You are on page 1of 88

XX

, 6. 2016. e

/Broj

Godina XX
Utorak, 6. septembra/rujna 2016. godine

66

)
)

975

IV 4. ) ,
, 34.
, 1. 2016.
, 22. , 31.
2016. ,


,


1.
,

(" ", 48/10), 2.
(6) :
"(6) :
)

50 ,

;
)
7,5
,

,

100

;

)
)

)
)

ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -

40 /;

, ,
,

;
, ;

;

,
100
;

,
,

;


;


100
;

, ,

66 - 2

7,5 ,
100 ;
)

,
;
)
;
)
(
.);
)
;
)

;
)


100 ;
) , ,
, ,
,

, ,
;
) 10 17 ,

;
)


;
)
)
7,5
."
2.
3. . ) :
") 00.00
05.00 ;
)

(, ,
.);".
) 2) :
"2)
45 ,
24 ;".
3.
5. (8) (9)
:
"(9)."

, 6. 9. 2016.

. (9), (10), (11) (12) . (10), (11),


(12) (13).
(9) (10) :
" " :
" ".
(10) (11)
: " ," : "
,".
(12) (13) :
" (9)"
: " (10)".
4.
8. (4) :
"(4) ,
."
5.
9. (2) (3) :
"(3) 8. ,


12

:
a) 24

;
) :
1) ,
2)

24 .;
) 22.00 06.00

5.
.".
6.
11. (2) : " "
: " ".
7.
12. (4) ) : " "
: " ".
(5) (6) :
"(6)
,
."
(6) (7) :
" (5)" : ". (5) (6)".
(7) (8).
8.
13. (1) :
"(1)
2. (6) ) :
a)
50 ,

;
)

, 6. 9. 2016.

50
.".
(4) ) : " "
: " ".
9.
17. (4) :
(4) (1)
:
) ;
) ;
)
) .".
(7) (8) :
"(8) a (4) j.".
. (8), (9), (10), (11) (12) . (9),
(10), (11), (12) (13).
(11) (12) :
" (10)" : " (11)",
: " " : " ".
10.
18. (1) ) :
") ,
17. (4) . ) )
;".
11.
19. (1) )
" " :
" III

17. (4) ;".
) :
") ,

, ,


,

;".
12.
23. (2) . (3) (4)
:
"(3)
17. (2)

()
.
(4) , (3)
,
,

."
(3) (5).
(4) (6) :
" (3)" : " (5)".
. (5) (6) . (7) (8).
13.
24. (2) :
"(2)
, ,

66 - 3


,
."
14.
33. (2) (3)
:
"(3)

."
(3) (4).
15.
34. (1) )
: " ( 12. . (5) (8))".
) : "( 12.
. (5) (8))".
) : "( 12.
. (5) (8))".
) :
") 17.
(8)".
) : "( 11.
. (2) (3) 12. (4))".
16.
36. (1) )
: "( 4)".
) : "( 5.
(3))".
) : "( 5.
(4))".
) : "( 7)".
) : "( 8)".
) : "( 8).
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 12.
(6))".
) : "( 12.
(8))".
) : "( 12.
(8))".
) : "( 5.
(10))".
) : "( 12.
. (5) (8))".
) : "( 12.
(8))".
) . ),
) ) :
") ,
( 12. (6));
) ,
( 12.
(6));
) ( 12.
(6))".
17.
37. (1) )
: "( 4))".
) : "( 5.
(3)".

66 - 4

) : "( 5.
(4))".
) : "(7)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 16.
(3))".
) : "( 12.
(8))".
18.
38. (1) )
: "( 4)".
) : "( 5.
(3))".
) : "( 5.
(4)".
) : "( 7)".
) : " ( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) : "( 8)".
) ) :
") 38. (2)
."
19.
38. 38. :
" 38.
( )
(1).
(2) (1)

33. (1) .
(3) /


."
20.
40. : " 5. (12)"
: " 5. (13)".
21.

" ".
01,02-02-1-34/15
31. 2016.

, . .

, . .

Na osnovu lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici
Predstavnikog doma, odranoj 1. augusta 2016. godine, i na 22.

, 6. 9. 2016.

sjednici Doma naroda, odranoj 31. augusta 2016. godine,


usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM


VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH
RADNIKA I UREAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U
DRUMSKOM PRIJEVOZU
lan 1.
U Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima
mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u drumskom
prijevozu ("Slubeni glasnik BiH", broj 48/10), u lanu 2. stav (6)
mijenja se i glasi:
"(6) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na:
a) vozilo koje se koristi za javni linijski prijevoz
putnika na relacijama koje nisu due od 50
kilometara, kao i u sluajevima kada se ovo
vozilo koristi za vanlinijski prijevoz putnika;
b) vozilo ili kombinacije vozila s najveom
doputenom masom koja ne prelazi 7,5 tona
koja se upotrebljavaju za prijevoz materijala,
opreme ili maina i koje voza upotrebljava
prilikom izvoenja posla, i koja se upotrebljavaju iskljuivo unutar radijusa od 100 km od
preduzea i pod uslovom da vonja vozila nije
glavna djelatnost vozaa;
c) vozilo ija najvea dozvoljena brzina ne prelazi
40 km/h;
d) vozilo koje posjeduje ili ga unajmljuje bez vozaa vojna sluba, sluba civilne zatite, vatrogasna sluba i snage odgovorne za odravanje
javnog reda, kada je prijevoz izvren kao
posljedica zadataka dodijeljenih ovim slubama i kada je pod njihovim nadzorom;
e) vozilo koje se koristi u kriznim situacijama ili
operacijama spaavanja, ukljuujui vozilo
koje se koristi za nekomercijalni transport
humanitarne pomoi;
f)
specijalizirano vozilo koje se koristi u
medicinske svrhe;
g) specijalizirano vozilo koje se koristi za
popravak kvarova, a kojim se upravlja unutar
podruja do 100 km od njihovog sjedita;
h) vozilo na kojem se obavljaju testovi na putu
radi tehnikog razvoja, u svrhu popravke ili
odravanja, i novo ili popravljeno vozilo koje
jo nije dovedeno u stanje upotrebljivosti;
i)
komercijalno vozilo koje ima historijski status i
koje se koristi za nekomercijalni prijevoz;
j)
poljoprivredno ili umarsko vozilo za vuu
koje se koristi za poljoprivredne ili umarske
aktivnosti u radijusu do 100 km od sjedita
preduzea;
k) vozilo na pogon zemnim ili tenim gasom ili
na elektrini pogon, ija najvea dozvoljena
masa, ukljuujui i najveu dozvoljenu masu
prikljunog vozila ne prelazi 7,5 tona, a koje se
koristi za prijevoz tereta u radijusu do 100 km
od sjedita preduzea;
l)
vozilo koje se koristi za obuku vozaa i ispite s
ciljem dobivanja vozake dozvole ili svjedoanstva o strunoj osposobljenosti, pod uslovom da se ne koristi za komercijalni prijevoz
tereta ili putnika;
m) specijalizirano vozilo za prijevoz opreme za
cirkuse i zabavne parkove;

, 6. 9. 2016.
n)

posebno opremljeno vozilo ija je namjena


edukacija u stanju mirovanja (bibliobus i sl.);
o) specijalizirano vozilo za prijevoz novca i
vrijednosti;
p) vozilo koje se koristi iskljuivo na putevima
unutar saobraajnih objekata kao to su luke i
eljezniki terminali;
r)
vozilo koje se koristi za prijevoz ivih ivotinja
s ekonomija na lokalne trnice i natrag ili s
trnica u lokalne klaonice u radijusu do 100
km;
s) vozilo koje se koristi u vezi s kanalizacijom,
zatitom od poplava, slubama za odravanje
vode, gasa i elektriciteta, odravanjem i
kontrolom puta, skupljanjem kunog otpada od
kue do kue i njegovog odlaganja, telegrafom
i telefonskim uslugama, radijskim i televizijskim emitiranjem i pronalaenjem radijskih ili
televizijskih odailjaa ili prijemnika;
t)
vozilo koje ima izmeu 10 i 17 sjedita, a koje
se iskljuivo koristi za obavljanje nekomercijalnog prijevoza putnika;
u) vozilo koje se koristi za sakupljanje mlijeka s
poljoprivrednih dobara i vraanje ambalae ili
mlijenih proizvoda namijenjenih za ishranu
stoke;
v) vozilo koje se koristi za prijevoz ivotinjskog
otpada ili leina koji nisu namijenjeni za
ljudsku potronju i
z) vozilo ili kombinacije vozila s maksimalno
dozvoljenom masom koja ne prelazi 7,5 tona
koja se koriste za nekomercijalni prijevoz
dobara."
lan 2.
U lanu 3. ta. m i v) mijenjaju se i glase:
"m) nono vijeme oznaava period izmeu 00.00 i 05.00
sati;
v) potvrda o aktivnostima vozaa je potvrda koju
izdaje prijevoznik vozau za period dok voza nije
upravljao vozilom (bolovanje, godinji odmor, ostali
izostanci i dr.);".
U taki ff) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) skraeni sedmini odmor podrazumijeva neprekidan
odmor krai od 45 sati, ali ne krai od 24 sata;".
lan 3.
U lanu 5. iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:
"(9) Voza je duan rukom evidentirati na tahografskom
listiu vrijeme pauze i odmora ili naknadnim unosom
na karticu vozaa ako za njihovo evidentiranje ne
moe koristiti tahograf."
Dosadanji st. (9), (10), (11) i (12) postaju st. (10), (11),
(12) i (13).
U dosadanjem stavu (9), koji postaje stav (10), rijei:
"potvrdu o slobodnom vremenu" zamjenjuju se rijeima:
"potvrdu o aktivnostima vozaa".
U dosadanjem stavu (10), koji postaje stav (11), iza rijei:
"ispise iz tahografa," dodaju se rijei: "potvrdu o aktivnostima
vozaa za taj period,".
U dosadanjem stavu (12), koji postaje stav (13), rijei:
"Potvrde o slobodnom vremenu iz stava (9)" zamjenjuju se
rijeima: "Potvrde o aktivnostima vozaa iz stava (10)".
lan 4.
U lanu 8. stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Izmeu svaka dva sedmina odmora voza moe
imati najvie tri skraena dnevna odmora."

66 - 5

lan 5.
U lanu 9. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:
"(3) Izuzetno od odredbi lana 8. ovog zakona, voza koji
prua jednokratnu uslugu meunarodnog povremenog
prijevoza putnika moe odgoditi sedmini odmor za
do 12 uzastopnih dvadesetietverosatnih perioda
nakon prethodnog redovnog sedminog odmora ako:
a) usluga traje najmanje 24 uzastopna sata u
dravi koja nije drava u kojoj se usluga
prijevoza poela pruati;
b) nakon koritenja izuzea voza uzme:
1) dva redovna sedmina odmora ili
2) jedan redovni sedmini odmor i jedan
skraeni sedmini odmor u trajanju od
najmanje 24 sata. Voza je duan nadoknaditi sedmini odmor podjednako dugim neprekinutim periodom odmora najkasnije do kraja tree sedmice od sedmice
koritenja skraenog sedminog odmora;
c) se u sluaju vonje izmeu 22.00 i 06.00 sati u
vozilu nalazi vie vozaa ili je vrijeme vonje
iz lana 5. ovog zakona skraeno na tri sata."
lan 6.
U lanu 11. stav (2) rijei: "dvije godine" zamjenjuju se
rijeima: "tri godine".
lan 7.
U lanu 12. stav (4) taka b) rijei: "dvije godine"
zamjenjuju se rijeima: "tri godine".
Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
"(6) Voza ne smije koristiti karticu izdatu na ime drugog
vozaa niti smije svoju karticu ustupiti drugom
vozau."
U dosadanjem stavu (6), koji postaje stav (7), rijei: "stava
(5)" zamjenjuju se rijeima: "st. (5) i (6)".
Dosadanji stav (7) postaje stav (8).
lan 8.
U lanu 13. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Prijevoznik moe koristiti vozilo definirano
odredbama lana 2. stav (6) taka a) samo za:
a) unutranji linijski prijevoz putnika na linijama
ukupne udaljenosti do 50 km, kao i u sluajevima kada se ova vozila koriste za vanlinijski
prijevoz putnika;
b) meunarodni linijski prijevoz putnika ije su
polazna i odredina taka smjetene na
udaljenosti do 50 km od granice izmeu dvije
drave."
U stavu (4) taka c) rijei: "dvije godine" zamjenjuju se
rijeima: "tri godine".
lan 9.
U lanu 17. stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Rjeenjem iz stava (1) ovog lana radionici se moe
odobriti obavljanje sljedeih djelatnosti:
a) ugradnje i aktiviranja tahografa;
b) ispitivanja tahografa;
c) popravke i servisiranja tahografa;
d) ispitivanja ograniivaa brzine."
Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:
"(8) Djelatnosti iz stava (4) ovog lana obavljaju se
iskljuivo u radnoj prostoriji radionice za tahografe i u
krugu radionice u kojem se nalazi obiljeena mjerna
staza i kanal ili navoz za vozila."
Dosadanji st. (8), (9), (10), (11) i (12) postaju st. (9), (10),
(11), (12) i (13).

66 - 6

U dosadanjem stavu (11), koji postaje stav (12), rijei: "iz


stava (10)" zamjenjuju se rijeima: "iz stava (11)", a rijei: "dvije
godine" zamjenjuju se rijeima: "tri godine".
lan 10.
U lanu 18. stav (1) taka h) mijenja se i glasi:
"h) ima ureen odnos s proizvoaem tahografa, ako
obavlja poslove iz lana 17. stav (4) ta. a) i c) ovog
zakona;".
lan 11.
U lanu 19. stav (1) taka a) na kraju teksta brie se
interpunkcijski znak taka zarez i dodaju se rijei: "ili koje ima
III. stepen strune spreme navedenih usmjerenja i najmanje pet
godina radnog iskustva na poslovima iz lana 17. stav (4) ovog
zakona;".
U istom stavu taka b) mijenja se i glasi:
"b) koje je struno osposobljeno, to se dokazuje
potvrdom o zavrenom osposobljavanju za ugradnju
i aktiviranje tahografa, ispitivanje tahografa, popravku tahografa i ugradnju i ispitivanje ograniivaa brzine prema planu i programu odobrenom od
nadlenog organa, a na osnovu ovjerenih procedura
proizvoaa tahografa ili njegovog ovlatenog
zastupnika;".
lan 12.
U lanu 23. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji
glase:
"(3) U postupku odluivanja o zahtjevu za izdavanje
kartice nadleni organ iz lana 17. stav (2) ovog
zakona putem zajednike mree (TAHONET)
provjerava da li voza ima karticu vozaa za digitalni
tahograf izdatu u drugoj dravi.
(4) Ako nadleni organ, u skladu sa stavom (3) ovog
lana, utvrdi da voza ima karticu vozaa za digitalni
tahograf izdatu u drugoj dravi, nadleni organ poziva
podnosioca zahtjeva da je dostavi u ostavljenom
roku."
Dosadanji stav (3) postaje stav (5).
U dosadanjem stavu (4), koji je postao stav (6), rijei: "iz
stava (3)" zamjenjuju se rijeima: "iz stava (5)".
Dosadanji st. (5) i (6) postaju st. (7) i (8).
lan 13.
U lanu 24. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Minimalni iznos naknade za ugradnju i aktiviranje
tahografa, ispitivanje tahografa, popravku i servisiranje tahografa, te ugradnju i ispitivanje ograniivaa
brzine i naknada u vezi s radom radionica za tahografe
i pristup informacionom sistemu utvruje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva, koji je utvren u saradnji s Institutom i
entitetskim zavodima."
lan 14.
U lanu 33. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Inspekcijski nadzor nad radom radionica obavljaju
nadleni inspekcijski organi entiteta i Brko Distrikta
BiH."
Dosadanji stav (3) postaje stav (4).
lan 15.
U lanu 34. stav (1) taka i) na kraju teksta dodaju se rijei:
"(lan 12. st. (5) i (8))".
U taki j) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. st. (5) i
(8))".
U taki k) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. st. (5) i
(8))".
Taka 1) mijenja se i glasi:

, 6. 9. 2016.

"1) obavlja djelatnost suprotno odredbama lana 17. stav


(8)".
U taki m) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 11. st. (2)
i (3) i lan 12. stav (4))".
lan 16.
U lanu 36. stav (1) taka b) na kraju teksta dodaju se rijei:
"(lan 4.)".
U taki c) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(3))".
U taki d) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(4))".
U taki e) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 7.)".
U taki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki h) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki i) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki j) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki k) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. stav
(6))".
U taki l) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. stav
(8))".
U taki m) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. stav
(8))".
U taki n) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(10))".
U taki o) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. st. (5) i
(8))".
U taki p) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. stav
(8))".
Dosadanja taka r) brie se i dodaju se nove ta. r), s) i t)
koje glase:
"r) koristi karticu izdatu na ime drugog vozaa, a ima
svoju karticu (lan 12. stav (6));
s)
koristi karticu izdatu na ime drugog vozaa, a on
nema karticu izdatu na svoje ime (lan 12. stav (6));
t)
ustupio svoju karticu drugom vozau (lan 12. stav
(6))".
lan 17.
U lanu 37. stav (1) taka a) na kraju teksta dodaju se rijei:
"(lan 4.)".
U taki b) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(3))".
U taki c) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(4))".
U taki d) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 7.)".
U taki e) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki h) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki i) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki j) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 16. stav
(3))".
U taki k) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 12. stav
(8))".
lan 18.
U lanu 38. stav (1) taka a) na kraju teksta dodaju se rijei:
"(lan 4.)".
U taki b) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(3))".
U taki c) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 5. stav
(4))".
U taki d) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 7.)".
U taki e) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
U taki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".

, 6. 9. 2016.

U taki h) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".


U taki i) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lan 8.)".
Iza take k) dodaje se nova taka l) koja glasi:
"l) postupi suprotno odredbama lana 38a. stav (2) ovog
zakona."
lan 19.
Iza lana 38. dodaje se novi lan 38a. koji glasi:
"lan 38a.
(Obaveze vozaa)
(1) Voza uva sve dokaze koji se odnose na izreene
sankcije ili pokrenute postupke sve do vremena kada za
isti prekraj vie ne bude mogao biti pokrenut drugi
postupak ili izreena kazna u skladu s ovim zakonom.
(2) Voza je duan predoiti dokaze iz stava (1) ovog lana
na zahtjev nadlenog organa iz lana 33. stav (1) ovog
zakona.
(3) Voza je duan poslodavcu/poslodavcima dostaviti
dostupne podatke o izreenim kaznama i pokrenutim
prekrajnim postupcima zbog prekraja propisanih ovim
zakonom."
lan 20.
U lanu 40. rijei: "iz lana 5. stav (12)" zamjenjuju se
rijeima: "iz lana 5. stav (13)".
lan 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-34/15
31. augusta 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

Na temelju lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na 34. sjednici
Zastupnikog doma, odranoj 1. kolovoza 2016. godine, i na 22.
sjednici Doma naroda, odranoj 31. kolovoza 2016. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM


VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH
RADNIKA I UREAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U
CESTOVNOM PRIJEVOZU
lanak 1.
U Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima
mobilnih radnika i ureajima za evidentiranje u cestovnom
prijevozu ("Slubeni glasnik BiH", broj 48/10), u lanku 2.
stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:
a) vozilo koje se koristi za javni linijski prijevoz
putnika na relacijama koje nisu dulje od 50
kilometara, kao i u sluajevima kada se ovo
vozilo koristi za izvanlinijski prijevoz putnika;
b) vozilo ili kombinacije vozila s najveom
doputenom masom koja ne prelazi 7,5 tona, a
koja se koriste za prijevoz materijala, opreme
ili strojeva i koje voza koristi prilikom izvoenja posla, te koja se upotrebljavaju iskljuivo
unutar radijusa od 100 km od poduzea i pod
uvjetom da vonja vozila nije glavna djelatnost
vozaa;

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)
r)

s)

t)
u)

66 - 7

vozilo ija najvea doputena brzina ne prelazi


40 km/h;
vozilo koje posjeduje ili ga unajmljuje bez vozaa vojna sluba, sluba civilne zatite, vatrogasna sluba i snage odgovorne za odravanje
javnog reda kada je prijevoz obavljen kao
posljedica
zadataka
dodijeljenih
ovim
slubama i kada je pod njihovim nadzorom;
vozilo koje se koristi u kriznim situacijama ili
operacijama spaavanja, ukljuujui vozilo
koje se koristi za nekomercijalni transport
humanitarne pomoi;
specijalizirano vozilo koje se koristi u medicinske svrhe;
specijalizirano vozilo koje se koristi za
popravak kvarova, a kojim se upravlja unutar
podruja do 100 km od njihovog sjedita;
vozilo na kojem se obavljaju testovi na cesti
radi tehnikog razvoja, u svrhu popravka ili
odravanja, i novo ili popravljeno vozilo koje
jo nije dovedeno u stanje upotrebljivosti;
komercijalno vozilo koje ima povijesni status i
koje se koristi za nekomercijalni prijevoz;
poljoprivredno ili umarsko vozilo za vuu
koje se koristi za poljoprivredne ili umarske
djelatnosti u radijusu do 100 km od sjedita
poduzea;
vozilo na pogon zemnim ili tekuim plinom ili
na elektrini pogon, ija najvea doputena
masa, ukljuujui i najveu doputenu masu
prikljunog vozila, ne prelazi 7,5 tona, a koje
se koristi za prijevoz tereta u radijusu do 100
km od sjedita poduzea;
vozilo koje se koristi za obuku vozaa i ispite
radi dobivanja vozake dozvole ili svjedodbe
o strunoj osposobljenosti, pod uvjetom da se
ne koristi za komercijalni prijevoz tereta ili
putnika;
specijalizirano vozilo za prijevoz opreme za
cirkuse i zabavne parkove;
posebno opremljeno vozilo ija je namjena
edukacija u stanju mirovanja (bibliobus i sl.);
specijalizirano vozilo za prijevoz novca i
vrijednosti;
vozilo koje se koristi iskljuivo na cestama
unutar prometnih objekata kao to su luke i
eljezniki terminali;
vozilo koja se koristi za prijevoz ivih ivotinja
s gospodarstava na lokalne trnice i natrag ili s
trnica u lokalne klaonice u radijusu do 100
km;
vozilo koje se koristi u vezi s kanalizacijom,
zatitom od poplava, slubama za odravanje
vode, plina i elektriciteta, odravanjem i kontrolom ceste, skupljanjem kunog otpada od
kue do kue i njegovog odlaganja, telegrafom
i telefonskim uslugama, radijskim i televizijskim emitiranjem i pronalaenjem radijskih ili
televizijskih odailjaa ili prijamnika;
vozilo koje ima izmeu 10 i 17 sjedala, a koje
se iskljuivo koristi za obavljanje nekomercijalnog prijevoza putnika;
vozilo koje se koristi za sakupljanje mlijeka s
poljoprivrednih dobara i vraanje ambalae ili
mlijenih proizvoda namijenjenih za prehranu
stoke;

66 - 8

v)

glasi:

vozilo koje se koristi za prijevoz ivotinjskog


otpada ili leina koji nisu namijenjeni za
ljudsku potronju i
z) vozilo ili kombinacije vozila s najveom doputenom masom koja ne prelazi 7,5 tona i koja
se koriste za nekomercijalni prijevoz dobara."
lanak 2.
U lanku 3. to. m i v) mijenjaju se i glase:
"m) nono vijeme oznauje vrijeme izmeu 00.00 i 05:00
sati;
v) potvrda o aktivnostima vozaa je potvrda koju
izdaje prijevoznik vozau za vrijeme dok voza nije
upravljao vozilom (bolovanje, godinji odmor, ostali
izostanci i dr.); ".
U toki ff) alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) skraeni tjedni odmor podrazumijeva neprekidan
odmor krai od 45 sati, ali ne krai od 24 sata;".
lanak 3.
U lanku 5. iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9), koji

"(9) Voza je duan rukom ubiljeiti na tahografskom


listiu vrijeme pauze i odmora ili naknadnim unosom na karticu
vozaa ako za njihovo biljeenje ne moe koristiti tahograf."
Dosadanji st. (9), (10), (11) i (12) postaju st. (10), (11),
(12) i (13).
U dosadanjem stavku (9), koji postaje stavak (10), rijei:
"potvrdu o slobodnom vremenu" zamjenjuju se rijeima:
"potvrdu o aktivnostima vozaa".
U dosadanjem stavku (10), koji postaje stavak (11), iza
rijei: "ispise iz tahografa," dodaju se rijei: "potvrdu o
aktivnostima vozaa za to razdoblje,".
U dosadanjem stavku (12), koji postaje stavak (13), rijei:
"Potvrde o slobodnom vremenu iz stavka (9)" zamjenjuju se
rijeima: "Potvrde o aktivnostima vozaa iz stavka (10)".
lanak 4.
U lanku 8. stavak (4) mijenja se i glasi:
"(4) Izmeu svaka dva tjedna odmora voza moe imati
najvie tri skraena dnevna odmora."
lanak 5.
U lanku 9. iza stavka (2) dodaje se stavak (3), koji glasi:
"(3) Iznimno od odredaba lanka 8. ovoga Zakona, voza
koji obavlja jednokratnu uslugu meunarodnog
povremenog prijevoza putnika moe odgoditi tjedni
odmor za do 12 uzastopnih dvadesetetvorosatnih
razdoblja nakon prethodnog redovitog tjednog
odmora ako:
a) usluga traje najmanje 24 uzastopna sata u
dravi koja nije drava u kojoj se poela
obavljati usluga prijevoza;
b) nakon koritenja izuzea voza uzme:
1) dva redovita tjedna odmora ili
2) jedan redoviti tjedni odmor i jedan
skraeni tjedni odmor u trajanju od
najmanje 24 sata. Voza je duan nadoknaditi tjedni odmor podjednako dugim
neprekinutim vremenom odmora najkasnije do kraja treeg tjedna od tjedna
koritenja skraenog tjednog odmora;
c) je u sluaju vonje izmeu 22.00 i 06.00 sati u
vozilu vie vozaa ili je vrijeme vonje iz
lanka 5. ovoga Zakona skraeno na tri sata."
lanak 6.
U lanku 11. u stavku (2) rijei: "dvije godine" zamjenjuju
se rijeima: "tri godine".

, 6. 9. 2016.

lanak 7.
U lanku 12. u stavku (4) u toki b) rijei: "dvije godine"
zamjenjuju se rijeima: "tri godine".
Iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6), koji glasi:
"(6) Voza ne smije koristi karticu izdanu na ime drugog
vozaa, niti smije svoju karticu ustupiti drugom
vozau."
U dosadanjem stavku (6), koji postaje stavak (7), rijei:
"stavka (5)" zamjenjuju se rijeima: "st. (5) i (6)".
Dosadanji stavak (7) postaje stavak (8).
lanak 8.
U lanku 13. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Prijevoznik moe koristiti vozilo utvreno odredbama
lanka 2. stavka (6) toke a) samo za:
a) unutarnji linijski prijevoz putnika na linijama
ukupne udaljenosti do 50 km, kao i u sluajevima kada se ova vozila koriste za izvanlinijski
prijevoz putnika;
b) meunarodni linijski prijevoz putnika ije su
polazna i odredina toka smjetene na
udaljenosti do 50 km od granice izmeu dviju
drava."
U stavku (4) u toki c) rijei: "dvije godine" zamjenjuju se
rijeima: "tri godine".
lanak 9.
U lanku 17. stavak (4) mijenja se i glasi:
(4) Rjeenjem iz stavka (1) ovoga lanka radionici se
moe odobriti obavljanje sljedeih djelatnosti:
a) ugradnje i aktiviranja tahografa;
b) ispitivanja tahografa;
c) popravka i servisiranja tahografa;
d) ispitivanja ograniivaa brzine."
Iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8), koji glasi:
"(8) Djelatnosti iz stavka (4) ovoga lanka obavljaju se
iskljuivo u radnoj prostoriji radionice za tahografe i
u krugu radionice u kojem se nalazi obiljeena
mjerna staza i kanal ili navoz za vozila."
Dosadanji st. (8), (9), (10), (11) i (12) postaju st. (9), (10),
(11), (12) i (13).
U dosadanjem stavku (11), koji postaje stavak (12), rijei:
"iz stavka (10)" zamjenjuju se rijeima: "iz stavka (11)", a rijei:
"dvije godine" zamjenjuju se rijeima: "tri godine".
lanak 10.
U lanku 18. u stavku (1) toka h) mijenja se i glasi:
"h) ima ureen odnos s proizvoaem tahografa, ako
obavlja poslove iz lanka 17. stavka (4) to. a) i c)
ovoga Zakona;".
lanak 11.
U lanku 19. u stavku (1) u toki a) na kraju teksta brie se
interpukcijski znak toka-zarez i dodaju se rijei: "ili koja ima III.
stupanj strune spreme navedenih usmjerenja i najmanje pet
godina radnog iskustva na poslovima iz lanka 17. stavka (4)
ovoga Zakona;".
U istome stavku toka b) mijenja se i glasi:
"b) koja je struno osposobljena, to se dokazuje
potvrdom o zavrenom osposobljavanju za ugradnju
i aktiviranje tahografa, ispitivanje tahografa, popravak tahografa i ugradnju i ispitivanje ograniivaa
brzine prema planu i programu odobrenom od
nadlenog tijela, a na temelju ovjerenih procedura
proizvoaa tahografa ili njegovog ovlatenog
zastupnika;".

, 6. 9. 2016.

lanak 12.
U lanku 23. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji
glase:
"(3) U postupku odluivanja o zahtjevu za izdavanje
kartice nadleno tijelo iz lanka 17. stavka (2) ovoga
Zakona putem zajednike mree (TAHONET)
provjerava posjeduje li voza karticu vozaa za
digitalni tahograf izdanu u drugoj dravi.
(4) Ako nadleno tijelo, sukladno stavku (3) ovoga
lanka, utvrdi da voza posjeduje karticu vozaa za
digitalni tahograf izdanu u drugoj dravi, nadleno
tijelo poziva podnositelja zahtjeva da je dostavi u
ostavljenom roku."
Dosadanji stavak (3) postaje stavak (5).
U dosadanjem stavku (4), koji je postao stavak (6), rijei:
"iz stavka (3)" zamjenjuju se rijeima: "iz stavka (5)".
Dosadanji st. (5) i (6) postaju st. (7) i (8).
lanak 13.
U lanku 24. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Minimalni iznos naknade za ugradnju i aktiviranje
tahografa, ispitivanje tahografa, popravak i servisiranje tahografa, te ugradnju i ispitivanje ograniivaa
brzine i naknada vezanih uz rad radionica za tahografe
i pristup informacijskom sustavu utvruje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog
Ministarstva, koji je utvren u suradnji s Institutom i
entitetskim zavodima.".
lanak 14.
U lanku 33. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3), koji
glasi:
"(3) Inspekcijski nadzor nad radom radionica obavljaju
nadleena inspekcijska tijela entiteta i Brko
Distrikta BiH."
Dosadanji stavak (3) postaje stavak (4).
lanak 15.
U lanku 34. u stavku (1) u toki i) na kraju teksta dodaju se
rijei: "(lanak 12. st. (5) i (8))".
U toki j) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12. st.
(5) i (8))".
U toki k) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12. st.
(5) i (8))".
Toka l) mijenja se i glasi:
"1) obavlja djelatnost suprotno odredbama lanka 17.
stavak (8)".
U toki m) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 11. st.
(2) i (3) i lanak 12. stavak (4))".
lanak 16.
U lanku 36. u stavku (1) u toki b) na kraju teksta dodaju
se rijei: "(lanak 4.)".
U toki c) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 5. stavak
(3))".
U toki d) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 5.
stavak (4))".
U toki e) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 7.)".
U toki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki h) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki i) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki j) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8)".
U toki k) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12.
stavak (6))".
U toki l) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12.
stavak (8))".
U toki m) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12.
stavak (8))".

66 - 9

U toki n) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 5.


stavak (10))".
U toki o) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12. st.
(5) i (8))".
U toki p) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 12.
stavak (8))".
Dosadanja toka r) brie se i dodaju se nove to. r), s) i t)
koje glase:
"r) koristi karticu izdanu na ime drugog vozaa, a
posjeduje svoju karticu (lanak 12. stavak (6));
s)
koristi karticu izdanu na ime drugog vozaa, a on ne
posjeduje karticu izdanu na svoje ime (lanak 12.
stavak (6));
t)
ustupio svoju karticu drugom vozau (lanak 12.
stavak (6))".
lanak 17.
U lanku 37. u stavku (1) u toki a) na kraju teksta dodaju
se rijei: "(lanak 4.)".
U toki b) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 5.
stavak (3))".
U toki c) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 5. stavak
(4))".
U toki d) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 7.)".
U toki e) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki h) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 8.)".
U toki i) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 8)".
U toki j) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 16.
stavak (3))".
U toki k) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 12.
stavak (8))".
lanak 18.
U lanku 38. stavak (1) toka a) na kraju teksta dodaju se
rijei: " (lanak 4.)".
U toki b) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 5.
stavak (3))".
U toki c) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 5.
stavak (4)".
U toki d) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak7.)".
U toki e) na kraju teksta dodaju se rijei: " (lanak 8.)".
U toki f) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki g) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki h) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
U toki i) na kraju teksta dodaju se rijei: "(lanak 8.)".
Iza toke k) dodaje se nova toka l), koja glasi:
"l) postupi suprotno odredbama lanka 38a. stavak (2)
ovoga Zakona."
lanak 19.
Iza lanka 38. dodaje se novi lanak 38a., koji glasi:
"lanak 38a.
(Obveze vozaa)
(1) Voza uva sve dokaze koji se odnose na izreene
sankcije ili pokrenute postupke do vremena kada za
isti prekraj vie ne bude mogao biti pokrenut drugi
postupak ili izreena kazna sukladno ovome Zakonu.
(2) Voza je duan predoiti dokaze iz stavka (1) ovoga
lanka na zahtjev nadlenog tijela iz lanka 33. stavka
(1) ovoga Zakona.
(3) Voza je duan poslodavcu/poslodavcima dostaviti
dostupne podatke o izreenim kaznama i pokrenutim
prekrajnim postupcima zbog prekraja propisanih
ovim Zakonom."

66 - 10

lanak 20.
U lanku 40. rijei: "iz lanka 5. stavak (12)" zamjenjuju se
rijeima "iz lanka 5. stavka (13)".
lanak 21.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-34/15
31. kolovoza 2016. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.

976

IV 4. ) ,
34.
, 1. 2016.
, 22. , 31.
2016. ,

1.
("
", 59/09), 2. (1) :
" ", : "
". : "
" ",
". : " ",
: " "
: " , ,
". : " ",
"" ."
2.
3. (2) : "
" : "
2. (1) ".
3.
4. (1) :
"(1)
2. (1)

, , ,
".
(2) ""
"".
(5) : "
" :
" ".
4. (6) :
"(6)

2. (1)
( ),
( )

( )".
4.
7. (2) : "
" : "

, 6. 9. 2016.


:".
), : " " : " ;".
) :
") ,
, ,

;".
5.
11. (4) :
"(4)

."
11. (5) :
"(5) ,."
6.
12. (1), ) :
")

".
(2) :
"(2) (1)


,

,
.

,
".
(3) , (4)
(3).
. (4), (5) (6), :
"(4) (1) )
:
)

)
,


".
"(5) ,
.
,


,
".
"(6)

,
."
7.
13. (1) :
"(1) ,

, 6. 9. 2016.

,
12.
,
,
,

."
(4) :
"(4) 12.

,
.
,
.
.

".
8.
14. :
" 14.
( )
(1)
12. (1)

, ,

.
(2) :
)
,
)

,
."
9.
15. (1) :
"(1)
,
,
,

."
(3) . (4), (5), (6), (7), (8)
(9), :
"(4)

,

.
(5) (4)

,
,
.
(6) (4)
.
(7) (4)
12. (1) ), ) )
.
(8) (1)
.
(9)
,
,

66 - 11


."
10.
16. (1), : " ", :
" " : " ,
, ".
16. (2) :
"(2)
."
16. (3) :
"(3)

."
(3) (4) :
" " "
".
11.
17. :
" 17.
(1)
, ,
,


.
(2) (1)
:
)

,
)
,


,
)

.
(3)
(1) ."
12.
18. :
" 18.
(
)
, ,


,
,
,
,


."
13.
24. (3) (4)
:
"(4)


,
."

66 - 12

14.


.
(2)


.
(3)
" ".
01,02-02-1-341/16
31. 2016.

(1)

, . .

, . .

Na osnovu lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici
Predstavnikog doma, odranoj 1. augusta 2016. godine, i na 22.
sjednici Doma naroda, odranoj 31. augusta 2016. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI


DISKRIMINACIJE
lan 1.
U Zakonu o zabrani diskriminacije ("Slubeni glasnik
BiH", broj 59/09) u lanu 2. stav (1) iza rijei: "licu ili grupi lica"
dodaju se rijei: "i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj
vezi". Iza rijei: "etnike pripadnosti" stavlja se zarez i dodaju
rijei: "invaliditet, starosna dob". Iza rijei: "drutvenog poloaja
i spola" rijei: "spolnog izraavanja ili orijentacije" zamjenjuju se
rijeima: "seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih
karakteristika". Iza rijei: "u svim oblastima" rije "javnog" brie
se.
lan 2.
U lanu 3. stav (2) iza rijei: "dovoenja nekog lica ili
grupe lica" dodaju se rijei: "u odnosu na osnove definirane u
lanu 2. stav (1) ovog zakona".
lan 3.
U lanu 4. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uznemiravanje je svako neeljeno ponaanje
uzrokovano nekom od osnova iz lana 2. stav (1)
ovog zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja
povredu dostojanstva osobe i stvaranje zastraujueg,
neprijateljskog, degradirajueg, poniavajueg ili
uvredljivog okruenja."
U stavu (2) rije "spolno" zamjenjuje se rijeju "seksualno".
U stavu (5) iza rijei: "pomaganje drugima prilikom
diskriminacije" stavlja se zarez i dodaju rijei: "poticanje na
diskriminaciju".
U lanu 4. stav (6) mijenja se i glasi:
"(6) Teim oblikom diskriminacije smatrat e se diskriminacija poinjena prema odreenom licu po vie
osnova iz lana 2. stav (1) ovog zakona (viestruka
diskriminacija), diskriminacija poinjena vie puta
(ponovljena diskriminacija) i diskriminacija koja
postoji due vrijeme (produena diskriminacija)."

, 6. 9. 2016.

lan 4.
U lanu 7. stav (2) iza rijei: "Ombudsmen Bosne i Hercegovine" dodaju se rijei: "postupa u skladu s ovim zakonom i
Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava BiH na nain da:".
U istom stavu u taki c) iza rijei: "istrani postupak"
dodaju se rijei: "u skladu s posebnim propisima;".
U istom stavu taka l) mijenja se i glasi:
"l) radi na promociji ovog zakona, informira javnost,
podie svijest, provodi kampanje i na druge naine
aktivno promovira borbu protiv diskriminacije u svrhu
njene prevencije;".
lan 5.
U lanu 11. dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Sud i drugi organi primjenjuju princip hitnosti u svim
postupcima u kojima se ispituju tvrdnje o poinjenoj
diskriminaciji."
U lanu 11. dodaje se novi stav (5) koji glasi:
"(5) U skladu s opim pravilima postupka sud i drugi
organi duni su preduzeti sve neophodne mjere
kojima e se osigurati da se postupci u kojima se
ispituju tvrdnje o poinjenoj diskriminaciji provedu
hitno i okonaju u najkraem moguem roku."
lan 6.
U lanu 12. stav (1) taka d) mijenja se i glasi:
"d) da se presuda kojom je utvrena povreda prava na
jednako postupanje na troak tuenika objavi u
medijima".
Stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Zahtjevi iz stava (1) ovog lana mogu se istaknuti
zajedno sa zahtjevima za zatitu drugih prava o
kojima se odluuje u parninom postupku ako su svi
zahtjevi u meusobnoj vezi, bez obzira na to da li je
za te zahtjeve propisano rjeavanje u redovnom ili u
posebnom parninom postupku, osim sporova o
ometanju posjeda. U tom sluaju primjenjuju se
mjerodavna pravila za vrstu spora o kojoj je rije,
ako ovim zakonom nije drugaije odreeno."
Stav (3) brie se, a dosadanji stav (4) postaje stav (3).
Dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase:
"(4) Zahtjev za objavu presude iz stava (1) taka d) ovog
lana sud e usvojiti ako utvrdi:
(a) da je do povrede prava na jednako postupanje
dolo posredstvom medija ili
(b) da je informacija o postupanju kojim se kri
pravo na jednako postupanje bila objavljena u
medijima, a objavljivanje presude je potrebno
radi potpune naknade uinjene tete ili zatite od
nejednakog postupanja u buduim sluajevima.
(5) Ako usvoji zahtjev za objavu presude, sud e
naloiti da se presuda objavi u cijelosti. Izuzetno,
sud moe odrediti da se presuda objavi u dijelovima
ili da se iz teksta presude uklone odreeni lini
podaci ako je to potrebno radi zatite privatnosti
stranaka i drugih lica, a ne dovodi u pitanje svrhu
pruene pravne zatite.
(6) Presuda kojom se nalae objava u medijima obavezuje izdavaa medija u kojem treba objaviti presudu,
bez obzira na to da li je bio stranka u postupku."
lan 7.
U lanu 13. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Ako ovim zakonom nije drugaije propisano, a u
skladu sa zakonima o sudovima oba entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, za sporove po tubi iz
lana 12. ovog zakona nadlean je u prvom i drugom
stepenu, osim suda ope mjesne nadlenosti, i sud na

, 6. 9. 2016.

ijem podruju tuilac ima prebivalite ili boravite, te


sud u mjestu u kojem se dogodila teta ili je poinjena
radnja diskriminacije."
Stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Rok za podnoenje tube na osnovu lana 12. ovog
zakona je tri godine od dana saznanja o uinjenoj
povredi prava, a najdue pet godina od dana uinjenja
povrede. U sluaju kontinuirane diskriminacije, rok se
rauna od dana posljednje uinjene radnje. Rokovi se
ne raunaju u sluajevima sistemske diskriminacije.
Rok za podnoenje zahtjeva za reviziju iznosi tri
mjeseca od dana uruenja drugostepene presude."
lan 8.
lan 14. mijenja se i glasi:
"lan 14.
(Mjera osiguranja)
(1) Prije pokretanja i u toku postupka povodom zahtjeva iz
lana 12. stav (1) sud moe na prijedlog predlagaa
odrediti sudsku mjeru osiguranja, odnosno privremenu
mjeru osiguranja, shodno pravilima Zakona o parninom
postupku koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.
(2) Mjera osiguranja moe se odrediti ako:
a) predlaga uini vjerovatnim da je povrijeeno pravo
na jednako postupanje,
b) je odreivanje mjere osiguranja potrebno radi otklanjanja opasnosti od teke povrede prava na jednako
postupanje, nenadoknadive tete ili spreavanja
nasilja."
lan 9.
U lanu 15. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Kada lice ili grupa lica u svim postupcima
predvienim ovim zakonom, na osnovu njima
raspoloivih dokaza, uine vjerovatnim da je dolo do
diskriminacije, teret dokazivanja da nije dolo do
diskriminacije lei na suprotnoj strani."
Iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5), (6), (7), (8) i (9),
koji glase:
"(4) Kao svjedok u postupcima za zatitu od diskriminacije
moe se pojaviti i lice koje se svjesno izloilo diskriminacijskom postupanju, s namjerom neposredne
provjere primjene pravila o zabrani diskriminacije.
(5) Lice iz stava (4) ovog lana duno je obavijestiti
ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o
namjeravanoj radnji, osim ako okolnosti to ne
dozvoljavaju, kao i o preduzetoj radnji izvijestiti
ombudsmena u pismenom obliku.
(6) Sud moe lice iz stava (4) ovog lana sasluati kao
svjedoka.
(7) Lice iz stava (4) moe podnijeti tubu iz lana 12. stav
(1) ta. a), b) i d) ovog zakona u konkretnom sluaju.
(8) Odredba stava (1) ovog lana ne primjenjuje se u
prekrajnim i krivinim postupcima.
(9) U sluaju kada sud razmatra predmet o kojem je
Institucija ombudsmena ve donijela preporuku, koju
stranka u postupku koristi kao dokaz, sud je duan, u
skladu s pravilima postupka, razmotriti preporuke
ombudsmena."
lan 10.
U lanu 16. stav (1) iza rijei: "ovog zakona" rijei: "moe
se kao trea strana" zamjenjuju se rijeima "moe se, u skladu s
pravilima parninog postupka, kao umjea".
U lanu 16. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Sud e dopustiti uee umjeaa samo uz pristanak
tuioca."
U lanu 16. dodaje se novi stav (3) koji glasi:

66 - 13

"(3) Umjea e uestvovati i preduzimati radnje u


postupku sve do izriitog opoziva pristanka tuioca."
Dosadanji stav (3) postaje stav (4) u kojem se rijei: "trea
stranka sama snosi" zamjenjuju rijeima: "umjea sam snosi".
lan 11.
lan 17. mijenja se i glasi:
"lan 17.
(1) Udruenja ili druge organizacije osnovane u skladu sa
zakonom, koje se bave zatitom ljudskih prava, odnosno
prava odreene grupe lica, mogu podnijeti tubu protiv
lica koje je povrijedila pravo na jednako postupanje veeg
broja lica koja preteno pripadaju grupi ija prava tuilac
titi.
(2) U tubi iz stava (1) ovog lana mogu se istaknuti zahtjevi
da se:
a) utvrdi da je tueni povrijedio pravo na jednako
postupanje u odnosu na lanove grupe ija prava
tuilac titi,
b) zabrani preduzimanje radnji kojima se kri ili moe
prekriti pravo na jednako postupanje, odnosno
izvre radnje kojima se uklanja diskriminacija ili
njene posljedice u odnosu na lanove grupe,
c) presuda kojom je utvrena povreda prava na jednako
postupanje objavi u medijima na troak tuenog.
(3) Procesne odredbe ovog zakona na odgovarajui nain
primjenjuju se na tubu iz stava (1) ovog lana."
lan 12.
lan 18. mijenja se i glasi:
"lan 18.
(Zatita lica koja prijavljuju diskriminaciju ili
uestvuju u postupku)
Viktimizacija, kao oblik diskriminacije, zabranjena je i
predstavlja svaki oblik nepovoljnog postupanja prema licima koja
su u dobroj vjeri prijavila ili namjeravaju da prijave diskriminaciju, prisustvovala ili svjedoila diskriminaciji, odbila nalog za
diskriminatornim postupanjem, na bilo koji nain uestvovala u
postupku za zatitu od diskriminacije, pruila ili imala namjeru
da ponude informacije ili dokumente potrebne u postupku zatite
od diskriminacije ili o diskriminatornom postupanju informirala
javnost."
lan 13.
U lanu 24. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Svi javni organi te ostala pravna lica duni su da
svojim opim pravnim aktima, ili posebnim pravnim
aktima, reguliraju principe jednakog postupanja, te da
osiguraju efikasne interne procedure zatite od
diskriminacije."
lan 14.
(1) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu
ovog zakona ne bude donesena prvostepena odluka suda
provest e se prema odredbama ovog zakona.
(2) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu
ovog zakona bude donesena prvostepena odluka suda provest e se prema ranije vaeim odredbama ovog zakona.
(3) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-341/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

66 - 14

Na temelju lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na 34. sjednici
Zastupnikog doma, odranoj 1. kolovoza 2016. godine, i na 22.
sjednici Doma naroda, odranoj 31. kolovoza 2016. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI


DISKRIMINACIJE
lanak 1.
U Zakonu o zabrani diskriminacije ("Slubeni glasnik
BiH", broj 59/09), u lanku 2. u stavku (1) iza rijei: "osobi ili
skupini osoba" dodaju se rijei: "i onima koji su s njima u
rodbinskoj ili drugoj vezi". Iza rijei: "etnike pripadnosti" stavlja
se zarez i dodaju rijei: "invaliditet, dob". Iza rijei: "drutvenog
poloaja i spola" rijei: "spolnog izraavanja ili orijentacije"
zamjenjuju se rijeima: "seksualne orijentacije, rodnog identiteta,
spolnih karakteristika". Iza rijei: "u svim podrujima" brie se
rije: "javnog".
lanak 2.
U lanku 3. u stavku (2) iza rijei: "dovoenja neke osobe
ili skupine osoba" dodaju se rijei: "u odnosu na osnove
definirane u lanku 2. stavku (1) ovoga Zakona".
lanak 3.
"U lanku 4. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uznemiravanje je svako neeljeno ponaanje
uzrokovano nekom od osnova iz lanka 2. stavka (1)
ovoga Zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja
povredu dostojanstva osobe i stvaranje zastraujueg,
neprijateljskog, degradirajueg, poniavajueg ili
uvredljivog okruenja.".
U stavku (2) rije "spolno" zamjenjuje se rijeju
"seksualno".
U stavku (5) iza rijei: "pomaganje drugima prilikom
diskriminacije" stavlja se zarez i dodaju rijei: "poticanje na
diskriminaciju"."
"U lanku 4. stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Teim oblikom diskriminacije smatrat e se
diskriminacija poinjena prema odreenoj osobi po
vie osnova iz lanka 2. stavka (1) ovoga Zakona
(viestruka diskriminacija), diskriminacija poinjena
vie puta (ponovljena diskriminacija) i diskriminacija
koja postoji due vrijeme (produena diskriminacija)".
lanak 4.
U lanku 7. u stavku (2) iza rijei: "Ombudsman Bosne i
Hercegovine"' dodaju se rijei: "postupa u skladu s ovim
Zakonom i Zakonom o ombudsmanu za ljudska prava BiH na
nain da:".
U istome stavku u toki c) iza rijei: "istrani postupak"
dodaju se rijei: "u skladu s posebnim propisima;".
U istome stavku toka l) mijenja se i glasi:
"l) radi na promicanju ovoga Zakona, informira javnost,
podie svijest, provodi kampanje i na druge naine
aktivno promie borbu protiv diskriminacije u svrhu
njenog sprjeavanja;".
lanak 5.
U lanku 11. dodaje se novi stavak (4), koji glasi:
"(4) Sud i druga tijela primjenjuju naelo urnosti u svim
postupcima u kojima se ispituju tvrdnje o poinjenoj
diskriminaciji."
U lanku 11. dodaje se novi stavak (5) koji, glasi:
"(5) U skladu s opim pravilima postupka, sud i druga
tijela duni su poduzeti sve potrebne mjere kojima e
se osigurati da se postupci u kojima se ispituju tvrdnje

(3).

(1)

, 6. 9. 2016.

o poinjenoj diskriminaciji hitno provedu i okonaju u


najkraem moguem roku.".
lanak 6.
U lanku 12. u stavku (1) toka d) mijenja se i glasi:
"d) da se presuda kojom je utvrena povreda prava na
jednako postupanje na troak tuenika objavi u
medijima".
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Zahtjevi iz stavka (1) ovoga lanka mogu se uloiti
zajedno sa zahtjevima za zatitu drugih prava o
kojima se odluuje u parninom postupku ako su svi
zahtjevi u meusobnoj vezi, bez obzira na to je li za te
zahtjeve propisano rjeavanje u redovitom ili u
posebnom parninom postupku, osim sporova o
ometanju posjeda. U tom sluaju primjenjuju se
mjerodavna pravila za vrstu spora o kojoj je rije, ako
ovim Zakonom nije drukije odreeno.".
Stavak (3) brie se, a dosadanji stavak (4) postaje stavak
Dodaju se novi stavci (4), (5) i (6) koji glase:
"(4) Zahtjev za objavu presude iz stavka (1) toke d)
ovoga lanka sud e usvojiti ako utvrdi:
(a) da je dolo do povrede prava na jednako
postupanje posredstvom medija ili
(b) da je informacija o postupanju kojim se
povreuje pravo na jednako postupanje bila
objavljena u medijima, a objava presude je
potrebna radi potpune naknade uinjene tete ili
zatite od nejednakog postupanja u buduim
sluajevima.
(5) Ako usvoji zahtjev za objavu presude, sud e naloiti
objavu presude u cijelosti. Iznimno, sud moe odrediti
objavu presude u dijelovima ili uklanjanje iz teksta
presude odreenih osobnih podataka ako je to potrebno radi zatite privatnosti stranaka i drugih osoba, a ne
dovodi u pitanje svrhu pruene pravne zatite."
(6) Presuda kojom se nalae objava u medijima obvezuje
nakladnika medija u kojem treba objaviti presudu, bez
obzira na to je li bio stranka u postupku."
lanak 7.
U lanku 13. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Ako ovim Zakonom nije drukije propisano, a
sukladno zakonima o sudovima obaju entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, za sporove povodom
tube iz lanka 12. ovoga Zakona nadlean je u prvom
i drugom stupnju, osim suda ope mjesne nadlenosti,
i sud na ijem podruju tuitelj ima prebivalite ili
boravite, te sud u mjestu u kojem se dogodila teta ili
je poinjena radnja diskriminacije.".
Stavak (4) mijenja se i glasi:
"(4) Rok za podnoenje tube na temelju lanka 12. ovoga
Zakona iznosi tri godine od dana saznanja o poinjenoj povredi prava, a najkasnije pet godina od dana
poinjenja povrede. U sluaju kontinuirane diskriminacije, rok se rauna od dana posljednje uinjene radnje. Rokovi se ne raunaju u sluajevima sustavne
diskriminacije. Rok za podnoenje zahtjeva za reviziju
iznosi tri mjeseca od dana uruenja drugostupanjske
presude.".
lanak 8.
lanak 14. mijenja se i glasi:
"lanak 14.
(Mjera osiguranja)
Prije pokretanja i tijekom postupka povodom zahtjeva iz
lanka 12. stavka (1) sud moe, na prijedlog predlagatelja,

, 6. 9. 2016.

odrediti sudsku mjeru osiguranja, odnosno privremenu


mjeru osiguranja, shodno pravilima zakona o parninom
postupku koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.
(2) Mjera osiguranja moe se odrediti ako:
a) predlagatelj uini vjerojatnim da je povrijeeno
pravo na jednako postupanje,
b) je odreivanje mjere osiguranja potrebno radi otklanjanja opasnosti od teke povrede prava na jednako
postupanje, nenadoknadive tete ili sprjeavanja
nasilja."
lanak 9.
U lanku 15. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Kada osoba ili skupina osoba u svim postupcima
predvienim ovim Zakonom, na temelju njima
raspoloivih dokaza, uine vjerojatnim da je dolo do
diskriminacije, teret dokazivanja da nije dolo do
diskriminacije lei na suprotnoj stranci.".
Iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4), (5), (6), (7), (8) i (9)
koji glase:
"(4) Kao svjedok u postupcima za zatitu od diskriminacije
moe se pojaviti i osoba koja se svjesno izloila
diskriminacijskom postupanju, s namjerom neposredne provjere primjene pravila o zabrani diskriminacije.
(5) Osoba iz stavka (4) ovoga lanka duna je obavijestiti
ombudsmane za ljudska prava Bosne i Hercegovine o
namjeravanoj radnji, osim ako okolnosti to ne
doputaju, kao i o poduzetoj radnji izvijestiti
ombudsmana u pisanom obliku.
(6) Sud moe sasluati osobu iz stavka (4) ovoga lanka
kao svjedoka.
(7) Osoba iz stavka (4) moe podnijeti tubu iz lanka 12.
stavka (1) to. a), b) i d) ovoga zakona u konkretnom
sluaju.
(8) Odredba stavka (1) ovoga lanka ne primjenjuje se u
prekrajnim i kaznenim postupcima.
(9) U sluaju kada sud razmatra predmet o kojem je
Institucija ombudsmana ve donijela preporuku, koju
stranka u postupku koristi kao dokaz, sud je duan
sukladno pravilima postupka razmotriti preporuke
ombudsmana.".
lanak 10.
U lanku 16. u stavku (1) iza rijei: "ovoga Zakona" rijei:
"moe se kao trea strana" zamjenjuju se rijeima: "moe se, u
skladu s pravilima parninog postupka, kao umjea".
U lanku 16. stavak (2) mijenja se i glasi: "Sud e dopustiti
sudjelovanje umjeaa samo uz pristanak tuitelja".
U lanku 16. dodaje se novi stavak (3), koji glasi:
"(3) Umjea e sudjelovati i poduzimati radnje u
postupku sve do izriitog opoziva pristanka tuitelja."
Dosadanji stavak (3) postaje stavak (4), u kojem se rijei:
"trea stranka sama snosi" zamjenjuju rijeima "umjea sam
snosi".
lanak 11.
lanak 17. mijenja se i glasi:
"lanak 17.
"(1) Udruge ili druge organizacije osnovane sukladno zakonu,
koje se bave zatitom ljudskih prava odnosno prava
odreene skupine osoba, mogu podnijeti tubu protiv
osobe koja je povrijedila pravo na jednako postupanje
veega broja osoba koje preteito pripadaju skupini ija
prava tuitelj titi.
(2) U tubi iz stavka (1) ovoga lanka mogu se uloiti
zahtjevi za:

66 - 15

a)

ustvrivanje da je tuenik povrijedio pravo na


jednako postupanje u odnosu na lanove skupine ija
prava tuitelj titi;
b) zabranu poduzimanja radnji kojima se povreuje ili
moe povrijediti pravo na jednako postupanje,
odnosno obavljanje radnji kojima se uklanja diskriminacija ili njezine posljedice u odnosu na lanove
skupine;
c) objavu u medijima presude kojom je utvrena
povreda prava na jednako postupanje, na troak
tuenika.
(3) Procesne odredbe ovoga Zakona na odgovarajui se nain
primjenjuju na tubu iz stavka (1) ovoga lanka."
lanak 12.
lanak 18. mijenja se i glasi:
"lanak 18.
(Zatita osoba koje prijavljuju diskriminaciju ili
sudjeluju u postupku)
Viktimizacija, kao oblik diskriminacije, zabranjena je i
predstavlja svaki oblik nepovoljnog postupanja prema osobama
koje su u dobroj vjeri prijavile ili namjeravaju prijaviti
diskriminaciju, prisustvovale ili svjedoile diskriminaciji, odbile
nalog za diskriminatornim postupanjem, na bilo koji nain
sudjelovale u postupku za zatitu od diskriminacije, pruile ili
imale namjeru ponuditi informacije ili dokumente potrebne u
postupku zatite od diskriminacije ili informirale javnost o
diskriminatornom postupanju."
lanak 13.
U lanku 24. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji
glasi:
"(4) Sva javna tijela te ostale pravne osobe duni su u
svoje ope pravne akte ili posebnim pravnim aktima
urediti naela jednakog postupanja, te osigurati uinkovite interne procedure zatite od diskriminacije.".
lanak 14.
(1) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu
ovoga Zakona ne bude donosena prvostupanjska odluka
suda provest e se prema odredbama ovoga Zakona.
(2) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu
ovoga Zakona bude donosena prvostupanjska odluka suda
provest e se prema ranije vaeim odredbama ovoga
Zakona.
(3) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-341/16
31. kolovoza 2016. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

977

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.

IV.4 ) ,
, 31.
, 15. 2016.
22. , 31.
2016. ,

66 - 161.
("
", . 27/08 102/09) :
" " : "
", .
2.
1. 1. :
" 1.
( )
,
,
.".
3.
6. ( )
) :
") ,
, ,
, ,
, , , ,
, , , . ,
("
", 59/09)
(" ", 32/10),".
) ) ) :
") ,
)
,
, , ,
, , ,
,
,".
) ), ) ).
4.
9. ( ) )
:
") ,

,
, ,
, , ,
, ,
, , , ,
,
,".
5.
13. ( ), (1)
:
"(1) 17

, : , 14 , .
.
40%".

, 6. 9. 2016.

6.
60. ( ) )
:
") ,
,".
7.

'' ''.
01,02-02-1-742/16
31. 2016.

, . .

, . .

Na osnovu lana IV.4 a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici
Predstavnikog doma, odranoj 15. juna 2016. godine, i na 22.
sjednici Doma naroda, odranoj 31. augusta 2016. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU U


BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Zakonu o sportu u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", br. 27/08 i 102/09) u cijelom tekstu rijei:
"invalidno lice", zamjenjuju se rijeima: "lice s invaliditetom", u
odgovarajuem padeu.
lan 2.
Iza lana 1. dodaje se novi lan 1a. koji glasi:
"lan 1a.
(Rodna ravnopravnost izraza u ovom zakonu)
Izrazi koriteni u ovom zakonu, a koji su radi preglednosti
dati u jednom gramatikom rodu, bez diskriminacije se odnose i
na mukarce i na ene.".
lan 3.
U lanu 6. (Osnovni principi organizacije sporta) taka c)
mijenja se i glasi:
"c) jednaka dostupnost sporta bez obzira na rasu, boju
koe, nacionalnu ili etniku pripadnost, socijalni
status, vjersko, politiko ili drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, dob, spol, rod, seksualnu
orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo lino
svojstvo. Zabranjena je diskriminacija u sportu, u
skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 59/09) i Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", broj 32/10),".
Iza take c) dodaju se nove take d) i e) koje glase:
"d) ravnopravno uee mukaraca i ena u sportu,
e) zabrana raspirivanja mrnje i netrpeljivosti na osnovu
nacionalne ili etnike pripadnosti, boje koe, vjerskog,
politikog ili drugog uvjerenja, spola, seksualne
orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, jezika ili
nekog drugog linog svojstva,".
Dosadanje take od d) do i) postaju take od f) do k).
lan 4.
U lanu 9. (Sadraj Strategije) taka a) mijenja se i glasi:

, 6. 9. 2016.

"a)

osnovna polazita i pravci razvoja aktivnosti pri emu


e se voditi rauna o ravnopravnosti spolova, kao i
osiguranju uea svih lica i grupa bez obzira na rasu,
boju koe, nacionalnu ili etniku pripadnost, socijalni
status, vjersko, politiko ili drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, dob, spol, rod, seksualnu
orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo lino
svojstvo,".
lan 5.
U lanu 13. (Imenovanje i sastav Vijea) stav (1) mijenja se
i glasi:
"(1) Vijee ima ukupno 17 lanova koje imenuje Vijee
ministara BiH na prijedlog ministra civilnih poslova
BiH, i to: predsjednika, dva potpredsjednika i 14
lanova, a koji se biraju izmeu istaknutih sportista i
sportskih radnika. Pri imenovanju osigurat e se
ravnopravna zastupljenost spolova. Rodna ravnopravnost postoji ukoliko je u Vijeu jedan od spolova
zastupljen najmanje 40%".
lan 6.
U lanu 60. (Nadlenost sektora za sport) taka c) mijenja
se i glasi:
"c) predlaganje budeta sektora za sport, koristei rodno
odgovorno budetiranje,".
lan 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ''Slubenom glasniku BiH''.
Broj 01,02-02-1-742/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

Na temelju lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,


Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na 31. sjednici
Zastupnikog doma, odranoj 15. lipnja 2016. godine, i na 22.
sjednici Doma naroda, odranoj 31. kolovoza 2016. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU U


BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Zakonu o sportu u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", br. 27/08 i 102/09), u cijelome tekstu rijei:
"invalidna osoba" zamjenjuju se rijeima: "osoba s
invaliditetom", u odgovarajuem padeu.
lanak 2.
Iza lanka 1. dodaje se novi lanak 1a., koji glasi:
"lanak 1a.
(Rodna ravnopravnost izraza u ovome Zakonu)
Izrazi koriteni u ovome Zakonu, a koji su radi preglednosti
dani u jednom gramatikom rodu, bez diskriminacije se odnose i
na mukarce i na ene."
lanak 3.
U lanku 6. (Temeljna naela organiziranja sporta) toka c)
mijenja se i glasi:
"c) jednaka dostupnost sporta bez obzira na rasu, boju
koe, nacionalnu ili etniku pripadnost, drutveni
status, vjersko, politiko ili drugo uvjerenje,

66 - 17

invaliditet, zdravstveni status, dob, spol, rod,


seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje
drugo osobno svojstvo. Zabranjena je diskriminacija u
sportu, sukladno Zakonu o zabrani diskriminacije
("Slubeni glasnik BiH", broj 59/09) i Zakonu o
ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 32/10);".
Iza toke c) dodaju se nove toke d) i e) koje glase:
"d) ravnopravno sudjelovanje mukaraca i ena u sportu;
e) zabrana raspirivanja mrnje i netrpeljivosti po osnovi
nacionalne ili etnike pripadnosti, boje koe, vjerskog,
politikog ili drugog uvjerenja, spola, seksualne
orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, jezika ili
nekog drugog osobnog svojstva;".
Dosadanje toke od d) do i) postaju toke od f) do k).
lanak 4.
U lanku 9. (Sadraj Strategije) toka a) mijenja se i glasi:
"a) temeljna polazita i pravci razvoja aktivnosti, pri
emu e se voditi rauna o ravnopravnosti spolova,
kao i osiguranju sudjelovanja svih osoba i skupina bez
obzira na rasu, boju koe, nacionalnu ili etniku
pripadnost, drutveni status, vjersko, politiko ili
drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, dob,
spol, rod, seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo
koje drugo osobno svojstvo;".
lanak 5.
U lanku 13. (Imenovanje i sastav Vijea) stavak (1)
mijenja se i glasi:
"(1) Vijee ima ukupno 17 lanova koje imenuje Vijee
ministara BiH na prijedlog ministra civilnih poslova BiH, i to:
predsjednika, dva potpredsjednika i 14 lanova, a koji se biraju
izmeu istaknutih sportaa i sportskih djelatnika. Pri imenovanju
osigurat e se ravnopravna zastupljenost spolova. Rodna
ravnopravnost postoji ako je u Vijeu jedan od spolova zastupljen
najmanje 40%."
lanak 6.
U lanku 60. (Nadlenost sektora za sport) toka c) mijenja
se i glasi:
"c) predlaganje prorauna sektora za sport, koristei
rodno-odgovorno budetiranje;".
lanak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
''Slubenom glasniku BiH''.
Broj 01,02-02-1-742/16
31. kolovoza 2016. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

978

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.

. 13. 16.

(" ", . 103/09 58/13)

,
, 34.
, 1. 2016.
, 22. , 31.
2016. ,

66 - 18

I


..
II

" ".
01,02-34-1-1932/16
31. aa 2016.

Mae o, . .

, . .

Na osnovu l. 13. i 16. Zakona o Agenciji za prevenciju


korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Slubeni
glasnik BiH", br. 103/09 i 58/13) i na prijedlog Komisije za izbor
i praenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije, Parlamentarna skuptina Bosne i
Hercegovine, na 34. sjednici Predstavnikog doma, odranoj 1.
augusta 2016. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, odranoj
31. augusta 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIREKTORA I DVA ZAMJENIKA


DIREKTORA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE
I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE
I.
Hasim aboti imenuje se za direktora Agencije za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na
mandat od pet godina.
Dragan Slipac i Dragan Aneli imenuju se za zamjenike
direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije na mandat od pet godina.
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-34-1-1932/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

Temeljem l. 13. i 16. Zakona o Agenciji za prevenciju


korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Slubeni
glasnik BiH", br. 103/09 i 58/13) i na prijedlog Povjerenstva za
izbor i praenje rada Agencije za prevenciju korupcije i

, 6. 9. 2016.

koordinaciju borbe protiv korupcije, Parlamentarna skuptina


Bosne i Hercegovine na 34. sjednici Zastupnikog doma,
odranoj 1. kolovoza 2016. godine, i na 22. sjednici Doma
naroda, odranoj 31. kolovoza 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA I DVA ZAMJENIKA


RAVNATELJA AGENCIJE ZA PREVENCIJU
KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV
KORUPCIJE
I.
Hasim aboti imenuje se za ravnatelja Agencije za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na
mandat od pet godina.
Dragan Slipac i Dragan Aneli imenuju se za zamjenike
ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije na mandat od pet godina.
II.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 01,02-34-1-1932/16
31. kolovoza 2016. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.

979

a oo aa 17. . (1) (2) aoa o Aej a


eej oje ooaj oe o
oje ("e a ", . 103/09 58/13),
aaeaa a oe eeoe, a 34.
je eao oa, oaoj 1. aa 2016.
oe, a 22. je oa aoa, oaoj 31. aa
2016. oe, ojea je

O O OE O MEOA OJE
A O AEE AA AEJE A
EEJ OJE OOAJ
OE OT OJE
I
O o eoa oje a o aee
aa Aeje a eej oje ooaj
oe o oje ("e a ", . 27/15
92/15), I a (2) a ae ) e e aa,
aa a oaje e oa aa ) oja a:
") o. sc. ojo ea ao ea
aaee ajee a aa o e oe."
II
Oa a a a ao ojaaa
"eo a ".
oj 01,02-34-1-1963/16
31. aa 2016. oe
aajeo

Mae o, . .

, . .

, 6. 9. 2016.

Na osnovu lana 17. st. (1) i (2) Zakona o Agenciji za


prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
("Slubeni glasnik BiH", br. 103/09 i 58/13), Parlamentarna
skuptina Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici Predstavnikog
doma, odranoj 1. augusta 2016. godine, i na 22. sjednici Doma
naroda, odranoj 31. augusta 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA


IZBOR I PRAENJE RADA AGENCIJE ZA
PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE
PROTIV KORUPCIJE
I.
U Odluci o imenovanju Komisije za izbor i praenje rada
Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije ("Slubeni glasnik BiH", br. 27/15 i 92/15), u taki I. u
stavu (2) iza take b) brie se taka, stavlja zarez i dodaje nova
taka c) koja glasi:
"c) prof. dr. sc. Vojo Viekruna kao predstavnik
akademske zajednice na mandat od etiri godine."
II.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom
glasniku BiH".
Broj 01,02-34-1-1963/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

Temeljem lanka 17. st. (1) i (2) Zakona o Agenciji za


prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
("Slubeni glasnik BiH", br. 103/09 i 58/13), Parlamentarna
skuptina Bosne i Hercegovine na 34. sjednici Zastupnikog
doma, odranoj 1. kolovoza 2016. godine, i na 22. sjednici Doma
naroda, odranoj 31. kolovoza 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA


ZA IZBOR I PRAENJE RADA AGENCIJE ZA
PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE
PROTIV KORUPCIJE
I.
U Odluci o imenovanju Povjerenstva za izbor i praenje
rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije ("Slubeni glasnik BiH", br. 27/15 i 92/15), u toki I. u
stavku (2) iza toke b) brie se toka, stavlja zarez i dodaje nova
toka c) koja glasi:
"c) prof. dr. sc. Vojo Viekruna kao predstavnik
akademske zajednice na mandat od etiri godine."

66 - 19

II.
Odluka stupa na snagu danom objave u "Slubenom
glasniku BiH".
Broj 01,02-34-1-1963/16
31. kolovoza 2016. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.

980

55. (2)
(" ", . 79/14, 81/15 97/15)
45. (2)
(" ",
. 58/14, 88/15, 96/15 53/16),
34. ,
1. 2016. , 22.
, 31. 2016. ,

1.
.
2.
1.

:
1.
2.
3.
:
1.
2.
3. .
3.
,
,


.

66 - 20

4.
a

, " ".
01,02-34-1-1838-3/16
31. 2016.

, . .

, . .

Na osnovu lana 55. stav (2) Poslovnika Predstavnikog


doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i lana 45. stav (2)
Poslvnika Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i
53/16), Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 34.
sjednici Predstavnikog doma, odranoj 1. augusta 2016. godine,
i na 22. sjednici Doma naroda, odranoj 31. augusta 2016.
godine, donijela je

ZAKLJUAK

O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIKE KOMISIJE


OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPTINE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PROVOENJE PROCEDURE ZA
IZBOR TRI LANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE
ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETA
lan 1.
Osniva se Privremena zajednika komisija oba doma
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine za provoenje
procedure za izbor tri lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na period od tri
godine.
lan 2.
U Privremenu zajedniku komisiju iz lana 1. ovog
zakljuka
iz Predstavnikog doma imenuju se poslanici:
1. Nenad Lali
2. Mirsad onlagi
3. Predrag Koul
iz Doma naroda imenuju se delegati:
1. Safet Softi
2. Ognjen Tadi
3. Zdenka Dambas.
lan 3.
Zadatak Privremene zajednike komisije je da, u skladu sa
zakonom, provede proceduru oglaavanja za lanove Upravnog
odbora Agencije i domovima predloi tri kandidata za lanove
radi imenovanja na period od tri godine.

, 6. 9. 2016.

lan 4.
Ovaj zakljuak stupa na snagu kada ga u identinom tekstu
usvoje oba doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine,
a bit e objavljen u "Slubenom glasniku BiH".
Br 01,02-34-1-1838-3/16
31. augusta 2016. gdin
Srv
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, s. r.

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, s. r.

Na temelju lanka 55. stavak (2) Poslovnika Zastupnikog


doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i lanka 45. stavak (2)
Poslvnika Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i
53/16), Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na 34.
sjednici Zastupnikog doma, odranoj 1. kolovoza 2016. godine,
i na 22. sjednici Doma naroda, odranoj 31. kolovoza 2016.
godine, donijela je

ZAKLJUAK

O OSNIVANJU PRIVREMENOG ZAJEDNIKOG


POVJERENSTVA OBAJU DOMOVA
PARLAMENTARNE SKUPTINE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PROVOENJE PROCEDURE
IZBORA TRI LANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE
ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETE
lanak 1.
Osniva se Privremeno zajedniko povjerenstvo obaju
domova Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine za
provoenje procedure izbora tri lana Upravnog odbora Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete na razdoblje
od tri godine.
lanak 2.
U Privremeno zajedniko povjerenstvo iz lanka 1. ovoga
Zakljuka
iz Zastupnikog doma imenuju se zastupnici:
1. Nenad Lali
2. Mirsad onlagi
3. Predrag Koul
iz Doma naroda imenuju se izaslanici:
1. Safet Softi
2. Ognjen Tadi
3. Zdenka Dambas.
lanak 3.
Zadaa Privremenog zajednikog povjerenstva je, sukladno
zakonu, provesti proceduru oglaavanja za lanove Upravnog
odbora Agencije i domovima predloiti tri kandidata za lanove
radi imenovanja na razdoblje od tri godine.

, 6. 9. 2016.

lanak 4.
Ovaj Zakljuak stupa na snagu kada ga u istovjetnom tekstu
usvoje oba doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine,
a objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Br 01,02-34-1-1838-3/16
31. kolovoza 2016. gdin
Srv
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Mladen Bosi, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Safet Softi, v. r.


981

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, : 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 3.000,00
,
.
2.
( )


,
-
.
3.
( )

,
.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-77/16

15. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj: 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

66 - 21

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM Udruenju za zatitu tekovina borbe za
Bosnu i Hercegovinu, kao podrka i pomo za rad udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove Odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro-raun Udruenja za zatitu tekovina borbe za BiH.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje za zatitu tekovina borbe za BiH
da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-77/16
lan Predsjednitva BiH
15. jula 2016. godine
Bakir Izetbegovi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj: 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM Udruzi za zatitu tekovina borbe za
Bosnu i Hercegovinu, kao potpora i pomo za rad udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove Odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro-raun Udruge za zatitu tekovina borbe za BiH.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga za zatitu tekovina borbe za BiH da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-77/16
lan Predsjednitva BiH
15. srpnja 2016. godine
Bakir Izetbegovi, v. r.
Sarajevo

66 - 22

982

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 5.000,00
-
,
.
2.
( )


,

- .
3.
( )

- ,
.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-84/16

08. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 5.000,00 KM Franjevakom samostanu Uznesenja
Blaene Djevice Marije - iroki Brijeg za realiziranje projekta
elektronske katalogizacije umjetnina u Franjevakoj galeriji
iroki Brijeg.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o

, 6. 9. 2016.

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti


na iro raun Franjevakog samostana Uznesenja Blaene
Djevice Marije - iroki Brijeg.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Franjevaki samostan Uznesenja Blaene
Djevice Marije - iroki Brijeg, da dostavi izvjetaj o namjenskom
utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-84/16
lan Predsjednitva BiH
8. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 5.000,00 KM Franjevakom samostanu Uznesenja
Blaene Djevice Marije - iroki Brijeg za realiziranje projekta
elektronike katalogizacije umjetnina u Franjevakoj galeriji
iroki Brijeg.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Franjevakog samostana Uznesenja Blaene
Djevice Marije - iroki Brijeg.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Franjevaki samostan Uznesenja Blaene
Djevice Marije - iroki Brijeg, da dostavi izvjee o namjenskom
utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-84/16
lan Predsjednitva BiH
8. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo983

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
VII

, 6. 9. 2016.

(" ",
78/10) 7

,
,
22. 23. 2016. ,
, 65. , 21. 7. 2016. ,


VII

1.
( )

VII
( :
).
2.
( )
:
) ,
,
) ,
,
) ,
,
) ,
,
) ,
.
3.
( )
, ,

,
- UNHCR
OSCE- .
4.
( )
(1)
VII


VII
.
(2) ,
,
(1) ,
.
5.
( )

,
.
6.
( )


.

66 - 23

7.
( )

" ".
162/16

21. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Revidiranom strategijom
Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/10) i
zakljukom broj 7 Zajednike komisije za ljudska prava
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, sa Druge godinje
konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i
Hercegovini, odrane 22. i 23. marta 2016. godine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21.7.
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA


PRAENJE PROVEDBE PRAVA IZ ANEKSA VII
DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom formira se Koordinacioni tim za praenje
provedbe prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma
(u daljnjem tekstu: Koordinacioni tim).
lan 2.
(Sastav Koordinacionog tima)
Sastav Koordinacionog tima ine:
a) Semiha Borovac, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine,
b) Adil Osmanovi, Ministarstvo civilnih poslova Bosne
i Hercegovine,
c) Dragan Mekti, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine,
d) Vjekoslav Bevanda, Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine,
e) Igor Crnadak, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine.
lan 3.
(Posmatrai u radu Koordinacionog tima)
U radu Koordinacionog tima, kao posmatrai u radu,
uestvuju predstavnici meunarodnih organizacija sa sjeditem u
Bosni i Hercegovini, predstavnici Visokog komesarijata
Ujedinjenih naroda za izbjeglice - UNHCR i Misije OSCE-a u
Bosni i Hercegovini.
lan 4.
(Zadaci Koordinacionog tima)
(1) Koordinacioni tim se zaduuje da koordinira aktivnosti na
praenju provedbe prava iz Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma i realizaciji stratekih aktivnosti iz
Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu
Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
(2) lanovi Koordinacionog tima e, u okviru svojih
nadlenosti, u cilju realizacije aktivnosti iz stava (1) ovog
lana, koordinirati svoje aktivnosti sa nadlenim entitetskim
ministarstvima.

66 - 24

lan 5.
(Poslovnik o radu Koordinacionog tima)
Koordinacioni tim donosi Poslovnik o radu kojim se
ureuje organizacija rada, nain funkcioniranja i druga pitanja iz
zadataka Koordinacionog tima.
lan 6.
(Struna i administrativna pomo)
Strunu i administrativnu pomo u radu Koordinacionog
tima pruat e Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
lan 7.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 162/16
Vijea ministara BiH
21. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s Revidiranom strategijom
Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/10) i
zakljukom broj 7 Zajednikog povjerenstva za ljudska prava
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, sa Druge godinje
konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i
Hercegovini, odrane 22. i 23. oujka 2016. godine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21.7.
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O FORMIRANJU KOORDINACIJSKOG TIMA ZA


PRAENJE PROVEDBE PRAVA IZ ANEKSA VII
DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom formira se Koordinacijski tim za praenje
provedbe prava iz Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma
(u daljnjem tekstu: Koordinacijski tim).
lanak 2.
(Sastav Koordinacijskog tima)
Sastav Koordinacijskog tima ine:
a) Semiha Borovac, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine,
b) Adil Osmanovi, Ministarstvo civilnih poslova Bosne
i Hercegovine,
c) Dragan Mekti, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine,
d) Vjekoslav Bevanda, Ministarstvo financija i trezora
Bosne i Hercegovine,
e) Igor Crnadak, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine.
lanak 3.
(Posmatrai u radu Koordinacijskog tima)
U radu Koordinacijskog tima, kao posmatrai u radu,
uestvuju predstavnici meunarodnih organizacija sa sjeditem u
Bosni i Hercegovini, predstavnici Visokog komesarijata
Ujedinjenih naroda za izbjeglice - UNHCR i Misije OSCE-a u
Bosni i Hercegovini.
lanak 4.
(Zadaci Koordinacijskog tima)
(1) Koordinacijski tim se zaduuje da koordinira aktivnosti na
praenju provedbe prava iz Aneksa VII Daytonskog

, 6. 9. 2016.

mirovnog sporazuma i realiziranju stratekih aktivnosti iz


Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu
Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma.
(2) lanovi Koordinacijskog tima e, u okviru svojih
mjerodavnosti, u cilju realiziranja aktivnosti iz stavka (1)
ovog lanka, koordinirati svoje aktivnosti sa mjerodavnim
entitetskim ministarstvima.
lanak 5.
(Poslovnik o radu Koordinacijskog tima)
Koordinacijski tim donosi Poslovnik o radu kojim se
ureuje organizacija rada, nain funkcioniranja i druga pitanja iz
zadataka Koordinacijskog tima.
lanak 6.
(Struna i administrativna pomo)
Strunu i administrativnu pomo u radu Koordinacijskog
tima pruat e Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 162/16
Vijea ministara BiH
21. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

984

17. 22. 1.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),

2013.-2017. (" ", 98/13)

,
53. , 26.04.2016. ,
2013-2017.
1.
( )


2013-2017. ( :
).
2.
( )
(1) / :
) - ,
,
;
) ,
,
;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;

, 6. 9. 2016.
)

(2)

(3)
(4)

(1)

,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
)
,
, ;
) ,
, ;
) - , ,
;
) ,
, ;
) ,
, ;
) , , ,
;
) j ,
, ;
) , , ;
) ,
,
;
) - ,
, ;
) , ,
;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ..
-,

.
/

(1) .
3.
( )
,

,
2013-2017.
, ,
, :
)

2013-2017.
;
)

2013-2017. -

66 - 25

,

;
)

2013-2017.
,
;
)

2013-2017. .
(2)


, ,
.
4.
( )
,
, , /,
,
,
.
5.
( )
3.
.
6.
( )

" ".
163/16

26. 2016.

, . .

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s
Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period 2013.2017. godina ("Slubeni glasnik BiH", broj 98/13) na prijedlog
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 53. sjednici, odranoj
26.04.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU KOORDINACIONOG ODBORA


ZA PRAENJE PROVEDBE GENDER AKCIONOG
PLANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD
2013.-2017. GODINA
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom se uspostavlja Koordinacioni odbor za praenje provedbe Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za
period 2013.-2017. godina (u daljnjem tekstu: Koordinacioni
odbor).
lan 2.
(Sastav Koordinacionog odbora)
(1) U sastav Koordinacionog odbora imenovane/i su:
a) Samra Filipovi - Hadiabdi, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, predsjedavajua Koordinacionog odbora;

66 - 26
b)

(2)

(3)
(4)

(1)

Ankica Tomi, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zamjenica predsjedavajue Koordinacionog


odbora;
c) Mio Krstovi, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,. zamjenik predsjedavajue Koordinacionog
odbora;
d) Azir Mranovi, Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine, lan;
e) enana Selimovi, Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine, lanica;
f)
Enes Hadrovi, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, lan;
g) eljka Blagovanin, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, lanica;
h) Milena Bumbi, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, lanica;
i)
Ahira Poljo, Granina policija Bosne i Hercegovine,
lanica;
j)
Selma imi, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine, lanica;
k) Kristina Jozi, Dravna agencija za istrage i zatitu
Bosne i Hercegovine, lanica;
l)
Zahida Hurti - Strika, Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
m) Zorica Plakalovi, Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
n) Anita Kamarik, Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
o) Mato ivkovi, Agencija za predkolsko, osnovno i
srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, lan;
p) Radojka Teanovi, Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, lanica;
r)
Mevludin Omerbegovi, Direkcija za koordinaciju
policijskih tijela BiH, lan;
s)
Tajana Bambarez, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, lanica;
t)
Marina Kavaz - Sirui, Direkcija za evropske
integracije Bosne i Hercegovine, lanica;
u) Lejla Saraevi Hasanagi, Ured za zakonodavstvo
Vijea ministara Bosne i Hercegovine, lanica;
v) Aida Nii, Vlada Brko distrikta Bosne i
Hercegovine, lanica;
z) Ljiljana anti, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, lanica;
aa) Alma Spahi, Agencija za rad i zapoljavanje Bosne i
Hercegovine, lanica.
Sastav Koordinacionog odbora ine imenovane osobe iji
mandat traje do donoenja novog Gender akcionog plana
Bosne i Hercegovine ili im mandat prestaje po nekom
drugom osnovu.
Administrativno-tehnike, pomone i druge poslove
Koordinacionog odbora obavljat e Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
U sastav Koordinacionog odbora mogue je ukljuivanje
predstavnika/ca drugih odgovornih institucija na isti nain
kako su imenovane osobe navedene u stavu (1) ovoga
lana.
lan 3.
(Zadaci Koordinacionog odbora)
Koordinacioni odbor je formiran kao privremeno,
meuresorno i struno tijelo Vijea ministara Bosne i
Hercegovine sa zadatkom da koordinira implementaciju i
prati provoenje aktivnosti, Gender akcionog plana Bosne i
Hercegovine za period 2013-2017. godina, institucija na
dravnom nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine, a posebno da:

, 6. 9. 2016.

a)

Izrauje godinje operativne planove provoenja


Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za
period 2013.-2017. godina na osnovu prijedloga
operativnih planova svake institucije zastupljene u
Koordinacionom odboru;
b) Koordinira implementaciju aktivnosti iz Gender
akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013.2017. godina nadlenih institucijama na dravnom
nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne i Hercegovine sa aktivnostima meunarodnih i domaih
nevladinih organizacija;
c) Priprema i razmatra godinje izvjetaje o provoenju
aktivnosti iz Gender akcionog plana Bosne i
Hercegovine za period 2013.-2017. godina institucija
na dravnom nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne
i Hercegovine;
d) Prati i druge aktivnosti koje su usmjerene na provoenje Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za
period 2013.-2017. godina.
(2) Na konstituirajuem sastanku Koordinacioni odbor e
usvojiti Poslovnik o radu Koordinacionog odbora kojim
e biti regulisana sva pitanja vezana za tok sastanka, nain
sazivanja, te prava i dunosti osoba imenovanih u sastav
Koordinacionog odbora.
lan 4.
(Predsjedavanje sastancima)
Predsjedavajua Koordinacionog odbora, odnosno osoba
koju ona ovlasti, predsjedava sastancima Koordinacionog odbora
i zaduena je, zajedno sa zamjenikom/com, za koordinaciju,
organizovanje i usmjeravanje aktivnosti Koordinacionog odbora,
te iniciranje i organizovanje sastanaka.
lan 5.
(Institucije odgovorne za provedbu)
Za realizaciju zadataka iz lana 3. ove Odluke odgovorne su
osobe koje su imenovane u ime svojih institucija u Koordinacioni
odbor.
lan 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 163/16
Predsjedavajui
26. aprila 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na osnovu lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s
Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine za razdoblje
2013.-2017. godina ("Slubeni glasnik BiH", broj 98/13) na
prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 53.
sjednici, odranoj 26.04.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVI KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA


PRAENJE PROVEDBE GENDER AKCIJSKOG PLANA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE
2013.-2017. GODINA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom se uspostavlja Koordinacijski odbor za
praenje provedbe Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine
za razdoblje 2013.-2017. godina (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor).

, 6. 9. 2016.

(1)

(2)

(3)
(4)

lan 2.
(Sastav Koordinacijskog odbora)
U sastav Koordinacijskog odbora imenovane/i su:
a) Samra Filipovi - Hadiabdi, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, predsjedavajua Koordinacijskog odbora;
b) Ankica Tomi, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zamjenica predsjedavajue Koordinacijskog
odbora;
c) Mio Krstovi, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajue Koordinacijskog
odbora;
d) Azir Mranovi, Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine, lan;
e) enana Selimovi, Ministarstvo financija i trezora
Bosne i Hercegovine, lanica;
f)
Enes Hadrovi, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, lan;
g) eljka Blagovanin, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine, lanica;
h) Milena Bumbi, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, lanica;
i)
Ahira Poljo, Granina policija Bosne i Hercegovine,
lanica;
j)
Selma imi, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine, lanica;
k) Kristina Jozi, Dravna agencija za istrage i zatitu
Bosne i Hercegovine, lanica;
l)
Zahida Hurti - Strika, Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
m) Zorica Plakalovi, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
n) Anita Kamarik, Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, lanica;
o) Mato ivkovi, Agencija za predkolsko, osnovno i
srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, lan;
p) Radojka Teanovi, Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, lanica;
r)
Mevludin Omerbegovi, Direkcija za koordinaciju
policijskih tijela BiH, lan;
s)
Tajana Bambarez, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, lanica;
t)
Marina Kavaz - Sirui, Direkcija za europske
integracije Bosne i Hercegovine, lanica;
u) Lejla Saraevi Hasanagi, Ured za zakonodavstvo
Vijea ministara Bosne i Hercegovine, lanica;
v) Aida Nii, Vlada Brko distrikta Bosne i
Hercegovine, lanica;
z) Ljiljana anti, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, lanica;
aa) Alma Spahi, Agencija za rad i zapoljavanje Bosne i
Hercegovine, lanica.
Sastav Koordinacijskog odbora ine imenovane osobe iji
mandat traje do donoenja novog Gender akcijskog plana
Bosne i Hercegovine ili im mandat prestaje po nekom
drugom osnovu.
Administrativno-tehnike, pomone i druge poslove
Koordinacijskog odbora obavljat e Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
U sastav Koordinacijskog odbora mogue je ukljuivanje
predstavnika/ca drugih odgovornih institucija na isti nain
kako su imenovane osobe navedene u stavku (1) ovoga
lanka.

66 - 27

lanak 3.
(Zadaci Koordinacijskog odbora)
(1) Koordinacijski odbor je formiran kao privremeno, meuresorno i struno tijelo Vijea ministara Bosne i Hercegovine sa zadatkom da koordinira implementaciju i prati
provedbu aktivnosti, Gender akcijskog plana Bosne i
Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godina, institucija na
dravnom nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine, a posebno da:
a) Izrauje godinje operativne planove provedbe
Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za
razdoblje 2013.-2017. godina na osnovu prijedloga
operativnih planova svake institucije zastupljene u
Koordinacijskom odboru;
b) Koordinira implementaciju aktivnosti iz Gender
akcijskog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje
2013.-2017. godina nadlenih institucijama na
dravnom nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine sa aktivnostima meunarodnih i
domaih nevladinih organizacija;
c) Priprema i razmatra godinja izvjea o provedbi
aktivnosti iz Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godina institucija na
dravnom nivou, ukljuujui i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine;
d) Prati i druge aktivnosti koje su usmjerene na provedbu
Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za
razdoblje 2013.-2017. godina.
(2) Na konstituirajuem sastanku Koordinacijski odbor e
usvojiti Poslovnik o radu Koordinacijskog odbora kojim e
biti regulirana sva pitanja vezana za tijek sastanka, nain
sazivanja, te prava i dunosti osoba imenovanih u sastav
Koordinacijskog odbora.
lana 4.
(Predsjedavanje sastancima)
Predsjedavajua Koordinacijskog odbora, odnosno osoba
koju ona ovlasti, predsjedava sastancima Koordinacijskog odbora
i zaduena je, zajedno sa zamjenikom/com, za koordinaciju,
organiziranje i usmjeravanje aktivnosti Koordinacijskog odbora,
te iniciranje i organiziranje sastanaka.
lanak 5.
(Institucije odgovorne za provedbu)
Za provedbu zadataka iz lanka 3. ove Odluke odgovorne
su osobe koje su imenovane u ime svojih institucija u
Koordinacijski odbor.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 163/16
Predsjedatelj
26. travnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

985

. 40, 41. 42.


(" ",
16/01) 17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 60. 14.06.2016. ,

66 - 281.
( )

( : )
.
2.
( )
(1)
:
) - ..
;
) - ..
;
) - ..
;
) -
;
) -
;
) -
;
(2)

, :
) -

;
) ,

;
) ,

.
(3)
,


.
(4)
.
3.
( )

40.

(" ", 16/01).
4.
( )

" ".

165/16

14. 2016.
, . .

Na osnovu l. 40., 41. i 42. Zakona o arhivskoj grai i


Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
60. sjednici, odranoj 14.06.2016. godine, donijelo je

, 6. 9. 2016.

ODLUKU

O IMENOVANJU ARHIVSKOG VIJEA


BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom imenuje se Arhivsko vijee Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Arhivsko vijee BiH) u svojstvu
savjetodavnog tijela za podruje arhivske slube.
lan 2.
(Sastav Arhivskog vijea BiH)
(1) U sastav Arhivskog vijea BiH po funkciji imenuju se:
a) Saa Klepi - v.d. direktora Arhiva Bosne i
Hercegovine;
b) Hadija Hadiabdi - v.d. zamjenik direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine;
c) imun Novakovi - v.d. zamjenik direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine;
d) Ademir Jerkovi - direktor Arhiva Federacije Bosne i
Hercegovine;
e) Bojan Stojni - direktor Arhiva Republike Srpske
f)
Izet aboti - predsjednik Saveza drutava arhivskih
radnika Bosne i Hercegovine;
(2) U sastav Arhivskog vijea BiH delegiranih od strane Vijea
ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih nadlenih
ministarstava, imenuju se:
a) eljko Bogut - sekretar Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine u ime Vijea ministara Bosne i
Hercegovine;
b) Vladan Vukli, vii struni saradnik u Arhivu
Republike Srpske u ime Ministarstva prosvjete i
kulture Republike Srpske;
c) Alen Taletovi, pomonik ministra za upravu u
Federalnom ministarstvu pravde u ime Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Predsjednik Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine je
direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, a zamjenjuje ga jedan
od lanova Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine kojeg
odredi direktor Arhiva Bosne i Hercegovine.
(4) lanovi Arhivskog vijea BiH imenuju se na period od
etiri godine.
lan 3.
(Nadlenost Arhivskog vijea BiH)
Arhivsko vijee BiH u obavljanju svojih poslova izvrava
zadatke koji su propisani odredbom lana 40. Zakona o arhivskoj
grai i Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01).
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 165/16
14. juna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju l. 40., 41. i 42. Zakona o arhivskoj grai i
Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 60. sjednici, odranoj 14.06.2016. godine,
donijelo je

, 6. 9. 2016.

ODLUKU

O IMENOVANJU ARHIVSKOG VIJEA


BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom imenuje se Arhivsko vijee Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Arhivsko vijee BiH) u svojstvu
savjetodavnog tijela za podruje arhivske slube.
lanak 2.
(Sastav Arhivskog vijea BiH)
(1) U sastav Arhivskog vijea BiH po dunosti imenuju se:
a) Saa Klepi - v.d. ravnatelja Arhiva Bosne i
Hercegovine;
b) Hadija Hadiabdi - v.d. zamjenik ravnatelja Arhiva
Bosne i Hercegovine;
c) imun Novakovi - v.d. zamjenik ravnatelja Arhiva
Bosne i Hercegovine;
d) Ademir Jerkovi - ravnatelj Arhiva Federacije Bosne i
Hercegovine;
e) Bojan Stojni - ravnatelj Arhiva Republike Srpske;
f)
Izet aboti - predsjednik Saveza drutava arhivskih
radnika Bosne i Hercegovine;
(2) U sastav Arhivskog vijea BiH delegiranih od strane Vijea
ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih nadlenih
ministarstava, imenuju se:
a) eljko Bogut - tajnik Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine u ime Vijea ministara Bosne i
Hercegovine;
b) Vladan Vukli, vii struni suradnik u Arhivu
Republike Srpske u ime Ministarstva prosvjete i
kulture Republike Srpske;
c) Alen Taletovi, pomonik ministra za upravu u
Federalnom ministarstvu pravde u ime Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Predsjednik Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine je
ravnatelj Arhiva Bosne i Hercegovine, a zamjenjuje ga
jedan od lanova Arhivskog vijea Bosne i Hercegovine
kojeg odredi ravnatelj Arhiva Bosne i Hercegovine.
(4) lanovi Arhivskog vijea BiH imenuju se na razdoblje od
etiri godine.
lanak 3.
(Nadlenost Arhivskog vijea BiH)
Arhivsko vijee BiH u obavljanju svojih poslova izvrava
zadatke koji su propisani odredbom lanka 40. Zakona o
arhivskoj grai i Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 16/01).
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 165/16
14. lipnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

986

106. (1)
("
", . 25/06 88/15) 17.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 64.
14. 2016. ,

66 - 29
1.

(" ",
. 89/06, 10/08, 24/09, 63/10, 32/12, 9/13 78/15) 2.
) :
"1) , ".
2.

" ".
166/16

14. 2016.

, . .
Na osnovu lana 106. stav (1) Zakona o zatiti potroaa u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15) i
lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 64.
sjednici odranoj 14. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU LANOVA


VIJEA ZA ZATITU POTROAA
BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
U Odluci o imenovanju lanova Vijea za zatitu potroaa
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 89/06, 10/08,
24/09, 63/10, 32/12, 9/13 i 78/15) u lanu 2. taka 1) mijenja se i
glasi:
"1) REDO OMERBAI, lan".
lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 166/16
Predsjedavajui
14. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 106. stavak (1) Zakona o zatiti
potroaa u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
25/06 i 88/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 64. sjednici odranoj 14. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU LANOVA


VIJEA ZA ZATITU POTROAA
BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
U Odluci o imenovanju lanova Vijea za zatitu potroaa
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 89/06, 10/08,
24/09, 63/10, 32/12, 9/13 i 78/15) u lanku 2. toka 1) mijenja se
i glasi:
"1) REDO OMERBAI, lan".

66 - 30

lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 166/16
Vijea ministara BiH
14. srpnja 2016. godine
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

987

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 10. (1)

2016. ("
", 101/15) 2. (4)


2016. (" ", 18/16),

, , 65.
, 21. 2016. ,
2016.
1.
( )

2016. , 15.000,00 ,

( : ) 2016.
" ".
2.
( )
1.
,

"Mostar Peace Connection", 23. 2016.
.
3.
( )
(1)

2.


,


2016. ("
", 18/16).
(2) , (1) ,

30 ()
.
(3)
(2) ,


30 ()
.

, 6. 9. 2016.

,

,

.
(4)
,

.
(5) 2.
.
4.
( )


.
5.
( )

" ".

167/16
21. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 10. stav (1) Zakona o Budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 2. stav (4) Odluke o kriterijima za dodjelu
sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 65.
sjednici, odranoj 21. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA IZ GRANTA ZA


SUFINANSIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA
KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobravaju se sredstva za sufinansiranje
projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu, u iznosu od 15.000,00 KM, koja su predviena u budetu
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Ministarstvo) za 2016. godinu na poziciji "Tekui
transferi i grantovi".
lan 2.
(Namjena sredstava)
Sredstva iz lana 1. ove odluke odobravaju se Centru za mir
i multietniku saradnju Mostar, za sufinansiranje projekta
Manifestacija dodjele meunarodne nagrade "Mostar Peace
Connection", koj e se odrati 23. jula 2016. godine.
lan 3.
(Izvjetaj o utroku sredstava)
(1) U skladu sa odredbama Zakona o Budetu institucija Bosne
i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine korisnik sredstava iz lana 2. ove odluke
duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj o namjenskom
utroku dodjeljenih sredstava prema Obrascu za narativni
izvjetaj i Obrascu za finansijski izvjetaj za oblast kulture,
koji su utvreni u Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava

, 6. 9. 2016.

za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i


Hercegovini za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
18/16).
(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog lana,
duan je narativni i finansijski izvjetaj dostaviti najkasnije
u roku od 30 (trideset) dana od dana zavretka projekta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvjetaj u skladu s
stavom (2) ovog lana, Ministarstvo e zatraiti povrat
cjelokupnog iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni
raun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatrai. U suprotnom, Ministarstvo e pokrenuti postupak
pred nadlenim organom protiv korisnika sredstava koji
nije opravdao doznaena sredstva, te isti nee biti razmatran
na konkursima koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri
godine.
(4) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identificirati.
(5) Sa korisnikom sredstava iz lana 2. ove odluke Ministarstvo
zakljuuje Ugovor.
lan 4.
(Nain realizacije)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 167/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 10. stavak (1) Zakona o
Proraunu institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih
obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik
BiH", broj 101/15) i lanka 2. stavak (4) Odluke o kriterijima za
dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata institucija kulture u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH",
broj 18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 65.
sjednici, odranoj 21. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA IZ GRANTA ZA


SUFINANCIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA
KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobravaju se sredstva za sufinanciranje
projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu, u iznosu od 15.000,00 KM, koja su predviena u
proraunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2016. godinu na poziciji
"Tekui transferi i grantovi".
lanak 2.
(Namjena sredstava)
Sredstva iz lanka 1. ove odluke odobravaju se Centru za
mir i multietniku suradnju Mostar, za sufinanciranje projekta

66 - 31

Manifestacija dodjele meunarodne nagrade "Mostar Peace


Connection", koja e se odrati 23. srpnja 2016. godine.
lanak 3.
(Izvjee o utroku sredstava)
(1) Sukladno odredbama Zakona o Proraunu institucija Bosne
i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine
korisnik sredstava iz lanka 2. ove odluke duan je
Ministarstvu dostaviti izvjee o namjenskom utroku
dodjeljenih sredstava prema Obrascu za narativno izvjee i
Obrascu za financijsko izvjee za podruje kulture, koji su
utvreni u Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
18/16).
(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovog lanka, duan
je narativno i financijsko izvjee dostaviti najkasnije u
roku od 30 (trideset) dana od dana zavretka projekta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvjee sukladno
stavku (2) ovog lanka, Ministarstvo e zatraiti povrat
cjelokupnog iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni
raun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset)
dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega
zatrai. U suprotnom, Ministarstvo e pokrenuti postupak
pred nadlenim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije
opravdao doznaena sredstva, te isti nee biti razmatran na
natjeajima koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri
godine.
(4) Korisnik sredstava je duan voditi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu lako mogu
identificirati.
(5) Sa korisnikom sredstava iz lanka 2. ove odluke
Ministarstvo zakljuuje Ugovor.
lanak 4.
(Nain realizacije)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo financija
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 167/16
Vijea ministara BiH
21. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

988

. 17. 27.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 15. 2.
a
(" ", 22/03),
, 66. 28. 2016.
,

1.

-

66 - 32

(" ", 33/15) 1.


(1) ) :
") ,
."
2.

" ".
168/16

28. 2016.

, . .
Na osnovu l. 17. i 27. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 15. stav 2. Poslovnika o radu
Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 22/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66.
sjednici odranoj 28. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSJEDAVAJUEG I LANOVA ODBORA ZA
EKONOMIJU VIJEA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
U Odluci o imenovanju predsjedavajueg i lanova Odbora
za ekonomiju Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 33/15) u lanu 1. stav (1) taka f) mijenja se i
glasi:
"f) DEMAIL IBO, direktor Ureda za zakonodavstvo."
lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 168/16
Vijea ministara BiH
28. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju l. 17. i 27. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 15. stavak 2. Poslovnika o
radu Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 22/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66.
sjednici odranoj 28. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSJEDATELJA I LANOVA ODBORA ZA
EKONOMIJU VIJEA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
U Odluci o imenovanju predsjedatelja i lanova Odbora za
ekonomiju Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 33/15) u lanku 1. stavak (1) toka f) mijenja
se i glasi:
"f) DEMAIL IBO, direktor Ureda za zakonodavstvo."
lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 168/16
Vijea ministara BiH
28. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

989

. 17. 26.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 15. (2)

(" ", 22/03),
, 66. 28. 2016.
,

1.


(" ", 33/15),
1. (1) ) :

")
,
."
2.

" ".
170/16

28. 2016.

, . .
Na temelju l. 17. i 26. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 15. stav 2. Poslovnika o radu
Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 22/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66.
sjednici odranoj 28. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSJEDAVAJUEG I LANOVA ODBORA ZA
UNUTRANJU POLITIKU VIJEA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
U Odluci o imenovanju predsjedavajueg i lanova Odbora
za unutranju politiku Vijea ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 33/15), u lanu 1. stav (1) taka g)
mijenja se i glasi:
"g) DEMAIL IBO, direktor Ureda za zakonodavstvo".
lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 170/16
Vijea ministara BiH
28. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju l. 17. i 26. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 15. stavak (2) Poslovnika o
radu Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 22/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66.
sjednici odranoj 28. srpnja 2016. godine, donijelo je

, 6. 9. 2016.

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU


PREDSJEDATELJA I LANOVA ODBORA ZA
UNUTARNJU POLITIKU VIJEA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
U Odluci o imenovanju predsjedatelja i lanova Odbora za
unutarnju politiku Vijea ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 33/15), u lanku 1. stavak (1) toka
g) mijenja se i glasi:
"g) DEMAIL IBO, direktor Ureda za zakonodavstvo"
lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 170/16
Vijea ministara BiH
28. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

990

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
, 65. , 21.
2016. ,

66 - 33

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE


EKSPERATA ZA POLIOMIJELITIS U
BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Odluci o osnivanju Komisije eksperata za poliomijelitis u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 95/08), u lanu
5. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) U skladu sa odredbama lana 39. st. (3), (4) i (5)
Zakona o plaama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13,
87/13, 75/15 i 88/15), lanovi Komisije koji su zaposleni u institucijama koje se fmansiraju iz Budeta
institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
Hercegovine, Republike Srpske, Brko distrikta
Bosne i Hercegovine i kantona, izuzimajui visokokolske ustanove, nemaju pravo na naknadu predvienu u stavu (1) ovog lana za rad u Komisiji koji
obavljaju tokom radnog vremena".
lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 172/16
Vijea ministara BiH
21. jula 2016. godine
Dr Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
1.
("
", 95/08), 5. (3) :
"(3) 39. . (3), (4) (5)

(" ",
. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13,
87/13, 75/15 88/15),

,
,
,
, ,
(1)

".
2.

" ".

172/16

21. 2016.
, . .

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21. jula 2016. godine,
donijelo je

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA


EKSPERATA ZA POLIOMIJELITIS U
BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva eksperata za
poliomijelitis u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 95/08), u lanku 5. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Sukladnom odredbama lanka 39. st. (3), (4) i (5)
Zakona o plaama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13,
87/13, 75/15 i 88/15), lanovi Povjerenstva koji su
zaposleni u institucijama koje se financiraju iz
Prorauna institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brko
distrikta Bosne i Hercegovine i upanija, izuzimajui
visokokolske ustanove, nemaju pravo na naknadu
predvienu u stavku (1) ovog lanka za rad u
Povjerenstvu koji vre tijekom radnog vremena".
lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 172/16
Vijea ministara BiH
21. srpnja 2016. godine
Dr Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

66 - 34

991

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
, 53. , 26.
2016. ,
1.


(" ", . 95/08, 4/10, 82/11 11/13),
6. (3) :
"(3) 39. . (3), (4) (5)

(" ",
. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13,
87/13, 75/15 88/15),

,
,
,
, ,
(1)

".
2.

" ".

173/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, na 53. sjednici, odranoj 26. aprila 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA


CERTIFIKACIJU ERADIKACIJE POLIOMIJELITISA U
BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Odluci o osnivanju Komisije za certifikaciju eradikacije
poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
95/08, 4/10, 82/11 i 11/13), u lanu 6. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) U skladu sa odredbama lana 39. st. (3), (4) i (5)
Zakona o plaama i naknadama u institucijama Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08,
35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15
i 88/15), lanovi Komisije koji su zaposleni u
institucijama koje se finansiraju iz Budeta institucija
Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brko distrikta Bosne i
Hercegovine, i kantona, izuzimajui visokokolske
ustanove, nemaju pravo na naknadu predvienu u
stavu (1) ovog lana za rad u Komisiji koji obavljaju
tokom radnog vremena".

, 6. 9. 2016.

lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 173/16
Vijea ministara BiH
26. aprila 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, na 53. sjednici, odranoj 26. travnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA


ZA CERTIFIKACIJU ERADIKACIJE
POLIOMIJELITISA U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva za certifikaciju
eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", br. 95/08, 4/10, 82/11 i 11/13), u lanku 6. stavak
(3) mijenja se i glasi:
"(3) Sukladno odredbama lanka 39. st. (3), (4) i (5)
Zakona o plaama i naknadama u institucijama Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08,
35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15
i 88/15), lanovi Povjerenstva koji su zaposleni u
institucijama koje se financiraju iz Prorauna institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brko distrikta Bosne i
Hercegovine i upanija, izuzimajui visokokolske
ustanove, nemaju pravo na naknadu predvienu u
stavku (1) ovog lanka za rad u Povjerenstvu koji vre
tijekom radnog vremena".
lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 173/16
Vijea ministara BiH
26. travnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

992

21. 1.
(" ", . 46/04 76/11)
17.
(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08) 7.

(" ",
28/14),
,
,
, 60. ,
14. 2016. ,

, 6. 9. 2016.

1.
( )
(1)

.
(2) (1)


III IV ,


(" ", . 90/09,13/11 33/13).
2.
( )
(1) 1. 31.12.2017.
.
(2) (1)
1.()
.
3.
( )

" ".
174/16

14. 2016.

, . .
Na osnovu lana 21. stav 1. Zakona o mineralnim
ubrivima ("Slubeni glasnik BiH", br. 46/04 i 76/11) i lana 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08) i lana 7. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati
ovlatene laboratorije za ispitivanje kvaliteta mineralnih ubriva
("Slubeni glasnik BiH", broj 28/14), na prijedlog Uprave Bosne
i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja, uz miljenje nadlenih
organa entiteta i Brko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici, odranoj 14. juna
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O DAVANJU OVLATENJA FEDERALNOM ZAVODU


ZA AGROPEDOLOGIJU ZA OBAVLJANJE ANALIZA U
SVRHU SLUBENOG ISPITIVANJA KVALITETA
MINERALNIH UBRIVA
lan 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom ovlauje se Federalni zavod za agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu slubenog
ispitivanja kvaliteta mineralnih ubriva.
(2) Ovlatena institucija iz stava (1) ovog lana e obavljati
analize u svrhu slubenog ispitivanja kvaliteta mineralnih
ubriva po metodama iz Priloga III i IV Pravilnika o
uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli
kvaliteta mineralnih ubriva te skladitenju i rukovanju

66 - 35

mineralnim ubrivima ("Slubeni glasnik BiH", br. 90/09,


13/11 i 33/13).
lan 2.
(Vaenje ovlatenja)
(1) Ovlatenje iz lana 1. ove Odluke vai do 31.12.2017.
godine.
(2) Nakon isteka roka iz stava (1) ovoga lana ovlatena
institucija iz lana 1. ove Odluke moi e obavljati analize u
svrhu slubenog ispitivanja kvaliteta mineralnih ubriva
samo za parametre po metodama koje budu akreditovane od
strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine
(BATA) u skladu sa vaeim standardima.
lan 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 174/16
Predsjedavajui
14. juna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 21. stavak 1. Zakona o mineralnim
gnojivima ("Slubeni glasnik BiH", br. 46/04 i 76/11) i lanka 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08) i lanka 7. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati
ovlateni laboratoriji za ispitivanje kvalitete mineralnih gnojiva
("Slubeni glasnik BiH", broj 28/14), na prijedlog Uprave Bosne
i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja, uz miljenje mjerodavnih
tijela entiteta i Brko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici sjednici, odranoj
14. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O DAVANJU OVLATENJA FEDERALNOM ZAVODU


ZA AGROPEDOLOGIJU ZA OBAVLJANJE ANALIZA U
SVRHU SLUBENOG ISPITIVANJA KVALITETE
MINERALNIH GNOJIVA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom ovlauje se Federalni zavod za
agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu slubenog
ispitivanja kvalitete mineralnih gnojiva.
(2) Ovlatena institucija iz stavka (1) ovog lana obavljat e
analize u svrhu slubenog ispitivanja kvalitete mineralnih
gnojiva po metodama iz Priloga III i IV Pravilnika o
uvjetima za stavljanje u promet, kvalitete i kontroli kvalitete
mineralnih gnojiva te skladitenju i rukovanju mineralnim
gnojivima ("Slubeni glasnik BiH", br. 90/09, 13/11 i
33/13).
lan 2.
(Vaenje ovlatenja)
(1) Ovlatenje iz lanka 1. ove Odluke vai do 31.12.2017.
godine.
(2) Nakon isteka roka iz stavka (1) ovoga lanka ovlatena
institucija iz lanka 1. ove Odluke moi e obavljati analize
u svrhu slubenog ispitivanja kvalitete mineralnih gnojiva
samo za parametre po metodama koje budu akreditirane od
strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine
(BATA) sukladno vaeim standardima.

66 - 36

lan 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 174/16
Predsjedatelj
14. lipnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

993

40. (5) 141. (3)


(" ", 88/15)
17.
(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07 24/08),
,
,
64. , 14. 2016.
,
1.
( )

( : )
.
2.
( )


.
3.
(
)

:
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
) ,
)
,
) ,
)

,
)
,
) ,
) .
4.
( )


(" ",
50/15).

, 6. 9. 2016.

5.
( )

" ".
175/16

14. 2016.

, . .
Na osnovu lana 40. stava (5) i lana 141. stava (3) Zakona
o strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/15) i lana 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08),
nakon pribavljenog miljenja Granine policije Bosne i
Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 64.
sjednici, odranoj 14. jula 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODREIVANJU MEUNARODNIH GRANINIH


PRELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE
MOGU IZDAVATI VIZE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odreuju se meunarodni granini prelazi
u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) na kojima se mogu
izdavati vize.
lan 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovoj Odluci dati u jednom gramatikom rodu
odnose se bez diskriminacije i na mukarce i na ene.
lan 3.
(Meunarodni granini prelazi na kojima se mogu izdavati vize)
Vize se mogu izdavati strancima koji dolaze u BiH na
sljedeim graninim prelazima:
a) Meunarodni granini prelaz Oraje,
b) Meunarodni granini prelaz Gradika,
c) Meunarodni granini prelaz Izai,
d) Meunarodni granini prelaz Kamensko,
e) Meunarodni granini prelaz Gorica,
f)
Meunarodni granini prelaz Bijaa,
g) Meunarodni granini prelaz Brod,
h) Meunarodni granini prelaz Raa,
i)
Meunarodni granini prelaz Karakaj,
j)
Meunarodni granini prelaz Hum,
k) Meunarodni granini prelaz Klobuk,
l)
Meunarodni granini prelaz Aerodrom Sarajevo,
m) Meunarodni granini prelaz Aerodrom Banja Luka,
n) Meunarodni granini prelaz Aerodrom Tuzla,
o) Meunarodni granini prelaz Aerodrom Mostar.
lan 4.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o
odreivanju meunarodnih graninih prelaza u BiH na kojima se
mogu izdavati vize ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/15).
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 175/16
Predsjedavajui
14. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

, 6. 9. 2016.

66 - 37

Na temelju lanka 40. stavka (5) i lanka 141. stavka (3)


Zakona o strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/15) i lanka
17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08),
nakon pribavljenog miljenja Granine policije Bosne i
Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 64.
sjednici, odranoj 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODREIVANJU MEUNARODNIH GRANINIH


PRIJELAZA U BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SE
MOGU IZDAVATI VIZE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odreuju se meunarodni granini prijelazi
u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) na kojima se
mogu izdavati vize.
lanak 2.
(Uporaba roda)
Svi izrazi u ovoj Odluci dati u jednom gramatikom rodu
odnose se bez diskriminacije i na mukarce i na ene.
lanak 3.
(Meunarodni granini prijelazi na kojima se mogu izdavati vize)
Vize se mogu izdavati strancima koji dolaze u BiH na
sljedeim graninim prijelazima:
a) Meunarodni granini prijelaz Oraje,
b) Meunarodni granini prijelaz Gradika,
c) Meunarodni granini prijelaz Izai,
d) Meunarodni granini prijelaz Kamensko,
e) Meunarodni granini prijelaz Gorica,
f)
Meunarodni granini prijelaz Bijaa,
g) Meunarodni granini prijelaz Brod,
h) Meunarodni granini prijelaz Raa,
i)
Meunarodni granini prijelaz Karakaj,
j)
Meunarodni granini prijelaz Hum,
k) Meunarodni granini prijelaz Klobuk,
l)
Meunarodni granini prijelaz Aerodrom Sarajevo,
m) Meunarodni granini prelaz Aerodrom Banja Luka,
n) Meunarodni granini prijelaz Aerodrom Tuzla,
o) Meunarodni granini prijelaz Aerodrom Mostar.
lanak 4.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
odreivanju meunarodnih graninih prijelaza u BiH na kojima
se mogu izdavati vize ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/15).
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 175/16
Vijea ministara BiH
14. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

994

16. 3.
(" ", 34/02)
17.
(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08), ,

, 66. , 28. 2016.
,
1.

("
", . 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15 2/16),
24. (7) : " 30.06.2016. ",
: " 31.12.2017. ".
2.

" ".
164/16

28. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stav 3. Zakona o veterinarstvu u Bosni
i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 34/02) i lana 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda
za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, odranoj
28. jula 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OZNAAVANJU I


KONTROLI KRETANJA IVOTINJA
U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Pravilniku o oznaavanju i kontroli kretanja ivotinja u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 13/10, 79/10,
25/11,103/11, 41/12, 52/15 i 2/16), u lanu 24. stav (7) rijei: "Do
30.06.2016. godine", zamjenjuju se rijeima: "Do 31.12.2017.
godine".
lan 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 164/16
Vijea ministara BiH
28. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o veterinarstvu u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 34/02) i lanka
17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda
za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, odranoj
28. srpnja 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OZNAAVANJU I


KONTROLI KRETANJA IVOTINJA U
BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Pravilniku o oznaavanju i kontroli kretanja ivotinja u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 13/10, 79/10,
25/11, 103/11, 41/12, 52/15 i 2/16), u lanku 24. stavak (7) rijei:
"Do 30.06.2016. godine", zamjenjuju se rijeima: "Do
31.12.2017. godine".

66 - 38

lanak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 164/16
Vijea ministara BiH
28. srpnja 2016. godine
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

995

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 8. (2)
92. (7) ("
", 39/14)
,
,
, 67.
01.08.2016. ,


II

-
1.
( )
(1) O

II
(" ", 39/14) ( :
).
(2) 1.
. 4. 5.
.
(3) II ,
. 4. 5. ( : ),
,
V ,
87.
(2) (3) .
(4) (3) ,
.
2.
( )


.
3.
( II )
, II
, II
.
4.
( )
(1)
,
3. (1) .
(2)
II
.
(3) II

, ,
.

, 6. 9. 2016.

5.
( )
(1) 1.


.
(2) ,.
-

6.
( )
(1)
54. ,

().
(2)
,

,
.
(3) II


(" " 103/14).
(4) II
, ,
11. .

7.
( )
(1) II
,
,

.
(2) II ,
18.
( :).
(3) ,
14
, .
(4) :
) ;
)


;
)
,
,
;
) ,
;
) 52. (2) ,
;
) ;
) ;
)

;

, 6. 9. 2016.
)

(,
);
)
, .
8.
( )
(1) 45.
46. ,
.
(2)
-
47. ,
. 48. 50. ,
44. (3) ,
, ,

,
.
-

9.
( )
(1)
,
.
(2) ,
.
(3) : ,
,
, ,


.
(4)
,

.
(5) ,
:
)
;
)
;
)
;
)
;
)


;
)

;
)

;
) ,


.
;
)
.

66 - 39

(6)


.
10.
( )
(1)

, .
(2) ,

,
.
(3) ,

.
- X NTE

11.
( x nte )
,
, x
nt ,
36. .
12.
( )

- .
-

13.
( )

1.
74. (2) .

14.
( )


II .
15.
( )


II ("
", 104/14).
16.
( )

" ".
169/16

01. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 8. stav (2) a u vezi sa lanom
92. Stav (7) Zakona o javnim nabavkama ("Slubeni glasnik
BiH", broj 39/14) Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz
prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i
Hercegovine, na 67. sjednici odranoj 01.08.2016. godine,
donijelo je

66 - 40

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA


IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
DIO PRVI - OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se nain provoenja postupka
javne nabavke iji su predmet usluge nabrojane u Aneksu
II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Slubeni glasnik
BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon).
(2) Za dodjelu ugovora iz lana 1. ovog pravilnika ugovorni
organ iz l. 4. i 5. Zakona provodi postupak propisan ovim
Pravilnikom.
(3) Za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B, ugovorni organ iz
l.4. i 5. Zakona (u daljem tekstu: ugovorni organ), moe
provesti i jedan od postupaka javne nabavke, definisanih u
Poglavlju V Zakona, kada je procijenjena vrijednost
nabavke u skladu sa lanom 87. stav (2) i (3) Zakona.
(4) U sluaju iz stava (3) ovog lana, ne primjenjuju se odredbe
ovog Pravilnika.
lan 2.
(Upotreba mukog ili enskog roda)
Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatikom
rodu u ovom Pravilniku se bez diskriminacije odnose na
mukarce i ene.
lan 3.
(Usluge koje nisu navedene u Aneksu II. Dio A i C Zakona)
Ostale usluge, koje nisu usluge iz Aneksa II. Dio A i Dio C
Zakona, su usluge iz Aneksa II. Dio B i na te usluge se
primjenjuje ovaj Pravilnik.
lan 4.
(Opi principi)
(1) Pri dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su predmet
ovog pravilnika, ugovorni organ mora potovati principe iz
lana 3. stav (1) Zakona.
(2) Ugovorni organ u provoenju postupka nabavke usluga iz
Aneksa II. Dio B evidentira sva postupanja u svrhu
dokumentovanja potivanja principa transparentnosti.
(3) Prilikom nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B ugovorni
organ moe izabrati vie ponuaa za predmetnu uslugu, iz
iste kategorije, za period za koji provodi postupak nabavke.
lan 5.
(Period trajanja ugovora)
(1) Ugovor za usluge iz lana 1. ovog Pravilnika moe se
zakljuiti za jednokratno izvrenje odreene usluge ili
sukcesivno za period koji ne moe biti dui od etiri godine.
(2) Ako se ugovor dodjeljuje na period do etiri godine,
obaveze koje dospijevaju u narednim godinama moraju biti
ugovorene u iznosima predvienim propisima kojima se
ureuje izvrenje budeta ili finansijskog plana za svaku
godinu posebno.
DIO DRUGI - PRIPREMA TEHNIKE SPECIFIKACIJE
lan 6.
(Tehnike specifikacije)
(1) Ugovorni organ priprema tehnike specifikacije u skladu s
lanom 54. Zakona, pri emu obavezno koristi referentni
broj Jedinstvenog rjenika javne nabavke (JRJN).
(2) Ukoliko je predmet javne nabavke sloen ili ima posebnu
svrhu, ugovorni organ moe zahtijevati provjeru tehnike
sposobnosti ponuaa i opremu za testiranje i istraivanje,
te sredstva za osiguranje kvaliteta.
(3) Za nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B ugovorni organ
moe osnovati komisiju u skladu sa odredbama Pravilnika o

, 6. 9. 2016.

uspostavi i radu komisije za nabavke ("Slubeni glasnik


BiH" broj 103/14).
(4) U provoenju postupka nabavke usluga iz Aneksa II. Dio
B, ugovorni organ potuje princip povjerljivosti, u skladu sa
lanom 11. Zakona.
DIO TREI UEE
lan 7.
(Poetak postupka)
(1) Ukoliko nabavka usluge iz Aneksa II. Dio B nije u planu
nabavki ugovornog organa, ugovorni organ donosi odluku o
dopuni plana nabavki, i to na nain da nabavku predstavlja
u ukupnom iznosu za tekuu godinu.
(2) Postupak nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B, ugovorni
organ pokree odlukom iz lana 18. Zakona o javnim
nabavkama (u daljem tekstu:Zakon).
(3) Ugovorni organ priprema poziv, koji mora biti objavljen na
web stranici ugovornog organa najmanje 14 dana, te isti
uputiti na najmanje tri adrese.
(4) Poziv obavezno sadri slijedee elemente:
a) naziv ugovornog organa;
b) opis predmeta nabavke i tehnike specifikacije koja
sadri minimum zahtjeva na osnovu kojih potencijalni
ponua ili ponuai mogu dati ponudu;
c) procjenjenu vrijednost nabavke za jednokratnu
nabavku,a u sluaju da se radi o sukcesivnoj nabavci,
procjenjenu vrijednost za period tokom kojeg e
nabavljati predmetu uslugu;
d) kriterij za dodjelu ugovora, ukoliko je primjereno;
e) Izjavu iz lana 52. stav (2) Zakona, ukoliko je
primjereno;
f)
nain dostavljanja ponude;
g) adresu na koju se ponuda dostavlja;
h) da li se ugovor za usluge zakljuuje za jednokratno
izvrenje odreene usluge ili na period koji ne moe
biti dui od etiri godine;
i)
krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i
vrijeme);
j)
kontakt osobu, broj telefona i adresu elektronske
pote.
lan 8.
(Provjera kvalifikacije ponuaa)
(1) Ugovorni organ moe zahtjevati dokaz iz lana 45. i 46.
Zakona, ukoliko je primjereno predmetu i vrijednosti
nabavke.
(2) Ugovorni organ moe se odluiti za dodatne uslove u
pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti iz lana 47.
Zakona, te tehnike i profesionalne sposobnosti iz l. 48. i
50. Zakona, isti moraju biti u skladu s lanom 44. stav (3)
Zakona, odnosno moraju biti minimalni, srazmjerni i u vezi
s predmetom nabavke, te je duan propisati dokaze koji se
trae u cilju utvrivanja ispunjenosti uslova, a dokazi
moraju biti u skladu s postavljenim uslovima.
DIO ETVRTI- PROVOENJE PREGOVORA I
EVALUACIJA
lan 9.
(Provoenje pregovora)
(1) Ugovorni organ moe u pozivu za dostavu ponuda
predvidjeti pregovaranje, koje se provodi nakon prijema
ponude.
(2) Ukoliko je ugovorni organ predvidio pregovaranje,
obavezan je imenovati komisiju za nabavku.
(3) Predmeti pregovora su: nain izvrenja, posebnosti tehnike
specifikacije, mogui rizici i kritine take u procesu
izvrenja, cijena, uslovi izvrenja na osnovu navedenih

, 6. 9. 2016.

zahtjeva i druge teme za pregovore koji su u vezi s


predmetom usluga i njihovim izvrenjem.
(4) Ukoliko je poziv za dostavu ponude upuen na vie
ponuaa, redoslijed ponuaa za pregovore ugovorni
organ unaprijed odreuje redoslijedom podnoenja prijava
ili poetnih ponuda.
(5) Ukoliko je ugovorni organ predvidio pregovore, pregovori
se provode na slijedei nain:
a) komisija za nabavke priprema spisak pitanja koja e
postaviti ponuaima u toku pregovora;
b) ponuai su shodno tome pozvani na uee u
pregovorima;
c) u svakom krugu pregovora svim ponuaima se
postavljaju ista pitanja;
d) zapisnici se pripremaju za svaki krug pregovora i
potpisuju ih svi lanovi komisije za nabavke;
e) prijedlozi i sporazumi do kojih se dolo sa svakim
ponuaem se biljee u posebnim izvjetajima koje
potpisuju lanovi komisije za nabavke i ponua;
f)
broj krugova pregovora i kraj pregovora se odreuje u
zavrnom zapisniku komisije za nabavke;
g) zapisnici svakog kruga pregovora sa svakim
ponuaem su na raspolaganju ponuau kojeg se tiu
i predstavnicima ugovornog organa;
h) u bilo kojoj fazi procesa pregovora, komisija za
nabavke moe zahtijevati podatke od ponuaa i dalje
dokaze u vezi sa pojedinostima navedenim u poetnoj
ponudi. Ponuaima se ostavlja razuman rok za
dostavu pojanjenja;
i)
komunikacija komisije za nabavke i ponuaa je u
pismenoj formi.
(6) Ugovorni organ moe predvidjeti i dostavljanja konanih
ponuda.
lan 10.
(Ocjena ponuda)
(1) Ugovorni organ moe donijeti odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuaa za nabavku usluge na osnovu
dostavljenih ponuda, ako je primjereno.
(2) Ukoliko se ponuda zasniva na utvrenoj tarifi, ugovorni
organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuaa za
nabavku usluge, u skladu sa zahtjevima iz poziva za
dostavu ponuda.
(3) Ako je ugovorni organ predvidio voenje pregovora,
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuaa za nabavku usluge
donosi nakon okonanja pregovora.
DIO ESTI - EX ANTE OBAVJETENJE I PROCES
PODNOENJA ALBI
lan 11.
(Dobrovoljno ex ante obavjetenje o transparentnosti)
Ugovorni organ, istovremeno sa slanjem odluke o izboru
izabranom ponuau, moe objaviti dobrovoljno ex ante
obavjetenje na Portalu javnih nabavki, u skladu s lanom 36.
Zakona.
lan 12.
(Pravna zatita)
Postupak pravne zatite provodi se u skladu s odredbama
Treeg dijela Zakona - Pravna zatita.
DIO SEDMI - OBJAVA OBAVJETENJA O DODJELI
UGOVORA
lan 13.
(Obavjetenje o dodjeli ugovora)
Ugovorni organ objavljuje obavjetenje o dodjeli ugovora u
postupku nabavke usluga iz lana 1. ovog pravilnika u skladu s
lanom 74. stav (2) Zakona.

66 - 41

ZAVRNE ODREDBE
lan 14.
(Prelazne odredbe)
Svi postupci nabavke koji su zapoeti e se okonati u
skladu sa odredbama pravilnika koji je vaio u momentu
pokretanja postupka nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B.
lan 15.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.
Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Slubeni glasnik BiH", broj
104/14).
lan 16.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 169/16
Predsjedavajui
01. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 8. stavak (2) a u svezi sa
lankom 92. Stavak (7) Zakona o javnim nabavama ("Slubeni
glasnik BiH", broj 39/14) Vijee ministara Bosne i Hercegovine,
na prijedlog Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, uz
prethodnu suglasnost Odbora Agencije za javne nabave Bosne i
Hercegovine, na 67. sjednici odranoj 01.08.2016. godine,
donijelo je

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA


IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM
NABAVAMA
DIO PRVI - OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se nain provoenja postupka
javne nabave iji su predmet usluge nabrojane u Aneksu II.
Dio B Zakona o javnim nabavama ("Slubeni glasnik BiH",
broj 39/14) (u daljnjem tekstu: Zakon).
(2) Za dodjelu ugovora iz lanka 1. ovog pravilnika ugovorno
tijelo iz l. 4. i 5. Zakona provodi postupak propisan ovim
Pravilnikom.
(3) Za nabavu usluga iz Aneksa II. Dio B, ugovorno tijelo iz l.
4. i 5. Zakona (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo), moe
provesti i jedan od postupaka javne nabave, definiranih u
Poglavlju V Zakona, kada je procijenjena vrijednost nabave
u skladu sa lankom 87. stavak (2) i (3) Zakona.
(4) U sluaju iz stavka (3) ovog lanka, ne primjenjuju se
odredbe ovog Pravilnika.
lanak 2.
(Upotreba mukog ili enskog roda)
Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatikom
rodu u ovom Pravilniku se bez diskriminacije odnose na
mukarce i ene.
lanak 3.
(Usluge koje nisu navedene u Aneksu II. Dio A i C Zakona)
Ostale usluge, koje nisu usluge iz Aneksa II. Dio A i Dio C
Zakona, su usluge iz Aneksa II. Dio B i na te usluge se
primjenjuje ovaj Pravilnik.

66 - 42

lanak 4.
(Opa naela)
(1) Pri dodjeli ugovora za nabavu usluga koje su predmet ovog
pravilnika, ugovorno tijelo mora potivati naela iz lanka
3. stavak (1) Zakona.
(2) Ugovorno tijelo u provoenju postupka nabave usluga iz
Aneksa II. Dio B evidentira sva postupanja u svrhu
dokumentiranja potivanja naela transparentnosti.
(3) Prilikom nabave usluga iz Aneksa II. Dio B ugovorno tijelo
moe izabrati vie ponuditelja za predmetnu uslugu, iz iste
kategorije, za period za koji provodi postupak nabave.
lanak 5.
(Razdoblje trajanja ugovora)
(1) Ugovor za usluge iz lanka 1. ovog Pravilnika moe se
zakljuiti za jednokratno izvrenje odreene usluge ili
sukcesivno za razdoblje koje ne moe biti due od etiri
godine.
(2) Ako se ugovor dodjeljuje na razdoblje do etiri godine,
obveze koje dospijevaju u narednim godinama moraju biti
ugovorene u iznosima predvienim propisima kojima se
ureuje izvrenje prorauna ili financijskog plana za svaku
godinu posebno.
DIO DRUGI - PRIPREMA TEHNIKE SPECIFIKACIJE
lanak 6.
(Tehnike specifikacije)
(1) Ugovorno tijelo priprema tehnike specifikacije u skladu s
lankom 54. Zakona, pri emu obvezno koristi referentni
broj Jedinstvenog rjenika javne nabave (JRJN).
(2) Ukoliko je predmet javne nabave sloen ili ima posebnu
svrhu, ugovorno tijelo moe zahtijevati provjeru tehnike
sposobnosti ponuditelja i opremu za testiranje i istraivanje,
te sredstva za osiguranje kvaliteta.
(3) Za nabave usluga iz Aneksa II. Dio B ugovorno tijelo moe
osnovati povjerenstvo u skladu sa odredbama Pravilnika o
uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave ("Slubeni
glasnik BiH" broj 103/14).
(4) U provoenju postupka nabave usluga iz Aneksa II. Dio B,
ugovorno tijelo potiva naelo povjerljivosti, u skladu sa
lankom 11. Zakona.
DIO TREI SUDJELOVANJE
lanak 7.
(Poetak postupka)
(1) Ukoliko nabava usluge iz Aneksa II. Dio B nije u planu
nabava ugovornog tijela, ugovorno tijelo donosi odluku o
dopuni plana nabava, i to na nain da nabavu predstavlja u
ukupnom iznosu za tekuu godinu.
(2) Postupak nabave usluga iz Aneksa II. Dio B, ugovorno
tijelo pokree odlukom iz lanka 18. Zakona o javnim
nabavama (u daljnjem tekstu:Zakon).
(3) Ugovorno tijelo priprema poziv, koji mora biti objavljen na
web stranici ugovornog tijela najmanje 14 dana, te isti
uputiti na najmanje tri adrese.
(4) Poziv obvezno sadri slijedee elemente:
a) naziv ugovornog tijela;
b) opis predmeta nabave i tehnike specifikacije koja
sadri minimum zahtjeva na temelju kojih potencijalni
ponuditelj ili ponuditelji mogu dati ponudu;
c) procjenjenu vrijednost nabave za jednokratnu nabavu,
a u sluaju da se radi o sukcesivnoj nabavi,
procjenjenu vrijednost za razdoblje tijekom kojeg e
nabavljati predmetu uslugu;
d) kriterij za dodjelu ugovora, ukoliko je primjereno;
e) Izjavu iz lanka 52. stavak (2) Zakona, ukoliko je
primjereno;

f)
g)
h)

, 6. 9. 2016.

nain dostavljanja ponude;


adresu na koju se ponuda dostavlja;
da li se ugovor za usluge zakljuuje za jednokratno
izvrenje odreene usluge ili na razdoblje koje ne
moe biti dui od etiri godine;
i)
krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i
vrijeme);
j)
kontakt osobu, broj telefona i adresu elektronike
pote.
lanak 8.
(Provjera kvalifikacije ponuditelja)
(1) Ugovorno tijelo moe zahtjevati dokaz iz lanka 45. i 46.
Zakona, ukoliko je primjereno predmetu i vrijednosti
nabave.
(2) Ugovorno tijelo moe se odluiti za dodatne uvjete u
pogledu ekonomsko-financijske sposobnosti iz lanka 47.
Zakona, te tehnike i profesionalne sposobnosti iz l. 48. i
50. Zakona, isti moraju biti u skladu s lankom 44. stavak
(3) Zakona, odnosno moraju biti minimalni, srazmjerni i u
svezi s predmetom nabave, te je duno propisati dokaze koji
se trae u cilju utvrivanja ispunjenosti uvjeta, a dokazi
moraju biti u skladu s postavljenim uvjetima.
DIO ETVRTI - PROVOENJE PREGOVORA I
EVALUACIJA
lanak 9.
(Provoenje pregovora)
(1) Ugovorno tijelo moe u pozivu za dostavu ponuda
predvidjeti pregovaranje, koje se provodi nakon prijama
ponude.
(2) Ukoliko je ugovorno tijelo predvidjelo pregovaranje,
obvezno je imenovati povjerenstvo za nabavu.
(3) Predmeti pregovora su: nain izvrenja, posebnosti tehnike
specifikacije, mogui rizici i kritine toke u procesu
izvrenja, cijena, uvjeti izvrenja na temelju navedenih
zahtjeva i druge teme za pregovore koji su u svezi s
predmetom usluga i njihovim izvrenjem.
(4) Ukoliko je poziv za dostavu ponude upuen na vie
ponuditelja, redoslijed ponuditelja za pregovore ugovorno
tijelo unaprijed odreuje redoslijedom podnoenja prijava
ili poetnih ponuda.
(5) Ukoliko je ugovorno tijelo predvidjelo pregovore,
pregovori se provode na slijedei nain:
a) povjerenstvo za nabave priprema spisak pitanja koja
e postaviti ponuditeljima u tijeku pregovora;
b) ponuditelji su shodno tome pozvani na sudjelovanje u
pregovorima;
c) u svakom krugu pregovora svim ponuditeljima se
postavljaju ista pitanja;
d) zapisnici se pripremaju za svaki krug pregovora i
potpisuju ih svi lanovi povjerenstva za nabave;
e) prijedlozi i sporazumi do kojih se dolo sa svakim
ponuditeljem se biljee u posebnim izvjeima koje
potpisuju lanovi povjerenstva za nabave i ponuditelj;
f)
broj krugova pregovora i kraj pregovora se odreuje u
zavrnom zapisniku povjerenstva za nabave;
g) zapisnici svakog kruga pregovora sa svakim
ponuditeljem su na raspolaganju ponuditelju kojeg se
tiu i predstavnicima ugovornog tijela;
h) u bilo kojoj fazi procesa pregovora, povjerenstvo za
nabave moe zahtijevati podatke od ponuditelja i
daljnje dokaze u svezi sa pojedinostima navedenim u
poetnoj ponudi. Ponuditeljima se ostavlja razuman
rok za dostavu pojanjenja;
i)
komunikacija povjerenstva za nabave i ponuditelja je
u pismenoj formi.

, 6. 9. 2016.

Ugovorno tijelo moe predvidjeti i dostavljanja konanih


ponuda.
lanak 10.
(Ocjena ponuda)
(1) Ugovorno tijelo moe donijeti odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge na temelju
dostavljenih ponuda, ako je primjereno.
(2) Ukoliko se ponuda zasniva na utvrenoj tarifi, ugovorno
tijelo donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
nabavu usluge, u skladu sa zahtjevima iz poziva za dostavu
ponuda.
(3) Ako je ugovorno tijelo predvidjelo voenje pregovora,
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu
usluge donosi nakon okonanja pregovora.
DIO ESTI - EX ANTE OBAVIJEST I PROCES
PODNOENJA ALBI
lanak 11.
(Dobrovoljna ex ante obavijest o transparentnosti)
Ugovorno tijelo, istovremeno sa slanjem odluke o izboru
izabranom ponuditelju, moe objaviti dobrovoljnu ex ante
obavijest na Portalu javnih nabava, u skladu s lankom 36.
Zakona.
lanak 12.
(Pravna zatita)
Postupak pravne zatite provodi se u skladu s odredbama
Treeg dijela Zakona - Pravna zatita.
DIO SEDMI - OBJAVA OBAVIJESTI O DODJELI
UGOVORA
lanak 13.
(Obavijest o dodjeli ugovora)
Ugovorno tijelo objavljuje obavijest o dodjeli ugovora u
postupku nabave usluga iz lanka 1. ovog pravilnika u skladu s
lankom 74. stavak (2) Zakona.
ZAVRNE ODREDBE
lanak 14.
(Prijelazne odredbe)
Svi postupci nabave koji su zapoeti e se okonati u skladu
sa odredbama pravilnika koji je vaio u trenutku pokretanja
postupka nabave usluga iz Aneksa II. Dio B.
lanak 15.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.
Dio B Zakona o javnim nabavama ("Slubeni glasnik BiH", broj
104/14).
lanak 16.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 169/16
Predsjedavajui
01. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

(6)

996

123. (2)
(" ", 39/14) 17.

(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
, 65. 21. 2016.
,

66 - 43

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)


1.
( )

-
,

,
64.
(" ",
39/14) : .
-

32. (5) )
.
-
, ,
, ()
,

( : -).
2.
( -)
- :
)
-
-;
)
;
) .
-,

- ,

, ,

.
, -.
-

,
,

.
3.
( )
- .

,
,

.
-
,
69. .
-,

66 - 44

(5)

(1)
(2)

(1)


.

-


.
4.
( -)
-
-.

-.
(3) 48 .
(4) - ,
9:00
15:00 .
(5) ,

.
(6)
,

-
:
) -,
) -;
) ,
;
)
;
)
;
) .
5.
(, -)
-
10 30 .
- . -
,

-.
-
,
- .
(2) - -
-
:
) , -;
) ,
;
) ,

;
)
;
) ;
) ,
8. (1) .

, 6. 9. 2016.

6.
( -)
(1) -
-
-. - 48 .
(2) - -.
(3) (2) ,
-.
7.
( )
(1)
(
: ),
-
-, -.
(2) -
(1)

.
(3) - (1)
, ,
,
-
.
(4) -
.
(5) - (4)
, -,
.

.
(6) . (2) (5) ,
-,

-,
.
(7) -
-.
(8)
-,
-,
-.
8.
( )
(1)
, ,
0,1 % 10 %
.
(2)
,
, 0,1 % 10 %
.
(3)


-,

72. .

, 6. 9. 2016.

9.
( -)
(1) - , 5. (1) .
(2) -,
69.

71. .
10.
( -)
(1) 1. (1)
,
,
- :
) 30% 2017. .
) 50% 2018. .
) 80% 2019. .
(2) 01.01.2020.
1. (1)
,
,
- -.
11.
( )

" ".

171/2016

21. 2016.
, . .

Na osnovu lana 123. stav (2) Zakona o javnim nabavkama


("Slubeni glasnik BiH", broj 39/14) i lana 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog
Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. jula
2016. godine, donijelo je

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAINU KORITENJA E-AUKCIJE


lan 1.
(Predmet i definicija)
(1) Ovim pravilnikom se ureuju uslovi i nain koritenja eaukcije u postupku dodjele ugovora putem otvorenog i
ogranienog postupka, pregovarakog postupka sa objavom
obavjetenja o nabavci i konkurentskog zahtjeva za dostavu
ponuda, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora iz lana
64. Zakona o javnim nabavkama ("Slubeni glasnik BiH",
broj 39/14) - u daljem tekstu: Zakon.
(2) E-aukciju je mogue koristiti i prilikom ponovnog
takmienja za dobavljae sa kojima je zakljuen okvirni
sporazum iz lana 32. stav (5) taka b) Zakona i u sistemu
kvalifikacije.
(3) E-aukcija je nain provoenja dijela postupka javne
nabavke, koji ukljuuje podnoenje novih cijena, izmijenjenih nanie, ili cijena i novih (poboljanih) vrijednosti
koje se odnose na odreene elemente ponuda, a odvija se
nakon poetne ocjene ponuda i omoguava njihovo
rangiranje pomou automatskih metoda ocjenjivanja u
informacionom sistemu e-Nabavke (u daljem tekstu: sistem
e-Nabavke).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

66 - 45

lan 2.
(Uslovi za primjenu e-aukcije)
E-aukcija je mogua ako:
a) su korisnici registrovani i aktivirani u sistemu eNabavke i posjeduju informatiku opremu i nesmetan
pristup sistemu e-Nabavke;
b) je predviena u obavjetenju o nabavci i tenderskoj
dokumentaciji;
c) je tenderska dokumentacija objavljena u sistemu eNabavke.
U sluaju primjene e-aukcije, tenderska dokumentacija
mora sadravati odgovarajue informacije o procesu eaukcije i podkriterije koji e biti predmet e-aukcije, pod
uslovom da se ti podkriteriji mogu kvantitativno odrediti i
izraziti u brojevima ili postocima, odnosno kroz matematiku formulu, u sluaju primjene kriterija ekonomski
najpovoljnija ponuda. U sluaju kriterija ekonomski
najpovoljnija ponuda, ocjena ponuda se vri samo po
podkriterijima definisanim u sistemu e-Nabavke.
E-aukcija nije mogua ukoliko su predmet nabavke ugovori
o uslugama i ugovori o radovima iji je predmet
intelektualni rad, kao to je projektovanje radova, jer se
takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda
automatskog elektronskog ocjenjivanja.
lan 3.
(Unos i ocjena prihvatljivih ponuda)
Prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem eNabavke unosi sve prihvatljive ponude.
U sluaju da domaa ponuda ispunjava uslove za primjenu
preferencijalnog tretmana domaeg, ugovorni organ unosi
stvarnu vrijednost ponude, s tim da prilikom unosa ponude
u sistemu oznaava primjenu preferencijalnog tretmana
domaeg.
U sluaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne
moe zakazati, nego se postupak okonava u skladu sa
lanom 69. Zakona.
U sluaju ekonomski najpovoljnije ponude podkriteriji koji
se koriste u e-aukciji, prethodno moraju biti koriteni u
poetnoj ocjeni ponuda u postupku javne nabavke.
Jedinica mjere u kojoj su iskazani elementi ponude koja se
koristi za raunanje broja bodova kod e-aukcije za podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnje ponude
mora biti iskazana na istoj osnovi za sve prihvatljive
ponude.
lan 4.
(Zakazivanje i poetak e-aukcije)
Za zakazivanje i poetak e-aukcije referentno je vrijeme u
sistemu e-Nabavke.
Ugovorni organ odreuje poetak i duinu trajanja eaukcije u sistemu e-Nabavke.
Od momenta zakazivanja do vremena poetka e-aukcije
mora proi minimalno 48 sati.
E-aukcija ne moe poeti vikendom, neradnim danom i
radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.
U sluaju podjele postupka nabavke na lotove, e-aukcija se
zakazuje za svaki lot posebno i ne moe se zakazati poetak
za vie od dvije aukcije u istom satu.
Svi ponuai koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-aukcije obavjetavaju se istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedeem:
a) datumu i vremenu poetka e-aukcije,
b) prethodno odreenom trajanju e-aukcije;
c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je
postupak podijeljen na lotove;
d) poziciji na rang listi u poetnoj ocjeni ponuda;

66 - 46
e)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

ukupnom broju bodova u sluaju ekonomski


najpovoljnije ponude;
f)
da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni
tretman domaeg.
lan 5.
(Trajanje, tok i zavretak e-aukcije)
Prilikom zakazivanja e-aukcije predvieno trajanje je od
minimalno 10 do maksimalno 30 minuta. Istekom
predvienog trajanja e-aukcija se zavrava. E-aukcija se
automatski produava za dvije minute, ukoliko se podnese
nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute trajanja
e-aukcije. Ukoliko u posljednje dvije minute trajanja eaukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, eaukcija s zavrava istekom te dvije minute.
U toku trajanja e-aukcije uesnicima e-aukcije su u svakom
momentu trajanja e-aukcije vidljivi slijedei podaci:
a) trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuaa
koji su uesnici e-aukcije;
b) cijene svih ponuda, u sluaju kriterija najnia cijena;
c) ukupan broj bodova svih ponuda, u sluaju kriterija
ekonomski najpovoljnija ponuda;
d) ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor;
e) vrijeme koje je ostalo do zavretka e-aukcije;
f)
raspon u kojem je mogue sniavati cijenu, u skladu
sa lanom 8. stav (1) ovog pravilnika.
lan 6.
(Rok za izmjenu i otkazivanje e-aukcije)
Izmjenu vremena poetka i duine trajanja e-aukcije
ugovorni organ moe vriti kroz sistem e-Nabavke do
momenta poetka e-aukcije. Od momenta izmjene do
novog poetka e-aukcije mora proi minimalno 48 sati.
Otkazivanje e-aukcije se moe vriti kroz sistem e-Nabavke
do momenta poetka e-aukcije.
U sluaju iz stava (2) ovog lana, ugovorni organ je duan
unijeti razlog otkazivanja e-aukcije.
lan 7.
(Obaveze i odgovornosti Agencije za javne nabavke BiH)
U sluaju problema koji se dese iskljuivo u okruenju za
koje je nadlena Agencija za javne nabavke BiH (u daljem
tekstu: Agencija), a usljed kojih doe do nemogunosti
poetka zakazane e-aukcije ili prekida zapoete e-aukcije,
Agencija ponovo zakazuje e-aukciju.
Kada je potrebno ponovo zakazati e-aukciju u skladu sa
stavom (1) ovog lana ugovorni organ je duan obratiti se
Agenciji zahtjevom u kojem je opisan problem koji se
desio.
Ponovno zakazivanje e-aukcije u sluaju iz stava (1) ovog
lana, koja nije zapoeta u zakazano vrijeme, se vri
unoenjem inicijalnih vrijednosti, a ponovno zakazivanje
prekinute e-aukcije se vri sa posljednjim vrijednostima
koje je sistem zabiljeio prije prekida.
Agencija moe ponovo zakazati e-aukciju i u drugim
opravdanim sluajevima.
U sluaju ponovnog zakazivanja e-aukcije iz stava (4) ovog
lana, ugovorni organ je duan dostaviti Agenciji zahtjev za
ponovno zakazivanje e-aukcije, sa obrazloenjem razloga
koji dokazuju da se radi o opravdanom sluaju. Agencija
utvruje postojanje opravdanih sluajeva najkasnije u roku
od pet dana od dana prijema zahtjeva i o tome obavjetava
ugovorni organ.
Zahtjev iz st. (2) i (5) ovog lana, za ponovno zakazivanje
e-aukcije, mora sadravati minimalno podatke o ugovornom organu i broju postupka u kojem se ponavlja e-aukcija,
te broju lota ukoliko je postupak podijeljen na lotove.

, 6. 9. 2016.

(7)

Prilikom ponovnog zakazivanja e-aukcije predvieno


trajanje je jednako prvobitno predvienom trajanju eaukcije.
(8) U sluaju problema koji su se desili u okruenju za koje su
odgovorni uesnici u e-aukciji, a usljed kojih je dolo do
nemogunosti uestvovanja u e-aukciji, Agencija ne
zakazuje ponovo e-aukciju.
lan 8.
(Snienje cijena)
(1) Svako sniavanje cijene ponude u sluaju najnie cijene,
kao kriterija za dodjelu ugovora, je mogue u rasponu od
0,1 % do 10 % najnie poetne cijene svih ponuda.
(2) Svako sniavanje cijene ponude u sluaju ekonomski
najpovoljnije ponude, kao kriterija za dodjelu ugovora, je
mogue u rasponu od 0,1 % do 10 % ponuene cijene.
(3) Kada se ukupna cijena odnosi na tehniku specifikaciju
koja se sastoji od vie pozicija tada se svaka od pozicija
umanjuje za isti procenat koliko iznosi konano procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije, te
se na tako umanjene cijene nudi zakljuenje ugovora
najpovoljnijem ponuau u skladu sa lanom 72. Zakona.
lan 9.
(Obavjetenje o zavretku e-aukcije)
(1) Sistem e- Nabavke alje obavjetenje o zavrenoj e-aukciji,
u skladu sa lanom 5. stav (1) ovog pravilnika.
(2) Ugovorni organ po zavretku e-aukcije, u skladu sa lanom
69. Zakona donosi odluku o prestanku postupka javne
nabavke i obavjetava ponuae u skladu sa lanom 71.
Zakona.
lan 10.
(Obaveznost provoenja e-aukcije)
(1) Za postupke javne nabavke iz lana 1. stav (1) ovog
pravilnika, kod kojih se koristi najnia cijena kao kriterij za
dodjelu ugovora, ugovorni organi su duni predvidjeti
provoenje e-aukcije u sistemu e-Nabavke za najmanje:
a) 30% postupaka javne nabavke u 2017. godini.
b) 50% postupaka javne nabavke u 2018. godini.
c) 80% postupaka javne nabavke u 2019. godini.
(2) Od 01.01.2020. godine ugovorni organi su duni za sve
postupke javne nabavke iz lana 1. stav (1) ovog pravilnika,
kod kojih se koristi najnia cijena kao kriterij za dodjelu
ugovora, predvidjeti provoenje e-aukcije u sistemu eNabavke.
lan 11.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 171/2016
Vijea ministara BiH
21. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 123. stavak (2) Zakona o javnim
nabavama ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/14) i lanka 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), na prijedlog Agencije za javne nabave Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 65.
sjednici odranoj 21. srpnja 2016. godine, donijelo je

, 6. 9. 2016.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAINU KORITENJA E-AUKCIJE


lanak 1.
(Predmet i definicija)
(1) Ovim pravilnikom se ureuju uvjeti i nain koritenja eaukcije u postupku dodjele ugovora putem otvorenog i
ogranienog postupka, pregovarakog postupka sa objavom
obavijesti o nabavi i konkurentskog zahtjeva za dostavu
ponuda, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora iz lanka
64. Zakona o javnim nabavama ("Slubeni glasnik BiH",
broj 39/14) u daljnjem tekstu: Zakon.
(2) E-aukciju je mogue koristiti i prilikom ponovnog
takmienja za dobavljae sa kojima je zakljuen okvirni
sporazum iz lanka 32. stavak (5) toka b) Zakona i u
sustavu kvalifikacije.
(3) E-aukcija je nain provoenja dijela postupka javne nabave,
koji ukljuuje podnoenje novih cijena, izmijenjenih nanie,
ili cijena i novih (poboljanih) vrijednosti koje se odnose na
odreene elemente ponuda, a odvija se nakon poetne
ocjene ponuda i omoguava njihovo rangiranje pomou
automatskih metoda ocjenjivanja u informacijskom sustavu
e-Nabave (u daljnjem tekstu: sistem e-Nabave).
lanak 2.
(Uvjeti za primjenu e-aukcije)
(1) E-aukcija je mogua ako:
a) su korisnici registrirani i aktivirani u sustavu eNabave i posjeduju informatiku opremu i nesmetan
pristup sustavu e-Nabave;
b) je predviena u obavijesti o nabavi i tenderskoj
dokumentaciji;
c) je tenderska dokumentacija objavljena u sustavu eNabave.
(2) U sluaju primjene e-aukcije, tenderska dokumentacija
mora sadravati odgovarajue informacije o procesu eaukcije i podkriterije koji e biti predmet e-aukcije, pod
uvjetom da se ti podkriteriji mogu kvantitativno odrediti i
izraziti u brojevima ili procentima, odnosno kroz matematiku formulu, u sluaju primjene kriterija ekonomski
najpovoljnija ponuda. U sluaju kriterija ekonomski
najpovoljnija ponuda, ocjena ponuda se vri samo po
podkriterijima definiranim u sustavu e-Nabave.
(3) E-aukcija nije mogua ukoliko su predmet nabave ugovori
o uslugama i ugovori o radovima iji je predmet
intelektualni rad, kao to je projektiranje radova, jer se
takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda
automatskog elektronskog ocjenjivanja.
lanak 3.
(Unos i ocjena prihvatljivih ponuda)
(1) Prije zakazivanja e-aukcije ugovorno tijelo u sustav eNabave unosi sve prihvatljive ponude.
(2) U sluaju da domaa ponuda ispunjava uvjete za primjenu
preferencijalnog tretmana domaeg, ugovorno tijelo unosi
stvarnu vrijednost ponude, s tim da prilikom unosa ponude
u sustavu oznaava primjenu preferencijalnog tretmana
domaeg.
(3) U sluaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne
moe zakazati, nego se postupak okonava u skladu sa
lankom 69. Zakona.
(4) U sluaju ekonomski najpovoljnije ponude podkriteriji koji
se koriste u e-aukciji, prethodno moraju biti koriteni u
poetnoj ocjeni ponuda u postupku javne nabave.
(5) Jedinica mjere u kojoj su iskazani elementi ponude koja se
koristi za raunanje broja bodova kod e-aukcije za
podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnje

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

66 - 47

ponude mora biti iskazana na istoj osnovi za sve


prihvatljive ponude.
lanak 4.
(Zakazivanje i poetak e-aukcije)
Za zakazivanje i poetak e-aukcije referentno je vrijeme u
sustavu e-Nabave.
Ugovorno tijelo odreuje poetak i duinu trajanja e-aukcije
u sustavu e-Nabave.
Od trenutka zakazivanja do vremena poetka e-aukcije
mora proi minimalno 48 sati.
E-aukcija ne moe poeti vikendom, neradnim danom i
radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.
U sluaju podjele postupka nabave na lotove, e-aukcija se
zakazuje za svaki lot posebno i ne moe se zakazati poetak
za vie od dvije aukcije u istom satu.
Svi ponuditelji koji su podnijeli prihvatljive ponude,
trenutkom zakazivanja e-aukcije obavjetavaju se
istovremeno putem sustava e-Nabave o slijedeem:
a) datumu i vremenu poetka e-aukcije,
b) prethodno odreenom trajanju e-aukcije;
c) broju postupka javne nabave i broju lota, ukoliko je
postupak podijeljen na lotove;
d) poziciji na rang listi u poetnoj ocjeni ponuda;
e) ukupnom broju bodova u sluaju ekonomski
najpovoljnije ponude;
f)
da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman
domaeg.
lanak 5.
(Trajanje, tijek i zavretak e-aukcije)
Prilikom zakazivanja e-aukcije predvieno trajanje je od
minimalno 10 do maksimalno 30 minuta. Istekom
predvienog trajanja e-aukcija se zavrava. E-aukcija se
automatski produava za dvije minute, ukoliko se podnese
nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute trajanja
e-aukcije. Ukoliko u posljednje dvije minute trajanja eaukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, eaukcija s zavrava istekom te dvije minute.
U tijeku trajanja e-aukcije sudionicima e-aukcije su u
svakom trenutku trajanja e-aukcije vidljivi slijedei podaci:
a) trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta
ponuditelja koji su sudionici e-aukcije;
b) cijene svih ponuda, u sluaju kriterija najnia cijena;
c) ukupan broj bodova svih ponuda, u sluaju kriterija
ekonomski najpovoljnija ponuda;
d) ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor;
e) vrijeme koje je ostalo do zavretka e-aukcije;
f)
raspon u kojem je mogue sniavati cijenu, u skladu
sa lankom 8. stavak (1) ovog pravilnika.
lanak 6.
(Rok za izmjenu i otkazivanje e-aukcije)
Izmjenu vremena poetka i duine trajanja e-aukcije
ugovorno tijelo moe vriti kroz sustav e-Nabave do
trenutka poetka e-aukcije. Od trenutka izmjene do novog
poetka e-aukcije mora proi minimalno 48 sati.
Otkazivanje e-aukcije se moe vriti kroz sustav e-Nabave
do trenutka poetka e-aukcije.
U sluaju iz stavka (2) ovog lanka, ugovorno tijelo je
duno unijeti razlog otkazivanja e-aukcije.
lanak 7.
(Obveze i odgovornosti Agencije za javne nabave BiH)
U sluaju problema koji se dese iskljuivo u okruenju za
koje je nadlena Agencija za javne nabave BiH (u daljnjem
tekstu: Agencija), a uslijed kojih doe do nemogunosti
poetka zakazane e-aukcije ili prekida zapoete e-aukcije,
Agencija ponovo zakazuje e-aukciju.

66 - 48
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

Kada je potrebno ponovo zakazati e-aukciju u skladu sa


stavkom (1) ovog lanka ugovorno tijelo je duno obratiti
se Agenciji zahtjevom u kojem je opisan problem koji se
desio.
Ponovno zakazivanje e-aukcije u sluaju iz stavka (1) ovog
lanka, koja nije zapoeta u zakazano vrijeme, se vri
unoenjem inicijalnih vrijednosti, a ponovno zakazivanje
prekinute e-aukcije se vri sa posljednjim vrijednostima
koje je sustav zabiljeio prije prekida.
Agencija moe ponovo zakazati e-aukciju i u drugim
opravdanim sluajevima.
U sluaju ponovnog zakazivanja e-aukcije iz stavka (4)
ovog lanka, ugovorno tijelo je duno dostaviti Agenciji
zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije, sa obrazloenjem razloga koji dokazuju da se radi o opravdanom
sluaju. Agencija utvruje postojanje opravdanih sluajeva
najkasnije u roku od pet dana od dana prijama zahtjeva i o
tome obavjetava ugovorno tijelo.
Zahtjev iz st. (2) i (5) ovog lanka, za ponovno zakazivanje
e-aukcije, mora sadravati minimalno podatke o
ugovornom tijelu i broju postupka u kojem se ponavlja eaukcija, te broju lota ukoliko je postupak podijeljen na
lotove.
Prilikom ponovnog zakazivanja e-aukcije predvieno
trajanje je jednako prvobitno predvienom trajanju eaukcije.
U sluaju problema koji su se desili u okruenju za koje su
odgovorni sudionici u e-aukciji, a uslijed kojih je dolo do
nemogunosti sudjelovanja u e-aukciji, Agencija ne
zakazuje ponovo e-aukciju.
lanak 8.
(Snienje cijena)
Svako sniavanje cijene ponude u sluaju najnie cijene,
kao kriterija za dodjelu ugovora, je mogue u rasponu od
0,1 % do 10 % najnie poetne cijene svih ponuda.
Svako sniavanje cijene ponude u sluaju ekonomski
najpovoljnije ponude, kao kriterija za dodjelu ugovora, je
mogue u rasponu od 0,1 % do 10 % ponuene cijene.
Kada se ukupna cijena odnosi na tehniku specifikaciju
koja se sastoji od vie pozicija tada se svaka od pozicija
umanjuje za isti postotak koliko iznosi konano procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije, te
se na tako umanjene cijene nudi zakljuenje ugovora najpovoljnijem ponuditelju u skladu sa lankom 72. Zakona.
lanak 9.
(Obavijest o zavretku e-aukcije)
Sustav e- Nabave alje obavijest o zavrenoj e-aukciji, u
skladu sa lankom 5. stavak (1) ovog pravilnika.
Ugovorno tijelo po zavretku e-aukcije, u skladu sa
lankom 69. Zakona donosi odluku o prestanku postupka
javne nabave i obavjetava ponuditelje u skladu sa lankom
71. Zakona.
lanak 10.
(Obveznost provoenja e-aukcije)
Za postupke javne nabave iz lanka 1. stavak (1) ovog
pravilnika, kod kojih se koristi najnia cijena kao kriterij za
dodjelu ugovora, ugovorna tijela su duna predvidjeti
provoenje e-aukcije u sustavu e-Nabave za najmanje:
a) 30% postupaka javne nabave u 2017. godini.
b) 50% postupaka javne nabave u 2018. godini.
c) 80% postupaka javne nabave u 2019. godini.
Od 01.01.2020. godine ugovorna tijela su duna za sve
postupke javne nabave iz lanka 1. stavak (1) ovog
pravilnika, kod kojih se koristi najnia cijena kao kriterij za

, 6. 9. 2016.

dodjelu ugovora, predvidjeti provoenje e-aukcije u sustavu


e-Nabave.
lanak 11.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 171/2016
Vijea ministara BiH
21. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo


-
997

4.2 ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 26.
,
- ("
", . 93/11 61/14),
, 30.
2016. ,


2016.

I

2016. ,
/,


.
II

10051/16 24. 2016. ,
:
)

, - 9 MW 6 MW
,
, - 5 MW 8 MW
,
b)

, - 29 MW,
, - 20 MW.
III
II.

,
:
- 30,00
/kW/, 22,50 /
kW/, 7,50 /kW/
,
- 6,46
/kW/.

, 6. 9. 2016.

IV

" ",
.
04-28-5-026-56/16
30. 2016.

, . .
Na osnovu lana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 26.
Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, nezavisnog operatora sistema i pomone usluge Preieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 30. augusta 2016. godine, donijeta je

ODLUKA

O OBEZBJEENJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE
I
Ovom odlukom obezbjeuju se nedostajue koliine
pomonih usluga za septembar 2016. godine, koje e pruiti
vlasnici licence/dozvole, u skladu sa obavezom iz uvjeta za
obavljanje djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni
entitetski regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti
zavedeni u Registar prualaca pomonih usluga.
II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Nezavisnog operatora
sistema u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 1005-1/16 od
24. augusta 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta rezerve
regulacije bit e obezbijeen kako slijedi:
a) kapacitet rezerve sekundarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 9 MW u vrnom i 6 MW u
nevrnom periodu,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 5
MW u vrnom periodu i 8 MW u nevrnom
periodu,
b) kapacitet rezerve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 29 MW,
Aluminij, Mostar - 20 MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz take II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabavke tih usluga, i iznose:
kapacitet rezerve sekundarne regulacije - 30,00
KM/kW/mjesec, i to u vrnom periodu 22,50 KM/
kW/mjesec, a u nevrnom periodu 7,50 KM/kW/
mjesec,
kapacitet rezerve tercijarne regulacije - 6,46 KM/kW
/mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-56/16
30. augusta 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, s. r.

66 - 49

Na temelju lanka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i


operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
26. Metodologije za izradbu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, neovisnog operatora sustava i pomone usluge Proieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 30. kolovoza 2016. godine, donijeta je

ODLUKA

O OSIGURANJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA RUJAN 2016. GODINE
I
Ovom odlukom osiguravaju se nedostajue koliine
pomonih usluga za rujan 2016. godine, koje e pruiti vlasnici
licence/dozvole, u skladu sa obvezom iz uvjeta za obavljanje
djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni entitetski
regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti zavedeni u
Registar pruatelja pomonih usluga.
II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Neovisnog operatora
sustava u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 1005-1/16 od
24. kolovoza 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta priuve
regulacije bit e osiguran kako slijedi:
a) kapacitet priuve sekundarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 9 MW u vrnom i 6 MW u
nevrnom razdoblju,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 5
MW u vrnom razdoblju i 8 MW u nevrnom
razdoblju,
b) kapacitet priuve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 29 MW,
Aluminij, Mostar - 20 MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz toke II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabave tih usluga, i iznose:
kapacitet priuve sekundarne regulacije - 30,00 KM/
kW/mjesec, i to u vrnom razdoblju 22,50 KM/kW/
mjesec, a u nevrnom razdoblju 7,50 KM/kW/mjesec,
kapacitet priuve tercijarne regulacije - 6,46 KM/kW/
mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-56/16
30. kolovoza 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, v. r.

998

4.2 ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 36.
("
", 2/05),
30. 2016.
,

66 - 502016. 2025.
1.
..
2016. - 2025. ,
23/16 8. 2016. .
2.
" ",
.
05-28-13-214-2/16
30. a 2016.

, . .

2.

, 6. 9. 2016.

Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se


u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Broj 05-28-13-214-2/16
30. augusta 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, s. r.

Na temelju lanka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i


operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
36. Poslovnika o radu Dravne regulatorne komisije za elektrinu
energiju ("Slubeni glasnik BiH", broj 2/05), na sjednici Dravne
regulatorne komisije za elektrinu energiju odranoj 30. kolovoza
2016. godine, donesena je

ODLUKA

Na osnovu lana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i


operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 36.
Poslovnika o radu Dravne regulatorne komisije za elektrinu
energiju ("Slubeni glasnik BiH", broj 2/05), na sjednici Dravne
regulatorne komisije za elektrinu energiju odranoj 30. augusta
2016. godine, donesena je

ODLUKA

O ODOBRAVANJU DUGORONOG PLANA RAZVOJA


PRIJENOSNE MREE ZA PERIOD
2016. - 2025. GODINA
1. Odobrava se Dugoroni plan razvoja prijenosne mree za
period 2016. - 2025. godina Elektroprijenosa Bosne i
Hercegovine a.d. Banja Luka, prethodno odobren odlukom
Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i
Hercegovini broj 23/16 od 8. jula 2016. godine.

O ODOBRAVANJU DUGORONOG PLANA RAZVOJA


PRIJENOSNE MREE ZA RAZDOBLJE
2016. - 2025. GODINA
1. Odobrava se Dugoroni plan razvoja prijenosne mree
Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka za
razdoblje 2016. - 2025. godina, prethodno odobren
odlukom Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u
Bosni i Hercegovini broj 23/16 od 8. srpnja 2016. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Broj 05-28-13-214-2/16
30. kolovoza 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, v. r.999

122, 77. ("


", 58/08),1. 2016. do 30. 2016.
:
.
.

1.

2.


( )
TRAY SHEETS (SOF-TRAY
CLASSIC SHEETS, CLEAR
SPLINT SHEETS,
POLYPROPYLENE/TREATME
NT COPING&PROVISIONAL
FABRICATING SHEETS,
OLEFIN TRAY SHEET, FIT
TRAY, OEM THIN FLEX
TRAY)
listovi folije za izradu dentalnih
Klasa I 06-07.4-1-7307-2/15
udlaga
TIPS
nastavci za trcaljke
OPALDAM
sredstvo za izolaciju gingive
ULTRAPAK KNITTED CORD
KIT, ULTRAPAK KNITTED
CORD #000, #00, #0, #1, #2, #3
pleteni konac za retrakciju gingive
PORCELAIN ETCH
materijal za jetkanje
Klasa IIa 06-07.4-1-7308-2/15
ULTRA-ETCH
materijal za jetkanje

01.04.2016

31.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

01.04.2016

31.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

, 6. 9. 2016.

3.

4.

SEEK SABLE SEEK


detektor za identifikaciju karijesa
ENDOREZ
materijal za endodontsko punjenje
ULTRA-BLEND PLUS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
ULTRACAL XS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
OPALESCENCE BOOST PF
38%&40%
restorativni materijal za
izbjeljivanje zuba
OPALESCENCE ENDO
restorativni materijal za
izbjeljivanje zuba
OPALESCENCE QUICK 45%
restorativni materijal za
izbjeljivanje zuba
DENTAL HEMOSTATIC
AGENT (ASTRINGEDENT,
ASTRINGEDENT X,
VISCOSTAT, VISCOSTAT
CLEAR, VISCOSTAT PLUS)
sredstvo za hemostazu i kontrolu
luenja sulkusne tekuine
SILANE
materijal za reparaturu keramike
CITRIC ACID 20% SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
ULTRADENT EDTA 18%
SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
FILE-EZE EDTA
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
LOLA CARE CLASSIC
PLASTER
klasini flaster
LOLA CARE SENSITIVE
PLASTER
flaster za osjetljivu kou
LOLA CARE LOLAPORA
PAPER
mikroporozni flaster s dipenzerom
LOLA CARE LOLAPORA
SILK
mikroporozni flaster s dipenzerom
LOLA CARE LOLAPORA PE
Klasa I 06-07.4-1-396-1/16
TRANSPARENT
mikroporozni flaster
LOLA CARE LOLAPORA
CLASSIC
mikroporozni flaster
LOLAPORA SILK
traka sa ljepljivim slojem
LOLAPORA PLAST
traka sa ljepljivim slojem
Napomena: Svi kataloki brojevi i
veliine medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
MICROPLEX
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROSIL
silikonsko soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROCRYL
jednodijelno akrilatno soivo za
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
Klasa IIb 06-07.4-1-8114-2/15
MICROCRYL
trodijelno akrilatno soivo za
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
MICROPLEX
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u prednju komoru oka
MICROPLEX
PMMA kapsularni tenzioni prsten

66 - 51
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

01.04.2016

31.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama i
ostalim prodajnim
mjestima

01.04.2016

31.03.2021

u bolnikim
apotekama/zdravstve
nim ustanovama

LOLA RIBAR d.d.


Radnika cesta 54
Zagreb, Republika
Hrvatska

EVROPA LIJEK
PHARMA d.o.o.
Rogaii b.b, Vlakovo
Sarajevo

HUMANOPTICS
AKTIENGESELLSCHAFT
Spardorfer Strasse 150
91054 Erlangen, Njemaka

AKOVI d.o.o.
Aleja Svetog Save 51
Banja Luka

66 - 52

, 6. 9. 2016.

ARTIFICIAL IRIS WITH


FIBER
vjetaka arenica (Iris)
ARTIFICIAL IRIS FIBER
FREE
vjetaka arenica (Iris)
MICROKER
Kornealni prsten
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

5.

6.

NoSnorePlus
(M, XL)
nosni umetak
CANEO B
invalidska kolica
CANEO S
invalidska kolica
CANEO E
invalidska kolica
CANEO L
invalidska kolica
CANEO 200
invalidska kolica
SERENA II
invalidska kolica
FAKTO
rolator
DGW
rolator
GMA
hodalica
G-104
hodalica
G-201
hodalica
VFG-1
tap na etiri kraka
AGIN
skuter
ALVARO
skuter
CYRIUS
elektromotorna kolica
TSB
toaletna kolica
TSS
toaletna stolica
TSU
toaletna kolica
LEVINA
toaletna kolica
9404-A
tu stolica
9403-B
tu stolica
DH-241
tu stolica
DH-243
tu stolica
TSE-1
toaletno povienje
SANTILO
daska za kadu
AQUASWIFT
sjedalo za kadu
BANO
sjedalo za kadu
HGE
ruka za kupaonu
SEGURO
ruka za kupaonu
GZ
hvataljka
DEBBON AIR
antidekubitalni jastuk
STAR LOCK
antidekubitalni jastuk
APS-1
antidekubitalni madrac
BASIK
invalidska kolica

Klasa I

06-07.4-1-7059-2/15

04.04.2016

03.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa I

06-07.4-1-6352-2/15

05.04.2016

04.04.2021

u specijalizovanim
prodavnicama

PLAST-MED JAN
GORKA
Trzemesnia 565
Trzemesnia 32425, Poljska

INEL d.o.o.
Polog b.b
Mostar

DIETZ REHAKARL DIETZ d.o.o.


PRODUKTE GmbH
II Bojne Rudnike b.b
Descostrasse 10
Mostar
76307 Karlsbad, Njemaka

, 6. 9. 2016.

7.

8.

9.

BASIK+
invalidska kolica
9400-A
tu stolica
9401-A
tu stolica
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
ISOTONIC SODIUM
CHLORIDE IRRIGATION
SOLUTION (PVC BAG)
izotonini 0,9% rastvor natrijum
hlorida za irigaciju
Klasa IIa 06-07.4-1-4263-5/15
Napomena: Sve veliine
medicinskog sredstva su navedene u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
G-AENIAL FLO X
kompozitni materijal
ESSENTIA
kompozitni materijal
G-PREMIO BOND
adheziv
EQUIA FORTE FIL
staklenoionomerni cement
EQUIA FORTE COAT
staklenoionomerni cement
MI VARNISH
lak za profilaks zuba
OPTIGLAZE COLOR
lak za akrilatne zube
CERAMIC PRIMER II
adheziv
CERASMART
kompozitni materijal
G-CEM LINKACE
akrilatni cement
EVERX POSTERIOR
kompozitni materijal
Klasa IIa 06-07.4-1-6558-2/15
EVERSTICK C&B
vlakna za pojaanje privremenih
protetskih radova
EVERSTICK NET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada
EVERSTICK PERIO
vlakna za splint u paradontologiju
EVERSTICK ORTHO
vlakna za pojaanje ortodontskih
radova
EVERSTICK POST
vlakna za pojaanje protetske
substrukture
STICK
vlakna za pojaanje u zubnoj
protetici
STICKNET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada
STICKRESIN
adheziv
MEMOBAG
vreica za ekstrakciju sadraja tkiva
Napomena: Svi kataloki brojevi
Klasa IIa 06-07.4-1-354-1/16
medicinskog sredstva se nalaze u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
BREASTLIGHT
aparat za samopregled dojke
Klasa I

10.

11.

12.

DUREX INVISIBLE EXTRA


THIN-EXTRA SENSITIVE
prezervativ (10 prezervativa)
DUREX INVISIBLE EXTRA
THIN-EXTRA SMOOTH
prezervativ (10 prezervativa)
SINOMARIN Mini 30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za
nos u spreju

06-07.4-1-626-1/16

Klasa IIb 06-07.4-1-377-1/16

Klasa I

06-07.4-1-638-1/16

66 - 53

POLIFARMA ILAC
SAN. ve TIC. A.S.
Ergene 1 OSB, Vakiflar
OSB Mahallesi, Sanayi
Caddesi, No:22/1 Ergene
Tekirdag, Turska

UNIFARM d.o.o.
Bistarac b.b, Novo
naselje
Lukavac

06.04.2016

05.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

06.04.2016

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

GC EUROPE N.V.
Research Park,
Interleuvenlaan 33
Leuven, Belgija

DENTAL SM d.o.o.
Branka Popovia 266
Banja Luka

05.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

TELEFLEX MEDICAL
IDA Business and
Technology Park, Dublin
Road, Athlone
Co.Westmeath, Irska

MEDI FREY d.o.o.


Grbavika 80/I
Sarajevo

05.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

EPSILON
PBW HEALTH (UK) Ltd
RESEARCH
2 Thorne Road, Thornton INTERNATIONAL
Lodge Huddersfield
d.o.o.
HD1 3JJ, Velika Britanija
Novice Cerovia 5
Banja Luka

06.04.2016

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama i
ostalim prodajnim
mjestima

RECKITT BENCKISER
ATACO d.o.o. Mostar
HEALTHCARE (UK)
Podrunica Banja Luka
Ltd
Ramii bb
Dansom Lane, Hull
Banja Luka
HU8 7DS, Velika Britanija

06.04.2016

05.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki

06.04.2016

06.04.2016

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

66 - 54

13.

14.

SINOMARIN EAR CARE


Adults 30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za
uho u spreju
SINOMARIN EAR CARE
Children 30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za
uho u spreju
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 125 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Chlidren 100 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Klasa IIa 06-07.4-1-639-1/16
Chlidren 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Babies
(Monodose) Sterile Nasal Solution
(18X5 ml)
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a
200 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 50ml
hipertonini rastvor morske vode
T1 LINE (WITH LIGHT,
BESIDE EVA 11, CONDENS
AND PROPHY)
koljinik
T2 LINE (WITH LIGHT)
koljinik
T3 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
T4 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
SIRONITI
koljinik
ENDO
koljinik
IMPLANT
koljinik
T1 CLASSIC
koljinik
TURBINES T1
turbina
TURBINES T2
turbina
TURBINES T3
turbina
TURBINES T4
turbina
QUICK COUPLINGS
adapter za turbinu
Klasa IIa 06-07.4-1-5867-3/15
C8+, (D3416)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Cart (D3431)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Turn (D3427)
stomatoloka jedinica (stolica)
INTEGO/INTEGO PRO
stomatoloka jedinica (stolica)
SINIUS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS CS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS TS
stomatoloka jedinica (stolica)
XIOS PLUS WALL MODULE
senzor za RTG ureaj
CEREC BLOCS C IN
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS ZI,TZI, TZI C UND
MESO
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS CC
blokovi za CAD/CAM sistem
TIBASE
blokovi za CAD/CAM sistem
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

, 6. 9. 2016.
Greece, Grka

07.04.2016

11.04.2016

06.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki
Greece, Grka

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

SIRONA DENTAL
SYSTEMS GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim,
Njemaka

SANITARIA DENTAL
d.o.o
Blajburkih rtava 23
Mostar

, 6. 9. 2016.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

KELO-COTE GEL
gel za oiljke
KELO-COTE SPRAY
sprej za oiljke
KELO-COTE UV
gel za oiljke
IRIDIUM GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
IRIDIUM BABY GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
TRIUM
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i ginko
bilobom

Klasa I

06-07.4-1-6718-2/15

Klasa Is 06-07.4-1-6719-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-6720-2/15

IRIDIUM A
vjetake suze sa hijaluronskom
kiselinom, ehinaceom i
aminokiselinama
BLU YAL A
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i
Klasa IIb
aminokiselinama
BLU GEL A
vjetake suze sa 0,30%
hijaluronskom kiselinom i
aminokiselinama
NEXTAL GEL
rastvor za oi sa 0,5%
hipromelozom i aminokiselinama
EUROSTERIL
STERILIZATION POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu
u stomatologiji
EUROSTERIL SELF
ADHESIVE STERILIZATION
POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu Klasa I
u stomatologiji
EUROSTERIL
STERILIZATION ROLLS
rolna za sterilizaciju, za primjenu u
stomatologiji
MONOART TOWEL
pregae za djecu i odrasle
MONOART FACE MASK
PROTECTION 3
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
Klasa I
MONOART FACE MASK
PROTECTION 4
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ADVANCE
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ULTRA LIGHT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
Klasa I
KUSCHALL COMPACT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL CHAMPION
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL K-SERIES
manuelna invalidska kolica
VITAL CIC
CIC sluni aparati
VITAL ITE
ITE sluni aparat
VITAL BTE
BTE sluni aparat
RC4 REMOTE CONTROL
Klasa IIa
daljinski upravlja za sluni aparat
RC-DEX REMOTE CONTROL
daljinski upravlja za sluni aparat
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

11.04.2016

11.04.2016

12.04.2016

66 - 55

10.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

ADVANCED BIOTECHNOLOGIES INC.


1100 Satellite Boulevard,
Suwanee
GA 30024, Sjedinjene
Amerike Drave

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

06-07.4-1-6721-2/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

06-07.4-1-7717-1/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

06-07.4-1-8021-1/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

KUSCHALL AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil,
vajcarska

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

06-07.4-1-644-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

06-07.4-1-651-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

66 - 56

23.

24.

25.

26.

27.

28.

DRAGON ELECTRICAL
WHEELCHAIR
elektromotorna kolica
BORA
elektromotorna kolica
ICE POWER COLD/HOT
PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje i grejanje
ICE POWER COLD GEL
(tuba 20 ml, 75 ml, 150 ml, 400
ml)
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER SPORT SPRAY
sprej za tretman povreda sa
mentolom
ICE POWER PLUS COLD GEL
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER INSTANT COLD
PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
INTEGRATED
analizator za biohemiju s
pripremom za integraciju
ARCHITECT c8000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c16000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
STERILE LANCET FOR
SINGLE USE
(33G, 32G, 31G, 30G, 28G,26G,
23G)
sterilne lancete

HOLDEX SINGLE USE


HOLDER
plastini dra za vakum iglu
prilikom vaenja krvi
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
SYPHILIS TEST DEVICES
test trake za sifilis
ADENO/ROTA VIRUS TEST
DEVICES
test trake za Adeno/Rota virus
FECAL OCCULT BLOOD
TEST DEVICES
test trake za fekalno okultno
testiranje krvi
CARDIAC MARKER TEST
DEVICES
test trake za srane markere
HCG TEST DEVICES
test trake za odreivanje HCG
(humani horionski gonadotropin)
SALMONELLA
ANTIGEN/ANTIBODY TEST
test trake za odreivanje salmonele
H.PYLORI AB/AG TEST
DEVICES
test trake za odreivanje
helikobakter pilori
DRUGS OF ABUSE TEST
DEVICES
testovi za odreivanje droga
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

Klasa I

Klasa I

Lista D

06-07.4-1-645-1/16

06-07.4-1-801-1/16

06-07.4-1-5056-4/15

Klasa IIa 06-07.4-1-6170-2/15

Klasa Is 06-07.4-1-8069-2/15

Lista D

06-07.4-1-5664-3/15

13.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

14.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

, 6. 9. 2016.

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

INVACARE
DEUTSCHLAND GmbH
Kleistrstrasse 49
D- 32457 Porta Westfalica,
Njemaka

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

FYSIOLINE OY
Arvionkatu 2, FIN-33840
Tampere, Finska

MEDICOPHARM
d.o.o.
Kralja Dragutina 35
Bijeljina

13.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

ABBOTT
LABORATORIES
100 and 200 Abbott Park
Road, Abbott Park
60064 Illinois, Sjedinjene
Amerike Drave

HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar


Muje Paia br.4
Mostar

13.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SHANDONG LIANFA
MEDICAL PLASTIC
PRODUCTS Co. Ltd.
No.1, Shuangshan Sanjian
Road, 250200 Zhangqui
City, Jinan
Shandong, Kina

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

13.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

14.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

LUMIQUICK
DIAGNOSTICS Inc
2946 Scott Blvd, Santa
Clara
California 95054,
Sjedinjene Amerike
Drave

SANAM STYRKA
d.o.o.
Antuna Hangija 35
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

29.

30.

31.

SCHOLL ATHLETE'S FOOT


COMPLETE PEN&SPRAY KIT
set za atletsko stopalo
Klasa IIa 06-07.4-1-7614-2/15

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

14.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

17.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

BAUSCH&LOMB
INCORPORATED
1400 North Goodman
Street
Roschester NY 14609,
Sjedinjene Amerike
Drave

PHARMASWISS BH
d.o.o
Fra Anela Zvizdovia
1/B7
Sarajevo

18.04.2016

12.10.2020

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

YOUMEDICAL B.V
Rijnsburgstraat 9-11
Amsterdam, Holandija

MEDIS
INTERNATIONAL
d.o.o.
Ahmeta Muratbegovia
br.2
Sarajevo

06-07.4-1-811-1/16

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-1408-1/16

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

20.04.2016

19.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

08.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

24.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

15.04.2016

15.04.2016

18.04.2016

NAILNER olovka protiv gljivica


na noktima

33.

34.

35.

36.

37.

Klasa IIa 06-07.4-2-6134-2/15

EXTRAVASATION
DETECTION PATCH WITH
ACCESS SLOT
patch za detektovanje ekstravazacije
kontrasta
EmpowerCTA
injektor kontrasnog sredstva sa
priborom
EmpowerMR System
injektor kontrasnog sredstva
VACUETTE TUBES
vakum epruvete
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti
sedimentacije krvi
ESR PIPETTE
pipete graduisane za sedimentaciju
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za urin
MINICOLLECT TUBE
mikro epruvete za kolekciju
uzoraka
URINE BEAKER
urinski kolektori
URINE TRANSFER DEVICE
urinski kontejneri za transport
SED RATE DEVICES
aparati za sedimentaciju
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AQUA MARIS CLEAN
(50 ml, 100 ml, 125 ml)
sprej za nos sa izotoninom
morskom vodom

MEDICAL BRANDS
ATACO d.o.o. Mostar
DEVELOPMENTS B.V.
Podrunica Banja Luka
Piet Heinkade 199
Ramii bb
1019 HC Amsterdam,
Banja Luka
Holandija

14.04.2021

VACUETTE MULTIPLE USE


DRAWING NEEDLES
vakum igla za uzorkovanje krvi u
vie vakum tuba
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
CULTURE HOLDER
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
Klasa IIa 06-07.4-1-8096-2/15
CULTURE HOLDER (NONDEHP)
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
BIOTRUE MULTI-PURPOSE
SOLUTION FLIGHT PACK
(45870)
vienamjenski rastvor za odravanje Klasa IIb 06-07.4-1-7006-2/15
mekih kontaktnih soiva

32.

66 - 57

Klasa I

Lista D

06-07.4-1-8068-2/15

Klasa IIa 06-07.4-2-7382-2/15

ARTIS ONE
sistem za interventu radiologiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u Klasa IIb 06-07.4-1-762-1/16
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

22.04.2016

25.04.2016

BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska
BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo
MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

JADRAN GALENSKI
FARMIS d.o.o.
LABORATORIJ d.d.
Igmanska b.b, Vogoa
Svilno 20
Sarajevo
Rijeka, Republika Hrvatska
SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina

66 - 58

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

SYMBIA EVO
aparat za kompjuterizovanu
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem
SYMBIA EVO EXCEL
aparat za kompjuterizovanu
Klasa IIa 06-07.4-1-761-1/16
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
MAGNETOM AMIRA
(10836777)
magnetna rezonansa
Klasa IIa 06-07.4-1-767-1/16

MISPA I2 ANALYZER
analizator specifinih proteina
MISPA I2 REAGENTS
reagensi za analizu specifinih
proteina na analizatoru Mispa I2
Napomena: Svi kataloki brojevi,
veliine i modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AVISO S
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
AVISO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
AXIS NANO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
COMPACT TOUCH
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
COMPACT TOUCH STS/UBM
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
POCKET II
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
ANAFTIN GEL
(8 ml)
gel za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN RASTVOR ZA
ISPIRANJE USTA
(120 ml)
rastvor za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN SPREJ
(15 ml)
sprej za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
HEATER-COOLER UNIT HCU
40
aparat za grijanje/hlaenje
perfuzionih tenosti/krvi i pacijenta
HEART LUNG MACHINE HL
20
aparat za preuzimanje funkcija rada
srca i plua kod operacija
Napomena: Svi modeli medicinskog
sredstva i kataloki brojevi su
navedeni u tabeli koja se nalazi u
prilogu ove potvrde i ini njen
sastavni dio.
TRACHEAL METAL
CANNULAE
endotrahealne metalne kanile

26.04.2016

26.04.2016

, 6. 9. 2016.

25.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS MEDICAL
SOLUTIONS USA Inc SIEMENS MEDICINA
2501 N.Barrington Road
d.o.o.
Hoffman Estates
Milana Preloga 12b
Illinos 60192, Sjedinjene
Sarajevo
Amerike Drave

25.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina

AGAPPE
DIAGNOSTICS
SWITZERLAND GmbH
Knonauerstrasse 54
6330 Cham, vajcarska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

06-07.4-1-7616-1/15

27.04.2016

26.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIa 06-07.4-1-7615-2/15

27.04.2016

26.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

QUANTEL MEDICAL
11 Rue du Bois Joli, CS
40015
63808 Cournon d'Auvergne
Cedex, Francuska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

26.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SINCLAIR PHARMA
Srl
Viale Restelli 5
20124 Milano, Italija

BERLIN-CHEMIE
MENARINI BH d.o.o.
Hasana Brkia 27II
Sarajevo

MAQUET
CARDIOPULMONARY
GmbH
Kehler Str.31
Rastatt, Njemaka

PROMA d.o.o.
Kasindolska 33
Sarajevo

L.A.S. SNC
LABORATORIO
ARTICOLI SANITARI
Via Monte Penice 9
Siziano, Italija

Sarafon d.o.o.
Ferhadija 19/III
Sarajevo

Lista D

Klasa IIa 06-07.4-1-7350-3/15

27.04.2016

Klasa IIb 06-07.4-1-7245-2/15

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

Klasa IIa 06-07.4-1-7403-1/15

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

, 6. 9. 2016.

45.

46.

47.

48.

49.

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
AMINAL-CD 0,50/3-1,50
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu
AMINAL-CD 0,50/3-1,25
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu

66 - 59

ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija
ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija

Klasa IIb 06-07.4-1-941-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-940-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

COBALT-CHROMIUM
STENTS NEFRO C FOR
RENAL VESSEL WITH
DELIVERY SYSTEM, RAPID
EXCHANGE
BMS kobalt-krom stent za renalne
Klasa IIb 06-07.4-1-999-2/16
krvne sudove sa sistemom za
isporuku, brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
INTRA-AORTIC BALLOON
CATHETER SETS
balon kateter za intra-aortalnu
pumpu (IABP)
COBALT-CHROMIUM
SIROLIMUS ELUTING
CORONARY STENTS ALEX
PLUS WITH DELIVERY
Klasa III 06-07.4-1-1000-2/16
SYSTEM, RAPID EXCHANGE
Co-Cr koronarni stent sa lijekom
Sirolimus, sa sistemom za isporuku,
brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
INTRODUCERS-SETS TO
INTRODUCE AND
EXCHANGE CATHETERS
AND ENDOCAVITARY
ELECTRODES WITH
HEMOSTASIS VALVE
uvodnice-set za uvoenje i zamjenu
katetera i endokavitarnih elektroda
sa hemostatskim ventilom
ONE WAY STOPCOCKS,
THREE WAY STOPCOCKS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata
TWO STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
Klasa IIa 06-07.4-1-1001-2/16
medikamenata, na nosau
THREE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
FIVE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
igla za punkciju kod angiografskih
procedura
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.

ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo
ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo

01. 30. 2016.


227.
..
10-02.3-4333/16

29. 2016.


. , . .

66 - 60

, 6. 9. 2016.

Na osnovu lana 122, a u skladu sa lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U periodu od 1. aprila 2016. do 30. aprila 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih medicinskih
sredstava:
Red.
br.

1.

2.

3.

Naziv medicinskog sredstva


Rok trajanja
Klasa
Broj potvrde
Datum potvrde
(generiko ime)
potvrde
TRAY SHEETS (SOF-TRAY
CLASSIC SHEETS, CLEAR
SPLINT SHEETS,
POLYPROPYLENE/TREATME
NT COPING&PROVISIONAL
FABRICATING SHEETS,
OLEFIN TRAY SHEET, FIT
TRAY, OEM THIN FLEX
TRAY)
listovi folije za izradu dentalnih
Klasa I 06-07.4-1-7307-2/15 01.04.2016
31.03.2021
udlaga
TIPS
nastavci za trcaljke
OPALDAM
sredstvo za izolaciju gingive
ULTRAPAK KNITTED CORD
KIT, ULTRAPAK KNITTED
CORD #000, #00, #0, #1, #2, #3
pleteni konac za retrakciju gingive
PORCELAIN ETCH
materijal za jetkanje
ULTRA-ETCH
materijal za jetkanje
SEEK SABLE SEEK
detektor za identifikaciju karijesa
ENDOREZ
materijal za endodontsko punjenje
ULTRA-BLEND PLUS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
ULTRACAL XS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
OPALESCENCE BOOST PF
38%&40%
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
OPALESCENCE ENDO
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
Klasa IIa 06-07.4-1-7308-2/15 01.04.2016
31.03.2021
OPALESCENCE QUICK 45%
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
DENTAL HEMOSTATIC
AGENT (ASTRINGEDENT,
ASTRINGEDENT X,
VISCOSTAT, VISCOSTAT
CLEAR, VISCOSTAT PLUS)
sredstvo za hemostazu i kontrolu
luenja sulkusne tekuine
SILANE
materijal za reparaturu keramike
CITRIC ACID 20% SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
ULTRADENT EDTA 18%
SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
FILE-EZE EDTA
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
LOLA CARE CLASSIC
PLASTER
klasini flaster
LOLA CARE SENSITIVE
PLASTER
Klasa I 06-07.4-1-396-1/16
01.04.2016
31.03.2021
flaster za osjetljivu kou
LOLA CARE LOLAPORA
PAPER
mikroporozni flaster s dipenzerom

Mjesto prodaje

Proizvoa

Nosilac dozvole

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama i
ostalim prodajnim
mjestima

LOLA RIBAR d.d.


Radnika cesta 54
Zagreb, Republika
Hrvatska

EVROPA LIJEK
PHARMA d.o.o.
Rogaii b.b, Vlakovo
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

66 - 61

LOLA CARE LOLAPORA SILK


mikroporozni flaster s dipenzerom
LOLA CARE LOLAPORA PE
TRANSPARENT
mikroporozni flaster
LOLA CARE LOLAPORA
CLASSIC
mikroporozni flaster
LOLAPORA SILK
traka sa ljepljivim slojem
LOLAPORA PLAST
traka sa ljepljivim slojem

4.

Napomena: Svi kataloki brojevi i


veliine medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
MICROPLEX
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROSIL
silikonsko soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROCRYL
jednodijelno akrilatno soivo za
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
MICROCRYL
trodijelno akrilatno soivo za
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
MICROPLEX
Klasa IIb 06-07.4-1-8114-2/15
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u prednju komoru oka
MICROPLEX
PMMA kapsularni tenzioni prsten
ARTIFICIAL IRIS WITH
FIBER
vjetaka arenica (Iris)
ARTIFICIAL IRIS FIBER FREE
vjetaka arenica (Iris)
MICROKER
Kornealni prsten

01.04.2016

31.03.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

HUMANOPTICS
AKTIENGESELLSCHAFT
Spardorfer Strasse 150
91054 Erlangen, Njemaka

AKOVI d.o.o.
Aleja Svetog Save 51
Banja Luka

PLAST-MED JAN
GORKA
Trzemesnia 565
Trzemesnia 32425, Poljska

INEL d.o.o.
Polog b.b
Mostar

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

5.

6.

NoSnorePlus
(M, XL)
nosni umetak
CANEO B
invalidska kolica
CANEO S
invalidska kolica
CANEO E
invalidska kolica
CANEO L
invalidska kolica
CANEO 200
invalidska kolica
SERENA II
invalidska kolica
FAKTO
rolator
DGW
rolator
GMA
hodalica
G-104
hodalica
G-201
hodalica
VFG-1
tap na etiri kraka
AGIN
skuter
ALVARO
skuter
CYRIUS
elektromotorna kolica
TSB
toaletna kolica

Klasa I

06-07.4-1-7059-2/15

04.04.2016

03.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa I

06-07.4-1-6352-2/15

05.04.2016

04.04.2021

u specijalizovanim
prodavnicama

DIETZ REHAKARL DIETZ d.o.o.


PRODUKTE GmbH
II Bojne Rudnike b.b
Descostrasse 10
Mostar
76307 Karlsbad, Njemaka

66 - 62

, 6. 9. 2016.

TSS
toaletna stolica
TSU
toaletna kolica
LEVINA
toaletna kolica
9404-A
tu stolica
9403-B
tu stolica
DH-241
tu stolica
DH-243
tu stolica
TSE-1
toaletno povienje
SANTILO
daska za kadu
AQUASWIFT
sjedalo za kadu
BANO
sjedalo za kadu
HGE
ruka za kupaonu
SEGURO
ruka za kupaonu
GZ
hvataljka
DEBBON AIR
antidekubitalni jastuk
STAR LOCK
antidekubitalni jastuk
APS-1
antidekubitalni madrac
BASIK
invalidska kolica
BASIK+
invalidska kolica
9400-A
tu stolica
9401-A
tu stolica

7.

8.

Napomena: Svi kataloki brojevi


medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
ISOTONIC SODIUM
CHLORIDE IRRIGATION
SOLUTION (PVC BAG)
izotonini 0,9% rastvor natrijum
hlorida za irigaciju

Klasa IIa 06-07.4-1-4263-5/15

Napomena: Sve veliine


medicinskog sredstva su navedene u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
G-AENIAL FLO X
kompozitni materijal
ESSENTIA
kompozitni materijal
G-PREMIO BOND
adheziv
EQUIA FORTE FIL
staklenoionomerni cement
EQUIA FORTE COAT
staklenoionomerni cement
MI VARNISH
lak za profilaks zuba
OPTIGLAZE COLOR
lak za akrilatne zube
Klasa IIa 06-07.4-1-6558-2/15
CERAMIC PRIMER II
adheziv
CERASMART
kompozitni materijal
G-CEM LINKACE
akrilatni cement
EVERX POSTERIOR
kompozitni materijal
EVERSTICK C&B
vlakna za pojaanje privremenih
protetskih radova
EVERSTICK NET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada

06.04.2016

05.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

06.04.2016

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

POLIFARMA ILAC
SAN. ve TIC. A.S.
Ergene 1 OSB, Vakiflar
OSB Mahallesi, Sanayi
Caddesi, No:22/1 Ergene
Tekirdag, Turska

UNIFARM d.o.o.
Bistarac b.b, Novo
naselje
Lukavac

GC EUROPE N.V.
Research Park,
Interleuvenlaan 33
Leuven, Belgija

DENTAL SM d.o.o.
Branka Popovia 266
Banja Luka

, 6. 9. 2016.

66 - 63

EVERSTICK PERIO
vlakna za splint u paradontologiju
EVERSTICK ORTHO
vlakna za pojaanje ortodontskih
radova
EVERSTICK POST
vlakna za pojaanje protetske
substrukture
STICK
vlakna za pojaanje u zubnoj
protetici
STICKNET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada
STICKRESIN
adheziv
MEMOBAG
vreica za ekstrakciju sadraja tkiva
9.

Klasa IIa 06-07.4-1-354-1/16


Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva se nalaze u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
BREASTLIGHT
aparat za samopregled dojke

10.

11.

12.

13.

14.

Klasa I

DUREX INVISIBLE EXTRA


THIN-EXTRA SENSITIVE
prezervativ (10 prezervativa)
DUREX INVISIBLE EXTRA
THIN-EXTRA SMOOTH
prezervativ (10 prezervativa)

06-07.4-1-626-1/16

Klasa IIb 06-07.4-1-377-1/16

SINOMARIN Mini 30 ml Spray


hipertonini rastvor morske vode za
nos u spreju
SINOMARIN EAR CARE Adults
30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za Klasa I 06-07.4-1-638-1/16
uho u spreju
SINOMARIN EAR CARE
Children 30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za
uho u spreju
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 125 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Chlidren 100 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Klasa IIa 06-07.4-1-639-1/16
Chlidren 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Babies
(Monodose) Sterile Nasal Solution
(18X5 ml)
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 200
ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 50ml
hipertonini rastvor morske vode
T1 LINE (WITH LIGHT,
BESIDE EVA 11, CONDENS
AND PROPHY)
koljinik
T2 LINE (WITH LIGHT)
koljinik
T3 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
Klasa IIa 06-07.4-1-5867-3/15
T4 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
SIRONITI
koljinik
ENDO
koljinik
IMPLANT
koljinik

TELEFLEX MEDICAL
IDA Business and
Technology Park, Dublin
Road, Athlone
Co.Westmeath, Irska

05.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

05.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

EPSILON
PBW HEALTH (UK) Ltd
RESEARCH
2 Thorne Road, Thornton INTERNATIONAL
Lodge Huddersfield
d.o.o.
HD1 3JJ, Velika Britanija
Novice Cerovia 5
Banja Luka

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama i
ostalim prodajnim
mjestima

RECKITT BENCKISER
ATACO d.o.o. Mostar
HEALTHCARE (UK)
Podrunica Banja Luka
Ltd
Ramii bb
Dansom Lane, Hull
Banja Luka
HU8 7DS, Velika Britanija

06.04.2016

05.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki
Greece, Grka

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

07.04.2016

06.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki
Greece, Grka

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

SIRONA DENTAL
SYSTEMS GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim,
Njemaka

SANITARIA DENTAL
d.o.o
Blajburkih rtava 23
Mostar

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

11.04.2016

MEDI FREY d.o.o.


Grbavika 80/I
Sarajevo

66 - 64

, 6. 9. 2016.

T1 CLASSIC
koljinik
TURBINES T1
turbina
TURBINES T2
turbina
TURBINES T3
turbina
TURBINES T4
turbina
QUICK COUPLINGS
adapter za turbinu
C8+, (D3416)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Cart ( D3431)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Turn (D3427)
stomatoloka jedinica (stolica)
INTEGO/INTEGO PRO
stomatoloka jedinica (stolica)
SINIUS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS CS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS TS
stomatoloka jedinica (stolica)
XIOS PLUS WALL MODULE
senzor za RTG ureaj
CEREC BLOCS C IN
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS ZI,TZI, TZI C UND
MESO
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS CC
blokovi za CAD/CAM sistem
TIBASE
blokovi za CAD/CAM sistem

15.

16.

17.

18.

19.

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
KELO-COTE GEL
gel za oiljke
KELO-COTE SPRAY
sprej za oiljke
KELO-COTE UV
gel za oiljke
IRIDIUM GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
IRIDIUM BABY GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
TRIUM
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i ginko
bilobom

ADVANCED BIOTECHNOLOGIES INC.


1100 Satellite Boulevard,
Suwanee
GA 30024, Sjedinjene
Amerike Drave

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

06-07.4-1-6718-2/15

11.04.2016

10.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa Is 06-07.4-1-6719-2/15

11.04.2016

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

Klasa I

Klasa IIa 06-07.4-1-6720-2/15

IRIDIUM A
vjetake suze sa hijaluronskom
kiselinom, ehinaceom i
aminokiselinama
BLU YAL A
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i
Klasa IIb 06-07.4-1-6721-2/15
aminokiselinama
BLU GEL A
vjetake suze sa 0,30%
hijaluronskom kiselinom i
aminokiselinama
NEXTAL GEL
rastvor za oi sa 0,5%
hipromelozom i aminokiselinama
EUROSTERIL
STERILIZATION POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu
u stomatologiji
EUROSTERIL SELF
Klasa I 06-07.4-1-7717-1/15
ADHESIVE STERILIZATION
POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu
u stomatologiji

12.04.2016

, 6. 9. 2016.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

EUROSTERIL
STERILIZATION ROLLS
rolna za sterilizaciju, za primjenu u
stomatologiji
MONOART TOWEL
pregae za djecu i odrasle
MONOART FACE MASK
PROTECTION 3
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
MONOART FACE MASK
PROTECTION 4
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ADVANCE
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ULTRA LIGHT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL COMPACT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL CHAMPION
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL K-SERIES
manuelna invalidska kolica
VITAL CIC
CIC sluni aparati
VITAL ITE
ITE sluni aparat
VITAL BTE
BTE sluni aparat
RC4 REMOTE CONTROL
daljinski upravlja za sluni aparat
RC-DEX REMOTE CONTROL
daljinski upravlja za sluni aparat

66 - 65

Klasa I

06-07.4-1-8021-1/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

Klasa I

06-07.4-1-644-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

KUSCHALL AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil,
vajcarska

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

Klasa IIa 06-07.4-1-651-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

13.04.2016

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

INVACARE
DEUTSCHLAND GmbH
Kleistrstrasse 49
D- 32457 Porta Westfalica,
Njemaka

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

13.04.2016

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

FYSIOLINE OY
Arvionkatu 2, FIN-33840
Tampere, Finska

MEDICOPHARM
d.o.o.
Kralja Dragutina 35
Bijeljina

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
DRAGON ELECTRICAL
WHEELCHAIR
Klasa I 06-07.4-1-645-1/16
elektromotorna kolica
BORA
elektromotorna kolica
ICE POWER COLD/HOT PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje i grejanje
ICE POWER COLD GEL
(tuba 20 ml, 75 ml, 150 ml, 400
ml)
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER SPORT SPRAY
Klasa I 06-07.4-1-801-1/16
sprej za tretman povreda sa
mentolom
ICE POWER PLUS COLD GEL
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER INSTANT COLD
PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
INTEGRATED
analizator za biohemiju s pripremom
za integraciju
ARCHITECT c8000
Lista D 06-07.4-1-5056-4/15
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c16000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

14.04.2016

13.04.2021

ABBOTT
LABORATORIES
HERCEGOVINALIJE
u bolnikim
100 and 200 Abbott Park
K d.o.o. Mostar
apotekama/zdravstve
Muje Paia br.4
Road, Abbott Park
nim ustanovama
Mostar
60064 Illinois, Sjedinjene
Amerike Drave

66 - 66

26.

STERILE LANCET FOR


SINGLE USE
(33G, 32G, 31G, 30G, 28G ,26G,
23G)
sterilne lancete

28.

29.

30.

31.

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
SYPHILIS TEST DEVICES
test trake za sifilis
ADENO/ROTA VIRUS TEST
DEVICES
test trake za Adeno/Rota virus
FECAL OCCULT BLOOD
TEST DEVICES
test trake za fekalno okultno
testiranje krvi
CARDIAC MARKER TEST
DEVICES
test trake za srane markere
HCG TEST DEVICES
test trake za odreivanje HCG (
humani horionski gonadotropin )
SALMONELLA
ANTIGEN/ANTIBODY TEST
test trake za odreivanje salmonele
H.PYLORI AB/AG TEST
DEVICES
test trake za odreivanje
helikobakter pilori
DRUGS OF ABUSE TEST
DEVICES
testovi za odreivanje droga

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

Klasa IIa 06-07.4-1-6170-2/15

14.04.2016

13.04.2021

Klasa Is 06-07.4-1-8069-2/15

14.04.2016

13.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

14.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

LUMIQUICK
DIAGNOSTICS Inc
2946 Scott Blvd, Santa
Clara
California 95054,
Sjedinjene Amerike
Drave

SANAM STYRKA
d.o.o.
Antuna Hangija 35
Sarajevo

14.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

14.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

17.04.2021

u apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

BAUSCH&LOMB
INCORPORATED
1400 North Goodman
Street
Roschester NY 14609,
Sjedinjene Amerike
Drave

PHARMASWISS BH
d.o.o
Fra Anela Zvizdovia
1/B7
Sarajevo

12.10.2020

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

Lista D 06-07.4-1-5664-3/15

Napomena: Svi modeli i kataloki


brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
SCHOLL ATHLETE'S FOOT
COMPLETE PEN&SPRAY KIT
set za atletsko stopalo
Klasa IIa 06-07.4-1-7614-2/15

VACUETTE MULTIPLE USE


DRAWING NEEDLES
vakum igla za uzorkovanje krvi u
vie vakum tuba
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
CULTURE HOLDER
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
Klasa IIa 06-07.4-1-8096-2/15
CULTURE HOLDER ( NONDEHP)
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
BIOTRUE MULTI-PURPOSE
SOLUTION FLIGHT PACK
(45870)
vienamjenski rastvor za odravanje Klasa IIb 06-07.4-1-7006-2/15
mekih kontaktnih soiva

15.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

18.04.2016

NAILNER olovka protiv gljivica


na noktima
32.

SHANDONG LIANFA
MEDICAL PLASTIC
PRODUCTS Co. Ltd.
No.1, Shuangshan Sanjian
Road, 250200 Zhangqui
City, Jinan
Shandong, Kina

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

HOLDEX SINGLE USE


HOLDER
plastini dra za vakum iglu
prilikom vaenja krvi
27.

, 6. 9. 2016.

Klasa IIa 06-07.4-2-6134-2/15

18.04.2016

MEDICAL BRANDS
ATACO d.o.o. Mostar
DEVELOPMENTS B.V.
Podrunica Banja Luka
Piet Heinkade 199
Ramii bb
1019 HC Amsterdam,
Banja Luka
Holandija

YOUMEDICAL B.V
Rijnsburgstraat 9-11
Amsterdam, Holandija

MEDIS
INTERNATIONAL
d.o.o.
Ahmeta Muratbegovia
br.2
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

EXTRAVASATION
DETECTION PATCH WITH
Klasa I 06-07.4-1-811-1/16
ACCESS SLOT
patch za detektovanje ekstravazacije
kontrasta
EmpowerCTA
injektor kontrasnog sredstva sa
Klasa IIb 06-07.4-1-1408-1/16
priborom
EmpowerMR System
injektor kontrasnog sredstva
VACUETTE TUBES
vakum epruvete
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti
sedimentacije krvi
ESR PIPETTE
pipete graduisane za sedimentaciju
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za urin
MINICOLLECT TUBE
mikro epruvete za kolekciju uzoraka
Lista D 06-07.4-1-8068-2/15
URINE BEAKER
urinski kolektori
URINE TRANSFER DEVICE
urinski kontejneri za transport
SED RATE DEVICES
aparati za sedimentaciju
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AQUA MARIS CLEAN
(50 ml, 100 ml, 125 ml)
sprej za nos sa izotoninom
morskom vodom

Klasa IIa 06-07.4-2-7382-2/15

ARTIS ONE
sistem za interventu radiologiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u Klasa IIb 06-07.4-1-762-1/16
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
SYMBIA EVO
aparat za kompjuterizovanu
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem
SYMBIA EVO EXCEL
aparat za kompjuterizovanu
Klasa IIa 06-07.4-1-761-1/16
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
MAGNETOM AMIRA
(10836777)
magnetna rezonansa
Klasa IIa 06-07.4-1-767-1/16

MISPA I2 ANALYZER
analizator specifinih proteina
MISPA I2 REAGENTS
reagensi za analizu specifinih
proteina na analizatoru Mispa I2

Lista D 06-07.4-1-7616-1/15

Napomena: Svi kataloki brojevi,


veliine i modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AVISO S
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
AVISO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
Klasa IIa 06-07.4-1-7615-2/15
AXIS NANO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
COMPACT TOUCH
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu

66 - 67
BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska
BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

20.04.2016

19.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

08.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

24.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina

25.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS MEDICAL
SOLUTIONS USA Inc SIEMENS MEDICINA
2501 N.Barrington Road
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Hoffman Estates
Sarajevo
Illinos 60192, Sjedinjene
Amerike Drave

26.04.2016

25.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina

27.04.2016

26.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

AGAPPE
DIAGNOSTICS
SWITZERLAND GmbH
Knonauerstrasse 54
6330 Cham, vajcarska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

27.04.2016

26.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

QUANTEL MEDICAL
11 Rue du Bois Joli, CS
40015
63808 Cournon d'Auvergne
Cedex, Francuska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

22.04.2016

25.04.2016

26.04.2016

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo
MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

JADRAN GALENSKI
FARMIS d.o.o.
LABORATORIJ d.d.
Igmanska b.b, Vogoa
Svilno 20
Sarajevo
Rijeka, Republika Hrvatska

66 - 68

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

COMPACT TOUCH STS/UBM


ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
POCKET II
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
ANAFTIN GEL
(8 ml)
gel za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN RASTVOR ZA
ISPIRANJE USTA
(120 ml)
rastvor za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN SPREJ
(15 ml)
sprej za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
HEATER-COOLER UNIT HCU
40
aparat za grijanje/hlaenje
perfuzionih tenosti/krvi i pacijenta
HEART LUNG MACHINE HL
20
aparat za preuzimanje funkcija rada
srca i plua kod operacija
Napomena: Svi modeli medicinskog
sredstva i kataloki brojevi su
navedeni u tabeli koja se nalazi u
prilogu ove potvrde i ini njen
sastavni dio.
TRACHEAL METAL
CANNULAE
endotrahealne metalne kanile
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
AMINAL-CD 0,50/3-1,50
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu
AMINAL-CD 0,50/3-1,25
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu

Klasa IIa 06-07.4-1-7350-3/15

Klasa IIb 06-07.4-1-7245-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-7403-1/15

27.04.2016

28.04.2016

28.04.2016

, 6. 9. 2016.

26.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama i
specijalizovanim
prodavnicama

SINCLAIR PHARMA
Srl
Viale Restelli 5
20124 Milano, Italija

BERLIN-CHEMIE
MENARINI BH d.o.o.
Hasana Brkia 27II
Sarajevo

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

MAQUET
CARDIOPULMONARY
GmbH
Kehler Str.31
Rastatt, Njemaka

PROMA d.o.o.
Kasindolska 33
Sarajevo

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

L.A.S. SNC
LABORATORIO
ARTICOLI SANITARI
Via Monte Penice 9
Siziano, Italija

Sarafon d.o.o.
Ferhadija 19/III
Sarajevo

ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija
ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija

Klasa IIb 06-07.4-1-941-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-940-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama/
zdravstvenim
ustanovama

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

COBALT-CHROMIUM
STENTS NEFRO C FOR
RENAL VESSEL WITH
DELIVERY SYSTEM, RAPID
EXCHANGE
BMS kobalt-krom stent za renalne
Klasa IIb 06-07.4-1-999-2/16
krvne sudove sa sistemom za
isporuku, brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
INTRA-AORTIC BALLOON
CATHETER SETS
balon kateter za intra-aortalnu
pumpu (IABP)
COBALT-CHROMIUM
SIROLIMUS ELUTING
CORONARY STENTS ALEX
PLUS WITH DELIVERY
Klasa III 06-07.4-1-1000-2/16
SYSTEM, RAPID EXCHANGE
Co-Cr koronarni stent sa lijekom
Sirolimus, sa sistemom za isporuku,
brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo
ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

49.

INTRODUCERS-SETS TO
INTRODUCE AND
EXCHANGE CATHETERS
AND ENDOCAVITARY
ELECTRODES WITH
HEMOSTASIS VALVE
uvodnice-set za uvoenje i zamjenu
katetera i endokavitarnih elektroda
sa hemostatskim ventilom
ONE WAY STOPCOCKS,
THREE WAY STOPCOCKS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata
TWO STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
Klasa IIa 06-07.4-1-1001-2/16
medikamenata, na nosau
THREE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
FIVE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
igla za punkciju kod angiografskih
procedura

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
apotekama

66 - 69

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

Napomena: Svi kataloki brojevi


medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

227.

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. aprila do 30. aprila 2016. godine je
Po ovlatenju v.d. direktora
Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr. ph. Tatjana Ponorac, s. r.

Broj 10-02.3-4333/16
30. augusta 2016. godine
Banja Luka

Na temelju lanka 122, a sukladno lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U razdoblju od 1. travnja 2016. do 30. travnja 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih
medicinskih sredstava:
Red.
br.

1.

2.

Naziv medicinskog sredstva


Rok trajanja
Klasa
Broj potvrde
Datum potvrde
(generiko ime)
potvrde
TRAY SHEETS (SOF-TRAY
CLASSIC SHEETS, CLEAR
SPLINT SHEETS,
POLYPROPYLENE/TREATME
NT COPING&PROVISIONAL
FABRICATING SHEETS,
OLEFIN TRAY SHEET, FIT
TRAY, OEM THIN FLEX
TRAY)
listovi folije za izradu dentalnih
Klasa I 06-07.4-1-7307-2/15 01.04.2016
31.03.2021
udlaga
TIPS
nastavci za trcaljke
OPALDAM
sredstvo za izolaciju gingive
ULTRAPAK KNITTED CORD
KIT, ULTRAPAK KNITTED
CORD #000, #00, #0, #1, #2, #3
pleteni konac za retrakciju gingive
PORCELAIN ETCH
materijal za jetkanje
ULTRA-ETCH
materijal za jetkanje
Klasa IIa 06-07.4-1-7308-2/15 01.04.2016
31.03.2021
SEEK SABLE SEEK
detektor za identifikaciju karijesa

Mjesto prodaje

Proizvoa

Nositelj dozvole

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

ULTRADENT
PRODUCTS Inc
505 West 10200 South,
South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

SD INFORMATIKA
d.o.o.
Trg Svetog Save bb
Gradika

66 - 70

3.

4.

ENDOREZ
materijal za endodontsko punjenje
ULTRA-BLEND PLUS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
ULTRACAL XS
materijal za oblaganje kanala
korijena zuba
OPALESCENCE BOOST PF
38%&40%
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
OPALESCENCE ENDO
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
OPALESCENCE QUICK 45%
restorativni materijal za izbjeljivanje
zuba
DENTAL HEMOSTATIC
AGENT (ASTRINGEDENT,
ASTRINGEDENT X,
VISCOSTAT, VISCOSTAT
CLEAR, VISCOSTAT PLUS)
sredstvo za hemostazu i kontrolu
luenja sulkusne tekuine
SILANE
materijal za reparaturu keramike
CITRIC ACID 20% SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
ULTRADENT EDTA 18%
SOLUTION
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
FILE-EZE EDTA
rastvor za ienje korijenskog
kanala zuba
LOLA CARE CLASSIC
PLASTER
klasini flaster
LOLA CARE SENSITIVE
PLASTER
flaster za osjetljivu kou
LOLA CARE LOLAPORA
PAPER
mikroporozni flaster s dipenzerom
LOLA CARE LOLAPORA SILK
mikroporozni flaster s dipenzerom
LOLA CARE LOLAPORA PE
Klasa I 06-07.4-1-396-1/16
TRANSPARENT
mikroporozni flaster
LOLA CARE LOLAPORA
CLASSIC
mikroporozni flaster
LOLAPORA SILK
traka sa ljepljivim slojem
LOLAPORA PLAST
traka sa ljepljivim slojem
Napomena: Svi kataloki brojevi i
veliine medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
MICROPLEX
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROSIL
silikonsko soivo za intraokularnu
implantaciju u zadnju komoru oka
MICROCRYL
jednodijelno akrilatno soivo za
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
MICROCRYL
trodijelno akrilatno soivo za
Klasa IIb 06-07.4-1-8114-2/15
intraokularnu implantaciju u zadnju
komoru oka
MICROPLEX
PMMA soivo za intraokularnu
implantaciju u prednju komoru oka
MICROPLEX
PMMA kapsularni tenzioni prsten
ARTIFICIAL IRIS WITH
FIBER
vjetaka arenica (Iris)
ARTIFICIAL IRIS FIBER FREE
vjetaka arenica (Iris)

01.04.2016

31.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama,
specijaliziranim
prodavaonicama i
ostalim prodajnim
mjestima

01.04.2016

31.03.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

, 6. 9. 2016.

LOLA RIBAR d.d.


Radnika cesta 54
Zagreb, Republika
Hrvatska

EVROPA LIJEK
PHARMA d.o.o.
Rogaii b.b, Vlakovo
Sarajevo

HUMANOPTICS
AKTIENGESELLSCHAFT
Spardorfer Strasse 150
91054 Erlangen, Njemaka

AKOVI d.o.o.
Aleja Svetog Save 51
Banja Luka

, 6. 9. 2016.

66 - 71

MICROKER
Kornealni prsten
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

5.

6.

NoSnorePlus
(M, XL)
nosni umetak
CANEO B
invalidska kolica
CANEO S
invalidska kolica
CANEO E
invalidska kolica
CANEO L
invalidska kolica
CANEO 200
invalidska kolica
SERENA II
invalidska kolica
FAKTO
rolator
DGW
rolator
GMA
hodalica
G-104
hodalica
G-201
hodalica
VFG-1
tap na etiri kraka
AGIN
skuter
ALVARO
skuter
CYRIUS
elektromotorna kolica
TSB
toaletna kolica
TSS
toaletna stolica
TSU
toaletna kolica
LEVINA
toaletna kolica
9404-A
tu stolica
9403-B
tu stolica
DH-241
tu stolica
DH-243
tu stolica
TSE-1
toaletno povienje
SANTILO
daska za kadu
AQUASWIFT
sjedalo za kadu
BANO
sjedalo za kadu
HGE
ruka za kupaonu
SEGURO
ruka za kupaonu
GZ
hvataljka
DEBBON AIR
antidekubitalni jastuk
STAR LOCK
antidekubitalni jastuk
APS-1
antidekubitalni madrac
BASIK
invalidska kolica
BASIK+
invalidska kolica
9400-A
tu stolica
9401-A
tu stolica

Klasa I

06-07.4-1-7059-2/15

04.04.2016

03.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

Klasa I

06-07.4-1-6352-2/15

05.04.2016

04.04.2021

u specijaliziranim
prodavaonicama

PLAST-MED JAN
GORKA
Trzemesnia 565
Trzemesnia 32425, Poljska

DIETZ REHAKARL DIETZ d.o.o.


PRODUKTE GmbH
II Bojne Rudnike b.b
Descostrasse 10
Mostar
76307 Karlsbad, Njemaka

INEL d.o.o.
Polog b.b
Mostar

66 - 72

7.

8.

9.

Napomena: Svi kataloki brojevi


medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
ISOTONIC SODIUM
CHLORIDE IRRIGATION
SOLUTION (PVC BAG)
izotonini 0,9% rastvor natrijum
Klasa IIa 06-07.4-1-4263-5/15
hlorida za irigaciju
Napomena: Sve veliine
medicinskog sredstva su navedene u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
G-AENIAL FLO X
kompozitni materijal
ESSENTIA
kompozitni materijal
G-PREMIO BOND
adheziv
EQUIA FORTE FIL
staklenoionomerni cement
EQUIA FORTE COAT
staklenoionomerni cement
MI VARNISH
lak za profilaks zuba
OPTIGLAZE COLOR
lak za akrilatne zube
CERAMIC PRIMER II
adheziv
CERASMART
kompozitni materijal
G-CEM LINKACE
akrilatni cement
EVERX POSTERIOR
kompozitni materijal
Klasa IIa 06-07.4-1-6558-2/15
EVERSTICK C&B
vlakna za pojaanje privremenih
protetskih radova
EVERSTICK NET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada
EVERSTICK PERIO
vlakna za splint u paradontologiju
EVERSTICK ORTHO
vlakna za pojaanje ortodontskih
radova
EVERSTICK POST
vlakna za pojaanje protetske
substrukture
STICK
vlakna za pojaanje u zubnoj
protetici
STICKNET
vlakna za pojaanje protetskih
nadoknada
STICKRESIN
adheziv
MEMOBAG
vreica za ekstrakciju sadraja tkiva
Napomena: Svi kataloki brojevi
Klasa IIa 06-07.4-1-354-1/16
medicinskog sredstva se nalaze u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
BREASTLIGHT
aparat za samopregled dojke

10.

11.

12.

Klasa I

DUREX INVISIBLE EXTRA


THIN-EXTRA SENSITIVE
prezervativ (10 prezervativa)
DUREX INVISIBLE EXTRA
THIN-EXTRA SMOOTH
prezervativ (10 prezervativa)

06-07.4-1-626-1/16

Klasa IIb 06-07.4-1-377-1/16

SINOMARIN Mini 30 ml Spray


hipertonini rastvor morske vode za
nos u spreju
SINOMARIN EAR CARE Adults
30 ml Spray
Klasa I
hipertonini rastvor morske vode za
uho u spreju

06-07.4-1-638-1/16

, 6. 9. 2016.

POLIFARMA ILAC
SAN. ve TIC. A.S.
Ergene 1 OSB, Vakiflar
OSB Mahallesi, Sanayi
Caddesi, No:22/1 Ergene
Tekirdag, Turska

UNIFARM d.o.o.
Bistarac b.b, Novo
naselje
Lukavac

06.04.2016

05.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

06.04.2016

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

GC EUROPE N.V.
Research Park,
Interleuvenlaan 33
Leuven, Belgija

DENTAL SM d.o.o.
Branka Popovia 266
Banja Luka

05.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

TELEFLEX MEDICAL
IDA Business and
Technology Park, Dublin
Road, Athlone
Co.Westmeath, Irska

MEDI FREY d.o.o.


Grbavika 80/I
Sarajevo

05.04.2021

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

05.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama,
specijaliziranim
prodavaonicama i
ostalim prodajnim
mjestima

05.04.2021

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

EPSILON
PBW HEALTH (UK) Ltd
RESEARCH
2 Thorne Road, Thornton INTERNATIONAL
Lodge Huddersfield
d.o.o.
HD1 3JJ, Velika Britanija
Novice Cerovia 5
Banja Luka
RECKITT BENCKISER
ATACO d.o.o. Mostar
HEALTHCARE (UK)
Podrunica Banja Luka
Ltd
Ramii bb
Dansom Lane, Hull
Banja Luka
HU8 7DS, Velika Britanija

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki
Greece, Grka

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

13.

14.

15.

SINOMARIN EAR CARE


Children 30 ml Spray
hipertonini rastvor morske vode za
uho u spreju
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 125 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Adults 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Chlidren 100 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care
Klasa IIa 06-07.4-1-639-1/16
Chlidren 50 ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Babies
(Monodose) Sterile Nasal Solution
(18X5 ml)
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 200
ml
hipertonini rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 50ml
hipertonini rastvor morske vode
T1 LINE (WITH LIGHT,
BESIDE EVA 11, CONDENS
AND PROPHY)
koljinik
T2 LINE (WITH LIGHT)
koljinik
T3 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
T4 LINE (WITHOUT LIGHT)
koljinik
SIRONITI
koljinik
ENDO
koljinik
IMPLANT
koljinik
T1 CLASSIC
koljinik
TURBINES T1
turbina
TURBINES T2
turbina
TURBINES T3
turbina
TURBINES T4
turbina
QUICK COUPLINGS
adapter za turbinu
Klasa IIa 06-07.4-1-5867-3/15
C8+, (D3416)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Cart (D3431)
stomatoloka jedinica (stolica)
C8+ Turn (D3427)
stomatoloka jedinica (stolica)
INTEGO/INTEGO PRO
stomatoloka jedinica (stolica)
SINIUS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS CS
stomatoloka jedinica (stolica)
SINUIS TS
stomatoloka jedinica (stolica)
XIOS PLUS WALL MODULE
senzor za RTG ureaj
CEREC BLOCS C IN
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS ZI,TZI, TZI C UND
MESO
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS CC
blokovi za CAD/CAM sistem
TIBASE
blokovi za CAD/CAM sistem
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
KELO-COTE GEL
gel za oiljke
Klasa I 06-07.4-1-6718-2/15
KELO-COTE SPRAY
sprej za oiljke

66 - 73

06.04.2021

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri Attiki
Greece, Grka

OKTAL PHARMA
d.o.o.
Pijana 14a
Sarajevo

11.04.2016

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SIRONA DENTAL
SYSTEMS GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim,
Njemaka

SANITARIA DENTAL
d.o.o
Blajburkih rtava 23
Mostar

11.04.2016

10.04.2021

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

ADVANCED BIOTECHNOLOGIES INC.


1100 Satellite Boulevard,
Suwanee

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

07.04.2016

66 - 74

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

KELO-COTE UV
gel za oiljke
IRIDIUM GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
IRIDIUM BABY GARZE
sterilna gaza za jednokratnu
upotrebu u tretmanu periokularne
regije
TRIUM
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i ginko
bilobom

, 6. 9. 2016.
GA 30024, Sjedinjene
Amerike Drave

10.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

06-07.4-1-6721-2/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SOOFT ITALIA S.p.A.


Via Contrade Molino 17
I-63833 Montegiorgio
(FM), Italija

AMICUS PHARMA
d.o.o.
Milana Preloga 12b
Sarajevo

06-07.4-1-7717-1/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

06-07.4-1-8021-1/15

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

EURONDA S.p.A
Via dell Artigianato 7
36030 Montecchio
Precalcino (VI), Italija

DENTA DE d.o.o.
ekalua 44
Sarajevo

06-07.4-1-644-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

KUSCHALL AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil,
vajcarska

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

06-07.4-1-651-1/16

12.04.2016

11.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

Klasa Is 06-07.4-1-6719-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-6720-2/15

IRIDIUM A
vjetake suze sa hijaluronskom
kiselinom, ehinaceom i
aminokiselinama
BLU YAL A
vjetake suze sa 0,15%
hijaluronskom kiselinom i
Klasa IIb
aminokiselinama
BLU GEL A
vjetake suze sa 0,30%
hijaluronskom kiselinom i
aminokiselinama
NEXTAL GEL
rastvor za oi sa 0,5%
hipromelozom i aminokiselinama
EUROSTERIL
STERILIZATION POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu
u stomatologiji
EUROSTERIL SELF
ADHESIVE STERILIZATION
POUCHES
vreica za sterilizaciju, za primjenu Klasa I
u stomatologiji
EUROSTERIL
STERILIZATION ROLLS
rolna za sterilizaciju, za primjenu u
stomatologiji
MONOART TOWEL
pregae za djecu i odrasle
MONOART FACE MASK
PROTECTION 3
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
Klasa I
MONOART FACE MASK
PROTECTION 4
hirurke maske, za primjenu u
stomatologiji
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ADVANCE
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL ULTRA LIGHT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
Klasa I
KUSCHALL COMPACT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL CHAMPION
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR
KUSCHALL K-SERIES
manuelna invalidska kolica
VITAL CIC
CIC sluni aparati
VITAL ITE
ITE sluni aparat
VITAL BTE
BTE sluni aparat
RC4 REMOTE CONTROL
Klasa IIa
daljinski upravlja za sluni aparat
RC-DEX REMOTE CONTROL
daljinski upravlja za sluni aparat
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

11.04.2016

, 6. 9. 2016.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

DRAGON ELECTRICAL
WHEELCHAIR
elektromotorna kolica
BORA
elektromotorna kolica
ICE POWER COLD/HOT
PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje i grejanje
ICE POWER COLD GEL
(tuba 20 ml, 75 ml, 150 ml, 400
ml)
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER SPORT SPRAY
sprej za tretman povreda sa
mentolom
ICE POWER PLUS COLD GEL
gel za tretman povreda sa mentolom
i uljem eukaliptusa
ICE POWER INSTANT COLD
PACK
kompresa za tretman povreda, za
hlaenje
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c4000
PROCESSING MODULE
INTEGRATED
analizator za biohemiju s
pripremom za integraciju
ARCHITECT c8000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c16000
PROCESSING MODULE
analizator za biohemiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
STERILE LANCET FOR
SINGLE USE
(33G, 32G, 31G, 30G, 28G,26G,
23G)
sterilne lancete

HOLDEX SINGLE USE


HOLDER
plastini dra za vakum iglu
prilikom vaenja krvi
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
SYPHILIS TEST DEVICES
test trake za sifilis
ADENO/ROTA VIRUS TEST
DEVICES
test trake za Adeno/Rota virus
FECAL OCCULT BLOOD
TEST DEVICES
test trake za fekalno okultno
testiranje krvi
CARDIAC MARKER TEST
DEVICES
test trake za srane markere
HCG TEST DEVICES
test trake za odreivanje HCG
(humani horionski gonadotropin)
SALMONELLA
ANTIGEN/ANTIBODY TEST
test trake za odreivanje salmonele
H.PYLORI AB/AG TEST
DEVICES
test trake za odreivanje
helikobakter pilori
DRUGS OF ABUSE TEST
DEVICES
testovi za odreivanje droga
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

Klasa I

Klasa I

06-07.4-1-645-1/16

06-07.4-1-801-1/16

Lista D 06-07.4-1-5056-4/15

Klasa IIa 06-07.4-1-6170-2/15

Klasa Is 06-07.4-1-8069-2/15

Lista D 06-07.4-1-5664-3/15

13.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

14.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

66 - 75

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

INVACARE
DEUTSCHLAND GmbH
Kleistrstrasse 49
D- 32457 Porta Westfalica,
Njemaka

ORTOPEDIJA
INTERNATIONAL
d.o.o.
Salke Lagumdije 12
Sarajevo

12.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

FYSIOLINE OY
Arvionkatu 2, FIN-33840
Tampere, Finska

MEDICOPHARM
d.o.o.
Kralja Dragutina 35
Bijeljina

13.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

13.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SHANDONG LIANFA
MEDICAL PLASTIC
PRODUCTS Co. Ltd.
No.1, Shuangshan Sanjian
Road, 250200 Zhangqui
City, Jinan
Shandong, Kina

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

13.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

14.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

LUMIQUICK
DIAGNOSTICS Inc
2946 Scott Blvd, Santa
Clara
California 95054,
Sjedinjene Amerike
Drave

SANAM STYRKA
d.o.o.
Antuna Hangija 35
Sarajevo

ABBOTT
LABORATORIES
HERCEGOVINALIJE
100 and 200 Abbott Park
K d.o.o. Mostar
Muje Paia br.4
Road, Abbott Park
Mostar
60064 Illinois, Sjedinjene
Amerike Drave

66 - 76

29.

30.

31.

SCHOLL ATHLETE'S FOOT


COMPLETE PEN&SPRAY KIT
set za atletsko stopalo
Klasa IIa 06-07.4-1-7614-2/15

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

14.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

17.04.2021

u ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

BAUSCH&LOMB
INCORPORATED
1400 North Goodman
Street
Roschester NY 14609,
Sjedinjene Amerike
Drave

PHARMASWISS BH
d.o.o
Fra Anela Zvizdovia
1/B7
Sarajevo

18.04.2016

12.10.2020

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

YOUMEDICAL B.V
Rijnsburgstraat 9-11
Amsterdam, Holandija

MEDIS
INTERNATIONAL
d.o.o.
Ahmeta Muratbegovia
br.2
Sarajevo

06-07.4-1-811-1/16

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-1408-1/16

19.04.2016

18.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

Lista D 06-07.4-1-8068-2/15

20.04.2016

19.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

08.03.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

25.04.2016

24.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

26.04.2016

25.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

15.04.2016

15.04.2016

18.04.2016

NAILNER olovka protiv gljivica


na noktima

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Klasa IIa 06-07.4-2-6134-2/15

EXTRAVASATION
DETECTION PATCH WITH
ACCESS SLOT
patch za detektovanje ekstravazacije
kontrasta
EmpowerCTA
injektor kontrasnog sredstva sa
priborom
EmpowerMR System
injektor kontrasnog sredstva
VACUETTE TUBES
vakum epruvete
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti
sedimentacije krvi
ESR PIPETTE
pipete graduisane za sedimentaciju
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za urin
MINICOLLECT TUBE
mikro epruvete za kolekciju uzoraka
URINE BEAKER
urinski kolektori
URINE TRANSFER DEVICE
urinski kontejneri za transport
SED RATE DEVICES
aparati za sedimentaciju
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AQUA MARIS CLEAN
(50 ml, 100 ml, 125 ml)
sprej za nos sa izotoninom
morskom vodom

MEDICAL BRANDS
ATACO d.o.o. Mostar
DEVELOPMENTS B.V.
Podrunica Banja Luka
Piet Heinkade 199
Ramii bb
1019 HC Amsterdam,
Banja Luka
Holandija

14.04.2021

VACUETTE MULTIPLE USE


DRAWING NEEDLES
vakum igla za uzorkovanje krvi u
vie vakum tuba
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
CULTURE HOLDER
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS + BLOOD
Klasa IIa 06-07.4-1-8096-2/15
CULTURE HOLDER (NONDEHP)
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD
COLLECTION SETS
sigurnosni set za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva navedeni su u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
BIOTRUE MULTI-PURPOSE
SOLUTION FLIGHT PACK
(45870)
vienamjenski rastvor za odravanje Klasa IIb 06-07.4-1-7006-2/15
mekih kontaktnih soiva

32.

, 6. 9. 2016.

Klasa I

Klasa IIa 06-07.4-2-7382-2/15

ARTIS ONE
sistem za interventu radiologiju
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u Klasa IIb 06-07.4-1-762-1/16
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
SYMBIA EVO
aparat za kompjuterizovanu
Klasa IIa 06-07.4-1-761-1/16
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem

22.04.2016

BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska
BRACCO
INJENEERING S.A.
Avenue de Sevelin 46
CH-1004 Lausanne,
vajcarska

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmunster,
Austrija

MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo
MARK MEDICAL
d.o.o.
Radenka Abazovia 5
Sarajevo

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

JADRAN GALENSKI
FARMIS d.o.o.
LABORATORIJ d.d.
Igmanska b.b, Vogoa
Svilno 20
Sarajevo
Rijeka, Republika Hrvatska
SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina
SIEMENS MEDICAL SIEMENS MEDICINA
SOLUTIONS USA Inc
d.o.o.
2501 N.Barrington Road
Milana Preloga 12b
Hoffman Estates
Sarajevo

, 6. 9. 2016.

Illinos 60192, Sjedinjene


Amerike Drave

SYMBIA EVO EXCEL


aparat za kompjuterizovanu
tomografiju i gama kamera, hibridni
sistem
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
MAGNETOM AMIRA
(10836777)
magnetna rezonansa
39.

40.

41.

42.

43.

44.

Klasa IIa 06-07.4-1-767-1/16

MISPA I2 ANALYZER
analizator specifinih proteina
MISPA I2 REAGENTS
reagensi za analizu specifinih
proteina na analizatoru Mispa I2
Napomena: Svi kataloki brojevi,
veliine i modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
AVISO S
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
AVISO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
AXIS NANO
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
COMPACT TOUCH
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
COMPACT TOUCH STS/UBM
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
POCKET II
ehograf i dodaci za ehograf (sonde)
za oftalmoloku primjenu
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
ANAFTIN GEL
(8 ml)
gel za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN RASTVOR ZA
ISPIRANJE USTA
(120 ml)
rastvor za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN SPREJ
(15 ml)
sprej za zatitu, ublaavanje bola,
pospjeenje zacjeljivanja oteenog
tkiva usne upljine (PVP,
hijaluronska kiselina, aloe vera)
HEATER-COOLER UNIT HCU
40
aparat za grijanje/hlaenje
perfuzionih tenosti/krvi i pacijenta
HEART LUNG MACHINE HL
20
aparat za preuzimanje funkcija rada
srca i plua kod operacija
Napomena: Svi modeli medicinskog
sredstva i kataloki brojevi su
navedeni u tablici koja se nalazi u
privitku ove potvrde i ini njen
sastavni dio.
TRACHEAL METAL
CANNULAE
endotrahealne metalne kanile
Napomena: Svi modeli i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.

66 - 77

Lista D 06-07.4-1-7616-1/15

Klasa IIa 06-07.4-1-7615-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-7350-3/15

Klasa IIb 06-07.4-1-7245-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-7403-1/15

26.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

28.04.2016

28.04.2016

25.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

SIEMENS SHENZHEN
MAGNETIC
SIEMENS MEDICINA
RESONANCE Ltd
d.o.o.
Siemens MRI Center,
Milana Preloga 12b
Gaoxin C. Ave., 2nd, HiSarajevo
Tech Industrial Park
Shenzhen 518057, Kina

26.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

AGAPPE
DIAGNOSTICS
SWITZERLAND GmbH
Knonauerstrasse 54
6330 Cham, vajcarska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

26.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

QUANTEL MEDICAL
11 Rue du Bois Joli, CS
40015
63808 Cournon d'Auvergne
Cedex, Francuska

MES d.o.o.
Londa 138
Zenica

26.04.2021

u zdravstvenim
ustanovama,
ljekarnama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SINCLAIR PHARMA
Srl
Viale Restelli 5
20124 Milano, Italija

BERLIN-CHEMIE
MENARINI BH d.o.o.
Hasana Brkia 27II
Sarajevo

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama

MAQUET
CARDIOPULMONARY
GmbH
Kehler Str.31
Rastatt, Njemaka

PROMA d.o.o.
Kasindolska 33
Sarajevo

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

L.A.S. SNC
LABORATORIO
ARTICOLI SANITARI
Via Monte Penice 9
Siziano, Italija

Sarafon d.o.o.
Ferhadija 19/III
Sarajevo

66 - 78

45.

46.

47.

48.

49.

227.

AMINAL-CD 0,50/3-1,50
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu
AMINAL-CD 0,50/3-1,25
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za
bikarbonatnu hemodijalizu

, 6. 9. 2016.
ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija
ALKALOID AD
Bul. Aleksandar
Makedonski 12
1000 Skoplje, Republika
Makedonija

Klasa IIb 06-07.4-1-941-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-940-1/16

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama/
zdravstvenim
ustanovama

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

28.04.2016

27.04.2021

u bolnikim
ljekarnama

BALTON Sp.z o.o.


ul. Nowy Swiat 7/14
00-496 Warszawa, Poljska

OMNIA - MEDIC
d.o.o.
Kranjevieva 1
Zenica

COBALT-CHROMIUM
STENTS NEFRO C FOR
RENAL VESSEL WITH
DELIVERY SYSTEM, RAPID
EXCHANGE
BMS kobalt-krom stent za renalne
Klasa IIb 06-07.4-1-999-2/16
krvne sudove sa sistemom za
isporuku, brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
INTRA-AORTIC BALLOON
CATHETER SETS
balon kateter za intra-aortalnu
pumpu (IABP)
COBALT-CHROMIUM
SIROLIMUS ELUTING
CORONARY STENTS ALEX
PLUS WITH DELIVERY
Klasa III 06-07.4-1-1000-2/16
SYSTEM, RAPID EXCHANGE
Co-Cr koronarni stent sa lijekom
Sirolimus, sa sistemom za isporuku,
brza izmjena
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.
INTRODUCERS-SETS TO
INTRODUCE AND
EXCHANGE CATHETERS
AND ENDOCAVITARY
ELECTRODES WITH
HEMOSTASIS VALVE
uvodnice-set za uvoenje i zamjenu
katetera i endokavitarnih elektroda
sa hemostatskim ventilom
ONE WAY STOPCOCKS,
THREE WAY STOPCOCKS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata
TWO STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
Klasa IIa 06-07.4-1-1001-2/16
medikamenata, na nosau
THREE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
FIVE STOPCOCK
MANIFOLDS
skretnica toka za regulaciju i
usmjeravanje protoka tenosti i
medikamenata, na nosau
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
igla za punkciju kod angiografskih
procedura
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo
ALKALOID d.o.o.
Sarajevo
Isevia sokak 4b
Sarajevo

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. travnja do 30. travnja 2016. godine je
Broj 10-02.3-4333/16
29. kolovoza 2016. godine
Banja Luka

Po ovlatenju v.d. ravnatelja


Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr. ph. Tatjana Ponorac, v. r.

, 6. 9. 2016.

66 - 79

1000

122, 77. ("


", 58/08),

1. 2016. 30. 2016.


:
.
.

1.

2.

3.

4.


( )
TUBE HOLDER
dra za vakum epruvete
SALIVA EXTRACTION SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
SALIVA RINSING SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
TOURNIQUETS
poveske za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veline i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu potvrde.
VACUETTE MULTIPLE USE DRAWING NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
BLOOD COLLECTION SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD COLLECTON SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
VACUETTE QUICKSHIELD COMPLETE
sistem za sigurnosno uzorkovanje krvi
MINICOLLECT SAFETY LANCETS
sigurnosne lancete za uzorkovanje krvi
VACUETTEVISIO PLUS NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.
VACUETTE TUBES
vakum epruvete za siguronosno uzorkovanje krvi
PLASTIC CANNULA HOLDEX
plastina kanila holdex
MINICOLLECT TUBE
mini epruvete za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT CAPILLARY
mini kapilarne cjevice za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT FUNNEL
mini lijevak za uzorkovanje krvi kod djece
ESR PIPETE
pipete graduisane za sedimentaciju
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti sedimentacije sa graduacijom
SED RATE DEVICES
aparati za mjerenje i oitavanje vrijednosti sedimentacije
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za uzorkovanje urina
URINE BEAKER
flakoni za uzorkovanje urina
URINE TRANSFER DEVICE
oprema za analiziranje urina
SALIVA COLLECTION BEAKER
flakoni za uzorkovanje sputuma
SALIVA TRANSFER TUBE
epruvete za sputum
GREINER BIO-ONE SALIVA QUANTIFICATION KIT
set za uzorkovanje sputuma
BLOOD TRANSFER UNIT
holder za transfer krvi u epruvetu
VACUETTE TRANSPORT SYSTEM
vacuette oprema za transport krvi
VACUDROP
vacudrop pipeta
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.
VACUETTE LUER ADAPTER
nastavak za uzorkovanje krvi
HOLDEX SINGLE USE HOLDER
dra za iglu za vaenje krvi jednokratni
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.

10-02.3-4334/16
30. 2016.

Klasa I

06-07.27-8132-1/13

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
ITALGROUP d.o.o.
GmbH
Stara cesta b.b.
Bad Haller Strasse 32,
Vogoa
4550 Kremsmunster,
Austrija

Klasa IIa

06-07.27-8133-1/13

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
ITALGROUP d.o.o.
Bad Haller Strasse 32,
Stara cesta b.b.
4550 Kremsmunster,
Vogoa
Austrija

Lista D

06-07.27-8134-1/13

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
ITALGROUP d.o.o.
Bad Haller Strasse 32,
Stara cesta b.b.
4550 Kremsmunster,
Vogoa
Austrija

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
ITALGROUP d.o.o.
Bad Haller Strasse 32,
Stara cesta b.b.
4550 Kremsmunster,
Vogoa
Austrija

Klasa Is

06-07.27-8158-1/13

..

ph. , . .

66 - 80

, 6. 9. 2016.

Na osnovu lana 122, a u skladu sa lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UKIDAJU ILI PONITAVAJU IZ REGISTRA MEDICINSKIH SREDSTAVA


U periodu od 1. aprila 2016. do 30. aprila 2016. godine iz Registra medicinskih sredstava BiH trajno su ukinute Potvrde o
upisu za sljedea medicinska sredstva:
Red.
br.

1.

2.

3.

4.

Naziv medicinskog sredstva


(generiko ime)
TUBE HOLDER
dra za vakum epruvete
SALIVA EXTRACTION SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
SALIVA RINSING SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
TOURNIQUETS
poveske za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veline i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu potvrde.
VACUETTE MULTIPLE USE DRAWING NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
BLOOD COLLECTION SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD COLLECTON SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
VACUETTE QUICKSHIELD COMPLETE
sistem za sigurnosno uzorkovanje krvi
MINICOLLECT SAFETY LANCETS
sigurnosne lancete za uzorkovanje krvi
VACUETTEVISIO PLUS NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.
VACUETTE TUBES
vakum epruvete za siguronosno uzorkovanje krvi
PLASTIC CANNULA HOLDEX
plastina kanila holdex
MINICOLLECT TUBE
mini epruvete za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT CAPILLARY
mini kapilarne cjevice za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT FUNNEL
mini lijevak za uzorkovanje krvi kod djece
ESR PIPETE
pipete graduisane za sedimentaciju
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti sedimentacije sa graduacijom
SED RATE DEVICES
aparati za mjerenje i oitavanje vrijednosti sedimentacije
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za uzorkovanje urina
URINE BEAKER
flakoni za uzorkovanje urina
URINE TRANSFER DEVICE
oprema za analiziranje urina
SALIVA COLLECTION BEAKER
flakoni za uzorkovanje sputuma
SALIVA TRANSFER TUBE
epruvete za sputum
GREINER BIO-ONE SALIVA QUANTIFICATION KIT
set za uzorkovanje sputuma
BLOOD TRANSFER UNIT
holder za transfer krvi u epruvetu
VACUETTE TRANSPORT SYSTEM
vacuette oprema za transport krvi
VACUDROP
vacudrop pipeta
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.
VACUETTE LUER ADAPTER
nastavak za uzorkovanje krvi
HOLDEX SINGLE USE HOLDER
dra za iglu za vaenje krvi jednokratni
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.

Broj 10-02.3-4334/16
30. augusta 2016. godine
Banja Luka

Klasa

Datum potvrde

Proizvoa

Nosilac dozvole

06-07.27-8132-1/13

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

Klasa IIa 06-07.27-8133-1/13

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

Klasa I

Lista D

Klasa Is

Broj potvrde

06-07.27-8134-1/13

06-07.27-8158-1/13

Po ovlatenju v. d. direktora
Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr. ph. Tatjana Ponorac, s. r.

, 6. 9. 2016.

66 - 81

Na temelju lanka 122, a sukladno lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UKIDAJU ILI PONITAVAJU IZ REGISTRA MEDICINSKIH SREDSTAVA


U razdoblju od 1. travnja 2016. do 30. travnja 2016. godine iz Registra medicinskih sredstava BiH trajno su ukinute Potvrde o
upisu za sljedea medicinska sredstva:
Red.
br.

1.

2.

3.

4.

Naziv medicinskog sredstva


(generiko ime)
TUBE HOLDER
dra za vakum epruvete
SALIVA EXTRACTION SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
SALIVA RINSING SOLUTION
set za uzorkovanje sputuma
TOURNIQUETS
poveske za uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veline i kataloki brojevi su navedeni u tablici u
privitku potvrde.
VACUETTE MULTIPLE USE DRAWING NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
BLOOD COLLECTION SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
SAFETY BLOOD COLLECTON SETS
sistemi za sigurnosno uzorkovanje krvi
VACUETTE QUICKSHIELD COMPLETE
sistem za sigurnosno uzorkovanje krvi
MINICOLLECT SAFETY LANCETS
sigurnosne lancete za uzorkovanje krvi
VACUETTEVISIO PLUS NEEDLES
igle za sigurnosno uzorkovanje krvi
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tablici
u privitku ove potvrde.
VACUETTE TUBES
vakum epruvete za siguronosno uzorkovanje krvi
PLASTIC CANNULA HOLDEX
plastina kanila holdex
MINICOLLECT TUBE
mini epruvete za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT CAPILLARY
mini kapilarne cjevice za uzorkovanje krvi kod djece
MINICOLLECT FUNNEL
mini lijevak za uzorkovanje krvi kod djece
ESR PIPETE
pipete graduisane za sedimentaciju
ESR RACK
stalak za oitavanje vrijednosti sedimentacije sa graduacijom
SED RATE DEVICES
aparati za mjerenje i oitavanje vrijednosti sedimentacije
VACUETTE URINE TUBES
vakum epruvete za uzorkovanje urina
URINE BEAKER
flakoni za uzorkovanje urina
URINE TRANSFER DEVICE
oprema za analiziranje urina
SALIVA COLLECTION BEAKER
flakoni za uzorkovanje sputuma
SALIVA TRANSFER TUBE
epruvete za sputum
GREINER BIO-ONE SALIVA QUANTIFICATION KIT
set za uzorkovanje sputuma
BLOOD TRANSFER UNIT
holder za transfer krvi u epruvetu
VACUETTE TRANSPORT SYSTEM
vacuette oprema za transport krvi
VACUDROP
vacudrop pipeta
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tablici
u privitku ove potvrde.
VACUETTE LUER ADAPTER
nastavak za uzorkovanje krvi
HOLDEX SINGLE USE HOLDER
dra za iglu za vaenje krvi jednokratni
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki brojevi su navedeni u tablici
u privitku ove potvrde.

Broj 10-02.3-4334/16
30. kolovoza 2016. godine
Banja Luka

Klasa

Broj potvrde

Datum potvrde

Proizvoa

Nosilac dozvole

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

Klasa I

06-07.27-8132-1/13

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

Klasa IIa

06-07.27-8133-1/13

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

Lista D

06-07.27-8134-1/13

02.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

01.04.2014.

GREINER BIO-ONE
GmbH
Bad Haller Strasse 32,
4550 Kremsmunster,
Austrija

ITALGROUP d.o.o.
Stara cesta b.b.
Vogoa

Klasa Is

06-07.27-8158-1/13

Po ovlatenju v. d. ravnatelja
Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr. ph. Tatjana Ponorac, v. r.

66 - 82

, 6. 9. 2016.975

,

( )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom
vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika
i ureajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (bosanski jezik)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom
vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i
ureajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu
(hrvatski jezik)
976

( )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani
diskriminacije (bosanski jezik)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani
diskriminacije (hrvatski jezik)
977

( )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
978

( )
Odluka o imenovanju direktora i dva zamjenika
direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik)
Odluka o imenovanju ravnatelja i dva zamjenika
ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik)
979( )
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Komisije
za izbor i praenje rada Agencije za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
(bosanski jezik)
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i praenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik)
980

( )
Zakljuak o osnivanju Privremene zajednike
komisije oba doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine za provoenje procedure za
izbor tri lana Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
(bosanski jezik)

7
10
12
14
15
16
17

17
18
18

18

19

19

19

20

Zakljuak o osnivanju Privremenog zajednikog


povjerenstva obaju domova Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine za provoenje procedure izbora tri lana Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
(hrvatski jezik)

981

( )
Odluka o intervetnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o intervetnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
982

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

983

VII
( )
Odluka o formiranju Koordinacionog tima za praenje provedbe prava iz Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma (bosanski jezik)
Odluka o formiranju Koordinacijskog tima za
praenje provedbe prava iz Aneksa VII
Daytonskog mirovnog sporazuma (hrvatski jezik)
984


20132017. ( )
Odluku o uspostavljanju Koordinacionog odbora
za praenje provedbe Gender akcionog plana
Bosne i Hercegovine za period 2013.-2017. godina
(bosanski jezik)
Odluka o uspostavi Koordinacijskog odbora za
praenje provedbe Gender akcijskog plana Bosne i
Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godina
(hrvatski jezik)
985

( )
Odluka o imenovanju Arhivskog vijea Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o imenovanju Arhivskog vijea Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
986


( )
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju lanova
Vijea za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju lanova
Vijea za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
987


2016.
( )

20

21
21
21
22
22
22

22
23
24

24

25

26
27
28
28
29
29
29

30

, 6. 9. 2016.

988

989

990

991

992

993

Odluka o dodjeli sredstava iz granta za


sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni
i Hercegovini za 2016. godinu (bosanski jezik)
Odluka o dodjeli sredstava iz granta za
sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni
i Hercegovini za 2016. godinu (hrvatski jezik)


( )
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajueg i lanova Odbora za ekonomiju Vijea
ministara Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedatelja i lanova Odbora za ekonomiju Vijea
ministara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

( )
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajueg i lanova Odbora za unutranju politiku
Vijea ministara Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju predsjedatelja i lanova Odbora za unutarnju politiku Vijea
ministara Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)


( )
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Komisije
eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini
(bosanski jezik)
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva
eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini
(hrvatski jezik)
( )
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za
certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i
Hercegovini (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)( )
Odluk o davanju ovlatenja Federalnom zavodu
za agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu
slubenog ispitivanja kvaliteta mineralnih ubriva
(bosanski jezik)
Odluka o davanju ovlatenja Federalnom zavodu
za agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu
slubenog ispitivanja kvalitete mineralnih gnojiva
(hrvatski jezik)

( )
Odluka o odreivanju meunarodnih graninih
prelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se mogu
izdavati vize (bosanski jezik)
Odluka o odreivanju meunarodnih graninih
prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se mogu
izdavati vize (hrvatski jezik)

66 - 83

994

30
31

31
32
32

32

32
32
33
33
33
34
34
34

34

35

35
36
36
37


( )
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznaavanju i
kontroli kretanja ivotinja u Bosni i Hercegovini
(bosanski jezik)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznaavanju i
kontroli kretanja ivotinja u Bosni i Hercegovini
(hrvatski jezik)
995

II
( )
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama
iz Aneksa iI. dio B Zakona o javnim nabavkama
(bosanski jezik)
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama
iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama
(hrvatski jezik)
996
( )
Pravilnik o uslovima i nainu koritenja e-aukcije
(bosanski jezik)
Pravilnik o uvjetima i nainu koritenja e-aukcije
(hrvatski jezik)

-
997
O
2016.
( )
Odluka o obezbjeenju nedostajuih koliina
pomonih usluga za septembar 2016. godine
(bosanski jezik)
Odluka o osiguranju nedostajuih koliina pomonih usluga za rujan 2016. godine (hrvatski jezik)
998

2016. - 2025.
( )
Odluka o odobravanju Dugoronog plana razvoja
prijenosne mree za period 2016. - 2025. godina
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju Dugoronog plana razvoja
prijenosne mree za razdoblje 2016. - 2025.
godina (hrvatski jezik)


999


( )
Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar
medicinskih sredstava (bosanski jezik)
Popis medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar
medicinskih sredstava (hrvatski jezik)
1000

( )
Spisak medicinskih sredstava koja se ukidaju ili
ponitavaju iz Registra medicinskih sredstava
(bosanski jezik)
Popis medicinskih sredstava koja se ukidaju ili
ponitavaju iz Registra medicinskih sredstava
(hrvatski jezik)

37
37
37
38
39
41
43
45
46

48
49
49
49
50
50

50
60
69
79
80
81

66 - 84

, 6. 9. 2016.

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, : 722074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51, HYPO-ALPEADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - : "" . .
- : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " " 120,00 ,
" " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XX
Utorak, 6. 9. 2016. godine

Broj/Broj

66

SLU@BENE OBJAVE

Godina XX
Utorak, 6. 9. 2016. godine

7. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o


tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje

UDRU@EWA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine rje{avaju}i Zahtjev
strane me|unarodne fondacije Jericho Foundation, sa sjedi{tem u
United States of America, Kalamazoo, MI 49009, 5474
Stoneybrook Road, za upis predstavni{tva u Registar stranih i
me|unarodnih fondacija, na osnovu ~lana 33. u vezi sa ~lanom 45.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav 1. Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar stranih i me|unarodnih fondacija kod Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine, upisuje se predstavni{tvo strane
me|unarodne fondacije Jericho Foundation, sa sjedi{tem u
United States of America, Kalamazoo MI 49009, 5474
Stoneybrook Road, pod nazivom:
Predstavni{tvo Jerihon Fondacije u Bosni i Hercegovini, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bra}e Begi} broj 64.
2. Predstavni{tvo strane me|unarodne fondacije se upisuje pod
registarskim brojem 26 Knjiga VI Registra, dana 25.05.2016.
godine.
3. Predstavni{tvo ima znak.
Znak se sastoji iz tri reda, gdje je velikim {tampanim slovima
crne boje ispisano u prvom redu rije~ JERIHON, od ~ega je
slovo J ve}e od ostalih slova, u drugom redu je rije~
FONDACIJA, a u tre}em redu je ispisano PREDSTAVNI[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI.
4. Danom izdavanja ovog rje{enja, Predstavni{tvo strane
nevladine organizacije mo`e u ime strane pravne osobe iz ta~ke
1. ovog rje{enja, djelovati na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine, i u obavljanju svoje djelatnosti upotrebljavati
isklju~ivo registrirani naziv.
5. Ciljevi i djelatnosti Predstavni{tva strane me|unarodne
fondacije u Bosni i Hercegovini su: da pomogne pojedincima i
zajednici, u ratom razorenim dijelovima siroma{nih zemalja, da
obnove svoje `ivote. Na{a pomo} je u vidu finansijske pomo}i,
roba, usluga i programa kulturne razmjene. Na{a Fondacija te`i
dati iskaz kr{}anske ljubavi kao {to je Krist u~inio onima u
potrebi.
6. Osoba ovla{tena za zastupanje Predstavni{tva strane
me|unarodne fondacije je Sanja Martinovi} - Had`i}.

Strana me|unarodna fondacija JERICHO, sa sjedi{tem u


United States of America, Kalamazoo, MI 49009, 5474
Stoneybrook Road, je 03.02.2016. godine podnijela zahtjev za
upis Predstavni{tva u Bosni i Hercegovini, u Registar stranih i
me|unarodnih fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pod nazivom: Predstavni{tvo Jerihon Fondacije u
Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti upis u Registar stranih i me|unarodnih fondacija.
Ministarstvo je aktom broj: UP09-07-6-150/16
08.02.2016. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva.

od

Nakon otkljanjanja nedostatakak podnosilac zahtjeva je


podneskom od 15.03.2016. godine i 18.05.2016. godine dostavio
sljede}u dokumentaciju: Odluku nadle`nih organa da otvori
ogranak Jericho Foundation u BiH od 23.02.2016. godine;
Imenovanje lica ovla{tenog za zastupanje organizacije u BiH od
23.02.2016. godine; Potvrda Odjela za licenciranje i regulatorna
pitanja Lansing, Michigan; ovjerenu istinitu kopiju Statuta strane
me|unarodne fondacije, a koji prilozi su ovjereni Apostille
pe~atom u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama 26.02.2016.
godine, prevedeni sa engleskog jezika od strane stalnog sudskog
tuma~a za engleski jezik Delija Mensur od 14.03.2016. godine, te
nadovjereni 18.04.2016. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu;
opis i otisak znaka Predstavni{tva; ovjerenu fotokopiju li~ke karte
sa ovjerenim potpisom osobe ovla{tene za zastupanje Predstavni{tva u pravnom prometu i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis u Registar Predstavni{tva Jerichon Fondacije
u Bosni i Hercegovini, te je odlu~eno kap u dispozitivu Rje{enja.
Na ovo rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od
200,00 KM, u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 66 - Strana 2

Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog


rje{enja.
Broj UP09-07-6-150/16
25. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-185/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem
u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 74, u predmetu upis
promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i
Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne
broj 74, upisanog pod registarskim brojem: RU-483/06, knjiga
I Registra, dana 04.08.2006. godine, upisuju se promjene, kako
slijedi:
- Produ`enje mandata za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu: Beus Aniti, predsjednici Udru`enja i Upravnog
vije}a Udru`enja i Pilav Bakiru, potpredsjedniku
Udru`enja i Upravnog vije}a Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a
Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja Aktuarsko
dru{tvo u Bosni i Hercegovini izvr{eni na osnovu Rje{enja broj
08-50.1-96/06 od 04.08.2006. godine, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 74, upisano je
04.08.2006. godine u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-483/06,
knjiga I Registra.
Udru`enje je 19.04.2016. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
Tokom postupka, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
je utvrdilo da Zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i
nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti upis promjena u
Registru udru`enja.
Ministarstvo je aktom broj: 08-50.1-96/06 od 06.05.2016.
godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
09.05.2016. godine i 20.05.2016. godine dostavio sljede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa 8. redovne Skup{tine Udru`enja
Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini od 17.03.2016. godine;
Odluku o razrje{enju predsjednice Udru`enja broj: 07-1/16 od
17.03.2016. godine; Odluku o imenovanju predsjednice
Udru`enja broj: 08-1/16 od 17.03.2016. godine; Odluku o
razrje{enju potpredsjednika Udru`enja broj: 07-2/16 od
17.03.2016. godine; Odluku o imenovanju potpredsjednika
Udru`enja broj: 08-2/16 od 17.03.2016. godine; Odluku o
razrje{enju ~lanova Upravnog vije}a Udru`enja broj: 07-3/16 od
17.03.2016. godine; Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog
vije}a Udru`enja broj: 08-3/16 od 17.03.2016. godine, sa
ovjerenim fotokopijama li~nih karata imenovanih osoba; Odluku
o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora Udru`enja broj: 07-4/16
od 17.03.2016. godine; Odluku o imenovanju ~lanova Nadzornog
odbora Udru`enja broj: 08-4/16 od 17.03.2016. godine; ovjeren
potpis i fotokopija li~nih karata osoba ovla{tenih za zastupanje

Utorak, 6. 9. 2016.

Udru`enja u pravnom prometu i dokaz o uplati administrativne


takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja kod
Udru`enja Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini, te je
rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 08-50.1-96/06
24. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-236/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev Udru`enja za razvoj dru{tva "Kap", sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Grbavi~ka broj 23, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja za razvoj dru{tva "Kap", sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Grbavi~ka broj 23, upisanog pod
registarskim brojem: 1098, Knjiga I Registra, dana 18.04.2011.
godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Produ`enje mandata osobi ovla{tenoj za zastupanje
Udru`enja:
Sadikovi} Mulki, predsjednici Udru`enja.
Prestanak mandata Spahi} Edinu, predsjedniku Skup{tine
Udru`enja, tako da Udru`enje zastupaju:
Mulka Sadikovi}, predsjednica Udru`enja i
Merima Spahi}, predsjednica Skup{tine Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje predsjednika Skup{tine
Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja za razvoj
dru{tva "Kap", ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje za razvoj dru{tva "Kap", sa sjedi{tem u Sarajevu,
ulica Grbavi~ka broj 23, upisano je u Registar Udru`enja pod
registarskim brojem: 1098, Knjiga I Registra, dana 18.04.2011.
godine.
Udru`enje je 16.06.2016. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva i dostavilo
sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa sjednice Skup{tine
Udru`enja za razvoj dru{tva "Kap" od 30.05.2016. godine;
Odluku o razrje{enju, imenovanju i produ`enju (mandata)
organima Udru`enja, broj 03/16 od 30.05.2016. godine sa
ovjerenim potpisima i fotokopijama li~nih karata lica za
zastupanje Udru`enja u pravnom prometu i dokaz o uplati
administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 6. 9. 2016.

registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i


me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja, za Udru`enje
za razvoj dru{tva "Kap", te je rje{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-109/11
21. juna 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-249/16)

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH


ZAJEDNICA BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka
11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
KATOLI^KOG
BOGOSLOVNOG
FAKULTETA
U
SARAJEVU, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Josipa Stadlera broj 5,
donosi

RJE[ENJE
Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, KATOLI^KI BOGOSLOVNI FAKULTET U
SARAJEVU, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Josipa Stadlera broj 5,
upisanog pod registarskim brojem 274/07, Knjiga broj II, dana
6. 6.2007. godine.
1. Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto dekana Juri{i} Pave, upisuje:
Darko Toma{evi}, dekan.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-1-27/07
30. rujna 2015. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-188/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka
11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
Konferencije vi{ih redovni~kih poglavara i poglavarica Bosne i
Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kaptol broj 32,
donosi

RJE[ENJE
Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, Konferencija vi{ih redovni~kih poglavara i
poglavarica Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Kaptol broj 32, upisane pod registarskim brojem 313/08, Knjiga
broj II, dana 1.10.2008. godine.
1. Mijenjaja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa
se umjesto predsjednika Gavran Lovre, upisuje:

Broj 66 - Strana 3

Miljenko [teko, predsjednik.


2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-1-10/08
30. o`ujka 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-199/16)
ZELENE KARTE
Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i
Hercegovini:
BIH/56/0540154
BIH/07/0493084
BIH/07/0506744
BIH/07/0503283
BIH/07/0515446
BIH/07/0515447
BIH/07/0503927
BIH/20/0544465
BIH/20/0547869
BIH/20/0549788
BIH/07/0512257
BIH/52/0400813
BIH/07/0512892
BIH/07/0509739
BIH/07/0502585
BIH/07/0508425
BIH/07/0507367
BIH/07/0480206
BIH/24/0347627
BIH/63/0021905
BIH/63/0023801
BIH/63/0035520
BIH/63/0037050
BIH/11/0842525
BIH/11/0843332
BIH/11/0843339
BIH/11/0843322
BIH/11/0843342
BIH/11/0882849
BIH/11/0861262
BIH/11/0883201
BIH/61/0103134
BIH/01/1307309
BIH/01/1298760
BIH/12/1180615
BIH/12/1203330
BIH/12/1203829
BIH/12/1212420
BIH/12/1217043
BIH/12/1246080
(03-3-2549/16-G)

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH" br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Kendi} Zijada sin Rasima zat. po
pun, adv. Kadi} Ibrahimu, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
posjedovnom listu broj 502 katastarska op}ina [iljkova~a, ozna~ene sa: k.~. 756/2
2
Crnkovica Vrh oranica/njiva 5 klase povr{ine 590 m .

Broj 66 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Prema podacima iz katastra posjednik navedeni nekretnina je Zijad Kendi} sin


Rasima iz [iljkova~e br. 7 sa 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj dnevnika 023-0-DN-16-002 146
24. augusta 2016. godine
Velika Kladu{a

Utorak, 6. 9. 2016.

pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u
roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za
to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 017-0-DN-16-000 461
30. augusta 2016. godine
Biha}
(03-3-2582/16-G)

(03-3-2561/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Mersuda Ma{inovi}a sin Mirsada
iz Crvarevca, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
posjedovnom listu broj 390 katastarska op}ina Crvarevac, ozna~ene sa:
2
2
k.~. 292/1 Polja, ku}a i zg. povr{ine 112 m , dvori{te povr{ine 500 m ,
2
oranica/njiva 3 kl. povr{ine 488 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedeni nekretnina je Mersud
Ma{inovi} sin Mirsada iz Crvarevca sa 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj dnevnika 023-0-DN-16-002 171
30. augusta 2016. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2580/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine


Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu [akanovi} Osmana sin Huseina iz
Velike Kladu{e, Drenovac u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
posjedovni list broj 1050 katastarska op}ina Rajnovac ozna~ene sa:
2
k.~. 443/2 "Skroban" pa{njak 3. klase povr{ine od 11 397 m
2
k.~. 443/6 "Skroban" oranica/njiva 6. klase povr{ine od 71 20 m
2
k.~. 443/7 "Skroban" pomo}na zgrada povr{ine od 38 m
2
oranica/njiva 6. klase povr{ine od 9646 m
2
k.~. 443/12 "Skroban" oranica/njiva 6. klase povr{ine od 6 74 m
2
k.~. 443/13 "Skroban" oranica/njiva 6. klase povr{ine od 3 14 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina upisan je
[akanovi} Osman sin Huseina iz Drenovac sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj dnevnika: 023-0-DN-16-002 166
31. augusta 2016. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2586/16-G)

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Zinajete Nagy k}eri Ramiza zas. po


pun. Dini Teljigovi}u iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni
ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 1189 ko Pokoj ozna~ene kao:
2
katastarska ~estica broj 122/1 oranica Duga njiva 5 kl. pov. 852 m
2
katastarska ~estica broj 122/2 oranica Duga njiva 5 kl. pov. 402 m
2
kastarska ~estica broj 122/3 oranica Duga njiva 5 kl. pov. 921 m
Prema podacima katastra Op}ine Biha} kao posjednik navedenih nekretnina
ozna~ena je Zinajeta Nagy k}i Ramiza sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u

OSTALE OBJAVE
Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-19011/07 izdato 07.09.2007. godine
izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka za
poreznog obveznika "PITUR" Toj{i}i Kalesija.

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SQEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Ivan (Jakov) [ego, osobna kartica voza~a broj 2401-VDE-9739 izdata od
Ministarstva komunikacija i transporta Sarajevo, sa rokom va`enja
23.04.2020. godine

225

(03-3-2530/16-G)