i Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 350-1-1-320-3-123/16
Datum objave obavje{tenja: 2.6.2016.
(S2-11617-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-763-8-292/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 565-1-1-763-3-272/16
Datum objave obavje{tenja: 9.8.2016.
(S2-11628-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


618-1-1-91-8-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 15:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Telefon: (033) 284-524
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 618-1-1-91-3-95/16
Datum objave obavje{tenja: 29.7.2016.
(S2-11630-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1588-8-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 663-1-2-1588-3-305/16
Datum objave obavje{tenja: 12.8.2016.
(S2-11470-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-54-8-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 709-1-1-54-3-25/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-11474-16)

Broj 65 - Stranica 71

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


986-1-1-319-8-274/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 986-1-1-319-3-258/16
Datum objave obavje{tenja: 11.8.2016.
(S2-11447-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-432-8-283/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 15:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1157-1-1-432-3-223/16
Datum objave obavje{tewa: 12.7.2016.
(S2-11476-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-53-8-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 15:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Zoran Borenovi}
Telefon: (036) 281-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1250-1-2-53-3-32/16
Datum objave obavje{tenja: 1.8.2016.
(S2-11513-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


750-2-2-28-8-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 12:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Sa{a Jasni}
Telefon: (051) 334-500
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 750-2-2-28-3-13/16
Datum objave obavje{tewa: 30.5.2016.
(S2-11518-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1276-1-1-486-8-279/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-1-486-3-247/16
Datum objave obavje{tenja: 28.7.2016.
(S2-11615-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


804-1-1-32-8-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Telefon: (033) 728-700
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 804-1-1-32-3-33/16
Datum objave obavje{tenja: 20.7.2016.
(S2-11600-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1321-1-2-6-8-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I
NUKLEARNU SIGURNOST
IDB/JIB: 4201357350000
Kontakt osoba: MAIDA ISOVI]
Telefon: (033) 726-300
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1321-1-2-6-3-2/16
Datum objave obavje{tenja: 18.8.2016.
(S2-11426-16)

Broj 65 - Stranica 72

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1432-1-3-108-8-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1432-1-3-108-3-15/16
Datum objave obavje{tenja: 23.8.2016.
(S2-11389-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
660-7-1-11-3-15/16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544420002
Kontakt osoba: Dalibor Ivanovi}
Adresa: Sime Peri}a br. 2
Po{tanski broj: 75400 Zvornik (sp bl)
Op{tina/Grad: Zvornik
Telefon: (056) 211-110
Faks: (056) 211-110
Elektronska po{ta: obzv3@teol.net
Internet adresa: www.bolnicazvornik.com
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1.
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1.
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Pravno lice iz ~lana 4. stav (1) ta~ka b) ZJN
I.5.b. Nivo
Entitetski nivo, Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost
Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
I.7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benog putni~kog vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka slu`benog putni~kog vozila
II.4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34111200-0
34115000-6

Petak, 2. 9. 2016.

II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II.5.a. Da li je ugovor obuhva}en Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II.6. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1
II.6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II.7. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova
Bolnica Zvornik
II.9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
TD
ODJEQAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtijeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Iz vlastitih izvora
III.4. Ograni~ewa za u~e{}e
Shodno ~lanu 45. Zakona o javnim nabavkama
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Shodno ~lanu 46. Zakona o javnim nabavkama
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Shodno ~lanu 47. Zakona o javnim nabavkama
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Shodno ~lanu 48. Zakona o javnim nabavkama
III.8. Rezervisan ugovor
Ne
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV.2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Tenderska dokumentacija je objavqena na portalu javnih nabavki?
Da
IV.3.b. Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
5.9.2016.
IV.4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
Ne
IV.5. Da li je objavqeno prethodno informaciono obavje{tewe?
Ne
IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV.7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU Bolnica Zvornik 4. sprat prostorije uprave bolnice ul.
Sime Peri}a br. 2
ODJEQAK V: DODATNE INFORMACIJE
Nema
(OSTALO-11467-16)

Cijena oglasa javne nabave, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabave", je: sa`etak obavijesti 98,00 KM sa PDV - sa`etak
ispravke obavijesti 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdanom ra~unu u roku od 8 dana. Uplate se
vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba

Godina XX
Petak, 2. 9. 2016. godine

Broj/Broj

65

SLU@BENE OBJAVE
NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI
MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE
I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO
Na osnovu Zaklju~ka Vlade Kantona Sarajevo broj
02-05-10017-17/16 od 21.04.2016. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRU@ANJE USLUGE ODR@AVANJA I
REKONSTRUKCIJE SISTEMA JAVNE RASVJETE
NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO
1. Predmet javnog poziva
Predmet nabavke je usluga odr`avanje i rekonstrukcije sistema javne rasvjete na podru~ju Kantona Sarajevo za op}ine, Had`i}i, Trnovo, Ilija{, Vogo{}a, Stari Grad i Ilid`a u 2016. godini.
Predmet javne nabavke je podijeljen na lotove:
LOT - 1 Had`i}i
LOT - 2 Trnovo
LOT - 3 Ilija{
LOT - 4 Vogo{}a
LOT - 5 Stari Grad
LOT - 6 Ilid`a
2. Pravo u~e{}a
Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana na
podru~ju Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti koja je
predmet javne nabavke.
3. Sadr`aj ponude
Ponuda treba da sadr`i pismo ponude i ostale dokaze
navedene u tenderskoj dokumentaciji o ispunjavanju uslova za
prijavu na javni poziv.
4. Kriteriji za ocjenjivanje ponude
U skladu sa ~lanom 64. Zakona o javnim nabavkama BiH
osnovni kriterij za dodjelu ugovora je najni`a cijena na period od
jedne godine.
5. Preuzimanje tenderske dokumentacije
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim
danom u periodu od 09:00 do 15.00 sati u prostorijama ugovornog
organa na adresi Hamida Dizdara broj 1, sprat IV, soba broj 408.
Kontakt osoba: D`enita Vite{ki}, broj 033/560-443. Ponu|a~i
su du`ni dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije prilikom preuzimanja iste.

Godina XX
Petak, 2. 9. 2016. godine

Naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje.


6. Podno{enje ponuda
Ponude se trebaju dostaviti na slijede}u adresu: Ministarstvo
komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo u ul. Reisa
D`emaludina ^au{evi}a br. 1, najkasnije do 10.10.2016. g. do
13:00 sati.
7. Datum i mjesto otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 10.10.2016. g. u 13:15
sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi
ovla{teni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu
prisustvovati otvaranju ponuda.
8. Ostale odredbe
Svi ponu|a~i }e biti obavije{teni o odluci ugovornog organa o
rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od
dana dono{enja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom.
Svaki ponu|a~ koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj
nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne
nabavke izvr{io povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima
pravo da ulo`i `albu na postupak u roku koji je odre|en u ~lanu
101. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrkture Kantona
Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog
nadmetanja, u slu~aju da }e poni{titi "Javni poziv", ne izvr{i se
izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiju se sve ponude u bilo koje
vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne}e snositi nikakvu
odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti
razloge takve odluke.
Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na
web stranici Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture
Kantona Sarajevo.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj
033/560-443.
Kontakt osoba je je D`enita Vite{ki}.
(Sl-1074/16-G)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana
51. i 51a. stav 3. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01, 42/03, 63/08 i
76/11) i ~lana 115. stav (1) Zakona o upravnom postupku
("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13),
postupaju}i po Zahtjevu Taekwon-do kluba "OZON" Han
Pijesak, za prestanak rada ITF Taekwon- do saveza Bosne i
Hercegovine, donosi

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 65 - Stranica 2

RJE[ENJE
1. Prestaje sa radom ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine,
sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Grbavi~ka broj 34, po sili zakona.
2. Bri{e se iz Registra udru`enja koji se vodi kod Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine, upis izvr{en za ITF Taekwon-do
savez Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem:
RU-503/06, Knjiga registra I, od 10.10.2006. godine.
3. Nala`e se Skup{tini ITF Taekwon-do saveza Bosne i
Hercegovine da nakon raspu{tanja i izmirenja obaveza Saveza,
preostalu imovinu i sredstva Saveza dodijeli drugom
registrovanom udru`enju ili fondaciji koje ima iste ili sli~ne
ciljeve i djelatnosti, i o tome obavijesti Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
4. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.
5. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH".
Obrazlo`enje
Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine se Zahtjevom broj:
02-5/15 od 12.3.2015. godine obratio Taekwon-do klub "OZON"
Han Pijesak, iz Han Pijeska, ulica Svetosavska bb, za pokretanje
postupka brisanja iz Registra udru`enja ITF Taekwon-do saveza
Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Grbavi~ka
broj 34. Uz Zahtjev je dostavljen Zapisnik sa osniva~ke skup{tine
ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine odr`ane 10.8.2006.
godine.
Podnosilac je u zahtjevu izme|u ostalog naveo:
- da je Taekwon-do klub " OZON" Han Pijesak bio jedan od
osniva~a ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine,
- da navedeni savez od svog osnivanja ne provodi bilo kakve
organizacione aktivnosti,
- da od 2008. godine nije odr`ao nijednu sjednicu Skup{tine
Saveza, i ako je odr`ao, na istu nisu pozvani podnosilac
zahtjeva i drugi klubovi iz Republike Srpske, koji su bili
osniva~i tog saveza,
- da ~lan 22. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/08 i 102/09) propisuje
formiranje sportskih saveza Bosne i Hercegovine, na~in
organizovanja, te da se za jedan sport na nivou Bosne i
Hercegovine mo`e osnovati samo jedan sportski savez,
- da je na osnovu odluka entitetskih sportskih saveza o
dobrovoljnom udru`ivanju kod Ministarstva pravde Bosne
i Hercegovine, dana 26.6.2012. godine registrovan
Taekwondo savez Bosne i Hercegovine, iz kog razloga
podnosilac zahtjeva smatra da prestaje potreba za ITF
Taekwon-do savezom Bosne i Hercegovine, koji ionako ne
funkcioni{e.
Iz prednjih razloga, podnosilac zahtjeva predla`e da se u
skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine izvr{i brisanje ITF Taekwon-do saveza Bosne i
Hercegovine.
Razmatraju}i navode Zahtjeva, kao i priloga uz Zahtjev, u
kontekstu odredaba pozitivnih propisa, Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine je nakon uvida u stanje slu`bene evidencije
utvrdilo slijede}e:
- da je ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine, upisan u
Registar udru`enja, na osnovu Rje{enja Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine broj: 08-50.1-1-123/06 od
10.10.2006. godine, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 32/01 i 42/03);
- da je u ta~ki 1. navedenog Rje{enja Ministarstva upisano
sjedi{te Saveza: Sarajevo, ulica Grbavi~ka broj 4;
- da su u ta~ki 6. Rje{enja, broj i datum prednji, upisana lica
ovla{tena za zastupanje Saveza u pravnom prometu, i to:
Said Durd`i}, predsjednik Skup{tine i Osme Mali}
sekretar;
- da je Statutom Saveza broj: 02/06 od 10.08.2006. godine, u
~lanu 1. propisano da je ITF Taekwon-do savez Bosne i

Petak, 2. 9. 2016.

Hercegovine, udru`enje koje je osnovano na Osniva~koj


skup{tini odr`anoj 10.08.2006. godine u Sarajevu;
- da Skup{tinu Saveza ~ine predstavnici ispred taekwon-do
klubova, i to po dva predstavnika iz svakog kluba;
- da se Skup{tina Saveza saziva po potrebi, a najmanje
jednom godi{nje;
- da Skup{tina ima kvorum za rad, ako Skup{tini prisustvuje
vi{e od polovine ukupnog broja ~lanova;
- da je Statutom Saveza propisana du`ina trajanja mandata
predsjednika i potpredsjednika Saveza, predsjednika
Skup{tine, ~lanova Upravnog odbora, Direktora, ~lanova
Nadzornog odbora, kao i ~lanova drugih organa i komisija
ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine, u trajanju od
~etiri godine;
- da Udru`enje od dana upisa u Registar nije ovom
Ministarstvu podnijelo zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, odnosno nije prijavilo promjenu ~injenica koje
su upisane u Registar, a {to je bilo du`no, u skladu sa
~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama
Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana izvr{ene
promjene, kao i
- da ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine nije reorganizirao i uskladio svoje normativne akte sa odredbama
~lana 73. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo je u skladu sa ~lanom 51. a stav (3) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, u cilju
utvr|ivanja ~injenica u postupku po Zahtjevu za prestanak
rada Udru`enja, uputilo akt ITF Taekwon-do savezu Bosne
i Hercegovine broj: UP09-07-1-508/15 od 18.03.2015.
godine, u ~ijem prilogu je dostavljen i akt podnosioca zahtjeva, radi izja{njavanja po navodima istog, a koji se
izme|u ostalog odnosi i na neodr`avanje sjednica
Skup{tine Saveza, u skladu sa Statutom Saveza broj: 02/06
od 10.08.2006. godine, kao i na ostale navode iz zahtjeva.
Shodno navedenom, Ministarstvo je zatra`ilo dostavu
ovjerenih fotokopija slijede}ih dokumenata:
1. Zapisnike sa redovnih sjednica Skup{tina ITF Taekwon-do
saveza Bosne i Hercegovine, u skladu sa ~lanom 17. Statuta
Saveza, za 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. i 2014. godinu;
2. Zapisnike sa vanrednih/tematskih sjednica Skup{tine ITF
Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine, (ako su
odr`ane), u skladu sa ~lanom 17. Statuta Saveza;
3. Izvode o verifikaciji mandata izabranih ~lanova sa odr`anih sjednica Skup{tine;
4. Poslovnik o radu Skup{tine Saveza,
5. Naloge Nadzornog Odbora Saveza o utvr|enim ~injenicama, ako ih je bilo i
6. Spisak ~lanova Saveza, u skladu sa ~lanom 15. stav 2.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
Istovremeno je ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine
pozvan da Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u roku od 30
dana od dana prijema navedenog akta, dostavi tra`eno, kako bi
Ministarstvo u skladu sa ~l. 51 a Zakona odlu~ilo o zahtjevu
Taekwod-do Kluba "OZON" Han Pijesak.
Navedeni akt Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
upu}en je redovnom po{tom i uru~en ITF Taekwon-do savezu
Bosne i Hercegovine 23.03.2015. godine, o ~emu postoji dokaz u
spisu.
ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine je 10.04. 2015.
godine Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine dostavio akt
broj: RB. 10-04/15 od 04.04.2015. godine, potpisan od strane
Tali} Ramiza, predsjednika Saveza, u kome je navedeno:
- Da ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine radi bez
prestanka od 1993. godine;
- Da je gospodin Zoran Savi}, predsjednik Taekwod-do
Kluba "OZON" Han Pijesak, bio 2008. godine predsjednik
Skup{tine ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine, a
Du{ko Kusmuk, predsjednik Upravnog odbora, te da isti

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

nisu izvr{ili obaveze da obavijeste i dostave izvje{taj sa


pro{irene skup{tine, kako bi tada rije{ili uskla|ivanje;
- Da navedenim licima nije bilo do Dr`avnog saveza, te da
gospodin Savi} nema ingerencija nad ITF Taekwon-do
savezom Bosne i Hercegovine;
- Da je novi dr`avni savez zaobi{ao ve}inu klubova iz
Federacije i Republike Srpske.
U prilogu navedenog akta ITF Taekwon-do savez Bosne i
Hercegovine je dostavio i sljede}e dokaze: Poziv broj: 01-02/13
od 15.2.2013. godine, Specifikaciju broj: 08-04/15 od 4.4. 2015.
godine, Odluku broj: 04-2/13 od 17.2.2013. godine, Zapisnik
broj: 01-04/11 od 28.4. 2011. godine, Zapisnik broj: 01-3/12 od
3.3. 2012. godine, Zapisnik broj: 01-04/10 od 3.4. 2010. godine,
Odluku broj: 02-04/10 od 3.4.2010. godine, Odluku broj:
03-04/10 od 3.4.2010. godine, Odluku broj: 04-04/10 od
3.4. 2010. godine, Odluku broj: 05-04/10 od 3.4. 2010. godine,
Odluku broj: 06-04/10 od 3.4. 2010. godine, Izvod iz zapisnika
broj: 01-03/09 od 15.3.2009. godine, Izvod iz zapisnika prve
vanredne Skup{tine broj: 02-02/08 od 20.5. 2008. godine, i
Zapisnik broj: 01-02/08 od 9.3. 2008. godine.
Na osnovu navoda iz akta, kao i prilo`enih dokaza utvr|eno
je:
1. Da je ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine
9.3.2008. godine odr`ao pro{irenu sjednicu Skup{tine
Saveza kojoj je prisustvovalo 37 taekwon-do klubova i na
kojoj je:
a) izabran Zoran Savi} za predsjednika Skup{tine Saveza,
b) imenovan sastav Skup{tine Saveza koji broji 23 ~lana.
c) imenovan Upravni odbor Saveza koji broji sedam
~lanova,
d) imenovan Nadzorni odbor Saveza koji broji tri ~lana,
e) imenovan Mali} Osmo za Generalnog sekretara
Saveza,
f) imenovan Vukovi} Miroslav za Direktora Saveza.
2. Da je 20.5.2008. godine odr`ana Prva vanredna sjednica
Skup{tine ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine na
kojoj je od 28 pozvanih delegata prisustvovalo 22, te su na
istoj progla{eni neva`e}im zaklju~ci Skup{tine Saveza od
9.3.2008. godine, smijenjen Zoran Savi}, ~lan Upravnog
odbora Saveza, a na njegovo mjesto imenovan Sijamhod`i}
Admir.
3. Da je 15.3. 2009. godine odr`ana tre}a sjednica Skup{tine
ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine kojoj su
prisustvovali predstavnici devet klubova.
4. Da je 3.4. 2010. godine odr`ana ~etvrta sjednica Skup{tine
ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine u sastavu
kako je to navedeno u njihovom aktu, kao i 15.3. 2009.
godine, koja je isti dan u nastavku zasjedanja odr`ala i
Izbornu skup{tinu na kojoj je:
a) imenovan Durd`i} Said za predsjednika Skup{tine
Saveza,
b) imenovan Tali} Ramiz za Predsjednika Saveza,
c) imenovan Mali} Osmo za Generalnog sekretara
Saveza,
d) imenovan Upravni odbor Saveza i
e) imenovan Nadzorni odbor Saveza.
5. Da je 28.4. 2011. godine odr`ana peta redovna sjednica
Skup{tine ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine
kojoj su prisustvovali predstavnici devet klubova, u istom
sastavu kao i 15.3. 2008. godine i 3.4.2010. godine, i
6. Da je 3.3. 2012. godine odr`ana tre}a sjednica Skup{tine
ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine kojoj su
prisustvovali predstavnici devet klubova.
Iz naprijed navedenog mo`e se konstatovati da je ITF
Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine od zatra`enih dokaza o
odr`anim sjednicama Skup{tine Saveza za: 2009., 2010., 2011.,
2012., 2013. i 2014. godinu dostavio samo zapisnike sa sjednica
Skup{tine Saveza za 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu, odnosno
da ITF Taekwon- do savez Bosne i Hercegovine nije dostavio

Broj 65 - Stranica 3

dokaze da je odr`ao sjednice Skup{tine Saveza 2013. i 2014


godine, iz razloga se mo`e osnovano utvrditi da iste nije ni odr`ao,
koju ~injenicu je ITF Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine
potvrdio u svom aktu od 10.4.2015. godine.
Dakle, nesporno je da je posljednja sjednica Skup{tine Saveza
odr`ana 3.3.2012. godine. Uzmemo li u obzir odredbu ~lana
17.stav 1. Statuta ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine
kojom je propisano da se Skup{tina Saveza sastaje po potrebi, a
najmanje jednom godi{nje, kao i odredbu ~lana 51.a Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, koja glasi:
"^lan 51.a
1. Udru`enje ili fondacija prestaje raditi ako:
a) nadle`ni organ udru`enja, odnosno fondacije donese
odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udru`enja odnosno fondacije;
b) se utvrdi da je udru`enje ili fondacija prestala djelovati.
2. Smatrat }e se da je udru`enje prestalo djelovati ako:
a) je proteklo dvostruko vi{e vremena od vremena utvr|enog
statutom udru`enja za odr`avanje skup{tine, a skup{tina
udru`enja nije odr`ana;
b) se broj ~lanova udru`enja smanji ispod broja tri.
3. Kada Ministarstvo utvrdi ~injenice iz st. 1. i 2. ovog ~lana,
donosi rje{enje o prestanku rada udru`enja, odnosno
fondacije",
u konkretnom slu~aju, nesporno je utvr|eno da je kod ITF
Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine proteklo dvostruko vi{e
vremena za odr`avanje sjednice Skup{tine Saveza, od vremena
utvr|enog Statutom Saveza, a skup{tina Saveza nije odr`ana.
Pored navedenog, iako je Ministarstvo od ITF Taekwon-do
saveza Bosne i Hercegovine zatra`ilo dostavu i Izvoda o
verifikaciji mandata izabranih ~lanova sa odr`anih sjednica
Skup{tine, Poslovnik o radu Skup{tine Saveza, Naloge Nadzornog Odbora Saveza o utvr|enim ~injenicama i spisak ~lanova
Saveza, u skladu sa ~lanom 15. stav 2. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine, isti nisu dostavljeni niti je ITF
Taekwon-do savez Bosne i Hercegovine u svom aktu naveo
razloge za nedostavljanje tra`enog. Takvim stavom, i pored
~injenice da nisu odr`ane dvije uzastopne sjednice Skup{tine
Saveza, opravdano se dovodi u pitanje sastav, na~in rada, kvorum
i na~in dono{enja odluka odr`anih sjednica Skup{tine Saveza, kao
i ~lanstvo u Savezu, jer nije dostavljen spisak ~lanova Saveza, u
skladu sa ~lanom 15. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama
Bosne i Hercegovine.
Dalje, uzimaju}i u obzir odredbu ~lana 32. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine kojom je
propisano da u slu~aju kada je do{lo do promjena ~injenica koje se
upisuju u registar, registrovano udru`enje ili fondacija ne mo`e
poduzimati bilo kakve radnje u pravnom prometu prije dono{enja
rje{enja, odnosno upisa u registar ~injenica koje se odnose na
promjenu upisa, jasno se name}e zaklju~ak, a na osnovu prednje
utvr|enog stanja slu`bene evidencije koja se vodi kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, da ITF Taekwon-do savez
Bosne i Hercegovine nije prijavio nijednu promjenu ~injenica
upisanih u Registru udru`enja i to od dana dono{enja Rje{enja
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj: 08-50.1-1-123/06
od 10.10.2006. godine. Dakle, sve promjene nastale nakon
registracije kod ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine
nisu mogle proizvoditi pravno dejstvo, jer iste nisu upisane u
Registru udru`enja, odnosno nije donijeto Rje{enje o upisu
promjena od strane Ministarstva.
Samim tim, shodno odredbama Zakona, u slu~aju kada je
do{lo do promjene ~injenica koje se upisuju u Registar, kao {to je
slu~aj kod ITF Taekwon-do saveza Bosne i Hercegovine,
registrovani savez nije mogao poduzimati bilo kakve radnje u
pravnom prometu prije dono{enja rje{enja, odnosno upisa u
registar ~injenica, koje se odnose na promjenu upisa.
Imaju}i u vidu da ITF Taekwon-do savez Bosne i
Hercegovine nije otklonio nedostatke na koje je u Zahtjevu
ukazao Taekwon-do kluba " OZON" Han Pijesak, iz Han Pijeska

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 65 - Stranica 4

broj: 02-5/15 od 12.3.2015. godine, u pogledu aktivnosti i


djelovanju Saveza po pitanju odr`avanja sjednica Skup{tina
Saveza, u skladu sa Statutom Saveza, iako je na nedvosmislen
na~in bilo upozoreno od strane Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, da Savez mo`e prestati sa radom po sili zakona, ima
se smatrati da su se stekli uslovi za dono{enje rje{enja o prestanku
rada Saveza, jer je proteklo dvostruko vi{e vremena od vremena
utvr|enog Statutom Saveza za odr`avanje Skup{tine Saveza, a
ista nije odr`ana shodno odredbama ~lana 51.a Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, odlu~eno je kao
u dispozitivu Rje{enja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 08-50.1-123/06
26. maja 2015. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-3/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja gra|ana "Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini",
sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Zagreba~ka broj 67, u predmetu
upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja gra|ana "Interkulturni susreti u
Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Zagreba~ka broj 67, upisanog pod registarskim brojem:
RU-202, knjiga I Registra, dana 06.10.2004. godine, upisuju se
promjene, kako slijedi:
1.1 Izmjene i dopune Statuta Udru`enja, broj: 02/04 od
20.02.2004. godine;
1.2 Mijenja se ~lan 3. Statuta Udru`enja, broj: 02/04 od
20.02.2004. godine, tako da se umjesto dosada{nje adrese
sjedi{ta Udru`enja, upisuje:
"Sarajevo, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 61"
1.3 Promjena i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog
odbora Udru`enja,
2. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja gra|ana
"Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini", ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH".
Obrazlo`enje
Udru`enje gra|ana "Interkulturni susreti u Bosni i
Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Zagreba~ka broj 67,
upisano je u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-202/04, knjiga I
Registra, dana 06.10.2004. godine.
Udru`enje je 10.07.2015. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
Udru`enje je podnescima od 30.09.2015. godine i
07.10.2015. godine izvr{ilo izmjene i dopune zahtjeva, te uz Zahtjev prilo`ilo slijede}u dokumentaciju: Zapisnik sa 6. Redovne
sjednice Skup{tine Udru`enja od 18.04.2015. godine; dva
primjerka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja,
broj: 04-15 od 18.04.2015. godine; Odluku o razrje{enju ~lanova
i predsjednika Upravnog odbora i imenovanju novih ~lanova i
predsjednika Upravnog odbora Udru`enja, broj: 02-15 od
18.04.2015. godine, te ovjerene fotokopije li~nih karata predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja.

Petak, 2. 9. 2016.

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su


ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis promjena u Registru udru`enja, stoga je rije{eno kao
u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj 07-50.1-90/04
07. oktobra 2015. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s, r.
(FU-109/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Zaklade za inovacijski i tehnolo{ki razvitak, sa sjedi{tem u
Mostaru, ulica Bi{}e polje bb, u predmetu upis promjena u
Registru zaklada, na temelju ~lanka 43. stavak 2. Zakona o
udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lanak 4. stavak (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udruga i zaklada Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udruga i zaklada i drugih
neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i
14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru zaklada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
kod Zaklade za inovacijski i tehnolo{ki razvitak, sa sjedi{tem u
Mostaru, ulica Bi{}e polje bb, upisane pod registarskim brojem
98/11, knjiga II Registra, 4.7.2011. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Razrje{enje Kosti} Mladena, izvr{nog direktora Zaklade,
za zastupanje Zaklade;
- Imenovanje [imunovi} Vedrana, za izvr{nog direktora
Zaklade i osobu za zastupanje Zaklade u pravnom prometu;
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Zaklade.
2. Ostali upisi u Registru zaklada ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH" o
tro{ku podnositelja zahtjeva.
Obrazlo`enje
Zaklada za inovacijski i tehnolo{ki razvitak, sa sjedi{tem u
Mostaru, ulica Bi{}e polje bb, upisana je u Registar zaklada kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem 98/11, knjiga II Registra, dana 4.7.2011. godine.
Zaklada je 17.5.2016. godine podnijela Zahtjev za upis
promjena u Registru zaklada ovog Ministarstva i dostavila
sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora
Zaklade broj UO-05/16 od 30.4.2016. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju ~lanova Upravnog odbora Zaklade broj
UO-01/16 od 25.4.2016. godine; Odluka o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora Zaklade broj UO-03/16 od 1.5.2016.
godine; ovjeren potpis i preslika osobne iskaznice osobe
ovla{tene za zastupanje Zaklade; ovjerene preslike osobnih iskaznica ~lanova Upravnog odbora Zaklade i dokaz o uplati
administrativne pristojbe.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o udrugama i zakladama
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra
udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija o na~inu
vo|enja registra udruga za upis promjena kod Zaklade za
inovacijski i tehnolo{ki razvitak, te je rje{eno kao u dispozitivu.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 2. 9. 2016.

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna pristojba u


iznosu od 200,00 KM za upis promjena u Registru zaklada,
sukladno ~lanku 33. stavak (2) to~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana primitka ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-3-1168/11
25. svibnja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-181/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a DJE^IJE FUDBALSKE ASOCIJACIJE u BiH,
u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Asocijacija pod nazivom:
a) DJE^IJA FUDBALSKA ASOCIJACIJA u BiH
DJE^IJA NOGOMETNA ASOCIJACIJA u BiH
DJE^IJA FUDBALSKA ASOCIJACIJA u BiH
b) Skra}eni naziv Asocijacije glasi: DFA u BiH, DNA u BiH
DFA u BiH.
c) Sjedi{te Asocijacije nalazi se u Sarajevu, ulica Zaima [arca
42.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1847 Knjiga I Registra,
dana 01.04.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Asocijacija sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Asocijacija ima znak.
Znak Asocijacije se sastoji od logotipskog i tipografskog dijela,
logotipski dio se sastoji od simbolskog dijela i slovnog dijela, i
to piktogramske stilizacije dvije dje~je figure ra{irenih ruku,
sive boje izme|u kojih stoji fudbalska lopta, sa
karakteristi~nom crno bijelom {arom. Simbolski dio se naslanja
na slovni dio koji se sastoji do tri slova "D" plave boje "F" magenta boje i "A" narad`asta boja. U gornjem desnom uglu slova
"A" je krug sive boje u ~ijem sredi{tu su ispisana slova U BiH,
bijele boje. Tipografski dio znaka se nalazi ispod logotipskg
dijela i ~ine ga rije~i DIJE^IJA FUDBALSKA ASOCIJACIJA
U BiH, ispisano velikim slovima u sivoj boji.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: briga o najmla|im
kategorijama (djeci) kroz sportske aktivnosti; rad na razvoju
sportskog duha, zajedni{tva i u~enje o po{tivanju protivnika
kroz sportske aktivnosti; pomo} pri organizacija i u~e{}e u
sportskim aktivnostima od ranog djetinjstva; rad na razvoju
tolerancije i razbijanje predrasuda i promoviranje
multikulturalnih sistema vrijednosti u BiH od ranog djetinjstva
kroz sportske manifestacije na teritoriji BiH; podr{ka i pomo} u
popularizaciji fudbala/nogometa i srodnih sportova kod
dje~aka i djevoj~ica od najmla|eg uzrasta; promocija "fer
pleja" {to podrazumijeva pru`anje jednakih mogu}nosti u~e{}a
u sportskim aktivnostima bez obzira na pol, vjersku ili
nacionalnu pripadnost; igranje, dru`enje i upoznavanje djece iz
cijele Bosne i Hercegovine, u cilju shvatanja uzajamnih
sli~nosti i jedanakih interesa, {to }e doprinijeti osje}aju
zajedni{tva i prijateljstva; pomo} pri edukaciji kadrova za rad
sa djecom u oblasti fudbala/nogometa i srodnih sportova;
pomo} pri organizaciji dru`enje djece iz cijele Bosne i
Hercegovine, radi bavljenja sportom; saradnja sa udru`enjima

Broj 65 - Stranica 5

sli~ne programske orijentacije u zemlji i inostranstvu radi


ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja u skladu sa
Zakonom; rad na podizanju svijesti o prednostima u razvoju
djece prilikom bavljenja fudbalom/nogometom i drugim
srodnim sportovima; organizacije sportskih smotri i
rekreativnih takmi~enja za svu zainteresiranu djecu na teritoriji
Bosne i Hercegovine; zalaganje za razvoj samog Udru`enja
kroz stalnu edukaciju zaposlenih, primjenu savremenih metoda
u radu, anga`iranje spoljnih saradnika sa iskustvom i stvaranje
partnerske mre`e, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti
Udru`enja, u skladu sa Zakonom; pomo} i podr{ka promocije
kulture sporta u BiH; zalaganje za pove}anje nivoa svijesti
djece i mladih kroz predavanja i organizovanje akcija na terenu
o zna~aju bavljenja sportom, u skladu sa Zakonom.
6. Osoba ovla{tena za zastupanje Asocijacije u pravnom prometu
je Adis Junuzovi}, predsjednik Asocijacije.
7 U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Asocijacija je du`na u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i "DJE^IJE FUDBALSKE ASOCIJACIJE - DFA",
su 27.01.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
Zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj:
UP09-07-1-124/16 od 01.02.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu Zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka osniva~i Asocijacije su
promijenili naziv u DJE^IJA FUDBALSKA ASOCIJACIJA u
BiH i 08.03.2016. godine dostavili sljede}u dokumentaciju:
Odluku o osnivanju DJE^IJE FUDBALSKE ASOCIJACIJE u
BiH broj 001/2016 od 22.01.2016. godine; Statut Asocijacije broj
002/2016 od 22.01.2016. godine, u dva primjerka; Odluku o
imenovanju predsjednika Skup{tine Asocijacije broj 003/2016 od
22.01.2016. godine; Odluku o imenovanju predsjednika
Asocijacije broj 004/2016 od 22.01.2016. godine; opis i otisak
znaka Asocijacije; ovjereni potpis i fotokopija li~ne karte osobe
ovla{tene za zastupanje Asocijacije u pravnom prometu; Zapisnik
sa Osniva~ke Skup{tine Asocijacije od 22.01.2016. godine;
ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a Asocijacije i dokaz o
uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis DJE^IJE FUDBALSKE ASOCIJACIJE u
BiH u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-124/16
01. aprila 2016. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grube{a, s. r.
(FU-264/16)

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 65 - Stranica 6

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i


Zahtjev osniva~a Planinarskog udru`enja "DOBOR", u predmetu
upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a) Planinarsko udru`enje "DOBOR"
Planinarsko udru`ewe "DOBOR"
Planinarska udruga "DOBOR"
b) Skra}eni naziv Udru`enja glasi: PU "DOBOR", PU
"DOBOR", PU "DOBOR"
c) Sjedi{te Udru`enja nalazi se u Modri~i, ulica Pionirska broj
6.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1874 Knjiga I Registra,
dana 10.06.2016. godine.
3. Udru`enje ima znak.
Znak je kru`nog oblika, u kome se nalaze tvr|ava "Dobor
kula", zelena brda, stijene i silueta planinara. Na zelenoj
podlozi brda je i markacija planinarske staze u obliku crvenog
kruga u ~ijem centru je manji bijeli krug. Oko znaka je krug
crvene boje u kojem je velikim bijelim slovima na latini~nom
pismu sa gornje strane ispisano PLANINARSKO
UDRU@ENJE, a sa donje strane je ispisano ",DOBOR" IZ
MODRI^E", dok se sa strane nalazi cvijet biljke runolist,
bijelo- `ute boje.
4. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} i podr{ka pri
organizovanju i unaprje|enju planinarenja (hodanje,
uspinjanje, penjanje na planine) putem organizovanih pohoda,
putovanja, izleta ili ekspedicija, kolektivno ili individualno; rad
na aktivnostima vezanim za osnivanje sekcija koje su usko
vezane za planinarenje, kao {to su biciklisti~ka, gorska slu`ba
spa{avanja, izvi|a~ka, alpinisti~ka, speleolo{ka, ekolo{ka,
paraglajding sekcija, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti
Udru`enja, u skladu sa Zakonom; pomo} i podr{ka pri
unapre|enju i obavljanju aktivnosti spa{avanja i za{tite `ivota u
planinama i na nepristupa~nim podru~jima i u drugim
vanrednim okolnostima; zalaganje za osposobljavanje ~lanova
za poja~ane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih
nepogoda, nesre}a, ratnih opasnosti i drugih sli~nih stanja;
organizovanje edukacije, predavanja, i seminara za
planinarenje, biciklizam, alpinizam, gorsku slu`bu spa{avanja,
orijentaciju i pre`ivljavanje u prirodi, izvi|a{tvo, speleologiju u
svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u skladu sa
Zakonom; rad na unapre|enju i popularizaciji planinarenja,
rekreativnog biciklizma, alpinizma, speleologije i skijanja
odnosno preduzimanje odgovaraju}ih aktivnosti radi
pobolj{anja i omasovljavanja ovih sportova; unapre|enje
zdravlja, rehabilitacije i sportske rekreacije svih svojih ~lanova;
rad na obilje`avanju planinarskih, alpinisti~kih, speleolo{kih,
skija{kih i biciklisti~kih staza i puteva; zalaganje za
ekoturisti~ku infrastrukturu (staze, {etali{ta, parkovskog
mobilijara, vikovaca, osmatra~nica, izleti{ta, info-edukativnih
tabli, turisti~ke signalizacije i sl.) u svrhu ostvarivanja ciljeva i
djelatnosti Udru`enja, u skladu sa Zakonom; pomo} i podr{ka
pri promociji i razvoju turizma na cijelom podru~ju djelovanja
udru`enja, a posebno razvoj planinskog, seoskog i eko-turizma;
pomo} i podr{ka pri promociji i odr`ivom razvoju prirodnih i
kulturno-istorijskih vrijednosti op{tine Modri~a; rad na
istra`ivanju i prikupljanju informacija o prirodi, biodiverzitetu i

Petak, 2. 9. 2016.

`ivotnoj sredini op{tine Modri~a i njene {ire okoline; zalaganje


za pokretanje i organizovanje aktivnosti na za{titi i
unaprje|enju prirode i `ivotne sredine, te na o~uvanje kulturnoistorijskih spomenika u brdsko-planinskim podru~ijima;
pomo} i podr{ka u organizovanju i u~estvovanju na sportskim
takmi~enjima u sportskim disciplinama koje su vezane za
paninarenje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i
inostranstvu.
6. Lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu su:
Jovica Sjeni~i}, predsjednik Skup{tine Udru`enja i Dra`en
Risti}, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Udru`enja.
7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i "PLANINARSKOG DRU[TVA DOBOR"
MODRI^A, su 26.02.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u
Registar udru`enja kod Ministarstva pravde.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
Zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj:
UP09-07-1-348/16 od 22.03.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu Zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka osniva~i Udru`enja su
promijenili naziv iz "PLANINARSKO DRU[TVO DOBOR"
MODRI^A u Planinarsko udru`enje "DOBOR" i podneskom od
27.04.2016. godine i 26.05. 2016. godine izvr{ili ispravku
Zahtjeva i prilo`ili sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju
Planinarskog udru`enja "DOBOR" broj: 1/16 od 31.01.2016.
godine; Statut Udru`enja broj: 2/16 od 31.01.2016. godine, u dva
primjerka; Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje
Udru`enja u pravnom prometu broj: 3/16 od 31.01.2016. godine,
sa ovjerenim potpisom i fotokopijom li~ne karte imenovanih lica;
Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj:
4/16 od 31.01.2016. godine, sa ovjerenim fotokopijala li~nih
karata imenovanih lica; Odluku o imenovanju predsjednika
Skup{tine Udru`enja broj: 5/16 od 31.01.2016. godine; Odluku o
imenovanju sekretara Udru`enja broj: 6/16 od 31.01.2016.
godine; Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja broj: 7/16 od
31.01.2016. godine; Odobrenje Republi~kog zavoda za za{titu
kulturno - istorijskog i prirodnog naslje|a ministarstva prosvjete i
kulture Republike Srpske broj: 07/1/624-284-1/16 od
21.04.2016. godine; opis i otisak znaka Udru`enja; ovjerene
fotokopije li~nih karata osniva~a Udru`enja i dokaz o uplati
administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis Planinarskog udru`enja "DOBOR" u
Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 2. 9. 2016.

Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog


Rje{enja.
Broj UP09-07-1-348/16
10. juna 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-291/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine rje{avaju}i Zahtjev
strane nevladine organizacije HUMANITY FIRST, sa sjedi{tem u
Velikoj Britaniji, London, unit 27 Red Lion Business Park Red
Lion Road, Surbiton KT6 7QD, zastupana po punomo}nici Gurda
Amri, adovokatici iz Sarajeva, ulica Merhemi}a Trg broj 3/pr. za
upis ureda u Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija, na osnovu ~lana 33. u vezi sa ~lanom 45. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1. Pravilnika
o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih
neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i
14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisuje se ured
strane nevladine organizacije HUMANITY FIRST, sa
sjedi{tem u Velikoj Britaniji, London, unit 27 Red Lion Business Park Red Lion Road, Surbiton KT6 7QD, pod nazivom:
HUMANITY FIRST - Ured u Bosni i Hercegovini, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Tuzlanska broj 1B.
2. Ured strane nevladine organizacije se upisuje pod registarskim
brojem: 45 Knjiga VII Registra, dana 25.05.2016. godine.
3. Danom izdavanja ovog rje{enja, Ured strane nevladine
organizacije mo`e u ime strane pravne osobe iz ta~ke 1. ovog
rje{enja, djelovati na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, i u
obavljanju svoje djelatnosti upotrebljavati isklju~ivo
registrovani naziv.
4. Ciljevi i djelatnosti Ureda strane nevladine organizacije u Bosni
i Hercegovini su: prevencija ili ubla`avanje siroma{tva;
unapre|enje obrazovanja na na~in kako to Upravitelji smatraju;
unapre|enje zdravstva, ukju~uju}i prevenciju ili ubla`avanje
slabosti, oboljenja i ljudske patnje; olak{anje onima koji su u
potrebi, jer su mladi, stari, slabog zdravlja, invalidnosti, te{kog
finansijskog stanja ili drugom nepovoljnom polo`aju; ciljevi se
mogu unapre|ivati u bilo kojem dijelu svijeta i obuhvataju
pomo} onima koji trpe kao rezultat prirodnih nepogoda ili
ljudskih konflikata.
5. Osoba ovla{tena za zastupanje Ureda strane nevladine organizacije je Rahman Mufeezur.
6. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Strana nevladina organizacija HUMANITY FIRST, sa
sjedi{tem u Velikoj Britaniji, London, unit 27 Red Lion Business
Park Red Lion Road, Surbiton KT6 7QD je 15.03.2016. godine,
podnijela zahtjev za upis Ureda u Bosni i Hercegovini, u Registar
stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija HUMANITY
FIRST - Ured u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
Uz zahtjev za upis u Registar prilo`ena je sljede}a
dokumentacija: Punomo} za Gurda Amru, advokaticu iz Sarajeva
od 10. 01.2016. godine; Odluku o osnivanju HUMANITY FIRST
- Ureda u Bosni i Hercegovini broj: 01/16 od 07.03.2016. godine,
ovjerena kopija Izvoda iz registra privrednih dru{tava broj:
8253779 od 10.01.2016. godine; ovjerena istinita kopija Statuta
dru{tva od 10.01.2016. godine, a koji prilozi su ovjereni Apostille
pe~atom u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne
Irske 26.01.2016. godine, prevedeni sa engleskog jezika od strane
stalnog sudskog tuma~a za engleski jezik Ulfije D`ubur od
24.02.2016. godine, te nadovjereni 25.02.2016. godine kod
Op}inskog suda u Sarajevu; ovjerenu fotokopiju Rje{enja Slu`be

Broj 65 - Stranica 7

za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i


Hercegovine o produ`enju privremenog boravka u BiH broj:
UP-1/18.8- 07.02-2883/15 od 26.10.2015. godine; ovjerenu
fotokopiju paso{a sa ovjerenim potpisom osobe ovla{tene za
zastupanje Ureda strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija, drugih neprofitnih organizacija za upis u Registar HUMANITIY FIRST - Ureda u Bosni i
Hercegovini, te je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja.
Na ovo rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj UP09-07-8-492/16
25. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(O-741/16)

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH


ZAJEDNICA BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana
11. stav 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po
prijavi SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OP[TINE U
MODRI^I, donosi

RJE[EWE
Upisuju se promjene u Registru za Srpsku pravoslavnu crkvu
u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, za Subjekt upisa, SRPSKU PRAVOSLAVNU
CRKVENU OP[TINU U MODRI^I, sa sjedi{tem u Modri~i, ulica Vidovdanska 15, koja je upisana pod registarskim
brojem 177/06, kwiga broj III, dana 26.6.2006. godine.
1. Mijewa se lice ovla{teno za zastupawe Subjekta upisa, pa se
umjesto Tanackovi} Pere, upisuje:
Goran Pawkov, pravoslavni sve{tenik.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijeweni.
3. Ovo Rje{ewe, bez obrazlo`ewa }e se objaviti u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-50.2-218/06
22. marta 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-197/16)

PE^ATI - [TAMBILJI
U skladu sa ~lanom 6. stav 2. Pravilnika o na~inu postupawa sa pe~atima,
{tambiqima, novcem i vrijednosnim papirima i postupku izdavawa otpravaka,
odnosno prepisa originala i drugih izvoda iz notarskih akata u slu~aju prestanka
vr{ewa poslova notara ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 88/2014)
predsjednik Notarske komore Republike Srpske donosi

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 65 - Stranica 8
RJE[EWE
O UNI[TAVAWU PE^ATA

Petak, 2. 9. 2016.
OSTALE OBJAVE

^lan 1.
Uni{tavaju se slu`beni pe~ati (slu`beni pe~at za tintu i pe~at za suvi
otisak ugra|en u presu za pe~at) notara:
Filipovi} Saud, sa slu`benim sjedi{tem u Prijedoru
Kati} Trifunovi} Swe`ana, sa slu`benim sjedi{tem u Bawaluci
Markovi} Marija, sa slu`benim sjedi{tem u Bawaluci
Xaji} Rada, sa slu`benim sjedi{tem u Bawaluci
Gladanac Miroslav, sa slu`benim sjedi{tem u Isto~nom Sarajevu
\orda Samojko, sa slu`benim sjedi{tem u Sokocu
Mojovi} Irena, sa slu`benim sjedi{tem u Bawaluci
Pamu~ina Drenka, sa slu`benim sjedi{tem u Prijedoru
]ur~i} Dragica, sa slu`benim sjedi{tem u Bijeqini.
^lan 2.
Pe~ati notara iz ~lana 1. ovog rje{ewa uni{tavaju se zbog prestanka slu`be
notara.
^lan 3.

Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar


obveznika indireknih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-2255-2/15 od 03.03.2015.
godine izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka, za
poreznog obveznika T&A Remag u likvidaciji d.o.o. Tuzla.
(03-3-2519/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-2946-2/07 od 05.07.2007. godine,
izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka na ime
ROSENDAAL-BOSNA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Srebrenik",
Rapatnica bb, Srebrenik.
(03-3-2520/16)
Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-5145/07 od 01.08.2007. godine,
izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "Rasadnik" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import Nevesinje.

Uni{tavawe pe~ata vr{i nadle`ni op{tinski organ za unutra{we poslove


komisijski i o tome sa~iwava zapisnik.
^lan 4.

(03-3-2547/16)

Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i protiv istog nije dozvoqena


`alba, a objavi}e se u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom
glasniku BiH".

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar


obveznika indirektnih poreza broj 04/5-1/I-17-1035-2605/05, izdato 12.11.2005.
godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, na ime
"FILES" d.d. Sanski Most u ste~aju.

(03-3-2529/16)

(03-3-2560/16)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Rov~anin Edina, slu`bena iskaznica broj ME5008, izdata od strane
OSA/OBA BiH Sarajevo,
Odaka Takuma, naljepnica odobrenja privremenog boravka br. B0110169,
va`e}a od 16.02.2016. godine do 15.02.2017. godine, izdata od strane
Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za odnose sa strancima
Elif Seker, diplomatska CD kartica broj D 105663, izdata u Ministarstvu
inostranih poslova BH Sarajevo.
Aytug Seker, diplomatska CD kartica broj D 105662 izdata u Ministarstvu
inostranih poslova BH Sarajevo.
Emel Seker, diplomatska CD kartica broj D 105664 izdata u Ministarstvu
inostranih poslova BH Sarajevo

225

226
227
228
229

Mitrovi} Gospava, diploma broj 01-396-18 ETU[C Br~ko,


Ani} Tea, diploma 07-37-926-1/08, JU Ekonomska {kola Br~ko
[abanovi} Mirza, svjedo~anstvo III razred broj 07-37-560/14-21, IV razred
broj 07-37-896/15-2, JU Ekonomska {kola Br~ko
Haskovi} Armela, diploma 564-11/03, JU Mje{ovita srednja ekonomska
{kola Br~ko
Stjepanovi} Biljana, diploma 689-11/2002, JU Ekonomska {kola Br~ko

230
231
232
233
234