You are on page 1of 56

Godina XX

Utorak, 13. rujna/septembra 2016. godine

Broj/Број

68 

PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1017

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Marini (Vjekoslav) Lavrić, najuspješnijoj
studentici Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
potporu pri daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Marine Lavrić, studentice Agronomskog i
prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Marina Lavrić da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Година XX
Уторак, 13. септембра 2016. годинe

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-89/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo
На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за
2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Марини (Вјекослав)
Лаврић, најуспјешнијој студентици Агрономског и прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару, у
академској 2015/2016. години, за подршку при даљем
школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а

Broj 68 - Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

уплату ће извршити на жиро рачун Марине Лаврић,
студентице Агрономског и прехрамбено-технолошког
факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Марина Лаврић да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-89/16
26. августа 2016. године
Члан Предсједништва БиХ
Сарајево
Др Драган Човић, с. р.
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Marini (Vjekoslav) Lavrić, najuspješnijoj
studentici Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
podršku pri daljem školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Marine Lavrić, studentice Agronomskog i
prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Marina Lavrić da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-89/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, s. r.

1018

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Stanku (Ivo) Čolaku, najuspješnijem studentu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Stanka Čolaka, studenta Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Stanko Čolak da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-91/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo
На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Станку (Иво)
Чолаку, најуспјешнијем студенту Грађевинског факултета
Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016. години, за
подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Станка Чолака, студента
Грађевинског факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Станко Чолак да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-91/16
26. августа 2016. године
Члан Предсједништва БиХ
Сарајево
Др Драган Човић, с. р.
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Stanku (Ivo) Čolaku, najuspješnijem
studentu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Stanka Čolaka, studenta Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Stanko Čolak da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-91/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan Čović, s. r.
Sarajevo

1019

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Valeriji (Stojan) Jurić, najuspješnijoj

Broj 68 - Stranica 3

studentici Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri
daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Valerije Jurić, studentice Fakulteta strojarstva i
računarstva Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Valerija Jurić da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-93/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo
На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Валерији (Стојан)
Јурић, најуспјешнијој студентици Факултета машинства и
рачунарства Свеучилишта у Мостару, у академској
2015/2016. години, за подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Валерије Јурић, студентице Факултета машинства и рачунарства Свеучилишта у
Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Валерија Јурић да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-93/16
26. августа 2016. године
Члан Предсједништва БиХ
Сарајево
Др Драган Човић, с. р.

Broj 68 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Valeriji (Stojan) Jurić, najuspješnijoj
studentici Fakulteta mašinstva i računarstva Sveučilišta u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Valerije Jurić, studentice Fakulteta mašinstva i
računarstva Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Valerija Jurić da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-93/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, s. r.

1020

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Katarini (Branimir) Herceg,
najuspješnijoj studentici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu
pri daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti

Utorak, 13. 9. 2016.

na žiro račun Katarine Herceg, studentice Fakulteta zdravstvenih
studija Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Katarina Herceg da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-94/16
26. kolovoza 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, v. r.
На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Катарини
(Бранимир) Херцег, најуспјешнијој студентици Факултета
здравствених студија Свеучилишта у Мостару, у академској
2015/2016. години, за подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Катарине Херцег,
студентице Факултета здравствених студија Свеучилишта у
Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Катарина Херцег да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-94/16
Члан Предсједништва БиХ
26. августа 2016. године
Др Драган Човић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Katarini (Branimir) Herceg, najuspješnijoj studentici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Katarine Herceg, studentice Fakulteta zdravstvenih
studija Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Katarina Herceg da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-94/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan Čović, s. r.
Sarajevo

1021

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivoni (Davorin) Tomić, najuspješnijoj
studentici Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro
račun Ivone Tomić, studentice Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Ivona Tomić da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Broj 68 - Stranica 5

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-95/16
26. kolovoza 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, v. r.
На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Ивони (Даворин)
Томић, најуспјешнијој студентици Фармацеутског факултета
Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016. години, за
подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Ивоне Томић, студентице
Фармацеутског факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Ивона Томић да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-95/16
26. августа 2016. године
Члан Предсједништва БиХ
Сарајево
Др Драган Човић, с. р.
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u

Broj 68 - Stranica 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

iznosu od 1.000,00 KM Ivoni (Davorin) Tomić, najuspješnijoj
studentici Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Ivone Tomić, studentice Farmaceutskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Ivona Tomić da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-95/16
26. augusta 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, s. r.

1022

Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Josipi (Dragan) Ištuk, najuspješnijoj
studentici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Josipe Ištuk, studentice Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Josipa Ištuk da dostavi izvješće o namjenskom
utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-96/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo

Utorak, 13. 9. 2016.

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Јосипи (Драган)
Иштук, најуспјешнијој студентици Филозофског факултета
Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016. години, за
подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Јосипе Иштук,
студентице Филозофског факултета Свеучилишта у
Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Јосипа Иштук да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-96/16
Члан Предсједништва БиХ
26. августа 2016. године
Др Драган Човић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Josipi (Dragan) Ištuk, najuspješnijoj
studentici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Josipe Ištuk, studentice Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Josipa Ištuk da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-96/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan Čović, s. r.
Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1023

Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave
za neizravno oporezivanje, na 12. sjednici održanoj 02.09.2016.
godine, donio je

PRAVILNIK

O KONTROLI I OGRANIČENOJ PROVJERI
NEIZRAVNIH POREZA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE PRAVILNIKA
Članak 1.
(Predmet reguliranja)
Ovim Pravilnikom bliže se propisuje postupak ograničene
provjere propisanih čl. 88. do 91. Zakona o postupku neizravnog
oporezivanja, postupak kontrole neizravnih poreza propisan čl.
92. do 102. Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, i
naknadna carinska kontrola neizravnih poreza propisana čl. 12. i
75. Zakona o carinskoj politici BiH.
Članak 2.
(Nadležnost)
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju ovlaštene osobe
Sektora za poreze i Sektora za carine i druge osobe koje ravnatelj
UNO privremeno ovlasti da vrše poslove iz članka 1. ovoga
Pravilnika.
Članak 3.
(Definicije)
(1) Neizravni porezi su: uvozne i izvozne pristojbe, trošarina,
porez na dodanu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi
zaračunati na robu i usluge pored, ili umjesto navedenih
obveza.
(2) Kontrolirana osoba je registrirani obveznik neizravnih
poreza i druga osoba određena ovim Pravilnikom.
(3) Ovlašteni predstavnik kontrolirane osobe je osoba ovlaštena
za zastupanje u pravnoj osobi, samostalni preduzetnik,
građanin (investitor, zakupodavac i dr.) ili osoba koju on
ovlasti.
(4) Ovlaštena osoba UNO je porezni inspektor, osoba ovlaštena
za vršenje naknadne carinske kontrole kao i druga ovlaštena
osoba UNO koju ravnatelj UNO privremeno ovlasti da vrši
poslove kontrole.
(5) Obveznik je fizička, pravna osoba ili drugi subjekat, koji je
upisan u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza.
(6) Gradivni PDV podrazumijeva zbir ukupnog iznosa ulaznog
i izlaznog PDV u određenom razdoblju.

(7)

Broj 68 - Stranica 7

Obnova postupka razreza podrazumijeva obnovu razreza
sukladno članku 96. stavka (4) Zakona o postupku
neizravnog oprezivanja u vidu ponovnog utvrđivanja
porezne obveze za određeno razdoblje.
(8) Horizontalno praćenje je sustav kontrole kvalitete zasnovan
na uzajamnom povjerenju, razumijevanju i transparentnosti
obveznika i UNO u rješavanju poreznih rizika.
POGLAVLJE II. POSTUPAK OGRANIČENE PROVJERE
I KONTROLE KOJU VRŠI SEKTOR ZA POREZE
Članak 4.
(Kontrole po mjestu vršenja)
(1) Postupak kontrole se vrši u uredu i na terenu.
(2) Terenska kontrola se obavlja u prostorijama poreznog
obveznika s ciljem provjere točnosti i potpunosti podataka
iskazanih u poreznoj/trošarinskoj prijavi, kao i drugih
evidencija s kojima raspolaže UNO.
(3) Ukoliko porezni obveznik ne posjeduje poslovni prostor u
kojem se može vršiti terenska kontrola, te, ukoliko je to
pogodno, terenska kontrola se može vršiti u adekvatnom
prostoru koji osigurava obveznik, u uredu računovođe ili u
prostorijama UNO.
(4) Uredska kontrola se vrši u objektima UNO, a porezni
obveznik je dužan da na poziv UNO, neposredno, sudjeluje
u postupku uredske kontrole.
(5) Uredska kontrola obuhvaća provjeru pojedinih podataka od
značaja za oporezivanje, a koje je moguće provjeriti uvidom
u evidencije kontrolirane osobe ili evidencije s kojima
raspolaže UNO, te izvođenje drugih dokaza koji ne
zahtijevaju kontrolu na terenu.
Članak 5.
(Pojam ograničene provjere)
(1) Ograničena provjera je postupak uredske provjere činjenica,
radnji, dokaza, aktivnosti, poslovnih i drugih okolnosti koje
određuju obvezu po osnovi neizravnih poreza.
(2) Ograničena provjera obuhvaća:
a) pregled i provjeru podataka dostavljenih od strane
poreznih obveznika,
b) pregled i provjeru podataka koji su u posjedu UNO,
c) uvid u registar i ostalu dokumentaciju propisanu
zakonskim propisima koji reguliraju oblast neizravnih
poreza ili bilo koju drugu službenu knjigu, evidenciju
ili dokument, i
d) zahtjev prema trećoj osobi da osigura podatke koje su
obvezni osigurati ili potvrditi.
Članak 6.
(Postupak ograničene provjere)
(1) Ograničena provjera pokreće se nalogom za ograničenu
provjeru izdanim od strane šefa nadležne skupine za
kontrolu, a na temelju:
a) obrazloženog zahtjeva obveznika za izmjenu prijave
samooporezivanja koji je proslijeđen od skupine za
obradu poreznih prijava u regionalnom uredu,
b) kao i u ostalim slučajevima kada se ukaže potreba ili
ocijeni ekonomičnim vršenje ograničene provjere.
(2) U postupku ograničene provjere sačinjava se zapisnik i
donosi se rješenje.
(3) U slučaju kada se u postupku ograničene provjere koja se
provodi bez učešća ovlaštenog predstavnika kontrolirane
osobe u postupku ne mogu utvrditi sve relevantne činjenice,
postupak se okončava službenom zabilješkom kojom se
konstatira navedeno i predlaže šefu skupine za kontrolu
izdavanje naloga o pokretanju postupka djelomične ili
potpune kontrole.

Broj 68 - Stranica 8

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 7.
(Pojam kontrole)
Kontrola obuhvaća kontrolu pravilnosti i pravovremenosti
obračunavanja i iskazivanja podataka o neizravnim porezima u prijavama samooporezivanja, pregled poslovanja
poreznog obveznika, provjeru ažurnosti, točnosti i
vjerodostojnosti knjigovodstvenih i drugih evidencija u
cilju utvrđivanja točne porezne obveze neizravnih poreza i
poduzimanja mjera sukladno zakonu.
Postupak kontrole može da obuhvati kontrolu jednog ili
više vrsta neizravnih poreza, činjenica bitnih za oporezivanje ili elemenata za jedan ili više poreznih razdoblja, kao
i kontinuirani nadzor nad pojedinim poslovnim
aktivnostima poreznog obveznika.
Članak 8.
(Kontrolirana osoba)
Kontrolirana osoba je osoba koja je registrirana kao
obveznik neizravnih poreza.
Iznimno od stavka (1) ovoga članka, kontrolirana osoba
može biti i osoba koja nije upisana u Jedinstveni registar
obveznika neizravnih poreza po osnovi PDV i trošarine
ako:
a) osoba ispunjava zakonom propisane uvjete ili postoje
indicije da ispunjava uvjete za registraciju obveznika
neizravnih poreza,
b) UNO raspolaže ili postoji potreba za provjerom informacija, činjenica ili dokaza koji mogu biti povezani sa
postupkom neizravnog oporezivanja, ili
c) je to naročito propisano zakonima i podzakonskim
aktima.
Članak 9.
(Predmet kontrole)
Predmet kontrole je ispitivanje i utvrđivanje točne obveze
po osnovi neizravnih poreza kao i poslovne aktivnosti i
činjenice iz kojih može proisteći obveza po osnovi
neizravnih poreza.
Predmet kontrole mogu biti i činjenice koje se odnose na
vlasnika, suvlasnika ili drugog predstavnika vezanog za
kontroliranu osobu, a koje mogu imati utjecaja na obvezu
neizravnih poreza.
Članak 10.
(Prava i dužnosti sudionika u postupku kontrole)
Ovlaštena osoba UNO po službenoj dužnosti vodi
postupak, utvrđuje činjenice i provjerava stvarni i pravni
odnos koji predstavlja osnovu obveze neizravnih poreza.
Tijekom vršenja postupka kontrole ovlaštena osoba UNO je
dužna omogućiti sudjelovanje u postupku ovlaštenom
predstavniku kontrolirane osobe, a ovlaštena osoba može
prikupljati informacije od svih njegovih zaposlenih i trećih
osoba.
Ovlaštena osoba UNO je u obvezi upoznati ovlaštenog
predstavnika kontrolirane osobe sa utvrđenim stanjem u
postupku kontrole, a naročito sa utvrđenim činjenicama i
materijalnim propisima koji su bili osnova za prijedlog
razreza, sa pravima i obvezama kao i pravnim posljedicama
koje proističu iz postupka u kome je utvrđen prijedlog
razreza dodatne obveze.
Ovlašteni predstavnik kontrolirane osobe je dužan sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje, na način da predočava evidencije, poslovne knjige,
daje obavijesti, isprave, elektronske iskaze knjigovodstvenih promjena, izjave ili bilo koje druge podatke o
kojima bi UNO trebala da zna, a koji bi bili od značaja za
utvrđivanje obveze neizravnih poreza.

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Utorak, 13. 9. 2016.

Ako pojašnjenja ovlaštenog predstavnika kontrolirane
osobe nisu dovoljna, ovlaštena osoba UNO može zatražiti
od ovlaštenog predstavnika kontrolirane osobe da imenuje i
drugu osobu za davanje pojašnjenja.
Ovlaštena osoba UNO ima pravo izuzeti dokumentaciju,
evidencije, razne nositelje baze podataka, predmete, uzorke
i druge stvari koje su od značaja za vršenje postupka
kontrole.
Članak 11.
(Klasifikacija obveznika)
Temeljem posebnog akta ravnatelja a sukladno članku 25.
stavka (3) Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje BiH,
obveznici po osnovi neizravnih poreza dijele se na:
a) velike porezne obveznike, i
b) ostale porezne obveznike.
Po osnovi gradivnog PDV u određenom razdoblju, te
drugih kriterija koje odredi ravnatelj, obveznik je grupiran u
jednu od skupina iz stavka (1) ovoga članka.
Članak 12.
(Nadležnost za vršenje kontrole)
Kontrolu velikih poreznih obveznika obavlja ovlaštena
osoba raspoređena na poslovima kontrole u skupini za
kontrolu velikih poreznih obveznika-inspektor.
Kontrolu ostalih poreznih obveznika obavlja ovlaštena
osoba raspoređena na poslovima kontrole u skupini za
reviziju i kontrolu-inspektor.
Iznimno, ukoliko se u postupku vršenja potpune kontrole
ukaže potreba za određenim provjerama, u cilju ekonomičnosti postupka, ovlaštena osoba iz stavka (1) odnosno iz
stavka (2) može kod bilo koje osobe iz članka 8, izvršiti
kontrolu iz članka 15. ovoga Pravilnika.
Uz suglasnost Pomoćnika ravnatelja Sektora za poreze,
ovlaštene osobe raspoređene na poslovima kontrole u Grupi
za kontrolu vekikih poreznih obveznika i u Grupi za
reviziju i kontrolu mogu obavljati poslove kontrole
obveznika koji su iz nadležnosti druge organizacijske
jedinice.
Članak 13.
(Potpuna kontrola)
Potpuna kontrola obuhvaća kontrolu ispravnosti iskazanih
iznosa svih polja u PDV prijavi i ispravnost iskazanog
iznosa svih polja trošarinske prijave u određenom
poreznom razdoblju. Potpuna kontrola se vrši kontrolom
svih transakcija ili na bazi uzorka određenog dijela
transakcija u razdoblju koji je predmet kontrole.
Razdoblje kontrole može da bude bilo koje porezne razdoblje, a početno i završno porezno razdoblje obuhvaćeno
kontrolom se definira nalogom za kontrolu.
Ovlaštena osoba može predložiti neposrednom rukovoditelju da se produži, odnosno skrati period kontrole, kad za
takav zahtjev postoje objektivni razlozi. Ukoliko je
neposredni rukovoditelj suglasan sa zahtjevom izvršit će
izmjenu kontroliranog perioda na izdanom nalogu za
kontrolu. Izmijenjeni nalog za kontrolu se dostavlja
poreznom obvezniku.
U postupku potpune kontrole ovlašteno lice sačinjava
zapisnik o kontroli i donosi rješenje.
Potpuna kontrola može obuhvatiti razdoblja - porezna
razdoblja koja su bili predmetom djelomičnih kontrola.
Ukoliko se u postupku potpune kontrole ili iz drugih izvora
utvrde nove činjenice ili okolnosti vezane za poslovne
transakcije koje su bile predmetom djelomične kontrole, a
koje predstavljaju osnovu za izmjenu iznosa obveze u
odnosu na prethodno utvrđeni razrez u postupku djelomične
kontrole, vrši se obnova postupka razreza (dopunski razrez)

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

iz članka 96. stavka (4) Zakona o postupku neizravnog
oporezivanja, i za razdoblje koji je bilo predmet djelomične
kontrole.
(7) Ako ocjena dokaza u postupku potpune kontrole ukaže da
nema potrebe za vršenjem kontrole poslovnih aktivnosti i
činjenica koje su bile predmet djelomične kontrole, ovlaštena osoba UNO je dužna da to konstatira u obrazloženju
zapisnika o potpunoj kontroli u dijelu teksta koji ima naslov
"Prethodne kontrole", uz navođenje poslovnih aktivnosti i
činjenica koje su bile predmet djelomične kontrole, porezna
razdoblja i razrez djelomične kontrole.
Članak 14.
(Djelomična kontrola)
(1) Djelomična kontrola obuhvaća kontrolu pojedinih
poslovnih aktivnosti i činjenica bitnih za oporezivanje, a
koje mogu imati za posljedicu promjenu bilo kojeg polja
PDV prijave i promjenu polja trošarinske prijave, za
transakcije koje su obuhvaćene ovom kontrolom.
(2) U postupku djelomične kontrole ovlaštena osoba sačinjava
zapisnik i donosi rješenje.
Članak 15.
(Djelomična kontrola bez razreza)
(1) Djelomična kontrola može biti i informativnog karaktera informativna kontrola, čija je svrha prikupljanje informacije
koje se mogu koristiti u drugim postupcima, uključujući i
informacije koje se prikupljaju nadzorom pojedinih poslovnih aktivnosti poreznog obveznika. Informativna kontrola
se može obavljati i za potrebe drugih organizacijskih
jedinica UNO, i za potrebe drugih institucija Bosne i
Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.
(2) Informativna kontrola nema za posljedicu razrez porezne
obveze i može se vršiti i za razdoblja koja su bila predmet
bilo koje vrste kontrole, kao i za razdoblje za koje je
nastupila zastara.
(3) Postupak informativne kontrole se okončava sačinjavanjem
zapisnika o informativnoj kontroli, ili službenom
zabilješkom ukoliko se ista radi na temelju raspoložive
dokumentacije u službenim prostorijama UNO.
(4) Ukoliko se u postupku informativne kontrole utvrde
činjenice koje upućuju na to da je potrebno izvršit
djelomičnu ili potpunu kontrolu ovlaštena osoba predlaže
šefu nadležne skupine za kontrolu pokretanje postupka
kontrole, nakon čega šef te skupine izdaje nalog za
djelomičnu ili potpunu kontrolu.
Članak 16.
(Suradnja Sektora za poreze i Odjeljenja za analizu i
upravljanje rizikom)
(1) U cilju sačinjavanja okvirnog godišnjeg plana kontrola
neophodna je kontinuirana suradnja između Sektora za
poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom.
(2) UNO će posebnim aktom regulirat način suradnje
Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom i Sektora za
poreze kao i način i proceduru dostavljanja kriterija za
izradu okvirnog godišnjeg plana kontrola.
Članak 17.
(Okvirni godišnji plan kontrola i ciljne skupine za kontrolu)
(1) Sektor za poreze sačinjava okvirni godišnji plan kontrola za
iduću godinu na temelju prijedloga kriterija dostavljenih od
strane Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom, novih
saznanja o rizicima u tekućoj godini kao i na temelju
prijedloga dostavljenih od strane kontrolnih grupa Sektora
za poreze.
(2) Godišnji plan kontrola se dostavlja ravnatelju UNO na
odobrenje, najkasnije do 01. prosinca tekuće godine za
iduću godinu.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Broj 68 - Stranica 9

Ciljne skupine za kontrolu su:
a) obveznik koji je primjenom kriterija za analizu rizika
označen kao rizični;
b) obveznik koji je na temelju kriterija zadanih od strane
ravnatelja UNO označen kao rizični;
c) obveznik koji je izabran metodom slučajnog uzorka;
d) obveznik koji nije kontroliran duže vremensko
razdoblje;
e) porezni obveznik kod kojeg se očekuje najveća
promjena porezne osnovice, i
f)
obveznik odabran za kontrolu na temelju zahtjeva
drugih Sektora UNO, državnih, entitetskih organa,
organa Brčko distrikta BiH, uključujući i potpisanu
prijavu drugog obveznika kao i anonimnu prijavu
drugih osoba.
Zahtjev za kontrolu pod točkom f) stavka (3) ovoga članka
podliježe procjeni rizika vjerojatnog iznosa poreza pod
rizikom od strane nadležne organizacijske jedinice Sektora
za poreze u Središnjem uredu.
Zaprimljena inicijativa za koju se nakon procjene od strane
nadležnih odsjeka u Sektoru za poreze utvrdi da se ne
smatra prioritetnom za kontrolu dostavlja se nadležnoj
kontrolnoj grupi (kojoj pripada obveznik) i evidentira se u
spis poreznog obveznika koji mora da sadrži:
a) podrijetlo inicijative,
b) prirodu informacija,
c) navođenje razloga zašto isti nije prioritetan za
kontrolu u danom razdoblju.
Sve informacije koje su evidentirane u spisu danog
obveznika se uzimaju u razmatranje kada dođe do sljedećeg
ispitivanja.
Članak 18.
(Sadržaj godišnjeg plana i vremenski standardi)
Pri izradi okvirnog godišnjeg plana kontrola uzimaju se u
obzir raspoloživi ljudski resursi, rasploživi radni dani u
godini, prosječni vremenski standardi predviđeni za
vršenje kontrole. Godišnji plan treba da sadrži sljedeće
elemente:
a) broj kontrola koji je planiran da se izvrši u idućoj
godini;
b) strukturu planiranih kontrola;
c) planirane ljudske resurse - broj ovlaštenih osoba.
Vremenski standardi neophodni za izvršenje potpunih
kontrola uvjetovani su iznosom ukupnog gradivnog PDV
za razdoblja koja su predmet kontrole:
a) za iznos gradivnog PDV preko 30.000.000,00 KM, do
20 radnih dana;
b) za iznos gradivnog PDV preko 15.000.000,00 KM do
30.000.000,00 KM, do 15 radnih dana;
c) za iznos gradivnog PDV preko 7.000.000,00 KM do
15.000.000,00 KM, do 10 radnih dana;
d) za iznos gradivnog PDV preko 2.000.000,00 KM do
7.000.000,00 KM, do 8 radnih dana;
e) za iznos gradivnog PDV preko 500.000,00 KM do
2.000.000,00 KM, do 7 radnih dana;
f)
za iznos gradivnog PDV preko 100.000,00 KM do
500.000,00 KM, do 6 radnih dana;
g) za iznos gradivnog PDV preko 30.000,00 KM do
100.000,00 KM, do 5 radnih dana;
h) za iznos gradivnog PDV do 30.000,00 KM, do 3
radna dana.
Vremenski standard iz stavka (2) ovoga članka se uvećava
prilikom vršenja kontrole obveznika trošarine za razdoblja
koja su predmet kontrole:
a) za iznos prijavljene trošarine preko 5.000.000,00 KM,
do 7 radnih dana;

Broj 68 - Stranica 10
b)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

za iznos prijavljene trošarine preko 1.000.000,00 KM
do 5.000.000,00 KM, do 5 radnih dana;
c) za iznos prijavljene trošarine do 1.000.000,00 KM, do
3 radnih dana.
(4) Vremenski standard se računa od datuma stvarnog
početka kontrole do datuma stvarnog završetka kontrole, a
koje vrijeme podraz-umijeva vrijeme pregleda poslovne
dokumenta-cije kod kontrolirane osobe.
(5) Pri zadavanju kontrole šef kontrolne skupine može
odrediti vrijeme za vršenje kontrole ne pridržavajući se
vremenskih standarda propisanih stavcima (2) i (3) ovoga
članka u slučajevima postojanja saznanja o objektivnim
okolnostima koje zahtijevaju duže ili kraće vrijeme
potrebno za kontrolu.
(6) Izuzetno, vremenski standardi definirani stav-kom (2) i
(3) ovoga članka neće se primjenjivati u kontrolama kod
poreznih obveznika kod kojih se procjenom utvrdi da je, u
određenom vremenskom razdoblju, potreban stalni nadzor
ovlaštene osobe UNO.
(7) Rok za vršenje kontrole u okviru šest mjeseci može se
produžiti podnošenjem prijedloga od strane ovlaštene
osobe šefu nadležne skupine za kontrolu. U prijedlogu je
neophodno navesti i obrazložiti razloge za produženje
kontrole i ukoliko ih šef cijeni opravdanim daje suglasnost
na dostavljeni prijedlog.
(8) Ukoliko se traži produženje roka za vršenje kontrole duže
od šest mjeseci, prijedlog za produženje sa razlozima zbog
kojih se traži produženje, potpisuje ovlaštena osoba UNO,
šef nadležne skupine za kontrolu, šef unutarnje organizacijske jedinice i rukovoditelj osnovne organizacijske
jedinice, koji isti dostavlja na odlučivanje ravnatelju
UNO.
(9) Vrijeme za vršenje kontrole se određuje suklad-no
vremenskim standardima iz stavka (2) i (3).
Članak 19.
(Mjesečno planiranje kontrole)
(1) Planiranje kontrola na mjesečnoj razini ima za cilj odabir
obveznika kod kojih je najveći iznos poreza pod rizikom i
koji su prioritetniji za kontrolu.
(2) Mjesečne planove kontrola donosi šef skupine za reviziju i
kontrolu u regionalnom uredu i šef skupine za kontrolu
velikih poreznih obveznika, najkasnije do kraja tekućeg
mjeseca za idući mjesec. Mjesečni plan se sačinjava na
temelju godišnjeg plana iz članka 17. i 18. ovoga
Pravilnika, te na temelju zahtjeva za kontrolu obveznika
dostavljenih od drugih organizacijskih jedinica UNO, i
zahtjeva drugih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i
Brčko distrikta BiH i ostalih proslijeđenih u rad putem
organizacijske jedinice Sektora za poreze u Središnjem
uredu.
(3) Mjesečni plan kontrola uz navođenje kriterija za odabir
obveznika dostavlja se šefu odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno šefu Odsjeka za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na odobrenje.
Članak 20.
(Kontrole koje nisu predviđene planom)
Iznimno od planiranih kontrola, moguće je po potrebi, uz
odobrenje šefa Odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno
šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, izvršiti
kontrolu i drugih osoba koje nisu navedene u mjesečnom planu
rada.
Članak 21.
(Povjerljivost podataka)
Službenici ne treba da informiraju obveznika o sadržaju i
pojedinostima vezanim za sredstva za odabir i planiranje

Utorak, 13. 9. 2016.

kontrola, kao i pojedinostima sadržanim u dokumentima iz čl.
16., 17., 18. i 19. i 20. ovoga Pravilnika.
Članak 22.
(Postupak kontrole)
(1) Postupak kontrole pokreće se nalogom za kontrolu.
(2) Postupak kontrole se sastoji od sljedećih faza:
a) izdavanje naloga za kontrolu,
b) obavještavanje kontrolirane osobe o početku kontrole,
c) pripremne radnje za obavljanje kontrole,
d) kontrola poslovne dokumentacije kontrolirane osobe,
e) sačinjavanje zapisnika o kontroli, i
f)
donošenje upravnog akta.
Članak 23.
(Izdavanje i sadržaj Naloga)
(1) Nalog za kontrolu u pisanoj formi izdaje, mijenja i
potpisuje šef nadležne skupine za reviziju i kontrolu u
regionalnom uredu uz pisanu suglasnost šefa Odsjeka za
poreze u regionalnom uredu, odnosno šef Skupine za
kontrolu velikih poreznih obveznika uz pisanu suglasnost
šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika.
(2) Nalog sadrži:
a) naziv organa ispred kojeg se izdaje nalog,
b) broj, datum i mjesto izdavanja naloga,
c) pravni temelj kontrole,
d) naziv i adresu kontrolirane osobe,
e) identifikacijski broj kontrolirane osobe,
f)
iznos ukupnog gradivnog PDV i/ili iznos trošarine za
razdoblje koji je predmet kontrole,
g) predmet kontrole,
h) tip kontrole,
i)
vrstu kontroliranog poreza,
j)
razdoblje koji se kontrolira
k) ime ovlaštene/ovlaštenih osoba koji obavljaju
postupak kontrole,
l)
datum početka kontrole,
m) potpis šefa skupine koji izdaje nalog,
n) suglasnost šefa odsjeka i
o) pečat organa.
(3) Kod izdavanja naloga šef nadležne skupine za kontrolu je
dužan voditi računa da ovlaštena osoba koja je obavljala
prethodnu potpunu kontrolu kod kontrolirane osobe ne
može vršiti sljedeći postupak potpune kontrole.
(4) Iznimno, šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih
obveznika ili šef Odsjeka za poreze u regionalnom uredu
može dati suglasnost za angažiranje iste ovlaštene osobe u
postupku kontrole kada to zahtijeva ekonomičnost vođenja
postupka i/ili raspoloživost ljudskih resursa.
(5) Sljedeći postupak kontrole naveden u stavku (3) ovoga
članka ne podrazumijeva postupak pokrenut nalogom kojim
se pokreće ponovni postupak kontrole po odluci iz rješenja
prvostupanjskog ili drugostupanjskog organa donesenog po
žalbi obveznika.
Članak 24.
(Obavještavanje kontrolirane osobe o početku kontrole)
(1) Kontrolirana osoba se, prije početka postupka kontrole,
obavještava o planiranom početku kontrole, telefonski,
dostavljanjem naloga faksom, osobnim uručenjem ili nekim
drugim putem, najkasnije dan prije dana određenog za
početak kontrole. O telefonskom obavještavanju kontrolirane osobe ovlaštena osoba konstatira isto u zapisniku o
kontroli, a o ostalim načinima obavještavanja u spis ulaže
odgovarajući dokaz (izvješće o primitku faks obavijesti,
dostavnicu o uručenju naloga, potvrdu primitka naloga
prilikom osobnog uručenja i sl).

Utorak, 13. 9. 2016.
(2)

(3)
(4)

(1)

(1)

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Iznimno, stavak (1) ovoga članka se ne primjenjuje ako bi
se time ugrozila svrha postupka kontrole. U tom slučaju
nalog za kontrolu se predaje kontroliranoj osobi neposredno
prije početka kontrole.
Ukoliko kontrolirana osoba po nalogu za kontrolu podnese
zahtjev za odgodu početka kontrole isti razmatra i o njemu
zaključkom odlučuje šef Skupine za kontrolu.
Ukoliko kontrolirana osoba i/ili ovlašteni predstavnik
kontrolirane osobe po nalogu za kontrolu podnese zahtjev
za izuzeće isti razmatra i o njemu zaključkom odlučuje
ravnatelj UNO odnosno osobe na koje je prenijeto
ovlaštenje.
Članak 25.
(Pripremne radnje za obavljanje kontrole)
Priprema kontrole obuhvaća skup mjera i aktivnosti za što
ekonomičnije, učinkovitije i racionalnije vršenje kontrole, a
naročito:
a) pribavljanje raspoloživih informacija o osobi koja je
predmet kontrole pohranjenih u informatičkim
sustavima UNO kao i ostalih podataka zaprimljenih
od drugih organizacijskih jedinica UNO, institucija
BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko distrikta
BiH i ostalih organa,
b) vršenje uvidu u ostale evidencije kojima raspolaže
UNO,
c) vršenje uvida i analizu porezne kartice kontrolirane
osobe,
d) upoznavanje sa zakonskim propisima kojima je
regulirana djelatnost obveznika u cilju boljeg i
sveobuhvatnijeg razumijevanja knjigovodstvenih
evidencija koje treba da posjeduje i oporezivog
prometa koji vrši.
Članak 26.
(Kontrola poslovne dokumentacije kontrolirane osobe)
Ovlaštena osoba UNO, sukladno okolnostima određene
kontrole, je dužna da:
a) izvrši uvid u rješenja o registraciji kontroliranog
obveznika izdatih od nadležnog organa sa svim
promjenama podataka,
b) obrati pozornost na djelatnosti kontrolirane osobe,
c) izvrši provjeru zakonom propisane evidencije za
svaku vrstu neizravnih poreza,
d) izvrši pregled raspoložive ili na bazi uzorka odabrane
dokumentacije,
e) izvrši provjeru usuglašenosti dokumentacije i
evidencije sa stvarnim poslovnim događajima,
f)
pribavi, prema potrebi, informaciju o prilivu i odljevu
sredstava preko transakcijskih računa banaka,
informacije o financijskim izvješćima od nadležnog
entitetskog organa, organa Brčko distrikta BiH i druge
relevantne informacije o kontroliranom obvezniku i o
privatnoj imovini osoba povezanih s kontroliranim
obveznikom
g) iz računovodstvene evidencije kontrolirane osobe
izuzme preslike: bruto bilanca za pravnu osobu za
kontrolirano razdoblje, pregleda prometa po svim
kupcima i dobavljačima, analitičkog pregleda osnovnih sredstva, KUF i KIF i drugih dokaza i dokumentacije koja se odnosi na utvrđeni razrez neizravnih
poreza.
Ukoliko ovlaštena osoba UNO u postupku kontrole ne
pronađe kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, a
dostupna mu je dokumentacija, provodi postupak kontrole
na temelju dostupne dokumentacije a zatim sačinjava
zapisnik i donosi rješenje.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

Broj 68 - Stranica 11

Ukoliko ovlaštena osoba UNO u postupku kontrole pronađe
kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, ali nema
raspoložive dokumentacije ili ako je dokumentacija
neuredna, nepotpuna ili neažurna, ovlaštena osoba donosi
zaključak na temelju kojeg se kontroliranoj osobi nalaže da
osigura urednu, potpunu, ažurnu i propisanu knjigovodstvenu evidenciju na temelju koje se može na pouzdan
način utvrditi porezna obveza po osnovi neizravnog poreza.
Ukoliko kontrolirana osoba ne postupi po datom zaključku,
ili ukoliko se knjigovodstvena evidencija ne smatra
vjerodostojnom, obveza po osnovi neizravnih poreza
utvrđuje se na temelju posrednog dokaza uključujući
raspoloživu dokumentaciju u onoj mjeri u kojoj se ona
smatra pouzdanom.
Članak 27.
(Suradnja sa Sektorom za provedbu propisa)
Ukoliko ovlaštena osoba UNO u postupku kontrole ne
pronađe kontroliranu osobu na prijavljenoj adresi, ili
dokumentaciju vezanu za poslovanje, sačinjava se službena
zabilješka i bez odgađanja se od Odsjeka za provedbu
propisa nadležnog regionalnog ureda, zahtijeva da dostavi
informaciju i dokumentaciju sa kojom raspolaže o
kontroliranoj osobi.
Odsjek za provedbu propisa će u roku od 10 dana od dana
zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka dostaviti povratnu
informaciju Skupini za kontrolu velikih poreznih obveznika, odnosno Odsjeku za poreze u regionalnom uredu.
Nakon zaprimanja informacija od strane Odsjeka za
provedbu propisa ovlaštena osoba završava postupak
kontrole.
Ukoliko tražena informacija nije dostavljena u roku iz
stavka (2) ovoga članka, postupak kontrole se završava
prema dostupnoj dokumentaciji.
Ukoliko ovlaštena osoba UNO u postupku kontrole dođe do
podatka koji ukazuje da u poslovnoj aktivnosti poreznog
obveznika postoje indicije o "fiktivnom prometu", u smislu
odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kaznenog
djela, ili drugih okolnosti iz nadležnosti Odsjeka za
provedbu propisa, bez odgađanja se obavještava navedeni
Odsjek.
Članak 28.
(Zastupanje kontrolirane osobe u postupku kontrole)
Ovlaštena osoba UNO će voditi postupak kontrole uz
nazočnost ovlaštenog predstavnika kontrolirane osobe.
Iznimno od stavka (1) ovoga članka, ukoliko ovlašteni
predstavnik kontrolirane osobe ne nazoči vršenju postupka
kontrole, iako je uredno obaviješten o pokretanju postupka
kontrole, kontrola će se provesti i okončati bez njegove
nazočnosti a na bazi raspoložive dokumentacije i podataka.
Članak 29.
(Zahtjev za informacijom i kontrolne poruke)
Ukoliko se u postupku kontrole ukaže potreba za provjerom
bilo koje poslovne aktivnosti ili činjenice bitne za
okončanje postupka kontrole, pristupa se slanju zahtjeva za
informacijom kroz program UNO nadležnoj organizacijskoj
jedinici.
Ukoliko se ukaže potreba za provjerom bilo koje poslovne
aktivnosti ili činjenice vezane za provjeru kontrolirane
osobe, a čija provjera se može izvršiti u okviru nadležnosti
Skupine za kontrolu, šef skupine po zahtjevu ovlaštene
osobe pokreće provjeru i ista se ne evidentira putem
programa UNO.

Broj 68 - Stranica 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(3)

U cilju poboljšanja kvalitete ostalih kontrola, koje su u
tijeku ili koje će biti pokrenute u UNO, ovlaštena osoba
tijekom postupka kontrole cijeni koja informacija je od
značaja da bude dostupna u ostalim kontrolama, te prema
tome sačinjava kontrolnu poruku i pohranjuje je u određenu
bazu podataka UNO.
Članak 30.
(Vrste dokumenata i akata)
(1) Dokumenti koji se sačinjavaju u postupku kontrole su:
a) obavještenje,
b) službena zabilješka,
c) pisana izjava,
d) zapisnik o kontroli, i
e) drugi dokumenti.
(2) Upravni akti koji se donose u postupku kontrole su:
a) rješenje, i
b) zaključak.
Članak 31.
(Obavještenje)
Obavještenje je dokument kojim UNO obavještava
kontroliranu osobu o početku postupka ili o bilo kojoj drugoj
činjenici ili okolnosti u svezi s tim. Pod obavještenjima se
također, u smislu članka 55. točka f) pod 1) Zakona o postupku
neizravnog oporezivanja, podrazumijevaju i zahtjevi za traženje
bilo koje potrebne informacije od bilo koje osobe ili subjekta.
Članak 32.
(Službena zabilješka)
Službena zabilješka se sačinjava o svim radnjama i
činjenicama u postupku kontrole za koje nije propisano
sačinjavanje zapisnika.
Članak 33.
(Pisana izjava)
(1) Postupak kontrole se može dokumentirati i pisanom
izjavom.
(2) Pisana izjava je dokument kojom davatelj izjave, na zahtjev
ovlaštene osobe, daje pisano izjašnjenje o činjenicama i
okolnostima bitnim za postupak kontrole.
Članak 34.
(Zaključak)
(1) Zaključak donosi ovlaštena osoba i istim se odlučuje o
pitanjima koja se tiču postupka kontrole.
(2) Zaključkom se nalažu radnje i određuju rokovi za
otklanjanje nepravilnosti.
Članak 35.
(Zapisnik o kontroli)
(1) Po završetku kontrole ovlaštena osoba UNO sačinjava
zapisnik o izvršenoj kontroli u što kraćem roku, a koji ne
može biti duži od jedne trećine vremenskog standarda iz
članka 18. ovoga Pravilnika. Iznimno šef skupine može
odobriti produženje roka do stjecanja uvjeta za sačinjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik koji treba biti numeriran sadrži sljedeće:
a) naziv organa koji sačinjava zapisnik,
b) pravnu osnovu za izradu zapisnika,
c) broj, mjesto i datum njegove izrade,
d) vrsta kontrole i razdoblje kontrole,
e) datum početka i datum završetka kontrole,
f)
ime, prezime ili naziv pravne osobe, identifikacijski
broj i sjedište ili prebivalište kontrolirane osobe i
podatke o odgovornoj osobi pravne osobe,
g) ovlašteni predstavnik kontrolirane osobe,
h) prijedlog razreza neizravnih poreza,

i)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Utorak, 13. 9. 2016.

opis radnji, činjenica i dokaza obavljenih u postupku a
naročito činjenice značajne za izmjenu porezne
obveze kao i pravnu osnovu,
j)
nalaz ovlaštene osobe o mogućem postojanju
prekršaja u svezi s neizravnim porezima, uz obvezno
navođenje odgovorne osobe kontrolirane osobe za
odgovarajuće porezno razdoblje,
k) uputu o pravnom lijeku, i
l)
potpis ovlaštene/ovlaštenih osoba.
Zapisnik se sačinjava u četiri istovjetna primjerka i isti se,
nakon konzultacija sa stručnim savjetnikom koordinatorom, dostavlja šefu Skupine za reviziju i kontrolu
u regionalnom uredu odnosno šefu Skupine za kontrolu
velikih poreznih obveznika, na analiziranje i upoznavanje
sa sadržajem svakog zapisnika. Sefovi nadležnih skupina za
kontrolu su u obvezi da se očituju o nalazu zapisnika u
informatičkom sustavu UNO.
Ovlaštena osoba UNO dostavlja jedan primjerak zapisnika
o kontroli kontroliranoj osobi u što kraćem roku.
Zapisnikom o kontroli je potrebno detaljno opisati činjenice
i dokaze u svezi s utvrđenim nezakonitostima i
nepravilnostima, a posebno koje utječu na prijedlog razreza
dodatne obveze.
Spis predmeta pored zapisnika treba da sadrži sve
relevantne izjave, objašnjenja, stručna mišljenja, stavove
kao i isprave i dokumentaciju na temelju kojih je sačinjen
zapisnik, kao i dokumentaciju iz članka 26. stavka (1) točke
g) ovoga Pravilnika.
Ovlaštena osoba je dužna prilikom izdavanja prekršajnog
naloga ili podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka, u svakom konkretnom slučaju, voditi računa o
točnosti i ispravnosti podataka utvrđenih u postupku
kontrole (naziv obveznika, adresa sjedišta obveznika,
idetifikacijski broj, ime i prezime i ime oca odgovorne
osobe u kontroliranoj osobi, CIPS adresa, JMBG i dr.).
Članak 36.
(Postupanje nakon uručenja zapisnika o kontroli)
Na zapisnik se može uložiti primjedba u roku od pet radnih
dana, od dana primitka zapisnika.
Ovlaštena osoba donosi rješenje u najkraćem roku, a koji ne
može biti duži od 20 dana od dana primitka primjedbi na
zapisnik, osim u iznimnim slučajevima kada se po
odobrenju šefa skupine navedeni rok može produžiti ali ne
može biti duži od 60 dana od dana primitka primjedbi na
zapisnik.
U slučajevima gdje kontrolirana osoba nije podnijela
primjedbu u propisanom roku ovlaštena osoba donosi
rješenje u najkraćem roku, a koji ne može biti duži od 30
dana od dana uručenja zapisnika.
Članak 37.
(Rješenje)
Rješenje obvezno mora sadržavati:
a) naziv organa koji donosi rješenje,
b) broj i datum rješenja,
c) uvod,
d) izreku,
e) obrazloženje,
f)
uputu o pravnom lijeku,
g) potpis ovlaštene/ovlaštenih osoba i
h) pečat organa.
Izrekom se rješava o predmetu postupka u cjelosti, utvrđuju
prava i obveze kontrolirane osobe što podrazumijeva razrez
neizravnih poreza za kontrolirano razdoblje, te nalaže
poduzimanje radnji i mjera za otklanjanje nezakonitosti i
nepravilnosti sa određivanjem rokova za njihovo poduzi-

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

manje. Izrekom rješenja se odlučuje o podnesenoj primjedbi
na zapisnik o kontroli.
(3) U obrazloženju rješenja navode se izvedeni dokazi i
utvrđeno činjenično stanje, pravna osnova, razlog utvrđene
razlike između podataka iz prijava samooporezivanja,
automatskog razreza, ili razreza po bilo kojem propisanom
načinu i iznosu neizravnih poreza koji su utvrđeni u
postupku kontrole, primjedbe na zapisnik, kao i razlog
prihvatanja ili odbijanja primjedbe na zapisnik o kontroli.
Članak 38.
(Evidencija)
Organizacijske jedinice Sektora za poreze su dužne da vode
evidenciju izvršene kontrole kroz informatički sustav UNO.
Članak 39.
(Sporazum o horizontalnom praćenju)
(1) UNO može zaključivati sporazume o horizontalnom praćenju sa velikim poreznim obveznicima s ciljem prevencije
djelovanja poreznih rizika i dragovoljnog poštivanja
poreznih propisa.
(2) UNO će bliže urediti način i postupak procjene provodivosti horizontalnog praćenja, uključujući postupak
zaključivanja sporazuma iz stavka (1) ovoga članka.
POGLAVLJE III. NAKNADNA CARINSKA KONTROLA
NEIZRAVNIH POREZA KOJU VRŠI SEKTOR ZA
CARINE
Članak 40.
(Pojam naknadne carinske kontrole)
(1) Naknadna carinska kontrola (u daljnjem tekstu: naknadna
kontrola) je provjera pravilnosti provedbe i poštivanja
propisa, provjera točnosti podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi, pregled poslovnih dokumenata i podataka
koji se odnose na uvozne i izvozne radnje u svezi s tom
robom ili naknadne komercijalne radnje u koje je ta roba
uključena, kao i provjera pravilnosti obračunatih i
naplaćenih uvoznih i, ili izvoznih pristojbi i drugih
neizravnih poreza koji se naplaćuju pri uvozu i izvozu robe,
koja se vrši nakon okončanja carinskog postupka.
(2) Naknadna kontrola obuhvaća i predkontrolu u kojoj se, po
podnesenom zahtjevu, provjeravaju uvjeti i kriterijumi
propisani za izdavanje određenog odobrenja, a za koje je
propisano vršenje predkontrole.
Članak 41.
(Vrste naknadne kontrole)
(1) Vrste naknadne kontrole:
a) naknadna kontrola kao naknadna provjera točnosti
provedenog carinskog odobrenog postupanja ili
uporabe,
b) predkontrola kao provjera ispunjenosti uvjeta i
kriterijuma za izdavanje odobrenja za određeni
carinski postupak ili drugog odobrenja za koje je
propisano vršenje predkontrole.
(2) Naknadna kontrola može biti:
a) potpuna, koja obuhvaća pregled svih područja
poslovanja za koja je prema propisima nadležna UNO
- Sektor za carine u određenom vremenskom
razdoblju, i
b) djelomična, koja obuhvaća pojedinačna područja
poslovanja za koja je prema propisima nadležna UNO
Sektor za carine ili pregled određenog broja carinskih
deklaracija za određeno vremensko razdoblje.

Broj 68 - Stranica 13

Članak 42.
(Osoba koja vrši naknadnu kontrolu)
(1) Naknadnu kontrolu vrši ovlaštena osoba Odsjeka za
kontrolu u Središnjem uredu i Skupine za kontrolu u
regionalnom uredu.
(2) Ovlaštena osoba iz stavka (1) ovoga članka, naknadnu
kontrolu može vršiti na cjelokupnom carinskom području
Bosne i Hercegovine.
Članak 43.
(Kontrolirana osoba)
Kontrolirana osoba je registrirani obveznik neizravnih
poreza i druga osoba koja nije obveznik ako osoba raspolaže s
informacijama, činjenicama ili dokazima koji su bitni za
utvrđivanje pravilnosti postupka.
Članak 44.
(Mjesto vršenja naknadne kontrole)
Naknadna kontrola vrši se u prostorijama carinskog organa,
u prostorijama kontrolirane osobe i svake druge osobe koja je
poslovno izravno ili neizravno uključena u radnje koje su u svezi
sa predmetom kontrole, kao i u prostorijama osobe koja posjeduje
dokument i, ili podatak vezan za predmet kontrole.
Članak 45.
(Planiranje naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola vrši se po osnovi:
a) godišnjeg plana naknadne carinske kontrole,
b) primjenom kriterija za analizu rizika,
c) zahtjeva ravnatelja UNO,
d) zahtjeva pomoćnika ravnatelja Sektora za carine,
e) prijedloga organizacijske jedinice UNO i
f)
zahtjeva drugog organa.
(2) Godišnji plan naknadne kontrole sačinjava Odsjek za
kontrolu uz suglasnost pomoćnika ravnatelja Sektora za
carine UNO, do 01. prosinca tekuće godine za iduću
godinu, a odobrava ga ravnatelj UNO.
(3) Odsjek za kontrolu Sektora za carine cijeni opravdanost
primljenih prijedloga i zahtjeva iz stavka (1) točka e) i f)
ovoga članka i odlučuje o postupanju po istim.
Članak 46.
(Pokretanje i faze naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola pokreće se izdavanjem naloga za
naknadnu kontrolu od strane šefa Skupine za kontrolu
regionalnog ureda ili šefa Odsjeka za kontrolu.
(2) Naknadna kontrola sastoji se od sljedećih faza:
a) izdavanje naloga,
b) priprema naknadne kontrole,
c) provođenje naknadne kontrole,
d) sačinjavanje zapisnika o naknadnoj kontroli,
e) pružanje mogućnosti kontroliranoj osobi da se izjasni,
f)
donošenje odluke,
g) praćenje izvršenja naloženih mjera i
h) izvještavanje.
(3) O početku naknadne kontrole kontrolirana osoba se
obavještava predočavanjem naloga za naknadnu kontrolu,
kojeg nakon predočavanja potpiše odgovorna osoba u
kontroliranoj osobi. Ukoliko se kontrola vrši u prostorijama
UNO, na temelju raspoložive dokumentacije, a bez sudjelovanja kontrolirane osobe, nalog za naknadnu kontrolu se ne
predočava odgovornoj osobi u kontroliranoj osobi.

Broj 68 - Stranica 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 47.
(Sadržaj naloga za naknadnu kontrolu)
Nalog za naknadnu kontrolu sadrži:
a) naziv carinskog organa,
b) broj i datum izdavanja naloga,
c) pravnu osnovu za naknadnu kontrolu,
d) ime ovlaštene osobe ili ovlaštenih osoba koje vrše
naknadnu kontrolu sa službenom šifrom,
e) naziv, ID broj i adresa kontrolirane osobe,
f)
predmet naknadne kontrole,
g) razdoblje obuhvaćen naknadnom kontrolom,
h) rok izvršenja, i
i)
ime prezime i potpis nalogodavatelja.
Članak 48.
(Priprema naknadne kontrole)
Radi pripreme za vršenje naknadne kontrole, ovlaštena
osoba poduzima sljedeće radnje:
a) pribavlja sve potrebne raspoložive informacije o
kontroliranoj osobi koje su dostupne iz evidencija i
informacionog sustava UNO,
b) po potrebi pribavlja informacije od druge
organizacijske jedinice UNO i, ili drugog organa,
c) analizira sve prikupljene informacije iz prethodnih
kontrola kod kontrolirane osobe,
d) vrši procjenu rizika i na temelju toga bira odgovarajući broj carinskih deklaracija i, ili poslovnih
dokumenata za kontrolu i
e) poduzima ostale potrebne radnje.
Članak 49.
(Provođenje naknadne kontrole)
U provođenju naknadne kontrole ovlaštena osoba poduzima
sljedeće radnje:
a) provjerava uočene rizike,
b) provjerava točnost podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi,
c) vrši pregled poslovnih dokumenata i podataka koji se
odnose na uvozne i izvozne radnje u svezi s tom
robom ili u svezi s naknadnim komercijalnim
radnjama u koje je ta roba uključena,
d) provjerava pravilnosti obračunatih i naplaćenih
uvoznih i, ili izvoznih pristojbi i drugih neizravnih
poreza koji se naplaćuju pri uvozu i izvozu robe,
e) po potrebi i ako je moguće, vrši pregled robe,
f)
po potrebi i ako je moguće, uzima uzorak robe
sukladno propisima o uzimanju uzoraka,
g) poduzima ostale radnje neophodne za provođenje
naknadne kontrole.
Članak 50.
(Zapisnik o naknadnoj kontroli)
(1) Po završetku kontrole ovlaštena osoba UNO sačinjava
zapisnik o izvršenoj kontroli u što kraćem roku, a koji ne
može biti duži od osam radnih dana. Iznimno šef skupine
može odobriti produženje roka do stjecanja uvjeta za
sačinjavanje zapisnika.
(2) Zapisnik sadrži:
a) naziv organa koji sačinjava zapisnik,
b) pravnu osnovu naknadne kontrole,
c) broj i datum naloga,
d) naziv ili ime kontrolirane osobe kod koje je vršena
naknadna kontrola, odgovorne osobe u kontroliranoj
osobi, identifikacijski broj i sjedište ili prebivalište
kontrolirane osobe, kao i isti podatci o zastupniku ako
su radnje poduzete u njegovoj nazočnosti
e) ovlaštena osoba kontrolirane osobe koja je nazočila
naknadnoj kontroli,

f)
g)
h)

Utorak, 13. 9. 2016.

razdoblje obuhvaćeno naknadnom kontrolom,
mjesto i datum vršenja naknadne kontrole,
ime ovlaštene osobe ili ovlaštenih osoba koje su izvršile naknadnu kontrolu,
i)
predmet kontrole - opći podatci o kontroli i kontrolirana dokumentacija,
j)
podatak o kontroliranoj robi (vrsta, količina, vrijednost, podrijetlo, tarifna oznaka, stopa carine i dr.),
k) utvrđeno činjenično stanje i nepravilnosti, uz navođenje pravne osnove, te posljedica koja proizlazi iz
istoga,
l)
mjere koje treba poduzeti i rok za njihovo
poduzimanje,
m) u slučaju predkontrole zapisnik mora sadržavati i
mišljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija propisanih
za odnosno odobrenje,
n) potpis ovlaštene osobe ili ovlaštenih osoba koje su
vršile naknadnu kontrolu.
(3) Zapisnik se sačinjava u dva primjerka od kojih se jedan
dostavlja kontroliranoj osobi, a drugi ostaje u spisu
predmeta. U slučaju predkontrole, zapisnik se sačinjava u
tri primjerka od kojih se treći primjerak dostavlja carinskom
organu nadležnom za izdavanje odnosnog odobrenja.
Članak 51.
(Okončanje naknadne kontrole)
(1) Ako naknadnom kontrolom nepravilnosti nisu utvrđene,
ovlaštena osoba na kraju zapisnika iz članka 49. ovoga
Pravilnika konstatira: "Nepravilnosti nisu utvrđene.
Naknadna carinska kontrola je okončana".
(2) Ako su u naknadnoj kontroli utvrđene nepravilnosti,
ovlaštena osoba uz zapisnik o naknadnoj kontroli
kontroliranoj osobi dostavlja poziv za usmenu raspravu,
radi pružanja mogućnosti da se izjasni o svim činjenicama i
okolnostima utvrđenim u postupku naknadne kontrole.
(3) Nakon pružene mogućnosti da se kontrolirana osoba izjasni,
a na temelju činjenica utvrđenih u postupku, donosi se
rješenje.
Članak 52.
(Suradnja i koordinacija)
(1) Ako tijekom vršenja naknadne kontrole nije moguće na
temelju podataka i dokumenata raspoloživih u toj kontroli
utvrditi da je carinsko odobreno postupanje ili uporaba
pravilno provedena, ovlaštena osoba koja vrši naknadnu
kontrolu, prije sačinjavanja zapisnika, vrši konzultacije sa
drugom organizacijskom jedinicom u UNO.
(2) Šef Skupine za kontrolu kontinuirano koordinira rad
ovlaštene osobe koja vrši naknadnu kontrolu i usmjerava
njen rad.
(3) Šef Odsjeka za kontrolu koordinira rad skupina za kontrolu
u regionalnim uredima.
Članak 53.
(Praćenje izvršenja naloženih mjera)
Ovlaštena osoba koja je vršila naknadnu kontrolu prati
izvršenje mjera koje su naložene kontroliranoj osobi.
Članak 54.
(Izvještavanje)
Skupina za kontrolu regionalnog ureda do desetog tekućeg
mjeseca za prethodni mjesec, dostavlja izvješće o naknadnoj
kontroli Odsjeku za kontrolu Sektora za carine UNO.
Članak 55.
(Prekršajni i kazneni postupak)
(1) Ako se u postupku naknadne kontrole otkrije da je učinjen
carinski prekršaj ovlaštena osoba postupa sukladno
odredbama Zakona o prekršajima u BiH.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(2)

Ako postoji osnova sumnje da je učinjeno kazneno djelo iz
oblasti neizravnog oporezivanja ovlaštena osoba
obavještava nadležnu organizacijsku jedinicu UNO.
Članak 56.
(Evidencija)
(1) Skupina za kontrolu u regionalnom uredu je dužna da vodi
evidenciju izvršenih naknadnih kontrola.
(2) Odsjek za kontrolu vodi evidenciju svih izvršenih
naknadnih kontrola.
POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
(Prestanak važenja)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o kontroli neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH",
broj 78/07).
Članak 58.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-101/14
02. rujna 2016. godine
Predsjedatelj UO UNO
Sarajevo
Vjekoslav Bevanda, v. r.
На основу члана 14. Закона о систему индиректног
опорезивања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 и 32/13) Управни
одбор Управе за индиректно опорезивање, на 12. сједници
одржаној 02.09.2016.године, донио је

ПРАВИЛНИК

О КОНТРОЛИ И ОГРАНИЧЕНОЈ ПРОВЈЕРИ
ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА
ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1.
(Предмет регулисања)
Овим Правилником ближе се прописује поступак
ограничене провјере прописаних чл. 88. до 91. Закона о
поступку индиректног опорезивања, поступак контроле
индиректних пореза прописан чл. 92. до 102. Закона о
поступку индиректног опорезивања, и накнадна царинска
контрола индиректних пореза прописана чл. 12. и 75. Закона
о царинској политици БиХ.
Члан 2.
(Надлежност)
Одредбе овог Правилника примјењују овлашћена лица
Сектора за порезе и Сектора за царине и друга лица која
директор УИО привремено овласти да врше послове из
члана 1. овог Правилника.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) Индиректни порези су: увозне и извозне дажбине,
акциза, порез на додату вриједност, путарина и сви
други порези зарачунати на робу и услуге поред, или
умјесто наведених обавеза.
(2) Контролисано лице је регистровани обвезник
индиректних пореза и друго лице одређено овим
Правилником.
(3) Овлашћени представник контролисаног лица је лице
овлашћено за заступање у правном лицу, самостални
предузетник, грађанин (инвеститор, закуподавац и др.)
или лице које он овласти.
(4) Овлашћено лице УИО је порески инспектор, лице
овлашћено за вршење накнадне царинске контроле као

Broj 68 - Stranica 15

и друго овлашћено лице УИО које директор УИО
привремено овласти да врши послове контроле.
(5) Обвезник је физичко, правно лице или други субјекат,
који је уписан у Јединствени регистар обвезника
индиректних пореза.
(6) Градивни ПДВ подразумијева збир укупног износа
улазног и излазног ПДВ у одређеном периоду.
(7) Обнова поступка разреза подразумијева обнову разреза
у складу са чланом 96. став (4) Закона о поступку
индиректног опрезивања у виду поновног утврђивања
пореске обавезе за одређени период.
(8) Хоризонтално праћење је систем контроле квалитета
заснован на узајамном повјерењу, разумијевању и
транспарентности обвезника и УИО у рјешавању
пореских ризика.
ПОГЛАВЉЕ II.
ПОСТУПАК ОГРАНИЧЕНЕ ПРОВЈЕРЕ И КОНТРОЛЕ
КОЈУ ВРШИ СЕКТОР ЗА ПОРЕЗЕ
Члан 4.
(Контроле по мјесту вршења)
(1) Поступак контроле се врши у уреду и на терену.
(2) Теренска контрола се обавља у просторијама пореског
обвезника с циљем провјере тачности и потпуности
података исказаних у пореској/акцизној пријави, као и
других евиденција с којима располаже УИО.
(3) Уколико порески обвезник не посједује пословни
простор у којем се може вршити теренска контрола, те,
уколико је то погодно, теренска контрола се може
вршити у адекватном простору који обезбјеђује
обвезник, у уреду рачуновође или у просторијама УИО.
(4) Уредска контрола се врши у објектима УИО, а порески
обвезник је дужан да на позив УИО, непосредно,
учествује у поступку уредске контроле.
(5) Уредска контрола обухвата провјеру појединих
података од значаја за опорезивање, а које је могуће
провјерити увидом у евиденције контролисаног лица
или евиденције с којима располаже УИО, те извођење
других доказа који не захтијевају контролу на терену.
Члан 5.
(Појам ограничене провјере)
(1) Ограничена провјера је поступак уредске провјере
чињеница, радњи, доказа, активности, пословних и
других околности које одређују обавезу по основу
индиректних пореза.
(2) Ограничена провјера обухвата:
а) преглед и провјеру података достављених од
стране пореских обвезника,
б) преглед и провјеру података који су у посједу
УИО,
ц) увид у регистар и осталу документацију
прописану законским прописима који регулишу
област индиректних пореза или било коју другу
службену књигу, евиденцију или документ, и
д) захтјев према трећем лицу да обезбиједи податке
које су обавезни обезбиједити или потврдити.
Члан 6.
(Поступак ограничене провјере)
(1) Ограничена провјера покреће се налогом за ограничену
провјеру издатим од стране шефа надлежне групе за
контролу, а на основу:
а) образложеног захтјева обвезника за измјену
пријаве самоопорезивања који је прослијеђен од
групе за обраду пореских пријава у регионалном
уреду,

Broj 68 - Stranica 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

б) као и у осталим случајевима када се укаже потреба
или одијени економичним вршење ограничене провјере.
(2) У поступку ограничене провјере сачињава се
записник и доноси се рјешење.
(3) У случају када се у поступку ограничене провјере која
се проводи без учешћа овлашћеног представника
контролисане особе у поступку не могу утврдити све
релевантне чињенице, поступак се окончава
службеном забиљешком којом се констатира наведено
и предлаже шефу групе за контролу издавање налога о
покретању поступка дјелимичне или потпуне
контроле.
Члан 7.
(Појам контроле)
(1) Контрола
обухвата
контролу
правилности
и
благовремености обрачунавања и исказивања података
о индиректним порезима у пријавама самоопорезивања,
преглед пословања пореског обвезника, провјеру
ажурности, тачности и вјеродостојности књиговодствених и других евиденција у циљу утврђивања тачне
пореске обавезе индиректних пореза и предузимања
мјера у складу са законом.
(2) Поступак контроле може да обухвати контролу једног
или више врста индиректних пореза, чињеница битних
за опорезивање или елемената за један или више
пореских периода, као и континуирани надзор над
појединим
пословним
активностима
пореског
обвезника.
Члан 8.
(Контролисано лице)
(1) Контролисано лице је лице које је регистровано као
обвезник индиректних пореза.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, контролисано лице
може бити и лице које није уписано у Јединствени
регистар обвезника индиректних пореза по основу ПДВ
и акцизе ако:
а) лице испуњава законом прописане услове или
постоје индиције да испуњава услове за
регистрацију обвезника индиректних пореза,
б) УИО располаже или постоји потреба за провјером
информација, чињеница или доказа који могу
бити повезани са поступком индиректног
опорезивања, или
ц) је то нарочито прописано законима и подзаконским актима.
Члан 9.
(Предмет контролс)
(1) Предмет контроле је испитивање и утврђивање тачне
обавезе по основу индиректних пореза као и пословне
активности и чињенице из којих може проистећи
обавеза по основу индиректних пореза.
(2) Предмет контроле могу бити и чињенице које се односе
на власника, сувласника или другог представника
везаног за контролисано лице, а које могу имати
утицаја на обавезу индиректних пореза.
Члан 10.
(Права и дужности учесника у поступку контроле)
(1) Овлашћено лице УИО по службеној дужности води
поступак, утврђује чињенице и провјерава стварни и
правни однос који представља основу обавезе
индиректних пореза.
(2) Током вршења поступка контроле овлашћено лице
УИО је дужно омогућити учешће у поступку овлашћеном представнику контролисаног лица, а овлашћено

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

Utorak, 13. 9. 2016.

лице може прикупљати информације од свих његових
запослених и трећих лица.
Овлашћено лице УИО је у обавези упознати овлашћеног представника контролисаног лица са утврђеним
стањем у поступку контроле, а нарочито са утврђеним
чињеницама и материјалним прописима који су били
основ за приједлог разреза, са правима и обавезама као
и правним посљедицама које проистичу из поступка у
коме је утврђен приједлог разреза додатне обавезе.
Овлашћени представник контролисаног лица је дужан
учествовати у утврђивању чињеничног стања битног за
опорезивање, на начин да предочава евиденције,
пословне књиге, даје обавијести, исправе, електронске
исказе књиговодствених промјена, изјаве или било које
друге податке о којима би УИО требала да зна, а који
би били од значаја за утврђивање обавезе индиректних
пореза.
Ако појашњења овлашћеног представника контролисаног лица нису довољна, овлашћено лице УИО може
затражити од овлашћеног представника контролисаног
лица да именује и друго лице за давање појашњења.
Овлашћено лице УИО има право изузети документацију, евиденције, разне носиоце базе података,
предмете, узорке и друге ствари које су од значаја за
вршење поступка контроле.
Члан 11.
(Класификација обвезника)
На основу посебног акта директора а у складу са
чланом 25. став (3) Закона о Управи за индиректно
опорезивање БиХ, обвезници по основу индиректних
пореза дијеле се на:
а) велике пореске обвезнике, и
б) остале пореске обвезнике.
По основу градивног ПДВ у одређеном периоду, те
других критерија које одреди директор, обвезник је
груписан у једну од скупина из става (1) овог члана.
Члан 12.
(Надлежност за вршење контроле)
Контролу великих пореских обвезника обавља овлашћено лице распоређено на пословима контроле у групи
за контролу великих пореских обвезника-инспектор.
Контролу осталих пореских обвезника обавља
овлашћено лице распоређено на пословима контроле у
групи за ревизију и контролу-инспектор.
Изузетно, уколико се у поступку вршења потпуне
контроле укаже потреба за одређеним провјерама, у
циљу економичности поступка, овлашћено лице из
става (1) односно из става (2) може код било које особе
из члана 8, извршити контролу из члана 15. овог
Правилника.
Уз сугласност Помоћника директора Сектора за порезе,
овлашћена лица распоређена на пословима контроле у
Групи за контролу векиких пореских обвезника и у
Групи за ревизију и контролу могу обављати послове
контроле обвезника који су из надлежности друге
организационе јединице.
Члан 13.
(Потпуна контрола)
Потпуна контрола обухвата контролу исправности
исказаних износа свих поља у ПДВ пријави и
исправност исказаног износа свих поља акцизне
пријаве у одређеном пореском периоду. Потпуна
контрола се врши контролом свих трансакција или на
бази узорка одређеног дијела трансакција у периоду
који је предмет контроле.

Utorak, 13. 9. 2016.
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Период контроле може да буде било који порески
период, а почетни и завршни порески период обухваћен
контролом се дефинише налогом за контролу.
Овлашћено лице може предложити непосредном
руководиоцу да се продужи, односно скрати период
контроле, кад за такав захтјев постоје објективни
разлози. Уколико је непосредни руководилац сагласан
са захтјевом извршиће измјену контролисаног периода
на изданом налогу за контролу. Измијењени налог за
контролу се доставља пореском обвезнику.
У поступку потпуне контроле овлаћено лице сачињава
записник о контроли и доноси рјешење.
Потпуна контрола може обухватити раздобља - пореске
периоде који су били предметом дјелимичних
контрола.
Уколико се у поступку потпуне контроле или из других
извора утврде нове чињенице или околности везане за
пословне трансакције које су биле предметом
дјелимичне контроле, а које представљају основ за
измјену износа обвезе у односу на претходно утврђени
разрез у поступку дјелимичне контроле, врши се обнова
поступка разреза (допунски разрез) из члана 96. става
(4) Закона о поступку индиректног опорезивања, и за
период који је био предмет дјелимичне контроле.
Ако оцјена доказа у поступку потпуне контроле укаже
да нема потребе за вршењем контроле пословних
активности и чињеница које су биле предмет
дјелимичне контроле, овлаштћено лице УИО је дужно
да то констатује у образложењу записника о потпуној
контроли у дијелу текста који има наслов "Претходне
контроле", уз навођење пословних активности и
чињеница које су биле предмет дјелимичне контроле,
пореска раздобља и разрез дјелимичне контроле.
Члан 14.
(Дјелимична контрола)
Дјелимична контрола обухвата контролу појединих
пословних активности и чињеница битних за
опорезивање, а које могу имати за посљедицу промјену
било којег поља ПДВ пријаве и промјену поља акцизне
пријаве, за трансакције које су обухваћене овом
контролом.
У поступку дјелимичне контроле овлашћено лице
сачињава записник и доноси рјешење.
Члан 15.
(Дјелимична контрола без разреза)
Дјелимична контрола може бити и информативног
карактера - информативна контрола, чија је сврха
прикупљање информације које се могу користити у
другим поступцима, укључујући и информације које се
прикупљају надзором појединих пословних активности
пореског обвезника.
Информативна контрола се може обављати и за
потребе других организационих јединица УИО, и за
потребе других институција Босне и Херцеговине,
ентитета и Брчко дистрикта БиХ.
Информативна контрола нема за посљедицу разрез
пореске обвезе и може се вршити и за периоде који су
били предмет било које врсте контроле, као и за
период за који је наступила застара.
Поступак информативне контроле се окончава
сачињавањем записника о информативној контроли,
или службеном забиљешком уколико се иста ради на
основу расположиве документације у службеним
просторијама УИО.

Broj 68 - Stranica 17

Уколико се у поступку информативне контроле
утврде чињенице које упућују на то да је потребно
извршити дјелимичну или потпуну контролу
овлашћено лице предлаже шефу надлежне групе за
контролу покретање поступка контроле, након чега
шеф те групе издаје налог за дјелимичну или потпуну
контролу.
Члан 16.
(Сарадња Сектора за порезе и Одјељења за анализу и
управљање ризиком)
(1) У циљу сачињавања оквирног годишњег плана
контрола неопходна је континуирана сарадња између
Сектора за порезе и Одјељења за анализу и управљање
ризиком.
(2) УИО ће посебним актом регулисати начин сарадње
Одјељења за анализу и управљање ризиком и Сектора
за порезе као и начин и процедуру достављања критерија за израду оквирног годишњег плана контрола.
Члан 17.
(Оквирни годншњн план контрола и циљне скупине за
контролу)
(1) Сектор за порезе сачињава оквирни годишњи план
контрола за наредну годину на основу приједлога
критерија достављених од стране Одјељења за анализу
и управљање ризиком, нових сазнања о ризицима у
текућој години као и на основу приједлога достављених
од стране контролних група Сектора за порезе.
(2) Годишњи план контрола се доставља директору УИО
на одобрење, најкасније до 01. децембра текуће године
за наредну годину.
(3) Циљне скупине за контролу су:
а) обвезник који је примјеном критерија за анализу
ризика означен као ризични;
б) обвезник који је на основу критерија заданих од
стране директора УИО означен као ризични;
ц) обвезник који је изабран методом случајног
узорка;
д) обвезник који није контролиран дужи временски
период;
е) порески обвезник код којег се очекује највећа
промјена пореске основице, и
ф) обвезник одабран за контролу на темељу захтјева
других Сектора УИО, државних, ентитетских
органа, органа Брчко дистрикта БиХ, укључујући
и потписану пријаву другог обвезника као и
анонимну пријаву других лица.
(4) Захтјев за контролу под тачком ф) ставка (3) овог члана
подлијеже процјени ризика вјероватног износа пореза
под ризиком од стране надлежне организационе
јединице Сектора за порезе у Средишњем уреду.
(5) Запримљена иницијатива за коју се након процјене од
стране надлежних одсјека у Сектору за порезе утврди
да се не сматра приоритетном за контролу доставља се
надлежној контролној групи (којој припада обвезник) и
евидентира се у спис пореског обвезника који мора да
садржи:
а) поријекло иницијативе,
б) природу информација,
ц) навођење разлога зашто исти није приоритетан за
контролу у датом периоду.
(6) Све информације које су евидентиране у спису датог
обвезника се узимају у разматрање када дође до
сљедећег испитивања.
(4)

Broj 68 - Stranica 18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 18.
(Садржај годишњег плана и временски стандарди)
При изради оквирног годишњег плана контрола
узимају се у обзир расположиви људски ресурси,
распложиви радни дани у години, просјечни временски
стандарди предвиђени за вршење контроле. Годишњи
план треба да садржи сљедеће елементе:
а) број контрола који је планиран да се изврши у
наредној години;
б) структуру планираних контрола;
ц) планиране људске ресурсе - број овлашћених
лица.
Временски стандарди неопходни за извршење
потпуних контрола условљени су износом укупног
градивног ПДВ за периоде који су предмет контроле:
а) за износ градивног ПДВ преко 30.000.000,00 КМ,
до 20 радних дана;
б) за износ градивног ПДВ преко 15.000.000,00 КМ
до 30.000.000,00 КМ, до 15 радних дана;
ц) за износ градивног ПДВ преко 7.000.000,00 КМ до
15.000.000,00 КМ, до 10 радних дана;
д) за износ градивног ПДВ преко 2.000.000,00 КМ до
7.000.000,00 КМ, до 8 радних дана;
е) за износ градивног ПДВ преко 500.000,00 КМ до
2.000.000, 00 КМ, до 7 радних дана;
ф) за износ градивног ПДВ преко 100.000,00 КМ до
500.000, 00 КМ, до 6 радних дана;
г) за износ градивног ПДВ преко 30.000,00 КМ до
100.000,00 КМ, до 5 радних дана;
х) за износ градивног ПДВ до 30.000,00 КМ, до 3
радна дана;
Временски стандард из става (2) овог члана се увећава
приликом вршења контроле обвезника акцизе за
периоде који су предмет контроле:
а) за износ пријављене акцизе преко 5.000.000,00
КМ, до 7 радних дана;
б) за износ пријављене акцизе преко 1.000.000,00 КМ
до 5.000.000,00 КМ, до 5 радних дана;
ц) за износ пријављене акцизе до 1.000.000,00 КМ,
до 3 радних дана.
Временски стандард се рачуна од датума стварног
почетка контроле до датума стварног завршетка
контроле, а које вријеме подразумијева вријеме
прегледа пословне документације код контролисаног
лица.
При задавању контроле шеф контролне групе може
одредити вријеме за вршење контроле не
придржавајући се временских стандарда прописаних
ставовима (2) и (3) овог члана у случајевима постојања
сазнања о објективним околностима које захтијевају
дуже или краће вријеме потребно за контролу.
Изузетно, временски стандарди дефинисани ставом (2)
и (3) овог члана неће се примјењивати у контролама
код пореских обвезника код којих се процјеном утврди
да је, у одређеном временском периоду, потребан
стални надзор овлашћеног лица УИО.
Рок за вршење контроле у оквиру шест мјесеци може се
продужити подношењем приједлога од стране
овлашћеног лица шефу надлежне групе за контролу. У
приједлогу је неопходно навести и образложити
разлоге за продужење контроле и уколико их шеф
цијени оправданим даје сагласност на достављени
приједлог.
Уколико се тражи продужење рока за вршење контроле
дуже од шест мјесеци, приједлог за продужење са
разлозима због којих се тражи продужење, потписује

Utorak, 13. 9. 2016.

овлашћено лице УИО, шеф надлежне групе за контролу, шеф унутрашње организационе јединице и руководилац основне организационе јединице, који исти
доставља на одлучивање директору УИО.
(9) Вријеме за вршење контроле се одређује у складу са
временским стандардима из става (2) и (3).
Члан 19.
(Мјесечно планирање контроле)
(1) Планирање контрола на мјесечном нивоу има за циљ
одабир обвезника код којих је највећи износ пореза под
ризиком и који су приоритетнији за контролу.
(2) Мјесечне планове контрола доноси шеф групе за
ревизију и контролу у регионалном уреду и шеф групе
за контролу великих пореских обвезника, најкасније до
краја текућег мјесеца за наредни мјесец. Мјесечни план
се сачињава на основу годишњег плана из члана 17. и
18. овог Правилника, те на основу захтјева за контролу
обвезника достављених од других организационих
јединица УИО, и захтјева других институција Босне и
Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ и
осталих прослијеђених у рад путем организационе
јединице Сектора за порезе у Средишњем уреду.
(3) Мјесечни план контрола уз навођење критерија за
одабир обвезника доставља се шефу одсјека за порезе у
регионалном уреду, односно шефу Одсјека за контролу
великих пореских обвезника, на одобрење.
Члан 20.
(Контроле које нису предвиђене планом)
Изузетно од планираних контрола, могуће је по
потреби, уз одобрење шефа Одсјека за порезе у регионалном
уреду, односно шефа Одсјека за контролу великих пореских
обвезника, извршити контролу и других лица која нису
наведена у мјесечном плану рада.
Члан 21.
(Повјерљивост података)
Службеници не треба да информирају обвезника о
садржају и појединостима везаним за средства за одабир и
планирање контрола, као и појединостима садржаним у
документима из чл. 16., 17., 18. и 19. и 20. овог Правилника.
Члан 22.
(Поступак контроле)
(1) Поступак контроле покреће се налогом за контролу.
(2) Поступак контроле се састоји од сљедећих фаза:
а) издавање налога за контролу,
б) обавјештавање контролисане особе о почетку
контроле,
ц) припремне радње за обављање контроле,
д) контрола пословне документације контролисаног
лица,
е) сачињавање записника о контроли, и
ф) доношење управног акта.
Члан 23.
(Издавање и садржај Налога)
(1) Налог за контролу у писменој форми издаје, мијења и
потписује шеф надлежне групе за ревизију и контролу у
регионалном уреду уз писмену сагласност шефа
Одсјека за порезе у регионалном уреду, односно шеф
Групе за контролу великих пореских обвезника уз
писмену сагласност шефа Одсјека за контролу великих
пореских обвезника.
(2) Налог садржи:
а) назив органа испред којег се издаје налог,
б) број, датум и мјесто издавања налога,
ц) правни темељ контроле,

Utorak, 13. 9. 2016.
д)
е)
ф)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

назив и адресу контролисаног лица,
идентификациони број контролисаног лица,
износ укупног градивног ПДВ и/или износ
акцизеза период који је предмет контроле,
г) предмет контроле,
х) тип контроле,
и) врсту контролисаног пореза,
ј)
период који се контролише
к) име овлашћене/овлашћених лица која обављају
поступак контроле,
л) датум почетка контроле,
м) потпис шефа групе који издаје налог,
н) сагласност шефа одсјека и
о) печат органа.
(3) Код издавања налога шеф надлежне групе за контролу
је дужан водити рачуна да овлашћено лице које је
обављало
претходну
потпуну
контролу
код
контролисаног лица не може вршити наредни поступак
потпуне контроле.
(4) Изузетно, шеф Одсјека за контролу великих пореских
обвезника или шеф Одсјека за порезе у регионалном
уреду може дати сагласност за ангажовање истог
овлашћеног лица у поступку контроле када то захтијева
економичност вођења поступка и/или расположивост
људских ресурса.
(5) Наредни поступак контроле наведен у ставу (3) овог
члана не подразумијева поступак покренут налогом
којим се покреће поновни поступак контроле по одлуци
из рјешења првостепеног или другостепеног органа
донесеног по жалби обвезника.
Члан 24.
(Обавјештавање контролисаног лица о почетку контроле)
(1) Контролисано лице се, прије почетка поступка
контроле, обавјештава о планираном почетку контроле,
телефонски, достављањем налога факсом, личним
уручењем или неким другим путем, најкасније дан
прије дана одређеног за почетак контроле. О
телефонском обавјештавању контролисаног лица
овлашћено лице констатује исто у записнику о
контроли, а о осталим начинима обавјештавања у спис
улаже одговарајући доказ (извјештај о пријему факс
обавијести, доставницу о уручењу налога, потврду
пријема налога приликом личног уручења и сл.).
(2) Изузетно, став (1) овог члана се не примјењује ако би се
тиме угрозила сврха поступка контроле. У том случају
налог за контролу се предаје контролисаном лицу
непосредно прије почетка контроле.
(3) Уколико контролисано лице по налогу за контролу
поднесе захтјев за одгоду почетка контроле исти
разматра и о њему закључком одлучује шеф Групе за
контролу.
(4) Уколико контролисано лице и/или овлашћени
представник контролисаног лица по налогу за контролу
поднесе захтјев за изузеће исти разматра и о њему
закључком одлучује директор УИО односно лица на
које је пренијето овлашћење.
Члан 25.
(Припремне радње за обављање контроле)
(1) Припрема контроле обухвата скуп мјера и активности
за што економичније, ефикасније и рационалније
вршење контроле, а нарочито:
а) прибављање расположивих информација о лицу
које је предмет контроле похрањених у информационим системима УИО као и осталих података
запримљених од других организационих јединица

Broj 68 - Stranica 19

УИО, институција БиХ, ентитетских институција,
институција Брчко дистрикта БиХ и осталих
органа,
б) вршење увиду у остале евиденције којима
располаже УИО,
ц) вршење увида и анализу пореске картице
контролисаног лица,
д) упознавање са законским прописима којима је
регулисана дјелатност обвезника у циљу бољег и
свеобухватнијег разумијевања књиговодствених
евиденција које треба да посједује и опорезивог
промета који врши.
Члан 26.
(Контрола пословне документације контролираног лица)
(1) Овлашћено лице УИО, у складу са околностима
одређене контроле, је дужно да:
а) изврши увид у рјешења о регистрацији контролисаног обвезника издатих од надлежног органа
са свим промјенама података,
б) обрати пажњу на дјелатности контролисаног лица,
ц) изврши провјеру законом прописане евиденције за
сваку врсту индиректних пореза,
д) изврши преглед расположиве или на бази узорка
одабране документације,
е) изврши провјеру усаглашености документације и
евиденције са стварним пословним догађајима,
ф) прибави, према потреби, информацију о приливу
и одљеву средстава преко трансакцијских рачуна
банака, информације о финансијским извјештајима од надлежног ентитетског органа, органа Брчко
дистрикта БиХ и друге релевантне информације о
контролисаном обвезнику и о приватној имовини
лица повезаних са контролисаним обвезником,
г) из рачуноводствене евиденције контролираног
лица изузме копије: бруто биланса за правно лице
за контролисани период, прегледа промета по
свим купцима и добављачима, аналитичког
прегледа основних средства, КУФ и КИФ и
других доказа и документације која се односи на
утврђени разрез индиректних пореза.
(2) Уколико овлашћено лице УИО у поступку контроле не
пронађе контролисано лице на пријављеној адреси, а
доступна му је документација, проводи поступак
контроле на основу доступне документације а затим
сачињава записник и доноси рјешење.
(3) Уколико овлашћено лице УИО у поступку контроле
пронађе контролирано лице на пријављеној адреси, али
нема расположиве документације или ако је документација неуредна, непотпуна или неажурна, овлашћено
лице доноси закључак на основу којег се контролисаном лицу налаже да обезбиједи уредну, потпуну,
ажурну и прописану књиговодствену евиденцију на
основу које се може на поуздан начин утврдити пореска
обавеза по основу индиректног пореза.
(4) Уколико контролисано лице не поступи по датом
закључку, или уколико се књиговодствена евиденција
не сматра вјеродостојном, обавеза по основу индиректних пореза утврђује се на основу посредног доказа
укључујући расположиву документацију у оној мјери у
којој се она сматра поузданом.
Члан 27.
(Сарадња са Сектором за провођење прописа)
(1) Уколико овлашћено лице УИО у поступку контроле не
пронађе контролисано лице на пријављеној адреси, или
документацију везану за пословање, сачињава се

Broj 68 - Stranica 20

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

службена забиљешка и без одлагања се од Одсјека за
проведбу прописа надлежног регионалног уреда,
захтијева да достави информацију и документацију са
којом располаже о контролисаном лицу.
Одсјек за провођење прописа ће у року од 10 дана од
дана запримања захтјева за доставу података доставити
повратну информацију Групи за контролу великих
пореских обвезника, односно Одсјеку за порезе у
регионалном уреду.
Након запримања информација од стране Одсјека за
провођење прописа овлашћено лице завршава поступак
контроле.
Уколико тражена информација није достављена у року
из става (2) овог члана, поступак контроле се завршава
према доступној документацији.
Уколико овлашћено лице УИО у поступку контроле
дође до податка који указује да у пословној активности
пореског обвезника постоје индиције о "фиктивном
промету", у смислу одредби Закона о порезу на додату
вриједност, кривичног дјела, или других околности из
надлежности Одсјека за провођење прописа, без
одлагања се обавјештава наведени Одсјек.
Члан 28.
(Заступање контролисаиог лица у поступку контроле)
Овлашћено лице УИО ће водити поступак контроле уз
присуство овлашћеног представника контролисаног
лица.
Изузетно од става (1) овог члана. уколико овлашћени
представник контролисаног лица не присуствује
вршењу поступка контроле, иако је уредно обавијештен
о покретању поступка контроле, контрола ће се
провести и окончати без његовог присуства а на бази
расположиве документације и података
Члан 29.
(Захтјев за информацијом и контролне поруке)
Уколико се у поступку контроле укаже потреба за
провјером било које пословне активности или
чињенице битне за окончање поступка контроле,
приступа се слању захтјева за информацијом кроз
програм УИО надлежној организационој јединици.
Уколико се укаже потреба за провјером било које
пословне активности или чињенице везане за провјеру
контролисаног лица, а чија провјера се може извршити
у оквиру надлежности Групе за контролу, шеф групе по
захтјеву овлашћеног лица покреће провјеру и иста се не
евидентира путем програма УИО.
У циљу побољшања квалитета осталих контрола, које
су у току или које ће бити покренуте у УИО, овлашћено
лице током поступка контроле цијени која информација
је од значаја да буде доступна у осталим контролама, те
према томе сачињава контролну поруку и похрањује је
у одређену базу података УИО.
Члан 30.
(Врсте докумената и аката)
Документи који се сачињавају у поступку контроле су:
а) обавјештење,
б) службена забиљешка,
ц) писана изјава,
д) записник о контроли, и
е) други документи.
Управни акти који се доносе у поступку контроле су:
а) рјешење, и
б) закључак.

Utorak, 13. 9. 2016.

Члан 31.
(Обавјештење)
Обавјештење је документ којим УИО обавјештава
контролисано лице о почетку поступка или о било којој
другој чињеници или околности у вези с тим. Под
обавјештењима се такође, у смислу члана 55. тачка ф) под 1)
Закона о поступку индиректног опорезивања, подразумијевају и захтјеви за тражење било које потребне информације од било којег лица или субјекта.
Члан 32.
(Службена забиљешка)
Службена забиљешка се сачињава о свим радњама и
чињеницама у поступку контроле за које није прописано
сачињавање записника.
Члан 33.
(Писмена изјава)
(1) Поступак контроле се може документовати и писменом
изјавом.
(2) Писмена изјава је документ којом давалац изјаве, на
захтјев овлашћеног лица, даје писмено изјашњење о
чињеницама и околностима битним за поступак
контроле.
Члан 34.
(Закључак)
(1) Закључак доноси овлашћено лице и истим се одлучује о
питањима која се тичу поступка контроле.
(2) Закључком се налажу радње и одређују рокови за
отклањање неправилности.
Члан 35.
(Записиик о контроли)
(1) По завршетку контроле овлашћено лице УИО сачињава
записник о извршеној контроли у што краћем року, а
који не може бити дужи од једне трећине временског
стандарда из члана 18. овог Правилника. Изузетно шеф
групе може одобрити продужење рока до стицања
услова за сачињавање записника.
(2) Записник који треба бити нумерисан садржи сљедеће:
а) назив органа који сачињава записник,
б) правни основ за израду записника,
ц) број, мјесто и датум његове израде,
д) врста контроле и период контроле,
е) датум почетка и датум завршетка контроле,
ф) име, презиме или назив правог лица, идентификациони број и сједиште или пребивалиште
контролисаног лица и податке о одговорном лицу
правног лица,
г) овлашћени представник контролисаног лица,
х) приједлог разреза индиректних пореза,
и) опис радњи, чињеница и доказа обављених у
поступку а нарочито чињенице значајне за
измјену пореске обавезе као и правни основ,
ј)
налаз овлашћеног лица о могућем постојању
прекршаја у вези с индиректним порезима, уз
обавезно навођење одговорног лица контролисаног лица за одговарајући порески период,
к) поуку о правном лијеку, и
л) потпис овлашћене/овлашћених лица.
(3) Записник се сачињава у четири истовјетна примјерка и
исти се, након консултација са стручним савјетником координатором, доставља шефу Групе за ревизију и
контролу у регионалном уреду односно шефу Групе за
контролу великих пореских обвезника, на анализирање
и упознавање са садржајем сваког записника. Шефови
надлежних група за контролу су у обавези да се очитују
о налазу записника у информационом систему УИО.

Utorak, 13. 9. 2016.
(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Овлашћено лице УИО доставља један примјерак записника о контроли контролисаном лицу у што краћем
року.
Записником о контроли је потребно детаљно описати
чињенице и доказе у вези са утврђеним незаконитостима и неправилностима, а посебно које утичу на
приједлог разреза додатне обавезе.
Спис предмета поред записника треба да садржи све
релевантне изјаве, објашњења, стручна мишљења,
ставове као и исправе и документацију на основу којих
је сачињен записник, као и документацију из члана 26.
става (1) тачке г) овог Правилника.
Овлашћено лице је дужно приликом издавања
прекршајног налога или подношења захтјева за
покретање прекршајног поступка, у сваком конкретном
случају, водити рачуна о тачности и исправности
података утврђених у поступку контроле (назив
обвезника, адреса сједишта обвезника, идетификацијски број, име и презиме и име оца одговорног лица у
контролисаном лицу, ЦИПС адреса, ЈМБГ и др.).
Члан 36.
(Поступање након уручења записника о контроли)
На записник се може уложити примједба у року од пет
радних дана, од дана пријема записника.
Овлашћено лице доноси рјешење у најкраћем року, а
који не може бити дужи од 20 дана од дана пријема
примједби на записник, осим у изузетним случајевима
када се по одобрењу шефа групе наведени рок може
продужити али не може бити дужи од 60 дана од дана
пријема примједби на записник.
У случајевима гдје контролисано лице није поднијело
примједбу у прописаном року овлашћено лице доноси
рјешење у најкраћем року, а који не може бити дужи од
30 дана од дана уручења записника
Члан 37.
(Рјешење)
Рјешење обавезно мора да садржи:
а) назив органа који доноси рјешење,
б) број и датум рјешења,
ц) увод,
д) диспозитив,
е) образложење,
ф) поуку о правном лијеку,
г) потпис овлашћене/овлашћених лица и
х) печат органа.
Диспозитивом се рјешава о предмету поступка у
цијелости, утврђују права и обвезе контролираног лица
што подразумијева разрез индиректних пореза за
контролирани период, те налаже подузимање радњи и
мјера за отклањање незаконитости и неправилности са
одређивањем рокова за њихово предузимање. Диспозитивом рјешења се одлучује о поднесеној примједби
на записник о контроли.
У образложењу рјешења наводе се изведени докази и
утврђено чињенично стање, правни основ, разлог
утврђене разлике између података из пријава самоопорезивања, аутоматског разреза, или разреза по било
којем прописаном начину и износу индиректних пореза
који су утврђени у поступку контроле, примједбе на
записник, као и разлог прихватања или одбијања
примједбе на записник о контроли.

Broj 68 - Stranica 21

Члан 38.
(Евиденција)
Организационе јединице Сектора за порезе су дужне да
воде евиденцију извршене контроле кроз информациони
систем УИО.
Члан 39.
(Споразум о хоризонталном праћењу)
(1) УИО може закључивати споразуме о хоризонталном
праћењу са великим пореским обвезницима с циљем
превенције дјеловања порезних ризика и добровољног
поштовања пореских прописа.
(2) УИО ће ближе уредити начин и поступак процјене
проводивости хоризонталног праћења, укључујући
поступак закључивања споразума из става (1) овог
члана.
ПОГЛАВЉЕ III. НАКНАДНА ЦАРИНСКА КОНТРОЛА
ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА КОЈУ ВРШИ СЕКТОР ЗА
ЦАРИНЕ
Члан 40.
(Појам накнадне царинске контроле)
(1) Накнадна царинска контрола (у даљем тексту: накнадна
контрола) је провјера правилности провођења и
поштивања прописа, провјера тачности података који
су наведени у царинској пријави, преглед пословних
докумената и података који се односе на увозне и
извозне радње у вези са том робом или накнадне комерцијалне радње у које је та роба укључена, као и провјера правилности обрачунатих и наплаћених увозних и,
или извозних дажбина и других индиректних пореза
који се наплаћују при увозу и извозу робе, која се врши
након окончања царинског поступка.
(2) Накнадна контрола обухвата и предконтролу у којој се,
по поднесеном захтјеву, провјеравају услови и
критеријуми прописани за издавање одређеног
одобрења, а за које је прописано вршење предконтроле.
Члан 41.
(Врсте накнадне контроле)
(1) Врсте накнадне контроле:
а) накнадна контрола као накнадна провјера
тачности проведеног царинског одобреног
поступања или употребе,
б) предконтрола као провјера испуњености услова и
критеријума за издавање одобрења за одређени
царински поступак или другог одобрења за које је
прописано вршење предконтроле.
(2) Накнадна контрола може бити:
а) потпуна, која обухвата преглед свих подручја
пословања за која је према прописима надлежна
УИО - Сектор за царине у одређеном временском
периоду, и
б) дјелимична, која обухвата појединачна подручја
пословања за која је према прописима надлежна
УИО Сектор за царине или преглед одређеног
броја царинских декларација за одређени временски период.
Члан 42.
(Особа која врши накнадну контролу)
(1) Накнадну контролу врши овлашћено лице Одсјека за
контролу у Средишњем уреду и Групе за контролу у
регионалном уреду.
(2) Овлашћено лице из става (1) овог члана, накнадну
контролу може вршити на цјелокупном царинском
подручју Босне и Херцеговине.

Broj 68 - Stranica 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 43.
(Контролисано лице)
Контролисано лице је регистровани обвезник индиректних пореза и друго лице које није обвезник ако лице
располаже са информацијама, чињеницама или доказима
који су битни за утврђивање правилности поступка.
Члан 44.
(Мјесто вршења накнадне контроле)
Накнадна контрола врши се у просторијама царинског
органа, у просторијама контролисаног лица и сваког другог
лица које је пословно директно или индиректно укључено у
радње које су у вези са предметом контроле, као и у
просторијама лица које посједује документ и, или податак
везан за предмет контроле.
Члан 45.
(Планирање накнадне контроле)
(1) Накнадна контрола врши се по основу:
а) годишњег плана накнадне царинске контроле,
б) примјеном критерија за анализу ризика,
ц) захтјева директора УИО,
д) захтјева помоћника директора Сектора за царине,
е) приједлога организационе јединице УИО и
ф) захтјева другог органа.
(2) Годишњи план накнадне контроле сачињава Одсјек за
контролу уз сагласност помоћника директора Сектора
за царине УИО, до 01. децембра текуће године за
наредну годину, а одобрава га директор УИО.
(3) Одсјек за контролу Сектора за царине цијени
оправданост примљених приједлога и захтјева из
става (1) тачка е) и ф) овог члана и одлучује о
поступању по истим.
Члан 46.
(Покретање и фазе накнадне контроле)
(1) Накнадна контрола покреће се издавањем налога за
накнадну контролу од стране шефа Групе за контролу
регионалног уреда или шефа Одсјека за контролу.
(2) Накнадна контрола састоји се од сљедећих фаза:
а) издавање налога,
б) припрема накнадне контроле,
ц) провођење накнадне контроле,
д) сачињавање записника о накнадној контроли,
е) пружање могућности контролисаној особи да се
изјасни,
ф) доношење одлуке,
г) праћење извршења наложених мјера и
х) извјештавање.
(3) О почетку накнадне контроле контролисано лице се
обавјештава предочавањем налога за накнадну
контролу, којег након предочавања потпише одговорно
лице у контролисаном лицу. Уколико се контрола врши
у просторијама УИО, на основу расположиве
документације, а без учешћа контролисаног лица, налог
за накнадну контролу се не предочава одговорном лицу
у контролисаном лицу.
Члан 47.
(Садржај налога за накнадну контролу)
Налог за накнадну контролу садржи:
а) назив царинског органа,
б) број и датум издавања налога,
ц) правни основ за накнадну контролу,
д) име овлашћеног лица или овлашћених лица која
врше накнадну контролу са службеном шифром,
е) назив, ИД број и адреса контролисаног лица,
ф) предмет накнадне контроле,
г) период обухваћен накнадном контролом,

х)
и)

Utorak, 13. 9. 2016.

рок извршења, и
име презиме и потпис налогодаватеља.
Члан 48.
(Припрема накнадне контроле)
Ради припреме за вршење накнадне контроле,
овлашћено лице предузима сљедеће радње:
а) прибавља све потребне расположиве информације
о контролисаном лицу које су доступне из
евиденција и информационог система УИО,
б) по потреби прибавља информације од друге организационе јединице УИО и, или другог органа,
ц) анализира све прикупљене информације из
претходних контрола код контролисаног лица,
д) врши проијену ризика и на основу тога бира
одговарајући број царинских декларација и, или
пословних докумената за контролу и
е) предузима остале потребне радње.
Члан 49.
(Провођење накнадне контроле)
У провођењу накнадне контроле овлашћено лице
предузима сљедеће радње:
а) провјерава уочене ризике,
б) провјерава тачност података који су наведени у
царинској пријави,
ц) врши преглед пословних докумената и података
који се односе на увозне и извозне радње у вези са
том робом или у вези са накнадним комерцијалним радњама у које је та роба укључена,
д) провјерава правилности обрачунатих и наплаћених увозних и, или извозних дажбина и других
индиректних пореза који се наплаћују при увозу и
извозу робе,
е) по потреби и ако је могуће, врши преглед робе,
ф) по потреби и ако је могуће, узима узорак робе у
складу са прописима о узимању узорака,
г) предузима остале радње неопходне за провођење
накнадне контроле.
Члан 50.
(Записник о накнадној контроли)
(1) По завршетку контроле овлашћено лице УИО сачињава
записник о извршеној контроли у што краћем року, а
који не може бити дужи од осам радних дана. Изузетно
шеф групе може одобрити продужење рока до стицања
услова за сачињавање записника.
(2) Записник садржи:
а) назив органа који сачињава записник,
б) правни основ накнадне контроле,
ц) број и датум налога,
д) назив или име контролисаног лица код којег је
вршена накнадна контрола, одговорног лица у
контролисаном лицу, идентификациони број и
сједиште или пребивалиште контролисаног лица,
као и исти подаци о заступнику ако су радње
предузете у његовом присуству,
е) овлашћено лице контролисаног лица које је
присуствовало накнадној контроли,
ф) период обухваћен накнадном контролом,
г) мјесто и датум вршења накнадне контроле,
х) име овлашћеног лица или овлашћених лица која
су извршила накнадну контролу,
и) предмет контроле - општи подаци о контроли и
контролисана документација,
ј)
податак о контролисаној роби (врста, количина,
вриједност, поријекло, тарифна ознака, стопа
царине и др.),

Utorak, 13. 9. 2016.
к)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

утврђено чињенично стање и неправилности, уз
навођење правног основа, те посљедица која
произилази из истог,
л) мјере које треба подузети и рок за њихово
предузимање,
м) у случају предконтроле записник мора садржавати
и мишљење о испуњавању услова и критерија
прописаних за односно одобрење,
н) потпис овлашћеног лица или овлашћених лица
која су вршила накнадну контролу.
(3) Записник се сачињава у два примјерка од којих се један
доставља контролисаном лицу, а други остаје у спису
предмета. У случају предконтроле, записник се
сачињава у три примјерка од којих се трећи примјерак
доставља царинском органу надлежном за издавање
односног одобрења.
Члан 51.
(Окончање накнадне контроле)
(1) Ако накнадном контролом неправилности нису
утврђене, овлашћено лице на крају записника из члана
49. овог Правилника констатује: "Неправилности нису
утврђене. Накнадна царинска контрола је окончана".
(2) Ако су у накнадној контроли утврђене неправилности,
овлашћено лице уз записник о накнадној контроли
контролисаном лицу доставља позив за усмену
расправу, ради пружања могућности да се изјасни о
свим чињеницама и околностима утврђеним у поступку
накнадне контроле.
(3) Након пружене могућности да се контролисано лице
изјасни, а на основу чињеница утврђених у поступку,
доноси се рјешење.
Члан 52.
(Сарадња и координација)
(1) Ако током вршења накнадне контроле није могуће на
основу података и докумената расположивих у тој
контроли утврдити да је царинско одобрено поступање
или употреба правилно спроведена, овлашћено лице
које врши накнадну контролу, прије сачињавања
записника, врши консултације са другом организационом јединицом у УИО.
(2) Шеф Групе за контролу континуирано координира рад
овлашћеног лица које врши накнадну контролу и
усмјерава њен рад.
(3) Шеф Одсјека за контролу координира рад група за
контролу у регионалним уредима.
Члан 53.
(Праћење извршења наложених мјера)
Овлашћено лице које је вршило накнадну контролу
прати извршење мјера које су наложене контролисаном
лицу.
Члан 54.
(Извјештавање)
Група за контролу регионалног уреда до десетог
текућег мјесеца за претходни мјесец, доставља извјештај о
накнадној контроли Одсјеку за контролу Сектора за царине
УИО.
Члан 55.
(Прекршајни и кривични поступак)
(1) Ако се у поступку накнадне контроле открије да је
учињен царински прекршај овлашћено лице поступа у
складу са одредбама Закона о прекршајима у БиХ.
(2) Ако постоји основ сумње да је учињено кривично дјело
из области индиректног опорезивања овлашћено лице
обавјештава надлежну организациону јединицу УИО.

Broj 68 - Stranica 23

Члан 56.
(Бвиденција)
(1) Група за контролу у регионалном уреду је дужна да
води евиденцију извршених накнадних контрола.
(2) Одсјек за контролу води евиденцију свих извршених
накнадних контрола.
ПОГЛАВЉЕ IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
(Престанак важења)
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о контроли индиректних пореза
("Службени гласник БиХ", број 78/07).
Члан 58.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број УО 02-02-101/14
02. септембра 2016. године
Предсједавајући УО УИО
Сарајево
Вјекослав Беванда, с. р.
Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave
za indirektno oporezivanje, na 12. sjednici održanoj
02.09.2016.godine, donio je

PRAVILNIK

O KONTROLI I OGRANIČENOJ PROVJERI
INDIREKTNIH POREZA
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE PRAVILNIKA
Član 1.
(Predmet reguliranja)
Ovim Pravilnikom bliže se propisuje postupak ograničene
provjere propisanih čl. 88. do 91. Zakona o postupku indirektnog
oporezivanja, postupak kontrole indirektnih poreza propisan čl.
92. do 102. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, i
naknadna carinska kontrola indirektnih poreza propisana čl. 12. i
75. Zakona o carinskoj politici BiH.
Član 2.
(Nadležnost)
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju ovlaštena lica Sektora
za poreze i Sektora za carine i druga lica koja direktor UIO
privremeno ovlasti da vrše poslove iz člana 1. ovog Pravilnika.
Član 3.
(Definicije)
(1) Indirektni porezi su: uvozne i izvozne dažbine, akciza,
porez na dodatu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi
zaračunati na robu i usluge pored, ili umjesto navedenih
obaveza.
(2) Kontrolirano lice je registrirani obveznik indirektnih poreza
i drugo lice određeno ovim Pravilnikom.
(3) Ovlašteni predstavnik kontroliranog lica je lice ovlašteno za
zastupanje u pravnom licu, samostalni preduzetnik,
građanin (investitor, zakupodavac i dr.) ili lice koje on
ovlasti.
(4) Ovlašteno lice UIO je porezni inspektor, lice ovlašteno za
vršenje naknadne carinske kontrole kao i drugo ovlašteno
lice UIO koju direktor UIO privremeno ovlasti da vrši
poslove kontrole.
(5) Obveznik je fizičko, pravno lice ili drugi subjekat, koji je
upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.
(6) Gradivni PDV podrazumijeva zbir ukupnog iznosa ulaznog
i izlaznog PDV u određenom periodu.

Broj 68 - Stranica 24

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(7)

Obnova postupka razreza podrazumijeva obnovu razreza u
skladu sa članom 96. stav (4) Zakona o postupku
indirektnog oprezivanja u vidu ponovnog utvrđivanja
porezne obaveze za određeni period.
(8) Horizontalno praćenje je sistem kontrole kvaliteta zasnovan
na uzajamnom povjerenju, razumijevanju i transparentnosti
obveznika i UIO u rješavanju poreznih rizika.
POGLAVLJE II. POSTUPAK OGRANIČENE PROVJERE
I KONTROLE KOJU VRŠI SEKTOR ZA POREZE
Član 4.
(Kontrole po mjestu vršenja)
(1) Postupak kontrole se vrši u uredu i na terenu.
(2) Terenska kontrola se obavlja u prostorijama poreznog
obveznika s ciljem provjere tačnosti i potpunosti podataka
iskazanih u poreznoj/akciznoj prijavi, kao i drugih
evidencija s kojima raspolaže UIO.
(3) Ukoliko porezni obveznik ne posjeduje poslovni prostor u
kojem se može vršiti terenska kontrola, te, ukoliko je to
pogodno, terenska kontrola se može vršiti u adekvatnom
prostoru koji obezbjeđuje obveznik, u uredu računovođe ili
u prostorijama UIO.
(4) Uredska kontrola se vrši u objektima UIO, a porezni
obveznik je dužan da na poziv UIO, neposredno, učestvuje
u postupku uredske kontrole.
(5) Uredska kontrola obuhvata provjeru pojedinih podataka od
značaja za oporezivanje, a koje je moguće provjeriti uvidom
u evidencije kontroliranog lica ili evidencije s kojima
raspolaže UIO, te izvođenje drugih dokaza koji ne
zahtijevaju kontrolu na terenu.
Član 5.
(Pojam ograničene provjere)
(1) Ograničena provjera je postupak uredske provjere činjenica,
radnji, dokaza, aktivnosti, poslovnih i drugih okolnosti koje
određuju obavezu po osnovu indirektnih poreza.
(2) Ograničena provjera obuhvata:
a) pregled i provjeru podataka dostavljenih od strane
poreznih obveznika,
b) pregled i provjeru podataka koji su u posjedu UIO,
c) uvid u registar i ostalu dokumentaciju propisanu
zakonskim propisima koji reguliraju oblast indirektnih
poreza ili bilo koju drugu službenu knjigu, evidenciju
ili dokument, i
d) zahtjev prema trećoj osobi da obezbijedi podatke koje
su obavezni obezbijediti ili potvrditi.
Član 6.
(Postupak ograničene provjere)
(1) Ograničena provjera pokreće se nalogom za ograničenu
provjeru izdanim od strane šefa nadležne grupe za kontrolu,
a na osnovu:
a) obrazloženog zahtjeva obveznika za izmjenu prijave
samooporezivanja koji je proslijeđen od grupe za
obradu poreznih prijava u regionalnom uredu,
b) kao i u ostalim slučajevima kada se ukaže potreba ili
ocijeni ekonomičnim vršenje ograničene provjere.
(2) U postupku ograničene provjere sačinjava se zapisnik i
donosi se rješenje.
(3) U slučaju kada se u postupku ograničene provjere koja se
provodi bez učešća ovlaštenog predstavnika kontroliranog
lica u postupku ne mogu utvrditi sve relevantne činjenice,
postupak se okončava službenom zabilješkom kojom se
konstatira navedeno i predlaže šefu grupe za kontrolu
izdavanje naloga o pokretanju postupka djelimične ili
potpune kontrole.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Utorak, 13. 9. 2016.

Član 7.
(Pojam kontrole)
Kontrola obuhvata kontrolu pravilnosti i pravovremenosti
obračunavanja i iskazivanja podataka o indirektnim porezima u prijavama samooporezivanja, pregled poslovanja
poreznog obveznika, provjeru ažurnosti, tačnosti i
vjerodostojnosti knjigovodstvenih i drugih evidencija u
cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze indirektnih poreza i
poduzimanja mjera u skladu sa zakonom.
Postupak kontrole može da obuhvati kontrolu jednog ili
više vrsta indirektnih poreza, činjenica bitnih za oporezivanje ili elemenata za jedan ili više poreznih perioda, kao i
kontinuirani nadzor nad pojedinim poslovnim aktivnostima
poreznog obveznika.
Član 8.
(Kontrolirano lice)
Kontrolirano liceje lice koje je registrirano kao obveznik
indirektnih poreza.
Izuzetno od stava (1) ovog člana, kontrolirano lice može
biti i lice koje nije upisano u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza po osnovu PDV i akcize ako:
a) lice ispunjava zakonom propisane uvjete ili postoje
indicije da ispunjava uvjete za registraciju obveznika
indirektnih poreza,
b) UIO raspolaže ili postoji potreba za provjerom
informacija, činjenica ili dokaza koji mogu biti
povezani sa postupkom indirektnog oporezivanja, ili
c) je to naročito propisano zakonima i podzakonskim
aktima.
Član 9.
(Predmet kontrole)
Predmet kontrole je ispitivanje i utvrđivanje tačne obaveze
po osnovu indirektnih poreza kao i poslovne aktivnosti i
činjenice iz kojih može proisteći obaveza po osnovu
indirektnih poreza.
Predmet kontrole mogu biti i činjenice koje se odnose na
vlasnika, suvlasnika ili drugog predstavnika vezanog za
kontrolirano lice, a koje mogu imati utjecaja na obavezu
indirektnih poreza.
Član 10.
(Prava i dužnosti učesnika u postupku kontrole)
Ovlašteno lice UIO po službenoj dužnosti vodi postupak,
utvrđuje činjenice i provjerava stvarni i pravni odnos koji
predstavlja osnovu obaveze indirektnih poreza.
Tokom vršenja postupka kontrole ovlašteno lice UIO je
dužno omogućiti učešće u postupku ovlaštenom predstavniku kontroliranog lica, a ovlašteno lice može prikupljati
informacije od svih njegovih zaposlenih i trećih lica.
Ovlašteno lice UIO je u obavezi upoznati ovlaštenog
predstavnika kontroliranog lica sa utvrđenim stanjem u
postupku kontrole, a naročito sa utvrđenim činjenicama i
materijalnim propisima koji su bili osnov za prijedlog
razreza, sa pravima i obavezama kao i pravnim
posljedicama koje proističu iz postupka u kome je utvrđen
prijedlog razreza dodatne obaveze.
Ovlašteni predstavnik kontroliranog lica je dužan
učestvovati u utvrđivanju činjeničnog stanja bitnog za
oporezivanje, na način da predočava evidencije, poslovne
knjige, daje obavijesti, isprave, elektronske iskaze
knjigovodstvenih promjena, izjave ili bilo koje druge
podatke o kojima bi UIO trebala da zna, a koji bi bili od
značaja za utvrđivanje obaveze indirektnih poreza.
Ako pojašnjenja ovlaštenog predstavnika kontroliranog lica
nisu dovoljna, ovlašteno lice UIO može zatražiti od

Utorak, 13. 9. 2016.

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ovlaštenog predstavnika kontroliranog lica da imenuje i
drugo lice za davanje pojašnjenja.
Ovlašteno lice UIO ima pravo izuzeti dokumentaciju,
evidencije, razne nosioce baze podataka, predmete, uzorke i
drage stvari koje su od značaja za vršenje postupka
kontrole.
Član 11.
(Klasifikacija obveznika)
Na osnovu posebnog akta direktora a u skladu sa članom
25. stav (3) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje
BiH, obveznici po osnovu indirektnih poreza dijele se na:
a) velike porezne obveznike, i
b) ostale porezne obveznike.
Po osnovu gradivnog PDV u određenom periodu, te drugih
kriterija koje odredi direktor, obveznik je grupiran u jednu
od skupina iz stava (1) ovog člana.
Član 12.
(Nadležnost za vršenje kontrole)
Kontrolu velikih poreznih obveznika obavlja ovlašteno lice
raspoređeno na poslovima kontrole u grupi za kontrolu
velikih poreznih obveznika-inspektor.
Kontrolu ostalih poreznih obveznika obavlja ovlašteno lice
raspoređeno na poslovima kontrole u grupi za reviziju i
kontrolu-inspektor.
Izuzetno, ukoliko se u postupku vršenja potpune kontrole
ukaže potreba za određenim provjerama, u cilju
ekonomičnosti postupka, ovlašteno lice iz stava (1) odnosno
iz stava (2) može kod bilo koje osobe iz člana 8, izvršiti
kontrolu iz člana 15. ovog Pravilnika.
Uz suglasnost Pomoćnika direktora Sektora za poreze,
ovlaštena lica raspoređena na poslovima kontrole u Grupi
za kontrolu vekikih poreznih obveznika i u Grupi za
reviziju i kontrolu mogu obavljati poslove kontrole
obveznika koji su iz nadležnosti druge organizacione
jedinice.
Član 13.
(Potpuna kontrola)
Potpuna kontrola obuhvata kontrolu ispravnosti iskazanih
iznosa svih polja u PDV prijavi i ispravnost iskazanog
iznosa svih polja akcizne prijave u određenom poreznom
periodu. Potpuna kontrola se vrši kontrolom svih
transakcija ili na bazi uzorka određenog dijela transakcija u
periodu koji je predmet kontrole.
Period kontrole može da bude bilo koji porezni period, a
početni i završni porezni period obuhvaćen kontrolom se
definira nalogom za kontrolu.
Ovlaštena
osoba
može
predložiti
neposrednom
rukovoditelju da se produži, odnosno skrati period kontrole,
kad za takav zahtjev postoje objektivni razlozi. Ukoliko je
neposredni rukovoditelj suglasan sa zahtjevom izvršit će
izmjenu kontroliranog perioda na izdanom nalogu za
kontrolu. Izmijenjeni nalog za kontrolu se dostavlja
poreznom obvezniku.
U postupku potpune kontrole ovlašteno lice sačinjava
zapisnik o kontroli i donosi rješenje.
Potpuna kontrola može obuhvatiti razdoblja - porezne
periode koji su bili predmetom djelimičnih kontrola.
Ukoliko se u postupku potpune kontrole ili iz dragih izvora
utvrde nove činjenice ili okolnosti vezane za poslovne
transakcije koje su bile predmetom djelimične kontrole, a
koje predstavljaju osnov za izmjenu iznosa obveze u
odnosu na prethodno utvrđeni razrez u postupku djelimične
kontrole, vrši se obnova postupka razreza (dopunski razrez)
iz člana 96. stava (4) Zakona o postupku indirektnog

Broj 68 - Stranica 25

oporezivanja, i za period koji je bio predmet djelimične
kontrole.
(7) Ako ocjena dokaza u postupku potpune kontrole ukaže da
nema potrebe za vršenjem kontrole poslovnih aktivnosti i
činjenica koje su bile predmet djelimične kontrole,
ovlašteno lice UIO je dužno da to konstatuje u obrazloženju
zapisnika o potpunoj kontroli u dijelu teksta koji ima naslov
"Prethodne kontrole", uz navođenje poslovnih aktivnosti i
činjenica koje su bile predmet djelimične kontrole, porezna
razdoblja i razrez djelimične kontrole.
Član 14.
(Djelimična kontrola)
(1) Djelimična kontrola obuhvata kontrolu pojedinih poslovnih
aktivnosti i činjenica bitnih za oporezivanje, a koje mogu
imati za posljedicu promjenu bilo kojeg polja PDV prijave i
promjenu polja akcizne prijave, za transakcije koje su
obuhvaćene ovom kontrolom.
(2) U postupku djelimične kontrole ovlašteno lice sačinjava
zapisnik i donosi rješenje.
Član 15.
(Djelimična kontrola bez razreza)
(1) Djelimična kontrola može biti i informativnog karaktera informativna kontrola, čija je svrha prikupljanje informacije
koje se mogu koristiti u drugim postupcima, uključujući i
informacije koje se prikupljaju nadzorom pojedinih
poslovnih aktivnosti poreznog obveznika. Informativna
kontrola se može obavljati i za potrebe drugih organizacionih jedinica UIO, i za potrebe drugih institucija Bosne i
Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.
(2) Informativna kontrola nema za posljedicu razrez porezne
obaveze i može se vršiti i za periode koji su bili predmet
bilo koje vrste kontrole, kao i za period za koji je nastupila
zastara.
(3) Postupak informativne kontrole se okončava sačinjavanjem
zapisnika o informativnoj kontroli, ili službenom zabilješkom ukoliko se ista radi na osnovu raspoložive dokumentacije u službenim prostorijama UIO.
(4) Ukoliko se u postupku informativne kontrole utvrde
činjenice koje upućuju na to da je potrebno izvršiti
djelimičnu ili potpunu kontrolu ovlaštena osoba predlaže
šefu nadležne grupe za kontrolu pokretanje postupka
kontrole, nakon čega šef te grupe izdaje nalog za djelimičnu
ili potpunu kontrolu.
Član 16.
(Suradnja Sektora za poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje
rizikom)
(1) U cilju sačinjavanja okvirnog godišnjeg plana kontrola
neophodna je kontinuirana suradnja između Sektora za
poreze i Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom.
(2) UIO će posebnim aktom regulirat način suradnje Odjeljenja
za analizu i upravljanje rizikom i Sektora za poreze kao i
način i proceduru dostavljanja kriterija za izradu okvirnog
godišnjeg plana kontrola.
Član 17.
(Okvirni godišnji plan kontrola i ciljne skupine za kontrolu)
(1) Sektor za poreze sačinjava okvirni godišnji plan kontrola za
narednu godinu na osnovu prijedloga kriterija dostavljenih
od strane Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom, novih
saznanja o rizicima u tekućoj godini kao i na osnovu
prijedloga dostavljenih od strane kontrolnih grupa Sektora
za poreze.
(2) Godišnji plan kontrola se dostavlja direktoru UIO na
odobrenje, najkasnije do 01. decembra tekuće godine za
narednu godinu.

Broj 68 - Stranica 26
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ciljne skupine za kontrolu su:
a) obveznik koji je primjenom kriterija za analizu rizika
označen kao rizični;
b) obveznik koji je na osnovu kriterija zadanih od strane
direktora UIO označen kao rizični;
c) obveznik koji je izabran metodom slučajnog uzorka;
d) obveznik koji nije kontroliran duži vremenski period;
e) porezni obveznik kod kojeg se očekuje najveća
promjena porezne osnovice, i
f)
obveznik odabran za kontrolu na temelju zahtjeva
drugih Sektora UIO, državnih, entitetskih organa,
organa Brčko distrikta BiH, uključujući i potpisanu
prijavu drugog obveznika kao i anonimnu prijavu
drugih osoba.
Zahtjev za kontrolu pod tačkom f) stava (3) ovog člana
podliježe procjeni rizika vjerovatnog iznosa poreza pod
rizikom od strane nadležne organizacione jedinice Sektora
za poreze u Središnjem uredu.
Zaprimljena inicijativa za koju se nakon procjene od strane
nadležnih odsjeka u Sektom za poreze utvrdi da se ne
smatra prioritetnom za kontrolu dostavlja se nadležnoj
kontrolnoj grupi (kojoj pripada obveznik) i evidentira se u
spis poreznog obveznika koji mora da sadrži:
a) porijeklo inicijative,
b) prirodu informacija,
c) navođenje razloga zašto isti nije prioritetan za
kontrolu u datom periodu.
Sve informacije koje su evidentirane u spisu datog
obveznika se uzimaju u razmatranje kada dođe do sljedećeg
ispitivanja.
Član 18.
(Sadržaj godišnjeg plana i vremenski standardi)
Pri izradi okvirnog godišnjeg plana kontrola uzimaju se u
obzir raspoloživi ljudski resursi, rasploživi radni dani u
godini, prosječni vremenski standardi predviđeni za vršenje
kontrole. Godišnji plan treba da sadrži sljedeće elemente:
a) broj kontrola koji je planiran da se izvrši u narednoj
godini;
b) strukturu planiranih kontrola;
c) planirane ljudske resurse - broj ovlaštenih osoba.
Vremenski standardi neophodni za izvršenje potpunih
kontrola uvjetovani su iznosom ukupnog gradivnog PDV za
periode koji su predmet kontrole:
a) za iznos gradivnog PDV preko 30.000.000,00 KM, do
20 radnih dana;
b) za iznos gradivnog PDV preko 15.000.000,00 KM do
30.000.000,00 KM, do 15 radnih dana;
c) za iznos gradivnog PDV preko 7.000.000,00 KM do
15.000.000,00 KM, do 10 radnih dana;
d) za iznos gradivnog PDV preko 2.000.000,00 KM do
7.000.000,00 KM, do 8 radnih dana;
e) za iznos gradivnog PDV preko 500.000,00 KM do
2.000.000, 00 KM, do 7 radnih dana;
f)
za iznos gradivnog PDV preko 100.000,00 KM do
500.000, 00 KM, do 6 radnih dana;
g) za iznos gradivnog PDV preko 30.000,00 KM do
100.000,00 KM, do 5 radnih dana;
h) za iznos gradivnog PDV do 30.000,00 KM, do 3
radna dana;
Vremenski standard iz stavka (2) ovog člana se uvećava
prilikom vršenja kontrole obveznika akcize za periode koji
su predmet kontrole:
a) za iznos prijavljene akcize preko 5.000.000,00 KM,
do 7 radnih dana;
b) za iznos prijavljene akcize preko 1.000.000,00 KM do
5.000.000,00 KM, do 5 radnih dana;

c)

Utorak, 13. 9. 2016.

za iznos prijavljene akcize do 1.000.000,00 KM, do 3
radnih dana.
(4) Vremenski standard se računa od datuma stvarnog početka
kontrole do datuma stvarnog završetka kontrole, a koje
vrijeme podrazumijeva vrijeme pregleda poslovne
dokumentacije kod kontroliranog lica.
(5) Pri zadavanju kontrole šef kontrolne grupe može odrediti
vrijeme za vršenje kontrole ne pridržavajući se vremenskih
standarda propisanih stavovima (2) i (3) ovog člana u
slučajevima postojanja saznanja o objektivnim okolnostima
koje zahtijevaju duže ili kraće vrijeme potrebno za kontrolu.
(6) Izuzetno, vremenski standardi definirani stavom (2) i (3)
ovog člana neće se primjenjivati u kontrolama kod poreznih
obveznika kod kojih se procjenom utvrdi da je, u
određenom vremenskom periodu, potreban stalni nadzor
ovlaštenog lica UIO.
(7) Rok za vršenje kontrole u okviru šest mjeseci može se
produžiti podnošenjem prijedloga od strane ovlaštenog lica
šefu nadležne grupe za kontrolu. U prijedlogu je neophodno
navesti i obrazložiti razloge za produženje kontrole i
ukoliko ih šef cijeni opravdanim daje suglasnost na
dostavljeni prijedlog.
(8) Ukoliko se traži produženje roka za vršenje kontrole duže
od šest mjeseci, prijedlog za produženje sa razlozima zbog
kojih se traži produženje, potpisuje ovlašteno lice UIO, šef
nadležne grupe za kontrolu, šef unutarnje organizacione
jedinice i rukovoditelj osnovne organizacione jedinice, koji
isti dostavlja na odlučivanje direktoru UIO.
(9) Vrijeme za vršenje kontrole se određuje u skladu sa
vremenskim standardima iz stava (2) i (3).
Član 19.
(Mjesečno planiranje kontrole)
(1) Planiranje kontrola na mjesečnom nivou ima za cilj odabir
obveznika kod kojih je najveći iznos poreza pod rizikom i
koji su prioritetniji za kontrolu.
(2) Mjesečne planove kontrola donosi šef grupe za reviziju i
kontrolu u regionalnom uredu i šef grupe za kontrolu
velikih poreznih obveznika, najkasnije do kraja tekućeg
mjeseca za naredni mjesec. Mjesečni plan se sačinjava na
osnovu godišnjeg plana iz člana 17. i 18. ovog Pravilnika, te
na osnovu zahtjeva za kontrolu obveznika dostavljenih od
drugih organizacionih jedinica UIO, i zahtjeva drugih
institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta
BiH i ostalih proslijeđenih u rad putem organizacione
jedinice Sektora za poreze u Središnjem uredu.
(3) Mjesečni plan kontrola uz navođenje kriterija za odabir
obveznika dostavlja se šefu odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno šefu Odsjeka za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na odobrenje.
Član 20.
(Kontrole koje nisu predviđene planom)
Izuzetno od planiranih kontrola, moguće je po potrebi, uz
odobrenje šefa Odsjeka za poreze u regionalnom uredu, odnosno
šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, izvršiti
kontrolu i drugih lica koja nisu navedena u mjesečnom planu
rada.
Član 21.
(Povjerljivost podataka)
Službenici ne treba da informiraju obveznika o sadržaju i
pojedinostima vezanim za sredstva za odabir i planiranje
kontrola, kao i pojedinostima sadržanim u dokumentima iz čl.
16., 17., 18. i 19. i 20. ovog Pravilnika.
Član 22.
(Postupak kontrole)
(1) Postupak kontrole pokreće se nalogom za kontrolu.

Utorak, 13. 9. 2016.
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Postupak kontrole se sastoji od sljedećih faza:
a) izdavanje naloga za kontrolu,
b) obavještavanje kontrolirane osobe o početku kontrole,
c) pripremne radnje za obavljanje kontrole,
d) kontrola poslovne dokumentacije kontroliranog lica,
e) sačinjavanje zapisnika o kontroli, i
f)
donošenje upravnog akta.
Član 23.
(Izdavanje i sadržaj Naloga)
Nalog za kontrolu u pisanoj formi izdaje, mijenja i
potpisuje šef nadležne grupe za reviziju i kontrolu u
regionalnom uredu uz pisanu suglasnost šefa Odsjeka za
poreze u regionalnom uredu, odnosno šef Grupe za kontrolu
velikih poreznih obveznika uz pismenu suglasnost šefa
Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika.
Nalog sadrži:
a) naziv organa ispred kojeg se izdaje nalog,
b) broj, datum i mjesto izdavanja naloga,
c) pravni temelj kontrole,
d) naziv i adresu kontroliranog lica,
e) identifikacijski broj kontroliranog lica,
f)
iznos ukupnog gradivnog PDV i/ili iznos akcize za
period koji je predmet kontrole,
g) predmet kontrole,
h) tip kontrole,
i)
vrstu kontroliranog poreza,
j)
period koji se kontrolira
k) ime ovlaštene/ovlaštenih lica koja obavljaju postupak
kontrole,
1) datum početka kontrole,
m) potpis šefa grupe koji izdaje nalog,
n) suglasnost šefa odsjeka i
o) pečat organa.
Kod izdavanja naloga šef nadležne grupe za kontrolu je
dužan voditi računa da ovlašteno lice koje je obavljalo
prethodnu potpunu kontrolu kod kontroliranog lica ne može
vršiti naredni postupak potpune kontrole.
Izuzetno, šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih
obveznika ili šef Odsjeka za poreze u regionalnom uredu
može dati suglasnost za angažiranje istog ovlaštenog lica u
postupku kontrole kada to zahtijeva ekonomičnost vođenja
postupka i/ili raspoloživost ljudskih resursa.
Naredni postupak kontrole naveden u stavu (3) ovog člana
ne podrazumijeva postupak pokrenut nalogom kojim se
pokreće ponovni postupak kontrole po odluci iz rješenja
prvostepenog ili dmgostepenog organa donesenog po žalbi
obveznika.
Član 24.
(Obavještavanje kontroliranog lica o početku kontrole)
Kontrolirano lice se, prije početka postupka kontrole,
obavještava o planiranom početku kontrole, telefonski,
dostavljanjem naloga faksom, ličnim uručenjem ili nekim
drugim putem, najkasnije dan prije dana određenog za
početak kontrole. O telefonskom obavještavanju
kontroliranog lica ovlašteno lice konstatira isto u zapisniku
o kontroli, a o ostalim načinima obavještavanja u spis ulaže
odgovarajući dokaz (izvještaj o prijemu faks obavijesti,
dostavnicu o uručenju naloga, potvrdu prijema naloga
prilikom ličnog uručenja i sl).
Izuzetno, stav (1) ovog člana se ne primjenjuje ako bi se
time ugrozila svrha postupka kontrole. U tom slučaju nalog
za kontrolu se predaje kontroliranom licu neposredno prije
početka kontrole.

(3)
(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

Broj 68 - Stranica 27

Ukoliko kontrolirano lice po nalogu za kontrolu podnese
zahtjev za odgodu početka kontrole isti razmatra i o njemu
zaključkom odlučuje šef Grupe za kontrolu.
Ukoliko kontrolirano lice i/ili ovlašteni predstavnik
kontroliranog lica po nalogu za kontrolu podnese zahtjev za
izuzeće isti razmatra i o njemu zaključkom odlučuje
direktor UIO odnosno lica na koje je prenijeto ovlaštenje.
Član 25.
(Pripremne radnje za obavljanje kontrole)
Priprema kontrole obuhvata skup mjera i aktivnosti za što
ekonomičnije, efikasnije i racionalnije vršenje kontrole, a
naročito:
a) pribavljanje raspoloživih informacija o licu koje je
predmet kontrole pohranjenih u informacionim
sistemima UIO kao i ostalih podataka zaprimljenih od
drugih organizacionih jedinica UIO, institucija BiH,
entitetskih institucija, institucija Brčko distrikta BiH i
ostalih organa,
b) vršenje uvida u ostale evidencije kojima raspolaže
UIO,
c) vršenje uvida i analizu porezne kartice kontroliranog
lica,
d) upoznavanje sa zakonskim propisima kojima je
regulirana djelatnost obveznika u cilju boljeg i
sveobuhvatnijeg razumijevanja knjigovodstvenih
evidencija koje treba da posjeduje i oporezivog
prometa koji vrši.
Član 26.
(Kontrola poslovne dokumentacije kontroliranog lica)
Ovlašteno lice UIO, u skladu sa okolnostima određene
kontrole, je dužno da:
a) izvrši uvid u rješenja o registraciji kontroliranog
obveznika izdatih od nadležnog organa sa svim
promjenama podataka,
b) obrati pažnju na djelatnosti kontroliranog lica,
c) izvrši provjeru zakonom propisane evidencije za
svaku vrstu indirektnih poreza,
d) izvrši pregled raspoložive ili na bazi uzorka odabrane
dokumentacije,
e) izvrši provjera usuglašenosti dokumentacije i
evidencije sa stvarnim poslovnim događajima,
f)
pribavi, prema potrebi, informaciju o prilivu i odljevu
sredstava preko transakcijskih računa banaka,
informacije o fmansijskim izvještajima od nadležnog
entitetskog organa, organa Brčko distrikta BiH i drage
relevantne informacije o kontroliranom obvezniku i o
privatnoj imovini lica povezanih s kontroliranim
obveznikom,
g) iz računovodstvene evidencije kontroliranog lica
izuzme kopije: bruto bilansa za pravno lice za kontrolirani period, pregleda prometa po svim kupcima i
dobavljačima, analitičkog pregleda osnovnih sredstva,
KUF i KIF i drugih dokaza i dokumentacije koja se
odnosi na utvrđeni razrez indirektnih poreza.
Ukoliko ovlašteno lice UIO u postupku kontrole ne pronađe
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, a dostupna mu je
dokumentacija, provodi postupak kontrole na osnovu
dostupne dokumentacije a zatim sačinjava zapisnik i donosi
rješenje.
Ukoliko ovlašteno lice UIO u postupku kontrole pronađe
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, ali nema raspoložive
dokumentacije ili ako je dokumentacija neuredna,
nepotpuna ili neažurna, ovlašteno lice donosi zaključak na
osnovu kojeg se kontroliranom licu nalaže da obezbijedi
urednu, potpunu, ažurnu i propisanu knjigovodstvenu

Broj 68 - Stranica 28

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

evidenciju na osnovu koje se može na pouzdan način
utvrditi porezna obaveza po osnovu indirektnog poreza.
Ukoliko kontrolirano lice ne postupi po datom zaključku, ili
ukoliko se knjigovodstvena evidencija ne smatra
vjerodostojnom, obaveza po osnovu indirektnih poreza
utvrđuje se na osnovu posrednog dokaza uključujući
raspoloživu dokumentaciju u onoj mjeri u kojoj se ona
smatra pouzdanom.
Član 27.
(Suradnja sa Sektorom za provedbu propisa)
Ukoliko ovlašteno lice UIO u postupku kontrole ne pronađe
kontrolirano lice na prijavljenoj adresi, ili dokumentaciju
vezanu za poslovanje, sačinjava se službena zabilješka i bez
odlaganja se od Odsjeka za provedbu propisa nadležnog
regionalnog ureda, zahtijeva da dostavi informaciju i
dokumentaciju sa kojom raspolaže o kontroliranom licu.
Odsjek za provedbu propisa će u roku od 10 dana od dana
zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka dostaviti povratnu
informaciju Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika,
odnosno Odsjeku za poreze u regionalnom uredu.
Nakon zaprimanja informacija od strane Odsjeka za
provedbu propisa ovlaštena osoba završava postupak
kontrole.
Ukoliko tražena informacija nije dostavljena u roku iz stava
(2) ovog člana, postupak kontrole se završava prema
dostupnoj dokumentaciji.
Ukoliko ovlaštena osoba UIO u postupku kontrole dođe do
podatka koji ukazuje da u poslovnoj aktivnosti poreznog
obveznika postoje indicije o "fiktivnom prometu", u smislu
odredbi Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kaznenog
djela, ili dragih okolnosti iz nadležnosti Odsjeka za
provedbu propisa, bez odlaganja se obavještava navedeni
Odsjek.
Član 28.
(Zastupanje kontroliranog lica u postupku kontrole)
Ovlašteno lice UIO će voditi postupak kontrole uz prisustvo
ovlaštenog predstavnika kontroliranog lica.
Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko ovlašteni
predstavnik kontroliranog lica ne prisustvuje vršenju
postupka kontrole, iako je uredno obaviješten o pokretanju
postupka kontrole, kontrola će se provesti i okončati bez
njegovog prisustva a na bazi raspoložive dokumentacije i
podataka.
Član 29.
(Zahtjev za informacijom i kontrolne poruke)
Ukoliko se u postupku kontrole ukaže potreba za provjerom
bilo koje poslovne aktivnosti ili činjenice bitne za
okončanje postupka kontrole, pristupa se slanju zahtjeva za
informacijom kroz program UIO nadležnoj organizacionoj
jedinici.
Ukoliko se ukaže potreba za provjerom bilo koje poslovne
aktivnosti ili činjenice vezane za provjeru kontroliranog
lica, a čija provjera se može izvršiti u okvira nadležnosti
Grupe za kontrolu, šef grupe po zahtjevu ovlaštenog lica
pokreće provjera i ista se ne evidentira putem programa
UIO.
U cilju poboljšanja kvaliteta ostalih kontrola, koje su u toku
ili koje će biti pokrenute u UIO, ovlašteno lice tokom
postupka kontrole cijeni koja informacija je od značaja da
bude dostupna u ostalim kontrolama, te prema tome
sačinjava kontrolnu poruku i pohranjuje je u određenu bazu
podataka UIO.
Član 30.
(Vrste dokumenata i akata)
Dokumenti koji se sačinjavaju u postupku kontrole su:

Utorak, 13. 9. 2016.

a) obavještenje,
b) službena zabilješka,
c) pisana izjava,
d) zapisnik o kontroli,i
e) drugi dokumenti.
(2) Upravni akti koji se donose u postupku kontrole su:
a) rješenje, i
b) zaključak.
Član 31.
(Obavještenje)
Obavještenje je dokument kojim UIO obavještava
kontrolirano lice o početku postupka ili o bilo kojoj drugoj
činjenici ili okolnosti u vezi s tim. Pod obavještenjima se također,
u smislu člana 55. tačka f) pod 1) Zakona o postupku indirektnog
oporezivanja, podrazumijevaju i zahtjevi za traženje bilo koje
potrebne informacije od bilo kojeg lica ili subjekta.
Član 32.
(Službena zabilješka)
Službena zabilješka se sačinjava o svim radnjama i činjenicama u postupku kontrole za koje nije propisano sačinjavanje
zapisnika.
Član 33.
(Pisana izjava)
(1) Postupak kontrole se može dokumentovati i pisanom
izjavom.
(2) Pisana izjava je dokument kojom davatelj izjave, na zahtjev
ovlaštenog lica, daje pisano izjašnjenje o činjenicama i
okolnostima bitnim za postupak kontrole.
Član 34.
(Zaključak)
(1) Zaključak donosi ovlašteno lice i istim se odlučuje o
pitanjima koja se tiču postupka kontrole.
(2) Zaključkom se nalažu radnje i određuju rokovi za
otklanjanje nepravilnosti.
Član 35.
(Zapisnik o kontroli)
(1) Po završetku kontrole ovlašteno lice UIO sačinjava zapisnik
o izvršenoj kontroli u što kraćem roku, a koji ne može biti
duži od jedne trećine vremenskog standarda iz člana 18.
ovog Pravilnika. Izuzetno šef grupe može odobriti
produženje roka do sticanja uvjeta za sačinjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik koji treba biti numeriran sadrži sljedeće:
a) naziv organa koji sačinjava zapisnik,
b) pravni osnov za izradu zapisnika,
c) broj, mjesto i datum njegove izrade,
d) vrsta kontrole i period kontrole,
e) datum početka i datum završetka kontrole,
f)
ime, prezime ili naziv pravog lica, identifikacijski broj
i sjedište ili prebivalište kontroliranog lica i podatke o
odgovornom licu pravnog lica,
g) ovlašteni predstavnik kontroliranog lica,
h) prijedlog razreza indirektnih poreza,
i)
opis radnji, činjenica i dokaza obavljenih u postupku a
naročito činjenice značajne za izmjenu porezne
obaveze kao i pravni osnov,
j)
nalaz ovlaštenog lica o mogućem postojanju prekršaja
u vezi s indirektnim porezima, uz obavezno navođenje
odgovornog lica kontroliranog lica za odgovarajući
porezni period,
k) pouku o pravnom lijeku, i
1) potpis ovlaštene/ovlaštenih lica.
(3) Zapisnik se sačinjava u četiri istovjetna primjerka i isti se,
nakon konsultacija sa stručnim savjetnikom - koordinato-

Utorak, 13. 9. 2016.

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

rom, dostavlja šefu Grupe za reviziju i kontrolu u regionalnom uredu odnosno šefu Grupe za kontrolu velikih
poreznih obveznika, na analiziranje i upoznavanje sa
sadržajem svakog zapisnika. Šefovi nadležnih grupa za
kontrolu su u obavezi da se očituju o nalazu zapisnika u
informacionom sistemu UIO.
Ovlašteno lice UIO dostavlja jedan primjerak zapisnika o
kontroli kontroliranom licu u što kraćem roku.
Zapisnikom o kontroli je potrebno detaljno opisati činjenice
i dokaze u vezi sa utvrđenim nezakonitostima i
nepravilnostima, a posebno koje utječu na prijedlog razreza
dodatne obaveze.
Spis predmeta pored zapisnika treba da sadrži sve
relevantne izjave, objašnjenja, stručna mišljenja, stavove
kao i isprave i dokumentaciju na osnovu kojih je sačinjen
zapisnik, kao i dokumentaciju iz člana 26. stava (1) tačke g)
ovog Pravilnika.
Ovlašteno liceje dužno prilikom izdavanja prekršajnog
naloga ili podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka, u svakom konkretnom slučaju, voditi računa o
tačnosti i ispravnosti podataka utvrđenih u postupku
kontrole (naziv obveznika, adresa sjedišta obveznika,
idetifikacijski broj, ime i prezime i ime oca odgovornog lica
u kontroliranom licu, CIPS adresa, JMBG i dr.).
Član 36.
(Postupanje nakon uručenja zapisnika o kontroli)
Na zapisnik se može uložiti primjedba u roku od pet radnih
dana, od dana prijema zapisnika.
Ovlašteno lice donosi rješenje u najkraćem roku, a koji ne
može biti duži od 20 dana od dana prijema primjedbi na
zapisnik, osim u izuzetnim slučajevima kada se po odobrenju šefa grupe navedeni rok može produžiti ali ne može biti
duži od 60 dana od dana prijema primjedbi na zapisnik.
U slučajevima gdje kontrolirano lice nije podnijelo
primjedbu u propisanom roku ovlašteno lice donosi rješenje
u najkraćem roku, a koji ne može biti duži od 30 dana od
dana uručenja zapisnika
Član 37.
(Rješenje)
Rješenje obavezno mora da sadrži:
a) naziv organa koji donosi rješenje,
b) broj i datum rješenja,
c) uvod,
d) dispozitiv,
e) obrazloženje,
f)
pouku o pravnom lijeku,
g) potpis ovlaštene/ovlaštenih lica i
h) pečat organa.
Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti,
utvrđuju prava i obveze kontroliranog lica što podrazumijeva razrez indirektnih poreza za kontrolirani period, te
nalaže poduzimanje radnji i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti sa određivanjem rokova za njihovo
poduzimanje. Dispozitivom rješenja se odlučuje o podnesenoj primjedbi na zapisnik o kontroli.
U obrazloženju rješenja navode se izvedeni dokazi i
utvrđeno činjenično stanje, pravni osnov, razlog utvrđene
razlike između podataka iz prijava samooporezivanja,
automatskog razreza, ili razreza po bilo kojem propisanom
načinu i iznosu indirektnih poreza koji su utvrđeni u
postupku kontrole, primjedbe na zapisnik, kao i razlog
prihvatanja ili odbijanja primjedbe na zapisnik o kontroli.

Broj 68 - Stranica 29

Član 38.
(Evidencija)
Organizacione jedinice Sektora za poreze su dužne da vode
evidenciju izvršene kontrole kroz informacioni sistem UIO.
Član 39.
(Sporazum o horizontalnom praćenju)
(1) UIO može zaključivati sporazume o horizontalnom praćenju sa velikim poreznim obveznicima s ciljem prevencije
djelovanja poreznih rizika i dobrovoljnog poštovanja
poreznih propisa.
(2) UIO će bliže urediti način i postupak procjene provodivosti
horizontalnog praćenja, uključujući postupak zaključivanja
sporazuma iz stava (1) ovog člana.
POGLAVLJE III. NAKNADNA CARINSKA KONTROLA
INDIREKTNIH POREZA KOJU VRŠI SEKTOR ZA
CARINE
Član 40.
(Pojam naknadne carinske kontrole)
(1) Naknadna carinska kontrola (u daljnjem tekstu: naknadna
kontrola) je provjera pravilnosti provedbe i poštivanja
propisa, provjera tačnosti podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi, pregled poslovnih dokumenata i podataka
koji se odnose na uvozne i izvozne radnje u vezi sa tom
robom ili naknadne komercijalne radnje u koje je ta roba
uključena, kao i provjera pravilnosti obračunatih i naplaćenih uvoznih i, ili izvoznih dažbina i drugih indirektnih
poreza koji se naplaćuju pri uvozu i izvozu robe, koja se
vrši nakon okončanja carinskog postupka.
(2) Naknadna kontrola obuhvata i predkontrolu u kojoj se, po
podnesenom zahtjevu, provjeravaju uvjeti i kriterijumi
propisani za izdavanje određenog odobrenja, a za koje je
propisano vršenje predkontrole.
Član 41.
(Vrste naknadne kontrole)
(1) Vrste naknadne kontrole:
a) naknadna kontrola kao naknadna provjera tačnosti
provedenog carinskog odobrenog postupanja ili
upotrebe,
b) predkontrola kao provjera ispunjenosti uvjeta i
kriterijuma za izdavanje odobrenja za određeni
carinski postupak ili drugog odobrenja za koje je
propisano vršenje predkontrole.
(2) Naknadna kontrola može biti:
a) potpuna, koja obuhvata pregled svih područja
poslovanja za koja je prema propisima nadležna UIO Sektor za carine u određenom vremenskom periodu, i
b) djelimična, koja obuhvata pojedinačna područja
poslovanja za koja je prema propisima nadležna UIO
Sektor za carine ili pregled određenog broja carinskih
deklaracija za određeni vremenski period.
Član 42.
(Osoba koja vrši naknadnu kontrolu)
(1) Naknadnu kontrolu vrši ovlašteno lice Odsjeka za kontrolu
u Središnjem uredu i Grupe za kontrolu u regionalnom
uredu.
(2) Ovlašteno lice iz stava (1) ovog člana, naknadnu kontrolu
može vršiti na cjelokupnom carinskom području Bosne i
Hercegovine.
Član 43.
(Kontrolirano lice)
Kontrolirano lice je registrirani obveznik indirektnih poreza
i drugo lice koje nije obveznik ako lice raspolaže sa informacijama, činjenicama ili dokazima koji su bitni za utvrđivanje
pravilnosti postupka.

Broj 68 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 44.
(Mjesto vršenja naknadne kontrole)
Naknadna kontrola vrši se u prostorijama carinskog organa,
u prostorijama kontroliranog lica i svakog drugog lica koje je
poslovno direktno ili indirektno uključeno u radnje koje su u vezi
sa predmetom kontrole, kao i u prostorijama lica koje posjeduje
dokument i, ili podatak vezan za predmet kontrole.
Član 45.
(Planiranje naknadne kontrole)
(1) Naknadna kontrola vrši se po osnovu:
a) godišnjeg plana naknadne carinske kontrole,
b) primjenom kriterija za analizu rizika,
c) zahtjeva direktora UIO,
d) zahtjeva pomoćnika direktora Sektora za carine,
e) prijedloga organizacione jedinice UIO i
f)
zahtjeva drugog organa.
(2) Godišnji plan naknadne kontrole sačinjava Odsjek za
kontrolu uz suglasnost pomoćnika direktora Sektora za
carine UIO, do 01. decembra tekuće godine za narednu
godinu, a odobrava ga direktor UIO.
(3) Odsjek za kontrolu Sektora za carine cijeni opravdanost
primljenih prijedloga i zahtjeva iz stava (1) tačka e) i f)
ovog člana i odlučuje o postupanju po istim.
Član 46.
(Pokretanje i faze naknadne kontrole)
(13) Naknadna kontrola pokreće se izdavanjem naloga za
naknadnu kontrolu od strane šefa Grupe za kontrolu
regionalnog ureda ili šefa Odsjeka za kontrolu.
(2) Naknadna kontrola sastoji se od sljedećih faza:
a) izdavanje naloga,
b) priprema naknadne kontrole,
c) provođenje naknadne kontrole,
d) sačinjavanje zapisnika o naknadnoj kontroli,
e) pružanje mogućnosti kontroliranoj osobi da se
izjasni,
f)
donošenje odluke,
g) praćenje izvršenja naloženih mjera i
h) izvještavanje.
(3) O početku naknadne kontrole kontrolirano lice se
obavještava predočavanjem naloga za naknadnu
kontrolu, kojeg nakon predočavanja potpiše
odgovorno lice u kontroliranom licu. Ukoliko se
kontrola vrši u prostorijama UIO, na osnovu
raspoložive
dokumentacije,
a
bez
učešća
kontroliranog lica, nalog za naknadnu kontrolu se ne
predočava odgovornom licu u kontroliranom licu.
Član 47.
(Sadržaj naloga za naknadnu kontrolu)
Nalog za naknadnu kontrolu sadrži:
a) naziv carinskog organa,
b) broj i datum izdavanja naloga,
c) pravni osnov za naknadnu kontrolu,
d) ime ovlaštenog lica ili ovlaštenih lica koja vrše
naknadnu kontrolu sa službenom šifrom,
e) naziv, ID broj i adresa kontroliranog lica,
f)
predmet naknadne kontrole,
g) period obuhvaćen naknadnom kontrolom,
h) rok izvršenja, i
i)
ime prezime i potpis nalogodavatelja.
Član 48.
(Priprema naknadne kontrole)
Radi pripreme za vršenje naknadne kontrole, ovlašteno lice
poduzima sljedeće radnje:

a)

Utorak, 13. 9. 2016.

pribavlja sve potrebne raspoložive informacije o
kontroliranom licu koje su dostupne iz evidencija i
informacionog sistema UIO,
b) po potrebi pribavlja informacije od druge
organizacione jedinice UIO i, ili drugog organa,
c) analizira sve prikupljene informacije iz prethodnih
kontrola kod kontroliranog lica,
d) vrši procjenu rizika i na osnovu toga bira
odgovarajući broj carinskih deklaracija i, ili poslovnih
dokumenata za kontrolu i
e) poduzima ostale potrebne radnje.
Član 49.
(Provođenje naknadne kontrole)
U provođenju naknadne kontrole ovlašteno lice poduzima
sljedeće radnje:
a) provjerava uočene rizike,
b) provjerava tačnost podataka koji su navedeni u
carinskoj prijavi,
c) vrši pregled poslovnih dokumenata i podataka koji se
odnose na uvozne i izvozne radnje u vezi sa tom
robom ili u vezi sa naknadnim komercijalnim
radnjama u koje je ta roba uključena,
d) provjerava pravilnosti obračunatih i naplaćenih
uvoznih i, ili izvoznih dažbina i drugih indirektnih
poreza koji se naplaćuju pri uvozu i izvozu robe,
e) po potrebi i ako je moguće, vrši pregled robe,
f)
po potrebi i ako je moguće, uzima uzorak robe u
skladu sa propisima o uzimanju uzoraka,
g) poduzima ostale radnje neophodne za provođenje
naknadne kontrole.
Član 50.
(Zapisnik o naknadnoj kontroli)
(1) Po završetku kontrole ovlašteno lice UIO sačinjava zapisnik
o izvršenoj kontroli u što kraćem roku, a koji ne može biti
duži od osam radnih dana. Izuzetno šef grupe može odobriti
produženje roka do sticanja uvjeta za sačinjavanje
zapisnika.
(2) Zapisnik sadrži:
a) naziv organa koji sačinjava zapisnik,
b) pravni osnov naknadne kontrole,
c) broj i datum naloga,
d) naziv ili ime kontroliranog lica kod kojeg je vršena
naknadna kontrola, odgovornog lica u kontroliranom
licu, identifikacijski broj i sjedište ili prebivalište
kontroliranog lica, kao i isti podaci o zastupniku ako
su radnje poduzete u njegovom prisustvu,
e) ovlašteno lice kontroliranog lica koje je prisustvovalo
naknadnoj kontroli,
f)
period obuhvaćen naknadnom kontrolom,
g) mjesto i datum vršenja naknadne kontrole,
h) ime ovlaštenog lica ili ovlaštenih lica koja su izvršila
naknadnu kontrolu,
i)
predmet kontrole - opći podaci o kontroli i kontrolirana dokumentacija,
j)
podatak o kontroliranoj robi (vrsta, količina, vrijednost, porijeklo, tarifna oznaka, stopa carine i dr.),
k) utvrđeno činjenično stanje i nepravilnosti, uz
navođenje pravnog osnova, te posljedica koja
proizilazi iz istog,
l)
mjere koje treba poduzeti i rok za njihovo
poduzimanje,
m) u slučaju predkontrole zapisnik mora sadržavati i
mišljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija propisanih
za odnosno odobrenje,

Utorak, 13. 9. 2016.
n)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

potpis ovlaštenog lica ili ovlaštenih lica koja su vršila
naknadnu kontrolu.
(3) Zapisnik se sačinjava u dva primjerka od kojih se jedan
dostavlja kontroliranom licu, a drugi ostaje u spisu
predmeta. U slučaju predkontrole, zapisnik se sačinjava u
tri primjerka od kojih se treći primjerak dostavlja carinskom
organu nadležnom za izdavanje odnosnog odobrenja.
Član 51.
(Okončanje naknadne kontrole)
(1) Ako naknadnom kontrolom nepravilnosti nisu utvrđene,
ovlašteno lice na kraju zapisnika iz člana 49. ovog
Pravilnika konstatuje: "Nepravilnosti nisu utvrđene.
Naknadna carinska kontrola je okončana".
(2) Ako su u naknadnoj kontroli utvrđene nepravilnosti,
ovlašteno lice uz zapisnik o naknadnoj kontroli
kontroliranom licu dostavlja poziv za usmenu raspravu, radi
pružanja mogućnosti da se izjasni o svim činjenicama i
okolnostima utvrđenim u postupku naknadne kontrole.
(3) Nakon pružene mogućnosti da se kontrolirano lice izjasni, a
na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, donosi se
rješenje.
Član 52.
(Suradnja i koordinacija)
(1) Ako tokom vršenja naknadne kontrole nije moguće na
osnovu podataka i dokumenata raspoloživih u toj kontroli
utvrditi da je carinsko odobreno postupanje ili upotreba
pravilno provedena, ovlašteno lice koje vrši naknadnu
kontrolu, prije sačinjavanja zapisnika, vrši konsultacije sa
drugom organizacionom jedinicom u UIO.
(2) Šef Grupe za kontrolu kontinuirano koordinira rad
ovlaštenog lica koje vrši naknadnu kontrolu i usmjerava
njen rad.
(3) Šef Odsjeka za kontrolu koordinira rad grupa za kontrolu u
regionalnim uredima.
Član 53.
(Praćenje izvršenja naloženih mjera)
Ovlašteno lice koje je vršilo naknadnu kontrolu prati
izvršenje mjera koje su naložene kontroliranom licu.
Član 54.
(Izvještavanje)
Grupa za kontrolu regionalnog ureda do desetog tekućeg
mjeseca za prethodni mjesec, dostavlja izvještaj o naknadnoj
kontroli Odsjeku za kontrolu Sektora za carine UIO.
Član 55.
(Prekršajni i krivični postupak)
(1) Ako se u postupku naknadne kontrole otkrije da je učinjen
carinski prekršaj ovlašteno lice postupa u skladu sa
odredbama Zakona o prekršajima u BiH.
(2) Ako postoji osnov sumnje da je učinjeno krivično djelo iz
oblasti indirektnog oporezivanja ovlašteno lice obavještava
nadležnu organizacionu jedinicu UIO.
Član 56.
(Evidencija)
(1) Grupa za kontrolu u regionalnom ureduje dužna da vodi
evidenciju izvršenih naknadnih kontrola.
(2) Odsjek za kontrolu vodi evidenciju svih izvršenih
naknadnih kontrola.
POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 57.
(Prestanak važenja)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o kontroli indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH",
broj 78/07).

Broj 68 - Stranica 31

Član 58.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-101/14
02. septembra 2016. godine
Predsjedavajući UO UIO
Sarajevo
Vjekoslav Bevanda, s. r.

1024

Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), članka 15. stavak (1)
Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik
BiH", broj 89/05), a sukladno članku 44. i čl. 57-62. Zakona o
porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05,
35/05 i 100/08), članku 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08,
54/10 i 76/11) i članku 13. stavak (3) Zakona o trošarinama u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14,
60/14), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na 12.
sjednici održanoj dana 02.09.2016. godine, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR
OBVEZNIKA NEIZRAVNIH POREZA
Članak 1.
U Pravilniku o registraciji i upisu u Jedinstveni registar
obveznika neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH" broj
51/12), u članku 10. stavak (3), članku 25. stavak (2), članku 36.
stavak (2), članku 39. stavak (1), stavak (2), stavak (5) i stavak
(6), članku 40. stavak (1), članku 41. stavak (1), članku 42. stavak
(1) i članku 43. stavak (1) riječi "Odsjek za pružanje usluga
poreznim obveznicima" zamjenjuju se riječima "Odsjek za
podršku".
Članak 2.
U članku 2. iza riječi "oporezivanje" briše se interpunkcijski
znak točka i dodaje se sljedeći tekst koji glasi:
" "povezana osoba" je
bračni drug, dijete, roditelj, usvojitelj, usvojenik
podnositelja zahtjeva, odgovorne osobe i/ili vlasnika
istog;
osobe koje sa podnositeljem zahtjeva, odgovornom
osobom i/ili vlasnikom istog žive u zajedničkom
kućanstvu;
osoba (pravna ili fizička) koja ima kontrolni utjecaj ili
ima ekonomski interes sa podnositeljem zahtjeva,
odgovornom osobom i/ili vlasnikom u pravnom poslu
ili radnji."
Članak 3.
U članku 4. stavak (1) točka d) iza riječi "Hercegovini"
brišu se riječi "("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11)".
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"(Registracija za PDV obvezna i dragovoljna)
(1) Svaka osoba koja u kalendarskoj godini ostvari promet
propisan člankom 57. stavak (1) Zakona o PDV-u, ili je
ostvarila promet manji od zakonom propisanog iznosa, a
dokumentacija koju priloži nedvosmisleno ukazuje da će
preći prag propisan člankom 57. stavak (1) Zakona, dužna
je podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u
kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je
ostvaren ili je vjerojatno da će biti ostvaren navedeni
promet.

Broj 68 - Stranica 32
(2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Osoba, koje nije obvezna registrirati se za PDV sukladno
stavku (1) ovoga članka, može podnijeti zahtjev za
dragovoljnu registraciju prema odredbama članka 44.
Zakona o PDV-u.
(3) Dragovoljna registracija se može odobriti i u slučajevima
koji su definirani člankom 61. Zakona o PDV.
(4) Uprava za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu
Uprava) osobama iz ovoga članka dodjeljuje
identifikacijski broj i donosi rješenje o registraciji za PDV
i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obveze po
osnovi registracije za PDV."
Članak 5.
U članku 12. stavak (1) točka a) alineja 2) iza riječi "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH
nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) dokument nadležnog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovornu osobu stranog državljanina;".
U alineji 6) iza riječi "putovnica" dodaju se riječi "ili drugi
identifikacijski dokument".
U alineji 7) iza zagrade briše se interpunkcijski znak točka i
dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod
ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
U stavku (1) točka b) u alineji 1) iza riječi "koji" brišu se
riječi "želi dragovoljno da", a iza broja "57." dodaju se riječi
"stavak (1) i".
U alineji 3) iza riječi "koji" brišu se riječi "želi dragovoljno
da", a iza broja "57." dodaju se riječi "stavak (1) i".
U alineji 4) iza zagrade dodaju se riječi "ili drugi dokaz o
otvorenom transakcijskom računu za fizičku osobu građanina
koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu,
određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.".
Alineja 5) mijenja se i glasi:
"5) dokument nadležnog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH i putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
fizičku osobu - preduzetnika, stranog državljanina i"
Iza alineje 5) dodaje se nova alineja 6) koja glasi:
"6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da
zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UNO, u
slučaju odsustva fizičke osobe-preduzetnika, stranog
državljanina."
U točki c) alineja 3) iza riječi "osobe" dodaju se riječi "koje
iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje)", a iza riječi "prema"
dodaju se riječi "članku 57. stavak (1) i".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) posjedovni list za posjede izdan od nadležnog organa
entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju osobe
koja se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema
članku 57. stavak (1) i članku 61. stavak (1) Zakona o
PDV-u, te za registraciju osoba prema članku 61.
stavak (4) Zakona o PDV-u; ".
U alineji 5) iza riječi "prema" dodaju se riječi "članku 57.
stavak (1) i".
Iza alineje 8) briše se interpunkcijski znak točka, dodaje se
inteipunkcijski znak točka - zarez i dodaje nova alineja 9) koja
glasi:
"9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji
objekta za osobu koja vrši prijenos prava raspolaganja
na novosagrađenim građevinskim objektima ili
ekonomski djeljivim cjelinama, sukladno članku 4.

Utorak, 13. 9. 2016.

stavak (3) točka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju
prema članku 57. stavak (1) i članku 44. stavak (6)
Zakona o PDV-u."
U točki d) alineje 4), 5) i 6) se brišu.
Dodaje se nova alineja 4) koja glasi:
"4) putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
vlasnika i odgovornu osobu podnositelja zahtjeva strane državljane i".
Dosadašnja alineja 7) postaje alineja 5).
U alineji 5) iza zagrade briše se interpunkcijski znak točka i
dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod
ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
Članak 6.
U članku 13. stavak (1) točka b) iza riječi "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH
nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
U točki c) iza zagrade briše se interpunkcijski znak točkazarez i dodaju se riječi " i obavijest o glavnom računu određenom
kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Točka e) mijenja se i glasi:
"e) dokument nadležnog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovornu osobu stranog državljanina".
U točki f) iza riječi "putovnica" dodaju se riječi "ili drugi
identifikacijski dokument".
Članak 7.
U članku 14. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji
glasi:
"(3) Izuzetno, od stavka (2) ovoga članka, u postupku
registracije po osnovi obavljanja djelatnosti
međunarodnog otpremništva osobe koja u svoje ime i
za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenit će se
drugi dokazi (rješenje nadležnog suda za obavljanje
djelatnosti međunarodnog otpremništva, certifikat ili
drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za
obavljanje otpremničkih poslova za osobe uposlene
kod podnositelja zahtjeva na tim poslovima),
sukladno propisima nadležnih organa entiteta i Brčko
Distrikta BiH."
Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4).
Članak 8.
U članku 15. stavak (1) točki a) alineji 2) iza riječi "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH
nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
U točki c) alineji 2) iza riječi "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH
nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravnu
osobu".
U točki d) alineji 2) briše se veznik "i", dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestoznamenkasti identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od
strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH
nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravnu
osobu;".
Iza alineje 3) briše se interpunkcijski znak točka, dodaje se
interpunkcijski znak točka - zarez i dodaju se nove alineje 4) i 5)
koje glase:

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

"4) osobnu iskaznicu vlasnika i odgovornih osoba pravne
osobe, odnosno osobnu iskaznicu fizičke osobe preduzetnika i
5) prijavu skladišta trošarinskih proizvoda."
U točki e) alineja 1) iza zagrade briše se interpunkcijski
znak točka - zarez i dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu
određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, sukladno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) dokument nadležnog organa sukladno propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH za odgovornu osobu stranog državljanina i
putovnica ili drugi identifikacijski dokument za
vlasnika i odgovornu osobu-strane državljane;"
U točki f) alineja 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestoznamenkasti
identifikacijski broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih
poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u
rješenju o upisu u sudski registar".
Članak 9.
U članku 18. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Okolnosti navedene u stavku (1) ovoga članka su
saznanja:
a) da povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva ima
neizmirene porezne obveze ili nije podnosila PDV
prijave; ili
b) da povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva je bila
osuđivana za utaju poreza ili je podlijegala novčanoj
kazni ili drugim kaznenim konzekvencama po
zakonodavstvu vezanom za ostala kaznena djela i
prekršaje kod neizravnih poreza; ili
c) da je uvidom u službene evidencije UNO utvrđeno
daje bilo kojoj povezanoj osobi sa podnositeljem
zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za registraciju, iz
razloga što je prilikom podnošenja istoga dao
netaočne podatke; ili
d) da vlasnici i/ili odgovorne osobe pravne osobe,
podnositelja zahtjeva, odnosno preduzetnici nemaju
stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine;
ili
e) da porezni punomoćnik strane osobe koja ostvaruje
oporezivi promet u Bosni i Hercegovini, kao i s njom
povezani porezni obveznici imaju neizmirene porezne
obveze, ili su bili osuđivani za utaju poreza ili su
podlijegali novčanoj kazni ili drugim kaznenim
konzekvencama vezanim za ostala kaznena djela i
prekršaje kod neizravnih poreza, kao i u slučajevima
gdje je zatraženo sudsko odlučivanje, a nije okončan
postupak; ili
f)
da podnositelj zahtjeva ima blokirane bankovne
račune zbog neplaćanja poreznih obveza."
Članak 10.
Članak 24. mijenja se i glasi:
"Članak 24.
(Dodjela identifikacijskog broja kod ponovne registracije i
registracije kad se nastavlja djelatnost)
(1) Osobi kojoj je po svim osnovama upisa iz članka 3.
ovog Pravilnika prestala registracija, a naknadno je
ponovo upisana u Registar, dodjeljuje se identifikacijski broj sukladno čl. 21, 22. i 23. ovoga Pravilnika.
(2) Osobi koja nastavlja obavljati istu djelatnost kao
prethodni obveznik na temelju akta nadležnog organa
u istom poslovnom prostoru i kojoj je nadležna
porezna uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH

Broj 68 - Stranica 33

dodijelila isti PIB/JIB, UNO dodjeljuje identifikacijski
broj prethodnog obveznika."
Članak 11.
U članku 25. stavak (3) iza riječi "uvjeti" dodaju se riječi "iz
članka 57. stavak (1) Zakona o PDV-u".
Članak 12.
Članak 28. mijenja se i glasi:
"Članak 28.
(Registracija za PDV fizičke osobe kojoj je
dodijeljen isti PIB/ JIB)
U slučaju kada jedna fizička osoba-preduzetnik, registrirani
obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rješenju
nadležnog organa, a u istom poslovnom prostom nastavlja da
obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji će podnijeti zahtjev
za registraciju po osnovi PDV-a, i istom je nadležna porezna
uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB
prethodnog obveznika, početak registracije kod novog PDV
obveznika utvrđuje se idućeg dana u odnosu na dan prestanka
registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa
obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa
obavljanjem iste dužni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev
za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po
osnovi PDV-a."
Članak 13.
Članak 29. mijenja se i glasi:
"Članak 29.
(Utvrđivanje prava i obveza po osnovi registracije za PDV)
(1) Osoba koja u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj
kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu
većem od praga PDV-a, dužna je da podnese zahtjev s
prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca
u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDVa.
(2) Osobi iz stavka (1) ovoga članka, prava i obveze po
osnovi registracije za PDV utvrđuju se od idućeg dana u
odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet veći od
zakonom propisanog praga.
(3) Za osobu koje do trenutka podnošenja zahtjeva nije
ostvarila oporezivi promet u iznosu većem od zakonom
propisanog praga, prava i obveze po osnovi registracije za
PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o registraciji
i upisu u Registar, osim slučajeva iz članka 61. stavak (6)
Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije počinje teći
od početka prvog zakupa."
Članak 14.
U članku 32. stavak (3) iza riječi "Registru" dodaju se riječi
"u roku od 30 dana od dana prijave promjene".
Članak 15.
U članku 34. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Na temelju zahtjeva registriranog obveznika za PDV
Središnji ured UNO-Sektor za poreze, Odsjek za
podršku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani
uvjeti, može donijeti rješenje o prestanku registracije
za PDV, ako registrirani obveznik PDV-a u
prethodnoj kalendarskoj godini nije prešao prag
propisan člankom 57. stavak (1) Zakona o PDV, osim
osoba iz članka 44. stavak (7) i osoba iz članka 61.
stavak (5) Zakona o PDV-u kojima u vrijeme
podnošenja zahtjeva nije proteklo razdoblje za koji
imaju obvezu plaćanja PDV-a."
U stavku (2) točka c) se briše.
Dosadašnja točka d) postaje točka c).

Broj 68 - Stranica 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 16.
U članku 36. stavak (1) iza riječi "dužnosti" briše se riječ
"pokreće", a dodaju se riječi "može pokrenuti".
Iza točke e) briše se interpunkcijski znak točka, dodaje se
interpunkcijski znak točka - zarez i dodaju se nove točke f), g) i
h) koje glase:
"f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet
koji prelazi iznos koji je utvrđen odredbom članka 57.
stavak (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj
godini, osim za osobe iz članka 44. stavak (7) i osobe
iz članka 61. stavak (5) Zakona o PDV-u kojima nije
proteklo razdoblje za koje imaju obvezu plaćanja
PDV-a;
g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je
prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane
firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon
završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije
registriranog PDV obveznika i
h) da je obveznik PDV-a promijenio područje
poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i
usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a
otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene
od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, sukladno
Zakonu o PDV-u.
Članak 17.
Članak 37. se briše.
Članak 18.
U članku 38. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Registrirani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut
postupak prestanka registracije, obvezan je izvršiti
ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna
dobra sukladno članku 36. Zakona o PDV-u do dana
kada je Upravu obavijestio o prestanku obavljanja
djelatnosti, odnosno do dana kada je Uprava po
službenoj dužnosti pokrenula postupak za prestanak
registracije za PDV."
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Obveznik iz stavka (1) ovoga članka dužan je da
obračuna i plati PDV na sva dobra koja će zadržati
nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno
podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV
ili pokretanja postupka za prestanak registracije po
službenoj dužnosti, a za koja je ulazni porez
djelomično ili u potpunosti odbijen."
Stavak (4) mijenja se i glasi:
"(4) Registrirani obveznik PDV-a je obvezan da izmiri sve
obveze neizravnih poreza i da podnese dokaz Upravi
o obračunu PDV-a, popisne liste dobara na zalihama i
kapitalnih dobara sa danom podnošenja zahtjeva za
prestanak registracije za PDV, odnosno u roku od
petnaest dana od dana kada je isti obaviješten o
pokretanju postupka prestanka registracije za PDV po
službenoj dužnosti."
Stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Registracija obveznika koji nije u mogućnosti da
izmiri sve obveze neizravnih poreza će prestati i u
slučajevima kad je UNO otpisala dug nakon
iscrpljivanja svih mogućnosti u postupku prisilne
naplate da bi naplatila neplaćene obveze."
Članak 19.
U članku 39. stavak (1) iza broja "33" dodaje se broj "34," a
iza broja "35," dodaje se broj "36".
U stavku (2) iza riječi "stečaja" dodaju se riječi "ili izvršena
statusna promjena kojom je društvo prestalo da postoji".
Stavak (3) mijenja se i glasi:

Utorak, 13. 9. 2016.

"(3) Odsjek za podršku može bez ponovnog vršenja
revizione kontrole, provesti postupak utvrđenja
ispunjenosti uvjeta za prestanak registracije, ukoliko
je obveznik iz stavka (2) ovoga članka:
a) bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja
likvidacije, odnosno stečaja ili
b) bio predmet revizione kontrole prije izvršene
statusne promjene ili
c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizione
kontrole nakon izvršene statusne promjene."
U stavku (7) iza riječi "kontrolom" dodaju se riječi "ili
posljednjim poreznim razdobljem za koje je podnesena PDV
prijava".
Članak 20.
U naslovu članka 41. riječi "osoba koje" zamjenjuje se
riječima "obveznika koji", a riječi "po službenoj dužnosti" brišu
se.
U stavku (1) iza riječi "registracije" dodaju se riječi "po
zahtjevu obveznika ili", a riječ "odmah" briše se.
U stavku (2) riječi "osobe koje" zamjenjuje se riječima
"obveznika koji".
Članak 21.
U članku 42. stavak (3) iza interpunkcijskog znaka
zatvaranje navodnika brišu se riječi "i dodjeljuje se opet istoj
osobi nakon ponovne registracije".
Članak 22.
U članku 43. stavak (1) iza riječi "Sektora za poreze UNO,"
brišu se riječi "po službenoj dužnosti, donosi rješenje o
oduzimanju identifikacijskog broja," a dodaju se riječi "oduzima
identifikacijski broj,".
Iza stavka (1) dodaju se novi stavci (2), (3) i (4) koji glase:
"(2) Odsjek za podršku će oduzeti identifikacijski broj i u
slučaju kada je pokrenut postupak prestanka
registracije obveznika koji je prestao sa radom (po
rješenju nadležnog organa, brisan iz registra
nadležnog suda entiteta i Brčko Distrikta BiH ili po
nekoj drugoj osnovi), a koji se ne može okončati iz
razloga što obveznik ima neizmirene obveze po
osnovi neizravnih poreza, ostalih prihoda i taksi.
(3) U postupku prestanka registracije obveznika kod
kojeg nije izvršena reviziona kontrola, Odsjek za
podršku može oduzeti identifikacijski broj za
obveznika koji je registriran po članku 57. stavak (1)
Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj
godini nije ostvario ukupan promet veći od 50.000,00
KM.
(4) Obveznik kojem je oduzet identifikacijski broj po
osnovi PDV-a iz razloga navedenog u stavku (3)
ovoga članka, dužan je Odsjeku za podršku podnijeti
zahtjev za vraćanje oduzetog identifikacijskog broja,
ukoliko ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj
godini, veći od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz
o pređenom pragu oporezivanja."
Dosadašnji stavci (2), (3), (4) i (5) postaju stavci (5), (6), (7)
i (8).
Iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:
"(9) Odsjek za podršku će okončati postupak prestanka
registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje
identifikacijskog broja obveznika iz stavka (1), (2) i
(3) ovoga članka, a pod uvjetom da su prethodno
ispunjeni uvjeti za prestanak registracije istih."
Članak 23.
Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika
neizravnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci
promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

poreza, koji nisu okončani prije stupanja na snagu ovoga
Pravilnika, okončat će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenom glasniku BiH".
Broj UO 02-02-99-2/16
Predsjedatelj Upravnog odbora
02. rujna 2016. godine
Vjekoslav Bevanda, v. r.
На основу члана 14. Закона о систему индиректног
опорезивања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 и 32/13), члана 15.
став (1) Закона о Управи за индиректно опорезивање
("Службени гласник БиХ", број 89/05), а у складу са чланом
44. и чл. 57 - 62. Закона о порезу на додату вриједност
("Службени гласник БиХ", бр. 9/05, 35/05 и 100/08), чланом
5. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и
76/11) и чланом 13. став (3) Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 49/09, 49/14,
60/14), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање,
на 12. сједници одржаној дана 02.09.2016. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РЕГИСТРАЦИЈИ И УПИСУ У ЈЕДИНСТВЕНИ
РЕГИСТАР ОБВЕЗНИКА ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА
Члан 1.
У Правилнику о регистрацији и упису у Јединствени
регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник
БиХ", број 51/12), у члану 10. став (3), члану 25. став (2),
члану 36. став (2), члану 39. став (1), став (2), став (5) и став
(6), члану 40. став (1), члану 41. став (1), члану 42. став (1) и
члану 43. став (1) ријечи "Одсјек за пружање услуга
пореским обвезницима" замјењују се ријечима "Одсјек за
подршку".
Члан 2.
У члану 2. иза ријечи "опорезивање" брише се
интерпункцијски знак тачка и додаје се сљедећи текст који
гласи:
" "повезано лице" је
брачни друг, дијете, родитељ, усвојилац, усвојеник подносиоца захтјева, одговорног лица и/или
власника истог;
лица која са подносиоцем захтјева, одговорним
лицем и/или власником истог живе у заједничком
домаћинству;
лице (правно или физичко) које има контролни
утицај или има економски интерес са подносиоцем захтјева, одговорним лицем и/или власником у правном послу или радњи."
Члан 3.
У члану 4. став (1) тачка д) иза ријечи "Херцеговини"
бришу се ријечи "("Службени гласник БиХ", бр. 50/09 и
80/11)".
Члан 4.
Члан 5. мијења се и гласи:
"(Регистрација за ПДВ обавезна и добровољна)
(1) Свако лице које у календарској години оствари
промет прописан чланом 57. став (1) Закона о ПДВ-у,
или је остварило промет мањи од законом прописаног
износа, а документација коју приложи недвосмислено
указује да ће прећи праг прописан чланом 57. став (1)
Закона, дужно је поднијети захтјев за регистрацију

Broj 68 - Stranica 35

најкасније до 20-ог у календарском мјесецу по истеку
мјесеца у којем је остварен или је вјероватно да ће
бити остварен наведени промет.
(2) Лице, које није обавезно да се региструје за ПДВ у
складу са ставом (1) овог члана, може поднијети
захтјев за добровољну регистрацију према одредбама
члана 44. Закона о ПДВ-у.
(3) Добровољна регистрација се може одобрити и у
случајевима који су дефинисани чланом 61. Закона о
ПДВ.
(4) Управа за индиректно опорезивање (у даљем тексту
Управа) лицима из овог члана додјељује идентификациони број и доноси рјешење о регистрацији за
ПДВ и упис у Регистар, којим се утврђују права и
обавезе по основу регистрације за ПДВ."
Члан 5.
У члану 12. став (1) тачка а) алинеја 2) иза ријечи "БиХ"
додаје се интерпункцијски знак запета и додају се ријечи
"уколико
тринаестоцифрени
идентификациони
број
ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа
ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о
упису у судски регистар".
Алинеја 4) мијења се и гласи:
"4) документ надлежног органа у складу са
прописима којим је регулисана област рада и
боравка странаца у БиХ, за одговорно лице
страног држављанина;".
У алинеји 6) иза ријечи "пасош" додају се ријечи "или
други идентификациони документ".
У алинеји 7) иза заграде брише се интерпункцијски
знак тачка и додају се ријечи "и обавијест о главном рачуну
одређеном код овлашћене организације платног промета,
сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном
промету."
У ставу (1) тачка б) у алинеји 1) иза ријечи "који"
бришу се ријечи "жели добровољно да", а иза броја "57."
додају се ријечи "став (1) и".
У алинеји 3) иза ријечи "који" бришу се ријечи "жели
добровољно да", а иза броја "57." додају се ријечи "став (1)
и".
У алинеји 4) иза заграде додају се ријечи "или други
доказ о отвореном трансакцијском рачуну за физичко лице
грађанина који обавља опорезиву дјелатност и обавијест о
главном рачуну, одређеном код овлашћене организације
платног промета, сходно ентитетским прописима о
унутрашњем платном промету.".
Алинеја 5) мијења се и гласи:
"5) документ надлежног органа у складу са
прописима којим је регулисана област рада и
боравка странаца у БиХ и пасош или други
идентификациони документ за физичко лицепредузетника, страног држављанина и"
Иза алинеје 5) додаје се нова алинеја 6) која гласи:
"6) пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да
заступа порезног обвезника у поступцима са УИО,
у случају одсуства физичког лица - предузетника,
страног држављанина."
У тачки ц) алинеја 3) иза ријечи "лица" додају се ријечи
"које изнајмљује просторије (осим за становање)", а иза
ријечи "према" додају се ријечи "члану 57. став (1) и".
Алинеја 4) мијења се и гласи:
"4) посједовни лист за посједе издат од надлежног
органа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, за
регистрацију лица које се бави пољопривредном
обрадом посједа према члану 57. став (1) и члану

Broj 68 - Stranica 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

61. став (1) Закона о ПДВ-у, те за регистрацију
лица према члану 61. став (4) Закона о ПДВ-у;
У алинеји 5) иза ријечи "према" додају се ријечи "члану
57. став (1) и".
Иза алинеје 8) брише се интерпункцијски знак тачка,
додаје се интерпункцијски знак тачка - запета и додаје нова
алинеја 9) која гласи:
"9) уговор о купопродаји објекта и уговор о изградњи
објекта за лице које врши пренос права
располагања на новосаграђеним грађевинским
објектима или економски дјељивим цјелинама,
сходно члану 4. став (3) тачка 4) Закона о ПДВ-у,
а за регистрацију према члану 57. став (1) и члану
44. став (6) Закона о ПДВ-у."
У тачки д) алинеје 4), 5) и 6) се бришу.
Додаје се нова алинеја 4) која гласи:
"4) пасош или други идентификациони документ за
власника и одговорно лице подносиоца захтјева стране држављане и".
Досадашња алинеја 7) постаје алинеја 5).
У алинеји 5) иза заграде брише се интерпункцијски
знак тачка и додају се ријечи "и обавијест о главном рачуну
одређеном код овлашћене организације платног промета,
сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном
промету."
Члан 6.
У члану 13. став (1) тачка б) иза ријечи "БиХ" додаје се
интерпункцијски знак запета и додају се ријечи "уколико
тринаестоцифрени
идентификациони
број
ПИБ/ЈИБ
додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета
или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у
судски регистар".
У тачки ц) иза заграде брише се интерпункцијски знак
тачка - запета и додају се ријечи "и обавијест о главном
рачуну одређеном код овлашћене организације платног
промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем
платном промету;".
Тачка е) мијења се и гласи:
"е) документ надлежног органа у складу са
прописима којим је регулисана област рада и
боравка странаца у БиХ, за одговорно лице
страног држављанина".
У тачки ф) иза ријечи "пасош" додају се ријечи "или
други идентификациони документ".
Члан 7.
У члану 14. иза става (2) додаје се нови став (3) који
гласи:
"(3) Изузетно, од става (2) овог члана, у поступку
регистрације по основу обављања дјелатности
међународне шпедиције лица које у своје име и за
свој рачун обавља наведене послове, цијениће се
други докази (рјешење надлежног суда за
обављање дјелатности међународне шпедиције,
сертификат или други одговарајући доказ о
испуњености услова за обављање шпедитерских
послова за лица упослена код подносиоца захтјева
на тим пословима), у складу са прописима
надлежних органа ентитета и Брчко Дистрикта
БиХ."
Досадашњи став (3) постаје став (4).
Члан 8.
У члану 15. став (1) тачки а) алинеји 2) иза ријечи
"БиХ" додаје се интерпункцијски знак запета и додају се
ријечи "уколико тринаестоцифрени идентификациони број
ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа

Utorak, 13. 9. 2016.

ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о
упису у судски регистар".
У тачки ц) алинеји 2) иза ријечи "БиХ" додаје се
интерпункцијски знак запета и додају се ријечи "уколико
тринаестоцифрени
идентификациони
број
ПИБ/ЈИБ
додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета
или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у
судски регистар за правно лице".
У тачки д) алинеји 2) брише се везник "и", додаје се
интерпункцијски знак запета и додају се ријечи "уколико
тринаестоцифрени
идентификациони
број
ПИБ/ЈИБ
додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета
или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у
судски регистар за правно лице;".
Иза алинеје 3) брише се интерпункцијски знак тачка,
додаје се интерпункцијски знак тачка - запета и додају се
нове алинеје 4) и 5) које гласе:
" 4) личну карту власника и одговорних лица правног
лица, односно личну карту физичког лицапредузетника и 5) пријаву складишта акцизних
производа."
У тачки е) алинеја 1) иза заграде брише се
интерпункцијски знак тачка - запета и додају се ријечи "и
обавијест о главном рачуну одређеном код овлашћене
организације платног промета, сходно ентитетским
прописима о унутрашњем платном промету;".
Алинеја 2) мијења се и гласи:
"2) документ надлежног органа у складу са
прописима којим је регулисана област рада и
боравка странаца у БиХ за одговорно лице страног
држављанина и пасош или други идентификациони документ за власника и одговорно лицестране држављане;"
У тачки ф) алинеја 2) иза ријечи "БиХ" додаје се
интерпункцијски знак запета и додају се ријечи "уколико
тринаестоцифрени
идентификациони
број
ПИБ/ЈИБ
додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета
или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у
судски регистар".
Члан 9.
У члану 18. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Околности наведене у ставу (1) овог члана су
сазнања:
а) да повезано лице са подносиоцем захтјева
има неизмирене пореске обавезе или није
подносило ПДВ пријаве; или
б) да повезано лице са подносиоцем захтјева је
било осуђивано за утају пореза или је
подлијегало новчаној казни или другим
казненим консеквенцама по законодавству
везаном за остала кривична дјела и
прекршаје код индиректних пореза; или
ц) да је увидом у службене евиденције УИО
утврђено да је било којем повезаном лицу са
подносиоцем захтјева претходно одбијен
захтјев за регистрацију, из разлога што је
приликом подношења истог дао нетачне
податке; или
д) да власници и/или одговорна лица правног
лица,
подносиоца
захтјева,
односно
предузетници немају стално пребивалиште
на територији Босне и Херцеговине; или
е) да порески пуномоћник страног лица које
остварује опорезиви промет у Босни и
Херцеговини, као и с њим повезани порески
обвезници имају неизмирене пореске

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

обавезе, или су били осуђивани за утају
пореза или су подлијегали новчаној казни
или другим казненим консеквенцама
везаним за остала кривична дјела и
прекршаје код индиректних пореза, као и у
случајевима гдје је затражено судско
одлучивање, а није окончан поступак; или
ф) да подносилац захтјева има блокиране
банковне рачуне због неплаћања пореских
обавеза."
Члан 10.
Члан 24. мијења се и гласи:
"Члан 24.
(Додјела идентификационог броја код поновне
регистрације и регистрације кад се наставља дјелатност)
(1) Лицу којем је по свим основама уписа из члана 3. овог
Правилника престала регистрација, а накнадно је
поново уписано у Регистар, додјељује се идентификациони број у складу са чл. 21, 22. и 23. овог
Правилника.
(2) Лицу које наставља обављати исту дјелатност као
претходни обвезник на основу акта надлежног органа
у истом пословном простору и којем је надлежна
пореска управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ
додијелила исти ПИБ/ЈИБ, УИО додјељује идентификациони број претходног обвезника."
Члан 11.
У члану 25. став (3) иза ријечи "услови" додају се
ријечи "из члана 57. став (1) Закона о ПДВ-у".
Члан 12.
Члан 28. мијења се и гласи:
"Члан 28.
(Регистрација за ПДВ физичког лица којем је
додијељен исти ПИБ/ ЈИБ)
У случају када једно физичко лице-предузетник,
регистровани обвезник ПДВ-а, престане са обављањем
дјелатности по рјешењу надлежног органа, а у истом
пословном простору наставља да обавља исту дјелатност
други предузетник који ће поднијети захтјев за регистрацију
по основу ПДВ-а, и истом је надлежна пореска управа
ентитета или Брчко Дистрикта БиХ додијелила ПИБ/ЈИБ
претходног обвезника, почетак регистрације код новог ПДВ
обвезника утврђује се наредног дана у односу на дан
престанка регистрације претходног обвезника. Обвезник
који престаје са обављањем дјелатности, као и предузетник
који наставља са обављањем исте дужни су Уирави
истовремено поднијети захтјев за престанак регистрације,
односно захтјев за регистрацију по основу ПДВ-а."
Члан 13.
Члан 29. мијења се и гласи:
"Члан 29.
(Утврђивање права и обавеза по основу
регистрације за ПДВ)
(1) Лице које у претходној календарској години или у
текућој календарској години оствари опорезиви
промет у износу већем од прага ПДВ-а, дужно је да
поднесе захтјев с прилозима до 20-ог у текућем
мјесецу по истеку мјесеца у којем је остварен
опорезиви промет већи од прага ПДВ-а.
(2) Лицу из става (1) овог члана, права и обавезе по
основу регистрације за ПДВ утврђују се од наредног
дана у односу на дан кад је остварен опорезиви
промет већи од законом прописаног прага.

(3)

Broj 68 - Stranica 37

За лице које до момента подношења захтјева није
остварило опорезиви промет у износу већем од
законом прописаног прага, права и обавезе по основу
регистрације за ПДВ се утврђују од дана доношења
рјешења о регистрацији и упису у Регистар, осим
случајева из члана 61. став (6) Закона о ПДВ-у, којима
вријеме регистрације почиње тећи од почетка првог
закупа."
Члан 14.
У члану 32. став (3) иза ријечи "Регистру" додају се
ријечи "у року од 30 дана од дана пријаве промјене".
Члан 15.
У члану 34. став (1) мијења се и гласи:
"(1) На основу захтјева регистрованог обвезника за
ПДВ Средишњи уред УИО - Сектор за порезе,
Одсјек за подршку, уколико су испуњени законом
прописани услови, може донијети рјешење о
престанку регистрације за ПДВ, ако регистровани
обвезник ПДВ-а у претходној календарској
години није прешао праг прописан чланом 57.
став (1) Закона о ПДВ, осим лица из члана 44. став
(7) и лица из члана 61. став (5) Закона о ПДВ-у
којима у вријеме подношења захтјева није
протекао период за који имају обавезу плаћања
ПДВ-а."
У ставу (2) тачка ц) се брише.
Досадашња тачка д) постаје тачка ц).
Члан 16.
У члану 36. став (1) иза ријечи "дужности" брише се
ријеч "покреће", а додају се ријечи "може покренути".
Иза тачке е) брише се интерпункцијски знак тачка,
додаје се интерпункцијски знак тачка - запета и додају се
нове тачке ф), г) и х) које гласе:
"ф) да обвезник за ПДВ није остварио опорезиви
промет који прелази износ који је утврђен
одредбом члана 57. став (1) Закона о ПДВ, у
претходној календарској години, осим за лица из
члана 44. став (7) и лица из члана 61. став (5)
Закона о ПДВ-у којима није протекао период за
који имају обавезу плаћања ПДВ-а;
г) да је обвезник за ПДВ престао са пословањем, ако
је продао, уступио или је извршио пријенос
регистроване фирме, односно пословног субјекта,
или након завршетка поступка стечаја или поступка ликвидације регистрованог ПДВ обвезника и
х) да је обвезник ПДВ-а промијенио подручје
пословања, односно престао вршити промет
добара и услуга који подлијеже опорезивању
ПДВ-ом, а отпочео обављати испоруке добара и
услуга ослобођене од плаћања ПДВ-а без права на
одбитак, сходно Закону о ПДВ-у."
Члан 17.
Члан 37. се брише.
Члан 18.
У члану 38. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Регистровани обвезник за ПДВ за којег је
покренут поступак престанка регистрације,
обавезан је да изврши исправку одбитка улазног
ПДВ-а на сва капитална добра у складу са чланом
36. Закона о ПДВ-у до дана када је Управу
обавијестио о престанку обављања дјелатности,
односно до дана када је Управа по службеној
дужности покренула поступак за престанак
регистрације за ПДВ."

Broj 68 - Stranica 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Став (2) мијења се и гласи:
"(2) Обвезник из става (1) овог члана дужан је да
обрачуна и плати ПДВ на сва добра која ће
задржати након престанка обављања дјелатности,
односно подношења захтјева за престанак
регистрације за ПДВ или покретања поступка за
престанак регистрације по службеној дужности, а
за која је улазни порез дјелимично или у
потпуности одбијен."
Став (4) мијења се и гласи:
"(4) Регистровани обвезник ПДВ-а је обавезан да
измири све обавезе индиректних пореза и да
поднесе доказ Управи о обрачуну ПДВ-а, пописне
листе добара на залихама и капиталних добара са
даном подношења захтјева за престанак
регистрације за ПДВ, односно у року од петнаест
дана од дана када је исти обавијештен о
покретању поступка престанка регистрације за
ПДВ по службеној дужности."
Став (6) мијења се и гласи:
"(6) Регистрација обвезника који није у могућности да
измири све обавезе индиректних пореза ће
престати и у случајевима кад је УИО отписала дуг
након исцрпљивања свих могућности у поступку
принудне наплате да би наплатила неплаћене
обавезе."
Члан 19.
У члану 39. став (1) иза броја "33" додаје се број "34," а
иза броја "35," додаје се број "36,".
У ставу (2) иза ријечи "стечаја" додају се ријечи "или
извршена статусна промјена којом је друштво престало да
постоји".
Став (3) мијења се и гласи:
"(3) Одсјек за подршку може без поновног вршења
ревизионе контроле, провести поступак утврђења
испуњености услова за престанак регистрације,
уколико је обвезник из става (2) овог члана:
а) био предмет ревизионе контроле након
отварања ликвидације, односно стечаја или
б) био предмет ревизионе контроле прије
извршене статусне промјене или
ц) правни сљедбеник истог био предмет ревизионе контроле након извршене статусне
промјене."
У ставу (7) иза ријечи "контролом" додају се ријечи
"или посљедњим пореским периодом за који је поднесена
ПДВ пријава".
Члан 20.
У наслову члана 41. ријечи "лица која" замјењује се
ријечима "обвезника који", а ријечи "по службеној
дужности" бришу се.
У ставу (1) иза ријечи "регистрације" додају се ријечи
"по захтјеву обвезника или", а ријеч "одмах" брише се.
У ставу (2) ријечи "лица која" замјењује се ријечима
"обвезника који".
Члан 21.
У члану 42. став (3) иза интерпункцијског знака
затварање наводника бришу се ријечи "и додјељује се опет
истом лицу након поновне регистрације".
Члан 22.
У члану 43. став (1) иза ријечи "Сектора за порезе
УИО," бришу се ријечи "по службеној дужности, доноси
рјешење о одузимању идентификационог броја," а додају се
ријечи "одузима идентификациони број,".

Utorak, 13. 9. 2016.

Иза става (1) додају се нови ставови (2), (3) и (4) који
гласе:
"(2) Одсјек за подршку ће одузети идентификациони
број и у случају када је покренут поступак
престанка регистрације обвезника који је престао
са радом (по рјешењу надлежног органа, брисан из
регистра надлежног суда ентитета и Брчко
Дистрикта БиХ или по неком другом основу), а
који се не може окончати из разлога што обвезник
има неизмирене обавезе по основу индиректних
пореза, осталих прихода и такси.
(3) У поступку престанка регистрације обвезника код
којег није извршена ревизиона контрола, Одсјек за
подршку може одузети идентификациони број за
обвезника који је регистрован по члану 57. став (1)
Закона о ПДВ-у, а који у претходној календарској
години није остварио укупан промет већи од
50.000,00 КМ.
(4) Обвезник којем је одузет идентификациони број
по основу ПДВ-а из разлога наведеног у ставу (3)
овог члана, дужан је Одсјеку за подршку поднијети захтјев за враћање одузетог идентификационог
броја, уколико оствари опорезиви промет, у
календарској години, већи од 50.000,00 КМ, уз
који доставља доказ о пређеном прагу опорезивања."
Досадашњи ставови (2), (3), (4) и (5) постају ставови
(5), (6), (7) и (8).
Иза става (8) додаје се нови став (9) који гласи:
"(9) Одсјек за подршку ће окончати поступак престанка регистрације уколико престану околности за
одузимање идентификационог броја обвезника из
става (1), (2) и (3) овог члана, а под условом да су
претходно испуњени услови за престанак
регистрације истих."
Члан 23.
Поступци регистрације и уписа у Јединствени регистар
обвезника индиректних пореза, поступци престанка
регистрације и поступци промјене података у Јединственом
регистру обвезника индиректних пореза, који нису окончани
прије ступања на снагу овог правилника, окончаће се у
складу са одредбама овог правилника.
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједник
Управног одбора
Број УО 02-02-99-2/16
Вјекослав Беванда, с. р.
02. септембра 2016. године
Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), člana 15. stav (1)
Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik
BiH", broj 89/05), a u skladu sa članom 44. i čl. 57-62. Zakona o
porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05,
35/05 i 100/08), članom 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08,
54/10 i 76/11) i članom 13. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14),
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 12. sjednici
održanoj dana 02.09.2016. godine, donio je

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR
OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA
Član 1.
U Pravilniku o registraciji i upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj
51/12), u članu 10. stav (3), članu 25. stav (2), članu 36. stav (2),
članu 39. stav (1), stav (2), stav (5) i stav (6), članu 40. stav (1),
članu 41. stav (1), članu 42. stav (1) i članu 43. stav (1) riječi
"Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima" zamjenjuju
se riječima "Odsjek za podršku".
Član 2.
U članu 2. iza riječi "oporezivanje" briše se interpunkcijski
znak tačka i dodaje se sljedeći tekst koji glasi:
" "povezano lice" je
bračni drug, dijete, roditelj, usvojilac, usvojenik
podnosioca zahtjeva, odgovornog lica i/ili vlasnika
istog;
lica koja sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem
i/ili vlasnikom istog žive u zajedničkom domaćinstvu;
lice (pravno ili fizičko) koje ima kontrolni uticaj ili
ima ekonomski interes sa podnosiocem zahtjeva,
odgovornim licem i/ili vlasnikom u pravnom poslu ili
radnji."
Član 3.
U članu 4. stav (1) tačka d) iza riječi "Hercegovini" brišu se
riječi "("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11)".
Član 4.
Član 5. mijenja se i glasi:
"(Registracija za PDV obavezna i dobrovoljna)
(1) Svako lice koje u kalendarskoj godini ostvari promet
propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV-u, ili je
ostvarilo promet manji od zakonom propisanog iznosa, a
dokumentacija koju priloži nedvosmisleno ukazuje da će
preći prag propisan članom 57. stav (1) Zakona, dužno je
podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u
kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je
ostvaren ili je vjerovatno da će biti ostvaren navedeni
promet.
(2) Lice, koje nije obavezno da se registrira za PDV u skladu sa
stavom (1) ovog člana, može podnijeti zahtjev za
dobrovoljnu registraciju prema odredbama člana 44.
Zakona o PDV-u.
(3) Dobrovoljna registracija se može odobriti i u slučajevima
koji su definirani članom 61. Zakona o PDV.
(4) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu
Uprava) licima iz ovog člana dodjeljuje identifikacioni broj
i donosi riješenje o registraciji za PDV i upis u Registar,
kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za
PDV."
Član 5.
U članu 12. stav (1) tačka a) alineja 2) iza riječi "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije
naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;".
U alineji 6) iza riječi "pasoš" dodaju se riječi "ili drugi
identifikacioni dokument".

Broj 68 - Stranica 39

U alineji 7) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačka i
dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod
ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
U stavu (1) tačka b) u alineji 1) iza riječi "koji" brišu se
riječi "želi dobrovoljno da", a iza broja "57." dodaju se riječi
"stav (1) i".
U alineji 3) iza riječi "koji" brišu se riječi "želi dobrovoljno
da", a iza broja "57." dodaju se riječi "stav (1) i".
U alineji 4) iza zagrade dodaju se riječi "ili drugi dokaz o
otvorenom transakcijskom računu za fizičko lice građanina koji
obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu,
određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.".
Alineja 5) mijenja se i glasi:
"5) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za
fizičko lice - preduzetnika, stranog državljanina i"
Iza alineje 5) dodaje se nova alineja 6) koja glasi:
"6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da
zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u
slučaju odsustva fizičkog lica - preduzetnika, stranog
državljanina."
U tački c) alineja 3) iza riječi "lica" dodaju se riječi "koje
iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje)", a iza riječi "prema"
dodaju se riječi "članu 57. stav (1) i".
Alineja 4) mijenja se i glasi:
"4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa
entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju lica
koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema
članu 57. stav (6) i članu 61. stav (1) Zakona o PDVu, te za registraciju lica prema članu 61. stav (4)
Zakona o PDV-u; ".
U alineji 5) iza riječi "prema" dodaju se riječi "članu 57.
stav (1) i".
Iza alineje 8) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se
interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaje nova alineja 9) koja
glasi:
"9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji
objekta za lice koje vrši prijenos prava raspolaganja
na novosagrađenim građevinskim objektima ili
ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članu 4. stav
(3) tačka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema
članu 57. stav (1) i članu 44. stav (6) Zakona o PDVu."
U tački d) alineje 4), 5) i 6) se brišu.
Dodaje se nova alineja 4) koja glasi:
"4) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i
odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane
državljane i".
Dosadašnja alineja 7) postaje alineja 5).
U alineji 5) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačka i
dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod
ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu."
Član 6.
U članu 13. stav (1) tačka b) iza riječi "BiH" dodaje se
interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije
naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
U tački c) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačkazarez i dodaju se riječi " i obavijest o glavnom računu određenom
kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim
propisima o unutarnjem platnom prometu;".

Broj 68 - Stranica 40

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Tačka e) mijenja se i glasi:
"e) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH, za odgovorno lice stranog državljanina".
U tački f) iza riječi "pasoš" dodaju se riječi "ili drugi
identifikacioni dokument".
Član 7.
U članu 14. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne
špedicije lica koje u svoje ime i za svoj račun obavlja
navedene poslove, cijenit će se drugi dokazi (rješenje
nadležnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije, certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o
ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova
za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim
poslovima), u skladu sa propisima nadležnih organa
entiteta i Brčko Distrikta BiH."
Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).
Član 8.
U članu 15. stav (1) tački a) alineji 2) iza riječi "BiH"
dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko
trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane
nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije
naveden u rješenju o upisu u sudski registar".
U tački c) alineji 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih
poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u
rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice".
U tački d) alineji 2) briše se veznik "i", dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih
poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u
rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;".
Iza alineje 3) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se
interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaju se nove alineje 4) i 5)
koje glase:
"4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica,
odnosno ličnu kartu fizičkog lica - preduzetnika i
5) prijavu skladišta akciznih proizvoda."
U tački e) alineja 1) iza zagrade briše se interpunkcijski
znak tačka - zarez i dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu
određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno
entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;".
Alineja 2) mijenja se i glasi:
"2) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima
kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u
BiH za odgovorno lice stranog državljanina i pasoš ili
drugi identifikacioni dokument za vlasnika i
odgovorno lice - strane državljane;"
U tački f) alineja 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni
identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih
poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u
rješenju o upisu u sudski registar".
Član 9.
U članu 18. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Okolnosti navedene u stavu (1) ovog člana su
saznanja:
a) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva ima
neizmirene porezne obaveze ili nije podnosilo
PDV prijave; ili
b) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva je
bilo osuđivano za utaju poreza ili je podlijegalo

Utorak, 13. 9. 2016.

novčanoj kazni ili drugim kaznenim
konsekvencama po zakonodavstvu vezanom za
ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih
poreza; ili
c) da je uvidom u službene evidencije UIO utvrđeno da je bilo kojem povezanom licu sa podnosiocem zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za
registraciju, iz razloga što je prilikom podnošenja istog dao netačne podatke; ili
d) da vlasnici i/ili odgovorna lica pravnog lica,
podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnici
nemaju stalno prebivalište na teritoriji Bosne i
Hercegovine; ili
e) da porezni punomoćnik stranog lica koje ostvaruje oporezivi promet u Bosni i Hercegovini,
kao i s njim povezani porezni obveznici imaju
neizmirene porezne obaveze, ili su bili osuđivani
za utaju poreza ili su podlijegali novčanoj kazni
ili drugim kaznenim konsekvencama vezanim za
ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih
poreza, kao i u slučajevima gdje je zatraženo
sudsko odlučivanje, a nije okončan postupak; ili
f)
da podnosilac zahtjeva ima blokirane bankovne
račune zbog neplaćanja poreznih obaveza."
Član 10.
Član 24. mijenja se i glasi:
"Član 24.
(Dodjela identifikacionog broja kod ponovne registracije i
registracije kad se nastavlja djelatnost)
(1) Licu kojem je po svim osnovama upisa iz člana 3. ovog
Pravilnika prestala registracija, a naknadno je ponovo
upisano u Registar, dodjeljuje se identifikacioni broj u
skladu sa čl. 21, 22. i 23. ovog Pravilnika.
(2) Licu koje nastavlja obavljati istu djelatnost kao prethodni
obveznik na osnovu akta nadležnog organa u istom
poslovnom prostoru i kojem je nadležna porezna uprava
entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila isti PIB/JIB,
UIO dodjeljuje identifikacioni broj prethodnog
obveznika."
Član 11.
U članu 25. stav (3) iza riječi "uvjeti" dodaju se riječi "iz
člana 57. stav (1) Zakona o PDV-u".
Član 12.
Član 28. mijenja se i glasi:
"Član 28.
(Registracija za PDV fizičkog lica kojem je
dodijeljen isti PIB/ JIB)
U slučaju kada jedno fizičko lice - preduzetnik, registrirani
obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rješenju
nadležnog organa, a u istom poslovnom prostoru nastavlja da
obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji će podnijeti zahtjev
za registraciju po osnovu PDV-a, i istom je nadležna porezna
uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB
prethodnog obveznika, početak registracije kod novog PDV
obveznika utvrđuje se narednog dana u odnosu na dan prestanka
registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa
obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa
obavljanjem iste dužni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev
za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po
osnovu PDV-a."

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 13.
Član 29. mijenja se i glasi:
"Član 29.
(Utvrđivanje prava i obaveza po osnovu registracije za PDV)
(1) Lice koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj
kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu
većem od praga PDV-a, dužno je da podnese zahtjev s
prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca
u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDVa.
(2) Licu iz stava (1) ovog člana, prava i obaveze po osnovu
registracije za PDV utvrđuju se od narednog dana u
odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet veći od
zakonom propisanog praga.
(3) Za lice koje do momenta podnošenja zahtjeva nije
ostvarilo oporezivi promet u iznosu većem od zakonom
propisanog praga, prava i obaveze po osnovu registracije
za PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o
registraciji i upisu u Registar, osim slučajeva iz člana 61.
stav (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije
počinje teći od početka prvog zakupa."
Član 14.
U članu 32. stav (3) iza riječi "Registru" dodaju se riječi "u
roku od 30 dana od dana prijave promjene".
Član 15.
U članu 34. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Na osnovu zahtjeva registriranog obveznika za PDV
Središnji ured UlO - Sektor za poreze, Odsjek za
podršku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani
uvjeti, može donijeti rješenje o prestanku registracije
za PDV, ako registrirani obveznik PDV-a u
prethodnoj kalendarskoj godini nije prešao prag
propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV, osim lica
iz člana 44. stav (7) i lica iz člana 61. stav (5) Zakona
o PDV-u kojima u vrijeme podnošenja zahtjeva nije
protekao period za koji imaju obavezu plaćanja PDVa."
U stavu (2) tačka c) se briše.
Dosadašnja tačka d) postaje tačka c).
Član 16.
U članu 36. stav (1) iza riječi "dužnosti" briše se riječ
"pokreće", a dodaju se riječi "može pokrenuti".
Iza tačke e) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se
interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaju se nove tačke f), g) i h)
koje glase:
"f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet
koji prelazi iznos koji je utvrđen odredbom člana 57.
stav (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj
godini, osim za lica iz člana 44. stav (7) i lica iz člana
61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima nije protekao
period za koji imaju obavezu plaćanja PDV-a;
g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je
prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane
firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon
završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije
registriranog PDV obveznika i
h) da je obveznik PDV-a promijenio područje
poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i
usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a
otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene
od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno
Zakonu o PDV-u."
Član 17.
Član 37. se briše.

Broj 68 - Stranica 41

Član 18.
U članu 38. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Registrirani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut
postupak prestanka registracije, obavezan je da izvrši
ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna
dobra u skladu sa članom 36. Zakona o PDV-u do
dana kada je Upravu obavijestio o prestanku
obavljanja djelatnosti, odnosno do dana kada je
Uprava po službenoj dužnosti pokrenula postupak za
prestanak registracije za PDV."
Stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Obveznik iz stava (1) ovog člana dužan je da
obračuna i plati PDV na sva dobra koja će zadržati
nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno
podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV
ili pokretanja postupka za prestanak registracije po
službenoj dužnosti, a za koja je ulazni porez
djelimično ili u potpunosti odbijen."
Stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Registrirani obveznik PDV-a je obavezan da izmiri
sve obaveze indirektnih poreza i da podnese dokaz
Upravi o obračunu PDV-a, popisne liste dobara na
zalihama i kapitalnih dobara sa danom podnošenja
zahtjeva za prestanak registracije za PDV, odnosno u
roku od petnaest dana od dana kada je isti obaviješten
o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV
po službenoj dužnosti."
Stav (6) mijenja se i glasi:
"(6) Registracija obveznika koji nije u mogućnosti da
izmiri sve obaveze indirektnih poreza će prestati i u
slučajevima kad je UIO otpisala dug nakon
iscrpljivanja svih mogućnosti u postupku prinudne
naplate da bi naplatila neplaćene obaveze."
Član 19.
U članu 39. stav (1) iza broja "33" dodaje se broj "34," a iza
broja "35," dodaje se broj "36,".
U stavu (2) iza riječi "stečaja" dodaju se riječi "ili izvršena
statusna promjena kojom je društvo prestalo da postoji".
Stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Odsjek za podršku može bez ponovnog vršenja
revizione kontrole, provesti postupak utvrđenja
ispunjenosti uvjeta za prestanak registracije, ukoliko
je obveznik iz stava (2) ovog člana:
a) bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja
likvidacije, odnosno stečaja ili
b) bio predmet revizione kontrole prije izvršene
statusne promjene ili
c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizione
kontrole nakon izvršene statusne promjene."
U stavu (7) iza riječi "kontrolom" dodaju se riječi "ili
posljednjim poreznim periodom za koji je podnesena PDV
prijava".
Član 20.
U naslovu člana 41. riječi "lica koja" zamjenjuje se riječima
"obveznika koji", a riječi " po službenoj dužnosti" brišu se.
U stavu (1) iza riječi "registracije" dodaju se riječi "po
zahtjevu obveznika ili", a riječ "odmah" briše se.
U stavu (2) riječi "lica koja" zamjenjuje se riječima
"obveznika koji".
Član 21.
U članu 42. stav (3) iza interpunkcijskog znaka zatvaranje
navodnika brišu se riječi "i dodjeljuje se opet istom licu nakon
ponovne registracije".

Broj 68 - Stranica 42

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Član 22.
U članu 43. stav (1) iza riječi "Sektora za poreze UIO,"
brišu se riječi "po službenoj dužnosti, donosi rješenje o
oduzimanju identifikacionog broja," a dodaju se riječi "oduzima
identifikacioni broj,".
Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase:
"(2) Odsjek za podršku će oduzeti identifikacioni broj i u
slučaju kada je pokrenut postupak prestanka
registracije obveznika koji je prestao sa radom (po
rješenju nadležnog organa, brisan iz registra
nadležnog suda entiteta i Brčko Distrikta BiH ili po
nekom drugom osnovu), a koji se ne može okončati iz
razloga što obveznik ima neizmirene obaveze po
osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.
(3) U postupku prestanka registracije obveznika kod
kojeg nije izvršena reviziona kontrola, Odsjek za
podršku može oduzeti identifikacioni broj za
obveznika koji je registriran po članu 57. stav (1)
Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj
godini nije ostvario ukupan promet veći od 50.000,00
KM.
(4) Obveznik kojem je oduzet identifikacioni broj po
osnovu PDV-a iz razloga navedenog u stavu (3) ovog
člana, dužan je Odsjeku za podršku podnijeti zahtjev
za vraćanje oduzetog identifikacionog broja, ukoliko
ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj godini, veći
od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz o
pređenom pragu oporezivanja."
Dosadašnji stavovi (2), (3), (4) i (5) postaju stavovi (5), (6),
(7) i (8).
Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:
"(9) Odsjek za podršku će okončati postupak prestanka
registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje
identifikacionog broja obveznika iz stava (1), (2) i (3)
ovog člana, a pod uvjetom da su prethodno ispunjeni
uvjeti za prestanak registracije istih."
Član 23.
Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci
promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika
indirektnih poreza, koji nisu okončani prije stupanja na snagu
ovog Pravilnika, okončat će se u skladu sa odredbama ovog
Pravilnika.
Član 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Predsjednik
Upravnog odbora
Broj UO 02-02-99-2/16
Vjekoslav Bevanda, s. r.
02. septembra 2016. godine

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA
ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
1025

Na temelju članka 35. stavak (4) i članka 86. stavak (2)
Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj
23/03) i članka 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu
zdravlja bilja, u suradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko
distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

Utorak, 13. 9. 2016.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I
SADRŽAJU FITOSANITARNOG CERTIFIKATA I
FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT
Članak 1.
U Pravilniku o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i
fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Službeni glasnik BiH",
broj 12/13) članak 2. stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Obrasci iz stavka (2) i (3) ovog članka tiskaju se i
popunjavaju u kompletima od po tri primjerka. Prvi primjerak je
original, drugi i treći primjerak su kopije originala. Original se
daje izvozniku, jednu kopiju originala zadržava fitosanitarni
inspektor a druga kopija originala se dostavlja Upravi Bosne i
Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja."
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Članak 5.
(Tiskanje i distribucija)
(1) Certifikate tiska Uprava i distribuira nadležnim
inspektoratima.Nadležni inspektorati su obvezni voditi
evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u
roku ne dužem od tri dana, dostaviti stanje zaliha.
(2) Nadležni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za
tiskanje certifikata prije pravljenja budžeta Uprave za
narednu budžetsku godinu, a najkasnije do 01. srpnja
tekuće godine. U zahtjevu se navode potrebne količine za
jednu godinu, odnosno za dvanaest mjeseci.
(3) Nadležni inspektorati, uz zahtjev za tiskanje certifikata,
obavezno dostavljaju zbirni godišnji izvještaj o izdatim
certifikatima za izvoz i za reeksport, kao i o poništenim
certifikatima i stanju zaliha po serijskim brojevima. Zbirni
godišnji izvještaj obvezno sadrži podatke o izvozniku,
vrsti bilja, količini bilja, broju izdatih certifikata i zemlji
uvoznici.
(4) Nakon dobivanja pismenog zahtjeva iz stavka (2) ovog
članka, Uprava će u najkraćem roku, sukladno važećim
propisima o javnim nabavkama, nabaviti tražene količine
certifikata i dostaviti iste nadležnim inspektoratima.
Dostavljanje certifikata vršit će se svakih šest mjeseci,
odnosno dva puta godišnje.
(5) Nadležni inspektorati su obvezni, radi racionalnog
trošenja, vršiti redovitu preraspodjelu certifikata u okviru
svoje institucije. Ukoliko neki od nadležnih inspektorata u
toku godine bude imao izvanrednu potrebu za dodatnim
certifikatima, podnijet će pismeni zahtjev Upravi. Na
zahtjev Uprave, nadležni inspektorati koji imaju na
zalihama certifikate, obvezni su kod Uprave razdužiti
certifikate. Razduživanje i zaduživanje certifikata može se
obavljati isključivo putem Uprave.
(6) Nadležni inspektorati su obvezni osigurati da se certifikati
izdaju na propisan način i čuvaju tako da nisu dostupni
trećim osobama. Nadležni inspektorati su obvezni donijeti
interni propis kojim će detaljno propisati čuvanje
certifikata, pečata i druga pitanja vezano za izdavanje
certifikata i Upravi dostaviti obavještenje o tome sa
kopijom donesenog akta.
(7) Fitosanitarni inspektor je dužan skeniranu kopiju
popunjenog, potpisanog i faksimilom i pečatom ovjerenog
originalnog primjerka certifikata, prije nego original preda
izvozniku, bez odlaganja dostaviti putem e-maila:
fitocertifikati@uzzb.gov.ba Upravi. Na isti način se
dostavljaju i poništeni certifikati. Izuzetno, ako ne postoje
uslovi za skeniranje, fitosanitarni inspektori će na drugi
adekvatan način napraviti kopiju originalnog primjerka
certifikata, konvertirati u PDF format, imenovati

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

dokument serijskim brojem certifikata i poslati putem
istog e-maila Upravi. Skenirane ili na drugi način poslate
kopije moraju biti jasne i čitljive kako bi se iz istih mogao
nedvosmileno utvrditi svaki podatak koji sadrže. Ukoliko
dostavljena kopija originala certifikata nije čitljiva
nadležni inspektorati su dužni, na zahtjev Uprave,
dostaviti skeniran primjerak kopije originalnog certifikata
koja se nalazi u spisu fitosanitarnog inspektora.
(8) Nadležni inspektorati će omogućiti da se certifikati iz
stavka (7) ovog članka i podatci koje oni sadrže dostave
Upravi i na drugi pogodniji način, putem elektronskog registra certifikata koji će biti u Upravi. Centralnu bazu podataka o izdatim certifikatima uspostavlja i vodi Uprava.
(9) Samo u potpunosti razduženi certifikati na način propisan
ovim Pravilnikom su osnov za dobivanje novih certifikata
od Uprave."
Članak 3.
Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a koji glasi:
"Članak 5a.
(Dostavljanje certifikata)
Certifikati izdani od 01.01.2016. godine do dana stupanja
na snagu ovog Pravilnika dostavit će se Upravi na način propisan
člankom 5. stavak (7) ovog Pravilnika po mjesecima u kojima su
izdani sukcesivno najkasnije do 01.12.2016. godine."
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"."
Broj 01-1-02-2-735-3/16
05. rujna 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Radenko Radović, v. r.

(2)

(3)

(4)

(5)

На основу члана 35. став (4) и члана 86. став (2) Закона
о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", број
23/03) и члана 61. став (2) Закона о управи ("Службени
гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Управа Босне и
Херцеговине за заштиту здравља биља, у сарадњи са
надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, доноси

(6)

ПРАВИЛНИК

(7)

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ФОРМИ И САДРЖАЈУ ФИТОСАНИТАРНОГ
СЕРТИФИКАТА И ФИТОСАНИТАРНОГ
СЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ
Члан 1.
У Правилнику о форми и садржају фитосанитарног
сертификата и фитосанитарног сертификата за реекспорт
("Службени гласник БиХ", број 12/13) члан 2. став (6)
мијења се и гласи:
"(6) Обрасци из става (2) и (3) овог члана штампају се и
попуњавају у комлетима од по три примјерка. Први
примјерак је оригинал, други и трећи примјерак су копије
оригинала. Оригинал се даје извознику, једну копију
оригинала задржава фитосанитарни инспектор а друга
копија оригинала се достаља Управи Босне и Херцеговине за
заштиту здравља биља."
Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
"Члан 5.
(Штампање и дистрибуција)
(1) Сертификате штампа Управа и дистрибуира
надлежним инспекторатима. Надлежни инспекторати

(8)

Broj 68 - Stranica 43

су обавезни водити евиденцију о издатим сертификатима и на захтјев Управе, у року не дужем од три
дана, доставити стање залиха.
Надлежни инспекторати достављају Управи захтјев за
штампање сертификата прије прављења буџета
Управе за наредну буџетску годину а најкасније до 01.
јула текуће године. У захтјеву се наводе потребне
количине за једну годину, односно за дванаест
мјесеци.
Надлежни инспекторати, уз захтјев за штампање
сертификата, обавезно достављају збирни годишњи
извјештај о издатим сертификатима за извоз и за
реекспорт, као и о поништеним сертификатима и
стању залиха по серијским бројевима. Збирни
годишњи извјештај обавезно садржи податке о
извознику, врсти биља, количини биља, броју издатих
сертификата и земљи увозници.
Након добијања писменог захтјева из става (2) овог
члана, Управа ће у најкраћем року, у складу са
важећим прописима о јавним набавкама, набавити
тражене количине сертификата и доставити исте
надлежним инспекторатима. Достављање сертификата
вршиће се сваких шест мјесеци, односно два пута
годишње.
Надлежни
инспекторати
су
обавезни,
ради
рационалног трошења, вршити редовну прерасподјелу
сертификата у оквиру своје институције. Уколико
неки од надлежних инспектората у току године буде
имао ванредну потребу за додатним сертификатима,
поднијеће писмени захтјев Управи. На захтјев Управе,
надлежни инспекторати који имају на залихама
сертификатe, су обавезни код Управе раздужити
сертификате. Раздуживање и задуживање сертификата
може се обављати искључиво путем Управе.
Надлежни инспекторати су обавезни обезбиједити да
се сертификати издају на прописан начин и чувају
тако да нису доступни трећим лицима. Надлежни
инспекторати су обавезни донијети интерни пропис
којим ће детаљно прописати чување сертификата,
печата и друга питања везана за издавање сертификата
и Управи доставити обавјештење о томе са копијом
донесеног акта.
Фитосанитарни инспектор је дужан скенирану копију
попуњеног, потписаног и факсимилом и печатом
овјереног оригиналног примјерка сертификата, прије
него оригинал преда извознику, без одлагања
доставити путем е-маила: fitocertifikati@uzzb.gov.ba
Управи. На исти начин се достављају и поништени
сертификати. Изузетно, ако не постоје услови за
скенирање, фитосанитарни инспектори ће на други
адекватан начин направити копију оригиналног
примјерка сертификата, конвертовати у PDF формат,
именовати документ серијским бројем сертификата и
послати путем истог е-маила Управи. Скениране или
на други начин послате копије морају бити јасне и
читљиве како би се из истих могао недвосмилено
утврдити сваки податак који садрже. Уколико
достављена копија оригинала сертификата није
читљива надлежни инспекторати су дужни, на захтјев
Управе, доставити скениран примјерак копије
оригиналног сертификата која се налази у спису
фитосанитарног инспектора.
Надлежни инспекторати ће омогућити да се
сертификати из става (7) овог члана и подаци које они
садрже доставе Управи и на други погоднији начин,
путем електронског регистра сертификата који ће

Broj 68 - Stranica 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

бити у Управи. Централну базу података о издатим
сертификатима успоставља и води Управа.
(9) Само у потпуности раздужени сертификати на начин
прописан овим Правилником су основ за добијање
нових сертификата од Управе."
Члан 3.
Иза члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи:
"Члан 5а.
(Достављање сертификата)
Сертификати издати од 01.01.2016. године до дана
ступања на снагу овог Правилника доставиће се Управи на
начин прописан чланом 5. став (7) овог Правилника по
мјесецима у којима су издати сукцесивно најкасније до
01.12.2016. године."
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ"."
Број 01-1-02-2-735-3/16
Директор
05. септембра 2016. године
Раденко Радовић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 35. stav (4) i člana 86. stav (2) Zakona o
zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i člana
61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i
102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u
saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I
SADRŽAJU FITOSANITARNOG CERTIFIKATA I
FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT
Član 1.
U Pravilniku o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i
fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Službeni glasnik BiH",
broj 12/13) član 2. stav (6) mijenja se i glasi:
"(6) Obrasci iz stava (2) i (3) ovog člana štampaju se i
popunjavaju u kompletima od po tri primjerka. Prvi primjerak je
original, drugi i treći primjerak su kopije originala. Original se
daje izvozniku, jednu kopiju originala zadržava fitosanitarni
inspektor a druga kopija originala se dostavlja Upravi Bosne i
Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja."
Član 2.
Član 5. mijenja se i glasi:
"Član 5.
(Štampanje i distribucija)
(1) Certifikate štampa Uprava i distribuira nadležnim
inspektoratima. Nadležni inspektorati su obavezni voditi
evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u
roku ne dužem od tri dana, dostaviti stanje zaliha.
(2) Nadležni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za
štampanje certifikata prije pravljenja budžeta Uprave za
narednu budžetsku godinu a najkasnije do 01. jula tekuće
godine. U zahtjevu se navode potrebne količine za jednu
godinu, odnosno za dvanaest mjeseci.
(3) Nadležni inspektorati, uz zahtjev za štampanje certifikata,
obavezno dostavljaju zbirni godišnji izvještaj o izdatim
certifikatima za izvoz i za reeksport, kao i o poništenim
certifikatima i stanju zaliha po serijskim brojevima. Zbirni
godišnji izvještaj obavezno sadrži podatke o izvozniku,
vrsti bilja, količini bilja, broju izdatih certifikata i zemlji
uvoznici.

(4)

Utorak, 13. 9. 2016.

Nakon dobijanja pismenog zahtjeva iz stava (2) ovog
člana, Uprava će u najkraćem roku, u skladu sa važećim
propisima o javnim nabavkama, nabaviti tražene količine
certifikata i dostaviti iste nadležnim inspektoratima.
Dostavljanje certifikata vršiće se svakih šest mjeseci,
odnosno dva puta godišnje.
(5) Nadležni inspektorati su obavezni, radi racionalnog
trošenja, vršiti redovnu preraspodjelu certifikata u okviru
svoje institucije. Ukoliko neki od nadležnih inspektorata u
toku godine bude imao vanrednu potrebu za dodatnim
certifikatima, podnijeće pismeni zahtjev Upravi. Na
zahtjev Uprave, nadležni inspektorati koji imaju na
zalihama certifikate, su obavezni kod Uprave razdužiti
certifikate. Razduživanje i zaduživanje certifikata može se
obavljati isključivo putem Uprave.
(6) Nadležni inspektorati su obavezni obezbijediti da se
certifikati izdaju na propisan način i čuvaju tako da nisu
dostupni trećim osobama. Nadležni inspektorati su
obavezni donijeti interni propis kojim će detaljno propisati
čuvanje certifikata, pečata i druga pitanja vezano za
izdavanje certifikata i Upravi dostaviti obavještenje o
tome sa kopijom donesenog akta.
(7) Fitosanitarni inspektor je dužan skeniranu kopiju
popunjenog, potpisanog i faksimilom i pečatom ovjerenog
originalnog primjerka certifikata, prije nego original preda
izvozniku, bez odlaganja dostaviti putem e-maila:
fitocertifikati@uzzb.gov.ba Upravi. Na isti način se
dostavljaju i poništeni certifikati. Izuzetno, ako ne postoje
uslovi za skeniranje, fitosanitarni inspektori će na drugi
adekvatan način napraviti kopiju originalnog primjerka
certifikata, konvertovati u PDF format, imenovati
dokument serijskim brojem certifikata i poslati putem
istog e-maila Upravi. Skenirane ili na drugi način poslate
kopije moraju biti jasne i čitljive kako bi se iz istih mogao
nedvosmileno utvrditi svaki podatak koji sadrže. Ukoliko
dostavljena kopija originala certifikata nije čitljiva
nadležni inspektorati su dužni, na zahtjev Uprave,
dostaviti skeniran primjerak kopije originalnog certifikata
koja se nalazi u spisu fitosanitarnog inspektora.
(8) Nadležni inspektorati će omogućiti da se certifikati iz
stava (7) ovog člana i podaci koje oni sadrže dostave
Upravi i na drugi pogodniji način, putem elektronskog
registra certifikata koji će biti u Upravi. Centralnu bazu
podataka o izdatim certifikatima uspostavlja i vodi
Uprava.
(9) Samo u potpunosti razduženi certifikati na način propisan
ovim Pravilnikom su osnov za dobijanje novih certifikata
od Uprave."
Član 3.
Iza člana 5. dodaje se novi član 5a koji glasi:
"Član 5a.
(Dostavljanje certifikata)
Certifikati izdati od 01.01.2016. godine do dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika dostaviće se Upravi na način propisan
članom 5 stav (7) ovog Pravilnika po mjesecima u kojima su
izdati sukcesivno najkasnije do 01.12.2016. godine."
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"."
Broj 01-1-02-2-735-3/16
Direktor
05. septembra 2016. godine
Radenko Radović, s. r.
Sarajevo

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 68 - Stranica 45

KAZALO

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
1017 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
1018 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
1019 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
1020 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
1021 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
1022 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6

Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1023 Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri
neizravnih poreza (hrvatski jezik)
Правилник о контроли и ограниченој провјери
индиректних пореза (српски језик)
Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri
indirektnih poreza (bosanski jezik)
1024 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika
neizravnih poreza (hrvatski jezik)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и упису у Јединствени
регистар обвезника индиректних пореза
(српски језик)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza (bosanski jezik)
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU
ZDRAVLJA BILJA
1025 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o formi
i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog
certifikata za reeksport (hrvatski jezik)
Правилник о измјенама и допуни Правилника о
форми и садржају фитосанитарног сертификата
и фитосанитарног сертификата за реекспорт
(српски језик)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o formi
i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog
certifikata za reeksport (bosanski jezik)

6

7
15
23
31

35
38

42

43
44

Broj 68 - Stranica 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 13. 9. 2016.

Utorak, 13. 9. 2016.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 68 - Stranica 47

Broj 68 - Stranica 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 13. 9. 2016.

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine Bojan Ninković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala:
722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12,
RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve
primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV
broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodište 2016. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XX
Utorak, 13. 9. 2016. godine

Broj/Broj

68

SLU@BENE OBJAVE
NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI
PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE
Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03), ~lanka 51.
stavak (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i Odluke
o raspisivanju javnog natje~aja, broj: 01,02-50-14-1000-3,5/16 od
15.6.2016. godine, Privremeno zajedni~ko povjerenstvo obaju
domova Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za
provo|enje procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETE
Javni natje~aj raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete na razdoblje od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora - ~lanak 12. Statuta Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara na suglasnost; daje suglasnost na
pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih nadle`nosti u
razvoju visokog obrazovanja i osiguranju kvalitete definiranih
~lancima 6. i 7. ovoga Statuta; osigurava da rad Agencije bude
sukladan s nadle`nostima utvr|enim Okvirnim zakonom o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini; osigurava da rad
Agencije bude sukladan s politikama prioriteta Vije}a ministara
i Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi
visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini; usvaja program
rada Agencije za idu}u kalendarsku godinu najkasnije do 31.
sije~nja teku}e godine, a kojim se detaljno ure|uju aktivnosti,
poslovi i financiranje Agencije; nadzire provedbu programa
rada Agencije; rje{ava `albe na rje{enje o poni{tenju rje{enja o
akreditaciji; odre|uje vrste usluga koje Agencija obavlja uz
naknadu i visinu naknade za obavljene usluge; prije 31. o`ujka
svake godine usvaja izvje{}e o radu Agencije u prethodnoj
godini koje se dostavlja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine;

Godina XX
Utorak, 13. 9. 2016. godine

jednom godi{nje pismeno izvje{}uje Parlamentarnu skup{tinu
BiH o svome radu; obavlja i druge poslove sukladno Okvirnom
zakonu o visokom obrazovanju i Statutu.
2. Op}i uvjeti
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uvjete:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u razdoblju od tri godine prije dana objave
upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno
djelo za koje je predvi|ena zatvorska kazna tri i vi{e godina
ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za kazneno djelo
po~injeno s umi{ljajem, sukladno kaznenim zakonima u
Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uvjeti
Osim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stupanj naobrazbe) akademski naslov redovitog sveu~ili{nog profesora uvjet je
za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskoga jezika,
- iskustvo u aktivnostima europskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebice europskih standarda za ocjenu i
reviziju kvalitete i planiranja razvoja visokog obrazovanja,
- iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni natje~aj, kandidat je du`an prilo`iti:
1. `ivotopis s izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom,
e-mail adresom i telefonom za kontaktiranje,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovitog sveu~ili{nog
profesora
4. dokaz o znanju engleskoga jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima europskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebice europskih standarda za ocjenu i reviziju kvalitete i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u reformi
sustava visokog obrazovanja u BiH,

Broj 68 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

7. dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`noga tijela),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX stavak (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog tijela).
Dokumenti se dostavljaju u izvorniku ili u preslici ovjerenoj
od nadle`noga tijela, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako
nije druk~ije propisano.
Napomena: Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni natje~aj
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lanka 16.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Povjerenstvo }e provesti proceduru sukladno Zakonu o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Povjerenstvo }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uvjete.
Prije intervjua svaki kandidat du`an je Povjerenstvu za izbor
dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac-izjavu u kojemu }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo
dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegova imenovanja.
Nakon intervjua Povjerenstvo }e jedinstveni prijedlog
rang-liste dostaviti Zastupni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete.
6. Podno{enje prijava
Javni natje~aj objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/Konkursi/Interno), a obavje{tenje o javnom natje~aju u
dnevnim listovama: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti".
Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se osobno ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremeno zajedni~ko povjerenstvo obaju domova
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje
procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
JAVNI NATJE^AJ za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, s naznakom:
"NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Nepravovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima,
imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51.
stav (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i
Odluke o raspisivawu javnog konkursa, broj 01,02-5014-1000-3,5/16 od 15. 06. 2015. godine, Privremena zajedni~ka
komisija oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i
Hercegovine za sprovo|ewe procedure za izbor ~etiri ~lana
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta raspisuje

Utorak, 13. 9. 2016.

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE
ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA
I OBEZBJE\IVAWE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe
kvaliteta, na period od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
("Slu`beni glasnik BiH", broj 86/09):
Upravni odbor je nadle`an da: donosi Statut Agencije i
dostavqa ga Savjetu ministara na saglasnost; daje saglasnost
na pravilnike koje predla`e Agencija u okviru iz svojih
nadle`nosti u razvoju visokog obrazovawa i obezbje|ivawa
kvaliteta definisanih u ~lanovima 6. i 7. ovog statuta;
obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa nadle`nostima
utvr|enim u Okvirnom zakonu o visokom obrazovawu u Bosni
i Hercegovini; obezbje|uje da rad Agencije bude u skladu sa
politikama prioriteta Savjeta ministara i Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine u reformi visokog
obrazovawa u Bosni i Hercegovini; usvaja Program rada
Agencije za narednu kalendarsku godinu, najkasnije do 31.
januara teku}e godine, kojim se detaqno ure|uju aktivnosti,
poslovi i finansirawe Agencije; nadzire sprovo|ewe
programa rada Agencije; rje{ava `albe na rje{ewe o
poni{tewu rje{ewa o akreditaciji; odre|uje vrste usluga
koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu nadoknade za
pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine usvaja izvje{taj
o radu Agencije u prethodnoj godini koji se dostavqa Savjetu
ministara Bosne i Hercegovine; jednom godi{we pismeno
izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu;
obavqa i druge poslove u skladu sa Okvirnim zakonom o
visokom obrazovawu i Statutom.
2. Op{ti uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispuwavati sqede}e op{te uslove:
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18
godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije,
- da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za
krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i
vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za
krivi~no djelo po~iweno sa predumi{qajem u skladu sa
krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini,
- da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uslovi
Osim op{tih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovawa) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znawe engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovawa, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planirawa razvoja visokog
obrazovawa,
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovawa u Bosni
i Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an da prilo`i:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeqewu,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,
2. uvjerewe o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine (ne
starije od {est mjeseci),

Utorak, 13. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04. 1992. godine),
odnosno dokaz o akademskom naslovu redovnog
univerzitetskog profesora,
4. dokaz o znawu engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovawa,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju
kvaliteta i planirawa razvoja visokog obrazovawa,
6. potpisanu izjavu sa detaqnim navo|ewem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovawa u BiH,
7. dokaz da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u
institucijama BiH odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (ovjerenu od
nadle`nog organa),
9. izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava
Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavqaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj
od nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci,
ako nije druga~ije propisano.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni
konkurs ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe
~lana 16. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima
Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e sprovesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i
drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispuwavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je da Komisiji za
izbor da podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od
kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te da
popuni obrazac-izjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitawe koje
bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do wegovog
imenovawa.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni prijedlog
rang-liste dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda
Parlamentarne skup{tine BiH radi imenovawa ~lanova
Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i
obezbje|ivawe kvaliteta.
6. Podno{ewe prijava
Javni konkurs se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" kao i na vebstranici Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba
(Sekretarijat/Oglasi/Konkursi/Interno), a obavje{tewe o javnom
konkursu u dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~erwi list" i
"Ve~erwe novosti".
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave sa tra`enim dokumentima dostavqaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorewe "ne otvarati", na adresu:
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za sprovo|ewe procedure
za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta
JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta",
sa naznakom: "NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.

Broj 68 - Stranica 3

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), ~lana 51. stav
(9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09) i Odluke
o raspisivanju javnog konkursa, broj 01,02-50-14-1000-3,5/16,
od 15.6.2016., Privremena zajedni~ka komisija oba doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETA
Javni konkurs raspisuje se za izbor ~etiri ~lana Upravnog
odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguravanje kvaliteta, na period od tri godine.
1. Nadle`nosti Upravnog odbora (~lan 12. Statuta Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 86/09):
Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut Agencije i
dostavlja ga Vije}u ministara BiH na saglasnost; daje
saglasnost na pravilnike koje predla`e Agencija iz svojih
nadle`nosti u razvoju visokog obrazovanja i osiguranja
kvaliteta definiranih u ~l. 6. i 7. ovog statuta; osigurava da rad
Agencije bude u skladu s nadle`nostima utvr|enim u
Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini; osigurava da rad Agencije bude u skladu s
politikama prioriteta Vije}a ministara BiH i Parlamentarne
skup{tine BiH u reformi visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini i; usvaja Program rada Agencije za narednu
kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara teku}e godine,
kojim se detaljno ure|uju aktivnosti, poslovi i finansiranje
Agencije; nadzire provo|enje programa rada Agencije; rje{ava
`albe na rje{enje o poni{tenju rje{enja o akreditaciji; odre|uje
vrste usluga koje Agencija pru`a uz nadoknadu i visinu
nadoknade za pru`ene usluge; prije 31. marta svake godine
usvaja izvje{taj o radu Agencije u prethodnoj godini koji se
dostavlja Vije}u ministara BiH; jednom godi{nje pismeno
izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu BiH o svom radu; obavlja i
druge poslove u skladu s Okvirnim zakonom o visokom
obrazovanju i Statutom.
2. Op}i uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora Agencije mora
ispunjavati sljede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,
- da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili
da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo
po~injeno s predumi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima
u Bosni i Hercegovini,
- da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH.
3. Posebni uslovi
Pored op}ih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora
Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII. stepen obrazovanja) akademski naslov redovnog univerzitetskog profesora
uslov je za dva ~lana Upravnog odbora Agencije,
- znanje engleskog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebno evropskih standarda za ocjenu i
reviziju kvaliteta i planiranja razvoja visokog obrazovanja,

Broj 68 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

-

iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni konkurs, kandidat je du`an prilo`iti:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju,
adresom, e-mail adresom i kontakt telefonom,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije
od {est mjeseci),
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu ako fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992.), odnosno
dokaz o akademskom naslovu redovnog univerzitetskog
profesora,
4. dokaz o znanju engleskog jezika,
5. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovanja,
posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju kvaliteta i
planiranja razvoja visokog obrazovanja,
6. potpisanu izjavu s detaljnim navo|enjem iskustva u
reformi sistema visokog obrazovanja u BiH,
7. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne
stariji od tri mjeseca),
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene
pozicije (ovjerenu od nadle`nog organa),
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH
(ovjerenu od nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u kopiji ovjerenoj od
nadle`nog organa, ne starijoj od tri odnosno {est mjeseci, ako nije
druga~ije propisano.
Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Komisija }e provesti proceduru u skladu sa Zakonom o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
Komisija }e pozvati na intervju sve kandidate koji
ispunjavaju navedene uslove.
Prije intervjua, svaki kandidat du`an je Komisiji za izbor dati
podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac-izjavu u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo
dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
Nakon intervjua, Komisija }e jedinstveni prijedlog rang-liste
dostaviti Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamentarne
skup{tine BiH radi imenovanja ~lanova Upravnog odbora
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta.
6. Podno{enje prijava
Javni konkurs objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH", kao i na web-stranici
Parlamentarne skup{tine BiH www.parlament.ba (Sekretarijat/
Oglasi/konkursi/interno), a obavje{tenje o javnom konkursu u
dnevnim listovima: "Dnevni avaz", "Ve~ernji list" i "Ve~ernje
novosti"
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH".
Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili
po{tom preporu~eno, uz upozorenje "ne otvarati", na adresu:

Utorak, 13. 9. 2016.

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za
izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta
JAVNI KONKURS za ~lanove Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, s naznakom:
"NE OTVARATI"
Trg BiH br. 1., 71000 Sarajevo
NAPOMENA* Neblagovremene, nepotpune i neuredne
prijave ne}e biti razmatrane.
(Sl-1116/16-G)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
udru`enja: Vanjskopoliti~ka inicijativa BH, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Kranj~evi}eva broj 19, u predmetu upis promjena
u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Vanjskopoliti~ke inicijative BH, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kranj~evi}eva broj 19, upisane pod
registarskim brojem: RU-490/06, knjiga I Registra, 21.8.2006.
godine, upisuje se promjena, kako slijedi:
- Mijenja se prezime predsjednice Skup{tine Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru Udru`enja, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH" o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Vanjskopoliti~ka inicijativa BH, sa sjedi{tem u Sarajevu,
ulica Kranj~evi}eva broj 19, upisana je kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-490/06,
knjiga I Registra, dana 21.8.2006. godine.
Udru`enje je 21.3.2016. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, i isti dopunio
3.5.2016. godine.
Podnosilac zahtjeva je dostavio sljede}u dokumentaciju:
Dodatak na Zapisnik broj: 014a/l6 od 15.2.2016. godine; Odluku
o registraciji promjene li~nih podataka za Predsjednicu
Skup{tine, broj: 023/16 od 10.3.2016. godine, ovjeren potpis,
ovjerenu kopiju li~ne karte, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
Uvjerenje o dr`avljanstvu i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija o na~inu vo|enja registra udru`enja za upis promjena
kod Vanjskopoliti~ke inicijative BH, te je rije{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Utorak, 13. 9. 2016.

Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enje.
Broj 08-50.1-110/06
4. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-228/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Zenici, ulica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br.
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, sa
sjedi{tem u Zenici, ulica Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5,
upisanog pod registarskim brojem 777, Knjiga I Registra, dana
02.02.2009. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Izmjene i dopune Statuta Saveza broj 2/08 od 25.08.2008.
godine.
- Osobe ovla{tene za zastupanje Saveza u pravnom prometu
su:
Semir Mahi}, predsjednik Upravnog odbora Saveza,
Sead Krupalija, dopredsjednik Upravnog odbora Saveza, i
Damir Kuki}, dopredsjednik Upravnog odbora Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje generalnog sekretara Saveza.
- Razrje{enje i imenovanje predsjednika Skup{tine Saveza.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, izvr{eni na osnovu Rje{enja
broj 08-07-1-139/08 od 02.02.2009. godine, ostaju
neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Ragbi savez Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Zenici, ulica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 5, upisan je u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem 777, Knjiga I Registra, dana 02.02.2009. godine.
Savez je dana 29.03.2016. godine podnio Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je
podneskom broj 08-07-1-139/08 od 06.04.2016. godine, zatra`ilo
ispravku i dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka Savez je uz Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja dostavio sljede}u dokumentaciju:
Zapisnik sa 26. redovne izvje{tajno-izborne Skup{tine Ragbi
saveza Bosne i Hercegovine od 05.03.2016. godine; Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Ragbi saveza Bosne i
Hercegovine broj 0-9/3-05.03.16 od 05.03.2016. godine u dva
primjerka; Odluku o razrje{enju i imenovanju predsjednika
Skup{tine Ragbi saveza Bosne i Hercegovine broj 0-9/2-05.03.16
od 05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju
~lanova Upravnog odbora Saveza broj 0-10/4-05.03.16 od
05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju ~lanova
Nadzornog odbora Ragbi saveza Bosne i Hercegovine broj
0-10/5-05.03.16 od 05.03.2016. godine; Odluku o razrje{enju i
imenovanju generalnog sekretara Ragbi saveza Bosne i
Hercegovine broj O-10/6-05.03.16 od 05.03.2016. godine;
Odluku o razrje{enju i imenovanju osoba ovla{tenih za zastupanje

Broj 68 - Stranica 5

Saveza Broj O-11/7-05.03.16 od 05.03.2016. godine; ovjerene
fotokopije li~nih karata ~lanova Upravnog odbora Saveza i lica
ovla{tenih za zastupanje Saveza; ovjerene potpise lica ovla{tenih
za zastupanje Saveza i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja kod Ragbi
saveza Bosne i Hercegovine, te je rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj 08-07-1-139/08
04. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-229/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica [enoina broj 1, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini,
sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica [enoina broj 1, upisanog pod
registarskim brojem RU-44/02, Knjiga I Registra, dana
05.11.2002. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
- Prestaju ovla{tenja za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu Pranji} Stjepi, potpredsjedniku Upravnog odbora.
- Produ`ava se mandat za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu Orleanki Nikodinovi}, predsjednici Udru`enja i
Amiru Avdagi}u, potpredsjednik Upravnog odbora, te se
imenuje \emaludin Mutap~i}, potpredsjednik Upravnog
odbora Udru`enja za osobu ovla{tenu za zastupanje
Udru`enja u pravnom prometu.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Udru`enja.
- Razrje{enje i imenovanje ~lanova Disciplinskog vije}a
Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, kod Udru`enja medijatora u
Bosni i Hercegovini, ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje medijatora u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica [enoina broj 1, upisano je u Registar udru`enja
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem RU-44/02, Knjiga I Registra, dana 05.11.2002. godine.
Udru`enje je 20.04.2016. godine podnijelo zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je aktom

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Broj 68 - Stranica 6

broj 01/6-138-RS/02 od 27.04.2016. godine, zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
26.05.2016. godine dostavio sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa
8. sjednice Skup{tine Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini
broj 17/16 od 19.03.2016. godine; Odluku broj 7/16 od
19.03.2016. godine, sa ovjerenim potpisom i fotokopijama li~nih
karata imenovanih osoba; Odluku o razrje{enju i imenovanju
~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 10/16 od 19.03.2016.
godine sa ovjerenim fotokopijama li~nih karata imenovanih
osoba; Odluku o razrje{enju i imenovanju ~lanova Nadzornog
odbora Udru`enja broj 8/16 od 19.03.2016. godine; Odluku o
razrje{enju i imenovanju disciplinskog tu`itelja/ice i ~lanova/ica
Disciplinskog vije}a Udru`enja broj 9/16 od 19.03.2016. godine i
dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja kod
Udru`enja medijatora u Bosni i Hercegovini, te je rje{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 01/6-138-RS/02
30. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-239/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA", sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, za brisanje iz Registra udru`enja,
na osnovu ~l. 50., 51. i 51a. stav 1. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1. Pravilnika o na~inu
vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. Prestaje sa radom UDRU@ENJE "ATLAS ZDRAVLJA", sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, na osnovu Odluke
Skup{tine Udru`enja o dobrovoljnom prestanku rada.
2. Bri{e se iz Registra udru`enja, upis izvr{en za UDRU@ENJE
"ATLAS ZDRAVLJA", pod registarskim brojem RU-1716,
Knjiga I Registra od 20.04.2015. godine.
3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.
4. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
UDRU@ENJE "ATLAS ZDRAVLJA", sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Bosanska broj 6, upisano u Registru udru`enja
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem RU-1716, Knjiga I Registra, dana 20.04.2015. godine,
podnijelo je 15.04.2016. godine, Ministarstvu pravde Bosne i
Hercegovine Zahtjev za brisanje iz Registra udru`enja.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti brisanje iz Registra. Ministarstvo je aktom broj
UP09-07-1-394/15 od 25.04.2016. godine, zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
dostavio sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa Skup{tine

Utorak, 13. 9. 2016.

UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA" od 16.12.2015. godine,
Odluku o prestanku rada Udru`enja, broj 8/15 od 16.12.2015.
godine, Plan likvidacije broj 9/15 od 16.12.2015. godine, Izvod iz
Raiffeisen Bank d.d. na dan 30.04.2016. godine i dokaz o uplati
administrativne takse.
Na osnovu prilo`enih dokaza, utvr|eno je da je Skup{tina
UDRU@ENJA "ATLAS ZDRAVLJA", dana 16.12.2015.
godine, usvojila Odluku o dobrovoljnom prestanku rada
Udru`enja.
Uzimaju}i u obzir da Udru`enje prestaje sa radom
dobrovoljno, na osnovu odluke Skup{tine Udru`enja, to je u
skladu sa ~l. 50., 51. i 51a. stav 1. Zakona rije{eno kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis brisanja iz Registra udru`enja Ministarstva,
u skladu sa ~lanom 33. stav 2. c) Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-394/15
30. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-240/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U
@IVOT", za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav 1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom:
a) UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
UDRU@EWE GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
UDRUGA GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
b) Sjedi{te Udru`enja je: Sjenina Rijeka, ulica Sjenina Rijeka
bb, Doboj.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1855, Knjiga 1
Registra sa danom 14.4.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: Zalaganje za uspostavljanje i
unapre|enje saradnje me|u mladim ljudima na podru~ju grada
Doboja i Bosne i Hercegovine; podr{ka obrazovanju studenata i
u~enika; rad na obezbje|ivanju stipendija za studente od 1 do 4
godine studija; rad na pomo}i obrazovanja perspektivne
omladine; podr{ka izradi i realizaciji omladinskih projekata;
rad na {irenju drugarstva kroz obrazovanje, bavljenje sportom i
kulturom; rad na promociji zajedni{tva i dobrih me|uljudskih
odnosa kroz projekte, dru`enja i obrazovanje; saradnja sa istim
ili sli~nim udru`enjima, asocijacijama, organizacijama,
institucijama, pravnim licima, koje obavljaju iste ili sli~ne
ciljeve i djelatnosti, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udru`enja,
u skladu sa Zakonom; izdavanje publikacija u svrhu
ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u skladu sa
Zakonom.
5. Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: Hidret Me{inovi},
predsjednik Udru`enja.
6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

Utorak, 13. 9. 2016.

podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
7. Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U @IVOT"
DOBOJ, podnijeli su 5.2.2016. godine, zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj
UP09-07-1-181/16 od 3.3.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je podneskom od 17.3.2016. godine
izmijenio naziv udru`enja: UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK
U @IVOT" DOBOJ u: UDRU@ENJE GRA\ANA "KORAK U
@IVOT" i uz zahtjev za upis u Registar prilo`io sljede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Osniva~ke skup{tine Udru`enja od
19.12.2015. godine; Odluku o osnivanju Udru`enja, broj 01/15
od 19.12.2015. godine; Statut Udru`enja broj 02/15 od
19.12.2015. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju osobe
ovla{tene za zastupanje Udru`enja, broj 05/15 od 19.12.2015.
godine sa ovjerenom fotokopijom li~ne karte i ovjerenim
potpisom lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja; Odluku o
imenovanju Predsjednika Skup{tine Udru`enja broj 03/15 od
19.12.2015. godine; Odluku o imenovanju predsjednika
Udru`enja broj 06/15 od 19.12.2015. godine; Odluku o
imenovanju Upravnog odbora Udru`enja; ovjerene fotokopije
li~nih karata osniva~a i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja i
dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis UDRU@ENJA GRA\ANA "KORAK U
@IVOT", u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, za upis u Registar udru`enja u skladu sa ~lanom
33. stav 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj UP09-07-1-181/16
14. aprila 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-272/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Nau~no arheolo{kog dru{tva, u predmetu upis u
Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a broj 14.
a) Nau~no arheolo{ko dru{tvo
Znanstveno arheolo{ko dru{tvo
Nau~no arheolo{ko dru{tvo
b) Sfcra}eni naziv Udru`enja glasi: NAD, ZAD, NAD.

Broj 68 - Stranica 7

c) Puni naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: SCIENTIFIC AND ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION
d) Skra}eni naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: SAA
e) Sjedi{te Udru`enja nalazi se u Sarajevu, ulica Branilaca
Sarajeva broj 14.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1869 Knjiga I
Registra, dana 25.05.2016. godine
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Udru`enje ima znak.
Znak Udru`enja je u obliku pravougaonika. Sastoji se iz
valovitih linija, koje se {ire od karte Bosne i Hercegovine i
naziva Nau~no arheolo{ko dru{tvo ispod linija, te slike
otvorene knjige u pozadini. U dnu loga, ispod teksta nalazi se
pero. Zastupljenost boja na logu je sljede}a: be`, bijela, sme|a i
siva.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za unaprje|enje
arheolo{ke nauke u Bosni i Hercegovini, za{tite i vrednovanja
kulturnog arheolo{kog naslije|a Bosne i Hercegovine, te pove}anje op}eg po{tovanja i prema arheolo{koj ba{tini kao
bogatstvu Bosne i Hercegovine ravnom evropskim zemljama;
rad na pove}anju uloge arheologa i arheolo{ke kulturne ba{tine
u nau~nom i kulturnom segmentu u Bosni i Hercegovini; rad na
prou~avanju, te pru`anje pomo}i i podr{ke u promoviranju
kulturnog naslije|a Bosne i Hercegovine, te njegove konzervacije i restauracije, unutar granica ove dr`ave; pomo} i podr{ka
promoviranju arheolo{ke nauke i njenih okvira, te javnosti rada
arheologije i zakonskih regulativa o istome na prostoru Bosne i
Hercegovine; zalaganje za pove}anje zna~aja rada i doprinosa
arheologa u muzejima; rad na pokretanju inicijative za pro{irivanje mogu}nosti zapo{ljavanja mladog stru~nog kadra u
okvirima oblasti vezanih uz ciljeve i djelatnosti Udru`enja;
izdavanje stru~nih publikacija, knjiga, bro{ura, letaka u svrhu
ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u skladu sa
Zakonom; pomo} i podr{ka pri organizovanju istra`ivanja
arheolo{kih lokaliteta, kao i stru~nih posjeta kulturnohistorijskom naslije|u Bosne i Hercegovine; saradnja i
razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udru`enjima u zemlji i
inostranstvu; zalaganje za edukaciju ~lanova Udru`enja iz
oblasti arheologije, naslije|a te konzervacije i restauracije;
organizovanje radionica, konferencija, javnih diskusija, tribina,
seminara u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udru`enja, u
skladu sa Zakonom.
6. Osobe ovla{tene za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu
su: Tijana Kri`anovi}, predsjednica Udru`enja i Emina ^alija,
potpredsjednica Udru`enja.
7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i Nau~no arheolo{kog dru{tva Bosne i Hercegovine,
su 22.02.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
Zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj:
UP09-07-1-285/16 od 17.03.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu Zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka osniva~i Udru`enja su
promijenili naziv iz Nau~no arheolo{ko dru{tvo Bosne j
Heregovine u Nau~no arheolo{ko dru{tvo i podneskom od
25.04.2016. godine izvr{ili ispravku Zahtjeva i prilo`ili sljede}u
dokumentaciju: Odluku o osnivanju Nau~no arheolo{kog dru{tva
broj1 od 25.01.2016. godine; Statut Udru`enja broj: 2 od

Broj 68 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH
- Oglasi -

25.01.2016. godine, u dva primjerka; Odluku o imenovanju
predsjednika Udru`enja broj: 3 od 25.01.2016. godine; Odluku o
imenovanju potpredsjednika Udru`enja broj: 4 od 25.01.2016.
godine; Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja broj: 5 od 25.01.2016. godine, sa ovjerenim
fotokopijama li~nih karata imenovanih osoba; Odluku o
imenovanju zastupnika Udru`enja broj: 6 od 25.01.2016. godine,
sa ovjerenim potpisima i fotokopijama li~nih karata imenovanih
osoba; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja
broj: 7 od 25.01.2016. godine; Odluku o imenovanju ostalih tijela
upravljanja Udru`enjem broj: 8 od 25.01.2016. godine: Odluku o
imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Udru`enja broj: 9 od
25.01.2016. godine; Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja
od 25.01.2016. godine; prijevod naziva Udru`enja na engleski
jezik od strane ovla{tenog sudskog tuma~a od 12.04.2016.
godine; opis i otisak znaka Udru`enja; ovjerene fotokopije li~nih
karata osniva~a Udru`enja i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih,
organizacija za upis Nau~ko arheolo{kog dru{tva u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovme, pa je
doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-285/16
25. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-286/16)

Utorak, 13. 9. 2016.

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007597
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2626/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Be}irovi} Mihreta sin
Hasana iz ^inovi}a bb, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 808 KO ^inovi}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 2306/3 "Cerik", oranica/njiva 6. klase povr{ine 1270 m ,
2
k.~. br. 2306/6 "Cerik", oranica/njiva 6. klase povr{ine 710 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Be}irovi}
Hasanov Mihret, Kova~i, ^inovi}i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007601
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2630/16)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

OSTALE OBJAVE

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Be}irovi} Enesa, sin
Mehmeda, iz op}ine Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 1274 KO Mustaj{ba{i}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 1629/1 "Njivica", livada 4. klase povr{ine 1601 m ,
2
k.~. br. 1630/1 "Jecmi{ce", oranica/njiva 7. klase povr{ine 2703 m
2
k.~. br. 1630/2 "Jecmi{ce", oranica/njiva 7. klase povr{ine 307 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Be}irovi}
Mehmedov Enes, Kova~i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-315-2/10 izdano od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za poreznog obveznika Gradnja
konstrukt d.o.o. Biha}.
(03-3-2644/16-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-4558-2/14 od 23.07.2014.
godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka, na
ime "AUTOPREVOZNIK", vl. \uri} Nenad, Petrovo.
(03-3-2647/16-G)
Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-5188-2/09 izdato 16.10.2009.
godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "Parma Trend" d.o.o. u ste~aju Lakta{i.
(03-3-2658/16-G)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Junuzovi} Atif, kartica voza~a broj 2227-VDE-3533, va`i od 14.02.2014.
godine do 14.02.2019. godine, izdata od Ministarstva prometa i
komunikacija BiH.
Lugavi} Mirnes, memorijska kartica digitalnog tahografa, broj
BIHV000010347000, izdata od Pododjeljenja za saobra}aj Br~ko
Distrikta
Kuli} Aleksandar, zna~ka broj A0546, izdata od strane Grani~ne policije
BiH

236

Daniel (Anto) D`ini}, memorijska kartica za digitalni tahograf broj
BiHV000012566000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i veza
Mostar.

237

Pero Karivan, digitalna taho kartica broj BiHV000008818000, izdata od
Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija Mostar.

238

239
240