You are on page 1of 12

„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România

pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” - Cod SMIS 48159

CAIET DE APLICAŢII PRACTICE
Stimată participantă / Stimate participant
Bine aţi venit! Vă mulţumim pentru participarea activă în cadrul programului de formare!

Pentru a absolvi programul de formare „Modul 1. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 20142020”în domeniul managementului de proiect trebuie să elaboraţi o aplicaţie practică, prin intermediul
căreia să demonstraţi că aţi dobândit expertiza necesară.În vederea elaborării unor cereri de finanţare de
succes, urmărim să vă însuşiţi şi să lucraţi cu tehnici şi instrumente de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identificare, analiză şi prioritizare a problemelor;
Pregătirea şi documentarea în vederea realizării proiectului;
Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului;
Planificarea activităţilor şi a jaloanelor proiectului;
Identificarea şi stabilirea parteneriatelor;
Gestionarea costurilor şi a resurselor operaţionale;
Identificarea, documentarea, analiza şi cuantificarea riscurilor;
Selectarea, constituirea şi conducerea echipei de proiect;
Conceperea unui sistem de comunicare în cadrul proiectului.

Toate aceste tehnici le veţi utiliza în procesul de elaborare a cererilor de finanţare; există un fir roşu clar şi o
logică a succesiunii acestora. Modalitatea de a demonstra acest lucru, alături de care veţi susţine examenul,
este să concepeţi o fişă de proiect, care să răspundă specificaţiilor cerute. Aplicaţia completă trebuie să fie
coerentă, integrată şi să fie rezultatul întregii echipe. Următoarele indicaţii au rolul de a vă îndruma astfel
încât să elaboraţi aplicaţii cât mai bune. Aplicaţiile vor fi evaluate, utilizând o grilă de evaluare a cererilor de
finanţare, aşa cum veţi învăţa la curs. Metodologia de evaluare a activităţii dvs. şi a cunoştinţelor acumulate
pe parcursul programului implică testarea cunoştinţelor şi observarea activităţii desfăşurate. Nota finală este
constituită astfel: 40 % din pondere o reprezintă evaluarea activităţii efective şi 60% din pondere nota
obţinută la testul grilă.

Puteţi lucra în grupuri de 3, maxim 4 persoane! Împreună veţi dezvolta aplicaţia completă. Fiţi atenţi la
modul de lucru în echipă, la respectul faţă de colegi, dar mai ales, faţă de dumneavoastră înşivă, prin ducerea
la bun sfârşit a rolului şi a sarcinilor asumate.
1
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

a condiţiilor generale şi a condiţiilor specifice Prezentarea structurii cererii de finanţare şi înţelegerea complexităţii Analiza factorilor interesaţi Matricea LinbergCrosby Analiza multicriterială Analiza SWOT Arborele problemelor 8. Eficacitate şi încadrare în timpul alocat. 2. 5. 12. TABEL CORESPONDENȚĂ LOGICĂ ÎNTRE INSTRUMENTE DE MCP. Secțiunea din Fișa de proiet Criteriul de evaluare Fişa de proiect / Cererea de finanţare Toate criteriile Fişa de proiect / Cererea de finanţare Grupul ţintă Grupul ţintă Justificarea proiectului Justificarea proiectului Grupul țintă/ Justificare Toate criteriile 3. ascultaţi-i şi colaboraţi ca să obţineţi un rezultat cât mai bun. 4. 7. formatorii vor utiliza următoarele criterii: a) b) c) d) e) Capacitate de lucru în echipă. Acordaţi atenţie tuturor colegilor. Orientare pe îndeplinirea sarcinilor. adică problema centrală căreia se adresează proiectul! Pentru observarea activităţii desfăşurate. WorkBreakdownStructure Diagrama GANNT Diagrama PERT 13. obiectivele şi rezultatele proiectului Activităţile proiectului Activităţile proiectului Activitățile proiectului Rezultatele proiectului Activitățile proiectului Rezultatele proiectului 1. este tocmai comunicarea din cadrul echipei.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . Abilităţi de comunicare / feedback. Relevanţă Relevanţă Relevanţă Relevanţă Relevanţă Coerenţă Relevanţă Coerenţă Relevanţă Coerenţă Coerenţă Coerenţă Coerenţă 2 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . Matricea Cadru Logic 10. Arborele obiectivelor 9.Cod SMIS 48159 Nu uitaţi că una din cauzele principale de eşuare a proiectelor. Acurateţe şi rigurozitate în efectuarea exerciţiilor. obiectivele şi rezultatele proiectului Scopul . Metoda Drumului Critic Scopul . Stabiliţi împreună tema aplicaţiei. crt. SECȚIUNILE FIȘEI DE PROIECT ȘI CRITERIILE DE EVALUARE Nr. Instrumentul sau metoda de MCPşi Tehnica de elaborare a cererii de finanţare utilizată în exerciţii Identificarea sursei de finanţare. 11. 6.

15. 20. 25. Studiul de fezabilitate. 21. evaluare şi control Informare şi publicitate Anexe: Planul de afaceri. Proiectul Tehnic Fişa de proiect / Cererea de finanţare Fişa de proiect / Cererea de finanţare Eficienţa cheltuielilor Eficienţa cheltuielilor Capacitatea de management Capacitatea de management Capacitatea de management Sustenabilitate Eficienţa cheltuielilor Capacitatea de management Contribuţia la politicile Uniunii Europene Eficienţa cheltuielilor Criteriile de eligibilitate Toate criteriile de evaluare 3 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 .„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . 16. 19. Matricea strategiilor de abordare a riscurilor Matricea alocării responsabilităţilor Analiza riscurilor Jocul Turnul Planul sustenabilităţii proiectului Stabilirea indicatorilor de output şi rezultat Sistemul de monitorizare. 24. Bugetul pe activităţi Bugetul pe categorii de cheltuieli Matricea evaluării riscurilor Costuri estimate Costuri estimate Analiza riscurilor 17. Analiza Cost – Beneficiu.Cod SMIS 48159 14. evaluare şi control Stabilirea cerinţelor de informare şi publicitate Completarea anexelor Joc de echipă Sustenabilitate Indicatori 18. 23. Utilizarea Grilei de verificare administrativă şi a eligibilităţii Utilizarea Grilei de evaluare tehnico financiară Echipa de management Monitorizare. 22. 26.

COSTURI ESTIMATE Estimaţi costurile şi resursele alocate fiecăreia dintre activităţile şi sub-activităţile prezentate la punctul 5. 2. cauzele si efectele).Cod SMIS 48159 APLICAŢIE PRACTICĂ FIŞĂ DE PROIECT TITLU 1. 3. GRUPUL ŢINTĂ Precizaţi entităţile cărora proiectul li se adresează şi o estimare a volumului (ex.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . obiectivele şi rezultatele proiectului. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI Descrieţi. JUSTIFICAREA PROIECTULUI Analiza problemei pe care proiectul doreşte să o rezolve (identificarea problemei. 1. activităţile propuse pentru atingerea fiecăruia din obiectivele menţionate la punctul anterior. Activitatea Descrierea activităţii Durata Responsabil Anul 1 Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Activitatea 1. 4 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . număr): 2. OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE PROIECTULUI Definiţi scopul. SCOPUL . 5. 4. cu descrierea sub-activităţilor aferente. în ordine cronologică. Nr. Activitatea 2.

2.Cod SMIS 48159 Nr. precizaţi acest lucru. Activitatea 0 1 Unitatea de măsură 3 Număr de unităţi Preţ unitar Valoare totală 4 5 6 = 4*5 6. 9. . SUSTENABILITATE Precizaţi modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate/menţinute după finalizarea implementării proiectului. 7. precizând indicatorii care măsoară atingerea rezultatelor. INDICATORI Completaţi tabelul de mai jos. 5 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . 2. etc. ECHIPA DE MANAGEMENT Precizaţi care sunt persoanele implicate în implementarea proiectului prin prisma rolurilor (atribuţiilor) pe care le vor avea. etc. Menționați cerinţele minime privind pregătirea profesională şi experienţa. Prezentaţi măsurile de prevenire şi/sau gestionare a lor. respectiv îndeplinirea scopului proiectului. Factorul de risc Probabilitatea de apariție Impact Clasificarea riscurilor Posibile consecinţe Măsuri de prevenire. 8.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . gestionare a riscului 1. Descrierea riscului 1. crt. ANALIZA RISCURILOR Identificaţi şi analizaţi riscurile care ar putea afecta desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea rezultatelor proiectului. În cazul în care proiectul este doar o etapă în rezolvarea problemei identificate şi va fi continuat de un alt proiect.

6 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . Valoare la sfârşitul perioadei de implementare (număr/unitatea de măsură) Comentarii GRILA DE EVALUARE APLICAŢII PRACTICE CRITERIUL DE EVALUARE RELEVANŢA Natura problemei pe care proiectul doreşte să o rezolve Nevoia/urgenţa intervenţiei pentru care se solicită finanţare Identificarea. 2. etc.Cod SMIS 48159 INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare (număr/unitatea de măsură) Indicatori de „output” (măsoară rezultatele proiectului) 1. Indicatori de rezultat (măsoară îndeplinirea scopului proiectului) 1. conduc la îndeplinire rezultatelor propuse. din punct de vedere al succesiunii acestora în timp. realismul şi claritatea şi dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor) Analiza diferitelor opţiuni pentru rezolvarea problemelor/nevoilor grupului ţintă (proiectul trebuie să furnizeze o analiză a alternativelor şi să justifice opţiunea aleasă) EXPLICAŢII SCOR 30 Identificarea şi descrierea problemei pe care proiectul îşi propune să o rezolve trebuie să fie clară şi amănunţită. Proiectul trebuie să demonstreze că modalitatea aleasă pentru a răspunde acestor necesităţi este adecvată. coerenţa lui. Una dintre opţiuni poate fi şi neimplicarea în rezolvarea problemei prezentate. a necesităţilor sale trebuie să fie clară şi coerentă. Obiectivele trebuie să facă în mod clar şi logic dovada contribuţiei lor soluţionarea problemei identificate. 2. în numărul şi în maniera prezentată. activităţile să se înlănţuie logic. etc. Dacă pentru rezolvarea problemei au putut fi identificate mai multe opţiuni. să ţină cont de termenele legale). 30 Planul de activităţi trebuie să fie coerent. urgenţa intervenţiei. domeniul major de intervenţie în cadrul căruia se solicită finanţarea. Identificarea grupului ţintă. Evaluatorului trebuie să fie convins că activităţile propuse.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . Proiectul trebuie să convingă de necesitatea implementării proiectului acum şi nu în altă perioadă. Activităţile trebuie să fie clar prezentate şi detaliate iar estimarea duratei acestora să fie realistă (de ex. descrierea corectă a grupului ţintă şi adresarea adecvată a nevoii acestuia Obiectivele proiectului abordează problema identificată în justificare. proiectul trebuie să furnizeze o justificare pentru alegerea uneia dintre acestea şi nu a alteia. COERENŢA ŞI SUSTENABILITATEA Planul de activităţi (modul de prezentare.

15 Informaţiile referitoare la monitorizarea proiectului şi controlul său trebuie să fie realiste. verificabili. roluri şi responsabilităţi clar definite) EFICIENŢA CHELTUIELILOR Bugetul proiectului: toate activităţile sunt reflectate în buget. Costul activităţilor desfăşurate în proiect trebuie să se găsească într-un raport satisfăcător cu rezultatele acestuia. să reflecte procedurile/sistemele care vor fi utilizate. proporţia adecvată a cheltuielilor în buget Raportul între costuri şi rezultate este satisfăcător CONTRIBUŢIA LA POLITICILE UE Contribuţia la promovarea egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile (modalitatea în care proiectul contribuie la promovarea temelor. estimarea realistă. modalitatea de împărţire a sarcinilor/activităţilor în cadrul echipei şi între parteneri. Va fi punctat modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după terminarea acestuia. Proporţia diferitelor categorii de cheltuieli în buget trebuie să fie rezonabilă. Programul propus trebuie să conţină. care să reflecte atingerea rezultatelor) Elementul de noutate pe care proiectul îl propune Sustenabilitatea rezultatelor proiectului după încetarea finanţării CAPACITATEA DE MANAGEMENT Sisteme de monitorizare şi control Infrastructura proiectului – resurse materiale şi umane alocate. Proiectul trebuie să beneficieze de un spaţiu şi de mijloace materiale adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de management. să fie realiste şi să fie măsurate de indicatori verificabili. cum va fi evaluat impactul. ce informaţii vor fi colectate şi în ce moment. corectitudinea calculelor. În acest context cererea de finanţare va fi privită în ansamblu şi nu neapărat o secţiune anume. procentul de eligibilitate al anumitor costuri. Trebuie să prezinte clar rolurile fiecăruia dintre parteneri. pe lângă elementele minime cerute în ghidul 7 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . 5 Proiectul va fi apreciat dacă include. Este apreciat orice element nou pe care proiectul îl aduce. fie că este o abordare originală în rezolvarea problemei.Cod SMIS 48159 Rezultatele şi indicatorii (legătura logică cu activităţile. dacă proiectul va fi continuat/completat cu un altul în cazul în care acesta nu este decât o etapă în rezolvarea problemei prezentate. indicatori măsurabili. măsuri active de promovare a egalităţii de şanse.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” .Informaţiile furnizate trebuie să aibă în vedere şi modalitatea în care riscurile sunt monitorizate. 20 Bugetul proiectului trebuie să includă toate activităţile incluse în planul de activităţi iar estimarea costurilor pe fiecare activitate să fie realistă. pe lângă măsurile minime cerute în ghidul solicitantului. Proiectul trebuie să precizeze care este scopul monitorizării. în Rezultatele proiectului trebuie să se afle într-o legătură logică cu activităţile.

Cod SMIS 48159 plus faţă de cerinţele minime din cererea de proiecte) solicitantului şi elemente. care să conducă la conștientizarea importanţei protecţiei mediului. mesaje etc. activităţi. 8 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 .„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” .

Cod SMIS 48159 9 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 .„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” .

de foarte multe ori. 9. Localizaţi problema la nivelul unei comunităţi /organizaţii şi stabiliţi un grup ţintă. 7. de intervenţie. în condiţiile în care nu le menţionaţi detaliat. nu vă va fi de folos pentru obţinerea unui punctaj superior la evaluare. pentru reliefa importanţa şi veridicitatea acesteia. 3. Modalitatea aleasă pentru rezolvarea problemei nu a rezultat/nu s-a fundamentat pe o acţiune premergătoare care să o valideze (cercetare. în cele mai multe situaţii. analiză SWOT etc. nu efectele implementării proiectului. cu precizarea sursei şi a perioadei când au fost colectate şi publicate. 10 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 .„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . în rubrica corespunzătoare. Menţionaţi clar date statistice care sunt relevante pentru definirea problemei. În anumite proiecte. Transferaţi rezultatele analizelor. în mod vag şi fără a se face referire directă la studii punctuale sau la documentele care stau la baza identificării problemelor şi constrângerilor care afectează situaţia grupului ţintă. fără formularea de legături nu conduce la prezentarea situaţiei. precum şi a altor instrumente pe care le-aţi utilizat în formularul cererii de finanţare. arbore probleme. 1. Nu presupuneţi că va înţelege tot şi că poate intui problemele cu care vă confruntaţi şi capacitatea dvs. obiectivelor şi a rezultatelor. 6. Analizele la care aţi lucrat anexaţi-le acestei aplicaţii.) Identificarea problemei care s-a propus a fi soluţionată printr-un proiect nu a avut la bază. o analiză a cauzelor care au generat-o şi a efectelor. Formulaţi legături logice între problemă şi date statistice. graficelor. Respectaţi cerinţele exact aşa cum sunt formulate în formatul transmis! Dacă se solicită prezentarea scopului. Definiţi clar problema centrală a proiectului. nu lăsaţi evaluatorul să o deducă rătăcită în mijlocul unor paragrafe pe cuprinsul unei pagini. Răspundeţi în primul rând cerinţelor şi abia apoi adăugaţi alte elemente suplimentare. Revizuiţi exprimarea astfel încât să fie foarte clar chiar şi pentru o persoană care nu cunoaşte problema şi situaţia din proiectul dvs. 5. Amintiţi-vă că a lucra la proiect şi a completa cererea de finanţare. 8. şi implicit. sunt lucruri diferite.Cod SMIS 48159 ÎNDRUMĂRI PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROIECT Vă prezentăm câteva îndrumări. în vederea pregătirii aplicaţiilor practice pentru finalizarea programului de formare. şi citeşte prima oara acest document. Exploataţi cu atenţie aceste surse. menţionaţi doar aceste aspecte. cuantificabil căruia vă adresaţi cu proiectul dvs. problema a fost tratată. 4. Mai multe paragrafe inserate într-o rubrică nu generează în mod automat un nivel de calitate ridicat. amintindu-vă că simpla lor menţionare în secţiunea dedicată problemei. Nu le introduceţi în altă parte! 2. Identificaţi cauzele care au generat problema şi efectele problemei respective. logic şi clar în proiect. Acestea din urmă ţin de rezultate şi vizează beneficiile obţinute de membrii grupului ţintă pe termen lung.

Prezentaţi urgenţa intervenţiei prin proiect. Doar în acest mod putem calcula valoarea totală a proiectului. Aprobate şi/sau finanţate sunt proiectele care demonstrează clar urgenţa demarării acestora. O activitate poate presupune mai multe riscuri. Cele mai dese deficienţe ale pachetului financiar. Nu puteţi stabili obiective care să abordeze alte cauze şi aspecte. urgenţa este reprezentată de existenţa oportunităţii de piaţă. cu obiectivele şi rezultate. Asiguraţi relaţionarea problemei. Obiectivele specifice trebuie definite SMART! Dacă obiectivele specifice nu pot fi măsurate. Calculaţi valoarea totală a proiectului prin însumarea costurilor aferente fiecărei activităţi! 17. atunci veţi putea să puteţi concepe şi rezultate măsurabile. precum şi sub-activităţile componente. Identificaţi riscurile pornind de la fiecare activitate şi de la rezultatele planificate. 16. 19. Bugetaţi fiecare activitate a proiectului. Nu uitaţi să bugetaţi asigurarea managementului proiectului. 12. neapărat! Deoarece valoarea totală a unui proiect implică obligatoriu şi această activitate. Pentru proiectele din sectorul de business. 18. au vizat lipsa de explicaţii privind componenţa costurilor. 15. De asemenea. identificate la evaluare. Reamintiţi-vă obiectivele abordează problema.„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . prin contribuţia voluntară a dvs. Indiferent că veţi asigura din surse proprii. dacă nu sunt relaţionate obiectivelor stabilite anterior. în afara celor menţionate în descrierea problemei. Dacă definiţi obiective SMART. astfel încât pentru a atinge un obiectiv trebuie desfăşurate mai multe activităţi în relaţie cu acest obiectiv. nu puteţi obţine alte rezultate. Corelaţi activităţile şi toate costurile aferente acestora. 11. 13. şi a colegilor din echipă. iar rezultatele arată ce se întâmplă după atingerea obiectivelor prin derularea activităţilor proiectului. menţionaţi şi calculaţi această activitate. În absenţa explicării clare a consecinţelor neabordării problemei în acest moment. 14. Cea mai întâlnită problemă a fost estimarea greşită a duratei de implementare a activităţilor ca urmare a subaprecierii duratei necesare. decizia aprobării şi/sau finanţării proiectului se poate amâna.Cod SMIS 48159 10. Activităţile trebuie grupate în jurul obiectivelor. 11 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 . atunci nu sunt obiective. Proiectele încep cu activităţile programate în luna 1 de derulare a proiectului.

........ 12 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 ..... distribuite în activităţi componente... la nivel financiar.. după cum urmează: Costul total al proiectului a fost stabilit prin însumarea costului calculat pentru fiecare activitate şi este de .. Obiectivele specifice ale proiectului sunt............ Se vor monitoriza... Pentru analiza problemei am utilizat următoarele instrumente de management: Cauzele care au generat această problemă sunt .... Pentru fiecare din aceste riscuri au fost identificate consecinţe şi măsuri de prevenire. iar măsura de prevenire vizează...„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacită ții institu ționale a administra ției publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” . Euro/RON............. Echipa de implementare a proiectului este compusă din următoarele poziţii care au desemnate atribuţii specifice... De exemplu .... şi conduc la apariţia următoarelor efecte.... au fost stabilite următoarele pachete de activităţi........ respectiv......................................... Indicatorii de rezultat şi de impact ai proiectului au fost stabiliţi astfel: Sistemul de monitorizare şi evaluare al proiectului este structurat astfel. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată astfel......... Implementarea proiectului poate fi afectată de apariţia următoarelor riscuri... Evaluarea va urmări.. pentru riscul..................... Pentru atingerea obiectivelor... Scopul proiectului este de a ................ Proiectul abordează problema centrală reprezentată de ....Cod SMIS 48159 RECOMANDĂRI PENTRU SUSŢINEREA PREZENTĂRII fişelor de proiect în faţa colegilor din cadrul programului de formare Suntem echipa / instituţia / organizaţie „ XXXXXXX” constituită din membrii: Nume şi Prenume Titlul proiectului nostru este................. Grupul ţintă al proiectului este constituit din...... iar rezultatele planificate vizează. consecinţa este de a ....... care au fost evaluate şi clasificate astfel..... şi la nivel de politici prin. întreaga echipă implicată în realizarea proiectului vă poate răspunde................ dispuse în cadrul unui grafic GANNT....................... La nivel instituţional. Dacă aveţi întrebări.........