You are on page 1of 144

Година XX

Петак, 16. септембра 2016. годинe

Број/Broj

69 

Godina XX
Petak, 16. septembra/rujna 2016. godine
ISSN 1512-7508 - српски језик
ISSN 1512-7486 - босански језик
ISSN 1512-7494 - хрватски језик

ПРЕДСЈЕДНИШТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1026

На основу члана 11. и 12. тачке ц) и х) Закона о одбрани
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05),
члана 4. Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне
и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и
другим активностима у иностранству ("Службени гласник
БиХ", број 14/05), те члана 32. став 1. тачка а) Пословника о
раду Предсједништва Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", броj 10/13, 32/13 и 22/14), Предсједништво
Босне и Херцеговине је на 28. редовној сједници, одржаној
06. септембра 2016. године, донијело

ОДЛУКУ

О ПРОДУЖЕТКУ МАНДАТА ПЈЕШАДИЈСКОЈ
ЈЕДИНИЦИ ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОПЕРАЦИЈИ ОДЛУЧНА
ПОДРШКА У ИСЛАМСКОЈ РЕПУБЛИЦИ
АВГАНИСТАН
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком продужава се учешће пјешадијске
јединице Оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији
подршке миру Одлучна подршка (Resolute Support Mission) у
Исламској Републици Авганистан, мећународној војној
операцији под воћством НАТО-а (у даљем тексту: операција
подршке миру РСМ), за годину дана.
Члан 2.
(Састав)
Пјешадијска јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине, која се ангажује у операцији подршке миру РСМ, је
састава до 45 припадника.

Члан 3.
(Мисија)
(1) Пјешадијска јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине је у мисији осигурања базе - Команде УСФОР
РСМ у Баграму.
(2) Пјешадијска јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине је ангажована на унутрашњем обезбјеђењу
Команде УСФОР РСМ, без могућности изласка и
извоћења операција изван базе.
Члан 4.
(Зона ангажовања)
Пјешадијска јединица Оружаних снага Босне и
Херцеговине биће ангажована у Баграму, у саставу
контигента Оружаних снага Сједињених Америчких Држава.
Члан 5.
(Мандат јединице)
(1) Пјешадијска јединица Оружаних снага Босне и
Херцеговине упућује се у операцију подршке миру
РСМ у двије ротације.
(2) Мандат једне ротације је шест мјесеци с могућношћу
продужења до мјесец дана.
(3) Вријеме почетка и завршетка мандата регулисаће
министарка одбране Босне и Херцеговине.
Члан 6.
(Надлежност оперативне контроле)
Овлашћује се начелник Заједничког штаба Оружаних
снага Босне и Херцеговине да надлежност оперативне
контроле над пјешадијском јединицом Оружаних снага
Босне и Херцеговине пренесе на надлежног официра
Оружаних снага Сједињених Америчких Држава оперативног нивоа.

Број 69 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Члан 7.
(Наредба о упућивању)
Наредбе о упућивању пете и шесте ротације
пјешадијске јединице Оружаних снага Босне и Херцеговине
у операцију подршке миру РСМ донијет ће министарка
одбране.
Члан 8.
(Овлашћење министарке)
Министарка одбране ће, у складу са Законом о одбрани
Босне и Херцеговине, регулисати сва питања неопходна за
успјешно извршење мисије пјешадијске јединице Оружаних
снага Босне и Херцеговине у операцији подршке миру РСМ.
Члан 9.
(Извјештавање)
Министарство одбране Босне и Херцеговине
достављаће Предсједништву Босне и Херцеговине редовни
извјештај о учешћу пјешадијске јединице Оружаних снага
Босне и Херцеговине у операцији подршке миру РСМ два
пута годишње, а ванредни извјештај према потреби и
исказаном захтјеву.
Члан 10.
(Ступање на снагу)
Ова одука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-50-1-3599-32/16
Предсједавајући
06. септембра 2016. године
Бакир Изетбеговић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 11. i 12. tačke c) i h) Zakona o odbrani
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana
4. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i
Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih
zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u
inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), te člana 32.
stav 1. tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14),
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 28. redovnoj sjednici,
održanoj 06. septembra 2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRODUŽETKU MANDATA PJEŠADIJSKOJ JEDINICI
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U
OPERACIJI ODLUČNA PODRŠKA U ISLAMSKOJ
REPUBLICI AFGANISTAN
Član 1.
(Predmet)
Ovom odlukom produžava se učešće pješadijske jedinice
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru
Odlučna podrška (Resolute Support Mission) u Islamskoj
Republici Afganistan, međunarodnoj vojnoj operaciji pod
vođstvom NATO-a (u daljem tekstu: operacija podrške miru
RSM), za godinu dana.
Član 2.
(Sastav)
Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
koja se angažuje u operaciji podrške miru RSM, je sastava do 45
pripadnika.
Član 3.
(Misija)
(1) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je
u misiji osiguranja baze-Komande USFOR RSM u
Bagramu.

Петак, 16. 9. 2016.

(2)

Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je
angažovana na unutrašnjem osiguranju Komande USFOR
RSM, bez mogućnosti izlaska i izvođenja operacija izvan
baze.
Član 4.
(Zona angažovanja)
Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
bit će angažovana u Bagramu, u sastavu kontigenta Oružanih
snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Član 5.
(Mandat jedinice)
(1) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
upućuje se u operaciju podrške miru RSM u dvije rotacije.
(2) Mandat jedne rotacije je šest mjeseci s mogućnošću
produženja do mjesec dana.
(3) Vrijeme početka i završetka mandata regulisat će ministrica
odbrane Bosne i Hercegovine.
Član 6.
(Nadležnost operativne kontrole)
Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole nad
pješadijskom jedinicom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
prenese na nadležnog oficira Oružanih snaga Sjedinjenih
Američkih Država operativnog nivoa.
Član 7.
(Naredba o upućivanju)
Naredbe o upućivanju pete i šeste rotacije pješadijske
jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju
podrške miru RSM donijet će ministrica odbrane.
Član 8.
(Ovlašćenje ministrice)
Ministrica odbrane će, u skladu sa Zakonom o odbrani
Bosne i Hercegovine, regulisati sva pitanja neophodna za
uspješno izvršenje misije pješadijske jedinice Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru RSM.
Član 9.
(Izvještavanje)
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat će
Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovni izvještaj o učešću
pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u
operaciji podrške miru RSM dva puta godišnje, a vanredni
izvještaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-1-3599-32/16
06. septembra 2016. godine
Predsjedavajući
Sarajevo
Bakir Izetbegović, s. r.
Na temelju članka 11. i 12. točke c) i h) Zakona o obrani
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05),
članka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika
i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim
aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05),
te članka 32. stavka 1. točka a) Poslovnika o radu Predsjedništva
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i
22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 28. redovitoj
sjednici, održanoj 06. rujna 2016. godine, donijelo

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ODLUKU

O PRODULJENJU MANDATA PJEŠAČKOJ POSTROJBI
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U
OPERACIJI ODLUČNA POTPORA U ISLAMSKOJ
REPUBLICI AFGANISTAN
Članak 1.
(Predmet)
Ovom odlukom produljuje se sudjelovanje pješačke
postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
potpore miru Odlučna potpora (Resolute Support Mission) u
Islamskoj Republici Afganistan, međunarodnoj vojnoj operaciji
pod vođenjem NATO-a (u daljnjem tekstu: operacija potpore
miru RSM), za godinu dana.
Članak 2.
(Sastav)
Pješačka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
koja se angažira u operaciji potpore miru RSM, je sastava do 45
pripadnika.
Članak 3.
(Misija)
(1) Pješačka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je
u misiji osiguranja baze- Zapovjedništva USFOR RSM u
Bagramu.
(2) Pješačka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je
angažirana na unutarnjem osiguranju Zapovjedništva
USFOR RSM, bez mogućnosti izlaska i izvođenja operacija
izvan baze.
Članak 4.
(Zona angažiranja)
Pješačka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
biti će angažirana u Bagramu, u sastavu kontigenta Oružanih
snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Članak 5.
(Mandat postrojbe)
(1) Pješačka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
upućuje se u operaciju potpore miru RSM u dvije rotacije.
(2) Mandat jedne rotacije je šest mjeseci s mogućnošću
produljenja do mjesec dana.
(3) Vrijeme početka i završetka mandata regulirati će ministrica
obrane Bosne i Hercegovine.
Članak 6.
(Nadležnost operativnog nadzora)
Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine da nadležnost operativnog nadzora nad
pješačkom postrojbom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
prenese na nadležnog časnika Oružanih snaga Sjedinjenih
Američkih Država operativne razine.
Članak 7.
(Zapovjed o upućivanju)
Zapovjedi o upućivanju pete i šeste rotacije pješačke
postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju
potpore miru RSM donijet će ministrica obrane.
Članak 8.
(Ovlašćenje ministrice)
Ministrica obrane će, sukladno Zakonu o obrani Bosne i
Hercegovine, regulirat sva pitanja neophodna za uspješno
izvršenje misije pješačke postrojbe Oružanih snaga Bosne i
Hercegovine u operaciji potpore miru RSM.
Članak 9.
(Izvješćivanje)
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat će
Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovito izvješće o sudjelo-

Број 69 - Страна 3

vanju pješačke postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u
operaciji potpore miru RSM dva puta godišnje, a izvanredno
izvješće prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
Članak 10.
(Stupanje na snagu)
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-50-1-3599-32/16
06. rujna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Bakir Izetbegović, v. r.

1027

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Андреи (Перо)
Ротим, најуспјешнијој студентици Економског факултета
Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016. години, за
подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Андрее Ротим,
студентице Економског факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Андреа Ротим да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-90/16
26. августа 2016. године
Сарајево

Члан Предсједништва БиХ
Др Драган Човић, с. р.

Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

Број 69 - Страна 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Andrei (Pero) Rotim, najuspješnijoj
studentici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljnjem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Andree Rotim, studentice Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Andrea Rotim da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-90/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan Čović, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Andrei (Pero) Rotim, najuspješnijoj
studentici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Andree Rotim, studentice Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Andrea Rotim da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Петак, 16. 9. 2016.

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-90/16
26. kolovoza 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, v. r.

1028

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ, Нини (Садета)
Лончар, најуспјешнијој студентици Факултета природословно-математичких и одгојних наука Свеучилишта у
Мостару, у академској 2015/2016. години, за подршку при
даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Нине Лончар, студентице
Факултета природословно-математичких и одгојних наука
Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Нина Лончар да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-92/16
Члан Предсједништва БиХ
26. августа 2016. године
Др Драган Човић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Nini (Sadeta) Lončar, najuspješnijoj
studentici Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih
nauka Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
podršku pri daljem školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizacija)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Nine Lončar, studentice Fakulteta prirodoslovnomatematičkih i odgojnih nauka Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Nina Lončar da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-92/16
Član Predsjedništva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan Čović, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Nini (Sadeta) Lončar, najuspješnijoj
studentici Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih
znanosti Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini,
za potporu pri daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Nine Lončar, studentice Fakulteta prirodoslovnomatematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Nina Lončar da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Број 69 - Страна 5

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-92/16
26. kolovoza 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, v. r.

1029

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Мирку (Здравко)
Алиловићу,
најуспјешнијем
студенту
Медицинског
факултета Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016.
години, за подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Мирка Алиловића,
студента Медицинског факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Мирко Алиловић да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-97/16
Члан Предсједништва БиХ
26. августа 2016. године
Др Драган Човић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u

Број 69 - Страна 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

iznosu od 1.000,00 KM Mirku (Zdravko) Aliloviću,
najuspješnijem studentu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podršku pri daljem
školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Mirka Alilovića, studenta Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Mirko Alilović da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-97/16
26. augusta 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, s. r.
Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Mirku (Zdravko) Aliloviću,
najuspješnijem studentu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri
daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Mirka Alilovića, studenta Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Mirko Alilović da dostavi izvješće o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-97/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo

Петак, 16. 9. 2016.

1030

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину, у износу од 1.000,00 КМ Ивану (Милан)
Томићу, најуспјешнијем студенту Правног факултета
Свеучилишта у Мостару, у академској 2015/2016. години, за
подршку при даљем школовању.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Ивана Томића, студента
Правног факултета Свеучилишта у Мостару.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Иван Томић да достави извјештај о
намјенском утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 03-02-2-629-98/16
Члан Предсједништва БиХ
26. августа 2016. године
Др Драган Човић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivanu (Milan) Tomiću, najuspješnijem
studentu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj
2015/2016. godini, za podršku pri daljem školovanju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

na žiro račun Ivana Tomića, studenta Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Ivan Tomić da dostavi izvještaj o
namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-98/16
26. augusta 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan Čović, s. r.
Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivanu (Milan) Tomiću, najuspješnijem
studentu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u akademskoj
2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem školovanju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Ivana Tomića, studenta Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Ivan Tomić da dostavi izvješće o namjenskom
utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-98/16
Član Predsjedništva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan Čović, v. r.
Sarajevo

1031

На основу члана 16. става (3) Закона о Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник
БиХ", број 101/15) и члана 4. става (1) и (2) Правилника о
додјели средстава интервентне текуће резерве од 10.02.2016.
године, број 01-50-1-441-12/16, члан Предсједништва Босне
и Херцеговине доноси

Број 69 - Страна 7

ОДЛУКУ

О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно коришћење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2016. годину у износу од 500,00 КМ, Удружењу
дописника и новинара општине Дервента као подршка и
помоћ за рад регионалног листа Посавске новости.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализовање ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а
уплату ће извршити на жиро рачун Удружења дописника и
новинара општине Дервента.
Члан 3.
(Извјештај о намјенском утрошку средстава)
Обавезује се Удружење дописника и новинара општине
Дервента, да достави извјештај о намјенском утрошку
додијељених средстава.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 04-02-2-629-88/16
Члан Предсједништва БиХ
31. августа 2016. године
Др Младен Иванић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 16. stava (3) Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruženju dopisnika i novinara općine
Derventa kao podrška i pomoć za rad regionalnog lista Posavske
novosti.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Udruženja dopisnika i novinara općine Derventa.
Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)
Obavezuje se Udruženje dopisnika i novinara općine
Derventa da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih
sredstava.

Број 69 - Страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-88/16
31. augusta 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivanić, s. r.
Temeljem članka 16. stavak (3) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
101/15) i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekuće pričuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruzi dopisnika i novinara općine
Derventa kao potpora i pomoć za rad regionalnog lista Posavske
novosti.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na žiro račun Udruge dopisnika i novinara općine Derventa.
Članak 3.
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava)
Obvezuje se Udruga dopisnika i novinara općine Derventa
da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-88/16
31. kolovoza 2016. godine
Član Predsjedništva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivanić, v. r.

САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1032

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и
Херцеговине, на ванредној сједници одржаној 6. септембра
2016. године, донио је

ОДЛУКУ

О ПОВЛАЧЕЊУ ПРВЕ ТРАНШЕ ПРОШИРЕНОГ
АРАНЖМАНА (ЕХTENDED FUND FACILITY - EFF) СА
МЕЂУНАРОДНИМ МОНЕТАРНИМ ФОНДОМ (ММФ)
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком одобрава се повлачење прве транше
Проширеног аранжмана (Ехtended Fund Facility - EFF) са Међународним монетарним фондом (ММФ) у укупном износу

Петак, 16. 9. 2016.

од 154.155.170,11 КМ што представља противвриједност од
63.412.500,00 специјалних права вучења (СДР).
Члан 2.
(Издавање Промисорне ноте)
Овлашћује се Министарство финансија и трезора Босне
и Херцеговине да у оквиру Проширеног аранжмана
(Ехtended Fund Facility - EFF) изда Промисорну ноту у
износу из члана 1. ове Одлуке и проведе све потребне
активности из своје надлежности за повлачење прве транше.
Члан 3.
(Алокација средстава прве транше)
Министарство финансија и трезора Босне и
Херцеговине ће извршити алокацију средстава прве транше
Проширеног аранжмана (Ехtended Fund Facility - EFF) у
сљедећем омјеру:
а) 2/3 за буџет Федерације Босне и Херцеговине
б) 1/3 за буџет Републике Српске
Члан 4.
(Обавеза отплате дуга)
Отплату дуга из члана 1. ове Одлуке врше ентитети у
складу са законским прописима којима је регулисано
измирење обавеза према међународним финансијским
институцијама према утврђеним отплатним плановима.
Члан 5.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 178/16
Савјета министара БиХ
6. септембра 2016. године
Др Денис Звиздић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na vanrednoj sjednici održanoj 6. septembra 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O POVLAČENJU PRVE TRANŠE PROŠIRENOG
ARANŽMANA (EXTENDED FUND FACILITY - EFF) SA
MEĐUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF)
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se povlačenje prve tranše
Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u ukupnom iznosu
od 154.155.170,11 KM što predstavlja protuvrijednost od
63.412.500,00 specijalnih prava vučenja (SDR).
Član 2.
(Izdavanje Promisorne note)
Ovlašćuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine da u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund
Facility - EFF) izda Promisornu notu u iznosu iz člana 1. ove
Odluke i provede sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti za
povlačenje prve tranše.
Član 3.
(Alokacija sredstava prve tranše)
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će
izvršiti alokaciju sredstava prve tranše Proširenog aranžmana
(Extended Fund Facility - EFF) u sljedećem omjeru:
a) 2/3 za budžet Federacije Bosne i Hercegovine
b) 1/3 za budžet Republike Srpske

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Član 4.
(Obaveza otplate duga)
Otplatu duga iz člana 1. ove Odluke vrše entiteti u skladu sa
zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza
prema međunarodnim finansijskim institucijama prema
utvrđenim otplatnim planovima.
Član 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 178/16
Predsjedavajući
6. septembra 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na izvanrednoj sjednici održanoj 6. rujna 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O POVLAČENJU PRVE TRANŠE PROŠIRENOG
ARANŽMANA (EXTENDED FUND FACILITY - EFF) SA
MEĐUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF)
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se povlačenje prve tranše
Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u ukupnom iznosu
od 154.155.170,11 KM što predstavlja protuvrijednost od
63.412.500,00 specijalnih prava vučenja (SDR).
Članak 2.
(Izdavanje Promisorne note)
Ovlašćuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine da u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund
Facility - EFF) izda Promisornu notu u iznosu iz članka 1. ove
Odluke i provede sve potrebne aktivnosti iz svoje mjerodavnosti
za povlačenje prve tranše.
Članak 3.
(Alokacija sredstava prve tranše)
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će
izvršiti alokaciju sredstava prve tranše Proširenog aranžmana
(Extended Fund Facility - EFF) u sljedećem omjeru:
a) 2/3 za proračun Federacije Bosne i Hercegovine
b) 1/3 za proračun Republike Srpske
Članak 4.
(Obveza otplate duga)
Otplatu duga iz članka 1. ove Odluke vrše entiteti sukladno
zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obveza
prema međunarodnim financijskim institucijama prema
utvrđenim otplatnim planovima.
Članak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 178/16
Predsjedatelj
6. rujna 2016. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

Број 69 - Страна 9

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1033

На основу члана 81. став (1) Закона о азилу ("Службени
гласник БиХ", бр. 11/16 и 16/16), чл. 4. и 14. став (1) тачка 8)
Закона о министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13) и
члана 16. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр.
32/02 и 102/09), Министарство безбједности Босне и
Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК

О АЗИЛУ
Одјељак I - Опште одредбе
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником прописују се основни принципи,
процедуре, изглед и садржај образаца и докумената који се
користе у поступку азила као и остала питања везана за
област азила.
Члан 2.
(Употреба рода)
Сви изрази у овом Правилнику дати у једном
граматичком роду односе се без дискриминације на
мушкарце и на жене.
Члан 3.
(Лица заштићена принципом забране враћања - nоnrefoulement)
Босна и Херцеговина (у даљем тексту БиХ) одобрава
заштиту на основу принципа забране враћања (nоnrefoulement) странцима:
а) који су исказали намјеру подношења захтјева за
азил у БиХ;
б) који су поднијели захтјев за азил у БиХ;
ц) којима је признат избјеглички статус у БиХ;
д) којима је признат статус супсидијарне заштите у
БиХ;
е) за које је утврђено постојање разлога за примјену
члана 6. став (2) Закона о азилу (у даљем тексту
Закон) и
ф) којима је одобрена привремена заштита у БиХ.
Члан 4.
(Искључење примјене санкција за незаконит улазак у БиХ)
При оцјени да ли су испуњени услови из члана 8.
Закона надлежни орган цијени да ли се лице које тражи азил
кратко задржало у транзиту у другим државама и да ли је
могло наћи ефективну заштиту у првој земљи или земљама у
које је избјегло.
Члан 5.
(Право на преводиоца или тумача)
(1) Уколико тражилац азила не разумије језик на којем се
поступак води Министарство ће, у складу са чланом 29.
став (1) тачка ц) Закона, омогућити да се поступак води
уз помоћ преводиоца односно тумача на језику који
тражилац азила разумије или за који се може основано
претпоставити да га разумије.
(2) Право, из става (1) овог члана, биће омогућено и
лицима са признатим статусом избјеглице или
супсидијарне заштите у БиХ, у поступку престанка или
укидања додијељеног статуса.

Број 69 - Страна 10
(3)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Преводилац односно тумач може бити:
a) овлаштено службено лице Министарства или
б) судски преводилац или тумач или
ц) лице која је оспособљено преводити или тумачити
са језика и на језик који тражилац азила или лице
са додијељеним статусом разумије или за који се
може основано претпоставити да га разумије, у
случају да није могуће обезбједити услуге судског
преводиоца или тумача.
(4) Министарство може с агенцијама или лицима из става
(3) тачка б) и ц) овог члана закључити уговор којим се
регулишу преводилачке или услуге тумача у поступку
по захтјеву за азил. Преводилац или тумач морају
чувати повјерљивост садржаја свих разговора у којима
учествују, те ће у ту сврху дати изјаву којом се
обавезују на поштовање повјерљивости података.
Члан 6.
(Странци који се налазе у специјализованим установама)
(1) Странац који се налази у имиграционом центру,
притвору, затвору или установи за смјештај жртава
трговине људима, путем управе установе у којој
борави, исказује намјеру за подношење захтјева за азил
мјесно надлежној организационој јединици Службе за
послове са странцима (у даљем тексту Служба).
(2) Гаранције из члана 29. Закона примјењују се и на
тражиоце азила који бораве у установама из става 1.
овог члана.
Одјељак II - Обрасци у поступку азила
Члан 7.
(Потврда о исказаној намјери)
(1) Организациона јединица Службе, у складу са чланом
32. став (1) Закона, странцу који искаже намјеру за
подношење захтјева за азил у БиХ издаје потврду о
исказаној намјери подношења захтјева за азил.
(2) Образац потврде о исказаној намјери подношења
захтјева за азил је саставни дио овог Правилника
(Образац број 1).
Члан 8.
(Захтјев за азил)
(1) Странац који је исказао намјеру подношења захтјева за
азил подноси захтјев за азил Министарству, на начин
прописан чланом 35. Закона.
(2) Овлаштено службено лице Министарства попуњава
образац захтјева за азил, у два истовјетна примјерка, од
којих се један уручује тражиоцу азила.
(3) Образац захтјева за азил је саставни дио овог
Правилника (Образац број 2).
Члан 9.
(Регистрација тражиоца азила)
(1) Поступак регистровања тражиоца азила обавља се на
начин прописан чланом 36. Закона. Образац за
регистрацију тражиоца азила је саставни дио овог
Правилника (Образац број 3).
(2) Тражилац азила и његов пуномоћник имају приступ
регистрационом образцу.
(3) Тражиоцу азила се, након поступка регистровања,
одузимају све путне исправе које може користити за
прелазак државне границе уз издавање потврде о
одузимању путних исправа. Одузете путне исправе
задржавају се у Министарству и враћају тражиоцу
азила по коначности одлука из члана 41. став (1) тачка
а), е) и ф) или правоснажности одлука из члана 41. став
(1) тачка б) и ц) Закона, на лични захтјев тражиоца
азила.

Петак, 16. 9. 2016.

Образац потврде о одузимању путних исправа је
саставни дио овог Правилника (Образац број 4).
Члан 10.
(Картон тражиоца азила)
(1) Након обављених поступака из чл. 35. и 36. Закона
Министарство тражиоцу азила, као и лицима у његовој
пратњи, издаје картон тражиоца азила којим се доказује
право боравка на територији БиХ док се о његовом
захтјеву не донесе коначна одлука из члана 41. став (1)
тачка а), е) и ф) или правоснажна одлука из члана 41.
став (1) тачка б), ц) и д) Закона.
(2) Картон тражиоца азила се издаје на рок до три мјесеца
уз могућност продужења. Продужење важности
картона тражиоца азила врши се на начин прописан
чланом 69. став (4) Закона осим у случају када је
тражилац азила смјештен у Центар за прихват и
смјештај тражилаца азила када продужење врши
Министарство, по службеној дужности.
(3) Картоном се не потврђује нужно идентитет тражиоца
азила. Службена особа Министарства на картону
наводи на основу чега су узети подаци о носиоцу
картона. Уколико идентитет тражиоца азила није
утврђен на основу идентификационог документа на
картону се наводи да су подаци узети на основу изјаве
тражиоца азила.
(4) У складу са чланом 69. став (5) Закона на картону
тражиоца азила се наводи чињеница ограничења
кретања, уколико је тражиоцу азила привремено
ограничено кретање изван одређеног мјеста.
(5) Картон тражиоца азила је жуте боје, димензија
(1250,75) мм x (880,75) мм. Образац картона
тражиоца азила је саставни дио овог Правилника
(Образац број 5).
Члан 11.
(Досије/спис)
(1) Након обављених поступака из чл. 35. и 36. Закона у
Министарству се формира службени досије/спис
тражиоца азила. Досије/спис тражиоца азила садржи
одлуке, доказе, обрасце и податке прикупљене током
поступка по захтјеву за азил.
(2) Изворна верзија службеног досијеа/списа се формира
од докумената и доказа прикупљених у поступку
пријема захтјева за азил док електронска верзија
службеног досијеа/списа садржи податке из попуњених
образаца у току поступка по захтјеву за азил.
Одјељак III - Поступак рјешавања по захтјеву за азил и
одлуке
Члан 12.
(Поступак по захтјеву за азил)
(1) Поступак азила покреће се подношењем захтјева за
азил Министарству, у складу са чланом 35. став (1)
Закона. Министарство разматра захтјев за азил и
доноси одлуку.
(2) У поступку по захтјеву за азил утврђује се да ли
тражилац азила испуњава услове за додјелу
избјегличког статуса или статуса супсидијарне заштите,
у складу са чл. 19. и 22. Закона.
(3) Уколико је тражилац азила искључен из азила у
поступку по захтјеву за азил утврђује се постојање
услова из члана 6. став (2) Закона.
Члан 13.
(Интервју са тражиоцем азила)
(1) У складу са чланом 39. став (1) Закона, Министарство
ће са свим пунољетним тражиоцима азила, појединачно

(4)

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

и у повјерљивом окружењу, обавити један или више
интервјуа. Уколико тражилац азила борави у
имиграционом центру, притвору, затвору или установи
за смјештај жртава трговине људима интервју ће се
обавити у установи у којој се тражилац азила налази.
(2) Службено лице Министарства ће током поступка
водити рачуна о културолошком поријеклу тражиоца
азила и са посебном пажњом поступати са рањивим
категоријама наведеним у члану 29. став (3) Закона.
(3) Уколико су испуњени услови из члана 40. став (3)
Закона овлаштено службено лице Министарства
примијенити ће принцип in dubio pro reo, приликом
доношења одлуке по захтјеву за азил.
(4) Регистрација тражиоца азила и интервју могу се
обавити истог дана уколико постоје индиције да се ради
о убрзаном поступку, из члана 45. Закона.
Члан 14.
(Одлука)
(1) Када се захтјев за азил заснива на истим чињеницама
Министарство може донијети јединствену одлуку која
укључује свa лица која су обухваћена захтјевом.
(2) Изузетно од става (1) овог члана уколико би доношење
јединствене одлуке довело до откривања околности
везаних за тражиоца азила а што би могло угрозити
његове интересе, посебно у случајевима који укључују
прогон који се темељи на полу, полном опредјељењу,
полном идентитету или старости, Министарство доноси
појединачну одлуку за тражиоца азила на кога се те
околности односе.
Члан 15.
(Одобравање супсидијарне заштите)
У складу са чланом 43. став (2) а у вези са чланом 51.
став (2) Закона супсидијарна заштита одобрава се на годину
дана, од дана правоснажности рјешења којим је одобрена
супсидијарна заштита.
Члан 16.
(Одлука код забране враћање)
У случају доношења рјешења из члана 41. став (1) тачка
д) Закона Министарство ће поучити странца да је дужан,
одмах по правоснажности рјешења, поднијети захтјев за
останак у БиХ Служби.
Члан 17.
(Подношење новог захтјева за азил)
Уколико приликом подношења новог захтјева за азил
тражилац азила изнесе нове чињенице и околности
овлаштено службено лице Министарства заказује интервју
како би се утврдило да ли нове чињенице и околности могу
утицати на основаност захтјева.
Члан 18.
(Одлука у поступцима престанка или укидања азила)
(1) Поступак престанка или укидања азила покреће се по
службеној дужности или на захтјев странке.
(2) Уколико се у поступку из става (1) овог члана утврди
да се нису стекли услови за престанак или укидање
азила, из члана 52. и 53. Закона, Министарство доноси
закључак о обустави поступка.
(3) Закључак из става (2) овог члана је коначан. Против
њега може се покренути управни спор пред Судом БиХ
у року од 8 дана од дана пријема закључка. Тужба не
одгађа извршење закључка. Суд БиХ одлуку по тужби
доноси у року од 30 дана од дана пријема тужбе.

Број 69 - Страна 11

Одјељак IV - Идентификациони документи
Члан 19.
(Лица која остварују право на идентификациони документ)
(1) Странац којем је признат избјеглички статус, коначном
одлуком из члана 41. став (1) тачка а) Закона, остварује
право на избјеглички картон.
(2) Странац којем је признат статус супсидијарне заштите,
правоснажном одлуком из члана 41. став (1) тачка б)
или коначном одлуком из члана 43. став (5) Закона,
остварује право на картон о супсидијарној заштити.
Члан 20.
(Захтјев за издавање или замјену идентификационог
документа)
(1) Министарство, у складу са чланом 72. став (1) Закона,
подноси захтјев за одређивање и додјељивање
јединственог матичног броја (у даљем тексту ЈМБ)
признатој избјеглици Министарству цивилних послова
БиХ, на обрасцу који је саставни дио овог Правилника
(Образац број 6).
(2) У складу са чл. 73. став (2) и 74. Закона захтјев за
издавање или замјену избјегличког картона или картона
о супсидијарној заштити, Министарству подноси
странац лично, односно старатељ, пуномоћник или
законски заступник странца којем се картон треба
издати или замјенити.
(3) Образац захтјева за издавање односно замјену
избјегличког картона је саставни дио овог Правилника
(Образац број 7).
(4) Образац захтјева за издавање односно замјену картона
о супсидијарној заштити је саставни дио овог
Правилника (Образац број 8).
(5) Министарство персонализује избјеглички картон, који
је бијеле боје, величине (125±0,75) мм x (88±0,75) мм,
има најмање три елемента заштите и исти уручује
лично избјеглици, односно старатељу, законском
заступнику или пуномоћнику избјеглице. Избјеглички
картон је саставни дио овог Правилника (Образац број
9).
(6) Министарство персонализује картон о супсидијарној
заштити, који је бијеле боје, величине (125±0,75) мм x
(88±0,75) мм, има најмање три елемента заштите и исти
уручује лично лицу са признатим статусом
супсидијарне заштите, односно старатељу, законском
заступнику или пуномоћнику лица са признатим
статусом
супсидијарне
заштите.
Картон
о
супсидијарној заштити је саставни дио овог
Правилника (Образац број 10).
(7) У случају укидања или престанка додијељеног статуса
носилац картона дужан је вратити картон
Министарству, у року од 15 дана од дана
правоснажности одлуке. Министарство поништава
картон.
Одјељак V - Прелазне и завршне одредбе
Члан 21.
(Признати азил или привремена заштита)
Лица којима је признат избјеглички статус или статус
супсидијарне заштите или им је одобрена привремена
заштита у БиХ, прије ступања на снагу Закона, настављају
уживати додијељени статус.

Број 69 - Страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Члан 22.
(Тумачење прописа)
Министарство је надлежно за тумачење одредби овог
Правилника.

Петак, 16. 9. 2016.

Члан 23.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 07-02-2-6132/16
05. септембра 2016. године
Министар
Сарајево
Драган Мектић, с. р.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 13

 

Број 69 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 15

 

Број 69 - Страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 17

 

Број 69 - Страна 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 19

 

Број 69 - Страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 21

 

Број 69 - Страна 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 23

 

Број 69 - Страна 24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 25

 

Број 69 - Страна 26

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 27

 

Број 69 - Страна 28

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Na osnovu člana 81. stav (1) Zakona o azilu ("Službeni
glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stav (1) tačka 8)
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i člana
16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O AZILU
Odjeljak I - Opće odredbe
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni principi, procedure,
izgled i sadržaj obrazaca i dokumenata koji se koriste u postupku
azila kao i ostala pitanja vezana za oblast azila.
Član 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom
rodu odnose se bez diskriminacije na muškarce i na žene.
Član 3.
(Osobe zaštićene principom zabrane vraćanja - non-refoulement)
Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BiH) odobrava
zaštitu na osnovu principa zabrane vraćanja (non-refoulement)
strancima:
a) koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil u
BiH;
b) koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH;
c) kojima je priznat izbjeglički status u BiH;
d) kojima je priznat status supsidijarne zaštite u BiH;
e) za koje je utvrđeno postojanje razloga za primjenu
člana 6. stav (2) Zakona o azilu (u daljem tekstu
Zakon) i
f)
kojima je odobrena privremena zaštita u BiH.
Član 4.
(Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)
Pri ocjeni da li su ispunjeni uslovi iz člana 8. Zakona
nadležni organ cijeni da li se osoba koja traži azil kratko zadržala
u tranzitu u drugim državama i da li je mogla naći efektivnu
zaštitu u prvoj zemlji ili zemljama u koje je izbjegla.
Član 5.
(Pravo na prevoditelja ili tumača)
(1) Ukoliko tražitelj azila ne razumije jezik na kojem se
postupak vodi Ministarstvo će, u skladu sa članom 29. stav
(1) tačka c) Zakona, omogućiti da se postupak vodi uz
pomoć prevoditelja odnosno tumača na jeziku koji tražitelj
azila razumije ili za koji se može osnovano pretpostaviti da
ga razumije.
(2) Pravo, iz stava (1) ovog člana, biće omogućeno i osobama
sa priznatim statusom izbjeglice ili supsidijarne zaštite u
BiH, u postupku prestanka ili ukidanja dodijeljenog statusa.
(3) Prevoditelj odnosno tumač može biti:
a) ovlaštena službena osoba Ministarstva ili
b) sudski prevoditelj ili tumač ili
c) osoba koja je osposobljena prevoditi ili tumačiti sa
jezika i na jezik koji tražitelj azila ili osoba sa
dodijeljenim statusom razumije ili za koji se može
osnovano pretpostaviti da ga razumije, u slučaju da
nije moguće osigurati usluge sudskog prevoditelja ili
tumača.
(4) Ministarstvo može s agencijama ili osobama iz stava (3)
tačka b) i c) ovog člana zaključiti ugovor kojim se regulišu
prevodilačke ili usluge tumača u postupku po zahtjevu za

Број 69 - Страна 29

azil. Prevoditelj ili tumač moraju čuvati povjerljivost
sadržaja svih razgovora u kojima sudjeluju te će u tu svrhu
dati izjavu kojom se obavezuju na poštivanje povjerljivosti
podataka.
Član 6.
(Stranci koji se nalaze u specijalizovanim ustanovama)
(1) Stranac koji se nalazi u imigracionom centru, pritvoru,
zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine ljudima,
putem uprave ustanove u kojoj boravi, iskazuje namjeru za
podnošenje zahtjeva za azil mjesno nadležnoj
organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima (u
daljem tekstu Služba).
(2) Garancije iz člana 29. Zakona primjenjuju se i na tražitelje
azila koji borave u ustanovama iz stava 1. ovog člana.
Odjeljak II - Obrasci u postupku azila
Član 7.
(Potvrda o iskazanoj namjeri)
(1) Organizaciona jedinica Službe, u skladu sa članom 32. stav
(1) Zakona, strancu koji iskaže namjeru za podnošenje
zahtjeva za azil u BiH izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri
podnošenja zahtjeva za azil.
(2) Obrazac potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva
za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).
Član 8.
(Zahtjev za azil)
(1) Stranac koji je iskazao namjeru podnošenja zahtjeva za azil
podnosi zahtjev za azil Ministarstvu, na način propisan
članom 35. Zakona.
(2) Ovlaštena službena osoba Ministarstva popunjava obrazac
zahtjeva za azil, u dva istovjetna primjerka, od kojih se
jedan uručuje tražitelju azila.
(3) Obrazac zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 2).
Član 9.
(Registracija tražitelja azila)
(1) Postupak registrovanja tražitelja azila obavlja se na način
propisan članom 36. Zakona. Obrazac za registraciju
tražitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac
broj 3).
(2) Tražitelj azila i njegov punomoćnik imaju pristup
registracionom obrazcu.
(3) Tražitelju azila se, nakon postupka registrovanja, oduzimaju
sve putne isprave koje može koristiti za prelazak državne
granice uz izdavanje potvrde o oduzimanju putnih isprava.
Oduzete putne isprave zadržavaju se u Ministarstvu i
vraćaju tražitelju azila po konačnosti odluka iz člana 41.
stav (1) tačka a), e) i f) ili pravosnažnosti odluka iz člana
41. stav (1) tačka b) i c) Zakona, na lični zahtjev tražitelja
azila.
(4) Obrazac potvrde o oduzimanju putnih isprava je sastavni
dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).
Član 10.
(Karton tražitelja azila)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona
Ministarstvo tražitelju azila, kao i licima u njegovoj pratnji,
izdaje karton tražitelja azila kojim se dokazuje pravo
boravka na teritoriji BiH dok se o njegovom zahtjevu ne
donese konačna odluka iz člana 41. stav (1) tačka a), e) i f)
ili pravosnažna odluka iz člana 41. stav (1) tačka b), c) i d)
Zakona.
(2) Karton tražitelja azila se izdaje na rok do tri mjeseca uz
mogućnost produženja. Produženje važnosti kartona
tražitelja azila vrši se na način propisan članom 69. stav (4)
Zakona osim u slučaju kada je tražitelj azila smješten u

Број 69 - Страна 30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Centar za prihvat i smještaj tražitelja azila kada produženje
vrši Ministarstvo, po službenoj dužnosti.
(3) Kartonom se ne potvrđuje nužno identitet tražitelja azila.
Službena osoba Ministarstva na kartonu navodi na osnovu
čega su uzeti podaci o nosiocu kartona. Ukoliko identitet
tražitelja azila nije utvrđen na osnovu identifikacionog
dokumenta na kartonu se navodi da su podaci uzeti na
osnovu izjave tražitelja azila.
(4) U skladu sa članom 69. stav (5) Zakona na kartonu tražitelja
azila se navodi činjenica ograničenja kretanja, ukoliko je
tražitelju azila privremeno ograničeno kretanje izvan
određenog mjesta.
(5) Karton tražitelja azila je žute boje, dimenzija (1250,75)
mm x (880,75) mm. Obrazac kartona tražitelja azila je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).
Član 11.
(Dosije/spis)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona u
Ministarstvu se formira službeni dosije/spis tražitelja azila.
Dosije/spis tražitelja azila sadrži odluke, dokaze, obrasce i
podatke prikupljene tokom postupka po zahtjevu za azil.
(2) Izvorna verzija službenog dosijea/spisa se formira od
dokumenata i dokaza prikupljenih u postupku zaprimanja
zahtjeva za azil dok elektronska verzija službenog dosijea
/spisa sadrži podatke iz popunjenih obrazaca u toku
postupka po zahtjevu za azil.
Odjeljak III - Postupak rješavanja po zahtjevu za azil i
odluke
Član 12.
(Postupak po zahtjevu za azil)
(1) Postupak azila pokreće se podnošenjem zahtjeva za azil
Ministarstvu, u skladu sa članom 35. stav (1) Zakona.
Ministarstvo razmatra zahtjev za azil i donosi odluku.
(2) U postupku po zahtjevu za azil utvrđuje se da li tražitelj
azila ispunjava uslove za dodjelu izbjegličkog statusa ili
statusa supsidijarne zaštite, u skladu sa čl. 19. i 22. Zakona.
(3) Ukoliko je tražitelj azila isključen iz azila u postupku po
zahtjevu za azil utvrđuje se postojanje uslova iz člana 6.
stav (2) Zakona.
Član 13.
(Intervju sa tražiteljem azila)
(1) U skladu sa članom 39. stav (1) Zakona, Ministarstvo će sa
svim punoljetnim tražiteljima azila, pojedinačno i u
povjerljivom okruženju, obaviti jedan ili više intervjua.
Ukoliko tražitelj azila boravi u imigracionom centru,
pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine
ljudima intervju će se obaviti u ustanovi u kojoj se tražitelj
azila nalazi.
(2) Službeno lice Ministarstva će tokom postupka voditi računa
o kulturološkom porijeklu tražitelja azila i sa posebnom
pažnjom postupati sa ranjivim kategorijama navedenim u
članu 29. stav (3) Zakona.
(3) Ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 40. stav (3) Zakona
ovlaštena službena osoba Ministarstva primijeniti će princip
in dubio pro reo, prilikom donošenja odluke po zahtjevu za
azil.
(4) Registracija tražitelja azila i intervju mogu se obaviti istog
dana ukoliko postoje indicije da se radi o ubrzanom
postupku, iz člana 45. Zakona.
Član 14.
(Odluka)
(1) Kada se zahtjev za azil zasniva na istim činjenicama
Ministarstvo može donijeti jedinstvenu odluku koja
uključuje sve osobe koje su obuhvaćene zahtjevom.

(2)

Петак, 16. 9. 2016.

Izuzetno od stava (1) ovog člana ukoliko bi donošenje
jedinstvene odluke dovelo do otkrivanja okolnosti vezanih
za tražitelja azila, a što bi moglo ugroziti njegove interese,
posebno u slučajevima koji uključuju progon koji se temelji
na polu, polnom opredjeljenju, polnom identitetu ili starosti,
Ministarstvo donosi pojedinačnu odluku za tražitelje azila
na koga se te okolnosti odnose.
Član 15.
(Odobravanje supsidijarne zaštite)
U skladu sa članom 43. stav (2) a u vezi sa članom 51. stav
(2) Zakona supsidijarna zaštita odobrava se na godinu dana, od
dana pravosnažnosti rješenja kojim je odobrena supsidijarna
zaštita.
Član 16.
(Odluka kod zabrane vraćanje)
U slučaju donošenja rješenja iz člana 41. stav (1) tačka d)
Zakona Ministarstvo će poučiti stranca da je dužan, odmah po
pravosnažnosti rješenja, podnijeti zahtjev za ostanak u BiH
Službi.
Član 17.
(Podnošenje novog zahtjeva za azil)
Ukoliko prilikom podnošenja novog zahtjeva za azil
tražitelj azila iznese nove činjenice i okolnosti ovlaštena službena
osoba Ministarstva zakazuje intervju kako bi se utvrdilo da li
nove činjenice i okolnosti mogu uticati na osnovanost zahtjeva.
Član 18.
(Odluka u postupcima prestanka ili ukidanja azila)
(1) Postupak prestanka ili ukidanja azila pokreće se po
službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.
(2) Ukoliko se u postupku iz stava (1) ovog člana utvrdi da se
nisu stekli uslovi za prestanak ili ukidanje azila, iz člana 52.
i 53. Zakona, Ministarstvo donosi zaključak o obustavi
postupka.
(3) Zaključak iz stava (2) ovog člana je konačan. Protiv njega
se može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od
8 dana od dana prijema zaključka. Tužba ne odgađa
izvršenje zaključka. Sud BiH odluku po tužbi donosi u roku
od 30 dana od dana prijema tužbe.
Odjeljak IV - Identifikacioni dokumenti
Član 19.
(Lica koja ostvaruju pravo na identifikacioni dokument)
(1) Stranac kojem je priznat izbjeglički status, konačnom
odlukom iz člana 41. stav (1) tačka a) Zakona, ostvaruje
pravo na izbjeglički karton.
(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite,
pravosnažnom odlukom iz člana 41. stav (1) tačka b) ili
konačnom odlukom iz člana 43. stav (5) Zakona, ostvaruje
pravo na karton o supsidijarnoj zaštiti.
Član 20.
(Zahtjev za izdavanje ili zamjenu identifikacionog dokumenta)
(1) Ministarstvo, u skladu sa članom 72. stav (1) Zakona,
podnosi zahtjev za određivanje i dodjeljivanje jedinstvenog
matičnog broja (u daljem tekstu JMB) priznatoj izbjeglici
Ministarstvu civilnih poslova BiH, na obrascu koji je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).
(2) U skladu sa čl. 73. stav (2) i 74. Zakona zahtjev za
izdavanje ili zamjenu izbjegličkog kartona ili kartona o
supsidijarnoj zaštiti, Ministarstvu podnosi stranac lično,
odnosno staratelj, punomoćnik ili zakonski zastupnik
stranca kojem se karton treba izdati ili zamijeniti.
(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu
izbjegličkog kartona je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 7).

Петак, 16. 9. 2016.
(4)
(5)

(6)

(7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu kartona o
supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 8).
Ministarstvo personalizuje izbjeglički karton, koji je bijele
boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75) mm, ima
najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje lično izbjeglici,
odnosno staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku
izbjeglice. Izbjeglički karton je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 9).
Ministarstvo personalizuje karton o supsidijarnoj zaštiti,
koji je bijele boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75)
mm, ima najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje lično
licu sa priznatim statusom supsidijarne zaštite, odnosno
staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku lica sa
priznatim statusom supsidijarne zaštite. Karton o
supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 10).
U slučaju ukidanja ili prestanka dodijeljenog statusa nosilac
kartona dužan je vratiti karton Ministarstvu, u roku od 15
dana od dana pravosnažnosti odluke. Ministarstvo
poništava karton.

Број 69 - Страна 31

Odjeljak V - Prelazne i završne odredbe
Član 21.
(Priznati azil ili privremena zaštita)
Lica kojima je priznat izbjeglički status ili status
supsidijarne zaštite ili im je odobrena privremena zaštita u BiH,
prije stupanja na snagu Zakona, nastavljaju uživati dodijeljeni
status.
Član 22.
(Tumačenje propisa)
Ministarstvo je nadležno za tumačenje odredbi ovog
Pravilnika.
Član 23.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 07-02-2-6132/16
Ministar
05. septembra 2016. godine
Dragan Mektić, s. r.
Sarajevo

Број 69 - Страна 32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 33

 

Број 69 - Страна 34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 35

 

Број 69 - Страна 36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 37

 

Број 69 - Страна 38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 39

 

Број 69 - Страна 40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 41

 

Број 69 - Страна 42

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 43

 

Број 69 - Страна 44

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 45

 

Број 69 - Страна 46

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 47

 

Број 69 - Страна 48

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ
(4)

Sukladno članku 81. stavak (1) Zakona o azilu ("Službeni
glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stavak (1) točka 8)
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i članka
16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O AZILU
Odjeljak I - Opće odredbe
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se temeljna načela, procedure,
izgled i sadržaj obrazaca i dokumenata koji se koriste u postupku
azila kao i ostala pitanja vezana za oblast azila.
Članak 2.
(Uporaba roda)
Svi pojmovi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom
rodu primjenjivati će se bez diskriminacije prema muškarcima i
ženama.
Članak 3.
(Osobe zaštićene načelom zabrane vraćanja - non-refoulement)
Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu BiH) odobrava
zaštitu na temelju načela zabrane vraćanja (non-refoulement)
strancima:
a) koji su izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil u
BiH;
b) koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH;
c) kojima je priznat izbjeglički status u BiH;
d) kojima je priznat status supsidijarne zaštite u BiH;
e) za koje je utvrđeno postojanje razloga za primjenu
članka 6. stavak (2) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu
Zakon) i
f)
kojima je odobrena privremena zaštita u BiH.
Članak 4.
(Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)
Pri ocjeni da li su ispunjeni uvjeti iz članka 8. Zakono
nadležno tijelo cijeni da li se osoba koja traži azil kratko zadržala
u tranzitu u drugim državama i da li je mogla naći efektivnu
zaštitu u prvoj zemlji ili zemljama u koje je izbjegla.
Članak 5.
(Pravo na prevoditelja)
(1) Ukoliko tražitelj azila ne razumije jezik na kojem se
postupak vodi Ministarstvo će, u skladu sa člankom 29.
stavak (1) točka c) Zakona, omogućiti da se postupak
provodi uz pomoć prevoditelja odnosno tumača na jeziku
koji tražitelj azila razumije ili za koji se može osnovano
pretpostaviti da ga razumije.
(2) Pravo, iz stavka (1) ovog članka, biće omogućeno i
osobama sa priznatim statusom izbjeglice ili supsidijarne
zaštite u BiH, u postupku prestanka ili ukidanja
dodijeljenog statusa.
(3) Prevoditelj odnosno tumač može biti:
a) ovlaštena službena osoba Ministarstva ili
b) sudski prevoditelj ili tumač ili
c) osoba koja je osposobljena prevoditi ili tumačiti sa
jezika i na jezik koji tražitelj azila ili osoba sa
dodijeljenim statusom razumije ili za koji se može
osnovano pretpostaviti da ga razumije, u slučaju da
nije moguće osigurati usluge sudskog prevoditelja ili
tumača.

Број 69 - Страна 49

Ministarstvo može s agencijama ili osobama iz stavka (3)
točka b) i c) ovog članka zaključiti ugovor kojim se uređuju
prevodilačke ili usluge tumača u postupku po zahtjevu za
azil. Prevoditelj ili tumač moraju čuvati povjerljivost
sadržaja svih razgovora u kojima sudjeluje, te će u tu svrhu
dati izjavu kojom se obvezuju na poštivanje povjerljivosti
podataka.
Članak 6.
(Stranci koji se nalazi u specijalizovanim ustanovama)
(1) Stranac koji se nalazi u imigracijskom centru, pritvoru,
zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine ljudima,
putem uprave ustanove u kojoj boravi, iskazuje namjeru za
podnošenje zahtjeva za azil mjesno nadležnoj
organizacijskoj jedinici Službe za poslove sa strancima (u
daljnjem tekstu Služba).
(2) Jamstva iz članka 29. Zakona primjenjuju se i na tražitelje
azila koji borave u ustanovama iz stavka 1. ovog članka.
Odjeljak II - Obrasci u postupku azila
Članak 7.
(Potvrda o iskazanoj namjeri)
(1) Organizacijska jedinica Službe, sukladno članku 32. stavak
(1) Zakona, strancu koji iskaže namjeru za podnošenje
zahtjeva za azil u BiH izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri
podnošenja zahtjeva za azil.
(2) Obrazac potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva
za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).
Članak 8.
(Zahtjev za azil)
(1) Stranac koji je iskazao namjeru podnošenja zahtjeva za azil
podnosi zahtjev za azil Ministarstvu, na način propisan
člankom 35. Zakona.
(2) Ovlaštena službena osoba Ministarstva popunjava obrazac
zahtjeva za azil, u dva istovjetna primjerka, od kojih se
jedan uručuje tražitelju azila.
(3) Obrazac zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 2).
Članak 9.
(Registriranje tražitelja azila)
(1) Postupak registriranja tražitelja azila obavlja se na način
propisan člankom 36. Zakona. Obrazac za registraciju
tražitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac
broj 3).
(2) Tražitelj azila i njegov punomoćnik imaju pristup
registracionom obrascu.
(3) Tražitelju azila se, nakon postupka registriranja, oduzimaju
sve putne isprave koje može koristiti za prelazak državne
granice uz izdavanje potvrde o oduzimanju putnih isprava.
Oduzete putne isprave zadržavaju se u Ministarstvu i
vraćaju tražitelju azila po konačnosti odluka iz članka 41.
stavak (1) točka a), e) i f) ili pravomoćnosti odluka iz
članka 41. stavak (1) točka b) i c) Zakona, na osobni zahtjev
tražitelja azila.
(4) Obrazac potvrde o oduzimanju putnih isprava je sastavni
dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).
Članak 10.
(Karton tražitelja azila)
(1) Nakon provedenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona
Ministarstvo tražitelju azila, kao i osobama u njegovoj
pratnji, izdaje karton tražitelja azila kojim se dokazuje
pravo boravka na teritoriji BiH dok se o njegovom zahtjevu
ne donese konačna odluka na temelju članka 41. stavak (1)
točka a), e) i f) ili pravomoćna odluka iz članka 41. stavak
(1) točka b), c) i d) Zakona.

Број 69 - Страна 50
(2)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Karton tražitelja azila se izdaje na razdoblje do tri mjeseca s
mogućnošću produljenja. Produljenje važnosti kartona
tražitelja azila vrši se na način propisan člankom 69. stavak
(4) Zakona osim u slučaju kada je tražitelj azila smješten u
Centar za prihvat i smještaj tražitelja azila kada produljenje
vrši Ministarstvo, po službenoj dužnosti.
(3) Kartonom se ne potvrđuje nužno identitet tražitelja azila.
Službena osoba Ministarstva na kartonu navodi na temelju
čega su uzeti podaci o nosiocu kartona. Ukoliko identitet
tražitelja azila nije utvrđen na temelju identifikacionog
dokumenta na kartonu se navodi da su podaci uzeti na
temelju izjave tražitelja azila.
(4) U skladu sa člankom 69. stavak (5) Zakona na kartonu
tražitelja azila se navodi činjenica ograničenja kretanja,
ukoliko je tražitelju azila privremeno ograničeno kretanje
izvan određenog mjesta.
(5) Karton tražitelja azila je žute boje, dimenzija (1250,75)
mm x (880,75) mm. Obrazac kartona tražitelja azila je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).
Članak 11.
(Dosije/spis)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona u
Ministarstvu se formira službeni dosije/spis tražitelja azila.
Dosije/spis tražitelja azila sadrži odluke, dokaze, obrazce i
podatke prikupljene tijekom postupka po zahtjevu za azil.
(2) Izvorna verzija službenog dosijea / spisa se formira od
dokumenata i dokaza prikupljenih u postupku zaprimanja
zahtjeva za azil dok elektronska verzija službenog dosijea /
spisa sadrži podatke iz popunjenih obrazaca u tijeku
postupka po zahtjevu za azil.
Odjeljak III - Postupak rješavanja po zahtjevu za azil i
odluke
Članak 12.
(Postupak po zahtjevu za azil)
(1) Postupak azila pokreće se podnošenjem zahtjeva za azil
Ministarstvu, u skladu sa člankom 35. stavak (1) Zakona.
Ministarstvo razmatra zahtjev za azil i donosi odluku.
(2) U postupku po zahtjevu za azil utvrđuje se da li tražitelj
azila ispunjava uvjete za dodjelu izbjegličkog statusa ili
statusa supsidijarne zaštite, sukladno čl. 19. i 22. Zakona.
(3) Ukoliko je tražitelj azila isključen iz azila u postupku po
zahtjevu za azil utvrđuje se postojanje uvjete iz članka 6.
stavak (2) Zakona.
Članak 13.
(Intervju sa tražiteljem azila)
(1) Sukladno članku 39. stavak (1) Zakona, Ministarstvo će sa
svim punodobnim tražiteljima azila, pojedinačno i u
povjerljivom okruženju, obaviti jedan ili više intervjua.
Ukoliko tražitelj azila boravi u imigracijskom centru,
pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine
ljudima intervju će se obaviti u ustanovi u kojoj se tražitelj
azila nalazi.
(2) Ovlaštena službena osoba Ministarstva će tijekom postupka
voditi računa o kulturološkom porijeklu tražitelja azila i sa
posebnim pažnjom postupati sa ranjivim kategorijama
navedenim u članku 29. stavak (3) Zakona.
(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 40. stavak (3) Zakona
ovlaštena službena osoba Ministarstva primijeniti će princip
in dubio pro reo, prilikom donošenja odluke po zahtjevu za
azil.
(4) Registracija tražitelja azila i intervju mogu se obaviti istog
dana ukoliko postoje indicije da se radi o ubrzanom
postupku, iz članka 45. Zakona.

Петак, 16. 9. 2016.

Članak 14.
(Odluka)
(1) Kada se zahtjev za azil temelji na istim činjenicama
Ministarstvo može donijeti jedinstvenu odluku koja
uključuje sve osobe koje su obuhvaćene zahtjevom.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka ukoliko bi donošenje
jedinstvene odluke dovelo do otkrivanja okolnosti vezanih
za tražitelja azila, a što bi moglo ugroziti njegove interese,
naročito u slučajevima koji uključuju progon na temelju
spola, spolne orijentacije, spolnog identiteta ili dobi,
Ministarstvo donosi pojedinačnu odluku za tražitelja azila
na koga se te okolnosti odnose.
Članak 15.
(Odobravanje supsidijarne zaštite)
Sukladno članku 43. stavak (2), a u vezi sa člankom 51.
stavak (2) Zakona supsidijarna zaštita odobrava se na godinu
dana, od dana pravomoćnosti rješenja kojim je odobrena
supsidijarna zaštita.
Članak 16.
(Odluka kod zabrane vraćanje)
U slučaju donošenja rješenja iz članka 41. stavak (1) točka
d) Zakona Ministarstvo će poučiti stranca da je dužan, odmah po
pravomoćnosti rješenja, podnijeti zahtjev za ostanak u BiH
Službi.
Članak 17.
(Podnošenje novog zahtjeva za azil)
Ukoliko prilikom podnošenja novog zahtjeva za azil
tražiltelj azila iznese nove činjenice i okolnosti ovlaštena
službena osoba Ministarstva zakazuje intervju kako bi se utvrdilo
da li nove činjenice i okolnosti mogu utjecati na osnovanost
zahtjeva.
Članak 18.
(Odluka u postupcima prestanka ili ukidanja azila)
(1) Postupak prestanka ili ukidanja azila pokreće se po
službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.
(2) Ukoliko se u postupku iz stavka (1) ovog člana utvrdi da se
nisu stekli uvjeti za prestanak ili ukidanje azila, iz članka
52. i 53. Zakona, Ministarstvo donosi zaključak o obustavi
postupka.
(3) Zaključak iz stavka (2) ovog članka je konačan. Protiv
njega može se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u
roku od 8 dana od dana prijema zaključka. Tužba ne odgađa
izvršenje zaključka. Sud BiH odluku po tužbi donosi u roku
od 30 dana od dana prijema tužbe.
Odjeljak IV - Identifikacijski dokumenti
Članak 19.
(Lica koja ostvaruju pravo na identifikacijski dokument)
(1) Stranac kojem je priznat izbjeglički status, konačnom
odlukom iz članka 41. stavak (1) točka a) Zakona, ostvaruje
pravo na izbjeglički karton.
(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite,
pravomoćnom odlukom iz članka 41. stavak (1) točka b) ili
konačnom odlukom iz članka 43. stavak (5) Zakona,
ostvaruje pravo na karton o supsidijarnoj zaštiti.
Članak 20.
(Zahtjev za izdavanje ili zamjenu identifikacijskog dokumenta)
(1) Ministarstvo, sukladno članku 72. stavak (1) Zakona,
podnosi zahtjev za određivanje i dodjeljivanje jedinstvenog
matičnog broja (u daljem tekstu JMB) priznatoj izbjeglici
Ministarstvu civilnih poslova BiH, na obrascu koji je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).
(2) Sukladno čl. 73. stavak (2) i 74. Zakona zahtjev za
izdavanje ili zamjenu izbjegličkog kartona ili kartona o
supsidijarnoj zaštiti, Ministarstvu dostavlja stranac osobno,

Петак, 16. 9. 2016.

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

odnosno skrbnik, punomoćnik ili zakonski zastupnik
stranca kojem se karton treba izdati ili zamjeniti.
Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu
izbjegličkog kartona je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 7).
Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu kartona o
supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 8).
Ministarstvo personalizira izbjeglički karton, koji je bijele
boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75) mm, ima
najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje osobno izbjeglici,
odnosno skrbniku, zakonskom zastupniku ili punomoćniku
zbjeglice. Izbjeglički karton je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 9).
Ministarstvo personalizira karton o supsidijarnoj zaštiti, koji
je bijele boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75) mm,
ima najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje osobno licu
sa priznatim statusom supsidijarne zaštite, odnosno
skrbniku, zakonskom zastupniku ili punomoćniku osobe sa
priznatim statusom supsidijarne zaštite. Karton o
supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 10).
U slučaju ukidanja ili prestanka dodijeljenog statusa nositelj
kartona dužan je vratiti karton Ministarstvu, u roku od 15

Број 69 - Страна 51

dana od dana pravomoćnosti odluke. Ministarstvo poništava
karton.
Odjeljak V - Prelazne i završne odredbe
Članak 21.
(Priznati azil ili privremena zaštita)
Osobe kojima je priznat izbjeglički status ili status
supsidijarne zaštite ili im je odobrena privremena zaštita u BiH,
prije stupanja na snagu Zakona, nastavljaju uživati dodijeljeni
status.
Članak 22.
(Tumačenje propisa)
Ministarstvo je nadležno za tumačenje odredbi ovog
Pravilnika.
Članak 23.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 07-02-2-6132/16
Ministar
05. rujna 2016. godine
Dragan Mektić, v. r.
Sarajevo

Број 69 - Страна 52

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 53

 

Број 69 - Страна 54

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 55

 

Број 69 - Страна 56

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 57

 

Број 69 - Страна 58

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 59

 

Број 69 - Страна 60

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 61

 

Број 69 - Страна 62

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 63

 

Број 69 - Страна 64

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 65

 

Број 69 - Страна 66

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 67

 

Број 69 - Страна 68

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

 

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1034

Комисија за очување националних споменика, на
темељу члана V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума
за мир у Босни и Херцеговини и члана 39 став 1 Пословника
о раду Комисије за очување националних споменика, на
сједници одржаној од 4. до 6. новембра 2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
I
Историјско подручје - Некропола са стећцима на
локалитету Брдо у засеоку Лопате, општина Бреза,
проглашава се националним спомеником Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: национални споменик).
Национални споменик чини некропола са 13 стећака, и
то: 1 плоча, 7 сандука и 5 сљемењака.
Национални споменик се налази на простору означеном
као дио к. ч. 773 (нови премјер), посједовни лист број 24, к.о.
Вијесолићи, што одговара к.ч. 2468 (стари премјер), к.о.
Грачаница, зк. уложак број 391, к.о. СП_Грачаница, дио к.ч.
1438 (нови премјер), посједовни лист број 24, к.о.
Вијесолићи, што одговара дијелу к.ч. 2728 (стари премјер),
к.о. Грачаница, зк. уложак број 391, к.о. СП_Грачаница, к.ч.
1317 (нови премјер), посједовни лист број 288, к.о. Горња
Бреза, што одговара дијелу к.ч. 301/1 (стари премјер), к.о.
Бреза, зк. уложак број 2759, к.о. СП_Бреза и к. ч. 1354 (нови
премјер), посједовни лист број 356, к.о. Горња Бреза, што
одговара к.ч. 330 (стари премјер), к.о. Бреза, зк. уложак број
2498, к.о. СП_Бреза, општина Бреза, Федерација Босне и
Херцеговине, Босна и Херцеговина.
На национални споменик се примјењују мјере заштите
утврђене Законом о спровођењу одлука Комисије за заштиту
националних споменика, успостављене према Анексу 8
Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/02, 27/02, 6/04 и
51/07).
II
Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Влада Федерације) дужна је обезбиједи правне,
научне, техничке, административне и финансијске мјере за
заштиту, конзервацију и презентацију националног
споменика.
Комисија за очување националних споменика (у даљем
тексту: Комисија) утврдиће техничке услове и обезбиједити
финансијска средства за израду и постављање информационе
табле с основним подацима о споменику и одлуци о
проглашењу добра националним спомеником.
III
У циљу трајне заштите националног споменика, на
простору дефинисаном у тачки I став 3 ове одлуке утврђује
се зона заштите. Обухват зоне заштите почиње од тромеђе
к.ч. 1358, 1354 и 1438 и наставља сјеверно границом к.ч.
1354 и 1438 до тачке са координатама Y = 6519339, X =
4876157. Гранична линија иде праволинијски до угла к.ч.
1008 и 773, чија је координата Y = 6519338 X = 4876166,
даље наставља између наведених парцела до тачке са
координатама Y = 6519334, X = 4876169, из ове тачке линија
иде до угла к.ч. 772/1 и 773 чија је координата Y = 6519339 X
= 4876175, одакле се наставља границом к.ч. 770 и 1438 до
тачке чије су координате Y = 6519340 X = 4876242 и иде
праволинијски до тромеђе к.ч. 1438, 1316 и 1317, те
наставља границом к.ч. 1317 са к.ч. 1316, 1318, 1352 до

Број 69 - Страна 69

југоисточног угла к.ч. 1317 те наставља праволинијски до
тромеђе к.ч. 1317, 1438 и 1352, чија је координата Y =
6519336 X = 4876202. Од ове тачке линија се пружа
границом к.ч. 1352 до угла у којем се спајају к.ч. 1353 и 1438,
чија је координата Y = 6519345 X = 4876170 те се даље
пружа до угла к.ч. 1354, чија је координата Y = 6519348 X =
4876162. Линија даље наставља границом к.ч. 1354 са к.ч.
1360, 1361, 1359, 1393 и 1358 те се враћа на полазну тачку на
тромеђи к.ч. 1358, 1354 и 1438 и тиме је затворена зона
заштите. Површина зоне заштите је 7.942 м2. На том
простору утврђују се сљедеће мјере заштите:
дозвољени су искључиво истраживачки и
конзерваторско-рестаураторски радови, радови на
текућем одржавању, укључујући и оне који имају
за циљ презентацију споменика;
није дозвољено помјерање надгробника са гробова
на било коју другу локацију;
унутар православног гробља на к.ч. 1317,
дозвољавају се укопавања на удаљености од 3
метра од стећка;
дозвољена је употреба савремених техничких
рјешења у циљу идентификације изворне позиције
помјерених стећака;
није дозвољено чишћење стећака од лишаја и
маховине нити скидање патине са њих;
изузетно од претходне алинеје, дозвољено је
чишћење надгробника у случају да је оно
неопходно за истраживање епиграфских или
декоративних елелемената, уз претходно израђен
елаборат и одобрење надлежног министарства.
Елаборат треба да буде заснован на биолошким,
хемијским, физичким и другим анализама за које
конзерватор утврди да су неопходне, те да садржи
одговарајуће конзерваторске мјере којима ће бити
спријечено уклањање патине, као и процјену
утицаја начина чишћења на камен и на околиш;
подручје представља потенцијални археолошки
локалитет
те
је
приликом
обављања
истраживачких или било којих других радова,
обавезно обезбиједити присуство археолога;
забрањено је одлагање отпада;
простор споменика може да се користи у
едукативне и културне сврхе и биће отворен и
доступан јавности на начин који неће да угрози
споменик;
све интервенције у зони заштите могу да се
обављају само уз претходно урађене пројекте на
које је добивена сагласност федералног
министарства надлежног за просторно уређење (у
даљњем тексту: надлежно министарство) и уз
стручни надзор надлежне службе заштите насљеђа
на нивоу Федерације Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: надлежна служба заштите).
У циљу трајне заштите националног споменика
утврђује се заштитни појас, који обухвата к.ч. 770, 1011 и
1012/1, дијелове к.ч. 772/1, 773, 1005, 1007, 1008 и 1438 к.о.
Вијесолићи и к.ч. 1318, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362 и 1363, дио к.ч. 1316, 1351, 1352,
1353 и 1364 к.о. Горња Бреза (нови премјер). Обухват
заштитног појаса почиње од тромеђе к.ч. 769/2, 770 и 771 к.о.
Вијесолићи и наставља југоисточно границом к.ч. 769/2 и
770 до тромеђе к.ч. 769/2, 770 и 1438 те продужава
праволинијски до западног угла к.ч. 1318 к.о. Горња Бреза.
Гранична линија затим иде границом к.ч. 1318 са к.ч. 1316,
1319 и 1321, затим к.ч. 1352 са к.ч. 1321 и 1322, затим к.ч.
1351 са к.ч. 1322 и 1345, затим к.ч. 1350 са к.ч. 1345 и 1348,

Број 69 - Страна 70

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

те к.ч. 1349/1 са к.ч. 1348 до тромеђе к.ч. 1348, 1349/1 и 1353.
Линија даље наставља праволинијски на тромеђу к.ч. 1353,
1363 и 1364 и иде границом к.ч. 1363 и 1364 до јужног угла
к.ч. 1363 те наставља праволинијски до тачке на граници к.ч.
1364 и 1365 чије су координате Y = 6519421 X = 4876037.
Гранична линија даље иде границом к.ч. 1364 са к.ч. 1365 и
1393, затим к.ч. 1393 са к.ч. 1359, 1354, 1358 и 1355, те к.ч.
1356 са к.ч. 1355 до тромеђе к.ч. 1355 и 1356 к.о. Горња
Бреза и к.ч. 1438 к.о. Вијесолићи и наставља праволинијски
до тромеђе к.ч. 1438, 1012/1 и 1013 к.о. Вијесолићи. Линија
даље иде границом к.ч. 1012/1 са к.ч. 1013 и 1012/2 до
тромеђе к.ч. 1012/1, 1012/2 и 1005 те наставља
праволинијски до тромеђе к.ч. 1005, 1010 и 1011. Гранична
линија наставља границом к.ч. 1011 са к.ч. 1010 и 1006 до
тромеђе к.ч. 1006, 1007 и 1011, даље иде праволинијски до
тромеђе к.ч. 1007, 1008 и 1009/2 и наставља границом к.ч.
1009/2 са к.ч. 1008 и 773 до тромеђе к.ч. 1009/2, 1009/1 и 773.
Гранична линија даље наставља праволинијски до тромеђе
к.ч. 1009/1, 772/1 и 771, иде границом к.ч. 771 са к.ч. 772/1 и
770 те се границом к.ч. 770 и 769/2 враћа на полазну тачку на
тромеђи к.ч. 769/2, 770 и 771 к.о. Вијесолићи и тиме је
затворен заштитни појас. Површина заштитног појаса је
48.659 м2. На том простору утврђују се сљедеће мјере
заштите:
дозвољено је извођење радова који неће утицати
на измјену подручја и промјену крајолика;
дозвољено је обављање радова на инфраструктури
уз претходно одобрење надлежног министарства и
стручно мишљење надлежне службе заштите;
није дозвољено одлагање отпада;
све случајне налазе који буду пронађени у зони
заштите или заштитном појасу обавезно пријавити
надлежној служби заштите.
За зоне заштите и заштитни појас потребно је сачинити:
план управљања и одржавања националног
споменика;
геодетски снимак постојећег стања националног
споменика и техничку процјену стања стећака;
процјену утицаја околинских фактора на
споменик, укључујући вегетацију и мјере
ублажавања негативних утицаја.
IV
Сви покретни налази, који у току археолошког
истраживања буду нађени, биће похрањени у најближем
музеју који испуњава кадровске, материјалне и техничке
услове или у Земаљском музеју Босне и Херцеговине у
Сарајеву, обрађени и презентовани на одговарајући начин.
Сав покретни и непокретни археолошки материјал који
буде нађен у току археолошких истраживања неопходно је
стручно обрадити.
Археолог - водитељ археолошких истраживања дужан
је након извршених археолошких радова да поднесе
извјештај Комисији и институцији која је обавила
истраживања.
Археолог - водитељ археолошких истраживања мора да
има на располагању сав пронађени покретни и непокретни
археолошки материјал док траје истраживање и док не
заврши извјештај, а најдуже за период од три године.
Паралелно с извођењем археолошких истраживања,
неопходна је сукцесивна конзервација непокретних налаза на
локалитету и конзервација покретног археолошког
материјала и његово похрањивање у одговарајуће просторе
(депое).
Након достављања извјештаја о спроведеном
истраживању, Комисија ће да утврди покретне налазе на које
ће бити примјењиване мјере заштите које Комисија утврђује.

Петак, 16. 9. 2016.

Изношење покретних налаза из става 1 ове тачке из
Босне и Херцеговине није допуштено.
Изузетно од претходног става, уколико водитељ
истраживања утврди да је неопходна обрада неког налаза ван
земље, доказе о томе презентоваће Комисији, која може
допустити привремено изношење налаза из земље под
детаљно утврђеним условима његовог изношења, поступања
с њим у току боравка ван земље и његовог повратка у Босну
и Херцеговину.
V
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни
просторно-плански акти у дијелу у коме су у супротности са
одредбама ове одлуке.
VI
Свако, а посебно надлежни органи Федерације Босне и
Херцеговине, кантона, градске и општинске службе,
суздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу
да оштете национални споменик или доведу у питање
његову заштиту.
VII
Ова одлука доставиће се Влади Федерације, надлежном
министарству, надлежној служби заштите и општинском
органу управе надлежном за послове урбанизма и катастра,
ради спровођења мјера утврђених у тач. II-VI ове одлуке и
надлежном општинском суду ради уписа у земљишне књиге.
VIII
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом
документацијом, које је доступно на увид заинтересованим
лицима у просторијама и на wеб-страници Комисије
(http://www.kons.gov.ba).
IX
Према члану V став 4 Анекса 8 Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, одлуке Комисије
су коначне.
X
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Љиљана Шево, Амра
Хаџимухамедовић и Дубравко Ловреновић.
Број 05.2-2.3-64/15-13
5. новембра 2015. године
Предсједавајућа Комисије
Сарајево
Љиљана Шево, с. р.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
održanoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na
lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, općina Breza, proglašava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čini nekropola sa 13 stećaka, i to: 1
ploča, 7 sanduka i 5 sljemenjaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao
dio k. č. 773 (novi premjer), posjedovni list broj 24, k.o.
Vijesolići, što odgovara k.č. 2468 (stari premjer), k.o. Gračanica,
zk. uložak broj 391, k.o. SP_Gračanica, dio k.č. 1438 (novi
premjer), posjedovni list broj 24, k.o. Vijesolići, što odgovara

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

dijelu k.č. 2728 (stari premjer), k.o. Gračanica, zk. uložak broj
391, k.o. SP_Gračanica, k. č. 1317 (novi premjer), posjedovni list
broj 288, k.o. Gornja Breza, što odgovara dijelu k.č. 301/1 (stari
premjer), k.o. Breza, zk. uložak broj 2759, k.o. SP_Breza i k. č.
1354 (novi premjer), posjedovni list broj 356, k.o. Gornja Breza,
što odgovara k.č. 330 (stari premjer), k.o. Breza, zk. uložak broj
2498, k.o. SP_Breza, općina Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite
utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu
nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke,
administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u tački I stav 3 ove odluke utvrđuje se zona zaštite.
Obuhvat zone zaštite počinje od tromeđe k.č. 1358, 1354 i 1438 i
nastavlja sjeverno granicom k.č. 1354 i 1438 do tačke sa
koordinatama Y = 6519339, X = 4876157. Granična linija ide
pravolinijski do ugla k.č. 1008 i 773, čija je koordinata Y =
6519338 X = 4876166, dalje nastavlja između navedenih parcela
do tačke sa koordinatama Y = 6519334, X = 4876169, iz ove
tačke linija ide do ugla k.č. 772/1 i 773 čija je koordinata Y =
6519339 X = 4876175, odakle se nastavlja granicom k.č. 770 i
1438 do tačke čije su koordinate Y = 6519340 X = 4876242 i ide
pravolinijski do tromeđe k.č. 1438, 1316 i 1317, te nastavlja
granicom k.č. 1317 sa k.č. 1316, 1318, 1352 do jugoistočnog ugla
k.č. 1317 te nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1317, 1438 i
1352, čija je koordinata Y = 6519336 X = 4876202. Od ove tačke
linija se pruža granicom k.č. 1352 do ugla u kojem se spajaju k.č.
1353 i 1438, čija je koordinata Y = 6519345 X = 4876170 te se
dalje pruža do ugla k.č. 1354, čija je koordinata Y = 6519348 X =
4876162. Linija dalje nastavlja granicom k.č. 1354 sa k.č. 1360,
1361, 1359, 1393 i 1358 te se vraća na polaznu tačku na tromeđi
k.č. 1358, 1354 i 1438 i time je zatvorena zona zaštite. Površina
zone zaštite je 7.942 m2. Na tom prostoru utvrđuju se sljedeće
mjere zaštite:
dozvoljeni su isključivo istraživački i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju,
uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika;
nije dozvoljeno pomjeranje nadgrobnika sa grobova
na bilo koju drugu lokaciju;
unutar pravoslavnog groblja na k.č. 1317,
dozvoljavaju se ukopavanja na udaljenosti od 3 metra
od stećka;
dozvoljena je upotreba savremenih tehničkih rješenja
u cilju identifikacije izvorne pozicije pomjerenih
stećaka;
nije dozvoljeno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine
niti skidanje patine sa njih;
izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je čišćenje
nadgrobnika u slučaju da je ono neophodno za
istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elelemenata,
uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog

Број 69 - Страна 71

ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere kojima
će biti spriječeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja načina čišćenja na kamen i na okoliš;
područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet
te je prilikom obavljanja istraživačkih ili bilo kojih
drugih radova, obavezno osigurati prisustvo
arheologa;
zabranjeno je odlaganje otpada;
prostor spomenika može se koristiti u edukativne i
kulturne svrhe i bit će otvoren i dostupan javnosti na
način koji neće ugroziti spomenik;
sve intervencije u zoni zaštite mogu se obavljati samo
uz prethodno urađene projekte na koje je dobivena
saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za
prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno
ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe
zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba
zaštite).
U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuje se
zaštitni pojas, koji obuhvata k.č. 770, 1011 i 1012/1, dijelove k.č.
772/1, 773, 1005, 1007, 1008 i 1438 k.o. Vijesolići i k.č. 1318,
1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362 i 1363, dio k.č. 1316, 1351, 1352, 1353 i 1364 k.o. Gornja
Breza (novi premjer). Obuhvat zaštitnog pojasa počinje od
tromeđe k.č. 769/2, 770 i 771 k.o. Vijesolići i nastavlja
jugoistočno granicom k.č. 769/2 i 770 do tromeđe k.č. 769/2, 770
i 1438 te produžava pravolinijski do zapadnog ugla k.č. 1318 k.o.
Gornja Breza. Granična linija zatim ide granicom k.č. 1318 sa
k.č. 1316, 1319 i 1321, zatim k.č. 1352 sa k.č. 1321 i 1322, zatim
k.č. 1351 sa k.č. 1322 i 1345, zatim k.č. 1350 sa k.č. 1345 i 1348,
te k.č. 1349/1 sa k.č. 1348 do tromeđe k.č. 1348, 1349/1 i 1353.
Linija dalje nastavlja pravolinijski na tromeđu k.č. 1353, 1363 i
1364 i ide granicom k.č. 1363 i 1364 do južnog ugla k.č. 1363 te
nastavlja pravolinijski do tačke na granici k.č. 1364 i 1365 čije su
koordinate Y = 6519421 X = 4876037. Granična linija dalje ide
granicom k.č. 1364 sa k.č. 1365 i 1393, zatim k.č. 1393 sa k.č.
1359, 1354, 1358 i 1355, te k.č. 1356 sa k.č. 1355 do tromeđe
k.č. 1355 i 1356 k.o. Gornja Breza i k.č. 1438 k.o. Vijesolići i
nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1438, 1012/1 i 1013 k.o.
Vijesolići. Linija dalje ide granicom k.č. 1012/1 sa k.č. 1013 i
1012/2 do tromeđe k.č. 1012/1, 1012/2 i 1005 te nastavlja
pravolinijski do tromeđe k.č. 1005, 1010 i 1011. Granična linija
nastavlja granicom k.č. 1011 sa k.č. 1010 i 1006 do tromeđe k.č.
1006, 1007 i 1011, dalje ide pravolinijski do tromeđe k.č. 1007,
1008 i 1009/2 i nastavlja granicom k.č. 1009/2 sa k.č. 1008 i 773
do tromeđe k.č. 1009/2, 1009/1 i 773. Granična linija dalje
nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1009/1, 772/1 i 771, ide
granicom k.č. 771 sa k.č. 772/1 i 770 te se granicom k.č. 770 i
769/2 vraća na polaznu tačku na tromeđi k.č. 769/2, 770 i 771
k.o. Vijesolići i time je zatvoren zaštitni pojas. Površina zaštitnog
pojasa je 48.659 m2. Na tom prostoru utvrđuju se sljedeće mjere
zaštite:
dozvoljeno je izvođenje radova koji neće utjecati na
izmjenu područja i promjenu krajolika;
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi uz
prethodno odobrenje nadležnog ministarstva i stručno
mišljenje nadležne službe zaštite;
nije dozvoljeno odlaganje otpada;
sve slučajne nalaze koji budu pronađeni u zoni zaštite
ili zaštitnom pojasu obavezno prijaviti nadležnoj
službi zaštite.

Број 69 - Страна 72

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Za zone zaštite i zaštitni pojas potrebno je sačiniti:
plan upravljanja i održavanja nacionalnog spomenika;
geodetski snimak postojećeg stanja nacionalnog
spomenika i tehničku procjenu stanja stećaka;
procjenu utjecaja okolinskih faktora na spomenik,
uključujući vegetaciju i mjere ublažavanja negativnih
utjecaja.
IV
Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja
budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na
odgovarajući način.
Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude
nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon
izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraživanja.
Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja mora imati na
raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki
materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže
za period od tri godine.
Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju,
Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane
mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.
Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove tačke iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljen.
Izuzetno od prethodnog stava, ukoliko voditelj istraživanja
utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze
o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno
iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima
njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka izvan
zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.
V
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
VI
Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se
od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.
VII
Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom
ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave
nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja
mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke i nadležnom općinskom
sudu radi upisa u zemljišne knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u
prostorijama
i
na
web-stranici
Komisije
(http://www.kons.gov.ba).
IX
Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konačne.

Петак, 16. 9. 2016.

X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Ljiljana Ševo, Amra
Hadžimuhamedović i Dubravko Lovrenović.
Broj 05.2-2.3-64/15-13
Predsjedavajuća Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana Ševo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici održanoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno područje - Nekropola sa stećcima na
lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, općina Breza, proglašava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čini nekropola sa 13 stećaka, i to: 1
ploča, 7 sanduka i 5 sljemenjaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao
dio k. č. 773 (novi premjer), posjedovni list broj 24, k.o.
Vijesolići, što odgovara k.č. 2468 (stari premjer), k.o. Gračanica,
zk. uložak broj 391, k.o. SP_Gračanica, dio k.č. 1438 (novi
premjer), posjedovni list broj 24, k.o. Vijesolići, što odgovara
dijelu k.č. 2728 (stari premjer), k.o. Gračanica, zk. uložak broj
391, k.o. SP_Gračanica, k. č. 1317 (novi premjer), posjedovni list
broj 288, k.o. Gornja Breza, što odgovara dijelu k.č. 301/1 (stari
premjer), k.o. Breza, zk. uložak broj 2759, k.o. SP_Breza i k.č.
1354 (novi premjer), posjedovni list broj 356, k.o. Gornja Breza,
što odgovara k.č. 330 (stari premjer), k.o. Breza, zk. uložak broj
2498, k.o. SP_Breza, općina Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite
utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu
nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene,
tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploče s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u točki I. stavak 3. ove odluke utvrđuje se zona
zaštite. Obuhvat zone zaštite počinje od tromeđe k.č. 1358, 1354
i 1438 i nastavlja sjeverno granicom k.č. 1354 i 1438 do točke sa
koordinatama Y = 6519339, X = 4876157. Granična linija ide
pravolinijski do kuta k.č. 1008 i 773, čija je koordinata Y =
6519338 X = 4876166, dalje nastavlja između navedenih parcela
do točke sa koordinatama Y = 6519334, X = 4876169, iz ove
točke linija ide do kuta k.č. 772/1 i 773 čija je koordinata Y =
6519339 X = 4876175, odakle se nastavlja granicom k.č. 770 i
1438 do točke čije su koordinate Y = 6519340 X = 4876242 i ide

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

pravolinijski do tromeđe k.č. 1438, 1316 i 1317, te nastavlja
granicom k.č. 1317 sa k.č. 1316, 1318, 1352 do jugoistočnog ugla
k.č. 1317 te nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1317, 1438 i
1352, čija je koordinata Y = 6519336 X = 4876202. Od ove točke
linija se pruža granicom k.č. 1352 do kuta u kojem se spajaju k.č.
1353 i 1438, čija je koordinata Y = 6519345 X = 4876170 te se
dalje pruža do kuta k.č. 1354, čija je koordinata Y = 6519348 X =
4876162. Linija dalje nastavlja granicom k.č. 1354 sa k.č. 1360,
1361, 1359, 1393 i 1358 te se vraća na polaznu točku na tromeđi
k.č. 1358, 1354 i 1438 i time je zatvorena zona zaštite. Površina
zone zaštite je 7.942 m2. Na tome prostoru utvrđuju se sljedeće
mjere zaštite:
dopušteni su isključivo istražni i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju,
uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika;
nije dopušteno pomjeranje nadgrobnika sa grobova na
bilo koju drugu lokaciju;
unutar pravoslavnog groblja na k.č. 1317, dopuštaju
se ukopavanja na udaljenosti od 3 metra od stećka;
dopuštena je uporaba suvremenih tehničkih rješenja u
cilju identifikacije izvorne pozicije pomjerenih
stećaka;
nije dopušteno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine
niti skidanje patine sa njih;
izuzetno od prethodne alineje, dopušteno je čišćenje
nadgrobnika u slučaju da je ono neophodno za istragu
epigrafskih ili dekorativnih elelemenata, uz prethodno
izrađen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biološkim, kemijskim, fizičkim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere kojima
će biti spriječeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja načina čišćenja na kamen i na okoliš;
područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet
te je prilikom obavljanja istražnih ili bilo kojih drugih
radova, obvezno osigurati prisustvo arheologa;
zabranjeno je odlaganje otpada;
prostor spomenika može se rabiti u edukativne i
kulturne svrhe i bit će otvoren i dostupan javnosti na
način koji neće ugroziti spomenik;
sve intervencije u zoni zaštite mogu se obavljati samo
uz prethodno urađene projekte na koje je dobivena
suglasnost federalnog ministarstva mjerodavnog za
prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno
ministarstvo) i uz strukovni nadzor mjerodavne službe
zaštite nasljeđa na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna služba
zaštite).
U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuje se
zaštitni pojas, koji obuhvata k.č. 770, 1011 i 1012/1, dijelove k.č.
772/1, 773, 1005, 1007, 1008 i 1438 k.o. Vijesolići i k.č. 1318,
1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362 i 1363, dio k.č. 1316, 1351, 1352, 1353 i 1364 k.o. Gornja
Breza (novi premjer). Obuhvat zaštitnog pojasa počinje od
tromeđe k.č. 769/2, 770 i 771 k.o. Vijesolići i nastavlja
jugoistočno granicom k.č. 769/2 i 770 do tromeđe k.č. 769/2, 770
i 1438 te produžava pravolinijski do zapadnog kuta k.č. 1318 k.o.
Gornja Breza. Granična linija zatim ide granicom k.č. 1318 sa
k.č. 1316, 1319 i 1321, zatim k.č. 1352 sa k.č. 1321 i 1322, zatim
k.č. 1351 sa k.č. 1322 i 1345, zatim k.č. 1350 sa k.č. 1345 i 1348,
te k.č. 1349/1 sa k.č. 1348 do tromeđe k.č. 1348, 1349/1 i 1353.
Linija dalje nastavlja pravolinijski na tromeđu k.č. 1353, 1363 i
1364 i ide granicom k.č. 1363 i 1364 do južnog kuta k.č. 1363 te
nastavlja pravolinijski do točke na granici k.č. 1364 i 1365 čije su

Број 69 - Страна 73

koordinate Y = 6519421 X = 4876037. Granična linija dalje ide
granicom k.č. 1364 sa k.č. 1365 i 1393, zatim k.č. 1393 sa k.č.
1359, 1354, 1358 i 1355, te k.č. 1356 sa k.č. 1355 do tromeđe
k.č. 1355 i 1356 k.o. Gornja Breza i k.č. 1438 k.o. Vijesolići i
nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1438, 1012/1 i 1013 k.o.
Vijesolići. Linija dalje ide granicom k.č. 1012/1 sa k.č. 1013 i
1012/2 do tromeđe k.č. 1012/1, 1012/2 i 1005 te nastavlja
pravolinijski do tromeđe k.č. 1005, 1010 i 1011. Granična linija
nastavlja granicom k.č. 1011 sa k.č. 1010 i 1006 do tromeđe k.č.
1006, 1007 i 1011, dalje ide pravolinijski do tromeđe k.č. 1007,
1008 i 1009/2 i nastavlja granicom k.č. 1009/2 sa k.č. 1008 i 773
do tromeđe k.č. 1009/2, 1009/1 i 773. Granična linija dalje
nastavlja pravolinijski do tromeđe k.č. 1009/1, 772/1 i 771, ide
granicom k.č. 771 sa k.č. 772/1 i 770 te se granicom k.č. 770 i
769/2 vraća na polaznu točku na tromeđi k.č. 769/2, 770 i 771
k.o. Vijesolići i time je zatvoren zaštitni pojas. Površina zaštitnog
pojasa je 48.659 m2. Na tome prostoru utvrđuju se sljedeće mjere
zaštite:
dopušteno je izvođenje radova koji neće utjecati na
izmjenu područja i promjenu krajolika;
dopušteno je obavljanje radova na infrastrukturi uz
prethodno odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovno mišljenje mjerodavne službe zaštite;
nije dopušteno odlaganje otpada;
sve slučajne nalaze koji budu pronađeni u zoni zaštite
ili zaštitnom pojasu obvezno prijaviti mjerodavnoj
službi zaštite.
Za zone zaštite i zaštitni pojas potrebno je sačiniti:
plan upravljanja i održavanja nacionalnog spomenika;
geodetski snimak postojećeg stanja nacionalnog
spomenika i tehničku procjenu stanja stećaka;
procjenu utjecaja okolinskih čimbenika na spomenik,
uključujući vegetaciju i mjere ublažavanja negativnih
utjecaja.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheološke istrage budu
nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na
odgovarajući način.
Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude
nađen tijekom arheoloških istraga neophodno je strukovno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheoloških istraga dužan je nakon
izvršenih arheoloških radova podnijeti izvješće Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog - voditelj arheoloških istraga mora imati na
raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki
materijal dok traje istraga i dok ne završi izvješće, a najduže za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvođenjem arheoloških istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvješća o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti
primjenjivane mjere zaštite koje Povjerenstvo utvrđuje.
Iznošenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove točke iz Bosne i
Hercegovine nije dopušteno.
Izuzetno od prethodnog stavka, ukoliko voditelj istrage
utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze
o tomu prezentirat će Povjerenstvu, koje može dopustiti
privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim
uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Број 69 - Страна 74

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.
VII.
Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj službi zaštite i općinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrđenih u toč. II. - VI. ove odluke i mjerodavnom
općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloženje sa pratećom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
IX.
Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konačne.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Ljiljana Ševo, Amra
Hadžimuhamedović i Dubravko Lovrenović.
Broj 05.2-2.3-64/15-13
Predsjedateljica Povjerenstva
5. studenoga 2015. godine
Ljiljana Ševo, v. r.
Sarajevo

1035

Комисија за очување националних споменика, на
темељу члана V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума
за мир у Босни и Херцеговини и члана 39 став 1 Пословника
о раду Комисије за очување националних споменика, на
сједници одржаној од 4. до 6. новембра 2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
I
Мјесто Фатиме кадун џамије у Мостару, које се
налази на простору означеном као к.ч. 2648 (нови премјер),
што одговара к.ч. 26/132 (стари премјер), посједовни лист
број 1889, зк. извадак број 1521, к.о. Мостар I, Град Мостар,
Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина, не
испуњава Критеријуме за проглашење добара националним
споменицима Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 33/02 и 15/03).
Мјере заштите добра из става 1 ове тачке требају бити
усклађене
са
одговарајућим
просторно-планским
документима на локалном нивоу.
II
Добро из тачке I став 1 ове одлуке брише се са Листе
петиција која се води у Комисији за очување националних
споменика (у даљем тексту: Комисија).
III
Према члану V став 4 Анекса 8 Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, одлуке Комисије
су коначне.

Петак, 16. 9. 2016.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Амра Хаџимахмутовић,
Дубравко Ловреновић и Љиљана Шево.
Број 07.2-2.4-65/15-3
Предсједавајућа Комисије
5. новембра 2015. године
Љиљана Шево, с. р.
Сарајево
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
održanoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Mjesto Fatime kadun džamije u Mostaru, koje se nalazi
na prostoru označenom kao k.č. 2648 (novi premjer), što
odgovara k.č. 26/132 (stari premjer), posjedovni list broj 1889,
zk. izvadak broj 1521, k.o. Mostar I, Grad Mostar, Federacija
Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ne ispunjava
Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/02 i 15/03).
Mjere zaštite dobra iz stava 1 ove tačke trebaju biti
usklađene sa odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima
na lokalnom nivou.
II
Dobro iz tačke I stav 1 ove odluke briše se sa Liste peticija
koja se vodi u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (u
daljem tekstu: Komisija).
III
Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konačne.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimahmutović,
Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.
Broj 07.2-2.4-65/15-3
Predsjedavajuća Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana Ševo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici održanoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Mjesto Fatime kadun džamije u Mostaru, koje se nalazi
na prostoru označenom kao k.č. 2648 (novi premjer), što
odgovara k.č. 26/132 (stari premjer), posjedovni list broj 1889,
zk. izvadak broj 1521, k.o. Mostar I., Grad Mostar, Federacija
Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ne ispunjava
Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/02 i 15/03).

Петак, 16. 9. 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Број 69 - Страна 75

Mjere zaštite dobra iz stavka 1. ove točke trebaju biti
usuglašene sa odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima
na lokalnoj razini.
II.
Dobro iz točke I. stavak 1. ove odluke briše se sa Liste
peticija koja se vodi u Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih
spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
III.
Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konačne.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimahmutović,
Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.
Broj 07.2-2.4-65/15-3
Predsjedateljica Povjerenstva
5. studenoga 2015. godine
Ljiljana Ševo, v. r.
Sarajevo

Režim zaštite u smislu stava (1) ove tačke produžava se do
donošenja konačne odluke Komisije za očuvanje
nacionalnih spomenika o proglašenju predloženog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglašenje.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 09-02.9-56/16-3
Predsjedavajući Komisije
21. juna 2016. godine
Prof. dr. Amir Pašić, s. r.
Sarajevo

1036

I.
Za dobra kulturno-povijesnog naslijeđa uvrštena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produžava se režim
zaštite iz članka V. stavak 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Režim zaštite u smislu stavka (1) ove točke produžava se do
donošenja konačne odluke Povjerenstva za očuvanje
nacionalnih spomenika o proglašenju predloženog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglašenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 09-02.9-56/16-3
21. lipnja 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pašić, v. r.

Комисија за очување националних споменика, на
основу члана 39. став 3. Пословника о раду Комисије за
очување националних споменика ("Службени гласник БиХ",
бр. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 и 53/11), а у вези са чланом V
став 3. Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни
и Херцеговини, на 3. sjednici održanoj 20. и 21. јуна 2016.
године, донијела је

ОДЛУКУ
I
За добра културно-историјског наслијеђа уврштена на
Списак добара, који је саставни дио ове одлуке,
продужава се режим заштите из члана V став 3. Анекса
8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини.
(2) Режим заштите у смислу става (1) ове тачке продужава
се до доношења коначне одлуке Комисије за очување
националних споменика о проглашењу предложеног
добра националним спомеником или о одбијању
приједлога за проглашење.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 09-02.9-56/16-3
21. јуна 2016. године
Предсједавајући Комисије
Сарајево
Проф. др Амир Пашић, с. р.
(1)

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu
člana 39. stav 3. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje
nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03,
31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa članom V stav 3. Aneksa 8.
Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na 3.
sjednici održanoj 20. i 21. juna 2016. godine, donijela je

ODLUKU
(1)

I
Za dobra kulturno-historijskog naslijeđa uvrštena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produžava se režim
zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

(2)

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na
temelju članka 39. stavak 3. Poslovnika o radu Povjerenstva za
očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br.
4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa člankom V. stavak
3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, na 3. sjednici održanoj 20. i 21. lipnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
(1)

SPISAK
KULTURNO-HISTORIJSKIH DOBARA ZA KOJA SE
PRODUŽAVA REŽIM ZAŠTITE IZ ČLANA V STAV 3.
ANEKSA 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR
U BOSNI I HERCEGOVINI
1. Nekropola sa stećcima Rogin potok u naseljenom mjestu
Češće u Tarčinu, Hadžići
2. Reljef akademskog kipara Vladimira Herljevića u bedemu
Kapetanove kule, Bihać
3. Pokretna dobra na području Kaknja i Sarajeva vezana za
djelatnost Elektroprivrede i predviđena za tehnički muzej,
Sarajevo
4. Obiteljska kuća - kuća sa tri broja u naseljenom mjestu
Lapsunj, Prozor-Rama
5. Zgrada male gimnazije iz Austrougarskog perioda, Bihać
6. Harem džamije Prekounje sa nišanima, Bihać
7. Upravna zgrada rudnika sa tornjem u ulici Stjepana Radića
2, Zenica
8. Javni vodovod izgrađen 1907. godine u naseljenom mjestu
Žegar, Bihać
9. Nekropola sa stećcima u naseljenom mjestu Piperi, Lopare
10. Nekropola sa stećcima u naseljenom mjestu Drecelj, Olovo
11. Nekropole i usamljeni stećci na općini Zvornik

Број 69 - Страна 76

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Петак, 16. 9. 2016.

12. Spomen kuća i biblioteka pisca Skendera Kulenovića sa
zaostavštinom u Bosanskom Petrovcu
13. Dom kulture Bosanski Petrovac - Zgrada Sokolskog doma.
Predsjedavajući Komisije
Prof. dr. Amir Pašić, s. r.

САДРЖАЈ
ПРЕДСЈЕДНИШТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1026 Одлука о продужетку мандата пјешадијској
јединици Оружаних снага Босне и Херцеговине
у операцији Одлучна подршка у Исламској
Републици Авганистан (српски језик)
Odluka o produžetku mandata pješadijskoj jedinici
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan
(bosanski jezik)
Odluka o produljenju mandata pješačkoj postrojbi
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
Odlučna potpora u Islamskoj Republici Afganistan
(hrvatski jezik)
1027 Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
1028 Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
1029 Одлукa о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
1030 Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
1031 Одлука о интервентном коришћењу средстава
текуће резерве (српски језик)

1

2

2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće
pričuve (hrvatski jezik)
САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1032 Одлука о повлачењу прве транше Проширеног
аранжмана (Ехtended Fund Facility - EFF) са
Међународним монетарним фондом (ММФ)
(српски језик)
Odluka o povlačenju prve tranše Proširenog
aranžmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)
(bosanski jezik)
Odluka o povlačenju prve tranše Proširenog
aranžmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)
(hrvatski jezik)
МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1033 Правилник о азилу (српски језик)
Pravilnik o azilu (bosanski jezik)
Pravilnik o azilu (hrvatski jezik)
КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1034 Одлука број 05.2-2.3-64/15-13 (српски језик)
Odluka broj 05.2-2.3-64/15-13 (bosanski jezik)
Odluka broj 05.2-2.3-64/15-13 (hrvatski jezik)
1035 Одлука број 07.2-2.4-65/15-3 (српски језик)
Odluka broj 07.2-2.4-65/15-3 (bosanski jezik)
Odluka broj 07.2-2.4-65/15-3 (hrvatski jezik)
1036 Одлука број 09-02.9-56/16-3 (српски језик)
Odluka broj 09-02.9-56/16-3 (bosanski jezik)
Odluka broj 09-02.9-56/16-3 (hrvatski jezik)

7
8

8

8

9

9
29
49

69
70
72
74
74
74
75
75
75

7
7

Издавач: Овлаштена служба Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, Сарајево - За издавача: секретар Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Бојан Нинковић - Припрема и дистрибуција: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево, Џемала Биједића 39/III Директор: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722-050, факс:
722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује полугодишње, а
уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT BANK д.д. 338-320-22000052-11, ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука, филијала Брчко 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 00071700-57 - Штампа:
ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За штампарију: Мевлудин Хамзић - Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка гласила.
"Службени гласник БиХ" је уписан у евиденцију јавних гласила под редним бројем 731. Упис у судски регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ/I 2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број 200226120002. Молимо претплатнике да
обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре. Претплата за II полугодиште 2016. за "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре"
120,00 КМ, "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ.
Wеb издање: http://www.sluzbenilist.ba - годишња претплата 200,00 КМ

Godina XX/XII
Petak, 16. 9. 2016. godine

Broj/Broj

69

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-135-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Velid Hati}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odorant THT (sredstvo za odorizaciju prirodnog gasa)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696300-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Fadile Od`akovi} @ute br. 4, 71000 Sarajevo
(S1-12094-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
49-1-2-63-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA RS
IDB/JIB: 4401571310006
Kontakt osoba: Milan Baji}
Telefon: (051) 339-192
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Godina XX/XII
Petak, 16. 9. 2016. godine

Zakup dva simetri~na neupravljiva linka IP/MPLS opsega 40 Mbps i
20 Mbps
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64200000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70085,50
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dvije godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike
Srpske br. 1 78000 Banja Luka
(S1-12148-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-1-3-118-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Abid Drobo
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje cesta i ulica na podru~ju op}ine Travnik za period od
15.11.2016. do 15.3.2017. godine LOT I, LOT IV i LOT XI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.

Broj 69 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Travnik, Konatur bb mala sala Op}ine
(S1-12109-16)
OBAVIJEST O NABAVI
57-1-1-52-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava asfalta marke: 400 t BNS 22 i 600 t BNHS 16 za potrebe asfaltiranja
parkinga oko Doma u Brestovskom, Doma u Duhrima, dijela ulice Grada
Zapre{i}a, dvori{te {kole Hrastovi, lokalnog puta Azapovi}i,
Zabr|e-Brdanjak, Zaba{}e, Doci, Ljetovik i pro{irenja puta do {kole u
Lepenici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44113620-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 mjesec
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine Kiseljak, Bana Josipa Jela~i}a 41, Vije}nica
(S1-12330-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
195-1-1-59-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP NIO SLU@BENI LIST BIH
IDB/JIB: 4200226120002
Kontakt osoba: Lana Cokoja
Telefon: (033) 722-043
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja je rok iz ponude ponu|a~a koji bude izabran
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: D`emala Bijedi}a 39 Sarajevo
(S1-12280-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
201-1-3-14-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB: 4200792820003
Kontakt osoba: Alma Zili}
Telefon: (033) 560-427
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kontaktne trolejbuske mre`e na kru`nom toku
spoja A i X transferzale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31310000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
249900,90
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamida Dizdara 1, Srajevo
(S1-12401-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-16-3-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugqa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-12196-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-17-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 14:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka svje`eg mesa i ro{tiqskih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15100000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
188000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
kao u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-12197-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-25-3-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 8:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Milovan Jovi}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunikacione opreme za pro{irewe komunikacionog
kapaciteta i nadogradwa be`i~nog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32510000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00

Broj 69 - Strana 3

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Poreska uprava RS, Trg Republike Srpske br. 8 Bawa
Luka
(S1-12213-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-26-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka-pro{irewe STORAGE-a i nadogradwa serverskog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30233130-1
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br.8, Bawa Luka
(S1-12215-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-3-1121-3-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pove}anje kapaciteta sistema za prtljag
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34961000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisana tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00

Broj 69 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.P. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o.
Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo - Sala za sastanke (764),
Administrativna zgrada
(S1-12158-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
268-1-1-34-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200824880003
Kontakt osoba: Bojan Mali{
Telefon: (033) 492-431
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka IT i druge tehni~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, kancelarija 1102
(S1-12188-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
268-1-1-35-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 11:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200824880003
Kontakt osoba: Bojan Mali{
Telefon: (033) 492-431
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalizovanog KOMBI vozila za potrebe Azilantskog centra
Delija{i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34115200-8
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garancije
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, kancelarija 1102
(S1-12392-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-221-3-151/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Branka Seferovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski namje{taj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Navedeno u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Navedeno u TD
(S1-12239-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
285-1-2-45-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Elaborata/Izvje{taja o in`enjersko-geolo{kim i geotehni~kim
karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog projekta osiguranja
gra|evinske jame zamjenskog objekta prema UP "Grbavi~ka"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok za izradu Elaborata je 30 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za
izradu Glavnog projekta osiguranja gra|evinske jame je 30 dana od po~etka
projektovanja objekta.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 15:45:00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO,
KAPTOL BR. 3, SARAJEVO (MALA SALA)
(S1-12203-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-2-290-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Igor Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
(S1-12221-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
289-1-1-34-3-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401347270007
Kontakt osoba: Igor Srba
Telefon: (059) 220-711
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva, uqa i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada J.P. "Vodovod" A.D. Trebiwe,
kancelarija br.19, Luke ]elovi}a Trebiwca br.2
(S1-12100-16)

Broj 69 - Strana 5

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
306-1-3-6-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ^ELI]
IDB/JIB: 4209424870006
Kontakt osoba: Muhidin Karasulji}
Telefon: (035) 668-650
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izbor izvo|a~a radova na projektu"Rje{avanje problema Roma u oblasti
stambenog zbrinjavanja u op}ini ^eli}"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
156695,70
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine ^eli}, A.Izetbegovi}a 60-II, Mala sala III
sprat
(S1-12175-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-471-3-200/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka orginalnih rezervnih dijelova za bager P&H 2300 za potrebe RMU
\ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
670000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
270 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sarajevo
(S1-12104-16)

Broj 69 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-2-20-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za izradu geodetskih i geolo{kih podloga za potrebe izrade
RP Riverina - Sastavci i RP Privredna zona Semizovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, 71000 Sarajevo
(S1-12314-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
384-1-1-21-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "RAD" A.D. TESLI]
IDB/JIB: 4401298390000
Kontakt osoba: Andrea Markovi}
Telefon: (053) 431-499
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku mini bagera sa gumenim gusjenicama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43260000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisa pa sve do isteka garantnog roka. Rok
isporuke robe je 15 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: PKD "Rad" a.d. Tesli}, ul. Kraqa Petra I bb, Tesli},
kancelarija br. 7
(S1-12281-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
405-1-1-45-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 15:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB: 4200742210000
Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dom policije, Tina Ujevi}a broj 1, Sarajevo, prvi sprat,
press sala
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federation Ministry of Internal Affairs
UIN: 4200742210000
Contact person: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telephone: (033) 280-020
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of uniforms and parts of uniforms (divided into lots)
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
31.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 12:00:00
Address and place: Federation Ministry of Internal Affairs, Mehmeda Spahe
7, room 3
(S1-12370-16)
OBAVIJEST O NABAVI
424-1-1-9-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: UPRAVA ZA CIVILNU ZA[TITU I VATROGASTVO HN@/K
MOSTAR
IDB/JIB: 4227299690007
Kontakt osoba: ivana sablji}
Telefon: (036) 319-869
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vatrogasna vozila

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34144210-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
598000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do isporuke vozila i isteka jamstvenog roka.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Uprava za civilnu za{titu i vatrogastvo HN@/K Adresa:
Stjepana Radi}a 3/III 88 000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Civil Protection and Fire Fighting Administration of Herzegovina Neretva Canton
UIN: 4227299690007
Contact person: Ivana Sablji}
Telephone: (036) 319-869
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Fire trucks
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34144210-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
17.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 10:00:00
Address and place: Stjepana Radi}a 3/III 88 000 Mostar
(S1-12227-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-2-26-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Projekat ozna~avanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada ku~nim
brojevima s izradom registra prosotrnih jedinica na podru~ju Kantona
Sredi{nja Bosna / Srednjobosanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 7

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Stani~na 43. Travnik (zgrada Vlade)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Zijad Balihod`i}
UIN: 4236135650003
Contact person: Amir [kandro
Telephone: (030) 518-091
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and
analysis services
II 1.a. Title of the object of the contract
Central Bosnia Canton
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
71250000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
19.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.10.2016. 12:00:00
Address and place: Stani~na 43. Travnik
(S1-12166-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
479-1-1-16-3-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.7.2016. u 11:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402889020003
Kontakt osoba: Jelena Arnautovi}
Telefon: (051) 233-855
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka zahvalnog obroka za dobrovoljne davaoce krvi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka ugovorenih koli~ina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Zdrave Korde 1 78 000 Banja Luka
(S1-12149-16)

Broj 69 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-62-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO- DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
252000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW;
LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa [KODA;
LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton
UIN: 4218294630007
Contact person: Elma Osmanovi}
Telephone: (032) 406-218
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
LOT 1:Successive purchase of original auto parts from programme VW;
LOT 2: Successive purchase of original auto parts from programme
SKODA; LOT 3: Successive purchase of auto tires
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
24.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 11:00:00
Address and place: Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton,
Trg BiH br. 6, 72000 Zenica
(S1-12189-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-16-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 10:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i ugradwa elektromaterijala i opreme i izvo|ewe
gra|evinskih radova na elektrifikaciji povratni~kih naseqa u MZ
Bistrica sela [umi}i/ Nadgaja, Jabuka / Previla, Jabuka/ [umi{i i
[ipovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140600,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko Solunskih dobrovoqaca 2 Gacko
(S1-12229-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-17-3-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta u selu Nadini}i i
Medani}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
212000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca br. 2. 89240
Gacko
(S1-12156-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-18-3-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 15:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta sa prikqu~kom u selu
Macanovina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
233000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca br.2;89240
Gacko
(S1-12157-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-19-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 15:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa trotoara uz magistralni put M - 20 od st.94+170,00 do st.
94+780,00 desno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
230000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-12230-16)

Broj 69 - Strana 9

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-20-3-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 15:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta sa prikqu~kom u selu
Mihoqa~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
241000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom Tenderskom
dokumentacijom
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-12231-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
511-1-1-164-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80960,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci odje}e i obu}e za potrebe korisnika smje{taja u KJU
"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjvanje osoba sa invalididtetom i drugih
osoba"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00

Broj 69 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba" ul. Nahorevska broj 195., op}ina Centar
Sarajevo
(S1-12329-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
517-1-1-102-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 13:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI
IDB/JIB: 4400548390004
Kontakt osoba: Olja Tu{evljak
Telefon: (057) 340-988
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JU "Studentski centar u Lukavici" Vuka Karadzi}a 30
Isto~no Saajevo
(S1-12106-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-27-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Mensud Br~aninovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog samohodnog kamiona za odle|ivanje i za{titu od
zale|ivanja zrakoplova (de-icing/anti-icing)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
(S1-12347-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-28-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Salko ^erkezovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog kamiona teglja~a za cisternu i rabljene cisterne za
pretakanje goriva za mlazne motore tipa JET A1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unaerodni aerodrom Tuzla" d.o.o. , Gornje
Dubrave bb, 75 270 @ivinice
(S1-12348-16)
OBAVIJEST O NABAVI
531-1-2-43-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA OD@AK
IDB/JIB: 4254037890002
Kontakt osoba: Mato Bo`i}
Telefon: (031) 762-363
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika sa podru~ja op}ine Od`ak za period od 1. 1. 2017.godine
do 31. 12. 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60140000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
310000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1. 1. 2017. - 31.12. 2017.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Od`ak, Trg broj 1, 76290 Od`ak
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: the municipality Od`ak
UIN: 4254037890002

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Contact person: Mato Bo`i}
Telephone: (031) 762-363
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail
II 1.a. Title of the object of the contract
transport of school children on the territory of od`ak
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
60140000-1
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.10.2016. 12:00:00
Address and place: the municipality Od`ak, Trg 1. meeting room
(S1-12152-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
556-1-1-27-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM-PORODICA ZENICA
IDB/JIB: 4218091440008
Kontakt osoba: Senada Migic
Telefon: (032) 227-578
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka prehrambenih artikala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JU DOM-PORODICA, ZENICA, CRKVICE 20 C
(S1-12363-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-845-3-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Originalni rezervni dijelovi za vibraciono sito "liwel" LS 2,5x28-315 EDS
HEIN LEHMANN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9

Broj 69 - Strana 11

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-12321-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-77-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka manometara i termometara za teku}e odr`avanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38412000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije a najdu`e 12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12112-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-78-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mjerno-regulacijske opreme za teku}e od`avanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42131140-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
235500,00

Broj 69 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije a najdu`e 12 mjeseci.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12113-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-3-79-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
7 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hitne intervencije opravke izolacije vrelovoda, toplovoda i toplinskih
podstanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45320000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12198-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-80-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
310000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka predizoliranih cijevi i pribora

Petak, 16. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163120-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12199-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-169-3-90/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
160000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Totalna cementna endoproteza kuka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33183200-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinsk 11, Multimedijalna sala Zavoda
(S1-12277-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-104-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
54700,80

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka molersko - farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, br 1. Sarajevo
(S1-12235-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-1-105-3-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i zamjena agregatskog postrojenja u Zgradi Predsjedni{tva BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31100000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
77777,77
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovorni organ predvi|a zaklju~ivanje ugovora na odre|eni period do
okon~anja isporuke, monta`e i pu{tanja u rad opreme koja je predmet
nabavke, a najkasnije do isteka garantnog perioda za svu opremu koja je
predmet Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg
BiH 1, Sarajevo
(S1-12236-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-106-3-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 69 - Strana 13

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
38 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30643,55
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje elektro i hidroinstalacionih radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne
i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45450000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, br 1. Sarajevo
(S1-12388-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
660-1-1-12-3-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544420002
Kontakt osoba: dalibor ivanovic
Telefon: (056) 211-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe za potrebe bolni~ke kuhinje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12179-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1767-3-343/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

Broj 69 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Petak, 16. 9. 2016.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
557000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iskop-utovar, transport i odlaganje otkrivke kao i otkopavanje i transport
uglja
sa PK "Lukava~ka rijeka" do Rudnika "[ikulje" u Lukavcu (140.000
3
m ~.m., 30.000 t uglja)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90532000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12105-16)

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sukcesivna nabavka ulja za lo`enje za grijnu sezonu 2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
grijna sezona 2016/2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-12338-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-1-71-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42248,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-12150-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-61-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO- SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka auto guma M+S za automobile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do izvr{enja, a najkasnije do 31.12.2016.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: MUP USK, 502 Vite{ke brigade broj 2., Biha}
(S1-12339-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-60-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-167-3-190/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. Ivica Mi{kovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na spajanju objekta 1018 na toplovod kao i razvod centralnog
grijanja unutar objekta na lokaciji "Dubrave" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,05
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdija Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-12118-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-171-3-193/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Ivica Mi{kovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji kotlovskih postrojenja u kasarni "Kozara"
Banja Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196581,19
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Sarajevo
(S1-12342-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-170-3-194/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. D`emal Salkuni}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 69 - Strana 15

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova broj: 11-03-26-3408-3/16.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98
(S1-12346-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-1-69-3-116/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 10:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NN ormari za trafo stanice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok isporuke je 45 dana od dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-12407-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-72-3-119/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 14:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 69 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za Poslovnice RJ "Elektrodistribucija" Bawa Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok izvo|ewa predmetnih radova je 90 dana od
dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-12408-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-130-3-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge odr`avanja softvera i informati~ke opreme PKI sistema UIO
BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured, Ul.
Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: UIO BIH
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]
Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Computer and related services
II 1.a. Title of the object of the contract
Service
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
72267100-0

Petak, 16. 9. 2016.

PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 25.10.2016. 12:00:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanja, Sredi{nji ured, Ulica
Bana Lazarevi}a bb
(S1-12307-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-131-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju Grani~nog
prelaza Svilaj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured, Ulica
Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-12254-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-132-3-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju Grani~nog
prelaza Vardi{te
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76920,00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO SREDI[NJI URED, Bana Lazarevi}a bb, 78000
Banja Luka
(S1-12255-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-107-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji javnih zelenih i ostalih povr{ina u gradu
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 radnih dana od dana zaklju~ivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12185-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-108-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na obezbje|enju dodatnih koli~ina vode za naselje
Behrami
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8

Broj 69 - Strana 17

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21416,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12184-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
786-4-1-35-6-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MESO I MESNE PRERA\EVINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15110000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12098-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
787-1-1-115-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE
GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
IDB/JIB: 4200305180002
Kontakt osoba: Mirsad Delali}
Telefon: (033) 252-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za multimedijalnu salu Amfiteatar i auditorijum
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32321200-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76920,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 69 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 14:05:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Fonda memorijala u ulici [irokac br: 22,
71000 Sarajevo.
(S1-12245-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
792-1-3-38-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KAKANJ
IDB/JIB: 4218305690007
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Telefon: (032) 771-812
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje ski staze Ponijeri - ugradnja odgovaraju}ih rasvjetnih tijela, op}ina
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31500000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja u posao izvo|a~a od strane
Ugovornog organa
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj
(sala za sastanke)
(S1-12384-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
794-1-1-184-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka softvera - "Nadogradnja JIIS BiH (Jedinstvenog izbornog
informacionog sistema BiH)"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Odabrani ponu|a~ je du`an izvr{iti isporuku softvera, njegovu instalaciju i
obuku administratora i korisnika u roku od ~etiri (4) mjeseca od potpisivanja
Ugovora, u skladu sa uslovima propisanim u ovoj TD, ponudi i Ugovoru.

Petak, 16. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,
Ulica Danijela Ozme br. 7, Sarajevo
(S1-12266-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1180-3-301/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta "Sustav radio komunikacijskih veza, nabava radio
ure|aja i opreme za potrebe DEE-e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106a Mostar
(S1-12153-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1181-3-302/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava sanitarnog materijala za odr`avanje ~isto}e prostora, toaletnog
papira i ubrusa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
107021,74

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Broj 69 - Strana 19

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-12209-16)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 MJESECI
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a,
88000 Mostar
(S1-12293-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1183-3-304/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ispitivanje energetskih transformatora - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71600000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-12274-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1184-3-307/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ulo{ci i podno`ja osigura~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31211300-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
179525,02
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 A,
88000 Mostar
(S1-12294-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1185-3-306/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Strojevi za kuvertiranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30131200-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75000,00

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1182-3-308/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30230000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
404150,00

Broj 69 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Petak, 16. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 A,
88000 Mostar
(S1-12356-16)

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branka Radi~evi}a 18, 78 000 Bawaluka
(S1-12214-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1186-3-309/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Bojenje i ustakljivanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju Upravne zgrade (soboslikarski
radovi u sali za sastanke, hodnicima i stubi{tu)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45442100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 tjedna
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-12333-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
881-1-2-27-3-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA HAN PIJESAK
IDB/JIB: 4400646560007
Kontakt osoba: Slavica A{owa
Telefon: (057) 557-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za zimsko odr`avawe puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Han Pijesak, Sala za sjednice, A.
Kara|or|evi}a 4, Han Pijesak 71360
(S1-12159-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
877-1-1-153-3-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
U{ne markice

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-61-3-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 12:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Gordana Vujevi}
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova: Nastavak izgradnje Doma kulture u MZ Prokos i nastavak
izgradnje Lova~kog doma u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125333,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
180 dana, ra~unaju}i od dana uvo|enja u posao.

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12138-16
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-62-3-59/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija poslovnog objekta u dje~iji vrti} u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12145-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-63-3-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00

Broj 69 - Strana 21

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12170-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-2-698-3-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prijevoza rovnog uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-12317-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-1-31-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energenata za ogrev
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, ul. Blagoja
Parovi}a 139b
(S1-12162-16)

Petak, 16. 9. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-12202-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-3-32-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija mokrih ~vorova u osu|eni~kom paviqonu u krugu KPZ Bawa
Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
maksimalno 60 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:45:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, ul. Blagoja
Parovi}a 139b
(S1-12233-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
987-1-1-36-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SRBAC
IDB/JIB: 4401255660003
Kontakt osoba: Radovan Latin~i}, Tatjana Kne`evi}
Telefon: (051) 740-001
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka navalnog vatrogasnog vozila sa prate}om opremom za potrebe
Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,21
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:05:00
Adresa i mjesto: Op{tina Srbac, "Mome Vidovi}a " br. 7, sala br. 2
S1-12088-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-3-355-3-295/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017576 Sanacija slapi{ta brane HE Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
450000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
240 dana od dana uvo|enja u posao.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
996-1-1-235-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218273550003
Kontakt osoba: Karmela Pojavnik
Telefon: (032) 449-460
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
DO KRAJA 2017.GODINE
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I1.
(S1-12091-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-114-3-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~kog mosta izme|u naselja Zlokovac i Stupine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-12201-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1023-1-1-240-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
IDB/JIB: 4227137790008
Kontakt osoba: Sanija Made{ko; Ivana Buhovac
Telefon: (033) 723-116
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava lo` ulja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i
invalidsko osiguranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 23

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: zgrada Federalnog zavoda MIO/PIO, Dubrova~ka bb.,
Mostar
(S1-12404-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1025-1-3-123-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i asfaltiranje lokalne ceste: Crni Most-Gorica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
480000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440
Prozor, Ured na~elnika
(S1-12279-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-249-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za rad na separatoru Amicus
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao po I 1
(S1-12349-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1075-1-1-239-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200329950003
Kontakt osoba: MERSIHA DURAKOVI]
Telefon: (033) 627-889
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka, instalacija i pu{tanje u rad robe - Analizatora za mjerenje
imisije Ozona O3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38434000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul.Dr.Mustafe Pintola 1/III
(S1-12324-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1095-1-3-182-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Fevzija Hajdaragi}
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski i rekontruktivni radovi na objektima Federalne uprave civilne
za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Vitomira Luki}a 10, Stup, Ilid`a, 71000 Sarajevo
(S1-12186-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-3-41-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Ruzmir Avdi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka na rekonstrukciji zgrade MUP-a TK-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262600-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196558,97
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12205-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-3-43-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Ruzmir Avdi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na teku}em odr`avanju objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12204-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-44-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pi{tolja 9 mm i okvira za municiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova TK-a, Turalibegova bb,
Tuzla
(S1-12323-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-45-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemijskih-ru~nih granata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35200000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29060,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.

Broj 69 - Strana 25

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12331-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-1-1-5-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 8:49
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004
Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Policijske odore
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Livno, S.S.Kranj~evi}a 8
(S1-12212-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-1-1-7-3-7/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 15.9.2016. u 11:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004
Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
365000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U roku 60 dana ili najkasnije do 31.12.2016.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00

Broj 69 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Livno, S.S.Kranj~evi}a 8
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: MUP Kantona 10 Livno
UIN: 4281001910004
Contact person: Marko Grgi} i Anto Kelava
Telephone: (034) 201-900
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
procurement of vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34100000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 12:00:00
Address and place: Livno, S.S. Kranj~evi}a 8
(S1-12391-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-545-3-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradni tipskih objekata- zgrade podru~nih vatrogasnih domova
za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost u MZ Mao~a, MZ Bijela i MZ
Sandi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
(S1-12164-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-549-3-300/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji i sanaciji 23 stambena objekta u Br~ko distriktu
BiH u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda - Saudiskog fonda
po sistemu "Klju~ u ruke"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
525000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59 Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH
(S1-12151-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-551-3-304/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Kancelarije gradona~elnika i
Pododjeljenja za informatiku - 2 lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miroslav Ristanovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of computer equipment - lot 2
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Conditions for obtaining tender documents
24.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 13:00:00
Address and place: Government of BD of BiH, Bulevar Mira 1
(S1-12315-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-552-3-306/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radnih i intervencijskih uniformi za potrebe Pododjeljenja za
za{titu i spasavanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
(S1-12376-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-209-3-456/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milinkovi} Nemawa
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Jahorina"Pale
(S1-12223-16)

Broj 69 - Strana 27

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-210-3-457/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu [KP u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Romanija"Sokolac
(S1-12224-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-211-3-458/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milomir Kova~evi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Mili}i"Mili}i
(S1-12225-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-212-3-461/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300

Broj 69 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G" Bira~" Vlasenica
(S1-12325-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-213-3-465/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 11:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavawa {uma "Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Viso~nik" Han Pijesak
(S1-12328-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-1-214-3-466/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka plo~ica za obiqe`avawe {umskih drvnih sortimenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44423450-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,
Romanijska br. 1, 71350 Sokolac
(S1-12357-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-215-3-469/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Ribnik Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Ribnik. Rade Jovanovi}a 11, 79288 Ribnik
(S1-12380-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-101-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Osman Huseinovi}, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kartiranje {uma i {umskog zemlji{ta u GJ "Zujevina" [GP "Igmansko" na
pedolo{kim, fitocenolo{kim i tipolo{kim osnovama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48326100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46282,06
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na trajanje od godine dana od dana zaklju~enja

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Ugovornog
organa
(S1-12208-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-603-5-169/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatne isporuke mekih intraokularnih so~iva Lot 1 (stavke 1.3 i 1.4)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12372-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-1-34-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
390000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava soli za zimsko odr`avanje cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-12240-16)

Broj 69 - Strana 29

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-3-2-584-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PP 6-16 Nabavka usluge izrade studije opravdanosti eksproprijacije sa
ekolo{ko i socijalnom procjenom za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71241000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
99000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
(S1-12337-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-177-3-179/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 9:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rekonstrukcije i pro{irenja trafostanice TS 110/x kV Ljubu{ki
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2320221,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursa} 7A, 78000 Banja Luka, Sala za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka

Broj 69 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Petak, 16. 9. 2016.

UIN: 4402369530009
Contact person: Nermin Jugo
Telephone: (051) 246-551
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of reconstruction and expansion of substation TS 110/x kV
Ljubuski
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
31682540-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 27.10.2016. 11:00:00
Address and place: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
ul. Marije Bursa} 7a, 78000 Banja Luka
(S1-12210-16)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava kamera za video nadzor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35125300-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88 000, Mostar
(S1-12154-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1281-1-1-3-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Marijana Zeljko
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava klima ure|aja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42512200-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88 000, Mostar
(S1-12114-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1291-1-3-30-3-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Hasan Zuli}
Telefon: (037) 226-405
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija saobra}ajnica nakon realiacije Projekta izgradnje sistema
odvodnje i pre~i{}avanja otpadnih voda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1538462,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Krajnji rok za realizaciju ugovora je 15. 11. 2017. godine. Ostali detalji
prema tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}, Ul. 502.
vite{ke brigade, br. 7, 77000 Biha}
(S1-12374-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1281-1-1-4-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Sonja Peri}- ]avar
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)

OBAVIJEST O NABAVI
1294-1-1-9-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 16:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272107590000
Kontakt osoba: Renata Kolobaric
Telefon: (039) 705-694
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
450000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava lo` ulja za potrebe Vlade @upanije Zapadnohercegova~ke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 14:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke, Stjepana Radi}a
37b, II kat, dvorana 211.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: The Government of West Herzegovina Canton
UIN: 4272107590000
Contact person: Renata Kolobari}
Telephone: (039) 705-694
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of heating oil
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09135000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 14:45:00
Address and place: Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke, Stjepana Radi}a
37b, 88220 [iroki Brijeg
(S1-12115-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1299-1-1-82-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200878030005
Kontakt osoba: Kristina Milo{evi}
Telefon: (033) 567-680
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
5 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava tonera za potrebe Op}inskog suda u Sarajevu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30125110-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 31

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Sarajevo Municipal Court
UIN: 4200878030005
Contact person: Kristina Milo{evi}
Telephone: (033) 567-680
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of Toners
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30125110-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 30.9.2016. 12:00:00
Address and place: Sarajevo Municipal Court, [enoina 1, Sarajevo.
(S1-12390-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-79-3-132/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka usluga odr`avanja vozila" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8547,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od 12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-12253-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-2-189-3-193/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.6.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901

Broj 69 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do kraja izvr{enja usluge
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.7.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.7.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12121-16)

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji {umskog-kamionskog puta "Bjelajske uvale
odjeli 38,44,45 i 49"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
159585,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anj aradova ili godinu dana, ovisno {ta prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12123-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-210-3-281/16

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-190-3-194/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.6.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju op}ine Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
godinu dana ili do okon~anja isporuke , ovisno {ta prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.7.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.7.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12122-16)

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih auto guma i lanaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anja isporuke ugovorenih koli~ina ili godinu dana, ovisno {ta prije
nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos. Krupa

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-3-204-3-217/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-229-3-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne

(S1-12124-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz {ljake sa deponije {ljake iz TE "Tuzla" na {lja~i{te Jezero 2 i
planiranje {ljake na {lja~i{tu Jezero 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60181000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12261-16)

Broj 69 - Strana 33

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo
upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udru`enje sportskih ribolovaca
"Glavatica" - Jablanica, Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih
ribolovaca Konjic" - Konjic, Udru`enje/Udruga sportskih ribolovaca
"Neretva 1933" - Mostar i Sportsko ribolovno turisti~ko dru{tvo "Ramske
vode" - Prozor/Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, 88420 Jablanica
(S1-12298-16)

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont ispravlja~a i invertora u TE "Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12265-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1421-8-1-147-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijske opreme i namje{taja za opremanje dispe~erskog
centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok isporuke 30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke, Krupska bb, Biha}
(S1-12090-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-107-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Jusuf Jusi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-230-3-324/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-230-3-300/16

Broj 69 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge organizacije fizi~kih dokumenata i vo|enje projekta digitalizacije
tehni~ke dokumentacije i arhive u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79995100-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
- Rok za premje{tanje tehni~ke dokumentacije i arhive u nove prostorije je 5
(pet) mjeseci od dana uvo|enja u posao (u skladu sa ta~kom 1.1. tehni~ke
specifikacije broj: 03-MI/15-K od 18.08.2016.) i -Rok za digitalizaciju
dijela tehni~ke dokumentacije koja ne postoji u elektronskoj formi kao i dio
arhiva nastao prije uvo|enja DMS-a je 5 (pet) mjeseci od dana uvo|enja u
posao (u skladu sa ta~kom 1.2. tehni~ke specifikacije broj: 03-MI/15-K od
18.08.2016.)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br.26
(S1-12393-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-232-3-325/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena sistema procesora vodikove stanice u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42961000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok za izvr{enje usluga je 5 (pet) dana od dana uvo|enja u posao, rok za
isporuku robe je 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu a
rok za dostavu dokumentacije u skladu sa ta~kom 1.1. c) tehni~ke
specifikacije je 20 (dvadeset) dana od dana zavr{etka usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12394-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-234-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunikacionih modula za sistem upravljanja blokom 7 u
Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31731100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, a rok za ugradnju robe
u ormare upravljanja je 15 (petnaest) dana od dana uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12395-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-235-3-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mobilnog analizatora za identifikaciju materijala u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38434000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke robe je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
uklju~uju}i i izvr{enje obuke korisnika u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj"
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12396-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-236-3-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odre|ivanje tereta zaga|enja (ES) za TE "Kakanj" Kakanj-Teret zaga|enja
izra`en preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS/ES) za potrebe
Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71620000-0
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok predvi|en za izvr{enje specificiranih poslova (uzorkovanje, mjerenja,
izrada analiza, tuma~enje rezultata, izrada izvje{taja i njihovo dostavljanje)
je 17 (sedamnaest) dana od dana poziva od strane Naru~ioca ili dana
izdavanja narud`be.Rok za izlazak na teren i po~etak uzorkovanja je 48 sati
od dana poziva od strane Naru~ioca ili dana izdavanja narud`be. Rok za
dostavu obrazaca i upitnika u koje Naru~ilac treba da unosi potrebne
podatke je 5 (pet) dana od dana potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12397-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-169-3-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje i servisiranje teretnih vozila sa hidrauli~kom nadogradnjom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sa odabranim ponu|a~em }e se na vrijednost ponude, zaklju~iti Ugovor na
period od 6 ({est) mjeseci. Usluga }e se vr{iti sukcesivno, prema potrebama
ugovornog organa, zapo~ev{i najranije nakon potpisivanja Ugovora, a u
roku od najvi{e 7 (sedam) dana od dana prijema narud`benice (u ovaj rok

Broj 69 - Strana 35

isporuke ne ra~unaju se dani vikenda, odnosno subota i nedjelja), u periodu
trajanja ugovora, do realizacije ugovorenog iznosa.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Zmaja od
Bosne br. 49 (zgrada UIC-a - II sprat, soba br. 145)
(S1-12403-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-11-3-5/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka minibusa za prevoz cijaliznih pacijenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114400-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garantnog perioda
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varo{, Jovana
Ra{kovi}a bb, Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-12360-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-12-3-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetsko vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00

Broj 69 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garantnog perioda
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon", Jovana Ra{kovi}a bb,
Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-12361-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
17-1-2-83-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Adem ]imi}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka telekomunikacijskih usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12252-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
38-1-2-104-5-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 9:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402752740009
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Telefon: (051) 338-324
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno odr`avawe liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima
Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu
Vlade Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12289-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-3-2-74-5-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ra~unarskog sistema VPN u porodi~noj medicini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50312000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12285-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-2-91-5-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge preventivnog servisiranja medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12287-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
91-1-1-30-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih uniformi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12359-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-77-5-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.6813/2 KO
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12146-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-2-82-5-128/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 12:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar# Doboj - revizija,
blok4
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12181-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-1-1-303-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 7:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Broj 69 - Strana 37

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Implantacioni materija za potrebe odsjeka za ortopediju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12211-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
109-1-3-41-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na asfaltirawu lokalnih puteva u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12172-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
109-1-3-45-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 10:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji trotora i zelenih povr{ina u ul.
Kraqa Petra I na potezu od raskrsnice sa ul. Nikole Pa{i}a do
raskrsnice sa ul. Mome Ko~ovi}a u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12173-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-81-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239

Broj 69 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za odr`avanje higijene i ~i{}enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12102-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-2-13-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga osiguranja imovine Grani~ne policije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12103-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
142-1-3-8-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA USTANOVA CESTE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272350260000
Kontakt osoba: Jerko Boban
Telefon: (039) 685-536
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na postavljanju nogostupa uz regionalne ceste u @upaniji
Zapadnohercegova~koj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12155-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-334-5-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe : ljetne i zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12310-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-334-5-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe : ljetne i zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12311-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-2-102-5-173/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
51/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje (Op}ina Ilid`a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12206-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-2-101-5-174/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
50/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje (Op}ina Novi Grad)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12207-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-3-120-5-175/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
58/16- Izvo|enje radova na rekonstrukciji pumpne stanice Kromolj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12366-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
257-1-1-20-5-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije i materijali ,pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0

Broj 69 - Strana 39

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12092-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-1-164-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Dario Li~anik , tel 033 563 518 , fax 033 250 400; Branka
Mujezinovi} , tel 033 563 511,
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12259-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-2-35-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZI[TA SA IZVO\ENJEM GEOMEHANI^KIH ISTRA@NIH RADOVA NA LOKALITETU VRANDU^KA DO BROJA 53, OP]INA NOVI GRAD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12180-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
287-1-3-42-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Nada Ateqevi}
Telefon: (057) 342-336
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 69 - Strana 40
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Odr`avawe lokalnih puteva - 2 faza"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

(S1-12383-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-4-2-266-5-203/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe softvera za pisarnicu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12167-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-4-2-73-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: MIHAELA BARA]
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis HLM-EKC strojeva STûCKERT tip S3 (43-40-00)
(inv.br.201789=ser.br. 43S2753 i inv.br. 201790= ser.br.43S2001) za
potrebe OP trakta Klinike za kirurgiju Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12344-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-4-2-74-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
servis videoteleskopa Endoeye A50002A ser.br: 606802 i videoteleskopa
Endoeye A50002A ser.br: 606803, za potrebe OP trakta, Sveu~ili{ne
klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50400000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12334-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
356-1-3-26-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Ivanka Karaula, telefon: 034/206-228
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji potisnog cjevovoda s prate}im objektima na
potezu Vojarna-Dobro u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45231100-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12120-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-247-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12267-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-340-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za potrebe Instituta Bawa Luka i Regionalnog
centra Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12270-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-353-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijala za potrebe laboratorija za sanitarnu hemiju i
Centra za za{titu od zra~ewa za Institut Bawa luka i Regionalne centre
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12353-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
399-1-2-9-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4200771230001
Kontakt osoba: Nikola Cvjetkovi}, tel. 033/586-065
Telefon: (033) 201-784
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ESRI softvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12111-16)

Broj 69 - Strana 41

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
399-1-2-10-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4200771230001
Kontakt osoba: Nikola Cvjetkovi}, tel. 033/586-065
Telefon: (033) 201-784
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ORACLE licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12108-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-1-21-5-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Mirsada Sir~i}
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka nafte i naftnih derivataza slu`bena vozila Op}ine Gora`de i
Vatrogasne jedinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12367-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-1-18-5-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Mirsada Sir~i}
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka peleta za grijanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12368-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-225-5-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova adaptacije prostorija u sklopu objekta |a~ki dom " @I[" za
potrebe vrti}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12096-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-223-5-146/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji natkrivenih ni{a i podzemnih kontejnera za
diferencijalno prikupljanje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222110-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12095-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-122-5-176/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hirur{kih instrumenata i kontejnera za sterilizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12381-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-4-1-196-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava zamjenskog dijela CT aparat GE Bright Speed 16 -generator
visokog napona.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31120000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12234-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-4-1-197-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava zamjenskog dijela za aparat Definium.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33124200-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12249-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
561-1-1-6-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JU DOM ZA STARE I NEMO]NE OSOBE "RAMA"
IDB/JIB: 4227713880000
Kontakt osoba: Ivica Tomi}
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja opreme grijanja i hla|enja u objektu JU Dom za stare i
nemo}ne "Rama"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39715200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12250-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
561-1-3-8-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JU DOM ZA STARE I NEMO]NE OSOBE "RAMA"
IDB/JIB: 4227713880000
Kontakt osoba: Ante Tomi}
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja unutarnje stolarije u objektu JU Dom za stare i nemo}ne
"Rama"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45421100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12251-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-1-1-47-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA TERETNOG VOZILA SA DIZALICOM I KUKOM ZA
POTREBE PREDUZE]A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34140000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12165-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-4-2-121-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 15:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Broj 69 - Strana 43

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga informisawa javnosti o radu organa i op{tinske uprave op{tine
Gradi{ke putem televizijskog Info kanala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64216000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12332-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
604-1-1-229-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 12:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZEE ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Boro \uki}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA ROBE - REZERVNI DIJELOVI KOTLOVSKIH
URE\AJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12242-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
613-1-2-51-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi} i dr. sc. Ru`a Nedi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na podru~ju op}ine Ora{je u {kolskoj 2016./2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12276-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-137-5-92/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"

Broj 69 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12313-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-134-5-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sredstva za dezinfekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12340-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
645-1-3-50-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko
Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi i modernizaciji puteva na podru~ju
op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12247-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
645-4-3-64-5-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko
Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na sanaciji o{te}enog asfaltnog kolovoza na putevima i
ulicama na podru~ju op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12246-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-2-1138-5-347/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501; Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: D`evad Be{irovi},
mob. 061 142 232; Samid Saletovi}, mob. 061 896 060;
Amir Kamenjakovi}, mob. 062/234-362
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Popravak i servisiranje VN rotacionih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12168-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12191-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-131-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnog dijela za MR aparat za potrebe Slu`be za radiologiju JU
KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12192-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-98-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ortopedski osteosintetski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12193-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 69 - Strana 45

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12275-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-189-5-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 10:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Dragan Radi}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12386-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
719-1-3-28-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija rijeke Spre~e u Lukavcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12278-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-10-5-178/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 16:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574

Broj 69 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svje`e vo}e i povr}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12116-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-11-5-182/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Roba klase I - Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-2-59-5-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. brig. Bo`o Marjan, gosp
Mehmed Konakovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga-polica osiguranja motornih vozila od A/O
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66514110-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12110-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000

Petak, 16. 9. 2016.

Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12171-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12183-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12182-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12308-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12309-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-38-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
BETON

Broj 69 - Strana 47

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12364-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-39-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GRA\EVINSKA MA[INA (VALJAK)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43300000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12365-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-1-3-46-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Elmir Opardija
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ponovno obavje{tenje Rekonstrukcija R440; Stara Bila - Han Bila -Gluha
Bukovica, dionica prolaz kroz Gluhu Bukovicu , L=220 metara od P7 do
P24
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12318-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-862-5-303/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 69 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradnji parkinga zgrade JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB
d.d. Mostar, Blajbur{kih `rtava bb, Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12271-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-861-5-305/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Skupina 20 -Za{titna odje}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18100000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12292-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
810-1-2-56-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Lejla Smailbegovi}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampanja federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12195-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-129-5-325/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413

Petak, 16. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 39/16- Nabavka usluga periodi~nog qekarskog
pregleda radnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12237-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-1-318-5-326/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 74/16- Nabavka hemikalija za tretman rashladnog
sistema za period 2016.-2018. god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24962000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12238-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-3-24-5-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA RADOVA REKONSTRUKCIJE-ASFALTIRANJA PUTEVA, ULICA I PARKINGA NA PODRU^JU OP[TINE UGLJEVIK
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12216-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
904-1-1-18-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 8:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BILE]A

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

IDB/JIB: 4401381960004
Kontakt osoba: DRAGANA RADOVANOVI]
Telefon: (059) 370-722
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prate}eg vatrogasnog vozila za za{titu od po`ara 9000 litara
vode i 300 litara pjenila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12385-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-4-2-161-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada dodatne projektne dokumentacije za lokalitet Vara`dinska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79131000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12144-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-1-131-5-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnog vozila za potrebe slu`be civilne za{tite-vatrogasno
vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144213-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12200-16)

Broj 69 - Strana 49

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
990-1-1-176-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANA A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400947090006
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Telefon: (051) 336-169
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka spremnika napojne vode kapaciteta 2h250 m sa ugradwom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44611500-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12319-16)
3

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
992-1-3-14-5-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOTOR - VARO[
IDB/JIB: 4401128550002
Kontakt osoba: BRANKICA RADULOVI]
Telefon: (051) 784-230
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova za odr`avawe lokalnih puteva, nekategorisanih puteva
i ulica u nasequ sa makadamskim kolovozom na teritoriji op{tine
Kotor Varo{ za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12226-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
999-1-1-227-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: ALMASA TUH^I]
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Papir i {tampanje obrazaca originala diploma, kopija diploma i dodataka diploma i Mape za diplome
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0

Broj 69 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12258-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1011-4-2-502-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057850004
Kontakt osoba: Suada Pita
Telefon: (033) 724-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sponzorstvu za promotivne aktivnosti Banke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12295-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1053-4-2-15-5-3/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPULI^KA UPRAVA ZA IGRE NA SRE]U
IDB/JIB: 4402978470004
Kontakt osoba: Tatjana Stoj~inovi}
Telefon: (051) 340-770
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge servisirawa vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12101-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-100-5-99/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 7:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energetskih kablova i u`adi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31320000-5

ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12335-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-99-5-100/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka brojila elektri~ne energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12336-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-89-5-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 7:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe preduze}a i radnih jedinica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12373-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-1-16-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Terenska transportna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12345-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1121-1-3-70-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA LAKTA[I
IDB/JIB: 4401140250006
Kontakt osoba: Dragana Kova~evi}
Telefon: (051) 334-250
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rehabilitacija putnog pravca Bo{kovi}i - Aleksi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12241-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-2-184-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl. ing. ma{.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje aparata za MRI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12302-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-185-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl.ing.ma{.
Telefon: (033) 285-100

Broj 69 - Strana 51

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Digitalizator za o~itavanje radiolo{kih snimaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12303-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-1-76-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba "Nabavka potro{nog materijala za postoje}e
instrumente firme Shimadzu"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12405-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-3-80-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova: "Rekonstrukcija bosanskog odbrambenog nasipa na
poplavnom podru~ju Od`a~ka Posavina, dionica km 0+000-km 1+250"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12406-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-2-242-5-296/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006

Broj 69 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja opreme za potrebe Skup{tine Br~ko distrikt
BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50300000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12169-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-230-5-302/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na podru~ju Br~ko
Distrikta BiH 1/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12284-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-428-5-303/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija uredskog prostora Pododjeljenja za informatiku Vlade Br~ko
distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12283-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-310-5-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda, 11
lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12369-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1163-1-2-14-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: MI[E MASLA]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Idejnog i Glavnog projekta potrebnih za dobivanje urbanisti~ke
suglasnosti i gra|evinske dozvole za izgradnju obrambenog nasipa na
podru~ju Gabela Polja-Op}ina ^apljina, Bosna i Hercegovina u sklopu
prekograni~nog projekta obrane od poplava Grada Metkovi}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71322000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12147-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1163-4-3-17-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: IVANA POPOVI]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi - sanacija nogostupa u ulici Bra}e Radi}a u ^apljini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45213316-1

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12273-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-194-5-459/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji [KP u [G"Sjeme}" Rogatica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12243-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-170-5-460/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G" Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12244-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-175-5-462/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 69 - Strana 53

II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12326-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-182-5-463/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragomir Bjelajac,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu i nasipawu {umskih kamionskih puteva u [G
Lisina Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12305-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-191-5-464/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12327-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-193-5-467/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004

Broj 69 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli} Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12377-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-170-5-468/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G" Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12378-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-32-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijal za
autoradionu i auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12232-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-54-5-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mopeda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34421000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12256-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-38-5-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Po{tanske vre}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30133100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12257-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-33-5-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka slu`bene odje}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18332000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12343-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1220-1-2-114-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (Projektni zadatak) Telefon: 035/743 409, mob. 061/ 720
452. Himzo La~i}, za ostala pitanja Telefon: 035/743 412, mob. 061/631
477.
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko
podru~je op}ine Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12119-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-2-32-5-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`ewe Op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12248-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-63-5-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Branislavka Vejnovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa sportskih tribina u nasequ Svodna, op{tina Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212200-8

ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 55

(S1-12358-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-585-5-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Vladana Javorac
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-9995-1/16 od 05.08.2016.godine radi dodatnih isporuka
roba potro{nog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog
klini~kog centra Republike Srpske (lot 50).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12304-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-598-5-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatne isporuke mekih intraokularnih akrilatnih so~iva Lot 4 (stavke 4.1 i
4.2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12301-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-2-354-5-164/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 69 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-5104-1/16 radi izbora pet banaka za pru`anje usluga vo|enja
platnog prometa za potrebe Univerzitetskog klini~kog centra Republike
Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12264-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-367-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-2511-1/16 od 26.02.2016. godine radi nabavke potro{nog
materijala za aparat Millennium i oftalmolo{kog hirur{kog intrumentarija za
potrebe Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12300-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-421-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-6586-1/16 radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za
Angio salu GE INNOVA 3100 u Klinici za kardiovaskularne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39290000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12262-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1263-1-3-47-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911

Petak, 16. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova asfaltiranja lokalnih cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12089-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-26-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Elzana Neimarlija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji dje~ijeg igrali{ta pored O.[. "Mula Mustafa
Ba{eskija".
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45236210-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12087-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1329-1-1-7-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 10:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE
USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB: 4209472410009
Kontakt osoba: Alma D`ibri}
Telefon: (035) 554-439
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog kombinovanog teretnog motornog vozila sa solarom i
plugom {irine 3 m i podiza~em kontejnera zapremine 5 m3 i 7 m3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34143000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12362-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-135-5-197/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12125-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-118-5-198/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12126-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-142-5-204/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kopir aparata i printera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30120000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 57

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12127-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-156-5-205/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za motorne pile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16600000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12128-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-138-5-207/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umske kamionske puteve
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12129-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-190-5-214/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju op}ine Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9

Broj 69 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12130-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-155-5-215/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ulja i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12131-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-189-5-216/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12132-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1349-1-2-80-5-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampe uxbenika za osnovnu i sredwu {kolu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79000000-4

ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12290-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1353-1-3-80-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Kabir Hod`i}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za izvo|enje radova na pro{irenju Daktilnog cjevovoda i
prebacivanju ku}nih priklju~aka sa izradom veze DN 200/350, u naselju
Rosulje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12163-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-125-5-87/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 7:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci obrazaca.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22820000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12322-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-3-214-5-144/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{ewe i burgijawe
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Istra`ni radovi u zale|u registrovanih ponora u zoni Oraha akumulacija Bile}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111250-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12178-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-1-247-5-145/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servera, ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48822000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12177-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-2-255-5-146/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Projekat sa istra`nim radovima za sanaciju prelivnih poqa
(gra|evinski dio) na HE Trebiwe 1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12174-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1390-1-3-28-5-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE

Broj 69 - Strana 59

IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
13
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12099-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1390-1-3-30-5-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 8:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i sanacija kanalizacione mre`e na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12379-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1404-1-1-72-5-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka armirano betonskih stubova za NN mre`u
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12194-16)

Broj 69 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-174-5-297/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje signalno sigurnosnih ure|aja na `eljeznici TE "Tuzla", Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24613000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12297-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-165-5-298/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zbrinjavanje opasnog otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90510000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12260-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-168-5-301/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja termi~ke izolacije na postrojenjima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45321000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12296-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-152-5-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ure|aja za ispitivanje dielektri~ne ~vrsto}e ulja u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12398-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12142-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12143-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12141-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1437-1-1-134-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka alata (krupni alat)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12402-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
3009-1-1-3-5-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "O[TREQ-DRINI]" DRINI]
IDB/JIB: 4400632340292
Kontakt osoba: Boban Simi}
Telefon: (050) 465-012
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3

Broj 69 - Strana 61

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hrane i pi}a namjewenih daqoj prodaji za potrebe [G
"O{treq-Drini}" Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12371-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
87-1-2-91-4-95/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,5,7,8,9,10,11
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge preventivnog servisiranja medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12286-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
246-1-2-993-4-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge fiksne telefonije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64210000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12351-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
246-1-1-888-4-144/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159

Broj 69 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za video-nadzor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35125300-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12352-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-2-29-4-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge popravke i odr`avanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12093-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
350-1-1-299-4-202/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gume 36.00-51, E4 za damper kamione M36 i Euclid
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12387-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-247-4-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600

Petak, 16. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,6,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12268-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-340-4-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za potrebe Instituta Bawa Luka i Regionalnog
centra Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12269-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-353-4-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
7,9,10,12
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijala za potrebe laboratorija za sanitarnu hemiju i
Centra za za{titu od zra~ewa za Institut Bawa luka i Regionalne centre
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4

Petak, 16. 9. 2016.
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

(S1-12354-16)

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
495-1-1-49-4-59/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava totalnih proteza za kuk za potrebe osiguranika Zavoda
zdravstvenog osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12217-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
495-1-1-50-4-60/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava endoproteza koljena za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog
osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33183000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12218-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
565-1-1-653-4-309/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 69 - Strana 63

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA VIBRACIONO SITO
"LIWEL" LS 2,5 X 28 X 315 EDS HEIN LEHMANN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12320-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-75-4-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33183200-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12312-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-134-4-95/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
16
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sredstva za dezinfekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12341-16)

Broj 69 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
618-1-3-84-4-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje molersko - farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12187-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
669-1-1-90-4-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
6,11,14
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12190-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-188-4-455/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Kova~evi} Milomir
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12222-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1180-1-1-56-4-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12107-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-354-4-165/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-5104-1/16 radi izbora pet banaka za pru`anje usluga vo|enja
platnog prometa za potrebe Univerzitetskog klini~kog centra Republike
Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12263-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-1-367-4-168/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-2511-1/16 od 26.02.2016. godine radi nabavke potro{nog
materijala za aparat Millennium i oftalmolo{kog hirur{kog intrumentarija za
potrebe Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12299-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-2-135-4-196/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12133-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-141-4-206/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih auto guma i lanaca

Broj 69 - Strana 65

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12137-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-169-4-213/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka naftnih derivata na maloprodajnoj pumpi na podru~ju op}ine
Bos.Petrovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12134-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-171-4-237/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 8:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nasipnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12135-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1390-1-3-32-4-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

Broj 69 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADWA I ASFALTIRAWE PUTEVA NA PODRU^JU
OP[TINE PALE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12272-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1417-1-3-5-4-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog i zimskog odr`avanja dionica regionalnih cesta R474,
R465, R466, R443 i R445 na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12160-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-204-4-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke ma{inskih komponenti - nabavka filtera za buldozere
i vilju{kare u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34320000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12399-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-195-4-329/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za sisteme upravljanja i mjerenja ZP-a u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31710000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12400-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
5690-1-1-10-4-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Farmaceutski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12382-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
42-1-1-10-8-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "VODOVOD" D.O.O. BIHA]
IDB/JIB: 4263372080006
Kontakt osoba: Amir Plavulj
Telefon: (037) 318-250
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 42-1-1-10-3-15/16
Datum objave obavje{tenja: 6.9.2016.
(S2-12288-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-169-8-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 17:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 266-1-2-169-3-54/16
Datum objave obavje{tenja: 3.6.2016.
(S2-12176-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
495-1-1-56-8-61/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 14:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-56-3-57/16
Datum objave obavje{tenja: 5.9.2016.
(S2-12219-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
495-1-1-56-8-62/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.9.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-56-3-57/16
Datum objave obavje{tenja: 5.9.2016.
(S2-12220-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-154-8-175/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 10:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 509-1-1-154-3-165/16
Datum objave obavje{tenja: 26.8.2016.
(S2-12161-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-3-2-158-8-184/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 15:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 723-3-2-158-3-171/16
Datum objave obavje{tenja: 3.8.2016.
(S2-12097-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-162-8-192/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 723-1-3-162-3-180/16
Datum objave obavje{tenja: 30.8.2016.
(S2-12306-16)

Broj 69 - Strana 67

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-634-8-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 7:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (032) 552-530
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 967-1-1-634-3-104/16
Datum objave obavje{tenja: 9.8.2016.
(S2-12086-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-3-32-8-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 969-1-3-32-3-14/16
Datum objave obavje{tewa: 12.9.2016.
(S2-12350-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-332-8-294/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 986-1-1-332-3-268/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-12291-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
987-1-1-36-8-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SRBAC
IDB/JIB: 4401255660003
Kontakt osoba: Radovan Latin~i}, Tatjana Kne`evi}
Telefon: (051) 740-001
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 987-1-1-36-3-13/16
Datum objave obavje{tewa: 8.9.2016.
(S2-12389-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-552-8-286/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-2-552-3-272/16
Datum objave obavje{tenja: 24.8.2016.
(S2-12228-16)

Broj 69 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1291-1-3-30-8-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Hasan Zuli}
Telefon: (037) 226-405
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1291-1-3-30-3-24/16
Datum objave obavje{tenja: 9.9.2016.
(S2-12375-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-169-8-195/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.6.2016. u 7:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O.
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1339-1-1-169-3-167/16
Datum objave obavje{tenja: 17.6.2016.
(S2-12136-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1345-1-2-52-8-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O.
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4402955260002
Kontakt osoba: Tamara [obota i Ne|eqko Gaji}
Telefon: (051) 233-680

I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1345-1-2-52-3-29/16
Datum objave obavje{tewa: 8.7.2016.

Petak, 16. 9. 2016.

(S2-12282-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-1-338-8-147/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 14:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1387-1-1-338-3-132/16
Datum objave obavje{tewa: 2.9.2016.
(S2-12355-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-107-8-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Jusuf Jusi}
Telefon: (036) 758-145
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1409-1-1-107-3-70/16
Datum objave obavje{tenja: 9.9.2016.
(S2-12316-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tewa 98,00 KM sa PDV sa`etak ispravke obavje{tewa 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjewuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~yna: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Bawa Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO
Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail:
javne.nabavke@sllist.ba