You are on page 1of 28

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS...

Page 1 of 28

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA
ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI
Indicativ: NP 069-02

Cuprins

I. PREVEDERI GENERALE
I.1. Obiect
PREZENTUL NORMATIV STABILEŞTE ELEMENTELE GENERALE NECESARE LA PROIECTAREA,
EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI, ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 10/1995:
- PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR
ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. II, III, IV);
- ELEMENTE GENERALE CARACTERISTICE ALE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. V);
- TIPURI DE ÎNVELITORI SPECIFICE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. VI);
- SPECIFICAŢII DE ZONARE GEOCLIMATICĂ (cap. VII);
- CONDIŢII PRIVIND VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A
ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. VIII).
NOTĂ:
- Prezentul normativ revizuieşte şi înlocuieşte Caietul 1 - "Prescripţii generale" din Normativul C. 37/1988
"Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii".
- Prezentul normativ se referă şi la învelitoare în contextul acoperişului ca ansamblu.
I.2. Domeniul de aplicare
1.2.1. Prevederile prezentului normativ se adresează proiectanţilor, executanţilor şi beneficiarilor (utilizatorilor)
de lucrări de construcţii, precum şi organelor de avizare, control şi responsabililor tehnici cu execuţia, din
domeniul construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice.
I.2.2. Prevederile prezentului normativ se referă la învelitorile acoperişurilor cu pantă, supuse direct unui
regim normal al acţiunii agenţilor naturali de mediu, din:
- panouri profilate sau profilat-amprentate;
- panouri complexe, prefabricate;
- membrane hidroizolante;
- elemente plane suprapuse;
- foi metalice plane;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002.htm

7/15/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS... Page 2 of 28

- elemente tip ţigle şi olane;
- materiale locale, tradiţionale, manufacturate (şiţă-şindrilă, paie, stuf).
I.2.3. Prevederile prezentului normativ NU se referă la:
- învelitorile supuse mediilor cu agresivitate chimică peste limitele normale, admise;
- reabilitări şi reparaţii ale învelitorilor;
- hidroizolaţiile prevăzute în "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri" NP 040/2000.
I.3. Referinţe
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- SR-ISO 6240 Norme de performanţă în construcţii - conţinut şi prezentare;
- Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea nr. 10/1995;
- Seria C.107 - Normative pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri;
- NP. 040/2000 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri;
- SR 137/95 - Materiale hidroizolante bitumate. Reguli şi metode de verificare;
- GAT-08 - Ghid tehnic de agrementare pentru alcătuiri de învelitori;
- Agremente tehnice privind produse pentru învelitorile acoperişurilor în pantă;
- P.130/1999 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
- P.100/92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor, inclusiv completare şi modificare cap.
11, 12 (MLPAT 71/N/96);
- P.118/99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
- SR 1907/1/97 - Calculul necesarului de căldură - Prescripţii de calcul;
- STAS 10101/20/90 - Acţiunea vântului;
- STAS 10101/21/92 - Încărcări date de zăpadă;
- H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi construcţiilor;
- Legea nr. 90/1996 - Legea protecţiei muncii completată cu Legea nr. 177/2000;
- Norme generale de protecţia muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu
Ministerul Sănătăţii - 1996;
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT;
- Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii, aprobat cu Ordinul
nr. 225/1995;
- O.G. nr. 60/97 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002.htm

7/15/2006

. Stabilirea tipului de învelitoare se va face avându-se în vedere: . luminatoare.) privind sortul de material de învelitoare preconizat şi accesoriile. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. I. II. generale sau specifice (după caz). . autorizate.G. . aceste specificaţii vor răspunde nivelurilor de performanţă corespunzătoare cerinţelor de calitate prezentate în tabelul A. .Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. . .G.definirea şi stabilirea tipului şi sortului de material de învelitoare.D. Terminologie . .componenta exterioară a acoperişului care protejează clădirea împotriva agenţilor naturali de mediu.alcătuirea acoperişului şi modul de utilizare a spaţiilor de sub acoperiş. fişe de produs.relaţiile dintre elementele constitutive şi accesoriile perimetrale.I.prevederi exprese în cadrul temei program.condiţiile geoclimatice specifice zonei de amplasare a clădirii.stabilirea cerinţelor de calitate privind învelitoarea acoperişului.htm 7/15/2006 . . .elaborarea documentaţiei de către firme şi/sau persoane specializate.alcătuirea în câmp curent şi sistemul de montare-fixare.Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor . se va conforma prevederilor reglementărilor tehnice specifice. colectoare pluviale.Directive europene privind produsele pentru construcţii (89/106/CEE).. racord la construcţii sau elemente de construcţie. 20/N al MLPAT.P. . dolie. având în vedere următoarele: . Page 3 of 28 .001. aprobate cu Ordinul MI nr.subansamblu constructiv format din elemente structurale şi nestructurale care închide clădirea la partea superioară.2.chm::/np069-2002. atice.Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor . PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA II.). 1080/2000. Documentaţia de execuţie privind învelitorile acoperişurilor în pantă. etc. ca parte integrantă a documentaţiei de execuţie a clădirii în ansamblu şi a acoperişului ca subansamblu.specificaţiile tehnice (Agremente Tehnice. volumetria şi structura) şi nivelurile de acţionare a factorilor de mediu (zonare geoclimatică). [top] II. indicativ C 300 aprobat cu Ordinul nr. din domeniu.4. 1023/1999.acoperiş: .1. .Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. .002.D. ruperi de pantă.S. etc.I. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.S.învelitoare: . funcţionalitatea. date emise de producător. adiacente sau cuprinse în planul învelitorii (streaşină.. aprobate cu Ordinul MI nr.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. peste ultimul nivel construit.datele cerute prin tema program. străpungeri. 775/1998. avându-se în vedere aspectele specifice raportate la cele generale privitoare la clădire (categoria de importanţă. aprobate cu Ordinul MI nr. coamă.P. . .

htm 7/15/2006 . spartă sau deteriorată funcţional: rezistenţa la şoc din grindină (vezi anexa1. Cerinţe de calitate În tabelul A sunt prezentate cerinţele de calitate exprimate prin condiţii tehnice şi criterii de performanţă care trebuie avute în vedere la stabilirea alcătuirii acoperişului şi implicit a tipului de învelitoare: Tabelul A Nr. rezistenţa fixărilor şi îmbinărilor elementelor de mişcări. Page 4 of 28 . ţ (vezi anexa 1. crt Cerinţe de calitate Condiţii tehnice Criterii de performanţă 0 1 2 3 1. etc. gheaţă.). zăpadă): săgeata limitată sub sarcină.Evitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub efectul suc vântului: 2. tabel 1 şi 2).Comportarea la încărcări concentrate (în cazul interven întreţinere): rezistenţa la perforare statică.Siguranţă la căderi masive de zăpadă. pe minim durata stabilite. se referă la învelitorea suportul. considerate necesare. tabel 1 . II. etc. (acţiuni repetate). alungire.dispozitivele de asigurare şi protecţie a utilizatorilor (parazăpezi. rezistenţa la oboseală din încovoiere. Siguranţa în exploatare* asigurarea forţei de aderenţă la suport (realizat fixare mecanică. grătare. Siguranţă în utilizare . . Rezistenţă şi stabilitate* Aptitudinea de exploatare . . la care învelitoarea nu perforată. scări şi podine de acces. lipire sau combin Durabilitatea structurală .Menţinerea proprietăţilor funcţionale iniţiale..Comportarea la şoc. deplasări. încovoieri. revenire compresiune (acţiuni repetate)..3. din greutate proprie. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.Limitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor produse la deplas elementelor de învelitoare şi/sau suportului sub ac verticale sau orizontale. rezistenţa (alungirea) la rupere la tracţiune. cu corpuri dure. uniform repartizate şi/sau concentrate efectul variaţiilor termice: Capacitatea de rezistenţă şi stabilitate rezistenţa la încovoiere.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002. .Limitarea deformaţiilor şi/sau degradările sub ac repartizate şi/sau concentrate (vânt.

Page 5 of 28 Prevenirea alunecării (la circulaţie ocazională) . 3. păsări. mucegai. scări. paraz la pante mai mari de 30% e obligatorie prevederea elem suplimentare de asigurare (podine.Clasa de combustibilitate: pentru învelitorile combustibile se pun condi contactului elementelor de învelitoare (inclisiv suportul) deschis. absorbţie de apă. fizico-mecanice . et . stabilitatea dimensională la variaţii de temperatur rezistenţa la gelivitate. rozătoare.Comportarea la coroziune electro-chimică-(cupluri galvanice diferitele metale utilizate (vezi anexa 2).Comportarea la agenţi atmosferici (vezi anexa 1. nisip. . considera industriale şi rurale (vezi anexa 1. 1): comportarea la temperaturi negative şi ridicate (mai ma +800C).Comportarea la eroziune-abraziune (vezi anexa1.htm 7/15/2006 . muschi. comportarea la radiaţii solare (UV. încărcare din depuneri-zone de aglomerare (vezi anexa 1). IR): men caracteristicilor geometrice. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.chm::/np069-2002. tab. scântei. 6). .Siguranţă la acces şi circulaţie ocazională pe învelitoare: Rezistenţa la agenţi atmosferici şi chimici prevederea elementelor de siguranţă (grătare.Comportarea la agenţi chimici din aer.Comportarea la particule mecanic active (parf.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. tabelul 1 şi anexa 2). Siguranţă la foc Prevenirea iniţierii şi propagării unui incendiu .Comportarea la atacul agenţilor biologici: ciuperci.. rezistenţa feţei superioare a învelitorii faţă suspensie în aer şi apă şi faţă de alunecările de z .. cenu viteză de sedimentare-posibilitatea de sedimentare (ve tabelul 1. tebelele 2. . balustrade. corpuri incandescente (ţigar mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. insecte. formarea condensului.

rezistenţa la transfer termic prin învelitorile complexe. Page 6 of 28 .Nivelul apariţiilor şi degajărilor de substanţe nocive sau insal lichi.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.. pentru asigurarea condi (vezi anexa1. capacitatea de evacuare a apelor meteorice f debordări la un debit mai mare de 3/l/min/m orizontală). în cazul producerii unui incendiu. ciperci. pe fr nivelurile admise funcţie de utilizarea (funcţiunea) spa Zgomot generat de . cu un nivel a cunoscut de permeabilitate şi infiltrare a apei (z vântului. pielii.Acţiunea fiziologică: 4. se vor prevede la noile construc incombustibile sau greu combustibile. 5): 6. la execuţie se vor adopta măsurile NTSM ş .. Protecţia termică (higrotermică) . din exterior faţă de interior. etc) pe suprafaţa superioar în utilizare nu se admit apariţii sau degradă sau insalubre.htm 7/15/2006 . 5. la varia temperatură şi umiditate din exterior. raportate la cele din inter spaţiilor utile de sub acoperiş). refacerea şi protecţia mediului Protecţia termică. c respiratorii. .Limitarea nivelului zgomotului generat de învelitoare transmi mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. mucegai. etanşeitatea este asigurată la o valoare maxim presiunii aerului. produsele de combus gaze rezultate din ardere) să nu afecteze utilizatorii ( calculat pentru evaluare) prin efecte asupra ochiilor. 4. Izolare la zgomot aerian . Igienă. cu clădiri cu acoperi combustibile. de 100 Pa prevederea sub elementele de învelitoare. a unui strat continuu impermeabil. izolarea hidrofugă şi economia de energie* Igiena aerului şi apei învelitorii. termoizolante. în sensul limitării deforma acestora prin acţiunea directă pe suprafaţă şi diminuarea efectului de seră).Atenuarea zgomotului aerian prin acoperiş spre interior.Propagarea incendiului:  la învelitorile combustibile cu suprafeţe peste 100 m acelaşi plan se vor prevede bariere sau zone incombus să limiteze propagarea incendiului conform normelor PS în cazul zonelor dens construite. praf. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.Comportarea învelitorii (împreună cu suportul). tabelul 1:  Izolare hidrogugă  Protecţia împotriva zgomotului capacitatea diminuării şocului termic spre interior (spre spre termoizolaţie.chm::/np069-2002. tabelele 1.Asigurarea evacuării apelor şi a etanşietăţii la nivelul cerut de funcţionalitatea elementelor şi spaţiilor interioare aflate sub (vezi anexa 1. sănătatea oamenilor.

PREVEDERI PRIVIND EXECUŢIA III. Lucrările de execuţie se vor desfăşura astfel: . în vigoare. 5 se vor avea în vedere hărţile de zonare geoclimatică din anexa 4. proiectant şi beneficiar. orice neconcordanţă va fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului.Lucrările se vor executa cu personal calificat. .100/92. în special pentru lucrările ascunse. Page 7 of 28 învelitoare (împreună cu suportul) interior:  zgomotele generate de învelitoare sub efectul varia dimensionale (din variaţii termice) şi a vibra produse sub acţiunea vântului şi al impactului precipita grindină).chm::/np069-2002. Normativul P.climatice: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei de execuţie şi a reglementărilor specifice în vigoare. prelucrarea documentaţiei de execuţie. III.. STAS 10101/21-92. Calitatea execuţiei va depinde de respectarea următoarelor condiţii: .La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie a lucrării în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie formată din executant.Pe parcursul execuţiei. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. . . SR 1907/1-97. se vor specifica unde va fi cazul. mari cu cel mult 3dB (A) faţă de zgomotul de fond interi *NOTĂ: Pentru evaluarea cerinţelor de calitate 1.Înaintea începerii lucrărilor. cu îndeplinirea tuturor exigenţelor impuse de natura lucrărilor. specializat în domeniu.î zgomtele generate de învelitoare. . de prevederile documentaţiei şi a reglementărilor specifice în vigoare din domeniul construcţiilor.2.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. . STAS 6472/2-83.Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal.Lucrările de execuţie a învelitorilor acoperişurilor trebuie să se desfăşoare în condiţii tehnice şi meteorologice optime pentru asigurarea calităţii necesare în utilizare. prezentate în tabelul A. dacă este cazul. executantul va întocmi împreună cu beneficiarul şi proiectantul. [top] III.Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier.. a gospodăriei anexe şi a măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor. a punctelor şi zonelor de depozitare. corespunzătoare criteriilor de performanţă. STAS 10101/20-90. .1. în reglementările (ghidurile) specifice tipurilor de învelitori enunţate în prezentul normativ. 2. prin respectarea reglementărilor tehnice specifice. . executantul va deţine sau va elabora documentaţia tehnologică de execuţie (funcţie de natura şi amploarea lucrărilor) şi va stabili graficul de eşalonare în raport cu lucrările conexe sau cu lucrările de alt specific. Nivelurile de performanţă. precum şi elucidarea eventualelor neconcordanţe faţă de situaţia din teren. procese verbale privind diversele faze de execuţie.Înaintea începerii lucrărilor. percepute la interior. executantul va solicita proiectantului. în special privind asigurarea punctelor şi traseelor de acces (orizontal şi vertical).htm 7/15/2006 . .

 calitatea materialelor de învelitoare.) să nu deterioreze suportul. a învelitorii. de căile de acces. [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. etc. . .. asigurare şi de protecţie. containere. verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe parcursul desfăşurării lucrărilor. străpungeri. .3. referitoare la planeitate.Verificare finală:  verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi eventual prin tatonare. în vigoare. fixare. . racordare.privind preluarea frontului de lucru: se va verifica existenţa şi calitatea montării tuturor elementelor constructive şi anexe la care se racordează învelitoarea precum şi corecta execuţie a acestora (elemente de preluare.. paleţi.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.). dirijare şi scurgere a apelor meteorice. . lipire. se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii. urmărind corectitudinea şi calitatea modului de aplicare. mijloace de transport. Page 8 of 28 etapele de alcătuire a învelitorii se vor desfăşura numai în condiţii climatice normale (la temperaturi pozitive. modalităţi de rectificare etc. Verificarea lucrărilor se va asigura prin: . nedepăşindu-se etapa respectivă de lucru. poziţionarea şi fixarea corectă a pieselor de montaj. elemente auxiliare de protecţie şi asigurare.Rectificări pe parcursul lucrărilor: rectificări locale. completate după caz cu măsuri specifice particulare condiţiilor locului şi tehnologiei de lucru. imediate.referitoare la suport:  suprafaţa (suportul) pe care se aplică învelitoarea să corespundă specificaţiilor producătorului elementelor de învelitoare şi precizărilor din documentaţia de execuţie. abateri. fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuţie sau terminate. de trecere. de străpungere şi a foilor anticondens (unde este cazul). referitoare la: calitatea suportului. măsurile privind protecţia muncii şi prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu. etc. fără vânturi puternice sau ploaie). suprafaţa suportului (continuu sau discontinuu) trebuie să corespundă datelor admise de documentaţia specifică fiecărui tip de învelitoare. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.chm::/np069-2002.htm 7/15/2006 .privind punerea în operă:  execuţia învelitorii se va face pe zone şi sensuri determinate de direcţia vântului dominant ţinându-se seama de pante.Verificări pe parcursul lucrărilor. transport şi manipulare a materialelor. calitatea execuţiei pe etape (stadii fizice) de lucru a alcătuirii de învelitoare simple sau termoizolate. III. acoperire. acolo unde este cazul. elemente de fixare.

.verificarea periodică se va realiza conform P. periodică. astfel: . etc.3.2. repararea zonelor deteriorate accidental. asigurate. încărcări suplimentare. Page 9 of 28 IV. interzicerea circulaţiei pe suprafeţele concepute şi realizate ca necirculabile. precum şi curăţirea cu atenţie pe timpul iernii a aglomerărilor excesive de zăpadă în special în zonele de colectare şi scurgere a apelor pluviale.htm 7/15/2006 ..).. Urmărirea comportării în timp implică un sistem precis privind verificarea. copertine. utilizarea şi întreţinerea. a suprafeţelor prin înlăturarea depunerilor şi vegetaţiilor (minim de 2 ori pe an.Garanţia acordată (durabilitate garantată de către executant şi/sau producător): va constitui un sistem obligatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate şi/sau la alcătuirea învelitorii în ansamblu.130/1999. NOTĂ: Datele constatate la acţiunile de urmărire a comportării în timp se vor concretiza prin procese verbale de constatare şi măsuri ce vor fi incluse în cartea tehnică a construcţiei.Durata de utilizare apreciată: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat în considerare funcţie de instituţia care face aprecierea şi/sau prin exemplificări. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. menţinerea în condiţii funcţionale a elementelor de protecţie a învelitorilor (parazăpezi. . orice intervenţii neprevăzute se pot face numai cu acordul proiectantului.întreţinerea învelitorilor este în sarcina beneficiarului şi constă în măsuri privind utilizarea corectă şi în lucrări de întreţinere curente. nu se vor admite abateri de la prevederile iniţiale privind utilizarea.la verificările periodice se va urmări şi modul de utilizare a învelitorii în sensul respectării condiţiilor-cadru de utilizare stabilite prin temă. [top] V. ELEMENTE CARACTERISTICE GENERALE ALE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. Întreţinere şi utilizare: . . grătare.).Măsurile de întreţinere preconizate şi frecvenţa acestora trebuiesc stipulate în Dosarul Tehnic (cartea tehnică a construcţiei).1.  curăţirea sezonieră. şorţuri. IV. . şape. ancoraje. PREVEDERI PRIVIND EXPLOATAREA Exploatarea cuprinde aspectele privind întreţinerea. etc.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. IV. ce constau din: interzicerea oricăror intervenţii efectuate asupra învelitorii (spargeri. această verificare va fi efectuată minim o dată pe an. primăvara şi la sfârşitul toamnei).Condiţiile de utilizare şi funcţionare trebuiesc stabilite prin proiect şi menţinute pe întreaga durată normată. utilizarea şi funcţionarea sistemului de învelitoare a acoperişurilor în vederea măririi duratei bunei comportări în timp a construcţiilor.chm::/np069-2002. în acest sens este recomandabilă prevederea unor căi de acces ocazional. adecvate acestui scop. Moduri de evaluare a duratei de exploatare: . IV. tencuieli.

1.2.htm 7/15/2006 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.2. constituie un element determinant cu implicaţii majore asupra învelitorii.1. tangente sau care intersectează conturul general). complexă: definită de un contur continuu cu intrânduri sau discontinuu (cu volume sau goluri interioare. . fără intrânduri (raportat la conturul general). cu sau fără rupere de pantă. Page 10 of 28 Elementele caracteristice ale acoperişurilor în pantă.chm::/np069-2002. de utilitate redusă sau ocazională. curbă: cu formă generală simplă sau complexă. V. poduri necirculabile.tipul de spaţii acoperite.2.geometria acoperişului. sunt: mansarde.suportul învelitorii.Configuraţia conturului poate fi: rectangulară: cu formă generală simplă sau complexă (cu unghiuri drepte). linear liberă: cu formă generală simplă sau complexă (cu unghiuri drepte. Geometria acoperişului Elementele ce caracterizează din punct de vedere geometric acoperişul. ca rezultat al partiului construcţiei. . sunt definiţi de: . poduri tehnice.. . .2. obtuze sau ascuţite). mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Tipurile de spaţii aflate direct sub acoperiş.Suprafaţă: plană.Configuraţia generală poate fi: simplă: definită de un contur continuu. ce definesc alegerea sistemului de alcătuire a acoperişului şi învelitorii. fără utilizare. Versanţii Versanţii acoperişurilor (constituie ca formă şi suprafaţă elemente ale concepţiei arhitecturale cu implicaţii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de învelitoare). sunt: V. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.. Configuraţia Configuraţia acoperişurilor. V. mixtă: cu formă generală simplă sau complexă. poduri circulabile. constituie date cu implicaţii directe în stabilirea tipului de învelitoare şi sunt definite de: . V. Tipuri de spaţii acoperite .

. Suportul învelitorii . profile metalice sau din beton armat. poate fi: constantă. cu doi sau mai mulţi versanţi plani.Intersecţia versanţilor în cadrul unui acoperiş: cu coamă: unghiulară sau curbă. Caracteristici: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. .htm 7/15/2006 . V. continuă.Panta minimă.2. pentru formă generală complexă. în condiţiile asigurării rezistenţei şi stabilităţii învelitorii şi protecţiei la apă. pane. [top] VI.3. poate fi considerată verticală.Suportul direct al învelitorilor poate fi: plăci plane sau curbe din beton armat sau prefabricat.Geometrie: cu un versant plan sau curb. . Învelitori realizate cu panouri metalice profilate sau profilat-amprentate VI..3. Pante Pantele acoperişurilor (ca element rezultant al versanţilor cu implicaţii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de învelitoare. căpriori sau şipci din lemn. sunt definitorii în alegerea tipului de învelitoare şi sunt caracterizate de: . constituie principalul parametru de caracterizare a diferitelor tipuri de învelitori pentru care se asigură condiţia de protecţie la apă.Panta în cadrul versantului. astereală din lemn sau alte produse lemnoase. cu rupere de pantă sau variabilă pentru versanţii curbi.chm::/np069-2002. V. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. curbi sau mixt. cu sau fără rupere de pantă. Page 11 of 28 curbă. a modului de pozare-fixare şi asigurării protecţiei la apă). TIPURI DE ÎNVELITORI SPECIFICE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ În acest capitol sunt definite tipurile de învelitori.. pentru formă generală simplă.1. cu coame şi dolii: unghiulare sau curbe. clasificate după natura materialului şi modul de conformare.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. VI.1.Panta maximă. mixtă.1.

5 m până la 12.Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): prevederea pe linia de pantă a unui număr minim de panouri pe versant (număr minim de suprapuneri pe linia de pantă). VI. Page 12 of 28 . de la 1. . materiale polimerice ..minim 1 mm.Panouri metalice din tablă din oţel zincată sau din aluminiu (mai rar din oţel inoxidabil.0 m. Caracteristici: .25 mm.90 m şi 1. de deschiderea dintre reazeme şi de încărcările prevăzute.1. . materiale bitumate .0 m. Pozare: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito..Panouri nemetalice profilate (ondulate sau cutate) din ciment armat.2. . suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă. . VI. Învelitori realizate cu panouri nemetalice profilate VI. materiale polimerice sau materiale bitumate. zinc.Grosimea materialului din care sunt realizate panourile nemetalice profilate (informativ): ciment armat . Pozare: .1. VI.Panta: minim 12% (pentru un singur panou pe versant. uzual.minim 4 mm. posibilitatea realizării ruperii de pantă a panourilor profilat-amprentate (ondulat-amprentate) în limita unui unghi de 15▫ (conform precizărilor producătorului). EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.50-2.chm::/np069-2002.Lăţimea utilă: variabilă. rezultată din lăţimea benzii de tablă lisă înaintea profilării (uzual între 0. . cu sau fără acoperiri diverse (peliculare sau granulate). cu sau fără acoperiri diverse (peliculare sau granulate). panta minimă poate fi 5%).4 mm până la 1. variază.Grosimea tablei funcţie de metalul din care sunt realizate.2.2. cupru).Pantă: minim 10% (pentru un singur panou pe versant.10 m).Lăţimea utilă variabilă: circa 1 m.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică.minim 2 mm. panta minimă poate fi 5%).htm 7/15/2006 .0 m până la 6.2. posibilitatea realizării de suprafeţe curbe a panourilor profilate (cutate sau ondulate). . . .Lungimea panourilor: variabilă. uzual de la 1.2. .Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute).Lungimea panourilor variabilă. uzual de la 0.

cu membrană hidroizolantă de aceeaşi natură (compatibilă) cu faţa superioară (de regulă membrană hidroizolantă bituminoasă). Page 13 of 28 .2. conform recomandărilor producătorului.Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute) cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică.3. cu miez termoizolant. uzinate. uzual de la 3. Învelitori realizate cu panouri complexe. acest tip de învelitoare necesită hidroizolare suplimentară continuă.Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): prevederea pe linia de pantă a unui număr minim de panouri pe versant (număr minim de suprapuneri pe linia de pantă).Conformarea miezului termoizolant: vată minerală (cu fibră dispusă longitudinal sau perpendicular pe feţele panoului). în totală aderenţă. uzinate.3. cu faţa superioară din membrană hidroizolantă şi faţa inferioară metalică profilată (cutată). VI.. . suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă. cu miez termoizolant. VI. nu se pot realiza ruperi de pantă în cadrul unui panou.chm::/np069-2002.Lungimea panourilor: variabilă. . .. Caracteristici . . funcţie de aderenţa miezului termoizolant la feţe. prefabricate VI.Lăţimea utilă variabilă: circa 1 m.0 m până la 12.Grosimea panoului în funcţie de grosimea termoizolaţiei: minim 5 cm.Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. posibilitatea limitată de realizare a suprafeţelor curbe cu panourile polimerice.Conformarea feţelor:  panouri complexe. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Pozare: .htm 7/15/2006 . cu faţa superioară metalică profilată (cutată) şi faţa inferioară metalică sau nemetalică profilată sau plană. . .0 m.Pantă: minim 5% (uzual 10%).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. polistiren expandat. maxim limitată. panouri complexe.3. .Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute) cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică. poliuretan expandat (spumat) rigid.1.

Caracteristici: .4. Page 14 of 28 se recomandă pozarea unui singur panou complex pe versant. suport.Panta: minim 5%. .Hidroizolarea acoperişurilor în pantă de diferite tipuri. suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă. .Aplicarea membranelor polimerice se poate realiza în sistem flotant sau cu lipire discontinuă sau continuă. natura şi caracteristicile membranei.5. cu fixare sau fără fixare mecanică de asigurare. funcţie de pantă. .chm::/np069-2002. în general cu sau fără fixare mecanică. posibilitatea aplicării pe suprafeţe curbe şi cu ruperi de pantă. Învelitori realizate cu membrane hidroizolante VI. cu sau fără elemente suplimentare (rigle) cu rol de fixare-asigurare şi/sau cu rol estetic de ritmare. corelate cu panta.4.Pozare pe suport continuu (astereală din scânduri.Aplicarea membranelor bituminoase se poate realiza cu lipire discontinuă sau continuă pe suport (lipire continuă între straturi). . VI. Pozare: .Panta: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Pozarea membranelor hidroizolante se poate realiza prin derulare în sensul pantei sau perpendicular pe pantă. . panouri fibrolemnoase.. nu este posibilă pozarea pe linie curbă sau cu rupere de pantă.. cu suprapuneri pe ambele direcţii.1. cu suprapuneri pe ambele direcţii fără fixare mecanică sau cu fixare mecanică pe marginea formatului membranei pe una sau două laturi adiacente. se recomandă etanşarea îmbinărilor dintre feţele inferioare ale panourilor.4.Membranele hidroizolante superioare pot fi bituminoase sau polimerice autoprotejate în masă sau pe suprafaţă. VI.Învelitori etanşe. sistemul de fixare şi condiţiile climatice.2.1.Precizări privind pozarea: se recomandă utilizarea structurilor hidroizolante monostrat.5. Caracteristici: .htm 7/15/2006 . VI.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. maxim funcţie de caracteristicile de aderenţă la suport şi de rezistenţă a membranei hidroizolante la smulgere din sistemele de fixare. . plăci prefabricate armate sau plăci din beton armat). Învelitori realizate cu elemente plane suprapuse VI. . . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.Membranele hidroizolante vor avea niveluri de performanţă specifice. cu membrane în sistem monostrat sau bistrat.

sită sau şindrilă). Pozare: . .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. tablă inox cu grosimea minimă 0.2. VI. cu grosimi reduse. prin fixările mecanice.5 mm. fibre). cu fixare mecanică pe suport şi îmbinări în falţ.5 mm. .. tablă cupru cu grosimea minimă 0. fixate mecanic la partea superioară. pozate suprapus.Foile metalice pot fi din: tablă oţel zincată (cu sau fără peliculizări suplimentare ale suprafeţelor) cu grosimea minimă 0.30 mm şi maximă 0.Pozare pe astereală. . Caracteristici: . mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.35 mm şi maximă 0. tablă zinc cu grosimea minimă 0. cu dimensiunile maxime sub 50 cm iar grosimea minimă de 4 mm.Posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă.30-0. cu lungimea sub 100 cm.Precizări privind pozarea: posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă.Îmbinarea între foi se vor face prin falţ simplu sau dublu.1. în formate rectangulare sau tip ţiglă solzi. Page 15 of 28 panta minimă şi maximă (conform recomandărilor producătorului): funcţie de zonarea climatică.Panta: funcţie de modul de alcătuire al falţului. materiale bitumate autoprotejate (cu granule minerale sau folii metalice) în formate rectangulare cu decupaje (tip ţiglă.Pozarea pe astereală sau pe şipci (pane) dese conform recomandărilor producătorului. posibilitatea realizării unor modele diverse. VI.4 mm şi maximă 0. VI.6 mm. lăţimea sub 40 cm iar grosimea minimă de 3 mm (uzual 4-6 mm). minim 20%.htm 7/15/2006 . Învelitori realizate cu foi metalice plane VI.5 mm şi maximă 0. funcţie de pantă.Dimensiunile foilor din tablă: maxim 100 x 200 cm. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.chm::/np069-2002. tablă aluminiu (cu sau fără tratamente ale suprafeţei) cu grosimea minimă 0. solzi). minim 7%. Pozare: .6. în formate simple fără profilaturi sau amprenturi. la punerea în operă.2.Elemente plane.7 mm. .5. . foile din tablă se croiesc la dimensiuni reduse pentru asigurarea stabilităţii la suport. produse din:  ciment armat (cu fire.Foi metalice plane în diverse formate (rectangulare. .6.6 mm. cu sau fără rigle suplimentare de ritmare estetică.6.30 mm şi maximă 0.. suprapunerile se vor dimensiona funcţie de pantă. .5-0.

ceramice sau din mortar de ciment (tip ţigle.Aceste învelitori au durată limitată de utilizare. . Caracteristici: .Elementele din ciment pot fi colorate în masă sau pe faţa superioară şi/sau glazurate pe faţa superioară.8. dimensiuni şi mod de alcătuire. 8. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. . fiind sensibile la acţiunea agenţilor de mediu. şindrilă). minim 50%.7.1. macroolane (cu rostuire).Posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă. Caracteristici: . Învelitori realizate cu elemente tip ţigle şi olane VI.2. . VI.chm::/np069-2002.Elementele ceramice pot fi glazurate pe faţa superioară sau pe ambele feţe. VI.Elemente trase şi/sau presate. condiţiile climatice şi tipul de element.Pozare pe şipci.Pozare pe şipci dese pentru elementele tip ţigle şi pe astereală pentru elementele tip olane. constituite din: lemn (sită. snopi (paie. macroţigle.. cu o gamă variată de alcătuiri şi forme specifice diferitelor zone etnografice. .Tipul tradiţional. Pozare: . Pozare: .2. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. .Panta: funcţie de material.1.Panta (conform recomandărilor producătorului): minim 25% pentru olane. macroţigle.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. stuf). prevederea sistemelor mecanice de fixare-ancorare. minim 35% pentru ţigle.7. Page 16 of 28 VI. . profilate-amprentate. format. . prin suprapunere. Învelitori realizate cu materiale locale.. rural de învelitori. cu ancorare sau fixare mecanică. . tradiţionale. manufacturate VI. vor fi simplu pozate suprapuse şi ancorate pe suport.htm 7/15/2006 . necesitând refaceri periodice. VI.Montaj cu fixări mecanice pentru sită sau şindrilă şi cu ancorare pentru snopi. olane sau macroolane). 8. funcţie de pantă.Elemente trase şi/sau presate au forme rectangulare sau cu marginea inferioară profilată cu dimensiuni generale de maximum 60 x 60 cm.7. .Precizări privind pozarea: posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă (în special pentru olane).

Page 17 of 28 [top] VII. a documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice ale materialelor de învelitoare.Harta privind zonarea seismică de calcul.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.100-92..Harta de zonare a încărcărilor date de zăpadă. Condiţii privind verificarea calităţii învelitorilor Verificarea calităţii învelitorilor acoperişurilor la clădiri se realizează în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Se poate stabili nivelul necesar comportamentului la temperaturi scăzute a învelitorii.Harta de zonare a încărcărilor date de vânt.Harta privind zonarea cu durata medie de strălucire a soarelui în sezonul cald. Se citeşte şi interpretează împreună cu harta de zonare a încărcărilor date de vânt. Hărţi climatice (Anexa nr. în special la clădirile înalte aflate în zone intens circulate şi pentru evaluarea aportului de încărcare dinamică la partea superioară a clădirilor. pentru stabilirea nivelului necesar de aderenţă/fixare a învelitorii faţă de suport. conform STAS 10101/20-1990. se pot determina efectele ce pot avea loc asupra învelitorii în cazul unui seism. plan de control al calităţii. . . flexibilităţii şi elasticităţii suportului învelitorii şi al învelitorii propriu-zise precum şi panta necesară alunecării zăpezii de pe versant. Hărţi privind zonele seismice de calcul Conform Normativ P. panta cu elementele de colectare şi evacuare a apelor precum şi nivelul de asigurare a etanşeităţii învelitorii.Harta privind zonarea potenţialului vântului.. 4) . conform STAS 10101/21-1992. fixări mecanice etc.).Hărţi de zonare climatică conform SR 10907/1-1997 şi STAS 6472/2-1983.htm 7/15/2006 . . În cazul în care unitatea executantă are un sistem propriu de conducere şi asigurare a calităţii. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. comportamentul la gelivitate etc. Se poate stabili nivelul necesar al rezistenţei.2.1. lipiri. [top] VIII.chm::/np069-2002. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de învelitoare se impun următoarele etape: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. Se poate stabili nivelul necesar de aderenţă/fixare a învelitorii faţă de suport. Se poate stabili rezistenţa suprafeţei la lumină şi siguranţa la deplasări prin dilatare. prezentate în hărţi specifice: VII. CONDIŢII PRIVIND VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ VIII.Harta repartiţiei precipitaţiilor medii anuale. conform Normativ P.100-92. .). SPECIFICAŢII DE ZONARE GEOCLIMATICĂ La realizarea învelitorilor clădirilor supuse acţiunii factorilor de mediu se va ţine seama de caracteristicile geoclimatice ale zonei de amplasare. a sistemelor de ancorare sau fixare. VII. lucrările de învelitoare se vor verifica în cadrul respectivului sistem (proceduri de execuţie. etc. . Este utilă pentru aprecierea pericolului desprinderii şi alunecării elementelor grele de învelitoare. atât pentru fazele intermediare cât şi pentru întregul sistem.1. în zonele de câmp şi de joante constructive (suprapuneri. Se poate aprecia (împreună cu harta privind zonarea potenţialului vântului) nivelul precipitaţiilor din care se pot stabili tipul de învelitoare..

în general. conform reglementărilor specifice.pentru membranele hidroizolante sau elementele plane bituminoase (conform SR 137/95): verificarea grosimii şi/sau verificarea masei totale a produsului. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.În depozite. în spaţii acoperite.1.2. materialele din elemente plane. verificarea comportării la temperaturi ridicate.controlul calităţii la punerea în operă. foi: caracteristici geometrice (lungime.recepţia materialelor de învelitoare. verificarea flexibilităţii la temperaturi scăzute.1. lăţime. trase şi/sau presate se depozitează în pachete.htm 7/15/2006 . controlul de calitate pentru materialele de învelitoare se execută pe şantier de către personal şi/sau în institute/laboratoare specializate. Recepţia materialelor de învelitoare Recepţia materialelor se bazează pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate). trebuiesc respectate următoarele condiţii: materialele în panouri sau foi metalice se depozitează în pachete sau în paleţi. membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie verticală) pe platforme sau paleţi. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.pentru materialele de învelitoare de tip panouri.chm::/np069-2002. În acest context.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. VIII. forma profilaturilor şi a amprenturilor. . . elemente. în spaţii acoperite. atestate. verificarea forţei de rupere la tracţiune.1. în spaţii acoperite. grosime. În unele cazuri se pot solicita analize de laborator (de conformitate) care să certifice caracteristicile specifice în raport cu datele tehnice stipulate în normele de produs sau în agrementele tehnice. . verificarea alungirii la rupere la tracţiune. rezistenţa la factorii de mediu. caracteristici fizico-mecanice. VIII.recepţia lucrărilor de învelitoare.. Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare Condiţiile de păstrare şi depozitare a materialelor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs: . în paleţi sau containere. Page 18 of 28 .. termenelor de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de materiale. . Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale: .păstrarea şi depozitarea materialelor.

etc. . Urmărirea comportării în exploatare a învelitorilor la clădiri . Urmărirea comportării în exploatare a învelitorilor la clădiri VIII. VIII.intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile la care degradările ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandă.2. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: .). sculelor şi dispozitivelor şi a căilor de acces la frontul de lucru. Lucrări de intervenţie . Intervalul de mai sus poate fi modificat în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte. VIII. procesele verbale de lucrări executate în diverse etape şi aspectul general al suprafeţelor executate.1.Controlul: respectării stricte a cerinţelor privind tehnologia de aplicare a materialelor de învelitoare.3.2. proiectant şi executant. în conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice de produs.intervalul poate fi mărit dacă la două verificări succesive nu se constată degradări.chm::/np069-2002.Controlul calităţii materialelor la punerea în operă se efectuează de către şeful punctului de lucru sau de către responsabilul cu calitatea.La punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat. .). se va face prin grija beneficiarului. avându-se în vedere cerinţele de calitate.la constatarea unor defecte sau degradări (dislocări alunecări.2. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. . fisurări.1. calităţii suportului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi fizico-mecanice specifice fiecărui tip de învelitoare.1.2.htm 7/15/2006 .Controlul şi asigurarea: utilajelor.Asigurarea urmăririi comportării în timp.4.Generalităţi Lucrările de intervenţie pentru remedierea/refacerea învelitorilor se efectuează în următoarele situaţii: . dar fără obligativitatea spaţiilor acoperite. în aceleaşi condiţii ca în depozite.. dar nu la lucrări cu vechime mai mare de 10 ani.intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile ce au fost supuse supuse la sarcini. VIII. spaţiilor şi condiţiilor de microclimat necesare pregătirii materialelor (unde este cazul). Recepţia lucrărilor de învelitoare Recepţia finală a lucrărilor se va executa în comun. Controlul calităţii la punerea în operă .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. în condiţii normale de utilizare a învelitorilor. accidente mecanice etc.). astfel: . staţii electrice. necesare pentru protecţia muncii. şocuri sau mişcări (deplasări) neprevăzute (seism. . etc. camere de calcul. de către beneficiar. Page 19 of 28 . în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. o dată pe an.. VIII.

În cazul în care intervenţia este necesară ca urmare a unei expertize. . conform prevederilor legale pentru categoria de lucrări pe care le execută.montarea învelitorii. 925/1995. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII Măsurile privind protecţia şi igiena muncii vor fi cuprinse. Proiectantul va stabili.chm::/np069-2002.Legea protecţiei muncii .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. responsabilul cu protecţia muncii şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice. Lucrările de intervenţie se vor efectua după elaborarea documentaţiilor tehnice şi a detaliilor de execuţie specifice fiecărui tip de învelitoare şi caz în parte.. 9/N/15. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Lucrările de intervenţie vor fi executate obligatoriu de către unităţi specializate.pregătirea suportului. măsurile de asigurare şi control. . 177/2000.în cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism. explozii. Page 20 of 28 . .înlăturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea învelitorii. funcţie de particularităţi.G. .Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii. .Legea nr. pentru fiecare lucrare în parte. nr.modificată şi completată cu Legea nr.htm 7/15/2006 . elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii .Norme generale de protecţia muncii.verificarea calităţii lucrărilor de intervenţie. Faţă de reglementările menţionate. [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. etc. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor de învelitoare (privind materialul propriu-zis şi tehnologia de aplicare) precum şi de următoarele reglementări tehnice în vigoare: . 225/1995. atestate. documentaţia tehnică de intervenţie va fi verificată de verificator şi vizată de expertul tehnic atestat conform H. . privind calitatea lucrărilor..Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii. în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant. . Lucrările de intervenţie pot rezulta în urma verificărilor programate. prin documentaţia tehnică de intervenţie. 90/1996 .pregătirea materialelor de învelitoare preconizate.Faze de execuţie Fazele de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru remedierea/refacerea învelitorilor sunt: . suplimentare privind protecţia şi igiena muncii. . aprobat cu Ordinul nr.1993 al MLPAT.).1996.03. Documentaţiile tehnice de intervenţie vor fi elaborate de proiectant. în conformitate cu natura şi tipul construcţiei şi/sau elementului de construcţie ce se acoperă (înveleşte) şi cu natura materialelor de învelitoare preconizate. aprobat cu Ordinul nr. [top] IX.

60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. indicativ C.001.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.temperatură: temperaturi scăzute .S.htm 7/15/2006 .Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. nr.I. nr. CLIMĂ .S.118 . . -25. 1080/2000. (-40). . Page 21 of 28 X.O. pentru fiecare lucrare în parte.G.I.UM a.. aprobată prin Legea nr.P.002. responsabilul PSI şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice. funcţie de particularităţi. aprobate cu ordinul M.Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor D. A. [top] Anexa nr. aprobate cu ordinul M. -10.G. . nr. 1 CONDIŢII DE MEDIU Condiţiile mediului exterior. . Faţă de reglementările menţionate. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor de învelitoare precum şi pe următoarele reglementări tehnice în vigoare: . 1023/1999. -15. 20/N/1994 al MLPAT. CONDIŢII GENERALE În tabel sunt indicaţi factorii şi agenţii de mediu cu următoarele niveluri de severitate: Tabel 1 Factor de mediu Niveluri de severitate Agenţi de mediu . aprobate cu Ordinul M. 300 aprobat cu Ordinul nr.Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor. .I. la care sunt expuse învelitorile sunt în general complexe şi compuse dintr-un număr de factori de mediu cu agenţii corespunzători. nr.I. .99..P.chm::/np069-2002. în special la lucrările de acoperire sau de hidroizolare cu materiale inflamabile sau combustibile. -20. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor . 0 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. -5. definiţi prin niveluri de severitate ce trebuiesc consideraţi funcţie de zona de situare a construcţiei (învelitorii) şi de nivelul exigenţial preconizat.indicativ P. MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor vor fi cuprinse în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant.I.Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D.G. 212/1997. suplimentare de prevenirea şi stingerea incendiilor. 775/1998.0C.

150. 1. 3. SUBSTANŢE MECANIC ACTIVE: . 0. 10. 20. 1.mg/m3: . 1.6.sare marină 300.amoniac 0. 3. 30000.presiune vânt . 40. . 0. (30). 40. 15.5.01. 10.kg/m2/s.m/s. 2. 0. +20.01. . zăpada transportată (intensitate) .20. 50. SUBSTANŢE CHIMICE ACTIVE . 0. 700.003. 3.1.3. 0.3. 5.precipitaţii: intensitatea (debitul) ploii . 5. 0.chm::/np069-2002. 0. 0.. .03.1. 0. 1. 10. 10. 300. 3.5.Kpa 0. 20. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. 30. 10.1. +40.1.oxizi de azot 0. 0. 1000. 40000. 3. 1. .3. . . 0. 10.acid fluorihidric 0. 80. 100 . b. 1.5. +60.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.1.acid clorhidric 0. 2.clor 0. 1. 1. 175. 40. 0.3. 0. 20. 50. 0.5. (1120). . 3. (250). 30. viteza de şiroiere a apei . mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.55.Ploaie: se caracterizează prin următorii parametri fizici: intensitatea ploii.htm 7/15/2006 .J. 500.hidrogen sulfurat 0. 0. 5. 300. 85. 1. 30.5.5.01.dioxid de sulf 1. 0.3. 75. 2. radiaţie solară (efecte termice) intensiate W/m2. 0. 100. distribuţia diametrului picăturii. B. 10. 100. 30. . 35.. 0.0C/minut. viteza de sedimentare – mg/m2/h. 1000.l/m2/minut. 3.Kpa. 10.1. grindină-energ de impact . +85.%. c. 10. 5.încărcare statică (aglomerare) . .01.0C. 0. CONDIŢII PARTICULARE Se indică aspectele particulare de caracterizare şi exemplificare a factorilor şi agenţilor de mediu: . Page 22 of 28 temperaturi ridicate . 1. 3. 20.umiditatea relativă a aerului . 5. 3. . 3.sedimentare pulberi. 1. (+100) veriaţiile de temperatură . 100.5. 1.01. 0. 1. 1. 0. (15). 3.5.

1 Ploaie moderată 4.5 0. viteza de cădere. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Page 23 of 28 distribuţia vitezei de cădere..chm::/np069-2002.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. Densitatea boabelor este de circa 900 kg/m3.5 . Tabel 2 Caracteristicile ploii (de la medie până la lunga durată): Tipul de ploaie Intensitatea limită superioară .0 0.mm Viteza de cădere .25 .Grindina: se caracterizează prin următorii parametri fizici ai boabelor de gheaţă: diametrul.1 ..1 1-2 Ploaie intensă 15 1-2 2-4 Ploaie puternică 40 2-5 4-7 Aversă 100 3 6 .l/h Diametrul caracteristic al picăturii . Viteza de cădere se determină cu formula: V = 5.0 0.16d unde: V = viteza de cădere.m/s Ploaie uşoară 1. densitatea. Tabel 3 Caracteristicile boabelor de grindină (pentru diametre peste 20 mm): Diametru mm Masa g Viteza de cădere m/s mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. în m/s d = diametrul boabelor. temperatura picăturilor.htm Emergie de impact J 7/15/2006 .0. energia de impact. Se iau în considerare boabele de grindină cu dimensiuni mari ce au efect distrugător. în mm Energia de impact este calculată funcţie de masa şi viteza de cădere.

htm 7/15/2006 . iar densitatea unei zăpezi vechi. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Page 24 of 28 20 4 23 1 50 59 36 39 60 102 40 81 70 162 43 151 80 241 46 257 90 344 49 411 100 471 52 627 . Zăpada proaspăt căzută are o densitate variind între 70 kg/m3 şi 150 kg/m3..NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.Dimensiunea particulelor . .Zăpada: Densitatea zăpezii căzute pe suprafeţe prezintă mari variaţii. praf grosier: de la 75 µm până la 150 µm.5 800 0.1 3000 .Praf-nisip: Principalul constituent a nisipurilor şi prafurilor prezente în natură este cuarţul.chm::/np069-2002.Caracterizare: praf fin: până la 75 µm. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. atinge de la 200 kg/m3 la 400 kg/m3. în aceste condiţii particulele fine pot pătrunde prin fante sau prin îmbinări. tasate..Zăpadă transparentă: este o combinaţie de vânt cu zăpadă. Tabel 4 Fluxul orizontal de zapada functie de inaltime Înălţimea deasupra solului m Fluxul orizontal de zăpadă g/m2sec 10 310 1 560 0. Eroziunea materialelor se produce în condiţia în care praful şi nisipul sunt combinate la curenţi de aer cu viteză mare şi/sau durate mari de acţionare. .

Tabel 5 Concentraţii caracteristice de praf şi nisip Zonare Concentraţie µg/m3 Rurală şi suburbană 40 .transport în interior prin circulaţie forţată a aerului.prin captare în deschideri înguste.prin atracţie electrostatică.2000 Tabel 6 Sedimentare de praf şi nisip Zonare Sedimentare de praf şi nisip mg/m2 x oră Rurală şi suburbană 0. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. 2 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.450 Industrială 500 .40 Industrială 40 .110 Urbană 100 .80 Sedimentarea prafului şi nisipului se poate produce: . . .htm 7/15/2006 ...15 Urbană 15 . [top] Anexa nr.chm::/np069-2002. . . Pătrunderea prafului şi nisipului poate să apară astfel: .prin sedimentare pe suprafeţe acoperite.pompare la interior prin dilatare şi compresie termică a aerului sau prin variaţia presiunii atmosferice.prin sedimentarea în aer stagnant (staţie). .4 . Page 25 of 28 nisip: de la 150 µm până la 1000 µm.transport în interior prin agitaţie termică a aerului.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.

fier (oţel)-cupru.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.soluţie amoniacală. .zinc-fier (oţel). .1 100..5 mg/m3. MĂSURA UNGHIULUI ŞI LUNGIMEA PANTEI PENTRU 100 cm PROIECŢIE ORIZONTALĂ A ACOPERIŞULUI Panta cm/m % Măsura unghiului grade/minute/secunde 5 20 51’ 45” 10 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. 3 CORESPONDENŢA ÎNTRE PANTĂ (cm/m).5 mg/m3.chm::/np069-2002.alte produse considerate în zona de situare. . .dioxid de sulf (SO2) . .concentraţii acceptate .zone industriale-nivel considerat. . COROZIUNE ELECTRO CHIMICĂ ÎNTRE METALE DIFERITE Nu se recomandă contactul direct între următoarele metale: .5 7/15/2006 ..aluminiu-cupru.1. .htm Lungimea pantei cm 100.dioxid de azot (NO2) . [top] Anexa nr.) . Page 26 of 28 AGENŢI CHIMICI DIN ATMOSFERĂ .zone rurale .aluminiu-fier (oţel.zinc-cupru.aluminiu-plumb.15 mg/m3.1 mg/m3. .0.aluminiu-staniu (cositor). . .aluminiu-zinc. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.ozon (O3) .zone urbane .0. .

0 90 410 59’ 20” 134.5 30 160 42’ 00” 104.7 45 50 240 13’ 40” 260 33’ 50” 109.2 600 00’ 00” 200. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.7 300 00’ 00” 115.3 [top] Anexa nr.6 111.0 200 630 26’ 00” 223..0 80 380 39’ 40” 128..0 20 80 31’ 50” 102.htm 7/15/2006 .chm::/np069-2002.2 173.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.0 25 110 18’ 35” 103.5 100 450 00’ 00” 141.4 120 500 11’ 40” 156.0 170 590 32’ 40” 197. 4 HĂRŢI PRIVIND ZONAREA GEOCLIMATICĂ mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.8 150 00’ 00” 103.6 250 680 12’ 00” 269.4 60 300 57’ 50” 116.4 35 190 17’ 20” 105.0 140 02’ 10” 26.6 70 340 59’ 30” 122.2 140 540 27’ 45” 172. Page 27 of 28 15 50 42’ 40” 101.2 280 700 20’ 50” 293.9 40 210 48’ 10” 107.8 57.

chm::/np069-2002. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.zonarea climatică. . ..zonarea încărcărilor date de vânt.htm 7/15/2006 .zonarea cu durata medie de strălucire a soarelui în sezonul cald.zone seismice de calcul. Page 28 of 28 . .zonarea încărcărilor date de zăpadă. [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.zonarea climatică.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.zonarea potenţialului vântului.. .zonarea repartiţiei precipitaţiilor medii anuale. . . .