You are on page 1of 55

6.2.

2012

STRUČNO USAVRŠAVANJE U GRADITELJSTVU

OSNOVE DIMENZIONIRANJA
KONSTRUKCIJA
PREMA EUROCODE
Eurocode 1990 i Eurocode 1991

Prof. dr. sc. Boris Androić

1

1. Hrvatske norme i Eurocode
HRN EN 1990 …
a – nacionalna naslovna stranica
b – nacionalni predgovor
c – EN naslovna stranica
d – EN izvorni tekst

a

e – EN Aneks

b
c

d

normativni
informativni

f – nacionalni Aneks

e

f

g

NDP
Primjena
informativnog
Aneksa
Upućivanje na
NCCI

2

1

6.2.2012

1. Hrvatske norme i Eurocode

NCCI (Non Contradictory Complementary Information
nformation))
Mcr- elastični kritični moment za bočno
torzijsko izvijanje
Lcr- dužine izvijanja
Pojednostavljena metoda za učinke II reda
itd.
POMOĆ PROJEKTANTU KOD PRIMJENE EUROCODA
3

1. Hrvatske norme i Eurocode
Početak projektiranja

EN 1990

vodi
upravlja
diferencira
pouzdanost
kontrolu projekta
nadzor
klase izvoñenja
itd.

EN 1990
EN 10901090-2
4

2

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.σ ≤

max.σ=

σ dop

E
A

E – učinak djelovanja
A - funkcija zakonitosti otpornosti
5

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.σ ≤

max.σ=

E
A

σ dop
σ dop = σ krit
γ

σ krit - funkcija vezana uz otkazivanje
γ - faktor sigurnosti
(funkcija nepouzdanosti djelovanja i otpornosti)
otpornosti)

6

3

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

max.σ ≤

E
max.σ≤
A
E

A

σ dop
σ dop ≤ σ krit
γ

σ krit
γ

γ .E ≤ σ krit.A
7

2. Novi pristup dimenzioniranju

γ .E ≤ σ krit.A
Ed ≤
računsk
ačunskii
učinak
djelovanja
djelovanj
a

R
otpornost

8

4

6.2.2012

2. Novi pristup dimenzioniranju

γ .E ≤ σ krit.A
Ed ≤
oznake u
EN

R

γ = γE . γ R
γ = γF . γ M
γF.E ≤ Rγ
M

računsk
ačunskii
učinak
djelovanje

računska
otpornost

Ed ≤ R d

9

2. Novi pristup dimenzioniranju
DIMENZIONIRANJE NOSIVOG SUSTAVA

KGS - Krajnje granično stanje
p
g

Ed ≤ Rd
M Ed

MRd

MEd ≤ MRd
10

5

f ≤ f dop. 11 2. Novi pristup dimenzioniranju POUZDANOST POUZDANOST Ps + Pf = 1 SIGURNOST Ps = 1 1− −Pf FUNKCIONALNOST TRAJNOST 12 6 .2012 2.2.6. Novi pristup dimenzioniranju DIMENZIONIRANJE NOSIVOG SUSTAVA Granično stanje uporabivosti GSU p g f f dop. f ≤ f dop.

.. 27% PODCJENJIVANJE NEKIH UTJECAJA ..............2012 3...... 6% LJUDSKE POGREŠKE ..... NEBRIGA .... 37% POMANJKANJE TEHNIČKIH ZNANJA ..................6...................... 10% POVJERENJE U DRUGE ...2. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici INŽENJERI DAJU MJERE KAKO BI SE POLUČILA ŽELJENA POUZDANOST POUZDANOST planiraju mjere provode mjere nadziru mjere REALNOST NAŠEG OKRUŽENJA Problemu pouzdanosti pouzdanosti može se prići na razne načine............. 13 3............ Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici REZIME 800 EKSPERTIZA: NEMAR.. 14% ZABORAVNOST ..................................... 6% OSTALO ................... ?????? 14 7 ...................

.. NEMARNOST. EKSPLOZIJA.. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici OPASNOSTI IZ PRIRODNOG OKOLIŠA OPASNOSTI KAO POSLJEDICA LJUDSKE DJELATNOSTI I KORIŠTENJA SNIJEG. POTRES. NAČIN KORIŠTENJA.2012 3...6.. NEBRIGA. POŽAR.  15 3.. ODRONI.. SLIJEGANJE TLA. GROM.2. PODZEMNE VODE. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici PRIMJER RUŠENJA KROVIŠTA KOLODVORA                22 8 .. VJETAR..

2) 27 9 .2. Sakupljanje informacija o konstrukcijama ELEMENT PROBIRNOG UZORKA HE 100 A 1 σ 2 fy OSNOVNA CJELINA L 40/4 2 PROBIRNI UZORAK ε fy .obilježje koje se promatra n=10 (broj proba u probirnom uzorku) N=1000 (ukupni mogući broj proba u štapu poz.2012 3. Opasnosti u graditeljstvu i preostali rizici PRIMJER RUŠENJA KROVIŠTA KOLODVORA kritični presjek 23 4.6.

6.obilježje koje se promatra UVJET POUZDANOSTI POUZDANOSTI ŠTAPA POZ.2.2012 4. Sakupljanje informacija o konstrukcijama ELEMENT PROBIRNOG UZORKA HE 100 A 1 σ 2 fy OSNOVNA CJELINA L 40/4 2 PROBIRNI UZORAK ε fy . 2 Ed ≤ Rd NEd ≤ NRd 28 4. Sakupljanje informacija o konstrukcijama Pitanje donošenja odluke u slučaju postojanja promjenjivosti Inženjerski problemi opisna statistika (descriptive (descriptive statistic) statistic) prosudbena statistika (inferential (inferential statistic) statistic) 29 10 .

Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije.2.2012 OPISNA STATISTIKA INFORMACIJA PROSUDBENA STATISTIKA INFORMACIJA PRORAČUN VJEROJATNOSTI 33 5.6. djelovanje i otpornosti POJAM STOHASTIKE STOHASTIKOS VJEŠT U POGAðANJU ili SPRETAN U NASLUĆIVANJU ŠIRI POJAM OD STATISTIKE I VJEROJATNOSTI STOHASTIKA DAJE OPCIJU DA SE SLUČAJU DODIJELI NEKA VJEROJATNOST 37 11 .

2012 5. djelovanje i otpornosti POVEZIVANJE MODELA U TEORIJI POUZDANOSTI: OTPORNOST R DJELOVANJE E Z .6.FUNKCIJA PONAŠANJA FUNKCIJA GRANIČNOG STANJA 39 12 . Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije.2.ZONA POUZDANOSTI POUZDANOSTI Z Z=0 Z = G(R− G(R−E) = 0 G=R−E=0 G . djelovanje i otpornosti POJAM STOHASTIKE STOHASTIČKI DOKAZ POUZDANOSTI POUZDA NOSTI PROBABILISTIČKI DOKAZ POUZDANOSTI POUZDA NOSTI 38 5. Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije.

2.6. djelovanje i otpornosti SLUČAJNE SLUČAJN E VELIČINE VELIČINE (BAZNE VARIJABLE) f(x) f(x) y y x x dvodimenzionalan problem 43 13 . Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije.2012 5. djelovanje i otpornosti SLUČAJNE SLUČAJN E VELIČINE VELIČINE (BAZNE VARIJABLE) f(x) f(x) y y x x dvodimenzionalan problem 42 5. Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije.

DUGI PERIODI Q X1 V1 ∆ T1 X2 V2 ∆ T2 X3 V3 ∆ T3 X1 = X2 = X3 = .. V1 = V2 = V3 = . djelovanje i otpornosti VAŽNO! STACIONARNOST STOHASTIČKIH PROCESA ERGODIČNOST STOHASTIČKIH PROCESA OVE PRETPOSTAVKE SE UGLAVNOM POKLAPAJU SA STVARNIM STOHASTIČKIM PROCESIMA OPTEREĆENJA 44 5. Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije. djelovanje i otpornosti STACIONARNOST STOHASTIČKIH PROCESA ∆Ti . Stohastičko modeliranje odgovora konstrukcije. t STACIONARAN STOHASTIČKI PROCES 45 14 .2012 5...2....6.

MEHANIČKI MODELI MODELI ZA OPIS MATERIJALA ILI PONAŠANJA POP.6.2012 6. Bazne varijable i modeli FIZIKALNO . Bazne varijable i modeli KONSTRUKCIJA U POGLEDU POUZDA POUZDANOSTI NOSTI MODELI U GRAðEVINARSTVU OPISUJU PONAŠANJE GRANIČNOG STANJA POPREČNI PRESJEK SUSTAV ELEMENT 49 6.2. PRESJEKA σ σ ε s ε σ ε LINEARNI NELINEARNI s t t OVISNI ILI NEOVISNI O VREMENU 50 15 .

Bazne varijable i modeli FIZIKALNO . PRESJEKA GEOMETRIJSKI MODELI (P (P-∆ EFEKT) F P F P P P ∆ TEORIJA 1. JEDNADŽBU GRANIČNOG STANJA: G=R−E=0 ili Z=0 DETERMINISTIČKI POSTUPAK PROBABILISTIČKI POSTUPAK NAZIVNE VRIJEDNOSTI STATISTIČKE VRIJEDNOSTI 52 16 . REDA 51 6.2012 6. Bazne varijable i modeli NUMERIČKO--STOHASTIČKI MODELI NUMERIČKO BROJČANI OPIS VELIČINA NAVEDENIH U FIZIKALNOFIZIKALNO-MEHANIČKIM MODELIMA BROJČANI OPIS VELIČINA ULAZI U TZV. REDA TEORIJA 2.6.2.MEHANIČKI MODELI MODELI ZA OPIS MATERIJALA ILI PONAŠANJA POP.

6.korisno djelovanje s . presjeka 54 17 .moment tromosti pop.opterećenje snijegom w .stalno djelovanje q .VARIJABLE (NA STRANI UČINAKA DJELOVANJA) (NA STRANI OTPORNOSTI) PRIMJERI : E VARIJABLE g .površina poprečnog presjeka I . Bazne varijable i modeli BAZNE VARIJABLE U GRAðEVINARSTVU E .modul elastičnosti A .granica popuštanja čelika fck .opterećenje vjetrom L .čvrstoća betonskog valjka E .razmak nosača R VARIJABLE fy .raspon e .2. Bazne varijable i modeli VAŽNO! TEORIJA POUZDANOSTI POUZDANOSTI SLUČAJNE VELIČINE BAZNE VARIJABLE 53 6.VARIJABLE R .2012 6.

2012 6.6. Bazne varijable i modeli PROCJENA POUZDA POUZDANOSTI NOSTI KONSTRUKCIJA OTPORNOST R Z=R−E=0 DJELOVANJE E Z Z>0 POUZDANA POUZDA NA KONSTRUKCIJA Z=0 GRANIČNO STANJE Z<0 NEPOUZDANA NEPOUZDA NA KONSTRUKCIJA 55 6. Bazne varijable i modeli BAZNE VARIJABLE E i R OVISE O DRUGIM VARIJABLAMA KVALITETA UGRADNJE NJEGA BETONA VODOCEMENTNI FAKTOR KVALITETA ŠLJUNKA I CEMENTA ČVRSTOĆA BETONA KAO BAZNA VARIJABLA itd. fck ODABIR BAZNIH VARIJABLI U G(X)=0 56 18 .2.

2012 6.) A GEOMETRIJSKE DIMENZIJE I VELIČINE KOJE IZ NJIH SLIJEDE ( Ι . NEd. W . itd. Bazne varijable i modeli R=M⋅F⋅A M NETOČNOST MODELA F SVOJSTVO MATERIJALA (čvrstoća. modul elast.) 57 7. i itd. VEd ili σd.2. τd ili deformacije) DJELOVANJE DIREKTNO INDIREKTNO (mehaničko) (geometrijsko) ∆ L (uzrok) P (uzrok) P ∆L 71 19 .6. Odreñivanje djelovanja POJAM DJELOVANJA Uzroci koji izazivaju u elementima učinke djelovanja (M (MEd.

vjetrom) A q (korisno opt.2012 7.) g požar A (potres) STALNA DJELOVANJA (G) PROMJENLJIVA DJELOVANJA (Q) IZVANREDNA DJELOVANJA (A) 72 7. Odreñivanje djelovanja a) Djelovanja prema promjenjivosti u vremenu Stalna (G) Promjenjiva (Q) Udesna ili izvanredna (A) g (vl.težina) w (opt.6. Odreñivanje djelovanja b) Djelovanja prema promjenjivosti u prostoru Prostorno odreñena Prostorno neodreñena E PROSTORNO ODREðENA DJELOVANJA PROSTORNO NEODREðENA DJELOVANJA 73 20 .2.

2012 7. Odreñivanje djelovanja c) Djelovanja prema odgovoru konstrukcije Statička Dinamička Kvazistatička P σ P P v=0 a a P φP v=0 φP a a presjek a-a σ σ presjek a-a σ σ presjek a-a φ σ st σ st st t v=0 a a t t 74 7.6. Odreñivanje djelovanja Reprezentativne vrijednosti djelovanja Karakteristična → Fk Kombinirana → ψ0 Fk Učestala → ψ1 Fk Kvazistalna → ψ2 Fk 75 21 .2.

i ⋅ ψ i>1 0 . Odreñivanje djelovanja Računske kombinacije djelovanja KGS Temeljna kombinacija Izvanredna kombinacija Seizmička kombinacija GSU Karakteristična kombinacija Učestala kombinacija Kvazistalna kombinacija Važno: Qk.i ⋅Q k . Odreñivanje djelovanja Modeliranje djelovanja Ovisnost intenzitet .6.vrijeme Vrijeme Vlastita težina Sati Promjenjivo djelovanje Nametnuto djelovanje Dani Tjedni Snijeg Sekunde Potres Minute Vjetar 76 7.karakteristična vrijednost pratećih djelovanja E d = γ k .1 – karakteristična vrijednost vodećeg djelovanja Qk.1 ⋅ Q k .1 " + " ∑ γ Q .2.i .i 77 22 .2012 7.

0 do 10.2012 7.0 9. Odreñivanje djelovanja Djelovanja prema normi Eurocode EN 1991 Struktura EN 1991: EN 19911991-1-1 → vlastita težina i nametnuta opterećenja EN 19911991-1-2 → djelovanje požara EN 19911991-1-3 → snijeg EN 19911991-1-4 → vjetar EN 19911991-1-5 → toplinsko EN 19911991-1-6 → djelovanja kod izvedbe EN 19911991-1-7 → udarac i eksplozija EN 19911991-2 → mostovi EN 19911991-3 → dizalice i mašinerije EN 19911991-4 → silosi i rezervoari 78 7.0 Normalni beton 24.6 Čelik 77.0 Drvo klase C30 4.0 do 78.6.2.5 79 23 . Odreñivanje djelovanja Vlastita težina Izvadak iz EN 1991-1-1 Materijal Gustoća γ [KN/m3] Lagani beton klase LC 1.

C4 .5 do 7.C3 .C1 .0 do 3.0 .0 .0 do 4.2.površine sa fiksnim stolcima 3.5 do 7.0 (4.0 .0 sk – karakteristično opterećenje (iz “karte snijegova”) 81 24 .stanovanje Kategorija C .5 do 7.0 3.trgovine na malo 4.2012 7.0 do 3.D1 .0 3.5 do 4.0 2. Odreñivanje djelovanja Opterećenje snijegom s = µi ⋅ Ce ⋅ C t ⋅ s k ≅ µi ⋅ s k µi – koeficijent oblika krova C1 ≅ 1.0 do 7.0 do 7.koncertne hale i slično 5.0) .5 do 2.0 do 5.0 3.0 2.0 Kategorija B .površine za tjelovježbu i slično 4.0 do 4.0 .0 do 3.0 .0 2.0 4.C2 .sakupljanje ljudi .C5 .5 do 5.5 .5 Kategorija A .5 do 7.0 3.površina sa stolovima 2.0 do 5.6.5 do 4.Balkoni 2.trgovine 80 7.uredi 2. Odreñivanje djelovanja Promjenjiva (nametnuta) opterećenja u zgradama Kategorija opterećene površine qk [kN/m2] Qk [kN] .0 Kategorija D .Meñukatne konstrukcije 1.0 do 3.0 do 4.0 (4.5 do 4.0 do 5.D2 .Stepenice 2.0) .0 C2 ≅ 1.0 do 4.0 2.slobodne površine za kretanje 3.0 1.5 3.skladišta trgovina 4.

iz “karte vjetrova” za pojedinu zemlju vb. Odreñivanje djelovanja Opterećenje vjetrom 1 q b = ρ ⋅ v 2b 2 qb – pritisak osnovne brzine vjetra vb ρ – gustoća zraka vb – osnovna brzina vjetra 83 25 .6.2012 7. Odreñivanje djelovanja Opterećenje vjetrom Osnovne vrijednosti v b = c dir ⋅ c season ⋅ v b.0 ≅ v b.0 vb – osnovna brzina vjetra koja se odreñuje iz nacionalnog aneksa.0 – fundamentalna vrijednost osnovne brzine vjetra cdir – faktor smjera vjetra cseason – faktor doba godine (sezone) 82 7. tj.2.

faktor izloženosti qb. we: w e = q p ( z e ) ⋅ c pe qp(ze) .6.pritisak vjetra na vanjske plohe.0 kI = 1.koeficijent pritiska za vanjski pritisak 85 26 .0 84 7.2. Odreñivanje djelovanja Opterećenje vjetrom Vanjski pritisak vjetra . Odreñivanje djelovanja Opterećenje vjetrom Vršni pritisak brzine vjetra.referentna visina za vanjski pritisak cpe . q p (z) = c e (z) ⋅ q b q p (z ) na visini z ce(z).2012 7.pritisak osnovne brzine vjetra c e ( z) C0 = 1.vršni pritisak brzine vjetra ze .

2012 7.6.2. Odreñivanje djelovanja Opterećenje vjetrom Pritisci na površine 86 7. Odreñivanje djelovanja Globalna stabilizacija konstrukcije obzirom na različita djelovanja 88 27 .

Odreñivanje djelovanja Četiri tipa stabilizacije STABILIZACIJA OBJEKTA HORIZONTALNA UZDUŽNA POPREČNA VERTIKALNA UZDUŽNA POPREČNA 89 7.2.2012 7. Odreñivanje djelovanja Projektiranje hala – dijelovi hale 90 28 .6.

6.CASTANHETA 95 29 .2. Kombinacije djelovanja PROBLEM ! ? KADA SE JAVLJA NAJNEPOVOLJNIJA KOMBINACIJA DJELOVANJA ? KOJI JE INTENZITET TE KOMBINACIJE SLOŽENA I MUKOTRPNA METODIKA METODA TURKSTRA METODA FERRY BORGES .2012 intenzitet intenzitet 8. Kombinacije djelovanja STALNO t MINUTE intenzitet TJEDAN VJETAR intenzitet t SNIJEG intenzitet t DAN SEKUNDE POTRES t Kombinacije ????? KORISNO t 94 8.

X1 t proces 2 X2 t proces 3 X3 t96 8.X1 + X2 + X3 t proces 2 X1 + max.X1 + X2 + X3 max. Kombinacije djelovanja proces 1 METODA TURKSTRA Kombinacije: max.2.6. Kombinacije djelovanja proces 1 METODA TURKSTRA X1 Kombinacije: max.X2 + X3 max.X2 t proces 3 X3 t 97 30 .2012 8.

X3 t 98 9.X2 + X3 X2 X1 + X2 + max.X1 + X2 + X3 t proces 2 X1 + max.X3 t proces 3 Mjerodavna je NAJVEĆA KOMBINACIJA max.2. Metode proračuna pouzdanosti VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p f MOŽE SE IZRAZITI SA: FUNKCIJOM PONAŠANJA G (performance function) I VEKTOROM BAZNIH VARIJABLI X G(X) > 0 G(X) ≤ 0 konstrukcija će preživjeti POUZDANA POUZDANA konstrukcija će otkazati NEPOUZDANA EPOUZDANA 102 31 .2012 8. Kombinacije djelovanja proces 1 METODA TURKSTRA X1 Kombinacije: max.6.

Xn ) f METODE ODREðIVANJA OBZIROM NA RAZINU SLOŽENOSTI (levels of sophistication) 104 32 . .. X n ) BAZNE VARIJABLE KOJE UTJEČU NA POUZDANOST POUZDANOST VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p f p = P G ( X 1 ...... . X 2 .. .2. . Metode proračuna pouzdanosti P = ??? f probability of failure P =P(G≤0) f G=R−E P = P ( R− R−E ≤ 0) f 103 9. Metode proračuna pouzdanosti FUNKCIJA PONAŠANJA G G ( X1 . X 2 .2012 9.6..

2012 9. Metode proračuna pouzdanosti METODE ODREðIVANJA VJEROJATNOST OTKAZIVANJA p f RAZINA I Xi UVODE SE U G OBIČNO S JEDNOM VRIJEDNOSTI (OBIČNO KARAKTERISTI KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST X k ) RAZINA II Xi UVODE SE U G S DVA MOMENTA ( µ X i σ ) X UVODE SE U G S PRIPADNIM FUNKCIJAMA GUSTOĆE RAZINA III Xi fXi 105 9.FUNKCIJA GUSTOĆE ZA UČINKE DJELOVANJA DJELOVANJA fE (x) p=0. Metode proračuna pouzdanosti fE .2.95 mE E 95% Karakteristična vrijednost djelovanja x 106 33 .6.

6. Metode proračuna pouzdanosti 108 34 .05 R 5% mR x Karakteristična vrijednost otpornosti 107 9.2.2012 9.FUNKCIJA GUSTOĆE ZA OTPORNOST f R (x) p=0. Metode proračuna pouzdanosti f R .

5 100 monumentalne konstrukcije. Osnovno o EN 1990 OPĆENITO ENV prEN EN EUROPSKA PREDNORMA NACRT EUROPSKE NORME EUROPSKA NORMA Eurocode (EC) Europska norma za konstrukcije (CEN/TC 250) 112 10. 113 35 . čije dijelove je moguće zamijeniti 3 15 do 30 konstrukcije za poljoprivredu i slično 4 50 konstrukcije zgrada i slične konstr. Osnovno o EN 1990 UPRAVLJANJE POUZDANOŠĆU INŽENJERSTVO POUZDANOSTI (Metalne konstrukcije 4) ŽIVOTNI VIJEK KONSTRUKCIJA KATEGORIJA PREPORUČENI VIJEK PRIMJERI 1 10 privremene konstrukcije 2 10 do 25 konstr. mostovi itd.2012 10.2.6.

2012 10. Osnovno o EN 1990 KRAJNJE GRANIČNO STANJE Ed ≤ Rd EQU Gubitak statičke ravnoteže pri čemu se konstrukcija smatra krutim tijelom STR Unutarnje otkazivanje ili prekomjerna deformacija konstr. Osnovno o EN 1990 PRINCIPI PRORAČUNA PREMA GRANIČNIM STANJIMA RAČUNSKE SITUACIJE STALNA UVJETI NORMALNE UPORABE PRIVREMENA PROLAZNI UVJETI IZVANREDNA EKSPLOZIJA I UDAR SEIZMIČKA KOD POTRESA 114 10. uključujući temeljne stope gdje je mjerodavna čvrstoća materijala konstrukcije GEO Otkazivanje ili prekomjerna deformacija tla gdje je za otpornost značajna čvrstoća tla FAT Otkazivanje konstrukcije ili elementa uslijed umora mat.6. 115 36 .2.

KONSTRUKCIJE. UDOBNOSTI LJUDI I IZGLED GRAðEVINE DOKAZI: deformacije vibracije oštećenja (utječu na izgled.2012 10.6. Osnovno o EN 1990 GRANIČNO STANJE UPORABIVOSTI Ed ≤ Cd ODNOSI SE NA FUNKCIONIRANJE KONSTRUKCIJE. trajnost i funkcionalnost 116 10.2. Osnovno o EN 1990 KLASE POSLJEDICA KLASE OPIS CC 3 VISOKA CC 2 SREDNJA CC 1 NISKA PRIMJERI 117 37 .

2 3.2012 10. Osnovno o EN 1990 RAZINA REVIZIJE PROJEKTA RAZINA REVIZIJE KARAKTERISTIKE MINIMALNO PREPORUČENI ZAHTJEVI DSL 3 (→RC 3) PROŠIRENA KONTROLA DSL 2 (→RC 2) NORMALNA KONTROLA DSL 1 (→RC 1) NORMALNA KONTROLA 119 38 .7 3.3 KLASE POUZDANOSTI 118 10.8 RC 1 4.3 RC 2 4.6. RC 3 5. Osnovno o EN 1990 PREPORUČENI βmin ZA KGS 1 god.2.2 4. 50 god.

2. Osnovno o EN 1990 RAZINA PREGLEDA ZA VRIJEME IZVOðENJA RAZINA PREGLEDA KARAKTERISTIKE MINIMALNO PREPORUČENI ZAHTJEVI IL 3 (→RC 3) PROŠIRENA KONTROLA IL 2 (→RC 2) NORMALNA KONTROLA IL 1 (→RC 1) NORMALNA KONTROLA 120 Q γ F⋅ Qk Qk Ψ0⋅Qk Ψ1⋅Qk Ψ2⋅Qk 10.1⋅T kvazi--stalna vrijednost kvazi Σti ≅ 0.1⋅ 0. Osnovno o EN 1990 računska vrijednost karakteristična vrijednost kombinacijska vrijednost učestala vrijednost Σti ≅ 0.5⋅T t 121 39 .6.5⋅ 0.2012 10.

2.2012 10.k.Ψ ⋅Q0.i } ⋅Ψ0. γq.1 ⋅Q. P γPk⋅.k.1 d ={ E EN 1990:2002 UČESTALA KOMBINACIJA KOMBINACIJA ZA IZVANREDNE RAČUNSKE SITUACIJE KVAZIKVAZI STALNA KOMBINACIJA KOMBINACIJA ZA -SEIZMIČKE RAČUNSKE SITUACIJE 123 40 . γP⋅Pk .1⋅Qk.i } k . γq.ik.j{ ⋅Gk .i⋅Ψ0. Osnovno o EN 1990 KRAJNJE GRANIČNO STANJE Ed ≤ Rd TEMELJNA KOMBINACIJA (STALNA I PRIVREMENA RAČUNSKA SITUACIJA) Ed = γSd ⋅ E { γg.i⋅Qk.PQ γq.1 .i⋅Qk.iγq.j⋅Gk .1 .i } EN 1990:2002 KOMBINACIJA ZA IZVANREDNE RAČUNSKE SITUACIJE KOMBINACIJA ZA SEIZMIČKE RAČUNSKE SITUACIJE 122 10. Osnovno o EN 1990 GRANIČNO UPORABIVOSTI KRAJNJESTANJE GRANIČNO STANJE Ed ≤ C Rd KARAKTERISTIČNA TEMELJNA KOMBINACIJA KOMBINACIJA (STALNA I PRIVREMENA RAČUNSKA SITUACIJA) Ed = γSd E ⋅E γg.6.

24 m 124 11.Geotehnika EN 1990 EC O OSNOVE PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA EN 1991 EC 1 DJELOVANJA EN 1992 EC 2 BETONSKE KONSTRUKCIJE EN 1993 EC 3 ČELIČNE KONSTRUKCIJE EN 1994 EC 4 SPREGNUTE KONSTRUKCIJE EN 1995 EC 5 DRVENE KONSTRUKCIJE EN 1996 EC 6 ZIDANE KONSTRUKCIJE EN 1997 EC 7 GEOTEHNIKA GEOTEHNIKA EN 1998 EC 8 SEIZMIKA EN 1999 EC 9 ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE 128 41 . Osnovno o EN 1990 OGRANIČENJE PRIMJENE EN 1990 Glavni raspon: 3300 m Ukupna dužina: 5070 m Visina pilona: 383 m Promjer kabela: 1.2012 10.6. Posebnosti u Eurocode 7 .2.

Posebnosti u Eurocode 7 . Posebnosti u Eurocode 7 .2.6.Geotehnika OSNOVE GEOTEHNIČKOG PRORAČUNA KRAJNJE GRANIČNO STANJE GRANIČNO STANJE UPORABIVOSTI OTKAZIVANJE TEMELJENJA USLIJED NEDOVOLJNE OTPORNOSTI TLA PREKOMJERNO SLIJEGANJE KOJE SE ODNOSI NA PREDVIðENU UPORABU KONSTRUKCIJE 130 42 .2012 11.Geotehnika EUROCODE 7 Part 1 Part 2 OPĆA PRAVILA ISTRAŽIVANJE TLA I ISPITIVANJA (prije ENV 19971997-2 i 1997 1997--3) General rules Ground Investigation and Testing 129 11.

2012 11. Posebnosti u Eurocode 7 .Geotehnika RAČUNSKI MODELI ANALITIČKI SEMI-EMPIRIJSKA SEMIPRAVILA NUMERIČKI (FEM) 132 43 .6. Posebnosti u Eurocode 7 .2.Geotehnika DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE EN 1991 EN 1997  GEOTEHNIČKA DJELOVANJA GEOTEHNIČKA OTPORNOST 131 11.

Posebnosti u Eurocode 7 . Povezanost EN 1993 i EN 1994 Plitki stropovi s integriranim čeličnim nosačima .2. otpornost plitkog temeljenja) 133 12.Početak primjene bez spregnutog djelovanja .Geotehnika Ed ≤ Rd POSEBNOSTI U GEOTEHNICI Ed UČINAK GEOTEHNIČKOG DJELOVANJA ponekad ovisi o Rd tla (aktivni pritisak tla) Rd NE MOŽE SE ODVOJITI ! OTPORNOST TLA ponekad ovisi o djelovanju (npr.Otvoreni poprečni presjeci nosača 137 44 .2012 11.6.

6. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Aditiv Hoesch sustav 139 45 .2.2012 12. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Slim Floor sustavi 138 12.

5 cm 141 46 . Povezanost EN 1993 i EN 1994 Aditiv Hoesch sustav Raspon nosača 16 m Raspon ploče 5 m ukupna visina h = 68. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Aditiv Hoesch sustav Princip nosivosti 140 12.2.2012 12.6.

Povezanost EN 1993 i EN 1994 Millennium Tower (Vienna .3 42.Austria) 42.2012 12. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Geilinger – stupovi Prednosti: atraktivan izgled male dimenzije poprečnog presjeka velika nosivost požarna otpornost R 90 do R 120 jednostavna i brza montaža male tlačne deformacije i zanemariv utjecaj puzanja 143 47 .3 m m Betonska ploča Betonska jezgra Spregnuti ‘Slim floor’ Spregnuti nosači okvir Spregnuti stupovi 142 12.6.2.

Povezanost EN 1993 i EN 1994 Spregnute stijene (Bi(Bi-steel) 145 48 .2.2012 12. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Spregnute stijene (Bi(Bi-steel) 144 12.6.

6. Povezanost EN 1993 i EN 1994 Spregnute stijene (Bi(Bi-steel) 146 13. Probabilistička karta globalne seizmičke opasnosti Global Seismic Hazard Assesment Program (GSHAP) Karta za MRP od 475 godina “vršna ubrzanja tla” Proširenje MRP na 1000 do 2500 godina 152 49 . Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Potresno inženjerstvo Probabilistički pristup seizmičkog gibanja Probabilistička procjena opasnosti – ovisi od dostupnosti “kataloga potresa”.2012 12.2.

2. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Potresno inženjerstvo Ideja dimenzioniranja iz aspekta razine otpornosti konstrukcije Otpornost konstrukcije za horizontalne sile visoka otpornost (elastična ) dimenzioniranje ne zahtijeva plastične deformacije srednja otpornost dimenzioniranje zahtijeva srednje plastične deformacije Traženje optimuma niska otpornost dimenzioniranje zahtijeva velike plastične deformacije Globalni pomak konstrukcije ∆ 153 13.2012 13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Potresno inženjerstvo Zone razgradnje seizmičke energije Zone definirane u EN 1998 154 50 .6.

2012 13. Structures.2. Seismic Action on Structures 2006 – 2011 (svakih 5 godina) Glavna karakteristika – temeljni principi i informacije za odreñivanje bitnih faktora Vodič za nacionalne norme “Code for Code Writers” Writers” 156 51 . Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Potresno inženjerstvo Nova inicijativa ISO 3010 Basis for Design of Structures.6. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Potresno inženjerstvo Zone razgradnje seizmičke energije Traženje novih rješenja Dijagonala Cross brace Knee element Element razgradnje 155 13.

grad.2.hr/metali Izraditi normu za procjenu postojećih konstrukcija u okviru EN 158 52 . Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Proširenje postojećih normi EN 1993 – 1 – 9 – Fatigue Proširenje: ECCS – Procjena postojećih čeličnih konstrukcija – Preporuke za ocjenu preostalog vijeka trajanja uslijed umora 157 13.2012 13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Procjena stanja postojećih konstrukcija Područje daljnjeg razvoja GF Zagreb Katedra za metalne konstrukcije www.6.

2. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Primjena stakla kod konstrukcija Područje daljnjeg razvoja Izraditi normu za primjenu stakla u konstrukcijama GF Zagreb Katedra za metalne konstrukcije www.grad. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Upravljanje podacima i harmonizacija softwaresoftware-a Harmonizacija software software--a Proizvoñač Software analiza ulaz izlaz dimenzioniranje ulaz izlaz izrada ulaz izlaz O Frameworks Plus (1) O SmartPlant4D Structural (2) O O O O O O O O O O O O O O SDS/2 (3) O Structural Triforma (4) SAP2000 ETABS (5) O O O 3D+ (6) O RAM Structural System (7) Tekla Structure (XSteel) (8) O O O ROBOT (9) O O O O O O 160 53 .2012 13.6.hr/metali 159 13.

6.2. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Odreñivanje mehaničkog odgovora konstrukcije kod požara Ispitivanje Proračun realnog požara Progib Otpornost Standardni požar Vrijeme Vrijeme 161 13.2012 13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe Wukesong arena Bejing Olympics 2008: Proračun prema EN i usklañivanje s kineskom normom GB 50009-2001 162 54 .

2012 13.6.2. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe Usporedba normi: Kategorije grañevina prema namjeni 163 13. Daljnji razvoj europske norme za konstrukcije Primjena EurocodeEurocode-ova izvan Europe Neka vas ne brine Eurocode. ništa se temeljno nije promijenilo 164 55 .