You are on page 1of 326

IT-05-87-T

D326 - 1/28140 TER

UJEDINJENE
NACIJE
Meñunarodni sud za krivično gonjenje
lica odgovornih za teška kršenja
meñunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriji bivše
Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-05-87-T
Datum: 26. februar 2009.
Original: engleski

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Iain Bonomy, predsedavajući
sudija Ali Nawaz Chowhan
sudija Tsvetana Kamenova
sudija Janet Nosworthy, rezervni sudija

V. d. sekretara:

g. John Hocking

Presuda od:

26. FEBRUARA 2009.
TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NEBOJŠE PAVKOVIĆA
VLADIMIRA LAZAREVIĆA
SRETENA LUKIĆA
JAVNO

PRESUDA
Tom 4 od 4

Tužilaštvo:
g. Thomas Hannis
g. Chester Stamp

Odbrana:
g. Eugene O’Sullivan i g. Slobodan Zečević za g. Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Vladimir Petrović za g. Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić i g. Norman Sepenuk za g. Dragoljuba Ojdanića
g. John Ackerman i g. Aleksandar Aleksić za g. Nebojšu Pavkovića
g. Mihajlo Bakrač i g. ðuro Čepić za g. Vladimira Lazarevića
g. Branko Lukić i g. Dragan Ivetić za g. Sretena Lukića

326/28140 TER

IT-05-87-T

325/28140 TER
Prevod

DODACI
I. DODATAK A – ŽRTVE UBIJANJA ZA KOJE SE OPTUŽENI TERETE .......................... 3
A. ðAKOVICA .............................................................................................................................. 3
1. Žrtve navedene u Prilogu G Optužnice ................................................................................3
2. Žrtve navedene u Prilogu H Optužnice ................................................................................7
B. ORAHOVAC ......................................................................................................................... 169
1. Žrtve navedene u Prilogu B Optužnice (Bela Crkva) ....................................................... 169
2. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu B Optužnice (Bela Crkva) ........................................ 189
3. Žrtve navedene u Prilogu C Optužnice (Mala Kruša)....................................................... 191
4. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu C Optužnice (Mala Kruša)........................................ 208
C. SUVA REKA ......................................................................................................................... 211
1. Žrtve navedene u Prilogu D Optužnice (Suva Reka)........................................................ 211
2. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu D Optužnice (Suva Reka)......................................... 226
D. SRBICA ............................................................................................................................... 228
1. Žrtve navedene u Prilogu F Optužnice (Izbica)................................................................ 228
2. Žrtve koje nisu navedene u prilogu F Optužnice (Izbica) ................................................. 265
E. VUČITRN ............................................................................................................................. 265
1. Žrtve navedene u Prilogu I Optužnice (Gornja Sudimlja) ................................................ 265
2. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu I Optužnice (Gornja Sudimlja) ................................. 290
F. KAČANIK ............................................................................................................................. 290
1. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Kotlina) ............................................................. 290
2. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Kotlina) .............................................. 297
3. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Vata (Slatina)) ................................................... 301
4. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Vata (Slatina)) .................................... 305
5. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Stagovo)............................................................ 305
6. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Dubrava) ........................................................... 309
7. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Dubrava) ............................................ 312
II. DODATAK B – SPISAK SKRAĆENIH NAZIVA PRAVNIH IZVORA KORIŠĆENIH U
PRESUDI ............................................................................................................................ 313
III. DODATAK C – SPISAK SKRAĆENICA......................................................................... 320
IV. DODATAK D – SPISAK SVEDOKA................................................................................ 323

2

IT-05-87-T

324/28140 TER
Prevod

I. DODATAK A – ŽRTVE UBIJANJA ZA KOJE SE OPTUŽENI TERETE
A. ðAKOVICA
1. Žrtve navedene u Prilogu G Optužnice
1.

Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o

pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu G. Meñutim, u većini slučajeva te nepodudarnosti
su tako male da je Veće, bez obzira na njih, moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na
odreñenu žrtvu.
(1) Dalina Caka (stara 14 godina, ženskog pola)

2.

Dren Caka je posvedočio da je Dalina Caka pogoñena i ubijena iz vatrenog oružja 2. aprila

1999. godine, dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.1 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je
Dalina Caka jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.2
(2) Delvina Caka (stara 6 godina, ženskog pola)

3.

Dren Caka je posvedočio da je Delvina Caka 2. aprila 1999. godine bila prisutna u kući

Lulzima Vejse; meñutim, on nije video da je ona pogoñena iz vatrenog oružja jer je “nekako
pobegla”.3 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Delvina Caka jedno od lica ubijenih 2. aprila
1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.4
(3) Diona Caka (stara 2 godine, ženskog pola)

4.

Dren Caka je posvedočio da je Diona Caka umrla 2. aprila 1999. godine u kući Lulzima

Vejse.5 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Diona Caka jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999.
godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.6
(4) Valbona Caka (stara 34 godine, ženskog pola)

5.

Dren Caka je posvedočio da je video da je 2. aprila 1999. godine Valbona Caka pogoñena u

1

Dren Caka, T. 2631, 2644–2645, 2648, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša
Gilića 157).
2
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
3
Dren Caka, T. 2631, 2644–2645, 2649, 2661 (31. avgust 2006. godine).
4
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
5
Dren Caka, T. 2631, 2645, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
6
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
3

IT-05-87-T

323/28140 TER
Prevod

leña i ubijena iz vatrenog oružja dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.7 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa
izjavili su da je Valbona Caka jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u
gradu ðakovici.8
(5) Hysen Gashi (star 50 godina, muškog pola)

6.

Dren Caka je posvedočio da je 2. aprila 1999. godine u kući Lulzima Vejse bio samo jedan

muškarac, mada nije naveo njegovo ime.9 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Hysen Gashi
jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.10
(6) Doruntina Haxhiavdija (stara 8 godina, ženskog pola)

7.

Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Doruntina Haxhiavdija jedno od lica ubijenih 2.

aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.11
(7) Egzon Haxhiavdija (star 5 godina, muškog pola)

8.

Dren Caka je posvedočio da je Egzon Haxhiavdija 2. aprila 1999. godine ubijen iz vatrenog

oružja dok se nalazio u kući Lulzima Vejse.12 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Egzon
Haxhiavdija jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.13
(8) Rina Haxhiavdija (stara 4 godine, ženskog pola)

9.

Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Rina Haxhiavdija jedno od lica ubijenih 2. aprila

1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.14
(9) Valbona Haxhiavdija (stara 38 godina, ženskog pola)

10.

Dren Caka je posvedočio da je Valbona Haxhiavdija 2. aprila 1999. godine ubijena iz

7

Dren Caka, T. 2631, 2644, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15–16. aprila 1999. godine), str. 4.
9
Dren Caka, T. 2635 (31. avgust 2006. godine).
10
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15–16. aprila 1999. godine), str. 4.
11
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15–16. aprila 1999. godine), str. 4.
12
Dren Caka, T. 2649, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
13
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
14
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
8

4

IT-05-87-T

322/28140 TER
Prevod

vatrenog oružja dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.15 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je
Valbona Haxhiavdija jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu
ðakovici.16
(10) Flaka Hoxha (stara 15 godina, ženskog pola)

11.

Dren Caka je posvedočio da je video da je 2. aprila 1999. godine jedan policajac iz vatrenog

oružja ubio Flaku Hoxhu dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.17 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa su
takoñe izjavili da je Flaka Hoxha jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u
gradu ðakovici.18
(11) Shahindere Hoxha (stara 55 godina, ženskog pola)

12.

Dren Caka je posvedočio da je video da je Shahindere Hoxha (Flakina majka) 2. aprila 1999.

godine ubijena iz vatrenog oružja dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.19 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa
izjavili su da je Shahindere Hoxha jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića
u gradu ðakovici.20
(12) Manushe Nuci (stara 50 godina, ženskog pola)

13.

Dren Caka je posvedočio da je ˝Dushi˝, žena koja je tada imala otprilike 47 godina, jedno od

lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u kući Lulzima Vejse. 21 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da
je Manushe Nuçi jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu
ðakovici.22

15

Dren Caka, T. 2649, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br.
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
17
Dren Caka, T. 2644, 2646–2647, 2661 (31. avgust 2006. godine).
18
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 5; Lulzim Vejsa, dok. pr. br.
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
19
Dren Caka, T. 2644, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
20
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 5; Lulzim Vejsa, dok. pr. br.
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
21
Dren Caka, T. 2644, 2661 (31. avgust 2006. godine).
22
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br.
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
16

5

P2350

P2350

P2350

P2350

IT-05-87-T

321/28140 TER
Prevod

(13) Shirine Nuci (stara 70 godina, ženskog pola)

14.

Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Shirine Nuçi jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999.

godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.23
(14) Arlind Vejsa (star 5 godina, muškog pola)

15.

Dren Caka je posvedočio da je Arlind Vejsa 2. aprila 1999. godine ubijen iz vatrenog oružja

dok se nalazio u kući Lulzima Vejse.24 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Arlind Vejsa
jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.25
(15) Dorina Vejsa (stara 10 godina, ženskog pola)

16.

Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Dorina Vejsa jedno od lica ubijenih 2. aprila

1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.26
(16) Fetije Vejsa (stara 60 godina, ženskog pola)

17.

Dren Caka je posvedočio da je Fetije Vejsa 2. aprila 1999. godine ubijena iz vatrenog oružja

dok se nalazila u kući Lulzima Vejse.27 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Fetije Vejsa
jedno od lica ubijenih 2. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.28
(17) Marigona Vejsa (stara 8 godina, ženskog pola)

18.

Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Marigona Vejsa jedno od lica ubijenih 2. aprila

1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici.29

23

Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
24
Dren Caka, T. 2644–2645, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
25
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
26
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
27
Dren Caka, T. 2649, 2661 (31. avgust 2006. godine); dok. pr. br. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157).
28
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
29
Hani Hoxha, dok. pr. br. P2267 (Izjava svedoka od 22. aprila 1999. godine), str. 6; Lulzim Vejsa, dok. pr. br. P2350
(Izjava svedoka od 15-16. aprila 1999. godine), str. 4.
6

P2267 (Izjava svedoka od 22. Spisak OEBS i spiskovi drugih udruženja porodica. 4. godine). str. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine dok se nalazila u kući Lulzima Vejse. Jose Baraybar. 2661 (31. novembra 2006. dok. str. pr. T. br. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici. br. dok. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157). aprila 1999. P2350 (Izjava svedoka od 15-16. str. godine). dok. str. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. P2794 (Izjava svedoka od 1.31 (19) Sihana Vejsa (stara 8 godina. 33 Hani Hoxha. br.IT-05-87-T 320/28140 TER Prevod (18) Rita Vejsa (stara 2 godine. dok se nalazila u kući Lulzima Vejse. aprila 1999. Lulzim Vejsa. 2661 (31. godine pogodili iz vatrenog oružja. pr. str. bez obzira na njih. godine). Lulzim Vejsa. godine). Dren Caka je posvedočio da je Lulijeva treća ćerka jedno od lica ubijenih 2.35 2. T. aprila 1999. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici. aprila 1999.32 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Sihana Vejsa jedno od lica ubijenih 2. P2350 (Izjava svedoka od 15-16. str. pr. dok. 34 Dren Caka. aprila 1999. pr. aprila 1999. 31 7 . i on se stalno kontroliše i ažurira. br. 6. Meñutim. P2267 (Izjava svedoka od 22. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. godine u kući Lulzima Vejse. br. 4. 2644.30 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Rita Vejsa jedno od lica ubijenih 2. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. aprila 1999. 32 Dren Caka. br. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu H. godine). Ovaj spisak OMPF je sačinio u saradnji s MKCK i njime su objedinjeni Spisak nestalih lica policije UNMIK. (1) Mark Abazi (star 37 godina. 35 Hani Hoxha. P2279 (Plan kuće u ulici Miloša Gilića 157). pr. P2350 (Izjava svedoka od 15-16. godine u Meji. Dren Caka je posvedočio da su Tringu Vejsu pripadnici policije 2. ženskog pola) 21. avgust 2006. dok. godine). pr. br. Žrtve navedene u Prilogu H Optužnice 22. aprila 1999. 5. 2661 (31. 4. muškog pola) 23. T. godine). 36 Dok. godine u ulici Miloša Gilića u gradu ðakovici. avgust 2006.34 Hani Hoxha i Lulzim Vejsa izjavili su da je Tringa Vejsa jedno od lica ubijenih 2.33 (20) Tringa Vejsa (stara 30 godina. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. dok. avgust 2006. P2267 (Izjava svedoka od 22. ženskog pola) 20. dok. 2641. 6. godine). aprila 1999. aprila 1999.36 30 Dren Caka. godine). 2644. aprila 1999. Dren Caka je posvedočio da je Rita Vejsa ubijena 2. godine). pr. pr. 6. pr. aprila 1999. Lulzim Vejsa. dok. ženskog pola) 19. dok. Hani Hoxha. br. str.

38 8 .IT-05-87-T 319/28140 TER Prevod Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–031T. pr. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. str. Dok. br. muškog pola) 25. ustanovljeno je da je uzrok smrti Marka (od oca Gjona) Abazija strelna ozleda kičme. 24– 29. e-court. uzrok smrti Marka (od oca Gjona) Abazija nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Marka (od oca Gjona) Abazija. 241–243. 54– 60. a ustanovljeni su i višestruki prelomi kostiju. str. str. pr. kao i desne temene kosti predstavljaju ulaznu ranu “koja se kanalom produžava u lobanjsku duplju gde je u truležno izmenjenom mekom tkivu nañen deformisani metalni projektil”. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Meñutim. u zapisniku se napominje da su na fragmentima kostiju glave ustanovljeni znaci delovanja vatre.38 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 40 Dok. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). 39 Dok. gde prva dva slova pokazuju da ti ostaci potiču iz masovne grobnice u Batajnici.43 37 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr.37 24. P2454 (Izveštaji OMPF). 243. br. br. Srbija. godine u Meji. aprila 1999. P2454 (Izveštaji OMPF). 42 Dok. čiji su delovi pronañeni u mekom tkivu u okolini preloma”. e-court. u zapisniku se napominje da su obdukcijom ustanovljeni višestruki prelomi kostiju i da defekti kože i mekog tkiva desne polovine temenog predela. Konkretno. “[p]relom desne ključnjače nastao je dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. 43 Dok. 41 Dok. br. str. str. e-court.41 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–156T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pashka (od oca Gjona) Abazija. pr.40 (2) Pashk Abazi (star 40 godina. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Meñutim. 15. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. 15. uzrok smrti Pashka (od oca Gjona) Abazija nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. str.42 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr.39 To je u skladu s rezimiranim antropološkim izveštajem za Marka (od oca Gjona) Abazija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.

e-court. str. 14. 50 Dok. br. 45 9 . 120–122. muškog pola) 26. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. u zapisniku se napominje da su obdukcijom ustanovljeni višestruki prelomi kostiju i da je “[u] potkožnom mekom tkivu desnog ramena pronañen […] projektil od žućkastog metala”. str. što ne odgovara približnoj starosti navedenoj u Optužnici (53 godine). Veće napominje da je u ovom zapisniku o obdukciji zaključeno da skeletni ostaci Ba05– 107T pripadaju “jednoj osobi muškog pola. e-court. pr. pr. 47 Dok.44 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–107T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pjetera (od oca Marka) Abazija.49 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. uzrok smrti Bekima (od oca Muharema) Ademaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi prisutnih delova lobanje. br. br. pr. e-court. 446– 449. pr. godine u Meji. 8–17. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). str. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. br. br. 15 (zapečaćeno). približne starosti izmeñu 25 i 30 godina”. aprila 1999. uzrok smrti Ba05–107T nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 49 Dok. pr. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Bekima (od oca Muharema) Ademaja nije utvrñen. 51 Dok.IT-05-87-T 318/28140 TER Prevod (3) Pjeter Abazi (star 53 godine.48 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–80 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bekima (od oca Muharema) Ademaja. P944 (Izveštaji OMPF). Dok. Meñutim.51 što je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bekima (od oca Muharema) 44 Dok. pr.50 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.47 (4) Bekim Ademaj (star 18 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.46 Meñutim. godine u Meji. e-court. br. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. str. 15 (zapečaćeno). Meñutim. 46 Dok. e-court. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 48 Dok. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 27.45 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pršljenova i rebara.

godine u Meji. 499– 501. e-court. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Shemsija (od oca Binaka) Ademaja višestruke strelne rane glave. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. aprila 1999. pr. Meñutim. 586. uzrok smrti Isufa (od oca Avdyla) Ademija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P944 (Izveštaji OMPF). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Dok. 583– 585. aprila 1999. 58 Dok. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom i da su posmrtni ostaci delimično nagoreli. muškog pola) 28. br.IT-05-87-T 317/28140 TER Prevod Ademaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. uzrok smrti Shemsija (od oca Binaka) Ademaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 55 Dok. pr. pr. pr.57 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–90 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isufa (od oca Avdyla) Ademija. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. da je u desnoj golenjači pronañen projektil i da se na pojedinim kostima vide znaci delovanja vatre. 15 (zapečaćeno). 15 (zapečaćeno). 54 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje i rebara nastali delovanjem tupim predmetom. e-court. 57 Dok. 172–173. br. str. str. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Meñutim. pr. 59 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.54 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje za pravosuñe.53 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–107 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shemsija (od oca Binaka) Ademaja. str. pr. muškog pola) 29. br. e-court.52 (5) Shemsi Ademaj (star 38 godina. br. br. e-court. 53 10 . 56 Dok.59 U potvrdi o smrti koju je 52 Dok.56 (6) Isuf Ademi (star 36 godina. pr. br. str. P943 (Izveštaji OMPF).55 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.58 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Meñutim. 66 Dok. br. str. 62 Dok. pr.60 (7) Mazllum Ademi (star 17 godina. u zapisniku se napominje da postoje prelomi lobanje. br.66 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–17 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Liridona (od oca Causha) Ahmetaja.64 Meñutim.63 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. aprila 1999. Meñutim. prema rezimiranom antropološkom izveštaju za Mazlluma (od oca Bajrama) Ademija. Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). kao i da ima znakova delovanja visoke temperature. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 15 (zapečaćeno).65 (8) Liridon Ahmetaj (star 17 godina. godine u Meji. pr. pr. muškog pola) 31. Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 116– 119. br. pr.62 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Mazlluma (od oca Bajrama) Ademija ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. 25–28. 141–143.68 U 60 Dok. 1024– 1032. br. e-court. br. pr. str. e-court. godine u Meji. 64 Dok. br. br. str. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. 65 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). 68 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 63 Dok. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 30. uzrok smrti je “[s]trelna rana trupa”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2394 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 27–28. e-court. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).67 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Liridona (od oca Causha) Ahmetaja ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. koji je sačinio specijalista sudske medicine i koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. 61 11 . e-court.61 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–188 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mazlluma (od oca Bajrama) Ademija. trupa i udova nastali delovanjem tupim predmetom. 15 (zapečaćeno).IT-05-87-T 316/28140 TER Prevod izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 67 Dok. ustanovljeno je da uzrok smrti Isufa (od oca Avdyla) Ademija nije utvrñen. str. e-court. ustanovljeno je da uzrok smrti Mazlluma (od oca Bajrama) Ademija nije utvrñen.

P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). godine u Meji. 16 (zapečaćeno). pr. u zapisniku se napominje da postoje prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom i da se na pojedinim kostima vide znaci delovanja visoke temperature. 19–21. godine u Meji. pr.74 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–148 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ahmeta (od oca Ramadana) Ahmetija. str. br. P944 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. br.71 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court.70 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–076T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ahmeta (od oca Mustafea) Ahmetija. pr. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ahmeta (od oca Ramadana) Ahmetija “[s]trelna ozleda 69 Dok. 70 12 . br. br. 201–202. Meñutim. 67– 72. 71 Dok. muškog pola) 33. Odeljenje za pravosuñe.75 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Ahmeta (od oca Ramadana) Ahmetija ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.73 (10) Ahmet Ahmeti (star 65 godina. 73 Dok. pr. muškog pola) 32. str. str. 819– 824. str. e-court. u zapisniku se pominju višestruki prelomi kostiju. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 76 Dok. e-court. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. uzrok smrti Ahmeta (od oca Mustafea) Ahmetija nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 74 Dok. Dok. 15 (zapečaćeno). e-court.IT-05-87-T 315/28140 TER Prevod potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). ustanovljeno je da je uzrok smrti Ahmeta (od oca Mustafea) Ahmetija strelna ozleda glave.76 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. Meñutim. br. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Liridona (od oca Causha) Ahmetaja višestruke strelne rane glave. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 72 Dok. Odeljenje za pravosuñe. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.69 (9) Ahmet Ahmeti (star 54 godine. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 75 Dok. br. pr. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str.72 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.

P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. br. Dok. 85 Dok. 15 (zapečaćeno). e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr.83 (12) Hysen Ahmeti (star 68 godina. br. P943 (Izveštaji OMPF). pr. e-court. muškog pola) 34. Meñutim. muškog pola) 35. pr. pr. Odeljenje za pravosuñe. P2394 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da uzrok smrti Blerima (od oca Hysena) Ahmetija nije utvrñen. pr. str.85 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. 81 Dok.84 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–176 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hysena (od oca Sadika) Ahmetija. str. pr.IT-05-87-T 314/28140 TER Prevod grudnog koša [i] obe nadlaktice”. 82 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. 504–505. aprila 1999. 79 Dok. pr. 271. br. e-court. e-court. str. br. 83 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.82 što je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Blerima (od oca Hysena) Ahmetija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. e-court. 80 Dok. 355– 357. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. u zapisniku se napominje da postoje prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom i da se na pojedinim kostima vide znaci delovanja visoke temperature. godine u Meji. 191–192. aprila 1999. str. pr. 269–271.81 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. godine u Meji. Meñutim. 78 13 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.78 (11) Blerim Ahmeti (star 19 godina. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br.77 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ahmeta (od oca Ramadana) Ahmetija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.80 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Blerima (od oca Hysena) Ahmetija ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 84 Dok. e-court. 15 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P943 (Izveštaji OMPF). P2394 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Hysena (od oca Sadika) Ahmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str.79 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–61 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Blerima (od oca Hysena) Ahmetija. kao i znaci delovanja 77 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.

e-court. 290–291. pr. P944 (Izveštaji OMPF). pr.89 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–22 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Adema (od oca Haxhija) Aliaja. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.93 (15) Agron Aliaj (star 17 godina. 87 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br.88 Meñutim. 14 . pr. godine u Meji. 90 Dok. aprila 1999. str. 89 Dok. br.91 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. e-court. str. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 92 Dok. 189–190. Odeljenje za pravosuñe.87 (13) Male Ahmeti (star 63 godine. u zapisniku se pominje prelom desne ramene kosti izazvan dejstvom projektila koji je zaostao u toj kosti. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 88 Dok. P943 (Izveštaji OMPF). trupa i udova)”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. aprila 1999. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Hysena (od oca Sadika) Ahmetija nije utvrñen. br. Odeljenje za pravosuñe. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Adema (od oca Haxhija) Aliaja “[v]išestruke strelne ozlede (glave. muškog pola) 36.92 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Adema (od oca Haxhija) Aliaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. 16 (zapečaćeno). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). a oznaka 2Ba–152 Arbenu 86 Dok. kao i drugi prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. pr. e-court. 91 Dok. muškog pola) 38. 955– 959. e-court. pr.90 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Adema (od oca Haxhija) Aliaja ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. muškog pola) 37. pr.IT-05-87-T 313/28140 TER Prevod tupim predmetom. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. muškog pola) i Arben Aliaj (star 19 godina. str. br. Meñutim. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court.86 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na pojedinim kostima videli su se znaci delovanja visoke temperature. Veće napominje da su dvema žrtvama sa sličnim imenima dodeljene dve različite oznake – oznaka 2Ba–146 dodeljena je Arbrnu ili Agronu (od oca Adema) Aliaju. str. 145– 148. (14) Adem Aliaj (star 55 godina. godine u Meji.

br. e-court. br. e-court. 16. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. godine u Meji. 95 Dok. pr. pr.96 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 268. godine u Meji. Veće napominje da je u Tabeli dokaza o smrti koju je podnelo Tužilaštvo žrtva 2Ba–152 navedena kao Agron Aliaj. str. str. Odeljenje za pravosuñe. kao i znaci delovanja visoke temperature. godine u Meji. ustanovljeno je da uzrok smrti žrtve 2Ba–146 nije utvrñen. br. br. P2394 (Izveštaji OMPF). str.97 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za 2Ba–146 koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 274–275. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). a žrtva 2Ba–146 kao Arben Aliaj (zapečaćeno). 266–268. 101 Dok. “[u] neposrednoj okolini spoja preponske i bedrene kosti pronañen je deformisan metalno-sivkast projektil”99. e-court. br. P943 (Izveštaji OMPF). 94 15 . br. br. P2394 (Izveštaji OMPF). e-court. uzrok smrti 2Ba–146 nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je on bio u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 93 Dok. na spisku nestalih lica ne pominje se Arben Aliaj. Odeljenje za pravosuñe. Meñutim. Meñutim. br. str. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. pr.98 40. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 100 Dok.100 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za 2Ba–152 koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. pr. aprila 1999. 99 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. 96 Dok. br.94 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF Agron Aliaj se vodi kao nestao. Veće smatra da je dokazano da je on ubijen 27. 272–275. Pored toga. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). ustanovljeno je da su uzrok smrti žrtve 2Ba–152 “[v]išestruke strelne ozlede”. 840– 845. pr. 98 Dok. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. Meñutim. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). uzrok smrti 2Ba–152 nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. 801– 808. P2394 (Izveštaji OMPF). str. kao i znaci delovanja visoke temperature. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. Veće se nije uverilo da je dokazano da je Arben Aliaj ubijen 27. pr. Meñutim. 548–549. pr.95 39.IT-05-87-T 312/28140 TER Prevod ili Agronu (od oca Adema) Aliaju – zbog čega nije moguće odrediti koja oznaka odgovara kojoj žrtvi. U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 97 Dok. str.101 Na osnovu toga što je ova žrtva uvrštena u spisak nestalih lica iz Meje i što je putem DNK jedan od ta dva uzorka identifikovan kao Agron Aliaj. e-court.

muškog pola) 41. ustanovljeno je da uzrok smrti Alija (od oca Mustafea) Aliaja nije utvrñen.107 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. muškog pola) 42. e-court. Odeljenje za pravosuñe. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.109 102 Dok. e-court. u zapisniku se napominje da postoje prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom i da se na pojedinim kostima vide znaci delovanja visoke temperature. Meñutim. 105 Dok. str. str. 16 (zapečaćeno). rebara. godine u Meji. aprila 1999. pr. 104 Dok. pr. 108 Dok. 227– 229. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. leve lopatične kosti i desne lišnjače.IT-05-87-T 311/28140 TER Prevod (16) Ali Aliaj (star 50 godina. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Salija Aliaja nije utvrñen. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. 368–370. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Odeljenje za pravosuñe. br.106 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–222 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Salija (od oca Ramea) Aliaja. 16 (zapečaćeno). br. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. uzrok smrti Salija (od oca Ramea) Aliaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Dok. str. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 51–54. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.102 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–37 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alija (od oca Mustafea) Aliaja. str. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. e-court. pr. aprila 1999. 106 Dok. 109 Dok. br. pr.108 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 1207– 1210. str.104 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). br. 107 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).105 (17) Sali Aliaj (star 53 godine. e-court. br.103 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Alija (od oca Mustafea) Aliaja ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 103 16 . pr.

113 (19) Arben Aliaj (star 19 godina. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. da je u lobanji pronañen sivi metalni projektil i da se na pojedinim kostima vide znaci delovanja visoke temperature. Odeljenje za pravosuñe. e-court.110 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–44 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zenuna (od oca Ramea) Aliaja. muškog pola) 45. br. br. br. godine u Meji. “u predelu zadnje strane [II] slabinskog pršljena. pr. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u zapisniku se napominje da postoje prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. str. 116 Dok. 115 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P944 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Ymera (od oca Xhemaila) Avdullahua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.115 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.IT-05-87-T 310/28140 TER Prevod (18) Zenun Aliaj (star 44 godine.112 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. Odeljenje za pravosuñe. 112 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Meñutim. br. 17 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. pr.116 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). (20) Ymer Avdullahu (star 17 godina. godine u Meji. pr. 263– 265. ustanovljeno je da uzrok smrti Zenuna (od oca Ramea) Aliaja nije utvrñen. 16 (zapečaćeno). 111 17 . P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). ustanovljeno 110 Dok. muškog pola) 44.111 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Zenuna (od oca Ramea) Aliaja ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. Vidi analizu pod brojem 15 gore u tekstu. br. e-court. 114 Dok. e-court. muškog pola) 43. str. e-court. br. pr. 64–67. str. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Pored toga. br. pr. 666–673. Dok.114 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–123 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ymera (od oca Xhemaila) Avdullahua. u visini kičmenog kanala nalazi se uglavljen” metalni projektil. 113 Dok. str. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.

muškog pola) 47. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2454 (Izveštaji OMPF).122 (22) Afrim Avdyli (star 19 godina. br. pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr.117 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ymera (od oca Xhemaila) Avdullahua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. 30. 120 Dok. e-court. br. pr. Dok. str. uzrok smrti Avdyla (od oca Selda) Avdylija nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). str. str. 118 18 . 125 Dok.121 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. (23) Bajrush Avdyli (star 16 godina. 124 Dok.123 Meñutim. godine u Dobrošu. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 119 Dok. 17 (zapečaćeno).120 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. e-court. str. 122 Dok. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji. muškog pola) 48. pr. muškog pola) 46. br.IT-05-87-T 309/28140 TER Prevod je da je uzrok smrti Ymera (od oca Xhemaila) Avdullahua “[m]oguća strelna rana glave”. pr. 32– 41. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.124 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–198 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrusha (od oca Rizaha) Avdylija.119 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–141T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avdyla (od oca Selda) Avdylija.125 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku 117 Dok. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. 193–194. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva poslednji put viñena 30. aprila 1999. 28–29. br. 121 Dok. 17 (zapečaćeno). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Odeljenje za pravosuñe. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da su obdukcijom ustanovljeni višestruki prelomi kostiju i znaci delovanja vatre na kostima i mekom tkivu. br. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Meñutim.118 (21) Avdyl Avdyli (star izmeñu 40 i 55 godina. br. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Avdyla (od oca Sejdëa) Avdylija strelna rana glave. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. godine u Meji. 123 Dok. aprila 1999.

126 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe. 127 Dok. br. 17 (zapečaćeno). Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. uzrok smrti Bajrusha (od oca Rizaha) Avdylija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. br. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. pr. pr. 129 Dok. br. br. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Bajrusha (od oca Rize) Avdylija nije utvrñen. kako se napominje u zapisniku. 126 Dok.127 (24) Hysen Avdyli (star 56 godina. pr. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1075– 1078. P2454 (Izveštaji OMPF). 61–62. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. 130 Dok. 322–324. mogli da nastanu na mestu prolaska projektila kroz glavu.IT-05-87-T 308/28140 TER Prevod medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 19 . 63–64. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. rebara i desne ruke. str. Pored toga. aprila 1999. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). grudnog koša i levog kuka”. str. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. muškog pola) 50.133 Meñutim. uzrok smrti Hysena (od oca Ukea) Avdylija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 133 Dok. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. e-court. 132 Dok. str.132 (25) Mehmet Avdyli (star 42 godine. aprila 1999. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ustanovljeno je da je uzrok smrti Hysena (od oca Ukëa) Avdylija “[s]trelna ozleda glave. br.131 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Hysena (od oca Ukea) Avdylija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 128 Dok. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe. br. 131 Dok. ustanovljeni su defekti na kostima lobanje koji su. 1113– 1120. muškog pola) 49.129 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. P944 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. godine u Meji.128 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–205 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hysena (od oca Ukea) Avdylija. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.130 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom. e-court.

pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. 140 Dok. str. str. aprila 1999. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2454 (Izveštaji OMPF). str. Dok. e-court. a moguće je da su i prelomi krsne kosti nastali usled dejstva projektila. 17 (zapečaćeno). Meñutim. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. 135 20 .135 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Muhedina (od oca Alija) Avdylija ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 6. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. e-court. muškog pola) 51. 17 (zapečaćeno). pr. pr. 269– 276. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. godine u Meji. ustanovljeno je da je uzrok smrti Muhedina (od oca Alija) Avdylija “strelna ozleda grudnog koša i karlice”.IT-05-87-T 307/28140 TER Prevod (26) Muhedin Avdyli (star 26 godina.134 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–45 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Muhedina (od oca Alija) Avdylija. 136 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. muškog pola) 53. 138 Dok.136 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. 141 Dok. 139 Dok. 4–5. godine u Meji.141 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za 134 Dok. pr. godine u Meji. 137 Dok. Konkretno. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. Odeljenje za pravosuñe.138 (27) Pajazit Avdyli (star 32 godine. Na telu se vide znaci delovanja visoke temperature.140 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–126 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Lavdima (od oca Xhafera) Bajraktarija. br. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. (28) Lavdim Bajraktari (star 22 godine. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2454 (Izveštaji OMPF). u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim predmetom.139 Meñutim. pr. što se vidi iz kanala ustreline čiji je pravac pružanja od nazad unapred. br. pr. aprila 1999. pr. prelom petog slabinskog pršljena izazvan je dejstvom projektila. muškog pola) 52. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.137 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Muhedina (od oca Alija) Avdylija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br.

muškog pola) 55. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2454 (Izveštaji OMPF). str. 34–35. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 143 Dok. aprila 1999.IT-05-87-T 306/28140 TER Prevod sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. e-court. 36. 18 (zapečaćeno). što ne odgovara približnoj starosti navedenoj u Optužnici (55 godina). ustanovljeno je da su uzrok smrti Lavdima (od oca Xhafera) Bajraktarija “[s]trelne ozlede trupa”. godine u Meji. godine u Meji.142 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. pr. aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 54. 505. uzrok smrti Lavdima (od oca Xhafera) Bajraktarija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. približne starosti izmeñu 25 i 35 godina”. e-court.147 Veće napominje da je u zapisniku o obdukciji zaključeno da skeletni ostaci 2Ba–92 “pripadaju osobi muškog pola.148 Veće smatra da ta razlika u starosti pokazuje da to nisu posmrtni ostaci Alija (od oca Kadrija) Bajramija. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Pored toga. pr. pr. br. 146 Dok. br. str. 148 Dok. br. 149 Dok. 144 Dok. pr. 683– 692. br. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). “[u] mekom tkivu desnog lopatičnog predela u donjoj trećini” je pronañen metalni projektil. e-court. br. 147 Dok. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.149 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–160 identifikovani su putem testiranja DNK kao 142 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). (30) Shaban Bajrami (star 27 godina. e-court. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2454 (Izveštaji OMPF). 21 .143 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Lavdima (od oca Xhafera) Bajraktarija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom.145 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–92 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alija (od oca Kadrija) Bajramija. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br.144 (29) Ali Bajrami (star 55 godina. 145 Dok. 502– 506. Meñutim. e-court.146 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti 2Ba–92 ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr.

u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. str. Odeljenje za pravosuñe. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom. krsne kosti. str. muškog pola) 57. 1211– 1215. uzrok smrti Shabana (od oca Mehmeta) Bajramija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Sylëa (od oca Halila) Bajramija “[s]trelne ozlede grudnog koša”. 880– 886. 154 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 17 (zapečaćeno). str. lica. br. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. ruku i stopala. pr. u zapisniku se napominje da leva šaka i desno stopalo nedostaju. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Dok. 71. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. e-court. br.157 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–128 identifikovani su putem testiranja DNK kao 150 Dok. Meñutim.153 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. butnih kostiju.155 To je u skladu s rezimiranim antropološkim izveštajem za Sylea (od oca Halila) Bajramija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 18 (zapečaćeno). 157 Dok. pr. str. pr. 151 22 . P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. Meñutim.150 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr.152 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–223 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sylea (od oca Halila) Bajramija. str. br. P2454 (Izveštaji OMPF).IT-05-87-T 305/28140 TER Prevod ostaci Shabana (od oca Mehmeta) Bajramija. gde stoji da su na telu prisutne strelne rane.151 (31) Syle Bajrami (star 37 godina. 155 Dok. da postoje višestruki prelomi pršljenova i rebara. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 69–70. uzrok smrti Sylea (od oca Halila) Bajramija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. e-court. e-court. pr. 152 Dok. e-court. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 156 Dok. aprila 1999. godine u Meji. 153 Dok. muškog pola) 56.154 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br.156 (32) Xhafer Bajrami (star 35 godina. P2454 (Izveštaji OMPF).

165 Dok. pregledom je otkrivena strelna rana glave. 160 Dok. godine u Meji. uzrok smrti Xhafera (od oca Hamze) Bajramija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka 004/2005-ER od septembra 2005. Odeljenje za pravosuñe. godine. 209–212. aprila 1999. br. 17 (zapečaćeno). Pored toga. pr. str. pr. 558– 562.163 (34) Ali Bala (star 75 godina. Meñutim. kao i znaci delovanja tupim predmetom. e-court. str. 161 Dok. koji je sastavio MKNL). P944 (Izveštaji OMPF). br. br. 163 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). ustanovljeno je da su uzrok smrti Xhafera (od oca Hamze) Bajramija “višestruke strelne rane glave”. str. Dok. pr. br. godine u Meji. 704– 709. e-court.158 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.164 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–139T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alija (od oca Salija) Bale. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. uzrok smrti Alija (od oca Salija) Bale nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 159 23 . e-court. muškog pola) 59. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).162 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Xhavita (od oca Alija) Bajramija i žrtve čijim je posmrtnim ostacima dodeljena oznaka 2Ba–103 (a to je takoñe Xhavit (od oca Alija) Bajrami) ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. e-court. br. 162 Dok. pr.165 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.159 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 18 (zapečaćeno). br. 164 Dok.161 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–91 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhavita (od oca Alija) Bajramija. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju i 158 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ecourt. str. muškog pola) 58.IT-05-87-T 304/28140 TER Prevod ostaci Xhafera (od oca Hamze) Bajramija.160 (33) Xhavit Bajrami (star 27 godina. 17 (zapečaćeno). Meñutim. str. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom i da na nekim kostima ima znakova delovanja vatre. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.

P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). 1–7. 174 Dok. 42– 46. br. P2454 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Ba05–144DT nije konkretno naveden i napominje se da pregledom kostiju nisu ustanovljeni nikakvi prelomi ili druge ozlede. 175 Dok. pr. 173 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). P2394 (Izveštaji OMPF).173 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. pr. e-court. pr. br. ustanovljeno je da uzrok smrti Alija (od oca Salija) Bale nije utvrñen. pr. (36) Mehmet Bala (star 42 godine. 171 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. br. 167 Dok.174 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 170 Dok. str.166 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Meñutim. muškog pola) 60. str. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). Odeljenje za pravosuñe.171 Veće smatra da to što su Bajramu (od oca Alija) Bali dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. Odeljenje za pravosuñe. 172 Dok. Odeljenje za pravosuñe. pr. pr. str. str. 18 (zapečaćeno). 169 Dok. muškog pola) 61. aprila 1999. e-court. e-court. str. aprila 1999. godine u Meji. pr. 18 (zapečaćeno). ustanovljeno je da su uzrok smrti Ba05–146T strelna rana grudnog koša i moguća strelna rana desne noge. uzrok smrti Ba05–116T nije konkretno naveden i napominje se da se on nije mogao ustanoviti jer je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 25– 31.168 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala i navodi se da je poslednji put viñena 27. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). pr.170 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. 476–478.172 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Veće napominje da su žrtvi po imenu Bajram (od oca Alija) Bala dodeljene dve različite oznake: Ba05–146T i Ba05–144DT. e-court. pr.167 (35) Bajram Bala (star 46 godina. Veće napominje da su žrtvi po imenu Mehmet (od oca Alija) Bala dodeljene dve različite oznake: Ba05–116T i Ba05–209DT. br. br. godine u Meji. br. str. br. pr. 168 24 .175 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom 166 Dok. Dok. godine u Meji. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju i da na mekom tkivu i kostima ima znakova delovanja vatre. br. 268–269. 197–200.IT-05-87-T 303/28140 TER Prevod da na kostima i mekom tkivu ima znakova delovanja vatre. ustanovljeno je da je uzrok smrti Mehmeta (od oca Alija) Bale (žrtva Ba05– 116T i Ba05–209DT) “[s]trelna ozleda glave”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court.169 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. e-court. e-court.

pr. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. muškog pola) 62. 18 (zapečaćeno). str. 498–499. Odeljenje za pravosuñe. P2454 (Izveštaji OMPF). pr. aprila 1999. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ragipa (od oca Zenuna) Baliua višestruke strelne rane grudnog koša. 270. u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. br. str. pr. pr.182 što je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ragipa (od oca Zenuna) Baliua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Dok. aprila 1999. muškog pola) 63.176 Veće smatra da to što su Mehmetu (od oca Alija) Bali dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 181 Dok.177 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. Uz to i na kostima je bilo znakova delovanja visoke temperature. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.180 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Ragipa (od oca Zenuna) Baliua ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena. (38) Ragip Baliu (star 30 godina. e-court. 180 Dok.IT-05-87-T 302/28140 TER Prevod izveštaju za Ba05–116T i Ba05–209DT koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 286– 289. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. godine u Meji.183 176 Dok. Veće napominje da su nakon testiranja DNK žrtvi po imenu Perparim (od oca Alija) Bala dodeljene dve različite oznake: Ba05–155T i Ba05–213DT. pr. e-court. (37) Perparim Bala (star 28 godina. 179 Dok. str. br.181 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. pr.178 Veće smatra da to što su Perparimu (od oca Alija) Bali dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. godine u Meji. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. kao i prelom jednog pršljena i defekt lopatične kosti koji su najverovatnije izazvani dejstvom projektila. br. aprila 1999. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. br.179 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–48 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ragipa (od oca Zenuna) Baliua. 203–204. 178 Dok. aprila 1999. 183 Dok. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 18 (zapečaćeno). godine u Meji. 182 Dok. 177 25 . e-court.” Meñutim. str. br. P943 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.

48–50. 190 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). Dok.187 (40) Idriz Bardheci (star 25 godina. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. str. u zapisniku se napominje da se na kostima vide znaci delovanja visoke temperature. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 64. e-court. 187 Dok.190 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 249–251. br. str. ustanovljeno je da uzrok smrti Idriza (od oca Dina) Bardhecija nije utvrñen. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 18 (zapečaćeno). Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 65. e-court. e-court. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 189 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. pr. 185 26 . str. e-court. str. Meñutim. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. 223– 226. pr. 188 Dok. kao i prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. br. str.IT-05-87-T 301/28140 TER Prevod (39) Demush Bardheci (star 29 godina. Meñutim. 191 Dok. br. 18 (zapečaćeno). ustanovljeno je da uzrok smrti Demusha (od oca Selima) Bardhecaja nije utvrñen. br. godine u Meji. br.189 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti Idriza (od oca Dinea) Bardhecija ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 239– 245. pr. aprila 1999.185 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu stoji da se uzrok smrti 2Ba–36 ne može ustanoviti i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.191 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju 184 Dok. Odeljenje za pravosuñe. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.184 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–36 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Demusha (od oca Selima) Bardhecija.188 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–40 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Idriza (od oca Dinea) Bardhecija. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. pr. e-court.186 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 186 Dok. u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim predmetom i da se na telu vide znaci delovanja visoke temperature. P2394 (Izveštaji OMPF). pr. godine u Meji.

e-court. Odeljenje za pravosuñe. 18 (zapečaćeno). pr. pr. aprila 1999. 198 Dok. 77. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 195 Dok. “[u] mekom tkivu desne podlaktice. 1310– 1318.193 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–238 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hakija (od oca Dervisha) Batushe. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.. e-court. pr. pr.194 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 75–76. br. pr.196 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Hakija (od oca Dervisha) Batushu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.197 (42) Armend Beqaj (star 17 godina. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. rebara. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.IT-05-87-T 300/28140 TER Prevod za Idriza (od oca Dinea) Bardhecija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Pored toga. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.. str. br. br. pršljenova i desne butne kosti. uzrok smrti Hakija (od oca Dervisha) Batushe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 197 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.] 192 Dok. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Hakija (od oca Dërvisha) Batushe “[s]trelna rana grudnog koša (dva hica)”. 199 Dok. str. br. 194 Dok. aprila 1999. str. str. uzrok smrti Armenda (od oca Muhameta) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. godine u Meji. br. P2454 (Izveštaji OMPF). P2454 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. 251. muškog pola) 66. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. [. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2394 (Izveštaji OMPF). pr. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).192 (41) Haki Batusha (star 29 godina. 19 (zapečaćeno).195 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 196 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 193 27 . P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Meñutim. br. u srednjoj trećini na granici nadlanene i zadnje strane iste. e-court. str. Dok. pr. e-court.199 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.198 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–125 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Armenda (od oca Muhameta) Beqaja. muškog pola) 67.

Pored toga. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 180–181. 28 . 20 (zapečaćeno). gde takoñe stoji da po celom telu postoje višestruki prelomi. u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim predmetom. muškog pola) 69. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. str. 203 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. pronañen je 200 Dok. br.200 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji.208 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2394 (Izveštaji OMPF). pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. br. 204 Dok. pr. str. pr. pr. 208 Dok. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 202 Dok. br. e-court. 205 Dok. br.207 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–34 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bedrija (od oca Brahima) Beqaja. 31–32. str. P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. e-court. pr.IT-05-87-T 299/28140 TER Prevod ustanovljen [je] metalni projektil”. uzrok smrti Bedrija (od oca Brahima) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. br. aprila 1999. 207 Dok. Meñutim.202 (43) Bajram Beqaj (star 41 godinu. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court.203 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–163 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrama (od oca Brahima) Beqaja. e-court. str. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Armenda (od oca Muhameta) Beqaja “[s]trelna ozleda vratnog i grudnog dela kičme”. br. godine u Meji.205 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bajrama (od oca Brahima) Beqaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2454 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Bajrama (od oca Brahima) Beqaja “[s]trelna ozleda donjeg dela grudnog koša i karlice”. pr. Odeljenje za pravosuñe. P2454 (Izveštaji OMPF). 206 Dok. 19 (zapečaćeno). e-court. 182–183.206 (44) Bedri Beqaj (star 36 godina. muškog pola) 68. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 33. str. Odeljenje za pravosuñe. 201 Dok. “[u] mekom tkivu u neposrednoj okolini desne polovine karlice. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str.204 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 678– 682.201 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Armenda (od oca Muhameta) Beqaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.

ustanovljeno je da su uzrok smrti Brahima (od oca Sylejmana) Beqaja “višestruke strelne rane glave i prostrelne rane karlice i donjeg abdomena”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. pr. 19 (zapečaćeno). e-court.216 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–38 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Dritana (od oca Ymera) Beqaja. leve ramene kosti. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. 212 Dok. Odeljenje za pravosuñe. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje. 212– 217. br. str. levog kuka i obe butine”. 210 Dok.212 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–161 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Brahima (od oca Sylejmana) Beqaja. e-court. pr. 1–2. P944 (Izveštaji OMPF). str. muškog pola) 71. br. Meñutim. godine u Meji. aprila 1999. uzrok smrti Brahima (od oca Sylejmana) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2454 (Izveštaji OMPF). 214 Dok.IT-05-87-T 298/28140 TER Prevod projektil od sivog metala”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. desne lakatne kosti. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 213 Dok. 215 Dok. P2454 (Izveštaji OMPF). pr. desne butne kosti i leve čašice. 260–263. godine u Meji.215 (46) Dritan Beqaj (star 17 godina. str. e-court. br.209 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. muškog pola) 70. pr. pr. 211 Dok. karlične kosti.213 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. 29 .211 (45) Brahim Beqaj (star 28 godina. str. e-court. br.214 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. br.217 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 3. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. takoñe je ustanovljeno da je uzrok smrti Bedrija (od oca Brahima) Beqaja “[s]trelna ozleda grudnog koša. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. 887– 891. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 216 Dok. br.210 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bedrija (od oca Brahima) Beqaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. uzrok smrti Dritana (od oca Ymera) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih 209 Dok. Odeljenje za pravosuñe. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr.

e-court. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. Dok. pr. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.222 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. br.221 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. P2454 (Izveštaji OMPF). gde stoji da uzrok smrti nije utvrñen. 218 30 . aprila 1999. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str.218 To je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Dritana (od oca Ymera) Beqaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.IT-05-87-T 297/28140 TER Prevod promena”. str. muškog pola) 73. 46–47. u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim predmetom i znaci delovanja visoke temperature. aprila 1999. 225 Dok.219 (47) Emin Beqaj (star 34 godine. P2454 (Izveštaji OMPF). br. 221 Dok. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. pr. 219 Dok. 231– 234. pr. 223 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.220 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–159 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Emina (od oca Beqea) Beqaja.223 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za 2Ba–159 koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. u zapisniku se napominje da postoje prelomi nastali delovanjem tupim 217 Dok. 207–208. e-court. muškog pola) 72. str.225 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–43 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Kujtima (od oca Tafea) Beqaja. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 19 (zapečaćeno). 48. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Emina (od oca Beqëa) Beqaja nije utvrñen. pr. br. Meñutim. e-court. e-court. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. pr. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 876– 879. 226 Dok. 224 Dok. pr. 19 (zapečaćeno). 19 (zapečaćeno). e-court. P943 (Izveštaji OMPF).224 (48) Kujtim Beqaj (star 16 godina. str. godine u Meji. str. br. Meñutim. str. br. uzrok smrti Emina (od oca Beqea) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 220 Dok. Meñutim. uzrok smrti Kujtima (od oca Tafea) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe. br. br. 222 Dok.226 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.

na nekim delovima kostiju bilo je znakova delovanja visoke temperature.] dejstvom projektila”.. str. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 228 Dok. 230 Dok. br. 231 Dok. br. e-court. godine u Meji. e-court. br.231 Veće smatra da to što su Milazimu (od oca Beqea) Beqaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. P944 (Izveštaji OMPF).IT-05-87-T 296/28140 TER Prevod predmetom i da je “[d]efekt na desnoj polovini čeone kosti nanesen [. muškog pola) 74. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 61–63.. 19 (zapečaćeno). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).228 (49) Mentor Beqaj (star 19 godina. pr. str. Odeljenje za pravosuñe. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).230 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 258– 262. muškog pola) 75. pr.229 Meñutim. aprila 1999. muškog pola) 76. godine u Meji. aprila 1999. Pored toga. godine u Meji.232 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. aprila 1999. str. (50) Milazim Beqaj (star 31 godinu. br. 229 Dok. (51) Ramadan Beqaj (star 57 godina. 233 Dok. Veće napominje da su nakon testiranja DNK žrtvi po imenu Ramadan (od oca Shabana) Beqaj dodeljene dve različite oznake: Ba08–001DT i Ba08–005DT. 19 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 232 Dok. e-court. Veće napominje da su nakon testiranja DNK žrtvi po imenu Milazim (od oca Beqea) Beqaj dodeljene dve različite oznake: 2Ba–S–4 i 2Ba–S–6. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.227 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. aprila 1999. ustanovljeno je da uzrok smrti Kujtima (od oca Tafea) Beqaja nije utvrñen. pr. br. pr.233 Veće smatra da to što su Ramadanu (od oca Shabana) Beqaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. br. 31 . 227 Dok. godine u Meji.

takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Tafëa (od oca Shabana) Beqaja nije utvrñen. 239 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br.239 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 241 Dok. pr. 236 Dok. godine u Meji.235 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. str. P944 (Izveštaji OMPF). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. 442– 445. muškog pola) 77. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Rasima (od oca Brahima) Beqaja nije utvrñen.234 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–79 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rasima (od oca Brahima) Beqaja. godine u Meji. str. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. str. pr. aprila 1999.240 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. uzrok smrti Rasima (od oca Brahima) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. pr. P944 (Izveštaji OMPF). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.237 (53) Tafe Beqaj (star 54 godine. str. e-court. 254– 257. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. muškog pola) 78. 235 32 . Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 19 (zapečaćeno). 238 Dok.241 234 Dok. e-court. br. Odeljenje za pravosuñe. Meñutim.238 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–42 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Tafea (od oca Shabana) Beqaja. karlice. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 58–60. br. str. e-court. e-court. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 240 Dok. br. br. e-court. 116–119.IT-05-87-T 295/28140 TER Prevod (52) Rasim Beqaj (star 46 godina.236 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 237 Dok. Dok. pr. Meñutim. uzrok smrti Tafea (od oca Shabana) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 19 (zapečaćeno). golenjača i leve ključne kosti. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).

pr. 248 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.242 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–192 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ymera (od oca Brahima) Beqaja. 19 (zapečaćeno). Meñutim. 49–52. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). da na telu postoje višestruki prelomi. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Dok.243 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. aprila 1999. br. uzrok smrti Alberta (od oca Tahira) Beqiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.250 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku 242 Dok. pr. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 20 (zapečaćeno). muškog pola) 79. 311–313. str.248 (56) Arsim Beqiraj (star 16 godina. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). muškog pola) 80. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.246 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–05 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alberta (od oca Tahira) Beqiraja. br.244 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 246 Dok. uzrok smrti Ymera (od oca Brahima) Beqaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court.247 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Ymera (od oca Brahima) Beqaja nije utvrñen. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. 250 Dok. godine u Meji. u zapisniku se napominje da su prelom četvrtog levog rebra i prelom leve butne kosti posledica strelnih rana izazvanih dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja.249 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–118 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Arsima (od oca Muse) Beqiraja. u zapisniku se napominje da cela glava nedostaje. br. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe. str. 247 Dok. br. str. e-court. e-court. pr. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. aprila 1999. pr. 244 Dok. e-court. br. 245 Dok. muškog pola) 81. str. aprila 1999. 20 (zapečaćeno).IT-05-87-T 294/28140 TER Prevod (54) Ymer Beqaj (star 50 godina.245 (55) Albert Beqiraj (star 21 godinu. 1052– 1054. 249 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). pr. br. 243 33 . godine u Meji. e-court. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. pr.

br. pr. pr. pr. Pored toga. br. 197–199. pršljenova. 578. e-court. godine u Meji. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 256 Dok.258 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–154 identifikovani su putem testiranja DNK kao 251 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. rebara. grudne kosti. P944 (Izveštaji OMPF). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. “u nivou VII grudnog pršljena. str. ulevo od kičme” pronañen je metalni projektil. Meñutim. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. nogu i ruku. 644– 647. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 257 Dok.254 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–120 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sylea (od oca Haxhija) Beqiraja. br. str. Odeljenje za pravosuñe.251 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. muškog pola) 83. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). ustanovljeno je da su uzrok smrti Arsima (od oca Muse) Beqiraja “strelne rane”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.IT-05-87-T 293/28140 TER Prevod medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. br. gde stoji da je uzrok smrti “strelna rana leve butine”. 252 Dok. e-court. 253 Dok. str.257 (58) Tahir Beqiraj (star 58 godina. P944 (Izveštaji OMPF). br. pr. pr. P943 (Izveštaji OMPF).256 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br.253 (57) Syle Beqiraj (star 55 godina. 654– 657. uzrok smrti Sylea (od oca Haxhija) Beqiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. u okolnom mekom tkivu. Meñutim. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str.255 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. 193–196. aprila 1999. 34 . e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti Sylea (od oca Haxhija) Beqiraja “[višestruke strelne rane]”. 255 Dok. 20 (zapečaćeno). pr. muškog pola) 82. 258 Dok. e-court.252 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za 2Ba–118 koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. e-court. aprila 1999. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. uzrok smrti Arsima (od oca Muse) Beqiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 254 Dok. str. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe.

pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Halila (od oca Ukea) Berishe “[s]trelna ozleda slabinskog dela kičme”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 205–206. P943 (Izveštaji OMPF).264 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.260 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. s desne strane. nijedna od njih nije nestala u opštini ðakovica.262 Veće napominje da nema sudskomedicinskih dokaza u vezi s ovim žrtvama sa spiska.261 (59) Ahmet Berisha (star 45 godina. 892– 895. trupa i udova nastali […] delovanjem tupine mehaničkog oruña” i znaci delovanja visoke temperature. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. e-court. nañen je metalni projektil”. e-court. (60) Halil Berisha (star 50 godina. 852– 855. br. P944 (Izveštaji OMPF). Meñutim. br. e-court. pr. pr. 264 Dok. kao i da postoje “prelomi glave. str. Odeljenje za pravosuñe. pr. u zapisniku se napominje da po celom telu postoje višestruki prelomi. uzrok smrti Halila (od oca Ukea) Berishe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Pored toga. 265 Dok. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 262 Dok. muškog pola) 85. pr. 20 (zapečaćeno). 253–255. Dok. Odeljenje za pravosuñe. uzrok smrti Tahira (od oca Haxhija) Beqiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. str. Meñutim. 260 35 . e-court. br. “[u] predelu gornje grane preponske kosti.265 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br.IT-05-87-T 292/28140 TER Prevod ostaci Tahira (od oca Haxhija) Beqiraja. str. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). ustanovljeno je da su uzrok smrti Tahira (od oca Haxhija) Beqiraja “strelne rane donjeg abdomena”. br. 266 Dok. 21 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.263 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–162 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Halila (od oca Ukea) Berishe.259 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 263 Dok. br. pr. godine u Meji.266 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom 259 Dok. br. Meñutim. Veće napominje da se na spisku nestalih lica s Kosova OMPF kao nestale vode dve žrtve s istim imenom. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. muškog pola) 84. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. str. 261 Dok. str. e-court.

526. br. P2454 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. br. pr. P2454 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. str. 273 Dok. godine u Meji. uzrok smrti Avnija (od oca Adema) Binakua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr.275 Veće napominje da je Jose Baraybar. br. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Dok. aprila 1999. pr. 47– 53. pr. str. br.271 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Avnija (od oca Adema) Binakua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. godine u Meji. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. 22 (zapečaćeno). str. pr. muškog pola) 86. kao i znaci delovanja vatre. 22 (zapečaćeno). 271 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. Meñutim. po prijemu spiska identifikovanih tela. e-court. e-court. muškog pola) 87. pr. str. muškog pola) i Ismail Binaku (star 36 godina. pr. pr. konsultovao članove zajednice 267 Dok. 268 36 . 274 Dok. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). izjavio da je OMPF.269 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.IT-05-87-T 291/28140 TER Prevod izveštaju za Halila (od oca Ukea) Berishu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Avnija (od oca Adema) Binakua nije utvrñen.273 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 277–278. P943 (Izveštaji OMPF). koji je sastavio izveštaj veštaka o tim žrtvama. uzrok smrti Ba05–442T nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. kao i znaci delovanja vatre. e-court. str. 270 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.274 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.267 (61) Avni Binaku (star 42 godine. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 269 Dok.270 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 279–280. Meñutim.272 (62) Binak Binaku (star 34 godine. br. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–442T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Binaka ili Ismaila (od oca Ysena) Binakua. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 272 Dok.268 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–149T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avnija (od oca Adema) Binakua. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).

muškog pola) 89. godine u Meji. 278 Dok. dok.277 Shodno tome. aprila 1999. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ismeta (od oca Alija) Bobija “[m]oguća strelna rana trupa i udarac tupim predmetom u grudni koš”. Vidi analizu pod brojem 62 gore u tekstu. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. godine). br. 5–6. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. (63) Ismail Binaku (star 36 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 282 Dok. muškog pola) 88. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.279 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. (64) Ismet Bobi (star 21 godinu. pr.282 (65) Fixhri Cuni (star 46 godina.281 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ismeta (od oca Alija) Bobija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. Jose Baraybar. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. P2794 (Izjava svedoka od 1. 279 Dok. pr. br. 277 Dok. pr. P2417 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). 1–7. pr.278 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–111 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ismeta (od oca Alija) Bobija. pr. na spisku je evidentirano da je slučaj Binaka Binakua zaključen i da su posmrtni ostaci predati njegovoj porodici. e-court. Meñutim. 276 37 . str. P2394 (Izveštaji OMPF). str. pr. 280 Dok. 281 Dok. uzrok smrti Ismeta (od oca Alija) Bobija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 290/28140 TER Prevod kojoj su žrtve pripadale kad su nestale. br. str. 601– 607. novembra 2006. muškog pola) 90. aprila 1999. 15–16.283 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–231 identifikovani su putem testiranja DNK kao 275 Dok. e-court. pr.280 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2394 (Izveštaji OMPF). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. aprila u Meji. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. pr. 283 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. Odeljenje za pravosuñe. e-court. godine u Meji. str. 17–18. Veće se uverilo da ti posmrtni ostaci pripadaju Binaku Binakuu i da je dokazano da je on ubijen 27. 23 (zapečaćeno).276 Iako se oznaka Ba05–442T odnosi na oba imena.

e-court. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Meñutim. godine u Meji. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.284 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.289 (67) Sutki Cuni (star 20 godina. pr. e-court. uzrok smrti Muharrema (od oca Alija) Cunija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. muškog pola) 92. 288 Dok. br. Odeljenje za pravosuñe. e-court. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. 24 (zapečaćeno). e-court. 1263– 1270. 286 Dok. pr.290 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–233 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sutkija (od oca Muharrema) Cunija. e-court.285 (66) Muharrem Cuni (star 67 godina. aprila 1999. 1402– 1405. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). kao i znaci delovanja tupim predmetom. 412–414. aprila 1999. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 289 Dok. str. 24 (zapečaćeno). br. rebara i desne ruke. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 285 38 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 287 Dok. pr. br. muškog pola) 91.291 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. P944 (Izveštaji OMPF). pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). ustanovljeno je da je uzrok smrti Muharrema (od oca Alija) Çunija “strelna rana glave”. br. 291 Dok.IT-05-87-T 289/28140 TER Prevod ostaci Fiqriha (od oca Barona) Cunija. godine u Meji.286 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–254 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Muharrema (od oca Alija) Cunija. uzrok smrti Sutkija (od oca Muharrema) Cunija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 290 Dok. Meñutim. uzrok smrti Fiqriha (od oca Barona) Cunija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 24 (zapečaćeno). pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str.288 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. br. Dok. kao i 284 Dok.287 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.

str. 297 Dok. br. 294 Dok. (70) Linton Deda (star 16 godina. aprila 2000. videla je te muškarce na zemlji. pr. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 298 Dok. Telo Lintona Dedaja joj je kasnije vraćeno. br. godine u Meji. 295 Dok. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja. T. Odeljenje za pravosuñe. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. a kad se okrenula. godine).297 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–83T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Lintona (od oca Pashka) Dedaja. br.292 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. nakon što je iskopano iz masovne grobnice u Batajnici. muškog pola) 95. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 25 (zapečaćeno). muškog pola) 93. avgust 2006. dok. pr. 3. P944 (Izveštaji OMPF). str. str. 296 Merita Deda. e-court. 39 . 1279– 1282. ustanovljeno je da je uzrok smrti Sutkija (od oca Muharrema) Çunija “strelna rana grudnog koša”. 293 Dok. godine u Meji.293 (68) Istref Curri (star 32 godine.298 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. Merita Deda je posvedočila da je 27. pr. Srbija. pr. godine). aprila 1999. 1402 (10. muškog pola) 94. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. godine njen roñak Linton Dedaj nateran da se. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). čula je pucnje.IT-05-87-T 288/28140 TER Prevod znaci delovanja tupim predmetom.294 Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 292 Dok. aprila 1999. br. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 381–383. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.296 96. P2233 (Izjava svedoka od 8. (69) Izet Curri (star 26 godina.295 Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. Dok se Deda udaljavala od tog objekta. godine u Meji. br. uzrok smrti Lintona Dedaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br.

aprila 2000. str. str. muškog pola) 99.IT-05-87-T 287/28140 TER Prevod Meñutim. 303 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. e-court. a kad se okrenula. T. e-court. str. pr. videla je te muškarce na zemlji. godine njen otac Mark Dedaj nateran da se. br. Srbija. muškog pola) 97. br. pr. 300 40 . P943 (Izveštaji OMPF). br. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u zapisniku se napominje da postoji prelom leve lopatične kosti. 306 Dok. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. 25 (zapečaćeno). 301 Merita Deda. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji. e-court. pr. 3. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe. 305 Dok. P2233 (Izjava svedoka od 8. br. Telo Marka Dedaja joj je kasnije vraćeno. avgust 2006. kao i znaci delovanja vatre. pr. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja.305 (72) Martin Deda (star 32 godine. str. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. godine). pr. pr. br.304 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Dok se Deda udaljavala od tog objekta. nakon što je iskopano iz masovne grobnice u Batajnici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 472–475. godine). br. ustanovljeno je da uzrok smrti Marka (od oca Ukëa) Dedaja nije utvrñen. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.302 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–129T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Marka (od oca Ukea) Dedaja. aprila 1999. e-court. 16– 24. br. 1402 (10.300 (71) Mark Deda (star 47 godina. P944 (Izveštaji OMPF).301 98. dok.306 Meñutim. Shodno tome.299 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 304 Dok. Veće se nije uverilo da je dokazano da je Martin Deda ubijen 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Lintona (od oca Pashka) Dedaja nije utvrñen. godine u Meji. aprila 1999. 299 Dok. Dok. 1–7. 235–236. br. 302 Dok. aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. Merita Deda je posvedočila da je 27. str. godine u Meji. čula je pucnje.303 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu se napominje da postoje višestruki prelomi.

315 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za 307 Merita Deda. 314 Dok. pr. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Pashka (od oca Ukëa) Dedaja “[m]oguća strelna rana desne ruke. str.310 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 311 Dok. avgust 2006. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. str. str. 207–210.IT-05-87-T 286/28140 TER Prevod (73) Pashk Deda (star 42 godine. koja je bez lekarske pomoći smrtonosna”. pr. br. 313 Dok. Meñutim. 309 Dok. pr. pr. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 312 Dok. Telo Prenda Markaja joj je kasnije vraćeno. br. T. br. 1402 (10. Odeljenje za pravosuñe. videla je te muškarce na zemlji. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). e-court. godine). 1–7. muškog pola) 100.314 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 101. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Dok. str. str. Dok se Deda udaljavala od tog objekta. godine). ustanovljeno je da je uzrok smrti Frroka (od oca Nikëa) Dedaja “[s]trelna rana grudnog koša i glave”. e-court. aprila 1999. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 2000. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2394 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 308 41 . br. nakon što je iskopano iz masovne grobnice u Batajnici. 25 (zapečaćeno).313 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–328T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Frroka (od oca Nikea) Dedaja. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. br.308 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–267T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pashka (od oca Ukea) Dedaja. muškog pola) 102. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). a kad se okrenula. Odeljenje za pravosuñe. 224–227. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. 211–212. godine u Meji. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. br. e-court. 25 (zapečaćeno). godine njen stric Pashk Dedaj nateran da se.312 (74) Frrok Dedaj (star 34 godine. 3. e-court. dok. pr. 310 Dok. Merita Deda je posvedočila da je 27. str.309 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 315 Dok. kao i znaci delovanja vatre. P2233 (Izjava svedoka od 8. čula je pucnje.311 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pashka (od oca Ukea) Dedaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. godine u Meji. Srbija307. str. br. e-court. uzrok smrti Pashka (od oca Ukea) Dedaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).

320 Dok. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Mikela (od oca Nikëa) Dedaja “[s]trelna rana 316 Dok. br. muškog pola) 103. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. kao i znaci delovanja vatre. godine u Meji. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. uzrok smrti Gjona (od oca Ukea) Dedaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. uzrok smrti Mikela (od oca Nikea) Dedaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 25 (zapečaćeno). pr. str. P2602 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). P2602 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 05: Zapisnici o obdukciji). pr. pr. Meñutim.321 (76) Mikel Dedaj (star 37 godina.318 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 317 42 . P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 323 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P943 (Izveštaji OMPF). br.319 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. br. 1–9. Dok. 233–234. aprila 1999. pr. 37–41. ustanovljeno je da je uzrok smrti Gjona (od oca Ukëa) Dedaja “[s]trelna rana grudnog koša”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. br. 10– 14. pr. br. 319 Dok.323 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.316 (75) Gjon Dedaj (star 62 godine. pr. pr. 321 Dok. 324 Dok. 465. Odeljenje za pravosuñe. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. godine u Meji. str. aprila 1999. 25 (zapečaćeno). P943 (Izveštaji OMPF). str. 322 Dok. kao i znaci delovanja vatre. pr. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court.320 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Gjona (od oca Ukea) Dedaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2394 (Izveštaji OMPF).317 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–324T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Gjona (od oca Ukea) Dedaja. muškog pola) 104. 318 Dok. e-court. br. e-court. e-court.322 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–334T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mikela (od oca Nikea) Dedaja.324 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. str. 213–214. Meñutim. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.IT-05-87-T 285/28140 TER Prevod Frroka (od oca Nikea) Dedaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr.

uzrok smrti Delija (od oca Miftara) Delije nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 332 Dok. br. e-court. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 15– 23. str. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF). br. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pršljenova.332 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. muškog pola) 105. 326 43 . 331 Dok. godine u Meji. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr.330 (78) Deli Deliu (star 37 godina. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. br. e-court.IT-05-87-T 284/28140 TER Prevod grudnog koša”. str. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. 329 Dok. uzrok smrti Pjetera (od oca Ukea) Dedaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. pr. Meñutim. 113–114. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.333 U rezimiranom antropološkom izveštaju za 325 Dok.325 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Mikela (od oca Nikea) Dedaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. muškog pola) 106.328 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. rebara. 328 Dok. str. br. aprila 1999. desne ključne kosti i leve ramene kosti. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 115. pr. br. 25 (zapečaćeno). str. 25 (zapečaćeno). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 330 Dok.327 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–16T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pjetera (od oca Ukea) Dedaja. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi nastali delovanjem tupim predmetom i da nekoliko tih preloma (zajedno s pripadajućim defektima tkiva) ukazuje na delovanje vatrenog ili drugog eksplozivnog oružja. aprila 1999. str. pr. pr.331 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–06 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Delija (od oca Miftara) Delije.326 (77) Pjeter Dedaj (star 64 godine. e-court. str. 333 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. e-court. str. 327 Dok. br. 53–63. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti “[v]išestruke strelne rane glave i vrata”.329 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Pjetera (od oca Ukea) Dedaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 414–415. Dok.

br. 497. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. br. pr. Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. 340 Dok. muškog pola) 108. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. str. uzrok smrti Alija (od oca Isufa) Demaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 249–250. e-court. e-court. 193– 199. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. uzrok smrti Agrona (od oca Toma) Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 339 Dok. “u nivou leve bočne strane tela V slabinskog pršljena na granici s krsnom kosti” pronañen je projektil.335 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–31 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alija (od oca Isufa) Demaja. str. ustanovljeno je da su uzrok smrti Alija (od oca Isufa) Demaja “[s]trelne ozlede grudnog koša i desne ruke”. kao i 334 Dok. 26 (zapečaćeno). br. 335 44 . grudnog koša i desne ruke”334.IT-05-87-T 283/28140 TER Prevod Delija (od oca Miftara) Deliju koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.338 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Alija (od oca Isufa) Demaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. 1–4. Pored toga. P2394 (Izveštaji OMPF). str.339 (80) Agron Duzhmani (star 17 godina. br. muškog pola) 107. br. br.336 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. stoji da je uzrok smrti Delija (od oca Miftara) Delije “[s]trelna rana glave. 341 Dok. 336 Dok. 338 Dok. e-court. str. e-court. 337 Dok. Meñutim. br. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 26 (zapečaćeno). (79) Ali Demaj (star 39 godina. pr. P943 (Izveštaji OMPF). pr. aprila 1999. pr. u mekom tkivu. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe. godine u Meji. pr.340 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–62 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Agrona (od oca Toma) Duzhmanija.341 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.337 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. aprila 1999. P943 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).

Uz to. ustanovljeno je da su uzrok smrti Gostina (od oca Marka) Duzhmanija “[s]trelne ozlede glave. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). koji bi mogli biti delovi istog strelnog kanala. vrata i grudnog koša”. str. pr. novembra 2006. P2794 (Izjava svedoka od 1. 345 Dok. 343 Dok. moguće je da projektil koji je pronañen “uz slobodni kraj XII [desnog] rebra” i prelomi levih rebara pripadaju istoj strelnoj rani. e-court. Pored toga. godine u Meji. muškog pola) i Mikel Duzhmani (star 32 godine.346 kao i činjenicu da je na spisku OMPF žrtva 2Ba–252 identifikovana kao Frane Duzhmani. str. pr. muškog pola) 109. str. 358– 361.343 (81) Frane Duzhmani (star 23 godine. br. 346 Jose Baraybar. Odeljenje za pravosuñe.348 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. e-court. br. 45 . 91–93. 2Ba–252 i 2Ba–250). Gostin Duzhmani (star 35 godina. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.344 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te tri žrtve se vode kao nestale. br. pr. 348 Dok. 347 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). muškog pola). aprila 1999. br. pr. godine). 26 (zapečaćeno). e-court. ustanovljeno je da je uzrok smrti Agrona (od oca Toma) Duzhmanija “[s]trelna rana donjeg abdomena”. dok. Odeljenje za pravosuñe. e-court. i da su na njemu sva tri slučaja evidentirana kao zaključena kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. 349 Dok. Meñutim.342 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). uzrok smrti Gostina (od oca Marka) Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Gostinu (od oca Marka) Duzhmaniju i Mikelu Duzhmaniju – dodeljene tri različite oznake (2Ba–220. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. žrtva 2Ba–220 kao Gostin Duzhmani i žrtva 2Ba–250 kao Mikel Duzhmani. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).IT-05-87-T 282/28140 TER Prevod znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br.345 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF. 1193– 1201. str. Veće napominje da su trima žrtvama – Franeu Duzhmaniju. u zapisniku se napominje da postoje “rupičasti defekti u tkivu levog ramena i u desnom dojkinom predelu”. 5–6. P944 (Izveštaji OMPF). 344 Dok. e-court. 279–280. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.349 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom 342 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). nastalog delovanjem vatrenog oružja. Na tom spisku se navodi da su te tri žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. 110. str. str. br. P2394 (Izveštaji OMPF).347 Veće se uverilo da ti skupovi posmrtnih ostataka jesu ostaci žrtava kojima su pripisani na spisku OMPF.

P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 296–297. 352 Dok. e-court. e-court. 1380– 1383. str. Pored toga. 292–293 357 Dok. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi 350 Dok. br. muškog pola) 113. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Meñutim.356 (82) Gezim Duzhmani (star 25 godina. e-court. P2394 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2394 (Izveštaji OMPF). Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2394 (Izveštaji OMPF).353 112. Meñutim.354 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe. 26 (zapečaćeno). U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Mikela (od oca Marka) Duzhmanija “[v]išestruke strelne rane glave”. pr.351 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. pr. 355 Dok. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2394 (Izveštaji OMPF). pr. 356 Dok. br. pr. br. pr.350 111. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. br. uzrok smrti Franea (od oca Marka) Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe. br. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.357 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te žrtve se vode kao nestale.355 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Mikela (od oca Marka) Duzhmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. e-court. 294–295. 354 Dok. br. str. 290–291.352 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Franea (od oca Marka) Duzhmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom. muškog pola) i Manuel Duzhmani (star 20 godina. str. 281–282. Veće napominje da su dvema žrtvama – Gezimu (od oca Nduea) Duzhmaniju i Manolu Duzhmaniju – dodeljene dve različite oznake (2Ba–216 i 2Ba–200). neposredno ispod desnog rebarnog luka” pronañen je projektil. str. e-court. pr. str. br. uzrok smrti Mikela (od oca Marka) Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Franea (od oca Marka) Duzhmanija “[s]trelne rane glave i grudnog koša (više hitaca)”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. 13881394. “[n]eposredno ispod kože. 353 Dok. 351 46 . str. e-court. s prednje strane desne polovine trupa. pr.IT-05-87-T 281/28140 TER Prevod izveštaju za Gostina Duzhmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2394 (Izveštaji OMPF).

str.362 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Gezima Duzhmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. pr. 1173– 1177. str. e-court. na kostima lobanje su bili prisutni defekti koji su “ukaz[ivali] na mogući prostrel lobanje”.364 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim. 358 Dok. 364 Dok. uzrok smrti Manuela Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 280/28140 TER Prevod koji su poslednji put viñeni 27. 114. e-court. Odeljenje za pravosuñe. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.359 kao i činjenicu da je na spisku OMPF žrtva 2Ba–200 identifikovana kao Gezim Duzhmani. br. br. pr. “[u] samoj blizini pripoja trećeg rebra s leve strane za grudnjaču” pronañen je projektil. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. br. br. a žrtva 2Ba–216 kao Manuel Duzhmani. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).363 115. Pored toga. 365 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). godine u Meji. i da su njihovi slučajevi evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. pr. br. Odeljenje za pravosuñe. 5–6.360 Veće se uverilo da ti skupovi posmrtnih ostataka jesu ostaci žrtava kojima su pripisani na spisku OMPF. Meñutim. 325–328. P944 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da su uzrok smrti Manola Duzhmanija “[s]trelne rane glave”. br. 362 Dok. pr. P2794 (Izjava svedoka od 1. pr. Jose Baraybar. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. kao i znaci delovanja tupim predmetom. e-court. u zapisniku se napominje da su defekti kostiju lobanje mogli da nastanu “na mestu prolaska projektila kroz kosti” i da je “[u] nivou VIII rebra s leve strane […] pronañen […] metalni projektil”. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. dok. 361 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P943 (Izveštaji OMPF). e-court. 360 Dok. 363 Dok. uzrok smrti Gezima Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. 350–353. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.365 (83) Gostin Duzhmani (star 35 godina. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. Pored toga. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana glave”. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1083– 1087. aprila 1999. pr. str. novembra 2006. ustanovljeno je da su uzrok smrti Gezima Duzhmanija “strelne rane glave”.358 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF.361 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Uz to. Vidi analizu pod brojem 81 gore u tekstu. muškog pola) 116. 359 47 . 574. e-court. godine).

371 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pashka Duzhmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. uzrok smrti Pashka Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pronañeni su metalni projektili “[u] mekom tkivu iza prelomljenih rebara s leve strane”. 369 Dok.368 kao i činjenicu da je na spisku OMPF žrtva 2Ba–255 identifikovana kao Marjan Duzhmani. br. br.369 Veće se uverilo da ti skupovi posmrtnih ostataka jesu ostaci žrtava kojima su pripisani na spisku OMPF. u zapisniku se napominje da 366 Dok. br. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom. (85) Marjan Duzhmani (star 31 godinu. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 368 Jose Baraybar. godine). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. a žrtva 2Ba–175 kao Pashk Duzhmani. str. e-court. 286–289. Veće napominje da su žrtvama koje se isto prezivaju – Marjanu Duzhmaniju i Pashku (od oca Nduea) Duzhmaniju – dodeljene dve različite oznake (2Ba–175 i 2Ba-–255). br. pr. pr. novembra 2006.366 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te dve žrtve se vode kao nestale. str.367 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. godine u Meji. uzrok smrti Marjana Duzhmaina nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. i da su njihovi slučajevi evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 119. muškog pola) 118. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).372 120. e-court. Odeljenje za pravosuñe. Pored toga. 371 Dok. br. br. br. P2794 (Izjava svedoka od 1. e-court. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. muškog pola) i Pashk Duzhmani (star 34 godine. pr. Vidi analizu pod brojem 82 gore u tekstu. aprila 1999. dok. muškog pola) 117. pr.370 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 26 (zapečaćeno). 372 Dok. 5–6. 367 48 . pr. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Pashk Duzhmani “[v]išestruke strelne rane”. Meñutim. 951– 954. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 370 Dok. str.IT-05-87-T 279/28140 TER Prevod (84) Manuel Duzhmani (star 20 godina. 567. e-court. P943 (Izveštaji OMPF). “[u] predelu XII grudnog i I slabinskog pršljena” i “[u] predelu sredine desne bedrene kosti”. P944 (Izveštaji OMPF). Dok.

str. muškog pola) 122. 126–128.374 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Marjana Duzhmaina koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Pala (od oca Kolea) Duzhmanija “[v]išestruke [r]ane izazvane dejstvom [p]rojektila”.378 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 374 Dok. P2394 (Izveštaji OMPF). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. P944 (Izveštaji OMPF). str. e-court. a otkrivene su i strelne rane leve podlaktice.379 (88) Pashk Duzhmani (star 34 godine. 378 Dok. pr. 26 (zapečaćeno). e-court. e-court. 455– 462. aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. 373 Dok. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). levog ramenog pojasa i trupa. pr. godine u Meji. 375 Dok.376 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–82 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pala (od oca Kolea) Duzhmanija. ustanovljeno je da je uzrok smrti Marijana (od oca Nduea) Duzhmanija “[s]trelna ozleda abdomena”. (87) Pal Duzhmani (star 33 godine. muškog pola) 123. br. muškog pola) 121. Vidi analizu pod brojem 81 gore u tekstu. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. Odeljenje za pravosuñe. br. 1406– 1412. P2394 (Izveštaji OMPF). pr. Vidi analizu pod brojem 85 gore u tekstu. br. str. br. 376 Dok. 379 Dok. pr. 191–192. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).375 (86) Mikel Duzhmani (star 32 godine.373 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. uzrok smrti Pala (od oca Kolea) Duzhmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. 377 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court.377 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr. Pored toga. 193. br. Meñutim. “[u] tkivu poglavine […] nañeni [su] delovi metalnog projektila”. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.IT-05-87-T 278/28140 TER Prevod postoje višestruki prelomi. 49 . pr. e-court. str.

godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe. pr. e-court. 382 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti Mala (od oca Bajrama) Fazlije “[v]išestruke strelne rane grudnog koša. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. muškog pola) 124. 381 50 . Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 126. godine u Meji. str. Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). (91) Haxhi Fetaj (star 40 godina. aprila 1999. u zapisniku se napominje da nedostaje cela glava i da na telu postoje višestruki prelomi. “[u] predelu leve polovine karlice” 380 Dok. 385 Dok. Pored toga. P944 (Izveštaji OMPF). 27 (zapečaćeno). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).384 Meñutim.385 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–64 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Haxhija (od oca Avdulle) Fetaja. muškog pola) 125. pr.381 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 386 Dok. e-court. str. kičme i donjeg abdomena”. pr. 383 Dok. 910– 912.IT-05-87-T 277/28140 TER Prevod (89) Male Fazlijaj (star 44 godine.382 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. pr. pr. 267–269. uzrok smrti Malea (od oca Bajrama) Fazlije nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 384 Dok. “u predelu desne ramenjače ustanovljen [je] kalus – koštani ožiljak”. str. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Pored toga.380 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–167 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Malea (od oca Bajrama) Fazlije. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). godine u Meji. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. 27 (zapečaćeno). br. aprila 1999. br. str.386 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Haxhija (od oca Avdulle) Fetaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.383 (90) Shani Fazlijaj (star 36 godina.

389 Meñutim. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).392 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. vrata i grudnog koša”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Roberta (od oca Zefa) Gashija “[s]trelne ozlede glave. br. 391 Dok.394 387 Dok. pr. br. uzrok smrti Roberta/Lulzima (od oca Zefa) Gashija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. str. 1290– 1293. pr.387 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. br. (93) Robert Gashi (star 29 godina. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 94–96. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 366– 369. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave i leve ključne kosti. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. 389 Dok. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. godine u Meji. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. aprila 1999. e-court. 392 Dok.393 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Roberta/Lulzima (od oca Zefa) Gashija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 388 Dok.390 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–235 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Roberta/Lulzima (od oca Zefa) Gashija.388 (92) Lulzim Gashi (star 30 godina. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 390 Dok.IT-05-87-T 276/28140 TER Prevod pronañen je metalni projektil. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. e-court. 28 (zapečaćeno). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.391 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. P944 (Izveštaji OMPF). 51 . br. muškog pola) 128. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 127. str. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Haxhija (od oca Avdulle) Fetaja nije utvrñen. e-court. str.

pršljenova rebara i leve ruke. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.395 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–246 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ibrahima (od oca Muharema) Gaxherrija. godine u Meji. br. Dok. pr. uzrok smrti Ibrahima (od oca Muharema) Gaxherrija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.398 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ibrahima (od oca Muharema) Gaxherrija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. aprila 1999.400 Meñutim. godine u Meji. e-court. br.402 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za 393 Dok. muškog pola) 129. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 187–188. e-court. br. e-court. 397 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. muškog pola) 131. muškog pola) 130. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 28 (zapečaćeno). 398 Dok. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). str. P2394 (Izveštaji OMPF). e-court. 400 Dok. aprila 1999.397 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 31–32. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. 395 Dok. 396 Dok. str. e-court. br. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 399 Dok. 401 Dok. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 23–30. 394 52 .399 (95) Hasan Gaxheri (star 28 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. P2394 (Izveštaji OMPF). P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. ustanovljeno je da je uzrok smrti Brahima (od oca Muharrema) Gaxherrija “[s]trelna ozleda vrata i gornjeg dela grudnog koša”. Odeljenje za pravosuñe. str. 402 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. e-court. (96) Xhafer Gaxheri (star 66 godina. Meñutim. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 189–190. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju lica. str. br.401 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–187 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhafera (od oca Adema) Gaxherrija.396 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. pr. pr. 1359– 1365. pr.IT-05-87-T 275/28140 TER Prevod (94) Brahim Gaxherri (star 38 godina. br. pr. pr. 28 (zapečaćeno). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).

str. 407 Dok.403 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. godine u Meji. pr. uzrok smrti Ardijana (od oca Ibrahima) Gjokaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Xhafera Gaxherrija “strelne rane grudnog koša”. e-court. Odeljenje za pravosuñe. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. karlične kosti i nogu. muškog pola) 132. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Demea (od oca Alija) Gjocaja nije utvrñen. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Odeljenje za pravosuñe. br. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. kao i 403 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. str.404 (97) Deme Gjocaj (star 39 godina. br. br.IT-05-87-T 274/28140 TER Prevod sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pršljenova.407 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. uzrok smrti Demea (od oca Alija) Gjocaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1020– 1023. br. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. desne lakatne kosti. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. leve ključne kosti. 308–310. pr. e-court.405 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–84 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Demea (od oca Alija) Gjocaja. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 133. 467– 470. pr. 29 (zapečaćeno). 404 Dok.408 (98) Ardian Gjokaj (star 23 godine. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Meñutim. 132–134. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 53 . P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str.406 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. aprila 1999. 408 Dok. br. Meñutim. str. br. 410 Dok. e-court. 409 Dok. uzrok smrti Xhafera (od oca Adema) Gaxherrija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.410 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 405 Dok. pr. P944 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).409 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–100 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ardijana (od oca Ibrahima) Gjokaja. Meñutim. pr. 406 Dok. 29 (zapečaćeno). P944 (Izveštaji OMPF). e-court. godine u Meji. pr.

“[u] predelu glave desne butne kosti sa zadnje strane nalazi[o] se utisnut metalni projektil”. 34–37. str. muškog pola) 134. 416 Dok. gde stoji da su uzrok smrti “[s]trelna rana grudnog koša (i moguća strelna rana glave)”. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 592. pr. str. br. 496. pr. br. e-court. pr. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P944 (Izveštaji OMPF). 419 Dok. 29 (zapečaćeno). pr. pr. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court.418 (100) Avdi Golaj (star 31 godinu. 54 . e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr.IT-05-87-T 273/28140 TER Prevod znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 414 Dok. str. Odeljenje za pravosuñe. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ardiana (od oca Ibrahima) Gjokaja “[s]trelna rana grudnog koša”. e-court. 413 Dok. 415 Dok. br. P944 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. ustanovljeno je da su uzrok smrti Asllana (od oca Brahima) Golaja “moguće strelne rane glave i grudnog koša”. 412 Dok. br.412 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ardijana (od oca Ibrahima) Gjokaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. 417 Dok. pr. 418 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u grudnoj kosti je pronañen projektil. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. 162–165. Odeljenje za pravosuñe. Pored toga. str. pr. uzrok smrti Asllana (od oca Brahima) Golaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 544– 547. Meñutim.411 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. 163– 167.414 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–26 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Asllana (od oca Brahima) Golaja. aprila 1999. e-court. P943 (Izveštaji OMPF).415 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.413 (99) Asllan Golaj (star 41 godinu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. Pored toga. muškog pola) 135. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. e-court. br.419 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–208 identifikovani su putem testiranja DNK kao 411 Dok. str.417 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Asllana (od oca Brahima) Golaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. godine u Meji. P943 (Izveštaji OMPF).416 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999.

pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br.426 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 421 55 . e-court. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. e-court. muškog pola) 136. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 77–78. str. ustanovljeno je da su uzrok smrti Idriza (od oca Mehmeta) Golaja “[s]trelne rane kičme i karlice”.428 420 Dok. stopala i leve lopatične kosti.423 (101) Idriz Golaj (star 56 godina. br. 424 Dok. e-court.420 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi vrata. 422 Dok. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).422 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Avdija (od oca Murata) Golaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.427 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Idriza (od oca Mehmeta) Golaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 427 Dok. pr.424 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–77 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Idriza (od oca Mehmeta) Golaja. P944 (Izveštaji OMPF). 423 Dok. 29 (zapečaćeno). e-court. 511. pr. Meñutim. aprila 1999. e-court. pr.425 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 110–112. str. Odeljenje za pravosuñe. uzrok smrti Avdija (od oca Murata) Golaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 426 Dok. br. br. Pored toga. 432– 436. 1130– 1134. pr. br. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana kičme”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 425 Dok. br. Dok. e-court. Odeljenje za pravosuñe. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. str. P943 (Izveštaji OMPF). “sa desne strane petog slabinskog pršljena L5” pronañeni su delovi projektila.IT-05-87-T 272/28140 TER Prevod ostaci Avdija (od oca Murata) Golaja. uzrok smrti Idriza (od oca Mehmeta) Golaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 29 (zapečaćeno). pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. godine u Meji. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ustanovljeno je da je uzrok smrti Avdija (od oca Murata) Golaja “[s]trelna rana grudnog koša”. pršljenova. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P943 (Izveštaji OMPF).421 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.

Odeljenje za pravosuñe. Pored toga. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).429 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–09 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Musea (od oca Rexhea) Gole. 74–78. pršljenova. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. muškog pola) 138. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ramëa (od oca Mehmeta) Golaja “[s]trelna ozleda glave. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe.431 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. 434 Dok. br. br. P944 (Izveštaji OMPF). P943 (Izveštaji OMPF). 433 Dok. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Musea (od oca Rexhëa) Golaja “strelna rana trupa”. aprila 1999. str. 436 Dok. godine u Meji. br. br. br.430 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Ramea (od oca Mehmeta) Golaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 10–12. e-court. e-court. muškog pola) 137. 430 Dok. Meñutim. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Dok. godine u Meji. karlice. 431 Dok. 29 (zapečaćeno). aprila 1999. pr.432 (103) Rame Golaj (star 35 godina. pr. pr. br. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. str. kao i znaci delovanja visoke temperature.IT-05-87-T 271/28140 TER Prevod (102) Musa Golaj (star 24 godine. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 429 56 .435 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. Meñutim.436 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom 428 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court.434 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 29 (zapečaćeno). e-court. 432 Dok. e-court. 323– 332. rebara. br. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).433 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–56 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ramea (od oca Mehmeta) Golaja. preponske kosti i desne butne kosti. pr. pr. 176–177. vrata i karlice”. pr. uzrok smrti Musea (od oca Rexhea) Gole nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 435 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 582. ustanovljen je defekt desne butne kosti koji je možda prouzrokovan “kašikom bagera”. str.

str. br. pronañen je projektil. 443 Dok. Meñutim. pr. Dok. 29 (zapečaćeno).440 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 444 Dok.443 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 442 Dok. muškog pola) 139. grudnog koša i nogu”. 439 Dok. br. br. pr. e-court.438 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–13 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rexhea (od oca Mehmeta) Golaja. godine u Meji. P943 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. uzrok smrti Rexhea (od oca Mehmeta) Golaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.441 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Rexhea (od oca Mehmeta) Golaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 178–179. a uz njegovu desnu ivicu”. aprila 1999. str.444 Veće smatra da to što su Skenderu (od oca Bajrama) Hadergjonaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. P943 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. 75–76. e-court. 437 Dok. pr. 94–97. 29 (zapečaćeno). Veće napominje da su nakon testiranja DNK žrtvi po imenu Skender (od oca Bajrama) Hadergjonaj dodeljene dve različite oznake: K2BA–196–K1–2 i K2BA–191–K1–2. 440 Dok.437 (104) Rexhe Golaj (star 54 godine. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. pr. godine u Meji. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.IT-05-87-T 270/28140 TER Prevod izveštaju za Ramea (od oca Mehmeta) Golaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Pored toga. str. P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr. br. e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti Rexhëa (od oca Mehmeta) Golaja “[s]trelne rane glave. Odeljenje za pravosuñe. pr. muškog pola) 140. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 441 Dok.442 (105) Skender Hadergjonaj (star 18 godina. br. 502. sa “zadnje strane XI grudnog pršljena. e-court. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 438 57 . godine u Meji.439 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.

pr. pr.449 (107) Hysni Hajredini (star 35 godina. 622– 626. e-court. e-court. aprila 1999.450 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–114 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isnija (od oca Ymera) Hajredinija. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).448 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Faika (od oca Sadika) Hajredinija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. str. Odeljenje za 445 Dok. 451 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 95–96. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 10401044. Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. P943 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 29 (zapečaćeno). muškog pola) 141. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Faika (od oca Sadika) Hajredinija “[s]trelne rane glave. pr. 448 Dok. br. str. grudnog koša i desne ruke”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 540–541. 447 Dok. Odeljenje za pravosuñe. e-court. rebara. P943 (Izveštaji OMPF). 446 58 . leve ključne kosti i desne ramene kosti. 449 Dok. e-court. pr. uzrok smrti Isnija (od oca Ymera) Hajredinija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. pr. muškog pola) 142. aprila 1999. 452 Dok. str.451 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pršljenova. 29 (zapečaćeno). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. godine u Meji. str. 450 Dok. br. rebara. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. uzrok smrti Faika (od oca Sadika) Hajredinija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.446 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. Meñutim. br. pr. e-court. e-court. godine u Meji.447 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. str. desne i leve lopatične kosti. pr.IT-05-87-T 269/28140 TER Prevod (106) Faik Hajredini (star 43 godine.452 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.445 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–190 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Faika (od oca Sadika) Hajredinija.

Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. br. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).460 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–206 identifikovani su putem testiranja DNK kao 453 Dok. 456 Dok. br. e-court. 93–94. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 458 Dok. str. P944 (Izveštaji OMPF). pr. 2 (zapečaćeno). P943 (Izveštaji OMPF). str. 457 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Qamila (od oca Hazira) Hajredinija “[s]trelne ozlede trupa i leve butine”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. 454 59 . godine u Meji. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Isnija (od oca Ymera) Hajredinija “višestruke strelne rane”. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. pr. muškog pola) 145. 872– 875. aprila 1999. (110) Gjon Hasanaj (star 66 godina.457 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Qamila (od oca Haxira) Hajredinija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe.454 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–158 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Qamila (od oca Haxira) Hajredinija. 460 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.459 Meñutim. Meñutim. pr. aprila 1999. muškog pola) 143.IT-05-87-T 268/28140 TER Prevod pravosuñe. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. uzrok smrti Qamila (od oca Haxira) Hajredinija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. br.456 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. str. muškog pola) 144. 459 Dok. godine u Meji. P943 (Izveštaji OMPF).455 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 538–539. str. godine u Meji. pr. pr. 455 Dok. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.453 (108) Qamil Hajredini (star 34 godina. pr. br. 183–185. Dok. br. e-court.458 (109) Elson Hasanaj (star 28 godina.

pr. “[u] nivou gornje trećine desne nadlaktice. e-court. br. pr. Dok. e-court. P944 (Izveštaji OMPF).464 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–170 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Luana (od oca Shyta) Hasanaja. pr. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 274–276. uzrok smrti Luana (od oca Shyta) Hasanaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.462 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. e-court. 464 Dok. karlične kosti i leve butne kosti.465 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). kao i znaci delovanja tupim predmetom. str. aprila 1999. 30 (zapečaćeno). ustanovljeno je da su uzrok smrti Luana Hasanaja “višestruke strelne rane grudnog koša”. 465 Dok. godine u Meji. str. Odeljenje za pravosuñe. godine u Meji. 466 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pršljenova. br.467 (112) Mitër Hasanaj (star 56 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 467 Dok.463 (111) Luan Hasanaj (star 17 godina. 463 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 462 60 . 1121– 1125. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. e-court.461 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 147. Meñutim. pr. Pored toga. odnosno u njenom mekom tkivu je nañen projektil”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara.IT-05-87-T 267/28140 TER Prevod ostaci Gjona (od oca Palusha) Hasanaja. muškog pola) 146.468 Meñutim. aprila 1999. 30 (zapečaćeno). takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Gjona (od oca Palusha) Hasanaja nije utvrñen. 461 Dok. Odeljenje za pravosuñe. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). pr. str.466 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 329–331. br. str. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. 928– 933. uzrok smrti Gjona (od oca Palusha) Hasanaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. kao i znaci delovanja tupim predmetom.

469 Meñutim. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 471 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. aprila 1999. aprila 1999. godine u Meji. br. Pored toga. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana donjeg abdomena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. muškog pola) 148. Dok. br. ustanovljen je rupičasti defekt bedrene kosti. 575. br. e-court. e-court.471 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br.474 (115) Mentor Haxha (star 25 godina. 474 Dok. str. 365–367. muškog pola) 149. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara i karlice. P943 (Izveštaji OMPF). 473 Dok.IT-05-87-T 266/28140 TER Prevod (113) Ndue Hasanaj (star 60 godina. br. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji. Meñutim. br. (114) Shyt Hasanaj (star 45 godina. pr. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 150. uzrok smrti Shyta (od oca Gjona) Hasanaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br.473 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Shyta (od oca Gjona) Hasanaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. aprila 1999. trbušne duplje”. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. 472 Dok. 470 Dok. 469 61 . pr. 30 (zapečaćeno). str. str. koji je “nastao […] dejstvom projektila čiji je pravac kanala bio od nazad unapred”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1202– 1206.470 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–221 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shyta (od oca Gjona) Hasanaja. e-court.475 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–211 identifikovani su putem testiranja DNK kao 468 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Shyta (od oca Gjona) Hasanaja “strelne rane bedrene kosti. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.472 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 475 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji.

P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court.479 Meñutim. br. pr. br. 479 Dok. 477 62 . br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. pr.482 476 Dok. pr.481 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. muškog pola) 152. br. Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. 481 Dok. Meñutim. 480 Dok. “[u] mekom tkivu zadnje strane trupa u neposrednoj okolini tela III i IV slabinskog pršljena pronañen je projektil uzdužno postavljen.477 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe. e-court. muškog pola) 151. br. uzrok smrti Mentora (od oca Sadrija) Haxhaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 478 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. grudne kosti i ruku. aprila 1999. str.476 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. pr. pršljenova. sa vrhom naniže”. godine u Meji. Pored toga. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. uzrok smrti Avdija (od oca Jashara) Haxhije nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. ustanovljeno je da je uzrok smrti Mentora (od oca Sadrija) Haxhe “strelna rana grudnog koša”. na desnoj ramenoj kosti nalazio se kalus. e-court. e-court. 1066– 1069. odnosno koštani ožiljak. str. Pored toga. str. 482 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. str. br.478 (116) Afrim Haxhiu (star 36 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1147– 1151. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 30 (zapečaćeno).IT-05-87-T 265/28140 TER Prevod ostaci Mentora (od oca Sadrija) Haxhaja. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). (117) Avdi Haxhiu (star 23 godine. godine u Meji. 31 (zapečaćeno).480 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–196 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avdija (od oca Jashara) Haxhije. e-court. pr. P944 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 340–343.

e-court. Dok. P944 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 153. str. 486 Dok. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka 004/2005-ER od septembra 2005. koji je sastavio MKNL). 590. muškog pola) 154. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Tahira (od oca Alusha) Haxhiua “strelne rane trupa”. 488 Dok.490 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.484 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. godine. 132– 137. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.489 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Florima (od oca Isufa) Haxhije “strelna rana glave”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). kao i znaci delovanja tupim predmetom. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 484 63 . 30. str. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. pr.491 483 Dok. 487 Dok. br. br. pr. br. str. Pored toga.483 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–04 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Florima (od oca Isufa) Haxhije. br. br. uzrok smrti Florima (od oca Isufa) Haxhije nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. Odeljenje za pravosuñe. str. br. uzrok smrti Tahira (od oca Alusha) Haxhiua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). pr. 490 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. godine u Meji. pr. str.486 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Florima (od oca Isufa) Haxhije koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 491 Dok. 31 (zapečaćeno).IT-05-87-T 264/28140 TER Prevod (118) Florim Haxhiu (star 33 godine. pr. moguće je da su prelomi leve ramene i i leve lopatične kosti izazvani dejstvom “projektil[a] ispaljen[og] iz ručnog vatrenog oružja”. 485 Dok. 4–6. ecourt. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Meñutim. aprila 1999. godine u Meji. 489 Dok.485 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 44–48. 25–27. e-court.487 (119) Tahir Haxhiu (star 49 godina. br.488 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–20 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Tahira (od oca Alusha) Haxhiua. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. pr.

str. br. P2454 (Izveštaji OMPF). Meñutim. Veće napominje da su žrtvama sa sličnim imenima – Ardianu Hoxhi i Blendianu (od oca Bajrama) Hoxhi – dodeljene dve različite oznake (2Ba–197 i 2Ba–149). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. e-court. 825– 827. muškog pola) 155. str. 496 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2794 (Izjava svedoka od 1. br.496 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Blendiana (od oca Bajrama) Hoxhe “[s]trelna ozleda grudnog koša”. br. 500 Dok. br. 156. e-court. 1070– 1074.498 157. pr. pr.494 kao i činjenicu da je na spisku OMPF žrtva 2Ba–149 identifikovana kao Ardian Hoxha. godine u Meji. a žrtva 2Ba–197 kao Blendian (od oca Bajrama) Hoxha. str. str. 498 Dok.492 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. uzrok smrti Blendiana (od oca Bajrama) Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. Meñutim. P2454 (Izveštaji OMPF).495 Veće se uverilo da ti skupovi posmrtnih ostataka jesu ostaci žrtava kojima su pripisani na spisku OMPF. str. godine). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 495 Dok. pr. 494 Jose Baraybar. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).493 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF. br. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. br. 43–44.500 Ovo je potvrñeno u 492 Dok. Odeljenje za pravosuñe. 497 Dok.IT-05-87-T 263/28140 TER Prevod (120) Ardian Hoxha (star 16 godina. 58–59. muškog pola) i Blendian Hoxha (star 18 godina. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).497 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Blendiana (od oca Bajrama) Hoxhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. novembra 2006. 32 (zapečaćeno). pr. P2454 (Izveštaji OMPF).499 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. br. Dok. Na tom spisku se navodi da su te dve žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. uzrok smrti Ardiana Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 493 64 . 5–6. str. i da su njihovi slučajevi evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. dok. pr. pr. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Ardiana (od oca Bajrama) Hoxhe nije utvrñen. 499 Dok. 60. pr. Odeljenje za pravosuñe. pr. e-court. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom. aprila 1999.

IT-05-87-T 262/28140 TER Prevod rezimiranom antropološkom izveštaju za Ardiana Hoxhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 502 65 .502 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–256 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrama (od oca Zenuna) Hoxhe. br. muškog pola) 160. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 158. 507 Dok. str. 32 (zapečaćeno). (123) Fadil Hoxha (star 39 godina. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2454 (Izveštaji OMPF). br. str.506 (122) Blendian Hoxha (star 18 godina. 501 Dok. br. Meñutim. e-court. P2454 (Izveštaji OMPF). br. e-court. 503 Dok. uzrok smrti Bajrama (od oca Zenuna) Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. pr. str.507 Meñutim. 505 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. godine u Meji. 1413– 1417.503 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. muškog pola) 159. str. str. godine u Meji. 80. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).501 (121) Bajram Hoxha (star 44 godine. ustanovljeno je da su uzrok smrti Bajrama (od oca Zenuna) Hoxhe “[s]trelne ozlede grudnog koša”. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.504 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br.505 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bajrama (od oca Zenuna) Hoxhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 504 Dok. br. aprila 1999. 78–79. pr. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Dok. 506 Dok. 45. Vidi analizu pod brojem 120 gore u tekstu. br. pr. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).

516 Veće se uverilo da ta dva skupa posmrtnih ostataka pripadaju Hajrullahu Hoxhi i Naimu (od oca Hysnija) Hoxhi. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. str. pa stoga žrtva 2BA–S–5 mora biti Hajrullah Hoxha. pr. pr. 32 (zapečaćeno). 512 Dok. godine u Meji. str. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. godine u Meji. P944 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. e-court. str. pr. br. Dok. 579– 582. br.509 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 510 Dok. aprila 1999. 32 (zapečaćeno). str. str. Meñutim.508 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–106 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Fitima (od oca Sadika) Hoxe. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 515 Dok. uzrok smrti Fitima (od oca Sadika) Hoxe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. br.512 (125) Hajrullah Hoxha (star 27 godina. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 169–171. 577. e-court. 511 Dok.514 Na njemu je žrtva 2BA–105 identifikovana kao Naim (od oca Hysnija) Hoxha. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court.515 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF.510 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 513 Dok. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). uzrok smrti Naima (od oca Hysnija) Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. muškog pola) 162. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke 508 Dok.513 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. ustanovljeno je da je uzrok smrti Fitima (od oca Sadika) Hoxhe “strelna rana glave”.IT-05-87-T 261/28140 TER Prevod (124) Fitim Hoxha (star 32 godine. br. 509 66 . 514 Dok. 163. pr. Meñutim. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.511 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Fitima (od oca Sadika) Hoxu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Veće napominje da su dvema žrtvama sa sličnim imenima – Hajrullahu Hoxhi i Naimu (od oca Hysnija) Hoxhi – dodeljene dve različite oznake (2BA–105 i 2BA–S–5). pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) i Naim Hoxha (star 25 godina. e-court. br. br. aprila 1999. muškog pola) 161.

u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 518 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).522 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. dok. P2454 (Izveštaji OMPF). br. 517 67 . muškog pola) 165. br. 524 Dok. pr. str. Pored toga. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. P2794 (Izjava svedoka od 1. pr. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ramiza (od oca Shabana) Hoxhe “[s]trelna ozleda glave i grudnog koša”. aprila 1999.520 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–74 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ramiza (od oca Shabana) Hoxhe. 32 (zapečaćeno).523 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ramiza (od oca Shabana) Hoxhe koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe. 521 Dok.524 516 Jose Baraybar. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. 11–12. br. e-court. P2394 (Izveštaji OMPF).521 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). V. pr. P2454 (Izveštaji OMPF). 16–17. Dok. e-court. (127) Ramiz Hoxha (star 42 godine. e-court. karlice i leve butine”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Naima (od oca Hysnija) Hoxhe “[v]išestruke strelne rane trupa. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 164. str. br. str. str. Vidi analizu pod brojem 125 gore u tekstu.517 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 520 Dok. uzrok smrti Ramiza (od oca Shabana) Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. e-court. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 522 Dok. VI i VII grudnog pršljena sa leve strane” pronañen je deo metalnog projektila.IT-05-87-T 260/28140 TER Prevod temperature. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 420– 424. 18. pr. pr. 519 Dok. godine u Meji. 5–6. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). “[u] predelu tela IV. godine). str.519 (126) Naim Hoxha (star 25 godina. Meñutim. P2394 (Izveštaji OMPF). novembra 2006. br. 523 Dok. 13–14.518 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Naima (od oca Hysnija) Hoxhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe. pr. 573– 578. br. e-court. pr.

br. e-court. aprila 1999. muškog pola) 168. pr. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999.IT-05-87-T 259/28140 TER Prevod (128) Rifat Hoxha (star 33 godine.525 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–98 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rifata (od oca Ilaza) Hoxhe. pr. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. (130) Binak Hyseni (star 17 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 32 (zapečaćeno). uzrok smrti Rifata (od oca Ilaza) Hoxhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. 526 68 . br. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. godine u Meji. pr. 580. br. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. aprila 1999. br. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. kao i znaci delovanja 525 Dok. muškog pola) 167. str. br. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 531 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 529 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.531 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–108 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Binaka (od oca Ramea) Hysenija. e-court.532 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe. Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P944 (Izveštaji OMPF). 536– 539. pr. e-court.529 (129) Gafurr Hykosmanaj (star 23 godine.528 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Rifata (od oca Ilaza) Hoxhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 156–158. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 527 Dok.526 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 532 Dok. 530 Dok.527 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Rifata (od oca Ilaza) Hoxhe “strelna rana glave”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). uzrok smrti Binaka (od oca Ramea) Hysenija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. 33 (zapečaćeno).530 Meñutim. Meñutim. 528 Dok. muškog pola) 166.

539 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za 533 Dok. str.534 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Binaka (od oca Ramea) Hysenija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. pr. pr. koji “[su] mog[li] da nastanu prolaskom projektila kroz kost. Odeljenje za pravosuñe. godine u Meji. 69 . 534 Dok. pršljenova. pr. br. s pravcem kanala s desna ulevo. 535 Dok. (132) Hysni Ibrahimi (star 40 godina. 97–98. trupa i udova nastali delovanjem tupim predmetom i znaci delovanja visoke temperature. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. br. str. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.533 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. muškog pola) 170. br. str. e-court.537 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–117 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isnija (od oca Qazima) Ibrahimaja. 539 Dok. muškog pola) 169. Pored toga. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str. postojali su defekti kostiju lobanje.IT-05-87-T 258/28140 TER Prevod tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br.538 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pronañeni su sitniji i krupniji delovi projektila”. 33 (zapečaćeno). rebara. pr. aprila 1999. leve ruke i butnih kostiju. uzrok smrti Isnija (od oca Qazima) Ibrahimaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. kao i prelomi lobanje. 515. str. 538 Dok. e-court. Pored toga. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. “u potkožnom mekom tkivu.535 (131) Ali Ibrahimi (star 37 godina. e-court. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. a u nivou mačnog nastavka grudne kosti. P943 (Izveštaji OMPF). 587– 591. grudne kosti. godine u Meji. 639– 643. ustanovljeno je da je uzrok smrti Binaka (od oca Ramëa) Hysenija “[s]trelna ozleda glave”. neposredno ulevo od središne linije. od nazad lako unapred i odozgo naniže”.536 Meñutim. e-court. P943 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 537 Dok. 536 Dok.

P944 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 546 Dok. 33 (zapečaćeno).546 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–249 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Demea (od oca Alija) Islamaja.541 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–104 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Masara (od oca Smajla) Idrizija. P2454 (Izveštaji OMPF).543 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.544 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Masara (od oca Smajla) Idrizija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. 548 Dok. P2454 (Izveštaji OMPF). str. 544 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Isnija (od oca Qazima) Brahimaja “višestruke strelne rane”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 27. e-court. br. pr. br. 25–26. Odeljenje za pravosuñe. e-court. Odeljenje za pravosuñe. kao i znaci delovanja tupine mehaničkog oruña. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 34 (zapečaćeno). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. br. br. 563– 572. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.545 (134) Demë Islamaj (star 63 godine. 189–192. pr. str. 547 Dok. Meñutim. e-court. 1376– 1379. pršljenova i rebara. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). uzrok smrti Demea (od oca Alija) Islamaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br.540 (133) Masar Idrizi (star 21 godinu. br. 545 Dok. aprila 1999. muškog pola) 172. 542 Dok. pr. e-court. 541 70 . pr. e-court. pr. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. uzrok smrti Masara (od oca Smajla) Idrizija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 171.542 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. pr. br. Dok.547 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Masara (od oca Smajla) Idrizija “[s]trelna rana leve butine”.548 U potvrdi o smrti koju je izdala 540 Dok. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. str. pr. br. 543 Dok. str. br. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.IT-05-87-T 257/28140 TER Prevod sudsku medicinu.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 34 (zapečaćeno). pr. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).551 Pored toga. aprila 1999. br. pr. 554 Dok. br. e-court. 34 (zapečaćeno).555 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. str. uzrok smrti Lavdima/Kujtima/Ise/Bajrama (od oca Bekea) Isufija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 550 71 .549 (135) Bajram Isufi (star 16 godina. P944 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). na njemu je žrtva 2Ba–226 identifikovana kao Bajram (od oca Bekea) Isufi i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. str. leve ramene kosti i desne golenjače. 552 Dok. uzrok smrti Lavdima. Kujtima. 555 Dok. Ise. 1226– 1233. Kujtima. e-court. e-court. desne ključne kosti. pr. Meñutim. na 2 [cm] ulevo od bočne strane drugog slabinskog 549 Dok. odnosno Bajrama (od oca Bekea) Isufija. Ise. Ise. Meñutim. godine u Meji. muškog pola) 173. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. kao i znaci delovanja tupim predmetom. desne kosti kuka. godine u Meji. pr. Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 174. 551 Dok.IT-05-87-T 256/28140 TER Prevod Kancelarija za sudsku medicinu. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Demëa (od oca Alija) Islamaja najmanje dve strelne rane grudnog koša. “u mekom tkivu zadnjeg zida leve polovine trbuha. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. br. e-court. br.554 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–168 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Lavdima. Pored toga. 427–429. odnosno Bajrama (od oca Bekea) Isufija. Veće napominje da su posmrtni ostaci kojima su dodeljene dve različite oznake (2Ba–168 i 2Ba–226) identifikovani putem testiranja DNK kao ostaci Lavdima. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.550 Na spisku nestalih lica s Kosova OPMF Bajram (od oca Bekea) Isufi se vodi kao nestao. pr. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.553 (136) Isa Isufi (star 19 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. Kujtima. 553 Dok. odnosno Bajrama (od oca Bekea) Isufija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.552 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje za pravosuñe. br.

br. Lizane Malaj je posvedočila da su 27. 5–6. godine u Meji. br. T. godine naoružani muškarci opkolili njenu kuću i ušli u dvorište. pr. P2232 (Izjava svedoka od 1. dok. odnosno Lavdim (od oca Bekea) Isufi. Dok. dok. a ženama rekli da odu odatle. str. br. avgust 2006. pr. pr. godine). 35 (zapečaćeno). 562 Lizane Malaj.562 556 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. Dok.556 Na spisku OMPF žrtve 2Ba–226.561 (138) Arben Kabashi (star 14 godina. P2794 (Izjava svedoka od 1. str. 1311 (9. 557 Dok. Malajeva više nikada nije videla Andrusha Kabashija živog. br.560 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–235T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Andrusha (od oca Nikolla) Kabashija. septembra 2001. videla je da joj je kuća u plamenu. 1310–1311. pr. 1226– 1234. aprila 1999.IT-05-87-T 255/28140 TER Prevod pršljena” pronañen je metalni projektil. pr. str. decembra 2005. 1314–1315 (9. a kad se osvrnula. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 175. P2232 (Izjava svedoka od 1. videla je da joj je kuća u plamenu. e-court. T. a kad se osvrnula. septembra 2000. P2232 (Izjava svedoka od 9. prema tome.557 Imajući u vidu iskaz Josea Baraybara u vezi s pripremom spiska OMPF. pr. žrtva 2Ba–168 mora biti Isa (od oca Bekea) Isufi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 177. 3. br. CZ01-063B i CZ01045B identifikovane su kao Bajram (od oca Bekea) Isufi. čula je više pucnjeva i jauke. Malajeva više nikada nije videla Arbena Kabashija živog. 560 Dok. godine). godine). Njenom nećaku Andrushu Kabashiju i drugim muškarcima u kući naredili su da legnu na zemlju. pr. aprila 1999. br. godine. br. 559 Lizane Malaj. 5. godine). godine). godine naoružani muškarci opkolili njenu kuću i ušli u dvorište. 558 Jose Baraybar. septembra 2000. 72 .559 176. Kad su Malajeva i ostale žene bile na oko 50 metara od kuće. pr. dok. Lizane Malaj je posvedočila da su 27. e-court. Njenom nećaku Arbenu Kabashiju i drugim muškarcima u kući naredili su da legnu na zemlju. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). septembra 2001.558 Veće se uverilo da taj skup posmrtnih ostataka pripada Isi (od oca Bekea) Isufiju. str. čula je više pucnjeva i jauke. P2232 (Izjava svedoka od 9. br. avgust 2006. 3–4. (137) Andrush Kabashi (star 18 godina. a za njegovu smrt je saznala 17. pr. godine). br. a ženama rekli da odu odatle. str. 561 Dok. str. godine). 3–4. str. Kujtim (od oca Bekea) Isufi. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Kad su Malajeva i ostale žene bile na oko 50 metara od kuće. novembra 2006. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).

godine). Malajeva više nikada nije videla Nikolla Kabashija živog. aprila 1999. 569 Dok. uzrok smrti Nikolla (od oca Zefea) Kabashija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. aprila 1999. godine). a kad se osvrnula. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. godine u Meji. (139) Nikoll Kabashi (star 32 godine. T. P2232 (Izjava svedoka od 9. dok. pr. avgust 2006. 35 (zapečaćeno). e-court. a ženama rekli da odu odatle. 35 (zapečaćeno). 568 Dok. videla je da joj je kuća u plamenu. br. br. 566 Dok. br. septembra 2001. Ona je izjavila da joj je rečeno da je to telo pronañeno “[n]a groblju u Batajnici”. Njenom bratu Nikollu Kabashiju i drugim muškarcima u kući naredili su da legnu na zemlju. godine u Meji. 567 Lizane Malaj. pr. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. e-court. 564 73 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.563 Veće napominje da su žrtvi po imenu Arben (od oca Sokola) Kabashi dodeljene dve različite oznake: Ba05–010DT i Ba05–006T. kao i znaci delovanja vatre. str. ustanovljeno je da uzrok smrti Arbena (od oca Sokola) Kabashija nije utvrñen. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 3–4.568 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–109T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Nikolla (od oca Zefea) Kabashija. pr. 39. e-court. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. br. Dok.IT-05-87-T 254/28140 TER Prevod 178. str. Meñutim. godine naoružani muškarci opkolili njenu kuću i ušli u dvorište. Dok. P2232 (Izjava svedoka od 1. Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. godine. P2394 (Izveštaji OMPF).564 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. br. 1314–1315 (9. pr. Lizane Malaj je posvedočila da su 27.567 180. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Kad su Malajeva i ostale žene bile na oko 50 metara od kuće.569 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. godine u Meji. 565 Dok. muškog pola) 179. pr. a njegovo telo je primila 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. godine). br. str. aprila 2005. str. br.565 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Arbena (od oca Sokola) Kabashija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). čula je više pucnjeva i jauke. 37–38. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str.570 563 Dok. br. 1310–1311.566 Veće smatra da to što su Arbenu (od oca Sokola) Kabashiju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. aprila 1999. P2394 (Izveštaji OMPF). 3. septembra 2000. 570 Dok. 18– 24.

br. aprila 1999. godine u Meji. 574 Dok. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. 36 (zapečaćeno). str. str. br. (141) Tom Kacoli (star 23 godine. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. br. godine u Meji. godine u Meji. godine u Meji. pr. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. aprila 1999. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). (142) Besim Kameri (star 29 godina. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 181.573 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–277T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Besima (od oca Bajrama) Kamerija. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 182. br.576 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.IT-05-87-T 253/28140 TER Prevod (140) Pjeter Kacoli (star 23 godine. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 575 Dok. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).571 Meñutim. 573 Dok. muškog pola) 183. pr.575 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–195 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Gezima (od oca Halima) Kamerija. 576 Dok. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. uzrok smrti Gezima (od oca Halima) Kamerija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih 571 Dok.572 Meñutim. 572 74 .574 (143) Gëzim Kameri (star 29 godina. aprila 1999. aprila 1999. 36 (zapečaćeno). pr. muškog pola) 184.

e-court.584 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 3–4. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. e-court. koji je “najverovatnije nastao prilikom prolaska projektila kroz lobanju”. br. godine u Meji. str. pr. 35 (zapečaćeno). P943 (Izveštaji OMPF). 583 Dok. 581 Dok. str. e-court.577 (144) Muharrem Kameri (star 36 godina. aprila 1999. godine u Meji. 584 Dok. pr. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. 582 Dok.579 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. str. pr. Pored toga. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Meñutim. kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti Rrustema (od oca Sadrija) Kamerija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi vrata. Meñutim. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 579 Dok.582 (145) Rrustem Kameri (star 41 godinu. P943 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). muškog pola) 185. pr. pr.580 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Muharrema (od oca Malea) Kamberija “[s]trelne ozlede glave i grudnog koša”. muškog pola) 186. u zapisniku se napominje da nedostaju noge i da na telu postoje višestruki prelomi. pr. u zapisniku se napominje da postoji kanal kroz kosti lobanje. br. br. br. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.583 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–207 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rrustema (od oca Sadrija) Kamerija. 577 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).578 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–234 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Muharrema (od oca Malea) Kamberija. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1062– 1065.581 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Muharrema (od oca Malea) Kamberija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. uzrok smrti Muharrema (od oca Malea) Kamberija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 578 Dok. str. str. 36 (zapečaćeno). br. 75 .IT-05-87-T 252/28140 TER Prevod promena”. 580 Dok. e-court. 522–523. e-court. 1283– 1285.

pr. aprila 1999. pr. br.586 (146) Shpend Kameri (star 49 godina. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. muškog pola) 187. str. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe. 587 Dok. 36 (zapečaćeno). što ukazuje na delovanje vatrenog oružja u predelu glave. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. str.588 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Nikollea (od oca Gjokea) Komanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 591 Dok. 28–32. str. stopala i leve lopatične kosti. 589 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 332–334. Prelomi lobanje i karličnih kostiju nastali su delovanjem tupim predmetom.585 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 592 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje.591 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.592 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim.587 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–130 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shpenda (od oca Malea) Kamerija. e-court. 586 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. godine u Meji. uzrok smrti Shpenda (od oca Malea) Kamerija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. pr. zabilježeno je “prisustvo[o] projektila na unutrašnjoj ploči prelomljenih kostiju lobanje. 588 Dok. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Rrustema (od oca Sadrija) Kamerija nije utvrñen. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1126– 1129. str. Meñutim. Pored toga. br. 76 . br. pr. e-court.589 (147) Nikolle Komani (star 26 godina. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. br.590 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–01 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Nikollea (od oca Gjokea) Komanija. br. Odeljenje za pravosuñe. pr. 36 (zapečaćeno). aprila 1999. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. 715– 723.IT-05-87-T 251/28140 TER Prevod pršljenova. br. P944 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Nikollëa (od oca Gjokëa) Komanija “[s]trelna ozleda 585 Dok. karličnih kostiju i defekt leve lopatične kosti. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Pored toga. pr. defekt leve lopatične kosti je posledica “prolaska projektila kroz kost”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 590 Dok. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 188. kao i znaci delovanja tupim predmetom.

str. kao i znaci delovanja tupim predmetom. str.593 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Nikollea (od oca Gjokea) Komanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 241–242. br. br. pr.600 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–93 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pashka (od oca Prenka) Komanija. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Frana (od oca Prenka) Komanija nije utvrñen. e-court.599 (149) Pashk Komani (star 33 godine. 36 (zapečaćeno).596 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. kao i oštećenja desne šake koja su mogla da nastanu prolaskom projektila kroz tkiva ovog predela”. e-court. pregledom su “ustanovljeni defekti na kostima lobanje nastali najverovatnije od prolaska projektila kroz kost. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 36 (zapečaćeno). muškog pola) 189. pr. br. pr. e-court.597 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 597 Dok.594 (148) Fran Komani (star 28 godina. br.595 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–134 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Frana (od oca Prenka) Komanija. Pored toga. P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. pr. 243–244. br. str. str. pr. P2454 (Izveštaji OMPF). br. Dok. 599 Dok. P2454 (Izveštaji OMPF). 598 Dok. pr. godine u Meji. pr. aprila 1999. 594 77 . str. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). uzrok smrti Frana (od oca Prenka) Komanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 742– 747. 42. pr. br. 600 Dok. godine u Meji.598 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Frana (od oca Prenka) Komanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 40–41. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. br. Meñutim. Odeljenje za pravosuñe.601 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. muškog pola) 190. e-court.IT-05-87-T 250/28140 TER Prevod glave i grudnog koša”. str. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. 595 Dok. 596 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. uzrok smrti Pashka (od oca Prenka) Komanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih 593 Dok. br. 601 Dok. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2394 (Izveštaji OMPF).

609 (151) Pashk Kqira (star 40 godina. 37 (zapečaćeno). 608 Dok.606 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Mikela (od oca Nduea) Kqire nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”.611 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr.IT-05-87-T 249/28140 TER Prevod promena”. e-court. Odeljenje za pravosuñe. str. str. P2454 (Izveštaji OMPF). br. 507–512. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. 604 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Pashka (od oca Prenka) Komanija “[s]trelna rana grudnog koša”. pr. br. e-court. 610 Dok. str. pr. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str.608 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Mikela (od oca Nduea) Kqiru koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).607 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju.604 (150) Mikel Kqira (star 37 godina. 607 Dok. 609 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Obdukcija: Zapisnici o obdukciji). 8–9. e-court. pr. br. 605 Dok.605 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–119T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mikela (od oca Nduea) Kqire.602 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. 606 Dok. pr.603 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pashka (od oca Prenka) Komanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. muškog pola) 192. uzrok smrti Pashkea (od oca Dedea) Kqire nije 602 Dok. 8–15. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. ecourt. Odeljenje za pravosuñe. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 603 Dok. str. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. e-court. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). 10. 271–272. 273. Meñutim. pr. aprila 1999. e-court. aprila 1999. muškog pola) 191.610 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–09T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pashkea (od oca Dedea) Kqire. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. ustanovljeno je da su uzrok smrti Mikela (od oca Nduea) Kqire “[v]išestruke strelne ozlede”. godine u Meji. godine u Meji. br. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2454 (Izveštaji OMPF). kao i znaci delovanja vatre. P2394 (Izveštaji OMPF). 78 .

br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. 308–309. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 231. kao i znaci delovanja vatre. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Meñutim. 616 Dok. pr. muškog pola) 193. pr. 37 (zapečaćeno). pr. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ustanovljeno je da je uzrok smrti Luza (od oca Marka) Kqire “[s]trelna ozleda glave”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Pashkëa (od oca Dedëa) Kqire “[s]trelne ozlede glave”. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).617 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 619 Dok.614 (152) Luz Kqiraj (star 39 godina. br. e-court. 620 Dok. br. uzrok smrti žrtve Ba05–239T nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su ““[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. kao i znaci delovanja vatre. 1–9. br. pr. Meñutim. pr. P2454 (Izveštaji OMPF). 618 Dok. Veće napominje da su žrtvi po imenu Luz (od oca Marka) Kqira dodeljene dve različite oznake: Ba05–273DT i Ba05–239T. aprila 1999. str. br. str. 25– 33. 614 Dok. 37 (zapečaćeno). str. P2454 (Izveštaji OMPF). pr. e-court. aprila 1999. str. e-court. godine u Meji.612 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court.IT-05-87-T 248/28140 TER Prevod konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 617 Dok.618 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. br. gde stoji da je uzrok smrti “strelna ozleda glave”. Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).615 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.619 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ba05–273DT i Ba05–239T koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court.620 Veće smatra da to što su Luzu (od oca Marka) Kqiri dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. br. 613 Dok. 612 79 . e-court.616 Pored toga. Odeljenje za pravosuñe. str. u njemu je žrtva Ba05–239T identifikovana kao Luz (od oca Marka) Kqira i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. pr. 611 Dok. br. P2454 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str. 306–307. P2454 (Izveštaji OMPF). str. 229–230. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe. 615 Dok. br. e-court.613 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pashkea (od oca Dedea) Kqiru koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.

pr. Meñutim.623 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. 934– 938. e-court. Odeljenje za 621 Dok. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pored toga.. 623 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). pr. pr. muškog pola) i Pjeter Krasniqi (star 33 godine. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti Alberta (od oca Ndreca) Krasniqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.624 (154) Lazer Krasniqi (star 39 godina. br. koji je “najverovatnije “[. str. 37 (zapečaćeno). str. ustanovljeno je da je uzrok smrti Alberta (od oca Ndreca) Krasniqija “[m]oguća strelna rana glave”. aprila 1999. str. str. Odeljenje za pravosuñe. br. muškog pola) 194. Pored toga. br. aprila 1999.627 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljen je defekt kostiju lobanje.622 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). u njemu je žrtva 2Ba–171 identifikovana kao Pjeter (od oca Dedea) Krasniqi i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Dok.621 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–129 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alberta (od oca Ndreca) Krasniqija. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 710– 714. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.] nastao na mestu prolaska projektila kroz glavu”. godine u Meji. muškog pola) 195. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 627 Dok. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–171 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pjetera ili Lazera (od oca Dedea) Krasniqija. 37 (zapečaćeno).. pr. 213–215. str.626 196. 626 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr. 625 Dok. 624 Dok. pr. e-court. pr. br. godine u Meji.625 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. Meñutim. 622 80 . u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave i ruku. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. e-court. uzrok smrti Pjetera (od oca Dedea) Krasniqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 247/28140 TER Prevod (153) Albert Krasniqi (star 19 godina. e-court.

IT-05-87-T 246/28140 TER Prevod pravosuñe. str. pr. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Dok. pr. Pored toga. aprila 1999. pr. muškog pola) 199. str. br. Shodno tome. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. uzrok smrti Nduea (od oca Bibea) Krasniqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. muškog pola) 198. e-court. koji je “lokalizovan u nivou spoja desne temene i slepoočne kosti. u tkivu mozga pronañen je projektil. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. 37 (zapečaćeno). br.634 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 12161219. P944 (Izveštaji OMPF). str. godine u Meji.630 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. br. e-court.629 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–224 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Marka (od oca Hila) Krasniqija. ustanovljeno je da su uzrok smrti Pjetera (od oca Dedea) Krasniqija “strelne rane glave”. pr. br. str. 629 81 . Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.628 197. uzrok smrti Marka (od oca Hila) Krasniqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 630 Dok. str. e-court.632 (156) Ndue Krasniqi (star 33 godine. 371–373. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 633 Dok. pr. 631 Dok.631 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Veće smatra da u vezi s Lazerom (od oca Dedea) Krasniqijem ne postoje sudskomedicinski dokazi koji ukazuju na to da li je i na koji način je on umro. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 277–279. aprila 1999. br. 37 (zapečaćeno). P944 (Izveštaji OMPF). e-court. 632 Dok. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 634 Dok. (155) Mark Krasniqi (star 24 godine. u zapisniku se napominje da je “[u] srednjoj ključnjačinoj liniji sa 628 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. Pored toga. ustanovljeno je da je uzrok smrti Marka (od oca Hila) Krasniqija “[o]zleda glave izazvana dejstvom projektila”. a prelomi kostiju lobanje mogli su da nastanu i delovanjem projektila”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).633 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–241 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Nduea (od oca Bibea) Krasniqija.

str. 1331– 1335. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 202. br. pr. br. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str.IT-05-87-T 245/28140 TER Prevod desne strane. u nivou trećeg rebra” pronañen metalni projektil. pr. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 201. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. P944 (Izveštaji OMPF). str.638 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 642 Dok. 638 Dok. Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999.639 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. 38 (zapečaćeno).637 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–110 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hasana (od oca Ibrahima) Kuqija. pr. e-court. br. str. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. Meñutim.641 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–52 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shpenda (od oca Avdyla) Kuqija. 388–392. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 180–182. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).640 (159) Shpend Kuqi (star 19 godina. pr. 641 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Hasana (od oca Ibrahima) Kuqija “[s]trelne rane karlice”.636 (157) Pjeter Krasniqi (star 33 godine. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr.642 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Nduea (od oca Biba) Krasniqija “višestruke strelne rane”. e-court. 597– 600. Vidi analizu pod brojem 154 gore u tekstu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 637 Dok. muškog pola) 200. uzrok smrti Shpenda (od oca Avdyla) Kuqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. uzrok smrti Hasana (od oca Ibrahima) Kuqija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. godine u Meji. 636 Dok. e-court. str. godine u Meji. 82 . pr. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. Odeljenje za pravosuñe. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. Meñutim. 38 (zapečaćeno). 639 Dok. (158) Hasan Kuqi (star 37 godina. br.635 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja 635 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). 640 Dok.

IT-05-87-T

244/28140 TER
Prevod

tupim predmetom i delovanja visoke temperature.643 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Shpenda (od oca Avdyla)
Kuqija “[s]trelna ozleda grudnog koša”.644 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju
za Shpenda (od oca Avdyla) Kuqija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu,
Odeljenje za pravosuñe UNMIK.645
(160) Ilmi Kurpali (star 19 godina, muškog pola)

203.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva poslednji put viñena 26. marta 1999. godine u Meji.646 Posmrtni ostaci kojima je
dodeljena oznaka 2Ba–96 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Elmija (od oca
Rexhepa) Kurpalija.647 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu
Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Elmija (od oca Rexhepa) Kurpalija nije konkretno
naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.
Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja tupim
predmetom i delovanja visoke temperature. Pored toga, “u mekom tkivu zadnje desne strane grudnog
koša u nivou [X] rebra, a u srednje lopatičnoj liniji”, pronañen je projektil.648 U potvrdi o smrti koju
je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti
Elmija (od oca Rexhepa) Kurpalija “[v]išestruke strelne rane”.649 Ovo je potvrñeno u rezimiranom
antropološkom izveštaju za Elmija (od oca Rexhepa) Kurpalija koji je izdala Kancelarija za nestala
lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.650
(161) Haki Kurtaj (star 19 godina, muškog pola)

204.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.651
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–51 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Hakija (od oca Muhameta) Kurtaja.652 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
643

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 304–
306.
644
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 10–11.
645
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 12.
646
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
647
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 38 (zapečaćeno).
648
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 527–
531.
649
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 150–152.
650
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 583.
651
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
652
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 38 (zapečaćeno).
83

IT-05-87-T

243/28140 TER
Prevod

sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Hakija (od oca Muhameta) Kurtaja
nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Pored toga, u vezi s prelomima
desetog i jedanaestog grudnog pršljena je zabilježeno da je “moguće [...] da su naneseni dejstvom
projektila”.653 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Hakija (od oca Muhameta) Kurtaja “[s]trelna rana
grudnog koša”.654 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Hakija (od oca
Muhameta) Kurtaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe UNMIK.655
(162) Isa Kurtaj (star 30 godina, muškog pola)

205.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.656
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–184 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Ise (od oca Osmana) Kurtaja.657 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Ise (od oca Osmana) Kurtaja nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom. Pored toga, “[u] mekom tkivu desne polovine vrata, a u visini zdrobljenog [VI]
vratnog pršljena”, pronañen je metalni projektil.658 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Ise (od oca Osmana)
Kurtaja “višestruke strelne rane grudnog koša i donjeg abdomena”.659 Ovo je potvrñeno u
rezimiranom antropološkom izveštaju za Isu (od oca Osmana) Kurtaja koji je izdala Kancelarija za
nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.660

653

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 300–
303.
654
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 7–8.
655
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 9.
656
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
657
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 38 (zapečaćeno).
658
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 1005–
1009.
659
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 300–303.
660
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 568.
84

IT-05-87-T

242/28140 TER
Prevod

(163) Muhamet Kurtaj (star 45 godina, muškog pola)

206.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.661
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–7 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Muhameta (od oca Osmana) Kurtaja.662
(164) Sami Kurtaj (star 29 godina, muškog pola)

207.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.663
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–76 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Samija (od oca Qazima) Kurtaja.664 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Samija (od oca Qazima) Kurtaja nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom i delovanja visoke temperature.665 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Samija (od oca Qazima)
Kurtaja “[m]oguća strelna rana desne ruke i desne butine”.666 Ovo je potvrñeno u rezimiranom
antropološkom izveštaju za Samija (od oca Qazima) Kurtaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica
i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.667
(165) Anton Lleshi (star 25 godina, muškog pola)

208.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.668
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.

661

Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 38 (zapečaćeno).
663
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
664
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 38 (zapečaćeno).
665
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 428–
431.
666
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 5–6.
667
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 7.
668
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
662

85

IT-05-87-T

241/28140 TER
Prevod

(166) Kllaudie Mala (stara 15 godina, ženskog pola)

209.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.669
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–263T identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Klaudie (od oca Kolea) Mala.670 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Klaudie (od oca Kolea) Mala nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju,
kao i znaci delovanja vatre.671
(167) Kol Mala (star 44 godine, muškog pola)

210.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.672
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–261T identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Kolea (od oca Nikolea) Male.673 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Kolea (od oca Nikolea) Male nije
konkretno naveden i napominje se da su delovi desne potkolenice “u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje prelomi kosti, kao i znaci delovanja visoke
temperature.674

(168) Monika Mala (stara 66 godina, ženskog pola)

211.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.675
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–310T identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Monike (od oca Zefa) Mala.676 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku

669

Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 39 (zapečaćeno).
671
Dok. pr. br. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 80–
90.
672
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
673
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 39 (zapečaćeno).
674
Dok. pr. br. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 74–
79.
675
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
676
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 39 (zapečaćeno).
670

86

IT-05-87-T

240/28140 TER
Prevod

medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Monike (od oca Zefa) Mala nije konkretno
naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju, kao i znaci
delovanja vatre.677 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe, takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Monike (od oca Zefa) Mala nije utvrñen.678
(169) Blerim Malaj (star 15 godina, muškog pola)

212.

Lizane Malaj je posvedočila da su 27. aprila 1999. godine naoružani muškarci opkolili njenu

kuću i ušli u dvorište. Sinu Malajeve, Blerimu Malaju, i drugim muškarcima u kući naredili su da
legnu na zemlju, a ženama rekli da odu odatle. Kad su ona i ostale žene bile na oko 50 metara od
kuće, iz pravca kuće je čula zvuk više pucnjeva i Blerima kako jauče, a kad se osvrnula, videla je da
joj je kuća u plamenu.679 Malajeva je posvedočila da je kasnije, 27. aprila 2005., godine primila telo
Blerima Malaja i izjavila da joj je rečeno da je ono pronañeno ““[n]a groblju u Batajnici”.680
213.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.681
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–77T identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Blerima (od oca Vate) Malaja.682 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Blerima (od oca Vate) Malaja nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja vatre.683 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Blerima (od oca Vate) Malaja
koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK,
ustanovljeno je da je uzrok smrti “[s]strelna ozleda glave”.684

677

Dok. pr. br. P2602 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 16–

23.
678

Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 511–513.
Lizane Malaj, dok. pr. br. P2232 (Izjava svedoka od 1. septembra 2000. godine), str. 3–4. Dok. pr. br. P2232 (Izjava
svedoka od 9. septembra 2001. godine), str. 3, T. 1310–1311 (9. avgust 2006. godine)
680
Lizane Malaj, T. 1314–1315 (9. avgust 2006. godine).
681
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
682
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 39 (zapečaćeno).
683
Dok. pr. br. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 75–
83.
684
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 452.
679

87

IT-05-87-T

239/28140 TER
Prevod

(170) Vat Malaj (star 37 godina, muškog pola)

214.

Lizane Malaj je posvedočila da su 27. aprila 1999. godine naoružani muškarci opkolili njenu

kuću i ušli u dvorište. Mužu Malajeve, Vatu Malaju, i drugim muškarcima u kući naredili su da legnu
na zemlju, a ženama rekli da odu odatle. Kad su ona i ostale žene bile na oko 50 metara od kuće, iz
pravca kuće je čula zvuk više pucnjeva, a kad se osvrnula, videla je da joj je kuća u plamenu.
Malajeva je posvedočila da svog muža više nikada nije videla živog, a za njegovu smrt je saznala 17.
aprila 2004. godine.685
215.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.686
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–73T identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Vatea (od oca Marka) Malaja.687 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Vatea (od oca Marka) Malaja nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju,
kao i znaci delovanja vatre.688 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu,
Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Vatea (od oca Marka) Malaja “[pro]strelna
rana glave”.689 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Vatea (od oca Marka)
Malaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe
UNMIK.690
(171) Vilson Malaj (star 29 godina, muškog pola)

216.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.691
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.

685

Lizane Malaj, dok. pr. br. P2232 (Izjava svedoka od 1. septembra 2000. godine), str. 3–4. Dok. pr. br. P2232 (Izjava
svedoka od 9. septembra 2001. godine), str. 3. T. 1310–1311, 1314 (9. avgust 2006. godine).
686
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
687
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 39 (zapečaćeno).
688
Dok. pr. br. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 59–
66.
689
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 21–22.
690
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 416.
691
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
88

e-court. e-court. e-court. pr. P943 (Izveštaji OMPF). pr. str. 697 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 395– 398. br. pr. str. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P943 (Izveštaji OMPF).699 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku 692 Dok. 40 (zapečaćeno). br. Odeljenje za pravosuñe. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.696 (173) Burim Maloku (star 17 godina. ustanovljeno je da je uzrok smrti Blerima (od oca Asllana) Malokua “[s]trelna rana grudnog koša”. pr. br. 693 89 . aprila 1999. uzrok smrti Blerima (od oca Asllana) Malokua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 696 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str.698 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim.IT-05-87-T 238/28140 TER Prevod (172) Blerim Maloku (star 40 godina. br. 1178– 1181. 698 Dok.694 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.695 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Blerima (od oca Asllana) Malokua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 45–46.697 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–217 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Burima (od oca Ibrahima) Malokua. 39 (zapečaćeno). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.692 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–69 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Blerima (od oca Asllana) Malokua. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. str. e-court. muškog pola) 218. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji. 695 Dok. Meñutim. pr.693 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 699 Dok. muškog pola) 217. 506. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti Burima (od oca Ibrahima) Malokua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. godine u Meji. 694 Dok. Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. aprila 1999. e-court.

700 (174) Petrit Maloku (star 22 godine. 40 (zapečaćeno). aprila 1999. uzrok smrti Ymera (od oca Hazera) Malokua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. uzrok smrti Petrita (od oca Hajdara) Malokua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.705 (175) Ymer Maloku (star 39 godina. muškog pola) 220. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. e-court. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Petrita (od oca Hajdara) Malokua nije utvrñen. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.702 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).703 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 703 Dok. Meñutim. pr. br. br. pr. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Burima (od oca Ibrahima) Malokua nije utvrñen. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 186–188. str. pr. 707 Dok. str. br. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.704 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Petrita (od oca Hajdara) Malokua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 702 Dok. br.708 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za 700 Dok. godine u Meji. 450– 454. 705 Dok. Meñutim. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).701 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–115 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Petrita (od oca Hajdara) Malokua. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. P944 (Izveštaji OMPF). str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 704 Dok. br. pr. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).IT-05-87-T 237/28140 TER Prevod medicinu. 584.707 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 706 Dok. e-court. br. 627– 631. pr. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. str. e-court. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 40 (zapečaćeno). muškog pola) 219. Odeljenje za pravosuñe. 354–357. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. pr. e-court. 708 Dok. aprila 1999. pr.706 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–81 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ymera (od oca Hazera) Malokua. Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. 701 90 .

P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. br. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Besima (od oca Muhameta) Malushaja nije utvrñen. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. godine u Meji. 716 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. godine u Meji. uzrok smrti Besima (od oca Muhameta) Malushaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. e-court. P944 (Izveštaji OMPF).715 Meñutim. kao i znaci delovanja visoke temperature. br. e-court. str. Meñutim. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 513. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. br. 714 Dok.714 (177) Esad Malushaj (star 29 godina. pr. str. 711 Dok. (178) Shefki Malushaj (star 38 godina. 43–44. br. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. e-court.712 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Ymera (od oca Hazera) Malokua nije utvrñen. str. br.711 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 715 Dok. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. 712 Dok. muškog pola) 223. Odeljenje za pravosuñe. P943 (Izveštaji OMPF). pr.710 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–137 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Besima (od oca Muhameta) Malushaja. br.709 (176) Besim Malushaj (star 32 godine. godine u Meji. Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. aprila 1999.716 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–145 identifikovani su putem testiranja DNK kao 709 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.IT-05-87-T 236/28140 TER Prevod sudsku medicinu. 710 91 . pr. aprila 1999. 40 (zapečaćeno). aprila 1999. 766– 769. muškog pola) 221.713 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Besima (od oca Muhameta) Malushaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 713 Dok. Odeljenje za pravosuñe. 123–125. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 222. P943 (Izveštaji OMPF). e-court.

P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u “telu IV grudnog pršljena. pr. kao i znaci delovanja vatre. aprila 2000. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja.723 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. pr.IT-05-87-T 235/28140 TER Prevod ostaci Shefkija (od oca Mustafëa) Mulashaja. str.724 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. P2394 (Izveštaji OMPF).722 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–260T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bekima (od oca Marka) Markaja. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr.720 (179) Bekim Markaj (star 23 godine. 40 (zapečaćeno). br. Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. Odeljenje za pravosuñe. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. muškog pola) 224. pr. aprila 1999. pr. Merita Deda je posvedočila da je 27. str. 718 92 . e-court. čula je pucnje. pr. 44 (zapečaćeno). 801– 807. Pored toga. 717 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 19–20. aprila 1999.717 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nije znala da li su mrtvi ili ne. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2233 (Izjava svedoka od 8. 722 Dok. Pored toga. 724 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Shefkija (od oca Mustafëa) Mulashaja “[s]trelna rana grudnog koša”. Dok se Deda udaljavala od kuće. P2394 (Izveštaji OMPF).718 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. 719 Dok. videla je te muškarce na zemlji. e-court. e-court. str. “[u] mekom tkivu desnog kuknog predela pronañen je projektil ručnog vatrenog oružja”. 720 Dok. uzrok smrti Shefkija (od oca Mustafëa) Mulashaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. u sunñerskoj koštanoj masi njenog desnog poluobima. br. str. a konstatovan je i defekt “na desnoj lopatičnoj kosti koji je mogao da nastane na mestu prolaska projektila kroz kost”. br. 21. pr. 3. e-court. Meñutim. br. pronañen je metalni projektil. a kad se okrenula. br.719 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Shefkija (od oca Mustafëa) Mulashaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. ali Bekima Markaja više nikada nije videla živog. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. godine u Meji. godine). dok.721 225. 64– 73. br. uzrok smrti Bekima (od oca Marka) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 721 Merita Deda. godine Bekim Markaj nateran da se. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 723 Dok. Meñutim.

pr. Dok. pr. Nije znala da li su mrtvi ili ne.732 Veće smatra da to što su Marku (od oca Zefa) Markaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. muškog pola) 226. br. 726 93 .728 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. br. str. str.729 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. dok. Veće napominje da su žrtvi po imenu Mark (od oca Zefa) Markaj dodeljene dve različite oznake: Ba05–280DT i Ba05–247T. Meñutim. ustanovljeno je da je uzrok smrti Bekima (od oca Marka) Markaja “[s]trelna ozleda grudnog koša i desne butine”. Dok se Deda udaljavala od tog objekta.726 (180) Mark Markaj (star 65 godina. e-court. 484. 413. e-court. e-court. 731 Dok. str. 728 Dok. aprila 1999. br.730 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 41–42. P943 (Izveštaji OMPF). videla je te muškarce na zemlji. aprila 2000. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 730 Dok. Odeljenje za pravosuñe.725 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bekima (od oca Marka) Markaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 727 Merita Deda. pr. pr. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja. e-court. e-court. 725 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. pr. pr. godine). godine Mark Markaj nateran da se. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na njemu su žrtve s obe oznake identifikovane kao Mark (od oca Zefa) Markaj i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. godine u Meji. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Marka (od oca Zefa) Markaja nije utvrñen. 40 (zapečaćeno). br. 732 Dok. a kad se okrenula. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. aprila 1999. P943 (Izveštaji OMPF). 43– 49. ali Marka Markaja više nikada nije videla živog. e-court. 37–38.IT-05-87-T 234/28140 TER Prevod Odeljenje za pravosuñe. br. 3. 729 Dok.727 227. P2233 (Izjava svedoka od 8. godine u Meji. str. br. str. P943 (Izveštaji OMPF). čula je pucnje. Merita Deda je posvedočila da je 27. uzrok smrti Marka (od oca Zefa) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. aprila 1999.731 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ba05–280DT i Ba05–247T koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).

738 Dok. 40 (zapečaćeno). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 229. br. Pored toga. u predelu levog ramena i grudnog koša pronañena je rana od metka. 735 Dok. pr. str.733 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–245 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Dedea (od oca Zefea) Markaja. br.734 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. br. str. br. str. br. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Pored toga. uzrok smrti Dedea (od oca Zefea) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 737 Dok. godine u Meji. e-court. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara koji su nastali delovanjem tupim predmetom. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.735 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. aprila 1999. aprila 1999. muškog pola) 228. 734 94 . pr.737 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–35T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Gezimea (od oca Sokola) Markua. pr. pr. 1353– 1358. 739 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. nanesene projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja”. uzrok smrti Gezimea (od oca Sokola) Markua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”.736 (182) Gezim Markaj (star 21 godinu. pr. 41 (zapečaćeno). Dok. br. u predelu krova lobanje nalazio se koštani defekt koji je predstavljao “ulazni otvor prostreline lobanje. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).738 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. 736 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji.IT-05-87-T 233/28140 TER Prevod (181) Dede Markaj (star 36 godina. Meñutim. a pronañen je i prostrel “leve polovine zadnje strane grudno-slabinskog predela”. 402–404. Odeljenje za pravosuñe. 34– 44. e-court. kao i znaci delovanja vatre. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Dedea (od oca Zefa) Markaja “strelna rana grudnog koša i glave”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).739 733 Dok. Meñutim.

Stoga Veće smatra da dvostruko navoñenje Marka Markaja u Optužnici mora biti greška. br. 741 95 . u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. muškog pola) 230. 40 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. “[u] srednjoj ključnjačinoj liniji sa desne strane. ustanovljeno je da su uzrok smrti Xhovalina (od oca Dedea) Markaja “moguće strelne rane glave”. a jedno od imena nije navedeno po abecednom redu.742 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje. Dok. (185) Milan Markaj (star 35 godina. br. e-court. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 745 Dok. str. Meñutim. muškog pola) 232. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Meñutim. 743 Dok. 40 (zapečaćeno). pronañen je metalni projektil.745 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–212 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Milana (od oca Dedea) Markaja. e-court.IT-05-87-T 232/28140 TER Prevod (183) Gjovalin Markaj (star 36 godina. pr.741 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 742 Dok. u nivou trećeg rebra”. 1336– 1339. br. muškog pola) 231. u Optužnici je za oba imena navedena ista starost. uzrok smrti Xhevalina (od oca Dedea) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je ““[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 744 Dok. pr. 746 Dok.740 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–242 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhevalina (od oca Dedea) Markaja. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe. Mada se u Optužnici ime Marka Markaja navodi dvaput. pr.744 Štaviše. kao što je razmotreno u analizi pod brojem 180 gore u tekstu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. godine u Meji. P944 (Izveštaji OMPF).746 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. 740 Dok. samo se jedan Mark Markaj nalazi na spisku nestalih lica OMPF i posmrtni ostaci pronañeni u masovnoj grobnici u Batajnici pripisani su jednom Marku Markaju. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. uzrok smrti Milana (od oca Dedea) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pršljenova.743 (184) Mark Markaj (star 65 godina. 393–395. str. pr. aprila 1999. e-court. aprila 1999. Pored toga.

muškog pola) 233. ali Pashuka Markaja više nikada nije videla živog. pr. uzrok smrti Pashuka (od oca Prena) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je ““[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 750 Dok. godine Petrit Markaj nateran da se. P2394 (Izveštaji OMPF). e-court. a kad se okrenula. str. aprila 2000.IT-05-87-T 231/28140 TER Prevod rebara. kao i znaci delovanja vatre. br. 578. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom.747 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.752 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P943 (Izveštaji OMPF). 751 Dok. Dok se Deda udaljavala od tog objekta. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 753 Dok. aprila 1999.748 (186) Pashk Markaj (star 38 godina. 201–203. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. Nije znala da li su mrtvi ili ne. pr. pr. 73– 79. pr. Odeljenje za pravosuñe. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Milana (od oca Dedea) Markaja “strelne rane glave i grudnih pršljenova”. Odeljenje za pravosuñe. ustanovljeno je da je uzrok smrti Pashuka (od oca Prena) Markaja “ozleda desne noge”.751 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. dok. 1152– 1156. pr. “[u] mekom tkivu koje bi odgovaralo osnovičnoj strani desnog slepočnog režnja velikog mozga pronañen” je metalni projektil. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 748 Dok. 3. P2233 (Izjava svedoka od 8. str. čula je pucnje. e-court.750 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–200T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pashuka (od oca Prena) Markaja. Merita Deda je posvedočila da je 27. Merita Deda je posvedočila da je 27. muškog pola) 235. 40 (zapečaćeno). br. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. P944 (Izveštaji OMPF). Meñutim. 752 Dok. str. Dok se Deda 747 Dok.749 234. pr. videla je te muškarce na zemlji.753 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pashuka (od oca Prena) Markaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. postroji u dvorištu svoje kuće Prenda Markaja. str. Pored toga. str.754 (187) Petrit Markaj (star 27 godina. aprila 1999. godine). 96 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2414 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 749 Merita Deda. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. godine u Meji. godine Pashuk Markaj nateran da se. br. pr. 754 Dok. br. 344–346. br. e-court. e-court. str. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana leve butine”. lišnjače i desne ruke. br.

str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 757 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. br. pr. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. P2602 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). godine). str.758 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. 763 Dok.759 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ba05– 326T i Ba05–326T/IV koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.756 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–326T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Petrita (od oca Marka) Markaja. ustanovljeno je da je uzrok smrti Petrita (od oca Marka) Markaja “[s]trelna rana trupa i desne podlaktice”. aprila 2000. uzrok smrti Prena (od oca Zefa) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih 755 Merita Deda. str.763 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. pr. 758 Dok. 760 Dok. čula je pucnje. videla je te muškarce na zemlji. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). aprila 1999. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.760 (188) Pren Markaj (star 60 godina. str. br. 40 (zapečaćeno). br. postroji u dvorištu svoje kuće. 759 Dok. Merita Deda je posvedočila da je 27. P2233 (Izjava svedoka od 8. P2394 (Izveštaji OMPF). ali Petrita Markaja više nikada nije videla živog. muškog pola) 237. 68–69. str. str. videla je te muškarce na zemlji. 3. dok. aprila 1999. 762 Dok. godine Prend Markaj nateran da se.755 236. pr. pr. P2233 (Izjava svedoka od 8. godine u Meji. P2394 (Izveštaji OMPF). br. pr. Nije znala da li su mrtvi ili ne. uzrok smrti Petrita (od oca Marka) Markaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. pr. 3. Dok se Deda udaljavala od tog objekta. pr.757 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 756 97 . aprila 2000. e-court. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Nije znala da li su mrtvi ili ne. 761 Merita Deda. pr. e-court. e-court. ali Prenda Markaja više nikada nije videla živog.IT-05-87-T 230/28140 TER Prevod udaljavala od tog objekta. 40 (zapečaćeno). str. kao i znaci delovanja vatre. dok. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. Dok. Odeljenje za pravosuñe. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. čula je pucnje. br. pr.761 238. 24– 36. 70. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. godine). Kad se okrenula. a kad se okrenula.762 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–255T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Prena (od oca Zefa) Markaja.

pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 768 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. godine u Meji. br. str. Meñutim. Pored toga. e-court. godine u Meji. br. str.. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja vatre. Pored toga. 56– 63. e-court. Meñutim. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. br. aprila 1999. pr. pr.767 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ba05– 134T koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.. br.770 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2394 (Izveštaji OMPF). u njemu je žrtva Ba05–223DT takoñe identifikovana kao Sokol (od oca Zefa) Markaj i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. pr. br. kao i ovalni defekt prouzrokovan jednim jedinim hicem iz vatrenog oružja. Dok. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 767 Dok. pr.765 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.764 (189) Sokol Markaj (star 63 godine. str. muškog pola) 240. aprila 1999. 766 98 . godine u Meji. muškog pola) 239. 196.766 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Pored toga. Veće napominje da su žrtvi po imenu Sokol (od oca Zefa) Markaj dodeljene dve različite oznake: Ba05–223DT i Ba05–134T. 194–195. (190) Agron Mehmeti (star 21 godinu.768 Veće smatra da to što su Sokolu (od oca Zefa) Markaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. e-court. uzrok smrti Agrona (od oca Ganija) Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr.] dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog 764 Dok. pr. aprila 1999. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 765 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. 40 (zapečaćeno). u njemu je žrtva 2Ba–07 takoñe identifikovana kao Agron (od oca Ganija) Mehmeti i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. P2394 (Izveštaji OMPF). e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. 770 Dok. u zapisniku se napominje da je prelom “IX grudnog pršljena nane[t] [. Odeljenje za pravosuñe.769 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 769 Dok. str. 41 (zapečaćeno).IT-05-87-T 229/28140 TER Prevod postmortalnih promena”. ustanovljeno je da su uzrok smrti Sokola (od oca Zefa) Markaja “[s]trelna rana glave i moguća strelna rana desnog kuka”. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–07 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Agrona ili Arbena (od oca Ganija) Mehmetija. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.

P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).IT-05-87-T 228/28140 TER Prevod vatrenog oružja”. 204– 211. Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 779 Dok. str. u levom lopatičnom predelu i iznad leve ključne kosti pronañen je projektil. e-court. e-court. 170–171. P2394 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. muškog pola) 241. e-court. br. pr. 174–175. P2394 (Izveštaji OMPF).777 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Arbena (od oca Ganija) Mehmetija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. br. 41 (zapečaćeno). Pored toga. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 772 99 .774 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 64–68. 776 Dok. 168–169. 777 Dok. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 778 Dok. aprila 1999. Dok. str. e-court. P2394 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Arbena (od oca Ganija) Mehmetija “[s]trelna rana trupa (na grudnom košu i slabinskom delu kičme)”. pr. br. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. godine u Meji. str. Odeljenje za pravosuñe. 773 Dok. br. muškog pola) 242.778 (192) Gani Mehmeti (star 45 godina. a u levom acetabulumu i glavici leve butne kosti pronañeni su delići projektila. 775 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). uzrok smrti Arbena (od oca Ganija) Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim. ustanovljeno je da je uzrok smrti Agrona (od oca Ganija) Mehmetija “[s]trelna rana grudnog koša i glave”. pr.776 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 774 Dok.772 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Agrona (od oca Ganija) Mehmetija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str.771 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Pored toga. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.773 (191) Arben Mehmeti (star 19 godina. godine u Meji. 172–173. pr. pr. str. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–33 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Agrona ili Arbena (od oca Ganija) Mehmetija. pr. e-court. pr. br. str. u njemu je žrtva 2Ba–33 identifikovana kao Arben (od oca Ganija) Mehmeti i njegov slučaj je evidentiran kao zaključen kad su posmrtni ostaci vraćeni njegovoj porodici. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. P2394 (Izveštaji OMPF).779 771 Dok. pr.775 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.

IT-05-87-T

227/28140 TER
Prevod

Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–78 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Ganija (od oca Eleza) Mehmetija.780 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Ganija (od oca Eleza) Mehmetija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom. Pored toga, “[p]rilikom preparisanja mekih tkiva zadnjičnih predela, u masi
sapunastog tkiva nañen [je] metalni projektil”.781 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Ganija (od oca Eleza)
Mehmetija “[s]trelna rana glave”.782
(193) Hysen Mehmeti (star 44 godine, muškog pola)

243.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.783
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–72 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Hysena (od oca Mehmeta) Mehmetija.784 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Hysena (od oca Mehmeta)
Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom.785 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku
medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Hysena (od oca Mehmeta)
Mehmetija “[s]trelna rana glave desne butne kosti”.786 Ovo je potvrñeno u rezimiranom
antropološkom izveštaju za Hysena (od oca Mehmeta) Mehmetija koji je izdala Kancelarija za
nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.787

780

Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 437–
441.
782
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 113–115.
783
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
784
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
785
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 407–
410.
786
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 101–103.
781

100

IT-05-87-T

226/28140 TER
Prevod

(194) Hysni Mehmeti (star 40 godina, muškog pola)

244.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.788
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–135 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Hysnija (od oca Alija) Mehmetija.789 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Hysnija (od oca Alija) Mehmetija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom. Pored toga, ustanovljeni su defekti na kostima lobanje, koji “ukazuju na delovanje
i prolazak projektila kroz kosti sa pravcem kanala od napred nazad”.790 U potvrdi o smrti koju je
izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti
Hysnija (od oca Alija) Mehmetija “[s]trelna rana glave, trupa i leve ruke”.791 Ovo je potvrñeno u
rezimiranom antropološkom izveštaju za Hysnija (od oca Alija) Mehmetija koji je izdala Kancelarija
za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.792
(195) Mehmet Mehmeti (star 18 godina, muškog pola)

245.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.793
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.
(196) Muharrem Mehmeti (star 68 godina, muškog pola)

246.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.794
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–116 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Muharrema (od oca Salija) Mehmetija.795 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Muharrema (od oca Salija)
787

Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 593.
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
789
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
790
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 748–
759.
791
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 262–263.
792
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 264–265.
793
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
794
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
795
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
788

101

IT-05-87-T

225/28140 TER
Prevod

Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.796 Pored toga, na karličnoj kosti
nañen je kanal ustreline, a “[u] predelu donje unutrašnje ivice desne bedrene kosti, neposredno ispod
desnog krsno-bedrenog zgloba, i to na granici spoja bedrene, sedalne i preponske kosti”, nañen je
metalni projektil. U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Muharrema (od oca Salija) Mehmetija “[v]išestruke
strelne ozlede trupa i desne ruke”.797 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za
Muharrema (od oca Salija) Mehmetija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu,
Odeljenje za pravosuñe UNMIK.798
(197) Quash Mehmeti (star 45 godina, muškog pola)

247.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.799
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–127 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Causha (od oca Bajrama) Mehmetija.800 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Causha (od oca Bajrama)
Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom. Pored toga, “[u] predelu korena IV prsta levog stopala nañen je
[...] metalni projektil [...], a kosti donožja i članci IV prsta istog stopala su prelomljeni”.801 U potvrdi
o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je
uzrok smrti Çausha (od oca Bajrama) Mehmetija “[s]trelna ozleda grudnog koša”.802 Ovo je
potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Causha (od oca Bajrama) Mehmetija koji je
izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.803

796

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 632–
636.
797
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 53–54.
798
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 518–519.
799
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
800
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
801
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 693–
703.
802
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 37–38.
803
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 39.
102

IT-05-87-T

224/28140 TER
Prevod

(198) Rame Mehmeti (star 43 godine, muškog pola)

248.

Veće napominje da su žrtvi po imenu Rame (od oca Ramea) Mehmeti dodeljene dve različite

oznake: BA08–003DT i K2BA–S–15–2BA–S–16–1.804 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova
žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji
put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.805 Veće smatra da to što su Rameu (od oca Ramea)
Mehmetiju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. aprila
1999. godine u Meji.
(199) Sami Mehmeti (star 20 godina, muškog pola)

249.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.806
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–102 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Samija (od oca Muharrema) Mehmetija.807 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Samija (od oca Muharrema)
Mehmetija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.808 U potvrdi o smrti koju je izdala
Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Samija
(od oca Muharrema) Mehmetija “strelna rana grudnog koša (najmanje dva hica)”.809 Ovo je
potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Samija (od oca Muharrema) Mehmetija koji je
izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.810
(200) Marash Merturi (star 29 godina, muškog pola)

250.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.811
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–88 identifikovani su putem testiranja DNK kao
804

Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
806
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
807
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 41 (zapečaćeno).
808
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 552–
557.
809
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 23.
810
Dok. pr. br. P2454 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 22–24.
811
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
805

103

IT-05-87-T

223/28140 TER
Prevod

ostaci Marasha (od oca Mhilla) Merturija.812 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Marasha (od oca Mhilla) Merturija
nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.813
(201) Bajram Meta (star 15 godina, muškog pola)

251.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.814
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–29 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Bajrama (od oca Rexhepa) Mete.815 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Bajrama (od oca Rexhepa) Mete nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Pored toga, “[n]añen je projektil u mekom
tkivu”.816 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe
takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Bajrama (od oca Rexhepa) Mete nije utvrñen.817
(202) Ismet Miftari (star 22 godine, muškog pola)

252.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.818
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–214 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Ismeta (od oca Laha) Miftarija.819 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Ismeta (od oca Laha) Miftarija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje, trupa i udova,
nastali delovanjem tupim predmetom. Pored toga, ustanovljen je defekt “na unutrašnjoj ivici leve

812

Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 42 (zapečaćeno).
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 485–
491.
814
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
815
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 42 (zapečaćeno).
816
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 179–
182.
817
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 38–41.
818
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
819
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 42 (zapečaćeno).
813

104

IT-05-87-T

222/28140 TER
Prevod

lopatice” koji je, kako se navodi u zapisniku, “moguće nanet projektilom ispaljenim iz ručnog
vatrenog oružja”.820 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Ismeta (od oca Laha) Miftarija “strelne rane grudnog
koša”.821
(203) Brahim Miroci (star 18 godina, muškog pola)

253.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.822
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–218 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Brahima (od oca Isufa) Mirocija.823 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Brahima (od oca Isufa) Mirocija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom. Pored toga, “[n]a koži ispod majice u nivou koji odgovara sredini desnog
rebarnog luka” nañen je projektil. Takoñe, na obe lopatične kosti su bili prisutni defekti, koji su
“mogli da nastanu od prolaska projektila kroz kost”.824 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Brahima Mirocija
“strelne rane grudnog koša”.825 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Brahima
(od oca Isufa) Mirocija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe UNMIK.826
(204) Fahredin Miroci (star 24 godine, muškog pola)

254.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.827
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–73 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Fahredina (od oca Maxhuna) Mirocija.828 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Fahredina (od oca Maxhuna)
820

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 1162–
1166.
821
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 347–349.
822
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
823
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 43 (zapečaćeno).
824
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 1182–
1187.
825
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 358–361.
826
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 571.
827
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
105

ustanovljeno je da je uzrok smrti Fahredina (od oca Maxhuna) Mirocija “[s]trelna rana glave”. Odeljenje za pravosuñe. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. 43 (zapečaćeno). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Dok. pr. 832 Dok. 104–106. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). a metalni projektil je pronañen i u “glav[i] desne butnjače u nivou spoja s vratom”. godine u Meji. Pored toga. 833 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.829 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. str. e-court.831 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–68 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isufa (od oca Eleza) Mirocija. pr. P943 (Izveštaji OMPF). 834 Dok. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br. br. muškog pola) 255. e-court. pr. 836 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). pr. str. 585. 835 Dok.834 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Isufa (od oca Eleza) Mirocija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court.830 (205) Isuf Miroci (star 44 godine. 831 Dok. str. str. pr.832 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. ustanovljeno je da je uzrok smrti Isufa (od oca Eleza) Mirocija “strelna rana donjeg abdomena”. str.833 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. godine u Meji. 97–100. br. br. e-court. pr. Meñutim. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 830 Dok. 829 106 . 43 (zapečaćeno). br.IT-05-87-T 221/28140 TER Prevod Mirocija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P944 (Izveštaji OMPF).835 (206) Sokol Miroci (star 42 godine. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. muškog pola) 256. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br.836 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–70 identifikovani su putem testiranja DNK kao 828 Dok. Odeljenje za pravosuñe. br. navodi se da su uzrok smrti “[n]ajverovatnije strelne rane nogu”. Meñutim. 389– 394. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 411– 419. str. aprila 1999. e-court. “[u] mekom tkivu u neposrednoj okolini tela leve preponske kosti nalazi[o] se zariven” metalni projektil. uzrok smrti Isufa (od oca Eleza) Mirocija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).

842 Dok. 39–40. pr. 43 (zapečaćeno). muškog pola) 259. godine u Meji. pr. e-court. (209) Nue Ndue (star 68 godina. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. muškog pola) 257. 839 Dok. pr. aprila 1999. 399– 401. e-court.845 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku 837 Dok. e-court.842 (208) Pashk Ndrejaj (star 44 godine. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Sokola (od oca Ramëa) Mirocija “[s]trelna rana trupa (na karlici)”. e-court. aprila 1999. br. 841 Dok. str. P943 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. 44 (zapečaćeno). str. Dok. br. muškog pola) 258. godine u Meji. P943 (Izveštaji OMPF). 44 (zapečaćeno). 843 Dok. 845 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. pr.844 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–174 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Nuea (od oca Adema) Nduea. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Meñutim. godine u Meji. 838 107 . Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. 844 Dok. e-court. e-court.843 Meñutim. str. aprila 1999. pr. uzrok smrti Sokola (od oca Ramëa) Mirocija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 220/28140 TER Prevod ostaci Sokola (od oca Ramëa) Mirocija.841 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–1 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Kolea (od oca Palusha) Ndrejaja. br.840 (207) Kole Ndrejaj (star 45 godina. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 840 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).837 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.839 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Sokola (od oca Ramëa) Mirocija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 503. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.838 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.

br.846 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 853 Dok. e-court. 852 Dok. 51. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. Odeljenje za pravosuñe. e-court. Meñutim. pr. br. br. e-court. već se konstatuje da se na glavi i trupu nalaze strelne rane. 108 . e-court. 996– 1004. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ahmeta (od oca Tafea) Nezirija “[s]trelne rane glave i trupa”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr. str. P2454 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Nuea (od oca Adema) Nduea nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.850 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. pr. e-court. pr. 49–50. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. u zapisniku se napominje da nedostaje cela glava i da su ustanovljeni višestruki prelomi. kao i znaci delovanja tupim predmetom. muškog pola) 260.849 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–183 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ahmeta (od oca Tafea) Nezirija. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. “[u] mekom tkivu neposredne okoline donjeg okrajka leve butne kosti je nañen metalni projektil”. br. pr. e-court. 849 Dok. 848 Dok. str. pr. 850 Dok. str.847 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Nuea (od oca Adema) Nduea koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. godine u Meji. 847 Dok. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. str.852 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Ahmeta (od oca Tafea) Nezirija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 55–56. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. P2454 (Izveštaji OMPF). Pored toga. Odeljenje za pravosuñe.853 846 Dok. br.851 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. 57. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 851 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2454 (Izveštaji OMPF).848 (210) Ahmet Neziri (star 25 godina. uzrok smrti Ahmeta (od oca Tafea) Nezirija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. ne iznosi se definitivan zaključak o uzroku smrti. Meñutim. 948– 950. ustanovljeno je da je uzrok smrti Nuea (od oca Adema) Nduea “[s]trelna rana grudnog koša”. 44 (zapečaćeno). br.IT-05-87-T 219/28140 TER Prevod medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. P2454 (Izveštaji OMPF).

859 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Sokola (od oca Adema) Nduea koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. (213) Sokol Nuo ili Ndue (star 45 godina. br. str. Odeljenje za pravosuñe. br. muškog pola) 263. pr. br. muškog pola) 261. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).858 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 276–277. pr. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.860 (214) Sokol Nuza (star 51 godinu. aprila 1999. 44 (zapečaćeno). 856 Dok. godine u Meji. godine u Meji. (212) Nrec Nrejaj (star 32 godine. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 855 109 . takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Sokola (od oca Adema) Nduea nije utvrñen. aprila 1999. 514.856 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–144 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sokola (od oca Adema) Nduea. 859 Dok. pr. str. br. Dok. pr. Na tom spisku se 854 Dok. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. pr. uzrok smrti Sokola (od oca Adema) Nduea nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 218/28140 TER Prevod (211) Naim Nimanaj (star 22 godine. e-court. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).855 Meñutim. P943 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 262. 858 Dok.854 Meñutim. 857 Dok. pr. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. br. br. pr. godine u Meji. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe UNMIK.857 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 860 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 797– 800. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 264. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999.

str. 862 110 . 865 Dok. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Sokola (od oca Malea) Nuze nije utvrñen. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 869 Dok. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).869 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te tri žrtve se vode kao nestale. Dok. e-court. 770– 773. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u 861 Dok. br.864 (215) Shpend Osmani (star 71 godinu. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).867 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe. 760– 765. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. br. pr. str. pr. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.866 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 867 Dok. Veće napominje da su žrtvama sa sličnim imenima – Avdylu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 863 Dok. pr. 45 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. 866 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi lobanje i rebara. e-court. odnosno Smajlu (od oca Mehmeta) Pajazitiju – dodeljene dve različite oznake (2BA–166 i 2BA–12). muškog pola) 266. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Idriz Pajaziti (star 45 godina. godine u Meji. e-court. pr.862 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. br.861 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–136 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sokola (od oca Malea) Nuze. aprila 1999. 868 Dok. e-court. muškog pola) i Smajl Pajaziti (star 48 godina. ustanovljeno je da je uzrok smrti Shpenda (od oca Sylejmana) Osmanija “[s]trelna rana glave”. Meñutim. Meñutim. 45 (zapečaćeno). br.863 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. uzrok smrti Sokola (od oca Malea) Nuze nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P944 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 265. str. pr. str. Idrizu. str. muškog pola). 45 (zapečaćeno). P944 (Izveštaji OMPF). pr. e-court. str. 864 Dok. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).868 (216) Avdyl Pajaziti (star 41 godinu. br. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. str. uzrok smrti Shpenda (od oca Sylejmana) Osmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 217/28140 TER Prevod navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 224–226.865 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–138 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shpenda (od oca Sylejmana) Osmanija. 227–231.

br. odnosno 2BA–12 identifikovane su kao Avdyl (od oca Mehmeta) Pajaziti.876 269. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. str. 875 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.870 267.871 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim. e-court. Odeljenje za pravosuñe. pr. str. Dok. uzrok smrti Avdyla (od oca Mehmeta) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim. 870 Dok. 644– 647. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.873 268. br. na spisku nije identifikovana oznaka za Idriza (od oca Mehmeta) Pajazitija i njegov slučaj nije evidentiran kao zaključen nakon što su posmrtni ostaci predati njegovoj porodici. Odeljenje za pravosuñe. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 245–246. P2394 (Izveštaji OMPF). 906– 909. e-court. str.IT-05-87-T 216/28140 TER Prevod grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 24. e-court.872 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Avdyla (od oca Mehmeta) Pajazitija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 872 Dok. P2394 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 873 Dok. br. str.875 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Smajla (od oca Mehmeta) Pajazitija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Smajla (od oca Mehmeta) Pajazitija “[s]trelna rana trupa i trauma nastala usled udarca tupim predmetom u glavu”. P2394 (Izveštaji OMPF). Na njemu su žrtve 2BA–166. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Avdyla (od oca Mehmeta) Pajazitija nije utvrñen. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br.874 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. aprila 1999. uzrok smrti Smajla (od oca Mehmeta) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 247–248. pr. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. 874 Dok. 876 Dok. 22–23. Meñutim. str. br. P2394 (Izveštaji OMPF). 871 111 . e-court. odnosno Smajl (od oca Mehmeta) Pajaziti i njihovi slučajevi su evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. Veće napominje da u vezi s Idrizom (od oca Mehmeta) Pajazitijem nema sudskomedicinskih dokaza. br. Meñutim. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).

ustanovljeno je da je uzrok smrti Haxhija (od oca Muharema) Pajazitija “[m]oguća strelna rana glave”. P944 (Izveštaji OMPF). 46 (zapečaćeno). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).883 (220) Idriz Pajaziti (star 45 godina. 883 Dok. 881 Dok. br. Meñutim.882 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 307– 310.879 Meñutim.877 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–14 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ganija (od oca Rexhepa) Pajazitija. aprila 1999. 45 (zapečaćeno). br. e-court. 877 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. muškog pola) 273. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Vidi analizu pod brojem 216 gore u tekstu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. e-court. muškog pola) 270. e-court. godine u Meji. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 882 Dok. Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). uzrok smrti Haxhija (od oca Muharema) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. (219) Haxhi Pajaziti (star 15 godina. pr. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).IT-05-87-T 215/28140 TER Prevod (217) Gani Pajaziti (star 37 godina. pr. pr. 878 112 . e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 272. pr. Odeljenje za pravosuñe. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. br.880 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–53 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Haxhija (od oca Muharema) Pajazitija. aprila 1999. godine u Meji. str.881 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 75–79. muškog pola) 271. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.878 (218) Halil Pajaziti (star 24 godine. 880 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. pr. str. str. 879 Dok.

Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 311– 314. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Pored toga. e-court. muškog pola) 274. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. str. pr. Pored toga. e-court. 120– 124. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 885 113 . gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana karlice”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P944 (Izveštaji OMPF). str. uzrok smrti Mujea (od oca Isufa) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Dok. 46 (zapečaćeno).885 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. u zapisniku se navodi da je ustanovljen prelom XII grudnog pršljena. aprila 1999. 887 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ismeta (od oca Rexhepa) Pajazitija “strelne rane karlice i butne kosti”. str. 886 Dok. uzrok smrti Ismeta (od oca Rexhepa) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 576. 80–83. e-court. pr. pr. str. 45 (zapečaćeno). 888 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. br. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe.889 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–18 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mujea (od oca Isufa) Pajazitija. izazvan dejstvom “projektila koji je pronañen u telu pršljena”. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 890 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. aprila 1999.884 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–54 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ismeta (od oca Rexhepa) Pajazitija. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.890 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.888 (222) Muje Pajaziti (star 52 godine. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. muškog pola) 275. Meñutim. pr. 889 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. oštećenja na grudnom košu i u desnom lopatičnom predelu “mogl[a] [su] nastati delovanjem projektila vatrenog oružja”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).891 U potvrdi o smrti 884 Dok. br.887 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ismeta (od oca Rexhepa) Pajazitija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. pr.IT-05-87-T 214/28140 TER Prevod (221) Ismet Pajaziti (star 30 godina. e-court.886 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 891 Dok. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. br.

22–24. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Shkelzena (od oca Mujea) Pajazitija nije utvrñen. trupu i udovima. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. br. godine u Meji. Meñutim. e-court. str. str. u zapisniku se napominje da nedostaje cela glava. 45 (zapečaćeno). vatrenog oružja”. aprila 1999. pr. aprila 1999. 896 Dok.893 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–24 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Qerima (od oca Pajazita) Pajazitija. ustanovljeno je da je uzrok smrti Mujëa (od oca Isufa) Pajazitija “[s]trelna rana abdomena”. 45 (zapečaćeno). str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja tupim predmetom na glavi. e-court. br. 898 Dok. br.895 (224) Shkelzen Pajaziti (star 19 godina. 895 Dok. i delovanja visoke temperature. br. postojao je “rupičasti defekt u predelu desne lopatične kosti” nastao prilikom prolaska projektila kroz tu kost. 894 Dok. e-court.IT-05-87-T 213/28140 TER Prevod koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.898 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).896 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–11 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shkelzena (od oca Mujea) Pajazitija.894 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). muškog pola) 277. 897 Dok. 16–18. pr. pr. P944 (Izveštaji OMPF). da su na telu prisutni višestruki prelomi i da prelomi leve butne kosti “predstavljaju delove kanala ustreline nanesene projektilom ispaljenim iz ručnog. Odeljenje za pravosuñe. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). godine u Meji. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 85–88. 899 Dok. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr.897 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. Odeljenje za pravosuñe. str. uzrok smrti žrtve 2Ba–24 nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. Pored toga. str. uzrok smrti Shkelzena (od oca Mujea) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P944 (Izveštaji OMPF). Dok. br. e-court. 154– 157. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 893 114 .899 892 Dok. pr. Meñutim. muškog pola) 276.892 (223) Qerim Pajaziti (star 40 godina. br. pr.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). “[u] mekom tkivu desnog natključnog predela nañen 900 Dok. godine u Meji. str. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. 592– 595. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 45 (zapečaćeno). e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. (227) Zenel Pajaziti (star 49 godina. muškog pola) 279. muškog pola) 280. br. aprila 1999. br. muškog pola) 278. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 904 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Meñutim. Dok. e-court. 45 (zapečaćeno). Vidi analizu pod brojem 216 gore u tekstu. 902 Dok. e-court. str. P944 (Izveštaji OMPF). 903 Dok. br.902 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.904 (226) Smajl Pajaziti (star 48 godina. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.906 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. pr.900 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–109 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shpenda (od oca Halida) Pajazitija. 175–179. P943 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. Odeljenje za pravosuñe. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. pr. 594. 906 Dok.905 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–185 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zenela (od oca Mehmeta) Pajazitija. ustanovljeno je da je uzrok smrti Shpenda (od oca Halida) Pajazitija “[s]trelna rana grudnog koša”. br. pr. pr. pr. e-court. godine u Meji. uzrok smrti Zenela (od oca Mehmeta) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br.903 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Shpenda (od oca Halida) Pajazitija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Pored toga. kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti Shpenda (od oca Halida) Pajazitija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.901 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 901 115 . aprila 1999. str. 905 Dok.IT-05-87-T 212/28140 TER Prevod (225) Shpend Pajaziti (star 58 godina.

br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. pr. muškog pola) 281. e-court.908 (228) Mark Palokaj (star 55 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. (229) Uke Pepaj (star 16 godina. muškog pola) 283. aprila 1999. 1010– 1014. 911 Dok. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.907 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. 908 Dok. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Zenela (od oca Mehmeta) Pajazitija nije utvrñen. muškog pola) 282.912 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.909 Meñutim. br. br. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–327T i Ba05–342DT identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Gaspera (od oca Mhilla) Pjetrija. pr. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.910 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka K2BA–102–1 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ukea (od oca Marka) Pepaja. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 46 (zapečaćeno). pr. Odeljenje za pravosuñe.911 (230) Gasper Pjetri (star 23 godine. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. br. godine u Meji. 909 Dok. godine u Meji. str.IT-05-87-T 211/28140 TER Prevod je metalni projektil”. pr. P944 (Izveštaji OMPF). e-court.914 907 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. Na njemu je žrtva Ba05–327T identifikovana kao Gasper (od oca Mhilla) Pjetri. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. e-court. 116 . 43– 49. str. uzrok smrti Gaspera (od oca Mhilla) Pjetrija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. kao i znaci delovanja vatre.913 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 46 (zapečaćeno). 910 Dok. aprila 1999. 304–307. 912 Dok. pr. 913 Dok. 914 Dok. br. P2602 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. pr.

Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).919 286. 917 Dok. Nije znala da li su mrtvi ili ne. br. 46 (zapečaćeno). dok. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. Kad se okrenula. br. čula je pucnje. 34– 42. 918 Dok. muškog pola) 287.917 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. godine Skender Pjetri nateran da se. Dok se Deda udaljavala od tog objekta.915 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–240T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ilirjana (od oca Pashka) Pjetrija. pr.918 (232) Skender Pjetri (star 27 godina. postroji u dvorištu kuće Prenda Markaja. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 921 Dok. P943 (Izveštaji OMPF). videla je te muškarce na zemlji. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. muškog pola) 284. godine u Meji. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 920 Dok. br. br. godine). P2233 (Izjava svedoka od 8. 916 117 . str. aprila 2000. aprila 1999. (233) Ardian Prelaj (star 18 godina. uzrok smrti Ilirjana (od oca Pashka) Pjetrija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) 285. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 919 Merita Deda. godine u Meji. 183–184. br. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. pr. Merita Deda je posvedočila da je 27. Meñutim. 3. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ilirjana (od oca Pashka) Pjetrija “[s]trelna rana glave”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.920 Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. P2416 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. zajedno s drugim muškarcima iz njene porodice. e-court.921 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–251 identifikovani su putem testiranja DNK kao 915 Dok. Dok.IT-05-87-T 210/28140 TER Prevod (231) Ilirian Pjetri (star 24 godine. ali Skendera (od oca Mihilla) Pjetrija više nikada nije videla živog.916 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. str. str. br. kao i znaci delovanja vatre.

P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). rebara. str. 46 (zapečaćeno). 1384– 1387. Meñutim. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ardiana (od oca Marasha) Prelaja “višestruke strelne rane”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 925 Dok. br. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr.922 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. godine u Meji.926 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 408–411. rebara. str.925 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–209 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Dritona (od oca Pala) Prelaja. br.929 922 Dok. br. br. Meñutim.IT-05-87-T 209/28140 TER Prevod ostaci Ardiana (od oca Marasha) Prelaja. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju lica. nožnih prstiju i desne ruke. u zapisniku se napominje da nedostaje desna ruka. e-court. pršljenova. br. pr. br.928 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Dritona (od oca Pala) Prelaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 927 Dok.924 (234) Driton Prelaj (star 24 godine. gde stoji da su uzrok smrti strelne rane grudnog koša i glave. pršljenova. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. Dok. e-court. uzrok smrti Dritona (od oca Pala) Prele nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. nogu i leve lakatne kosti. uzrok smrti Ardiana (od oca Marasha) Prelaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. kao i da su prisutni znaci delovanja “tupine mehaničkog oruña” i delovanja visoke temperature. da su ustanovljeni višestruki prelomi kostiju glave. str. e-court.927 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. P2454 (Izveštaji OMPF). str. pr. 926 Dok. 1135– 1142. Odeljenje za pravosuñe. 923 118 . 65–66. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). 928 Dok. 924 Dok. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Dritona (od oca Pala) Prelaja “[s]trelne ozlede grudnog koša”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.923 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe. e-court. 46 (zapečaćeno). muškog pola) 288. str.

muškog pola) 289. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 930 119 . 931 Dok. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. 933 Dok. e-court. e-court. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe. muškog pola) i Sokol Prelaj (star 34 godine. str. 46 (zapečaćeno).IT-05-87-T 208/28140 TER Prevod (235) Gjergj Prelaj (star 29 godina. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 405–407. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr.934 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. ustanovljeno je da je uzrok smrti Sokola (od oca Prela) Prele “[s]trelna rana glave”. pr. Odeljenje za pravosuñe.930 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. br. 67–68. pr. muškog pola) 292. Meñutim. 929 Dok. Meñutim. godine u Meji. br. aprila 1999. Veće napominje da su žrtvama sa sličnim imenima – Sokolu (od oca Prela) Prelaja i Gjergju Prelaju – dodeljene dve različite oznake (2BA–247 i 2BA–83). Dok.935 (236) Sokol Prelaj (star 34 godine. 1366– 1370.931 290. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Sokola (od oca Prela) Prelaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. str. Vidi analizu pod brojem 235 gore u tekstu. str. 932 Dok. br. e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti Gjergja (od oca Prela) Prelaja “višestruke strelne rane glave”. kao i znaci delovanja tupim predmetom. odnosno Sokol (od oca Prela) Prelaj i njihovi slučajevi su evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni porodicama.932 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 934 Dok. br. uzrok smrti Gjergja (od oca Prela) Prelaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2454 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na njemu su žrtve 2BA–247 i 2BA–083 identifikovane kao Gjergj (od oca Prela) Prelaj.933 291. 463– 466. e-court. pr.

pr. uzrok smrti Tomea (od oca Kolea) Prele nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. pr.941 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te tri žrtve se vode kao nestale. pr. e-court. br. str. 46 (zapečaćeno). P2454 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 293. 982– 986. Mark Prendi (star 26 godina. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr.IT-05-87-T 207/28140 TER Prevod (237) Tome Prelaj (star 37 godina. 941 Dok. br. muškog pola) i Robert Prendi (star 24 godine. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju “nastali […] delovanjem tupine mehaničkog oruña”. 943 Dok. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Robertu i Marku (od oca Gjona) Prendiju – dodeljene dve različite oznake (2BA–180 i 2BA–189). aprila 1999. e-court. br. str. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.936 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–232 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Tomea (od oca Kolea) Prelaja.938 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 942 Dok. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 937 Dok. e-court. 129–131. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). godine u Meji. e-court. Odeljenje za pravosuñe. pr. br. 938 Dok. uzrok smrti žrtve 2Ba–180 nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. na njemu nisu identifikovane oznake za te tri žrtve i ne navodi se da su posmrtni ostaci vraćeni njihovim porodicama. Veće napominje da su trima žrtvama – Gjergju. pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. aprila 1999.942 295.940 (238) Gjergj Prendi (star 22 godine. P944 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. muškog pola) 294.937 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr. br. 1271– 1278. str. 936 120 . Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. Meñutim. br.943 935 Dok. 46 (zapečaćeno). 74. e-court. ustanovljeno je da je uzrok smrti Tomea (od oca Kolea) Prelaja “[s]trelna rana glave i grudnog koša”. 72–73. 939 Dok. Meñutim. godine u Meji. muškog pola). kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr. Dok.939 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Tomea (od oca Kolea) Prelaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. Meñutim. P2454 (Izveštaji OMPF). 940 Dok.

godine u Meji. 47 (zapečaćeno). kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti žrtve 2Ba–189 nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 949 Dok. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 946 Dok. Meñutim. e-court. odnosno Marku (od oca Gjona) Prendiju. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br.IT-05-87-T 206/28140 TER Prevod 296. br. pr. pr. muškog pola) 300. 40–41. godine u Meji. P2415 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.946 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–37T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Pala (od oca Nikea) Prendija.948 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Pala (od oca Nikea) Prendija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što su “[p]osmrtni ostaci u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).944 297. str.945 Meñutim. pr. e-court. muškog pola) 299. br. Vidi analizu pod brojem 238 gore u tekstu. P2394 (Izveštaji OMPF). 45– 58. e-court. (241) Pal Prendi (star 49 godina. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. ustanovljeno je da je uzrok smrti Pala (od oca Nikea) Prendija “[s]trelna rana glave (dva hica)”. 947 Dok. pa stoga konstatuje da nije dokazano da je ijedna od te tri žrtve ubijena 27. 948 Dok. godine u Meji. Veće nije u mogućnosti da odredi koji skupovi posmrtnih ostataka pripadaju Gjergju. aprila 1999. br. 1033– 1039. Robertu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 298. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. (239) Leonard Prendi (star 21 godinu. aprila 1999. 121 . u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. (240) Mark Prendi (star 26 godina. Odeljenje za pravosuñe. 945 Dok. str. Meñutim. aprila 1999.947 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja visoke temperature. br. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).949 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Pala 944 Dok.

951 122 . str. 955 Dok. pr. “[u] zadnjoj lobanjskoj jami pronañen je deformisani metalni projektil u truležno izmenjenom moždanom tkivu”. e-court. str. 279–280. aprila 1999. str. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. Odeljenje za pravosuñe.957 950 Dok. 42–43. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Vidi analizu pod brojem 238 gore u tekstu. Dok.IT-05-87-T 205/28140 TER Prevod (od oca Nikea) Prendija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Meñutim. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court.952 (243) Robert Prendi (star 24 godine. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 954 Dok. pr. br. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 953 Dok. P2394 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Sokola (od oca Gjona) Prendija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 957 Dok. 956 Dok. br. br.953 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–199 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sokola (od oca Gjona) Prendija. Pored toga. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. 46 (zapečaćeno). br.950 (242) Prend Prendi (star 55 godina. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1079– 1082. br.954 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. muškog pola) 301. (244) Sokol Prendi (star 37 godina. br. 47 (zapečaćeno). P943 (Izveštaji OMPF). pr. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 303. 534–535. e-court. 952 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Sokola (od oca Gjona) Prendija “[s]trelna rana glave. e-court.951 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba05–248T identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Prenda (od oca Marka) Prendija. pr. muškog pola) 302. grudnog koša i leve ruke”. P943 (Izveštaji OMPF).956 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Sokola (od oca Gjona) Prendija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str.955 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.

Odeljenje za pravosuñe. 939– 943. Meñutim. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. rebara. pršljenova. str.963 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Vitora (od oca Gjona) Prendija nije utvrñen. muškog pola) 304. str. 24 (zapečaćeno). br.960 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. br. kao i prelomi kostiju koji su nastali delovanjem “tupine mehaničkog oruña”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 960 Dok. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Hajdara (od oca Nimana) Qestaja nije utvrñen. pr. pr. br. e-court. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 280–282. desne ključne kosti. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju lica. pr.964 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. muškog pola) 306. e-court. 961 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 963 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). uzrok smrti Hajdara (od oca Nimana) Cestaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.IT-05-87-T 204/28140 TER Prevod (245) Viktor Prendi (star 28 godina. e-court. e-court.961 (246) Hajdar Qestaj (star 61 godinu. str.962 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–181 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hajdara (od oca Nimana) Cestaja.959 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. 964 Dok. pr. 47 (zapečaćeno). e-court. Dok. 959 123 . 293–295. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P944 (Izveštaji OMPF). aprila 1999. str. muškog pola) 305. br. pr. pr. 987– 990. rebara.965 (247) Adem Rama (star 22 godine. P944 (Izveštaji OMPF). leve lopatične kosti i desne butne kosti. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na tom spisku se 958 Dok. e-court. uzrok smrti Vitora (od oca Gjona) Prendija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 962 Dok. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.958 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–172 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Vitora (od oca Gjona) Prendija. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. desne lopatične kosti i leve lakatne kosti. 965 Dok. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe.

970 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). godine u Meji. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. godine u Meji. Na tom spisku se 966 Dok. pr. 973 Dok. str. br. e-court. Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom.970 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. uzrok smrti Bujara (od oca Arifa) Rame nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 107–109.969 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.966 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–3 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Adema (od oca Sadrija) Rame. Veće napominje da su žrtvi po imenu Nijazi (od oca Xhafera) Rama dodeljene dve različite oznake: 2Ba–S–8 i K2BA–S–8.967 (248) Bujar Rama (star 27 godina. pr. pr. 968 Dok. “[o]bdukcijom ustanovljen otvor u predelu desne temene kosti predstavlja[o] [je] izlazni otvor projektilne rane”.968 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–75 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bujara (od oca Arifa) Rame. 47 (zapečaćeno). 425– 427. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 967 124 . pr. pr. str. str. 969 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Pored toga. Na njemu nije identifikovana oznaka za tu žrtvu. godine u Meji. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. br. muškog pola) 307. br. br. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 308. str. str. Odeljenje za pravosuñe. e-court. pr. 47 (zapečaćeno). godine u Meji. e-court.972 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).973 Veće smatra da to što su Nijaziju (od oca Xhafera) Rami dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. ustanovljeno je da je uzrok smrti Bujara (od oca Arifa) Rame “strelna rana glave”.IT-05-87-T 203/28140 TER Prevod navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 971 Dok. 47 (zapečaćeno). (250) Sadri Rama (star 50 godina. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. muškog pola) 309. 972 Dok. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. aprila 1999. br.971 (249) Nijazi Rama (star 22 godine.

288–289. e-court. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. godine u Meji. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. aprila 1999. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. br.IT-05-87-T 202/28140 TER Prevod navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. 976 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 980 Dok. e-court. pr. “[u] predelu desne zglobne površine krsne kosti u očuvanim delovima mekog tkiva pronañen je [.980 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. leve ključne kosti i desne lopatične kosti. br.. 977 Dok.982 974 Dok. rebara. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr.981 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Sezaja (od oca Hazira) Ramu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. 1015– 1019. 509–510. 47 (zapečaćeno). str. P943 (Izveštaji OMPF). str.978 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–186 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sezaja (od oca Hazira) Rame. pršljenova. uzrok smrti Sezaja (od oca Hazira) Rame nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str.] metalni projektil”. pr. e-court. 976 Dok. 981 Dok. br. P943 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). uzrok smrti Sadrija (od oca Adema) Rame nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Pored toga. e-court. str. e-court. 982 Dok. e-court. Dok. muškog pola) 310. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 166–168.977 (251) Sezaj Rama (star 36 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 975 125 . takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Sadrija (od oca Adema) Rame nije utvrñen.974 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–101 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sadrija (od oca Adema) Rame. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Meñutim. 978 Dok.975 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. u izveštaju nije konstatovano da “opsežno oštećenje leve ilijačne kosti možda ukazuje na ante mortem ozledu karlice”. Meñutim. ustanovljeno je da su uzrok smrti Sezaja (od oca Hazira) Rame “[s]trelne ozlede glave i trupa”. br. str. 548– 551. 979 Dok. 47 (zapečaćeno). br. pr. Odeljenje za pravosuñe. P944 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. pr.. godine u Meji.979 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Meñutim. str.

987 Dok. str. e-court. br. Odeljenje za pravosuñe. Odeljenje za pravosuñe. pr. br.986 (253) Zeqir Rama (star 80 godina. Meñutim. 990 Dok. 989 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). rebara i butnih kostiju. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 984 126 . karlične kosti. Dok. e-court. 986 Dok. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Zenuna (od oca Ramea) Rame “[s]trelna rana glave”. 47 (zapečaćeno). br. 828– 831. e-court. str. e-court. 158– 162. pr. br. str. br. muškog pola) 312. str. str. Meñutim.990 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Zeqira 983 Dok.989 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Zenuna (od oca Ramea) Rame nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.984 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 47 (zapečaćeno). pr. 985 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. aprila 1999. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Zeqira (od oca Metea) Rame nije utvrñen. str.985 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. uzrok smrti Zeqira (od oca Metea) Rame nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. aprila 1999. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 285–286. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).987 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–150 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zeqira (od oca Metea) Rame. godine u Meji. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P943 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).988 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.IT-05-87-T 201/28140 TER Prevod (252) Zenun Rama (star 33 godine. muškog pola) 311. u zapisniku se napominje da nedostaju obe ruke i da su prisutni višestruki prelomi kostiju glave. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. godine u Meji. 31–33.983 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–25 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zenuna (od oca Ramea) Rame. pr. pr. 988 Dok.

21. pr. Meñutim. Strelna rana grudnog koša”. P943 (Izveštaji OMPF). 998 Dok. 492– 498. pr.995 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Rama (od oca Dervisha) Ramaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. P2454 (Izveštaji OMPF). str. 992 127 . ustanovljeno je da je uzrok smrti Rama (od oca Dervisha) Ramaja “[s]trelna ozleda obe butine (jedan hitac u desnu i dva hica u levu butinu). godine u Meji.992 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–89 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rama (od oca Dervisha) Ramaja.994 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).993 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dok. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. pr. 993 Dok. 19–20. pr. Pored toga. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. P2454 (Izveštaji OMPF). br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe. i to u okolnom mekom tkivu leve butine.IT-05-87-T 200/28140 TER Prevod (od oca Metea) Ramu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. 997 Dok. br. e-court.996 (255) Tahir Ramaj (star 70 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str. pr. aprila 1999. uzrok smrti Rame (od oca Dervisha) Ramaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 994 Dok. 48 (zapečaćeno). pr. koji je sastavio MKNL). nañen [je] metalni projektil”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka 004/2005-ER od septembra 2005. pr.991 (254) Rame Ramaj (star 27 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 995 Dok. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Meñutim. br. 47 (zapečaćeno). godine. str.997 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–85 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Tahira (od oca Murata) Ramaja. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 552–553. ecourt.998 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Tahira (od oca Murata) Ramaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. br. muškog pola) 314. godine u Meji. kao i znaci delovanja 991 Dok. muškog pola) 313. 996 Dok. str. “u predelu leve noge. str.

br. 527–528.1004 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.1006 (257) Anton Rexha (star 20 godina. br.1000 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Tahira (od oca Murata) Ramaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. 513– 522. e-court. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. pr. 1007 Dok.1005 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Adema (od oca Zenela) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 135–137. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 316. str. 128 . str. godine u Meji. br. Odeljenje za pravosuñe. 298–300. br. 1000 Dok. 589. e-court. 1003 Dok. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). u nivou VI i VII rebra sa leve strane u prednjepazušnoj liniji pronañen je metalni projektil “. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. uzrok smrti Adema (od oca Zenela) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. muškog pola) 315. str. 1002 Dok. navodi se da je uzrok smrti “[s]trelna rana karlice”. Odeljenje za pravosuñe. P943 (Izveštaji OMPF). Pored toga. pr. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.IT-05-87-T 199/28140 TER Prevod tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 1005 Dok. Meñutim.1007 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–219 identifikovani su putem testiranja DNK kao 999 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 48 (zapečaćeno).1003 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P943 (Izveštaji OMPF). P944 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. str. e-court. aprila 1999.999 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 1001 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). godine u Meji. 1006 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Tahira (od oca Murata) Ramaja “[s]trelna rana levog kuka”. br. 1004 Dok. e-court. P943 (Izveštaji OMPF). pr. ustanovljeno je da su uzrok smrti Adema (od oca Zenela) Rexhe “[s]trelne rane glave i grudnog koša”. “[u] prisutnom mekom tkivu spoljašne strane grudnog koša. br.1001 (256) Adem Rexha (star 44 godine. str. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. 471– 474.1002 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–94 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Adema (od oca Zenela) Rexhe. pr. br. e-court.

uzrok smrti Antona (od oca Hajdara) Rexhaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1013 Dok. 48 (zapečaćeno). ustanovljeno je da su uzrok smrti Avnija (od oca Idriza) Rexhe “[v]išestruke strelne ozlede (glave. P943 (Izveštaji OMPF). 556–557. u zapisniku se napominje da nedostaje levo stopalo i da su prisutni višestruki prelomi kostiju glave.1011 (258) Avni Rexha (star 28 godina. aprila 1999. br.1009 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ustanovljeno je da je uzrok smrti Antona (od oca Hajdara) Rexhaja “strelna rana glave”. br. Meñutim. pr. Dok. br. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana glave i trupa”. 1010 Dok.IT-05-87-T 198/28140 TER Prevod ostaci Antona (od oca Hajdara) Rexhaja. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P943 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Avnija (od oca Idriza) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. str. Meñutim. 1011 Dok. 1012 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju lobanje. pr. str.1010 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Antona (od oca Hajdara) Rexhaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Odeljenje za pravosuñe. br. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). pr. P943 (Izveštaji OMPF). 1016 Dok. 48 (zapečaćeno). pr. br.1016 1008 Dok. pr. pr. e-court. str. 1014 Dok. str. kao i znaci delovanja visoke temperature.1013 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1015 Dok. muškog pola) 317. 573. e-court. br. e-court. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Odeljenje za pravosuñe. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. br. str. br. pršljenova i leve ključne kosti. 292–293. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–16 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avnija ili Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhe.1014 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. str. 362–364. godine u Meji. Na njemu su posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–016 identifikovani kao ostaci Avnija (od oca Idriza) Rexhe.1008 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr.1012 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. vrata. grudnog koša i desne ruke)”.1015 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Avnija (od oca Idriza) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1009 129 . 1188– 1192. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 111– 115. pr. trupa i udova nastali delovanjem tupim predmetom. e-court.

Odeljenje za pravosuñe. e-court. P943 (Izveštaji OMPF). Dok. pr. Odeljenje za pravosuñe. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ibëra (od oca Hasana) Rexhe “[s]trelne rane glave i trupa”. 774– 778. muškog pola) 318. P943 (Izveštaji OMPF). str. Meñutim. P943 (Izveštaji OMPF). 1025 Dok. pr.IT-05-87-T 197/28140 TER Prevod (259) Bashkim Rexha (star 20 godina. br. e-court.1018 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1023 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1021 (260) Iber Rexha (star 53 godine. pr. 1024 Dok. pr.1022 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–21 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ibera (od oca Hasana) Rexhe.1023 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1019 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.1025 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ibera (od oca 1017 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. br. 1019 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine u Meji. 1021 Dok. 138– 144. str. e-court. uzrok smrti Ibera (od oca Hasana) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim. ustanovljeno je da su uzrok smrti Bashkima (od oca Rexhea) Rexhe “[s]trelne rane glave i desne noge”. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju. pr. u zapisniku se napominje da na telu postoje višestruki prelomi. 48 (zapečaćeno). kao i znaci delovanja tupim predmetom.1020 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bashkima (od oca Rexhea) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.1024 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. godine u Meji. e-court. pr. br. 1018 130 . pr. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 48 (zapečaćeno). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 524–525. str. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1020 Dok. 1022 Dok. str. aprila 1999. br. str. pr.1017 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–139 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bashkima (od oca Rexhea) Rexhe. e-court. muškog pola) 319. 295–296. br. br. nastali delovanjem tupim predmetom. br. 301–302. uzrok smrti Bashkima (od oca Rexhea) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str.

ustanovljeno je da su uzrok smrti Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhe “[s]trelne ozlede glave. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 48 (zapečaćeno). Meñutim. e-court. 1031 Dok. Odeljenje za pravosuñe. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. muškog pola) 321. 1027 131 . P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1030 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. Pored toga. 1028 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. kosti kuka. 550–551. P943 (Izveštaji OMPF). 507–508. 1030 Dok. e-court. 283–284. pr. pr. konstatovana je strelna rana na trupu. br. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Meñutim.1032 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–10 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hameza (od oca Rexhepa) Rexhe. pr. 1029 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1031 (262) Hamza Rexhaj (star 62 godine. 1033 Dok. str. Na njemu su posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–014 identifikovani kao ostaci Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhe. godine u Meji. br. aprila 1999. pr. “sa kanalom ulevo i naniže i 1026 Dok. uzrok smrti Hameza (od oca Rexhepa) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1028 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. trupa i leve noge”. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 48 (zapečaćeno). pršljenova. rebara. str.1027 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.1033 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.1026 (261) Ruzhdi Rexha (star 25 godina. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P943 (Izveštaji OMPF). nogu i leve lopatične kosti. Dok. br. pr. 1032 Dok. pr. e-court. aprila 1999. str.1029 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. P943 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. e-court. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. pr. muškog pola) 320. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 99– 103. br.IT-05-87-T 196/28140 TER Prevod Hasana) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–14 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avnija ili Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhe. uzrok smrti Ruzhdija (od oca Idriza) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.

br. 48 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.1039 (264) Tahir Rexhaj (star 19 godina. Meñutim. uzrok smrti Isufa (od oca Adema) Rexhaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Dok. br. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza.1035 U rezimiranom antropološkom izveštaju za Hameza (od oca Rexhepa) Rexhu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P943 (Izveštaji OMPF).1034 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).IT-05-87-T 195/28140 TER Prevod dnom u predelu XII rebra sa leve strane. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. e-court. pr. godine u Meji. konstatovano je da je uzrok smrti “[s]trelna rana glave”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. 1039 Dok. godine u Meji. pr. br. str. str. pr. P944 (Izveštaji OMPF). str. br. 13–15. ruku. gde je nañen projektil. 1040 Dok. kao i ustreli obeju nadlaktica”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. butnih kostiju i stopala. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1041 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–132 identifikovani su putem testiranja DNK kao 1034 Dok.1040 Meñutim. muškog pola) 324. 1035 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe.1037 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–155 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isufa (od oca Adema) Rexhe. muškog pola) 323. br.1038 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. (265) Xhevdet Rexhaj (star 40 godina. kao i znaci delovanja tupim predmetom. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. aprila 1999.1036 (263) Isuf Rexhaj (star 27 godina. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. e-court. pr. grudne kosti. godine u Meji. 1041 Dok. muškog pola) 322. 1037 Dok. br. 579. pr. 1036 132 . pr. br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Hameza (od oca Rexhepa) Rexhaja “višestruke strelne rane”. 1038 Dok. 856– 862. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. pršljenova. 79– 84. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court.

P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. 220–223. e-court. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br. 1043 133 . pr. br.1049 1042 Dok. 542–543. 270–271. Pored toga. Pored toga.1048 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bekima (od oca Alija) Rrustemija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. uzrok smrti Bekima (od oca Alija) Rrustemija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. a u “mekom tkivu karlice” pronañena su tri projektila “koja ne ozleñuju kosti”. Odeljenje za pravosuñe. pr. 1049 Dok.1045 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–49 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bekima (od oca Alija) Rrustemija.1047 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 48 (zapečaćeno). ustanovljeno je da je uzrok smrti Hamexa (od oca Rexhapa) Rexhaja “strelna rana glave”. aprila 1999. 1045 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. ustanovljeno je da je uzrok smrti Bekima (od oca Alija) Rrustemija “[s]trelna ozleda grudnog koša”. uzrok smrti Xhevdeta (od oca Hameza) Rexhe nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. Odeljenje za pravosuñe. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. P944 (Izveštaji OMPF). godine u Meji. 1046 Dok. br. P943 (Izveštaji OMPF). pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom. konstatovan je prelom XII grudnog pršljena izazvan dejstvom projektila. str.1044 (266) Bekim Rrustemi (star 28 godina. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1046 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. Dok. 49 (zapečaćeno). br. 1047 Dok. P943 (Izveštaji OMPF). pr. pregledom su otkrivene višestruke strelne rane glave. str.1042 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. e-court. grudnog koša. trupa i podlaktice. 1048 Dok. 292– 295. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 730– 735. e-court. muškog pola) 325. br. e-court. br. e-court.IT-05-87-T 194/28140 TER Prevod ostaci Xhevdeta (od oca Hameza) Rexhe. pr. e-court. Meñutim. 1044 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.1043 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim.

Dok. br. br. br. str. “[u] mekom tkivu zadnje strane trupa. str.1053 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Dana (od oca Osmana) Rrustemija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. muškog pola) 326. 1057 Dok. e-court. e-court. pr. 402– 406. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. godine u Meji. str. str. str. muškog pola) 327.1057 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.1051 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1053 Dok. uzrok smrti Dana (od oca Osmana) Rrustemija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. 1054 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. 1056 Dok.1052 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P943 (Izveštaji OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Dana (od oca Osmana) Rrustemija “[s]trelna rana donje vilice”. 49 (zapečaćeno). pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P943 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 277– 280. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr.1050 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–71 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Dana (od oca Osmana) Rrustemija. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. br. 1055 Dok.1056 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 273–274. br. pr.1055 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–46 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhafera (od oca Osmana) Rrustemija. br. Meñutim. a iznad pripoja II rebra sa desne strane”. pr. pronañen je metalni projektil. aprila 1999.1054 (268) Xhafer Rrustemi (star 27 godina. Odeljenje za pravosuñe. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.IT-05-87-T 193/28140 TER Prevod (267) Dan Rrustemi (star 35 godina. godine u Meji. str. e-court. pr. 546. br. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). ustanovljeno je da je uzrok smrti Xhafera (od oca Osmana) Rrustemija 1050 Dok. 1052 Dok. 1051 134 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). izmeñu tela I i II grudnog pršljena. Odeljenje za pravosuñe. uzrok smrti Xhafera (od oca Osmana) Rrustemija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Pored toga. Meñutim. pr. 49 (zapečaćeno).

Odeljenje za pravosuñe. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1059 135 . Meñutim. br. br. aprila 1999. 49 (zapečaćeno). Pored toga. br.1058 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Xhafera (od oca Osmana) Rrustemija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P943 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.1061 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. muškog pola) 329. str. 283–285. 1061 Dok. muškog pola) 330. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1064 Dok. pr. br. str. 544–545. e-court.1066 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–165 identifikovani su putem testiranja DNK kao 1058 Dok. P943 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. 49 (zapečaćeno). br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. e-court. e-court. e-court. 944– 947. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. str. uzrok smrti Ibera (od oca Malea) Sadikua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br.1062 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1066 Dok. br. pr. godine u Meji. aprila 1999.1063 (270) Ismet Sadiku (star 28 godina. godine u Meji. 1065 Dok. Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 267–268. “[u] kanalu kičmenog stuba u nivou trećeg grudnog pršljena” pronañen je metalni projektil. str. aprila 1999. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ibera (od oca Mala) Sadikua “strelna ozleda na desnoj strani karlice”.1064 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–12 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ismeta (od oca Miftara) Sadikua. e-court. pr. pr. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 1063 Dok. u zapisniku se napominje da nedostaje cela glava i da su prisutni višestruki prelomi. pr.1059 (269) Iber Sadiku (star 40 godina. pr. pr.1065 (271) Osman Sadiku (star 59 godina.1060 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–173 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ibera (od oca Malea) Sadikua. godine u Meji. 1062 Dok. 1060 Dok.IT-05-87-T 192/28140 TER Prevod “[s]trelna rana glave (dva hica)”. pr. muškog pola) 328. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).

str. 1068 136 . uzrok smrti Osmana (od oca Beqea) Sadikua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Pored toga. pr. 1071 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 49 (zapečaćeno). muškog pola) 331. str.1072 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–237 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Sadika (od oca Haxhija) Sadikua. str.1070 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–2 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ramiza (od oca Sadika) Sadikua. pr. br. br.1075 Ovo je potvrñeno u 1067 Dok.1069 (272) Ramiz Sadiku (star 33 godine. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. pr. pr. pršljenova i desne ključne kosti. kao i znaci delovanja tupim predmetom. uzrok smrti Sadika (od oca Haxhija) Sadikua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. str.1074 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Dok. 49 (zapečaćeno). 1304– 1309. muškog pola) 332. P943 (Izveštaji OMPF). 1069 Dok. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. e-court. pr. pr. 1072 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1075 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Meñutim. 1074 Dok. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Osmana (od oca Beqea) Sadikua nije utvrñen. str. 49 (zapečaćeno). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 1070 Dok.1067 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. e-court. Odeljenje za pravosuñe. pr.1068 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. 902– 905. pr. P944 (Izveštaji OMPF). 304–305. godine u Meji.IT-05-87-T 191/28140 TER Prevod ostaci Osmana (od oca Beqea) Sadikua. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. 1073 Dok. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 264–266. br. e-court. Odeljenje za pravosuñe.1073 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. godine u Meji. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Sadika (od oca Haxhija) Sadikua “[s]trelne ozlede grudnog koša i desne ruke”.1071 (273) Sadik Sadiku (star 57 godina. “u predelu desne ramenjače ustanovljen [je] kalus-koštani ožiljak”.

IT-05-87-T 190/28140 TER Prevod rezimiranom antropološkom izveštaju za Sadika (od oca Haxhija) Sadikua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. godine u Meji. e-court. pr. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. br. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P944 (Izveštaji OMPF). str. 49 (zapečaćeno). br. 1077 137 . kao i znaci delovanja tupim predmetom. 242–244. uzrok smrti Rexhepa (od oca Ukea) Sadrie nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1080 (275) Rexhep Sadriu (star 44 godine.1076 (274) Hysni Sadriu (star 37 godina. pr. aprila 1999.1081 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–169 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rexhepa (od oca Ukea) Sadriua. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1083 U potvrdi o smrti koju je izdala 1076 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 1083 Dok. muškog pola) 334. U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Meñutim. str. br. e-court. pr. pr. str. godine u Meji. str. 923– 927.1079 Pored toga. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pregledom je ustanovljena strelna rana grudnog koša. br. str. 1082 Dok. Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Hysnija (od oca Hazira) Sadrije nije utvrñen. pr. 793– 796. br.1077 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–143 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isnija (od oca Hazira) Sadrije. str. uzrok smrti Isnija (od oca Hazira) Sadrije nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Pored toga. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).1082 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. P943 (Izveštaji OMPF). 49 (zapečaćeno). br. 529–530.1078 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. “[u] mekom tkivu glave u zadnjoj petini levog temenog predela” i “u predelu desne preponske regije” pronañena je strelna rana. 1079 Dok. 1080 Dok. e-court. 1081 Dok. muškog pola) 333. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Meñutim. 1078 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. br. br.

e-court. pr. br. aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja tupim predmetom.1084 (276) Shaqir Sadriu (star 47 godina. br.IT-05-87-T 189/28140 TER Prevod Kancelarija za sudsku medicinu. pr. (278) Xhavit Salcaj (star 26 godina. e-court. pr. 1085 138 . pr. br. 49 (zapečaćeno). str. P944 (Izveštaji OMPF). uzrok smrti Shaqira (od oca Muharema) Sadrie nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi pršljenova. str. 1089 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. muškog pola) 336.1087 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Rexhepa (od oca Ukea) Sadrie “strelne rane glave i donjeg abdomena”. Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 270–273. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1088 Dok.1091 Meñutim. pr. aprila 1999. br. P943 (Izveštaji OMPF).1089 (277) Esat Sahiti (star 34 godine. 1086 Dok. 1247– 1251. 377–380. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. 1087 Dok. br. Meñutim. godine u Meji. 1084 Dok. br. 1090 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. rebara i obe ruke.1090 Meñutim. Odeljenje za pravosuñe. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. muškog pola) 335. pr.1088 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Shaqira (od oca Muharema) Sadriu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. e-court. str.1085 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–229 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Shaqira (od oca Muharema) Sadrie. 572. e-court. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. ustanovljeno je da su uzrok smrti Shaqira (od oca Muharema) Sadrie “strelne rane grudnog koša”. e-court.1086 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. muškog pola) 337. aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. godine u Meji.

1094 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Bajrama (od oca Malea) Salihua “[s]trelne ozlede trupa. ustanovljeno je da uzrok smrti Osmana (od oca Jakupa) Salihaja nije utvrñen. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. Meñutim. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). br. str. Odeljenje za pravosuñe. br. Odeljenje za pravosuñe. 1094 Dok. br. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 15. P2454 (Izveštaji OMPF). str. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1098 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1099 Dok. 49 (zapečaćeno). aprila 1999. e-court. str. uzrok smrti Bajrama (od oca Malea) Salihua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 362– 365. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Dok. 1093 Dok. 896– 901. e-court.1097 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–164 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrama (od oca Malea) Salihua. pr. pr. pr. 13–14. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.IT-05-87-T 188/28140 TER Prevod (279) Osman Salihaj (star 47 godina. godine u Meji. P2454 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P943 (Izveštaji OMPF). pr. br. 1097 Dok. br. muškog pola) 338. str. 49 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 325–326. desne ruke i desne noge”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1093 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. 1098 Dok. 1095 Dok. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court.1095 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Osmana (od oca Jakupa) Salihaja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br.1099 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. 1100 Dok.1092 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–63 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Osmana (od oca Jakupa) Salihaja. uzrok smrti Osmana (od oca Jakupa) Salihaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1096 (280) Bajram Salihu (star 50 godina. aprila 1999. 1092 139 . Meñutim. pr. pr. 1096 Dok. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. br. e-court. muškog pola) 339.1100 Ovo je potvrñeno u rezimiranom 1091 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br.

str. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. e-court. pr. a ustanovljeno je i “prisustvo deformisane košuljice projektila u predelu kostiju glave. P944 (Izveštaji OMPF). 581. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u mekom tkivu “u nivou ključnjačine linije V rebra sa leve strane”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. 1105 Dok. 50 (zapečaćeno).1103 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–39 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Beqira (od oca Muharrema) Selmanija. P943 (Izveštaji OMPF).IT-05-87-T 187/28140 TER Prevod antropološkom izveštaju za Bajrama (od oca Malea) Salihua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr.1105 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pronañen je metak. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. pr.1101 (281) Nimon Salihu (star 49 godina. 1102 140 . Meñutim. br. str. str. godine u Meji. 1103 Dok. br. pr. aprila 1999.1104 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. e-court. muškog pola) 341. muškog pola) 340. e-court. 235– 238. 1106 Dok. br. P943 (Izveštaji OMPF). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. (282) Beqir Selmanaj (star 40 godina. Dok. Pored toga. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. ustanovljeno je da je uzrok smrti Beqira (od oca Muharrema) Selmanija “strelna rana na desnoj strani karlice”. 1107 Dok. koja se nalazi[la] u nivou leve strane turskog sedla”. uzrok smrti Beqira (od oca Muharrema) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 536–537.1106 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Beqira (od oca Muharrema) Selmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1104 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. str.1107 1101 Dok. Odeljenje za pravosuñe. pr.1102 Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. godine u Meji. br. pr. str. 55–57. e-court.

P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). br. 50 (zapečaćeno). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. ustanovljeno je da su uzrok smrti Alija (od oca Sahita) Selmanija “[v]išestruke strelne ozlede glave. muškog pola) 342. uzrok smrti Nexhata (od oca Beqira) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court.1108 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–67 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Nexhata (od oca Beqira) Selmanija. P943 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 343. pr.1109 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.1111 (284) Ali Selmani (star 54 godine.1114 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). “[u] mekom tkivu desne strane grudnog koša u nivou preloma VI rebra” pronañen je metalni projektil. uzrok smrti Alija (od oca Sahita) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1112 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–28 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Alija (od oca Sahita) Selmanija. str. e-court. 1110 Dok. str.IT-05-87-T 186/28140 TER Prevod (283) Nexhat Selmanaj (star 16 godina. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2394 (Izveštaji OMPF). str. trupa i udova”. 1113 Dok. br. 384– 388. br. 1109 141 . 1115 Dok. aprila 1999. 1114 Dok. br. godine u Meji. str. Pored toga. pr. 174– 178. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. e-court. br. pr. e-court. str. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Dok. e-court. Meñutim. pr. str. br. 255–256. 1111 Dok. Meñutim.1113 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1115 Ovo je potvrñeno u rezimiranom 1108 Dok.1110 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Nexhata (od oca Beqira) Selmanija “[s]trelna rana glave”. pr. br. godine u Meji. 50 (zapečaćeno). br. aprila 1999. 322–323. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. 1112 Dok. Odeljenje za pravosuñe. Odeljenje za pravosuñe.

str. br. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2394 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1118 Dok. pr. 50 (zapečaćeno). muškog pola) 346. 184–185. godine u Meji. 1124 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1122 Dok. 1123 Dok. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva poslednji put viñena 29.1116 (285) Baki Selmani (star 26 godina. e-court. 1121 Dok. pr. 1119 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. godine u Meji.1120 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Bakija (od oca Xhemea) Selmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 344.1117 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–244 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bakija (od oca Xhemea) Selmanija. pr. pr. Meñutim. br. godine u Meji. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).IT-05-87-T 185/28140 TER Prevod antropološkom izveštaju za Alija (od oca Sahita) Selmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. br. aprila 1999. e-court. str. 1120 Dok. uzrok smrti Bakija (od oca Xhemea) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. e-court. e-court. aprila 1999. Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. muškog pola) 345. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P2394 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court.1119 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. str.1121 (286) Burim Selmani (star 19 godina. Odeljenje za pravosuñe. str. br.1122 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–S–10 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Burima (od oca Xhemea) Selmanija. br. 1345– 1352.1118 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.1124 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–121 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Jonuza (od oca 1116 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.1123 (287) Jonuz Selmani (star 30 godina. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 50 (zapečaćeno). 186. br. br. 1117 142 . ustanovljeno je da su uzrok smrti Bakija (od oca Xhemea) Selmanija tri strelne rane grudnog koša. 516–517.

br.1126 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 658– 661.1125 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. uzrok smrti Ujkana (od oca Alija) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court.1127 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Jonuza (od oca Bajrama) Selmanija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1131 Dok. godine u Meji. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1130 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–32 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ujkana (od oca Alija) Selmanija. 1128 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. ustanovljeno je da je uzrok smrti Jonuza (od oca Bajrama) Selmanija “[s]trelna rana grudnog koša”. pr. str. Ova žrtva se ne nalazi na spisku nestalih lica s Kosova OMPF. 50 (zapečaćeno).IT-05-87-T 184/28140 TER Prevod Bajrama) Selmanija. pr. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe. 1127 Dok. br. aprila 1999. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. e-court. (289) Shpend Selmani (star 20 godina. 1129 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1129 Meñutim. pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. muškog pola) 349. aprila 1999. 1130 Dok. br. 591. 1126 143 . uzrok smrti Jonuza (od oca Bajrama) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. P944 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 348. pr. kao i znaci delovanja 1125 Dok. str. br. P943 (Izveštaji OMPF). Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. str. pr.1131 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pored toga. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. Meñutim. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1128 (288) Sherif Selmani (star 66 godina. str. (290) Ujkan Selmani (star 18 godina. 50 (zapečaćeno). 200–202. Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. muškog pola) 347. e-court. e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. pr.

Meñutim. 1134 Dok.1138 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–215 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zenuna (od oca Isufa) Selmanija. 200– 203. ustanovljeno je da su uzrok smrti Xhemëa (od oca Isufa) Selmanija “[v]išestruke strelne rane grudnog koša”. Pored toga. br. pr. br. str.1133 (291) Xhemë Selmani (star 65 godina. 50 (zapečaćeno). str. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Ujkana (od oca Alija) Selmanija nije utvrñen. 1136 Dok. pr.1137 (292) Zenun Selmani (star 45 godina. muškog pola) 350. pr. str. e-court. “[u] desnom prsnom predelu. 144 . e-court. str. aprila 1999. e-court.1136 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P944 (Izveštaji OMPF).1134 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–243 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhemëa (od oca Isufa) Selmanija. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. pr. godine u Meji. P944 (Izveštaji OMPF). 1133 Dok. str. 1137 Dok. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1340– 1344. 42–44. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u nivou drugog meñurebranog prostora i srednjoj ključnjačinoj liniji. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.1139 1132 Dok. aprila 1999. muškog pola) 351. 396–401.1132 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. uzrok smrti Xhemëa (od oca Isufa) Selmanija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1135 Dok. pr.IT-05-87-T 183/28140 TER Prevod tupim predmetom i delovanja visoke temperature. e-court. Odeljenje za pravosuñe. br. Odeljenje za pravosuñe. u potkožnom mekom tkivu pronañen je deformisani metalni projektil”.1135 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

decembar 2005. str. muškog pola) 352. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. 50 (zapečaćeno). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. muškog pola) i Ismet Shehu (star 30 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). pr. 1146 Dok. pr. 662– 665. Odeljenje za pravosuñe. e-court. pr. br. uzrok smrti Demëa (od oca Saliha) Shale nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na njemu su žrtve BA– 086 i 2BA–157 identifikovane kao Agim (od oca Hasana) Shehu. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. Odeljenje za pravosuñe. str.1145 354. e-court. Dok. 1141 Dok. pr. godine u Meji. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.1140 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–122 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Demëa (od oca Saliha) Shale. odnosno Ismet (od oca Hasana) Shehu.1144 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. 1144 Dok. br. e-court. str. 52 (zapečaćeno).1143 (294) Agim Shehu (star 34 godine. str. aprila 1999. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1145 Dok. pr. 1140 Dok. aprila 1999. godine). e-court. e-court. P944 (Izveštaji OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1139 145 . uzrok smrti Ismeta (od oca Hasana) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1146 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. muškog pola) 353. pr. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Veće napominje da su žrtvama sa sličnim imenima – Ismetu (od oca Hasana) Shehuu i Agimu (od oca Hasana) Shehuu – dodeljene dve različite oznake (2BA–157 i 2BA–86). Meñutim. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima.1142 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Demëa (od oca Saliha) Shalae nije utvrñen. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1141 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.IT-05-87-T 182/28140 TER Prevod (293) Demë Shala (star 29 godina. pr. 868– 871. 1142 Dok. br. str. 203–205. 66 (zapečaćeno). 1143 Dok. Meñutim. godine u Meji. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ismeta (od oca Hasana) Shehua “[s]trelna ozleda 1138 Dok.

278. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.1147 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ismeta (od oca Hasana) Shehua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. Odeljenje za pravosuñe. e-court. br.1155 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ahmeta (od oca Delija) Shehua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i 1147 Dok. 261. 1151 Dok. pr. 276–277. 1155 Dok.1150 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Agima (od oca Hasana) Shehua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. P2394 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Odeljenje za pravosuñe. 259–260. Dok. 1319– 1323. P2394 (Izveštaji OMPF).1151 (295) Ahmet Shehu (star 53 godine. godine u Meji. br. uzrok smrti Agima (od oca Hasana) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1152 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–239 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ahmeta (od oca Delija) Shehua.1149 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2394 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 356. br. e-court. str. Meñutim. pršljenova i desne ključne kosti. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 1152 Dok. 384–387. str. ustanovljeno je da je uzrok smrti Agima (od oca Hasana) Shehua “[m]oguća strelna rana grudnog koša”. 1149 Dok. aprila 1999. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.1148 355. str. uzrok smrti Ahmeta (od oca Delija) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). ustanovljeno je da su uzrok smrti Ahmeta (od oca Delija) Shehua “višestruke strelne rane”. P2394 (Izveštaji OMPF). str. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. br. br. 52 (zapečaćeno). U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 475– 480. str. br. str. e-court. e-court. 1153 Dok. 1154 Dok. 1148 146 .1153 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.IT-05-87-T 181/28140 TER Prevod grudnog koša”. kao i znaci delovanja tupim predmetom. br. 1150 Dok. str. pr. pr.1154 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. pr. P944 (Izveštaji OMPF). rebara. e-court. pr. Meñutim.

br. “[i]spred I vratnog pršljena u mekom 1156 Dok. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str.1161 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–201 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mehmeta (od oca Ramëa) Shehua. (298) Mehmet Shehu (star 25 godina. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. godine u Meji. 1158 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Odeljenje za pravosuñe. gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna ozleda glave i grudnog koša”. 1160 Dok. str. br. pr. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Bujara (od oca Beqea) Shehua “[s]trelna ozleda donjeg abdomena”. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. P944 (Izveštaji OMPF). br. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Vidi analizu pod brojem 294 gore u tekstu. 52 (zapečaćeno). 52 (zapečaćeno).1157 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–156 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bujara (od oca Beqea) Shehua.IT-05-87-T 180/28140 TER Prevod sudsku medicinu. str. 256–259. 863– 867. pr. 1159 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave i pršljenova.1162 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. pr. aprila 1999. muškog pola) 359. P943 (Izveštaji OMPF). kao i znaci delovanja tupim predmetom. aprila 1999. muškog pola) 358. Pored toga. uzrok smrti Bujara (od oca Beqea) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.1158 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.1156 (296) Bujar Shehu (star 18 godina. e-court. 1157 147 . uzrok smrti Mehmeta (od oca Ramëa) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. Meñutim. 570. br. 1162 Dok.1159 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. Dok. 1161 Dok. godine u Meji. br.1160 (297) Ismet Shehu (star 30 godina. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. Meñutim. muškog pola) 357.

str.1165 (299) Rame Shehu (star 44 godine. str. 588. str. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. Meñutim. 1170 Dok. aprila 1999. godine u Meji. 52 (zapečaćeno). br. pr. br. aprila 1999. 33– 37. e-court. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). uzrok smrti Elvisa (od oca Miftara) Shoshija nije 1163 Dok. godine u Meji. P943 (Izveštaji OMPF).1169 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ramëa (od oca Hasana) Shehua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1165 Dok.1167 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1164 Dok.1172 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court.IT-05-87-T 179/28140 TER Prevod tkivu sa leve strane pronañen je metalni projektil”. br. grudnog koša i leve ruke”. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ramëa (od oca Hasana) Shehua “[s]trelna rana glave”. pr. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 310–311. str. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 1169 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. ustanovljeno je da su uzrok smrti Mehmeta (od oca Ramëa) Shehua “višestruke strelne ozlede glave.1164 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Mehmeta (od oca Ramëa) Shehua koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.1163 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 1167 Dok. Odeljenje za pravosuñe.1168 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. str. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1168 Dok. P943 (Izveštaji OMPF). 148 . Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 52 (zapečaćeno). br.1171 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–35 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Elvisa (od oca Miftara) Shoshija. str. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1166 Dok. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. br. 1088– 1091. P943 (Izveštaji OMPF). 1–3. e-court.1166 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–02 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ramea (od oca Hasana) Shehua. br. P944 (Izveštaji OMPF). Odeljenje za pravosuñe.1170 (300) Elvis Shoshi (star 19 godina. pr. muškog pola) 361. e-court. 1171 Dok. pr. pr. pr. 1172 Dok. 531–532. pr. br. e-court. br. muškog pola) 360. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. br. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. str. uzrok smrti Ramea (od oca Hasana) Shehua nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).

1176 Dok. godine u Meji. e-court. e-court. Vidi analizu pod brojem 301 gore u tekstu. str. pr. Meñutim. 218– 222.1176 Stoga Veće nije u mogućnosti da odredi koji skupovi posmrtnih ostataka pripadaju Perparimu i Naseru (od oca Shabana) Shoshiju. (302) Perparim Shoshi (star 21 godinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 364.IT-05-87-T 178/28140 TER Prevod konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1178 Dok. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. str. br. str. aprila 1999. 1177 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Elvisa (od oca Miftara) Shoshija “višestruke strelne rane”. P944 (Izveštaji OMPF). pr. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala.1177 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–240 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ganija (od oca Ymera) Smajlija. godine u Meji. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). godine u Meji. Veće napominje da su žrtvama sa sličnim imenima – Perparimu (od oca Shabana) Shoshiju i Naseru (od oca Shabana) Shoshiju – dodeljene dve različite oznake (2Ba–S–15 i K2BA-S-15-2BAS-16-2). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. 52 (zapečaćeno). pr. pr. Odeljenje za pravosuñe. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1175 Dok. e-court. Meñutim. Pored toga. 53 (zapečaćeno). 45–47. aprila 1999. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pa tako nije dokazano da je ijedna od te dve žrtve ubijena 27.1178 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1174 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. kao i znaci delovanja 1173 Dok.1175 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF te dve žrtve se vode kao nestale. pr. br. “[u] potkožnom tkivu leve bočne strane grudnog koša. aprila 1999.1174 (301) Naser Shoshi (star 25 godina. br. (303) Gani Smajli (star 41 godinu. muškog pola) i Perparim Shoshi (star 21 godinu. muškog pola) 363. uzrok smrti Ganija (od oca Ymera) Smajlija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 149 . Na njemu te žrtve nisu identifikovane i njihovi slučajevi nisu evidentirani kao zaključeni kad su posmrtni ostaci vraćeni njihovim porodicama. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.1173 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. muškog pola) 362. br. br. e-court. u nivou V rebra a u visini prednjepazušne linije” pronañen je projektil.

1185 Dok. Odeljenje za pravosuñe. aprila 1999. str.1187 Meñutim. 150 . br.1186 (305) Gjergj Sokoli (star 38 godina. br. muškog pola) 366. pr. godine u Meji. br. Pored toga. str. pr. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. uzrok smrti Filipa (od oca Ibrahima) Sokolija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. str. br. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF). 289. muškog pola) 365. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. trupa (leva strana karlice) i leve ruke”. e-court.1182 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–203 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Filipa (od oca Ibrahima) Sokolija.1181 (304) Filip Sokoli (star 45 godina. “[u] mekom tkivu ispred I slabinskog pršljena pronañen je deformisani metalni projektil”. P943 (Izveštaji OMPF).1179 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 1182 Dok. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. trupa i udova)”.IT-05-87-T 177/28140 TER Prevod tupim predmetom. 1186 Dok. Odeljenje za pravosuñe. e-court. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Meñutim. 1181 Dok. 1184 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. P2394 (Izveštaji OMPF). str. 53 (zapečaćeno). pr. str. 1179 Dok. ustanovljeno je da su uzrok smrti Filipa (od oca Ibrahima) Sokolija “[v]išestruke strelne ozlede (glave. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1324– 1330.1185 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Filipa (od oca Ibrahima) Sokolija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 316–317. br. rebara. nogu i ruku. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ganija (od oca Ymera) Smajlija “[s]trelne ozlede glave. godine u Meji. e-court. 1183 Dok. 1096– 1102. 287–288. br. pr. karlice. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. 1180 Dok.1183 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. e-court. br. str.1180 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ganija (od oca Ymera) Smajlija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu.1184 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. aprila 1999. 520–521.

1190 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. muškog pola) 368. godine u Meji. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).1192 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–225 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Kristëa (od oca Ibrahima) Sokolija. e-court.1188 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–147 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Kastriota (od oca Pashka) Sokolija.1193 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. godine u Meji. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). “[u] telu IV slabinskog pršljena je nañen” metalni projektil. muškog pola) 367. leve lopatične kosti i leve ruke. ecourt. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. ustanovljeno je da su uzrok smrti Kastriota (od oca Pashka) Sokolija “strelne rane glave i desne ruke”. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1191 (307) Kristë Sokoli (star 30 godina. pr. pršljenova. br. rebara. e-court. 814– 818. str. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. Odeljenje za pravosuñe. 1189 Dok. 1192 Dok.IT-05-87-T 176/28140 TER Prevod (306) Kastriot Sokoli (star 18 godina. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1220–1225. br. br. aprila 1999. pr. br.1194 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 53 (zapečaćeno). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. pr. str. pr. pr. 1193 Dok. str. 1191 Dok. pršljenova. 245–248. lica. kao i znaci delovanja tupim predmetom. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). u zapisniku se navodi da je pronañen projektil “koji je lokalizovan uz levu stranu vratnog dela kičmenog stuba u visini izmeñu VI i VII pršljena”. e-court. Odeljenje za pravosuñe. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1188 151 . P944 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Obdukcija: Zapisnici o obdukciji). 53 (zapečaćeno). kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. Pored toga. aprila 1999. Dok.1189 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Kristëa (od oca Ibrahima) Sokolija 1187 Dok. uzrok smrti Kastriota (od oca Pashka) Sokolija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. uzrok smrti Krista (od oca Ibrahima) Sokoli nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1190 Dok. pr. Meñutim. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Meñutim. 1194 Dok. br. Pored toga. pr. rebara i leve ruke.

str.1202 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–213 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ismeta (od oca Zenuna) Syle. 1201 Dok. 1200 Dok. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave.1197 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–177 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Simona (od oca Ibrahima) Sokolija. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). muškog pola) 369. P943 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 370. 1198 Dok. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Simona (od oca Ibrahima) Sokolija “[s]trelna rana grudnog koša”. Meñutim. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. pr. str. Odeljenje za pravosuñe. 1202 Dok. 960– 964. str.1200 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Simona (od oca Ibrahima) Sokolija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. str. 1199 Dok. 53 (zapečaćeno).1198 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. pr. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999.1199 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P943 (Izveštaji OMPF). br. trupa i udova nastali delovanjem tupim predmetom. pr. br. 533.IT-05-87-T 175/28140 TER Prevod “[s]trelna rana grudnog koša”.1195 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Krista (od oca Ibrahima) Sokolija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. godine u Meji. e-court. pr. br. pr. e-court. Dok. e-court. str. godine u Meji. 1196 152 . P943 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1203 Dok. e-court. 53 (zapečaćeno).1201 (309) Ismet Syla (star 48 godina. uzrok smrti Simona (od oca Ibrahima) Sokolija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. kao i prelomi kostiju glave. 547. desnog stopala i leve noge. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1196 (308) Simon Sokoli (star 37 godina. P943 (Izveštaji OMPF). br. str. aprila 1999. 1195 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. pr. str. br. pr. uzrok smrti Ismeta (od oca Zenuna) Syle nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1203 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. e-court. 313–314. 1197 Dok. Odeljenje za pravosuñe. br. 313–314. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).

e-court. str. pr. pr.1207 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–23 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rexhepa (od oca Avdija) Syle. 53 (zapečaćeno). 150– 153.IT-05-87-T 174/28140 TER Prevod pršljenova. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ismeta (od oca Zenuna) Syle “[v]išestruke strelne ozlede trupa. Odeljenje za pravosuñe. 28–30. 1157– 1161. 53 (zapečaćeno). br. rebara. P944 (Izveštaji OMPF).1211 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–66 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrama (od oca Salija) Syle. str. e-court. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. pr. pr. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).1210 (311) Bajram Sylaj (star 51 godinu. 153 . aprila 1999. Odeljenje za pravosuñe. 1205 Dok.1208 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. br. pr. 1209 Dok. 1206 (310) Rexhep Syla (star 77 godina. 1212 Dok. 1208 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. nogu i ruku. pr. P943 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1212 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1207 Dok. uzrok smrti Bajrama (od oca Salija) Syle nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih 1204 Dok. e-court. br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. aprila 1999. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. 1206 Dok. leve ruke i obe noge”. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Rexhepa (od oca Avdija) Syle nije utvrñen.1209 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 371.1205 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Ismeta (od oca Zenuna) Sylu koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr. pr. muškog pola) 372. str. P943 (Izveštaji OMPF). e-court.1204 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom na glavi. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 307–308. br. 1211 Dok. e-court. str. trupu i udovima. uzrok smrti Rexhepa (od oca Avdija) Syle nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. e-court. pr. godine u Meji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. i delovanja visoke temperature. br. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 554–555. str. godine u Meji. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str. br. 1210 Dok.

Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 296– 299. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. uzrok smrti Bajrama (od oca Malea) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Pored toga. Meñutim. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pronañen je projektil “[u] mekim tkivima V meñurebarnog prostora sa desne strane. aprila 1999. e-court. e-court.1217 (313) Halil Tahiraj (star 34 godine. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court. 1219 Dok.1218 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–50 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Halila (od oca Myftara) Tahiraja. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). 1215 Dok.1219 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. u zapisniku se napominje da nedostaje veći deo glave i lica i da su prisutni višestruki prelomi pršljenova. br. 377– 383. pr. muškog pola) 374. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. aprila 1999. 1217 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 239–241. br. 1218 Dok. 1220 Dok. P944 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 373. str. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Bajrama (od oca Malea) Tahiraja nije utvrñen. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. str.1213 (312) Bajram Tahiraj (star 55 godina. Meñutim. br. e-court.1216 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 1214 Dok. čiji je vrh usmeren ka gornjoj ivici VI rebra”. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. pr. br. pr. 54 (zapečaćeno). br. pr. pr.1220 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za 1213 Dok.1215 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. u nivou lopatične linije […]. e-court. 54 (zapečaćeno). e-court. uzrok smrti Halila (od oca Myftara) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. str. rebara i grudne kosti. 154 . 1216 Dok. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).IT-05-87-T 173/28140 TER Prevod promena”. godine u Meji.1214 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–142 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Bajrama (od oca Malea) Tahiraja. pr. Meñutim. br. str. 789– 792.

str. str. godine u Meji. Meñutim. muškog pola) 376. 785788. P944 (Izveštaji OMPF). e-court. pr. str. 153–155. Odeljenje za pravosuñe. br.1229 1221 Dok. pr. pr. br. Odeljenje za pravosuñe. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. 532– 535. 1229 Dok.1223 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. 1228 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 1226 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Halila (od oca Myftara) Tahiraja “[s]trelna ozleda”. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju nastali delovanjem tupim predmetom. Dok. e-court. Meñutim. e-court. 54 (zapečaćeno). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. Odeljenje za pravosuñe. 1222 155 . br. e-court. str. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. 1225 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. uzrok smrti Osmana (od oca Tahira) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. br. br. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P944 (Izveštaji OMPF). br. br. pr.1225 (315) Osman Tahiraj (star 47 godina.1227 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. godine u Meji. pr. 1224 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). muškog pola) 375. br. br.1221 (314) Isuf Tahiraj (star 63 godine. 236–238. e-court. str. 1223 Dok. aprila 1999. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. e-court.1224 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Isufa (od oca Tahira) Tahiraja nije utvrñen. P944 (Izveštaji OMPF). P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999.1228 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 72–74. 54 (zapečaćeno). str.1222 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–97 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Isufa (od oca Tahira) Tahiraja.1226 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–141 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Osmana (od oca Tahira) Tahiraja.IT-05-87-T 172/28140 TER Prevod sudsku medicinu. ustanovljeno je da su uzrok smrti Osmana (od oca Tahira) Tahiraja “[s]trelne ozlede”. 1227 Dok. uzrok smrti Isufa (od oca Tahira) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.

Odeljenje za pravosuñe.1237 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Rrustema (od oca Sadrija) Tahiraja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1233 Dok.1232 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. br. str. uzrok smrti Rrustema (od oca Sadrija) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pršljenova i rebara. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Odeljenje za pravosuñe. 1232 Dok. pr. Meñutim. pršljenova. br. 54 (zapečaćeno). e-court. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1234 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–228 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rrustema (od oca Sadrija) Tahiraja.] delovanjem tupine mehaničkog oruña” i znaci delovanja visoke temperature. 1236 Dok. pr.1236 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 1237 Dok. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave.1235 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Meñutim. godine u Meji.1233 (317) Rrustem Tahiraj (star 22 godine. 1240– 1246. e-court. e-court. ustanovljeno je da je uzrok smrti Rrustema (od oca Sadrija) Tahiraja “[s]trelna rana glave i grudnog koša”. e-court. str. 991– 995. aprila 1999. uzrok smrti Ramadana (od oca Tahira) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. rebara. pr. pr. str. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).IT-05-87-T 171/28140 TER Prevod (316) Ramadan Tahiraj (star 37 godina. ruku i leve noge. br. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF). br. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).1231 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. e-court. pr. aprila 1999. gde stoji da su uzrok 1230 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ramadana (od oca Tahira) Tahiraja “strelna ozleda”. P2394 (Izveštaji OMPF). 296–299. str.. e-court. str. 1234 Dok. kao i “višestruki prelomi kostiju nastali [. 1235 Dok.1230 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–182 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ramadana (od oca Tahira) Tahiraja. str. pr. Dok. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). 1231 156 . godine u Meji. br. kao i znaci delovanja tupim predmetom. 283–284. muškog pola) 378. muškog pola) 377. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. 54 (zapečaćeno).

1242 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. br. 1239 157 . 54 (zapečaćeno). pršljenova.1240 Veće smatra da to što su Selmanu (od oca Tafea) Tahiraju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27. pr. 54 (zapečaćeno). pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi rebara. 54. Odeljenje za pravosuñe. br. str.1241 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–179 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhevdeta (od oca Selmana) Tahiraja. P2454 (Izveštaji OMPF). Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. godine u Meji. uzrok smrti Xhevdeta (od oca Selmana) Tahiraja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).1238 (318) Selman Tahiraj (star 47 godina. 973– 981. muškog pola) 379. godine u Meji. e-court. e-court. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. Dok. godine u Meji. br. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Xhevdeta (od oca Selmana) Tahiraja “[s]trelna ozleda grudnog koša”. desne lopatične kosti i desne ramene kosti. pr. pr.1244 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Xhevdeta (od oca Selmana) Tahiraja koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. aprila 1999. muškog pola) 380. Odeljenje za pravosuñe UNMIK.1243 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. e-court. e-court. 285–286. 1243 Dok. 1242 Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 52–53. br. aprila 1999.IT-05-87-T 170/28140 TER Prevod smrti dve strelne rane glave i grudnog koša. aprila 1999. br.1245 1238 Dok. e-court. 1245 Dok. 1241 Dok. str. 1240 Dok. desne ključne kosti. str. P2394 (Izveštaji OMPF). str. (319) Xhevdet Tahiraj (star 24 godine. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Pored toga. P2454 (Izveštaji OMPF). pr. “[u] nivou prvog vratnog pršljena nañen je metalni projektil”. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.1239 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1244 Dok. br. Meñutim. str. Veće napominje da su žrtvi po imenu Selman (od oca Tafea) Tahiraj dodeljene dve različite oznake (K–2BA196–K2 i K2BA–196–K1–1).

P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka 004/2005-ER od septembra 2005. 1248 Dok. muškog pola) 381. odnosno Shependu (od oca Osmana) Xhemajliju – dodeljena ista oznaka: 2Ba–140. e-court. U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1249 Dok. pr. 779– 784. kao i znaci delovanja tupim predmetom. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. br. br. ecourt. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. ustanovljeno je da su uzrok smrti Ukea (od oca Osmona) Xhemajlija “višestruke strelne rane karlice – u predelu abdomena i desne butne kosti”. aprila 1999. pr. godine u Meji. br. 1247 Dok. Na njemu je žrtva 2Ba–140 identifikovana kao Uke (od oca Osmana) Xhemaji. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 158 . godine. muškog pola) i Shpend Xhemajli (star 21 godinu.1248 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. pr. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).IT-05-87-T 169/28140 TER Prevod (320) Uke Xhemajli (star 30 godina. Veće napominje da je dvema žrtvama – Ukeu. uzrok smrti Ukea (od oca Osmona) Xhemajlija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. pr. godine u Meji. (321) Alban Xhemajli (star 19 godina. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi.1249 383. muškog pola) 384. Pored toga. Odeljenje za pravosuñe. str. str.1247 382.1250 Meñutim. str. 1246 Dok. godine u Meji. Meñutim. u mekim tkivima koja su zelenkasto prebojena. P2559 navode dva imena za žrtve obeležene oznakom 2Ba–140. P944 (Izveštaji OMPF). br. Meñutim. pr. aprila 1999. pa se stoga nije uverilo da je dokazano da je on ubijen 27. “VIII rebro sa desne strane [bilo je] višestruko prelomljeno uz pripoj za kičmu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). a u tom nivou se.1246 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF obe žrtve se vode kao nestale. Veće napominje da u vezi s Shependom (od oca Osmana) Xhemajlijem nema sudskomedicinskih dokaza. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na tom spisku se navodi da su te žrtve bile u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. br. 55 (zapečaćeno). Veće napominje da se u dok. e-court. 232–235. 1250 Dok. aprila 1999. nalazi[o] zelenkasto prebojeni projektil”. koji je sastavio MKNL).

str. br. P944 (Izveštaji OMPF). pr. 1253 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). ustanovljeno je da su uzrok smrti Hasana (od oca Ramëa) Xhemajlaja “višestruka oštećenja karlice i krsne kosti koja odgovaraju dejstvu projektila”. pr. pr. muškog pola) 387. br. godine u Meji. 1255 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). aprila 1999. 55 (zapečaćeno). uzrok smrti Hasana (od oca Ramëa) Xhemajlaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. str. e-court.1255 Meñutim. muškog pola) 385. Pored toga. aprila 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. 55 (zapečaćeno). 1257 Dok. 1254 Dok. godine u Meji. e-court. Dok. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). str.1252 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. aprila 1999. a u “ostacima mekog tkiva leve bočne strane vrata” pronañen je projektil. Odeljenje za pravosuñe. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. e-court. Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih dokaza. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. muškog pola) 386. 1252 159 . Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 1251 Dok. pr. br.1256 Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. br. 1256 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). u zapisniku se navodi da je moguće da su prelomi grudne kosti izazvani dejstvom projektila. 281– 285. pr. (324) Isa Xhemajli (star 55 godina.1254 (323) Ilija Xhemajli (star 23 godine. godine u Meji. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.1253 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.1251 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–47 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hasana (od oca Ramëa) Xhemajlaja. Meñutim. br. 68–71. Veće napominje da su žrtvi po imenu Isa (od oca Ramana) Xhemajlaj dodeljene dve različite oznake: 2Ba–S–16 i K2BA–S–15–2Ba–S–16–3. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. str.1257 Veće smatra da to što su Isi (od oca Ramana) Xhemajlaju dodeljene dve oznake ne dovodi ni u kakvu sumnju činjenicu da je on ubijen 27.IT-05-87-T 168/28140 TER Prevod (322) Hasan Xhemajli (star 64 godine. godine u Meji.

IT-05-87-T

167/28140 TER
Prevod

(325) Miftar Xhemajli (star 34 godine, muškog pola)

388.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1258
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–57 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Miftara (od oca Hasana) Xhemajlaja.1259 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Miftara (od oca Hasana)
Xhemajlaja nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1260 U potvrdi o smrti koju je izdala
Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti
Miftara (od oca Hasana) Xhemajlaja nije utvrñen.1261
(326) Muharrem Xhemajli (star 26 godina, muškog pola)

389.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1262
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.
(327) Rifat Xhemajli (star 19 godina, muškog pola)

390.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1263
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–133 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Rifata (od oca Ise) Xhemajlaja.1264 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Rifata (od oca Ise) Xhemajlaja nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi pršljenova, rebara,
desne noge i desne ruke, kao i znaci delovanja tupim predmetom. Pored toga, pregledom su

1258

Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 55 (zapečaćeno).
1260
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 333–
337.
1261
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 84–87.
1262
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1263
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1264
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 55 (zapečaćeno).
1259

160

IT-05-87-T

166/28140 TER
Prevod

konstatovane dve strelne rane desnog ramena i moguća rana grudnog koša.1265 U potvrdi o smrti koju
je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti
Rifata (od oca Ise) Xhemajlaja “[s]trelne ozlede grudnog koša i leve ruke”.1266 Ovo je potvrñeno u
rezimiranom antropološkom izveštaju za Rifata (od oca Ise) Xhemajlaja koji je izdala Kancelarija za
nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe UNMIK.1267
(328) Shkelzen Xhemajli (star 20 godina, muškog pola)

391.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1268
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.
(329) Shpend Xhemajli (star 21 godinu, muškog pola)

392.

Vidi analizu pod brojem 320 gore u tekstu.
(330) Xhemajl Xhemajli (star 46 godina, muškog pola)

393.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1269
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–248 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Xhemajija (od oca Ramëa) Xhemajija.1270 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za
sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Xhemajija (od oca Ramëa)
Xhemajija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih
postmortalnih promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i
znaci delovanja tupim predmetom. Pored toga, u zapisniku se navodi da je “[u] mekom tkivu
neposredno ispod kože, u predelu unutrašnje trećine desne ključne kosti” pronañen metalni
projektil.1271 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za

1265

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 736–
741.
1266
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 328–329.
1267
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 500–501.
1268
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1269
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1270
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 55 (zapečaćeno).
1271
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 13711375.
161

IT-05-87-T

165/28140 TER
Prevod

pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Xhemajija (od oca Ramëa) Xhemajija “višestruke
strelne rane gornjeg dela tela”.1272
(331) Elez Ymeri (star 59 godina, muškog pola)

394.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1273
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–95 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Eleza (od oca Tafëa) Imerija.1274 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Eleza (od oca Tafëa) Imerija nije konkretno
naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.
Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja tupim
predmetom i delovanja visoke temperature. Pored toga, “u predelu desne remenjače ustanovljen [je]
kalus-koštani ožiljak”.1275 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje
za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Eleza (od oca Tafëa) Imerija “strelna rana glave”.1276
(332) Gani Ymeri (star 41 godinu, muškog pola)

395.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1277
Meñutim, Veće napominje da u vezi s ovom žrtvom navedenom na spisku nema sudskomedicinskih
dokaza.
(333) Halit Ymeri (star 57 godina, muškog pola)

396.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1278
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–99 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Halita (od oca Mustafea) Imerija.1279 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Halita (od oca Mustafea) Imerija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
1272

Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 430–433.
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1274
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 34 (zapečaćeno).
1275
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 523–
526.
1276
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 147–149.
1277
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1278
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1279
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 34 (zapečaćeno).
1273

162

IT-05-87-T

164/28140 TER
Prevod

promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1280 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Halita (od oca
Mustafea) Ymerija nije utvrñen.1281
(334) Hasan Ymeri (star 24 godine, muškog pola)

397.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1282
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–60 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Hasana (od oca Halita) Imerija.1283 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Hasana (od oca Halita) Imerija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1284 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Hasana (od oca Halita)
Imerija “[s]trelna rana abdomena”.1285 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za
Hasana (od oca Halita) Imerija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje
za pravosuñe UNMIK, gde stoji da je uzrok smrti “[s]trelna rana trupa”.1286
(335) Hysen Ymeri (muškog pola, star 18 godina)

398.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1287
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–194 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Hysena (od oca Halita) Imerija.1288 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Hysena (od oca Halita) Imerija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja
1280

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 540–
543.
1281
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 159–161.
1282
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1283
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 33 (zapečaćeno).
1284
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 349–
354.
1285
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 88–90.
1286
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 587.
1287
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
163

IT-05-87-T

163/28140 TER
Prevod

tupim predmetom.1289 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za
pravosuñe, ustanovljeno je da su uzrok smrti Hysena Imerija posledica “višestruke strelne rane
grudnog koša”.1290 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Hysena (od oca
Halita) Imerija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe
UNMIK.1291
(336) Musa Ymeri (star 36 godina, muškog pola)

399.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1292
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–193 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Muse (od oca Xhafera) Imerija.1293 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Muse (od oca Xhafera) Imerija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da nedostaje cela glava i da su prisutni višestruki
prelomi, kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1294 U potvrdi o
smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, takoñe je ustanovljeno
da uzrok smrti Muse (od oca Xhafera) Imerija nije utvrñen.1295
(337) Xhafer Ymeri (star 68 godina, muškog pola)

400.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1296
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–153 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Xhafera (od oca Musea) Imerija.1297 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti 2Ba–153 nije konkretno naveden i
napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. Meñutim, u
zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi, kao i znaci delovanja tupim predmetom i
1288

Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 33 (zapečaćeno).
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 1058–
1061.
1290
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 317–321.
1291
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 569.
1292
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1293
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 34 (zapečaćeno).
1294
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 1055–
1057.
1295
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 314–316.
1296
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1297
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 33 (zapečaćeno).
1289

164

IT-05-87-T

162/28140 TER
Prevod

delovanja visoke temperature.1298 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu,
Odeljenje za pravosuñe, ustanovljeno je da je uzrok smrti Xhafera (od oca Muse) Imerija “strelna
rana donjeg abdomena”.1299
(338) Zenel Ymeri (star 41 godinu, muškog pola)

401.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1300
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–87 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Zenela (od oca Xhafera) Imerija.1301 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Zenela (od oca Xhafera) Imerija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da nedostaje leva ruka i da su prisutni višestruki
prelomi štitaste hrskavice, leve golenjače, kostiju nogu i desne ključne kosti, kao i znaci delovanja
tupim predmetom i delovanja visoke temperature.1302 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za
sudsku medicinu, Odeljenje za pravosuñe, takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Zenela (od oca
Xhafera) Imerija nije utvrñen.1303
(339) Bajram Zenuni (star 36 godina, muškog pola)

402.

Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Na tom spisku se

navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. aprila 1999. godine u Meji.1304
Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–131 identifikovani su putem testiranja DNK kao
ostaci Bajrama (od oca Lahea) Zenunija.1305 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, uzrok smrti Bajrama (od oca Lahea) Zenunija nije
konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih
promena”. Meñutim, u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi grudnog koša i
pršljenova, kao i znaci delovanja tupim predmetom.1306 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija
1298

Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 848–
851.
1299
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 249–252.
1300
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1301
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 34 (zapečaćeno).
1302
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 481–
484.
1303
Dok. pr. br. P944 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 138–140.
1304
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1305
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka), e-court, str. 56 (zapečaćeno).
1306
Dok. pr. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji), e-court, str. 724–
729.
165

1313 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. 7–9. 246– 253. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. uzrok smrti Xhevata (od oca Hazira) Zenunija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1310 Dok. 1313 Dok. e-court. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Odeljenje za pravosuñe. pr. 1309 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 403. br.IT-05-87-T 161/28140 TER Prevod za sudsku medicinu. ustanovljeno je da je uzrok smrti Xhevata (od oca Hazira) Zenunija “[s]trelna rana glave”. str. Meñutim. str. br. 1311 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. pr. br. aprila 1999. godine u Meji. Dok.1308 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–08 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Xhevata (od oca Hazira) Zenunija. pr. ustanovljeno je da je uzrok smrti Bajrama (od oca Lahea) Zenunija “[s]trelna rana grudnog koša”. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). str. pr. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. str. str. Odeljenje za pravosuñe. takoñe je ustanovljeno da uzrok smrti Zenela (od oca 1307 Dok.1309 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). e-court. muškog pola) 404. br. u zapisniku se napominje da nedostaje leva ruka i da su prisutni višestruki prelomi kostiju glave. pršljenova. e-court.1311 (341) Zenel Zenuni (star 42 godine. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. Odeljenje za pravosuñe. 1308 166 . br. desne lišnjače. br. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. 69– 73. pr. str. e-court. e-court. pr. 216–219. P944 (Izveštaji OMPF).1314 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 1314 Dok. P944 (Izveštaji OMPF).1310 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. butnih kostiju i leve ramene kosti. aprila 1999. Meñutim. godine u Meji. uzrok smrti Zenela (od oca Zeqëa) Zenunija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”.1307 (340) Xhevat Zenuni (star 43 godine.1312 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–41 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zenela (od oca Zeqëa) Zenunija. pr. 1312 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. 56 (zapečaćeno). br. 56 (zapečaćeno). pr.

godine u Meji. str.1322 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. str. rebara. 1317 Dok. kao i znaci delovanja tupim predmetom. pr.1315 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Zenela (od oca Zeqëa) Zenunija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. pr.1317 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–210 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Hasana (od oca Ramëa) Zeqirija. pr.IT-05-87-T 160/28140 TER Prevod Zeqëa) Zenunija nije utvrñen. e-court. uzrok smrti Hasana (od oca Ramëa) Zeqirija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1318 Dok. muškog pola) 406. br. “u predelu XII rebra sa leve strane” pronañeni su projektil i strelna 1315 Dok. e-court. e-court. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. muškog pola) 405. e-court. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. P2394 (Izveštaji OMPF). br. str. pr. str. P944 (Izveštaji OMPF).1319 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 1143– 1146. Dok.1321 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–227 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Arbera (od oca Selima) Zyberija. 56 (zapečaćeno). Meñutim. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. Odeljenje za pravosuñe. 1322 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). aprila 1999. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. br. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi kostiju glave. godine u Meji. P2394 (Izveštaji OMPF). br. 56 (zapečaćeno). Pored toga. str. br. br. 252–253. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). drške grudne kosti i obe lopatične kosti. 1319 Dok. pr. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka). Meñutim. e-court.1320 (343) Arber Zyberi (star 17 godina. br. 1320 Dok. ustanovljeno je da je uzrok smrti Hasana (od oca Ramëa) Zeqirija “prostrelna rana vrata”. 1316 167 . pršljenova. 1321 Dok.1316 (342) Hasan Zeqiri (star 56 godina. 254. aprila 1999. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. e-court. str. karlice.1318 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. uzrok smrti Arbera (od oca Selima) Zyberija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 335–339. kao i znaci delovanja tupim predmetom.

pr. e-court. Odeljenje za pravosuñe. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji).1323 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. e-court. ustanovljeno je da je uzrok smrti Ganija (od oca Sadrija) Zyberija “[s]trelna ozleda grudnog koša”. 1324 Dok. 1325 Dok. pr. pr. pr. muškog pola) 407. str. 1326 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. kao i znaci delovanja tupim predmetom i delovanja visoke temperature. 1329 Dok. pr. 1235– 1239. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1330 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. pr. Na tom spisku se navodi da je ta žrtva bila u grupi ljudi koji su poslednji put viñeni 27.1326 U zapisniku o obdukciji koji je sačinio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. uzrok smrti Ganija (od oca Sadrija) Zyberija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. e-court. br. 374–376. str. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). pr. godine u Meji. kao i znaci delovanja tupim predmetom. ustanovljeno je da su uzrok smrti Arbera (od oca Selima) Zyberija “strelne rane glave”. e-court.1324 (344) Gani Zyberi (star 30 godina. P944 (Izveštaji OMPF). pr. str. 346– 348. br. godine u Meji. str. muškog pola) 408. Odeljenje za pravosuñe.1325 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–124 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Ganija (od oca Sadrija) Zyberija. P944 (Izveštaji OMPF). 1330 Dok. Meñutim. Meñutim. 1328 Dok. e-court.1328 (345) Skender Zyberi (star 30 godina. 206–208. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).IT-05-87-T 159/28140 TER Prevod rana. br. 56 (zapečaćeno). br.1329 Posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka 2Ba–59 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Skendera (od oca Beqira) Zyberija. str. str. Odeljenje za pravosuñe. 168 . uzrok smrti Skendera (od oca Beqira) Zyberija nije konkretno naveden i napominje se da je to zbog toga što je “[l]eš u stanju odmaklih postmortalnih promena”. 1327 Dok.1331 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu.1327 U potvrdi o smrti koju je izdala Kancelarija za sudsku medicinu. 56 (zapečaćeno). 1331 Dok. Na spisku nestalih lica s Kosova OMPF ova žrtva se vodi kao nestala. e-court. aprila 1999. br. ustanovljeno je da je uzrok smrti Skendera (od oca Beqira) 1323 Dok. P942 (Dokumenti vezani za lokaciju ekshumacije Batajnica 02: Zapisnici o obdukciji). aprila 1999. br. br. pr. u zapisniku se napominje da postoje višestruki prelomi. 674– 677. str. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka).

1337 Meñutim. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu B.1333 B. br. T. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. e-court. septembar 2006. P943 (Izveštaji OMPF). str. str. str. pr. novembar 2006. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Meñutim. muškog pola) 412. marta 1999. 1335 Isuf Zhuniqi. SO 13. Odeljenje za pravosuñe UNMIK. 1333 169 . 331–332. Žrtve navedene u Prilogu B Optužnice (Bela Crkva) 411. pr. muškog pola) 1332 Dok. Isuf Zhuniqi je naveo Abdullaha Begaja kao jedno od lica koja su 26. godine). godine u potoku Belaja. (1) Abdullah Begaj (star 25 godina. dok. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. Kosovo)1334 navodi da su ubijena u Beloj Crkvi i da je svako od njih prepoznao kao ime lica ubijenog 26. 3–5. Taj dokument je uvršten u spis putem svedoka Sabrija Popaja. bez obzira na njih. pr. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 1338 Dok. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br. T. 5. br. P943 (Izveštaji OMPF). godine). Tokom ispitivanja Sabrija Popaja. maja 1999. marta 1999. 410–4105 (27.1332 Ovo je potvrñeno u rezimiranom antropološkom izveštaju za Skendera (od oca Beqira) Zyberija koji je izdala Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu. 1334 Dok. br. Odsek za borbu protiv terorizma. Dok. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom).IT-05-87-T 158/28140 TER Prevod Zyberija “[s]trelna rana desnog ramena i desne podlaktice”. 1337 Isuf Zhuniqi. Isuf Zhuniqi je posvedočio da je pregledao imena lica za koja se u izveštaju britanskog forenzičkog tima (Izveštaj o ekshumaciji Metropolitan policije. tužilaštvo je istaklo da se on pominje u izveštaju britanskog forenzičkog tima kao lice koje je identifikovalo 15 preminulih za koje se u tom izveštaju navodi da su ubijeni u Beloj Crkvi. u vezi s forenzičkim pregledima u Beloj Crkvi – Lokacija BC001. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. pr. br. pr. br.1336 1. str. 1336 Sabri Popaj. 512. 5677 (1. ORAHOVAC 409. P2331 (Izjava svedoka od 4. ecourt. e-court.1338 (2) Murat Berisha (star 60 godina.1335 410.

e-court.1339 Dervish Berisha je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/29/SR (Zona 1). godine). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Fadila Gashija. dok. 5. marta 1999. na osnovu odeće i lica. str. br. identifikovala kao svog supruga. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. 1340 Dok. uzrok smrti žrtve. marta 1999. 1342 Dok. P2331 (Izjava svedoka od 4. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 1344 V. identifikovao kao svog oca. na osnovu odeće i lica.1344 (5) Abdullah Popaj (star 18 godina. br. Sabri Popaj. dok. 7. godine). br. juna 1999. godine). juna 1999. pr. 7. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. str. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. str. godine). Sabri Popaj. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Fadila Gashija kao jedno od lica koja su 26. P2331 (Izjava svedoka od 4. kao Abdullaha Popaja identifikovao njegov roñak. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana vrata koja je. Isuf Zhuniqi je naveo Musu Morinu kao jedno od lica koja su 26. Spoljnim pregledom utvrñene su 1339 Isuf Zhuniqi. juna 1999. dok. br. 7.1342 (4) Musa Morina (star 65 godina.IT-05-87-T 157/28140 TER Prevod 413. P2446 (Izjava svedoka od 14. 65–66. str. str. pr. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. pr. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). pr. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. Murata Berishu. br. maja 1999. 1341 Isuf Zhuniqi. muškog pola) 414. br.1340 (3) Fadil Gashi (star 46 godina.1345 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/5/SR (Zona 1) je. maja 1999. P2446 (Izjava svedoka od 14. 3. P2446 (Izjava svedoka od 14. muškog pola) 416. str. str. uzrok smrti žrtve. dok. na osnovu odeće. 6. e-court. br. dok. godine). dok. str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Abdullaha Popaja kao jedno od lica koja su 26. br. pr. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. pr. str. dok. 1345 Isuf Zhuniqi. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). marta 1999. 5. 5. pr. br. 63. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Murata Berishu kao jedno od lica koja su 26. 1343 Isuf Zhuniqi. str. P2331 (Izjava svedoka od 4. marta 1999. maja 1999. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Sabri Popaj. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. dok. godine). br. maja 1999. muškog pola) 415. br. 170 .1343 Meñutim. godine). dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi.1341 Qamile Gashi je leš kojem je dodeljena oznaka JBG/32/SR (Zona 1).

Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. marta 1999. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. str. sina Sabrija Popaja. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). identifikovao kao svog sina. 86–87. str. Sabri Popaj. pr.1349 Meñutim. kao Bedrusha Popaja identifikovao njegov roñak. maja 1999. godine).IT-05-87-T 156/28140 TER Prevod višestruke strelne rane koje su. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. str. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. str. str. pr. br. br. 85–86. dok. str. str. e-court. maja 1999. 5. V. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Bedrusha Popaja kao jedno od lica koja su 26. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 2. pr. 7. 1. godine). uzrok smrti žrtve. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. godine). na osnovu odeće i lica. br. br. 1348 Dok. 1351 Isuf Zhuniqi. 89–90.1351 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/6/SR (Zona 1) je.1346 (6) Agon Popaj (star 14 godina. 1349 Isuf Zhuniqi. Isuf Zhuniqi. dok. na osnovu odeće i lica. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu.1352 1346 Dok. str. str. e-court.1347 Sabri Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka CAD/8/SR (Zona 1). 5.1350 (8) Bedrush Popaj (star 47 godina. 5. takoñe Sabri Popaj. pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br. br. dok. dok. muškog pola) 418. P2331 (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. str. e-court. muškog pola) 417. pr. pr. juna 1999. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). 1350 Dok. pr. br. T.1348 (7) Alban Popaj (star 21 godinu. dok. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. br. novembar 2006. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). kao jedno od lica koja su 26. uzrok smrti žrtve. 1347 171 . 5739 (2. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Agona Popaja. kao jedno od lica koja su 26. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. dok. Sabri Popaj. dok. godine). Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Albana Popaja. marta 1999. 1352 Dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. dok. br. str. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br. P2446 (Izjava svedoka od 14. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. uzrok smrti žrtve. br. 5. nećaka Sabrija Popaja. muškog pola) 419. 4. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. str. dok. godine). juna 1999. Agona Popaja. marta 1999. maja 1999. 7. br. Sabri Popaj. 6. juna 1999. pr.

7. 6. pr. godine). 5. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). dok. 88–89. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Ethema Popaja kao jedno od lica koja su 26. godine). str. pr. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. na osnovu odeće. P2446 (Izjava svedoka od 14. 5. str. godine). godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. e-court. br. dok. 1357 Isuf Zhuniqi. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. br. str. P2331 (Izjava svedoka od 4. P2446 (Dopuna izjave svedoka od 5. br. juna 1999. pr. kao Belula Popaja identifikovao njegov roñak. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br. maja 1999. str. 1356 Dok. P2331 (Izjava svedoka od 4. Sabri Popaj. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Belula Popaja kao jedno od lica koja su 26. maja 1999. e-court. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu.1359 1353 Isuf Zhuniqi.1355 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/8/SR (Zona 1) je. str. pr. 5. marta 1999. dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. dok. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. str. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. br. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Hazera Popaja kao jedno od lica koja su 26. pr. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. maja 1999. str. Popaja. pr. str. 1359 Dok. str. uzrok smrti žrtve. i dok. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). P2446 (Dopuna izjave svedoka od 5. muškog pola) 420. pr. 6. br. dok. br. 6. 172 . marta 1999. kao Ethema Popaja identifikovao njegov roñak. juna 1999. dok. muškog pola) 422. pr. br. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. juna 2002. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. marta 1999. godine). godine). 45. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. 81–82. 1355 Isuf Zhuniqi. i dok. dok.1353 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/3/SR (Zona 1) je. 6. Sabri Popaj. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba).1357 Sabri Popaj i Zenel Popaj pokopali su njegovo telo.IT-05-87-T 155/28140 TER Prevod (9) Belul Popaj (star 14 godina. pr. dok.1358 Zenel Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/61/SR (Zona 7) identifikovao kao Hazera M. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). uzrok smrti žrtve. br. muškog pola) 421.1354 (10) Ethem Popaj (star 46 godina. 1354 Dok. e-court.1356 (11) Hazer Popaj (star 77 godina. godine). juna 1999. 1358 Sabri Popaj. str. str. pr. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. dok. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. uzrok smrti žrtve je strelna rana glave. juna 2002. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. br. br. godine). br. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. na osnovu odeće i sata. e-court. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 84–85. godine).

br. juna 1999. P2331 (Izjava svedoka od 4. godine). pr. 6. brat Irfana Popaja. godine). pr. str. Spoljnim pregledom 1360 Isuf Zhuniqi. V. dok. T. 75–76. str. 7. pr. otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. marta 1999. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). dok. pr. dok.1365 (14) Isuf Popaj (star 76 godina. Sabri Popaj. juna 1999. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 1367 Sabri Popaj. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. e-court.1367 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/13/SR (Zona 2) je. novembar 2006. dok. maja 1999. br. pr.1364 Enver Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/56/SR (Zona 5) identifikovao kao svog brata. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Irfana Popaja kao jedno od lica koja su 26. pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 1364 Sabri Popaj. P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. dok. 7. Sabri Popaj. 1363 Sabri Popaj. godine). P2446 (Izjava svedoka od 14. godine). str. maja 1999. Irfana Popaja. P2446 (Izjava svedoka od 14. P2331 (Izjava svedoka od 4. dok. muškog pola) 424. 5. Sabri Popaj. str. uzrok smrti žrtve. 5. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Isufa Popaja kao jedno od lica koja su 26. dok. pr. str. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). IC94 (Obeležena fotografija mosta na Belaji).1361 (13) Irfan Popaj (star 41 godinu. godine). 8.1366 Sabri Popaj je pokopao njegovo telo. str. br. novembar 2006. br. br. br. juna 1999. 5674 (1. br. 1362 Isuf Zhuniqi. P2446 (Izjava svedoka od 14. juna 1999. br. br. godine). muškog pola) 425. 6. str. pr. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Hysnija Popaja kao jedno od lica koja su 26.1362 Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao njegovo telo i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. godine). dok.IT-05-87-T 154/28140 TER Prevod (12) Hysni Popaj (star 37 godina. 5661–5662. T. na osnovu odeće. P2331 (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. godine). pr. 1366 Isuf Zhuniqi.1363 Sabri Popaj i Enver Popaj. br. marta 1999. 1365 Dok. pr. pr. kao Isufa Popaja identifikovao njegov roñak. dok. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. muškog pola) 423. P2446 (Izjava svedoka od 14. 7–8.1360 Meñutim. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. juna 1999. pokopali su njegovo telo. 5673–5674 (1. dok. 173 . br. marta 1999. maja 1999. str. dok. pr. juna 1999. Sabri Popaj. str. 7. br. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br. godine). str. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. 1361 V. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. godine). pr. 6. godine).

br.1370 (16) Lindrit Popaj (star 18 godina. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. juna 1999. 1373 Isuf Zhuniqi. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. pr. T. na osnovu odeće i cipela. br. uzrok smrti žrtve. 8. dok. 87–88. novembar 2006. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. dok. 1370 Dok. pr. pr. 6. e-court. str.1369 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/7/SR (Zona 1) je. dok. 7. str. juna 1999. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. godine). pr. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. muškog pola) 428. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. br. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Isuf Zhuniqi. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). godine). 6. str.1371 Meñutim. IC94 (Obeležena fotografija mosta na Belaji).1375 1368 Dok. dok. Sabri Popaj. maja 1999. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. dok. marta 1999. maja 1999. 93–94. 6. str. dok. br. br. e-court. godine). Isuf Zhuniqi je naveo Lindrita Popaja kao jedno od lica koja su 26. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 1369 174 . P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). V. Sabri Popaj. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Kreshnika Popaja kao jedno od lica koja su 26.1368 (15) Kreshnik Popaj (star 18 godina. pr. br. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. 1374 Sabri Popaj. Sabri Popaj. P2446 (Izjava svedoka od 14. juna 1999. str. br. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. maja 1999.1373 Sabri Popaj je pokopao njegovo telo. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). uzrok smrti žrtve. kao Kreshnika Popaja identifikovao njegov roñak. pr. 7. uzrok smrti žrtve. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. marta 1999. 1375 Dok. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. marta 1999.1372 (17) Mehmet Popaj (star 46 godina. 5. 94–95. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Mehmeta Popaja kao jedno od lica koja su 26. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. str. godine). na osnovu odeće. dok. str. 5673–5674 (1. str. muškog pola) 426. e-court.1374 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/7/SR (Zona 1) je. str. dok. 1372 Dok. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. muškog pola) 427. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. godine). br. kao Mehmeta Popaja identifikovao njegov roñak. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). 1371 Isuf Zhuniqi.IT-05-87-T 153/28140 TER Prevod utvrñene su višestruke strelne rane koje su.

pr. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. dok. 1381 Dok. na osnovu odeće i lica. str. marta 1999. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu.1381 (21) Rrustem Popaj (star 61 godinu. maja 1999. juna 1999.1379 (20) Nisim Popaj (star 35 godina. godine). muškog pola) 429. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). 5. muškog pola) 432. dok. godine). marta 1999. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. juna 1999. godine). br. muškog pola) 431. br. e-court. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Rrustema Popaja kao jedno od lica koja su 26. marta 1376 Isuf Zhuniqi. dok. br. P2446 (Izjava svedoka od 14. 1377 Dok. kao Mersela Popaja identifikovao njegov roñak. br. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. pr. marta 1999. e-court. br. e-court. 5739 (2. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). kao Nazmija Popaja identifikovao njegov brat. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. pr.1377 (19) Nazmi Popaj (star 45 godina. maja 1999. br. pr. juna 1999. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 10. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom).1376 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/2/SR (Zona 1) je. 83–84. 7. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. br. novembar 2006. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Nisima Popaja kao jedno od lica koja su 26. br. Sabri Popaj. str. br. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. pr. godine). godine). pr. dok. str. 4. godine). str. str. na osnovu odeće. uzrok smrti žrtve. na osnovu odeće i lica. T. P2331 (Izjava svedoka od 4. kao Nesima Popaja identifikovao njegov brat. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su.1378 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/12/SR (Zona 1) je. P2331 (Izjava svedoka od 4. str. maja 1999. 1379 Dok. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Mersela Popaja kao jedno od lica koja su 26. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. novembar 2006. str. pr.1380 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/11/SR (Zona 1) je. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Nazmija Popaja kao jedno od lica koja su 26. Sabri Popaj. uzrok smrti žrtve. 1378 Isuf Zhuniqi. 7. str. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. godine). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. P2446 (Izjava svedoka od 14. Sabri Popaj. 9. 175 . 91–92. br. dok. dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. godine). str. 92–93. dok. dok. 5. 5. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr.IT-05-87-T 152/28140 TER Prevod (18) Mersel Popaj (star 53 godine. str. pr. 5739 (2. br. uzrok smrti žrtve. T. 1380 Isuf Zhuniqi. muškog pola) 430. 7.

Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Sahida Popaja kao jedno od lica koja su 26. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. pr. dok. dok. br. T. godine). juna 1999. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. 1388 Sabri Popaj. pr. na osnovu odeće i sata. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Sedata Popaja kao jedno od lica koja su 26. dok. 7. pr. “Rustena” Popaja. e-court. Britanski forenzički tim je utvrdio da 1382 Isuf Zhuniqi. pr. dok. br. br. e-court. br. juna 1999. 5674 (1. dok. str. Sabri Popaj. dok. maja 1999.1388 Enver Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka JBG/55/SR (Zona 5) identifikovao kao svog brata.1383 Elmi Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/33/SR (Zona 1). T. dok. 7–8. br. fotografija lica koje se zove “Rustem od oca Halita Popaj” (star 61 godinu) nalazi se meñu fotografijama seljana iz Bele Crkve sadržanim u dokaznom predmetu broj P94. 1384 Dok.1385 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/4/SR (Zona 1) je. 11. 1387 Isuf Zhuniqi. kao Sahita Popaja identifikovao njegov roñak. godine). str. na osnovu odeće i dokumenata.1387 Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao njegovo telo i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. juna 1999. T. P2331 (Izjava svedoka od 4. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br. septembar 2006. pr.1382 Iako u delu pismene izjave Isufa Zhuniqija u kojem on navodi imena lica čije ubijanje je video u selu Bela Crkva nema imena “Popaj Rrustem”. muškog pola) 434. br. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. godine). godine). T. Sabri Popaj i Enver Popaj su pokopali njegovo telo. str. dok. novembar 2006. 5750–5752 (2. 5. Sabri Popaj. str. 11. pr. a Isuf Zhuniqi je u svom svedočenju rekao da je pregledao te fotografije i da su sva lica koja one prikazuju ubijena. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. str. maja 1999.1386 (23) Sedat Popaj (star 47 godina. 12. 7. br. pr. pr. 66–67. 4104 (27. 5661–5662. godine). septembar 2006. godine). novembar 2006. br. uzrok smrti žrtve. godine). muškog pola) 433. P2446 (Izjava svedoka od 14. 4104 (27. godine). Sabri Popaj. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 176 . Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). P2331 (Izjava svedoka od 4. marta 1999. uzrok smrti žrtve. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. pr. str. juna 1999. 1385 Isuf Zhuniqi. str. str. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). marta 1999. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 1386 Dok. identifikovao kao svog strica. 7. P2446 (Izjava svedoka od 14. br.1384 (22) Sahid Popaj (star 40 godina. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. godine). 5. 1383 Isuf Zhuniqi.IT-05-87-T 151/28140 TER Prevod 1999. br. str. Sedata Popaja. 84–85. str. pr. godine).

str. muškog pola) 436. pr. br. marta 1999. 13. uzrok smrti žrtve. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). e-court.1391 (25) Vehap Popaj (star 58 godina.1395 1389 Dok. na osnovu odeće i lica. uzrok smrti žrtve. marta 1999. pr. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. br. str. str. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. juna 1999. 95–96. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. 90–91. 7. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14.1390 Sabri Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka CAD/10/SR (Zona 1). uzrok smrti žrtve je strelna rana glave. P2446 (Izjava svedoka od 14. maja 1999. novembar 2006. 6. Uz telo je bila i bočica u kojoj je naveden njegov identitet. str. dok. na osnovu odeće. dok. 7. str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Shendeta Popaja kao jedno od lica koja su 26. 1391 Dok. e-court.1389 (24) Shendet Popaj (star 17 godina. 7. 1395 Dok. str. 4.IT-05-87-T 150/28140 TER Prevod to telo pripada odraslom muškarcu. juna 1999. Sabri Popaj. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Shendeta Popaja. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. godine). dok. br. str. str. e-court. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4.1394 Shyrete Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka JBG/39/SR (Zona 1). juna 1999. pr. Sabri Popaj. identifikovao kao svog sina. godine). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. maja 1999. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. Xhavita Popaja. na osnovu odeće. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Xhavita Popaja kao jedno od lica koja su 26. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Vehapa Popaja kao jedno od lica koja su 26. 6. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br. identifikovala kao svog sina.1393 (26) Xhavit Popaj (star 32 godine. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. marta 1999. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima.1392 Leš kojem je dodeljena oznaka CAD/15/SR (Zona 2) je. Isuf Zhuniqi. maja 1999. 1393 Dok. 1392 Isuf Zhuniqi. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). muškog pola) 435. pr. Sabri Popaj. dok. dok. godine). br. pr. 1390 177 . Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. muškog pola) 437. 74–75. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. 1394 Isuf Zhuniqi. godine). 5663 (1. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. pr. br. str. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). pr. br. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. kao Vehapa Popaja identifikovao njegov roñak. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. godine). 4–5. br. uzrok smrti žrtve. dok. e-court. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. pr. str. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). str. 72–73. T.

u njihovim iskazima ima nekih nepodudarnosti: Isuf Zhuniqi je rekao da je video kako ubijaju “sv[e] članov[e] porodice” Xhemala Spahiua: Xhemala Spahiua. dok. 3. pr. Dardane Zhuniqi. marta 1999. Fiqriqa Spahiua. U tom izveštaju se navode žrtve. str. str. kasnije identifikovao kao: Shlirima/Clirima Zhuniqija. godine (javna verzija).1396 Meñutim. U izveštaju britanskog forenzičkog tima se navodi da je kod svih tih 12 lica smrt nastupila zbog strelnih rana iz vatrenog oružja sa zrnom velike brzine. 1401 Dok.1400 Sahit Zhuniqi je ekshumirana tela. P2331 (Izjava svedoka od 4. Xhemala/Gjemala Spahiua. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. Iliriane Spahiu. e-court. dok. e-court. odnosno broja žrtava. njegovu ženu. Qamile Spahiu.1401 441. pr. 439. br. dok. 29. str. čija imena nije znao. 178 . Dardana Zhuniqija. godine).IT-05-87-T 149/28140 TER Prevod (27) Porodica Xhemala Spahiua 438. njihova imena i druge relevantne informacije. 3. 3. str.1397 Sabri Popaj je rekao da je video kako ubijaju “osam” članova porodice Spahiu. godine). 107. 1399 Završni pretresni podnesak tužilaštva. maja 1999. BC001 kod sela Bela Crkva. godine. Pretresno veće konstatuje da se. U izveštaju britanskog forenzičkog tima navodi se da je 12 lica pokopano u Zoni 6 na lokaciji br. Marigionu Spahiu i Lirima Spahiua. str. godine). Qamile Spahiu i Xhemala Spahiua povezalo sa iskazom Isufa Zhuniqija koji je rezimiran u prethodnom paragrafu. maja 1999. T. juna 1999.1399 Meñutim. 440. dok. pr. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. P2446 (Izjava svedoka od 14. Dhuratu Zhuniqi. jul 2008. U svojoj Tabeli dokaza o smrti. 3. br. tužilaštvo je imena Marigone Spahiu. str. Dokazi sadržani u izveštaju o ekshumaciji potkrepljuju iskaz Isufa Zhuniqija i Sabrija Popaja da su lica navedena u tom izveštaju koja su članovi porodica Zhuniqi i Spahiu upravo ona čije su ubijanje u potoku Belaja videli 26. 46–47. br. 1396 Isuf Zhuniqi. P2331 (Izjava svedoka od 4. juna 1999. treba istaći da nema neposrednih dokaza koji ukazuju na to da su to lica čije su ubijanje u potoku Belaja videli Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj. 1398 Sabri Popaj. maja 1999. “Lumnig Zhuniqi”. marta 1999. godine. pr. godine. Kako je rečeno gore u tekstu. novembar 2006. koja je i pokopao. Izuzetak je jedino Xhemal Spahiu. Lirima Spahiua. godine). jula 1999.1398 Pretresno veće će se ovde baviti samo onim članovima porodice Spahiu koji su navedeni u Prilogu B. novembar 2006. pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). na osnovu dokaza koje su predočili Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj i izveštaja o ekshumaciji. godine). Ilirianu Spahiu. br. Pregled tih tela izvršen je 3. još jednu ženu i četvoro male dece. Labinota Spahiua. 4. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. pr. 1397 Isuf Zhuniqi. dok. priloženoj uz Završni pretresni podnesak. Najčešće mesto ozleda u ovih 12 slučajeva bili su glava i/ili leña. 1400 Dok. T. njihove starosti. Dodatak C (Bela Crkva). Sabri Popaj. str. br. br. a tri lica su imala povrede na grudima. Isuf Zhuniqi. 5655–5656 (1. godine). 5655–5656 (1. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj su posvedočili da su videli kako pripadnici MUP ubijaju porodicu Xhemala Spahiua u potoku Belaja 26. godine). 5. nijedan od svedoka nije naveo imena ubijenih članova porodice Spahiu.

ženskog pola) 442. br. 104. (a) Marigona Spahiu (stara 10 godina.1403 (b) Iliriana Spahiu (stara 12 godina. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/68/SR (Zona 6) identifikovao kao Qamile Spahiu. 1403 179 . pr. uzrok smrti žrtve. br. On je pokopao njegovo telo. str. e-court. muškog pola) 444. može zaključiti da su Marigona. 105. pr. o njima će stoga biti reči u paragrafima 478–479 dole u tekstu. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 47. br. starom 12 godina. uzrok smrti žrtve je strelna rana grudnog koša. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. ženskog pola) 443. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/70/SR (Zona 6) identifikovao kao Iliranu Spahiu. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom).1408 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada starijoj ženi. 1407 Dok. str. 47. e-court. On je pokopao njeno telo.1402 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada ženskom detetu. ženskog pola) 445. uzrok smrti žrtve je strelna rana grudnog koša.1407 (d) Qamile Spahiu (stara 69 godina. str. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/72/SR (Zona 6) identifikovao kao Marigonu Spahiu.1405 (c) Lirim Spahiu (star 7 godina. kako se navodi u 1402 Dok. pr. br. e-court. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Lirim i Labinot četvoro dece porodice Spahiu čije ubijanje je u relevantno vreme video Isuf Zhuniqi (i Sabri Popaj). pr. 47. 1404 Dok. br. Dok.1404 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada ženskom detetu. približne starosti 10 godina. pr. e-court. On je pokopao njeno telo. e-court. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana grudnog koša koja je. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). e-court.1406 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada muškom detetu. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br..IT-05-87-T 148/28140 TER Prevod pola i lokacije na kojoj su one pokopane i kasnije ekshumirane. 105–106. str. približne starosti sedam godina. On je pokopao njeno telo. 1405 Dok. pr. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/73/SR (Zona 6) identifikovao kao Lirima Spahiua. str. str. pr. e-court. str. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 1406 Dok. Pretresno veće napominje da imena “Fiqriq Spahiu” i “Labinot Spahiu” nisu navedena u Prilogu B. 1408 Dok. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 47. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Ilirana.

Dok. pr. identifikovao kao Xhemala Spahiua. novembar 2006. dve kćerke i dva sina. Isuf Zhuniqi je rekao da je video kako pripadnici MUP 26. pr. br. 5. 3. sina Dardan (star šest godina) i “još jedan sin” (star četiri godine) čije ime nije znao.1415 Sabri Popaj je takoñe čuo da je jedan dvogodišnji dečak pronañen živ na mestu ubijanja čiji je svedok bio. Od članova porodice Zhuniqi. juna 1999. godine).1410 Isuf Zhuniqi je takoñe posvedočio da je Xhemal Spahiu ubijen. godine u potoku Belaja ubijaju 13 članova porodica Clirima Zhuniqija i Xhemala Spahiua. str. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. 1411 Isuf Zhuniqi. dok. 102–103. majka Lumturie. maja 1999. godine). 1416 Sabri Popaj. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/66/SR (Zona 6). kćerka Dardane (stara osam godina). na osnovu lica. maja 1999. str. Lumnig Zhuniqi. godine). 101. dok.1413 On je rekao da je kasnije saznao da je Clirimov dvogodišnji sin preživeo to ubijanje. predmet br. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 6455. 1413 Isuf Zhuniqi. 5650 (1. P2331 (Izjava svedoka od 4. i to: šest članova porodica Clirima Zhuniqija i osam članova porodice Spahiu. i to: osam članova porodice Clirima Zhuniqija i pet članova porodice Xhemala Spahiua. str. 6455. br. 1410 180 . on je rekao da se taj dečak zvao “Skodran” i da je bio član porodice “Arsima Zhuniqija”. str. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Dhurata Zhuniqi i Dardane 1409 Dok. pr. godine). 3. njegova supruga.1417 449. predmet br. br. marta 1999. Kako je navedeno gore u tekstu. str. 47. br. godine). dok. IT-02-54-T). 1414 Isuf Zhuniqi. pr. on je video da su ubijena sledeća lica: otac Clirim. str. pr. juna 1999.1411 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada starijem muškarcu. br. T. dok. uzrok smrti žrtve. dok. maja 1999.IT-05-87-T 147/28140 TER Prevod izveštaju britanskog forenzičkog tima. e-court. muškog pola) 446. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 3.1409 (e) Xhemal Spahiu (star 70 godina. 1412 Dok. Od članova porodice Zhuniqi. godine). br. br. Dardan Zhuniqi.1414 448. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. pr. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. P2332 (Transkript iz predmeta Tužilac protiv Miloševića. P2331 (Izjava svedoka od 4. 3.1412 (28) Porodica Clirima Zhuniqija 447. pr. Sabri Popaj je posvedočio da je kod potoka u relevantno vreme video ukupno 14 članova porodica Zhuniqi i Spahiu. P2446 (Izjava svedoka od 14. pr. br. T. dok. str. str.1416 Prilikom svedočenja. on je video da su ubijena sledeća lica: Clirim. e-court. e-court. 1417 Sabri Popaj. u izveštaju o ekshumaciji navodi se pet članova porodice Clirima Zhuniqija čija su tela ekshumirana u Zoni 6 lokacije BC001 i koja je identifikovao Sahit Zhuniqi: Shlirim/Clirim Zhuniqi. uzrok smrti žrtve je strelna rana vrata. IT-02-54-T). On je pokopao njegovo telo. 1415 Sabri Popaj. T. P2332 (Transkript iz predmeta Tužilac protiv Miloševića. pr.

pr. str. 99. pr. dok. Sabri Popaj. juna 1999. IT-02-54-T). P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). T. 1421 Isuf Zhuniqi. Lumnie Zhuniqi. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Lumnie Zhuniqi kao jedno od lica koja su 26.1425 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odrasloj ženskoj osobi. 1423 Dok. Sabri Popaj. Sabri Popaj je video da su ubijene dve kćerke i dva sina. pr. br. godine). 3. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). maja 1999. 3. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Dhurata Zhuniqi i Dardane Zhuniqi ubijeni 26. 98–99. br. Isuf Zhuniqi. predmet br. 6455. br. str. pr. str. str. marta 1999. Pretresno veće konstatuje da se može zaključiti da su Clirim Zhuniqi. str. 1420 Sabri Popaj. godine). 18. pr. Shlirima Zhuniqija. kao i dokaza u vidu fotografija. P2332 (Transkript iz predmeta Tužilac protiv Miloševića. kao što će biti reči dole u tekstu. br. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. ženskog pola) 451. pr. br. 1426 Dok. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. godine). pr. uzrok smrti žrtve su višestruke strelne rane leña.1426 1418 Dok. br. dok. Lumnig Zhuniqi. dok. 1422 Dok. pr. (a) Clirim Zhuniqi (star 40 godina. godine). 3. marta 1999. P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. juna 1999.1418 Osim ubijanja Clirima Zhuniqija i njegove supruge. 1425 Dok. str. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine). dok.1422 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. br. On je pokopao njeno telo. 3–4. uzrok smrti žrtve su višestruke strelne rane glave i leña. pr. pr. Isuf Zhuniqi je video i ubijanje Clirimovog sina Dardana. dok. e-court. P2331 (Izjava svedoka od 4. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). IT-02-54-T). e-court. br. marta 1999.1423 (b) Lumnie Zhuniqi (stara 39 godina. predmet br. 1419 181 . Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. dok. 47. 47. 3. 18. P2332 (Transkript iz predmeta Tužilac protiv Miloševića. br. 6455. dok. br. godine. str. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). e-court. br. On je pokopao njegovo telo. str. T. muškog pola) 450. dok. dok. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom).1424 Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/63/SR (Zona 6) identifikovao kao “svoju sestru”. e-court.1421 Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/62/SR identifikovao kao svog brata. str. kćerke Dardane i “još jednog sina”. str. P2446 (Izjava svedoka od 14. maja 1999. dok. Dardan Zhuniqi. str. str. str.IT-05-87-T 146/28140 TER Prevod Zhuniqi. godine).1420 Na osnovu iskaza Isufa Zhuniqija i Sabrija Popaja i dokaza navedenih u izveštaju o ekshumaciji. 3–4. pr. e-court. br. maja 1999. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. br. 1424 Isuf Zhuniqi. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Clirima Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26.1419 S druge strane. P2331 (Izjava svedoka od 4. 46–47. juna 1999. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14.

marta 1999. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. marta 1999. str. 1437 Sabri Popaj. 1435 Isuf Zhuniqi. dok. str. pr. čije je ubijanje video. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine). e-court. br. On je pokopao njeno telo. br. pr. maja 1999. pr. pr. e-court. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 47. br. čije je ubijanje video. Dardana Zhuniqija. pr. dok. godine). njeno ime se ne pominje u delu pismene izjave Isufa Zhuniqija u kojem on navodi lica čije je ubijanje video u Beloj Crkvi. predmet br. pr.1432 Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/67/SR (Zona 6) identifikovao kao svoju nećaku. dok. uzrok smrti žrtve. P2331 (Izjava svedoka od 4. dok. Isuf Zhuniqi je naveo Dardane Zhuniqi kao jedno od lica koja su 26. br. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. muškog pola) 452.1435 Meñutim. str. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. IT-02-54-T). godine). br. T. ženskog pola) 454. 20.1429 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada muškom detetu starom šest godina. Isuf Zhuniqi je naveo Dhuratu od oca Qlirima Zhuniqi kao jedno od lica koja su 26. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Isuf Zhuniqi je naveo Dardana Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. str. 3. 1436 Isuf Zhuniqi. str. dok. Dardanu Zhuniqi. ženskog pola) 453. pr. 4104 (27. 1433 Dok. e-court. marta 1999. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). bila i njegova dva sina. 3–4. 47. bile i njegove dve kćerke. juna 1999. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. P2331 (Izjava svedoka od 4. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana glave koja je. 1429 Dok. e-court. On je pokopao njegovo telo. br. 1430 Dok. dok. maja 1999. str. str.1433 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada ženskom detetu približne starosti 6-7 godina. uzrok smrti žrtve. meñu ostalim članovima porodice Clirima Zhuniqija. 3. str. br. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). godine).1431 Sabri Popaj je takoñe posvedočio da su. meñu ostalim članovima porodice Clirima Zhuniqija. br. juna 1999. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine). 6455. 101–102.IT-05-87-T 145/28140 TER Prevod (c) Dardan Zhuniqi (star 6 godina. 100.1427 Sabri Popaj je takoñe posvedočio da su. br. br. str. godine). 1434 Dok. str. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). dok. P2331 (Izjava svedoka od 4. godine). pr. bile i njegove dve kćerke.1436 Sabri Popaj je takoñe posvedočio da su. P2446 (Izjava svedoka od 14. 20. str. pr. maja 1999. dok. 3. br.1437 Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB1427 Isuf Zhuniqi. str. 3–4.1434 (e) Dhurata Zhuniqi (stara 9 godina. 182 .1430 (d) Dardane Zhuniqi (stara 8 godina. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 19. P2332 (Transkript iz predmeta Tužilac protiv Miloševića. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 3–4. T. dok. str. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). meñu ostalim članovima porodice Clirima Zhuniqija čije je ubijanje video. br. br.1428 Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/64/SR (Zona 6) identifikovao kao svog nećaka. 1432 Sabri Popaj. 1431 Isuf Zhuniqi. br. septembar 2006. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 1428 Sabri Popaj. juna 1999.

godine). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. 5661– 5662. str. pr. takoñe Sabri Popaj. V. maja 1999. devetogodišnja devojčica. marta 1999. pr. identifikovao kao svog brata. 45. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. uzrok smrti žrtve. pr. 61–62. e-court. e-court. ubijena tokom tog incidenta. br. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). br. 41. godine). 78–79. pr. str. 8. 5674 (1. godine). pr. br. 8. 1442 Isuf Zhuniqi. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). br. 1441 Dok. str. dok. str. čemu ono pridaje važnost. br. na osnovu cipela i odeće. identifikovao kao svog oca. br. 47. 1440 Isuf Zhuniqi. na osnovu lica. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Abedina Zhuniqija.IT-05-87-T 144/28140 TER Prevod G/65/SR (Zona 6) identifikovao kao svoju nećaku. P2331 (Izjava svedoka od 4. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). juna 1999. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. P2446 (Izjava svedoka od 14.1441 (g) Agim Zhuniqi (star 51 godinu. dok. str. godine).1444 1438 Dok. e-court. str. br. 1443 Sabri Popaj. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 7. P2331 (Izjava svedoka od 4. dok. 15. T. godine). On je pokopao njeno telo.1440 Sari Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/28/SR (Zona 1). meñutim. muškog pola) 456. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. ali konstatuje da to ne utiče na zaključak da je Dhurata Zhuniqi. Agima Zhuniqija. 100–101. e-court. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Agima Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom).1442 Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao njegovo telo i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. dok. Dok. dok. novembar 2006. br. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. maja 1999. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 1444 Dok. 5. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. uzrok smrti žrtve. str. pr. 14. uzrok smrti žrtve. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Abeina Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. juna 1999. 5. pr.1438 Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada ženskom detetu približne starosti oko 9-10 godina. pr. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. Dhuratu Zhuniqi. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana na potiljku koja je. primećuje da je Dhurata Zhuniqi u Prilogu B Optužnice navedena kao četvorogodišnji dečak. godine). P2446 (Izjava svedoka od 14. br. dok. 1439 183 . br.1439 Pretresno veće. (f) Abein Zhuniqi (star 37 godina. str.1443 Naim Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/58/SR (Zona 5). str. marta 1999. str. juna 1999. muškog pola) 455. Sabri Popaj. pr. otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. str. br. Sabri Popaj.

str. br.1448 (j) Destan Zhuniqi (star 68 godina. 1450 Dok. Destana Zhuniqija. 5. na osnovu odeće. godine). pr. godine). marta 1999. pr. Sabri Popaj. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). str. br. juna 1999. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). 1447 Isuf Zhuniqi. uzrok smrti žrtve. 7. muškog pola) 458. 5. pr. pr. dok. str. str.1450 1445 Isuf Zhuniqi. br. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. dok. muškog pola) 459.1447 Leš kojem je dodeljena oznaka JBG/36/SR identifikovan je na osnovu dokumenata pronañenih u njegovom džepu. pr. maja 1999.1449 Hashim Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/30/SR (Zona 1). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. lica i tela. br. pr. 7. e-court. dok. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana koja je. godine). 69–70. br. e-court. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 16. br. str. godine). 42. muškog pola) 457.1446 (i) Bilall Zhuniqi (star 67 godina. maja 1999. 1448 Dok.1445 Bashkim Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JBG/34/SR. 67–68. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. 7. 17. juna 1999. 5. P2331 (Izjava svedoka od 4. dok.IT-05-87-T 143/28140 TER Prevod (h) Bajram Zhuniqi (star 51 godinu. juna 1999. br. dok. pr. str. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. identifikovao kao svog oca. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. pr. 42. marta 1999. br. identifikovao kao svog roñaka. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Destana Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. dok. marta 1999. str. uzrok smrti žrtve. Sabri Popaj. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Bajrama Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. str. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 63–64. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). P2331 (Izjava svedoka od 4. br. na osnovu odeće. 42. maja 1999. e-court. pr. str. godine). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. godine). godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. P2331 (Izjava svedoka od 4. 1449 Isuf Zhuniqi. P2446 (Izjava svedoka od 14. Bajrama Zhuniqija. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. br. str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Bilalla Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. str. 1446 Dok. br. Sabri Popaj. P2446 (Izjava svedoka od 14. 184 . P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. uzrok smrti žrtve.

br. muškog pola) 461. septembar 2006.1451 Sabri Popaj je leš kojem je dodeljena oznaka CAD/1/SR (Zona 1). Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. 1453 Isuf Zhuniqi. Labinota Zhuniqija. Sabri Popaj je naveo Labinota Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba).1455 Isuf Zhuniqi ga je na jednoj od fotografija iz dokaznog predmeta broj P94 takoñe prepoznao kao jedno od lica koja su 26. 5. 1456 Isuf Zhuniqi. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. marta 1999. 42–43. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). maja 1999. P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. 49. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana grudnog koša koja je. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. 5. 1457 V. na osnovu zuba i odeće. e-court. marta 1999. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 22. godine). 21. 7. juna 1999. 23. marta 1999. str. str. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. str. 1455 Sabri Popaj. pr. godine). godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. juna 1999. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Eshrefa Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. juna 1999. P2331 (Izjava svedoka od 4. 7. T. str. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. str. pr. dok. br. identifikovao kao svog roñaka. pr. Isuf Zhuniqi. 4104 (27. br. Fatosa Zhuniqija. br. 7. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). 185 . str. pr.1454 (m) Labinot Zhuniqi (star 16 godina. pr. maja 1999. str. na osnovu odeće i zlatnog zuba. maja 1999. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Fatosa Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. str. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. 1454 Dok. uzrok smrti žrtve. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). dok. njegovo ime se ne pominje u delu izjave svedoka Isufa Zhuniqija u kojem on navodi lica čije je ubijanje video u Beloj Crkvi. br. na osnovu zuba i obuće. muškog pola) 460.1452 (l) Fatos Zhuniqi (star 42 godine. identifikovao kao svog roñaka. godine). 1451 Isuf Zhuniqi. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. identifikovao kao svog roñaka. dok. pr. 1452 Dok. P2331 (Izjava svedoka od 4. P2446 (Izjava svedoka od 14. uzrok smrti žrtve. Eshrefa Zhuniqija. 5.1453 Rexhep Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/41/SR (Zona 1). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. godine). str. e-court. pr. marta 1999.IT-05-87-T 142/28140 TER Prevod (k) Eshref Zhuniqi (star 55 godina. pr. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br.1456 Meñutim. pr. Sabri Popaj. br. dok. pr. br. str. br. str. dok. Sabri Popaj. dok. muškog pola) 462. 74. dok. godine). 82. godine). br.1457 Rexhep Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/40SR (Zona 1). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima.

P2331 (Izjava svedoka od 4. na osnovu lica. godine). br. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. identifikovao kao svog oca. 7. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. 24. Kasima Zhuniqija. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. P2446 (Izjava svedoka od 14. 64–65. P2446 (Izjava svedoka od 14. e-court. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. br. identifikovao kao svog strica. Ibrahima Zhuniqija.1458 (n) Hysni Zhuniqi (star 70 godina. juna 1999. otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. 73–74. Sabri Popaj. pr. muškog pola) 464.1464 Rexhep Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/22/SR (Zona 1). maja 1999. 42. dok. 1464 Isuf Zhuniqi. pr. 1463 Dok. T. na osnovu odeće i lica. e-court. uzrok smrti žrtve. godine). 5. 7.1463 (p) Kasim Zhuniqi (star 33 godine. 45. br. novembar 2006. 5661–5662. pr. br. Isuf Zhuniqi.1460 Naser Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/60SR. str. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. str. str. br. juna 1999. dok. muškog pola) 463. godine). dok. br. str. 1460 Sabri Popaj. str. 5674 (1. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). br. br. str. str. br. identifikovao kao svog oca. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. 80–81. 5. Hysnija od oca Sylgmona Zhuniqija. pr. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Hysnija Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. Spoljnim 1458 Dok. maja 1999. juna 1999. muškog pola) 465.IT-05-87-T 141/28140 TER Prevod Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. marta 1999. pr. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. br. juna 1999. godine). str. pr. 8. P2446 (Izjava svedoka od 14. pr. br. godine). 1459 186 . Sabri Popaj. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. uzrok smrti žrtve. P2331 (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. dok. str.1462 Shaip Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/31/SR (Zona 1). 7–8. uzrok smrti žrtve. na osnovu lica i odeće. godine). 1462 Isuf Zhuniqi. dok. maja 1999. pr. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. Sabri Popaj. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Ibrahima Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. 42. e-court.1461 (o) Ibrahim Zhuniqi (star 68 godina. dok. marta 1999. pr. 1461 Dok. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Kasima Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. dok. str. godine). str. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). marta 1999.1459 Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao njegovo telo i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. 5.

br. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. str. str. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). muškog pola) 467. Mehdija Zhuniqija.1467 Iljaz Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/57/SR (Zona 5) identifikovao kao svog brata. novembar 2006. str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Medija Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. br.1469 Meñutim.IT-05-87-T 140/28140 TER Prevod pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. godine). br. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. juna 1999. muškog pola) 468. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). pr. 1469 Isuf Zhuniqi. identifikovao kao svog bliskog roñaka. e-court. 41. maja 1999. uzrok smrti žrtve. pr. 1471 Isuf Zhuniqi. marta 1999. P2331 (Izjava svedoka od 4. 5. pr.1468 (r) Muhammet Zhuniqi (star 70 godina.1470 (s) Muharrem Zhuniqi (star 30 godina. Isuf Zhuniqi. dok. 1466 187 . 1467 Sabri Popaj. godine). Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su.1465 (q) Medi Zhuniqi (star 55 godina. muškog pola) 466. Muharema Zhuniqija. 5. 1470 V. br. 1468 Dok. br. pr. T. pr. marta 1999. godine). otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. 8. str. str. marta 1999.1466 Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao njegovo telo i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. dok. str. dok. br. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. br. maja 1999. str. 7. br. e-court. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima.1471 Halit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/21/SR (Zona 1). str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Muharrema Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. pr. Isuf Zhuniqi je naveo Muhammeta Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. 45. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. pr. 5674 (1. na osnovu lica i odeće. Sabri Popaj. maja 1999. 58. P2331 (Izjava svedoka od 4. dok. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). P2446 (Izjava svedoka od 14. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Sabri Popaj. dok. dok. godine). pr. uzrok smrti žrtve je strelna rana grudnog koša. 5. br. str. juna 1999. 5661–5662. 1465 Dok. 77–78. 25. br. dok. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. P2446 (Izjava svedoka od 14. pr. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. Iljaz Zhuniqi je pokopao njegovo telo. juna 1999. P2446 (Izjava svedoka od 14. 8.

maja 1999. 27. maja 1999. 1474 Dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. str. 70–71. dok. pr.1475 Bashkim Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/37/SR (Zona 1). 42. dok. na osnovu odeće. Sabri Popaj. br. marta 1999. str. na osnovu odeće. str.IT-05-87-T 139/28140 TER Prevod Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane. br. pr. 1475 Isuf Zhuniqi. dok. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 1477 Isuf Zhuniqi. str.1477 Ilmije Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/38/SR (Zona 1). 5. na osnovu glave i odeće. str. 57. P2446 (Izjava svedoka od 14. br. dok. P2331 (Izjava svedoka od 4. str. pr. 7. str. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Reshita Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. juna 1999. muškog pola) 470. maja 1999. pr. pr. godine). godine). Qemala Zhuniqija. 41. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana. Spoljnim pregledom 1472 Dok. godine). pr. marta 1999. br. br. marta 1999. pr. Sabri Popaj. 41. Qamila Zhuniqija. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. str. str. muškog pola) 471. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Qamila Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. str. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu.1472 (t) Qamil Zhuniqi (star 77 godina. 1476 Dok. e-court. Sabri Popaj. str. juna 1999. pr. 58–59. 5. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4.1473 Gani Fetoshi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/23/SR (Zona 1). 1473 188 .1476 (v) Reshit Zhuniqi (star 32 godine. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. br. identifikovao kao svog tasta. godine). 26. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. P2446 (Izjava svedoka od 14. Rehita Zhuniqija. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). e-court. identifikovao kao svog roñaka. br. juna 1999. pr. dok. br. pr. uzrok smrti žrtve je strelna rana grudnog koša. uzrok smrti žrtve je strelna rana grudnog koša. Isuf Zhuniqi. dok. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br. 5. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). godine). dok. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. 7. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. e-court. identifikovala kao svog sina. muškog pola) 469. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Qemala Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 7. uzrok smrti žrtve. br.1474 (u) Qemal Zhuniqi (star 59 godina. Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima.

godine). dok. Sabri Popaj je posvedočio da je pronašao telo Hajrulle Begua i da pretpostavlja da je on jedno od lica koja su pripadnici MUP ubili onda kada je čuo pucnjavu u potoku Belaja. str. 5674 (1. juna 1999. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. maja 1999. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. juna 1999. Sabri Popaj. 28. juna 1999. 5661–5662. str.1478 (w) Shemsi Zhuniqi (star 52 godine. T. 1483 Sabri Popaj. br. Shemsija Zhuniqija. br. pr. P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. pr. muškog pola) 474. godine). godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi.1483 Baki Fetoshi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/24/SR (Zona 1). str. e-court. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 8. uzrok smrti žrtve. identifikovao kao svog roñaka. 1481 Sabri Popaj. str. godine). br. br. Ardiana Fetoshija. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). str. pr. godine). pr. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. marta 1999. str. 1478 Dok. e-court. muškog pola) 472. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 1479 189 .1480 2. 71–72. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. uzrok smrti žrtve. P94 (Fotografije lica ubijenih u Beloj Crkvi snimljene pre sukoba). otprilike pet minuta nakon što je bio svedok ubijanja jedne veće grupe ljudi. na osnovu odeće i brkova. na osnovu odeće.IT-05-87-T 138/28140 TER Prevod utvrñena je strelna rana grudnog koša koja je.1481 Met Begaj je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/59/SR (Zona 5) identifikovao kao svog brata. 5. 7. marta 1999. str. e-court. pr. dok. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. br. Hajrullaha od oca Halitija Begaja. br. P2331 (Izjava svedoka od 4. 68–69. dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. 7. muškog pola) 473. pr. pr. br. Isuf Zhuniqi. godine). 1482 Dok. identifikovala kao svog zeta/devera.1479 Servete Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/35/SR (Zona 1).1482 (2) Ardian Fetoshi ([nije navedena starost]. pr. br. 79–80. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu B Optužnice (Bela Crkva) (1) Hajrulla Begu ([nije navedena starost]. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. 1480 Dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. dok. str. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj naveli su Shemsija Zhuniqija kao jedno od lica koja su 26. Sabri Popaj je naveo Ardiana Fetoshija kao jedno od lica koja su 26. novembar 2006. uzrok smrti žrtve. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. 42.

9. 1485 190 . jul 2008. na osnovu odeće. godine). P2331 (Izjava svedoka od 4. pr. pr.1490 (6) Fiqriq Spahiu ([nije navedena starost]. 60. pr. Sabri Popaj je naveo Fatimira Fetoshija kao jedno od lica koja su 26. Sabri Popaj je naveo Halima Fetoshija kao jedno od lica koja su 26. br. 1489 Sabri Popaj. pr. godine (javna verzija). juna 1999. tužilaštvo je ime Fiqriq Spahiu povezalo sa svedočenjima Isufa Zhuniqija i Sabrija Popaja. 41. P2446 (Izjava svedoka od 14. pr. dok. T. 59–60. 1487 Sabri Popaj. pr. godine). priloženoj uz Završni pretresni podnesak. identifikovao kao svog sina. identifikovao kao svog roñaka. juna 1999. juna 1999. 41.1488 (5) Halim Fetoshi (star 66 godina. Hysnija Fetoshija. br. 1488 Dok. str. br. 7. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. Sabri Popaj je naveo Hysnija Fetoshija kao jedno od lica koja su 26. godine). 1491 Završni pretresni podnesak tužilaštva. str. Dodatak C (Bela Crkva).1485 Hamzi Fetoshi je leš kojem je dodeljena oznaka JBG/27/SR (Zona 1). pr. u kojima su oni govorili o tome kako su videli ubijanje porodice Spahiu. pr. br. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). str. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). muškog pola) 476. godine). P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). br. uzrok smrti žrtve nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su.1489 Meñutim. 60–61. uzrok smrti žrtve. P2446 (Izjava svedoka od 14. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). 3. treba istaći da nema neposrednih dokaza koji 1484 Dok. uzrok smrti žrtve.1487 Baki Fetoshi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/25/SR (Zona 1). 5656 (1. godine). Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. ženskog pola) 478. br.1491 Meñutim. Isuf Zhuniqi. str. str. dok. muškog pola) 477. 1486 Dok. P2446 (Izjava svedoka od 14. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. U Tabeli dokaza o smrti. na osnovu odeće i ručnog sata. marta 1999. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Sabri Popaj. 1490 V. e-court. dok. maja 1999. 4. str. marta 1999. br.IT-05-87-T 137/28140 TER Prevod Kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Fatimira Fetoshija. br. 29. dok. novembar 2006. marta 1999. dok. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu. Sabri Popaj. str. str.1484 (3) Fatmir Fetoshi (muškog pola) 475. godine ubijena u potoku Belaja u Beloj Crkvi. br. godine). 7. 3. dok. e-court. juna 1999. 41. pr. str. nijedni posmrtni ostaci nisu identifikovani kao njegovi ostaci i njegovo ime se ne nalazi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. e-court.1486 (4) Hysni Fetoshi ([nije navedena starost]. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odraslom muškarcu.

br. godine ubijena u Maloj Kruši. Meñutim. pr. približne starosti 4 godine. (1) Adem Asllani (star izmeñu 68 i 70 godina. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Adema Asllanija kao jedno od lica koja su 26. Završni pretresni podnesak tužilaštva. 9. pr. marta 1999. 3. 3. str. e-court. muškog pola) 481. Sabri Popaj. P2446 (Izjava svedoka od 14. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. Spoljnim pregledom utvrñene su višestruke strelne rane koje su. br. 1493 191 . br. On je pokopao njegovo telo. 103–104. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). uzrok smrti žrtve. treba istaći da nema neposrednih dokaza koji ukazuju na to da je Labinot Spahiu bio meñu članovima porodice Spahiu. čije su ubijanje u potoku Belaja videli Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj. godine (javna verzija). čije su ubijanje u potoku Belaja videli Isuf Zhuniqi i Sabri Popaj. 2. P97 (Izveštaj o ekshumaciji u vezi s Belom Crkvom). dok. godine). br.1492 (7) Labinot Spahiu (star 4 godine. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. pr. e-court. jul 2008. Mehmet Krasniqi. str. Dodatak C (Bela Crkva). 1495 Dok. 105. br. juna 1999. Spoljnim pregledom utvrñena je strelna rana grudnog koša koja je. Žrtve navedene u Prilogu C Optužnice (Mala Kruša) 480. str. 47. br. u kojima su oni govorili o tome da su videli ubijanje porodice Spahiu. 47. uzrok smrti žrtve. str. 29. kako se navodi u izveštaju britanskog forenzičkog tima. Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/71/SR (Zona 1) identifikovao kao Labinota Spahiua. pr. U Tabeli dokaza o smrti. str. P2331 (Izjava svedoka od 4. bez obzira na njih. godine).1495 1492 Dok. dok. priloženoj uz Završni pretresni podnesak. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Sahit Zhuniqi je leš kojem je dodeljena oznaka JB-G/69/SR (Zona 6) identifikovao kao Fiqriq Spahiu. str. pr. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu C. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada muškom detetu. On je pokopao njeno telo. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. tužilaštvo je ime Labinot Spahiu povezalo sa svedočenjima Isufa Zhuniqija i Sabrija Popaja. godine). Isuf Zhuniqi.1493 Meñutim. 1494 Dok.1494 3. str. Britanski forenzički tim je utvrdio da to telo pripada odrasloj ženskoj osobi. P2341 (Izjava svedoka od 4.IT-05-87-T 136/28140 TER Prevod ukazuju na to da je Fiqriq Spahiu bila meñu članovima porodice Spahiu. dok. 4. muškog pola) 479. pr. maja 1999. aprila 1999.

P2341 Krasniqi. str. Mehmet (Izjava svedoka od 4. str. marta 1999.1501 1496 Dok.1499 (6) Nisret Asllani (star 33 godine. 192 Krasniqi. marta 1999. str. pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Feima Asllanija kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. godine). br. muškog pola) 482. Mehmet (Izjava svedoka od 4. br. godine). godine). aprila 1999. pr. muškog pola) 485. Mehmet (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). muškog pola) 484. aprila 1999.IT-05-87-T 135/28140 TER Prevod (2) Asim Asllani (star 34 godine.1497 (4) Muharrem Asllani (star izmeñu 60 i 66 godina. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). P2341 Krasniqi. P2341 Krasniqi. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 3. pr. pr. P2341 Krasniqi. br. godine). pr. br. dok. 1500 Dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). muškog pola) 487. str. br. 2. dok. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. 4. str. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nisreta Asllanija kao jedno od lica koja su 26. 4. dok. godine ubijena u Maloj Kruši. str. pr. 1497 Dok. str. br. muškog pola) 486. aprila 1999. str. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Asima Asllanija kao jedno od lica koja su 26. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Perparima Asllanija kao jedno od lica koja su 26. str. 1499 Dok. 3. pr. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. P2341 . 2. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nexhata Asllanija kao jedno od lica koja su 26. br. pr. 4. marta 1999. br. pr. 4. aprila 1999. Mehmet (Izjava svedoka od 4. 4. godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet (Izjava svedoka od 4. Mehmet (Izjava svedoka od 4. marta 1999. 1501 Dok. P2341 Krasniqi. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. aprila 1999. dok. 3. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Muharrema Asllanija kao jedno od lica koja su 26. str. aprila 1999. 4374 (29.1496 (3) Feim Asllani (star 30-31 godinu. 4. str. godine). br. marta 1999.1500 (7) Perparim Asllani (star 26 godina. 3. br. 1498 Dok. muškog pola) 483. br. septembar 2006. T.1498 (5) Nexhat Asllani (star izmeñu 27 i 31 godinu. marta 1999. dok. pr. dok.

godine ubijena u Maloj Kruši. aprila 1999. 1504 Dok. dok. godine ubijena u Maloj Kruši. 2. aprila 1999. marta 1999. pr. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet Krasniqi. aprila 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. pr. aprila 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Balija Avdylija kao jedno od lica koja su 26. str.IT-05-87-T 134/28140 TER Prevod (8) Bali Avdyli (star izmeñu 70 i 72 godine. 2. P2341 Lutfi Ramadani). pr. str.1505 (12) Asllan Batusha (star 46-47 godina. Mehmet Krasniqi. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Amrusha Batushu kao jedno od lica koja su 26. godine). 1507 Dok.1504 (11) Amrush Batusha (star izmeñu 32 i 35 godina. str. P2341 Lutfi Ramadani).1506 (13) Avdi Batusha (star 45 godina. str. Mehmet Krasniqi. str. br. 4. aprila 1999. muškog pola) 488. br. Mehmet Krasniqi. Mehmet Krasniqi. godine). pr. dok. br. dok. muškog pola) 492. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Avdija Batushu kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. marta 1999. marta 1999. 2. godine). 4. godine). pr. br.1507 1502 Dok. muškog pola) 491. P2341 193 . P2341 Lutfi Ramadani). str. 1506 Dok. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. 1505 Dok. br. pr. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Envera Avdylija kao jedno od lica koja su 26. godine). str. P2341 Lutfi Ramadani). dok. str. dok. br. 4. 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Asllana Batushu kao jedno od lica koja su 26. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Ahmeta Batushu kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. aprila 1999. 4.1503 (10) Ahmet Batusha (star izmeñu 38 i 40 godina. Mehmet Krasniqi. 2. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. pr. pr. dok. str. P2341 Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. br. br. 1503 Dok. pr. 2. pr. 4. pr. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. br. muškog pola) 490. muškog pola) 493. br. str. 2. godine ubijena u Maloj Kruši. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4.1502 (9) Enver Avdyli (star 28 godina. Lutfi Ramadani). muškog pola) 489.

1508 (15) Beqir Batusha (star 68 godina.1510 (17) Enver Batusha (star izmeñu 19 i 22 godine. marta 1999.1509 (16) Burim Batusha (star 18 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). dok. P2341 2. godine ubijena u Maloj Kruši. (Izjava svedoka od 4. pr. Mehmet Krasniqi. godine). str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1509 Dok. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani je naveo Mergima Batushu kao jedno od lica koja su 26. dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Burima Batushu kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 496. muškog pola) 498. aprila 1999. Mehmet Krasniqi. br. br. pr. dok.1511 (18) Feim/Fehim Batusha (star 23 godine. aprila 1999. marta 1999. marta 1999. dok. Mehmet Krasniqi. godine ubijena u Maloj Kruši. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. (Izjava svedoka od 4. 2. str. Mehmet Krasniqi. 1510 Dok.IT-05-87-T 133/28140 TER Prevod (14) Bekim Batusha (star izmeñu 16 i 22 godine. marta 1999. 4. (Izjava svedoka od 4. 4. 1513 Dok. pr. muškog pola) 499.1512 (19) Mergim Batusha (star 16 godina. aprila 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Bekima Batushu kao jedno od lica koja su 26. br.1513 1508 Dok. pr. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Beqira Batushu kao jedno od lica koja su 26. pr. br. 4. Mehmet Krasniqi. br. br. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. str. pr. str. br. aprila 1999. marta 1999. muškog pola) 495. str. (Izjava svedoka od 4. P2341 2. 1511 Dok. br. str. pr. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Feima Batushu kao jedno od lica koja su 26. godine). 4. 4. pr. muškog pola) 497. br. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. pr. str. aprila 1999. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 194 2. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Envera Batushu kao jedno od lica koja su 26. pr. muškog pola) 494. marta 1999. godine). P2341 2. pr. P2341 2. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. 1512 Dok. P2341 .

P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Muharremija Batushu kao jedno od lica koja su 26. pr. Mehmet Krasniqi. 2. muškog pola) 500. dok. 4. 4. pr. 2. dok. muškog pola) 501. muškog pola) 504. 4. str. aprila 1999. dok. P2341 195 . str. marta 1999.1518 (25) Osman Batusha (star izmeñu 60 i 65 godina. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. str. br. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. 1518 Dok. godine ubijena u Maloj Kruši. aprila 1999. P2341 Lutfi Ramadani). br. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Haxhija Batushu kao jedno od lica koja su 26. br. br. Mehmet Krasniqi. 2. 2. godine). br. muškog pola) 503. dok. pr. str. aprila 1999. pr. pr. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. aprila 1999. 4. br. str. marta 1999. pr. 1516 Dok. godine). marta 1999. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Njazija Batushu kao jedno od lica koja su 26. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Milaima Batushu kao jedno od lica koja su 26. pr. br. br. Lutfi Ramadani). dok. br. P2341 Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. muškog pola) 502. aprila 1999. 4. 1519 Dok. dok. 1515 Dok. marta 1999.1515 (22) Milaim Batusha (star 32 godine. br. P2341 Lutfi Ramadani).1517 (24) Njazi Batusha (star izmeñu 35 i 39 godina. godine). pr. P2341 Lutfi Ramadani).1519 1514 Dok. godine ubijena u Maloj Kruši. godine).1514 (21) Lirim Batusha (star izmeñu 14 i 16 godina. str. pr. Mehmet Krasniqi. pr. br. godine). aprila 1999. pr. 2. Mehmet Krasniqi. str. godine ubijena u Maloj Kruši.IT-05-87-T 132/28140 TER Prevod (20) Haxhi Batusha (star 28–29 godina. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Lirima Batushu kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 505. 2. Mehmet Krasniqi.1516 (23) Muharrem Batusha (star izmeñu 69 i 71 godinu. P2341 Lutfi Ramadani). Mehmet Krasniqi. 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Osmana Batushu kao jedno od lica koja su 26. str. godine ubijena u Maloj Kruši. str. pr. str. 1517 Dok.

5. str. br. 2. marta 1999. pr. br. 4377 (29.1524 (31) Abaz Hajdari (star izmeñu 40 i 45 godina. br. Završni pretresni podnesak tužilaštva. pr. muškog pola) 509. P2341 (Izjava svedoka od 7. T. pr. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. muškog pola) 510. godine (javna verzija). godine ubijena u Maloj Kruši. P2341 (Izjava svedoka od 4. godine). 2. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). pr. pr. str. br. 2. godine). str. 2. 4. godine). str. P2341 (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Skifera Batushu kao jedno od lica koja su 26. P2341 (Izjava svedoka od 4. dok. pr. dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). muškog pola) 508. 4. 29. 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Zaima Batushu kao jedno od lica koja su 26. godine). 3. str. aprila 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet Krasniqi. br. pr.1525 1520 Mehmet Krasniqi. godine ubijena u Maloj Kruši. marta 1999. marta 2002.IT-05-87-T 131/28140 TER Prevod (26) Sefer Batusha ([nije navedena starost]. 1522 Dok. 1525 Dok. muškog pola) 511. P2341 (Izjava svedoka od 4. aprila 1999.1523 (30) Zaim Batusha (star izmeñu 45 i 50 godina. godine). br. br. Pretresno veće napominje da je tužilaštvo povuklo optužbe u vezi sa Seferom Batushom. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 5. godine ubijena u Maloj Kruši.1521 (28) Skifer Batusha (star izmeñu 20 i 22 godine. godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet Krasniqi. 1523 Mehmet Krasniqi. str. str. aprila 1999. 1521 Dok. pr. jul 2008. dok.1520 (27) Sejdi Batusha (star izmeñu 68 i 70 godina. septembar 2006. pr. dok. aprila 1999. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Sejdija Batushu kao jedno od lica koja su 26. br. str. str. godine). marta 1999. godine). P2341 (Izjava svedoka od 4. Dodatak C (Mala Kruša/Velika Kruša). marta 1999. marta 1999. muškog pola) 507. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Abaza Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. dok. Mehmet Krasniqi je naveo Sulejmana Batushu kao jedno od lica koja su 26.1522 (29) Sulejman Batusha (star 46 godina. dok. str. Mehmet Krasniqi. 4. 1524 Dok. pr. aprila 1999. muškog pola) 506. 196 . čije ime je navedeno u Prilogu C Optužnice. br. Mehmet Krasniqi.

Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Abedina Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. str. muškog pola) 516. pr. marta 1999. aprila 1999. 5. P2341 Krasniqi. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nazima Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. pr. br. godine). aprila 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Halila Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. pr. 5. br. str. Mehmet Krasniqi je naveo Hysnija Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. P2341 (Izjava svedoka od 4. pr. br. muškog pola) 517. pr. P2341 Krasniqi. pr. str. muškog pola) 512. P2341 . str. godine). str. 1528 Dok. aprila 1999. dok. aprila 1999. godine). pr. 5. Mehmet (Izjava svedoka od 4. 5. 3.1527 (34) Halim Hajdari (star izmeñu 68 i 70 godina. godine ubijena u Maloj Kruši.1529 (36) Marsel Hajdari (star izmeñu 14 i 17 godina. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. str. 3. br. 5. marta 1999. P2341 Krasniqi. Mehmet (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. 1530 Dok. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. godine). br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). on je ubijen iz vatrenog oružja u šumi. aprila 1999. dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Marsela Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 515. aprila 1999. 3. dok. str. marta 1999. 3. 1529 Mehmet Krasniqi.1528 (35) Hysni Hajdari (star 20 godina. godine). muškog pola) 513. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine). dok. godine ubijena u Maloj Kruši. 3. 1527 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Halima Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. Mehmet (Izjava svedoka od 4. str. marta 1999. str. pr. Mehmet (Izjava svedoka od 4. pr. pr. br. dok. br. br. str. 5.1530 (37) Nazim Hajdari (star izmeñu 29 i 33 godine. marta 1999.1526 (33) Halil Hajdari (star izmeñu 42 i 50 godina. 197 Krasniqi. Mehmet (Izjava svedoka od 4.1531 1526 Dok. P2341 Krasniqi. br. str. nakon što je pobegao. br. muškog pola) 514.IT-05-87-T 130/28140 TER Prevod (32) Abedin Hajdari (star izmeñu 15 i 17 godina. dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1531 Dok.

1537 1532 Dok. str. aprila 1999. 5. P101 (Fotografija invalidskih kolica). 4296. muškog pola) 521. Lutfi Ramadani. P2341 (Izjava svedoka od 4. 4311–4312 (28. godine). muškog pola) 522. br. str. muškog pola) 519. br. septembar 2006.1535 (42) Shani Hajdari (star izmeñu 36 i 40 godina.1536 (43) Vesel Hajdari (star izmeñu 19 i 22 godine. str. 3. 1535 Dok. str. str. godine). pr. pr. 3. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. 1534 Dok. dok. pr. pr. 5.1534 (41) Selajdin Hajdari (star izmeñu 35 i 38 godina. P2341 (Izjava svedoka od 4. 1. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). marta 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Shanija Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. T. dok. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. aprila 1999. Mehmet Krasniqi. pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Rasima Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. pr. br. Mehmet Krasniqi. dok. str.1532 (39) Rasim Hajdari (star 25–26 godina. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. str. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 520. godine ubijena u Maloj Kruši. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1536 Dok. Mehmet Krasniqi. P2341 (Izjava svedoka od 4. 4299–4300. 3. br. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. str. br. P2341 (Izjava svedoka od 4. str. 1537 Dok. aprila 1999. godine). marta 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. 5. P2341 (Izjava svedoka od 4. 3. pr. aprila 1999. 1533 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Qamila Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. pr. Mehmet Krasniqi. Mehmet Krasniqi. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. 5. muškog pola) 523. br. 3. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. aprila 1999. muškog pola) 518. str. str. 5. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Vesela Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. 5. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Selajdina Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. pr. godine). str. pr. 3. dok. br. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Sahita Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). dok.1533 (40) Sahit Hajdari (star 35–36 godina. dok. pr.IT-05-87-T 129/28140 TER Prevod (38) Qamil Hajdari (star izmeñu 46 i 54 godine. marta 1999. P2341 (Izjava svedoka od 4. aprila 1999. dok. 198 . br. br. godine). 3. marta 1999. marta 1999. Mehmet Krasniqi. godine).

IT-05-87-T 128/28140 TER Prevod (44) Zenun Hajdari (star 27–28 godina. Mehmet Krasniqi. str. 199 br. br.1540 (47) Luan Limoni (star 22 godine. Mehmet Krasniqi. pr. 5. Lutfi Ramadani. pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Avdyla Limonija kao jedno od lica koja su 26. 3. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1540 Dok. dok. 5. (Izjava svedoka od 4. godine). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Afrima Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. br. pr. Mehmet Krasniqi. br. Mehmet Krasniqi. 2006. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Luana Limonija kao jedno od lica koja su 26. str. 5. 3. pr. marta 1999. godine). aprila 1999.70 godina. muškog pola) 524. muškog pola) 528. 1543 Dok. P2341 br. P2341 septembar br. dok. aprila 1999. P2341 br. godine). 1542 Dok. str. dok. pr. muškog pola) 526. str. br. T. str. muškog pola) 525. dok. pr. aprila 1999. str. 3. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine). marta 1999. str. godine ubijena u Maloj Kruši.1543 1538 Dok. marta 1999. br. pr. godine). P2341 (Izjava svedoka od 4.1541 (48) Nehbi Limoni (star 59–60 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 527. Mehmet Krasniqi. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 3. marta 1999. aprila 1999. P2341 br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Zenuna Hajdarija kao jedno od lica koja su 26. P2341 . muškog pola) 529. Lutfi Ramadani. godine ubijena u Maloj Kruši. str. 1539 Dok. dok. (Izjava svedoka od 4. 5. str. 4299 (28. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Limona Limonija kao jedno od lica koja su 26. 2. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nehbija Limonija kao jedno od lica koja su 26. str. pr. septembar 2006. 4302 (28. 1541 Dok. godine). 5.1539 (46) Limon Limoni (star 69 . godine ubijena u Maloj Kruši.1542 (49) Afrim Ramadani (star 27–28 godina. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. pr. 3. aprila 1999. pr. godine). godine). T. pr. str. (Izjava svedoka od 4. marta 1999. br.1538 (45) Avdyl Limoni (star izmeñu 35 i 45 godina. (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet Krasniqi. pr. 4. aprila 1999. dok.

br. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Asllana Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. 200 . septembar 2006. br. dok. P2341 (Izjava svedoka od 4. br. godine). pr. godine). septembar 2006.1549 1544 Dok. godine). str. godine ubijena u Maloj Kruši. 4316 (28. Lutfi Ramadani. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Hysena Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. br.1548 (55) Ramadan Ramadani (star izmeñu 59 i 69 godina. str. br. str. str. dok. aprila 1999. br. V. pr. pr. godine). muškog pola) 535. aprila 1999. pr.1546 (53) Hysen Ramadani (star izmeñu 62 i 72 godine. Dok. 3. dok. br. br.1547 (54) Murat Ramadani (star izmeñu 57 i 60 godina. 3. P2341 (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u Maloj Kruši. 4302 (28. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Ramadana Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. T. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. muškog pola) 530. 4302 (28. muškog pola) 534. P2341 (Izjava svedoka od 4. T. aprila 1999.IT-05-87-T 127/28140 TER Prevod (50) Asllan Ramadani (star 33–34 godine. 4. str. godine ubijena u Maloj Kruši.1544 (51) Bajram Ramadani (star 15 godina. muškog pola) 531. 4290–4292. aprila 1999. Mehmet Krasniqi. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Lutfi Ramadani. str. 3. P2341 (Izjava svedoka od 4. dok. 4. marta 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Bajrama Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. godine). dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 2. pr. pr. takoñe Mehmet Krasniqi. marta 1999. 1545 Dok. pr. 3. str. 1546 Dok. br. br. Iako je Lutfi Ramadani posvedočio da su Hysena Ramadanija ubili “Srbi”. T. T. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Lutfi Ramadani je naveo Sabita Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. pr. pr. br. Mehmet Krasniqi. Mehmet Krasniqi. godine). aprila 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Murata Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. 1548 Dok. str. pr. Lutfi Ramadani. 1547 Dok. godine). godine). IC67 (Obeležena fotografija iz vazduha Male Kruše). str. 5. marta 1999. marta 1999. 1549 Dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). on je priznao da nije video izvršioca. 5. br. marta 1999. marta 1999. Mehmet Krasniqi. str.1545 (52) Sabit Ramadani (star 23 godine. muškog pola) 532. 5. muškog pola) 533. pr. 2. Lutfi Ramadani je rekao da je Hysen Ramadani takoñe bio poznat kao Hysen Kanjusha. P2341 (Izjava svedoka od 4. septembar 2006.

tog dana ubijena još dva lica. star 18 godina. aprila 1999. 1555 Dok. Moguće je da je jedno od tih lica koja je naveo Mehmet Krasniqi bio Demir Rashkaj. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Selajdina Ramadanija kao jedno od lica koja su 26. aprila 1999. str. br. pr.1556 1550 Dok. 1551 Dok. stara 16. pr. Lutfi Ramadani je naveo Kadrija Rashkaja kao jedno od lica koja su 26. 2. P2341 (Izjava svedoka od 4. stara 16. marta 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Refkija Rashkaja kao jedno od lica koja su 26. P2341 (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). pr. Lutfi Ramadani. tog dana ubijena još dva lica. muškog pola) 539. 1554 Mehmet Krasniqi. godine). pored Refkija Rashkaja. odnosno 18 godina. marta 1999.IT-05-87-T 126/28140 TER Prevod (56) Selajdin Ramadani (star izmeñu 27 i 31 godinu. aprila 1999. 201 . godine ubijena u Maloj Kruši. star 18 godina. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1553 Dok. Moguće je da je jedno od tih lica koja je naveo Mehmet Krasniqi bio Kadri Rashkaj. P2341 (Izjava svedoka od 4. Mehmet Krasniqi. str. godine ubijena u Maloj Kruši. T. 4. 5. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). marta 1999. 4308–4310 (28. marta 1999. 5. muškog pola) 538. P2341 (Izjava svedoka od 4. 1. br. T. septembar 2006. 1556 Dok. 3. str. br. godine). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). muškog pola) 536.1554 (59) Refki Rashkaj (star 17 godina. br.1552 (58) Demir Rashkaj (star 18 godina. pr.1555 (60) Adnan Shehu (star 19–20 godina) 540. dok. godine). str. 5. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. dok. septembar 2008. pr. dok. pr.1553 On je posvedočio da su. str. str. aprila 1999. br. 4. str. godine). aprila 1999. 3. pored Refkija Rashkaja. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Adnana Shehua kao jedno od lica koja su 26. pr. marta 1999. godine). Mehmet Krasniqi. br. Lutfi Ramadani je naveo Demira od oca Nazmija Rashkaja kao jedno od lica koja su 26. P2341 (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani. godine).1551 Mehmet Krasniqi je posvedočio da su.1550 (57) Kadri Rashkaj (star 18 godina. godine ubijena na ulici ili u svojim kućama u Maloj Kruši. br. br. pr. br. dok. odnosno 18 godina. 5. Mehmet Krasniqi. muškog pola) 537. godine). str. str. br. dok. str. 1552 Mehmet Krasniqi. pr. 4302 (28.

pr. str. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. br.1559 (64) Burim Shehu (star izmeñu 19 i 23 godine. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Burima Shehua kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 546. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 542. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. br. godine).IT-05-87-T 125/28140 TER Prevod (61) Arben Shehu (star 20 godina. godine). 6. marta 1999. 1560 Dok.1557 (62) Arif Shehu (star 35–36 godina. dok.1558 (63) Bekim Shehu (star izmeñu 22 i 26 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. dok. Mehmet Krasniqi. str. 2. godine). P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. marta 1999. P2341 Lutfi Ramadani). muškog pola) 544.1560 (65) Destan Shehu (star 68 godina.1562 (67) Dritan Shehu (star izmeñu 18 i 20 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. P2341 202 . godine). br. 2. br. str. Mehmet Krasniqi. marta 1999. 1. dok. marta 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. Mehmet Krasniqi je naveo Destana Shehua kao jedno od lica koja su 26. br. pr. 6. str. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Bekima Shehua kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Dritana Shehua kao jedno od lica koja su 26. Lutfi Ramadani). 1. str. pr. aprila 1999. P2341 Lutfi Ramadani). pr. aprila 1999. muškog pola) 543. Mehmet Krasniqi. P2341 Lutfi Ramadani). str. str. muškog pola) 547. 1559 Dok.1563 1557 Dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. marta 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Arbena Shehua kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. muškog pola) 545. pr. pr. br. 6. 1558 Dok. 6. dok.1561 (66) Din Shehu (star 68 godina. Mehmet Krasniqi je naveo Dina Shehua kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 541. aprila 1999. aprila 1999. Mehmet Krasniqi. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Arifa Shehua kao jedno od lica koja su 26.

1563 Dok. 6. dok. br. br. P2341 Krasniqi. 6. marta 1999. dok. godine). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1. muškog pola) 549. godine). str. aprila 1999. marta 1999.IT-05-87-T 124/28140 TER Prevod (68) Fadil Shehu (star izmeñu 42 i 45 godina. marta 1999. 1. str. Mehmet Krasniqi je naveo Shehua. Mehmet (Izjava svedoka od 4. br. P2341 Krasniqi. br. br. aprila 1999. br. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Haxhija Shehua kao jedno od lica koja su 26. aprila 1999. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Fadila Shehua kao jedno od lica koja su 26. od oca Haziza. 5. str. ime nepoznato (od oca Sinana) (star 18 godina. Mehmet (Izjava svedoka od 4. aprila 1999. Mehmet (Izjava svedoka od 4. str. godine). 1569 Dok. godine). pr. pr. str. pr. aprila 1999.1565 (70) Shehu. pr. kao jedno od lica koja su 26. 5. dok. dok. str. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. marta 1999. br. P2341 (Izjava svedoka od 4. Mehmet Krasniqi je naveo Shehua. str. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Haziza Shehua kao jedno od lica koja su 26.1567 (72) Haxhi Shehu (star izmeñu 25 i 27 godina. godine). Mehmet Krasniqi. P2341 (Izjava svedoka od 4. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1564 (69) Flamur Shehu (star izmeñu 15 i 19 godina. br. 5. muškog pola) 553. pr. pr. str. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. 1562 203 Krasniqi. dok. aprila 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. P2341 . pr. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. br. ime nepoznato. 1566 Mehmet Krasniqi. str. P2341 Krasniqi. muškog pola) 548. pr. Mehmet (Izjava svedoka od 4. pr. 1564 Dok. 2. muškog pola) 551. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Flamura Shehua kao jedno od lica koja su 26. dok. 5. godine). 6. 1567 Mehmet Krasniqi. br. od oca Sinana. P2341 (Izjava svedoka od 4. br. Mehmet (Izjava svedoka od 4. aprila 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine). 1568 Dok.1569 1561 Mehmet Krasniqi. 1. aprila 1999. str. marta 1999. P2341 (Izjava svedoka od 4. str. 2. ime nepoznato (od oca Haziza) (star 20 godina. muškog pola) 550. pr. P2341 Krasniqi. dok.1568 (73) Haziz Shehu (star izmeñu 42 i 48 godina. godine). dok. marta 1999. godine). muškog pola) 552. 1565 Dok. pr. dok. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 5. br. str. aprila 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. ime nepoznato. godine ubijena u Maloj Kruši. kao jedno od lica koja su 26. 6. str.1566 (71) Shehu.

aprila 1999. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nahita Shehua kao jedno od lica koja su 26. 1575 Dok. 1. marta 1999. 1571 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Ismaila Shehua kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 558. Mehmet Krasniqi. 6. br. Mehmet Krasniqi. muškog pola) 557. 2. Mehmet Krasniqi. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Mehmeta Shehua kao jedno od lica koja su 26. Lutfi Ramadani). muškog pola) 559. br. godine). aprila 1999. pr. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. 1. marta 1999. Mehmet Krasniqi. 1572 Dok. P2341 Lutfi Ramadani). 6. br. aprila 1999. pr. marta 1999. str. br. P2341 Lutfi Ramadani). str. pr. godine). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Mentora Shehua kao jedno od lica koja su 26. dok. godine ubijena u Maloj Kruši. dok. pr. Mehmet Krasniqi. dok. str. str. muškog pola) 555. godine ubijena u Maloj Kruši. 6. muškog pola) 556. dok. br. str. P2341 Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4.IT-05-87-T 123/28140 TER Prevod (74) Ismail Shehu (star 68 godina. pr. pr. godine). br.1572 (77) Mentor Shehu (star izmeñu 16 i 18 godina.1571 (76) Mehmet Shehu (star izmeñu 13 i 15 godina. str. P2341 Lutfi Ramadani). 1. marta 1999. 1574 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Ismeta Shehua kao jedno od lica koja su 26. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. str. 1573 Dok. aprila 1999. marta 1999. pr. marta 1999. P2341 204 . str. br. br. aprila 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4.1573 (78) Myftar Shehu (star izmeñu 42 i 44 godine. 2. godine). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Myftara Shehua kao jedno od lica koja su 26.1570 (75) Ismet Shehu (star izmeñu 40 i 55 godina. 6.1575 1570 Dok. pr. muškog pola) 554. P2341 Lutfi Ramadani). br. godine). 5. str. dok. pr. aprila 1999. pr. pr. godine). 2. 6. dok. br. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4.1574 (79) Nahit Shehu (star izmeñu 15 i 18 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. Mehmet Krasniqi. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio (Izjava svedoka od 4. str.

Mehmet Krasniqi. godine). pr. godine). pr. aprila 1999. muškog pola) 562. str. br. dok. str. aprila 1999. 1580 Dok. P2341 (Izjava svedoka od 4. muškog pola) 564. 4. marta 1999. br. P2341 (Izjava svedoka od 4.1579 Mehmet Krasniqi navodi Salija Shehua kao jedno od lica koja su ubijena u štali. 2. br. godine ubijena u Maloj Kruši. str. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Salija Shehua kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. dok. Lutfi Ramadani. pr. 205 . br. 1577 Dok. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). (82) Sahit Shehu (star izmeñu 23 i 29 godina. aprila 1999. godine). br. 1. godine). pr. Mehmet Krasniqi.1580 (85) Sefer Shehu (star izmeñu 44 i 47 godina. muškog pola) 561. (84) Sami Shehu (star 24 godine. dok. 1578 Dok. dok. pr.1581 1576 Dok. 4. pr. marta 1999. br. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. 4308–4310 (28. T. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 2. Mehmet Krasniqi. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. godine).1578 (83) Sali Shehu (star izmeñu 44 i 55 godina. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Mehmet Krasniqi. str. muškog pola) 565. Lutfi Ramadani. P2341 (Izjava svedoka od 4. aprila 1999. 6. muškog pola) 563. str. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. godine). godine ubijena u Maloj Kruši. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Samija Shehua kao jedno od lica koja su 26. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Sahita Shehua kao jedno od lica koja su 26. 4308–4310 (28. br. pr. br. str. P2341 (Izjava svedoka od 4.1577 Mehmet Krasniqi navodi Nexhata Shehua kao jedno od lica koja su ubijena u štali. P2341 (Izjava svedoka od 4. marta 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. septembar 2008. br. dok. dok Lutfi Ramadani tvrdi da je on ubijen u svojoj kući. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nexhata od oca Shyqrija Shehua kao jedno od lica koja su 26. 5. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Sefera Shehua kao jedno od lica koja su 26. 1579 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Nehata Shehua kao jedno od lica koja su 26. 6. 6. T. muškog pola) 560. marta 1999.IT-05-87-T 122/28140 TER Prevod (80) Nehat Shehu (star izmeñu 20 i 22 godine. pr. aprila 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. 6. septembar 2008.1576 (81) Nexhat Shehu (star 37–38 godina. dok Lutfi Ramadani tvrdi da je on ubijen u svojoj kući. Mehmet Krasniqi.

godine ubijena u Maloj Kruši. 1. Mehmet Krasniqi. godine ubijena u Maloj Kruši. br. muškog pola) 571. br. P2341 dok. P2341 dok. pr. pr. pr. 5. 1583 Dok. Mehmet Krasniqi. 5. T. str. marta 1999. 1585 Dok. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. pr. (Izjava svedoka od 4.1583 (88) Sinan Shehu (star izmeñu 50 i 60 godina. P2341 dok. (Izjava svedoka od 4. Mehmet Krasniqi. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). aprila 1999. godine). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). (Izjava svedoka od 4. septembar 2006. muškog pola) 570. br. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Vesela Shehua kao jedno od lica koja su 26. 1. godine ubijena u Maloj Kruši. P2341 . Mehmet Krasniqi. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. br. godine). (Izjava svedoka od 4. pr.1584 (89) Veli Shehu (star 28–29 godina. Mehmet Krasniqi. 4396 (29. Mehmet Krasniqi. pr. 1. (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Xhafera Shehua kao jedno od lica koja su 26.1582 (87) Shefqet Shehu (star 37–38 godina. aprila 1999. str. str. 1584 Dok. godine). 1.1585 (90) Vesel Shehu (star izmeñu 19 i 22 godine. godine). br. br. br. str. 1587 Dok. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). aprila 1999. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Velija Shehua kao jedno od lica koja su 26. (Izjava svedoka od 4. pr. godine). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Shanija Shehua kao jedno od lica koja su 26. aprila 1999. marta 1999. muškog pola) 567. br. godine ubijena u Maloj Kruši. marta 1999. br.1587 1581 Dok. pr. str. (Izjava svedoka od 4. muškog pola) 566. marta 1999. marta 1999. Mehmet Krasniqi. aprila 1999. 206 dok. muškog pola) 569. 3. godine). 1586 Dok. pr. 2. P2341 dok. br. 1. aprila 1999. 6. godine). str. 5. str. 6. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. 4373–4374. str. P2341 dok. P2341 dok. br. str. str. godine). godine ubijena u Maloj Kruši.IT-05-87-T 121/28140 TER Prevod (86) Shani Shehu (star 33–34 godine. muškog pola) 568. pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Sinana Shehua kao jedno od lica koja su 26.1586 (91) Xhafer Shehu (star izmeñu 35 i 38 godina. str. br. pr. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Shefqeta Shehua kao jedno od lica koja su 26. aprila 1999. 1582 Dok. pr. 5. br. 6.

dok. P2341 (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Xhavita Shehua kao jedno od lica koja su 26. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. str. str. marta 1999. 29. P2341 (Izjava svedoka od 4. dok. 1591 Završni pretresni podnesak tužilaštva. godine ubijena u Maloj Kruši.1588 (93) Xhelal Shehu (star 13 godina. 6. br. godine). aprila 1999. br. aprila 1999. Pretresnom veću nisu predočeni dokazi u vezi s Xhelalom Zylfiuom i ono napominje da tužilaštvo nije navelo nikakve konkretne dokaze u svojoj Tabeli dokaza o smrti. 6. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 207 . godine). P2341 (Izjava svedoka od 4. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Afrima Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. 6. dok. P2341 (Izjava svedoka od 4. muškog pola) 575. 1.1590 (95) Xhelal Zylfiu ([nije navedena starost]. dok.1592 (97) Hamdi Zylfiu (star 62 godine. Mehmet Krasniqi. pr. godine). aprila 1999. 1590 Dok. 5. str.IT-05-87-T 120/28140 TER Prevod (92) Xhavit Shehu (star izmeñu 20 i 24 godine. 1592 Mehmet Krasniqi. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). pr. pr. godine (javna verzija). Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Xhelala Shehua kao jedno od lica koja su 26. P2341 (Izjava svedoka od 4. Mehmet Krasniqi. br. br. Mehmet Krasniqi je naveo Hamdija Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. dok. br.1593 1588 Dok. br. jul 2008. br. str. aprila 1999. 3. pr. str. godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 573. Dodatak C (Mala Kruša/Velika Kruša). muškog pola) 572. str. 18.1589 (94) Afrim Zylfiu (star 22–23 godine. pr. 1593 Mehmet Krasniqi. pr. str. marta 1999. pr. pr. Mehmet Krasniqi je naveo Halima Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. muškog pola) 577. marta 1999. 2. muškog pola) 576. muškog pola) 574. 6. godine ubijena u Maloj Kruši. br. 1589 Dok. aprila 1999. Mehmet Krasniqi. godine). priloženoj uz Završni pretresni podnesak.1591 (96) Halim Zylfiu (star 60 godina. godine). str.

P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). 1598 Dok. Lutfi Ramadani i Mehmet Krasniqi naveli su Njazima Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. Mehmet Krasniqi je naveo Hysena Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. 6. pr. 2. Mehmet Krasniqi. marta 1999. pr. muškog pola) 579. 3. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 581. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu C Optužnice (Mala Kruša) (1) Islam Batusha (star 40 godina.IT-05-87-T 119/28140 TER Prevod (98) Hamit Zylfiu (star 22 godine. pr. godine ubijena u Maloj Kruši. muškog pola) 583. br. godine).1595 (100) Njazim Zylfiu (star izmeñu 24 i 30 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. str. pr. Lutfi Ramadani je naveo Islama Batushu kao jedno od lica koja su 26. Mehmet Krasniqi. 1595 208 . P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. str. marta 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. 1599 Dok. Mehmet Krasniqi je naveo Hamita Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. 2. 6. 6.1594 (99) Hysen Zylfiu (star 50 godina. dok. P2341 (Izjava svedoka od 4. muškog pola) 580. str. marta 1999. str. godine). br. aprila 1999. str. br. br. muškog pola) 582. Lutfi Ramadani je naveo Visara Batushu kao jedno od lica koja su 26.1598 (3) Visar Batusha (star 15 godina.1599 1594 Mehmet Krasniqi. muškog pola) 578. br.1597 (2) Syle Batusha (star 43 godine. 1596 Dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). str. P2341 (Izjava svedoka od 4. dok. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Lutfi Ramadani je naveo Sylea Batushu kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. br. pr. aprila 1999. P2341 (Izjava svedoka od 4. br. str. pr. godine).1596 4. marta 1999. dok. 2. marta 1999. marta 1999. 1597 Dok. aprila 1999.

1603 Dok.IT-05-87-T 118/28140 TER Prevod (4) Mehmet Berisha (star 70 godina. Lutfi Ramadani je naveo Halima Qollakua kao jedno od lica koja su 26. 1604 Dok. br. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). Lutfi Ramadani je naveo Mehmeta Berishu kao jedno od lica koja su 26. pr. str. godine ubijena u Maloj Kruši. br. marta 1999. muškog pola) 590. pr.1604 (9) Hamdi Qollaku (star 67 godina. 3. muškog pola) 589. Lutfi Ramadani je naveo Hamdija Qollakua kao jedno od lica koja su 26. muškog pola) 588.1603 (8) Halim Qollaku (star 57 godina. 3. muškog pola) 584. 3. godine ubijena u Maloj Kruši. 3. 3. Lutfi Ramadani je naveo Hamita Qollakua kao jedno od lica koja su 26. Dok. godine ubijena u Maloj Kruši. marta 1999. godine ubijena u Maloj Kruši. br. godine ubijena u Maloj Kruši. 1602 Dok. 3. str.1605 (10) Hamit Qollaku (star 20 godina. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). muškog pola) 587. Lutfi Ramadani je naveo Antona Prenkaja kao jedno od lica koja su 26. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1602 (7) Nikolle Prenkaj (star 46 godina. br. pr. muškog pola) 585. str. marta 1999. marta 1999. br. str. marta 1999. Lutfi Ramadani je naveo Nikollea Prenkaja kao jedno od lica koja su 26. 3. pr. 1601 209 . 1605 Dok. muškog pola) 586. str. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1606 1600 Dok. godine ubijena u Maloj Kruši.1600 (5) Isni Hajdari ([nije navedena starost]. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). pr. pr. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani je naveo Isnija Hajdarija kao jedno od lica koja su 26.1601 (6) Anton Prenkaj (star 43 godine. 1606 Dok. str. str. pr. marta 1999.

br. marta 1999. str. pr. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. 1608 210 . muškog pola) 593. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). marta 1999. 1613 Dok. str. Lutfi Ramadani je naveo Shefqeta Shehua kao jedno od lica koja su 26.1609 (14) Nuredin Shehu (star 70 godina. godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. godine ubijena u Maloj Kruši. pr. pr. 1609 Dok. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1611 (16) Shefqet Shehu (star 65 godina.1612 (17) Visar Shehu (star 19 godina. br. br. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). br. pr. muškog pola) 595. br. 1. muškog pola) 591. pr. pr. br. marta 1999. 1. str. godine ubijena u Maloj Kruši. 1. 1. muškog pola) 597. muškog pola) 592. muškog pola) 594. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). marta 1999. str. muškog pola) 596. pr. 3. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani). godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani je naveo Selamija Shehua kao jedno od lica koja su 26. godine ubijena u Maloj Kruši. Lutfi Ramadani je naveo Visara Shehua kao jedno od lica koja su 26.IT-05-87-T 117/28140 TER Prevod (11) Xhelal Qollaku (star 16 godina. marta 1999. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1608 (13) Kujtim Shehu (star 15 godina. 2.1610 (15) Selami Shehu (star 23 godine. marta 1999. str. Lutfi Ramadani je naveo Xhelala Qollakua kao jedno od lica koja su 26. Dok.1607 (12) Ajvaz Shehu (star 15 godina. Lutfi Ramadani je naveo Nuredina Shehua kao jedno od lica koja su 26. str. 1611 Dok. 1610 Dok.1613 1607 Dok. 1. Lutfi Ramadani je naveo Ajvaza Shehua kao jedno od lica koja su 26. 1612 Dok. str. Lutfi Ramadani je naveo Kujtima Shehua kao jedno od lica koja su 26.

Pošto je analiziralo razne forenzičke izveštaje. pr. br.IT-05-87-T 116/28140 TER Prevod (18) Cene Zylfiu (star 67 godina. 7–8. Žrtve navedene u Prilogu D Optužnice (Suva Reka) 600. muškog pola) 601. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). Lutfi Ramadani je naveo Cenea Zylfiua kao jedno od lica koja su 26. 1618 Dok. ali je primetio da na pojedinim delovima tela ima znakova delovanja visoke temperature. br. Antonio Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba-09 pripadaju Afrimu Berishi. septembar 2006. godine). Pošto su ti ostaci bili u poodmakloj fazi truljenja. e-court. Lutfi Ramadani je posvedočio da je Liman Hajdari bio jedan od paralizovanih ljudi koji su odvedeni u štalu u Maloj Kruši. br. Veće. septembar 2006. str. napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od tih žrtava. muškog pola) 598. avgusta 2001. kao i svedočenja gorepomenutih svedoka.1617 Uz posmrtne ostatke su pronañeni i neki lični predmeti. br. nema dokaza koji potkrepljuju taj navod. str. Na osnovu analize DNK. SUVA REKA 1. godine). P140 (Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Afrima Berishe). pr. br. 4010–4015 (26. C.1618 Afrim Berisha se na spisku koji je sačinio Hysni Berisha navodi kao jedno od lica koja su 26. 8–9. pr. marta 1999. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). kao i u vezi s dve žrtve koje se ne navode u Prilogu. P133 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu).1614 (19) Liman Hajdari ([nije navedena starost]. br. dok. 1616 Dok. 3. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. bez obzira na njih. 1617 Dok. br. Lutfi Ramadani. 11–14. dok. pr.1615 Meñutim. godine ubijena u Maloj Kruši. P2282 (Izjava svedoka od 20.1620 1614 Dok. T. P2357 (Spisak imena koji je dostavio Lutfi Ramadani).1616 Dušan Dunjić i njegov tim izvršili su post mortem pregled posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–09. godine). marta 1999. pored toga. T. str. str. 4299 (28. pr.1619 a navodi se i na spisku nestalih lica OMPF. pr. godine nestala ili su ubijena u Suvoj Reci. dok. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. str. 1619 Hysni Berisha. P139 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Afrima Berishe). Pretresno veće odvojeno nabraja dokaze kojima raspolaže u vezi sa svakom žrtvom koja je poimenično navedena u Prilogu D Optužnice. Meñutim. muškog pola) 599. (1) Afrim Berisha (star 24 godine. 1615 211 . pr. 4296. tim nije mogao da utvrdi uzrok smrti.

e-court. septembar 2006. godine). br. i 1999. Ba-23 i Ba–54 utvrdio da pripada biološkoj kćeri Hamdija Berishe. 1623 Dok. ali se ne pominju posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–54. P2282 (Izjava svedoka od 20. 1625 Dok. avgusta 2001. ženskog pola). pr. br. br. pr. Sve četiri devojčice nalaze se i na spisku nestalih lica OMPF. ali nije mogla tačno da navede njihova imena. 1630 Dok. pr. 1.1627 Isti slučaj je bio i s posmrtnim ostacima kojima je dodeljena oznaka Ba–13. Altinovo ime se navodi na spisku nestalih lica iz Suve Reke koji je sačinio Hysni Berisha. 110–113. 1627 Dok. dok.1631 2 (na KRA/1056 prikazana je čizma koja je pripadala Afrimu Berishi). br.1624 Hamdi Berisha je imao četiri kćerke: i to Artu. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). Shyrete Berisha je navela da je njen sin Altin Berisha jedno od lica ubijenih 26. kćerke Hamdija Berishe 603. pr. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. br. pr. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). 8.1622 kao i na spisku nestalih lica OMPF. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Na osnovu analize DNK. str. br. 212 . str. pr. marta 1999. i 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br.1626 Sudskomedicinski pregled posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–54 ranije su izvršili Dunjić i njegov tim. 4021–4023 (26. Merita Berisha (stara 10 godina. str. br.1628 Što se tiče posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–23. e-court. koji pripadaju ženskoj osobi približne starosti izmeñu 13 i 14 godina.1623 (3) Arta Berisha (stara 18 godina. pr. br. 1621 Shyrete Berisha. marta 1999. ali nije mogao da utvrdi uzrok smrti. pr. ali uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi zbog toga što su oni bili u poodmakloj fazi truljenja.1625 U izveštaju MKNL navodi se da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–13 i Ba–23 verovatno pripadaju jednoj od te četiri devojčice. godine). pr. Hanumusha Berisha (stara 9 godina. br.IT-05-87-T 115/28140 TER Prevod (2) Altin Berisha (star 11 godina. godine u piceriji u Suvoj Reci. ženskog pola). P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). Alonso je za svaki od posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–13. i sve one su navedene u Prilogu. ženskog pola). dok. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da su dve kćerke Hamdija Berishe bile prisutne u piceriji 26. 1628 Dok. br. e-court. Meritu i Hanumshu. mada je bilo indicija de su neki prelomi kostiju nastali usled delovanja vatrenog oružja ili eksplozije. str. septembar 2006.1629 604. godine). pr. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998.1630 Osim toga. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 58–60. 20. 1626 Dok. br. pr. muškog pola) 602. 8. T. 3869–3871 (25. br. Dunjićev tim je utvrdio da oni pripadaju ženskom detetu starom izmeñu 13 i 15 godina. dok. godine). str. Zanu. dok. pr. 1624 Dok. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 1629 Dok. godine. 1620 Dok. ženskog pola) i Zana Berisha (stara 13 godina.1621 Pored toga. 149–151. T. 1622 Hysni Berisha. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). godine).

P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). str.IT-05-87-T 114/28140 TER Prevod 605. P181 (Obdukcijski izveštaj za Ba–21a i Ba–28b). br. dok. dok. 3869–3871. 1633 Dok. pr.1637 Veće ne može da objasni tu nepodudarnost izmeñu ova dva izveštaja veštaka. br. str. dok. 608. 17. P2344 (Fotografije nekih od žrtava u piceriji). br. br. T. pr. 35. i takoñe 1631 Shyrete Berisha. pr.1639 ali nisu mogli da utvrde uzrok smrti. e-court. br. muškog pola) 606. septembar 2006. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 1636 Dok. pr. 21a 1638 Dunjić i njegov tim izvršili su obdukciju posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba– i Ba–28b. 21. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). pr. muškog pola) 607. Izveštaj OMPF sadrži post mortem analizu posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–28. 3899–3900 (25.1635 Na osnovu analize DNK. godine). str. 1632 Shyrete Berisha. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998.1633 kao i na spisku nestalih lica OMPF. godine. br. i 1999. br. 1638 Dok. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–21a i Ba–28b pripadaju Besimu Berishi. koji obuhvataju uzorak B1–28b. decembar 2005. dok. dok. str. 139–142.1636 U izveštaju MKNL utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–21a i Ba–28b pripadaju ili Besimu Berishi ili njegovom bratu Hajdinu Berishi. pr. 161–163. septembar 2006. marta 1999. pr. 1634 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). 3869–3873. pr. str. br. e-court. marta 1999. (4) Avdi Berisha (star 43 godine. godine). P125 (Fotografije žrtava iz Suve Reke). 3904–3906 (25. pr. godine). Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Besim Berisha bio prisutan u piceriji 26. 1637 Dok. Veće smatra da ta nepodudarnost ne utiče na njegov konačni zaključak da su oba brata ubijena u Suvoj Reci. dok. 213 . septembar 2006. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. T. Veće smatra da ta nepodudarnost ne utiče na njegov konačni zaključak da su sve četiri njegove kćerke ubijene u Suvoj Reci. godine) (zapečaćeno). str. br. pr. P181 (Obdukcijski izveštaj za Ba–21a i Ba–28b). marta i budući da se Shyrete Berisha setila da je tog dana u piceriji videla dve od četiri Hamdijeve kćerke. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). Meñutim. pr.1632 Ime Avdija Berishe navodi se na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. 1639 Dok. br. Shyrete Berisha je navela da je Avdi Berisha jedan od ljudi koji su 26. 3869–3871 (25. T. Meñutim. marta. br. 1635 Shyrete Berisha. e-court. budući da se sve četiri devojčice vode kao nestale iz Suve Reke od 26. godine bili prisutni u piceriji. str. godine). pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima. dok. br. dok. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 1. pr.1634 (5) Besim Berisha (star 26 godina. Veće napominje da ne može da objasni zašto se u izveštaju MKNL ne pominju posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–54. pr. 6–7. budući da je Shyrete Berisha navela da su i Hajdin i Besim Berisha bili prisutni u piceriji 26.

IT-05-87-T

113/28140 TER
Prevod

pokazuje da nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti.1640 Besim Berisha se na spisku koji je sačinio
Hysni Berisha i spisku OMPF navodi kao jedno od lica koja su nestala 26. marta 1999. godine.1641
(6) Bujar Berisha (star 40 godina, muškog pola)

609.

Shyrete Berisha je dala detaljan iskaz o tome kako je Bujar Berisha ubijen 26. marta 1999.

godine.1642 Hysni Berisha je identifikovao grob Bujara Berishe na groblju u Suvoj Reci.1643
Naposletku, Halit Berisha je dao iskaz o telefonskom razgovoru koji je sa svojim bratom, Jasharom
Berishom, vodio 26. marta 1999. godine i tome da mu je brat rekao da je Bujar Berisha ubijen.1644
(7) Dafina Berisha (stara 15 godina, ženskog pola)

610.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Dafina Berisha bila prisutna u piceriji 26. marta

1999. godine.1645 Dafina Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni
Berisha,1646 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1647
(8) Dorentina Berisha (stara 4 godine, ženskog pola)

611.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Dorentina Berisha bila prisutna u kući Vesela

Berishe 26. marta 1999. godine.1648 Dorentina Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je
sačinio Hysni Berisha,1649 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1650
(9) Drilon Berisha (star 13 godina, muškog pola)

612.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Drilon Berisha bio prisutan u piceriji 26. marta

1999. godine.1651 Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena

1640

Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 387.
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 2; dok. pr. br. P2798 (Spisak
nestalih lica OMPF).
1642
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3891–3894 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1643
Dok. pr. br. P2282 (Izjava svedoka od 20. avgusta 2001. godine), str. 14; dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih
lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1644
Dok. pr. br. P2326 (Izjava svedoka od 17. avgusta 2001. godine), str. 3.
1645
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3898–3899 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1646
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1647
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1648
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1649
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 2.
1650
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1651
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1641

214

IT-05-87-T

112/28140 TER
Prevod

oznaka Ba–40 pripadaju Drilonu Berishi.1652 U izveštaju MKNL utvrñeno je da posmrtni ostaci
kojima je dodeljena oznaka Ba–40 pripadaju Drilonu Berishi.1653 Dunjić i njegov tim izvršili su
obdukciju posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–40 i utvrdili da oni pripadaju muškom
detetu starom izmeñu 12 i 14 godina. Oni, meñutim, nisu mogli da utvrde uzrok smrti.1654 Izveštaj
OMPF sadrži post mortem analizu posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–40 i pokazuje
da je uzrok smrti ozleda trupa.1655 Drilon Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je
sačinio Hysni Berisha,1656 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1657
(10) Edon Berisha (star 12 godina, muškog pola)

613.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Edon Berisha bio prisutan u piceriji 26. marta

1999. godine.1658 Edon Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni
Berisha,1659 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1660
(11) Eron Berisha (star 1 godinu, muškog pola)

614.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Eron Berisha bio prisutan u kući Vesela Berishe

26. marta 1999. godine.1661 Eron Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio
Hysni Berisha,1662 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1663
(12) Fatime Berisha (stara 37 godina, ženskog pola)

615.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Fatime Berisha bila prisutna u piceriji 26. marta

1999. godine.1664 Fatime Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni
Berisha,1665 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1666

1652

Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 5.
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno), str. 21; dok. pr. br. P2558 (Obaveštenje o DNK
izveštajima) (zapečaćeno), e-court, str. 35.
1654
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 194–198; dok. pr. br.
P185 (Obdukcijski izveštaj za Ba–40).
1655
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 165–167.
1656
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1657
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1658
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1659
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 2.
1660
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1661
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1662
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 2.
1663
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1664
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1653

215

IT-05-87-T

111/28140 TER
Prevod

(13) Fatime Berisha (stara 48 godina, ženskog pola)

616.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Fatime Berisha bila prisutna u kući Vesela

Berishe 26. marta 1999. godine.1667 U Baccardovoj Sintezi izveštaja, kao i izveštajima dr Black i dr
Milewski na kojima se ona zasniva, na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je
dodeljena oznaka SCG/28/SR, pronañeni na lokalnom groblju u Suvoj Reci, pripadaju izvesnoj
Fatimi Berishi, koja je imala više od 40 godina.1668 Utvrñeno je da je uzrok smrti strelna rana
glave.1669 Fatime Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha, koji
je i identifikovao njen grob.1670
(14) Fatmire Berisha (stara 22 godine, ženskog pola)

617.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Fatmire Berisha bila prisutna u kući Vesela

Berishe 26. marta 1999. godine.1671 Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci
kojima je dodeljena oznaka Ba–29 i Ba–37 pripadaju Fatmiri Berishi.1672 U izveštaju MKNL
utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–29 i Ba–37 pripadaju Fatmiri
Berishi.1673 Ti posmrtni ostaci su takoñe identifikovani na osnovu razbacanih predmeta pronañenih
uz njih ili oko njih.1674 Dunjićev tim je izvršio sudskomedicinski pregled tih posmrtnih ostataka i
utvrdio da oni pripadaju ženskoj osobi staroj izmeñu 25 i 35 godina, ali nije mogao da utvrdi uzrok
smrti.1675 Meñutim, izveštaj OMPF takoñe sadrži post mortem analizu posmrtnih ostataka kojima je
dodeljena oznaka Ba–29 i Ba–37 i pokazuje da su uzrok smrti strelna rana glave, dve strelne rane
grudnog koša i strelna rana leve noge.1676 Fatmire Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica

1665

Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1667
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1668
Dok. pr. br. P1809 (Eric Baccard, Sinteza izveštaja), str. 76–78; dok. pr. br. P130 (Obdukcijski izveštaj: SCG/28/SR);
dok. pr. br. P2682 (Antropološki rezime: SCG/27/SR i SCG/28/SR), str. 3; dok. pr. br. P136 (Forenzičko-antropološki
izveštaj britanskog tima).
1669
Dok. pr. br. P130 (Obdukcijski izveštaj: SCG/28/SR).
1670
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1; dok. pr. br. P2282 (Izjava
svedoka od 20. avgusta 2001. godine), e-court, str. 8, 14.
1671
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1672
Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 6.
1673
Dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno), str. 21; dok. pr. br. P2558 (Obaveštenje o DNK
izveštajima) (zapečaćeno), e-court, str. 35.
1674
Dok. pr. br. P147 (Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Fatmire Berisha); dok. pr. br.
P148 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Fatmire Berisha).
1675
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 164–166, 184–186;
dok. pr. br. P183 (Obdukcijski izveštaj za Ba–29 i Ba–37).
1676
Dok. pr. br. P2394 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 165–167.
1666

216

IT-05-87-T

110/28140 TER
Prevod

koji je sačinio Hysni Berisha,1677 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1678
(15) Faton Berisha (star 27 godina, muškog pola)

618.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Faton Berisha bio prisutan u kući Vesela Berishe

26. marta 1999. godine.1679 Ona je takoñe posvedočila da je jedan pripadnik srpskih snaga odveo
Fatona kada je porodica bila prisiljena da napusti kuću.1680 U Baccardovoj Sintezi izveštaja, kao i
izveštajima dr Black i dr Milewski na kojima se ona zasniva, na osnovu analize DNK utvrñeno je da
posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka SCG/27/SR, pronañeni na lokalnom groblju u Suvoj
Reci, pripadaju Fatonu Berishi i da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša.1681 Faton Berisha se
takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha.1682
(16) Flora Berisha (stara 38 godina, ženskog pola)

619.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Flora Berisha bila prisutna u piceriji 26. marta

1999. godine.1683 Flora Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni
Berisha,1684 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1685
(17) Hajbin ili Hajdin Berisha (star 37 godina, muškog pola)

620.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Hajdin Berisha bio prisutan u piceriji 26. marta

1999. godine.1686 Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena
oznaka Ba–21a i Ba–28b pripadaju Besimu Berishi, dok se u izveštaju MKNL navodi da posmrtni
ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–21a i Ba–28b pripadaju ili Besimu Berishi ili njegovom bratu
Hajdinu Berishi.1687 Veće nije u stanju da objasni tu nepodudarnost izmeñu ova dva izveštaja
veštaka. Meñutim, budući da je Shyrete Berisha navela da su i Hajdin i Besim Berisha 26. marta bili
1677

Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1679
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1680
Shyrete Berisha, T. 3895–3896 (25. septembar 2006. godine).
1681
Dok. pr. br. P1809 (Eric Baccard, Sinteza izveštaja), str. 76–78; dok. pr. br. P129 (Obdukcijski izveštaj: SCG/27/SR);
dok. pr. br. P2682 (Antropološki rezime: SCG/27/SR i SCG/28/SR); dok. pr. br. P136 (Forenzičko-antropološki izveštaj
britanskog tima).
1682
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1; dok. pr. br. P2282 (Izjava
svedoka od 20. avgusta 2001. godine), str. 14.
1683
Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1684
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1685
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1686
Shyrete Berisha, T. 3869–3871 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha).
1687
Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 6–7; dok. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka)
(zapečaćeno), str. 21; dok. pr. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno), e-court, str. 35.
1678

217

IT-05-87-T

109/28140 TER
Prevod

prisutni u piceriji, Veće smatra da ta nepodudarnost ne utiče na njegov konačni zaključak da su oba
brata ubijena u Suvoj Reci.
621.
21a

1688

Dunjić i njegov tim izvršili su obdukciju posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–
i Ba–28b,1689 ali nisu mogli da utvrde uzrok smrti. Izveštaj OMPF sadrži post mortem analizu

posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–28, koji obuhvataju uzorak B1–28b, i takoñe
pokazuje da uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi.1690 Hysni Berisha je, na svom spisku nestalih lica,
naveo Hajdina Berishu kao jedno od lica koja su nestala 26. marta 1999. godine.1691
(18) Hamdi Berisha (star 54 godine, muškog pola)

622.

Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka

Ba–16 pripadaju Hamdiju Berishi.1692 Dunjić i njegov tim su izvršili sudskomedicinski pregled
posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–16 i Ba–27 i zaključili da oni pripadaju istoj
osobi, muškarcu približne starosti izmeñu 30 i 40 godina. Tim nije mogao da utvrdi uzrok smrti.1693
Ti posmrtni ostaci su takoñe identifikovani na osnovu razbacanih ličnih predmeta koji su s njima
pronañeni u masovnoj grobnici.1694 Hysni Berisha je naveo Hamdija Berishu kao jedno od lica koja
su nestala 26. marta 1999. godine1695 i prepoznao jednu od fotografija pronañenih u Batajnici kao
fotografiju supruge Hamdija Berishe i njihovog sina Mirata.1696 Hamdi Berisha se takoñe nalazi na
spisku nestalih lica OMPF.1697

1688

Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 139–142; dok. pr. br.
P181 (Obdukcijski izveštaj za Ba–21a i Ba–28b).
1689
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 161–163; dok. pr. br.
P181 (Obdukcijski izveštaj za Ba–21a i Ba–28b).
1690
Dok. pr. br. P943 (Izveštaji OMPF), e-court, str. 387.
1691
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 2.
1692
Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 9.
1693
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 124–128.
1694
Dok. pr. br. P145 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Hamdija Berishe); dok. pr. br. P146
(Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Hamdija Berishe); dok. pr. br. P149 (Fotografije
predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Hamdija Berishe); dok. pr. br. P150 (Indeks fotografija predmeta
pomoću kojih je izvršena identifikacija Hamdija Berishe).
1695
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1696
Dok. pr. br. P122 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice kod Prizrena).
1697
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
218

IT-05-87-T

108/28140 TER
Prevod

(19) Hanumusha Berisha (stara 81 godinu, ženskog pola)

623.

Shyrete Berisha je rekla da je Hanumusha Berisha, stara 81 godinu, 26. marta 1999. godine

bila prisutna u piceriji.1698 Hysni Berisha je prepoznao štap te žrtve, koji je pronašao u Suvoj Reci.1699
Hanumusha Berisha se nalazi na spisku nestalih lica OMPF.1700
(20) Hava Berisha (stara 63 godine, ženskog pola)

624.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Hava Berisha 26. marta bila prisutna u kući

Vesela Berishe i ispričala kako je ona ubijena.1701 Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da
posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–02 pripadaju Havi Berishi.1702 U Dunjićevom
izveštaju se navodi da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–02 i Ba–K–57 pripadaju istoj
osobi, ženi staroj izmeñu 35 i 45 godina. Uzrok smrti nije utvrñen.1703 Ime Have Berishe se navodi na
spisku koji je sačinio Hysni Berisha,1704 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1705
(21) Herolinda Berisha (stara 13 godina, ženskog pola) i Majlinda Berisha
(stara 15 godina, ženskog pola), kćerke Shyrete Berisha

625.

Shyrete Berisha je navela da su njene kćerke Herolinda i Majlinda ubijene u piceriji 26. marta

1999. godine.1706 Na osnovu analize DNK, Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena
oznaka Ba–20 i Ba–48 pripadaju ili Herolindi Berishi ili drugoj kćeri gñe Berisha, Majlindi.1707
Dunjićev izveštaj pokazuje da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–48 pripadaju ženskoj
osobi približne starosti oko 15-16 godina. Uzrok smrti nije utvrñen.1708 U tom izveštaju se navodi da
posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–20 pripadaju ženskoj osobi staroj izmeñu 16 i 19

1698

Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3904–3906 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2344 (Fotografije nekih od
žrtava u piceriji), str. 2; dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha).
1699
Hysni Berisha, T. 4014–4015 (26. septembar 2006. godine), dok. pr. br. P2282 (Izjava svedoka od 20. avgusta 2001.
godine), str. 9; dok. pr. br. P2344 (Fotografije nekih od žrtava u piceriji), str. 2; dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih
/nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1700
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1701
Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3891–3893 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1702
Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 5.
1703
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 83–87; dok. pr. br.
P178 (Obdukcijski izveštaj za Ba–02).
1704
Dok. pr. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. i 1999. godine), str. 1.
1705
Dok. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).
1706
Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3898–3899 (25. septembar 2006. godine); dok. pr. br. P2346 (Porodično stablo
porodice Berisha).
1707
Dok. pr. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju), str. 5–6.
1708
Dok. pr. br. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I), e-court, str. 41–44; dok. pr. br.
P180 (Obdukcijski nalazi za Ba–20 i Ba–48).
219

godine). br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).1716 kao i na spisku nestalih lica OMPF. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). godine.1720 Dunjić i njegov tim su pregledali te posmrtne ostatke i utvrdili da ostaci Ba–12 i Ba–05 pripadaju istoj osobi. 7. str. pr. pr. 1719 Dok. T. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1714 (23) Kushtrin Berisha (star 11 godina. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Ismet Berisha bio prisutan u piceriji 26. br. P180 (Obdukcijski nalazi za Ba–20 i Ba–48).1718 Na osnovu analize DNK. br. br. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Kushtrin Berisha bio prisutan u piceriji 26. i 1999. septembar 2006. 20. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Shyrete Berisha je navela Liriju Berishu kao jedno od lica koja su 26. pr. pr. 1711 Dok. 1.1712 Ismet Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. P187 (Obdukcijski izveštaj za Ba–15). P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). str. 1710 Dok. pr. br. i 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1709 Obe devojke se takoñe vode kao nestale na spisku koji je sačinio Hysni Berisha. dok. str. 1718 Shyrete Berisha. 1714 Dok. dok. godine. 1717 Dok. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 3990 (25. 3869–3872 (25. str. pr. 1721 Dok. pr. godine). septembar 2006. marta 1999. br.1713 kao i na spisku nestalih lica OMPF.IT-05-87-T 107/28140 TER Prevod godina. str. dok. septembar 2006. 3896–3900 (25. pr. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 1716 Dok. koji pripada muškom fetusu. 3869–3871. br. e-court. Uzrok smrti nije utvrñen. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). godine). 1715 Shyrete Berisha. 1713 Dok. P179 (Obdukcijski izveštaj za Ba–05 i Ba–12). e-court. br.1717 (24) Lirije Berisha (stara 24 godine. 97–102. dok.1721 Izveštaj OMPF sadrži post mortem analizu posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–12 i pokazuje da je 1709 Dok. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). pr. 2. br. muškog pola) 627. godine ubijena u Suvoj Reci. marta 1999. pr. br. e-court. pr. godine). 1715 Kushtrin Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. T. 1712 Shyrete Berisha. br. br. 1. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–12 pripadaju Liriji Berishi i da se podudaraju s uzorkom Ba-15. Uzrok smrti nije utvrñen. br. godine). i 1999. br. pr. 134–138.1710 kao i na spisku nestalih lica OMPF. dok. str. godine). pr. 3869–3871. 220 . muškog pola) 626. ženi staroj izmeñu 22 i 28 godina. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). br.1719 U izveštaju MKNL takoñe se navodi da posmrtni ostaci Ba–12 pripadaju Liriji Berishi. 35. pr. 1720 Dok. pr.1711 (22) Ismet Berisha (star 2 godine. dok. marta 1999. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. ženskog pola) 628. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). str. dok. pr. pr. br. T.

naveo Mirata Berishu kao jedno od lica koja su 26. br.1731 Mihrijino ime se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. T. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Mevlude Berisha bila prisutna u piceriji 26. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1732 kao i na spisku nestalih lica OMPF. pr. godine). P2282 (Izjava svedoka od 20. br. T. septembar 2006. godine.1722 Lirije Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. str. 388. P122 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). 1728 Shyrete Berisha. br. 35. P943 (Izveštaji OMPF). muškog pola) 631. str. dok. e-court. godine). pr. 2. godine). P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 3869–3872 (25. br. br. br.IT-05-87-T 106/28140 TER Prevod uzrok smrti strelna rana glave. 1723 221 . godine). 1730 Dok. 4012 (26. Dok. avgusta 2001. 148–150. godine). ženskog pola) 629. OMPF je takoñe analizirao te posmrtne ostatke i utvrdio da je uzrok smrti strelna rana glave i vrata. septembar 2006.1723 kao i na spisku nestalih lica OMPF.1725 Mevlude Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. pr.1729 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. 1731 Dok. godine). br.1730 Meñutim. godine). str. na osnovu odreñenih predmeta pronañenih u masovnoj grobnici kod Prizrena. br. 1727 Dok. br. dok. i 1999. pr. pr. 1729 Dok. 167–171. pr. dok. br. br.1727 (26) Mihrije Berisha (stara 26 godina. 1724 Dok. pr. godine bila prisutna u piceriji. br. pr. pr. str. i 1999. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 1. Hysni Berisha je. str. KRA/1029.1734 Mirat Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica OMPF. 1734 Hysni Berisha. e-court. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). pr. pr. P2394 (Izveštaji OMPF). KO 01/13. P188 (Obdukcijski izveštaj za Ba–30). e-court. 1725 Shyrete Berisha. br. P123 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). br. marta 1999. 2. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 1733 Dok. 1726 Dok. i 1999. godine). 3869–3872 (25. pr.1733 (27) Mirat Berisha (star 7 godina. pr. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Mihrije Berisha 26. dok. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998.1735 1722 Dok. dok. marta 1999. br. i 1999.1726 kao i na spisku nestalih lica OMPF. godine ubijena u Suvoj Reci. str. e-court. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). septembar 2006. str. ti posmrtni ostaci pripadaju ženskoj osobi staroj izmeñu 22 i 28 godina.1728 U izveštaju MKNL je utvrñeno da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–30 pripadaju Mihriji Berishi. 9. br. marta 1999. dok. str. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).1724 (25) Mevlude Berisha (stara 26 godina. T. str. 2. pr. a uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. dok. br. 1732 Dok. 1735 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. ženskog pola) 630.

1739 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. 1741 Dok. br. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br.1741 Musli Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica OMPF. pr. marta 1999. pr. 14. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. Shyrete Berisha je posvedočila da je Musli Berisha bio prisutan u piceriji 26. pr. ženskog pola) 633. pr. 1. 222 . dok. slika 28. br. 1737 Hysni Berisha. godine). 1739 Dok. str. P156 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Muslija Berishe). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). godine).IT-05-87-T 105/28140 TER Prevod (28) Musli Berisha (star 63 godine. 1740 Dok. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). str. str. avgusta 2001. pr.1746 a Halit 1736 Shyrete Berisha. pr. Nexhat Berisha.1744 (30) Nexhat Berisha (star 43 godine. br.1740 Posmrtni ostaci u Batajnici pronañeni su s ličnim ispravama izdatim na ime Muslija Berishe. br. 1743 Dok. 4. pr. T. str. pronañene blizu strelišta u Prizrenu i u Suvoj Reci. Nefije Berisha se navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. br. godine. Shyrete Berisha je videla kako je na njen muž. 6. koji je verovatno dugo vremena hramao na levu nogu. P2885 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba-25 pripadaju muškarcu približne starosti izmeñu 45 i 55 godina. 4015 (26. dok. str. godine). br. br. br.1737 Na osnovu analize DNK. godine). dok. dok. dok. P2282 (Izjava svedoka od 20. br. dok. godine). dok. 1742 Dok. pr. 156–160. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. P125 (Fotografije članova porodice Berisha). str. 1745 Shyrete Berisha. i 1999.1743 kao i na spisku nestalih lica OMPF. 35. br. Uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. pr. 8–9. godine). muškog pola) 632. pogoñen iz vatrenog oružja i ubijen 26. Hysni Berisha je prepoznao neke lične predmete Muslija Berishe. pr.1738 U izveštaju MKNL ti posmrtni ostaci se takoñe pripisuju Musliju Berishi. e-court. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–25 pripadaju Musliju Berishi. br. dok. pr. str. godine). i uvrstio ga je na svoj spisak nestalih lica. dok. br. P2282 (Izjava svedoka od 20. pr. br. br. 1744 Dok. br. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). pr. pr. 1736 godine. godine). 3906 (25. 1. muškog pola) 634. pr. e-court. KRA/1036. marta 1999. 3869–3871. str. str. dok. 1738 Dok. 1746 Dok. septembar 2006. br. septembar 2006. i 1999. P123 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). KRA/1002. pr.1745 Hysni Berisha je identifikovao grob Nexhata Berishe. P155 (Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Muslija Berishe). i 1999. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). pr. br. 20–21. pr. T. 3895–3896 (25. uključujući njegov štap.1742 (29) Nefije Berisha (stara 54 godine. pr. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. avgusta 2001. br. P124 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). P2344 (Fotografije nekih od žrtava u piceriji). septembar 2006. 1. T.

3869–3871. br. str. Uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. Shyrete Berisha.1753 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. T. br. 5. P142 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Nexhmedina Berishe).1747 (31) Nexhmedin Berisha (star 37 godina. pr. pr. godine). 1755 Dok. br. 1748 223 . septembar 2006. marta 1999. 1749 Dok. 1750 Dok. pr. marta 1999. str. i 1999. e-court. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 2. br.1756 1747 Halit Berisha. 3.1755 kao i na spisku nestalih lica OMPF. 3869–3871. godine).1750 Hysni Berisha je uvrstio ime Nexhmedina Berishe na svoj spisak ubijenih ili nestalih lica. godine). P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). dok. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. br. pr.IT-05-87-T 104/28140 TER Prevod Berisha je u svom iskazu ispričao kako ga je njegov brat Jashar 26. godine. pr. br. Shyrete Berisha je opisala kako je Nexhmedin Berisha ubijen 26. str. 1751 Dok. br. dok. br. 1752 Shyrete Berisha. pr.1751 (32) Redon Berisha (star 1 godinu. godine). 1753 Dok. br. dok. br. 214–216. br. 1.1748 Na osnovu analize DNK. Uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. 3895–3897 (25. muškog pola) 636. ti skeletni ostaci pripadaju muškarcu približne starosti izmeñu 25 i 30 godina. pr. 1756 Dok. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 3899–3900 (25. pr.1754 Redon se takoñe navodi na spisku nestalih i/ili ubijenih lica u Suvoj Reci koji je sačinio Hysni Berisha. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). P186 (Obdukcijski izveštaj za Ba–46 i Ba–46a). P169 (Obdukcijski izveštaj za Ba–19). str. septembar 2006. e-court. i 1999. godine. godine telefonom obavestio da je Nexhat ubijen. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). pr. uzroci Ba–46 i Ba–46a pripadaju detetu starom godinu i po do dve godine. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). str. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–19 pripadaju Nexhmedinu Berishi. 7. pr. br. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 15–19. dok. P141 (Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Nexhmedina Berishe). pr. dok. T. Shyrete Berisha je posvedočila da je njen sin Redon bio u piceriji 26. br. marta 1999. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–46 pripadaju Redonu Berishi. godine). pr. muškog pola) 635. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). 1754 Dok.1752 Na osnovu analize DNK.1749 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. P2326 (Izjava svedoka od 17. pr. str. avgusta 2001. dok. pr.

Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Sebahate Berisha bila prisutna u piceriji 26. dok. muškog pola) 639. str. br. 14. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. dok. godine. 1760 Dok. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da su Sedata Berishu 26. str. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). marta 1999. pr. godine).1758 Sebahate Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. 3905 (25. 1761 Shyrete Berisha. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1764 Dok. septembar 2006. 1762 Dok. godine). osim što je Shyrete Berisha u sudnici navela da su neki članovi porodice Saita Berishe bili prisutni u piceriji. e-court.1763 640. P2326 (Izjava svedoka od 17.1762 Halit Berisha je u svom iskazu ispričao da ga je njegov brat Jashar 26. dok. godine). pr. T.1761 Hysni Berisha je identifikovao grob Sedata Berishe i uvrstio ga na svoj spisak nestalih i/ili ubijenih lica u Suvoj Reci. avgusta 2001. septembar 2006. T. P2282 (Izjava svedoka od 20. 1. godine). P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). T. br. 1759 Dok. P137 (Rezime antropološkog izveštaja: SCG/33/SR). pr. 3869–3871. 1765 V. utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka SCG/33c/SR pripadaju Sedatu Berishi. 1758 224 . Shyrete Berisha. br. godine uhvatili policajci. i 1999. br. 1. str. godine). tom 2.1764 Meñutim. marta 1999. Kako se navodi u izveštajima koje je sačinila dr Black iz britanskog forenzičkog tima. marta 1999. br. dok. septembar 2006. s obzirom na to da su Sedatovi posmrtni ostaci identifikovani na osnovu njegove cipele. 3. fusnota 1372. 3869–3872 (25. Veće primećuje da. br. pr. godine). Ipak.1757 tužilaštvo nije predočilo dokaze u vezi s licem koje se u Prilogu D navodi pod imenom Sait Berisha. dok. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. Veće stoji na stanovištu da je Baccard bio 1757 Shyrete Berisha. 1763 Halit Berisha. P136 (Forenzičko-antropološki izveštaj britanskog tima). muškog pola) 637. pr. pr.1765 Baccard u svojoj Sintezi izveštaja nije potvrdio tu identifikaciju pošto se oznake na tim posmrtnim ostacima u izveštajima koje je sačinila dr Black i izveštaju koji je sačinila dr Roberts izgleda nisu podudarale.1759 kao i na spisku nestalih lica OMPF. ženskog pola) 638. br.1760 (35) Sedat Berisha (star 45 godina. br. pr. br. avgusta 2001. pr. i 1999. godine). godine telefonom obavestio da je Sedat ubijen. (34) Sebahate Berisha (stara 25 godina.IT-05-87-T 103/28140 TER Prevod (33) Sait Berisha (star 83 godine. pr. 3895–3896 (25. str. kako je ranije objašnjeno.

Sinteza izveštaja). P2282 (Izjava svedoka od 20. Hysni Berisha. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). e-court. pr. br. br.1774 Sofije Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica OMPF. Uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. pr. 1767 Shyrete Berisha. br. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). pr. pr. dok. br.IT-05-87-T 102/28140 TER Prevod previše oprezan po ovom pitanju. dok. 1772 Dok.1768 kao i na spisku nestalih lica OMPF. pr. septembar 2006. godine). 3869–3872 (25. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 1775 Dok. br. godine). i 1999. br. 74–78. br. 1. P1809 (Eric Baccard. str. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Sofije Berisha bila prisutna u piceriji 26. marta 1999. 1768 Dok. T. godine). P133 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). br.1772 U izveštaju MKNL takoñe je utvrñeno da ti posmrtni ostaci pripadaju Sofiji Berishi. i 1999. T. str. 3869–3872 (25. približne starosti izmeñu 40 i 56 godina. uzorci Ba–31 i Ba–32 pripadaju istoj osobi ženskog pola. Alonso. br. 2. KRA/1081 (Fotografija papuče koja je pripadala Sofiji Berisha). 9. marta 1999. pr. pr. br. e-court. br.1775 (38) Vesel Berisha (star 61 godinu. dok. godine. str. br. dok. br. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–32 pripadaju Sofiji Berishi. 3869–3872 (25. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. godine).1767 Sherine Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. br. ženskog pola) 641. str. pr. pr. br. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). dok. 225 . 4–5. septembar 2006. br. dok.1773 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. pr. avgusta 2001. br. 1770 Shyrete Berisha. P2394 (Izveštaji OMPF). P136 (Forenzičko-antropološki izveštaj britanskog tima). 21. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). ženskog pola) 642. str. pr. KRA/1050 (Fotografija čizme koja je pripadala Veselu Berishi). pr. Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Sherine Berisha bila prisutna u piceriji 26. dok. 1774 Dok. marta 1999. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). str. godine). septembar 2006. dok. 1776 Shyrete Berisha. godine). muškog pola) 643. Shyrete Berisha je posvedočila da je Vesel Berisha bio prisutan u piceriji 26. str.1766 (36) Sherine Berisha (stara 17 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 1769 Dok. pr.1770 Hysni Berisha je meñu predmetima pronañenim u masovnoj grobnici identifikovao neke lične predmete Sofije Berishe i naveo ju je kao jedno od lica koja su nestala i/ili ubijena u Suvoj Reci. godine. Uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. P137 (Rezime antropološkog izveštaja: SCG/33/SR). pr. pr. dok. pr. 1771 Dok. T. pr. utvrdili su da 1766 Dok. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). P2683 (Antropološki izveštaji: analiza SCG/33/SR). godine. 158–161. str. i stoga se uverilo da pomenuti posmrtni ostaci pripadaju Sedatu.1777 Na osnovu analize DNK. kao i MKNL.1771 Na osnovu analize DNK. br.1769 (37) Sofia Berisha (stara 58 godina.1776 Za jedan od predmeta pronañenih u masovnoj grobnici blizu strelišta u Prizrenu utvrñeno je da pripada Veselu Berishi. pr. P184 (Obdukcijski izveštaj za Ba–31 i Ba–32). 172–175. P133 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). 1773 Dok. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 1777 Dok.

str. septembar 2006. godine. 35. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. str. str. 73–75. dok. pr. godine). br.1781 Predmeti koji su pomogli da se identifikuje Vesel Berisha pronañeni su s njegovim posmrtnim ostacima u Batajnici. dok. pr. br. pr. muškog pola) i Graniti Berisha (star 2 godine.1787 Zelihe Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica OMPF. 1787 Hysni Berisha. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). godine. 2. 1. pr.1785 kao i na spisku nestalih lica OMPF. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1781 Dok. kao i na spisku nestalih lica OMPF. br. 1785 Dok.1783 (39) Vlorjan Berisha (star 17 godina. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. marta 1999. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 6. tim nije mogao da utvrdi pol niti da ustanovi uzrok smrti.1782 Vesel Berisha se navodi kao jedno od lica nestalih i/ili ubijenih u Suvoj Reci na spisku koji je sačinio Hysni Berisha. str. br. pr. 4012 (26. muškog pola) 646. pr. 1779 Dok. 1780 Dok. 20. pr. br. br. P122 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice kod Prizrena). 1782 Dok. br. pr. 143–148. str. Hysni Berisha je posvedočio da je Zelihe Berisha ubijena u Suvoj Reci. 5. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). 3869–3872 (25. godine).1788 2. i 1999. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). e-court. pr.1789 Na osnovu analize DNK. dok. e-court.1778 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. 1786 Dok. ženskog pola) 645. pr. a uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. br. marta 1999. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. 226 . Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je Vlorjan Berisha bio prisutan u piceriji 26. dok. dok. br. str. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). T. i 1999. 2. skeletni ostaci Ba–22 pripadaju muškarcu približne starosti izmeñu 40 i 50 godina. P182 (Obdukcijski izveštaj za Ba–22 i Ba–59). dok. e-court. dok. pr. br. muškog pola) 644. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). dok. 390. dok. br. e-court. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). tim OMPF je uspeo da utvrdi uzrok smrti. 1784 Shyrete Berisha. godine). i 1999. pr. br. godine).1779 Što se tiče skeletnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–59.IT-05-87-T 101/28140 TER Prevod posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–22 i Ba–59 pripadaju Veselu Berishi. str.1786 (40) Zelihe Berisha (stara 50 godina. str. str. septembar 2006. a to je strelna rana kičme. br. Alonso je utvrdio da posmrtni ostaci kojima je dodeljena 1778 Dok. pr. br. pr.1780 Meñutim. godine). br. P151 (Indeks fotografija predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Vesela Berishe). pr. 1783 Dok. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu D Optužnice (Suva Reka) (1) Genc Berisha (star 4 godine.1784 Vlorjan Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica koji je sačinio Hysni Berisha. P943 (Izveštaji OMPF). 5. Shyrete Berisha je posvedočila da su Genc i Graniti Berisha bili prisutni u piceriji 26. P152 (Fotografije predmeta pomoću kojih je izvršena identifikacija Vesela Berishe). str. br. T. P182 (Obdukcijski izveštaj za Ba–22 i Ba–59).

P2282 (Izjava svedoka od 20. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 1800 Dok. str. ali uzrok smrti nije 1788 Dok. septembar 2006. dok. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). pr. 443–444.1792 Meñutim. P2326 (Izjava svedoka od 17. pr.1791 Što se tiče posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–34. 1796 Svedok K83. pr. skeletni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–52 pripadaju detetu približne starosti izmeñu četiri i četiri i po godine.1797 Hysni Berisha je uspeo da neke od predmeta pronañenih u masovnoj grobnici prepozna kao predmete koji su pripadali Jasharu Berishi i stoga ga je uvrstio na svoj spisak nestalih i/ili ubijenih lica. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. Alonso. približne starosti dve ili tri godine. muškog pola) 647. kao i o njegovoj odeći. Svedok K83 je lično prisustvovao ubijanju Jashara Berishe. e-court. KRA/1072 (Fotografija trenerke koja je pripadala Jasharu Berishi). e-court. Jashar Berisha se takoñe navodi na spisku nestalih lica OMPF. P2346 (Porodično stablo porodice Berisha). septembar 2006. Ba-50 i Ba–55 pripadaju Jasharu Berishi. 9. godine). utvrdili su da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba–11. str. pr. e-court. pr. 1799 Halit Berisha. br. godine. 33–36. 1793 Dok. br. str. P133 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). br. 7.IT-05-87-T 100/28140 TER Prevod oznaka Ba–34 i Ba–52a pripadaju sinu Besima Berishe. Halit Berisha. 1795 Dok. pr. dok. T. 37–40. godine). godine). dok. u svom iskazu je opširno govorio o tome gde se njegov brat nalazio i kako je nestao 26. dok. 3898 (25. br. dok. P934 (Izveštaji OMPF). br. dok. Neke od ozleda na posmrtnim ostacima bile su izazvane dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog ili eksplozivnog oružja. str. P172 (Obdukcijski izveštaj za Ba–34). septembar 2006. 1791 Dok. 1792 Dok. pr. pr. 9. KRA/1072 (Fotografija trenerke koja je pripadala Jasharu Berishi). e-court. br. skeletni ostaci kojima je dodeljena oznaka Ba-50 pripadaju osobi muškog pola i na njima se vidi jedna ozleda naneta ručnim vatrenim oružjem ili eksplozivom. pr. 2. 1790 Dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 20. P133 (Razne fotografije predmeta pronañenih na lokaciji masovne grobnice na strelištu). godine). pr. 3611–3614 (20. 3869–3872 (25. str. godine). T.1790 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. br. br. P2351 (Spisak ubijenih /nestalih lica tokom 1998. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). 1797 Shyrete Berisha. godine. avgusta 2001. dok. T.1793 Hysni Berisha je obe žrtve uvrstio na svoj spisak lica nestalih i/ili ubijenih u Suvoj Reci. pr. br. br. P944 (Izveštaji OMPF). pr. Shyrete Berisha.1796 Shyrete Berisha je u svom iskazu rekla da je 26. neposredno pre incidenta u piceriji. br. 1798 Dok. pr. V. br.1794 a one se nalaze i na spisku nestalih lica OMPF. 3959–3961 (26. pr. pr. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1794 Dok. marta 1999. koju je kasnije prepoznao. i 1999.1800 Kako se navodi u Dunjićevom izveštaju. i 1999. e-court. 386.1798 Jasharov brat. septembar 2006. 35. pr. pr. ali uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. 2. dok. br. Dunjićev tim je utvrdio da oni pripadaju detetu muškog pola.1799 Na osnovu analize DNK. Tim nije mogao da utvrdi uzrok smrti. marta 1999. br. br. str. 3. u izveštaju OMPF navodi se da je uzrok smrti verovatno strelna rana. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). razgovarala s Jasharom Berishom. str. str. str. br. dok. P173 (Obdukcijski izveštaj za Ba–52a). br. T. br. str. br. str. odnosno ili Gencu ili Granitiju Berishi. dok. P2486 (Izveštaj Sekcije za biologiju). kao i MKNL. pr. avgusta 2001. 1789 227 . str. godine). godine). pr.1795 (2) Jashar Berisha (star 56 godina. godine).

br. 1805 Liri Loshi. Veće takoñe primećuje da se starost žrtava navedena u Prilogu F Optužnice često nije podudarala sa starošću tih žrtava navedenom u drugim dokazima. D. Meñutim. kao što je spisak nestalih lica OMPF. 61–62. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. (1) Jetullah Alushi (star 93 godine. dok. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. Pošto je saslušalo dokaze u vezi sa pripremom tog spiska. godine. muškog pola) 651. br. e-court.1804 (2) Asllan Amrushi ([nije navedena starost]. e-court. Veće će važećom smatrati starost navedenu na spisku OMPF. tim nije mogao da utvrdi uzrok smrti. str. Žrtve navedene u Prilogu F Optužnice (Izbica) 648. bez obzira na njih. Aslan Amrushi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr. Jetullah Alushi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1802 228 . muškog pola) 649. Dok. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od tih žrtava. pr. 48–51. br.1801 Što se tiče posmrtnih ostataka kojima je dodeljena oznaka Ba–55. starog 90 godina. 9. e-court. muškog pola) 650. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. SRBICA 1. kao i u vezi s jednom žrtvom koja se ne navodi u Prilogu.G gore u tekstu. 1803 Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. kao i svedočenja jednog broja gorepomenutih svedoka. Pretresno veće odvojeno nabraja dokaze kojima raspolaže u vezi sa svakom žrtvom koja je poimenično navedena u Prilogu F Optužnice.1805 (3) Asslan Bajra (star 60 godina. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I). 1804 Dok. marta 1999. Pošto je analiziralo razne forenzičke izveštaje. str. str. kao i prvog slova očevog imena nekih žrtava. pošto izgleda nedostaje relevantna stranica izveštaja. 9. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 28.1806 1801 Dok. pr. pr.1803 Za Jetullaha Alushija. br. dok.1802 Dalje pojedinosti o posmrtnim ostacima kojima je dodeljena oznaka Ba–11 se ne navode. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Asslan Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. P2407 (Pojedinačni sudskomedicinski izveštaji s lokacije Batajnica I).IT-05-87-T 99/28140 TER Prevod bilo moguće utvrditi. e-court. br.

137–138. br. br. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). dok. str. str. pr. pr.1808 Za Asllana Bajru. identifikovao tim specijalista MKNL. pr. 1809 Dok.1814 Pored toga. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 30. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). dok. na spisku nestalih lica OMPF takoñe se navodi da je nestao u Izbici 31. str. dok. br. str. e-court. 8. br. br. Bajram (H) Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. marta 1999. pr.1815 Njegove posmrtne ostatke je kasnije. on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. starog 68 godina. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 1810 Liri Loshi. starog 61 godinu. pr. str. na osnovu analize DNK. str. 1813 Liri Loshi.1812 (5) Bajram (C) Bajra (star 60 godina. dok. pr. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 653. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. 1815 Liri Loshi. na spisku nestalih lica OMPF takoñe se navodi da je nestao u Izbici 31.1813 (6) Bajram (S) Bajra (star 68 godina. pr.G gore u tekstu. marta 1999. e-court.1807 Njegove posmrtne ostatke je. br. identifikovao MKNL. br.1809 (4) Bajram (H) Bajra (star 62 godine. 135–136. e-court. godine. pr. on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Bajram Bajraj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 8. 30. 1807 Liri Loshi. starog 63 godine. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 8. pr. pr.1817 1806 Liri Loshi. 1812 Dok. br. br. godine. str. e-court. 229 . dok. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str.1816 Za Bajrama (S) Bajru. dok. e-court. 29. dok. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. godine. pr. pr. pr. muškog pola) 654. 1811 Liri Loshi. Bajram (C) Bajra se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1814 Liri Loshi. e-court. muškog pola) 652. dok. 8. br. na osnovu analize DNK. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 32. 1808 Dok. str. str.1811 Za Bajrama (H) Bajru.1810 Pored toga. str.G gore u tekstu.IT-05-87-T 98/28140 TER Prevod Pored toga. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. dok. Bajram (S) Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. e-court. marta 1999. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. 131–132. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).

133–134. 8. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). dok. pr. br. 1821 Liri Loshi. br. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). identifikovao je MKNL. 1823 Dok. e-court. godine. br. e-court. str.IT-05-87-T 97/28140 TER Prevod (7) Brahim Bajra (star 81 godinu. 5362 (26. 1816 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. dok. str. str. str. godine. str. 1820 Liri Loshi. T. dok. e-court. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu.G gore u tekstu. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 29. pr. dok. pr. Ilaz Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 29. 1826 Liri Loshi. 32. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).1827 Za Iljaza Bajru. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).1825 Uz to. pr. 8. 129–130. dok. pr. br. dok. 1818 Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1825 Liri Loshi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 655. marta 1999. pr. str. str. br. br. 1822 Dok. Brahim Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Dok.G gore u tekstu. br. godine). identifikovao MKNL.1821 Posmrtne ostatke Fazlija Bajre.1819 (8) Fazli Bajra (star 60 godina. pr.G gore u tekstu. 32. Loshi je posvedočio da je lično video telo Ilaza Bajre.1826 Posmrtne ostatke Ilaza Bajre je kasnije. br.1824 Pored toga. dok. muškog pola) 657. e-court. 1817 230 . br. starog 62 godine. 1819 Dok. dok. e-court. starog 80 godina. e-court. br. pr. e-court. 30. str. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. e-court. 1824 Liri Loshi. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. 32. br. 1827 Dok. 127–128.1820 Pored toga.1818 Za Brahima Bajru. pr.1822 Za Fazlija Bajru.1823 (9) Ilaz Bajra (star 70 godina. muškog pola) 656. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. na osnovu analize DNK. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). 18. br. on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. oktobar 2006. pr. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. na osnovu analize DNK. na spisku nestalih lica OMPF takoñe se navodi da je nestao u Izbici 31. pr. pr. Fazli Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. marta 1999. pr.

pr. br.1830 Sami Bajra. 1836 Dok. br. str. marta 1999. str. 1830 Liri Loshi. pr. br. dok. br. vodi se kao nestao u Izbici 31. 1838 Dok.1829 Pored toga.1832 (11) Bislim Bajraktari (star 58 godina. 32. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. 6. pr. 1834 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1837 Dok. 1832 Liri Loshi. na spisku nestalih lica OMPF takoñe se navodi da je nestao u Izbici 31. 1829 231 . odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Hajdara Bajraktarija. dok. br. str. 1835 Liri Loshi. marta. pr.1836 Njegove posmrtne ostatke je identifikovao MKNL i oni su vraćeni porodici. br. dok. e-court. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. Bislim Bajraktari se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. marta 1999. muškog pola) 658. marta 1999.1828 (10) Sami Bajra (star 19 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). star 53 godine. godine. br. 8. str. dok. br. e-court. Liri Loshi. star 19 godina. godine). Loshi je u svojoj izjavi napomenuo da taj čovek nije ubijen tokom incidenta u Izbici 28. pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). muškog pola) 660. 32. str. Sami Bajraj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Hajdar Bajraktari. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).1834 (12) Hajdar Bajraktari (star 53 godine. br. e-court.1837 Naposletku. br. takoñe se vodi kao nestao na spisku nestalih lica OMPF. godine.1833 Bislim Bajraktari. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. pr. str. 9. br. muškog pola) 659.G gore u tekstu. 1833 Liri Loshi. vodi se na spisku nestalih lica OMPF kao nestao i navodi se da je nestao u Izbici 31. Sami Bajra je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. 32. br. 163–164. star 62 godine. str. dok. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. Hajdar Bajraktari se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. godine. jun 1999. pr.IT-05-87-T 96/28140 TER Prevod starog 69 godina. pr. 1831 Dok. pr. pr. dok. str. 8.1831 Meñutim.1838 1828 Dok. 2.1835 Na spisku nestalih lica OMPF. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).

godine.1848 1839 Liri Loshi. Nuradin Behrami se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).1847 (16) Asllan Dajaku (star 63 godine. br. br. br. 9. godine. muškog pola) 663. 1845 Dok. star 66 godina. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. nestao je u Izbici 28. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PSII-27 pripadaju Muhametu Behramiju. e-court. str. dok. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).1842 Obdukciju tih posmrtnih ostataka izvršili su specijalisti sudske medicine s Instituta za sudsku medicinu u Nišu. muškog pola) 664. U njihovom izveštaju se navodi da taj leš pripada muškarcu starom izmeñu 50 i 55 godina. čija je smrt nastupila usled ozleda izazvanih dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. pr. 1844 Dok. dok. e-court. 6. 33. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1845 (15) Nuredin Behrami (star 76 godina. Muhamet Behrami se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P943 (Izveštaji OMPF). Demush Behrami. br. marta 1999. 1841 Liri Loshi.1841 Prema jednom od izveštaja MKNL. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. pr. str. pr. br. br. dok. Asslan Dajaku se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici.1843 U izveštaju OMPF potvrñuje se nalaz da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša. pr.1844 Za Muhameta Behramija. Nuredin Behrami. marta 1999. str. pr. 1842 Dok. godine. 1840 232 . pr. 9. e-court. str. pr.1840 (14) Muhamet Behrami (star 61 godinu. e-court. star 80 godina. 1846 Liri Loshi. nestao je u Izbici 31. 4–5. str. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). pr. V. e-court. P2606 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-27). 1843 Dok. starog 61 godinu. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. Demujh Behrami se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 8. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 661. marta 1999. br. dok. 1847 Dok. 9. muškog pola) 662. na spisku nestalih lica OMPF takoñe se navodi da je nestao u Izbici 31. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). Dok. takoñe dok.1846 Prema spisku nestalih lica OMPF. 361. str. str.IT-05-87-T 95/28140 TER Prevod (13) Demush Behrami (star 63 godine. pr. br. br. 1848 Liri Loshi.1839 Prema spisku nestalih lica OMPF. pr.

Salih Dervishi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1857 Liri Loshi.1851 Posle identifikacije tih posmrtnih ostataka. muškog pola) 666.1853 (18) Sali Dervishi (star 61 godinu.1850 Te posmrtne ostatke su analizirali i specijalisti sudske medicine iz Niša i utvrdili da pripadaju muškarcu starom izmeñu 55 i 60 godina koji je umro nasilnom smrću. marta 1999. dok.1855 Za Salija Dervishija. e-court. Na tom spisku se navodi da su njegovi posmrtni ostaci sada vraćeni porodici. starog 59 godina. dok. 8. pr. br. pr. pr. dok.1854 Pored toga. muškog pola) 665. br. P223 (Potvrda o smrti. str. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). analiza DNK je pokazala da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je 1849 Liri Loshi. 9. srpske vlasti su izdale potvrdu o smrti na ime “Dibran (od oca Haxhija) Pani”. Dok. str. br. V. str. 38. Dibran Pani). on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. godine. br. 1856 Dok. usled ozlede glave izazvane dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja.1849 Prema jednom od izveštaja MKNL.1856 (19) Bajram Dervishi (star 73 godine. br. 18. 1851 Dok. br. br. godine. pr. 32. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1853 Dok. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. str.1857 Pored toga. br. 159–160.1852 Za Dibrana (od oca Haxhija) Danija.IT-05-87-T 94/28140 TER Prevod (17) Dibran (A) Dani (star 67 godina. pr. odnosno na osnovu video-snimka Lirija Loshija. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 6. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31.1858 Prema jednom od izveštaja MKNL. takoñe dok. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-20 pripadaju Dibranu (od oca Haxhija) Daniju. muškog pola) 667. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. P224 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-20). 1850 233 . br. str. e-court. pr. pr. Sali Dervishi je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Bajram Dervishi je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. br.G gore u tekstu.G gore u tekstu. 9. 1852 Dok. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. marta 1999. starog 67 godina. str. e-court. dok. e-court. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). Dibran (H) Dani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1855 Liri Loshi. e-court. br. br. pr. pr. str. 1854 Liri Loshi. 1858 Liri Loshi.

br. br. 38. 1860 234 . P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. e-court.1866 Prema jednom od izveštaja MKNL. pr. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. e-court. pr. usled ozleda glave izazvanih dejstvom projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). muškog pola) 668. marta 1999.IT-05-87-T 93/28140 TER Prevod dodeljena oznaka PSII-30 pripadaju Bajramu Dervishiju. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici.G gore u tekstu. Dok. pr. e-court. 1867 Dok.G gore u tekstu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 362. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1870 Liri Loshi. 8. 165–166. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).1869 Pored toga. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. 1863 Liri Loshi.1861 Za Bajrama Dervishija.1860 Taj zaključak o uzroku smrti potvrdio je tim specijalista sudske medicine OMPF. starog 62 godine. str.1865 (21) Musli Doci (star 63 godine. br. pr. br. e-court. br. e-court. br. br. e-court. pr. pr. str. on se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2431 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-30). marta 1999. 8. pr. pr. 8. pr. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. 1868 Dok. muškog pola) 670.1868 (22) Hamdi Doqi (star 42 godine. muškog pola) 669. 1866 Liri Loshi. pr. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-05-006B pripadaju “Musliju (od oca Sejdija) Doqiju”. 32. marta 1999. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni. 24. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. br.1859 Te posmrtne ostatke su analizirali i specijalisti sudske medicine iz Niša i utvrdili da pripadaju muškarcu starom izmeñu 50 i 55 godina koji je umro nasilnom smrću.1870 Za Hamdija 1859 Dok. br. pr. str. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). e-court. Hamdi Doqi je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. 1865 Dok. dok. starog 72 godine. starog 73 godine. godine. str.1867 Za Muslija Doqija. br.1862 (20) Ilaz Dervishi (star 73 godine. Ilaz Dervishi je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. str. str. dok. str.1864 Za Ilaza Dervishija. dok. 39. br. pr. 1862 Dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 1864 Liri Loshi. str. 1861 Dok. str. godine. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. Musli Doçi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. Hamdi Doçi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P943 (Izveštaji OMPF). 1869 Liri Loshi. pr. godine. odnosno na osnovu video-snimka Lirija Loshija. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1863 Pored toga. e-court.

na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-051-006B pripadaju Aliju (od oca Zymera) Dragi. br.1878 (24) Cen Draga (star 68 godina. pr. P248 (Obdukcijski izveštaji Gordane Tomašević). str. str. 30. str. e-court. br.1871 (23) Ali Draga (star 65 godina. pr. pr. 4. a na njemu je takoñe bila odeća koja se može videti na video-snimku Lirija Loshija. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr.1881 Naposletku. 141–142. 2.G gore u tekstu. 1881 Liri Loshi. 4. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). godine. str. dok.1873 Pored toga. dok. Mustafa Draga je naveo da je Cen Draga jedan od ljudi koji su odvedeni i pogubljeni 28. pr. novembra 1999. br. P2244 (Izjava svedoka od 13. 8. 1874 Liri Loshi. za Cenea Dragu.1875 Štaviše. str.1880 Pored toga. str. marta 1999.1874 Prema obdukcijskim izveštajima Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici koje je sačinila dr Gordana Tomašević. muškog pola) 672. 1873 Liri Loshi. 143–144. e-court. 6. P2244 (Izjava svedoka od 13. dok. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). starog 57 godina. br. starog 57 godina. br. dok. pr. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). 1872 235 . br. jun 1999. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. br. 1876 Dok. str. e-court. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. br. pr. 30. 39. Cen Draga je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. 1879 Mustafa Draga. pr. novembra 1999. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. godine. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. za Alija Dragu. pr. na spisku 1871 Dok. str. godine). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). marta 1999. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. starog 43 godine. 306–309.IT-05-87-T 92/28140 TER Prevod Doqija. 1878 Dok. dok. 1880 Liri Loshi. pr. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. odnosno na osnovu stop-fotografije sa videosnimka Lirija Loshija. e-court. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. marta 1999. marta 1999. godine). e-court.1876 Prema jednom od izveštaja MKNL. 1877 Dok. br. godine). str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. 1875 Dok. 8. muškog pola) 671. kod jednog od tela na kojima je izvršena obdukcija bili su dokumenti izdati na ime “Alija Dragaj”. godine.1872 Ali Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. Mustafa Draga. godine. dok.1877 Naposletku.1879 Cen Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. br.G gore u tekstu. na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom “Alija Dragaja”. starog 69 godina. dok. Mustafa Draga je naveo da je Ali Draga jedan od ljudi iz njegove grupe koji su odvedeni i pogubljeni 28. e-court.

e-court. 1890 Dok. P2244 (Izjava svedoka od 13. marta 1999. 1889 Liri Loshi. br. 1885 Liri Loshi. odnosno na osnovu stop-fotografije sa 1882 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. br. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 31. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). e-court. 1888 Mustafa Draga. 1892 Liri Loshi. dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. T. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHH 14/001B pripadaju Hajrizu Dragi. godine). na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31.1889 Naposletku. Mustafa Draga.1883 Hajriz Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. br. pr.1890 (27) Murat Draga (star 68 godina. 39. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1891 Murat Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli takoñe navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. godine. Mustafa Draga je takoñe naveo da je Murat Draga jedan od ljudi iz njegove grupe koji su 28. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. marta 1999. pr. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str. br. godine pogubljeni u Izbici. dok. 8. muškog pola) 673. 4. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 1887 Dok. godine i pogubljeni u Izbici. godine). pr. novembra 1999. 4. novembra 1999. dok. pr. br.1888 Ismet Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli takoñe navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr. pr.G gore u tekstu. novembra 1999. starog 44 godine. marta 1999. godine). br. str. 1884 Liri Loshi. godine.1892 Pored toga. str. starog 31 godinu. br. br.1882 (25) Hajriz Draga (star 43 godine.1884 Pored toga. str. dok. dok. godine). muškog pola) 674. P2244 (Izjava svedoka od 13. 8.1886 Naposletku. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII.1887 (26) Ismet Draga (star 31 godinu. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 4. godine. dok. za Ismeta Dragu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. 1891 Mustafa Draga. pr. P2244 (Izjava svedoka od 13. pr. br. Mustafa Draga je naveo da je Ismet Draga jedan od ljudi iz njegove grupe koji su odvedeni 28. za Hajriza Dragu. Mustafa Draga je svedočio o tome kako je Hajriz Draga umro 28.IT-05-87-T 91/28140 TER Prevod nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31.G gore u tekstu. pr. dok. e-court. muškog pola) 675. pr. 8. 1883 236 . str. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. str. godine. pr. 148–49. marta 1999. str. dok. avgust 2006. marta 1999. str. br. 1886 Dok.1885 Prema jednom od izveštaja MKNL. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. marta 1999. 2356–2357 (25. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija.

U njihovom izveštaju se navodi da to telo pripada ženskoj osobi staroj izmeñu 55 i 60 godina. br. T. muškog pola) 678. e-court. dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. 237 . starog 64 godine. 1897 Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 139–140. br. 1894 Dok. 1898 Liri Loshi. novembra 1999. str. pr. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). za Murata Dragaja. 2360 (25. muškog pola) 676. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). 30. dok. marta 1999. 1899 Dok. 30. br. br. V. 1895 Dok. str. za Rustema Dragu. 39. str. odnosno na osnovu stop-fotografije sa videosnimka Lirija Loshija. starog 80 godina. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. godine).1896 Rrustem Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. godine. 4. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). takoñe dok. e-court. str.1893 Prema jednom od izveštaja MKNL. dok. pr. pr.1899 (30) Zade Dragaj (star 71 godinu. pr.1898 Naposletku. e-court. Mustafa Draga je posvedočio da je video telo žene po imenu Zade Dragaj. godine.1901 Prema jednom od izveštaja MKNL. 145. 6. str. pr. godine. br. pr. pr. br. e-court. pr. Mustafa Draga je naveo da je Rustem Draga jedan od ljudi iz njegove grupe koji su pogubljeni 28. pr.1900 Zade Dragaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. muškog pola) 677. br.IT-05-87-T 90/28140 TER Prevod video-snimka Lirija Loshija. br. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. 39. br. br.1897 Pored toga. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 31. dok. marta 1999. dok. str. e-court. 1902 Dok. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-38-001B pripadaju Muratu Dragi. br. 8. pr. dok. 8.1895 (28) Rahim Draga (star 70 godina.1902 Obdukciju tih posmrtnih ostataka izvršili su specijalisti sudske medicine s Instituta za sudsku medicinu u Nišu. Veću nisu predočeni dokazi koji se odnose na ovu navodnu žrtvu. pr. koja je “usput ubijena”. posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-29 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Zade Dragaj. str. 1896 Mustafa Draga. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2244 (Izjava svedoka od 13. marta 1999. pr.G gore u tekstu. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court.1894 Naposletku. 1900 Mustafa Draga. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. dok. str. avgust 2006. 1901 Liri Loshi. godine). e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). (29) Rrustem Draga (star 81 godinu. čija smrt je nastupila usled dejstva projektila ispaljenog iz ručnog 1893 Liri Loshi. str.

muškog pola) 679.1907 (32) Bel (A) Duraku (star 81 godinu. br. br. Bel (A) Duraku se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1910 Dok. 238 . Na spisku OMPF se takoñe navodi da je slučaj ove osobe zaključen jer se nije raspolagalo dovoljnim informacijama. Avdullah Duraku se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1906 Dok.1904 S obzirom na činjenicu da svi dokazi ukazuju na to da je Zade Dragaj žena. što je obdukcijski izveštaj za posmrtne ostatke s oznakom PS/II-29. 1905 Liri Loshi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). vodi se na spisku nestalih lica OMPF kao nestao. 9. e-court. pr.1905 Prema jednom od izveštaja MKNL. br. marta 1999. pr. takoñe dok. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1907 Dok. br.1910 1903 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP10/001B identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Avdullaha Durakua. br. 1909 Dok. pr. Dibran Duraku. str.1909 Veće ovde skreće pažnju na nepodudarnost izmeñu starosti žrtve navedene u Optužnici i žrtve čije se ime nalazi na spisku OMPF. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). star 71 godinu. Njeni posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. str.IT-05-87-T 89/28140 TER Prevod vatrenog oružja. P2607 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-29). pr. za Zadu Dragu se na spisku nestalih lica OMPF navodi da je nestala u Izbici 31. marta 1999. 9. dok. (33) Dibran Duraku (star 65 godina. u kojem se kao uzrok smrti navode strelne rane glave i trupa. 6. godine. muškog pola) 681. star 67 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao lice koje je nestalo iz Broćne. za Avdullaha Durakua. pr. 1908 Liri Loshi. na spisku nestalih lica OMPF navodi se da je nestao u Izbici 28.1903 Naposletku. P943 (Izveštaji OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1908 Pored toga. Pored toga. br.1906 Pored toga. pr. pr. br. starog 45 godina. muškog pola) 680. e-court. pr. godine. na spisku OMPF navodi se da je slučaj ove osobe zaključen jer se nije raspolagalo dovoljnim informacijama. dok. izgleda da se u Optužnici ova osoba greškom navodi kao muškarac. 39. kao i činjenicu da se ova druga žrtva ne vodi kao nestala iz Izbice. br. ali se navodi da je nestao iz Broćne. starog 55 godina. Bel (A) Duraku. 1904 Dok. (31) Avdullah Duraku (star 55 godina. str. str. pr. 441. V.

1912 239 . godine (javna verzija). str. 1913 Dok. naročito kostiju lobanje. osoba s tim imenom se na spisku nestalih lica OMPF vodi kao nestala iz Turićevca.1912 U forenzičkim izveštajima koji se odnose na te posmrtne ostatke zaključuje se da oni pripadaju muškarcu. e-court. U tom izveštaju se samo navodi da analiza DNK tek treba da bude izvršena. P2604 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-6). a ni Veće nije u stanju da na osnovu forenzičkog izveštaja zaključi da su ti posmrtni ostaci povezani s Muhametom (K) Emrom.1911 Prema spisku nestalih lica OMPF.1913 (35) Muhamat Emra ili Muhamet Kadriu (star 56 godina. pr. i da su višestruki prelomi kostiju.1914 Prema navodima tužilaštva. str. Rexh Duraku se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. Lah Fetahu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1915 Završni pretresni podnesak tužilaštva. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Na tom spisku se takoñe navodi da su ti posmrtni ostaci sada vraćeni porodici. dok. marta 1999. pr. Dok. pr. na spisku nestalih lica OMPF se navodi da je nestao u Izbici 31.IT-05-87-T 88/28140 TER Prevod (34) Rexhep Duraku (star 87 godina.1918 Pored toga. 1918 Liri Loshi. str. 7–10. Veću i dalje nije jasno kako je tužilaštvo moglo da dovede te posmrtne ostatke u vezu s ovom žrtvom navedenom u Prilogu. e-court. nastali delovanjem tupim predmetom. br. br. pr. Dodatak C (Izbica). 29. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). (36) Lah Fetahu (star 67 godina. muškog pola) 684. P2419 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-2). muškog pola) 683. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PSII-2 i PSII-6 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rexhea Durakua koji je nestao u Izbici 31. br. Shodno tome. 1917 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). što ukazuje na nasilnu smrt. br. P2611 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-46). 3. pr. 8. pr. br. za Muhamata (od oca Kadrija) Emru. godine. e-court. informacije navedene na spisku OMPF to ime ne dovode u vezu s posmrtnim ostacima PSII-46. muškog pola) 682. jul 2008. Slučaj ove žrtve je izgleda zaključen jer se nije raspolagalo dovoljnim 1911 Liri Loshi. pr. 8. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PSII-46 pripadaju Muhamatu Emri/Muhametu Kadriuu. 1916 Dok. 9. br. dok. starog 60 godina. marta 1999. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1914 Liri Loshi. približne visine 178-183 centimetara. godine. pr.1915 U forenzičkom izveštaju koji se odnosi na te posmrtne ostatke navodi se da oni pripadaju muškarcu starom izmeñu 40 i 50 godina i da je smrt verovatno nastupila usled dejstva projektila ili parčadi eksplozivnih sredstava.1917 Meñutim.1916 Pored toga. Muhamet (K) Emra se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. br. dok.

posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-12 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Rama Gashija. e-court. e-court. muškog pola) 686. (37) Ibrahim Gashi (star 70 godina. starog 54 godine. Osim toga. Halil Hajdari se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. 1925 Dok. Veću i dalje nije jasno kako je tužilaštvo moglo da dovede u vezu te posmrtne ostatke s ovom žrtvom navedenom u Prilogu. star 54 godine. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. 1921 Dok. br.1921 Meñutim. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. Završni pretresni podnesak tužilaštva. 3. Veću nije dostavljen obdukcijski izveštaj koji se odnosi na tu osobu i ono ne raspolaže nikakvim informacijama o njenoj starosti. pr. Osim toga. 9. (39) Halil Hajdari (star 50 godina. pr. 29. pr.1922 Ram Gashi. (38) Ram Gashi ([nije navedena starost]. pr. već se samo kaže da je slučaj zaključen jer se nije raspolagalo dovoljnim informacijama. marta 1999. marta 1999. Prema jednom od izveštaja MKNL. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). muškog pola) 685. godine nestalo u Izbici. U tom izveštaju se samo navodi da analiza DNK tek treba da bude izvršena.1923 Meñutim. br. 1922 Dok. Dodatak C (Izbica).1919 Prema navodima tužilaštva. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 1923 Dok.1920 U forenzičkom izveštaju koji se odnosi na te posmrtne ostatke navodi se da oni pripadaju muškarcu starom izmeñu 50 i 55 godina i da je njegova smrt verovatno bila nasilna. star 63 godine. str. godine (javna verzija). godine nestala u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1924 Liri Loshi. Veću nije predočen nijedan iskaz očevica koji bi tu osobu doveo u vezu s mestom ubijanja u Izbici u relevantno vreme. Veće nije u stanju da na osnovu forenzičkog izveštaja zaključi da posmrtni ostaci s oznakom PS/II-33 zaista pripadaju Lahu Fetahuu. P2608 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-33). posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PSII-33 pripadaju Hajrullahu Fetahuu.1924 Halil (Q) Hajdari. navodi se na spisku OMPF kao lice koje je 31. pr. Veću nisu dostavljeni dokazi koji se odnose na ovu navodnu žrtvu. informacije navedene na spisku OMPF to ime ne dovode u vezu s posmrtnim ostacima PSII-33.1925 1919 Dok. Shodno tome. muškog pola) 687. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. 1920 240 . jul 2008.IT-05-87-T 87/28140 TER Prevod informacijama. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 42. str. br. izazvana dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja.

pr. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno).1930 Mehmet Hajra. P943 (Izveštaji OMPF). pr. pr. br. Halit Haliti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2419 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-1). 1932 Liri Loshi. 1928 Dok. 7. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. 1933 Dok. 4–10. e-court. muškog pola) 688. 1934 Dok. pr. e-court. 1936 Dok.IT-05-87-T 86/28140 TER Prevod (40) Mehmet Hajra (star 65 godina.1931 (41) Haliti Haliti (star 60 godina. U njihovom izveštaju se navodi da ti posmrtni ostaci pripadaju muškarcu starom više od 30 godina. pr. str. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). Halit (od oca Miftara) Haliti. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-1 i PS/II-4 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Mehmeta Hajre. e-court. P226 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-41). str. br. 1927 241 . Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. star 61 godinu. pr. 443. P943 (Izveštaji OMPF). pr. godine nestala u Izbici. Dok. 99–100. P225 (Potvrda o smrti. e-court. 1–4. 7. 44. br. str. starog 64 godine. br.1933 OMPF je analizirao te posmrtne ostatke i zaključio da je uzrok smrti strelna rana glave1934 Specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu takoñe su utvrdili da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-41 pripadaju Halitu Halitiju. br.1935 Naposletku. pr. 1931 Dok. br. navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. str. str. star 63 godine. br. str. e-court. V. 44. pr.1932 Prema jednom od izveštaja MKNL. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. str. br. pr.1936 1926 Liri Loshi. str. dok.1927 Obdukciju tih posmrtnih ostataka izvršili su specijalisti sudske medicine s Instituta za sudsku medicinu u Nišu.1926 Prema izveštajima MKNL. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-41 identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Halita Halitija. napominjući da je smrt nastupila usled razorenja tkiva mozga izazvanog dejstvom ručnog vatrenog oružja. 9. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. Halit Haliti). 368. starog 61 godinu. P2454 (Izveštaji OMPF). pr. br. e-court. pr. 8. dok. dok.1929 on je izdao potvrdu o smrti na ime Mehmeta Hajre. 203–204. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. br. marta nestala u Izbici. br. br. marta 1999. 1929 Dok. muškog pola) 689. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. Mehmet Hajra se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici.1928 Pošto je OMPF takoñe izvršio obdukciju tih posmrtnih ostataka i utvrdio da je uzrok smrti strelna rana vrata. takoñe dok. 1935 Dok. pr. str. str. dok. čija smrt je verovatno nastupila nasilno. pr. 1930 Dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).

1937 (43) Hazir Hoti (star 67 godina. P943 (Izveštaji OMPF). e-court. 8. 1941 Liri Loshi. muškog pola) 692. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). marta 1999.1938 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. pr. str. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. pr. 46. e-court. br. star 64 godine. P2428 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-9).1946 1937 Liri Loshi. koji su utvrdili da je smrt nastupila usled opsežnih ozleda glave i organa grudnog koša izazvanih dejstvom projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. pr. e-court. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). br. takoñe dok. 1942 Dok. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. muškog pola) 690. takoñe dok. str. pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1945 Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). marta 1999. str. star 47 godina. str. 1939 Dok.1944 (45) Rifat Hoti (star 54 godine. dok. Qerim Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr. Hazir Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. starom 67 godina. 8. br. br.IT-05-87-T 85/28140 TER Prevod (42) Fejz Haxha (star 75 godina. br. str. marta 1999. 8. br. Fejz Haxha se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Rifat Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1938 242 . starom 48 godina. e-court. 45. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr. V. br. dok.1940 (44) Qerim Hoti (star 42 godine. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. godine nestala u Izbici. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). br.1939 Hazir Hoti. pr. e-court. 1943 Dok. 1944 Dok. 369. 8.1943 Qerim Hoti. str. e-court.1941 Prema jednom od izveštaja MKNL. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-9 pripadaju Qerimu Hotiju. V. pr. godine nestala u Izbici. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-03-001B pripadaju Haziru Hotiju. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. star 67 godina. muškog pola) 693. e-court. str. br. 9. muškog pola) 691. br. Liri Loshi. dok. godine nestala u Izbici. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31.1942 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu. br. pr. 1940 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. pr.1945 Rifat Hoti.

str.1950 Prema jednom od izveštaja MKNL. 8. pr. pr. br. 1947 243 . 25.1952 (48) Muhamet Hoti (star 52 godine.1956 Prema jednom od izveštaja MKNL.IT-05-87-T 84/28140 TER Prevod (46) Rrustem Hoti (star 70 godina. odnosno na osnovu video-snimka Lirija Loshija. 9.1948 Rrustem Hoti. godine nestala u Izbici. star 55 godina.1949 (47) Tahir Hoti (star 55 godina. str.1954 Muhamet Hoti. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. e-court.1953 Muhamet Hoti je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. str. 1949 Dok. star 68 godina. 1954 Liri Loshi. 1951 Dok. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. str. 2. 1948 Dok. e-court.1951 Tahir Hoti. 45.G gore u tekstu. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP 02-001B pripadaju 1946 Dok. Muhamet Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Njegov slučaj je izgleda zaključen. dok. star 63 godine. dok. 1953 Liri Loshi. br. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). muškog pola) 696. godine nestala u Izbici. muškog pola) 694. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). marta 1999. 4. Tahir Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. br. br.1955 (49) Sadik Hoti (star 66 godina. Rrustem Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. odnosno na osnovu video-snimka Lirija Loshija. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). muškog pola) 695. marta 1999. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP 01/001B pripadaju Tahiru Hotiju. dok. marta 1999. 1955 Dok. pr. Liri Loshi. Sadik Hoti je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). jun 1999. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. starom 55 godina. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. 1950 Liri Loshi. 1956 Liri Loshi. dok. muškog pola) 697.1947 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Rustema Hotija. 1952 Dok. 8. br. br. 28. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. pr. pr. pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br.G gore u tekstu. br. pr. pr. e-court. godine). str. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. godine nestala u Izbici.

br.1965 Zenel Isufi.1957 Sadik Hoti. star 26 godina. Zenel Isufi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 9. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br.1962 Vehbi Hoti. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. pr.1958 (50) Shefqet (A) Hoti ([nije navedena starost]. str. Shefqet (A) Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court.1964 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Zenela Isufija. 45. star 52 godine. godine nestala u Izbici. e-court. br. dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). muškog pola) 700. 1962 Dok. pr. godine nestala u Izbici.1959 Shefqet (A) Hoti. 1964 Liri Loshi. str. 9. br. muškog pola) 699. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). marta 1999. 46. muškog pola) 698.1961 Prema jednom od izveštaja MKNL. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1966 1957 Dok. br. pr. 1960 Dok. star 71 godinu. godine nestala u Izbici.1963 (52) Zenel Isufi (star 72 godine. starom 65 godina.IT-05-87-T 83/28140 TER Prevod Sadiku Hotiju. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-02-001B identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Vehbija Hotija. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. Dok. br. str. 1963 Dok. 8. 1961 Liri Loshi. pr. marta 1999. br. pr. starog 26 godina. pr. str. marta 1999. str. marta 1999. 1959 Liri Loshi. 1958 244 .1960 (51) Vehbi Hoti ([nije navedena starost]. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). Vehbi Hoti se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. godine nestala u Izbici. e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. star 64 godine.

1976 Dok. godine). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1969 (54) Kajtaz (Z) Kajtazdi (star 68 godina.1975 Bajram Kelmendi. br. marta 1999. marta 1999.1973 (55) Bajram Kelmendi (star 66 godina.1967 Prema jednom od izveštaja MKNL. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. 9. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. e-court. 1969 Dok.1970 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. Liri Loshi. br. br. 50. 1970 Liri Loshi. e-court. 1975 Dok. pr. e-court.IT-05-87-T 82/28140 TER Prevod (53) Beqir Jetullahu (star 27 godina. Beqir Jetullahu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. br. str.1972 Kajtaz (Z) Kajtazi. muškog pola) 701. 2. dok. br. e-court. str. starom 83 godine. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR03-001B pripadaju Bajramu Kelmendiju.1976 1965 Dok. dok. str. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-14-002B pripadaju Kajtazu (Z) Kajtaziju. 1974 Liri Loshi. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). star 63 godine. godine). 2. marta u Izbici. pr. str. 51.1971 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Kajtaza Kajtazija. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). takoñe primećuje da se Beqir Jetullahu. star 40 godina. e-court. jun 1999. muškog pola) 702. jun 1999. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. 50. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. starom 63 godine. muškog pola) 703. br. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). starom 41 godinu. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1968 Dok. 9. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. pr.1974 Prema jednom od izveštaja MKNL. Kajtaz (Z) Kajtazi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR 17/001B pripadaju Jetullahuu Beqiru.1968 Veće. pr. br. 1973 Dok. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 1967 245 . str. str. 8. 1966 Dok. 1972 Dok. 6. navodi na spisku OMPF kao lice koje je nestalo 4. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr. pr. 1971 Dok. pr. Bajram Kelmendi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. star 83 godine. godine nestala u Izbici. godine nestala u Izbici. 4. pr. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. meñutim. br. pr. br. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici.

1983 Liri Loshi. januara 1945. 1979 Liri Loshi.1977 Jetullah Kelmendi. br. marta 1999. br. godine u Izbici. godine nestala u Izbici. pr. navodi se na spisku OMPF kao lice koje je nestalo 28.1983 Prema jednom od izveštaja MKNL. 1978 246 . 1985 Dok. pr. br. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1979 Rame Kotori. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Pored toga. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. e-court.1981 Brahim Kotorri. godine nestala u Izbici. njegov slučaj je izgleda zaključen jer se nije raspolagalo dovoljnim informacijama. e-court. str. dok. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-22 pripadaju Hajzeru (od oca Ymera) Kotorriju. br. pr. 1981 Liri Loshi. pr. vodi se na spisku nestalih lica OMPF kao nestao. roñen 1. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 9. br. pr. str.1980 (58) Brahim Kotoori/Kotorri ([nije navedena starost]. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. Dok. br. dok. pr. 9. 8. e-court.1984 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i ustanovljeno je da je smrt nastupila usled razorenja mozga izazvanog dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. star 56 godina. star 68 godina. Hajzer Kotorri se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1986 Dok.1985 Hajzer Kotorri. pr. br. br. 1984 Dok. P2605 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-22). br. e-court. marta 1999. takoñe dok. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici.1978 (57) Ram Kotoori/Kotorri ([nije navedena starost]. pr. muškog pola) 705. Brahim Kotorri se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. muškog pola) 704. 52. 1980 Dok. e-court. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 1982 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). marta 1999. Ram Kotorri se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. muškog pola) 706.1982 (59) Hajzer Kotoori/Kotorri ([nije navedena starost]. V. muškog pola) 707.IT-05-87-T 81/28140 TER Prevod (56) Jetullah Kelmendi (star 56 godina.1986 1977 Liri Loshi. br. dok. pr. 9. str. godine. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. br. str. starom 54 godine. 9. Jetullah Kelmendi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). star 61 godinu. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). ali se ne navodi odakle je nestao.

posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-04-009B identifikovani su putem testiranja DNK kao ostaci Azema (od oca Ajeta) Kuqice. pr. star 65 godina. Azem Kuçica se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. muškog pola) 710. godine nestala u Izbici. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. 1996 Dok. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). star 76 godina.1989 Prema jednom od izveštaja MKNL. marta 1999. Dok.1992 Rrahim Krasniqi. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. e-court. str. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 9. star 67 godina. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).1987 Deli Krasniqi. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. str. str. 54. starom 66 godina. e-court. br. godine nestala u Izbici. pr. pr.1988 (61) Mustaf Krasniqi (star 63 godine. 1992 Liri Loshi. br. muškog pola) 708. br. 1995 Dok. pr. 53. pr. marta 1999. e-court. str. 9. 9. dok. starog 67 godina. 1994 Liri Loshi. muškog pola) 711. 1988 247 . P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.1994 Prema jednom od izveštaja MKNL. Deli Krasniqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. str. star 69 godina. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP05-001B pripadaju Mustafu Krasniqiju. Rrahim Krasniqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 1989 Liri Loshi. br. pr. Mustaf Krasniqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok.1995 Azem Kucica. 1993 Dok. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 8. br. dok. pr. pr. muškog pola) 709. marta 1999. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). godine nestala u Izbici. marta 1999.1996 1987 Liri Loshi.1990 Mustaf Krasniqi.IT-05-87-T 80/28140 TER Prevod (60) Deli Krasniqi (star 77 godina.1993 (63) Azem Kuqica (star 88 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).1991 (62) Rrahim Krasiniqi (star 69 godina. br. br. 1990 Dok. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. 1991 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. godine nestala u Izbici. br.

br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). usled strelne rane glave. pr. 2002 Liri Loshi. br. P218 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-25). e-court.2007 Pored toga. str. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). marta 1999. 2001 Dok. str. dok. star 50 godina. pr. 8. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). br. 55. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. V. 1999 Dok. telo Selmana Loshija je na mestu ubijanja video Liri Loshi. str. muškog pola) 714. br.1999 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je smrt nastupila nasilno. 8.IT-05-87-T 79/28140 TER Prevod (64) Sami Loshi (star 25 godina. 2005 Dok. godine nestala u Izbici. e-court. br. br.2002 Pored toga. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. Liri Loshi. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. Sami Ijashaj). 55. e-court. 2000 Dok. dok. 2003 Liri Loshi. pr. br. br. dok. takoñe dok. str. e-court. str. pr. 2006 Dok. 8. pr.2003 Prema jednom od izveštaja MKNL. 2007 Liri Loshi. 2008 Liri Loshi. br.2000 Sami Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str.1998 Prema jednom od izveštaja MKNL. br. e-court. godine nestala u Izbici. dok. P221 (Potvrda o smrti. star 24 godine. pr. starom 50 godina.1997 Pored toga. pr. 36. e-court. 8. muškog pola) 713. dok. br. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-34 pripadaju Samiju Loshiju. 19. pr. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-25 pripadaju Jasharu Loshiju.2001 (65) Jashar Loshi (star 48 godina. e-court. dok. str.2005 Jashar Loshi. e-court. 36. pr. dok. P222 (Obdukcijski izveštaj za Samija Ijashaja). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. 1998 248 . br. 2004 Dok. e-court. dok. pr. str. 8. starom 25 godina. str.2008 Prema jednom od izveštaja MKNL. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 36. muškog pola) 712. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. br.2004 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je smrt nastupila nasilno. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). usled strelne rane glave. pr. Jashar Loshi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Selman Loshi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. br. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni 1997 Liri Loshi. leš Samija Loshija je na mestu ubijanja video član njegove porodice. marta 1999. pr. leš Jahara Loshija je na mestu ubijanja video Liri Loshi. pr.2006 (66) Selman Loshi (star 78 godina. pr. P217 (Potvrda o smrti. Jashar Loshaj). Sami Loshi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court.

2012 Liri Loshi. br.2009 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je smrt nastupila nasilno. str. 2011 Dok. br. 2017 Dok. br. starog 37 godina.2016 Sokol (H) Murseli. str. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. 9. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. 2009 Dok. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. Sokol Murseli se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. godine nestala u Izbici. 2. muškog pola) 716. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). star 70 godina. 2015 Liri Loshi. dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. marta 1999. pr. str. 249 . starom 78 godina. str. star 56 godina. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 8. br.2015 Prema jednom od izveštaja MKNL. 8. e-court. 220–223. marta 1999. dok. star 37 godina. 2014 Dok. 59. pr. pr. pr. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP 06/001B identifikovani su kao ostaci Sokola (H) Murselija. e-court. V. jun 1999.2017 Veće ovde skreće pažnju na nepodudarnost izmeñu starosti žrtve koja je navedena u Optužnici i starosti žrtve čije je posmrtne ostatke analizirao MKNL i koja se navodi na spisku nestalih lica OMPF. pr. br. marta 1999.2012 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Halila Morine. 2010 Dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). godine nestala u Izbici. str. 4. 55. usled ozleda mozga izazvanih dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. P2454 (Izveštaji OMPF). e-court. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). br. e-court.2011 (67) Halil Morina (star 38 godina.2010 Selman Loshi. godine). muškog pola) 715. pr. 2016 Dok. e-court. br. dok.2014 (68) Sokol (H) Murseli (star 63 godine. Halil Morina se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2013 Dok.IT-05-87-T 78/28140 TER Prevod u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-39 pripadaju Samiju Loshiju. str. pr. godine nestala u Izbici. takoñe dok. e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 21.2013 Halil Morina. pr. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. P2609 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-39).

muškog pola) 719. br. e-court. dok. avgust 2006. 2026 Dok.2021 Beqir Musliu. e-court. 2028 Liri Loshi. muškog pola) 717.IT-05-87-T 77/28140 TER Prevod (69) Beqir Musliu (star 45 godina. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. star 51 godinu. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-42 pripadaju Iljazu Musliuu. e-court. pr. e-court. T. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2023 Liri Loshi.2020 Prema jednom od izveštaja MKNL. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.2023 Prema jednom od izveštaja MKNL. e-court. Dok. godine). 2021 Dok. br. takoñe dok. 2. star 43 godine. 5. 8. pr. pr. br. br.2018 Bećir Muslija. br. muškog pola) 718. marta 1999. 199–202. dok. jun 1999. 2024 Dok.2019 Pored toga. Beqir Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno).2025 Ilaz Musliu. pr. pr. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. 8. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. pr. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR 10-001B pripadaju Beqiru Musliuu. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. pr. pr. str. P2610 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-42). 2025 Dok. na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Beqira Muslije. P248 (Obdukcijski izveštaji Gordane Tomašević). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).2027 Shaban Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli takoñe navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. str. e-court. star 42 godine. godine). marta 1999. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 8. kao jedan od leševa koje je pregledao tim dr Tomaševića. str. 2019 250 . na spisku nestalih lica OMPF navodi se kao jedno od lica koja su 28. br.2028 2018 Liri Loshi. br. 2022 Dok. 9. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). identifikovan je na osnovu oznake s imenom pronañene pored njegovog tela. godine nestala u Izbici.2024 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je smrt nastupila nasilno. str. godine nestala u Izbici. starom 43 godine. e-court. br. Ilaz Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 59. Mustafa Draga je u svom iskazu rekao da je video telo Shabana Musliua na polju u Izbici. 59. V. pr. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). starog 43 godine. 2020 Dok. str. str. br. usled ozleda mozga izazvanih dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. dok.2022 (70) Ilaz Musliu (star 73 godine. starom 51 godinu. 2361 (25. pr.2026 (71) Shaban Musliu (star 87 godina. pr. 2027 Mustafa Draga.

IT-05-87-T 76/28140 TER Prevod (72) Halit Musliu (star 62 godine.2037 2029 Liri Loshi. br. marta 1999. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR-07-001B pripadaju Muhametu Musliuu. pr. dok. str. 2030 251 . pr.2032 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom “Naim Musljija”. str. 2033 Dok. e-court.2029 Prema jednom od izveštaja MKNL. 5. marta 1999. br. 59. 8. dok. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. e-court. str. godine nestala u Izbici. pr. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. godine nestala u Izbici. 59. star 62 godine.2031 (73) Naim Musliu (star 23 godine. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 8. jun 1999. br. 2036 Dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). str. godine). br. pr. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 2037 Dok. pr.2035 Prema jednom od izveštaja MKNL. str.2034 (74) Mehmet Musliu (star 46 godina. godine nestala u Izbici. star 23 godine. starom 46 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-05-001B pripadaju Halitu Musliuu. star 46 godina. 2. br.2030 Halit Musliu. 8. 2034 Dok. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).2036 Muhamet Musliu. Mehmet Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). muškog pola) 722. br. pr. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. e-court. br. Halit Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. br. pr. 2035 Liri Loshi. dok. Naim Musliu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. marta 1999. starog 23 godine. Dok. muškog pola) 720. 2032 Liri Loshi. str. pr. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 2031 Dok. e-court.2033 Naim Musliu. starom 62 godine. muškog pola) 721.

2046 Fatmir Osmani. pr. str. dok. br. br. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. marta 1999. br. marta 1999. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). Fatmir Osmanaj). 2044 Liri Loshi. dok. e-court. 2047 Dok. pr. muškog pola) 723. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).2038 Hasan Mustafaj. pr. 8. e-court. 2043 Dok. e-court. br. na osnovu drvene nadgrobne oznake pronañene pored njegovog tela. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.2047 2038 Liri Loshi.2041 Prema jednom od izveštaja MKNL. 2045 Dok. 9. 2040 Liri Loshi. godine nestala u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. 310–313. 8. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici.2044 Prema jednom od izveštaja MKNL. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). star 24 godine. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). Dok. muškog pola) 725. br. 2046 Dok. 2042 Dok. identifikovan kao jedan od leševa koje je pregledao tim dr Tomašević. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 724. str.2042 Azem Osmani.2040 Azem Osman je. str. godine nestala u Izbici. br. br. str. br. e-court. e-court. 8. starom 24 godine. marta 1999.2043 (77) Fatmir Osmani (star 24 godine. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-18 pripadaju Fatmiru Osmaniju. star 67 godina.IT-05-87-T 75/28140 TER Prevod (75) Hasan Mustafa (star 70 godina. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-01-001B pripadaju Azemu Osmaniju. pr. pr. str. pr. dok. dok. br. Azem Osmani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. pr. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 2039 252 . pr. P213 (Potvrda o smrti. pr. str. starom 69 godina. 60. br. pr. Fatmir Osmani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2041 Dok. P214 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-18). dok. P248 (Obdukcijski izveštaji Gordane Tomašević).2045 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrñeno je da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša. star 69 godina. Hasan Mustafa se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. godine nestala u Izbici. 60.2039 (76) Azem Osmani (star 75 godina.

pr. 8. 2049 253 . godine nestala u Izbici. Dok. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-02-004B identifikovani su kao ostaci Sabita Qallapekua. 2052 Dok. pr. str. marta 1999. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. pr.2055 Sabit Qallapeku. dok.2050 (79) Muharrem Osmani (star 90 godina. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. (81) Sabit Qallapeku (star 55 godina. star 66 godina. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno).2052 Muharrem Osmani. 62. godine nestala u Izbici. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. muškog pola) 726. e-court. starog 60 godina. godine nestala u Izbici. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 2051 Liri Loshi. str. e-court. dok.2051 Prema jednom od izveštaja MKNL. star 59 godina. Veću nisu dostavljeni dokazi koji se odnose na ovu navodnu žrtvu.2054 Prema jednom od izveštaja MKNL. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. starom 76 godina. 60. Sabit Qallapeku se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2053 Dok. str. 2055 Dok.2048 Prema jednom od izveštaja MKNL. 2056 Dok. 8.IT-05-87-T 74/28140 TER Prevod (78) Hetem Osmani (star 70 godina. str.2053 (80) Pajazit (D) Qaka (star 70 godina. starom 63 godine. muškog pola) 728. 2050 Dok. br. e-court. br. star 76 godina. muškog pola) 727. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-02-012B pripadaju Hetemu Osmaniju.2056 2048 Liri Loshi. pr. Muharrem Osmani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). br. str. pr. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. br. 8. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). marta 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. pr. marta 1999. pr. pr. e-court. e-court. br. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). muškog pola) 729. Hetem Osmani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 2054 Liri Loshi.2049 Etem Osmani. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-01/015B pripadaju Muharremu Osmaniju. 60.

br. 2066 Liri Loshi. pr. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). 4. pr. pr. godine). 4. star 73 godine. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s 2057 Mustafa Draga. pr. pr. 32. e-court. 2062 Liri Loshi. godine.2059 (83) Rexhep Qelaj (star 72 godine.G. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. novembra 1999. br. dok. e-court.2063 Naposletku. Metush Qelaj je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. e-court. 2063 Dok. 8. marta 1999. novembra 1999.2058 Ismajl Celaj. 2065 Mustafa Draga. br. 2058 Liri Loshi. 254 . godine nestala u Izbici. br. str.G. str. Rexhep Celaj. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. str. dok. 2060 Mustafa Draga. godine nestala u Izbici. dok. marta 1999. starom 72 godine. marta 1999. pr. godine). muškog pola) 732. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. godine. novembra 1999. Mustafa Draga je naveo da je Metush Çela jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok. P2244 (Izjava svedoka od 13. str. muškog pola) 731. str. fusnota 1489. 8.2065 Metush Qelaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok.2061 Pored toga. 167–168. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-11-001B pripadaju Rexhepu Qelaju. marta 1999. muškog pola) 730. 2064 Dok. pr. e-court. Mustafa Draga je naveo da je Rexh Çela jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok 28. str. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 2059 Dok. pr. dok. Mustafa Draga je naveo da je Smajc Çela jedan od ljudi koji su pogubljeni u Izbici 28. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str.2057 Ismail Qelaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli takoñe navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2244 (Izjava svedoka od 13. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. br. pr. br. 4.2060 Rexhep Qelaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. br. str. P2244 (Izjava svedoka od 13. 8. V. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br.2066 Pored toga. star 60 godina. 2061 Liri Loshi. godine). takoñe tom 2. 23. str. 62.IT-05-87-T 73/28140 TER Prevod (82) Ismajl Qelaj (star 61 godinu. br.2062 Prema jednom od izveštaja MKNL. dok. dok. br.2064 (84) Metush Qelaj (star 68 godina. e-court.

br. dok. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). odnosno na osnovu video-snimka Lirija Loshija. 62. br. takoñe dok. br. 8. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. pr. starom 70 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). marta 1999. 370. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr.2077 2067 Liri Loshi.2074 (86) Ramadan Raci (star 56 godina. Hamz Qupeva se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. pr. br. pr. P2433 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-45). str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. starom 69 godina. V. pr. Metush Celaj.2068 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je smrt nastupila usled razorenja mozga izazvanog dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PS/II-27 i PS/II-45 pripadaju Metushu Qelaju. str. e-court. br. 2076 Dok. 32. star 70 godina. 2075 Liri Loshi.2073 Hamz Qupeva. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. str. br. pr. 9. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. dok. e-court. godine nestala u Izbici. 9. br. pr. dok. br. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 62. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 22. e-court.2067 Kako se navodi u izveštajima MKNL. str.2071 Pored toga. Hamz Qupeva je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. 2068 Dok.2072 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. P943 (Izveštaji OMPF). takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 29. br. str. pr. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). e-court. 2074 Dok. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP 08/001B pripadaju Hamzu Qupevi. str.IT-05-87-T 72/28140 TER Prevod imenom na lešu.2075 Prema jednom od izveštaja MKNL.2069 Naposletku. 2071 Liri Loshi. e-court. pr. 2069 Dok. 255 . pr. Ramadan Raci se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. 2073 Dok. star 68 godina.2070 (85) Hamz Qupeva (star 49 godina. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. e-court. 169–170. e-court. str. 62. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2072 Liri Loshi. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR 08-001B pripadaju Ramadanu Racaju. starom 49 godina. 2070 Dok. godine nestala u Izbici. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). pr. pr.2076 Ramadan Raci. e-court. marta 1999. muškog pola) 734. br. muškog pola) 733. dok. star 48 godina. godine nestala u Izbici.G. marta 1999. 27. br.

godine nestala u Izbici. br. Muj Rexhepi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. br. pr. pr. starom 52 godine. marta 1999. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). starom 50 godina. e-court. dok. 2085 Dok. dok. Azem Shabani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. pr. str. muškog pola) 736. 9. 2081 Liri Loshi. pr.2082 Muje Rexhepi. br. Halit Ramaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 9.2085 (90) Azem Shabani ([nije navedena starost]. muškog pola) 737. str. pr. pr. godine nestala u Izbici. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.2083 (89) Mustaf Sejdiu (star 46 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 735. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHH-28/001B pripadaju Mujeu Rexhepiju. star 50 godina. br. 2084 Liri Loshi. muškog pola) 738.2081 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr. e-court. 2079 Dok.2079 Halit Ramaj. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. br.2080 (88) Muj Rexhepi (star 49 godina.IT-05-87-T 71/28140 TER Prevod (87) Halit Ramaj (star 60 godina. 2078 256 . P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). e-court. str.2086 2077 Dok. 64. 63. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. pr. pr. dok. godine nestala u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2080 Dok. Liri Loshi.2078 Prema jednom od izveštaja MKNL. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2083 Dok. pr. 2086 Liri Loshi. takoñe se navodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. Njegovi posmrtni ostaci su vraćeni porodici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). star 52 godine. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 8. 2082 Dok. marta 1999. str. str. 8. br. star 46 godina. br.2084 Mustafa Sejdiu. Mustaf Sejdiu se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. marta 1999. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-01/013B pripadaju Halitu Rami.

muškog pola) 741. 8. godine). str. str. dok. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. 2092 Dok. 2094 Liri Loshi. 2–3. br. 5. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str. Muj Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. br. br. oktobra 2001. novembra 1999. str. dok. pr.2092 (93) Isuf Shala (star 64 godine. 2090 Mustafa Draga. pr. br.2089 (92) Idriz Shala (star 69 godina. 22. pr. br. dok. dok.G. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. 8. i 20. e-court.IT-05-87-T 70/28140 TER Prevod (91) Hysen (A) Shala (star 65 godina. marta 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 4. str. P2244 (Izjava svedoka od 13. P2246 (Izjava svedoka od 12. star 69 godina. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. br. e-court. br.2097 Pored toga. e-court. godine nestala u Izbici. dok. pr. dok. 2088 257 . Liri Loshi. 2096 Dok. godine). dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). 8. Muj Shala je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u 2087 Liri Loshi.2087 Pored toga. dok.2096 (94) Muj Shala (star 62 godine. star 64 godine.2095 Isuf Shala. pr. pr. br. 26. pr. 8. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. str. br. pr. godine). muškog pola) 739. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. pr. br. br. novembra 1999. pr. e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. pr. Milazim Thaqi je u svom iskazu rekao da je bio svedok ubijanja Isufa Shale. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). godine nestala u Izbici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). P2446 (Izjava svedoka od 17. Idriz Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici.2094 Pored toga. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 153. muškog pola) Mustafa Draga je naveo da je Idriz Shala jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok. marta 1999. muškog pola) 742.2091 Idriz Shala. str. marta 1999. Isuf Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 2091 Liri Loshi. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. Hysen (A) Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. godine nestala u Izbici. 2095 Liri Loshi. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. star 62 godine.2090 740. dok. on je identifikovan na osnovu video-snimka Lirija Loshija. 2097 Liri Loshi. br. str. 2093 Milazim Thaqi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). starog 63 2093 godine. str.2088 Hysen (A) Shala. pr. e-court. 2089 Dok.

2105 Mustafa Draga. br. jun 1999. 7036–7037 (21. 2. dok. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-04-001B pripadaju Saliju Shali. 2101 Liri Loshi. 2107 Liri Loshi. pr. 2103 Dok. pr. 66. pr. dok. 4. godine).2106 Pored toga. str. str. e-court. 8. dok. P248 (Obdukcijski izveštaji Gordane Tomašević).2100 Salih Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. 2108 Gordana Tomašević. 32. 2109 Dok. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). str. P2244 (Izjava svedoka od 13. dok. godine nestala u Izbici. str. na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom “Zumber Šalja”. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court.G. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).2099 (95) Sali Shala (star 38 godina. pr. pr.IT-05-87-T 69/28140 TER Prevod Odeljku VII. star 34 godine. 8. marta 1999. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. marta 1999. dok. godine). pr. e-court. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu.2102 Prema jednom od izveštaja MKNL.2103 Salih Shala. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. 4. str. dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 258 . Mustafa Draga je naveo da je Zymer Shala jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok. muškog pola) 743. pr. dok. dok. Zymer Shala je identifikovan na osnovu drvene nadgrobne oznake pronañene pored njegovog tela. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 2102 Liri Loshi. pr. str. e-court. P2244 (Izjava svedoka od 13. godine nestala u Izbici. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. br. novembra 1999. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. 154–155. str. br. pr. 7. br. 345–348. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). e-court. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. 2106 Liri Loshi. e-court. pr. str. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). str.2109 2098 Liri Loshi. str. br. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. str.2098 Muje Shala. novembra 1999. str. star 62 godine. godine). dok. 2100 Mustafa Draga. br. novembar 2006.2104 (96) Zymer Shala (star 63 godine.G. e-court. br. e-court. muškog pola) 744. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. dok. starom 34 godine. pr. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). br. 31. T.2105 Zymer Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 157–158. e-court.2101 Pored toga. e-court. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. pr.2108 Zaista. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. godine). str. 2099 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). br. 2104 Dok.G gore u tekstu.2107 U jednom od obdukcijskih izveštaja dr Tomašević. Mustafa Draga je naveo da je Sali Shala jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok. na kojoj je stajalo ime: “Zimber (Šalja) Talir” i godina roñenja: 1936. dok. br. 31. 156.

2115 Halim Shala. godine nestala u Izbici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 2114 Liri Loshi. pr.2113 Pored toga.2114 Prema jednom od izveštaja MKNL. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHH-12-001 pripadaju Halimu Shali. dok. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. godine nestala u Izbici. pr. P2244 (Izjava svedoka od 13. dok. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. br. pr. 2115 Dok. star 63 godine. marta 1999. 31. 2111 259 . br. 67. br. 66. 2120 Liri Loshi. e-court. Dok. star 76 godina. br. str. star 63 godine. Sadik Sherifi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. muškog pola) 746. 2113 Liri Loshi. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-08-001B pripadaju Zymeru Shali. starom 63 godine. starom 64 godine. str. 8.IT-05-87-T 68/28140 TER Prevod Prema jednom od izveštaja MKNL. str. pr. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR-06-001B pripadaju Hajrizu Shali.2110 Zymer Shala. muškog pola) 747. dok.2111 (97) Halim Shala (star 63 godine. e-court. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. str.2119 (99) Sadik Sherifi ([nije navedena starost]. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. 8. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. on je identifikovan korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. e-court. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). muškog pola) 745. dok. str. 4. Hajriz Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici.2112 Halim Shala se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str. str. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). br. 66. 2116 Dok. br.G. pr. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). br. pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).2117 Prema jednom od izveštaja MKNL. marta 1999. 2119 Dok. 9. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). novembra 1999. 2117 Liri Loshi. 2118 Dok. br. br. pr. str. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. dok. Mustafa Draga je naveo da je Halim Shala jedan od ljudi čijeg pogubljenja je bio svedok. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. marta 1999. godine nestala u Izbici. 152. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). br. godine).2120 2110 Dok. e-court. e-court.2118 Hajriz Shala. pr.2116 (98) Hijraz Shala (star 70 godina. 2112 Mustafa Draga. br. starom 76 godina. e-court. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu.

2127 Meñutim. e-court. 2124 Dok. 70. 8.2129 Prema jednom od izveštaja MKNL. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHG-03-001B pripadaju Rameu Syli. br. pr. 2122 260 . P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR-04-001B pripadaju Brahimu Tahiriju. star 59 godina. dok. br. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr. starom 60 godina.2126 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. dok. 2125 Dok. muškog pola) 749. starom 79 godina.2121 Zeqir Shpati. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. Brahim Tahiri. e-court. starom 49 2121 Liri Loshi. Dok. e-court. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 2127 Dok. Zeqir Zhpati se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. str.2124 Rame Syla. str. pr. str. Ram Syla se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. br. star 79 godina.IT-05-87-T 67/28140 TER Prevod (100) Zeqir Shpati (star 60 godina. (102) Ram Syla (star 63 godine. pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 2126 Liri Loshi. godine.2122 (101) Rizah Spahiu (star 70 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. marta 1999. br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Brahim Tahiri se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr.2128 (104) Gani Temaj (star 41 godinu. str. godine nestala u Izbici. Gani Temaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. navodi se na spisku OMPF kao lice koje je nestalo 4. e-court. dok. muškog pola) 752. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). star 61 godinu. muškog pola) 748. 9. br. 2129 Liri Loshi. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FHE-04-002B pripadaju Ganiju Temaju. muškog pola) 750. e-court. pr. 2128 Dok. 8. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici.2125 (103) Brahim Tahiri (star 83 godine. pr. 9. str. godine nestala u Izbici.2123 Prema jednom od izveštaja MKNL. Veću nisu dostavljeni dokazi koji se odnose na ovu navodnu žrtvu. dok. 70. januara 1999. muškog pola) 751. marta 1999. 2123 Liri Loshi.

pr. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). dok. P220 (Obdukcijski izveštaj za Hamdija Temaja).2132 Na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-32 pripadaju Hamdiju Temaju. br. str. 10. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 2131 261 . e-court. pr. br. pr. P219 (Potvrda o smrti. dok. marta 1999. 2133 Dok. muškog pola) 753. Hamdi Temaj). str. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. pr. 8. pr. dok. pr. starom 66 2130 Dok.2133 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu i utvrdili da je uzrok smrti strelna rana glave. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLR 12-001B pripadaju Rameu Thaqiju. br. 2134 Dok. 2137 Dok. godine nestala u Izbici. muškog pola) 754. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2132 Liri Loshi. br. e-court. str. 2136 Liri Loshi. Hamdi Temaj se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. br. star 49 godina. star 41 godinu. 2138 Dok. str. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31.2130 Gani Temaj. Ram (H) Thaqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 8. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. e-court.2139 Prema jednom od izveštaja MKNL. e-court. pr. godine nestala u Izbici. br. pr. str. e-court. str. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PSII/015(2) pripadaju Hamitu (od oca Ibrahima) Thaqiju. pr. 71. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).2135 (106) Hamit (B) Thaqi (star 70 godina. br.2137 Hamit (od oca Ibrahima) Thaqi. muškog pola) 755. star 70 godina.2138 (107) Ram (H) Thaqi ([nije navedena starost]. marta 1999. Dok. 2135 Dok. Hamit (B) Thaqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. e-court.2136 Prema jednom od izveštaja MKNL. starom 70 godina. pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).2134 Hamdi Temaj. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 9. dok. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). 71. marta 1999. 2139 Liri Loshi. br.IT-05-87-T 66/28140 TER Prevod godina. godine nestala u Izbici. br. br.2131 (105) Hamdi Temaj (star 49 godina.

godine nestala u Izbici. godine nestala u Izbici. str. br. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. 2141 262 . dok. 2147 Milazim Thaqi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). novembra 1999. Dok. i 20. pr. P2246 (Izjava svedoka od 12. 5. pr. 2144 Dok. marta 1999. marta 1999. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2150 Liri Loshi.IT-05-87-T 65/28140 TER Prevod godina. marta 1999. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. godine). br. br. str. str.2150 Prema spisku nestalih lica OMPF. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.2144 (109) Sheremet Thaqi (star 49 godina. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. str. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). br. pr. str. br. 2142 Liri Loshi. starog 74 godine. Milazim Thaqi je u svom iskazu rekao da je bio svedok ubijanja svog roñaka Ukea Uke. 5. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). star 46 godina. P2446 (Izjava svedoka od 17. pr.2147 Uke Uka se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. br. pr. dok. str. Ajet (D) Thaqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. Kako se navodi na tom spisku. pr. pr. br. star 74 godine. dok. 2143 Dok. e-court.2149 (111) Zenel Veliqi (star 75 godina. 71. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). pr. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28.2145 Sheremet Thaqi. marta 1999.2143 Ajet (D) Thaqi. pr. br. godine nestala u Izbici. pr. na osnovu analize DNK utvrñeno je da 2140 Dok. 2–3. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. Sheremet Thaqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 2145 Liri Loshi. pr. br. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. godine). str.2146 (110) Uke Uka (star 80 godina. 9. star 67 godina. godine nestala u Izbici.2140 Rame Thaqi. e-court. godine). 2148 Liri Loshi. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).2141 (108) Ajet (D) Thaqi (star 71 godinu. 2146 Dok. godine. 2149 Dok. br. Zenel Veliqi je imao 20 godina i nestao je u maju 1999. 2. 9. dok. muškog pola) 759. e-court. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). str. jun 1999.2148 Uke (od oca Ukea) Thaqi. Zenel Veliqi se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. 8. 8. muškog pola) 758. e-court. oktobra 2001.2142 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Ajeta Thaqija. muškog pola) 756. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. star 70 godina. muškog pola) 757.

6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. T. muškog pola) 761. (112) Idriz Xhemajli (star 73 godine. godine). br. čiji su posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu i kojima je dodeljena oznaka PSI-5. pr. str. br. pr. dok. pr. br. jun 1999. 325–328. br. br. godine. takoñe se vodi na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 2159 Dok.2151 Veće skreće pažnju na veliku nepodudarnost izmeñu starosti muškarca navedenog na spisku nestalih lica OMPF. str. e-court. pr. 7036–7037 (21.2153 Štaviše. str. 2. marta 1999. br.2159 Jahir Zeka. Qazim Xhemajli se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Idriza Xhemailija.2154 Idriz Xhemajli. e-court. e-court. 6D116 (Izveštaj MUP o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta u Izbici. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 2155 Dok. star 49 godina. 2158 Dok. 2156 Liri Loshi. 2153 Gordana Tomašević. 5. navodi se na 2151 Dok. 8. e-court. dok. dok. 9. 2154 Dok. jun 1999. godine). P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. br.2156 (114) Jahir Zeka (star 60 godina. e-court. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). Idriz Xhemajli je identifikovan na osnovu lične karte i knjižice zdravstvenog osiguranja. pr. 6. muškog pola) 762. muškog pola) 760. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Liri Loshi. roñenog 1928. br. pr. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 73. godine). koji su izdati na ime “Idriza Hnemajlia”. br. pr.2157 Na grobu u kojem je bilo jedno od tela koja je u Izbici ekshumirao tim iz SUP Kosovska Mitrovica nalazila se oznaka s imenom Jahira Zeke. novembar 2006. str.2155 (113) Qazim Xhemajli (star 57 godina.2158 Prema jednom od izveštaja MKNL. str. 2157 Liri Loshi. str. Idriz Xhemajli se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. star 71 godinu.2152 U jednom od obdukcijskih izveštaja dr Tomašević. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2152 263 . godine nestala u Izbici. P248 (Obdukcijski izveštaji Gordane Tomašević). str. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP07/001B pripadaju Jahiru Zeki. Takoñe treba primetiti da se za prvu žrtvu kaže da je nestala u maju 1999. dok.IT-05-87-T 64/28140 TER Prevod posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PSI-5 pripadaju Zenelu Veliqiju. pr. i starosti žrtve koja se navodi u Prilogu F Optužnice. 2. godine. starom 49 godina. Jahir Zeka se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. 9.

P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). 73. pr. str. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 2166 Dok.2163 (116) Neidentifikovano lice ([nije navedena starost]. str. P2244 (Izjava svedoka od 13. br. 2360 (25. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). dok. dok. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci pronañeni u Petrovom Selu kojima je dodeljena oznaka PS/II-13 pripadaju Zoji Osmani. marta 1999. 60. e-court. 2162 Dok. 9. e-court. str. pr. e-court. avgust 2006. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). 9. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). dok. godine nestala u Izbici. br. ženskog pola) 766. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).2162 Milazim Zeka. br. br. 2161 264 . str.2167 Zoje Osmani se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. dok. godine). godine nestala u Izbici. br. muškog pola) 764. na osnovu analize DNK utvrñeno je da posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka FLP07/001B pripadaju Milazimu Zeki. godine video leš Zoje Osmani. Mustafa Draga je posvedočio da je 28.2169 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. 2167 Mustafa Draga.2160 (115) Milazim Zeka (star 52 godine. pr.2164 (117) Zyre Fejza (stara 65 godina. starom 53 godine. str. br. br. 2163 Dok.2161 Prema jednom od izveštaja MKNL. pr. pr. marta 1999. Njegovi posmrtni ostaci su sada vraćeni porodici.2168 Prema jednom od izveštaja MKNL. godine nestala u Izbici. str. pr.2165 Zyhre Fejza. dok. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. 9. Milazim Zeka se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. 5. Zyhra Fejza se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. muškog pola) 763.2166 (118) Zoje Osmani (stara 67 godina. br. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). str. novembra 1999. pr. marta 1999. T. ženskog pola) 765. Liri Loshi. 2165 Liri Loshi. 2169 Dok. ali 2160 Dok. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). e-court. 2164 Liri Loshi. e-court. 8. br. marta 1999. pr.IT-05-87-T 63/28140 TER Prevod spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. br. staroj 70 godina. pr. godine). Jedan neidentifikovan muškarac se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. star 53 godine. 2168 Liri Loshi. e-court. stara 61 godinu.

pr. 6. V. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. br. 150–151. str. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis).2173 Prema jednom od izveštaja MKNL. P2558 (Obaveštenje o DNK izveštajima) (zapečaćeno). staroj 66 godina. godine nestala u Izbici. godine nestala u Izbici. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. odnosno na osnovu stop-fotografije sa video-snimka Lirija Loshija i oznake s imenom na lešu. takoñe dok. br. Sofija Dragoj). e-court. br. pr. br. Dok. stara 66 godina. br. e-court. pr. 2170 Dok. Sofije Draga se na spisku koji su sačinili Liri Loshi i Afrim Xhemajli navodi kao jedno od lica ubijenih u Izbici. pr. e-court. 366. P216 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-8A). pr. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF).2175 Sofije Dragaj. dok. str.G. 2173 Liri Loshi. pr. P2429 (Obdukcijski izveštaj za PS/II-13). str. br. 39. e-court. ženskog pola) 767. 2174 Dok. posmrtni ostaci kojima je dodeljena oznaka PSII-8A pripadaju Sofiji Dragaj. pr. takoñe dok. e-court. 2175 Dok. Njeni posmrtni ostaci su vraćeni porodici. VUČITRN 1. P215 (Potvrda o smrti. Njeni posmrtni ostaci su vraćeni porodici. pr. dok.2176 E. Žrtve navedene u Prilogu I Optužnice (Gornja Sudimlja) 768.2174 Te posmrtne ostatke su analizirali specijalisti s Instituta za sudsku medicinu u Nišu. 2176 Dok. br. P231 (Stop-fotografije leševa pronañenih u Izbici). marta 1999. pr. dok.IT-05-87-T 62/28140 TER Prevod uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. P2559 (Dodatak Izveštaju veštaka) (zapečaćeno). br.2170 Zoje Osmani.2171 2.2172 Pored toga. br. str. V. bez obzira na njih. 2172 Liri Loshi. P2798 (Spisak nestalih lica OMPF). pr. e-court. 31. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 28. P2436 (Paket na osnovu pravila 92bis). Žrtve koje nisu navedene u prilogu F Optužnice (Izbica) (1) Sofije Dragaj (stara 66 godina. navodi se na spisku nestalih lica OMPF kao jedno od lica koja su 31. br. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu I. br. 2171 265 . Sofie Dragaj je identifikovana korišćenjem postupka opisanog u Odeljku VII. marta 1999. str. ali uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi. P943 (Izveštaji OMPF). stara 70 godina. Meñutim. dok. str. pr. 8.

dok. str. 21–24. tom 1). tom 2).2184 2177 Sabit Kadriu. str. dok. 21–24. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. tom 2). e-court. str.2179 Pored toga. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. muškog pola) 771. dok. 2183 Sabit Kadriu. tom 2). godine). P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 772. 184–187.2182 (4) Remzi Aliu (star 55 godina. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. pr.2181 Pored toga. 142–145. e-court. 2184 Dok. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 21–24. str. tom 1). br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. godine). dok. br.2180 (3) Ramadan Aliu (star 38 godina. br. tom 1). decembra 2000. dok.2183 Pored toga. pr. tom 1). 2178 266 . nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. Dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. P2377 (Izjava svedoka od 10.2178 (2) Rrahman Ademi (star 26 godina. dok. dok. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2177 Pored toga. str. pr. str. e-court. tom 1). tom 2). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 114–116. pr.IT-05-87-T 61/28140 TER Prevod (1) Musa Abazi (star 55 godina. br. br. br. str. e-court. pr. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 2179 Sabit Kadriu. br. muškog pola) 770. br. godine). nanete oružjem iz kog je najverovatnije pucano iz relativne blizine. 139– 141. 102– 104. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 7–8. 7–8. 87–89. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. 2182 Dok. br. pr. 2181 Sabit Kadriu. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Ramadana Aliua nastupila usled transcervikalne strelne rane. decembra 2000. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. 163– 165. pr. str. pr. godine). e-court. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. u forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Muse Abazija nastupila usled transtorakalne strelne rane. 7–8. str. tom 1). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. decembra 2000. str. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Remzija Aliua nastupila usled transtorakalne strelne rane. pr. e-court. 21–24. pr. e-court. muškog pola) 769. str. pr. 7–8. dok. br. 112– 115. str. 2180 Dok. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Rrahmana Ademija nastupila usled cerviko-facijalne strelne rane. e-court. e-court. br.

dok. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10.IT-05-87-T 60/28140 TER Prevod (5) Afrim Bekteshi (star 23 godine. tom 1). 51–52. 22. br. U izveštaju se takoñe navodi da je jedan hitac. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. str. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. 2187 Sabit Kadriu. 91–92. dok. od kojih se dve nalaze u desnom cervikalnom predelu lateralno. 2188 Dok. godine). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 7–8.2186 (6) Nezir Beqiri (star 54 godine. Pored toga. godine). e-court.2191 2185 Sabit Kadriu. pr.2187 Pored toga. str. e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Afrima Bekteshija nastupila usled tri strelne rane. dok. pr. muškog pola) 773. br. Dok. pr. po svemu sudeći.2189 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Hysnijem Bunjakuom. dok. tom 2). tom 2). 2189 Sabit Kadriu. decembra 2000. pr. decembra 2000. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. dok. br. muškog pola) 775. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. godine). br. br. 2190 Sabit Kadriu. str. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 7–8. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. pr. decembra 2000. 60–63. 21–24. a jedna u gornjem desnom torakalnom predelu lateralno. decembra 2000. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. 149–151. str. 2191 Dok. br. e-court. br. tom 1). tom 2). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. dok. 2186 267 . dok. pr. 21–24. 43. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Nezira Beqirija nastupila usled traumatske kranijalne ozlede nastale delovanjem tupim predmetom. str. e-court. (8) Qamile Fejzullahu (stara 84 godine. str. br. pr. str. francuska forenzička misija je ustanovila da je Qamile Fejzullahu umrla prirodnom smrću. pr.2185 Pored toga. godine). usled srčane insuficijencije. pr.2188 (7) Hysni Bunjaku (star 21 godinu. e-court. dok. br. pr. 59–60. tom 2). br. ispaljen iz relativne blizine. muškog pola) 774. ženskog pola) 776. str. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. 7–8. str. e-court. str. 21–24. pr. br. tom 2). tom 2).2190 Sabit Kadriu je naveo da je Qamile Fejzullahu u trenutku smrti imala 84 godine. dok. str. br. tom 1).

e-court. Dodatak C (Vučitrn). str. pr. dok. godine). Tužilaštvo je pojasnilo da je u forenzičkom izveštaju prezime žrtve pogrešno napisano kao “Feram”. muškog pola) 777. tom 2). e-court. str. tom 1). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. nastale delovanjem tupim predmetom. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2196 Francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Rifata Feratija nastupila usled traumatske kranijalne ozlede. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2194 Pored toga. pr. 57–58. br. tom 1). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 180–183. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 2192 Sabit Kadriu. br. br. 2197 Dok.2197 (12) Bislim Ferizi (star 63 godine. 112–114. tom 1). br. tom 2). P331 (Originalni izveštaj na francuskom jeziku. muškog pola) 779. br. e-court. br. muškog pola) 780. str. str. muškog pola) 778. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Milazima Feratija nastupila usled četiri strelne rane. br. 21–24. pr. Dok.2195 (11) Rifat Ferati (star 36 godina. dok. decembra 2000. str. 8. 22. str. 2. godine (javna verzija). dok. V. Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 29. nanete oružjem iz kog je pucano rafalno: jedne u intrakranijalnom predelu i tri u torakalnom predelu. str. godine).IT-05-87-T 59/28140 TER Prevod (9) Istref Ferati (star 27 godina. br. tom 2). jul 2008. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10.2193 (10) Milazim Ferati (star 20 godina. 91–93. pr. 2196 Sabit Kadriu. br. godine). pr. str. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 7. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovom licu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 21–24. pr. e-court. str. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 21–24. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Istrefa Feratija nastupila usled transkranijalne strelne rane. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). str. br. 2195 Dok. e-court. dok. br. 166–170. pr. dok. dok. e-court. decembra 2000. decembra 2000. dok. tom 1). str. pr.2198 Tužilaštvo nije predočilo sudskomedicinske dokaze u vezi s Bislimom Ferizijem. P2377 (Izjava svedoka od 10. 8. pr. Završni pretresni podnesak tužilaštva.2192 Pored toga. P2377 (Izjava svedoka od 10. e-court. pr. br. 2193 268 . P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. str. decembra 2000. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2194 Sabit Kadriu. 142–145. pr. 2198 Sabit Kadriu.

2200 Tužilaštvo nije predočilo sudskomedicinske dokaze u vezi s Ruzhdijem Ferizijem.2199 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Mihrijem Ferizijem. br. 21–24. pr.2202 Francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Envera Gergurija nastupila usled kranio-facijalne strelne rane. decembra 2000. decembra 2000. pr. (15) Agim Gerguri (star 38 godina. godine). dok. muškog pola) 781. nanete iz relativne blizine. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. (14) Ruzhdi Ferizi (star 35 godina. dok. br. br. muškog pola) 785. e-court.2205 2199 Sabit Kadriu. dok. decembra 2000. godine). str. tom 1). 69–72.2203 (17) Musli Gerguri (star 45 godina. 2201 Sabit Kadriu. 68–71. 2204 Sabit Kadriu. str. 7. Sabit Kadriu. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. 21–24. dok. pr. godine). str. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. decembra 2000. 21–24. 2200 269 . decembra 2000. 7. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. br. br. str. pr. pr. godine). 2203 Dok. br. tom 1). 2205 Dok. tom 1). br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 22–25. tom 1). str. nanete oružjem iz kog je pucano iz apsolutne blizine. e-court. pr. pr. str. pr. 21–24. godine). muškog pola) 783. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10.IT-05-87-T 58/28140 TER Prevod (13) Mihrije Ferizi (star 63 godine. 21–24. str.2201 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Agimom Gergurijem. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. (16) Enver Gerguri (star 50 godina. muškog pola) 784. e-court. muškog pola) 782. str. 2202 Sabit Kadriu. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Muslija Gergurija nastupila usled intrakranijalne strelne rane. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2204 Pored toga.

str. pr. dok.2206 Pored toga. 7. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. e-court. 2211 Sabit Kadriu. godine. br.2211 Pored toga. 69–70. 2209 Sabit Kadriu. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. e-court. 21–24. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. 17–20. 21–24. decembra 2000. br. br. tom 1). dok. dok.2208 Pored toga. Dok.2213 Pored toga. e-court. muškog pola) 787. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr. br. godine). pored traktora u kom se svedok skrivao. str. 136–138. P2377 (Izjava svedoka od 10. nanete oružjem iz kog je 2206 Sabit Kadriu. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. 2212 Dok. 21–24. str. dok. br. dok. 2207 270 . pr. 159–162. decembra 2000. dok. br. maja 1999. godine). pr. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. P2275 (Izjava svedoka od 4. 2213 Sabit Kadriu. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Hakija Gërxhaliua nastupila usled transkranijalne strelne rane. tom 2). tom 1). muškog pola) 789. 21. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Shabana Gërxhaliua nastupila usled tri strelne rane: jedne intrakranio-facijalne. br. 2210 Dok. pr. str. pr. pr. e-court. 2208 Shukri Gërxhaliu. decembra 2000. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. tom 1). tom 2).2207 (19) Haki Gërxhaliu (star 39 godina. pr.2210 (20) Kadri Gërxhaliu (star 42 godine. 8. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Kadrija Gërxhaliua nastupila usled transkranijalne strelne rane. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Fahrija Gërxhaliua nastupila usled dve intrakranijalne strelne rane. dok. br. str. str. tom 2).2209 Uz to. str. Svedok Shukri Gërxhaliu je posvedočio da je njegov roñak Haki Gërxhaliu ubijen 2. muškog pola) 788. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 7.IT-05-87-T 57/28140 TER Prevod (18) Fahri Gërxhaliu ([nije navedena starost]. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 2).2212 (21) Shaban Gërxhaliu (star 49 godina. tom 1). br. muškog pola) 786. br. pr. str. 26–30. 21–24. godine). str. str. 114–116. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. dok. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o Hakiju Gërxhaliuu u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10. e-court. pr. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. godine). februara 2002. str. dok. par. e-court. e-court.

P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. nanetu oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. dok. tom 1). pr. 7. decembra 2000. 2220 Sabit Kadriu. pr. godine). tom 2). muškog pola) 793. 7. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. 21–24. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Skendera Gergurija nastupila usled intratorakalne strelne rane.2219 U vezi s Shukrijem Gergurijem nisu predočeni sudskomedicinski dokazi. naneta oružjem iz kog je pucano iz prislona. 38–42. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. str.2218 (24) Shukri Gerguri (star 44 godine. druge u torako-abdominalnom predelu i treće na ruci. tom 1). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. 21–24. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. 2216 Dok. br. 7. e-court. pr. str. br. str. e-court. 21–24. str. muškog pola) 790. 58–61. godine). 61–65.2215 Pored toga. tom 2). nanete oružjem iz kog je pucano iz daljine.2217 Francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Zejnullaha Gërxhaliua nastupila usled transcervikalne strelne rane. str. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. pr. br. godine). 27–30. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. 21–24. 2217 Sabit Kadriu. tom 1). 82–83.2214 (22) Skender Gërxhaliu (star 43 godine. br. 2215 Sabit Kadriu. e-court. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. br. Tim je takoñe naveo da je Skender Gerguri zadobio intrakranijalnu ranu. godine). str. (25) Skender Gerguri (star 26 godina. dok. pr. Druga strelna rana se nalazila u abdominalnom predelu i naneta je iz relativne blizine. str. 108–111. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. francuska forenzička misija je ustanovila da je uzrok smrti Skendera Gërxhaliua kranio-facijalna strelna rana. 2219 Sabit Kadriu. str. pr. decembra 2000. 271 . pr. 2218 Dok. e-court. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. br. br. e-court. str. e-court. pr.2220 Pored toga. 99–102. tom 1). muškog pola) 792. str. dok. e-court. muškog pola) 791. pr. decembra 2000. dok. dok. tom 1). pr. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2216 (23) Zejnullah Gërxhaliu (star 42 godine. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 2221 Dok.IT-05-87-T 56/28140 TER Prevod pucano iz relativne blizine. tom 1). br. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. e-court. takoñe nanete iz relativne blizine. decembra 2000.2221 2214 Dok. tom 1). 84–86. br. P2377 (Izjava svedoka od 10.

Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). br. 97–100. Dok. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br. P2377 (Izjava svedoka od 10.2230 Pored toga. pr. str. pr. 21–24. str. tom 1). verovatno nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. godine). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. francuska forenzička misija je ustanovila da je uzrok smrti Ramusha Gergurija intrakranijalna strelna rana. e-court. str. str. decembra 2000. tom 2). br. pr. 2224 Sabit Kadriu.2226 Pored toga. str.2222 Pored toga. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. br. str. 7. godine). dok. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. pr. br. dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2226 Sabit Kadriu. pr. str. decembra 2000. dok.2225 (28) Avdyl (B) Gërxhaliu (star 43 godine. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Avdyla (F) Gërxhaliua nastupila usled torakalne strelne rane. str. pr. str. 21–24.2227 (29) Avdyl (F) Gërxhaliu (star 47 godina. 7. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. br. decembra 2000. muškog pola) 794. 54–57. e-court. dok. 90–91. 21–22. br. 4–6. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2229 Dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2224 Pored toga. pr. 2227 Dok. br. muškog pola) 797. pr. godine). br. dok. tom 1). pr. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 21–24. dok. 21–24. 2230 Sabit Kadriu. 7.IT-05-87-T 55/28140 TER Prevod (26) Naman Gerguri (star 39 godina. str. str. tom 1). br. str. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. 94–96. 2228 Sabit Kadriu. 21–24. e-court. e-court. decembra 2000. str. decembra 2000. pr.2228 Pored toga. dok. muškog pola) 796. dok. naneta oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 54–56.2229 (30) Bajram Gërxhaliu (star 40 godina. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Bajrama 2222 Sabit Kadriu. godine). tom 1). pr. godine). e-court. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Namana Gergurija nastupila usled intrakranijalne strelne rane na levoj strani tela.2223 (27) Ramush Gerguri (star 63 godine. br. tom 1). tom 1). francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Avdyla (B) Gërxhaliua nastupila usled transtorakalne strelne rane. muškog pola) 798. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. dok. e-court. pr. 7. 2223 272 . pr. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 795. 60–62. 2225 Dok. tom 1).

decembra 2000. e-court. tom 1). e-court. muškog pola) 799. 7. naneta bajonetom. 2232 Sabit Kadriu. str. 7. dok. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Nuhija Gërxhaliua nastupila usled ranjavanja u leñnom i cervikalnom predelu s četiri hica ispaljena iz 2231 Dok. pr. 2233 Dok. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P2377 (Izjava svedoka od 10. e-court. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. str. e-court. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. po njenom mišljenju. 104–107. dok. 101–103.2236 Pored toga. P2377 (Izjava svedoka od 10. tom 1). str. pr. decembra 2000. br. pr. dok. pr. pr. br.2237 (34) Nuhi Gërxhaliu (star 25 godina. 21–24. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. str. pr. str. 7. e-court. 96–98. e-court. e-court. br. tom 1). tom 1). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. dok. muškog pola) 801. br. 151–154. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. br. tom 1). muškog pola) 802. tom 1). godine). muškog pola) 800. 21–24. dok. br.2231 (31) Fatmir (A) Gërxhaliu ([nije navedena starost]. 2236 Sabit Kadriu. 2238 Sabit Kadriu. 2237 Dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. nanete oružjem iz kog je verovatno pucano iz relativne blizine.2238 Pored toga. 21–24. godine). str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 273 . P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok.2234 Pored toga. pr. str. br. 7. 21–24. dok. br.2232 Francuska forenzička misija nije mogla da utvrdi uzrok smrti Fatmira (A) Gërxhaliua. 95–96. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. 130–132. godine). 97–100. br. 92–94. pr. decembra 2000. br.2233 (32) Fatmir (U) Gërxhaliu (star 35 godina. tom 1). 2235 Dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. str. str. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Fatmira (U) Gërxhaliua nastupila usled transtorakalne strelne rane na levoj strani tela. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. 2234 Sabit Kadriu. tom 1).IT-05-87-T 54/28140 TER Prevod Gërxhaliua nastupila usled dve strelne rane u leñnom predelu. e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Imera Gërxhaliua nastupila usled intratorakalne ubodne rane koja je. decembra 2000.2235 (33) Imer Gërxhaliu (star 42 godine.

decembra 2000. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. godine). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. ženskog pola) 806. br. pr. br. br. br. 7. francuska forenzička misija je zaključila da je uzrok smrti Sevdije 2239 Dok. e-court. pr. dok. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. 274 . e-court. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Meritona Gjate nastupila usled dve strelne rane u leñnom predelu. str. 138–141. tom 1). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. str. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 2242 Sabit Kadriu. e-court. 121–123. pr. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. tom 1). P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. str. pr. 7. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 7. e-court. str.2246 Pored toga. 2240 Sabit Kadriu.2245 (38) Sevdije Gjata (stara 48 godina. dok. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. pr. e-court. po njenom mišljenju. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 2241 Dok.2240 Pored toga. str. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. muškog pola) 803. decembra 2000. br. e-court. tom 1). 85–87. tom 2). 21–26. dok.2241 (36) Xhevdet Gërxhaliu (star 18 godina.2239 (35) Sejdi Gërxhaliu (star 39 godina.2244 Pored toga. decembra 2000. str. e-court. tom 1). 137–140. godine). br. 8. pr. 21–24. e-court. francuska forenzička misija je zaključila da su uzrok smrti Sejdija Gërxhaliua dve strelne rane u torakalnom i cervikalnom predelu. pr. br. br. dok. pr.2243 (37) Meriton Gjata (star 23 godine. dok. 2245 Dok. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 805. 2246 Sabit Kadriu. tom 2). e-court. godine). decembra 2000. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 2244 Sabit Kadriu. dok. 155–158. godine). muškog pola) 804. br. str. br. 31–37. pr. tom 1).2242 Pored toga. br. pr. e-court. str. pr. 132–135. tom 1). P2377 (Izjava svedoka od 10. br. pr. 21–24. str. dok. tom 2). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 21–24. str. naneta hicem ispaljenim iz daljine. 2243 Dok. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Xhevdeta Gërxhaliua nastupila usled transtorakalne strelne rane koja je. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. 21–24.IT-05-87-T 53/28140 TER Prevod vatrenog oružja iz daljine. br. tom 2).

2247 (39) Tefik Gjata (star 44 godine. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10. 152–155. muškog pola) 810. e-court. dok. br. 21–24. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine.IT-05-87-T 52/28140 TER Prevod Gjate tangencijalna transfacijalna strelna rana lobanje. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. decembra 2000. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. 38. 2251 Sabit Kadriu. str. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. dok. br. dok. 7. str. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Alija Hysenija 2247 Dok. možda zbog respiratornih problema. 21–24. br. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. pr. br. 21–24. br. str.2249 Pored toga. tom 2). e-court. ženskog pola) 809. e-court. tom 1). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 21–24. e-court. pr. pr. 93–95.2252 Meñutim. str. e-court. decembra 2000. pr. pr.2253 (43) Ali Hyseni ([nije navedena starost]. muškog pola) 811.2250 (41) Nafije Haziri (stara 27 godina. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2254 Pored toga. 2250 Dok. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 2). P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. muškog pola) 807.2251 Tužilaštvo nije predočilo sudskomedicinske dokaze u vezi s Nafijom Haziri. 8. dok. dok. 2254 Sabit Kadriu. str. pr. tom 2). 2253 Dok. br. 2248 Sabit Kadriu. 2249 Sabit Kadriu. str. 43–46. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. godine). 54–56. pr. str. muškog pola) 808. str. 7. pr. godine). P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Bahrija Haxhaja nastupila usled dve transtorakalne strelne rane. str. godine). 275 . godine). br. str. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr. 2252 Sabit Kadriu. tom 1). dok. br. str. (42) Agim Hyseni (star 38 godina. br. pr. dok. tom 2). tom 2). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. decembra 2000. e-court. br. (40) Bahri Haxhaj (star 28 godina. 30–32. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. naneta oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine.2248 Tužilaštvo nije predočilo sudskomedicinske dokaze u vezi s Tefikom Gjatom. br. 21–24. pr. dok. tom 1). br. e-court. u francuskom forenzičkom izveštaju je ustanovljeno da je Agim Hyseni umro nenasilnom smrću. pr.

dok. 21–24. muškog pola) 812. 11–13. e-court. decembra 2000. dok. dok. 161–164. verovatno usled srčanih problema. e-court. 2261 Sabit Kadriu. 7. pr. str. tom 2). dok. pr. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Hysena Hysenija nastupila usled spoljašnjeg krvarenja izazvanog vaskularnim povredama vrata. francuska forenzička misija je zaključila da je Kada Hyseni umrla prirodnom smrću. str. str. 8. 57–59. pr. tom 2). 21–24. Pored toga. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. pr. str.2259 (46) Hysen Hyseni (star 26 godina. P2377 (Izjava svedoka od 10. 81–83. decembra 2000. str. 79–81. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10.2256 Pored toga. 2259 Dok. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Beqira Hysenija nastupila usled transtorakalne strelne rane. pr. br. dok. 39. tom 1). godine).2258 Sabit Kadriu je naveo da je Kada Hyseni u trenutku smrti imala otprilike 86 godina. str. e-court. e-court.2257 (45) Kada Hyseni (stara 86 godina.IT-05-87-T 51/28140 TER Prevod nastupila usled tri torako-abdominalne ozlede. 2260 Sabit Kadriu. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz daljine.2255 (44) Beqir Hyseni (star 40 godina. pr. Meñutim. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 7. pr. dok. str. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. tom 1). dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). tom 1). decembra 2000. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). 26–27. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. pr. 2255 Dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 276 . str. br. br. dok. str. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. godine).2260 (47) Qazim Hyseni (star 54 godine. 100–102. koje su nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. muškog pola) 815. br. 21–24. str. pr. str. tom 2). dok. nanete automatskom puškom iz koje je pucano iz relativne blizine. br. 2256 Sabit Kadriu. br. 2257 Dok. pr. tom 1). pr. br. e-court. br. 2258 Sabit Kadriu. e-court. br. muškog pola) 814. tom 1). godine). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 7. ženskog pola) 813. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. pr. str. e-court. tom 1). e-court. br. 21–24. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok.2261 U vezi s Qazimom Hysenijem nisu predočeni sudskomedicinski dokazi. dok.

muškog pola) 820. 21–24. 2267 Sabit Kadriu. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2263 277 . godine). str. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. godine). 21–24. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. str. u francuskom forenzičkom izveštaju je ustanovljeno da je 2262 Sabit Kadriu. 21–24. muškog pola) 817. godine). tom 1). 53–54. br. br. pr. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. francuska forenzička misija je zaključila da je uzrok smrti Rrahmana Hysenija transkranio-facijalna strelna rana. naneta oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. (52) Sylejman Ibishi (star izmeñu 20 i 30 godina. godine). francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Ramadana Hysenija nastupila usled intratorakalne strelne rane. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr.2264 Pored toga. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. pr. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. godine).2263 (49) Rrahman Hyseni (star 61 godinu. dok. br. tom 1). decembra 2000. br. pr. 2268 Sabit Kadriu. br.2265 (50) Xhevdet Hyseni (star 24 godine. 61–62. str. decembra 2000. 66–68.2266 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Xhevdetom Hysenijem. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. muškog pola) 819.2268 Pored toga. tom 1). P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. pr. muškog pola) 816. Dok. decembra 2000. (51) Selman Ibishi (star 63 godine. 2266 Sabit Kadriu. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 51–53. str. 21–24. muškog pola) 818. 7.IT-05-87-T 50/28140 TER Prevod (48) Ramadan Hyseni (star 18 godina. str.2267 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Selmanom Ibishijem.2262 Pored toga. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. tom 1). pr. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. e-court. 7. e-court. str. decembra 2000. dok. decembra 2000. br. 21–24. str. dok. br. 2264 Sabit Kadriu. br. 2265 Dok. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. pr. pr.

br. dok. pr. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. pr. 21–24. muškog pola) 824.2274 (56) Afrim Konjuhi (star 29 godina. br.2276 2269 Dok. godine).2270 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Rahimom Ibishijem. tom 2). pr. 51–53. 21–24. godine). br. br. 2271 Sabit Kadriu. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. str. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. str. e-court. dok. br.2269 (53) Rahim Ibishi (star 72 godine. tom 2). 7–10. pr. tom 2). e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. tom 1). str. dok.2275 Pored toga. dok. 7. str. 2273 Sabit Kadriu. str. dok. e-court. nanete oružjem iz kog je pucano iz apsolutne blizine. pr. godine). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 2274 Dok.2273 Pored toga. dok.2271 Pored toga.IT-05-87-T 49/28140 TER Prevod Sylejman Ibishi pogoñen s dva hica ispaljena iz vatrenog oružja iz relativne blizine i da je smrt nastupila usled intrakranio-facijalne strelne rane. tom 2). pr. e-court. str. 7. br. str. 2272 Dok. (54) Tafil Ibishi (star 55 godina. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000.2272 (55) Bajram Kurti (star 43 godine. br. e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. zadobivši prvo ranu u torakalnom predelu. pr. tom 1). dok. francuska forenzička misija je ustanovila da je Bajram Kurti pogoñen s dva hica ispaljena iz vatrenog oružja iz relativne blizine. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 96–99. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. muškog pola) 822. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. decembra 2000. e-court. e-court. pr. str. pr. e-court. 7. 156–160. tom 1). pr. tom 2). P2377 (Izjava svedoka od 10. tom 1). br. a zatim u transkranio-facijalnom predelu. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. e-court. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. 2270 Sabit Kadriu. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Tafila Ibishija nastupila usled kranio-facijalne strelne rane. br. str. decembra 2000. str. str. 2275 Sabit Kadriu. muškog pola) 823. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Afrima Konjuhija nastupila usled transtorakalne strelne rane. dok. tom 1). 23–25. 50–53. str. 21–24. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. tom 2). 35–38. br. muškog pola) 821. 21–24. dok. pr. 278 . str. str. 8. br. usled koje je i umro. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 79–82. pr. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. 2276 Dok. dok. pr.

21–24. 68–69. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2277 Pored toga. 2279 Sabit Kadriu. muškog pola) 827. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Rexhepa Konjuhija nastupila usled dve strelne rane u torakalnom predelu. decembra 2000. str. 8. dok. br. 2281 Sabit Kadriu. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 826. tom 2). 21–24. Dok. pr. e-court. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2278 (58) Shaban Krasniqi (star 64 godine. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 2278 279 . pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2277 Sabit Kadriu. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. ženskog pola) 829. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. 28–31. dok.2282 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Ibadetom Lushaku. pr. e-court. tom 2). e-court. br. str. godine). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. godine). br. e-court. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Shabana Krasniqija nastupila usled transtorakalne strelne rane. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 1). pr. tom 1). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine.2281 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi sa Syletom Krasniqijem. dok. str. br. str. muškog pola) 825. 2280 Dok. 21–24. tom 1).2280 (59) Syle Krasniqi (star 70 godina. dok. 14–18. godine).IT-05-87-T 48/28140 TER Prevod (57) Rexhep Konjuhi (star 40 godina. pr. e-court.2283 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Shehidom Lushaku. decembra 2000. (61) Shehide Lushaku (stara 89 godina. pr. pr. (60) Ibadete Lushaku (stara 26 godina. pr. str. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2279 Pored toga. ženskog pola) 828. dok. 110–113. decembra 2000. str. 7. br.

116–119. dok. str. dok.IT-05-87-T 47/28140 TER Prevod (62) Driton Maxhuni (star 32 godine. str. br. muškog pola) 830. On je zatim čuo jedan ili dva pucnja. godine). dok. 2289 Dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 17. tom 2). godine). e-court. 21–24. 2286 Sabit Kadriu. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 8. pr. muškog pola) 831. 21–24. godine). decembra 2000.2288 Pored toga. br. str. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 832. Kadriu je kasnije. decembra 2000. tom 1). P2377 (Izjava svedoka od 10. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Dritona Maxhunija nastupila usled transkranijalne strelne rane. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok.2289 (66) Ekrem Mulaku (star 32 godine. godine). tom 1). dok se nalazio u krugu poljoprivredne zadruge u Gornjoj Sudimlji. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr. dok. 21–24.2287 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Alijem Mernicom. 21–24. decembra 2000. video kako dvojica policajaca odvode ovu žrtvu iz tog kruga do kapije jedne fabrike s druge strane puta. pr. 7.2284 Pored toga. pr. 2284 Sabit Kadriu. str. 105–107. muškog pola) 834. dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. br. godine). decembra 2000. pr. e-court. decembra 2000. br. pr. Sabit Kadriu. 2287 Sabit Kadriu. (65) Remzi Morina (star 35 godina. br.2285 (63) Sabri Maxhuni (star 34 godine. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Remzija Morine nastupila usled transtorakalne strelne rane. (64) Ali Mernica (star 49 godina. br. dok. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. P2377 (Izjava svedoka od 10. u toku istrage koju je sproveo. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. dok. 2288 Sabit Kadriu. str. pr. pr. br. saznao da je ta žrtva ubijena i pokopana u selu Pestovo. 2285 Dok. 21–24. pr. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. Sabit Kadriu je. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta 2282 Sabit Kadriu. tom 2). 2283 280 . godine). 17. str. str. br. br. pr. dok. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 833. 173–175. e-court. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 21–24. 107–108. tom 1). str. pr. str.2286 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi sa Sabrijem Maxhunijem. decembra 2000. e-court.

P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). godine). P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. pr. 21–24. str. 110–113. Dok. jedne u desnom transkranio-facijalnom predelu i druge u transabdominalnom predelu. 7. muškog pola) 838.2294 Pored toga. br. decembra 2000. dok. godine). decembra 2000.2290 Pored toga. e-court. tom 1). str. pr. str. 86–89. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 2298 Sabit Kadriu. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. dok. dok. 21–24. str. 7. 124–128. P2377 (Izjava svedoka od 10. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. pr. tom 2). godine). br. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2291 (67) Xhavit Mulaku (star 30 godina. 8. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. nenate iz relativne blizine. 90–93. 21–24. br. pr. br. muškog pola) 836. dok. br. str. e-court. str. 87–89.2292 Pored toga. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. 168–172. pr. str. godine). dok. tom 1). e-court. br. 7. dok. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne 2290 Sabit Kadriu. br. br. br. e-court. 21–24. 104–106. tom 1). tom 2). pr.2298 Pored toga.2295 (69) Asllan Muli (star 49 godina. br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. 21–24. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Ganija Mulija nastupila usled dve strelne rane. e-court. 2291 281 . dok. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. muškog pola) 835. str. tom 1). br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. pr. tom 1). str. br. dok. decembra 2000.IT-05-87-T 46/28140 TER Prevod u Gornjoj Sudimlji. 2293 Dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2292 Sabit Kadriu. str.2293 (68) Gani Muli (star 21 godinu. 84–85.2296 Francuska forenzička misija je zaključila da su uzrok smrti Asllana Mulija dve transtorakalne strelne rane. 2296 Sabit Kadriu. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. str. 2294 Sabit Kadriu. decembra 2000. muškog pola) 837. e-court. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Xhavita Mulakua nastupila usled transtorakalne strelne rane. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. 2297 Dok. pr. pr. pr.2297 (70) Hazir Muli (star 52 godine. 2295 Dok. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Hazira Mulija nastupila usled dve strelne rane u torakalnom predelu. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Ekrema Mulakua nastupila usled torakalne strelne rane. e-court. tom 1). tom 1). pr.

br. pr.2300 Pored toga. 21–24. 67–70. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br. tom 1). P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. muškog pola) 842. decembra 2000. pr. br. 7.2306 Pored toga. 8. 6–10. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. decembra 2000. br. 120–123. e-court. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2303 (73) Kadrush Musa (star 37 godina. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. pr. 2303 Dok. 43–45. 2301 Dok. dok. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 7. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Islama Muse nastupila usled transkranijalne strelne rane. str. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. 118–120. pr. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.IT-05-87-T 45/28140 TER Prevod blizine. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Nexhmija Muse nastupila usled intrakranijalne strelne rane.2305 (74) Nexhmi Musa (star 54 godine. e-court. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br. dok. str. e-court. decembra 2000.2299 (71) Bajram Muliqi (star 60 godina. e-court. e-court. str. 71–73. 6–9. str. br. 2307 Dok. str. muškog pola) 840. str. str. 21–24. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. dok. 2304 Sabit Kadriu. dok. br. e-court. str. 2306 Sabit Kadriu. br. e-court. muškog pola) 841. muškog pola) 839. tom 2). 7. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2301 (72) Islam Musa (star 56 godina. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Kadrusha Muse nastupila usled transabdominalno-torakalne strelne rane. str. dok. br. str. tom 1). P2377 (Izjava svedoka od 10.2302 Pored toga. pr. tom 1). tom 2). pr. 282 . pr. godine).2307 2299 Dok. e-court. 2302 Sabit Kadriu. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 1). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 107–109. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. e-court. dok. pr. pr. 2300 Sabit Kadriu. 21–24. str. pr. 2305 Dok. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. br. pr. e-court. pr. dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Bajrama Muliqija nastupila usled dve torakalne strelne rane. tom 1). 136–136. 21–24. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. pr. str. 7. br. dok. 117–120. pr. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). str. decembra 2000. tom 1). godine). dok. e-court. godine).2304 Pored toga. br. tom 2). e-court. tom 1). godine). str. br. tom 2). tom 2). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.

pr. str. tom 2). e-court. 83–86. decembra 2000. dok. muškog pola) 843. str. 21–24.2311 (77) Besim Muzaqi (star 32 godine. dok. tom 2). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br.2308 Pored toga. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. str. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 2314 Sabit Kadriu. str. dok. muškog pola) 845. br. 21–24. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Ragipa Musliua nastupila usled transtorakalne strelne rane. muškog pola) 846. e-court. 109–111. P2377 (Izjava svedoka od 10. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 2311 Dok. pr. str.IT-05-87-T 44/28140 TER Prevod (75) Mehdi Musliu (star 24 godine. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. tom 2). br. br.2310 Pored toga. e-court. godine). pr. pr. 8. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. 176–179. br. tom 2). br. e-court. muškog pola) 844. 117–119. pr. 188–191. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. 53–55. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. dok. dok. godine). P2377 (Izjava svedoka od 10. br. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. tom 1). br. e-court. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. str. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok.2314 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi sa Salihom Muzaqijem. P2377 (Izjava svedoka od 10. tom 1). tom 2). pr. 2309 283 . e-court. decembra 2000. e-court.2309 (76) Ragip Musliu (star 30–35 godina. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. dok. tom 1). pr. br.2312 Pored toga. 7. pr. 2313 Dok. str.2313 (78) Salih Muzaqi (star 37 godina. br. br. pr. tom 2). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. str. 2312 Sabit Kadriu. 21–24. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. Dok. pr. br. godine). dok. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Mehdija Musliua nastupila usled transtorakalne strelne rane. str. jedne u transtorakalnom predelu. str. pr. 2308 Sabit Kadriu. 8. pr. 2310 Sabit Kadriu. i druge u intrakranijalnom predelu. decembra 2000. str. 21–24. e-court. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Besima Muzaqija nastupila usled dve strelne rane. pr. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.

P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br.2318 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Ismajlom Popovom. br. br. 8. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 15–18. e-court. br. 105–109. 146–148. (82) Enver Prronaj (star 32 godine. 7. pr. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. e-court. decembra 2000. dok. str. br. pr. Sabit Kadriu. 64–67.2317 (81) Ismajl Popova (star 29 godina. e-court. e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. str. 21–24. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Zymera Pronaja nastupila usled rana u leñnom predelu. pr. muškog pola) 851. tom 1). godine). str. pr. 2322 Dok. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Envera Prronaja nastupila usled transcervikalne strelne rane. P2377 (Izjava svedoka od 10. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Murata Pecija nastupila usled transtorakalne i torako-abdominalne strelne rane. 21–24. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. e-court.IT-05-87-T 43/28140 TER Prevod (79) Shehide Padruzi (stara 84 godine. pr. 2321 Sabit Kadriu. 2317 Dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. str. tom 1).2322 2315 Sabit Kadriu. str. (80) Murat Peci (star 60 godina. 21–24. godine). str. 8–9. pr. pr. str. str. dok. e-court. decembra 2000. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 849. decembra 2000.2320 (83) Zymer Prronaj (star 35 godina. 21–24. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. br. tom 2). tom 2). 7. 21–24. br.2321 Pored toga. str. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. br.2315 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Shehidom Padruzi. br. dok. pr. godine). dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 2318 Sabit Kadriu. nanetih puškomitraljezom. str. muškog pola) 848. godine). dok. decembra 2000. P2377 (Izjava svedoka od 10.2319 Pored toga. decembra 2000. muškog pola) 850. pr. 2320 Dok. br. br. tom 2). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 2). pr. 2319 Sabit Kadriu.2316 Pored toga. dok. ženskog pola) 847. P2377 (Izjava svedoka od 10. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. pr. br. godine). dok. dok. e-court. pr. tom 1). pr. tom 1). 171–174. 2316 284 .

godine).2327 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Eshrefom Rashicom. godine). pr.2330 Pored toga. decembra 2000. pr. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 852. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. kao i leve podlaktice.2326 (86) Eshref Rashica (star 38 godina.2325 Pored toga. tom 1). 2327 Sabit Kadriu. 2324 285 . nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. dok. dok. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2324 (85) Deli Rashica (star 48 godina. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Ahmeta Rexhepija nastupila usled kranio-facijalne strelne rane. br. 77–80. str. 2326 Dok. pr. e-court. 21–24. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. pr. tom 1). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. godine). str. br. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Alija Rashice nastupila usled transtorakalne strelne rane. 21–24. 41–46. br. tom 1). e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. (87) Ahmet Rexhepi (star izmeñu 20 i 25 godina. 21–24. 76–78. P2377 (Izjava svedoka od 10. 2328 Sabit Kadriu. decembra 2000. e-court.2329 (88) Ilaz Rexhepi ([nije navedena starost]. muškog pola) 854. tom 1). pr. 7. Dok. decembra 2000. str. 52– 53. e-court. 47. str.IT-05-87-T 42/28140 TER Prevod (84) Ali Rashica (star 45 godina. 21–24. 47–50. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2323 Pored toga. dok. br. br. 2325 Sabit Kadriu. br. tom 1). decembra 2000. 2330 Sabit Kadriu. 2329 Dok. muškog pola) 853. decembra 2000. str. dok. pr. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Ilaza 2323 Sabit Kadriu. pr. str. sa sedam hitaca ispaljenih iz vatrenog oružja. godine). 47–51. e-court. 7. 7. str. str. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. francuski forenzički izveštaj pokazuje da je smrt Delija Rashice nastupila usled ranjavanja leñnog i slabinskog predela. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. br. 21–24. pr. pr. e-court. str. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. godine). tom 1). pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. muškog pola) 856. str. muškog pola) 855. dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2328 Pored toga. P2377 (Izjava svedoka od 10.

tom 1). str. e-court. str. tom 1). tom 2). pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Shehide Sfarqe nastupila usled astmatičnog napada. pr. br. godine). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 146–148. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Hamdija Shale nastupila usled transkranijalne strelne rane. dok. 2337 Sabit Kadriu. 286 . P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. e-court. pr.2335 Pored toga. br. 87–90. 2338 Dok. str. br. 7. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). br. e-court. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. tom 2).2336 (92) Shehide Sfarqa (stara izmeñu 50 i 60 godina. 8.2333 Pored toga. 7. tom 1). pr. dok.2334 (91) Hamdi Shala (star 26 godina. e-court. str. pr. 55–57. 7. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2331 (89) Ismet Rexhepi (star 38 godina. 2332 Sabit Kadriu. 21–24. tom 2). str. pr. 21–24. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. dok. e-court. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. tom 1). pr. str. godine). br.2338 2331 Dok. decembra 2000. nanete oružjem iz kog je pucano iz apsolutne blizine. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br. 2336 Dok. pr. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. decembra 2000. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 1). pr. str. br. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 859. br. godine). pr. e-court. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. pr. br. pr. br. muškog pola) 858. 2335 Sabit Kadriu. e-court. dok. 2333 Sabit Kadriu. str. 72–75. pr. 2334 Dok. str. br. dok. decembra 2000. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. pr. dok. dok.IT-05-87-T 41/28140 TER Prevod Rexhepija nastupila usled dve transtorakalne strelne rane. ženskog pola) 860. e-court. (90) Agim Sadiku (star 23 godine. dok. dok.2332 Tužilaštvo nije izvelo sudskomedicinske dokaze u vezi s Ismetom Rexhepijem. 73–76. tom 1). 21–24. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Agima Sadikua nastupila usled transkranio-facijalne strelne rane.2337 Meñutim. godine). br. muškog pola) 857. 148–150. str. 21–24. 89–90. 128–129. str. e-court. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.

decembra 2000. str. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Sherifa Sfarqe nastupila usled transkranio-facijalne strelne rane.IT-05-87-T 40/28140 TER Prevod (93) Sherif Sfarqa (star 43 godine. tom 2). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P2377 (Izjava svedoka od 10. dok. pr. 21–24. tom 2). pr. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. br. 2341 Sabit Kadriu. 121–124. tom 2). 2345 Sabit Kadriu. 7. br. br. 7. godine). str. e-court. str. br. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. decembra 2000. pr. pr. br. 74–76. br. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. Sherif Sfarqa je zadobio još dve strelne rane. 10–11. godine). Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2342 (95) Fetah Tahiri (star 39 godina. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 47–51. 11–14. e-court. tom 1). str. dok. 2340 287 . pr.2346 2339 Sabit Kadriu. tom 2). str. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. muškog pola) 862. 71–73. muškog pola) 863. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Skendera Sfarqe nastupila usled transtorakalne strelne rane. muškog pola) 864. br. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. str. br. e-court.2345 Pored toga. godine). br. P2377 (Izjava svedoka od 10. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. tom 2).2341 Pored toga. str. dok. 74–78. 8. str. pr. godine). 2342 Dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. Dok. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Fehmija Ternave nastupila usled transcervikalne strelne rane. dok. br. pr. tom 1). P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. tom 2). decembra 2000. br. e-court.2343 Pored toga. 21–24. br. dok. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Fetaha Tahirija nastupila usled transtorakalne strelne rane. str. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. pr. muškog pola) 861. pr.2344 (96) Fehmi Ternava (star 39 godina. str. 21–24. tom 1). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. 21–24.2340 (94) Skender Sfarqa (star 39 godina. e-court. br. e-court. e-court. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. dok. str. dok. br. 2346 Dok. decembra 2000. pr. 45–47. pr. dok. dok. pr. e-court. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. pr. tom 1). tom 2). dok. dok. 2344 Dok.2339 Pored toga. 2343 Sabit Kadriu. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. pr. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. pr. tom 2). pr. 7.

i druge u torakalnom predelu. dok. str. dok. nanete oružjem iz kog je pucano iz 2347 Sabit Kadriu. pr. 2353 Sabit Kadriu. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court.2349 Pored toga. tom 1). dok. 21–24.2348 (98) Azemine Vershevci (star 75 godina. str. muškog pola) 866. dok. 21–24. str. pr. 2351 Sabit Kadriu. str. 7.2351 Pored toga. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. muškog pola) 867. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P334 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. decembra 2000. 2348 288 . str. 165–167. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Azeminea Vershevcija nastupila usled kranio-celebralne traume. tom 1). str. 113–117. 24–25. pr. tom 1). str. pr. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. e-court. tom 2). tom 2). br. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. nanete oružjem iz kog je pucano iz prislona. str. Dok. 8. godine). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. 2352 Dok. str. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2353 Pored toga. francuska forenzička misija je ustanovila da je smrt Faika Vidishiqija nastupila usled transabdomino-torakalne strelne rane. P2377 (Izjava svedoka od 10. br.IT-05-87-T 39/28140 TER Prevod (97) Sahit Tiku (star 68 godina. decembra 2000. decembra 2000. e-court. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 7. str. br. 2349 Sabit Kadriu. br. godine).2347 Pored toga. muškog pola) 865. e-court. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. e-court. pr. 102–103. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. P2377 (Izjava svedoka od 10. 16–17. str. e-court. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. 2350 Dok. godine). 21–24. e-court. dok. br. 129–132. br. tom 2). pr. br. dok. tom 2). br. muškog pola) 868. dok. dok. tom 1). dok. e-court. nastale delovanjem tupim predmetom koje odgovara udarcu kundakom puške. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Sahita Tikua nastupila usled dve strelne rane: jedne u transkranio-facijalnom predelu. br. pr. pr. pr. P2377 (Izjava svedoka od 10. u francuskom forenzičkom izveštaju je ustanovljeno da je smrt Dritona Xhafe nastupila usled transtorakalne strelne rane. 21–24. br. pr. pr. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine.2352 (100) Driton Xhafa (star izmeñu 30 i 40 godina. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. br.2350 (99) Faik Vidishiqi (star 35 godina.

tom 2).2355 Pored toga. dok. 62–64.2356 (102) Veli Xhafa (star 45 godina. str. str. P2377 (Izjava svedoka od 10. br. dok. str. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. 8. br. godine). e-court. e-court. e-court. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. 21–24. str. 101–104. dok. godine). pr. br. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr.2360 2354 Dok. e-court. muškog pola) 871. pr. pr. br. dok. dok. br. 2358 (103) Naser Zhegrova (star 34 godine. pr. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji. dok. P2377 (Izjava svedoka od 10. pr. br. 7. Sabit Kadriu je prikupio informacije o ovoj žrtvi u toku istrage koju je sproveo na licu mesta u Gornjoj Sudimlji.2359 Pored toga.IT-05-87-T 38/28140 TER Prevod relativne blizine. pr. str. e-court. tom 2). dok. tom 2). 21–24. br. tom 2). 2357 Sabit Kadriu. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. 7. godine). str. tom 1). dok. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. tom 2). tom 2). br. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. dok. koje su nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Velija Xhafe nastupila usled transkranijalne strelne rane. tom 1). 134–137. br. str. 289 . br. muškog pola) 870. 2355 Sabit Kadriu. 33–34. decembra 2000. 47–49. decembra 2000. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. br. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja.2357 Pored toga. 7. dok. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. pr. tom 1). tom 2). pr. 4–6. e-court. str. 21–24. 2360 Dok. pr. str. 2–5. tom 2). 2358 Dok. str. e-court. str. pr. br. str. decembra 2000. dok. str. e-court. u francuskom forenzičkom izveštaju je zaključeno da je smrt Nazifa Xhafe nastupila usled dve strelne rane: jedne u transkranio-facijalnom predelu i druge u subklavikularnom predelu. str. nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. tom 1). e-court. pr. pr. 2356 Dok. 2359 Sabit Kadriu. e-court. pr. 83–85. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja.2354 (101) Nazif Xhafa (star 55 godina. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. u francuskom forenzičkom izveštaju je ustanovljeno da je smrt Nasera Zhegrove nastupila usled transkranijalne strelne rane. str. muškog pola) 869. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. br. e-court. br. e-court. P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. pr.

godine). 24 i navodi se da su uzrok smrti strelne rane na desnoj strani grudnog koša. specijalista sudske medicine.2366 (2) Ismail Kuqi (star 21 godinu. 2366 Zoran Stanković. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). P332 (Francuski forenzički izveštaj o obdukcijama: lokacija Gornja Sudimlja. sa strelnom ranom na potiljku. na osnovu fotografija. godine ubili pripadnici srpske policije i paravojnih snaga. dok. Dok. str. br. Hazbi Loku je. 5. dok. dok. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. P2274 (Izjava svedoka od 29. br. P2296 (Izjava svedoka od 4. 2364 Dok. br. u dvorištu Limana Lokua u Kotlini. Meñutim.IT-05-87-T 37/28140 TER Prevod 2. str. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Kotlina) 873. tom 1).2361 Pored toga.2362 F. br. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu K (Kotlina). u svom izveštaju je istakao da forenzički izveštaj ne potkrepljuje Lokuovo svedočenje o mestu gde se nalaze rane. Veće je saslušalo iskaz Fedrije Xhafe da su njenog oca Mirana Xhafu. 5. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). godine. 26164. 2365 Dok. br. P333 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. francuska forenzička misija je zaključila da je smrt Mirana Xhafe nastupila usled transkranijalne strelne rane. dok. pr. pr. T. pr.2363 Telo Idriza Kuqija je ekshumirano u unutrašnjem dvorištu džamije u Kotlini. pr. KAČANIK 1. T. naveo da je Ismajl Kuci jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 2. 8. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 8. maja 1999. par. br. str. dok. 130–133. str. 81–82. maj 2008. godine). u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. 38–39. 19. 2367 Hazbi Loku. str. dok je putovao u konvoju. Vebi Kuqi je leš označen kao 2361 Fedrije Xhafa. žrtvu koja nije navedena u Prilogu I. P331 (Francuski forenzički izveštaj o lokaciji: lokacija Gornja Sudimlja. godine). nanete oružjem iz kog je pucano iz relativne blizine. tom 2).2367 Nakon konsultovanja s majkom preminulog. tom 2). dok. septembar 2006. 24166 (14. 2363 Hazbi Loku. br. e-court. muškog pola) 875. (1) Idriz Kuqi (star 55 godina. 39. avgusta 2006. godine). par. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu I Optužnice (Gornja Sudimlja) (1) Miran Xhafa (muškog pola) 872. pr. muškog pola) 874. juna 1999. bez obzira na njih. pr.2364 U izveštaju austrijskog forenzičkog tima posmrtni ostaci Idriza Kuqija su označeni kao telo br. str. 2362 290 . br. pr. pr. pr. br.2365 Dr Zoran Stanković. 3164 (11. e-court. e-court. Hazbi Loku je video mrtvo telo Idriza Kuçija.

P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. bilo logično da ozlede budu na zadnjoj. u austrijskom izveštaju moralo navesti i podrobnije opisati da li su na očuvanim delovima tela bile prisutne rane. možda 2368 Dok. na osnovu odeće. 8. 25. 2373 Dok. U zapisniku o obdukciji iz istog izveštaja se kaže da na telu postoje tragovi dejstva eksplozije i vatre i da se na koži leña opažuju lezije. 26178–26179 (14. a ne na prednjoj strani. On je zaključio da je ta rana zadobijena van bunara i objasnio da bi. identifikovao kao svog roñaka Nexhadija Kuqija. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2370 (3) Nexhadi Kuqi (star 31 godinu.2369 Stanković je u svom izveštaju u vezi s ovim telom naveo da je ono pronañeno kako leži na trbuhu. br. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2372 U austrijskom izveštaju se navodi da su na posmrtnim ostacima ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre i da veći deo tela nedostaje. 18.2368 U austrijskom izveštaju se navodi da su ustanovljene višestruke strelne rane i da je lobanja žrtve razorena. T. str. 3163 (11.2376 Vebi Kuqi je leš označen kao telo br. pr. 3163 (11. 2374 Zoran Stanković. da su eksplozivne rane na telu zadobijene u bunaru. 2369 291 . Dok. a eksplozivna rana se nalazila u predelu levog pazuha. pr. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). godine. 25. Po njegovom mišljenju.2371 Vebi Kuqi je leš označen kao telo br. 4. dok. godine. 3. maj 2008. tamo bilo pronañeno još delova tela. godine). septembar 2006. str. to znači da su ozlede nastale negde drugde. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). pr. maj 2008.IT-05-87-T 36/28140 TER Prevod telo br. pr. iako je veći deo tela nedostajao. 2371 Hazbi Loku. br. verovatno usled eksplozije. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). par. str. pr. 13. dok. br. pr. pr. 3. naveo da je Dzemal od oca Muradema Kucija jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. dok. da se telo nalazilo u bunaru pre nego što je u njega bačena eksplozivna naprava. s obzirom na položaj u kom su pronañena tela. 2372 Dok.2373 Stanković je u svom svedočenju rekao da se. str. godine). 19. T. 26200 (14. T. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). muškog pola) 877. pr. godine). na osnovu fotografija. br. str.2374 On je takoñe zaključio da bi. br. 13. identifikovao kao svog roñaka Xhemjala Kuqija.2375 (4) Xhemjal Kuqi (star 22 godine. br. 2377 Dok. muškog pola) 876. 2376 Hazbi Loku. maj 2008. Hazbi Loku je. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). str. septembar 2006. godine). 8. identifikovao kao svog roñaka Ismaila Kuqija. T. 26150 (14. 2370 Zoran Stanković. br. str.2377 U austrijskom izveštaju se navodi da je na trupu ustanovljena strelna rana leña. godine). naveo da je Nexhad od oca Ferida Kuci jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 2375 Zoran Stanković. T. Hazbi Loku je. na osnovu odeće i oblika desnog stopala. na osnovu odeće i ličnih predmeta. na osnovu fotografija.

2381 Zoran Stanković. 3164 (11. godine).2387 Meñutim. 17. pr. godine). P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). godine). 2386 Dok.2385 Stanković je u svom izveštaju naveo da činjenica da je lična karta žrtve pronañena u zemlji kojom je bio ispunjen bunar ukazuje na to da su predmeti bacani u bunar prilikom pokopavanja. ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Atanu Lokuu i njegovo ime se ne pominje u izveštaju austrijskog forenzičkog tima. br. pr. T.2384 U austrijskom izveštaju se navodi da su na posmrtnim ostacima ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. godine). Veći deo tela je nedostajao. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 26127. Glava žrtve je nedostajala. godine). T. 12. str.2383 Isuh Loku je leš označen kao telo br. 2384 Dok. T. nije jasno da li se to odnosi na “Atana Lokua”.2381 Stanković se kasnije u toku svedočenja složio sa sugestijom da je. takoñe dole u tekstu analizu u vezi sa “Adnanom Lokuom”. 2380 Zoran Stanković. 26172–26173 (14. 3164 (11. dok. Zoran Stanković. dok. žrtvom koja nije navedena u Prilogu Optužnice. str. str. Hazbi Loku je. septembar 2006. 26131–26134 (14. maj 2008. 2387 Hazbi Loku. 2379 292 . 30. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). na osnovu očuvane kose i zuba. 26124. Hazbi Loku je. maj 2008. T. str. str. godine). Pored toga. godine. 30. godine. pr. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 2382 Zoran Stanković. muškog pola) 878. septembar 2006. 26128–26129 (14. T. 2383 Hazbi Loku. identifikovao kao svog brata Agima Lokua. br. za razliku od obdukcijskih zaključaka do kojih je dr Markwalder došao na groblju u Kačaniku.2378 Stanković je primetio da je doktor koji je sačinio taj zapisnik bio nedosledan u opisu telesnih ozleda i posvedočio da zapisnik sadrži grešku jer se u njemu najpre konstatuje prisustvo strelne rane trupa. br. pr. pr. par.2386 (6) Atan Loku (star 28 godina. naveo da je Agim Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. V. maj 2008. pr. 12–13.IT-05-87-T 35/28140 TER Prevod rane od gelera. kao i jedna strelna rana. što se iz zapisnika ne može jasno zaključiti. muškog pola) 879. 26130–26131 (14.2380 Pretresno veće napominje da Stanković izgleda smatra da su u zapisniku za istu ranu navedena dva različita uzroka. br. 12–13. 2385 Dok. T. naveo da je Adnan Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999.2382 (5) Agim Loku (star 31 godinu. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). prvi opis rane sačinio neko ko je prikupljao dokaze na mestu gde su se nalazila tela. dok. br. br. a kasnije kaže da su na lešu obdukcijom ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. pr. br. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). što dotičnog doktora diskvalifikuje u stručnom smislu. 1. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). na osnovu fotografija. maj 2008. 5. 2378 Dok. str. na osnovu fotografija.2379 On je primetio da taj doktor nije obavio pregled dovoljno temeljno.

str. Hazbi Loku je. str. br. ime Ismaila Lokua. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). str. i da se može pretpostaviti da je došlo do unutrašnjeg krvarenja jer su “[j]etra i pluća [. uključujući ranu nanetu rotirajućim projektilom. str. dok. str. T. naveo da je Ibush Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. str. godine). Hazbi Loku je. godine. Treba 2388 Hazbi Loku. pr. naveo da je Ismajl Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 2391 Dok.2390 Levo stopalo žrtve je nedostajalo. muškog pola) 881. 2396 Dok. 6. prema tom izveštaju. 293 . godine). 5. eksplozivne rane. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). “[u]bi[jena] vatrenim oružjem i detonacijom eksploziva” na mestu zločina 1: gornjem i donjem bunaru u Kotlini. 34. septembar 2006.2389 U austrijskom izveštaju se navodi da su ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije. pr. br.. januara 1971.2393 U austrijskom izveštaju se navodi da su ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. septembar 2006. pr.2394 (9) Ismajl Loku (star 28 godina. pr. godine. pr.. 2394 Dok. T. br. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). muškog pola) 882. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). naveo da je Garep Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 2389 Dok.2388 Emrush Loku je leš označen kao telo br. navedeno je u austrijskom izveštaju na spisku “Žrtve/povreñeni” kao ime jednog od lica koja su. godine. str. str. 3164 (11. T. kao i prisustvo projektila u gornjem delu leve butine. Hazbi Loku je. pr. 22.2397 Uz to. str. roñenog 20. 1.2396 Meñutim. godine). 2392 Hazbi Loku.2395 Pored toga. Obe noge od butina naniže su nedostajale. br. septembar 2006. pr. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 3164 (11. dok. i da su noge i lobanja razoreni. na osnovu fotografija. br.] bili razneti na komadiće”. br. na osnovu fotografija. 4. 2397 Dok. pr. 3163 (11. godine.2392 Rexhep Loku je leš označen kao telo br.IT-05-87-T 34/28140 TER Prevod (7) Garip Loku (star 47 godina. 11 identifikovao kao svog brata Garipa Lokua. muškog pola) 880. 23. u izveštaju se ne navode nikakvi drugi podaci o ovoj žrtvi. 22. br.2391 (8) Ibush Loku (star 20 godina. pr. 2395 Hazbi Loku. 6. na osnovu fotografija. br. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. kao i tri strelne rane. ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Ismajlu Lokuu. 2390 Dok. pr. 2393 Dok. dok. 33–34. 21 identifikovao kao svog sina Ibusha Lokua.

pr. str. 23) nije moglo identifikovati. godine u Kotlini. godine. (12) Naser (R) Loku (star 17 godina.2399 Seljani su leš označen kao telo br. v. godine.2402 On je takoñe posvedočio da je mrtvo telo Milaima Lokua. februar 2007. 2400 Dok. 2406 Dok. juna 1999. br. na osnovu fotografija. marta 1999. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). br. str. kao i nekoliko rana od gelera na leñima i rana od noža na vratu. 2405 Dok. 294 . str. 9. 10. 34. Lobanja je bila potpuno smrskana. muškog pola) 883. str. dok. 3. koje je na potiljku imalo strelnu ranu. pronašao u jednom potoku šest dana nakon napada od 9. muškog pola) 885. pr. 2. str.2398 (10) Izijah Loku (star 19 godina. marta 1999. 3. 22 i telo br. s izlaznim otvorom na licu. 48. a glava i noge su bili razoreni usled eksplozije. 2399 Hazbi Loku. Hazbi Loku je. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). pr. br. pet od 22 tela ili delova tela pronañenih u bunarima (telo br. br. br. telo br. na osnovu predmeta iskopanih u neposrednoj blizini tela. septembar 2006. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). na osnovu fotografija. T. 1. 11. septembar 2006. br. godine). 3163 (11. 13. pr.2405 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. br. naveo da je Zija Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 20. str. pr. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). Hazbi Loku je. godine). pr. godine). naveo da je njegov brat Milaim Loku jedno od lica ubijenih 24. str. pr. prema austrijskom izveštaju. Desna potkolenica i stopalo su nedostajali. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). pr. 33. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). na osnovu fotografija.2403 Mada ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Milaimu Lokuu.2400 U austrijskom izveštaju se navodi da su tragovi dejstva eksplozije i vatre na telu mogli nastati bilo pre bilo posle smrti. 2404 Hazbi Loku. pr. takoñe dok. br. br. 5. telo br. 2403 Hazbi Loku. dok.2401 (11) Milaim Loku (star 34 godine. 2401 Dok. 36. dok. Eric Baccard. naveo da je Naser Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. T. 10129 (19. 2402 Hazbi Loku. 9. 32–33. Pretresno veće prihvata svedočenje Hazbija Lokua da je Milaim Loku ubijen u toku napada izvedenog 9. P1809 (Eric Baccard. T. T. 3163 (11. P2296 (Izjava svedoka od 4. telo br. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 1. dok.2406 Stanković je u svom 2398 Dok. godine. br. Sinteza izveštaja). godine).IT-05-87-T 33/28140 TER Prevod napomenuti da se.2404 Rexhep Loku je leš označen kao telo br. pr. 20 identifikovao kao svog sina Nassera (R) Lokua. muškog pola) 884. 3164 (11. str. godine. marta 1999. septembar 2006. Hazbi Loku je. 5. kao i sekotinu na desnoj strani. godine). identifikovali kao Izijaha Lokua.

36. “[u]bi[jena] vatrenim oružjem i detonacijom eksploziva” na mestu zločina 1: gornjem i donjem bunaru u Kotlini. a desna noga je bila omotana kariranom maramom natopljenom krvlju. T. str. telo br. prema tom izveštaju. br.2412 Telo Zymera Lokua je ekshumirano u unutrašnjem dvorištu džamije u Kotlini. Meñutim. On je 2407 Dok.IT-05-87-T 32/28140 TER Prevod izveštaju naveo da se za ranu na vratu ne može sa sigurnošću reći da je naneta nožem jer je mogla nastati i od gelera. pr. kad su “Srbi […] krenuli” iz sela. naveo da je Sabit Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. pr. marta 1999. 23) nije moglo identifikovati. br. godine). pr. Hazbi Loku je. pr. 71. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. 2408 295 . godine. godine. 2413 Dok. dok. br. pr. godine. T. ali teško ranjenog. 34. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). U džepu žrtve je pronañena lična karta br. str. br.2407 (13) Sabit Loku (star 20 godina. žrtva je na desnoj šaci imala zavoj. U izveštaju se navodi da su uzrok smrti strelna rana u predelu lista desne noge i spoljašnje krvarenje. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). Treba napomenuti da se. godine). Hazbi Loku je posvedočio da je Zimer Loku kasnije tog dana “podlegao ozledama” i takoñe ga je prepoznao na osnovu fotografija. Hazbi Loku je pronašao Zimera Lokua živog. pr. ime Sabita Lokua. juna 1999. pet od 22 tela ili delova tela pronañenih u bunarima (telo br. str. 22 i telo br.2413 Posmrtni ostaci Zymera Lokua označeni su u austrijskom izveštaju kao telo br. dok. str. 2410 Dok. br. 39–40. 3. P2296 (Izjava svedoka od 4. navedeno je u austrijskom izveštaju na spisku “Žrtve/povreñeni” kao ime jednog od lica koja su. Hazbi Loku. Hazbi Loku. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2411 Zimer Loku je imao rane na grudima i desna potkolenica mu je bila gotovo sasvim odsečena. 4. septembar 2006. v. Uz to. godine). br. 13. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). takoñe dok. Eric Baccard. godine). koji se nalaze bliže kostima. na osnovu fotografija. br. par. godine u Kačaniku na ime Zimera od oca Kemala Lokija. Sinteza izveštaja). dok. roñenog 1979.2409 Meñutim. T. telo br. 48. u izveštaju se ne navode nikakvi drugi podaci o ovoj žrtvi. SK 01361710. 6. 10129 (19. 20. ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Sabitu Lokuu. 6. 2412 Hazbi Loku. februara 1990. godine). 24. 6. Prema tom izveštaju. str. 5. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). str. pr. 5. 3164 (11. telo br. izdata 19. 3164 (11.2414 Stanković je u svom izveštaju primetio da smrt usled iskrvavljenja može da nastupi samo u slučaju povrede velikih krvnih sudova potkolenice. 25. 9. muškog pola) 886. prema austrijskom izveštaju. br. juna 1999. pr. 2409 Dok. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). pr. 38–39. muškog pola) 887. str. br. septembar 2006. 11. 2414 Dok. 2411 Hazbi Loku. P2296 (Izjava svedoka od 4. P1809 (Eric Baccard.2408 Pored toga. str. 14.2410 (14) Zymer Loku (star 67 godina. dok. februar 2007. pr. str.

na osnovu fotografija. str. 5.2419 Prilikom unakrsnog ispitivanja. 16. godine). br. 2424 Dok. maj 2008. br. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). muškog pola) 888. br. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). dok. godine). br. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). 2417 Dok. 6D501 (Omot predmeta u vezi s jednim terorističkim aktom u Kotlini. 26170 (14. 2421 V.2415 (15) Neshat Rexha (star 16 godina. 2422 Zoran Stanković. septembar 2006. godine). godine). mart 1999.2423 Zyber Vlashi je leš označen kao telo br. 24. muškog pola) 889. pr. 26136 (14. pr. dok. 16. par. 15. Noge su se “verovatno nalazile u centru eksplozije”. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). septembar 2006. pr. 3163 (11. dok. 2425 Dok. 2. br. pr. godine). da se telo nalazilo u 2415 Dok. par. takoñe dok. T. pr. T. br. br. 26182–26184 (14. maj 2008. 6 identifikovao kao svog brata Salija Vlashija. 16. takoñe dok.2417 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre i da je lobanja slomljena udarcem tupim predmetom. 1. Hazbi Loku je. Nije se moglo utvrditi da li je ta ozleda zadobijena pre ili posle smrti. 18. pr. str. v. 7 identifikovao kao svog sina Neshata Rexhu. par.2418 Stanković je u svom svedočenju rekao da se u austrijskom izveštaju morao navesti podrobniji opis preloma kostiju lobanje jer je do njega moglo doći na nekoliko načina. i da su glava i noge smrskani. 2423 Hazbi Loku.2424 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. na osnovu fotografija. naveo da je Sali Vasliu jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). 2418 Dok. Rexha je leš označen kao telo br. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). takoñe dok. maj 2008. br. par. br. pr. 2416 296 . str. br. T.2416 Ferid B. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2420 On je takoñe objasnio da je uporedio da li opis odeće na telima koja su izvañena iz bunara odgovara odeći koja se vidi na fotografijama koje je na licu mesta snimio MUP2421 i da je zaključio da se može osnovano smatrati da je jedno telo koje se vidi u rovu pored jednog od bunara telo čija je odeća opisana kao odeća Neshata Rexhe. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića).IT-05-87-T 31/28140 TER Prevod takoñe ukazao na to da se konstatacija iz austrijskog izveštaja da je žrtva zadobila strelnu ranu u predelu lista desne noge kosi s Lokuovim iskazom da je desna noga bila gotovo sasvim odsečena. pr. kao i strelne rane. 2419 Zoran Stanković. Hazbi Loku. br. str. a centar rane se takoñe nalazio u predelu abdomena. godine).2425 Stanković je u svom izveštaju u vezi s ovim telom naveo da je ono u bunaru pronañeno na stomaku. pr. str. 15.2422 (16) Sali (M) Vlashi (star 42 godine. 3164 (11. pr. T. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). V. godine. 10. On je zaključio da se može “pouzdano” reći da je ta rana zadobijena van bunara i objasnio da bi. V. on je potvrdio da je takvu ozledu lobanje moglo prouzrokovati granje ili šiblje iz rastinja oko bunara. Hazbi Loku je. T. on je objasnio da je odeću uporedio po boji. Prilikom unakrsnog ispitivanja. 26139. pr. naveo da je Neshad Rexha jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). str. 2420 Zoran Stanković. godine.

str. 3163 (11. godine). naveo da je Mina Kuci jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). Hazbi Loku je. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). str. dok. pr.2435 (2) Sherif Kuqi ([nije navedena starost]. 2427 297 . 2433 Hazbi Loku. Hazbi Loku je. pr. Hazbi Loku. T. godine. str. P2296 (Izjava svedoka od 4. te rane su ujedno bile uzrok smrti. Prema tom izveštaju. 1. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku).2428 Telo Vejsela Vlashija je ekshumirano u unutrašnjem dvorištu džamije u Kotlini. dok. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 11. Hazbiju Lokuu je rečeno da je Vesel Vlashi pogoñen s nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u grudni koš i da je na donjoj polovini tela imao teške opekotine. br. 41. 40. Konstatovano je prisustvo nekoliko ulaznih otvora strelnih rana.2429 U austrijskom izveštaju.2431 U plastičnom novčaniku pronañenom u džepu jakne žrtve nalazili su se jugoslovenska vozačka dozvola.2434 U austrijskom izveštaju se navodi da su na posmrtnim ostacima ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. 41.IT-05-87-T 30/28140 TER Prevod bunaru pre nego što je u njega bačena eksplozivna naprava. T. strelne rane su verovatno nanete post mortem. muškog pola) 890. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). godine). dok. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). juna 1999. 26150 (14. 2430 Dok. T. na osnovu fotografija. septembar 2006. br. pr. 2. 8. na osnovu fotografija. pr. 10. pr. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. pr. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). pr. godine). br. br. posmrtni ostaci Vejsela Vlashija označeni su kao telo br. br. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Kotlina) (1) Minah Kuqi ([nije navedena starost]. str.2432 2. septembar 2006.2433 Baki Kuqi je leš označen kao telo br. pr. naveo da je Vesel Vlashi jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. str. br. dok. pr. 2435 Dok. izdati na ime Vejsela Vlashija. 262430 i u njemu se navodi da su na rukama i nogama prisutne naslage čañi i da je ustanovljeno nekoliko strelnih rana. str. str. godine). s obzirom na položaj u kom su pronañena tela. maj 2008. 38–39. muškog pola) 2426 Zoran Stanković. 2434 Dok. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 1. bilo logično da ozlede budu na zadnjoj. br. 2428 Hazbi Loku. a ne na prednjoj strani. lična karta i pasoš. str. 3163 (11.2426 (17) Vesel Vlashi (star 55 godina. identifikovao kao svog sina Minaha Kuqija. Prema tom izveštaju. 2431 Dok. par. godine. pošto nije bilo odgovarajućih hematoma. muškog pola) 891. na osnovu odeće. 2429 Dok.2427 On je posvedočio da su ljudi iz Kotline pronašli Vesela Vlashija u jednoj prostoriji na drugom spratu kuće Limana Lokua. pr. 2432 Dok. 5. br. br.

da se telo nalazilo u bunaru pre nego što je u njega bačena eksplozivna naprava. a ne na prednjoj strani. godine). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). dok. Hazbi Loku je. br. pr. 12 identifikovao kao svog brata Sherifa Kuqija. T. naveo da je Ismet Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 24. 1. br. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). str. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku).2444 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. pr. On je zaključio da su te rane zadobijene van bunara i objasnio da bi. 2444 Dok. godine).2439 (3) Ismet Loku ([nije navedena starost]. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). naveo da je Serif Kuci jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. dok. jetra i pluća žrtve oštećeni hicima iz vatrenog oružja ili dejstvom eksplozije. 2441 Dok. pr. str. godine. godine). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 2439 Zoran Stanković. 24. str. Hazbi Loku je. br. 2440 Hazbi Loku. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). br. str. str. str. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). 2. 2438 Dok. septembar 2006. 2445 Dok. 2443 Hazbi Loku.2442 (4) Mahi Loku ([nije navedena starost]. br. septembar 2006. 3163 (11. s obzirom na položaj u kom su pronañena tela bilo logično da ozlede budu na zadnjoj.2443 Latif Loku je leš označen kao telo br. godine. 18. str. 3163 (11. naveo da je Mahi Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 1. T.2441 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i opekotine. T.2445 2436 Hazbi Loku. na osnovu fotografija. T. septembar 2006. 27.2440 Zenel Loku je leš označen kao telo br. pr. na osnovu fotografija. br. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku).2438 Stanković je u svom izveštaju u vezi s ovim telom naveo da je ono pronañeno kako leži potrbuške. dok. 8. a eksplozivne rane su se nalazile napred. godine. 26150 (14. i da su creva. identifikovao kao svog brata Mahija Lokua. dok. i da je lobanja razbijena udarcem tupim predmetom. str. br. pr. 2437 Dok.2436 Vebi Kuqi je leš označen kao telo br. 31. muškog pola) 893. kao i strelna rana ramena. 3163 (11. godine). identifikovao kao svog sina Ismeta Lokua. br. na osnovu fotografija. na osnovu odeće i ličnih predmeta. 26. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). par. pr. str. 298 . pr.IT-05-87-T 29/28140 TER Prevod 892. 2442 Dok. kao i višestruke strelne rane. 14. br.2437 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i opekotine. pr. maj 2008. pr. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). Hazbi Loku je. muškog pola) 894. pr. br. na osnovu odeće. 31. kao i rane od gelera na leñima žrtve.

2450 U austrijskom izveštaju se napominje da se identitet posmrtnih ostataka koji su.2452 Pored toga. kao i strelna rana u predelu stomaka i nekoliko rana na leñima koje su mogle biti nanete hicima iz vatrenog oružja ili posledica eksplozije. 3163 (11. naveo da je Nasir od oca Fadila Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 36. muškog pola) 895.IT-05-87-T 28/28140 TER Prevod (5) Naser (F) Loku ([nije navedena starost]. 3163 (11. 2453 Dok. T. naveo da je Sabri od oca Hameda Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. 32. 6D670 (Izveštaj veštaka dr Stankovića). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 2451 Dok.2447 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. str. Meñutim. T.2448 Stanković je u svom izveštaju napomenuo da činjenica da obducenti nisu mogli da utvrde da li su ozlede nanete vatrenim oružjem ili su posledica eksplozije potvrñuje nedostatak stručnog iskustva sa strelnim i eksplozivnim ranama i načinom pronalaženja gelera u telu. 1. pr. muškog pola) 896. 32. pr. pr. pr. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 2447 Dok. br. T. navedeno je u austrijskom izveštaju na spisku “Žrtve/povreñeni” kao ime jednog od lica koja su.2453 Meñutim. 13. na osnovu fotografija. septembar 2006. pr. str. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2446 Mohamed Loku je leš označen kao telo br. septembar 2006. 23 nije mogao utvrditi. godine. roñenog 18. str. str. zajedno s ostacima odeće i delovima tkiva i kostiju. u izveštaju se ne navode nikakvi drugi podaci o ovoj žrtvi. identifikovao kao svog brata Nasera (F) Lokua. 3. br. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku).2449 (6) Bajram Loku ([nije navedena starost]. prema tom izveštaju. iskopana masa je sadržala i jaknu koju je Qane Loku na lokaciji grobnice prepoznao kao jaknu svog sina Bajrama Lokua. dok. Hazbi Loku je. 2452 Hazbi Loku. godine). na osnovu fotografija. br. 3163 (11. Hazbi Loku je. br. naveo da je Bajram Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. godine. 6. 71. “[u]bi[jena] vatrenim oružjem i detonacijom eksploziva” na mestu zločina 1: gornjem i donjem bunaru u Kotlini. godine.2451 (7) Sabri Loku ([nije navedena starost]. septembar 2006. Treba 2446 Hazbi Loku. 2448 Dok. godine. muškog pola) 897. ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Sabriju Lokuu. str. godine). 299 . označeni kao telo br. br. br. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). ime Sabrija Lokua. dok. na osnovu odeće. br. 3. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). br. str. 2449 Dok. maja 1971. 19. godine). Uz to. 2450 Hazbi Loku. pr. Hazbi Loku je. par. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). pr. dok. pr. na osnovu fotografija.

ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i vatre. Gornji deo tela je nedostajao. 29. juna 1999. br. P2296 (Izjava svedoka od 4.2455 Ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Emrlahu Kuçiju. 23) nije moglo identifikovati. na osnovu očuvanih ostataka odeće. Lobanja je bila razbijena udarcem tupim predmetom. pr.IT-05-87-T 27/28140 TER Prevod napomenuti da se. 2457 Dok. marta 1999. 48. Sinteza izveštaja).2459 (10) Cen Loku ([nije navedena starost]. na osnovu dubokih cipela i čarapa žrtve. str. br. 13. muškog pola) 899. (9) Atmir Loku ([nije navedena starost]. P1809 (Eric Baccard. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). prema austrijskom izveštaju. godine). 5. blizu tela Milaima Lokua.2461 2454 Dok. br. 34. godine). str. takoñe dok. pr. 2456 Dok. telo br. telo br. 9. br. Hazbi Loku je pronašao i prepoznao telo Emrlaha Kuçija šest dana posle napada od 9. pet od 22 tela ili delova tela pronañenih u bunarima (telo br. 2460 Dok. 15. 36. 300 . br. pr. pr. pr. 29. str. str. v. telo br. Emrush Loku je delove tela iz skupa posmrtnih ostataka označenih kao telo br. 22 i telo br. V. str. Na osnovu odeće je ustanovljeno da su donji udovi žrtve označeni kao telo br. 2455 Dok. 2458 Dok. pr. takoñe str. Ekrem Loku je leš označen kao telo br. Žrtva je na jakni na leñima imala dve rupe od metaka na desnoj strani i još dve na levoj strani. 20.2456 U izveštaju austrijskog forenzičkog tima se navodi da su na posmrtnim ostacima. br.2460 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i opekotine i da je ono u velikoj meri uništeno usled dejstva eksplozije. str. str. T. br. identifikovao kao svog sinovca Atmira Lokua. 11. identifikovao kao svog sinovca Atmira Lokua. marta. pr. Eric Baccard. muškog pola) 900. 2459 Dok. 20. 3. str. pr. februar 2007. 10129 (19. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 16. identifikovao kao svog sina Cena Lokua. 10. Telo su delimično pojele životinje tako da su pomenute strelne rane bile jedine koje je svedok mogao da vidi. muškog pola) 898. na osnovu specifične izbačenosti i nepravilnog rasporeda zuba gornje vilice i donjeg veša kaki-zelene boje. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). pr. br. br. 3.2457 Emrush Loku je delove tela iz skupa posmrtnih ostataka označenih kao telo br. 28.2454 (8) Emrlah Kuçi ([nije navedena starost]. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 10. godine. 19–20. 2461 Dok.2458 U austrijskom izveštaju se navodi da su na telu ustanovljeni tragovi dejstva eksplozije i opekotine i da se ono nalazilo blizu centra eksplozije. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 20. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). Emrlah Kuçi je nestao 9. koji su se sastojali samo od donjih udova. str. 28.

žrtvom koja je navedena u Prilogu Optužnice. 2464 Dok. prema austrijskom izveštaju. 13. pr. P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). 2463 Dok. “[u]bi[jena] vatrenim oružjem i detonacijom eksploziva” na mestu zločina 1: gornjem i donjem bunaru u Kotlini. pr. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom).2465 Ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Adnanu Lokuu i njegovo ime se ne pominje u izveštaju austrijskog forenzičkog tima. godine. ime Danusha Kuqija. telo br. 3163 (11. P361 (Izveštaj austrijskog forenzičkog tima u vezi s Kotlinom). 5. 3260–3261 (12. 20. muškog pola) 904. takoñe dok. septembar 2006. septembar 2006. br. selo Vata.2463 Meñutim. 48. februar 2007. naveo da je Adnan Loku jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. Sejdi Lami je pokopao Illira od oca Osmana Caku 14. v. 3. telo br. 3260–3261 (12. roñenog u junu 1982. br.2466 On je naveo da je Illir od oca Osmana Caka jedan od sedam ljudi ubijenih 13. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. godine). T. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu K (Vata (Slatina)). 2. aprila 1999. prema tom izveštaju. septembar 2006. godine). 301 . str. str. godine. muškog pola) 901. pr. pr. 23) nije moglo identifikovati. telo br. takoñe gore u tekstu analizu u vezi s “Atanom Lokuom”. u izveštaju se ne navode nikakvi drugi podaci o ovoj žrtvi. br. br. muškog pola) 902. 11. T. 1. br. 10129 (19. Sinteza izveštaja). 36. navedeno je u austrijskom izveštaju na spisku “Žrtve/povreñeni” kao ime jednog od lica koja su. Hazbi Loku je. dok. 6. jula 2000. pr. 34. aprila 1999. ni za jedne posmrtne ostatke nije ustanovljeno da pripadaju Danushu Kuqiju. str. 5. P1809 (Eric Baccard. T.2462 Pored toga. 3164 (11. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Vata (Slatina)) 903. T. pr. bez obzira na njih. br. V. Treba napomenuti da se. godine u okolnim naseljima Caka i Tifeku. godine. pet od 22 tela ili delova tela pronañenih u bunarima (telo br. T. P2271 (Izjava svedoka od 14. 9. Hazbi Loku je. Meñutim. 22 i telo br. godine). P380 (Komplet od 24 fotografije koje je dostavio Hazbi Loku). godine). 2466 Sejdi Lami. 2465 Hazbi Loku. na osnovu fotografija. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. str. 71. (1) Illir od oca Osmana Caka (star 15 godina. 2467 Sejdi Lami. dok. dok. godine na groblju u zaseoku Lama. na osnovu fotografija. naveo da je Danush od oca Idriza Kuci jedno od lica ubijenih u Kotlini u martu 1999. Uz to.IT-05-87-T 26/28140 TER Prevod (11) Danush Kuqi ([nije navedena starost]. godine). Eric Baccard. str.2467 U forenzičkom izveštaju u 2462 Hazbi Loku. godine). str. septembar 2006. 3.2464 (12) Adnan Loku ([nije navedena starost].

P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima.2470 (3) Mahmut od oca Hasana Caka (star 45 godina. označenog kao žrtva br. 13. 302 . 2473 Dok. 21–24. 22. jula 2000.2469 U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da je uzrok smrti Jakupa od oca Mustafe Cake. pr. godine).2473 (4) Qemajl Deda (star 47 godina. e-court. br. godine). 3260–3261 (12. jul 1999. godine na groblju u zaseoku Lama. godine. str. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. koja je nastupila 13. str. 2474 Dok. pr. pr. dok. 2472 Dok. aprila 1999. 2469 Sejdi Lami. br. br. P2271 (Izjava svedoka od 14. str. jula 2000. aprila 1999. selo Vata. 13–16. aprila 1999. aprila 1999. pr. pripadalo Mahmutu Caki. pr. pr. označenog kao žrtva br. br. dok. U izveštaju je zaključeno da se “[o]bdukcioni nalazi […] poklapaju sa navodima o pogubljenju sa velike udaljenosti”. godine. On je naveo da je Jakup Caka jedan od sedam ljudi ubijenih 13. 12. str. godine). br. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. T. pr. strelne rane glave i grudnog koša. selo Vata. 2471 Dok.2468 (2) Jakup od oca Mustafe Caka (star 37 godina.2471 Prema forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom. str. aprila 1999. str. 2470 Dok. godine). godine pronašao na putu iz zaseoka Lama. koja je nastupila 13. označenog kao žrtva br. P365 (Obdukcijski izveštaj s lokacije grobnice u Slatini). 22. br. septembar 2006. godine). 5. 22. Zaključeno je da je način smrti homicid. godine u okolnim naseljima Caka i Tifeku.IT-05-87-T 25/28140 TER Prevod vezi s Lamom se navodi da su uzrok smrti Illira od oca Osmana Cake. U zapisniku o obdukciji u vezi s grobnicom na lokaciji Slatina navodi se da su uzrok smrti Qemajla Dede strelna rana grudnog koša. str. to telo je identifikovao brat preminulog. jul 1999. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). 7. godine). 13. 13. na mestu koje je meštanima poznato kao “Guret e Kripes”. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). muškog pola) 905. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). 4. godine). T. dok. P2271 (Izjava svedoka od 14. str. pr.2472 U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša i kaže da izgled rane upućuje na zaključak da je pucano iz daljine. 3262 (12. 5. muškog pola) 907. dok. str. muškog pola) 906. 17–20. br. pr. br. br. Sejdi Lami je pokopao Jakupa od oca Mustafe Caku 14. str. pr. ubodna rana grudnog koša i sekotina na vratu. br. godine.2474 2468 Dok. aprila 1999. 5. Sejdi Lami je naveo da je jedno od četiri mrtva tela koja je 13. jedna strelna rana grudnog koša. jul 1999. septembar 2006. 6. a smrt je nastupila 13.

aprila 1999.2481 2475 Dok. selo Vata. višestruke strelne rane grudnog koša. pr.2477 U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da su uzrok smrti Brahima Lame.IT-05-87-T 24/28140 TER Prevod (5) Nazmi Elezi (star 29 godina. muškog pola) 911. jul 1999. godine. 22. P365 (Obdukcijski izveštaj s lokacije grobnice u Slatini). Zaključeno je da je način smrti homicid.2475 (6) Vesel Elezi (star 41 godinu. 4. septembar 2006. godine pronašao na putu iz zaseoka Lama. 12. koja je nastupila 13. koja je nastupila 13. br. U zapisniku o obdukciji u vezi s grobnicom na lokaciji Slatina navodi se da je mogući uzrok smrti Nazmija Elezija pogodak u glavu granatom. P2271 (Izjava svedoka od 14. pr. pr. aprila 1999. godine pronašao na putu iz zaseoka Lama. str. 10. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. pr. br. godine). str. godine). Zaključeno je da je način smrti homicid. selo Vata. godine). str. P365 (Obdukcijski izveštaj s lokacije grobnice u Slatini). pr. pr. septembar 2006. 2476 303 .2478 (8) Hebib Lama (star 18 godina. 9.2476 (7) Brahim Lama (star 52 godine. 25–28. muškog pola) 910. pr. višestruke strelne rane grudnog koša i abdomena. godine. e-court. jula 2000. 2478 Dok. str. označenog kao žrtva br. 2480 Dok. godine). P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). 2477 Sejdi Lami. 19. br. aprila 1999. 2481 Dok. 29–32. br. pr. godine). 8. strelne rane grudnog koša. na mestu koje je meštanima poznato kao “Guret e Kripes”. P2271 (Izjava svedoka od 14. označenog kao žrtva br. U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da su uzrok smrti Ibrahima Lame. godine. pr. 4. koja je nastupila 13. označenog kao žrtva br. dok. pripadalo Hebibu Lamiju. 33–36. Sejdi Lami je naveo da je jedno od četiri mrtva tela koja je 13. aprila 1999. pripadalo Brahimu Lamiju. str. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). str. br. br. Dok. U zapisniku o obdukciji u vezi s grobnicom na lokaciji Slatina navodi se da su uzrok smrti Vesela Elezija višestruke strelne rane. str. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. dok. muškog pola) 908.2479 U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da su uzrok smrti Hebiba Lame. jul 1999. muškog pola) 912. 3261–3262 (12. str. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). br. dok. dok. str. Sejdi Lami je naveo da je jedno od četiri mrtva tela koja je 13. br. e-court. na mestu koje je meštanima poznato kao “Guret e Kripes”. 11. 2479 Sejdi Lami. jula 2000. 3261–3262 (12. T.2480 (9) Ibrahim Lama (star 52 godine. 22. br. godine). 12. muškog pola) 909. T. aprila 1999.

P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. 2486 Dok. 2484 Dok. str. dok. 22. br. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). 38–41. u forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da je uzrok smrti Halialija Shiqeribera. br. muškog pola) 916. 22. koja je nastupila 13. 2483 Dok. aprila 1999. koja je nastupila 13. aprila 1999. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. str. 10–12. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. 22. br. strelne rane leña. jul 1999. 2–5. br. označenog kao žrtva br. 2485 Sejdi Lami. 13. br. strelna rana leña.2483 (12) Sabri Salihu (star 38 godina. pr. godine). Sejdi Lami je naveo da je Shyqyri jedno od lica ubijenih 13. pr. pr.2486 U tom izveštaju se takoñe navodi da su na remenu i rukama ustanovljene četiri strelne rane koje nisu bile neposredno opasne po život. koja je nastupila 13. 12. str. 2488 Dok.2482 (11) Kemajl Salihu (star 40 godina. 40. U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da su uzrok smrti Sabrija od oca Ilaza Salihua.2488 2482 Dok. godine). str. br. godine u selu 2485 Vata. 3261 (12. pr. 6–9. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom).IT-05-87-T 23/28140 TER Prevod (10) Izahir Salihu (star 22 godine. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. br. godine ili približno tog datuma. godine). 5. ali su. 11. godine). T. pr. Pored toga. označenog kao žrtva br.2484 (13) Haliali Shiqeriber (star 46 godina. 13. muškog pola) 914. pr. zbog verovatnog gubitka krvi. 4. pr. pr. doprinele smrtnom ishodu. koja je nastupila 13. 17. 2487 Dok. br. 22. godine. strelna rana donjeg dela leña. godine. jul 1999. br. aprila 1999. jul 1999. pr. str. dok. godine). ovu žrtvu je identifikovao njen otac Bequir Halili. jul 1999. godine). označenog kao žrtva br. str. br. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. godine. 22. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). str. str. str. str. br. pr. aprila 1999. 2. U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da je uzrok smrti Kemajla od oca Ilaza Salihua. 304 . dok. U forenzičkom izveštaju u vezi s Lamom se navodi da je uzrok smrti Izahira od oca Ilaza Salihua. godine). dok. P2271 (Izjava svedoka od 14. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). strelna rana abdomena. označenog kao žrtva br. dok. aprila 1999. muškog pola) 913. septembar 2006. jula 2000.2487 Prema izveštaju kanadskog forenzičkog tima. 13. 3. pr. str. P364 (Forenzički izveštaj u vezi s Lamom). jul 1999. muškog pola) 915.

dok. jula 2000. godine). 17. maja 1999. oktobar 2006. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Stagovo) 919. 2496 Dok. 4. o njemu se kasnije u izveštaju govori kao o žrtvi muškog pola br. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. pr. godine prepoznao kao Rramana Lamija. 3261 (12. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. aprila 1999. godine). br. str. pr. godine). jul 1999. ovu žrtvu je identifikovao njen brat Zeqir Xhokli. septembar 2006. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. br. bez obzira na njih. pr. jul 1999. meñutim. str. muškog pola) 920. 4. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 22. 2492 Dok. str. str. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. godine). P2271 (Izjava svedoka od 14. godine). 12. dok. 4615 (11. 22. 22. Dok. 2490 Dok. muškog pola) 917. 2495 Muharrem Dashi. 99/04/509 su kao Bakija Belu identifikovali roñaci žrtve. 2491 305 .2496 U tom zapisniku se navodi da su uzrok smrti unutrašnje krvarenje i trauma lobanje i mozga izazvani hicem iz vatrenog oružja. Žrtva je 2489 Sejdi Lami.2493 Čini se da je ovde posredi nedoslednost u izveštaju. 4. opština Kačanik. godine). T. pr. T. aprila 1999. br. 1 pripada Ramadanu Xhokliu. Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Vata (Slatina)) (1) Ramadan Xhokli (star 28 godina. br. str. muškog pola) 918. godine). 22. telo br. 8.2489 U izveštaju kanadskog forenzičkog tima se navodi da telo iz groba br.IT-05-87-T 22/28140 TER Prevod 4. 2493 Dok. P363 (Izveštaj kanadskog forenzičkog tima. str. 9. jul 1999. (1) Baki Bela (star 72 godine. 2494 Sejdi Lami.2490 Prema tom izveštaju. br. Meñutim.2495 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. br. godine u selu Stagovo. 494. 2492 U izveštaju kanadskog forenzičkog tima Rraman Lama se prvo pominje kao žrtva iz groba br. 5.2494 5.2491 (2) Rraman Lami (star 52 godine. pr. Muharrem Dashi je video Belino telo 21. Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu K (Stagovo). jul 1999. godine). pr. P2271 (Izjava svedoka od 14. br. Sejdi Lami je jednu od žrtava ubijenih 13. pr. str. Sejdi Lami je naveo da je Ramadan Xhokli jedno od lica ubijenih 13. jula 2000. godine u selu Vata.

Muharrem Dashi je video telo Brahima Dashija 21. br. Navedeno je da je način smrti ubijanje. T.2504 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe.2500 (3) Ibrahim Avdi Dashi (star 31 godinu. Navedeno je da je način smrti ubijanje. 378. 2498 306 . str. muškog pola) 922. str. godine u selu Stagovo. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Žrtva je zadobila prostrelnu ranu karlice. str. str. Žrtva je zadobila smrtonosnu prostrelnu ranu glave. oktobar 2006. telo br. 494–495. pr. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Muharrem Dashi je video telo Hamdija Dashija 21. telo br. 433–434. br. šest prostrelnih rana abdomena i petnaest prostrelnih rana leve noge i karlice. 2506 Dok. pr. str. 99/04/507 su kao Ibrahima Dashija identifikovali roñaci žrtve. br. 2505 Dok. 2500 Dok. br.2498 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. godine). pr. 378–380. abdomen i butinu. Navedeno je da je način smrti ubijanje. 433. T. godine). 323. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe).2503 (4) Ramadan Dashi (star 58 godina. godine u selu Stagovo. 2501 Muharrem Dashi. str. Žrtva je zadobila smrtonosnu prostrelnu ranu glave. a pogoñena je i u grudni koš. pr. muškog pola) 923. kao i prostrelnu ranu abdomena.2497 (2) Hamdi Dashi (star 53 godine. Muharrem Dashi. 4615 (11. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). kao i prelome kostiju lobanje.IT-05-87-T 21/28140 TER Prevod zadobila najmanje dve prostrelne rane glave i vrata.2502 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti razorenje mozga. oktobar 2006.2505 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti razorenje mozga. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe).2506 2497 Dok. telo br. T. muškog pola) 921.2499 U tom zapisniku se navodi da su uzrok smrti unutrašnje krvarenje i trauma lobanje i mozga. pr. godine u selu Stagovo. str. 4615 (11. 323–324. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 2504 Muharrem Dashi. Navedeno je da je način smrti ubijanje.2501 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. 4615 (11. pr. br. 99/04/508 su kao Hamdija Dashija identifikovali roñaci žrtve. br. br. 2503 Dok. 99/04/506 su kao Ramadana Dashija identifikovali roñaci žrtve. 2502 Dok. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). maja 1999. godine). trupa i ramena. maja 1999. Muharrem Dashi je video telo Ramadana Dashija 21. 2499 Dok. pr. oktobar 2006. maja 1999.

telo br.2509 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. pr. 2509 Muharrem Dashi. 99/04/503 su kao Sevdiju Guri identifikovali roñaci žrtve. Žrtva je takoñe zadobila prostrelnu ranu ruke. muškog pola) 925. str. 101. ženskog pola) 924. telo br. oktobar 2006.2514 (8) Sevdije Guri (stara 54 godine. T. pr. pr. str. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). br. str. br. Muharrem Dashi je video telo bake Fitima Gudaqija 21.2511 (7) Hanife Gudaqui (stara 77 godina. pr. Navedeno je da je način smrti ubijanje. Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. 99/04/501 su kao Hanifu Gudaqi identifikovali roñaci žrtve. 44–45.2513 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti unutrašnje i spoljašnje krvarenje izazvano prostrelnom ranom grudnog koša. 271–272. br. T. pr. pr. telo br. ženskog pola) 927. 4615 (11. br. maja 1999. 99/04/502 su kao Fitima Gudaqija identifikovali roñaci žrtve. 101–102.2515 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti spoljašnje krvarenje izazvano prostrelnim ranama butina.2508 (6) Fitim Gudaqi (star 7 godina. str. str. pr. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Dok. 99/04/505 su kao Bariju Elezi identifikovali roñaci žrtve. 2508 307 . godine u selu Stagovo. godine).2507 U tom zapisniku se navodi da su uzrok smrti unutrašnje krvarenje i ozlede srca i pluća izazvani prostrelnom ranom grudnog koša. br. 2511 Dok. Moguće je da je navod da je žrtvu prilikom incidenta držala majka tačan.2512 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. 2513 Dok. Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. br. Navedeno je da je način smrti ubijanje.2510 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti najverovatnije unutrašnje krvarenje izazvano prostrelnom ranom vrata. 271. Muharrem Dashi je video telo Fitima Gudaqija 21. godine u selu Stagovo. br. u zapisniku o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe se navodi da je Hanife Gudaqui imala otprilike 74 godine. 4615 (11. 2510 Dok. godine). Dok je Muharrem Dashi posvedočio da je baka Fitima Gudaqija “imala više od 80 godina”. 2515 Dok. kao i prelom noge nastao udarcem tupim predmetom. usled kojih je došlo do 2507 Dok. Navedeno je da je način smrti ubijanje. 44. telo br. Žrtva je takoñe zadobila prostrelnu ranu abdomena. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 159. ženskog pola) 926. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 2512 Muharrem Dashi. str. str. oktobar 2006. maja 1999. 2514 Dok.IT-05-87-T 20/28140 TER Prevod (5) Bahrije (R) Elezi (stara 46 godina.

U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša. 7. 4616 (11. pr.2518 (10) Ramush Jaha (star 75 godina. 99/04/504 su kao Elifu Jahu identifikovali roñaci žrtve. telo br.2522 (12) Ibush Rrushi (star 59 godina. pr. oktobar 2006. telo br. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). telu Fahrija Manija dodeljena je oznaka slučaj br. str. Navedeno je da je način smrti ubijanje. br. kao i udarac tupim predmetom u predelu lica (lobanje). pr. Žrtva je takoñe zadobila 2516 Dok. Žrtva je pogoñena s tri hica iz vatrenog oružja. br. godine u selu Stagovo. 2520 Dok. 2522 Dok.2523 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. 6–12. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). telu Ramusha Jahe dodeljena je oznaka slučaj br.IT-05-87-T 19/28140 TER Prevod otvaranja velikih arterijskih krvnih sudova. Navedeno je da je način smrti homicid.2520 (11) Fahri Mani (star 56 godina. str. muškog pola) 929. Muharrem Dashi je video telo Ramusha Jahe 21. 7. Žrtva je takoñe zadobila prostrelnu ranu grudnog koša. 4616 (11. Navedeno je da je način smrti ubijanje. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). oktobar 1999. Žrtva je takoñe zadobila prostrelnu ranu ruke. br. kao i trauma lobanje i mozga. ženskog pola) 928. 2521 Muharrem Dashi. Dok.2519 U zapisniku o obudukciji u vezi s grobnicom na lokaciji “Stagov”. godine u selu Stagovo. obdukcijski izveštaj. Žrtva je takoñe zadobila strelnu ranu noge. 2519 Muharrem Dashi. muškog pola) 930. oktobar 2006. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). godine). godine u selu Stagovo. Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe.2521 U zapisniku o obudukciji u vezi s grobnicom na lokaciji “Stagov”. 2523 Muharrem Dashi. 02/99/DK. 4615 (11.2517 U tom zapisniku se navodi da su uzrok smrti unutrašnje krvarenje izazvano prostrelnom ranom grudnog koša. muškog pola) 931. pr. T. godine). P369 (Lokacija grobnice Stagovo. 1–5. br. Muharrem Dashi je video telo Fahrija Manija 21. godine). T.2516 (9) Elife Jaha (stara 83 godine. P369 (Lokacija grobnice Stagovo. maja 1999. 2518 Dok. pr. maja 1999. br. Muharrem Dashi je video Rrushijevo telo 21. 214–215. str. godine). naročito u predelu donje vilice. br. U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti strelna rana glave. 553. str. str. maja 1999. godine). T. 2524 Dok. 99/04/510 su kao Ibusha Rrushija identifikovali roñaci žrtve. 2517 308 . Navedeno je da je način smrti homicid. obdukcijski izveštaj.2524 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti unutrašnje krvarenje izazvano prostrelnom ranom grudnog koša. oktobar 2006. 01/99/DK. pr. oktobar 1999. 214. 159–160. str.

2532 U tom zapisniku se navodi da je devojčica ubijena hicem iz vatrenog oružja kroz grudni koš i da je uzrok smrti unutrašnje krvarenje. a možda i jednu eksplozivnu ozledu. oktobra 1999. maja 1999. P376 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). br. str. 2526 309 . Veće napominje da izmeñu dokaza i Optužnice postoji jedan broj nepodudarnosti kad je reč o pisanju imena nekih od žrtava navedenih u Prilogu K (Dubrava). septembar 2006. godine).2527 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti unutrašnje krvarenje izazvano strelnom ranom abdomena. godine u Dubravi. septembar 2006. 2533 Dok. 2527 Dok. dok. br. godine). pr. str. 2532 Dok. pr. 2528 Dok. dok. 45. P2306 (Fotografije Fedije Qorr.2531 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. br. 45–46. moglo da zaključi da se relevantne informacije odnose na odreñenu žrtvu. Fadil Vishi je prepoznao preminulog Arbena Qorrija na osnovu fotografije. 99/03/502 su kao Artona od oca Hajrusha Qorrija identifikovali roñaci žrtve. 2531 Fadil Vishi. godine). Navedeno je da je način smrti ubijanje. pr. pr. br. maja 1999. ženskog pola) 934.2528 (2) Fatije od oca Hajrusha Qorri (stara 9 godina.2533 2525 Dok. septembar 2006. Žrtve navedene u Prilogu K Optužnice (Dubrava) 932. str. 49–50. pr. P2595 (Izjava svedoka od 16. br. koje je dostavio svedok Fadil Vishi). koje je dostavio svedok Fadil Vishi). telo br. P376 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 3559 (19. dok. 2530 Fadil Vishi. str. telo br.2525 6. 99/03/508 su kao Fatiju od oca Hajrusha Qorri identifikovali roñaci žrtve. 2529 Svedokinja K31. Navedeno je da je način smrti ubijanje. 5. Meñutim. godine).2529 Fadil Vishi je posvedočio da je Fetija Qorri ubijena 25. br. 3558 (19. str.2530 On ju je prepoznao na osnovu fotografije snimljene za života. 3558 (19. br. P372 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). bez obzira na njih. P372 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). muškog pola) 933. pr. Navedeno je da je način smrti ubijanje. 553–554. P2306 (Fotografije Fedije Qorr. u većini slučajeva te nepodudarnosti su tako male da je Veće. godine. 4 (zapečaćeno). pr. T. Svedokinja K31 je navela da je Fetije Qorri ubijena 25. T.2526 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. (a) Arton od oca Hajrusha Qorri (star 17 godina [nepotvrñeno]. T. br. U zapisniku se napominje da je žrtva takoñe zadobila prostrelnu ranu kuka. 1. P368 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Fadil Vishi. str. str.IT-05-87-T 18/28140 TER Prevod tri strelne rane udova. str. pr. 49.

2541 Dok.2537 U tom zapisniku se navodi da je žrtva zadobila dve strelne rane i da je uzrok smrti unutrašnje krvarenje. godine). on nije video njegovo telo. P378 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). br. T. Navedeno je da je način smrti ubijanje. br. 4. pr.2535 U svojoj izjavi svedoka. telo br. str. U svojoj izjavi svedoka. dok. str. str. oktobra 1999. Fadil Vishi je naveo i sledeće: “[t]akoñe smo našli tela Hajrusha Qorrija i njegovog sina i kćerke”. 310 . Navedeno je da je način smrti ubijanje. pr. 46–47. 2535 Fadil Vishi. oktobra 1999. pr.2540 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. 3 (zapečaćeno). 48. septembar 2006.2538 (4) Rexhep od oca Zejnulle Qorri (star 45 godina. godine. 2542 Dok. godine). dok. str. pr. muškog pola) 936. 3558 (19. str. koje je dostavio svedok Fadil Vishi). Žrtva je pogoñena s dva metka iza uveta. T. 2540 Fadil Vishi. godine. P373 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). septembar 2006. br. 99/03/503 su kao Hajrusha od oca Mehmeta Qorrija identifikovali roñaci žrtve. str. str. pr. br. ali je kasnije rekao: “Ja nisam video nijedan od tih leševa”. P2284 (Izjava svedoka od 18. P2595 (Izjava svedoka od 16. br. 4. pr. godine). str. pr. pr. maja 1999. 7. P378 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). br. godine u Dubravi.2543 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. oktobra 1999.2542 (5) Ali Tusha (star 17 godina. muškog pola) 935. 99/03/504 su kao Alija Tushu identifikovali roñaci žrtve.2534 On je posvedočio da je Qorrija poslednji put video živog pre 25. godine). 2543 Fadil Vishi. str.2536 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. br. Svedokinja K31 je videla kako je Rexhep Qorri ubijen 25. br. 2544 Dok. 46. maja 1999. dok.2539 Fadil Vishi je naveo da je Rexhep Qorri pronañen ubijen. pr. P373 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 2537 Dok. godine). meñutim. 2538 Dok. godine). dok. Fadil Vishi je naveo da je Ali Tusha pronañen ubijen na oko 50 metara od njegove kuće. telo br. dok. U zapisniku je zaključeno da je u trenutku ispaljivanja smrtonosnog hica telo bilo u klečećem položaju i savijeno prema napred. P2284 (Izjava svedoka od 18. br. maja 1999.IT-05-87-T 17/28140 TER Prevod (3) Hajrush od oca Mehmeta Qorri ([nije navedena starost]. br. Fadil Vishi je prepoznao preminulog Hajrusha Qorrija na osnovu fotografije snimljene 26. muškog pola) 937. pr. str. P2284 (Izjava svedoka od 18. telo br. 2536 Fadil Vishi. oktobra 1999. 46. 46–47.2541 U tom zapisniku se navodi da je uzrok smrti “[r]espiratorni zastoj (prouzrokovan) kontuzijom centralnog dela mozga”. 2539 Svedokinja K31. 4.2544 2534 Fadil Vishi. 3558 (19. P379 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). 99/03/501 su kao Rexhepa od oca Zejnulle Qorrija identifikovali roñaci žrtve. P2306 (Fotografije Fedije Qorr.

Fadil Vishi je naveo da je Xhemail Tusha pronañen ubijen na oko 50 metara od njegove kuće. 2552 Fadil Vishi. 99/03/507 su kao Milaima od oca Misima Vishija 2545 Dok. telo br.2550 U tom zapisniku se navodi da su uzrok smrti trauma lobanje i mozga i/ili unutrašnje krvarenje. Fadil Vishi. br. pr.2545 (6) Xhemajl Tusha (star 39 godina. P375 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). str. str. 2547 Dok. najverovatnije nastale udarcem tupim predmetom. i pogoñena je s više hitaca iz vatrenog oružja u lobanju. br. 48–49. maja 1999. str. dok. br. godine). P2284 (Izjava svedoka od 18. pr. Žrtva je zadobila višestruke prelome prstiju.2551 (8) Milaim od oca Misima Vishi ([nije navedena starost]. Fadil Vishi je naveo da je telo Rrahima Vishija pronañeno u njegovom dvorištu 25.IT-05-87-T 16/28140 TER Prevod U tom zapisniku se navodi da je žrtva pogoñena s nekoliko metaka i da je uzrok smrti najverovatnije unutrašnje krvarenje. 4. 4. oktobra 1999. 99/03/506 su kao Rrahima od oca Beqija Vishija identifikovali roñaci žrtve. Navedeno je da je način smrti ubijanje. maja 1999. godine. pr. telo br. 46–49. 46. dok. P2284 (Izjava svedoka od 18.2548 (7) Rrahim od oca Beqira Vishi ([nije navedena starost]. P2284 (Izjava svedoka od 18. Navedeno je da je način smrti ubijanje.2552 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. muškog pola) 938. str. str. str. pr. br. 2550 Dok. U svojoj izjavi svedoka. 4. 2549 Fadil Vishi. str. P377 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). pr. godine. br. P379 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). pr.2547 U tom zapisniku se navodi da je žrtva pogoñena s najmanje šest hitaca iz vatrenog oružja i da je uzrok smrti respiratorni zastoj prouzrokovan oštećenjem gorenjeg dela vratne kičmene moždine. br. str. 47–48. 2546 311 . P377 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). U svojoj izjavi svedoka. br. godine).2546 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. pr. oktobra 1999. 2548 Dok. P375 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Navedeno je da je način smrti ubijanje. 2551 Dok. 47. pr. muškog pola) 939. godine). muškog pola) 940. Fadil Vishi je naveo da je telo Milaima Vishija pronañeno u njegovom dvorištu 25. grudni koš i udove. dok. telo br. U svojoj izjavi svedoka. 99/03/505 su kao Xhemajla Tushu identifikovali roñaci žrtve.2549 Prema zapisniku o obdukciji koji je sačinio Interpolov tim za identifikaciju žrtava katastrofe. oktobra 1999. br.

maja 1999. br. 3. 2556 Fadil Vishi. Navedeno je da je način smrti ubijanje. koje je dostavio svedok Fadil Vishi). str. muškog pola) 941. pr.2554 7. godine pronašao telo Sylejmana Gurrija na oko 2 km od sela Dubrava. 4. u njegovom prisustvu. T. kojom prilikom je snimljena fotografija preminulog. pr. br. 3554 (19. pr. godine). septembar 2006. P2306 (Fotografije Fedije Qorr. Fadil Vishi je posvedočio da je Sylejman Gurri. br. 46. maja 1999. v. Dok. oktobra 1999. P374 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). str. godine). 3554–3555 (19. str. str. P2284 (Izjava svedoka od 18. takoñe dok.IT-05-87-T 15/28140 TER Prevod identifikovali roñaci žrtve.2556 2553 Dok. godine). godine. T. otet 5. pr. i da je ubijen 25.2555 Fadil Vishi je 26. maja 1999. 2554 312 . septembar 2006.2553 U tom zapisniku se navodi da je žrtva pogoñena s dva hica iz vatrenog oružja i da je uzrok smrti unutrašnje krvarenje. 46–47. P374 (Zapisnik o obdukciji Interpolovog tima za identifikaciju žrtava katastrofe). Žrtve koje nisu navedene u Prilogu K Optužnice (Dubrava) (1) Sylejman Gurri ([nije navedena starost]. dok. br. 2555 Fadil Vishi.

Presuda. IT-02-60-A. Presuda. IT-95-14-A. IT-99-36-A. godine (Drugostepena presuda u predmetu Aleksovski) Tužilac protiv Babića. april 2007. predmet br. DODATAK B – SPISAK SKRAĆENIH NAZIVA PRAVNIH IZVORA KORIŠĆENIH U PRESUDI Sudska praksa MKSJ i MKSR Tužilac protiv Akayesua. godine (Prvostepena presuda u predmetu Brñanin) Tužilac protiv Brñanina. 18. 9. septembar 1998. jul 2002. predmet br. predmet br. Presuda. IT-03-72-A. predmet br. IT-99-36-T. predmet br. predmet br. 17. jul 2004. godine (Prvostepena presuda u predmetu Akayesu) Tužilac protiv Aleksovskog. jun 2004. predmet br. Presuda. godine (Prvostepena presuda u predmetu Blaškić) Tužilac protiv Blaškića. IT-95-14-T.IT-05-87-T 14/28140 TER Prevod II. Presuda po žalbi na kaznu. Presuda o kazni. mart 2004. 24. Presuda po žalbi na kaznu. 3. godine (Prvostepena presuda u predmetu Blagojević) Tužilac protiv Blagojevića i Jokića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Bagilishema) Tužilac protiv Blagojevića i Jokića. IT-95-14/1-A. predmet br. predmet br. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Bralo) Tužilac protiv Brñanina. ICTR-96-4-T. april 2007. 2. godine (Drugostepena presuda u predmetu Blagojević) Tužilac protiv Blaškića. predmet br. Presuda. predmet br. IT-95-17-A. 3. godine (Drugostepena presuda u predmetu Blaškić) Tužilac protiv Brale. 1. predmet br. 3. godine (Drugostepena presuda u predmetu Brñanin) Tužilac protiv Brñanina. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Babić) Tužilac protiv Bagilisheme. maj 2007. predmet br. Presuda. 29. mart 2000. Odluka po interlokutornoj žalbi. jul 2005. 2. septembar 2004. IT-03-72. Presuda. IT-02-60-T. godine (Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom u predmetu Brñanin) 313 . januar 2005. godine (Presuda o kazni u predmetu Babić) Tužilac protiv Babića. IT-99-36-A. Presuda. mart 2000. Presuda. ICTR-95-1A-A. 29. 19.

godine (Drugostepena presuda u predmetu Galić) Tužilac protiv Hadžihasanovića i Kubure. predmet br. godine (Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s komandnom odgovornošću u predmetu Hadžihasanović) Tužilac protiv Hadžihasanovića i Kubure. oktobar 1997. 16. Presuda i mišljenje. Presuda. februar 2001. 16. predmet br. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Halilović) 314 . predmet br. predmet br. 20. godine (Prvostepena presuda u predmetu Čelebići) Tužilac protiv Delalića. IT-96-21-T. Mucića. predmet br.2. jun 2002. IT-01-47-A. godine (Prvostepena presuda u predmetu Gacumbtsi) Tužilac protiv Galića. 10. Presuda. predmet br. predmet br. 5. predmet br. Mucića. predmet br. jul 2000. Presuda. IT-02-61-A. Delića i Landže. predmet br. predmet br. mart 2006. 30. 7. IT-95-17/1-A. novembar 1998. Presuda. jul 2005. jun 2004. godine (Prvostepena presuda u predmetu Galić) Tužilac protiv Galića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Erdemović) Tužilac protiv Furundžije. IT-98-29-A. 17. IT-01-47-T. IT-96-22-A. Presuda. Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis(C). 5. predmet br. godine (Drugostepena presuda u predmetu Hadžihasanović) Tužilac protiv Halilovića. IT-01-47-AR72. 22. godine (Prvostepena presuda u predmetu Furundžija) Tužilac protiv Furundžije. decembar 2003. 21. jul 2003. Presuda. Presuda. Presuda. novembar 2006. godine (Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis u predmetu Galić) Tužilac protiv Galića. 16. mart 1998.IT-05-87-T 13/28140 TER Prevod Tužilac protiv Delalića. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Hadžihasanović) Tužilac protiv Hadžihasanovića i Kubure. predmet br. IT-98-29-T. Delića i Landže. IT-98-29-AR73. IT-96-22-Tbis. Presuda. Odluka po interlokutornoj žalbi kojom se osporava nadležnost s obzirom na komandnu odgovornost. Presuda po žalbi na kaznu. Presuda. IT-96-21-A. 15. godine (Presuda o kazni u predmetu Erdemović) Tužilac protiv Erdemovića. novembar 2005. april 2008. 20. decembar 1998. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Deronjić) Tužilac protiv Erdemovića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Furundžija) Tužilac protiv Gacumbtsija. IT-95-17/1-T. ICTR-2001-64-T. 7. Presuda o kazni. godine (Drugostepena presuda u predmetu Čelebići) Tužilac protiv Deronjića. IT-01-48-T.

Presuda. Presuda. decembar 2004. 30. avgust 2005. IT-97-25-A. 2. ICTR-99-54A-A. predmet br. predmet br. 19. mart 2002. godine (Presuda o kazni u predmetu Jokić) Tužilac protiv Jokića. 17. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Krajišnik) Tužilac protiv Krnojelca. IT-95-14/2-A. IT-98-33-T. jun 2001. IT-00-39-T. avgust 2001. IT-95-10-T. IT-01-48-A. septembar 2003. 22. Presuda. februar 2001. decembar 1999. predmet br. 14. 18. godine (Prvostepena presuda u predmetu Kamuhanda) Tužilac protiv Kamuhande. Presuda po žalbi na kaznu. godine (Drugostepena presuda u predmetu Jelisić) Tužilac protiv Jokića. predmet br. 17. 21. godine (Drugostepena presuda u predmetu Halilović) Tužilac protiv Jelisića. IT-01-42/1-A. predmet br. predmet br. Presuda o kazni. Presuda. predmet br. maj 1999. godine (Prvostepena presuda u predmetu Krstić) 315 . septembar 2005. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kordić) Tužilac protiv Krajišnika. predmet br. Presuda. ICTR-95-1-A. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Kayishema) Tužilac protiv Kayisheme i Ruzindane. Presuda. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kamuhanda) Tužilac protiv Kayisheme i Ruzindane. 16. ICTR-99-54A-T. IT-95-10-A. 5. 27. godine (Prvostepena presuda u predmetu Jelisić) Tužilac protiv Jelisića. predmet br. 15. predmet br. ICTR-95-1-T. predmet br. Presuda. godine (Drugostepena presuda u predmetu Krnojelac) Tužilac protiv Krstića. godine (Prvostepena presuda u predmetu Kordić) Tužilac protiv Kordića i Čerkeza.IT-05-87-T 12/28140 TER Prevod Tužilac protiv Halilovića. predmet br. Presuda. IT-97-25-T. 23. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Krnojelac) Tužilac protiv Krnojelca. IT-01-42/1-S. 1. oktobar 2007. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Jokić) Tužilac protiv Kajelijelija. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kajelijeli) Tužilac protiv Kamuhande. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kayishema) Tužilac protiv Kordića i Čerkeza. Presuda. januar 2004. predmet br. mart 2004. Presuda. Presuda. ICTR-98-44A-A. Presuda. Presuda. Presuda. IT-95-14/2-T. maj 2005. septembar 2006. 26. jul 2001.

godine (Prvostepena presuda u predmetu Kunarac i drugi) Tužilac protiv Kunarca. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Mpambara) Tužilac protiv Mrkšića. oktobar 2001. septembar 2007. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Mrkšić i drugi) 316 . Kupreškića. Bale i Musliua. Radića. predmeti br. Papića i Vladimira Šantića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Krstić) Tužilac protiv Kunarca. Kupreškića. Kupreškića. predmet br. Josipovića.IT-05-87-T 11/28140 TER Prevod Tužilac protiv Krstića. februar 2005. IT-98-30/1-A. novembar 2001. predmet br. IT-03-66-T. predmeti br. jun 2002. februar 2001. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kupreškić i drugi) Tužilac protiv Kvočke. Presuda. godine (Odluka na osnovu pravila 98bis u predmetu Milošević) Tužilac protiv Mpambare. Presuda. Žigića i Prcaća. Presuda. predmet br. 12. IT-95-16-T. 28. 8. Presuda po žalbama. Papića i Vladimira Šantića. predmet br. predmet br. IT-95-11-A. predmet br. novembar 2005. IT-03-66-A. Kovača i Vukovića. predmet br. ICTR-01-65-T. jun 2007. predmet br. godine (Prvostepena presuda u predmetu Kupreškić i drugi) Tužilac protiv Kupreškića. Kosa. Radića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kunarac i drugi) Tužilac protiv Kupreškića. IT-96-23-T i IT-96-23/1-T. Presuda. Kupreškića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Kvočka i drugi) Tužilac protiv Limaja. Presuda. 95-13/1-T. 14. Kosa. Presuda. IT-02-54-T. 11. Radića i Šljivančanina. april 2004. godine (Prvostepena presuda u predmetu Martić) Tužilac protiv Martića. Žigića i Prcaća. godine (Prvostepena presuda u predmetu Limaj i drugi) Tužilac protiv Limaja. predmet br. Presuda. 12. januar 2000. Bale i Musliua. godine (Prvostepena presuda u predmetu Kvočka i drugi) Tužilac protiv Kvočke. IT-98-30/1-T. IT-95-16-A. septembar 2006. 23. Josipovića. oktobar 2008. 19. jun 2004. godine (Drugostepena presuda u predmetu Limaj i drugi) Tužilac protiv Martića. Presuda. septembar 2007. 30. IT-95-11-T. Kovača i Vukovića. Presuda. 22. Presuda. 16. predmet br. 27. IT-96-23-A i IT-96-23/1-A. IT-98-33-A. 27. Presuda. Odluka po predlogu za donošenje oslobañajuće presude. godine (Drugostepena presuda u predmetu Martić) Tužilac protiv Miloševića. 2.

12. Presuda po žalbi na kaznu. april 1996. godine (Presuda o kazni u predmetu D. 16. Presuda. IT-98-34-T. predmet br. novembar 2001. decembar 2003. ICTR-2001-71-A. godine (Drugostepena presuda u predmetu Ndindabahizi) Tužilac protiv D. Presuda. predmet br. mart 2006. 21. ICTR-2001-71-I. predmet br. Barayagwize i Ngezea. januar 2007. decembar 2003. predmet br. 3. ICTR-2000-55A-T. septembar 2006. ICTR-96-10-A i ICTR-96-17-A. februar 2005. jul 2006. predmet br. mart 2003. 18. Nikolić) Tužilac protiv D. 10. predmet br. IT-02-60/1-A. 3. Nikolića. ICTR-99-52-A. IT-98-34-A. Presuda. maj 2007. godine (Presuda o kazni u predmetu Obrenović) 317 . Presuda o kazni. 4. Presuda. Nikolića. Bagambikija i Imanishimwea. 7. decembar 2004. 31. 8. Presuda. Nikolića. godine (Drugostepena presuda u predmetu Nahimana i drugi) Tužilac protiv Naletilića i Martinovića. godine (Prvostepena presuda u predmetu Muvunyi) Tužilac protiv Nahimane. Presuda po žalbi na kaznu. Presuda. 15. predmet br. Presuda o kazni. ICTR-96-13-A. godine (Prvostepena presuda u predmetu Ndindabahizi) Tužilac protiv Ndindabahizija. IT-95-13-R61. Presuda. 28. Nikolić) Tužilac protiv M.IT-05-87-T 10/28140 TER Prevod Tužilac protiv Mrkšića. predmet br. jul 2004. predmet br. predmet br. ICTR-99-46-A. maj 2006. predmet br. 16. IT-02-60-2. godine (Drugostepena presuda u predmetu Ntakirutimana) Tužilac protiv Obrenovića. IT-94-2-A. Presuda. predmet br. Radića i Šljivančanina. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu D. Nikolić) Tužilac protiv Ntagerure. godine (Drugostepena presuda u predmetu Musema) Tužilac protiv Muvunyija. predmet br. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu M. godine (Drugostepena presuda u predmetu Naletilić) Tužilac protiv Ndindabahizija. godine (Drugostepena presuda u predmetu Muhimana) Tužilac protiv Museme. predmeti br. IT-94-2-S. predmet br. godine (Odluka na osnovu pravila 61 u predmetu Mrkšić) Tužilac protiv Muhimane. ICTR-95-1B-A. godine (Prvostepena presuda u predmetu Naletilić) Tužilac protiv Naletilića i Martinovića. 13. Presuda. godine (Drugostepena presuda u predmetu Ntagerura i drugi) Tužilac protiv Ntakirutimane i Ntakirutimane. Pregled optužnice u skladu s pravilom 61 Pravilnika o postupku i dokazima. novembar 2007.

januar 2005. predmet br. maj 2005. 27. 20. jul 2003. godine (Prvostepena presuda u predmetu Simić i drugi) Tužilac protiv Simića. IT-94-1-AR-72. novembar 2006. Presuda. predmet br. IT-95-9-T. Odluka po interlokutornoj žalbi odbrane na nadležnost suda. IT-94-1-T. IT-03-68-A. 3. IT-03-67-AR72. maj 2003. avgust 2004. godine (Drugostepena presuda u predmetu Semanza) Tužilac protiv Šešelja. Presuda. IT-95-9-A. ICTR-01-76-A. godine (Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s nadležnošću u predmetu Tadić) Tužilac protiv Tadića. Mišljenje i presuda. maj 1997. Presuda. godine (Presuda o kazni u predmetu Sikirica i drugi) Tužilac protiv Simbe. 17. godine (Prvostepena presuda u predmetu Stakić) Tužilac protiv Stakića. oktobar 1995. godine (Prvostepena presuda u predmetu Strugar) Tužilac protiv Strugara. 30. 13. predmet br. godine (Drugostepena presuda u predmetu Stakić) Tužilac protiv Strugara. Tadića i Zarića. Presuda. IT-03-68-T. IT-97-24-T. 17. Odluka po interlokutornoj žalbi po pitanju nadležnosti. 2. predmet br. novembar 2001. predmet br. 7. ICTR-97-20-T. Presuda. IT-95-8-S. predmet br. Došena i Kolundžije. Tadića i Zarića. predmet br. predmet br. godine (Drugostepena presuda u predmetu Simić i drugi) Tužilac protiv Stakića. predmet br. predmet br. godine (Drugostepena presuda u predmetu Simba) Tužilac protiv Simića. predmet br. godine (Drugostepena presuda u predmetu Orić) Tužilac protiv Semanze.IT-05-87-T 9/28140 TER Prevod Tužilac protiv Orića. godine (Prvostepena presuda u predmetu Semanza) Tužilac protiv Semanze. godine (Prvostepena presuda u predmetu Orić) Tužilac protiv Orića. 15. 28. mart 2006. Presuda. predmet br. Presuda. Presuda. predmet br. 31. IT-01-42-A. IT-01-42-T. Presuda. Presuda. ICTR-97-20-A. Presuda. jul 2008. novembar 2007. IT-97-24-A. 31. predmet br. jun 2006. oktobar 2003. predmet br. jul 2008. Presuda o kazni.1. godine (Odluka po žalbi u vezi nadležnošću u predmetu Šešelj) Tužilac protiv Sikirice. godine (Prvostepena presuda u predmetu Tadić) 318 . godine (Drugostepena presuda u predmetu Strugar) Tužilac protiv Tadića. 22. 31.

15. godine) (Komentar MKCK uz Četvrtu ženevsku konvenciju) Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. 4. Presuda. april 2007. na snazi od 7. avgusta 1949. and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts /Komentar. februar 2004. IT-96-23/2-S. 29. na snazi od 21. avgusta 1949. IT-98-32-A. Presuda. godine. 1. godine (Dopunski protokol I) Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Tadić) Tužilac protiv Vasiljevića. godine (Presuda o kazni u predmetu Zelenović) Tužilac protiv Zelenovića. IT-96-23/2-A. jun 1977. decembra 1978. Presuda o žalbi na kaznu. jul 1999. decembra 1978. Presuda o kazni. na snazi od 21. oktobar 2007. Presuda po žalbi na kaznu. predmet br. IT-98-32-T. godine (Četvrta ženevska konvencija) Jean Pictet (ur. predmet br. godine (Prva ženevska konvencija) Konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. oktobra 1950. godine o zaštiti žrtava nemeñunarodnih oružanih sukoba. na snazi od 21. godine o zaštiti žrtava nemeñunarodnih oružanih sukoba/ (1987. avgusta 1949. na snazi od 7. oktobra 1950. Presuda. 8. Commentary. 26. 8. godine (Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Zelenović) Meñunarodni sporazumi i komentari Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. jun 1977. godine (Prvostepena presuda u predmetu Vasiljević) Tužilac protiv Vasiljevića.). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War /Komentar. novembar 2002. godine (Drugostepena presuda u predmetu Tadić) Tužilac protiv Tadića. avgusta 1949. Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. reprint izdanje 1995.IT-05-87-T 8/28140 TER Prevod Tužilac protiv Tadića. Konvencija o zaštiti grañanskih lica za vreme rata/ (1952. 25. predmet br. januar 2000. godina) (Komentar MKCK uz Dopunski protokol II) 319 . godine (Dopunski protokol II) Jean Pictet (ur. godine (Drugostepena presuda u predmetu Vasiljević) Tužilac protiv Zelenovića. godine o zaštiti žrtava meñunarodnih oružanih sukoba. oktobra 1950. godine. Commentary. 31. predmet br. avgusta 1949. predmet br. godine (Treća ženevska konvencija) Ženevska konvencija o zaštiti grañanskih lica za vreme rata. predmet br.). IT-94-1-A i IT-94-1-Abis. IT-94-1-A.

DODATAK C – SPISAK SKRAĆENICA B/H/S Raketna brigada za protivvazdušnu odbranu ili artiljerijsko-raketna brigada Bosanski/hrvatski/srpski CDHRF Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda DSK Demokratski savez Kosova EU Evropska unija GŠ Generalštab VJ IKM Istureno komandno mesto JSO KiM Jedinica za specijalne operacije Resora državne bezbednosti MUP Kosovo i Metohija MBR Mehanizovana brigada MKCK Meñunarodni komitet Crvenog krsta MKNL Meñunarodna komisija za nestala lica MKSJ Meñunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju MKSR Meñunarodni krivični sud za Ruandu MTBR Motorizovana brigada MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova N GŠ ili NGŠ Načelnik Generalštaba NŠ VK Načelnik Štaba Vrhovne komande OC Operativni centar ODI Operativni dnevni izveštaj ODT Operativni dežurni tim OEBS Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OKBR Oklopna brigada OMPF Kancelarija za nestala lica i forenziku OPG Operativna poterna grupa MUP ARBR 320 .IT-05-87-T 7/28140 TER Prevod III.

IT-05-87-T 6/28140 TER Prevod OUP Odeljenje unutrašnjih poslova (MUP) OVK Oslobodilačka vojska Kosova PBR Pešadijska brigada PJP Posebna jedinica policije (MUP) PrK Prištinski korpus PVO Protivvazdušna odbrana RB Ručni bacač raketa RDB ili DB Resor državne bezbednosti MUP RJB Resor javne bezbednosti MUP RPO Rezervni policijski odred RV Ratno vazduhoplovstvo SAD Sjedinjene Američke Države SAJ Specijalna antiteroristička jedinica MUP SMB Sivomaslinasta uniforma korišćena u VJ SMO Savezno Ministarstvo odbrane SOŠP Sektor za operativno-štabne poslove (VJ) SPS Socijalistička partija Srbije SRJ Savezna Republika Jugoslavija ŠTS Šiptarske terorističke snage ŠVK Štab Vrhovne komande UÇK Oslobodilačka vojska Kosova UN Ujedinjene nacije UNHCR Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice UNMIK Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu VB Vojna bezbednost VJ Vojska Jugoslavije 321 .

IT-05-87-T 5/28140 TER Prevod VK Vrhovni komandant VK-da Vrhovna komanda VMA Vojno-medicinska akademija VOd Vojni odsek VOk Vojni okrug VSO Vrhovni savet odbrane VTOd Vojno-teritorijalni odred 322 .

DODATAK D – SPISAK SVEDOKA Svedoci koje je pozvalo tužilaštvo Frederick Branimir Antonio Eric Nazlie Patrick Jose Pablo Halit Shyrete Hysni Helge Bajram Shaun Dren Richard Philip John Ljubinko Muharrem Merita Lakić Mustafa Karol John Dušan Hadije Hamide William Shukri Ali Časlav Aferdita Mahmut Fuat Baton Ali Hani Bedri Agim Emin Sabit Jan Ndrec Florim Mehmet Rexhep ABRAHAMS ALEKSANDRIĆ ALONSO BACCARD BALA BALL BARAYBAR BERISHA BERISHA BERISHA BRUNBORG BUCALIU BYRNES CAKA CIAGLINSKI COO CROSLAND CVETIĆ DASHI DEDA ðOROVIĆ DRAGA DREWIENKIEWICZ DUNJIĆ FAZLIU FONDAJ FULTON GËRXHALIU GJOGAJ GOLUBOVIĆ HAJRIZI HALIMI HAXHIBEQIRI HAXHIU HOTI HOXHA HYSENI JEMINI KABASHI KADRIU KICKERT KONAJ KRASNIQI KRASNIQI KRASNIQI Hysni Sejdi Rahim Hazbi Dušan Liri Joseph Lizane Mehmet Adnan Sandra Klaus Nike Zlatomir Wolfgang Michael Martin Sabri Božidar Boško Isa Lutfi András Xhevahire Sadije Reshit Abdullah Qamil Abdulhaqim John Goran Veton John Ratomir Milazim Gordana Aleksandar Lulzim Fadil Knut Neill Fedrije Edison Isuf Shefqet 323 KRYEZIU LAMI LATIFI LOKU LONČAR LOSHI MAISONNEUVE MALAJ MAZREKAJ MEROVCI MITCHELL NAUMANN PERAJ PEŠIĆ PETRITSCH PHILLIPS PNISHI POPAJ PROTIĆ RADOJKOVIĆ RAKA RAMADANI RIEDLMAYER RRAHMANI SADIKU SALIHI SALIHU SHABANI SHAQIRI STERENBERG STOPARIĆ SURROI SWEENEY TANIĆ THAQI TOMAŠEVIĆ VASILJEVIĆ VEJSA VISHI VOLLEBAEK WRIGHT XHAFA ZATRIQI ZHUNIQI ZOGAJ .IT-05-87-T 4/28140 TER Prevod IV.

koje ponudilo tužilaštvo. prihvaćene na osnovu pravila 92quarter Halil Ibrahim MORINA RUGOVA Antonio Sadik RUSSO JANUZI Svedoci koje je pozvao Milan Milutinović Života Jovan ĆOSIĆ KOJIĆ Ratko Goran MARKOVIĆ SVILANOVIĆ Svedoci koje je pozvao Nikola Šainović Zoran Momir Živadin Milan Obrad Duško ANðELKOVIĆ BULATOVIĆ JOVANOVIĆ JOVANOVIĆ KESIĆ MATKOVIĆ Zoran Dragan Andreja Milomir Veljko MIJATOVIĆ MILANOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ MINIĆ ODALOVIĆ Milivoje Milorad Vidoje Slobodan Radovan Milan Miodrag Spasoje Miloš ðorñije Zlatoje Milan Milovan Branko NOVKOVIĆ OBRADOVIĆ PANTELIĆ PETKOVIĆ RADINOVIĆ RADOIČIĆ SIMIĆ SMILJANIĆ SPASOJEVIĆ STRUNJAŠ TERZIĆ UZELAC VLAJKOVIĆ ŽIGIĆ Svedoci koje je pozvao Dragoljub Ojdanić Ljubomir Rade ðorñe Neño Geza Branko Branko Radomir Staniša Negovan Arsenije Slobodan Branko Spasoje Vlade ANÐELKOVIĆ ČUČAK ĆURČIN DANILOVIĆ FARKAŠ FEZER GAJIĆ GOJOVIĆ IVKOVIĆ JOVANOVIĆ KATANIĆ KOSOVAC KRGA MUČIBABIĆ NONKOVIĆ 324 .IT-05-87-T 3/28140 TER Prevod Bislim K63 K62 K73 K83 K25 K24 K84 K72 K81 K86 K58 ZYRAPI K74 K89 K31 K90 K79 K20 K88 K54 K14 K82 K87 Nedostupna lica čije su izjave.

IT-05-87-T 2/28140 TER Prevod Svedoci koje je pozvao Nebojša Pavković Velimir Mirko Stanimir Žarko OBRADOVIĆ STARČEVIĆ RADOSAVLJEVIĆ KOSTIĆ Miodrag Tomislav Ljubiša JANKOVIĆ MLADENOVIĆ STOJIMIROVIĆ Vladimir Ivica Tomislav Radomir Sergej Aleksandar Ljubomir Novica Radojko Momir Zdravko Vlatko Dragan SD1 SD3 MARINKOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ MITIĆ MLADENOVIĆ PEROVIĆ PETKOVIĆ SAVIĆ STAMENKOVIĆ STEFANOVIĆ STOJANOVIĆ VINTAR VUKOVIĆ ŽIVANOVIĆ Miroslav Dragan Radojica Nebojša Slañan Momir Radovan Dragan Čedomir Branislav Miloš Radovan Dragan Zoran Radovan 6D1 6D2 MIJATOVIĆ MILENKOVIĆ NIKČEVIĆ OGNJENOVIĆ PANTIĆ PANTIĆ PAPONJAK PAUNOVIĆ ŠAKIĆ SIMONOVIĆ VOJNOVIĆ VUČUREVIĆ ŽIVALJEVIĆ ŽIVKOVIĆ ZLATKOVIĆ Svedoci koje je pozvao Vladimir Lazarević Saša ðura Božidar Ljubiša Milutin Pavle Mihajlo Franjo Mate Krsman Goran Milan Vladimir Radomir Miloš Dragiša ANTIĆ BLAGOJEVIĆ DELIĆ DIKOVIĆ FILIPOVIĆ GAVRILOVIĆ GERGAR GLONČAK JELIĆ JEVTOVIĆ KOTUR LAZAREVIĆ LUKIĆ MANDIĆ MARINKOVIĆ Svedoci koje je pozvao Sreten Lukić Duško Miomir Nenad Petar Branislav Miloš Petar Shaban Božidar Dragan Gvozden Dušan Vladimir Ljubivoje Aleksandar Živko Danica Milivoje ADAMOVIĆ BOGOSAVLJEVIĆ BOGUNOVIĆ DAMJANAC DEBELJKOVIĆ DERETIĆ DUJKOVIĆ FAZLIU FILIĆ FURDULOVIĆ GAGIĆ GAVRANIĆ ILIĆ JOKSIĆ KOSTIĆ LEKOSKI MARINKOVIĆ MIHAJLOVIĆ 325 .

koje je ponudila Milutinovićeva odbrana. prihvaćene na osnovu pravila 92quarter Zoran ðINðIĆ 326 .IT-05-87-T 1/28140 TER Prevod Zajednički svedoci koje su pozvali svi optuženi Eric Branimir FRUITS JOKIĆ Zoran STANKOVIĆ Zajednički svedoci koje su pozvali Ojdanić i Lukić Živojin ALEKSIĆ Dušan MLADENOVSKI Aleksandar DIMITRIJEVIĆ Svedoci koje je pozvalo Pretresno veće Milan ðAKOVIĆ Nedostupna lica čije su izjave.