You are on page 1of 160

Godina XX

Petak, 2. rujna/septembra 2016. godine

Broj/Број

65 

Година XX
Петак, 2. септембра 2016. годинe
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
964

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa člankom 2. stavak (4)
Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko
rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste
na Koridoru Vc ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori",
broj 7/11) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na
62. sjednici, održanoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO TIJELO ZA REALIZIRANJE
SPORAZUMA O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG
MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD SVILAJA I
PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA AUTOCESTE NA
KORIDORU Vc
Članak 1.
U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine
u Zajedničko tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih
graničnih dionica Autoceste na Koridoru Vc ("Službeni glasnik
BiH", broj 47/13), u članku 2. toč. a) i d) mijenjaju se i glase:
"a) Vera Blagojević, dipl. ekonomista, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, članica
d) Arijana Bašić, dipl. ing. građevine, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, članica".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 135/16
Vijeća ministara BiH
29. lipnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 2. став
(4) Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Хрватске о изградњи
међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја и
прикључних граничних дионица аутопута на Коридору Vц
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 7/11)
на приједлог Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине,
на 62. сједници, одржаној 29. јуна 2016. године, донио је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСТАВНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ЗАЈЕДНИЧКИ ОРГАН ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ
СПОРАЗУМА О ИЗГРАДЊИ МЕЂУДРЖАВНОГ
МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ САВЕ КОД СВИЛАЈА И
ПРИКЉУЧНИХ ГРАНИЧНИХ ДИОНИЦА АУТОПУТА
НА КОРИДОРУ Vц
Члан 1.
У Одлуци о именовању представника Босне и Херцеговине у Заједнички орган за реализовање Споразума о изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја и
прикључних граничних дионица Аутопута на Коридору Vц

Broj 65 - Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

("Службени гласник БиХ", број 47/13), у члану 2. тач. а) и д)
мијењају се и гласе:
"а) Вера Благојевић, дипл. економиста, Министарство
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине,
чланица
д) Аријана Башић, дипл. инг. грађевине, ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о.
Мостар, чланица".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 135/16
Предсједавајући
29. јуна 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 2. stav (4)
Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko
rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste
na Koridoru Vc ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori",
broj 7/11) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na
62. sjednici, održanoj 29. juna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO TIJELO ZA REALIZIRANJE
SPORAZUMA O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG
MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD SVILAJA I
PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA AUTOCESTE NA
KORIDORU Vc
Član 1.
U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine
u Zajedničko tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji
međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih
graničnih dionica Autoceste na Koridoru Vc ("Službeni glasnik
BiH", broj 47/13), u članu 2. tač. a) i d) mijenjaju se i glase:
"a) Vera Blagojević, dipl. ekonomista, Ministarstvo
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, članica
d) Arijana Bašić, dipl. ing. građevine, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, članicа".
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 135/16
Vijeća ministara BiH
29. juna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
965

Na temelju članka 46. stavak (2) Zakona o strancima
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 88/15), a po
pribavljenom mišljenju Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, br. 06-02-1-4154/16-1 od 21. lipnja 2016. godine,
Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-4230-2-18990-1/16 od 27. lipnja 2016. godine, i Službe za poslove
sa strancima, br. 18.6.1-3866/16 od 29. lipnja 2016. godine,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

Petak, 2. 9. 2016.

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA OSOBU BEZ DRŽAVLJANSTVA
Članak 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnој ispravi za osobu bez državljanstva (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadržaj
putne isprave za osobe bez državljanstva, automatsko očitavanje
podataka, podnošenje zahtjeva, potrebni dokumenti koji se
prilažu uz zahtjev za izdavanje, odbijanje zahtjeva za izdavanje
putne isprave, podnošenje žalbe, izdavanje putne isprave u roku
kraćem od propisanog, preuzimanje putne isprave, postupanje
osobe bez državljanstva sa putnom ispravom, oduzimanje putne
isprave, poništavanje putne isprave, centralna evidencija i druga
tehnička pitanja vezana uz izdavanje putne isprave osobi bez
državljanstva (u daljnjem tekstu: Putna isprava).
Članak 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
(1) Putna isprava ima sljedeći oblik i izgled:
a) Ima pravougaoni oblik;
b) Korice su sive boje;
(2) Prednja stranica korica sadrži riječi sljedećim redoslijedom:
a) "BOSNA I HERCEGOVINA";
b) "PUTNA ISPRAVA";
c) "(Konvencija od 28. rujna 1954)"
d) Oznaka za elektroničku putnu ispravu.
(3) Tekst stavka (2) točki a), b) i c) ispisan je na bosanskom,
hrvatskom i engleskom jeziku na latiničnom pismu i na
srpskom jeziku na ćiriličnom pismu.
(4) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
Članak 3.
(Sadržaj putne isprave)
Putna isprava sadrži:
a) 32 stranice. Stranice od 3. do 32. sadrže perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacijsku drugu stranicu sa
podacima na bosanskom, hrvatskom, srpskom i
engleskom jeziku. Podaci sadržani na toj stranici su
upisani latiničnim pismom i to:
1) vrsta,
2) obilježje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum rođenja,
6) mjesto rođenja (mjesto i država rođenja, država
se upisuje oznakom države koja je određena
međnarodnim standardima),
7) jedinstveni matični broj,
8) spol,
9) serijski broj putovnice,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nositelja,
14) potpis nositelja;
c) treću stranu putne isprave koja sadrži slijedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, na
latiničnom pismu i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1) "PUTNA ISPRAVA",
2) "BOSNA I HERCEGOVINA",
3) "Nositelj ima pravo vratiti se u Bosnu i
Hercegovinu u roku dok isprava važi",
4) "U slučaju nastanjivanja u nekoj drugoj zemlji, a
za potrebe putovanja, nositelj obvezno podnosi

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

zahtjev za izdavanje nove isprave nadležnom
tijelu u zemlji novog boravka.
(Staru putnu ispravu nositelj obvezno vraća
nadležnom tijelu koje je izdalo novu, a koje će
istu vratiti nadležnom tijelu koje ju je izdalo)",
5) "Konvencija od 28. rujna 1954. godine";
d) četvrtu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku na
latiničnom pismu i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1) "Ova isprava izdaje se isključivo kao dokument za puto-vanje, a zamjenjuje nacionalni
pasoš. Ona ne prejudicira i ne utječe na
državljanstvo nositelja",
2) "Ova isprava ima 32 stranice, ne računajući
korice";
e) Petu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
1) "Ova isprava važi za sve zemlje".
Članak 4.
(Automatsko očitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj strani sadrži i prostor za
potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumerički podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadrži i beskontaktni memorijski
element koji služi za automatsko očitavanje podataka
sukladno ICAO 9303 standardom, u koji se unose podaci iz
stavka (1) ovog članka i biometrijski podaci otiska prsta,
koji štite dodatno prema ICAO 9303 standardu korištenjem
ECA (skračenica od: extended access control kojom je
definirani tehnika zaštite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadrži zaštitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zaštićen stupnjom tajnosti, koji određuje ministar
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni
glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i neće se objavljivati u
"Službenom glasniku BiH".
Nabavu obrazaca putnih isprava Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine sukladno Pravilniku o nadležnosti i načinu
nabave obrazaca putnih isprava ("Službeni glasnik BiH",
broj 101/11).
Članak 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, kojem je odobren
boravak u Bosni i Hercegovini podnosi osobo Službi za
poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba) prema
boravištu, odnosno prebivalištu stranca.
Teško bolesna i nepokretna osoba zahtjev za izdavanje
putne isprave podnosi putem mobilne radne stanice.
Za maloljetnu osobu i poslovno nesposobna osoba zahtjev
za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz
suglasnost drugog roditelja ili staratelj ili zakonski
zastupnik.
Izuzetno od odredbe iz stavka (3) ovog članka isprava će se
izdati bez suglasnosti drugog roditelja u sljedećim
slučajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili
boravišta,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan tijelu nadležnom
za izdavanje putne isprave,

d)

(5)
(6)
(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Broj 65 - Stranica 3

ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano suglasnošću oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetna osoba ima samo jednog roditelja.
Služba je dužna po službenoj dužnosti utvrditi ispunjavanje
uvjeta iz stavka (4) ovog članka;
Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Zahtjev za izdavanje putne isprave Služba je dužna riješiti u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilažu se sljedeći
dokumenti:
a) ovjerena preslika potvrde o identitetu,
b) dokaz o plaćenoj cijeni putne isprave.
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnositelj zahtjeva
dužan je dati osobne i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
Članak 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Zahtjev za izdavanje putne isprave odbit će se podnositelju
zahtjeva u sljedećim slučajevima:
a) ako podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebne
dokumente propisane ovim pravilnikom.
b) ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka,
sigurnosti Bosne i Hercegovine ili javnog zdravlja;
c) ako se protiv podnositelja zahtjeva vodi krivični ili
prekršajni postupak, osim ako nema suglasnosti tijela
koji vodi postupak;
d) ako je podnositelj zahtjeva osuđen na kaznu zatvora
ili novčanu kaznu ili mu je izrečena mjera oduzimanja
imovinske koristi ili je dužan nadoknaditi štetu, dok
kaznu ne izdrži, odnosno dok ne plati novčanu kaznu,
ili dok ne vrati imovinsku korist, odnosno dok ne
nadoknadi štetu;
e) ako je protiv podnositelja zahtjeva, od strane Službe
pokrenut postupak otkaza boravka ili protjerivanja;
f)
ako je podnositelj zahtjeva, zahtjev za izdavanje putne
isprave podnio tri mjeseca prije isteka važenja
odobrenja boravka;
g) ako je osnovana sumnja da će podnositelj zahtjeva
izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obveze iz
bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu
obvezu ili drugu zakonom utvrđenu imovinskopravnu obvezu za koju postoji izvršni naslov na
zahtjev nadležnog suda.
Zahtjev za izdavanje putne isprave može se odbiti ako se
osnovano sumnja da će podnositelj zahtjeva djelovati
protivno propisima o zabrani ili ograničavanju uvoza ili
izvoza, transporta ili rasparčavanja opojnih sredstava ili
protivno propisima iz područja carine, odnosno vanjske
trgovine.
Podatke iz stavka (1) i (2) ovog članka, osim podataka iz
stavka (1) točka a) ovog članka, tijela koja ih posjeduju
dužna su dostavljati redovito nadležnim tijelima za
izdavanje putnih isprava. Tijela nadležna za izdavanje
putnih isprava o dostavljenim podacima, koji predstavljaju
smetnju za izdavanje putnih isprava u smislu ovog članka,
vode posebne evidencije i elektroničkim putem ih
evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava.

Broj 65 - Stranica 4

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 8.
(Žalba)
Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave bit će
obrazloženo u formi rješenja, samo ukoliko to podnositelj
zahtjeva za izdavanje putne isprave izričito zahtijeva.
Osoba bez državljanstva, kojoj je odbijen zahtjev za
izdavanje putne isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili
poništena iz razloga propisanih ovim pravilnikom može
izjaviti žalbu Žalbenom Vijeću pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
Žalba se podnosi putem Službe i podnošenje iste ne odlaže
izvršenje rješenja.
Članak 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne
isprave u roku kraćem od propisanog.
Služba izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48 sati od
momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u
inozemstvu, bolest ili smrt člana uže porodice za što je
podnositelj zahtjeva dužan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Služba je dužna na zahtjevu naznačiti da je putnu ispravu
potrebno izraditi najkasnije u roku naznačenom u stavku (2)
ovog članka;
Služba može, na zahtjev stranke, bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave iz stavka (2) ovog
članka izdati putnu ispravu.
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka je dužna odmah pristupiti izradi putne isprave na
temelju zahtjeva Službe.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (2) ovog članka
ista je kao cijena putne isprave izdate u redovitom
postupku.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (4) ovog članka
iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih sukladno ovom članku
vrši tijelo po čijem zahtjevu je putna isprava izrađena.
Članak 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnositelj zahtjeva preuzima osobno u
Službi.
Za maloljetne osobe do navršenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navršenih 14 godina do navršenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Izuzetno, putna isprava može biti preuzeta putem
punomoćnika, u slučaju kada je zahtjev za izdavanje putne
isprave Služba zaprimila putem mobilne radne stanice.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave može pred
ovlaštenim službenim osobama koje zaprimaju zahtjev
putem mobilne radne stanice, ovlastiti punoljetnu osobu,
koja će preuzeti putnu ispravu, što će potvrditi svojim
potpisom na zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomoćnik koji nije dobio punomoć sukladno stavku (5)
ovog članka dužan je pri preuzimanju putne isprave Službi
predati punomoć potpisanu od strane nositelja te putne
isprave i ovjerenu od strane nadležnog tijela za ovjeravanje
punomoći.
Pri preuzimanju putne isprave nositelj putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomoćnik dužan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.

Petak, 2. 9. 2016.

Članak 11.
(Postupanje osobe bez državljanstva sa putnom ispravom)
Osoba bez državljanstva dužna je postupati sa putnom
ispravom za osobe bez državljanstva sukladno članku 45. Zakona
o strancima.
Članak 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
(1) Nadležno tijelo Bosne i Hercegovine, nadležna tijela u
entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Službi koja je istu
izdala, u sljedećim slučajevima:
a) ako je osoba bez državljanstva dobila putnu ispravu
služeći se lažnim ili obmanjujućim informacijama;
b) ako drugoj osobi dozvoli korištenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz članka 7 stavak (1) točka b), c),
d), e) i g), kao i stavka (2) istog članka ovog
pravilnika.
(2) O zahtjevu iz stavka (1) ovog članka odlučuje Služba i
navedenu činjenicu upisuje u centralnu bazu putnih isprava.
(3) Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadrži
identifikacijske podatke osobe bez državljanstva za koju se
zahtjev podnosi i to: prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto rođenja, prebivalište i adresu, zakonski temelj za
oduzimanje i poništenje putne isprave i naziv tijela koje je
izdalo putnu ispravu i broj putne isprave.
Članak 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
(1) Kad Služba primi zahtjev za oduzimanje putne isprave
obvezna je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji izdatih
putnih isprava da li osoba bez državljanstva, za koju se
podnosi zahtjev posjeduje važeću putnu ispravu.
(2) Ako Služba utvrdi da osoba bez državljanstva, za koju se
traži oduzimanje ili poništavanje putne isprave posjeduje
važeću putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za
oduzimanje ili poništavanje putne isprave, donosi rješenje o
oduzimanju ili poništavanju putne isprave.
(3) Služba poziva nositelja putne isprave da putnu ispravu
preda Službi. Ukoliko nositelj putne isprave ne preda putnu
ispravu, putna isprava će se prisilno oduzeti. O oduzetoj
putnoj ispravi izdaje se potvrda.
(4) Ukoliko se osobi bez državljanstva koja ima važeću putnu
ispravu, odbije zahtjev za produženje boravka, dužna je
putnu ispravu vratiti. Ukoliko osoba ne vrati putnu ispravu
postupit će se sukladno stavku (2) i (3) ovog članka.
(5) U žurnim slučajevima putnu ispravu može privremeno
oduzeti i drugo nadležno tijelo, kao i tijelo nadležno za
kontrolu prelaska državne granice pri čemu se osobi bez
državljanstva kojoj je privremeno oduzeta putna isprava
izdaje potvrda.
(6) Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati osobi
bez državljanstva kojoj je oduzeta nakon 24 sata od
oduzimanja, ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana
dostavlja Službi.
(7) O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stavka
(8) obavještava se osoba čija je putna isprava privremeno
oduzeta.
(8) Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi dok ne prestanu razlozi
oduzimanja iste.
(9) Postupak iz stavka (5) i (6) smatra se žurnim.
(10) Privremeno oduzeta putna isprava se deponuje i čuva kod
Službe.
(11) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave Služba vraća putnu ispravu nositelju putne isprave.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 14.
(Postupak poništavanja putne isprave)
(1) Služba vrši poništavanje putne isprave za koju je utvrđeno
da sadrži lažne podatke, kojoj je istekao rok važenja, putne
isprave koja je zamijenjena i oštećene putne isprave.
(2) Poništavanje putne isprave se vrši otiskivanjem štambilja
"poništeno" preko upisanih podataka u putnoj ispravi i
praznim stranicama putne isprave.
(3) Poništena putna isprava može se vratiti nositelju putne
isprave na njegov zahtjev izuzev putne isprave koja sadrži
lažne podatke.
Članak 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za osobe bez
državljanstva vodi Ministarstvo i Agencija za identifikacijske
isprave, evidenciju i razmjenu podataka.
Članak 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o putnoj ispravi za osobe bez drtžavljanstva ("Službeni
glasnik BiH", broj 80/09).
Članak 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanović, v. r.
15. lipnja 2016. godine
На основу члана 46. став (2) Закона о странцима
("Службени гласник БиХ", број 88/15), а по прибављеном
мишљењу Министарства безбједности Босне и Херцеговине,
бр. 06-02-1-4154/16-1 од 21. јуна 2016. године, Министарства
вањских послова Босне и Херцеговине, бр. 08/2-42-30-218990-1/16 од 27. јуна 2016. године, и Службе за послове са
странцима, бр. 18.6.1-3866/16 од 29. јуна 2016. године,
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, је
донијело

ПРАВИЛНИК

О ПУТНОЈ ИСПРАВИ ЗА ЛИЦЕ БЕЗ
ДРЖАВЉАНСТВА
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о путној исправи за лице без држављанства (у даљем тексту: Правилник) прописује се: облик,
изглед и садржај путне исправе за лица без држављанства,
аутоматско очитавање података, подношење захтјева,
потребни документи који се прилажу уз захтјев за издавање,
одбијање захтјева за издавање путне исправе, подношење
жалбе, издавање путне исправе у року краћем од прописаног,
преузимање путне исправе, поступање лица без држављанства са путном исправом, одузимање путне исправе,
поништавање путне исправе, централна евиденција и друга
техничка питања везана уз издавање путне исправе лицу без
држављанства (у даљем тексту: Путна исправа).
Члан 2.
(Облик и изглед путне исправе)
(1) Путна исправа има сљедећи облик и изглед:
а) Има правоугаони облик;
б) Корице су сиве боје;
(2) Предња страна корица садржи ријечи сљедећим
редослиједом:
а) "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА";

(3)
(4)

Broj 65 - Stranica 5

б) "ПУТНА ИСПРАВА";
ц) "(Конвенција од 28. септембра 1954)"
д) Ознака за електронску путну исправу.
Текст става (2) тачки а), б) и ц) исписан је на босанском, хрватском и енглеском језику на латиничном
писму и на српском језику на ћириличном писму.
Текст на првој страни путне исправе је исти као текст
на предњој корици.
Члан 3.
(Садржај путне исправе)
Путна исправа садржи:
а) 32 стране. Стране од 3. до 32. садрже перфорирани
серијски број;
б) ламелирану идентификациону другу страну са
подацима на босанском, хрватском, српском и
енглеском језику. Подаци садржани на тој
страници су уписани латиничним писмом и то:
1) врста,
2) обиљежје земље,
3) презиме,
4) име (имена),
5) датум рођења,
6) мјесто рођења (мјесто и држава рођења,
држава се уписује ознаком државе која је
одређена међнародним стандардима),
7) јединствени матични број
8) пол,
9) серијски број пасоша,
10) датум издавања,
11) датум истека,
12) издат од,
13) фотографија носиоца,
14) потпис носиоца;
ц) трећу страну путне исправе која садржи сљедећи
текст на босанском, хрватском и енглеском језику,
на латиничном писму и на српском језику,
ћириличним писмом:
1) "ПУТНА ИСПРАВА",
2) "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА",
3) "Носилац има право да се врати у Босну и
Херцеговину у року док исправа вриједи",
4) "У случају настањивања у некој другој земљи, а за потребе путовања, носилац обавезно
подноси захтјев за издавање нове исправе
надлежном органу у земљи новог боравка.
(Стару путну исправу носилац обавезно
враћа надлежном тијелу које је издало нову,
а које ће исту вратити надлежном тијелу које
ју је издало)",
5) "Конвенција од 28. септембра 1954. године";
д) четврту страну путне исправе која садржи
сљедећи текст на босанском, хрватском и
енглеском језику на латиничном писму и на
српском језику, ћириличним писмом:
1) "Ова исправа издаје се искључиво као
документ за путовање, а замјењује
национални пасош. Она не прејудицира и не
утиче на држављанство носиоца",
2) "Ова исправа има 32 странице, не рачунајући
корице";
е) Пету страну путне исправе која садржи сљедећи
текст на босанском, хрватском и енглеском језику,
латиничним писмом и на српском језику,
ћириличним писмом.
1) "Ова исправа важи за све земље".

Broj 65 - Stranica 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 4.
(Аутоматско очитавање података)
Образац путне исправе на другој страни садржи и
простор за потребе аутоматског очитавања података у
који се уносе видљиви алфанумерички подаци о
исправи.
Образац путне исправе садржи и бесконтактни
меморијски елемент који служи за аутоматско
очитавање података у складу са ICAO 9303 стандардом,
у који се уносе подаци из става (1) овог члана и
биометријски подаци отиска прста, који штите додатно
према ICAO 9303 стандарду коришћењем ECA
(скраченица од: extended access control којом је
дефинисана техника заштите биометријских података).
Образац путне исправе садржи заштитне елементе који
се налазе у додатку овог правилника. Додатак правилника је заштићен степеном тајности, који одређује
министар Министарства цивилних послова Босне и
Херцеговине, у складу са Законом о заштити тајних
података ("Службени гласник БиХ", бр. 54/05 и 12/09) и
неће се објављивати у "Службеном гласнику БиХ".
Набавку образаца путних исправа Агенција за
идентификациона документа, евиденцију и размјену
података Босне и Херцеговине у складу са Правилником о надлежности и начину набавке образаца путних
исправа ("Службени гласник БиХ", број 101/11).
Члан 5.
(Подношење захтјева)
Захтјев за издавање путне исправе, којем је одобрен
боравак у Босни и Херцеговини подноси лично Служби
за послове са странцима (у даљем тексту: Служба)
према боравишту, односно пребивалишту странца.
Тешко болесно и непокретно лице захтјев за издавање
путне исправе подноси путем мобилне радне станице.
За малољетно лице и пословно неспособно лице захтјев
за издавање путне исправе подноси један од родитеља,
уз сагласност другог родитеља или старатељ или
законски заступник.
Изузетно од одредбе из става (3) овог члана исправа ће
се издати без сагласности другог родитеља у
слиједећим случајевима:
а) ако се један од родитеља води као нестала особа,
б) ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта,
ц) ако је један од родитеља недоступан органу
надлежном за издавање путне исправе,
д) ако је једном од родитеља одлуком суда додијељено старатељство над дјететом, осим у случају
да истом одлуком суда издавање путне исправе и
путовање дјетета у иностранство није условњено
сагласношћу оба родитеља,
е) ако је један од родитеља умро,
ф) ако малољетно лице има само једног родитеља.
Служба је дужна по службеној дужности утврдити
испуњавање услова из става (4) овог члана;
Захтјев за издавање путне исправе подноси се на
обрасцу које прописује Министарство безбједности
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство).
Захтјев за издавање путне исправе Служба је дужна
ријешити у року од 30 дана од дана подношења
захтјева.
Члан 6.
(Потребни документи)
Уз захтјев за издавање путне исправе прилажу се
сљедећи документи:

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Petak, 2. 9. 2016.

а) овјерена фотокопија потврде о идентитету,
б) доказ о плаћеној цијени путне исправе.
Уз захтјев за издавање путне исправе подносилац
захтјева дужан је дати личне и биометријске податке
(слика, отисак прста, потпис).
Члан 7.
(Одбијање захтјева за издавање путне исправе)
Захтјев за издавање путне исправе одбиће се подносиоцу захтјева у сљедећим случајевима:
а) ако подносилац захтјева не достави потребне
документе прописане овим правилником.
б) ако то захтијевају разлози заштите јавног поретка,
безбједности Босне и Херцеговине или јавног
здравља;
ц) ако се против подносиоца захтјева води кривични
или прекршајни поступак, осим ако нема
сагласности органа који води поступак;
д) ако је подносилац захтјева осуђен на казну затвора
или новчану казну или му је изречена мјера
одузимања имовинске користи или је дужан
надокнадити штету, док казну не издржи, односно
док не плати новчану казну, или док не врати
имовинску корист, односно док не надокнади
штету;
е) ако је против подносиоца захтјева, од стране
Службе покренут поступак отказа боравка или
протјеривања;
ф) ако је подносилац захтјева, захтјев за издавање
путне исправе поднио три мјесеца прије истека
важења одобрења боравка;
г) ако је основана сумња да ће подносилац захтјева
избјећи извршење доспјеле имовинско-правне
обавезе из брачног односа или односа родитеља и
дјеце, порезну обавезу или другу законом утврђену имовинско-правну обавезу за коју постоји
извршни наслов на захтјев надлежног суда.
Захтјев за издавање путне исправе може се одбити ако
се основано сумња да ће подносилац захтјева дјеловати
противно прописима о забрани или ограничавању увоза
или извоза, транспорта или распарчавања опојних
средстава или противно прописима из подручја царине,
односно спољне трговине.
Податке из става (1) и (2) овог члана, осим података из
става (1) тачка а) овог члана, органи који их посједују
дужни су достављати редовно надлежним органима за
издавање путних исправа. Органи надлежни за
издавање путних исправа о достављеним подацима,
који представљају сметњу за издавање путних исправа
у смислу овог члана, воде посебне евиденције и
електронским путем их евидентирају у централну
евиденцију путних исправа.
Члан 8.
(Жалба)
Одбијање захтјева за издавање путне исправе биће
образложено у форми рјешења, само уколико то
подносилац захтјева за издавање путне исправе
изричито захтијева.
Лице без држављанства, којем је одбијен захтјев за
издавање путне исправе или којем је путна исправа
одузета или поништена из разлога прописаних овим
правилником може изјавити жалбу Жалбеном Вијећу
при Савјету министара Босне и Херцеговине у року од
15 дана од дана пријема рјешења. Жалба се подноси
путем Службе и подношење исте не одлаже извршење
рјешења.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 9.
(Издавање путне исправе у року краћем од прописаног)
(1) Подносилац захтјева за издавање путне исправе има
право да приликом подношења захтјева тражи
издавање путне исправе у року краћем од прописаног.
(2) Служба издаје путну исправу најкасније у року од 48
часова од момента подношења захтјева, ако је у питању
лијечење у иностранству, болест или смрт члана уже
породице за што је подносилац захтјева дужан
поднијети потребне доказе.
(3) У поступку рјешавања захтјева за издавање путне
исправе, Служба је дужна на захтјеву назначити да је
путну исправу потребно израдити најкасније у року
назначеном у ставу (2) овог члана.
(4) Служба може, на захтјев странке, без утврђивања
оправданих разлога за издавање путне исправе из става
(2) овог члана издати путну исправу.
(5) Агенција за идентификациона документа, евиденцију и
размјену података је дужна одмах приступити изради
путне исправе на основу захтјева Службе.
(6) Цијена путне исправе издате у складу са ставом (2) овог
члана иста је као цијена путне исправе издате у
редовном поступку.
(7) Цијена путне исправе издате у складу са ставом (4) овог
члана износи 200 КМ.
(8) Дистрибуцију путних исправа издатих у складу са овим
чланом врши орган по чијем захтјеву је путна исправа
израђена.
Члан 10.
(Преузимање путне исправе)
(1) Путну исправу подносилац захтјева преузима лично у
Служби.
(2) За малољетна лица до навршених 14 година старости
путну исправу преузима један од родитеља, старатељ
или други законски заступник.
(3) Малољетно лице са навршених 14 година до навршених 18 година старости, приликом преузимања путне
исправе мора бити у пратњи једног од родитеља,
старатеља или другог законског заступника.
(4) Изузетно, путна исправа може бити преузета путем
пуномоћника, у случају када је захтјев за издавање
путне исправе Служба запримила путем мобилне радне
станице.
(5) Подносилац захтјева за издавање путне исправе може
пред овлаштеним службеним особама које запримају
захтјев путем мобилне радне станице, овластити
пунољетну особу, која ће преузети путну исправу, што
ће потврдити својим потписом на захтјеву за издавање
путне исправе.
(6) Пуномоћник који није добио пуномоћ у складу са
ставом (5) овог члана дужан је при преузимању путне
исправе Служби предати пуномоћ потписану од стране
носиоца те путне исправе и овјерену од стране
надлежног органа за овјеравање пуномоћи.
(7) При преузимању путне исправе носилац путне исправе,
родитељ, старатељ или други законски заступник или
његов пуномоћник дужан је потписом потврдити
преузимање исте.
Члан 11.
(Поступање лица без држављанства са путном исправом)
Лице без држављанства дужно је поступати са путном
исправом за лице без држављанства у складу са чланом 45.
Закона о странцима.

Broj 65 - Stranica 7

Члан 12.
(Захтјев за одузимање путне исправе)
(1) Надлежни органи Босне и Херцеговине, надлежни органи у ентитетима и Брчко дистрикту Босне и Херцеговине достављају захтјев за одузимање путне исправе
Служби која је исту издала, у сљедећим случајевима:
а) ако је лице без држављанства добило путну
исправу служећи се лажним или обмањујућим
информацијама;
б) ако другом лицу дозволи коришћење своје путне
исправе;
ц) ако постоје разлози из члана 7 став (1) тачка б), ц),
д), е) и г), као и става (2) истог члана овог
правилника.
(2) О захтјеву из става (1) овог члана одлучује Служба и
наведену чињеницу уписује у централну базу путних
исправа.
(3) Захтјев за одузимање путне исправе треба да садржи
идентификационе податке лица без држављанства за
које се захтјев подноси и то: презиме, име, име
родитеља, датум и мјесто рођења, пребивалиште и
адресу, законски основ за одузимање и поништење
путне исправе и назив органа који је издао путну
исправу и број путне исправе.
Члан 13.
(Поступак одузимања путне исправе)
(1) Кад Служба прими захтјев за одузимање путне исправе
обавезна је одмах провјерити у централној евиденцији
издатих путних исправа да ли лице без држављанства,
за које се подноси захтјев посједује важећу путну
исправу.
(2) Ако Служба утврди да лице без држављанства, за које
се тражи одузимање или поништавање путне исправе
посједује важећу путну исправу и да постоје законски
услови за одузимање или поништавање путне исправе,
доноси рјешење о одузимању или поништавању путне
исправе.
(3) Служба позива носиоца путне исправе да путну
исправу преда Служби. Уколико носилац путне
исправе не преда путну исправу, путна исправа ће се
присилно одузети. О одузетој путној исправи издаје се
потврда.
(4) Уколико се лицу без држављанства које има важећу
путну исправу, одбије захтјев за продужење боравка,
дужно је путну исправу вратити. Уколико лице не
врати путну исправу поступиће се у складу са ставом
(2) и (3) овог члана.
(5) У хитним случајевима путну исправу може привремено
одузети и други надлежни орган, као и орган надлежан
за контролу преласка државне границе при чему се
лицу без држављанства којем је привремено одузета
путна исправа издаје потврда.
(6) Уколико се привремено одузета путна исправа не врати
лицу без држављанства којем је одузета након 24 сата
од одузимања, иста се одмах, а најкасније у року од 3
дана доставља Служби.
(7) О достављању привремено одузете путне исправе из
става (8) обавјештава се особа чија је путна исправа
привремено одузета.
(8) Одузимање путне исправе представља забрану за
издавање нове путне исправе истој особи док не
престану разлози одузимања исте.
(9) Поступак из става (5) и (6) сматра се хитним.
(10) Привремено одузета путна исправа се депонује и чува
код Службе.

Broj 65 - Stranica 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(11) Након престанка разлога за привремено одузимање
путне исправе Служба враћа путну исправу носиоцу
путне исправе.
Члан 14.
(Поступак поништавања путне исправе)
(1) Служба врши поништавање путне исправе за коју је
утврђено да садржи лажне податке, којој је истекао рок
важења, путне исправе која је замијењена и оштећене
путне исправе.
(2) Поништавање путне исправе се врши отискивањем
штамбиља "поништено" преко уписаних података у
путној исправи и празним страницама путне исправе.
(3) Поништена путна исправа може се вратити носиоцу
путне исправе на његов захтјев изузев путне исправе
која садржи лажне податке.
Члан 15.
(Централна евиденција)
Централну евиденцију путних исправа за лица без
држављанства води Министарство и Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података.
Члан 16.
(Стављање ранијег прописа ван снаге)
Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи
Правилник о путној исправи за лица без дртжављанства
("Службени гласник БиХ", број 80/09).
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Министар
Број 06-2-30-4-74/16
Др sci. Адил Османовић, с. р.
15. августа 2016. године
Na osnovu člana 46. stav (2) Zakona o strancima ("Službeni
glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom mišljenju
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-02-14154/16-1 od 21. juna 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. juna 2016. godine, i Službe za poslove sa strancima, br.
18.6.1-3866/16 od 29. juna 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA LICE BEZ DRŽAVLJANSTVA
Član 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnој ispravi za licе bez državljanstva (u
daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadržaj
putne isprave za lica bez državljanstva, automatsko očitavanje
podataka, podnošenje zahtjeva, potrebni dokumenti koji se
prilažu uz zahtjev za izdavanje, odbijanje zahtjeva za izdavanje
putne isprave, podnošenje žalbe, izdavanje putne isprave u roku
kraćem od propisanog, preuzimanje putne isprave, postupanje
lica bez državljanstva sa putnom ispravom, oduzimanje putne
isprave, poništavanje putne isprave, centralna evidencija i druga
tehnička pitanja vezana uz izdavanje putne isprave licu bez
državljanstva (u daljem tekstu: Putna isprava).
Član 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
(1) Putna isprava ima sljedeći oblik i izgled:
a) Ima pravougaoni oblik;
b) Korice su sive boje;
(2) Prednja strana korica sadrži riječi sljedećim redoslijedom:
a) "BOSNA I HERCEGOVINA";

(3)
(4)

Petak, 2. 9. 2016.

b) "PUTNA ISPRAVA";
c) "(Konvencija od 28. septembra 1954)"
d) Oznaka za elektronsku putnu ispravu.
Tekst stava (2) tački a), b) i c) ispisan je na bosanskom,
hrvatskom i engleskom jeziku na latiničnom pismu i na
srpskom jeziku na ćiriličnom pismu.
Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
Član 3.
(Sadržaj putne isprave)
Putna isprava sadrži:
a) 32 strane. Strane od 3. do 32. sadrže perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacionu drugu stranu sa podacima
na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom
jeziku. Podaci sadržani na toj stranici su upisani
latiničnim pismom i to:
1) vrsta,
2) obilježje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum rođenja,
6) mjesto rođenja (mjesto i država rođenja, država
se upisuje oznakom države koja je određena
međnarodnim standardima),
7) jedinstveni matični broj
8) spol,
9) serijski broj pasoša,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nosioca,
14) potpis nosioca;
c) treću stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, na
latiničnom pismu i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1) "PUTNA ISPRAVA",
2) "BOSNA I HERCEGOVINA",
3) "Nosilac ima pravo vratiti se u Bosnu i
Hercegovinu u roku dok isprava vrijedi",
4) "U slučaju nastanjivanja u nekoj drugoj zemlji, a
za potrebe putovanja, nosilac obavezno podnosi
zahtjev za izdavanje nove isprave nadležnom
organu u zemlji novog boravka.
(staru putnu ispravu nosilac obavezno vraća
nadležnom tijelu koje je izdalo novu, a koje će
istu vratiti nadležnom tijelu koje ju je izdalo)",
5) "Konvencija od 28. septembra 1954. godine";
d) četvrtu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku na
latiničnom pismu i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1) "Ova isprava izdaje se isključivo kao dokument
za putovanje, a zamjenjuje nacionalni pasoš.
Ona ne prejudicira i ne utiče na državljanstvo
nosioca",
2) " Ova isprava ima 32 stranice, ne računajući
korice";
e) Petu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
1) "Ova isprava važi za sve zemlje".

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 4.
(Automatsko očitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj strani sadrži i prostor za
potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumerički podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadrži i beskontaktni memorijski
element koji služi za automatsko očitavanje podataka u
skladu sa ICAO 9303 standardom, u koji se unose podaci iz
stava (1) ovog člana i biometrijski podaci otiska prsta, koji
štite dodatno prema ICAO 9303 standardu korištenjem
ECA (skračenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zaštite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadrži zaštitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zaštićen stepenom tajnosti, koji određuje ministar
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u
skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni
glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i neće se objavljivati u
"Službenom glasniku BiH".
Nabavku obrazaca putnih isprava Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine u skladu sa Pravilnikom o nadležnosti i načinu
nabavke obrazaca putnih isprava ("Službeni glasnik BiH",
broj 101/11).
Član 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, kojem je odobren
boravak u Bosni i Hercegovini podnosi lično Službi za
poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) prema
boravištu, odnosno prebivalištu stranca.
Teško bolesno i nepokretno lice zahtjev za izdavanje putne
isprave podnosi putem mobilne radne stanice.
Za maloljetno lice i poslovno nesposobno lice zahtjev za
izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz
saglasnost drugog roditelja ili staratelj ili zakonski
zastupnik.
Izuzetno od odredbe iz stava (3) ovog člana isprava će se
izdati bez saglasnosti drugog roditelja u slijedećim
slučajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili
boravišta,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadležnom za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano saglasnošću oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetno lice ima samo jednog roditelja.
Služba je dužna po službenoj dužnosti utvrditi ispunjavanje
uvjeta iz stava (4) ovog člana;
Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Ministarstvo).
Zahtjev za izdavanje putne isprave Služba je dužna riješiti u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Član 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilažu se sljedeći
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija potvrde o identitetu,
b) dokaz o plaćenoj cijeni putne isprave.

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

Broj 65 - Stranica 9

Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac zahtjeva
dužan je dati lične i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
Član 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Zahtjev za izdavanje putne isprave odbit će se podnosiocu
zahtjeva u sljedećim slučajevima:
a) ako podnosilac zahtjeva ne dostavi potrebne dokumente propisane ovim pravilnikom.
b) ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka,
sigurnosti Bosne i Hercegovine ili javnog zdravlja;
c) ako se protiv podnosioca zahtjeva vodi krivični ili
prekršajni postupak, osim ako nema saglasnosti
organa koji vodi postupak;
d) ako je podnosilac zahtjeva osuđen na kaznu zatvora ili
novčanu kaznu ili mu je izrečena mjera oduzimanja
imovinske koristi ili je dužan nadoknaditi štetu, dok
kaznu ne izdrži, odnosno dok ne plati novčanu kaznu,
ili dok ne vrati imovinsku korist, odnosno dok ne
nadoknadi štetu;
e) ako je protiv podnosioca zahtjeva, od strane Službe
pokrenut postupak otkaza boravka ili protjerivanja;
f)
ako je podnosilac zahtjeva, zahtjev za izdavanje putne
isprave podnio tri mjeseca prije isteka važenja
odobrenja boravka;
g) ako je osnovana sumnja da će podnosilac zahtjeva
izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze
iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu
obavezu ili drugu zakonom utvrđenu imovinskopravnu obavezu za koju postoji izvršni naslov na
zahtjev nadležnog suda.
Zahtjev za izdavanje putne isprave može se odbiti ako se
osnovano sumnja da će podnosilac zahtjeva djelovati
protivno propisima o zabrani ili ograničavanju uvoza ili
izvoza, transporta ili rasparčavanja opojnih sredstava ili
protivno propisima iz područja carine, odnosno vanjske
trgovine.
Podatke iz stava (1) i (2) ovog člana, osim podataka iz stava
(1) tačka a) ovog člana, organi koji ih posjeduju dužni su
dostavljati redovno nadležnim organima za izdavanje
putnih isprava. Organi nadležni za izdavanje putnih isprava
o dostavljenim podacima, koji predstavljaju smetnju za
izdavanje putnih isprava u smislu ovog člana, vode posebne
evidencije i elektronskim putem ih evidentiraju u centralnu
evidenciju putnih isprava.
Član 8.
(Žalba)
Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave bit će
obrazloženo u formi rješenja, samo ukoliko to podnosilac
zahtjeva za izdavanje putne isprave izričito zahtijeva.
Lice bez državljanstva, kojem je odbijen zahtjev za
izdavanje putne isprave ili kojem je putna isprava oduzeta
ili poništena iz razloga propisanih ovim pravilnikom može
izjaviti žalbu Žalbenom Vijeću pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
Žalba se podnosi putem Službe i podnošenje iste ne odlaže
izvršenje rješenja.
Član 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne
isprave u roku kraćem od propisanog.
Služba izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48 sati od
momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u

Broj 65 - Stranica 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

inozemstvu, bolest ili smrt člana uže porodice za što je
podnosilac zahtjeva dužan podnijeti potrebne dokaze.
(3) U postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Služba je dužna na zahtjevu naznačiti da je putnu ispravu
potrebno izraditi najkasnije u roku naznačenom u stavu (2)
ovog člana;
(4) Služba može, na zahtjev stranke, bez utvrđivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave iz stava (2)
ovog člana izdati putnu ispravu.
(5) Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka je dužna odmah pristupiti izradi putne
isprave na osnovu zahtjeva Službe.
(6) Cijena putne isprave izdate u skladu sa stavom (2) ovog
člana ista je kao cijena putne isprave izdate u redovnom
postupku.
(7) Cijena putne isprave izdate u skladu sa stavom (4) ovog
člana iznosi 200 KM.
(8) Distribuciju putnih isprava izdatih u skladu sa ovim članom
vrši organ po čijem zahtjevu je putna isprava izrađena.
Član 10.
(Preuzimanje putne isprave)
(1) Putnu ispravu podnosilac zahtjeva preuzima lično u Službi.
(2) Za maloljetne osobe do navršenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
(3) Maloljetna osoba sa navršenih 14 godina do navršenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
(4) Izuzetno, putna isprava može biti preuzeta putem
punomoćnika, u slučaju kada je zahtjev za izdavanje putne
isprave Služba zaprimila putem mobilne radne stanice.
(5) Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave može pred
ovlaštenim službenim osobama koje zaprimaju zahtjev
putem mobilne radne stanice, ovlastiti punoljetnu osobu,
koja će preuzeti putnu ispravu, što će potvrditi svojim
potpisom na zahtjevu za izdavanje putne isprave.
(6) Punomoćnik koji nije dobio punomoć u skladu sa stavom
(5) ovog člana dužan je pri preuzimanju putne isprave
Službi predati punomoć potpisanu od strane nosioca te
putne isprave i ovjerenu od strane nadležnog organa za
ovjeravanje punomoći.
(7) Pri preuzimanju putne isprave nosilac putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomoćnik dužan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
Član 11.
(Postupanje lica bez državljanstva sa putnom ispravom)
Lice bez državljanstva dužno je postupati sa putnom
ispravom za lice bez državljanstva u skladu sa članom 45.
Zakona o strancima.
Član 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
(1) Nadležni organi Bosne i Hercegovine, nadležni organi u
entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Službi koja je istu
izdala, u sljedećim slučajevima:
a) ako je lice bez državljanstva dobilo putnu ispravu
služeći se lažnim ili obmanjujućim informacijama;
b) ako drugom licu dozvoli korištenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz člana 7 stav (1) tačka b), c), d),
e) i g), kao i stava (2) istog člana ovog pravilnika.
(2) O zahtjevu iz stava (1) ovog člana odlučuje Služba i
navedenu činjenicu upisuje u centralnu bazu putnih isprava.

(3)

Petak, 2. 9. 2016.

Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadrži
identifikacione podatke lica bez državljanstva za koje se
zahtjev podnosi i to: prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto rođenja, prebivalište i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i poništenje putne isprave i naziv organa koji je
izdao putnu ispravu i broj putne isprave.
Član 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
(1) Kad Služba primi zahtjev za oduzimanje putne isprave
obavezna je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji izdatih
putnih isprava da li lice bez državljanstva, za koje se
podnosi zahtjev posjeduje važeću putnu ispravu.
(2) Ako Služba utvrdi da lice bez državljanstva, za koje se traži
oduzimanje ili poništavanje putne isprave posjeduje važeću
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
poništavanje putne isprave, donosi rješenje o oduzimanju ili
poništavanju putne isprave.
(3) Služba poziva nosioca putne isprave da putnu ispravu preda
Službi. Ukoliko nosilac putne isprave ne preda putnu
ispravu, putna isprava će se prisilno oduzeti. O oduzetoj
putnoj ispravi izdaje se potvrda.
(4) Ukoliko se licu bez državljanstva koje ima važeću putnu
ispravu, odbije zahtjev za produženje boravka, dužno je
putnu ispravu vratiti. Ukoliko lice ne vrati putnu ispravu
postupit će se u skladu sa stavom (2) i (3) ovog člana.
(5) U hitnim slučajevima putnu ispravu može privremeno
oduzeti i drugi nadležni organ, kao i organ nadležan za
kontrolu prelaska državne granice pri čemu se licu bez
državljanstva kojem je privremeno oduzeta putna isprava
izdaje potvrda.
(6) Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati licu
bez državljanstva kojem je oduzeta nakon 24 sata od
oduzimanja, ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana
dostavlja Službi.
(7) O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stava
(8) obavještava se osoba čija je
a.
putna isprava privremeno oduzeta.
(8) Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi dok ne prestanu razlozi
oduzimanja iste.
(9) Postupak iz stava (5) i (6) smatra se hitnim.
(10) Privremeno oduzeta putna isprava se deponuje i čuva kod
Službe.
(11) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave Služba vraća putnu ispravu nosiocu putne isprave.
Član 14.
(Postupak poništavanja putne isprave)
(1) Služba vrši poništavanje putne isprave za koju je utvrđeno
da sadrži lažne podatke, kojoj je istekao rok važenja, putne
isprave koja je zamijenjena i oštećene putne isprave.
(2) Poništavanje putne isprave se vrši otiskivanjem štambilja
"poništeno" preko upisanih podataka u putnoj ispravi i
praznim stranicama putne isprave.
(3) Poništena putna isprava može se vratiti nosiocu putne
isprave na njegov zahtjev izuzev putne isprave koja sadrži
lažne podatke.
Član 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za lica bez
državljanstva vodi Ministarstvo i Agencija za identifikaciona
dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o putnoj ispravi za lica bez drtžavljanstva ("Službeni
glasnik BiH", broj 80/09).
Član 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. augusta 2016. godine
Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.

966

Na temelju članka 81. stavak (2) Zakona o azilu ("Službeni
glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), nakon provedenih konzultacija
sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 07-2/02-14147-1/16 od 14. lipnja 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA IZBJEGLICE
Članak 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnoj ispravi za izbjeglice (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadržaj, potrebni
dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje, postupanje
prilikom izdavanja, cijena, razlozi za odbijanje zahtjeva za
izdavanje putne isprave, razlozi za oduzimanje i poništenje putne
isprave i druga tehnička pitanja vezana uz putnu ispravu za
izbjeglice (u daljnjem tekstu: Putna isprava).
Članak 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
Putna isprava ima sljedeći oblik i izgled:
a) ima oblik pravokuti
b) Korice su svijetlo plave boje
c) Prednja strana korica sadrži riječi sljedećim
redoslijedom:
1) "PUTNA ISPRAVA"
2) "(Konvencija od 28. srpnja 1951) "
3) "BOSNA I HERCEGOVINA".
d) Tekst pod točkom c) alineja 1), 2) i 3) ispisan je na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim
pismom i na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.
e) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
Članak 3.
(Sadržaj putne isprave)
Putna isprava sadrži:
a) 32 stranice. Stranice od 3. do 32. sadrže perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacijsku drugu stranicu sa
podacima na bosanskom, hrvatskom, srpskom i
engleskom jeziku. Podaci sadržani na toj stranici bit
će upisani na latiničnom pismu:
1) vrsta,
2) obilježje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum rođenja,
6) mjesto rođenja,
7) jedinstveni matični broj,
8) spol,
9) serijski broj putovnice,
10) datum izdavanja,

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

Broj 65 - Stranica 11

11) datum isteka,
12) izdan od,
13) fotografija nositelja,
14) potpis nositelja;
c) treću stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom:
1) "Ova isprava se izdaje samo s ciljem pružanja
putne isprave imatelju, a koja može služiti
umjesto putovnice. Ona ne prejudicira i ne
utječe na državljanstvo nositelja".
2) "Imatelju je dozvoljeno da se vrati u Bosnu i
Hercegovinu za vrijeme važenja putne isprave".
3) "Ukoliko imatelj prihvati boravište u drugoj
zemlji od one koja je izdala trenutnu putnu ispravu, mora ako želi da opet putuje, tražiti novu
ispravu od nadležnih tijela zemlje u kojoj
boravi".
d) četvrtu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku,
latiničnim pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1. "Ova isprava važi za sve zemlje osim zemlje
podrijetla izbjeglice ili zemlje njegovog
uobičajenog boravka".
e) 32. stranica putne isprave sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom:
1. "Ova putna isprava sadrži 32 numerirane
stranice".
Članak 4.
(Automatsko očitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj stranici sadrži i prostor za
potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumerički podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadrži i beskontaktni memorijski
element, koji služi za automatsko očitavanje podataka
sukladno ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz
stavka (1) ovog članka i biometrijski podaci otiska prsta
koji štite dodano prema ICAO 9303 standardu korištenjem
ECA (skračenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zaštite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadrži zaštitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zaštićen stupnjom tajnosti, koji određuje ministar civilnih
poslova BiH, sukladno Zakonu o zaštit tajnih podataka
("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i neće se
objavljivati u "Službenom glasniku BiH".
Nabavu obrazaca putnih isprava vrši Agencija za
identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine sukladno Pravilniku o nadležnosti i
načinu nabave obrazaca putnih isprava ("Službeni glasnik
BiH", broj 101/11).
Članak 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, osoba s priznatim
izbjegličkim statusom u Bosni i Hercegovini podnosi osobno Ministarstvu sigurnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja izbjegličkog
kartona.
Teško bolesne i nepokretne osobe zahtjev za izdavanje
putne isprave podnose putem mobilne radne stanice.
Za maloljetnu osobu i poslovno nesposobnu osobu zahtjev
za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja uz

Broj 65 - Stranica 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

suglasnost drugog roditelja ili staratelj ili drugi zakonski
zastupnik.
(4) Izuzetno od odredbe iz stavka (3) ovog članka putna isprava
će se izdati bez suglasnosti drugog roditelja u sljedećim
slučajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili
boravišta,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan tijelu nadležnom
za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano suglasnošću oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetna osoba ima samo jednog roditelja.
(5) Ministarstvo je dužno po službenoj dužnosti utvrditi
ispunjavanje uvjeta iz stavka (4) ovog članka.
(6) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo.
(7) Zahtjev za izdavanje putne isprave Ministarstvo je dužno
riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 6.
(Potrebni dokumenti)
(1) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilažu se sljedeći
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija izbjegličkog kartona,
b) dokaz o plaćenoj cijeni putne isprave.
c) prijava prebivališta u Bosni i Hercegovini ne starija od
6 mjeseci.
(2) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnositelj zahtjeva
dužan je dati osobne i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
Članak 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje putne isprave u
sljedećim slučajevima:
a) ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumente
propisane člankom 6. ovog pravilnika;
b) ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka i
sigurnosti BiH;
c) ako je u slučaju podnositelja zahtjeva pokrenut
postupak prestanka ili ukidanja izbjegličkog statusa;
d) ako postoji izrečena mjera ili odluka nadležnog tijela
koja se nalazi u službenim evidencijama - Registar
određenih stranaca, a koja je na snazi.
e) ako je izbjeglica u međuvremenu stekla državljanstvo
Bosne i Hercegovine
Članak 8.
(Žalba)
(1) Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave i razlozi za
takvo odbijanje bit će obrazloženi u pisanoj formi samo
ukoliko to podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave
izričito zahtijeva.
(2) Izbjeglica kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje putne
isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili poništena iz
razloga propisanih ovim pravilnikom može izjaviti žalbu
Žalbenom Vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se
podnosi putem Ministarstva i podnošenje iste ne odlaže
izvršenje rješenja.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

Petak, 2. 9. 2016.

Članak 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne
isprave u roku kraćem od propisanog.
Ministarstvo izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48
sati od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju
liječenje u inozemstvu, bolest ili smrt člana uže obitelji za
što je podnositelj zahtjeva dužan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Ministarstvo je dužno na zahtjevu naznačiti da je putnu
ispravu potrebno izraditi najkasnije u roku naznačenom u
stavku (2) ovog članka.
Ministarstvo može na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed
opisanom postupku iz stavka (2) ovog članka izdati putnu
ispravu.
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka je dužna odmah pristupiti izradi putne isprave na
temelju zahtjeva Ministarstva;
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (2) ovog članka
ista je kao cijena putne isprave za izdate u redovitom
postupku.
Cijena putne isprave izdate sukladno stavku (4) ovog članka
iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih sukladno ovim članku
vrši tijelo po čijem zahtjevu je putna isprava izrađena.
Članak 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnositelj zahtjeva preuzima osobno ili
putem punomoćnika u Ministarstvu.
Za maloljetne osobe do navršenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navršenih 14 godina do navršenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje putne isprave može pred
ovlaštenim službenim osobama, koje zaprimaju zahtjev za
izdavanje putne isprave ovlastiti punoljetnu osobu, koja će
preuzeti putnu ispravu, što će potvrditi svojim potpisom na
zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomoćnik koji nije dobio punomoć sukladno stavku (4)
ovog članka dužan je pri preuzimanju putne isprave
Ministarstvu predati punomoć potpisanu od strane nositelja
te putne isprave i ovjerenu od strane nadležnog tijela za
ovjeravanje punomoći.
Pri preuzimanju putne isprave nositelj putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomoćnik dužan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
Članak 11.
(Postupanje izbjeglice sa putnom ispravom)
Izbjeglica ne smije ustupiti svoju putnu ispravu drugoj
osobi, niti smije koristiti kao svoju putnu ispravu druge
osobe. U protivnom službene osobe će, odmah po saznanju,
prijaviti krivično djelo sukladno Zakonu o krivičnom
postupku.
Izbjeglica kojoj je prestao izbjeglički status dužna je
odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja
navedene okolnosti vratiti putnu ispravu Ministarstvu.
Izbjeglica je dužna da gubitak, uništenje ili drugačiji
nestanak putne isprave prijavi odmah po saznanju
Ministarstvu ili policiji prema mjestu boravka,odnosno

Petak, 2. 9. 2016.

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

prebivališta, a ako se ta činjenica dogodila izvan BiH
najbližem DKP BiH.
Tijelo kojem je prijavljena činjenica iz stavka (3) ovog
članka izdaje izbjeglici potvrdu o prijavi gubitka, uništenja
ili drugačijeg nestanka putne isprave. Ako je izbjeglica
prijavila tu činjenicu policiji, odnosno DKP BiH, policija
odnosno DKP BiH dužni su odmah, a najkasnije tijekom
istog dana obavijestiti Ministarstvo.
Putna isprava koja je izgubljena, uništena je na drugačiji
način nestala oglašava se nevažećom u "Službenom
glasniku BiH" o trošku izbjeglice.
Članak 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
Nadležna tijela Bosne i Hercegovine, nadležna tijela u
entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Ministarstvu koje je
istu izdalo, u sljedećim slučajevima:
a) ako je izbjeglica dobila putnu ispravu služeći se
lažnim ili obmanjujućim informacijama;
b) ako drugoj osobi dozvoli korištenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz članka 7. stavak (1) točka b) i e)
Pravilnika;
O zahtjevu iz stavka (1) ovog članka odlučuje Ministarstvo.
Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadrži
identifikacijske podatke izbjeglice, za koju se zahtjev
podnosi i to: JMB, prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto rođenja, boravište i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i poništenje putne isprave i naziv tijela, koje je
izdalo putnu ispravu i broj putne isprave.
Ministarstvo će po službenoj dužnosti oduzeti putnu ispravu
izdatu strancu sa priznatim statusom izbjeglice u Bosni i
Hercegovini kojem je pravosnažnim rješenjem ukinut ili
prestao status izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
Članak 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
Kad Ministarstvo primi zahtjev za oduzimanje putne
isprave obvezno je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji
izdanih putnih isprava da li izbjeglica, za koje se podnosi
zahtjev posjeduje važeću putnu ispravu.
Ako Ministarstvo utvrdi da izbjeglica, za koju se traži
oduzimanje ili poništavanje putne isprave, posjeduje važeću
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
poništavanje putne isprave, donosi rješenje o oduzimanju ili
poništavanju putne isprave.
Ministarstvo poziva nositelja putne isprave da putnu ispravu
preda Ministarstvu. Ukoliko nositelj putne isprave ne preda
putnu ispravu, putna isprava će se prisilno oduzeti. O
oduzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.
U žurnim slučajevima, putnu ispravu može privremeno
oduzeti i drugo tijelo nadležno za izdavanje putne isprave ili
tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice, pri
čemu se izbjeglici kojoj je privremeno oduzeta putna
isprava izdaje potvrda.
Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati
izbjeglici kojoj je oduzeta nakon 24 sata od oduzimanja,
ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja
nadležnom tijelu koje je izdalo putnu ispravu.
O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stavka
(5) obavještava se osoba čija je putna isprava privremeno
oduzeta.
Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi.
Postupak iz stavka (5) i (6) smatra se žurnim.

Broj 65 - Stranica 13

(9)

Privremeno oduzeta putna isprava deponuje se i čuva kod
nadležnog tijela.
(10) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave nadležno tijelo vraća putnu ispravu nositelju.
Članak 14.
(Postupak poništenja putne isprave)
(1) Ministarstvo vrši poništavanje putne isprave za koju je
utvrđeno da sadrži lažne podatke, kojoj je istekao rok
važenja, putne isprave koja je zamijenjena i oštećene putne
isprave ili ako je oduzeta iz razloga propisanih člankom 12.
Pravilnika.
(2) Poništavanje putne isprave vrši se fizičkim uništenjem
putne isprave i otiskivanjem štambilja "poništeno" preko
upisanih podataka u putnoj ispravi i praznim stranicama
putne isprave.
(3) Poništena putna isprava može se vratiti nositelju putne
isprave na njegov zahtjev, izuzev putne isprave koja sadrži
lažne podatke.
Članak 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za izbjeglice vodi
Ministarstvo i Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka.
Članak 16.
(Stavljanje ranijeg propisa izvan snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice ("Službeni glasnik BiH",
broj 80/09).
Članak 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. kolovoza 2016. godine
Dr. sci. Adil Osmanović, v. r.
На основу члана 81. став (2) Закона о азилу ("Службени
гласник БиХ", бр. 11/16 и 16/16), након проведених консултација са Министарством безбједности Босне и Херцеговине,
бр. 07-2/02-1-4147-1/16 од 14. јуна 2016. године, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, је донијело

ПРАВИЛНИК

О ПУТНОЈ ИСПРАВИ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о путној исправи за избјеглице (у даљем
тексту: Правилник) прописује се: облик, изглед и садржај,
потребни документи који се прилажу уз захтјев за издавање,
поступање приликом издавања, цијена, разлози за одбијање
захтјева за издавање путне исправе, разлози за одузимање и
поништење путне исправе и друга техничка питања везана уз
путну исправу за избјеглице (у даљем тексту: Путна
исправа).
Члан 2.
(Облик и изглед путне исправе)
Путна исправа има сљедећи облик и изглед:
а) има облик правоугаони
б) Корице су свијетло плаве боје
ц) Предња страна корица садржи ријечи сљедећим
редослиједом:
1) "ПУТНА ИСПРАВА"
2) "(Конвенција од 28. јула 1951) "
3) "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА".

Broj 65 - Stranica 14
д)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Текст под тачком ц) алинеја 1), 2) и 3) исписан је
на босанском, хрватском и енглеском језику латиничним писмом и на српском језику ћириличним
писмом.
е) Текст на првој страни путне исправе је исти као
текст на предњој корици.
Члан 3.
(Садржај путне исправе)
Путна исправа садржи:
а) 32 стране. Стране од 3. до 32. садрже перфорирани
серијски број;
б) ламелирану идентификациону другу страну са подацима на босанском, хрватском, српском и енглеском језику. Подаци садржани на тој страници
биће уписани на латиничном писму:
1) врста,
2) обиљежје земље,
3) презиме,
4) име (имена),
5) датум рођења,
6) мјесто рођења,
7) јединствени матични број,
8) пол,
9) серијски број пасоша,
10) датум издавања,
11) датум истека,
12) издат од,
13) фотографија носиоца,
14) потпис носиоца;
ц) трећу страну путне исправе која садржи сљедећи
текст на босанском, хрватском и енглеском језику,
латиничним писмом и српском језику ћириличним
писмом:
1) "Ова исправа се издаје само с циљем пружања путне исправе имаоцу, а која може служити умјесто пасоша. Она не прејудицира и
не утиче на држављанство носиоца".
2) "Имаоцу је дозвољено да се врати у Босну и
Херцеговину за вријеме трајања путне
исправе".
3) "Уколико ималац прихвати боравиште у
другој земљи од оне која је издала тренутну
путну исправу, мора ако жели да опет путује,
тражити нову исправу од надлежних органа
земље у којој борави".
д) четврту страну путне исправе која садржи сљедећи текст на босанском, хрватском и енглеском
језику, латиничним писмом и на српском језику,
ћириличним писмом:
1. "Ова исправа важи за све земље осим земље
поријекла избјеглице или земље његовог
уобичајеног боравка".
е) 32. страница путне исправе садржи сљедећи текст
на босанском, хрватском и енглеском језику, латиничним писмом и на српском језику, ћириличним писмом:
1. "Ова путна исправа садржи 32 нумерисане
странице".
Члан 4.
(Аутоматско очитавање података)
Образац путне исправе на другој страници садржи и
простор за потребе аутоматског очитавања података у
који се уносе видљиви алфанумерички подаци о
исправи.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)

Petak, 2. 9. 2016.

Образац путне исправе садржи и бесконтактни меморијски елемент, који служи за аутоматско очитавање
података у складу са ICAO 9303 стандардом у који се
уносе подаци из става (1) овог члана и биометријски
подаци отиска прста који штите додатно према ICAO
9303 стандарду коришћењем ECA (скраченица од:
extended access control којом је дефинисана техника
заштите биометријских података).
Образац путне исправе садржи заштитне елементе који
се налазе у додатку овог правилника. Додатак правилника је заштићен степеном тајности, који одређује министар цивилних послова БиХ, у складу с Законом о
заштит тајних података ("Службени гласник БиХ", бр.
54/05 и 12/09) и неће се објављивати у "Службеном
гласнику БиХ".
Набавку образаца путних исправа врши Агенција за
идентификациона документа, евиденцију и размјену
података Босне и Херцеговине у складу са Правилником о надлежности и начину набавке образаца путних
исправа ("Службени гласник БиХ, број 101/11).
Члан 5.
(Подношење захтјева)
Захтјев за издавање путне исправе, лице с признатим
избјегличким статусом у Босни и Херцеговини подноси
лично Министарству безбједности (у даљем тексту:
Министарство) најкасније три мјесеца прије истека
трајања избјегличког картона.
Тешко болесна и непокретна лица захтјев за издавање
путне исправе подносе путем мобилне радне станице.
За малољетно лице и пословно неспособно лице захтјев
за издавање путне исправе подноси један од родитеља
уз сагласност другог родитеља или старатељ или други
законски заступник.
Изузетно од одредбе из става (3) овог члана путна
исправа ће се издати без сагласности другог родитеља у
сљедећим случајевима:
а) ако се један од родитеља води као нестала особа,
б) ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта,
ц) ако је један од родитеља недоступан органу надлежном за издавање путне исправе,
д) ако је једном од родитеља одлуком суда додијељено старатељство над дјететом, осим у случају
да истом одлуком суда издавање путне исправе и
путовање дјетета у иностранство није условљено
сагласношћу оба родитеља,
е) ако је један од родитеља умро,
ф) ако малољетно лице има само једног родитеља.
Министарство је дужно по службеној дужности
утврдити испуњавање услова из става (4) овог члана.
Захтјев за издавање путне исправе подноси се на
обрасцу које прописује Министарство.
Захтјев за издавање путне исправе Министарство је
дужно да ријеши у року од 30 дана од дана подношења
захтјева.
Члан 6.
(Потребни документи)
Уз захтјев за издавање путне исправе прилажу се
сљедећи документи:
а) овјерена фотокопија избјегличког картона,
б) доказ о плаћеној цијени путне исправе.
ц) пријава пребивалишта у Босни и Херцеговини не
старија од 6 мјесеци.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(2)

Уз захтјев за издавање путне исправе подносилац
захтјева дужан је дати личне и биометријске податке
(слика, отисак прста, потпис).
Члан 7.
(Одбијање захтјева за издавање путне исправе)
Министарство ће одбити захтјев за издавање путне
исправе у сљедећим случајевима:
а) ако подносилац захтјева не достави документе
прописане чланом 6. овог правилника;
б) ако то захтијевају разлози заштите јавног поретка
и безбједности БиХ;
ц) ако је у случају подносиоца захтјева покренут
поступак престанка или укидања избјегличког
статуса;
д) ако постоји изречена мјера или одлука надлежног
органа која се налази у службеним евиденцијама Регистар одређених странаца, а која је на снази.
е) ако је избјеглица у међувремену стекла
држављанство Босне и Херцеговине.
Члан 8.
(Жалба)
(1) Одбијање захтјева за издавање путне исправе и разлози
за такво одбијање биће образложени у писаној форми
само уколико то подносилац захтјева за издавање путне
исправе изричито захтијева.
(2) Избјеглица којој је одбијен захтјев за издавање путне
исправе или којој је путна исправа одузета или
поништена из разлога прописаних овим правилником
може изјавити жалбу Жалбеном Вијећу при Савјету
министара Босне и Херцеговине у року од 15 дана од
дана пријема рјешења. Жалба се подноси путем
Министарства и подношење исте не одлаже извршење
рјешења.
Члан 9.
(Издавање путне исправе у року краћем од прописаног)
(1) Подносилац захтјева за издавање путне исправе има
право да приликом подношења захтјева тражи издавање путне исправе у року краћем од прописаног.
(2) Министарство издаје путну исправу најкасније у року
од 48 часова од момента подношења захтјева, ако је у
питању лијечење у иностранству, болест или смрт
члана уже породице за што је подносилац захтјева
дужан поднијети потребне доказе.
(3) У поступку рјешавања захтјева за издавање путне
исправе, Министарство је дужно на захтјеву назначити
да је путну исправу потребно израдити најкасније у
року назначеном у ставу (2) овог члана.
(4) Министарство може на захтјев странке, а без
утврђивања оправданих разлога за издавање путне
исправе по напријед описаном поступку из става (2)
овог члана издати путну исправу.
(5) Агенција за идентификациона документа, евиденцију и
размјену података је дужна одмах приступити изради
путне исправе на основу захтјева Министарства;
(6) Цијена путне исправе издате у складу с ставом (2) овог
члана иста је као цијена путне исправе за издате у
редовном поступку.
(7) Цијена путне исправе издате у складу с ставом (4) овог
члана износи 200 КМ.
(8) Дистрибуцију путних исправа издатих у складу с овим
чланом врши орган по чијем захтјеву је путна исправа
израђена.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Broj 65 - Stranica 15

Члан 10.
(Преузимање путне исправе)
Путну исправу подносилац захтјева преузима лично
или путем пуномоћника у Министарству.
За малољетна лица до навршених 14 година старости
путну исправу преузима један од родитеља, старатељ
или други законски заступник.
Малољетно лице са навршених 14 година до навршених 18 година старости, приликом преузимања путне
исправе мора бити у пратњи једног од родитеља,
старатеља или другог законског заступника.
Подносилац захтјева за издавање путне исправе може
пред овлаштеним службеним особама, које запримају
захтјев за издавање путне исправе овластити пунољетну особу, која ће преузети путну исправу, што ће
потврдити својим потписом на захтјеву за издавање
путне исправе.
Пуномоћник који није добио пуномоћ у складу са
ставом (4) овог члана дужан је при преузимању путне
исправе Министарству предати пуномоћ потписану од
стране носиоца те путне исправе и овјерену од стране
надлежног органа за овјеравање пуномоћи.
При преузимању путне исправе носилац путне исправе,
родитељ, старатељ или други законски заступник или
његов пуномоћник дужан је потписом потврдити
преузимање исте.
Члан 11.
(Поступање избјеглице са путном исправом)
Избјеглица не смије уступити своју путну исправу
другом лицу, нити смије користити као своју путну
исправу другог лица. У противном службено лице ће,
одмах по сазнању, пријавити кривично дјело у складу
са Законом о кривичном поступку.
Избјеглица којој је престао избјеглички статус дужна је
одмах, а најкасније у року од три дана од дана наступања наведене околности вратити путну исправу Министарству.
Избјеглица је дужна да губитак, уништење или
другачији нестанак путне исправе пријави одмах по
сазнању Министарству или полицији према мјесту
боравка,односно пребивалишта, а ако се та чињеница
догодила ван БиХ најближем ДКП БиХ.
Орган којем је пријављена чињеница из става (3) овог
члана издаје избјеглици потврду о пријави губитка,
уништења или другачијег нестанка путне исправе. Ако
је избјеглица пријавила ту чињеницу полицији, односно
ДКП БиХ, полиција односно ДКП БиХ дужни су одмах,
а најкасније током истог дана обавијестити Министарство.
Путна исправа која је изгубљена, уништена је на
другачији начин нестала оглашава се неважећом у
"Службеном гласнику БиХ" о трошку избјеглице.
Члан 12.
(Захтјев за одузимање путне исправе)
Надлежни органи Босне и Херцеговине, надлежни
органи у ентитетима и Брчко дистрикту Босне и
Херцеговине достављају захтјев за одузимање путне
исправе Министарству које је исту издало, у сљедећим
случајевима:
а) ако је избјеглица добила путну исправу служећи
се лажним или обмањујућим информацијама;
б) ако другом лицу дозволи кориштење своје путне
исправе;
ц) ако постоје разлози из члана 7. став (1) тачка б) и
е) Правилника;

Broj 65 - Stranica 16
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

О захтјеву из става (1) овог члана одлучује Министарство.
(3) Захтјев за одузимање путне исправе треба да садржи
идентификационе податке избјеглице, за коју се захтјев
подноси и то: ЈМБ, презиме, име, име родитеља, датум
и мјесто рођења, боравиште и адресу, законски основ за
одузимање и поништење путне исправе и назив органа,
који је издао путну исправу и број путне исправе.
(4) Министарство ће по службеној дужности одузети путну
исправу издату странцу са признатим статусом избјеглице у Босни и Херцеговини којем је правоснажним
рјешењем укинут или престао статус избјеглице у
Босни и Херцеговини.
Члан 13.
(Поступак одузимања путне исправе)
(1) Кад Министарство прими захтјев за одузимање путне
исправе обавезно је одмах провјерити у централној
евиденцији издатих путних исправа да ли избјеглица, за
које се подноси захтјев посједује важећу путну исправу.
(2) Ако Министарство утврди да избјеглица, за коју се
тражи одузимање или поништавање путне исправе,
посједује важећу путну исправу и да постоје законски
услови за одузимање или поништавање путне исправе,
доноси рјешење о одузимању или поништавању путне
исправе.
(3) Министарство позива носиоца путне исправе да путну
исправу преда Министарству. Уколико носилац путне
исправе не преда путну исправу, путна исправа ће се
присилно одузети. О одузетој путној исправи издаје се
потврда.
(4) У хитним случајевима, путну исправу може привремено одузети и други орган надлежан за издавање
путне исправе или орган надлежан за контролу
преласка државне границе, при чему се избјеглици којој
је привремено одузета путна исправа издаје потврда.
(5) Уколико се привремено одузета путна исправа не врати
избјеглици којој је одузета након 24 сата од одузимања,
иста се одмах, а најкасније у року од 3 дана доставља
надлежном органу који је издао путну исправу.
(6) О достављању привремено одузете путне исправе из
става (5) обавјештава се особа чија је путна исправа
привремено одузета.
(7) Одузимање путне исправе представља забрану за
издавање нове путне исправе истој особи.
(8) Поступак из става (5) и (6) сматра се хитним.
(9) Привремено одузета путна исправа депонује се и чува
код надлежног органа.
(10) Након престанка разлога за привремено одузимање
путне исправе надлежни орган враћа путну исправу
носиоцу.
Члан 14.
(Поступак поништења путне исправе)
(1) Министарство врши поништавање путне исправе за
коју је утврђено да садржи лажне податке, којој је истекао рок важења, путне исправе која је замијењена и
оштећене путне исправе или ако је одузета из разлога
прописаних чланом 12. Правилника.
(2) Поништавање путне исправе врши се физичким уништењем путне исправе и отискивањем штамбиља "поништено" преко уписаних података у путној исправи и
празним страницама путне исправе.
(3) Поништена путна исправа може се вратити носиоцу
путне исправе на његов захтјев, изузев путне исправе
која садржи лажне податке.

Petak, 2. 9. 2016.

Члан 15.
(Централна евиденција)
Централну евиденцију путних исправа за избјеглице
води Министарство и Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података.
Члан 16.
(Стављање ранијег прописа ван снаге)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје важити Правилник о путној исправи за избјеглице ("Службени
гласник БиХ", број 80/09).
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 06-2-30-4-74/16
Министар
15. августа 2016. године
Др sci. Адил Османовић, с. р.
Na osnovu člana 81. stav (2) Zakona o azilu ("Službeni
glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), nakon provedenih konsultacija
sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 07-2/02-14147-1/16 od 14. juna 2016. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOJ ISPRAVI ZA IZBJEGLICE
Član 1.
(Predmet)
Pravilnikom o putnoj ispravi za izbjeglice (u daljem tekstu:
Pravilnik) propisuje se: oblik, izgled i sadržaj, potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom
izdavanja, cijena, razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne
isprave, razlozi za oduzimanje i poništenje putne isprave i druga
tehnička pitanja vezana uz putnu ispravu za izbjeglice (u daljem
tekstu: Putna isprava).
Član 2.
(Oblik i izgled putne isprave)
Putna isprava ima sljedeći oblik i izgled:
a) ima oblik pravougaoni
b) Korice su svijetlo plave boje
c) Prednja strana korica sadrži riječi slijedećim
redoslijedom:
1) "PUTNA ISPRAVA"
2) "(Konvencija od 28.jula 1951) "
3) "BOSNA I HERCEGOVINA".
d) Tekst pod tačkom c) alineja 1), 2) i 3) ispisan je na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku latiničnim
pismom i na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.
e) Tekst na prvoj strani putne isprave je isti kao tekst na
prednjoj korici.
Član 3.
(Sadržaj putne isprave)
Putna isprava sadrži:
a) 32 strane. Strane od 3. do 32. sadrže perforirani
serijski broj;
b) lameliranu identifikacionu drugu stranu sa podacima
na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom
jeziku. Podaci sadržani na toj stranici bit će upisani na
latiničnom pismu:
1) vrsta,
2) obilježje zemlje,
3) prezime,
4) ime (imena),
5) datum rođenja,

Petak, 2. 9. 2016.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

6) mjesto rođenja,
7) jedinstveni matični broj,
8) spol,
9) serijski broj pasoša,
10) datum izdavanja,
11) datum isteka,
12) izdat od,
13) fotografija nosioca,
14) potpis nosioca;
c) treću stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom:
1) "Ova isprava se izdaje samo s ciljem pružanja
putne isprave imaocu, a koja može služiti
umjesto pasoša. Ona ne prejudicira i ne utiče na
državljanstvo nosioca".
2) "Imaocu je dozvoljeno da se vrati u Bosnu i
Hercegovinu za vrijeme važenja putne isprave".
3) "Ukoliko imalac prihvati boravište u drugoj
zemlji od one koja je izdala trenutnu putnu ispravu, mora ako želi da opet putuje, tražiti novu
ispravu od nadležnih organa zemlje u kojoj
boravi".
d) četvrtu stranu putne isprave koja sadrži sljedeći tekst
na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku,
latiničnim pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim
pismom:
1. "Ova isprava važi za sve zemlje osim zemlje
porijekla izbjeglice ili zemlje njegovog uobičajenog boravka".
e) 32. stranica putne isprave sadrži sljedeći tekst na
bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim
pismom i na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom:
1. "Ova putna isprava sadrži 32 numerirane
stranice".
Član 4.
(Automatsko očitavanje podataka)
Obrazac putne isprave na drugoj stranici sadrži i prostor za
potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose
vidljivi alfanumerički podaci o ispravi.
Obrazac putne isprave sadrži i beskontaktni memorijski
element, koji služi za automatsko očitavanje podataka u
skladu sa ICAO 9303 standardom u koji se unose podaci iz
stava (1) ovog člana i biometrijski podaci otiska prsta koji
štite dodatno prema ICAO 9303 standardu korištenjem
ECA (skračenica od: extended access control kojom je
definirana tehnika zaštite biometrijskih podataka).
Obrazac putne isprave sadrži zaštitne elemente koji se
nalaze u dodatku ovog pravilnika. Dodatak pravilnika je
zaštićen stepenom tajnosti, koji određuje ministar civilnih
poslova BiH, u skladu s Zakonom o zaštit tajnih podataka
("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09) i neće se
objavljivati u "Službenom glasniku BiH".
Nabavku obrazaca putnih isprava vrši Agencija za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine u skladu sa Pravilnikom o nadležnosti
i načinu nabavke obrazaca putnih isprava ("Službeni
glasnik BiH", broj 101/11).
Član 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putne isprave, lice s priznatim
izbjegličkim statusom u Bosni i Hercegovini podnosi lično
Ministarstvu sigurnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo)
najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja izbjegličkog
kartona.

(2)

Broj 65 - Stranica 17

Teško bolesna i nepokretna lica zahtjev za izdavanje putne
isprave podnose putem mobilne radne stanice.
(3) Za maloljetno lice i poslovno nesposobno lice zahtjev za
izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja uz
saglasnost drugog roditelja ili staratelj ili drugi zakonski
zastupnik.
(4) Izuzetno od odredbe iz stava (3) ovog člana putna isprava
će se izdati bez saglasnosti drugog roditelja u sljedećim
slučajevima:
a) ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
b) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili
boravišta,
c) ako je jedan od roditelja nedostupan organu
nadležnom za izdavanje putne isprave,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno
starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom
odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje
djeteta u inozemstvo nije uvjetovano saglasnošću oba
roditelja,
e) ako je jedan od roditelja umro,
f)
ako maloljetno lice ima samo jednog roditelja.
(5) Ministarstvo je dužno po službenoj dužnosti utvrditi
ispunjavanje uvjeta iz stava (4) ovog člana.
(6) Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na obrascu
koje propisuje Ministarstvo.
(7) Zahtjev za izdavanje putne isprave Ministarstvo je dužno
riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Član 6.
(Potrebni dokumenti)
(1) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilažu se sljedeći
dokumenti:
a) ovjerena fotokopija izbjegličkog kartona,
b) dokaz o plaćenoj cijeni putne isprave.
c) prijava prebivališta u Bosni i Hercegovini ne starija od
6 mjeseci.
(2) Uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac zahtjeva
dužan je dati lične i biometrijske podatke (slika, otisak
prsta, potpis).
Član 7.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave)
Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje putne isprave u
sljedećim slučajevima:
a) ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokumente
propisane članom 6. ovog pravilnika;
b) ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka i
sigurnosti BiH;
c) ako je u slučaju podnosioca zahtjeva pokrenut
postupak prestanka ili ukidanja izbjegličkog statusa;
d) ako postoji izrečena mjera ili odluka nadležnog
organa koja se nalazi u službenim evidencijama Registar određenih stranaca, a koja je na snazi.
e) ako je izbjeglica u međuvremenu stekla državljanstvo
Bosne i Hercegovine.
Član 8.
(Žalba)
(1) Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave i razlozi za
takvo odbijanje bit će obrazloženi u pisanoj formi samo
ukoliko to podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave
izričito zahtijeva.
(2) Izbjeglica kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje putne
isprave ili kojoj je putna isprava oduzeta ili poništena iz
razloga propisanih ovim pravilnikom može izjaviti žalbu
Žalbenom Vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se

Broj 65 - Stranica 18

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

podnosi putem Ministarstva i podnošenje iste ne odlaže
izvršenje rješenja.
Član 9.
(Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo
da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne
isprave u roku kraćem od propisanog.
Ministarstvo izdaje putnu ispravu najkasnije u roku od 48
sati od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju
liječenje u inozemstvu, bolest ili smrt člana uže porodice za
što je podnosilac zahtjeva dužan podnijeti potrebne dokaze.
U postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje putne isprave,
Ministarstvo je dužno na zahtjevu naznačiti da je putnu
ispravu potrebno izraditi najkasnije u roku naznačenom u
stavu (2) ovog člana.
Ministarstvo može na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja
opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed
opisanom postupku iz stava (2) ovog člana izdati putnu
ispravu.
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka je dužna odmah pristupiti izradi putne
isprave na osnovu zahtjeva Ministarstva;
Cijena putne isprave izdate u skladu s stavom (2) ovog
člana ista je kao cijena putne isprave za izdate u redovnom
postupku.
Cijena putne isprave izdate u skladu s stavom (4) ovog
člana iznosi 200 KM.
Distribuciju putnih isprava izdatih u skladu s ovim članom
vrši organ po čijem zahtjevu je putna isprava izrađena.
Član 10.
(Preuzimanje putne isprave)
Putnu ispravu podnosilac zahtjeva preuzima lično ili putem
punomoćnika u Ministarstvu.
Za maloljetne osobe do navršenih 14 godina starosti putnu
ispravu preuzima jedan od roditelja, staratelj ili drugi
zakonski zastupnik.
Maloljetna osoba sa navršenih 14 godina do navršenih 18
godina starosti, prilikom preuzimanja putne isprave mora
biti u pratnji jednog od roditelja, staratelja ili drugog
zakonskog zastupnika.
Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave može pred
ovlaštenim službenim osobama, koje zaprimaju zahtjev za
izdavanje putne isprave ovlastiti punoljetnu osobu, koja će
preuzeti putnu ispravu, što će potvrditi svojim potpisom na
zahtjevu za izdavanje putne isprave.
Punomoćnik koji nije dobio punomoć u skladu sa stavom
(4) ovog člana dužan je pri preuzimanju putne isprave
Ministarstvu predati punomoć potpisanu od strane nosioca
te putne isprave i ovjerenu od strane nadležnog organa za
ovjeravanje punomoći.
Pri preuzimanju putne isprave nosilac putne isprave,
roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik ili njegov
punomoćnik dužan je potpisom potvrditi preuzimanje iste.
Član 11.
(Postupanje izbjeglice sa putnom ispravom)
Izbjeglica ne smije ustupiti svoju putnu ispravu drugom
licu, niti smije koristiti kao svoju putnu ispravu drugog lica.
U protivnom službeno lice će, odmah po saznanju, prijaviti
krivično djelo u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.
Izbjeglica kojoj je prestao izbjeglički status dužna je
odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja
navedene okolnosti vratiti putnu ispravu Ministarstvu.
Izbjeglica je dužna da gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak putne isprave prijavi odmah po saznanju Ministarstvu

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Petak, 2. 9. 2016.

ili policiji prema mjestu boravka,odnosno prebivališta, a
ako se ta činjenica dogodila van BiH najbližem DKP BiH.
Organ kojem je prijavljena činjenica iz stava (3) ovog člana
izdaje izbjeglici potvrdu o prijavi gubitka, uništenja ili
drugačijeg nestanka putne isprave. Ako je izbjeglica
prijavila tu činjenicu policiji, odnosno DKP BiH, policija
odnosno DKP BiH dužni su odmah, a najkasnije tokom
istog dana obavijestiti Ministarstvo.
Putna isprava koja je izgubljena, uništena je na drugačiji
način nestala oglašava se nevažećom u "Službenom
glasniku BiH" o trošku izbjeglice.
Član 12.
(Zahtjev za oduzimanje putne isprave)
Nadležni organi Bosne i Hercegovine, nadležni organi u
entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dostavljaju
zahtjev za oduzimanje putne isprave Ministarstvu koje je
istu izdalo, u sljedećim slučajevima:
a) ako je izbjeglica dobila putnu ispravu služeći se
lažnim ili obmanjujućim informacijama;
b) ako drugom licu dozvoli korištenje svoje putne
isprave;
c) ako postoje razlozi iz člana 7. stav (1) tačka b) i e)
Pravilnika;
O zahtjevu iz stava (1) ovog člana odlučuje Ministarstvo.
Zahtjev za oduzimanje putne isprave treba da sadrži
identifikacione podatke izbjeglice, za koju se zahtjev
podnosi i to: JMB, prezime, ime, ime roditelja, datum i
mjesto rođenja, boravište i adresu, zakonski osnov za
oduzimanje i poništenje putne isprave i naziv organa, koji je
izdao putnu ispravu i broj putne isprave.
Ministarstvo će po službenoj dužnosti oduzeti putnu ispravu
izdatu strancu sa priznatim statusom izbjeglice u Bosni i
Hercegovini kojem je pravosnažnim rješenjem ukinut ili
prestao status izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
Član 13.
(Postupak oduzimanja putne isprave)
Kad Ministarstvo primi zahtjev za oduzimanje putne
isprave obavezno je odmah provjeriti u centralnoj evidenciji
izdatih putnih isprava da li izbjeglica, za koje se podnosi
zahtjev posjeduje važeću putnu ispravu.
Ako Ministarstvo utvrdi da izbjeglica, za koju se traži
oduzimanje ili poništavanje putne isprave, posjeduje važeću
putnu ispravu i da postoje zakonski uvjeti za oduzimanje ili
poništavanje putne isprave, donosi rješenje o oduzimanju ili
poništavanju putne isprave.
Ministarstvo poziva nosioca putne isprave da putnu ispravu
preda Ministarstvu. Ukoliko nosilac putne isprave ne preda
putnu ispravu, putna isprava će se prisilno oduzeti. O
oduzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.
U hitnim slučajevima, putnu ispravu može privremeno
oduzeti i drugi organ nadležan za izdavanje putne isprave ili
organ nadležan za kontrolu prelaska državne granice, pri
čemu se izbjeglici kojoj je privremeno oduzeta putna
isprava izdaje potvrda.
Ukoliko se privremeno oduzeta putna isprava ne vrati
izbjeglici kojoj je oduzeta nakon 24 sata od oduzimanja,
ista se odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja
nadležnom organu koji je izdao putnu ispravu.
O dostavljanju privremeno oduzete putne isprave iz stava
(5) obavještava se osoba čija je putna isprava privremeno
oduzeta.
Oduzimanje putne isprave predstavlja zabranu za izdavanje
nove putne isprave istoj osobi.
Postupak iz stava (5) i (6) smatra se hitnim.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(9)

Privremeno oduzeta putna isprava deponuje se i čuva kod
nadležnog organa.
(10) Nakon prestanka razloga za privremeno oduzimanje putne
isprave nadležni organ vraća putnu ispravu nosiocu.
Član 14.
(Postupak poništenja putne isprave)
(1) Ministarstvo vrši poništavanje putne isprave za koju je
utvrđeno da sadrži lažne podatke, kojoj je istekao rok
važenja, putne isprave koja je zamijenjena i oštećene putne
isprave ili ako je oduzeta iz razloga propisanih članom 12.
Pravilnika.
(2) Poništavanje putne isprave vrši se fizičkim uništenjem
putne isprave i otiskivanjem štambilja "poništeno" preko
upisanih podataka u putnoj ispravi i praznim stranicama
putne isprave.
(3) Poništena putna isprava može se vratiti nosiocu putne
isprave na njegov zahtjev, izuzev putne isprave koja sadrži
lažne podatke.
Član 15.
(Centralna evidencija)
Centralnu evidenciju putnih isprava za izbjeglice vodi
Ministarstvo i Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju
i razmjenu podataka.
Član 16.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice ("Službeni glasnik BiH",
broj 80/09).
Član 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 06-2-30-4-74/16
Ministar
15. augusta 2016. године
Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

967

Na temelju članka 46. stavak (2) Zakona o strancima
("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom
mišljenju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-021-4154/16-1 od 21. lipnja 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. lipnja 2016. godine i Službe za poslove sa strancima, br.
18.6.1-14.1-3866/16 od 29. lipnja 2016. godine, Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOM LISTU ZA STRANCA
Članak 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se: forma, izgled i sadržaj
putnog lista za stranca, potrebna dokumenti koji se prilažu uz
zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga
tehnička pitanja vezana uz putni list za stranca (u daljnjem tekstu:
Putni list).
Članak 2.
(Oblik i zaštitni elementi obrasca putnog lista)
(1) Obrazac putnog lista:
a) četverokutnog oblika dimenzija 29,5 x 19 centimetara;
b) tiskan jednostrano crnom bojom;
c) sadrži grb Bosne i Hercegovine i serijski broj.
(2) Obrazac iz stavka (1) ovog članka sadrži i zaštitne
elemente.

(2)

Broj 65 - Stranica 19

Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine.
Tehnička specifikacija ima stupanj tajnosti.
Stupanj tajnosti tehničke specifikacije utvrđuje ravnatelj
Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine sukladno važećim pravnim
propisima o zaštiti tajnih podataka i ne objavljuju se u
"Službenom glasniku BiH".
Članak 3.
(Sadržaj putnog lista)
U putni list unose se osobni podaci stranca kojem se izdaje
putni list.
Na putni list se lijepi fotografija stranca, kojem se izdaje
putni list na za to predviđeno mjesto.
U putni list se unose podaci o članovima obitelji stranca
kojem je putni list izdan, ukoliko oni putuju s njim i lijepe
njihove fotografije na za to predviđeno mjesto.
U putni list unose se podaci o tijelu koje je putni list izdalo
sa datumom izdavanja i datumom roka važenja.
Putni list mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i
ovjeren pečatom tijela koje je putni list izdao.
Obrazac putnog lista je sastavni dio ovog pravilnika
(Obrazac 1).
Članak 4.
(Putni list za stranca)
Putni list, u smislu članka 43. Zakona o strancima (u
daljnjem tekstu: Zakon) je putna isprava koja važi za jedno
putovanje, a izdaje se strancu:
a) čija je važeća putna isprava izgubljena ili je uništena i
ne može se zamjeniti ili je stranac na drugi način bez
nje ostao, a država čiji je državljanin nema svoje
diplomatsko-konzularno predstavništvo (u daljnjem
tekstu: DKP) u BiH, niti njen interes zastupa neka
druga država, s ciljem da se tom strancu omogući
povratak u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto
boravka ili u državu koja ga prihvata;
b) kojem je odobrena ili je bila odobrena međunarodna
zaštita ili privremena zaštita ili je u postupku stjecanja
takvog statusa, s ciljem da mu se omogući dobrovoljan povratak u državu podrijetla ili u državu u
kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili u državu koja
ga prihvata;
c) kojem je prestalo državljanstvo Bosne i Hercegovine,
a radi putovanja u inozemstvo;
d) koji je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za
izbjeglice ili putnu ispravu za osobu bez državljanstva
koju je izdalo nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini
radi povratka u Bosnu i Hercegovinu radi povratka u
Bosnu i Hercegovinu; ili
e) koji je u postupku prisilnog udaljenja iz Bosne i
Hercegovine radi povratka u državu podrijetla ili
državu uobičajenog boravka ili treću državu koja ga
prihvata.
Osim slučajeva iz stavka (1) ovog članka putni list za
stranca može se, ako za to postoje opravdani razlozi, izdati i
u sljedećim slučajevima:
a) strancu, čija je važnost putne isprave istekla, a država
čiji je državljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavništvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omogućio odlazak iz Bosne i Hercegovine;

Broj 65 - Stranica 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

b)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

novorođenom djetetu stranca, koji ima odobren
boravak u Bosni i Hercegovini, a država čiji je
državljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavništvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omogućio odlazak iz Bosne i Hercegovine;
c) strancu, kojem je priznat status supsidijarne zaštite, a
koji nema važeću putnu ispravu, ili nije u mogućnosti
dobiti putnu ispravu iz zemlje uobičajenog mjesta
boravka, radi putovanja u inozemstvo, ukoliko postoje
ozbiljni humanitarni razlozi;
d) osobi bez državljanstva u slučajevima kada postoji
pisani dokument treće zemlje da će prihvatiti stranca;
ili
e) iz drugih razloga koje nadležno tijelo ocjeni
opravdanim.
Članak 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putnog lista, podnosi stranac ili druge
zainteresirane institucije ili ustanove iz Bosne i
Hercegovine nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe za
poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba).
Za osobe mlađe od 18 godina zahtjev za izdavanje putnog
lista podnosi roditelj ili staratelj ili zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na propisanom
obrascu.
Izuzetno od stavka (1) ovog članka putni list Služba može
izdati i po službenoj dužnosti.
Članak 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva
dužan je priložiti dokaze, kojima u smislu odredaba članka
43. Zakona opravdava razloge podnošenja zahtjeva za
izdavanje putnog lista.
Pod dokazima u smislu stavka (1) ovog članka smatraju se:
a) potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz izdan od nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini
da je važeća putna isprava izgubljena ili je uništena i
ne može se zamijeniti ili je stranac na drugi način
ostao bez nje;
b) potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz kojom je strancu odobrena ili je bila odobrena
međunarodna zaštita ili privremena zaštita ili je u
postupku stjecanja takvog statusa;
c) dokaz o odobrenju boravka u Bosni i Hercegovini;
d) dokaz o prihvatu od nadležnog tijela države koja ga
prihvata;
e) dokaz o prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine;
f)
presliku putne isprave čija je važnost istekla;
g) dokaz iz kojeg se vidi da postoje ozbiljni humanitarni
razlozi zbog kojih stranac mora biti prisutan u
inozemstvu, a čiju ocjenu vrši Ministarstvo sigurnosti
- Sektor za azil; ili
h) drugi dokaz kojim se opravdava osnov podnošenja
zahtjeva.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista, stranac je dužan
dostaviti dvije fotografije veličine 35 x 45 mm.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

Petak, 2. 9. 2016.

Članak 7.
(Prijavljivanje gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Stranac je dužan da gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak
putnog lista prijavi odmah po saznanju mjesno nadležnoj
organizacijskoj jedinici Službe ili policije prema mjestu
boravka, a ako se ta činjenica dogodila izvan Bosne i
Hercegovine
najbližem
diplomatsko-konzularnom
predstavništvu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je strancu putna isprava ukradena, nadležno
policijsko tijelo, odnosno nadležno diplomatsko-konzularno
predstavništvo Bosne i Hercegovine u inozemstvu će nakon
zaprimljene prijave o krađi izdati strancu potvrdu i istog
uputiti nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe, radi
prijave gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putne isprave.
Prijavljivanje iz stavka (1) ovog članka, vrši se na obrascu
"Prijava o gubitku ili uništenju ili iz drugih razloga
neupotrebljivost putne isprave", koji je sastavni dio ovog
pravilnika (Obrazac 2).
Uz obrazac iz stavka (3) ovog članka, stranac je dužan
priložiti dvije fotografije veličine 35 x 45 mm.
Članak 8.
(Potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Nadležna organizacijska jedinica Službe, nakon što utvrdi
identitet stranca, zakonitost njegovog boravka i istinitost
navoda, izdat će strancu "Potvrdu o prijavi gubitka ili
uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne
isprave", koja je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 3).
Potvrda iz stavka (1) ovog članka zamjenjuje stranu putnu
ispravu stranca:
a) Za odlazak do diplomatsko-konzularnog predstavništva države čiji je stranac državljanin ili za odlazak do
diplomatsko-konzularnog predstavništva druge države
koja zastupa njene interese,
b) za boravak u Bosni Hercegovini do dobijanja nove
putne isprave ili putnog lista države čiji je državljanin,
c) za boravak u Bosni i Hercegovini do izdavanja putnog
lista za stranca u smislu članka 43. Zakona.
Nadležna organizacijska jedinica dužna je definirati rok
važenja potvrde iz stavka (1) ovog članka, koji ne može biti
duži od 30 dana od dana izdavanja potvrde.
Nadležna organizacijska jedinica dužna je na potvrdi, u
desnom gornjem kutu, unijeti fotografiju stranca i unijeti
otisak pečata u lijevi gornji kutao fotografije tako da
fotografija ostane vidljiva.
Članak 9.
(Vraćanje pronađenog putnog lista)
Putni list, čiji je gubitak prijavljen, a koji se u
međuvremenu pronađe, vratit će se strancu, o čemu će se
sastaviti službena zabilješka.
Strana putna isprava koja je pronađena, a ne može se uručiti
strancu na čije ime glasi, posredstvom organizacijske
jedinice Službe u sjedištu dostavit će se Ministarstvu
vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, radi prosljeđivanja
nadležnom tijelu države, koja je izdala putnu ispravu.
Članak 10.
(Osiguravanje, distribucija i evidencija obrazaca)
Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika tiskaju su na
latiničnom i ćiriličnom pismu, na zvaničnim jezicima Bosne
i Hercegovine i na engleskom jeziku. Putni list (Obrazac 1)
osigurava Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i obrazac

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

distribuira Službi na njen zahtjev, a ostale obrasce koji su
sastavni dio ovog pravilnika osigurava Služba.
(2) Organizacijske jedinice Službe su u obvezi da preslike
prijava i potvrda o prijavi gubitka ili uništenju ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putnih isprava kao i preslike
svakog pojedinačno izdatog putnog lista ili eventualno
pogrešno popunjenog putnog lista, dostave Službi u
sjedištu, koja o istima vodi evidenciju.
(3) Evidencija o izdatim putnim listovima je sastavni dio
središnje baze podataka o strancima.
Članak 11.
(Stavljanje ranijeg propisa izvan snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o putnom listu za strance ("Službeni glasnik BiH", br.
80/09 i 9/15).
Članak 12.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanović, v. r.
23. kolovoza 2016. godine

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(1)

На основу члана 46. став (2) Закона о странцима
("Службени гласник БиХ", број 88/15), а по прибављеном
мишљењу Министарства безбједности Босне и Херцеговине,
бр. 06-02-1-4154/16-1 од 21. јуна 2016. године, Министарства
иностраних послова Босне и Херцеговине, бр. 08/2-42-30-218990-1/16 од 27. јуна 2016. године и Службе за послове са
странцима, бр. 18.6.1-14.1-3866/16 од 29. јуна 2016. године,
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, је
донијело

ПРАВИЛНИК

О ПУТНОМ ЛИСТУ ЗА СТРАНЦА
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописује се: форма, изглед и
садржај путног листа за странца, потребни документи који се
прилажу уз захтјев за издавање, поступање приликом
издавања и друга техничка питања везана уз путни лист за
странца (у даљем тексту: Путни лист).
Члан 2.
(Облик и заштитни елементи обрасца путног листа)
(1) Образац путног листа:
а) четвероугаоног облика димензија 29,5 x 19
центиметара;
б) одштампан једнострано црном бојом;
ц) садржи грб Босне и Херцеговине и серијски број.
(2) Образац из става (1) овог члана садржи и заштитне
елементе.
(3) Техничку спецификацију заштитних елемената
утврђује Агенција за идентификациона документа,
евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине.
(4) Техничка спецификација има степен тајности.
(5) Степен тајности техничке спецификације утврђује
директор Агенције за идентификациона документа,
евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине у
складу с важећим правним прописима о заштити тајних
података и не објављују се у "Службеном гласнику
БиХ".

(2)

Broj 65 - Stranica 21

Члан 3.
(Садржај путног листа)
У путни лист уносе се лични подаци странца којем се
издаје путни лист.
На путни лист се лијепи фотографија странца, којем се
издаје путни лист на за то предвиђено мјесто.
У путни лист се уносе подаци о члановима породице
странца којем је путни лист издат, уколико они путују с
њим и лијепе њихове фотографије на за то предвиђено
мјесто.
У путни лист уносе се подаци о органу који је путни
лист издао са датумом издавања и датумом рока
важења.
Путни лист мора бити потписан од стране овлашћеног
лица и овјерен печатом органа који је путни лист издао.
Образац путног листа је саставни дио овог правилника
(Образац 1).
Члан 4.
(Путни лист за странца)
Путни лист, у смислу члана 43. Закона о странцима (у
даљем тексту: Закон) је путна исправа која важи за
једно путовање, а издаје се странцу:
а) чија је важећа путна исправа изгубљена или је
уништена и не може се замјенити или је странац
на други начин без ње остао, а држава чији је
држављанин нема своје дипломатско-конзуларно
представништво (у даљем тексту: ДКП) у БиХ,
нити њен интерес заступа нека друга држава, с
циљем да се том странцу омогући повратак у
државу у којој има уобичајено мјесто боравка или
у државу која га прихвата;
б) којем је одобрена или је била одобрена
међународна заштита или привремена заштита
или је у поступку стицања таквог статуса, с циљем
да му се омогући добровољан повратак у државу
поријекла или у државу у којој има уобичајено
мјесто боравка или у државу која га прихвата;
ц) којем је престало држављанство Босне и
Херцеговине, а ради путовања у иностранство;
д) који је у иностранству изгубио путну исправу за
избјеглице или путну исправу за лице без
држављанства коју је издао надлежни орган у
Босни и Херцеговини ради повратка у Босну и
Херцеговину ради повратка у Босну и Херцеговину; или
е) који је у поступку присилног удаљења из Босне и
Херцеговине ради повратка у државу поријекла
или државу уобичајеног боравка или трећу државу
која га прихвата.
Осим случајева из става (1) овог члана путни лист за
странца може се, ако за то постоје оправдани разлози,
издати и у сљедећим случајевима:
а) странцу, чија је важност путне исправе истекла, а
држава чији је држављанин нема своје дипломатско-конзуларно представништво у Босни и
Херцеговини, нити у Босни и Херцеговини
постоји дипломатско-конзуларно представништво
друге државе, која заступа њене интересе, како би
му се омогућио одлазак из Босне и Херцеговине;
б) новорођеном дјетету странца, који има одобрен
боравак у Босни и Херцеговини, а држава чији је
држављанин нема своје дипломатско-конзуларно
представништво у Босни и Херцеговини, нити у
Босни и Херцеговини постоји дипломатскоконзуларно представништво друге државе, која

Broj 65 - Stranica 22

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

заступа њене интересе, како би му се омогућио
одлазак из Босне и Херцеговине;
ц) странцу, којем је признат статус супсидијарне
заштите, а који нема важећу путну исправу, или
није у могућности добити путну исправу из земље
уобичајеног мјеста боравка, ради путовања у
иностранство, уколико постоје озбиљни хуманитарни разлози;
д) лицу без држављанства у случајевима када
постоји писани документ треће земље да ће
прихватити странца; или
е) из других разлога које надлежан орган оцјени
оправданим.
Члан 5.
(Подношење захтјева)
Захтјев за издавање путног листа, подноси странац или
друге заинтересиране институције или установе из
Босне и Херцеговине надлежној организационој
јединици Службе за послове са странцима (у даљем
тексту: Служба).
За лица млађа од 18 година захтјев за издавање путног
листа подноси родитељ или старатељ или законски
заступник.
Захтјев за издавање путног листа подноси се на
прописаном обрасцу.
Изузетно од става (1) овог члана путни лист Служба
може издати и по службеној дужности.
Члан 6.
(Потребни документи)
Уз захтјев за издавање путног листа подносилац
захтјева дужан је приложити доказе, којима у смислу
одредаба члана 43. Закона оправдава разлоге
подношења захтјева за издавање путног листа.
Под доказима у смислу става (1) овог члана сматрају се:
а) потврда о пријави губитка или уништења или из
других разлога неупотребљивости путне исправе,
или други доказ издат од надлежног органа у
Босни и Херцеговини да је важећа путна исправа
изгубљена или је уништена и не може се замијенити или је странац на други начин остао без ње;
б) потврда о пријави губитка или уништења или из
других разлога неупотребљивости путне исправе,
или други доказ којом је странцу одобрена или је
била одобрена међународна заштита или
привремена заштита или је у поступку стицања
таквог статуса;
ц) доказ о одобрењу боравка у Босни и Херцеговини;
д) доказ о прихвату од надлежног органа државе која
га прихвата;
е) доказ о престанку држављанства Босне и
Херцеговине;
ф) копију путне исправе чија је важност истекла;
г) доказ из којег се види да постоје озбиљни
хуманитарни разлози због којих странац мора
бити присутан у иностранству, а чију оцјену врши
Министарство безбједности - Сектор за азил; или
х) други доказ којим се оправдава основ подношења
захтјева.
Уз захтјев за издавање путног листа, странац је дужан
доставити двије фотографије величине 35 x 45 мм.
Члан 7.
(Пријављивање губитка или уништења или из других
разлога неупотребљивости путног листа)
Странац је дужан да губитак, уништење или другачији
нестанак путног листа пријави одмах по сазнању мјесно

Petak, 2. 9. 2016.

надлежној организационој јединици Службе или
полиције према мјесту боравка, а ако се та чињеница
догодила ван Босне и Херцеговине најближем
дипломатско-конзуларном представништву Босне и
Херцеговине.
(2) Уколико је странцу путна исправа украдена, надлежни
полицијски орган, односно надлежно дипломатскоконзуларно представништво Босне и Херцеговине у
иностранству ће након запримљене пријаве о крађи
издати странцу потврду и истог упутити надлежној
организационој јединици Службе, ради пријаве губитка
или уништења или из других разлога неупотребљивости путне исправе.
(3) Пријављивање из става (1) овог члана, врши се на
обрасцу "Пријава о губитку или уништењу или из
других разлога неупотребљивост путне исправе", који
је саставни дио овог правилника (Образац 2).
(4) Уз образац из става (3) овог члана, странац је дужан
приложити двије фотографије величине 35 x 45 мм.
Члан 8.
(Потврда о пријави губитка или уништења или из других
разлога неупотребљивости путног листа)
(1) Надлежна организациона јединица Службе, након што
утврди идентитет странца, законитост његовог боравка
и истинитост навода, издаће странцу "Потврду о
пријави губитка или уништења или из других разлога
неупотребљивости путне исправе", која је саставни дио
овог правилника (Образац 3).
(2) Потврда из става (1) овог члана замјењује страну путну
исправу странца:
а) За одлазак до дипломатско-конзуларног представништва државе чији је странац држављанин или за
одлазак до дипломатско-конзуларног представништва друге државе која заступа њене интересе,
б) за боравак у Босни Херцеговини до добијања нове
путне исправе или путног листа државе чији је
држављанин,
ц) за боравак у Босни и Херцеговини до издавања
путног листа за странца у смислу члана 43.
Закона.
(3) Надлежна
организациона
јединица
дужна
је
дефинисати рок важења потврде из става (1) овог члана,
који не може бити дужи од 30 дана од дана издавања
потврде.
(4) Надлежна организациона јединица дужна је на потврди,
у десном горњем углу, унијети фотографију странца и
унијети отисак печата у лијеви горњи угао фотографије
тако да фотографија остане видљива.
Члан 9.
(Враћање пронађеног путног листа)
(1) Путни лист, чији је губитак пријављен, а који се у
међувремену пронађе, вратиће се странцу, о чему ће се
саставити службена забиљешка.
(2) Страна путна исправа која је пронађена, а не може се
уручити странцу на чије име гласи, посредством
организационе јединице Службе у сједишту доставиће
се Министарству иностраних послова у Босни и
Херцеговини, ради просљеђивања надлежном органу
државе, која је издала путну исправу.
Члан 10.
(Обезбјеђење, дистрибуција и евиденција образаца)
(1) Обрасци који су саставни дио овог правилника
штампају су на латиничном и ћириличном писму, на
званичним језицима Босне и Херцеговине и на
енглеском језику. Путни лист (Образац 1) обезбјеђује

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Агенција за идентификациона документа, евиденцију и
размјену података Босне и Херцеговине и образац
дистрибуира Служби на њен захтјев, а остале обрасце
који су саставни дио овог правилника обезбјеђује
Служба.
(2) Организационе јединице Службе су у обавези да копије
пријава и потврда о пријави губитка или уништењу или
из других разлога неупотребљивости путних исправа
као и копије сваког појединачно издатог путног листа
или евентуално погрешно попуњеног путног листа,
доставе Служби у сједишту, која о истима води
евиденцију.
(3) Евиденција о издатим путним листовима је саставни
дио централне базе података о странцима.
Члан 11.
(Стављање ранијег прописа ван снаге)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о путном листу за странце ("Службени
гласник БиХ", бр. 80/09 и 9/15).
Члан 12.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 06-2-30-4-74/16
Министар
23. августа 2016. године
Др sci. Адил Османовић, с. р.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

Na osnovu člana 46. stav (2) Zakona o strancima ("Službeni
glasnik BiH", broj 88/15), a po pribavljenom mišljenju
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, br. 06-02-14154/16-1 od 21. juna 2016. godine, Ministarstva vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine, br. 08/2-42-30-2-18990-1/16 od
27. juna 2016. godine i Službe za poslove sa strancima, br.
18.6.1-14.1-3866/16 od 29. juna 2016. godine, Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo

PRAVILNIK

O PUTNOM LISTU ZA STRANCA
Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se: forma, izgled i sadržaj
putnog lista za stranca, potrebni dokumenti koji se prilažu uz
zahtjev za izdavanje, postupanje prilikom izdavanja i druga
tehnička pitanja vezana uz putni list za stranca (u daljem tekstu:
Putni list).
Član 2.
(Oblik i zaštitni elementi obrasca putnog lista)
(1) Obrazac putnog lista:
a) četverougaonog oblika dimenzija 29,5x19 centimetara;
b) odštampan jednostrano crnom bojom;
c) sadrži grb Bosne i Hercegovine i serijski broj.
(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i zaštitne elemente.
(3) Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
(4) Tehnička specifikacija ima stepen tajnosti.
(5) Stepen tajnosti tehničke specifikacije utvrđuje direktor
Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u skladu s važećim
pravnim propisima o zaštiti tajnih podataka i ne objavljuju
se u "Službenom glasniku BiH".

(2)

Broj 65 - Stranica 23

Član 3.
(Sadržaj putnog lista)
U putni list unose se lični podaci stranca kojem se izdaje
putni list.
Na putni list se lijepi fotografija stranca, kojem se izdaje
putni list na za to predviđeno mjesto.
U putni list se unose podaci o članovima porodice stranca
kojem je putni list izdat, ukoliko oni putuju s njim i lijepe
njihove fotografije na za to predviđeno mjesto.
U putni list unose se podaci o organu koji je putni list izdao
sa datumom izdavanja i datumom roka važenja.
Putni list mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i
ovjeren pečatom organa koji je putni list izdao.
Obrazac putnog lista je sastavni dio ovog pravilnika
(Obrazac 1).
Član 4.
(Putni list za stranca)
Putni list, u smislu člana 43. Zakona o strancima (u daljem
tekstu: Zakon) je putna isprava koja važi za jedno
putovanje, a izdaje se strancu:
a) čija je važeća putna isprava izgubljena ili je uništena i
ne može se zamjeniti ili je stranac na drugi način bez
nje ostao, a država čiji je državljanin nema svoje
diplomatsko-konzularno predstavništvo (u daljem
tekstu: DKP) u BiH, niti njen interes zastupa neka
druga država, s ciljem da se tom strancu omogući
povratak u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto
boravka ili u državu koja ga prihvata;
b) kojem je odobrena ili je bila odobrena međunarodna
zaštita ili privremena zaštita ili je u postupku sticanja
takvog statusa, s ciljem da mu se omogući
dobrovoljan povratak u državu porijekla ili u državu u
kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili u državu koja
ga prihvata;
c) kojem je prestalo državljanstvo Bosne i Hercegovine,
a radi putovanja u inozemstvo;
d) koji je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za
izbjeglice ili putnu ispravu za lice bez državljanstva
koju je izdao nadležni organ u Bosni i Hercegovini
radi povratka u Bosnu i Hercegovinu radi povratka u
Bosnu i Hercegovinu; ili
e) koji je u postupku prisilnog udaljenja iz Bosne i
Hercegovine radi povratka u državu porijekla ili
državu uobičajenog boravka ili treću državu koja ga
prihvata.
Osim slučajeva iz stava (1) ovog člana putni list za stranca
može se, ako za to postoje opravdani razlozi, izdati i u
sljedećim slučajevima:
a) strancu, čija je važnost putne isprave istekla, a država
čiji je državljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavništvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini postoji diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države, koja zastupa njene interese,
kako bi mu se omogućio odlazak iz Bosne i
Hercegovine;
b) novorođenom djetetu stranca, koji ima odobren
boravak u Bosni i Hercegovini, a država čiji je
državljanin nema svoje diplomatsko-konzularno
predstavništvo u Bosni i Hercegovini, niti u Bosni i
Hercegovini
postoji
diplomatsko-konzularno
predstavništvo druge države, koja zastupa njene
interese, kako bi mu se omogućio odlazak iz Bosne i
Hercegovine;
c) strancu, kojem je priznat status supsidijarne zaštite, a
koji nema važeću putnu ispravu, ili nije u mogućnosti
dobiti putnu ispravu iz zemlje uobičajenog mjesta

Broj 65 - Stranica 24

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

boravka, radi putovanja u inozemstvo, ukoliko postoje
ozbiljni humanitarni razlozi;
d) licu bez državljanstva u slučajevima kada postoji
pisani dokument treće zemlje da će prihvatiti stranca;
ili
e) iz drugih razloga koje nadležan organ ocjeni
opravdanim.
Član 5.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjev za izdavanje putnog lista, podnosi stranac ili druge
zainteresirane institucije ili ustanove iz Bosne i
Hercegovine nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za
poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba).
Za lica mlađa od 18 godina zahtjev za izdavanje putnog
lista podnosi roditelj ili staratelj ili zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na propisanom
obrascu.
Izuzetno od stava (1) ovog člana putni list Služba može
izdati i po službenoj dužnosti.
Član 6.
(Potrebni dokumenti)
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnosilac zahtjeva
dužan je priložiti dokaze, kojima u smislu odredaba člana
43. Zakona opravdava razloge podnošenja zahtjeva za
izdavanje putnog lista.
Pod dokazima u smislu stava (1) ovog člana smatraju se:
a) potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz izdat od nadležnog organa u Bosni i
Hercegovini da je važeća putna isprava izgubljena ili
je uništena i ne može se zamijeniti ili je stranac na
drugi način ostao bez nje;
b) potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave, ili drugi
dokaz kojom je strancu odobrena ili je bila odobrena
međunarodna zaštita ili privremena zaštita ili je u
postupku sticanja takvog statusa;
c) dokaz o odobrenju boravka u Bosni i Hercegovini;
d) dokaz o prihvatu od nadležnog organa države koja ga
prihvata;
e) dokaz o prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine;
f)
kopiju putne isprave čija je važnost istekla;
g) dokaz iz kojeg se vidi da postoje ozbiljni humanitarni
razlozi zbog kojih stranac mora biti prisutan u
inozemstvu, a čiju ocjenu vrši Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za azil; ili
h) drugi dokaz kojim se opravdava osnov podnošenja
zahtjeva.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista, stranac je dužan
dostaviti dvije fotografije veličine 35 x 45 mm.
Član 7.
(Prijavljivanje gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
Stranac je dužan da gubitak, uništenje ili drugačiji nestanak
putnog lista prijavi odmah po saznanju mjesno nadležnoj
organizacionoj jedinici Službe ili policije prema mjestu
boravka, a ako se ta činjenica dogodila van Bosne i
Hercegovine
najbližem
diplomatsko-konzularnom
predstavništvu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je strancu putna isprava ukradena, nadležni
policijski organ, odnosno nadležno diplomatsko-konzularno
predstavništvo Bosne i Hercegovine u inozemstvu će nakon
zaprimljene prijave o krađi izdati strancu potvrdu i istog
uputiti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe, radi

Petak, 2. 9. 2016.

prijave gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave.
(3) Prijavljivanje iz stava (1) ovog člana, vrši se na obrascu
"Prijava o gubitku ili uništenju ili iz drugih razloga
neupotrebljivost putne isprave", koji je sastavni dio ovog
pravilnika (Obrazac 2).
(4) Uz obrazac iz stava (3) ovog člana, stranac je dužan
priložiti dvije fotografije veličine 35 x 45 mm.
Član 8.
(Potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga
neupotrebljivosti putnog lista)
(1) Nadležna organizaciona jedinica Službe, nakon što utvrdi
identitet stranca, zakonitost njegovog boravka i istinitost
navoda, izdat će strancu "Potvrdu o prijavi gubitka ili
uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne
isprave", koja je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 3).
(2) Potvrda iz stava (1) ovog člana zamjenjuje stranu putnu
ispravu stranca:
a) Za odlazak do diplomatsko-konzularnog predstavništva države čiji je stranac državljanin ili za odlazak
do diplomatsko-konzularnog predstavništva druge
države koja zastupa njene interese,
b) za boravak u Bosni Hercegovini do dobijanja nove
putne isprave ili putnog lista države čiji je državljanin,
c) za boravak u Bosni i Hercegovini do izdavanja putnog
lista za stranca u smislu člana 43. Zakona.
(3) Nadležna organizaciona jedinica dužna je definirati rok
važenja potvrde iz stava (1) ovog člana, koji ne može biti
duži od 30 dana od dana izdavanja potvrde.
(4) Nadležna organizaciona jedinica dužna je na potvrdi, u
desnom gornjem uglu, unijeti fotografiju stranca i unijeti
otisak pečata u lijevi gornji ugao fotografije tako da
fotografija ostane vidljiva.
Član 9.
(Vraćanje pronađenog putnog lista)
(1) Putni list, čiji je gubitak prijavljen, a koji se u
međuvremenu pronađe, vratit će se strancu, o čemu će se
sastaviti službena zabilješka.
(2) Strana putna isprava koja je pronađena, a ne može se uručiti
strancu na čije ime glasi, posredstvom organizacione
jedinice Službe u sjedištu dostavit će se Ministarstvu
vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, radi prosljeđivanja
nadležnom organu države, koja je izdala putnu ispravu.
Član 10.
(Obezbjeđivanje, distribucija i evidencija obrazaca)
(1) Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika štampaju su na
latiničnom i ćiriličnom pismu, na zvaničnim jezicima Bosne
i Hercegovine i na engleskom jeziku. Putni list (Obrazac 1)
obezbjeđuje Agencija za identifikaciona dokumenta,
evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i
obrazac distribuira Službi na njen zahtjev, a ostale obrasce
koji su sastavni dio ovog pravilnika obezbjeđuje Služba.
(2) Organizacione jedinice Službe su u obavezi da kopije
prijava i potvrda o prijavi gubitka ili uništenju ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putnih isprava kao i kopije svakog
pojedinačno izdatog putnog lista ili eventualno pogrešno
popunjenog putnog lista, dostave Službi u sjedištu, koja o
istima vodi evidenciju.
(3) Evidencija o izdatim putnim listovima je sastavni dio
centralne baze podataka o strancima.
Član 11.
(Stavljanje ranijeg propisa van snage)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o putnom listu za strance ("Službeni glasnik BiH", br.
80/09 i 9/15).

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 12.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ministar
Broj 06-2-30-4-74/16
Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.
23. augusta 2016. godine

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
968

Na temelju članka 2.9 stavak (1) točka (4), a u svezi sa
člankom 3.6 stavak (2) točka c) i člankom 3.15 stavak (6)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 i 31/16), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 44. sjednici, održanoj 12.08.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU I OBJAVI BROJA BIRAČA UPISANIH
U IZVADAK IZ SREDIŠNJEG BIRAČKOG POPISA ZA
GLASOVANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA
LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
Članak 1.
Utvrđuje se da će se na izvatku iz Središnjeg biračkog
popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne
izbore 2016. godine, koji će se održati 02.10.2016. godine, naći
ukupno 65.453 birača.
Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registriranih birača za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvrđen po općinama.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-1/16
Zamjenuje predsjednika
12. kolovoza 2016. godine
Dr. Suad Arnautović, v. r.
Sarajevo
Općina
BANJA LUKA
BANOVIĆI
BERKOVIĆI
BIHAĆ
BIJELJINA
BILEĆA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BOSANSKO GRAHOVO
BRATUNAC
BRČKO DISTRIKT BiH
BREZA
BROD
BUGOJNO
BUSOVAČA
BUŽIM
ČAJNIČE
ČAPLJINA
CAZIN
ČELIĆ

Broj registriranih birača za
glasovanje izvan BiH
1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268
2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328

ČELINAC
CENTAR SARAJEVO
ČITLUK
DERVENTA
DOBOJ
DOBOJ ISTOK
DOBOJ JUG
DOBRETIĆI
DOMALJEVAC - ŠAMAC
DONJI VAKUF
DONJI ŽABAR
DRVAR
FOČA (FBIH)
FOČA
FOJNICA
GACKO
GLAMOČ
GORAŽDE
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
GRAČANICA
GRAD MOSTAR
GRADAČAC
GRADIŠKA
GRUDE
HADŽIĆI
HAN PIJESAK
ILIDŽA
ILIJAŠ
ISTOČNA ILIDŽA
ISTOČNI DRVAR
ISTOČNI MOSTAR
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
JABLANICA
JAJCE
JEZERO
KAKANJ
KALESIJA
KALINOVIK
KISELJAK
KLADANJ
KLJUČ
KNEŽEVO
KONJIC
KOSTAJNICA
KOTOR VAROŠ
KOZARSKA DUBICA
KREŠEVO
KRUPA NA UNI
KUPRES
KUPRES (RS)
LAKTAŠI
LIVNO
LJUBINJE
LJUBUŠKI
LOPARE
LUKAVAC
MAGLAJ
MILIĆI
MODRIČA
MRKONJIĆ GRAD
NEUM
NEVESINJE
NOVI GRAD
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
NOVO GORAŽDE
NOVO SARAJEVO
ODŽAK
OLOVO
ORAŠJE
OSMACI

Broj 65 - Stranica 25
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13
14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343

Broj 65 - Stranica 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

OŠTRA LUKA
PALE (FBIH)
PALE
PELAGIĆEVO
PETROVAC
PETROVO
POSUŠJE
PRIJEDOR
PRNJAVOR
PROZOR-RAMA
RAVNO
RIBNIK
ROGATICA
RUDO
ŠAMAC
SANSKI MOST
SAPNA
ŠEKOVIĆI
ŠIPOVO
ŠIROKI BRIJEG
SOKOLAC
SRBAC
SREBRENICA
SREBRENIK
STANARI
STARI GRAD SARAJEVO
STOLAC
TEOČAK
TEŠANJ
TESLIĆ
TOMISLAVGRAD
TRAVNIK
TREBINJE
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
TUZLA
UGLJEVIK
USORA
VAREŠ
VELIKA KLADUŠA
VIŠEGRAD
VISOKO
VITEZ
VLASENICA
VOGOŠĆA
VUKOSAVLJE
ZAVIDOVIĆI
ZENICA
ŽEPČE
ŽIVINICE
ZVORNIK
Total

19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391
1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa (4), a у вeзи сa
члaнoм 3.6 стaв (2) тaчкa ц) и члaнoм 3.15 стaв (6) Избoрнoг
зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр.
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и
31/16), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je
нa 44. сjeдници, oдржaнoj 12.08.2016. гoдинe, дoниjeлa

OДЛУКУ

O УТВРЂИВAЊУ И OБJAВЉИВАЊУ БРOJA БИРAЧA
УПИСAНИХ У ИЗВOД ИЗ ЦEНТРAЛНOГ БИРAЧКOГ
СПИСКA ЗA ГЛAСAЊE ВAН БOСНE И
ХEРЦEГOВИНE ЗA ЛOКAЛНE ИЗБOРE 2016. ГOДИНE
Члaн 1.
Утврђуje сe дa ћe сe нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa зa глaсaњe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Лoкaлнe

Petak, 2. 9. 2016.

избoрe 2016. гoдинe, кojи ћe сe oдржaти 02.10.2016. гoдинe,
нaћи укупнo 65.453 бирaчa.
Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe oдлукe je тaбeлa сa укупним брojeм
рeгистрoвaних бирaчa зa глaсaњe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe,
утврђeн пo oпштинaмa.
Члaн 3.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у "Службeнoм глaснику БиХ", "Службeним нoвинaмa
Федерације БиХ", "Службeнoм глaснику РС", "Службeнoм
глaснику Брчкo дистриктa БиХ" и нa вeб стрaници
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe
www.izbori.ba.
Број 05-1-07-1-859-1/16
12. августа 2016. године
Замјењује предсједника
Сарајево
Др Суад Арнаутовић, с. р.
Општина
БAЊA ЛУКA
БAНOВИЋИ
БEРКOВИЋИ
БИХAЋ
БИJEЉИНA
БИЛEЋA
БOСAНСКA КРУПA
БOСAНСКИ ПETРOВAЦ
БOСAНСКO ГРAХOВO
БРATУНAЦ
БРЧКO ДИСTРИКT БиХ
БРEЗA
БРOД
БУГOJНO
БУСOВAЧA
БУЖИM
ЧAJНИЧE
ЧAПЉИНA
ЦAЗИН
ЧEЛИЋ
ЧEЛИНAЦ
ЦEНTAР СAРAJEВO
ЧИTЛУК
ДEРВEНTA
ДOБOJ
ДOБOJ ИСTOК
ДOБOJ JУГ
ДOБРETИЋИ
ДOMAЉEВAЦ - ШAMAЦ
ДOЊИ ВAКУФ
ДOЊИ ЖAБAР
ДРВAР
ФOЧA (ФБИХ)
ФOЧA
ФOJНИЦA
ГAЦКO
ГЛAMOЧ
ГOРAЖДE
ГOРЊИ ВAКУФ - УСКOПЉE
ГРAЧAНИЦA
ГРAД MOСTAР
ГРAДAЧAЦ
ГРAДИШКA
ГРУДE
ХAЏИЋИ
ХAН ПИJEСAК
ИЛИЏA
ИЛИJAШ
ИСTOЧНA ИЛИЏA
ИСTOЧНИ ДРВAР

Број регистрованих бирача за
гласање ван БиХ
1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268
2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13

Petak, 2. 9. 2016.
ИСTOЧНИ MOСTAР
ИСTOЧНO НOВO СAРAJEВO
JAБЛAНИЦA
JAJЦE
JEЗEРO
КAКAЊ
КAЛEСИJA
КAЛИНOВИК
КИСEЉAК
КЛAДAЊ
КЉУЧ
КНEЖEВO
КOЊИЦ
КOСTAJНИЦA
КOTOР ВAРOШ
КOЗAРСКA ДУБИЦA
КРEШEВO
КРУПA НA УНИ
КУПРEС
КУПРEС (РС)
ЛAКTAШИ
ЛИВНO
ЉУБИЊE
ЉУБУШКИ
ЛOПAРE
ЛУКAВAЦ
MAГЛAJ
MИЛИЋИ
MOДРИЧA
MРКOЊИЋ ГРAД
НEУM
НEВEСИЊE
НOВИ ГРAД
НOВИ ГРAД СAРAJEВO
НOВИ TРAВНИК
НOВO ГOРAЖДE
НOВO СAРAJEВO
OЏAК
OЛOВO
OРAШJE
OСMAЦИ
OШTРA ЛУКA
ПAЛE (ФБИХ)
ПAЛE
ПEЛAГИЋEВO
ПETРOВAЦ
ПETРOВO
ПOСУШJE
ПРИJEДOР
ПРЊAВOР
ПРOЗOР-РAMA
РAВНO
РИБНИК
РOГATИЦA
РУДO
ШAMAЦ
СAНСКИ MOСT
СAПНA
ШEКOВИЋИ
ШИПOВO
ШИРOКИ БРИJEГ
СOКOЛAЦ
СРБAЦ
СРEБРEНИЦA
СРEБРEНИК
СTAНAРИ
СTAРИ ГРAД СAРAJEВO
СTOЛAЦ
TEOЧAК
TEШAЊ
TEСЛИЋ

SLUŽBENI GLASNIK BiH
14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343
19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391

Broj 65 - Stranica 27

TOMИСЛAВГРAД
TРAВНИК
TРEБИЊE
TРНOВO (ФБИХ)
TРНOВO
TУЗЛA
УГЉEВИК
УСOРA
ВAРEШ
ВEЛИКA КЛAДУШA
ВИШEГРAД
ВИСOКO
ВИTEЗ
ВЛAСEНИЦA
ВOГOШЋA
ВУКOСAВЉE
ЗAВИДOВИЋИ
ЗEНИЦA
ЖEПЧE
ЖИВИНИЦE
ЗВOРНИК
Тотал

1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka (4), a u vezi sa članom
3.6 stav (2) tačka c) i članom 3.15 stav (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 44. sjednici, održanoj
12.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU I OBJAVI BROJA BIRAČA UPISANIH
U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA
GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA
LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
Član 1.
Utvrđuje se da će se na izvodu iz Centralnog biračkog
spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore
2016. godine, koji će se održati 02.10.2016. godine, naći ukupno
65.453 birača.
Član 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registrovanih birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvrđen po općinama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne
i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-1/16
12. augusta 2016. godine
Zamjenuje predsjednika
Sarajevo
Dr. Suad Arnautović, s. r.
Općina
BANJA LUKA
BANOVIĆI
BERKOVIĆI
BIHAĆ
BIJELJINA
BILEĆA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BOSANSKO GRAHOVO

Broj registrovanih birača za
glasanje izvan BiH
1.735
16
6
322
1.579
203
203
49
268

Broj 65 - Stranica 28
BRATUNAC
BRČKO DISTRIKT BiH
BREZA
BROD
BUGOJNO
BUSOVAČA
BUŽIM
ČAJNIČE
ČAPLJINA
CAZIN
ČELIĆ
ČELINAC
CENTAR SARAJEVO
ČITLUK
DERVENTA
DOBOJ
DOBOJ ISTOK
DOBOJ JUG
DOBRETIĆI
DOMALJEVAC - ŠAMAC
DONJI VAKUF
DONJI ŽABAR
DRVAR
FOČA (FBIH)
FOČA
FOJNICA
GACKO
GLAMOČ
GORAŽDE
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
GRAČANICA
GRAD MOSTAR
GRADAČAC
GRADIŠKA
GRUDE
HADŽIĆI
HAN PIJESAK
ILIDŽA
ILIJAŠ
ISTOČNA ILIDŽA
ISTOČNI DRVAR
ISTOČNI MOSTAR
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
JABLANICA
JAJCE
JEZERO
KAKANJ
KALESIJA
KALINOVIK
KISELJAK
KLADANJ
KLJUČ
KNEŽEVO
KONJIC
KOSTAJNICA
KOTOR VAROŠ
KOZARSKA DUBICA
KREŠEVO
KRUPA NA UNI
KUPRES
KUPRES (RS)
LAKTAŠI
LIVNO
LJUBINJE
LJUBUŠKI
LOPARE
LUKAVAC
MAGLAJ
MILIĆI
MODRIČA
MRKONJIĆ GRAD

SLUŽBENI GLASNIK BiH
2.020
2.768
10
2.519
246
310
82
23
80
815
328
259
250
51
3.971
1.400
77
9
656
1.284
104
15
344
17
81
369
51
285
163
1.172
91
176
461
974
26
59
37
440
308
76
13
14
36
60
1.843
111
70
373
4
160
136
300
46
117
88
1.214
479
28
1
122
2
95
132
5
54
569
128
180
421
1.218
105

NEUM
NEVESINJE
NOVI GRAD
NOVI GRAD SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
NOVO GORAŽDE
NOVO SARAJEVO
ODŽAK
OLOVO
ORAŠJE
OSMACI
OŠTRA LUKA
PALE (FBIH)
PALE
PELAGIĆEVO
PETROVAC
PETROVO
POSUŠJE
PRIJEDOR
PRNJAVOR
PROZOR-RAMA
RAVNO
RIBNIK
ROGATICA
RUDO
ŠAMAC
SANSKI MOST
SAPNA
ŠEKOVIĆI
ŠIPOVO
ŠIROKI BRIJEG
SOKOLAC
SRBAC
SREBRENICA
SREBRENIK
STANARI
STARI GRAD SARAJEVO
STOLAC
TEOČAK
TEŠANJ
TESLIĆ
TOMISLAVGRAD
TRAVNIK
TREBINJE
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
TUZLA
UGLJEVIK
USORA
VAREŠ
VELIKA KLADUŠA
VIŠEGRAD
VISOKO
VITEZ
VLASENICA
VOGOŠĆA
VUKOSAVLJE
ZAVIDOVIĆI
ZENICA
ŽEPČE
ŽIVINICE
ZVORNIK
Total

969

Petak, 2. 9. 2016.
53
413
384
436
368
7
311
1.221
36
1.620
343
19
7
60
1.255
1
149
118
3.068
391
1.262
18
55
164
275
1.112
635
208
1.110
57
8
58
87
1.600
438
415
141
1.315
40
206
2.391
1.008
634
994
1
14
522
80
187
33
351
280
58
236
675
185
459
285
188
536
229
1.731
65.453

Na temelju članka 1.5 i 20.12a Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i članka 18.
Poslovnika Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u
svezi sa člankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu i
rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik
BiH", broj 37/14), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 44. sjednici, održanoj 12.08.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA
GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inozemstvu u
kojim će se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inozemstvu i imaju biračko pravo, organizirat će se glasovanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

Grad u
Redni
Ukupan
kojem se
broj
broj
nalazi DKP biračkog
birača
BiH
mjesta
Republika Veleposlanstvo BiH u Beogradu Beograd
S-1
112
Srbija
Savezna Generalni konzulat BiH u
Štutgart
D-01
55
Republika Štutgartu
Njemačka
Naziv
zemlje

Naziv DKP BiH

Članak 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inozemstvu koja
ne ispunjavaju uvjete za organiziranje glasovanja)
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine neće
organizirati glasovanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inozemstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
u inozemstvu, u kojima se planira organiziranje glasovanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga što u istim nisu ispunjeni
uvjeti propisani člankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu
i rokovima za određivanje biračkih mjesta.
Članak 3.
(Ostvarivanje biračkoga prava za birače registrirane za glasovanje
u DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizacijsko-tehnički
uvjeti za organiziranje glasovanja)
Državljanima BiH koji su se prijavili za glasovanje osobno
u DKP BiH u inozemstvu, omogućit će se glasovanje poštom, o
čemu će biti obaviješteni od strane Središnjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine sukladno članku 6. stavak (3)
Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih
mjesta, najkasnije 40 dana prije dana održavanja izbora.
Članak 4.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva
BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-1/16
Zamjenjuje predsjednika
12. kolovoza 2016. godine
Dr. Suad Arnautović, v. r.
Sarajevo
Нa oснoву члaнa 1.5 и 20.12a Избoрнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 18.

Broj 65 - Stranica 29

Пoслoвникa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 50/07, 33/09,
24/13 и 32/14), a у вeзи сa члaнoм 6. стaв (2) Упутствa o
врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa oдрeђивaњe бирaчких мjeстa
("Службeни глaсник БиХ", брoj 37/14), Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 44. сjeдници, oдржaнoj
12.08.2016. гoдинe, дoниjeлa

OДЛУКУ

O OДРEЂИВAЊУ БИРAЧКИХ МJEСТA ЗA ГЛAСAЊE
У ДИПЛOМAТСКO-КOНЗУЛAРНИМ
ПРEДСТAВНИШТВИМA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 1.
(Диплoмaтскo-кoнзулaрнa прeдстaвништвa БиХ у
инoстрaнству у кojим ћe сe oргaнизoвaти глaсaњe)
Нa Лoкaлним избoримa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016.
гoдинe, зa држaвљaнe Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo
живe у инoстрaнству и имajу бирaчкo прaвo, oргaнизoвaћe сe
глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa
Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: ДКП БиХ), кaкo
слиjeди:
Р/Б

Нaзив
зeмљe

Нaзив ДКП БиХ

1. Рeпубликa Aмбaсaдa БиХ у Бeoгрaду
Србиja
2.
Сaвeзнa Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у
Рeпубликa Штутгaрту
Њeмaчкa

Рeдни
Грaд у кojeм
Укупaн
брoj
сe нaлaзи
брoj
бирaчкoг
ДКП БиХ
бирaчa
мjeстa
Бeoгрaд
С-1
112
Штутгaрт

Д-01

55

Члaн 2.
(Диплoмaтскo-кoнзулaрнa прeдстaвништвa БиХ у
инoстрaнству кoja нe испуњaвajу услoвe
зa oргaнизoвaњe глaсaњa)
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe нeћe
oргaнизoвaти глaсaњe зa Лoкaлнe избoрe 2016. гoдинe у
прeoстaлим ДКП БиХ у инoстрaнству, нaвeдeним у Oдлуци o
диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и
Хeрцeгoвинe у инoстрaнству, у кojимa сe плaнирa
oргaнизoвaњe глaсaњa зa Лoкaлнe избoрe у Бoсни и
Хeрцeгoвини 2016. гoдинe ("Службeни глaсник БиХ", брoj
32/16), из рaзлoгa штo у истим нису испуњeни услoви
прoписaни члaнoм 6. стaв (2) Упутствa o врстaмa, нaчину и
рoкoвимa зa oдрeђивaњe бирaчких мjeстa.
Члaн 3.
(Oствaривaњe бирaчкoг прaвa зa бирaчe рeгистрoвaнe зa
глaсaњe у ДКП-имa БиХ у кojимa нису испуњeни
oргaнизaциoнo-тeхнички услoви зa
oргaнизoвaњe глaсaњa)
Држaвљaнимa БиХ кojи су сe приjaвили зa глaсaњe
личнo у ДКП БиХ у инoстрaнству, oмoгућићe сe глaсaњe
пoштoм, o чeму ћe бити oбaвиjeштeни oд стрaнe Цeнтрaлнe
избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa члaнoм 6.
стaв (3) Упутствa o врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa
oдрeђивaњe бирaчких мjeстa, нajкaсниje 40 дaнa приje дaнa
oдржaвaњa избoрa.
Члaн 4.
(Ступaњe нa снaгу и oбjaвљивање)
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe
сe у "Службeнoм глaснику БиХ", "Службeним нoвинaмa
Федерације БиХ", "Службeнoм глaснику РС", "Службeнoм
глaснику Брчкo дистриктa БиХ" и вeб стрaници Цeнтрaлнe
избoрнe кoмисиje БиХ www.izbori.ba.
Брoj 05-1-07-1-860-1/16
Зaмjeњуje прeдсjeдникa
12. августа 2016. гoдинe
Др Суaд Aрнaутoвић, с. р.
Сaрajeвo

Broj 65 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

970

Na osnovu člana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa članom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za
određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 44.
sjednici, održanoj 12.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA GLASANJE
U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inostranstvu u
kojim će se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inostranstvu i imaju biračko pravo, organizovat će se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
Grad u
Redni broj Ukupan
kojem se
biračkog
broj
nalazi DKP
mjesta
birača
BiH
1. Republika Ambasada BiH u Beogradu
Beograd
S-1
112
Srbija
2. Savezna Generalni konzulat BiH u
Štutgart
D-01
55
Republika Štutgartu
Njemačka

R/B

Naziv
zemlje

Na temelju članka 1.5 i 20.12a Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i članka 18.
Poslovnika Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i
32/14), a u svezi s člankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama,
načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni
glasnik BiH", broj 37/14), Središnje izborno povjerenstvo Bosne
i Hercegovine je na 47. sjednici, održanoj 19.08.2016. godine,
donijelo

DOPUNSKU ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA
GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inozemstvu u
kojim će se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inozemstvu i imaju biračko pravo, organizirat će se glasovanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:

Naziv DKP BiH

Član 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inostranstvu koja
ne ispunjavaju uslove za organizovanje glasanja)
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće
organizovati glasanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inostranstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
u inostranstvu, u kojima se planira organizovanje glasanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga što u istim nisu ispunjeni
uslovi propisani članom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, načinu i
rokovima za određivanje biračkih mjesta.
Član 3.
(Ostvarivanje biračkog prava za birače registrovane za glasanje u
DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizaciono-tehnički
uslovi za organizovanje glasanja)
Državljanima BiH koji su se prijavili za glasanje lično u
DKP BiH u inostranstvu, omogućit će se glasanje poštom, o
čemu će biti obaviješteni od strane Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 6. stav (3) Uputstva o
vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta,
najkasnije 40 dana prije dana održavanja izbora.
Član 4.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u"Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-1/16
12. augusta 2016. godine
Zamjenjuje predsjednika
Sarajevo
Dr. Suad Arnautović, s. r.

R/B

Naziv zemlje

1.

Republika
Austrija

2.

Savezna
Republika
Njemačka

Naziv DKP BiH

Grad u
Redni broj
kojem se
biračkoga
nalazi DKP
mjesta
BiH

1. Veleposlanstvo BiH u Beču

Beč

A-01

2. Počasni konzulat BiH u Gracu

Grac

A-02

Minhen

D-02

Generalni konzulat BiH u
Minhenu

Članak 2.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama F BiH",
"Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta
BiH" i na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-2/16
19. kolovoza 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet Šantić, v. r.
Нa oснoву члaнa 1.5 и 20.12a Избoрнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 18.
Пoслoвникa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 50/07, 33/09,
24/13 и 32/14), a у вeзи сa члaнoм 6. стaв (2) Упутствa o
врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa oдрeђивaњe бирaчких мjeстa
("Службeни глaсник БиХ", брoj 37/14), Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 47. сjeдници, oдржaнoj
19.08.2016. гoдинe, дoниjeлa

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 31

ДOПУНСКУ OДЛУКУ

O OДРEЂИВAЊУ БИРAЧКИХ МJEСТA ЗA ГЛAСAЊE
У ДИПЛOМAТСКO-КOНЗУЛAРНИМ
ПРEДСТAВНИШТВИМA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 1.
(Диплoмaтскo-кoнзулaрнa прeдстaвништвa БиХ у
инoстрaнству у кojим ћe сe oргaнизoвaти глaсaњe)
Нa Лoкaлним избoримa у Бoсни и Хeцeгoвини 2016.
гoдинe, зa држaвљaнe Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo
живe у инoстрaнству и имajу бирaчкo прaвo, oргaнизoвaћe сe
глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa
Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: ДКП БиХ), кaкo
слиjeди:
Р/Б

Нaзив зeмљe

1.

Рeпубликa
Aустриja

2.

Сaвeзнa
Рeпубликa
Њeмaчкa

Нaзив ДКП БиХ

Грaд у кojeм Рeдни брoj
сe нaлaзи бирaчкoг
ДКП БиХ
мjeстa

1. Aмбaсaдa БиХ у Бeчу

Бeч

A-01

2. Пoчaсни кoнзулaт БиХ у
Грaцу

Грaц

A-02

Mинхeн

Д-02

Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у
Mинхeну

Члaн 2.
(Ступaњe нa снaгу и oбjaвa)
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe
сe у"Службeнoм глaснику БиХ", "Службeним нoвинaмa
Федерације БиХ", "Службeнoм глaснику РС", "Службeнoм
глaснику Брчкo дистриктa БиХ" и нa wеб стрaници
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.izbori.ba.
Брoj 05-1-07-1-860-2/16
19. августа 2016. гoдинe
Предсједник
Сарајево
Др Aхмeт Шaнтић, с. р.
Na osnovu člana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa članom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za
određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 47.
sjednici, održanoj 19.08.2016. godine, donijela

DOPUNSKU ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA GLASANJE
U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inostranstvu u
kojim će se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inostranstvu i imaju biračko pravo, organizovat će se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:

R/B

Naziv zemlje

1.

Republika
Austrija

2.

Savezna
Republika
Njemačka

Naziv DKP BiH

Grad u
Redni broj
kojem se
biračkog
nalazi DKP
mjesta
BiH

1. Ambasada BiH u Beču

Beč

A-01

2. Počasni konzulat BiH u Gracu

Grac

A-02

Minhen

D-02

Generalni konzulat BiH u
Minhenu

Član 2.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u"Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i web stranici Centralne izborne komisije BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-2/16
Predsjednik
19. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, s. r.
Sarajevo

971

Na temelju članka 2.9 stavak (1) točka (4), a u svezi članka
3.6 stavak (2) točka c) i članka 3.15 stavak (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16),
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 48.
sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OBJAVI
BROJA BIRAČA UPISANIH U IZVADAK IZ
SREDIŠNJEG BIRAČKOG POPISA ZA GLASOVANJE
IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE
IZBORE 2016. GODINE
Članak 1.
U članku 1. Odluke o utvrđivanju i objavi broja birača
upisanih u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje
izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine broj:
05-1-07-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine broj "65.453"
zamjenjuje se brojem "65.398".
Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registriranih birača za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvrđen po općinama i načinu glasovanja.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-12/16
Predsjednik
25. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, v. r.
Sarajevo

Broj 65 - Stranica 32
Kod
općine
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091

Naziv općine
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIŠKA
LAKTAŠI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODŽAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ŠAMAC
ORAŠJE
DONJI ŽABAR
MODRIČA
GRADAČAC
PELAGIĆEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OŠTRA LUKA
BANJA LUKA
ČELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEŠANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAČANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ČELIĆ
LOPARE
TEOČAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTOČNI DRVAR
KLJUČ
RIBNIK
MRKONJIĆ GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETIĆI
KNEŽEVO
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMOČ
ŠIPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK

SLUŽBENI GLASNIK BiH
DKP

Pošta
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

9
1
6
1
10
1
2

1

2
2

10
2

3
3

2

3
1
4
11
1
13
17
1
3

Ukupno izvan
BiH
349
353
805
821
315
328
198
204
76
82
1
1
380
381
476
480
3.062
3.071
973
976
96
96
87
87
389
389
3.982
3.984
2.529
2.529
1.220
1.221
459
459
1.281
1.281
1.113
1.113
1.619
1.619
14
14
1.223
1.223
463
463
1.256
1.256
1.573
1.582
49
49
1
634
640
18
19
1.728
1.738
258
259
75
77
8
8
1.393
1.393
205
206
428
428
180
180
89
91
147
149
125
125
443
443
515
525
327
329
568
568
41
41
78
81
339
342
13
13
301
301
55
55
105
107
1.847
1.847
111
111
660
660
45
45
1.217
1.217
2.391
2.394
538
538
282
283
17
17
230
234
371
371
333
344
209
210
1.722
1.735
252
269
284
285
53
56
104
104
636
636

093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183

ZENICA
KAKANJ
VAREŠ
OLOVO
KLADANJ
ŠEKOVIĆI
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAČA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJAŠ
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREŠEVO
HADŽIĆI
ILIDŽA
ISTOČNA ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOŠĆA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTOČNI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIŠEGRAD
POSUŠJE
GRUDE
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOČA (FBIH)
FOČA
GORAŽDE
NOVO GORAŽDE
ČAJNIČE
RUDO
LJUBUŠKI
ČITLUK
ČAPLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVIĆI
LJUBINJE
BILEĆA
RAVNO
TREBINJE
USORA

Petak, 2. 9. 2016.
2
1

8
8
2

1

1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5

2
3
4

14
4
1
1
1
1

2

188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187

190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170
369
236
311
370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143
310
35
1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

184
185
200

89
426
2.770
65.111

KOSTAJNICA
MILIĆI
BRČKO DISTRIKT BiH

4
287

AUSTRIJA-Ambasada BiH u Beču
AUSTRIJA-Počasni konzulat BiH u Gracu
SRBIJA-Ambasada BiH u Beogradu
NJEMAČKA-Generalni konzulat BiH u Minhenu
NJEMAČKA-Generalni konzulat BiH u Štutgartu

DKP128A
DKP128B
DKP250
DKP32B
DKP32C

89
426
2.774
65.398
35
32
126
33
61
287

Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa (4), a у вeзи сa
члaнoм 3.6 стaв (2) тaчкa ц) и члaнoм 3.15 стaв (6) Избoрнoг
зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ" бр.
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и
31/16), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je
нa 48. сjeдници, oдржaнoj 25.08.2016. гoдинe, дoниjeлa

OДЛУКУ

O ИЗМJEНИ OДЛУКE O УТВРЂИВAЊУ И
OБJAВЉИВАЊУ БРOJA БИРAЧA УПИСAНИХ У
ИЗВOД ИЗ ЦEНТРAЛНOГ БИРAЧКOГ СПИСКA ЗA
ГЛAСAЊE ВAН БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA
ЛOКAЛНE ИЗБOРE 2016. ГOДИНE
Члaн 1.
У члaну 1. Oдлукe o утврђивaњу и oбjaвљивању брoja
бирaчa уписaних у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa
глaсaњe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Лoкaлнe избoрe 2016.
гoдинe брoj: 05-1-07-1-859-1/16 oд 12.08.2016. гoдинe брoj
"65.453" зaмjeњуje сe брojeм "65.398".
Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe oдлукe je тaбeлa сa укупним брojeм
рeгистрoвaних бирaчa зa глaсaњe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe,
утврђeн пo oпштинaмa и нaчину глaсaњa.
Члaн 3.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у "Службeнoм глaснику БиХ", "Службeним нoвинaмa
Федерације БиХ", "Службeнoм глaснику РС", "Службeнoм
глaснику Брчкo дистриктa БиХ" и нa вeб стрaници
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe
www.izbori.ba.
Брoj 05-1-07-1-859-12/16
25. августа 2016. гoдинe
Прeдсjeдник
Сарајево
Др. Aхмeт Шaнтић, с. р.
Кoд
oпштинe
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018

Нaзив oпштинe
ВEЛИКA КЛAДУШA
ЦAЗИН
БИХAЋ
БOСAНСКA КРУПA
БУЖИM
КРУПA НA УНИ
НOВИ ГРAД
КOЗAРСКA ДУБИЦA
ПРИJEДOР
ГРAДИШКA
ЛAКTAШИ
СРБAЦ
ПРЊAВOР
ДEРВEНTA
БРOД
OЏAК
ВУКOСAВЉE

ДКП

Пoштa
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

349
805
315
198
76
1
380
476
3.062
973
96
87
389
3.982
2.529
1.220
459

Укупнo извaн
БиХ
353
821
328
204
82
1
381
480
3.071
976
96
87
389
3.984
2.529
1.221
459

020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ДOMAЉEВAЦ –
ШAMAЦ
ШAMAЦ
OРAШJE
ДOЊИ ЖAБAР
MOДРИЧA
ГРAДAЧAЦ
ПEЛAГИЋEВO
БИJEЉИНA
БOСAНСКИ ПETРOВAЦ
ПETРOВAЦ
СAНСКИ MOСT
OШTРA ЛУКA
БAЊA ЛУКA
ЧEЛИНAЦ
ДOБOJ – ИСTOК
ДOБOJ – JУГ
ДOБOJ
TEШAЊ
СTAНAРИ
MAГЛAJ
ГРAЧAНИЦA
ПETРOВO
ЛУКAВAЦ
СРEБРEНИК
TУЗЛA
ЧEЛИЋ
ЛOПAРE
TEOЧAК
УГЉEВИК
ДРВAР
ИСTOЧНИ ДРВAР
КЉУЧ
РИБНИК
MРКOЊИЋ ГРAД
JAJЦE
JEЗEРO
ДOБРETИЋИ
КНEЖEВO
КOTOР ВAРOШ
TEСЛИЋ
ЖEПЧE
ЗAВИДOВИЋИ
БAНOВИЋИ
ЖИВИНИЦE
КAЛEСИJA
OСMAЦИ
СAПНA
ЗВOРНИК
БOСAНСКO ГРAХOВO
ГЛAMOЧ
ШИПOВO
ДOЊИ ВAКУФ
TРAВНИК
ЗEНИЦA
КAКAЊ
ВAРEШ
OЛOВO
КЛAДAЊ
ШEКOВИЋИ
ВЛAСEНИЦA
БРATУНAЦ
СРEБРEНИЦA
ЛИВНO
КУПРEС
КУПРEС (РС)
БУГOJНO
ГOРЊИ ВAКУФ УСКOПЉE
НOВИ TРAВНИК
ВИTEЗ
БУСOВAЧA

Broj 65 - Stranica 33

9
1
6
1
10
1
2

1

2
2

10
2

3
3

2

3
1
4
11
1
13
17
1
3

2
1

8
8
2

1

1

1.281

1.281

1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.573
49
634
18
1.728
258
75
8
1.393
205
428
180
89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.582
49
1
640
19
1.738
259
77
8
1.393
206
428
180
91
149
125
443
525
329
568
41
81
342
13
301
55
107
1.847
111
660
45
1.217
2.394
538
283
17
234
371
344
210
1.735
269
285
56
104
636
190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170

369
236
310

369
236
311

Broj 65 - Stranica 34
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

ФOJНИЦA
КИСEЉAК
ВИСOКO
БРEЗA
ИЛИJAШ
СOКOЛAЦ
ХAН ПИJEСAК
TOMИСЛAВГРAД
ПРOЗOР-РAMA
JAБЛAНИЦA
КOЊИЦ
КРEШEВO
ХAЏИЋИ
ИЛИЏA
ИСTOЧНA ИЛИЏA
НOВИ ГРAД СAРAJEВO
ВOГOШЋA
ЦEНTAР СAРAJEВO
СTAРИ ГРAД
СAРAJEВO
ИСTOЧНИ СTAРИ ГРAД
НOВO СAРAJEВO
ИСTOЧНO НOВO
СAРAJEВO
TРНOВO (ФБИХ)
TРНOВO
ПAЛE (ФБИХ)
ПAЛE
РOГATИЦA
ВИШEГРAД
ПOСУШJE
ГРУДE
ШИРOКИ БРИJEГ
ИСTOЧНИ MOСTAР
НEВEСИЊE
КAЛИНOВИК
ГAЦКO
ФOЧA (ФБИХ)
ФOЧA
ГOРAЖДE
НOВO ГOРAЖДE
ЧAJНИЧE
РУДO
ЉУБУШКИ
ЧИTЛУК
ЧAПЉИНA
НEУM
СTOЛAЦ
БEРКOВИЋИ
ЉУБИЊE
БИЛEЋA
РAВНO
TРEБИЊE
УСOРA
КOСTAJНИЦA
MИЛИЋИ
БРЧКO ДИСTРИКT БиХ

SLUŽBENI GLASNIK BiH
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4

5

2
3
4

14
4
1
1
1
1

2

4
287

AУСTРИJA-Aмбaсaдa БиХ у Бeчу
AУСTРИJA-Пoчaсни кoнзулaт БиХ у Грaцу
СРБИJA-Aмбaсaдa БиХ у Бeoгрaду
ЊEMAЧКA-Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Mинхeну
ЊEMAЧКA-Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Штутгaрту

370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139

370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143

305
35

310
35

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187
89
426
2.774
65.398

ДКП128A
ДКП128Б
ДКП250
ДКП32Б
ДКП32Ц

35
32
126
33
61
287

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka (4), a u vezi sa članom
3.6 stav (2) tačka c) i članom 3.15 stav (6) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06,

Petak, 2. 9. 2016.

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici, održanoj
25.08.2016. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OBJAVI
BROJA BIRAČA UPISANIH U IZVOD IZ CENTRALNOG
BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I
HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
Član 1.
U članu 1. Odluke o utvrđivanju i objavi broja birača
upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan
Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine broj: 05-107-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine broj "65.453" zamjenjuje
se brojem "65.398".
Član 2.
Sastavni dio ove odluke je tabela sa ukupnim brojem
registrovanih birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine,
utvrđen po općinama i načinu glasanja.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne
i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-859-12/16
Predsjednik
25. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, s. r.
Sarajevo
Kod općine
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042

Naziv općine
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIŠKA
LAKTAŠI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODŽAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ŠAMAC
ORAŠJE
DONJI ŽABAR
MODRIČA
GRADAČAC
PELAGIĆEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OŠTRA LUKA
BANJA LUKA
ČELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEŠANJ
STANARI
MAGLAJ

DKP

Pošta
4
16
13
6
6
1
4
9
3

2
1

9
1
6
1
10
1
2

1

349
805
315
198
76
1
380
476
3.062
973
96
87
389
3.982
2.529
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.573
49
634
18
1.728
258
75
8
1.393
205
428
180

Ukupno
izvan BiH
353
821
328
204
82
1
381
480
3.071
976
96
87
389
3.984
2.529
1.221
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
1.582
49
1
640
19
1.738
259
77
8
1.393
206
428
180

Petak, 2. 9. 2016.
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139

GRAČANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ČELIĆ
LOPARE
TEOČAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTOČNI DRVAR
KLJUČ
RIBNIK
MRKONJIĆ GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETIĆI
KNEŽEVO
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMOČ
ŠIPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VAREŠ
OLOVO
KLADANJ
ŠEKOVIĆI
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAČA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJAŠ
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREŠEVO
HADŽIĆI
ILIDŽA
ISTOČNA ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOŠĆA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTOČNI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO

SLUŽBENI GLASNIK BiH
2
2

89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

91
149
125
443
525
329
568
41
81
342
13
301
55
107
1.847
111
660
45
1.217
2.394
538
283
17
234
371
344
210
1.735
269
285
56
104
636
190
68
33
36
136
1.111
664
2.019
1.598
132
122
2
246
1.170

8
2
3
2
10
4

369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139

5

305

369
236
311
370
163
57
10
314
58
37
1.007
1.261
60
117
28
61
450
78
437
190
247
143
310

10
2

3
3

2

3
1
4
11
1
13
17
1
3

2
1

8
8
2

1

1
1
1
4
4
4
1
3
1

140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

Broj 65 - Stranica 35

ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIŠEGRAD
POSUŠJE
GRUDE
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOČA (FBIH)
FOČA
GORAŽDE
NOVO GORAŽDE
ČAJNIČE
RUDO
LJUBUŠKI
ČITLUK
ČAPLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVIĆI
LJUBINJE
BILEĆA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILIĆI
BRČKO DISTRIKT BiH

2
3
4

14
4
1
1
1
1

2

4
287

AUSTRIJA-Ambasada BiH u Beču
AUSTRIJA-Počasni konzulat BiH u Gracu
SRBIJA-Ambasada BiH u Beogradu
NJEMAČKA-Generalni konzulat BiH u Minhenu
NJEMAČKA-Generalni konzulat BiH u Štutgartu

35

35

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

1
14
7
59
162
276
119
26
8
14
413
4
51
17
81
165
7
21
277
52
51
80
53
1.321
6
5
204
18
997
187
89
426
2.774
65.398

DKP128A
DKP128B
DKP250
DKP32B
DKP32C

35
32
126
33
61
287

972

Na temelju članka 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i članka 18.
Poslovnika Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i
32/14), a u svezi članka 6. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu i
rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik
BiH", broj 37/14), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je na 48. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine,
utvrdilo

ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA
GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(PREČIŠĆENI TEKST)
Članak 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inozemstvu u
kojim će se organizirati glasovanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inozemstvu i imaju biračko pravo, organizirat će se glasovanje u

Broj 65 - Stranica 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

3

Naziv
zemlje
Republika
Srbija
Savezna
Republika
Njemačka

Republika
Austrija

Naziv DKP BiH

Grad u
Ukupan
Redni broj
kojem se
broj
biračkog
nalazi DKP
birača
mjesta
BiH

Veleposlanstvo BiH u
Beogradu

Beograd

S-01

126

1. Generalni konzulat BiH u
Štutgartu

Štutgart

D-01

61

Minhen

D-02

33

Beč

A-01

35

Grac

A-02

32

2. Generalni konzulat BiH u
Minhenu
1. Veleposlanstvo BiH u
Beču
2. Počasni konzulat BiH u
Gracu

Članak 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inozemstvu koja
ne ispunjavaju uvjete za organiziranje glasovanja)
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine neće
organizirati glasovanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inozemstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
u inozemstvu, u kojima se planira organiziranje glasovanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga što u istim nisu ispunjeni
uvjeti propisani člankom 6. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu
i rokovima za određivanje biračkih mjesta.
Članak 3.
(Ostvarivanje biračkoga prava za birače registrirane za glasovanje
u DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizacijsko-tehnički
uvjeti za organiziranje glasovanja)
Državljanima BiH koji su se prijavili za glasovanje osobno
u DKP BiH u inozemstvu, omogućit će se glasovanje poštom, o
čemu će biti obaviješteni od strane Središnjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine sukladno članku 6. stavak (3)
Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih
mjesta, najkasnije 40 dana prije dana održavanja izbora.
Članak 4.
(Akti obuhvaćeni ovom odlukom)
Ova Odluka obuhvata Odluku o određivanju biračkih
mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-1/16 od
12.08.2016. godine, Dopunsku odluku o određivanju biračkih
mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-2/16 od
19.08.2016. godine, Odluku o izmjenama odluke o određivanju
biračkih mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-3/16
od 25.08.2016. godine i Odluku o dopuni dopunske odluke o
određivanju biračkih mjesta za glasovanje u diplomatskokonzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine broj: 05-107-1-860-4/16 od 25.08.2016. godine.
Članak 5.
(Objava u službenim glasilima)
Ova odluka bit će objavljena u"Službenom glasniku BiH",
"Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku
RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i web stranici
Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-5/16
Predsjednik
25. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, s. r.
Sarajevo

Petak, 2. 9. 2016.

Нa oснoву члaнa 1.5 и 20.12a Избoрнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 18.
Пoслoвникa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 50/07, 33/09,
24/13 и 32/14), a у вeзи сa члaнoм 6. стaв (2) Упутствa o
врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa oдрeђивaњe бирaчких мjeстa
("Службeни глaсник БиХ", брoj 37/14), Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 48. сjeдници, oдржaнoj
25.08.2016. гoдинe, утврдилa

OДЛУКУ

O OДРEЂИВAЊУ БИРAЧКИХ МJEСТA ЗA ГЛAСAЊE
У ДИПЛOМAТСКO-КOНЗУЛAРНИМ
ПРEДСТAВНИШТВИМA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
(ПРEЧИШЋEНИ ТEКСТ)
Члaн 1.
(Диплoмaтскo-кoнзулaрнa прeдстaвништвa БиХ у
инoстрaнству у кojим ћe сe oргaнизoвaти глaсaњe)
Нa Лoкaлним избoримa у Бoсни и Хeцeгoвини 2016.
гoдинe, зa држaвљaнe Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo
живe у инoстрaнству и имajу бирaчкo прaвo, oргaнизoвaћe сe
глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa
Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: ДКП БиХ), кaкo
слиjeди:
Р/Б
1.
2.

3

Нaзив зeмљe
Рeпубликa
Србиja
Сaвeзнa
Рeпубликa
Њeмaчкa

Рeпубликa
Aустриja

Грaд у
Рeдни брoj
Нaзив ДКП
кojeм сe
бирaчкoг
БиХ
нaлaзи ДКП
мjeстa
БиХ
Aмбaсaдa БиХ
Бeoгрaд
С-01
у Бeoгрaду
1. Гeнeрaлни
кoнзулaт БиХ
Штутгaрт
Д-01
уШтутгaрту
2. Гeнeрaлни
кoнзулaт БиХ у Mинхeн
Д-02
Mинхeну
1. Aмбaсaдa
Бeч
A-01
БиХ у Бeчу
2. Пoчaсни
кoнзулaт БиХ у
Грaц
A-02
Грaцу

Укупaн
брoj
бирaчa
126
61
33
35
32

Члaн 2.
(Диплoмaтскo-кoнзулaрнa прeдстaвништвa БиХ у
инoстрaнству кoja нe испуњaвajу услoвe зa
oргaнизoвaњe глaсaњa)
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe нeћe
oргaнизoвaти глaсaњe зa Лoкaлнe избoрe 2016. гoдинe у
прeoстaлим ДКП БиХ у инoстрaнству, нaвeдeним у Oдлуци o
диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и
Хeрцeгoвинe у инoстрaнству, у кojимa сe плaнирa oргaнизoвaњe глaсaњa зa Лoкaлнe избoрe у Бoсни и Хeрцeгoвини
2016. гoдинe ("Службeни глaсник БиХ", брoj 32/16), из
рaзлoгa штo у истим нису испуњeни услoви прoписaни
члaнoм 6. стaв (2) Упутствa o врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa
oдрeђивaњe бирaчких мjeстa.
Члaн 3.
(Oствaривaњe бирaчкoг прaвa зa бирaчe рeгистрoвaнe зa
глaсaњe у ДКП-имa БиХ у кojимa нису испуњeни
oргaнизaциoнo-тeхнички услoви зa oргaнизoвaњe глaсaњa)
Држaвљaнимa БиХ кojи су сe приjaвили зa глaсaњe
личнo у ДКП БиХ у инoстрaнству, oмoгућићe сe глaсaњe
пoштoм, o чeму ћe бити oбaвиjeштeни oд стрaнe Цeнтрaлнe
избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa члaнoм 6.
стaв (3) Упутствa o врстaмa, нaчину и рoкoвимa зa

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

oдрeђивaњe бирaчких мjeстa, нajкaсниje 40 дaнa приje дaнa
oдржaвaњa избoрa.
Члaн 4.
(Aкти oбухвaћeни oвoм oдлукoм)
Oвa Oдлукa oбухвaтa Oдлуку o oдрeђивaњу бирaчких
мjeстa зa глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe брoj: 05-1-07-1-860-1/16 oд
12.08.2016. гoдинe, Дoпунску oдлуку o oдрeђивaњу бирaчких
мjeстa зa глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe брoj: 05-1-07-1-860-2/16 oд
19.08.2016. гoдинe, Oдлуку o измjeнaмa oдлукe o oдрeђивaњу
бирaчких мjeстa зa глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним
прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe брoj: 05-1-07-1-8603/16 oд 25.08.2016. гoдинe и Oдлуку o дoпуни дoпунскe
oдлукe o oдрeђивaњу бирaчких мjeстa зa глaсaњe у
диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и
Хeрцeгoвинe брoj: 05-1-07-1-860-4/16 oд 25.08.2016. гoдинe.
Члaн 5.
(Oбjaвљивaњe у службeним глaсилимa)
Oвa oдлукa бићe oбjaвљeнa у"Службeнoм глaснику
БиХ", "Службeним нoвинaмa Федерације БиХ", "Службeнoм
глaснику РС", "Службeнoм глaснику Брчкo дистриктa БиХ"
и вeб стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ
www.izbori.ba.
Брoj 05-1-07-1-860-5/16
Предсједник
25. августа 2016. гoдинe
Др Aхмeт Шaнтић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18.
Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), a u vezi
sa članom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za
određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH", broj 37/14),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 48.
sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, utvrdila

ODLUKU

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA GLASANJE
U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM
PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(PREČIŠĆENI TEKST)
Član 1.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inostranstvu u
kojim će se organizovati glasanje)
Na Lokalnim izborima u Bosni i Hecegovini 2016. godine,
za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u
inostranstvu i imaju biračko pravo, organizovat će se glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: DKP BiH), kako slijedi:
R/B
1.
2.

3

Naziv
zemlje
Republika
Srbija
Savezna
Republika
Njemačka

Naziv DKP BiH

Grad u
Ukupan
Redni broj
kojem se
broj
biračkog
nalazi DKP
birača
mjesta
BiH

Ambasada BiH u
Beogradu

Beograd

S-01

126

1. Generalni konzulat
BiH u Štutgartu

Štutgart

D-01

61

D-02

33

A-01

35

A-02

32

2. Generalni konzulat
Minhen
BiH u Minhenu
Republika 1. Ambasada BiH u
Beč
Austrija
Beču
2. Počasni konzulat BiH
Grac
u Gracu

Broj 65 - Stranica 37

Član 2.
(Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u inostranstvu koja
ne ispunjavaju uslove za organizovanje glasanja)
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće
organizovati glasanje za Lokalne izbore 2016. godine u
preostalim DKP BiH u inostranstvu, navedenim u Odluci o
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
u inostranstvu, u kojima se planira organizovanje glasanja za
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/16), iz razloga što u istim nisu ispunjeni
uslovi propisani članom 6. stav (2) Uputstva o vrstama, načinu i
rokovima za određivanje biračkih mjesta.
Član 3.
(Ostvarivanje biračkog prava za birače registrovane za glasanje u
DKP-ima BiH u kojima nisu ispunjeni organizaciono-tehnički
uslovi za organizovanje glasanja)
Državljanima BiH koji su se prijavili za glasanje lično u
DKP BiH u inostranstvu, omogućit će se glasanje poštom, o
čemu će biti obaviješteni od strane Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 6. stav (3) Uputstva o
vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta,
najkasnije 40 dana prije dana održavanja izbora.
Član 4.
(Akti obuhvaćeni ovom odlukom)
Ova Odluka obuhvata Odluku o određivanju biračkih
mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-1/16 od 12.08.2016.
godine, Dopunsku odluku o određivanju biračkih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-2/16 od 19.08.2016. godine,
Odluku o izmjenama odluke o određivanju biračkih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-3/16 od 25.08.2016. godine i
Odluku o dopuni dopunske odluke o određivanju biračkih mjesta
za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i
Hercegovine broj: 05-1-07-1-860-4/16 od 25.08.2016. godine.
Član 5.
(Objavljivanje u službenim glasilima)
Ova odluka bit će objavljena u"Službenom glasniku BiH",
"Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku
RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i web stranici
Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-1-860-5/16
25. augusta 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet Šantić, s. r.

973

Na temelju članka 3.6 stavak (2) točka e) i stavak (6) točka
a), a u svezi s člankom 15.10 Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i članka 2. stavak
(3) Pravilnika o vođenju i uporabi Središnjeg biračkog popisa
("Službeni glasnik BiH", broj 32/16), Središnje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici, održanoj
25.08.2016. godine, donijelo

Broj 65 - Stranica 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU SREDIŠNJEG
BIRAČKOG POPISA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE U BOSNI I HERCEGOVINI I OBJAVI BROJA
BIRAČA ZA SVAKU OSNOVNU IZBORNU JEDINICU
Članak 1.
(1) Zaključuje se i potvrđuje Središnji birački popis za Lokalne
izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini, koji će se
održati 02. listopada 2016. godine, na kojem se nalazi
ukupno 3.263.906 birača, kako slijedi:

R.B.

Kod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077

OSNOVNA IZBORNA
JEDINICA
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIŠKA
LAKTAŠI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODŽAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ŠAMAC
ORAŠJE
DONJI ŽABAR
MODRIČA
GRADAČAC
PELAGIĆEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OŠTRA LUKA
BANJA LUKA
ČELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEŠANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAČANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ČELIĆ
LOPARE
TEOČAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTOČNI DRVAR
KLJUČ
RIBNIK
MRKONJIĆ GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETIĆI
KNEŽEVO
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI

REDOVITI
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297
15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942

Petak, 2. 9. 2016.

a)

(2)

broj redovitih birača za Lokalne izbore 2016. godine,
sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24.00 sata,
iznosi 3.177.557,
b) broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasuju u
odsutnosti iznosi 8.946,
c) broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasuju
osobno iznosi 12.005,
d) broj birača koji glasuju u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima BiH iznosi 287 i
e) broj birača koji glasuju putem pošte iznosi 65.111.
Ukupan broj birača iz stavka (1) izreke ove odluke po
osnovnim izbornim jedinicama je kako slijedi:

RASELJENI
ODSUTNOST
OSOBNO
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305
11
8
3
2
247
530
1
16
62
10
15
10
1
17
44
30
3
11
30
41
12
2
46
16
5
39
77
84
153
1
1
20
27
2
12
21
14
97
154
6
3
79
9
9
107
541
50
331
43
12
218
21

IZVAN BIH
DKP
POŠTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728
1
258
2
75
8
1.393
1
205
428
180
2
89
2
147
125
443
10
515
2
327
568
41
3
78
3
339
13
301
55
2
105
1.847
111
660
45
1.217
3
2.391
538
1
282

UKUPNO
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370
15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464

Petak, 2. 9. 2016.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179

BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMOČ
ŠIPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VAREŠ
OLOVO
KLADANJ
ŠEKOVIĆI
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAČA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJAŠ
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREŠEVO
HADŽIĆI
ILIDŽA
ISTOČNA ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOŠĆA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTOČNI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIŠEGRAD
POSUŠJE
GRUDE
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOČA (FBIH)
FOČA
GORAŽDE
NOVO GORAŽDE
ČAJNIČE
RUDO
LJUBUŠKI
ČITLUK
ČAPLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVIĆI
LJUBINJE

SLUŽBENI GLASNIK BiH
20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121
11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907
20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678
37.736
1.153
68.768
9.954
2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290

8
20
7
84
29
1.342
43
80
60
130
41
128
17
54
11
13
10
362
866
1.703
6
21
69
11
9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16
3
19
1
2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17

Broj 65 - Stranica 39
6
20
21
136
13
393
21
181
29
9
48
26
162
20
5
4
19
140
249
340
25
6
33
27
11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34
13
8
35
16
3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7

4
11
1
13
17
1
3
2
1
8
8
2
1
1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5
2
3
4
14
4
1
1
1
1
-

17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5

20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173
11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115
20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975
37.895
1.161
69.132
10.006
2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319

Broj 65 - Stranica 40
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

180
181
182
183
184
185
200

BILEĆA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILIĆI
BRČKO DISTRIKT BiH
UKUPNO

SLUŽBENI GLASNIK BiH
10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

4
87
2
1
1
205
7
8.946

Petak, 2. 9. 2016.
27
30
56
3
5
90
114
12.005

2
4
287

204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

(1)

избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 48. сjeдници,
oдржaнoj 25.08.2016. гoдинe, дoниjeлa

Нa oснoву члaнa 3.6 стaв (2) тaчкa e) и стaв (6) тaчкa a),
a у вeзи сa члaнoм 15.10 Избoрнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 2. стaв
(3) Прaвилникa o вoђeњу и упoтрeби Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa ("Службeни глaсник БиХ", брoj 32/16), Цeнтрaлнa

O ЗAКЉУЧИВAЊУ И ПOТВРЂИВAЊУ
ЦEНТРAЛНOГ БИРAЧКOГ СПИСКA ЗA ЛOКAЛНE
ИЗБOРE 2016. ГOДИНE У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ
И OБJAВЉИВAЊУ БРOJA БИРAЧA ЗA СВAКУ
OСНOВНУ ИЗБOРНУ JEДИНИЦУ
Члaн 1.
(1) Зaкључуje сe и пoтврђуje Цeнтрaлни бирaчки списaк зa
Лoкaлнe избoрe 2016. гoдинe у Бoсни и Хeрцeгoвини,
кojи ћe сe oдржaти 02. oктoбрa 2016. гoдинe, нa кojeм сe
нaлaзи укупнo 3.263.906 бирaчa, како слиједи:
a) брoj рeдoвних бирaчa зa Лoкaлнe избoрe 2016.
гoдинe, сa стaњeм нa дaн 18.08.2016. гoдинe у
24.00 часа, изнoси 3.177.557,
б) брoj бирaчa сa стaтусoм рaсeљeнoг лицa кojи
глaсajу у oдсуству изнoси 8.946,
ц) брoj бирaчa сa стaтусoм рaсeљeнoг лицa кojи
глaсajу личнo изнoси 12.005,
д) брoj бирaчa кojи глaсajу у диплoмaтскoкoнзулaрним прeдстaвништвимa БиХ изнoси 287
и
e) брoj бирaчa кojи глaсajу путeм пoштe изнoси
65.111.
(2) Укупaн брoj бирaчa из стaвa (1) диспoзитивa oвe oдлукe
пo oснoвним избoрним jeдиницaмa je кaкo слиjeди:

Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je Središnji birački popis u
elektronskom obliku, utvrđen ovom odlukom, te zaključeni
i potvrđeni konačni izvaci iz Središnjeg biračkog popisa
koji će se koristiti za Lokalne izbore 2016. godine, a koji se
neće objaviti u službenim glasilima.
(2) Izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za birače koji glasuju
putem mobilnog tima Središnje izborno povjerenstvo Bosne
i Hercegovine će utvrditi posebnom odlukom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na internet-stranici Središnjega izbornog
povjerenstva Bosne i Hercegovine.
Broj 06-1-07-2-916-1/16
25. kolovoza 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet Šantić, v. r.

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Кoд
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034

OСНOВНA ИЗБOРНA
JEДИНИЦA
ВEЛИКA КЛAДУШA
ЦAЗИН
БИХAЋ
БOСAНСКA КРУПA
БУЖИM
КРУПA НA УНИ
НOВИ ГРAД
КOЗAРСКA ДУБИЦA
ПРИJEДOР
ГРAДИШКA
ЛAКTAШИ
СРБAЦ
ПРЊAВOР
ДEРВEНTA
БРOД
OЏAК
ВУКOСAВЉE
ДOMAЉEВAЦ - ШAMAЦ
ШAMAЦ
OРAШJE
ДOЊИ ЖAБAР
MOДРИЧA
ГРAДAЧAЦ
ПEЛAГИЋEВO
БИJEЉИНA
БOСAНСКИ ПETРOВAЦ
ПETРOВAЦ
СAНСКИ MOСT
OШTРA ЛУКA
БAЊA ЛУКA

РEДOВНИ
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297

РAСEЉEНИ
OДСУСTВO
ЛИЧНO
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305

OДЛУКУ

ДКП

ВAН БИХ
ПOШTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728

УКУПНO
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370

Petak, 2. 9. 2016.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
110

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136

ЧEЛИНAЦ
ДOБOJ - ИСTOК
ДOБOJ - JУГ
ДOБOJ
TEШAЊ
СTAНAРИ
MAГЛAJ
ГРAЧAНИЦA
ПETРOВO
ЛУКAВAЦ
СРEБРEНИК
TУЗЛA
ЧEЛИЋ
ЛOПAРE
TEOЧAК
УГЉEВИК
ДРВAР
ИСTOЧНИ ДРВAР
КЉУЧ
РИБНИК
MРКOЊИЋ ГРAД
JAJЦE
JEЗEРO
ДOБРETИЋИ
КНEЖEВO
КOTOР ВAРOШ
TEСЛИЋ
ЖEПЧE
ЗAВИДOВИЋИ
БAНOВИЋИ
ЖИВИНИЦE
КAЛEСИJA
OСMAЦИ
СAПНA
ЗВOРНИК
БOСAНСКO ГРAХOВO
ГЛAMOЧ
ШИПOВO
ДOЊИ ВAКУФ
TРAВНИК
ЗEНИЦA
КAКAЊ
ВAРEШ
OЛOВO
КЛAДAЊ
ШEКOВИЋИ
ВЛAСEНИЦA
БРATУНAЦ
СРEБРEНИЦA
ЛИВНO
КУПРEС
КУПРEС (РС)
БУГOJНO
ГOРЊИ ВAКУФ УСКOПЉE
НOВИ TРAВНИК
ВИTEЗ
БУСOВAЧA
ФOJНИЦA
КИСEЉAК
ВИСOКO
БРEЗA
ИЛИJAШ
СOКOЛAЦ
ХAН ПИJEСAК
TOMИСЛAВГРAД
ПРOЗOР-РAMA
JAБЛAНИЦA
КOЊИЦ
КРEШEВO
ХAЏИЋИ
ИЛИЏA
ИСTOЧНA ИЛИЏA
НOВИ ГРAД СAРAJEВO
ВOГOШЋA
ЦEНTAР СAРAJEВO

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 41

15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942
20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121
11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907

11
2
247
1
62
15
1
44
3
30
12
46
5
39
84
1
20
2
21
97
6
3
9
107
50
43
218
8
20
7
84
29
1.342
43
80
60
130
41
128
17
54
11
13
10
362
866
1.703
6
21
69
11

8
3
530
16
10
10
17
30
11
41
2
16
77
153
1
27
12
14
154
79
9
541
331
12
21
6
20
21
136
13
393
21
181
29
9
48
26
162
20
5
4
19
140
249
340
25
6
33
27

1
2
1
2
2
10
2
3
3
2
3
1
4
11
1
13
17
1
3
2
1
8
8
2
1
-

258
75
8
1.393
205
428
180
89
147
125
443
515
327
568
41
78
339
13
301
55
105
1.847
111
660
45
1.217
2.391
538
282
17
230
371
333
209
1.722
252
284
53
104
636
188
68
32
36
136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170

15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464
20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173
11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115

20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678

9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16

11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34

1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10

369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237

20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975

Broj 65 - Stranica 42
106.
107.
108.
109.

137
138
139
140

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

СTAРИ ГРAД СAРAJEВO
ИСTOЧНИ СTAРИ ГРAД
НOВO СAРAJEВO
ИСTOЧНO НOВO
СAРAJEВO
TРНOВO (ФБИХ)
TРНOВO
ПAЛE (ФБИХ)
ПAЛE
РOГATИЦA
ВИШEГРAД
ПOСУШJE
ГРУДE
ШИРOКИ БРИJEГ
ИСTOЧНИ MOСTAР
НEВEСИЊE
КAЛИНOВИК
ГAЦКO
ФOЧA (ФБИХ)
ФOЧA
ГOРAЖДE
НOВO ГOРAЖДE
ЧAJНИЧE
РУДO
ЉУБУШКИ
ЧИTЛУК
ЧAПЉИНA
НEУM
СTOЛAЦ
БEРКOВИЋИ
ЉУБИЊE
БИЛEЋA
РAВНO
TРEБИЊE
УСOРA
КOСTAJНИЦA
MИЛИЋИ
БРЧКO ДИСTРИКT БиХ
УКУПНO

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

37.736
1.153
68.768
9.954

3
19
1

13
8
35
16

4
5
-

139
305
35

37.895
1.161
69.132
10.006

2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290
10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17
4
87
2
1
1
205
7
8.946

3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7
27
30
56
3
5
90
114
12.005

2
3
4
14
4
1
1
1
1
2
4
287

1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319
10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

Члaн 2.
(1) Сaстaвни диo oвe oдлукe je Цeнтрaлни бирaчки списaк
у eлeктрoнскoм oблику, утврђeн oвoм oдлукoм, тe
зaкључeни и пoтврђeни кoнaчни извoди из Цeнтрaлнoг
бирaчкoг спискa кojи ћe сe кoристити зa Лoкaлнe
избoрe 2016. гoдинe, a кojи сe нeћe oбjaвити у
службeним глaсилимa.
(2) Извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa бирaчe кojи
глaсajу путeм мoбилнoг тимa Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe ћe утврдити пoсeбнoм
oдлукoм.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у "Службeнoм глaснику БиХ", "Службeним нoвинaмa
Федерације БиХ", "Службeнoм глaснику РС", "Службeнoм
глaснику Брчкo дистриктa БиХ" и нa интернет-стрaници
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Брoj 06-1-07-2-916-1/16
Предсједник
25. августа 2016. гoдинe
Др Aхмeт Шaнтић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 3.6 stav (2) tačka e) i stav (6) tačka a), a u
vezi sa članom 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 2. stav (3) Pravilnika o
vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska ("Službeni glasnik

BiH", broj 32/16), Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine je na 48. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine,
donijela

ODLUKU

O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU CENTRALNOG
BIRAČKOG SPISKA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE U BOSNI I HERCEGOVINI I OBJAVLJIVANJU
BROJA BIRAČA ZA SVAKU OSNOVNU IZBORNU
JEDINICU
Član 1.
(1) Zaključuje se i potvrđuje Centralni birački spisak za
Lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini, koji će
se održati 02. oktobra 2016. godine, na kojem se nalazi
ukupno 3.263.906 birača, kako slijedi:
a) broj redovnih birača za Lokalne izbore 2016. godine,
sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24.00 sata,
iznosi 3.177.557,
b) broj birača sa statusom raseljenog lica koji glasaju u
odsustvu iznosi 8.946,
c) broj birača sa statusom raseljenog lica koji glasaju
lično iznosi 12.005,
d) broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima BiH iznosi 287 i
e) broj birača koji glasaju putem pošte iznosi 65.111.
(2) Ukupan broj birača iz stava (1) dispozitiva ove odluke po
osnovnim izbornim jedinicama je kako slijedi:

Petak, 2. 9. 2016.
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Kod
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
044
045
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096

OSNOVNA IZBORNA
JEDINICA
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIŠKA
LAKTAŠI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODŽAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ŠAMAC
ORAŠJE
DONJI ŽABAR
MODRIČA
GRADAČAC
PELAGIĆEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OŠTRA LUKA
BANJA LUKA
ČELINAC
DOBOJ - ISTOK
DOBOJ - JUG
DOBOJ
TEŠANJ
STANARI
MAGLAJ
GRAČANICA
PETROVO
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ČELIĆ
LOPARE
TEOČAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTOČNI DRVAR
KLJUČ
RIBNIK
MRKONJIĆ GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETIĆI
KNEŽEVO
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMOČ
ŠIPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VAREŠ
OLOVO

SLUŽBENI GLASNIK BiH
REDOVNI
42.272
52.764
56.613
25.429
14.747
1.783
26.587
23.319
82.800
54.502
31.990
17.707
38.984
28.468
15.244
15.933
3.981
3.200
15.109
16.197
1.952
26.458
35.585
3.472
106.106
6.790
1.087
33.985
4.542
186.297
15.331
9.739
4.297
61.730
39.339
7.264
20.109
42.160
6.663
43.051
38.005
112.881
9.810
12.405
6.688
14.288
6.505
175
15.776
6.329
18.124
23.190
1.001
1.398
9.525
19.740
41.126
24.132
33.942
20.728
54.296
32.974
3.486
9.966
50.494
2.661
3.895
10.686
12.387
46.502
102.072
33.904
8.997
9.121

RASELJENI
ODSUSTVO
LIČNO
5
303
2
97
38
23
73
21
4
7
1
2
46
102
5
47
79
660
11
146
1
93
2
2
26
70
52
1.314
15
910
15
43
7
65
1
46
12
467
3
37
2
37
202
6
75
1
97
71
171
78
10
1
1
67
55
2
12
30
1.305
11
8
3
2
247
530
1
16
62
10
15
10
1
17
44
30
3
11
30
41
12
2
46
16
5
39
77
84
153
1
1
20
27
2
12
21
14
97
154
6
3
79
9
9
107
541
50
331
43
12
218
21
8
6
20
20
7
21
84
136
29
13
1.342
393
43
21
80
181
60
29
130
9
41
48
128
26
17
162
54
20
11
5

Broj 65 - Stranica 43
DKP

IZVAN BIH
POŠTA
4
349
16
805
13
315
6
198
6
76
1
1
380
4
476
9
3.062
3
973
96
87
389
2
3.982
2.529
1
1.220
459
1.281
1.113
1.619
14
1.223
463
1.256
9
1.573
49
1
6
634
1
18
10
1.728
1
258
2
75
8
1.393
1
205
428
180
2
89
2
147
125
443
10
515
2
327
568
41
3
78
3
339
13
301
55
2
105
1.847
111
660
45
1.217
3
2.391
538
1
282
17
4
230
371
11
333
1
209
13
1.722
17
252
1
284
3
53
104
636
2
188
68
1
32
36

UKUPNO
42.933
53.684
57.002
25.727
14.840
1.787
27.116
23.851
86.610
55.635
32.180
17.798
39.469
33.818
18.698
17.212
4.512
4.528
16.701
17.856
1.968
27.920
36.129
4.826
107.930
6.927
1.090
34.747
4.575
189.370
15.609
9.819
4.307
63.900
39.562
7.692
20.361
42.276
6.830
43.250
38.462
113.477
10.153
13.035
6.734
14.485
7.084
190
16.124
6.398
18.266
25.288
1.118
2.140
9.588
21.605
43.901
24.725
34.464
20.759
54.570
33.373
4.050
10.218
53.964
2.994
4.441
10.831
12.630
47.227
102.416
34.151
9.104
9.173

Broj 65 - Stranica 44
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

(1)

098
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200

KLADANJ
ŠEKOVIĆI
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES
KUPRES (RS)
BUGOJNO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAČA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJAŠ
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREŠEVO
HADŽIĆI
ILIDŽA
ISTOČNA ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOŠĆA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTOČNI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO
PALE (FBIH)
PALE
ROGATICA
VIŠEGRAD
POSUŠJE
GRUDE
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOČA (FBIH)
FOČA
GORAŽDE
NOVO GORAŽDE
ČAJNIČE
RUDO
LJUBUŠKI
ČITLUK
ČAPLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVIĆI
LJUBINJE
BILEĆA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILIĆI
BRČKO DISTRIKT BiH
UKUPNO

SLUŽBENI GLASNIK BiH
11.425
6.244
9.342
15.448
10.122
26.714
3.465
384
29.292
15.907
20.204
22.523
13.484
10.191
17.340
34.129
11.600
20.246
10.805
3.283
18.617
10.249
9.045
22.116
4.519
22.058
62.671
13.335
111.424
25.944
60.678
37.736
1.153
68.768
9.954
2.560
1.298
657
19.820
9.204
10.590
13.597
12.958
22.853
149
11.285
1.859
8.117
1.693
17.148
21.054
1.813
4.147
7.362
21.748
13.494
21.578
3.646
10.012
1.725
3.290
10.029
1.267
29.160
5.635
4.967
7.870
83.762
3.177.557

Član 2.
Sastavni dio ove odluke je Centralni birački spisak u
elektronskom obliku, utvrđen ovom odlukom, te zaključeni
i potvrđeni konačni izvodi iz Centralnog biračkog spiska

13
10
362
866
1.703
6
21
69
11
9
16
18
3
2
31
9
23
106
24
1
38
2
30
1
11
13
19
8
16
3
19
1
2
9
2
10
222
283
1
40
25
27
34
297
24
31
111
17
6
55
31
7
17
4
87
2
1
1
205
7
8.946

(2)

4
19
140
249
340
25
6
33
27
11
6
6
53
12
8
1
3
16
11
11
55
14
20
2
2
28
29
50
12
34
13
8
35
16
3
21
21
73
77
10
2
8
51
11
47
9
100
128
65
19
25
15
4
33
1
40
11
7
27
30
56
3
5
90
114
12.005

Petak, 2. 9. 2016.
8
8
2
1
1
1
1
4
4
4
1
3
1
8
2
3
2
10
4
5
2
3
4
14
4
1
1
1
1
2
4
287

136
1.103
664
2.011
1.596
132
122
2
245
1.170
369
236
310
370
162
56
10
310
54
37
1.003
1.260
60
114
27
61
442
76
434
188
237
139
305
35
1
14
7
57
159
272
119
26
8
14
399
4
47
17
80
165
6
21
276
51
51
80
53
1.321
6
5
204
18
995
187
89
426
2.770
65.111

11.578
7.384
10.508
18.582
13.763
26.877
3.614
386
29.640
17.115
20.593
22.781
13.819
10.617
17.517
34.225
11.620
20.586
10.985
3.355
19.636
11.603
9.121
22.283
4.550
22.132
63.162
13.442
111.930
26.154
60.975
37.895
1.161
69.132
10.006
2.566
1.342
666
19.910
9.661
11.226
13.726
12.984
22.863
172
11.789
1.899
8.242
1.753
17.626
21.371
1.916
4.298
7.681
21.821
13.549
21.746
3.700
11.404
1.749
3.319
10.264
1.402
30.215
5.826
5.062
8.591
86.657
3.263.906

koji će se koristiti za Lokalne izbore 2016. godine, a koji se
neće objaviti u službenim glasilima.
Izvod iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju
putem mobilnog tima Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine će utvrditi posebnom odlukom.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije
BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko
distrikta BiH" i na internet- stranici Centralne izborne komisije
Bosne i Hercegovine.
Broj 06-1-07-2-916-1/16
Predsjednik
25. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, s. r.
Sarajevo

974

Na osnovu članka 10. stavak (7) Zakona o financiranju
političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12 i 41/16),
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavljuje

MIŠLJENJE

REVIZORA IZ IZVJEŠĆA O IZVRŠENOM PREGLEDU I
REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA POLITIČKIH
STRANAKA ZA 2014. GODINU
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
izvršilo je pregled i reviziju financijskih izvješća političkih
stranka za 2014. godinu, pa sukladno odredbama članka 10.
stavak (7) Zakona o financiranju političkih stranaka objavljuje
mišljenje revizora, kako slijedi:
1. Bosanskohercegovačka hrvatska čista stranka prava
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Bosanskohercegovačke hrvatske čiste stranke prava, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
financijskom izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-126/15 od 23.03.2016. gоdinе.
2. Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer
Halilović
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 6.
stavak (2), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnciјskоg
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnkа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-273/15 od 30.06.2016. gоdinе.
3. Bosanskohercegovačka narodna stanka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Bosanskohercegovačka narodna stanka prekršila
odredbe članka 12. stavak (2), (3) i (4) Zakona o financiranju
političkih stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-384/15 od 28.06.2016. gоdinе.
4. BOSS – Bosanska stranka - Mirnes Ajanović
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović
prekršila odredbe članka 4. stavak (1), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.

Broj 65 - Stranica 45

Nа оsnоvu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnciјskоg
izvјеšćа, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-260/15 od 25.03.2016. gоdinе.
5. Bošnjačka seljačka stranka
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Bošnjačka seljačka stranka prekršila odredbe
11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Bošnjačka seljačka stranka u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Izvješće broj: 03-07-6-254/16 od 24.06.2016. godine.
6. Čista socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Čiste socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
financijskom izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-334/15 od 29.03.2016. gоdinе.
7. Demokrati Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da su Demokrati Bosne i Hercegovine prekršili
odredbe članka 5. stavak (3) i (4), članka 8. stavak (6), članka 11.
i članka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskog izvješća,
nismo zapazili ništa značajno, osim gornje napomene, što bi
ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje
ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Izvješće brој: 03-07-6-478/15 od 25.01.2016. gоdinе.
8. Demokratska narodna zajednica BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Demokratska narodna zajednica BiH prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članа 12. stavak (1) i
(3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Na osnovu našeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-276/15 od 21.04.2016. godine.
9. Demokratska fronta
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je Demokratska fronta u izvješćenom razdoblju
prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1), (2) i (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbe članka 15.1
stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišljenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Demokratska fronta u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-324/15 od 09.06.2016. godine.
10. Demokratska obiteljska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Demokratska obiteljska stranka prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o

Broj 65 - Stranica 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

financiranju političkih stranaka i članka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-332/15 od 13.06.2016. gоdinе.
11. Demokratska partija Dragan Čavić
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Demokratska partija Dragan Čavić prekršila
odredbe 4. stavak (1), članka 8. stavak (1), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-353/15 od 22.06.2016. gоdinе.
12. Dеmоkrаtskа strаnkа
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Demokratske stranke, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-208/15 od 17.03.2016. gоdinе.
13. Dеmоkrаtskа strаnkа federalista
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Demokratske stranke federalista, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-309/15 od 22.02.2016. gоdinе.
14. Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Demokratska stranka invalida Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe članka 11., članka 12. stavak (1),
(2), (3) i (4) Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbe
članka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvješće brој: 03-07-6-315/15 od 18.05.2016. gоdinе.
15. Demokratski narodni savez
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu,
utvrđеnо је dа је Dеmоkrаtski nаrоdni sаvеz prеkršiо оdrеdbе
člаnkа 6. stavak (2), člаnkа 8. stavak (4), člаnkа 11., člankа 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće broj: 03-07-6-316/15 od 14.07.2016. godine.
16. Ekološka demokratska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Ekološka demokratska stranka prekršila odredbe

Petak, 2. 9. 2016.

članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-594/15 od 23.03.2016. gоdinе.
17. Ekološka partija Republike Srpske
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu,
utvrđeno je da je Ekološke partije Republike Srpske prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-300/15 od 17.03.2016. gоdinе.
18. Glas nezadovoljnih građana BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
političke stranke Glas nezadovoljnih građana BiH, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom
izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-247/15 od 22.03.2016. gоdinе.
19. Građanska demokratska stranka BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Građanska demokratska stranka BiH prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na
nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Izvješće brој: 03-07-6-295/15 od 24.03.2016. gоdinе.
20. Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i
Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH
prekršila odredbe članka 11. i 12. stavak (1), stavak (2) i stavak
(3) Zakona o financiranju političkih stranaka i članka 15.1 stavak
(1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-311/15 od 25.03.2016. gоdinе.
21. Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Hrvatske čiste stranke prava Bosne i Hercegovine, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom
izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-164/15 od 06.06.2016. gоdinе.
22. Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Hrvatske demokratske unije Bosne i Hercegovine, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom
izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-355/15 od 24. 06. 2016. gоdinе.

Petak, 2. 9. 2016.
vine

SLUŽBENI GLASNIK BiH

23. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercego-

Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 6.
stavak (2), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Hrvatska demokratska
zajednica Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala
sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i
članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-359/15 od 24.06.2016. godine.
24. Hrvatska demokratska zajednica 1990
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica 1990 prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 8.
stavak (1) i (4), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena nismo zapazili ništa značajno, što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-407/15 od 17.06.2016. gоdinе.
25. Hrvatska nezavisna lista
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska nezavisna lista prekršila odredbe
članka 4. stavak (1), članka 6. stavak (3), članka 11. i članka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Hrvatska nezavisna lista u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-253/16 od 24.06.2016. godine.
26. Hrvatska republikanska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Hrvatske republikanske stranke, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-204/15 od 30.03.2016. gоdinе.
27. Hrvatska seljačka stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka prekršila odredbe
članka 12. stavak (2), stavak (3) i stavak (4) Zakona o
financiranju političkih stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnkа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-440/15 od 28.04.2016. gоdinе.
28. Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića

Broj 65 - Stranica 47

prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnkа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-267/15 od 30.03.2016. gоdinе.
29. Hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Hrvatske stranke prava BiH, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-310/15 od 17.03.2016. gоdinе.
30. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
prekršila odredbe članka 11., članka 12. stavak (1), (2), (3) i (4)
Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbe članka 15.1
stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvješće brој: 03-07-6-266/15 od 28.06.2016. gоdinе
31. Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević Bosne i
Hercegovine
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević
Bosne i Hercegovine prekršila odredbe članka 11., članka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Hrvatska stranka prava Dr.
Ante Starčević Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala
sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i
članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-553/15 od 16.06.2016. godine.
32. Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili
nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-258/15 od 06.06.2016. gоdinе.
33. Hrvatski narodni savez BiH
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatski narodni savez BiH prekršio odredbe
članka 4. stavak (1), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Hrvatski narodni savez BiH u
2014. godini postupao sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Izvješće broj: 03-07-6-737/15 od 13.07.2016. godine.

Broj 65 - Stranica 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

34. Hrvatski pravaški blok BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatski pravaški blok BiH prekršio odredbe
članka 12. stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-370/15 od 18.03.2016. gоdinе.
35. Hrvatski savez HKDU-HRAST
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Hrvatski savez HKDU-HRAST prekršio
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka i članka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-292/15 od 29.03.2016. gоdinе.
36. Kladuška stranka privrednog prosperiteta
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Kladuška stranka privrednog prosperiteta
prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-225/15 od 29.03.2016. gоdinе.
37. Komunistička partija
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Komunistička partija prekršila odredbe članka
5. stavak (4), članka 11., članka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak
(3) Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbe članka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Komunistička partija u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-740/15 od 30.05.2016. godine.
38. Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i
građana – pravde i morala BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca
i građana – pravde i morala BiH prekršila odredbe članka 12.
stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-284/15 od 31.03.2016. godine.
39. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Laburistička stranka Bosne i Hercegovine
prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-312/15 od 11.04.2016. gоdinе.
40. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Liberalna stranka Bosne i Hercegovine prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11., članka 12. stavak (1), (2)
i (3) Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbe članka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-319/15 od 31.03.2016. gоdinе.
41. Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Liberalno demokratska stranka Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11.,
članka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o
financiranju političkih stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Liberalno demokratska stranka
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala sukladno
odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i članka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-351/15 od 30.06.2016. godine.
42. Lista za Bugojno
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Lista za Bugojno prekršila odredbe članka 11. i
članka 12. stavak (1), stavak (3) i stavak (4) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća Liste za Bugojno, osim gornje napomene, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom
izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-314/15 od 13.06.2016. gоdinе.
43. Napredna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Napredna demokratska stranka prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Izvješće brој: 03-07-6-297/15 od 25.03.2016. gоdinе.
44. Napredna srpska
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Politička organizacija "Napredna srpska"
prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-347/15 od 24.06.2016. gоdinе.
45. Narodna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Narodna demokratska stranka prekršila odredbe
4. stavak (1), članka 8. stavak (1), članka 11. i članka 12. stavak
(1) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-318/15 od 21.06.2016. gоdinе.
46. Narodna stranka (Pokret za Brod)
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Narodne stranke (Pokret za Brod), nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-285/15 od 22.03.2016. gоdinе.
47. Nаrоdnа strаnkа Nоvi Grаd
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Nаrоdnе strаnkе Nоvi Grаd, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-206/15 od 17. 03. 2016. godine.
48. Narodna stranka Radom za boljitak
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Narodna stranka Radom za boljitak prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11., članka 12. stavak (1), i
stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Narodna stranka Radom za
boljitak u 2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-323/15 od 12.07.2016. godine.
49. Naša stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Politička organizacija građana "Naša stranka"
prekršila odredbe članka 12. stavak (2) Zakona o financiranju
političkih stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-254/15 od 14. 06. 2016. gоdinе.
50. Narodni demokratski pokret
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Narodni demokratski pokret prekršio odredbe
članka 8. stavak (1), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-291/15 od 22. 06. 2016. gоdinе.

Broj 65 - Stranica 49

51. Neovisna lista "Za Kupres"
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Neovisna liste "Za Kupres" prekršila odredbe
članka 11. i članka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-555/15 od 25. 03. 2016. gоdinе.
52. Nezavisna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Nezavisna demokratska stranka prekršila
odredbe članka 12. stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-269/15 od 25. 03. 2016. gоdinе.
53. Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1), (3) i (4) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-129/15 od 25. 03. 2016. gоdinе.
54. "Nova alternativa" – Stranka rada i razvoja BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
"Nove alternative" – Stranke rada i razvoja BiH, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom
izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-340/15 od 24. 03. 2016. gоdinе.
55. Nova demokratija
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Nove demokratije, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо
nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-338/15 od 04. 04. 2016. gоdinе.
56. Nоvа sоciјаlističkа pаrtiја
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Nova socijalistička partija prekršila odredbe
članka 4. stavak (1) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-356/15 od 30. 06. 2016. gоdinе.
57. Novi demokratski pokret
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Nоvоg dеmоkrаtskоg pоkrеtа, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-253/15 od 22. 02. 2016. gоdinе.

Broj 65 - Stranica 50

SLUŽBENI GLASNIK BiH

58. Novi pokret Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Novi pokret Bosne i Hercegovine prekršio
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1),
(2), (3) i (4) Zakona o financiranju političkih stranaka i članka
15.1 stavak (1) Izbornog zakona BiH.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-709/15 od 25. 06. 2016. gоdinе.
59. Pаrtiја dеmоkrаtskоg prоgrеsа
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa prekršila odredbe
članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 11. i članka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i članka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Partija demokratskog progresa
u 2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-317/15 od 17. 06. 2016. godine.
60. Partija privrednog progresa BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Partije privrednog progresa BiH, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-333/15 od 15. 03. 2016. gоdinе.
61. Pаrtiја uјеdinjеnih pеnziоnеrа
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Pаrtiја uјеdinjеnih pеnziоnеrа prekršila odredbe
članka 8. stavak (1) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća Pаrtiје uјеdinjеnih pеnziоnеrа, osim gornjе napomenе,
nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u
financijskom izvješću ili na financiranje ove političke stranke
suprotno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka,
niti na financiranje troškova izborne kampanje suprotno
odredbama članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-330/15 od 31. 03. 2016. gоdinе.
62. Pоkrеt zа nаš grаd
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Pоkrеt zа nаš grаd prekršiо odredbe članka 4.
stavak (1), članka 11. i 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-464/15 od 25. 05. 2016. gоdinе.
63. Pokret za Prnjavor
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu,
utvrđеnо је dа је Pоkrеt zа Prnjаvоr prеkršiо оdrеdbе članka 12.
stavak (3) Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvјеšća Pоkrеtа zа Prnjаvоr, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
financijskom izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.

Petak, 2. 9. 2016.

Izvješće brој: 03-07-6-212/15 od 15. 02. 2016. gоdinе.
64. Pokret za Semberiju
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Pokreta za Semberiju nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо
nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-479/15 od 23. 03. 2016. gоdine.
65. Politička organizacija e-stranka građana Tuzla
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Političke organizacije e-stranke građana Tuzla, nismo zapazili
ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u financijskom
izvješću ili na financiranje ove političke stranke suprotno
odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka.
Izvješće brој: 03-07-6-339/15 od 15. 02. 2016. gоdinе.
66. Posavska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Posavska stranka prekršila odredbe članka 4.
stavak (1), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-218/15 od 31. 03. 2016. gоdinе.
67. Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Privrеdni nаrоdni pоkrеt Bоsnе i Hеrcеgоvinе
prekršiо odredbe članka 12. stavak (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Privrеdni nаrоdni pоkrеt Bоsnе
i Hеrcеgоvinе u 2014. godini postupaо sukladno odredbama
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Izvješće broj: 03-07-6-369/15 od 29. 03. 2016. godine.
68. Prva bosanskohercegovačka stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Prve bosanskohercegovačka stranke nismo zapazili ništa
značajno što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili
na financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o financiranju političkih stranaka, niti na financiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-275/15 od 03. 06. 2016. gоdinе.
69. Prva mostarska partija
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Prva mostarska partija prekršila odredbe članka
12. stavak (3) i članka 13. stavak (2) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-286/15 od 25. 01. 2016. gоdinе.
70. Radničko-komunistička partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Rаdničkо-kоmunističkе pаrtiје Bоsnе i Hеrcеgоvinе, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
financijskom izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-364/15 od 16. 03. 2016. gоdinе.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

71. Radnička partija
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Radnička partija prekršila odredbe članka 5.
stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona
o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-368/15 od 28. 03. 2016. gоdinе.
72. Rеfоrmskа strаnkа iz Zvоrnikа
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu,
Rеfоrmskе strаnkе iz Zvоrnikа, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-289/15 od 10. 02. 2016. gоdinе.
73. Regionalni demokratski savez Tuzla
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Regionalni demokratski savez Tuzla prekršio
odredbe članka 5. stavak (4) i članka 12. stavak (1) (2) i (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka i članka 15.1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-497/15 od 28. 03. 2016. gоdinе.
74. Savez nezavisnih socijaldemokrata
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Sаvеz nеzаvisnih sоciјаldеmоkrаtа prekršiо
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11., članka 12. stavak (1), i
stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Sаvеz nеzаvisnih
sоciјаldеmоkrаtа u 2014. godini postupaо sukladno odredbama
Zakona o financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-350/15 od 08. 07. 2016. godine.
75. Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin
Radončić u izvješćenom periodu prekršio odredbe članka 11. i
članka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine.
Prema našem mišljenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvješća ukazuju da je Savez za bolju budućnost BiH
– Fahrudin Radončić u 2014. godini postupao sukladno
odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i članka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-294/15 od 17. 06. 2016. godine.
76. Sаvеz zа dеmоkrаtsku Srpsku
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Sаvеz zа dеmоkrаtsku Srpsku prekršiо odredbe
članka 11. i članka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа

Broj 65 - Stranica 51

financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-489/15 od 15. 02. 2016. gоdine.
77. Savez za novu politiku
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Saveza za novu politiku, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-335/15 od 30. 03. 2016. gоdinе.
78. Selјačka strаnkа
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Sеlјаčkа strаnkа prekršila odredbe članka 12.
stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka i
odredbe članka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-536/15 od 22. 02.2 016. gоdinе.
79. Snaga Bosne
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Politička organizacija građana "Snaga Bosne"
prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11., članka 12.
stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka i
odredbe članka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-320/15 od 30. 03. 2016.gоdinе.
80. Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i
Hercegovini prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i
članka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-274/15 od 29. 03. 2016. gоdinе.
81. Snаgа nаrоdа
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu
Snаgе nаrоdа, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа
nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа, niti nа financiranje trоškоvа izbоrnе
kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg zаkоnа
Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-354/15 od 23. 06. 2016. gоdinе.
82. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2),

Broj 65 - Stranica 52

SLUŽBENI GLASNIK BiH

članka 8. stavak (4) i stavak (5), članka 11. i članka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
finansijsko izvješće ukazuje da je Socijaldemokratska partija
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala sukladno
odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i članka
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-301/15 od 15. 07. 2016. gоdinе.
83. Socijaldemokratska unija BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Socijaldemokratska unija BiH prekršila odredbe
članka 4. stavak (1), članka 6. stavak (2), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-278/15 od 12. 05. 2016. gоdinе.
84. Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
prekršio odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12.
stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i članka15.1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena nismo zapazili ništa značajno, što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-325/15 od 23. 03. 2016. gоdinе.
85. Socijalistička partija
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Socijalistička partija prekršila odredbe članka 5.
stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 11. i članka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Socijalistička partija u 2014.
godini postupala sukladno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-302/15 od 13. 06. 2016. godine.
86. Srpska alternativa
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Srpske alternative, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо
nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-349/15 od 23. 03. 2016. gоdinе.
87. Srpska dеmоkrаtskа stranka
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Srpska demokratska stranka u izvješćenom
periodu prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka
12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvješća ukazuju da je Srpska demokratska stranka u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-360/15 od 15. 07. 2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

88. Srpska napredna stranka – izvorna
Na osnovi obavlјene revizije godišnjeg financijskog
izvješća za 2014. godinu Srpske napredne stranke – izvorne,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
financijskom izvješću ili nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-233/15 od 28. 03. 2016. gоdinе.
89. Srpska napredna stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Srpskа nаprеdnа strаnkа prekršila odredbe
članka 8. stavak (1), članka 11. i članka 12. stavak (1) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-348/15 od 30. 06. 2016. gоdinе.
90. Srpska radikalna stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka prekršila odredbe
članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-244/15 od 24. 06. 2016. gоdinе.
91. Srpska radikalna stranka Republike Srpske
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka Republike Srpske
prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-357/15 od 17. 06. 2016. gоdinе.
92. Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav Šešelј"
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav Šešelј"
prekršila odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-293/15 od 24. 06. 2016. gоdinе.
93. Stranka demokratske akcije
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije prekršila odredbe
članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 11. i članka 12.
stavak (1), stavak (3) i stavak (4) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirano
financijsko izvješće ukazuje da je Stranka demokratske akcije u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-256/15 od 24. 06. 2016. godine.
94. Stranka demokratske aktivnosti
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka demokratske aktivnosti prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1) i
stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа niti nа financiranje trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа članka 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvješće brој: 03-07-6-313/15 od 08. 07. 2016. gоdinе.
95. Strаnkа dеviznih štеdišа Rеpublikе Srpskе
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu
Strаnkе dеviznih štеdišа Rеpublikе Srpskе, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili
nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-470/15 od 25. 01. 2016. gоdinе.
96. Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1),
(3) i (4) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-283/15 od 06. 06. 2016. gоdinе.
97. Stranka evropske socijaldemokratije
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka evropske socijaldemokratije prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 8. stavak (1) i (4), članka 12.
stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju političkih stranaka i
odredbe članka 15.1 stavak (1) i članka 15.10 stavak (2) Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа druge nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-299/15 od 10. 06. 2016. gоdinе.
98. Stranka mladih za promjene
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka mladih za promjene prekršila odredbe
članka 11. Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-270/15 od 22. 03. 2016. gоdinе.
99. Stranka napredna Srpska
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka napredna Srpska prekršila odredbe
članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1) i stavak (3)
Zakona o financiranju političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо

Broj 65 - Stranica 53

štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-290/15 od 11. 04. 2016. godinе.
100. Stranka novog puta
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka novog puta prekršila odredbe članka 5.
stavak (4) i članka 12. stavak (1) i (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-321/15 od 25. 01. 2016. gоdinе.
101. Stranka penzionera-umirovljenika BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka penzionera-umirovljenika BiH prekršila
odredbe članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 11. i
članka 12. stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-279/15 od 17. 06. 2016. gоdinе.
102. Stranka pravde i povjerenja
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka pravde i povjerenja prekršila odredbe
članka 4. stavak (1), članka 5. stavak (4), članka 11. i članka 12.
stavak (1) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidiranoi
financijsko izvješće ukazuje da je Stranka pravde i povjerenja u
2014. godini postupala sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-322/15 od 07. 06. 2016. godine.
103. Stranka pravde i razvoja Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka pravde i razvoja BiH prekršila odredbe
članka 5. stavak (4), članka 6. stavak (2), članka 11. i 12. stavak
(1), stavak (2) i stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka i članka 15. 1 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-326/15 od 28. 03. 2016. gоdinе.
104. Stranka regije Livno
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka regije Livno prekršila odredbe članka
11. i članka 12. stavak (3) Zakona o financiranju političkih
stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа

Broj 65 - Stranica 54

SLUŽBENI GLASNIK BiH

financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-436/15 od 17. 03. 2016. gоdinе.
105. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca
Revizijom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca u
izvješćenom periodu prekršila odredbe članka 5. stavak (4),
članka 11. i članka 12. stavak (1), (2) i (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka i odredbe članka 15.1 stavak (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirana
financijska izvješća ukazuju da je Stranka socijalne sigurnosti
srpskih boraca u 2014. godini postupala sukladno odredbama
Zakona o financiranju političkih stranaka i članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-346/15 od 28. 06. 2016. godine.
106. Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne i
Hercegovine
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne
i Hercegovine prekršila odredbe članka 11. i članka 12. stavak (1)
i stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom financijskih izvješća, nismo
zapazili ništa značajno, osim gornje napomene, što bi ukazalo na
nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih stranaka, niti na financiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-337/15 od 31. 03. 2016. gоdinе.
107. Stranka za bolje Goražde
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka za bolje Goražde prekršila odredbe
članka 11. i članka 12. stavak (1), stavak (2) i stavak (3) Zakona
o financiranju političkih stranaka i članka 15. 1 stavak (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-288/15 od 29. 03. 2016. gоdinе.
108. Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu prekršila
odredbe članka 4. stavak (1), članka 5. stavak (4), članka 6.
stavak (2), članka 8. stavak (4), članka 11. i članka 12. stavak (1),
stavak (3) i stavak (4) Zakona o financiranju političkih stranaka.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka, niti na financiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama članka 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvješće brој: 03-07-6-328/15 od 15. 07. 2016. gоdinе.
109. Pokret za Trebinje
Prеglеdоm gоdišnjеg financijskog izvješća zа 2014. gоdinu
Pоkrеtа zа Тrеbinjе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо
nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-358/15 od 10. 02. 2016. gоdinе.

Petak, 2. 9. 2016.

110. Strаnkа zа mlаdоst, rаzvој i budućnоst
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Strаnkе zа mlаdоst, rаzvој i budućnоst, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili
nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće broj: 03-07-6-207/15 od 25. 03. 2016.gоdinе.
111. Stranka za narod Bosne i Hercegovine
Revizijom financijskih izvješća za 2014. godinu Stranke za
narod Bosne i Hercegovine, nismo zapazili ništa značajno što bi
ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje
ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju
političkih i odredbi članka 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvješće broj: 03-07-6-287/15 od 26. 05. 2016. godine.
112. Stranka za Općinu Olovo
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Stranke za Općinu Olovo, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-213/15 od 29. 03. 2016. gоdinе.
113. Stranka za Srednje
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Stranke za Srednje, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо
nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа financiranje оvе
pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о financiranju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-329/15 od 17. 03. 2016. gоdinе.
114. Tvoja i moja stranka u BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
Tvoje i moje stranke u Bosni Hercegovini, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili
nа financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-257/15 od 16. 03. 2016. gоdinе.
115. Udar ljevice
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu
političke stranke Udar ljevice, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-305/15 od 15. 03. 2016. gоdinе.
116. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH prekršila
odredbe članka 11. i članka 12. stavak (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-248/15 od 25. 03. 2016. gоdinе.
117. Vizionarsko demokratska stranka
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da je Vizionarsko demokratska stranka prekršila
odredbe članka 11. i članka 12 stavak (3) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na
financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
financiranju političkih stranaka.
Izvješće brој: 03-07-6-200/15 od 10. 02. 2016. gоdinе.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

118. Zavičajni socijaldemokrati – Mile Marčeta
Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu,
utvrđeno je da su Zavičajni socijaldemokrati – Mile Marčeta
prekršili odredbe članka 5. stavak (4), članka 11. članka 12.
stavak (1) i (3) i članka 13. stavak (2) Zakona o financiranju
političkih stranaka.
Nа osnovu nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе financijskog
izvješća, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u financijskom izvješću ili nа
financiranje оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
financiranju pоlitičkih strаnаkа.
Izvješće brој: 03-07-6-352/15 od 25. 01. 2016. gоdinе.
Pojedinačna izvješća o pregledu i izvješća o reviziji
objavljeni su na web-stranici Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 03-07-6-894-2/16
Predsjednik
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, v. r.
Sarajevo
На основи члана 10. став (7) Закона о финансирању
политичких партија ("Службени гласник БиХ", број 95/12 и
41/16), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
објављује

МИШЉЕЊЕ

РЕВИЗОРА ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ
ПРЕГЛЕДУ И РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА ЗА 2014.
ГОДИНУ
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
извршила је преглед и ревизију финансијских извјештаја
политичких партија за 2014. годину, па у складу са одредбама члана 10. став (7) Закона о финансирању политичких
партија објављује мишљење ревизора, како слиједи:
1. Босанскохерцеговачка хрватска чиста странка
права
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Босанскохерцеговачке хрватске чисте странке права,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-126/15 од 23.03.2016. године.
2. Босанскохерцеговачка патриотска странка –
Сефер Халиловић
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Босанскохерцеговачка патриотска
странка – Сефер Халиловић прекршила одредбе члана 5. став
(4), члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-273/15 од 30.06.2016. године.
3. Босанскохерцеговачка народна станка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Босанскохерцеговачка народна
станка прекршила одредбе члана 12. став (2), (3) и (4) Закона
о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1
став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Broj 65 - Stranica 55

На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-384/15 од 28.06.2016. године.
4. БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је БОСС – Босанска странка – Мирнес
Ајановић прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-260/15 од 25.03.2016. године.
5. Бошњачка сељачка странка
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Бошњачка сељачка странка
прекршила одредбе 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Бошњачка сељачка
странка у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-254/16 од 24.06.2016. године.
6. Чиста социјалдемократска партија Босне и
Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Чисте социјалдемократске партије Босне и
Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на
финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-334/15 од 29.03.2016. године.
7. Демократи Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да су Демократи Босне и Херцеговине
прекршили одредбе члана 5. став (3) и (4), члана 8. став (6),
члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Прегледом, односно контролом финансијског извјештаја, нисмо запазили ништа значајно, осим горње напомене,
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке странке супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-478/15 од 25.01.2016. године.
8. Демократска народна заједница БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Демократска народна заједница
БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана
12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање трошкова изборне

Broj 65 - Stranica 56

SLUŽBENI GLASNIK BiH

кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-276/15 од 21.04.2016. године.
9. Демократска фронта
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је Демократска фронта у извјештајном
периоду прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1),
(2) и (3) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештаји указују да је Демократска фронта у
2014. години поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких партија и члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-324/15 од 09.06.2016. године.
10. Демократска обитељска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Демократска обитељска странка
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и
став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине
Прегледом, односно контролом финансијских извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке странке супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање супротно одредбама
члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-332/15 од 13.06.2016. године.
11. Демократска партија Драган Чавић
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Демократска партија Драган Чавић
прекршила одредбе 4. став (1), члана 8. став (1), члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-353/15 од 22.06.2016. године.
12. Демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Демократске странке, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-208/15 од 17.03.2016. године.
13. Демократска странка федералиста
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Демократске странке федералиста, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-309/15 од 22.02.2016. године.
14. Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Демократска странка инвалида
Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11., члана 12.
став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких

Petak, 2. 9. 2016.

партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне
и Херецговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херецговине.
Извјештај број: 03-07-6-315/15 од 18.05.2016. године.
15. Демократски народни савез
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Демократски народни савез
прекршио одредбе члана 6. став (2), члана 8. став (4), члана
11., члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-316/15 од 14.07.2016. године.
16. Еколошка демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Еколошка демократска странка
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-594/15 од 23.03.2016. године.
17. Еколошка партија Републике Српске
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2013.
годину, утврђено је да је Еколошке партије Републике
Српске прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-300/15 од 17.03.2016. године.
18. Глас незадовољних грађана БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину политичке странке Глас незадовољних грађана БиХ,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-247/15 од 22.03.2016. године.
19. Грађанска демократска странка БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Грађанска демократска странка БиХ
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-295/15 од 24.03.2016. године.
20. Хрватска кршћанска демократска унија Босне и
Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска кршћанска демократска
унија БиХ прекршила одредбе члана 11. и 12. став (1), став
(2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-311/15 од 25.03.2016. године.
21. Хрватска чиста странка права Босне и
Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Хрватске чисте странке права Босне и Херцеговине,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-164/15 од 06.06.2016. године.
22. Хрватска демократска унија Босне и
Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Хрватске демократске уније Босне и Херцеговине,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-355/15 од 24.06.2016. године.
23. Хрватска демократска заједница Босне и
Херцеговине
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска демократска заједница
Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Хрватска демократска
заједница Босне и Херцеговине у 2014. години поступала у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-359/15 од 24.06.2016. године.
24. Хрватска демократска заједница 1990
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска демократска заједница
1990 прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2),
члана 8. став (1) и (4), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа
значајно, што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-407/15 од 17.06.2016. године.

Broj 65 - Stranica 57

25. Хрватска независна листа
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска независна листа
прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 6. став (3), члана
11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Хрватска независна
листа у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-253/16 од 24.06.2016. године.
26. Хрватска републиканска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Хрватске републиканске странке, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-204/15 од 30.03.2016. године.
27. Хрватска сељачка странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска сељачка странка
прекршила одредбе члана 12. став (2), став (3) и став (4)
Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-440/15 од 28.04.2016. године.
28. Хрватска сељачка странка Стјепана Радића
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска сељачка странка Стјепана
Радића прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и
став (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-267/15 од 30.03.2016. године.
29. Хрватска странка права БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Хрватске странке права БиХ, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-310/15 од 17.03.2016. године.
30. Хрватска странка права Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска странка права Босне и
Херцеговине прекршила одредбе члана 11., члана 12. став
(1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија и

Broj 65 - Stranica 58

SLUŽBENI GLASNIK BiH

одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херецговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херецговине.
Извјештај број: 03-07-6-266/15 од 28.06.2016. године
31. Хрватска странка права Др. Анте Старчевић
Босне и Херцеговине
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватска странка права Др. Анте
Старчевић Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана
11., члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Хрватска странка права
Др. Анте Старчевић Босне и Херцеговине у 2014. години
поступала у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-553/15 од 16.06.2016. године.
32. Хрватска странка права Херцег-Босне
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Хрватске странке права Херцег-Босне, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-258/15 од 06.06.2016. године.
33. Хрватски народни савез БиХ
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватски народни савез БиХ
прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Хрватски народни савез
БиХ у 2014. години поступао у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-737/15 од 13.07.2016. године.
34. Хрватски правашки блок БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2013.
годину, утврђено је да је Хрватски правашки блок БиХ
прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-370/15 од 18.03.2016. године.
35. Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ
прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и
став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Petak, 2. 9. 2016.

Прегледом, односно контролом финансијских извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање супротно одредбама
члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-292/15 од 29.03.2016. године.
36. Кладушка странка привредног просперитета
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Кладушка странка привредног
просперитета прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-225/15 од 29.03.2016. године.
37. Комунистичка партија
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Комунистичка партија прекршила
одредбе члана 5. став (4), члана 11., члана 12. став (1), став
(2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Комунистичка партија у
2014. години поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких партија и члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-740/15 од 30.05.2016. године.
38. Конгресна народна странка заштите права
бораца и грађана – правде и морала БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Конгресна народна странка заштите
права бораца и грађана – правде и морала БиХ прекршила
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-284/15 од 31.03.2016. године.
39. Лабуристичка странка Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Лабуристичка странка Босне и
Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11.
и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-312/15 од 11.04.2016. године.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

40. Либерална странка Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Либерална странка Босне и
Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11.,
члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног
закона Босне и Херецговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-319/15 од 31.03.2016. године.
41. Либерално демократска странка Босне и
Херцеговине
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Либерално демократска странка
Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11., члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Либерално демократска
странка Босне и Херцеговине у 2014. години поступала у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-351/15 од 30.06.2016. године.
42. Листа за Бугојно
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Листа за Бугојно прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (3) и став (4)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја Листе за Бугојно, осим горње
напомене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-314/15 од 13.06.2016. године.
43. Напредна демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Напредна демократска странка
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-297/15 од 25.03.2016. године.
44. Напредна српска
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Политичка организација "Напредна
српска" прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-347/15 од 24.06.2016. године.

Broj 65 - Stranica 59

45. Народна демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Народна демократска странка
прекршила одредбе 4. став (1), члана 8. став (1), члана 11. и
члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких
партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-318/15 од 21.06.2016. године.
46. Народна странка (Покрет за Брод)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Народне странке (Покрет за Брод), нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-285/15 од 22.03.2016. године.
47. Народна странка Нови Град
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Народне странке Нови Град, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-206/15 од 17.03.2016. године.
48. Народна странка Радом за бољитак
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Народна странка Радом за бољитак
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11., члана 12.
став (1), и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Народна странка Радом
за бољитак у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-323/15 од 12.07.2016. године.
49. Наша странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Политичка организација грађана
"Наша странка" прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона
о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1
став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-254/15 од 14.06.2016. године.
50. Народни демократски покрет
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Народни демократски покрет прекршио одредбе члана 8. став (1), члана 11. и члана 12. став (1)
и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких

Broj 65 - Stranica 60

SLUŽBENI GLASNIK BiH

партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-291/15 од 22.06.2016. године.
51. Неовисна листа "За Купрес"
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Неовисна листе "За Купрес" прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-555/15 од 25.03.2016. године.
52. Независна демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Независна демократска странка
прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-269/15 од 25.03.2016. године.
53. Независна странка Др Михајло Товирац
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Независна странка Др Михајло
Товирац прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1),
(3) и (4) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-129/15 од 25.03.2016. године.
54. "Нова алтернатива" – Странка рада и развоја
БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину "Нове алтернативе" – Странке рада и развоја БиХ,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-340/15 од 24.03.2016. године.
55. Нова демократија
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Нове демократије, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-338/15 од 04.04.2016. године.
56. Нова социјалистичка партија
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Нова социјалистичка партија
прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије

Petak, 2. 9. 2016.

супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-356/15 од 30.06.2016. године.
57. Нови демократски покрет
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Новог демократског покрета, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-253/15 од 22.02.2016. године.
58. Нови покрет Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Нови покрет Босне и Херцеговине
прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12.
став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-709/15 од 25.06.2016. године.
59. Партија демократског прогреса
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Партија демократског прогреса
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана
11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Партија демократског
прогреса у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-317/15 од 17.06.2016. године.
60. Партија привредног прогреса БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Партије привредног прогреса БиХ, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-333/15 од 15.03.2016. године.
61. Партија уједињених пензионера
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Партија уједињених пензионера
прекршила одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја Партије уједињених пензионера, осим горње
напомене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија, нити на финансирање
трошкова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-330/15 од 31.03.2016. године.
62. Покрет за наш град
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Покрет за наш град прекршио
одредбе члана 4. став (1), члана 11. и 12. став (1) и (3) Закона
о финансирању политичких партија.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-464/15 од 25.05.2016. године.
63. Покрет за Прњавор
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Покрет за Прњавор прекршио
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештај Покрета за Прњавор, осим горње
напомене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-212/15 од 15.02.2016. године.
64. Покрет за Семберију
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Покрета за Семберију нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-479/15 од 23.03.2016. године.
65. Политичка организација е-странка грађана
Тузла
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Политичке организације е-странке грађана Тузла,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-339/15 од 15.02.2016. године.
66. Посавска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Посавска странка прекршила
одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана 12. став (1) и став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-218/15 од 31.03.2016. године.
67. Привредни народни покрет Босне и Херцеговине
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Привредни народни покрет Босне и
Херцеговине прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Привредни народни
покрет Босне и Херцеговине у 2014. години поступао у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-369/15 од 29.03.2016. године.
68. Прва босанскохерцеговачка странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Прве босанскохерцеговачка странке нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке

Broj 65 - Stranica 61

партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трокова изборне
кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-275/15 од 03.06.2016. године.
69. Прва мостарска партија
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Прва мостарска партија прекршила
одредбе члана 12. став (3) и члана 13. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-286/15 од 25.01.2016. године.
70. Радничко-комунистичка партија Босне и
Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Радничко-комунистичке партије Босне и Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-364/15 од 16.03.2016. године.
71. Радничка партија
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Радничка партија прекршила
одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12. став (1) и став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-368/15 од 28.03.2016. године.
72. Реформска странка из Зворника
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, Реформске странке из Зворника, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-289/15 од 10.02.2016. године.
73. Регионални демократски савез Тузла
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Регионални демократски савез
Тузла прекршио одредбе члана 5. став (4) и члана 12. став (1)
(2) и (3) Закона о финансирању политичких партија и члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-497/15 од 28.03.2016. године.
74. Савез независних социјалдемократа
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Савез независних социјалдемократа

Broj 65 - Stranica 62

SLUŽBENI GLASNIK BiH

прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11., члана 12. став
(1), и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Савез независних
социјалдемократа у 2014. години поступао у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-350/15 од 08.07.2016. године.
75. Савез за бољу будућност БиХ – Фахрудин
Радончић
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Савез за бољу будућност БиХ –
Фахрудин Радончић у извјештајном периоду прекршио
одредбе члана 11. и члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештаји указују да је Савез за бољу
будућност БиХ – Фахрудин Радончић у 2014. години
поступао у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-294/15 од 17.06.2016. године.
76. Савез за демократску Српску
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Савез за демократску Српску
прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона
о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-489/15 од 15.02.2016. године.
77. Савез за нову политику
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Савеза за нову политику, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-335/15 од 30.03.2016. године.
78. Сељачка странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Селјачка странка прекршила
одредбе члана 12. став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15. 1 став (1) Изборног
закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-536/15 од 22.02.2016. године.
79. Снага Босне
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Политичка организација грађана
"Снага Босне" прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11., члана 12. став (2) и став (3) Закона о финансирању

Petak, 2. 9. 2016.

политичких партија и одредбе члана 15. 1 став (1) Изборног
закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-320/15 од 30.03.2016.године.
80. Снага економског покрета у Босни и
Херцеговини
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Снага економског покрета у Босни
и Херцеговини прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-274/15 од 29.03.2016. године.
81. Снага народа
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Снаге народа, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на
финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање супротно одредбама
члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-354/15 од 23.06.2016. године.
82.
Социјалдемократска
партија
Босне
и
Херцеговине
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Социјалдемократска партија Босне
и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6.
став (2), члана 8. став (4) и став (5), члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Социјалдемократска
партија Босне и Херцеговине у 2014. години поступала у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-301/15 од 15.07.2016. године.
83. Социјалдемократска унија БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Социјалдемократска унија БиХ
прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 6. став (2), члана
11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-278/15 од 12.05.2016. године.
84. Социјалдемократски фронт Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Социјалдемократски фронт Босне и
Херцеговине прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11. и

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана15.1 став (1) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Прегледом, односно контролом финансијских извјештаја, осим горњих напомена нисмо запазили ништа значајно,
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија, нити на
финансирање трошкова изборне кампање супротно
одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-325/15 од 23.03.2016. године.
85. Социјалистичка партија
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Социјалистичка партија прекршила
одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана 11. и члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Социјалистичка партија
у 2014. години поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких партија и члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-302/15 од 13.06.2016. године.
86. Српска алтернатива
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Српске алтернативе, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-349/15 од 23.03.2016. године.
87. Српска демократска странка
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Српска демократска странка у
извјештајном периоду прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештаји указују да је Српска демократска
странка у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-360/15 од 15.07.2016. године.
88. Српска напредна странка – изворна
На основи обавлјене ревизије годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину Српске напредне странке –
изворне, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-233/15 од 28.03.2016. године.
89. Српска напредна странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Српска напредна странка прекршила одредбе члана 8. став (1), члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија нити на финансирање трошкова изборне
кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-348/15 од 30.06.2016. године.

Broj 65 - Stranica 63

90. Српска радикална странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Српска радикална странка
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-244/15 од 24.06.2016. године.
91. Српска радикална странка Републике Српске
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Српска радикална странка
Републике Српске прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-357/15 од 17.06.2016. године.
92. Српска радикална странка "Др Војислав
Шешељ"
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Српска радикална странка "Др
Војислав Шешељ" прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
странке супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-293/15 од 24.06.2016. године.
93. Странка демократске акције
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка демократске акције
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана
11. и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Странка демократске
акције у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-256/15 од 24.06.2016. године.
94. Странка демократске активности
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка демократске активности
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких

Broj 65 - Stranica 64

SLUŽBENI GLASNIK BiH

партија нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-313/15 од 08.07.2016. године.
95. Странка девизних штедиша Републике Српске
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Странке девизних штедиша Републике Српске,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање
ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-470/15 од 25.01.2016. године.
96. Странка дијаспоре Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка дијаспоре Босне и
Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11.
и члана 12. став (1), (3) и (4) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-283/15 од 06.06.2016. године.
97. Странка европске социјалдемократије
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину,
утврђено
је
да
је
Странка
европске
социјалдемократије прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 8. став (1) и (4), члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) и члана 15.10 став (2) Изборног закона Босне и
Херецговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на друге недостатке
у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-299/15 од 10.06.2016. године.
98. Странка младих за промјене
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка младих за промјене
прекршила одредбе члана 11. Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-270/15 од 22.03.2016. године.
99. Странка напредна Српска
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка напредна Српска
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова

Petak, 2. 9. 2016.

изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-290/15 од 11.04.2016. године.
100. Странка новог пута
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка новог пута прекршила
одредбе члана 5. став (4) и члана 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-321/15 од 25.01.2016. године.
101. Странка пензионера-умировљеника БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка пензионера-умировљеника
БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2),
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, осим горњих напомена, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-279/15 од 17.06.2016. године.
102. Странка правде и повјерења
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка правде и повјерења
прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана
11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештај указује да је Странка правде и
повјерења у 2014. години поступала у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-322/15 од 07.06.2016. године.
103. Странка правде и развоја Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка правде и развоја БиХ
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана
11. и 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана 15. 1 став (1) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-326/15 од 28.03.2016. године.
104. Странка регије Ливно
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка регије Ливно прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-436/15 од 17.03.2016. године.
105. Странка социјалне сигурности српских бораца
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је Странка социјалне сигурности српских
бораца у извјештајном периоду прекршила одредбе члана 5.
став (4), члана 11. и члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидовани
финансијски извјештаји указују да је Странка социјалне
сигурности српских бораца у 2014. години поступала у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-346/15 од 28.06.2016. године.
106. Странка удружених независних демократа
Босне и Херцеговине
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка удружених независних
демократа Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Прегледом,
односно
контролом
финансијских
извјештаја, нисмо запазили ништа значајно, осим горње
напомене, што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-337/15 од 31.03.2016. године.
107. Странка за боље Горажде
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка за боље Горажде
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и
став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана
15. 1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-288/15 од 29.03.2016. године.
108. Странка за Босну и Херцеговину
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Странка за Босну и Херцеговину
прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана
6. став (2), члана 8. став (4), члана 11. и члана 12. став (1),
став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких
партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија, нити на финансирање трошкова изборне кампање
супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-328/15 од 15.07.2016. године.

Broj 65 - Stranica 65

109. Покрет за Требиње
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Покрета за Требиње, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-358/15 од 10.02.2016. године.
110. Странка за младост, развој и будућност
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Странке за младост, развој и будућност, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-207/15 од 25.03.2016.године.
111. Странка за народ Босне и Херцеговине
Ревизијом финансијских извјештаја за 2014. годину
Странке за народ Босне и Херцеговине, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких и одредби члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Извјештај број: 03-07-6-287/15 од 26.05.2016. године.
112. Странка за Општину Олово
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Странке за Општину Олово, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
Извјештај број: 03-07-6-213/15 од 29.03.2016. године.
113. Странка за Средње
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Странке за Средње, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или
на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-329/15 од 17.03.2016. године.
114. Твоја и моја странка у БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину Твоје и моје странке у Босни Херцеговини, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-257/15 од 16.03.2016. године.
115. Удар љевице
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину политичке странке Удар љевице, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-305/15 од 15.03.2016. године.
116. Уједињена хрватска странка права БиХ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Уједињена хрватска странка права
БиХ прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.

Broj 65 - Stranica 66

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Извјештај број: 03-07-6-248/15 од 25.03.2016. године.
117. Визионарско демократска странка
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да је Визионарско демократска странка
прекршила одредбе члана 11. и члана 12 став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-200/15 од 10.02.2016. године.
118. Завичајни социјалдемократи – Миле Марчета
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину, утврђено је да су Завичајни социјалдемократи –
Миле Марчета прекршили одредбе члана 5. став (4), члана
11. члана 12. став (1) и (3) и члана 13. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи нашег прегледа, односно контроле
финансијског извјештаја, осим горње напомене, нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Извјештај број: 03-07-6-352/15 од 25.01.2016. године.
Појединачни извјештаји о прегледу и извјештаји о
ревизији објављени су на wеб-страници Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba.
Број 03-07-6-894-2/16
18. августа 2016. године
Предсједник
Сарајево
Др Ахмет Шантић, с. р.
Na osnovi člana 10. stav (7) Zakona o finansiranju
političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12 i 41/16),
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje

MIŠLJENJE

REVIZORA IZ IZVJEŠTAJA O IZVRŠENOM
PREGLEDU I REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
POLITIČKIH STRANAKA ZA 2014. GODINU
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvršila
je pregled i reviziju finansijskih izvještaja političkih stranka za
2014. godinu, pa u skladu sa odredbama člana 10. stav (7)
Zakona o finansiranju političkih stranaka objavljuje mišljenje
revizora, kako slijedi:
1. Bosanskohercegovačka hrvatska čista stranka prava
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Bosanskohercegovačke hrvatske čiste stranke prava,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-126/15 od 23.03.2016. gоdinе.
2. Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer
Halilović
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Bosanskohercegovačka patriotska
stranka - Sefer Halilović prekršila odredbe člana 5. stav (4),
člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа

Petak, 2. 9. 2016.

izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-273/15 od 30.06.2016. gоdinе.
3. Bosanskohercegovačka narodna stanka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Bosanskohercegovačka narodna
stanka prekršila odredbe člana 12. stav (2), (3) i (4) Zakona o
finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-384/15 od 28.06.2016. gоdinе.
4. BOSS - Bosanska stranka - Mirnes Ajanović
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je BOSS - Bosanska stranka - Mirnes
Ajanović prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-260/15 od 25.03.2016. gоdinе.
5. Bošnjačka seljačka stranka
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Bošnjačka seljačka stranka prekršila
odredbe 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Bošnjačka seljačka stranka u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj broj 03-07-6-254/16 od 24.06.2016. godine.
6. Čista socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Čiste socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-334/15 od 29.03.2016. gоdinе.
7. Demokrati Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da su Demokrati Bosne i Hercegovine
prekršili odredbe člana 5. stav (3) i (4), člana 8. stav (6), člana
11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskog izvještaja,
nismo zapazili ništa značajno, osim gornje napomene, što bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj brој 03-07-6-478/15 od 25.01.2016. gоdinе.
8. Demokratska narodna zajednica BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Demokratska narodna zajednica BiH
prekršila odredbe člаnа 5. stav (4), člana 11. i članа 12. stav (1)
i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvještaja, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-276/15 od 21.04.2016. godine.
9. Demokratska fronta
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je Demokratska fronta u izvještajnom periodu
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona
o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišljenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaji ukazuju da je Demokratska fronta u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-324/15 od 09.06.2016. godine.
10. Demokratska obiteljska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Demokratska obiteljska stranka
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), stav (2) i stav
(3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.1 stav
(1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja,
osim gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-332/15 od 13.06.2016. gоdinе.
11. Demokratska partija Dragan Čavić
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Demokratska partija Dragan Čavić
prekršila odredbe 4. stav (1), člana 8. stav (1), člana 11. i člana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-353/15 od 22.06.2016. gоdinе.
12. Dеmоkrаtskа strаnkа
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Demokratske stranke, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-208/15 od 17.03.2016. gоdinе.
13. Dеmоkrаtskа strаnkа federalista
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Demokratske stranke federalista, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu
ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа
Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-309/15 od 22.02.2016. gоdinе.
14. Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Demokratska stranka invalida Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe člana 11., člana 12. stav (1), (2),
(3) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe
člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.

Broj 65 - Stranica 67

Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvještaj brој 03-07-6-315/15 od 18.05.2016. gоdinе.
15. Demokratski narodni savez
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu, utvrđеnо је dа је Dеmоkrаtski nаrоdni sаvеz prеkršiо
оdrеdbе člаnа 6. stаv (2), člаnа 8. stаv (4), člаnа 11., članа 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj broj 03-07-6-316/15 od 14.07.2016. godine.
16. Ekološka demokratska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Ekološka demokratska stranka
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-594/15 od 23.03.2016. gоdinе.
17. Ekološka partija Republike Srpske
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013.
godinu, utvrđeno je da je Ekološke partije Republike Srpske
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-300/15 od 17.03.2016. gоdinе.
18. Glas nezadovoljnih građana BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu političke stranke Glas nezadovoljnih građana BiH,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-247/15 od 22.03.2016. gоdinе.
19. Građanska demokratska stranka BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Građanska demokratska stranka BiH
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona
o finansiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja,
osim gornjih napomena nismo zapazili ništa značajno što bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj brој 03-07-6-295/15 od 24.03.2016. gоdinе.
20. Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i
Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska kršćanska demokratska unija
BiH prekršila odredbe člana 11. i 12. stav (1), stav (2) i stav (3)

Broj 65 - Stranica 68

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-311/15 od 25.03.2016. gоdinе.
21. Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Hrvatske čiste stranke prava Bosne i Hercegovine,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-164/15 od 06.06.2016. gоdinе.
22. Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Hrvatske demokratske unije Bosne i Hercegovine,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-355/15 od 24.06.2016. gоdinе.
23. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica
Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana
6. stav (2), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Hrvatska demokratska
zajednica Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u
skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i
člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-359/15 od 24.06.2016. godine.
24. Hrvatska demokratska zajednica 1990
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica 1990
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 8.
stаv (1) i (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja,
osim gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno, što bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-407/15 od 17.06.2016. gоdinе.
25. Hrvatska nezavisna lista
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska nezavisna lista prekršila
odredbe člana 4. stav (1), člana 6. stav (3), člana 11. i člana 12.
stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Hrvatska nezavisna lista u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-253/16 od 24.06.2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

26. Hrvatska republikanska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Hrvatske republikanske stranke, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu
ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа
Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje
troškova izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-204/15 od 30.03.2016. gоdinе.
27. Hrvatska seljačka stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka prekršila
odredbe člana 12. stаv (2), stav (3) i stav (4) Zakona o
finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-440/15 od 28.04.2016. gоdinе.
28. Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka Stjepana
Radića prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stаv (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој: 03-07-6-267/15 od 30.03.2016. gоdinе.
29. Hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Hrvatske stranke prava BiH, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu
ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа
Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-310/15 od 17.03.2016. gоdinе.
30. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe člana 11., člana 12. stav (1), (2),
(3) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe
člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Izvještaj brој 03-07-6-266/15 od 28.06.2016. gоdinе
31. Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević Bosne i
Hercegovine
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Dr. Ante
Starčević Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11.,
člana 12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Hrvatska stranka prava Dr.
Ante Starčević Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u
skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i
člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-553/15 od 16.06.2016. godine.
32. Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm
izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na
finansiranje troškova izborne kampanje suprotno odredbama
člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-258/15 od 06.06.2016. gоdinе.
33. Hrvatski narodni savez BiH
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatski narodni savez BiH prekršio
odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Hrvatski narodni savez BiH u
2014. godini postupao u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj broj 03-07-6-737/15 od 13.07.2016. godine.
34. Hrvatski pravaški blok BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatski pravaški blok BiH prekršio
odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-370/15 od 18.03.2016. gоdinе.
35. Hrvatski savez HKDU-HRAST
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Hrvatski savez HKDU-HRAST
prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), stav (2) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-292/15 od 29.03.2016. gоdinе.
36. Kladuška stranka privrednog prosperiteta
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Kladuška stranka privrednog
prosperiteta prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav
(3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-225/15 od 29.03.2016. gоdinе.
37. Komunistička partija
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Komunistička partija prekršila odredbe

Broj 65 - Stranica 69

člana 5. stav (4), člana 11., člana 12. stav (1), stav (2) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.1
stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Komunistička partija u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-740/15 od 30.05.2016. godine.
38. Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i
građana - pravde i morala BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Kongresna narodna stranka zaštite
prava boraca i građana - pravde i morala BiH prekršila odredbe
člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-284/15 od 31.03.2016. godine.
39. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Laburistička stranka Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stаv (4), člana 11. i člana
12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-312/15 od 11.04.2016. gоdinе.
40. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Liberalna stranka Bosne i Hercegovine
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11., člana 12. stav (1),
(2) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana
15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Herecgovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој: 03-07-6-319/15 od 31.03.2016. gоdinе.
41. Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Liberalno demokratska stranka Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11., člana
12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Liberalno demokratska stranka
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-351/15 od 30.06.2016. godine.
42. Lista za Bugojno
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Lista za Bugojno prekršila odredbe
člana 11. i člana 12. stav (1), stav (3) i stav (4) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.

Broj 65 - Stranica 70

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја Liste za Bugojno, osim gornje napomene, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-314/15 od 13.06.2016. gоdinе.
43. Napredna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Napredna demokratska stranka prekršila
odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Izvještaj brој 03-07-6-297/15 od 25.03.2016. gоdinе.
44. Napredna srpska
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Politička organizacija "Napredna
srpska" prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-347/15 od 24.06.2016. gоdinе.
45. Narodna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Narodna demokratska stranka prekršila
odredbe 4. stav (1), člаnа 8. stav (1), člana 11. i člana 12. stav (1)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-318/15 od 21.06.2016. gоdinе.
46. Narodna stranka (Pokret za Brod)
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Narodne stranke (Pokret za Brod), nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili
nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-285/15 od 22.03.2016. gоdinе.
47. Nаrоdnа strаnkа Nоvi Grаd
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Nаrоdnе strаnkе Nоvi Grаd, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-206/15 od 17.03.2016. godine.
48. Narodna stranka Radom za boljitak
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Narodna stranka Radom za boljitak
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11., člana 12. stav (1), i
stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Narodna stranka Radom za
boljitak u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-323/15 od 12.07.2016. godine.

Petak, 2. 9. 2016.

49. Naša stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Politička organizacija građana "Naša
stranka" prekršila odredbe člana 12. stav (2) Zakona o
finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-254/15 od 14.06.2016. gоdinе.
50. Narodni demokratski pokret
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Narodni demokratski pokret prekršio
odredbe člana 8. stаv (1), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-291/15 od 22.06.2016. gоdinе.
51. Neovisna lista "Za Kupres"
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Neovisna liste "Za Kupres" prekršila
odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-555/15 od 25.03.2016. gоdinе.
52. Nezavisna demokratska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Nezavisna demokratska stranka
prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-269/15 od 25.03.2016. gоdinе.
53. Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), (3) i (4) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-129/15 od 25.03.2016. gоdinе.
54. "Nova alternativa" - Stranka rada i razvoja BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu "Nove alternative" - Stranke rada i razvoja BiH, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Izvještaj brој 03-07-6-340/15 od 24.03.2016. gоdinе.
55. Nova demokratija
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Nove demokratije, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-338/15 od 04.04.2016. gоdinе.
56. Nоvа sоciјаlističkа pаrtiја
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Nova socijalistička partija prekršila
odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-356/15 od 30.06.2016. gоdinе.
57. Novi demokratski pokret
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Nоvоg dеmоkrаtskоg pоkrеtа, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili
nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-253/15 od 22.02.2016. gоdinе.
58. Novi pokret Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Novi pokret Bosne i Hercegovine
prekršio odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1),
(2), (3) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.1
stav (1) Izbornog zakona BiH.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvještaja, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-709/15 od 25.06.2016. gоdinе.
59. Pаrtiја dеmоkrаtskоg prоgrеsа
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa prekršila
odredbe člana 5. stav (4), člаnа 6. stаv (2), člana 11. i člana 12.
stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka i člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Partija demokratskog progresa
u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-317/15 od 17.06.2016. godine.
60. Partija privrednog progresa BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Partije privrednog progresa BiH, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili
nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-333/15 od 15.03.2016. gоdinе.
61. Pаrtiја uјеdinjеnih pеnziоnеrа
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Pаrtiја uјеdinjеnih pеnziоnеrа prekršila
odredbe člana 8. stаv (1) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.

Broj 65 - Stranica 71

Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја Pаrtiје uјеdinjеnih pеnziоnеrа, osim gornjе napomenе,
nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u
finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke
suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka,
niti na finansiranje troškova izborne kampanje suprotno
odredbama člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-330/15 od 31.03.2016. gоdinе.
62. Pоkrеt zа nаš grаd
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Pоkrеt zа nаš grаd prekršiо odredbe
člаnа 4. stаv (1), člаnа 11. i 12. stav (1) i (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-464/15 od 25.05.2016. gоdinе.
63. Pokret za Prnjavor
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu, utvrđеnо је dа је Pоkrеt zа Prnjаvоr prеkršiо оdrеdbе
člаnа 12. stаv (3) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštај Pоkrеtа zа Prnjаvоr, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо
zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-212/15 od 15.02.2016. gоdinе.
64. Pokret za Semberiju
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Pokreta za Semberiju nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-479/15 od 23.03.2016. gоdine.
65. Politička organizacija e-stranka građana Tuzla
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Političke organizacije e-stranke građana Tuzla, nismo
zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u
finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke
suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj brој 03-07-6-339/15 od 15.02.2016. gоdinе.
66. Posavska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Posavska stranka prekršila odredbe
člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-218/15 od 31.03.2016. gоdinе.
67. Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Privrеdni nаrоdni pоkrеt Bоsnе i
Hеrcеgоvinе prekršiо odredbe člаnа 12. stаv (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Privrеdni nаrоdni pоkrеt Bоsnе
i Hеrcеgоvinе u 2014. godini postupaо u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj broj 03-07-6-369/15 od 29.03.2016. godine.

Broj 65 - Stranica 72

SLUŽBENI GLASNIK BiH

68. Prva bosanskohercegovačka stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Prve bosanskohercegovačka stranke nismo zapazili ništa
značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili
na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona
o finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje trokova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-275/15 od 03.06.2016. gоdinе.
69. Prva mostarska partija
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Prva mostarska partija prekršila odredbe
člana 12. stav (3) i člana 13. stav (2) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-286/15 od 25.01.2016. gоdinе.
70. Radničko-komunistička partija Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Rаdničkо-kоmunističkе pаrtiје Bоsnе i Hеrcеgоvinе,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-364/15 od 16.03.2016. gоdinе.
71. Radnička partija
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Radnička partija prekršila odredbe člana
5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-368/15 od 28.03.2016. gоdinе.
72. Rеfоrmskа strаnkа iz Zvоrnikа
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu, Rеfоrmskе strаnkе iz Zvоrnikа, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili
nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-289/15 od 10.02.2016. gоdinе.
73. Regionalni demokratski savez Tuzla
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Regionalni demokratski savez Tuzla
prekršio odredbe člana 5. stav (4) i člana 12. stav (1) (2) i (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.1 stav (1)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvještaja, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-497/15 od 28.03.2016. gоdinе.
74. Savez nezavisnih socijaldemokrata
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Sаvеz nеzаvisnih sоciјаldеmоkrаtа
prekršiо odredbe člana 5. stav (4), člana 11., člana 12. stav (1), i
stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Petak, 2. 9. 2016.

Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Sаvеz nеzаvisnih
sоciјаldеmоkrаtа u 2014. godini postupaо u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-350/15 od 08.07.2016. godine.
75. Savez za bolju budućnost BiH - Fahrudin Radončić
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Savez za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić u izvještajnom periodu prekršio odredbe
člana 11. i člana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Prema našem mišljenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaji ukazuju da je Savez za bolju budućnost BiH
- Fahrudin Radončić u 2014. godini postupao u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-294/15 od 17.06.2016. godine.
76. Sаvеz zа dеmоkrаtsku Srpsku
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Sаvеz zа dеmоkrаtsku Srpsku prekršiо
odredbe člana 11. i člаnа 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-489/15 od 15.02.2016. gоdine.
77. Savez za novu politiku
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Saveza za novu politiku, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо
bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-335/15 od 30.03.2016. gоdinе.
78. Selјačka strаnkа
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Sеlјаčkа strаnkа prekršila odredbe člana
12. stav (2) i stаv (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i
odredbe člаnа 15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-536/15 od 22.02.2016. gоdinе.
79. Snaga Bosne
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Politička organizacija građana "Snaga
Bosne" prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11., člana 12.
stav (2) i stаv (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i
odredbe člаnа 15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој: 03-07-6-320/15 od 30.03.2016.gоdinе.
80. Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i
Hercegovini prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana
12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-274/15 od 29.03.2016. gоdinе.
81. Snаgа nаrоdа
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu Snаgе nаrоdа, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа, niti nа finаnsirаnjе trоškоvа izbоrnе
kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg zаkоnа
Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-354/15 od 23.06.2016. gоdinе.
82. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i
Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2),
člana 8. stav (4) i stav (5), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Socijaldemokratska partija
Bosne i Hercegovine u 2014. godini postupala u skladu sa
odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana
15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-301/15 od 15.07.2016. gоdinе.
83. Socijaldemokratska unija BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Socijaldemokratska unija BiH prekršila
odredbe člana 4. stav (1), člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-278/15 od 12.05.2016. gоdinе.
84. Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Socijaldemokratski front Bosne i
Hercegovine prekršio odredbe člana 5. stаv (4), člana 11. i člana
12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka i člana15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena nismo zapazili ništa značajno, što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-325/15 od 23.03.2016. gоdinе.
85. Socijalistička partija
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Socijalistička partija prekršila odredbe

Broj 65 - Stranica 73

člana 5. stav (4), člаnа 6. stаv (2), člana 11. i člana 12. stav (1) i
stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Socijalistička partija u 2014.
godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-302/15 od 13.06.2016. godine.
86. Srpska alternativa
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Srpske alternative, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-349/15 od 23.03.2016. gоdinе.
87. Srpska dеmоkrаtskа stranka
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Srpska demokratska stranka u
izvještajnom periodu prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11.
i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaji ukazuju da je Srpska demokratska stranka u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-360/15 od 15.07.2016. godine.
88. Srpska napredna stranka - izvorna
Na osnovi obavlјene revizije godišnjeg finansijskog
izvještaja za 2014. godinu Srpske napredne stranke - izvorne,
nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u
finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе
suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-233/15 od 28.03.2016. gоdinе.
89. Srpska napredna stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Srpskа nаprеdnа strаnkа prekršila
odredbe člаnа 8. stаv (1), člаnа 11. i člana 12. stav (1) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-348/15 od 30.06.2016. gоdinе.
90. Srpska radikalna stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka prekršila
odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-244/15 od 24.06.2016. gоdinе.
91. Srpska radikalna stranka Republike Srpske
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka Republike
Srpske prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо

Broj 65 - Stranica 74

SLUŽBENI GLASNIK BiH

štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-357/15 od 17.06.2016. gоdinе.
92. Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav Šešelј"
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka "Dr. Vojislav
Šešelј" prekršila odredbe člana 5. stаv (4), člаnа 11. i člana 12.
stav (1) i stаv (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-293/15 od 24.06.2016. gоdinе.
93. Stranka demokratske akcije
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije prekršila
odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12.
stav (1), stav (3) i stav (4) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Stranka demokratske akcije u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-256/15 od 24.06.2016. godine.
94. Stranka demokratske aktivnosti
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka demokratske aktivnosti
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i
stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа niti nа finаnsirаnjе trоškоvа
izbоrnе kаmpаnjе suprоtnо оdrеdbаmа člаnа 15.10 Izbоrnоg
zаkоnа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Izvještaj brој 03-07-6-313/15 od 08.07.2016. gоdinе.
95. Strаnkа dеviznih štеdišа Rеpublikе Srpskе
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu Strаnkе dеviznih štеdišа Rеpublikе Srpskе, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm
izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-470/15 od 25.01.2016. gоdinе.
96. Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1),
(3) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvještaja, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-283/15 od 06.06.2016. gоdinе.
97. Stranka evropske socijaldemokratije
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka evropske socijaldemokratije
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 8. stav (1) i (4), člana

Petak, 2. 9. 2016.

12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i
odredbe člana 15.1 stav (1) i člana 15.10 stav (2) Izbornog
zakona Bosne i Herecgovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа druge nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-299/15 od 10.06.2016. gоdinе.
98. Stranka mladih za promjene
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka mladih za promjene prekršila
odredbe člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-270/15 od 22.03.2016. gоdinе.
99. Stranka napredna Srpska
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka napredna Srpska prekršila
odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3)
Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-290/15 od 11.04.2016. godinе.
100. Stranka novog puta
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka novog puta prekršila odredbe
člana 5. stav (4) i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju
političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-321/15 od 25.01.2016. gоdinе.
101. Stranka penzionera-umirovljenika BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka penzionera-umirovljenika BiH
prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i
člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja, osim
gornjih napomena, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo
na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove
političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-279/15 od 17.06.2016. gоdinе.
102. Stranka pravde i povjerenja
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka pravde i povjerenja prekršila
odredbe člana 4. stav (1), člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12.
stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaj ukazuje da je Stranka pravde i povjerenja u
2014. godini postupala u skladu sa odredbama Zakona o

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-322/15 od 07.06.2016. godine.
103. Stranka pravde i razvoja Bosne i Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka pravde i razvoja BiH prekršila
odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i 12. stav (1),
stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana
15. 1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-326/15 od 28.03.2016. gоdinе.
104. Stranka regije Livno
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka regije Livno prekršila odredbe
člana 11. i člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-436/15 od 17.03.2016. gоdinе.
105. Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca
Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca u
izvještajnom periodu prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11.
i člana 12. stav (1), (2) i (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka i odredbe člana 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine.
Prema našem mišlјenju, osim navedenog, revidirani
finansijski izvještaji ukazuju da je Stranka socijalne sigurnosti
srpskih boraca u 2014. godini postupala u skladu sa odredbama
Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-346/15 od 28.06.2016. godine.
106. Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne i
Hercegovine
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka udruženih nezavisnih
demokrata Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11. i
člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Pregledom, odnosno kontrolom finansijskih izvještaja,
nismo zapazili ništa značajno, osim gornje napomene, što bi
ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje
ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju
političkih stranaka, niti na finansiranje troškova izborne
kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-337/15 od 31.03.2016. gоdinе.
107. Stranka za bolje Goražde
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka za bolje Goražde prekršila
odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), stav (2) i stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka i člana 15. 1 stav (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о

Broj 65 - Stranica 75

finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-288/15 od 29.03.2016. gоdinе.
108. Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu
prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 5. stav (4), člana 6. stav
(2), člana 8. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1), stav (3) i stav
(4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Na osnovi našeg pregleda, odnosno kontrole finansijskog
izvještaja, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka, niti na finansiranje troškova
izborne kampanje suprotno odredbama člana 15.10 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine.
Izvještaj brој 03-07-6-328/15 od 15.07.2016. gоdinе.
109. Pokret za Trebinje
Prеglеdоm gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја zа 2014.
gоdinu Pоkrеtа zа Тrеbinjе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-358/15 od 10.02.2016. gоdinе.
110. Strаnkа zа mlаdоst, rаzvој i budućnоst
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Strаnkе zа mlаdоst, rаzvој i budućnоst, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm
izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj broj 03-07-6-207/15 od 25.03.2016.gоdinе.
111. Stranka za narod Bosne i Hercegovine
Revizijom finansijskih izvještaja za 2014. godinu Stranke
za narod Bosne i Hercegovine, nismo zapazili ništa značajno što
bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na
finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih i odredbi člana 15.10 Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj broj 03-07-6-287/15 od 26.05.2016. godine.
112. Stranka za Općinu Olovo
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Stranke za Općinu Olovo, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-213/15 od 29.03.2016. gоdinе.
113. Stranka za Srednje
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Stranke za Srednje, nismо zаpаzili ništа znаčајnо štо bi
ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе
оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju
pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-329/15 od 17.03.2016. gоdinе.
114. Tvoja i moja stranka u BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu Tvoje i moje stranke u Bosni Hercegovini, nismо zаpаzili
ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm
izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо
оdrеdbаmа Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-257/15 od 16.03.2016. gоdinе.
115. Udar ljevice
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu političke stranke Udar ljevice, nismо zаpаzili ništа
znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili

Broj 65 - Stranica 76

SLUŽBENI GLASNIK BiH

nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа
о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој: 03-07-6-305/15 od 15.03.2016. gоdinе.
116. Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Ujedinjena hrvatska stranka prava BiH
prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-248/15 od 25.03.2016. gоdinе.
117. Vizionarsko demokratska stranka
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da je Vizionarsko demokratska stranka
prekršila odredbe člana 11. i člana 12 stav (3) Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, osim gornje napomene, nismo zapazili ništa značajno
što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na

Petak, 2. 9. 2016.

finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o
finansiranju političkih stranaka.
Izvještaj brој 03-07-6-200/15 od 10.02.2016. gоdinе.
118. Zavičajni socijaldemokrati - Mile Marčeta
Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.
godinu, utvrđeno je da su Zavičajni socijaldemokrati - Mile
Marčeta prekršili odredbe člana 5. stav (4), člana 11. člana 12.
stav (1) i (3) i člana 13. stav (2) Zakona o finansiranju političkih
stranaka.
Nа оsnоvi nаšеg prеglеdа, оdnоsnо kоntrоlе finаnsiјskоg
izvјеštаја, оsim gоrnjе nаpоmеnе, nismо zаpаzili ništа znаčајnо
štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа
finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о
finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.
Izvještaj brој 03-07-6-352/15 od 25.01.2016. gоdinе.
Pojedinačni izvještaji o pregledu i izvještaji o reviziji
objavljeni su na web-stranici Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 03-07-6-894-2/16
Predsjednik
18. augusta 2016. godine
Dr. Ahmet Šantić, s. r.
Sarajevo

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 77

KAZALO

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
964 Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju
predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajedničko
tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i
priključnih graničnih dionica Autoceste na
Koridoru Vc (hrvatski jezik)
Одлука о измјенама Одлуке о именовању представника Босне и Херцеговине у Заједнички
орган за реализовање Споразума о изградњи
међудржавног моста преко ријеке Саве код
Свилаја и прикључних граничних дионица
Аутопута на Коридору Vц (српски језик)
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju
predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajedničko
tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i
priključnih graničnih dionica Autoceste na
Koridoru Vc (bosanski jezik)
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
965 Pravilnik o putnoj ispravi za osobu bez državljanstva (hrvatski jezik)
Правилник о путној исправи за лице без
држављанства (српски језик)
Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva
(bosanski jezik)
966 Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice (hrvatski
jezik)
Правилник о путној исправи за избјеглице
(српски језик)
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice (bosanski
jezik)
967 Pravilnik o putnom listu za stranca (hrvatski jezik)
Правилник о путном листу за странца (српски
језик)
Pravilnik o putnom listu za stranca (bosanski jezik)
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
968 Odluka o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih
u izvаdak iz Središnjeg biračkog popisa za
glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne
izbore 2016. godine (hrvatski jezik)
Одлука o утврђивaњу и oбjaвљивању брoja
бирaчa уписaних у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe
зa Лoкaлнe избoрe 2016. (српски језик)
Odluka o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih
u izvod iz Centrаlnog biračkog spiska za glasanje
izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2016.
godine (bosanski jezik)
969 Odluka o određivanju biračkih mjesta za glasovanje
u
diplomatsko-konzularnim
predstavništvima
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

970
1

1
971

2

2
5
8
11

972

13
16
19
21
23

973
25

26

27
28

Oдлукa o oдрeђивaњу бирaчких мjeстa зa глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe (српски језик)
Odluka o određivanju biračkih mjesta za glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Dopunska odluka o određivanju biračkih mjesta za
glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Дoпунска oдлука o oдрeђивaњу бирaчких мjeстa
зa глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe (српски
језик)
Dopunska odluka o određivanju biračkih mjesta za
glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju i objavi
broja birača upisanih u izvadak iz Središnjeg
biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i
Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine
(hrvatski jezik)
Oдлука o измjeни Одлукe o утврђивaњу и
oбjaвљивању брoja бирaчa уписaних у извoд из
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн
Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Лoкaлнe избoрe 2016.
гoдинe (српски језик)
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju i objavi
broja birača upisanih u izvod iz Centralnog
biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i
Hercegovine za Lokalne izbore 2016. godine
(bosanski jezik)
Odluka o određivanju biračkih mjesta za glasovanje
u
diplomatsko-konzularnim
predstavništvima
Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst) (hrvatski
jezik)
Одлука o oдрeђивaњу бирaчких мjeстa зa
глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa Бoснe и Хeрцeгoвинe (Прeчишћeни
тeкст) (српски језик)
Odluka o određivanju biračkih mjesta za glasanje u
diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i
Hercegovine (Prečišćeni tekst) (bosanski jezik)
Odluka o zaključivanju i potvrđivanju Središnjeg
biračkog popisa za Lokalne izbore 2016. godine u
Bosni i Hercegovini i objavi broja birača za svaku
osnovnu izbornu jedinicu (hrvatski jezik)
Oдлука o зaкључивaњу и пoтврђивaњу
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa Лoкaлнe избoрe
2016. гoдинe у Бoсни и Хeрцeгoвини и
oбjaвљивaњу брoja бирaчa зa свaку oснoвну
избoрну jeдиницу (српски језик)
Odluka o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog
biračkog spiska za Lokalne izbore 2016. godine u
Bosni i Hercegovini i objavljivanju broja birača za
svaku osnovnu izbornu jedinicu (bosanski jezik)

29
30
30

30
31

31

33

34

35

36
37

37

40

42

Broj 65 - Stranica 78
974

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Mišljenje revizora iz Izvješća o izvršenom pregledu
i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za
2014. godinu (hrvatski jezik)
Мишљење ревизора из извјештаја о извршеном
прегледу и ревизији финансијских извјештаја
политичких партија за 2014. годину (српски
језик)

45

55

Petak, 2. 9. 2016.

Mišljenje revizora iz Izvještaja o izvršenom
pregledu i reviziji finansijskih izvještaja političkih
stranaka za 2014. godinu (bosanski jezik)

66

Petak, 2. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 65 - Stranica 79

Broj 65 - Stranica 80

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Petak, 2. 9. 2016.

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine Bojan Ninković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala:
722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12,
RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve
primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV
broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodište 2016. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 2. 9. 2016. godine

Broj/Broj

65

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-42-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Opremanje CBR-a i CMZ-a Oj Dom zdravlja Ilija{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11 Sala za sastanke IV sprat
(S1-11514-16)
OBAVIJEST O NABAVI
57-1-3-27-3-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Godina XX/XII
Petak, 2. 9. 2016. godine

Asfaltiranje lokalnog puta u MP Brestovsko sa pje{a~kom stazom u du`ini
300 m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Kiseljak, Bana Josipa Jela~i}a 41, Vije}nica
(S1-11386-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-2-117-3-87/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
11200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno servisiranje medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.

Broj 65 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11667-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11547-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-97-3-124/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Daniela Miki}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji i sanaciji objekta Osnovne {kole "Sveti Sava" u
Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11512-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-3-196-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 11:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda Leksija - 2. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332200-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115811,97
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400
Derventa, kancelarija 9 ili 14
(S1-11463-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-100-3-125/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 9:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe elektro radova na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene
kao k.~. 6813/2 KO Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231400-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10915,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 (petnaest) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
160-1-1-156-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i podventila - JN
04/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Topal Osman pa{e br. 22a, Sarajevo
(S1-11441-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
160-1-1-157-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila - JN 05/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Topal Osman pa{e br. 22a, Sarajevo
(S1-11492-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-2-115-3-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 15:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-95-42/16 Geodetske usluge na podru~ju op{tine Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od dana potpisa ugovora do kraja 2016. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11490-16)

Broj 65 - Stranica 3

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-3-116-3-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 14:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-26/16 Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi ulice
Stevana Sin|eli}a u Brodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11599-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-1-119-3-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9. 2016. u 9:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-313-19/16 Nabavka elektromaterijala i opreme za potrebe
elektrifikacije stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika u
op{tini Brod"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47008,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od potpisa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11706-16)

Broj 65 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
183-1-1-8-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544690000
Kontakt osoba: @eqko Nedeqkovi}
Telefon: (056) 211-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila za potrebe JZU Doma zdravqa Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Nema
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravqa Zvornik, ul. Sime Peri}a 1; 75400
Zvornik
(S1-11697-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-174-3-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Behudin Strojil, dipl. ing. gra|., tel.033 563 462,
fax 033 250 400, e mail: bstrojil@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija ceste i plo~astog propusta preko Crne rijeke u Delija{u, na
cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 37+257 - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 (devedeset) kalendarskih dana od po~etka radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54, Sarajevo
(S1-11723-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-494-3-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci i isporuci printera za {tampu naljepnica za pismonosne
po{iljke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30144100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8
(S1-11526-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-175-3-159/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 16:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl. ing. gra|. tel 033 563 467,
fax 033 250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~ke staze na cesti M4, dionica Simin Han 1-Donje Caparde,
od km 9+495 do km 10+635, u mjestu Rainci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,17
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
75 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11724-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-2-180-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Senad Smajlovi}, dipl. ing. gra|., tel. 033 563 516,
fax 033 250 400, e mail: ssenad@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga: LOT 1 - Usluge monitoringa vozila izvo|a~a radova na
redovnom odr`avanju i zimskoj slu`bi GPS/GPRS ure|ajima; LOT 2 Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS
ure|ajima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11725-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-181-3-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Andjelko Vujeva, mag. gra|. ing., tel 036 397 244
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425 u naselju Trebi`at, op}ina ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
320512,82
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od datuma po~etka radova nad kojim se vr{i nadzor
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-11726-16)

Broj 65 - Stranica 5

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
282-1-1-38-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Eldina Banda
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim
prostorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1., prostorije
Operativnog centra CZ, 71000 Sarajevo
(S1-11659-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
312-1-1-148-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 15:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Ljilja Stevi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - novih rutera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20500,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Isporuka predmetne robe izvr{i}e se u roku do 60 dana od dana
zakqu~ewa ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00

Broj 65 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske u Bijeqina, ul. Wego{eva 28 A, I sprat, kancelarija broj 29
(S1-11535-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-249-3-191/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vatrogasne cisterne 10 000 l vode.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U skladu sa ponudom najpovoqnijeg ponu|a~a, a najkasnije 180 dana od
dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banjaluka
UIN: 4401012920007
Contact person: Biljana \uri}
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of a fire truck, capacity of 10 000 l of water
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
13.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 13.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg srpskih vladara 1, office no. 14
(S1-11394-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-250-3-193/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476

Petak, 2. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa primarne vodovodne mre`e Piskavica ([eva) - Tali}i - Jaruge
- krak 1.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128205,12
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-11468-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-251-3-194/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka industrijske soli za zimsko odr`avawe puteva na podru~ju grada
Bawaluka za sezonu 20162017 godine, pakovano u "xambo" xakovima od 1
tone
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
299549,74
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30.10.2016. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banja Luka
UIN: 4401012920007
Contact person: @eljka Mora~a
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Broj 65 - Stranica 7

II 1.a. Title of the object of the contract
Procurment of industrial salt packed in "jumbo" sacks od 1t for winter road
maintenance in the area of Banja Luka for the season 2016/2017
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
14000000-1
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
11.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 11.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banjaluka
(S1-11489-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-11702-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-447-3-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka autocisterne za gorivo za potrebe ZD RMU \ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34133110-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
191000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
5 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15
(S1-11393-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-1-58-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
gume za putnicka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i
(S1-11647-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-465-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Magnetit
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14523100-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-2-158-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Nihad Had`ismajlovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2016-2017
godine na podru~ju op}ine Te{an
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4 mjeseca

Broj 65 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-11429-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-11581-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
385-2-2-112-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 14:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Goran Ninkovi}
Telefon: (059) 277-161
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada prezentacionih materijala izgradwe hidroelektrana na slivu
rijeke Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
92111200-4
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u pozivu za u~e{}e
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
(S1-11416-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-60-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za
izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i
informati~ka oprema)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32323500-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-11502-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-127-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i ure|enje obala rijeke Spre~e uzvodno od mosta i u{}a rijeke
Oskove, op}ina @ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-2-14-3-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.8.2016. u 10:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade Urbanisti~kog plana "Gacko" i lokalni centar "Avtovac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
11 mjeseci od dana zakqu~ivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Broj 65 - Stranica 9

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-11414-16)

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gorwani br. 99, mjesto Garevac, op{tina Modri~a
(S1-11683-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-2-3-15-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 13:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji (asfaltirawu) lokalnog puta sa
prikqu~cima u selu Lukovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245446,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2, 89240 Gacko
(S1-11665-16)

OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-154-3-165/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
273750,50
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava prehrambenih namirnica za kuhinju za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11500-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
508-1-1-43-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 7:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA
BOLNICA ZA HRONI^NU PSIHIJATRIJU MODRI^A
IDB/JIB: 4400193830008
Kontakt osoba: Predrag Tadi}
Telefon: (053) 818-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mrki ugaq
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111210-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-784-3-289/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MASTI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24951000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 65 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11627-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 direkcije Rudnika
(S1-11709-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-785-3-290/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MOTORNA ULJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
490000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11626-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-826-3-295/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA KAMIONE BELAZ 75131
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-11710-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-823-3-294/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
350000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
REZERVNI DIJELOVI AUTOELEKTRIKE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1749-3-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka ran`irnog (pneumatskog) ure|aja sa transportnom gredom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42121300-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
5 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,
Sarajevo
(S1-11519-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-1-66-3-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog {umskog zglobnog traktora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16700000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br1 Kladanj
(S1-11606-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-67-3-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja teretnih vozila MAN i MERCEDES
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 11

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br1 Kladanj
(S1-11609-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-57-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dodjele do izvr{enja istog
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br. 2, Biha}
(S1-11529-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-51-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA
POTOKA LIPOVAC
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64945,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, sala za sastanke
soba 28/I
(S1-11692-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
720-1-3-75-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 11:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka radova: Za{tita dijela kolektorske mre`e i regulacija korita rijeke
Sokolu{e dionica most Lido-most Etiva`a L=75m"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Gra~anica, ul. M.M.Ba{eskije, 75320 Gra~anica,
stara zgrada-kancelarija br. 11
(S1-11719-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-162-3-180/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na nastavku gradnje objekta P+3 na lokaciji "Mato Lu~i}
Maturica" u Kiseljaku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128205,13
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-11559-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-163-3-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavke radova na osnovnom odr`avanju cjevovoda za vodovod i
kanalizaciju na lokacijama OS BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-11578-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-122-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka softvera za elektronsko upravljanje dokumentima
(FAZA II) - pro{irenje funkcionalnosti postoje}eg softvera za elektronsko
upravljanje dokumentima u Glavnoj kancelariji UIO i njegova
implementacija u Regionalnom centru Banja Luka, za potrebe Uprave za
indirektno/neizravno oporezivanje BIH, uskla|en sa Uputstvom o na~inu
vr{enja kancelarijskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1111000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje BIH, Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a)
of the PPL
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]
Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply and delivery of software for electronic document management
(Phase II) - extending the functionality of existing software for electronic
document management in the General Office of the ITA and its implementation at the Regional Centre Banja Luka, for the purposes of the Indirect / ITA
BiH, in compliance with the Instruction on the manner of office administration in the institutions of Bosnia and Herzegovina.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
48000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 18.10.2016. 12:00:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured,
Ul.Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-11610-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-123-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
66666,67
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vr{enje usluga obnove softverskih licenci i odr`avanje za softvere UIO u
toku 2016.godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00

Broj 65 - Stranica 13

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sredi{nji ured UIO BIH, Banja Luka, UL. Bana lazarevi}a
bb
(S1-11611-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-48-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GORIVO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: @unova~ka br. 4
(S1-11427-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-3-54-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 10:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Milena \uri}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25480000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Izvo|ewe radova odr`avawa i za{tite magistralnih i regionalnih
puteva i objekata na putevima na oblastima 8 i 9 za period 2016. - 202.
godine" (Lot 1 - Oblast 8 i Lot 2 - Oblast 9)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.

Broj 65 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: kao pod I 1.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Company "Republic of Srpska Roads"
UIN: 4401723780003
Contact person: Milena \uri}
Telephone: (051) 334-500
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special trades
II 1.a. Title of the object of the contract
Execution of Works on Maintenance and Protection of Trunk and Regional
Roads and Roads Structures in Republic of Srpska for a period 2016 -2020,
Area 8 and Area 9
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
45000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
27.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 12:00:00
Address and place: JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, Trg Republike Srpske
8, 78 000 Banja Luka
(S1-11452-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Podr{ka odr`avanju SAP sustava (FMIS, HCM sustav)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160534,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
(S1-11421-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-103-3-55/16

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1111-3-283/16

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji i asfaltiranju puteva na podru~ju op}ine
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47954,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i odr`avanje vozila za potrebe Distribucije elektri~ne energije
LOT 3: [koda, VW, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na podru~ju
HB@-a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Dr.Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-11482-16)

(S1-11424-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1110-3-282/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1112-3-284/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 12:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kavitacijskih i drugih o{te}enja na turbini br. 1 i NDT agregata br. 1
- HE Jajce I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok izvr{enja ugovora je 30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106a, Mostar
(S1-11475-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1131-3-285/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija unutarnjih i vanjskih fasada objekata ispred strojare i zgrade ulazne
gra|evine, izmjena unutarnjih vrata u upravnoj zgradi u Svitavi i izmjena
kuhinje u Strojari - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-11549-16)

Broj 65 - Stranica 15

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1133-3-286/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za elektro sustave: nadzora, upravljanja, mjerenja,
signalizacije, za{tite, uzbude i regulacije napona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31720000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
465500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-11591-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1134-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 9:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Korektivno odr`avanje 35 kV dalekovoda - Sliv Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50532400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-11644-16)

Broj 65 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
804-1-1-38-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za dijalizu - dijalizatora II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Trg Heroja 14, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Goods, Purchase
UIN: 4200642000008
Contact person: Adnan Sara~evi}
Telephone: (033) 728-700
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Hemodialysis supples - dialyzers coverd by the Federatin of Bosnia and
Herzegovina Solidarity Fund
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
17.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 10:00:00
Address and place: Trg Heroja 14, Sarajevo
(S1-11679-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
814-1-1-23-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vakcina protiv virusa gripe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33650000-1

Petak, 2. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Lo`ioni~ka broj 2, Velika sala - X sprat
(S1-11471-16)
OBAVIJEST O NABAVI
822-1-1-8-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DOM ZDRAVLJA "RAMA"
IDB/JIB: 4227103110008
Kontakt osoba: Ivka ]uri}
Telefon: (036) 770-303
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava stomatolo{ke stolice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33192410-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Po isporuci predmeta nabave
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Splitska bb, 88440 Prozor
(S1-11567-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-565-3-313/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 105/16- Nabavka novih terenskih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113300-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 15 ( petnaest) dana od dana stupawa Ugovora na snagu

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11436-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-564-3-314/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 107/16- Remont vitalnih sklopova transmisionog
sistema buldozera Komatsu D475A-5 int. br.1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
220000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 (dvadeset) dana od dana stupawa Ugovora na snagu.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11435-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-567-3-316/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 9:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, ukqu~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. (45/16)- Usluge prevoza radnika ZP R i TE Gacko u
2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60130000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
190000,00

Broj 65 - Stranica 17

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od stupawa ugovora na snagu do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11464-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
876-1-2-27-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 15:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200197860000
Kontakt osoba: AMELA MUSTAFI]
Telefon: (033) 724-220
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja imovine i zaposlenika BH-Gasa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: BH-Gas d.o.o., Ul. Hamdije ^emerli}a 2/1 71000 Sarajevo
(S1-11698-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-3-221-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ru{enju objekata (starog dimnjaka)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jednokratno do izvr{enja radova ili izvr{enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke KCUS-a, ul. Bolni~ka br. 10
(S1-11639-16)

Petak, 2. 9. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: MUP-a u sjedi{tu, Sala za sastanke, Aleja Konzula bb,
Travnik
(S1-11420-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-60-3-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 10:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekta za vjerske potrebe MZ Tutnjevac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
150 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-11722-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
921-1-1-4-3-1/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 9:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "GRADSKA TOPLANA" D.O.O. BIJELJINA
IDB/JIB: 4402021610009
Kontakt osoba: JELENA MIHAJLOVI]
Telefon: (055) 211-641
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2016 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
468000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor za nabavku i isporuku uglja za grejnu sezonu 2016/2017 godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ul. Milo{a Crnjanskog bb, Bijeljina-prostorije ugovornog
organa
(S1-11506-16)

OBAVIJEST O NABAVI
916-1-1-30-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB: 4236202350001
Kontakt osoba: FRANO BRKAN
Telefon: (030) 518-763
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava policijskih d`empera (pulovera)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18235000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovorenih obaveza.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
976-1-3-129-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: [abi} Dervo, tel:033 580 672 mob: 061 984 044
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltiranju dijela puta Stari Ilija{-Vla{kovo-Gornja Karaula u
du`ini od 1800m1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: 126.Ilija{ke brigade 6, Ilija{, zgrada Op}ine Ilija{, velika
sala u suterenu zgrade
(S1-11669-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-340-3-277/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10060239 - Nabavka infrastrukture za objekte radio sistema za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44212260-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, Sarajevo, IV sprat, sala 430
(S1-11437-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-334-3-280/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena cijevnog registra NTZ4 bloka 4 u TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231111-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 23 dana od dana uvo|enja u posao. Datum uvo|enja u posao u
periodu april-juni 2017.godine

Broj 65 - Stranica 19

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zelena zgrada JP EPBiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, sala 430/IV sprat
(S1-11589-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-336-3-282/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja srednje - niskosumporni mazut (sadr`aj sumpora manje od
1 BAS ISO 8754/ASTM D 4294) za TE "Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135110-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
290000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 60 dana od stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zelena zgrada JP EPBiH d.d. Sarajvo, Vilsonovo {etali{te
15, soba 430/IV sprat
(S1-11590-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-1-302-3-283/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava 4 (~etiri) terenska teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34113200-4

Broj 65 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
104000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11539-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-2-303-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
13836,32
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva; [umarija Donji Vakuf
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11688-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-1-304-3-288/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava putni~kog motornog vozila

Petak, 2. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34111200-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
7 dana od dana zaklju~ivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-11687-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1029-1-1-30-3-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 11:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI]
Telefon: (052) 211-503
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog stomatolo{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Prijedor, Vo`da Kara|or|a br. 2, drugi sprat, sala za
sastanke
(S1-11718-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-1-233-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Amela Mehi} dip.ecc tel: 033/223-381, fax: 033/650-030,
e-mail: amela.mehic@zfbh.ba
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Za{titna odje}a, obu}a, HTZ oprema i takti~ke uniforme za potrebe JP
@FBiH d.o.o. Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
468500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do konacne realizacije a najduze jednu (1) godinu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, ulica Musala
broj 2, sala za otvaranje ponuda
(S1-11387-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1055-1-3-30-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 10:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE
PALE
IDB/JIB: 4400594660008
Kontakt osoba: MAJA GRA^ANIN
Telefon: (057) 223-107
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija poslovnih prostorija JU Zavoda za zapo{qavawe RS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: KAO POD I 1
(S1-11652-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-128-3-96/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 7:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za redovno odr`avawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

Broj 65 - Stranica 21

ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrda, sala za sastanke
(S1-11685-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-64-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna vrata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44444,44
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11494-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-66-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

Broj 65 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11674-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-36-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 15:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Sejrani} Sulejman
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal affairs of Tuzla Canton
UIN: 4209515160001
Contact person: Saudina Hod`i}
Telephone: (035) 250-672
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of fuel
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.10.2016. 12:00:00
Address and place: Ministry of Internal affairs of Tuzla Canton,
Turalibegova street, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
(S1-11536-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1119-1-3-45-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BU@IM
IDB/JIB: 4263287560007
Kontakt osoba: Husein Duranovi}
Telefon: (037) 419-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i modernizaciji puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11413-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-1-101-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Kemal Oki}
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala
za sastanke.
(S1-11528-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-3-1-4-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava samokresa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35321100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Po~inje potpisom ugovora a zavr{ava isporukom.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavijesti o nabavi
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
(S1-11721-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1146-1-3-4-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 1.9.2016. u 10:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
IDB/JIB: 4281208850001
Kontakt osoba: Ivan Maduni}
Telefon: (034) 206-197
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje `upanijskih cesta u zimskoj sezoni 2016./2017. godina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
410000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Zimska sezona 2016./2017. godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Matice hrvatske bb, 80 101 Livno (u slu`benim
prostorijama Uprave, ured br. 2)
(S1-11720-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-43-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610

Broj 65 - Stranica 23

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji javnog parkinga u Bosanskom Petrovcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45223300-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33333,33
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110,77250 Bosanski
Petrovac
(S1-11605-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-44-3-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji potpornog zida Crvene jame u Bosanskom
Petrovcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262620-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16666,66
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski
Petrovac
(S1-11664-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-2-533-3-287/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 11:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006

Broj 65 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga specijalnog interneta sa dodatnim uslugama za potrebe
Policije Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72400000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
tri godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11566-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-532-3-289/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Br~ko distrikt BiH
za 2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement and delivery of toners for the BD of B&H Government and
other BD B&H institutions in 2016.

Petak, 2. 9. 2016.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 17.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11612-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1161-1-1-683-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Esad [ikalo
Telefon: (057) 326-376
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i odr`avanja
slu`benih vozila Dr`avne agencije za istrge i za{titu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Nikile Tesle 59 Isto~no Sarajevo
(S1-11593-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1171-1-1-432-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB: 4400497620000
Kontakt osoba: Nebojsa Djurdjic
Telefon: (058) 635-201
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Li~na za{titna oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18143000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
deset dana od obostranog potpisivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad, Kompleks
Andri}grad - sala za sastanke.
(S1-11505-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-203-3-443/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 8:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Prijedor, Vo`da Kara|or|a 4/2 79101 Prijedor
(S1-11548-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-204-3-444/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 11:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G O{treq Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211100-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38317,22
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.

Broj 65 - Stranica 25

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G O{treq Drini}, Centar 10, 79290 Drini} Petrovac
(S1-11650-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-98-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zglobni traktor (nov)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16700000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
390000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Ugovornog
organa
(S1-11681-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1179-1-2-214-3-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 12:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Vedrana Dragi~evi}
Telefon: (049) 216-349
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
300000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga kolektivnog i dopunskog osigurawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Broj 65 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: JP"komunalno Br~ko" doo, Tina Ujevi}a br. 66, Br~ko
distrikt BiH
(S1-11491-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-104-3-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za fiskalne kase
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30142200-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Banjaluka (sala za
tendere II sprat)
(S1-11654-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1236-1-2-14-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 16:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB: 4200862970008
Kontakt osoba: Davor Bilos
Telefon: (033) 707-624
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
102564,10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka obrazaca za me|unarodni transport
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 3. Sarajevo, kancelarija 404/IV
(S1-11497-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1242-1-2-3-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200663690004
Kontakt osoba: Naida Kazagi}
Telefon: (033) 562-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja putni~kog planera TISAR
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, "Multimedijalna sala"
(S1-11388-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1245-1-1-45-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE", MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE, ZAVISNO
ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZE]E "ELEKTRO-BIJELJINA",
A.D. BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358420004
Kontakt osoba: Sla|ana Jagodi} ekon. dio i Milica Stoki} tehni~ki dio
Telefon: (055) 226-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijal za rekonstrukciju i izgradwu niskonaponske mre`e u 2016.
godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Broj 65 - Stranica 27

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, ul. Majevi~ka
97, I sprat, Sala za sastanke
(S1-11443-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb.
(S1-11531-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-63-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Lamija [e~i}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge popravke sistema vatrodojava instaliranih na svim
lokacijama Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi Bosne i
Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50413200-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar;
(S1-11444-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-569-3-156/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-7533-1/16 radi vr{enja usluga dovo|enja u potpuno
funkcionalno stanje MR sistema Signa GE HDxT 3.0T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb
(S1-11711-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-1-552-3-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-3826-14-1/16 radi nabavke hemikalija i potro{nog
materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za
patologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-1-33-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.8.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava stroja za obilje`avanje cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34922000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-11624-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-563-3-276/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 64/16 Nabavka potapaju}ih pumpi sa pontonima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11507-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-571-3-278/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 80/16 Nabavka usluga izrade i dopune postoje}eg sistema za digitalno
arhiviranje DiArlS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39132000-6

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11614-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-170-3-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Enisa Ra`anica
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-82/16 nabavka rezervnih dijelova za ure|aje MRT i pomo}nih
napajanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Elektroprenos BiH ad Banja Luka, ul. Marije Bursa} 7a,
Banja Luka, sala za sastanke
(S1-11462-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-3-171-3-172/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-87/16 - Nabavka sanacije gra|evinskih objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Broj 65 - Stranica 29

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a, 78
000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-11568-16)

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Elektrotehni~ki fakultet Univerziteta u Isto~nom
Sarajevu, Vuka Karaxi}a 30, 71 123 Isto~no Sarajevo
(S1-11478-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1299-1-2-78-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200878030005
Kontakt osoba: Kristina Milo{evi}
Telefon: (033) 567-680
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga tiskanja za potrebe Op}inskog suda u Sarajevu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79800000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1, sudnica 6/I.
(S1-11446-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-74-3-126/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 13:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: LANA KRSTI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka materijala za ~i{}ewe" za potrebe Ekonomskog fakulteta
Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3794,87
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ekonomski fakultet Pale, ul. Alekse [anti}a 3, Pale
(S1-11477-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-73-3-125/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 13:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: @EQKO ILI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avawa kotlovice za potrebe Elektrotehni~kog fakulteta
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50531100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4274,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od dana obostranog potpisivawa
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-75-3-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 10:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kancelarijskog materijala" za potrebe Medicinskog fakulteta
Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7264,95
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od 12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 65 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-11508-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-30-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enja radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih i nerazvrstanih cesta u
2016. godini-IV faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju Op}ine Kakanj, Branilaca
bb, 72 240 Kakanj
(S1-11632-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1350-1-3-55-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova adaptacije i dogradnje ambulante u Seocima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
u roku od 45 dana od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00

Petak, 2. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: fra Ivana Juki}a br. 2, suteren zgrade Poliklinike
(S1-11705-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-1-540-3-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Almira Mujacic
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - oprema tehni~ke za{tite u objektu Centralne banke BiH
Glavne jedinice Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35121000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
137000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jednokratno do isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3 Sarajevo CBBiH
(S1-11486-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1390-1-3-33-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 14:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i sanacija kanalizacione mre`e na podru~ju Op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Pale, Romanijska 15. 71420 Pale
(S1-11588-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-117-3-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 9:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka SN kablova i samonosivog kablovskog snopa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-11465-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-217-3-283/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka ~eli~nih lamela - gredica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44334000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
953430,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Thermal Power Plant Tuzla
UIN: 4200225150048
Contact person: Mevludin Alati}
Telephone: (035) 305-000

Broj 65 - Stranica 31

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Steel beams - profiles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
44334000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 09:00:00
Address and place: Specified in Anex A of this announcement
(S1-11479-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-219-3-284/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova postrojenja za transport {ljake i pepela
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31711400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11538-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-220-3-285/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kablova i kablovskog pribora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44300000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38174,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije

Broj 65 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11684-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1421-1-1-141-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka SN postrojenja, materijala/opreme za kablovske vodove,
projektovanje, izvo|enje gra|evinskih i elektromonta`nih radova na
rekonstrukciji RP 10(20) kV "Gnjilavac" i pripadaju}e kablovske mre`e,
Op}ina Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682300-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
560000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja 120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke Podru`nice ED Biha}, Krupska bb, Biha}
(S1-11730-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-217-3-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja rolo vrata na kotlovnici bloka 7 u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42140000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00

Petak, 2. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4.2Rok isporuke robe je 20 (dvadeset) dana od dana stupanja ugovora na
snagu, a rok za ugradnju robe je 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora
na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-11712-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-218-3-311/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u
Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39717000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke robe je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu,
a rok za ugradnju robe i pu{tanje u pogon je 15 (petnaest) radnih dana od
dana uvo|enja u posao. Probni rad traje 30 (trideset) dana od dana pu{tanja
ventilacione komore u rad
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-11713-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-249-3-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka i ugradnja SF6 blokova u KBTS 10(20)/0,4 kV za potrebe
priklju~enja krajnjih kupaca i proizvo|a~a na SN mre`u za potrebe ED
Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11527-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-252-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 16:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5800,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Polo, Caddy i Nissan
Terano (podru~je SBK) za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11570-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-253-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666

Broj 65 - Stranica 33

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
18300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD Te{anj ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11637-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-254-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 15:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7300,00
I0I 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD @ep~e ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
0913000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11638-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1430-1-1-8-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA POLICIJE MUP-A BPK
IDB/JIB: 4245013020067
Kontakt osoba: Mirsad Du~i}
Telefon: (038) 223-593

Broj 65 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme u svrhu izgradnje sistema video nadzora.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35123500-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjavanja ugovorenih obaveza.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Uprava policije MUP BPK ul, Zaima Imamovi}a br.5
Gora`de sala za sastanke
(S1-11400-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1432-1-2-125-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 15:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e prostorija ED Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90919200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Adema Bu}a 34, Mostar,
(S1-11693-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-159-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi

Petak, 2. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja skladi{ta za privremeno odlaganje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
151270,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Izvo|enje radova }e se vr{iti prema potrebama ugovornog organa,
zapo~ev{i najranije nakon potpisivanja ugovora, u skladu sa dinamikom
koja je navedena u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Rok izvo|enja radova
po~inje te}i sa danom zapisni~kog uvo|enja izvo|a~a u posao, a rok za
zavr{etak radova je 45 radnih dana od dana uvo|enja u posao. Rok za
uvo|enje u posao je 15 radnih dana od dana stupanja ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Zmaja od
Bosne br. 49 (zgrada PTZ - II sprat, soba br. 145)
(S1-11495-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
17-1-1-126-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Velid Hati}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka polietilenskih cijevi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11699-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
29-4-3-29-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni i nepredvi|eni radovi na OJ DZ Novi Grad - Kumrovec
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11432-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
33-1-1-6-5-8/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "ZAVOD ZA FORENZI^KU PSIHIJATRIJU" SOKOLAC
IDB/JIB: 4403127900002
Kontakt osoba: Zora Gojkovi}
Telefon: (057) 444-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva, uqa i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11513-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-288-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci ostalih gra|evinskih materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11551-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-184-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3

Broj 65 - Stranica 35

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11552-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-2-85-5-85/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
15
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno i korektivno servisiranje stomatolo{ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11431-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-72-5-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 10:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Slavica [trbac-Bosanac
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija i nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva i asfaltiranje
kratkih dionica u ruralnom podru~ju grada Doboja u 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11461-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-76-5-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.8.2016. u 12:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002

Broj 65 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Kr~evine
(prema rezervoaru za vodu), grad Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11466-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-1-510-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i testovi za aparat za mikrobilo{ke analize Vitek
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11691-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-1-511-5-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i potro{ni materijal za hematolo{ki broja~ Sysmex XT 1800i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11690-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
113-1-1-47-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Ergin Osmi}
Telefon: (033) 408-056

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11523-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-3-160-5-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 12:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva - 3. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11522-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
166-1-1-16-5-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200872000007
Kontakt osoba: Eldina Smailagi}
Telefon: (033) 286-074
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servera i San storage
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48800000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11658-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
181-1-1-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VRILO JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNU
DJELATNOST
IDB/JIB: 4272244660007
Kontakt osoba: Marko Vukoja
Telefon: (039) 661-777
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje javne rasvjete na podru~ju op}ine Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50232000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11651-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
188-1-3-50-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA POSU[JE
IDB/JIB: 4272141340004
Kontakt osoba: ANDRIJANA GRABOVAC
Telefon: (039) 681-035
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica u op}ini Posu{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11520-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
208-1-3-12-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Ekme~i} Merima
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 65 - Stranica 37

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11645-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
213-1-3-11-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Emina Ceri}
Telefon: (037) 223-451
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija cesta i cestovnih objekata na USK-u za
2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11537-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-758-5-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 15:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Terensko vozilo sa otvorenim prtlja`nim prostorom (pick-up)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11487-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-701-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
UPS ZA AGL SISTEM I KOMUNIKACIONE SISTEME U
TERMINALU "B"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682530-4

Broj 65 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

Petak, 2. 9. 2016.

(S1-11632-16)

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11601-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-106-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10/16 - Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11673-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-4-3-42-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
I Dopunski ugovor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11556-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-93-5-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
33/16 - Materijal za priklju~ke i PE cijevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11680-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-3-32-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Javne rasvjete na podru~ju Op}ine Novi
Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11557-16)

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-4-2-177-5-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Ivan ]avar, tel: 033 563 466
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje - nadogradnja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-2-37-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZI[TA SA IZVO\ENJEM GEOMEHANI^KIH ISTRA@NIH RADOVA NA LOKALITETU
BANA BORI]A IZA BROJA 52, OP]INA NOVI GRAD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11584-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-3-33-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje saniranih klizi{ta Op}ine Centar za period jesen 2016.
godine-prolje}e 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11619-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
286-1-3-190-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Ante Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava radova sanacije,adaptacije i odr`avanja gra|evinskih objekata HP
d.o.o.Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11671-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
302-1-3-24-5-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NA ILIDZA
IDB/JIB: 4400519290009

Broj 65 - Stranica 39

Kontakt osoba: Jelena Te{anovi}
Telefon: (057) 317-870
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ulica na podru~ju op{tine Isto~na
Ilixa i to: - ure|ewe pje{a~ke staze od O[ "Petar Petrovi} Wego{"do
Ulice Srpskih Vladara, -rekonstrukcija dijela Ulice akademika Petra
Mandi}a u nasequ Dobriwa, - rekonstrukcija Vidovdanske ulice u
nasequ Vojkovi}i, - rekonstrukcija dijela Ulice Starine Novaka u
nasequ Gorwi Kotorac.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11385-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
313-1-1-50-5-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GLAVNA SLU@BA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401573520008
Kontakt osoba: Bo`ana Simi}
Telefon: (051) 247-408
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i implementacija serverske i dodatne opreme i serverskih
programskih paketa i migracija podataka iz postoje}eg sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11678-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-1-64-5-192/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila za tehni~ke intervencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11418-16)

Broj 65 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-1-129-5-98/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 12:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Zdravko Kosi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka autoguma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11442-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-214-5-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.7.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Le`aji i Filteri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11618-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-2-306-5-183/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Sabina ^olakovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dozvoljeno prekora~enje po ra~unu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11560-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-314-5-184/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Enver Jagodi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
^eli~na lu~na podgrada sa veznim priborom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44531700-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11561-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
359-1-2-15-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
A`uriranje geodetskih i gelo{kih podloga za potrebe izrade Izmjena i
dopuna RP "Hepok-^engi} vila III" i UP "Bjela{nica-Babin do"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11423-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-3-110-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Hajrudin Suba{i}, Selvedina Sejmenovi}, Nerminka
Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovi}i, Izgradnja vodovoda Radu{a i
Izgradnja kanalizacije [ije"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11397-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
389-4-1-14-5-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 12:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401662110000
Kontakt osoba: Vesna Jankovi}
Telefon: (051) 338-461
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka opreme za opremawe objekta za smje{taj studenata u Fo~i"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39150000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11582-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-1-141-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavaka goriva i maziva za potrebe Op}ine Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11415-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-184-5-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247

Broj 65 - Stranica 41

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i investicionom odr`avanju op}inskih
objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11572-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-173-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji separatne kanalizacione mre`e u ulici Atife
Karali} ~ikma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11573-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-160-5-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mre`e u ulici
Prnjavorska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11574-16)

Broj 65 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
435-1-1-754-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TU@ILA[TVO-TU@ITELJSTVO BIH
IDB/JIB: 4200749650005
Kontakt osoba: DARIO AN\ELI]
Telefon: (033) 707-470
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih terenskih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11493-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-4-3-54-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 8:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava dodatnih radova za adaptaciju prvog kata Direkcije Zavoda
zdravstvenog osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45310000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11604-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-4-1-563-5-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem - Sevofluran otopina 250 ml
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33661000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci

Petak, 2. 9. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11417-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-115-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 11:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi za portire i uniformi za radnike na odr`avanju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11499-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-88-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava profesionalne tra~ne perilice za pranje kuhinjskog posu|a i plehova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42959000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11545-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-114-5-168/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.8.2016. u 9:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava kirur{kih konaca i drugog kirur{kog {iva}eg materijala

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11546-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
523-1-1-137-5-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB: 4200496180007
Kontakt osoba: Nihad Fo~o
Telefon: (033) 568-605
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11553-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-123-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 11:34
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Mario ]avar
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava hrane i prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11439-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
613-4-3-55-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 65 - Stranica 43

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na sanaciji ceste Ora{je-Draganovci-Vidovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45220000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11419-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-127-5-86/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 8:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
EMNG Aparat
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33124100-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11694-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
618-4-3-97-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nepredvi|enih radova na sanaciji fasade objekta u Titovoj 9a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11625-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
618-4-3-98-5-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 65 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vi{ka radova na sanaciji fasade objekta Titova 9a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11631-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1123-5-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 7:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja) mob. 035/810-090
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za KM[^ ( LOT 1 - LOT 2 )
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11576-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-118-5-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema za
potrebe JU KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11448-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-119-5-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje servo ventilatoram proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11585-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-120-5-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja medicinske opreme - CT aparat na Odjelu radioterapiju,
proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11586-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-121-5-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja medicinske opreme proizvo|a~a Siemens
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11587-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-91-5-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal za hemodijalizu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33181500-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11660-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-89-5-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ~ista}eg materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11661-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11662-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 31.8.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Broj 65 - Stranica 45

IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11663-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-1-106-5-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11469-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
702-1-1-65-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka isporuka i ugradnja gasnog kotla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42515000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11571-16)

Broj 65 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-4-2-278-5-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Dragan Radi}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge teku}eg odr`avawa finansijsko-ra~unovodstvenog informacionog sistema "NextBIZ" za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11668-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-20-5-175/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba klase IV - Gra|evinske konstrukcije i materijali; pomo}ni
proizvodi u gra|evinarstvu (osim elektri~nih aparata) - boje i lakovi,
vodomaterijal, gra|evinski materijal itd
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11577-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-76-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Petak, 2. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11402-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11696-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-37-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltna masa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11428-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-1-2-286-5-153/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 16:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga preventivnog servisirawa i korektivnog odr`avawa
RTG aparata "EI Ni{", RTG aparata "Philips" i RTG aparata "De Gotzen",
podjeqeno u tri lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11594-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-4-3-48-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 15:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Sead Leko
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja regionalnog puta R443a Kre{evo - Lepenica-Han Plo~a, dionica
Kre{evo- Resnik-Volujak sa rekonstrukcijom raskrsnice u Resniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11433-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-1-114-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala - materijal za bira~ka mjesta - akreditacije za posmatra~e
na bira~kim mjestima (plastika sa zaka~kom).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11383-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-2-119-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300

Broj 65 - Stranica 47

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ogla{avanja u dnevnoj {tampi u visokotira`nom dnevnom
listu koji se {tampa na srpskom jeziku za potrebe provo|enja Lokalnih
izbora 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11384-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-3-121-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka - "Izvo|enja gra|evinskih radova na V fazi sanacije aneksa
zgrade Centralne izborne komisije BiH"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11456-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-2-92-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.8.2016. u 19:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: Ognjen Ga{ovi} i Fahrudin ^usto
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka usluga transporta izbornog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11642-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-4-2-172-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.8.2016. u 20:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: Smajil Pa{ali}
Telefon: (033) 251-300

Broj 65 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza po{te kopnom i zrakom, osim usluga `eljezni~kog
transporta
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
usluge po{tanske dostave izbornog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64110000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11643-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-882-5-288/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 31.8.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata
DP Jug-Pogon Livno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11666-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
810-1-3-47-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Lejla Smailbegovi}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradnja nove server sale u Federalnom ministarstvu
financija - finansija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11558-16)

Petak, 2. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-2-72-5-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Vladana Pe}o
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga kolektivnog osigurawa zaposlenih, studenata i
osigurawa imovine za potrebe Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11515-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-1-78-5-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Ana Baro{
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemikalija za potrebe Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11675-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-3-84-5-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 14:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Marina Vi{kovi}
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na sanaciji prostora hola i amfiteatra na
Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11676-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-109-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - medicinski potro{ni materijal ( reagensi, kalibratori,
kontrole i potro{ni materijal za nalizator AU 480 Beckman Coulter)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11727-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-1-110-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijeka "Imunoglobulin Venbig 2500 i.j."
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33651520-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11728-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-8-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 65 - Stranica 49

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~kog mosta na rijeci Bosni - Luke - Ozrakovi}i - MZ
@eljezni~ka stanica i MZ Novo Naselje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11704-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
873-1-1-20-5-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PETROVO
IDB/JIB: 4400032310004
Kontakt osoba: Nevena Petkovi}
Telefon: (053) 262-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog kombinovanog navalnog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11656-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
873-4-3-37-5-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 31.8.2016. u 12:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PETROVO
IDB/JIB: 4400032310004
Kontakt osoba: Nevena Petkovi}
Telefon: (053) 262-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe dodatnih radova asfaltirawa na teritoriji op{tine Petrovo
u 2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11657-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-28-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki

Broj 65 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja javne rasvjete na podru~ju op{tine Ugljevik u 2016. i
2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11621-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-31-5-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Arhitektonske usluge - Izrada urbanisti~ko tehni~kih uslova sa stru~nim
mi{ljenjima i revizija tehni~ke dokumentacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71200000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11622-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-3-34-5-55/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA LOVA^KE KU]E U M.Z. SREDNJA TRNOVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11621-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-42-5-56/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.8.2016. u 13:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000

Petak, 2. 9. 2016.

Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektno-tehni~ke dokumentacije-Izvedbenog projekta podru~ne
{kole u Ugljevik Selu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11623-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
928-1-1-23-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263373560001
Kontakt osoba: Mahir Mid`i}
Telefon: (037) 316-001
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme u toku 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11488-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-1-195-5-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Nurija D`uzdanovi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Krune za bu{enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11449-16)

Petak, 2. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
956-1-2-13-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.8.2016. u 10:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB: 4200803700005
Kontakt osoba: Miroslav ]aji}
Telefon: (033) 565-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga izrade i implementacije informacionog sistema za
kontrolu, pra}enje i evidentiranje uvoznih, izvoznih i provoznih po{iljki
animalnog porijekla - VIS, kao i integracije postoje}ih podataka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S