You are on page 1of 50

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Központi Ügyfélszolgálati Iroda

A megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai

2016

1

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó
Schmidtné Holocsi Katalin
Felelős kiadó: Dr. Veres Gábor
A Minisztérium postacíme:
1373 Budapest, Postafiók 609.

Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei:
Címe: Budapest, V. Szalay u. 10-14.
www.kormany.hu/hu/emberi eroforrasok miniszteriuma
www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu
Személyes ügyfélfogadás
Hétfő-szerda-péntek: 9-12 óráig
Kedd-csütörtök: 13-16 óráig

Idősés
családügyben
információkat
http://nyugdij.kormany.hu
és
http://csaladitudakozo.kormany.hu honlapokon.

talál

a
a

Ha
további
kérdése
van,
ezeket
felteheti
az
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu, nyugdij@emmi.gov.hu e-mail
címeken vagy a 795-3168-as telefonszámon.
Készséggel állunk rendelkezésére!

2

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés, ajánlás

2

3

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK
3
7
14

ELLÁTÁSAI

Rehabilitációs ellátás
Rokkantsági ellátás
A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásainak igénylésével, folyósításával,
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok
18
A bányászok egészségkárosodási járadéka
23
Rehabilitációs kártya
26
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató
munkáltatók
akkreditációja
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
nyújtható
költségvetési
támogatások
27
Költségvetési támogatás
29
FONTOSABB CÍMEK, ELÉRHETŐSÉGEK

4

31

Bevezetés, ajánlás
A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott
személyek ellátórendszere átalakításának célja, a komplex
rehabilitáció
szerepének
hangsúlyosabbá
tételével,
eszköztárának bővítésével a foglalkoztatás elősegítése. A
célok elérése érdekében került átalakításra a megváltozott
munkaképességű,
egészségkárosodott
személyek
ellátórendszere, valamint a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatási formák
összessége.
Az új törvény azonos elveken nyugvó, egységes
ellátórendszert épített ki, mely szakítva az eddigi
szemlélettel az egyének egészségi állapota alapján
határozta meg – többek között - az ellátások jogosultsági
feltételeit.
Az új rendszer szakítva a korábbi évek gyakorlatával nem a
pénzbeli ellátások tartós igénybevételére ösztönöz, hanem
az állami gondoskodás lehetőségeitől való függőség
megszüntetése
mellett
a
rehabilitáció
előtérbe
helyezésével, valamint jövedelempótló pénzbeli ellátások
bevezetésével biztosítja az egyének kieső jövedelmének
pótlását.
Az ellátórendszerben elérni kívánt átláthatóság, továbbá a
hatékonyság növelése szükségessé tette az ellátási
kategóriák számának csökkentését, a foglalkoztathatósági
szempontok markánsabb érvényesítését, melynek fontos
eleme
a komplex minősítés
szempontrendszerének
átdolgozása illetve az akkreditációs eljárás és a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások
rendszerének újraszabályozása.
Reméljük, hogy kiadványunkkal hasznos információkkal
szolgálunk a módosítás kapcsán érintettek számára.

2016. június Központi Ügyfélszolgálati Iroda .Budapest.

vagy .) NEFMI rendelet rendelkezik. Melyek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai? A komplex minősítés keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően: . a rendszeres szociális járadék. mentális. rehabilitációra nem javasolt személyek jövedelempótló ellátása. Melyek a minősítési kategóriák? A komplex minősítési rendszer szabályairól a 7/2012. 14. az átmeneti járadék. egységes ellátások kerültek bevezetésre: . január elsejével a rokkantsági nyugdíj.rokkantsági ellátás. baleseti rokkantsági nyugdíj. Az egészségi állapot vizsgálata mellett sor kerül a rehabilitálhatóság foglalkoztatási és szociális szempontú vizsgálatára. szociális jóllétének betegség. rehabilitációra javasolt személyek jövedelempótló ellátása. A minősítési rendszer keretében az egészségi állapotot vizsgálják.a rehabilitációs ellátás: foglalkoztatásra. Egészségi állapoton az egyén fizikai. A rehabilitációs hatóság a komplex megállapítja.a rokkantsági ellátás: a foglalkoztatásra. illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait értjük.rehabilitációs ellátás. Helyettük új. . ezen belül minősítés során munkaképességű . hogy a megváltozott személy Rehabilitálható.A MEGVÁLTOZOTT SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI MUNKAKÉPESSÉGŰ 2012.(II. mint ellátástípusok megszűntek.

keresőtevékenységet nem végez és . életévét betöltött személy. . Ki jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira? A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. Rehabilitációja nem javasolt. -egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. -egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes és egészségi állapota 1–30% között van (E kategória). akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző .15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt.-foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és az egészségi állapota 51–60% között van (B1 kategória). azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és az egészségi állapota 31–50% között van (C2 kategória). -tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és az egészségi állapota 31–50% között van (C1 kategória). ezen belül -egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. .rendszeres pénzellátásban nem részesül. -kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és akinek egészségi állapota 1–30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória). azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és az egészségi állapota 51– 60% között van. .5 éven belül legalább 1095 napon át.10 éven belül legalább 2555 napon át vagy .

.ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. . rehabilitációs járadék. illetőleg közszolgálati jogviszonyban. a rendvédelmi szervek.A jogosultság megállapításához szükséges előzetes biztosítási időbe milyen időtartamot lehet beszámítani? . tekintet nélkül arra.és Vámhivatal hivatásos állományú tagja. ügyészségi szolgálati jogviszonyban.a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló. . a Nemzeti Adó. a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona. hallgató tagját -. gyermekgondozási díj.munkaviszonyban. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. baleseti táppénz.a rokkantsági nyugdíj. . terhességi-gyermekágyi segély. ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. . egészségkárosodott személyek szociális járadékai és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.szövetkezet tagja . a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja.a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt. bírósági jogviszonyban. aki . az Országgyűlési Őrség. csecsemőgondozási díj. álláskeresési támogatás folyósításának az idejét. amennyiben a megállapodást 2011. baleseti rokkantsági nyugdíj. a Magyar Honvédség. vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban áll. hivatásos nevelőszülői jogviszonyban. Ki minősül biztosítottnak? Az.a biztosítás megszűnését követő táppénz. december 31-éig megkötötték. közalkalmazotti.

tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. kivéve 1. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált.kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó.álláskeresési támogatásban részesülő személy.a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján. Az előzetes biztosításra tekintet nélkül kinek lehet a megváltozott munkaképességű személyek ellátását megállapítani? Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak.kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. . szerzetesrend tagja. és 35. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt. . . az egyéb jogcímen biztosítottat. amennyiben az e tevékenységéből származó. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját.aki 35.mezőgazdasági őstermelő.egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy (továbbiakban: egyházi személy). vagy . . ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. kivéve a saját jogú nyugdíjast. 3. illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. 2. . és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált. .

hogy . de annak folyósítása 2011. Mit tekintünk keresőtevékenységnek? A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi LXXX. ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét. Mely ellátás minősül rendszeres pénzellátásnak? A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások. .az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek. vagy az ellátásra jogosultságát megállapították.a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján . ha egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. ezekkel azonos típusú ellátások. rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények. ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait. az .fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül.. törvény szerinti kereső tevékenység azzal. Az egyéni vállalkozó kérheti a rehabilitációs ellátás megállapítását? Igen. amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot. baleseti rokkantsági nyugdíjban.aki 2011. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. december 31-én szünetelt. törvény szerint fennáll.az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban. december 31-én rokkantsági nyugdíjban. évi IV. abban az esetben. a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban .

Jogosult-e természetbeni egészségügyi ellátásra a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő személy? Igen. a járási hivatal abban az esetben állapíthatja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. vagy legalább egy év időtartamban elhelyezkedése érdekében együttműködött a munkaügyi szervvel. a Tny. vagyoni helyzete megfelel a fentebb ismertetett feltételeknek. a járási hivatal egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapíthat meg. Méltányosságból lehet-e ellátást megállapítani? A jelenleg hatályos jogszabály alapján méltányosságból nem lehet a megváltozott munkaképességű személy részére ellátást megállapítani.forintot. akinek egészségi állapota az 50%-ot nem . Jogosult-e természetbeni egészségügyi ellátásra az a személy. és a jövedelmi. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozást segítő ellátást.650.ápolási díjat. aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira nem jogosult? A lakóhelye szerint illetékes járási hivataltól kérheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának megállapítását. Ha azonban az egészségi állapota meghaladja az 50%-ot.. a rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülő személyek egészségbiztosítási járulékfizetés nélkül. Milyen ellátást igényelhet az a személy. vagy kórházi ellátás igénybevételére. Ha az egészségi állapota az 50%-ot nem haladja meg és családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 25. valamint vagyonnal sem rendelkeznek. térítésmentesen jogosultak orvosi. ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően munkanélküli járadékban részesült.

jogosult a természetbeni egészségügyi ellátásra. és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória).rehabilitációs pénzbeli ellátásra.akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. . A rehabilitációs ellátás keretében mire jogosult a megváltozott munkaképességű személy? .haladja meg. . valamint . ezen belül . az a személy. aki rehabilitálható. Rehabilitációs ellátás Ki jogosult a rehabilitációs ellátásra? Az a megváltozott munkaképességű személy. akinek egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű. de a jogosultsági feltételek hiánya miatt az aktív korúak ellátását nem lehet megállapítani? Igen.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória).a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges rehabilitációs szolgáltatásra. és az orvosi bizottság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik.

pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján. Mennyi a rehabilitációs ellátás összege a 2016. ennek érdekében szükség szerint megállapodást köt a szolgáltatókkal.megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és .000 Ft) minimálbért kell érteni.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória). Mi alapján állapítják meg a rehabilitációs ellátás összegét? A kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia-időszak) elért.Ft) és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka (46.200. Mely szerv biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokat? A rehabilitációs hatóság biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokhoz. a havi átlagjövedelem 45 százaléka. május 1-jét megelőzően indult ügyekben? A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek.Mire terjed ki a rehabilitációs szolgáltatás? A rehabilitációs szolgáltatás keretében biztosítják a megváltozott munkaképességű személy .Ft) és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka (37. és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória).akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható..200. A minimálbér alatt a 2012-ben érvényes (93.megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést. de legalább a minimálbér 40 százaléka (37.Ft). de legalább a minimálbér 30 százaléka (27. a havi átlagjövedelem 35 százaléka.Ft) . .500... . a közfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést..900.

.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1).Ft). ha az igénylő a vizsgált időszakban nem rendelkezik jövedelemmel? Ebben az esetben az ellátást a 2016. Az ellátásban részesülő ilyen esetben az egészségi állapota szerinti ellátási kategória minimumösszegére jogosult. április 30-át követően indult ügyekben az alapösszeg (94.800. a táppénzt. április 30-át követően benyújtott kérelmek esetén mennyi a rehabilitációs ellátás összege? . az alapösszeg 40 százaléka (37. Az alapösszeg a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik. baleseti táppénzben részesült.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel(C1). az alapösszeg 30 százaléka (28.Ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel. Mi alapján állapítják meg a rehabilitációs ellátás összegét. a rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak. ha az számára kedvezőbb. . de legalább az alapösszeg .350.800.500. a havi átlagjövedelem 45 százaléka. . . a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján állapítják meg az ellátást. Ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel.akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1). de legalább a jogszabályban meghatározott mértékű alapösszeg 30 százaléka (28. baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni. A 2016.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 40 százaléka (37.Ft).Ft) figyelembevételével állapítják meg.350.-). a havi átlagjövedelem 35 százaléka. mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben.akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1)...

Emelkedik-e a rehabilitációs ellátás összege? A rehabilitációs ellátás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint. 2016-ban 1.6%-kal emelkedett.a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban a rehabilitációs szakigazgatási szervnél megjelenni.a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást. fővárosi kormányhivatallal köteles együttműködni. valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni.800 Ft) és legfeljebb az alapösszeg 50 százaléka (47.40 százaléka(37. megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni.értesítési kötelezettségét teljesíteni. Milyen kötelezettsége van a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek? A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a megyei.aktívan munkahelyet keresni. ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszthető. Mit jelent az együttműködési kötelezettség? A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles . az ellátás összegének méltányosságból történő emelésére nincs lehetőség. Méltányosságból emelhető-e a rehabilitációs ellátás összege? Nem.Ft). amelynek keretében teljesítenie kell a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. . és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni.250.. . . . A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül megkeresi az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságot az együttműködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében.

A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról. A rehabilitációhoz szükséges időtartamot legfeljebb 36 hónapban lehet meghatározni. Azon személy esetében. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít. a fentiektől eltérően a rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától. ha az igénylő más rendszeres pénzellátásban részesül? Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon. Mely naptól állapítják meg a rehabilitációs ellátást. amelytől a rehabilitációs ellátás megállapításra . Mely időponttól és meddig állapítható meg a rehabilitációs ellátás? A rehabilitációs ellátás a megállapítására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltét követő naptól a rehabilitációhoz szükséges időtartamra állapítható meg. a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – felfüggesztik.Mely esetben függesztik fel a rehabilitációs ellátás folyósítását? Ha rehabilitációs ellátásban részesülő személy az együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtásakor rendelkezik hatályos komplex minősítéssel. de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítják meg a komplex minősítés időbeli hatályának végéig. és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex minősítés elvégzésére nem kerül sor.

. a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. azt követően bekövetkezett egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén azonban ismételten megállapítható.650. ezért a folyósítás időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül. aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira nem jogosult? A lakóhelye szerint illetékes járási hivataltól kérheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának megállapítását. A rehabilitációs ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet folytató személy a keresőképtelensége esetén jogosult-e táppénzre? A rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. a járási hivatal egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapíthat meg. A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minősítés során figyelembe nem vett. Milyen ellátást igényelhet az a személy.kerülne rendszeres pénzellátásban részesül.forintot.. valamint vagyonnal sem rendelkeznek. Ha az egészségi állapota az 50%-ot nem haladja meg és családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 25. A rehabilitációs ellátás folyósításának lejártát követően a továbbiakban meg lehet-e a jogosultságot hosszabbítani? A rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet. Nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül-e a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama? A rehabilitációs ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulékot vonnak.

.egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be. valamint a gyermekgondozási díjat. Mikor szüntetik meg a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni. amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi. valamint .egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be.az együttműködési. ha a rehabilitációs ellátásban részesülő . . amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek. ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt.az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától megszűnik. a járási hivatal abban az esetben állapíthatja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. . .Ha azonban az egészségi állapota meghaladja az 50%-ot.keresőtevékenységet folytat. Mely esetben szűnik meg a rehabilitációs ellátásra való jogosultság? A rehabilitációs ellátás . ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően álláskeresési támogatásban részesült. . és a jövedelmi.foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.az ellátás időtartamának leteltével. vagyoni helyzete megfelel a fentebb ismertetett feltételeknek.más rendszeres pénzellátásban részesül. és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. vagy legalább egy év időtartamban elhelyezkedése érdekében együttműködött a munkaügyi szervvel. baleseti táppénzt. értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból ismételten nem teljesíti. .kérte.a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. vagy . .

Mely esetben ellátást? kell visszafizetni a rehabilitációs Ha a rehabilitációs ellátás megszüntetésére azért került sor. Ebben az esetben a megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra – az ennél rövidebb időtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított pénzbeli ellátást vissza kell fizetni. ha a rehabilitációs ellátás bármely okból megszüntetésre kerül. azt akkor kell visszafizetni. 90 napon túl akkor lehet visszakövetelni a jogalap nélkül igénybe vett ellátást. és jogalap nélküli kifizetés keletkezett. Lehet-e a rehabilitációs ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatni? Igen. Ha a jogalap nélküli kifizetés a jogosultnak nem volt felróható.. ha az ellátásban részesülő személy keresőtevékenységből származó a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát (166.500. Vissza kell fizetni továbbá. ha a visszafizetésre 90 napon belül kötelezték.Ft). mert a megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában (bejelentés nélkül) alkalmazták. ha az ellátás felvétele az igénybe vevőnek felróható. abban az esetben. Lehet-e a rehabilitációs ellátás folyósítása mellett vállalkozói tevékenységet folytatni? .

keresőtevékenységet folytat vagy keresőtevékenysége megszűnt. ha az ellátásban részesülő személy vállalkozásból származó a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a a minimálbér 150%át. ha . május 1-jétől a rehabilitációs ellátásban részesülő személy is időbeli korlát nélkül folytathat kereső tevékenységet.Ft). . ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel Van-e időbeli korlátja a rehabilitációs részesülő személy munkavégzésének? ellátásban 2016. abban az esetben.. vállalkozó esetén a garantált bérminimum 150%-át.keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be. a munkavégzésének kizárólag a fentiekben ismertetett jövedelmi korlátja van. A minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni (ennek 150 százaléka (193. Ebben az esetben az értesítéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét. Van-e bejelentési kötelezettsége ellátásban részesülő személynek? a rehabilitációs A rehabilitációs ellátásban részesülő személy tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot.Igen. vagy .500. .

Jogosult-e utazási kedvezményre ellátásban részesülő személy? a rehabilitációs Nem. . a rehabilitációs ellátásban részesülő személy nem jogosult utazási kedvezményre.

akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt. . . vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának. és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória).aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória). vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória). és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).Rokkantsági ellátás Ki jogosult rokkantsági ellátásra? Az a megváltozott munkaképességű személy. május 1-jét megelőzően indult ügyekben? Annak a megváltozott munkaképességű személynek. akinek: . Mennyi a rokkantsági ellátás összege a 2016. valamint aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória). . . valamint . valamint akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható.

. aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.Ft) .850.150. a havi átlagjövedelem 40 százaléka. de legalább a minimálbér 45 százaléka (41. de legalább a minimálbér 30 százaléka (28.500.500. aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka.Ft) ..Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139. de legalább a minimálbér 50 százaléka (46. aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.500. de legalább a minimálbér 55 százaléka (51. és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória).Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139. akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében.annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében.Ft) . Mi alapján állapítják meg a rokkantsági ellátás összegét? A kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia-időszak) elért....Ft) és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka (41.annak a személynek.850. akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. pénzbeli . valamint annak a személynek az esetében.. és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka.Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.Ft).500.. a havi átlagjövedelem 60 százaléka.900.annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében. azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt..

azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási .egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható.egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján.Ft) Az alapösszeg a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik..B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a (28. a rokkantsági ellátás összege: .975. Az ellátásban részesülő ilyen esetben az egészségi állapota szerinti ellátási kategória minimumösszegére jogosult.350.250.Ft) .. baleseti táppénzben részesült. Mi alapján állapítják meg a rokkantsági ellátás összegét. április 30-át követően indult ügyekben az alapösszeg (94.D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a (45. baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a (51. akinek: . Ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel. Mennyi a rokkantsági ellátás összege a 2016. Amennyiben az igénylő a referencia időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkezik.. a táppénzt.Ft) figyelembevételével állapítják meg.C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a (42.Ft) . ha az számára kedvezőbb.525. ha az igénylő a vizsgált időszakban nem rendelkezik jövedelemmel? Ebben az esetben az ellátást a 2016. mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben.500. a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján állapítják meg az ellátást.. április 30-át követően benyújtott kérelmek esetén? Annak a megváltozott munkaképességű személynek. Ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel.Ft) .

. de legalább az alapösszeg 55 százaléka (51.250..Ft).Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141. de legalább az alapösszege 30 százaléka (28.Ft) .750. akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt. de legalább az alapösszeg 50 százaléka (47.Ft) ..annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében. akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória). valamint annak a személynek.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141. a havi átlagjövedelem 60 százaléka.. valamint annak a személynek az esetében.annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében.750. aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. de legalább az alapösszeg 45 százaléka (42525..annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében. aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka.525..350. Emelkedik-e a rokkantsági ellátás összege? . és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka. a havi átlagjövedelem 40 százaléka.750.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (42.Ft) .Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141. és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória).975...

azzal megegyező arányban emelik. . 2016ban 1.6%-kal.A rokkantsági ellátást a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint.

amennyiben 2011.rokkantsági ellátásban részesül. illetve II. . vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%os vagy kisebb mértékű. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. egyéni vagy társas vállalkozó esetén a garantált bérminimum 150%-át. vagy . amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. . december 31-ig 57. Jogosult-e utazási kedvezményre a rokkantsági ellátásban részesülő személy? Utazási kedvezményre jogosult.foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.. .más rendszeres pénzellátásban részesül.keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. . csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult. baleseti táppénzt.egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be. és 2011.rokkantsági ellátásban részesül. a rokkantsági ellátás összegének emelésére méltányosságból nincs lehetőség.az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. valamint a gyermek egy éves kora után megállapított gyermekgondozási díjat. .Méltányosságból emelhető-e a rokkantsági ellátás összege? Nem. aki . . életévét betöltötte és 2011. ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt.kérte. december 31-én III. Mikor szüntetik meg a rokkantsági ellátásra való jogosultságot? Ha az ellátásban részesülő . december 31én I.

feltéve... mert a megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában (bejelentés nélkül) alkalmazták.Ft. Le lehet-e mondani a rokkantsági ellátásról? Igen. vagyis az ellátás bármely okból történő megszüntetése esetén. megszüntetik az ellátásra való jogosultságot. A rokkantsági ellátás tevékenységet folytatni? mellett lehet-e kereső Igen. amennyiben az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel...500. .500.a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. ha az ellátás felvétele jogalap nélkül történt. vagy jubileumi jutalom az ellátásra való jogosultságot nem befolyásolja. ennek 150%-a 193. Ebben az esetben a megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra – az ennél rövidebb időtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – folyósított ellátás vissza kell fizetni. ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy kéri.Ft). és a visszafizetésre 90 napon belül kötelezték. Egyéni vagy társas vállalkozó esetén a minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni (129. A munkáltatótól kapott rendkívüli juttatás. ha jogalap nélküli kifizetés keletkezett.000. hogy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát (2016-ben 166.Ft). Vissza kell fizetni továbbá. Mely esetben kell visszafizetni a rokkantsági ellátást? Ha a rokkantsági ellátást azért kellett megszüntetni.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmező lakó. ezért a folyósítás időtartama nem minősül nyugdíjszerző szolgálati időnek. folyósításával.a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be. tartózkodó kérelmező esetén. Külföldön élő.keresőtevékenységet folytat. .vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs hatóságként jár el első fokon. A bejelentéssel egyidejűleg a jövedelem összegét is igazolni kell. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylésével.az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be. felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok Hol kell igényelni a megváltozott munkaképességű személyek ellátását?  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. . és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala rehabilitációs hatóságként jár el.Nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül-e a rokkantsági ellátás folyósításának időtartama? A rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak. Van-e bejelentési kötelezettsége ellátásban részesülő személynek? a rokkantsági A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot. ha . egyéni vagy társas vállalkozó esetén a garantált bérminimum 150 %-át. vagy .

a kérelmező nyilatkozatát arról.Az ellátásra való jogosultságot megállapító. és a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti dokumentumokat.a keresőtevékenység megszűnése esetén a megszűnés időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát.a kérelmező jövedeleméről szóló igazolást.a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratot.a kérelmező nyilatkozatát arról. Mikortól érvényes a komplex minősítés? . A kérelem benyújtását követően kerül sor az egészségi állapot megállapítására? Igen.a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos. hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül. hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be. hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a Rehabilitációs kártya kiállítását igényli-e és .a közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő. a rehabilitálhatóságot. . . vagy az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor bírálják el. ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható. A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét. . . . rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni? A kérelemhez csatolni kell .

fokú határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. . úgy a döntésben előírt felülvizsgálat alapján indult közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltéig. és az ügyfél részére rokkantsági ellátás került megállapításra.a hivatalhoz benyújtott. valamint a rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén amennyiben a nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri. a megváltozott munkaképességű személy haláláig. Ha az igénylő a hatóság döntésével nem ért egyet. Mely szerv folyósítja a megváltozott munkaképességű személyek ellátását? A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. van-e jogorvoslati lehetősége? A megyei. fővárosi kormányhivatal határozata ellen – 15 napon belül . vagy ellátás került megállapításra. vagy a kérelmét elutasították. amely során a komplex minősítést elvégezték. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által hozott II.amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot a törvény értelmében meg kell határozni. de a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni. de az a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontját megelőzően megszüntetésre került.A komplex minősítés időbeli hatálya az eljárást lezáró érdemi döntést követő naptól kezdődik. . a rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig. rokkantsági ellátás nem került megállapításra.amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot a törvény értelmében nem kell meghatározni. Meddig érvényes a komplex minősítés? A komplex minősítés időbeli hatálya . vagy . úgy az előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig tart.végleges egészségi állapotú.

az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban. . a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén.a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt. szülő. de át nem vett ellátást? A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő halála esetén a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs. nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. amely valószínűsíti. . gyermek. vagy .olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy halála esetén ki veheti fel a kiutalt. A rokkantsági ellátásban vagy a rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén mikor nem kell felülvizsgálatot végezni? A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegű. .az ellátott kérelmére.Mely esetekben kerül sor az egészségi állapot felülvizsgálatára? A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot végez . hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény nem áll fent (rendkívüli felülvizsgálat). unoka. .célzott vizsgálatok elrendelése esetén. ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a felülvizsgálatra meghatározott időpontban. vagy a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az 5 évet nem haladja meg. ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. rokkantsági ellátásként történő továbbfolyósításáról dönt.

000. 23. Ha a Tbj. § (3) bekezdésben foglaltak alapján tesz eleget járulékfizetési kötelezettségének. és tárgyévre vállalt járulékalapot képező jövedelmének havi átlaga a minimálbér százötven százalékát meghaladja. 4. törvény (továbbiakban: Flt. vagyis nincs pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme.) 58. Ha a Tbj. mivel a 3 egymást követő hónapban az egyhavi átlag nem haladja meg a minimálbér összegét. amelyért díjazás jár. ha az abból származó bevétel a tárgyévben a 600. úgy a rokkantsági ellátás megszüntetésére nem kerülhet sor.Aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy halála esetén a kiutalt pénzbeli ellátást jogalap nélkül vette fel. 1. Ha a Tbj. a rokkantsági ellátás megszüntetésére keresőtevékenység alapján nem kerülhet sor. 30/A. valamint az Szjatv. köteles azt visszafizetni. 30/A.Ft-ot meghaladja. 3. 2. Az olyan munkavégzés. ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. A megváltozott munkaképességű személyek esetén mit tekintünk -keresőtevékenységnek? Minden olyan munkavégzés. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a minimálbér figyelembevételével tesz eleget a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségének. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. 30/A. a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tesz eleget a járulékfizetési kötelezettségének. alpontja. évi IV. §a szerint. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek.. az 1991. akkor minősül kereső tevékenységnek. § (5) bekezdés e) pont 2. amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső .

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait. az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátást. kivéve a hivatásos nevelőszülői jogviszony. a rehabilitációs járadékot. a gyermekgondozási díjat.( a terhességi-gyermekágyi segélyt) a csecsemőgondozási díjat. a baleseti táppénzt. a rendszeres szociális járadékot. törvény szerint fennáll. - rendszeres pénzellátásnak? A táppénzt. a gyermeknevelési támogatást. a balettművészeti életjáradékot. a baleseti rokkantsági nyugdíjat. amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét Az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban. a szolgálati járandóságot. a korhatár előtti ellátást. . évi LXXX. az öregségi nyugdíj. az átmeneti járadékot. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés. az öregségi járadékot. az átmeneti bányászjáradékot.fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül. a rendelkezésre állási támogatást.tevékenységnek. a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban . a növelt összegű öregségi. az időskorúak járadékát. Az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek. munkaképtelenségi járadékot. a rokkantsági nyugdíjat. a bérpótló juttatást. a munkaképtelenségi járadékot. ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát. akkor minősül kereső tevékenységnek. a rokkantsági járadékot. a bányászok egészségkárosodási járadékát. 5.a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján .

és . a közszolgálati járadékot. Bányászok egészségkárosodási járadéka Ki jogosult a bányászok egészségkárosodási járadékára? Az a személy. Mennyi a járadék összege? A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik a kereset-kiegészítésnek vagy átmeneti keresetkiegészítésnek a járadék megállapítását megelőzően folyósított összegével. . átmeneti jövedelemkiegészítésben. keresetkiegészítésben. jövedelem-kiegészítésben. . a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot. akinek egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű. és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást. január 1-jétől nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél. de 2013.a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat. valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátást. . a rendszeres szociális segélyt.nem részesül rendszeres pénzellátásban. illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető kereset-kiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült. aki: . átmeneti kereset-kiegészítésben.foglalkoztatást helyettesítő támogatást.saját jogú nyugellátásra nem jogosult.a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka megállapítható-e egyéb feltételek teljesülése esetén? A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka megállapítható továbbá azon személy részére is.

december 31-én rokkantsági.Ft) meghaladó keretösszegig lehet keresőtevékenységet folytatni. átmeneti kereset-kiegészítésben. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesült.827. . jövedelem-kiegészítésben. ha keresőtevékenységet folytat. a járadék folyósítását szüneteltetni kell. Ha a kereset e keretösszeget meghaladja. vagy azt követően. baleseti rokkantsági nyugdíjban. Van-e bejelentési kötelezettsége a járadékban részesülő személynek? Igen. keresetkiegészítésben.amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó összegével. A járadék folyósítása mellett a minimálbér 18szorosát (1.saját jogú nyugellátásra nem jogosult.a bányászati szolgálata során.2011. de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett. valamint arról. - E feltételek teljesülése esetén mennyi a járadék összege? Ebben az esetben a járadék havi összege megegyezik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának: .. . és . átmeneti jövedelemkiegészítésben. és . A járadékra jogosult tizenöt napon belül köteles értesíteni a rehabilitációs hatóságot a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásról. valamint nem részesül rendszeres pénzellátásban.bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el. majd 2012. és .amennyiben felülvizsgálatra nem került sor az ellátás megszüntetését megelőző hónapra járó összegével. Lehet-e a bányászok egészségkárosodási járadékának folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatni? Igen.000.

Mely szerv folyósítja a járadékot? A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. kivéve.a járadék folyósításának megszüntetését kéri. ha a határozat alapján a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthető. amelynek időtartama alatt a keresetkiegészítést. . amely valószínűsíti. egybefüggően külföldön tartózkodik. Hol kell igényelni a bányászok egészségkárosodási járadékát? A lakóhely szerint illetékes fővárosi megyei kormányhivatalnál az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani annak a keresőtevékenységnek a megszűnésétől számított 24 hónapon belül. ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására. illetőleg szüntetik meg a járadékra való jogosultságot? Ha a járadékra jogosult . .meghalt. A rehabilitációs hatóság a rendszeres felülvizsgálaton kívül a járadékra jogosultat – a jogkövetkezményekről való tájékoztatás mellett – felülvizsgálat céljából történő személyes megjelenésre kötelezheti akkor. átmeneti kereset-kiegészítést folyósítottak. A határidő elmulasztása jogvesztő. hogy a korábban megállapított egészségkárosodás a megállapítás időpontjában nem állt fenn vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű volt. . Mely esetben szűnik meg. vagy az egészségkárosodás mértéke a járadék folyósítása alatt kisebb mértékűvé vált (rendkívüli felülvizsgálat).három naptári hónapot meghaladóan.A járadék folyósítása alatt felülvizsgálják-e a járadékos egészség-károsodásának fennállását? A járadékra való jogosultság feltételeként meghatározott mértékű egészségkárosodás fennállását a határozatban meghatározott időpontban felülvizsgálják (rendszeres felülvizsgálat).

.saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét. Kilencven nap elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni.egészségkárosodásának mértéke nem éri el az e rendeletben meghatározott mértéket. mert a járadékost a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában alkalmazták.részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg. ha ere a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. akinek az ellátás felvétele felróható. Ebben az esetben a megszüntetés időpontjától visszaszámított 12 hónapra – az ennél rövidebb időtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – folyósított járadék jogalap nélkül felvett ellátást vissza kell fizetni. .neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban. Ha a járadékra való jogosultságot azért szüntették meg. . . köteles azt visszafizetni.foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor vagy . aki az ellátást jogalap nélkül vette fel. akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint . Mely esetben kell visszafizetni a járadékot? Az. Rehabilitációs Kártya Ki jogosult rehabilitációs kártyára? Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult.

rendszeres szociális járadékban részesült. A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult. azt az adóhatóság részére kell visszaszolgáltatni. és csak arra az időszakra. megyei kormányhivatal gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér. Hol kell igényelni a Rehabilitációs kártyát? A lakóhely szerint illetékes fővárosi.2011. Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult. A jogosult kérelmére a fővárosi. Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után? A munkaadó a Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe.és Vámhivatal. amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta. Mely szerv biztosítja a Rehabilitációs kártyát? A Nemzeti Adó. . de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka. Amennyiben a kártyát visszavonják.. vagy . vagy . megyei kormányhivatalnál.foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. december 31-én III. aki . ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról.tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. baleseti rokkantsági nyugdíjban.rehabilitációs járadékban részesül. csoportos rokkantsági.

.

cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja. . . rehabilitációs mentort vagy segítő személyt foglalkoztat. Mely esetben adható a munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány? Abban az esetben.(XI.és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása. és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik. .rehabilitációs tanácsadót.A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációja valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások A munkáltató akkreditációja Mely munkáltató minősül akkreditált munkáltatónak? A 327/2012.a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja. amelyet a létesítő okiratában rögzítettek.) Kormányrendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezet vagy személy.az állami adó. . . a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja.foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik.16. ha . .személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja. .

illetve végzettséghez.. A rehabilitációs foglalkoztatás helyéül szolgáló székhely. Költségvetési szerv részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány nem adható. telephely részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány mely esetekben adható ki? Abban az esetben. . illetve cégjegyzékbe vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét vagy .a betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett képesítéshez.legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. .a munkáltató végelszámolás. képzettséghez kötött munkakörök betöltését is biztosítja. ha a munkáltatót a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték. csődeljárás. és a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelőző hónap létszáma szerint . bíróságon. fióktelep. ha . Mely esetekben nem adható a munkáltató részére akkreditációs tanúsítvány? Abban az esetben. felszámolási eljárás.a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékű akkreditációs díjat nem fizette meg vagy .az eredményes rehabilitációhoz – valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerőpiacra történő sikeres kihelyezéshez – szükséges képzési lehetőségeket saját maga vagy felnőttképzést megvalósító intézmény bevonásával biztosítja. kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll. .a munkáltató létesítő okiratában telephelyként feltüntették.

Mely hivatal folytatja le az akkreditációs eljárást? A munkáltató és a telephely akkreditációjára irányuló eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el. . tárgyi és szervezeti feltételei biztosítottak. valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap. építészeti megoldásai lehetővé teszik a foglalkoztatott. illetve foglalkoztatni kívánt munkavállalók akadálymentes közlekedését és . technológiáját. .. berendezéseit. illetve igazolás rendelkezésre áll.kérelmezi.a munkavégzés helyének környezete. illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti.ellen a bíróság jogerősen elrendelte a felszámolási eljárást. tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja.végelszámolás. kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának. . A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell benyújtani. és a késedelmet megállapító hatósági döntésben . .területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi. Mely esetben vonják vissza a tanúsítványt? Ha a munkáltató .a működéséhez szükséges valamennyi engedély.munkaeszközeit. .tevékenységét. .a munkabért a tanúsítvány hatálya alatt 30 napot meghaladó késedelemmel nem fizette meg.

vagy olyan tényről nyilatkozott valótlan tartalommal. mert ugyan foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B2). kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D). vagy c. Költségvetési támogatás Mely munkavállalók után nyújtható támogatás? Az után a személy után. illetve ellenőrzés során olyan lényeges tényt vagy körülményt hallgatott el. . vagy tartós foglakoztatási rehabilitációt igényel (C1). vagy tartós foglakoztatási rehabilitációt igényel. amely a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja. de az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a kérelem benyújtása . . . vagy hatósági bizonyítvány kiadása céljából és a. kizárólag ők a tranzitfoglalkoztatottak).az akkreditációs eljárás. amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget. január elsejét követően a komplex minősítése megtörtént ellátásának megállapítása.esetében az állásidő időtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta. 1) akinek 2012. illetve visszavonását megalapozza. vagy b.az ellenőrzések során 12 negatív értékelőpontot összegyűjtött. foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. de egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt. vagy tartós foglakoztatási rehabilitációt igényel (C2).meghatározott határidőn belül bérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. és az ilyen mértékű állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette. rehabilitálhatónak minősítették (foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1). nem rehabilitálható.

törvény 30. A Rehabilitációs kártya által nyújtott kedvezményt. a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig. évi CXCI. 2013 januárjától. önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E) 2) aki a 2011. de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig. amelyet a tranzit-. évi CXCI. de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig. vagy d. törvény 33. 6) aki rehabilitációs járadékban részesül. vagy e. kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D). a tartós foglalkoztatáshoz kaphat a munkáltató.és költségtámogatás került bevezetésre. 4) aki a 2011. a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.vagy a felülvizsgálat időpontjában az öt évet nem haladja meg. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül. egészségkárosodása jelentős. a pályázattól függetlenül. . kizárólag akkreditált foglalkoztatók részére. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesül. pályázati úton nyújtható bér. § (4)-(5) bekezdése vagy a 32. 5) aki fogyatékossági támogatásban részesül. ill. 3) aki rokkantsági járadékban részesül. minden arra jogosult személy után igénybe veheti a pályázaton nyertes munkáltató is. a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig.

Pf. Levelezési címe: 1071 Budapest. (1406 Budapest.) Telefon: (1) 462-66-01 E-mail cím: tamogatas@nrszh.hu A KORMÁNYZATI ÜGYFÉLVONAL ELÉRHETŐSÉGEI Magyarországról (tel. 101. 48. Damjanich u. ép.. II. I.): +36 1 452-3622 Faxszám: +36 1 452-3621 tarifával .hu A Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály címe: 1071 Budapest. Damjanich utca 48. B épület hétfőtől . Damjanich u.csütörtökig: 08:30 – 15:00 óráig Telefon: (1) 462-66-08 E-mail cím: akkreditacio@nrszh.hu akkreditacio@nrszh. 208.ÜGYFÉLFOGADÁS: 1071 Budapest. 48. 4. em. em. C.): 1818 (helyi hívható „kék” szám) Külföldről (tel.

hu 1818 www.ugyfelvonal.hu .E-mail cím: Sms-szám: Honlap: 1818@ugyfelvonal.

(XII. 29. (II. (XI. 21. (II. (II.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 8/2012.) Korm.Felhasznált joganyag 2011. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a szakmai irányítása alá tartozó Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekről 327/2012. 15. (II.) Kormányrendelet egyes bányászati dolgozók társadalom-biztosítási kedvezményeiről A foglalkozási rehabilitáció új rendszeréhez kapcsolódó jogszabályok 2011. valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 38/2012.) Korm. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011.(XII.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 23/1991.) Korm.9.29. (XI. (XII. Rend. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 1502/2011. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 327/2011. évi CXCI. 14.) Korm.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről 95/2012. (V. 16. 16.) EMMI rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól . évi CXCI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 327/2011. 14. 7/2012.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 7/2012. évi CXCIV. 29. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról.