You are on page 1of 1

ELEKTROAKUSTIKA

IME I PREZIME:

KOLOKVIJ I

BROJ BODOVA:
broj indeksa:

/45 =
datum:

ZA POZITIVNU OCJENU STUDENT TREBA RJEITI VIE OD 50% TONIH ODGOVORA SVAKE GRUPE PITANJA

PITANJE
ODGOVOR
BROJ BODOVA
to je elektroakustika? Elektroakustika je dio elektrotehnike koja prouava praktine i teorijske probleme pretvorbe zvuka u elektrine impulse i obrnuto.
to je elektroakustiki signal? Elektroakustini signal je elektrini signal koji sadrava akustini signal.
Zato je elektroakustika interdisciplinarna znanost? Zato jer pripada psihofizici i fiziologiji ( medicinsko poznavanje anatomije uha, grla, kao i fiziologije sluha i govora)
O emu ovisi udaljenost estica fluida kojim se iri valno gibanje i to ih povezuje? Ovisi o zranom tlaku u prostoriji
Napii brzinu zvuka, i kako i o emu ovisi? C=(1.4 Po /po /p)^1/2 ovisi o masi i elastonosti medija
Koja je SI veliina za mjerenje zvunog tlaka i koja je jedinica? Pascal Pa
Koliki je prag osjeta sluha i to odreuje pri mjerenju razine zvunog tlaka? Je 20*10^-6Pa
Definiraj decibel za snagu i za napon! Snaga (dB) =20 log (V1/V2)
9.
Definiraj referencijalnu vrijednost za: dBspl
10. Definiraj referencijalnu vrijednosti za: dBm
11. Definiraj referencijalnu vrijednosti za: dBV
12. Definiraj referencijalnu vrijednosti za: dBu
13. Definiraj 0 dBVU pomou vrijednosti napona na izlazu u dBu
14. Definiraj 0 dBfs
15. Definiraj bijeli i roza um.
16. Izraunajte valne duljine za frekvencije: 3400Hz, 340Hz, 34kHz, brzina zvuka je 340 m/s
17. Za koliko dB se promijeni razina zvunog tlaka ako se zvuni tlak p udvostrui, a za koliko ako se smanji na polovicu;
FIZIOLOKA I PSIHOLOKA AKUSTIKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

Koja su tri osnovna dijela uha?


U kojem frekvencijskom podruju je uho maksimalno osjetljivo?
to odreuje frekvenciju s maksimalnom osjetljivosti?
4. Koja je uloga tensora stapediusa i tensora tympani u slunom procesu?
5. Koja je uloga cilija u kortijevom organu i koliki im je potencijal u mirnom stanju?
6.
Da li uho ima bolju frekvencijsku selektivnost ili analizatorsku sposobnost?
7.
to je efekt maskiranja i gdje se koristi?
8.
to definira subjektivni osjet glasnoe?
9.
Koliki je prag osjeta sluha?
10. to je bit primjene A filtra pri mjerenju zvunog tlaka?
11. to je bit koncepta kritinih podruja i to je 1Bark ?
12. Kolika je frekvencijska irina kritinih podruja, to je posljedica?
13. Na emu se temelji binauralno lokaliziranje?
14. Kolika je vremenska konstanta uha, to je efekt maskiranja?
15. to opisuje Haasov zakon prvog valnog ela ?
BUKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Po definiciji buka je
Kriterij ISO R 1999 definira
Objasni ISO definiciju NR kriterija buke:
Na A krivulje se prelo zato jer su
Ako dva izvora emitiraju razliiti zvuni tlak kolika e biti ukupna razina?
to prikazuje karta buke?
Koja je razlika kumulativne i razlikovne karte buke?
Ako razina buke u prostoriji nije zadovoljavajua, moemo je smanjiti
Apsorpciju je potrebno poveati
da bi se razina buke u prostoriji smanjila za 3 dB?
10. Smjernice EU 49DEN i 25END definiraju
a Lden, Lday, Lnight i Levening su
11. Kolika je razina zvunog tlaka 2 zvuna izvora koji imaju 82 i 55 dB?
AKUSTIKA PROSTORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Do koje pojave dolazi u prostoriji pri pobudi na vlastitim ili prirodnim frekvencijama?
Definiraj rijeima vrijeme odjeka i napii Sabineovu relaciju?
Koje jo relacije poznaje za izraunavanje vremena odjeka :
Definiraj apsorpciju i refleksiju?
to je bit koja razlikuje difuziju i refleksiju?
Pri akustikom projektiranju, o emu ISKLJUIVO ovisi zapremnina prostorije?
Postavi izraun vremena odjeka na 500 Hz u prostoru 230 m3, apsorpcije 28 sabina.