You are on page 1of 39

2. gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.

31-ig GYES)
Tartalomjegyzék
Bevezetés
1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai
I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás
3. időskorúak járadéka
4. lakásfenntartási támogatás
5. adósságkezelési szolgáltatás
6. ápolási díj
7. települési támogatás
II. Természetben nyújtott szociális ellátások
1. köztemetés
2. közgyógyellátás
3. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
2. 1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások
1. rokkantsági járadék
2. átmeneti járadék
3. rendszeres szociális járadék
4. megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
5. bányászok egészségkárosodási járadéka
6. vakok személyi járadéka
7. házastársi pótlék
8. házastárs utáni jövedelempótlék
9. cukorbetegek támogatása
10. szépkorúak jubileumi köszöntése
11. súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
12. parkolási igazolvány
13. fogyatékossági támogatás
14. álláskeresési járadék
15. nyugdíj előtti álláskeresési segély
16. keresetpótló juttatás
17. vállalkozói járadék
3. Gyermekek után járó ellátások
Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások
1. anyasági támogatás

3. családi pótlék
4. magasabb összegű családi pótlék
5. gyermeknevelési támogatás
A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.
1. csecsemőgondozási díj
2. táppénz
3. gyermekápolási táppénz
4. gyermekgondozási díj
5. baleseti járadék
Egyéb kedvezmények
1. apa munkaidő-kedvezménye
2. gyermekek után járó pótszabadság
3. családi kedvezmény
4. családi járulékkedvezmény
5. ingyenes tankönyvellátás
A 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) szabályozott ellátások
Pénzbeli és természetbeni ellátások
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2. gyermektartásdíj megelőlegezése
3. óvodáztatási támogatás
4. otthonteremtési támogatás
5. gyermekétkeztetés

2.
2.

7.

9.

18.

4. 1997. évi LXXXI. törvény fontosabb ellátásai
A társadalombiztosítási nyugellátásról
1. öregségi teljes nyugdíj
2. öregségi résznyugdíj
3. korhatár előtti ellátás
4. korhatár előtti ellátásban részesülők kereső tevékenysége
5. rokkantsági nyugdíj
6. baleseti rokkantsági nyugdíj
Hozzátartozói ellátások
1. özvegyi nyugdíj
2. árvaellátás
3. szülői nyugdíj
4. özvegyi járadék
A minisztérium elérhetőségei

21.

24.

27.

31.

33.

36.

Szociális ellátások 2016.
Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt
érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen szerteágazó. Bizonyos ellátások az időskorúakat érintik, mások a
megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a gyermeket nevelő családokat.
Nehezíti a tájékozódást a jogszabályok gyakori változásán túl az is, hogy az ellátások igénylése és megállapítása különböző szervek
hatáskörébe tartozik.
A jelenleg igénybe vehető ellátásokról szóló tömör összefoglalóval az eligazodást szeretnénk megkönnyíteni. A könnyebb
áttekinthetőség érdekében az ellátások bemutatásánál jelezzük a vonatkozó jogszabályt, továbbá feltüntetjük a jogosultak körét és a
juttatás összegét.

Reméljük, összeállításunk hatékony segítséget nyújt a kötet olvasóinak lehetőségeik megismerésében, azok gyakorlati hasznosításában
és jogaik érvényesítésében.

Budapest, 2016. július
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda

1.

1993. évi III. törvény ellátásai

( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról )

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Típus
Aktív korúak ellátása

Jogosultság

Ki állapítja
meg?

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot
állapít meg annak a személynek,
- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os
mértéket, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

2015. március
1-től a járási
hivatal

Az aktív korúak ellátására
jogosult személy részére
2015. március 1-jétől
egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatást vagy
foglalkoztatást helyettesítő - akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési
támogatást állapítanak
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
meg.
folyósítási időtartama lejárt, (együtt: álláskeresési
támogatás) vagy
- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő
lejártát
megelőzően
szüntették
meg,
és
a
keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra
nem szerez jogosultságot, vagy
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását
megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év
időtartamig együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve

Forrás

Forma/összeg

2015. március 1Az aktív korúak ellátására egy családban
től központi
egyidejűleg csak egy személy jogosult.
költségvetés
Egy családban egyidejűleg két személy
abban az esetben jogosult az aktív korúak
ellátására, ha az egyik személy a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg
a másik személy az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásrajogosult.

és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át.forintot. szerinti gyermekgondozási összege 2016-ban támogatásban. hogy a gyermekfelügyeleti családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme támogatás ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.Ft) és a törvényi értékhatárt 37. és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött.. a támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (47.. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetén a családi jövedelemhatár összege a család . 1. ha a kérelmező. hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más mindenkori legkisebb személy nem részesül a Cst.574. Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel .. feltéve. vagy gyermekgondozási díjban.Ft) állapítottak meg. csecsemőgondozási díjban . 2015.egészségkárosodott személynek minősül.Ft.374.. aki . vagy * az öregségi nyugdíj . Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg annak a személynek.374. március 1től központi költségvetés Járási hivatal Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete.az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg.800. hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.§ meghaladó vagyonnal ne rendelkezzenek.500. egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. illetve a jogosult közfoglalkoztatásban.feltéve. 47.. Egészségkárosodási és A jogosultság megállapításának további feltétele. azaz 24. Nem minősül keresőtevékenységnek.forintot.Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.650. és keresőtevékenységet nem folytat. 28.

s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át.075.§ Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek.. akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították kivéve. 75. s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött. ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság feltételeivel rendelkezik. aki ..Ft Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.Ft) járási hivatal központi költségvetés Amennyiben a jogosult egyéb jövedelemmel nem rendelkezik: .a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.Ft) A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a fenti összegek és a saját havi jövedelmének különbözete.( 22.800. 75.075.az egyedülálló. (27.§ Az időskorúak járadékékára jogosult személy.Ft ) . 2.Ft) .800. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%a (37.050.a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (22..800.fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%ának szorzata.050.az egyedülálló.Ft) . Időskorúak járadéka 32/B.. életévét betöltötte. de 75 évesnél fiatalabb. de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (27.. élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át..az egyedülálló. Járási hivatal központi költségvetés Összege: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.az egyedülálló. s akinek saját és vele együtt lakó házastársa. . 3.. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.Ft) .

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Szociális A képviselő-testület rendeletében törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és A települési meghatározott formában kerül biztosításra. ápolását végzi.Ft.súlyosan fogyatékos. ápolását végzi. Amennyiben a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül. aki . Időtartama szolgálati időre jogosít. mivel 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül. testülete. valamint a 18.100.4.olyan hozzátartozójának gondozását. fokozott ápolást igányló hozzátartozót 2015.. 2016-ban 29. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek ápolása esetén az ápolási díj összege azonos az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel (29.Ft.250. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápolási díj az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százaléka (44. Adósságkezelési szolgáltatás 2015. .§ járási hivatal központi költségvetés A súlyosan fogyatékos.Ft). A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a. ha az ápolt önmaga ellátására képtelen.. 40. gondozásra szoruló költségvetési törvényben . vagy . március 1-jétől az ellátás megállapítására nincs lehetőség 6. Települési támogatás 45. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását. és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére ápolási díj a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt méltányosságból történő szakértő igazolja megállapítására nincs lehetőség. meghatározott alapösszege . ha súlyosan fogyatékos. Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó. támogatást nyújt. állandó Az ápolási díjnak a felügyeletre. Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.500. évi CXCI.18 év alatti tartósan beteg.a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.§ Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó. az ápolási díj összege a fenti összegek és a rendszeres pénzellátás összegének különbözete.500. Lakásfenntartási támogatás 2015. ill. természetbeni ellátások kiegészítéseként. március 1-jétől az ápol. 7. önkormányzati önkormányzat Az önkormányzat rendeletben meghatározott feltételek alapján települési képviselőköltségvetése. március 1-jétől az ellátás megállapítására nincs lehetőség 5.Ft). aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. 53. Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó...

. teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt.a gyógyszerkiadások viseléséhez.a 18. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen . . valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. hogy e támogatás keretében milyen célokra. . . A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára.a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt. Annak eldöntése.a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.000 Ft-ot. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását. gondozását végző személy részére. Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. amelyek esetében az egy főre jutó adóerőképesség nem haladja meg a 32.

december 31-én I. protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is). 2.a halálesetről való önkormányzat képviselőtudomásszerzést követő huszonegy napon belül testülete.az aki.II.az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. vagy . a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra: az átmeneti gondozásban részesülő. vagy II.nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy. vagy I. melyhez a központi költségvetés hozzájárul A köztemetés összegét a települési önkormányzat hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. . továbbá az a személy. vagy II.Ft . ha .§ aktív korúak ellátásában részesülő egészségkárosodott személy.000. Közgyógyellátás járási hivatal Központi költségvetés A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott. az 49. .. csoportú rokkantsági. legfeljebb havi 12.Ft. és a nevelésbe vett kiskorú . a rokkantsági járadékos. aki az eseti keret évi 6.rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket.. csoportú rokkantságára tekintettel. . és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült 30%-os egészségi állapotára.öregségi nyugdíjban részesül és 2011.rokkantsági ellátásban részesül és 2011. vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb Forrás Forma/összeg Az önkormányzat költségvetése. vagy . a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a Az egyéni havi nemzeti gondozott. természetben nyújtott szociális ellátások Típus 1. baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. valamint * az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. Köztemetés 48. a központi szociális segélyben gyógyszerkeret 2016-ban részesülő. december 31-én I.§ Jogosultság Ki állapítja meg? A haláleset helye szerint illetékes települési A települési önkormányzat képviselő-testülete . . gyógyszerkerete erejéig * gyógyászati segédeszközökre.öregségi nyugdíjban részesül. vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. az indikációs és egyéb kiegészítő feltételeknek való megfelelés esetén * egyes gyógyszerekre. baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult.000. csoportú rokkantsági.II. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy. .. A bizonyítvány birtokában járulékfizetés nélkül lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. akinek az egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.összegű családi pótlékban részesül. egyedül élő esetén 150%-át (42.aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítják meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát..Ft) nem haladja meg. hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.Ft). A bizonyítvány 1 évig érvényes. feltéve.750.200.Ft).. .850. március 1-jétől a közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítására nincs lehetőség.akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34.. 3.Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 54. és családjának vagyona nincs.Ft) járási hivatal Központi költségvetés c) Méltányossági alapon: 2015. járási hivatal központi költségvetés A szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állítanak ki. §. .500.750.Ft).

Alap . -10 éven belül legalább 2555 napon át vagy -15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt. (XII.) MT munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.23.2.Ft. és nyugellátásban.A rokkantsági járadékban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. január 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani. 3. január 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani. 27. 1993.rendszeres pénzellátásban nem részesül.350 Ft) és legfeljebb az alapösszeg 40 százaléka (37. 2. Központi 34. életévét betöltött személy. de legalább a jogszabályban meghatározott mértékű alapösszeg 30 százaléka (28. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző -5 éven belül legalább 1095 napon át. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Rehabilitációs ellátás vagy Rokkantsági ellátás 2011. életéve 1.) Korm. rend. akinek a 25. baleseti nyugellátásban vagy megváltozott 83/1987. (XII. Ki állapítja meg? Forrás Fővárosi és megyei kormányhivatal. 2012.800 Ft).) Korm.(XII. a havi átlagjövedelem 45 . a havi átlagjövedelem 35 százaléka.rend. -keresőtevékenységet nem végez és . A megváltozott munkaképességű személy részére egészségi állapotától fővárosi és megyei kormányhivatal A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi Egészség. tv.§. 6. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15.475. Átmeneti járadék 387/2007.akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1). 4.összege annak a rehabilitációs ellátásban biztosítási részesülő személynek. 2012. Rendszeres szociális járadék 387/2007.. A rokkantsági rendelet járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel(C1). évi III.23. költségvetés Forma/összeg Folyósítás: ONYFNYUFIG. Rokkantsági járadék betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű. .A rokkantsági járadék folyósítása mellett jövedelmi és időbeli korlátozás nélkül lehet kereső tevékenységet folytatni. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások Típus Jogosultság Rokkantsági járadékra jogosult az a személy. évi CXCI.

azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória). . a havi átlagjövedelem 40 százaléka.Ft) . akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható(B1). akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.800 Ft). A rokkantsági ellátás annak a megváltozott munkaképességű személynek.aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1). az alapösszeg 30 százaléka (28.350). valamint annak a személynek.350. de legalább az alapösszeg 40 százaléka(37.. akinek: . akinek: Annak a megváltozott munkaképességű személynek. az alapösszeg 40 százaléka (37.és rehabilitálhatóságától függően rehabilitációs ellátást rokkantsági ellátást lehet megállapítani. a rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak. de legalább az alapösszege 30 százaléka (28.250 Ft). azonban a komplex . Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik.800 Ft) és legfeljebb az alapösszeg 50 százaléka (47.525.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (42.egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. .. vagy százaléka.annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében.

és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória). a rokkantsági ellátás összege: .750.250.C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a (42. aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.350 Ft) .annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében. és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka.B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a (28. de legalább az alapösszeg 55 százaléka (51... valamint annak a személynek az esetében.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141..annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében.Ft).D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a .975. a havi átlagjövedelem 60 százaléka. aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka.Ft) ..Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141.525 Ft) .minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt..750.Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (141.750.Ft) . de legalább az alapösszeg 50 százaléka (47. de legalább az alapösszeg 45 százaléka (42525.. aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Ha az igénylő a referencia időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkezik.

a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat.bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el. . Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személy kereső tevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (1. . rend. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél.(II.saját jogú nyugellátásra nem jogosult.890.E minősítés esetén (51. . és .a bányászati szolgálata során. vagy azt követően.. az ellátás megszüntetését megelőző hónapra járó összegével.500. . keresetkiegészítésben. . december 31-én rokkantsági.nem részesül rendszeres pénzellátásban.Ft). a nyugellátások 2013.(45. átmeneti jövedelemkiegészítésben.) Korm. A b) pont alapján megállapított járadék esetén a járadék havi összege megegyezik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának – amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték. a) akinek egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű.nem részesül rendszeres pénzellátásban. és .a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére. átmeneti keresetkiegészítésben. átmeneti keresetkiegészítésnek.saját jogú nyugellátásra nem jogosult. b) A fentieken túl járadékra jogosult az a személy is.esetén a járadék havi összege a vetés megállapításkor megegyezik a keresetkiegészítésnek.000 Ft). a járadék megállapítását megelőzően folyósított összegével. jövedelemkiegészítésben. . illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.975 Ft) 5. átmeneti jövedelemkiegészítésben. de 2013. január 1-jétõl a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesült. Bányászok egészségkárosodási járadéka 23/1991. átmeneti keresetkiegészítésben. – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor. de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.250 Ft) .9. Folyósítás: ONYFNYUFIG az alapösszeg 55%-a Központi Az a) pont alapján megállapított feltételek költség. baleseti rokkantsági nyugdíjban. a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó összegével. keresetkiegészítésben. . a keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetik. Fővárosi és megyei kormányhivatal. 2012. január 1-jétõl nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának (85. jövedelemkiegészítésben. aki .2011. A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult.

. amennyiben a fenti életkor betöltésének Központi 255/2008.14. cs.Ft. életév betöltésekor 90.Ft költségvetés Központi Összege: 20. július 1-től nincs új megállapítás Folyósítás: fővárosi és megyei kormányhivatal Házastársi pótlékra az volt jogosult. rendelet 12.670.. (VII. aki rendszeres inzulin vagy perorális antidiabetikus kezelt és 70. ha egyébként jövedelme miatt házastársi pótlékra nem volt jogosult.. Súlyos korlátozott személyek mozgáskorlátozott személynek minősül: fővárosi. 2001. (V. baleseti nyugellátása. § (4) bek.. költségvetés [187/1997..) időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó Hivatala Kormány rendelet tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolják.) Kormányhatározat 7. (X. . 30. Cukorbetegek támogatása 18/1987.a 95.a 100. vetés . évét betöltötte. valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával Közszolgáltatások rendelkező személy.31. költségvetés Központi A jubileumi juttatás összege: költség.) Eü. illetve az 11. akinek saját jogú nyugellátása a havi 9. és a 100. évét betöltött erősen látáscsökkent és vak személy.6. § (4) bek.új járműnek minősülő személygépkocsi . Házastársi pótlék és házastársi pótlékhoz járó kiegészítés 89/1990. rendelet 12. (KEKKH) Közlekedési kedvezményre a súlyos mozgáskorlátozott. (XII... Központi Összege: 100.000. Súlyos mozgásegyéb fogyatékossággal élő személy jogosult. baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőnek a házastársa (élettársa) után akkor adták.-Ft. rokkantsági. rokkant. A személygépkocsi szerzési támogatás Központi összege: költség..] 8.410.Ft-ot nem érte el.. illetőleg véglegesen elvesztette. jövedelme az özvegyi nyugdíj legkisebb összegét nem haladta meg. január 1-től nincs új megállapítás Annak állapították meg.a 90. 1032/1971. A közigazgatási 10. és a vele együtt élő házastársa az állandó özvegyi nyugdíjra jogosító életkort betöltötte vagy rokkant (67 % munkaképesség csökkenés) és akinek nyugellátása. költségvetés 1998.120. életévüket betöltött. Folyósítás: ONYFNYUFIG Központi Havi összege:17. 2000.forint. Vakok személyi járadéka 6/1971.) MT rendelet 18. keresete. vagy a kiemelten kezelt csoportba tartozik.forint.) MT rendelet [187/1997.(X.. Házastárs utáni jövedelempótlék 89/1990 (V.160.000.) Korm. 1998.] 9.) EüM rendelet Központi Összege: 14.M rendelet. a 95. vagy I-II. 24. életév betöltésekor 95. január 1-től nincs új megállapítás Jubileumi juttatásra jogosult a 90. 1.forint. (XI. aki látását tartósan (1 év). január 1-től nincs új megállapítás Folyósítás: ONYFNYUFIG Az öregségi.31. Szépkorúak Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar és Elektronikus jubileumi köszöntése állampolgár.(X. 1.) Korm.31.Ft.000. életév betöltésekor 100.

mivel ebben az esetben természetesen mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr. 1. vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.000. 1. továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. aki az Mr. de legfeljebb 90. aki a 18. 29.a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy. mert állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt.közlekedési kedvezménye 102/2011. s ennek tényét a kormányhivatal rehabilitációs szervének szakvéleménye igazolja. vagy azért. vagy .. az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető. . . A személygépkocsi átalakítási támogatás összege: az átalakítás költsége. aki . kivéve. hallási. aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül. Egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül. illetve megyei kormányhivatal vetés esetén: 1..a vakok személyi járadékában részesül.a 18. vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség.segédmotoros kerékpárnak minősülő. a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján. vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság. továbbá. vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult. vagy . de legfeljebb 600. ill. (II. 19. és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. értelmi fogyatékosként. . ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság. az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved. 1. mellékletében meghatározott.) 1. .000.járműnek nem minősülő.Ft. gépi meghajtású kerekesszék esetén: a vételár 60%-a.Ft . és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr..(VI.és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll. . 000. mellékletében meghatározott. . életévét nem töltötte be.használt személygépkocsi. amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. rendelet . mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti. mert állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető.az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy.fogyatékossági támogatásra: látási.három.) Korm.Ft.az a személy. vagy azért jogosult.fogyatékossági támogatásra halmozottan fogyatékos személyként jogosult.000.vagy négykerekű jármű.

és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. mozgásszervi fogyatékos. . .álláskereső. illetve kromoszóma-rendellenességgel él  vagy autista. rendelet értelmében megyei 218/2003.(XII. Fogyatékossági .a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról hivatal járási szóló 1998. értelmi. 29.mozgásszervi fogyatékos hivatal . vagy ha az igénylő látási. de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre.autista. évi XXVI. illetve autista. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult.halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll. Az a 18. és 2001.ha az vetés álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor . vagy mozgásszervi fogyatékos. Álláskeresési Álláskeresési járadék illeti meg azt. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja. vagy .) Korm. tv. kormányKorm. évi IV. tv. törvény szerint fogyatékossági támogatásban (fővárosi részesülő látási.munkát akar vállalni. 14.652.11. kerületi) . értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel. 19.az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért. hallási. 1 számjel) minősül és ezt az 1. fővárosi és megyei kormányhivatal Központi költségvetés  20.Formái: gépkocsiszerzési támogatás támogatás és gépkocsi-átalakítási Parkolási igazolványra jogosult az. 1991.-29.autista. továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. vagy kromoszóma-rendellenességgel él vetés  25. mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel). illetve költség.§ .fogyatékosság.értelmi fogyatékos kormány1998.§ .vakok személyi járadékában részesül..) közlekedőképességében súlyosan akadályozott.állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető . értelmi. Parkolási igazolvány -a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Fővárosi és szóló 102/2011. évi XXVI. Központi Az álláskeresési járadék összegét a kérelem költség..aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. feltéve.Ft: ha az igénylő látási.Ft: ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy.benyújtását megelőző. aki 13.hallási fogyatékos megyei .418. (VI. aki 12.az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik. aki járadék . számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel. (II. Központi értelmi. vagy mozgásszervi fogyatékos.látási fogyatékos fővárosi és támogatás . július 1-jét hivatala megelőzően vaknak minősítettek vagy . hogy az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik. .) ESzCsM rendelet 1. 22. 25. rendelet . illetőleg . 1 számjel).

§ Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani.rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. és . ha .000. Ha az álláskeresési járadék megállapításakor meghatározott járadékalap a minimálbér 40%-nál alacsonyabb volt. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával. évi IV. vagy a keresőtevékenység folytatása miatti megszüntetését követően három éven belül betöltötte a fentiekben meghatározott életkort (nyugdíjkorhatár előtt öt év).. balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül fővárosi és megyei kormányhivatal Központi Az álláskeresési segély összegét a kérelem költség.benyújtásának időpontjában hatályos kötelező vetés legkisebb munkabér (111..munkát akar vállalni. amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. . legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100 %-a: 111.megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot. tv. Ellátás összege: Munkaerő-piaci járulékalap 60 %-a.000. akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre. 30. Nyugdíj előtti álláskeresési segély 1991.munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. 15.Ft/hó. és .kereső tevékenység miatt .Ft) 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését.a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik. és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része. vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv .korhatár előtti ellátásban. és . szolgálati járandóságban.

A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható.felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. és a tanulói.16.az a)-b) pontban valamint az e)-g) pontban meghatározott személy részére keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás. c) aki gyermekgondozási segélyben. életévét . . illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben. valamint b) a gyermekgondozási segélyben. Vállalkozói járadék 1991. Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott. 17. fővárosi és megyei kormányhivatal Központi költségvetés Képzési támogatásként .nem töltötte be. gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves . tv. valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez. gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül. 01. hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot. és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte. e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik.gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves . 2010.a c)-d) pontban meghatározott személy. b) aki 25. Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát. életévét . . vagy a szakképzés megkezdéséhez. tv. d) aki rehabilitációs ellátásban részesül.01-től az egyéni és társas vállalkozó részére a feltételek fennállása esetén álláskeresési járadékot állapítanak meg. gyermeknevelési támogatásban. 14. és a képzésben való részvételt vállalja. vagy elfogadott képzése annak a személynek. továbbá g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. és a) a gyermekgondozási segélyben. a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.§. vagy f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt. a) aki álláskereső. valamint a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése. gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.korának betöltését követően kezdődik meg. évi IV.

ha igazolja.A gyermekgondozási segély havi összege ikergyerm vetés esetén 300%-ával. esetén egyszer) részt vett terhesgondozáson (e nélkül is.Ft). 20. évi LXXXIV. Nagyszülő is jogosult lehet a GYES-re. 2.31-ig GYES) 1998. illetve súlyosan fogyatékos gyerek esetén 10 éves koráig.a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével -. A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő . életévét betöltött kiskorú szülő (ha a gyermek gyámjával nem él közös háztartásban. ezért a folyó A gyermekgondozási segélyben részesülő személy k a gyermek fél éves kora után időkorlátozás nélkül fo . Anyasági Anyasági támogatásra jogosult az anya.a gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszül vagy időkorlátozás nélkül.gondozása. Gyermekgondozást segítő ellátás( 2015. a gyám. és a szülői ház elhagyását a gyámhivatal engedélyezte). életévének betöltéséig. azonban a 10. tartósan beteg. 4 alkalommal (koraszülés támogatás 1998. költség. életévét még nem töltötte be.§ Gyermekgondozási segély jogosult a szülő.tv. hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe. a gyermek 3. ha a munkavégzés az o . 5 g 10 % nyugdíjjárulék levonásra kerül.függ Központi Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg költség. ha a gyermek . évi LXXXIV. Gyermekek után járó ellátások az 1998.első életévét betöltötte.§-tól. nevelése a szülő háztartásában történik.. továbbá .3. törvényben szabályozott ellátások (Családok támogatásáról) Típus Jogosultság 1. 12. ha min. A gyermekgondozási segélyben részesülő örökbefogadó szülő ebben az esetben kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.egyetértenek abban. Ikergyermekek esetén a gyermekek tankötelessé válása évének végéig.125. hogy 5 hónapig külföldön tartózkodott) 29.ikergyermekek esetén gyermekenként a 300% -a (85 vetés fővárosi és megyei kormányhivatal A gyermekgondozási segély havi összege . a 16. 4 gyermek esetén 400%-ával.szülei a GYES-ről lemondanak és . ikergyermek esetén már tankötelessé vált. amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a harmadik életévét már betöltötte. évi LXXXIV. tv. valamint . Méltányosságból az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat Ki állapítja meg? Forrás fővárosi és megyei kormányhivatal az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéne Központi (64.

az iskoláztatási támogatást a tanköteles.két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13. ha a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható..a nevelőszülő. Iskoláztatási támogatás) A családi pótlék két ellátást foglal magába.. .az a személy.három vagy többgyermekes család esetén (gyermek .a gyám. korábban folyósított .a saját háztartásában nevelt.meg: a gyermeket nevelő személynek: ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak.700. .a szülővel együtt élő élettárs. -a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt. Nevelési ellátásra jogosult . . -a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett. családi pótlék .a szülővel együtt élő házastárs. Családi pótlék (Nevelési ellátás.3 . 3. akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja A nevelési ellátás és fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő. meghosszabbíthatja a jogosultságot: a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig. büntetés-vé ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek. .. . továbbá megállapíthatja.még nem tanköteles gyermekre tekintettel. ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában.a gyám.a gyermekotthonban.Ft vetés .200.egy gyermekes család esetén 12. összegével. a nevelési ellátást.forint. a gyám jogosult személy esetén 14. s már nem tanköteles. vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja. .két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermek . legfeljebb azonban a gyermek 8. az iskoláztatási . de közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek Iskoláztatási támogatásra jogosult után folyósítják.800.a szülővel együtt élő élettárs. ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó támogatás vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy megállapításának éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában. .a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő.három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló ese . fővárosi és megyei kormányhivatal Központi Az ellátás havi összege: költség. . és az iskoláztatási támogatást. .továbbá az a személy. a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. javítóintézetben. vagy a szülővel feltételei és az ellátás fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet összege azonos a legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.a nevelőszülő.a szülővel együtt élő házastárs. . aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.az a személy.. . A nevelési ellátást a még nem tanköteles. életévének betöltéséig.egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13. .

vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket. akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. továbbá -a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette. évi LXXXIV. tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára. -a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett. továbbá . de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik .a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy . és ez az állapot legalább egy éve tart. .életévét betölti.az a 18 évesnél fiatalabb gyermek.. és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló. gondozásra szorul. 1998. . Magasabb összegű A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság szempontjából családi pótlék tartósan beteg. amelyben a gyermek (személy) a huszadik .a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult. 4. vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.§-tól -a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt. valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig.tv. fővárosi és megyei kormányhivatal Központi Tartósan beteg.a saját háztartásában nevelt. illetve fogyatékossága miatt állandó tv.továbbá az a személy.) ESZCSM 1998. legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. rendeletben meghatározott betegsége.az a tizennyolc évesnél idősebb személy. aki az 5/2003. illetve súlyosan fogyatékos gyermek 18 éven felüli tartósan beteg. vagy fokozott felügyeletre.(II. illetve súlyosan fogyatékos: . évi LXXXIV.19. 6. illetve súlyosan fogyatékos gyermek költségvetés Tartósan beteg. illetve súlyosan fogyat .

legkisebb összege (28.500. tv. Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998.Ft) vetés (10 % nyugdíjjárulék levonásra kerül. aki három vagy több kiskorú gyermeket nevel és a legkisebb gyerek 3 és 8 év közötti. évi LXXXIV.§-tól. ha a munkavégzés otthonában történik fővárosi és megyei kormányhivatal Központi Az öregségi nyugdíj mindenkori költség. vagy időkorlátozás nélkül.5. 23. A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat. a folyósítás időtartama szolgálati időnek minősül) . Gyermeknevelési támogatásra jogosult az a szülő.

vagy a táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát pénztár. 365 napon át biztosított volt.Mértéke a naptári napi átlagkereset 70 %-a. 43.. Alap biztosítási idő esetében. aki a keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőző egy évnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama követő naptól jogosult. kifizetőbiztosítási . 43.000.iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá haladhatja meg a jogosultság kezdő napján válik. illetőleg otthoni ápolása és . vagy táppénz egy napra járó összege nem .Csecsemőgondozási díj Csecsemőgondozási díjra segélyre jogosult: Egészség. legalább kétévi gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése 1997.ötven százaléka két évnél rövidebb tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig. évi LXXXIII. Ha a egészség. a keresőképtelenség esetében biztosítási folyamatos biztosítási idő esetében. negyvenkét napon belül szül.hatvan százaléka folyamatos.a biztosítási Egészség.A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. .a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő illetve a tv. aki ellátást nyújtó intézményben azzal.egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása.jövedelem naptári napi átlagának 1997. de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása biztosítási . alatt. egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. évi LXXXIII. és pénztár Alap 1997. táppénzt csak a folyamatos időtartamára abban az esetben.§ . évi LXXXIII. aki a szülést megelőzően két éven belül biztosítási biztosítási A folyósítás utólag történik. legfeljebb azonban a helyek vagy Alap biztosítási idő esetében. § biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át . hogy a . legalább kétévi tv. vagy a . törvényben meghatározott ellátások 1.Egészség.ötven százaléka két évnél rövidebb biztosított részére betegszabadság jár.tizennyolc éves kora előtt válik keresőképtelenné. vagy munkahelyi 40.Ft) 200 százalékának harmincad részét. 2.a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő helyek vagy tv. folyamatos biztosítási idő esetében.§-tól egészség. gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbetegBiztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak. ha a biztosításának megfelelő ideig kaphat. Táppénz Táppénzre jogosult az.jövedelem naptári napi átlagának kifizetőbiztosítási . aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné TársadalomA táppénz összege a figyelembe vehető válik és a járuléktörvényben meghatározott mértékű pénzbeli biztosítási Egészség. és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. Csecsemőgondozási díj annak jár. Gyermekápolási táppénz Gyermekápolási táppénzre a biztosított szülő jogosult: TársadalomA táppénz összege a figyelembe vehető .a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti kifizetőhely. valamint ha a szülő a tizenkét évesnél Az.hatvan százaléka folyamatos. érvényes minimálbér (111. Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár. 3. – 50. évi LXXXIII. esetén .egyévesnél idősebb. táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

vagy a 12 éves.hatévesnél idősebb. ha a gyermekgondozási díj igénylését .háromévesnél idősebb. ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbetegellátást nyújtó intézményben azzal. akinek a biztosítási kifizetővetés és (2016-ban 111. de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben.a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át. de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és . hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (111..legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér . Méltányosságból adható táppénz a szülő részére. .a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén .10 % nyugdíjjárulék és SZJA-előleg kerül jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és biztosítási biztosítási levonásra.Ft) 200 százalékának harmincad részét. jogviszonya a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama helyek vagy tv.000. vagy annál idősebb. hogy a csecsemőgondozási díjra való egészségEgészség.a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő. hogy az együttélő szülők összesen (apa-anya együtt) ugyanannyi napnyi gyermekápolásitáppénzre szerezhessenek jogosultságot. azonban biztosított volt. vagy annál idősebb. feltéve.Központi A naptári napi átlagkereset 70 %-a.§ alatt megszűnt. Gyermekgondozási díj (GYED) .a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén . biztosítási költség. .a gyermeket szülő anya esetén a szülést . fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt. de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja.000 Ft)kétszeresének 70%-a.a biztosított szülő. ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.megelőzően két éven belül 365 napon át Társadalom. 4. évi LXXXIII. egyedülálló szülőnek huszonnyolc naptári napon át. pénztár. 42/A. ha 12 éves. 2016. valamint ha a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben.a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén .a csecsemőgondozási díjban részesült anya. .a fent említett szabályok alapján(biztosítási jogviszony fennállása. a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. július 1-jétől megteremtődött a lehetősége annak.a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek tizennégy. aki az alábbi feltételek korlátlan időtartamban lehet mindegyikének megfelel: keresőtevékenységet folytatni. 1997. de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és .és . Gyermekgondozási díjra jogosult . és a pénztár Alap gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díj folyósítása mellett Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is. mint az egyedülálló szülő. egyedülálló szülőnek nyolcvannégy naptári napon át.

azzal. akinek az Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg. baleseti fokozatba tartozik az. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset Baleseti járadékra jogosult az a személy. . A baleseti járadék összege a fent meghatározott fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset nyolc. tizenöt. baleseti járadék legfeljebb két éven át. Baleseti járadék . tal. .a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.a 4. Az megyei bztosítási egészségkárosodás fokának megfelelően következtében tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodása 1997. baleseti fokozatba tartozik az. a ONYFegészségkárosodása 21-28 százalék.az 1.okozta egészségkárosodás fokától függ. de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem kormányhiva Alap . ( két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni) . illetőleg harminc százaléka. baleseti fokozatba tartozik az.magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára.§ Folyósítás: a 2. mértékű. keletkezett. akinek üzemi baleset Fővárosi és Egészség.a gyermeket saját háztartásában neveli. egészségkárosodása 29-39 százalék. egészségkárosodása 14-20 százalék. illetik meg.a 3. évi LXXXIII. . hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. illetve megszűnését követő 1 éven belül születik. A szilikózisból és azbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem . 5. ha meghaladja. és .előzetes 365 nap biztosítási idő igazolása) gyermekgondozási díjra nem jogosult.a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. az NYUFIG .a gyermeke a fenti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését. akinek az haladó egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó korlátozás nélkül jár. tíz. baleseti fokozatba tartozik az. akinek az tv. 57. akinek az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.

két gyermek után 4 . amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.forint. öt.a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. évében. utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni.a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély Központi A munkaidő kedvezmény tartamára távolléti díj jár. § A Az apának gyermeke születése esetén. Gyermekek után járó A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke után pótszabadság pótszabadság jár. 3.000. b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban 83.az eltartottak lélekszámától költségvetés függően .forint.. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidőkedvezmény 2012. Központi A családi kedvezmény . . 118. amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 118.kettőnél több gyermek után össszesen 7 nap A fenti pótszabadság fogyatékos gyermekenként 2 munkan Fogyatékos gyermeknek tekintjük azt a gyermeket. ha a gyermek halva születik vagy meghal.. családi kedvezmény érvényesítésére jogosult: .. . . évi I. tv. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének 2012.forint. ikergyermekek születése esetén hét munkáltató munkanap pótszabadság jár.forint.a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy).kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén 66. bc) 2018-ban 116.évi CCXI. A pótszabadság mindkét szülőt megilleti (2011. bb) 2017-ben 100.az a magánszemély.330.330.tv).Egyéb kedvezmények 1. tv. tv. évi I. költségvetés A Mértéke: a gyermek 16 éves koráig munkáltató .forint.egy gyermek után 2 .. Családi kedvezmény 1995. évi CXVII. A szabadság akkor is jár.forint. 2.670. aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. akire te illeti meg a szülőt. bd) 2019-ben és az azt követő években 133.670.000. nap hónapjától az élveszületés napját megelőző hónappal bezárólag. c)három és minden további eltartott esetén 220. ..§. legkésőbb a születést követő második hónap végéig.

a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa. de csak egyszeresen érvényesíthetik. tv. 4. időpontjáról . . azt az általa fizetett járulékból is érvényesíteni tudja A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét. értelmi vagy beszédfogyatékos. évi LXXX. Ingyenes tankönyvellátás Ingyenes tankönyvre jogosult : IgényKözponti tartósan beteg bejelentés költségvetés a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi. élettársa által együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka. fentiek szerint ismertetett családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és . minden tanulót. együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. törvény (Nkt. autizmus igazgatója. bejelentési (2016/2017-es tanévben az első négy évfolyam számára kell e határidő szabályozás miatt az ingyenes iskolai tankönyvellátást biztosítani. egymás adóazonosító jelét is feltüntető . az Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény összegéből . figyelem. vagy értesít . családi járulékkedvezmény 1997.) elmulasztása jogvesztő - A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető.nyilatkozata. amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésüket.biztosított házastársa. alapján az érzékszervi. az iskola .vagy magatartásszabályozási bejelentés 4. A családi járulékkedvezményt a fenti személyek döntésük szerint együtt is. § (2) bekezdés zavarral) küzd.Ha a család a személyi jövedelemadóból nem tudja érvényesíteni a családi adókedvezmény összegét. 5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján felmenő Az igényrendszerben bevezetésre kerül az ingyenes iskolai tankönyvellátás. több fogyatékosság iskola 2013.) spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral Az igény(súlyos tanulási. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy . évi CCXXXII. munkáltatói adómegállapításban közösen tett.az Szja tv. A személyi jövedelemadóról szóló.a családi kedvezményt megosztással érvényesítő . de legfeljebb a járulékok együttes összege. élettársa.nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult.három vagy többgyermekes családban él.a biztosított által vagy .rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló. A családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban.

Fejezetében. jogosultság elbírálásánál kit kell a) tartósan beteg. évi LXXXIV.vagy többgyermekes családban élő. törvény II. vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő határidőn túl – ideiglenes hatállyal elhelyezett. ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg -. az Nkt. . sajátos nevelési igény meghatározására vonatkozó rendelkezésében foglaltakat kell alkalmazni. a családok támogatásáról szóló 1998. átmeneti vagy tartós nevelésbe keletkezett vett tanuló után.hatályú Nem vehető igénybe a normatív kedvezmény: A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél. (kivéve a gyermekotthonban. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni . hogy a normatív kedvezményre való esetét). igényjogosultság Abban a kérdésben. három.kivéve. súlyosan fogyatékos. b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni.

a nagykorúvá vált gyermek esetén.külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb Ha a családbafogadó gyám a gyermekvédelmi összegének húszszorosát (570. feltéve.. vagy törvényben foglalt további feltételek fennállása .a gyermek tartására köteles. fiatal b) akinek gondozó családjában az egy főre jutó jövedelem felnőttnek. szerinti tanulmányokat folytat és megfelel az egyéb tandíjtámogatás stb..995. . ruházat. a tárgyév családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg november hónapjára tekintettel a törvényben meghatározott értéket.1997.. feltételeknek.a gyermekvédelmi törvényben szabályozott ha gyámhatóság intézményi gyermekétkeztetés (100%-os vagy .Ft. illetve súlyosan fogyatékos. természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant. mint . a tárgyév tartozó esetben. hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során a gondozó .Ft) meghaladja. évi XXXI. . ha 6. A gyámhatóság annak a gyermeknek.a tárgyév november 1-jén fennáll.§ . vagy törvényben foglalt feltételeknek megfelel. és A gyámhatóság annak a családba fogadó gyámként . ha a törvény kedvezmények (pl. járművet.külön jogszabály alapján biztosított egyéb .a gyermek tartósan beteg. esetén a szünidei gyermekétkeztetés vagy .900.050. akinek rendszeres gyermekvédelmi nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb kedvezményre való jogosultsága összegének 130%-át 37.) pont alá nem .270. jutó értéke a gyermeket gondozó családban A támogatás értéke alkalmanként 5. valamint tanszer vásárlására továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni. kapcsolódóan pénzbeli ellátásra is jogosult.együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez hetvenszeresét (1. étel.800.Ft).) igénybevételére.000. tankönyvtámogatás. amelynek egy főre felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.a gyermeket egyedülálló szülő.Ft az a.a tárgyév augusztus 1-jén fennáll.. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19. a .. illetve más törvényes 50%-os térítési díj kedvezmény) valamint a képviselő gondozza. Jogosultság Ki állapítja meg? Forrás Forma/összeg Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: a) akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi települési Központi A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj önkormányzat költségvetés jogosultság lehetőséget biztosít: mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39.Ft. augusztus hónapjára tekintettel. törvényben szabályozott szociális rászorultságtól függő ellátások ( a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ) Pénzbeli ellátások Típus 1.Ft jegyzője. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult melynek havi összege gyermekenként az öregségi gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult.000..

átmeneti bányászjáradékban.§ Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt.gondozási költségvetés készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke helyén töltött . Óvodáztatási támogatás . Gyermektartásdíj megelőlegezése 22. hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem Központi haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj költségvetés legkisebb összegének 50%-át (14. A tartás részbeni biztosítása esetén a megelőlegezés ennél alacsonyabb összegű is lehet. akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága . feltéve.a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe hatvanhétszeresét.tárgyév augusztus 1-én fennáll. .Ft).§ 4.250. évi CLXXIV.500. hogy az öregségi nyugdíj vételnél az otthonteremtési támogatás legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét legkisebb összegét kell figyelembe venni.Ft pótlékot állapít meg gyermekenként A bíróság által meghatározott összeg. megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban. évi CXIII.2.500 Ft) .§ 3.tárgyév november 1-én fennáll.. június 4-ét követően a támogatás iránt kérelem nem nyújtható be 20/C. de mértéke ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összege 10 %-ánál.Ft. azzal.000.624.Ft). időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül. augusztus hónapban 8.legalább hároméves időtartamú folyamatos ..909.Ft) kirendelt hozzátartozónak. (1. továbbá a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. továbbá ha . és nem rendelkező jogosult esetén érje el.500.339.nyugellátásban.a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás keresményéből származó valamint a fiatalok életkezdési megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj támogatásáról szóló 2005. amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.Ft). az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe törvény szerinti megtakarítása nem számít bele. lakástakarékpénztárakról szóló 1996.2015. törvény és a legkisebb ötvenhétszeresét 1. vagy ingatlan vagyonának értéke nem haladja együtt érje el meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének .nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával alapján úgy kell megállapítani. szolgálati járandóságban. Ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj behajtása átmenetileg járási hivatal lehetetlen. november hónapban 8. (57.. a vagyonnal .készpénzének. (1. Otthonteremtési támogatás 25.400. vételnél az otthonteremtési támogatás Egyéb feltételek megléte esetén három évnél rövidebb megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj időtartamú nevelésbe vétel is jogosít a támogatás legkisebb összegének hatvanhétszeresét igénybevételére. azzal. hogy a vagyonnal szűnt meg... balettművészeti életjáradékban. korhatár előtti ellátásban.400. Az otthonteremtési támogatás mértékét a akinek járási hivatal Központi folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult . hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. biztosításra vagy más célból lekötött rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal betétjének. A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és ..

akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó. egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át(2016-ban 95. .§ Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő Megállapítja gyermekétkeztetést biztosítanak kérelemre intézményi az étkeztetés. az Szt. . évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára. az itt szervezett externátusi ellátásban. . amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. valamint szünidei gyermekétkeztetés keretében. vagy olyan családban él.utógondozói ellátásban részesül.A támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást követően. E határidő elmulasztása jogvesztő 5. évének betöltéséig nyújthatja be. Intézményi gyermekétkeztetést biztosítanak . ha .ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik .a középfokú iskolai menzai ellátás keretében. = az 1-8.az általános és középiskolai kollégiumban. A szünidei gyermekétkeztetést a bölcsőde és az óvoda zárva tartása. amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval.960 Ft) vagy nevelésbe vették. munkavállalói. amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.nevelésbe vették. . ha .olyan családban él. .rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. tanulók nevelését.a fogyatékos gyermekek.olyan családban él.az óvodában. = az 1-8. az Szt. oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó. . évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára. valamint az iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama alatt biztosítanak. . hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében. ha .rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára.tartósan beteg vagy fogyatékos. . de legkésőbb a 30.a nyári napközis otthonban. Ingyenesen biztosítják az intézményi Központi gyermekétkeztetést: költségvetés = a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára. Gyermekétkeztetés 21. intézményvezető. . hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el. vagy nevelésbe vették. = azon szerinti életkorú.a bölcsődében. vagy .az általános iskolai és .

. Ezen felül a szünidei gyermekétkeztetésbe az e feltételeknek meg nem felelő (nem HH-HHH-s). de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek is bevonható. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára.az 1-8. Szünidei gyermekétkeztetés: Szünidei gyermekétkeztetésre akkor jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.50%-os normatív kedvezményt biztosítanak: .a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára. amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. . ha olyan családban él. ha a hátrányos. vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállása is megállapításra került.az 1-8. ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. . ha az önkormányzat ezt biztosítja.

b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Az 1997. aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett. tv. a betöltött 65. aki 1997 évi LXXXI. biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Öregségi résznyugdíj Öregségi résznyugdíjra az jogosult. Öregségi teljes nyugdíj 2. Fővárosi és 1997 évi LXXXI. a betöltött 63. aki -legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. sem EGT – államban. nap. életév. évi LXXXI. b) 1952-ben született.4. a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetből számított a figyelembe vehető havi átlagkeresetből kerül megállapításra. sem itthon. sem EGT – államban. és -azon a napon. illetve szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban. életév betöltését követő 183. a 62. és a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. valamint azon a napon. Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is. a betöltött 62. amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják. életév. és 7. amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják. Nyugdíjbiztosítási Alap Az elismert szolgálati idő alapján és – az 1988-tól a nyugdíj megállapítását megelőző napig elért. életév. 1. a 64. a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.§ d) 1954-ben született. biztosítással járó jogviszonyban nem áll. a 63. sem EGT – államban.§ (3) bek. Forrás Forma/összeg Nyugdíjbiztosítási Alap Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi nettó átlagkereset összegétől függ. amelytől kezdődően az öregségi résznyugdíjat megállapítják. nap. életév betöltését követő 183. hivatal f) 1956-ban született. illetve szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban. életév. aki a) 1952. kormánye) 1955-ben született. Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. c) 1953-ban született. nap. sem itthon. a betöltött 64. Öregségi résznyugdíjra az jogosult. Fővárosi és megyei kormányhivatal Az öregségi nyugdíjban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. illetve szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban. életév betöltését követő 183. január 1-je előtt született. megyei 7. sem itthon. g) 1957-ben vagy azt követően született. törvény fontosabb ellátásai A társadalombiztosítási nyugellátásról Típus Jogosultság Ki állapítja meg? A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak. tv. valamint azon a napon. aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az öregségi résznyugdíjban részesülő személy utazási .

36/A. tv.. a korkedvezményes. a bányász. A korhatár előtti ellátásban. Fővárosi ésmegyei kormányhivatal. kormányzati szolgálati jogviszonyban. §. A korhatár előtti nyugdíjakat korhatár előtti ellátásként. és a szolgálati nyugdíj. 2012. a szolgálati nyugdíjat szolgálati járandóságként folyósítják. vagy szolgálati járandóságban részesülők keresőtevékenységére vonatkozó szabályok 1997 évi LXXXI. 5.Ft) meghaladja. A versenyszférában a korhatár előtti ellátásban.és a művésznyugdíj. vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.kedvezményre jogosult. Rokkantsági nyugdíj 1997 évi LXXXI.január 1-jétől új jogosultságot nem állapítanak meg. 2013. július 1-jétől az öregségi nyugdíj (korhatár előtti ellátás) folyósítását . tv. 4. bírói szolgálati viszonyban. életévét betöltött korhatár előtti ellátásban részesülő személy jogosult utazási kedvezményre .törvény. ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2015-ben 1. január 1-jétől – a nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja kivételével – megszűnt valamennyi korhatár előtti nyugellátás:az előrehozott öregségi. (Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor. évi CXCI. szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell. A korhatár előtti ellátásban. Folyósítás: ONYFNYUFIG Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap Az 57. ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban. az országgyűlési képviselők.) E korlátozás megszűnik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor. fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban. évi CLXVII. § (hatályon kívül helyezte a 2011. szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását folyósítják keresőtevékenysége folytatása mellett. a csökkentett összegű előrehozott öregségi. a decemberi ellátást vissza kell fizetni. állami vezetői szolgálati jogviszonyban. ügyészségi szolgálati viszonyban..a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig . Kohatár előtti ellátás 2011. 3.890. január 1-től) 2012. közszolgálati jogviszonyban. a korengedményes nyugdíj. 83/B.000.szüneteltetni kell. és a polgármesterek nyugdíja. 2012. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. tv.

§ (hatályon kívül helyezte a 2011.törvény. január 1-től) 2012. . január 1-jétől új jogosultságot nem állapítanak meg. 2012. 36. évi CXCI. tv. Baleseti rokkantsági nyugdíj 1997 évi LXXXI.6./E.

de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el. Özvegyi nyugdíj 1997. de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el. aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban. vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik Forrás Forma/összeg Nyugdíjbiztosítási Alap Az ideiglenes özvegyi nyugdíj hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak. rehabilitációs ellátásban. saját jogú nyugellátásban. de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el. illetve tartósan beteg. Nyugdíjfolyósító vagy összesen legalább 2 év. amely az elhunytat halála időpontjában megillette. vagy megillette volna. Az özvegyi nyugdíjban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén.a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el. vagy akinek házastársa nyugdíjasként hunyt . és legalább 4 év. Fővárosi és megyei kormányhivatal Özvegyi nyugdíjra az jogosult.a 30 éves életkor betöltését követően. és legalább 10 év. vagy megillette volna.a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte. de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el. szolgálati járandóságban. balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött. vagy . . . . Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult. . szolgálati járandóságban. évi LXXXI.a 25 éves életkor betöltését követően. § Jogosultság Ki állapítja meg? Özvegyi nyugdíjat a házastárs. rehabilitációs ellátásban. aki házastársa halálakor . aki rokkantsági ellátásban.a 22 éves életkor betöltését követően. és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő.a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött. törvény Típus 1. hatvan százaléka.Hozzátartozói ellátások 1997. balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. saját jogú nyugellátásban. másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. és legalább 8 év.a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el. korhatár előtti ellátásban. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. az elvált házastárs és az élettárs (házastárs) kaphat.a 35 éves életkor betöltését követően. . 45-53. harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak. továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult. amely az elhunytat halála időpontjában megillette. akinek házastársa öregségi Ha a jogszerző nyugdíjasként halt meg. az ONYF az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül. LXXXI. korhatár előtti ellátásban. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig. és el. vagy . tv. vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén. Az özvegyi nyugdíj mértéke: . Igazgatóság .megváltozott munkaképességű. . és legalább 6 év.

rehabilitációs ellátásban. életévének betöltése Nyugdíjfolyósító Igazgatóság napjáig jár.a szülő (nagyszülő) a gyermeke (unokája) halálakor nyugdíjasként hunyt megváltozott munkaképességű. szülője rendelkezik az életkora szerint (az özvegyi Ha a jogszerző nyugdíjnál már ismertetett) meghatározott szolgálati idővel. szolgálati járandóságban. vagy megillette volna. vagy megváltozott munkaképességű személy esetén.akinek mindkét szülője elhunyt.a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött. saját jogú nyugellátásban. az ONYF betöltötte. szolgálati járandóságban. vagy 65. de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. aki rokkantsági ellátásban. tv. vagy . Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik. . A szülői nyugdíj mértéke: . megszerezte. vagy megváltozott munkaképességű személy esetén. Árvaellátás 1997. akinek gyermeke Fővárosi és megyei (unokája) az életkora szerint szükséges szolgálati időt kormányhivatal. ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette.2. nyugdíjasként hunyt el. amely az elhunytat halála időpontjában megillette. . Az árvaellátás legkisebb összege: 24.250 Ft. korhatár előtti ellátásban. életévét el. harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak. . Az elhunytat megillető öregségi nyugdíj hatvan százaléka jár árvaellátásként annak a gyermeknek. hatvan százaléka. akinek elhunyt kormányhivatal. és Nyugdíjfolyósító . korhatár előtti ellátásban. 54-56.akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű. 58-59. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. rehabilitációs ellátásban.a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött. balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.a szülőt (nagyszülőt) a gyermeke (unokája) a halálát Igazgatóság megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta. saját jogú nyugellátásban. ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. és Ha a jogszerző . évi LXXXI. aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban. az ONYF Az árvaellátás legkorábban az elhunyt személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult.§ Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy Fővárosi és megyei háztartásban közösen nevelt gyermeket is –. az árvaellátás a tanulmányok tartamára.§ 3. Az árvaellátásban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugdíjbiztosítási Alap Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka. tv. évi LXXXI. Szülői nyugdíj 1997.

amennyiben az özvegyi el. Az elhunyt biztosított társadalombiztosítási egyéni számláján Fővárosi és megyei nyilvántartott nyugdíjcélú befizetéseinek összege alapján a kormányhivatal.megillette volna.mint az elhunyt biztosított különös jogutódja . Özvegyi járadék 1997. tv. Igazgatóság Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.nyugdíjasként hunyt számára özvegyi járadékot fizet. §. évi LXXXI. 61/A. Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra jogosult Ha a jogszerző személy . az ONYF járadék összege magasabb. mint a törvényben meghatározott Nyugdíjfolyósító özvegyi nyugdíj összege. Nyugdíjbiztosítási Alap . 4.

gov.emmiugyfelszolgalat. 10-14. V. www. Veres Gábor A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest.hu Személyes ügyfélfogadás Hétfő-szerda-péntek: 9-12 óráig Kedd-csütörtök: 13-16 óráig .hu ugyfelszolgalat@emmi.Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Felelős kiadó: Dr. A Központi Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei: Címe: Budapest. Szalay u.gov. Postafiók 609.