You are on page 1of 28

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS...

Page 1 of 28

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA
ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI
Indicativ: NP 069-02

Cuprins

I. PREVEDERI GENERALE
I.1. Obiect
PREZENTUL NORMATIV STABILEŞTE ELEMENTELE GENERALE NECESARE LA PROIECTAREA,
EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ LA CLĂDIRI, ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 10/1995:
- PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA ÎNVELITORILOR
ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. II, III, IV);
- ELEMENTE GENERALE CARACTERISTICE ALE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. V);
- TIPURI DE ÎNVELITORI SPECIFICE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. VI);
- SPECIFICAŢII DE ZONARE GEOCLIMATICĂ (cap. VII);
- CONDIŢII PRIVIND VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A
ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ (cap. VIII).
NOTĂ:
- Prezentul normativ revizuieşte şi înlocuieşte Caietul 1 - "Prescripţii generale" din Normativul C. 37/1988
"Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii".
- Prezentul normativ se referă şi la învelitoare în contextul acoperişului ca ansamblu.
I.2. Domeniul de aplicare
1.2.1. Prevederile prezentului normativ se adresează proiectanţilor, executanţilor şi beneficiarilor (utilizatorilor)
de lucrări de construcţii, precum şi organelor de avizare, control şi responsabililor tehnici cu execuţia, din
domeniul construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice.
I.2.2. Prevederile prezentului normativ se referă la învelitorile acoperişurilor cu pantă, supuse direct unui
regim normal al acţiunii agenţilor naturali de mediu, din:
- panouri profilate sau profilat-amprentate;
- panouri complexe, prefabricate;
- membrane hidroizolante;
- elemente plane suprapuse;
- foi metalice plane;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002.htm

7/15/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS... Page 2 of 28

- elemente tip ţigle şi olane;
- materiale locale, tradiţionale, manufacturate (şiţă-şindrilă, paie, stuf).
I.2.3. Prevederile prezentului normativ NU se referă la:
- învelitorile supuse mediilor cu agresivitate chimică peste limitele normale, admise;
- reabilitări şi reparaţii ale învelitorilor;
- hidroizolaţiile prevăzute în "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri" NP 040/2000.
I.3. Referinţe
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- SR-ISO 6240 Norme de performanţă în construcţii - conţinut şi prezentare;
- Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea nr. 10/1995;
- Seria C.107 - Normative pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri;
- NP. 040/2000 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri;
- SR 137/95 - Materiale hidroizolante bitumate. Reguli şi metode de verificare;
- GAT-08 - Ghid tehnic de agrementare pentru alcătuiri de învelitori;
- Agremente tehnice privind produse pentru învelitorile acoperişurilor în pantă;
- P.130/1999 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
- P.100/92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor, inclusiv completare şi modificare cap.
11, 12 (MLPAT 71/N/96);
- P.118/99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
- SR 1907/1/97 - Calculul necesarului de căldură - Prescripţii de calcul;
- STAS 10101/20/90 - Acţiunea vântului;
- STAS 10101/21/92 - Încărcări date de zăpadă;
- H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi construcţiilor;
- Legea nr. 90/1996 - Legea protecţiei muncii completată cu Legea nr. 177/2000;
- Norme generale de protecţia muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu
Ministerul Sănătăţii - 1996;
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT;
- Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii, aprobat cu Ordinul
nr. 225/1995;
- O.G. nr. 60/97 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002.htm

7/15/2006

) privind sortul de material de învelitoare preconizat şi accesoriile. indicativ C 300 aprobat cu Ordinul nr. 1023/1999.D.htm 7/15/2006 . străpungeri. . . funcţionalitatea. din domeniu. ca parte integrantă a documentaţiei de execuţie a clădirii în ansamblu şi a acoperişului ca subansamblu. Page 3 of 28 . coamă. . Documentaţia de execuţie privind învelitorile acoperişurilor în pantă.4.001. racord la construcţii sau elemente de construcţie.stabilirea cerinţelor de calitate privind învelitoarea acoperişului.002. 1080/2000. . aprobate cu Ordinul MI nr.D.Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor .specificaţiile tehnice (Agremente Tehnice. etc.alcătuirea în câmp curent şi sistemul de montare-fixare. .S. . Terminologie .I. peste ultimul nivel construit.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.chm::/np069-2002.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora..G.P. . . .datele cerute prin tema program. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. colectoare pluviale. ruperi de pantă. luminatoare. generale sau specifice (după caz). . avându-se în vedere aspectele specifice raportate la cele generale privitoare la clădire (categoria de importanţă.2. II. PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA II.învelitoare: .P.S. autorizate.Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor . mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.1. adiacente sau cuprinse în planul învelitorii (streaşină.condiţiile geoclimatice specifice zonei de amplasare a clădirii.I.acoperiş: .elaborarea documentaţiei de către firme şi/sau persoane specializate. . I. . [top] II. .Directive europene privind produsele pentru construcţii (89/106/CEE).alcătuirea acoperişului şi modul de utilizare a spaţiilor de sub acoperiş. 775/1998. aprobate cu Ordinul MI nr. 20/N al MLPAT.prevederi exprese în cadrul temei program. aceste specificaţii vor răspunde nivelurilor de performanţă corespunzătoare cerinţelor de calitate prezentate în tabelul A. .). atice.definirea şi stabilirea tipului şi sortului de material de învelitoare. etc. fişe de produs.relaţiile dintre elementele constitutive şi accesoriile perimetrale. dolie. . aprobate cu Ordinul MI nr.componenta exterioară a acoperişului care protejează clădirea împotriva agenţilor naturali de mediu. având în vedere următoarele: . Stabilirea tipului de învelitoare se va face avându-se în vedere: .subansamblu constructiv format din elemente structurale şi nestructurale care închide clădirea la partea superioară.G. date emise de producător. se va conforma prevederilor reglementărilor tehnice specifice..Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. volumetria şi structura) şi nivelurile de acţionare a factorilor de mediu (zonare geoclimatică).

grătare. . cu corpuri dure. considerate necesare. spartă sau deteriorată funcţional: rezistenţa la şoc din grindină (vezi anexa1. tabel 1 şi 2).Comportarea la încărcări concentrate (în cazul interven întreţinere): rezistenţa la perforare statică.Comportarea la şoc. rezistenţa (alungirea) la rupere la tracţiune.Evitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub efectul suc vântului: 2.htm 7/15/2006 .Menţinerea proprietăţilor funcţionale iniţiale. revenire compresiune (acţiuni repetate).3. lipire sau combin Durabilitatea structurală . . se referă la învelitorea suportul. zăpadă): săgeata limitată sub sarcină..). deplasări. rezistenţa fixărilor şi îmbinărilor elementelor de mişcări. din greutate proprie.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. gheaţă. tabel 1 . Cerinţe de calitate În tabelul A sunt prezentate cerinţele de calitate exprimate prin condiţii tehnice şi criterii de performanţă care trebuie avute în vedere la stabilirea alcătuirii acoperişului şi implicit a tipului de învelitoare: Tabelul A Nr. ţ (vezi anexa 1. . scări şi podine de acces. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. crt Cerinţe de calitate Condiţii tehnice Criterii de performanţă 0 1 2 3 1.. etc. rezistenţa la oboseală din încovoiere. Siguranţa în exploatare* asigurarea forţei de aderenţă la suport (realizat fixare mecanică. alungire.chm::/np069-2002. pe minim durata stabilite. Rezistenţă şi stabilitate* Aptitudinea de exploatare .Limitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor produse la deplas elementelor de învelitoare şi/sau suportului sub ac verticale sau orizontale.Siguranţă la căderi masive de zăpadă. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Limitarea deformaţiilor şi/sau degradările sub ac repartizate şi/sau concentrate (vânt. uniform repartizate şi/sau concentrate efectul variaţiilor termice: Capacitatea de rezistenţă şi stabilitate rezistenţa la încovoiere. Siguranţă în utilizare . (acţiuni repetate). la care învelitoarea nu perforată.dispozitivele de asigurare şi protecţie a utilizatorilor (parazăpezi. Page 4 of 28 . etc. încovoieri. II.

cenu viteză de sedimentare-posibilitatea de sedimentare (ve tabelul 1. tabelul 1 şi anexa 2).Siguranţă la acces şi circulaţie ocazională pe învelitoare: Rezistenţa la agenţi atmosferici şi chimici prevederea elementelor de siguranţă (grătare.. considera industriale şi rurale (vezi anexa 1. corpuri incandescente (ţigar mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.. nisip. tab.Comportarea la coroziune electro-chimică-(cupluri galvanice diferitele metale utilizate (vezi anexa 2). scântei. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. Page 5 of 28 Prevenirea alunecării (la circulaţie ocazională) . scări. absorbţie de apă. 1): comportarea la temperaturi negative şi ridicate (mai ma +800C). fizico-mecanice . încărcare din depuneri-zone de aglomerare (vezi anexa 1). păsări. balustrade. tebelele 2. paraz la pante mai mari de 30% e obligatorie prevederea elem suplimentare de asigurare (podine.Comportarea la agenţi chimici din aer. . muschi. stabilitatea dimensională la variaţii de temperatur rezistenţa la gelivitate. .chm::/np069-2002.Comportarea la agenţi atmosferici (vezi anexa 1. Siguranţă la foc Prevenirea iniţierii şi propagării unui incendiu . insecte.Clasa de combustibilitate: pentru învelitorile combustibile se pun condi contactului elementelor de învelitoare (inclisiv suportul) deschis.Comportarea la eroziune-abraziune (vezi anexa1. comportarea la radiaţii solare (UV.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. et .Comportarea la atacul agenţilor biologici: ciuperci.htm 7/15/2006 . rozătoare. mucegai. 3.Comportarea la particule mecanic active (parf. 6). IR): men caracteristicilor geometrice. formarea condensului. rezistenţa feţei superioare a învelitorii faţă suspensie în aer şi apă şi faţă de alunecările de z . .

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. mucegai.. Page 6 of 28 . de 100 Pa prevederea sub elementele de învelitoare. 4. praf. a unui strat continuu impermeabil. capacitatea de evacuare a apelor meteorice f debordări la un debit mai mare de 3/l/min/m orizontală). la execuţie se vor adopta măsurile NTSM ş . pe fr nivelurile admise funcţie de utilizarea (funcţiunea) spa Zgomot generat de . tabelul 1:  Izolare hidrogugă  Protecţia împotriva zgomotului capacitatea diminuării şocului termic spre interior (spre spre termoizolaţie. produsele de combus gaze rezultate din ardere) să nu afecteze utilizatorii ( calculat pentru evaluare) prin efecte asupra ochiilor. 5): 6.htm 7/15/2006 .Propagarea incendiului:  la învelitorile combustibile cu suprafeţe peste 100 m acelaşi plan se vor prevede bariere sau zone incombus să limiteze propagarea incendiului conform normelor PS în cazul zonelor dens construite. etc) pe suprafaţa superioar în utilizare nu se admit apariţii sau degradă sau insalubre. izolarea hidrofugă şi economia de energie* Igiena aerului şi apei învelitorii.Asigurarea evacuării apelor şi a etanşietăţii la nivelul cerut de funcţionalitatea elementelor şi spaţiilor interioare aflate sub (vezi anexa 1. rezistenţa la transfer termic prin învelitorile complexe. termoizolante. din exterior faţă de interior. refacerea şi protecţia mediului Protecţia termică. cu clădiri cu acoperi combustibile. se vor prevede la noile construc incombustibile sau greu combustibile.Limitarea nivelului zgomotului generat de învelitoare transmi mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. în sensul limitării deforma acestora prin acţiunea directă pe suprafaţă şi diminuarea efectului de seră). . Igienă. Protecţia termică (higrotermică) . sănătatea oamenilor. cu un nivel a cunoscut de permeabilitate şi infiltrare a apei (z vântului.Atenuarea zgomotului aerian prin acoperiş spre interior. în cazul producerii unui incendiu. ciperci.chm::/np069-2002.Acţiunea fiziologică: 4. . Izolare la zgomot aerian . pielii. etanşeitatea este asigurată la o valoare maxim presiunii aerului. c respiratorii. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. 5.Nivelul apariţiilor şi degajărilor de substanţe nocive sau insal lichi.Comportarea învelitorii (împreună cu suportul). pentru asigurarea condi (vezi anexa1. la varia temperatură şi umiditate din exterior. raportate la cele din inter spaţiilor utile de sub acoperiş). tabelele 1..

Calitatea execuţiei va depinde de respectarea următoarelor condiţii: . precum şi elucidarea eventualelor neconcordanţe faţă de situaţia din teren. executantul va întocmi împreună cu beneficiarul şi proiectantul. STAS 10101/20-90. STAS 6472/2-83. cu îndeplinirea tuturor exigenţelor impuse de natura lucrărilor.1. Normativul P. .Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal. III. SR 1907/1-97. în special privind asigurarea punctelor şi traseelor de acces (orizontal şi vertical).Pe parcursul execuţiei. specializat în domeniu. a gospodăriei anexe şi a măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor. în special pentru lucrările ascunse. .chm::/np069-2002. orice neconcordanţă va fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului. proiectant şi beneficiar.Înaintea începerii lucrărilor. executantul va deţine sau va elabora documentaţia tehnologică de execuţie (funcţie de natura şi amploarea lucrărilor) şi va stabili graficul de eşalonare în raport cu lucrările conexe sau cu lucrările de alt specific. dacă este cazul. corespunzătoare criteriilor de performanţă. mari cu cel mult 3dB (A) faţă de zgomotul de fond interi *NOTĂ: Pentru evaluarea cerinţelor de calitate 1. Page 7 of 28 învelitoare (împreună cu suportul) interior:  zgomotele generate de învelitoare sub efectul varia dimensionale (din variaţii termice) şi a vibra produse sub acţiunea vântului şi al impactului precipita grindină). . 5 se vor avea în vedere hărţile de zonare geoclimatică din anexa 4. . . percepute la interior.Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier. .Lucrările de execuţie a învelitorilor acoperişurilor trebuie să se desfăşoare în condiţii tehnice şi meteorologice optime pentru asigurarea calităţii necesare în utilizare. STAS 10101/21-92. de prevederile documentaţiei şi a reglementărilor specifice în vigoare din domeniul construcţiilor. . prezentate în tabelul A. [top] III.Lucrările se vor executa cu personal calificat. prelucrarea documentaţiei de execuţie. se vor specifica unde va fi cazul. Nivelurile de performanţă.climatice: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie a lucrării în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie formată din executant. în reglementările (ghidurile) specifice tipurilor de învelitori enunţate în prezentul normativ. 2.2.î zgomtele generate de învelitoare. Lucrările de execuţie se vor desfăşura astfel: ..Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei de execuţie şi a reglementărilor specifice în vigoare.100/92.. procese verbale privind diversele faze de execuţie. în vigoare. prin respectarea reglementărilor tehnice specifice. a punctelor şi zonelor de depozitare. .Înaintea începerii lucrărilor.htm 7/15/2006 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. executantul va solicita proiectantului. PREVEDERI PRIVIND EXECUŢIA III.

. elemente de fixare. containere.referitoare la suport:  suprafaţa (suportul) pe care se aplică învelitoarea să corespundă specificaţiilor producătorului elementelor de învelitoare şi precizărilor din documentaţia de execuţie. referitoare la: calitatea suportului. fără vânturi puternice sau ploaie). abateri. etc. calitatea execuţiei pe etape (stadii fizice) de lucru a alcătuirii de învelitoare simple sau termoizolate. racordare. urmărind corectitudinea şi calitatea modului de aplicare. .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. măsurile privind protecţia muncii şi prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu. transport şi manipulare a materialelor. fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuţie sau terminate.chm::/np069-2002. a învelitorii. de străpungere şi a foilor anticondens (unde este cazul). etc. lipire. suprafaţa suportului (continuu sau discontinuu) trebuie să corespundă datelor admise de documentaţia specifică fiecărui tip de învelitoare. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS. . [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. fixare.privind preluarea frontului de lucru: se va verifica existenţa şi calitatea montării tuturor elementelor constructive şi anexe la care se racordează învelitoarea precum şi corecta execuţie a acestora (elemente de preluare. .Verificare finală:  verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi eventual prin tatonare. străpungeri. completate după caz cu măsuri specifice particulare condiţiilor locului şi tehnologiei de lucru. acoperire. referitoare la planeitate. Verificarea lucrărilor se va asigura prin: . se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii. asigurare şi de protecţie.. imediate. . acolo unde este cazul.) să nu deterioreze suportul. nedepăşindu-se etapa respectivă de lucru.Verificări pe parcursul lucrărilor. dirijare şi scurgere a apelor meteorice. verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe parcursul desfăşurării lucrărilor. paleţi. Page 8 of 28 etapele de alcătuire a învelitorii se vor desfăşura numai în condiţii climatice normale (la temperaturi pozitive. modalităţi de rectificare etc. de căile de acces. III.Rectificări pe parcursul lucrărilor: rectificări locale. calitatea materialelor de învelitoare. mijloace de transport.). în vigoare.htm 7/15/2006 .3.privind punerea în operă:  execuţia învelitorii se va face pe zone şi sensuri determinate de direcţia vântului dominant ţinându-se seama de pante. poziţionarea şi fixarea corectă a pieselor de montaj. de trecere. . elemente auxiliare de protecţie şi asigurare.

  curăţirea sezonieră. . IV. utilizarea şi funcţionarea sistemului de învelitoare a acoperişurilor în vederea măririi duratei bunei comportări în timp a construcţiilor. ce constau din: interzicerea oricăror intervenţii efectuate asupra învelitorii (spargeri. precum şi curăţirea cu atenţie pe timpul iernii a aglomerărilor excesive de zăpadă în special în zonele de colectare şi scurgere a apelor pluviale.2.Garanţia acordată (durabilitate garantată de către executant şi/sau producător): va constitui un sistem obligatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate şi/sau la alcătuirea învelitorii în ansamblu.htm 7/15/2006 . Urmărirea comportării în timp implică un sistem precis privind verificarea. . . tencuieli.Durata de utilizare apreciată: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat în considerare funcţie de instituţia care face aprecierea şi/sau prin exemplificări. a suprafeţelor prin înlăturarea depunerilor şi vegetaţiilor (minim de 2 ori pe an. primăvara şi la sfârşitul toamnei). astfel: .1. NOTĂ: Datele constatate la acţiunile de urmărire a comportării în timp se vor concretiza prin procese verbale de constatare şi măsuri ce vor fi incluse în cartea tehnică a construcţiei. ancoraje.130/1999. şorţuri. adecvate acestui scop. această verificare va fi efectuată minim o dată pe an.Condiţiile de utilizare şi funcţionare trebuiesc stabilite prin proiect şi menţinute pe întreaga durată normată. în acest sens este recomandabilă prevederea unor căi de acces ocazional.chm::/np069-2002. ELEMENTE CARACTERISTICE GENERALE ALE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. grătare. [top] V.la verificările periodice se va urmări şi modul de utilizare a învelitorii în sensul respectării condiţiilor-cadru de utilizare stabilite prin temă. Moduri de evaluare a duratei de exploatare: . IV. menţinerea în condiţii funcţionale a elementelor de protecţie a învelitorilor (parazăpezi. Întreţinere şi utilizare: . . nu se vor admite abateri de la prevederile iniţiale privind utilizarea. etc. etc. Page 9 of 28 IV. asigurate. încărcări suplimentare. IV.). utilizarea şi întreţinerea. copertine. orice intervenţii neprevăzute se pot face numai cu acordul proiectantului. periodică.)..verificarea periodică se va realiza conform P. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA INS.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. PREVEDERI PRIVIND EXPLOATAREA Exploatarea cuprinde aspectele privind întreţinerea. şape. interzicerea circulaţiei pe suprafeţele concepute şi realizate ca necirculabile.3..Măsurile de întreţinere preconizate şi frecvenţa acestora trebuiesc stipulate în Dosarul Tehnic (cartea tehnică a construcţiei).întreţinerea învelitorilor este în sarcina beneficiarului şi constă în măsuri privind utilizarea corectă şi în lucrări de întreţinere curente. repararea zonelor deteriorate accidental.

..1. . sunt: mansarde. poduri necirculabile. sunt: V. cu sau fără rupere de pantă. constituie date cu implicaţii directe în stabilirea tipului de învelitoare şi sunt definite de: . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. de utilitate redusă sau ocazională.htm 7/15/2006 .Configuraţia conturului poate fi: rectangulară: cu formă generală simplă sau complexă (cu unghiuri drepte). fără intrânduri (raportat la conturul general).tipul de spaţii acoperite.geometria acoperişului. constituie un element determinant cu implicaţii majore asupra învelitorii.1. V. fără utilizare.. V. Configuraţia Configuraţia acoperişurilor. ce definesc alegerea sistemului de alcătuire a acoperişului şi învelitorii.Configuraţia generală poate fi: simplă: definită de un contur continuu. linear liberă: cu formă generală simplă sau complexă (cu unghiuri drepte. poduri circulabile.2. . obtuze sau ascuţite).2. curbă: cu formă generală simplă sau complexă. Versanţii Versanţii acoperişurilor (constituie ca formă şi suprafaţă elemente ale concepţiei arhitecturale cu implicaţii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de învelitoare).2.Suprafaţă: plană. Geometria acoperişului Elementele ce caracterizează din punct de vedere geometric acoperişul. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. V. ca rezultat al partiului construcţiei.suportul învelitorii. Tipuri de spaţii acoperite .2. complexă: definită de un contur continuu cu intrânduri sau discontinuu (cu volume sau goluri interioare. sunt definiţi de: .Tipurile de spaţii aflate direct sub acoperiş. mixtă: cu formă generală simplă sau complexă.chm::/np069-2002. poduri tehnice. tangente sau care intersectează conturul general). . Page 10 of 28 Elementele caracteristice ale acoperişurilor în pantă.

.. Suportul învelitorii .Suportul direct al învelitorilor poate fi: plăci plane sau curbe din beton armat sau prefabricat.Geometrie: cu un versant plan sau curb. V.3. pentru formă generală complexă.Intersecţia versanţilor în cadrul unui acoperiş: cu coamă: unghiulară sau curbă. clasificate după natura materialului şi modul de conformare. continuă. poate fi considerată verticală. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Pante Pantele acoperişurilor (ca element rezultant al versanţilor cu implicaţii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de învelitoare. cu doi sau mai mulţi versanţi plani. VI.Panta minimă. căpriori sau şipci din lemn. pentru formă generală simplă. .3. în condiţiile asigurării rezistenţei şi stabilităţii învelitorii şi protecţiei la apă.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.2.htm 7/15/2006 . cu sau fără rupere de pantă. Caracteristici: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. TIPURI DE ÎNVELITORI SPECIFICE ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ În acest capitol sunt definite tipurile de învelitori. .chm::/np069-2002. poate fi: constantă.. pane.Panta în cadrul versantului. Învelitori realizate cu panouri metalice profilate sau profilat-amprentate VI. V.Panta maximă.1. cu coame şi dolii: unghiulare sau curbe.1. curbi sau mixt. mixtă. a modului de pozare-fixare şi asigurării protecţiei la apă).1. sunt definitorii în alegerea tipului de învelitoare şi sunt caracterizate de: . astereală din lemn sau alte produse lemnoase. cu rupere de pantă sau variabilă pentru versanţii curbi. . [top] VI. Page 11 of 28 curbă. profile metalice sau din beton armat. constituie principalul parametru de caracterizare a diferitelor tipuri de învelitori pentru care se asigură condiţia de protecţie la apă.

.2.2.25 mm. .Lăţimea utilă variabilă: circa 1 m. .Grosimea tablei funcţie de metalul din care sunt realizate. uzual de la 0.Panouri nemetalice profilate (ondulate sau cutate) din ciment armat.90 m şi 1. de deschiderea dintre reazeme şi de încărcările prevăzute. Pozare: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.2. VI.Panouri metalice din tablă din oţel zincată sau din aluminiu (mai rar din oţel inoxidabil.Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.Lungimea panourilor: variabilă. materiale polimerice sau materiale bitumate. panta minimă poate fi 5%). EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă.4 mm până la 1.0 m până la 6. .minim 1 mm.Lăţimea utilă: variabilă.1.chm::/np069-2002. .minim 2 mm. zinc. uzual de la 1. posibilitatea realizării ruperii de pantă a panourilor profilat-amprentate (ondulat-amprentate) în limita unui unghi de 15▫ (conform precizărilor producătorului). Pozare: .0 m.Panta: minim 12% (pentru un singur panou pe versant.Grosimea materialului din care sunt realizate panourile nemetalice profilate (informativ): ciment armat . rezultată din lăţimea benzii de tablă lisă înaintea profilării (uzual între 0.0 m. materiale polimerice . Caracteristici: .Lungimea panourilor variabilă. Page 12 of 28 . materiale bitumate .Pantă: minim 10% (pentru un singur panou pe versant.. VI. Învelitori realizate cu panouri nemetalice profilate VI.2. cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică. . uzual.htm 7/15/2006 . . de la 1. cu sau fără acoperiri diverse (peliculare sau granulate).5 m până la 12.2. posibilitatea realizării de suprafeţe curbe a panourilor profilate (cutate sau ondulate). VI.minim 4 mm. cupru). variază.1. . .Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): prevederea pe linia de pantă a unui număr minim de panouri pe versant (număr minim de suprapuneri pe linia de pantă).. panta minimă poate fi 5%). cu sau fără acoperiri diverse (peliculare sau granulate).10 m).50-2.

Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute) cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică. .Pozare pe pane (la deschideri calculate funcţie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor şi de încărcările prevăzute) cu suprapuneri pe ambele direcţii şi fixare mecanică. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. posibilitatea limitată de realizare a suprafeţelor curbe cu panourile polimerice. . Învelitori realizate cu panouri complexe.0 m până la 12. Page 13 of 28 . polistiren expandat. . . cu miez termoizolant.chm::/np069-2002.Lăţimea utilă variabilă: circa 1 m.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. conform recomandărilor producătorului.3. Pozare: .1.htm 7/15/2006 . cu miez termoizolant. funcţie de aderenţa miezului termoizolant la feţe. prefabricate VI.3. cu membrană hidroizolantă de aceeaşi natură (compatibilă) cu faţa superioară (de regulă membrană hidroizolantă bituminoasă).Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. cu faţa superioară din membrană hidroizolantă şi faţa inferioară metalică profilată (cutată). panouri complexe. în totală aderenţă. uzual de la 3.Grosimea panoului în funcţie de grosimea termoizolaţiei: minim 5 cm.Pantă: minim 5% (uzual 10%).2. .0 m. maxim limitată.Conformarea feţelor:  panouri complexe. VI. Caracteristici .Lungimea panourilor: variabilă.3.. acest tip de învelitoare necesită hidroizolare suplimentară continuă. uzinate. . suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă. poliuretan expandat (spumat) rigid.. uzinate. .Conformarea miezului termoizolant: vată minerală (cu fibră dispusă longitudinal sau perpendicular pe feţele panoului). nu se pot realiza ruperi de pantă în cadrul unui panou.Precizări privind pozarea (conform recomandărilor producătorului): prevederea pe linia de pantă a unui număr minim de panouri pe versant (număr minim de suprapuneri pe linia de pantă). VI. cu faţa superioară metalică profilată (cutată) şi faţa inferioară metalică sau nemetalică profilată sau plană.

VI. Caracteristici: .4.htm 7/15/2006 .2. . . maxim funcţie de caracteristicile de aderenţă la suport şi de rezistenţă a membranei hidroizolante la smulgere din sistemele de fixare. . VI. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.. corelate cu panta. Caracteristici: . . funcţie de pantă. Pozare: .Hidroizolarea acoperişurilor în pantă de diferite tipuri.5. în general cu sau fără fixare mecanică. . suport.1.4.Pozarea membranelor hidroizolante se poate realiza prin derulare în sensul pantei sau perpendicular pe pantă. sistemul de fixare şi condiţiile climatice. cu sau fără elemente suplimentare (rigle) cu rol de fixare-asigurare şi/sau cu rol estetic de ritmare.Aplicarea membranelor bituminoase se poate realiza cu lipire discontinuă sau continuă pe suport (lipire continuă între straturi).5. posibilitatea aplicării pe suprafeţe curbe şi cu ruperi de pantă.4. suprapunerile vor fi dimensionate funcţie de pantă.Membranele hidroizolante superioare pot fi bituminoase sau polimerice autoprotejate în masă sau pe suprafaţă. cu membrane în sistem monostrat sau bistrat. .Membranele hidroizolante vor avea niveluri de performanţă specifice. plăci prefabricate armate sau plăci din beton armat).Precizări privind pozarea: se recomandă utilizarea structurilor hidroizolante monostrat. VI. .Pozare pe suport continuu (astereală din scânduri. . cu suprapuneri pe ambele direcţii. Învelitori realizate cu elemente plane suprapuse VI. cu fixare sau fără fixare mecanică de asigurare.Aplicarea membranelor polimerice se poate realiza în sistem flotant sau cu lipire discontinuă sau continuă. cu suprapuneri pe ambele direcţii fără fixare mecanică sau cu fixare mecanică pe marginea formatului membranei pe una sau două laturi adiacente.Învelitori etanşe.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. panouri fibrolemnoase. se recomandă etanşarea îmbinărilor dintre feţele inferioare ale panourilor.chm::/np069-2002.Panta: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.Panta: minim 5%.1. nu este posibilă pozarea pe linie curbă sau cu rupere de pantă. natura şi caracteristicile membranei.. Învelitori realizate cu membrane hidroizolante VI. Page 14 of 28 se recomandă pozarea unui singur panou complex pe versant.

Elemente plane. lăţimea sub 40 cm iar grosimea minimă de 3 mm (uzual 4-6 mm).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. pozate suprapus. tablă inox cu grosimea minimă 0. fixate mecanic la partea superioară.30 mm şi maximă 0.chm::/np069-2002. în formate rectangulare sau tip ţiglă solzi.Pozarea pe astereală sau pe şipci (pane) dese conform recomandărilor producătorului. cu sau fără rigle suplimentare de ritmare estetică.5 mm şi maximă 0.Panta: funcţie de modul de alcătuire al falţului.Îmbinarea între foi se vor face prin falţ simplu sau dublu.2. materiale bitumate autoprotejate (cu granule minerale sau folii metalice) în formate rectangulare cu decupaje (tip ţiglă. . cu fixare mecanică pe suport şi îmbinări în falţ. sită sau şindrilă). . Page 15 of 28 panta minimă şi maximă (conform recomandărilor producătorului): funcţie de zonarea climatică.6 mm.35 mm şi maximă 0. suprapunerile se vor dimensiona funcţie de pantă.5-0. .6. minim 7%.4 mm şi maximă 0. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. posibilitatea realizării unor modele diverse. cu dimensiunile maxime sub 50 cm iar grosimea minimă de 4 mm. .30 mm şi maximă 0.Foile metalice pot fi din: tablă oţel zincată (cu sau fără peliculizări suplimentare ale suprafeţelor) cu grosimea minimă 0. produse din:  ciment armat (cu fire.. VI.2. Pozare: .Foi metalice plane în diverse formate (rectangulare.Dimensiunile foilor din tablă: maxim 100 x 200 cm. cu lungimea sub 100 cm. la punerea în operă.7 mm. solzi).1.6 mm. VI. VI. fibre). cu grosimi reduse. ..5 mm. .6.30-0. minim 20%.Precizări privind pozarea: posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă. tablă cupru cu grosimea minimă 0. Pozare: . Caracteristici: . foile din tablă se croiesc la dimensiuni reduse pentru asigurarea stabilităţii la suport. tablă aluminiu (cu sau fără tratamente ale suprafeţei) cu grosimea minimă 0. tablă zinc cu grosimea minimă 0.htm 7/15/2006 . . mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. funcţie de pantă.Posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă.5. Învelitori realizate cu foi metalice plane VI. în formate simple fără profilaturi sau amprenturi.Pozare pe astereală.6.5 mm. prin fixările mecanice.

htm 7/15/2006 .2.1. stuf).Tipul tradiţional. ceramice sau din mortar de ciment (tip ţigle. manufacturate VI.Panta (conform recomandărilor producătorului): minim 25% pentru olane. funcţie de pantă. constituite din: lemn (sită.8. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.Panta: funcţie de material.Elemente trase şi/sau presate au forme rectangulare sau cu marginea inferioară profilată cu dimensiuni generale de maximum 60 x 60 cm. Învelitori realizate cu materiale locale. vor fi simplu pozate suprapuse şi ancorate pe suport. condiţiile climatice şi tipul de element. 8. .7. prevederea sistemelor mecanice de fixare-ancorare.Elementele ceramice pot fi glazurate pe faţa superioară sau pe ambele feţe. macroţigle. . . format.chm::/np069-2002. necesitând refaceri periodice. prin suprapunere.7. minim 50%. olane sau macroolane). VI. Caracteristici: .2.Montaj cu fixări mecanice pentru sită sau şindrilă şi cu ancorare pentru snopi. şindrilă). macroţigle.Elemente trase şi/sau presate. .Posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă. Page 16 of 28 VI. snopi (paie. .Precizări privind pozarea: posibilitatea pozării pe suprafeţe curbe sau cu rupere de pantă (în special pentru olane). dimensiuni şi mod de alcătuire.7. Pozare: . Pozare: . VI.Pozare pe şipci. Caracteristici: . cu ancorare sau fixare mecanică. macroolane (cu rostuire). cu o gamă variată de alcătuiri şi forme specifice diferitelor zone etnografice. minim 35% pentru ţigle. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. ...Aceste învelitori au durată limitată de utilizare.Elementele din ciment pot fi colorate în masă sau pe faţa superioară şi/sau glazurate pe faţa superioară. 8.1. fiind sensibile la acţiunea agenţilor de mediu.Pozare pe şipci dese pentru elementele tip ţigle şi pe astereală pentru elementele tip olane. . Învelitori realizate cu elemente tip ţigle şi olane VI. tradiţionale.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. . VI. profilate-amprentate. . rural de învelitori.

conform Normativ P. 4) .Harta privind zonarea potenţialului vântului. Se poate stabili rezistenţa suprafeţei la lumină şi siguranţa la deplasări prin dilatare. . lucrările de învelitoare se vor verifica în cadrul respectivului sistem (proceduri de execuţie. . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.Hărţi de zonare climatică conform SR 10907/1-1997 şi STAS 6472/2-1983. panta cu elementele de colectare şi evacuare a apelor precum şi nivelul de asigurare a etanşeităţii învelitorii. În cazul în care unitatea executantă are un sistem propriu de conducere şi asigurare a calităţii. VII. se pot determina efectele ce pot avea loc asupra învelitorii în cazul unui seism. conform STAS 10101/20-1990. Page 17 of 28 [top] VII.Harta privind zonarea seismică de calcul.Harta privind zonarea cu durata medie de strălucire a soarelui în sezonul cald. pentru stabilirea nivelului necesar de aderenţă/fixare a învelitorii faţă de suport. în special la clădirile înalte aflate în zone intens circulate şi pentru evaluarea aportului de încărcare dinamică la partea superioară a clădirilor.2. .Harta repartiţiei precipitaţiilor medii anuale. SPECIFICAŢII DE ZONARE GEOCLIMATICĂ La realizarea învelitorilor clădirilor supuse acţiunii factorilor de mediu se va ţine seama de caracteristicile geoclimatice ale zonei de amplasare.100-92.. Se poate aprecia (împreună cu harta privind zonarea potenţialului vântului) nivelul precipitaţiilor din care se pot stabili tipul de învelitoare. flexibilităţii şi elasticităţii suportului învelitorii şi al învelitorii propriu-zise precum şi panta necesară alunecării zăpezii de pe versant.100-92. conform STAS 10101/21-1992. fixări mecanice etc. a sistemelor de ancorare sau fixare.).Harta de zonare a încărcărilor date de vânt.1. atât pentru fazele intermediare cât şi pentru întregul sistem. Condiţii privind verificarea calităţii învelitorilor Verificarea calităţii învelitorilor acoperişurilor la clădiri se realizează în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. Se citeşte şi interpretează împreună cu harta de zonare a încărcărilor date de vânt. Hărţi climatice (Anexa nr.. Se poate stabili nivelul necesar de aderenţă/fixare a învelitorii faţă de suport. Se poate stabili nivelul necesar al rezistenţei. .Harta de zonare a încărcărilor date de zăpadă. CONDIŢII PRIVIND VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A ÎNVELITORILOR ACOPERIŞURILOR ÎN PANTĂ VIII. .htm 7/15/2006 . Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de învelitoare se impun următoarele etape: mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. Este utilă pentru aprecierea pericolului desprinderii şi alunecării elementelor grele de învelitoare. lipiri. Hărţi privind zonele seismice de calcul Conform Normativ P..1. prezentate în hărţi specifice: VII. în zonele de câmp şi de joante constructive (suprapuneri. etc. plan de control al calităţii.). Se poate stabili nivelul necesar comportamentului la temperaturi scăzute a învelitorii. comportamentul la gelivitate etc.chm::/np069-2002. [top] VIII. a documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice ale materialelor de învelitoare.

conform reglementărilor specifice. În unele cazuri se pot solicita analize de laborator (de conformitate) care să certifice caracteristicile specifice în raport cu datele tehnice stipulate în normele de produs sau în agrementele tehnice. forma profilaturilor şi a amprenturilor.1.chm::/np069-2002. atestate. Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare Condiţiile de păstrare şi depozitare a materialelor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs: . controlul de calitate pentru materialele de învelitoare se execută pe şantier de către personal şi/sau în institute/laboratoare specializate. în general. grosime.1. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. în spaţii acoperite. verificarea forţei de rupere la tracţiune.pentru membranele hidroizolante sau elementele plane bituminoase (conform SR 137/95): verificarea grosimii şi/sau verificarea masei totale a produsului.păstrarea şi depozitarea materialelor. în spaţii acoperite. .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. .recepţia lucrărilor de învelitoare.2..pentru materialele de învelitoare de tip panouri. elemente. VIII. în spaţii acoperite.În depozite. verificarea alungirii la rupere la tracţiune. termenelor de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de materiale. VIII. verificarea comportării la temperaturi ridicate. verificarea flexibilităţii la temperaturi scăzute. În acest context. lăţime. Recepţia materialelor de învelitoare Recepţia materialelor se bazează pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate).htm 7/15/2006 . caracteristici fizico-mecanice. rezistenţa la factorii de mediu. . Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale: . foi: caracteristici geometrice (lungime. .controlul calităţii la punerea în operă. Page 18 of 28 .recepţia materialelor de învelitoare.. trebuiesc respectate următoarele condiţii: materialele în panouri sau foi metalice se depozitează în pachete sau în paleţi.1. materialele din elemente plane. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie verticală) pe platforme sau paleţi. în paleţi sau containere. trase şi/sau presate se depozitează în pachete.

3.Controlul şi asigurarea: utilajelor.La punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat. în aceleaşi condiţii ca în depozite.Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: .2. accidente mecanice etc. sculelor şi dispozitivelor şi a căilor de acces la frontul de lucru.htm 7/15/2006 . procesele verbale de lucrări executate în diverse etape şi aspectul general al suprafeţelor executate. se va face prin grija beneficiarului.Controlul calităţii materialelor la punerea în operă se efectuează de către şeful punctului de lucru sau de către responsabilul cu calitatea. Urmărirea comportării în exploatare a învelitorilor la clădiri VIII.Asigurarea urmăririi comportării în timp. .2. astfel: .. Controlul calităţii la punerea în operă . dar fără obligativitatea spaţiilor acoperite.1.).intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile ce au fost supuse supuse la sarcini. în condiţii normale de utilizare a învelitorilor. VIII.Controlul: respectării stricte a cerinţelor privind tehnologia de aplicare a materialelor de învelitoare. Page 19 of 28 .). etc. . etc. .1.chm::/np069-2002. proiectant şi executant.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. Urmărirea comportării în exploatare a învelitorilor la clădiri . în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. o dată pe an.la constatarea unor defecte sau degradări (dislocări alunecări. . fisurări. Lucrări de intervenţie .1. necesare pentru protecţia muncii. dar nu la lucrări cu vechime mai mare de 10 ani.intervalul poate fi micşorat pentru învelitorile la care degradările ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandă. VIII. calităţii suportului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi fizico-mecanice specifice fiecărui tip de învelitoare. Recepţia lucrărilor de învelitoare Recepţia finală a lucrărilor se va executa în comun.Generalităţi Lucrările de intervenţie pentru remedierea/refacerea învelitorilor se efectuează în următoarele situaţii: . şocuri sau mişcări (deplasări) neprevăzute (seism. de către beneficiar. camere de calcul. VIII.. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. VIII.). staţii electrice.2.intervalul poate fi mărit dacă la două verificări succesive nu se constată degradări. Intervalul de mai sus poate fi modificat în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. avându-se în vedere cerinţele de calitate. spaţiilor şi condiţiilor de microclimat necesare pregătirii materialelor (unde este cazul). în conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice de produs.4.2.

1993 al MLPAT.).pregătirea materialelor de învelitoare preconizate. . Lucrările de intervenţie vor fi executate obligatoriu de către unităţi specializate. nr. Faţă de reglementările menţionate. În cazul în care intervenţia este necesară ca urmare a unei expertize. 177/2000.montarea învelitorii. măsurile de asigurare şi control. . MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII Măsurile privind protecţia şi igiena muncii vor fi cuprinse.G. .Legea protecţiei muncii . aprobat cu Ordinul nr. aprobat cu Ordinul nr. elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii . 90/1996 . documentaţia tehnică de intervenţie va fi verificată de verificator şi vizată de expertul tehnic atestat conform H. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. . conform prevederilor legale pentru categoria de lucrări pe care le execută. Documentaţiile tehnice de intervenţie vor fi elaborate de proiectant.verificarea calităţii lucrărilor de intervenţie. prin documentaţia tehnică de intervenţie.în cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism. . pentru fiecare lucrare în parte.Legea nr..1996. suplimentare privind protecţia şi igiena muncii. responsabilul cu protecţia muncii şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice. Lucrările de intervenţie pot rezulta în urma verificărilor programate.modificată şi completată cu Legea nr. 9/N/15.Faze de execuţie Fazele de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru remedierea/refacerea învelitorilor sunt: .Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii. Lucrările de intervenţie se vor efectua după elaborarea documentaţiilor tehnice şi a detaliilor de execuţie specifice fiecărui tip de învelitoare şi caz în parte.htm 7/15/2006 .Norme generale de protecţia muncii. etc. în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii.înlăturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea învelitorii..chm::/np069-2002. funcţie de particularităţi. 225/1995. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor de învelitoare (privind materialul propriu-zis şi tehnologia de aplicare) precum şi de următoarele reglementări tehnice în vigoare: . în conformitate cu natura şi tipul construcţiei şi/sau elementului de construcţie ce se acoperă (înveleşte) şi cu natura materialelor de învelitoare preconizate. explozii.03. [top] IX. . Page 20 of 28 . 925/1995.pregătirea suportului. . . privind calitatea lucrărilor. atestate. Proiectantul va stabili.

.002.I. la care sunt expuse învelitorile sunt în general complexe şi compuse dintr-un număr de factori de mediu cu agenţii corespunzători..indicativ P. MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor vor fi cuprinse în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant. CONDIŢII GENERALE În tabel sunt indicaţi factorii şi agenţii de mediu cu următoarele niveluri de severitate: Tabel 1 Factor de mediu Niveluri de severitate Agenţi de mediu .Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor D.Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor.temperatură: temperaturi scăzute . -20. A. 20/N/1994 al MLPAT.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. nr. 1 CONDIŢII DE MEDIU Condiţiile mediului exterior. 1080/2000.0C. nr.I.99.Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D. nr. . .I.I. . în special la lucrările de acoperire sau de hidroizolare cu materiale inflamabile sau combustibile.G. funcţie de particularităţi. 300 aprobat cu Ordinul nr.htm 7/15/2006 . 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. CLIMĂ . indicativ C.G. aprobate cu ordinul M.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. aprobate cu Ordinul M.G.P. .O.P. 1023/1999.S. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor de învelitoare precum şi pe următoarele reglementări tehnice în vigoare: . 775/1998. Faţă de reglementările menţionate. nr. -25. Page 21 of 28 X. suplimentare de prevenirea şi stingerea incendiilor. aprobată prin Legea nr. 212/1997.UM a.S..I. 0 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.chm::/np069-2002. (-40). . definiţi prin niveluri de severitate ce trebuiesc consideraţi funcţie de zona de situare a construcţiei (învelitorii) şi de nivelul exigenţial preconizat. [top] Anexa nr. -5. responsabilul PSI şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice. -10. -15. pentru fiecare lucrare în parte. .118 .Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor .001. aprobate cu ordinul M.

. 10.J.003. (15). 20.5. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.01. 5. 2. 0. 40.1.55. . 0. 0. .. 0.5. 0.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. (30). 10.5. 1. 0. 500. 0. 5. +20.presiune vânt .20. 1000. 0. . 5.01.3.. 100.5. Page 22 of 28 temperaturi ridicate . 1. 10.01.hidrogen sulfurat 0. . 0. 700. 1. 175. 0. 0.6.01. 0. 3.1.0C/minut. 0.clor 0. CONDIŢII PARTICULARE Se indică aspectele particulare de caracterizare şi exemplificare a factorilor şi agenţilor de mediu: . 40.1.acid fluorihidric 0.oxizi de azot 0.umiditatea relativă a aerului . 30. 3. . 85. . 3.mg/m3: .%. 1. 10.m/s. 40. b. grindină-energ de impact . 0. 10. 1. 100. SUBSTANŢE CHIMICE ACTIVE . 0. . 30. 3. 50.3. 15.01. 1. 0. +40.kg/m2/s. 30000. 3. SUBSTANŢE MECANIC ACTIVE: . zăpada transportată (intensitate) . 30. 0. 10.htm 7/15/2006 . 40000.3. (+100) veriaţiile de temperatură . 20.l/m2/minut. 80.Kpa 0.Ploaie: se caracterizează prin următorii parametri fizici: intensitatea ploii. 1. 1. 0. 3.Kpa. 20. B.sare marină 300.5.sedimentare pulberi.1.0C. 30. 1.5. 1. 0. radiaţie solară (efecte termice) intensiate W/m2.chm::/np069-2002. 1. c.1. 10. 3. 150. 300. 1000. 2. 100.1. 0.3. mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. 3. (250). distribuţia diametrului picăturii. .5. 3.5.precipitaţii: intensitatea (debitul) ploii .încărcare statică (aglomerare) . 5. 1. 2. 1. viteza de şiroiere a apei .amoniac 0. +60. 3.3. 50.acid clorhidric 0. 35. 300. (1120). +85. 10. 5. 3. 1. viteza de sedimentare – mg/m2/h. 75. 20. 10. 0. .dioxid de sulf 1.03. 100 .

0 0.0. Viteza de cădere se determină cu formula: V = 5. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.0 0. în m/s d = diametrul boabelor. energia de impact. Se iau în considerare boabele de grindină cu dimensiuni mari ce au efect distrugător. viteza de cădere.l/h Diametrul caracteristic al picăturii . Tabel 2 Caracteristicile ploii (de la medie până la lunga durată): Tipul de ploaie Intensitatea limită superioară .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.1 Ploaie moderată 4.m/s Ploaie uşoară 1.Grindina: se caracterizează prin următorii parametri fizici ai boabelor de gheaţă: diametrul.chm::/np069-2002.mm Viteza de cădere .25 .1 . temperatura picăturilor. Page 23 of 28 distribuţia vitezei de cădere. densitatea.5 0.htm Emergie de impact J 7/15/2006 .16d unde: V = viteza de cădere..1 1-2 Ploaie intensă 15 1-2 2-4 Ploaie puternică 40 2-5 4-7 Aversă 100 3 6 . Densitatea boabelor este de circa 900 kg/m3. Tabel 3 Caracteristicile boabelor de grindină (pentru diametre peste 20 mm): Diametru mm Masa g Viteza de cădere m/s mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. în mm Energia de impact este calculată funcţie de masa şi viteza de cădere.5 ..

Zăpadă transparentă: este o combinaţie de vânt cu zăpadă. atinge de la 200 kg/m3 la 400 kg/m3..Praf-nisip: Principalul constituent a nisipurilor şi prafurilor prezente în natură este cuarţul.Dimensiunea particulelor . mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito..1 3000 . în aceste condiţii particulele fine pot pătrunde prin fante sau prin îmbinări. . .5 800 0.Caracterizare: praf fin: până la 75 µm.Zăpada: Densitatea zăpezii căzute pe suprafeţe prezintă mari variaţii. tasate. Eroziunea materialelor se produce în condiţia în care praful şi nisipul sunt combinate la curenţi de aer cu viteză mare şi/sau durate mari de acţionare. Tabel 4 Fluxul orizontal de zapada functie de inaltime Înălţimea deasupra solului m Fluxul orizontal de zăpadă g/m2sec 10 310 1 560 0. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. iar densitatea unei zăpezi vechi. Zăpada proaspăt căzută are o densitate variind între 70 kg/m3 şi 150 kg/m3.chm::/np069-2002.htm 7/15/2006 . praf grosier: de la 75 µm până la 150 µm. Page 24 of 28 20 4 23 1 50 59 36 39 60 102 40 81 70 162 43 151 80 241 46 257 90 344 49 411 100 471 52 627 .

.80 Sedimentarea prafului şi nisipului se poate produce: .prin sedimentarea în aer stagnant (staţie).. [top] Anexa nr.transport în interior prin agitaţie termică a aerului. . .450 Industrială 500 . .transport în interior prin circulaţie forţată a aerului. Pătrunderea prafului şi nisipului poate să apară astfel: .2000 Tabel 6 Sedimentare de praf şi nisip Zonare Sedimentare de praf şi nisip mg/m2 x oră Rurală şi suburbană 0. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.prin sedimentare pe suprafeţe acoperite. Tabel 5 Concentraţii caracteristice de praf şi nisip Zonare Concentraţie µg/m3 Rurală şi suburbană 40 .prin captare în deschideri înguste. . .prin atracţie electrostatică.chm::/np069-2002.110 Urbană 100 .4 .pompare la interior prin dilatare şi compresie termică a aerului sau prin variaţia presiunii atmosferice. Page 25 of 28 nisip: de la 150 µm până la 1000 µm.htm 7/15/2006 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.40 Industrială 40 . 2 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.15 Urbană 15 .

. MĂSURA UNGHIULUI ŞI LUNGIMEA PANTEI PENTRU 100 cm PROIECŢIE ORIZONTALĂ A ACOPERIŞULUI Panta cm/m % Măsura unghiului grade/minute/secunde 5 20 51’ 45” 10 mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.. .5 7/15/2006 .zone rurale . . .aluminiu-zinc.5 mg/m3.5 mg/m3.aluminiu-plumb.15 mg/m3.1 mg/m3.1. COROZIUNE ELECTRO CHIMICĂ ÎNTRE METALE DIFERITE Nu se recomandă contactul direct între următoarele metale: .) . . .zinc-cupru. Page 26 of 28 AGENŢI CHIMICI DIN ATMOSFERĂ . [top] Anexa nr.aluminiu-staniu (cositor).soluţie amoniacală.alte produse considerate în zona de situare.aluminiu-cupru. .aluminiu-fier (oţel.fier (oţel)-cupru.0. . 3 CORESPONDENŢA ÎNTRE PANTĂ (cm/m).htm Lungimea pantei cm 100.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.concentraţii acceptate .zinc-fier (oţel).ozon (O3) . ..chm::/np069-2002. .dioxid de azot (NO2) .zone industriale-nivel considerat.dioxid de sulf (SO2) .zone urbane . .0. EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.1 100. .

EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN.8 57.4 120 500 11’ 40” 156.6 250 680 12’ 00” 269..0 90 410 59’ 20” 134.4 35 190 17’ 20” 105.0 25 110 18’ 35” 103.0 200 630 26’ 00” 223.6 70 340 59’ 30” 122.5 30 160 42’ 00” 104.htm 7/15/2006 .7 45 50 240 13’ 40” 260 33’ 50” 109.0 20 80 31’ 50” 102.2 173.8 150 00’ 00” 103.7 300 00’ 00” 115.9 40 210 48’ 10” 107..5 100 450 00’ 00” 141.2 600 00’ 00” 200.0 140 02’ 10” 26.6 111.chm::/np069-2002. Page 27 of 28 15 50 42’ 40” 101.4 60 300 57’ 50” 116.3 [top] Anexa nr. 4 HĂRŢI PRIVIND ZONAREA GEOCLIMATICĂ mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA.0 80 380 39’ 40” 128.0 170 590 32’ 40” 197.2 140 540 27’ 45” 172.2 280 700 20’ 50” 293.

..zonarea cu durata medie de strălucire a soarelui în sezonul cald.zonarea repartiţiei precipitaţiilor medii anuale.zonarea climatică.htm 7/15/2006 . EXECUTAREA ªI EXPLOATAREA IN. . [top] mk:@MSITStore:C:\MATRIX\invelito. . .zonarea climatică. .zonarea potenţialului vântului. .zonarea încărcărilor date de vânt.zonarea încărcărilor date de zăpadă.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA. Page 28 of 28 .chm::/np069-2002.zone seismice de calcul.. .