You are on page 1of 280

Godina XX

Petak, 23. rujna/septembra 2016. godine

Broj/

71

XX
, 23. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1051

Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijee ministara
Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, odranoj 14. srpnja 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU OKVIRNE STRATEGIJE PROMETA


BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE
2016.-2030. GODINE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom usvaja se Okvirna strategija prometa
Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2030. godine (u
daljnjem tekstu: Okvirna strategija).
lanak 2.
(Praenje realizacije)
Za praenje realizacije Okvirne strategije zaduuje se
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, koje
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje podnosi
godinje izvjee o realizaciji Okvirne strategije.
lanak 3.
(Sastavni dio Odluke)
Okvirna strategija je u Privitku broj 1 i ini sastavni dio ove
Odluke.

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 190/16
Predsjedatelj
14. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
OKVIRNA STRATEGIJA PROMETA
BOSNE I HERCEGOVINE
Spisak kratica
BD
BDP
BHANSA
BHDCA
BiH
CEFTA
D.D.
EBRD
EIA
EIB
EU
FBiH
FMPiK
GGF
ICAO
ICT

Brko distrikt
Bruto domai proizvod
Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi
Direkcija za civilno zrakoplovstvo
Bosna i Hercegovina
Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (eng. Central European
Free Trade Agreement)
Dioniarsko drutvo
Europska banka za obnovu i razvoj (eng. European Bank for
Reconstruction and Development)
Procjena utjecaja na okoli (eng. Environmental Impact Assessment)
Europska investicijska banka (eng. European Investment Bank)
Europska unija
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Fond za dobro upravljanje (eng. Good Governance Fund)
Meunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (eng. International
Civil Aviation Organization)
Informacijske i komunikacijske tehnologije (eng. Information and
Communications Technologies)

Broj 71 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

Inteligentni prometni sustavi (eng. Intelligent Transport Systems)


IPS
Javno poduzee
JP
Javno-privatno partnerstvo
JPP
Kilometar
km
Konvertibilna marka
KM
Kilovolti
kV
Metar
m
Milijun
M
Viegodinje planiranje (eng. Multi Annual Planning)
MAP
Ministartsvo financija
MF
MKP BiH Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
MPUGERS Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinartsvo i ekologiju
Ministartsvo saobraaja i veza Republike Srpske
MSVRS
Nije dostupno
n.d.
Okvirna strategija prometa
OSP
Rijeni informacijski sustav
RIS
Rijeni kilometri
rkm
RO BiH Regulatorni odbor eljeznica BiH
Republika Srpska
RS
Inspekcija sigurnosti puteva (eng. Road Safety Inspection)
RSI
Prometni opservatorij za jugoistonu Europu (eng. South-East Europe
SEETO
Transport Observatory)
Transeuropska putna mrea
TENT
Meunarodna eljeznika unija (eng. International Union of Railways)
UIC
Sustav za nadzor, upravljanje i kontrolu prometa
UNKP
Unutarnji plovni putevi
UPP
Ameriki dolar
USD
Zemlje zapadnog Balkana (eng. Western Balkans)
WB
eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine
FBiH
eljeznice Republike Srpske
RS

UVOD
Okvirna strategija prometa (OSP) predstavlja smjernicu za
razvitak prometnog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH) u
sljedeih petnaest godina.
Kao to je navedeno u Okvirnoj prometnoj politici Bosne i
Hercegovine 2015.-2030., Okvirna strategija prometa (OSP)
detaljno opisuje provedbu Prometne politike od danas do 2030.
godine. Okvirna strategija prometa utvruje postupke i programe
koje treba poduzeti (administrativne reforme, regulatorno
usklaivanje, izgradnja kapaciteta i investicijski programi), kao i
pripadajuu raspodjelu odgovornosti, vremenskog okvira i
kljune pokazatelje uspjenosti.
Stoga je svrha ovog izvjea da se utvrdi metodologija
Okvirne strategija prometa, via razina i posebni ciljevi OSP-a i
Akcijskog plana kratkoronih, srednjoronih i dugoronih mjera
do 2030. godine.
Okvirna strategija prometa je uspostavljena uzimajui u
obzir institucionalne sposobnosti u prometnom sektoru kako bi se
utvrdile jasne odgovornosti za provedbu Okvirne strategija
prometa.
Dodjela institucionalnih mjerodavnosti u prometnom sektoru
u BiH
Bosna i Hercegovina je drava koja se sastoji od dva
entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike
Srpske (RS), te Brko distrikta kao zasebne upravne jedinice.
Ustav BiH zadrava odreene mjerodavnosti odluivanja na
razini entiteta u brojnim podrujima, ukljuujui promet i
infrastrukturu. Osim toga, FBiH se sastoji od deset upanija, a
svaka od njih ima neke ovlasti u okviru lokalnog prometa i
infrastrukture.
Dakle, Okvirna strategija prometa za BiH je razvijena
uzimajui u obzir ustavne mjerodavnosti entiteta i Brko
distrikta, koji su sumirani kako slijedi:
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
(Ministarstvo ili MKP BiH) je dio Vijea ministara
BiH koje ostvaruje svoja prava i obavlja dunosti kao
tijelo dravne vlasti. Kao to je navedeno u Zakonu o
ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (veljaa
2003.), Ministarstvo je mjerodavno, izmeu ostalog,

Petak, 23. 9. 2016.

za meunarodni i meuentitetski promet i


infrastrukturu, ukljuujui i odgovarajuu pripremu
ugovora, sporazuma i drugih akata, odnose s
meunarodnim organizacijama, pripremu i izradu
stratekih i planskih dokumenata. Ministarstvo je,
takoer, mjerodavno za aktivnosti kontrole
nesmetanog odvijanja meunarodnog prometa,
civilnog zrakoplovstva i kontrole civilnog zranog
prometa.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
(Ministarstvo FBiH ili FMPiK) upravlja podrujima
mjerodavnosti Federacije u prometnom sektoru, kao
to je navedeno u Zakonu o federalnim ministarstvima
i drugim tijelima uprave FBiH (2002.). Zakon definira
sljedee odgovornosti za Ministarstvo FBiH
mjerodavno
za
promet:
administrativno
i
profesionalno upravljanje eljeznicama, cestama,
zranim prometom, plovnim putevima, prometom,
sigurnost i nadzor u istim oblicima prijevoza i
odgovarajuu infrastrukturu.
upanije u FBiH imaju vlastite vlade koje imaju
mjerodavnosti na regionalnim cestama, kao i
mjerodavnost lokalne usluge prijevoza na teritoriju
upanije i gradskog prijevoza.
Ministarstvo saobraaja i veza RS (Ministarstvo RS ili
MSV RS) ima ovlasti propisane Zakonom o
ministarstvima RS (listopad 2002.). Zakon definira
sljedee odgovornosti za Ministarstvo RS mjerodavno
za promet: administrativno i profesionalno upravljanje
eljeznikim, cestovnim, zranim, vodenim i
intermodalnim prometom i njegovom sigurnosti, kao i
upravljanje politikom koordinacije, a sve sukladno
zakonima RS i BiH.
to se tie Brko distrikta, Odjel za odnose s javnou
Distrikta ima ovlasti za razne prometne probleme,
meu kojima je unutarnja plovidba posebno vana.
Okvirna strategija prometa BiH sainjena je na
temelju prometnih strategija dvaju entiteta i Brko
distrikta.
Struktura Okvirne strategije prometa
BR.

POGLAVLJE
OPIS
METODOLOGIJA
TRENUTANA SITUACIJA
Pregled kljunih ekonomskih (BDP, upoljavanje, vanjska
Socio-ekonomski trgovina...) i demografskih pokazatelja (npr. populacija,
2.1
pregled
gustoa naseljenosti, razina urbanizacije) posljednja
dostupna godina i najnovija prognoza (pet-deset godina)
Trenutana
Pregled trenutanog stanja po vrsti prometa (ceste,
2.2
situacija po vrsti
eljeznice, unutarnji plovni putevi, zrani promet)
2.5
prometa
Karte, tehnike znaajke i razina rehabilitacije cestovne i
eljeznike prometne mree; unutarnji plovni putevi i
zrane luke otvorene za komercijalni promet. Uska grla i
obiljeja tekuih glavnih razvojnih infrastrukturnih
projekata i investicijskih planova po vrstama prometa.
Podsekcija cesta sadri informacije o sri transeuropske
2.2.1
Infrastruktura
(TEN-T) i sveobuhvatne cestovne mree u BiH.
2.5.1
Podsekcija eljeznica sadri informacije o eljeznicama i
vezama do Mediteranskog koridora i njegovo proirenje na
zapadni Balkan kroz BiH. Podsekcija unutarnjih plovnih
puteva opisuje meunarodni reim plovidbe prema
Okvirnom sporazumu sliva rijeke Save.
Pregled dostupnih podataka o meugradskim teretnim i
putnikim tokovima (O-D tokovi i/ili statistika prometa)
glavnih vidova prometa, gdje se pravi to je mogue bolja
2.2.2
Usluge
distinkcija izmeu domaeg i meunarodnog prometa.
2.5.2
Pregled gradskog prometa u glavnim gradovima, procjena
oekivane prometne potranje (kada projekcije budu
dostupne).
1
2

Petak, 23. 9. 2016.

2.2.3
Regulativa
2.5.3

2.2.4,
Tehnologija
2.4.4

SLUBENI GLASNIK BiH

scenarija trenutanog stanja. Prema tome, cilj ovog zadatka


je identificiranje ciljeva i akcija koje je potrebno provesti da
bi se otklonila trenutana uska grla i nedostaci prometnog
sustava i da bi se dostigla razina usluga koju zahtijevaju
graani.
3. Plan razvitka: odluivanje, u okviru proraunskih
ogranienja, o viegodinjim investicijama i mjerama u
prometu (usluge, infrastruktura, regulativa, ICT), na temelju
specifinih performansi razliitih ciljeva i akcija testiranih u
zadatku 2. Akcijski plan ukljuuje definicije pokazatelja za
praenje i evaluaciju prometne politike i investicija
izabranih od strane kreatora politike.
4. Priprema: priprema provedbe akcijskog plana (detaljni
projekt i planiranje).
5. Provedba: primjena programa definiranog u programskim
fazama.
6. Praenje i procjena: pratiti rezultate i utjecaje programa i
porediti ih sa stratekim ciljevima definiranim tijekom
planiranja.
Okvirna strategija prometa BiH ukljuuje razvitak prva dva
zadatka ivotnog ciklusa:
Analiza postojeeg stanja ("Dijagnostika")
Razvitak strategije ("Definiranje ciljeva i akcija")
Za svaki vid prometa, Okvirna strategija prometa BiH se
zasniva na etiri stupa prometnog sustava (tj. infrastruktura,
regulativa, tehnologija i usluge), kao to je prikazano na sljedeoj
slici.

Identifikacija mjerodavnih tijela razliitih vidova prometa.


Analiza postojee regulative prometnog sektora koja se
bavi kljunim temama (liberalizacija, sigurnost, okoli)
razliitih vidova prometa. Identifikacija kljunih prioriteta
za poboljanje regulative, s obzirom na EU / meunarodna
mjerila.
Za ceste i unutarnje plovne puteve, specifina podsekcija
opisuje trenutani tehnoloki status (tj. ICT za kontrolu
cestovnog prometa, sustav naplate cestarina, RIS itd.)

2.2.5,
Podsekcija svakog vida prometa se zavrava saetkom o
2.3.4,
Zakljuak
glavnim nalazima i pitanjima koja proizilaze iz istraivanja
2.4.5,
trenutane situacije.
2.5.4
CILJEVI KOJI SE NAMJERAVAJU POSTII KROZ OKVIRNU
3
STRATEGIJU PROMETA
Opis ciljeva koji se odnose na povezivanje, integraciju s
EU i susjednim zemljama, potporu ekonomskom rastu koji
Prometna politika
proizilaze iz Okvirne prometne politike BiH 2015.-2030. i
3.1
osnova za OSP
drugih stratekih planskih dokumenata.

3.2

Specifini
prometni ciljevi

STRATEGIJA

Broj 71 - Stranica 3

Specifini ciljevi koji proizilaze iz potreba i


jedinstvenosti sustava prometa u BiH (za regulativu na
dravnoj razini, meunarodni i meuentitetski promet),
entiteta i Brko distrikta.

Akcijski plan studija izvodljivosti i prioritetnih


intervencija za svaku vrstu prometa (tj. razvitak
infrastrukture, poboljanje usluga, tehnoloko
unapreenje i regulativa), pregled trokova, financiranja i
drugih instrumenata provedbe, vrijeme za provedbu
Okvirne strategije prometa (kratkorone, srednjorone i
dugorone akcije) i naznaka tijela odgovornih za
provedbu.
PRILOZI

1 METODOLOGIJA
1.1 Pristup Okvirnoj strategiji prometa
Okvirna strategija prometa (OSP) za cilj ima identifikaciju
akcija potrebnih za razvitak prometnog sustava u BiH u
kratkoronom, srednjoronom i dugoronom razdoblju. OSP je
alat za projektiranje i planiranje iji je cilj pravljenje smjernica za
budue investicije vezane za promet. OSP je dio ivotnog ciklusa
razvitka prometne infrastrukture i usluga.
Cjelokupan pristup ivotnog ciklusa ukljuuje est zadataka
predstavljenih na sljedeem dijagramu i opisanih u nastavku.

1.

2.

Dijagnostika: definiranje scenarija trenutanog stanja i


jasno razumijevanje trenutane situacije prometnog sustava
(npr. trenutane slabosti, uska grla itd.). Ovaj zadatak
ukljuuje prikupljanje podataka i analizu prikupljenih
podataka.
Strategija: razvijanje vizije prometne mree (usluge,
infrastruktura, regulativa, ICT) zasnovane na razumijevanju

Ispod su prezentirani najvaniji elementi stratekog


planiranja Strategije.
Stupovi
OSP-a

Kljuni elementi Okvirne strategije prometa

- Definiranje tehniki i financijski izvodljivog scenarija razvitka


mrea prema identificiranim prioritetima (poseban fokus e biti na
proirenju koridora TEN-T Osnovne mree) uzimajui u obzir irok
opseg postojeih studija o razvitku prometne infrastrukture u dravi
Infrastruktura
- Verifikacija usklaenosti planiranja infrastrukture u BiH s
praksama primijenjenim u drugim dravama regije, radi
osiguravanja pravodobnog napretka povezanosti cijelog zapadnog
Balkana
- Analiza visoke razine trine pozicije, postojeih usluga i
financijske situacije kljunih aktera u sektoru prometnih usluga, kao
i svjesnost/ekspertiza kljunog osoblja
- Analiza trenutanog planiranja usluga i praksi upravljanja
postojeim uslugama u javnom prijevozu (npr. gradski i
meugradski autobusi, poduzea za prijevoz putnika i tereta) i
Usluge
usklaivanje standarda
- Definiranje plana proirenja prometne usluge sa specifinim
mjerama koje se odnose na probleme uoene tijekom gore navedene
analize (npr. smanjenje starosti vozila i razine zagaenja, poveanje
uestalosti i kapaciteta usluga, intermodalna povezanost itd.) i
usklaivanje s infrastrukturnom strategijom
- Analiza potrebnih zakonskih usklaivanja sa zakonima EU
- Razvitak izvodljivog puta za potpuno usklaivanje, s opim
fokusom na isplativa rjeenja koja e minimizirati trokove prijelaza
- Integriranje regulatorne strategije u iru prometnu strategiju (npr.
Regulativa
tehnoloka i infrastrukturna unapreenja prometnog sustava bi
trebalo da prate postojee povoenje pravne regulative EU u
pogledu ekonomske odrivosti, ouvanja ivotne sredine, otvaranja
trita, sigurnosti, zatite potroaa itd.)

Broj 71 - Stranica 4

Tehnologija

SLUBENI GLASNIK BiH

- Razvitak jasne vizije o akcijama potpore koje su neophodne za


uinkovito usuglaavanje propisa (npr. ureaji za raspodjelu
kapaciteta u eljeznikom sustavu, suvremena oprema za upravljanje
zranim prometom, aktivnosti za poveanje kapaciteta relevantnih
regulatornih tijela itd.)
- Definiranje plana akcija izvodljivih i prioritetnih intervencija za
svaku vrstu prometa, kao i za intermodalnost, u sljedeim oblastima:
multimodalno informiranje kupaca, rjeenja za izdavanje karata,
(intermodalno) praenje teretnog prometa itd.

1.2 Ciljevi i akcije


Osnovni dio Okvirne strategije prometa je definiran u
Ciljevima i akcijama. Ciljevi i akcije zajedno formiraju strateku
viziju prometnog sustava BiH do 2030. godine.
Kao to je detaljno opisano u relevantnom dijelu, posebni
ciljevi Okvirne strategija prometa proizilaze iz "viih" ciljeva.
Ovi ciljevi su sukladni Okvirnoj prometnoj politici BiH 2015.2030. koja definira okvirne ciljeve za prometni sektor te predvia
definiranje prometnih strategija, sukladno Ustavu BiH, na razini
BiH, njena dva entiteta i Brko distrikta. Takvi vii ciljevi su
posebno relevantni za meunarodne i meuentitetske akcije.
Prema Ustavu BiH, dravna razina je mjerodavna za te
aktivnosti.
Posebni ciljevi su dati za razliite vrste prometa (cestovni,
eljezniki, vodeni i zrani), te se zasnivaju na prioritetima
prometnih politika BiH, FBiH, RS i BD koji su proizali iz
razumijevanja trenutane situacije (zasnovanoj na analizi potreba
i slubenih dokumenata).
Sukladno utvrenim skupom ciljeva, Okvirna strategija
prometa e imati za cilj definiranje akcija koje treba provesti
kako bi se postigli posebni ciljevi za svaku vrstu prometa. Akcije
su grupirane po predvienom vremenu za provedbu, i to kao:
"kratkorone" (2016.-2020.), "srednjorone" (2021.-2025.) i
"dugorone" (2026.-2030.) kategorije aktivnosti. OSP takoer
definira mjerodavna tijela i instrumente za provedbu svake akcije.
1.3 Potrebni podaci i nain prikupljanja
Znatan broj studija i dokumenata prikupljeni su za analizu
trenutanog stanja prometnog sustava i kljune prioritete
intervencija u BiH. Glavne kategorije dokumenata su nabrojane u
nastavku, a kompletan popis dokumenata je dat u Aneksu:
1. Strategije / Studije / Planovi. Aktualne studije i
izvjea o prometnom planiranju, ukljuujui:
prometna ulaganja po razliitim vidovima prometa
(eljezniki, cestovni, zrani, unutarnji plovni putevi),
faze ulaganja, izvore financiranja itd.
2. Regulative za pojedine vidove prometa s posebnim
naglaskom na: otvaranje trita, sustave naplate
cestarine, sigurnost, prava putnika itd.
3. Podaci o prometu
Vremenske serije potranje za meugradski
prijevoz po razliitim vidovima prometa
(eljezniki, cestovni, zrani, unutarnji plovni
putevi), razlikujui putniki i teretni
Brojanje protoka prometa na dravnim
(eljeznikim
i
cestovnim)
graninim
prijelazima (ukoliko postoje)
Kljuni podaci o gradskom prijevozu u svakom
znaajnijem gradu (npr. s vie od 100.000
stanovnika): podaci za mreu javnog prijevoza
(autobus*km i tramvaj*km; putnici*km); podaci
o motorizaciji cesta; podaci o zagaenju zraka
(ukoliko postoje)

4.

Petak, 23. 9. 2016.

Financijski podaci
Posljednje dostupne bilance uspjeha eljeznikih
poduzea (FBiH, RS); za iste aktere:
kadrovski i podaci o voznom parku; uinci
(putniki i teretni voz * km) itd.
Posljednje dostupne bilance uspjeha zranih
luka otvorenih za komercijalni promet u
Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru
5. Podaci o prometnoj infrastrukturi prema vrstama:
karta, duljina rute i znaajke autocesta i
magistralnih cesta
karta, duljina rute i znaajke eljeznice
duljine pista i proirenje terminala na zranim
lukama otvorenim za komercijalni promet u
Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru
ECMT klase unutarnjih plovnih puteva otvorene
za komercijalni promet itd.
6. Ostala statistika prometa
Statistika o nesreama na cestama i prugama
Podaci o motorizaciji cestovnih vozila (broj
vozila po tipu/veliini i starosti)
7. Socio-ekonomski podaci
Povijesni podaci o populaciji, BDP-u itd.
Podaci o uvozu/ izvozu po dravi i vrsti roba
(ukoliko postoji)
Podaci o meunarodnom turizmu
Podaci su prikupljeni putem istraivanja sekundarnih podataka, od sudionika i u ciljnim razgovorima s relevantnim osobama. Konzistentnost i cjelovitost prikupljenih podataka provjerili
su lokalni strunjaci i predstavnici ukljuenih ministarstava,
javnih poduzea i vlasti, na sastancima odranim tijekom izrade
ovog izvjea.
2 POSTOJEE STANJE
2.1 Socijalno-ekonomski pregled
Ocjena ukupnih ekonomskih pokazatelja neke zemlje,
mjerena kretanjem glavnih makroekonomskih pokazatelja, od
presudne je vanosti za provedbu precizne analize prometa,
pogotovo kada se pokuavaju predvidjeti budui trendovi
potranje za uslugama prometa.
U ovoj sekciji, opi makroekonomski trendovi uoeni u
razdoblju 2006.-2014. godine e biti identificirani za dravu BiH
u cjelini, te za entitete i Brko distrikt, od kojih se sastoji.
2.1.1 BDP
Ekonomski pokazatelji zemalja i regije se uglavnom
ocjenjuju promatranjem trendova bruto domaeg proizvoda
(BDP). BDP se moe definirati kao zbir potronje, investicija,
potronje vlade i neto izvoza. Ovaj pokazatelj se uzima kao
sinonim za ekonomski proizvod zemlje.
Grafikon 1 prikazuje razine BDP-a, mjerene u milijardama
bosanskohercegovakih konvertibilnih maraka (KM), zabiljeene
za dravu BiH (ukljuujui i razine za entitete FBiH i RS i za
BD) izmeu 2006. i 2014. godine, izuzimajui 2009. godinu
takozvane globalne "Velike recesije", a ekonomski proizvod
prikazuje konstantan rast. Kao to je oekivano, kretanje razina
BDP-a je priblino isto za dva entiteta i BD.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 1
Bruto domai proizvod, 2006.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BHAS

Grafikon 2
Bruto domai proizvod po glavi stanovnika, 2006.-2014. (u
tisuama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BHAS
Grafikon 2 prikazuje razine BDP-a po glavi stanovnika,
mjereno u tisuama KM, promatrano u razdoblju od 2006. do
2014. godine na dravnoj razini. Ekvivalentno ukupnom BDP-u,
prihod/ proizvod po glavi stanovnika je znatno povean u
posljednjih deset godina. Proizvod po glavi stanovnika se esto
smatra kao dobar pokazatelj za mjerenje individualnog bogatstva
ili kupovne moi stanovnika neke zemlje. Na entitetskoj razini,
BDP po glavi stanovnika je pratio pozitivan trend. Meutim, u
apsolutnom smislu, FBiH i Republika Srpska su zabiljeile slian
iznos BDP-a po stanovniku, dok je Brko distrikt zabiljeio vei
BDP po glavi stanovnika u tijeku analiziranog razdoblja.
2.1.2 Uposlenost
U ovoj sekciji su analizirani trendovi na tritu rada uoeni
u dravi BiH tijekom razdoblja na koji se odnosi studija (2006.2014.).

Broj 71 - Stranica 5

Tonije, podaci zabiljeeni u odnosu na ope razine


uposlenosti provjereni su za dravu u cjelini i za pojedine
entitete. Gore navedeni Grafikon 3 prikazuje uposlene osobe u
BiH na godinjoj razini. Uposlene osobe su one koje su uposlene
na neodreeno ili odreeno razdoblje, radei puno ili skraeno
radno vrijeme. Mogue je primijetiti da je broj uposlenih osoba
rastao konstantno od 2006. do 2009. godine. Zatim je uslijedilo
etverogodinje razdoblje pada, dok je blagi oporavak zabiljeen
u 2014. godini.
Meutim, podaci prikupljeni na entitetskoj razini pokazuju
da su trendovi upoljavanja bili vrlo razliiti meu entitetima.
Zapravo, FBiH je doivjela znaajan i stalan rast tijekom
promatranog razdoblja, biljeei ukupni maksimum od 444 tisua
uposlenih u 2014. godini, u odnosu na zabiljeenih 390 u 2006.
Slian rast je uoen i za Brko distrikt, dok je konstantno
smanjenje broja uposlenih zabiljeeno u Republici Srpskoj od
2009. godine pa nadalje.
Trend stope uposlenosti za obuhvaene drave i regije
prikazan je na grafikonu u nastavku. Navedeni pokazatelj
predstavlja omjer broja uposlenim i radno sposobnog
stanovnitva. Dob radno sposobnog stanovnitva BiH se sastoji
od osoba koje imaju najmanje 15 godina. Ukupna radna snaga
neke zemlje ukljuuje i uposlene i neuposlene osobe.
Podatak za dob radno sposobnog stanovnitva za Brko
distrikt nedostaje. Dakle, grafikon u nastavku samo biljei stope
uposlenosti na ukupnom podruju FBiH i RS-a. U razdoblju
2006.-2010., stopa uposlenosti u navedenoj regiji je bila u
rasponu od 33% do 39%. Trend stope uposlenosti je slian
onome koji je zabiljeio rast u razdoblju od 2006. do 2010.
godine i onda opadao sve do 2014. godine.

Grafikon 4
Stopa uposlenosti, 2006.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Zavod za statistiku RS, Upitnik o radnoj snazi i Statistiki
godinjak RS za 2015. godinu
Podaci za FBiH su sukladni onim koji su zabiljeeni za broj
uposlenih. S druge strane, unato smanjenju broja uposlenih
osoba, stopa uposlenosti je rasla u Republici Srpskoj tijekom
promatranog razdoblja, signalizirajui vjerojatno smanjenje dobi
radno sposobnog stanovnitva koje bi moglo biti posljedica
razvitka regionalne demografske krivulje, odnosno migracija.
2.1.3 Vanjska trgovina 1
U ovoj sekciji se analiziraju meunarodni trgovinski tokovi
koji ukljuuju BiH i njene trgovinske partnere. Grafikon 5
prikazuje trend uoen za trgovinsku bilancu drave prema
uvoznim i izvoznim vrijednostima. Iako izgleda da je trgovinska
bilanca bila stalno negativna, ini se da je meunarodni opseg
trgovine konzistentno rastao tijekom analiziranog razdoblja
(2009.-2014.).

Grafikon 3
Broj uposlenih osoba, 2006.-2014. (u tisuama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Zavod za statistiku RS, Upitnik o radnoj snazi i Statistiki
godinjak RS za 2015. godinu, BHAS
1

Izvor: Statistiki godinjak RS, studeni 2015.

Broj 71 - Stranica 6

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

prijevoza (cestovnog), dok su razine prometa vie fluktuirajue u


ostalim vidovima prijevoza.
2.2 Ceste
2.2.1 Infrastruktura
2.2.1.1 Dravna razina (meunarodna i meuentitetska)
Ukupna duljina cestovne mree u BiH je 24.796 km. Cijela
mrea se moe podijeliti prema sljedeoj kategorizaciji:
3.970 km Glavne/dravne ceste (16,0%); od ega je
128,7 km klasificirano kao autoceste1 (120 km
autoceste i 28,7 km ceste rezervirane za motorni
promet)
4.611 km Sekundarne/regionalne ceste (18,6%)
14.200 km Ostale/lokalne ceste2 (57,3%)
Pregled cijele mree je predstavljen na sljedeoj mapi:

Mapa 1
Mapa cestovne mree u BiH
Dio cestovne mree BiH ima meunarodni strateki znaaj
u regiji zapadnog Balkana, zbog ukljuenja u SEETO
sveobuhvatnu mreu 3. U tom smislu, sveobuhvatnu mreu,
identificiranu SEETO Memorandumom o razumijevanju, treba
promatrati kao multimodalnu regionalnu prometnu mreu koja je
osnova za realizaciju prometnih investicijskih programa.
Pored toga, 27. kolovoza 2015. godine, tijekom Samita
zapadnog Balkana 6 (WB6) odranog u Beu, predstavnici
WB6 i Europske unije su postigli dogovor o indikativnom
proirenju Transeuropske prometne mree na Balkanu. Kao
rezultat tog sporazuma, cijela SEETO sveobuhvatna mrea je

Grafikon 5
Uvoz, izvoz, trgovinski saldo (u milijardama KM) i pokrivenost
uvoza izvozom u BiH (u %) 2009.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS

Grafikon 6
Uvoz, 2009.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS

Grafikon 7
Izvoz, 2009.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS
Prethodni grafikoni prikazuju nekoliko trendova:
Gospodarstvo je zabiljeilo rast u promatranom
razdoblju, kako u apsolutnom iznosu tako i po glavi
stanovnika
Uposlenost unutar dva entiteta i BD ima prilino
heterogen trend
Meunarodna trgovina je zabiljeila primjetan rast
Ovakvi trendovi podrazumijevaju da su kljuni pokretai
mobilnosti rasli u promatranom razdoblju, sa izuzetkom
uposlenosti. Podaci o prometu prikazani narednim poglavljem e
potvrditi da je mobilnost poveana u sluaju najznaajnijeg vida

1
Dionice cesta koje zadovoljavaju visoke standarde kvalitete, odlikovane
odvojenim kolovozom (2x2 + 1 zaustavna traka), s maksimalnom dozvoljenom
brzinom preko 110 km/h i bez krianja na istoj razini s bilo kojom cestom,
eljeznicom ili tramvajskom prugom, biciklistikom stazom ili pjeakom stazom.
2
Nepotpuni podaci za lokalne ceste
3
SEETO (eng. South East Europe Transport Observatory) je regionalna prometna
organizacija utemeljena Memorandumom o razumijevanju za razvitak regionalne
mree prometa (MoU) potpisanim 11. lipnja 2004. godine od strane vlada
Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bive Jugoslavenske Republike
Makedonije, Crne Gore i Srbije i Misije Ujedinjenih naroda na Kosovu i
Europske komisije

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

sada integrirana u TEN-T mreu. Shodno tome, povezane TEN-T


mape su sukladno tome aurirane. 1
Pratei strukturu s dvostrukim slojem TEN-T mree
(Uredba EU br. 1315/2013), Aneks 1 WB6 2 sporazuma
dogovorenog na samitu u Beu, jasno je uspostavljena osnova i
sveobuhvatna mrea za zemlje zapadnog Balkana. U tom smislu,
mapa prikazuje sve dionice cesta koje su dio europske TEN-T
osnovne i sveobuhvatne mree.

Broj 71 - Stranica 7
3

Agenda o povezivanju , ukljuena i u Aneks 1 WB6,


definira status sufinanciranja investicijskih projekata na
zapadnom Balkanu u 2015. godini. Sljedea tabela sadri dva
cestovna projekta sadrana u Agendi o povezivanju BiH, gdje su
navedeni izvor financiranja (meunarodna financijska institucija),
vrijednost investicije i dodijeljenih subvencija. Ova tabela,
takoer, prikazuje novi sloj kodifikacije projekata (CVc, R2a)
povezanih sa SEETO koridorom i rutama.
Referenca

Izvor
financiranja

WBIF CF 1006 EIB


BIH TRA
WBIF CF 1009 EIB
BIH TRA

Investicija Subvencija
(milijuni (milijuni
eura)
eura)

Opis
Mediteranski koridor (CVc):
Bosna i Hercegovina Cestovna
interkonekcija sa Hrvatskom
Mediteranski koridor (R2a):
Bosna i Hercegovina Cestovna
interkonekcija sa Hrvatskom

109

22

34,4

6,8

Tabela 1
Investicijski projekti u BiH u Agendi o povezivanju
Izvor: Aneks 1 u WB6
Sljedea mapa prikazuje povezanost izmeu TEN-T i
SEETO sveobuhvatne mree. U tom smislu, mapa jasno istie
kako SEETO sveobuhvatne rute i koridori (R1, R2a, R2b, R3 i
Vc) ine dio Transeuropske prometne mree. Vano je
napomenuti da je indikativno proirenje TEN-T mree zapadnog
Balkana grupirano u "rute" i "koridore" po SEETO: potonji su
kodirani po usvojenoj "tradicionalnoj" kodifikaciji ranije
koritenoj od strane "Paneuropskih koridora". Dakle, "Koridor
Vc" oznaava juni produetak biveg "Paneuropskog Koridora
V".

Mapa 2
Indikativno proirenje TEN-T cestovne mree na EU susjedne
zemlje na zapadnom Balkanu
Izvor: Direktiva (EU) br. 2016/758
WB6 Aneks 1 ukljuuje listu "preidentificiranih
projekata", tj. identifikacija prioritetnih radova i studija radi
poboljanja kvaliteta infrastrukture na produetku TEN-T
koridora i osnovne mree na zapadnom Balkanu. to se tie
cestovne mree BiH, sljedei preidentificirani projekti su
identificirani u Aneksu 1 WB6:
Mediteranski koridor:
Radovi za sljedee dionice:
- Odak Svilaj,
- Granini prijelaz i prekogranini most Svilaj na rijeci Savi,
- Odak Vukosavlje Podnovlje Rudanka Doboj jug; Tarin Konjic;
Mostar sjever - Poitelj
Ostale dionice u osnovnoj mrei
Radovi na graninom prijelazu i prekogranini most Gradika preko rijeke Save

Mapa 3
SEETO sveobuhvatne rute i koridori
Izvor: SEETO
Zbog obrazloenja ovog aspekta, sljedea tabela prikazuje
sve ukljuene dionice, navodei odgovarajui SEETO
koridor/rutu iji su dio, kao i njihove europske cestovne kodove:
Paneuropska
ruta
R1

Lista preidentificiranih projekata naglaava znaaj


prekograninih projekata (BiH - Hrvatska) za provedbu
Mediteranskog koridora i TEN-T produetka osnovne mree.

R2a
R2a
R2a
R2a
R2a

Shodno tome, Aneks III. Uredbe (EU) br. 1315/2013 je dopunjen Uredbom br.
2016/758
2
Vienna (Be) Zapadni Balkan Samir 2015 Aneks 1 povezivanje

Ibidem.

Od

Do

Neum
Neum
sjeverozapad jugoistok
Granica sa Gradika
Hrvatskom
Gradika
Banja Luka
Banja Luka Jajce
Jajce
Donji
Vakuf
Donji Vakuf Travnik

Osnovna/sveobuhvatna
Udaljenost
TEN-T dionica
EU
(km)
cesta
(kao to je navedeno
EU uredbama)
7

Osnovna

E65

Osnovna

E661

44
76

Osnovna
Osnovna

E661
E661

34

Osnovna

E661

37

Osnovna

E661

Broj 71 - Stranica 8
Paneuropska
ruta
R2a
R2b
R2b
R2b
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc

Od
Travnik

SLUBENI GLASNIK BiH


Do

Lava
Dobro
Pole
Dobro Pole Foa
epan
Foa
Pole
Sarajevo
Pale
Pale
Sokolac
Sokolac
Rogatica
Rogatica
Ustipraa
Ustipraa Viegrad
Viegrad
Granica sa
Srbijom
Bosanski
Vukosavlje
amac
Vukosavle Doboj
Doboj
Maglaj
Maglaj
Zenica
Zenica
Lava
Lava
Visoko
Visoko
Podlugovi
Podlugovi Semizovac
Semizovac Sarajevo
Sarajevo
Blauj
Blauj
Tarin
Tarin
Konjic
Konjic
Jablanica
Jablanica Mostar
obilaznica
1
Mostar
Mostar
obilaznica 1 obilaznica
2
Mostar
Buna
obilaznica 2 (itomisli)
Buna
Tasovii
(itomisli) (apljina)
Tasovii Doljani
(apljina)
Sarajevo

Osnovna/sveobuhvatna
Udaljenost
TEN-T dionica
EU
(km)
cesta
(kao to je navedeno
EU uredbama)
33
Osnovna
E661
44,6

Sveobuhvatna

E762

31

Sveobuhvatna

E762

21

Sveobuhvatna

E762

26
32
28
18
27

Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna

E761
E761
E761
E761
E761

20

Sveobuhvatna

E761

20

Osnovna

E73

46,6
37
58
8
35
9
9
8
9
19
24
22

Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna

E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73

51

Osnovna

E73

20

Osnovna

E73

10

Osnovna

E73

16

Osnovna

E73

Osnovna

E73

Tabela 2
Dionice obuhvaene u Paneuropski koridor/rutu kao i
transeuropsku kodifikaciju cesta
Izvor: SEETO viegodinji planovi (eng. MAP: Multi-Annual
Planning) za 2015. (MAP 2015) i 2016. (MAP 2016)
godinu/prioritetni projekti za ceste
Razvojni plan SEETO sveobuhvatne mree za 2015. godinu
je objavljen na 10. godinjici SEETO-a. Plan predstavlja pomak u
Viegodinjem regionalnom prometnom planiranju. Objavljen
nakon irokih procesa konzultacija s relevantnim zainteresiranim
stranama, Viegodinji plan 2015. je redizajniran kako bi tijelima
za prometno planiranje i potencijalnim investitorima bolje
prezentirao informacije o politici i prioritetnim infrastrukturnim
projektima.
Viegodinji plan za 2015. godinu razlikuje dvije vrste
prioritetnih projekata predstavljenih u dvije odvojene liste:
Prioritetni projekti koji ispunjavaju uvjete za
financiranje napredni projekti za koje je dostupna
sveobuhvatna ocjena, na temelju izvrene studije
izvodljivosti i, ako je dostupno, kompletna projektna
dokumentacija, sukladno EU procedurama za
programiranje i pravilima nabavke.
Prioritetni projekti za pripremu projekti koji
zahtijevaju punu pripremu projekata i ocjenu projekta
kako bi se utvrdila njihova izvodljivost. Ovi projekti
nisu spremni za realizaciju, ali sredstva su potrebna za
obavljanje potrebnih pripremnih radova.
Jedan od najveih postignutih rezultata tijekom SEETO
procesa suradnje je bilo iroko prihvaanje nove SEETO

Petak, 23. 9. 2016.

metodologije za ocjenjivanje prioritetnih projekata usvojene u


srpnju 2012. godine kako bi se regionalnim sudionicima i
potencijalnim eksternim financijerima pruio neutralan i
konzistentan pogled na kvalitetu projekata izabranih za
realizaciju SEETO sveobuhvatne mree.
Pratei metodologiju ocjenjivanja, SEETO je u
Viegodinjem planu za 2015. godinu predstavio listu prioritetnih
projekata koji su aurirani u Viegodinjem planu za 2016.
godinu.
Najvei dio preidentificiranih cestovnih projekata Agende o
povezivanju je smatrano "Prioritetnim projektima koji
ispunjavaju uvjete za financiranje" u Viegodinjem planu
SEETO 2016, kao relevantnog za razvitak TEN-T mree. Te
planirane investicije su predstavljene u sljedeoj tabeli. One
pokrivaju izabrane dionice preidentificiranog Koridora Vc i rutu
2a te jednu dionicu na ruti 2b.
PanReferenca
europka MAP 15
ske
ili MAP 16
rute

Vc

MAP 2015

Vc

MAP 2016

Vc

MAP 2016

Vc

MAP 2016

R2a

MAP 2016

R2b

MAP 2015

Naziv
projekta
Izgradnja
dionice
autoceste
Odak
Vukosavlje
Podnovlje
Rudenka Doboj jug
Izgradnja
dionice
autoceste
Odak - Svilaj,
granini
prijelaz i
prekogranini
most Svilaj
preko rijeke
Save
Graevinski
radovi na
dionici
autoceste
Tarin Konjic
Graevinski
radovi na
dionici
autoceste
Mostar sjever Poitelj
Izgradnja
prekogranino
g mosta
Gradika
preko rijeke
Save
Nadogradnja
Brod na Drini
(Foa) - Hum
(epan Polje)

TEN-T
ProcijeSEETO
preidennjeni Duljina prioriTEN-T
tificitroak
tetni
mrea
rani
(milijuni (km) projeprojeeura)
kat
kat

Osnovna

356

50

Da

Da

Osnovna

109

11

Da

Da

Osnovna

400

21

Da

Da

Osnovna

350

37

Da

Da

Osnovna

105

Da

Da

Sveobuhvatna

62

Da

Ne

23

Tabela 3
Lista prioritetnih projekata koji ispunjavanju uvjete za EU
financiranje prema SEETO MAP 2016
Izvor: SEETO MAP 2016
SEETO Viegodinji plan 2016. ukljuuje jedan cestovni
projekt BiH u listi "Prioritetnih projekata za pripremu", naime
"Zavretak obilaznice Istono Sarajevo" (87 km), koji je ve
ukljuen u SEETO Viegodinji plan 2015. Projekt je dio TEN-T
osnovne mree i SEETO rute 3. Procijenjeni trokovi ulaganja za
uspjenost provedbe su 391 milijun eura.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Vlada BiH je 2016. godine dostavila EU novu listu


projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje, u vidu
produetka Agende o povezivanju. Sljedea tabela prikazuje
znaajke cestovnog projekta, njihovu vezu sa spiskom u SEETO
Viegodinjem planu 2016. i sa preidentificiranim projektima.
Referenca

Izvor
financiranja

Opis

TEN-T
InveSubvenpreisticija
SEETO
cija
dentifi(miliMAP
(milijuni
cirani
juni
2016
eura)
projeeura)
kat

Koridor Vc "Izgradnja
dionice autoceste
WB-IG01Zenica sjever (sjever)
EIB
149
BIH-TRA01
epe jug (jug)"
Poddionica Ponirak
Donja Graanica
Koridor Vc Izgradnja
WB-IG01214,5
EIB dionice autoceste
BIH-TRA02
Mostar jug - Poitelj
Koridor Vc Izgradnja
dionice autoceste
izmeu vorita
WB-IG01EBRD Johovac i vorita
420
BIH-TRA03
Rudanka, prikljuak na
cestu Doboj Banja
Luka

19

Ne

Ne

39

Da

Da

69

Da

Da

Tabela 4
Lista prioritetnih projekata koje je Vlada BiH dostavila EU za
financiranje, 2016.
Izvor: Vlada BiH
Kao to je prikazano u tabeli, lista ukljuuje investicije (i
pripadajuu subvenciju) dionice autoceste Koridora Vc koji i
dalje nisu ukljueni u SEETO Viegodinji plan 2016. projekte
koji ispunjavaju uvjete za financiranje, kao ni u listu
preidentificiranih projekata.
2.2.1.2 FBiH
Glavne znaajke cestovne mree na entitetskoj razini:
Postojee ceste imaju sljedee znaajke:
Ukupna duljina autoceste u uporabi je 92 km
Ukupna duljina cestovne mree sa dvije trake je 4.684
km:
Magistralna mrea sa dvije trake je duga 2.137
km
Regionalna mrea sa dvije trake je duga 2.547
km
Glavna kritina pitanja
Veliki broj magistralnih i regionalnih cesta zahtijevaju
znaajne intervencije
Prometna uska grla u veim gradovima
Kritini imbenici na cestovnoj mrei: crne toke, loa
geometrija, razina razvitka zemlje koja ne dozvoljava
odgovarajuu rekonstrukciju
Planirane investicije
U cilju rjeavanja navedenih pitanja, potrebno je nekoliko
investicija kako bi se poboljala kvaliteta cestovne mree. U tom
smislu, FBiH predvia sljedee intervencije, grupirane po
kategoriji cesta:
Autoceste: 100 km brzih cesta e se nadograditi u
autocestu (s procijenjenim ukupnim trokom od oko
472 milijuna eura). Glavni problem za razvitak
autocesta je postojei model financiranja
Magistralne ceste: Glavne planirane intervencije se
sastoje od "Programa modernizacije" koji e se
razvijati konkretno u kratkom i srednjem roku
a) Kratkorone investicije (u tijeku 2016.-2020.) s
procijenjenim ukupnim trokom od oko 165,72
milijuna eura (dijelom financirane kroz kredit

Broj 71 - Stranica 9

EIB-a/ WB-a od 100,72 milijuna eura a ostatak


financiran kroz EBRD)
b) Srednjorone investicije s procijenjenim
ukupnim trokom od oko 126,45 milijuna eura
e se financirati putem kredita EBRD-a
Sljedea mapa prikazuje prioritetne projekte na mrei
autocesta (plava) i brzih cesta (uta), ukljuujui i projekt za
modernizaciju magistralnih cesta do razine brzih cesta (crvena).

Mapa 4
Posljednja slubena karta autocesta i brzih cesta
Izvor: Obrada od strane konzultanta na temelju informacija
dobijenih od FMPiK i JP Autoceste, travanj 2016. godine
Predstavljena mapa pojanjava Program modernizacije
magistralnih cesta 2016.-2020.

Mapa 5
Program modernizacije magistralnih cesta 2016.-2020.
Izvor: JP Ceste Federacije BiH Sarajevo

Broj 71 - Stranica 10

SLUBENI GLASNIK BiH

2.2.1.3 Republika Srpska


Glavne znaajke cestovne mree na entitetskoj razini:
Ukupna duljina cestovne mree u Republici Srpskoj je
10.164,2 km. Cjelokupna mrea je podijeljena na sljedei nain:
32 km autoceste, koje ini pravac Gradika Banja
Luka (E661)
4.132 km magistralne i regionalne ceste
6.000 km lokalne ceste
Pregled cestovne mree Republike Srpske je predstavljen
na sljedeoj mapi:

Petak, 23. 9. 2016.

Prijedor Kozarska Dubica Donja


Gradina
Banja Luka elinac Kotor Varo
Obodnik
Sukladno Dopunama Prostornog plana Republike Srpske do
2025. godine i planovima upravljanja javnim cestama, u
buduem razvojnom razdoblju nastavit e se sa transformacijom
cestovnog prometa u interesu poveanja pouzdanosti, dostupnosti
i efikasnosti. Osim kontinuiranog programiranog odravanja,
rehabilitacije i modernizacije po definiranim prioritetima, u
narednom razdoblju neophodno je izgraditi i modernizirati
magistralnu i regionalnu cestovnu mreu u Republici Srpskoj.
Kao prioriteti izgradnje izdvajaju se rute:
Magistralna cesta M-18 Brod na Drini (Foa) Hum
(epan Pole) (Ruta 2b)
Magistralna cesta R-435 Nevesinje Berkovii
Magistralna cesta R-405 Bronzani Majdan
meuentitetska granica RS/FBiH
Magistralna cesta R-477 Gornji Podgradci
Mrakovica
Magistralna cesta R-413 Kotor Varo - Mitrovii
(Kneevo)

Mapa 6
Cestovna mrea RS
Izvor: Izmjene i dopune Prostornom planu RS 2025.
Glavna kritina pitanja
Kao to je ve spomenuto, magistralne ceste imaju ukupnu
duljinu od oko 4.132 km:

12,65% su makadamske ceste, koje je potrebno


nadograditi; osim toga

26% mree odlikuje kolovoz ui od 5 m

41% s nagibom preko 6%

14% s nagibom od 10%


Planirane intervencije
Kako bi se prevazila glavna uska grla i postigao razvitak
mree cesta, sljedee investicije i intervencije su planirane u RSu:
Nove dionice ukljuene u Prostorni plan Republike
Srpske1:
Nadogradnja odreenih dionica magistralne i
regionalne mree cesta sa ljunkom (npr. M5
Mesii Praa, M8 Foa Vikoc itd.) koje
zahtijevaju kompletnu rekonstrukciju
Planirane brze ceste:
Lukavica Pale Sokolac Rogatica
Ustipraa Viegrad granica sa
Republikom Srbije (SEETO Ruta 3)
Bijelina Zvornik Sokolac
Trebinje Gacko Foa Ustipraa
Viegrad
1
Izmjene i dopune Prostornog Plana RS 2025. "Slubeni glasnik RS", br. 152015., u daljnjem tekstu: Prostorni Plan RS

Mapa 7
Uska grla i kritina mjesta
Izvor: Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske
do 2025.
U narednom razdoblju, sukladno Izmjenama i dopunama
Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, planirano je
da se izgrade obilaznice oko veih regionalnih sredita u
Republici Srpskoj.
Navedeni prioriteti za izgradnju cestovne mree i obilaznica
e se provesti sukladno godinjim planovima i financijskim
mogunostima.
2.2.1.4 Brko distrikt
Glavne znaajke cestovne mree Distrikta
Ukupna mrea: 870 km; magistralne ceste 37 km,
regionalne ceste 40 km, lokalne i nerazvrstane ceste 500
km, ulice 293 km
Asfaltiranje: 580 km asfaltirano i 290 km neasfaltiranih
cesta (uglavnom lokalni i nerazvrstani)
Mrea magistralnih cesta: 37 km; M14.1 Lonari Bijeljina (glavni tranzitni pravac kroz gradsko podruje
Brko) i M1.8 Oraje - Tuzla (na zapadnoj periferiji BD);

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

standardi magistralnih cesta: pojedinane ceste s dvije trake,


6-7 m irine
Mrea regionalnih cesta: 40 km; R458 Brko - Lopare i
R460 Brko - Graanica; standard regionalnih cesta:
pojedinane ceste s dvije trake, 6 m irine
Mrea lokalnih cesta: cca 170 km; standard lokalnih cesta:
pojedinani kolovoz, 4-5 m irine
Glavna kritina pitanja
Najkritinije usko grlo se odnosi na M14.1 u urbanom
podruju Brkog, jer je glavni zapad istok tranzitni pravac
u Bijeljini i dalje za sva vozila, ukljuujui i teke kamione
Loe stanje trotoara na magistralnim i regionalnim cestama
(este pukotine i neravnine)
Znaajan dio lokalnih cesta je neasfaltiran
Planirane intervencije
Kako bi se prevazila glavna uska grla i postigao razvitak
mree cesta, u Distriktu su planirane sljedee investicije i
intervencije:
Nove dionice:
Izgradnja obilaznice zapad istok koja e imati
ulogu usmjeravanja toka tranzitnog prometa iz
gradskog
podruja
Brkog
(standardi
magistralnih cesta za 80 km/h, duljine 18 km)
Izgradnja autoceste Tuzla Oraje (50 km
prolazi kroz BD, ukljuujui poveznice na
postojee cestovne mree)
Autocesta Tuzla Oraje: Gorica Brka
Dubrave; provedba projekta je planirana, ali jo
nije poela
Obilaznica: Gorice Grbavica aavac
Gredice; provedba projekta je poela
Rehabilitacija / Rekonstrukcija:
Rekonstrukcija i rehabilitacija asfalta na
postojeim magistralnim i regionalnim cestama
Asfaltiranje i obnova neasfaltiranih lokalnih
cesta
Rutinsko odravanje, ukljuujui i zimsko
odravanje: 1,5 milijuna KM + 1 milijuna KM
godinje
Rekonstrukcija zastarjelog asfalta: 1 milijun KM
godinje
2.2.2 Cestovni promet, flota cestovnih vozila i sigurnost na
cestama
2.2.2.1 Cestovni tok
Sljedea mapa prikazuje mreu magistralnih cesta u BiH
(raspodjela protoka vozila na cestovnoj mrei) tijekom 2014. Kao
to moemo vidjeti na mapi, vorovi magistralnih cesta su u
podrujima oko velikih gradova u BiH: Sarajevo, Banja Luka,
Tuzla i Mostar.
Osim toga, vidimo da je vertikalni prometni tok frekventniji
od horizontalnog prometnog toka s obzirom na injenicu da su
najvei gradovi vertikalno pozicionirani. Jedinica mjere toka
prometa je prosjeni godinji dnevni promet.

Broj 71 - Stranica 11

Mapa 8
Mapa intenziteta na magistralnim cestama BiH
(Prosjeni godinji dnevni promet, AADT)
Izvor: Brojanje prometa na magistralnim cestama
u 2014. godini
http://www.jpcfbih.ba/ba/publikacije/Brojanje_saobracaja_F_Bi
H_2014.pdf
2.2.2.2 Cestovni promet putnika: vozni park i promet
Sljedei grafikoni prikazuju povijesni trend cestovnog
prometa u BiH. U 2011. i 2012. godini, BiH je imala najvei broj
vozila u zadnjih 6 godina. U 2010. i 2015. godini, BiH je imala
priblino isti broj vozila. Broj lakih vozila se znaajno ne
razlikuje u zadnjih 6 godina. Broj preenih kilometara ima trend
rasta.

Grafikon 8
Povijesni trend cestovnog prometa u BiH broj registriranih
motornih vozila, 2010.-2015. (u tisuama)
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Broj 71 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Grafikon 9
Povijesni trend cestovnog prometa u BiH vozila*km, 2010.2015. (u milijunima)
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Glavna polazita - odredita su dionice:

Sarajevo Tuzla

Zenica Travnik

Zenica Doboj

Banja Luka Gradika

Sarajevo Mostar

Brko Bijeljina

Travnik Biha
Dok je broj registriranih motornih vozila (Grafikon 8) bio
stabilan u protekle tri godine (poveanje od +6%), pokazatelj
vozila*km je porastao za +20% (Grafikon 9). To znai da su se u
nedavnoj prolosti vozila vie koristila nego prije.
Sljedei grafikon prikazuje broj registriranih motornih
vozila po vrsti u BiH (2006.-2015.). Kao to smo ve spomenuli
u tekstu iznad, najvei broj vozila u BiH u posljednjih 10 godina
(kao to je prikazano ispod) je bio u godini 2011. i 2012.

Grafikon 10
Broj registriranih motornih vozila u BiH (2006.-2015.)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo
2.2.2.3 Teretni cestovni promet: vozni park i promet
Sljedei grafikon prikazuje povijesni trend teretnog prometa
u BiH. Grafikon prikazuje trend rasta u posljednjih 6 godina za
tone prevezene vozilima. Isto vai i za pokazatelj koji prikazuje
preene kilometre vozila u teretnom prometu. Broj teretnih vozila
je dostigao svoj maksimum u 2012. godini, ali broj je uglavnom
ostao isti u posljednjih 6 godina.
Dok je broj kamiona (Grafikon 11) bio stabilan u protekle
tri godine (neznatno poveanje od +5%), opseg prevezenog tereta
porastao je za +21%. To znai da su se u nedavnoj prolosti
vozila vie koristila nego prije.

Grafikon 11
Koliina prevezenog tereta u BiH, 2010.-2015.
(u milijunima tona)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo

Grafikon 12
Koliina prevezenog tereta u BiH, 2010.-2015.
(u milijardama tona*km)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo
Glavna polazita - odredita su dionice:

Sarajevo Tuzla

Zenica Travnik

Zenica Doboj

Banja Luka Gradika

Sarajevo Mostar

Brko Bijeljina

Travnik Biha
2.2.2.4 Sigurnost
Prometne nesree
Sljedei grafikon prikazuje povijesni trend prometnih
nesrea u BiH. Broj nesrea je nii nego u 2010. godini, kada je
broj nesrea dostigao svoj maksimum u posljednjih 5 godina
(2015. godina nije ukljuena). Broj nesrea s povrijeenim
osobama se mijenjao tijekom ovog razdoblja, a 2010. godine broj
je priblino isti kao u 2014. godini.
Bitno je spomenuti da i usprkos poveanju broja vozila,
broj prometnih nesrea je ostao nepromijenjen.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 13

Grafikon 13
Povijesni trend prometnih nesrea (u tisuama), 2010.-2015.
Izvor: IDDEA; BIHAMK
Strategija sigurnosti cestovnog prometa u BiH: unutarnji
institucionalni okvir, politika situacija i neadekvatan odnos
mjerodavnih i odgovornih institucija prema problemu cestovnog
prometa su uzrokovali da BiH jo uvijek nema strategiju
sigurnosti cestovnog prometa.
Takoer, unutarnji institucionalni okvir i politika situacija
u prolosti su uzrokovale usvajanje sljedeih strategijskih
dokumenata koji se odnose na sigurnost cestovnog prometa u
BiH:
Osnove sigurnosti cestovnog prometa u FBiH (2008.2013.)
Strategija za sigurnost cestovnog prometa u RS
(2009.-2013.), (2013.-2022.)
Trokovi prometnih nesrea u BiH: socijalno-ekonomski
gubici koji proizlaze iz prometnih nesrea u FBiH su izraunati
primjenom bruto proizvoda ili metode ljudskog kapitala (priznata
metodologija koja se koristi u mnogim zemljama). Ovim se
procjenjuju trokovi administracije, lijeenja povrijeenih, tete
na imovini i izgubljena produktivnost poginulih i ozlijeenih, a
ukljuuje naknadu za bol, tugu i patnju.
Detalji o ovim pokazateljima su prezentirani na naredna tri
grafikona:

Grafikon 15
Pojedinani gubici nastali za svaku prometnu nesreu po teini (u
tisuama KM/EUR)
Izvor: WB; Izvjee o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS

Grafikon 16
Procijenjeni godinji gubici u bh. ekonomiji na bazi 2010.
godine (u tisuama KM)
Izvor: WB; Izvjee o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS
Sigurnost na cestovnoj mrei
Sljedea mapa prikazuje identificirane crne toke na
autocestama i drugim glavnim cestama u BiH koji su rezultat
studija i istraivanja.

Grafikon 14
Pojedinani gubici nastali za svaku prometnu rtvu po teini
(u tisuama KM/EUR)
Izvor: WB; Izvjee o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS

Broj 71 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH


-

Mapa 9
Identificirane crne toke na autocestama i drugim velikim
cestama u BiH
Izvor: Studija prioriteta rekonstrukcija i obnove crnih toki na
magistralnim cestama u FBiH; istraivanje i ureivanje autora,
2010.
2.2.3 Regulativa
Upravljanje cestovnom mreom u BiH se provodi sukladno
razliitim razinama mjerodavnosti:
FBiH: Magistralnim cestama upravljaju entitetske
cestovne kompanije, JP Ceste FBiH, sukladno
njihovoj
teritorijalnoj
i
administrativnoj
mjerodavnosti. Nain upravljanja regionalnim
cestama se razlikuje u odnosu na magistralne ceste.
Zapravo, u FBiH upanije su odgovorne za
upravljanje regionalnim cestama, a provedeni su od
strane upanijske direkcije za ceste preko
odgovarajuih
upanijskih
ministarstava.
Autocestama upravlja JP Autoceste FBiH.
RS: JP Putevi RS ima mjerodavnost nad regionalnim
cestama. Pored toga, direkcija ima mjerodavnost nad
lokalnim cestama unutar teritorija RS, koji posjeduje
entitetski karakter. Lokalnom cestovnom mreom
upravljaju relevantne opinske vlasti u izravnoj
suradnji sa upanijskim vlastima u FBiH i JP Putevi
RS. Autocestama upravlja JP Autoputevi RS.
BD: Odjel za javne poslove Brko distrikta vri
nadzor, upravljanje, odravanje i zatitu javnih cesta,
kao i objekata na tim cestama. Upravljanje,
odravanje i zatita javnih cesta i dijelom
nekategoriziranih cesta, koji se utvruju posebnom
odlukom, su u mjerodavnosti Vlade Brko distrikta
BiH.
2.2.3.1 Regulatorni okvir na dravnoj razini
Unutar MKP BiH nalazi se Sektor za promet s Odsjekom
za cestovni promet i Sektor za prometnu infrastrukturu,
pripremu i provedbu projekata s Odsjekom za ceste,
eljeznice, plovne puteve, luke i cjevovode i Jedinicom za
provedbu projekata (PIU). Kljune uloge MKP BiH u ovom
trenutku su:

Petak, 23. 9. 2016.

Izrada zakona i drugih pravnih akata za cestovni


promet, ukljuujui i meunarodne sporazume
(bilateralni i multilateralni)
Praenje stanja i provedba meunarodnih konvencija i
sporazuma koji se odnose na cestovni promet
Praenje meunarodnog i meuentitetskog cestovnog
prometa
Koordinacija u provedbi glavnih cestovnih projekata
(npr. autocesta na Koridoru Vc)
Sudjelovanje
u
relevantnim
meunarodnim
organizacijama (SEETO, CEMT itd.)
Sudjelovanje u razvitku politike u koordinaciji s
entitetima i Brko distriktom
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvitak cesta u BiH:
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave
Bosne i Hercegovine (2003. godine) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva komunikacija i prometa
BiH koje se odnose na ceste:
Politika
i
reguliranje
zajednikih
i
meunarodnih komunikacijskih ureaja
Meunarodni i meuentitetski promet i
infrastruktura
Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata
iz oblasti meunarodnih i meuentitetskih
komunikacija i prometa
Odnosi s meunarodnim organizacijama iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih
komunikacija i prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih
dokumenata iz oblasti meunarodnih i
meuentitetskih
komunikacija,
prometa,
infrastrukture i informacijskih tehnologija
Zakon o sigurnosti cesta (prosinac 2005. godine)
definira ope uvjete sigurnosti na cestama, pravila
cestovnog prijevoza, prometne znakove i oznake,
ogranienja u prometu, odgovornosti u sluaju
prometnih nesrea, odredbe za vozae, odredbe za
vozila, posebne sigurnosne mjere itd.
Zakon o meunarodnom i meuentitetskom
cestovnom prometu BiH (prosinac 2001. godine)
definira uvjete za cestovni promet putnika i robe u
meunarodnom
i
meuentitetskom
prometu,
inspekcijskog nadzora i sl.
Sporazum izmeu FBiH i RS o osnivanju
zajednike korporacije cestovne infrastrukture
(BRIC) kao dio prometne korporacije (2001.);
kljuna uloga BRIC-a je bila osnivanje
institucionalizirane suradnje izmeu dva entiteta u
oblasti cestovne infrastrukture i osiguranja kapaciteta
za donoenja odluka kako bi se osigurao nesmetan,
siguran i redovan cestovni promet kroz cijelu BiH.
Ostale uloge definiraju BRIC kao "trite cesta i
regulator sigurnosti". To podrazumijeva i usklaivanje
u razvitku infrastrukture prioritetnih cesta
meunarodne
i meuentitetske relevantnosti,
prvenstveno ciljajui ceste E koridora u zemlji (u to
vrijeme, zemlja nije imala autoceste i brze ceste).
Sjedite BRIC-a je bilo u Banjoj Luci. Pozicija BRICa nije osnaena, ve umanjena uslijed stvaranja
zasebnih entitetskih kompanija za autoceste i
magistralne ceste

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Sljedea tabela ilustrira glavna regulatorna pitanja u BiH


Glavna regulatorna
pitanja

Uspostaviti sustav
naplate naknade za
koritenje cesta i
adekvatan i stabilan
izvor sredstava za
odravanje

Ohrabriti partnerstvo
izmeu privatnog i
javnog sektora (JPP) ili
koncesijske sheme za
pribavljanje kapitala
neophodnog za
izgradnju cesta

Opis
- Koraci koje treba provesti radi provedbe klasifikacije
mree irom zemlje, koja je bazirana na tehnikim
standardima, ve dogovorenim izmeu entiteta u pogledu
dizajniranja meuentitetskih i meunarodnih cesta od
regionalnog znaaja (SEETO).
- S obzirom da BRIC nije bio ukljuen u pripremu
tehnikih standarda za dizajn, odravanje, nadgledanje i
izgradnju cesta i autocesta, dogovorenih izmeu entiteta,
data je preporuka za uspostavu mehanizma za osiguranje
koordinacije za pitanja sigurnost na cestama
(harmonizacija u reguliranju pitanja sigurnosti na
cestama).
- Uspostava sustava financiranja za odravanje cesta od
strane oba entiteta s ciljem da se: (i) osigura adekvatan i
siguran izvor sredstava za odravanje; (ii) uspostavi sustav
naplate naknade za koritenje cestovne mree; (iii) osigura
odgovornost entitetskih vlasti za imovinu koja je vezana
za ceste.
- Razvitak zajednikih politika za provedbu pravila o
emisiji tetnih plinova za motorna vozila, dogovorenih na
dravnoj razini.
- Razvitak zajednikih kriterija za odreivanje prioritetnih
investicijskih projekata za ceste kako bi se izbjeglo
precjenjivanje projekata.
- Uspostava okvira za tendere prilikom ugovaranja
koncesija, to je uvjet za osiguravanje komercijalne
efikasnosti u dizajniranju, izgradnji i operativnim fazama
cestovnih projekata.
- Osposobiti entitete da pregovaraju o setu sloenih
ugovornih obveza u okviru koncesijske sheme, to ini
izgradnju infrastrukture mnogo sloenijom u odnosu na
cestovne projekte financirane od strane drave.

2.2.3.2 FBiH
Regulatorna tijela
Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH (FMPiK)
obuhvaa sektor za cestovni promet i sektor za cestovnu
infrastrukturu. Trenutane kljune funkcije obuhvaaju:
Izradu zakona i drugih pravnih akata za cestovni
promet
Upravljanje i praenje provedbe zakona za
odgovornosti dodijeljene od strane trenutane vlasti
Sudjelovanje u koordinaciji za provedbu projekata od
meunarodnog i meuentitetskog znaaja (Koridor
Vc)
Izrada strategijskih planova i infrastrukturnih
projekata vezanih za ceste
Upravljanje infrastrukturom
JP Autoceste FBiH upravlja infrastrukturom autocesta i
brzih cesta u FBiH
JP Ceste FBiH odgovorno je za infrastrukturu magistralnih
cesta
Ostala relevantna tijela:
Javne ustanove za regionalne ceste (u upanijama
Unsko-sanskoj, Tuzlanskoj, Zapadnohercegovakoj)
Administrativne jedinice u okviru upanijskih
ministarstava (ostale upanije)
Financiranje cestovne infrastrukture
Investiranje u infrastrukturu cesta je izravno vezano za
subvencije koje omoguavaju odravanje i uzimanje kredita.
Subvencije za ceste su podijeljene prema sljedeem modelu:
Autoceste: 35 milijuna eura za gorivo (servisiranje
kredita) + 14 milijuna eura za cestarine
Resursi troarina na gorivo (gorivo, registracija itd.):
40% magistralne ceste
39% regionalne ceste
21% lokalne ceste
Ministarstvo je iniciralo nove troarine (na gorivo):

Broj 71 - Stranica 15

0,05 eura/litara za autoceste


0,025 eura/litara za magistralne ceste
Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:
Navedena tijela su odgovorna za upravljanje, izgradnju,
obnovu i odravanje cesta na svojem teritoriju.
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje
cestama i razvitak u FBiH:
Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
uprave FBiH ("Slubeni list Federacije BiH", br.
58/02,19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06) definira odgovornosti
Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH
vezano za ceste, administrativne i profesionalne poslove za
cestovni promet, sigurnost na cestama i kontrolu, osim za
meunarodni i meuentitetski promet i infrastrukturu.
Zakon o cestama u FBiH ("Slubeni list Federacije BiH",
br. 12/10, 16/10, 66/13) definira pravila za upravljanje,
planiranje,
financiranje,
izgradnju,
rekonstrukciju,
odravanje i zatitu javnih cesta, javno-privatno partnerstvo
vezano za ceste i provedbu monitoringa.
Zakon o autocesti Koridor Vc ("Slubeni list Federacije
BiH", br.18/13)
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ("Slubeni list
Federacije BiH", br. 28/06) definira uvjete za cestovni
prijevoz putnika i robe unutar Federacije BiH
Zakon o javnim poduzeima u Federaciji BiH ("Slubeni
list Federacije BiH", br. 8/02, 81/08, 22/09)
Glavna regulatorna pitanja koja nisu u potpunosti rijeena
od strane relevantnih vlasti obuhvaaju:
Usklaivanje s politikama Europske unije za sigurnost
na cestama, s obzirom na vrlo visoku stopu smrtnosti,
ne samo gledajui regulatorni okvir ve i na praktina
rjeenja za provedbu (gdje je potrebno izvravanje), te
proirenja
Regulatorni okvir za cestarine
Financiranje cestovne infrastrukture
2.2.3.3 Republika Srpska
Regulatorno tijelo
Ministarstvo saobraaja i veza (MKT RS) je entitetsko
tijelo uprave, ije su mjerodavnosti utvrene Zakonom o
republikoj upravi ("Slubeni glasnik RS", br. 118/08).
Ministarstvo vri upravne i druge strune poslove iz
domena svoje mjerodavnosti. Ono je odgovorno za poslove
koje se odnose na: cestovni promet i javne ceste, eljezniki
promet, zrani promet, rijeni i jezerski promet, sigurnost
rijenog i jezerskog prometa, usluge pretovara, sustav veza,
radioveze, potanski, telegrafski i telefonski promet,
telekomunikacije,
telekomunikacijsku
infrastrukturu,
koordinaciju i druge poslove.
Agencija za sigurnost prometa Republike Srpske,
utemeljena 2011. godine kao upravna organizacija u sastavu
Ministarstva saobraaja i veza, utemeljena je Zakonom o
sigurnosti prometa Republike Srpske, odlukom Vlade
Republike Srpske.
Upravljanje infrastrukturom
Javno poduzee Putevi Republike Srpske utemeljeno je
1992. godine kao Direkcija za ceste Republike Srpske. Ovo
javno poduzee je zadueno za organizaciju planiranja i
projektiranja u izgradnji magistralnih i regionalnih cesta,
organizaciju financiranja, izgradnju, rekonstrukciju,
odravanje i zatitu mree magistralnih i regionalnih cesta u
Republici Srpskoj, te voenje jedinstvene baze podataka o
istoj mrei.
Javno poduzee Autoceste Republike Srpske utemeljeno
je 10.11.2006. godine kada je Vlada Republike Srpske

Broj 71 - Stranica 16

SLUBENI GLASNIK BiH

donijela Odluku broj 04/1-012-2323/06 o utemeljenju


javnog poduzea Autoceste Republike Srpske s ciljem
upravljanja autocesta i brzih cesta u Republici Srpskoj. Ovo
javno poduzee je zadueno za organizaciju planiranja i
projektiranja u izgradnji autocesta i brzih cesta, organizaciju
financiranja, izgradnju, rekonstrukciju, odravanje i zatitu
mree autocesta i brzih cesta u Republici Srpskoj, te
voenje jedinstvene baze podataka o istoj mrei.
Financiranje cestovne infrastrukture
Izvori sredstava za financiranje javnih cesta definirani su
odredbama lana 61-65 Zakona o javnim cestama ("Slubeni
glasnik Republike Srpske", br. 89/13).
Aktivnosti financiranja, zatite planiranja i izrade
dokumenata, tehniki i tehnoloki zahtjevi za izgradnju,
rekonstrukciju, obnovu, odravanje, zatitu i uporabu javnih cesta
su odgovornosti upravitelja ceste.
Izvori prihoda javnih kompanija su:
Naknada za ceste, sadrana u maloprodajnoj cijeni
naftnih proizvoda (JP Putevi Republike Srpske i JP
Autoceste Republike Srpske)
Naknada za javne ceste, koja se plaa prilikom
registracije vozila i prikolica (JP Putevi Republike
Srpske)
Naknada za razne dozvole (JP Putevi Republike
Srpske i JP Autoceste Republike Srpske)
Naplata cestarine (JP Autoceste Republike Srpske)
Pored navedenih izvora prihoda, upravljanje javnim
cestama se financira iz kredita i donacija.
Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvitak cesta u Republici Srpskoj:
Zakon o ministarstvima Republike Srpske (listopad
2002.) definira odgovornosti Ministarstva saobraaja i
veza Republike Srpske koje su relevantne za ceste;
administrativni i profesionalni poslovi za cestovni
promet i sigurnost u prometu, kao i upravljanje i
koordinaciju politika sukladno zakonima RS i BiH.
Zakon o javnim cestama u Republici Srpskoj
(listopad 2013.) definira pravni poloaj za upravljanje
cestama,
planiranje,
financiranje,
izgradnju,
rekonstrukciju, odravanje i zatitu javnih cesta,
javno-privatno partnerstvo (JPP) u cestama i provedbu
monitoringa.
Zakon o sigurnosti u prometu Republike Srpske
(lipanj 2011.) definira sigurnost u prometu, uspostavu
Odbora za sigurnost u prometu, Agencije za sigurnost
u prometu, izradu strategija i planova vezanih za
sigurnost u prometu itd.
Zakon o cestovnom prometu u Republici Srpskoj
(studeni 2008.) definira uvjete za promet putnika i
roba u Republici Srpskoj.
Glavna zakonska pitanja koja nisu u potpunosti rijeena
od strane mjerodavnih institucija obuhvaaju:
Zakonski okvir je djelomino usklaen s propisima
Europske unije. Transponirani su i primjenjuju se
odreeni propisi i standardi EU, to je vidljivo kroz
zakonske i podzakonske akte, kao to su:
Odluka Vijea 93/704/EZ od 30.11.1993. o
izradi baze podataka Zajednice o nesreama u
cestovnom prometu;
Direktiva 2008/96/EC Europskog parlamenta i
Vijea Europe, donijeta 19.11.2008. o
upravljanju sigurnosti cestovne infrastrukture;
Direktiva 96/96/EC, donijeta 20.12.1996. o
usklaivanju zakona u zemljama lanicama o

Petak, 23. 9. 2016.

testiranju ispravnosti cesta za motorna vozila i


njihove prikolice;
Direktiva 2006/38/EC Europskog parlamenta i
Vijea Europe, izmijenjena 17.5.2006. godine;
Direktiva 1999/62/EC o naplati naknade za
koritenje odreene infrastrukture od strane
tekih teretnih vozila;
Uredba Vijea (EEZ) 3820/85, donijeta
20.12.1985. o ujednaavanju odreenih
socijalnih propisa vezanih uz cestovni promet,
OJ L 370 31/12/1985;
Uredba Vijea (EEZ) 881/92, donijeta
26.3.1992. o pristupu na trite u cestovnom
prijevozu tereta unutar Zajednice, od ili prema
teritoriju drave lanice ili u prijelazu preko
teritorija jedne ili vie drava lanica. OJ L095,
09/04/1992;
Uredba Vijea (EEZ) 684/92, donijeta
16.3.1992.
o
jedinstvenim
pravilima
meunarodnog prijevoza putnika obinim i
putnikim autobusima. OJ l 074, 20/03/1992;
Direktiva 96/26/EZ, donijeta 29.4.1996. o
pristupu u djelatnost cestovnih prijevoznika
putnika i cestovnih prijevoznika tereta, te
uzajamnom priznavanju diploma, svjedodbi i
ostalih dokaza o formalnim kvalifikacijama u
cilju omoguavanja tim prijevoznicima prava na
slobodu osnivanja poduzea u nacionalnom i
meunarodnom prijevozu, OJ 124, 23/05/1996;
Direktiva 98/76/EZ, donijeta 1.10.1998. kojom
se mijenja Direktiva 96/26/EZ o pristupu u
djelatnost cestovnih prijevoznika putnika i
cestovnih prijevoznika tereta, te uzajamnom
priznavanju diploma, svjedodbi i ostalih
dokaza o formalnim kvalifikacijama u cilju
omoguavanja tim prijevoznicima prava na
slobodu osnivanja poduzea u nacionalnom i
meunarodnom prijevozu, OJ L 277
14/10/1998;
Uredba Vijea (EZ) 11/98, donijeta 11.12.1998.
kojom se mijenja Uredba (EEZ) 684/92 o
jedinstvenim pravilima meunarodnog prijevoza
putnika obinim i putnikim autobusima, OJ L
004.
Novi zakon o cestovnom prometu je planiran s
ciljem daljnjeg usklaivanja s regulativom EU
Financiranje cestovne infrastrukture
Upravljanje cestovne mree ukljuuje planiranje:
Izgradnje, rekonstrukcije i odravanje javnih cesta;
Investiranje u izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta;
Organizaciju eksperta za kontrolu izgradnje,
rekonstrukcije, odravanja i zatitu javnih cesta;
Zatitu javnih cesta;
Organizaciju i provedbu profesionalnih aktivnosti u
izgradnji, rekonstrukciji, odravanju i zatiti javnih
cesta;
Dodjeljivanje zadataka odravanja javnih cesta;
Koritenje javnih cesta (organizacija i kontrola
prikupljanja naknada za javne ceste, provedba javne
vlasti i slino), obiljeavanje javnih cesta i voenje
evidencije o javnim cestama i prometno-tehnikim
podacima za ove ceste;
Praenje sigurnosti na cesti, kontrola i praenje ceste
za sigurno i nesmetano odvijanje prometa;
Uklanjanje nedostataka koji dovode do prometnih
nesrea.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2.2.3.4 Brko distrikt


Regulatorno tijelo
Vlada Brko distrikta Odjel za javne poslove: priprema
planova za obnovu, nadogradnju i izgradnju cesta u
Distriktu, ukljuujui i financiranje
Upravljanje infrastrukturom:
Vijee za sigurnost prometa Brko distrikta: razmatranje
i analiza stanja sigurnosti na cestama u Brko distriktu i
preporuke za mjere sigurnosti na cestama u Odjelu za javne
poslove
Javno poduzee Putevi Brko distrikt je odgovorno za
cestovnu infrastrukturu u Brko distriktu i provedbu
planova odobrenih od strane Vlade Brko distrikta (Odjel
za javne poslove)
Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:
Navedeni zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvitak cesta u Brko distriktu:
Zakon o putevima Brko distrikta (rujan 2004.)
definira pravni status kompanija zaduenih za
upravljanje
i
odravanje
cesta,
planiranje,
financiranje, izgradnju, obnovu, odravanje i zatitu
javnih cesta, javno-privatno partnerstvo u cestovnom
prometu i njegovo praenje. Izmjene iz 2013. godine
su primijenjene od strane JP Putevi Brko distrikta.
Zakon o sigurnosti prometa na putevima Brko
distrikta (oujak 2007.) definira pitanja sigurnosti u
prometu, uspostavu Vijea za sigurnost u prometu i
druga pitanja sigurnosti u prometu, koja se odnose na
oblast Brko distrikta.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brko
distrikta (veljaa 2006.) definira uvjete za cestovni
prijevoz putnika i roba u Brko distriktu.
Zakon o javnim poduzeima Brko distrikta
Glavna regulatorna pitanja koja nisu u potpunosti
regulirana postojeom legislativom su prikazana u nastavku:
Uvjeti za ceste; upravljanje cestama s tri glavne
funkcije (planiranje, financiranje i provedba)
Zahtjevi sigurnosti u prometu, odgovornosti sudionika
u cestovnom prometu, kreiranje uloge Vijea za
sigurnost u prometu
Uvjeti za prijevoz putnika i roba na cestama u Brko
distriktu
Pravila i odgovornosti u javnim poduzeima
2.2.4 Tehnologija
IPS Inteligentni prometni sustav
Predstavljanje inteligentnog prometnog sustava (IPS) je
planirano u Republici Srpskoj. On bi korisnicima cesta trebao
ponuditi set usluga. Ove usluge su predstavljene pruanjem
pravodobnih informacija korisnicima, na temelju kojih se moe
napraviti odgovarajua optimizacija putovanja, poveanje
sigurnosti i efikasnosti prometa putnika i roba, kao i bilo koje
druge oblasti.
Na izgraenoj autocesti Gradika Banja Luka E-661 i
autocesti Banja Luka Doboj (u izgradnji) predvieno je
uvoenje Sustava za nadzor, upravljanje i kontrolu prometa
(UNKP) ili IPS.
Autocesta Gradika Banja Luka je dio rute 2a: Okuani
Gradika Klanice Banja Luka - Donji Vakuf Lava. Ovaj
pravac je izravna veza izmeu Koridora Vc i Koridora X.
Predvieno je da se svi podsustavi ovog Sustava integriraju u
Centar za odravanje i kontrolu prometa Laktai, a oekuje se da
e navedeni centar biti u funkciji za dvije godine. S tim u svezi,
obije dionice bile bi kontrolirane iz istog kontrolnog centra
Laktai.

Broj 71 - Stranica 17

S druge strane, izgradnja Centra za UNKP u Jahovcu


(Kladari) kod Doboja je zavrena, a oprema e biti instalirana u
naredna tri mjeseca. Ovaj centar e biti mjerodavan za
upravljanje, nadzor i kontrolu odvijanja prometa na dionici
autoceste Prnjavor Doboj i planiranoj dionici autoceste
Koridora Vc kroz Republiku Srpsku.
Telematika sustavna oprema sastoji se od vie
komponenti, kao to su:
Podsustavi za upravljanje prometom i prometnom
signalizacijom koja nadzire prometne tokove
induktivnim voritima ili kamerama, dojavljuju
eventualne kvarove na signalizaciji ili izvanredne
situacije u prometu, te na temelju ugraenih
algoritama obavljaju usklaivanje prometa;
Podsustavi za kontrolu meteorolokih uvjeta (esto u
okviru sustava UNKP) koji prikupljaju informacije o
vremenskim prilikama na autocesti i stanju povrine
cesta;
Podsustavi za upravljanje cestama i izvanrednim
situacijama koji kontroliraju, usmjeravaju i
upozoravaju sudionike u prometu da bi time
poboljali protok ljudi i roba.
U Brko distriktu IPS sustav ne postoji i, kako trenutano
izgleda, nije ni planiran.
Sustavi za naplatu cestarine
Trenutano postoji samo jedna jedinica za naplatu cestarine
(Jakupovci) na autocesti Gradika Banja Luka s "otvorenim
sustavom za naplatu cestarine", a u uporabi je i ETC sustav.
Dokumentacija za ostale naplatne postaje je u finalnoj fazi, s tim
u svezi oekuje se da e u skorijoj budunosti u potpunosti biti
zavren sustav za naplatu cestarine.
2.2.5 Zakljuci
2.2.5.1 Infrastruktura
Na temelju analize provedene u prethodnim sekcijama,
sljedea tabela daje pregled glavnih pitanja i potreba za cestovnu
infrastrukturu.
Administrativna
razina

Opis

Cestovna infrastruktura igra vanu ulogu u socijalno-ekonomskom


razvitku. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, moraju biti provedena
sljedea rjeenja:
- Integriranje cestovne infrastrukture u europske prometne
koridore (npr. TEN-T sveobuhvatna cestovna/bazna mrea,
Dravna razina Koridor Vc)
- Definiranje Opeg okvira za provedbu teretnih koridora
Europske unije
- Razvitak meuentitetskih projekata i prekograninih
dionica (npr. granica Svilaj, most na rijeci Savi na kraju autoceste
Odak - Svilaj)
Glavne potrebe i ciljevi vezani za razvitak cestovne mree u FBiH
su sumirani na sljedei nain:
- Uopeno, magistralne i regionalne ceste e biti nadograene.
Detaljnije:
a) U pogledu magistralnih cesta: Prioritet je zavretak
modernizacije magistralnih cesta u sklopu programa 2016.2020. i realizacija drugih strategijskih projekata 2020.-2030.
b) U pogledu regionalnih cesta: Neophodno je postaviti set
preciziranih investicijskih programa za regionalne ceste kojima
upravljaju upanije. Uspostava javnih institucija za regionalne
ceste u svim upanijama se trenutano provodi a zavreno je u
FBiH
tri od deset upanija.
- Nadalje, govorei o autocestama i brzim cestama, prioritet je
zavriti mreu brzih cesta (izgraeno je 92 od planiranih 285 km
duge mree autocesta) te e u cilju toga biti provedeni svi
predefinirani projekti ukljueni u Plan povezivanja 6 zapadnog
Balkana za 2015. Ovo se uglavnom odnosi na paneuropski
Koridor Vc.
- Studije koje bi identificirale potrebe za dodavanjem cesti
glavnoj/sveobuhvatnoj mrei TEN-T
- Izgradnja prekograninog mosta Svilaj na rijeci Savi (kraj
sekcije autoceste Odak - Svilaj)

Broj 71 - Stranica 18
Administrativna
razina

SLUBENI GLASNIK BiH


Opis

- Odstranjivanje uskih grla vezanih za kapacitet u glavnim


gradskim vorovima
- Odstranjivanje uskih grla u brzinama na stama kroz:
- Zavretak sekcija autocesta i brzih cesta na indikativnim
proirenjima TEN-T mree
- Izdavanje novog planskog ciklusa investicija za mreu autocesta
- Izgradnja obilaznica u glavnim gradovima
U razdoblju od proteklih 20 godina uinjeni su znaajni napori na
unapreenju kvaliteta mree javnih cesta u Republici Srpskoj. I
pored toga, trenutano stanje mree nije zadovoljavajue. Da bi se
kvaliteta javnih cesta unaprijedila, potrebno je:
- Unaprjeenje kvaliteta mree magistralnih i regionalnih cesta
- Integracija cestovne infrastrukture u europski tranzitni koridor
(npr. nastavak izgradnje Koridora Vc u Republici Srpskoj).
Republika Srpska Glavni projekti za zavravanje prioritetnih sekcija autocesta i
brzih cesta u kratkom i srednjoronom razdoblju navedeni su u
Aneksu.
- Studije koje bi identificirale potrebe za dodavanjem cesta
glavnoj/sveobuhvatnoj mrei TEN-T
- Izgradnja mosta na rijeci Savi (ruta 2a, u Gradiki,
prekogranina sekcija s Hrvatskom veza s Koridorom X. i
Koridorom Vc)
Glavne potrebe i ciljevi vezani za razvitak cestovne mree u Brko
distriktu su:
- Unaprjeenje nadogradnje magistralnih i regionalnih cesta
- Prevazilaenje najkritinijeg uskog grla na M14.1 u
urbanom dijelu Brkog
- Prevazilaenje uskih grla u brzinama na cesti
- Asfaltiranje i rehabilitacija lokalnih cesta
Brko distrikt
- Izgradnja novih veza. Glavne planirane investicije ukljuuju
izgradnju:
- Zapadno-istone zaobilazne ceste koja e imati funkciju
odvajanja tranzitnog prometa od gradskih dijelova Brkog (80
km/h, 18 km duga cesta)
- Autoceste Tuzla - Oraje (npr. duljinom od 50 km prolazi
kroz Brko, ukljuujui veze za postojeu cestovnu mreu)

2.2.5.2 Usluge
Na temelju analize provedene u prethodnim sekcijama,
sljedea tabela sumira glavna pitanja i potrebe vezane za cestovni
promet.
Administrativna
razina

Opis

Bosna i Hercegovina nema usvojenu strategiju za sigurnost u


prometu, to predstavlja vano pitanje uzimajui u obzir injenicu
da je broj prometnih nesrea vei od prosjeka Europske unije. U
cilju osiguravanja sigurnosnih zahtjeva i smanjenja broja
prometnih nesrea, mogu se primijeniti sljedei koraci:
- Izrada strategije za prometnu sigurnost
- Poboljanje odmaralita na autocestama i brzim cestama
- Provedba revizije prometne sigurnosti (RSI i RSA)
FBiH / RS / BD
to se tie smanjenja utjecaja na ivotnu sredinu, potrebne su
intervencije:
- Podsticanje prebacivanja na druge vidove prijevoza kroz
sheme podsticaja za intermodalni prijevoz
- Smanjenje tetnih emisija kroz mjere koje stimuliraju uvoz
novih i ekolokih vozila
Uzimajui u obzir razinu usluge i prava putnika, provedba
obveznih javnih usluga u putnikom prijevozu je neophodna.
S obzirom na trenutano stanje na postojeim autocestama, razina
usluga nije adekvatna u smislu brzine, uskih grla, crne toke itd.
Kako bi se pruila bolja razina usluga, kvaliteta magistralnih i
regionalnih cesta se mora unaprijediti (kako je navedeno u sekciji
2.2.5.1 Infrastrukture).
FBiH / BD Koraci na smanjivanju gradskog prometa su takoer neophodni u
Brko distriktu.
to se komercijalnog aspekta tie, neophodna je definicija
komercijalnih usluga za putnike i odnosnog operativnog modela u
FBiH.
Iako je promet baziran na principima slobodnog trita sa ciljem
pruanja usluga svim korisnicima pod istim uvjetima, neophodno
je unaprijediti sustav kako bi se poveala kvaliteta usluga i
Republika Srpska trokovna efikasnost prometnih operacija za prijevoznike. U ovom
pogledu, neophodna je definicija komercijalnih usluga za putnike i
odnosnog operativnog modela u FBiH.
Drugi kljuni aspekt koji treba imati na umu je unapreenje

Administrativna
razina

Petak, 23. 9. 2016.


Opis

poslovnog okruenja kroz odstranjivanje administrativnih


prepreka kako bi se poboljala kvaliteta javnih cestovnih mrea
koje pomau provedbu investicija.

2.2.5.3 Informacijske i komunikacijske tehnologije


Na temelju analiza provedenih u prethodnim sekcijama,
naredna tabela daje pregled kljunih problema i potreba vezanih
za cestovnu infrastrukturu.
Administrativna
razina

Opis

Neophodno je unaprijediti ICT u sektoru prometa. Kako bi se


postigao taj cilj, potrebno je poduzeti sljedee aktivnosti:
- Potpuna provedba Sustava za upravljanje prometa,
FBiH / RS / BD komunikacijskih jedinica (npr. SOS mrea na autocestama)
- Razvitak informacijskog sustava za putnike i prijevoznike na
autocestama
- Razvitak SEED Plus (CEFTA ugovor o razmjeni podataka)

2.2.5.4 Regulativa
Na temelju analiza provedenih u prethodnim sekcijama,
naredna tabela daje pregled kljunih problema i potreba vezanih
za cestovnu infrastrukturu.
Administrativna
razina

Opis

- Uspostava stabilnog sustava za financiranje (npr. naplata


cestarine na autocestama i naplata troarina)
- Generalno, dravna regulativa e biti usuglaena s regulativom
Europske unije (npr. direktiva i regulative o emisiji tetnih
plinova i procjena utjecaja na okoli)
- Zakon i procedure o procjeni utjecaja na ivotnu sredinu treba
FBiH / RS / BD da budu usuglaeni s EU standardima
- tavie, usuglaavanje s politikom EU o sigurnosti u prometu je
neophodno
- Za definiranje stabilnog financiranja cesta je neophodno:
- Uvoenje sustava financiranja zasnovanog na troarinama za
gorivo
- Usklaivanje razine poreza na gorivo sa zemljama u regionu
- Definiranje stabilnog financiranja cesta:
- Definiranje regulatornog okvira za visinu cestarine na cestama
- Uspostava javnih institucija za regionalne ceste u svim
FBiH
upanijama
- EIA e biti usklaen sa standardima Europske unije
- Promjene vrste prijevoza za putnike i teret e biti unaprijeene
- Prikupljanje sredstava za autoceste na bazi naplate cestarine i
troarina
- Provjera modela za naplatu cestarine na autocestama koji je
Republika Srpska baziran na principu naplate i koji e biti baziran na operativnim
trokovima i trokovima investiranja u infrastrukturu
- Usklaivanje razine poreza na gorivo sa zemljama u regionu
- EIA e biti usklaen sa standardima Europske unije
- Usklaivanje postojeeg zakonskog okvira BD s direktivama
BD
EU i zakonom o emisijama vozila
- Usklaivanje s politikom EU vezano za sigurnost na cestama

2.3 eljeznice
2.3.1 Infrastruktura
2.3.1.1 Dravna razina (meunarodne i meuentitetske veze)
Od 1.030,389 km pruga u Bosni i Hercegovini, 91,48% su
jednokolosijene a 8,52% dvokolosijene linije. Mrea je
rasporeena 57% u FBiH, 40,4% u RS-u i 2,6% u Brko
distriktu.
Cijela mrea zasniva se na standardnom mjerilu (1.435
mm), a veina je jednokolosijena (92%). Vie od 85% mree je
svrstano kao D4 u smislu UIC kategorija optereenja,
omoguavajui maksimalna optereenja od 22,5 tona po osovini
ili 8,0 tona po metru duljine.
Oko 76% mree je elektrificirano monofaznim sustavom 25
kV, 50 Hz.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 19

Mapa 10
Pregled eljeznike mree BiH
Izvor: RO BiH
eljeznika mrea se sastoji od dvije glavne strateke linije,
koje su ujedno i glavne eljeznike linije za teretni prijevoz robe:
Linija sever - jug Bosanski amac Doboj Zenica
Sarajevo Mostar - apljina, nalazi se na Koridoru
Vc
Linija zapad - istok Dobrljin - Bosanski Novi - Banja
Luka Doboj Tuzla - Zvornik, pruga paralelna s
Koridorom X.
Postoje odreena ogranienja u pogledu brzine i sigurnosti
eljeznikog prometa u eljeznikoj mrei BiH. Ona su
uglavnom posljedica nepovoljnih zemljopisnih poloaja,
nepotpunih sigurnosnih sustava na postajama, zastarjele
signalizacije, nedostatka zatite na putnim prijelazima itd.
Glavna operativna i organizacijska ogranienja su:
Maksimalna duljina vlaka: 550 m
Maksimalna brzina: 100 km/h
Promjena lokomotiva za pristup neelektrificiranim
sekcijama
Nedostatak komunikacijskih ureaja
Naredne mape pokazuju eljeznike linije BiH ukljuene u
indikativna proirenja TEN-T osnovne i sveobuhvatne mree,
prema Uredbi (EU) br. 2016/758, a kako je navedeno u SEETO
MAP 2016. godine.

Mapa 11
Indikativno proirenje TEN-T eljeznike mree u EU zemljama
zapadnog Balkana
Izvor: Uredba (EU) br. 2016/758 (lijevo) I SEETO MAP 2016.
godine (desno)

Broj 71 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

Evidentno je da predloeno produenje osnovne mree u


BiH ukljuuje proirenje itavog Koridora Vc u BiH (428 km) iz
Bosanskog amca do apljine kroz Sarajevo. Sveobuhvatna
mrea ukljuuje itavu eljezniku rutu "Istok - Zapad" od
Bosanskog Novog do Zvornika kroz Banju Luku i Tuzlu,
ukljuujui ogranak Tuzla - Brko. Meutim, SEETO MAP 2016
identificira samo sekciju iz Banje Luke prema istoku do Tuzle Brko kao "Rutu 9a" (pogledajte narednu mapu). Osim toga,
SEETO MAP 2016 podrazumijeva sekciju izmeu Bosanskog
Novog i Dobrljina (granica s Hrvatskom) kao dio sveobuhvatne
mree.

Petak, 23. 9. 2016.

Mediteranski koridor:
Radovi na dionici Sarajevo Podlugovi:
- Duljina: 24 km
- Procijenjeni trokovi: 23 milijuna eura
- Opis: Remont pruge na Koridoru Vc, dionica Sarajevo - Podlugovi, to
ukljuuje:
- remont pruge kako bi se povratilo stanje pruge predvieno u originalnom
projektu, odnosno omoguilo postizanje brzina od 80 do 100 km/h
- ugradnju novih ina i skretnica na postajama
- popravku mostova, odvodnih kanala, kosina i nasipa
- ugradnju signalizacije/ sigurnosnog sustava na postajama i cestovnim
prijelazima na kojima trenutano ne postoji
- adaptaciju cestovnih prijelaza

Ovaj projekt je jedini "Projekt kvalificiran za financiranje"


prepoznat od strane SEETO MAP 2016. godine, to opravdava
znaaj projekta s ogromnim prednostima postignutim remontom
linija, kao to su "skraivanje razdaljina prijevoza, utede u
vremenu kod prijevoza putnika i utede u vremenu kod prijevoza
tereta. Posljednja popravka je provedena prije 45 godina, te e
ovaj projekt takoer ukloniti uska grla na dionici Sarajevo Zenica Doboj".
Nijedan eljezniki projekt u BiH nije ukljuen u listu
"Projekata za pripremu" u SEETO MAP 2016. godine.
2.3.1.2 FBiH
eljeznice Federacije BiH (FBiH) su javna kompanija
zaduena za javni prijevoz putnika i roba i upravljanje
infrastrukturom na podruju tog entiteta.

Mapa 12
eljeznika mrea u BiH Mediteranski koridor
Izvor: SEETO
Prema navedenim dokumentima, sljedee eljeznike
sekcije su dio predloenog proirenja TEN-T mree i SEETO
koridora/ ruta.
SEETO
Ruta /
Koridor
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc

R9a
R9a
R9a
R9a

Od
Bosanski
amac
Doboj
Jelina
Sarajevo
apljina
(BiH Hrvatska)
Dobrljin (granica sa
Hrvatskom)
Banja Luka
Doboj
Petrovo
Tuzla
Tuzla

Do
Doboj

Osnovna/Sveobuhvatna
Razdaljina
TEN-T sekcija
Mjerodavnost
(km)
(kao to je navedeno u
EU direktivi 2016/758)
85

Osnovna

RS

87
86
170

Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna

RS
FBiH
FBiH

Jelina
Sarajevo
apljina
Metkovi
(Hrvatska
-BiH)
Banja
Luka

110

Sveobuhvatna

RS

Doboj
Petrovo
Tuzla
Brko
Zvornik

35
25
60
55

Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna

RS
RS
FBiH
FBiH
FBiH

Prekogranina

Tabela 5
eljeznike sekcije ukljuene u SEETO koridore/ rute, TEN-T
proirenje mree i mjerodavne eljeznike kompanije
Izvor: Direktiva (EU) br. 2016/758, SEETO MAP 2016, RS,
FBiH
to se tie liste "Unaprijed identificiranih projekata",
odnosno identificiranih prioritetnih radova i studija za
poboljanje kvaliteta infrastrukture na produetku TEN-T
koridora i osnovne mree na zapadnom Balkanu, jedan
eljezniki projekt u BiH, Mediteranski koridor, ukljuen je u
Prilog 1 WB6.

Mapa 13
eljeznika mrea u BiH i FBiH, FBiH kategorizacija
Izvor: FBiH
Znaajke eljeznike mree u FBiH:
Ukupno proirenje eljeznike mree u FBiH je 608,5 km
Elektrificirana mrea u duljini od 440,9 km
Dupli kolosijek u duljini od 68,5 km
Slab uinak eljeznike mree
Osovinsko optereenje iznosi 22,5 t na relaciji Brko
Banovii i 20 t na C3
Maksimalna brzina za putnike vlakove iznosi 70 km/h (na
veem dijelu eljeznike mree) i 50 km/h za teretne
vlakove
U cilju poboljanja kvaliteta eljeznike mree, u razdoblju
od 2002. do 2014. provedena su dva investicijska ciklusa u
rekonstrukciji bh. eljeznica preko Jedinice za provedbu
projekata za rekonstrukciju eljeznica u Bosni i Hercegovini (PIU
BHJK). Kroz ova dva ciklusa izvedene su sljedee intervencije:

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Radovi na rekonstrukciji:
Bradina - Konjic i apljina - Konjic, duljine 130
km
Sarajevo - Bradina, duljine 32 km
Rekonstrukcija eljeznike nadgradnje (zastor,
pragovi, ine i kolosijeni pribor)
Kontaktna mrea djelomino popravljena, gdje je bila
potrebna rekonstrukcija nadgradnja
Obnova mobilnih sigurnosnih sustava
Projekti koji su jo u realizaciji:
Veza Sarajevo - Bradina (tunel Ivan)
Sustav za kontrolu vlakova
Telekomunikacijske i elektrine stanice za napajanje
energijom
Prioritetne intervencije na eljeznikoj mrei u FBiH
ukljuuju:
Unaprjeenje i elektrifikacija linije Brko Tuzla, u duljini
od 67 km
Unaprjeenje i elektrifikacija linije Doboj (Dobosnica u
FBiH) - Tuzla ivinice Kalesija Zvornik, u duljini od
138 km
Unaprjeenje neobnovljenog dijela Koridora Vc u FBiH
(Sarajevo Doboj), u duljini od 162 km
Ove intervencije su takoer dio SEETO mree.

Broj 71 - Stranica 21

Duljina
(u km)

Od
Pruge normalnog kolosijeka
Pruge uzanog kolosijeka
Ukupna duljina pruga na teritoriju RS
Dvokolosijene
Jednokolosijene
Pruge u eksploataciji
Pruge ustupljene na koritenje eljeznicama Srbije
Elektrificirano
Neelektrificirano
Pruge van eksploatacije

407,30
18,14
425,44
24,60
339,31
363,91
46,47
306,54
57,38
15,05

Tabela 6
eljeznika mrea u RS
Izvor: eljeznice RS
Tip objekta
Putni prijelazi
Mostovi
Podvonjaci
Nadvonjaci
Propusti
Tuneli

Broj objekata
278
110
26
10
892
14

Tabela 7
Objekti na eljeznikoj mrei RS
Izvor: eljeznice RS

Mapa 14
Prioriteti za eljezniku mreu (prema SEETO-u)
Izvor: FBiH
2.3.1.3 Republika Srpska
eljeznika mrea Republike Srpske ima ukupno 425 km
pruge i u osnovi je podijeljena na dva glavna pravca.
Pravac "sjever - jug", kao segment Koridora Vc,
povezuje Republiku Srpsku s Hrvatskom i zemljama
sjeverne Europe na sjeveru, a na jugu s Federacijom
BiH i Lukom Ploe na Jadranskom moru
Glavna pruga "Istok - zapad", takozvani Koridor X.,
povezuje Republiku Srpsku s Federacijom BiH i
Hrvatskom na zapadu, a na istoku sa Srbijom i dalje
sa zemljama Bliskog istoka i jugoistone Europe.
eljeznikom infrastrukturom u Republici Srpskoj
upravljaju eljeznice Republike Srpske.
Oko 80% pruga je elektrificirano monofaznim sustavom 25
kV, 50 Hz. U eksploataciji je vie od 95%, a 80% pruga je
izgraeno za osovinsko optereenje od 22,5 t/ osovini, tj. 8 t/m

Mapa 15
Mrea eljeznica u RS
Izvor: Dopuna prostornog plana RS 2025.
Rekonstrukcija: Od kredita EIB-a (50,4 milijuna eura) i
EBRD-a (36,38 milijuna eura) ukupne vrijednosti 86,78
milijuna eura zavren je graevinski dio remonta pruge
Doboj (Kostajnica) Joavka i dio osiguranja postaje i
eljeznice. Preostalo je oko 23 milijuna eura koji e biti
utroeni u dovretak SS i TK ureaja i meustanino
osiguranje na dijelu pruge Joavka Banja Luka
(ukljuivo). Radovi su trenutano u tijeku.

Broj 71 - Stranica 22

SLUBENI GLASNIK BiH

Nadogradnja: Osim nastavka podizanja razine sigurnosti


uvoenjem novih tehnologija remontom pruga, planirano je
proirenje postojeeg informacijskog sustava s raunarskom
mrenom opremom i izgradnjom autonomnog tehnolokog
dijela informacijskog sustava sa sredinjim upravljanjem
(intranet). Postoji i potpora iz prorauna RS.
Nove dionice: planirana je izgradnja eljeznike pruge Brod
- Modria, amac Bijeljina, ali kad se steknu financijski
uvjeti. Za sada se pregovara oko remonta pruge Banja Luka
- Novi Grad granica s Hrvatskom i Tuzla - Zvornik
granica sa Srbijom (ukljuujui tunel Krievii).
Uska grla: vana uska grla su tunel Krievii (duljine 5 km,
na dionici Doboj Tuzla Zvornik) i dio na Koridoru Vc
(dionica amac Doboj) koji je oteen u poplavama 2014.
godine.
Subvencije: Za rad i odravanje eljeznike mree svake
godine se u proraunu Republike Srpske predvia
subvencija za eljeznice RS. U posljednjih pet godina ona
je iznosila 25 milijuna KM. Subvencija se ugovorom
dodjeljuje eljeznicama Republike Srpske za financiranje
infrastrukture u vrijednosti od 17 milijuna KM i
sufinanciranje eljeznikog prometa od interesa za
Republiku Srpsku u iznosu od 8 milijuna KM.
2.3.1.4 Brko distrikt
Na podruju Brko distrikta nalazi se jedna
jednokolosijena pruga u duljini od 35 km, kao dio pruge Brko
Banovii, kojom zajedno upravljaju dva eljeznika poduzea
(eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine i eljeznice
Republike Srpske).
Karta eljeznike mree u BiH, a za potrebe vremenskog
okvira i projektiranja, pruga Brko Banovii u duljini od 87 km
je oznaena kao linija broj 14.
Dio pruge od 27 km nalazi se na podruju Brko distrikta,
meutim Distrikt nema pravnu osobu koja se bavi organizacijom
i reguliranjem eljeznikog prometa.
Upravljanje infrastrukturom i reguliranje prometa obavljaju
dva eljeznika poduzea, kako slijedi:
eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine na duljini
od 19,3 km
eljeznice Republike Srpske na duljini od 7,7 km
eljeznika pruga nije elektrificirana, ima zastarjelu
signalizaciju s poetka pedesetih godina prolog stoljea, loe
telekomunikacije i desetine cestovnih prijelaza bez sigurnosnih
ureaja.
Stanje donjeg stroja pruge je zadovoljavajue, dok je stanje
gornjeg stroja prilino loe, to ograniava brzinu kretanja za sve
vlakove na maksimalnih 50 km/h.

Petak, 23. 9. 2016.

eljeznika postaja Brko je pod upravljanjem eljeznica


Republike Srpske (RS). Ostatak pruge Brko Banovii i sve
eljeznike postaje na pruzi su pod upravljanjem eljeznica
Federacije BH (FBiH).
Kljuni problem eljeznica na podruju Brko distrikta je
eljeznika veza Brko i Luke Brko. Pruga prolazi kroz urbano
podruje i na ovom potezu ima 11 neosiguranih cestovnih
prijelaza u razini. Na ovu temu su izvedeni odreeni projekti.
Investiranje u eljeznice na podruju Brko distrikta se
moe prikazati:
Modernizacija: do sada nije bilo investicija ovog tipa
na ovoj pruzi. Meutim, odreena razina
rekonstrukcije postojee pruge je planirana u
gradskom podruju Brkog kako bi se omoguio bolji
pristup luci kao i industrijskih korisnika eljeznica.
Nove dionice: do sada nije bilo investicija ovog tipa
na ovoj pruzi.
Uska grla: nezatieni cestovni prijelazi u razini (bez
ikakvog osiguranja), zastarjela signalizacija i loe
stanje komponenti gornjeg stroja (zastor, pragovi, ine
i kolosijeni pribor)
Dvije eljeznike linije, Doboj - Bosanska Poljana i
Bosanska Poljana Brko, postale su dijelovima eljeznike
mree SEETO.
2.3.2 Usluge
Sljedei grafikoni prikazuju povijesni trend putnikog
prometa u BiH i putnik-km u BiH. Moemo zakljuiti da se taj
broj poveao tijekom godina (2010.-2014.) i na nacionalnoj i
meunarodnoj razini.

Grafikon 17
Povijesni trend putnikog prometa broj putnika, 2010.-2014. (u
tisuama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske

Mapa 16
eljeznika pruga 14: Brko Banovii
Izvor: Izjava o mrei FBiH, 2011.
Posljednji remont nadogradnje (remont pruge) je izvren
1963., dok je pruga prvobitno izgraena 1946. godine.
Pruga ima prvenstveno svrhu servisiranja Luke Brko, kao i
servisiranje odreene industrije na podruju Brkog.

Grafikon 18
Povijesni trend putnikog prometa million putnika*km, 2010.2014. (u tisuama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafikoni prikazuju povijesni trend teretnog
prometa u BiH u tonama i tona*km. Moe se zakljuiti da se
teretni promet u tonama smanjio od 2010. do 2014., dok se, s
druge strane, promet u tona*km poveao.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 23

Grafikon 19
Povijesni trend teretnog prometa opseg tereta (u milijunima
tona), 2010.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske

Grafikon 20
Povijesni trend teretnog prometa opseg tereta (u tisuama
tona*km), 2010.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafici prikazuju povijesni trend putnika i teretnog
prometa u BiH. Grafici prikazuju putnik-km u milijunima. U
FBiH godinama je vei promet putnika, ali u 2013. rezultati su
bili priblino isti za oba entiteta. Najvea razlika je bila u 2012.
godini, kada je putniki promet FBiH inio 71% ukupnog
prometa u BiH. Iz navedenog se moe zakljuiti da se promet u
oba entiteta smanjio u razdoblju od 2010. do 2014.

Grafikon 21
Povijesni trend putnikog prometa po entitetima, 2010.-2014. (u
tisuama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafikon prikazuje teretni promet izraen u tonakm u milijunima. Rezultati pokazuju promjenjivost kroz godine u
Federaciji BiH i Republici Srpskoj: u 2012. teretni promet se
smanjio, u 2013. se ponovo poveao u oba entiteta, da bi najvei
bio u 2014. godini. Teretni promet u Federaciji BiH ini otprilike
70% od ukupnog iznosa, a ostatak se odnosi na Republiku
Srpsku.

Grafikon 22
Povijesni trend teretnog prometa po entitetima, 2010.-2014. (u
tisuama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Glavni klijenti eljeznica su:
1. Elektroprivreda BiH s transportom uglja od rudnika
do stanica za preradu uglja, lociranih uglavnom u
Tuzli i Kaknju
2. Mital Prijedor s izvozom eljezne rude
3. GIKIL Lukavac s uvozom i izvozom koksa
4. Bira Zvornik s glinicom
5. Mittal Zenica s otpacima i metalurkim proizvodima
6. Aluminij Mostar
Sljedea tabela se odnosi na kvantifikaciju teretnog
eljeznikog prometa po tipu proizvoda (u tonama-kilometrima,
milijunima). Iz tabele ispod najvea proporcija roba u teretnom
prometu odnosi se na metalnu rudu i druge rudarske proizvode;
treset, uranij i torij i ugalj i lignit, sirovu naftu i prirodni plin.

Tabela 8
Kvantifikacija teretnog eljeznikog prometa po tipovima
proizvoda (u milijunima tona)
Predvianje teretnog prometa je prezentirano u tri tipa
scenarija (najoptimistiniji, optimistian i najmanje optimistian).
Ako pogledamo najoptimistiniji, izvoz bi bio vei od uvoza po
pitanju teretnog prometa, zatim ostalo i tranzit na kraju. Najmanje
optimistian scenarij prikazuje najvee rezultat za promet unutar
zemlje.

Broj 71 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 23
Predvianje teretnih tokova (u milijunima tona)
Izvor: Bazirano na studiji TER eljeznica Koridor Vc u Bosni i
Hercegovini - FBiH i RS

Grafikon 24
Predvianje teretnih tokova bazirano je na glavnim koridorima
distribucije (u milijunima tona)
Izvor: Bazirano je na studiji TER eljeznica Koridor Vc u Bosna
i Hercegovina - FBiH i RS
Predvianje teretnih tokova bazirano je na distribucijama
izmeu glavnih koridora, kako je prikazano ispod.
Najoptimistiniji scenarij prikazuje veu distribuciju u Koridoru
Vc, malo manje optimistian scenarij prikazuje veu distribuciju
u paralelnom Koridoru X., ali oba broja su mnogo manja u
odnosu na najoptimistiniji scenarij.

Tabela 9
Predvianje teretnih tokova bazirano na glavnim koridorima
distribucije
Izvor: Baziran na studiji TER eljeznici Koridor Vc u Bosni i
Hercegovini - FBiH i RS

Petak, 23. 9. 2016.

2.3.3 Regulativa
2.3.3.1 Dravna razina
Institucije
Unutar Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKP
BiH) nalazi se Sektor za promet s Odsjekom za cestovni i
eljezniki promet i Sektor za prometnu infrastrukturu, pripremu
i provedbu projekata s Odsjekom za ceste, eljeznice, vodene
puteve, luke, cjevovode i Jedinicom za provedbu projekata (JIP).
Kljune funkcije MKP BiH obuhvaaju:

Izradu nacrta zakona i drugih pravnih akata za


cestovni promet, ukljuujui meunarodne sporazume
(bilateralne i multilateralne)

Praenje statusa i provedbe meunarodnih konvencija


i sporazuma koji se odnose na cestovni promet

Sudjelovanje
u
relevantnim
meunarodnim
organizacijama (SEETO, COTIF itd.)

Sudjelovanje u razvitku politika u suradnji s


entitetima i Brko distriktom
Regulatorni odbor eljeznica Bosne i Hercegovine (RO
BiH) je upravna organizacija u sastavu Ministarstva
komunikacija i prometa BiH. RO BiH je, u pogledu
organizacije, financiranja, ovlatenja i odluivanja, neovisan od
eljeznikih operatera i upravitelja infrastrukture. Sjedite
Regulatornog odbora je u Doboju. Ovlatenja Regulatornog
odbora su sljedea: regulatorna; ovlatenja za izdavanje licencije,
potvrda o sigurnosti i dozvola; ostala ovlatenja i funkcije.
Javna eljeznika korporacija Bosne i Hercegovine
(BHJK) utemeljena je ugovorom o osnivanju koji su potpisali
Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH. BHJK nije
regulatorno tijelo. BHJK je zajednika struktura izmeu entiteta
i njihovih eljeznica ili drugih organizacija, utemeljenih od strane
entiteta. Svrha korporacije je uspostava institucionalne
kooperacije na razini entiteta kako bi se olakalo usvajanje
neophodnih odluka za omoguavanje sigurnog i redovnog
meuentitetskog i meunarodnog prometa. Jedina preostala
funkcija BHJK od kreiranja RO BiH je koordiniranje veih
eljeznikih infrastrukturnih projekata izmeu entiteta i Brko
distrikta.
Regulativa
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH
(veljaa 2003.) definira sljedee odgovornosti Ministarstva
komunikacija i prometa BiH koje se odnose na eljeznice:

Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih


komunikacijskih ureaja

Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura

Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz


oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija
i prometa

Odnosi s meunarodnim organizacijama iz oblasti


meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i
prometa

Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz


oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacijskih tehnologija
Zakon o eljeznicama BiH (srpanj 2005.) definira ulogu
Regulatornog odbora eljeznica BiH (RO), ija se
najvanija uloga odnosi na trite eljeznica i reguliranje
sigurnosti. Odgovornosti ukljuuju donoenje tehnike
regulative za eljeznice i specifikacija i izdavanje dozvola
za upravitelje infrastrukture i za operatere vlakova,
izdavanje certifikata o sigurnosti, izdavanje dozvole za
vozila i infrastrukturnu opremu, albe, istraivanje
eljeznikih nesrea, statistika eljeznikih nesrea itd.
Ugovor izmeu Federacije BiH i Republike Srpske o
uspostavi zajednike eljeznike korporacije (BHJK)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

kao dio prometne korporacije (1998.): uloge i


odgovornosti BHJK su skoro iste kao i za RO BiH.
BHJK nije preuzeo ove uloge i u meuvremenu ih je
preuzeo RO BiH. Jedina praktina uloga BHJK
trenutano je koordiniranje provedbe projekata koji se
odnose na eljeznice izmeu entiteta i Brko distrikta.
Glavna regulatorna pitanja:
Poboljati konkurentnost eljeznikog prometa u prometnom
sustavu:

Mjere za zajednike, jasne i ekonomski usmjerene kriterije


za investicijske planove i prioritete kako bi samo
infrastrukturna
poboljanja
opravdana
studijama
izvodljivosti bila provedena.

Mjere za osiguranja da obje kompanije (FBiH i RS)


mogu prikupiti dovoljno prihoda da pokriju trokove
infrastrukturnog odravanja i trokove putnikih usluga.

Mjere za otklanjanje operativnih uskih grla u eljeznikom


putnikom prometu (bez zaustavljanja vlakova na
meuentitetskoj granici kako bi dolo do zamjene
lokomotiva ili osoblja vlakova; slino je ve uraeno za
teretne vlakove).

Identificirati odgovarajue mjere za podsticanje


intermodalnog prometa s kljunom ulogom eljeznica.
Podsticanje eljeznica da posluju u poslovnijem ambijentu:

Kompletiranje raunovodstvenog odvajanja postojeih


poduzea bez odlaganja s ciljem da se omogui
kompletiranje organizacijskog i upravnog odvajanja
eljeznike infrastrukture (upravljanje i odravanje) od
eljeznikih operacija (pruanje prometnih usluga).

Proirenje koncepta odvajanja u oblasti eljeznikih


operacija uspostavom komercijalnih linija izmeu teretnog
trita i putnikog trita. Mogue nove i realne uloge
BHJK se odnose na uloge upravitelja zajednikom
eljeznikom infrastrukturom unutar zemlje.

Zajednika definicija o pruanju javnih usluga od strane


drave i entiteta (PJU) je da se uradi kompenzacija za
potroake usluge s gubicima (definicija PJU standard i
reimi subvencija).
Ostala kljuna pitanja:

Otvaranje trita za poduzimanje u oblasti eljeznica. Ovo


je veoma kritino pitanje s obzirom da postoje inicijative da
se sprijei ovakvo otvaranje dok se zemlja ne pridrui
Europskoj uniji. Dakle, prvo se moraju ispuniti uvjeti, a tek
onda e uslijediti otvaranje kada linije zvanino budu u
sklopu EU.

Primjena direktiva EU o interoperabilnosti i sigurnosti.


Prema Zakonu o eljeznicama BiH, Regulatorni odbor je
odgovoran za interoperabilnost i sigurnost. Posebnu
pozornost treba posvetiti primjeni TSI za konvencionalne
eljeznice, budui da su standardi usvojeni. Meutim
tehnika regulativa ne prati tu primjenu.

Pitanje sigurnosti je i dalje regulirano odvojeno trinom


regulativom i regulatornom funkcijom za sigurnost, ali ovo
bi trebalo biti dugorona perspektiva (problem s resursima,
primjenom itd.)
2.3.3.2 FBiH
Trenutani regulatorni okvir: Regulatorni odbor

Broj 71 - Stranica 25

Grafikon 25
Trenutani regulatorni okvir: Regulatorni odbor
Izvor: Bosanskohercegovaka eljeznika javna korporacija http://www.BiHzjk.ba/ENG/about.html
Institucije
Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH
(MKP FBiH) obuhvaa Sektor za eljezniki promet i Sektor za
eljezniku infrastrukturu.
Kljune uloge MKP FBiH trenutano su:

Izrada nacrta zakona i drugih pravnih akata za


eljezniki promet

Upravljanje i praenje provedbe zakona koji


reguliraju odgovornosti propisane trenutanom
regulativom

Sudjelovanje u koordinaciji za primjenu projekata s


meunarodnim
i
meuentitetskim
znaajem
(eljeznika linija na Koridoru Vc i paralelna linijama
s Koridorom X. SEETO)

Izrada strategija i infrastrukturnih projekata koji se


odnose na eljeznice
JP eljeznice FBiH upravlja infrastrukturom i operacijama
vlakova za sve tipove prometa na eljeznicama u FBiH.
Regulativa

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima


Federalne uprave BiH (2002.) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva prometa i komunikacija FBiH
znaajne za eljeznice: administrativne i operativne poslove
znaajne za eljezniki promet, njegovu sigurnost i
kontrolu. Ove odgovornosti su prihvaene za meunarodni i
meuentitetski promet i infrastrukturu.

Zakon o eljeznicama Federacije BiH (2001.) definira


pravni status JP eljeznice FBiH, njegov odnos s BHJK,
odgovornosti Vlade Federacije BiH, ope uvjete za
infrastrukturu i promet.

Zakon o financiranju eljeznike infrastrukture i


sufinanciranju putnikog i kombiniranog prometa
(2003.) definira ope uvjete za financiranje eljeznike
infrastrukture, eljeznike putnike usluge i kombinirani
promet. Kljuni problem ovog zakona je njegova
openitost, s obzirom da odredbe ne ukljuuju
detalje/izvore financiranja, financiranje putnikih usluga je
ostavljeno dogovoru na razini FBiH i upanija itd.

Zakon o sigurnosti eljeznikog prometa (inicijalno od


1995.) je naslijeen od Republike Bosne i Hercegovine i
primjenjuje se samo u FBiH. On obuhvaa sva pitanja
sigurnosti na eljeznicama (infrastruktura, vlakovi, pravila
prometa, vozai itd.).

Zakon o financijskoj konsolidaciji JP FBiH d.o.o.


Sarajevo za razdoblje od 1. sijenja 2008. do 31.
prosinca 2012. ("Slubene novine FBiH", br. 4/09).

Sporazum izmeu Federacije Bosne i Hercegovine i


Republike Srpske o uspostavi zajednike eljeznike
javne korporacije kao dijela prometne korporacije,
("Slubene novine FBiH", br. 46/98, "Slubeni glasnik RS",
br. 21/99).

Broj 71 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

Uredba o radu FBiH i tijela uprave u odgovoru na


izvanredna dogaanja ("Slubene novine FBiH", br.
66/04).
Glavna regulatorna pitanja:

Primjena direktiva EU o interoperabilnosti i sigurnosti

Primjena standarda EU za obnovu dijelova eljeznice

Stvaranje odrivog sustava financiranja odravanja


eljeznike infrastrukture uvoenjem troarina na naftne ili
duhanske proizvode

Puna primjena Zakona o financiranju eljeznike


infrastrukture dodjeljivanjem ukupnih trokova odravanja
iz prorauna

Restrukturiranje
eljeznikog
poduzea
sukladno
direktivama EU, kada BiH ue u Uniju

Otvaranje eljeznikog trita, nakon to BiH ue u EU i


nakon to se postignu svi prethodni ciljevi
2.3.3.3 Republika Srpska
Institucije
Ministarstvo saobraaja i veza Republike Srpske je
republiko upravno tijelo ije mjerodavnosti su propisane
Zakonom o republikoj upravi. MSV RS sadri Sektor za
eljezniki promet i Sektor eljeznike infrastrukture. Kljune
funkcije MSV RS trenutano obuhvaaju:

Izradu nacrta zakona i drugih pravnih akata za


eljezniki promet

Upravljanje i praenje primjene zakona za


odgovornosti
propisane
trenutano
vaeom
regulativom

Sudjelovanje u koordinaciji za provedbu projekata s


meunarodnim
i
meuentitetskim
znaajem
(eljeznica na Koridoru Vc i linija na Koridoru X.
SEETO)

Izrada
eljeznikih
strategijskih
planova
i
infrastrukturnih projekata
eljeznice Republike Srpske, upravlja infrastrukturom i
eljezniki operater, su utemeljene 1992. godine sa sjeditem u
Banjoj Luci, a od 1996. godine sjedite kompanije je u Doboju.
eljeznice Republike Srpske su poduzee za javni prijevoz
putnika i robe i upravljanje infrastrukturom na teritoriju
Republike Srpske. eljeznice Republike Srpske su akcionarsko
drutvo. U strukturi, fond kapitala od akcija sudjeluje sa 65%,
mirovinski fond s 10%, fond za restituciju s 5% i privatni kapital
s 20%. Makroorganizacijska shema sastoji se od: infrastrukture,
operacija, ekonomskih poslova i pravnih poslova.
eljeznice RS primljene su u lanstvo mnogobrojnih
meunarodnih organizacija. Pet godina nakon nastanka, lipnja
1997. godine podnijele su zahtjev za pristupanje Meunarodnoj
eljeznikoj uniji (MU) koja u lipnju 1998. godine u Briselu
donosi odluku o prijemu RS u MU. Odluku je potvrdila Opa
skuptina u listopadu iste godine u Berlinu i eljeznicama RS
dodijelila meunarodni kod 004. lanica Meunarodnog
eljeznikog komiteta (MK) postaju u svibnju 2000. godine,
lanica TCV-a 2001., lanica eljeznica jugoistone Europe u
travnju 2002., lanica Saveza tarifa Europa Azija (TEA) u
Ateni u listopadu 2002., lanica Inter Rail saveza 2003., lanica
BCC-a u sijenju 2004. i FIP saveza u lipnju 2004. godine u
Ateni.
Regulativa
Zakon o eljeznicama Republike Srpske (studeni 2001.)
na teritoriju Republike Srpske odreuje sljedee:

Uvjete i tehnike elemente za izgradnju,


rekonstrukciju i odravanje eljeznikih linija,
postrojenja, ureaja i opreme na njima

Petak, 23. 9. 2016.

Uvjete koje treba da ispunjavaju eljeznika vozila,


ureaji i oprema na njima, kao i nain kontrole i
odravanje istih

Uvjete za obavljanje eljeznikog prometa i


organizaciju prijevoza putnika i stvari

Uvjete koje treba da ispunjavaju eljezniki radnici


koji neposredno sudjeluju u vrenju eljeznikog
prometa

Ukupno radno vrijeme i posebne mjere sigurnosti,


sigurnost prometa i reda na eljeznici, nadzor nad
sigurnosnim organiziranjem eljeznikog prometa,
kao i odreena pitanja industrijskih, gradskih i pruga
uskog kolosijeka
Zakon o eljeznicama BiH ureuje ukupno strukturno i
eksploatacijsko podruje eljeznikog prijevoznog sustava u BiH,
uvjete i naine upravljanja eljeznikom infrastrukturom,
obavljanje prijevoza u eljeznikom prometu, kontrolu, nadzor,
regulatorne i apelacijske funkcije, kao i druga pitanja znaajna za
rad i funkcioniranje eljeznikog prijevoznog sustava.
Zakon o ministarstvima Republike Srpske (listopad
2002.) definira sljedee odgovornosti Ministarstva saobraaja i
veza Republike Srpske kada su u pitanju eljeznice:
administrativni i profesionalni posao za eljezniki promet i
njegovu sigurnost, kao i upravljanje politikom suradnje sukladno
zakonima Republike Srpske i BiH.
Glavna zakonska pitanja
Razdvajanje eljeznike infrastrukture i prometnih
operatora. Prema Zakonu o eljeznicama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), organizacija eljeznikog
sustava zasniva se na principu razdvajanja usluga u eljeznikom
prijevozu i eljeznike infrastrukture. Takoer, Zakon o
eljeznicama Republike Srpske ("Slubeni glasnik RS", br.
58/01, 110/03, 59/08 i 24/12 i 33/14) propisuje razdvajanje
infrastrukture i prometnih operatora, dok je Nacrtom zakona o
eljeznicama Republike Srpske, koji je u izradi, to detaljnije
razraeno.

Usklaenost propisa za odravanje eljeznike


infrastrukture i voznog parka s direktivama EU.
Propisi su usklaeni s direktivama EU, u suprotnom
vozila iz RS ne bi mogla prometovati van granica RS,
a prema Zakonu o eljeznicama RS ("Slubeni glasnik
RS", br. 58/01, 110/03, 59/08 i 24/12 i 33/14) i
Zakonu o eljeznicama BiH ("Slubene novine BiH",
br. 52 / 05).

Otvorenost eljeznikog trita za eljeznika


poduzea. Do ulaska u EU nije predvieno otvaranje
trita za strane operatere jer se nisu stekli uvjeti za
isto (stanje infrastrukture i ulaganja).

Primjena EU direktiva o interoperabilnosti i


sigurnosti. Prema Zakonu o eljeznicama BiH,
Regulatorni
odbor
donosi
instrukcije
za
interoperabilnost i sigurnost. Takoer, Nacrt zakona o
eljeznicama RS predvia da Ministarstvo saobraaja
i veza RS, sukladno Konvenciji o meunarodnom
eljeznikom prijevozu (COTIF), donosi instrukcije
za sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava
Republike Srpske.
EU direktive koje su djelomino transponirane u
eljeznike propise su:

Direktiva 2008/57/ES Europskog parlamenta i Vijea


Europe od 20.7.2008. godine o interoperabilnosti
eljeznikog sustava unutar Zajednice.

Direktiva 2004/49/ES Europskog parlamenta i Vijea


od 29.4.2004. godine o sigurnosti eljeznica Zajednice
i izmjeni Direktive Vijea 95/18/ES o izdavanju

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

dozvola za obavljanje usluga u eljeznikom


prijevozu i Direktive Vijea 2001/14/ES o dodjeli
eljeznikog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranja
naknada za koritenje eljeznike infrastrukture i
dodjeli rjeenja o sigurnosti.

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijea


od 21.11.2012. godine o uspostavi jedinstvenog
europskog eljeznikog sustava.
2.3.3.4 Brko distrikt
Institucije
eljezniki regulatorni odbor Bosne I Hercegovine (RO
BiH)
Vlada Brko distrikta Odjel za javne poslove
eljeznice iz oba entiteta upravljaju eljeznikim prometom
u Distriktu i iz Distrikta.
Operacijama i infrastrukturom upravljaju:
eljeznice FBiH d.o.o.
eljeznice RS a.d.
Regulativa
Zakon o eljeznicama BiH (2005.)
Pravilnici koje je odobrio RO BiH
Naslijeeni pravilnici iz prethodnog sustava Zajednice
jugoslovenskih eljeznica koje u meuvremenu RO BiH
nije zamijenio novim
Glavna regulatorna pitanja:

RO BiH je jasno definiran kao regulator eljeznikog


trita i regulator sigurnosti eljeznikog sustava u Bosni i
Hercegovini, koji ukljuuje i Brko distrikt.

Dva integrirana poduzea dogovorila su se s Brko


distriktom da zajedniki prometuju i upravljaju
infrastrukturom na pripadajuoj eljeznikoj pruzi. To
namee pitanje financiranja eljeznike infrastrukture i
subvencioniranja putnikog prometa, ali i pitanje
efikasnosti za eljeznike operatore.

Efikasnost FBiH i RS izravno utjee na razvitak Luke


Brko.
2.3.4 Regulativa intermodalnog prometa
Institucije
Postoje neke institucije koje provode mjerodavnosti na
intermodalni promet, ali one nemaju precizirane kljune funkcije.
Dravna razina
Praenje statusa i provedbe meunarodnih konvencija i
ugovora koji se odnose na intermodalni promet.
FBiH
Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH (MPK
FBiH) obuhvaa dva sektora:
Sektor za eljeznice, vodene puteve i kombinirani promet s
Grupom za kombinirani promet (stara terminologija)
Sektor za prometnu infrastrukturu s Grupom za ine,
vodene puteve i infrastrukturu kombiniranog prometa
Obje grupe nemaju precizirane kljune uloge.
RS
Ministarstvo saobraaja i veza RS (MSV RS) obuhvaa
sektor za eljeznice, vodene puteve i kombinirani promet. Nema
precizirane kljune uloge.
Brko distrikt
Ne postoje posebne institucije.
Regulativa
Ne postoji precizirana regulativa po pitanju intermodalnog
prometa na razini drave, entiteta, kao ni na razini Brko
distrikta.

Broj 71 - Stranica 27

2.3.5 Zakljuci
2.3.5.1 Infrastruktura
Administrativna
Opis
razina
BiH
Koridor Vc i meuentitetski projekti
Unaprjeenje eljeznike infrastrukture u Federaciji BiH
podrazumijeva rekonstrukciju ina i signalizacije (s prioritetom
na Koridoru Vc) i nastavak elektrifikacije na cijeloj mrei kroz
srednjorono i dugorono razdoblje.
Pored uspostave povezanosti kroz teritorij u razumnom
vremenu za putnike i teret, unaprjeenje investicija u postojeu
infrastrukturu ima za cilj poveanje dozvoljene brzine i
sigurnosnih razina na mrei kako bi se postigli EN standardi,
TSI I UIC standardi brzine.
Unaprjeenje kapaciteta utovara i istovara na teretnim
terminalima je neophodno radi osiguranja znaajnog domaeg i
FBiH
meunarodnog intermodalnog prometa.
Glavne potrebe i ciljevi razvitka mree cesta u Federaciji BiH
mogu se prikazati u sljedeim glavnim aktivnostima:
- Rekonstrukcija eljeznica na Koridoru Vc u Federaciji BiH
- Studija izvodljivosti nove linije Vare - Banovii
- Administrativne procedure radi identificiranja novih
eljeznica koje se mogu dodati SEETO mrei
- Finaliziranje 2 investicijska ciklusa rekonstrukcije eljeznica
u BiH
- Elektrifikacija linija Brko Tuzla i Doboj - Zvornik
- Gradnja terminala za kontejnere
U proteklih 20 godina nije bilo znaajnih ulaganja u
unaprjeenje kvalitete mree eljeznikih pruga u Republici
Srpskoj. Trenutano stanje mree nije zadovoljavajue i
potrebna su ogromna ulaganja u infrastrukturu, vozna i vuna
sredstva da bi se postigli standardi EU i postigla kvaliteta
eljeznikog prometa u razini zemalja u regionu.
Cilj razvitka eljeznike mree u Republici Srpskoj e se
Republika Srpska ostvariti kroz sljedee aktivnosti:
- Rekonstrukcijom eljeznikih linija na Koridoru Vc u
Republici Srpskoj i izgradnjom novih sekcija (glavni projekti su
navedeni u Aneksu)
- Administrativnim procedurama kako bi se identificirale nove
eljeznice koje e biti ukljuene u SEETO mreu
- Unaprjeenjem intermodalnog prometa kroz izgradnju
intermodalnih terminala u Banjoj Luci i Doboju
eljeznika infrastruktura u Brko distriktu je u veoma loem
stanju, zahtjeva urnu rekonstrukciju i nadogradnju, posebno u
linijama Doboj - Bosanska Poljana i Bosanska Poljana - Brko,
koje su dio SEETO mree. Kao i u oba entiteta, eljeznika
infrastruktura mora biti unaprijeena kako bi se dostigli EN
standardi i TSI.
Brko distrikt
Jedan preciziran cilj je finaliziranje planirane rekonstrukcije
postojee linije u gradskom dijelu Brkog kako bi se osigurao
bolji pristup luci u Brkom. Uklanjanje prijelaza na istoj liniji je
veoma bitno kako bi se poveala sigurnost u gradskom dijelu
Brkog.
Elektrifikacija eljeznike mree je takoer urna akcija koja se
mora provesti.

2.3.5.2 Usluge
Administrativna
razina

FBiH

Republika Srpska

Opis
Kvaliteta eljeznikih usluga treba biti unaprijeena i za putnike
i teretni promet. Pored kompletiranja investicija u eljezniku
infrastrukturu, cilj unaprjeenja mobilnosti na eljeznicama i
promjene naina od koritenja privatnih automobila do
putnikog eljeznikog prometa moe se postii kroz sljedee
aktivnosti:
- Rekonstrukcijom eljeznica (FBiH) kroz poslovni model
- Provedbom obveznih javnih usluga u putnikom prometu
- Obnovom voznog parka
- Definiranjem putnikih komercijalnih usluga i operativnog
modela za putnike usluge
to se tie eljeznikog teretnog prometa, znaajan stupanj
promjene od koritenja cesta se moe postii primjenom
sljedeih akcija:
- Razvitkom i unaprjeenjem istovarnog/utovarnog
kapaciteta na teretnim terminalima
- Definiranjem poticajne sheme za intermodalni promet
Kvaliteta eljeznikih usluga mora biti podignuta do razine u
zemljama regije. Privlaenje putnika ka koritenju eljeznica

Broj 71 - Stranica 28
Administrativna
razina

Brko distrikt

SLUBENI GLASNIK BiH


Opis

moe se postii kroz sljedee aktivnosti:


- Rekonstrukcijom eljeznica (RS) prema poslovnom
modelu
- Provedbom obveznih javnih usluga u putnikom prometu
- Obnovom voznog parka
- Definiranjem putnikih komercijalnih usluga i operativnog
modela za putnike usluge
Najvaniji cilj vezan za eljeznike usluge u Brko distriktu je
obnova eljeznikih putnikih usluga na liniji Tuzla - Brko, s
obzirom da te usluge nisu dostupne od 2013. godine.
Prometni opseg na eljeznicama u Brkom dosta ovisi od luke u
Brkom i lokalnih industrija koje su u stagnaciji.

2.3.5.3 Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)


Administrativna
razina

FBiH

Republika Srpska

Brko distrikt

Opis
eljeznikom sektoru treba snaan razvitak u ICT podruju
kako bi se poveala sigurnost na eljeznicama i dostigli EN
standardi i TSI.
Rekonstrukcija signalizacije na linijama Koridora Vc je jo
jedan kljuni cilj koji zahtjeva akcije bazirane na ICT-u.
Drugi ciljevi u srednjoronom i dugoronom planu su
uspostava putnikog informacijskog sustava i razvitak
informacijskih sustava u teretnom prometu.
Kao to je ve opisano u sekciji "Infrastruktura", eljeznika
mrea je zastarjela i zahtjeva urno unaprjeenje. Ostvarivanje
cilja zahtjeva provedbu akcija koje su bazirane na ICT-u. Slab
doprinos telekomunikacija, zastarjela signalizacija i mnotvo
postojeih prijelaza (bez sigurnosnih ureaja) sputavaju
ostvarivanje adekvatne razine efikasnosti i sigurnosti.

2.3.5.4 Regulativa
Administrativna
Opis
razina
BiH
Neovisna institucija za istrage uvjeta sigurnosti na eljeznicama
Proces harmonizacije regulative eljeznikog prometa u
Federaciji BiH sa standardima EU je neophodan radi
ostvarivanja sljedeih ciljeva:
- Rekonstrukcije eljeznikih poduzea sukladno Direktivi
Europske unije 2012/34
- Osiguranja tehnikog unaprjeenja i integracije FBiH u
jedinstveni europski eljezniki sustav
- Omoguavanja jedinstvenog europskog eljeznikog
sustava sukladno direktivama Europske unije kroz osiguranje
pristupa drugim eljeznicama u srednjoronom roku i
pripremu otvaranja eljeznikog trita nakon to se BiH
pridrui Europskoj uniji
- Kreiranja sustava stabilnog financiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture
FBiH
Takvi ciljevi mogu biti postignuti kroz sljedee akcije u
srednjoronom roku:
- Uvoenje troarina na gorivo ili cigarete za potrebe
financiranja odravanja eljeznica
- Potpuna primjena zakona o financiranju eljeznike
infrastrukture kroz alokaciju ukupnih trokova odravanja iz
prorauna
- Usvajanje direktiva Europske unije o interoperabilnosti i
sigurnosti
- Definiranje scenarija za pribliavanje postojee regulative
FBiH direktivama Europske unije i regulativi pristupa
eljeznikom tritu
- Definiranje dugoronih scenarija za otvaranje eljeznikog
trita
Reguliranje eljeznikog prometa je djelomino usuglaeno s
regulativom, standardima i praksama Europske unije, ali daljnja
harmonizacija je neophodna. Ciljevi pripreme eljeznikog
sektora za pristupanje tritu Europske unije i uspostavi
odrivog sustava financiranja za eljeznice se mogu postii kroz
Republika Srpska sljedee akcije:
- Definiranje modela financiranja eljeznike infrastrukture
- Finaliziranje separacije eljeznike infrastrukture i
prometnih operacija
- Pribliavanje regulative Republike Srpske regulativi
Europske unije
Brko distrikt
eljeznika mrea u Brko distriktu je predmet dravne

Administrativna
razina

Petak, 23. 9. 2016.


Opis

mjerodavnosti eljeznikog regulatornog odbora BiH, a


eljeznikim uslugama upravljaju i RS i FBiH. Stoga Brko
distrikt s entitetima dijeli iste ciljeve i akcije koje treba provesti
u sektoru reguliranja eljeznica.

2.4 Unutarnji plovni putevi


Uzimajui u obzir morfoloke i hidroloke znaajke
vodotoka u BiH, kao i mogunosti i potrebe za razvitak rijenog
prometa, potrebno je odvojeno promatrati rijeku Savu a odvojeno
ostale rijeke pritoke Save: rijeke Unu sa Sanom, Vrbas, Bosnu i
Drinu. I Drina i Una su plovne rijeke u duljini od oko 15 km od
njihovog ua u rijeku Savu.
Rijeka Sava, kao granini plovni put, zasluuje posebnu
pozornost jer je vrijedan ekonomski potencijal, posebno u
pogledu plovidbe i osiguranja uvjeta za ekonomski promet roba.
Na rijeci Savi uspostavljen je meunarodni reim plovidbe
te je mjerodavnost nad prometom podijeljena na:
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
mjerodavno za meunarodni promet;
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
mjerodavno za infrastrukturu;
Ministarstvo saobraaja i veza RS mjerodavno za
infrastrukturu;
Prometni odjel u Brko distriktu mjerodavan za
infrastrukturu.
to se tie plovidbi, ured koji upravlja lukom u Brko
distriktu odrava registar brodova/plovila. U uredu je registrirano
18 plovila unutarnje plovidbe s motornim pogonom, est
teretnjaka, tri trajekta i tri plutajue strukture. Jedinica lokalne
samouprave vodi registar brodova, te je duna izvjeivati o broju
registriranih brodova Ministarstvu saobraaja i veza Republike
Srpske svake godine do 30. sijenja.
Rijeka Sava
Mreom unutarnjih plovnih puteva u Republici Srpskoj
upravlja Ministarstvo saobraaja i veza Republike Srpske.

Mapa 17
Prometna infrastruktura u vodama Republike Srpske
Prije 1990. godine, rijeka Sava, glavna pritoka Dunava,
imala je znaajnu ulogu u regionalnoj prometnoj mrei. Plovidba
je bila formalno mogua od ua Save u Dunav u Beogradu,
uzvodno do Rugvice u Hrvatskoj, u ukupnoj duljini od 683
rijena kilometra (rkm). Tijekom 1990. ukupna koliina tereta

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

prevezenog rijekom Savom je bila 5,2 milijuna tona, uglavnom


rasutog tereta. Danas je rijeka Sava kategorizirana kao plovni put,
inei granicu izmeu BiH i Srbije u duljini od 33 rkm, te izmeu
BiH i Hrvatske u duljini od 305 rkm. Srbiji pripada 178 rkm, a
Hrvatskoj 79 rkm (sve do Siska).
Nakon 1990. ekonomski potencijal rijenog prometa
rijekom Savom je ogranien postojeim stanjem infrastrukture.
Odnosno, nakon regionalnih sukoba 90-ih godina, Sava i njena
luka ostale su znaajno oteene, a rijena obala je minirana na
mnogim podrujima. Pored toga, od okonanja sukoba, Sava se
zanemarivala, uz malo ili nimalo odravanja i investicija, pa je
sve donedavno godinja koliina prometa bila veoma skromna, s
neto manje od 250.000 tona na cijelom plovnom putu u 2012.
Razlog tako skromnog prometa je ograniena plovnost tijekom
godine, te u svezi s tim nepouzdanost prijema i otpreme robe
dobrim dijelom godine.
Potrebno je napomenuti da je rijeka Sava pripadala klasi IV.
plovnosti od ua u Dunav uzvodno prema Luci Brko (rkm
234), od Brkog do Broda (rkm 356) Klasi III. i Klasi II. uzvodno
do Rugvice u Hrvatskoj (rkm 653). Klasa II. znai da je rijeka
plovna za brodove/plovila do 650 tona, Klasa III. do 1.000 tona,
a Klasa IV. do 1.500 tona i gaza 2,5 m. Ova klasifikacija je
sukladna Europskom sporazumu u svezi s prometom na
unutarnjim vodama od meunarodnog znaaja. 1
Potencijal rijeke Save nije iskoriten u punom kapacitetu
zbog oteanog prometa uslijed loih plovidbenih uvjeta, niskog
vodostaja rijeke Save, pri emu su izraene prepreke u plovnom
putu (pliaci). Postoje tri kritine dionice: lokacija Naki Kula,
rkm 209+000 do 212+000, lokacija Savulja, rkm 310+000 do
311+000 (FBiH) i lokacija Jaruge - Novi Grad (FBiH), rkm 326 rkm 329. Protok vode Savom znaajno fluktuira to rezultira
velikim varijacijama razine vode i dubine rijeke tijekom godine.
Veliko stvaranje nanosa u nekim dijelovima, uz nedovoljno
odravanje korita rijeke, dovodi do smanjenja irine i dubine
plovnog puta. To rezultira time da uvjeti za plovidbu Savom
mogu biti dosta teki tijekom velikog dijela godine.
Nepovoljni uvjeti proistjeu iz:
ogranienja gaza tijekom razdoblja niskih voda (broj
plovnih dana se smanjuje na ispod 200 u nekim
mjestima, a dalje uzvodno i manje),
ograniene irine i dubine plovnog puta,
otrih zavoja na rijeci koji ograniavaju duljinu i
irinu plovila i konvoja,
ogranienja visine ispod mostova za vrijeme visokih
vodostaja,
nepostojanja rijenog informacijskog sustava za
plovila,
postojanja potopljenih plovila i neeksplodiranih
naprava.
S obzirom da su plovne i obalne oznake unitene ili su bile
u veoma loem stanju, izvrena je obnova sustava obiljeavanja
rijeke. Obnova sustava obiljeavanja izvrena je u razdoblju od
2009. do 2010. godine, a financirali su je zajednikim sredstvima
Ministarstvo saobraaja i veza RS, Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija, Brko distrikt i Ministarstvo
komunikacija i prometa BiH.
Sukladno potpisanom Sporazumu iz 2002. godine, teilo se
aktivnostima obnove i modernizacije plovnog puta rijeke Save,
koji podrazumijeva ureenje plovnog puta i odreivanje
regulacijske linije rijeke Save od Rainovaca (Brko) do Siska.
Shodno tome, plovni put e biti doveden u V.a klasu plovnosti na
dionici od Brkog do Beograda, odnosno, IV. klasu na dionici od
1
Europski Sporazum o glavnim rijenim plovnim putevima od meunarodnog
znaaja (AGN), eneva, 1996., Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za
Europu

Broj 71 - Stranica 29

Brkog do Siska. Dovoenjem plovnog puta na viu klasu


plovnosti omoguila bi se sigurna plovidba, a samim tim i
poveao prijevoz putnika i roba.

Mapa 18
Rijeka Sava
Ukupna duljina unutarnjeg plovnog puta Rijeke Save
(Hrvatska/ Srbija/ BiH): Beograd - Sisak je 593 km. Prije raspada
bive Jugoslavije, plovidba na Savi je bila mogua od ua
Dunava do Galdova i Rugvice u duljini od 683 rkm. Rijeka Sava
u BiH tee u duljini od 332,4 rijena kilometra (rkm).
Bosanski dio rijeke tee od 175 rkm do 507,4 rkm kroz
Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brko
distrikt. Najvei udio je u RS-u (61%), zatim u FBiH (32%), a
preostalih 7% ili 24 km su pod odgovornou Brko distrikta.

Mapa 19
Dispozicija Luke Brko na rijeci Savi
Izvor: Pacific Consultants International, 2008.
Jo uvijek postoje neki nepovoljni uvjeti za plovidbu,
uzrokovani:
Ogranienim dubinama u plovnom putu u dugim
razdobljima
Ogranienom irinom plovnog puta
Otrim zavojima koje ograniavaju duljinu i irinu
plovila i konvoja
Ogranienom visinom ispod mostova
Nedovoljnom obiljeenou
Potopljenim plovilima ili objektima
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save (eng.
International Sava River Basin Commission - ISRBC)
primjenjuje dva standarda za plovidbenost:
Navigacija treba biti mogua sa smanjenim gazom
95% vremena
Navigacija s maksimalnim gazom mora biti mogua
65% vremena
Svjetska banka je trenutano u procesu pripreme
projekta za obnovu plovnog puta na rijeci Savi koji
ima za cilj poboljanje plovnosti rijeke Save za
prijevoznike
Plovila za poboljanje sigurnosti i rada plovila u
plovnom putu, a za jaanje upravljanja i poslovanja u
lukama

Broj 71 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 26
Plovni dani na rijeci Savi po tromjesejima 2009.
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.

Petak, 23. 9. 2016.

Utovar i istovar
Iznajmljivanje
Skladini kapaciteti (skladitenje)
Usluge carinskog terminala
Danas prihod JP Luka Brko uglavnom ovisi od carinskog
terminala koji, ustvari, ima vrlo malo veze s njenom
osnovnom aktivnou. (Sukladno Sporazumu izmeu
Uprave za neizravno oporezivanje i Distrikta, JP Luka
Brko je duna pruati usluge carinskom terminalu).
Luka Brko se nalazi u sjeveroistonom dijelu BiH, na
desnoj strani plovnog puta rijeke Save. Klasa IV. plovnosti, s
prosjenom plovnou od 260 dana godinje, i gravitacijsko
ekonomsko podruje odredili su vanost ove luke u odnosu na
uzvodna pristanita. Mogunost otpreme robe preko Luke Brko:
omogueno je da se uspostavi izravna isporuka dobara od rijeke
Save do luka Podunavlja u zapadnoj i istonoj Europi, kao i luke
na Sjevernom i Crnom moru.

Grafikon 27
Povijesni pregled i prognoza plovnih dana
(2009.-2013. i prognoza 2013.-2030.)
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.
Prilog 1 uz WB6 1, dogovoren na Bekom samitu, razvijen
je na temelju unaprijed definiranih projekata:
Studije i radovi za rehabilitaciju plovnog puta rijeke
Save (Sisak Brko Beograd)
Radovi za razminiranje desne obale rijeke Save od
ua rijeke Drine do ua rijeke Une
2.4.1 Unutarnje luke
Glavne luke u BiH su Brko, amac i Brod (dok naftne
rafinerije).
2.4.1.1 Luka Brko 2
Od 2004. luka posluje pod nazivom Javno poduzee Luka
Brko kao luka za javne usluge. Sva imovina je u javnom
vlasnitvu.
JP Luka Brko obavlja ulogu lukog operatora (operacije
pretovara tereta).
Luka je dobila meunarodni status u rujnu 2006. godine.
Upravni odbor JP Luka Brko funkcionira kao Luka
uprava. Meutim, nema mandat da odluuje o razvitku
luke, ulaganjima u luku ili operacijama luke i stratekom
planu. Za sada je taj mandat povjeren Vladi Brko distrikta.
JP Luka Brko ima sljedee poslovne jedinice:
1

Beki samit za zapadni Balkan 2015. - Prilog 1 "Povezivanje".


Regionalna jedinica Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske je Ured za
Brko koji se nalazi u Brko distriktu
2

Tabela 10
Udaljenost Luke Brko prema razliitim vidovima prometa
Izvor: Luka Brko, 2005. Japanese Grant Aid request
Luka Brko moe imati sredinju ulogu u povezanosti s
kopnenim vidovima prometa (cestovni, eljezniki) i bitna je
tranzitna toka za robne tokove za potrebe teke industrije u BiH.
S europskom eljeznikom mreom je povezana prugom Tuzla Vinkovci (dozvoljeno osovinsko optereenje 18 t). U blizini Luke
je magistralni put M14.1. Dobra povezanost kopnenim
prometnicama prua mogunost za uspostavu tranzitnih robnih
tokova, kao i tokova ije je odredite u uem gravitacijskom
podruju Luke Brko.
ak je i veina eljeznica dulja od cestovnih konekcija s
Lukom Brko. Zbog oekivanog zaguenja na cestama,
eljeznica moe postati primarna veza s Lukom Brko.
Prijevoznici su nedavno procijenili da se obnovom prometa na
rijeci Savi mogu prevesti milijune tona tereta kroz Luku Brko,
veinom uglja i elika za izvoz iz BiH.
Investicijski plan Luke Brko
Program razvitka za razdoblje od 2007. do 2016. planiranih
kapitalnih investicija za revitalizaciju Luke predvidio je urne
popravke za poboljanje kapaciteta za upravljanje i performanse
te operativnih aktivnosti: utovar i istovar u Luci. Ulaganja u
infrastrukturu i opremu su neophodna kako bi se ispunili ciljevi
koji se odnose na unapreenje rada Luke i poveanje prometnih
tokova.
Revidirani plan investicija uraen od strane PPIF-a i
MTBS-a (2009.) predloio je optimizaciju potrebnih investicija
(Grafikon 28).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 31

Grafikon 28
Predloeni investicijski projekti dugoroni (u tisuama KM)
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.
Planiranje investicija je u svezi s razvitkom razine prometa i
sastoji se od kratkoronih ulaganja, koja bi se bavila pitanjima od
kljunog znaaja za rad Luke i lukih kapaciteta, i dugoronih
investicija, koje bi stvorile dodatni kapacitet Luke.
Kapacitet nakon urnih investicija ~ 430.000 tona godinje
Kapacitet nakon dugoronih investicija ~ 720.000 tona
godinje
Program obnove i razvitka za plovidbu rijekom Savom
ukljuuje sljedee projekte i projektne aktivnosti:
A. Sanacija i modernizacija plovnog puta rijeke Save
B. Provedba Rijenog informacijskog sustava (RIS) za
plovni put rijeke Save
C. Razvitak luke infrastrukture
D. Razvitak domaih operatora za navigaciju i
odravanje plovnih puteva
E. Zakonski okvir i institucionalni razvitak u sektoru
unutarnje plovidbe
Luka Brko bi mogla igrati kljunu ulogu u omoguavanju
povezanosti s kopnenim vidovima prometa (cestovni, eljezniki)
i predstavlja bitnu tranzitnu toku za teretni promet za potrebe
teke industrije u BiH. Uz oekivani porast opsega tereta nakon
obnove, Luka e imati znaajan pozitivan utjecaj na regionalni
ekonomski rast.
Razvitak infrastrukture Luke Brko
Studija o reformi sustava upravljanja Luke Brko iz 2009.
godine (naruitelj Brko distrikt BiH) daje prikaz
institucionalnog okvira i predlae alternative za upravljake
strukture i modele vlasnike strukture za Luku Brko u formi
javno-privatnog
partnerstva.
Modernizacija
predvia:
rekonstrukciju lukog pristanita, eljezniki prilaz glavnoj pruzi
i nabavku moderne luke opreme. Planirane su investicije iz
kredita Svjetske banke (10 milijuna USD).

Grafikon 29
Prioritetna lista projekata unutarnjih plovnih puteva ukupni
trokovi, MAP 2014. (u milijunima EUR)
Izvor: SEETO, 2013. SEETO Sveobuhvatni plan razvitka mree
2014, MAP 2014.-2018.
Planirane investicije:

Sanacija korita u cilju proirenja mogunosti koritenja


plovila klase IV. (kapaciteta 1.000-1.500 tona), uzvodno od
Brkog

Uspostava rijenog informacijskog sustava (RIS)

Radovi deminiranja

Rekonstrukcija i izgradnja infrastrukturnih kapaciteta u


Luci Brko, ukljuujui i eljezniku vezu u gradskom
podruju Brkog
Prilog 1 uz WB61, dogovoren na Bekom samitu, razvijen
je na temelju unaprijed definiranih projekata "Rekonstrukcija i
dogradnja funkcionalnih objekata u Luci Brko."
2.4.1.2 Luka amac
AD RTC Luka amac utemeljena je 1979. godine.
Osnovna djelatnost je pretovar i promet roba. Luku amac je
2006. godine privatiziralo poduzea Balkan Steel (65%). Luka
ima obvezu izvjeivati Ministarstvo saobraaja i veza Republike
Srpske o svom radu, s kojim ima suradnju na zavidnoj razini.
Nakon privatizacije poelo se s obnavljanjem ratom oteenih
pretovarnih kapaciteta Luke radi pretovara raznih vrsta tereta:
jedinica tekog tereta (teki komadni teret), kontejnera, uvreane i
rasute robe.
Prilikom rekonstrukcije Luke uraeno je sljedee:
popravljena operativna obala duljine 311 m, irine
14,5 m za teke terete
popravljena operativna obala u duljini od 150 m
otvoreno skladite - plato luke povrine 30.000 m
zatvoreno skladite povrine 3.600 m
popravljene dvije trafostanice 10/0,4 kV i 630 kV
asfaltiran pristupni put duljine 560 m
industrijski eljezniki kolosijek (duljine 1.630 m)
povezan sa eljeznikom postajom amac
rekonstruiran je obrambeni nasip pored rijeke Save za
obranu grada od poplava
izgraen je nasip oko budueg lukog bazena, za luku
bazenskog tipa
izgraena je ograda oko poduzea

Beki samit za Zapadni Balkan 2015 - Prilog 1 "Povezivanje".

Broj 71 - Stranica 32

SLUBENI GLASNIK BiH

Luka amac ima dobar poloaj u odnosu na blizinu


planirane autoceste Koridora Vc, kao i eljeznike pruge amac Doboj - Zenica - Tuzla - Sarajevo - Mostar - Luka Ploe u
Hrvatskoj na Jadranskom moru.
Na prostorima svojih skladita i dokova, Luka amac
raspolae sa sljedeom opremom za pretovar i uskladitenje
raznih vrsta tereta:
luki kranovi koji podiu teret do 5 tona
1 kran koji podie teret do 150 tona
1 kran koji podie teret do 35 tona
zatvoreno skladite od 3.600 m
skladite na otvorenom prostoru 30.000 m
Luka amac nije bila aktivna 15 godina. U veljai 2006.
godine uplovio je brod iz Ukrajine s komadnom robom veih
gabarita za Unis tvornicu cijevi iz Dervente. Ovim je probijena
barijera o plovnosti rijeke Save do amca i time stvoren
preduvjet za poetak aktivnosti na revitalizaciji ove znaajne
rijene luke.
Osnovne usluge koje Luka amac treba da prua i od kojih
treba ostvarivati prihod u narednom razdoblju su:
usluge pretovara tereta (komadnog, kontejnerskog,
uvreanog i rasutog)
usluge vezivanja broda
iznajmljivanje carinskog skladita
iznajmljivanje javnog skladita
Oekivani uinci u prodaji u Luci amac
Zemljopisni poloaj Luke amac je takav da predstavlja
najbliu lokaciju za koritenje rijenog prometa u obavljanju
uvozno-izvoznih poslova gospodarskim subjektima regije srednje
i sjeverozapadne BiH prema podunavskim zemljama (Njemaka,
Austrija, Slovaka, Maarska, Hrvatska, Srbija, Crna Gora,
Bugarska, Rumunjska i Ukrajina).
Zemljopisno gledano, usluge Luke amac primarno bi
trebala koristiti poduzea sa ireg regiona Banje Luke, Prijedora,
Doboja, Bihaa, Sarajeva i Zenice. U prilog njihovom poslovanju
ide postojanje eljeznikog pravca amac - Sarajevo - Ploe na
Jadranskoj obali, kao i razvijena putna mrea.
Najblie konkurentne luke su u Brkom (BiH) na rijeci Savi
i Vukovaru (Hrvatska) na Dunavu. Ostale blie luke su u
Beogradu i Panevu (Srbija) na Dunavu, iz kojih roba iz Srbije
ide prema bh. tritu. Modernizacijom Luke amac, gore
pomenute luke e izgubiti na znaaju za transporte namijenjene
BiH.
Ciljni kupci su izravni proizvoai, kao i veletrgovci koji se
bave distribucijom razliitih vrsta roba.
U prvoj godini planirana struktura prodaje je:
47% od vezivanja plovila i usluga pretovara razliitih
vrsta roba
53% od usluga carinskog i javnog skladitenja 1
Kasnije e se sukladno razvitku usluga pretovara javiti
tendencija porasta uea prihoda od ovih usluga. Prema
projekciji u poslovnom planu, prihodi od usluga, pretovara i
vezanja plovila sudjeluju s 55% od ukupnih prihoda.
2.4.1.3 Brod rafinerija nafte
Rafinerija nafte u Brodu
U Rafineriju nafte Brod se uvoze naftni derivati - sirovine, a
izvoze naftni derivati - platformat u Ukrajinu, Rumunjsku, Srbiju
itd. Rafinerija nafte Brod je u 2012. godini imala koliinu
pretovarene robe u iznosu od cca 14.544.334 tone, u 2013. godini
cca 24.724.591 tona, u 2014. godini cca 40.347.990 tona i u
2015. godini cca 17.634.252 tona.
Rafinerija nafte u Brodu ima pristanite za brodove i
pretakanje nafte i naftnih derivata.
1

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH; Informacije o Luci amac

Petak, 23. 9. 2016.

2.4.2 Usluge
Sukladno Okvirnom sporazumu, rijeka Sava i njene pritoke
su otvorene za meunarodnu plovidbu. Rijeka Sava je
pozicionirana u sredinjem dijelu glavne prometne mree za
jugoistonu Europu i mogla bi da upotpunjuje cestovne i
eljeznike koridore, kao i europski plovni koridor s fokusom na
rijeku Dunav.

Mapa 20
Intermodalna mrea prometnog sustava
glavnog puta rijeke Save2
Godinji protok u lukama amac i Brko je prikazan na
Grafikonu 30. Iz njega se vidi da je opseg pretovara u Luci Brko
udvostruen od 2008. do 2012. i zadrao se na iznosu od 100.000
tona u godinama 2014. i 2015., dok postoji negativan trend u
opsegu pretovara u Luci amac.

Grafikon 30
Godinji protok u lukama Brko i amac (u tisuama tona)
Izvor: Luka Brko, priopenja za javnost koja je izdala Luka
uprava

Grafikon 31
Godinji protok u Luci amac (u tisuama tona)
2
Izvor: Rehabilitacija i razvitak plovidbe na rijeci Savi sa komentarima
Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Izvor: Luka amac, priopenja za javnost koja je izdala Luka


uprava
Na sljedeem grafikonu1 prikazan je budui rijeni promet,
kumulativno po rijenoj dionici (2027. godina po gospodarskom
scenariju, predviajui 10% dodatnog tereta).

Grafikon 32
Tri scenarija za budui rijeni promet,
kumulativno po rijenoj dionici
2.4.3 Tehnologija
Na plovnom putu rijeke Save uvodi se Rijeni informacijski
sustav.
2.4.4 Regulativa
2.4.4.1 Dravna razina
Institucije
Unutar Ministarstva komunikacija i prometa BiH nalazi
se Sektor za promet s Odsjekom za zrani, vodni i cjevovodni
promet i Sektor za prometnu infrastrukturu, pripremu i provedbu
projekata s Odsjekom za ceste, eljeznice, plovne puteve, luke i
cjevovode, te Jedinica za provedbu projekata (PIU). Kljune
uloge MKP BiH u ovom trenutku su:
Izrada zakona i drugih pravnih akata za vodni promet,
ukljuujui i meunarodne sporazume (bilateralne i
multilateralne)
Praenje stanja i provedba meunarodnih konvencija i
sporazuma koji se odnose na vodeni promet
Praenje meunarodnih i meuentitetskih vodenih
prometa
Sudjelovanje
u
relevantnim
meunarodnim
organizacijama
(IMO,
REMPEC,
EMSA,
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save, Dunavska
komisija itd.)
Sudjelovanje u razvitku politike u koordinaciji s dva
entiteta i Brko distriktom
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save ili krae
Savska komisija je meunarodna organizacija sa stalnim
tajnitvom u Zagrebu, Hrvatska. Savska komisija je utemeljena u
svrhu provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save,
odnosno osiguravanja suradnje drava potpisnica Okvirnog
sporazuma za ostvarivanje sljedeih ciljeva: uspostava
meunarodnog reima plovidbe na rijeci Savi, uspostava
odrivog upravljanja vodama i poduzimanje mjera za spreavanje
ili ograniavanje opasnosti. Odluke Savske komisije nisu
obvezujueg karaktera.
Zakonodavstvo
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne
i Hercegovine (veljaa 2003.) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH
koje se odnose na unutarnje plovne puteve:

1
Izvor: Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvitak
prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save, Izvrni rezime, rujan 2008.

Broj 71 - Stranica 33

Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih


komunikacijskih ureaja
Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura
Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija
i prometa
Odnosi s meunarodnim organizacijama iz oblasti
meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i
prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacijskih tehnologija
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (prosinac 2002.) je
multilateralni sporazum izmeu Bosne i Hercegovine,
Slovenije, Hrvatske i Srbije (ranije SRJ kao potpisnik) koji
ima meunarodni pravni kapacitet a koji je uspostavila
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save kako bi se
omoguilo donoenje odluka o uvjetima za sigurnu
plovidbu, financiranje, izgradnju i odravanje plovnih
puteva sliva rijeke Save, kao i o drugim pitanjima vezanim
za provedbu Sporazuma. Sporazum je imao za cilj stvoriti
uvjete za meunarodnu plovidbu du rijeke Save i njene
plovne pritoke, uspostaviti odrivo upravljanje vodama
sliva i poduzeti mjere za sprjeavanje/ ograniavanje
opasnosti, poplave i slino. Sporazum je zasnovan na
Direktivi EU 2000/60 /EC (Okvirna direktiva EU o
vodama).
Glavna regulatorna pitanja:
Usklaivanje odvojenih zakona za vode na dravnoj razini
koje su donijela dva entiteta i Brko distrikt za dionice
rijeke Save u okviru svojih granica, obzirom da se rijeka
Sava smatra meunarodnim unutarnjim plovnim putem
Utvrivanje odgovornosti i koordinacije izmeu drave,
entiteta i Brko distrikta za prometovanje na plovnom putu
koje je donijela Komisija za rijeku Savu koju su osnovale
etiri zemlje (BiH, Srbija, Hrvatska i Slovenija)
Jaanje mehanizama koordinacije izmeu drave i entiteta
prilikom izrade zakona i osiguranje provedbe pristupa
"ogledanja"
Osiguravanje da podzakonski akati i aplikacije uredbi koje
su usvojili entiteti slijede sline procedure
Razgraniavanje mjerodavnosti izmeu drave i entiteta u
regulaciji ukljuivanja privatnog sektora, posebno kada se
koristi javno-privatno partnerstvo u financiranju razvitka
infrastrukture i izbjegavanja financiranja obveza preko
entiteta
Usvajanje Zakona o pomorskim i unutarnjim plovnim
putevima u BiH (Nacrt je u tijeku od 2005. godine) e biti prvi
kljuni korak u rjeavanju nedoumica i usklaivanja s
direktivama i pravnom steevinom EU, naroito kada je rije o
slobodi formiranja cijena, uvjetima sabotae, pravilima za pristup
profesiji i stjecanju certifikata za zapovjednika plovila, kao i
tehniko-sigurnosnim uvjetima.
2.4.4.2 FBiH
Institucije
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
(FMPiK) ukljuuje Sektor eljeznica, plovnih puteva i
kombiniranog prometa.
Uloge FMPiK su sljedee:
Izrada zakona i drugih pravnih akata za vodeni promet
Upravljanje i praenje provedbe zakona u svezi s
odgovornostima sukladno postojeem zakonodavstvu
Sudjelovanje u koordinaciji realizacije projekata s
meunarodnim i meuentitetskih znaajem (rijeka
Sava)

Broj 71 - Stranica 34
-

SLUBENI GLASNIK BiH

Izrada
stratekih
planskih
dokumenata
i
infrastrukturnih projekata koji se odnose na vodeni
promet
Luke kapetanije Neum i Ostroac (FBiH): Neum se
nalazi na priobalju i ima samo marinu; Ostroac se nalazi na
rijeci Neretvi i namijenjen je samo za brodove unutarnje
plovidbe.
Zakonodavstvo

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima


uprave FBiH (2002.) definira sljedee odgovornosti
FMPiK relevantne za unutarnje plovne puteve:
administrativni i struni rad za pomorski promet i unutarnje
plovne puteve te njihovu sigurnost i inspekcije. Ove
odgovornosti ne ukljuuju meunarodni i meuentitetski
promet i infrastrukturu.

Zakon o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH


(prosinac 2005.) definira sljedee odgovornosti vlasti u
FBiH: uvjeti za plovidbu, sigurnost plovidbe, upravljanje
plovilima, luke infrastrukture i uredi, uvjeti za prijevoz
putnika i promet robe i odredbe za inspekcije.
2.4.4.3 Republika Srpska
Institucije
Regulatorno tijelo koje upravlja mreom vodnih puteva na
teritoriju Republike Srpske je Ministarstvo saobraaja i veza
RS.
Ministarstvo je podijeljeno na tri organizacijske jedinice:
Sektor za promet i puteve, Sektor za eljeznice, vodeni put i
zrani promet, Sektor za potanski promet, telekomunikacije i
europske integracije.
Izmeu ostalog, Sektor za eljeznice, vodeni put i zrani
promet obavlja administrativno-tehnike poslove u svezi s
prometom na rijekama i jezerima, sigurnou prometa na
rijekama i jezerima, regulacijom vodotoka, registracijom
brodova, infrastrukturom plovnih puteva (luke, pristanita,
tovarni prostor itd.), izdavanjem potvrde o sposobnosti za vonju
brodom, prometnim dozvolama za pristajanje brodova,
kombiniranim prometom i uslugama pretovara, koordinacijom
prometnog zakonodavstva sukladno pravilima Europske unije,
predlaganjem zakona i donoenjem podzakonskih akata iz oblasti
prometa, koordinacijom pripreme dugoronih i srednjoronih
planskih dokumenata, razvitkom stratekih infrastrukturnih
projekata i investicijskih programa u oblasti prometa itd.
Za teritorij RS vai Zakon o unutarnjoj plovidbi Republike
Srpske ("Slubeni glasnik RS", br. 58/2001). Zakon ureuje
koritenje unutarnjih voda i obala za plovidbu, sigurnost plovidbe
na unutarnjim vodama, identifikaciju i upis plovila, postupak
upisa i brisanja brodova, obligacijske odnose koji se odnose na
brodove, prometne i plovidbene poslove, plovidbene nezgode itd.
Kapetanija pristanita u Brko distriktu je mjerodavna
za:
inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe
nadzor plovidbe plovnih objekata i postavljanje i
premjetanje plutajuih objekata
nadzor ispravnog funkcioniranja objekata sigurnosti
plovidbe
traganje i spaavanje osoba i stvari na unutarnjim
vodama
hidroloko osiguravanje plovidbe na unutarnjim
vodama

Petak, 23. 9. 2016.

nadzor unutarnjih voda u cilju spreavanja


zagaivanja voda opasnim i drugim tetnim
materijama s objekata
voenje upisa i brisanja plovnih i plutajuih objekata
izdavanje brodskih isprava i knjiga koje sukladno
Zakonu o unutarnjoj plovidbi izdaje kapetanija
utvrivanje sposobnosti za plovidbu odreenih plovila
i plutajuih objekata
utvrivanje strune osposobljenosti za upravljanje
odreenim plovilima i plutajuim objektima
odravanje
reda
u
lukama,
pristanitima,
zimovnicima, zimskim sklonitima, krajevima,
marinama, skelskim prilazima, kupalitima i ostalim
dijelovima voda i obala unutarnjih plovnih puteva
tehnike i druge upravne poslove sigurnosti plovidbe
druge poslove koje odredi Ministarstvo saobraaja i
veza Republike Srpske
Zakonodavstvo
Zakon o ministarstvima RS (listopad 2002.) definira
sljedee odgovornosti Ministarstva saobraaja i veza
Republike Srpske relevantne za unutarnje plovne puteve:
administrativni i struni rad za pomorski promet i unutarnje
plovne puteve te njegovu sigurnost, kao i upravljanje
politikom koordinacije sve sukladno zakonima RS-a i BiH.
Zakon o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi RS (listopad
2002.) definira sljedee odgovornosti vlasti u Republici
Srpskoj: upravljanje unutarnjim plovnim putevima,
sigurnost plovidbe, upravljanje plovilima, luke
infrastrukture i uredi, uvjeti za prijevoz putnika i promet
robe, odredbe za nesree.
2.4.4.4 Brko distrikt
Institucije
Vlada Brko distrikta nema poseban odjel unutar Vlade
koji bi imao kljune uloge sline onima u entitetima, ali
primjenjivim u Brko distriktu.
JP Luka Brko upravlja lukom u Brkom, prvenstveno
robom, s opsegom prometa koji je u stagnaciji tijekom
proteklih godina.
Javna uprava: inspekcije i druge odgovornosti date
sadanjim zakonodavstvom Distrikta.
Multilateralna komisija Rijeke Save (BiH, Hrvatska,
Slovenija i Srbija)
Zakonodavstvo
Zakon o unutarnjoj plovidbi RS
Zakon o unutarnjoj plovidbi FBiH
Zakon o unutarnjoj plovidbi BiH je jo uvijek u fazi izrade
Zakon o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi u Brko
distriktu (lipanj 2008.) definira sljedee odgovornosti
vlasti Distrikta: uvjeti za plovidbu, sigurnost plovidbe,
upravljanje plovilima, luke infrastrukture i uredi, uvjeti za
posadu, uvjeti za prijevoz putnika i promet robe, odredbe za
inspekcije.
Glavna regulatorna pitanja
Odgovornost za regulaciju i upravljanje infrastrukturom
plovnog puta rijeke Save je jo uvijek nedefinirana.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 33
Organizacijska struktura Luke Brko
Izvor: Luka Brko
2.4.5 Zakljuci
Rijeka Sava
Unutarnja plovidba od i ka lukama na rijeci Savi se treba
kombinirati sa eljeznikim i cestovnim prometom u cilju
povezivanja industrijskih zona i uspostave efikasnog lanca
opskrbe. Ovo bi trebao biti kljuni imbenik za razvitak
industrije (tvornica velikih kapaciteta) koji e omoguiti
veu konkurentnost na svjetskom tritu 1. U ovom
pogledu, rehabilitacija plovnog puta rijeke Save, sukladno
SEETO planu, je kljuna tema.
Odreivanje vrste i opsega prijevoza robe du rijeke Save.
Unutarnje luke
U okviru opeg koncepta prostornog razvitka RS-a, opi
ciljeve za razvitak unutarnjih plovnih puteva su:
obnova i razvitak unutarnjih plovnih puteva
obnova i razvitak luka i pristanita
obnova i razvitak flote
poetne analize mogunosti formiranja intermodalnog
prometa vor amac - Brod
to se tie infrastrukture u Brko distriktu, potrebne su
sljedee intervencije:
sanacija unutarnje Luke Brko
poboljanje opreme za pretovar i utovar/istovar u Luci
Brko, u cilju proirenja kapaciteta i uspostave
intermodalnih terminala
Usluge
Uklanjanje svih prepreka koje ograniavaju kapacitet ili
performanse unutarnje plovidbe
Poveanje sigurnosti na unutarnjim plovnim putevima
primjenom Rijenog informacijskog sustava (RIS)
Provedba potrebnih radnji za realizaciju planirane izgradnje
dvije nove luke (Brod i Gradika) i 9 pristanita (Prijedor,
Novi Grad, Kozarska Dubica, Laktai, Banja Luka,
Modria, Doboj, Bijeljina i Zvornik). Pretpostavlja se da e,
u planskom razdoblju, unutarnji plovni putevi biti
najpogodniji, najsigurniji i najisplativiji nain prometa robe.
Preliminarna analiza i studija o povezanosti luka u Brodu i
amcu u jedinstveni intermodalni vor povezan s
paneuropskim Koridorom Vc i X. (u Hrvatskoj).
1

Prostorni plan Federacije BiH za razdoblje 2008.-2028.

Broj 71 - Stranica 35

Koncept razvitka intermodalnog prometa u RS-u je u


izravnoj vezi s modernizacijom i razvitkom eljeznice, unutarnjih
plovnih puteva i cestovnog prometa, kao i prometne mree u
Posavini iz Bijeljine na istoku do Banje Luke na zapadu. Studija
razvitka treba izvriti evaluaciju, izvodljivost i orijentaciju na
formiranje robnih prometnih sredita.
Regulativa
Usklaivanje pravnih odnosa izmeu dviju zemalja na
graninom dijelu plovnog puta
Usklaivanje propisa u svezi s unutarnjim plovnim
putevima sa standardima EU
Aktivna suradnja Ministarstva saobraaja i veza Republike
Srpske sa susjednim zemljama u smislu popunjavanja
dokumentacije/studija potrebnih za poboljanje unutarnje
plovidbe
Sanacija plovnih puteva rijeke Save, koja podrazumijeva
regulaciju plovnih puteva u V.a klasu plovnosti, na dionici
Brko - Beograd, odnosno, u klasi IV. na dionici od Brkog
do Siska
Potpisivanje
javno-privatnog
partnerstva
izmeu
Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske i Luke
amac kako bi se stavili u funkciju svi kapaciteti Luke
Kreiranje novog zakona o internoj plovidbi RS-a
2.5 Zrani promet
2.5.1 Infrastruktura
Postoje 4 glavne zrane luke: Sarajevo, Mostar, Banja Luka
i Tuzla (Mapa 21).

Mapa 21
Glavne zrane luke u BiH
2.5.1.1 Meunarodna zrana luka Sarajevo
Glavna zrana luka u FBiH je Meunarodna zrana luka
Sarajevo. Zrana luka se nalazi 6,1 km jugozapadno od Sarajeva.
Glavne znaajke zrane luke su:
Pista: ICAO kod: 4 D; duljina i irina: 2.600 m x 45
m; nadmorska visina: 511 m; PCN 60/F/C/X/T
Maksimalan kapacitet putnika na godinjoj razini je
800.000
Povrina terminala: asfalt; LCN 60; 7 parking mjesta:
za sljedee tipove zrakoplova A320, 321, 319, B727,
B737, B757

Broj 71 - Stranica 36

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Povrina terminala za komercijalne aktivnosti:


bescarinske prodavnice, 4 restorana i kafia; kiosk;
pota; 3 bankomata; 11 aviokompanija; 12 agencija za
iznajmljivanje automobila; 4 internet kioska.
Broj altera za prijavu: 12
Broj izlaza: 5 (3+2 zrana mosta)
Pristup zranoj luci cestom: dobar (15-20 minuta od
sredita Sarajeva). Planirane investicije (proirivanje postojeeg
terminala i prilaza zranoj luci) se procjenjuju na 40 milijuna
eura.
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodne zrane
luke Sarajevo.

Grafikon 34
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodne zrane luke
Sarajevo (tisue putnika)
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 37
Broj operacija tijekom najprometnijih sati* na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Sarajevo
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.
Na temelju oekivanog razvitka zranog prometa i
trenutanog stanja aerodromske infrastrukture, zrana luka u
Sarajevu zahtijeva proirenje kapaciteta. Prilog 1 uz WB6 1
dogovoren na samitu u Beu, razvijen je na temelju unaprijed
definiranih projekata za poveanje operativnih kapaciteta
Sarajevske zrane luke.
2.5.1.2 Meunarodna zrana luka Mostar
Glavne znaajke zrane luke u Mostaru su:

Pista: ICAO kod; 4 D; duljina i irina: 2.400 m x 49


m; nadmorska visina: 48 m; PCN 44/R/B/W/U
Povrina terminala: asfalt; LCN 60; 2 parking mjesta:
za zrakoplove tipa A320 + 4 parking mjesta: za tipove
6M (u uporabi samo tijekom dana)
Dobra pristupanost zrane luke
Planirane investicije obuhvaaju: proirenje taksi stajalita,
pristupno svjetlo za trake za polijetanje/slijetanje, asfaltiranje
Platforme II., dodatna 4 mjesta za kod C, "usmjeravanje
zrakoplova s putnikog terminal na pistu" itd.
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodne zrane
luke Mostar.

Grafikon 35
Godinji trend putnikog prometa Meunarodne zrane luke
Sarajevo (tisue putnika)
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 38
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodne zrane luke
Mostar (tisue putnika)
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 36
Broj operacija tijekom najprometnijih dana* na mjesenoj bazi
Meunarodna zrana luka Sarajevo (u tisuama)
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.

Beki samit za zapadni Balkan 2015. - Prilog 1 Povezivanje.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 39
Broj operacija tijekom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Mostar
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 40
Broj operacija tijekom najprometnijih sati* na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Mostar
Izvor: BHANSA godinje izvjee 2014.-2015.
2.5.1.3 Meunarodna zrana luka Tuzla
Glavne znaajke zrane luke u Tuzli su:
Pista: ICAO kod: 4 D; duljina i irina: 2.482 m x 45
m; PCN 44/R/B/W/U
Pristup zranoj luci je dobar. Planirane investicije
obuhvaaju: razvitak zrane luke za teretni
aviopromet
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodne zrane
luke Tuzla.

Grafikon 41
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodne zrane luke
Tuzla (tisue putnika)
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.

Broj 71 - Stranica 37

Grafikon 42
Broj operacija tijekom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Tuzla
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 43
Broj operacija tijekom najprometnijih sati *na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Tuzla
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.
2.5.1.4 Meunarodna zrana luka Banja Luka
Meunarodna zrana luka Banja Luka, poznata kao Zrana
luka Mahovljani, jedina je meunarodna zrana luka smjetena u
Republici Srpskoj. Locirana je u naselju Mahovljani, oko 20 km
od sredita Banje Luke. Zrana luka se nalazi 18 km sjeverosjeveroistono od eljeznike postaje Banja Luka. Zrana luka je
dobro povezana s mreom cesta. Smjetena je na udaljenosti od
oko 1 km od glavne ceste Banja Luka Gradika i oko 3 km od
vorita Mahovljani na autocesti Banja Luka Gradika. Zrana
luka je oko 35 km udaljena od vorita Okuani na autocesti
Koridora X.
Dravno poduzee Aerodromi Republike Srpske upravlja
zranom lukom. Godine 2014. poduzee Aerodrom Trebinje je
pripojeno poduzeu Aerodromi Republike Srpske.
Glavne znaajke zrane luke u Banjoj Luci su:
Pista je duga 2.500 m i iroka 45 m
Betonirani teren u zranoj luci je 240 x 90 m sa 4
parking mjesta za DC9 (A320)
Prilazna i svjetla na pisti: smjer 17 odvodni kanal
I; smjer 35 - crveno
Radionavigacijska oprema: VOR/DME - LAK 115.3
MHz
Putniki terminal, koji je napravljen prije oko 40
godina, je zastario. Terminal je opremljen ekaonicom, restoranom, jednom malom prodavnicom,
slubom za informacije i slubom osiguranja. Postoje
dvije kapije (jedna za dolaske i jedna za odlaske) i dva
altera za prijavu.

Broj 71 - Stranica 38
-

SLUBENI GLASNIK BiH

Ispred putnikog terminala nalazi se parking s 40


mjesta (od toga 15 javnih parking mjesta), 5 parking
mjesta za taksi vozila i 2 parking mjesta za autobuse.
Zrana luka je opremljena odreenom specijalnom
opremom kao to je cisterna za punjenje goriva
(kapaciteta 30.000 litara), opremom za uklanjanje
snijega, vatrogasnim vozilom VI kategorije,
vatrogasnim vozilom VII. kategorije (po potrebi),
mainom za odmrzavanje i zatitu zrakoplova i
drugom opremom za opsluivanje zrakoplova.
U neposrednoj blizini terminala je smjeten kontrolni toranj
koji je fiziki odvojen od terminala. U kontrolnom tornju su
smjeteni radnici BHANSA-e (Agencija za pruanje usluga u
zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine).
Tehnologije koje se koriste u Meunarodnoj zranoj luci
Banja Luka obuhvaaju Sustav kontrole leta, Alate za planiranje
leta, Sustav goriva (JET A1), Sustav za vaganje i balansiranje
zrakoplova (automatski i manualni), Sustav za kontrolu odlazaka
(DCS-RTB Amadeus) i Alate za ukrcavanje koji se koriste
tijekom faze ukrcavanja.
Meunarodna zrana luka Banja Luka koristi sustave u
realnom vremenu za obavjetavanje putnika o letu, kao i druge
informacijske sustave u zgradi terminala (Sustav informiranja o
letovima i upravljanje informacijama za putnike).
Meunarodna zrana luka Banja Luka je dio sveobuhvatne
mree.
Aerodromi Republike Srpske imaju kratkorone planove za
odreene investicije. U usvojenom Poslovnom planu za 2016.2018. navedene su: izgradnja robnog skladita, proirenje i
modernizacija putnikog terminala i modernizacija opreme u
Meunarodnoj zranoj luci Banja Luka (novo vatrogasno vozilo,
novi utovariva paleta do 14 tona, novi sustav prilaznog
osvjetljenja, novi generator za opskrbu elektrinom energijom).
Projekti za izgradnju kargo skladita i proirenje putnikog
terminal su zavreni. Srednjoroni planovi Aerodroma Republike
Srpske su investiranje u infrastrukturu, proirenje piste, izgradnja
novog dijela putnikog terminala, poboljanje sigurnosti nadzora,
postavljanje nove ograde oko kompleksa zrane luke, poboljanje
osvjetljenja (ugradnja LED arulja) i poboljanje opreme u
zranoj luci.
Postoji plan za izgradnju zrane luke Trebinje koji e biti
dio kompanije Aerodromi Republike Srpske.
Tijekom posljednjih 15 godina, broj putnika i letova u
Meunarodnoj zranoj luci Banja Luka je varirao pod utjecajem
nekoliko imbenika. Meunarodna zrana luka Banja Luka je
najvie putnika imala kada je zrana luka u Beogradu bila
zatvorena zbog sankcija koje je UN nametnuo Srbiji (1999.).
Nakon toga uslijedilo je razdoblje stagnacije i smanjenja broja
putnika i letova. U razdoblju od 2009. do 2015. godine broj
putnika i letova je varirao u ovisnosti od ugovara izmeu zrane
luke i razliitih aviokompanija koji posluju Meunarodnoj
zranoj luci Banja Luka. U ovom trenutku postoji samo jedna
redovna meunarodna linija (Banja Luka Beograd) i Air Serbia
je jedini operater u Meunarodnoj zranoj luci Banja Luka.
Meunarodna zrana luka Banja Luka ima strateku
suradnju s Air Serbia i Zranom lukom Nikola Tesla u Beogradu.
Suradnja se odnosi na razvitak novih tehnologija, obuku osoblja i
razmjenu informacija.
Grad Banja Luka ima populaciju od oko 200.000 a ire
gradsko podruje populaciju od oko 500.000 ljudi. Prema
Strategiji razvitka Aerodroma Republike Srpske 2016.-2018.,
oblast koju pokriva Meunarodna zrana luka Banja Luka je
sjeverni dio Republike Srpske i nekoliko oblinjih opina u FBiH
s populacijom od oko 1.000.000 ljudi. Postoji procjena da oko
300.000 stanovnika koji su tu ivjeli prije rata sada ivi u

Petak, 23. 9. 2016.

europskim zemljama, to predstavlja jo jedan potencijal ove


zrane luke.

Grafikon 44
Komercijalni promet (tisue putnika) zabiljeen u Meunarodnoj
zranoj luci Banja Luka
Izvor: Meunarodna zrana luka Banja Luka

Grafikon 45
Komercijalni promet (broj letova) zabiljeen u Meunarodnoj
zranoj luci Banja Luka
Izvor: Meunarodna zrana luka Banja Luka
U teretnom prometu u 2015. godini je zabiljeeno 114
letova teretnih zrakoplova koji su ukupno prevezli 4.860 tona
tereta. Najvei dio robe je bilo meso, a zemlja destinacije Turska.

Grafikon 46
Financijski uinak Aerodromi Republike Srpske
(u milijunima KM)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 39

Grafikon 47
Poslovni plan Aerodromi Republike Srpske (u milijunima KM)

Grafikon 48
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodne zrane luke
Banja Luka (tisue putnika)
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 49
Broj operacija tijekom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Banja Luka
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.

Grafikon 50
Broj operacija tijekom najprometnijih sati * na mjesenoj osnovi
Meunarodna zrana luka Banja Luka
Izvor: BHANSA Godinje izvjee 2014.-2015.
2.5.2 Regulativa
2.5.2.1 Dravna razina
Institucije
Direkcija za civilno zrakoplovstvo (BHDCA) je tijelo
mjerodavno za obavljanje regulatorne funkcije i nadzor u
podruju civilnog zrakoplovstva i kontrole zranog
prometa. BHDCA je odgovorna na razini drave Bosne i
Hercegovine za obveze koje su joj dodijeljene kao lanici
Meunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo
(ICAO) i potpisnice ikake konvencije. Njena
organizacija i upravljanje, mjerodavnosti i odgovornosti
regulirani su Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i
Hercegovine i Uredbom o izmjenama/dopunama pravilnika
o unutarnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i
prometa BiH.
Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi (BHANSA)
je tijelo odgovorno za pruanje usluga u upravljanju
zranim
prometom,
pruanje
komunikacijskih,
navigacijskih i usluga nadzora, pruanje usluga
aeronautikog informiranja, pruanje meteorolokih usluga
za aviopromet, poslove spasilakog koordinacijskog centra
u potrazi i spaavanju, struno obrazovanje i obuku osoblja
za kontrolu zranog prometa, izvoz i uvoz za potrebe
Agencije, kao i druge aktivnosti i operacije koje se odvijaju
u slubi sigurnog odvijanja zranog prometa.
etiri meunarodne zrane luke: Sarajevo (najznaajnija
meunarodna zrana luka za putnike ukljuuje i teretni
zrani promet), Tuzla (meunarodna zrana luka i za
putnike i za teret), Mostar (meunarodna zrana luka za
putnike) i Banja Luka (meunarodna zrana luka za putnike
i od skoro teretni zrani promet). Trenutano je svaka
zrana luka ukljuena u meunarodni promet.
Regulatorna tijela
BHDCA je tijelo mjerodavno za obavljanje regulatorne
funkcije i nadzor u podruju civilnog zrakoplovstva i
kontrole zranog prometa.
BHANSA osigurava uvjete za preuzimanje kontrole i
upravljanja zranim prostorom.
Regulativa
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne
i Hercegovine (2003.) definira sljedee odgovornosti
Ministarstva komunikacija i prometa BiH koje se odnose na
zrani promet:
Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih
komunikacijskih ureaja

Broj 71 - Stranica 40
-

SLUBENI GLASNIK BiH

Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura


Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija
i prometa
Odnosi s meunarodnim organizacijama iz oblasti
meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i
prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacijskih tehnologija
Civilno zrakoplovstvo i nadzor zranog prometa
Zakon o zrakoplovstvu BiH (2009.) jasno definira uloge i
odgovornosti civilnog zrakoplovstva. MKP BiH je
mjerodavan za politiku, gdje Direkcija za civilno
zrakoplovstvo (BHDCA) ima ulogu regulatora sigurnosti
trita i zranog prometa. Ovim zakonom je propisano
stvaranje posebnog tijela odgovornog za usluge
avionavigacije.
Zakon o agenciji za pruanje usluga u zranoj plovidbi
BiH (2009.), sukladno prethodnom zakonu, definira
odgovornosti pruatelja usluga u zranoj plovidbi nazvanog
Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi BiH
(BHANSA). Te odgovornosti obuhvaaju: usluge zranog
prometa, usluge upravljanja zranim prometom, upravljanje
zranim prostorom i koordinaciju s Jedinicom za
upravljanje zranim prostorom (AMS).
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom
zrakoplovstvu BiH (2015.) definira uvjete i odgovornosti
za operatere zranog prometa u civilnom zrakoplovstvu.
Glavna regulatorna pitanja:
BHANSA: od sijenja 2014. godine BHANSA je poela
preuzimati odgovornosti i osoblje koje je ranije pripadalo
vlastima civilne avijacije u okviru entiteta. U studenom
2014. BHANSA je preuzela kontrolu zranog prometa koji
se odvija na nadmorskoj visini ispod 10.000 m i postala je
certificirano tijelo za takve usluge. BHANSA je u procesu
dobivanja kontrole nad zranim prometom na nadmorskoj
visini iznad 10.000 m ("gornje nebo").
Pregovori o kontroli nad "gornjim nebom" na teritoriju BiH
poeli su prije nekoliko godina u okviru takozvanog "Tima
za multilateralnu tranziciju" koji pokriva tri zemlje (BiH,
Srbiju i Hrvatsku). Pregovori se odnose na tehnikalije i
modalitete za prijenos kontrole nad zranim prostorom
sukladno dogovorenoj podjeli Funkcionalnog bloka zranog
prostora (FAB) sredinje Europe.
Potpuno premjetanje ECAA za pristup slobodnom tritu,
slobodi osnivanja, jednakim uvjetima konkurencije i
zajednikim pravilima u oblasti zranog prometa,
sigurnosti, upravljanju, drutvenim oblastima i okruenju.
Potpuna primjena EU propisa o sigurnosti u civilnoj
avijaciji i osnivanje neovisnog tijela za istragu sigurnosti
civilne avijacije.
Potpuna provedba EU propisa o aerodromskoj naplati.
Potpuna provedba Sporazuma o zajednikoj europskoj
avijaciji
Pristup slobodnom tritu
Sloboda osnivanja
Jednaki uvjeti konkurencije
Zajednika pravila ukljuujui oblasti sigurnosti,
upravljanja zranim prometom, drutvene oblasti i
okruenje
2.5.3 Zakljuci
Sljedei zakljuci su izvedeni na temelju trenutane
situacije u zranom prometnom sektoru:

Petak, 23. 9. 2016.

Infrastruktura:
Zrana luka Sarajevo: neophodno je proirenje kapaciteta
Zrana luka Mostar: neophodno je proirenje kapaciteta. U
poreenju s ostalim zranim lukama potrebna su vea
ulaganja zbog oekivanog poveanja prometa
Zrana luka Tuzla: razvitak zrane luke bi mogao biti
fokusiran na teretni zrani promet
Modernizacija i proirenje aerodromske infrastrukture i
tehnolokih sustava u cilju prevazilaenja tekuih
problema: zastarjela oprema, nedostatak komercijalnih
linija, ogranien broj letova i kretanja putnika. Zrana luka
mora poveati svoju konkurentnost nasuprot ostalih zranih
luka u regiji. Potencijalni razvitak teretnog prometa mora
biti podran kroz provedbu povezanih investicija.
Podobnost zrane luke kao TEN-T zrane luke osnovne
mree treba uzeti u obzir
Izgradnja zrane luke Trebinje treba biti razmotrena
Usluge
Marketinke i komercijalne inicijative orijentirane na
privlaenje zranih prijevoznika i logistikih operatora
Razinu prometa treba unaprijediti sukladno potrebama
budueg razvitka
Trenutana razina prometa ne garantira financijsku
odrivost svih zranih luka u BiH. Npr., Meunarodna
zrana luka Banja Luka zabiljeila je 18.966 komercijalnih
putnika na 1.307 komercijalnih letova u 2015. godini.
Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)
Poboljati paralelno sa razvitkom infrastrukture
Preuzeti potpunu kontrolu nad bh. zranim prostorom od
Hrvatske i Srbije
Tehnologije koje se koriste u Meunarodnoj zranoj luci
Banja Luka moraju biti poboljane zajedno s
infrastrukturom
Regulativa
Pregled modela naplate zranih luka na temelju operativnih
trokova i povraaja investicije
Harmonizacija s EU standardima
Puna primjena Zakona o zrakoplovstvu BiH koji predvia,
izmeu ostalog, financiranje aerodromske infrastrukture od
naknada koje plaaju putnici i zrani prijevoznici
Zakoni koji se odnose na zrani promet u Republici Srpskoj
su zasnovani na:
Zakonu o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
Zakonu o Agenciji za pruanje usluga u zranoj
plovidbi
Zakonu o obligacionim odnosima u civilnom
zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
Svi ovi zakoni su usuglaeni sa zakonima Europske unije
3 CILJEVI KOJE TREBA POSTII KROZ OKVIRNU
STRATEGIJU PROMETA
3.1 Prometna politika: osnova za Okvirnu strategiju prometa
Okvirna strategija prometa je razvijena sukladno Okvirnoj
prometnoj politici BiH 2015.-2030. Takav dokument
predstavlja "okvirni i osnovni dokument na temelju kojeg e se
kreirati razvojna strategija, zakoni, regulativa, programi, planovi
i drugi dokumenti te donijeti odluke u procesu razvitka
prometnog sektora" koji e sluiti kao pravci razvitka, pripreme
akcijskih planova i odreivanje prioriteta na razini BiH, njenih
entiteta i Brko distrikta, sukladno Ustavu BiH.
Okvirna prometna politika 2015.-2030. definira:
viziju prometnog sektora u BiH:
efikasan i ekonomian prometni sustav

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

proces razvitka prometnog sustava koji je trino


orijentiran i baziran na konkurenciji
prometni sustav koji je potpuno usklaen s propisima
i standardima EU i pravilima Svjetske trgovinske
organizacije (STO)
Krajnji cilj: "Raditi na oekivanom procesu razvitka
lokalne ekonomije i drutvenog razvitka s ciljem
osiguranja odrivog razvitka prometnog sustava i
razviti sustav koji e zadovoljiti zahtjeve u pogledu
poboljanja mobilnosti roba i ljudi i fizikog pristupa
tritima, radnim mjestima i obrazovanju, kao i svim
drugim drutvenim i ekonomskim potrebama" koje
treba razviti sukladno ostvarenju postavljenih ciljeva.
Detalji za provedbu Okvirne prometne politike
moraju biti razraeni u Okvirnoj strategiji prometa
(2015.-2030.) i Akcijskom planu kojim se utvruju
aktivnosti i programi koje treba poduzeti (upravne
reforme, regulatorno usklaivanje, jaanje kapaciteta i
investicijskih programa), kao i pripadajua raspodjela
odgovornosti, vremenskog okvira i kljunih indikatora
za izvravanje.
Horizontalni cilj u Okvirnoj prometnoj politici BiH 2015.2030. je postavljen ka integraciji zemlje u EU, pratei Protokol o
kopnenom prijevozu koji je ugraen u Sporazum o stabilizaciji i
pridruivanju.
Prometni sektor mora doprinijeti odrivom i stabilnom
ekonomskom razvitku kroz etiri opa cilja:
i)
osigurati institucionalnu efikasnost
ii) osigurati financijsku odrivost
iii) podsticanje ekonomskog razvitka
iv) rjeavanje ekolokih i drutvenih utjecaja
Ova etiri cilja e morati biti postignuti kroz specifine
akcije sukladno potrebama i posebnostima entiteta i Brko
distrikta. Osim toga, Okvirna prometna politika postavlja
sljedeih sedam ciljeva za postizanje krajnjeg cilja odrivog
razvitka prometnog sustava:
zadovoljiti socijalnu i ekonomsku potranju
pruiti najviu razinu usluge po najniim moguim
cijenama
ispunjavati zahtjeve u pogledu informacija i sigurnosti
financijska odrivost (biti financijski odriv i na
temelju glavnih izvora financiranja u rasponu od
korisnikih naknada, opinskih proraunskih
sredstava i ukljuivanja privatnog sektora zadovoljiti
potrebe u smislu odravanja, poboljanja i razvitka
prometne infrastrukture)
biti sukladan EU standardima i regulativi
imati minimalan negativni utjecaj na ivotnu sredinu
Okvirna strategija prometa je bazirana na gore navedenim
ciljevima koji su detaljno opisani u specifinim ciljevima, a
sukladno potrebama BiH, FBiH, RS i Brko distrikta, kao to je
prikazano u sljedeoj sekciji.
3.2 Ciljevi
3.2.1 Regulativa
Tabela u nastavku prikazuje prioritetne ciljeve i specifine
prometne strateke ciljeve
Strateki ciljevi
(Okvirna
prometna
politika BiH
2015.-2030.)

Specifini ciljevi Prometne


strategije

Biti sukladan EU
standardima i
regulativi

Unapreenje regulatornog okvira za sve


vrste prometa
Uspostava zakonodavstva za
razdvajanje eljeznike infrastrukture i
upravitelja prometom

SEETO "Soft"
mjere

- Provedba
Sporazuma o
graninom
prijelazu

Financijska
odrivost

Broj 71 - Stranica 41

Restrukturiranje eljeznikih poduzea


sukladno direktivama EU 2012/34
Usvajanje UIC standarda za brze
eljeznice
Otvaranje eljeznikog trita
eljeznikim operaterima poslije ulaska
BiH u EU, sukladno direktivama EU
Uvoenje neovisnog tijela za istragu
sigurnosti eljeznica i nesrea
Usklaivanje unutarnjih plovnih propisa
sa standardima EU
Financijska odrivost Direkcije za
civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine
Uvoenje neovisnog tijela za istragu
sigurnosti civilnog zrakoplovstvaUsklaivanje propisa zranog prometa
sa standardima EU
Definirati stabilne izvore financiranja
cesta
Stvaranje odrivog sustava financiranja
za odravanje eljeznike infrastrukture
Financijski odriv zrani promet
Usklaenje EIA (Procjena utjecaja na
okoli) sa standardima EU

Praenje emisije tetnih plinova


Imati minimalan
negativni utjecaj Unapreenje koritenja razliitih vrsta
na ivotnu sredinu prometa za prijevoz putnika i tereta
Usklaivanje sa standardima EU o
emisijama vozila (automobili i teretna
vozila)
Smanjenje prosjene starosti vozila
Ispunjavati zahtjeve u
Smanjenje prometnih nesrea
pogledu informacija i
(trenutano iznad prosjeka EU)
sigurnosti

- Imati
minimalan
negativni utjecaj
na ivotnu
sredinu

3.2.2 Infrastruktura i usluge


Tabela u nastavku prikazuje prioritetne ciljeve i specifine
prometne strateke ciljeve
Strateki ciljevi
(Okvirna
prometna politika
BiH 2015.-2030.)

Specifini ciljevi Prometne


strategije

SEETO "Soft"
mjere

Zadovoljiti
socijalnu i
ekonomsku
potranju

Unutarnje povezivanje BiH kroz


razvitak sigurne i brze prometne mree,
povezujui sjever jug i istok zapad
Privlaenje meunarodnih tranzitnih
tokova kroz integraciju infrastrukture u
europske prometne koridore

- Definirati okvir
za provedbu EU
teretnog koridora
na zapadnom
Balkanu

Unapreenje kvaliteta javnih cestovnih


mrea
Pruiti najviu
razinu usluge po Smanjenje guve gradskog cestovnog
najniim moguim prometa
Unapreenje usluga eljeznikog i
cijenama
cestovnog javnog prometa
Razvitak navigacije i intermodalnosti
unutarnjih plovnih puteva
Poboljanje kvaliteta usluge putnikog
zranog prometa
Unapreenje ICT u prometnom sektoru
Smanjenje prometnih nesrea
(trenutano iznad prosjeka EU)
Poveanje zatite, signalizacije i
sigurnosti eljeznica

Ispunjavati
zahtjeve u pogledu Poveanje sigurnosti vodenog prometa
informacija i
sigurnosti
Preuzimanje potpune kontrole nad bh.
zranim prostorom od Srbije i Hrvatske

- Usvajanje
smjernica i
programa za
inspekciju
sigurnosti cesta
(RSI)
- Strateki okvir
za provedbu IPS
na Osnovnoj
mrei
- Razvitak SEED
Plus (CEFTA
sporazum o
razmjeni
podataka)

Broj 71 - Stranica 42

SLUBENI GLASNIK BiH

Razvitak mree autocesta i brzih cesta


sukladno Koridoru Vc, SEETO
dodatnim rutama i ostalim rutama koje
osiguravaju povezanost pravca sjever
jug i istok zapad
Poboljanje i razvitak magistralnih i
regionalnih cesta
Uklanjanje uskih grla na putevima s
malim brzinama
Zadovoljiti potrebe Zavretak rekonstrukcije i signalizacije
u smislu
eljeznice i elektrifikacije cijele
odravanja,
eljeznike mree
poboljanja i
Razvitak eljeznike infrastrukture s
razvitka prometne EN standardima i TSI
infrastrukture
Razvitak/ poboljanje kapaciteta
utovara i istovara i opreme za unutarnje
plovne puteve i intermodalnosti
eljeznice-ceste-unutarnji plovni putevi
Nadogradnja unutarnjeg plovnog puta
rijeke Save

- Usvajanje plana
odravanja za 2016.2020. za kompletnu
Osnovu mreu

Proirenje kapaciteta zranih luka


Razvitak teretnih terminala
Razvitak/ poboljanje kapaciteta
utovara i istovara na teretnim
terminalima

4 STRATEGIJA
Strateko planiranje prometnog sektora moe biti definirano
kao alat u slubi glavnih ekonomskih i drutvenih ciljeva. Za
svaku vrstu prometa, Okvirna strategija prometa ima za cilj
definiranje akcija koje e biti primijenjene da bi se postigli opi i
specifini ciljevi u kratkoronom (K, od 2016. do 2020. godine),

Petak, 23. 9. 2016.

srednjoronom (S, od 2021. do 2025. godine) i dugoronom


razdoblju (D, od 2026. do 2030. godine). Ispod su navedeni
najvaniji elementi Okvirne strategije prometa:
Ispunjenje socijalnih i ekonomskih zahtjeva
Zadovoljavanje potreba u smislu odravanja,
unapreenja i razvitka prometne infrastrukture
Financijska odrivost
Usklaenost s EU standardima i zakonima
Zadovoljavanje potreba za sigurnou i informacijama
Minimalan dozvoljeni utjecaj na ivotnu sredinu
Akcije su smjetene u razliita razdoblja u ovisnosti od
stupnja njihove zrelosti, proraunskih ogranienja itd. Tako mogu
biti definirane sljedee kategorije razvitka: akcije koje e biti
provedene prve (kratkorone), akcije koje e biti provedene
nakon neophodne pripreme (srednjorone) i akcije koje u ovom
trenutku nemaju dovoljnu razinu zrelosti i/ili za koje postoje neka
ogranienja (dugorone).
Za svaku akciju OSP definira:
Tijela odgovorna za provedbu akcije (npr.
ministarstvo, upravlja infrastrukture itd.)
Instrumente koji e se koristiti za provedbu akcije
(npr. financijski instrumenti, promjene zakona itd.)
4.1 Strateke aktivnosti
4.1.1 Regulativa
4.1.1.1 Dravna razina
Sljedea tabela prikazuje prioritetne ciljeve Strategije i
specifine prometne strateke ciljeve, kao i aktivnosti i
instrumente koji e se koristiti.

K = kratkorono; S = srednjorono; D = dugorono


Strateki
cilevi

Specifini cilevi Strategije


prometa

Aktivnost

Vrijeme
Mjerodavno tijelo

Instrumenti

Uprava za neizravno
oporezivanje BiH
FMPiK
MSVRS
Vlada BD

Zakonodavne
intervencije

Uvoenje sustava financiranja


zasnovanog na troarinama na gorivo

Vijee ministara BiH


Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Uvoenje troarina na naftu ili na


duhanske proizvode za financiranje
odravanja eljeznica

Vijee ministara BiH


Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Financijski odriv zrani promet

Pregled naplatnog modela zrane


luke na temelju operativnih trokova
i oporavka investicija

BHDCA

Zakonodavne
intervencije

Financijska odrivost Direkcije


za civilno zrakoplovstvo BiH

Kompletna provedba Zakona o


zrakoplovstvu BiH (financiranje od
naknada koje plaaju putnici i
aviokompanije)

Vijee ministara BiH

Zakonodavne
intervencije

Uvoenje neovisnog tijela za


istragu sigurnosti civilnog
zrakoplovstva

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa zakonodavstvom
EU (Uredba EU br. 996/2010)

MKP BiH

Zakonodavne
intervencije

Unapreenje regulatornog
okvira za sve vrste prometa

Izrada programa integracije


Prometnog sektora BiH EU

Br.

Opis

Usklaivanje razine poreza na gorivo


sa susjednim zemljama

Stvaranje odrivog sustava


financiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Definirati stabilne izvore


financiranja cesta

Financijska
odrivost

Usklaenost s
EU standardima
i zakonima

Usvajanje UIC standarda za


brze eljeznice
Uvoenje neovisnog tijela za

8
9

Usvajanje UIC standarda za brze


eljeznice
Usklaivanje postojeeg

x
x

Direkcija za europske
integracije
MKP BiH
MKP BiH
RO BiH
MKP BiH

Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

istragu sigurnosti eljeznica i


nesrea
Usklaivanje propisa unutarnjih
plovnih puteva sa standardima
EU
Minimalan
dozvoljeni utjecaj
na ivotnu sredinu

Usklaivanje sa standardima
EU o emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

Sigurnost

Poveanje zatite, signalizacije i


sigurnosti eljeznica
Smanjenje prometnih nesrea
(trenutano iznad prosjeka EU)

zakonodavstva sa zakonodavstvom
EU
Sudjelovanje u definiranju
kompetencija u navigaciji na rijeci
Savi

10

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa zakonodavstvom
EU

11

Usvajanje direktiva EU o
interoperabilnosti i sigurnosti
Usklaivanje s EU politikama za
sigurnost na cestama

12
13

Broj 71 - Stranica 43
intervencije

Predsjednitvo BiH kao


imenitelj predstavnika BiH u
Meunarodnu komisiju za SRB
MKP BiH
FMPiK
MSVRS
Vlada BD

Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije

RO BiH

MKP BiH

4.1.1.2 FBiH
Strateki
cilevi

Aktivnost

Specifini cilevi Strategije


prometa

Br.
1

Definirati stabilne izvore


financiranja cesta
2
Financijska
odrivost

Usklaenost s
EU
standardima i
zakonima

Minimalan
dozvoljeni
utjecaj na
ivotnu
sredinu
Zadovoljavanje
potreba za
sigurnou i
informacijama

Opis
Definirati regulatorni okvir
pristupa naknadama za naplate
cestarine
Uspostava javnih institucija za
regionalne puteve u svim
upanijama
Kompletna primjena Zakona o
financiranju eljeznike
infrastrukture dodjeljivanjem
ukupnih trokova odravanja iz
prorauna
Pregled naplatnog modela zrane
luke na temelju operativnih
trokova i oporavka investicija

Vrijeme
Mjerodavno tijelo

Instrumenti

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Vlade upanija

Zakonodavne
intervencije

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Stvaranje odrivog sustava


financiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Financijski odriv zrani promet

Restrukturiranje eljeznikih
poduzea sukladno direktivama
EU 2012/34

Rekonstrukcija eljeznikog
poduzea

FMPiK
FBiH
BH eljeznika javna
korporacija

Master planiranje i
poslovno modeliranje
za FBiH

Definiranje scenarija o
usklaivanju postojeih zakona
FBiH s direktivama i zakonima
EU o eljeznikom tritu

FMPiK
RO BiH

Zakonodavne
intervencije

Definiranje dugoronih scenarija


za otvaranje trita eljeznica

FMPiK
RO BiH

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

Omoguavanje jedinstvenog
europskog eljeznikog sustava
(kroz olakavanje pristupa drugim
eljeznikim poduzeima) nakon
to BiH ue u EU, sukladno
direktivama EU
Otvaranje eljeznikog trita
eljeznikim operaterima poslije
ulaska BiH u EU, sukladno
direktivama EU
Usklaivanje EIA (Procjena
utjecaja na okoli) sa standardima
EU
Usklaivanje sa standardima EU o
emisijama vozila (automobili i
teretna vozila)

8
9

Smanjenje prometnih nesrea


(trenutano iznad prosjeka EU)

10

Usklaivanje postojeih zakona


FBiH s EU direktivama i
zakonima o EIA
Usklaivanje postojeih zakona
FBiH s EU direktivama i
zakonima o emisiji vozila
Usklaivanje s EU politikama za
sigurnost na cestama

4.1.1.3 Republika Srpska


Strateki
cilevi

Financijska
odrivost

Usklaenost s EU
standardima
i zakonima

Specifini cilevi Strategije


prometa

Br.

Aktivnost
Opis

Vrijeme
S

Mjerodavno
tijelo

Definirati stabilne izvore


financiranja cesta

Revizija modela naplate cestarine po principu


"korisnik plaa"

MSV RS
JP ARS

Stvaranje odrivog sustava


financiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Definiranje modela za financiranje


eljeznike infrastrukture

MSV RS
RS

Financijski odriv zrani


promet

Revizija naplate cestarine u zranim lukama


na temelju operativnih trokova i trokova
ulaganja u infrastrukturu

MSV RS
Aerodrom RS

Usklaivanje zakonodavstva RS sa
zakonodavstvom EU

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva sa


zakonodavstvom EU

Uspostava zakonodavstva za
razdvajanje eljeznike
infrastrukture i upravitelja
prometom
Otvaranje eljeznikog
trita eljeznikim
operaterima poslije ulaska
BiH u EU, sukladno

Instrumenti
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije

MSV RS
RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS

Zakonodavne
intervencije

Broj 71 - Stranica 44

Minimalan
dozvoljeni
utjecaj na
ivotnu
sredinu

SLUBENI GLASNIK BiH

direktivama EU
Usklaivanje propisa
unutarnjih plovnih puteva sa
standardima EU
Usklaenje EIA (Procjena
utjecaja na okoli) sa
standardima EU
Usklaivanje sa standardima
EU o emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

Petak, 23. 9. 2016.

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva sa


zakonodavstvom EU

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva sa


zakonodavstvom EU

MSV RS
MPUGE RS

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva sa


zakonodavstvom EU

MSV RS

Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije

MSV RS

4.1.1.4 Brko distrikt


Strateki cilevi

Usklaenost s
EU standardima
i zakonima

Aktivnost

Specifini cilevi
Strategije prometa

Usklaivanje propisa
unutarnjih plovnih puteva
sa standardima EU

Minimalan
dozvoljeni
utjecaj na
ivotnu sredinu

Usklaivanje EIA (Procjena


utjecaja na okoli) sa
standardima EU
Usklaivanje sa standardima
EU o emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

Zadovoljavanje
potreba za
sigurnou i
informacijama

Smanjenje prometnih nesrea


(trenutano iznad prosjeka
EU)

Vrijeme

Br.

Opis

Sudjelovanje u procesu usklaivanja postojeeg


zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

Definirati mjerodavnosti Luke uprave izmeu


JP Luka Brko i Vlade

Sudjelovanje u definiranju kompetencija u


navigaciji na rijeci Savi

Mjerodavno
tijelo

Vlada BD
Vlada BD
JP Luka Brko

Vlada BD

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva BD s


EU direktivama i zakonodavstvu o EIA

Vlada BD

Usklaivanje postojeeg zakonodavstva BD s


EU direktivama i zakonodavstvu o emisiji vozila

Vlada BD

Usklaivanje s EU politikama za sigurnost na


cestama

Instrumenti
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije
Zakonodavne
intervencije

Vlada BD
ZakonoVijee sigurnosti
davne
na cestama BD intervencije

4.1.2 Infrastruktura i usluge


4.1.2.1 Dravna razina
Ciljevi i aktivnosti koji se odnose na meunarodne ili meuentitetske veze su relevantni na razini BiH. Sljedea tabela prikazuje
popis aktivnosti koji se odnose na meunarodne i prekogranine projekte.
Strateki
cilevi

Ispunjenje
socijalnih i
ekonomskih
zahtjeva

Specifini cilevi
Strategije prometa

Unutarnje povezivanje
BiH kroz razvitak sigurne i
brze prometne mree,
povezujui sjever jug i
istok zapad
Privlaenje meunarodnih
tranzitnih tokova kroz
integraciju infrastrukture
BiH u europske prometne
koridore

Zadovoljavanje Smanjenje prometnih nesrea


potreba za
(trenutano iznad prosjeka

Aktivnost

Vrijeme

Mjerodavno
tijelo

Instrumenti

MKP BiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

MKP BiH
Bilateralni
ugovor s
Hrvatskom
MSV RS

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

MKP BiH
Bilateralni
ugovor s
Hrvatskom
FMPiK

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

Br.

Opis

Definirati dionice autoceste i brze ceste na


indikativnom proirenju TEN-T sveobuhvatne
ceste/osnovne mree u BiH, SEETO koridora i
ruta i drugih ruta koje povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad

Izgradnja mosta na rijeci Savi (ruta 2a u


Gradici, prekogranina dionica s Republikom
Hrvatskom veza s Koridorom X. i Vc)

Izgradnja prekograninog mosta Svilaj na rijeci


Savi (kraj dionice autoceste Odak Svilaj)

Administrativne procedure/studije za
identifikaciju novih cesta za dodavanje TEN-T
osnovnoj/ sveobuhvatnoj i SEETO mrei

MKP BiH

Administrativne procedure/studije za
identifikaciju novih eljeznica za dodavanje
TEN-T osnovnoj / sveobuhvatnoj i SEETO
mrei

MKP BiH

Predsjednitvo
BiH kao imenitelj
zastupnika u
Meunarodnoj
komisiji za sliv
rijeke Save

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

MKP BiH

Upravljanje
projektima,

Oporavak plovnog puta rijeke Save (sukladno


SEETO planu razvitka)

Revizija sigurnosti na cestama (RSI i RSA)

Master
planiranje/
Studije, prostorno
planiranje
Master
planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

Petak, 23. 9. 2016.


sigurnou i
informacijama

SLUBENI GLASNIK BiH


EU)

tenderske
procedure

Podsticanje promjene naina


prometa
Minimalan
dozvoljeni
utjecaj na
ivotnu
sredinu

Broj 71 - Stranica 45

Praenje emisije tetnih


plinova

Definirati sheme podsticaja za intermodalni


promet

Stimulirati uvoz novih i ekolokijih vozila

Vijee ministara
Zakonodavne
BiH
intervencije,
FBiH
sheme podsticaja
RS

Revizija
Vijee ministara
postojeih
BiH
naknada (npr.
Vlada BD
uvoz, registracije,
cestarine itd.)

4.1.2.2 FBiH
Strateki
cilevi

Ispunjenje
socijalnih i
ekonomskih
zahtjeva

Specifini cilevi
Strategije prometa

Unutarnje povezivanje
BiH kroz razvitak
sigurne i brze prometne
mree, povezujui
sjever jug i istok
zapad
Privlaenje
meunarodnih tranzitnih
tokova kroz integraciju
infrastrukture FBiH u
europske prometne
koridore

Br.

Razvitak mree autocesta i


brzih cesta sukladno
Koridoru Vc, SEETO
dodatnim rutama i ostalim
rutama koje osiguravaju
povezanost pravca sjever
jug i istok zapad

Vrijeme
S

Instrumenti

FMPiK
JP Autoceste
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

JP Autoceste
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

Zavretak dionica autoceste i brze ceste na


indikativnom proirenju TEN-T sveobuhvatne
ceste/osnovne mree u BiH, SEETO koridora i
ruta i drugih ruta koje povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad

Rekonstrukcija i elektrifikacija eljeznikih


dionica

FMPiK
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

FMPiK

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

FMPiK

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

JP Autoceste
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

FMPiK

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

FMPiK
JP Autoceste
FBiH
JP Ceste FBiH
Javne ustanove
za regionalne
puteve

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

JP Autoceste
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

JP Ceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

Administrativne procedure/studije za
identifikaciju novih cesta za dodavanje TEN-T
osnovnoj / sveobuhvatnoj i SEETO mrei
Administrativne procedure/studije za
identifikaciju novih eljeznica za dodavanje
TEN-T osnovnoj / sveobuhvatnoj i SEETO
mrei
Zavretak dionica autoceste i brze ceste na
indikativnom proirenju TEN-T sveobuhvatne
ceste/osnovne mree u BiH, SEETO koridora i
ruta i drugih ruta koje povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad
Izdavanje novog ciklusa planiranja investicija na
mrei autocesta

Izgradnja obilaznica u glavnim gradovima prema


specifinim programima

Vidjeti aktivnost 2

Definiranje, rekonstrukcija i rehabilitacija


postojeih magistralnih cesta

Poboljanje i razvitak
magistralnih i
regionalnih cesta

Zavretak rekonstrukcije i
signalizacije eljeznice i
elektrifikacije cijele
eljeznike mree
Razvitak eljeznike
infrastrukture s EN
standardima i TSI

Mjerodavno tijelo

Izgradnja prekograninog mosta Svilaj na rijeci


Savi (kraj dionice autoceste Odak Svilaj)

Zadovoljavanje potreba
u smislu
odravanja,
poboljanja i
razvitka
prometne
infrastrukture

Eliminiranje uskih grla


na sporim cestama

Aktivnost
Opis

10

Definiranje novih, rekonstrukcija i sanacija


postojeih regionalnih cesta

Vidjeti aktivnost 3

11

Tehniko unapreenje i modernizacija


eljeznike infrastrukture postojee
infrastrukture za poveanje brzine i sigurnosti u

Master planiranje,
upravljanje
projektima,
tenderske
procedure
Upravljanje
FMPiK
projektima,
FBiH
tenderske
procedure
FMPiK
Financijski
FBiH
instrumenti,
BH eljeznika
upravljanje
Javne ustanove
za regionalne
puteve

Broj 71 - Stranica 46

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

cilju zadovoljenja EN i TSI

javna
korporacija

12

Proirenje kapaciteta Zrane luke Sarajevo:


restrukturiranje infrastrukture i proirenje

Meunarodna
zrana luka
Sarajevo

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

13

Proirenje kapaciteta Zrane luke Sarajevo:


proirenje kapaciteta terminala

Meunarodna
zrana luka
Sarajevo

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

14

Proirenje kapaciteta Zrane luke Sarajevo:


poboljanje pristupanosti ceste (infrastruktura i
usluge)

JP Ceste FBiH
Autobusni
prijevoznici

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

15

Proirenje kapaciteta Zrane luke Mostar

Zrana luka
Mostar

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

16

Razvitak Zrane luke Tuzla u teretni terminal

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

Proirenje kapaciteta
aerodroma

Razvitak teretnih terminala

Pruiti
najviu razinu
usluge po
najniim
moguim
cijenama

Razvitak/ poboljanje
kapaciteta utovara i istovara
na teretnim terminalima

17

Izgradnja novih kopnenih terminala za


kontejnere

FMPiK

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima,
prostorno
planiranje

Unapreenje kvaliteta
javnih cestovnih mrea

Pogledati aktivnosti 6, 7, 8, 9, 10

JP Autoceste
FBiH
FMPiK
JP Ceste FBiH

Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

18

Poslovno modeliranje eljeznikog poduzea

Vlada FBiH
FBiH

Poslovno
modeliranje

19

Provedba obveza javnog prijevoza u putnikom

FMPiK
RO BiH

20

Definirati komercijalne usluge za putnike i


definirati operativni model za putnike usluge

FMPiK
FBiH

21

Obnoviti/investirati u vozni park

Unapreenje usluga
eljeznikog i cestovnog
javnog prometa

FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure
Financijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

Smanjenje guve u
gradskom prometu

Vidjeti aktivnosti 8

Poboljanje kvaliteta usluge


putnikog zranog prometa

Vidjeti aktivnosti 12, 13, 14, 15

22

Kompletno uvoenje u sustav upravljanja


cestovnog prometa, komunikacijske objekte (npr.
SOS mree na autocestama)

23

Razvitak informacijskog sustava za putnike i


putne prijevoznike na autocestama

24

Provedba Strategije sigurnosti na cestama

25

Unaprijediti odmaralita na brzim cestama i


autocestama

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutano
iznad prosjeka EU)

Financijski
instrumenti i
ugovaranje
Poslovno
modeliranje
Financijski
instrumenti

JP Autoceste
FBiH,
JP Ceste FBiH,
Javne ustanove
za regionalne
puteve

Poboljanje ICT u
sektoru prometa

Zadovoljavan
je potreba za
sigurnou i
informacijam
a

projektima

FMPiK
JP Autoceste
FBiH
FMPiK
JP Autoceste
FBiH
FMPiK
JP Autoceste
FBiH
JP Ceste FBiH
Jedinica za
sigurnost
prometa
Javne ustanove
za regionalne
ceste
FMPiK
JP Autoceste
FBiH
JP Ceste FBiH

Usvajanje
Strategije za
sigurnost na
cestama

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

26

Revizija sigurnosti na cestama (RSI i RSA)

Broj 71 - Stranica 47
FMPiK
JP Autoceste
FBiH
JP Ceste FBiH
Jedinica za
sigurnost
prometa u
okviru FMPiK

Upravljanje
projektima,
tenderske
procedure

Vidjeti aktivnosti 6, 7, 8

Financijska
odrivost
Minimalan
dozvoljeni
utjecaj na
ivotnu
sredinu

Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti
eljeznica
Stvaranje odrivog sustava
financiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

27

Vidjeti aktivnost 6 i 7

FBiH

28

Vidjeti sekciju 20

FMPiK
FBiH

Podsticanje na promjenu
naina prometa

29

Definirati sheme podsticaja za intermodalni


promet

FMPiK

Praenje emisije tetnih


plinova

30

Stimulirati uvoz novih i ekolokijih vozila

FMPiK

Poslovno
modeliranje
Zakonodavne
intervencije,
sheme podsticaja
Revizija
postojeih
naknada (npr.
uvoz, registracije,
cestarine itd.)

4.1.2.3 Republika Srpska


Aktivn
Strateki

Specifini cilevi

cilevi

strategije prometa

ost
Rb.
1

Vrijeme

Mjerodavno tijelo
Instrumenti

Opis
Izgradnja mosta na rijeci Savi (ruta 2a u Gradici, prekogranina
dionica s Republikom Hrvatskom veza s Koridorom X. i Vc)

D
MSV RS

JP ARS

Zavretak dionica autoceste i brze ceste na indikativnom

Ispunjenje
socijalnih i
ekonomskih
zahtjeva

Unutarnje povezivanje
BiH kroz razvitak
sigurne i brze prometne
mree povezujui sjever
jug i istok zapad
Privlaenje

proirenju TEN-T sveobuhvatne ceste/osnovne mree u BiH,


SEETO koridora i ruta i drugih ruta koje povezuju pravac sjever

MSV RS
x

JP ARS

tenderske procedure
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

zapad i istok zapad


FMPiK
3

Rekonstrukcija i elektrifikacija eljeznikih dionica

FBiH

meunarodnih tranzitnih
tokova, kroz integraciju
infrastrukture RS u

Upravljanje
projektima,

Administrativne procedure/studije za identifikaciju novih cesta


za dodavanje TEN-T osnovnoj / sveobuhvatnoj i SEETO mrei

MSV RS
x

MPUGE RS

Administrativne procedure/studije za identifikaciju novih


5

eljeznica za dodavanje TEN-T osnovnoj / sveobuhvatnoj i

MSV RS
x

MPUGE RS

SEETO mrei
6

Procijeniti kvalificiranost Zrane luke Banja Luka kao zrane


luke u osnovnoj mrei

tenderske procedure
Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

europske prometne
koridore

Upravljanje
projektima,

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

MSV RS

Studije

MSV RS

Upravljanje
projektima,

Razvitak mree autocesta i


brzih cesta sukladno
Koridoru Vc, SEETO
Zadovoljavan

dodatnim rutama i ostalom

je potreba u

rutama koje osiguravaju

smislu

povezanost pravca sjever

odravanja,

jug i istok zapad

poboljanja i

Poboljanje i razvitak

razvitka

magistralnih i regionalnih

prometne

cesta

infrastrukture

Zavretak rekonstrukcije i
signalizacije eljeznice i
elektrifikacije cijele
eljeznike mree

Izgradnja novih dionica (autoceste i brze ceste)

Nadogradnja / rekonstrukcija cestovnih dionica (regionalnih,


magistralnih itd.)

JP ARS

MSV RS
x

JP Putevi RS

tenderske procedure

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

MSV RS
RS
-

Vidjeti aktivnost 3

(upravitelj
infrastruktur

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Broj 71 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.


e)

Razvitak/ poboljanje

Nadogradnja unutarnjeg plovnog puta rijeke Save

MSV RS

tenderske procedure

kapaciteta za utovar/

Potpisivanje ugovora

istovar i opreme za UPP


i intermodalnost

MSV RS
10

Nadogradnja Luke amac

eljeznica-cesta-UPP

Luka amac

Vlade RS o javnoprivatnim
partnerstvima s

MSV RS
11

Izgradnja zrane luke Trebinje

Aerodrom
RS
MSV RS

Proirenje kapaciteta
zrane luke
12

Modernizacija objekata i opreme Zrane luke Banja Luka (za


robe i za putnike)

Vidjeti aktivnost 7 i 8

13

Stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje

Aerodrom

Lukom amac
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Upravljanje
projektima,

RS

tenderske procedure

MSV RS

administrativnih

Unapreenje kvaliteta
javnih cestovnih mrea

Upravljanje
projektima,

Uklanjanje
x

barijera

Unapreenje usluga
Pruiti
najviu razinu

eljeznikog i cestovnog

14

Poslovno modeliranje eljeznikog poduzea

15

Provedba obveza javnog prijevoza u putnikom prometu

RS
MSV RS
RS

najniim

Financijski
instrumenti i
ugovaranje

javnog prometa

usluge po

Poslovno modeliranje

16

Obnoviti/investirati u vozni park

Vidjeti aktivnosti 11 i 12

RS

Financijski
instrumenti

moguim
cijenama

Poboljanje kvaliteta usluge


putnikog zranog prometa

MSV RS
Razvitak / poboljanje
kapaciteta utovara i istovara

RS
17

Izgradnja intermodalnog terminala u Banjoj Luci i Doboju

na teretnim terminalima

Poboljanje ICT u
sektoru prometa

Jedinice
lokalne

18

19

Kompletno uvoenje u sustav upravljanja cestovnog prometa,


komunikacijske objekte (npr. SOS mree na autocestama)
Razvitak informacijskog sustava za putnike i putne prijevoznike
na autocestama

20

Provedba Strategije sigurnosti na cestama

JP ARS
MSV RS

JP ARS
MSV RS

je potreba za

JP Putevi RS

sigurnou i
informa-

Smanjenje prometnih

cijama

nesrea (trenutano
iznad prosjeka EU)

ABS RS
MSV RS
21

Unaprijediti odmaralita na brzim cestama i autocestama

JP ARS
JP Putevi RS
MSV RS

22

Revizija sigurnosti na cestama (RSI i RSA)

tenderske procedure

samouprave
MSV RS

JP ARS
Zadovoljavan

Upravljanje
projektima,

JP ARS

Usvojena Strategija za
sigurnost prometa

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

JP Putevi RS

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 49
ABS RS

Vidjeti aktivnosti 7 i 8
RS

Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti

Vidjeti aktivnosti 3

eljeznica

(upravitelj
infrastrukture)

Razvitak/ poboljanje
kapaciteta za utovar/ istovar
i opreme za UPP i

Vidjeti aktivnosti 9 i 10

23

Razviti informacijski sustav za rijeke

intermodalnost eljeznica-

MSV RS i
Luka amac

cesta-UPP
Poveanje sigurnosti
vodenog prometa

Privlaenje aviokompanija i logistikih operatera (npr.


Financijski odriv zrani
promet

24

zranih luka u pruanju javnih usluga itd.) i razvitak

MSV RS
x

Stvaranje odrivog
sustava financiranja za
odravanje eljeznike
infrastrukture

25

Definiranje komercijalnih usluga za putnike i definiranje


operativnog modela usluga za putnika

i promocija zrane

RS

luke

MSV RS
x

RS

Minimalan

naina i poboljanja

dozvoljeni

prometa

26

MSV RS
x

Razvitak eljeznikog terminala/ intermodalni terminal za teretni

RS

Vidjeti aktivnost 17

ivotnu
sredinu

Izrada plana razvitka

promet (kombinirani promet i konvencionalni promet)


-

utjecaj na

Poslovno modeliranje

Vidjeti aktivnost 14
Razvitak intermodalnog prometa ukljuivanjem RS s punim
kapacitetom

Podsticanje na promjenu

Poslovno modeliranje

Aerodrom

komercijalnih aktivnosti

Financijska
odrivost

promocija pokretanja novih meunarodnih veza, dostupnost

MSV RS

Revizija postojeih
Smanjenje prosjene
starosti vozila

27

Stimulirati uvoz novih i vie ekolokih vozila

MSV RS,

naknada (npr. uvoz,

MKP BiH registracija, cestarine


itd.)

4.1.2.4 Brko distrikt


Strateki

Specifini cilevi

cilevi

Strategije prometa

Ispunjenje
socijalnih i
ekonomskih
zahtjeva

Unutarnje povezivanje
BiH kroz razvitak
sigurne i brze prometne
mree povezujui sjever
jug i istok zapad

Aktivnost
Br.

Oporavak plovnog puta rijeke Save (sukladno SEETO planu


razvitka)

MjeroD

davno

Instrumenti

tijelo
Vlada BD

Upravljanje
projektima,

(sudionik)

tenderske procedure

Vlada BD

Privlaenje

Zavretak dionica autoceste i brze ceste na indikativnom

meunarodnih tranzitnih
tokova integracijom

Opis

Vrijeme

infrastrukture BD u

proirenju TEN-T sveobuhvatne ceste/osnovne mree u BiH,


SEETO koridora i ruta i drugih ruta koje povezuju pravac sjever

zapad i istok zapad

europske prometne

JP Putevi
Brko

Upravljanje
projektima,

Koncesio-

tenderske procedure

nar e se
definirati

koridore

Vlada BD
Zadovoljavan

Razvitak mree autocesta i

je potreba u

brzih cesta sukladno

smislu

Koridoru Vc, SEETO

odravanja,

dodatnim rutama i ostalim

poboljanja i

rutama koje osiguravaju

e se

razvitka

povezanost pravca sjever

definirati

JP Putevi
Brko
-

Vidjeti aktivnost 2

Upravljanje
projektima,

Koncesionar tenderske procedure

Broj 71 - Stranica 50
prometne
infrastrukture

SLUBENI GLASNIK BiH

jug i istok zapad


Uklanjanje uskih grla na
putevima s malim brzinama

Petak, 23. 9. 2016.


Vlada BD

Izgradnja obilaznice Brko

JP Putevi

Brko
Vlada BD
Poboljanje i razvitak

Asfaltiranje i sanacija lokalnih cesta

JP Putevi

Brko
Vlada BD

magistralnih i
regionalnih cesta
Razvitak eljeznike
infrastrukture s EN
standardima i TSI

Definiranje, rekonstrukcija i rehabilitacija postojeih


magistralnih cesta

Poboljanje zastarjele eljeznike signalizacije

JP Putevi

kapaciteta utovara i

Oporavak infrastrukture Luke Brko

intermodalnost pruge-

Poboljanje pretovara i utovara/istovara opreme Luke Brko za


8

ceste-putevi unutarnje

proirenje kapaciteta i uspostaviti ga kao intermodalni terminal

(realizacija investicijskog plana 2009.)

tenderske procedure
Upravljanje
projektima,

FBiH,

Financiranje,
upravljanje
projektima,

JP Luka

tenderske procedure
Financiranje,
upravljanje
projektima,

Brko

tenderske procedure

Vlada BD
JP Luka

Financiranje,
upravljanje
projektima,

Brko

tenderske procedure

puteve unutarnje
plovidbe i

Upravljanje
projektima,

tenderske procedure

Vlada BD

istovara i opreme za

tenderske procedure

Brko

RS

Razvitak/poboljanje

Upravljanje
projektima,

plovidbe
Vlada BD
Unapreenje kvaliteta
javnih cestovnih mrea

Osiguranje
najvie razine

Vidjeti aktivnosti 2, 3, 4, 5

Financijski
instrumenti,

Brko
upravljanje projektima
Vlada BD
9

Provedba obveza javnog prijevoza u putnikom prometu

FBiH

Financijski instrumenti
i ugovaranje

RS
Vlada BD

Pruiti
najviu razinu
usluge po

10

Obnoviti/investirati u vozni park

najniim
Razvitak navigacije i
intermodalnosti unutarnjih

Vidjeti aktivnosti 7 i 8

gradskog prometa

Poboljanje ICT u sektoru


prometa

Smanjenje prometnih

je potreba za

nesrea (trenutano

sigurnou i

iznad prosjeka EU)

11

komunikacijske objekte (npr. SOS mree na magistralnim

cestama)
Provedba Strategije sigurnosti na cestama

JP Putevi Financijski instrumenti


Brko
Vlada BD
MKP BiH

13

Revizije sigurnosti na cestama (RSI i RSA)

Financijski
instrumenti,

Vlada BD

Kompletno uvoenje u sustav upravljanja cestovnog prometa,

12
Zadovoljavan

Vidjeti aktivnost 3

JP Luka

Financijski instrumenti

Brko
upravljanje projektima
Vlada BD
Upravljanje
projektima,
JP Putevi
tenderske procedure
Brko

plovnih puteva
Dekongestija cestovnog

FBiH
RS
Vlada BD

moguim
cijenama

JP Putevi

Vlada BD

Usvajanje Strategije za
sigurnost na cestama
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

informacijama

Vlada BD
Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti

14

Uklanjanje putnih prijelaza na pruzi do Luke Brkog

JP Putevi
Brko

eljeznica
FBiH

Financije, upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 51
RS
Vlada BD

Minimalan

Podsticanje na promjenu

15

naina prometa

dozvoljeni

Definirati sheme podsticaja za intermodalni promet

FBiH

sheme podsticaja

RS

utjecaj na
ivotnu
sredinu

Zakonodavne
intervencije,

Revizija postojeih
Praenje emisije tetnih

16

plinova

Stimulirati uvoz novih i vie ekolokih vozila

Vlada BD

naknada (npr. uvoz,


registracije, cestarine
itd.)

Osim aktivnosti ukljuenih u tabeli, neke intervencije koje


zahtijevaju daljnje analize su identificirane i navedene u
nastavku:
Izgradnja novog mosta preko rijeke Save, koja povezuje
magistralni put M 14.1 od autoceste Beograd - Zagreb
(Koridor X.)

Rekonstrukcija postojeeg mosta na rijeci Savi (granini


prijelaz Brko - Gunja)
Izgradnja Luke Brko - obilaznice oko Brkog
Rekonstrukcija postojeeg eljeznikog mosta na rijeci Savi
Izgradnja marine na rijeci Savi u Brkom
Izgradnja zrane luke za male zrakoplove

4.2 Akcijski plan


4.2.1 Ceste

plaa"
Usklaivanje razine
1.2 poreza na gorivo sa

susjednim zemljama
Uvoenje sustava
financiranja
1.3

zasnovano na
troarinama na
gorivo
Definiranje

1.4

regulatornog okvira

pristupa naknadama
za naplate cestarine
Usklaivanje
postojeeg

1.5 zakonodavstva s EU
direktivama i
propisima EIA
Usklaivanje
postojeeg
1.6

zakonodavstva s EU
direktivama i
zakonodavstvom o
emisiji vozila

2030.

principu "korisnik

2029.

2025.

1.1

2028.

2024.

Revizija modela
naplate cestarine po

2027.

2023.

Regulativa

2026.

2022.

2020.

2021.

2019.

BD

Dugi rok

RS

2018.

Srednji rok

2017.

Kratki rok
2016.

BiH

Ceste

FBiH

Administrativna razina

Broj 71 - Stranica 52

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Usklaivanje sa EU
1.7

politikama za
sigurnost na

cestama
Uspostava javnih
1.8

institucija za

regionalne puteve u
svim upanijama

Infrastruktura
Definiranje dionica
autoceste i brze
ceste na
indikativnom
proirenju TEN-T
sveobuhvatne

2.1

ceste/osnovne
mree u BiH,

SEETO koridora i
ruta i drugih ruta
koje povezuju
pravac sjever
zapad i istok
zapad
Zavretak dionica
autoceste i brze
ceste na
indikativnom
proirenju TEN-T
sveobuhvatne
2.3

ceste/osnovne

mree u BiH,

SEETO koridora i
ruta i drugih ruta
koje povezuju
pravac sjever
zapad i istok
zapad
Izgradnja mosta na
rijeci Savi (ruta 2a u
Gradici,
2.2

prekogranina
dionica s

Republikom
Hrvatskom veza s
Koridorom X. i Vc)
Izgradnja
prekograninog
2.4

mosta Svilaj na
rijeci Savi (kraj
dionice autoceste
Odak Svilaj)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 53

Izgradnja novog
mosta preko rijeke
Save, koja povezuje
magistralni put M
14.1 od autoceste
2.5 Beograd - Zagreb i

rekonstrukcija
postojeeg mosta na
rijeci Savi (granini
prijelaz Brko Gunja)
Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih
2.6 cesta za dodavanje

TEN-T osnovnoj /
sveobuhvatnoj i
SEETO mrei
Izdavanje novog
2.7

ciklusa planiranja

investicija na mrei
autocesta
Definiranje novih,
rekonstrukcija i

2.8

rehabilitacija

postojeih
magistralnih cesta
Definiranje novih,
rekonstrukcija i
2.9

rehabilitacija
postojeih
regionalnih cesta
Izgradnja obilaznica
u glavnim

2.10 gradovima, prema

specifinim
programima
2.11

Izgradnja obilaznice
Brko
Asfaltiranje i

2.12 sanacija lokalnih


cesta
3

Usluge
Provedba Strategije

3.1

sigurnosti na

cestama
Unaprijediti
3.2

odmaralita na
brzim cestama i
autocestama

Broj 71 - Stranica 54

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Revizija sigurnosti
3.3

na cestama (RSI i

RSA)
Stimulirati uvoz
3.4

novih i vie
ekolokih vozila
Stvaranje boljeg

3.5

okruenja za

poslovanje
4

ICT
Kompletno
uvoenje u sustav
upravljanja

4.1

cestovnog prometa,
komunikacijske

objekte (npr. SOS


mree na
autocestama)
Razvitak
informacijskog
4.2 sustava za putnike i
putne prijevoznike
na autocestama

4.2.2 eljeznice

2023.

2024.

2025.

eljeznike
infrastrukture
Kompletna
primjena
Zakona o
financiranju
eljeznike
1.2 infrastrukture

dodjeljivanjem
ukupnih
trokova
odravanja iz
prorauna
Uvoenje
1.3

troarina na
naftu ili na

2030.

2022.

financiranje

2029.

2021.

modela za
1.1

Dugi rok
2028.

2020.

Definiranje

2027.

2019.

Regulativa

2026.

2018.

Srednji rok

2017.

BD

RS

Kratki rok
2016.

FBiH

eljeznice

BiH

Administrativna razina

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 55

duhanske
proizvode za
financiranje
odravanja
eljeznica
Rekonstrukcija
1.4 eljeznikog

poduzea
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva
sa
zakonodavstvo
1.5

m EU za

odvajanje
eljeznike
infrastrukture i
operacija
prometa u RS
Definiranje
scenarija o
usklaivanju
postojeih
zakona FBiH s
direktivama
EU i zakona o
eljeznikom
tritu u RS
1.6

Definiranje

dugoronog
scenarija za
otvaranje
eljeznikog
trita
Usvajanje EU
direktiva o
1.7 interoperabil-

nosti i
sigurnosti
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva
sa
zakonodavstvo
m EU
Uvoenje
1.8

neovisnog

tijela za
sigurnost na
cestama i
istraivanje
nesrea
Usvajanje UIC
1.9

standarda za
brze eljeznice

Broj 71 - Stranica 56

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Infrastruktura
Rekonstrukcija
eljeznikih

2.1

dionica

Koridora Vc
(FBiH i RS)
Administrativn
e procedure /
studije za
identifikaciju
novih
2.2 eljeznica za
dodavanje
TEN-T
osnovnoj /
sveobuhvatnoj
i SEETO mrei
Zavretak
drugog
investicijskog
2.3

ciklusa

rekonstrukcije
eljeznica u
BiH
Rekonstrukcija
2.4

i elektrifikacija
eljeznikih

dionica
Izgradnja
intermodalnog
2.5

terminala u
Banjoj Luci i
Doboju
Izgradnja
novih

2.6

kopnenih
terminala za

kontejnere u
FBiH

Uklanjanje
2.7

putnih prijelaza
na pruzi do
Luke Brkog

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 57

Rekonstrukcija
2.8

postojeeg
mosta na rijeci

Savi

Usluge

Poslovno
modeliranje
3.1

eljeznikog
poduzea

Restrukturiranje
Provedba
obveza javnog
3.2

prijevoza u
putnikom
prometu
Obnoviti/

3.3

investirati u
vozni park
Definiranje
komercijalnih
usluga za
putnike i

3.4

definiranje
operativnog
modela za
putnike
usluge
Razvitak
intermodalnog
prometa
ukljuivanjem
RS s punim
kapacitetom
Razvitak
eljeznikog

3.5

terminala /

intermodalni
terminal za
teretni promet
(kombinirani
promet i
konvencionalni
promet)
Definirati
sheme

3.6 podsticaja za
intermodalni
promet

Broj 71 - Stranica 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

ICT

Tehniko
unapreenje i
modernizacija
postojee
eljeznike
4.1

infrastrukture

za poveanje

brzine i
sigurnosti u
cilju
zadovoljenja
EN i TSI
Poboljanje
4.2

zastarjele

eljeznike

signalizacije

4.2.3 Unutarnji plovni putevi


Administrativna
Kratki rok

razina

Srednji rok

Dugi rok
2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2019.

2024.

2018.

2023.

2017.

2022.

2016.

2021.

BD

2020.

RS

FBiH

putevi

BiH

Unutarnji plovni

Regulativa
Usklaivanje
postojeeg

1.1

zakonodavstva
UPP sa

zakonodavstvom
EU
Definirati
mjerodavnosti
1.2

Luke uprave
izmeu JP Luka
Brko i Vlade
Sudjelovanje u
definiranju

1.3

kompetencija u

navigaciji na
rijeci Savi
2

Infrastruktura
Nadogradnja

2.1

unutarnjeg

plovnog puta

rijeke Save
2.2
2.3

Nadogradnja

Luke amac
Oporavak

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 59

plovnog puta
rijeke Save
(sukladno
SEETO planu
razvitka)
Oporavak
2.4

infrastrukture

Luke Brko
Poboljanje
pretovara i
opreme za
utovar/istovar
Luke Brko za
proirenje
2.5

kapaciteta i
uspostaviti ga
kao intermodalni
terminal
(realizacija
investicijskog
plana 2009.)
Izgradnja marine

2.6

na rijeci Savi u
Brkom

Usluge
Razvitak i

sustava s

2030.

3.1

2029.

provedba
intermodalnog
fokusom na
rijeku Savu
Poveanje
sigurnosti
unutarnjih
3.2 plovnih puteva s
istovremenim
razvitkom
infrastrukture
4

ICT

4.1

informacijski

Razviti
x

sustav za rijeke

4.2.4 Zrani promet

2028.

2027.

2026.

Dugi rok
2025.

2024.

2023.

2022.

2021.

BD

RS

2020.

2019.

Financijska

2018.

1.1

Srednji rok

2017.

Regulativa

Kratki rok
2016.

FBiH

Zrani promet

BiH

Administrativna razina

Broj 71 - Stranica 60

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

odrivost
Direkcije za
civilno
zrakoplovstvo
BiH
Uvoenje
neovisnog tijela
1.2

za istragu
sigurnosti

civilnog
zrakoplovstva
Pregled
naplatnog
modela zrane
1.3

luke na temelju
operativnih

trokova i
oporavka
investicija
Uvoenje
neovisnog tijela
1.4

za istragu
sigurnosti

(Uredba EU br.
996/2010)
2. Infrastruktura
Procijeniti
kvalificiranost
2.1

Zrane luke

Banja Luka za
zranu luku
osnovne mree
Proirenje
kapaciteta
Zrane luke
Sarajevo:
restrukturiranje
infrastrukture i
proirenje,

2.2

proirenje

kapaciteta
terminala,
poboljanje
pristupanosti
ceste
(infrastruktura i
usluge)
Proirenje
2.3

kapaciteta
Zrane luke
Mostar

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 61

Razvitak
2.4

Zrane luke
Tuzla u teretni

terminal
Proirenje
Zrane luke
Banja Luka i
modernizacija:
putnikog
terminala,
teretnog
skladita,
nadogradnja
2.5

opreme,

proirenje piste,
izgradnja novog
dijela objekta
putnikog
terminala,
poboljanje
nadzora
sigurnosti, novi
LED reflektori
Izgradnja
2.6

zrane luke
Trebinje
Izgradnja
zrane luke za

2.7

male

zrakoplove u
Brkom
3

Usluge
Privlaenje
aviokompanija i
logistikih
operatera (npr.
promocija
pokretanja
novih

3.1

meunarodnih

veza,
dostupnost
zranih luka u
pruanju javnih
usluga itd.) i
razvitak
komercijalnih
aktivnosti
Proirenje

3.2

kapaciteta
Zrane luke
Sarajevo:

Broj 71 - Stranica 62

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

poboljanje
pristupanosti
ceste (usluge)
4

ICT
Nadogradnja

4.1 tehnologija s

infrastrukturom

PRILOZI
Definicije
Izraz

Opis

Rehabilitacija cesta

Aktivnosti na ureenju i poboljanju postojeih trasa prometnica bez proirenja ili mijenjanja tehnikih elemenata puta ili proirenja profila kojima bi se
ulazilo u rjeavanje imovinskih odnosa. Radovi za koje nije potrebno ishodovati graevinsku dozvolu.

Rekonstrukcija cesta

Aktivnosti na rekonstrukciji prometnica koja podrazumijeva uvoenje novih tehnikih elemenata puta koji podrazumijevaju izmjenu trase, profila i
korekciju izmjenu graevinske parcele puta. Radovi za koje je potrebno ishodovati graevinsku dozvolu.

Remont (eljeznica)

Radovi na glavnim opravkama postojee graevinske i elektrotehnike infrastrukture s ciljem ponovnog postizanja projektiranih parametara.

Autocesta

Autocesta je javna cesta izgraena i namijenjena iskljuivo za promet motornih vozila, oznaena propisanim prometnim znakom i ima dvije fiziki
odvojene kolovozne trake za promet iz suprotnih smjerova, bez krianja s drugom cestom ili eljeznikom i tramvajskom prugom u razini i u iji se
promet moe ukljuiti, odnosno iskljuiti samo na odreenim i posebno izgraenim prikljunim javnim cestama na odgovarajuu kolovoznu traku
autoceste.

Brza cesta

Brza cesta je javna cesta namijenjena za promet iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koja ima sva raskrija u dvije
ili vie razina s poprenim cestama i drugim prometnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), po pravilu nema zaustavnih traka i koja je kao
takva oznaena propisanim prometnim znakom.

Magistralna cesta

Magistralna cesta je javna cesta koja ima funkciju povezivanja BiH u europski prometni sustav, ostvarivanja kontinuiteta europskih cesta, prometnog
povezivanja cjelokupne ili veeg dijela teritorija BiH s odgovarajuim cestama u Republici Srpskoj i susjednim dravama, omoguavanje tranzitnog
prometa kojim se ostvaruje prolazak kroz jedinice lokalne samouprave.

Lista projekata FBiH

Lokacija

Duljina
dionice

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum

Datum

poetka

zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije(u
milijunima
eura)

Izvor financiranja

400,63

KFAED/OFID/EIB/EBRD,

Preidenprojekti

Autoceste
Nastavak
izgradnje

Koridor Vc
Nemila - Klope

21.48

Priprema i
izgradnja

sjevernog dijela

JP Autoceste FBiH /

Vc predvienog

FMPiK

Kredit:
2016.

2019.

RD

financiranjem iz
kredita
Nastavak
izgradnje

Koridor Vc
Mostar Jug

31.91

Zvirovii

Priprema i

sjevernog dijela

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

Vc predvienog

FMPiK

2016.

2020.

391,54

Kredit: EIB/EBRD

2015.

2017.

109

Kredit: EBRD/EIB

2021.

2025.

425,5

Nepoznat koncesionar

2021.

2025.

676,6

Nepoznat koncesionar

financiranjem iz
kredita
Koridor Vc
Svilaj - Odak

11.00

Zavretak

Stari ciklus

JP Autoceste FBiH /

izgradnje

investicija

FMPiK

Nastavak
izgradnje junog

Koridor Vc
Tarin Ovari

18,15

Priprema i

dijela Vc

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

predvienog

FMPiK

financiranjem iz
kredita
Koridor Vc
Karuse - epe
Nemila

45,67

Priprema i
izgradnja

Srednjoroni
nastavak
izgradnje

JP Autoceste FBiH /
FMPiK

tificirani

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 63

sjevernog dijela
Vc - financiranje
koncesija
Nastavak
izgradnje junog

Koridor Vc
Mostar Sjever -

15.40

Mostar Jug

Priprema i

dijela Vc

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

predvienog

FMPiK

2016.

2020.

357,56

Kredit: ?

2016.

2020.

440,5

Kredit: ?

2021.

2025.

207,7

Kredit: ?

743

Vlastita sredstva

598

Vlastita sredstva

financiranjem iz
kredita
Koridor Vc
Ovari -

Nastavak

Priprema i

21,65

izgradnje junog

izgradnja

Salakovac

dijela Vc

Koridor Vc
Salakovac -

Autocesta A2
61

Autocesta A3
56

Tuzla - epe

izgradnje junog

izgradnja

Mostar Sjever

Oraje - Tuzla

Nastavak

Priprema i

13,35

dijela Vc

JP Autoceste FBiH /
FMPiK

JP Autoceste FBiH /
FMPiK

Priprema i

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

FMPiK

Priprema i

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

FMPiK

Jadransko-jonska
autocesta (FBiH)
Interregionalni
vor Poitelj

Priprema i

Poetak

JP Autoceste FBiH /

izgradnja

izgradnje

FMPiK

2016.

2018.

300

Kredit

2016.

2018.

MKP

Vienna
2015 WB6

Neum
Jadransko-jonska

Idejni projekt +

autocesta (FBiH)

Projektno-

Studija utjecaja

Interregio-nalni

investicijska

na okoli +

vor Poitelj

dokumenta-cija

MKP/FMPiK/MSRS

Vienna
2015 WB6

Studija

Neum

izvodljivosti

Lokacija

Duljina

Tip

dionice

projekta

Opis projekta

Promoter

Procijenjena
Datum vrijednost investicije
Izvori
poetka zavretka (u milijunima eura) financiranja
Datum

Brze ceste
Lava - Nevi Polje

24.50

Nevi Polje - Jajce

51,2

Biha - Velika Kladua granica


Hrvatske
Turbe - Donji Vakuf - Bugojno - Kupres Livno granica Hrvarske
Mostar iroki Brijeg - Grude granica
Hrvatske

Priprema i
izgradnja

Poetak izgradnje

Priprema i Napraviti plan pripreme i jasnije

JP Autoceste
FBiH / FMPiK
JP Autoceste

izgradnja

definirati brze ceste

56

135

Priprema i

Poetak izgradnje po

JP Autoceste

izgradnja

prioritetima

FBiH / FMPiK

66

FBiH / FMPiK
JP Autoceste
FBiH / FMPiK
JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2018.

2020.

217,6

2021.

2021.

660,5

2017.

2030.

2017.

2030.

2017.

2030.

Kredit ili
koncesionar
Kredit ili
koncesionar

Vlastita
sredstva

Broj 71 - Stranica 64

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Modernizacija magistralne ceste do razine brze ceste


Klju - Bosanski Petrovac Biha

114 Priprema i izgradnja Poetak izgradnje po prioritetima JP Autoceste FBiH / FMPiK 2017. 2030.

Vlastita sredstva

Praa tunel Hranjen - Gorade

13,7 Priprema i izgradnja Poetak izgradnje po prioritetima JP Autoceste FBiH / FMPiK 2017. 2030.

Vlastita sredstva

Procije-njena
Lokacija

Duljina
dionice

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum

Datum

poetka

zavret-ka

vrijednost
investicije (u Izvori financiranja
milijunima
eura)

Magistralne ceste
Program
FBiH

Priprema i izgradnja

modernizacije

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

168,39

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

85,18

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

18,77

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

7,52

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

10,99

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

7,04

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

2,76

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

15,65

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

10,53

JP Ceste FBiH / FMPiK

2016.

2020.

9,78

2021.

2025.

2025.

2030.

Faza I.

FBiH

FBiH

60,39 km

43.11 km

1. izgradnja ceste -

Program

poboljanje elemenata u

modernizacije

postojeem koridoru

Faza I.

2. izgradnja traka za spora


vozila

FBiH

20.15 km

3. rekonstrukcija ceste i
kolovozne konstrukcije,
korekcija osovine

FBiH

2.23 km

4. rekonstrukcija tunela

Program
modernizacije
Faza I.
Program
modernizacije
Faza I.

modernizacije

Program
Faza I.
Program
FBiH

1.59 km

5. mostovi

modernizacije
Faza I.

FBiH

2.90 km

6. rekonstrukcija crnih
toaka i opasnih mjesta

Program
modernizacije
Faza I.
Program

FBiH

15.20 km

7. izgradnja obilaznica

modernizacije
Faza I.

FBiH

41.41 km

8. sanacija teta nakon


poplava

Program
modernizacije
Faza I.
Program

FBiH

9. konzultantske usluge

modernizacije
Faza I.

Regionalne ceste
FBiH/
upanije
FBiH/
upanije

Poetak izgradnje
?

Priprema i izgradnja

po prioritetima
faza I.

Priprema i izgradnja

FMPiK / upanijska
ministarstva

Nastavak izgradnje

FMPiK / upanijska

po prioritetima

ministarstva

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD
Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 65

faza II.

Lokacija

Duljina dionice

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum poetka Datum zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije

Izvori

(u milijunima

financiranja

eura)
eljeznice
Glavne opravke i
obnova

Koridor Vc
Sarajevo - Doboj

33+2x4,5 km

Rekonstrukcija

signalizacije. Faza
I. (izraeni projekti

JP eljeznice FBiH
/ FMPiK

2017.

2019.

42,5

2017.

2019.

34

2017.

2019.

20

2017.

2019.

2020.

2025.

211,5

2020.

2025.

211,5

2017.

2019.

2017.

2019.

2017

2017.

2019.

33 km + 2x4,5 km)
Rekonstrukcija

Koridor Vc

Priprema i

Na mrei

rekonstrukcija

mostova, tunela, JP eljeznice FBiH


potpornih i

/ FMPiK

oblonih zidova
Nabavka prune

Koridor Vc

Nabavka opreme i

Na mrei

ugradnja

mehanizacije za JP eljeznice FBiH


odravanje pruge i

/ FMPiK

ugradnja
Zenica -eljezara
(Zenica)

7 km

Priprema i

Radovi

JP eljeznice FBiH

rekonstrukcija

rekonstrukcije

/ FMPiK

Glavne opravke i
obnova
Koridor Vc
Sarajevo - Doboj

54+2x63 km

Priprema i
rekonstrukcija

signalizacije Faza
II.: dionice Maglaj Jelina 2x63 i

JP eljeznice FBiH
/ FMPiK

Zenica - Podlugovi
54
SEETO mrea
Doboj - Tuzla Brko; Tuzla ivinice - Zvornik

Rekonstrukcija,
elektrifikacija i
signalizacija

Koridor Vc
Na mrei

Izrada dokumentacije

Priprema i

JP eljeznice FBiH

realizacija

/ FMPiK

Izrada

JP eljeznice FBiH

dokumentacije

/ FMPiK

Izrada

JP eljeznice FBiH

dokumentacije

/ FMPiK

SEETO mrea
Doboj - Tuzla Brko; Tuzla -

Izrada dokumentacije

ivinice - Zvornik
Studija
Vare Banovii

izvodljivosti i idejni
projekt

JP eljeznice FBiH
/ FMPiK

Broj 71 - Stranica 66

Lokacija

Duljina
dionice

SLUBENI GLASNIK BiH

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Petak, 23. 9. 2016.

Datum

Datum

Procijenjena
vrijednost
investicije

poetka

zavretka

(u milijunima

Izvori financi-

Preidentificirani

ranja

projekti

eura)
Zrani promet
Proirenje
Infrastrukturni

Zrana luka
Sarajevo

postojeeg

zahvati i tehnika

terminala i

poboljanja

prilaz zranoj

2017.

2019.

40

Zrana luka Sarajevo

2017.

2019.

15

Zrana luka Mostar

2017.

2019.

25

Zrana luka Tuzla

luci
Proirenje
Infrastrukturni

Zrana luka
Mostar

postojeih

zahvati i tehnika

kapaciteta i

poboljanja

poboljanje
tehnikih uvjeta

Infrastrukturni

Zrana luka

Razvitak zrane

zahvati i tehnika luke za teretni

Tuzla

poboljanja

aviopromet

Lista projekata RS
Vrsta
prometa

Ceste

Ceste

Lokacija

Banja Luka
Prnjavor
Prnjavor
Doboj

Duljina

Vrsta

dionice

projekta

35,3

Novogradnja

Autocesta

36,6

Novogradnja

Autocesta

Opis projekta

Procijenjena
vrijednost
investicije (u Izvori financi- Preidentifimilijunima
ranja
cirani projekti
eura)

Pokreta

Datum

Datum

projekta

poetka

zavretka

IX. 2014.

2018.

160

XI. 2012.

2016.

180

2017.

2019.

34

2017.

2021.

690

2018.

2025.

340

2018.

2025.

510

2018.

2025.

600

2018.

2030.

800

JP Autoputevi
RS
JP Autoputevi
RS

Most / granini
prijelaz preko

Gradika,
Ceste

preko rijeke

Novogradnja

Save

rijeke Save

JP Autoputevi

(BiH /

RS

Republima
Hrvatska)

Ceste

Ceste

Ceste

Glamoani
Mrkonji Grad
Mrkonji Grad
Minita
Vukosavlje
Doboj Vc

62,35

Novogradnja

Autocesta

30,65

Novogradnja

Autocesta

46,6

Novogradnja

Autocesta

72

Novogradnja

Autocesta

98

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS
JP Autoputevi
RS
JP Autoputevi
RS

Banja Luka
Prijedor Novi
Ceste

Grad
Republika

JP Autoputevi
RS

Hrvatska
Vukosavlje
Modria
Ceste

Brko
Bijeljina
Republika

JP Autoputevi
RS

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 67

Srbija

JadranskoCeste

jonska

95

Novogradnja

Autocesta

128

Novogradnja

Brza cesta

145

Novogradnja

Brza cesta

Novogradnja

Brza cesta

50

Novogradnja

Brza cesta

50

Novogradnja

Brza cesta

autocesta

JP Autoputevi
RS

Nema

2018.

2030.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2030.

2018.

2025.

2016.

2018.

2013.

2020.

5,5

2015.

2025.

60

2017.

2020.

12

2013.

2020.

12

2013.

2020.

3,4

2018.

2025.

podataka

Lukavica
Pale Sokolac
Ceste

Rogatica
Viegrad

JP Autoputevi
RS

Nema
podataka

Vardite
Bijeljina
Ceste

Zvornik
Sokolac

JP Autoputevi
RS

Nema
podataka

Trebinje
Bilea Gacko
Ceste

Foa
Miljevina

JP Autoputevi
RS

Nema
podataka

Ustipraa
Viegrad
Prijedor
Ceste

Kozarska
Dubica D.

JP Autoputevi
RS

Nema
podataka

Gradina
Banja Luka
Ceste

elinac - Kotor
Varo -

JP Autoputevi
RS

Nema
podataka

Obodnik
Most / granini

Ljubovija
Ceste

Bratunac preko

Novogradnja

rijeke Drine

prijelaz preko JP Autoputevi


rijeke Drine

RS

(BiH/Srbija)

Banja Luka
Ceste

Bronzani
Majdan

Novogradnja

Novogradnja

Novogradnja

Novogradnja

Novogradnja

Novogradnja

Regionalna

JP Autoputevi

cesta

RS

Magistralna

JP Autoputevi

cesta

RS

Regionalna

JP Autoputevi

cesta

RS

Regionalna

JP Autoputevi

cesta

RS

Regionalna
cesta

JP Autoputevi
RS

Magistralna

JP Autoputevi

cesta

RS

Sanski Most
Ceste

Ceste

Foa epan
Polje (CG)
Nevesinje
Berkovii
Gornji

Ceste

Podgradci
Mrakovica

Ceste

Ceste

Kotor Varo
Mitrovii
Banja Luka
obilaznica

Nema
podataka

Ceste

Prijedor
obilaznica

Novogradnja

Magistralna
cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Ceste

Trebinje
obilaznica

Novogradnja

Magistralna
cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Broj 71 - Stranica 68
Ceste

Vrsta
prometa

Gacko
obilaznica

Lokacija

SLUBENI GLASNIK BiH


/

Novogradnja

Duljina

Vrsta

dionice

projekta

Remont

Remont

Novogradnja

Magistralna

JP Autoputevi

cesta

RS

Petak, 23. 9. 2016.

2018.

2025.

Pokreta

Datum

Datum

projekta

poetka

zavretka

RS

2018.

2025.

RS

2018.

2025.

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Poboljanje

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Republika

2018.

2025.

2018.

2025.

Opis projekta

Druga
eljeznice

eljeznika
pruga amac

Glavna
eljeznica

Doboj
Druga
eljeznice

eljeznika
pruga Novi

Glavna
eljeznica

Grad Doboj
eljeznice

Bijeljina
Lenica
Zvornik

eljeznice

Viegrad
Trebinje
Brod

eljeznice

Derventa
Podnovlje
Koprivna

eljeznice

Doboj
Zvornik
apljina
(FBiH)

eljeznice

Trebinje
Bilea Niki
(CG)
id (R. Srbija)
Bijeljina

eljeznice

Brko id (R.
Srbija)

Novogradnja/
poboljanje

RS /
Srbija

Bijeljina
Brko amac
Sunja Novi
Grad Blatna
Knin (R.
eljeznice

Hrvatska)
Sunja Novi
Grad Blatna
Knin (R.
Hrvatska)

RS /
/

Poboljanje

Republika
Hrvatska

Nema
podataka
Procijenjena
vrijednost
investicije (u Izvori financi- Preidentificimilijunima
ranja
rani projekti
eura)

Petak, 23. 9. 2016.


Vrsta

Lokacija

prometa

Mahovljani

Zrani

Banja Luka
Mahovljani

Zrani

Banja Luka
Mahovljani

Zrani

Banja Luka
Mahovljani

Zrani

Banja Luka

Unutarnja

Sisak

plovidba

Beograd

Unutarnja
plovidba
Unutarnja
plovidba

SLUBENI GLASNIK BiH


Duljina

Vrsta

dionice

projekta

Novogradnja

Novogradnja

Opis projekta

Master plan
zrane luke
Teretna
skladita

Nadogradnja i

Putniki

proirenje

terminal

Nadogradnja

Nadogradnja

Modernizacija
opreme
Regulacija
rijeke Save

Broj 71 - Stranica 69
Procijenjena
vrijednost
investicije (u Izvori financi- Preidentificira
milijunima
ranja
ni projekti
eura)

Pokreta

Datum

Datum

projekta

poetka

zavretka

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Meunarodni
(Srbija, RS/
BiH, Hrvatska)

Gradika

Novogradnja Luka Gradika

Vlada RS

Brod

Novogradnja

Luka Brod

Vlada RS

Novogradnja

Pristanite

Devet lokacija
(Prijedor, Novi
Grad,
Kozarska
Unutarnja

Dubica,

plovidba

Laktai, Banja

Vlada RS i
lokalna vlada

Luka, Modria,
Doboj,
Bijeljina,
Zvornik)

Lista projekata BD
Procijenjena
Vrsta prometa

Lokacija

Duljina dionice

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum

Datum

poetka

zavretka

vrijednost
investicije (u
milijunima
eura)

Izgradnja autoceste
Tuzla - Oraje
Ceste

(Gorica Brka Dubrave)

(Tuzla - Oraje (Gorica


/

Brka - Dubrave), kao


produetka Koridora Vc
autocesta kod epe

Gorice
Grbavica
Ceste

aavac Gredice; Luka


Brko

Obilaznica: Gorice
Grbavica aavac Gredice i Luka Brko

2016.

2030.

2016.

2030.

obilaznica oko Brkog


Izgradnja novog mosta

Ceste

Rijeka Sava

preko rijeke Save, koji e


povezivati magistralni put
M 14.1 s autocestom

Izvori
financiranja

Broj 71 - Stranica 70

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Beograd - Zagreb

Rekonstrukcija
Ceste

Brko - Gunja

postojeeg mosta na rijeci

granini prijelaz

Savi (granini prijelaz

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

Brko - Gunja)
Rekonstrukcija
eljeznice

Rijeka Sava

postojeeg eljeznikog
mosta preko rijeke Save

Unutarnja
plovidba
Zrani

Izgradnja marine na rijeci

Rijeka Sava

Savi kod Brkog


Izgradnja zrane luke za

Brko

male letjelice kod Brkog


eljeznica (dionica za

Luka Brko /
eljeznice

Osnovna mrea
SEETO

Luku Brko): treba

2,500 m
+ produljenje

produljiti postojeih
Izgradnja

250 m

2,500 m eljeznice za 250


m da bi se poboljala

(TEN-T)

pokretljivost kranova i

JP Luka
Brko/ Vlada 2. tromjeseje 1. tromjeseje
BD i MKP

2017.

2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

BiH

vlakova
Projekt industrijske
eljeznike postaje Novo
Brko Luka Brko s
rekonstrukcijom veze s
Brko Novo
eljeznice

oblinjom industrijskom

Luka Brko /

Uklanjanje 400
m

Osnovna mrea

rekonstrukcija

SEETO

4,500 m

zonom: Uklanjanjem 400


Rekonstrukcija

metara dvostrukog
kolosijeka i
rekonstrukcijom pruge od

(TEN-T)

JP Luka Brko
/ Vlada BD i
MKP BiH

2. tromjeseje 1. tromjeseje
2017.

2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

4.500 metara e
omoguiti znaajno
poboljanje mobilnosti,
sigurnosti i utroka
vremena prometa
Cilj ovog projektnog

Luka Brko /
Unutarnja

Osnovna mrea

plovidba

SEETO

segmenta je izgradnja i
4,500 m2

Izgradnja

(TEN-T)

razvitak asfaltnog platoa


na podruju Luke Brko
od 4,500 m2 s drenaom

JP Luka Brko
/ Vlada BD i
MKP BiH

2. tromjeseje 1. tromjeseje
2017.

2020.

1,2

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

(padavine)
Predmet ovog projektnog
segmenta je
rekonstrukcija postojeeg

Putevi

Brko distrikt /

povezivog puta koji je

Osnovna mrea

dug oko 900 metara, a

SEETO
(TEN-T)

900 m

Rekonstrukcija

JP Luka
Brko/ Vlada 2. tromjeseje 1. tromjeseje

povezuje Luku s mreom

BD i MKP

javnih cesta u BiH.

BiH

Izgraen je 1985. godine,


a trebalo bi ga
rekonstruirati s obzirom

2017.

2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 71

na duljinu eksploatacije i
trenutano stanje
Luka Brko posjeduje
instalirana dva krana
Luka Brko /

nosivosti od 6,5 tona i

JP Luka

Unutarnja

Osnovna mrea

Nabavka i

starosti od 50 godina.

plovidba

SEETO

ugradnja

Nova dizalica kapaciteta

BD i MKP

od 16 do 27,5 tona bi

BiH

(TEN-T)

Brko/ Vlada 2. tromjeseje 1. tromjeseje


2017.

2020.

2,7

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

omoguila pretovar veih


tereta.
Akvatorij, vrlo vaan dio
rijeke, posebno za Luku
Brko zbog pristupa
brodova. Izgradnja luke i
ienje graninog
prijelaza s Hrvatskom niz
obalu do eljeznikog
mosta. Glavni benefit ove
akcije je osiguranje boljih

Brko distrikt /
Unutarnja

Osnovna mrea

plovidba

SEETO

uvjeta za pretovar robe u


Izgradnja

luci, poboljanje uvjeta


rada za osoblje,

(TEN-T)

JP Luka
Brko/ Vlada 2. tromjeseje 1. tromjeseje
BD i MKP

2017.

2020.

1,05

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

BiH

smanjenje negativnog
utjecaja na ivotnu
sredinu uzrokovanim
prirodnim uvjetima, kao i
poboljanje ivota svih
graana u
prekograninom podruja
Bosne i Hercegovine i
Hrvatske
Izgradnja neophodne
infrastrukture za
pretakanje tenih tereta:

Brko distrikt /
Unutarnja
plovidba

Osnovna mrea
SEETO
(TEN-T)

izgradnja stanice za
Izgradnja

JP Luka

pretakanje dizela i tenih Brko/ Vlada 2. tromjeseje 1. tromjeseje


tereta, ukljuujui i

BD i MKP

kapacitete za auto

BiH

2017.

2020.

0,3

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

pretakanje u podruju
luke. Poloaj bi bio na
obali rijeke Save.

Kljune direktive u sektoru prometa


Direktiva

Vrsta
prometa

Direktiva 2004/50/EC o interoperabilnosti transeuropskog


eljeznikog sustava velikih brzina (kao amandman Direktive
2001/16/EC o interoperabilnosti transeuropskog konvencionalnog
eljeznice
eljeznikog sustava)
Direktiva 2008/57/EC o interoperabilnosti eljeznikog sustava
unutar Zajednice (Recast)
Direktiva 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog europskog
eljeznice
eljeznikog sustava (Prvi paket o eljeznicama [2001] recast):

Lista uvjeta o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u


eljeznikom prijevozu na irokoj osnovi EU

(Detaljnije) mrene izjave

Nediskriminatorni pristup eljeznikih operatera uslugama

Status
transponiranja

Djelomian

Potrebna potvrda

Primjedbe
eljezniki regulatorni odbor (RO BiH) usvaja instrukcije
interoperabilnosti i sigurnosti sukladno Zakonu o
eljeznicama BIH (OG 52/05)

Da li su odredbe o izdavanju dozvola u Zakonu o


eljeznicama BiH sukladne Direktivi 2012/34
Mrene izjave nisu objavljene
Nema dokaza o otvaranju trita. Ciljevi postavljeni od strane

Broj 71 - Stranica 72

SLUBENI GLASNIK BiH


Direktiva

Vrsta
prometa

Status
transponiranja

povezanim sa eljeznicom

Sigurnosna pravila i standardi

Sigurnosne dozvole

Odravanje vozila

Osnivanje nacionalnog sigurnosnog tijela

Osnivanje tijela za istragu prometnih nesrea


Direktiva 2008/68/EC o unutarnjem prometu opasnih
materija
Direktiva 2007/59/EC (dopunjena Direktivom 2014/82/EU) o
izdavanju dozvola mainovoama na eljeznikom sustavu u
Zajednici

Izdavanje dozvola mainovoama

Uvjeti za dobivanje dozvola i potvrda

Nacionalno odgovorno tijelo

Primjedbe
entiteta zahtijevaju da otvaranje trita bude dugoroni cilj,
koji e biti postignut nakon to se BiH prikljui EU

Neovisnost pruatelja usluge od tijela koje ima dominantnu


poziciju na eljeznikom tritu koje je u pitanju (posebni
rauni i organizacijsko donoenje odluka, iako nema
potrebe za stvaranjem posebnog pravnog subjekta)
Kompetitivne i nediskriminatorne naknade za koritenje
infrastrukture, objekata i usluga
Neovisnost regulatornih tijela
Objavljivanje indikativne strategije razvitka eljeznike
infrastrukture zasnovane na odrivom financiranju
eljeznikog sustava
Direktiva 2004/49/EU (dopunjena Direktiva 2008/110/EU)
o sigurnosti eljeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijea
95/18/ES o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u
eljeznikom prijevozu i Direktive Vijea 2001/14/ES o
dodjeli eljeznikog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranja
naknada za koritenje eljeznike infrastrukture i dodjeli
rjeenja o sigurnosti

Petak, 23. 9. 2016.

Djelomian
(potrebna potvrda)

Samo su posebni rauni trenutano postavljeni kao princip u


zakonima RS-a.
Nema dokaza o tome u FBiH

Potrebna potvrda

Nema dokaza

Da

RO BiH je neovisna od IM i RU

Da

Objavljena od strane ministarstava prometa entiteta i


eljeznikih poduzea

Potrebna potvrda

Ne
Ne
eljeznice

Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela


sukladne Direktivi 2004/49?
Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela
sukladne Direktivi 2004/49?
Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela
sukladne Direktivi 2004/49?
Funkciju jo uvijek vri regulator trita (RO BiH)
Funkciju jo uvijek vri regulator trita (RO BiH)

Da

eljeznice
Potrebna potvrda
Potrebna potvrda
Potrebna potvrda

Usuglaenost s meunarodnim sporazumima kao to je


COTIF

eljeznice

Da

Odluka Vijea 93/704/EC od 30. studenog 1993. o osnivanju


baze podataka Zajednice o nesreama na putu

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Direktiva 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijea od 19.


studenog 2008. o upravljanju sigurnou cestovnom
infrastrukturom

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Direktiva 96/96/EC od 20. prosinca 1996. o aproksimaciji


zakona drava lanica koje se odnose na ocjenu ispravnosti
motornih vozila i njihovih prikljuaka

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Direktiva 2006/38/EC Europskog parlamenta i Vijea od 17.


svibnja 2006. dopuna

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Direktiva 1999/62/EC o naplati naknade tekim vozilima za


koritenje odreene infrastrukture

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Odredba Vijea EEZ br. 3820/85 od 20. prosinca 1985. o


harmonizaciji odreenih drutvenih zakona koji se odnose na
cestovni promet, OJ L 370 31/12/1985

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Odredba Vijea EEZ br. 881/92 od 26. oujka o pristupu tritu


prometa roba putevima u Zajednici na ili s teritorija drave
Ceste
lanice ili prolaz kroz teritorij jedne ili vie drava lanica
Odredba Vijea EEZ br. 684/92 od 16. oujka 1992. o
zajednikim pravilima za meunarodni prijevoz putnika
Ceste
autobusima, OJ l 074, 20/03/1992
Direktiva Vijea 96/26/EC od 29. travnja 1996. o prijemu
operatora cestovnog prometa roba i putnika i meusobno
priznavanje diploma, certifikata i drugih dokaza o formalnim
Ceste
kvalifikacijama koje treba da operatorima daju pravo da
uspostavljaju nacionalne i meunarodne aktivnosti prometa, OJ
124, 23/05/1996

Djelomian
(transponiran u RS)
Djelomian
(transponiran u RS)

Djelomian
(transponiran u RS)

Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela


sukladne Direktivi 2007/59?
Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela
sukladne Direktivi 2007/59?
Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela
sukladne Direktivi 2007/59?

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


Vrsta
prometa

Direktiva
Direktiva Vijea 98/76/EC od 1. listopada 1998. dopuna
Direktive 96/26/EC o prijemu operatora cestovnog prometa roba i
putnika i meusobno priznavanje diploma, certifikata i drugih
dokaza of formalnim kvalifikacijama koje treba da operatorima
daju pravo da uspostavljaju nacionalne i meunarodne aktivnosti
prometa, OJ L 277 14/10/1998
Odredba Vijea EEZ br 11/98 od 11. prosinca 1998. kao
dopuna odredbe EEZ br. 684/92 o zajednikim pravilima
meunarodnog prometa putnika autobusima OJ L 004
Direktiva 95/50/EU o jedinstvenoj proceduri kontrole cestovnog
prijevoza opasnih roba
Direktiva 2008/68/EU o unutarnjem prijevozu opasnih roba
Direktiva 96/35/EC od 3. lipnja 1996. o imenovanju i
strukovnim kvalifikacijama savjetnika sigurnosti prijevoza roba
eljeznicama i unutarnjim plovnim putevima
EU Direktiva 2000/60/EC (EU Okvirna direktiva o vodama)

Status
transponiranja

Broj 71 - Stranica 73
Primjedbe

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Ceste

Djelomian
(transponiran u RS)

Ceste

Da

Ceste

Da

Ceste,
eljeznice, UPP

Djelomian

UPP

Da

Zrani promet

Djelomian

Institucija neovisnog tijela za ispitivanje sigurnosti civilne


avijacije

Sporazum o Zajednikom europskom zranom prostoru


(ECAA)

Zrani promet

Da (potrebna
potvrda)

Kompletna transpozicija ECAA sporazuma radi slobodnog


pristupa tritu, slobodi osnivanja, jednakim uvjetima za
konkurenciju i zajednikim pravilima na polju sigurnosti
zranog prometa, sigurnosti, upravljanja, drutva i zatiti
sredine

Direktiva 2009/12/EC Europskog parlamenta i Vijea od 11.


oujka 2009. o aerodromskim uslugama

Zrani promet

Djelomian
(potrebna potvrda)

Kompletna transpozicija direktiva EU u cilju financijske


odrivosti zranih luka

EU Odredba br. 996/2010 o istrazi i prevenciji nesrea i


nezgoda u civilnoj avijaciji i povlaenje Direktive 94/56/EC

Dobiveni materijali i podaci


Sljedee tabele prikazuju materijale koje smo prethodno
skenirali i / ili primili od strane interesnih grupa ili iz javno
dostupnih izvora
Strategije, studije i planovi
Br.
1
2
3
4
5

Dobiveni materijal
Studija master plana za promet u BiH, 2001.
Provedba akcijskog plana o sigurnosti prometa na cestama u
Republici Srpskoj za 2014.-2018.
Strategija sigurnosti prometa na cestama u Republici Srpskoj
2013.2022.
Strategija razvitka eljeznica Republike Srpske 2009.2015.
Odredbe studije za intermodalni promet u Bosni i
Hercegovini (studiju financira EU)

Jezik
engleski
lokalni
lokalni
lokalni
engleski
i lokalni

2
3
4
5

Dobiveni materijal
Zakon o eljeznicama iz 2005. godine (naela slobodnog
trinog natjecanja)
Zakon o eljeznicama RS ("Slubeni glasnik RS ", br. 58/01,
110/03, 59/08),
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Slubeni glasnik
RS", br. 26/01)
Zakon o cestama ("Slubeni glasnik RS", br.11/95) novi iz
2008. godine
Reforma eljeznica u jugoistonoj Europi i Turskoj WB
lipanj 2011.
Dobiveni materijal
Postojea klasifikacija cesta u FBiH
Trogodinji plan federalnih ministarstava i institucija
Trogodinji plan za FMPiK 2016.-2018.
Okvirna prometna politika BiH - razdoblje 2015.-2030.
Okvirna strategija prometa Metodologija
Dogovoreni prijedlog kategorizacije cesta
Studija o potranji i tritu za promet putem rijeka
Studija TER-usklaenost eljeznikog Koridora Vc u BiH
Studija o intermodalnom prometu u BiH
Studija energetskog sektora u BiH - Nafta
BDP prema proizvodnji, prihodima i rashodima
Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost eljeznikog
sustava Poglavlje 1, Ope ("Slubene novine", br. 11,
13/02/2012)

15
16
17
18

Br.
1

lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

Odluka o primjeni smjernica za projektiranje, izgradnju,


odravanje i razvitak na putevima RS

lokalni

Pravilnik o postavljanju, odravanju i uklanjanju reklamnih


tabli i natpisa

lokalni
lokalni

lokalni

Jezik
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

lokalni

Jezik
lokalni

engleski

lokalni

Dobiveni materijal
Sporazum izmeu FBiH i RS o osnivanju zajednike javne
eljeznike korporacije kao dijela prometne korporacije
Zakon o eljeznicama RS - Nacrt
Strategija razvitka eljeznica Republike Srpske 2009.-2015.
Zakon o eljeznicama BiH iz 2005. godine
Biznis plan Zrane luke Banja Luka za razdoblje 2016.2018.
Izmjene i dopune Prostornog plana RS do 2025. godine

lokalni

lokalni

Zakon o financijskoj konsolidaciji javne kompanije


eljeznice Federacije BiH Sarajevo za razdoblje od 1.1.2008.
do 31.12.2012.
Zakon o financiranju eljeznike infrastrukture i
sufinanciranje putnikog i kombiniranog prometa
Zakon o radu
Zakon o eljeznicama BiH
Zakon o eljeznicama FBiH
Zakon o eljeznicama Federacije BiH Preieni tekst
("Slubene novine BiH", br. 41/01 i 25/12)

Dokumenti dobiveni iz Republike Srpske

Jezik
lokalni

Dokumenti dobiveni iz Federacije BiH


Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

2
3
4
5

Regulativa
Br.
1

13

lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

Pravilnik o identifikaciji opasnog mjesta

10

Pravilnik o odravanju, rehabilitaciji i zatiti

lokalni

11

Izmjene i dopune Pravilnika o licenciranju prijevoznika

lokalni

12

Uredba o naknadama za postavljanje natpisa u zatitnom


pojasu javnih cesta

lokalni

13

Uredba o visini naknade za koritenje putnog zemljita

lokalni

14

Uredbe o visini naknada za izvanredne prijevoze

lokalni

15

Pregled javnih cesta u mjerodavnosti JP Autoputevi RS


d.o.o. Banja Luka

lokalni

16

Odluka o utvrivanju magistralnih cesta

lokalni

17

Odluka o utvrivanju regionalnih cesta

lokalni

18

Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prometu RS 1

lokalni

19

Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prometu RS 2

lokalni

Broj 71 - Stranica 74

SLUBENI GLASNIK BiH

20

Odluka o podrujima magistralne i regionalne mree cesta


RS

lokalni

21

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi


elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta
sigurnosti prometa (BiH)

lokalni

22

Pravilnik o voenju evidencije o javnim putevima i


objektima na njima (BiH)

lokalni

23

Pravilnik o kriterijima razvrstavanja javnih cesta

lokalni

24

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH


06-06

lokalni

25

Zakon o cestovnom prometu RS

lokalni

26

Zakon o sigurnosti cesta RS

lokalni

27

Zakon o javnim cestama

lokalni

Dokumenti dobiveni iz Brko distrikta


Br.
1

Documentacija
Projekt Tehnikog reguliranja cestovnog prometa na
podruju Brko distrikta BiH, Rezultati brojanja prometa,
studeni 2010.

Jezik
lokalni

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Orofoto
Prijedlog rjeenja raskrija kod Staklorada
Predmet signalizacije
Tabele za voenje prometa Distrikta
Tabele za voenje prometa Grada Brko
Turistika signalizacija
Projektirana signalizacija Distrikta Brko
Prijedlozi rjeenja raskrija Distrikta Brko
Prijedlozi rjeenja raskrija Cerik
Prijedlozi rjeenja raskrija Grada Brko
Strategija razvitka Brko distrikta za razdoblje 2008.-2017.
godine, lipanj 2009.

lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni/en
gleski

13

Prostorni plan Brko distrikta (Kartografski i tekstualni) i


odluka o provedbi

lokalni/tal
ijanski

14

Izvod iz doktorske teze podnesene od strane lanova radne


grupe

lokalni

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),

, 64.
, 14. 2016. ,2016.-2030.
1.
( )

2016.-2030.
( : ).
2.
( )


,

.
3.
( )
1
.

Petak, 23. 9. 2016.

4.
( )

" ".
190/16

14. 2016.

, . .
O(. Central
CEFTA
Eur-pean Free Trade Agreement)

..
(. Eur-pean Bank f-r RecBRD
nstructi-n and Devel-pment)
(. Envir-nmental Impact
I
Assessment)
(. Eur-pean Investment Bank)
IB


(. G--d G-vernance Fund)
GGF
(. InternatiICAO
nal Civil Aviati-n Organizati-n)
(. Inf-rmati-n and
IC
C-mmunicati-ns Techn-l-gies)
(. Intelligent Transp-rt
IPS
Systems)

(. Multi Annual Planning)


P


..

(. R-ad Safety Inspecti-n)


RSI
(. S-uth-East
S
Eur-pe Transp-rt Observat-ry)

N
(. Internati-nal Uni-n -f
UIC
Railways)
,

(. Western Balkans)
WB

()

() .

2015.-2030.,
()
2030. .

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(
,

,
), ,
.

,
- ,
2030. .., ()
(),
.

, .
, ,

.
,

, :

( )

.

( 2003.),
, ,

,
, ,
,
.
, ,

,
.

( )

,

(2002.).

:

,
, ,
, ,

.

,

.

( )

( 2002.).

:

Broj 71 - Stranica 75

, , ,

,
,
.
,

,
.


.

.
1
2
2.1

2.2
2.5

2.2.1
2.5.1

2.2.2
2.5.2

2.2.3
2.5.3

2.2.4,
2.4.4


(, ,
...)
-
(. , ,

)
(- )


(, , ,

)
,

;
.


.

(N)
.


.


.

(- /
) ,

.
,
(
).

.

(, , )
.
,
/ .
,
(.

IC ,
, .)

2.2.5,

2.3.4,


2.4.5,
.
2.5.4

3

,
,3.1
2015.-2030.

.

3.2


(
,
),
.

Broj 71 - Stranica 76

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

6.(. ,
, ),
,
,

(, )
.

1
1.1
()

,
.

.
.


.

:

.

:
("")
(" ")
,

(. , ,
), .


.
-

1.

2.

3.

4.
5.

:

(. , .).

.
:
(, , , IC)
. ,.
: ,
,
(, ,
, IC),
2.


.
:
( ).
:
.
(
N ),


,

, /


(.
, )
(.
,
, .)

,(.


, , ,
, .)

(.
,
,
.)

,

, :
, ,
() .

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1.2

.

2030. .
,

"" .
2015.-2030.

,
, , .

. ,
.

(, , ),
, ,

( ).
,


.
, :
"" (2016.-2020.), "" (2021.-2025.)
"" (2026.-2030.) .

.
1.3


.
,
:
1. / / .
,
:
(, ,
, ),
, .
2.
: ,
, ,
.
3.


(,
,
,
),


( )
( )

(. 100.000
):
(* *; *);
;
( )
4.

(, );
:

Broj 71 - Stranica 77

; ( * ), ,

5.
:
,

,, ,


.
6.


( / )
7. -
, - .
/
( )

,
.

,
,
.
2
2.1 -
,
,

,
.
,
2006.-2014.
,
, .
2.1.1


(). ,
, .
.
1 -, (),
(
) 2006. 2014. ,
2009. "
", .
, -
.

Broj 71 - Stranica 78

SLUBENI GLASNIK BiH

1
, 2006.-2014. ( )
: 2015. ,
; 2015.
,

2
, 2006.-2014. (
)
: 2015. ,
; 2015.
,
2 - , , 2006.
2014. .
-, /
.


. ,
. , ,

- ,
.
2.1.2


(2006.-2014.).

3
, 2006.-2014. ( )

Petak, 23. 9. 2016.

: 2015. ,
; ,
2015. ,
,

. 3
.
,
.

2006. 2009. .
,
2014. .
,

. ,
,
444 2014. ,
390 2006.
,
2009.
.

.

15
.
.

. ,

-. 2006.-2010.,
33% 39%.

2006. 2010. 2014.
.

4
, 2006.-2014.
: 2015. ,
; ,
2015.

. ,
,
,


, .
2.1.3 1

.
5
.
1

: , 2015.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

(2009.-2014.).

5
, , ( )
( %) 2009.-2014.
: 2015. ,
; 2015.
,

Broj 71 - Stranica 79


,
.

(),

.
2.2
2.2.1
2.2.1.1 ( )
24.796 .

:
3.970 / (16,0%);
128,7 1 (120
28,7
)
4.611 / (18,6%)
14.200 / 2 (57,3%)

:

6
, 2009.-2014. ( )
: 2015. ,
; 2015.
,

1


, SE
3. , ,

7
, 2009.-2014. ( )
: 2015. ,
; 2015.
,
:

,

1
,
(2x2 + 1 ),
110 /
, ,
.
2

3
S (. South East Europe Transport Observatory)

(MoU) 11. 2004.
, , ,

Broj 71 - Stranica 80

SLUBENI GLASNIK BiH

S ,

.
, 27. 2015. ,
6 (WB6) ,
W6
.
, S
N . ,
N . 1
N
( . 1315/2013), 1 WB6 2
,
.
,
N .

Petak, 23. 9. 2016.

:
:
,
,
; ;( ) N
.
3, 1 WB6,

2015. .
,
(
),
. , ,
(CVc, R2) S
.

WBIF CF
1006 BIH
R

IB

WBIF CF
1009 BIH
R

IB


(CVc):


(R2):


( (
)
)
109

22

34,4

6,8

1

: 1 WB6
N
S . ,
S (R1, R2, R2b, R3
V) .
N
"" "" S:
""
"
". , " V"
" V".

2
N

: () . 2016/758
W6 1 "
", .

N
. ,
1
W6:

,

1
, III () . 1315/2013 .
2016/758
2
Vienna () 2015 1

3
S
: S
3

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
S / ,
:

R1
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2b
R2b
R2b
R3
R3
R3
R3
R3
R3
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1 2

( 2
)
(-
)
()

()

/
N

(
()


)
7

65

661

44
76
34
37
33
44,6
31

661
661
661
661
661
762
762

21

762

26
32
28
18
27

761
761
761
761
761

20

761

20

73

46,6
37
58
8
35
9
9
8
9
19
24
22

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

51

73

20

73

10

73

16

73

73

2
/

: S (. MAP: MultiAnnual Planning) 2015. (P 2015) 2016. (P 2016)
/
S 2015.
10. S-.

.
,
2015.


.
2015.

:

Broj 71 - Stranica 81

,
,
, ,

..
,
.
S
S

2012.


S
.
, S
2015.

2016. .

"
"
S 2016, N .

.

V 2
2.S
N


P N

15

P

) ()
16


P
V
-
356
50

2015

109
11

V
2016

P
V

400
21

2016

350
37

V
2016

Broj 71 - Stranica 82

R2

P
2016

R2b

P
2015

SLUBENI GLASNIK BiH

()

(
)

105

62

23

3

S P 2016
: S P 2016
S 2016.
"
", "
" (87 ), S
2015. N
S 3.
391 .
2016.
,
.
,
S

2016.

WB-IG01BIHTRA01

WB-IG01BIHTRA02

WB-IG01BIHTRA03

N
-

S
( ( P 2016

) )

V
"


IB
()
149
()"
-

IB
214,5


BRD
420

,


19

39

69

4

, 2016.
:

Petak, 23. 9. 2016.

,
( )
V S
2016.
,
.
2.2.1.2

:
:
92

4.684 :

2.137

2.547
: ,
,


,

. ,
, :
: 100
(
472 ).

"

"

a) ( 2016.-2020.)
165,72
(
IB-/ WB- 100,72
BRD)
)
126,45
BRD-

() (),

().

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 83

6.000

:

4

:
,
2016.

2016.-2020.

5
2016.-2020.
:
2.2.1.3

:

10.164,2 .
:
32 ,
(661)
4.132

6

: 2025.

,
4.132 :

12,65% ,
;

26% 5

41% 6%

14% 10%


,
-:

1:

(. 5
, 8 .)

:


(S 3)

2025.
,

,

,
1

2025. ,
. 15-2015., :

Broj 71 - Stranica 84

SLUBENI GLASNIK BiH

,


. :
-18 ()
( ) ( 2)
-435
-405
/
-477

-413 -
()

7

:
2025.
,
2025. ,

.


.
2.2.1.4

: 870 ; 37 ,
40 ,
500 , 293
: 580 290
(
)
: 37 ; 14.1 (
) 1.8 - (
); :
, 6-7

Petak, 23. 9. 2016.

: 40 ; 458 460 - ;
: ,
6
: . 170 ;
: , 4-5

14.1
,
,


( ),
:
:( 80/,
18 )
(50
,
)
:
;
,
:
;
/ :,
: 1,5 + 1

: 1

2.2.2 ,

2.2.2.1

( )
2014. ,

: , , .
,


.
.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8

( , )
:
2014.
http://www.jpcfbih.ba/ba/publikacije/Brjanje_sabracaja_F_BiH_2014.pdf
2.2.2.2 :


. 2011. 2012. ,
6 . 2010. 2015.
, .
6 .
.

Broj 71 - Stranica 85

9
*,
2010.-2015. ( )
:
- :


(
8) ( +6%),
* +20% ( 9).

.

(2006.-2015.).
,
10 ( )
2011. 2012.

10
(2006.-2015.)
: IDD, ,
2.2.2.3 :


.
6 .

.
2012. ,
6 .
( 11)
( +5%),
+21%.
.

8

, 2010.-2015. ( )
:

11
, 2010.-2015. (
)
: IDD, ,

Broj 71 - Stranica 86

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

12
, 2010.-2015. (
*)
: IDD, ,
- :


2.2.2.4


.
2010. ,
5 (2015. ).

, 2010. 2014.
.
,
.


(2008.-2013.)

(2009.-2013.), (2013.-2022.)
:

(
).
, ,
,
, .

:

14

( /)
: W;

13
( ), 2010.2015.
: IDD;
:
,.
,


:

15

( /)
: W;

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16
.
2010. ( )
: W;
.

9


:
;
, 2010.
2.2.3

:
:
, ,

Broj 71 - Stranica 87

. ,

,

.
.
:
. ,

, .


.
.
:
, ,
, .
,
,
,
.
2.2.3.1


,
, , ,
().
:

,
( )
(. V)

(S, C .):

(2003. )


:
, ,

Broj 71 - Stranica 88

SLUBENI GLASNIK BiH

( 2005.
)
, ,
, ,
,
, ,
.

( 2001.
)

.


(BRIC)
(2001); BRIC-,
.
BRIC "
".

,

( ,
). BRICA-
. BRICA- ,
(),
,


(S).
BRIC
, ,
,
,


(
).


: ()
; ()
; ()

.


, .


.

,
,
.


,

.

Petak, 23. 9. 2016.

2.2.3.2


()
.
:

( V):
(
-, , )

( ).
:
: 35
( ) + 14

(,
.):
40%
39%
21%
( ):
0,05 /
0,025 /
:
,
, .

:

("
", . 58/02,19/03, 38/05, 2/06, 8/06,
61/06)

,
,
,
.
("
", . 12/10, 16/10, 66/13)
, ,
,
,
,
,
.
V ("
", .18/13)

Petak, 23. 9. 2016.


-

SLUBENI GLASNIK BiH

("
", . 28/06)(" ", . 8/02, 81/08,
22/09)

:

,
,

( ),2.2.3.3

( )
,
("
", . 118/08).
.
:
, ,
, ,
,
, , , ,

,
,

, .

, 2011.
,

, .


1992.
.

,
, , ,

,
.

10.11.2006.
04/1-012-2323/06


.

, ,
, ,
,
.


61-65
(" ", .
89/13).

Broj 71 - Stranica 89

,
, ,
, , ,
.
:
,
(
)
,
(
)
(
)
(
)
,
.
:

:

(
2002.)


;

,

.

( 2013.)
, , ,
, ,
, - ()
.

( 2011.)
,
, ,

.

( 2008.)
.

:

.
,
,
:
93/704/ 30.11.1993.

;

2008/96/

,
19.11.2008.
;
96/96/, 20.12.1996.


;

2006/38/

,
17.5.2006. ;

Broj 71 - Stranica 90
-

SLUBENI GLASNIK BiH

1999/62/

;
() 3820/85,
20.12.1985.

, 370 31/12/1985;
() 881/92,
26.3.1992.
,


. 095, 09/04/1992;
() 684/92,
16.3.1992.

. 074, 20/03/1992;
96/26/, 29.4.1996.

,

,
, 124, 23/05/1996;
98/76/, 1.10.1998.
96/26/

,

,
, 277
14/10/1998;
() 11/98,
11.12.1998. ()
684/92


, 004.:
,
;

;
,
,
;
;

,

,
;
;
(
,
),

-
;

Petak, 23. 9. 2016.

,

;

.
2.2.3.4

:
,
,
:
:


( )
:

:
(
2004.)
,
, , , ,
,
. 2013.

.

( 2007.)
,

,
.

( 2006.)

.:
;
(,
)
,
,
2.2.4
IPS

(IPS) .
.

,
,

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
.
-661
( )
,
() IPS.
2:
-
. V
X.

,
. ,
.
,
() ,
.
,

V
.

, :


,

,
;
(
)

;

,
.
IPS ,
, .


()
" ",
.
,

.
2.2.5
2.2.5.1
,
,
.

. ,
:

(. N
/ , V)(. ,
- )

:

Broj 71 - Stranica 91

,
. :
a) :

2016.-2020.
2020.-2030.
) :

.


.
,
,
( 92 285
)

6 2015.
V.

/ N

( - ):

N20

. ,
.
, :(.

V ).


.

/ N
( 2, ,

X V)

:14.1.
:
- -

(80 /, 18 )
- - (. 50
,
)

2.2.5.2
,

.

/ /

Broj 71 - Stranica 92

SLUBENI GLASNIK BiH

.

,
:(RSI
RS)
,
:
,

.
,
, ,
. ,

( 2.2.5.1
/
).

.
,

.


,

.
,

.
.

2.2.5.3
,

.

/ /

Petak, 23. 9. 2016.

- :
-


-
-

-

--

- I
-

2.3
2.3.1
2.3.1.1 (
)
1.030,389 , 91,48%
8,52% .
57% , 40,4% - 2,6%
.
(1.435
), (92%). 85%
4 UIC
, 22,5
8,0 .
76%
25 , 50 .

ICT .
,
:

, (.
)


SEED Plus (CEFTA )

2.2.5.4
,

.

/ /

- (.
)
- ,
(.
)
-

- ,

-

10

:

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


,
:
-
- ,
V
- - - ,
X


.
, ,
,
.
:
: 550
: 100 /N
, () . 2016/758,
S 2016. .

Broj 71 - Stranica 93

11
N

: () . 2016/758 () I S P
2016. ()

V
(428 ) .

" - "
, - . ,
S P 2016
- " 9" (
). , S 2016
(
) .

12

: S
,
N
S / .

Broj 71 - Stranica 94
S
/

V
V
V
V
V

R9
R9
R9
R9

( )
(
)

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

(
()

2016/758)

85

( )

87
86
170

110

35
25
60
55

5
S / ,
N

: () . 2016/758, S P 2016,
,
"
",

N
, ,
, 1 WB6.
:
:
- : 24
- : 23
- : V, - ,
:
-
, 80 100 /
-
- , ,
- /

-

"
" S P 2016.
,
,
" ,
.
45 ,
".

" " S P 2016. .
2.3.1.2
()

.

13
,
:
:
608,5

440,9
68,5

22,5
20 3
70 /
( ) 50 /

,
2002. 2014.
.

( ).
:
:

- - ,
130

- , 32
(,
, )
,


:
- ( )
:

, 67

( ) -
, 138
V
( ), 162
S .

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 95

10

892

14

7

:

14
( S-)
:

425
.
" - ", V,

,

" - ",
X,
,

.

.
80%
25 , 50 . 95%,
80% 22,5 /
, . 8 /

( )


407,30
18,14
425,44
24,60
339,31
363,91
46,47
306,54
57,38
15,05

6

:

278

110

26

15

: 2025.
: IB- (50,4 )
BRD- (36,38 )
86,78
()
. 23


().
.
:

,
(). .
:
- , ,
.
-
-
( ).
:
( 5 , )
V ( )
2014. .
:

.
25 .

Broj 71 - Stranica 96

SLUBENI GLASNIK BiH

17


8 .
2.3.1.3

35 ,
,
(
).
,
,
87 14.
27
,
.

, :

19,3
7,7

,

,
.
,
,
50 /.

Petak, 23. 9. 2016.

:
.
:
(

),


(, ,
)
, -
-
S.
2.3.2

- .
(2010.-2014.),
.
-

17
,
2010.-2014. ( )
: 2015.,
,

16
14:
: , 2011.
( )
1963., 1946.
.
,
.

().

().

.
11
.
.

:
:
. ,

,

.

18

*, 2010.-2014. ( )
: 2015.,
,

*.
2010.
2014., , , * .

19
(
), 2010.-2014.
: 2015.,
,

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

20
(
*), 2010.-2014.
: 2015.,
,

. -
. ,
2013.
. 2012. ,
71%
.
2010. 2014.

Broj 71 - Stranica 97

: 2015.,
,
:
1.
,
;
2. ;
3. ;
4. ;
5.
;
6. .

( , ).

; ,
, .

21
, 2010.2014. ( )
: 2015.,
,

- .
: 2012.
, 2013.
, 2014. .
70% ,
.

8

( )

(,
). ,
,
.
.

22
, 2010.2014. ( )

23
( )
: V
-

Broj 71 - Stranica 98

SLUBENI GLASNIK BiH

24

( )
: V
-

,
.
V,

X,
.

9


: V
-

2.3.2.1


( )

,
, , ,
,
().
:


,
( )

(S, CIF .)
( )

Petak, 23. 9. 2016.

. ,
, , ,

. .
: ;
,
; .

()

. .

, ..


.


( 2003.)

:

,
,

( 2005.)
(),

.


,
,
, ,
,
.

()
(1998.):
.
.


.
:

:

,
,

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(
)

.

(

;
)..

:
( )
(
)..


.


()

( ).
:

.

. ,
,
.


. ,

.
,
.
.,
( , .)
2.3.2.2
:

25
:

Broj 71 - Stranica 99

:
- ://www..//.


( )
.
:( V
X S).


.


.


(2002.)

:

, .

.

(2001.)
,
, ,
.(2003.)

,
.
,
/
,
.


( 1995.)
.

(, , ,
.).


... 1. 2008. 31.
2012. (" ", . 4/09).
, (" ",
. 46/98, " ", . 21/99).


(" ", .
66/04).
:

Broj 71 - Stranica 100

SLUBENI GLASNIK BiH

,

2.3.2.3

.
:( V
X S), , 1992.
, 1996.
.


.
. ,
65%, 10%, 5%
20%.
: , ,
.

. ,
1997.
() 1998.
.


004.
() 2000. , CB-
2001.,
2002., ()
2002., Inter Rail 2003.,
BCC- 2004. FIP 2004.
.

(
2001.) :

,

, , ,


, ,
,

Petak, 23. 9. 2016.


,
,

,
,
.


,
,
, , ,
,
.

( 2002.)

:
,

.

.
(" ", . 52/05),


. ,
(" ", . 58/01, 110/03, 59/08
24/12 33/14)
,
, ,
.. ,

,
(" ", .
58/01, 110/03, 59/08 24/12 33/14)
(" ", .
52 / 05).


.

(
).


. ,

. ,

,

(COTIF),

.

:

2008/57/
20.7.2008. -

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2004/49/
29.4.2004.

95/18/

2001/14/


.

2012/34/
21.11.2012.
.
2.3.2.4


( )


.
:
...
..

(2005.)

.
:,
..


,
.


.
2.3.3


,
..


( ) :

( )

Broj 71 - Stranica 101

( )
,
. .

.


, ,
.

2.3.3.1

V

(
V)
.

,

N
, SI UIC .

.

:
- V
- -
-
S
- 2

- -
-
20

.
,

.

- V
(
)
-
S
-


, ,
-
- , S .
,
N SI.


.

.

.

2.3.3.2


.
,

Broj 71 - Stranica 102


SLUBENI GLASNIK BiH:
- ()
-

-
-

,

:
- /

-

.
:
- ()
-

-
-


, 2013. .

.

2.3.3.3
(IC)

IC
N
SI.
V
IC-.


.

"",
.

IC-. ,
(
)
.

2.3.3.4:
-
2012/34
-

-
-


:
-

-

Petak, 23. 9. 2016.

-


-


, ,
.


:
-

-

-


,
.

.

2.4

,
,

: , , .
15
.
, ,
,

.

:

;

;

;

.
,
/.
18
, ,
.
,

30. ..

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

17

1990. , ,
,
.
, ,
683 (). 1990.
5,2
, .
,
33 ,
305 . 178 , 79
( ).
1990.

. , 90-
, ,
.
, , ,
,
,
250.000 2012.

,
.

IV
( 234), ( 356) III
II ( 653). II
/ 650 ,
III 1.000 , IV 1.500
2,5.

. 1


, ,
().
: , 209+000
212+000, , 310+000 311+000 ()
1


(GN), , 1996.,

Broj 71 - Stranica 103

- (), 326 - 329.
. ,
,
.

.
:
(
200
, ),
,

,

,

,

.

,
.
2009. 2010. ,

,
,

.
2002. ,

,

() . ,
V ,
, IV .

,
.

18


(/ / ): - 593 .
,
683 .
332,4
().
175 507,4
,
. - (61%),
(32%), 7% 24
.

Broj 71 - Stranica 104

SLUBENI GLASNIK BiH

19

: Pacific Cnsultants Internatinal, 2008.

, :(.
Internatinal Sava River Basin Cmmissin - ISRBC)
:

95%

65%

,

26
2009.
: PPIF BS, 2009.

Petak, 23. 9. 2016.

27
(2009.-2013.
2013.-2030.)
: PPIF BS, 2009.
1 W61, ,
:

( )


2.4.1
, (
).
2.4.1.1 2
2004.
.
.

( ).
2006.
.

. ,
,
.
.
:

()


, ,
. (

,
).
,
. IV ,
260 ,

.
:

2015. - 1 .


2

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
.

10

: , 2005. Japanese Grant Aid request(, )

.
- (
18 ). 14.1.

,

.

. ,
.


,
.

2007. 2016.


:
.

.
PPIF-
BS- (2009.)
( 28).

Broj 71 - Stranica 105


,

, ,
.
~ 430.000

~
720.000

:
.

.
()
.
.

.(, )
.
,
.


2009. ( )


- .
: ,
.
(10
).

28
(
)
: PPIF BS, 2009.

29

, P 2014. ( )
: S, 2013. S
2014, P 2014.-2018.
:


IV ( 1.000-1.500
),

()

Broj 71 - Stranica 106

SLUBENI GLASNIK BiH

,

1 WB6 1, ,

"
."
2.4.1.2
1979. .
.
2006.
(65%).
,
.

:
( ), ,
.
:
311 ,
14,5
150
- 30.000

3.600
10/0,4 630

560
(
1.630 ),V,
- - - - - -
.
,

:
5
1 150
1 35
3.600
30.000
15 .
2006.
.


.

:
(, ,
)

2015 - 1 .

Petak, 23. 9. 2016.


(, ,
, , , , , ,
).
,
,
, , , .

- - ,
.
()
() .
() ,
. .
,
.
,

.
:
47%

53% 2

.
, ,
55%
.
2.4.1.3

, -
, , .
2012.
14.544.334 , 2013. 24.724.591 ,
2014. 40.347.990 2015.
17.634.252 .

.
2.4.2
,
.


,
.

2
;

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 107

, 10%
).

20

1

30.
2008. 2012.
100.000 2014. 2015.,
.

30
(
)
: ,

31
( )
: ,

2
, (2027.

32
,

2.4.3

.
2.4.4
2.4.4.1


,

,
, , ,
, ().
:

,
( )

(IMO,
REMPEC,
S,
,
.)
, .

,

:
,

.
.

-
( 2003.)

2
:
,
, 2008.

Broj 71 - Stranica 108

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,


( 2002.)
, ,
( ), ,

,
.

,

/
, .
2000/60 / (
).
:


,,

(, ,
)


""


,
-( 2005. )

,
, ,

, -
.

Petak, 23. 9. 2016.

2.4.4.2


() ,
.
:


(
)():
;

.


(2002.)

:


.

.


( 2005.)
: ,
, ,
,

.
2.4.4.3.

: , , ,
, .
, ,
-
,
,
, ,
(, , .),
,
, ,
,

,
,

.

(" ", . 58/2001).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, ,
,
, ,
, .

:


, ,
, , ,
, ,


( 2002.)


:

,
- .

( 2002.)
:
, ,
, ,
,
.
2.4.4.4, .
,
,
.
:
.
(, ,
)

Broj 71 - Stranica 109

(
2008.)

: ,
, ,
, ,
,
.

33

:
2.4.5
.

( )
1.
, ,
S , .

.

-,
:


2008.-2028.

Broj 71 - Stranica 110

SLUBENI GLASNIK BiH

,
:

/
,

()

( ) 9
(, , ,
, , , ,
). , ,
,
.


V X (
).
-
,
,

.
,
./

,
V
, - , ,
IV
--
2.5
2.5.1
4 : , ,
( 21).

Petak, 23. 9. 2016.

21

2.5.1.1

. 6,1
. :
: ICAO : 4 ; : 2.600 x
45 ; : 511 ; PCN 60/F/C/H/

800.000
: ; LCN 60; 7
: 320, 321, 319,
727, 737, 757
:
, 4 ;
; ; 3 ; 11 ; 12
; 4
.
: 12
: 5 (3+2 )
: (15-20
). (
)
40 .

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

34

( )
: 2014.-2015.

Broj 71 - Stranica 111

37
*

: 2014.-2015.

,
. 1
W6 1 ,

.
2.5.1.2
:
: ICAO ; 4 ; : 2.400 x
49 ; : 48 ; PCN 44/R/B/W/U
: ; LCN 60; 2
: 320 + 4 :
6 ( )

:
,

/, II, 4
C, "
" .

35

( )
: 2014.-2015.

38

( )
: 2014.-2015.

36
*
( )
: 2014.-2015.

39
*

: 2014.-2015.

2015. - 1 .

Broj 71 - Stranica 112

SLUBENI GLASNIK BiH

40
*

: 2014.-2015.
2.5.1.3
:
: IC : 4 ; : 2.482 x
45 ; PCN 44/R/B/W/U
.
:
.

41

( )
: 2014.-2015.

42
*

: 2014.-2015.

Petak, 23. 9. 2016.

43
*

: 2014.-2015.
2.5.1.4
,
,
.
, 20 .
18 -
. .
1
3
. 35
X.

. 2014.

.
:
2.500 45
240 x 90 4
9 (320)
: 17
S I; 35 -
: VOPR/D - L
115.3
,
40 , .
,
,

,
. (
) .

40 ( 15 ), 5
2
.


( 30.000 ),
, VI ,
VII ( ),

.

.
-
(
).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


,
, ( 1),
( ),
(DCS-RTB )
.

,
(

).

.

.
2016.-2018. :
,

( ,
14 ,
,
).
.

, ,
, ,
,
( )
.

.
15 ,

.


(1999.).
. 2009.
2015.

.

( )
.


. ,
.
200.000
500.000 .
2016.2018.,

1.000.000
. 300.000
,
.

Broj 71 - Stranica 113

44
( )

:

45
( )

:
2015.
114 4.860
. ,
.

46
(
)

Broj 71 - Stranica 114

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

47
(
)

48

( )
: 2014.-2015.

49
*

: 2014.-2015.

50
*

: 2014.-2015.
2.5.2
2.5.2.1

()


.


(ICAO)
.
,

/

.

()

, ,
,
,

,
,
,

.

(
),
( ),
( )
(
).
.

.

.


(2003.)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,

(2009.)
.
,
()

.
.

(2009.),
,

().
: ,
,

(S).

(2015.)

.
:
: 2014.


. 2014.

10.000
.

10.000 (" ").
" "

"
" (,
).


(FAB)
.
C
, ,

, , ,
.


.

Broj 71 - Stranica 115

, ,

2.5.3

:
:
:

:
.


: ,
,
.

.

. N


. .,
18.966
1.307
2015. .
(ICT)

., ,:

Broj 71 - Stranica 116

SLUBENI GLASNIK BiH

3

3.1 :


2015.-2030.
"
, ,
, ,
"
,
,
, .
2015.-2030. :
:

()
: "
, ,

"
.


(2015.-2030.)

( ,
,
),
,
.

2015.-2030. ,

.

:
)
)
)
)


. ,


:


Petak, 23. 9. 2016.

(

,

,, ,
, ,
.
3.2
3.2.1

2015.2030.)

S "Sft"2012/34

UIC

I (
)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(
)

( )

3.2.2(

2015.2030.)

S "Sft"


N
SI/


-

-

Broj 71 - Stranica 117

ICT
-
(

)
(RSI)
,
-

IPS

- SD

. (CEFT


)


V, S
-

2016. 2020.
-

/


-

4


. ,


(, 2016. 2020. ),
(, 2021. 2025. )
(, 2026. 2030. ).
:

,, .
:
(),

()
/
().
:
(.
, .)

(. ,
.)
4.1
4.1.1
4.1.1.1

,
.

Broj 71 - Stranica 118

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

= ; = ; =(

)( . 996/2010)

UICUIC

8
9

x
x

10

11

12


(
)

13

4.1.1.2

.
1

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 119

I (
)

-

( )


(
)

102012/34


(

)
,
,

4.1.1.3


"
"

(
)(
)

Broj 71 - Stranica 120

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

4.1.1.4

.
1

3
I
(
)


(
)


(

4.1.2
4.1.2.1
.
.


(
)

/
, S
( 2 ,


X V)


(
)

/

N
/
S

/


N /
S

/
,

/
,


(
S )


(RSI RSA)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiHBroj 71 - Stranica 121


,


(. ,
,
.)

4.1.2.2

/
,

/
,

/
,

,
,


(
)N
/
, SV, S
,


/

N /
S

/

N
/
S


N
/
, S

10


N
SI

11

Broj 71 - Stranica 122

SLUBENI GLASNIK BiH

12

13

14
15

16

17

18

19
20
21


:


:

( )6, 7, 8, 9,
10

x
x


,

,

12, 13, 14, 15


(
)

24

25

26


(RSI RSA)

23

ICT

,
,


,
(.
)


,

,

x
x

,
,

22


N SI

:

Petak, 23. 9. 2016.

6, 7, 8

27

6 7

28

20

29

30


,


(. ,
,

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 123


.)

4.1.2.3V, S

/
/
UPP

--UPP

/
,

/
,

/
(,
.)


(
)

10

11

12

13

15
16


( )

14( 2 ,


X V)


N
/
, S
/

N /
S

/

N
/
S
( )
7 8


xx

/
x

11 12

Broj 71 - Stranica 124


/

SLUBENI GLASNIK BiH


(
)

/
/
UPP
--UPP

18,
(.
)

19

20

21

22


(RSI RS)

7 8

(
)

9 10

23

24


(.

,

.)

17

ICT

Petak, 23. 9. 2016.

25
-

26

14
/

(
)

17

27,

,


(. ,
,
.)

4.1.2.4

.
1


( S
)


N
/
, S

()

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH
V, S


N
SI
/-


ICT


(
)

Broj 71 - Stranica 125

,
,

,
,


/(
2009.)

,
,

2, 3, 4, 5

10

7 8

11

12
13,
(.
)(RSI RSA)

14

15

16

:
,
14.1
- ( X)

( - )

,

,,

,
,

,


(. ,
,
.)

Broj 71 - Stranica 126

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

4.2
4.2.1

2030.

2020.

2029.

2019.

2028.

2018.

2027.

1.8

2026.

1.7

2025.

1.6

2024.

1.5

2023.

1.4

2022.

1.3

2021.

1.2

2017.

1.1


2016.
" "

N

/
2.1
,
SN

2.3
/
,
S


Petak, 23. 9. 2016.(
2 ,

2.2


X
V)


2.4
(

)


,

14.1
2.5(
- )

/


2.6
N
/

S

2.7

,

2.8

,

2.9

2.10
,

2.11


2.12

SLUBENI GLASNIK BiH

3.1


3.2

3.3
(

Broj 71 - Stranica 127

Broj 71 - Stranica 128

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

)
3.5

3.4

ICT

4.1
,

(.

)


4.2

4.2.2

2030.

2029.

2028.

2027.

2026.

2019.

2025.

2018.

2024.

1.6

2023.

1.5

2022.

1.4

2021.

1.3


2020.

1.2

2017.

1.1


2016.

Petak, 23. 9. 2016.


1.7

SLUBENI GLASNIK BiH


x

1.8

Broj 71 - Stranica 129


x

1.9

UIC

2.1

2.2

2.3


V (
)

/


N
/

S

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Broj 71 - Stranica 130


3.3

3.4

3.5

3.6

SLUBENI GLASNIK BiH

ICT

4.1N SI

4.2

Petak, 23. 9. 2016.

4.2.3

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2019.

2022.

2018.

2021.

2017.

2020.

2016.

1.1
UPP

1.2


1.3

2
2.1
2.2

x
x

Petak, 23. 9. 2016.

2.5

2.6
3

3.1


3.2

2030.

2.4

Broj 71 - Stranica 131

2029.

2.3


(

S
)

2009.)

SLUBENI GLASNIK BiH

ICT

4.1

4.2.4

2028.

2027.


1.11.21.3

2026.

2025.

2024.

2023.

2022.

2020.

2021.

2019.

2018.

2017.

2016.

Broj 71 - Stranica 1321.4

( .
996/2010)

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

2.

2.1


,
2.2

(
)

2.3


2.4

,
2.5

,


,

2.6

2.7

(.

3.1
,


.)

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3.2 :

()

Broj 71 - Stranica 133

4 ICT

4.1()


.
.

, . .

.
,
,
,
.
, ,
( ),
.
,
,
, .


(
)

21.48

31.91

V
-

11.00

18,15

45,67

15.40

21,65

13,35

2016.

2019.

400,63

:
KFAED/OFID/EIB/E
BRD, RD

2016.

2020.

391,54

: IB/BRD

2015.

2017.

109

: BRD/IB

2021.

2025.

425,5

2021.

2025.

676,6

2016.

2020.

357,56

: ?

2016.

2020.

440,5

: ?

2021.

2025.

207,7

: ?

Broj 71 - Stranica 134

SLUBENI GLASNIK BiH

61

3
-

56

()

()

Petak, 23. 9. 2016.


743

598

2016.

2018.

300

Vienna
2015 WB6

+

+

/
/

2016.

2018.

Vienna
2015 WB6

(
)

2018.

2020.

217,6

2021.

2021.

660,5

24.50

51,2

56

2017.

2030.

135

2017.

2030.

66

2017.

2030.

-
- -

114

2017.

2030.

13,7

2017.

2030.

(
)

2016.

2020.

168,39

:
IB/WB/BRD

1.

2016.

2020.

85,18

:
IB/WB/BRD

60,39

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 135

43.11

2.

2016.

2020.

18,77

:
IB/WB/BRD

20.15

3.

,

2016.

2020.

7,52

:
IB/WB/BRD

2.23

4.

2016.

2020.

10,99

:
IB/WB/BRD

1.59

5.

2016.

2020.

7,04

:
IB/WB/BRD

2.90

6.

2016.

2020.

2,76

:
IB/WB/BRD

15.20

7.

2016.

2020.

15,65

:
IB/WB/BRD

41.41

8.

2016.

2020.

10,53

:
IB/WB/BRD

2016.

2020.

9,78

:
IB/WB/BRD

9.

2021.

2025.II

2025.

2030.

(
)

33+2x4,5

V

V


()

54+2x63

I (
33 +
2x4,5 )


, ,

2017.

2019.

42,5

2017.

2019.

34

2017.

2019.

20

2017.

2019.II:
/
- 2x63
54

2020.

2025.

211,5

S
- ;

2020.

2025.

211,5

2017.

2019.

S
- ; -

2017.

2019.

Broj 71 - Stranica 136

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

2017

2017.

2019.

2017.

2019.

40

2017.

2019.

15

2017.

2019.

25

35,3

36,6

(
)

X 2014.

2018.

160

X 2012.

2016.

180

2017.

2019.

34

2017.

2021.

690

2018.

2025.

340

2018.

2025.

510( /

62,35

30,65

46,6

72

2018.

2025.

600

98

2018.

2030.

800

95

2018.

2030.

128

2018.

2025.

Petak, 23. 9. 2016.

()

SLUBENI GLASNIK BiH


145

2018.

2025.

2018.

2025.

50

2018.

2030.

50

2018.

2025.(/)

2016.

2018.

2013.

2020.

5,5

2015.

2025.

60

2017.

2020.

12

2013.

2020.

12

2013.

2020.

3,4

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

Broj 71 - Stranica 137

(
)

Broj 71 - Stranica 138

SLUBENI GLASNIK BiH

()()
(.
)

(. )(.
)(.
)

2018.

2025.

2018.

2025.

2018.

2025.

Petak, 23. 9. 2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

(, / ,
)

(,
,

,
,
,
,
,
,
)


(
-

puta ( ( ),
V

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

:
-


,

14.1


( )


Broj 71 - Stranica 139

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

/
2,500

250
S
(N-)400
/

4,500
S
(N-)

S
(N-)

4,500 2

S
(N-)

900

S
(N-)

S
(N-)

(

):
2,500 /
250: 400 /T
4.500

,
/


4,500 2
T
()
900 ,
/

.
1985. , T


6,5
/
50 .

16
T
27,5
.
,
,
.
/
.

T

,

,

2. 2017. 1. 2020.

BRD, WBIF

2. 2017. 1. 2020.

BRD, WBIF

2. 2017. 1. 2020.

1,2

BRD, WBIF

2. 2017. 1. 2020.

BRD, WBIF

2. 2017. 1. 2020.

2,7

BRD, WBIF

2. 2017. 1. 2020.

1,05

BRD, WBIF

Broj 71 - Stranica 140

S
(N-)

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.:

/
2. 2017. 1. 2020.
,
T
.
.

0,3

BRD, WBIF

2004/50/
(
2001/16/
)
2008/57/
()
2012/34/
(
[2001] ):
-

-)
-

( )

( 52/05)

-
2012/34
-
- .

,

--

-
- (
-.
)
-

-
(
,
)

,
2004/49/ ( 2008/110/)

95/18/
2001/14/


2008/68/

2007/59/ ( 2014/82/)


COTIF

- .
2004/49?
- .
2004/49?
- .
2004/49?
- (
)
- (
)

- ?
2007/59?
- ?
2007/59?
- ?
2007/59?

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

93/704/ 30. 1993.

( )

2008/96/ 19.
2008.

( )

96/96/ 20. 1996.( )

2006/38/ 17.

2006.

( )

1999/62/

( )

. 3820/85 20. 1985., 370 31/12/1985
. 881/92 26.. 684/92 16. 1992.

, 074, 20/03/1992
96/26/ 29. 1996.

,


, 124, 23/05/1996
98/76/ 1. 1998.
96/26/
,


, 277 14/10/1998

( )

( )

( )

( )

( )

11/98 11. 1998.


. 684/92
004

( )

95/50/

2008/68/

Broj 71 - Stranica 141

96/35/ 3. 1996.
,

, UPP

2000/60/ ( ) UPP

. 996/2010

94/56/


(C)

C
, ,
( )
,
, ,

(
2009/12/ 11.

)
2009.

Broj 71 - Stranica 142

SLUBENI GLASNIK BiH/

,
.
1
2
3
4
5

, 2001.

2014.-2018.

2013.2022.
2009.

2015.


( )

1
2
3
4
5


2005. (
)
(" ", .
58/01, 110/03, 59/08),
("
", . 26/01)
(" ", .11/95)
2008.

W 2011.

7
8
9
10
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21

22


.

1

2

3 2016.-2018.
4 - 2015.-2030.
5
6

7

R- V
8

9
10 -
11 ,

12 1, ("
", . 11, 13/02/2012)

13
1.1.2008. 31.12.2012.

14

15
16
17

18
(" ", . 41/01 25/12)

4
5
6

14

23
24
25
26
27

Petak, 23. 9. 2016.

2009.2015.
2005.
2016.-2018.
2025.
, ,

,


,...


1
2


,

()

()


06-06.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

, 2010.

2008.-2017. /
, 2009.

(
/
)


.
1
2

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijee ministara
Bosne i Hercegovine na 64. sjednici, odranoj 14. jula 2016.
godine, donijelo je

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O USVAJANJU OKVIRNE STRATEGIJE PROMETA


BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2016.-2030.
GODINE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom usvaja se Okvirna strategija prometa
Bosne i Hercegovine za period 2016.-2030. godine (u daljnjem
tekstu: Okvirna strategija).
lan 2.
(Praenje realizacije)
Za praenje realizacije Okvirne strategije zaduuje se
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, koje
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje podnosi
godinji izvjetaj o realizaciji Okvirne strategije.
lan 3.
(Sastavni dio Odluke)
Okvirna strategija je u Prilogu broj 1 i ini sastavni dio
ove Odluke.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 190/16
Vijea ministara BiH
14. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
OKVIRNA STRATEGIJA PROMETA
BOSNE I HERCEGOVINE
Spisak skraenica
BD
BDP
BHANSA
BHDCA
BiH
CEFTA
D.D.
EBRD
EIA
EIB
EU
FBiH
FMPiK
GGF
ICAO
ICT
IPS
JP
JPP
km
KM
kV
m
M
MAP
MF
MKP BiH
MPUGERS
MSVRS
n.d.
OSP
RIS
rkm
RO BiH
RS

Brko distrikt
Bruto domai proizvod
Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi
Direkcija za civilno zrakoplovstvo
Bosna i Hercegovina
Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (eng. Central
European Free Trade Agreement)
Dioniarsko drutvo
Evropska banka za obnovu i razvoj (eng. European Bank for
Reconstruction and Development)
Procjena utjecaja na okoli (eng. Environmental Impact Assessment)
Evropska investiciona banka (eng. European Investment Bank)
Evropska unija
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Fond za dobro upravljanje (eng. Good Governance Fund)
Meunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (eng.
International Civil Aviation Organization)
Informacione i komunikacione tehnologije (eng. Information and
Communications Technologies)
Inteligentni prometni sistemi (eng. Intelligent Transport Systems)
Javno preduzee
Javno-privatno partnerstvo
Kilometar
Konvertibilna marka
Kilovolti
Metar
Milion
Viegodinje planiranje (eng. Multi Annual Planning)
Ministartsvo finansija
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Ministarstvo za prostorno ureenje, graevinartsvo i ekologiju
Ministartsvo saobraaja i veza Republike Srpske
Nije dostupno
Okvirna strategija prometa
Rijeni informacioni sistem
Rijeni kilometri
Regulatorni odbor eljeznica BiH
Republika Srpska

RSI
SEETO
TENT
UIC
UNKP
UPP
USD
WB
FBiH
RS

Broj 71 - Stranica 143

Inspekcija sigurnosti puteva (eng. Road Safety Inspection)


Prometni opservatorij za jugoistonu Evropu (eng. South-East
Europe Transport Observatory)
Transevropska putna mrea
Meunarodna eljeznika unija (eng. International Union of
Railways)
Sistem za nadzor, upravljanje i kontrolu prometa
Unutranji plovni putevi
Ameriki dolar
Zemlje zapadnog Balkana (eng. Western Balkans)
eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine
eljeznice Republike Srpske

UVOD
Okvirna strategija prometa (OSP) predstavlja smjernicu za
razvoj prometnog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH) u
sljedeih petnaest godina.
Kao to je navedeno u Okvirnoj prometnoj politici Bosne i
Hercegovine 2015.-2030., Okvirna strategija prometa (OSP)
detaljno opisuje provoenje Prometne politike od danas do 2030.
godine. Okvirna strategija prometa utvruje postupke i programe
koje treba preduzeti (administrativne reforme, regulatorno
usklaivanje, izgradnja kapaciteta i investicioni programi), kao i
pripadajuu raspodjelu odgovornosti, vremenskog okvira i
kljune pokazatelje uspjenosti.
Stoga je svrha ovog izvjetaja da se utvrdi metodologija
Okvirne strategija prometa, vii nivo i posebni ciljevi OSP-a i
Akcionog plana kratkoronih, srednjoronih i dugoronih mjera
do 2030. godine.
Okvirna strategija prometa je uspostavljena uzimajui u
obzir institucionalne sposobnosti u prometnom sektoru kako bi se
utvrdile jasne odgovornosti za provoenje Okvirne strategija
prometa.
Dodjela institucionalnih nadlenosti u prometnom sektoru u
BiH
Bosna i Hercegovina je drava koja se sastoji od dva
entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike
Srpske (RS), te Brko distrikta kao zasebne upravne jedinice.
Ustav BiH zadrava odreene nadlenosti odluivanja na nivou
entiteta u brojnim podrujima, ukljuujui promet i
infrastrukturu. Osim toga, FBiH se sastoji od deset kantona, a
svaki od njih ima neke ovlasti u okviru lokalnog prometa i
infrastrukture.
Dakle, Okvirna strategija prometa za BiH je razvijena
uzimajui u obzir ustavne nadlenosti entiteta i Brko distrikta,
koji su sumirani kako slijedi:
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
(Ministarstvo ili MKP BiH) je dio Vijea ministara
BiH koje ostvaruje svoja prava i obavlja dunosti kao
tijelo dravne vlasti. Kao to je navedeno u Zakonu o
ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (februar
2003.), Ministarstvo je nadleno, izmeu ostalog, za
meunarodni i meuentitetski promet i infrastrukturu,
ukljuujui i odgovarajuu pripremu ugovora,
sporazuma i drugih akata, odnose s meunarodnim
organizacijama, pripremu i izradu stratekih i planskih
dokumenata. Ministarstvo je, takoer, nadleno za
aktivnosti
kontrole
nesmetanog
odvijanja
meunarodnog prometa, civilnog zrakoplovstva i
kontrole civilnog zranog prometa.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
(Ministarstvo FBiH ili FMPiK) upravlja podrujima
nadlenosti Federacije u prometnom sektoru, kao to
je navedeno u Zakonu o federalnim ministarstvima i
drugim tijelima uprave FBiH (2002.). Zakon definira
sljedee odgovornosti za Ministarstvo FBiH nadleno
za promet: administrativno i profesionalno upravljanje

Broj 71 - Stranica 144

SLUBENI GLASNIK BiH

eljeznicama, cestama, zranim prometom, plovnim


putevima, prometom, sigurnost i nadzor u istim
oblicima prijevoza i odgovarajuu infrastrukturu.
Kantoni u FBiH imaju vlastite vlade koje imaju
nadlenosti na regionalnim cestama, kao i nadlenost
lokalne usluge prijevoza na teritoriji kantona i
gradskog prijevoza.
Ministarstvo saobraaja i veza RS (Ministarstvo RS ili
MSV RS) ima ovlasti propisane Zakonom o
ministarstvima RS (oktobar 2002.). Zakon definira
sljedee odgovornosti za Ministarstvo RS nadleno za
promet: administrativno i profesionalno upravljanje
eljeznikim, cestovnim, zranim, vodenim i
intermodalnim prometom i njegovom sigurnosti, kao i
upravljanje politikom koordinacije, a sve u skladu sa
zakonima RS i BiH.
to se tie Brko distrikta, Odjel za odnose s javnou
Distrikta ima ovlasti za razne prometne probleme,
meu kojima je unutranja plovidba posebno vana.
Okvirna strategija prometa BiH sainjena je na
osnovu prometnih strategija dvaju entiteta i Brko
distrikta.
Struktura Okvirne strategije prometa
BR.

POGLAVLJE
OPIS
METODOLOGIJA
TRENUTNA SITUACIJA
Pregled
kljunih
ekonomskih
(BDP,
zapoljavanje, vanjska trgovina...) i demografskih
Socio-ekonomski
pokazatelja (npr. populacija, gustoa naseljenosti,
2.1
pregled
nivo urbanizacije) posljednja dostupna godina i
najnovija prognoza (pet-deset godina)
Trenutna situacija po Pregled trenutnog stanja po vrsti prometa (ceste,
2.2 2.5
vrsti prometa
eljeznice, unutranji plovni putevi, zrani promet)
Karte, tehnike karakteristike i nivo rehabilitacije
cestovne i eljeznike prometne mree; unutranji
plovni putevi i aerodromi otvoreni za komercijalni
promet. Uska grla i obiljeja tekuih glavnih
razvojnih infrastrukturnih projekata i investicionih
planova po vrstama prometa.
Podsekcija cesta sadri informacije o sri
2.2.1
Infrastruktura
transevropske (TEN-T) i sveobuhvatne cestovne
2.5.1
mree u BiH. Podsekcija eljeznica sadri
informacije o eljeznicama i vezama do
Mediteranskog koridora i njegovo proirenje na
zapadni Balkan kroz BiH. Podsekcija unutranjih
plovnih puteva opisuje meunarodni reim
plovidbe prema Okvirnom sporazumu sliva rijeke
Save.
Pregled dostupnih podataka o meugradskim
teretnim i putnikim tokovima (O-D tokovi i/ili
statistika prometa) glavnih vidova prometa, gdje
se pravi to je mogue bolja distinkcija izmeu
2.2.2
Usluge
domaeg i meunarodnog prometa. Pregled
2.5.2
gradskog prometa u glavnim gradovima, procjena
oekivane prometne potranje (kada projekcije
budu dostupne).
Identifikacija nadlenih tijela razliitih vidova
prometa. Analiza postojee regulative prometnog
sektora koja se bavi kljunim temama
2.2.3
Regulativa
(liberalizacija, sigurnost, okoli) razliitih vidova
2.5.3
prometa. Identifikacija kljunih prioriteta za
poboljanje regulative, s obzirom na EU /
meunarodna mjerila.
Za ceste i unutranje plovne puteve, specifina
podsekcija opisuje trenutni tehnoloki status (tj.
2.2.4,
Tehnologija
ICT za kontrolu cestovnog prometa, sistem
2.4.4
naplate cestarina, RIS itd.)
Podsekcija svakog vida prometa se zavrava
2.2.5,
saetkom o glavnim nalazima i pitanjima koja
2.3.4,
Zakljuak
proizilaze iz istraivanja trenutne situacije.
2.4.5,
2.5.4
CILJEVI KOJI SE NAMJERAVAJU POSTII KROZ OKVIRNU
3
STRATEGIJU PROMETA
Prometna politika
Opis ciljeva koji se odnose na povezivanje,
3.1
1
2

osnova za OSP

3.2

Specifini prometni
ciljevi

STRATEGIJA

Petak, 23. 9. 2016.


integraciju sa EU i susjednim zemljama, podrku
ekonomskom rastu koji proizilaze iz Okvirne
prometne politike BiH 2015.-2030. i drugih
stratekih planskih dokumenata.
Specifini ciljevi koji proizilaze iz potreba i
jedinstvenosti sistema prometa u BiH (za
regulativu na dravnom nivou, meunarodni i
meuentitetski promet), entiteta i Brko distrikta.
Akcioni plan studija izvodljivosti i prioritetnih
intervencija za svaku vrstu prometa (tj. razvoj
infrastrukture, poboljanje usluga, tehnoloko
unapreenje i regulativa), pregled trokova,
finansiranja
i
drugih
instrumenata
implementacije, vrijeme za provoenje Okvirne
strategije prometa (kratkorone, srednjorone i
dugorone akcije) i naznaka tijela odgovornih za
provoenje.

PRILOZI

1 METODOLOGIJA
1.1 Pristup Okvirnoj strategiji prometa
Okvirna strategija prometa (OSP) za cilj ima identifikaciju
akcija potrebnih za razvoj prometnog sistema u BiH u
kratkoronom, srednjoronom i dugoronom periodu. OSP je alat
za projektiranje i planiranje iji je cilj pravljenje smjernica za
budue investicije vezane za promet. OSP je dio ivotnog ciklusa
razvoja prometne infrastrukture i usluga.
Cjelokupan pristup ivotnog ciklusa ukljuuje est zadataka
predstavljenih na sljedeem dijagramu i opisanih u nastavku.

1.

2.

3.

4.

Dijagnostika: definiranje scenarija trenutnog stanja i jasno


razumijevanje trenutne situacije prometnog sistema (npr.
trenutne slabosti, uska grla itd.). Ovaj zadatak ukljuuje
prikupljanje podataka i analizu prikupljenih podataka.
Strategija: razvijanje vizije prometne mree (usluge,
infrastruktura, regulativa, ICT) zasnovane na razumijevanju
scenarija trenutnog stanja. Prema tome, cilj ovog zadatka je
identificiranje ciljeva i akcija koje je potrebno provesti da bi
se otklonila trenutna uska grla i nedostaci prometnog
sistema i da bi se dostigao nivo usluga koji zahtijevaju
graani.
Plan razvoja: odluivanje, u okviru budetskih ogranienja,
o viegodinjim investicijama i mjerama u prometu (usluge,
infrastruktura, regulativa, ICT), na osnovu specifinih
performansi razliitih ciljeva i akcija testiranih u zadatku 2.
Akcioni plan ukljuuje definicije pokazatelja za praenje i
evaluaciju prometne politike i investicija izabranih od
strane kreatora politike.
Priprema: priprema provoenja akcionog plana (detaljni
projekat i planiranje).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5.

Provoenje: primjena programa definiranog u programskim


fazama.
6. Praenje i procjena: pratiti rezultate i utjecaje programa i
porediti ih sa stratekim ciljevima definiranim tokom
planiranja.
Okvirna strategija prometa BiH ukljuuje razvoj prva dva
zadatka ivotnog ciklusa:
Analiza postojeeg stanja ("Dijagnostika")
Razvoj strategije ("Definiranje ciljeva i akcija")
Za svaki vid prometa, Okvirna strategija prometa BiH se
zasniva na etiri stuba prometnog sistema (tj. infrastruktura,
regulativa, tehnologija i usluge), kao to je prikazano na sljedeoj
slici.

Ispod su prezentirani najvaniji elementi stratekog


planiranja Strategije.
Stubovi
Kljuni elementi Okvirne strategije prometa
OSP-a
Infrastruktura - Definiranje tehniki i finansijski izvodljivog scenarija razvoja
mrea prema identificiranim prioritetima (poseban fokus e biti na
proirenju koridora TEN-T Osnovne mree) uzimajui u obzir irok
obim postojeih studija o razvoju prometne infrastrukture u dravi
- Verifikacija usklaenosti planiranja infrastrukture u BiH sa
praksama primijenjenim u drugim dravama regiona, radi
osiguravanja pravovremenog napretka povezanosti cijelog zapadnog
Balkana
Usluge
- Analiza visokog nivoa trine pozicije, postojeih usluga i
finansijske situacije kljunih aktera u sektoru prometnih usluga, kao i
svjesnost/ekspertiza kljunog osoblja
- Analiza trenutnog planiranja usluga i praksi upravljanja postojeim
uslugama u javnom prijevozu (npr. gradski i meugradski autobusi,
preduzea za prijevoz putnika i tereta) i usklaivanje standarda
- Definiranje plana proirenja prometne usluge sa specifinim
mjerama koje se odnose na probleme uoene tokom gore navedene
analize (npr. smanjenje starosti vozila i nivoa zagaenja, poveanje
uestalosti i kapaciteta usluga, intermodalna povezanost itd.) i
usklaivanje sa infrastrukturnom strategijom
Regulativa
- Analiza potrebnih zakonskih usklaivanja sa zakonima EU
- Razvoj izvodljivog puta za potpuno usklaivanje, sa opim
fokusom na isplativa rjeenja koja e minimizirati trokove prijelaza
- Integriranje regulatorne strategije u iru prometnu strategiju (npr.
tehnoloka i infrastrukturna unapreenja prometnog sistema bi
trebalo da prate postojee povoenje pravne regulative EU u pogledu
ekonomske odrivosti, ouvanja ivotne sredine, otvaranja trita,
sigurnosti, zatite potroaa itd.)
- Razvoj jasne vizije o akcijama podrke koje su neophodne za
efektivno usaglaavanje propisa (npr. ureaji za raspodjelu kapaciteta
u eljeznikom sistemu, savremena oprema za upravljanje zranim
prometom, aktivnosti za poveanje kapaciteta relevantnih
regulatornih tijela itd.)
Tehnologija - Definiranje plana akcija izvodljivih i prioritetnih intervencija za
svaku vrstu prometa, kao i za intermodalnost, u sljedeim oblastima:
multimodalno informiranje kupaca, rjeenja za izdavanje karata,
(intermodalno) praenje teretnog prometa itd.

1.2 Ciljevi i akcije


Osnovni dio Okvirne strategije prometa je definiran u
Ciljevima i akcijama. Ciljevi i akcije zajedno formiraju strateku
viziju prometnog sistema BiH do 2030. godine.
Kao to je detaljno opisano u relevantnom dijelu, posebni
ciljevi Okvirne strategija prometa proizilaze iz "viih" ciljeva.
Ovi ciljevi su u skladu sa Okvirnom prometnom politikom BiH

Broj 71 - Stranica 145

2015.-2030. koja definira okvirne ciljeve za prometni sektor te


predvia definiranje prometnih strategija, u skladu sa Ustavom
BiH, na nivou BiH, njena dva entiteta i Brko distrikta. Takvi vii
ciljevi su posebno relevantni za meunarodne i meuentitetske
akcije. Prema Ustavu BiH, dravni nivo je nadlean za te
aktivnosti.
Posebni ciljevi su dati za razliite vrste prometa (cestovni,
eljezniki, vodeni i zrani), te se zasnivaju na prioritetima
prometnih politika BiH, FBiH, RS i BD koji su proizali iz
razumijevanja trenutne situacije (zasnovanoj na analizi potreba i
slubenih dokumenata).
U skladu sa utvrenim skupom ciljeva, Okvirna strategija
prometa e imati za cilj definiranje akcija koje treba provesti
kako bi se postigli posebni ciljevi za svaku vrstu prometa. Akcije
su grupirane po predvienom vremenu za implementaciju, i to
kao: "kratkorone" (2016.-2020.), "srednjorone" (2021.-2025.) i
"dugorone" (2026.-2030.) kategorije aktivnosti. OSP takoer
definira nadlena tijela i instrumente za implementaciju svake
akcije.
1.3 Potrebni podaci i nain prikupljanja
Znatan broj studija i dokumenata prikupljeni su za analizu
trenutnog stanja prometnog sistema i kljune prioritete
intervencija u BiH. Glavne kategorije dokumenata su nabrojane u
nastavku, a kompletan popis dokumenata je dat u Aneksu:
1. Strategije / Studije / Planovi. Aktuelne studije i
izvjetaji o prometnom planiranju, ukljuujui:
prometna ulaganja po razliitim vidovima prometa
(eljezniki, cestovni, zrani, unutranji plovni
putevi), faze ulaganja, izvore finansiranja itd.
2. Regulative za pojedine vidove prometa s posebnim
naglaskom na: otvaranje trita, sisteme naplate
cestarine, sigurnost, prava putnika itd.
3. Podaci o prometu
Vremenske serije potranje za meugradski
prijevoz po razliitim vidovima prometa
(eljezniki, cestovni, zrani, unutranji plovni
putevi), razlikujui putniki i teretni
Brojanje protoka prometa na dravnim
(eljeznikim
i
cestovnim)
graninim
prijelazima (ukoliko postoje)
Kljuni podaci o gradskom prijevozu u svakom
znaajnijem gradu (npr. sa vie od 100.000
stanovnika): podaci za mreu javnog prijevoza
(autobus*km i tramvaj*km; putnici*km); podaci
o motorizaciji cesta; podaci o zagaenju zraka
(ukoliko postoje)
4. Finansijski podaci
Posljednji dostupni bilansi uspjeha eljeznikih
preduzea (FBiH, RS); za iste aktere:
kadrovski i podaci o voznom parku; uinci
(putniki i teretni voz * km) itd.
Posljednji dostupni bilansi uspjeha aerodroma
otvorenih za komercijalni promet u Sarajevu,
Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru
5. Podaci o prometnoj infrastrukturi prema vrstama:
karta, duina rute i karakteristike autocesta i
magistralnih cesta
karta, duina rute i karakteristike eljeznice
duine pista i proirenje terminala na
aerodromima otvorenim za komercijalni promet
u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru
duina pista:
ECMT klase unutranjih plovnih puteva
otvorene za komercijalni promet itd.
6. Ostala statistika prometa

Broj 71 - Stranica 146

SLUBENI GLASNIK BiH

Statistika o nesreama na cestama i prugama


Podaci o motorizaciji cestovnih vozila (broj
vozila po tipu/veliini i starosti)
7. Socio-ekonomski podaci
Historijski podaci o populaciji, BDP-u itd.
Podaci o uvozu/ izvozu po dravi i vrsti roba
(ukoliko postoji)
Podaci o meunarodnom turizmu
Podaci su prikupljeni putem istraivanja sekundarnih
podataka, od uesnika i u ciljnim razgovorima s relevantnim
osobama. Konzistentnost i cjelovitost prikupljenih podataka
provjerili su lokalni strunjaci i predstavnici ukljuenih
ministarstava, javnih preduzea i vlasti, na sastancima odranim
tokom izrade ovog izvjetaja.
2 POSTOJEE STANJE
2.1 Socijalno-ekonomski pregled
Ocjena ukupnih ekonomskih pokazatelja neke zemlje,
mjerena kretanjem glavnih makroekonomskih pokazatelja, od
presudne je vanosti za provoenje precizne analize prometa,
pogotovo kada se pokuavaju predvidjeti budui trendovi
potranje za uslugama prometa.
U ovoj sekciji, opi makroekonomski trendovi uoeni u
periodu 2006.-2014. godine e biti identificirani za dravu BiH u
cjelini, te za entitete i Brko distrikt, od kojih se sastoji.
2.1.1 BDP
Ekonomski pokazatelji zemalja i regiona se uglavnom
ocjenjuju posmatranjem trendova bruto domaeg proizvoda
(BDP). BDP se moe definirati kao zbir potronje, investicija,
potronje vlade i neto izvoza. Ovaj pokazatelj se uzima kao
sinonim za ekonomski proizvod zemlje.
Grafikon 1 prikazuje nivoe BDP-a, mjerene u milijardama
bosanskohercegovakih konvertibilnih maraka (KM), zabiljeene
za dravu BiH (ukljuujui i nivoe za entitete FBiH i RS i za BD)
izmeu 2006. i 2014. godine, izuzimajui 2009. godinu
takozvane globalne "Velike recesije", a ekonomski proizvod
prikazuje konstantan rast. Kao to je oekivano, kretanje nivoa
BDP-a je priblino isto za dva entiteta i BD.

Petak, 23. 9. 2016.

Grafikon 2
Bruto domai proizvod po glavi stanovnika, 2006.-2014.
(u hiljadama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BHAS
Grafikon 2 prikazuje nivoe BDP-a po glavi stanovnika,
mjereno u hiljadama KM, posmatrano u periodu od 2006. do
2014. godine na dravnom nivou. Ekvivalentno ukupnom BDP-u,
prihod/ proizvod po glavi stanovnika je znatno povean u
posljednjih deset godina. Proizvod po glavi stanovnika se esto
smatra kao dobar pokazatelj za mjerenje individualnog bogatstva
ili kupovne moi stanovnika neke zemlje. Na entitetskom nivou,
BDP po glavi stanovnika je pratio pozitivan trend. Meutim, u
apsolutnom smislu, FBiH i Republika Srpska su zabiljeile slian
iznos BDP-a po stanovniku, dok je Brko distrikt zabiljeio vei
BDP po glavi stanovnika u toku analiziranog perioda.
2.1.2 Zaposlenost
U ovoj sekciji su analizirani trendovi na tritu rada uoeni
u dravi BiH tokom perioda na koji se odnosi studija (2006.2014.).

Grafikon 1
Bruto domai proizvod, 2006.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BHAS

Grafikon 3
Broj zaposlenih osoba, 2006.-2014. (u hiljadama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Zavod za statistiku RS, Upitnik o radnoj snazi i Statistiki
godinjak RS za 2015. godinu, BHAS
Tanije, podaci zabiljeeni u odnosu na ope nivoe
zaposlenosti provjereni su za dravu u cjelini i za pojedine
entitete. Gore navedeni Grafikon 3 prikazuje zaposlene osobe u
BiH na godinjem nivou. Zaposlene osobe su one koje su
zaposlene na neodreen ili odreen period, radei puno ili
skraeno radno vrijeme. Mogue je primijetiti da je broj
zaposlenih osoba rastao konstantno od 2006. do 2009. godine.
Zatim je uslijedio etverogodinji period pada, dok je blagi
oporavak zabiljeen u 2014. godini.
Meutim, podaci prikupljeni na entitetskom nivou pokazuju
da su trendovi zapoljavanja bili vrlo razliiti meu entitetima.
Zapravo, FBiH je doivjela znaajan i stalan rast tokom
posmatranog perioda, biljeei ukupni maksimum od 444 hiljada
zaposlenih u 2014. godini, u odnosu na zabiljeenih 390 u 2006.
Slian rast je uoen i za Brko distrikt, dok je konstantno

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

smanjenje broja zaposlenih zabiljeeno u Republici Srpskoj od


2009. godine pa nadalje.
Trend stope zaposlenosti za obuhvaene drave i regione
prikazan je na grafikonu u nastavku. Navedeni pokazatelj predstavlja omjer broja zaposlenim i radno sposobnog stanovnitva.
Dob radno sposobnog stanovnitva BiH se sastoji od osoba koje
imaju najmanje 15 godina. Ukupna radna snaga neke zemlje
ukljuuje i zaposlene i nezaposlene osobe.
Podatak za dob radno sposobnog stanovnitva za Brko
distrikt nedostaje. Dakle, grafikon u nastavku samo biljei stope
zaposlenosti na ukupnom podruju FBiH i RS-a. U periodu 2006.2010., stopa zaposlenosti u navedenom regionu je bila u rasponu
od 33% do 39%. Trend stope zaposlenosti je slian onome koji je
zabiljeio rast u periodu od 2006. do 2010. godine i onda opadao
sve do 2014. godine.

Broj 71 - Stranica 147

Grafikon 6
Uvoz, 2009.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS

Grafikon 4
Stopa zaposlenosti, 2006.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Zavod za statistiku RS, Upitnik o radnoj snazi i Statistiki
godinjak RS za 2015. godinu
Podaci za FBiH su u skladu s onim koji su zabiljeeni za
broj zaposlenih. S druge strane, unato smanjenju broja zaposlenih
osoba, stopa zaposlenosti je rasla u Republici Srpskoj tokom
posmatranog perioda, signalizirajui vjerovatno smanjenje dobi
radno sposobnog stanovnitva koje bi moglo biti posljedica
razvoja regionalne demografske krivulje, odnosno migracija.
2.1.3 Vanjska trgovina 1
U ovoj sekciji se analiziraju meunarodni trgovinski tokovi
koji ukljuuju BiH i njene trgovinske partnere. Grafikon 5
prikazuje trend uoen za trgovinski bilans drave prema uvoznim i
izvoznim vrijednostima. Iako izgleda da je trgovinski bilans bio
stalno negativan, ini se da je meunarodni obim trgovine
konzistentno rastao tokom analiziranog perioda (2009.-2014.).

Grafikon 5
Uvoz, izvoz, trgovinski saldo (u milijardama KM) i pokrivenost
uvoza izvozom u BiH (u %) 2009.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS

Izvor: Statistiki godinjak RS, novembar 2015.

Grafikon 7
Izvoz, 2009.-2014. (u milijardama KM)
Izvor: Statistiki godinjak 2015. godine, Zavod za statistiku
FBiH; Statistiki godinjak RS za 2015. godinu, BIHAS
Prethodni grafikoni prikazuju nekoliko trendova:
Privreda je zabiljeila rast u posmatranom periodu,
kako u apsolutnom iznosu tako i po glavi stanovnika
Zaposlenost unutar dva entiteta i BD ima prilino
heterogen trend
Meunarodna trgovina je zabiljeila primjetan rast
Ovakvi trendovi podrazumijevaju da su kljuni pokretai
mobilnosti rasli u posmatranom periodu, sa izuzetkom
zaposlenosti. Podaci o prometu prikazani narednim poglavljem
e potvrditi da je mobilnost poveana u sluaju najznaajnijeg
vida prijevoza (cestovnog), dok su nivoi prometa vie
fluktuirajui u ostalim vidovima prijevoza.
2.2 Ceste
2.2.1 Infrastruktura
2.2.1.1 Dravni nivo (meunarodni i meuentitetski)
Ukupna duina cestovne mree u BiH je 24.796 km. Cijela
mrea se moe podijeliti prema sljedeoj kategorizaciji:
3.970 km Glavne/dravne ceste (16,0%); od ega je
128,7 km klasificirano kao autoceste2 (120 km
autoceste i 28,7 km ceste rezervirane za motorni
promet)
4.611 km Sekundarne/regionalne ceste (18,6%)
14.200 km Ostale/lokalne ceste 3 (57,3%)
Pregled cijele mree je predstavljen na sljedeoj mapi:
2
Dionice cesta koje zadovoljavaju visoke standarde kvalitete, odlikovane
odvojenim kolovozom (2x2 + 1 zaustavna traka), sa maksimalnom dozvoljenom
brzinom preko 110 km/h i bez ukrtanja na istom nivou sa bilo kojom cestom,
eljeznicom ili tramvajskom prugom, biciklistikom stazom ili pjeakom stazom.
3
Nepotpuni podaci za lokalne ceste

Broj 71 - Stranica 148

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Mapa 1
Mapa cestovne mree u BiH
Dio cestovne mree BiH ima meunarodni strateki znaaj
u regionu zapadnog Balkana, zbog ukljuenja u SEETO
sveobuhvatnu mreu 1. U tom smislu, sveobuhvatnu mreu,
identificiranu SEETO Memorandumom o razumijevanju, treba
posmatrati kao multimodalnu regionalnu prometnu mreu koja je
osnova za realizaciju prometnih investicionih programa.
Pored toga, 27. augusta 2015. godine, tokom Samita
zapadnog Balkana 6 (WB6) odranog u Beu, predstavnici
WB6 i Evropske unije su postigli dogovor o indikativnom
proirenju Transevropske prometne mree na Balkanu. Kao
rezultat tog sporazuma, cijela SEETO sveobuhvatna mrea je
sada integrirana u TEN-T mreu. Shodno tome, povezane TEN-T
mape su u skladu s tim aurirane. 2
Pratei strukturu sa dvostrukim slojem TEN-T mree
(Uredba EU br. 1315/2013), Aneks 1 WB6 3 sporazuma
dogovorenog na samitu u Beu, jasno je uspostavljena osnova i
sveobuhvatna mrea za zemlje zapadnog Balkana. U tom smislu,
mapa prikazuje sve dionice cesta koje su dio evropske TEN-T
osnovne i sveobuhvatne mree.

SEETO (eng. South East Europe Transport Observatory) je regionalna prometna


organizacija osnovana Memorandumom o razumijevanju za razvoj regionalne
mree prometa (MoU) potpisanim 11. juna 2004. godine od strane vlada Albanije,
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bive Jugoslavenske Republike Makedonije,
Crne Gore i Srbije i Misije Ujedinjenih naroda na Kosovu i Evropske komisije
2
Shodno tome, Aneks III Uredbe (EU) br. 1315/2013 je dopunjen Uredbom br.
2016/758
3
Vienna (Be) Zapadni Balkan Samir 2015 Aneks 1 povezivanje

Mapa 2
Indikativno proirenje TEN-T cestovne mree na EU susjedne
zemlje na zapadnom Balkanu
Izvor: Direktiva (EU) br. 2016/758
WB6 Aneks 1 ukljuuje listu "preidentificiranih
projekata", tj. identifikacija prioritetnih radova i studija radi
poboljanja kvaliteta infrastrukture na produetku TEN-T
koridora i osnovne mree na zapadnom Balkanu. to se tie
cestovne mree BiH, sljedei preidentificirani projekti su
identificirani u Aneksu 1 WB6:
Mediteranski koridor:
Radovi za sljedee dionice:
Odak Svilaj,
Granini prijelaz i prekogranini most Svilaj na rijeci Savi,
Odak Vukosavlje Podnovlje Rudanka Doboj jug; Tarin Konjic;
Mostar sjever - Poitelj
Ostale dionice u osnovnoj mrei
Radovi na graninom prijelazu i prekogranini most Gradika preko rijeke Save

Lista preidentificiranih projekata naglaava znaaj


prekograninih projekata (BiH Hrvatska) za implementaciju
Mediteranskog koridora i TEN-T produetka osnovne mree.
Agenda o povezivanju 4, ukljuena i u Aneks 1 WB6,
definira status sufinansiranja investicionih projekata na
zapadnom Balkanu u 2015. godini. Sljedea tabela sadri dva
cestovna projekta sadrana u Agendi o povezivanju BiH, gdje su
navedeni izvor finansiranja (meunarodna finansijska institucija),
vrijednost investicije i dodijeljenih subvencija. Ova tabela,
takoer, prikazuje novi sloj kodifikacije projekata (CVc, R2a)
povezanih sa SEETO koridorom i rutama.

Ibidem.

Petak, 23. 9. 2016.


Referenca

SLUBENI GLASNIK BiH

Izvor
finansiranja

WBIF CF 1006 EIB


BIH TRA
WBIF CF 1009 EIB
BIH TRA

Investicija Subvencija
(milioni (milioni
eura)
eura)

Opis
Mediteranski koridor (CVc):
Bosna i Hercegovina Cestovna
interkonekcija sa Hrvatskom
Mediteranski koridor (R2a):
Bosna i Hercegovina Cestovna
interkonekcija sa Hrvatskom

109

22

34,4

6,8

Tabela 1
Investicioni projekti u BiH u Agendi o povezivanju
Izvor: Aneks 1 u WB6
Sljedea mapa prikazuje povezanost izmeu TEN-T i
SEETO sveobuhvatne mree. U tom smislu, mapa jasno istie
kako SEETO sveobuhvatne rute i koridori (R1, R2a, R2b, R3 i
Vc) ine dio Transevropske prometne mree. Vano je
napomenuti da je indikativno proirenje TEN-T mree zapadnog
Balkana grupirano u "rute" i "koridore" po SEETO: potonji su
kodirani po usvojenoj "tradicionalnoj" kodifikaciji ranije
koritenoj od strane "Panevropskih koridora". Dakle, "Koridor
Vc" oznaava juni produetak biveg "Panevropskog Koridora
V".

R3

Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc

Bosanski
amac
Vukosavle
Doboj
Maglaj
Zenica
Lava
Visoko
Podlugovi
Semizovac
Sarajevo
Blauj
Tarin
Konjic

Vc

Jablanica

Vc

Mostar
obilaznica 1

Vc

Vc
Vc
Vc

Mapa 3
SEETO sveobuhvatne rute i koridori
Izvor: SEETO
Zbog obrazloenja ovog aspekta, sljedea tabela prikazuje
sve ukljuene dionice, navodei odgovarajui SEETO
koridor/rutu iji su dio, kao i njihove evropske cestovne kodove:
Panevropska
ruta
R1
R2a
R2a
R2a
R2a
R2a
R2a
R2b
R2b
R2b
R3
R3
R3
R3
R3

Od

Do

Neum
Neum
sjeverozapad jugoistok
Granica sa
Gradika
Hrvatskom
Gradika Banja Luka
Banja Luka
Jajce
Donji
Jajce
Vakuf
Donji Vakuf Travnik
Travnik
Lava
Dobro
Sarajevo
Pole
Dobro Pole
Foa
epan
Foa
Pole
Sarajevo
Pale
Pale
Sokolac
Sokolac
Rogatica
Rogatica Ustipraa
Ustipraa Viegrad

Osnovna/sveobuhvatna
Udaljenost
TEN-T dionica
EU
(km)
(kao to je navedeno cesta
EU uredbama)
7

Osnovna

E65

Osnovna

E661

44
76

Osnovna
Osnovna

E661
E661

34

Osnovna

E661

37
33

Osnovna
Osnovna

E661
E661

44,6

Sveobuhvatna

E762

31

Sveobuhvatna

E762

21

Sveobuhvatna

E762

26
32
28
18
27

Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna

E761
E761
E761
E761
E761

Viegrad

Mostar
obilaznica 2
Buna
(itomisli)
Tasovii
(apljina)

Broj 71 - Stranica 149


Granica sa
Srbijom

20

Sveobuhvatna

E761

Vukosavlje

20

Osnovna

E73

Doboj
Maglaj
Zenica
Lava
Visoko
Podlugovi
Semizovac
Sarajevo
Blauj
Tarin
Konjic
Jablanica
Mostar
obilaznica
1
Mostar
obilaznica
2
Buna
(itomisli)
Tasovii
(apljina)

46,6
37
58
8
35
9
9
8
9
19
24
22

Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna

E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73
E73

51

Osnovna

E73

20

Osnovna

E73

10

Osnovna

E73

16

Osnovna

E73

Doljani

Osnovna

E73

Tabela 2
Dionice obuhvaene u Panevropski koridor/rutu kao i
transevropsku kodifikaciju cesta
Izvor: SEETO viegodinji planovi (eng. MAP: Multi-Annual
Planning) za 2015. (MAP 2015) i 2016. (MAP 2016)
godinu/prioritetni projekti za ceste
Razvojni plan SEETO sveobuhvatne mree za 2015. godinu
je objavljen na 10. godinjici SEETO-a. Plan predstavlja pomak u
Viegodinjem regionalnom prometnom planiranju. Objavljen
nakon irokih procesa konsultacija sa relevantnim zainteresiranim
stranama, Viegodinji plan 2015. je redizajniran kako bi tijelima
za prometno planiranje i potencijalnim investitorima bolje
prezentirao informacije o politici i prioritetnim infrastrukturnim
projektima.
Viegodinji plan za 2015. godinu razlikuje dvije vrste
prioritetnih projekata predstavljenih u dvije odvojene liste:
Prioritetni projekti koji ispunjavaju uvjete za
finansiranje napredni projekti za koje je dostupna
sveobuhvatna ocjena, na osnovu izvrene studije
izvodljivosti i, ako je dostupno, kompletna projektna
dokumentacija, u skladu sa EU procedurama za
programiranje i pravilima nabavke.
Prioritetni projekti za pripremu projekti koji
zahtijevaju punu pripremu projekata i ocjenu projekta
kako bi se utvrdila njihova izvodljivost. Ovi projekti
nisu spremni za realizaciju, ali sredstva su potrebna za
obavljanje potrebnih pripremnih radova.
Jedan od najveih postignutih rezultata tokom SEETO
procesa saradnje je bilo iroko prihvaanje nove SEETO
metodologije za ocjenjivanje prioritetnih projekata usvojene u
julu 2012. godine kako bi se regionalnim uesnicima i
potencijalnim eksternim finansijerima pruio neutralan i
konzistentan pogled na kvalitet projekata izabranih za realizaciju
SEETO sveobuhvatne mree.
Pratei metodologiju ocjenjivanja, SEETO je u
Viegodinjem planu za 2015. godinu predstavio listu prioritetnih
projekata koji su aurirani u Viegodinjem planu za 2016.
godinu.
Najvei dio preidentificiranih cestovnih projekata Agende o
povezivanju je smatrano "Prioritetnim projektima koji
ispunjavaju uvjete za finansiranje" u Viegodinjem planu

Broj 71 - Stranica 150

SLUBENI GLASNIK BiH

SEETO 2016, kao relevantnog za razvoj TEN-T mree. Te


planirane investicije su predstavljene u sljedeoj tabeli. One
pokrivaju izabrane dionice preidentificiranog Koridora Vc i rutu
2a te jednu dionicu na ruti 2b.
Referen
Procijenj
ca ka
eni
Panevrop MAP
Naziv
TEN-T
troak
ske rute 15 ili projekta
mrea
(milioni
MAP
eura)
16
Izgradnja
dionice
autoceste
MAP
Odak
Vc
Osnovna
356
2015 Vukosavlje
Podnovlje
Rudenka Doboj jug
Izgradnja
dionice
autoceste
Odak Svilaj,
MAP
granini Osnovna
109
Vc
2016
prijelaz i
prekograni
ni most
Svilaj preko
rijeke Save
Graevinski
radovi na
MAP
dionici
Vc
Osnovna
400
2016 autoceste
Tarin Konjic
Graevinski
radovi na
dionici
MAP
autoceste Osnovna
350
Vc
2016
Mostar
sjever Poitelj
Izgradnja
prekograni
MAP nog mosta
R2a
Osnovna
105
2016 Gradika
preko rijeke
Save
Nadogradnj
a Brod na
MAP Drini (Foa) Sveobuhva
R2b
62
2015
- Hum
tna
(epan
Polje)

SEETO
TEN-T
Dui priorite
preidentifici
na
tni
rani
(km) projeka
projekat
t

50

11

Da

Da

Izvor
finansiranja

WBIG01BIHTRA01

EIB

WBIG01BIHTRA02

EIB

WBIG01BIHTRA03

EBRD

Da

Da

21

Da

Da

37

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

23

Referenca

Tabela 3
Lista prioritetnih projekata koji ispunjavanju uvjete za EU
finansiranje prema SEETO MAP 2016
Izvor: SEETO MAP 2016
SEETO Viegodinji plan 2016. ukljuuje jedan cestovni
projekat BiH u listi "Prioritetnih projekata za pripremu", naime
"Zavretak obilaznice Istono Sarajevo" (87 km), koji je ve
ukljuen u SEETO Viegodinji plan 2015. Projekat je dio TENT osnovne mree i SEETO rute 3. Procijenjeni trokovi ulaganja
za uspjenost provedbe su 391 milion eura.
Vlada BiH je 2016. godine dostavila EU novu listu
projekata koji ispunjavaju uvjete za finansiranje, u vidu
produetka Agende o povezivanju. Sljedea tabela prikazuje
karakteristike cestovnog projekta, njihovu vezu sa spiskom u
SEETO Viegodinjem planu 2016. i sa preidentificiranim
projektima.

Petak, 23. 9. 2016.


Opis

Koridor
Vc
"Izgradnja
dionice
autoceste
Zenica
sjever
(sjever)
epe jug
(jug)"
Poddionica
Ponirak
Donja
Graanica
Koridor
Vc
Izgradnja
dionice
autoceste
Mostar jug
- Poitelj
Koridor
Vc
Izgradnja
dionice
autoceste
izmeu
petlje
Johovac i
petlje
Rudanka,
prikljuak
na cestu
Doboj
Banja
Luka

Investicija Subvencija SEETO


TEN-T
(milioni (milioni MAP preidentificirani
eura)
eura)
2016
projekat

149

19

Ne

Ne

214,5

39

Da

Da

420

69

Da

Da

Tabela 4
Lista prioritetnih projekata koje je Vlada BiH dostavila EU za
finansiranje, 2016.
Izvor: Vlada BiH
Kao to je prikazano u tabeli, lista ukljuuje investicije (i
pripadajuu subvenciju) dionice autoceste Koridora Vc koji i
dalje nisu ukljueni u SEETO Viegodinji plan 2016. projekte
koji ispunjavaju uvjete za finansiranje, kao ni u listu
preidentificiranih projekata.
2.2.1.2 FBiH
Glavne karakteristike cestovne mree na entitetskom nivou:
Postojee ceste imaju sljedee karakteristike:
Ukupna duina autoceste u upotrebi je 92 km
Ukupna duina cestovne mree sa dvije trake je 4.684
km:
Magistralna mrea sa dvije trake je duga 2.137
km
Regionalna mrea sa dvije trake je duga 2.547
km
Glavna kritina pitanja
Veliki broj magistralnih i regionalnih cesta zahtijevaju
znaajne intervencije
Prometna uska grla u veim gradovima
Kritini faktori na cestovnoj mrei: crne take, loa
geometrija, nivo razvoja zemlje koji ne dozvoljava
odgovarajuu rekonstrukciju
Planirane investicije
U cilju rjeavanja navedenih pitanja, potrebno je nekoliko
investicija kako bi se poboljala kvaliteta cestovne mree. U tom
smislu, FBiH predvia sljedee intervencije, grupirane po
kategoriji cesta:

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 151

Autoceste: 100 km brzih cesta e se nadograditi u


autocestu (sa procijenjenim ukupnim trokom od oko
472 miliona eura). Glavni problem za razvoj autocesta
je postojei model finansiranja
Magistralne ceste: Glavne planirane intervencije se
sastoje od "Programa modernizacije" koji e se
razvijati konkretno u kratkom i srednjem roku
a) Kratkorone investicije (u toku 2016.-2020.) sa
procijenjenim ukupnim trokom od oko 165,72
miliona eura (dijelom finansirane kroz kredit
EIB-a/ WB-a od 100,72 miliona eura a ostatak
finansiran kroz EBRD)
b) Srednjorone investicije sa procijenjenim
ukupnim trokom od oko 126,45 miliona eura e
se finansirati putem kredita EBRD-a
Sljedea mapa prikazuje prioritetne projekte na mrei
autocesta (plava) i brzih cesta (uta), ukljuujui i projekat za
modernizaciju magistralnih cesta do nivoa brzih cesta (crvena).

Mapa 5
Program modernizacije magistralnih cesta 2016.-2020.
Izvor: JP Ceste Federacije BiH Sarajevo
2.2.1.3 Republika Srpska
Glavne karakteristike cestovne mree na entitetskom nivou:
Ukupna duina cestovne mree u Republici Srpskoj je
10.164,2 km. Cjelokupna mrea je podijeljena na sljedei nain:
32 km autoceste, koje ini pravac Gradika Banja
Luka (E661)
4.132 km magistralne i regionalne ceste
6.000 km lokalne ceste
Pregled cestovne mree Republike Srpske je predstavljen
na sljedeoj mapi:

Mapa 4
Posljednja slubena karta autocesta i brzih cesta
Izvor: Obrada od strane konsultanta na osnovu informacija
dobijenih od FMPiK i JP Autoceste, april 2016. godine
Predstavljena mapa pojanjava Program modernizacije
magistralnih cesta 2016.-2020.

Mapa 6
Cestovna mrea RS
Izvor: Izmjene i dopune Prostornom planu RS 2025.

Broj 71 - Stranica 152

SLUBENI GLASNIK BiH

Glavna kritina pitanja


Kao to je ve spomenuto, magistralne ceste imaju ukupnu
duinu od oko 4.132 km:

12,65% su makadamske ceste, koje je potrebno


nadograditi; osim toga

26% mree odlikuje kolovoz ui od 5 m

41% sa nagibom preko 6%

14% sa nagibom od 10%


Planirane intervencije
Kako bi se prevazila glavna uska grla i postigao razvoj
mree cesta, sljedee investicije i intervencije su planirane u RSu:
Nove dionice ukljuene u Prostorni plan Republike
Srpske 1:
Nadogradnja odreenih dionica magistralne i
regionalne mree cesta sa ljunkom (npr. M5 Mesii
Praa, M8 Foa Vikoc itd.) koje zahtijevaju
kompletnu rekonstrukciju
Planirane brze ceste:
Lukavica Pale Sokolac Rogatica
Ustipraa Viegrad granica sa Republikom
Srbije (SEETO Ruta 3)
Bijelina Zvornik Sokolac
Trebinje Gacko Foa Ustipraa Viegrad
Prijedor Kozarska Dubica Donja Gradina
Banja Luka elinac Kotor Varo Obodnik
U skladu sa Dopunama Prostornog plana Republike Srpske
do 2025. godine i planovima upravljanja javnim cestama, u
buduem razvojnom periodu nastavit e se sa transformacijom
cestovnog prometa u interesu poveanja pouzdanosti, dostupnosti
i efikasnosti. Osim kontinuiranog programiranog odravanja,
rehabilitacije i modernizacije po definiranim prioritetima, u
narednom periodu neophodno je izgraditi i modernizirati
magistralnu i regionalnu cestovnu mreu u Republici Srpskoj.
Kao prioriteti izgradnje izdvajaju se rute:
Magistralna cesta M-18 Brod na Drini (Foa) Hum
(epan Pole) (Ruta 2b)
Magistralna cesta R-435 Nevesinje Berkovii
Magistralna cesta R-405 Bronzani Majdan
meuentitetska granica RS/FBiH
Magistralna cesta R-477 Gornji Podgradci
Mrakovica
Magistralna cesta R-413 Kotor Varo - Mitrovii
(Kneevo)

1
Izmjene i dopune Prostornog Plana RS 2025. "Slubeni glasnik RS", br. 152015., u daljnjem tekstu: Prostorni Plan RS

Petak, 23. 9. 2016.

Mapa 7
Uska grla i kritina mjesta
Izvor: Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do
2025.
U narednom periodu, u skladu sa Izmjenama i dopunama
Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, planirano je
da se izgrade obilaznice oko veih regionalnih centara u
Republici Srpskoj.
Navedeni prioriteti za izgradnju cestovne mree i obilaznica
e se implementirati u skladu sa godinjim planovima i
finansijskim mogunostima.
2.2.1.4 Brko distrikt
Glavne karakteristike cestovne mree Distrikta
Ukupna mrea: 870 km; magistralne ceste 37 km,
regionalne ceste 40 km, lokalne i nerazvrstane ceste 500
km, ulice 293 km
Asfaltiranje: 580 km asfaltirano i 290 km neasfaltiranih
cesta (uglavnom lokalni i nerazvrstani)
Mrea magistralnih cesta: 37 km; M14.1 Lonari Bijeljina (glavni tranzitni pravac kroz gradsko podruje
Brko) i M1.8 Oraje - Tuzla (na zapadnoj periferiji BD);
standardi magistralnih cesta: pojedinane ceste sa dvije
trake, 6-7 m irine
Mrea regionalnih cesta: 40 km; R458 Brko - Lopare i
R460 Brko - Graanica; standard regionalnih cesta:
pojedinane ceste sa dvije trake, 6 m irine
Mrea lokalnih cesta: cca 170 km; standard lokalnih cesta:
pojedinani kolovoz, 4-5 m irine
Glavna kritina pitanja
Najkritinije usko grlo se odnosi na M14.1 u urbanom
podruju Brkog, jer je glavni zapad istok tranzitni pravac
u Bijeljini i dalje za sva vozila, ukljuujui i teke kamione
Loe stanje trotoara na magistralnim i regionalnim cestama
(este pukotine i neravnine)
Znaajan dio lokalnih cesta je neasfaltiran
Planirane intervencije
Kako bi se prevazila glavna uska grla i postigao razvoj
mree cesta, u Distriktu su planirane sljedee investicije i
intervencije:
Nove dionice:
Izgradnja obilaznice zapad istok koja e imati
ulogu usmjeravanja toka tranzitnog prometa iz

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

gradskog
podruja
Brkog
(standardi
magistralnih cesta za 80 km/h, duine 18 km)
Izgradnja autoceste Tuzla Oraje (50 km
prolazi kroz BD, ukljuujui poveznice na
postojee cestovne mree)
Autocesta Tuzla Oraje: Gorica Brka
Dubrave; implementacija projekta je planirana,
ali jo nije poela
Obilaznica: Gorice Grbavica aavac
Gredice; implementacija projekta je poela
Rehabilitacija / Rekonstrukcija:
Rekonstrukcija i rehabilitacija asfalta na
postojeim magistralnim i regionalnim cestama
Asfaltiranje i obnova neasfaltiranih lokalnih
cesta
Rutinsko odravanje, ukljuujui i zimsko
odravanje: 1,5 miliona KM + 1 miliona KM
godinje
Rekonstrukcija zastarjelog asfalta: 1 milion KM
godinje
2.2.2 Cestovni promet, flota cestovnih vozila i sigurnost na
cestama
2.2.2.1 Cestovni tok
Sljedea mapa prikazuje mreu magistralnih cesta u BiH
(raspodjela protoka vozila na cestovnoj mrei) tokom 2014. Kao
to moemo vidjeti na mapi, vorovi magistralnih cesta su u
podrujima oko velikih gradova u BiH: Sarajevo, Banja Luka,
Tuzla i Mostar.
Osim toga, vidimo da je vertikalni prometni tok frekventniji
od horizontalnog prometnog toka obzirom na injenicu da su
najvei gradovi vertikalno pozicionirani. Jedinica mjere toka
prometa je prosjeni godinji dnevni promet.

Broj 71 - Stranica 153

razlikuje u zadnjih 6 godina. Broj preenih kilometara ima trend


rasta.

Grafikon 8
Historijski trend cestovnog prometa u BiH broj registriranih
motornih vozila, 2010.-2015. (u hiljadama)
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Grafikon 9
Historijski trend cestovnog prometa u BiH vozila*km, 2010.2015. (u milionima)
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Glavna polazita - odredita su dionice:

Sarajevo Tuzla

Zenica Travnik

Zenica Doboj

Banja Luka Gradika

Sarajevo Mostar

Brko Bijeljina

Travnik Biha
Dok je broj registriranih motornih vozila (Grafikon 8) bio
stabilan u protekle tri godine (poveanje od +6%), pokazatelj
vozila*km je porastao za +20% (Grafikon 9). To znai da su se u
nedavnoj prolosti vozila vie koristila nego prije.
Sljedei grafikon prikazuje broj registriranih motornih
vozila po vrsti u BiH (2006.-2015.). Kao to smo ve spomenuli
u tekstu iznad, najvei broj vozila u BiH u posljednjih 10 godina
(kao to je prikazano ispod) je bio u godini 2011. i 2012.

Mapa 8
Mapa intenziteta na magistralnim cestama BiH (Prosjeni
godinji dnevni promet, AADT)
Izvor: Brojanje prometa na magistralnim cestama u 2014. godini
http://www.jpcfbih.ba/ba/publikacije/Brojanje_saobracaja_F_Bi
H_2014.pdf
2.2.2.2 Cestovni promet putnika: vozni park i promet
Sljedei grafikoni prikazuju historijski trend cestovnog
prometa u BiH. U 2011. i 2012. godini, BiH je imala najvei broj
vozila u zadnjih 6 godina. U 2010. i 2015. godini, BiH je imala
priblino isti broj vozila. Broj lakih vozila se znaajno ne

Grafikon 10
Broj registriranih motornih vozila u BiH (2006.-2015.)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo

Broj 71 - Stranica 154

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

2.2.2.3 Teretni cestovni promet: vozni park i promet


Sljedei grafikon prikazuje historijski trend teretnog
prometa u BiH. Grafikon prikazuje trend rasta u posljednjih 6
godina za tone prevezene vozilima. Isto vai i za pokazatelj koji
prikazuje preene kilometre vozila u teretnom prometu. Broj
teretnih vozila je dostigao svoj maksimum u 2012. godini, ali broj
je uglavnom ostao isti u posljednjih 6 godina.
Dok je broj kamiona (Grafikon 11) bio stabilan u protekle
tri godine (neznatno poveanje od +5%), obim prevezenog tereta
porastao je za +21%. To znai da su se u nedavnoj prolosti
vozila vie koristila nego prije.

Grafikon 11
Koliina prevezenog tereta u BiH, 2010.-2015. (u milionima
tona)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo

Grafikon 12
Koliina prevezenog tereta u BiH, 2010.-2015.
(u milijardama tona*km)
Izvor: IDDEEA, BIHAMK, Sarajevo
Glavna polazita - odredita su dionice:

Sarajevo Tuzla

Zenica Travnik

Zenica Doboj

Banja Luka Gradika

Sarajevo Mostar

Brko Bijeljina

Travnik Biha
2.2.2.4 Sigurnost
Prometne nesree
Sljedei grafikon prikazuje historijski trend prometnih
nesrea u BiH. Broj nesrea je nii nego u 2010. godini, kada je
broj nesrea dostigao svoj maksimum u posljednjih 5 godina
(2015. godina nije ukljuena). Broj nesrea s povrijeenim
osobama se mijenjao tokom ovog perioda, a 2010. godine broj je
priblino isti kao u 2014. godini.
Bitno je spomenuti da i usprkos poveanju broja vozila,
broj prometnih nesrea je ostao nepromijenjen.

Grafikon 13
Historijski trend prometnih nesrea (u hiljadama), 2010.-2015.
Izvor: IDDEA; BIHAMK
Strategija sigurnosti cestovnog prometa u BiH: unutranji
institucionalni okvir, politika situacija i neadekvatan odnos
nadlenih i odgovornih institucija prema problemu cestovnog
prometa su uzrokovali da BiH jo uvijek nema strategiju
sigurnosti cestovnog prometa.
Takoer, unutranji institucionalni okvir i politika situacija
u prolosti su uzrokovale usvajanje sljedeih strategijskih
dokumenata koji se odnose na sigurnost cestovnog prometa u
BiH:
Osnove sigurnosti cestovnog prometa u FBiH (2008.2013.)
Strategija za sigurnost cestovnog prometa u RS
(2009.-2013.), (2013.-2022.)
Trokovi prometnih nesrea u BiH: socijalno-ekonomski
gubici koji proizlaze iz prometnih nesrea u FBiH su izraunati
primjenom bruto proizvoda ili metode ljudskog kapitala (priznata
metodologija koja se koristi u mnogim zemljama). Ovim se
procjenjuju trokovi administracije, lijeenja povrijeenih, tete
na imovini i izgubljena produktivnost poginulih i ozlijeenih, a
ukljuuje naknadu za bol, tugu i patnju.
Detalji o ovim pokazateljima su prezentirani na naredna tri
grafikona:

Grafikon 14
Pojedinani gubici nastali za svaku prometnu rtvu po teini
(u hiljadama KM/EUR)
Izvor: WB; Izvjetaj o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 155

Grafikon 15
Pojedinani gubici nastali za svaku prometnu nesreu po teini (u
hiljadama KM/EUR)
Izvor: WB; Izvjetaj o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS

Grafikon 16
Procijenjeni godinji gubici u bh. ekonomiji na bazi 2010.
godine (u hiljadama KM)
Izvor: WB; Izvjetaj o trokovima prometnih nesrea
u FBiH i RS
Sigurnost na cestovnoj mrei
Sljedea mapa prikazuje identificirane crne take na
autocestama i drugim glavnim cestama u BiH koji su rezultat
studija i istraivanja.

Mapa 9
Identificirane crne take na autocestama i drugim velikim
cestama u BiH
Izvor: Studija prioriteta rekonstrukcija i obnove crnih taki na
magistralnim cestama u FBiH; istraivanje i ureivanje autora,
2010.
2.2.3 Regulativa
Upravljanje cestovnom mreom u BiH se provodi u skladu
sa razliitim nivoima nadlenosti:
FBiH: Magistralnim cestama upravljaju entitetske
cestovne kompanije, JP Ceste FBiH, u skladu sa
njihovom
teritorijalnom
i
administrativnom
nadlenou. Nain upravljanja regionalnim cestama
se razlikuje u odnosu na magistralne ceste. Zapravo, u
FBiH kantoni su odgovorni za upravljanje
regionalnim cestama, a implementirani su od strane
kantonalne direkcije za ceste preko odgovarajuih
kantonalnih ministarstava. Autocestama upravlja JP
Autoceste FBiH.
RS: JP Putevi RS ima nadlenost nad regionalnim
cestama. Pored toga, direkcija ima nadlenost nad
lokalnim cestama unutar teritorije RS, koji posjeduje
entitetski karakter. Lokalnom cestovnom mreom
upravljaju relevantne opinske vlasti u direktnoj
saradnji sa kantonalnim vlastima u FBiH i JP Putevi
RS. Autocestama upravlja JP Autoputevi RS.
BD: Odjel za javne poslove Brko distrikta vri
nadzor, upravljanje, odravanje i zatitu javnih cesta,
kao i objekata na tim cestama. Upravljanje,
odravanje i zatita javnih cesta i dijelom
nekategoriziranih cesta, koji se utvruju posebnom
odlukom, su u nadlenosti Vlade Brko distrikta BiH.
2.2.3.1 Regulatorni okvir na dravnom nivou
Unutar MKP BiH nalazi se Sektor za promet sa
Odsjekom za cestovni promet i Sektor za prometnu
infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekata sa
Odsjekom za ceste, eljeznice, plovne puteve, luke i cjevovode i
Jedinicom za implementaciju projekata (PIU). Kljune uloge
MKP BiH u ovom trenutku su:
Izrada zakona i drugih pravnih akata za cestovni
promet, ukljuujui i meunarodne sporazume
(bilateralni i multilateralni)

Broj 71 - Stranica 156

SLUBENI GLASNIK BiH

Praenje stanja i provoenje meunarodnih


konvencija i sporazuma koji se odnose na cestovni
promet
Praenje meunarodnog i meuentitetskog cestovnog
prometa
Koordinacija u implementaciji glavnih cestovnih
projekata (npr. autocesta na Koridoru Vc)
Uee u relevantnim meunarodnim organizacijama
(SEETO, CEMT itd.)
Uee u razvoju politike u koordinaciji sa entitetima i
Brko distriktom
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvoj cesta u BiH:
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave
Bosne i Hercegovine (2003. godine) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva komunikacija i prometa
BiH koje se odnose na ceste:
Politika
i
reguliranje
zajednikih
i
meunarodnih komunikacionih ureaja
Meunarodni i meuentitetski promet i
infrastruktura
Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata
iz oblasti meunarodnih i meuentitetskih
komunikacija i prometa
Odnosi sa meunarodnim organizacijama iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih
komunikacija i prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih
dokumenata iz oblasti meunarodnih i
meuentitetskih
komunikacija,
prometa,
infrastrukture i informacionih tehnologija
Zakon o sigurnosti cesta (decembar 2005. godine)
definira ope uvjete sigurnosti na cestama, pravila
cestovnog prijevoza, prometne znakove i oznake,
ogranienja u prometu, odgovornosti u sluaju
prometnih nesrea, odredbe za vozae, odredbe za
vozila, posebne sigurnosne mjere itd.
Zakon o meunarodnom i meuentitetskom
cestovnom prometu BiH (decembar 2001. godine)
definira uvjete za cestovni promet putnika i robe u
meunarodnom
i
meuentitetskom
prometu,
inspekcijskog nadzora i sl.
Sporazum izmeu FBiH i RS o osnivanju
zajednike korporacije cestovne infrastrukture
(BRIC) kao dio prometne korporacije (2001.);
kljuna uloga BRIC-a je bila osnivanje
institucionalizirane saradnje izmeu dva entiteta u
oblasti cestovne infrastrukture i osiguranja kapaciteta
za donoenja odluka kako bi se osigurao nesmetan,
siguran i redovan cestovni promet kroz cijelu BiH.
Ostale uloge definiraju BRIC kao "trite cesta i
regulator sigurnosti". To podrazumijeva i usklaivanje
u
razvoju
infrastrukture
prioritetnih
cesta
meunarodne
i meuentitetske relevantnosti,
prvenstveno ciljajui ceste E koridora u zemlji (u to
vrijeme, zemlja nije imala autoceste i brze ceste).
Sjedite BRIC-a je bilo u Banjoj Luci. Pozicija BRICa nije osnaena, ve umanjena uslijed stvaranja
zasebnih entitetskih kompanija za autoceste i
magistralne ceste
Sljedea tabela ilustrira glavna regulatorna pitanja u BiH
Glavna regulatorna
pitanja
Uspostaviti sistem
naplate naknade za
koritenje cesta i
adekvatan i stabilan

Opis
Koraci koje treba provesti radi implementacije
klasifikacije mree irom zemlje, koja je bazirana na
tehnikim standardima, ve dogovorenim izmeu entiteta
u pogledu dizajniranja meuentitetskih i meunarodnih

izvor sredstava za
odravanje

Ohrabriti partnerstvo
izmeu privatnog i
javnog sektora (JPP) ili
koncesione sheme za
pribavljanje kapitala
neophodnog za
izgradnju cesta

Petak, 23. 9. 2016.


cesta od regionalnog znaaja (SEETO).
S obzirom da BRIC nije bio ukljuen u pripremu
tehnikih standarda za dizajn, odravanje, nadgledanje i
izgradnju cesta i autocesta, dogovorenih izmeu entiteta,
data je preporuka za uspostavljanje mehanizma za
osiguranje koordinacije za pitanja sigurnost na cestama
(harmonizacija u reguliranju pitanja sigurnosti na
cestama).
Uspostavljanje sistema finansiranja za odravanje cesta
od strane oba entiteta sa ciljem da se: (i) osigura adekvatan
i siguran izvor sredstava za odravanje; (ii) uspostavi
sistem naplate naknade za koritenje cestovne mree; (iii)
osigura odgovornost entitetskih vlasti za imovinu koja je
vezana za ceste.
Razvoj zajednikih politika za provoenje pravila o
emisiji tetnih gasova za motorna vozila, dogovorenih na
dravnom nivou.
Razvoj zajednikih kriterija za odreivanje prioritetnih
investicionih projekata za ceste kako bi se izbjeglo
precjenjivanje projekata.
Uspostavljanje okvira za tendere prilikom ugovaranja
koncesija, to je uvjet za osiguravanje komercijalne
efikasnosti u dizajniranju, izgradnji i operativnim fazama
cestovnih projekata.
Osposobiti entitete da pregovaraju o setu sloenih
ugovornih obaveza u okviru koncesione sheme, to ini
izgradnju infrastrukture mnogo sloenijom u odnosu na
cestovne projekte finansirane od strane drave.

2.2.3.2 FBiH
Regulatorna tijela
Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH (FMPiK)
obuhvata sektor za cestovni promet i sektor za cestovnu
infrastrukturu. Trenutne kljune funkcije obuhvataju:
Izradu zakona i drugih pravnih akata za cestovni
promet
Upravljanje i praenje provoenja zakona za
odgovornosti dodijeljene od strane trenutne
vlasti
Uestovanje u koordinaciji za implementaciju
projekata od meunarodnog i meuentitetskog
znaaja (Koridor Vc)
Izrada strategijskih planova i infrastrukturnih
projekata vezanih za ceste
Upravljanje infrastrukturom
JP Autoceste FBiH upravlja infrastrukturom autocesta i
brzih cesta u FBiH
JP Ceste FBiH odgovorno je za infrastrukturu magistralnih
cesta
Ostala relevantna tijela:
Javne ustanove za regionalne ceste (u kantonima
Unsko-sanski, Tuzlanski, Zapadnohercegovaki)
Administrativne jedinice u okviru kantonalnih
ministarstava (ostali kantoni)
Finansiranje cestovne infrastrukture
Investiranje u infrastrukturu cesta je direktno vezano za
subvencije koje omoguavaju odravanje i uzimanje kredita.
Subvencije za ceste su podijeljene prema sljedeem modelu:
Autoceste: 35 miliona eura za gorivo (servisiranje
kredita) + 14 miliona eura za cestarine
Resursi akciza na gorivo (gorivo, registracija itd.):
40% magistralne ceste
39% regionalne ceste
21% lokalne ceste
Ministarstvo je iniciralo nove akcize (na gorivo):
0,05 eura/litara za autoceste
0,025 eura/litara za magistralne ceste

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:


Navedena tijela su odgovorna za upravljanje, izgradnju,
obnovu i odravanje cesta na svojoj teritoriji.
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje
cestama i razvoj u FBiH:
Zakon o federalnim ministarstvima i drugim
tijelima uprave FBiH ("Slubeni list Federacije
BiH", br. 58/02,19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06)
definira odgovornosti Ministarstva prometa i
komunikacija Federacije BiH vezano za ceste,
administrativne i profesionalne poslove za cestovni
promet, sigurnost na cestama i kontrolu, osim za
meunarodni i meuentitetski promet i infrastrukturu.
Zakon o cestama u FBiH ("Slubeni list Federacije
BiH", br. 12/10, 16/10, 66/13) definira pravila za
upravljanje, planiranje, finansiranje, izgradnju,
rekonstrukciju, odravanje i zatitu javnih cesta,
javno-privatno partnerstvo vezano za ceste i
provoenje monitoringa.
Zakon o autocesti Koridor Vc ("Slubeni list
Federacije BiH", br.18/13)
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ("Slubeni list
Federacije BiH", br. 28/06) definira uvjete za cestovni
prijevoz putnika i robe unutar Federacije BiH
Zakon o javnim preduzeima u Federaciji BiH
("Slubeni list Federacije BiH", br. 8/02, 81/08,
22/09)
Glavna regulatorna pitanja koja nisu u potpunosti rijeena
od strane relevantnih vlasti obuhvataju:
Usklaivanje sa politikama Evropske unije za
sigurnost na cestama, s obzirom na vrlo visoku stopu
smrtnosti, ne samo gledajui regulatorni okvir ve i na
praktina rjeenja za implementaciju (gdje je potrebno
izvravanje), te proirenja
Regulatorni okvir za cestarine
Finansiranje cestovne infrastrukture
2.2.3.3 Republika Srpska
Regulatorno tijelo
Ministarstvo saobraaja i veza (MKT RS) je entitetsko
tijelo uprave, ije su nadlenosti utvrene Zakonom o
republikoj upravi ("Slubeni glasnik RS", br. 118/08).
Ministarstvo vri upravne i druge strune poslove iz
domena svoje nadlenosti. Ono je odgovorno za poslove
koje se odnose na: cestovni promet i javne ceste, eljezniki
promet, zrani promet, rijeni i jezerski promet, sigurnost
rijenog i jezerskog prometa, usluge pretovara, sistem veza,
radioveze, potanski, telegrafski i telefonski promet,
telekomunikacije,
telekomunikacionu
infrastrukturu,
koordinaciju i druge poslove.
Agencija za sigurnost prometa Republike Srpske,
osnovana 2011. godine kao upravna organizacija u sastavu
Ministarstva saobraaja i veza, osnovana je Zakonom o
sigurnosti prometa Republike Srpske, odlukom Vlade
Republike Srpske.
Upravljanje infrastrukturom
Javno preduzee Putevi Republike Srpske osnovano je
1992. godine kao Direkcija za ceste Republike Srpske. Ovo
javno preduzee je zadueno za organizaciju planiranja i
projektiranja u izgradnji magistralnih i regionalnih cesta,
organizaciju finansiranja, izgradnju, rekonstrukciju,
odravanje i zatitu mree magistralnih i regionalnih cesta u
Republici Srpskoj, te voenje jedinstvene baze podataka o
istoj mrei.

Broj 71 - Stranica 157

Javno preduzee Autoceste Republike Srpske osnovano


je 10.11.2006. godine kada je Vlada Republike Srpske
donijela Odluku broj 04/1-012-2323/06 o osnivanju javnog
preduzea Autoceste Republike Srpske sa ciljem
upravljanja autocesta i brzih cesta u Republici Srpskoj. Ovo
javno preduzee je zadueno za organizaciju planiranja i
projektiranja u izgradnji autocesta i brzih cesta, organizaciju
finansiranja, izgradnju, rekonstrukciju, odravanje i zatitu
mree autocesta i brzih cesta u Republici Srpskoj, te
voenje jedinstvene baze podataka o istoj mrei.
Finansiranje cestovne infrastrukture
Izvori sredstava za finansiranje javnih cesta definirani su
odredbama lana 61-65 Zakona o javnim cestama ("Slubeni
glasnik Republike Srpske", br. 89/13).
Aktivnosti finansiranja, zatite planiranja i izrade
dokumenata, tehniki i tehnoloki zahtjevi za izgradnju,
rekonstrukciju, obnovu, odravanje, zatitu i upotrebu javnih
cesta su odgovornosti upravitelja ceste.
Izvori prihoda javnih kompanija su:
Naknada za ceste, sadrana u maloprodajnoj cijeni
naftnih proizvoda (JP Putevi Republike Srpske i JP
Autoceste Republike Srpske)
Naknada za javne ceste, koja se plaa prilikom
registracije vozila i prikolica (JP Putevi Republike
Srpske)
Naknada za razne dozvole (JP Putevi Republike
Srpske i JP Autoceste Republike Srpske)
Naplata cestarine (JP Autoceste Republike Srpske)
Pored navedenih izvora prihoda, upravljanje javnim
cestama se finansira iz kredita i donacija.
Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:
Sljedei zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvoj cesta u Republici Srpskoj:
Zakon o ministarstvima Republike Srpske (oktobar
2002.) definira odgovornosti Ministarstva saobraaja i
veza Republike Srpske koje su relevantne za ceste;
administrativni i profesionalni poslovi za cestovni
promet i sigurnost u prometu, kao i upravljanje i
koordinaciju politika u skladu sa zakonima RS i BiH.
Zakon o javnim cestama u Republici Srpskoj
(oktobar 2013.) definira pravni poloaj za upravljanje
cestama,
planiranje,
finansiranje,
izgradnju,
rekonstrukciju, odravanje i zatitu javnih cesta,
javno-privatno partnerstvo (JPP) u cestama i
provoenje monitoringa.
Zakon o sigurnosti u prometu Republike Srpske
(juni 2011.) definira sigurnost u prometu,
uspostavljanje Odbora za sigurnost u prometu,
Agencije za sigurnost u prometu, izradu strategija i
planova vezanih za sigurnost u prometu itd.
Zakon o cestovnom prometu u Republici Srpskoj
(novembar 2008.) definira uvjete za promet putnika i
roba u Republici Srpskoj.
Glavna zakonska pitanja koja nisu u potpunosti rijeena
od strane nadlenih institucija obuhvataju:
Zakonski okvir je djelimino usklaen sa propisima
Evropske unije. Transponirani su i primjenjuju se
odreeni propisi i standardi EU, to je vidljivo kroz
zakonske i podzakonske akte, kao to su:
Odluka Vijea 93/704/EZ od 30.11.1993. o
izradi baze podataka Zajednice o nesreama u
cestovnom prometu;
Direktiva 2008/96/EC Evropskog parlamenta i
Vijea Evrope, donijeta 19.11.2008. o
upravljanju sigurnosti cestovne infrastrukture;

Broj 71 - Stranica 158


-

SLUBENI GLASNIK BiH

Direktiva 96/96/EC, donijeta 20.12.1996. o


usklaivanju zakona u zemljama lanicama o
testiranju ispravnosti cesta za motorna vozila i
njihove prikolice;
Direktiva 2006/38/EC Evropskog parlamenta i
Vijea Evrope, izmijenjena 17.5.2006. godine;
Direktiva 1999/62/EC o naplati naknade za
koritenje odreene infrastrukture od strane
tekih teretnih vozila;
Uredba Vijea (EEZ) 3820/85, donijeta
20.12.1985. o ujednaavanju odreenih
socijalnih propisa vezanih uz cestovni promet,
OJ L 370 31/12/1985;
Uredba Vijea (EEZ) 881/92, donijeta
26.3.1992. o pristupu na trite u cestovnom
prijevozu tereta unutar Zajednice, od ili prema
teritoriju drave lanice ili u prijelazu preko
teritorija jedne ili vie drava lanica. OJ L095,
09/04/1992;
Uredba Vijea (EEZ) 684/92, donijeta
16.3.1992.
o
jedinstvenim
pravilima
meunarodnog prijevoza putnika obinim i
putnikim autobusima. OJ l 074, 20/03/1992;
Direktiva 96/26/EZ, donijeta 29.4.1996. o
pristupu u djelatnost cestovnih prijevoznika
putnika i cestovnih prijevoznika tereta, te
uzajamnom priznavanju diploma, svjedodbi i
ostalih dokaza o formalnim kvalifikacijama u
cilju omoguavanja tim prijevoznicima prava na
slobodu osnivanja preduzea u nacionalnom i
meunarodnom prijevozu, OJ 124, 23/05/1996;
Direktiva 98/76/EZ, donijeta 1.10.1998. kojom
se mijenja Direktiva 96/26/EZ o pristupu u
djelatnost cestovnih prijevoznika putnika i
cestovnih prijevoznika tereta, te uzajamnom
priznavanju diploma, svjedodbi i ostalih
dokaza o formalnim kvalifikacijama u cilju
omoguavanja tim prijevoznicima prava na
slobodu osnivanja preduzea u nacionalnom i
meunarodnom prijevozu, OJ L 277
14/10/1998;
Uredba Vijea (EZ) 11/98, donijeta 11.12.1998.
kojom se mijenja Uredba (EEZ) 684/92 o
jedinstvenim pravilima meunarodnog prijevoza
putnika obinim i putnikim autobusima, OJ L
004.
Novi zakon o cestovnom prometu je planiran sa
ciljem daljnjeg usklaivanja sa regulativom EU
Finansiranje cestovne infrastrukture
Upravljanje cestovne mree ukljuuje planiranje:
Izgradnje, rekonstrukcije i odravanje javnih cesta;
Investiranje u izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta;
Organizaciju eksperta za kontrolu izgradnje,
rekonstrukcije, odravanja i zatitu javnih cesta;
Zatitu javnih cesta;
Organizaciju i provoenje profesionalnih aktivnosti u
izgradnji, rekonstrukciji, odravanju i zatiti javnih
cesta;
Dodjeljivanje zadataka odravanja javnih cesta;
Koritenje javnih cesta (organizacija i kontrola
prikupljanja naknada za javne ceste, provoenje javne
vlasti i slino), obiljeavanje javnih cesta i voenje
evidencije o javnim cestama i prometno-tehnikim
podacima za ove ceste;
Praenje sigurnosti na cesti, kontrola i praenje ceste
za sigurno i nesmetano odvijanje prometa;

Petak, 23. 9. 2016.

Uklanjanje nedostataka koji dovode do prometnih


nesrea.
2.2.3.4 Brko distrikt
Regulatorno tijelo
Vlada Brko distrikta Odjel za javne poslove: priprema
planova za obnovu, nadogradnju i izgradnju cesta u
Distriktu, ukljuujui i finansiranje
Upravljanje infrastrukturom:
Vijee za sigurnost prometa Brko distrikta: razmatranje
i analiza stanja sigurnosti na cestama u Brko distriktu i
preporuke za mjere sigurnosti na cestama u Odjelu za javne
poslove
Javno preduzee Putevi Brko distrikt je odgovorno za
cestovnu infrastrukturu u Brko distriktu i provoenje
planova odobrenih od strane Vlade Brko distrikta (Odjel
za javne poslove)
Glavna regulatorna pitanja za cestovni promet:
Navedeni zakoni predstavljaju pravni okvir za upravljanje i
razvoj cesta u Brko distriktu:
Zakon o putevima Brko distrikta (septembar
2004.) definira pravni status kompanija zaduenih za
upravljanje i odravanje cesta, planiranje, finansiranje,
izgradnju, obnovu, odravanje i zatitu javnih cesta,
javno-privatno partnerstvo u cestovnom prometu i
njegovo praenje. Izmjene iz 2013. godine su
primijenjene od strane JP Putevi Brko distrikta.
Zakon o sigurnosti prometa na putevima Brko
distrikta (mart 2007.) definira pitanja sigurnosti u
prometu, uspostavljanje Vijea za sigurnost u prometu
i druga pitanja sigurnosti u prometu, koja se odnose
na oblast Brko distrikta.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brko
distrikta (februar 2006.) definira uvjete za cestovni
prijevoz putnika i roba u Brko distriktu.
Zakon o javnim preduzeima Brko distrikta
Glavna regulatorna pitanja koja nisu u potpunosti
regulirana postojeom legislativom su prikazana u nastavku:
Uvjeti za ceste; upravljanje cestama sa tri glavne
funkcije (planiranje, finansiranje i implementacija)
Zahtjevi sigurnosti u prometu, odgovornosti uesnika
u cestovnom prometu, kreiranje uloge Vijea za
sigurnost u prometu
Uvjeti za prijevoz putnika i roba na cestama u
Brko distriktu
Pravila i odgovornosti u javnim preduzeima
2.2.4 Tehnologija
IPS Inteligentni prometni sistem
Predstavljanje inteligentnog prometnog sistema (IPS) je
planirano u Republici Srpskoj. On bi trebao da ponudi
korisnicima cesta set usluga. Ove usluge su predstavljene
pruanjem pravovremenih informacija korisnicima, na osnovu
kojih se moe napraviti odgovarajua optimizacija putovanja,
poveanje sigurnosti i efikasnosti prometa putnika i roba, kao i
bilo koje druge oblasti.
Na izgraenoj autocesti Gradika Banja Luka E-661 i
autocesti Banja Luka Doboj (u izgradnji) predvieno je
uvoenje Sistema za nadzor, upravljanje i kontrolu prometa
(UNKP) ili IPS.
Autocesta Gradika Banja Luka je dio rute 2a: Okuani
Gradika Klanice Banja Luka - Donji Vakuf Lava. Ovaj
pravac je direktna veza izmeu Koridora Vc i Koridora X.
Predvieno je da se svi podsistemi ovog Sistema integriraju u
Centar za odravanje i kontrolu prometa Laktai, a oekuje se da
e navedeni centar biti u funkciji za dvije godine. S tim u vezi,

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

obje dionice bile bi kontrolirane iz istog kontrolnog centra


Laktai.
Sa druge strane, izgradnja Centra za UNKP u Jahovcu
(Kladari) kod Doboja je zavrena, a oprema e biti instalirana u
naredna tri mjeseca. Ovaj centar e biti nadlean za upravljanje,
nadzor i kontrolu odvijanja prometa na dionici autoceste Prnjavor
Doboj i planiranoj dionici autoceste Koridora Vc kroz
Republiku Srpsku.
Telematika sistemska oprema sastoji se od vie
komponenti, kao to su:
Podsistemi za upravljanje prometom i prometnom
signalizacijom koja nadzire prometne tokove
induktivnim petljama ili kamerama, dojavljuju
eventualne kvarove na signalizaciji ili vanredne
situacije u prometu, te na osnovu ugraenih
algoritama obavljaju usklaivanje prometa;
Podsistemi za kontrolu meteorolokih uvjeta (esto u
okviru sistema UNKP) koji prikupljaju informacije o
vremenskim prilikama na autocesti i stanju povrine
cesta;
Podsistemi za upravljanje cestama i vanrednim
situacijama koji kontroliraju, usmjeravaju i
upozoravaju uesnike u prometu da bi time poboljali
protok ljudi i roba.
U Brko distriktu IPS sistem ne postoji i, kako trenutno
izgleda, nije ni planiran.
Sistemi za naplatu cestarine
Trenutno postoji samo jedna jedinica za naplatu cestarine
(Jakupovci) na autocesti Gradika Banja Luka sa "otvorenim
sistemom za naplatu cestarine", a u upotrebi je i ETC sistem.
Dokumentacija za ostale naplatne stanice je u finalnoj fazi, s tim
u vezi oekuje se da e u skorijoj budunosti u potpunosti biti
zavren sistem za naplatu cestarine.
2.2.5 Zakljuci
2.2.5.1 Infrastruktura
Na bazi analize provedene u prethodnim sekcijama,
sljedea tabela daje pregled glavnih pitanja i potreba za cestovnu
infrastrukturu.
Administrativni
nivo

Dravni nivo

FBiH

Opis
Cestovna infrastruktura igra vanu ulogu u socijalno-ekonomskom
razvoju. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, moraju biti
implementirana sljedea rjeenja:
Integriranje cestovne infrastrukture u evropske prometne
koridore (npr. TEN-T sveobuhvatna cestovna/bazna mrea,
Koridor Vc)
Definiranje Opeg okvira za implementaciju teretnih
koridora Evropske unije
Razvoj meuentitetskih projekata i prekograninih dionica
(npr. granica Svilaj, most na rijeci Savi na kraju autoceste Odak
- Svilaj)
Glavne potrebe i ciljevi vezani za razvoj cestovne mree u FBiH
su sumirani na sljedei nain:
Uopeno, magistralne i regionalne ceste e biti nadograene.
Detaljnije:
a) U pogledu magistralnih cesta: Prioritet je zavretak
modernizacije magistralnih cesta u sklopu programa 2016.2020. i realizacija drugih strategijskih projekata 2020.-2030.
b) U pogledu regionalnih cesta: Neophodno je postaviti set
preciziranih investicionih programa za regionalne ceste kojima
upravljaju kantoni. Uspostavljanje javnih institucija za
regionalne ceste u svim kantonima se trenutno provodi a
zavreno je u tri od deset kantona.
Nadalje, govorei o autocestama i brzim cestama, prioritet je
zavriti mreu brzih cesta (izgraeno je 92 od planiranih 285 km
duge mree autocesta) te e u cilju toga biti implementirani svi
predefinirani projekti ukljueni u Plan povezivanja 6 zapadnog
Balkana za 2015. Ovo se uglavnom odnosi na panevropski
Koridor Vc.
Studije koje bi identificirale potrebe za dodavanjem cesti

Administrativni
nivo

Broj 71 - Stranica 159


Opis

glavnoj/sveobuhvatnoj mrei TEN-T


Izgradnja prekograninog mosta Svilaj na rijeci Savi (kraj
sekcije autoceste Odak - Svilaj)
Odstranjivanje uskih grla vezanih za kapacitet u glavnim
gradskim vorovima
Odstranjivanje uskih grla u brzinama na cestama kroz:
Zavretak sekcija autocesta i brzih cesta na indikativnim
proirenjima TEN-T mree
Izdavanje novog planskog ciklusa investicija za mreu
autocesta
Izgradnja obilaznica u glavnim gradovima
U periodu od proteklih 20 godina uinjeni su znaajni napori na
unapreenju kvaliteta mree javnih cesta u Republici Srpskoj. I
pored toga, trenutno stanje mree nije zadovoljavajue. Da bi se
kvalitet javnih cesta unaprijedio, potrebno je:
Unaprjeenje kvaliteta mree magistralnih i regionalnih cesta
Integracija cestovne infrastrukture u evropski tranzitni koridor
(npr. nastavak izgradnje Koridora Vc u Republici Srpskoj).
Republika Srpska Glavni projekti za zavravanje prioritetnih sekcija autocesta i
brzih cesta u kratkom i srednjoronom periodu navedeni su u
Aneksu.
Studije koje bi identificirale potrebe za dodavanjem cesta
glavnoj/sveobuhvatnoj mrei TEN-T
Izgradnja mosta na rijeci Savi (ruta 2a, u Gradiki,
prekogranina sekcija sa Hrvatskom veza sa Koridorom X i
Koridorom Vc)
Glavne potrebe i ciljevi vezani za razvoj cestovne mree u Brko
distriktu su:
Unaprjeenje nadogradnje magistralnih i regionalnih cesta
Prevazilaenje najkritinijeg uskog grla na M14.1 u
urbanom dijelu Brkog
Prevazilaenje uskih grla u brzinama na cesti
Asfaltiranje i rehabilitacija lokalnih cesta
Brko distrikt
Izgradnja novih veza. Glavne planirane investicije ukljuuju
izgradnju:
- Zapadno-istone zaobilazne ceste koja e imati funkciju
odvajanja tranzitnog prometa od gradskih dijelova Brkog (80
km/h, 18 km duga cesta)
- Autoceste Tuzla - Oraje (npr. duinom od 50 km prolazi kroz
Brko, ukljuujui veze za postojeu cestovnu mreu)

2.2.5.2 Usluge
Na osnovu analize provedene u prethodnim sekcijama,
sljedea tabela sumira glavna pitanja i potrebe vezane za cestovni
promet.
Administrativni
nivo

Opis

Bosna i Hercegovina nema usvojenu strategiju za sigurnost u


prometu, to predstavlja vano pitanje uzimajui u obzir injenicu
da je broj prometnih nesrea vei od prosjeka Evropske unije. U
cilju osiguravanja sigurnosnih zahtjeva i smanjenja broja
prometnih nesrea, mogu se primijeniti sljedei koraci:
Izrada strategije za prometnu sigurnost
Poboljanje odmaralita na autocestama i brzim cestama
Provoenje revizije prometne sigurnosti (RSI i RSA)
FBiH / RS / BD
to se tie smanjenja utjecaja na ivotnu sredinu, potrebne su
intervencije:
Podsticanje prebacivanja na druge vidove prijevoza kroz sheme
podsticaja za intermodalni prijevoz
Smanjenje tetnih emisija kroz mjere koje stimuliraju uvoz
novih i ekolokih vozila
Uzimajui u obzir nivo usluge i prava putnika, implementacija
obaveznih javnih usluga u putnikom prijevozu je neophodna.
S obzirom na trenutno stanje na postojeim autocestama, nivo
usluga nije adekvatan u smislu brzine, uskih grla, crne take itd.
Kako bi se pruio bolji nivo usluga, kvalitet magistralnih i
regionalnih cesta se mora unaprijediti (kako je navedeno u sekciji
2.2.5.1 Infrastrukture).
FBiH / BD
Koraci na smanjivanju gradskog prometa su takoer neophodni u
Brko distriktu.
to se komercijalnog aspekta tie, neophodna je definicija
komercijalnih usluga za putnike i odnosnog operativnog modela u
FBiH.
Iako je promet baziran na principima slobodnog trita sa ciljem
Republika Srpska
pruanja usluga svim korisnicima pod istim uvjetima, neophodno

Broj 71 - Stranica 160


Administrativni
nivo

SLUBENI GLASNIK BiH


Opis

je unaprijediti sistem kako bi se poveao kvalitet usluga i


trokovna efikasnost prometnih operacija za prijevoznike. U ovom
pogledu, neophodna je definicija komercijalnih usluga za putnike i
odnosnog operativnog modela u FBiH.
Drugi kljuni aspekt koji treba imati na umu je unapreenje
poslovnog okruenja kroz odstranjivanje administrativnih
prepreka kako bi se poboljao kvalitet javnih cestovnih mrea koje
pomau provoenje investicija.

Petak, 23. 9. 2016.

Cijela mrea zasniva se na standardnom mjerilu (1.435


mm), a veina je jednokolosijena (92%). Vie od 85% mree je
svrstano kao D4 u smislu UIC kategorija optereenja,
omoguavajui maksimalna optereenja od 22,5 tona po osovini
ili 8,0 tona po metru duine.
Oko 76% mree je elektrificirano monofaznim sistemom 25
kV, 50 Hz.

2.2.5.3 Informacione i komunikacione tehnologije


Na osnovu analiza provedenih u prethodnim sekcijama,
naredna tabela daje pregled kljunih problema i potreba vezanih
za cestovnu infrastrukturu.
Administrativni
nivo

Opis

Neophodno je unaprijediti ICT u sektoru prometa. Kako bi se


postigao taj cilj, potrebno je preduzeti sljedee aktivnosti:
Potpuno provoenje Sistema za upravljanje prometa,
FBiH / RS / BD komunikacionih jedinica (npr. SOS mrea na autocestama)
Razvoj informacionog sistema za putnike i prijevoznike na
autocestama
Razvoj SEED Plus (CEFTA ugovor o razmjeni podataka)

2.2.5.4 Regulativa
Na osnovu analiza provedenih u prethodnim sekcijama,
naredna tabela daje pregled kljunih problema i potreba vezanih
za cestovnu infrastrukturu.
Administrativni
nivo

Opis

Uspostavljanje stabilnog sistema za finansiranje (npr. naplata


cestarine na autocestama i naplata akciza)
Generalno, dravna regulativa e biti usaglaena sa
regulativom Evropske unije (npr. direktiva i regulative o emisiji
tetnih gasova i procjena utjecaja na okolinu)
Zakon i procedure o procjeni utjecaja na ivotnu sredinu treba
FBiH / RS / BD da budu usaglaeni sa EU standardima
tavie, usaglaavanje sa politikom EU o sigurnosti u prometu
je neophodno
Za definiranje stabilnog finansiranja cesta je neophodno:
Uvoenje sistema finansiranja zasnovanog na akcizama za
gorivo
Usklaivanje nivoa poreza na gorivo sa zemljama u regionu
Definiranje stabilnog finansiranja cesta:
Definiranje regulatornog okvira za visinu cestarine na cestama
Uspostavljanje javnih institucija za regionalne ceste u svim
FBiH
kantonima
EIA e biti usklaen sa standardima Evropske unije
Promjene vrste prijevoza za putnike i teret e biti unaprijeene
Prikupljanje sredstava za autoceste na bazi naplate cestarine i
akciza
Provjera modela za naplatu cestarine na autocestama koji je
Republika Srpska baziran na principu naplate i koji e biti baziran na operativnim
trokovima i trokovima investiranja u infrastrukturu
Usklaivanje nivoa poreza na gorivo sa zemljama u regionu
EIA e biti usklaen sa standardima Evropske unije
Usklaivanje postojeeg zakonskog okvira BD sa direktivama
BD
EU i zakonom o emisijama vozila
Usklaivanje sa politikom EU vezano za sigurnost na cestama

2.3 eljeznice
2.3.1 Infrastruktura
2.3.1.1 Dravni nivo (meunarodne i meuentitetske veze)
Od 1.030,389 km pruga u Bosni i Hercegovini, 91,48% su
jednokolosijene a 8,52% dvokolosijene linije. Mrea je
rasporeena 57% u FBiH, 40,4% u RS-u i 2,6% u Brko
distriktu.

Mapa 10
Pregled eljeznike mree BiH
Izvor: RO BiH
eljeznika mrea se sastoji od dvije glavne strateke linije,
koje su ujedno i glavne eljeznike linije za teretni prijevoz robe:
Linija sever - jug Bosanski amac Doboj Zenica
Sarajevo Mostar - apljina, nalazi se na Koridoru
Vc
Linija zapad - istok Dobrljin - Bosanski Novi - Banja
Luka Doboj Tuzla - Zvornik, pruga paralelna sa
Koridorom X
Postoje odreena ogranienja u pogledu brzine i sigurnosti
eljeznikog prometa u eljeznikoj mrei BiH. Ona su
uglavnom posljedica nepovoljnih geografskih poloaja,
nepotpunih sigurnosnih sistema na stanicama, zastarjele
signalizacije, nedostatka zatite na putnim prijelazima itd.
Glavna operativna i organizaciona ogranienja su:
Maksimalna duina voza: 550 m
Maksimalna brzina: 100 km/h
Promjena lokomotiva za pristup neelektrificiranim
sekcijama
Nedostatak komunikacionih ureaja
Naredne mape pokazuju eljeznike linije BiH ukljuene u
indikativna proirenja TEN-T osnovne i sveobuhvatne mree,
prema Uredbi (EU) br. 2016/758, a kako je navedeno u SEETO
MAP 2016. godine.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 161

Novog i Dobrljina (granica sa Hrvatskom) kao dio sveobuhvatne


mree.

Mapa 12
eljeznika mrea u BiH Mediteranski koridor
Izvor: SEETO
Prema navedenim dokumentima, sljedee eljeznike
sekcije su dio predloenog proirenja TEN-T mree i SEETO
koridora/ ruta.
SEETO
Ruta /
Koridor
Vc

Vc
Vc
Vc
Vc

R9a
R9a
R9a
R9a

Mapa 11
Indikativno proirenje TEN-T eljeznike mree u EU zemljama
zapadnog Balkana
Izvor: Uredba (EU) br. 2016/758 (lijevo) I SEETO MAP 2016.
godine (desno)
Evidentno je da predloeno produenje osnovne mree u
BiH ukljuuje proirenje itavog Koridora Vc u BiH (428 km) iz
Bosanskog amca do apljine kroz Sarajevo. Sveobuhvatna
mrea ukljuuje itavu eljezniku rutu "Istok - Zapad" od
Bosanskog Novog do Zvornika kroz Banju Luku i Tuzlu,
ukljuujui ogranak Tuzla - Brko. Meutim, SEETO MAP 2016
identificira samo sekciju iz Banje Luke prema istoku do Tuzle Brko kao "Rutu 9a" (pogledajte narednu mapu). Osim toga,
SEETO MAP 2016 podrazumijeva sekciju izmeu Bosanskog

Od
Bosanski
amac
Doboj
Jelina
Sarajevo
apljina
(BiH Hrvatska)
Dobrljin (granica sa
Hrvatskom)
Banja Luka
Doboj
Petrovo
Tuzla
Tuzla

Do
Doboj
Jelina
Sarajevo
apljina
Metkovi
(Hrvatska BiH)
Banja Luka
Doboj
Petrovo
Tuzla
Brko
Zvornik

Osnovna/Sveobuhvatna
Razdaljina
TEN-T sekcija
Nadlenost
(km) (kao to je navedeno u
EU direktivi 2016/758)
85

Osnovna

RS

87
86
170

Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna

RS
FBiH
FBiH
Prekogranina

110

Sveobuhvatna

RS

35
25
60
55

Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna
Sveobuhvatna

RS
RS
FBiH
FBiH
FBiH

Tabela 5
eljeznike sekcije ukljuene u SEETO koridore/ rute, TEN-T
proirenje mree i nadlene eljeznike kompanije
Izvor: Direktiva (EU) br. 2016/758, SEETO MAP 2016, RS,
FBiH
to se tie liste "Unaprijed identificiranih projekata",
odnosno identificiranih prioritetnih radova i studija za
poboljanje kvaliteta infrastrukture na produetku TEN-T
koridora i osnovne mree na zapadnom Balkanu, jedan
eljezniki projekt u BiH, Mediteranski koridor, ukljuen je u
Prilog 1 WB6.
Mediteranski koridor:
Radovi na dionici Sarajevo Podlugovi:
Duina: 24 km
Procijenjeni trokovi: 23 miliona eura
Opis: Remont pruge na Koridoru Vc, dionica Sarajevo - Podlugovi, to ukljuuje:
- remont pruge kako bi se povratilo stanje pruge predvieno u originalnom
projektu, odnosno omoguilo postizanje brzina od 80 do 100 km/h
- ugradnju novih ina i skretnica na stanicama
- popravku mostova, odvodnih kanala, kosina i nasipa
- ugradnju signalizacije/ sigurnosnog sistema na stanicama i cestovnim
prijelazima na kojima trenutno ne postoji
- adaptaciju cestovnih prijelaza

Broj 71 - Stranica 162

SLUBENI GLASNIK BiH

Ovaj projekat je jedini "Projekat kvalificiran za


finansiranje" prepoznat od strane SEETO MAP 2016. godine, to
opravdava znaaj projekta sa ogromnim prednostima postignutim
remontom linija, kao to su "skraivanje razdaljina prijevoza,
utede u vremenu kod prijevoza putnika i utede u vremenu kod
prijevoza tereta. Posljednja popravka je provedena prije 45
godina, te e ovaj projekat takoer ukloniti uska grla na dionici
Sarajevo - Zenica Doboj".
Nijedan eljezniki projekat u BiH nije ukljuen u listu
"Projekata za pripremu" u SEETO MAP 2016. godine.
2.3.1.2
FBiH
eljeznice Federacije BiH (FBiH) su javna kompanija
zaduena za javni prijevoz putnika i roba i upravljanje
infrastrukturom na podruju tog entiteta.

Petak, 23. 9. 2016.

Prioritetne intervencije na eljeznikoj mrei u FBiH


ukljuuju:
Unaprjeenje i elektrifikacija linije Brko Tuzla, u duini
od 67 km
Unaprjeenje i elektrifikacija linije Doboj (Dobosnica u
FBiH) - Tuzla ivinice Kalesija Zvornik, u duini od
138 km
Unaprjeenje neobnovljenog dijela Koridora Vc u FBiH
(Sarajevo Doboj), u duini od 162 km
Ove intervencije su takoer dio SEETO mree.

Mapa 13
eljeznika mrea u BiH i FBiH, FBiH kategorizacija
Izvor: FBiH
Karakteristike eljeznike mree u FBiH:
Ukupno proirenje eljeznike mree u FBiH je 608,5 km
Elektrificirana mrea u duini od 440,9 km
Dupli kolosijek u duini od 68,5 km
Slab uinak eljeznike mree
Osovinsko optereenje iznosi 22,5 t na relaciji Brko
Banovii i 20 t na C3
Maksimalna brzina za putnike vozove iznosi 70 km/h (na
veem dijelu eljeznike mree) i 50 km/h za teretne
vozove
U cilju poboljanja kvaliteta eljeznike mree, u periodu
od 2002. do 2014. provedena su dva investiciona ciklusa u
rekonstrukciji bh. eljeznica preko Jedinice za implementaciju
projekata za rekonstrukciju eljeznica u Bosni i Hercegovini (PIU
BHJK). Kroz ova dva ciklusa izvedene su sljedee intervencije:
Radovi na rekonstrukciji:

Bradina - Konjic i apljina - Konjic, duine 130


km

Sarajevo - Bradina, duine 32 km


Rekonstrukcija eljeznike nadgradnje (zastor,
pragovi, ine i kolosijeni pribor)
Kontaktna mrea djelomino popravljena, gdje je bila
potrebna rekonstrukcija nadgradnja
Obnova mobilnih sigurnosnih sistema
Projekti koji su jo u realizaciji:
Veza Sarajevo - Bradina (tunel Ivan)
Sistem za kontrolu vozova
Telekomunikacione i elektrine stanice za napajanje
energijom

Mapa 14
Prioriteti za eljezniku mreu (prema SEETO-u)
Izvor: FBiH
2.3.1.3 Republika Srpska
eljeznika mrea Republike Srpske ima ukupno 425 km
pruge i u osnovi je podijeljena na dva glavna pravca.
Pravac "sjever - jug", kao segment Koridora Vc,
povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom i zemljama
sjeverne Evrope na sjeveru, a na jugu sa Federacijom
BiH i Lukom Ploe na Jadranskom moru
Glavna pruga "Istok - zapad", takozvani Koridor X,
povezuje Republiku Srpsku sa Federacijom BiH i
Hrvatskom na zapadu, a na istoku sa Srbijom i dalje
sa zemljama Bliskog istoka i jugoistone Evrope.
eljeznikom infrastrukturom u Republici Srpskoj
upravljaju eljeznice Republike Srpske.
Oko 80% pruga je elektrificirano monofaznim sistemom 25
kV, 50 Hz. U eksploataciji je vie od 95%, a 80% pruga je
izgraeno za osovinsko optereenje od 22,5 t/ osovini, tj. 8 t/m
Od
Pruge normalnog kolosijeka
Pruge uzanog kolosijeka
Ukupna duina pruga na teritoriji RS
Dvokolosijene
Jednokolosijene
Pruge u eksploataciji
Pruge ustupljene na koritenje eljeznicama Srbije
Elektrificirano
Neelektrificirano
Pruge van eksploatacije

Tabela 6
eljeznika mrea u RS
Izvor: eljeznice RS

Duina
(u km)
407,30
18,14
425,44
24,60
339,31
363,91
46,47
306,54
57,38
15,05

Petak, 23. 9. 2016.


Tip objekta

SLUBENI GLASNIK BiH


-

Subvencije: Za rad i odravanje eljeznike mree svake


godine se u budetu Republike Srpske predvia subvencija
za eljeznice RS. U posljednjih pet godina ona je iznosila
25 miliona KM. Subvencija se ugovorom dodjeljuje
eljeznicama
Republike
Srpske
za
finansiranje
infrastrukture u vrijednosti od 17 miliona KM i
sufinansiranje eljeznikog prometa od interesa za
Republiku Srpsku u iznosu od 8 miliona KM.
2.3.1.4 Brko distrikt
Na podruju Brko distrikta nalazi se jedna
jednokolosijena pruga u duini od 35 km, kao dio pruge Brko
Banovii, kojom zajedno upravljaju dva eljeznika preduzea
(eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine i eljeznice
Republike Srpske).
Karta eljeznike mree u BiH, a za potrebe vremenskog
okvira i projektiranja, pruga Brko Banovii u duini od 87 km
je oznaena kao linija broj 14.
Dio pruge od 27 km nalazi se na podruju Brko distrikta,
meutim Distrikt nema pravno lice koje se bavi organizacijom i
reguliranjem eljeznikog prometa.
Upravljanje infrastrukturom i reguliranje prometa obavljaju
dva eljeznika preduzea, kako slijedi:
eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine na duini
od 19,3 km
eljeznice Republike Srpske na duini od 7,7 km
eljeznika pruga nije elektrificirana, ima zastarjelu
signalizaciju sa poetka pedesetih godina prolog vijeka, loe
telekomunikacije i desetine cestovnih prijelaza bez sigurnosnih
ureaja.
Stanje donjeg stroja pruge je zadovoljavajue, dok je stanje
gornjeg stroja prilino loe, to ograniava brzinu kretanja za sve
vozove na maksimalnih 50 km/h.

Broj objekata

Putni prijelazi

278

Mostovi

110

Podvonjaci

26

Nadvonjaci

10

Propusti

892

Tuneli

14

Broj 71 - Stranica 163

Tabela 7
Objekti na eljeznikoj mrei RS
Izvor: eljeznice RS

Mapa 15
Mrea eljeznica u RS
Izvor: Dopuna prostornog plana RS 2025.
Rekonstrukcija: Od kredita EIB-a (50,4 miliona eura) i
EBRD-a (36,38 miliona eura) ukupne vrijednosti 86,78
miliona eura zavren je graevinski dio remonta pruge
Doboj (Kostajnica) Joavka i dio osiguranja stanice i
eljeznice. Preostalo je oko 23 miliona eura koji e biti
utroeni u dovretak SS i TK ureaja i meustanino
osiguranje na dijelu pruge Joavka Banja Luka
(ukljuivo). Radovi su trenutno u toku.
Nadogradnja: Osim nastavka podizanja nivoa sigurnosti
uvoenjem novih tehnologija remontom pruga, planirano je
proirenje postojeeg informacionog sistema sa
raunarskom mrenom opremom i izgradnjom autonomnog
tehnolokog dijela informacionog sistema sa centralnim
upravljanjem (intranet). Postoji i podrka iz budeta RS.
Nove dionice: planirana je izgradnja eljeznike pruge Brod
- Modria, amac Bijeljina, ali kad se steknu finansijski
uvjeti. Za sada se pregovara oko remonta pruge Banja Luka
- Novi Grad granica sa Hrvatskom i Tuzla - Zvornik
granica sa Srbijom (ukljuujui tunel Krievii).
Uska grla: vana uska grla su tunel Krievii (duine 5 km,
na dionici Doboj Tuzla Zvornik) i dio na Koridoru Vc
(dionica amac Doboj) koji je oteen u poplavama 2014.
godine.

Mapa 16
eljeznika pruga 14: Brko Banovii
Izvor: Izjava o mrei FBiH, 2011.
Posljednji remont nadogradnje (remont pruge) je izvren
1963., dok je pruga prvobitno izgraena 1946. godine.
Pruga ima prvenstveno svrhu servisiranja Luke Brko, kao i
servisiranje odreene industrije na podruju Brkog.
eljeznika stanica Brko je pod upravljanjem eljeznica
Republike Srpske (RS). Ostatak pruge Brko Banovii i sve
eljeznike stanice na pruzi su pod upravljanjem eljeznica
Federacije BH (FBiH).
Kljuni problem eljeznica na podruju Brko distrikta je
eljeznika veza Brko i Luke Brko. Pruga prolazi kroz urbano
podruje i na ovom potezu ima 11 neosiguranih cestovnih
prijelaza u nivou. Na ovu temu su izvedeni odreeni projekti.
Investiranje u eljeznice na podruju Brko distrikta se
moe prikazati:
Modernizacija: do sada nije bilo investicija ovog tipa
na ovoj pruzi. Meutim, odreeni nivo rekonstrukcije
postojee pruge je planiran u gradskom podruju
Brkog kako bi se omoguio bolji pristup luci kao i
industrijskih korisnika eljeznica.

Broj 71 - Stranica 164

SLUBENI GLASNIK BiH

Nove dionice: do sada nije bilo investicija ovog tipa


na ovoj pruzi.
Uska grla: nezatieni cestovni prijelazi u nivou (bez
ikakvog osiguranja), zastarjela signalizacija i loe
stanje komponenti gornjeg stroja (zastor, pragovi, ine
i kolosijeni pribor)
Dvije eljeznike linije, Doboj - Bosanska Poljana i
Bosanska Poljana Brko, postale su dijelovima eljeznike
mree SEETO.
2.3.2 Usluge
Sljedei grafikoni prikazuju historijski trend putnikog
prometa u BiH i putnik-km u BiH. Moemo zakljuiti da se taj
broj poveao tokom godina (2010.-2014.) i na nacionalnom i
meunarodnom nivou.

Petak, 23. 9. 2016.

Grafikon 20
Historijski trend teretnog prometa obim tereta (u hiljadama
tona*km), 2010.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafici prikazuju historijski trend putnika i teretnog
prometa u BiH. Grafici prikazuju putnik-km u milionima. U
FBiH godinama je vei promet putnika, ali u 2013. rezultati su
bili priblino isti za oba entiteta. Najvea razlika je bila u 2012.
godini, kada je putniki promet FBiH inio 71% ukupnog
prometa u BiH. Iz navedenog se moe zakljuiti da se promet u
oba entiteta smanjio u periodu od 2010. do 2014.

Grafikon 17
Historijski trend putnikog prometa broj putnika, 2010.-2014.
(u hiljadama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske

Grafikon 18
Historijski trend putnikog prometa million putnika*km, 2010.2014. (u hiljadama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafikoni prikazuju historijski trend teretnog
prometa u BiH u tonama i tona*km. Moe se zakljuiti da se
teretni promet u tonama smanjio od 2010. do 2014., dok se, s
druge strane, promet u tona*km poveao.

Grafikon 21
Historijski trend putnikog prometa po entitetima, 2010.-2014. (u
hiljadama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske
Sljedei grafikon prikazuje teretni promet izraen u tonakm u milionima. Rezultati pokazuju promjenjivost kroz godine u
Federaciji BiH i Republici Srpskoj: u 2012. teretni promet se
smanjio, u 2013. se ponovo poveao u oba entiteta, da bi najvei
bio u 2014. godini. Teretni promet u Federaciji BiH ini otprilike
70% od ukupnog iznosa, a ostatak se odnosi na Republiku
Srpsku.

Grafikon 19
Historijski trend teretnog prometa obim tereta (u milionima
tona), 2010.-2014.
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske

Grafikon 22
Historijski trend teretnog prometa po entitetima, 2010.-2014. (u
hiljadama)
Izvor: Statistiki godinjak 2015., Zavod za statistiku Federacije
BiH, Zavod za statistiku Republike Srpske

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 165

Glavni klijenti eljeznica su:


1. Elektroprivreda BiH sa transportom uglja od rudnika
do stanica za preradu uglja, lociranih uglavnom u
Tuzli i Kaknju
2. Mital Prijedor sa izvozom eljezne rude
3. GIKIL Lukavac sa uvozom i izvozom koksa
4. Bira Zvornik sa glinicom
5. Mittal Zenica sa otpacima i metalurkim proizvodima
6. Aluminij Mostar
Sljedea tabela se odnosi na kvantifikaciju teretnog
eljeznikog prometa po tipu proizvoda (u tonama-kilometrima,
milionima). Iz tabele ispod najvea proporcija roba u teretnom
prometu odnosi se na metalnu rudu i druge rudarske proizvode;
treset, uranij i torij i ugalj i lignit, sirovu naftu i prirodni gas.

Tabela 8
Kvantifikacija teretnog eljeznikog prometa po tipovima
proizvoda (u milionima tona)
Predvianje teretnog prometa je prezentirano u tri tipa
scenarija (najoptimistiniji, optimistian i najmanje optimistian).
Ako pogledamo najoptimistiniji, izvoz bi bio vei od uvoza po
pitanju teretnog prometa, zatim ostalo i tranzit na kraju. Najmanje
optimistian scenarij prikazuje najvee rezultat za promet unutar
zemlje.

Grafikon 23
Predvianje teretnih tokova (u milionima tona)
Izvor: Bazirano na studiji TER eljeznica Koridor Vc u Bosni i
Hercegovini - FBiH i RS

Grafikon 24
Predvianje teretnih tokova bazirano je na glavnim koridorima
distribucije (u milionima tona)
Izvor: Bazirano je na studiji TER eljeznica Koridor Vc u Bosna
i Hercegovina - FBiH i RS
Predvianje teretnih tokova bazirano je na distribucijama
izmeu glavnih koridora, kako je prikazano ispod.
Najoptimistiniji scenarij prikazuje veu distribuciju u Koridoru
Vc, malo manje optimistian scenarij prikazuje veu distribuciju
u paralelnom Koridoru X, ali oba broja su mnogo manja u
odnosu na najoptimistiniji scenarij.

Tabela 9
Predvianje teretnih tokova bazirano na glavnim koridorima
distribucije
Izvor: Baziran na studiji TER eljeznici Koridor Vc u Bosni i
Hercegovini - FBiH i RS
2.3.3 Regulativa
2.3.3.1 Dravni nivo
Institucije
Unutar Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKP
BiH) nalazi se Sektor za promet sa Odsjekom za cestovni i
eljezniki promet i Sektor za prometnu infrastrukturu, pripremu
i implementaciju projekata sa Odsjekom za ceste, eljeznice,
vodene puteve, luke, cjevovode i Jedinicom za implementaciju
projekata (JIP).
Kljune funkcije MKP BiH obuhvataju:

Izradu nacrta zakona i drugih pravnih akata za


cestovni promet, ukljuujui meunarodne sporazume
(bilateralne i multilateralne)

Praenje statusa i implementacije meunarodnih


konvencija i sporazuma koji se odnose na cestovni
promet

Uee u relevantnim meunarodnim organizacijama


(SEETO, COTIF itd.)

Uestvovanje u razvoju politika u saradnji sa


entitetima i Brko distriktom
Regulatorni odbor eljeznica Bosne i Hercegovine (RO
BiH) je upravna organizacija u sastavu Ministarstva
komunikacija i prometa BiH. RO BiH je, u pogledu
organizacije, finansiranja, ovlatenja i odluivanja, nezavisan od

Broj 71 - Stranica 166

SLUBENI GLASNIK BiH

eljeznikih operatera i upravitelja infrastrukture. Sjedite


Regulatornog odbora je u Doboju. Ovlatenja Regulatornog
odbora su sljedea: regulatorna; ovlatenja za izdavanje licence,
potvrda o sigurnosti i dozvola; ostala ovlatenja i funkcije.
Javna eljeznika korporacija Bosne i Hercegovine
(BHJK) osnovana je ugovorom o osnivanju koji su potpisali
Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH. BHJK nije
regulatorno tijelo. BHJK je zajednika struktura izmeu entiteta
i njihovih eljeznica ili drugih organizacija, osnovanih od strane
entiteta. Svrha korporacije je uspostavljanje institucionalne
kooperacije na nivou entiteta kako bi se olakalo usvajanje
neophodnih odluka za omoguavanje sigurnog i redovnog
meuentitetskog i meunarodnog prometa. Jedina preostala
funkcija BHJK od kreiranja RO BiH je koordiniranje veih
eljeznikih infrastrukturnih projekata izmeu entiteta i Brko
distrikta.
Regulativa
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH
(februar 2003.) definira sljedee odgovornosti Ministarstva
komunikacija i prometa BiH koje se odnose na eljeznice:

Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih


komunikacionih ureaja

Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura

Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti


meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i prometa

Odnosi sa meunarodnim organizacijama iz oblasti


meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i prometa

Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz


oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija
Zakon o eljeznicama BiH (juli 2005.) definira ulogu
Regulatornog odbora eljeznica BiH (RO), ija se
najvanija uloga odnosi na trite eljeznica i reguliranje
sigurnosti. Odgovornosti ukljuuju donoenje tehnike
regulative za eljeznice i specifikacija i izdavanje dozvola
za upravitelje infrastrukture i za operatere vozova,
izdavanje certifikata o sigurnosti, izdavanje dozvole za
vozila i infrastrukturnu opremu, albe, istraivanje
eljeznikih nesrea, statistika eljeznikih nesrea itd.
Ugovor izmeu Federacije BiH i Republike Srpske o
uspostavljanju zajednike eljeznike korporacije
(BHJK) kao dio prometne korporacije (1998.): uloge i
odgovornosti BHJK su skoro iste kao i za RO BiH.
BHJK nije preuzeo ove uloge i u meuvremenu ih je
preuzeo RO BiH. Jedina praktina uloga BHJK trenutno
je koordiniranje implementacije projekata koji se odnose na
eljeznice izmeu entiteta i Brko distrikta.
Glavna regulatorna pitanja:
Poboljati konkurentnost eljeznikog prometa u prometnom
sistemu:

Mjere za zajednike, jasne i ekonomski usmjerene kriterije


za investicione planove i prioritete kako bi samo
infrastrukturna
poboljanja
opravdana
studijama
izvodljivosti bila provedena.

Mjere za osiguranja da obje kompanije (FBiH i RS)


mogu prikupiti dovoljno prihoda da pokriju trokove
infrastrukturnog odravanja i trokove putnikih usluga.

Mjere za otklanjanje operativnih uskih grla u eljeznikom


putnikom prometu (bez zaustavljanja vozova na
meuentitetskoj granici kako bi dolo do zamjene
lokomotiva ili osoblja vozova; slino je ve uraeno za
teretne vozove).

Identificirati odgovarajue mjere za podsticanje


intermodalnog prometa sa kljunom ulogom eljeznica.

Petak, 23. 9. 2016.

Podsticanje eljeznica da posluju u poslovnijem ambijentu:

Kompletiranje raunovodstvenog odvajanja postojeih


preduzea bez odlaganja sa ciljem da se omogui
kompletiranje organizacionog i upravnog odvajanja
eljeznike infrastrukture (upravljanje i odravanje) od
eljeznikih operacija (pruanje prometnih usluga).

Proirenje koncepta odvajanja u oblasti eljeznikih


operacija uspostavljanjem komercijalnih linija izmeu
teretnog trita i putnikog trita. Mogue nove i realne
uloge BHJK se odnose na uloge upravitelja zajednikom
eljeznikom infrastrukturom unutar zemlje.

Zajednika definicija o pruanju javnih usluga od strane


drave i entiteta (PJU) je da se uradi kompenzacija za
potroake usluge sa gubicima (definicija PJU standard i
reimi subvencija).
Ostala kljuna pitanja:

Otvaranje trita za preduzimanje u oblasti eljeznica. Ovo


je veoma kritino pitanje s obzirom da postoje inicijative da
se sprijei ovakvo otvaranje dok se zemlja ne pridrui
Evropskoj uniji. Dakle, prvo se moraju ispuniti uvjeti, a tek
onda e uslijediti otvaranje kada linije zvanino budu u
sklopu EU.

Primjena direktiva EU o interoperabilnosti i sigurnosti.


Prema Zakonu o eljeznicama BiH, Regulatorni odbor je
odgovoran za interoperabilnost i sigurnost. Posebnu panju
treba posvetiti primjeni TSI za konvencionalne eljeznice,
budui da su standardi usvojeni. Meutim tehnika
regulativa ne prati tu primjenu.

Pitanje sigurnosti je i dalje regulirano odvojeno trinom


regulativom i regulatornom funkcijom za sigurnost, ali ovo
bi trebalo biti dugorona perspektiva (problem sa resursima,
primjenom itd.)
2.3.3.2 FBiH

Grafikon 25
Trenutni regulatorni okvir: Regulatorni odbor
Izvor: Bosanskohercegovaka eljeznika javna korporacija http://www.BiHzjk.ba/ENG/about.html
Institucije
Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH
(MKP FBiH) obuhvata Sektor za eljezniki promet i Sektor za
eljezniku infrastrukturu.
Kljune uloge MKP FBiH trenutno su:

Izrada nacrta zakona i drugih pravnih akata za


eljezniki promet

Upravljanje i praenje provoenja zakona koji


reguliraju
odgovornosti
propisane
trenutnom
regulativom

Uee u koordinaciji za primjenu projekata sa


meunarodnim
i
meuentitetskim
znaajem
(eljeznika linija na Koridoru Vc i paralelna linijama
sa Koridorom X SEETO)

Izrada strategija i infrastrukturnih projekata koji se


odnose na eljeznice

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

JP eljeznice FBiH upravlja infrastrukturom i operacijama


vozova za sve tipove prometa na eljeznicama u FBiH.
Regulativa

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima


Federalne uprave BiH (2002.) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva prometa i komunikacija FBiH
znaajne za eljeznice: administrativne i operativne poslove
znaajne za eljezniki promet, njegovu sigurnost i
kontrolu. Ove odgovornosti su prihvaene za meunarodni i
meuentitetski promet i infrastrukturu.

Zakon o eljeznicama Federacije BiH (2001.) definira


pravni status JP eljeznice FBiH, njegov odnos sa BHJK,
odgovornosti Vlade Federacije BiH, ope uvjete za
infrastrukturu i promet.

Zakon o finansiranju eljeznike infrastrukture i


sufinansiranju putnikog i kombiniranog prometa
(2003.) definira ope uvjete za finansiranje eljeznike
infrastrukture, eljeznike putnike usluge i kombinirani
promet. Kljuni problem ovog zakona je njegova
openitost, s obzirom da odredbe ne ukljuuju
detalje/izvore finansiranja, finansiranje putnikih usluga je
ostavljeno dogovoru na nivou FBiH i kantona itd.

Zakon o sigurnosti eljeznikog prometa (inicijalno od


1995.) je naslijeen od Republike Bosne i Hercegovine i
primjenjuje se samo u FBiH. On obuhvata sva pitanja
sigurnosti na eljeznicama (infrastruktura, vozovi, pravila
prometa, vozai itd.).

Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP FBiH d.o.o.


Sarajevo za period od 1. januara 2008. do 31. decembra
2012. ("Slubene novine FBiH", br. 4/09).

Sporazum izmeu Federacije Bosne i Hercegovine i


Republike Srpske o uspostavljanju zajednike
eljeznike javne korporacije kao dijela prometne
korporacije, ("Slubene novine FBiH", br. 46/98,
"Slubeni glasnik RS", br. 21/99).

Uredba o radu FBiH i tijela uprave u odgovoru na


vanredna dogaanja ("Slubene novine FBiH", br. 66/04).
Glavna regulatorna pitanja:

Primjena direktiva EU o interoperabilnosti i sigurnosti

Primjena standarda EU za obnovu dijelova eljeznice

Stvaranje odrivog sistema finansiranja odravanja


eljeznike infrastrukture uvoenjem akciza na naftne ili
duhanske proizvode

Puna primjena Zakona o finansiranju eljeznike


infrastrukture dodjeljivanjem ukupnih trokova odravanja
iz budeta

Restrukturiranje eljeznikog preduzea u skladu sa


direktivama EU, kada BiH ue u Uniju

Otvaranje eljeznikog trita, nakon to BiH ue u EU i


nakon to se postignu svi prethodni ciljevi
2.3.3.3 Republika Srpska
Institucije
Ministarstvo saobraaja i veza Republike Srpske je
republiko upravno tijelo ije nadlenosti su propisane Zakonom
o republikoj upravi. MSV RS sadri Sektor za eljezniki
promet i Sektor eljeznike infrastrukture. Kljune funkcije MSV
RS trenutno obuhvataju:

Izradu nacrta zakona i drugih pravnih akata za


eljezniki promet

Upravljanje i praenje primjene zakona za


odgovornosti
propisane
trenutno
vaeom
regulativom

Uestvovanje u koordinaciji za implementaciju projekata sa meunarodnim i meuentitetskim znaajem

Broj 71 - Stranica 167

(eljeznica na Koridoru Vc i linija na Koridoru X


SEETO)

Izrada
eljeznikih
strategijskih
planova
i
infrastrukturnih projekata
eljeznice Republike Srpske, upravlja infrastrukturom i
eljezniki operater, su osnovane 1992. godine sa sjeditem u
Banjoj Luci, a od 1996. godine sjedite kompanije je u Doboju.
eljeznice Republike Srpske su preduzee za javni prijevoz
putnika i robe i upravljanje infrastrukturom na teritoriji
Republike Srpske. eljeznice Republike Srpske su akcionarsko
drutvo. U strukturi, fond kapitala od akcija uestvuje sa 65%,
penzioni fond sa 10%, fond za restituciju sa 5% i privatni kapital
sa 20%. Makroorganizacijska shema sastoji se od: infrastrukture,
operacija, ekonomskih poslova i pravnih poslova.
eljeznice RS primljene su u lanstvo mnogobrojnih
meunarodnih organizacija. Pet godina nakon nastanka, juna
1997. godine podnijele su zahtjev za pristupanje Meunarodnoj
eljeznikoj uniji (MU) koja u junu 1998. godine u Briselu
donosi odluku o prijemu RS u MU. Odluku je potvrdila
Generalna skuptina u oktobru iste godine u Berlinu i
eljeznicama RS dodijelila meunarodni kod 004. lanica
Meunarodnog eljeznikog komiteta (MK) postaju u maju
2000. godine, lanica TCV-a 2001., lanica eljeznica
jugoistone Evrope u aprilu 2002., lanica Saveza tarifa Evropa
Azija (TEA) u Atini u oktobru 2002., lanica Inter Rail saveza
2003., lanica BCC-a u januaru 2004. i FIP saveza u junu 2004.
godine u Atini.
Regulativa
Zakon o eljeznicama Republike Srpske (novembar
2001.) na teritoriji Republike Srpske odreuje sljedee:

Uvjete i tehnike elemente za izgradnju,


rekonstrukciju i odravanje eljeznikih linija,
postrojenja, ureaja i opreme na njima

Uvjete koje treba da ispunjavaju eljeznika vozila,


ureaji i oprema na njima, kao i nain kontrole i
odravanje istih

Uvjete za obavljanje eljeznikog prometa i


organizaciju prijevoza putnika i stvari

Uvjete koje treba da ispunjavaju eljezniki radnici


koji neposredno uestvuju u vrenju eljeznikog
prometa

Ukupno radno vrijeme i posebne mjere sigurnosti,


sigurnost prometa i reda na eljeznici, nadzor nad
sigurnosnim organiziranjem eljeznikog prometa,
kao i odreena pitanja industrijskih, gradskih i pruga
uskog kolosijeka
Zakon o eljeznicama BiH ureuje ukupno strukturno i
eksploataciono podruje eljeznikog prijevoznog sistema u BiH,
uvjete i naine upravljanja eljeznikom infrastrukturom,
obavljanje prijevoza u eljeznikom prometu, kontrolu, nadzor,
regulatorne i apelacione funkcije, kao i druga pitanja znaajna za
rad i funkcioniranje eljeznikog prijevoznog sistema.
Zakon o ministarstvima Republike Srpske (oktobar
2002.) definira sljedee odgovornosti Ministarstva saobraaja i
veza Republike Srpske kada su u pitanju eljeznice:
administrativni i profesionalni posao za eljezniki promet i
njegovu sigurnost, kao i upravljanje politikom saradnje u skladu
sa zakonima Republike Srpske i BiH.
Glavna zakonska pitanja
Razdvajanje eljeznike infrastrukture i prometnih
operatora. Prema Zakonu o eljeznicama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05), organizacija eljeznikog
sistema zasniva se na principu razdvajanja usluga u eljeznikom
prijevozu i eljeznike infrastrukture. Takoer, Zakon o
eljeznicama Republike Srpske ("Slubeni glasnik RS", br.

Broj 71 - Stranica 168

SLUBENI GLASNIK BiH

58/01, 110/03, 59/08 i 24/12 i 33/14) propisuje razdvajanje


infrastrukture i prometnih operatora, dok je Nacrtom zakona o
eljeznicama Republike Srpske, koji je u izradi, to detaljnije
razraeno.

Usklaenost propisa za odravanje eljeznike


infrastrukture i voznog parka sa direktivama EU.
Propisi su usklaeni sa direktivama EU, u suprotnom
vozila iz RS ne bi mogla prometovati van granica RS,
a prema Zakonu o eljeznicama RS ("Slubeni glasnik
RS", br. 58/01, 110/03, 59/08 i 24/12 i 33/14) i
Zakonu o eljeznicama BiH ("Slubene novine BiH",
br. 52 / 05).

Otvorenost eljeznikog trita za eljeznika


preduzea. Do ulaska u EU nije predvieno otvaranje
trita za strane operatere jer se nisu stekli uvjeti za
isto (stanje infrastrukture i ulaganja).

Primjena EU direktiva o interoperabilnosti i


sigurnosti. Prema Zakonu o eljeznicama BiH,
Regulatorni
odbor
donosi
instrukcije
za
interoperabilnost i sigurnost. Takoer, Nacrt zakona o
eljeznicama RS predvia da Ministarstvo saobraaja
i veza RS, u skladu sa Konvencijom o meunarodnom
eljeznikom prijevozu (COTIF), donosi instrukcije
za sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sistema
Republike Srpske.
EU direktive koje su djelimino transponirane u eljeznike
propise su:

Direktiva 2008/57/ES Evropskog parlamenta i Vijea


Evrope od 20.7.2008. godine o interoperabilnosti
eljeznikog sistema unutar Zajednice.

Direktiva 2004/49/ES Evropskog parlamenta i Vijea


od 29.4.2004. godine o sigurnosti eljeznica Zajednice
i izmjeni Direktive Vijea 95/18/ES o izdavanju
dozvola za obavljanje usluga u eljeznikom
prijevozu i Direktive Vijea 2001/14/ES o dodjeli
eljeznikog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranja
naknada za koritenje eljeznike infrastrukture i
dodjeli rjeenja o sigurnosti.

Direktiva 2012/34/EU Evropskog parlamenta i Vijea


od 21.11.2012. godine o uspostavi jedinstvenog
evropskog eljeznikog sistema.
2.3.3.4 Brko distrikt
Institucije
eljezniki regulatorni odbor Bosne I Hercegovine (RO
BiH)
Vlada Brko distrikta Odjel za javne poslove
eljeznice iz oba entiteta upravljaju eljeznikim prometom
u Distriktu i iz Distrikta.
Operacijama i infrastrukturom upravljaju:
eljeznice FBiH d.o.o.
eljeznice RS a.d.
Regulativa
Zakon o eljeznicama BiH (2005.)
Pravilnici koje je odobrio RO BiH
Naslijeeni pravilnici iz prethodnog sistema Zajednice
jugoslovenskih eljeznica koje u meuvremenu RO BiH
nije zamijenio novim
Glavna regulatorna pitanja:

RO BiH je jasno definiran kao regulator eljeznikog


trita i regulator sigurnosti eljeznikog sistema u Bosni i
Hercegovini, koji ukljuuje i Brko distrikt.

Dva integrirana preduzea dogovorila su se sa Brko


distriktom da zajedniki prometuju i upravljaju
infrastrukturom na pripadajuoj eljeznikoj pruzi. To

Petak, 23. 9. 2016.

namee pitanje finansiranja eljeznike infrastrukture i


subvencioniranja putnikog prometa, ali i pitanje
efikasnosti za eljeznike operatore.

Efikasnost FBiH i RS direktno utjee na razvoj Luke


Brko.
2.3.4 Regulativa intermodalnog prometa
Institucije
Postoje neke institucije koje provode nadlenosti na
intermodalni promet, ali one nemaju precizirane kljune funkcije.
Dravni nivo
Praenje statusa i implementacije meunarodnih konvencija
i ugovora koji se odnose na intermodalni promet.
FBiH
Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH (MPK
FBiH) obuhvata dva sektora:
Sektor za eljeznice, vodene puteve i kombinirani promet
sa Grupom za kombinirani promet (stara terminologija)
Sektor za prometnu infrastrukturu sa Grupom za ine,
vodene puteve i infrastrukturu kombiniranog prometa
Obje grupe nemaju precizirane kljune uloge.
RS
Ministarstvo saobraaja i veza RS (MSV RS) obuhvata
sektor za eljeznice, vodene puteve i kombinirani promet. Nema
precizirane kljune uloge.
Brko distrikt
Ne postoje posebne institucije.
Regulativa
Ne postoji precizirana regulativa po pitanju intermodalnog
prometa na nivou drave, entiteta, kao ni na nivou Brko
distrikta.
2.3.5 Zakljuci
2.3.5.1 Infrastruktura
Administrativni
nivo
BiH

FBiH

Republika Srpska

Opis
Koridor Vc i meuentitetski projekti
Unaprjeenje eljeznike infrastrukture u Federaciji BiH
podrazumijeva rekonstrukciju ina i signalizacije (sa
prioritetom na Koridoru Vc) i nastavak elektrifikacije na
cijeloj mrei kroz srednjoroni i dugoroni period.
Pored uspostavljanja povezanosti kroz teritoriju u razumnom
vremenu za putnike i teret, unaprjeenje investicija u
postojeu infrastrukturu ima za cilj poveanje dozvoljene
brzine i sigurnosnih nivoa na mrei kako bi se postigli EN
standardi, TSI I UIC standardi brzine.
Unaprjeenje kapaciteta utovara i istovara na teretnim
terminalima je neophodno radi osiguranja znaajnog domaeg
i meunarodnog intermodalnog prometa.
Glavne potrebe i ciljevi razvoja mree cesta u Federaciji BiH
mogu se prikazati u sljedeim glavnim aktivnostima:
Rekonstrukcija eljeznica na Koridoru Vc u Federaciji BiH
Studija izvodljivosti nove linije Vare - Banovii
Administrativne procedure radi identificiranja novih
eljeznica koje se mogu dodati SEETO mrei
Finaliziranje 2 investiciona ciklusa rekonstrukcije
eljeznica u BiH
Elektrifikacija linija Brko Tuzla i Doboj - Zvornik
Gradnja terminala za kontejnere
U proteklih 20 godina nije bilo znaajnih ulaganja u
unaprjeenje kvaliteta mree eljeznikih pruga u Republici
Srpskoj. Trenutno stanje mree nije zadovoljavajue i potrebna
su ogromna ulaganja u infrastrukturu, vozna i vuna sredstva
da bi se postigli standardi EU i postigao kvalitet eljeznikog
prometa u nivou zemalja u regionu.
Cilj razvoja eljeznike mree u Republici Srpskoj e se
ostvariti kroz sljedee aktivnosti:
Rekonstrukcijom eljeznikih linija na Koridoru Vc u
Republici Srpskoj i izgradnjom novih sekcija (glavni projekti

Petak, 23. 9. 2016.


Administrativni
nivo

Brko distrikt

SLUBENI GLASNIK BiH


Opis

su navedeni u Aneksu)
Administrativnim procedurama kako bi se identificirale
nove eljeznice koje e biti ukljuene u SEETO mreu
Unaprjeenjem intermodalnog prometa kroz izgradnju
intermodalnih terminala u Banjoj Luci i Doboju
eljeznika infrastruktura u Brko distriktu je u veoma loem
stanju, zahtjeva hitnu rekonstrukciju i nadogradnju, posebno u
linijama Doboj - Bosanska Poljana i Bosanska Poljana Brko, koje su dio SEETO mree. Kao i u oba entiteta,
eljeznika infrastruktura mora biti unaprijeena kako bi se
dostigli EN standardi i TSI.
Jedan preciziran cilj je finaliziranje planirane rekonstrukcije
postojee linije u gradskom dijelu Brkog kako bi se osigurao
bolji pristup luci u Brkom. Uklanjanje prijelaza na istoj liniji
je veoma bitno kako bi se poveala sigurnost u gradskom
dijelu Brkog.
Elektrifikacija eljeznike mree je takoer hitna akcija koja
se mora provesti.

2.3.5.4 Regulativa
Administrativni
nivo
BiH

FBiH

2.3.5.2 Usluge
Administrativni
nivo

FBiH

Republika Srpska

Brko distrikt

Opis
Kvalitet eljeznikih usluga treba biti unaprijeen i za putnike
i teretni promet. Pored kompletiranja investicija u eljezniku
infrastrukturu, cilj unaprjeenja mobilnosti na eljeznicama i
promjene naina od koritenja privatnih automobila do
putnikog eljeznikog prometa moe se postii kroz sljedee
aktivnosti:
Rekonstrukcijom eljeznica (FBiH) kroz poslovni model
Implementacijom obaveznih javnih usluga u putnikom
prometu
Obnovom voznog parka
Definiranjem putnikih komercijalnih usluga i operativnog
modela za putnike usluge
to se tie eljeznikog teretnog prometa, znaajan stepen
promjene od koritenja cesta se moe postii primjenom
sljedeih akcija:
Razvojem
i
unaprjeenjem
istovarnog/utovarnog
kapaciteta na teretnim terminalima
Definiranjem poticajne sheme za intermodalni promet
Kvalitet eljeznikih usluga mora biti podignut do nivoa u
zemljama regiona. Privlaenje putnika ka koritenju eljeznica
moe se postii kroz sljedee aktivnosti:
Rekonstrukcijom eljeznica (RS) prema poslovnom
modelu
Implementacijom obaveznih javnih usluga u putnikom
prometu
Obnovom voznog parka
Definiranjem putnikih komercijalnih usluga i operativnog
modela za putnike usluge
Najvaniji cilj vezan za eljeznike usluge u Brko distriktu je
obnova eljeznikih putnikih usluga na liniji Tuzla - Brko, s
obzirom da te usluge nisu dostupne od 2013. godine.
Prometni obim na eljeznicama u Brkom dosta zavisi od luke
u Brkom i lokalnih industrija koje su u stagnaciji.

2.3.5.3 Informacione i komunikacione tehnologije (ICT)


Administrativni nivo

FBiH

Republika Srpska

Brko distrikt

Opis
eljeznikom sektoru treba snaan razvoj u ICT podruju
kako bi se poveala sigurnost na eljeznicama i dostigli EN
standardi i TSI.
Rekonstrukcija signalizacije na linijama Koridora Vc je jo
jedan kljuni cilj koji zahtjeva akcije bazirane na ICT-u.
Drugi ciljevi u srednjoronom i dugoronom planu su
uspostavljanje putnikog informacionog sistema i razvoj
informacionih sistema u teretnom prometu.
Kao to je ve opisano u sekciji "Infrastruktura", eljeznika
mrea je zastarjela i zahtjeva hitno unaprjeenje. Ostvarivanje
cilja zahtjeva provoenje akcija koje su bazirane na ICT-u.
Slab doprinos telekomunikacija, zastarjela signalizacija i
mnotvo postojeih prijelaza (bez sigurnosnih ureaja)
sputavaju ostvarivanje adekvatnog nivoa efikasnosti i
sigurnosti.

Broj 71 - Stranica 169

Republika Srpska

Brko distrikt

Opis
Nezavisna institucija za istrage uvjeta sigurnosti na
eljeznicama
Proces harmonizacije regulative eljeznikog prometa u
Federaciji BiH sa standardima EU je neophodan radi
ostvarivanja sljedeih ciljeva:
Rekonstrukcije eljeznikih preduzea u skladu sa
Direktivom Evropske unije 2012/34
Osiguranja tehnikog unaprjeenja i integracije FBiH u
jedinstveni evropski eljezniki sistem
Omoguavanja jedinstvenog evropskog eljeznikog
sistema u skladu sa direktivama Evropske unije kroz
osiguranje pristupa drugim eljeznicama u srednjoronom
roku i pripremu otvaranja eljeznikog trita nakon to se
BiH pridrui Evropskoj uniji
Kreiranja sistema stabilnog finansiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture
Takvi ciljevi mogu biti postignuti kroz sljedee akcije u
srednjoronom roku:
Uvoenje akciza na gorivo ili cigarete za potrebe
finansiranja odravanja eljeznica
Potpuna primjena zakona o finansiranju eljeznike
infrastrukture kroz alokaciju ukupnih trokova odravanja iz
budeta
Usvajanje direktiva Evropske unije o interoperabilnosti i
sigurnosti
Definiranje scenarija za pribliavanje postojee regulative
FBiH direktivama Evropske unije i regulativi pristupa
eljeznikom tritu
Definiranje dugoronih scenarija za otvaranje eljeznikog
trita
Reguliranje eljeznikog prometa je djelimino usaglaeno sa
regulativom, standardima i praksama Evropske unije, ali
daljnja harmonizacija je neophodna. Ciljevi pripreme
eljeznikog sektora za pristupanje tritu Evropske unije i
uspostavljanju odrivog sistema finansiranja za eljeznice se
mogu postii kroz sljedee akcije:
Definiranje modela finansiranja eljeznike infrastrukture
Finaliziranje separacije eljeznike infrastrukture i
prometnih operacija
Pribliavanje regulative Republike Srpske regulativi
Evropske unije
eljeznika mrea u Brko distriktu je predmet dravne
nadlenosti eljeznikog regulatornog odbora BiH, a
eljeznikim uslugama upravljaju i RS i FBiH. Stoga
Brko distrikt sa entitetima dijeli iste ciljeve i akcije koje treba
provesti u sektoru reguliranja eljeznica.

2.4 Unutranji plovni putevi


Uzimajui u obzir morfoloke i hidroloke karakteristike
vodotoka u BiH, kao i mogunosti i potrebe za razvoj rijenog
prometa, potrebno je odvojeno posmatrati rijeku Savu a odvojeno
ostale rijeke pritoke Save: rijeke Unu sa Sanom, Vrbas, Bosnu i
Drinu. I Drina i Una su plovne rijeke u duini od oko 15 km od
njihovog ua u rijeku Savu.
Rijeka Sava, kao granini plovni put, zasluuje posebnu
panju jer je vrijedan ekonomski potencijal, posebno u pogledu
plovidbe i osiguranja uvjeta za ekonomski promet roba.
Na rijeci Savi uspostavljen je meunarodni reim plovidbe
te je nadlenost nad prometom podijeljena na:
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nadleno
za meunarodni promet;
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
nadleno za infrastrukturu;
Ministarstvo saobraaja i veza RS nadleno za
infrastrukturu;
Prometni odjel u Brko distriktu nadlean za
infrastrukturu.
to se tie plovidbi, ured koji upravlja lukom u Brko
distriktu odrava registar brodova/plovila. U uredu je registrirano
18 plovila unutranje plovidbe s motornim pogonom, est

Broj 71 - Stranica 170

SLUBENI GLASNIK BiH

teretnjaka, tri trajekta i tri plutajue strukture. Jedinica lokalne


samouprave vodi registar brodova, te je duna izvjetavati o broju
registriranih brodova Ministarstvu saobraaja i veza Republike
Srpske svake godine do 30. januara.
Rijeka Sava
Mreom unutranjih plovnih puteva u Republici Srpskoj
upravlja Ministarstvo saobraaja i veza Republike Srpske.

Mapa 17
Prometna infrastruktura u vodama Republike Srpske
Prije 1990. godine, rijeka Sava, glavna pritoka Dunava,
imala je znaajnu ulogu u regionalnoj prometnoj mrei. Plovidba
je bila formalno mogua od ua Save u Dunav u Beogradu,
uzvodno do Rugvice u Hrvatskoj, u ukupnoj duini od 683
rijena kilometra (rkm). Tokom 1990. ukupna koliina tereta
prevezenog rijekom Savom je bila 5,2 miliona tona, uglavnom
rasutog tereta. Danas je rijeka Sava kategorizirana kao plovni put,
inei granicu izmeu BiH i Srbije u duini od 33 rkm, te izmeu
BiH i Hrvatske u duini od 305 rkm. Srbiji pripada 178 rkm, a
Hrvatskoj 79 rkm (sve do Siska).
Nakon 1990. ekonomski potencijal rijenog prometa
rijekom Savom je ogranien postojeim stanjem infrastrukture.
Odnosno, nakon regionalnih sukoba 90-ih godina, Sava i njena
luka ostale su znaajno oteene, a rijena obala je minirana na
mnogim podrujima. Pored toga, od okonanja sukoba, Sava se
zanemarivala, uz malo ili nimalo odravanja i investicija, pa je
sve donedavno godinja koliina prometa bila veoma skromna, s
neto manje od 250.000 tona na cijelom plovnom putu u 2012.
Razlog tako skromnog prometa je ograniena plovnost tokom
godine, te u vezi s tim nepouzdanost prijema i otpreme robe
dobrim dijelom godine.
Potrebno je napomenuti da je rijeka Sava pripadala klasi IV
plovnosti od ua u Dunav uzvodno prema Luci Brko (rkm
234), od Brkog do Broda (rkm 356) Klasi III i Klasi II uzvodno
do Rugvice u Hrvatskoj (rkm 653). Klasa II znai da je rijeka
plovna za brodove/plovila do 650 tona, Klasa III do 1.000 tona,
a Klasa IV do 1.500 tona i gaza 2,5 m. Ova klasifikacija je u
skladu sa Evropskim sporazumom u vezi sa prometom na
unutranjim vodama od meunarodnog znaaja. 1

1
Evropski Sporazum o glavnim rijenim plovnim putevima od meunarodnog
znaaja (AGN), eneva, 1996., Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za
Evropu

Petak, 23. 9. 2016.

Potencijal rijeke Save nije iskoriten u punom kapacitetu


zbog oteanog prometa uslijed loih plovidbenih uvjeta, niskog
vodostaja rijeke Save, pri emu su izraene prepreke u plovnom
putu (pliaci). Postoje tri kritine dionice: lokacija Naki Kula,
rkm 209+000 do 212+000, lokacija Savulja, rkm 310+000 do
311+000 (FBiH) i lokacija Jaruge - Novi Grad (FBiH), rkm 326 rkm 329. Protok vode Savom znaajno fluktuira to rezultira
velikim varijacijama nivoa vode i dubine rijeke tokom godine.
Veliko stvaranje nanosa u nekim dijelovima, uz nedovoljno
odravanje korita rijeke, dovodi do smanjenja irine i dubine
plovnog puta. To rezultira time da uvjeti za plovidbu Savom
mogu biti dosta teki tokom velikog dijela godine.
Nepovoljni uvjeti proistjeu iz:
ogranienja gaza tokom perioda niskih voda (broj
plovnih dana se smanjuje na ispod 200 u nekim
mjestima, a dalje uzvodno i manje),
ograniene irine i dubine plovnog puta,
otrih krivina na rijeci koji ograniavaju duinu i
irinu plovila i konvoja,
ogranienja visine ispod mostova za vrijeme visokih
vodostaja,
nepostojanja rijenog informacionog sistema za
plovila,
postojanja potopljenih plovila i neeksplodiranih
naprava.
S obzirom da su plovne i obalne oznake unitene ili su bile
u veoma loem stanju, izvrena je obnova sistema obiljeavanja
rijeke. Obnova sistema obiljeavanja izvrena je u periodu od
2009. do 2010. godine, a finansirali su je zajednikim sredstvima
Ministarstvo saobraaja i veza RS, Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija, Brko distrikt i Ministarstvo
komunikacija i prometa BiH.
U skladu sa potpisanim Sporazumom iz 2002. godine,
teilo se aktivnostima obnove i modernizacije plovnog puta rijeke
Save, koji podrazumijeva ureenje plovnog puta i odreivanje
regulacijske linije rijeke Save od Rainovaca (Brko) do Siska.
Shodno tome, plovni put e biti doveden u Va klasu plovnosti na
dionici od Brkog do Beograda, odnosno, IV klasu na dionici od
Brkog do Siska. Dovoenjem plovnog puta na viu klasu
plovnosti omoguila bi se sigurna plovidba, a samim tim i
poveao prijevoz putnika i roba.

Mapa 18
Rijeka Sava
Ukupna duina unutranjeg plovnog puta Rijeke Save
(Hrvatska/ Srbija/ BiH): Beograd - Sisak je 593 km. Prije raspada
bive Jugoslavije, plovidba na Savi je bila mogua od ua
Dunava do Galdova i Rugvice u duini od 683 rkm. Rijeka Sava
u BiH tee u duini od 332,4 rijena kilometra (rkm).
Bosanski dio rijeke tee od 175 rkm do 507,4 rkm kroz
Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brko
distrikt. Najvei udio je u RS-u (61%), zatim u FBiH (32%), a
preostalih 7% ili 24 km su pod odgovornou Brko distrikta.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Mapa 19
Dispozicija Luke Brko na rijeci Savi
Izvor: Pacific Consultants International, 2008.
Jo uvijek postoje neki nepovoljni uvjeti za plovidbu,
uzrokovani:
Ogranienim dubinama u plovnom putu u dugim
periodima
Ogranienom irinom plovnog puta
Otrim krivinama koje ograniavaju duinu i irinu
plovila i konvoja
Ogranienom visinom ispod mostova
Nedovoljnom obiljeenou
Potopljenim plovilima ili objektima
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save (eng.
International Sava River Basin Commission - ISRBC)
primjenjuje dva standarda za plovidbenost:
Navigacija treba biti mogua sa smanjenim gazom
95% vremena
Navigacija sa maksimalnim gazom mora biti mogua
65% vremena
Svjetska banka je trenutno u procesu pripreme
projekta za obnovu plovnog puta na rijeci Savi koji
ima za cilj poboljanje plovnosti rijeke Save za
prijevoznike
Plovila za poboljanje sigurnosti i rada plovila u
plovnom putu, a za jaanje upravljanja i poslovanja u
lukama

Broj 71 - Stranica 171

Grafikon 27
Historijski pregled i prognoza plovnih dana (2009.-2013. i
prognoza 2013.-2030.)
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.
Prilog 1 uz WB61, dogovoren na Bekom samitu, razvijen
je na osnovu unaprijed definiranih projekata:
Studije i radovi za rehabilitaciju plovnog puta rijeke
Save (Sisak Brko Beograd)
Radovi za razminiranje desne obale rijeke Save od
ua rijeke Drine do ua rijeke Une
2.4.1 Unutranje luke
Glavne luke u BiH su Brko, amac i Brod (dok naftne
rafinerije).
2.4.1.1 Luka Brko2
Od 2004. luka posluje pod nazivom Javno preduzee Luka
Brko kao luka za javne usluge. Sva imovina je u javnom
vlasnitvu.
JP Luka Brko obavlja ulogu lukog operatora (operacije
pretovara tereta).
Luka je dobila meunarodni status u septembru 2006.
godine.
Upravni odbor JP Luka Brko funkcionira kao Luka
uprava. Meutim, nema mandat da odluuje o razvoju luke,
ulaganjima u luku ili operacijama luke i stratekom planu.
Za sada je taj mandat povjeren Vladi Brko distrikta.
JP Luka Brko ima sljedee poslovne jedinice:
Utovar i istovar
Iznajmljivanje
Skladini kapaciteti (skladitenje)
Usluge carinskog terminala
Danas prihod JP Luka Brko uglavnom zavisi od carinskog
terminala koji, ustvari, ima vrlo malo veze sa njenom
osnovnom aktivnou. (U skladu sa Sporazumom izmeu
Uprave za indirektno oporezivanje i Distrikta, JP Luka
Brko je duna da prua usluge carinskom terminalu).
Luka Brko se nalazi u sjeveroistonom dijelu BiH, na
desnoj strani plovnog puta rijeke Save. Klasa IV plovnosti, sa
prosjenom plovnou od 260 dana godinje, i gravitacijsko
ekonomsko podruje odredili su vanost ove luke u odnosu na
uzvodna pristanita. Mogunost otpreme robe preko Luke Brko:
omogueno je da se uspostavi direktna isporuka dobara od rijeke
Save do luka Podunavlja u zapadnoj i istonoj Evropi, kao i luke
na Sjevernom i Crnom moru.

Grafikon 26
Plovni dani na rijeci Savi po kvartalima 2009.
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.
1

Beki samit za zapadni Balkan 2015. - Prilog 1 Povezivanje.


Regionalna jedinica Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske je Ured za
Brko koji se nalazi u Brko distriktu
2

Broj 71 - Stranica 172

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Tabela 10
Udaljenost Luke Brko prema razliitim vidovima prometa
Izvor: Luka Brko, 2005. Japanese Grant Aid request
Luka Brko moe imati centralnu ulogu u povezanosti sa
kopnenim vidovima prometa (cestovni, eljezniki) i bitna je
tranzitna taka za robne tokove za potrebe teke industrije u BiH.
Sa evropskom eljeznikom mreom je povezana prugom Tuzla Vinkovci (dozvoljeno osovinsko optereenje 18 t). U blizini Luke
je magistralni put M14.1. Dobra povezanost kopnenim
prometnicama prua mogunost za uspostavljanje tranzitnih
robnih tokova, kao i tokova ije je odredite u uem
gravitacionom podruju Luke Brko.
ak je i veina eljeznica dua od cestovnih konekcija sa
Lukom Brko. Zbog oekivanog zaguenja na cestama,
eljeznica moe postati primarna veza sa Lukom Brko.
Prijevoznici su nedavno procijenili da se obnovom prometa na
rijeci Savi mogu prevesti milione tona tereta kroz Luku Brko,
veinom uglja i elika za izvoz iz BiH.
Investicioni plan Luke Brko
Program razvoja za period od 2007. do 2016. planiranih
kapitalnih investicija za revitalizaciju Luke predvidio je hitne
popravke za poboljanje kapaciteta za upravljanje i performanse
te operativnih aktivnosti: utovar i istovar u Luci. Ulaganja u
infrastrukturu i opremu su neophodna kako bi se ispunili ciljevi
koji se odnose na unapreenje rada Luke i poveanje prometnih
tokova.
Revidirani plan investicija uraen od strane PPIF-a i
MTBS-a (2009.) predloio je optimizaciju potrebnih investicija
(Grafikon 28).

Kapacitet nakon hitnih investicija ~ 430.000 tona


godinje
Kapacitet nakon dugoronih investicija ~ 720.000
tona godinje
Program obnove i razvoja za plovidbu rijekom Savom
ukljuuje sljedee projekte i projektne aktivnosti:
A. Sanacija i modernizacija plovnog puta rijeke Save
B. Implementacija Rijenog informacionog sistema
(RIS) za plovni put rijeke Save
C. Razvoj luke infrastrukture
D. Razvoj domaih operatora za navigaciju i odravanje
plovnih puteva
E. Zakonski okvir i institucionalni razvoj u sektoru
unutranje plovidbe
Luka Brko bi mogla igrati kljunu ulogu u omoguavanju
povezanosti sa kopnenim vidovima prometa (cestovni,
eljezniki) i predstavlja bitnu tranzitnu taku za teretni promet
za potrebe teke industrije u BiH. Uz oekivani porast obima
tereta nakon obnove, Luka e imati znaajan pozitivan utjecaj na
regionalni ekonomski rast.
Razvoj infrastrukture Luke Brko
Studija o reformi sistema upravljanja Luke Brko iz 2009.
godine (naruitelj Brko distrikt BiH) daje prikaz
institucionalnog okvira i predlae alternative za upravljake
strukture i modele vlasnike strukture za Luku Brko u formi
javno-privatnog
partnerstva.
Modernizacija
predvia:
rekonstrukciju lukog pristanita, eljezniki prilaz glavnoj pruzi
i nabavku moderne luke opreme. Planirane su investicije iz
kredita Svjetske banke (10 miliona USD).

Grafikon 28
Predloeni investicioni projekti dugoroni (u hiljadama KM)
Izvor: PPIF i MTBS, 2009.
Planiranje investicija je u vezi sa razvojem nivoa prometa i
sastoji se od kratkoronih ulaganja, koja bi se bavila pitanjima od
kljunog znaaja za rad Luke i lukih kapaciteta, i dugoronih
investicija, koje bi stvorile dodatni kapacitet Luke.

Grafikon 29
Prioritetna lista projekata unutranjih plovnih puteva ukupni
trokovi, MAP 2014. (u milionima EUR)
Izvor: SEETO, 2013. SEETO Sveobuhvatni plan razvoja mree
2014, MAP 2014.-2018.
Planirane investicije:

Sanacija korita u cilju proirenja mogunosti koritenja


plovila klase IV (kapaciteta 1.000-1.500 tona), uzvodno od
Brkog

Uspostavljanje rijenog informacionog sistema (RIS)

Radovi deminiranja

Rekonstrukcija i izgradnja infrastrukturnih kapaciteta u


Luci Brko, ukljuujui i eljezniku vezu u gradskom
podruju Brkog
Prilog 1 uz WB61, dogovoren na Bekom samitu, razvijen
je na osnovu unaprijed definiranih projekata "Rekonstrukcija i
dogradnja funkcionalnih objekata u Luci Brko."
1

Beki samit za Zapadni Balkan 2015 - Prilog 1 Povezivanje.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2.4.1.2 Luka amac


AD RTC Luka amac osnovana je 1979. godine. Osnovna
djelatnost je pretovar i promet roba. Luku amac je 2006. godine
privatiziralo preduzea Balkan Steel (65%). Luka ima obavezu
izvjetavati Ministarstvo saobraaja i veza Republike Srpske o
svom radu, sa kojim ima saradnju na zavidnom nivou. Nakon
privatizacije poelo se sa obnavljanjem ratom oteenih
pretovarnih kapaciteta Luke radi pretovara raznih vrsta tereta:
jedinica tekog tereta (teki komadni teret), kontejnera, uvreane i
rasute robe.
Prilikom rekonstrukcije Luke uraeno je sljedee:
popravljena operativna obala duine 311 m, irine
14,5 m za teke terete
popravljena operativna obala u duini od 150 m
otvoreno skladite - plato luke povrine 30.000 m
zatvoreno skladite povrine 3.600 m
popravljene dvije trafostanice 10/0,4 kV i 630 kV
asfaltiran pristupni put duine 560 m
industrijski eljezniki kolosijek (duine 1.630 m)
povezan sa eljeznikom stanicom amac
rekonstruiran je odbrambeni nasip pored rijeke Save
za odbranu grada od poplava
izgraen je nasip oko budueg lukog bazena, za luku
bazenskog tipa
izgraena je ograda oko preduzea
Luka amac ima dobar poloaj u odnosu na blizinu
planirane autoceste Koridora Vc, kao i eljeznike pruge amac Doboj - Zenica - Tuzla - Sarajevo - Mostar - Luka Ploe u
Hrvatskoj na Jadranskom moru.
Na prostorima svojih skladita i dokova, Luka amac
raspolae sa sljedeom opremom za pretovar i uskladitenje
raznih vrsta tereta:
luki kranovi koji podiu teret do 5 tona
1 kran koji podie teret do 150 tona
1 kran koji podie teret do 35 tona
zatvoreno skladite od 3.600 m
skladite na otvorenom prostoru 30.000 m
Luka amac nije bila aktivna 15 godina. U februaru 2006.
godine uplovio je brod iz Ukrajine sa komadnom robom veih
gabarita za Unis fabriku cijevi iz Dervente. Ovim je probijena
barijera o plovnosti rijeke Save do amca i time stvoren
preduvjet za poetak aktivnosti na revitalizaciji ove znaajne
rijene luke.
Osnovne usluge koje Luka amac treba da prua i od kojih
treba ostvarivati prihod u narednom periodu su:
usluge pretovara tereta (komadnog, kontejnerskog,
uvreanog i rasutog)
usluge vezivanja broda
iznajmljivanje carinskog skladita
iznajmljivanje javnog skladita
Oekivani efekti u prodaji u Luci amac
Geografski poloaj Luke amac je takav da predstavlja
najbliu lokaciju za koritenje rijenog prometa u obavljanju
uvozno-izvoznih poslova privrednim subjektima regiona srednje i
sjeverozapadne BiH prema podunavskim zemljama (Njemaka,
Austrija, Slovaka, Maarska, Hrvatska, Srbija, Crna Gora,
Bugarska, Rumunija i Ukrajina).
Geografski gledano, usluge Luke amac primarno bi trebala
koristiti preduzea sa ireg regiona Banje Luke, Prijedora,
Doboja, Bihaa, Sarajeva i Zenice. U prilog njihovom poslovanju
ide postojanje eljeznikog pravca amac - Sarajevo - Ploe na
Jadranskoj obali, kao i razvijena putna mrea.

Broj 71 - Stranica 173

Najblie konkurentne luke su u Brkom (BiH) na rijeci Savi


i Vukovaru (Hrvatska) na Dunavu. Ostale blie luke su u
Beogradu i Panevu (Srbija) na Dunavu, iz kojih roba iz Srbije
ide prema bh. tritu. Modernizacijom Luke amac, gore
pomenute luke e izgubiti na znaaju za transporte namijenjene
BiH.
Ciljni kupci su direktni proizvoai, kao i veletrgovci koji
se bave distribucijom razliitih vrsta roba.
U prvoj godini planirana struktura prodaje je:
47% od vezivanja plovila i usluga pretovara razliitih
vrsta roba
53% od usluga carinskog i javnog skladitenja 1
Kasnije e se u skladu sa razvojem usluga pretovara javiti
tendencija porasta uea prihoda od ovih usluga. Prema
projekciji u poslovnom planu, prihodi od usluga, pretovara i
vezanja plovila uestvuju sa 55% od ukupnih prihoda.
2.4.1.3 Brod rafinerija nafte
Rafinerija nafte u Brodu
U Rafineriju nafte Brod se uvoze naftni derivati - sirovine, a
izvoze naftni derivati - platformat u Ukrajinu, Rumuniju, Srbiju
itd. Rafinerija nafte Brod je u 2012. godini imala koliinu
pretovarene robe u iznosu od cca 14.544.334 tone, u 2013. godini
cca 24.724.591 tona, u 2014. godini cca 40.347.990 tona i u
2015. godini cca 17.634.252 tona.
Rafinerija nafte u Brodu ima pristanite za brodove i
pretakanje nafte i naftnih derivata.
2.4.2 Usluge
U skladu sa Okvirnim sporazumom, rijeka Sava i njene
pritoke su otvorene za meunarodnu plovidbu. Rijeka Sava je
pozicionirana u centralnom dijelu glavne prometne mree za
jugoistonu Evropu i mogla bi da upotpunjuje cestovne i
eljeznike koridore, kao i evropski plovni koridor s fokusom na
rijeku Dunav.

Mapa 20
Intermodalna mrea prometnog sistema glavnog puta rijeke Save2
Godinji protok u lukama amac i Brko je prikazan na
Grafikonu 30. Iz njega se vidi da je obim pretovara u Luci Brko
udvostruen od 2008. do 2012. i zadrao se na iznosu od 100.000
tona u godinama 2014. i 2015., dok postoji negativan trend u
obimu pretovara u Luci amac.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH; Informacije o Luci amac


Izvor: Rehabilitacija i razvoj plovidbe na rijeci Savi sa komentarima
Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske
2

Broj 71 - Stranica 174

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 30
Godinji protok u lukama Brko i amac (u hiljadama tona)
Izvor: Luka Brko, saopenja za javnost koja je izdala Luka
uprava

Grafikon 31
Godinji protok u Luci amac (u hiljadama tona)
Izvor: Luka amac, saopenja za javnost koja je izdala Luka
uprava
Na sljedeem grafikonu 1 prikazan je budui rijeni promet,
kumulativno po rijenoj dionici (2027. godina po privrednom
scenariju, predviajui 10% dodatnog tereta).

Grafikon 32
Tri scenarija za budui rijeni promet, kumulativno po rijenoj
dionici
2.4.3 Tehnologija
Na plovnom putu rijeke Save uvodi se Rijeni informacioni
sistem.

1
Izvor: Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvoj
prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save, Izvrni rezime, septembar 2008.

Petak, 23. 9. 2016.

2.4.4 Regulativa
2.4.4.1 Dravni nivo
Institucije
Unutar Ministarstva komunikacija i prometa BiH nalazi
se Sektor za promet sa Odsjekom za zrani, vodni i cjevovodni
promet i Sektor za prometnu infrastrukturu, pripremu i
implementaciju projekata sa Odsjekom za ceste, eljeznice,
plovne puteve, luke i cjevovode, te Jedinica za implementaciju
projekata (PIU). Kljune uloge MKP BiH u ovom trenutku su:
Izrada zakona i drugih pravnih akata za vodni promet,
ukljuujui i meunarodne sporazume (bilateralne i
multilateralne)
Praenje stanja i provoenje meunarodnih
konvencija i sporazuma koji se odnose na vodeni
promet
Praenje meunarodnih i meuentitetskih vodenih
prometa
Uee u relevantnim meunarodnim organizacijama
(IMO, REMPEC, EMSA, Meunarodna komisija za
sliv rijeke Save, Dunavska komisija itd.)
Uee u razvoju politike u koordinaciji sa dva
entiteta i Brko distriktom
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save ili krae
Savska komisija je meunarodna organizacija sa stalnim
sekretarijatom u Zagrebu, Hrvatska. Savska komisija je osnovana
u svrhu provoenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save,
odnosno osiguravanja saradnje drava potpisnica Okvirnog
sporazuma za ostvarivanje sljedeih ciljeva: uspostavljanje
meunarodnog reima plovidbe na rijeci Savi, uspostavljanje
odrivog upravljanja vodama i preduzimanje mjera za
spreavanje ili ograniavanje opasnosti. Odluke Savske komisije
nisu obavezujueg karaktera.
Zakonodavstvo
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne
i Hercegovine (februar 2003.) definira sljedee
odgovornosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH
koje se odnose na unutranje plovne puteve:
Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih
komunikacionih ureaja
Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura
Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija
i prometa
Odnosi sa meunarodnim organizacijama iz oblasti
meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i
prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (decembar 2002.)
je multilateralni sporazum izmeu Bosne i Hercegovine,
Slovenije, Hrvatske i Srbije (ranije SRJ kao potpisnik) koji
ima meunarodni pravni kapacitet a koji je uspostavila
Meunarodna komisija za sliv rijeke Save kako bi se
omoguilo donoenje odluka o uvjetima za sigurnu
plovidbu, finansiranje, izgradnju i odravanje plovnih
puteva sliva rijeke Save, kao i o drugim pitanjima vezanim
za implementaciju Sporazuma. Sporazum je imao za cilj
stvoriti uvjete za meunarodnu plovidbu du rijeke Save i
njene plovne pritoke, uspostaviti odrivo upravljanje
vodama sliva i preduzeti mjere za sprjeavanje/
ograniavanje opasnosti, poplave i slino. Sporazum je
zasnovan na Direktivi EU 2000/60 /EC (Okvirna direktiva
EU o vodama).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Glavna regulatorna pitanja:


Usklaivanje odvojenih zakona za vode na dravnom nivou
koje su donijela dva entiteta i Brko distrikt za dionice
rijeke Save u okviru svojih granica, obzirom da se rijeka
Sava smatra meunarodnim unutranjim plovnim putem
Utvrivanje odgovornosti i koordinacije izmeu drave,
entiteta i Brko distrikta za prometovanje na plovnom putu
koje je donijela Komisija za rijeku Savu koju su osnovale
etiri zemlje (BiH, Srbija, Hrvatska i Slovenija)
Jaanje mehanizama koordinacije izmeu drave i entiteta
prilikom izrade zakona i osiguranje provoenja pristupa
"ogledanja"
Osiguravanje da podzakonski akati i aplikacije uredbi koje
su usvojili entiteti slijede sline procedure
Razgraniavanje nadlenosti izmeu drave i entiteta u
regulaciji ukljuivanja privatnog sektora, posebno kada se
koristi javno-privatno partnerstvo u finansiranju razvoja
infrastrukture i izbjegavanja finansiranja obaveza preko
entiteta
Usvajanje Zakona o pomorskim i unutranjim plovnim
putevima u BiH (Nacrt je u toku od 2005. godine) e biti prvi
kljuni korak u rjeavanju nedoumica i usklaivanja sa
direktivama i pravnom steevinom EU, naroito kada je rije o
slobodi formiranja cijena, uvjetima sabotae, pravilima za pristup
profesiji i stjecanju certifikata za zapovjednika plovila, kao i
tehniko-sigurnosnim uvjetima.
2.4.4.2 FBiH
Institucije
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
(FMPiK) ukljuuje Sektor eljeznica, plovnih puteva i
kombiniranog prometa.
Uloge FMPiK su sljedee:
Izrada zakona i drugih pravnih akata za vodeni promet
Upravljanje i praenje provoenja zakona u vezi sa
odgovornostima
u
skladu
sa
postojeim
zakonodavstvom
Uee u koordinaciji realizacije projekata s
meunarodnim i meuentitetskih znaajem (rijeka
Sava)
Izrada
stratekih
planskih
dokumenata
i
infrastrukturnih projekata koji se odnose na vodeni
promet
Luke kapetanije Neum i Ostroac (FBiH): Neum se
nalazi na priobalju i ima samo marinu; Ostroac se nalazi na
rijeci Neretvi i namijenjen je samo za brodove unutranje
plovidbe.
Zakonodavstvo

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima


uprave FBiH (2002.) definira sljedee odgovornosti
FMPiK relevantne za unutranje plovne puteve:
administrativni i struni rad za pomorski promet i
unutranje plovne puteve te njihovu sigurnost i inspekcije.
Ove odgovornosti ne ukljuuju meunarodni i
meuentitetski promet i infrastrukturu.

Zakon o unutranjoj i pomorskoj plovidbi FBiH


(decembar 2005.) definira sljedee odgovornosti vlasti u
FBiH: uvjeti za plovidbu, sigurnost plovidbe, upravljanje
plovilima, luke infrastrukture i uredi, uvjeti za prijevoz
putnika i promet robe i odredbe za inspekcije.
2.4.4.3 Republika Srpska
Institucije
Regulatorno tijelo koje upravlja mreom vodnih puteva na
teritoriji Republike Srpske je Ministarstvo saobraaja i veza
RS.

Broj 71 - Stranica 175

Ministarstvo je podijeljeno na tri organizacione jedinice:


Sektor za promet i puteve, Sektor za eljeznice, vodeni put i
zrani promet, Sektor za potanski promet, telekomunikacije i
evropske integracije.
Izmeu ostalog, Sektor za eljeznice, vodeni put i zrani
promet obavlja administrativno-tehnike poslove u vezi sa
prometom na rijekama i jezerima, sigurnou prometa na
rijekama i jezerima, regulacijom vodotoka, registracijom
brodova, infrastrukturom plovnih puteva (luke, pristanita,
tovarni prostor itd.), izdavanjem potvrde o sposobnosti za vonju
brodom, prometnim dozvolama za pristajanje brodova,
kombiniranim prometom i uslugama pretovara, koordinacijom
prometnog zakonodavstva u skladu sa pravilima Evropske unije,
predlaganjem zakona i donoenjem podzakonskih akata iz oblasti
prometa, koordinacijom pripreme dugoronih i srednjoronih
planskih dokumenata, razvojem stratekih infrastrukturnih
projekata i investicionih programa u oblasti prometa itd.
Za teritoriju RS vai Zakon o unutranjoj plovidbi
Republike Srpske ("Slubeni glasnik RS", br. 58/2001). Zakon
ureuje koritenje unutranjih voda i obala za plovidbu, sigurnost
plovidbe na unutranjim vodama, identifikaciju i upis plovila,
postupak upisa i brisanja brodova, obligacione odnose koji se
odnose na brodove, prometne i plovidbene poslove, plovidbene
nezgode itd.
Kapetanija pristanita u Brko distriktu je nadlena za:
inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe
nadzor plovidbe plovnih objekata i postavljanje i
premjetanje plutajuih objekata
nadzor ispravnog funkcioniranja objekata sigurnosti
plovidbe
traganje i spaavanje lica i stvari na unutranjim
vodama
hidroloko osiguravanje plovidbe na unutranjim
vodama
nadzor unutranjih voda u cilju spreavanja
zagaivanja voda opasnim i drugim tetnim
materijama sa objekata
voenje upisa i brisanja plovnih i plutajuih objekata
izdavanje brodskih isprava i knjiga koje u skladu sa
Zakonom o unutranjoj plovidbi izdaje kapetanija
utvrivanje sposobnosti za plovidbu odreenih plovila
i plutajuih objekata
utvrivanje strune osposobljenosti za upravljanje
odreenim plovilima i plutajuim objektima
odravanje
reda
u
lukama,
pristanitima,
zimovnicima, zimskim sklonitima, krajevima,
marinama, skelskim prilazima, kupalitima i ostalim
dijelovima voda i obala unutranjih plovnih puteva
tehnike i druge upravne poslove sigurnosti plovidbe
druge poslove koje odredi Ministarstvo saobraaja i
veza Republike Srpske
Zakonodavstvo
Zakon o ministarstvima RS (oktobar 2002.) definira
sljedee odgovornosti Ministarstva saobraaja i veza
Republike Srpske relevantne za unutranje plovne puteve:
administrativni i struni rad za pomorski promet i
unutranje plovne puteve te njegovu sigurnost, kao i
upravljanje politikom koordinacije sve u skladu sa
zakonima RS-a i BiH.
Zakon o unutranjoj i pomorskoj plovidbi RS (oktobar
2002.) definira sljedee odgovornosti vlasti u Republici
Srpskoj: upravljanje unutranjim plovnim putevima,
sigurnost plovidbe, upravljanje plovilima, luke
infrastrukture i uredi, uvjeti za prijevoz putnika i promet
robe, odredbe za nesree.

Broj 71 - Stranica 176

SLUBENI GLASNIK BiH

2.4.4.4 Brko distrikt


Institucije
Vlada Brko distrikta nema poseban odjel unutar Vlade
koji bi imao kljune uloge sline onima u entitetima, ali
primjenjivim u Brko distriktu.
JP Luka Brko upravlja lukom u Brkom, prvenstveno
robom, sa obimom prometa koji je u stagnaciji tokom
proteklih godina.
Javna uprava: inspekcije i druge odgovornosti date
sadanjim zakonodavstvom Distrikta.
Multilateralna komisija Rijeke Save (BiH, Hrvatska,
Slovenija i Srbija)
Zakonodavstvo
Zakon o unutranjoj plovidbi RS
Zakon o unutranjoj plovidbi FBiH
Zakon o unutranjoj plovidbi BiH je jo uvijek u fazi izrade
Zakon o unutranjoj i pomorskoj plovidbi u Brko
distriktu (juni 2008.) definira sljedee odgovornosti vlasti
Distrikta: uvjeti za plovidbu, sigurnost plovidbe,
upravljanje plovilima, luke infrastrukture i uredi, uvjeti za
posadu, uvjeti za prijevoz putnika i promet robe, odredbe za
inspekcije.
Glavna regulatorna pitanja
Odgovornost za regulaciju i upravljanje infrastrukturom
plovnog puta rijeke Save je jo uvijek nedefinirana.
060

Grafikon 33
Organizaciona struktura Luke Brko
Izvor: Luka Brko
2.4.5 Zakljuci
Rijeka Sava
Unutranja plovidba od i ka lukama na rijeci Savi se treba
kombinirati sa eljeznikim i cestovnim prometom u cilju
povezivanja industrijskih zona i uspostavljanja efikasnog
lanca snabdijevanja. Ovo bi trebao biti kljuni faktor za
razvoj industrije (fabrika velikih kapaciteta) koji e
omoguiti veu konkurentnost na svjetskom tritu 1. U
ovom pogledu, rehabilitacija plovnog puta rijeke Save, u
skladu sa SEETO planom, je kljuna tema.

Prostorni plan Federacije BiH za period 2008.-2028.

Petak, 23. 9. 2016.

Odreivanje vrste i obima prijevoza robe du rijeke Save.


Unutranje luke
U okviru opeg koncepta prostornog razvoja RS-a, opi
ciljeve za razvoj unutranjih plovnih puteva su:
obnova i razvoj unutranjih plovnih puteva
obnova i razvoj luka i pristanita
obnova i razvoj flote
poetne analize mogunosti formiranja intermodalnog
prometa vor amac - Brod
to se tie infrastrukture u Brko distriktu, potrebne su
sljedee intervencije:
sanacija unutranje Luke Brko
poboljanje opreme za pretovar i utovar/istovar u Luci
Brko, u cilju proirenja kapaciteta i uspostavljanja
intermodalnih terminala
Usluge
Uklanjanje svih prepreka koje ograniavaju kapacitet ili
performanse unutranje plovidbe
Poveanje sigurnosti na unutranjim plovnim putevima
primjenom Rijenog informacionog sistema (RIS)
Provoenje potrebnih radnji za realizaciju planirane
izgradnje dvije nove luke (Brod i Gradika) i 9 pristanita
(Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Laktai, Banja
Luka, Modria, Doboj, Bijeljina i Zvornik). Pretpostavlja se
da e, u planskom periodu, unutranji plovni putevi biti
najpogodniji, najsigurniji i najisplativiji nain prometa robe.
Preliminarna analiza i studija o povezanosti luka u Brodu i
amcu u jedinstveni intermodalni vor povezan sa
panevropskim Koridorom Vc i X (u Hrvatskoj).
Koncept razvoja intermodalnog prometa u RS-u je u
direktnoj vezi sa modernizacijom i razvojem eljeznice,
unutranjih plovnih puteva i cestovnog prometa, kao i prometne
mree u Posavini iz Bijeljine na istoku do Banje Luke na zapadu.
Studija razvoja treba izvriti evaluaciju, izvodljivost i orijentaciju
na formiranje robnih prometnih centara.
Regulativa
Usklaivanje pravnih odnosa izmeu dviju zemalja na
graninom dijelu plovnog puta
Usklaivanje propisa u vezi sa unutranjim plovnim
putevima sa standardima EU
Aktivna saradnja Ministarstva saobraaja i veza Republike
Srpske sa susjednim zemljama u smislu popunjavanja
dokumentacije/studija potrebnih za poboljanje unutranje
plovidbe
Sanacija plovnih puteva rijeke Save, koja podrazumijeva
regulaciju plovnih puteva u Va klasu plovnosti, na dionici
Brko - Beograd, odnosno, u klasi IV na dionici od Brkog
do Siska
Potpisivanje
javno-privatnog
partnerstva
izmeu
Ministarstva saobraaja i veza Republike Srpske i Luke
amac kako bi se stavili u funkciju svi kapaciteti Luke
Kreiranje novog zakona o internoj plovidbi RS-a
2.5 Zrani promet
2.5.1 Infrastruktura
Postoje 4 glavna aerodroma: Sarajevo, Mostar, Banja Luka
i Tuzla (Mapa 21).

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 177

Grafikon 35
Godinji trend putnikog prometa Meunarodnog aerodroma
Sarajevo (hiljade putnika)
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

MAPA 21
Glavni aerodromi u BiH
2.5.1.1 Meunarodni aerodrom Sarajevo
Glavni aerodrom u FBiH je Meunarodni aerodrom
Sarajevo. Aerodrom se nalazi 6,1 km jugozapadno od Sarajeva.
Glavne karakteristike aerodroma su:
Pista: ICAO kod: 4 D; duina i irina: 2.600 m x 45
m; nadmorska visina: 511 m; PCN 60/F/C/X/T
Maksimalan kapacitet putnika na godinjem nivou je
800.000
Povrina terminala: asfalt; LCN 60; 7 parking mjesta:
za sljedee tipove aviona A320, 321, 319, B727,
B737, B757
Povrina terminala za komercijalne aktivnosti:
bescarinske prodavnice, 4 restorana i kafia; kiosk;
pota; 3 bankomata; 11 aviokompanija; 12 agencija za
iznajmljivanje automobila; 4 internet kioska.
Broj altera za prijavu: 12
Broj izlaza: 5 (3+2 zrana mosta)
Pristup aerodromu cestom: dobar (15-20 minuta od centra
Sarajeva). Planirane investicije (proirivanje postojeeg terminala
i prilaza aerodromu) se procjenjuju na 40 miliona eura.
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodnog
aerodroma Sarajevo.

Grafikon 36
Broj operacija tokom najprometnijih dana* na mjesenoj bazi
Meunarodni aerodrom Sarajevo (u hiljadama)
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 34
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodnog aerodroma
Sarajevo (hiljade putnika)
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 37
Broj operacija tokom najprometnijih sati* na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Sarajevo
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.
Na osnovu oekivanog razvoja zranog prometa i trenutnog
stanja aerodromske infrastrukture, aerodrom u Sarajevu zahtijeva
proirenje kapaciteta. Prilog 1 uz WB6 1 dogovoren na samitu u
Beu, razvijen je na osnovu unaprijed definiranih projekata za
poveanje operativnih kapaciteta Sarajevskog aerodroma.
2.5.1.2 Meunarodni aerodrom Mostar
Glavne karakteristike aerodroma u Mostaru su:
Pista: ICAO kod; 4 D; duina i irina: 2.400 m x 49
m; nadmorska visina: 48 m; PCN 44/R/B/W/U

Beki samit za zapadni Balkan 2015. - Prilog 1 Povezivanje.

Broj 71 - Stranica 178

SLUBENI GLASNIK BiH

Povrina terminala: asfalt; LCN 60; 2 parking mjesta:


za avione tipa A320 + 4 parking mjesta: za tipove 6M
(u upotrebi samo tokom dana)
Dobra pristupanost aerodroma
Planirane investicije obuhvataju: proirenje taksi stajalita,
pristupno svjetlo za trake za polijetanje/slijetanje, asfaltiranje
Platforme II, dodatna 4 mjesta za kod C, "usmjeravanje aviona sa
putnikog terminal na pistu" itd.
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodnog
aerodroma Mostar.

Petak, 23. 9. 2016.

2.5.1.3 Meunarodni aerodrom Tuzla


Glavne karakteristike aerodorma u Tuzli su:
Pista: ICAO kod: 4 D; duina i irina: 2.482 m x 45
m; PCN 44/R/B/W/U
Pristup aerodromu je dobar. Planirane investicije
obuhvataju: razvoj aerodroma za teretni aviopromet
Sljedei grafikoni prikazuju promet Meunarodnog
aerodroma Tuzla.

Grafikon 38
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodnog aerodroma
Mostar (hiljade putnika)
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 41
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodnog aerodroma
Tuzla (hiljade putnika)
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 42
Broj operacija tokom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Tuzla
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 43
Broj operacija tokom najprometnijih sati *na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Tuzla
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 39
Broj operacija tokom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Mostar
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 40
Broj operacija tokom najprometnijih sati* na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Mostar
Izvor: BHANSA godinji izvjetaj 2014.-2015.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2.5.1.4 Meunarodni aerodrom Banja Luka


Meunarodni aerodrom Banja Luka, poznat kao Aerodrom
Mahovljani, jedini je meunarodni aerodrom smjeten u
Republici Srpskoj. Lociran je u naselju Mahovljani, oko 20 km
od centra Banje Luke. Aerodrom se nalazi 18 km sjeverosjeveroistono od eljeznike stanice Banja Luka. Aerodrom je
dobro povezan sa mreom cesta. Smjeten je na udaljenosti od
oko 1 km od glavne ceste Banja Luka Gradika i oko 3 km od
petlje Mahovljani na autocesti Banja Luka Gradika. Aerodrom
je oko 35 km udaljen od petlje Okuani na autocesti Koridora X.
Dravno preduzee Aerodromi Republike Srpske upravlja
aerodromom. Godine 2014. preduzee Aerodrom Trebinje je
pripojeno preduzeu Aerodromi Republike Srpske.
Glavne karakteristike aerodroma u Banjoj Luci su:
Pista je duga 2.500 m i iroka 45 m
Betonirani teren na aerodromu je 240 x 90 m sa 4
parking mjesta za DC9 (A320)
Prilazna i svjetla na pisti: smjer 17 odvodni kanal
I; smjer 35 - crveno
Radionavigaciona oprema: VOR/DME - LAK 115.3
MHz
Putniki terminal, koji je napravljen prije oko 40
godina, je zastario. Terminal je opremljen ekaonicom, restoranom, jednom malom prodavnicom,
slubom za informacije i slubom osiguranja. Postoje
dvije kapije (jedna za dolaske i jedna za odlaske) i dva
altera za prijavu.
Ispred putnikog terminala nalazi se parking sa 40
mjesta (od toga 15 javnih parking mjesta), 5 parking
mjesta za taksi vozila i 2 parking mjesta za autobuse.
Aerodrom je opremljen odreenom specijalnom
opremom kao to je cisterna za punjenje goriva
(kapaciteta 30.000 litara), opremom za uklanjanje
snijega, vatrogasnim vozilom VI kategorije,
vatrogasnim vozilom VII kategorije (po potrebi),
mainom za odmrzavanje i zatitu aviona i drugom
opremom za opsluivanje aviona.
U neposrednoj blizini terminala je smjeten kontrolni toranj
koji je fiziki odvojen od terminala. U kontrolnom tornju su
smjeteni radnici BHANSA-e (Agencija za pruanje usluga u
zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine).
Tehnologije koje se koriste na Meunarodnom aerodromu
Banja Luka obuhvataju Sistem kontrole leta, Alate za planiranje
leta, Sistem goriva (JET A1), Sisteme za vaganje i balansiranje
aviona (automatski i manuelni), Sistem za kontrolu odlazaka
(DCS-RTB Amadeus) i Alate za ukrcavanje koji se koriste tokom
faze ukrcavanja.
Meunarodni aerodrom Banja Luka koristi sisteme u
realnom vremenu za obavjetavanje putnika o letu, kao i druge
informacione sisteme u zgradi terminala (Sistem informiranja o
letovima i upravljanje informacijama za putnike).
Meunarodni aerodrom Banja Luka je dio sveobuhvatne
mree.
Aerodromi Republike Srpske imaju kratkorone planove za
odreene investicije. U usvojenom Poslovnom planu za 2016.2018. navedene su: izgradnja robnog skladita, proirenje i
modernizacija putnikog terminala i modernizacija opreme na
Meunarodnom aerodromu Banja Luka (novo vatrogasno vozilo,
novi utovariva paleta do 14 tona, novi sistem prilaznog

Broj 71 - Stranica 179

osvjetljenja, novi generator za snabdijevanje elektrinom


energijom). Projekti za izgradnju kargo skladita i proirenje
putnikog terminal su zavreni. Srednjoroni planovi Aerodroma
Republike Srpske su investiranje u infrastrukturu, proirenje
piste, izgradnja novog dijela putnikog terminala, poboljanje
sigurnosti nadzora, postavljanje nove ograde oko kompleksa
aerodroma, poboljanje osvjetljenja (ugradnja LED sijalica) i
poboljanje opreme na aerodromu.
Postoji plan za izgradnju aerodroma Trebinje koji e biti dio
kompanije Aerodromi Republike Srpske.
Tokom posljednjih 15 godina, broj putnika i letova na
Meunarodnom aerodromu Banja Luka je varirao pod utjecajem
nekoliko faktora. Meunarodni aerodrom Banja Luka je najvie
putnika imao kada je aerodrom u Beogradu bio zatvoren zbog
sankcija koje je UN nametnuo Srbiji (1999.). Nakon toga
uslijedio je period stagnacije i smanjenja broja putnika i letova. U
periodu od 2009. do 2015. godine broj putnika i letova je varirao
u zavisnosti od ugovara izmeu aerodroma i razliitih
aviokompanija koji posluju na Meunarodnom aerodromu Banja
Luka. U ovom trenutku postoji samo jedna redovna meunarodna
linija (Banja Luka Beograd) i Air Serbia je jedini operater na
Meunarodnom aerodromu Banja Luka.
Meunarodni aerodrom Banja Luka ima strateku saradnju
sa Air Serbia i Aerodromom Nikola Tesla u Beogradu. Saradnja
se odnosi na razvoj novih tehnologija, obuku osoblja i razmjenu
informacija.
Grad Banja Luka ima populaciju od oko 200.000 a ire
gradsko podruje populaciju od oko 500.000 ljudi. Prema
Strategiji razvoja Aerodroma Republike Srpske 2016.-2018.,
oblast koju pokriva Meunarodni aerodrom Banja Luka je
sjeverni dio Republike Srpske i nekoliko oblinjih opina u FBiH
sa populacijom od oko 1.000.000 ljudi. Postoji procjena da oko
300.000 stanovnika koji su tu ivjeli prije rata sada ivi u
evropskim zemljama, to predstavlja jo jedan potencijal ovog
aerodroma.

Grafikon 44
Komercijalni promet (hiljade putnika) zabiljeen na
Meunarodnom aerodromu Banja Luka
Izvor: Meunarodni aerodrom Banja Luka

Broj 71 - Stranica 180

SLUBENI GLASNIK BiH

Grafikon 45
Komercijalni promet (broj letova) zabiljeen na Meunarodnom
aerodromu Banja Luka
Izvor: Meunarodni aerodrom Banja Luka
U teretnom prometu u 2015. godini je zabiljeeno 114
letova teretnih aviona koji su ukupno prevezli 4.860 tona tereta.
Najvei dio robe je bilo meso, a zemlja destinacije Turska.

Petak, 23. 9. 2016.

Grafikon 48
Mjeseni trend putnikog prometa Meunarodnog aerodroma
Banja Luka (hiljade putnika)
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 46
Finansijski uinak Aerodromi Republike Srpske (u milionima
KM)

Grafikon 49
Broj operacija tokom najprometnijih dana* na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Banja Luka
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Grafikon 47
Poslovni plan Aerodromi Republike Srpske (u milionima KM)

Grafikon 50
Broj operacija tokom najprometnijih sati * na mjesenoj osnovi
Meunarodni aerodrom Banja Luka
Izvor: BHANSA Godinji izvjetaj 2014.-2015.

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2.5.2 Regulativa
2.5.2.1 Dravni nivo
Institucije
Direkcija za civilno zrakoplovstvo (BHDCA) je tijelo
nadleno za obavljanje regulatorne funkcije i nadzor u
podruju civilnog zrakoplovstva i kontrole zranog
prometa. BHDCA je odgovorna na nivou drave Bosne i
Hercegovine za obaveze koje su joj dodijeljene kao lanici
Meunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo
(ICAO) i potpisnice ikake konvencije. Njena
organizacija i upravljanje, nadlenosti i odgovornosti
regulirani su Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i
Hercegovine i Uredbom o izmjenama/dopunama pravilnika
o unutranjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i
prometa BiH.
Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi (BHANSA)
je tijelo odgovorno za pruanje usluga u upravljanju
zranim prometom, pruanje komunikacionih, navigacionih
i usluga nadzora, pruanje usluga aeronautikog
informiranja, pruanje meteorolokih usluga za aviopromet,
poslove spasilakog koordinacionog centra u potrazi i
spaavanju, struno obrazovanje i obuku osoblja za
kontrolu zranog prometa, izvoz i uvoz za potrebe
Agencije, kao i druge aktivnosti i operacije koje se odvijaju
u slubi sigurnog odvijanja zranog prometa.
etiri meunarodna aerodroma: Sarajevo (najznaajniji
meunarodni aerodrom za putnike ukljuuje i teretni zrani
promet), Tuzla (meunarodni aerodrom i za putnike i za
teret), Mostar (meunarodni aerodrom za putnike) i Banja
Luka (meunarodni aerodrom za putnike i od skoro teretni
zrani promet). Trenutno je svaki aerodrom ukljuen u
meunarodni promet.
Regulatorna tijela
BHDCA je tijelo nadleno za obavljanje regulatorne
funkcije i nadzor u podruju civilnog zrakoplovstva i
kontrole zranog prometa.
BHANSA osigurava uvjete za preuzimanje kontrole i
upravljanja zranim prostorom.
Regulativa
Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne
i Hercegovine (2003.) definira sljedee odgovornosti
Ministarstva komunikacija i prometa BiH koje se odnose na
zrani promet:
Politika i reguliranje meunarodnih i meuentitetskih
komunikacionih ureaja
Meunarodni i meuentitetski promet i infrastruktura
Pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija
i prometa
Odnosi sa meunarodnim organizacijama iz oblasti
meunarodnih i meuentitetskih komunikacija i
prometa
Priprema i izrada stratekih i planskih dokumenata iz
oblasti meunarodnih i meuentitetskih komunikacija,
prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija
Civilno zrakoplovstvo i nadzor zranog prometa
Zakon o zrakoplovstvu BiH (2009.) jasno definira uloge i
odgovornosti civilnog zrakoplovstva. MKP BiH je nadlean
za politiku, gdje Direkcija za civilno zrakoplovstvo
(BHDCA) ima ulogu regulatora sigurnosti trita i zranog
prometa. Ovim zakonom je propisano stvaranje posebnog
tijela odgovornog za usluge avionavigacije.
Zakon o agenciji za pruanje usluga u zranoj plovidbi
BiH (2009.), u skladu sa prethodnim zakonom, definira

Broj 71 - Stranica 181

odgovornosti pruatelja usluga u zranoj plovidbi nazvanog


Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi BiH
(BHANSA). Te odgovornosti obuhvataju: usluge zranog
prometa, usluge upravljanja zranim prometom, upravljanje
zranim prostorom i koordinaciju sa Jedinicom za
upravljanje zranim prostorom (AMS).
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom
zrakoplovstvu BiH (2015.) definira uvjete i odgovornosti
za operatere zranog prometa u civilnom zrakoplovstvu.
Glavna regulatorna pitanja:
BHANSA: od januara 2014. godine BHANSA je poela
preuzimati odgovornosti i osoblje koje je ranije pripadalo
vlastima civilne avijacije u okviru entiteta. U novembru
2014. BHANSA je preuzela kontrolu zranog prometa koji
se odvija na nadmorskoj visini ispod 10.000 m i postala je
certificirano tijelo za takve usluge. BHANSA je u procesu
dobivanja kontrole nad zranim prometom na nadmorskoj
visini iznad 10.000 m ("gornje nebo").
Pregovori o kontroli nad "gornjim nebom" na teritoriji BiH
poeli su prije nekoliko godina u okviru takozvanog "Tima
za multilateralnu tranziciju" koji pokriva tri zemlje (BiH,
Srbiju i Hrvatsku). Pregovori se odnose na tehnikalije i
modalitete za prijenos kontrole nad zranim prostorom u
skladu sa dogovorenom podjelom Funkcionalnog bloka
zranog prostora (FAB) centralne Evrope.
Potpuno premjetanje ECAA za pristup slobodnom tritu,
slobodi osnivanja, jednakim uvjetima konkurencije i
zajednikim pravilima u oblasti zranog prometa,
sigurnosti, upravljanju, drutvenim oblastima i okruenju.
Potpuna primjena EU propisa o sigurnosti u civilnoj
avijaciji i osnivanje nezavisnog tijela za istragu sigurnosti
civilne avijacije.
Potpuno provoenje EU propisa o aerodromskoj naplati.
Potpuno provoenje Sporazuma o zajednikoj evropskoj
avijaciji
Pristup slobodnom tritu
Sloboda osnivanja
Jednaki uvjeti konkurencije
Zajednika pravila ukljuujui oblasti sigurnosti,
upravljanja zranim prometom, drutvene oblasti i
okruenje
2.5.3 Zakljuci
Sljedei zakljuci su izvedeni na osnovu trenutne situacije u
zranom prometnom sektoru:
Infrastruktura:
Aerodrom Sarajevo: neophodno je proirenje kapaciteta
Aerodrom Mostar: neophodno je proirenje kapaciteta. U
poreenju sa ostalim aerodromima potrebna su vea
ulaganja zbog oekivanog poveanja prometa
Aerodrom Tuzla: razvoj aerodroma bi mogao biti fokusiran
na teretni zrani promet
Modernizacija i proirenje aerodromske infrastrukture i
tehnolokih sistema u cilju prevazilaenja tekuih
problema: zastarjela oprema, nedostatak komercijalnih
linija, ogranien broj letova i kretanja putnika. Aerodrom
mora poveati svoju konkurentnost nasuprot ostalih
aerodroma u regionu. Potencijalni razvoj teretnog prometa
mora biti podran kroz implementaciju povezanih
investicija. Podobnost aerodroma kao TEN-T aerodrom
osnovne mree treba uzeti u obzir
Izgradnja aerodroma Trebinje treba biti razmotrena
Usluge
Marketinke i komercijalne inicijative orijentirane na
privlaenje zranih prijevoznika i logistikih operatora

Broj 71 - Stranica 182


-

SLUBENI GLASNIK BiH

Nivo prometa treba unaprijediti u skladu sa potrebama


budueg razvoja
Trenutni nivo prometa ne garantira finansijsku odrivost
svih aerodroma u BiH. Npr., Meunarodni aerodrom Banja
Luka zabiljeio je 18.966 komercijalnih putnika na 1.307
komercijalnih letova u 2015. godini.
Informacione i komunikacione tehnologije (ICT)
Poboljati paralelno sa razvojem infrastrukture
Preuzeti potpunu kontrolu nad bh. zranim prostorom od
Hrvatske i Srbije
Tehnologije koje se koriste na Meunarodnom aerodromu
Banja Luka moraju biti poboljane zajedno sa
infrastrukturom
Regulativa
Pregled modela naplate aerodroma na osnovu operativnih
trokova i povraaja investicije
Harmonizacija sa EU standardima
Puna primjena Zakona o zrakoplovstvu BiH koji predvia,
izmeu ostalog, finansiranje aerodromske infrastrukture od
naknada koje plaaju putnici i zrani prijevoznici
Zakoni koji se odnose na zrani promet u Republici Srpskoj
su zasnovani na:
Zakonu o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
Zakonu o Agenciji za pruanje usluga u zranoj
plovidbi
Zakonu o obligacionim odnosima u civilnom
zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
Svi ovi zakoni su usaglaeni sa zakonima Evropske unije
3 CILJEVI KOJE TREBA POSTII KROZ OKVIRNU
STRATEGIJU PROMETA
3.1 Prometna politika: osnova za Okvirnu strategiju prometa
Okvirna strategija prometa je razvijena u skladu sa
Okvirnom prometnom politikom BiH 2015.-2030. Takav
dokument predstavlja "okvirni i osnovni dokument na osnovu
kojeg e se kreirati razvojna strategija, zakoni, regulativa,
programi, planovi i drugi dokumenti te donijeti odluke u procesu
razvoja prometnog sektora" koji e sluiti kao pravci razvoja,
pripreme akcionih planova i odreivanje prioriteta na nivou BiH,
njenih entiteta i Brko distrikta, u skladu sa Ustavom BiH.
Okvirna prometna politika 2015.-2030. definira:
viziju prometnog sektora u BiH:
efikasan i ekonomian prometni sistem
proces razvoja prometnog sistema koji je trino
orijentiran i baziran na konkurenciji
prometni sistem koji je potpuno usklaen sa
propisima i standardima EU i pravilima Svjetske
trgovinske organizacije (STO)
Krajnji cilj: "Raditi na oekivanom procesu razvoja
lokalne ekonomije i drutvenog razvoja s ciljem
osiguranja odrivog razvoja prometnog sistema i
razviti sistem koji e zadovoljiti zahtjeve u pogledu
poboljanja mobilnosti roba i ljudi i fizikog pristupa
tritima, radnim mjestima i obrazovanju, kao i svim
drugim drutvenim i ekonomskim potrebama" koje
treba razviti u skladu sa ostvarenjem postavljenih
ciljeva.
Detalji za implementaciju Okvirne prometne
politike moraju biti razraeni u Okvirnoj strategiji
prometa (2015.-2030.) i Akcionom planu kojim se
utvruju aktivnosti i programi koje treba preduzeti
(upravne reforme, regulatorno usklaivanje, jaanje
kapaciteta i investicionih programa), kao i pripadajua
raspodjela odgovornosti, vremenskog okvira i
kljunih indikatora za izvravanje.

Petak, 23. 9. 2016.

Horizontalni cilj u Okvirnoj prometnoj politici BiH 2015.2030. je postavljen ka integraciji zemlje u EU, pratei Protokol o
kopnenom prijevozu koji je ugraen u Sporazum o stabilizaciji i
pridruivanju.
Prometni sektor mora doprinijeti odrivom i stabilnom
ekonomskom razvoju kroz etiri opa cilja:
i)
osigurati institucionalnu efikasnost
ii) osigurati finansijsku odrivost
iii) podsticanje ekonomskog razvoja
iv) rjeavanje ekolokih i drutvenih utjecaja
Ova etiri cilja e morati biti postignuti kroz specifine
akcije u skladu sa potrebama i posebnostima entiteta i Brko
distrikta. Osim toga, Okvirna prometna politika postavlja
sljedeih sedam ciljeva za postizanje krajnjeg cilja odrivog
razvoja prometnog sistema:
zadovoljiti socijalnu i ekonomsku potranju
pruiti najvii nivo usluge po najniim moguim
cijenama
ispunjavati zahtjeve u pogledu informacija i sigurnosti
finansijska odrivost (biti finansijski odriv i na
osnovu glavnih izvora finansiranja u rasponu od
korisnikih naknada, opinskih budetskih sredstava i
ukljuivanja privatnog sektora zadovoljiti potrebe u
smislu odravanja, poboljanja i razvoja prometne
infrastrukture)
biti u skladu sa EU standardima i regulativom
imati minimalan negativni utjecaj na ivotnu sredinu
Okvirna strategija prometa je bazirana na gore navedenim
ciljevima koji su detaljno opisani u specifinim ciljevima, a u
skladu sa potrebama BiH, FBiH, RS i Brko distrikta, kao to je
prikazano u sljedeoj sekciji.
3.2 Ciljevi
3.2.1 Regulativa
Tabela u nastavku prikazuje prioritetne ciljeve i specifine
prometne strateke ciljeve
Strateki ciljevi
(Okvirna
prometna
politika BiH
2015.-2030.)

Specifini ciljevi Prometne


strategije

Unapreenje regulatornog okvira za sve


vrste prometa
Uspostava zakonodavstva za razdvajanje
eljeznike infrastrukture i upravitelja
prometom
Restrukturiranje eljeznikih preduzea
u skladu sa direktivama EU 2012/34
Usvajanje UIC standarda za brze
eljeznice
Otvaranje eljeznikog trita
Biti u skladu sa eljeznikim operaterima poslije ulaska
EU standardima i BiH u EU, u skladu sa direktivama EU
regulativom
Uvoenje nezavisnog tijela za istragu
sigurnosti eljeznica i nesreaUsklaivanje unutranjih plovnih propisa
sa standardima EUFinansijska odrivost Direkcije za
civilno zrakoplovstvo Bosne i
HercegovineUvoenje nezavisnog tijela za istragu
sigurnosti civilnog zrakoplovstvaUsklaivanje propisa zranog prometa sa
standardima EUDefinirati stabilne izvore finansiranja
cesta
Finansijska
Stvaranje odrivog sistema finansiranja
odrivost
za odravanje eljeznike infrastrukture
Finansijski odriv zrani promet
Imati minimalan Usklaenje EIA (Procjena utjecaja na
negativni utjecaj okoli) sa standardima EU

SEETO "Soft"
mjere

- Implementacija Sporazuma o
graninom
prijelazu

- Imati
minimalan

Petak, 23. 9. 2016.


na ivotnu
sredinu

SLUBENI GLASNIK BiH

Praenje emisije tetnih gasova


Unapreenje koritenja razliitih vrsta
prometa za prijevoz putnika i tereta
Usklaivanje sa standardima EU o
emisijama vozila (automobili i teretna
vozila)
Smanjenje prosjene starosti vozila

negativni utjecaj
na ivotnu
srednu

Zavretak rekonstrukcije i signalizacije


eljeznice i elektrifikacije cijele
eljeznike mree
Razvoj eljeznike infrastrukture s EN
standardima i TSI
Razvoj/ poboljanje kapaciteta utovara i
istovara i opreme za unutranje plovne
puteve i intermodalnosti eljezniceceste-unutranji plovni putevi
Nadogradnja unutranjeg plovnog puta
rijeke Save

Ispunjavati zahtjeve
u pogledu
Smanjenje prometnih nesrea (trenutno
informacija i
iznad prosjeka EU)
sigurnosti

3.2.2 Infrastruktura i usluge


Tabela u nastavku prikazuje prioritetne ciljeve i specifine
prometne strateke ciljeve
Strateki ciljevi
(Okvirna
prometna politika
BiH 2015.-2030.)

Zadovoljiti
socijalnu i
ekonomsku
potranju

Specifini ciljevi Prometne


strategije

SEETO "Soft"
mjere

Unutranje povezivanje BiH kroz razvoj


sigurne i brze prometne mree,
povezujui sjever jug i istok zapad

- Definirati
okvir za
implementaciju
EU teretnog
koridora na
zapadnom
Balkanu

Privlaenje meunarodnih tranzitnih


tokova kroz integraciju infrastrukture u
evropske prometne koridore
Unapreenje kvaliteta javnih cestovnih
mrea

Smanjenje guve gradskog cestovnog


Pruiti najvii nivo prometa
usluge po najniim Unapreenje usluga eljeznikog i
moguim cijenama cestovnog javnog prometa
Razvoj navigacije i intermodalnosti
unutranjih plovnih puteva
Poboljanje kvaliteta usluge putnikog
zranog prometa
Unapreenje ICT u prometnom sektoru
Smanjenje prometnih nesrea (trenutno
iznad prosjeka EU)Poveanje zatite, signalizacije i
sigurnosti eljeznica

Ispunjavati
zahtjeve u pogledu Poveanje sigurnosti vodenog prometainformacija i
sigurnosti
Preuzimanje potpune kontrole nad bh.
zranim prostorom od Srbije i Hrvatske-

Razvoj mree autocesta i brzih cesta u


skladu sa Koridorom Vc, SEETO
Zadovoljiti potrebe dodatnim rutama i ostalim rutama koje
u smislu
osiguravaju povezanost pravca sjever
odravanja,
jug i istok zapad
poboljanja i
Poboljanje i razvoj magistralnih i
razvoja prometne regionalnih cesta
infrastrukture
Uklanjanje uskih grla na putevima s
malim brzinama

- Usvajanje
smjernica i
programa za
inspekciju
sigurnosti cesta
(RSI)
- Strateki okvir
za
implementaciju
IPS na
Osnovnoj mrei
- Razvoj SEED
Plus (CEFTA
sporazum o
razmjeni
podataka)

- Usvajanje plana
odravanja za
2016.-2020. za
kompletnu Osnovu
mreu

Broj 71 - Stranica 183

Proirenje kapaciteta aerodromaRazvoj teretnih terminalaRazvoj/ poboljanje kapaciteta utovara i


istovara na teretnim terminalima-

4 STRATEGIJA
Strateko planiranje prometnog sektora moe biti definirano
kao alat u slubi glavnih ekonomskih i drutvenih ciljeva. Za
svaku vrstu prometa, Okvirna strategija prometa ima za cilj
definiranje akcija koje e biti primijenjene da bi se postigli opi i
specifini ciljevi u kratkoronom (K, od 2016. do 2020. godine),
srednjoronom (S, od 2021. do 2025. godine) i dugoronom
periodu (D, od 2026. do 2030. godine). Ispod su navedeni
najvaniji elementi Okvirne strategije prometa:
Ispunjenje socijalnih i ekonomskih zahtjeva
Zadovoljavanje potreba u smislu odravanja,
unapreenja i razvoja prometne infrastrukture
Finansijska odrivost
Usklaenost sa EU standardima i zakonima
Zadovoljavanje potreba za sigurnou i informacijama
Minimalan dozvoljeni utjecaj na ivotnu sredinu
Akcije su smjetene u razliite periode u zavisnosti od
stepena njihove zrelosti, budetskih ogranienja itd. Tako mogu
biti definirane sljedee kategorije razvoja: akcije koje e biti
provedene prve (kratkorone), akcije koje e biti provedene
nakon neophodne pripreme (srednjorone) i akcije koje u ovom
trenutku nemaju dovoljan nivo zrelosti i/ili za koje postoje neka
ogranienja (dugorone).
Za svaku akciju OSP definira:
Tijela odgovorna za provoenje akcije (npr.
ministarstvo, upravlja infrastrukture itd.)
Instrumente koji e se koristiti za provoenje akcije
(npr. finansijski instrumenti, promjene zakona itd.)
4.1 Strateke aktivnosti
4.1.1 Regulativa
4.1.1.1 Dravni nivo
Sljedea tabela prikazuje prioritetne ciljeve Strategije i
specifine prometne strateke ciljeve, kao i aktivnosti i
instrumente koji e se koristiti.

K = kratkorono; S = srednjorono; D = dugorono


Strateki cilevi

Finansijska odrivost

Specifini cilevi
Strategije prometa

Definirati stabilne izvore


finansiranja cesta

Aktivnost
Br.

Opis

Usklaivanje nivoa poreza na


gorivo sa susjednim zemljama

Vrijeme
K

Nadleno tijelo

Instrumenti

Uprava za indirektno
oporezivanje BiH
FMPiK
MSVRS
Vlada BD

Zakonodavne intervencije

Broj 71 - Stranica 184

Usklaenost sa EU
standardima i
zakonima

SLUBENI GLASNIK BiH

Uvoenje sistema finansiranja


zasnovanog na akcizama na
gorivo

Vijee ministara BiH


Vlada FBiH

Zakonodavne intervencije

Stvaranje odrivog sistema


finansiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Uvoenje akciza na naftu ili na


duhanske proizvode za
finansiranje odravanja
eljeznica

Vijee ministara BiH


Vlada FBiH

Zakonodavne intervencije

Finansijski odriv zrani


promet

Pregled naplatnog modela


aerodroma na osnovu
operativnih trokova i oporavka
investicija

BHDCA

Zakonodavne intervencije

Finansijska odrivost
Direkcije za civilno
zrakoplovstvo BiH

Kompletna implementacija
Zakona o zrakoplovstvu BiH
(finansiranje od naknada koje
plaaju putnici i aviokompanije)

Vijee ministara BiH

Zakonodavne intervencije

Uvoenje nezavisnog tijela


za istragu sigurnosti civilnog
zrakoplovstva

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU (Uredba
EU br. 996/2010)

MKP BiH

Zakonodavne intervencije

Unapreenje regulatornog
okvira za sve vrste prometa

Izrada programa integracije


Prometnog sektora BiH EU

Usvajanje UIC standarda za


brze eljeznice
Uvoenje nezavisnog tijela
za istragu sigurnosti
eljeznica i nesrea

Usvajanje UIC standarda za brze


eljeznice
Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU

8
9

Usklaivanje propisa
unutranjih plovnih puteva sa 10
standardima EU
Minimalan dozvoljeni
utjecaj na ivotnu sredinu

Sigurnost

Petak, 23. 9. 2016.

Usklaivanje sa standardima
EU o emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

11

Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti
12
eljeznica
Smanjenje prometnih nesrea
13
(trenutno iznad prosjeka EU)

x
x

Uee u definiranju
kompetencija u navigaciji na
rijeci Savi

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU

Usvajanje direktiva EU o
interoperabilnosti i sigurnosti
Usklaivanje sa EU politikama
za sigurnost na cestama

Direkcija za evropske
integracije
MKP BiH
MKP BiH
RO BiH
MKP BiH

Predsjednitvo BiH kao


imenilac predstavnika BiH
u Meunarodnu komisiju za
SRB
MKP BiH
FMPiK
MSVRS
Vlada BD

RO BiH

MKP BiH

Zakonodavne intervencije
Zakonodavne intervencije
Zakonodavne intervencije

Zakonodavne intervencije

Zakonodavne intervencije

Zakonodavne intervencije
Zakonodavne intervencije

4.1.1.2 FBiH
Strateki cilevi

Specifini cilevi
Strategije prometa

Aktivnost
Br.
1

Definirati stabilne izvore


finansiranja cesta
2

Finansijska odrivost

Usklaenost sa EU
standardima i
zakonima

Opis
Definirati regulatorni okvir
pristupa naknadama za
naplate cestarine
Uspostavljanje javnih
institucija za regionalne
puteve u svim kantonima
Kompletna primjena
Zakona o finansiranju
eljeznike infrastrukture
dodjeljivanjem ukupnih
trokova odravanja iz
budeta

Vrijeme
Nadleno tijelo

Instrumenti

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Vlade kantona

Zakonodavne
intervencije

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Vlada FBiH

Zakonodavne
intervencije

Stvaranje odrivog sistema


finansiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Finansijski odriv zrani


promet

Pregled naplatnog modela


aerodroma na osnovu
operativnih trokova i
oporavka investicija

Restrukturiranje eljeznikih
preduzea u skladu sa
direktivama EU 2012/34

Rekonstrukcija
eljeznikog preduzea

Omoguavanje jedinstvenog
evropskog eljeznikog

Definiranje scenarija o
usklaivanju postojeih

FMPiK
Master planiranje i
FBiH
poslovno modeliranje
BH eljeznika javna
za FBiH
korporacija
FMPiK
Zakonodavne
RO BiH
intervencije

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


zakona FBiH sa
direktivama i zakonima EU
o eljeznikom tritu

sistema (kroz olakavanje


pristupa drugim eljeznikim
preduzeima) nakon to BiH
ue u EU, u skladu sa
direktivama EU
Otvaranje eljeznikog
trita eljeznikim
operaterima poslije ulaska
BiH u EU, u skladu sa
direktivama EU
Minimalan dozvoljeni
utjecaj na ivotnu
sredinu

Usklaivanje EIA (Procjena


utjecaja na okoli) sa
standardima EU

Usklaivanje sa standardima
EU o emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutno iznad
prosjeka EU)

10

Zadovoljavanje potreba
za sigurnou i
informacijama

Broj 71 - Stranica 185

Definiranje dugoronih
scenarija za otvaranje
trita eljeznica
Usklaivanje postojeih
zakona FBiH sa EU
direktivama i zakonima o
EIA
Usklaivanje postojeih
zakona FBiH sa EU
direktivama i zakonima o
emisiji vozila
Usklaivanje sa EU
politikama za sigurnost na
cestama

FMPiK
RO BiH

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

FMPiK

Zakonodavne
intervencije

Nadleno tijelo

Instrumenti

4.1.1.3 Republika Srpska


Specifini cilevi
Strategije prometa

Strateki cilevi

Finansijska
odrivost

Usklaenost sa EU
standardima i
zakonima

Minimalan
dozvoljeni utjecaj
na ivotnu sredinu

Aktivnost
Br.

Definirati stabilne izvore


finansiranja cesta

Stvaranje odrivog sistema


finansiranja za odravanje
eljeznike infrastrukture

Finansijski odriv zrani


promet

Uspostava zakonodavstva
za razdvajanje eljeznike
infrastrukture i upravitelja
prometom
Otvaranje eljeznikog
trita eljeznikim
operaterima poslije ulaska
BiH u EU, u skladu sa
direktivama EU
Usklaivanje propisa
unutranjih plovnih puteva
sa standardima EU
Usklaenje EIA (Procjena
utjecaja na okoli) sa
standardima EU
Usklaivanje sa
standardima EU o
emisijama vozila
(automobili i teretna vozila)

Opis
Revizija modela naplate
cestarine po principu "korisnik
plaa"
Definiranje modela za
finansiranje eljeznike
infrastrukture
Revizija naplate cestarine na
aerodromima na osnovu
operativnih trokova i trokova
ulaganja u infrastrukturu

Vrijeme
K

MSV RS
JP ARS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS
RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS
Aerodrom RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS
RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS

Zakonodavne
intervencije

Usklaivanje zakonodavstva
RS sa zakonodavstvom EU

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU

MSV RS
MPUGE RS

Zakonodavne
intervencije

MSV RS

Zakonodavne
intervencije

Nadleno tijelo

Instrumenti

Vlada BD

Zakonodavne
intervencije

Vlada BD
JP Luka Brko

Zakonodavne
intervencije

Vlada BD

Zakonodavne
intervencije

Vlada BD

Zakonodavne
intervencije

Vlada BD

Zakonodavne
intervencije

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU
Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU

6
7

Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU

4.1.1.4 Brko distrikt


Strateki cilevi

Specifini cilevi
Strategije prometa

Br.
1

Usklaenost sa EU
standardima i
zakonima

Usklaivanje propisa
unutranjih plovnih
puteva sa standardima
EU

2
3

Minimalan dozvoljeni
utjecaj na ivotnu
sredinu

Usklaivanje EIA
(Procjena utjecaja na
okoli) sa standardima
EU
Usklaivanje sa
standardima EU o
emisijama vozila
(automobili i teretna
vozila)

Aktivnost
Opis
Uee u procesu usklaivanja
postojeeg zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU
Definirati nadlenosti Luke
uprave izmeu JP Luka Brko
i Vlade
Uee u definiranju
kompetencija u navigaciji na
rijeci Savi
Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva BD sa EU
direktivama i zakonodavstvu o
EIA
Usklaivanje postojeeg
zakonodavstva BD sa EU
direktivama i zakonodavstvu o
emisiji vozila

Vrijeme
S

x
x

Broj 71 - Stranica 186

SLUBENI GLASNIK BiH

Zadovoljavanje potreba za Smanjenje prometnih


sigurnou i
nesrea (trenutno iznad
informacijama
prosjeka EU)

Usklaivanje sa EU
politikama za sigurnost na
cestama

Petak, 23. 9. 2016.


Vlada BD
Vijee sigurnosti na
cestama BD

Zakonodavne
intervencije

4.1.2 Infrastruktura i usluge


4.1.2.1 Dravni nivo
Ciljevi i aktivnosti koji se odnose na meunarodne ili meuentitetske veze su relevantni na nivou BiH. Sljedea tabela prikazuje
popis aktivnosti koji se odnose na meunarodne i prekogranine projekte.
Strateki cilevi

Specifini cilevi
Strategije prometa

Br.

Ispunjenje socijalnih
i ekonomskih
zahtjeva

Unutranje
povezivanje BiH kroz
razvoj sigurne i brze
prometne mree,
povezujui sjever
jug i istok zapad
Privlaenje
meunarodnih
tranzitnih tokova kroz
integraciju
infrastrukture BiH u
evropske prometne
koridore

Zadovoljavanje potreba
za sigurnou i
informacijama
Minimalan
dozvoljeni utjecaj na
ivotnu sredinu

Aktivnost
Opis
Definirati dionice autoceste i
brze ceste na indikativnom
proirenju TEN-T
sveobuhvatne ceste/osnovne
mree u BiH, SEETO
koridora i ruta i drugih ruta
koje povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad
Izgradnja mosta na rijeci Savi
(ruta 2a u Gradici,
prekogranina dionica sa
Republikom Hrvatskom
veza sa Koridorom X i Vc)
Izgradnja prekograninog
mosta Svilaj na rijeci Savi
(kraj dionice autoceste Odak
Svilaj)
Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih cesta za
dodavanje TEN-T osnovnoj/
sveobuhvatnoj i SEETO
mrei
Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih
eljeznica za dodavanje
TEN-T osnovnoj /
sveobuhvatnoj i SEETO
mrei

Vrijeme
S

Nadleno tijelo

Instrumenti

MKP BiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

MKP BiH
Bilateralni ugovor sa
Hrvatskom
MSV RS

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

MKP BiH
Bilateralni ugovor sa
Hrvatskom
FMPiK

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

MKP BiH

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

MKP BiH

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

Oporavak plovnog puta


rijeke Save (u skladu sa
SEETO planom razvoja)

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutno iznad
prosjeka EU)

Revizija sigurnosti na
cestama (RSI i RSA)

Podsticanje promjene
naina prometa

Definirati sheme podsticaja


za intermodalni promet

Praenje emisije tetnih


gasova

Stimulirati uvoz novih i


ekolokijih vozila

Predsjednitvo BiH kao


Upravljanje
imenilac zastupnika u
projektima,
Meunarodnoj komisiji za
tenderske procedure
sliv rijeke Save
Upravljanje
MKP BiH
projektima,
tenderske procedure
Vijee ministara BiH
Zakonodavne
FBiH
intervencije,
RS
sheme podsticaja
Revizija postojeih
Vijee ministara BiH
naknada (npr. uvoz,
Vlada BD
registracije, cestarine
itd.)

4.1.2.2 FBiH
Strateki cilevi

Ispunjenje socijalnih
i ekonomskih
zahtjeva

Specifini cilevi
Strategije prometa

Unutranje
povezivanje BiH kroz
razvoj sigurne i brze
prometne mree,
povezujui sjever
jug i istok zapad
Privlaenje
meunarodnih
tranzitnih tokova kroz
integraciju
infrastrukture FBiH u
evropske prometne
koridore

Aktivnost
Br.
1

Opis
Izgradnja prekograninog mosta
Svilaj na rijeci Savi (kraj
dionice autoceste Odak
Svilaj)
Zavretak dionica autoceste i
brze ceste na indikativnom
proirenju TEN-T sveobuhvatne
ceste/osnovne mree u BiH,
SEETO koridora i ruta i drugih
ruta koje povezuju pravac
sjever zapad i istok zapad

Vrijeme
K

Nadleno tijelo

Instrumenti

FMPiK
JP Autoceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

JP Autoceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Rekonstrukcija i elektrifikacija
eljeznikih dionica

FMPiK
FBiH

Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih cesta za

FMPiK

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

6
Eliminiranje uskih
grla na sporim
cestama

Razvoj mree autocesta i


brzih cesta u skladu sa
Koridorom Vc, SEETO
dodatnim rutama i
ostalim rutama koje
osiguravaju povezanost
pravca sjever jug i istok
zapad

Vidjeti aktivnost 2

Definiranje, rekonstrukcija i
rehabilitacija postojeih
magistralnih cesta

10

Definiranje novih,
rekonstrukcija i sanacija
postojeih regionalnih cesta

Vidjeti aktivnost 3

11

Tehniko unapreenje i
modernizacija eljeznike
infrastrukture postojee
infrastrukture za poveanje
brzine i sigurnosti u cilju
zadovoljenja EN i TSI

12

Proirenje kapaciteta aerodroma


Sarajevo: restrukturiranje
infrastrukture i proirenje

13

Proirenje kapaciteta
Aerodroma Sarajevo: proirenje
kapaciteta terminala

14

Proirenje kapaciteta
Aerodroma Sarajevo:
poboljanje pristupanosti ceste
(infrastruktura i usluge)

15

Proirenje kapaciteta
Aerodroma Mostar

Razvoj teretnih terminala

16

Razvoj aerodroma Tuzla u


teretni terminal

Razvoj/ poboljanje
kapaciteta utovara i
istovara na teretnim
terminalima

17

Izgradnja novih kopnenih


terminala za kontejnere

Unapreenje kvaliteta
javnih cestovnih mrea

Pogledati aktivnosti 6, 7, 8, 9,
10

Unapreenje usluga
eljeznikog i

18

Poslovno modeliranje
eljeznikog preduzea

Zavretak rekonstrukcije
i signalizacije eljeznice i
elektrifikacije cijele
eljeznike mree
Razvoj eljeznike
infrastrukture sa EN
standardima i TSI

Proirenje kapaciteta
aerodroma

FMPiK

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

JP Autoceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

FMPiK

Poboljanje i razvoj
magistralnih i
regionalnih cesta

Pruiti najvii nivo


usluge po najniim
moguim cijenama

Izgradnja obilaznica u glavnim


gradovima prema specifinim
programima

Zadovoljavanje
potreba u smislu
odravanja,
poboljanja i razvoja
prometne
infrastrukture

dodavanje TEN-T osnovnoj /


sveobuhvatnoj i SEETO mrei
Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih eljeznica
za dodavanje TEN-T osnovnoj /
sveobuhvatnoj i SEETO mrei
Zavretak dionica autoceste i
brze ceste na indikativnom
proirenju TEN-T sveobuhvatne
ceste/osnovne mree u BiH,
SEETO koridora i ruta i drugih
ruta koje povezuju pravac
sjever zapad i istok zapad
Izdavanje novog ciklusa
planiranja investicija na mrei
autocesta

Broj 71 - Stranica 187

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

FMPiK
JP Autoceste FBiH
JP Ceste FBiH
Javne ustanove za
regionalne puteve

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

JP Autoceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

JP Ceste FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Javne ustanove za
regionalne puteve

Master planiranje,
upravljanje
projektima,
tenderske procedure

FMPiK
FBiH

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

FMPiK
FBiH
BH eljeznika javna
korporacija

Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima
Finansijski
Meunarodni aerodrom
instrumenti,
Sarajevo
upravljanje
projektima
Finansijski
JP Ceste FBiH
instrumenti,
Autobusni prijevoznici
upravljanje
projektima
Finansijski
instrumenti,
Aerodrom Mostar
upravljanje
projektima
Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima
Finansijski
instrumenti,
FMPiK
upravljanje
projektima, prostorno
planiranje
Finansijski
JP Autoceste FBiH
instrumenti,
FMPiK
upravljanje
JP Ceste FBiH
projektima
Vlada FBiH
Poslovno modeliranje
FBiH
Meunarodni aerodrom
Sarajevo

Broj 71 - Stranica 188

SLUBENI GLASNIK BiH


cestovnog javnog
prometa

19
20
21

Definirati komercijalne usluge


za putnike i definirati operativni
model za putnike usluge
Obnoviti/investirati u vozni
park

FMPiK
RO BiH

Finansijski
instrumenti i
ugovaranje

FMPiK
FBiH

Poslovno modeliranje

FBiH

Finansijski
instrumenti

Smanjenje guve u
gradskom prometu

Vidjeti aktivnosti 8

JP Autoceste FBiH,
JP Ceste FBiH,
Javne ustanove za
regionalne puteve

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Poboljanje kvaliteta
usluge putnikog zranog
prometa

Vidjeti aktivnosti 12, 13, 14, 15

Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima

22
Poboljanje ICT u
sektoru prometa
23

Zadovoljavanje
potreba za
sigurnou i
informacijama

Implementacija obaveza javnog


prijevoza u putnikom

Petak, 23. 9. 2016.

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutno
iznad prosjeka EU)

Kompletno uvoenje u sistem


upravljanja cestovnog prometa,
komunikacione objekte (npr.
SOS mree na autocestama)
Razvoj informacionog sistema
za putnike i putne prijevoznike
na autocestama

FMPiK
JP Autoceste FBiH

FMPiK
JP Autoceste FBiH

24

Implementacija Strategije
sigurnosti na cestama

25

Unaprijediti odmaralita na
brzim cestama i autocestama

26

Revizija sigurnosti na cestama


(RSI i RSA)

FMPiK
JP Autoceste FBiH
JP Ceste FBiH
Jedinica za sigurnost
prometa
Javne ustanove za
regionalne ceste
FMPiK
JP Autoceste FBiH
JP Ceste FBiH
FMPiK
JP Autoceste FBiH
JP Ceste FBiH
Jedinica za sigurnost
prometa u okviru
FMPiK

Usvajanje Strategije
za sigurnost na
cestama
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Vidjeti aktivnosti 6, 7, 8

Finansijska odrivost

Minimalan
dozvoljeni utjecaj na
ivotnu sredinu

Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti
eljeznica
Stvaranje odrivog
sistema finansiranja za
odravanje eljeznike
infrastrukture

27

Vidjeti aktivnost 6 i 7

28

Vidjeti sekciju 20

FMPiK
FBiH

Podsticanje na promjenu
naina prometa

29

Definirati sheme podsticaja za


intermodalni promet

FMPiK

Praenje emisije tetnih


gasova

30

Stimulirati uvoz novih i


ekolokijih vozila

FBiH

FMPiK

Poslovno modeliranje
Zakonodavne
intervencije,
sheme podsticaja
Revizija postojeih
naknada (npr. uvoz,
registracije, cestarine
itd.)

4.1.2.3 Republika Srpska


Strateki cilevi

Ispunjenje
socijalnih i
ekonomskih
zahtjeva

Specifini cilevi
strategije prometa

Unutranje
povezivanje BiH kroz
razvoj sigurne i brze
prometne mree
povezujui sjever
jug i istok zapad
Privlaenje
meunarodnih
tranzitnih tokova,
kroz integraciju
infrastrukture RS u
evropske prometne
koridore

Aktivnost
Rb.

3
4

Opis
Izgradnja mosta na rijeci Savi
(ruta 2a u Gradici,
prekogranina dionica sa
Republikom Hrvatskom
veza sa Koridorom X i Vc)
Zavretak dionica autoceste i
brze ceste na indikativnom
proirenju TEN-T
sveobuhvatne ceste/osnovne
mree u BiH, SEETO koridora
i ruta i drugih ruta koje
povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad
Rekonstrukcija i elektrifikacija
eljeznikih dionica
Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih cesta za
dodavanje TEN-T osnovnoj /

Vrijeme
Nadleno tijelo

Instrumenti

MSV RS
JP ARS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

MSV RS
JP ARS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

FMPiK
FBiH

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

MSV RS
MPUGE RS

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Zadovoljavanje
potreba u smislu
odravanja,
poboljanja i
razvoja prometne
infrastrukture

Razvoj mree autocesta i


brzih cesta u skladu sa
Koridorom Vc, SEETO
dodatnim rutama i
ostalom rutama koje
osiguravaju povezanost
pravca sjever jug i
istok zapad
Poboljanje i razvoj
magistralnih i
regionalnih cesta
Zavretak rekonstrukcije
i signalizacije eljeznice i
elektrifikacije cijele
eljeznike mree
Razvoj/ poboljanje
kapaciteta za utovar/
istovar i opreme za
UPP i intermodalnost
eljeznica-cesta-UPP
Proirenje kapaciteta
aerodroma
Unapreenje
kvaliteta javnih
cestovnih mrea

Pruiti najvii nivo


usluge po najniim
moguim cijenama

Master planiranje/
Studije, prostorno
planiranje

MSV RS

Studije

MSV RS
JP ARS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

Nadogradnja / rekonstrukcija
cestovnih dionica (regionalnih,
magistralnih itd.)

MSV RS
JP Putevi RS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

Vidjeti aktivnost 3

MSV RS
RS (upravitelj
infrastrukture)

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

Nadogradnja unutranjeg
plovnog puta rijeke Save

MSV RS

10

Nadogradnja Luke amac

MSV RS
Luka amac

11

Izgradnja aerodroma Trebinje

MSV RS
Aerodrom RS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure
Potpisivanje ugovora
Vlade RS o javnoprivatnim partnerstvima
sa Lukom amac
Upravljanje projektima,
tenderske procedure

MSV RS
Aerodrom RS

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

MSV RS

Uklanjanje
administrativnih barijera

RS

Poslovno modeliranje

MSV RS
RS

Finansijski instrumenti i
ugovaranje

RS

Finanijski instrumenti

MSV RS
RS
Jedinice lokalne
samouprave

Upravljanje projektima,
tenderske procedure

12
13

15

Modernizacija objekata i
opreme Aerodroma Banja
Luka (za robe i za putnike)
Vidjeti aktivnost 7 i 8
Stvaranje boljeg ambijenta za
poslovanje
Poslovno modeliranje
eljeznikog preduzea
Implementacija obaveza
javnog prijevoza u putnikom
prometu
Obnoviti/investirati u vozni
park

Poboljanje kvaliteta
usluge putnikog
zranog prometa

Vidjeti aktivnosti 11 i 12

Razvoj / poboljanje
kapaciteta utovara i
istovara na teretnim
terminalima

17

Izgradnja intermodalnog
terminala u Banjoj Luci i
Doboju

18

19

Poveanje zatite,
signalizacije i sigurnosti
eljeznica
Razvoj/ poboljanje

MSV RS
MPUGE RS

16

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutno
iznad prosjeka EU)

Izgradnja novih dionica


(autoceste i brze ceste)

Poboljanje ICT u
sektoru prometa

Zadovoljavanje
potreba za
sigurnou i
informacijama

14
Unapreenje usluga
eljeznikog i
cestovnog javnog
prometa

sveobuhvatnoj i SEETO mrei


Administrativne
procedure/studije za
identifikaciju novih eljeznica
za dodavanje TEN-T osnovnoj
/ sveobuhvatnoj i SEETO
mrei
Procijeniti kvalificiranost
Aerodroma Banja Luka kao
aerodroma u osnovnoj mrei

Broj 71 - Stranica 189

Kompletno uvoenje u sistem


upravljanja cestovnog
prometa, komunikacione
objekte (npr. SOS mree na
autocestama)
Razvoj informacionog sistema
za putnike i putne prijevoznike
na autocestama

MSV RS
JP ARS

MSV RS
JP ARS
MSV RS
JP ARS
JP Putevi RS
ABS RS
MSV RS
JP ARS
JP Putevi RS
MSV RS
JP ARS
JP Putevi RS
ABS RS

20

Implementacija Strategije
sigurnosti na cestama

21

Unaprijediti odmaralita na
brzim cestama i autocestama

22

Revizija sigurnosti na cestama


(RSI i RSA)

Vidjeti aktivnosti 7 i 8

Vidjeti aktivnosti 3

RS (upravitelj
infrastrukture)

Vidjeti aktivnosti 9 i 10

MSV RS i Luka amac

Usvojena Strategija za
sigurnost prometa
Upravljanje projektima,
tenderske procedure
Upravljanje projektima,
tenderske procedure

Broj 71 - Stranica 190

SLUBENI GLASNIK BiH

kapaciteta za utovar/
istovar i opreme za UPP i
intermodalnost
eljeznica-cesta-UPP
Poveanje sigurnosti
vodenog prometa

Finansijski odriv zrani


promet

Razviti informacioni sistem za


rijeke
Privlaenje aviokompanija i
logistikih operatera (npr.
promocija pokretanja novih
meunarodnih veza,
dostupnost aerodroma u
pruanju javnih usluga itd.) i
razvoj komercijalnih
aktivnosti
Definiranje komercijalnih
usluga za putnike i definiranje
operativnog modela usluga za
putnika
Vidjeti aktivnost 14
Razvoj intermodalnog prometa
ukljuivanjem RS sa punim
kapacitetom
Razvoj eljeznikog terminala/
intermodalni terminal za
teretni promet (kombinirani
promet i konvencionalni
promet)

23

24

Finansijska
odrivost
Stvaranje odrivog
sistema finansiranja
za odravanje
eljeznike
infrastrukture

Minimalan
dozvoljeni utjecaj
na ivotnu sredinu

Podsticanje na
promjenu naina i
poboljanja prometa

Smanjenje prosjene
starosti vozila

25
-

26

Vidjeti aktivnost 17

27

Stimulirati uvoz novih i vie


ekolokih vozila

Petak, 23. 9. 2016.

MSV RS

MSV RS
Aerodrom RS

Poslovno modeliranje i
promocija aerodroma

MSV RS
RS

Poslovno modeliranje

MSV RS
RS

Izrada plana razvoja

MSV RS, MKP BiH

Revizija postojeih
naknada (npr. uvoz,
registracija, cestarine
itd.)

4.1.2.4 Brko distrikt


Strateki cilevi

Ispunjenje socijalnih
i ekonomskih
zahtjeva

Specifini cilevi
Strategije prometa
Unutranje povezivanje
BiH kroz razvoj sigurne i
brze prometne mree
povezujui sjever jug i
istok zapad
Privlaenje meunarodnih
tranzitnih tokova
integracijom infrastrukture
BD u evropske prometne
koridore
Razvoj mree autocesta i brzih
cesta u skladu sa Koridorom
Vc, SEETO dodatnim rutama
i ostalim rutama koje
osiguravaju povezanost pravca
sjever jug i istok zapad
Uklanjanje uskih grla na
putevima s malim brzinama

Zadovoljavanje
potreba u smislu
odravanja,
poboljanja i razvoja
prometne
infrastrukture

Poboljanje i razvoj
magistralnih i regionalnih
cesta
Razvoj eljeznike
infrastrukture s EN
standardima i TSI
Razvoj/poboljanje
kapaciteta utovara i
istovara i opreme za
puteve unutranje plovidbe
i intermodalnost prugeceste-putevi unutranje
plovidbe

Aktivnost
Br.
1

Opis
Oporavak plovnog puta rijeke
Save (u skladu sa SEETO
planom razvoja)
Zavretak dionica autoceste i
brze ceste na indikativnom
proirenju TEN-T
sveobuhvatne ceste/osnovne
mree u BiH, SEETO koridora
i ruta i drugih ruta koje
povezuju pravac sjever
zapad i istok zapad

Vrijeme
K

Nadleno tijelo

Instrumenti

Vlada BD (uesnik)

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Vlada BD
JP Putevi Brko
Koncesionar e se
definirati

Vlada BD
JP Putevi Brko
Koncesionar e se
definirati

Vidjeti aktivnost 2

Izgradnja obilaznice Brko

Asfaltiranje i sanacija lokalnih


cesta

Vlada BD
JP Putevi Brko

Vlada BD
JP Putevi Brko

FBiH, RS

Definiranje, rekonstrukcija i
rehabilitacija postojeih
magistralnih cesta

Vlada BD
JP Putevi Brko

Poboljanje zastarjele
eljeznike signalizacije

Oporavak infrastrukture Luke


Brko

Poboljanje pretovara i
utovara/istovara opreme Luke
Brko za proirenje kapaciteta
i uspostaviti ga kao

Vlada BD
JP Luka Brko
Vlada BD
JP Luka Brko

Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Finansiranje,
upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Finansiranje,
upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Finansiranje,
upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 191

intermodalni terminal
(realizacija investicionog plana
2009.)
Unapreenje kvaliteta javnih
cestovnih mrea

Osiguranje najvieg
nivoa
Pruiti najvii nivo
usluge po najniim
moguim cijenama

Vidjeti aktivnosti 2, 3, 4, 5

Implementacija obaveza
javnog prijevoza u putnikom
prometu

10

Obnoviti/investirati u vozni
park

Razvoj navigacije i
intermodalnosti unutranjih
plovnih puteva

Vidjeti aktivnosti 7 i 8

Dekongestija cestovnog
gradskog prometa

Vidjeti aktivnost 3

11

Kompletno uvoenje u sistem


upravljanja cestovnog
prometa, komunikacione
objekte (npr. SOS mree na
magistralnim cestama)

12

Implementacija Strategije
sigurnosti na cestama

Vlada BD

13

Revizije sigurnosti na cestama


(RSI i RSA)

MKP BiH
Vlada BD

Poveanje zatite, signalizacije


i sigurnosti eljeznica

14

Uklanjanje putnih prijelaza na


pruzi do Luke Brkog

Podsticanje na promjenu
naina prometa

15

Definirati sheme podsticaja za


intermodalni promet

Praenje emisije tetnih


gasova

16

Stimulirati uvoz novih i vie


ekolokih vozila

Poboljanje ICT u sektoru


prometa
Zadovoljavanje
potreba za
sigurnou i
informacijama

Smanjenje prometnih
nesrea (trenutno iznad
prosjeka EU)

Minimalan
dozvoljeni utjecaj na
ivotnu sredinu

Osim aktivnosti ukljuenih u tabeli, neke intervencije koje


zahtijevaju daljnje analize su identificirane i navedene u
nastavku:
Izgradnja novog mosta preko rijeke Save, koja
povezuje magistralni put M 14.1 od autoceste
Beograd - Zagreb (Koridor X)

Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima
Finansijski
instrumenti i
ugovaranje

Vlada BD
JP Putevi Brko

Vlada BD
FBiH
RS
Vlada BD
FBiH
RS
Vlada BD
JP Luka Brko
Vlada BD
JP Putevi Brko

Finansijski
instrumenti
Finansijski
instrumenti,
upravljanje
projektima
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure

Vlada BD
JP Putevi Brko

Vlada BD
JP Putevi Brko
FBiH
RS
Vlada BD
FBiH
RS

Vlada BD

Finansijski
instrumenti
Usvajanje Strategije
za sigurnost na
cestama
Upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Finansije, upravljanje
projektima,
tenderske procedure
Zakonodavne
intervencije,
sheme podsticaja
Revizija postojeih
naknada (npr. uvoz,
registracije, cestarine
itd.)

Rekonstrukcija postojeeg mosta na rijeci Savi


(granini prijelaz Brko - Gunja)
Izgradnja Luke Brko - obilaznice oko Brkog
Rekonstrukcija postojeeg eljeznikog mosta na
rijeci Savi
Izgradnja marine na rijeci Savi u Brkom
Izgradnja aerodroma za male avione

4.2 Akcioni plan


4.2.1 Ceste

2030.

2029.

2028.

2027.

2026.

2025.

Dugi rok

2024.

2023.

2020.

2022.

2019.

Regulativa

Revizija modela
naplate cestarine
1.1
po principu
"korisnik plaa"
Usklaivanje
nivoa poreza na
1.2
gorivo sa
susjednim
zemljama
Uvoenje
1.3
sistema
finansiranja

2021.

2018.

Srednji rok

2017.

BD

RS

Kratki rok

2016.

FBiH

Ceste

BiH

Administrativni nivo

Broj 71 - Stranica 192

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.3

2.2

2.4

2.5

zasnovano na
akcizama na
gorivo
Definiranje
regulatornog
okvira pristupa
naknadama za
naplate cestarine
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva
sa EU
direktivama i
propisima EIA
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva
sa EU
direktivama i
zakonodavstvom
o emisiji vozila
Usklaivanje sa
EU politikama
za sigurnost na
cestama
Uspostavljanje
javnih institucija
za regionalne
puteve u svim
kantonima

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Infrastruktura
Definiranje
dionica autoceste
i brze ceste na
indikativnom
proirenju TENT sveobuhvatne
ceste/osnovne
mree u BiH,
SEETO koridora
i ruta i drugih
ruta koje
povezuju pravac
sjever zapad i
istok zapad
Zavretak
dionica autoceste
i brze ceste na
indikativnom
proirenju TENT sveobuhvatne
ceste/osnovne
mree u BiH,
SEETO koridora
i ruta i drugih
ruta koje
povezuju pravac
sjever zapad i
istok zapad
Izgradnja mosta
na rijeci Savi
(ruta 2a u
Gradici,
prekogranina
dionica sa
Republikom
Hrvatskom
veza sa
Koridorom X i
Vc)
Izgradnja
prekograninog
mosta Svilaj na
rijeci Savi (kraj
dionice autoceste
Odak Svilaj)
Izgradnja novog
mosta preko
rijeke Save, koja

Petak, 23. 9. 2016.


povezuje
magistralni put
M 14.1 od
autoceste
Beograd Zagreb i
rekonstrukcija
postojeeg mosta
na rijeci Savi
(granini prijelaz
Brko - Gunja)
Administrativne
procedure/studije
za identifikaciju
novih cesta za
2.6
dodavanje TENT osnovnoj /
sveobuhvatnoj i
SEETO mrei
Izdavanje novog
ciklusa
2.7
planiranja
investicija na
mrei autocesta
Definiranje
novih,
rekonstrukcija i
2.8 rehabilitacija
postojeih
magistralnih
cesta
Definiranje
novih,
rekonstrukcija i
2.9
rehabilitacija
postojeih
regionalnih cesta
Izgradnja
obilaznica u
glavnim
2.10 gradovima,
prema
specifinim
programima
Izgradnja
2.11
obilaznice Brko
Asfaltiranje i
2.12 sanacija lokalnih
cesta
3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
4

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 193

Usluge
Implementacija
Strategije
sigurnosti na
cestama
Unaprijediti
odmaralita na
brzim cestama i
autocestama
Revizija
sigurnosti na
cestama (RSI i
RSA)
Stimulirati uvoz
novih i vie
ekolokih vozila
Stvaranje boljeg
okruenja za
poslovanje

ICT

Kompletno
uvoenje u
sistem
upravljanja
4.1
cestovnog
prometa,
komunikacione
objekte (npr.
SOS mree na

Broj 71 - Stranica 194

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

autocestama)
Razvoj
informacionog
sistema za
4.2
putnike i putne
prijevoznike na
autocestama

4.2.2 eljeznice

2030.

2029.

2028.

2027.

2025.

2026.

2024.

2023.

2022.

2021.

2019.

Dugi rok

2020.

2018.

Srednji rok

2017.

BD

RS

Kratki rok

2016.

FBiH

eljeznice

BiH

Administrativni nivo

Regulativa

Definiranje modela
za finansiranje
1.1
eljeznike
infrastrukture
Kompletna
primjena Zakona o
finansiranju
eljeznike
1.2 infrastrukture
dodjeljivanjem
ukupnih trokova
odravanja iz
budeta
Uvoenje akciza
na naftu ili na
duhanske
1.3 proizvode za
finansiranje
odravanja
eljeznica
Rekonstrukcija
1.4
eljeznikog
preduzea
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom
1.5 EU za odvajanje
eljeznike
infrastrukture i
operacija prometa
u RS
Definiranje
scenarija o
usklaivanju
postojeih zakona
FBiH sa
direktivama EU i
zakona o
1.6
eljeznikom
tritu u RS
Definiranje
dugoronog
scenarija za
otvaranje
eljeznikog trita
Usvajanje EU
direktiva o
1.7
interoperabilnosti i
sigurnosti
Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom
1.8
EU
Uvoenje
nezavisnog tijela
za sigurnost na

Petak, 23. 9. 2016.


cestama i
istraivanje
nesrea
Usvajanje UIC
1.9 standarda za brze
eljeznice
2

Broj 71 - Stranica 195

Infrastruktura

Rekonstrukcija
eljeznikih
dionica Koridora
Vc (FBiH i RS)
Administrativne
procedure / studije
za identifikaciju
novih eljeznica za
2.2
dodavanje TEN-T
osnovnoj /
sveobuhvatnoj i
SEETO mrei
Zavretak drugog
investicionog
2.3
ciklusa
rekonstrukcije
eljeznica u BiH
Rekonstrukcija i
elektrifikacija
2.4
eljeznikih
dionica
Izgradnja
intermodalnog
2.5
terminala u Banjoj
Luci i Doboju
Izgradnja novih
kopnenih terminala
2.6
za kontejnere u
FBiH
Uklanjanje putnih
2.7 prijelaza na pruzi
do Luke Brkog
Rekonstrukcija
2.8 postojeeg mosta
na rijeci Savi
2.1

SLUBENI GLASNIK BiH

Usluge

Poslovno
modeliranje
3.1
eljeznikog
preduzea
Restrukturiranje
Implementacija
obaveza javnog
3.2
prijevoza u
putnikom
prometu
Obnoviti/investirati
3.3
u vozni park
Definiranje
komercijalnih
usluga za putnike i
3.4
definiranje
operativnog
modela za putnike
usluge
Razvoj
intermodalnog
prometa
ukljuivanjem
RS sa punim
kapacitetom
Razvoj
3.5
eljeznikog
terminala /
intermodalni
terminal za teretni
promet
(kombinirani
promet i
konvencionalni

Broj 71 - Stranica 196

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

promet)

3.6

Definirati sheme
podsticaja za
intermodalni
promet

ICT

Tehniko
unapreenje i
modernizacija
postojee
eljeznike
4.1
infrastrukture za
poveanje brzine i
sigurnosti u cilju
zadovoljenja EN i
TSI
Poboljanje
zastarjele
4.2
eljeznike
signalizacije

4.2.3 Unutranji plovni putevi

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2019.

2022.

2018.

2021.

2017.

Dugi rok

2020.

2016.

Srednji rok

BD

Kratki rok

RS

FBiH

Unutranji
plovni putevi

BiH

Administrativni nivo

Regulativa

Usklaivanje
postojeeg
zakonodavstva
1.1
UPP sa
zakonodavstvom
EU
Definirati
nadlenosti
1.2 Luke uprave
izmeu JP Luka
Brko i Vlade
Uee u
definiranju
1.3 kompetencija u
navigaciji na
rijeci Savi

2 Infrastruktura
Nadogradnja
unutranjeg
plovnog puta
rijeke Save
Nadogradnja
2.2
Luke amac
Oporavak
plovnog puta
rijeke Save (u
2.3
skladu sa
SEETO planom
razvoja)
Oporavak
2.4 infrastrukture
Luke Brko
Poboljanje
pretovara i
opreme za
utovar/istovar
Luke Brko za
2.5 proirenje
kapaciteta i
uspostaviti ga
kao intermodalni
terminal
(realizacija
2.1

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

investicionog
plana 2009.)
Izgradnja marine
2.6 na rijeci Savi u
Brkom

2030.

Usluge

Razvoj i
implementacija
intermodalnog
3.1
sistema sa
fokusom na
rijeku Savu
Poveanje
sigurnosti
unutranjih
3.2 plovnih puteva
sa istovremenim
razvojem
infrastrukture
4

2029.

Broj 71 - Stranica 197

ICT

Razviti
4.1 informacioni
sistem za rijeke

4.2.4 Zrani promet

Finansijska
odrivost
Direkcije za
1.1
civilno
zrakoplovstvo
BiH
Uvoenje
nezavisnog
tijela za istragu
1.2
sigurnosti
civilnog
zrakoplovstva
Pregled
naplatnog
modela
aerodroma na
1.3
osnovu
operativnih
trokova i
oporavka
investicija
Uvoenje
nezavisnog
tijela za istragu
1.4
sigurnosti
(Uredba EU br.
996/2010)

2. Infrastruktura
Procijeniti
kvalificiranost
Aerodroma
2.1
Banja Luka za
aerodrom
osnovne mree
Proirenje
kapaciteta
Aerodroma
2.2 Sarajevo:
restrukturiranje
infrastrukture i
proirenje,

2028.

2027.

Regulativa

2026.

2025.

2024.

2023.

2022.

2020.

Dugi rok

2021.

2019.

BD

RS

2018.

Srednji rok

2017.

Kratki rok

2016.

BiH

Zrani promet

FBiH

Administrativni nivo

Broj 71 - Stranica 198


proirenje
kapaciteta
terminala,
poboljanje
pristupanosti
ceste
(infrastruktura i
usluge)
Proirenje
kapaciteta
2.3
Aerodroma
Mostar
Razvoj
Aerodroma
2.4
Tuzla u teretni
terminal
Proirenje
Aerodroma
Banja Luka i
modernizacija:
putnikog
terminala,
teretnog
skladita,
nadogradnja
opreme,
2.5
proirenje
piste, izgradnja
novog dijela
objekta
putnikog
terminala,
poboljanje
nadzora
sigurnosti, novi
LED reflektori
Izgradnja
2.6 aerodroma
Trebinje
Izgradnja
aerodroma za
2.7
male avione u
Brkom
3

Petak, 23. 9. 2016.

Usluge

Privlaenje
aviokompanija
i logistikih
operatera (npr.
promocija
pokretanja
novih
meunarodnih
3.1
veza,
dostupnost
aerodroma u
pruanju javnih
usluga itd.) i
razvoj
komercijalnih
aktivnosti
Proirenje
kapaciteta
Aerodroma
3.2 Sarajevo:
poboljanje
pristupanosti
ceste (usluge)
4

SLUBENI GLASNIK BiH

ICT

Nadogradnja
4.1 tehnologija sa
infrastrukturom

PRILOZI
Definicije
Izraz
Rehabilitacija cesta

Opis
Aktivnosti na ureenju i poboljanju postojeih trasa prometnica bez proirenja ili mijenjanja tehnikih elemenata puta ili proirenja profila kojima bi
se ulazilo u rjeavanje imovinskih odnosa. Radovi za koje nije potrebno ishodovati graevinsku dozvolu.

Petak, 23. 9. 2016.


Rekonstrukcija cesta
Remont (eljeznica)
Autocesta

Brza cesta
Magistralna cesta

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 199

Aktivnosti na rekonstrukciji prometnica koja podrazumijeva uvoenje novih tehnikih elemenata puta koji podrazumijevaju izmjenu trase, profila i
korekciju izmjenu graevinske parcele puta. Radovi za koje je potrebno ishodovati graevinsku dozvolu.
Radovi na glavnim opravkama postojee graevinske i elektrotehnike infrastrukture sa ciljem ponovnog postizanja projektiranih parametara.
Autocesta je javna cesta izgraena i namijenjena iskljuivo za promet motornih vozila, oznaena propisanim prometnim znakom i ima dvije fiziki
odvojene kolovozne trake za promet iz suprotnih smjerova, bez ukrtenja sa drugom cestom ili eljeznikom i tramvajskom prugom u nivou i u iji
se promet moe ukljuiti, odnosno iskljuiti samo na odreenim i posebno izgraenim prikljunim javnim cestama na odgovarajuu kolovoznu traku
autoceste.
Brza cesta je javna cesta namijenjena za promet iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koja ima sve raskrsnice u
dva ili vie nivoa s poprenim cestama i drugim prometnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), po pravilu nema zaustavnih traka i koja je
kao takva oznaena propisanim prometnim znakom.
Magistralna cesta je javna cesta koja ima funkciju povezivanja BiH u evropski prometni sistem, ostvarivanja kontinuiteta evropskih cesta, prometnog
povezivanja cjelokupne ili veeg dijela teritorije BiH sa odgovarajuim cestama u Republici Srpskoj i susjednim dravama, omoguavanje tranzitnog
prometa kojim se ostvaruje prolazak kroz jedinice lokalne samouprave.

Lista projekata FBiH


Lokacija

Duina dionice

Tip projekta

Opis projekta

Datum
zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

2016.

2019.

400,63

Kredit:
KFAED/OFID/E
IB/EBRD, RD

2016.

2020.

391,54

Kredit:
EIB/EBRD

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2015.

2017.

109

Kredit:
EBRD/EIB

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2021.

2025.

425,5

Nepoznat
koncesionar

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2021.

2025.

676,6

Nepoznat
koncesionar

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2016.

2020.

357,56

Kredit: ?

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2016.

2020.

440,5

Kredit: ?

2021.

2025.

207,7

Kredit: ?

Promoter

Datum poetka

Izvor
Preidentificiran
finansiranja
i projekti

Autoceste

Koridor Vc
Nemila - Klope

21.48

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Mostar Jug
Zvirovii

31.91

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Svilaj - Odak

11.00

Zavretak
izgradnje

Nastavak
izgradnje
sjevernog dijela JP Autoceste
Vc predvienog FBiH / FMPiK
finansiranjem iz
kredita
Nastavak
izgradnje
sjevernog dijela JP Autoceste
Vc predvienog FBiH / FMPiK
finansiranjem iz
kredita
Stari ciklus
investicija
Nastavak
izgradnje junog
dijela Vc
predvienog
finansiranjem iz
kredita
Srednjoroni
nastavak
izgradnje
sjevernog dijela
Vc - finansiranje
koncesija
Nastavak
izgradnje junog
dijela Vc
predvienog
finansiranjem iz
kredita
Nastavak
izgradnje junog
dijela Vc

Koridor Vc
Tarin Ovari

18,15

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Karuse - epe
Nemila

45,67

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Mostar Sjever Mostar Jug

15.40

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Ovari Salakovac

21,65

Priprema i
izgradnja

Koridor Vc
Salakovac Mostar Sjever

13,35

Priprema i
izgradnja

Nastavak
JP Autoceste
izgradnje junog
FBiH / FMPiK
dijela Vc

Autocesta A2
Oraje - Tuzla

61

Priprema i
izgradnja

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

743

Vlastita sredstva

Autocesta A3
Tuzla - epe

56

Priprema i
izgradnja

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

598

Vlastita sredstva

300

Kredit

Jadranskojonska autocesta
(FBiH)
Interregionalni
vor Poitelj
Neum

Priprema i
izgradnja

Poetak
izgradnje

JP Autoceste
FBiH / FMPiK

2016.

2018.

Vienna 2015
WB6

Broj 71 - Stranica 200


Jadranskojonska autocesta
(FBiH)
Interregionalni
vor Poitelj
Neum

SLUBENI GLASNIK BiH


Idejni projekt +
ProjektnoStudija utjecaja
MKP/FMPiK/M
investiciona
na okoli +
SRS
dokumentacija
Studija
izvodljivosti

Lokacija

Duina dionice

Tip projekta

Opis projekta

2016.

Promoter

Petak, 23. 9. 2016.

2018.

Datum poetka Datum zavretka

MKP

Vienna 2015
WB6

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

Izvori
finansiranja

Brze ceste
Lava - Nevi
Polje

24.50

Priprema i
izgradnja

Poetak izgradnje

JP Autoceste FBiH
/ FMPiK

2018.

2020.

217,6

Kredit ili
koncesionar

Nevi Polje - Jajce

51,2

Priprema i
izgradnja

Napraviti plan
pripreme i jasnije JP Autoceste FBiH
definirati brze
/ FMPiK
ceste

2021.

2021.

660,5

Kredit ili
koncesionar

Biha - Velika
Kladua granica
Hrvatske

56

JP Autoceste FBiH
/ FMPiK

2017.

2030.

Turbe - Donji
Vakuf - Bugojno Kupres - Livno
granica Hrvarske

135

JP Autoceste FBiH
/ FMPiK

2017.

2030.

Mostar iroki
Brijeg - Grude
granica Hrvatske

66

Priprema i
izgradnja

Poetak izgradnje JP Autoceste FBiH


po prioritetima
/ FMPiK

2017.

2030.

Vlastita sredstva

Modernizacija magistralne ceste do nivoa brze ceste


Klju - Bosanski
Petrovac Biha

114

Priprema i
izgradnja

Poetak izgradnje JP Autoceste FBiH


po prioritetima
/ FMPiK

2017.

2030.

Vlastita sredstva

Praa tunel
Hranjen - Gorade

13,7

Priprema i
izgradnja

Poetak izgradnje JP Autoceste FBiH


po prioritetima
/ FMPiK

2017.

2030.

Vlastita sredstva

Lokacija

Duina dionice

Datum
zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

Izvori
finansiranja

2016.

2020.

168,39

Kredit:
EIB/WB/EBRD

JP Ceste FBiH /
FMPiK

2016.

2020.

85,18

Kredit:
EIB/WB/EBRD

JP Ceste FBiH /
FMPiK

2016.

2020.

18,77

Kredit:
EIB/WB/EBRD

JP Ceste FBiH /
FMPiK

2016.

2020.

7,52

Kredit:
EIB/WB/EBRD

JP Ceste FBiH /
FMPiK

2016.

2020.

10,99

Kredit:
EIB/WB/EBRD

JP Ceste FBiH /
FMPiK

2016.

2020.

7,04

Kredit:
EIB/WB/EBRD

6. rekonstrukcija
Program
JP Ceste FBiH /
crnih taaka i modernizacije
FMPiK
opasnih mjesta
Faza I

2016.

2020.

2,76

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum poetka

Magistralne ceste
Priprema i
izgradnja

FBiH

FBiH

60,39 km

FBiH

43.11 km

FBiH

20.15 km

FBiH

2.23 km

FBiH

1.59 km

FBiH

2.90 km

Program
JP Ceste FBiH /
modernizacije
FMPiK
Faza I

1. izgradnja ceste
- poboljanje
Program
elemenata u
modernizacije
postojeem
Faza I
koridoru
Program
2. izgradnja traka
modernizacije
za spora vozila
Faza I
3. rekonstrukcija
ceste i kolovozne
Program
konstrukcije,
modernizacije
korekcija
Faza I
osovine
Program
4. rekonstrukcija
modernizacije
tunela
Faza I
Program
5. mostovi
modernizacije
Faza I

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

FBiH

15.20 km

FBiH

41.41 km

FBiH

Program
JP Ceste FBiH /
modernizacije
FMPiK
Faza I
Program
JP Ceste FBiH /
8. sanacija teta
modernizacije
FMPiK
nakon poplava
Faza I
Program
9. konsultantske
JP Ceste FBiH /
modernizacije
usluge
FMPiK
Faza I
7. izgradnja
obilaznica

Broj 71 - Stranica 201

2016.

2020.

15,65

Kredit:
EIB/WB/EBRD

2016.

2020.

10,53

Kredit:
EIB/WB/EBRD

2016.

2020.

9,78

Kredit:
EIB/WB/EBRD

Regionalne ceste
FBiH/ kantoni

Priprema i
izgradnja

FBiH/ kantoni

Priprema i
izgradnja

Lokacija

Duina dionice

Poetak
izgradnje po
prioritetima faza
I
Nastavak
izgradnje po
prioritetima faza
II

Tip projekta

FMPiK /
kantonalna
ministarstva

2021.

2025.

FMPiK /
kantonalna
ministarstva

2025.

2030.

Opis projekta

Promoter

Datum poetka Datum zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

Izvori
finansiranja

eljeznice
Koridor Vc
Sarajevo - Doboj

33+2x4,5 km

Koridor Vc
Na mrei
Koridor Vc
Na mrei
Zenica -eljezara
(Zenica)

Koridor Vc
Sarajevo - Doboj

7 km

54+2x63 km

Glavne opravke i
obnova
JP eljeznice
Rekonstrukcija signalizacije. Faza
FBiH / FMPiK
I (izraeni projekti
33 km + 2x4,5 km)
Rekonstrukcija
Priprema i
mostova, tunela,
JP eljeznice
rekonstrukcija
potpornih i
FBiH / FMPiK
oblonih zidova
Nabavka prune
Nabavka opreme i mehanizacije za
JP eljeznice
ugradnja
odravanje pruge i FBiH / FMPiK
ugradnja
Priprema i
rekonstrukcija

Priprema i
rekonstrukcija

2017.

2019.

42,5

2017.

2019.

34

2017.

2019.

20

JP eljeznice
FBiH / FMPiK

2017.

2019.

Glavne opravke i
obnova
signalizacije Faza
JP eljeznice
II: dionice Maglaj
FBiH / FMPiK
- Jelina 2x63 i
Zenica - Podlugovi
54

2020.

2025.

211,5

Radovi
rekonstrukcije

SEETO mrea
Doboj - Tuzla Brko; Tuzla ivinice - Zvornik

Rekonstrukcija,
elektrifikacija i
signalizacija

Priprema i
realizacija

JP eljeznice
FBiH / FMPiK

2020.

2025.

211,5

Koridor Vc
Na mrei

Izrada
dokumentacije

Izrada
dokumentacije

JP eljeznice
FBiH / FMPiK

2017.

2019.

SEETO mrea
Doboj - Tuzla Brko; Tuzla ivinice - Zvornik

Izrada
dokumentacije

Izrada
dokumentacije

JP eljeznice
FBiH / FMPiK

2017.

2019.

Vare Banovii

Studija
izvodljivosti i
idejni projekat

JP eljeznice
FBiH / FMPiK

2017

2017.

Lokacija

Duina dionice

Tip projekta

Opis projekta

Promoter

Datum poetka

2019.

Datum
zavretka

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

2019.

40

Izvori finansi- Preidentificiran


ranja
i projekti

Zrani promet
Aerodrom
Sarajevo

Infrastrukturni
Proirenje
zahvati i
postojeeg
tehnika
terminala i prilaz
poboljanja
aerodromu

2017.

Aerodrom
Sarajevo

Broj 71 - Stranica 202

SLUBENI GLASNIK BiH


Proirenje
postojeih
kapaciteta i
poboljanje
tehnikih uvjeta
Infrastrukturni
Razvoj
zahvati i
aerodroma za
tehnika
teretni
poboljanja
aviopromet

Infrastrukturni
zahvati i
tehnika
poboljanja

Aerodrom
Mostar

Aerodrom Tuzla

Petak, 23. 9. 2016.

2017.

2019.

15

Aerodrom
Mostar

2017.

2019.

25

Aerodrom Tuzla

Lista projekata RS
Vrsta
prometa

Lokacija

Duina
dionice

Vrsta
projekta

Ceste

Banja Luka
Prnjavor

35,3

Ceste

Prnjavor
Doboj

36,6

Ceste

Gradika,
preko rijeke
Save

Ceste

Glamoani
Mrkonji Grad

62,35

Novogradnja

Ceste

Mrkonji Grad
Minita

30,65

Ceste

Ceste

Ceste

Vukosavlje
Doboj Vc
Banja Luka
Prijedor Novi
Grad
Republika
Hrvatska
Vukosavlje
Modria
Brko
Bijeljina
Republika
Srbija

Procijenjena
vrijednost
Izvori finansi- Preidentifiinvesticije
ranja
cirani projekti
(u milionima
eura)

Opis projekta

Pokreta
projekta

Datum
poetka

Datum
zavretka

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

IX 2014.

2018.

160

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

XI 2012.

2016.

180

Most / granini
prijelaz preko
rijeke Save JP Autoputevi
Novogradnja
(BiH /
RS
Republima
Hrvatska)

2017.

2019.

34

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2017.

2021.

690

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

340

46,6

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

510

72

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

600

98

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2030.

800

Ceste

Jadranskojonska
autocesta

95

Novogradnja

Autocesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2030.

Nema
podataka

Ceste

Lukavica
Pale Sokolac
Rogatica
Viegrad
Vardite

128

Novogradnja

Brza cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Ceste

Bijeljina
Zvornik
Sokolac

145

Novogradnja

Brza cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Novogradnja

Brza cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

50

Novogradnja

Brza cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2030.

Nema
podataka

50

Novogradnja

Brza cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Novogradnja

Most / granini
prijelaz preko JP Autoputevi
rijeke Drine
RS
(BiH/Srbija)

2016.

2018.

Ceste

Ceste

Ceste

Ceste

Trebinje
Bilea Gacko
Foa
Miljevina
Ustipraa
Viegrad
Prijedor
Kozarska
Dubica D.
Gradina
Banja Luka
elinac - Kotor
Varo Obodnik
Ljubovija
Bratunac preko
rijeke Drine

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Stranica 203

Ceste

Banja Luka
Bronzani
Majdan
Sanski Most

Novogradnja

Regionalna
cesta

JP Autoputevi
RS

2013.

2020.

5,5

Ceste

Foa epan
Polje (CG)

Novogradnja

Magistralna
cesta

JP Autoputevi
RS

2015.

2025.

60

Ceste

Nevesinje
Berkovii

Novogradnja

Regionalna
cesta

JP Autoputevi
RS

2017.

2020.

12

Ceste

Gornji
Podgradci
Mrakovica

Novogradnja

Regionalna
cesta

JP Autoputevi
RS

2013.

2020.

12

Ceste

Kotor Varo
Mitrovii

Novogradnja

Regionalna
cesta

JP Autoputevi
RS

2013.

2020.

3,4

Ceste

Banja Luka
obilaznica

Novogradnja

Magistralna
cesta

JP Autoputevi
RS

2018.

2025.

Nema
podataka

Novogradnja

2025.

Novogradnja

2018.

2025.

Novogradnja

JP Autoputevi
RS
JP Autoputevi
RS
JP Autoputevi
RS

2018.

Magistralna
cesta
Magistralna
cesta
Magistralna
cesta

2018.

2025.

Pokreta
projekta

Datum
poetka

Datum
zavretka

Ceste
Ceste
Ceste

Vrsta
prometa

eljeznice

eljeznice

eljeznice
eljeznice

eljeznice

eljeznice

eljeznice

eljeznice

eljeznice

Vrsta
prometa

Prijedor
obilaznica
Trebinje
obilaznica
Gacko
obilaznica

Lokacija
Druga
eljeznika
pruga amac
Doboj
Druga
eljeznika
pruga Novi
Grad Doboj
Bijeljina
Lenica
Zvornik
Viegrad
Trebinje
Brod
Derventa
Podnovlje
Koprivna
Doboj
Zvornik
apljina
(FBiH)
Trebinje
Bilea Niki
(CG)
id (R. Srbija)
Bijeljina
Brko id (R.
Srbija)
Bijeljina
Brko amac
Sunja Novi
Grad Blatna
Knin (R.
Hrvatska)
Sunja Novi
Grad Blatna
Knin (R.
Hrvatska)

Lokacija

Duina
dionice

Vrsta projekta

Opis
projekta

Remont

Glavna
eljeznica

RS

2018.

2025.

Remont

Glavna
eljeznica

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Poboljanje

RS

2018.

2025.

Novogradnja

RS

2018.

2025.

Novogradnja/
poboljanje

RS /
Republika
Srbija

2018.

2025.

Poboljanje

RS /
Republika
Hrvatska

2018.

2025.

Duina
dionice

Vrsta
projekta

Opis projekta

Pokreta
projekta

Datum
poetka

Nema
podataka
Nema
podataka
Nema
podataka
Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

Datum
zavretka

Izvori
finansiranja

Preidentificirani
projekti

Procijenjena
vrijednost
Izvori finansi- Preidentificira
investicije
ranja
ni projekti
(u milionima
eura)

Broj 71 - Stranica 204

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Zrani

Mahovljani
Banja Luka

Novogradnja

Master plan
aerodroma

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Zrani

Mahovljani
Banja Luka

Novogradnja

Teretna
skladita

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Zrani

Mahovljani
Banja Luka

Nadogradnja i
proirenje

Putniki
terminal

Aerodromi RS

2016.

IRB kredit

Zrani

Mahovljani
Banja Luka

Nadogradnja

Modernizacija
Aerodromi RS
opreme

2016.

IRB kredit

Unutranja
plovidba

Sisak
Beograd

Nadogradnja

Meunarodni
(Srbija, RS/
BiH, Hrvatska)

Unutranja
plovidba

Gradika

Novogradnja Luka Gradika

Vlada RS

Unutranja
plovidba

Brod

Novogradnja

Luka Brod

Vlada RS

Unutranja
plovidba

Devet lokacija
(Prijedor, Novi
Grad,
Kozarska
Dubica,
Laktai, Banja
Luka, Modria,
Doboj,
Bijeljina,
Zvornik)

Novogradnja

Pristanite

Vlada RS i
lokalna vlada

Promoter

Datum
poetka

Datum
zavretka

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

2016.

2030.

Regulacija
rijeke Save

Lista projekata BD
Vrsta
prometa

Lokacija

Ceste

Tuzla - Oraje
(Gorica Brka Dubrave)

Ceste

Gorice
Grbavica
aavac Gredice; Luka
Brko

Duina
dionice

Tip projekta

Opis projekta

Procijenjena
vrijednost
investicije
(u milionima
eura)

Izvori
finansiranja

Izgradnja autoceste (Tuzla Oraje (Gorica Brka Dubrave), kao produetka


Koridora Vc autocesta kod
epe
Obilaznica: Gorice
Grbavica aavac Gredice i Luka Brko
obilaznica oko Brkog
Izgradnja novog mosta
preko rijeke Save, koji e
povezivati magistralni put
M 14.1 sa autocestom
Beograd - Zagreb
Rekonstrukcija postojeeg
mosta na rijeci Savi
(granini prijelaz Brko Gunja)
Rekonstrukcija postojeeg
eljeznikog mosta preko
rijeke Save

Ceste

Rijeka Sava

Ceste

Brko - Gunja
granini prijelaz

eljeznice

Rijeka Sava

Unutranja
plovidba

Rijeka Sava

Izgradnja marine na rijeci


Savi kod Brkog

2016.

2030.

Zrani

Brko

Izgradnja aerodroma za
male letjelice kod Brkog

2016.

2030.

Luka Brko /
2,500 m
eljeznice Osnovna mrea + produenje
SEETO (TEN-T)
250 m

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

eljeznice

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

eljeznica (dionica za Luku


Brko): treba produiti
JP Luka Brko/
postojeih 2,500 m
Izgradnja
Vlada BD i MKP
eljeznice za 250 m da bi se
BiH
poboljala pokretljivost
kranova i vozova
Brko Novo
Uklanjanje
Projekt industrijske
JP Luka Brko /
Luka Brko /
400 m
Rekonstrukcija eljeznike stanice Novo Vlada BD i MKP
Osnovna mrea rekonstrukcija
Brko Luka Brko sa
BiH

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

SEETO (TEN-T)

4,500 m

Luka Brko /
Unutranja
Osnovna mrea
plovidba
SEETO (TEN-T)

4,500 m2

Putevi

Brko distrikt /
Osnovna mrea
SEETO (TEN-T)

900 m

Luka Brko /
Unutranja
Osnovna mrea
plovidba
SEETO (TEN-T)

Brko distrikt /
Unutranja
Osnovna mrea
plovidba
SEETO (TEN-T)

Brko distrikt /
Unutranja
Osnovna mrea
plovidba
SEETO (TEN-T)

rekonstrukcijom veze sa
oblinjom industrijskom
zonom: Uklanjanjem 400
metara dvostrukog
kolosijeka i
rekonstrukcijom pruge od
4.500 metara e omoguiti
znaajno poboljanje
mobilnosti, sigurnosti i
utroka vremena prometa
Cilj ovog projektnog
segmenta je izgradnja i
JP Luka Brko /
razvoj asfaltnog platoa na
Vlada BD i MKP
Izgradnja
podruju Luke Brko od
BiH
4,500 m2 sa drenaom
(padavine)
Predmet ovog projektnog
segmenta je rekonstrukcija
postojeeg povezivog puta
koji je dug oko 900 metara,
JP Luka Brko/
a povezuje Luku sa mreom
Vlada BD i MKP
Rekonstrukcija
javnih cesta u BiH. Izgraen
BiH
je 1985. godine, a trebalo bi
ga rekonstruirati s obzirom
na duinu eksploatacije i
trenutno stanje
Luka Brko posjeduje
instalirana dva krana
nosivosti od 6,5 tona i
JP Luka Brko/
Nabavka i
starosti od 50 godina. Nova Vlada BD i MKP
ugradnja
dizalica kapaciteta od 16 do
BiH
27,5 tona bi omoguila
pretovar veih tereta.
Akvatorij, vrlo vaan dio
rijeke, posebno za Luku
Brko zbog pristupa
brodova. Izgradnja luke i
ienje graninog prijelaza
sa Hrvatskom niz obalu do
eljeznikog mosta. Glavni
benefit ove akcije je
osiguranje boljih uvjeta za
JP Luka Brko/
pretovar robe u luci,
Izgradnja
Vlada BD i MKP
poboljanje uvjeta rada za
BiH
osoblje, smanjenje
negativnog utjecaja na
ivotnu sredinu
uzrokovanim prirodnim
uvjetima, kao i poboljanje
ivota svih graana u
prekograninom podruja
Bosne i Hercegovine i
Hrvatske
Izgradnja neophodne
infrastrukture za pretakanje
tenih tereta: izgradnja
stanice za pretakanje dizela JP Luka Brko/
Izgradnja
i tenih tereta, ukljuujui i Vlada BD i MKP
kapacitete za auto
BiH
pretakanje u podruju luke.
Poloaj bi bio na obali
rijeke Save.

Broj 71 - Stranica 205

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

1,2

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

2. kvartal
2017.

1. kvartal2020.

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

2,7

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

1,05

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

2. kvartal
2017.

1. kvartal
2020.

0,3

EBRD, WBIF i
vlastiti izvori

Kljune direktive u sektoru prometa


Vrsta
prometa

Direktiva
Direktiva 2004/50/EC o interoperabilnosti transevropskog
eljeznikog sistema velikih brzina (kao amandman Direktive
2001/16/EC o interoperabilnosti transevropskog konvencionalnog
eljeznikog sistema)
Direktiva 2008/57/EC o interoperabilnosti eljeznikog sistema
unutar Zajednice (Recast)
Direktiva 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog evropskog
eljeznikog sistema (Prvi paket o eljeznicama [2001] recast):
- Lista uvjeta o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u
eljeznikom prijevozu na irokoj osnovi EU
- (Detaljnije) mrene izjave
- Nediskriminatorni pristup eljeznikih operatera uslugama
povezanim sa eljeznicom

Status
transponiranja

eljeznice

Djelimian

Primjedbe

eljezniki regulatorni odbor (RO BiH) usvaja instrukcije


interoperabilnosti i sigurnosti u skladu sa Zakonom o
eljeznicama BIH (OG 52/05)

eljeznice
-

- Potrebna potvrda

- Da li su odredbe o izdavanju dozvola u Zakonu o


eljeznicama BiH u skladu sa Direktivom 2012/34
- Mrene izjave nisu objavljene
- Nema dokaza o otvaranju trita. Ciljevi postavljeni od strane
entiteta zahtijevaju da otvaranje trita bude dugoroni cilj, koji

Broj 71 - Stranica 206

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

e biti postignut nakon to se BiH prikljui EU


- Nezavisnost pruaoca usluge od tijela koje ima dominantnu
poziciju na eljeznikom tritu koje je u pitanju (posebni
rauni i organizacijsko donoenje odluka, iako nema potrebe
za stvaranjem posebnog pravnog subjekta)
- Kompetitivne i nediskriminatorne naknade za koritenje
infrastrukture, objekata i usluga
- Nezavisnost regulatornih tijela
- Objavljivanje indikativne strategije razvoja eljeznike
infrastrukture zasnovane na odrivom finansiranju
eljeznikog sistema
- Direktiva 2004/49/EU (dopunjena Direktiva 2008/110/EU) o
sigurnosti eljeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijea
95/18/ES o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u
eljeznikom prijevozu i Direktive Vijea 2001/14/ES o
dodjeli eljeznikog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranja
naknada za koritenje eljeznike infrastrukture i dodjeli
rjeenja o sigurnosti

- Samo su posebni rauni trenutno postavljeni kao princip u


- Djelimian (potrebna
zakonima RS-a.
potvrda)
- Nema dokaza o tome u FBiH
- Potrebna potvrda

- Nema dokaza

- Da

- RO BiH je nezavisna od IM i RU

- Da

- Objavljena od strane ministarstava prometa entiteta i


eljeznikih preduzea

Potrebna potvrda

- Sigurnosna pravila i standardi

- Sigurnosne dozvole

- Odravanje vozila

- Osnivanje nacionalnog sigurnosnog tijela


- Osnivanje tijela za istragu prometnih nesrea
Direktiva 2008/68/EC o unutranjem prometu opasnih materija eljeznice
Direktiva 2007/59/EC (dopunjena Direktivom 2014/82/EU) o
eljeznice
izdavanju dozvola mainovoama na eljeznikom sistemu u
Zajednici

- Ne
- Ne
Da

- Izdavanje dozvola mainovoama

Potrebna potvrda

- Uvjeti za dobijanje dozvola i potvrda

Potrebna potvrda

- Nacionalno odgovorno tijelo

Potrebna potvrda

Usaglaenost sa meunarodnim sporazumima kao to je COTIF eljeznice

Da

Odluka Vijea 93/704/EC od 30. novembra 1993. o osnivanju baze


Ceste
podataka Zajednice o nesreama na putu

Djelimian
(transponiran u RS)

Direktiva 2008/96/EC Evropskog parlamenta i Vijea od 19.


novembra 2008. o upravljanju sigurnou cestovnom
infrastrukturom

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Direktiva 96/96/EC od 20. decembra 1996. o aproksimaciji zakona


drava lanica koje se odnose na ocjenu ispravnosti motornih vozila
i njihovih prikljuaka

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Direktiva 2006/38/EC Evropskog parlamenta i Vijea od 17. maja


2006. dopuna

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Direktiva 1999/62/EC o naplati naknade tekim vozilima za


koritenje odreene infrastrukture

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Odredba Vijea EEZ br. 3820/85 od 20. decembra 1985. o


harmonizaciji odreenih drutvenih zakona koji se odnose na
cestovni promet, OJ L 370 31/12/1985

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Odredba Vijea EEZ br. 881/92 od 26. marta o pristupu tritu


prometa roba putevima u Zajednici na ili sa teritorije drave lanice
ili prolaz kroz teritoriju jedne ili vie drava lanica
Odredba Vijea EEZ br. 684/92 od 16. marta 1992. o zajednikim
pravilima za meunarodni prijevoz putnika autobusima, OJ l 074,
20/03/1992
Direktiva Vijea 96/26/EC od 29. aprila 1996. o prijemu operatora
cestovnog prometa roba i putnika i meusobno priznavanje
diploma, certifikata i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama
koje treba da operatorima daju pravo da uspostavljaju nacionalne i
meunarodne aktivnosti prometa, OJ 124, 23/05/1996
Direktiva Vijea 98/76/EC od 1. oktobra 1998. dopuna Direktive
96/26/EC o prijemu operatora cestovnog prometa roba i putnika i
meusobno priznavanje diploma, certifikata i drugih dokaza of
formalnim kvalifikacijama koje treba da operatorima daju pravo da
uspostavljaju nacionalne i meunarodne aktivnosti prometa, OJ L
277 14/10/1998

- Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela u


skladu sa Direktivom 2004/49?
- Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela u
skladu sa Direktivom 2004/49?
- Provodi RO BiH. Da li su odredbe Regulatornog tijela u
skladu sa Direktivom 2004/49?
- Funkciju jo uvijek vri regulator trita (RO BiH)
- Funkciju jo uvijek vri regulator trita (RO BiH)

- Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela u


skladu sa Direktivom 2007/59?
- Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela u
skladu sa Direktivom 2007/59?
- Provodi RO BiH? Da li su odredbe Regulatornog tijela u
skladu sa Direktivom 2007/59?

Petak, 23. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Odredba Vijea EEZ br 11/98 od 11. decembra 1998. kao dopuna


odredbe EEZ br. 684/92 o zajednikim pravilima meunarodnog
prometa putnika autobusima OJ L 004
Direktiva 95/50/EU o jedinstvenoj proceduri kontrole cestovnog
prijevoza opasnih roba
Direktiva 2008/68/EU o unutranjem prijevozu opasnih roba
Direktiva 96/35/EC od 3. juna 1996. o imenovanju i strukovnim
kvalifikacijama savjetnika sigurnosti prijevoza roba eljeznicama i
unutranjim plovnim putevima
EU Direktiva 2000/60/EC (EU Okvirna direktiva o vodama)
EU Odredba br. 996/2010 o istrazi i prevenciji nesrea i nezgoda u
civilnoj avijaciji i povlaenje Direktive 94/56/EC

Ceste

Djelimian
(transponiran u RS)

Ceste

Da

Ceste

Da

Ceste,
Djelimian
eljeznice, UPP
UPP

Da

Zrani promet

Djelimian

Sporazum o Zajednikom evropskom zranom prostoru (ECAA) Zrani promet


Direktiva 2009/12/EC Evropskog parlamenta i Vijea od 11. marta
2009. o aerodromskim uslugama

Zrani promet

Dobiveni materijali i podaci


Sljedee tabele prikazuju materijale koje smo prethodno
skenirali i / ili primili od strane interesnih grupa ili iz javno
dostupnih izvora
Strategije, studije i planovi
Br.
1
2
3
4
5

Dobiveni materijal
Studija master plana za promet u BiH, 2001.
Provedba akcionog plana o sigurnosti prometa na cestama u
Republici Srpskoj za 2014.-2018.
Strategija sigurnosti prometa na cestama u Republici Srpskoj
2013.2022.
Strategija razvoja eljeznica Republike Srpske 2009.2015.
Odredbe studije za intermodalni promet u Bosni i
Hercegovini (studiju finansira EU)

Jezik
engleski
lokalni

1
2
3
4
5

Dobiveni materijal
Zakon o eljeznicama iz 2005. godine (naela slobodnog
trinog natjecanja)
Zakon o eljeznicama RS ("Slubeni glasnik RS ", br. 58/01,
110/03, 59/08),
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Slubeni glasnik
RS", br. 26/01)
Zakon o cestama ("Slubeni glasnik RS", br.11/95) novi iz
2008. godine
Reforma eljeznica u jugoistonoj Evropi i Turskoj WB juni
2011.

12
13
14
15
16
17
18

("Slubene novine BiH", br. 41/01 i 25/12)

Dokumenti dobiveni iz Republike Srpske


Br.
1
2
3
4
5
6
7

lokalni
engleski i
lokalni

Jezik
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
engleski

Dokumenti dobiveni iz Federacije BiH


Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Institucija nezavisnog tijela za ispitivanje sigurnosti civilne


avijacije
Kompletna transpozicija ECAA sporazuma radi slobodnog
pristupa tritu, slobodi osnivanja, jednakim uvjetima za
Da (potrebna potvrda) konkurenciju i zajednikim pravilima na polju sigurnosti
zranog prometa, sigurnosti, upravljanja, drutva i zatiti
sredine
Djelimian (potrebna Kompletna transpozicija direktiva EU u cilju finansijske
potvrda)
odrivosti aerodroma

lokalni

Regulativa
Br.

Broj 71 - Stranica 207

Dobiveni materijal
Jezik
Postojea klasifikacija cesta u FBiH
lokalni
Trogodinji plan federalnih ministarstava i institucija
lokalni
Trogodinji plan za FMPiK 2016.-2018.
lokalni
Okvirna prometna politika BiH - period 2015.-2030.
lokalni
Okvirna strategija prometa Metodologija
lokalni
Dogovoreni prijedlog kategorizacije cesta
lokalni
Studija o potranji i tritu za promet putem rijeka
lokalni
Studija TER-usklaenost eljeznikog Koridora Vc u BiH
lokalni
Studija o intermodalnom prometu u BiH
lokalni
Studija energetskog sektora u BiH - Nafta
lokalni
BDP prema proizvodnji, prihodima i rashodima
lokalni
Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost eljeznikog
sistema Poglavlje 1, Ope ("Slubene novine", br. 11,
lokalni
13/02/2012)
Zakon o finansijskoj konsolidaciji javne kompanije eljeznice
lokalni
Federacije BiH Sarajevo za period od 1.1.2008. do 31.12.2012.
Zakon o finansiranju eljeznike infrastrukture i sufinansiranje
lokalni
putnikog i kombiniranog prometa
Zakon o radu
lokalni
Zakon o eljeznicama BiH
lokalni
Zakon o eljeznicama FBiH
lokalni
Zakon o eljeznicama Federacije BiH Preieni tekst
lokalni

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Dobiveni materijal
Jezik
Sporazum izmeu FBiH i RS o osnivanju zajednike javne
lokalni
eljeznike korporacije kao dijela prometne korporacije
Zakon o eljeznicama RS - Nacrt
lokalni
Strategija razvoja eljeznica Republike Srpske 2009.-2015.
lokalni
Zakon o eljeznicama BiH iz 2005. godine
lokalni
Biznis plan Aerodroma Banja Luka za period 2016.-2018.
lokalni
Izmjene i dopune Prostornog plana RS do 2025. godine
lokalni
Odluka o primjeni smjernica za projektiranje, izgradnju,
lokalni
odravanje i razvoj na putevima RS
Pravilnik o postavljanju, odravanju i uklanjanju reklamnih tabli
lokalni
i natpisa
Pravilnik o identifikaciji opasnog mjesta
lokalni
Pravilnik o odravanju, rehabilitaciji i zatiti
lokalni
Izmjene i dopune Pravilnika o licenciranju prijevoznika
lokalni
Uredba o naknadama za postavljanje natpisa u zatitnom pojasu
lokalni
javnih cesta
Uredba o visini naknade za koritenje putnog zemljita
lokalni
Uredbe o visini naknada za vanredne prijevoze
lokalni
Pregled javnih cesta u nadlenosti JP Autoputevi RS d.o.o.
lokalni
Banja Luka
Odluka o utvrivanju magistralnih cesta
lokalni
Odluka o utvrivanju regionalnih cesta
lokalni
Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prometu RS 1
lokalni
Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prometu RS 2
lokalni
Odluka o podrujima magistralne i regionalne mree cesta RS lokalni
Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi
elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta
lokalni
sigurnosti prometa (BiH)
Pravilnik o voenju evidencije o javnim putevima i objektima
lokalni
na njima (BiH)
Pravilnik o kriterijima razvrstavanja javnih cesta
lokalni
Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH 06-06 lokalni
Zakon o cestovnom prometu RS
lokalni
Zakon o sigurnosti cesta RS
lokalni
Zakon o javnim cestama
lokalni

Dokumenti dobiveni iz Brko distrikta


Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Documentacija
Projekat Tehnikog reguliranja cestovnog prometa na podruju
Brko distrikta BiH, Rezultati brojanja prometa, novembar
2010.
Orofoto
Prijedlog rjeenja raskrsnice kod Staklorada
Predmet signalizacije
Tabele za voenje prometa Distrikta
Tabele za voenje prometa Grada Brko
Turistika signalizacija
Projektirana signalizacija Distrikta Brko
Prijedlozi rjeenja raskrsnica Distrikta Brko

Jezik
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

Broj 71 - Stranica 208


10
11
12
13
14

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 23. 9. 2016.

Prijedlozi rjeenja raskrsnice Cerik


lokalni
Prijedlozi rjeenja raskrsnice Grada Brko
lokalni
Strategija razvoja Brko distrikta za period 2008.-2017. godine, lokalni/eng
juni 2009.
leski
Prostorni plan Brko distrikta (Kartografski i tekstualni) i odluka lokalni/
o provoenju
italijanski
Izvod iz doktorske teze podnesene od strane lanova radne
lokalni
grupe

KAZALO
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1051 Odluka o usvajanju Okvirne strategije prometa
Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2030.
godine (hrvatski jezik)
2016.2030. ( )

Odluka o usvajanju Okvirne strategije prometa


Bosne i Hercegovine za period 2016.-2030.
godine (bosanski jezik)

142

1
74

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 23. 9. 2016. godine

Broj/Broj

71

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-211-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 13:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}, Nermina Pa{i}, Dragana Te{i}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PUTNI^KO MOTORNO VOZILO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34110000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34188,03
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Period na koji se zaklju~uje Ugovor je jednokratna isporuka od dana
obostranog potpisivanja ugovora do isporuke robe uz po{tivanje Plana
servisiranja.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine, Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-12629-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-137-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Edina Leti}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Godina XX/XII
Petak, 23. 9. 2016. godine

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Postrojenja za regulaciju pritiska gasa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39340000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Fadile Od`akovi} @ute 4
(S1-12411-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-144-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Mirsada Husi}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OPREMA PO GRUPAMA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: TRG FADILE OD@AKOVI] @UTE BR. 4, SARAJEVO
(S1-12635-16)

Broj 71 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
48-1-1-1-3-4/16

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
113-1-1-56-3-67/16

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 11:36


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTET SA
KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200542470007
Kontakt osoba: Sanela Sipovic i Fahreta Hrustemovic
Telefon: (033) 214-249
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Aparat za stomatolo{ku sedaciju sa azotnim oksidulom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33172100-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat sala za sastanke na IV spratu
(S1-12712-16)

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 13:27


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Dino [ehi}; dino.sehic@bhrt.ba
Telefon: (033) 408-056
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabvka stacionarnih baterija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31440000-2
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jedna godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Raditelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e
Selimovi}a br. 12, 71000 Sarajevo

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-1-3-124-3-71/16

(S1-12735-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-2-230-3-53/16

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:26


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Nisveta Topalovi}
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ure|enju izvori{ta "Ba{bunar" i saniranje gubitaka
vode na izvori{tu i dijelu cjevovoda"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231113-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
109696,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Travnik, Konatur bb mala sala Op}ine

Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 11:06


ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
56410,26
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64210000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Dervneta, Trg oslobo|ewa broj 3,
74400 Derventa, kancelarija broj 9 ili 14

(S1-12670-16)

(S1-12690-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
141-1-3-34-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
kao u td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 15:30:00
Adresa i mjesto: Prijedorska br.3 - prostorije ugovornog organa
(S1-12648-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
172-1-1-126-3-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
OSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200947700000
Kontakt osoba: Samra Horman
Telefon: (033) 707-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka AV opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo
(S1-12562-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-1-1185-3-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 15:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001

Broj 71 - Stranica 3

Kontakt osoba: Dejan Kadri}


Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
205000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 (jedna) godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.P. ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO"
d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36., nova administrativna zgrada, sala za
sastanke br. 764.
(S1-12654-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-152-3-178/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
53/16-P "Dodatni rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ KSB 2016"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12475-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-153-3-179/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655

Broj 71 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
54/16-P "Dodatni rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~
PLEUGER - 2016"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12477-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-61-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 12:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
199624,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektri~ni strojevi aparati,oprema i potro{ni materijal ,rasvjeta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
electrical machinery apparatus equipment and consumables ,lighing
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
31000000-6

Petak, 23. 9. 2016.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
1.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 1.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport" Sarajevo st. Sr|ana Aleksi}a1
(S1-12425-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-62-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40680,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rudarstvo obi~ne kovine i pripadaju}i proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12424-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-63-3-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
9160,74
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ko`a i tekstilne tkanine, plasti~ni i gumeni materijali
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
19000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12423-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-64-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
432156,50
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema i pomo}ni proizvodi u prevozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
transport equipment and auxiliary products to transportation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 2.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport" Sarajevo st. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12422-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-65-3-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132

Broj 71 - Stranica 5

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
660,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Namje{taj uklju~uju}i uredski namje{taj, unutarnja oprema ku}anske
naprave, i sredstva za ~i{}enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12426-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-67-3-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
33031,70
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Labolatorijska opti~ka i precizna oprema (osim nao~ala)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12498-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-66-3-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu :16.9.2016. u 11:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 71 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
75843,42
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Industrijski strojevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12499-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-71-3-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
8480,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Naftni proizvodi el. energija i ostali izvori energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09130000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.

Petak, 23. 9. 2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate


Date and time: 8.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport" Sarajevo st. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12643-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-70-3-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
12530,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge popravke i odr`avanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Repair and maintenance service
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport" Sarajevo st. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12642-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-68-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
36934,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge popravke i odr`avanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Repair and maintenance services
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport" Sarajevo st. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12641-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-69-3-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 13:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
15770,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Arhitektonske ,gra|evine tehni~ke i inspecijske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 71 - Stranica 7

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12640-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-72-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 11:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
4270,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije i materijali pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Canntonal Public Utility Company "Urban Public Transport"
Sarajevo
UIN: 4200055640002
Contact person: [e}o Karkelja
Telephone: (033) 293-132
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Construction structures and materials auxiliary products to construction
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
44000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.11.2016. 10:00:00
Address and place: Canntonal Public Utility Company "Urban Public
Transport"Sarajevo, st. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12715-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-2-74-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 11:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002

Broj 71 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: [e}o Karkelja


Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
4000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Poslovne usluge pravo marketing savjetovanje zapo{ljavanje tiskanje i
sigurnost
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12716-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-73-3-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 11:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1040,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ostale javne dru{tvene i osobne usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-12717-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-189-3-173/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 16:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl. ing. gra|., tel 033 563 490,
fax 033 250 400, e mail: anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370

Petak, 23. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
or o javnoj nabavci radova:
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196581,20
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od datuma potpisivanje ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Sarajevo, Terezije 54
(S1-12560-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-267-3-79/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
77727,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje Workflow Document Management Systema - Owis
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6, Sarajevo
(S1-12412-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-229-3-156/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 11:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Epoetin alfa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33600000-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
239850,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: adresa Ugovornog organa, sala za sastanke u prizemqu
(S1-12619-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-193-3-157/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 9:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
39850,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Maske, kape. kaqa~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
(S1-12671-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-228-3-158/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 9:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
31690,00

Broj 71 - Stranica 9

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Navlake za medicinske aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
(S1-12672-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-230-3-159/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 10:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Dejan Vragoli}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
6 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
115000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lijeka Palivizumab
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33680000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12679-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
290-1-1-20-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263073170007
Kontakt osoba: Amel [abi}
Telefon: (037) 471-073
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
VODOVODNI MATERIJAL ZA 2016-2017 GODINU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39370000-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
31.05.2018

Broj 71 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 14:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 14:40:00
Adresa i mjesto: D`emaludina ^au{evi}a 4, 77240-Bosanska Krupa
(S1-12489-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
299-1-3-64-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 16:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VELIKA KLADU[A
IDB/JIB: 4263205420008
Kontakt osoba: Selim Kajtezovi}
Telefon: (037) 770-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi regulacije rijek grabarska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Op}ina Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 3,
Velika Kladu{a, (Op}inska vije}nica)
(S1-12543-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
312-1-1-159-3-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 13:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Maja Pavlovi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe -svi~eva za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12800,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do isporuke tra`ene koli~ine robe
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.

Petak, 23. 9. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske u Bijeqina, ul. Wego{eva 28 A, I sprat, kancelarija broj 29.
(S1-12514-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-270-3-205/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 13:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektronske sirene za uzbuwivawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
230000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisan uslovima ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-12512-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-1-273-3-207/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 13:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva komandna vozila za potrebe vatrogasne jedinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 71 - Stranica 11

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-12646-16)

(S1-12759-16)

OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-71-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 12:39
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223.
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji asfaltnog kolnika na relaciji lokalne
prometnice ^ikli}-]osanlije u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233252-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
117000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno

OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-75-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223.
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji prometnice u Gospodarskoj zoni "Begova~a"
u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno

(S1-12447-16)

(S1-12628-16)

OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-73-3-48/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.9.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Ivanka Karaula, 034/206-227.
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji glavnog kanalizacijskog kolektora za
prikupljanje otpadnih voda u naseljima Rapovine i @abljak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45232400-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
330000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema Natje~ajnoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:00:00

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-2-187-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 11:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Ermina Smailbegovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izrada Zoning plana Poslovne zone Glini{te (nacrt i prijedlog)"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
73300000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29060,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:00:00

Broj 71 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-12508-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-3-191-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Hajrudin Suba{i}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradnji rasvjete uz lokalnu cestu LC-16 Te{anj-Medakovo-Te{anjkaPoslovna zona Bukva"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
159000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-12666-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
436-1-3-73-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 15:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, GRA\ENJA,
ZA[TITE OKOLI[A, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB: 4236329000000
Kontakt osoba: Ibrahim Begovi}
Telefon: (030) 511-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Za{tita Proko{kog jezera kroz uvo|enje mjera vodosnabdjevanja, op}ina
Fojnica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81307,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00

Petak, 23. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kao u tenderskoj dokumentaciji
(S1-12577-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
470-1-1-9-3-9/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 16:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "BUDU]NOST" A.D. LAKTA[I
IDB/JIB: 4401147850009
Kontakt osoba: Aleksandar [olak
Telefon: (051) 532-072
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
105000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mazuta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Ugovornog organa na adresi Kara|or|eva br.
63, Lakta{i.
(S1-12746-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-63-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Sukcesivna nabavka baterijskih ulo`aka; LOT 2: Sukcesivna
nabavka akumulatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-12740-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-21-3-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 9:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta sa prikqu~cima za sela
Pusto Poqe i Dani}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
238000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca br. 2.
89240 Gacko
(S1-12479-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-2-164-3-177/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.9.2016. u 9:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
96000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga direktnog pristupa internetu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72400000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-12556-16)

Broj 71 - Stranica 13

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
546-1-3-16-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA FOJNICA
IDB/JIB: 4236232930002
Kontakt osoba: Vahid Burekovi}
Telefon: (030) 547-702
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na sportsko-rekreacionom centru Pridolci
(Fojnica i Busova~a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Fojnica, Bosanska 94, sala I
(S1-12612-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
563-1-3-1273-3-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 14:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE
ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE
IDB/JIB: 4400570050004
Kontakt osoba: Daliborka Pijuk
Telefon: (057) 224-832
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji (kablirawe) 10 (20) kV veze Koran Jahorinski potok
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Nikole Tesle 12, 71420 Pale
(S1-12568-16)

Broj 71 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
608-1-3-8-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTON
IDB/JIB: 4227310410003
Kontakt osoba: Marko Arapovi}
Telefon: (036) 449-027
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Razni sitni gra|evinski radovi, molerski radovi, sitni vodoinstalaterski
radovi i sitni elektroinstalaterski radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45262600-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
260000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Vlada HN@/K ul. Stjepana Radi}a 3 Mostar
(S1-12623-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-2-173-3-97/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 10:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
37920,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawe i popravka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
"Dr Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, 78000 Bawa Luka
(S1-12487-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-1-109-3-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 17:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na zamjeni sistema klimatizacije i grijanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39717200-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
752136,75
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor na period do okon~anja isporuke, monta`e i pu{tanja u rad opreme
koja je predmet nabavke, a najkasnije do isteka garantnog perioda za svu
opremu koja je predmet Ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ,Trg
BiH 1, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Services for Common Affairs Institutions of Bosnia and
Hercegovina
UIN: 4200703820003
Contact person: Jasmina Kulenovi}
Telephone: (033) 284-524
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, A combination of these (purchase, lease, rental, hire purchase)
II 1.a. Title of the object of the contract
Goods
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
39717200-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 2.11.2016. 11:00:00
Address and place: As in Anex A
(S1-12647-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1819-3-351/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
i Sead ^i~ku{i} (za tehni~ka pitanja) mob. 061/721-324
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma


12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servis elektro hidrauli~nih otko~nika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12451-16)

Broj 71 - Stranica 15

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Niskonaponski kablovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321210-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
158950,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 12 ( dvanaest ) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12659-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1818-3-352/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel.
035/287-501 i Fehmo Mrkaljevi} ( za tehni~ka pitanja ), mob. 061/676-366
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za kamion MB Axor 1840 i PP SCHWARZMULLER
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12452-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1844-3-357/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 14:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel.
035/287-501 Sead ^i~ku{i} ( za tehni~ka pitanja ), mob. 061/721-324
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ostala oprema - rezervni dijelovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
54400,70
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 3 ( tri ) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12660-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1839-3-356/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi}, tel. 035/287-501 (za komercijalna
pitanja), D`evad Be{irove}i, mob. 061/142-232, Amir Kamenjakovi}, mob.
062/234-362, Samid Saletovi}, mob. 061/896-060 i Nermin Ibri{imovi},
mob. 062/012-517 (za tehni~ka pitanja)
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1921-3-359/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont hidrauli~nog razvodnog ventila HR 53R VR 4/3 ( kom. 163 )

Broj 71 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovornih obaveza ugovornih strana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12698-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1907-3-360/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 12:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Okrugli rezni no` sa osiguravaju}im prstenom kombajna EDW-150-2L,
kat. br. 601463 (kom 1.500)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 4 (~etiri) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12705-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
702-1-1-85-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
68376,08
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zamjena kotlovnica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3

Petak, 23. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 11:50:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: La benevolencija 4
(S1-12718-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
704-1-1-292-3-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 7:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak javne nabavke roba - medicinski potro{ni materijal
za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Pop Qubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica
"Sveti apostol Luka" Doboj
(S1-12600-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-133-3-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
16000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vr{enje usluga odr`avanja
ostalih motornih vozila, RC TUZLA, vozila van garantnog roka.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a bb,
78000 Banja Luka
(S1-12442-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-134-3-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme -multifunkcijskih ure|aja.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4273,50
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
KAO U TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a bb,
78000 Banja Luka
(S1-12443-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
745-1-1-4-3-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 9:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400677870004
Kontakt osoba: MIRKO STAR^EVI]
Telefon: (052) 323-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda i sredstava za odr`avanje i higijenu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15800000-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
240000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00

Broj 71 - Stranica 17

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: J U Dom za lica sa invaliditetom Prijedor ul.Milana
Vrhovca 117 Prijedor
(S1-12680-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-2-58-3-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 13:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Mirjana Mihajlovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izrada snimka izvedenog stawa i urbanisti~ko-tehni~kih uslova sa
planom parcelacije za lokalni put L-011, Ustipra~a 2 - Miqeno Godijeno, u du`ini ~47,0 km", referenca 053/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80341,88
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 kalendarskih dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: kao pod I 1.
(S1-12722-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-105-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji vodovoda u MZ Moranjci, op}ina Srebrenik,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72649,57
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 radnih dana od dana poptisivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00

Broj 71 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za finansije i
inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12429-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-2-94-3-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge {tampanja za PMF
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
854,70
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
jednokratna usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000
Tuzla
(S1-12572-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-95-3-79/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000
Tuzla
(S1-12573-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1187-3-311/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.9.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Darko \olo
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava sustava i opreme za tehni~ku za{titu za potrebe organizacijskog
dijela DEE-e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
32323500-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a,
88000 Mostar
(S1-12492-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1226-3-312/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Namje{taj za potrebe Poslovnice Elektro Drvar, DP Jug - Pogon Livno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39130000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48440,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A
88000 Mostar
(S1-12649-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 71 - Stranica 19

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1227-3-313/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Darko \olo
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja crpke rashladne vode na HE Jajce I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42122161-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a,
88000 Mostar
(S1-12651-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1231-3-317/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje obrambenog nasipa, prometnica i zelenih povr{ina u krugu HE
Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45247230-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
10 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a, 88000 Mostar.

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1230-3-316/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko - zanatski radovi na odr`avanju gra|evinskih objekata u HE
Mostaru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-12725-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
810-1-1-73-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Ana Nikoli}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja specijaliziranog klima ure|aja za server salu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Federalnog ministarstva financija - finansija, ulica
Mehmeda Spahe broj 5, Sarajevo
(S1-12470-16)

(S1-12730-16)

Broj 71 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-610-3-333/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 12:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 111/16 - Nabavka elektromotora, otko~nika i
elektronskih modela za programobilne logi~ke kontrolere i
frekventne regulatore za kontinualnu opremu I BTO, II BTO i DTO
sistema na PK "Gra~anica" Gacko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31600000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Najkasnije 60 dana od stupawa Ugovora na snagu.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-12636-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
830-1-2-223-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP TOPLANA D.D. TE[ANJ
IDB/JIB: 4218189680007
Kontakt osoba: Armin Kupri}
Telefon: (032) 650-508
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge prijevoza uglja iz RMU Zenica do deponije uglja Toplane
Te{anj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: Bukva bb, 74260 Te{anj-Upravna zgrada Ugovornog
organa
(S1-12699-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-33-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 8:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kirur{ki konci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa , sala za sastanke , soba broj 8.
(S1-12691-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-36-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prehrambeni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15890000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa , sala za sastanke, soba br. 8
(S1-12692-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
862-1-1-99-3-38/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 12:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BAWOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Sa{a Vavan
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u
Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Trajawe ugovora je od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2017. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Bawoj Luci, Bulevar vojvode Petra
Bojovi}a 1A, Bawa Luka, zgrada administracije, sala za sastanke
(S1-12491-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
877-1-2-168-3-42/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 9:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
300000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servis i odr`avawe laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branka Radi~evi}a 18, 78 000 Bawaluka
(S1-12630-16)

Broj 71 - Stranica 21

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
929-1-2-268-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BIH
IDB/JIB: 4200936090005
Kontakt osoba: Momir Popovi}
Telefon: (033) 210-126
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
21000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawe i odr`avawe vozila "bmw" za 2017. god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12580-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-164-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekta MZ i ambulante u naselju Hrasno brdo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
280 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: U Velikoj sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, u ul. Zmaja od Bosne br. 55
(S1-12637-16)

Broj 71 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
956-1-1-18-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB: 4200803700005
Kontakt osoba: Miroslav ]aji}
Telefon: (033) 565-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka laserskog printera za {tampu u{nih markica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30232110-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kancelarija za veterinarstvo, ulica Mar{ala Tita 9a/II,
Sarajevo
(S1-12732-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-705-3-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Aida Alijagi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka eksploziva za povr{insku eksploataciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik
mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj
UIN: 4218055050007
Contact person: Aida Alijagi}
Telephone: (032) 552-530
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase

Petak, 23. 9. 2016.

II 1.a. Title of the object of the contract


Procurement of explosives for surface coal mining
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
24000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
4.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 4.11.2016. 10:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo
Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovi}a 17, 72240
Kakanj
(S1-12586-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
968-1-1-41-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 14:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O.
SARAJEVO-ILID@A
IDB/JIB: 4200087410009
Kontakt osoba: Esad Kaltak
Telefon: (033) 621-286
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
750000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Koncentrovana smjes za muzne krave, junad i telad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15710000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bojni~ka 119, upravna zgrada sala direktora
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: The legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the
PPL
UIN: 4200087410009
Contact person: Esad Kaltak
Telephone: (033) 621-286
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Koncenrat alloy for cows, beef cattle and calves
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
15710000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
31.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 11:00:00
Address and place: As in I 1
(S1-12504-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-360-3-301/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017313 Nabavka specijalnih ma{inskih alata za potrebe TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42637000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Isporuka u skladu sa tehni~kom specifikacijom.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-12737-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
988-1-1-43-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS"
D.O.O.
IDB/JIB: 4209414480005
Kontakt osoba: Aida Jukan
Telefon: (035) 706-622
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka polovnog kamiona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34130000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1., kancelarija tehni~kog rukovodioca
(S1-12427-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
997-1-3-44-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009

Broj 71 - Stranica 23

Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}


Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji mosta na R-471 Lukavac - Vijenac Banovi}i u naselju Modrac, broj R-471 _ 001 _2 od st. km. 0+393 do st. km.
0+438
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221111-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(S1-12644-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-1-327-3-298/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radijatora i kotla za centralno grijanje sa prate}om opremom, te
uslugom ugradnje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44620000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
u roku od 10 dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-12734-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-116-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 16:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA

Broj 71 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija trotoara, pje{a~kih povr{ina i arhitektonskih barijera na
podru~ju grada Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
124700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-12509-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1029-1-1-33-3-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 7:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI]
Telefon: (052) 211-503
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog laboratorijskog materijala i reagenasa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Vo`da Kara|or|a br.2, Prijedor, centralna zgrada, soba
br. 44
(S1-12579-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1059-1-3-58-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.9.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD MOSTAR
IDB/JIB: 4227396110007
Kontakt osoba: Amela Prguda
Telefon: (036) 500-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Petak, 23. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Utopljavanje Doma zdravlja Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45215100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47209,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mostar, Kralja Zvonimira 14 (\a~ki dom), II kat
(S1-12618-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1060-1-1-12-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 12:11
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE
IDB/JIB: 4254019560003
Kontakt osoba: Vera Gavri}
Telefon: (031) 716-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava dijagnosti~kog materijala za potrebe Slu`be za laboratorijsku
dijagnostiku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: @upanijska bolnica Ora{je, III ulica br.4
(S1-12704-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1086-1-3-95-3-76/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
700000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izbor izvo|a~a radova i nabavke sredstava i opreme prilikom redovne i
vanredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeqina ul. Milo{a
Obili}a br.51 76300 Bijeqina
(S1-12466-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-47-3-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA UNIFORMI ZA JRM, JEDINICU ZA SPECIJALNU
PODR[KU I DR.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova TK-a, Turalibegova bb,
Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of internal affairs of Tuzla canton
UIN: 4209515160001
Contact person: Dzevad Korman
Telephone: (035) 250-672
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of police uniforms
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
3.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.11.2016. 12:00:00
Address and place: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
(S1-12566-16)

Broj 71 - Stranica 25

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-49-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Edim D`aferagi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Informati~ka oprema (kompijuteri, printeri i dr.)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12652-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-3-108-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova: "Izgradnja novog objekta COP-a u Ora{ju"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
230000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8 sprat, sala za
sastanke.
(S1-12576-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1133-1-1-42-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 9:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VI[EGRAD
IDB/JIB: 4400503020001

Broj 71 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Jadranka Gluhovic


Telefon: (058) 620-226
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka navalnog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
249990,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do 6 mjeseci od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Vi{egrad, Ul. Kraqa Petra I broj 7, soba
broj 19
(S1-12539-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-48-3-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 11:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji sistema vodosnabdijevanja u MZ Smoljana i
MZ kapljuh-ku}ni priklju~ci sa primarnim i sekundarnim cjevovodima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29059,83
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110,77250 Bosanski
Petrovac
(S1-12639-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-2-553-3-307/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 15:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708

Petak, 23. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Deminiranja miniranih povr{ina na podru~ju Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90523300-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
(S1-12538-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-2-555-3-308/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
508846,22
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja ra~unara, ra~unarske i srodne uredske opreme za potrebe
Odjeljenja Vlade i Institucija Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miralem Kova~evi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Maintenance of computers, IT and related office equipment for the governmental departmerns and BD of B&H institutions.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
29.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 4.11.2016. 12:00:00
Address and place: Office #79, 2nd floor, Br~ko District of B&H
Gvernment building, Bulevar Mira 1, 76100 Br~ko.
(S1-12542-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-557-3-310/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 14:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
84871,79
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka izvo|enja radova na ru{enju bespravno izgra|enih i drugih
gra|evina ili njihovih dijelova kao i obavljanje drugih radova u postupku
prinudnog izvr{enja inspekcijskih rje{enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111100-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-12575-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-559-3-313/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka {umskih sadnica za po{umljavanje i popunjavanje sastojina {uma
u privatnom vlasni{tvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,02
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 71 - Stranica 27

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-12686-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-1-223-3-470/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 14:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
96000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka farbi, sprejeva i kreda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44810000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,
Romanijska br. 1, 71350 Sokolac
(S1-12507-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-1-224-3-474/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 14:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih i terenskih vozila za potrebe Javnog preduze}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,
Romanijska 1, 71350 Sokolac

Broj 71 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: PUBLIC FOREST ENTERPRISE "Republic of Srpska Forests"
Join stock
UIN: 4400632340004
Contact person: Tomislav Jovanovi}
Telephone: (057) 405-300
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase vehicle
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.11.2016. 10:00:00
Address and place: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1. Sokolac
(S1-12653-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-112-3-148/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Backbone mre`a-baterija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31400000-0
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja ugovorenih obaveza.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93,(sala za tendere II sprat)
(S1-12634-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1250-1-1-76-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.9.2016. u 15:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Gorana Vrani}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ALDIS (SLG) lampi za potrebe jedinica prilazne i aerodromske
kontrole letenja Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi Bosne i
Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)

Petak, 23. 9. 2016.

32570000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, Mostar
(S1-12581-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-79-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Dalibor ]avar
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge organizovanog prevoza zaposlenih u ATCU II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88 000 Mostar
(S1-12601-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-1-610-3-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-5597-13-1/16 radi nabavke goriva i maziva za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije),
Ul. Dvanaest beba bb
(S1-12505-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-1-36-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava traktora sa kosilicom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34921000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana nakon potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-12673-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1269-1-1-71-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209432200001
Kontakt osoba: Merima Hand`ar
Telefon: (035) 817-110
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnog sanitetskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije svih ugovornih obaveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00

Broj 71 - Stranica 29

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravlja Grada~ac, ul.Josipa [ibera bb, 76 250
Grada~ac
(S1-12570-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1270-1-3-18-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.9.2016. u 9:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^ITLUK
IDB/JIB: 4227147160002
Kontakt osoba: Natali Parad`ik
Telefon: (036) 640-505
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija glavnog distribucijskog cjevovoda od vodospreme Jelina glavica
do crpne postaje Ogra|enici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45231000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg `rtava Domovinskog rata 1, sala za sastanke Op}ine
^itluk
(S1-12548-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-180-3-183/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-42/16 Nabavka nabavka sitnog potro{nog materijala i sredstva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursa} 7A, 78000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-12448-16)

Broj 71 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-1-181-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.9.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-83/16 Nabavka rezervnih dijelova za TK ure|aje i ure|aja SCADA
sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a, 78
000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-12605-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-3-182-3-187/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Enisa Ra`anica
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-97/16 nabavka sanacije poslovnih objekata u TJ Vi{egrad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Elektroprenos BiH ad Banja Luka, Ul. Marije Bursa} 7a,
78000 Banja Luka, sala za sastanke
(S1-12733-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-82-3-134/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 12:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000

Petak, 23. 9. 2016.

Kontakt osoba: Dragan Vukovi}


Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka ugqa" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40170,94
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zakqu~uje na period od 12 (dvanaest) mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska br. 5, 73 300
Fo~a
(S1-12552-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-83-3-135/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 13:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Dragan Vukovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
13247,86
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka usluga {tampawa i kopirawa" za potrebe Medicinskog
fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska br. 5, 73 300
Fo~a
(S1-12563-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-213-3-363/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 11:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nasipnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bosanska Krupa
(S1-12677-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-214-3-364/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb Bosanska Krupa
(S1-12678-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-192-3-88/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci euro dizela EN-590.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1400000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Sukcesivno u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora.

Broj 71 - Stranica 31

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: "The Raiways of Republic of Srpska"J.S.C.-Doboj
UIN: 4400025960001
Contact person: TATJANA NIKOLI]
Telephone: (053) 242-082
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
The Contract on the successive supply of euro-diesel EN 590.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09130000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 9.11.2016. 11:00:00
Address and place: "Raiways of the Republic of Srpska"J.S.C.-Doboj, street
no. 71 Svetog Save, 74000 Doboj
(S1-12744-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-191-3-89/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za slu`bena putni~ka motorna
vozila na pumpama Doboj, Bawa Luka, Prijedor i Novi Grad i sitnu
mehanizaciju.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
120000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Odmah po dolasku slu`benog putni~kog motornog vozila na pumpu,
sukcesivno u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-12745-16)

Broj 71 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1388-1-3-37-3-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 11:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB: 4401013650003
Kontakt osoba: Oleg Damjanic
Telefon: (051) 338-642
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova 01/16-RPP-OPEC; Izvo|enje radova na rekonstrukciji i
izgradnji 36 stambenih jedinica u gradovima/op{tinama Banja Luka, Brod,
Derventa, Doboj, Gradi{ka, Kotor Varo{, Novi Grad, Pelagi}evo, Prijedor,
[ipovo, Bratunac, Fo~a, Kalinovik i Trebinje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, Trg
Republike Srpske br.1, Sala za sastanke, II sprat, Banja Luka
(S1-12409-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-3-141-3-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 14:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka gra|evinskih radova na ure|ewu kruga na Usori i drugih
objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-12599-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-235-3-302/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048

Petak, 23. 9. 2016.

Kontakt osoba: Murat Asoli


Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge gra|evinskih ma{ina i kamiona za potrebe redovnog odr`avanja u
TE "Tuzla", Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60181000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12513-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-232-3-304/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje, kalibracija i verifikacija (certifikacija) tra~nih vaga u TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50433000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12588-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-236-3-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 71 - Stranica 33

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za remont i redovno odr`avanje
blokova 3 i 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12587-16)

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma


3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka goriva za putni~ke automobile Porezne uprave
Federacije BiH (isporuka za Kantonalni porezni ured Livno)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
(S1-12729-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-233-3-306/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 13:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sistem napajanja krugova upravljanja, za{tite, mjerenja i signalizacije
elektrokomande TE "Tuzla" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45310000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12710-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1421-1-1-156-3-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Sala sa sastanke, Ul. Krupska bb
(S1-12723-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-1-35-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-238-3-334/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 8:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke ma{inskih komponenti - nabavka filtera za buldozere i
vilju{kare u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34320000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1500,00

Broj 71 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


20 (dvadeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12750-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-239-3-335/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge ~i{}enja i ure|enja radnih povr{ina u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90910000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20742,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 3 (tri) mjeseca od dana uvo|enja u posao, odnosno do utro{ka
ugovorenih sedstava.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12751-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-3-274-3-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na sanaciji trafostanica u ZE-DO Kantonu za
potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213250-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27000,00

Petak, 23. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-12416-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-3-275-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 15:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na sanaciji trafostanica u SB Kantonu za
potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213250-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-12418-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-1-170-3-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka alata (sitni alat)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44510000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


3 (tri) mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-12528-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-171-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektne dokumentacije za kapitalne objekte - izgradnja i
rekonstrukcija srednjenaponskih mre`a zbog spajanja na nove
transformatorske stanice 110kV/x kV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok za realizaciju svih projekata je 24 mjeseca (rok va`enja ugovora) i
po~inje te}i od datuma potpisivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Zmaja od
Bosne br. 49 (zgrada UIC-a - II sprat, soba br. 145)
(S1-12529-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1438-1-2-20-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE
UPRAVE
IDB/JIB: 4200334950020
Kontakt osoba: Mirnesa Ma{i}
Telefon: (033) 565-760
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta
"Unapre|enje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85312320-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
315875,00

Broj 71 - Stranica 35

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


12 mjeseci od zaklju~enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Vrazova br. 9, 71 000 Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Administration Reform Coordinator's Office
UIN: 4200334950020
Contact person: Mirnesa Ma{i}
Telephone: (033) 565-760
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Public Procurement of Services for Implementation of the Project "Improvement of the Process of Needs Analysis and Evaluation of Effects of
Training"
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
85312320-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
24.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 2.11.2016. 12:00:00
Address and place: Vrazova br. 9, 71 000 Sarajevo
(S1-12471-16)
OBAVIJEST O NABAVI
2826-1-3-54-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP,,PARKOVI"d.o.o. Ljubu{ki
IDB/JIB: 4272359130001
Kontakt osoba: Sre~ko Mandi}
Telefon: (039) 832-340
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava zemljano - gra|evinskih radova za potrebe odr`avanja na podru~ju
Op}ine Ljubu{ki
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: JP Parkovi d.o.o. Ljubu{ki, ulica Stjepana Radi}a bb,
88320 Ljubu{ki
(S1-12650-16)

Broj 71 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
2963-1-1-26-3-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "GORICA" [IPOVO
IDB/JIB: 4400632340063
Kontakt osoba: Milanka Jandri}
Telefon: (050) 371-420
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa podnih plo~ica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44111900-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok za isporuku podnih plo~ica sa ugradwom je 30 dana od dana
potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: [G"Gorica" Prve {ipova~ke brigade 1 [ipovo
(S1-12741-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5377-1-1-3-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 8:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Zeni~ko- dobojski kanton
IDB/JIB: 4218335680006
Kontakt osoba: Amra Nik{i}
Telefon: (032) 460-790
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka roba - ortopedska pomagala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(S1-12571-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5690-1-1-12-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290

Petak, 23. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lo` ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana \iki}a 6
(S1-12736-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
7126-1-3-6-3-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
IDB/JIB: 4218900490003
Kontakt osoba: Hajrudin Muslija
Telefon: (032) 441-011
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na adaptaciji prostora zgrade laboratorije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262700-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentacji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Institut za zdravlje i siguirnost hrane Zenica, ulica Fra Ivana
Juki}a broj 2, 72000 Zenica
(S1-12721-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
3-1-1-10-5-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 16:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BIH
IDB/JIB: 4403098880005
Kontakt osoba: Stojanka Supi}, Vladimir ]ekli}
Telefon: (051) 921-222
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 23. 9. 2016.


II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 71 - Stranica 37

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12501-16)
(S1-12567-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


17-1-1-128-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Mirsada Husi}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA HARDWERA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12465-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


22-4-2-148-5-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Radan Vukadinovi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga hitne sanacije puteva sa makadamskim kolovoznim
zastorom o{te}enih uslijed vremenskih nepogoda.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12502-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


22-1-1-111-5-63/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Radenko Petri}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka mobilne pumpe velikog kapaciteta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122110-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12500-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


22-4-3-149-5-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 10:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Radan Vukadinovi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova hitne sanacije fasade `eqezni~kog i drumskog
nadvo`waka u ul. K.P. I Oslobodioca i Kozarskoj ulici u Prijedoru.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12503-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


22-4-2-147-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Radan Vukadinovi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga hitne sanacije puteva sa asfaltnim kolovoznim
zastorom o{te}enih uslijed vremenskih nepogoda.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


22-1-3-110-5-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 10:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Veqko Hrgar
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1

Broj 71 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na sportskoj dvorani na Urijama - III faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12655-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
45-1-3-3-5-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izrada kolovoznog asfaltnog sloja na lokalnim cestama u op}inama Ora{je i
Domaljevac-[amac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12615-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
45-1-3-4-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada kolovoznog asfaltnog sloja na lokalnim cestama u op}ini Od`ak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12616-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
45-1-3-2-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 8:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

Petak, 23. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Ure|enje desne strane javne povr{ine uz RC 464 (II ulica) Ora{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12617-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
70-1-3-66-5-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 10:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZVORNIK
IDB/JIB: 4400247350007
Kontakt osoba: Branko Ja{i}
Telefon: (056) 232-200
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka i ugradwa opreme za fontanu u Gradu Zvornik"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12564-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
70-1-3-57-5-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 10:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZVORNIK
IDB/JIB: 4400247350007
Kontakt osoba: Branko Ja{i}
Telefon: (056) 232-200
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradwa Svla~ionice za potrebe OFK Trnovica u Trnovici - LOT1 i
Ure|ewe svla~ionice i izgradwa tribine za potrebe FK Budu}nost u
Pilici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12565-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-1-97-5-96/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagenasa za hematolo{ki analizator kompatibilni aparatima
Sysmex i Abbott
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12506-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
102-1-2-5-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE
OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209420370009
Kontakt osoba: Dragica Te{i} i Anto Bosanki}
Telefon: (035) 369-428
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana za podru~je
Tuzlanskog kantona 2005. - 2025.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12481-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-77-5-129/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 11:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~. 6813/2 KO
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12551-16)

Broj 71 - Stranica 39

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


103-1-3-85-5-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 7:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Kr~evine (ulica
\ur|evdanska) u Doboju.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12656-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-86-5-131/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 7:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotorskom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212300-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12658-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
165-1-1-33-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 10:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O.
IDB/JIB: 4218303300007
Kontakt osoba: Kenan Dinar
Telefon: (032) 781-559
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Teretni kamioni kiperi sa sistemom trostranog kipovanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34134000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12550-16)

Broj 71 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


165-4-2-49-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 11:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O.
IDB/JIB: 4218303300007
Kontakt osoba: Kenan Dinar
Telefon: (032) 781-559
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja - Dugoro~ni kredit
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12557-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
170-1-3-90-5-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 8:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-345-53/16 Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice
Branka Kova~evi}a u Brodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12665-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
215-4-2-105-5-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI]
GRAD
IDB/JIB: 4401195230004
Kontakt osoba: Sanja Tica
Telefon: (050) 225-317
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reklamirawe kod ko{arka{kog kluba "Mladost" Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79340000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12472-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


215-4-2-106-5-42/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI]
GRAD
IDB/JIB: 4401195230004
Kontakt osoba: Sanja Tica
Telefon: (050) 225-317
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reklamirawe kod fudbalskog kluba "Sloboda" Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79340000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12473-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
221-1-1-8-5-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 9:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Milovan Jovi}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala i poreskih obrazaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12645-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
224-4-3-281-5-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 15:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK"
IDB/JIB: 4400857690004
Kontakt osoba: Sa{a Raduki}
Telefon: (051) 257-136
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Demonta`a starog i ugradwa novog sistema vatrodojave u OJ SD
"Obili}evo"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45312100-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12684-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


238-1-1-293-5-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Adisa Mahmutovi}, tel. +387 33 252 785, fax br. +387 33
252 813, e-mail adresa: adisa.mahmutovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka godi{nje potrebe tonera, ketrid`a, filmova i ribona za printere i
{tampa~e na nivou "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12468-16)

Broj 71 - Stranica 41

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


247-1-2-47-5-180/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
09/16 - Obavezno osiguranje vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66514110-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12515-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


241-1-3-23-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KLADANJ
IDB/JIB: 4209176440008
Kontakt osoba: Senahid [ari}
Telefon: (035) 621-150
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izvo|enje radova na regulaciji rijeke Uji~e, op}ina Kladanj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12419-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


260-1-2-147-5-168/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: mr.sc.Fata Terzi}, dipl.ing-gra|. , tel 033 563 460, fax 033
250 401 e mail: fterzic@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga: Izrada Studije lokacija brojanja prometa na magistralnim cestama u
FBiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71311100-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12463-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


247-1-1-53-5-177/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 9:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
14/16 - Beton i separacija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12469-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


260-1-2-120-5-169/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: D`elila [ehi}, dipl. ing. saob., tel 033 563 488,
fax: 033 250 401
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Studije crnih ta~aka na magistralnim cestama u FBiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71311000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 71 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12464-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-109-5-170/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Adis ^ampara, dipl. ing. gra|. tel 033 563 451,
fax 033 250 387, e mail: adis.campara@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
: Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6.1 u naseljenom mjestu Bobara,
dionica Kolo-Posu{je- I faza ,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233125-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12519-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-2-150-5-172/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade glavni projekata sanacije , rekonstrukcije, ru{enja i izgradnje
mostova na sedam lokacija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322300-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12559-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-3-2-190-5-153/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 11:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1

Petak, 23. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`ewe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12495-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-2-36-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sanacije klizi{ta sa predhodnim geomehani~kim
istra`nim radovima u ul. Harisa Kurtovi}a br. 7/ Novopazarska br.144,
Op}ina novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12410-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-2-38-5-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sanacije klizi{ta sa predhodnim geomehani~kim
istra`nim radovima u ul. 14 juni iznad br. 43 ( Ahatovi}ka do br. 71), Op}ina
Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12711-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
286-1-1-209-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 15.9.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Dijana Kaleb
Telefon: (036) 445-000

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka informati~ke opreme za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12433-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
302-1-3-27-5-9/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 8:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NA ILID@A
IDB/JIB: 4400519290009
Kontakt osoba: Adriana Maunaga i Mileta Vukovi}
Telefon: (057) 317-870
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica na podru~ju
op{tine Isto~na Ilixa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12549-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-1-90-5-204/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 11:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka automehani~kih qestvi du`ine 39 m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12420-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-1-201-5-206/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 11:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476

Broj 71 - Stranica 43

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa pomo}nog terena kod Gradskog stadiona - nabavka i
postavqawe vje{ta~ke trave na privremenom pomo}nom fudbalskom
terenu uz Gradski stadion Lot 1-Lot 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12626-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-2-211-5-208/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 12:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditirawa - obezbje|ewe kratkoro~nog kredita na ime
privremenog finansirawa deficita proiza{log iz gotovinskog toka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12726-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-2-149-5-104/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 10:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Dragi{a Ko{~ica
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga kolektivnog osigurawa radnika MUP RS od posqedica nesretnog
slu~aja/nezgode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66512000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12517-16)

Broj 71 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


356-1-3-35-5-51/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji propusta na potoku Brina u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45221220-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12760-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-3-109-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Hajrudin Suba{i}, Nerminka Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradnja temelja za ~etiri {kolske sale"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12415-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-3-111-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Sabahudin Omerba{i}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izgradnja preostalog dijela distributivnih cjevovoda na vodovodu
Medakovo-Trep~e i sekundarne mre`e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12421-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


422-1-3-224-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji objekta vrti}a "Vjeverica"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12530-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
436-1-3-50-5-76/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.9.2016. u 12:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, GRA\ENJA,
ZA[TITE OKOLI[A, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB: 4236329000000
Kontakt osoba: @ELJKA BUZUK
Telefon: (030) 511-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vodovoda na Proko{kom jezeru,op}ina Fojnica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12662-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
493-1-1-20-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "VODOKOM" DRU[TVO SA
OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U KAKANJ
IDB/JIB: 4218523410008
Kontakt osoba: Mensur Dautovi}
Telefon: (032) 557-950
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka vodomaterijala i kanalizacionog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12480-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


503-1-1-475-5-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reagencije za aparat ARCHITECT
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12693-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-164-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 16.9.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava ultrazvu~nog no`a.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12554-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-4-2-838-5-304/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKLAMNO PROPAGANDNE USLUGE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12454-16)

Broj 71 - Stranica 45

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-4-2-841-5-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKLAMNO PROPAGANDNE USLUGE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12455-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-4-2-842-5-306/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKLAMNO PROAGANDNE USLUGE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12456-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-4-2-843-5-307/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKLAMNO PROPAGANDNE USLUGE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12457-16)

Broj 71 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-4-2-844-5-308/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA OD POSLJEDICA
NESRETNOG SLU^AJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12458-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-616-5-315/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 10:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Originalni rezervni dijelovi za mobilnu mehanizaciju Rudnika PEU
(Rexroth hidrauli~ne pumpe i hidromotori)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12738-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-654-5-316/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 10:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^ELI^NA U@AD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44300000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12739-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


617-1-1-138-5-96/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 16.9.2016. u 9:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Jednomjesna sjede}a hiperbari~na komora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33157500-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12486-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
643-1-3-99-5-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 9:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vodozahvata Jerkovac u MZ Kamenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12752-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
643-1-3-97-5-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{etak izgradwe rezervoara u MZ Pribini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12753-16)

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


643-4-1-123-5-62/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 8:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Nedeqko Markovi}
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidraul~nih makaza za potrebe Profesionalne vatrogasne
jedinice u Tesli}u
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42611000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12754-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
654-1-1-133-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200289040009
Kontakt osoba: Emina Had`i}, Emira Hod`i} i Matej Lozan~i}
Telefon: (033) 723-723
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12440-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1412-5-354/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 10:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dizel gorivo EN 590 EURO 5 u koli~ini od 3.498.736 litara (3.090.272
litara dizel goriva bez putarina i 408.464 litara dizel goriva sa putarinama)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134220-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12627-16)

Broj 71 - Stranica 47

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


668-1-1-13-5-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Sead Kopi}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mehanizacija, poljoprivredne ma{ine i oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12578-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
685-1-1-111-5-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 8:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Bekti} Saudin
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka 716.000 litara euro dizela EN590
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12531-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-4-2-72-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.9.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja radnih ma{ina Caterpillar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12474-16)

Broj 71 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


699-1-1-60-5-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka benzinskih motornih pila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44511500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12625-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-1-1-56-5-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte,benzina i lo` ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12707-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
719-1-2-41-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I ZATVARANJE
DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OP]INE LUKAVAC I IZGRADNJU PRATE]IH SADR@AJA PRILAGO\ENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA-II FAZA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 23. 9. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12453-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
719-1-3-43-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Mirsada Kari}-Toki}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nu`na regulacija prokopa rijeke Turije od mosta u Mosorovcu do u{}a u
jezero, op}ina Lukavac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12597-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
720-1-3-66-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 15:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka radova za ure|enje obale rijeke Spre~e za I fazu na potezu od
mosta za Karanovac do u{}a rijeke Sokolu{e u Spre~u, Op}ina Gra~anica"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12462-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
750-1-2-38-5-38/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 11:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Dubravka Vu~kovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske uslugei
integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-17,
dionice Modri~a 1 - Vukosavqe - Podnovqe - [e{lije - Johovac - Rudanka
- Doboj - gr. RS/FBH (Karu{e), ukupne du`ine ~50 km i magistralnog

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

puta M-17.2, dionice Derventa (@irovina) - Vrhovi - [e{lije, ukupne


du`ine ~21 km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni psotupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12714-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
750-1-2-40-5-40/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Dubravka Vu~kovi}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske uslugei
integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-6, dionice
Qubiwe - gr. RS/FBH (Trnovica 1), ukupne du`ine 16,6 km i dionice gr.
RS/FBiH (Trnovica 2) - Trebiwe 1, ukupne du`ine 41,9 km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71322000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12708-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-91-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji EE javne uli~ne rasvjete
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12428-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-87-5-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 11:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162

Broj 71 - Stranica 49

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija obala rijeke Tinja na: Lokalitet 1- uzvodno od mosta za [pionicu
Srednju, Lokalitet 2- bunar Previle, Lokalitet 3- kod ku}e Salihovi}a u
Potpe}u, lijeva obala i kod ku}e Salihovi}a u Potpe}u desna obala, Lokalitet
4-kod firme ITK Musi} i Loklaitet 5- kod mosta preko rijeke Tinje u naselju
Ormanica.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45243000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12622-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
792-1-1-33-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KAKANJ
IDB/JIB: 4218305690007
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Telefon: (032) 771-812
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka isporuka robe - Terensko vozilo - QUAD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12553-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-901-5-314/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 8:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava roba za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata u posebnim
zonama za potrebe organizacijskih dijelova DP Jug-a i DP Sjever-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12688-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-935-5-315/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR

Broj 71 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava roba za elektroenergetske objekte po investicijama iz vlastitih
sredstava u organizacijskom dijelu DP Jug, Pogon Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31321000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12689-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
804-1-1-17-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 15:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (imunosupresivi,
lijekovi za lije~enje hepatitisa C i B, lijekovi za lije~enje multiple skleroze,
lijekovi za lije~enje hemofilije i humani imunoglobulin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12607-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
815-1-2-12-5-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 13:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HELIKOPTERSKI SERVIS REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4402904350007
Kontakt osoba: Sonja Bo`i}
Telefon: (051) 339-269
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
servisirawe i odr`avawe helikoptera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50212000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12728-16)

Petak, 23. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


825-1-3-539-5-330/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 8:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OP br. 98/16 Nabavku radova za izradu armirano-betonskih platoa
ispred radionice odr`avawa i radionice servisa mehanizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45223500-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12603-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
835-1-1-154-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
OSOBA BAKOVI]I
IDB/JIB: 4236135900000
Kontakt osoba: Jedinko Katava
Telefon: (030) 803-198
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka namje{taja i opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12532-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-2-29-5-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za pru`anje usluga izrade projekata - 3 LOTA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 23. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12461-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
873-4-3-39-5-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 10:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PETROVO
IDB/JIB: 4400032310004
Kontakt osoba: Nevena Petkovi}
Telefon: (053) 262-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe dodatnih radova na izgradwi rasvjete na Trgu Nemwi}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211360-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12755-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
881-1-3-22-5-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 10:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA HAN PIJESAK
IDB/JIB: 4400646560007
Kontakt osoba: Slavica A{owa
Telefon: (057) 557-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, ulica i parkinga na podru~ju
op{tine Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12546-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-2-564-5-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 7:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Armin Berbi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga anga`ovanja pomo}ne mehanizacije sa rukovaocem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8

Broj 71 - Stranica 51

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12558-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-263-5-296/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. N