You are on page 1of 160

XX

, 7. 2016. e

/Broj

75



1101

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
73. , 15.09.2016. ,

1.
()


,
: NISSAN, : R20, :
TERRANO, : VSKTVUR20U0487167,
: 1- , : ,
: TD27246985Y, : 2001.,
: 3200,00 ,
31.12.2015. : 920,00 .
2.
( )


,

.

Godina XX
Petak, 7. oktobra/listopada 2016. godine

ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -
3.
()


.
4.
( )
" ".
201/16

15. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 73. sjednici, odranoj 15.09.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O PRENOSU VLASNITVA NAD OSNOVNIM


SREDSTVOM
lan 1.
(Predmet)
Prenosi se bez naknade pravo vlasnitva sa Dravne
agencije za istrage i zatitu na Agenciju za kolovanje i struno
usavravanje kadrova, nad slubenim motornim vozilom marke:
NISSAN, tip: R20, komercijalni opis: TERRANO, broj asije:
VSKTVUR20U0487167, vrsta vozila: M1-putniki automobil,
boja vozila: bijela, broj motora: TD27246985Y, godina proizvodnje: 2001., nabavna vrijednost: 3200,00 KM, knjigovodstvena
vrijednost na dan 31.12.2015. godine: 920,00 KM.

75 - 2

lan 2.
(Ugovor o prenosu vlasnitva)
Na osnovu ove odluke Dravna agencija za istrage i zatitu
i Agencija za kolovanje i struno usavravanje kadrova zakljuit
e Ugovor o prenosu prava vlasnitva, kojim e se preciznije
urediti meusobna prava i obaveze u postupku prenosa vlasnitva
nad predmetnim sredstvom.
lan 3.
(Realizacija)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Dravna agencija za
istrage i zatitu i Agencija za kolovanje i struno usavravanje
kadrova.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 201/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 73. sjednici, odranoj 15.09.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O PRENOSU VLASNITVA NAD OSNOVNIM


SREDSTVOM
lanak 1.
(Predmet)
Prenosi se bez naknade pravo vlasnitva sa Dravne
agencije za istrage i zatitu na Agenciju za kolovanje i struno
usavravanje kadrova, nad slubenim motornim vozilom marke:
NISSAN, tip: R20, komercijalni opis: TERRANO, broj asije:
VSKTVUR20U0487167, vrsta vozila: M1-putniki automobil,
boja vozila: bijela, broj motora: TD27246985Y, godina proizvodnje: 2001., nabavna vrijednost: 3200,00 KM, knjigovodstvena
vrijednost na dan 31.12.2015. godine: 920,00 KM.
lanak 2.
(Ugovor o prenosu vlasnitva)
Na temelju ove Odluke Dravna agencija za istrage i zatitu
i Agencija za kolovanje i struno usavravanje kadrova zakljuit
e Ugovor o prenosu prava vlasnitva, kojim e se preciznije
urediti meusobna prava i obveze u postupku prenosa vlasnitva
nad predmetnim sredstvom.
lanak 3.
(Realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduuju se Dravna agencija za
istrage i zatitu i Agencija za kolovanje i struno usavravanje
kadrova.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 201/16
Predsjedatelj
15. rujna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1102

17.
(" ", . 30/03, 42/03,

, 7. 10. 2016.

81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08),


, 68. 18. 2016.
,



, ,


1.
( )


, ,
( : ).
2.
( )
(1)
, :
) , ,
;
) , ,
;
) , , ;
) , ,
;
) -, , ;
) , , ;
) , ,
;
) , , ;
) , , ;
)
, ,

) , ,
.
(2)

.
(3) ,
(1) ,
,
,
.
(4)
(1) ,
15
.
3.
( )
(1)
, ,
.
(2)
.
(3) : ,
, ,
.

, 7. 10. 2016.

, ,
.
(5)
.
4.
( )
(1) ,

, ,
,

,
.
(2) (1) ,

.
5.
()
4. (1)
2016. ,
,

.
6.
( )
(1)

, ,
,
: 01-2-34-1740-14/15 21. 09. 2015. .
(2)
" ".
203/16

18. 2016.

, . .
(4)

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07, 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA ZAKONA O ZABRANI IZAZIVANJA I
IRENJA NACIONALNE, VJERSKE, RASNE I DRUGIH
OBLIKA MRNJE U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom formira se Radna grupa za izradu Prijedloga zakona o zabrani izazivanja i irenja nacionalne, vjerske,
rasne i drugih oblika mrnje u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
tekstu: Radna grupa).
lan 2.
(Imenovanje Radne grupe)
(1) U Radnu grupu imenuju se delegirani predstavnici navedenih institucija, i to:
a) Amela Hasi, predsjedavajua, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;
b) Lazar Prodanovi, lan, Zajednika komisija za ljudska prava Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine;

75 - 3

Marijan Baoti, lan, Ministarstvo sigurnosti Bosne i


Hercegovine;
d) Fazila Musi, lanica, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine;
e) Asja Roka-Zubevi, lanica, Regulatorna agencija
za komunikacije Bosne i Hercegovine;
f)
Mahmut vraka, lan, Visoko sudsko i tuilako
vijee Bosne i Hercegovine;
g) Sanja Rami, lanica, Direkcija za evropske
integracije Bosne i Hercegovine;
h) Magdalena Baoti, lanica, Federalno ministarstvo
pravde;
i)
Milan Baji, lan, Ministarstvo pravde Republike
Srpske;
j)
Sinia Kisi, lan, Vlada Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine i
k) Boris Koemjakin, lan, Meureligijsko vijee Bosne
i Hercegovine.
(2) Za sekretarku Radne grupe imenuje se Ljiljana anti iz
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
(3) Ako imenovani lan, predstavnik jedne od institucija,
navedenih u stavu (1) ovog lana, prestane obavljati
dunost u datoj instituciji, prestaje mu i mandat u Radnoj
grupi, a u daljnjem radu Radne grupe zamjenjuje ga
zamjenik lana iz iste institucije.
(4) U sluaju prestanka mandata imenovanom predstavniku
jedne od institucija, navedenih u stavu (1) ovog lana,
institucija je duna u roku od 15 dana predloiti imenovanje
novog predstavnika.
lan 3.
(Nain rada)
(1) Predsjedavajua Radne grupe zaduena je za iniciranje i
organiziranje sastanaka, te planiranje, predlaganje i
usmjeravanje njenih aktivnosti.
(2) Radna grupa donosi svoj poslovnik na prvom radnom
sastanku.
(3) Poslovnikom se reguliraju: djelokrug, nain rada i
odluivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja znaajna
za rad Radne grupe.
(4) Radna grupa moe, ako ocijeni da je potrebno, pozvati na
sastanke predstavnike drugih institucija.
(5) Predstavnici meunarodnih organizacija mogu uestvovati
u radu Radne grupe u svojstvu posmatraa.
lan 4.
(Zadatak Radne grupe)
(1) Radna grupa uspostavlja se kao privremeno, meuresorno i
struno tijelo Vijea ministara Bosne i Hercegovine sa
zadatkom da izradi Prijedlog zakona o zabrani izazivanja i
irenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mrnje u
Bosni i Hercegovini, s ciljem dopune pravnih propisa u
smislu obuhvatanja situacija koje nisu precizirane
postojeim zakonima, a javljaju se u praksi.
(2) U izvrenju zadatka iz stava (1) ovog lana Radna grupa
vodit e se preporukama meunarodnih tijela i organizacija
iz predmetne oblasti.
lan 5.
(Rokovi)
Radna grupa e zadatak iz lana 4. stav (1) ove odluke
izvriti najkasnije do septembra 2016. godine, nakon ega e
Prijedlog zakona biti dostavljen Vijeu ministara Bosne i Hercegovine posredstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
c)

75 - 4

lan 6.
(Stupanje na snagu)
(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da vai Odluka o
imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o
zabrani izazivanja i irenja nacionalne, vjerske, rasne i
drugih oblika mrnje u Bosni i Hercegovini, broj: 01-2-341740-14/15, od 21.9.2015.
(2) Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 203/16
Predsjedavajui
18. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA ZAKONA O ZABRANI IZAZIVANJA I
IRENJA NACIONALNE, VJERSKE, RASNE I DRUGIH
OBLIKA MRNJE U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom formira se Radna skupina za izradu
Prijedloga zakona o zabrani izazivanja i irenja nacionalne,
vjerske, rasne i drugih oblika mrnje u Bosni i Hercegovini (u
daljnjem tekstu: Radna skupina).
lanak 2.
(Imenovanje Radne skupine)
(1) U Radnu skupinu imenuju se delegirani predstavnici
navedenih institucija, i to:
a) Amela Hasi, predsjedateljica, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;
b) Lazar Prodanovi, lan, Zajedniko povjerenstvo za
ljudska prava Parlamentarne skuptine;
c) Marijan Baoti, lan, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine;
d) Fazila Musi, lanica, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine;
e) Asja Roka-Zubevi, lanica, Regulatorna agencija
za komunikacije Bosne i Hercegovine;
f)
Mahmut vraka, lan, Visoko sudbeno i tuiteljsko
vijee Bosne i Hercegovine;
g) Sanja Rami, lanica, Direkcija za europske
integracije Bosne i Hercegovine;
h) Magdalena Baoti, lanica, Federalno ministarstvo
pravde;
i)
Milan Baji, lan, Ministarstvo pravde Republike
Srpske;
j)
Sinia Kisi, lan, Vlada Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine, i
k) Boris Koemjakin, lan, Meureligijsko vijee Bosne
i Hercegovine.
(2) Tajnicom Radne skupine imenuje se Ljiljana anti iz
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
(3) Ako imenovani lan, predstavnik jedne od institucija iz
stavka (1) ovoga lana, prestane obavljati dunost u danoj
instituciji, prestaje mu i mandat u Radnoj skupini, a u
daljnjem radu Radne skupine zamjenjuje ga zamjenik lana
iz iste institucije.

, 7. 10. 2016.

U sluaju prestanka mandata imenovanome predstavniku


jedne od institucija iz stavka (1) ovoga lanka, institucija je
duna u roku od 15 dana predloiti imenovanje novog
predstavnika.
lanak 3.
(Nain rada)
(1) Predsjedateljica Radne skupine zaduena je za iniciranje i
organiziranje sastanaka, te planiranje, predlaganje i
usmjeravanje njezinih aktivnosti.
(2) Radna skupina donosi svoj poslovnik na prvom radnom
sastanku.
(3) Poslovnikom se ureuju: djelokrug, nain rada i
odluivanja, prava i obveze, kao i druga pitanja bitna za rad
Radne skupine.
(4) Radna skupina moe, ako to ocijeni potrebnim, pozvati na
sastanke predstavnike drugih institucija.
(5) Predstavnici meunarodnih organizacija mogu sudjelovati u
radu Radne skupine u svojstvu promatraa.
lanak 4.
(Zadaa Radne skupine)
(1) Radna skupina uspostavlja se kao privremeno, meuresorno
i struno tijelo Vijea ministara Bosne i Hercegovine sa
zadaom izrade Prijedloga zakona o zabrani izazivanja i
irenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mrnje u
Bosni i Hercegovini, u cilju dopune pravnih propisa u
smislu obuhvaanja situacija koje nisu precizirane
postojeim zakonima, a javljaju se u praksi.
(2) U izvrenju zadae iz stavka (1) ovoga lanka Radna
skupina vodit e se preporukama meunarodnih tijela i
organizacija iz predmetnog podruja.
lanak 5.
(Rokovi)
Radna skupina izvrit e zadau iz lanka 4. stavka (1) ove
Odluke najkasnije do rujna 2016. godine, nakon ega e Prijedlog
zakona biti dostavljen Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
posredstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
imenovanju Radne skupine za izradu Prijedloga zakona o
zabrani izazivanja i irenja nacionalne, vjerske, rasne i
drugih oblika mrnje u Bosni i Hercegovini, broj: 01-2-341740-14/15 od 21. 9. 2015. godine.
(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 203/16
Predsjedatelj
18. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
(4)

1103

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 22. . (1) (3)
("
", 39/09),
,
, 70.
24. 2016. ,

, 7. 10. 2016.




1.
()

( :
).
2.
()

( 1.),

.
3.
( )
:
) ,
,
,
) ,
, ,
) ,
,
,
) ,
, ,
) ,
,
) , .
4.
( )
:
)
, ,


,
/

;
)

;
) ;
)



;
)
;
)


,
,


/ ,
;

75 - 5




;
)



;
) ,
, ;
)

;
)

;
)

;
)
;
)

;
)
,
.
5.
( )
60 ,
.
6.
( )

,
.
7.
(
)
(1) , ,


.
(2) , ,
, 4. .
8.
( )

" ".
204/16

24. 2016.

, . .

75 - 6

, 7. 10. 2016.

predlaganje korisnika zranog prostora ovlatenih za


podnoenje zahtjeva za alokaciju zranog prostora
jedinici za upravljanje zranim prostorom;
h) predlaganje izmjena podjele zranog prostora na klase
u skladu sa konceptom fleksibilnog koritenja zranog
prostora i podnoenje inicijative za uspostavljanje ili
izmjenu funkcionalnog bloka zranog prostora;
i)
periodino preispitivanje potrebe za koritenje zranog prostora i zona, kao i predlaganje promjene
zabranjenih, uvjetno zabranjenih i opasnih zona u
privremeno rezervirane ili privremeno izdvojene
dijelove zranog prostora;
j)
predlaganje kriterijuma i procedura za formiranje i
koritenje promjenljivih horizontalnih i vertikalnih
granica zranog prostora;
k) praenje procesa koji se odvijaju u okviru pretaktikog i taktikog nivoa upravljanja zranim
prostorom i predlaganje unaprijeenja tih procesa;
1) predlaganje specifinih uvjeta prema kojima su za
razdvajanje izmeu, civilnih i vojnih letova
odgovorne jedinice za pruanje usluga u zranom
saobraaju ili nadlene vojne jedinice;
m) predlaganje uspostavljanja jedinstvenog zajednikog
skupa standarda za razdvajanje izmeu civilnih i
vojnih letova za prekogranine aktivnosti sa
susjednim dravama;
n) praenje efikasnosti i efektivnosti procedura na sva tri
nivoa upravljanja zranim prostorom i efikasnosti
koritenja fleksibilnih struktura zranog prostora;
o) predlaganje i praenje pokazatelja uinka iz domena
fleksibilnog koritenja zranog prostora i mjera za
unaprijeenje efikasnosti, efektivnosti i uinka
sistema upravljanja zranim prostorom.
lan 5.
(Nain rada Komiteta)
Komitet u roku od 60 dana od dana osnivanja, donosi
Poslovnik o radu.
lan 6.
(Naknada za rad)
lanovima Komiteta i sekretaru pripada pravo na novanu
naknadu za rad, koju posebnom odlukom utvruje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine.
lan 7.
(Izvjetaj o stanju u oblasti upravljanja zranim prostorom Bosne
i Hercegovine)
(1) Komitet, po potrebi a najmanje jedanput godinje, podnosi
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine izvjetaj o stanju u
oblasti upravljanja zranim prostorom Bosne i Hercegovine.
(2) Komitet, po potrebi a najmanje jedanput godinje, podnosi
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine izvjetaj o realizaciji
zadataka, iz lana 4. ove Odluke.
lan 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 204/16
Predsjedavajui
24. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
g)

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 22. st. (1) i (3) Zakona o
zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
39/09), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog
Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na 70.
sjednici odranoj 24. augusta 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU KOMITETA ZA UPRAVLJANJE
ZRANIM PROSTOROM BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Predmet)
Ovom Odlukom osniva se Komitet za upravljanje zranim
prostorom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komitet).
lan 2.
(Cilj)
Komitet se osniva sa ciljem stratekog upravljanja zranim
prostorom Bosne i Hercegovine (nivo 1.), a radi pripreme
prijedloga znaajnih za upravljanje zranim prostorom Bosne i
Hercegovine.
lan 3.
(lanovi Komiteta)
U Komitet se imenuju:
a) Marinko imunovi, predstavnik Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
predsjedavajui,
b) Vlado Juri, predstavnik Agencije za pruanje usluga
u zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine, lan,
c) Enes Mujezinovi, predstavnik Direkcije za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, lan,
d) Jasmin Katica, predstavnik Ministarstva odbrane
Bosne i Hercegovine, lan i
e) Vlado Gvozden, predstavnik Ministarstva odbrane
Bosne i Hercegovine, lan i
f)
Aleksandar Gutalj, sekretar Komiteta.
lan 4.
(Zadaci Komiteta)
Zadaci Komiteta su:
a) priprema nacionalne politike upravljanja zranim
prostorom i, po potrebi, priprema prijedloga za
usklaivanje politike upravljanja zranim prostorom s
politikom susjednih drava, u cilju rjeavanja
upotrebe zranog prostora preko nacionalnih granica
i/ili granica oblasti informiranja zrakoplova u letu;
b) procjena zranog prostora radi planiranja i uvoenja
fleksibilnog koritenja zranog prostora;
c) predlaganje prioriteta i procedura za koritenje i
alokaciju zranog prostora;
d) predlaganje aktivnosti koje zahtijevaju rezerviran ili
ogranien zrani prostor uz obavezne konsultacije sa
zainteresiranim civilnim i vojnim korisnicima i
ovlatenim pruaocem usluga u zranoj plovidbi;
e) predlaganje naela za koordinaciju civilnih i vojnih
korisnika zranog prostora;
f)
predlaganje struktura zranog prostora i procedura
radi ponude viestrukih mogunosti u pogledu
rezerviranja zranog prostora i rutnih opcija, u uskoj
saradnji i koordinaciji sa susjednim dravama, u
sluajevima kada dotine strukture zranog prostora
imaju znaajan utjecaj na saobraaj preko nacionalnih
granica i/ili granica oblasti informiranja zrakoplova u
letu, radi osiguravanje optimalnog koritenja zranog
prostora za sve korisnike;

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 22. st. (1) i (3) Zakona o

, 7. 10. 2016.

zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj


39/09), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog
Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na 70.
sjednici odranoj 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU KOMITETA ZA UPRAVLJANJE
ZRANIM PROSTOROM BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Predmet)
Ovom Odlukom osniva se Komitet za upravljanje zranim
prostorom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komitet).
lanak 2.
(Cilj)
Komitet se osniva sa ciljem stratekog upravljanja zranim
prostorom Bosne i Hercegovine (nivo 1.), a radi pripreme
prijedloga znaajnih za upravljanje zranim prostorom Bosne i
Hercegovine.
lanak 3.
(lanovi Komiteta)
U Komitet se imenuju:
a) Marinko imunovi, predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, predsjedatelj,
b) Vlado Juri, predstavnik Agencije za pruanje usluga
u zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine, lan,
c) Enes Mujezinovi, predstavnik Direkcije za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, lan,
d) Jasmin Katica, predstavnik Ministarstva obrane Bosne
i Hercegovine, lan i
e) Vlado Gvozden, predstavnik Ministarstva obrane
Bosne i Hercegovine, lan i
f)
Aleksandar Gutalj, tajnik Komiteta.
lanak 4.
(Zadaci Komiteta)
Zadaci Komiteta su:
a) priprema nacionalne politike upravljanja zranim
prostorom i, po potrebi, priprema prijedloga za
usklaivanje politike upravljanja zranim prostorom s
politikom susjednih drava, u cilju rjeavanja uporabe
zranog prostora preko nacionalnih granica i/ili
granica oblasti informiranja zrakoplova u letu;
b) procjena zranog prostora radi planiranja i uvoenja
fleksibilnog koritenja zranog prostora;
c) predlaganje prioriteta i procedura za koritenje i
alokaciju zranog prostora;
d) predlaganje aktivnosti koje zahtijevaju rezerviran ili
ogranien zrani prostor uz obvezne konzultacije sa
zainteresiranim civilnim i vojnim korisnicima i
ovlatenim pruateljem usluga u zranoj plovidbi;
e) predlaganje naela za koordinaciju civilnih i vojnih
korisnika zranog prostora;
f)
predlaganje struktura zranog prostora i procedura
radi ponude viestrukih mogunosti glede rezerviranja
zranog prostora i ratnih opcija, u uskoj suradnji i
koordinaciji sa susjednim dravama, u sluajevima
kada dotine strukture zranog prostora imaju
znaajan utjecaj na promet preko nacionalnih granica
i/ili granica oblasti informiranja zrakoplova u letu,
radi osiguravanja optimalnog koritenja zranog
prostora za sve korisnike;
g) predlaganje korisnika zranog prostora ovlatenih za
podnoenje zahtjeva za alokaciju zranog prostora
jedinici za upravljanje zranim prostorom;
h) predlaganje izmjena podjele zranog prostora na klase
sukladno konceptu fleksibilnog koritenja zranog

75 - 7

prostora i podnoenje inicijative za uspostavu ili


izmjenu funkcionalnog bloka zranog prostora;
i)
periodino preispitivanje potrebe za koritenje
zranog prostora i zona, kao i predlaganje promjene
zabranjenih, uvjetno zabranjenih i opasnih zona u
privremeno rezervirane ili privremeno izdvojene
dijelove zranog prostora;
j)
predlaganje kriterijuma i procedura za formiranje i
koritenje promjenljivih horizontalnih i vertikalnih
granica zranog prostora;
k) praenje procesa koji se odvijaju u okviru pretaktike i taktike razine upravljanja zranim
prostorom i predlaganje unaprijeenja tih procesa;
1) predlaganje specifinih uvjeta prema kojima su za
razdvajanje izmeu civilnih i vojnih letova
odgovorne jedinice za pruanje usluga u zranom
prometu ili nadlene vojne postrojbe;
m) predlaganje uspostave jedinstvenog zajednikog
skupa standarda za razdvajanje izmeu civilnih i
vojnih letova za prekogranine aktivnosti sa susjednim dravama;
n) praenje uinkovitosti i uinkovitosti procedura na
sve tri razine upravljanja zranim prostorom i
uinkovitosti koritenja fleksibilnih struktura
zranog prostora;
o) predlaganje i praenje pokazatelja uinka iz domene
fleksibilnog koritenja zranog prostora i mjera za
unaprijeenje uinkovitosti, uinkovitosti i uinka
sustava upravljanja zranim prostorom.
lanak 5.
(Nain rada Komiteta)
Komitet u roku od 60 dana od dana osnivanja, donosi
Poslovnik o radu.
lanak 6.
(Naknada za rad)
lanovima Komiteta i tajniku pripada pravo na novanu
naknadu za rad, koju posebnom odlukom utvruje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine.
lanak 7.
(Izvjee o stanju u oblasti upravljanja zranim prostorom Bosne
i Hercegovine)
(1) Komitet, po potrebi a najmanje jedanput godinje, podnosi
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine izvjee o stanju u
oblasti upravljanja zranim prostorom Bosne i
Hercegovine.
(2) Komitet, po potrebi a najmanje jedanput godinje, podnosi
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine izvjee o realizaciji
zadataka, iz lanka 4. ove Odluke.
lanak 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 204/16
Predsjedatelj
24. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1104

38. . (3) (4)


(" ", . 53/09 54/10)
17.
(" " . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08),
,

75 - 8

, 71. , 31. 2016.


,



1.
()
(1)
( : ).
(2)


(" ", 101/12).
2.
()
(1) .
(2) :
) , . - ,
) , . -
,
) , . . .
,
) , . -
,
) , . -
,
) , . . . -
-
,
) , . . . -
-
,
) , . . . -
- ,
) , . . . -
- .
3.
()
(1) .
(2)
.
4.
( )
(1) ,

,
.
(2)
30 .
(3) "
".
5.
()
:
) ;
)
;
)

;

, 7. 10. 2016.



;
)

,
.
6.
( -
)
(1)

5. ,

.
(2) -

.
7.
( )
,
,

.
8.
( )
, , ,
()
.
9.
( )

.
10.
( )

.
11.
( )
(1)
.

, 39.

(" ", . 50/08,
35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13,75/15,
88/15 16/16).
(2)
- :
.
12.
()


.
13.
( )


(" ", 101/12).

, 7. 10. 2016.

14.
( )

" ".
205/16

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 38. st. (3) i (4) Zakona o graninoj kontroli
("Slubeni glasnik BiH", br. 53/09 i 54/10) i lana 17. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.
avgusta 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU DRAVNE KOMISIJE ZA GRANICU


BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Osnivanje)
(1) Ovom odlukom osniva se Dravna komisija za granicu
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija preuzima poslove Dravne komisije za granicu
Bosne i Hercegovine formirane Odlukom o osnivanju
Dravne komisije za granicu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 101/12).
lan 2.
(Imenovanje)
(1) Komisija ima devet lanova.
(2) U Komisiju se imenuju:
a) Dragica Kneevi, dipl. pravnik - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
b) Edin Kuukovi, dipl. pravnik - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
c) mr.sc. Zijad Pehilj, dipl. ing. geod - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
d) Davorka Ituk, dipl. pravnik - Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine,
e) Nevena Maleti, dipl. pravnik - Ministarstvo
sigurnosti Bosne i Hercegovine,
f)
Nenad Baji, dipl. ing. geod. - Republika uprava za
geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike
Srpske,
g) Darko Mikovi, dipl. ing. geod. - Republika
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Republike Srpske,
h) eljko Obradovi, dipl. ing. geod. - Federalna
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
i)
Zijad Dananovi, dipl. ing. geod. - Federalna
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
lan 3.
(Mandat)
(1) Mandat lanova Komisije traje tri godine.
(2) lanovi Komisije nakon isteka mandata mogu biti ponovno
imenovani u Komisiju.
lan 4.
(Nain rukovoenja i odluivanja)
(1) Nain rukovoenja, odluivanja i druga pitanja od znaaja
za rad Komisije utvruje se Poslovnikom o radu Komisije,
na koji saglasnost daje Vijee ministara Bosne i
Hercegovine.
(2) Komisija je duna donijeti Poslovnik o radu u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

75 - 9

Poslovnik o radu Komisije objavljuje se u "Slubenom


glasniku BiH".
lan 5.
(Nadlenost)
Komisija je nadlena za:
a) identifikaciju granice sa susjednim dravama;
b) sainjavanje prijedloga za korekciju granine linije u skladu
sa Poslovnikom o radu;
c) pripremu prijedloga meudravnih ugovora i drugih akata o
graninoj liniji sa susjednim dravama;
d) koordinaciju sa nadlenim ministarstvima i organima
uprave na planu rjeavanja poslova iz oblasti dravne
granice;
e) nadzor nad aktivnostima utvrivanja, obiljeavanja i
stabilizacije granine linije.
lan 6.
(Podnoenje prijedloga i administrativno-tehnika pomo)
(1) Komisija ima obavezu da u strunom smislu razradi i
podnese prijedloge iz svoje nadlenosti definirane u lanu
5. ove odluke, te putem Ministarstva civilnih poslova Bosne
i Hercegovine dostavi nadlenim institucijama u Bosni i
Hercegovini.
(2) Administrativno-tehniku pomo za potrebe Komisije
obavljat e Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine.
lan 7.
(Radna tijela sa susjednim dravama)
Komisija moe, uz saglasnost Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, osnivati zajednika radna tijela sa susjednim
dravama za razmatranje pitanja iz svoje nadlenosti.
lan 8.
(Struni tim)
Komisija, po potrebi, moe uz saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, formirati struni (ekspertni)
tim za razmatranje strunih pitanja iz svoje nadlenosti.
lan 9.
(Podnoenje izvjetaja o radu)
Komisija podnosi izvjetaj o radu Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine najmanje jednom u dvanaest mjeseci.
lan 10.
(Nain finansiranja)
Aktivnosti Komisije se finansiraju iz Budeta institucija
Bosne i Hercegovine.
lan 11.
(Naknada za rad)
(1) lanovi Komisije za svoj rad imaju pravo na novanu
naknadu. Visina novane naknade utvrdit e se posebnom
odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa
odredbama lana 39. Zakona o plaama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13,
75/15, 88/15 i 16/16).
(2) Sredstva za isplatu naknada za rad lanova Komisije
osigurat e se u budetu Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine - Program posebne namjene: Dravna
komisija za granicu Bosne i Hercegovine.
lan 12.
(Dokumentacija)
Dokumentacija koja nastane u radu Komisije uvat e se u
arhivi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
(3)

75 - 10

lan 13.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vai
Odluka o osnivanju Dravne komisije za granicu Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 101/12).
lan 14.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 205/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 38. st. (3) i (4) Zakona o graninoj
kontroli ("Slubeni glasnik BiH", br. 53/09 i 54/10) i lanka 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71.
sjednici, odranoj 31. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

O OSNUTKU DRAVNOGA POVJERENSTVA ZA


GRANICU BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Osnutak)
Ovom odlukom osniva se Dravno povjerenstvo za granicu
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo preuzima poslove Dravnoga povjerenstva za
granicu Bosne i Hercegovine formirane Odlukom o osnutku
Dravnoga povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 101/12).
lanak 2.
(Imenovanje)
Povjerenstvo ima devet lanova.
U Povjerenstvo se imenuju:
a) Dragica Kneevi, dipl. pravnik - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
b) Edin Kuukovi, dipl. pravnik - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
c) mr. sc. Zijad Pehilj, dipl. ing. geod. - Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
d) Davorka Ituk, dipl. pravnik - Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine,
e) Nevena Maleti, dipl. pravnik - Ministarstvo
sigurnosti Bosne i Hercegovine,
f)
Nenad Baji, dipl. ing. geod. - Republika uprava za
geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike
Srpske,
g) Darko Mikovi, dipl. ing. geod. - Republika
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Republike Srpske,
h) eljko Obradovi, dipl. ing. geod. - Federalna
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
i)
Zijad Dananovi, dipl. ing. geod. - Federalna
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
lanak 3.
(Mandat)
Mandat lanova Povjerenstva traje tri godine.
lanovi Povjerenstva nakon isteka mandata mogu biti
ponovno imenovani u Povjerenstvo.

, 7. 10. 2016.

lanak 4.
(Nain rukovoenja i odluivanja)
(1) Nain rukovoenja, odluivanja i druga pitanja od znaaja
za rad Povjerenstva utvruje se Poslovnikom o radu
Povjerenstva, na koji suglasnost daje Vijee ministara
Bosne i Hercegovine.
(2) Povjerenstvo je duno donijeti Poslovnik o radu u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
(3) Poslovnik o radu Povjerenstva objavljuje se u "Slubenom
glasniku BiH".
lanak 5.
(Nadlenost)
Povjerenstvo je nadleno za:
a) identifikaciju granice sa susjednim dravama;
b) sainjavanje prijedloga za korekciju granine crte sukladno
Poslovniku o radu;
c) pripremu prijedloga meudravnih ugovora i drugih akata o
graninoj crti sa susjednim dravama;
d) koordinaciju sa nadlenim ministarstvima i tijelima uprave
na planu rjeavanja poslova iz podruja dravne granice;
e) nadzor nad aktivnostima utvrivanja, obiljeavanja i
stabilizacije granine crte.
lanak 6.
(Podnoenje prijedloga i administrativno-tehnika pomo)
(1) Povjerenstvo ima obvezu da u strunom smislu razradi i
podnese prijedloge iz svoje nadlenosti definirane u lanku
5. ove odluke, te putem Ministarstva civilnih poslova Bosne
i Hercegovine dostavi nadlenim institucijama u Bosni i
Hercegovini.
(2) Administrativno-tehniku pomo za potrebe Povjerenstva
vrit e Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
lanak 7.
(Radna tijela sa susjednim dravama)
Povjerenstvo moe, uz suglasnost Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, osnivati zajednika radna tijela sa susjednim
dravama za razmatranje pitanja iz svoje nadlenosti.
lanak 8.
(Struni tim)
Povjerenstvo, po potrebi, moe uz suglasnost Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine, formirati struni (ekspertni) tim za razmatranje strunih pitanja iz svoje nadlenosti.
lanak 9.
(Podnoenje izvjea o radu)
Povjerenstvo podnosi izvjee o radu Vijeu ministara
Bosne i Hercegovine najmanje jednom u dvanaest mjeseci.
lanak 10.
(Nain financiranja)
Aktivnosti Povjerenstva se financiraju iz Prorauna
institucija Bosne i Hercegovine.
lanak 11.
(Naknada za rad)
(1) lanovi Povjerenstva za svoj rad imaju pravo na novanu
naknadu. Visina novane naknade utvrdit e se posebnom
odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine, sukladno
odredbama lanka 39. Zakona o plaama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13,
75/15, 88/15 i 16/16).
(2) Sredstva za isplatu naknada za rad lanova Povjerenstva
osigurat e se u proraunu Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine - Program posebne namjene: Dravno
povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine.

, 7. 10. 2016.

lanak 12.
(Dokumentacija)
Dokumentacija koja nastane u radu Povjerenstva uvat e
se u pismohrani Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
lanak 13.
(Prestanak vaenja)
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vaiti Odluka
o osnutku Dravnoga Povjerenstva za granicu Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 101/12).
lanak 14.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 205/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1105

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),

, , 65.
, 21. 07. 2016. ,

1.
()
,

,
( : 2016.
).
2.
()
(1) 2016. 100.000,00

( :
),
2016. .
(2) ,

.
3.
( )
(1) ,
,
2016. (
: ), ,
,
,
.

75 - 11

(1)

.
(3)
,
,

.
4.
( )

7.000,00 .
5.
(
)
(1) :
a) ;
) ;
) ;
)
;
) .
(2)
,

, .
6.
( )
,
15 w-
.
7.
( )

, :
, , ,
, 3, 71 000
, .
8.
( )
(1)

:
a) ( I),
) ( II),
) ( III),
) ( IV),
)
( V),
)
( ),
)
( ),
) / ( ),
) / (
),
)
(
),
) (
).
(2) (1)
, .
(2)

75 - 12
(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(1)
.
9.
( )
2016.

:
) ;
) ;
)
;
)
;
) ;
) ;
) ;
) ;
) .;
)
,
;
) .

.
10.
( )




, (
: ) .

.

, -
/
.


.
, ,

.



.
11.
( )


, ,
.


,
, 21
,
31. .

, ,

,
.

, 7. 10. 2016.


,
.
12.
( )
(1) ,


2016. .
(2) ,

,
,


,




.
13.
( )

,
90
,
. ,


.
14.
( )


.
15.
( )
(1)
.
(2)

(1) .
16.
( )

" ".
206/16

21. 2016.

, . .
(4)

Na osnovu lana 10. stav (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21. 7.2016., donosi

, 7. 10. 2016.

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ
GRANTA ZA POMO NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PITANJIMA
RASELJENIH OSOBA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA
lan 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvruju se kriteriji, uslovi i nain za
dodjelu sredstava iz Granta za pomo nevladinim organizacijama
koja se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (u
daljnjem tekstu: Grant za 2016. godinu).
lan 2.
(Sredstva)
(1) Grant za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00 KM predvien je u budetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u
skladu sa Zakonom o Budetu institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za
2016. godinu.
(2) Sredstva se dodjeljuju za pomo nevladinim organizacijama
koja se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica putem Javnog poziva i u skladu s ovom odlukom.
lan 3.
(Pravo na podnoenje projektnih prijedloga)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga, na osnovu
Javnog poziva za dodjelu pomoi nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: javni poziv),
imaju nevladine organizacije, registrirane i sa sjeditem u
Bosni i Hercegovini, a koje se prioritetno bave pitanjima
raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica.
(2) Nevladine organizacije iz stava (1) ovog lana mogu
aplicirati s jednim projektnim prijedlogom u okviru ovog
granta.
(3) Ako je podnosilac prijave u prethodnom periodu dobio
sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvjetaj
o njihovom namjenskom utroku, njegov zahtjev za dodjelu
sredstava na osnovu javnog poziva nee se razmatrati.
lan 4.
(Visina sredstava)
Maksimalan iznos sredstava za dodjelu pomoi jednoj
nevladinoj organizaciji iznosi 7.000,00 KM.
lan 5.
(Kriteriji za vrednovanje podnesenih projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja podnesenih projektnih prijedloga na
javni poziv vrednuju se sljedei kriteriji:
a) relevantnost projekta;
b) kvalitet i logika projekta;
c) budet projekta;
d) administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca
prijave;
e) odrivost projekta.
(2) U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se od Ministarstva trai finansiranje, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, te
navedeno koji su to izvori.
lan 6.
(Objavljivanje javnog poziva)
Po stupanju na snagu ove odluke Ministarstvo e u roku od
15 dana objaviti javni poziv na svojoj web-stranici i u tri dnevna
lista u Bosni i Hercegovini.

75 - 13

lan 7.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projektni prijedlozi dostavljaju se iskljuivo potom na
adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, Trg
BiH broj 3, 71 000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti.
lan 8.
(Sadraj projektne dokumentacije)
(1) Prijava na javni poziv treba da sadri popunjene obrasce
koji e biti sastavni dio javnog poziva i sljedeu obaveznu
dokumentaciju, kako slijedi:
a) obrazac projektnog prijedloga (Obrazac I.),
b) plan aktivnosti (Obrazac II.),
c) budet projekta (Obrazac III.),
d) logiki okvir (Obrazac IV.),
e) podatke o podnosiocu projektnog prijedloga (Obrazac
V.),
f)
uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broju (ovjerene
kopije),
g) ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija),
h) statut/odluku o osnivanju (ovjerena kopija),
i)
rjeenje/uvjerenje o registraciji (ovjerena kopija),
j)
bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija),
k) bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
(2) Prijavu i obrasce iz stava (1) ovog lana mora popuniti,
potpisati i ovjeriti odgovorna osoba.
(3) Obrasci iz stava (1) ovog lana sastavni su dio ove odluke.
lan 9.
(Neprihvatljivi trokovi)
(1) Ministarstvo iz Granta za 2016. godinu ne finansira projekte
kojima se predviaju neprihvatljivi trokovi u koje spadaju:
a) dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja;
b) dugovanja po kamati;
c) stavke ve finansirane u sklopu nekog drugog
projekta;
d) kupovina i iznajmljivanje zemljita i postojeih
zgrada;
e) trokovi lizinga;
f)
porezi i carinski trokovi;
g) kupovina koritene opreme;
h) trokovi jemstva i slini izdaci;
i)
kreditiranje treih osoba i sl.;
j)
studijske posjete, uz izuzetak da se mogu finansirati iz
vlastitih sredstava;
k) kupovina vozila.
(2) Projektni prijedlozi koji u budetu ukljuuju neprihvatljive
trokove bit e odbijeni.
lan 10.
(Imenovanje i zadaci Komisije)
(1) Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH donosi odluku o
formiranju i imenovanju lanova Komisije za provoenje
procedure o dodjeli pomoi nevladinim organizacijama koje
se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
(u daljnjem tekstu: Komisija) na osnovu objavljenog javnog
poziva.
(2) Komisija kao privremeno tijelo ima pet lanova i sekretara
bez prava odluivanja.
(3) Osnovni zadaci Komisije su da vrednuje pristigle projektne
prijedloge, te saini rang- listu projektnih prijedloga/
korisnika s prijedlogom odluke o dodjeli grant sredstava.
Komisija dostavlja listu prioritetnih projektnih prijedloga na
saglasnost ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH.

75 - 14

Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze


lanova Komisije reguliraju se poslovnikom Komisije.
(5) Konaan izvjetaj o radu Komisija dostavlja ministru za
ljudska prava i izbjeglice BiH nakon donoenja odluke
Vijea ministara BiH o dodjeli grant sredstava.
lan 11.
(Izvjetaj o utroku sredstava)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, te je, u sluaju
potrebe, uiniti dostupnom Ministarstvu radi razmatranja i
kontrole.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje
koji e biti sastavni dio ugovora o dodjeli grant sredstava, u
roku od 21 dan od dana zavretka provoenja projekta,
odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine za
prethodnu godinu.
(3) Izvjetajem se osiguravaju informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i relevantnim plaanjima nastalim u toku provoenja
projekta, koji se dokazuju odgovarajuom finansijskom
dokumentacijom.
(4) Ako korisnik sredstava u propisanom roku ne dostavi
izvjetaj, Ministarstvo pokree postupak za povrat
uplaenih finansijskih sredstava.
lan 12.
(Kontrola odobrenih projekata)
(1) Nakon dostavljanja izvjetaja i pratee dokumentacije,
Ministarstvo zadrava pravo kontrole realizacije i
finansijskog monitoringa za svaki odobreni projekat iz
Granta za 2016. godinu.
(2) Za korisnika sredstava, koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva tako to nije dostavio izvjetaj
o realizaciji sredstava u naznaenom roku ili je nenamjenski
utroio doznaena sredstva, neopravdano realizirao projekat, neopravdano prekoraio rok za provoenje projekta ili
je uinio neku drugu radnju kojom je zloupotrijebio
doznaena sredstva, Ministarstvo zadrava pravo protesta
na iznos granta dostavljanjem mjenice s ciljem naplate
grant sredstava kao i pravo da u naredne tri godine ne
razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom periodu nije
potovao odredbe ugovora o dodjeli grant sredstava.
lan 13.
(Preostala sredstva)
Ako korisnik sredstava nakon predvienog datuma zavretka projekta ne utroi cjelokupna doznaena sredstva za realizaciju
odobrenog projekta, moe ih naknadno utroiti u skladu s
projektnim prijedlogom u roku od 90 dana od dana zavretka
projekta, uz prethodno odobrenje Ministarstva. U suprotnom,
obavezan je obavijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih
sredstava i izvriti povrat dijela sredstava prema uputstvima
Ministarstva u roku od 10 dana.
lan 14.
(Koritenje loga Ministarstva)
Korisniku sredstava ne dozvoljava se koritenje loga
Ministarstva bez prethodne pismene saglasnosti Ministarstva.
lan 15.
(Donoenje odluke o dodjeli grant sredstava)
(1) Odluku o dodjeli grant sredstava donosi Vijee ministara
BiH.
(2) Ministarstvo zakljuuje ugovor sa subjektima kojima su
odobrena sredstva prema odluci iz stava (1) ovog lana o
dodjeli grant sredstava.
(4)

, 7. 10. 2016.

lan 16.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 206/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 10. stavak (2) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine, donosi

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ
GRANTA ZA POMO NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PITANJIMA
RASELJENIH OSOBA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA
lanak 1.
(Predmet)
Ovom se Odlukom utvruju kriteriji, uvjeti i nain dodjele
sredstava iz Granta za pomo nevladinim organizacijama koje se
bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (u
daljnjem tekstu: Grant za 2016. godinu).
lanak 2.
(Sredstva)
(1) Grant za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00 KM
predvien je u proraunu Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo), sukladno Zakonu o Proraunu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu.
(2) Sredstva se dodjeljuju za pomo nevladinim organizacijama
koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica putem javnog poziva i sukladno ovoj Odluci.
lanak 3.
(Pravo na podnoenje projektnih prijedloga)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga, na temelju
javnog poziva za dodjelu pomoi nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: javni poziv)
imaju nevladine organizacije registrirane i sa sjeditem u
Bosni i Hercegovini, a koje se prioritetno bave pitanjima
raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica.
(2) Nevladine organizacije iz stavka (1) ovoga lanka mogu
podnijeti jedan projektni prijedlog u okviru ovoga granta.
(3) Ako je podnositelj prijave u prethodnom razdoblju dobio
sredstva od Ministarstva a nije dostavio financijsko izvjee
o njihovom namjenskom utroku, nee se razmatrati njegov
zahtjev za dodjelu sredstava na temelju javnog poziva.
lanak 4.
(Visina sredstava)
Najvii iznos sredstava za dodjelu pomoi jednoj nevladinoj
organizaciji iznosi 7.000,00 KM.
lanak 5.
(Kriteriji za vrednovanje podnesenih projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga podnesenih na
javni poziv, vrednuju se sljedei kriteriji:
a) bitnost projekta;

, 7. 10. 2016.
b)
c)
d)

kvaliteta i logika projekta;


proraun projekta;
administrativni i financijski kapaciteti podnositelja
prijave;
e) odrivost projekta.
(2) U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje se
aktivnosti od Ministarstva trai financiranje, a za koje su
aktivnosti osigurana sredstva iz drugih izvora, te navedeno
koji su to izvori.
lanak 6.
(Objava javnog poziva)
Po stupanju na snagu ove Odluke, Ministarstvo e u roku
od 15 dana objaviti javni poziv na svojoj internetskoj stranici i u
tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.
lanak 7.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projektni prijedlozi dostavljaju se iskljuivo potom na
adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, Trg
BiH broj 3, 71 000 Sarajevo, u zatvorenoj kuverti.
lanak 8.
(Sadraj projektne dokumentacije)
(1) Prijava na javni poziv treba sadravati popunjene obrasce,
koji e biti njegov sastavni dio, i sljedeu obveznu
dokumentaciju:
a) obrazac projektnog prijedloga (Obrazac I.);
b) plan aktivnosti (Obrazac II.);
c) prorun projekta (Obrazac III.);
d) logiki okvir (Obrazac IV.),
e) podatke o podnositelju projektnog prijedloga
(Obrazac V.),
f)
uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broju (ovjerene
preslike);
g) ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) statut/odluku o osnivanju (ovjerena preslika);
i)
rjeenje/uvjerenje o registraciji (ovjerena preslika);
j)
bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
k) bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
(2) Prijavu i obrasce iz stavka (1) ovoga lanka mora popuniti,
potpisati i ovjeriti odgovorna osoba.
(3) Obrasci iz stavka (1) ovoga lana sastavni su dio ove
Odluke.
lanak 9.
(Neprihvatljivi trokovi)
(1) Ministarstvo iz Granta za 2016. godinu ne financira
projekte kojima se predviaju neprihvatljivi trokovi, u koje
spadaju:
a) dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja;
b) dugovanja po kamati;
c) stavke ve financirane u sklopu nekog drugog
projekta;
d) kupnja i najam zemljita i postojeih zgrada;
e) trokovi leasinga;
f)
porezi i carinski trokovi;
g) kupnja rabljene opreme;
h) trokovi jamstva i slini izdatci;
i)
kreditiranje treih osoba i slino;
j)
studijski posjeti, uz iznimku da se mogu financirati iz
vlastitih sredstava;
k) kupnja vozila.
(2) Bit e odbijeni projektni prijedlozi koji u proraunu
ukljuuju neprihvatljive trokove.

75 - 15

lanak 10.
(Imenovanje i zadaa Povjerenstva)
(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi odluku o osnivanju i imenovanju lanova
Povjerenstva za provoenje procedure dodjele pomoi
nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima
raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) na osnovi objavljenog javnog poziva.
(2) Povjerenstvo kao privremeno tijelo ima pet lanova i
tajnika bez prava odluivanja.
(3) Osnovna zadaa Povjerenstva je vrednovati pristigle
projektne prijedloge i sastaviti rang-listu projektnih
prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o dodjeli
sredstava granta. Povjerenstvo dostavlja popis prioritetnih
projektnih prijedloga ministrici za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine na suglasnost.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva ureuju se poslovnikom Povjerenstva.
(5) Povjerenstvo dostavlja konano izvjee o radu ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli sredstava granta.
lanak 11.
(Izvjee o utroku sredstava)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, te je u sluaju potrebe
uiniti dostupnom Ministarstvu radi razmatranja i kontrole.
(2) Korisnik sredstava duan je dostaviti Ministarstvu izvjee
o namjenskom utroku sredstava na obrascu za
izvjeivanje, koji e biti sastavnim dijelom ugovora o
dodjeli sredstava granta, u roku od 21 dana od dana svretka
provedbe projekta, odnosno najkasnije do 31. 1. idue
godine za prethodnu godinu.
(3) U izvjeu se osiguravaju informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i relevantnim plaanjima nastalim za vrijeme
provedbe projekta, koji se dokazuju odgovarajuom
financijskom dokumentacijom.
(4) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvjee u propisanom
roku, Ministarstvo pokree postupak povrata uplaenih
financijskih sredstava.
lanak 12.
(Nadzor odobrenih projekata)
(1) Nakon dostave izvjea i pratee dokumentacije,
Ministarstvo zadrava pravo nadzora nad realizacijom i
financijskog praenja svakog odobrenog projekta iz Granta
za 2016. godinu.
(2) Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije
opravdao doznaena sredstva, tako to nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provoenje
projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je
zloupotrijebio doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta dostavljanjem mjenice u cilju
naplate sredstava granta, kao i pravo da u idue tri godine
ne razmatra prijavu korisnika koji u proteklome razdoblju
nije potivao odredbe ugovora o dodjeli sredstava granta.
lanak 13.
(Preostala sredstva)
Ako korisnik sredstava nakon predvienog dana svretka
projekta ne utroi cjelokupna doznaena sredstva za realizaciju
odobrenog projekta, moe ih naknadno utroiti u skladu s
projektnim prijedlogom u roku od 90 dana od dana svretka
projekta, uz prethodno odobrenje Ministarstva. U suprotnome,

75 - 16

obvezan je obavijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih


sredstava i izvriti povrat dijela sredstava prema uputama
Ministarstva u roku od 10 dana.
lanak 14.
(Koritenje loga Ministarstva)
Korisniku sredstava ne dozvoljava se koritenje loga
Ministarstva bez prethodne pismene suglasnosti Ministarstva.
lanak 15.
(Donoenje odluke o dodjeli sredstava granta)
(1) Odluku o dodjeli sredstava granta donosi Vijee ministara
Bosne i Hercegovine.
(2) Ministarstvo zakljuuje ugovor o dodjeli sredstava granta sa
subjektima kojima su odobrena sredstva prema odluci iz
stavka (1) ovoga lanka.
lanak 16.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 206/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1106

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 18.

(" ", . 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 19/16)
III
(" ", 41/03),
, 66. 28.7.2016.
,




1.
( )

( : )
( : ),

( :
) (
: )
.
2.
( )
(1)

( :
).
(2)
I .
3.
( )
(1)


.

, 7. 10. 2016.

,
:
)
I ;
)
II ;
)
,
,
.
4.
( )
(1)

.
(2) (1) ,


:
)


, ,
(" - ", 10/08) ( :
);
)

;
)

,
.
(3) . (1) (2)
""
.
(4)

( :
)

.
5.
( )
(1)

,
.
(2) 10

.
6.
( )
(1)
10
.
(2) , 20
.
7.
( )

,

.
(2)

, 7. 10. 2016.

8.
()
4.
(3) ,

.
9.
( )
(1)
" ".
(2) ,
/
.
(3)

II .
.
II .
(4) .
(1) (2)
.
10.
( )
(1)


I .
(2)
II
.
(3)
,
.
11.
()
(1)

.
(2) (1) ,

. II
I
.
12.
( )
(1)
.
(2)

.
13.
( )



(" ", 23/11).
14.
( )

" ".
207/16

28. 2016.

, . .

75 - 17


- ( )
I
. ( )

/ . :
)
/
;
) ,


;
)

;
)
(screening),
;
)
.
. ( )

, , L
, / ,
.
, 1 2
.
,

/
.
,
.
,
( 1 2);
/ ( 3 4).

,
1 .
,
.


(. "1/50"
" 1 50").
. ( )

.

" ",

.
,
.
.
.
1

75 - 18


" ".
. (
)

,

.
(bold) .



(" ",
23/11),

.

,



.
. ( )
:
) /
;
) ;
)
/ ()
.

: dei_uskladjivanje@dei.gov.ba
.
. ( )


.

.

.
II (
)
. ( )
.

:
L :
:
1

:
:
3

5
*

*= ; = ; = ; =
; =

, 7. 10. 2016.
1


.
1. L 2
L .
(2)
)

,
, , / ,
,
.
)
:
(1) 2006/123/ 12. 2006.
(.. L
376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/ of the European
Parliament and of the Council of 12 December
2006 on services in the internal market (OJ L
376, 27.12.2006)
(2) () . 650/2012 4. 2012. , ,
-
(.. L 201,
27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012
on jurisdiction, applicable law, recognition
and enforcement of decisions and acceptance
and enforcement of authentic instruments in
matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession (OJ L 201,
27.7.2012)
(3) . 1082/2013/ 22. 2013.

.
2119/98/ (.. L 293, 5.11.2013)
Decision No 1082/2013/U of the European
Parliament and of the Council of 22 October
2013 on serious cross-border threats to health
and repealing Decision No 2119/98 EC (OJ L
293, 5.11.2013)
(4) () 2016/
559 11. 2016.

(.. L 96,12.4.2016)3

.
: , (),
(/ )/
/ (. -//01/16).
2
L
(UR-Lex).
3
01.01.2015.
: (), (),
(, ), (), (
) ( ),
, .
1

, 7. 10. 2016.

Commission Implementing Regulation (EU)


2016/559 of 11 April 2016 authorising
agreements and decisions on the planning of
production in the milk and milk products sector
(OJ L 96, 12.4.2016)
(5)
:
2000/60/ 23. 2000. (.. L 327, 22.12.2000)
- , 12/11/2014)
Directive 2000/60EC of the European
Parliament and of the Council od 23 October
2000 establishing a framework for Community
action in the field of water policy (OJ L 327,
22.12.2000) - Latest consolidated version
12/11/2014
3. /


.
4.
1 , 2

, , , , .
5. /
3 , 4
/
, , .
6.
5 .
:
1. " " () - /
( )

;
2. " " () -
/

, ,

;
3. "" () - /



;
4. " " () -
;
5. "" () -
.

75 - 19

7.
6 :
)

: /



(, , ).
,
,
.
) : (
,
)
/

.
,
.
)
,
,
( , ,

,
)
/ .
. ( )
.
.
. ,

3 "".
.

:
L :
:

:
:
1.
2.
3.

3
4
5
6
7
. *

*= ; = ; = ; =
; =
. ( )

.
.

75 - 20
.

:
:
( ):
1.
2.
3.
L :
:
: 1.
2.
3.
1
2
3
4
5

6
7
*

*= ; = ; = ; =
; =
- ( )
,

,

.
,
.

:
1.

2.
3.

3.1.


3.2.


3.3.


4. ()
4.1.

4.2.
,
4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.


5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

6.

7.
?
8. ?

, 7. 10. 2016.


.
1.

/ ,

/
(/).
2.
/

.
3. /

3.1.
/
/
, .

/ ,

3.2. 3.3.
3.2.


.
: " ", " "
" ".
3.3.


,
(, ,
).
, ,
.
.
4. ()
.
4.1. :
(. 2017-2021).
4.2. , :
,
.
4.3. :
.
,

.
4.4. :
( ,
,
,
,
).


.
, (),
(/ /
/ (. -//01/16).
1

, 7. 10. 2016.

5.
5.1.

/
/
.

.
, , ,
.
:
(
2016.);
; VII ,
; 1.
, . 101. 102.
Treaty on the Functioning of the European Union
(Consolidated version 2016); Part Three Union Policies and
Internal Actions; Title VII Common rules on competition,
taxation and approximation of laws; Chapter 1 Rules on
compatition, Articles 101 and 102.

:
1. " " - /
( )

;
2. " " - /
( )
,
,
,
;
3. "" - /

,
;
4. "" -
.
5.5.


, ,
/ , ,

L .
:
(1) 2006/123/
12. 2006.
(.. L 376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2006 on services in the
internal market (OJ L 376, 27.12.2006)
(2) () . 650/2012
4. 2012. ,
,

(.. L 201, 27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the Europen Parliament
and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction,
applicable law, recognition and enforcement of decisins
and acceptance and enforcement of authentic instruments

75 - 21

in matters of succession and the creation of a European


Certificate of Succession (OJ L 201, 27.7.2012)
(3) . 1082/2013/
22. 2013.
. 2119/98/ (.. L 293, 5.11.2013)
Decision No 1082/2013/U of the European Parliament
and of the Council of 22 October 2013 on serious crossborder threats to health and repealing Decision No
2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013)
(4) () 2016/559 11.
2016.

(.. L 96, 12.4.2016)
Commission Implemanting Regulation (EU) 2016/559 f 11
April 2016 authorising agreements and decisions on the
planning of production in the milk and milk products sector
(OJ L 96, 12.4.2016)
5.3.
/
5.2.

:
1. " " - / , ,


;
2. " " -
/
,


;
3. "" - /

;
4. " " -

(.
);
5. "" -
.
5.4.

/


(, ,
).
,
, .
5.5.

.
(
, )
/
.
,
.

75 - 22

5.6.
( ,
,

,
)
/ .

,
/
, .

, ,
(. - uropean Court
Reports) , L .
:
152/84, ..rshall v. Southampton and
South-West Hampshire Area Health Authority (Teacing) (1986)
ECR .723, 619910271

:
1. " " - /
( )

;
2. " " - /
( )
,
,
,
;
3. "" - /


.
6.


4., 5. 7. .


/ .
7.
?

/
.
8. /
?
/
; ,
.


. ,
.
II

A.

,
,
.

, 7. 10. 2016.


.

,

,

.
.
3. (1)


.
L
.
.


:
() 1
,
(UR-L);
() 2

(UR-L);
() 3 , , / (UR-L);
() 4
[ (), (),
()].

.
.
5, 6 7

:
() 5 , ,
;
() 6
;
() 7
4
.
.
3 6
,
. 8 .

.


.

() (
)
() ( )
L
( L

)

, 7. 10. 2016.


( . ,
, .)
(
)
(


)

(
)
(
)

1
2
3
5
6
7
8




(
(ur-Lex) (ur-Lex)
)
:

:

, (
, ()
, )
,
.
.

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa lanom 18. Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i takom III Odluke o
Direkciji za evropske integracije ("Slubeni glasnik BiH", broj
41/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici
odranoj 28.7.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O POSTUPKU USKLAIVANJA ZAKONODAVSTVA


BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM TEEVINOM
EVROPSKE UNIJE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se instrumenti za usklaivanje
zakonodavstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) s
pravnom teevinom Evropske unije (u daljnjem tekstu: EU),
obaveze ministarstava i drugih institucija BiH i rukovodilaca
organa uprave (u daljnjem tekstu: obraiva propisa) i Direkcije
za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Direkcija) u postupku
usklaivanja zakonodavstva BiH s pravnom teevinom EU.
lan 2.
(Instrumenti za usklaivanje)
(1) Instrumenti za usklaivanje zakonodavstva BiH s pravnom
teevinom EU su tabela usklaenosti i izjava o usklaenosti
(u daljnjem tekstu: instrumenti za usklaivanje).
(2) Obrasci instrumenata za usklaivanje propisani su u
Aneksu I ove Odluke i ine njen sastavni dio.
lan 3.
(Obaveze u postupku izrade propisa)
(1) Obraiva propisa obavezan je obavijestiti Direkciju o
poduzimanju aktivnosti u vezi s pripremom i izradom
propisa koji se usklauju s pravnom teevinom EU i
zatraiti uee Direkcije u radnim grupama za izradu
propisa.

75 - 23

U postupku izrade propisa, obraiva propisa obavezan je:


a) popunjavati instrumente za usklaivanje prema
uputama iz Aneksa I ove Odluke;
b) uraditi strunu redakturu tabele strunih termina
prema uputama iz Aneksa II ove Odluke;
c) u svrhu praenja preuzimanja pravnih akata EU u
zakonodavstvo BiH, oznaiti naslov propisa
zvjezdicom, a u fusnoti teksta propisa navesti nazive
pravnih akata EU.
lan 4.
(Dostavljanje instrumenata za usklaivanje)
(1) Obraiva propisa dostavlja Direkciji nacrt i prijedlog
propisa s obrazloenjem zajedno s popunjenim instrumentima za usklaivanje na provjeru i potvrdu usklaenosti.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog lana, obraiva propisa
dostavlja samo izjavu o usklaenosti kada se propisom ne
vri preuzimanje odredbi propisa EU u sluajevima kada:
a) je propis usklaen s osnovnim principima iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu
Evropskih zajednica i njihovih drava lanica, sa
jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane
("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj
10/08) (u daljnjem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i
pridruivanju);
b) se propisom ispunjavaju obaveze iz Programa integrisanja i drugih dokumenata od znaaja za integraciju
BiH u EU;
c) se propisom vri primjena ili provedba zahtjeva koji
proizlazi iz nekog propisa BiH koji je usklaen sa
propisima EU, odnosno kada se donosi provedbeni
akt.
(3) Propise iz st. (1) i (2) ovog lana obraiva propisa oznaava oznakom "EI" na prvoj stranici propisa u gornjem
desnom uglu.
(4) Obraiva propisa dostavlja nacrt i prijedlog propisa u
proceduru usvajanja na sjednice Vijea ministara Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijee ministara) i u
parlamentarnu proceduru zajedno s miljenjem Direkcije i
instrumentima za usklaivanje.
lan 5.
(Dopuna i otklanjanje nedostataka)
(1) Propis uz koji nisu priloeni instrumenti za usklaivanje ili
su instrumenti za usklaivanje neuredno popunjeni, Direkija vraa obraivau propisa na dopunu ili otklanjanje
nedostataka.
(2) Obraiva propisa je duan u roku od 10 dana postupiti po
zahtjevu Direkcije i dostaviti uredno popunjene instrumente
za usklaivanje.
lan 6.
(Provjera i potvrda usklaenosti)
(1) Direkcija vri provjeru i potvrdu usklaenosti i daje
miljenje u roku od 10 dana od dana prijema uredno
popunjenog zahtjeva za miljenje.
(2) Izuzetno, Direkcija daje miljenje u roku od 20 dana u
sluaju naroito sloenih i obimnih propisa.
lan 7.
(Obavijest o uvaavanju primjedbi Direkcije)
Ako obraiva propisa uvai i ugradi primjedbe Direkcije
navedene u miljenju o usklaenosti, duan je o tome obavijestiti
Direkciju i dostaviti novi tekst propisa s auriranim
instrumentima za usklaivanje.
(2)

75 - 24

lan 8.
(Amandmani)
Ako se na nacrt ili prijedlog propisa iz lana 4. stav (3) ove
Odluke u fazi usvajanja uloe amandmani, obraiva odnosno
predlaga propisa duan je dostaviti amandmane Direkciji na
miljenje o usklaenosti.
lan 9.
(Prevoenje i redaktura propisa)
(1) Obraiva propisa je duan propis prevesti na engleski jezik
nakon objavljivanja propisa u "Slubenom glasniku BiH".
(2) Izuzetno, obraiva propisa prevodi na engleski jezik nacrt
ili prijedlog propisa ukoliko to zatrai Evropska komisija.
(3) Obraiva propisa je duan uraditi strunu redakturu
prijevoda propisa u skladu sa tabelom strunih termina iz
Aneksa II ove Odluke. Upotreba strunih termina
usaglaenih u postupku iz take E. Aneksa II ove Odluke je
obavezujua.
(4) Obraiva propisa je duan prijevode propisa iz st. (1) i (2)
ovog lana dostaviti Direkciji na kontrolu kvaliteta
prijevoda.
lan 10.
(Obaveze Direkcije)
(1) Direkcija je duna pruiti obraivau propisa potrebnu
strunu pomo u postupku izrade propisa i pri popunjavanju
instrumenata za usklaivanje iz Aneksa I ove Odluke.
(2) Direkcija izrauje tabelu s prijedlozima strunih termina iz
Aneksa II ove Odluke i vri kontrolu kvaliteta prijevoda
propisa.
(3) Direkcija prati primjenu ove Odluke i o tome izvjetava
Vijee ministara najmanje jednom godinje te predlae
mjere za unapreenje njene provedbe.
lan 11.
(Izvjetavanje)
(1) Direkcija koordinira aktivnosti organa uprave u vezi s
izvjetavanjem tijela EU o usklaenosti propisa u BiH s
propisima EU.
(2) Za potrebe izvjetavanja iz stava (1) ovog lana, organi
uprave obavezni su na zahtjev Direkcije dostaviti tabelu
usklaenosti iz Odjeljka C. Poglavlje II Dio prvi Aneksa I
ove Odluke i propise na engleskom jeziku.
lan 12.
(Elektronska evidencija)
(1) Direkcija vodi elektronsku evidenciju o usklaivanju
zakonodavstva s pravnom teevinom EU.
(2) Obraivai propisa dostavljaju Direkciji podatke o
usklaivanju s pravnom teevinom EU u obliku podesnom
za elektronsku obradu.
lan 13.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
instrumentima za usklaivanje zakonodavstva Bosne i
Hercegovine s pravnom teevinom Evropske unije ("Slubeni
glasnik BiH", broj 23/11).
lan 14.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 207/16
Predsjedavajui
28. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

, 7. 10. 2016.

ANEKS I

INSTRUMENTI ZA USKLAIVANJE
DIO PRVI - (TABELA USKLAENOSTI)
POGLAVLJE I
Odjeljak A. (Definicija i uloga tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti predstavlja tabelarni prikaz
podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa sa sekundarnim
izvorima prava EU. Na osnovu tabele usklaenosti:
a) vri se analiza i utvruje usklaenost odredaba nacrta/
prijedloga propisa s odredbama pravnog akta EU;
b) utvruje se postojee stanje usklaenosti zakonodavstva, na osnovu kojeg se planiraju mjere i
zakonodavne aktivnosti za pojedine pravne oblasti
kao i radnje koje treba poduzeti na provoenju
propisa;
c) postie se efikasno praenje procesa usklaivanja
zakonodavstva prema Sporazumu o stabilizaciji i
pridruivanju;
d) vri se procjena usklaenosti zakonodavstva BiH sa
zakonodavstvom EU u postupku analitikog pregleda
(screening), koji provode Evropska komisija i drava
kandidatkinja prije zakljuivanja ugovora o
pristupanju EU;
e) vri se izvjetavanje tijela EU o usklaenosti propisa u
BiH s pravnim aktima EU.
Odjeljak B. (Popunjavanje obrasca tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti se popunjava na nain da se prvo
navedu podaci o obraivau propisa, datum izrade, CELEX broj,
puni naziv nacrta/prijedloga propisa, te naziv propisa EU.
Nakon toga, obraiva propisa popunjava kolone 1 i 2
navodei puni tekst svih lanova pravnog akta EU. Ostale kolone
u obrascu tabele usklaenosti, obraiva propisa popunjava
postepeno i uporedo u toku svih faza izrade propisa navodei
puni tekst odredaba nacrta/prijedloga propisa.
Izuzetno, puni tekst odredaba ne navodi se za obimne
pravne akte EU. U sluaju obimnih aneksa sekundarnih izvora
prava EU, u tabeli usklaenosti navode se naslovi dijelova aneksa
(kolona 1 i 2); na isti nain se navode i aneksi nacrta/prijedloga
propisa (kolona 3 i 4).
U sluaju izmjena i dopuna sekundarnih izvora prava EU,
za popunjavanje tabele usklaenosti koristi se zadnja preiena 1
verzija propisa EU.
Kada se propis usklauje s vie pravnih akata EU, za svaki
sekundarni izvor popunjava se posebna tabela.
Stranice tabele usklaenosti potrebno je numerisati u
donjem desnom uglu na nain da se vide stranice iz redoslijeda i
ukupan broj stranica (npr. "1/50" ili "Stranica 1 od 50").
Odjeljak C. (Auriranje tabele usklaenosti)
Obraiva propisa aurira tabelu usklaenosti u toku izrade
i nakon donoenja propisa. U sluaju usklaivanja izmjena i
dopuna usvojenog i objavljenog propisa u "Slubenom glasniku
BiH", obraiva propisa aurira obrazac tabele usklaenosti
uvrtavanjem novog teksta propisa. Obraiva propisa je duan
dostaviti auriranu tabelu usklaenosti nakon objavljivanja
propisa u "Slubenom glasniku BiH".
Odjeljak D. (Izmjene i dopune propisa i popunjavanje tabele
usklaenosti)
Ako se vre izmjene i dopune propisa kojim je ranije vreno
usklaivanje s odredbama pravnog akta EU, obraiva propisa u
tabelu usklaenosti osnovnog propisa unosi odgovarajue
Preieni tekstovi propisa EU slue u svrhu dokumentacije, a institucije EU
nisu odgovorne za njihov sadraj. Potrebno je napomenuti da ti tekstovi nemaju
pravnu snagu. U pravne svrhe slue tekstovi objavljeni u Slubenom listu EU.
1

, 7. 10. 2016.

izmjene i dopune. Tekst izmjena i dopuna se oznaava


podebljanim (bold) slovima.
Ako je za osnovni propis izraen uporedni prikaz usklaenosti u skladu s Odlukom o instrumentima za usklaivanje
zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom teevinom
Evropske unije ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/11), obraiva
propisa je duan izraditi novu tabelu usklaenosti u skladu s
ovom Odlukom u koju se unose sve izmjene i dopune propisa.
Ako za osnovni propis nije izraen uporedni prikaz
usklaenosti u ranijoj fazi usklaivanja, obraiva propisa je
duan na zahtjev Direkcije izraditi cjelovitu tabelu usklaenosti u
skladu s ovom Odlukom s punim tekstom osnovnog propisa i
svim njegovim izmjenama i dopunama.
Odjeljak E. (Dostavljanje tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti se dostavlja Direkciji:
a) uz nacrt/prijedlog propisa na provjeru i potvrdu
usklaenosti;
b) na zahtjev Direkcije u postupku provjere usklaenosti
izmjena i dopuna propisa ukoliko za osnovni propis
nije izraena tabela usklaenosti;
b) na zahtjev Direkcije za postupak izvjetavanja tijela
EU o usklaenosti propisa/ (u) BiH sa pravnim
aktima EU.
Tabela usklaenosti se dostavlja i elektronskim putem na email adresu: dei_uskladjivanje@dei.gov.ba za potrebe izrade
baze podataka usklaenih propisa.
Odjeljak F. (Tabela usklaenosti u svrhu izvjetavanja)
Tabela usklaenosti u svrhu izvjetavanja se koristi za
potrebe izvjetavanja Evropske komisije u procesu pristupanja
EU. Tabelu usklaenosti popunjava obraiva propisa na
engleskom jeziku nakon provedene redakture prijevoda propisa.
Direkcija koordinira izradu tabele usklaenosti propisa u
BiH s propisima EU.
POGLAVLJE II (OBRASCI TABELE USKLAENOSTI I
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE)
Odjeljak A. (Tabela usklaenosti za jedan propis)
Obrazac A.
TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:
CELEX broj:
Naziv propisa EU:
1
2
lan
Tekst

b)

Broj tabele:
Naziv propisa BiH:
3
lan

4
Tekst

5
Usklaenost*

6
Napomene

*P= potpuno; D= djelimino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
Broj tabele usklaenosti1 popunjava Direkcija nakon
pregleda tabela.
1. CELEX broj2
Navesti CELEX broj pravnog akta EU.
2. Naziv propisa EU
a) Navesti puni naziv propisa EU na jednom od slubenih
jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove
Broj tabele usklaenosti predstavlja identifikacioni broj tabele i koristi se u
svrhu evidencije i za potrebe izrade baze podataka. Sastoji se od skraenice za
instituciju, oznake za tabelu usklaenosti (TU), vrstu pravnog akta
(nacrt/prijedlog zakona ili podzakonskog akta)_/rednog broja /godine izrade
tabele usklaenosti (npr. MS-TU/PZ/01/16).
2
CELEX broj je jedinstveni identifikator svakog dokumenta u Zakonodavnoj
bazi EU (EUR-Lex).

75 - 25

izmjene i dopune, navodei vrstu akta, naziv


institucije/institucija EU koja ga je donijela, broj akta, broj i
datum Slubenog lista EU u kojem je objavljen.
Primjeri navoenja razliitih vrsta propisa EU:
(1) Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta
i Vijea od 12. decembra 2006. o uslugama na
unutranjem tritu (Sl.l. L 376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/EC of the European
Parliament and of the Council of 12 December
2006 on services in the internal market (OJ L
376, 27.12.2006)
(2) Uredba (EU) br. 650/2012 Evropskog parlamenta i Vijea od 4. jula 2012. o nadlenosti,
mjerodavnom pravu, priznavanju i izvravanju
odluka i prihvaanju i izvravanju javnih
isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi
Evropske potvrde o nasljeivanju (Sl.l. L 201,
27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012
on jurisdiction, applicable law, recognition
and enforcement of decisions and acceptance
and enforcement of authentic instruments in
matters of succession and on the creation of a
European Certificate of Succession (OJ L 201,
27.7.2012)
(3) Odluka br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Vijea od 22. septembra 2013. o
ozbiljnim prekograninim prijetnjama zdravlju
i o stavljanju izvan snage Odluke br.
2119/98/EZ (Sl.l. L 293, 5.11.2013)
Decision No 1082/2013/EU of the European
Parliament and of the Council of 22 October
2013 on serious cross-border threats to health
and repealing Decision No 2119/98/EC (OJ L
293, 5.11.2013)
(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/559
od 11. aprila 2016. o odobravanju sporazuma i
odluka o planiranju proizvodnje u sektoru
mlijeka i mlijenih proizvoda (Sl.l. L 96,
12.4.2016)3
Commission Implementing Regulation (EU)
2016/559 of 11 April 2016 authorising
agreements and decisions on the planning of
production in the milk and milk products sector
(OJ L 96, 12.4.2016)
(5) Primjer navoenja preiene verzije pravnog
akta EU:
Direktiva 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i
Vijea od 23. oktobra 2000. o uspostavi okvira
za djelovanje Zajednice u podruju vodne
politike (Sl.l. L 327, 22.12.2000) - zadnja
preiena verzija, 12/11/2014)
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000
establishing a framework for Community
action in the field of water policy (OJ L 327,
22.12.2000) - Latest consolidated version
12/11/2014

Od 01. 01. 2015. godine primjenjuje se novi sistem brojanog oznaavanja


propisa EU tako da se prvo navodi podruje u zagradi: (EU), (EUROATOM),
(EU, EUROATOM), (ZVSP), zatim godina objave (uvijek se sastoji od etiri
cifre) i broj (uzastopni broj dokumenta u datoj godini), a koji ne ovisi o podruju i
vrsti dokumenta, te se sastoji od etiri znaka.
3

75 - 26

3. Naziv nacrta/prijedloga propisa


Navesti puni naziv propisa i naznaku da li je rije o nacrtu
ili prijedlogu propisa na jednom od slubenih jezika u upotrebi u
BiH i na engleskom jeziku.
4. Odredbe pravnog akta EU
U koloni 1 navesti lan, a u koloni 2 puni tekst lana
pravnog akta EU u skladu s unutranjom podjelom na stavove,
podstavove, take, podtake, alineje i podalineje.
5. Odredbe nacrta/prijedloga propisa
U koloni 3 navesti lan, a u koloni 4 puni tekst lana
nacrta/prijedloga propisa u skladu sa unutranjom podjelom na
lanove, stavove, take i alineje.
6. Usklaenost
U koloni 5 navesti oznaku usklaenosti. Za navoenje
ocjene usklaenosti koriste se sljedee oznake:
1. "potpuno usklaeno" (P) - odredba nacrta/prijedloga
propisa je u skladu (nije u suprotnosti) s odredbama
sekundarnih izvora prava EU i usklaena je s
naelima koja iz tih odredaba proizlaze;
2. "djelimino
usklaeno"
(D)
odredba
nacrta/prijedloga propisa je u znaajnoj mjeri
usklaena s odredbama sekundarnih izvora prava EU,
ali nije usklaena sa svim naelima, ve samo s
pojedinim naelima koja iz odredaba propisa EU
proizlaze;
3. "neusklaeno" (N) - odredba nacrta/prijedloga
propisa je u suprotnosti s odredbama sekundarnih
izvora prava EU i neusklaena je s najvanijim
naelima koja iz tih odredaba proizlaze;
4. "nije preuzeto" (NP) - odredbe propisa EU nisu
predmet usklaivanja predmetnog propisa;
5. "neprenosivo" (NEP) - odredbe propisa EU ne
uspostavljaju obavezu usklaivanja.
7. Napomene
U koloni 6 navode se sljedei podaci:
a) Razlozi za djeliminu usklaenost ili neusklaenost
odredbe propisa s pravnim aktom EU: Ako je
nacrt/prijedlog propisa djelimino usklaen sa
izvorima prava EU ili uope nije usklaen obraiva
propisa je duan navesti razloge za djeliminu
usklaenost odnosno neusklaenost (ekonomski,
socijalni, finansijski i drugi razlozi). Pri tome se treba
pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili neki
drugi dokument, a ne samo openito navesti razloge.
b) Rok za postizanje potpune usklaenosti: Obraiva
propisa treba navesti rok na osnovu relevantnog
dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju,
Program integrisanja ili drugi dokument) kojim se
predvia potpuna usklaenost nacrta/prijedloga
propisa s pravnom teevinom EU. Ukoliko je
predvieni rok istekao, potrebno je navesti razloge
zbog kojih se nije postigla puna usklaenost.
c) Ostale relevantne naznake u vezi s ocjenom
usklaenosti, razlozima izabranih rjeenja prilikom
propisivanja, ostali izvori prava EU (presude Suda
EU, opa naela prava EU, meunarodni sporazumi

, 7. 10. 2016.

koje je zakljuila EU s drugim dravama i meunarodnim


organizacijama, kao i meunarodni sporazumi izmeu
drava lanica EU) koji se odnose na normativni sadraj
nacrta/prijedloga propisa.
Odjeljak B. (Tabela usklaenosti za vie propisa)
Obrazac B. tabele usklaenosti koristi se kada se jedan
pravni akt EU preuzima u vie propisa. Obrazac B. se popunjava
na isti nain kao i Obrazac A. s tim da se nazivi propisa
oznaavaju brojanim oznakama ije se referentne oznake
navode u dodatnoj koloni 3 "Ref".
Obrazac B.
TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:

Broj tabele:

CELEX broj:

Naziv propis BiH:


1.
2.
3.

Naziv propisa EU:


1
lan

2
Tekst

3
Ref.

4
lan

5
Tekst

6
7
Usklaenost* Napomene

*P= potpuno; D= djelimino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
Odjeljak C. (Tabela za izvjetavanje)
Za potrebe izvjetavanja Evropske komisije koristi se
Obrazac C. tabele usklaenosti u kojem se dodatno navode
nadlene institucije za popunjavanje tabele.
Obrazac C.
TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:
Broj tabele:
Nadlene institucije (za popunjavanje tabele):
1.
2.
3.
CELEX broj:
Naziv propisa EU:
1
lan

2
Tekst

Naziv propis u BiH:


1.
2.
3.
3
4
Ref.
lan

5
Tekst

6
7
Usklaenost* Napomene

*P= potpuno; D= djelimino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
DIO DRUGI - (IZJAVA O USKLAENOSTI)
Izjava o usklaenosti predstavlja tabelarni prikaz, koji pored
osnovnih podataka o usklaenosti propisa sa svim izvorima prava
EU, sadri obavezu potpisa i peata rukovodioca organa uprave
kao obraivaa propisa kojim se potvruje tanost navoda u
izjavi o usklaenosti. Nakon davanja miljenja, direktor Direkcije
svojim potpisom i peatom potvruje tanost navoda u izjavi o
usklaenosti.

, 7. 10. 2016.

Obrazac i uputstvo za popunjavanje izjave o usklaenosti


IZJAVA O USKLAENOSTI
Broj izjave:
1. Podaci o
Naziv institucije
obraivau
Sektor/Odsjek
propisa
2. Naziv propisa
3. Usklaenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju
3.1.
Odredba Sporazuma
Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe
3.2.
Sporazuma
Razlozi za djelimino ispunjavanje odnosno
3.3.
neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe
Sporazuma i rok u kojem je predvieno postizanje
potpune usklaenosti
4. Veza propisa sa Programom integrisanja (PI)
4.1.
PI za period
4.2.
Poglavlje, potpoglavlje
4.3.
Rok za donoenje propisa
4.4.
Napomena
5. Usklaenost propisa s pravnom teevinom EU
5.1.
Primarni izvori prava EU
5.2.
Sekundarni izvori prava EU
Stepen usklaenosti sa sekundarnim izvorima prava
5.3.
Razlozi za djeliminu usklaenost ili neusklaenost
5.4.
5.5.
Rok za potpuno usklaivanje
5.6.
Ostali izvori prava EU
6. Ukoliko ne postoje odgovarajui propisi EU sa kojima
je potrebno izvriti usklaivanje potrebno je to
konstatovati
7. Da li je osiguran prijevod pravnih izvora na slubene
jezike u upotrebi u BiH?
8. Da li je propis preveden na engleski jezik ?
Ovlateno lice obraivaa odnosno predlagaa

Direktor Direkcije za
evropske integracije

Potpis
Datum i peat:

Potpis
Datum i peat:

Broj izjave 1 popunjava Direkcija nakon pregleda i ovjere


izjave.
1. Podaci o obraivau propisa
Upisuje se naziv organa uprave ili drugog ovlatenog
obraivaa propisa koji priprema nacrt/prijedlog zakona, drugog
propisa ili opteg akta i njegove unutranje organizacione
jedinice u kojoj je nacrt/prijedlog propisa pripremljen
(sektor/odsjek).
2. Naziv propisa
Navodi se puni naziv nacrta/prijedloga propisa na jednom
od slubenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.
3. Usklaenost nacrta/prijedloga propisa s odredbama
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju
3.1. Odredba Sporazuma
Navodi se odredba/odredbe Sporazuma koja se odnosi na
normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa tako da se naznai
glava, odnosno poglavlje Sporazuma te broj lana. Ako
Sporazum ne sadri odredbu koja se odnosi na normativni sadraj

Broj izjave o usklaenosti predstavlja identifikacioni broj izjave i koristi se u


svrhu evidencije i za potrebe izrade baze podataka. Sastoji se od skraenice za
instituciju, oznake za izjavu usklaenosti (IU), vrste pravnog akta (nacrt/prijedlog
zakona ili podzakonskog akta/rednog broja izjave o usklaenosti/godine izrade
(npr. MS-IU/PZ/01/16).
1

75 - 27

nacrta/prijedloga propisa, obraiva propisa navodi tu injenicu


te u tom sluaju ne popunjava take 3.2. i 3.3.
3.2. Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe
Sporazuma
Navodi se u kojoj se mjeri propisom ispunjava obaveza iz
navedene odredbe Sporazuma. Pri tome treba koristiti izraze:
"ispunjava u potpunosti", "djelimino ispunjava" i "ne
ispunjava".
3.3. Razlozi za djelimino ispunjavanje odnosno
neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe Sporazuma
Ako se obaveza samo djelimino ispunjava ili se uope ne
ispunjava, obraiva propisa je duan navesti razloge
(ekonomski, socijalni, finansijski i drugi razlozi). Pri tome se
treba pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili neki drugi
dokument, a ne samo openito navesti razloge.
Obraiva propisa je duan navesti rok predvien
Sporazumom.
4. Veza propisa sa Programom integrisanja (PI)
Navodi se da li se u PI predvia donoenje propisa.
4.1. PI za period: treba navesti na koji se PI obraiva poziva
(npr. PI za period 2017-2021).
4.2. Poglavlje, potpoglavlje: navodi se broj i naziv poglavlja,
odnosno potpoglavlja PI-a u kojem je planiran propis.
4.3. Rok za donoenje propisa: navodi se rok predvien u PI za
donoenje propisa. Ukoliko taj rok nije ispotovan,
obraiva propisa je duan navesti razloge zbog ega
obaveza nije ispunjena u roku.
4.4. Napomena: potrebno je objasniti ukoliko ima razlika u
odnosu na PI (na primjer, ako je promijenjen naziv propisa,
ukoliko su planirane izmjene propisa, a u meuvremenu je
odlueno da se predloi novi propis, ukoliko se vie propisa
spaja u jedan i slino).
5. Usklaenost propisa s pravnom teevinom EU
5.1. Primarni izvori prava EU
Navode se odredbe primarnih izvora prava EU koje se
odnose na normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa i stepen
usklaenosti nacrta/prijedloga propisa sa navedenim odredbama.
Naziv primarnog izvora prava potrebno je navesti na jednom od
slubenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.
Potrebno je navesti naziv osnivakog ugovora kao i dio, naslov,
poglavlje i broj lana, koji se odnose na normativni sadraj akta.
Primjer navoenja:
Ugovor o funkcioniranju Evropske unije (preieni tekst
2016.); Dio trei Politike i unutranje djelovanje Unije; Glava
VII. Zajednika pravila o konkurenciji, oporezivanju i
usklaivanju prava; Poglavlje 1. Pravila o konkurenciji, l. 101. i
102.
Treaty on the Functioning of the European Union
(Consolidated version 2016); Part Three Union Policies and
Internal Actions; Title VII Common rules on competition,
taxation and approximation of laws; Chapter 1 Rules on
competition, Articles 101 and 102.
Za navoenje stepena usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama primarnih
izvora prava EU i usklaen je sa svim naelima koja
iz tih odredaba proizlaze;
2. "djelimino usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama primarnih
izvora prava EU, ali nije usklaen sa svim naelima,
ve samo s pojedinim, najvanijim naelima koja iz
tih odredaba proizlaze;

75 - 28

"neusklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u


suprotnosti s odredbama primarnih izvora prava EU, i
neusklaen je s najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
4. "neprenosivo" - odredba primarnih izvora prava EU
ne uspostavlja obavezu usklaivanja.
5.2. Sekundarni izvori prava EU
Navodi se puni naziv propisa EU na jednom od slubenih
jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove
izmjene i dopune, navodei vrstu akta, naziv institucije/institucija
EU koja ga je donijela, broj akta, broj i datum Slubenog lista
Evropske unije u kojem je objavljen kao i njegov CELEX broj.
Primjeri navoenja sekundarnih izvora:
(1) Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Vijea od
12. decembra 2006. o uslugama na unutranjem tritu
(Sl.l. L 376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2006 on services in the
internal market (OJ L 376, 27.12.2006)
(2) Uredba (EU) br. 650/2012 Evropskog parlamenta i Vijea
od 4. jula 2012. o nadlenosti, mjerodavnom pravu,
priznavanju i izvravanju odluka i prihvaanju i
izvravanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o
uspostavi Evropske potvrde o nasljeivanju (Sl.l. L 201,
27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and acceptance and enforcement of authentic
instruments in matters of succession and on the creation
of a European Certificate of Succession (OJ L 201,
27.7.2012)
(3) Odluka br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Vijea
od 22. septembra 2013. o ozbiljnim prekograninim
prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br.
2119/98/EZ (Sl.l. L 293, 5.11.2013)
Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament
and of the Council of 22 October 2013 on serious crossborder threats to health and repealing Decision No
2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013)
(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 od 11. aprila
2016. o odobravanju sporazuma i odluka o planiranju
proizvodnje u sektoru mlijeka i mlijenih proizvoda (Sl.l.
L 96, 12.4.2016)
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/559 of
11 April 2016 authorising agreements and decisions on
the planning of production in the milk and milk products
sector (OJ L 96, 12.4.2016)
5.3. Stepen usklaenosti
Navodi se stepen usklaenosti nacrta/prijedloga propisa s
odredbama sekundarnih izvora prava navedenim u taki 5.2.
Za navoenje stepena usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno"- odredba nacrta/prijedloga
propisa je u skladu (nije u suprotnosti) s odredbama
sekundarnih izvora prava EU i usklaena je s
naelima koja iz tih odredaba proizlaze;
2. "djelimino usklaeno" - odredba nacrta/prijedloga
propisa je u znaajnoj mjeri usklaena s odredbama
sekundarnih izvora prava EU, ali nije usklaena sa
svim naelima ve samo s pojedinim naelima koja iz
odredaba propisa EU proizlaze;
3. "neusklaeno" - odredba nacrta/prijedloga propisa je
u suprotnosti s odredbama sekundarnih izvora prava
3.

, 7. 10. 2016.

EU i neusklaena je s najvanijim naelima koja iz tih


odredaba proizlaze;
4. "nije preuzeto"- odredbe propisa EU nisu predmet
usklaivanja predmetnog propisa BiH (npr. u
situacijama kada se jedan propis EU preuzima u vie
propisa BiH);
5. "neprenosivo"- odredbe propisa EU ne uspostavljaju
obavezu usklaivanja.
5.4. Razlozi za djeliminu usklaenost ili neusklaenost
Ako je nacrt/prijedlog propisa djelimino usklaen sa
izvorima prava EU ili uopte nije usklaen obraiva propisa je
duan navesti razloge za djeliminu usklaenost odnosno
neusklaenost (ekonomski, socijalni, finansijski i drugi razlozi).
Pri tome se treba pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili
neki drugi dokument, a ne samo openito navesti razloge.
5.5. Rok za potpuno usklaivanje
Potrebno je navesti u kojem roku se predvia potpuno
usklaivanje. Obraiva propisa treba navesti rok na osnovu
relevantnog dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju,
Program integrisanja ili drugi dokument) kojim se predvia
potpuna usklaenost nacrta/prijedloga propisa s pravnom
teevinom EU. Ukoliko je predvieni rok istekao, potrebno je
navesti razloge zbog kojih se nije postigla puna usklaenost.
5.6. Ostali izvori prava EU
Navode se ostali izvori prava EU (presude Suda EU, opa
naela prava EU, meunarodni sporazumi koje je zakljuila EU s
drugim dravama i meunarodnim organizacijama, kao i
meunarodni sporazumi izmeu drava lanica EU) koji se
odnose na normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa.
Ako obraiva propisa utvrdi da je Sud donio presudu koja
se odnosi na odredbe primarnih, odnosno sekundarnih izvora
prava EU s kojima se nacrt/prijedlog propisa usklauje, potrebno
je uvaiti i navode presude.
Kod navoenja presude navodi se broj predmeta u kojem je
presuda donesena, naziv stranaka u predmetu, a po mogunosti i
oznaka Izvjetaja Suda (ECR - European Court Reports) u kojem
je objavljena, te CELEX broj.
Primjer navoenja presude:
Predmet 152/84, M.H.Marshall v. Southampton and SouthWest Hampshire Area Health Authority (Teaching) (1986) ECR
str.723, 61991J0271
Za navoenje stepena usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama ostalih izvora
prava EU i usklaen je sa svim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
2. "djelimino usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama ostalih izvora
prava EU, ali nije usklaen sa svim naelima, ve
samo s pojedinim, najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
3. "neusklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
suprotnosti s odredbama ostalih izvora prava EU, i
neusklaen je s najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze.
6. Ukoliko ne postoje odgovarajui propisi EU sa kojima je
potrebno izvriti usklaivanje potrebno je to konstatovati
U ovom sluaju take 4, 5. i 7. izjave se ne popunjavaju.
Potrebno je navesti odgovarajue obrazloenje da ne postoje
odredbe izvora prava EU s kojima bi se nacrt/prijedlog propisa
mogao uskladiti.

, 7. 10. 2016.

7. Da li je osiguran prijevod pravnih izvora na slubene


jezike u upotrebi u BiH?
Potrebno navesti da li su propisi EU s kojima se usklauje
nacrt/prijedlog propisa prevedeni na jedan od slubenih jezika u
upotrebi u BiH.
8. Da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na engleski jezik?
Potrebno navesti da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na
engleski jezik; ukoliko jeste, potrebno je prijevod dostaviti uz
izjavu.
Popunjeni obrazac izjave potpisuje ovlateno lice
obraivaa propisa ime se potvruje tanost navoda iz izjave.
Nakon provjere, izjavu potpisuje direktor Direkcije za evropske
integracije.
ANEKS II
TABELA STRUNIH TERMINA
A. Cilj i znaaj tabele strunih termina
Cilj izrade tabele strunih termina je osiguranje dosljedne
upotrebe terminologije, odnosno dosljednog koritenja strunih
termina u okviru jednog propisa BiH, kao i u svim propisima koji
se tiu predmetne oblasti. Tabela strunih termina predstavlja
vaan alat u procesu prevoenja i usklaivanja zakonodavstva.
Tabela prua uvid u to kako je struni termin iz relevantnog
propisa EU preveden na jezike u slubenoj upotrebi u BiH, to je
od izuzetnog znaaja za kasniju fazu prevoenja propisa na
engleski jezik za potrebe procesa evropskih integracija, odnosno
procjene usklaenosti zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom
EU.
B. Obavijest o izradi propisa
U skladu sa lanom 3. stav (1) ove Odluke obraiva
propisa dostavlja obavijest Direkciji o poduzimanju aktivnosti u
vezi s pripremom i izradom propisa koji se usklauju s pravnom
teevinom EU. U obavijesti se navode CELEX brojevi i puni
nazivi pravnih akata s kojima se propis usklauje.
C. Obaveze Direkcije
Direkcija izrauje tabelu s prijedlogom strunih termina
sadranih u propisu EU i popunjava prve etiri kolone tabele:
(a) u koloni 1 navode se struni termini na engleskom
jeziku, onako kako se preuzimaju iz pravnog akta EU
(EUR-Lex);
(b) u koloni 2 navode se struni termini na hrvatskom
jeziku kao jednom od slubenih jezika EU (EURLex);
(c) u koloni 3 navodi se lan, stav, taka ili alineja gdje se
termin nalazi u propisu na engleskom/hrvatskom
jeziku (EUR-Lex);
(d) u koloni 4 navode se prijedlozi prijevoda strunih
termina na slubenim jezicima u upotrebi u BiH
[bosanski (BS), hrvatski (HR), srpski (SR)].
Direkcija dostavlja obraivau propisa tabelu strunih
termina sa prve etiri popunjene kolone.
D. Obaveze obraivaa propisa
Obraiva propisa popunjava kolone 5, 6 i 7 i daje strune
komentare na dostavljene termine na sljedei nain:
(a) u koloni 5 navodi lan, stav, taku ili alineju u kojem
se termin nalazi u propisu BiH;
(b) u koloni 6 navodi prijedlog prijevoda termina na
slubene jezike u upotrebi u BiH;
(c) u koloni 7 navodi razloge za izmjenu predloenog
termina iz kolone 4 kao i druge komentare.

75 - 29

E. Usklaeni termini
Kada su u kolonama 3 i 6 navedeni razliiti prijedlozi,
Direkcija i obraiva propisa usaglaavaju termine. Usaglaeni
termin u kolonu 8 unosi Direkcija.
Upotreba strunih termina u obliku u kojem su usaglaeni
postaje obavezujua.
Naknadna izmjena usaglaenih strunih termina u postupku
lektorisanja propisa BiH na slubene jezike u upotrebi u BiH nije
dozvoljena.
TABELA STRUNIH TERMINA
Naziv propisa
(BHS)
Naziv propisa
(EN)
CELEX brojevi
pravnih akata
EU

(originalni naslov propisa na jednom od slubenih jezika u


upotrebi u BiH)
(prevedeni naslov propisa na engleskom jeziku)

Oblast

(to preciznije navesti oblast npr. bankarstvo, sigurnost hrane,


javne nabavke i sl.)

Terminologija

(ime i prezime terminologa)

Struna
redaktura

(svi CELEX brojevi pravnih akata EU sa kojima se propis


usklauje)

(e-mail i telefon
terminologa)
(ime i prezime strunog redaktora (e-mail i telefon strunog
i institucija iz koje dolazi)
redaktora)

1
2
termin iz termin iz
propisa EU propisa
na
EU na
engleskom hrvatsko
jeziku
m jeziku
(EUR- Lex) (EURLex)

3
4
mjesto na prijedlog
kojem se prijevoda
termin termina na
nalazi u slubene
propisu jezike u
EU: lan, upotrebi u
stav, i sl. BiH (DEI)

5
6
mjesto prijedlog
na
prijevoda
kojem termina na
se
slubenim
termin jezicima u
nalazi u upotrebi u
propisu BiH (struni
BiH: redaktor)
lan,
stav, i
sl.

7
razlog za
izmjenu i
drugi
komentari
(struni
redaktor)

8
usaglaeni
termin na
slubenim
jezicima u
upotrebi u
BiH

BS

BS

BS

HR

HR

HR

SR

SR

SR

BS

BS

BS

HR

HR

HR

SR

SR

SR

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s lankom 18. Zakona o
ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i tokom III Odluke o
Direkciji za europske integracije ("Slubeni glasnik BiH", broj
41/03), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici
odranoj 28.7.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O POSTUPKU USKLAIVANJA ZAKONODAVSTVA


BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM STEEVINOM
EUROPSKE UNIJE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se instrumenti za usklaivanje
zakonodavstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) s
pravnom steevinom Europske unije (u daljnjem tekstu: EU),
obveze ministarstava i drugih institucija BiH i rukovoditelja tijela
uprave (u daljnjem tekstu: obraiva propisa) i Direkcije za

75 - 30

europske integracije (u daljnjem tekstu: Direkcija) u postupku


usklaivanja zakonodavstva BiH s pravnom steevinom EU.
lanak 2.
(Instrumenti za usklaivanje)
(1) Instrumenti za usklaivanje zakonodavstva BiH s pravnom
steevinom EU su tabela usklaenosti i izjava o usklaenosti (u daljnjem tekstu: instrumenti za usklaivanje).
(2) Obrasci instrumenata za usklaivanje propisani su u
Aneksu I ove Odluke i ine njen sastavni dio.
lanak 3.
(Obveze u postupku izrade propisa)
(1) Obraiva propisa obvezan je obavijestiti Direkciju o
poduzimanju aktivnosti u svezi s pripremom i izradom
propisa koji se usklauju s pravnom steevinom EU i
zatraiti sudjelovanje Direkcije u radnim skupinama za
izradu propisa.
(2) U postupku izrade propisa, obraiva propisa obvezan je:
a) popunjavati instrumente za usklaivanje prema
uputama iz Aneksa I ove Odluke;
b) uraditi strunu redakturu tabele strunih termina
prema uputama iz Aneksa II ove Odluke;
c) u svrhu praenja preuzimanja pravnih akata EU u
zakonodavstvo BiH, oznaiti naslov propisa
zvjezdicom, a u fusnoti teksta propisa navesti nazive
pravnih akata EU.
lanak 4.
(Dostavljanje instrumenata za usklaivanje)
(1) Obraiva propisa dostavlja Direkciji nacrt i prijedlog
propisa s obrazloenjem zajedno s popunjenim instrumentima za usklaivanje na provjeru i potvrdu usklaenosti.
(2) Izuzetno od stava (1) ovoga lanka, obraiva propisa
dostavlja samo izjavu o usklaenosti kada se propisom ne
vri preuzimanje odredbi propisa EU u sluajevima kada:
a) je propis usklaen s osnovnim principima iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu
Europskih zajednica i njihovih drava lanica, s jedne
strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane
("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj
10/08) (u daljnjem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i
pridruivanju);
b) se propisom ispunjavaju obveze iz Programa integriranja i drugih dokumenata od znaaja za integraciju
BiH u EU;
c) se propisom vri primjena ili provedba zahtjeva koji
proizlazi iz nekog propisa BiH koji je usklaen sa
propisima EU, odnosno kada se donosi provedbeni
akt.
(3) Propise iz st. (1) i (2) ovoga lanka obraiva propisa
oznaava oznakom "EI" na prvoj stranici propisa u gornjem
desnom kutu.
(4) Obraiva propisa dostavlja nacrt i prijedlog propisa u
proceduru usvajanja na sjednice Vijea ministara Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijee ministara) i u
parlamentarnu proceduru zajedno s miljenjem Direkcije i
instrumentima za usklaivanje.
lanak 5.
(Dopuna i otklanjanje nedostataka)
(1) Propis uz koji nisu priloeni instrumenti za usklaivanje ili
su instrumenti za usklaivanje neuredno popunjeni,
Direkcija vraa obraivau propisa na dopunu ili
otklanjanje nedostataka.
(2) Obraiva propisa duan je u roku od 10 dana postupiti po
zahtjevu Direkcije i dostaviti uredno popunjene instrumente
za usklaivanje.

, 7. 10. 2016.

lanak 6.
(Provjera i potvrda usklaenosti)
(1) Direkcija vri provjeru i potvrdu usklaenosti i daje
miljenje u roku od 10 dana od dana prijema uredno
popunjenog zahtjeva za miljenje.
(2) Izuzetno, Direkcija daje miljenje u roku od 20 dana u
sluaju naroito sloenih i obimnih propisa.
lanak 7.
(Obavijest o uvaavanju primjedbi Direkcije)
Ako obraiva propisa uvai i ugradi primjedbe Direkcije
navedene u miljenju o usklaenosti, duan je o tome obavijestiti
Direkciju i dostaviti novi tekst propisa s auriranim instrumentima za usklaivanje.
lanak 8.
(Amandmani)
Ako se na nacrt ili prijedlog propisa iz lanka 4. stavak (3)
ove Odluke u fazi usvajanja uloe amandmani, obraiva
odnosno predlaga propisa duan je dostaviti amandmane
Direkciji na miljenje o usklaenosti.
lanak 9.
(Prevoenje i redaktura propisa)
(1) Obraiva propisa duan je propis prevesti na engleski jezik
nakon objavljivanja propisa u "Slubenom glasniku BiH".
(2) Izuzetno, obraiva propisa prevodi na engleski jezik nacrt
ili prijedlog propisa ukoliko to zatrai Europska komisija.
(3) Obraiva propisa je duan uraditi strunu redakturu prijevoda propisa u skladu s tabelom strunih termina iz Aneksa
II ove Odluke. Uporaba strunih termina usuglaenih u
postupku iz toke E. Aneksa II ove Odluke je obvezujua.
(4) Obraiva propisa je duan prijevode propisa iz st. (1) i (2)
ovoga lanka dostaviti Direkciji na kontrolu kvalitete
prijevoda.
lanak 10.
(Obveze Direkcije)
(1) Direkcija je duna pruiti obraivau propisa potrebnu
strunu pomo u postupku izrade propisa i pri popunjavanju
instrumenata za usklaivanje iz Aneksa I ove Odluke.
(2) Direkcija izrauje tabelu s prijedlozima strunih termina iz
Aneksa II ove Odluke i vri kontrolu kvalitete prijevoda
propisa.
(3) Direkcija prati primjenu ove Odluke i o tome izvjeuje
Vijee ministara najmanje jednom godinje te predlae
mjere za unapreenje njene provedbe.
lanak 11.
(Izvjeivanje)
(1) Direkcija koordinira aktivnosti tijela uprave u svezi s
izvjeivanjem tijela EU o usklaenosti propisa u BiH s
propisima EU.
(2) Za potrebe izvjeivanja iz stavka (1) ovoga lanka, tijela
uprave obvezna su na zahtjev Direkcije dostaviti tabelu
usklaenosti iz Odjeljka C. Poglavlje II Dio prvi Aneksa I
ove Odluke i propise na engleskom jeziku.
lanak 12.
(Elektronika evidencija)
(1) Direkcija vodi elektroniku evidenciju o usklaivanju
zakonodavstva s pravnom steevinom EU.
(2) Obraivai propisa dostavljaju Direkciji podatke o
usklaivanju s pravnom steevinom EU u obliku podesnom
za elektroniku obradu.
lanak 13.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
instrumentima za usklaivanje zakonodavstva Bosne i

, 7. 10. 2016.

Hercegovine s pravnom steevinom Europske unije ("Slubeni


glasnik BiH", broj 23/11).
lanak 14.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 207/16
Predsjedatelj
28. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

ANEKS I

INSTRUMENTI ZA USKLAIVANJE
DIO PRVI - (TABELA USKLAENOSTI)
POGLAVLJE I
Odjeljak A. (Definicija i uloga tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti predstavlja tabelarni prikaz
podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa sa sekundarnim
izvorima prava EU. Na osnovi tabele usklaenosti:
a) vri se analiza i utvruje usklaenost odredaba nacrta/
prijedloga propisa s odredbama pravnog akta EU;
b) utvruje se postojee stanje usklaenosti zakonodavstva, na osnovi kojega se planiraju mjere i
zakonodavne aktivnosti za pojedine pravne oblasti
kao i radnje koje treba poduzeti na provedbi propisa;
c) postie se uinkovito praenje procesa usklaivanja
zakonodavstva prema Sporazumu o stabilizaciji i
pridruivanju;
d) vri se procjena usklaenosti zakonodavstva BiH sa
zakonodavstvom EU u postupku analitikoga pregleda (screening), koji provode Europska komisija i
drava kandidatkinja prije zakljuivanja ugovora o
pristupanju EU;
e) vri se izvjeivanje tijela EU o usklaenosti propisa u
BiH s pravnim aktima EU.
Odjeljak B. (Popunjavanje obrasca tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti se popunjava na nain da se prvo
navedu podaci o obraivau propisa, datum izrade, CELEX broj,
puni naziv nacrta/prijedloga propisa, te naziv propisa EU.
Nakon toga, obraiva propisa popunjava kolone 1 i 2
navodei puni tekst svih lanaka pravnoga akta EU. Ostale
kolone u obrascu tabele usklaenosti, obraiva propisa
popunjava postupno i usporedo u tijeku svih faza izrade propisa
navodei puni tekst odredaba nacrta/prijedloga propisa.
Izuzetno, puni tekst odredaba ne navodi se za obimne
pravne akte EU. U sluaju obimnih aneksa sekundarnih izvora
prava EU, u tabeli usklaenosti navode se naslovi dijelova aneksa
(kolona 1 i 2); na isti nain se navode i aneksi nacrta/prijedloga
propisa (kolona 3 i 4).
U sluaju izmjena i dopuna sekundarnih izvora prava EU,
za popunjavanje tabele usklaenosti koristi se zadnja preiena 1
verzija propisa EU.
Kada se propis usklauje s vie pravnih akata EU, za svaki
sekundarni izvor popunjava se posebna tabela.
Stranice tabele usklaenosti potrebno je numerirati u
donjem desnom kutu na nain da se vide stranice iz redoslijeda i
ukupan broj stranica (npr. "1/50" ili "Stranica 1 od 50").
Odjeljak C. (Auriranje tabele usklaenosti)
Obraiva propisa aurira tabelu usklaenosti u tijeku
izrade i nakon donoenja propisa. U sluaju usklaivanja izmjena
i dopuna usvojenog i objavljenog propisa u "Slubenom glasniku
BiH", obraiva propisa aurira obrazac tabele usklaenosti
Preieni tekstovi propisa EU slue u svrhu dokumentacije, a institucije EU
nisu odgovorne za njihov sadraj. Potrebno je napomenuti da ti tekstovi nemaju
pravnu snagu. U pravne svrhe slue tekstovi objavljeni u Slubenom listu EU.
1

75 - 31

uvrtavanjem novog teksta propisa. Obraiva propisa duan je


dostaviti auriranu tabelu usklaenosti nakon objavljivanja
propisa u "Slubenom glasniku BiH".
Odjeljak D. (Izmjene i dopune propisa i popunjavanje tabele
usklaenosti)
Ako se vre izmjene i dopune propisa kojim je ranije vreno
usklaivanje s odredbama pravnog akta EU, obraiva propisa u
tabelu usklaenosti osnovnog propisa unosi odgovarajue
izmjene i dopune. Tekst izmjena i dopuna oznaava se
podebljanim (bold) slovima.
Ako je za osnovni propis izraen uporedni prikaz usklaenosti u skladu s Odlukom o instrumentima za usklaivanje
zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom steevinom
Europske unije ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/11), obraiva
propisa duan je izraditi novu tabelu usklaenosti u skladu s
ovom Odlukom u koju se unose sve izmjene i dopune propisa.
Ako za osnovni propis nije izraen uporedni prikaz
usklaenosti u ranijoj fazi usklaivanja, obraiva propisa je
duan na zahtjev Direkcije izraditi cjelovitu tabelu usklaenosti u
skladu s ovom Odlukom s punim tekstom osnovnog propisa i
svim njegovim izmjenama i dopunama.
Odjeljak E. (Dostavljanje tabele usklaenosti)
Tabela usklaenosti dostavlja se Direkciji:
a) uz nacrt/prijedlog propisa na provjeru i potvrdu
usklaenosti;
b) na zahtjev Direkcije u postupku provjere usklaenosti
izmjena i dopuna propisa ukoliko za osnovni propis
nije izraena tabela usklaenosti;
b) na zahtjev Direkcije za postupak izvjeivanja tijela
EU o usklaenosti propisa/ (u) BiH sa pravnim
aktima EU.
Tabela usklaenosti dostavlja se i elektronikim putem na
e-mail adresu: dei_uskladjivanje@dei.gov.ba za potrebe izrade
baze podataka usklaenih propisa.
Odjeljak F. (Tabela usklaenosti u svrhu izvjeivanja)
Tabela usklaenosti u svrhu izvjeivanja se koristi za
potrebe izvjeivanja Europske komisije u procesu pristupanja
EU. Tabelu usklaenosti popunjava obraiva propisa na
engleskom jeziku nakon provedene redakture prijevoda propisa.
Direkcija koordinira izradu tabele usklaenosti propisa u
BiH s propisima EU.
POGLAVLJE II (OBRASCI TABELE USKLAENOSTI I
UPUTE ZA POPUNJAVANJE)
Odjeljak A. (Tabela usklaenosti za jedan propis)
Obrazac A. TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:
CELEX broj:
Naziv propisa EU:
1
2
lan
Tekst

Broj tabele:
Naziv propisa BiH:
3
lan

4
Tekst

5
Usklaenost*

6
Napomene

*P= potpuno; D= djelomino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
Broj tabele usklaenosti2 popunjava Direkcija nakon
pregleda tabela.
Broj tabele usklaenosti predstavlja identifikacioni broj tabele i koristi se u
svrhu evidencije i za potrebe izrade baze podataka. Sastoji se od: skraenice za
instituciju, oznake za tabelu usklaenosti (TU), vrstu pravnog akta
(nacrt/prijedlog zakona ili podzakonskog akta) /rednog broja tabele usklaenosti/godine izrade (npr. MS-TU/PZ/01/16).
2

75 - 32

1. CELEX broj
Navesti CELEX broj pravnog akta EU.
2. Naziv propisa EU
a) Navesti puni naziv propisa EU na jednom od slubenih
jezika u uporabi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove
izmjene i dopune, navodei vrstu akta, naziv
institucije/institucija EU koja ga je donijela, broj akta, broj i
datum Slubenog lista EU u kojem je objavljen.
b) Primjeri navoenja razliitih vrsta propisa EU:
(1) Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i
Vijea od 12. prosinca 2006. o uslugama na
unutarnjem tritu (Sl.l. L 376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/EC of the European Parliament
and of the Council of 12 December 2006 on services
in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006)
(2) Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i
Vijea od 4. srpnja 2012. o nadlenosti,
mjerodavnom pravu, priznavanju i izvravanju
odluka i prihvaanju i izvravanju javnih isprava u
nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde
o nasljeivanju (Sl.l. L 201, 27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and acceptance and
enforcement of authentic instruments in matters of
succession and on the creation of a European
Certificate of Succession (OJ L 201, 27.7.2012)
(3) Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i
Vijea od 22. rujna 2013. o ozbiljnim prekograninim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan
snage Odluke br. 2119/98/EZ (Sl.l. L 293,
5.11.2013)
Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on
serious cross-border threats to health and repealing
Decision No 2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013)
(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 od 11.
travnja 2016. o odobravanju sporazuma i odluka o
planiranju proizvodnje u sektoru mlijeka i mlijenih
proizvoda (Sl.l. L 96, 12.4.2016)2
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/559
of 11 April 2016 authorising agreements and decisions on the planning of production in the milk and
milk products sector (OJ L 96, 12.4.2016)
(5) Primjer navoenja preiene verzije pravnog akta
EU:
Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i
Vijea od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za
djelovanje Zajednice u podruju vodne politike (Sl.l.
L 327, 22.12.2000) - zadnja preiena verzija,
12/11/2014)
Directive 2000/60/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 October 2000 establishing
a framework for Community action in the field of
water policy (OJ L 327, 22.12.2000) - Latest
consolidated version 12/11/2014
1

CELEX broj je jedinstveni identifikator svakog dokumenta u Zakonodavnoj


bazi EU (EUR-Lex).
2
Od 1.1.2015. godine primjenjuje se novi sistem brojanog oznaavanja propisa
EU tako da se prvo navodi podruje u zagradi: (EU), (EUROATOM), (EU,
EUROATOM), (ZVSP), zatim godina objave (uvijek se sastoji od etiri cifre) i
broj (uzastopni broj dokumenta u datoj godini), a koji ne ovisi o podruju i vrsti
dokumenta, te se sastoji od etiri znaka.

, 7. 10. 2016.

3. Naziv nacrta/prijedloga propisa


Navesti puni naziv propisa i naznaku radi li se o nacrtu ili
prijedlogu propisa na jednom od slubenih jezika u upotrebi u
BiH i na engleskom jeziku.
4. Odredbe pravnog akta EU
U koloni 1 navesti lanak, a u koloni 2 puni tekst lanka
pravnog akta EU sukladno unutarnjoj podjeli na stavke,
podstavke, toke, podtoke, alineje i podalineje.
5. Odredbe nacrta/prijedloga propisa
U koloni 3 navesti lanak, a u koloni 4. puni tekst lanka
nacrta/prijedloga propisa sukladno unutarnjoj podjeli na lanke,
stavke, toke i alineje.
6. Usklaenost
U koloni 5 navesti oznaku usklaenosti. Za navoenje
ocjene usklaenosti koriste se sljedee oznake:
1. "potpuno
usklaeno"
(P)
odredba
nacrta/prijedloga propisa je u skladu (nije u
suprotnosti) s odredbama sekundarnih izvora prava
EU i usklaena je s naelima koja iz tih odredaba
proizlaze;
2. "djelomino usklaeno" (D) - odredba nacrta/
prijedloga propisa je u znaajnoj mjeri usklaena s
odredbama sekundarnih izvora prava EU, ali nije
usklaena sa svim naelima, ve samo s pojedinim
naelima koja iz odredaba propisa EU proizlaze;
3. "neusklaeno" (N) - odredba nacrta/prijedloga
propisa je u suprotnosti s odredbama sekundarnih
izvora prava EU i neusklaena je s najvanijim
naelima koja iz tih odredaba proizlaze;
4. "nije preuzeto" (NP) - odredbe propisa EU nisu
predmet usklaivanja predmetnoga propisa;
5. "neprenosivo" (NEP) - odredbe propisa EU ne
uspostavljaju obvezu usklaivanja.
7. Napomene
U koloni 6 navode se sljedei podaci:
a) Razlozi za djelominu usklaenost ili neusklaenost
odredbe propisa s pravnim aktom EU: Ako je
nacrt/prijedlog propisa djelomino usklaen sa
izvorima prava EU ili uope nije usklaen obraiva
propisa je duan navesti razloge za djelominu
usklaenost odnosno neusklaenost (ekonomski,
socijalni, financijski i drugi razlozi). Pri tome se treba
pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili neki
drugi dokument, a ne samo openito navesti razloge.
b) Rok za postizanje potpune usklaenosti: Obraiva
propisa treba navesti rok na osnovu relevantnog
dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju,
Program integriranja ili drugi dokument) kojim se
predvia potpuna usklaenost nacrta/prijedloga
propisa s pravnom steevinom EU. Ukoliko je
predvieni rok istekao, potrebno je navesti razloge
zbog kojih se nije postigla puna usklaenost.
c) Ostale relevantne naznake u svezi ocjene
usklaenosti, razlozima izabranih rjeenja prilikom
propisivanja, ostali izvori prava EU (presude Suda
EU, opa naela prava EU, meunarodni sporazumi
koje je zakljuila EU s drugim dravama i
meunarodnim organizacijama, kao i meunarodni
sporazumi izmeu drava lanica EU) koji se odnose
na normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa.

, 7. 10. 2016.

Odjeljak B. (Tabela usklaenosti za vie propisa)


Obrazac B. tabele usklaenosti koristi se kada se jedan
pravni akt EU preuzima u vie propisa. Obrazac B. se popunjava
na isti nain kao i Obrazac A. s tim da se nazivi propisa
oznaavaju brojanim oznakama ije se referentne oznake
navode u dodatnoj koloni 3 "Ref".
Obrazac B.
TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:
CELEX broj
Naziv propisa EU:

1
lan

Broj tabele:
Naziv propis BiH:
1.
2.
3.
2
3
4
Tekst
Ref.
lan

5
Tekst

6
Usklaenost*

7
Napomene

3.3.

75 - 33

Razlozi za djelomino ispunjavanje odnosno


neispunjavanje obveze iz navedene odredbe Sporazuma i
rok u kojem je predvieno postizanje potpune usklaenosti

4. Veza propisa sa Programom integriranja (PI)


4.1.
PI za period
4.2.
Poglavlje, potpoglavlje
4.3.
Rok za donoenje propisa
4.4.
Napomena
5. Usklaenost propisa s pravnom steevinom EU
5.1.
Primarni izvori prava EU
5.2.
Sekundarni izvori prava EU
Stupanj usklaenosti sa sekundarnim izvorima prava
5.3.
Razlozi za djelominu usklaenost ili neusklaenost
5.4.
5.5.
Rok za potpuno usklaivanje
5.6.
Ostali izvori prava EU
6. Ukoliko ne postoje odgovarajui propisi EU sa kojima je
potrebno izvriti usklaivanje potrebno je to konstatirati
7. Je li osiguran prijevod pravnih izvora na slubene jezike u
uporabi u BiH?
8. Je li propis preveden na engleski jezik ?
Ovlateno lice obraivaa odnosno predlagaa

*P= potpuno; D= djelomino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
Odjeljak C. (Tabela za izvjeivanje)
Za potrebe izvjeivanja Europske komisije koristi se
Obrazac C. tabele usklaenosti u kojem se dodatno navode
nadlene institucije za popunjavanje tabele
Obrazac C.
TABELA USKLAENOSTI
Datum izrade:
Broj tabele:
Nadlene institucije (za popunjavanje tabele):
1.
2.
3.
CELEX broj:
Naziv propis u BiH:
1.
Naziv propisa
2.
EU:
3.
1
2
3
4
5
lan Tekst
Ref.
lan
Tekst

6
7
Usklaenost* Napomene

*P= potpuno; D= djelomino; N= neusklaeno; NP = nije


preuzeto; NEP = neprenosivo
DIO DRUGI - (IZJAVA O USKLAENOSTI)
Izjava o usklaenosti predstavlja tabelarni prikaz, koji pored
osnovnih podataka o usklaenosti propisa sa svim izvorima prava
EU, sadri obvezu potpisa i peata rukovoditelja tijela uprave kao
obraivaa propisa kojim se potvruje tonost navoda u izjavi o
usklaenosti. Nakon davanja miljenja, direktor Direkcije svojim
potpisom i peatom potvruje tonost navoda u izjavi o
usklaenosti.
Obrazac i uputstvo za popunjavanje izjave o usklaenosti
IZJAVA O USKLAENOSTI
Broj izjave:
1. Podaci o
Naziv institucije
obraivau propisa
Sektor/Odsjek
2. Naziv propisa
3. Usklaenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju
3.1.
Odredba Sporazuma
Ocjena ispunjenosti obveze iz navedene odredbe
3.2.
Sporazuma

Potpis

Datum i peat:

Direktor
Direkcije za
europske
integracije
Potpis
Datum i peat:

Broj izjave1 popunjava Direkcija nakon pregleda i ovjere


izjave.
1. Podaci o obraivau propisa
Upisuje se naziv tijela uprave ili drugog ovlatenog
obraivaa propisa koji priprema nacrt/prijedlog zakona, drugog
propisa ili opeg akta i njegove unutarnje organizacione jedinice
u kojoj je nacrt/prijedlog propisa pripremljen (sektor/odsjek).
2. Naziv propisa
Navodi se puni naziv nacrta/prijedloga propisa na jednom
od slubenih jezika u upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.
3. Usklaenost nacrta/prijedloga propisa s odredbama
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju
3.1. Odredba Sporazuma
Navodi se odredba/odredbe Sporazuma koja se odnosi na
normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa tako da se naznai
glava, odnosno poglavlje Sporazuma te broj lanka. Ako
Sporazum ne sadri odredbu koja se odnosi na normativni sadraj
nacrta/prijedloga propisa, obraiva propisa navodi tu injenicu
te u tom sluaju ne popunjava toke 3.2. i 3.3.
3.2. Ocjena ispunjenosti obveze iz navedene odredbe
Sporazuma
Navodi se u kojoj se mjeri propisom ispunjava obveza iz
navedene odredbe Sporazuma. Pri tome treba koristiti izraze:
"ispunjava u potpunosti", "djelomino ispunjava" i "ne
ispunjava".
3.3. Razlozi za djelomino ispunjavanje odnosno
neispunjavanje obveze iz navedene odredbe Sporazuma
Ako se obveza samo djelomino ispunjava ili se uope ne
ispunjava, obraiva propisa je duan navesti razloge
(ekonomski, socijalni, financijski i drugi razlozi). Pri tome se

Broj izjave o usklaenosti predstavlja identifikacioni broj izjave i koristi se u


svrhu evidencije i za potrebe izrade baze podataka. Sastoji se od kratice za
instituciju, oznake za izjavu usklaenosti (IU), vrste pravnog akta (nacrt/prijedlog
zakona ili podzakonskog akta/rednog broja izjave o usklaenosti/godine izrade
(npr. MS-IU/PZ/01/16).
1

75 - 34

treba pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili neki drugi


dokument, a ne samo openito navesti razloge.
Obraiva propisa je duan navesti rok predvien
Sporazumom.
4. Veza propisa s Programom integriranja (PI)
Navodi se predvia li PI donoenje propisa.
4.1. PI za razdoblje: treba navesti na koje se PI obraiva poziva
(npr. PI za razdoblje 2017-2021).
4.2. Poglavlje, potpoglavlje: navodi se broj i naziv poglavlja,
odnosno potpoglavlja PI-a u kojem je planiran propis.
4.3. Rok za donoenje propisa: navodi se rok predvien u PI za
donoenje propisa. Ukoliko taj rok nije ispotovan,
obraiva propisa je duan navesti razloge zbog ega
obveza nije ispunjena u roku.
4.4. Napomena: potrebno je objasniti ukoliko ima razlika u
odnosu na PI (na primjer, ako je promijenjen naziv propisa,
ukoliko su planirane izmjene propisa, a u meuvremenu je
odlueno da se predloi novi propis, ukoliko se vie propisa
spaja u jedan i slino).
5. Usklaenost propisa s pravnom steevinom EU
5.1. Primarni izvori prava EU
Navode se odredbe primarnih izvora prava EU koje se
odnose na normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa i stupanj
usklaenosti nacrta/prijedloga propisa sa navedenim odredbama.
Naziv primarnog izvora prava potrebno je navesti na jednom od
slubenih jezika u uporabi u BiH i na engleskom jeziku. Potrebno
je navesti naziv osnivakog ugovora kao i dio, naslov, poglavlje i
broj lanka, koji se odnose na normativni sadraj akta.
Primjer navoenja:
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (preieni tekst
2016.); Dio trei Politike i unutarnje djelovanje Unije; Glava VII
Zajednika pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklaivanju
prava; Poglavlje 1. Pravila o konkurenciji, l. 101. i 102.
Treaty on the Functioning of the European Union
(Consolidated version 2016); Part Three Union Policies and
Internal Actions; Title VII Common rules on competition,
taxation and approximation of laws; Chapter 1 Rules on
competition, Articles 101 and 102.
Za navoenje stupnja usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama primarnih
izvora prava EU i usklaen je sa svim naelima koja
iz tih odredaba proizlaze;
2. "djelomino usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je
u skladu (nije u suprotnosti) s odredbama primarnih
izvora prava EU, ali nije usklaen sa svim naelima,
ve samo s pojedinim, najvanijim naelima koja iz
tih odredaba proizlaze;
3. "neusklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
suprotnosti s odredbama primarnih izvora prava EU, i
neusklaen je s najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
4. "neprenosivo" - odredba primarnih izvora prava EU
ne uspostavlja obvezu usklaivanja.
5.2. Sekundarni izvori prava EU
Navodi se puni naziv propisa EU na jednom od slubenih
jezika u uporabi u BiH i na engleskom jeziku i sve njegove
izmjene i dopune, navodei vrstu akta, naziv institucije/institucija
EU koja ga je donijela, broj akta, broj i datum Slubenom listu
Europske unije u kojem je objavljen kao i njegov CELEX broj.

, 7. 10. 2016.

Primjeri navoenja sekundarnih izvora:


(1) Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijea od
12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tritu (Sl.l. L
376, 27.12.2006)
Directive 2006/123/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2006 on services in the
internal market (OJ L 376, 27.12.2006)
(2) Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijea
od 4. srpnja 2012. o nadlenosti, mjerodavnom pravu,
priznavanju i izvravanju odluka i prihvaanju i
izvravanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o
uspostavi Europske potvrde o nasljeivanju (Sl.l. L 201,
27.7.2012)
Regulation (EU) No 650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and acceptance and enforcement of authentic
instruments in matters of succession and on the creation
of a European Certificate of Succession (OJ L 201,
27.7.2012)
(3) Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijea
od 22. rujna 2013. o ozbiljnim prekograninim
prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br.
2119/98/EZ (Sl.l. L 293, 5.11.2013)
Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament
and of the Council of 22 October 2013 on serious crossborder threats to health and repealing Decision No
2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013)
(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 od 11.
travnja 2016. o odobravanju sporazuma i odluka o
planiranju proizvodnje u sektoru mlijeka i mlijenih
proizvoda (Sl.l. L 96, 12.4.2016)
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/559 of
11 April 2016 authorising agreements and decisions on
the planning of production in the milk and milk products
sector (OJ L 96, 12.4.2016)
5.3. Stupanj usklaenosti
Navodi se stupanj usklaenosti nacrta/prijedloga propisa s
odredbama sekundarnih izvora prava navedenim u toki 5.2.
Za navoenje stupnja usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno"- odredba nacrta/prijedloga
propisa je u skladu, nije u suprotnosti, s odredbama
sekundarnih izvora prava EU i usklaena je s
naelima koja iz tih odredaba proizlaze;
2. "djelomino usklaeno"- odredba nacrta/prijedloga
propisa je u znaajnoj mjeri usklaena s odredbama
sekundarnih izvora prava EU, ali nije usklaena sa
svim naelima ve samo s pojedinim naelima koja iz
odredaba propisa EU proizlaze;
3. "neusklaeno"- odredba nacrta/prijedloga propisa je
u suprotnosti s odredbama sekundarnih izvora prava
EU i neusklaena je s najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
4. "nije preuzeto"- odredbe propisa EU nisu predmet
usklaivanja predmetnog propisa BiH (npr. u
situacijama kada se jedan propis EU preuzima u vie
propisa BiH);
5. "neprenosivo" - odredbe propisa EU ne uspostavljaju
obvezu usklaivanja.
5.4. Razlozi za djelominu usklaenost ili neusklaenost
Ako je nacrt/prijedlog propisa djelomino usklaen s
izvorima prava EU ili uope nije usklaen, obraiva propisa je
duan navesti razloge za djelominu usklaenost odnosno

, 7. 10. 2016.

neusklaenost (ekonomski, socijalni, financijski i drugi razlozi).


Pri tome se treba pozvati na odreenu analizu uinka, studiju ili
neki drugi dokument, a ne samo openito navesti razloge.
5.5. Rok za potpuno usklaivanje
Potrebno je navesti u kojem roku se predvia potpuno
usklaivanje. Obraiva propisa treba navesti rok na osnovi
relevantnog dokumenta (Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju,
Program integriranja ili drugi dokument) kojim se predvia
potpuna usklaenost nacrta/prijedloga propisa s pravnom
steevinom EU. Ukoliko je predvieni rok istekao, potrebno je
navesti razloge zbog kojih se nije postigla puna usklaenost.
5.6. Ostali izvori prava EU
Navode se ostali izvori prava EU (presude Suda EU, opa
naela prava EU, meunarodni sporazumi koje je zakljuila EU s
drugim dravama i meunarodnim organizacijama, kao i
meunarodni sporazumi izmeu drava lanica EU) koji se
odnose na normativni sadraj nacrta/prijedloga propisa.
Ako obraiva propisa utvrdi da je Sud donio presudu koja
se odnosi na odredbe primarnih, odnosno sekundarnih izvora
prava EU s kojima se nacrt/prijedlog propisa usklauje, potrebno
je uvaiti i navode presude.
Kod navoenja presude navodi se broj predmeta u kojem je
presuda donesena, naziv stranaka u predmetu, a po mogunosti i
oznaka Izvjea Suda (ECR - European Court Reports) u kojem
je objavljena, te CELEX broj.
Primjer navoenja presude:
Predmet 152/84, M.H.Marshall v. Southampton and SouthWest Hampshire Area Health Authority (Teaching) (1986) ECR
str.723, 61991J0271
Za navoenje stupnja usklaenosti koriste se sljedee
oznake:
1. "potpuno usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
skladu (nije u suprotnosti) s odredbama ostalih izvora
prava EU i usklaen je sa svim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze;
2. "djelomino usklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je
u skladu (nije u suprotnosti) s odredbama ostalih
izvora prava EU, ali nije usklaen sa svim naelima,
ve samo s pojedinim, najvanijim naelima koja iz
tih odredaba proizlaze;
3. "neusklaeno" - nacrt/prijedlog propisa je u
suprotnosti s odredbama ostalih izvora prava EU, i
neusklaen je s najvanijim naelima koja iz tih
odredaba proizlaze.
6. Ukoliko ne postoje odgovarajui propisi EU sa kojima je
potrebno izvriti usklaivanje potrebno je to konstatirati
U ovom sluaju toke 4, 5. i 7. izjave se ne popunjavaju.
Potrebno je navesti odgovarajue obrazloenje da ne postoje
odredbe izvora prava EU s kojima bi se nacrt/prijedlog propisa
mogao uskladiti.
7. Je li osiguran prijevod pravnih izvora na slubene jezike u
uporabi u BiH?
Potrebno navesti jesu li propisi EU s kojima se usklauje
nacrt/prijedlog propisa prevedeni na jedan od slubenih jezika u
uporabi u BiH.
8. Je li nacrt/prijedlog propisa preveden na engleski jezik?
Potrebno je navesti je li nacrt/prijedlog propisa preveden na
engleski jezik; ukoliko jeste, potrebno je prijevod dostaviti uz
izjavu.
Popunjeni obrazac izjave potpisuje ovlateno lice
obraivaa propisa ime se potvruje tonost navoda iz izjave.
Nakon provjere, izjavu potpisuje direktor Direkcije za europske
integracije.

75 - 35

ANEKS II
TABELA STRUNIH TERMINA
A. Cilj i znaaj tabele strunih termina
Cilj izrade tabele strunih termina je osiguranje dosljedne
uporabe terminologije, odnosno dosljednog koritenja strunih
termina u okviru jednog propisa BiH, kao i u svim propisima koji
se tiu predmetne oblasti. Tabela strunih termina predstavlja
vaan alat u procesu prevoenja i usklaivanja zakonodavstva.
Tabela prua uvid u to kako je struni termin iz relevantnog
propisa EU preveden na jezike u slubenoj uporabi u BiH, to je
od izuzetnog znaaja za kasniju fazu prevoenja propisa na
engleski jezik za potrebe procesa evropskih integracija, odnosno
procjene usklaenosti zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom
EU.
B. Obavijest o izradi propisa
U skladu sa lankom 3. stavak (1) ove Odluke obraiva
propisa dostavlja obavijest Direkciji o poduzimanju aktivnosti u
svezi s pripremom i izradom propisa koji se usklauju s pravnom
steevinom EU. U obavijesti se navode CELEX brojevi i puni
nazivi pravnih akata s kojima se propis usklauje.
C. Obveze Direkcije
Direkcija izrauje tabelu s prijedlogom strunih termina
sadranih u propisu EU i popunjava prve etiri kolone tabele:
(a) u koloni 1 navode se struni termini na engleskom
jeziku, onako kako se preuzimaju iz pravnog akta EU
(EUR-Lex);
(b) u koloni 2 navode se struni termini na hrvatskom
jeziku kao jednom od slubenih jezika EU (EURLex);
(c) u koloni 3 navodi se lanak, stavak, toka ili alineja
gdje
se
termin
nalazi
u
propisu
na
engleskom/hrvatskom jeziku (EUR-Lex);
(d) u koloni 4 navode se prijedlozi prijevoda strunih
termina na slubenim jezicima u uporabi u BiH
[bosanski (BS), hrvatski (HR), srpski (SR)].
Direkcija dostavlja obraivau propisa tabelu strunih
termina sa prve etiri popunjene kolone.
D. Obveze obraivaa propisa
Obraiva propisa popunjava kolone 5, 6 i 7 i daje strune
komentare na dostavljene termine na sljedei nain:
(a) u koloni 5 navodi lanak, stavak, toku ili alineju u
kojem se termin nalazi u propisu BiH;
(b) u koloni 6 navodi prijedlog prijevoda termina na
slubene jezike u uporabi u BiH;
(c) u koloni 7 navodi razloge za izmjenu predloenog
termina iz kolone 4. kao i druge komentare.
E. Usklaeni termini
Kada su u kolonama 3 i 6 navedeni razliiti prijedlozi,
Direkcija i obraiva propisa usuglaavaju termine. Usuglaeni
termin u kolonu 8. unosi Direkcija.
Uporaba strunih termina u obliku u kojem su usuglaeni
postaje obvezujua.
Naknadna izmjena usuglaenih strunih termina u postupku
lektoriranja propisa BiH na slubene jezike u uporabi u BiH nije
dozvoljena.
TABELA STRUNIH TERMINA
Naziv propisa (BHS) (originalni naslov propisa na jednom od slubenih jezika u
uporabi u BiH)
Naziv propisa (EN) (prevedeni naslov propisa na engleskom jeziku)
CELEX brojevi
(svi CELEX brojevi pravnih akata EU sa kojima se propis
pravnih akata EU usklauje)

75 - 36
Oblast

(to preciznije navesti oblast npr. bankarstvo, sigurnost hrane,


javne nabavke i sl.)

Terminologija (ime i prezime terminologa)


Struna
redaktura

(e-mail i telefon
terminologa)
(ime i prezime strunog redaktora i (e-mail i telefon strunog
institucija iz koje dolazi)
redaktora)

1
2
3
termin iz termin iz mjesto
propisa EU propisa EU na
na
na
kojem
engleskom hrvatskom se
jeziku
jeziku
termin
(EUR- Lex) (EUR- Lex) nalazi u
propisu
EU:
lan,
stav, i
sl.

4
5
prijedlog mjesto
prijevoda na
termina na kojem
slubene se
jezike u termin
upotrebi u nalazi u
BiH (DEI) propisu
BiH:
lan,
stav, i
sl.
BS

6
prijedlog
prijevoda
termina na
slubenim
jezicima u
upotrebi u
BiH
(struni
redaktor)

7
razlog za
izmjenu i
drugi
komentari
(struni
redaktor)

8
usaglaeni
termin na
slubenim
jezicima u
upotrebi u
BiH

BS

BS

HR

HR

HR

SR

SR

SR

BS

BS

BS

HR

HR

HR

SR

SR

SR

1107

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 3. . (2) (4)


, - ("
", . 77/09 35/16), 39.

(" ", . 50/08, 35/09, 75/09, 32/12,
42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 16/16),
,
, 70. ,
24. 2016. ,




,
()

1.


, ()
(" ", . 97/15, 10/16
44/16) 2. (1) ) : " "
: " ".
2.

" ".
208/16

24. 2016.

, . .

, 7. 10. 2016.

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 3. st. (2) i (4) Odluke o
osnivanju Dravne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa
Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i
kulturu - UNESCO ("Slubeni glasnik BiH", br. 77/09 i 35/16), a
u vezi sa lanom 39. Zakona o plaama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,
88/15 i 16/16), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 70.
sjednici, odranoj 24. augusta 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU LANOVA


DRAVNE KOMISIJE ZA SARADNJU BOSNE I
HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH
NACIJA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU
(UNESCO) I VISINI NOVANE NAKNADE
lan 1.
U Odluci o imenovanju lanova Dravne komisije za
saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih
naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini
novane naknade ("Slubeni glasnik BiH", br. 97/15, 10/16 i
44/16) u lanu 2. stavu (1) taki h) rijei: "Mate Bandur"
zamjenjuju se rijeima: "Zora Dujmovi".
lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 208/16
Predsjedavajui
24. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 3. st. (2) i (4) Odluke o
osnivanju Dravnoga povjerenstva za suradnju Bosne i
Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za
obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO ("Slubeni glasnik
BiH", br. 77/09 i 35/16), a u svezi s lankom 39. Zakona o
plaama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), na prijedlog
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici, odranoj 24.
kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU LANOVA


DRAVNOGA POVJERENSTVA ZA SURADNJU BOSNE
I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH
NACIJA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU
(UNESCO) I VISINI NOVANE NAKNADE
lanak 1.
U Odluci o imenovanju lanova Dravnoga povjerenstva za
suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih
naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i visini
novane naknade ("Slubeni glasnik BiH", br. 97/15, 10/16 i
44/16) u lanku 2. stavku (1) toki h) rijei: "Mate Bandur"
zamjenjuju se rijeima: "Zora Dujmovi".

, 7. 10. 2016.

lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 208/16
Predsjedatelj
24. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1108

7. . 1. 2. 9. ,
("
", 37/03), 22.
(" ", . 48/05, 76/07 80/9), 17.
(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07
24/08),
, 59. , 06.06.2016. ,
, 71. ,
31.08.2016. ,




1.
( )
(1)

( : ),
.
(2) (1)

.
2.
( )

:
) 18 ,
)
,

;
) IX. 1.
.
3.
( )

:
)
, 240 ,
;
)
;
) ;
) ;
)




;

75 - 37



(" ", . 16/02,
12/04, 63/08, 18/12 87/13);
) .
4.
( )
(1)

( : ).
(2) (1)
, ,

( : ).
(3) (2)
. 10.,
11. 12. ,
,
.
(4) -
.
5.
( )


, " " "
", 8.
,
.
6.
( )

" ".
209/16

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 7. st. 1. i 2. i lana 9. Zakona o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 37/03), lana 22. Zakona o konkurenciji ("Slubeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/9), lana 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a vezano za
zakljuak Vijea ministara Bosne i Hercegovine, sa 59. sjednice,
odrane 06.06.2016. godine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.08.2016.godine, donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI
LANA KONKURENCIJSKOG VIJEA
BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Predmet odluke)
(1) Ovom Odlukom se utvruju kriteriji za izbor i imenovanje
tri lana Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Konkurencijsko vijee), koje imenuje
Vijee ministara Bosne i Hercegovine.
(2) Kriteriji iz stava (1) ovog lana obuhvataju ope i posebne
uslove koje kandidati za imenovanje u Konkurencijsko
vijee moraju ispunjavati.

75 - 38

lan 2.
(Opi uslovi)
Opi uslovi koje kandidati za izbor i imenovanje u
Konkurencijsko vijee moraju ispunjavati su:
a) da imaju navrenih 18 godina ivota,
b) da nisu otputeni iz dravne slube u institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upranjene pozicije; i
c) da se na njih ne odnosi odredba lana IX. 1. Ustava
Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Posebni uslovi)
Posebni uslovi koje kandidat za izbor i imenovanje u
Konkurencijsko vijee moraju ispunjavati su:
a) visoka struna sprema ili zavren prvi ciklus
kolovanja dodiplomskog studija, koji je vrjednovan
sa 240 ECTS bodova pravnog, ekonomskog ili drugog
drutvenog smjera;
b) ovjerenu kopiju rjeenja nadlenog organa iz Bosne i
Hercegovine o priznavanju diplome u sluaju da
fakultet nije zavren u Bosni i Hercegovini;
c) minimalno pet godina radnog iskustva u struci;
d) poznavanje engleskog jezika;
e) da protiv njih nije pokrenut krivini postupak za
krivino djelo za koje je predviena kazna zatvora od
tri i vie godina ili da mu nije izreena zatvorska
kazna za krivino djelo uinjeno s umiljajem u
skladu s krivinim zakonima u Bosni i Hercegovini;
f)
da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu
interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 12/04, 63/08,
18/12 i 87/13); i
g) da su afirmirani strunjaci iz svoje oblasti.
lan 4.
(Komisija za izbor)
(1) Proceduru iz Javnog oglasa provodi Komisija za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea (u daljnjem
tekstu: Komisija).
(2) Komsiju iz stava (1) imenuje Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, posebnim rjeenjem, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(3) Komisija iz stava (2) ovog lana je duna da radi u punom
sastavu i obavi proceduru u skladu s l. 10, 11. i 12. Zakona
o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, u
svrhu provoenja konkursne procedure za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea.
(4) Administrativno-tehnike poslove za potrebe Komisije
obavljat e Ministarstvo.
lan 5.
(Objavljivanje Javnog oglasa)
Zaduuje se Ministarstvo da objavi tekst Javnog oglasa u
jednom od dnevnih novina velikog tiraa u Bosni i Hercegovini,
"Slubenom glasniku BiH" i "Slubenom glasniku Brko
Distrikta BiH", u skladu s lanom 8. Zakona o ministarskim
imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim
imenovanjima Bosne i Hercegovine.

, 7. 10. 2016.

lan 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 209/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 7. st. 1. i 2, i lanka 9. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim
imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 37/03), lanka 22. Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik
BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/9), lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa zakljukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine, sa 59. sjednice, odrane 06.06.2016. godine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine,
na 71. sjednici, odranoj 31.08.2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI
LANA KONKURENCIJSKOG VIJEA BOSNE I
HERCEGOVINE
lanak 1.
(Predmet odluke)
(1) Ovom se Odlukom utvruju kriteriji za izbor i imenovanje
tri lana Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Konkurencijsko vijee), koje imenuje
Vijee ministara Bosne i Hercegovine.
(2) Kriteriji iz stavka (1) ovog lanka obuhvataju ope i
posebne uvjete koje kandidati za imenovanje u
Konkurencijsko vijee moraju ispunjavati.
lanak 2.
(Opi uvjeti)
Opi uvjeti koje kandidati za izbor i imenovanje u
Konkurencijsko vijee moraju ispunjavati su:
a) da imaju navrenih 18 godina ivota,
b) da nisu otputeni iz dravne slube u institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u razdoblju od tri godine prije dana
objavljivanja upranjene pozicije; i
c) da se na njih ne odnosi odredba lanka IX. 1. Ustava
Bosne i Hercegovine.
lanak 3.
(Posebni uvjeti)
Posebni uvjeti koje kandidat za izbor i imenovanje u
Konkurencijsko vijee moraju ispunjavati su:
a) visoka struna sprema ili zavren prvi ciklus
kolovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa
240 ECTS bodova pravnog, ekonomskog ili drugog
drutvenog smjera;
b) ovjeren preslik rjeenja nadlenog tijela iz Bosne i
Hercegovine o priznavanju diplome u sluaju da
fakultet nije zavren u Bosni i Hercegovini;
c) minimalno pet godina radnog iskustva u struci;
d) poznavanje engleskog jezika;
e) da protiv njih nije pokrenut krivini postupak za
krivino djelo za koje je predviena kazna zatvora od
tri i vie godina ili da mu nije izreena zatvorska
kazna za krivino djelo uinjeno s umiljajem
sukladno krivinim zakonima u Bosni i Hercegovini;
f)
da ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sukobu
interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

, 7. 10. 2016.

("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 12/04, 63/08,


18/12 i 87/13); i
g) da su afirmirani strunjaci iz svoje oblasti.
lanak 4.
(Povjerenstvo za izbor)
(1) Proceduru iz Javnog oglasa provodi Povjerenstvo za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo iz stavka (1) imenuje Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, posebnim rjeenjem, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(3) Povjerenstvo iz stavka (2) ovog lanka je duno da radi u
punom sastavu i obavi proceduru sukladno l. 10, 11. i 12.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine,
u svrhu provoenja konkursne procedure za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea.
(4) Administrativno-tehnike poslove za potrebe Povjerenstva
obavljat e Ministarstvo.
lanak 5.
(Objavljivanje Javnog oglasa)
Zaduuje se Ministarstvo da objavi tekst Javnog oglasa u
jednom od dnevnih novina velikog tiraa u Bosni i Hercegovini,
"Slubenom glasniku BiH" i "Slubenom glasniku Brko
Distrikta BiH", sukladno lanku 8. Zakona o ministarskim
imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim
imenovanjima Bosne i Hercegovine.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 209/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1109

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 84. (" ",
88/05), ,
73. 15. 2016. ,




1.

, 17.
30.
2015. , 2. :
" 2.
( )
:
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;

75 - 39

,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,

, ;
) ,
,
;
)
,
, ;
) ,
, ;
) , ,
;
) ,

, ;
) ,

, ;
) ,
,
;
) , - , ;
) ,

;
) , , ;
) ,
/
, ;
) ,
, ."
2.
3. :
" 3.
( )
:
)
" "
;
)
(1) 3.
,
;
) - ;
) -

(1) 3. ;
)
, -

75 - 40

, (1)
3. ;
)

(1) 3. ;
)
-
(1) 3. ;
)
, ,
(1) 3.
;
)

;
)

-.".
3.

" ".
211/16

15. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 84. Zakona o odbrani Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlog
Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na 73. sjednici odranoj 15.
septembra 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU
KOMISIJE ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCES BOSNE
I HERCEGOVINE
lan 1.
U Odluci o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski
proces Bosne i Hercegovine, donesenoj na 17. sjednici Vijea
ministra Bosne i Hercegovine od 30. jula 2015. godine, lan 2.
mijenja se i glasi:
"lan 2.
(Sastav Komisije)
Komisija se uspostavlja u sljedeem sastavu:
a) Josip Brki, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne
i Hercegovine, predsjedavajueg;
b) Sead Jusi, zamjenik ministra odbrane Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedavajueg;
c) Boris Jerini, zamjenik ministra odbrane Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedavajueg;
d) Mijo Krei, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i
Hercegovine, lan;
e) Almir ahovi, pomonik ministra vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine, lan;
f)
Zoran ajinovi, pomonik ministra odbrane Bosne i
Hercegovine, lan;
g) eljko Bogut, sekretar Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, lan;
h) Ante Batarilo, ef Kabineta zamjenika ministra
komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, lan;
i)
Nina Mikovi, efica Kabineta ministra za izbjeglice
i ljudska prava Bosne i Hercegovine, lan;
j)
Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, lan;

, 7. 10. 2016.

Sneana Tuevljak, Ministarstvo finansija i trezora


Bosne i Hercegovine, lan;
l)
Milomir Hrum, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, lan;
m) Darija Ramljak, pomonica direktora Direkcije za
evropske integracije Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, lan;
n) Alida Sofi, pomonica direktora Direkcije za
ekonomsko planiranje Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, lan;
o) Boo Zovko, ef Kabineta direktora Uprave za
indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, lan;
p) Milo avija, Obavjetajno-sigurnosna agencija
Bosne i Hercegovine, lan;
r) Momir Braji, ef Odsjeka za NATO i PfP u
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
lan;
s) Edin ehi, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine, lan;
t)
Mihajlo Vujovi, ef Odsjeka za saradnju sa NATO/
PfP u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine,
lan;
u) Mirsad aluk, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, tajnik."
lan 2.
lan 3. mijenja se i glasi:
"lan 3.
(Djelokrug poslova)
Djelokrug poslova Komisije je:
a) Utvruje prioritete u realizaciji obaveza Bosne i
Hercegovine koje proizlaze iz uea BiH u NATO
programu "Partnerstvo za mir", kao i u vezi sa
prijemom u punopravno lanstvo NATO saveza;
b) Predlae Vijeu ministara Bosne i Hercegovine mjere
i aktivnosti za realizaciju obaveza iz take a) ovog
stava i kontinuirano prati i analizira njihovo
sprovoenje, te izvjetava Vijee ministara Bosne i
Hercegovine o istom;
c) Organizira i rukovodi izradom dokumenata saradnje
Bosne i Hercegovine i NATO-a u okviru NATO
integracijskog procesa Bosne i Hercegovine;
d) Vri struno-konsultativne poslove i funkcionalnu
koordinaciju aktivnosti institucija Bosne i
Hercegovine koje su involvirane u proces realizacije
obaveza iz take a) ovog stava;
e) Sarauje sa drugim dravnim i entitetskim
institucijama, kao i nevladinim organizacijama, u
procesu realizacije obaveza iz take a) ovog stava;
f)
Sarauje sa nadlenim autoritetima NATO tabova u
Briselu i Sarajevu u svrhu adekvatne realizacije
obaveza iz stava take a) ovog stava;
g) Sarauje sa Misijom Bosne i Hercegovine pri NATOu u Briselu u procesu realizacije obaveza iz stava
take a) ovog stava;
h) Sarauje sa nadlenim institucijama drugih zemalja,,
kao i sa meunarodnim organizacijama, u procesu
realizacije, obaveza iz take a) ovog stava;
i)
Predlae projekte i programe koji su od posebnog
interesa za NATO integracijski proces Bosne i
Hercegovine;
j)
Obavlja i druge poslove koji su od znaaja za NATO
integracijski proces Bosne i Hercegovine. "
k)

, 7. 10. 2016.

lan 3.
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 211/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na osnovu lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), te lanka 84. Zakona o obrani Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlog
Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na 73. sjednici odranoj 15. rujna
2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU
POVJERENSTVA ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCES
BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
U Odluci o uspostavljanju Povjerenstva za NATO
integracijski proces Bosne i Hercegovine, donesenoj na 17.
sjednici Vijea ministra Bosne i Hercegovine od 30. jula 2015.
godine, lanak 2. mijenja se i glasi:
"lanak 2.
(Sastav Povjerenstva)
Povjerenstvo se uspostavlja u sljedeem sastavu:
a) Josip Brki, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne
i Hercegovine, predsjedatelj;
b) Sead Jusi, zamjenik ministra obrane Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedatelja;
c) Boris Jerini, zamjenik ministra obrane Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedatelja;
d) Mijo Krei, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i
Hercegovine, lan;
e) Almir ahovi, pomonik ministra vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine, lan;
j)
Zoran ajinovi, pomonik ministra obrane Bosne i
Hercegovine, lan;
g) eljko Bogut, tajnik Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, lan;
h) Ante Batarilo, predstojnik Ureda zamjenika ministra
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, lan;
i)
Nina Mikovi, predstojnica Ureda ministra za
izbjeglice i ljudska prava Bosne i Hercegovine, lan;
j)
Zlaiko Horvat, tajnik Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine, lan;
k) Sneana Tuevljak, Ministarstvo financija i trezora
Bosne i Hercegovine, lan;
l)
Milomir Hrum, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, lan;
m) Darija Ramljak, pomonica ravnatelja Direkcije za
europske integracije Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, lan;
n) Alida Sofi, pomonica ravnatelja Direkcije za
ekonomsko planiranje Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, lan;
o) Boo Zovko, predstojnik Ureda ravnatelja Uprave za
neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, lan;
p) Milo avija, Obavjetajno-sigurnosna agencija
Bosne i Hercegovine, lan;
r) Momir Braji, ef Odsjeka za NATO i PfP u
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
lan;

75 - 41

Edin ehi, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova


Bosne i Hercegovine; lan;
t)
Mihajlo Vujovi, ef Odsjeka za saradnju sa
NATO/PfP u Ministarstvu obrane Bosne i
Hercegovine, lan;
u) Mirsad aluk, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine, tajnik. "
lanak 2.
lanak 3. mijenja se i glasi:
"lanak 3.
(Djelokrug poslova)
Djelokrug poslova Povjerenstva je:
a) Utvruje prioritete u realiziranju obveza Bosne i
Hercegovine koje proistiu iz sudjelovanja BiH u
NATO programu "Partnerstvo za mir", kao i u svezi
sa prijemom u punopravno lanstvo NATO saveza;
b) Predlae Vijeu ministara Bosne i Hercegovine mjere
i aktivnosti za realiziranje obveza iz toke a) ovog
stavka i kontinuirano prati i ralanjuje njihovo
sprovoenje, te izvjeuje Vijee ministara Bosne i
Hercegovine o istom;
c) Organizira i rukovodi izradom dokumenata suradnje
Bosne i Hercegovine i NATO-a u okviru NATO
integracijskog procesa Bosne i Hercegovine;
d) Vri struno-konzultativne poslove i funkcionalnu
koordinaciju aktivnosti institucija Bosne i
Hercegovine koje su involvirane u proces realiziranja
obveza iz toke a) ovog stavka;
e) Surauje sa drugim dravnim i entitetskim
institucijama, kao i nevladinim organizacijama, u
procesu realiziranja obveza iz toke a) ovog stavka;
f)
Surauje sa nadlenim autoritetima NATO tabova u
Briselu i Sarajevu u svrhu adekvatnog realiziranja
obveza iz toke a) ovog stavka;
g) Surauje sa Misijom Bosne i Hercegovine pri NATOu u Briselu u procesu realiziranja obveza iz toke a)
ovog stavka;
h) Surauje sa nadlenim institucijama drugih zemalja,
kao i sa meunarodnim organizacijama, u procesu
realiziranja obveza iz toke a) ovog stavka;
i)
Predlae projekte i programe koji su od posebnog
interesa za NATO integracijski proces Bosne i
Hercegovine;
j)
Obavlja i druge poslove koji su od znaaja za NATO
integracijski proces Bosne i Hercegovine."
lanak 3.
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u
"Slubenom glasniku BiH".
VM broj 211/16
Predsjedatelj
15. rujna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
s)

1110

17. (3)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
, 72.
07.09.2016. ,

75 - 42




2016.
1.


2016. (" ", .
29/16 52/16), II
,
, ,
,
:


( )

150

20

01.11.2016. 01.11.2016. 01.07.2017. 01.04.2017.

2.

" ".
212/16

07. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. stav (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
72. sjednici odranoj 07.09. 2016.godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRIVANJU PLANA


PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA
NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 2016.
GODINI
lan 1.
U Odluci o utvrivanju Plana prijema kadeta u policijske
agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2016. godini
("Slubeni glasnik BiH", br. 29/16 i 52/16), u taki II Plana
prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i
Hercegovine, u prvom redu tabele, broj kadeta, datum poetka
kolovanja i dinamiki plan zapoljavanja u Graninoj policiji
BiH mijenja se i glasi:
Naziv
policijske
agencije

Broj kadeta
(prema inu)

Policajac
Granina
policija
BiH

150

Datum poetka
kolovanja

Mlai
Policajac
inspektor
20

Mlai
inspektor

Dinamiki plan
zapoljavanja

Policajac Mlai inspektor

01.11.2016. 01.11.2016. 01.07.2017.


godine
godine
godine

01.04.2017.
godine

, 7. 10. 2016.

lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 212/16
Predsjedavajui
07. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Temeljem lanka 17. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
72. sjednici odranoj 07.09. 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRIVANJU PLANA


PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA
RAZINI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 2016.
GODINI
lanak 1.
U Odluci o utvrivanju Plana prijema kadeta u policijske
agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2016. godini
("Slubeni glasnik BiH", br. 29/16 i 52/16), u toki II Plana
prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i
Hercegovine, u prvom redu tabele, broj kadeta, datum poetka
kolovanja i dinamiki plan zapoljavanja u Graninoj policiji
BiH mijenja se i glasi:
Naziv
policijske
agencije

Granina
policija
BiH

Broj kadeta
(prema inu)

Datum poetka kolovanja

Policajac

Mlai
inspektor

Policajac

150

20

01.11.2016.
godine

Mlai
inspektor

Dinamiki plan
zapoljavanja
Policajac

Mlai
inspektor

01.11.2016. 01.07.2017. 01.04.2017.


godine
godine
godine

lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 212/16
Predsjedatelj
07. rujna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1111

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 9. 2.


(" ", 37/03),
, 59. ,
06.06.2016. ,
, 71. , 31.08.2016. ,





1.

, 7. 10. 2016.

, ,
:
1. ,
;
2. ,
;
3. ,
;
4. , ;
5. , .
2. . 10., 11. 12.
,
,
1.
,


3. ,
,


,
.
3.
" ".
210/16

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 9. stav 2. Zakona o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 37/03), a vezano za zakljuak Vijea ministara Bosne i
Hercegovine sa 59. sjednice, odrane 06.06.2016. godine, Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj
31.08.2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU LANOVA KOMISIJE ZA


PROVOENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA IZBOR I
IMENOVANJE TRI LANA KONKURENCIJSKOG
VIJEA BOSNE I HERCEGOVINE
1. Imenuje se Komisija za provoenje konkursne procedure za
izbor i imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea Bosne i
Hercegovine, u sastavu od pet lanova, i to:
1. Dragia Meki, pomonik ministra vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa;
2. Admir Softi, pomonik ministra vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa;
3. eljko Peti, pomonik ministra vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa;
4. Ljubia Vladui, ekspert; i
5. Anka elija, ekspert.
2. U skladu s l. 10, 11. i 12. Zakona o ministarskim
imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim
imenovanjima Bosne i Hercegovine, Komisija iz take 1.
ovog Rjeenja izvrit e pregledanje svih prijava koje stignu
u propisanom roku, sastaviti listu s uim izborom najboljih
kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje na
osnovu principa utvrenih lanom 3. navedenog zakona,
obaviti intervju s kandidatima s liste s uim izborom,
utvrditi prijedlog rang liste s najboljim kandidatima i istu
dostaviti ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

75 - 43

BiH, radi dostavljanja Vijeu ministara BiH na daljnje


razmatranje.
3. Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 210/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 9. stavak 2. Zakona o
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", broj 37/03), a u svezi sa zakljukom Vijea ministara
Bosne i Hercegovine sa 59. sjednice, odrane 06.06.2016. godine,
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj
31.08.2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU LANOVA POVJERENSTVA ZA


PROVOENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA IZBOR I
IMENOVANJE TRI LANA KONKURENCIJSKOG
VIJEA BOSNE I HERCEGOVINE
1. Imenuje se Povjerenstvo za provoenje konkursne
procedure za izbor i imenovanje tri lana Konkurencijskog
vijea Bosne i Hercegovine, u sastavu od pet lanova, i to:
1. Dragia Meki, pomonik ministra vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa;
2. Admir Softi, pomonik ministra vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa;
3. eljko Peti, pomonik ministra vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa;
4. Ljubia Vladui, ekspert; i
5. Anka elija, ekspert.
2. Sukladno l. 10, 11. i 12. Zakona o ministarskim
imenovanjima, imenovanjima Vijea ministara i drugim
imenovanjima Bosne i Hercegovine, Povjerenstvo iz toke
1. ovoga Rjeenja izvrit e pregledanje svih prijava koje
stignu u propisanom roku, sastaviti listu s uim izborom
najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje
na temelju principa utvrenih lankom 3. navedenog
zakona, obaviti intervju s kandidatima s liste s uim
izborom, utvrditi prijedlog rang liste s najboljim
kandidatima i istu dostaviti ministru vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH, radi dostavljanja Vijeu ministara
BiH na daljnje razmatranje.
3. Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 210/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.


-
1112

4.2 ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 26.
,
- ("
", . 93/11 61/14),

75 - 44

, 28.
2016. ,


2016.
I

2016. ,
/,


.
II

11381/16 23. 2016. ,

:
)

, - 2 MW 7 MW
,

,
- 1 MW 8 MW
,
)

,
- 4 MW.
III
II.

,
:
- 30,00
/kW/, 22,50
/kW/, 7,50
/kW/,
- 6,46
/kW/.
IV

" ",
.
04-28-5-026-63/16
28. 2016.

, . .
Na osnovu lana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 26.
Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, nezavisnog operatora sistema i pomone usluge Preieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. septembra 2016. godine, donijeta je

ODLUKA

O OBEZBJEENJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA OKTOBAR 2016. GODINE
I
Ovom odlukom obezbjeuju se nedostajue koliine
pomonih usluga za oktobar 2016. godine, koje e pruiti vlasnici
licence/dozvole, u skladu sa obavezom iz uvjeta za obavljanje

, 7. 10. 2016.

djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni entitetski


regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti zavedeni u
Registar prualaca pomonih usluga.
II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Nezavisnog operatora
sistema u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 1138-1/16 od
23. septembra 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta rezerve
regulacije bit e obezbijeen kako slijedi:
a) kapacitet rezerve sekundarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 2 MW u vrnom i 7 MW u
nevrnom periodu,
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje 1 MW u vrnom periodu i 8 MW u nevrnom
periodu,
b) kapacitet rezerve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 4
MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz take II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabavke tih usluga, i iznose:
kapacitet rezerve sekundarne regulacije - 30,00 KM/
kW/mjesec, i to u vrnom periodu 22,50 KM/kW/
mjesec, a u nevrnom periodu 7,50 KM/kW/mjesec,
kapacitet rezerve tercijarne regulacije - 6,46
KM/kW/mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-63/16
28. septembra 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, s. r.
Na temelju lanka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
26. Metodologije za izradbu tarifa za usluge prijenosa elektrine
energije, neovisnog operatora sustava i pomone usluge Proieni tekst ("Slubeni glasnik BiH", br. 93/11 i 61/14), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. rujna 2016. godine, donijeta je

ODLUKA

O OSIGURANJU NEDOSTAJUIH KOLIINA


POMONIH USLUGA ZA LISTOPAD 2016. GODINE
I
Ovom odlukom osiguravaju se nedostajue koliine
pomonih usluga za listopad 2016. godine, koje e pruiti
vlasnici licence/dozvole, u skladu sa obvezom iz uvjeta za
obavljanje djelatnosti proizvodnje koje je utvrdio nadleni
entitetski regulator i drugi subjekti iji su tehniki objekti
zavedeni u Registar pruatelja pomonih usluga.
II
Uvaavajui u osnovi prijedlog Neovisnog operatora
sustava u Bosni i Hercegovini sadran u pismu broj 1138-1/16 od
23. rujna 2016. godine, nedostajui dio kapaciteta priuve
regulacije bit e osiguran kako slijedi:
a) kapacitet priuve sekundarne regulacije
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne, Mostar - 2 MW u vrnom i 7 MW u
nevrnom razdoblju,

, 7. 10. 2016.

Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje 1 MW u vrnom razdoblju i 8 MW u nevrnom


razdoblju,
b) kapacitet priuve tercijarne regulacije
Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje - 4
MW.
III
Cijene po kojima se pruaju usluge iz toke II. ove odluke
jednake su prosjenim ponderiranim cijenama prihvaenih
ponuda u postupku javne nabave tih usluga, i iznose:
kapacitet priuve sekundarne regulacije - 30,00 KM/
kW/mjesec, i to u vrnom razdoblju 22,50 KM/kW/
mjesec, a u nevrnom razdoblju 7,50 KM/kW/mjesec,
kapacitet priuve tercijarne regulacije - 6,46
KM/kW/mjesec.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
Brko Distrikta BiH.
Broj 04-28-5-026-63/16
28. rujna 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi, v. r.

1113

. 4.7 4.10 ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 17.
(" ", 63/16),
, 28.
2016. ,

1.

2.

3.


2017.

2017. ,
-, ,

.
2017.
1.986.000,00

(
).
2.

, :
-
-
-
-
- ,

1.339.000,00
70.000,00
57.000,00
26.000,00
26.000,00


, .
5.
.
6.
, "
",
.

,

4.

75 - 45

-

,
, 2011.

.
2017. ("
", 64/16)
-
2.003.000,00 .

150.000,00 ,
17.000,00 ,
2017. a 1.986.000,00 .

-
2017. "
", " ", " " 19
.

-
,
.
"
"


,


.


.

,


.
,
5. ,
2017.
.
05-28-12-280-1/16
28. 2016.


Na osnovu l. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 17.
Pravilnika o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 63/16), na
sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. septembra 2016. godine, donesena je

ODLUKA

1.

O UTVRIVANJU REGULATORNE NAKNADE


ZA 2017. GODINU
Ovom odlukom utvruje se visina regulatorne naknade za
2017. godinu, koju plaaju vlasnici licenci izdatih od strane
DERK-a, te nain plaanja, odnosno izmirenja obaveze
plaanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.

75 - 46
2.
3.

Regulatorna naknada za 2017. godinu iznosi


1.986.000,00 KM
(miliondevetstoosamdesetesthiljada
konvertibilnih maraka).
Obavezi plaanja regulatorne naknade iz take 2. ove
odluke podlijeu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane
djelatnosti, kako slijedi:
- za djelatnost prijenosa elektrine energije
- za djelatnost nezavisnog operatora sistema
- za djelatnost distribucije
- za djelatnost trgovine i snabdijevanja
- za djelatnost meunarodne trgovine, po licenci

1.339.000,00 KM
70.000,00 KM
57.000,00 KM
26.000,00 KM
26.000,00 KM

Vlasnici licenci plaaju regulatornu naknadu kvartalno,


unaprijed.
5. Vlasnici licenci plaaju iznos regulatorne naknade
proporcionalno periodu vaenja licence.
6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a
objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH", slubenim
glasilima entiteta i Brko Distrikta BiH.
Obrazloenje
Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema
elektrine energije u Bosni i Hercegovini osnovni prihod DERKa ini regulatorna naknada koju plaaju vlasnici licenci za
obavljanje djelatnosti prijenosa elektrine energije, nezavisnog
operatora sistema i meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavljanje
elektroenergetskih djelatnosti na podruju Brko Distrikta BiH.
Finansijskim planom za 2017. godinu ("Slubeni glasnik
BiH", broj 64/16) planirana su ukupna potrebna sredstva za
finansiranje trokova DERK-a u iznosu od 2.003.000,00 KM.
Viak prihoda nad rashodima na kraju tekue godine je
procijenjen na iznos od 150.000,00 KM, ostali prihodi u iznosu
od 17.000,00 KM, tako da je regulatorna naknada za 2017.
godinu utvrena u iznosu 1.986.000,00 KM.
Proraun obaveza vlasnika licenci po djelatnostima uvaava
osnovanu procjenu da e licencu DERK-a tokom 2017. godine
posjedovati "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini",
"Elektroprijenos Bosne i Hercegovine", "Komunalno Brko" i 19
vlasnika licence za obavljanje djelatnosti meunarodne trgovine
elektrinom energijom.
Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijeljen izmeu
reguliranih djelatnosti prijenosa elektrine energije i nezavisnog
operatora sistema na osnovu odnosa ukupnih trokova i rashoda
NOS-a BiH i ukupnih trokova i bruto dobiti Elektroprijenosa
BiH, a uvaavajui dosadanji trend promjene visine regulatorne
naknade.
Regulatorna naknada koju e plaati "Komunalno Brko"
za posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije
elektrine energije i licence za obavljanje djelatnosti trgovine i
snabdijevanja elektrinom energijom na teritoriji BiH, odreena
je raspodjelom postojee obaveze na posebne iznose koji su
uporedivi sa slinim iznosima u okruenju koje plaaju regulirani
subjekti za iste djelatnosti sa uporedivom veliinom konzuma.
Vlasnici licenci reguliranih djelatnosti imaju pravo da iznos
regulatorne naknade na koju su obavezani uraunaju u svoju
tarifu.
S obzirom na znaaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela
nereguliranih djelatnosti, regulatorna naknada za djelatnost trgovine i snabdijevanja elektrinom energijom na teritoriji BiH je
jednaka iznosu koji plaaju vlasnici licence za meunarodnu
trgovinu.
4.

, 7. 10. 2016.

Vlasnicima licenci, za jednu od djelatnosti iz take 5. ove


odluke, iznos regulatorne naknade bit e odreen proporcionalno
vremenu vaenja licence u toku 2017. godine.
Broj 05-28-12-280-1/16
28. septembra 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi
Na temelju l. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
17. Pravilnika o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 63/16),
na sjednici Dravne regulatorne komisije za elektrinu energiju,
odranoj 28. rujna 2016. godine, donesena je

ODLUKA

1.

2.
3.

O UTVRIVANJU REGULATORNE NAKNADE


ZA 2017. GODINU
Ovom odlukom utvruje se visina regulatorne naknade za
2017. godinu, koju plaaju vlasnici licenci izdatih od strane
DERK-a, te nain plaanja, odnosno izmirenja obveze
plaanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.
Regulatorna naknada za 2017. godinu iznosi 1.986.000,00
KM (milijundevetstoosamdesetesttisua konvertibilnih
maraka).
Obvezi plaanja regulatorne naknade iz toke 2. ove odluke
podlijeu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane
djelatnosti, kako slijedi:
- za djelatnost prijenosa elektrine energije
- za djelatnost neovisnog operatora sustava
- za djelatnost distribucije
- za djelatnost trgovine i opskrbe
- za djelatnost meunarodne trgovine, po licenci

1.339.000,00 KM
70.000,00 KM
57.000,00 KM
26.000,00 KM
26.000,00 KM

Vlasnici licenci plaaju regulatornu naknadu kvartalno,


unaprijed.
5. Vlasnici licenci plaaju iznos regulatorne naknade
proporcionalno razdoblju vaenja licence.
6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a
objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH", slubenim
glasilima entiteta i Brko Distrikta BiH.
Obrazloenje
Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava
elektrine energije u Bosni i Hercegovini temeljni prihod DERKa ini regulatorna naknada koju plaaju vlasnici licenci za
obavljanje djelatnosti prijenosa elektrine energije, neovisnog
operatora sustava i meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavljanje
elektroenergetskih djelatnosti na podruju Brko Distrikta BiH.
Financijskim planom za 2017. godinu ("Slubeni glasnik
BiH", broj 64/16) planirana su ukupna potrebna sredstva za
financiranje trokova DERK-a u iznosu od 2.003.000,00 KM.
Viak prihoda nad rashodima na koncu tekue godine je
procijenjen na iznos od 150.000,00 KM, ostali prihodi u iznosu
od 17.000,00 KM, tako da je regulatorna naknada za 2017.
godinu utvrena u iznosu 1.986.000,00 KM.
Proraun obveza vlasnika licenci po djelatnostima uvaava
utemeljenu procjenu da e licencu DERK-a tijekom 2017. godine
posjedovati "Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini",
"Elektroprijenos Bosne i Hercegovine", "Komunalno Brko" i 19
vlasnika licence za obavljanje djelatnosti meunarodne trgovine
elektrinom energijom.
4.

, 7. 10. 2016.

Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijeljen izmeu


reguliranih djelatnosti prijenosa elektrine energije i neovisnog
operatora sustava na temelju odnosa ukupnih trokova i rashoda
NOS-a BiH i ukupnih trokova i bruto dobiti Elektroprijenosa
BiH, a uvaavajui dosadanji trend promjene visine regulatorne
naknade.
Regulatorna naknada koju e plaati "Komunalno Brko"
za posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije
elektrine energije i licence za obavljanje djelatnosti trgovine i
opskrbe elektrinom energijom na teritoriju BiH, odreena je
raspodjelom postojee obveze na posebne iznose koji su
usporedivi sa slinim iznosima u okruju koje plaaju regulirani
subjekti za iste djelatnosti sa usporedivom veliinom konzuma.
Vlasnici licenci reguliranih djelatnosti imaju pravo da iznos
regulatorne naknade na koju su obvezani uraunaju u svoju tarifu.
S obzirom na znaaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela
nereguliranih djelatnosti, regulatorna naknada za djelatnost
trgovine i opskrbe elektrinom energijom na teritoriju BiH je
jednaka iznosu koji plaaju vlasnici licence za meunarodnu
trgovinu.
Vlasnicima licenci, za jednu od djelatnosti iz toke 5. ove
odluke, iznos regulatorne naknade bit e odreen proporcionalno
vremenu vaenja licence u tijeku 2017. godine.
Broj 05-28-12-280-1/16
28. rujna 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi

1114

4.2. ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11) 36. ("
", 2/05),
21. 2016.
,
, 28. 2016. ,






1.


(" ", 51/16), 2.
"31. 2016. "
"30. 2016. ".
2.
" "
.
05-28-13-172-11/16
28. 2016.


Na osnovu lana 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lana 36.
Poslovnika o radu ("Slubeni glasnik BiH", broj 2/05), na
prijedlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini od
21. septembra 2016. godine, na sjednici Dravne regulatorne

75 - 47

komisije za elektrinu energiju, odranoj 28. septembra 2016.


godine, donesena je

ODLUKA

O IZMJENI ODLUKE O PRODUENJU PRIMJENE


ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NAIN
RADA KORISNIKA PRIJENOSNOG SISTEMA TOKOM
FUNKCIONALNIH ISPITIVANJA I PUTANJA U RAD
1. U Odluci o produenju primjene Odluke o davanju
saglasnosti na nain rada korisnika prijenosnog sistema
tokom funkcionalnih ispitivanja i putanja u rad ("Slubeni
glasnik BiH", broj 51/16), u taki 2. datum "31. decembra
2016. godine" zamjenjuje se datumom "30. septembra
2016. godine".
2. Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH" i slubenim glasilima entiteta.
Broj 05-28-13-172-11/16
28. septembra 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi
Na temelju lanka 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i lanka
36. Poslovnika o radu ("Slubeni glasnik BiH", broj 2/05), na
prijedlog Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini od
21. rujna 2016. godine, na sjednici Dravne regulatorne komisije
za elektrinu energiju, odranoj 28. rujna 2016. godine, donesena
je

ODLUKA
O IZMJENI ODLUKE O PRODULJENJU PRIMJENE
ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA NAIN
RADA KORISNIKA PRIJENOSNOG SUSTAVA
TIJEKOM FUNKCIONALNIH ISPITIVANJA I
PUTANJA U RAD
1. U Odluci o produljenju primjene Odluke o davanju
suglasnosti na nain rada korisnika prijenosnog sustava
tijekom funkcionalnih ispitivanja i putanja u rad
("Slubeni glasnik BiH", broj 51/16), u toki 2. datum "31.
prosinca 2016. godine" zamjenjuje se datumom "30. rujna
2016. godine".
2. Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH" i slubenim glasilima entiteta.
Broj 05-28-13-172-11/16
28. rujna 2016. godine
Predsjedatelj Komisije
Tuzla
Suad Zeljkovi



1115

4. (3) ) 12. (3)


)
(" ", 10/12)
193. (" ",
. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13),

, ,

" " ...
,
46.

75 - 48

, 30. 2016. , o

2.

1.

,
,

"
" ...
500.000,00
,
.
"
",
.


(
: ) 04. 07. 2016.
, : /I 03-26-1-38/16,
,
, : 05/1-14-11244-1/16
27. 05. 2016.,
500.000,00
" " ...
( : " ")
. :

(
: ),

, : 02-29-2-1-103-6/09 01.06.2009.
,

" ", : 032-0--16000103 21.01.2016. ,

" ", : 032-0--14001242 08.08.2014. ,


, : 07-32.5-3447/16 05.02.2016.
, " ",


, : 07-32.5-935/14 18.08.2014.
, " ",

, : -7--003,
" " 01.06.2009. ,
" "
2014. ,
" "
2015. ,
" "
,
12.05.2016. ,
" "
31.12.2015. ,
" "
01.01.2015. 31.12.2015. ,
,

, : 05/1-05/16,

2016.
- 22010002
" " ("
", 17/15),
"
" ... 01. 01. - 31. 12.
2015.
"
" ("
", . 1/98, 6/98, 11/05, 9/10, 9/12 9/15).
14. (1)
( :
),
, : 06-14-32632-/16 29.06.2016. ,
,

" ",
,
12. (2) .


.

,
:
" "

(): 1-9924, :
4209372030004,
,
.
" " ,
, ,

" ":
, , ,
, .
"
" 4.060.101,64 ,
, 100%
.

500.000,00 "
"
2016. (" ",
17/15).
, 2016. 22010002 - "
" 500.000,00 . " "
,

,

.

46. , 30.08.2016. ,
,
.
,
.
,

-

1.

2.
3.

4.

, 7. 10. 2016.

, 7. 10. 2016.


,
,
500.000,00 " ", 01.
01. 2016. ex post
, 12. (7) .
,

" ",
, 3.
(1) .


,
3.
(1) ,
;


;

,


.
,


,
3. (1) . , ,

,
,
.
,

,

, 4. (2) ) ,

,
.
,


500.000,00


,

,
,
.
, ,
, ,


, , ,
. ,
25. )

75 - 49

( , ,
99, 04.04.2014.)


, -
, , , ,

,
, , , ,
, )
, ,
,
, .
,
"
" 500.000,00

, ,
4. (2) ) ,

.
,
.
:

.

30
.

/I 03-26-1-38-1/16

30. 2016.


, . .
Na osnovu lana 4. stav (3) taka a) i lana 12. stav (3)
taka c) Zakona o sistemu dravne pomoi u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 10/12) i lana 193. Zakona o
upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), rjeavajui u postupku ocjene usklaenosti
dravne pomoi s propisima o dravnoj pomoi, pokrenutom na
osnovu Zahtjeva Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja
Tuzlanskog kantona za odobrenje dravne pomoi korisniku
Javno preduzee "Meunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. ivinice
za unapreenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture, Vijee
za dravnu pomo Bosne i Hercegovine na 46. sjednici, odranoj
30. augusta 2016. godine, donijelo je sljedee

RJEENJE

1.

2.

1.

Utvruje se da dravna pomo, sadrana u Zahtjevu


Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog
kantona za odobrenje dravne pomoi korisniku Javno
preduzee "Meunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. ivinice
za unapreenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture u
iznosu od 500.000,00 KM, ne predstavlja dravnu pomo u
smislu Zakona o sistemu dravne pomoi u Bosni i
Hercegovini.
Ovo rjeenje bit e objavljeno u "Slubenom glasniku
BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Obrazloenje
Zahtjev za pokretanje postupka

75 - 50

2.

Vijee za dravnu pomo Bosne i Hercegovine (u


daljnjem tekstu: Vijee) zaprimilo je 4.7.2016. godine,
pod brojem: UP/I 03-26-1-38/16, Zahtjev Ministarstva
trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog kantona, akt
broj: 05/1-14-11244-1/16, od 27.5.2016., za odobrenje
dravne pomoi u obliku subvencije u iznosu od
500.000,00 KM korisniku Javno preduzee "Meunarodni
aerodrom Tuzla" d.o.o. ivinice (u daljnjem tekstu: JP
"Aerodrom Tuzla") za unapreenje i nadogradnju
aerodromske infrastrukture. Uz Zahtjev podnosilac je
dostavio:
popunjen Obrazac za prijavu programa dravne
pomoi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Obrazac prijave),
Rjeenje Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH,
broj: 02-29-2-UP1-103-6/09, od 1.6.2009. godine,
Rjeenje Opinskog suda u Tuzli o izmjenama
podataka JP "Aerodrom Tuzla", broj: 032-0-Reg-16000103, od 21.1.2016. godine,
Rjeenje Opinskog suda u Tuzli o izmjenama
podataka JP "Aerodrom Tuzla", broj: 032-0-Reg-14001242, od 8.8.2014. godine,
Obavjetenje Federalnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji
djelatnosti, broj: 07-32.5-3447/16, od 5.2.2016.
godine, za JP "Aerodrom Tuzla",
Obavjetenje Federalnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji
djelatnosti, broj: 07-32.5-935/14, od 18.8.2014.
godine, za JP "Aerodrom Tuzla",
Potvrdu Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za
aerodrom za javnu upotrebu, No: E-7-A-003, izdatu
JP "Aerodrom Tuzla" 1.6.2009. godine,
Izvjetaj JP "Aerodrom Tuzla" o zranom saobraaju
za 2014. godinu,
Izvjetaj JP "Aerodrom Tuzla" o zranom saobraaju
za 2015. godinu,
Informaciju JP "Aerodrom Tuzla" o vremenu
otvorenosti Meunarodnog aerodroma Tuzla, od
12.5.2016. godine,
Bilans stanja JP "Aerodrom Tuzla" na dan
31.12.2015. godine,
Bilans uspjeha JP "Aerodrom Tuzla" za period od
1.1.2015. do 31.12.2015. godine,
Obavjetenje Ministarstva trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona o visini odobrenih
sredstava, broj: 05/1-05/16,
Izvod iz Budeta Tuzlanskog kantona za 2016.
godinu - potroako mjesto 22010002 JP "Aerodrom
Tuzla" ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj
17/15),
Izvjetaj o poslovanju JP "Meunarodni aerodrom
Tuzla" d.o.o. za period 1.1. - 31.12.2015. godine i
Zakon o osnivanju Javnog preduzea "Meunarodni
aerodrom Tuzla" ("Slubene novine Tuzlanskog
kantona", br. 1/98, 6/98, 11/05, 9/10, 9/12 i 9/15).
U smislu lana 14. stav (1) Zakona o sistemu dravne
pomoi u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon),
Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom dalo
konsultativno miljenje, broj: 06-14-3-2632-a/16, od
29.6.2016. godine, na prijavu dravne pomoi od
Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog
kantona za dodjelu subvencije JP "Aerodrom Tuzla", te uz
to miljenje dostavilo Vijeu navedene priloge i Obrazac
prijave, shodno odredbi lana 12. stav (2) Zakona.
Primijenjeni propisi

3.

4.

, 7. 10. 2016.

Vijee je u postupku primijenilo odredbe Zakona koje su


relevantne za predmetni zahtjev.
Utvrivanje injenica
Na osnovu dostavljenih podataka, Vijee je u postupku
utvrdilo sljedee:
Privredni subjekat JP "Aerodrom Tuzla" upisan je u sudskom registru Opinskog suda u Tuzli pod matinim brojem subjekta upisa (MBS): 1-9924, JIB: 4209372030004,
kao drutvo s ogranienom odgovornou sa sjeditem u
ivinicama, Gornje Dubrave bb.
Osnovna djelatnost JP "Aerodrom Tuzla" su, prije svega,
usluge u zranom saobraaju, te djelatnosti poblie opisane u sudskom registru kod subjekta upisa JP "Aerodrom
Tuzla": zrani prijevoz putnika, zrani prijevoz robe,
skladitenje robe, pretovar tereta, djelatnosti keteringa itd.
Upisani i uplaeni osnovni kapital JP "Aerodrom Tuzla"
iznosi 4.060.101,64 KM, a njegov osniva i vlasnik je
Tuzlanski kanton, s udjelom od 100% u osnovnom
upisanom kapitalu.
Pravni osnov za dodjelu dravne pomoi u obliku
subvencije u iznosu od 500.000,00 KM JP "Aerodrom
Tuzla" sadran je u Budetu Tuzlanskog kantona za 2016.
godinu ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj
17/15).
Naime, Budetom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu potroako mjesto 22010002 - osigurana su sredstva na
ime kapitalnih transfera JP "Aerodrom Tuzla" u iznosu od
500.000,00 KM. Navedena finansijska sredstva dodijeljena su JP "Aerodrom Tuzla" putem Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog kantona i bit e
iskoritena za unapreenje i nadogradnju aerodromske
infrastrukture, odnosno prilaznih svjetala i opreme za
odleivanje i zatitu od zaleivanja manevarskih povrina
na aerodromu.
Donoenje odluke
Vijee je na 46. sjednici, odranoj 30.8.2016. godine,
razmatralo Zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona. Prilikom donoenja
odluke, Vijee je uzelo u obzir cjelokupnu dokumentaciju.
S obzirom na to da je Ministarstvo trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona u Obrascu prijave navelo
da je datum poetka dodjele dravne pomoi, sadrane u
predmetnom zahtjevu za odobrenje dravne pomoi, u
obliku subvencije u iznosu od 500.000,00 KM korisniku
JP "Aerodrom Tuzla", 1.1.2016. godine Vijee je provelo
postupak ex post odobrenja, u skladu s lanom 12. stav (7)
Zakona.
Naime, Vijee je prvenstveno tokom postupka trebalo
utvrditi da li dravna pomo u obliku subvencije korisniku
JP "Aerodrom Tuzla", koja se odnosi na unapreenje i
nadogradnju aerodromske infrastrukture, predstavlja
dravnu pomo iz lana 3. stav (1) Zakona.
Prilikom utvrivanja da li dravna pomo u obliku subvencije za unapreenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture predstavlja dravnu pomo, Vijee je razmotrilo
da li su ispunjeni svi uslovi iz lana 3. stav (1) Zakona,
odnosno da li je rije o transferu dravnih sredstava; da li
sredstva predstavljaju pomo koja korisniku pomoi
donose ekonomsku prednost koju on ne bi ostvario kroz
svoje redovno i normalno poslovanje; da li se predloena
sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi i da li
dodjelom predloenih sredstava postoji mogunost
naruavanja trine konkurencije davanjem prednosti na
tritu korisniku dravne pomoi, naroito u mjeri u kojoj
to moe uticati na ispunjavanje meunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine iz ove oblasti.

, 7. 10. 2016.

U konkretnom sluaju, utvreno je da kapitalno ulaganje u


obliku subvencije za unapreenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture predstavlja dravnu pomo, jer su
ispunjeni svi uslovi iz lana 3. stav (1) Zakona. Naime,
rije je o transferu sredstava iz budeta Tuzlanskog
kantona, sredstva donose ekonomsku prednost koju
korisnik ne bi mogao ostvariti kroz redovno i normalno
poslovanje, sredstva se dodjeljuju na selektivnoj osnovi,
postoji mogunost naruavanja trine konkurencije na
irem tritu koje ini trite BiH i Evropske unije.
Meutim, imajui u vidu da se dravna pomo sadrana u
predmetnom zahtjevu odnosi na kapitalno ulaganje,
Vijee je u postupku utvrivalo da li u konkretnom
sluaju postoji mogunost primjene izuzea, na osnovu
lana 4. stav (2) taka c) Zakona, kojim je propisano da se
Zakon ne primjenjuje na dravnu pomo za infrastrukturu,
odnosno na javnu potronju na infrastrukturu.
S obzirom na to da je Ministarstvo trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona u Obrascu prijave navelo
da e se finansijska sredstva u obliku subvencije u iznosu
od 500.000,00 KM utroiti za unapreenje i nadogradnju
prilaznih svjetala i opreme za odleivanje i zatitu od
zaleivanja manevarskih povrina na aerodromu, Vijee je
utvrdilo da navedeno kapitalno ulaganje predstavlja
ulaganje u infrastrukturu aerodroma, koja ne podlijee
pod pravila o dravnoj pomoi, odnosno na koju se Zakon
ne primjenjuje.
Takoer, u svrhu poreenja, bitno je istai da se i u
propisima Evropske unije u vezi s dodjelom dravne
pomoi aerodromima i zranim prijevoznicima pod
infrastrukturom aerodroma podrazumijeva infrastruktura i
oprema za pruanje usluga aerodroma, a koje se odnose
na slijetanje, polijetanje, rasvjetu i parkiranje aviona.
Naime, odredbama take 25. podtaka e) Komunikacija
Komisije Smjernice o dravnoj pomoi aerodromima i
zranim prijevoznicima (Slubeni list Evropske unije,
serija C, broj 99, 4.4.2014.) propisano je da se pod
infrastrukturom aerodroma podrazumijeva infrastruktura i
oprema za pruanje usluga aerodroma koje aerodrom
prua zranim prijevoznicima i razliitim pruaocima
usluga, ukljuujui poletno-slijetne staze, terminale,
stajanke, rulne staze, centraliziranu infrastrukturu za
zemaljske usluge i ostale objekte koji direktno pruaju
podrku uslugama aerodroma, iskljuujui infrastrukturu i
opremu koja je, prije svega, potrebna za obavljanje
neavionskih djelatnosti, poput parkinga za automobile,
prodavnica i restorana, dok je u podtaki d) iste take,
izmeu ostalog, propisano da se usluge koje iskljuivo
prua aerodrom odnose na slijetanje, polijetanje, rasvjetu i
parkiranje aviona.
Slijedom navedenog, Vijee je u postupku utvrdilo da
finansijska sredstva dodijeljena JP "Aerodrom Tuzla" u
iznosu od 500.000,00 KM za unapreenje i nadogradnju
aerodromske infrastrukture ne predstavljaju dravnu
pomo u smislu Zakona, jer je, u skladu s odredbom lana
4. stav (2) taka c) Zakona, javna potronja na
infrastrukturu izuzeta od primjene ovog zakona.
U skladu s navedenim, Vijee je odluilo kao u
dispozitivu ovog rjeenja.
Uputstvo o pravnom lijeku:
Ovo rjeenje je konano u upravnom postupku i protiv
istog nije dozvoljena alba.

75 - 51

Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred


Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rjeenja.
Broj UP/I 03-26-1-38-1/16
Predsjedavajua
30. augusta 2016. godine
Vijea za dravnu pomo BiH
Istono Sarajevo
Radmila Mihi, s. r.
Na temelju lanka 4. stavak (3) toka a) i lanka 12. stavak
(3) toka c) Zakona o sustavu dravne potpore u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 10/12) i lanka 193.
Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02,
12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), rjeavajui u postupku ocjene
usklaenosti dravne potpore s propisima o dravnoj potpori,
pokrenutom na temelju Zahtjeva Ministarstva trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona za odobrenje dravne potpore
korisniku Javno poduzee "Meunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
ivinice, za unaprjeenje i nadogradnju aerodromske
infrastrukture, Vijee za dravnu potporu Bosne i Hercegovine na
46. sjednici, odranoj 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je
sljedee

RJEENJE

1.

2.

1.

Utvruje se kako dravna potpora, sadrana u Zahtjevu


Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog
kantona za odobrenje dravne potpore korisniku Javno
poduzee "Meunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. ivinice za
unaprjeenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture u
iznosu od 500.000,00 KM, ne predstavlja dravnu potporu
u smislu Zakona o sustavu dravne potpore u Bosni i
Hercegovini.
Ovo Rjeenje bit e objavljeno u "Slubenom glasniku
BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Obrazloenje
Zahtjev za pokretanje postupka
Vijee za dravnu potporu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Vijee) zaprimilo je 4. 7. 2016. godine,
pod brojem: UP/I 03-26-1-38/16, Zahtjev Ministarstva
trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog kantona, akt
broj: 05/1-14-11244-1/16 od 27.5.2016., za odobrenje
dravne potpore u obliku subvencije u iznosu od
500.000,00 KM korisniku Javno poduzee "Meunarodni
aerodrom Tuzla" d.o.o. ivinice (u daljnjem tekstu: JP
"Aerodrom Tuzla") za unaprjeenje i nadogradnju
aerodromske infrastrukture. Uz Zahtjev podnositelj je
dostavio:
popunjen Obrazac za prijavu programa dravne
potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Obrazac prijave),
Rjeenje Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH,
broj: 02-29-2-UP1-103-6/09 od 6.2009. godine,
Rjeenje Opinskog suda u Tuzli o izmjenama
podataka JP "Aerodrom Tuzla", broj: 032-0-Reg-16000103 od 21.1.2016. godine,
Rjeenje Opinskog suda u Tuzli o izmjenama
podataka JP "Aerodrom Tuzla", broj: 032-0-Reg-14001242 od 8.8.2014. godine,
Obavijest Federalnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji
djelatnosti, broj: 07-32.5-3447/16 od 5.2.2016.
godine, za JP "Aerodrom Tuzla",
Obavijest Federalnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji

75 - 52

2.
3.

djelatnosti, broj: 07-32.5-935/14 od 18.8.2014.


godine, za JP "Aerodrom Tuzla",
Potvrdu Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za
aerodrom za javnu uporabu, No: E-7-A-003, izdatu
JP "Aerodrom Tuzla" 1.6.2009. godine,
Izvjee JP "Aerodrom Tuzla" o zranom prometu
za 2014. godinu,
Izvjee JP "Aerodrom Tuzla" o zranom prometu
za 2015. godinu,
Informaciju JP "Aerodrom Tuzla" o vremenu
otvorenosti Meunarodnog aerodroma Tuzla, od
12.5.2016. godine,
Bilancu stanja JP "Aerodrom Tuzla" na dan
31.12.2015. godine,
Bilancu uspjeha JP "Aerodrom Tuzla" za razdoblje
od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine,
Obavijest Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja
Tuzlanskog kantona o visini odobrenih sredstava,
broj: 05/1-05/16,
Izvod iz Prorauna Tuzlanskog kantona za 2016.
godinu - potroako mjesto 22010002 JP "Aerodrom
Tuzla" ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj
17/15),
Izvjee o poslovanju JP "Meunarodni aerodrom
Tuzla" d.o.o. za razdoblje 1.1. - 31.12.2015. godine i
Zakon o osnivanju Javnog poduzea "Meunarodni
aerodrom Tuzla" ("Slubene novine Tuzlanskog
kantona", br. 1/98, 6/98, 11/05, 9/10, 9/12 i 9/15).
U smislu lanka 14. stavak (1) Zakona o sustavu dravne
potpore u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon),
Federalno ministarstvo financija je svojim aktom dalo
konzultativno miljenje, broj: 06-14-3-2632-a/16 od
29.6.2016. godine, na prijavu dravne potpore od
Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog
kantona za dodjelu subvencije JP "Aerodrom Tuzla", te uz
to miljenje dostavilo Vijeu navedene privitke i Obrazac
prijave, shodno odredbi lanka 12. stavak (2) Zakona.
Primijenjeni propisi
Vijee je u postupku primijenilo odredbe Zakona koje su
relevantne za predmetni Zahtjev.
Utvrivanje injenica
Na temelju dostavljenih podataka, Vijee je u postupku
utvrdilo sljedee:
Gospodarski subjekt JP "Aerodrom Tuzla" upisan je u
sudskom registru Opinskog suda u Tuzli pod matinim
brojem subjekta upisa (MBS): 1-9924, JIB:
4209372030004, kao drutvo s ogranienom odgovornou sa sjeditem u ivinicama, Gornje Dubrave bb.
Osnovna djelatnost JP "Aerodrom Tuzla" su, prije svega,
usluge u zranom prometu, te djelatnosti poblie opisane
u sudskom registru kod subjekta upisa JP "Aerodrom
Tuzla": zrani prijevoz putnika, zrani prijevoz robe,
skladitenje robe, pretovar tereta, djelatnosti keteringa itd.
Upisani i uplaeni osnovni kapital JP "Aerodrom Tuzla"
iznosi 4.060.101,64 KM, a njegov osniva i vlasnik je
Tuzlanski kanton, s udjelom od 100% u osnovnom
upisanom kapitalu.
Pravni temelj za dodjelu dravne potpore u obliku
subvencije u iznosu od 500.000,00 KM JP "Aerodrom
Tuzla" sadran je u Proraunu Tuzlanskog kantona za
2016. godinu ("Slubene novine Tuzlanskog kantona",
broj 17/15).
Naime, Proraunom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
- potroako mjesto 22010002 - osigurana su sredstva na
ime kapitalnih transfera JP "Aerodrom Tuzla" u iznosu od
500.000,00 KM. Navedena financijska sredstva

4.

, 7. 10. 2016.

dodijeljena su JP "Aerodrom Tuzla" putem Ministarstva


trgovine, turizma i saobraaja Tuzlanskog kantona i bit e
iskoritena za unaprjeenje i nadogradnju aerodromske
infrastrukture, odnosno prilaznih svjetala i opreme za
odleivanje i zatitu od zaleivanja manevarskih povrina
na aerodromu.
Donoenje odluke
Vijee je na 46. sjednici, odranoj 30.8.2016. godine,
razmatralo Zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona. Prilikom donoenja
odluke, Vijee je uzelo u obzir cjelokupnu dokumentaciju.
S obzirom na to da je Ministarstvo trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona u Obrascu prijave navelo
kako je datum poetka dodjele dravne potpore, sadrane
u predmetnom Zahtjevu za odobrenje dravne potpore, u
obliku subvencije u iznosu od 500.000,00 KM korisniku
JP "Aerodrom Tuzla", 1.1.2016. godine Vijee je provelo
postupak ex post odobrenja, sukladno lanku 12. stavak
(7) Zakona.
Naime, Vijee je prvenstveno tijekom postupka trebalo
utvrditi je li dravna potpora u obliku subvencije
korisniku JP "Aerodrom Tuzla", koja se odnosi na
unaprjeenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture,
predstavlja dravnu potporu iz lanka 3. stavak (1)
Zakona.
Prilikom utvrivanja je li dravna potpora u obliku
subvencije za unaprjeenje i nadogradnju aerodromske
infrastrukture predstavlja dravnu potporu, Vijee je
razmotrilo jesu li ispunjeni svi uvjeti iz lanka 3. stavak
(1) Zakona, odnosno je li rije o transferu dravnih
sredstava; je li sredstva predstavljaju pomo koja
korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju on ne
bi ostvario kroz svoje redovito i normalno poslovanje; je li
se predloena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj
osnovi i je li dodjelom predloenih sredstava postoji
mogunost naruavanja trine konkurencije davanjem
prednosti na tritu korisniku dravne potpore, posebice u
mjeri u kojoj to moe utjecati na ispunjavanje
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine iz ovoga
podruja.
U konkretnom sluaju utvreno je kako kapitalno ulaganje
u obliku subvencije za unaprjeenje i nadogradnju
aerodromske infrastrukture predstavlja dravnu potporu,
jer su ispunjeni svi uvjeti iz lanka 3. stavak (1) Zakona.
Naime, rije je o transferu sredstava iz prorauna Tuzlanskog kantona, sredstva donose ekonomsku prednost koju
korisnik ne bi mogao ostvariti kroz redovito i normalno
poslovanje, sredstva se dodjeljuju na selektivnoj osnovi,
postoji mogunost naruavanja trine konkurencije na
irem tritu koje ini trite BiH i Europske unije.
Meutim, imajui u vidu kako se dravna potpora,
sadrana u predmetnom Zahtjevu, odnosi na kapitalno
ulaganje, Vijee je u postupku utvrivalo je li u
konkretnom sluaju postoji mogunost primjene izuzea,
na temelju lanka 4. stavak (2) toka c) Zakona, kojim je
propisano kako se Zakon ne primjenjuje na dravnu
potporu za infrastrukturu, odnosno na javnu potronju na
infrastrukturu.
S obzirom na to da je Ministarstvo trgovine, turizma i
saobraaja Tuzlanskog kantona u Obrascu prijave navelo
kako e se financijska sredstva u obliku subvencije u
iznosu od 500.000,00 KM utroiti za unaprjeenje i
nadogradnju prilaznih svjetala i opreme za odleivanje i
zatitu od zaleivanja manevarskih povrina na
aerodromu, Vijee je utvrdilo kako navedeno kapitalno
ulaganje predstavlja ulaganje u infrastrukturu aerodroma,

, 7. 10. 2016.

koja ne podlijee pod pravila o dravnoj potpori, odnosno


na koju se Zakon ne primjenjuje.
Takoer, u svrhu poreenja, bitno je istai kako se i u
propisima Europske unije, u vezi s dodjelom dravne
potpore aerodromima i zranim prijevoznicima, pod
infrastrukturom aerodroma podrazumijeva infrastruktura i
oprema za pruanje usluga aerodroma, a koje se odnose na
slijetanje, polijetanje, rasvjetu i parkiranje zrakoplova.
Naime, odredbama toke 25. podtoka e) Komunikacija
Komisije Smjernice o dravnoj potpori aerodromima i
zranim prijevoznicima (Slubeni list Europske unije, serija
C, broj 99, 4. 4. 2014.) propisano je kako se pod
infrastrukturom aerodroma podrazumijeva infrastruktura i
oprema za pruanje usluga aerodroma koje aerodrom prua
zranim prijevoznicima i razliitim pruateljima usluga,
ukljuujui poletno-slijetne staze, terminale, stajanke, rulne
staze, centraliziranu infrastrukturu za zemaljske usluge i
ostale objekte koji izravno pruaju potporu uslugama
aerodroma, iskljuujui infrastrukturu i opremu koja je,
prije svega, potrebna za obavljanje nezrakoplovnih djelatnosti, poput parkiralita za automobile, prodavnica i restorana, dok je u podtoci d) iste toke, meu ostalim, propisano kako se usluge koje iskljuivo prua aerodrom odnose
na slijetanje, polijetanje, rasvjetu i parkiranje zrakoplova.
Slijedom navedenoga, Vijee je u postupku utvrdilo kako
financijska sredstva dodijeljena JP "Aerodrom Tuzla" u
iznosu od 500.000,00 KM za unaprjeenje i nadogradnju
aerodromske infrastrukture ne predstavljaju dravnu
potporu u smislu Zakona, jer je, sukladno odredbi lanka 4.
stavak (2) toka c) Zakona, javna potronja na
infrastrukturu izuzeta od primjene ovoga Zakona.
Sukladno navedenome, Vijee je odluilo kao u
dispozitivu ovoga Rjeenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Ovo Rjeenje je konano u upravnom postupku i protiv
istog nije dozvoljena alba.
Nezadovoljna stranka moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka
ovoga Rjeenja.
Broj UP/I 03-26-1-38-1/16
Predsjedateljica
30. kolovoza 2016. godine
Vijea za dravnu potporu BiH
Istono Sarajevo
Radmila Mihi, v. r.



1116




( . 41939/07)

09.06.2016.

44. 2. .
.
,
( ),
:
(Ganna Yudkivska), ,
(Nona Tsotsoria),

75 - 53

(Erik Mse),
(Andr Potocki),
' (Sofra Leary),
(Carlo Ranzoni),
(Mrti Mits), ,
(Claudia Westerdiek),
,
, 17. 05.
2016.

:

1.
(. 41939/07) iv B
, .
() 34.
(),
24.09.2007. .
2. . . ,
, . . ,
36. 4. ()
. ()
. , .
3.

,
.
1. . 12 .
4. 02.09.2013.
1. . 12 ,

54. 3. .
5. , .
, (
28. ).
, ,
( 29. ).
6.
, Human Rights Watch
Benjamin N. Cardozo,
( 36. 2. 44.
3. ).

I.
7. 1964.
, (
1).
8. 2 (
).
.
, (),
.
9.
.

.
10. 2006, ,
2006.
.
,
.
2
1992-1995.
,
.
1

75 - 54

11. 24. 07. 2006.


()
.


. V 8.1
2. 2001. ,
.
12. 01. 08. 2006.
.
13. 10.08.2006.
.

2001. .
14. 20.09.2006.
1.
. 12 . 29.09.2006.

( . 2678/06).
(
):
"... 8.
, V
,

.


,



, .
V
, 8.


, ,
.
,


.
,
.
.
,
,
,
- 1.
12 25.
,

, , ,



,

..."

:
"

, 7. 10. 2016.

:
13/05 26. 2006.
.
13/05,
, ,
, ,



.
, .
( ) V

, V
,
. ,

V .
, V
. , .
, ,
VI ' ',
.

,
.
,
. VI
, ,

.


.
,
V .
, ,


(

).
.
, ,

,

."
,
, :
"... ,


,

.
... .

1. 12 25.


. ( 22),

, 7. 10. 2016.


, ,



,
.
,
,
,
,


'' .

.
5/98
(" ", 36/00)



.

,

(
13/05 35/03).
, ,



.
, ,

,

.


.


1. 12

25.
.
,
.

4. .
, ,
.
4. .

.
,
,
. , II/2, II/3.
X/2.

,

.

75 - 55


""
.
V/1. II X
1. 12 .
, ,
,

."
15. 05. 07. 2010.
-. 29. 07. 2010.
.
II.
16.
([], .
27996/06 34836/06, 2009). ,

( , 1
2
17.

( )
( ). :
V
"
: ,
,
,
...
1.
.
(
),
. ,
3.
.
,

.
...
2.
...
()
.
V/3, () () .
, () ,

.
()

,

,
. "Croat" ( -
- . .)
, ;
"Croatian"
.
2

,
. ( "Serb",
- . .)
, ;
, .
1

75 - 56


.
,
; , ; , .
10 ,
.
...
3. . :
() .
()
,

.
()
.
()
, ,
, .
() .
()
, .
()
, .
() , ,

.
()

,
."
18. ("
", . 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 32/07)
27. 09. 2001. :
8.1 ( 1-2)
" ,
,
.

, .

.
,

,
.
."
III.
19. 2002.
, "
,
( )

" ( 234 (2002)
22. 01. 2002.

, 7. 10. 2016.

, 15. (iv) (). ,


.
20. ,
,
.

( (2005)004 11. 03. 2005. ),
:
"1. 23. 06. 2004. , 1384
".
13.
.
...
2.
67. V ,
"
: ,
,
,
."
:
,

;

,
;

, ,
, .
68. ,

.
,
,
.
, ,
.
...
69.
,
,
.


...
,
.

.
70. ,
,

,
.
...
71.
, 14.
"
,
, , , , ,

, 7. 10. 2016.

,
, ,
, ."
, ,
. ,

. 3. ()

.
72. ,
. 12

. ,
. 01. 04. 2005. , ,
,

.
...
76. , ,
.
,


.

, .
77.
,

,

. , ,
, ,
,

."

(-(2006)004
20. 03. 2006. ), :
"1. 2. 2006. ,
, . ,


.

.

.
...
I
8. I
,


. [

]
. 12
,
'',
.
I .
...
II

75 - 57

9. II,
, ,


,
. de jure,
, ,

.
16 .
,
.
...
12. , de facto
,

.
13. ,
,
,
.
...
18. ,

.
,
de facto

,

."
21.

( 19-25).

I. 1. . 12

22.


.

.
1. . 12
:
"1.

, , , , ,
, ,
, ,
.
2.
1."
.
1.
23.

,
.

.
, , ,

.
:

75 - 58

, .
, .
24. . ,
,

. ,
.
2.
() ratione personae
25. ,
, , (. .,
30;
, . 3681/06, 16, 15.07.2014).
.
()
26.
, ,
1. . 12,
. .
3.
27.
35. 3. () .
. .
.
1.
28. , ,

.
, ,
.
:
,
,
.
29.
-

,
.
,
,
, ,


.
.
.

.
30. ,

,

, 7. 10. 2016.

( ),
.


,
.
.
,
. ,

.

, .
2.
31.
([], . 58278/00, 2006-IV),


,


.

.

- .
32.
,

. , ,

.
,
:

.
33. ,

.


.
.
34.

. ,
.

. ,
.
,
.
3.
35.
,

,
. 25. 2. (1)

() 5. ()
(),

.
,
.

, 7. 10. 2016.

36. ,

.



, ,
,
,

.
,

.
37. 15.

.

, .
,

.

,


.
4.
38.
1. . 12
(., 54).
39.

. "
"
" " "

" (, ,
[], . 55707, 81, 18. 02.
2009. ).
,
, (., 82).
40. "" 14. 1. .
12.
,
1. . 12
14. ( 18. . 12).

14.
1. .
12 ( , 55,
(.), . 34880/12, 23.10.2012, 8891; , , 27).
41. ,
,


: ,
,
.
, ,
, .

75 - 59

42.

1. . 12
( 56)
,
, ,
.
( , 36-37 43),


,

.
43. ,
,
. ,

,
.
, ,
. ,
,
. ,


, ,
.
44.
3. . 1

(, .,
(.), . 31981/96, 1999 VI,
(.), .
39973/07, 14. 12. 2010).


.
: (1)

,
; (2) , (
)
,
; (3)

; (4)


( , . 17707/02,
56-57, 2004-X).
45.
,
, ,
,
.
,
.

,
. ,

( 9. ) , ,
.

75 - 60

46.
,

.

.

,

,

(., 45). (.,
48):
"...



,
( 22. )


. ,

( , . 13444/04,
94, 30.04.2009)."
47. , (
, 43) :
"

,

( .,
45).

(.). , 18
,

.
.
,



,


."
48.
,

.
,

,
1. .
12 (, ,
[], . 42184/05, 70. 71,
2010),
1. . 12.
49.
( 26. ),
1. . 12

.

, 7. 10. 2016.

50. ,

1. . 12

.
II. 41.
51. 41. :
"
,

, , ,
.."
.
52. 185.581
,
2006. 2010.
. 20.000
.
53. .
54. -
,
. ,
,

( ,
, 63).
.
55. 6.607
,
.
56.
, .
57. ,

,
. ,
, ,

6.607 ,
.
.
58.

, .
,
1.
,
;
2. ;
3. 1.
. 12 ;
4.
1. . 12


;
5.

;
6.
() ,
, 44.
2. ,

, 7. 10. 2016.

6.607 ( )

,
,
;
()



,
;
7.
.

09.06.2016. , 77. .
2. 3. .

EVROPSKI SUD U STRAZBURU


PETI ODJEL
PREDMET PILAV PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacija br. 41939/07)

PRESUDA
STRASBOURG
9.6.2016. godine
Ova presuda postat e konana u skladu s odredbom lana
44. stav 2. Konvencije. U presudi su mogue redakcijske izmjene.
U predmetu Pilav protiv Bosne i Hercegovine,
Evropski sud za ljudska prava (Peti odjel), zasjedajui kao
vijee u sljedeem sastavu:
Ganna Yudkivska, predsjednica,
Nona Tsotsoria,
Erik Mse,
Andr Potocki,
Sofra OLeary,
Carlo Ranzoni,
Mrti Mits, sudije,
i Claudia Westerdiek, registrar Odjela,
nakon vijeanja bez prisustva javnosti, dana 17.5.2016.,
donosi sljedeu presudu koja je usvojena navedenog
datuma:
POSTUPAK
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je dana 24.9.2007.
povodom aplikacije (br. 41939/07) protiv Bosne i Hercegovine
koju je Sudu podnio dravljanin Bosne i Hercegovine gosp. Ilijaz
Pilav (u daljnjem tekstu: aplikant) prema lanu 34. Konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Konvencija).
2. Aplikanta je zastupao gosp. D. Sabrihafizovi, advokat
iz Sarajeva, i gosp. D. Arnaut, koji je dobio odobrenje da zastupa
aplikanta u skladu s pravilom 36. stav 4. (a) Pravila Suda. Vladu
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: vlada) zastupala je njena
agentica ga M. Miji.
3. Aplikant se posebno alio zbog zakonske nemogunosti
da se kandidira na izborima za Predsjednitvo BiH, te da glasa za
pripadnika svoje zajednice za tu dunost. On se pozvao na lan 1.
Protokola br. 12 uz Konvenciju.
4. Dana 2.9.2013. prituba koja se odnosi na lan 1.
Protokola br. 12 dostavljena je vladi, a preostali dio aplikacije
proglaen je nedoputenim u skladu s pravilom 54. stav 3. Pravila
Suda.

75 - 61

5. Sudija izabran iz Bosne i Hercegovine gosp. Faris


Vehabovi nije mogao postupati u ovom predmetu (pravilo 28.
Pravila Suda). Stoga je predsjednik Odjela odluio imenovati gu
Nonu Tsotsoriu, sutkinju izabranu iz Gruzije, da postupa umjesto
njega (pravilo 29. Pravila Suda).
6. Zajedniki podnesak dostavili su Meunarodna grupa za
prava manjina, Human Rights Watch i kola prava Benjamin N.
Cardozo, kojima je odobreno da postupaju u svojstvu umjeaa
(lan 36. stav 2. Konvencije i pravilo 44. stav 3. Pravila Suda).
INJENICE
I. OKOLNOSTI PREDMETA
7. Aplikant je roen 1964. godine i ivi u Srebrenici, gradu
u Republici Srpskoj (koja je jedan od dva sastavna entiteta Bosne
i Hercegovine 1).
8. Aplikant se izjanjava kao Bonjak 2 (jedan od
konstitutivnih naroda u zemlji). On aktivno uestvuje u
drutvenom i politikom ivotu zemlje. Aplikant je lan jedne
politike stranke, Stranke za BiH (u daljnjem tekstu: SBiH), te
osniva i lan Kluba intelektualaca Srebrenice.
9. Aplikant je bio na nekoliko izbornih i imenovanih
dunosti u Republici Srpskoj. U vrijeme podnoenja aplikacije
Sudu bio je lan Narodne skuptine Republike Srpske.
10. Godine 2006., kao kandidat SBiH, aplikant je podnio
kandidaturu za izbore 2006. godine za Predsjednitvo BiH.
11. Dana 24.7.2006. Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: CIK) donijela je odluku kojom
se odbija njegova kandidatura. U obrazloenju je reeno da
aplikant ne moe biti biran u Predsjednitvo BiH s teritorije
Republike Srpske s obzirom na to da se izjanjava kao Bonjak.
Prema lanu V. Ustava i lanu 8.1. stav 2. Izbornog zakona iz
2001. godine, kandidat za Predsjednitvo BiH iz tog entiteta mora
biti Srbin.
12. Dana 1.8.2006. CIK je odbio aplikantov zahtjev za
ponovno razmatranje te odluke.
13. Dana 10.8.2006. Sud BiH odbio je albu aplikanta. Taj
sud smatrao je da je kandidatura aplikanta u suprotnosti sa
Ustavom i Izbornim zakonom iz 2001. godine.
14. Dana 20.9.2006. SBiH i aplikant alili su se Ustavnom
sudu pozivajui se na povredu lana 1. Protokola br. 12 uz
Konvenciju. Dana 29.9.2006. Ustavni sud BiH utvrdio je da nije
dolo do povrede te odredbe (odluka br. AP 2678/06). Relevantni
dio miljenja veine sudija glasi (prijevod na engleski jezik
osigurao je Ustavni sud):
"...Stoga odredbu lana 8. Izbornog zakona BiH, pa dakle i
odredbu lana V. Ustava BiH, treba posmatrati u kontekstu
diskrecionog prava drave da pri ostvarivanju odreenih prava
pojedinaca postavi izvjesna ogranienja. Predmetna ogranienja
imaju opravdanje u specifinosti unutranjeg ureenja Bosne i
Hercegovine koje je uspostavljeno Dejtonskim sporazumom, a
iji je konani cilj bio uspostava mira i dijaloga izmeu
suprotstavljenih strana budui da je predmetna odredba u Ustav
unesena namjerno i svjesno kako bi lanovi Predsjednitva BiH
bili iz bonjakog, hrvatskog i srpskog naroda.
Nesporno je da odredba lana V. Ustava BiH, kao i odredba
lana 8. Izbornog zakona ima restriktivan karakter u smislu da
ograniava prava graana u pogledu mogunosti Bonjaka i
Hrvata iz Republike Srpske, odnosno Srbina iz Federacije BiH,
da se kandidiraju za izbor za lana Predsjednitva BiH.

Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta - Federacije Bosne i Hercegovine


i Republike Srpske, te Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
2
Bonjaci su se nazivali Muslimanima do rata 1992.-95. Naziv "Bonjaci" treba
razlikovati od naziva Bosanci koji se koristi kako bi oznaio dravljane Bosne i
Hercegovine bez obzira na njihovo etniko porijeklo.

75 - 62

Meutim, svrha tih odredbi je jaanje pozicija


konstitutivnih naroda tako da se na nivou drave kao cjeline
osigura da se Predsjednitvo BiH sastoji od predstavnika sva tri
konstitutivna naroda. S obzirom na aktuelnu situaciju u Bosni i
Hercegovini, ogranienje nametnuto Ustavom i Izbornim
zakonom .je opravdano budui da postoji razumno opravdanje
za takvo postupanje.
Dakle, sa aspekta trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini i
specifinosti ustavnog ureenja, a imajui u vidu trenutna ustavna
i zakonska rjeenja, osporenim odlukama Suda BiH i CIK-a nije
dolo do povrede prava apelanata iz lana 1. Protokola broj 12 uz
Evropsku konvenciju i lana 25. Meunarodnog pakta o
graanskim i politikim pravima, budui da osporene odluke nisu
arbitrarne, odnosno da su zasnovane na zakonu te da, dakle, slue
legitimnom cilju, imaju razumno opravdanje te na apelante ne
stavljaju pretjeran teret budui da je ogranienje prava apelanta
proporcionalno cilju ire drutvene zajednice u smislu ouvanja
uspostavljenog mira, nastavka dijaloga i samim tim stvaranja
uslova za izmjene navedenih odredbi Ustava BiH i Izbornog
zakona.."
Relevantni dio saglasnog miljenja sudije Feldmana glasi:
"Slaem se da specifine okolnosti u kojima je Dejtonski
sporazum napisan kao i potrebe u to vrijeme mogu ponuditi
razumno i objektivno opravdanje za tretman koji bi inae bio
diskriminacijski: vidjeti moje izdvojeno miljenje o neslaganju u
predmetu U 13/05 od 26. maja 2006. Kao i sutkinja Grewe u
njenom izdvojenom miljenju u ovom predmetu i u predmetu U
13/05, smatram opravdanje privremenim a ne stalnim, ali se ipak,
s dunim potovanjem, ne slaem sa sutkinjom Grewe koja
smatra da jo uvijek nije dolo vrijeme u kojem e se drava
udaljiti od specifinih potreba koje su diktirale neobinu
arhitekturu drave u skladu s Dejtonskim sporazumom i Ustavom
BiH.
Meutim, postoji jo jedan razlog za moje pridruivanje
veinskom miljenju Ustavnog suda u ovom predmetu. Dok ne
doe vrijeme (ako ikada i doe) za izmjenu lana V. Ustava BiH
tako da se ukloni razliito tretiranje potencijalnih kandidata za
lana Predsjednitva BiH, ini mi se da lan V. ne ostavlja
nikakav izbor tvorcima Izbornog zakona, Centralnoj izbornoj
komisiji a ni sudovima. Ustavom nije dozvoljeno da zakon,
tumaenje ili provoenje zakona bude direktno nesaglasno sa
izriitim i nedvosmislenim zahtjevima iz lana V. Ustava. Da je
apelacija usvojena, lan V. Ustava ne bi imao nikakve pravne
snage. Bio bi beskoristan, sveden na prazne rijei. Prema mom
miljenju, Ustavni sud, koji je obavezan lanom VI. Ustava da
"podri Ustav", ne moe donijeti odluku koja stavlja van snage
vaan dio Ustava. Slaem se da postoje razliiti dijelovi Ustava
koji izgleda imaju kontradiktorne vrijednosti i ciljeve, ali ustavi
nikada nisu bili logini. Uvijek su oblikovani kontradiktornim
vrijednostima i ciljevima, te predstavljaju kompromis izmeu
njih. Zadatak Ustavnog suda iz lana VI. je da primijeni Ustav, sa
svim svojim nedosljednostima, te da mu da pravnu snagu koliko
god je to vie mogue u raznim okolnostima.
Iz ovog razloga ja bih odbio apelaciju kao neosnovanu ak i
da se nisam sloio sa zakljukom veine da postoji objektivno i
racionalno opravdanje za razliite tretmane. Bez obzira na to da li
je opravdan ili ne, razliit tretman uslovljen je lanom V. Ustava
BiH. Meunarodni sud kao to je Evropski sud za ljudska prava
moda moe odluiti da ovakvo ustavno reguliranje pitanja
biranja lanova Predsjednitva BiH kri prava iz Evropske
konvencije (a nita iz ovog mog miljenja ne bi trebalo biti uzeto
na taj nain kao da podrava taj prijedlog u sadanjim
okolnostima). Takav sud nema dunost da podrava Ustav.
Ustavni sud ima izriitu ustavnu obavezu da podrava Ustav i,
prema mom miljenju, nema ovlatenje da ostavi po strani neke
njegove dijelove ili da ih stavi van snage, oslanjajui se na prava

, 7. 10. 2016.

koja proistiu iz meunarodnog instrumenta preferirajui njih u


odnosu na izriite i nedvosmislene uslove iz samog Ustava."
Relevantni dio izdvojenog miljenja sutkinje Grewe, kojem
se pridruila sutkinja Palavri, glasi:
"...uz sve duno potovanje, ne slaem se sa zakljukom da
ne postoji povreda apelantovih prava garantiranih Evropskom
konvencijom za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, njenim
protokolima i dodatnim sporazumima za ljudska prava zbog
objektivnog i razumnog opravdanja za razliito postupanje.
... smatram da je odbijanje da se kandidat gosp. Ilijaz Pilav
stavi na listu kandidata za lana Predsjednitva BiH nespojivo s
lanom 1. Protokola broj 12 Evropske konvencije i lanom 25.
Meunarodnog pakta o graanskim i politikim pravima koji
garantira svakom graaninu pravo i mogunost da bez ikakve
diskriminacije i bez neosnovanih ogranienja bira i bude biran.
Za razliku od veinskog miljenja (stav 22.), meni izgleda da
trenutna situacija u Bosni i Hercegovini ne opravdava, u ovom
momentu, razliito postupanje prema apelantu u odnosu na druge
kandidate koji su Srbi i koji se direktno biraju s teritorije
Republike Srpske niti to razliito postupanje slui legitimnom
cilju kao to je ouvanje mira, nastavak dijaloga ili stvaranje
uslova za izmjene i dopune odredbi Ustava BiH i Izbornog
zakona. Iako dijelim miljenje sa sudijom Feldmanom izneseno u
njegovom izdvojenom miljenju o slaganju da drava Bosna i
Hercegovina jo uvijek nije zavrila proces tranzicije, da je jo
uvijek u specifinoj situaciji koja zahtijeva specifine mjere, ipak
smatram da je struktura Dejtonskog sporazuma promjenjiva i da
se mora prilagoditi razliitim fazama "evolucije" kroz koju
prolazi Bosna i Hercegovina. Ustavna specifinost Bosne i
Hercegovine predstavljena je multietnikim karakterom drave i
javnih institucija. Ustavni sud je u svojoj odluci u predmetu U
5/98 ("Slubeni glasnik BiH", broj 36/00) precizirao tu
multietninost
ustanovljenu
Dejtonskim
sporazumom
naglaavajui jednakost svih konstitutivnih naroda u oba entiteta i
iskljuujui status manjine bilo kojeg konstitutivnog naroda u
bilo kojem entitetu.
Loginost ove odluke ukazuje na multietniki sastav
Predsjednitva BiH bez uplitanja teritorijalnog principa, s
obzirom na to da su tri konstitutivna naroda jednaka na cijeloj
teritoriji Bosne i Hercegovine (vidjeti moje izdvojeno miljenje u
predmetima U 13/05 i AP 35/03). Naime, upravo posebna
kombinacija etnike i teritorijalne strukture vodi do neopravdane
diskriminacije, budui da teritorijalno pitanje u izborima za
predsjednika rezultira etnikom podjelom materijaliziranom
iskljuenjem prava Srba koji ive na teritoriji Federacije BiH i
Hrvata i Bonjaka koji ive na teritoriji Republike Srpske da
budu birani. Ova kombinacija nije u skladu s ciljem Dejtonskog
sporazuma, a to je multietnika drava, kao ni s principom
jednakosti konstitutivnih naroda u oba entiteta koji potvruje da
Srbi u Federaciji BiH, te Bonjaci i Hrvati koji ive u Republici
Srpskoj ne uivaju status manjine.
Stoga, jedini legitimni cilj koji je primjeren trenutnoj
situaciji u Bosni i Hercegovini je iskljuenje teritorijalnog
principa kod izbora za predsjednika. Jedino takvo rjeenje moe
biti razumno opravdanje za razliito postupanje i bilo bi u skladu
sa uslovima iz lana 1. Protokola broj 12 koji predvia da e se
uivanje svih prava odreenih zakonom osigurati bez
diskriminacije na bilo kojoj osnovi i iz lana 25. Meunarodnog
pakta o graanskim i politikim pravima. Drugim rijeima,
razliito postupanje koje je predmet apelacije nije opravdano
objektivno a ni proporcionalno.
Takoer se ne slaem sa stavom sudije Feldmana iz take 4.
njegovog miljenja. Evropska konvencija i dodatni protokoli su, u
najmanju ruku, u istom rangu kao i Ustav BiH. Ustavni sud je
naveo da je Ustav BiH usvojen kao lan 4. Mirovnog sporazuma.
Slijedi da ne moe biti konflikta i mogueg spora izmeu

, 7. 10. 2016.

Sporazuma i Ustava koji zajedno ine pravnu cjelinu. Ovo znai


da Ustavni sud pridaje istu vanost Mirovnom sporazumu i
aneksima i stoga, u sluaju sukoba normi, predmet moe biti
rijeen samo metodom sistematskog tumaenja. Dalje,
odredbama lana II./2, II./3. i X./2. Ustava postavlja se potivanje
ljudskih prava i Evropske konvencije meu glavne nosioce
ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini, koji imaju prioritet nad
svim drugim zakonima i ne mogu se ograniiti ak ni ustavnim
izmjenama.
Ustavni sud u svojoj ulozi podravanja Ustava mora uzeti u
obzir sve ove elemente kao i pravnu "evoluciju" kako bi
garantirao konkretna i efikasna prava. Stoga se lan V./1. Ustava
mora uzeti u obzir u svjetlu lana II. i X. Ustava i lana 1.
Protokola br. 12 Evropske konvencije. Ustavni sud ne moe,
naravno, zamijeniti ni izmijeniti sadanji Ustav, ali moe
zahtijevati da Parlamentarna skuptina BiH uskladi tekst sa
uslovima meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine."
15. Dana 5.7.2010. aplikant je ponovo podnio svoju
kandidaturu CIK-u. Ona je odbijena 29.7.2010. iz istih razloga
kao i ranije.
II. RELEVANTNO DOMAE PRAVO
16. Pregled relevantnog domaeg prava dat je u presudi
Sejdi i Finci protiv Bosne i Hercegovine ([GC], br. 27996/06 i
34836/06, ESLJP 2009). Naime, Ustav BiH pravi razliku izmeu
"konstitutivnih naroda" (osobe koje se izjanjavaju kao Bonjaci,
Hrvati 1 i Srbi 2) i "ostalih" (pripadnici nacionalnih manjina i
osobe koje se ne izjanjavaju kao pripadnici bilo koje odreene
grupe zbog toga to ive u mjeovitom braku, to su im roditelji
pripadnici razliitih naroda, ili iz drugih razloga).
17. Samo osobe koje se izjanjavaju kao pripadnici jednog
od konstitutivnih naroda imaju pravo biti birane u Dom naroda
(drugi dom dravnog parlamenta) i Predsjednitvo BiH
(kolektivni ef drave). Relevantne odredbe Ustava glase:
lan V.
"Predsjednitvo Bosne i Herecgovine sastoji se od tri lana:
jednog Bonjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno
s teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno s
teritorije Republike Srpske...
1. Izbor i trajanje mandata
(a) lanovi Predsjednitva biraju se neposredno u svakom
entitetu (tako da svaki bira glasa za popunjavanje jednog mjesta
u Predsjednitvu BiH), u skladu sa izbornim zakonom koji donosi
Parlamentarna skuptina BiH. Meutim, prvi izbori e se odrati
u skladu s Aneksom 3. Opeg okvirnog sporazuma. Bilo koje
upranjeno mjesto u Predsjednitvu bit e popunjeno od strane
odgovarajueg entiteta, u skladu sa zakonom koji e donijeti
Parlamentarna skuptina.
...
2. Procedure
...

Hrvati su etnika grupa iji pripadnici mogu biti porijeklom iz Hrvatske ili iz
drugih bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Croat" (i kao imenica i kao pridjev - na engleskom jeziku - prim.prev.) obino se
koristi kada se misli na pripadnike etnike grupe, bez obzira na njihovo
dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Croatian" koji se obino odnosi na
dravljane Hrvatske.
2
Srbi su etnika grupa iji pripadnici mogu biti porijeklom iz Srbije ili iz drugih
bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Srbin" (na engleskom jeziku "Serb", i kao imenica i kao pridjev - prim.prev.)
obino se koristi kada se misli na pripadnike etnike grupe, bez obzira na njihovo
dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Srbijanac" koji obino oznaava
dravljane Srbije.
1

75 - 63

(c) Predsjednitvo e nastojati da usvoji sve odluke


Predsjednitva, tj. one koje se tiu pitanja koja proizilaze iz lana
V./3., take (a) do (e) putem konsenzusa. Takve odluke mogu,
pod uslovima iz take (d) ovog stava, usvojiti dva lana ako svi
pokuaji da se postigne konsenzus ne uspiju.
(d) lan Predsjednitva koji se ne slae s odlukom moe
odluku Predsjednitva proglasiti destruktivnom po vitalni interes
entiteta za teritoriju s koje je izabran, pod uslovom da to uini u
roku od tri dana po njenom usvajanju. Takva odluka bit e odmah
upuena Narodnoj skuptini Republike Srpske, ako je tu izjavu
dao lan s te teritorije; bonjakim delegatima u Domu naroda
Federacije BiH, ako je takvu izjavu dao bonjaki lan; ili
hrvatskim delegatima u istom tijelu, ako je tu izjavu dao hrvatski
lan. Ako takav proglas bude potvren dvotreinskom veinom
glasova u roku od 10 dana po upuivanju, osporavana odluka
Predsjednitva BiH nee imati uinka.
...
3. Ovlatenja. Predsjednitvo je nadleno za:
(a) Voenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.
(b) Imenovanje ambasadora i drugih meunarodnih
predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najvie
dvije treine mogu biti odabrani s teritorije
Federacije.
(c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u meunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama te
traenje lanstva u onim meunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina
nije lan.
(d) Voenje pregovora za zakljuenje meunarodnih
ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz
saglasnost Parlamentarne skuptine, ratificiranje
takvih ugovora.
(e) Izvravanje odluka Parlamentarne skuptine.
(f) Predlaganje godinjeg budeta Parlamentarnoj skuptini, uz preporuku Vijea ministara BiH.
(g) Podnoenje izvjetaja o rashodima Predsjednitva
Parlamentarnoj skuptini na njen zahtjev, ali
najmanje jedanput godinje.
(h) Koordinaciju, prema potrebi, s meunarodnim i
nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.
(i) Vrenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne
za obavljanje dunosti koje mu prenese Parlamentarna skuptina, ili na koje pristanu entiteti."
18. Relevantni dio Izbornog zakona ("Slubeni glasnik
BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07) koji je stupio na snagu
27.9.2001. glasi:
lan 8.1. (st. 1.-2.)
"lanove Predsjednitva, koji se neposredno biraju s
teritorije Federacije - jednog Bonjaka i jednog Hrvata, biraju
birai registrirani da glasaju u Federaciji. Bira registriran da
glasa u Federaciji moe glasati ili za Bonjaka ili za Hrvata, ali ne
za oba. Izabran je bonjaki i hrvatski kandidat koji dobije
najvei broj glasova meu kandidatima iz istog konstitutivnog
naroda.
lana Predsjednitva, koji se neposredno bira s teritorije
Republike Srpske - jednog Srbina, biraju birai registrirani da
glasaju u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije
najvei broj glasova."
III. RELEVANTNI MEUNARODNI DOKUMENTI
19. Kada je postala lanica Vijea Evrope 2002. godine,
Bosna i Hercegovina obavezala se da e "u roku od godinu dana,
uz pomo Evropske komisije za demokratiju kroz pravo
(Venecijanska komisija) preispitati izborni zakon u svjetlu

75 - 64

standarda Vijea Evrope i izvriti izmjene gdje je to potrebno"


(vidjeti Miljenje 234 (2002) Parlamentarne skuptine Vijea
Evrope od 22.1.2002., taka 15.(iv) (b). Nakon toga,
Parlamentarna skuptina Vijea Evrope povremeno je podsjeala
Bosnu i Hercegovinu na ovu postpristupnu obavezu i zahtijevala
od nje da donese novi ustav.
20. Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Vijea
Evrope za ustavna pitanja, donijela je niz miljenja u vezi s tim.
Miljenje o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i
ovlatenjima
visokog
predstavnika
(dokument
CDLAD(2005)004, od 11.3.2005.), u svom relevantnom dijelu glasi:
"1. Dana 23. 6.2004. Parlamentarna skuptina Vijea
Evrope usvojila je Rezoluciju 1384 o "jaanju demokratskih
institucija u Bosni i Hercegovini". Taka 13. Rezolucije trai od
Venecijanske komisije da razmotri nekoliko ustavnih pitanja u
Bosni i Hercegovini.
...
2. Sastav i izbor Predsjednitva BiH
67. Po odredbama lana V. Ustava,
" Predsjednitvo se sastoji od tri lana: jednog Bonjaka i
jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno s teritorije
Federacije BiH, i jednog Srbina, koji se bira neposredno s
teritorije Republike Srpske."
To konkretno znai:
da bi bio izabran kao lan Predsjednitva, graanin
mora pripadati jednom od konstititutivnih naroda;
izbor biraa ogranien je na bonjake i hrvatske
kandidate u Federaciji BiH, i srpske kandidate u RSu; i
Bonjaci i Hrvati mogu biti birani samo s teritorije
Federacije BiH, a ne iz RS-a, a Srbi samo s teritorije
RS-a, a ne iz Federacije BiH.
68. U federativnoj dravi, posebni aranmani koji
osiguravaju odgovarajue zastupanje entiteta u federativnim
isntitucijama ne mogu biti predmet prigovora. U principu, u
multietnikoj dravi kakva je Bosna i Hercegovina legitimno
djeluje i da se osigura da jedan dravni organ odraava
multietniki karakter drutva. Problem je, meutim, nain na koji
su kombinirani teritorijalni i etniki princip.
...
69. Ako lanovi Predsjednitva koji se biraju iz entiteta
predstavljaju sve graane koji ive u tom entitetu, a ne odreeni
narod, teko je opravdati da se moraju izjasniti kao pripadnici
odreenog naroda. Takvo pravilo djeluje kao da pretpostavlja da
se samo pripadnici odreene etnike grupe mogu smatrati
potpuno lojalnim graanima entiteta koji mogu braniti njegove
interese... Ne moe se tvrditi da su samo Srbi u stanju braniti
interese RS-a, a samo Hrvati i Bonjaci interese Federacije BiH.
Identitet interesa na ovaj nain pod etnikom dominacijom
spreava razvoj ireg osjeaja pripadnosti dravi.
70. Nadalje, pripadnici tri konstitutivna naroda mogu biti
birani u Predsjednitvo BiH, ali mogu biti sprijeeni da budu
kandidati na izborima u entitetu u kojem su nastanjeni ako ive
kao Srbi u Federaciji BiH ili Bonjaci ili Hrvati u RS-u.
...
71. to se tie Evropske konvencije o ljudskim pravima,
mora se uzeti u obzir da njen lan 14. kae: "Uivanje prava i
sloboda predvienih ovom konvencijom osigurava se bez
diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao to su: spol, rasa, boja
koe, jezik, vjeroispovijest, politiko ili drugo miljenje,
nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom
manjinom, imovno stanje, roenje ili drugi status." Krenje ovog
lana moe se, shodno tome, pretpostaviti ako se diskriminacija
tie prava garantiranog Konvencijom. Meutim, Konvencijom se
ne garantira pravo da se bira predsjednik ili da se bude izabran za

, 7. 10. 2016.

predsjednika. lan 3. (prvog) Protokola uz Konvenciju garantira


samo pravo da se bira zakonodavno tijelo.
72. Meutim, mora se uzeti u obzir da je Bosna i
Hercegovina ratificirala Protokol br. 12 uz Evropsku konvenciju
koji garantira uivanje svih prava predvienih zakonom bez
diskriminacije. Ovaj protokol e uskoro stupiti na snagu, tj.
1.4.2005., i zabrana diskriminacije e se, shodno tome, proiriti
tako da ukljui i pravo da se bira predsjednik ili da se bude
kandidat na izborima za mjesto predsjednika.
...
76. To se, s druge strane, mora postii bez ulaska u sukob s
meunarodnim standardima. Probleme ne stvara sistem
demokratije po konsenzusu kao takav, ve mjeavina
teritorijalnih i etnikih kriterija i oigledno iskljuenje iz nekih
politikih prava onih koji djeluju posebno ranjivo. Mogue
izgleda redizajnirati pravila o Predsjednitvu BiH da ona budu
kompatibilna s meunarodnim standardima, a da se zadri
politiki balans u zemlji.
77. Multietniki sastav moe se osigurati na nediskriminacijski nain, recimo da se predvidi da ne vie od jednog lana
Predsjednitva BiH moe biti iz jednog konstitutivnog naroda ili
iz reda ostalih, i da se ovo kombinira sa izbornim sistemom koji
e osigurati zastupljenost oba entiteta. Ili bi, kako je gore
predloeno, kao radikalnije rjeenje koje bi, po miljenju
Komisije, bilo vie preporuivo, kolektivno Predsjednitvo moglo
biti ukinuto i zamijenjeno indirektno biranim predsjednikom s
vrlo ogranienim ovlatenjima."
Miljenje o razliitim prijedlozima za izbore za
Predsjednitvo BiH (CDL-AD(2006)004, od 20.3.2006.), u
relevantnom dijelu glasi:
"1. Dopisom od 2.3.2006. predsjedavajui Predsjednitva
BiH gosp. Sulejman Tihi zatraio je od Venecijanske komisije
njihovo miljenje o tri razliita prijedloga u vezi sa izborima za
Predsjednitvo ove zemlje. Ovaj zahtjev upuen je u okviru
pregovora o ustavnim reformama koji su se vodili meu glavnim
politikim strankama u Bosni i Hercegovini. Pitanje izbora za
Predsjednitvo BiH ostaje da se rijei kako bi se postigao
sporazum o sveobuhvatnom paketu reformi.
...
Komentari na Prijedlog I.
8. Prijedlog I. sastojao bi se od zadravanja vaeih pravila
o izborima i sastavu Predsjednitva BiH, s jednim Bonjakom i
jednim Hrvatom koji se biraju s teritorije Federacije BiH i jednim
Srbinom koji se bira s teritorije Republike Srpske. Komisija je u
svom [Miljenju o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i
ovlatenjima visokog predstavnika] izrazila ozbiljnu zabrinutost u
pogledu spojivosti takvog pravila s Protokolom br. 12 uz
Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koje formalno
onemoguava "ostale", kao i Bonjake i Hrvate iz Republike
Srpske i Srbe iz Federacije BiH da budu birani u Predsjednitvo
BiH. Stoga bi zadravanje ovog pravila u sadanjem obliku
trebalo iskljuiti i Prijedlog I. odbaciti.
...
Komentari na Prijedlog II.
9. Prijedlog II., koji nije izraen kao tekst koji bi bio
ugraen u Ustav, ve kao saetak mogueg teksta Ustava,
podrava sistem po kojem se direktno biraju dva lana
Predsjednitva BiH iz Federacije BiH i jedan lan iz Republike
Srpske, bez pominjanja bilo kakvih etnikih kriterija u pogledu
kandidata. Tako bi diskriminacija de jure, o kojoj je rije u
Miljenju Venecijanske komisije, bila otklonjena, a usvajanje
ovakvog prijedloga predstavljalo bi korak naprijed. Ovaj
prijedlog takoer ukljuuje rotiranje predsjedavajueg
Predsjednitva BiH svakih 16 mjeseci. U okviru logike postojanja
kolektivnog predsjednitva, ovo izgleda kao racionalno rjeenje.
...

, 7. 10. 2016.

12. Kao jo jedan nedostatak, de facto Bonjaci i Hrvati iz


Republike Srpske, kao i Srbi iz Federacije BiH i dalje ne bi imali
realnih mogunosti da biraju kandidata kojeg oni ele.
13. Nadalje, ef drave i dalje bi se birao na nivou entiteta,
mada bi bilo poeljno da se prenese na dravni nivo to bi
doprinijelo opem konceptu jaanja drave.
...
18. Osim toga, u indirektnim izborima lake je pronai
mehanizme koji osiguravaju eljeni multietniki sastav
Predsjednitva BiH. Oni nude vie mogunosti za meuetniku
saradnju i postizanje kompromisa, dok direktni izbori za de facto
odvojena etnika mjesta podravaju glasanje za onog kandidata
koji se smatra najjaim zagovornikom dotinog konstitutivnog
naroda, a ne za kandidata koji je najpodobniji da brani interese
drave kao cjeline."
21. Detaljnija analiza relevantnih meunarodnih dokumenata data je u citiranoj presudi Sejdi i Finci (take 19.-25.).
PROPISI
I. NAVODNA POVREDA LANA 1. PROTOKOLA br. 12
UZ KONVENCIJU
22. Aplikant se ali da ustavna zabrana koja onemoguava
njegovu kandidaturu na izborima za lana Predsjednitva BiH
zbog njegove etnike pripadnosti predstavlja rasnu diskriminaciju. On takoer navodi da mu je onemogueno da glasa za
pripadnika svoje etnike zajednice za tu dunost.
Aplikant se pozvao na lan 1. Protokola br. 12 uz
Konvenciju koji glasi:
"1. Uivanje svih prava utvrenih zakonom osigurat e se
bez diskriminacije na bilo kojem osnovu kao to su: spol, rasa,
boja koe, jezik, vjera, politiko ili drugo miljenje, nacionalno ili
socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina,
roenje ili drugi status.
2. Niko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela po
bilo kojem osnovu poput onih navedenih u stavu 1."
A. Doputenost
1. Prigovori vlade u pogledu doputenosti
23. Vlada istie da se Bosna i Hercegovina ne moe
smatrati odgovornom za sporne ustavne odredbe budui da njen
ustav predstavlja dio meunarodnog ugovora - Dejtonskog
sporazuma.
Vlada dalje navodi da aplikant ne moe tvrditi da je rtva
navodne povrede. Za razliku od aplikanata u predmetu Sejdi i
Finci, aplikant u ovom predmetu, kao Bonjak, nije tretiran
drugaije u odnosu na pripadnike ostalih konstitutivnih naroda.
Teritorijalno ogranienje o kojem je rije takoer se primjenjuje i
na Srbe i na Hrvate: bonjakog i hrvatskog lana Predsjednitva
BiH biraju glasai u Federaciji BiH, a srpskog lana biraju
glasai u Republici Srpskoj. Ako bi se preselio da ivi u
Federaciji BiH, aplikant bi uivao pravo glasa i kandidature na
izborima bez ogranianja.
24. Aplikant osporava ove navode. Konkretno, u odnosu na
prvi prigovor, aplikant je pozvao Sud da u tom dijelu odlui u
skladu sa svojom presudom u predmetu Sejdi i Finci. U pogledu
drugog prigovora, aplikant je istakao da se ti argumenti vlade
odnose na meritum predmeta.
2. Ocjena Suda
(a) Doputenost ratione personae
25. U citiranoj presudi Sejdi i Finci Sud je smatrao da,
ostavljajui po strani pitanje da li se tuena drava moe smatrati
odgovornom za donoenje spornih ustavnih odredbi, ona se
svakako moe smatrati odgovornom to se one jo uvijek
odravaju na snazi (loc.cit., taka 30.; vidjeti takoer presudu
Zorni protiv Bosne i Hercegovine, br. 3681/06, taka 16,
15.7.2014.). Sud stoga odbija prigovor vlade pod ovom takom.

75 - 65

(b) Status rtve


26. Sud se slae s aplikantom da se drugi prigovor vlade,
koji se tie njegovog statusa rtve, odnosi na sutinu pitanja o
tome da li je aplikant diskriminiran suprotno lanu 1. Protokola
br. 12, te je taj prigovor primjerenije ispitati u okviru merituma.
Stoga pitanje aplikantovog statusa rtve Sud pripaja meritumu
predmeta.
3. Zakljuak
27. Sud konstatira da aplikacija nije oigledno neosnovana
u smislu lana 35. stav 3. (a) Konvencije. Sud takoer napominje
da ona nije nedoputena ni po bilo kojem drugom osnovu. Stoga
se ona mora proglasiti doputenom.
B. Meritum
1. Navodi aplikanta
28. Aplikant navodi da se, u naelu, u vienacionalnoj
dravi poput Bosne i Hercegovine moe smatrati legitimnim
nastojanje da se osigura da neko dravno tijelo odraava
vienacionalni karakter drutva. Problem je, meutim, u nainu
na koji su kombinirani teritorijalni i etniki princip. Aplikant je
imao dvije mogunosti: da se preseli u Federaciju BiH, ime bi se
odrekao mogunosti da radi za svoju zajednicu u Republici
Srpskoj, ili da prihvati status graanina drugog reda u Republici
Srpskoj.
29. Aplikant dalje navodi da potpuna iskljuenost svih
Bonjaka koji ive u Republici Srpskoj iz mogunosti da se
kandidiraju za Predsjednitvo BiH predstavlja potpuno ukidanje
"same sutine" prava, budui da je sama sutina toga prava
ukljuenost. Kao posljedica ograniavanja liste kandidata sa
izbornog spiska na pripadnike odreene etnike grupe, odnosno
grupa, u jednoj vienacionalnoj teritorijalnoj jedinici, pravo o
kojem je rije lieno je efektivnosti, budui da nijedan pripadnik
bilo koje druge etnike grupe koja ivi u toj jedinici nikada nee
biti u prilici ostvariti to pravo. Argument vlade da bi se aplikant
mogao preseliti u Federaciju BiH vodi direktno u daljnju
iskljuenost. Sloboda kretanja na koju se poziva vlada kao na
nain sticanja prava glasanja i kandidiranja na izborima za
Predsjednitvo BiH tako bi postala gotovo prinudna mjera. Svim
nesrpskim stanovnicima Republike Srpske, ustvari, bilo bi reeno
da se moraju preseliti ako ele ostvarivati to pravo.
30. Prema miljenju aplikanta, tvrdnjom da on nije bio
potpuno iskljuen iz politikog procesa budui da je mogao
uestvovati na lokalnim, entitetskim i dravnim izborima (za
Predstavniki dom dravnog parlamenta), vlada u cijelosti
zanemaruje presudu Sejdi i Finci. Aplikant smatra da nema
razlike izmeu njega i aplikanata u tom predmetu kada je rije o
ostvarivanju tih drugih politikih prava, jer se iskljuenost i u
njegovom sluaju zasniva na njegovoj etnikoj pripadnosti. On je
tretiran drugaije u odnosu na Srbe koji ive u Republici Srpskoj.
Osim toga, Predsjednitvo BiH ima vano ovlatenje prema
entitetima. Naime, svaki lan Predsjednitva BiH ima pravo veta
kad god doe do povrede vitalnog interesa entiteta iz kojeg je
izabran. Aplikant smatra da se ne moe tvrditi da bi interese
Republike Srpske mogli i htjeli braniti samo Srbi, a interese
Federacije BiH samo Hrvati i Bonjaci.
2. Navodi vlade
31. Vlada se pozvala na sluaj danoka protiv Latvije
([GC], br. 58278/00, ESLJP 2006-IV), u kojem je Sud ponovo
potvrdio da zemlje lanice uivaju znatnu slobodu u
uspostavljanju pravila u okviru svog ustavnog poretka kojima se
reguliraju parlamentarni izbori i sastav parlamenta, a da se
relevantni kriteriji mogu mijenjati u skladu s historijskim i
politikim faktorima koji su svojstveni svakoj dravi. Sadanja
ustavna struktura u Bosni i Hercegovini ustanovljena je mirovnim
sporazumom nakon najrazornijih sukoba u novijoj historiji

75 - 66

Evrope. Krajnji cilj ovog sporazuma bio je uspostavljanje mira i


dijaloga izmeu tri glavne etnike grupe - konstitutivnih naroda.
32. Vlada istie da aplikantu nije u potpunosti uskraeno
pravo glasa i kandidature na izborima, te je pozvala Sud da
razlikuje ovaj predmet od predmeta Sejdi i Finci. Aplikantova
prava, iako ograniena, nisu ograniena u mjeri koja bi ugrozila
njihovu sutinu i liila ih njihove efektivnosti. Iako su sporne
mjere restriktivne, one nisu diskriminirajue budui da imaju
objektivno i razumno opravdanje: one slue legitimnom cilju odnosno uspostavi i ouvanju mira u Bosni i Hercegovini -i
srazmjerne su tom cilju.
33. Nadalje, aplikant nije diskriminiran budui da se
osporavane ustavne odredbe primjenjuju jednako na sve
konstitutivne narode. Razliito postupanje prema aplikantu u
odnosu na Srbe iz Republike Srpske opravdano je u konkretnim
okolnostima zbog potrebe da se ouva mir i omogui dijalog
izmeu razliitih etnikih grupa. Aplikant moe glasati za
srpskog lana Predsjednitva BiH.
34. Vlada je dalje istakla da je Ustavom BiH zagarantirano
pravo na slobodu kretanja i prebivalita. Prema tome, aplikant
moe bilo kada promijeniti mjesto prebivalita. Ovaj preduslov
za pravo da se kandidira za lana Predsjednitva BiH ne
predstavlja prevelik teret za aplikanta. Osim toga, aplikant moe
uestvovati u politikom ivotu Republike Srpske. On je bio lan
njene Narodne skuptine, te je tako imao mogunost da titi
interese svoje etnike zajednice.
3. Intervencija treih strana
35. Tree strane kao umjeai istaknuli su da mogunost da
pojedinac slobodno izrazi svoje miljenje, te da putem
nediskriminatornog izbornog sistema uestvuje u upravljanju u
zemlji u kojoj ivi, predstavlja osnovni stub meunarodnog
prava. Pozivajui se na l. 25. i 2.(1) Meunarodnog pakta o
graanskim i politikim pravima (MPGPP) i lan 5.(c)
Meunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne
diskriminacije (MKURD), oni tvrde da ne moe biti opravdanja
za ograniavanje prava kandidature na izborima na osnovu
etnike pripadnosti. To se mora odnositi na sva takva
ogranienja, ak i onda kada se radi o odreenom ogranienom
geografskom podruju u zemlji.
36. Nadalje, mogunost slobodnog ostvarivanja prava
glasanja na izborima predstavlja stub modernog koncepta
dravljanstva u demokratskom drutvu. Vanost ovog prava u
vezi sa zabranom diskriminacije na osnovu etnike pripadnosti
prepoznata je ne samo u Konvenciji nego i u mnotvu drugih
meunarodnih sporazuma i ugovora ukljuujui, izmeu ostalog,
Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Meunarodni pakt o
graanskim i politikim pravima, Meunarodnu konvenciju o
ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Povelju o osnovnim
pravima Evropske unije. Dobro utvreni princip meunarodnog
prava jeste da univerzalno pravo glasa, te poteni i slobodni
izbori, predstavljaju kamen-temeljac demokratije zasnovane na
volji naroda.
37. lanom 15. Okvirne konvencije za zatitu nacionalnih
manjina prepoznato je da je stvarno uee pojedinanih
pripadnika nacionalnih manjina u raznim oblastima javnog ivota
od sutinske vanosti za osiguranje drutvene kohezije i razvoja
istinski demokratskog drutva. Glasaka struktura s
nejednakostima zasnovanim na etnikoj pripadnosti suprotna je
potrebi da se zatite prava etnikih grupa, to je od najvee
vanosti. Bez slobode da glasaju za pripadnike vlastitog naroda,
birai su faktiki prisiljeni da glasaju samo prema propisanim
etnikim granicama. Iako mogu postojati dobri razlozi da se vlast
strukturira tako da se uzme u obzir zastupljenost razliitih naroda,
izborni zakoni kojima se podstiu pripadnici etnikih grupa da se

, 7. 10. 2016.

isele iz svoje zajednice kako bi glasali tretiraju njihove glasove


kao manje vrijedne od glasova drugih grupa.
4. Ocjena Suda
38. Sud je ve utvrdio u presudi Sejdi i Finci da se lan 1.
Protokola br. 12 primjenjuje na izbore za Predsjednitvo BiH
(ibid., taka 54).
39. Diskriminacija znai razliito tretiranje osoba koje se
nalaze u slinoj situaciji bez objektivnog i razumnog opravdanja.
"Nepostojanje objektivnog i razumnog opravdanja" znai da
razliito postupanje o kojem je rije ne slijedi "legitiman cilj" ili
da nema "razumnog odnosa proporcionalnosti izmeu sredstava
koja se koriste i cilja koji se eli postii" (vidjeti, izmeu ostalih
izvora, Andrejeva protiv Latvije [GC], br. 55707, stav 81.,
18.2.2009.). Polje slobodne procjene neke drave lanice u ovoj
oblasti varirat e u zavisnosti od okolnosti, predmetne stvari, te
konteksta predmeta (ibid., taka 82.).
40. Sud takoer ponavlja da je isti termin "diskriminacija"
iz lana 14. upotrijebljen i u lanu 1. Protokola br. 12. Bez obzira
na razliku izmeu ovih odredbi u pogledu njihovog opsega,
namjera je bila da znaenje ovog termina u lanu 1. Protokola br.
12 bude identino njegovom znaenju u lanu 14. (vidjeti taku
18. Obrazloenja uz Protokol br. 12). Sud ne vidi razloga da
odstupi od tumaenja "diskriminacije" utvrenog u jurisprudenciji koja se odnosi na lan 14. prilikom primjene istog pojma
prema lanu 1. Protokola br. 12 (vidjeti Sejdi i Finci, taka 55, i
Ramaer i Van Willigen protiv Holandije (odl.), br. 34880/12,
23.10.2012., take 88.-91.; i Zorni, citirana gore u tekstu, taka
27.).
41. Sud primjeuje da se, prema Ustavu BiH, samo one
osobe koje se izjanjavaju kao pripadnici konstitutivnog naroda
imaju pravo kandidirati na izborima za Predsjednitvo BiH koje
se sastoji od tri lana: jednog Bonjaka i jednog Hrvata, od kojih
je svaki neposredno izabran iz Federacije BiH, i jednog Srbina,
neposredno izabranog iz Republike Srpske. Prema tome,
aplikant, koji je Bonjak nastanjen u Republici Srpskoj, iskljuen
je iz tog prava.
42. Ve je utvreno da slian ustavni preduslov predstavlja
diskriminirajue razliito postupanje suprotno lanu 1. Protokola
br. 12 u citiranoj presudi Sejdi i Finci (taka 56.) koja se odnosi
na nemogunost aplikanata, od kojih je jedan pripadnik romskog,
a drugi jevrejskog naroda, da se kandidiraju na izborima za
Predsjednitvo BiH. U presudi Zorni (citirana gore, take 36.37. i taka 43.), koja se odnosi na aplikanticu koja se ne
izjanjava kao pripadnica nijednog od konstitutivnih naroda ve
se izjanjava kao dravljanka Bosne i Hercegovine, Sud je donio
isti zakljuak u pogledu njene nemogunosti da se kandidira na
izborima za Predsjednitvo BiH.
43. Aplikant u ovom predmetu, za razliku od aplikanata iz
citiranih presuda, jeste pripadnik jednog od konstitutivnih naroda.
S obzirom na to, vlada tvrdi da aplikant nije potpuno lien prava
glasanja i kandidature na izborima za Predsjednitvo BiH, te je
pozvala Sud da razlikuje ovaj predmet od predmeta Sejdi i
Finci. Sud napominje da aplikant, kao pripadnik jednog
konstitutivnog naroda, ima ustavno pravo uea na izborima za
Predsjednitvo BiH. Meutim, kako bi zaista ostvarivao to pravo,
on treba napustiti svoj dom i preseliti se u Federaciju BiH. Prema
tome, iako za razliku od aplikanata u predmetu Sejdi i Finci
aplikant u predmetnom sluaju teoretski ima pravo da se
kandidira na izborima za Predsjednitvo BiH, u stvarnosti, sve
dok ivi u Republici Srpskoj, on ne moe koristiti to pravo.
44. Sud podsjea da je u vezi s predmetima koji se tiu
lana 3. Protokola br. 1 utvrdio da zahtjev koji se odnosi na
prebivalite nije nesrazmjeran ili nepomirljiv sa svrhom koja je u
osnovi prava na slobodne izbore (vidjeti, npr., Hilbe protiv
Lihtentajna (odl.), br. 31981/96, ESLJP 1999 VI, i Ali Erel i

, 7. 10. 2016.

Mustafa Damdelen protiv Kipra (odl.), br. 39973/07,


14.12.2010.). Ovi predmeti pokazuju da uivanje prava glasanja i
kandidature na izborima moe zavisiti od prirode i stepena veza
koje postoje izmeu odreenog aplikanta i zakonodavnog tijela
zemlje. Relevantni faktori koji se uzimaju u obzir su sljedei: (1)
pretpostavka da se nerezidentnog graanina svakodnevni
problemi zemlje tiu manje direktno ili kontinuirano, te da ih on
slabije poznaje; (2) neizvodivost, a ponekad i nepoeljnost (u
nekim sluajevima i nemogunost) da kandidati za parlament
prezentiraju razliita izborna pitanja dravljanima koji ive
drugdje, kako bi se osiguralo slobodno izraavanje miljenja; (3)
uticaj rezidentnih dravljana na selekciju kandidata i na
oblikovanje njihovih izbornih programa; i (4) korelacija izmeu
prava osobe da glasa na parlamentarnim izborima i uticaja koji na
nju direktno ima djelovanje politikih tijela koja su na taj nain
izabrana (vidjeti Melnychenko protiv Ukrajine, br. 17707/02,
take 56.-57., ESLJP 2004-X).
45. Za razliku od aplikanata u citiranim predmetima Ali
Erel i Mustafa Damdelen i Hilbe koji nisu imali stalno
prebivalite na Kipru, odnosno Lihtentajnu, te stoga nisu
zadovoljili kriterij prebivalita, aplikant u predmetnom sluaju
ivi u Bosni i Hercegovini. U vezi s tim Sud primjeuje da je
Predsjednitvo BiH politiko tijelo drave i entiteta. Njegova
politika i odluke imaju uticaja na sve graane Bosne i
Hercegovine, bez obzira na to da li oni ive u Federaciji BiH ili u
Republici Srpskoj ili pak u Brko Distriktu BiH. Prema tome,
iako je aplikant ukljuen u politiki ivot u Republici Srpskoj
(vidjeti taku 9. ove presude) njega se, oito, isto tako tiu
politike aktivnosti kolektivnog efa drave.
46. Iako je tano da zahtjev koji se odnosi na prebivalite
jednako vai za sve konstitutivne narode, kako je pravilno istakla
vlada, Sud napominje da se aplikant ali da je tretiran drugaije
nego Srbi koji ive u Republici Srpskoj. Vlada navodi da je ta
razlika u postupanju opravdana potrebom ouvanja mira i
omoguavanja dijaloga izmeu razliitih etnikih grupa. Sud
podsjea na to da je isto opravdanje ve ispitano u presudi Sejdi
i Finci gdje je reeno da je u vrijeme donoenja spornih ustavnih
odredbi na terenu dolo do vrlo krhkog primirja, te da su te
odredbe bile namijenjene okonanju brutalnog sukoba koji su
obiljeili genocid i etniko ienje (ibid., taka 45.). Sud je
smatrao sljedee (ibid. taka 48.):
"... iako se Sud slae s vladom da nijedna odredba
Konvencije ne trai potpuno naputanje mehanizama podjele
vlasti koji su svojstveni Bosni i Hercegovini i da moda jo
uvijek nije vrijeme za politiki sistem koji bi bio samo odraz
vladavine veine, miljenja Venecijanske komisije (vidjeti taku
22. gore u tekstu) jasno pokazuju da postoje takvi mehanizmi
podjele vlasti koji ne vode automatski do potpunog iskljuenja
predstavnika ostalih zajednica. U vezi s ovim, Sud je podsjetio na
to da mogunost da se drugaijim sredstvima postigne isti cilj
predstavlja vaan faktor u ovoj oblasti (vidjeti Glor protiv
vicarske, br. 13444/04, taka 94., 30.4.2009.)."
47. Takoer, u presudi Zorni (citirana gore u tekstu, taka
43.) Sud je primijetio:
"U presudi Sejdi i Finci Sud je primijetio da je u vrijeme
kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu dolo do vrlo
krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi
brutalni sukob obiljeen genocidom i etnikim ienjem (vidjeti
ibid., taka 45.). Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo
neophodno pristati na konstitutivne narode kako bi se osigurao
mir (ibid.). Meutim sada, vie od osamnaest godina nakon
zavretka traginog sukoba, ne moe postojati bilo kakav razlog
za odravanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud oekuje da
e se bez daljnjeg odgaanja uspostaviti demokratsko ureenje. S
obzirom na potrebu da se osigura stvarna politika demokratija,
Sud smatra da je dolo vrijeme za politiki sistem koji e svakom

75 - 67

graaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira


na izborima za Predsjednitvo i Dom naroda Bosne i
Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etnike pripadnosti i
bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz
iskljuivanje manjina ili graana Bosne i Hercegovine."
48. Iako je pripadnik jednog od konstitutivnih naroda,
aplikant u predmetnom sluaju iskljuen je iz prava da bude biran
za lana Predsjednitva BiH usljed spornog zahtjeva koji se
odnosi na prebivalite. Bez obzira na razlike u odnosu na sluaj
Sejdi i Finci, Sud smatra da je ova iskljuenost zasnovana na
kombinaciji etnikog porijekla i mjesta prebivalita od kojih oba
slue kao osnov za razliit tretman koji spada u domen lana 1.
Protokola br. 12 (vidjeti, mutatis mutandis, Carson i drugi protiv
Ujedinjenog Kraljevstva [GC], br. 42184/05, take 70. i 71.,
ESLJP 2010.), te kao takva predstavlja diskriminirajue
postupanje suprotno lanu 1. Protokola br. 12.
49. Stoga Sud odbija prigovor vlade koji se tie aplikantovog statusa rtve (vidjeti taku 26. ove presude), te nalazi da je
dolo do povrede lana 1. Protokola br. 12 u pogledu
nemogunosti aplikanta da se kandidira na izborima za
Predsjednitvo BiH.
50. S obzirom na ovaj zakljuak, Sud smatra da nije
potrebno posebno ispitivati da li je takoer dolo do povrede
lana 1. Protokola br. 12 u pogledu pritube aplikanta da nije
mogao glasati za pripadnika svoje etnike zajednice za tu
dunost.
II. PRIMJENA LANA 41. KONVENCIJE
51. lan 41. Konvencije propisuje:
"Ukoliko Sud utvrdi da je dolo do povrede Konvencije ili
njenih protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke strane
ugovornice o kojoj je rije omoguuje samo djelimino
obeteenje, Sud e, po potrebi, odrediti pravinu naknadu
oteenoj strani.."
A. Odteta
52. Aplikant je postavio zahtjev od 185.581 eura (EUR) na
ime materijalne tete, na osnovu plae lana Predsjednitva BiH
koju bi primao da je izabran na tu dunost 2006. i 2010. godine.
On je takoer zahtijevao 20.000 eura na ime nematerijalne tete.
53. Stanovite vlade je da su ti zahtjevi neopravdani.
54. Sud ne uvia bilo kakvu uzrono-posljedinu vezu
izmeu utvrene povrede i navedene materijalne tete, te stoga
odbija taj zahtjev. U pogledu nematerijalne tete, Sud smatra da,
u svjetlu svih okolnosti ovog predmeta, utvrivanje povrede
predstavlja dovoljnu pravinu naknadu u okolnostima
predmetnog sluaja (vidjeti Sejdi i Finci, citiran gore, taka 63.).
B. Trokovi i izdaci
55. Aplikant takoer zahtijeva 6.607 eura za trokove i
izdatke koje je imao u postupcima pred domaim sudovima, kao i
pred Sudom.
56. Vlada smatra da navedeni trokovi nisu bili neophodni,
te da je njihov iznos pretjeran.
57. Prema praksi Suda, aplikant ima pravo na naknadu
trokova i izdataka samo u mjeri u kojoj dokae da su oni stvarno
nastali i da su bili neophodni, te da su navedeni u razumnom
iznosu. U predmetnom sluaju, imajui u vidu dokumentaciju u
svom posjedu, kao i navedene kriterije, Sud smatra razumnim
dosuditi aplikantu traeni iznos od 6.607 eura za trokove po
svim stavkama, kao i svaki porez koji se aplikantu moe
zaraunati na taj iznos.
C. Zatezna kamata
58. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata rauna na
bazi najnie kreditne stope kod Evropske centralne banke, na
koju e se dodati tri postotna boda.

75 - 68

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO


1. Pripaja meritumu prigovor vlade kojim se osporava
aplikantov status rtve, te odbija taj prigovor nakon to ga
je ispitao u meritumu;
2. Proglaava aplikaciju doputenom;
3. Presuuje da je dolo do povrede lana 1. Protokola br. 12
uz Konvenciju;
4. Presuuje da nema potrebe posebno ispitivati pritubu
aplikanta prema lanu 1. Protokola br. 12 u pogledu
njegove nemogunosti da glasa za pripadnika svoje
etnike zajednice na izborima za Predsjednitvo BiH;
5. Presuuje da utvrivanje povrede po sebi predstavlja
dovoljnu pravinu naknadu za svaku nematerijalnu tetu
koju je aplikant pretrpio;
6. Presuuje
(a) da tuena drava, u roku od tri mjeseca od dana
pravosnanosti presude, u skladu s lanom 44.
stav 2. Konvencije, aplikantu ima isplatiti 6.607 eura
(est hiljada eststo sedam eura) pretvoreno u valutu
tuene drave po kursu na dan izmirenja, kao i svaki
porez koji se aplikantu moe zaraunati, na ime
trokova i izdataka;
(b) da e se nakon isteka navedenog roka od tri mjeseca
do izmirenja plaati obina kamata na navedeni
iznos po stopi jednakoj najnioj kreditnoj stopi
Evropske centralne banke u periodu neplaanja,
uveanoj za tri postotna boda;
7. Odbija preostali dio aplikantovog zahtjeva za pravinu
naknadu.
Sainjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi
dana 9.6.2016. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3.
Pravila Suda.
Registrar
Predsjednica
Claudia Westerdiek
Ganna Yudkivska

EUROPSKI SUD U STRAZBURU


PETI ODJEL
PREDMET PILAV PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
(Zahtjev br. 41939/07)

PRESUDA
STRASBOURG
9.6.2016. godine
Ova presuda postat e konanom u skladu s odredbom
lanka 44. stavka 2. Konvencije. Presudi moe biti podvrgnuta
urednikim izmjenama.
U predmetu Pilav protiv Bosne i Hercegovine,
Europski sud za ljudska prava (Peti odjel), zasjedajui kao
vijee u sljedeem sastavu:
Ganna Yudkivska, predsjednica,
Nona Tsotsoria,
Erik Mse,
Andr Potocki,
Sofra OLeary,
Carlo Ranzoni,
Mrti Mits, suci,
i Claudia Westerdiek, registrar Odjela,
nakon vijeanja zatvorenog za javnost dana 17.5.2016.,
donosi sljedeu presudu koja je usvojena istoga dana:
POSTUPAK
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom
zahtjeva (br. 41939/07) protiv Bosne i Hercegovine to ga je dana
24.9.2007. Sudu podnio dravljanin Bosne i Hercegovine, g.

, 7. 10. 2016.

Ilijaz Pilav (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), prema


lanku 34. Konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda (u daljenjem tekstu: Konvencija).
2. Podnositelja zahtjeva zastupao je g. D. Sabrihafizovi,
odvjetnik iz Sarajeva, i g. D. Arnaut, koji je dobio odobrenje za
zastupanje podnositelja zahtjeva u skladu s pravilom 36. stavak 4.
(a) Pravilnika Suda. Vladu Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: vlada) zastupala je njena zastupnica, ga M. Miji.
3. Podnositelj zahtjeva osobito se alio zbog zakonske
nemogunosti kandidiranja na izborima za Predsjednitvo Bosne
i Hercegovine, te glasovanja za pripadnika svoje zajednice za tu
dunost. Pozvao se na lanak 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju.
4. Dana 2.9.2013. prituba koja se odnosi na lanak 1.
Protokola br. 12 dostavljena je vladi, a preostali je dio zahtjeva
proglaen nedoputenim u skladu s pravilom 54. stavak 3.
Pravilnika Suda.
5. Sudac izabran iz Bosne i Hercegovine, g. Faris
Vehabovi, nije mogao postupati u ovom predmetu (pravilo 28.
Pravilnika Suda). Stoga je predsjednik Odjela odluio imenovati
gu Nonu Tsotsoria, sutkinju izabranu iz Gruzije, da postupa
umjesto njega (pravilo 29. Pravilnika Suda).
6. Zajedniki podnesak dostavili su Meunarodna skupina
za prava manjina, Human Rights Watch i kola prava Benjamin
N. Cardozo, kojima je odobreno postupanje u svojstvu umjeaa
(lanak 36. stavak 2. Konvencije i pravilo 44. stavak 3. Pravilnika
Suda).
INJENICE
I. OKOLNOSTI PREDMETA
7. Podnositelj zahtjeva roen je 1964. godine i ivi u
Srebrenici, gradu u Republici Srpskoj (koja je jedan od dva
entiteta Bosne i Hercegovine1).
8. Podnositelj zahtjeva izjanjava se kao Bonjak2 (jedan od
konstitutivnih naroda u zemlji). Aktivno sudjeluje u drutvenom i
politikom ivotu zemlje. Podnositelj zahtjeva lan je politike
stranke, Stranke za BiH (u daljnjem tekstu: SBiH), te osniva i
lan Kluba intelektualaca Srebrenice.
9. Podnositelj zahtjeva bio je na nekoliko izbornih i
imenovanih funkcija u Republici Srpskoj. U vrijeme podnoenja
zahtjeva Sudu, bio je lan Narodne skuptine Republike Srpske.
10. Godine 2006., kao kandidat SBiH, podnositelj zahtjeva
podnio je svoju kandidaturu za izbore 2006. godine za
Predsjednitvo Bosne i Hercegovine.
11. Dana 24.7.2006. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: SIP) donijelo je odluku kojom se
odbija njegova kandidatura. U obrazloenju je navedeno da
podnositelj zahtjeva ne moe biti biran u Predsjednitvo BiH s
teritorija Republike Srpske jer se izjanjava kao Bonjak. Prema
lanku V. Ustava BiH i lanku 8.1 stavak 2. Izbornog zakona iz
2001. godine, kandidat za Predsjednitvo BiH iz tog entiteta mora
biti Srbin.
12. Dana 1.8.2006. SIP je odbio podnositeljev zahtjev za
ponovno razmatranje te odluke.
13. Dana 10.8.2006. Sud BiH odbio je albu podnositelja
zahtjeva. Taj sud je smatrao da je kandidatura podnositelja
zahtjeva u suprotnosti s Ustavom BiH i Izbornim zakonom BiH
iz 2001. godine.
14. Dana 20.9.2006. SBiH i podnositelj zahtjeva alili su se
Ustavnom sudu BiH pozivajui se na povredu lanka 1.
Protokola br. 12 uz Konvenciju. Dana 29.9.2006. Ustavni sud
1

Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i


Republike Srpske, i Brko Distrikta.
2
Bonjaci su se nazivali Muslimanima do rata 1992-1995. Naziv "Bonjaci" treba
razlikovati od naziva Bosanci, koji se koristi kako bi oznaio dravljane Bosne i
Hercegovine bez obzira na njihovo etniko podrijetlo.

, 7. 10. 2016.

BiH utvrdio je da nije dolo do povrede te odredbe (odluka br.


AP 2678/06). Mjerodavni dio miljenja veine sudaca glasi
(prijevod na engleski jezik osigurao je Ustavni sud BiH):
"...Stoga odredbu lanka 8. Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine, pa dakle i odredbu lanka V. Ustava Bosne i
Hercegovine, treba promatrati u kontekstu diskrecijskog prava
drave da pri ostvarivanju odreenih prava pojedinaca postavi
izvjesna ogranienja. Predmetna ogranienja imaju opravdanje u
specifinosti unutarnjeg ureenja Bosne i Hercegovine koje je
uspostavljeno Daytonskim sporazumom, a iji je konani cilj bio
uspostava mira i dijaloga izmeu suprotstavljenih strana, budui
da je predmetna odredba unesena u Ustav namjerno i svjesno
kako bi lanovi Predsjednitva bili iz reda bonjakog, hrvatskog
i srpskog naroda.
Nesporno je da odredba lanka V. Ustava Bosne i
Hercegovine, kao i odredba lanka 8. Izbornog zakona, ima
restriktivan karakter u smislu da ograniava prava graana u
pogledu mogunosti Bonjaka i Hrvata iz Republike Srpske,
odnosno Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine, da se
kandidiraju za izbor za lana Predsjednitva Bosne i
Hercegovine.
Meutim svrha tih odredaba je jaanje pozicija
konstitutivnih naroda tako da se na razini drave kao cjeline
osigura da se Predsjednitvo sastoji od predstavnika sva tri
konstitutivna naroda. S obzirom na aktualnu situaciju u Bosni i
Hercegovini, ogranienje nametnuto Ustavom i Izbornim
zakonom .je opravdano, budui da postoji razumno opravdanje
za takvo postupanje.
Dakle, s aspekta trenutanog stanja u BiH i specifinosti
ustavnog ureenja, a imajui u vidu trenutana ustavna i
zakonska rjeenja, osporenim odlukama Suda BiH i SIP-a nije
dolo do povrede prava podnositelja pritube iz lanka 1.
Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju i lanka 25.
Meunarodnog pakta o graanskim i politikim pravima, budui
da osporene odluke nisu arbitrarne odnosno da su utemeljene na
zakonu te, dakle, slue legitimnom cilju, imaju razumno
opravdanje te na podnositelje pritubi ne stavljaju pretjeran teret
budui da je ogranienje prava podnositelja pritubi razmjerno
cilju ire drutvene zajednice u smislu ouvanja uspostavljenog
mira, nastavka dijaloga i, samim time, stvaranja uvjeta za izmjene
navedenih odredaba Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog
zakona.."
Mjerodavni dio suglasnog miljenja suca Feldmana glasi:
"Suglasan sam s time da specifine okolnosti u kojima je
Daytonski sporazum napisan, kao i potrebe u to vrijeme, mogu
ponuditi razumno i objektivno opravdanje za tretman koji bi
inae bio diskriminacijski: vidjeti moje izdvojeno miljenje o
neslaganju u predmetu U 13/05 od 26. svibnja 2006. godine. Kao
i sutkinja Grewe u njezinom izdvojenom miljenju u ovom i u
predmetu U 13/05, smatram opravdanje privremenim a ne
stalnim, ali ipak, s dunim potovanjem, nisam suglasan sa
sutkinjom Grewe koja smatra da jo uvijek nije dolo vrijeme u
kojem e se drava udaljiti od specifinih potreba koje su
diktirale njezinu neobinu arhitekturu u skladu s Daytonskim
sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Meutim, postoji jo jedan razlog za moje pridruivanje
veinskom miljenju Ustavnog suda u ovome predmetu. Dok ne
doe vrijeme (ako ikada i doe) za izmjenu lanka V. Ustava
Bosne i Hercegovine tako da se ukloni razliito tretiranje
potencijalnih kandidata za lana Predsjednitva BiH, ini mi se
da lanak V. ne ostavlja nikakav izbor tvorcima Izbornog zakona,
Sredinjem izbornom povjerenstvu a niti sudovima. Ustavom nije
dozvoljeno da zakon, tumaenje ili provedba zakona budu
izravno u nesuglasju s izriitim i nedvojbenim zahtjevima iz
lanka V. Ustava. Da je prituba usvojena, lanak V. Ustava ne
bi imao nikakvu pravnu snagu. Bio bi beskoristan, sveden na

75 - 69

prazne rijei. Prema mojem miljenju, Ustavni sud, koji je


obvezan lankom VI. Ustava "podrati Ustav", ne moe donijeti
odluku koja stavlja izvan snage vaan dio Ustava. Suglasan sam
da postoje razliiti dijelovi Ustava koji, izgleda, imaju
kontradiktorne vrijednosti i ciljeve, ali ustavi nikada nisu bili
logini. Uvijek su oblikovani kontradiktornim vrijednostima i
ciljevima, te predstavljaju kompromis izmeu njih. Zadaa
Ustavnog suda iz lanka VI. je primijeniti Ustav, sa svim svojim
nedosljednostima, te dati mu pravnu snagu koliko god je to vie
mogue u raznim okolnostima.
Iz ovog razloga bih odbio pritubu kao neosnovanu, ak i
da nisam suglasan sa zakljukom veine da postoji objektivno i
racionalno opravdanje za razliite tretmane. Bez obzira na to je li
opravdan ili ne, razliit tretman uvjetovan je lankom V. Ustava
Bosne i Hercegovine. Meunarodni sud, kao to je Europski sud
za ljudska prava, moda moe odluiti da se ovakvim ustavnim
reguliranjem pitanja izbora lanova Predsjednitva povreuju
prava iz Europske konvencije (a nita iz ovog mojeg miljenja ne
bi trebalo biti uzeto na taj nain kao da podrava taj prijedlog u
sadanjim okolnostima). Takav sud nema dunost podravati
Ustav. Ustavni sud ima izriitu ustavnu obvezu podravati Ustav
i, prema mome miljenju, nema ovlasti ostaviti po strani neke
njegove dijelove ili ih staviti izvan snage, oslanjajui se na prava
koja proizlaze iz meunarodnog instrumenta preferirajui njih u
odnosu na izriite i nedvojbene uvjete iz samoga Ustava."
Mjerodavni dio izdvojenog miljenja sutkinje Grewe,
kojem se pridruila sutkinja Palavri, glasi:
"...uz sve duno potovanje, nisam suglasna sa zakljukom
da ne postoji povreda podnositeljevih prava zajamenih
Europskom konvencijom za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, njezinim protokolima i dodatnim sporazumima za
ljudska prava zbog objektivnog i razumnog opravdanja za
razliito postupanje.
... smatram da je odbijanje stavljanja kandidata g. Ilijaza
Pilava na listu kandidata za lana Predsjednitva Bosne i
Hercegovine nespojivo s lankom 1. Protokola broj 12 Europske
konvencije i lankom 25. Meunarodnog pakta o graanskim i
politikim pravima, kojim se jami svakom graaninu pravo i
mogunost da, bez ikakve diskriminacije i bez neosnovanih
ogranienja, bira i bude biran. Za razliku od veinskog miljenja
(stavak 22.), izgleda mi da sadanje prilike u Bosni i Hercegovini
ne opravdavaju, u ovom trenutku, razliito postupanje prema
ppodnositelju u odnosu na druge kandidate koji su Srbi i koji se
neposredno biraju s teritorija Republike Srpske niti to razliito
postupanje slui legitimnom cilju, kao to su ouvanje mira,
nastavak dijaloga ili stvaranje uvjeta za izmjene i dopune
odredaba Ustava BiH i Izbornog zakona. Iako dijelim miljenje
sa sucem Feldmanom iznesenom u njegovom izdvojenom
miljenju o suglasnosti da drava BiH jo nije zavrila tranzicijski
proces, da je jo uvijek u specifinoj situaciji koja zahtijeva
specifine mjere, ipak smatram da je struktura Daytonskog
sporazuma promjenjiva i da se mora prilagoditi razliitim fazama
"evolucije" kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina. Ustavna
specifinost Bosne i Hercegovine predstavljena je multietnikim
karakterom drave i javnih institucija. Ustavni sud u svojoj je
odluci u predmetu U 5/98 ("Slubeni glasnik BiH", broj 36/00)
precizirao tu multietninost uspostavljenu Daytonskim
sporazumom, naglaavajui ravnopravnost svih konstitutivnih
naroda u oba entiteta i iskljuujui status manjine bilo kojeg
konstitutivnog naroda u bilo kojem entitetu.
Loginost ove odluke ukazuje na multietniki sastav
Predsjednitva bez uplitanja teritorijalnog naela, s obzirom na to
da su tri konstitutivna naroda ravnopravna na cijelome teritoriju
Bosne i Hercegovine (vidjeti moje izdvojeno miljenje u
predmetima U 13/05 i AP 35/03). Naime, upravo posebna
kombinacija etnike i teritorijalne strukture vodi do neopravdane

75 - 70

diskriminacije, budui da teritorijalno pitanje u izborima za


predsjednika rezultira etnikom podjelom materijaliziranom
iskljuenjem prava Srba koji ive na teritoriju Federacije i Hrvata
i Bonjaka koji ive na teritoriju Republike Srpske, da budu
birani. Ova kombinacija nije sukladna s ciljem Daytonskog
sporazuma, a to je multietnika drava, kao ni s naelom
ravnopravnosti konstitutivnih naroda u oba entiteta, kojim se
potvruje da Srbi u Federaciji te Bonjaci i Hrvati koji ive u
Republici Srpskoj ne uivaju status manjine.
Stoga, jedini legitimni cilj koji je primjeren trenutanoj
situaciji u Bosni i Hercegovini je iskljuenje teritorijalnog naela
pri izboru za predsjednika. Jedino takvo rjeenje moe biti
razumno opravdanje za razliito postupanje i bilo bi sukladno s
uvjetima iz lanka 1. Protokola broj 12, kojim se predvia
osiguranje uivanja svih prava odreenih zakonom bez
diskriminacije po bilo kojoj osnovi, i iz lanka 25.
Meunarodnog pakta o graanskim i politikim pravima. Drugim
rijeima, razliito postupanje koje je predmetom pritube nije
opravdano objektivno a niti razmjerno.
Takoer nisam suglasna s miljenjem suca Feldmana iz
toke 4. njegova miljenja. Europska konvencija i dodatni
protokoli su, u najmanju ruku, u istom rangu kao i Ustav BiH.
Ustavni sud naveo je da je Ustav Bosne i Hercegovine usvojen
kao lanak 4. Mirovnog sporazuma. Slijedi da ne moe biti
sukoba i mogueg spora izmeu Sporazuma i Ustava koji zajedno
ine pravnu cjelinu. To znai da Ustavni sud pridaje istu vanost
Mirovnom sporazumu i aneksima te stoga, u sluaju sukoba
normi, predmet moe biti rijeen samo metodom sustavnog
tumaenja. Nadalje, odredbama lanaka II/2, II/3. i X/2. Ustava
postavlja se potivanje ljudskih prava i Europske konvencije
meu glavne nositelje ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini,
koji imaju prioritet nad svim drugim zakonima i ne mogu se
ograniiti ak ni ustavnim izmjenama.
Ustavni sud u svojoj ulozi podravanja Ustava mora uzeti u
obzir sve ove elemente, kao i pravnu "evoluciju", kako bi jamio
konkretna i djelotvorna prava. Stoga se lanak V/1. Ustava mora
uzeti u obzir u svjetlu lanaka II. i X. Ustava i lanka 1. Protokola
broj 12 uz Europsku konvenciju. Ustavni sud ne moe, naravno,
zamijeniti niti izmijeniti sadanji Ustav, ali moe zahtijevati da
parlament uskladi tekst s uvjetima meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine."
15. Dana 5.7.2010. podnositelj zahtjeva ponovno je podnio
kandidaturu SIP-u. Ona je odbijena 29.7.2010. iz istih razloga
kao i ranije.
II. MJERODAVNO DOMAE PRAVO
16. Pregled mjerodavnog domaeg prava dan je u presudi
Sejdi i Finci protiv Bosne i Hercegovine ([GC], br. 27996/06 i
34836/06, ESLJP 2009.). Naime, u Ustavu Bosne i Hercegovine
pravi se razlika izmeu konstitutivnih naroda (osobe koje se
izjanjavaju kao Bonjaci, Hrvati1 i Srbi2) i ostalih (pripadnici
nacionalnih manjina i osobe koje se ne izjanjavaju kao
pripadnici bilo koje odreene skupine zbog toga to ive u
Hrvati su etnika skupina iji pripadnici mogu biti podrijetlom iz Hrvatske ili iz
drugih bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Croat" (i kao imenica i kao pridjev - na engleskom jeziku - prim. prev.) obino se
koristi kada se misli na pripadnike etnike skupine, bez obzira na njihovo
dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Croatian", koji se obino odnosi na
dravljane Hrvatske.
2
Srbi su etnika skupina iji pripadnici mogu biti podrijetlom iz Srbije ili iz
drugih bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Srbin" (na engleskom jeziku "Serb", i kao imjenica i kao pridjev - prim. prev.)
obino se koristi kada se misli na pripadnike etnike skupine, bez obzira na
njihovo dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Srbijanac", koji obino
oznauje dravljane Srbije.
1

, 7. 10. 2016.

mjeovitom braku, to su im roditelji pripadnici razliitih naroda


ili iz drugih razloga).
17. Samo osobe koje se izjanjavaju kao pripadnici jednog
od konstitutivnih naroda imaju pravo biti birane u Dom naroda
(drugi dom dravnog parlamenta) i Predsjednitvo (kolektivni ef
drave). Mjerodavne odredbe Ustava BiH glase:
lanak V
"Predsjednitvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri lana:
jednog Bonjaka i jednog Hrvata, koji se svaki izabran izravno s
teritorija Federacije, i jednog Srbina, izravno izabrana s teritorija
Republike Srpske...
1. Izbor i trajanje mandata.
(a) lanovi Predsjednitva biraju se izravno u svakom
entitetu (tako da svaki glasa glasuje za popunjavanje jednog
mjesta u Predsjednitvu), sukladno izbornom zakonu kojeg
donosi Parlamentarna skuptina. Prvi e se izbori, protivno tome,
odrati sukladno Aneksu 3. Opeg okvirnog sporazuma. Svako
upranjeno mjesto u Predsjednitvu popunjavat e se iz dotinog
entiteta, sukladno zakonu kojeg e usvojiti Parlamentarna
skuptina.
...
2. Postupak
...
(c) Predsjednitvo e nastojati da sve odluke Predsjednitva
donosi konsenzusom (tj. one koje se tiu pitanja koja proizlaze iz
lanka V/3., toke (a) do (e). Meutim, te odluke, pod uvjetima iz
toke (d) ovog stavka, mogu donijeti samo dva lana ako
propadnu svi napori da se postigne konsenzus.
(d) lan Predsjednitva koji je glasovao protiv neke odluke
Predsjednitva moe dati izjavu da je ta odluka tetna po vitalne
interese entiteta za teritorij na kojem je izabran, u sve u roku od
tri dana nakon usvajanja te odluke. Takova e se odluka odmah
podnijeti Narodnoj skuptini Republike Srpske, ako je izjavu dao
lan s tog teritorija, bonjakim delegatima u Domu naroda
Federacije, ako je izjavu dao bonjaki lan, ili hrvatskim
delegatima u Domu naroda Federacije ako je izjavu dao hrvatski
lan. Ako je izjava potvrena dvotreinskom veinom delegata u
roku od deset dana od njezina podnoenja, sporna odluka
Predsjednitva nee stupiti na snagu.
...
3. Ovlasti
Predsjednitvo je nadleno za:
(a) Voenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.
(b) Imenovanje veleposlanika i drugih meunarodnih
predstavnika Bosne i Hercegovine, s tim da ih se s teritorija
Federacije ne moe izabrati vie od dvije treine.
(c) Zastupanje Bosne i Hercegovine u meunarodnim i
europskim organizacijama i institucijama i traenje lanstva u
onim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i
Hercegovina nije lan.
(d) Voenje pregovora o sklapanju meunarodnih ugovora
Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz pristanak Parlamentarne
skuptine, ratificiranje takvih ugovora.
(e) Izvravanje odluka Parlamentarne skuptine.
(f) Predlaganje, na preporuku Vijea ministara, godinjeg
prorauna Parlamentarnoj skuptini.
(g) Podnoenje izvjea na zahtjev, ali najmanje jedanput
godinje, Parlamentarnoj skuptini o rashodima Predsjednitva.
(h) Koordiniranje, po potrebi, s meunarodnim i nevladinim
organizacijama u Bosni i Hercegovini.
(i) Obavljanje i drugih funkcija potrebitih za izvravanje
njegovih dunosti koje mu dodijeli Parlamentarna skuptina ili na
koje pristanu entiteti."

, 7. 10. 2016.

18. Mjerodavni dio Izbornog zakona ("Slubeni glasnik


BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07) koji je stupio na snagu
27.9.2001. glasi:
lanak 8.1 (stavci 1.-2.)
"lanove Predsjednitva Bosne i Hercegovine, koji se
neposredno biraju s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine
jednog Bonjaka i jednog Hrvata, biraju birai registrirani za
glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bira registriran za
glasovanje u Federaciji moe glasovati ili za Bonjaka ili za
Hrvata, ali ne za oba. Izabran je bonjaki i hrvatski kandidat koji
dobije najvei broj glasova izmeu kandidata iz istog
konstitutivnog naroda.
lana Predsjednitva Bosne i Hercegovine, koji se
neposredno bira s teritorija Republike Srpske jednog Srbina,
biraju birai registrirani za glasovanje u Republici Srpskoj.
Izabran je kandidat koji dobije najvei broj glasova."
III. MJERODAVNI MEUNARODNI DOKUMENTI
19. Kada je postala lanicom Vijea Europe 2002. godine,
Bosna i Hercegovina obvezala se da e "u roku od godinu dana,
uz pomo Europske komisije za demokraciju putem prava
(Venecijanska komisija) preispitati izborni zakon u svjetlu
standarda Vijea Europe i obaviti izmjene gdje je to potrebno"
(vidjeti Miljenje 234 (2002.) Parlamentarne skuptine Vijea
Europe od 22.1.2002., toku 15.(iv) (b). Nakon toga je
Parlamentarna skuptina Vijea Europe povremeno podsjeala
Bosnu i Hercegovinu na ovu poslijepristupnu obvezu i zahtijevala
od nje donoenje novog ustava.
20. Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Vijea
Europe za ustavna pitanja, donijela je niz miljenja u vezi s tim.
Miljenje o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i
ovlastima visokog predstavnika (dokument CDL-AD(2005)004
od 11.3.2005.), u svojem mjerodavnom dijelu glasi:
"1. Dana 23. 6. 2004. Parlamentarna skuptina Vijea
Europe usvojila je Rezoluciju 1384 o "jaanju demokratskih
institucija u Bosni i Hercegovini". Tokom 13. Rezolucije trai se
od Venecijanske komisije da razmotri nekoliko ustavnih pitanja u
Bosni i Hercegovini.
...
2. Sastav i izbor Predsjednitva
67. Prema odredbama lanka V. Ustava,
"Predsjednitvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri lana:
jednog Bonjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju izravno s
teritorija Federacije, i jednog Srbina, koji se bira izravno s
teritorija Republike Srpske."
To konkretno znai:
- da bi bio izabran za lana Predsjednitva, graanin mora
pripadati jednom od konstititutivnih naroda;
- izbor glasaa ogranien je na bonjake i hrvatske
kandidate u FBiH i srpske kandidate u RS-u; i
- Bonjaci i Hrvati mogu biti birani samo s teritorija FBiH,
a ne iz RS-a, a Srbi samo s teritorija RS-a, a ne iz FBiH.
68. U federativnoj dravi, posebni aranmani kojima se
osigurava odgovarajue zastupanje entiteta u federativnim
isntitucijama ne mogu biti predmetom prigovora. Naelno, u
multietnikoj dravi, kakva je Bosna i Hercegovina, legitimno
djeluje i osiguravanje da jedno dravno tijelo odraava
multietniki karakter drutva. Problem je, meutim, nain na koji
su kombinirani teritorijalno i etniko naelo.
...
69. Ako lanovi Predsjednitva koji se biraju iz entiteta
predstavljaju sve graane koji ive u tom entitetu, a ne odreeni
narod, teko je opravdati da se moraju izjasniti kao pripadnici
odreenog naroda. Takvo pravilo djeluje kao pretpostavka da se

75 - 71

samo pripadnici odreene etnike skupine mogu smatrati potpuno


lojalnim graanima entiteta koji mogu braniti njegove interese...
Ne moe se tvrditi da su samo Srbi u stanju braniti interese RS-a,
a samo Hrvati i Bonjaci interese Federacije. Identitet interesa na
ovaj nain pod etnikom dominacijom sprjeava razvoj ireg
osjeaja pripadnosti dravi.
70. Nadalje, pripadnici tri konstitutivna naroda mogu biti
birani u Predsjednitvo, ali mogu biti sprijeeni da budu kandidati
na izborima u entitetu u kojem su nastanjeni, ako ive kao Srbi u
Federaciji ili Bonjaci ili Hrvati u RS-u.
...
71. to se tie Europske konvencije o ljudskim pravima,
mora se uzeti u obzir da njen lanak 14. kae da "Uivanje prava
i sloboda predvienih ovom Konvencijom osigurava se bez
diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao to su spol, rasa, boja
koe, jezik, vjeroispovijest, politiko ili drugo miljenje,
nacionalno ili socijalno podrijetlo, veza s nekom nacionalnom
manjinom, imovno stanje, roenje ili drugi status." Povreda
ovoga lanka moe se, shodno tome, pretpostaviti ako se
diskriminacija tie prava zajamenog Konvencijom. Meutim,
Konvencija ne jami pravo biranja predsjednika ili da se bude
izabran za predsjednika. lanak 3. (prvog) Protokola Konvencije
jami samo pravo biranja zakonodavnog tijela.
72. Meutim, mora se uzeti u obzir da je BiH ratificirala
Protokol br. 12 Europske konvencije koji jami uivanje svih
prava predvienih zakonom bez diskriminacije. Ovaj protokol e
uskoro stupiti na snagu, tj. 1. 4. 2005. godine, i zabrana
diskriminacije e se, shodno tome, proiriti tako da ukljui i
pravo biranja predsjednika ili da se bude kandidatom na izborima
za mjesto predsjednika.
...
76. To se, s druge strane, mora postii bez ulaska u sukob s
meunarodnim standardima. Probleme ne stvara sustav demokracije po konsenzusu kao takav, ve mjeavina teritorijalnih i
etnikih kriterija i oigledno iskljuenje iz nekih politikih prava
onih koji djeluju posebno ranjivo. Izgleda mogue redizajnirati
pravila o Predsjednitvu da ona budu spojiva s meunarodnim
standardima, a zadrati politiku ravnoteu u zemlji.
77. Multietniki sastav moe se osigurati na nediskriminacijski nain, recimo predvianjem da ne vie od jednog lana
Predsjednitva moe biti iz jednog konstitutivnog naroda ili iz
reda ostalih, i da se to kombinira s izbornim sustavom koji e
osigurati zastupljenost oba entiteta. Ili bi, kako je gore predloeno
kao radikalnije rjeenje koje bi, prema miljenju Komisije, bilo
vie preporuivo, kolektivno Predsjednitvo moglo biti ukinuto i
zamijenjeno neizravno biranim predsjednikom s vrlo
ogranienim ovlastima."
Miljenje o razliitim prijedlozima za izbore za Predsjednitvo Bosne i Hercegovine (CDL-AD(2006)004 od 20.3.2006.)
u mjerodavnom dijelu glasi:
"1. Dopisom od 2. oujka 2006. predsjednik Predsjednitva
Bosne i Hercegovine, g. Sulejman Tihi, zatraio je od
Venecijanske komisije miljenje o tri razliita prijedloga u vezi s
izborima za Predsjednitvo ove zemlje. Ovaj zahtjev upuen je u
okviru pregovora o ustavnim reformama koji su voeni meu
glavnim politikim strankama u Bosni i Hercegovini. Pitanje
izbora za Predsjednitvo ostaje da se rijei kako bi se postigao
sporazum o sveobuhvatnom paketu reformi.
...
Komentari na Prijedlog I.
8. Prijedlog I. sastojao bi se od zadravanja vaeih pravila
o izborima i sastavu Predsjednitva, s jednim Bonjakom i jednim
Hrvatom koji se biraju s teritorija Federacije i jednim Srbinom
koji se bira s teritorija Republike Srpske. Komisija je u svojem
[Miljenju o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlastima
visokog predstavnika] izrazila ozbiljnu zabrinutost glede

75 - 72

spojivosti takvog pravila s Protokolom br. 12 uz Europsku


konvenciju o ljudskim pravima, koje formalno onemoguava
"ostale", kao i Bonjake i Hrvate iz Republike Srpske i Srbe iz
Federacije, da budu birani u Predsjednitvo. Stoga bi zadravanje
ovog pravila u sadanjem obliku trebalo iskljuiti i Prijedlog I.
odbaciti.
...
Komentari na Prijedlog II.
9. Prijedlogom II., koji nije izraen kao tekst koji bi se
ugradio u Ustav, ve kao saetak mogueg teksta Ustava,
podrava se sustav po kojem se izravno biraju dva lana
Predsjednitva iz Federacije i jedan lan iz Republike Srpske, bez
spominjanja bilo kakvih etnikih kiterija glede kandidata. Tako bi
diskriminacija de iure, o kojoj je rije u Miljenju Venecijanske
komisije, bila otklonjena, a usvajanje ovakvog prijedloga
predstavljalo bi korak naprijed. Ovaj prijedlog takoer ukljuuje
rotiranje predsjedatelja Predsjednitva svakih 16 mjeseci. U
okviru logike postojanja kolektivnog predsjednitva, ovo izgleda
kao racionalno rjeenje.
...
12. Kao jo jedan nedostatak, de facto Bonjaci i Hrvati iz
Republike Srpske, kao i Srbi iz Federacije, i dalje ne bi imali
stvarnih mogunosti da biraju kandidata kojeg oni ele.
13. Nadalje, izbor efa drave bi se i dalje odvijao na razini
entiteta, premda bi bilo poeljno prenijeti ga na dravnu razinu,
to bi doprinijelo opem konceptu jaanja drave.
...
18. Osim toga, u neizravnim izborima lake je pronai
mehanizme koji osiguravaju eljeni multietniki sastav Predsjednitva. Oni nude vie mogunosti za meuetniku suradnju i
postizanje kompromisa, dok izravni izbori za de facto odvojena
etnika mjesta podravaju glasovanje za onog kandidata koji se
smatra najjaim zagovornikom dotinog konstitutivnog naroda, a
ne za kandidata koji je najpodobniji da brani interese drave kao
cjeline."
21. Detaljnija analiza mjerodavnih meunarodnih
dokumenata dana je u citiranoj presudi Sejdi i Finci (toke 19.25.).
PROPISI
I. NAVODNA POVREDA LANKA 1. PROTOKOLA br.
12 UZ KONVENCIJU
22. Podnositelj zahtjeva ali se to ustavna zabrana koja
onemoguava njegovu kandidaturu na izborima za lana
Predsjednitva zbog njegove etnike pripadnosti predstavlja rasnu
diskriminaciju. Takoer navodi da mu je onemogueno glasovati
za pripadnika svoje etnike zajednice za tu funkciju.
Podnositelj zahtjeva pozvao se na lanak 1. Protokola br. 12
uz Konvenciju, koji glasi:
"1. Uivanje svih prava utvrenih zakonom osigurat e se
bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao to su spol, rasa, boja
koe, jezik, vjera, politiko ili drugo miljenje, nacionalno ili
socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina,
roenje ili drugi status.
2. Nitko ne smije biti diskriminiran od javnih tijela po bilo
kojoj osnovi poput onih navedenih u stavku 1."
A. Doputenost
1. Prigovori vlade u pogledu doputenosti
23. Vlada istie da se Bosna i Hercegovina ne moe
smatrati odgovornom za sporne ustavne odredbe budui da je
njezin Ustav dio meunarodnog ugovora, Daytonskog
sporazuma.
Vlada nadalje navodi kako podnositelj zahtjeva ne moe
tvrditi da je "rtva" navodne povrede. Za razliku od podnositelj
zahtjeva u predmetu Sejdi i Finci, podnositelj zahtjeva u ovom
predmetu, kao Bonjak, nije tretiran drugaije u odnosu na

, 7. 10. 2016.

pripadnike ostalih konstitutivnih naroda. Teritorijalno


ogranienje o kojem je rije takoer se primjenjuje i na Srbe i na
Hrvate: bonjakog i hrvatskog lana Predsjednitva biraju
glasai u Federaciji Bosne i Hercegovine, a srpskoga lana biraju
glasai u Republici Srpskoj. Ako bi se preselio da ivi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva uivao bi
pravo glasa i kandidature na izborima bez ogranianja.
24. Podnositelj zahtjeva osporava ove navode. Konkretno, u
odnosu na prvi prigovor, podnositelj zahtjeva pozvao je Sud da u
tome dijelu odlui u skladu sa svojom presudom Sejdi i Finci. U
pogledu drugog prigovora, podnositelj zahtjeva istaknuo je da se
ti vladini argumenti odnose na osnovanost predmeta.
2. Ocjena Suda
(a) Doputenost ratione personae
25. U citiranoj presudi Sejdi i Finci Sud je smatrao da se,
ostavljajui po strani pitanje moe li se tuena drava smatrati
odgovornom za donoenje spornih ustavnih odredaba, svakako
moe smatrati odgovornom to se one jo uvijek odravaju na
snazi (loc.cit., toka 30.; vidi takoer presudu Zorni protiv
Bosne i Hercegovine, br. 3681/06, toka 16., 15.7.2014.). Sud
stoga odbija prigovor vlade pod ovom tokom.
(b) Status rtve
26. Sud je suglasan s podnositeljem zahtjeva da se drugi
prigovor vlade, koji se tie njegova statusa rtve, odnosi na bit
pitanja o tome je li podnositelj zahtjeva diskriminiran suprotno
lanku 1. Protokola br. 12, te je taj prigovor primjerenije ispitati
unutar osnovanosti. Stoga Sud pitanje statusa rtve podnositelja
zahtjeva pripaja osnovanosti predmeta.
3. Zakljuak
27. Sud konstatira da zahtjev nije oigledno neosnovan u
smislu lanka 35. stavka 3.(a) Konvencije. Sud takoer
napominje da ona nije nedoputena ni po bilo kojoj drugoj
osnovi. Stoga se ona mora proglasiti doputenom.
B. Osnovanost
1. Navodi podnositelja zahtjeva
28. Podnositelj zahtjeva navodi kako se, u naelu, u
vienacionalnoj zemlji, poput Bosne i Hercegovine, moe
smatrati legitimnim nastojanje osiguranja da neko dravno tijelo
odraava vienacionalni karakter drutva. Problem je, meutim, u
nainu na koji su kombinirani teritorijalno i etniko naelo.
Podnositelj zahtjeva imao je dvije mogunosti: preseliti se u
Federaciju Bosne i Hercegovine, ime bi se odrekao mogunosti
rada za svoju zajednicu u Republici Srpskoj, ili prihvatiti status
graanina drugog reda u Republici Srpskoj.
29. Podnositelj zahtjeva nadalje navodi da potpuna
iskljuenost svih Bonjaka koji ive u Republici Srpskoj iz
mogunosti kandidiranja za Predsjednitvo predstavlja potpuno
ukinue "same biti" prava, budui da je sama bit toga prava
ukljuenost. Kao posljedica ograniavanja liste kandidata na
izbornom popisu na pripadnike odreene etnike skupine
odnosno skupina u jednoj vienacionalnoj teritorijalnoj jedinici,
pravo o kojem je rije lieno je efektivnosti, budui da niti jedan
pripadnik bilo koje druge etnike skupine koja ivi u toj jedinici
nikada nee biti u prilici ostvariti to pravo. Argument vlade da bi
se podnositelj zahtjeva mogao preseliti u Federaciju izravno vodi
ka daljnjoj iskljuenosti. Sloboda kretanja, na koju se poziva
vlada kao na nain stjecanja prava glasa i kandidiranja na
izborima za Predsjednitvo, tako bi postala gotovo prisilna mjera.
Svim nesrpskim iteljima Republike Srpske ustvari bi bilo reeno
da se moraju preseliti ako ele ostvarivati to pravo.
30. Prema miljenju podnositelja zahtjeva, tvrdnjom da on
nije bio potpuno iskljuen iz politikog procesa jer je mogao
sudjelovati na lokalnim, entitetskim i dravnim izborima (za
Zastupniki dom dravnog parlamenta) vlada u cijelosti

, 7. 10. 2016.

zanemaruje presudu Sejdi i Finci. Podnositelj zahtjeva smatra da


nema razlike izmeu njega i podnositelja zahtjeva u tome
predmetu kada je rije o ostvarivanju drugih politikih prava, jer
se iskljuenost i u njegovu sluaju temelji na njegovoj etnikoj
pripadnosti. On je tretiran drugaije u odnosu na Srbe koji ive u
Republici Srpskoj. Osim toga, Predsjednitvo ima vanu ovlast
spram entiteta. Naime, svaki lan Predsjednitva ima pravo veta
kad god doe do povrede vitalnog interesa entiteta iz kojega je
izabran. Podnositelj zahtjeva smatra kako se ne moe tvrditi da bi
interese Republike Srpske mogli i htjeli braniti samo Srbi, a
interese Federacije samo Hrvati i Bonjaci.
2. Navodi vlade
31. Vlada se pozvala na predmet danoka protiv Latvije
([GC], br. 58278/00, ESLJP 2006-IV), u kojemu je Sud ponovno
potvrdio da drave lanice uivaju znatnu slobodu u
uspostavljanju pravila unutar svojeg ustavnog poretka kojima
ureuju parlamentarne izbore i sastav parlamenta, pri emu se
bitni kriteriji mogu mijenjati u skladu s povijesnim i politikim
imbenicima koji su svojstveni svakoj dravi. Sadanja ustavna
struktura u Bosni i Hercegovini uspostavljena je mirovnim
sporazumom nakon najrazornijih sukoba u novijoj povijesti
Europe. Krajnji cilj toga sporazuma bio je uspostaviti mir i
dijalog izmeu tri glavne etnike skupine - konstitutivnih naroda.
32. Vlada istie da podnositelju zahtjeva nije potpuno
uskraeno pravo glasa i kandidature na izborima, te je pozvala
Sud da razlikuje ovaj predmet od predmeta Sejdi i Finci. Prava
podnositelja zahtjeva, iako ograniena, nisu ograniena u mjeri
koja bi ugrozila njihovu bit i liila ih njihove efektivnosti. Premda
su sporne mjere restriktivne, nisu diskriminirajue jer imaju
objektivno i razumno opravdanje: one slue legitimnom cilju odnosno uspostavi i ouvanju mira u Bosni i Hercegovini - i
razmjerne su tome cilju.
33. Nadalje, podnositelj zahtjeva nije diskriminiran jer se
osporavane ustavne odredbe podjednako primjenjuju na sve
konstitutivne narode. Razliito postupanje prema podnositelju
zahtjeva u odnosu na Srbe iz Republike Srpske opravdano je u
konkretnim okolnostima zbog potrebe ouvanje mira i omoguavanja dijaloga izmeu razliitih etnikih skupina. Podnositelj
zahtjeva moe glasovati za srpskog lana Predsjednitva.
34. Vlada je nadalje istaknula da je Ustavom Bosne i
Hercegovine zajameno pravo na slobodu kretanja i prebivalita.
Prema tome, podnositelj zahtjeva moe bilo kada promijeniti
mjesto prebivalita. Ovaj preduvjet za pravo kandidiranja za
lana Predsjednitva ne predstavlja prevelik teret za podnositelja
zahtjeva. Osim toga, podnositelj zahtjeva moe sudjelovati u
politikom ivotu Republike Srpske. Bio je lan njezine Narodne
skuptine, te je tako imao mogunost tititi interese svoje etnike
zajednice.
3. Intervencija treih strana
35. Tree strane kao umjeai istaknuli su kako mogunost
da pojedinac slobodno izrazi svoje miljenje, te da putem
nediskriminatornog izbornog sustava sudjeluje u upravljanju u
zemlji u kojoj ivi, jest temeljni stup meunarodnog prava.
Pozivajui se na lanke 25. i 2.(1) Meunarodnog pakta o
graanskim i politikim pravima (u daljnjem tekstu: MPGPP) i
lanak 5.(c) Meunarodne konvencije o ukidanju svih oblika
rasne diskriminacije (u daljnjem tekstu: MKURD), oni tvrde da
ne moe biti opravdanja za ograniavanje prava kandidature na
izborima po osnovi etnike pripadnosti. To se mora odnositi na
sva takva ogranienja, ak i onda kada se radi o odreenom
ogranienom zemljopisnom podruju u zemlji.
36. Nadalje, mogunost slobodnog ostvarivanja prava
glasovanja na izborima jest stup modernog koncepta
dravljanstva u demokratskom drutvu. Vanost toga prava u
vezi sa zabranom diskriminacije po osnovi etnike pripadnosti

75 - 73

prepoznata je ne samo u Konvenciji nego i u mnotvu drugih


meunarodnih sporazuma i ugovora, ukljuujui, meu ostalima,
Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Meunarodni pakt o
graanskim i politikim pravima, Meunarodnu konvenciju o
ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Povelju o temeljnim
pravima Europske unije. Dobro utvreno naelo meunarodnog
prava jest da su univerzalno pravo glasa te poteni i slobodni
izbori kamen temeljac demokracije utemeljene na volji naroda.
37. lankom 15. Okvirne konvencije za zatitu nacionalnih
manjina prepoznato je da je stvarno sudjelovanje pojedinaca
pripadnika nacionalnih manjina u raznim podrujima javnog
ivota od sutinske vanosti za osiguranje drutvene kohezije i
razvoja istinskog demokratskog drutva. Glasaka struktura s
nejednakostima utemeljenim na etnikoj pripadnosti suprotna je
potrebi zatite prava etnikih skupina, to je od najvee vanosti.
Bez slobode glasa za pripadnike vlastitog naroda, birai su
faktiki prisiljeni glasovati samo prema propisanim etnikim
granicama. Iako mogu postojati dobri razlozi za strukturiranje
vlasti tako da se uzme u obzir zastupljenost razliitih naroda,
izborni zakoni koji potiu pripadnike etnike skupine na
iseljavanje iz svoje zajednice kako bi glasovali tretiraju njihove
glasove kao manje vrijedne od glasova drugih skupina.
4. Ocjena Suda
38. Sud je ve utvrdio u presudi Sejdi i Finci da se lanak
1. Protokola br. 12 primjenjuje na izbore za Predsjednitvo Bosne
i Hercegovine (ibid., toka 54.).
39. Diskriminacija podrazumijeva razliito postupanje
prema osobama koje su u slinoj situaciji bez objektivnog i
razumnog opravdanja. "Nepostojanje objektivnog i razumnog
opravdanja" znai da razliito postupanje o kojem je rije ne
slijedi "legitiman cilj" ili da nema "razumnog odnosa razmjernosti izmeu sredstava koja se koriste i cilja koji se eli postii"
(vidjeti, meu ostalim izvorima, Andrejeva protiv Latvije [GC],
br. 55707, stavak 81., 18.2.2009.). Polje slobodne procjene
pojedine drave lanice u ovome podruju varirat e ovisno o
okolnostima, predmetnom pitanju i kontekstu predmeta (ibid.,
toka 82.).
40. Sud takoer ponavlja da je isti termin "diskriminacija"
iz lanka 14. upotrijebljen i u lanku 1. Protokola br. 12. Bez
obzira na razliku izmeu ovih odredaba u pogledu njihova
opsega, namjera je bila da znaenje ovog termina u lanku 1.
Protokola br. 12 bude istovjetno njegovu znaenju u lanku 14.
(vidi toku 18. Obrazloenja uz Protokol br. 12). Sud ne vidi
razloga za odstupanje od tumaenja "diskriminacije" utvrenog u
jurisprudenciji koja se odnosi na lanak 14. prilikom primjene
istog pojma prema lanku 1. Protokola br. 12 (vidi Sejdi i Finci,
toka 55., i Ramaer i Van Willigen protiv Nizozemske (odl.), br.
34880/12, 23.10.2012., toke 88.-91.; i Zorni, citirana gore u
tekstu, toka 27.).
41. Sud primjeuje da se, prema Ustavu Bosne i
Hercegovine, samo osobe koje se izjanjavaju kao pripadnici
konstitutivnog naroda imaju pravo kandidirati na izborima za
Predsjednitvo koje ima tri lana: jednog Bonjaka i jednog
Hrvata, od kojih je svaki izravno izabran iz Federacije Bosne i
Hercegovine, i jednog Srbina izravno izabranog iz Republike
Srpske. Prema tome, podnositelj zahtjeva, koji je Bonjak
nastanjen u Republici Srpskoj, iskljuen je iz tog prava.
42. Ve je utvreno da slian ustavni preduvjet predstavlja
diskriminirajue razliito postupanje suprotno lanku 1.
Protokola br. 12 u citiranoj presudi Sejdi i Finci (toka 56.), koja
se odnosi na nemogunost podnositelja zahtjeva, od kojih je
jedan pripadnik romskog a drugi idovskog naroda, kandidiranja
na izborima za Predsjednitvo. U presudi Zorni (citirana gore,
toke 36.-37. i toka 43.), koja se odnosi na podnositeljicu
zahtjeva koja se ne izjanjava kao pripadnica niti jednog od

75 - 74

konstitutivnih naroda, ve se izjanjava kao dravljanka Bosne i


Hercegovine, Sud je donio isti zakljuak u pogledu njezine
nemogunosti kandidiranje na izborima za Predsjednitvo.
43. Podnositelj zahtjeva u ovome predmetu, za razliku od
podnositelja zahtjeva iz navedenih presuda, pripadnik je jednog
od konstitutivnih naroda. S obzirom na to, vlada tvrdi da
podnositelj zahtjeva nije potpuno lien prava glasa i kandidature
na izborima za Predsjednitvo, te je pozvala Sud da razlikuje ovaj
predmet od predmeta Sejdi i Finci. Sud napominje da
podnositelj zahtjeva, kao pripadnik jednog konstitutivnog naroda,
ima ustavno pravo sudjelovati na izborima za Predsjednitvo.
Meutim, kako bi doista ostvarivao to pravo, treba napustiti svoj
dom i preseliti se u Federaciju Bosne i Hercegovine. Prema tome,
iako podnositelj zahtjeva, za razliku od podnositelja zahtjeva u
predmetu Sejdi i Finci, u predmetnom sluaju teoretski ima
pravo kandidirati se na izborima za Predsjednitvo, u stvarnosti,
sve dok ivi u Republici Srpskoj on ne moe koristiti to pravo.
44. Sud podsjea da je u vezi s predmetima koji se tiu
lanka 3. Protokola br. 1 utvrdio da zahtjev koji se odnosi na
prebivalite nije nerazmjeran ili nepomirljiv sa svrhom koja je u
osnovi prava na slobodne izbore (vidi, npr., Hilbe protiv
Lihtentajna (odl.), br. 31981/96, ESLJP 1999 VI, i Ali Erel i
Mustafa Damdelen protiv Cipra (odl.), br. 39973/07,
14.12.2010.). Ovi predmeti pokazuju da uivanje prava glasa i
kandidature na izborima moe ovisiti o prirodi i stupnju
postojeih veza izmeu odreenog podnositelja zahtjeva i
zakonodavnog tijela zemlje. Bitni imbenici koji se uzimaju u
obzir su sljedei: (1) pretpostavka da se nerezidentnog graanina
svakodnevni problemi zemlje tiu manje izravno ili kontinuirano,
te da ih on slabije poznaje; (2) neizvedivost, a ponekad i
nepoeljnost (u pojedinim sluajevima i nemogunost) da
kandidati za parlament izloe razliita izborna pitanja
dravljanima koji drugdje ive, kako bi se osiguralo slobodno
izraavanje miljenja; (3) utjecaj rezidentnih dravljana na odabir
kandidata i na oblikovanje njihovih izbornih programa; i (4)
korelacija izmeu prava osobe da glasuje na parlamentarnim
izborima i utjecaja koji na nju izravno ima djelovanje politikih
tijela koja su na taj nain izabrana (vidi Melnychenko protiv
Ukrajine, br. 17707/02, toke 56.-57., ESLJP 2004-X).
45. Za razliku od podnositelja zahtjeva u navedenim
predmetima Ali Erel i Mustafa Damdelen i Hilbe, koji nisu imali
stalno prebivalite na Cipru odnosno u Lihtentajnu te stoga nisu
ispunili kriterij prebivalita, podnositelj zahtjeva u predmetnom
sluaju ivi u Bosni i Hercegovini. U vezi s tim Sud primjeuje
da je Predsjednitvo Bosne i Hercegovine politiko tijelo drave i
entiteta. Njegova politika i odluke imaju utjecaja na sve graane
Bosne i Hercegovine, bez obzira na to ive li oni u Federaciji ili u
Republici Srpskoj ili pa u Brko Distriktu. Prema tome, iako je
podnositelj zahtjeva ukljuen u politiki ivot u Republici
Srpskoj (vidi toku 9. ove presude), njega se, oito, isto tako tiu
politike aktivnosti kolektivnog efa drave.
46. Iako je tono da zahtjev koji se odnosi na prebivalite
jednako vrijedi za sve konstitutivne narode, kako je pravilno
istaknula vlada, Sud napominje da se podnositelj zahtjeva ali to
je tretiran drukije od Srba koji ive u Republici Srpskoj. Vlada
navodi da je ta razlika u postupanju opravdana potrebom
ouvanja mira i omoguavanja dijaloga izmeu razliitih etnikih
skupina. Sud podsjea da je isto opravdanje ve ispitano u
presudi Sejdi i Finci, u kojoj je reeno da je u vrijeme donoenja
spornih ustavnih odredaba na terenu dolo do vrlo krhkog
primirja, te da su te odredbe bile namijenjene okonanju
brutalnog sukoba koji su obiljeili genocid i etniko ienje
(ibid., toka 45.). Sud je smatrao sljedee (ibid. toka 48):
"... iako se Sud iako se Sud slae s Vladom da nijedna
odredba Konvencije ne trai potpuno naputanje mehanizama
podjele vlasti koji su svojstveni Bosni i Hercegovini i da moda

, 7. 10. 2016.

jo uvijek nije sazrelo vrijeme za politiki sustav koji bi bio samo


odraz naela vladavine veine, miljenja Venecijanske komisije
(vidjeti toku 22. gore u tekstu) jasno pokazuju da postoje takvi
mehanizmi podjele vlasti koji ne vode automatski do potpunog
iskljuenja predstavnika ostalih zajednica. U vezi s tim, Sud je
podsjetio na mogunost postizanja istoga cilja drugaijim
sredstvima, to je vaan imbenik u ovome podruju (vidjeti Glor
protiv vicarske, br. 13444/04, toka 94., 30. travnja 2009)."
47. Takoer, u presudi Zorni (citirana gore u tekstu, toka
43.) Sud je primijetio:
"U presudi Sejdi i Finci Sud je primijetio kako je u vrijeme
donoenja spornih ustavnih odredaba na terenu dolo do vrlo
krhkog primirja, te da je cilj tih odredaba bio zaustaviti brutalni
sukob obiljeen genocidom i "etnikim ienjem" (vidi ibid.,
toka 45.). Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo nuno
pristati na "konstitutivne narode" kako bi se osigurao mir (ibid.).
Meutim sada, vie od osamnaest godina nakon svretka
traginog sukoba, ne moe postojati bilo kakav razlog za
odravanje na snazi spornih ustavnih odredaba. Sud oekuje da
e bez daljnje odgode biti uspostavljeno demokratsko ureenje. S
obzirom na potrebu osiguranja stvarne politike demokracije, Sud
smatra da je dolo vrijeme za politiki sustav koji e svakom
graaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo kandidiranja na
izborima za Dom naroda i Predsjednitvo Bosne i Hercegovine,
bez diskriminacije po osnovi etnike pripadnosti i bez davanja
posebnih prava konstitutivnim narodima uz iskljuivanje manjina
ili graana Bosne i Hercegovine."
48. Iako je pripadnik jednog od konstitutivnih naroda,
podnositelj zahtjeva u predmetnom sluaju iskljuen je iz prava
da bude biran za lana Predsjednitva uslijed spornog zahtjeva
koji se odnosi na prebivalite. Bez obzira na razlike u odnosu na
predmet Sejdi i Finci, Sud smatra da je ova iskljuenost
utemeljena na kombinaciji etnikog podrijetla i mjesta
prebivalita,od kojih oba slue kao osnova za razliito postupanje
koje spada u domenu lanka 1. Protokola br. 12 (vidi, mutatis
mutandis, Carson i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC],
br. 42184/05, toke 70. i 71., ESLJP 2010.), te kao takva
predstavlja diskriminirajue postupanje protivno lanku 1.
Protokola br. 12.
49. Stoga Sud odbija prigovor vlade koji se tie statusa
rtve podnositelja zahtjeva (vidi toku 26. ove presude), te nalazi
da je dolo do povrede lanka 1. Protokola br. 12 u pogledu
nemogunosti podnositelja zahtjeva da se kandidira na izborima
za Predsjednitvo.
50. S obzirom na ovaj zakljuak, Sud smatra da nije
potrebno posebno ispitivati je li takoer dolo do povrede lanka
1. Protokola br. 12 u pogledu pritube podnositelja zahtjeva da
nije mogao glasovati za pripadnika svoje etnike zajednice za tu
funkciju.
II. PRIMJENA LANKA 41. KONVENCIJE
51. lanak 41. Konvencije propisuje:
"Ako Sud utvrdi da je dolo do povrede Konvencije i
dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke
ugovorne stranke omoguava samo djelominu odtetu, Sud e,
prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeenoj stranci."
A. Odteta
52. Podnositelj zahtjeva potraivao je 185.581 eura (EUR)
na ime materijalne tete, po osnovi plae lana Predsjednitva
koju bi primao da je izabran na tu funkciju 2006. i 2010. godine.
Takoer je potraivao 20.000 eura na ime nematerijalne tete.
53. Vlada je smatrala te zahtjeve neopravdanima.
54. Sud ne uvia bilo kakvu uzrono-posljedinu vezu
izmeu utvrene povrede i navedene materijalne tete, te stoga
odbija taj zahtjev. U pogledu nematerijalne tete, Sud smatra da,
u svjetlu svih okolnosti ovog predmeta, utvrenje povrede

, 7. 10. 2016.

predstavlja dovoljnu pravednu naknadu u okolnostima


predmetnog sluaja (vidi Sejdi i Finci, citiran gore, toka 63).
B. Trokovi i izdaci
55. Podnositelj zahtjeva takoer je potraivao 6.607 eura za
trokove i izdatke koje je imao u postupcima pred domaim
sudovima, kao i pred Sudom.
56. Vlada smatra da navedeni trokovi nisu bili nuni, te da
je njihov iznos pretjeran.
57. Prema praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na
naknadu trokova i izdataka samo ako se pokae da su oni bili
stvarni i nuni, te da su iznosi razumni. U predmetnom sluaju,
imajui u vidu dokumentaciju u svome posjedu, kao i navedene
kriterije, Sud smatra razumnim dosuditi podnositelju zahtjeva
traeni iznos od 6.607 eura za trokove po svim stavkama, kao i
svaki porez koji mu se moe zaraunati na taj iznos.
C. Zatezna kamata
58. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata temelji na
najnioj kreditnoj stopi Europske sredinje banke, uveanoj za tri
postotna boda.
IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO
1. Pripaja ispitivanju osnovanosti prigovor vlade kojim se
osporava status rtve podnositelja zahtjeva, te odbija taj
prigovor nakon to je ispitao osnovanost;
2. Proglaava zahtjev doputenim;
3. Presuuje da je dolo do povrede lanka 1. Protokola br.
12 uz Konvenciju;
4. Presuuje da nema potrebe posebno ispitivati pritubu
podnositelja zahtjeva prema lanku 1. Protokola br. 12 u
pogledu njegove nemogunosti glasovanja za pripadnika
svoje etnike zajednice na izborima za Predsjednitvo;
5. Presuuje da je utvrenje povrede samo po sebi dovoljna
pravedna naknada za svaku nematerijalnu tetu koju je
podnositelj zahtjeva pretrpio;
6. Presuuje da tuena drava:
(a) u roku od tri mjeseca od dana pravomonosti presude, u skladu s lankom 44. stavak 2. Konvencije,
podnositelju zahtjeva isplati 6.607 eura (est tisua
esto sedam eura), preraunato u valutu tuene
drave po teaju na dan izmirenja, kao i svaki porez
koji se moe zaraunati podnositelju zahtjeva, na
ime trokova i izdataka;
(b) po proteku navedenog roka od tri mjeseca do dana
isplate treba plaa obinu kamatu na navedeni iznos
po stopi jednakoj najnioj kreditnoj stopi Europske
sredinje banke tijekom razdoblja neplaanja,
uveanoj za tri postotna boda;
7. Odbija preostali dio podnositeljevog zahtjeva za pravednu
naknadu.
Sastavljeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanom
obliku dana 9.6.2016., u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3.
Pravilnika Suda.
Registrar
Predsjednica
Claudia Westerdiek
Ganna Yudkivska

1117


( . 56666/12)

26.05.2016.

.

75 - 75

,
( ),
:
(Khanlar Hajiyev), ,
,
(Carlo Ranzoni), ,
, ,
, 03.05.2016.
,
:

1.
(. 56666/12)
, .
(), 34.
(),
08.08.2012. .
2.
( 36. 2. ).
() . ,
.
3.

. 3. . 1
14. ,
1. . 12.
4. 02.09.2013.
.

I.
5. 1963. .
6.
.
.
7. 26.08.2010.

,
,
.
II.
8.

([], . 27996/06 34836/06, 2009). ,

( 1, 2
3) "" (

1992-1995.
,
.
2

,
. "Croat" ( -
- . .) ,
;
"Croatian", .
3

,
. ( "Serb",
- . .)
, ;
, .
1

75 - 76

,
,
).
9. ,
, .
,

. ,
.

,
.
10. ( IV 1. V),


.
11. 29.06.2010.
( )


( . 1945/10).

.
III.
12. ,
46. 2.
,
(
. CM/ResDH(2011)291, M/ResDH(2012)233
i CM/ResDH(2013)259),

(. 3681/06, 12, 15.07.2014).





,
.
13. 04.12.2014. , 1214. ,


:
"
1

12. 10. 2014.

;
2.
,




,
;
3.



;

, 7. 10. 2016.

4.
1229. ( 2015. ) ()

."

I. 14. ,
3. . 1 1.
. 12
14.

,
.
14. , 3. . 1 1.
. 12.
14. :
"

, , , , , , ,
, ,
, ."
3. . 1 :
"

,

."
1. . 12 :
"1.
,
, , , , ,
, , , ..
2.
1."
.
1.
15.
ratione personae:


, .
,
.
"" . ,

,
.
16. .

,
.

,

. ,
.

, 7. 10. 2016.

2.
() ratione personae
17. ,
,

,

(., 30;
, . 3681/06, 16, 15.07.2014).
.
()
18. ,

,
,
(., 29, ,
, 17).
,
.
()
19.
,
, 2.1,


. ,

.

, .
3.
20.
35. 3. () .

. .
.
1.
21.



/ (

, . 55762/00 55974/00,
56, 2005-XII).


.
2.
22.


.

.
,


,
.

, -

75 - 77


.
23 ""


.
.
. ,
. , :
,
.
3.
24.

. " "
" "
"
"
(, ,
[], . 37359/09, 108, 2014).

, ,
(., 109).
25. "", 14,
1. . 12
,
1. . 12
14. ( 18.
. 12).
""
14.
1. . 12 (
, 55,
(.), . 34880/12, 23.10.2012, 88-91;
, , 27).
()
26. 14.
3. . 1, 3. . 1
, 1. . 12.
14. 3. .
1. , 14. 1.
. 12 ( 25. ),

1. . 12.
27.

3. . 1 (., 40. 41). ,
14. 3. . 1
.
28.

(, )
. ,

"
( ,
, 45).
29.
,

75 - 78

, 14, 3.
. 1 (., 50). ,

( 47-49),
14. 3. . 1,
1. . 12,

.
30.
,
3. . 1
.
()
31. 1. . 12
32.
1. . 12
(., 54).
33.

.

14. 3.
. 1, 1. . 12
( 29. ),
, 14, 1.
. 12, (
25. ).
(., 56.)


1. . 12.
.
34. , 1.
. 12
.
II. 46.
35.
46. ,
( 38-43). 46.
:
"1.

.
2.
, ..."
36. 46. ,
1,

/
.

,

(, [],
. 39221/98 41963/98, 249, 2000 VIII;
[], . 71503/01, 198,
2004-II; , .
39462/03, 28, 20.11.2007;
, . 1218/07, 17, 10.11.2009; ..
, . 60041/08 60054/08,
106, 2010 ()).

, 7. 10. 2016.

37.
,


,
14. 3. . 1, 1. . 12.


.


14, 3.
. 1, 1. . 12

,
,
( .., ,
111).
38. 46. 2,
,

.


.


,



,

( 12. 13. ;
. 1701(2010), 1725(2010) 1855(2012),
. 2025(2013) ).
39. , , ,


(, .., , 112).
40. ,

,

( .,
45).

(.). , 18
,
.
.

,


,


.

, 7. 10. 2016.

III. 41.
41. 41. :
"
,

, , ,
."
.
42. 128.250,72
(

). 20.000
.
43 .
44. -
,
. ,


(
, , 63).
.
45. 1.414
. , ,
. ,
,
(
, 26.11.1992, 29, . 249-,
(. 2), 26. 11. 1997, 53,
1997-VII).
,
1. ;
2. 14.
3. . 1,

;
3. 1.
. 12
;
4.
3. . 1;
5. 1.
. 12
;
6.

;
7.
.

26.05.2016. , 77. . 2. 3.
.

75 - 79

PETI ODJEL
PREDMET LAKU PROTIV
BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacija br. 56666/12)

PRESUDA
STRASBOURG
26.5.2016. godine
Ova presuda je konana ali su u njoj mogue redakcijske
izmjene.
U predmetu laku protiv Bosne i Hercegovine,
Evropski sud za ljudska prava (Peti odjel), zasjedajui kao
odbor u sljedeem sastavu:
Khanlar Hajiyev, predsjednik,
Faris Vehabovi,
Carlo Ranzoni, sudije,
i Milan Blako, zamjenik registrara Odjela,
nakon vijeanja bez prisustva javnosti, dana 3.5.2016.
godine,
donosi sljedeu presudu koja je usvojena navedenog
datuma:
POSTUPAK
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom
aplikacije (br. 56666/12) protiv Bosne i Hercegovine koju je
Sudu podnio dravljanin Bosne i Hercegovine gosp. Samir laku
(u daljnjem tekstu: aplikant), prema lanu 34. Konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Konvencija) dana 8.8.2012.
2. Aplikant je dobio odobrenje predsjednika da se sam
zastupa (pravilo 36. stav 2. Pravila Suda). Vladu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: vlada) zastupala je zamjenica
agenta ga Z. Ibrahimovi.
3. Aplikant se alio zbog toga to nema pravo kandidature
na izborima za Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH i
Predsjednitvo BiH, jer nije pripadnik nijednog konstitutivnog
naroda. On se poziva na lan 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju
sam po sebi i u vezi s lanom 14. Konvencije, te na lan 1.
Protokola br. 12.
4. Dana 2.9.2013. aplikacija je dostavljena vladi.
INJENICE
I. OKOLNOSTI PREDMETA
5. Aplikant je roen 1963. godine i ivi u Sarajevu.
6. Aplikant je pripadnik albanske nacionalne manjine u
BiH. On aktivno uestvuje u drutvenom i politikom ivotu
zemlje.
7. Dana 26.8.2010. aplikant je dobio pisanu potvrdu
Centralne izborne komisije da u skladu sa Ustavom BiH
pripadnici nacionalnih manjina nemaju pravo kandidature za
Predsjednitvo BiH i Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH.
II. RELEVANTNO DOMAE PRAVO I PRAKSA
8. Pregled relevantnog domaeg prava dat je u presudi
Sejdi i Finci protiv Bosne i Hercegovine ([GC], br. 27996/06 i
34836/06, ESLJP 2009). Naime, Ustav BiH pravi razliku izmeu
konstitutivnih naroda (osobe koje se izjanjavaju kao Bonjaci1,

Bonjaci su se nazivali Muslimanima do rata 1992.-95. Naziv "Bonjaci" treba


razlikovati od naziva Bosanci koji se koristi kako bi oznaio dravljane Bosne i
Hercegovine bez obzira na njihovo etniko porijeklo.
1

75 - 80
1

Hrvati i Srbi ) i "ostalih" (pripadnici nacionalnih manjina i osobe


koje se ne izjanjavaju kao pripadnici bilo koje odreene grupe
zbog toga to ive u mjeovitom braku, to su im roditelji
pripadnici razliitih naroda, ili iz drugih razloga).
9. U bivoj Jugoslaviji, o etnikoj pripadnosti odluivala je
sama osoba, po principu samoodreenja. Dakle, nije se
zahtijevalo ispunjavanje nekih objektivnih kriterija kao to je
poznavanje odreenog jezika ili pripadanje odreenoj religiji.
Nadalje, nije se zahtijevalo prihvatanje od drugih pripadnika te
etnike grupe. S obzirom na to da Ustav ne sadri odredbu u
pogledu odreivanja etnike pripadnosti, moe se rei da se
smatralo da je dovoljno tradicionalno samoodreenje osobe.
10. U skladu sa Ustavom (l. IV. stav 1. i V.), samo osobe
koje se izjanjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih
naroda imaju pravo da se kandidiraju za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH.
11. Dana 29.6.2010. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) oglasio se nenadlenim za
razmatranje pritube o diskriminaciji u vezi s nemogunou da
se apelant kandidira za Predsjednitvo BiH zbog svoje nacionalne
pripadnosti (odluka br. AP 1945/10). Apelant u tom predmetu
pozvao se direktno na presudu Sejdi i Finci.
III. RELEVANTNI DOKUMENTI VIJEA EVROPE
12. Komitet ministara Vijea Evrope, vrei svoju nadzornu
funkciju u smislu odredbe lana 46. stav 2. Konvencije, usvojio je
tri privremene rezolucije u vezi s provoenjem presude Sejdi i
Finci (vidjeti dokumente br. CM/ResDH(2011)291, M/ResDH
(2012) 233 i CM/ResDH (2013)259), iji su relevantni dijelovi
ponovljeni u presudi Zorni protiv Bosne i Hercegovine (br.
3681/06, taka 12., 15.7.2014.). Komitet ministara je pozvao
vlasti i politike lidere Bosne i Hercegovine da preduzmu
potrebne mjere s ciljem otklanjanja diskriminacije onih koji se
nisu izjasnili kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda kako
bi se mogli kandidirati za Dom naroda i Predsjednitvo BiH, te da
Ustav i izborni zakon usaglase sa zahtjevima Konvencije bez bilo
kakvog daljnjeg odgaanja.
13. Dana 4.12.2014., na 1214. sjednici, Komitet ministara
ponovo je ispitao stanje provoenja presude Sejdi i Finci i donio
sljedeu odluku:
"Zamjenici ministara
1. su konstatirali s dubokom zabrinutou i razoarenjem da
su izbori koji su odrani u Bosni i Hercegovini 12.10.2014.
provedeni prema istom regulatornom okviru za koji je Evropski
sud utvrdio da je diskriminirajui;
2. su stoga pozvali vlasti i politike lidere u Bosni i
Hercegovini da daju novi podsticaj svojim nastojanjima, a
posebno da intenziviraju svoje napore kako bi brzo postigli
konsenzus o sadraju ustavnih i zakonodavnih izmjena s ciljem
otklanjanja diskriminacije zasnovane na etnikoj pripadnosti
prilikom izbora za Predsjednitvo BiH i Dom naroda
Parlamentarne skuptine BiH, te da osiguraju usvajanje
neophodnih izmjena kao prioritetno pitanje;

Hrvati su etnika grupa iji pripadnici mogu biti porijeklom iz Hrvatske ili iz drugih
bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv "Croat"
(i kao imenica i kao pridjev - na engleskom jeziku - prim.prev.) obino se koristi
kada se misli na pripadnike etnike grupe, bez obzira na njihovo dravljanstvo; treba
ga razlikovati od naziva "Croatian" koji se obino odnosi na dravljane Hrvatske.
2
Srbi su etnika grupa iji pripadnici mogu biti porijeklom iz Srbije ili iz drugih
bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv "Srbin"
(na engleskom jeziku "Serb", i kao imenica i kao pridjev- prim.prev.) obino se
koristi kada se misli na pripadnike etnike grupe, bez obzira na njihovo
dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Srbijanac" koji obino oznaava
dravljane Srbije.
1

, 7. 10. 2016.

3. su pozvali vlasti da u punoj mjeri iskoriste spremnost


Vijea Evrope da prui svu potrebnu pomo i podrku kako
njima, tako i politikim liderima u Bosni i Hercegovini u
njihovim nastojanjima da provedu predmetnu presudu;
4. su odluili da nastave razmatrati ovo pitanje na 1229.
sjednici (u estom mjesecu 2015. godine) (DH) u svjetlu
informacije koju e dostaviti vlasti Bosne i Hercegovine."
PROPISI
I. NAVODNE POVREDE LANA 14. KONVENCIJE,
LANA 3. PROTOKOLA br. 1 I LANA 1. PROTOKOLA br.
12
14. Aplikant se ali zbog nemogunosti da se kandidira za
Dom naroda i Predsjednitvo BiH zbog svog albanskog porijekla,
to po njegovom miljenju predstavlja rasnu diskriminaciju. On
se poziva na lan 14. Konvencije, lan 3. Protokola br. 1 i lan 1.
Protokola br. 12.
lan 14. Konvencije glasi:
"Uivanje prava i sloboda predvienih u ovoj konvenciji
osigurava se bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao to su:
spol, rasa, boja koe, jezik, vjeroispovijest, politiko ili drugo
miljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom
nacionalnom manjinom, imovno stanje, roenje ili drugi status."
lan 3. Protokola br. 1 propisuje:
"Visoke ugovorne strane obavezuju se da u odgovarajuim
vremenskim intervalima odravaju slobodne izbore tajnim
glasanjem, pod uslovima koji osiguravaju slobodno izraavanje
miljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela."
lan 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju glasi:
"1. Uivanje svih prava utvrenih zakonom osigurat e se
bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao to su: spol, rasa, boja
koe, jezik, vjera, politiko ili drugo miljenje, nacionalno ili
socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina,
roenje ili drugi status.
2. Niko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela po
bilo kojem osnovu poput onih navedenih u stavu 1."
A. Doputenost
1. Strane
15. Vlada istie da aplikacija nije spojiva s Konvencijom
ratione personae: Bosna i Hercegovina ne moe se smatrati
odgovornom za sporne ustavne odredbe budui da je Ustav BiH
dio meunarodnog ugovora, Dejtonskog sporazuma.
Nadalje, vlada istie da aplikant nije aktivno ukljuen u
politiki ivot odgovorne drave. Stoga ne moe tvrditi da je
"rtva" povreda koje navodi. Konano, vlada istie da aplikant
nije iskoristio raspoloiva domaa pravna sredstva, a posebno
apelaciju Ustavnom sudu, za svoje pritube.
16. Aplikant osporava ove navode. On posebno istie da se
u svom porodinom i profesionalnom ivotu uvijek bavio
promoviranjem i ouvanjem albanske tradicije, kulture i jezika.
Radei u Odjelu za zatitu prava i saradnju s nacionalnim
manjinama pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH,
uvijek je bio aktivno ukljuen u rad na promoviranju i
poboljanju poloaja manjina. Takoer, otac aplikanta jedan je od
osnivaa Kluba Albanaca u Bosni i Hercegovini.
2. Ocjena Suda
(a) Doputenost ratione personae
17. U citiranoj presudi Sejdi i Finci Sud je smatrao da,
ostavljajui po strani pitanje da li se tuena drava moe smatrati
odgovornom za donoenje osporavanih ustavnih odredbi, ona se
svakako moe smatrati odgovornom to se one jo uvijek
odravaju na snazi. (ibid., taka 30.; vidjeti takoer Zorni protiv
Bosne i Hercegovine, br. 3681/06, taka 16., 15.7.2014.). Sud
stoga odbija prethodni prigovor vlade pod ovom takom.

, 7. 10. 2016.

(b) Status rtve


18. Kada je rije o drugom prigovoru, Sud je u presudi
Sejdi i Finci ispitao status rtve aplikanata i zakljuio da, s
obzirom na njihovo aktivno uee u javnom ivotu, oni mogu
tvrditi da su rtve navodne diskriminacije (ibid., taka 29., i
Zorni, citirana gore, taka 17.). Sud ne vidi razloga da odstupi
od ovakvog zakljuka u predmetnom sluaju, te stoga odbija
drugi prethodni prigovor vlade.
(c) Iscrpljivanje domaih pravnih sredstava
19. U pogledu prigovora vlade da aplikant nije podnio
apelaciju Ustavnom sudu, Sud ponavlja da je u citiranoj presudi
Zorni, taka 2.1., utvrdio da apelacija Ustavnom sudu ne
predstavlja djelotvoran pravni lijek koji je aplikantica trebala
iscrpiti za pritube u ovom predmetu. U tim okolnostima, Sud je
smatrao da se ne moe prihvatiti prigovor vlade koji se odnosi na
neiscrpljivanje domaih pravnih sredstava. Sud ne vidi razloga da
odstupi od ovakvog zakljuka u predmetnom sluaju, te stoga
odbija trei prethodni prigovor vlade.
3. Zakljuak
20. Sud konstatira da aplikacija nije oigledno neosnovana
u smislu lana 35. stav 3. (a) Konvencije. Sud takoer napominje
da ona nije nedoputena ni po bilo kojem drugom osnovu. Stoga
se ona mora proglasiti doputenom.
B. Meritum
1. Navodi aplikanta
21. Aplikant navodi da mu unato tome to je dravljanin
Bosne i Hercegovine Ustav uskrauje svako pravo da se kandidira na izborima za Dom naroda i Predsjednitvo BiH po osnovu
njegove rasne/etnike pripadnosti (Sud je utvrdio da etnika
diskriminacija predstavlja oblik rasne diskriminacije u predmetu
Timishev protiv Rusije, br. 55762/00 i 55974/00, taka 56.,
ESLJP 2005-XII). Neizvravanjem presude u predmetu Sejdi i
Finci Bosna i Hercegovina je nastavila iskljuivati etnike
manjine iz politikog uea i zastupljenosti na najviem
dravnom nivou.
2. Navodi vlade
22. Vlada je navela da je postojea ustavna struktura u
Bosni i Hercegovini uspostavljena mirovnim sporazumom koji je
uslijedio nakon jednog od najrazornijih sukoba u novijoj
evropskoj historiji. Njegov krajnji cilj bila je uspostava mira i
dijaloga izmeu tri glavne etnike grupe - konstitutivnih naroda.
Vlada smatra da sporne ustavne odredbe, kojima se iskljuuje
mogunost kandidiranja osoba koje se ne izjanjavaju kao
pripadnici jednog od konstitutivnih naroda za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH, treba ocjenjivati imajui u vidu taj kontekst.
Vlada tvrdi da jo nije sazrelo vrijeme za politiki sistem koji bi
jednostavno odraavao vladavinu veine, posebno imajui u vidu
znaaj jednonacionalnih politikih stranaka i nastavka djelovanja
meunarodne administracije u Bosni i Hercegovini.
23. Vlada dalje navodi da je "pasivno" birako pravo
pripadnika konstitutivnih naroda takoer ogranieno kada je rije
o izborima za Dom naroda i Predsjednitvo BiH. Bonjake i
hrvatske lanove Doma naroda biraju bonjaki i hrvatski lanovi
Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Srpske lanove bira
Narodna skuptina Republike Srpske. Prema tome, nema neposrednih izbora za Dom naroda. Nadalje, na izborima za Predsjednitvo BiH primjenjuje se ogranienje zasnovano na principu
teritorijalnosti: bonjakog i hrvatskog lana Predsjednitva BiH
biraju glasai s teritorije Federacije BiH, dok srpskog lana
Predsjednitva BiH biraju glasai iz Republike Srpske.
3. Ocjena Suda
24. Diskriminacija porazumijeva razliit tretman osoba u
slinim situacijama bez objektivnog i razumnog opravdanja. "Bez
objektivnog i razumnog opravdanja" znai da razliit tretman ne

75 - 81

slijedi "legitiman cilj" ili da ne postoji "razuman odnos


proporcionalnosti izmeu primijenjenih sredstava i cilja koji se
nastoji postii" (vidjeti, meu mnogim izvorima, Hmlinen
protiv Finske [GC], br. 37359/09, taka 108., ESLJP 2014.).
Polje slobodne procjene neke drave lanice u ovoj oblasti e
varirati u zavisnosti od okolnosti, predmetne stvari, te konteksta
predmeta (ibid., taka 109.).
25. Sud takoer ponavlja da je isti termin "diskriminacija"
koji se pojavljuje u lanu 14. upotrijebljen takoer i u lanu 1.
Protokola br. 12. Bez obzira na razliku izmeu ovih odredbi u
pogledu njihovog opsega, namjera je bila da znaenje ovog termina u lanu 1. Protokola br. 12 bude identino njegovom znaenju
u lanu 14. (vidjeti taku 18. Obrazloenja uz Protokol br. 12).
Sud ne vidi razloga da odstupi od tumaenja "diskriminacije"
utvrenog u jurisprudenciji koja se odnosi na lan 14. prilikom
primjene istog pojma prema lanu 1. Protokola br. 12 (vidjeti
Sejdi i Finci, taka 55., i Ramaer i Van Willigen protiv
Holandije (odl.), br. 34880/12, 23.10.2012, take 88.-91.; i
Zorni, citirana gore u tekstu, taka 27.).
(a) U pogledu Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH
26. Aplikant se poziva na lan 14. Konvencije u vezi s
lanom 3. Protokola br. 1, lan 3. Protokola br. 1 sam po sebi, i
lan 1. Protokola br. 12. Sud e prvo ispitati ovu pritubu prema
lanu 14. u vezi s lanom 3. Protokola br. 1. Nadalje, budui da je
test za lan 14. i lan 1. Protokola br. 12 isti (vidjeti taku 16. ove
presude), Sud smatra svrsishodnim da istovremeno razmotri ovu
pritubu prema lanu 1. Protokola br. 12.
27. Sud je ve utvrdio u presudi Sejdi i Finci da izbori za
Dom naroda Bosne i Hercegovine spadaju u domen lana 3.
Protokola br. 1 (ibid., take 40. i 41). Prema tome, lan 14.
Konvencije u vezi s lanom 3. Protokola br. 1 primjenjuje se u
predmetnom sluaju.
28. Sud zapaa da prema Ustavu samo osobe koje se
izjanjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivih naroda
(Bonjaci, Hrvati i Srbi) imaju pravo da se kandidiraju za Dom
naroda Bosne i Hercegovine. Aplikant, koji je pripadnik albanske
nacionalne manjine i koji ne eli da se izjasni kao pripadnik
konstitutivnog naroda, zbog toga je iskljuen iz ovog prava
(vidjeti Sejdi i Finci, citirana gore, taka 45.).
29. Predmetni sluaj je stoga identian sluaju Sejdi i Finci
u kojem je Sud zakljuio da ove ustavne odredbe dovode do
diskriminirajueg razlitog postupanja, suprotnog lanu 14., u
vezi s lanom 3. Protokola br. 1 (ibid., taka 50.). Prema tome, a
iz razloga detaljno obrazloenih u presudi Sejdi i Finci (take
47.-49.), Sud zakljuuje da je dolo do povrede lana 14. u vezi s
lanom 3. Protokola br. 1, te do povrede lana 1. Protokola br.
12, zbog kontinurane nemogunosti da se aplikant kandidira na
izborima za Dom naroda Bosne i Hercegovine.
30. S obzirom na ono to je utvrdio u prethodnim takama,
Sud smatra da nije potrebno posebno ispitivati da li takoer
postoji i povreda lana 3. Protokola br. 1 samog po sebi kada je
rije o izborima za Dom naroda.
(b) U pogledu Predsjednitva BiH
31. Aplikant se poziva samo na lan 1. Protokola br. 12.
32. Sud je u presudi Sejdi i Finci ve utvrdio da se lan 1.
Protokola br. 12 primjenjuje na izbore za Predsjednitvo BiH
(ibid., taka 54.).
33. Aplikantovo etniko porijeklo i nepripadanje
konstitutivnom narodu takoer ga onemoguava da se kandidira
za Predsjednitvo BiH. Ve je utvreno da isti ustavni preduslov
predstavlja diskriminirajue razliito postupanje suprotno lanu
14. u vezi s lanom 3. Protokola br. 1, kao i lanu 1. Protokola br.
12 kada je rije o izborima za Dom naroda (vidjeti taku 20. ove
presude), a osim toga, pojam diskriminacije iz lana 14., kao i iz
lana 1. Protokola br. 12, treba tumaiti na isti nain (vidjeti

75 - 82

taku 16. ove presude). U presudi Sejdi i Finci (ibid., taka 56.)
Sud je ve naao da su ustavne odredbe koje oduzimaju aplikantima pravo da se kandidiraju na izborima za Predsjednitvo BiH
diskriminirajue i suprotne lanu 1. Protokola br. 12. Sud ne vidi
nijedan razlog da odstupi od te prakse u predmetnom sluaju.
34. Prema tome, dolo je do povrede lana 1. Protokola br.
12 u pogledu aplikantove nemogunosti da se kandidira na
izborima za Predsjednitvo BiH.
II. PRIMJENA LANA 46. KONVENCIJE
35. Sud smatra primjerenim da ovaj predmet razmotri u
odnosu na lan 46. Konvencije, kako je uinio i u citiranoj presudi Zorni (take 38.-43.). lan 46. u relevantnom dijelu glasi:
"1. Visoke ugovorne strane obavezuju se da e se
povinovati konanim presudama Suda u svakom predmetu u
kojem su strana u postupku.
2. Konana presuda Suda dostavlja se Komitetu ministara
koji e vriti nadzor nad njenim izvrenjem..."
36. Sud podsjea da lan 46. Konvencije, tumaen u svjetlu
lana 1., namee pravnu obavezu odgovornoj dravi da pod
nadzorom Komiteta ministara provode odgovarajue generalne
i/ili individualne mjere kako bi aplikantu osigurala pravo za koje
je Sud naao da je povrijeeno. Takve mjere se takoer moraju
preduzeti i u pogledu drugih osoba koje se nalaze u istoj poziciji
kao i aplikant, posebno rjeavanjem problema koji su doveli do
takvog utvrenja Suda (vidjeti, Scozzari i Giunta protiv Italije
[GC], br. 39221/98 i 41963/98, taka 249., ESLJP 2000 VIII;
Assanidze protiv Gruzije [GC], br. 71503/01, taka 198., ESLJP
2004-II; Karanovi protiv Bosne i Hercegovine, br. 39462/03,
taka 28., 20.11.2007.; oli i drugi protiv Bosne i Hercegovine,
br. 1218/07 et al., taka 17., 10.11.2009.; i Greens M.T. protiv
Ujedinjenog Kraljevstva, br. 60041/08 i 60054/08, taka 106.,
ESLJP 2010 (izvaci)).
37. Sud se dalje poziva na ono to je utvrdio u presudi
Sejdi i Finci da ustavne odredbe zbog kojih se aplikanti ne mogu
kandidirati na izborima za Dom naroda i za Predsjednitvo BiH
dovode do diskriminirajueg razliitog postupanja, suprotnog
lanu 14. u vezi s lanom 3. Protokola br. 1, kao i lanu 1.
Protokola br. 12. Sud naglaava da je povreda koja je utvrena u
predmetnom sluaju direktna posljedica propusta vlasti
odgovorne drave da usvoje mjere kojima bi osigurale potivanje
presude u predmetu Sejdi i Finci. Propust odgovorne drave da
donese ustavne i zakonodavne prijedloge kako bi okonala
postojeu neusaglaenost Ustava i izbornog zakona s lanom 14.,
lanom 3. Protokola br. 1, te lanom 1. Protokola br. 12, ne samo
da predstavlja oteavajuu okolnost kada je rije o odgovornosti
te drave prema Konvenciji za sadanje ili prolo stanje stvari,
ve takoer predstavlja prijetnju za buduu djelotvornost
mehanizma Konvencije (vidjeti Greens i M.T., citirana gore,
taka 111).
38. U skladu s lanom 46. stav 2., nadzor nad provoenjem
presude Sejdi i Finci trenutno obavlja Komitet ministara koji je
redovno razmatrao deavanja u zemlji i zahtijevao brzo
okonanje postojee situacije nepotivanja obaveza. Komitet
ministara je uvijek smatrao da je potrebno usvojiti odreeni broj
izmjena Ustava BiH i njenog izbornog zakona kako bi se izvrila
ova presuda. Komitet ministara usvojio je tri privremene
rezolucije i jednu odluku kojom se vlasti Bosne i Hercegovine
pozivaju da preduzmu sve potrebne korake na potpunom
izvrenju te presude, usvajanjem neophodnih mjera s ciljem
otklanjanja diskriminacije protiv onih koji nisu pripadnici
konstitutivnih naroda prilikom kandidiranja na izborima za Dom
naroda i Predsjednitvo BiH, te da svoj Ustav i izborni zakon
usaglase sa zahtjevima Konvencije bez bilo kakvog daljeg
odgaanja (vidjeti ta. 3. i 4. ove presude; vidjeti takoer
Rezolucije br. 1701(2010), 1725(2010) i 1855(2012), kao i

, 7. 10. 2016.

Preporuku br. 2025(2013) Parlamentarne skuptine Vijea


Evrope).
39. U svjetlu dugotrajnog kanjenja do kojeg je ve dolo,
Sud, kao i Komitet ministara, eli snano ohrabriti razrjeenje
ove situacije na najbri i najdjelotvorniji nain koji bi bio u
skladu s garancijama iz Konvencije (uporediti, Greens i M.T.,
citirana gore, taka 112.).
40. U presudi Sejdi i Finci Sud je istaknuo da je u vrijeme
donoenja spornih ustavnih odredbi na terenu dolo do vrlo
krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi
brutalni sukob obiljeen genocidom i etnikim ienjem (vidjeti
ibid., taka 45.). Priroda sukoba bila je takva da je bila potrebna
saglasnost konstitutivnih naroda kako bi se osigurao mir (ibid.).
Meutim, sada, vie od osamnaest godina nakon zavretka
traginog sukoba, ne moe postojati bilo kakav razlog za
zadravanje spornih ustavnih odredbi. Sud oekuje da e se bez
daljnjeg odgaanja osmisliti demokratsko rjeenje. Imjui u vidu
potrebu da se osigura efikasna politika demokratija, Sud smatra
da je dolo vrijeme za politiki sistem koji e svakom graaninu
Bosne i Hercegovine omoguiti da se kandidira na izborima za
Predsjednitvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez
diskriminacije zasnovane na etnikoj pripadnosti, i bez davanja
posebnih prava konstitutivnim narodima uz iskljuivanje manjina
ili graana Bosne i Hercegovine.
III. PRIMJENA LANA 41. KONVENCIJE
41. lan 41. Konvencije glasi:
"Ako Sud utvrdi da je dolo do povrede Konvencije ili
njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o
kojoj je rije omoguava samo djelimino obeteenje, Sud e,
po potrebi, odrediti pravinu naknadu oteenoj strani."
A. Odteta
42. Aplikant je postavio zahtjev od 128.250,72 eura (EUR)
na ime materijalne tete (razlika izmeu mjesene plae lana
Doma naroda i aplikantove sadanje mjesene plae tokom
posljednje etiri godine). On je takoer zahtijevao 20.000 eura na
ime nematerijalne tete.
43. Stanovite vlade je da su ti zahtjevi neopravdani.
44. Sud ne uvia bilo kakvu uzrono-posljedinu vezu
izmeu utvrene povrede i navedene materijalne tete, te stoga
odbija taj zahtjev. U pogledu nematerijalne tete, Sud smatra da u
svjetlu svih okolnosti ovog predmeta, utvrivanje povrede
predstavlja dovoljan pravni lijek za svaku tetu koju je aplikantu
nanijela nemogunost kandidature za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH (vidjeti Sejdi i Finci, citirana gore, taka
63.).
B. Trokovi i izdaci
45. Aplikant zahtijeva 1.414 eura za svoje trokove i
izdatke. On je, meutim, podnio ovaj zahtjev nakon isteka
utvrenog roka. S obzirom na to, te injenicu da je aplikantu
odobreno da se sam zastupa, Sud smatra da nema osnova za
dosuivanje naknade po ovoj stavci (vidjeti Brincat protiv Italije,
26.11.1992, taka 29., Serija A br. 249-A, i Stamoulakatos protiv
Grke (br.2), 26.11.1997, taka 53., Izvjetaji o presudama i
odlukama 1997-VII).
IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO
1. Proglaava aplikaciju doputenom;
2. Presuuje da je dolo do povrede lana 14. Konvencije u
vezi s lanom 3. Protokola br. 1, u odnosu na nemogunost
aplikanta da se kandidira na izborima za Dom naroda Bosne i
Hercegovine;
3. Presuuje da je dolo do povrede lana 1. Protokola br.
12 u odnosu na nemogunost aplikanta da se kandidira na
izborima za Dom naroda Bosne i Hercegovine;

, 7. 10. 2016.

4. Presuuje da nema potrebe ispitivati istu pritubu prema


samom lanu 3. Protokola br. 1;
5. Presuuje da je dolo do povrede lana 1. Protokola br.
12 u odnosu na nemogunost aplikanta da se kandidira na
izborima za Predsjednitvo BiH;
6. Presuuje da utvrivanje povrede po sebi predstavlja
dovoljnu pravinu naknadu za svaku nematerijalnu tetu koju je
aplikant pretrpio;
7. Odbija preostali dio aplikantovog zahtjeva za pravinu
naknadu.
Sainjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi
dana 26.5.2016., u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila
Suda.
Zamjenik registrara
Predsjednik
Milan Blako
Khanlar Hajiyev

PETI ODJEL
PREDMET LAKU protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Zahtjev br. 56666/12)

PRESUDA
STRASBOURG
26.5.2016. godine
Ova presuda je konana, ali moe biti podvrgnuta
urednikim izmjenama.
U predmetu laku protiv Bosne i Hercegovine,
Europski sud za ljudska prava (Peti odjel), zasjedajui kao
odbor u sljedeem sastavu:
Khanlar Hajiyev, predsjednik,
Faris Vehabovi,
Carlo Ranzoni, suci,
i Milan Blako, zamjenik registrara Odjela,
nakon vijeanja zatvorenog za javnost javnosti dana
3.5.2016.,
donosi sljedeu presudu usvojenu navedenog dana:
POSTUPAK
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom
zahtjeva (br. 56666/12) protiv Bosne i Hercegovine to ga je dana
8.8.2012. Sudu podnio dravljanin Bosne i Hercegovine, g. Samir
laku (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), prema lanku 34.
Konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u
daljnjem tekstu: Konvencija).
2. Podnositelju zahtjeva dobio je odobrenje predsjednika da
se sam zastupa (pravilo 36. stavak 2. Pravilnika Suda). Vladu
Bosne i Hercegovine (u daljenjem tekstu: vlada) zastupala je
zamjenica zastupnice, ga Z. Ibrahimovi.
3. Podnositelj zahtjeva alio se zbog toga to nema pravo
kandidature na izborima za Dom naroda Parlamentarne skuptine
i Predsjednitvo Bosne i Hercegovine jer nije pripadnik nijednog
konstitutivnog naroda. Pozvao se na lanak 3. Protokola br. 1 uz
Konvenciju sam po sebi i u vezi s lankom 14. Konvencije, te na
lanak 1. Protokola br. 12.
4. Dana 2.9.2013. zahtjev je dostavljen vladi.
INJENICE
I. OKOLNOSTI PREDMETA
5. Podnositelj zahtjeva roen je 1963. godine i ivi u
Sarajevu.
6. Podnositelj zahtjeva pripadnik je albanske nacionalne
manjine u BiH. Aktivno sudjeluje u drutvenom i politikom
ivotu zemlje.
7. Dana 26.8.2010. podnositelj zahtjeva dobio je pisanu
potvrdu Sredinjeg izbornog povjerenstva da, u skladu s Ustavom
Bosne i Hercegovine, pripadnici nacionalnih manjina nemaju

75 - 83

pravo kandidirati se za Predsjednitvo i Dom naroda Bosne i


Hercegovine.
II. MJERODAVTNO DOMAE PRAVO I PRAKSA
8. Pregled mjerodavnog domaeg prava dan je u presudi
Sejdi i Finci protiv Bosne i Hercegovine ([GC], br. 27996/06 i
34836/06, ESLJP 2009.). Naime, u Ustavu Bosne i Hercegovine
napravljena je razlika izmeu konstitutivnih naroda (osobe koje
se izjanjavaju kao Bonjaci1, Hrvati2 i Srbi3) i ostalih (pripadnici
nacionalnih manjina i osobe koje se ne izjanjavaju kao
pripadnici bilo koje odreene skupine zbog toga to ive u
mjeovitom braku, to su im roditelji pripadnici razliitih naroda
ili iz drugih razloga).
9. U bivoj Jugoslaviji, o etnikoj pripadnosti odluivala je
sama osoba po naelu samoodreenja. Dakle, nije se zahtijevalo
ispunjavanje odreenih objektivnih kriterija kakvi su poznavanje
odreenog jezika ili pripadanje odreenoj vjeri. Nadalje, nije se
zahtijevalo da osobu prihvate drugi pripadnici te etnike skupine.
S obzirom na to da Ustav BiH ne sadri odredbu o odreivanju
etnike pripadnosti, moe se rei kako se smatralo da je dovoljno
tradicionalno samoodreenje osobe.
10. U skladu s Ustavom BiH (lanak IV. stavak 1. i lanak
V.), samo osobe koje se izjanjavaju kao pripadnici jednog od
konstitutivnih naroda imaju pravo kandidirati se za Dom naroda i
Predsjednitvo Bosne i Hercegovine.
11. Dana 29.6.2010. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) oglasio se nenadlenim za
razmatranje pritube o diskriminaciji u vezi s nemogunou
podnositelja zahtjeva da se kandidira za Predsjednitvo BiH zbog
svoje nacionalne pripadnosti (Odluka br. AP 1945/10).
Podnositelj zahtjeva u tom se predmetu pozvao izravno na
presudu Sejdi i Finci.
III. MJERODAVNI DOKUMENTI VIJEA EUROPE
12. Odbor ministara Vijea Europe, provodei svoju
nadzornu ulogu u smislu odredbe lanka 46. stavak 2.
Konvencije, usvojio je tri privremene rezolucije u vezi s provedbom presude Sejdi i Finci (vidi dokumente br. CM/ResDH
(2011)291, M/ResDH(2012)233 i CM/ResDH(2013)259), iji su
mjerodavni dijelovi ponovljeni u presudi Zorni protiv Bosne i
Hercegovine (br. 3681/06, toka 12., 15.7.2014). Odbor ministara
pozvao je vlasti i politike elnike Bosne i Hercegovine da
poduzmu potrebne mjere u cilju otklanjanja diskriminacije onih
koji se nisu izjasnili kao pripadnici jednog od konstitutivnih
naroda kako bi se mogli kandidirati za Dom naroda Parlamentrne
skuptine i Predsjednitvo Bosne i Hercegovine, te da usuglase
Ustav BiH i Izborni zakon BiH sa zahtjevima Konvencije bez
bilo kakve daljnje odgode.
13. Dana 4.12.2014., na 1214. sjednici, Odbor ministara
ponovno je ispitao stanje provedbe presude Sejdi i Finci i donio
sljedeu odluku:
Bonjaci su se nazivali Muslimanima do rata 1992.-1995. Naziv "Bonjaci"
treba razlikovati od naziva Bosanci, koji se koristi kako bi oznaio dravljane
Bosne i Hercegovine bez obzira na njihovo etniko podrijetlo.
2
Hrvati su etnika skupina iji pripadnici mogu biti podrijetlom iz Hrvatske ili iz
drugih bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Croat" (i kao imenica i kao pridjev - na engleskom jeziku - prim.prev.) obino se
koristi kada se misli na pripadnike etnike skupine, bez obzira na njihovo
dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Croatian" koji se obino odnosi na
dravljane Hrvatske.
3
Srbi su etnika skupina iji pripadnici mogu biti podrijetlom iz Srbije ili iz
drugih bivih sastavnih republika SFRJ, ukljuujui i Bosnu i Hercegovinu. Naziv
"Srbin" (na engleskom jeziku "Serb", i kao imjenica i kao pridjev - prim.prev.)
obino se koristi kada se misli na pripadnike etnike skupine, bez obzira na
njihovo dravljanstvo; treba ga razlikovati od naziva "Srbijanac", koji obino
oznauje dravljane Srbije.
1

75 - 84

"Zamjenici ministara
1. konstatirali su s dubokom zabrinutou i razoarenjem da
su izbori odrani u Bosni i Hercegovini 12.10.2014. godine
provedeni prema istom regulatornom okviru za koji je Europski
sud utvrdio da je diskriminirajui;
2. stoga su pozvali vlasti i politike elnike u Bosni i
Hercegovini da daju novi poticaj svojim nastojanjima, a posebno
da pojaaju svoje napore kako bi brzo postigli konsenzus o
sadraju ustavnih i zakonodavnih izmjena u cilju otklanjanja
diskriminacije utemeljene na etnikoj pripadnosti prilikom izbora
za Predsjednitvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, te da
osiguraju usvajanje potrebnih izmjena kao prioritetno pitanje;
3. pozvali su vlasti da u punoj mjeri iskoriste spremnost
Vijea Europe da prui svu potrebnu pomo i potporu kako
njima, tako i politikim elnicima u Bosni i Hercegovini u
njihovim nastojanjima da provedu predmetnu presudu;
4. odluili su nastaviti razmatrati ovo pitanje na 1229.
sjednici (u estom mjesecu 2015. godine) (DH) u svjetlu
informacije koju e dostaviti vlasti Bosne i Hercegovine."
PROPISI
I. NAVODNE POVREDE LANKA 14. KONVENCIJE,
LANKA 3. PROTOKOLA br. 1 I LANKA 1. PROTOKOLA
br. 12
14. Podnositelj zahtjeva alio se na nemogunost
kandidiranja za Dom naroda BiH i Predsjednitvo BiH zbog
svoga albanskog podrijetla, to je, prema njegovu miljenju, rasna
diskriminacija. Pozvao se na lanak 14. Konvencije, lanak 3.
Protokola br. 1 i lanak 1. Protokola br. 12.
lanak 14. Konvencije glasi:
"Uivanje prava i sloboda koje su priznate u ovoj
Konvenciji osigurat e se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi,
kao to je spol, rasa, boja koe, jezik, vjeroispovijed, politiko ili
drugo miljenje, nacionalno ili drutveno podrijetlo, pripadnost
nacionalnoj manjini, imovina, roenje ili druga okolnost."
lankom 3. Protokola br. 1 propisano je:
"Visoke ugovorne stranke obvezuju se da e u razumnim
razdobljima provoditi slobodne izbore tajnim glasovanjem, u
uvjetima koji osiguravaju slobodno izraavanje miljenja naroda
pri izboru zakonodavnih tijela."
lanak 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju glasi:
"1. Uivanje svih prava utvrenih zakonom osigurat e se
bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao to su spol, rasa, boja
koe, jezik, vjera, politiko ili drugo miljenje, nacionalno ili
socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina,
roenje ili drugi status.
2. Nitko ne smije biti diskriminiran od javnih tijela po bilo
kojoj osnovi poput onih navedenih u stavku 1."
A. Doputenost
1 Stranke
15. Vlada navodi da zahtjev nije spojiv s Konvencijom
ratione personae: Bosna i Hercegovina ne moe se smatrati
odgovornom za sporne ustavne odredbe budui da je Ustav
Bosne i Hercegovine dio meunarodnog ugovora, Daytonskog
sporazuma.
Nadalje, vlada istie da podnositelj zahtjeva nije aktivno
ukljuen u politiki ivot odgovorne drave. Stoga ne moe
tvrditi da je "rtva" povreda koje navodi. U konanici, vlada
istie da podnositelj zahtjeva nije iskoristio raspoloiva domaa
pravna sredstva, a posebno priziv Ustavnom sudu, za svoje
pritube.
16. Podnositelj zahtjeva osporava ove navode. On posebno
istie kako se u svojem obiteljskom i profesionalnom ivotu
uvijek bavio promicanjem i ouvanjem albanske tradicije, kulture
i jezika. Radei u Odjelu za zatitu prava i suradnju s

, 7. 10. 2016.

nacionalnim manjinama pri Ministarstvu za ljudska prava i


izbjeglice Bosne i Hercegovine, uvijek je bio aktivno ukljuen u
rad na promicanju i poboljanju poloaja manjina. Takoer, otac
podnositelja zahtjeva jedan je od osnivaa Kluba Albanaca u
Bosni i Hercegovini.
2. Ocjena Suda
(a) Spojivost ratione personae
17. U navednoj presudi Sejdi i Finci Sud je smatrao da,
ostavljajui po strani pitanje moe li se tuena drava smatrati
odgovornom za donoenje osporavanih ustavnih odredaba, ona se
svakako moe smatrati odgovornom to se one jo uvijek
odravaju na snazi (ibid., toka 30.; vidi takoer Zorni protiv
Bosne i Hercegovine, br. 3681/06, toka 16., 15.7.2014.). Sud
stoga odbija prethodni prigovor vlade pod ovom tokom.
(b) Status rtve
18. Kada je rije o drugom prigovoru, Sud je u presudi
Sejdi i Finci ispitao status rtve podnositelja zahtjeva i zakljuio
da, s obzirom na njihovo aktivno sudjelovanje u javnome ivotu,
oni mogu tvrditi da su rtvama navodne diskriminacije (ibid.,
toka 29., i Zorni, citirana gore u tekstu, toka 17.). Sud ne vidi
razloga za odstupanje od ovakvog zakljuka u predmetnom
sluaju, te stoga odbija drugi prethodni prigovor vlade.
(c) Iscrpljivanje domaih pravnih sredstava
19. Glede prigovora vlade da podnositelj zahtjeva nije
podnio priziv Ustavnom sudu, Sud ponavlja kako je u navednoj
presudi Zorni, u toki 2.1. utvrdio da priziv Ustavnom sudu ne
predstavlja djelotvoran pravni lijek koji je podnositeljica zahtjeva
trebala iscrpiti za pritube u ovom predmetu. U tim okolnostima
Sud je smatrao da se ne moe prihvatiti prigovor vlade koji se
odnosi na neiscrpljivanje domaih pravnih sredstava. Sud ne vidi
razloga za odstupanje od ovakvoga zakljuka u predmetnom
sluaju, te stoga odbija trei prethodni prigovor vlade.
3. Zakljuak
20. Sud ustvruje da zahtjev nije oigledno neosnovan u
smislu lanka 35. stavak 3. (a) Konvencije. Sud takoer
napominje da on nije nedoputen ni po bilo kojoj drugoj osnovi.
Stoga se mora proglasiti doputenim.
B. Osnovanost
1. Navodi podnositelja zahtjeva
21. Podnositelj zahtjeva navodi da mu je, unato tome to je
dravljanin Bosne i Hercegovine, Ustavom BiH uskraeno svako
pravo kandidiranja na izborima za Dom naroda i Predsjednitvo
BiH po osnovi njegove rasne/etnike pripadnosti (Sud je utvrdio
da je etnika diskriminacija oblik rasne diskriminacije Timishev
protiv Rusije, br. 55762/00 i 55974/00, toka 56., ESLJP
2005-XII). Neprovonjem presude Sejdi i Finci Bosna i
Hercegovina nastavila je iskljuivati etnike manjine iz
politikog sudjelovanja i zastupljenosti na najvioj dravnoj
razini.
2. Navodi vlade
22. Vlada je navela kako je postojea ustavna struktura u
Bosni i Hercegovini uspostavljena mirovnim sporazumom
usvojenim nakon jednog od najrazornijih sukoba u novijoj
europskoj povijesti. Njegov krajnji cilj bilo je uspostaviti mir i
dijalog izmeu tri glavne etnike skupine konstitutivnih naroda.
Vlada smatra potrebnim ocjenjivati sporne ustavne odredbe
kojima se iskljuuje mogunost kandidiranja osoba koje se ne
izjanjavaju pripadnicima jednog od konstitutivnih naroda za
Dom naroda i Predsjednitvo BiH, imajui u vidu taj kontekst.
Vlada tvrdi da jo nije sazrelo vrijeme za politiki sustav koji bi
jednostavno odraavao vladavinu veine, posebno imajui u vidu

, 7. 10. 2016.

znaaj jednonacionalnih politikih stranaka i nastavka djelovanja


meunarodne administracije u Bosni i Hercegovini.
23. Vlada nadalje navodi da je "pasivno" birako pravo
pripadnika konstitutivnih naroda takoer ogranieno kada je rije
o izborima za Dom naroda i Predsjednitvo BiH. Bonjake i
hrvatske lanove Doma naroda biraju bonjaki i hrvatski lanovi
Doma naroda Parlamenta Federacije. Srpske lanove bira
Narodna skuptina Republike Srpske. Prema tome, nema
neposrednih izbora za Dom naroda. Nadalje, na izborima za
Predsjednitvo BiH primjenjuje se ogranienje utemeljeno na
naelu teritorijalnosti: bonjakog i hrvatskog lana
Predsjednitva biraju glasai s teritorija Federacije Bosne i
Hercegovine, dok srpskog lana Predsjednitva biraju glasai iz
Republike Srpske.
3. Ocjena Suda
24. Diskriminacija podrazumijeva razliit tretman osoba u
slinim situacijama bez objektivnog i razumnog opravdanja. "Bez
objektivnog i razumnog opravdanja" znai da razliit tretman ne
slijedi "legitimni cilj" ili ne postoji "razuman odnos razmjernosti
izmeu primjenjenih sredstava i cilja koji se nastoji postii" (vidi,
meu mnogim izvorima, Hmlinen protiv Finske [GC],
br. 37359/09, toka 108., ESLJP 2014). Polje slobodne procjene
pojedine drave lanice u ovome e podruju varirati ovisno o
okolnostima, predmetnom pitanju te kontekstu predmeta (ibid.,
toka 109.).
25. Sud takoer ponavlja da je termin "diskriminacija" iz
lanka 14. koriten i u lanku 1. Protokola br. 12. Bez obzira na
razliku izmeu ovih odredaba u pogledu njihova opsega, namjera
je bila da znaenje ovog termina u lanku 1. Protokola br. 12
bude idstovjetno njegovu znaenju u lanku 14. (vidi toku 18.
Obrazloenja uz Protokol br. 12). Sud ne vidi razloga za
odstupanje od tumaenja "diskriminacije" utvrenog u
jurisprudenciji koja se odnosi na lanak 14. prilikom primjene
istog pojma prema lanku 1. Protokola br. 12 (vidi Sejdi i Finci,
toka 55.; Ramaer i Van Willigen protiv Nizozemske (odl.), br.
34880/12, 23.10.2012, toke 88.-91., i Zorni, citirana gore u
tekstu, toka 27.).
(a) U pogledu Doma naroda Bosne i Hercegovine
26. Podnositelj zahtjeva poziva se na lanak 14. Konvencije
u vezi s lankom 3. Protokola br. 1, lanak 3. Protokola br. 1 sam
po sebi, i lanak 1. Protokola br. 12. Sud e prvo ispitati ovu
pritubu prema lanku 14. u vezi s lankom 3. Protokola br. 1.
Nadalje, budui da je ispitivanje za lanak 14. i lanak 1.
Protokola br. 12 isto (vidi toku 25. ove presude), Sud smatra
svrhovitim istodobno razmotriti ovu pritubu prema lanku 1.
Protokola br. 12.
27. Sud je ve utvrdio u presudi Sejdi i Finci da izbori za
Dom naroda BiH spadaju u domenu lanka 3. Protokola br. 1
(ibid., toke 40. i 41). Prema tome, lanak 14. Konvencije u vezi
s lankom 3. Protokola br. 1 primjenjiv je u predmetnom sluaju.
28. Sud zapaa da, prema Ustavu BiH, samo osobe koje se
izjanjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivih naroda
(Bonjaci, Hrvati i Srbi) imaju pravo kandidirati se za Dom
naroda BiH. Podnositelj zahtjeva, koji je pripadnik albanske
nacionalne manjine i ne eli se izjasniti pripadnikom
konstitutivnog naroda, zbog toga je iskljuen iz ovog prava (vidi
Sejdi i Finci, citirana gore u tekstu, toka 45.).
29. Predmetni sluaj stoga je istovjetan sluaju Sejdi i
Finci, u kojem je Sud zakljuio da ove ustavne odredbe dovode
do diskriminirajueg razliitog postupanja, protivnog lanku 14.,
u vezi s lankom 3. Protokola br. 1 (ibid., toka 50.). Prema tome,
a iz razloga detaljno obrazloenih u presudi Sejdi i Finci (toke
47.-49.), Sud zakljuuje da je dolo do povrede lanka 14. u vezi
s lankom 3. Protokola br. 1, te do povrede lanka 1. Protokola

75 - 85

br. 12, zbog kontinurane nemogunosti podnositelja zahtjeva da


se kandidira na izborima za Dom naroda BiH.
30. S obzirom na utvrenje iz prethodnih toaka, Sud
smatra da nije potrebno posebno ispitivati postojanje povrede
lanka 3. Protokola br. 1 samog po sebi kada je rije o izborima
za Dom naroda.
(b) U pogledu Predsjednitva Bosne i Hercegovine
31. Podnositelj zahtjeva poziva se samo na lanak 1.
Protokola br. 12.
32. Sud je u presudi Sejdi i Finci ve utvrdio da se lanak
1. Protokola br. 12 primjenjuje na izbore za Predsjednitvo Bosne
i Hercegovine (ibid., toka 54.).
33. Etniko podrijetlo podnositelja zahtjeva i nepripadanje
konstitutivnom narodu takoer ga onemoguuje da se kandidira
za Predsjednitvo BiH. Ve je utvreno da isti ustavni preduvjet
predstavlja diskriminirajue razliito postupanje protivno lanku
14. u vezi s lankom 3. Protokola br. 1, kao i lanku 1. Protokola
br. 12 kada je rije o izborima za Dom naroda (vidi toku 29. ove
presude), a osim toga, pojam diskriminacije iz lanka 14., kao i iz
lanka 1. Protokola br. 12, treba tumaiti na isti nain (vidi toku
25. ove presude). U presudi Sejdi i Finci (ibid., toka 56.) Sud je
ve naao da su ustavne odredbe kojim se oduzima
podnositeljima zahtjeva pravo kandidiranja na izborima za
Predsjednitvo BiH diskriminirajue i protivno lanku 1.
Protokola br. 12. Sud ne vidi nijedan razlog za odstupanje od te
prakse u predmetnom sluaju.
34. Prema tome, dolo je do povrede lanka 1. Protokola br.
12 u pogledu nemogunosti podnositelja zahtjeva da se kandidira
na izborima za Predsjednitvo BiH.
II. PRIMJENA LANKA 46. KONVENCIJE
35. Sud smatra primjerenim razmotriti ovaj predmet u
odnosu na lanak 46. Konvencije, kako je uinio i u navedenoj
presudi Zorni (toke 38.-43.). lanak 46. u mjerodavnom dijelu
glasi:
"1. Visoke se ugovorne stranke obvezuju da e se
podvrgnuti konanoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su
stranke.
2. Konana presuda Suda dostavlja se Odboru ministara,
koji nadzire njezino izvrenje."
36. Sud podsjea da lanak 46. Konvencije, tumaen u
svjetlu lanka 1., namee pravnu obvezu odgovornoj dravi da
pod nadzorom Odbora ministara provede odgovarajue ope i/ili
pojedinane mjere kako bi podnositelju zahtjeva osigurala pravo
za koje je Sud naao da je povrijeeno. Takve mjere takoer se
moraju poduzeti i u pogledu drugih osoba koje su u istom
poloaju kao i podnositelj zahtjeva, posebno rjeavanjem
problema koji su doveli do takvog utvrenja Suda (vidi Scozzari i
Giunta protiv Italije [GC], br. 39221/98 i 41963/98, toka 249.,
ESLJP 2000 VIII; Assanidze protiv Gruzije [GC], br. 71503/01,
toka 198., ESLJP 2004-II; Karanovi protiv Bosne i
Hercegovine, br. 39462/03, toka 28., 20.11.2007.; oli i drugi
protiv Bosne i Hercegovine, br. 1218/07 et al., toka 17.,
10.11.2009.; i Greens M.T. protiv Ujedinjenog Kraljevstva,
br. 60041/08 i 60054/08, toka 106., ESLJP 2010 (izvadci)).
37. Sud se nadalje poziva na svoje utvrenje u presudi
Sejdi i Finci da ustavne odredbe zbog kojih se podnositelji
zahtjeva ne mogu kandidirati na izborima za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH dovode do diskriminirajueg razliitog
postupanja, protivnog lanku 14. u vezi s lankom 3. Protokola
br. 1, kao i lanku 1. Protokola br. 12. Sud naglaava da je
povreda utvrena u predmetnom sluaju izravna posljedica
propusta vlasti odgovorne drave da usvoje mjere kojima bi
osigurale potivanje presude Sejdi i Finci. Propust odgovorne
drave da donese ustavne i zakonodavne prijedloge kako bi
okonala postojeu neusuglaenost Ustava BiH i Izbornog

75 - 86

zakona s lankom 14., lankom 3. Protokola br. 1 i lankom 1.


Protokola br. 12 ne samo da je otegotna okolnost kada je rije o
odgovornosti te drave prema Konvenciji za sadanje ili prolo
stanje stvari, ve i prijetnja za buduu uinkovitost mehanizma
Konvencije (vidi Greens i M.T., citirana gore u tekstu, toka
111.).
38. U skladu s lankom 46. stavak 2., nadzor nad presudom
Sejdi i Finci trenutano provodi Odbor ministara, koji je
redovito razmatrao dogaanja u zemlji i zahtijevao brzo
okonanje postojeeg nepotivanja obveza. Odbor ministara
uvijek je smatrao potrebnim usvojiti odreeni broj izmjena
Ustava BiH i njezinog Izbornog zakona, kako bi se provela ova
presuda. Odbor ministara usvojio je tri privremene rezolucije i
jednu odluku kojom se vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju na
poduzimanje svih potrebnih koraka za potpunu provedbu te
presude usvajanjem nunih mjera s ciljem otklanjanja
diskriminacije protiv onih koji nisu pripadnici konstitutivnih
naroda prilikom kandidiranja na izborima za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH, te da svoj ustav i izborni zakon usuglase sa
zahtjevima Konvencije bez bilo kakve daljnje odgode (vidi toke
12. i 13. ove presude; vidi takoer rezolucije br. 1701(2010),
1725(2010) i 1855(2012), kao i Preporuku br. 2025(2013)
Parlamentarne skuptine Vijea Europe).
39. U svjetlu dugotrajnog kanjenja do kojega je dolo, Sud,
kao i Odbor ministara, eli snano ohrabriti razrjeenje ove
situacije na najbri i najdjelotvorniji nain koji bi bio sukladan s
jamstvima iz Konvencije (usporedi, Greens i M.T., citirana gore u
tekstu, toka 112.).
40. U presudi Sejdi i Finci Sud je istaknuo kako je u
vrijeme donoenja spornih ustavnih odredaba na terenu dolo do
vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredaba bio zaustaviti
brutalni sukob obiljeen genocidom i etnikim ienjem (vidi
ibid., toka 45). Priroda sukoba bila je takva da je trebala
suglasnost konstitutivnih naroda kako bi se osigurao mir (ibid.).
Meutim sada, vie od osamnaest godina nakon svretka
traginog sukoba, ne moe postojati bilo kakav razlog za
zadravanje spornih ustavnih odredaba. Sud oekuje da e se bez
daljnje odgode osmisliti demokratsko rjeenje. Imjui u vidu
potrebu osiguranja uinkovite politike demokracije, Sud smatra
da je dolo vrijeme za politiki sustav koji e svakom graaninu
Bosne i Hercegovine omoguiti kandidiranje na izborima za
Predsjednitvo i Dom naroda BiH bez diskriminacije utemeljene
na etnikoj pripadnosti i bez davanja posebnih prava
konstitutivnim narodima uz iskljuivanje manjina ili graana
Bosne i Hercegovine.
III. PRIMJENA LANKA 41. KONVENCIJE
41. lanak 41. Konvencije glasi:
"Ako Sud utvrdi da je dolo do povrede Konvencije ili
dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke
ugovorne stranke omoguava samo dijelominu odtetu, Sud e,
prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeenoj stranci."

, 7. 10. 2016.

A. Odteta
42. Podnositelj zahtjeva potrauje 128.250,72 eura (EUR)
na ime materijalne tete (razlika izmeu mjesene plae lana
Doma naroda i sadanje mjesene plae podnositelja zahtjeva u
posljednje etiri godine). Takoer je potraivao 20.000 eura na
ime nematerijalne tete.
43. Vlada smatra te zahtjeve neopravdanima.
44. Sud ne uvia bilo kakvu uzrono-posljedinu vezu
izmeu utvrene povrede i navedene materijalne tete, te stoga
odbija ovaj zahtjev. U pogledu nematerijalne tete, Sud smatra da
je, u svjetlu svih okolnosti iz ovoga predmeta, utvrenje povrede
dovoljan pravni lijek za svaku tetu koju je podnositelju zahtjeva
nanijela nemogunost kandidiranja za Dom naroda i
Predsjednitvo BiH (vidi Sejdi i Finci, citirana gore u tekstu,
toka 63.).
B. Trokovi i izdaci
45. Podnositelj zahtjeva potrauje 1.414 eura za svoje
trokove i izdatke. On je, meutim, podnio ovaj zahtjev nakon
isteka utvrenog roka. S obzirom na to te injenicu da je
podnositelju zahtjeva odobreno da se sam zastupa, Sud smatra da
nema osnove za dosuivanje naknade po ovoj stavci (vidi Brincat
protiv Italije, 26.11.1992., toka 29., Serija A. br. 249-A, i
Stamoulakatos protiv Grke (br.2), 26.11.1997., toka 53.,
Izvjea o presudama i odlukama 1997-VII).
IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO,
1. Proglaava zahtjev doputenim;
2. Presuuje da je dolo do povrede lanka 14. Konvencije
u vezi s lankom 3. Protokola br. 1 u odnosu na nemogunost
podnositelja zahtjeva da se kandidira na izborima za Dom naroda
BiH;
3. Presuuje da je dolo do povrede lanka 1. Protokola br.
12 u odnosu na nemogunost podnositelja zahtjeva da se
kandidira na izborima za Dom naroda BiH;
4. Presuuje da nema potrebe ispitivati istu pritubu prema
samome lanku 3. Protokola br. 1;
5. Presuuje da je dolo do povrede lanka 1. Protokola br.
12 u odnosu na nemogunost podnositelja zahtjeva da se
kandidira na izborima za Predsjednitvo BiH;
6. Presuuje da je utvrenje povrede po sebi dovoljna
pravedna naknadu za svaku nematerijalnu tetu koju je pretrpio
podnositelj zahtjeva;
7. Odbija preostali dio podnositeljevog zahtjeva za
pravednu naknadu.
Sastavljeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanom
obliku dana 26.5.2016., u skladu s pravilom 77. stavcima 2. i 3.
Pravilnika Suda.
Zamjenik registrara
Predsjednik
Milan Blako
Khanlar Hajiyev

, 7. 10. 2016.

75 - 87



1101
( )
Odluka o prenosu vlasnitva nad osnovnim
sredstvom (bosanski jezik)
Odluka o prenosu vlasnitva nad osnovnim
sredstvom (hrvatski jezik)
1102

, ,
(
)
Odluka o formiranju Radne grupe za izradu
Prijedloga zakona o zabrani izazivanja i irenja
nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mrnje u
Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Odluka o formiranju Radne skupine za izradu
Prijedloga zakona o zabrani izazivanja i irenja
nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mrnje u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
1103

( )
Odluka o osnivanju Komiteta za upravljanje
zranim prostorom Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Odluka o osnivanju Komiteta za upravljanje zranim prostorom Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)
1104
( )
Odluka o osnivanju dravne Komisije za granicu
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o osnutku dravnoga Povjerenstva za
granicu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
1105

,
( )
Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz Granta
za pomo nevladinim organizacijama koje se bave
pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
(bosanski jezik)
Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz Granta
za pomo nevladinim organizacijama koje se bave
pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
(hrvatski jezik)
1106

( )
Odluka o postupku usklaivanja zakonodavstva
Bosne i Hercegovine s pravnom teevinom
Evropske unije (bosanski jezik)
Odluka o postupku usklaivanja zakonodavstva
Bosne i Hercegovine s pravnom steevinom
Europske unije (hrvatski jezik)

1107

1
1
2

2
1108
3

4
4

1109

6
6
7
9

1110

10

11

12
1111
14
16
23
29



, ()
( )
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju lanova
Dravne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine
sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novane
naknade (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju lanova
Dravnoga povjerenstva za suradnju Bosne i
Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija
za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i
visini novane naknade (hrvatski jezik)


( )
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje tri lana
Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje tri lana
Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)


( )
Odluka o izmjenama Odluke o uspostavljanju
Komisije za NATO integracijski proces Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o izmjenama Odluke o uspostavljanju
Povjerenstva za NATO integracijski proces Bosne
i Hercegovine (hrvatski jezik)


2016.
( )
Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju Plana
prijema kadeta u policijske agencije na nivou
institucija Bosne i Hercegovine u 2016. godini
(bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju Plana
prijema kadeta u policijske agencije na razini
institucija Bosne i Hercegovine u 2016. godini
(hrvatski jezik)



( )
Rjeenje o imenovanju lanova Komisije za
provoenje konkursne procedure za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju lanova Povjerenstva za
provoenje konkursne procedure za izbor i
imenovanje tri lana Konkurencijskog vijea
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36

36

36
37
37
38
39
40
41

41

42

42

42

43

43

75 - 88


-
1112
2016.
( )
Odluka o obezbjeenju nedostajuih koliina
pomonih usluga za oktobar 2016. godine
(bosanski jezik)
Odluka o osiguranju nedostajuih koliina pomonih usluga za listopad 2016. godine (hrvatski jezik)
1113
2017. ( )
Odluka o utvrivanju regulatorne naknade za
2017. godinu (bosanski jezik)
Odluka o utvrivanju regulatorne naknade za
2017. godinu (hrvatski jezik)
1114 O
O


( )
Odluka o izmjeni Odluke o produenju primjene
Odluke o davanju saglasnosti na nain rada korisnika prijenosnog sistema tokom funkcionalnih
ispitivanja i putanja u rad (bosanski jezik)

43
44
44
45
45
46

47

47

, 7. 10. 2016.

Odluka o izmjeni Odluke o produljenju primjene


Odluke o davanju suglasnosti na nain rada korisnika prijenosnog sustava tijekom funkcionalnih
ispitivanja i putanja u rad (hrvatski jezik)


1115 /I 03-26-1-38-1/16 (
)
Rjeenje broj UP/I 03-26-1-38-1/16 (bosanski
jezik)
Rjeenje broj UP/I 03-26-1-38-1/16 (hrvatski
jezik)


1116
( 41939/07) ( )
Predmet Pilav protiv Bosne i Hercegovine
(Aplikacija broj 41939/07) (bosanski jezik)
Predmet Pilav protiv Bosne i Hercegovine
(Zahtjev broj 41939/07) (hrvatski jezik)
1117
( 56666/12) ( )
Predmet laku protiv Bosne i Hercegovine
(Aplikacija broj 56666/12) (bosanski jezik)
Predmet laku protiv Bosne i Hercegovine
(Zahtjev broj 56666/12) (hrvatski jezik)

47

47
49
51

53
61
68
75
79
83

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, : 722074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51, HYPO-ALPEADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - : "" . .
- : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " " 120,00 ,
" " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XX/XII
Petak, 7. 10. 2016. godine

Broj/Broj

75

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-359-3-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci posipnog materijala za zimsku slu`bu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
UIN: 4200316890001
Contact person: Ilvana Veli}
Telephone: (033) 658-038
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Contract for supply with salt for road maintenance
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
31.10.2016.

Godina XX/XII
Petak, 7. 10. 2016. godine

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate


Date and time: 31.10.2016. 12:00:00
Address and place: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-13481-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-2-287-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o vr{enju usluga mobilne i fiksne telefonije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-13486-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-361-3-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 75 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-13487-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-405-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci robe za prikupljanje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-13489-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-103-3-135/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 10:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.br.6764
(novi premjer), {to odgovara k.~.br.638/6 (stari premjer) KO Doboj u
ulici Svetog Save u Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 7. 10. 2016.

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, hilandarska br.1, sala br. 28
(S1-13318-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-104-3-136/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 11:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.br.5549/1
(novi premjer), {to odgovara k.~.br.820/2 (stari premjer) KO Doboj u
ulici Kara|or|eva u Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-13317-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-293-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za konsolidaciju serverske infrastrukture (nadogradnja
Data centra GP BiH)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48800000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
257000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema ugovorenom roku isporuke, ali ne du`i od 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Reufa Muhi}a 2a, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Border Police Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200416170006
Contact person: Dejan Viloti}
Telephone: (033) 755-239
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
The subject of the public procurement is ITequipment, according to the technical specifications provided in this tender documentation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
48800000-6
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 18.11.2016. 12:00:00
Address and place: Reufa Muhi}a 2a, Sarajevo
(S1-13193-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-300-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 16:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema ugovorenom roku isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Reufa Muhi}a 2a, Sarajevo
(S1-13195-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
141-1-3-35-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB: 4263448910003

Broj 75 - Strana 3

Kontakt osoba: Fazir Vukali}


Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na zimskom odr`avanju gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 15:30:00
Adresa i mjesto: Prijedorska br. 3, prostorije ugovornog organa
(S1-13167-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
164-1-2-147-3-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 10:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Jadranka Kukrika
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga "Odr`avawe funkcionalne mre`e permanentnih GNSS
stanica Republike Srpske SRPOS - softver i hardver
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50312310-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,17
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 (jedna) godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br. 8 Bawa Luka
(S1-13252-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
186-1-1-607-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4400705160000
Kontakt osoba: Dra`ena Sani~anin
Telefon: (052) 236-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 75 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134220-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
153100,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:20:00
Adresa i mjesto: " Vodovod" a.d. Prijedor, ul. Kozarska br. 87
(S1-13182-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
191-1-1-4-3-5/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU I
METROLOGIJU
IDB/JIB: 4400992630003
Kontakt osoba: Dobrivoje Bjelobrk, dipl. in`. i Dubravka Pecaq, dipl.
in`.
Telefon: (051) 219-545
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
@igovi za verifikaciju mjerila i predmeta od dragocjenih metala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Radoja Domanovi}a 2 B, Bawa Luka
(S1-13460-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
208-1-1-40-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00

Petak, 7. 10. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera i ketrid`a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28., 77220 Cazin
(S1-13265-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-574-3-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 10:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Aida Im{irpa{i}, Tel. 033/252-858,
E-mail: Aida.Imsirpasic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka beskona~nog offset papira u rolni za kontinuiranu vi{ebojnu
{tampu za potrebe slu`be Hibridna po{ta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30199330-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
360000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo
(S1-13229-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-2-576-3-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge odr`avanja kovertirke KERN 3500 na polugodi{njem
nivou
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
(S1-13283-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-593-3-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Baji} Rasim, mail:rasimb@bhp.ba;
telefon+387 33 252-640, fax +387 33 252-813
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka letaka za potrebe Slu`be Hibridna po{ta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30199330-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8 Sarajevo
(S1-13479-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
239-1-1-18-3-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A
IDB/JIB: 4401416180007
Kontakt osoba: Daniela Ivanovi}
Telefon: (058) 211-014
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bra{na i konzervisanih mesnih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 75 - Strana 5

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Fo~a ul.Studentska br. 2
(S1-13291-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
239-1-1-20-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 8:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A
IDB/JIB: 4401416180007
Kontakt osoba: Daniela Ivanovi}
Telefon: (058) 211-014
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugqa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
225000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Fo~a ul.Studentska br. 2
(S1-13292-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-2-1240-3-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada platforme za "pametni aerodrom" (Smart Airport)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212217-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok izvr{enja je 20.12.2016.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 75 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Upravna zgrada, Sala za
sastanke
(S1-13298-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
253-1-1-45-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 15:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja itisona i staza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Musala br. 2, 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH
(S1-13464-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-82-3-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 11:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odje}a obu}a ,prtljaga i pribor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.

Petak, 7. 10. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 21.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-13234-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
257-1-1-83-3-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
38028,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hrana pi}e duhan i srodni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Sr|ana Aleksi}a 1
(S1-13416-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-196-3-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: AnisBa{i}, dipl. ing. gra|., tel. 033 563 490;
fax: 033 250 400
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice u kru`ni tok na obilaznici Viteza - Kr~evine, cesta
M5_012, km 10+200
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
136752,14
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Sarajevo, Terezije 54
(S1-13381-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-2-197-3-182/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 16:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl. ing. gra|. tel. 033 563 490, 033 250 400
e-mail adresa; anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neovisna kontrola kvaliteta radova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71900000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2016.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH , Sarajevo , Terezije 54
(S1-13382-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-198-3-183/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Miralem ^ebo, dipl. ing. gra|., tel. 033 563 480;
fax 033 250 400
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja podhodnika Zeni~ki put, cesta M17_006, dionica
Ozimica-Nemila 0, km 6+700
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u
posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 75 - Strana 7

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
(S1-13383-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-199-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 16:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i},dipl.ing.gra|. tel 033 563 490, fax 033 250 400
e-mail: anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
M15_003 Izgradnja kru`nog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i
R405
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170900,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
(S1-13451-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-1-282-3-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18143000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
230000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivna isporuka robe tokom 12 (dvanaest) mjeseci, prema
pojedina~nim rokovima datim u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 75 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: operativni ured Sarajevo; Dubrova~ka 6; 71000 Sarajevo
(S1-13289-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-236-3-162/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 8:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Nata{a Peru}ica Jazi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
29652,51
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka imunosupresivnih lijekova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1
(S1-13186-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
282-1-1-46-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Mirsad Medi}
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i instalacija detektorskog sistema sa ~etiri detektora
(proporcionalna broja~a) za mjerenje ukupne alfa i beta ~estice niskog
bekgraunda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38942000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
21.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^u{evi}a br.1., 71000 Sarajevo - Soba
broj: 16, suteren zgrade Vlade Kantona Sarajevo, sala ugovornog organa
(S1-13411-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-1-291-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 8:02
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Igor Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
19500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava i isporuka lo` ulja za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb,
88000 Mostar
(S1-13179-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-188-3-110/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 10:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Dragi{a Ko{~ica
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4

(S1-13288-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-195-3-112/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 10:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Zdravko Kosi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
185000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog namje{taja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} br.4
(S1-13459-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-510-3-211/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ulja i masti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-13197-16)

Broj 75 - Strana 9

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-509-3-212/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za damper kamione
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
(S1-13198-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-3-61-3-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sje~a i izrada {ds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom,
izgradnja i ~i{}enje traktorskih vlaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i
(S1-13217-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-3-63-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834

Broj 75 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 7. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova izgradnje mosta Vukoti}i - Kamenica - Olovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221110-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14359,71
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i
(S1-13301-16)

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka matri~nih {tampa~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30232120-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5128,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-13233-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
385-1-1-120-3-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 15:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Rade Jeli}
Telefon: (059) 277-124
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30230000-0
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: MH "Elektroprivreda Republike Srpske" - Mati~no
preduze}e a.d. Trebiwe, Stepe Stepanovi}a b.b. 89101 Trebiwe - Sala za
sastanke
(S1-13235-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-69-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka alkoholometara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38540000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-13277-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-68-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218

OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-175-3-184/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 75 - Strana 11

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
84250,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju za potrebe
Hes slu`be
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R. D`. ^au{evi}a 1,
Br~ko, Dvorana za edukaciju
(S1-13220-16)

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA ZA
GRABULJASTE TRANSPORTERE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Banovi}i, Ul. Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-13274-16)

OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-177-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 3.10.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava ugradbenog materijala i dijela instrumentarija za potrebe hirurgije i
ortopedije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33141700-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-13313-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-893-3-332/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
4500000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA ANFO EKSPLOZIVA SA USIPAVANJEM, ANFO
EKSPLOZIVA fi 90, EMULZIONOG EKSPLOZIVA SA UBRIZGAVANJEM, PLASTI^NOG EKSPLOZIVA I BUSTERA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24612000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52,sala Direkcije Rudnika
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Coal mines Banovi}i
UIN: 4209329530001
Contact person: Mirela Zejnilovi}
Telephone: (035) 870-600
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-883-3-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600

Broj 75 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 1.a. Title of the object of the contract


Purchase of ANFO explosives with backfilling, ANFO explosives fi90,
emulsion explosives with injection, plastic explosives and boosters
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
24612000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 18.11.2016. 10:00:00
Address and place: Armije BiH 52, 75290 Banovi}i
(S1-13324-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-910-3-335/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA TRANSPORTNIH LANACA, PRE^KI I LAN^ANIH
BRAVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
325000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-13466-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
585-4-2-84-6-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge nadogradnje, a`uriranja i podr{ke alata tehno-ekonomske optimizacije sistema daljinskog grijanja (TERMIS I ELTEC SCADA)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72250000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13240-16)

Petak, 7. 10. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-2-200-3-110/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 14:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
31500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servis i popravka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka, Multimedijalna sala
Zavoda
(S1-13376-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-2-113-3-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA TEHNI^KE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU, RESTAURACIJU I KONZERVACIJU ZGRADE PREDSJEDNI[TVA BOSNE I
HERCEGOVINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
273504,27
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
160 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: SERVICES for COMMON AFFAIRS INSTITUTIONS of
BOSNIA and HERZEGOVINA
UIN: 4200703820003
Contact person: Admir Hrapo
Telephone: (033) 284-524
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and
analysis services
II 1.a. Title of the object of the contract
Technical documentation for the repair, restoration and conservation of the
Presidency of Bosnia and Herzegovina
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
71242000-6
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
12.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 23.11.2016. 12:00:00
Address and place: Trg BiH 1, Sarajevo
(S1-13485-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-1-115-3-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 16:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
39 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
68376,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ul.
Trg BiH br.1. Sarajevo
(S1-13279-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-1-116-3-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 16:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524

Broj 75 - Strana 13

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
39 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25641,02
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka programskog paketa - aplikacije za rad u ugostiteljstvu - POS kasa,
POS office
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48900000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ul.
Trg BiH br.1. Sarajevo
(S1-13278-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1994-3-380/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
479594,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih
jedinica u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla u 2016. godini (LOT 1 - LOT 9)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1. Sala br. 61
(S1-13190-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1993-3-385/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Majda Behrem
Telefon: (035) 280-083

Broj 75 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompleta za toplu vulkanizaciju typa EMU-Liquid sa elementima
vodenog hla|enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42940000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke maksimalno 4 mjeseca.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o.- Tuzla Mije Kero{evi}a Guje 1 75000 Tuzla
(S1-13353-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-151-3-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - vozilo za prijevoz ljekara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uplate
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica
(S1-13242-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-152-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 7. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe sanitetsko vozilo za potrebe JU KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uplate
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica
(S1-13243-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
702-1-1-90-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 14:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
59829,06
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Unutrasnje gasne instalacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:50:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: La Benevolencija 4
(S1-13412-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-55-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA/SANACIJA 9 STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO
UGRO@ENIH ROMSKIH PORODICA U OP]INI LUKAVAC (RA
2014)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45211100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
149573,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, soba 65/II
(S1-13177-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-2-194-3-204/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
510256,41
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga popravke i odr`avanja motornih vozila za potrebe
Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71000 Sarajevo, BiH
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200745400004
Contact person: Sulejman Abazovi}
Telephone: (033) 286-574
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Service, Maintenance and repair services
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
1.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 11.11.2016. 12:00:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71000 Sarajevo, BiH
(S1-13228-16)

Broj 75 - Strana 15

OBAVIJEST O NABAVI
723-1-1-196-3-205/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 17:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba - To~enje na benzinskim postajama goriva : benzin
BMB -95 i Dizel Euro -5 za potrebe MO i OS BiH.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
92307,69
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-13366-16)
OBAVIJEST O NABAVI
723-1-1-197-3-206/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
32051,28
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka roba - Motorna ulja i maziva za zrakoplovna MS, OS BiH u
2016. godini.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09200000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-13395-16)

Broj 75 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O NABAVI
723-1-1-195-3-207/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 11:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka motornih vozila za potrebe MO i OS BiH za 2016. godinu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200745400004
Contact person: Nikica Milo{
Telephone: (033) 286-574
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Motor vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 17.11.2016. 13:00:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo
(S1-13400-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-74-3-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 8:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa kablovske kanalizacije na podru~ju RJ "Elektrodistribucija"
Lakta{i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2

Petak, 7. 10. 2016.

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


300000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok izvo|ewa predmetnih radova je 60 dana od
dana potpisa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-13322-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
760-4-1-31-6-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OP]A BOLNICA
"DR. MUSTAFA BEGANOVI]"GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209346460009
Kontakt osoba: Semir Alibegovi}
Telefon: (035) 702-745
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka reagenasa i ostalog potro{nog materijala za aparat Architect 1000
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13319-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
765-1-2-426-3-162/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 16:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga preventivnog i korektivnog servisiranja hematolo{kog
broja~a "Mindray BC 1800"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravqa u Bawoj Luci, Upravna zgrada, Ul.Sime
Matavuqa bb
(S1-13248-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
770-1-1-76-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
IDB/JIB: 4200095780001
Kontakt osoba: Senada Kerla
Telefon: (033) 250-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka racunarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1,
71000 Sarajevo
(S1-13151-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
771-1-1-13-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ZE-DO KANTONA
IDB/JIB: 4218342970001
Kontakt osoba: Nermin Sitnic
Telefon: (032) 460-640
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba za potrebe kafe kuhinja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15860000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00

Broj 75 - Strana 17

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ku~ukovi}i br. 2. Zenica, Poslovna zgrada "rmk promet",
kancelarija 008
(S1-13356-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
786-4-1-36-6-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA METABOLIZAM I DIGESTIVNI
TRAKT
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33610000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13389-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
787-6-2-125-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE
GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
IDB/JIB: 4200305180002
Kontakt osoba: Lejla Durmi{evi}
Telefon: (033) 252-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv idejnog rje{enja
Izrada idejnog urbanisti~ko-arhitektonskog rje{enja "Spomeni~ki kompleks
tunel D-B"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurs za izradu idejnog rje{enja
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.12.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.12.2016. 13:00:00
(S1-13392-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
793-6-2-85-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209190940005
Kontakt osoba: Emir Sulji}
Telefon: (035) 300-645

Broj 75 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 7. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv idejnog rje{enja
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA ZA IZRADU SOFTVERA ZA E-RECEPT
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurs za izradu idejnog rje{enja
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 14:00:00
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
UIN: 4209190940005
Contact person: Emir Sulji}
Telephone: (035) 300-645
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Computer and related services
II 1.a. Title of the object of the contract
PRELIMINARY DESIGN FOR E-PRESCRIPTION
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
72210000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Design contest
III 2. Conditions for obtaining tender documents
25.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 25.10.2016. 14:00:00
Address and place: Franjeva~ka 36, 75 000 Tuzla BiH
(S1-13272-16)

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 31.10.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: sjedi{te Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,
Ulica Danijela Ozme br. 7, Sarajevo
(S1-13281-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
794-1-1-215-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka softvera i hardvera za skladi{nu evidenciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
51611100-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
tri mjeseca od potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 14:00:00

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-96-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 11:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Amra Salibegovi}, dipl.iur.; 035 320-920
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme i softvera za Ma{inski fakultet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ma{inski fakultet, ul. Univerzitetska br. 4 75000 Tuzla
(S1-13398-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-2-100-3-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 035 300-530, Re{ad Grbovi}.
300-513
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge {tampanja monografije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
jednokratna usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1,
75000 Tuzla
(S1-13180-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 75 - Strana 19

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1262-3-339/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
427195,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zemljano-gra|evinski radovi za potrebe redovitog odr`avanja i izradu
priklju~aka DP Sjever - LOT 1 Poslovnica Elektro Ora{je i Elektro
Domaljevac LOT 2 Poslovnica Elektro Od`ak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-13181-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1277-3-343/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 3.10.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elementi rasvjete, elementi instalacije, komponente za upravljanje i za{titu,
vodi~i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
123972,07
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A,
88000 Mostar
(S1-13285-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1263-3-340/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.9.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava roba za elektroenergetske objekte po investicijama iz vlastitith
sredstava u organizacijskom djelu DP SJEVER
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
691000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka
106A, 88000 Mostar
(S1-13225-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1283-3-344/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rastavlja~i za unutarnju i vanjsku monta`u i podno`ja osigura~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31214110-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
158282,62
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-13330-16)

Broj 75 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1284-3-346/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju objekata - HE Jajce I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-13417-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1285-3-347/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 11:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju objekata - HE Pe} Mlini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a,88000 Mostar
(S1-13418-16)

Petak, 7. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
810-3-2-75-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Ana Nikoli}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge tehni~ke podr{ke za aplikaciju za trezorsko poslovanje
(ORACLE)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71356300-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
(S1-13397-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
814-1-1-27-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 16:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Edina [ahovi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektronskih zdravstvenih kartica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237135-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Lo`ioni~la broj 2 X sprat
(S1-13428-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-3-628-3-339/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 11:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}


Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradwu ili ru{ewe sa radnikom
koji upravqa opremom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 112/16- Otvoreni postupak br. 112/16 - Nabavka
radova- Anga`ovawe buldozera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45520000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-13185-16)

Broj 75 - Strana 21

Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}


Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OP br. 113-16 Nabavka vaqaka za ma{ine i transportere
kontinualno-tehnolo{ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 31.12.2016.godine.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-13359-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-642-3-343/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 116/16- Nabavka transportnih traka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34312600-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
470000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 31.12.2016. god.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-13358-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-1-120-3-76/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Adnan Ali}
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba- rezervni dijelovi za ra~unarsku i telekomunikacionu opremu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
(S1-13369-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-643-3-344/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 14:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-2-121-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA

Broj 75 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: [erak Adis
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
21500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja rashladnih ure|aja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50730000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
(S1-13413-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-3-241-3-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alica \apo
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
240000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje podopolaga~kih radova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Slu`be za javne nabavke, skladi{tenje i realizaciju
nabavki KCUS-a
(S1-13169-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-3-245-3-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002

Petak, 7. 10. 2016.

Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}


Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ru{enju objekata (starog dimnjaka)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jednokratno do izvr{enja radova ili izvr{enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke, skladi{tenje i realizaciju nabavki
KCUS-a
(S1-13303-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-246-3-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1000000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska za{titna sredstva - rukavice za potrebe svih klinika KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bolni~ka 25, Slu`ba za javne nabavke, skladi{tenje i
realizaciju nabavki KCUS-a
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: University Clinical Center Sarajevo
UIN: 4200089110002
Contact person: Lejla Hasibovi}
Telephone: (033) 298-520
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Surgical and non-surgical gloves

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.11.2016. 11:00:00
Address and place: Procurement Office, Bolni~ka 25, 71000 Sarajevo
(S1-13304-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-74-3-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 11:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Bojewe i ustakqivawe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija fasade stambene zgrade u ulici Starine Novaka broj 2 i 4, ulaz I i II u
Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45443000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26.
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-13227-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
897-1-1-44-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 7:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLO[KI
CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200092250001
Kontakt osoba: AMERA KARI], MIRNESA \UDERIJA
Telefon: (033) 777-260
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ponovljeni postupak nabavke svje`eg mlijeka i mlije~nih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15500000-3

Broj 75 - Strana 23

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije KJU "Gerontolo{ki centar" Sarajevo, ul. Aleja
Bosne srebrene br.7., Sarajevo
(S1-13364-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
926-1-1-326-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002
Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}
Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
27400,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za
odr`avanje i opravku motornih vozila zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma
za potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine, Mar{ala Tita 16,
71000 Sarajevo
(S1-13375-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-166-3-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja javne ~esme u ul. Vilsonovo {etali{te
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,02
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 kalendarskih dana od dana zaklju~ivanja ugovora

Broj 75 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Novo Sarajevo, Mala sala u prizemlju,
Zmaja od Bosne 55 71000 Sarajevo
(S1-13257-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-3-167-3-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dje~ijeg parka ispred stambeno-poslovnog objekta Malta
izme|u br. 17 i br. 25
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43325000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,08
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Novo Sarajevo, Mala sala u prizemlju,
Zmaja od Bosne 55 71000 Sarajevo
(S1-13256-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
946-1-1-5-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OP]A BOLNICA U
SANSKOM MOSTU
IDB/JIB: 4263534590003
Kontakt osoba: Mirela Grbi}
Telefon: (037) 689-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova za potrebe JZU Op}a bolnica u Sanskom Mostu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Prijedorska broj 111, Sanski Most - Uprava bolnica
(S1-13468-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-336-3-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hrastovog zaloga za potrebe ZD RMU Zenica i ZD RMU Abid
Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
385000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,
Sarajevo
(S1-13308-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-337-3-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka metanskog sigurnosnog eksploziva za potrebe ZD RMU zenica,
ZD RMU Breza i ZD RMU Abid loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24612000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema tend.dokumentaciji

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 75 - Strana 25

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH , Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo
(S1-13357-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-13223-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
956-1-1-16-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 15:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB: 4200803700005
Kontakt osoba: Spasoje ^amur i Slobodanka ^eki}
Telefon: (033) 565-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
170940,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka bjanko u{nih markica za ozna~avanje goveda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03341000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao u tenderskoj dokumentaciji
(S1-13348-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-378-3-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena zatvara~a na izlaznim kanalima HE Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35121500-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BIH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 430/IV
(S1-13219-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-758-3-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Alma Olov~i}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrauli~nih i pneumatskih crijeva sa priborom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42121100-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Roba }e se isporu~ivati sukcesivno u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od
dana prijema pojedina~ne narud`be, a po potpisivanju ugovora, za period od
dvanaest mjeseci od dana zaklju~enja ugovora.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-379-3-311/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000014545 - Nabavka dotrajalih komponenti kotla bloka 5 - nabavka
izlaznih komora MPr 1 i cijevi sa za{titnim slojem za potrebe Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42162000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
550000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
^etiri mjeseca od dana potpisa ugovora.

Broj 75 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sarajevo, IV sprat, sala 430
(S1-13224-16)

Petak, 7. 10. 2016.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
25000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na rekonstrukciji/sanaciji kamionskih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-13454-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-3-337-3-307/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-13453-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-1-124-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Amir Rahmanovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radio-komunikacijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba civilne za{tite Grada Tuzla. ulica Aleja Alije
Izetbegovi}a broj 4, 75000 Tuzla
(S1-13429-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-3-338-3-308/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 13:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9 Mjesec(i)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1018-1-2-86-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB: 4263370970004
Kontakt osoba: ERVIN TATAREVIC
Telefon: (037) 515-280
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ZIMSKO ODR@AVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE CAZIN ZA 2016/2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 75 - Strana 27

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije
Izetbegovi}a bb, Cazin
(S1-13245-16)

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.12.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.12.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova Studentski centar Pale, Studentski dom
Koran bb, 71420 Pale
(S1-13480-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1018-1-3-106-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.9.2016. u 3:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB: 4263370970004
Kontakt osoba: ERVIN TATAREVIC
Telefon: (037) 515-280
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKONSTRUKCIJA PUTA PE]IGRAD-[KRGI]I-]ATI]I (TRASA 1,
DIONICA 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111111,13
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 DANA OD DANA UVO\ENJA U POSAO
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: TRG PRVOG PREDSJEDNIKA PREDSJEDNI[TVA
RBIH ALIJE IZETBEGOVI]A BB
(S1-13244-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-2-295-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: zeljko bozic
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
opravka energetskog transformatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Musala 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sektor nabavke i
prodaje, soba broj 128, III sprat
(S1-13367-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1036-1-1-135-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
IDB/JIB: 4400594310007
Kontakt osoba: Igor Markovi}
Telefon: (057) 223-891
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka svje`eg vo}a i povr}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1057-1-2-62-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002
Kontakt osoba: Dragoslav ]orovi}
Telefon: (033) 663-424
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
227000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno pru`anje usluga redovnog odr`avanja ma{inskih instalacija,
kotlovnica i dimnjaka, u bud`etskoj 2017. i bud`etskoj 2018. godini, po
Lot-ovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Broj 75 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
(S1-13311-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1061-1-2-57-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200065790002
Kontakt osoba: Enesa Pu{ki} ili D`ano Ozana
Telefon: (033) 442-260
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
85470,11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, poprave motornih vozila i
vulkanizerskih usluga za potrebe KPZ-a Sarajevo i P.J. Miljacka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Branilaca Sarajeva br. 8, 71000 Sarajevo
(S1-13207-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-2-78-3-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
148717,95
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Internet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-13396-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1116-1-2-16-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB: 4209421180009
Kontakt osoba: Adnan Had`i}
Telefon: (035) 369-320
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
573120,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Rudarska 57, Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Office of common affairs cantonal bodies TK
UIN: 4209421180009
Contact person: Adnan Had`i}
Telephone: (035) 369-320
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
Collective insurance for employees
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66510000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.11.2016. 11:00:00
Address and place: Rudarska 57, Tuzla
(S1-13360-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O NABAVI
1150-1-3-5-3-3/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MARECO D.O.O. NEUM
IDB/JIB: 4227153210003
Kontakt osoba: KARMELA SENTI]
Telefon: (036) 880-225
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji precrpne stanice Neum i izgradnji dijela spojnog
kolektora "S2"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45232423-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
208782,46
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sedam (7) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ugovorno tijelo: JP "MARECO" D.O.O. NEUM Ulica i
broj: Zagreba~ka 55, 88390 NEUM Soba broj: SALA ZA SASTANKE
(S1-13341-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-595-3-323/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 9:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
21800,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za odr`avawe ~isto}e i higijene u toku 2017 i 2018.g.
za potrebe Skup{tine Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-13157-16)

Broj 75 - Strana 29

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-596-3-324/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 12:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
86000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pi}a i napitaka za potrebe Skup{tine Br~ko distrikta BiH za
2017 i 2018.g.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-13158-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-598-3-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i rekonstrukcija dijela postoje}eg stambeno-poslovnog objekta
biv{i "Merkur" - Br~ko distrikt BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232141-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko
(S1-13264-16)

Broj 75 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-599-3-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih motornih vozila za potrebe Policije Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miralem Kova~evi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of passenger vehicles for the Brcko District Police
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 15.11.2016. 12:00:00
Address and place: Government of Br~ko District of BiH, Bulevar Mira 1,
76100 Br~ko
(S1-13351-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-234-3-490/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 12:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli} Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
212099,20

Petak, 7. 10. 2016.

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


iskazano u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Magli}" Fo~a
(S1-13189-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-235-3-491/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 11:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Ribnik Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Ribnik. Rade Jovanovi}a 11, 79288 Ribnik
(S1-13218-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-236-3-497/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 12:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli} Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25008,90
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
iskazano u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Magli}" Fo~a
(S1-13362-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-237-3-498/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 7:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bro}eta Goran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Klekova~a Potoci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40989,32
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30.11.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Klekova~a - Potoci, Potoci bb, 79289 Isto~ni
Drvar
(S1-13361-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-238-3-500/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nenad Du{ani}. dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Borja Tesli}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48844,86
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.

Broj 75 - Strana 31

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 26.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Borja Tesli},Svetog Save 93 74270 Tesli}
(S1-13455-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-119-3-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za ~uvanje vrijednosti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, sala za otvaranje
tendera
(S1-13231-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-120-3-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
96000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sigurnosne zatvornice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30133100-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93,sala za otvaranje tendera
(S1-13467-16)

Broj 75 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-1-94-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Boris Marinovi} za tehni~ka pitanja; Adisa D`elilovi} za
pravna pitanja
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka auto guma za potrebe slu`benih vozila na svim lokacijama
Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar (sjedi{te BHANSA-e)
(S1-13293-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-1-95-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Dalibor ]avar
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
58100,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka sredstava za odr`avanje ~isto}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao u ta~ki 15. TD
(S1-13294-16)

Petak, 7. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-1-637-3-179/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka br. 01-11713-1/16 od 16.09.2016. godine radi nabavke reagenasa
za potrebe Zavoda za klini~ku lagoratorijsku dijagnostiku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
395000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i pra}enje realizacije ugovora,
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije),
Ul. Dvanaest beba b.b., Banja Luka
(S1-13191-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-2-37-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava osiguranja motornih vozila od AO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
66514110-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godinu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-13449-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-3-38-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 15:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
440000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava radova zimskog odr`avanja cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-13450-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-641-3-320/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 78/16 Nabavka dampera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03

Broj 75 - Strana 33

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Joint venture ,,Public Electric Company of the Republic of Srpska",
Dependent Company "Mine and Thermal-power plant Ugljevik"
Shareholding board Ugljevik
UIN: 4400449490005
Contact person: Department for public procurement
Telephone: (055) 771-519
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
T 78/16 Procurement of damper trucks
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43100000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 10:00:00
Address and place: Dependent Company "Mine and Thermal-power plant
Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
(S1-13221-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1281-1-1-7-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Dzemal Mehic
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabava namje{taja za potrebe MUP-a HNK/@
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39100000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88000 Mostar
(S1-13162-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1291-1-3-32-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Amir Deli}
Telefon: (037) 226-405
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove

Broj 75 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno odr`avanje "Zimska slu`ba"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90620000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
384615,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja ugovora do 15.03.2017.god.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te JU Zavod za prostorno ure|enje Biha}, ul. 502
Vite{ke brigade 7, 77000 Biha}
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}
UIN: 4263201430009
Contact person: Amir Deli}
Telephone: (037) 226-405
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special trades
II 1.a. Title of the object of the contract
Regular maintenance "Winter service"
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90620000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 13.11.2016. 09:00:00
Address and place: JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}, 502. vite{ke
brigade br. 7, 77000 Biha}
(S1-13286-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-86-3-141/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 15:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Davorka Mirkovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka ugqa" za potrebe Fakulteta fizi~kog vaspitawa i sporta Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13200,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zakqu~uje na period od dana obostranog potpisivawa do
izvr{ewa ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta, Stambul~i} bb,
71 420 Pale
(S1-13184-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-87-3-143/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 12:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kancelarijskog namje{taja" za potrebe Medicinskog fakulteta
Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39100000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8547,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od dana obostranog potpisivanja do
potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-13482-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1343-1-2-34-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Asmir Salihagic
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevozne usluge rent-a-car
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60171000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
63000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 hiljada
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 12, 71000 Sarajevo
(S1-13315-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-207-3-99/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke robe: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma obostranog
zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13156-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-211-3-100/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za mehani~ki dio
lokomotive serije 441-.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok za isporuku robe je: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok
trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.

Broj 75 - Strana 35

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13215-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-209-3-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 8:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci original tonera.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
120000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke robe: Prema ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma obostranog
zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13216-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-212-3-103/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 8:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za regulator napona i
pantograf lokomotive serije 441-.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00

Broj 75 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


Rok za isporuku robe je: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok
trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13267-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-216-3-105/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 8:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci akumulatorskih baterija za lokomotive serije 441-,
661- i putni~ke vagone.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31432000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke robe: Prema ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora je jedna godina, ra~unaju}i od obostranog potpisivawa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13343-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-217-3-106/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 8:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za putni~ke vagone.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9

Petak, 7. 10. 2016.

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


50000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora: u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma obostranog
potpisivawa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13342-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-218-3-108/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 8:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci boja, lakova i potro{nog materijala za
farbawe.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44800000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok za isporuku robe je: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok
trajawa ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa
Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13478-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1387-1-3-354-3-153/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330.
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na dovodnom kanalu HE ^apqina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
365 (tristotine{ezdesetpet) dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a br. 2., 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar
(S1-13432-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1398-1-2-31-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4201071380009
Kontakt osoba: Dario Kihli
Telefon: (033) 251-590
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
179487,17
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga odr`avanja informacionog sistema e-Nabavke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo - soba broj 115
(S1-13163-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-151-3-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 13:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 75 - Strana 37

II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma


12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka betona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-13329-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-248-3-315/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis i kalibracija laboratorijskih ure|aja.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50433000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tehni~koj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13325-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-251-3-316/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Etaloniranje i validacija laboratorijskih aparata

Broj 75 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 7. 10. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50433000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13379-16)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica,
Jaroslava ^ernija br. 1, 88240 Jablanica, sala za sastanke
(S1-13178-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-254-3-317/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje, kalibracija i verifikacija laboratorijskih vaga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50433000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13407-16)

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O


TRANSPARENTNOSTI
1409-4-2-113-6-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 11:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-057/16: Servis turbinskog regulatora agregata broj 3 u pogonu HE
Salakovac za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71632000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13275-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-2-112-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-105/16: Geodetsko osmatranje klizi{ta Kukovi za potrebe
Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71355000-1

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-1-38-3-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka Flash diskova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
87000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
(S1-13333-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-1-39-3-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka SAN switcha za redudanciju i 2 10G blade switcha
10Gb mre`u za potrebe porezne uprave Federacije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
31.12.2016.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
(S1-13334-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-1-40-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dorada aplikacije za nadzor prire|iva~a igara na sre}u -CBOM, po osnovu
internet i SMS kla|enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72422000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 75 - Strana 39

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
(S1-13335-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-2-41-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 16:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
105000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje informacionog sistema i licencnog softvera Porezne uprave
Federacije Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
(S1-13336-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-248-3-349/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja cijevnog sistema kotlova blokova 5, 6 (110 MW) i 7 (230
MW) u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19060,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 12 (dvanaest) mjeseci od dana uvo|enja u posao, odnosno do
utro{ka ugovorenih sedstava

Broj 75 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13470-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-250-3-353/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dijelovi za kotao-Nabvka cijevi i cijevnih elemenata u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42162000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
20 (dvadeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13472-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-251-3-356/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova Sigma pumpi na sistemu za pripremu i tretiranje voda u
Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29700,00

Petak, 7. 10. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Rok isporuke za predmetnu robu je 5 (pet) mjeseci od dana stupanja
ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br 26.
(S1-13474-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-252-3-357/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont kofica bagera u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50530000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja usluga je trideset (30) dana od dana preuzimanja o{te~enih
kofica od strane Izvr{ioca.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 28.
(S1-13475-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
2850-1-1-10-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Komunalne usluge A.D. Prijedor
IDB/JIB: 4400684900008
Kontakt osoba: Zorana Mirkovi}
Telefon: (052) 237-177
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kamiona za prikupljanje otpada sa nadogradnjom kapaciteta min.
16 m3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144700-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Maksimalno 180 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Prijedor, Kozarska 87
(S1-13312-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5774-1-1-9-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
IDB/JIB: 4200666870003
Kontakt osoba: Ljiljana Prel~ec
Telefon: (033) 562-128
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme, nastavnih sredstava i u~ila za potrebe JU Sedme osnovne
{kole
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39162000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
62350,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo
(S1-13154-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
6490-1-1-1-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 10:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno ure|enje
IDB/JIB: 4218342030033
Kontakt osoba: Aida Sumbuljevic
Telefon: (032) 460-880
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kog terenskog motornog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25641,03
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana dostavljanja nadud`be

Broj 75 - Strana 41

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmedalije Tarabara broj 15 Zenica
(S1-13276-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
38-1-2-104-5-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 9:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402752740009
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Telefon: (051) 338-324
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno odr`avawe liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima
Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu
Vlade Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13406-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
70-4-3-72-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 9:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZVORNIK
IDB/JIB: 4400247350007
Kontakt osoba: Rajko Juro{evi}
Telefon: (056) 232-200
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Sanacija klizi{ta u MZ Kitovnice i MZ Androvi}i"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90522400-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13226-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
141-1-3-28-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ,,OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"

Broj 75 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4263448910003
Kontakt osoba: Fazir Vukali}
Telefon: (037) 683-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232410-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13452-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
145-1-1-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
IDB/JIB: 4263201350005
Kontakt osoba: ZEHIDA SADIKOVI]
Telefon: (037) 775-285
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja i pogonskog dizel goriva za potrebe Op}inskog suda u
Velikoj Kladu{i u periodu 2016. - 2018.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13160-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
145-1-1-1-5-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
IDB/JIB: 4263201350005
Kontakt osoba: ZEHIDA SADIKOVI]
Telefon: (037) 775-285
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja i pogonskog dizel goriva za potrebe Op}inskog suda u
Velikoj Kladu{i u periodu 2016. - 2018.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13161-16)

Petak, 7. 10. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


170-1-3-110-5-62/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 12:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-25/16 Izvo|ewe radova na izgradwi i rekonstrukciji ulice
Jovana Du~i}a u BroduVA NA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13442-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
213-1-3-22-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Emina Ceri}
Telefon: (037) 223-451
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK za 2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13152-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
215-1-1-73-5-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 7:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI]
GRAD
IDB/JIB: 4401195230004
Kontakt osoba: Jelena \ur|evi}
Telefon: (050) 225-317
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.


III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13483-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


243-1-1-132-5-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme ( server ra~unar, disk za storage i switch-evi)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13258-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
243-1-1-132-5-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme ( server ra~unar, disk za storage i switch-evi)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13259-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
243-1-1-132-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme ( server ra~unar, disk za storage i switch-evi)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Broj 75 - Strana 43

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13260-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
243-1-1-132-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057260002
Kontakt osoba: Ranka Crkvenja{
Telefon: (033) 707-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme ( server ra~unar, disk za storage i switch-evi)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13261-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-4-1-877-5-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Aida Skorupan
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za VDGS sistem (Sistem za kontrolu pristajanja aviona)
(SERVER)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48820000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13282-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-128-5-198/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 7:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
63/16 - Stalna sredstva za vakumske hlor aparate proizvo|a~a Jesco

Broj 75 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


42124222-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13251-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-168-5-185/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Andjelko Vujeva, mag.gra|.ing., tel 036 397 244
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6 u naselju Ru`i}i, op}ina Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233125-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13385-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
359-1-2-17-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Snimanje postoje}eg stanja infrastrukture za prikupljanje otpada (geodetska
podloga)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71355000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13350-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
381-1-2-21-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
"SERDA" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200816600000
Kontakt osoba: Naza Kokot
Telefon: (033) 652-935
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge

Petak, 7. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka finansijskih usluga - beskamatno deponovanje sredstava i
plasmana kredita iz sredstava Kreditno-garantnog fonda SERDA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66110000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13188-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
405-1-1-31-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB: 4200742210000
Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih artikala i napitaka u toku 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15800000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13425-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
475-1-3-7-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na zgradi depoa Kantonalnog arhiva Travnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13465-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
492-1-1-26-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 3.10.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZE]E KOMUNALNO D.O.O. @EP^E
IDB/JIB: 4218213900005
Kontakt osoba: Ivica Kujadin
Telefon: (032) 880-127

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka uglja lignita asortimana "sitni - energetski" za grijanje u
gradu @ep~u za grejnu sezonu 2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09112100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13271-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-124-5-187/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava cirkularnih staplera za potrebe Odjeljenja za hirurgiju JZU
"Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13314-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
523-1-1-153-5-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB: 4200496180007
Kontakt osoba: Nihad Fo~o
Telefon: (033) 568-605
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dizel gorivo i lo` ulje za potrebe Lutrije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13339-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
523-1-1-154-5-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

Broj 75 - Strana 45

IDB/JIB: 4200496180007
Kontakt osoba: Nihad Fo~o
Telefon: (033) 568-605
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hardver i softver za potrebe Lutrije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13340-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-145-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava potro{nog, sanitetskog,zavojnog i ljepljivog zavojnog materijala.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13377-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-156-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava medicinskih sredstava i materijala od gume i PVC mase.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13378-16)

Broj 75 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-1-1-696-5-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
KABLOVI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13273-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
608-1-2-4-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTON
IDB/JIB: 4227310410003
Kontakt osoba: Karmela Ivankovi}
Telefon: (036) 449-027
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Obvezna proljetna sistematska deratizacija u HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
90923000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13444-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-2-136-5-109/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 14:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisirawa opreme Zavoda - Hiperbari~na komora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

(S1-13386-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


618-4-2-117-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga isporuke toplotne energije i energije za hla|enje i
zagrijavanje objekta institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, objekat
ORCA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42510000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13284-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
630-1-1-7-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
IDB/JIB: 4218168090005
Kontakt osoba: Lepi} Sabina
Telefon: (032) 783-288
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13390-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1123-5-392/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja) mob. 035/810-090
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za KM[^ ( LOT 1 - LOT 2 )
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 75 - Strana 47

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13419-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


663-1-2-1526-5-394/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 14:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont klipno aksijalne pumpe PV 186 sa promjenjivim volumenom
potiskivanja (kom 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13436-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-109-5-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03333000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13241-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-106-5-165/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kese i filteri za potrebe Transfuzijskog centra JU KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141613-0

(S1-13415-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-68-5-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 11:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II.2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak javne nabavke roba - so~iva i potro{ni materijal za
potrebe Slu`be za oftalmologiju u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13263-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-12-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Naftno te~no gorivo - lo` uqeo sredwe "S" mazut (do2 30% sumpora i
kinemati~kog viskoziteta na 100 C u granicama 06-26 mm /s) u koli~ini od
420 tona za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13424-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-279-5-55/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 75 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni psotupak nabavke i ugradwe solarnih kolektora za proizvodwu
tople vode za potrebe Kuhiwe i Ve{eraja u JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09331100-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13461-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
720-1-3-67-5-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Sanacija ulice [enik II faza u radnoj zoni Gra~anica"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13370-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-1-50-5-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 10:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski namje{taj za poslovnu zgradu RJ "Elektrodistribucija"
Prwavor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13321-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-70-5-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100

Petak, 7. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavke i isporuke auto guma za potrebe UIO BIH: Sredi{njeg ureda i
sjedi{ta Regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13434-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-28-5-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 15:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka informati~ke opreme, softvera i elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13435-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
750-1-3-37-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 13:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Nenad Guti}
Telefon: (051) 334-500
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi kru`ne raskrsnice u Mili}ima na
raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta P452
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233128-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13199-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


765-4-2-438-5-163/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 8:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
servisirawe i idr`avawa, te pripreme za verifikaciju i verifikacije
vaga za mjerewe mase
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50400000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13445-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-1-1-297-5-164/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi sa Osnovne liste i dodatne liste lijekova i medicinskih
sredstava (medicinskog potro{nog-laboratorijskog materijala)
podjeqeno u 16 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13462-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-4-3-62-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 9:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Sulejman Be~irevi}
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi Izgradnja pje{a~ke staze sa kolektorom ki{ne kanalizacije na
regionalnom putu R443a Han Plo~a-Lepenica ,od st. km2+260 do st.
km2+700,L1=520 m i od st.km 3+100 do st. km 3+220, L2= 120 metara.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Broj 75 - Strana 49

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13328-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
786-1-1-30-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OGRJEV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13387-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
786-1-1-30-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OGRJEV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13388-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
792-1-1-34-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KAKANJ
IDB/JIB: 4218305690007
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Telefon: (032) 771-812
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 75 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA ROBA ZA 2016 - RA^UNARA I RA^UNARSKE OPREME
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13368-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
795-1-1-67-5-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530, mr. sc.
Selma Razi}, dipl. iur. 300-548
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Ma{inski fakultet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13409-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-883-5-336/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga tehni~ke za{tite - Intervencije na {ti}enim objektima za
potrebe Distibucije elektri~ne energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71356100-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13164-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-1033-5-338/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703

Petak, 7. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MailSecurity Version upgrade za 700 licenci - MailSecurity licence - 600
licenci GFI MailEssentials for Exchange/SMTP
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50312000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13159-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-434-5-342/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.9.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata za Srednje-bosansku `upaniju (LOT 1-Novi
Travnik, LOT 2-Fojnica, LOT 3-Usora, LOT 4-Jajce, LOT 5-Uskoplje,
LOT 6-Kre{evo, LOT 7-Kiseljak, LOT 8-Nova Bila, LOT 9-Busova~a,
LOT 10-Vitez, LOT 11-Vare{)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13246-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-985-5-348/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Darko \olo
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Poribljavanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
03311000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13423-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


814-1-1-16-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Edina [ahovi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka "Ra~unara, komunikacijskih i storid` komponenti"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13426-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
814-1-2-47-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 11:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Edina [ahovi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13427-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-1-471-5-346/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 57/16 - Nabavka opreme za snabdijevawe elektri~nom energijom, razvod, upravqawe, signalizaciju, nadzor, rasvjetu i
grijawe pumpnim agregatima na plivaju}im pontonima u vodosabirniku
VSC2 poqa "C" na PK "Gra~anica" Gacko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31600000-2

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 75 - Strana 51

(S1-13457-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


825-1-2-524-5-347/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog ugovora
Otvoreni postupak br. 101/16 - Nabavka usluga popravke i servisa
elektri~nih za{titnih ure|aja sa PK "Gra~anica" Gacko u servisnoj
radionici Ponu|a~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13458-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-70-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacione mre`e u naselju Vratnica,
op}ina Visoko; LOT 2- Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacijone mre`e
u naselju Malo ^ajno, MZ Gra~anica.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13331-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-72-5-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak, Nahida Fejzi}
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove

Broj 75 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja rezervoara Kula Banjer - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13332-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-2-170-5-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Mr. menad`menta Alica \apo
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge redovnog i vanrednog odr`avanja liftova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13170-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-733-5-116/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
22
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU I ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA POTREBE O.J. INSTITUT ZA BOLESTI SRCA - O.J.
KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU I O.J. PEDIJATRIJSKA KLINIKA
UKCS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13305-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
926-1-1-213-5-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002

Petak, 7. 10. 2016.

Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}


Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovljnijeg ponu|a~a za nabavku
motornog vozila za potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13249-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
926-1-2-212-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002
Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}
Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za usluge
posredovanja u prodaji avio-karata i organizovanje slu`benih putovanja, za
potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63510000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13250-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
926-1-2-219-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002
Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}
Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za
odr`avanje i opravku motornih vozila zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma
za potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13373-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


926-1-2-219-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002
Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}
Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za
odr`avanje i opravku motornih vozila zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma
za potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13374-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-1-238-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Eksploziv
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24610000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13203-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-1-96-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 10:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Irma Dajdzic
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema mehanizovanog {iroko~elnog kompleksa u jami "Raspoto~je" JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4

Broj 75 - Strana 53

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13247-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
966-1-2-470-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 10:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4401006950000
Kontakt osoba: Goran Bla`i}
Telefon: (051) 233-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisirawe ba`darnih ure|aja za ispitivawe vide i ugradwa
rotometarskih cijevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13287-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-401-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Sanela Muli}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka transportnog sistema za transport u jami Dizel lokomotivom sa do-2
njom {inom i ozubljenom letvom ( {inom ) za du`inu transporta od 1500 m
za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34611000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13187-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
969-1-1-19-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 10:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 75 - Strana 54
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hrane
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13306-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


976-1-1-125-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: ^ustovi} Senad tel:033 580 630 mob:061 225 307
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i monta`a kancelarijskog namje{taja za potrebe Op}ine
Ilija{ (opremanje nadogra|enog sprata)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13410-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-249-5-306/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 8:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava nasipnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13326-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-1-3-105-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 11:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910

Petak, 7. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih cesta: Gra~ac, Ustirama, Kr~a, Rumboci i Ora{ac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233223-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13320-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1050-1-1-202-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Alen D`ano, dipl. ecc.; tel: 033/223-381;
E-mail: alen.dzano@zfbh.ba
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MONOBLOK TO^KOVI 1250 mm I KO^NI DISKOVI 610 mm SA
USLUGOM KOMPLETIRANJA / NAPRE[AVANJA NA OSOVINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13232-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1060-1-1-6-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE
IDB/JIB: 4254019560003
Kontakt osoba: Vera Gavri}
Telefon: (031) 716-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava dijagnosti~kih materijala za potrebe Slu`be za transfuzijsku
medicinu i Slu`be za laboratorijsku dijagnostiku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13166-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1091-1-2-287-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTE "GRIJANJE" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218065010003
Kontakt osoba: Edin Rizvi}
Telefon: (032) 423-097
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kratkoro~ni kredit 2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13443-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-3-21-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Edina Gar~evi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKATA MUP-a
TK-a LUKAVAC I BANOVI]I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13404-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-1-1-134-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Amira Petrovi} BA op}eg prava
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ultrazvu~ni color doppler aparat sa tri sonde
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33112310-4

Broj 75 - Strana 55

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13439-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1133-4-3-47-5-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 9:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VI[EGRAD
IDB/JIB: 4400503020001
Kontakt osoba: Jadranka Gluhovic
Telefon: (058) 620-226
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Interventna sanacija potisnog cjevovoda na gradskom vodovodu u nasequ
Bikavac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231113-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13200-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1133-4-3-48-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 9:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VI[EGRAD
IDB/JIB: 4400503020001
Kontakt osoba: Jadranka Gluhovic
Telefon: (058) 620-226
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Interventna sanacija makadamskih puteva i klizi{ta na teritoriji
op{tine Vi{egrad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13201-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1150-4-3-7-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MARECO D.O.O. NEUM
IDB/JIB: 4227153210003
Kontakt osoba: KARMELA SENTI]
Telefon: (036) 880-225
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 75 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje izvanrednih radova na hitnoj intervenciji na sanaciji o{te}enja
podmorskog cjevovoda - sifonskog prijelaza Malostonskog kanala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45232410-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13363-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1151-1-3-35-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na ure|enju saobra}ajne infrastrukture u poslovnoj zoni
"Gorin~ani"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13327-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-199-5-492/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 9:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Popovi} Zoran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G "Bawa Luka" Bawa Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13253-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-176-5-493/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 12:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragomir Bjelajac,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300

Petak, 7. 10. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G "Lisina" Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13269-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-200-5-494/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 10:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri}, dipl. in`. {um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Vrbawa Kotor Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13307-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-190-5-496/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 10:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milimir Radovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Botin" Nevesiwe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13310-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-198-5-499/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 10:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nenad Du{ani}. dipl. in`. {um.
Telefon: (057) 405-300

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Borja Tesli}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13402-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-71-5-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka elektro, gra|evinskog, materijala za grijanje i vodo materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13299-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-56-5-159/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13300-16)

Broj 75 - Strana 57

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1230-1-1-64-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200667410006
Kontakt osoba: Samira Durakovi}, dipl.pravnik
Telefon: (033) 562-094
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13438-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-370-5-182/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-2996-1/16 od 07.03.2016. godine radi nabavke so~iva i
oftalmolo{kih no`i}a za potrebe Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13355-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1255-1-2-541-5-183/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 7:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj:01-6925-11/16 od 31.05.2016.godine radi anga`ovanja
vanjskog saradnika za primjenu kotla-parni kotao tip "OPTIMAL 600"
fabri~ki broj 070 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane
Republi~kog termo-energetskog inspektora za potrebe Univerzitetskog
klini~kog centra Republike Srpske

Broj 75 - Strana 58
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13380-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1255-4-1-643-5-184/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-11488-1/16 radi dodatnih isporuka reagenasa za potrebe
Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13393-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-485-5-315/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 20/16/P1 Nabavka tehni~kih hemikalija za HPV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24300000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13172-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-3-742-5-316/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)

Petak, 7. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 46/15/P Nabavka radova na rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259900-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13173-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-468-5-318/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 58/16/P1 Nabavka prera|evina od vo}a i povr}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15330000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13174-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-465-5-319/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 67/16 Nabavka rezervnih dijelova za mjerenje regulace i upravljanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38300000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13175-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1276-3-1-188-5-321/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 30.9.2016. u 11:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PP 5/15 Nabavka vitalnih rezervnih dijelova za turbinu i nadzor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42113100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13222-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-68-5-196/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-167/15 - Nabavka ure|aja za za{titu i upravljanje transformatora,
za{titu i upravljanje dalekovoda, za{titnih i za{titno-upravlja~kih ure|aja za
SN odvode, modula prekostrujne za{tite, modula diferencijalne za{tite,
signalizacionog ure|aja, modula regulatora napona, ure|aja za
teleprotekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13204-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-68-5-197/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-167/15 - Nabavka ure|aja za za{titu i upravljanje transformatora,
za{titu i upravljanje dalekovoda, za{titnih i za{titno-upravlja~kih ure|aja za
SN odvode, modula prekostrujne za{tite, modula diferencijalne za{tite,
signalizacionog ure|aja, modula regulatora napona, ure|aja za
teleprotekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13205-16)

Broj 75 - Strana 59

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1280-1-3-66-5-200/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava rekonstrukcije DV 220 kV Mostar 3 - RP Trebinje (izrada elaborata
stanja i projekta rekonstrukcije dalekovoda, nabavka opreme i materijala i
izvodenje radova na rekonstrukciji i AKZ dalekovoda).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13165-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-116-5-201/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-48/16 - Nabava Al-Fe u`adi, OPGW, ovjesnog i spojnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
43132400-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13237-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-87-5-203/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Enisa Ra`anica
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-159/15 nabavka izgradnje transformacije 110/20 (10)/10 kV u
krugu postoje}e TS 400/110 kV Sarajevo 10
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 75 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13236-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-3-106-5-205/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 7:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Enisa Ra`anica
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-66/16 nabavka antikorozivne za{tite i farbanje metalnih stubova i
konstrukcija dalekovoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45442200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13337-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1293-1-2-126-5-153/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Sanja Panteli}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Organizovawe zimske slu`be na podru~ju Grada Bijeqina u sezoni
2016/2017, {ifra SKP-19(2 lota)/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13446-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1293-4-2-141-5-154/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Sanja Panteli}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovarawe vi{ka potrebnih usluga prilikom realizacije ugovora koji
se odnosi na odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -

Petak, 7. 10. 2016.

zapadni dio grada Bijeqina - Lot 1 Dodatni ugovor na Ugovor broj


02-404-66/16 - Lot 1 od 30.05.2016. godien, SKP-13(5 lotova)-lot 1-u1/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13447-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1293-4-2-142-5-155/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Tomica Stojanovi}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovarawe vi{ka potrebnih usluga prilikom realizacije ugovora koji
se odnosi na odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva sjeverni dio grada Bijeqina - Lot 5 Dodatni ugovor na Ugovor broj
02-404-66/16 - Lot 5 od 30.05.2016. godien, SKP-13(5 lotova)-lot 5-u1/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13448-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-2-64-5-140/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 14:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: VERA PEJOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge osiguranja: LOT 1 Osiguranje imovine, LOT 2 Osiguranje
radnika, LOT 3 Kasko osiguranje vozila i LOT 4 Osiguranje studenata, za
potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13168-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-2-57-5-142/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 12:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka usluga odr`avanja stomatolo{ke opreme" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13338-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1335-1-3-26-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.9.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE
KADROVA
IDB/JIB: 4227631130002
Kontakt osoba: Antonio Vrlji}
Telefon: (036) 355-570
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava izvo|enja radova vanjskog ure|enja kompleksa objekata za trajni
smje{taj Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45222000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13238-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1335-4-3-40-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.9.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE
KADROVA
IDB/JIB: 4227631130002
Kontakt osoba: Antonio Vrlji}
Telefon: (036) 355-570
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Podizanje krovnih pokrova i okvira
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava izvo|enja radova za izgradnju krovne konstrukcije na kompleksu
objekata za trajni smje{taj Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45260000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13239-16)

Broj 75 - Strana 61

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1344-1-1-16-5-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i monta`a sportske opreme u objektu Gradske sportske dvorane u
Donjem Vakufu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
37450000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13344-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1344-1-3-17-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 12:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja sportskog poda - parketa u objektu Gradske sportske
dvorane u Donjem Vakufu (ponovni postupak)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45432113-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13345-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1349-4-1-120-5-40/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 12:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uxbenika za osnovnu i sredwu {kolu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13270-16)

Broj 75 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1355-1-3-261-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Haris Ibrahimagi}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija klizi{ta i pripadaju}eg dijela saobra}ajnice na dijelu lokalnog puta
Donja Gra~anica - Jezera na staciona`i 1+043,00km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212211-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13323-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1370-1-1-289-5-98/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava trezorskih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13211-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1399-1-3-1-5-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 8:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NI DRVAR
IDB/JIB: 4401332670009
Kontakt osoba: Milo{ Baji}
Telefon: (050) 465-703
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa zgrade op{tine u naseqenom mjestu Potoci, Isto~ni Drvar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena

Petak, 7. 10. 2016.

(S1-13346-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1404-1-2-112-5-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampawa i kovertirawa ra~una i iznajmqivawa sistema
za {tampawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13476-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-4-2-250-5-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla (Novo naselje
Solina) i obratno Sjevernom saobra}ajnicom za 12 (dvanaest) mjeseci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60130000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13295-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-1-192-5-318/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za transport pepela
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13437-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-198-5-351/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka semeringa u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
19510000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13471-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
5690-1-1-10-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Farmaceutski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13403-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
54-1-3-106-4-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Abid Drobo
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Broj 75 - Strana 63

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje cesta i ulica na podru~ju op}ine Travnik za period od
15.11.2016. do 15.3.2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13477-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
83-1-1-289-4-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci ostalih rezervnih dijelova za odr`avanje vozila i
mehanizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13488-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
213-1-3-22-4-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Emina Ceri}
Telefon: (037) 223-451
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK za 2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13153-16)

Broj 75 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


247-1-2-144-4-201/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
73/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje ( Op}ina Vogo{}a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13254-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-2-143-4-203/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
72/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje ( Op}ina N. Sarajevo)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13255-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
260-1-3-160-4-184/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl. ing. gra|., tel 033 563 490,
fax 033 250 381, e mail: anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
M15_003 Izgradnja kru`nog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i
R405
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 7. 10. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13384-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
282-1-1-30-4-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Mirsad Medi}
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka specijalnog vozila za probijanje i ~i{}enje kanalizacije.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144520-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13268-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
282-1-1-28-4-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Mesud Jusufovi}
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dvije auto cisterne za vodu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34223200-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13316-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
350-1-2-326-4-213/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 6:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektro usluge

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13196-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
669-1-1-101-4-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,6,7,8,9,14,34,38,39,41,43
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - lijekova za probavni trakt, krv i krvotvorne organe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13290-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
702-1-1-75-4-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: Jasna Red`epagi}
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Unutra{nje gasne instalacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13354-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
704-1-1-68-4-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.10.2016. u 10:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213

Broj 75 - Strana 65

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II.2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4, 5
II.2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak javne nabavke roba - so~iva i potro{ni materijal za
potrebe Slu`be za oftalmologiju u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13262-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
723-1-1-70-4-198/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 21.9.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka roba - Motorna ulja i maziva za potrebe MO i OS BiH U
2016. godini.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13394-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
723-1-1-58-4-200/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 17:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka motornih vozila za potrebe Ministarstva obrane BiH i
Oru`anih snaga BiH, za 2016. godinu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 75 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13399-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
756-2-1-110-4-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU
IDB/JIB: 4201442540004
Kontakt osoba: Eldin Suba{a
Telefon: (033) 727-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
6
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13421-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
765-1-1-297-4-165/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
15
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi sa Osnovne liste i dodatne liste lijekova i medicinskih
sredstava (medicinskog potro{nog-laboratorijskog materijala)
podjeqeno u 16 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13463-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
795-1-1-67-4-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530, mr. sc. Selma
Razi}, dipl. iur. 300-548
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 7. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Ma{inski fakultet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13408-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
814-1-2-47-4-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Edina [ahovi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog
informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13422-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-80-4-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 13:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13176-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


893-1-3-221-4-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ru{enju objekata (starog dimnjaka)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13302-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
926-1-2-219-4-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200770770002
Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i}
Telefon: (033) 567-587
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
8,11
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za
odr`avanje i opravku motornih vozila zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma
za potrebe Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13372-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
952-1-2-279-4-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga servisa i remonta elektromotora za jamsku eksploataciju

Broj 75 - Strana 67

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13202-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
966-1-1-469-4-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 7:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4401006950000
Kontakt osoba: Goran Bla`i}
Telefon: (051) 233-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
[tapni elektromagnetni mjera~ protoka i pritiska, ure|aj za daljinski nadzor
gubitaka vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38420000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13456-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-1-60-4-79/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 15:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13440-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1157-4-3-562-4-332/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

Broj 75 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
11,12,13,14,15,16
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i
autobuskih stajali{ta na podru~ju Br~ko distrikta BiH na osnovu sklopljenih
ugovora po otvorenom postupku 3/2015.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13391-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1161-1-1-566-4-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13414-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-209-4-495/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 10:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milinkovi} Nemawa
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13309-16)

Petak, 7. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1179-1-2-143-4-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Jelena Stevi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza po{te kopnom i zrakom, osim usluga `eljezni~kog
transporta
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka po{tanskih usluga - 02.07/3-02475/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64110000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13405-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1179-1-2-201-4-112/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 8:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge fizi~kog obezbje|enja objekata i transport novca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79710000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13484-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-1-552-4-181/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-3826-14-1/16 radi nabavke hemikalija i potro{nog
materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za
patologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13365-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1276-1-3-311-4-317/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 46/15 Nabavka radova na rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259900-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13171-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1276-4-2-647-4-323/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PP 2/16 Nabavka usluge prvog servisa 6 KV prekida~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13441-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1370-1-1-289-4-99/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1

Broj 75 - Strana 69

II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava


1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava trezorskih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13212-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1370-1-1-289-4-100/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava trezorskih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13213-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1370-1-3-421-4-102/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: ALMIRA MUJA^I]
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Popravak ni`ih terasa i fasadnog istaka na ju`noj fasadi objekta Centralne
banke BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45443000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13214-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1420-1-2-29-4-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 12:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905

Broj 75 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sekundarne zdavstvene za{tite korisnika Imigracionog centra Slu`be
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13280-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-3-196-4-347/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 9:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Klimatizacija i ventilacija elektropostrojenja u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13469-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-217-4-355/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 8:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja rolo vrata na kotlovnici bloka 7 u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42140000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13473-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-300-8-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 16:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239

Petak, 7. 10. 2016.

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja


Broj obavje{tenja: 136-1-1-300-3-59/16
Datum objave obavje{tenja: 28.9.2016.
(S2-13194-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
186-1-1-607-8-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4400705160000
Kontakt osoba: Dra`ena Sani~anin
Telefon: (052) 236-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 186-1-1-607-3-11/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-13183-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-25-8-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Milovan Jovi}
Telefon: (051) 332-341
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 221-1-1-25-3-31/16
Datum objave obavje{tewa: 9.9.2016.
(S2-13155-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-26-8-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Telefon: (051) 332-341
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 221-1-1-26-3-32/16
Datum objave obavje{tewa: 9.9.2016.
(S2-13206-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-234-8-163/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-234-3-161/16
Datum objave obavje{tewa: 23.9.2016.
(S2-13430-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-228-8-164/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 14:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-228-3-158/16
Datum objave obavje{tewa: 21.9.2016.
(S2-13431-16)

Petak, 7. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


617-1-1-142-8-105/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 11:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 617-1-1-142-3-74/16
Datum objave obavje{tewa: 27.7.2016.
(S2-13192-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-2-173-8-106/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 11:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 617-1-2-173-3-97/16
Datum objave obavje{tewa: 16.9.2016.
(S2-13209-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-2-173-8-107/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 12:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 617-1-2-173-3-97/16
Datum objave obavje{tewa: 16.9.2016.
(S2-13210-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-70-8-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 743-1-1-70-5-141/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-13433-16)

Broj 75 - Strana 71

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


799-1-1-1133-8-345/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1133-3-286/16
Datum objave obavje{tenja: 30.8.2016.
(S2-13349-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1057-1-1-43-8-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002
Kontakt osoba: Dragoslav ]orovi}
Telefon: (033) 663-424
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1057-1-1-43-3-12/16
Datum objave obavje{tenja: 12.7.2016.
(S2-13401-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-117-8-103/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 13:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1081-1-1-117-3-94/16
Datum objave obavje{tewa: 23.8.2016.
(S2-13352-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-2-92-8-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.10.2016. u 12:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1241-1-2-92-3-63/16
Datum objave obavje{tewa: 23.9.2016.
(S2-13347-16)

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 30.9.2016. u 13:20


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Nada Pand`a
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-2-1078-3-251/16
Datum objave obavje{tenja: 22.7.2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1276-1-1-545-8-322/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-1-545-3-266/16
Datum objave obavje{tenja: 22.8.2016.

(S2-13230-16)

(S2-13371-16)

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


799-1-2-1078-8-341/16

Broj 75 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1364-1-1-92-8-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: (033) 286-732
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1364-1-1-92-3-81/16
Datum objave obavje{tenja: 14.7.2016.
(S2-13266-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-531-8-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}

Petak, 7. 10. 2016.

Telefon: (033) 278-234


I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1370-1-2-531-3-89/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-13208-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-531-8-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1370-1-2-531-3-89/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-13420-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tewa 98,00 KM sa PDV sa`etak ispravke obavje{tewa 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjewuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~yna: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Bawa Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO
Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail:
javne.nabavke@sllist.ba