You are on page 1of 209

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA

LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
Indicativ: C 56-02
Inlocuieşte: C 56-85

1. SCOP
Normativul are ca scop constituirea cadrului general pentru activitatea de
verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii.
Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate in
procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care
stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de
control a calităţii lucrărilor de instalaţii.
Normativul stabileşte responsabilităţile care revin, în activitatea de control,
benenciarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului, prin
responsabilii tehnici cu execuţia.
Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele
verificărilor.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii
destinate construcţiilor, atât pentru lucrări noi, cât şi pentru cele de modernizare,
modificare, transformare, consolidare sau reparaţie capitală.
Normativul tratează controlul preliminar execuţiei, controlul calităţii lucrărilor
aparente, a celor care devin ascunse şi in faze determinante, şi recepţia lor. aplicândusc pentru lucrările de:
- instalaţii electrice interioare:
- instalaţii electrice exterioare:
- instalaţii sanitare:
- instalaţii de încălzire:
- instalaţii de ventilare climatizare;
- instalaţii de gaze;
- conducte magistrale de transport lichide.
3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
Controlul calităţii Incrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea
corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995:
- Rezistenţă şi stabilitate:
- Siguranţa în exploatare:
- Siguranţă la foc:
- Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului:
- Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie:
- Protecţie împotriva zgomotului.
Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în
execuţie a proiectului, a caietului de sarcini, a condiţiilor impuse de prescripţiile
tehnice specifice, a instrucţiunilor tehnice ISCIR, a normelor de protecţie a muncii, în
limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute.

4. TERMINOLOGIE
Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa
1.
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referinţă comune, pentru instalaţiile destinate construcţiilor,
sunt prezentate în Anexa II.
6. RESPONSABILITĂŢI
Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier, precum şi a
responsabilului tehnic cu execuţia, din faza de pregătire până în faza de recepţie a
lucrărilor.
6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia
 Răspunde faţă de executant, conform legii, pentru asigurarea verificării calităţii
lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează;
 Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie
verificate de specialişti verificatori de proiect, atestaţi;
 Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de
realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, programul de realizare
a lucrărilor;
 Întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le
coordonează tehnic şi de care răspunde;
 Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificare;
 Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri de la calitate sau
de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai
după remedierea acestora;
 Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite
de documentele de atestare a calităţii şi care corespund calitativ cu prevederile
din aceste documente, din contract şi din proiect;
 Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor
prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice;
 Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat
pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens;
 Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe
parcursul execuţiei;
 Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse;
 Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrărilor ce ulterior
devin ascunse;
 Sesizează inspectorul de şantier, ca reprezentant al beneficiarului, şi
proiectantul (după caz), dacă constată neconformităţi, Pentru rezolvarea
acestora.

6.2. Inspectorul de şantier
 Răspunde faţă de investitor, conform legii, pentru asigurarea verificării
realizării corecte a execuţiei lucrărilor;
 Verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi respectarea
prevederilor legale privind documentaţia tehnică;
 Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora,
respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori
atestaţi:
 Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum
şi a programului de control al proiectantului;
 Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind
existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora
cu prevederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte;
 Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente, neagrementate tehnic;
 Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care
reglementările tehnice au prevederi în acest sens:
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în
vederea asigurării nivelului calităţii prezăzut în documentaţia tehnică, contract
şi normele tehnice în vigoare:
 Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul, acesteia şi
respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate;
 Cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demontarea sau refacerea
lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant
sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de
proiectant:
 Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe
parcursul execuţiei;
 Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul, efectuării de modificări
ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii, care schimbă condiţiile iniţiale;
 Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru
asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate
stabilite de normele tehnice;
 Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse;
 Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc);
 Participă la efectuarea probelor;
 Preia documentele de la executant si proiectant şi completează cartea tehnică a
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
7. EFECTUAREA CONTROLULUI
7.1. Controlul preliminar execuţiei
Inspectorul de şantier verifică:
 existenţa autorizaţiei de construire conform Legii nr. 50/1991. precum si
îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului;
 existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.
Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică:
 existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în
vigoare;
 existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice;
 existenţa planului de control al calităţii lucrării;
 dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare, cât şi
cu utilaje de montaj adecvate;
 dotarea executantului cu aparatură de măsură şi control însoţită de viză
metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale
anuale);
 dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor
proiectului;
 dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de:
- certificatul de calitate al furnizorului:
- certificatul de garanţie, indicând perioada de timp în care se garantează
caracteristicile declarate;
- certificate de atestare a calităţii şi performantelor emise de institute
specializate abilitate în acest scop;
- instrucţiunile de montare, probare. întreţinere şi exploatare:
- declaraţii de conformitate:
- agremente tehnice.
şi dacă corespund datelor înscrise in acestea;
 dacă condiţiile pentru păstrarea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor
respectă măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi instrucţiunile
furnizorului;
 dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă au suferit în timpul
transportului, degradări de natura să le compromită din punct de vedere tehnic
şi calitativ;
 efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate, proprii sau independente,
pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la
calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier;
 dacă fundaţiile, eşafoadele, prevăzute, precum şi golurile prin elementele de
construcţie, necesare instalaţiilor, au fost executate conform proiectului
(dimensiuni, poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie
efectuate sunt tratate în C56 - partea de construcţii).
Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemnează în Procesul-verbal
de control preliminar (Anexa IV.5), excepţie făcând ultima verificare pentru care se
încheie un Proces-verbal de predare-primire front de lucru între constructor şi
inspectorul de şantier (Anexa IV.1).

7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii
7.2.1. Prevederi generale
Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia, din
partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca reprezentant al investitorului.

.lucrări în faze determinante.  dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.2. Verificările de calitate se efectuează in ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.  dacă se constată înlăturarea neconformitălilor. . Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia şi inspectorului de şantier. pentru verificările care se efectuează prin sondaj. 7.Se verifică respectarea proiectului de execuţie.  probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii.3) şi în Procesul verbal de probă (Anexa . după caz.2. se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare. se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. Rezultatele verificărilor se consemnează în Procesul-verbal de verificareconstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: .  responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. În caz de neconformităţi. caietului de sarcini.lucrări aparente. opreşte continuarea lucrărilor.12) şi stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. În toate cazurile in care in urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului.  executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate. Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează:  verificarea montării clemenţelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet.  responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitălilor. inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ.lucrări care devin ascunse.11) pentru continuarea lucrărilor. inspectorul de şantier emite dispoziţie de şantier (Anexa IV. se procedează astfel:  responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. se procedează astfel:  dacă un singur rezultat este necorespunzător.  dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător.

7. pentru fiecare fază de lucrare.3.4).IV). executantului şi proiectantului. întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. 7. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV. nu mai poate continua fară acceptul scris al beneficiarului. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei deacoperire.2. mascare sau înglobare în elementele de construcţie. Verificarea elementelor cu rol determinant se efectuează funcţie de lipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. . aceasta putând fi dată în funcţiune. transformare. Etapele de realizare a recepţiei sunt:  recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract.  verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier. 8. întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. modificare. Pentru lucrările în faze determinante se efectuează:  controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente.4. consolidare sau reparaţie. Recepţia lucrărilor de instalaţii aterente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi.2). se efectuează:  controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente  proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. certificându-se faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie şi prevederilor contractuale. după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect.2. cât şi pentru cele de modernizare. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă.  recepţia finală.

10/1995 privind calitatea în construcţii. 273/94) şi a altor reglementări specifice. ”Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. . Recepţia se efectuează conform Legii nr.

 Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. butoane. telecomunicaţii.  Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora. interfonie. sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei.  Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. aparate de comandă. sonorizare.  Instalaţii interioare de iluminat şi prize.  Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice. Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie.  Instalaţii de paratrăsnet.comutatoare.  Montării posturilor de transformare. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor:  Instalaţii de alimentare cu energie electrică. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:  Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora.  Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie. 2.  Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.  Montării corpurilor de iluminat si a celor destinate iluminatului de siguranţă. instalaţii de detectare. 3.  Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.  Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului.  Instalaţii de legare la pământ. instalaţii de control acces etc).. televiziune în circuit închis . în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori.  Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă.Caiet Instalaţii I – Instalaţii electrice interioare 1. baterii de condensatoare.  Instalaţii interioare de forţă. semnalizare şi avertizare în caz de incendiu. .  Reţele de incintă.  Instalaţii de semnalizare de siguranţă.TVC1 -.Tv. în Anexa 1-1. automatizare şi curenţi slabi). recepţie programe R. baterii de acumulatoare. voice-data.  Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.

Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/parametru .alte tipuri de doze decât cele din deviz. diametrul. • Gradul de verificare  100% • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . dimensiunea golurilor.tipul şi diametrul. • Momentul verificării  existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor:  tipul.pentru tuburi şi ţevi din PVC conform STAS 6990. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare:  suportul: după pozare.  se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. . • Momentul verificării  înainte de fixare • Gradul de verificare . .existenţa şi dimensiunea golurilor. . doze de tragere. • Metoda de verificare  tipul şi traseul.3.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). .pentru ţevi din oţel conform STAS 403.1. etanşarea şi manşoanele elastice. suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. .pentru doze conform STAS 552. doze de derivaţii şi doze de aparat. .suportul. dozele: vizual:  diametrul. . • Metoda de verificare  vizual: .trecerile prin ziduri. plafoane şi rosturi de dilataţie.  aspectul materialului.pentru tuburi PEL conform STAS 9562. .etanşarea trecerilor.traseul. înainte de montarea tuburilor pe suport. .3) b) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/parametru  tipul materialului. • Aparatura de verificare  aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte cote de montaj. în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. alte tipuri şi diametre de tub/ţeava decât cele din proiect: . . .cotele de montaj.manşonarea elastică la rosturi de dilataţie.

100% • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Metoda de verificare  vizual • Momentul verificării  înainte de tragere • Gradul de verificare  100 % • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor.alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect): .Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV.alte tipuri de materiale (faţă de eele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare  100 % 9. înainte de proba de etanşeitate (după caz).2.defecte (deformări.  defecte vizibile (deformări.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru  tipul conductelor cablurilor.  starea izolaţiei (după caz). lovituri.  aspectul îmbinării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilol (Anexa IV. .3) c) Tipul de îmbinare • Criteriu/parametru  tipul îmbinării. dacă este cazul. dacă este cazul.  etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer.  înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit:  alte tipuri de îmbinări (faţa de cele prevăzute în proiect).  neetanşeităţi. fisuri sau cojeli).  aspectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .  etanşeitatea.3) şi . fisuri.15).  3. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Metoda de verificare  tipul şi aspectul: vizual.

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.. c) Identificare • Criteriu/Parametru  identificarea (culoare.3) sau . • Metoda de verificare  numărul conductoarelor: vizual. crestături etc.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).  secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă. izolaţie deteriorată.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru  numărul şi secţiunile conductoarelor. pentru fiecare tronson.defecte de aspect. • Momentul verificării  înainte de tragere • Gradul de verificare  fiecare colac • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Documente încheiate . (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. etichetă) • Metoda de verificare  vizual • Momentul verificării  înainte de tragere • Gradul de verificare  100% • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru  tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare  vizual .) • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.  lungimile necesare.

13) f) Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru  rezistenţa de izolaţie între conductoare. • Documente încheiate  Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. inainte de mascare.• Momentul verificării  după efectuarea legăturilor.2) e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru  continuitatea electrică • Metoda de verificare  prin măsurare directă.13) . prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării  după pozare. • Momentul verificării  după pozare.  rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. conform normativului I 7. conform normativului I 7. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. înainte de mascare • Gradul de verificare  pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate  nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. inainte de mascare • Gradul de verificare  cel puţin 15 % • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.

toleranţa de + 10 % la dimensiunile canalizaţiei/suportului.alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect. • Aparaturii de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  accesibilitatea la întreţinere. înainte de fixare.  distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Metoda de verificare  tipul: vizual.3.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. doze de derivaţie şi doze de aparat. • Grad de admisibilitate  nu se admit: .  se admite: . • Gradul de verificare  prin măsurare: cel puţin 1 măsurătoare la 10 m.2) b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/parametru  tipul susţinerilor. • Metoda de verificare  traseul. (când nu este prevăzută in proiect).  dimensiunile suportului.  cablurile: înainte de pozarea pe suport. . • Momentul verificării  suportul: după montare.  distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.  doze de tragere. • Gradul de verificare  prin sondaj.  distanţa: prin măsurare directă.  distanţa între cabluri. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . minim 25 % din elementele de susţinere. • Momentul verificării  după pozare. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu/parametru  traseul în raport cu clementele de structura.abateri ţaţă de traseul conductoarelor şi dimensiunile suportului prevăzute în proiect.trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). .  se admite: . înainte de fixare.

3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constalare a caluâin lucrărilor (Anexa IV.. pentru fiecare caz. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite. înainte de fixare. • Metoda de verificare  poziţia: vizual:  distanţele: prin măsurare directă.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/parametru  poziţia faţă de alte instalaţii.cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.  valoarea distanţei între: .toleranţa de ± 10% pentru distanţa între tuburi/cabluri când nu este indicată în proiect.circuitele iluminatului de siguranţă de tip 1. . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). . • Momentul verificării  după pozare. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal. • Metoda de măsurare  prin măsurare directă.cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. . • Momentul verificării  după pozare.cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  cel puţin în două puncte pe flecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate  se admite: . . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  se admite: .1) c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/parametru  valoarea distanţei cablu element de construcţie.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu -element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).

• Momentul verificării  după poziţionare.4.1. . b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  locul şi suportul de amplasare.alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. • Gradul de verificare  100 %.  aspectul. • Metoda de verificare  tipul.  înainte de fixare.  înainte de fixare. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. sau I 7.  accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru  tipul.  distanţele faţă de elementele de construcţie. .  bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ.abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. suportul.  distanţele faţă de sursele de apă. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3.4.3. gaz.  distanţele: prin măsurare directă.  legarea la pământ. în cazul în care nu este indicată în proiect. de amplasare şi accesibilitate Ia manevrare: vizual. gradul de protecţie.  aspectul şi legarea la pământ: vizual.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. .  reglajul releelor. • Gradul de verificare  100%. gaz. • Metoda de verificare  locul. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. • Momentul verificării  după poziţionare.  bucată cu bucată.  se admite o toleranţă ± 10% la valoarea distanţelor.

• Metoda de verificare  vizual • Momentul verificării  după fixare.4. d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru  tipul şi schema electrică de racordare. staţii de sonorizare. Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de fixare indicat în proiect. (centrale telefonice.2.• Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).  rigiditatea fixării.  înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).Tv. • Condiţii de admisibilitate  respectarea schemei din proiect.  bucata cu bucată. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  stabilitatea aparatului. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi a) Echipamente de: telefonie. • Metoda de verificare  tipul elementelor de fixare: vizual:  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Gradul de verificare  100 %. recepţie programe R. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  tipul elementelor de fixare.3) 3. voice-data. sonorizare.3).  înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării  după fixare. echipament interfon şi altele similare • Criteriu/Parametru . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%:  bucată cu bucată. cap reţea CATV/grup amplificatori pentru antene colective).

locul şi aspectul. b) Prize pentru telefon. sanitare). • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  distanţele faţă de elementele de construcţie. voice-dată. suportul şi aspectul: după montare înainte de fixare.  tipul/codul echipamentului: vizual.  ipul/codul de produs. vizual. ferit de vibraţiile date de troliul ascensoarelor.  locul de amplasare.  traseul.  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Criteriu/Parametru  tipul.Tv.3). .pentru grupul de amplificatori se verifică montarea nişei în casa scării.  distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după amplasare. • Metoda de verificare  traseul.  suportul. cât şi pentru grupurile de antene). sonorizare şi R. termice.  aspectul. la ultimul nivel. prin verificarea conformităţii cu proiectul. • Gradul de verificare  100 %. broasca electromagnetică pe uşa de intrare în casa scării şi locul de montare al telefonului de interior.pentru spaţiul in care se montează centralele telefonice se verifică respectarea normelor stabilite de furnizorul de echipament cu privire la suprafaţă şi Ia numărul de încăperi. atât pentru instalaţia electrică interioară.pentru staţia de sonorizare se verifică dacă spaţiul este uscat şi supravegheat. • Momentul verificării  locul de montare: înainte de montarea echipamentelor.pentru echipamentul de interfon se verifică locul de montare al unităţii de apel în exterior. . . .  distanţa faţă de alte aparate ale altor categorii de instalaţii (electrice.pentru capul de reţea CATV se verifică dacă spaţiul este amenajat corespunzător (cu loc pentru pupitru cu echipament. în loc uscat. • Metoda de verificare  tipul şi locul de amplasare: vizual.  bucată cu bucată. înainte de fixare. • Gradul de verificare  . .ocul de montare.  tipul/codul de produs. cu instalaţie electrică adecvată şi instalaţie de legare la pământ.

3). codul de produs. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică • Criteriu/Parametru  tipul şi codul produsului. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă datelor din proiect.  locul de montare. . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilităţi  să corespundă prevederilor proiectului.  sistemul de fixare.3. • Gradul de verificare  100 %. Instalaţia de detectare.  bucată cu bucată.  3. • Momentul verificării  înainte de proba de funcţionare.  locul de montare. • Aparatura de verificare • Documente întocmite  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  să respecte schema electrică a aparatului.3). • Gradul c/e verificare  100%.3) b) Montarea detectorilor. c) Modul de racordare • Criteriu Parametru  schema electrică a aparatului.  înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare  vizual.  modul de fixare. • Modul de verificare  vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de măsură • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.100%. • Momentul verificării  după racordare.

• Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. corp de iluminat sau receptor • Metoda de verificare  vizual. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori. • Momentul verificării  după montarea aparatelor. STAS 8114/2-2.• Metoda de verificare  vizual. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru  tipul.3) 3. înainte de verificarea legăturilor. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. 2. • Gradul de verificare  100 %. • Momentul verificării  după fixare.  aspectul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea schemei din proiect.6. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării  înainte de montare. conform STAS 8114/2-1. • Metoda de verificare  vizual.  înainte de proba de funcţionare. .3) b) Modul de racordare • Criteriu/Parametru  schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. ale SR EN 54/1. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării  după fixare.

• Gradul de verificare  bucată cu bucată . când nu este indicată. d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru  schema electrică de racordare.  distanţele: prin măsurare directă. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  Iocul de amplasare. • Momentul verificării  după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect.• Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. .3). • Momentul verificării  după fixare:  înainte de proba de funcţionare. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  tipul elementelor de fixare.  înainte de fixare.3).3).3 şi SR 12294.2. • Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III ).  distanţele faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul elementelor de fixare: vizual:  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.  rigiditatea fixării. în normativul I 7 sau STAS 6646/1. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  se admite toleranţa de ± 10% pentru distanţe.  stabilitatea corpului de iluminat.

şi legarea ia pământ: vizual. 3.• Metoda de verificare  prin măsurare.3). în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. sau de normativul I 7.  tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare.  rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor. baterii de condensatoare.7. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). • Momentul verificării  dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa. baterii de acumulatoare 3.nerespectarea prevederilor proiectului: . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).  dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie. • Metoda de verificare  tipul.  legătura la priza de pământ.  rezistenţa prizei de pământ.  dimensiunile spaţiului de montare. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru  tipul.  tipul aparatelor de măsură şi control.montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . înainte de efectuarea legăturilor. • Condiţii de admisibilitate  nu se admite: . lângă hidranţi de incendiu.14).IV.1. aparatele de măsură şi control. de gaz. • Momentul verificării  după fixare:  înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.7. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. pe casa liftului.

• Momentul verificării  după poziţionare:  înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj.8. • Momentul verificării  camera: după amenajare.14). înainte de montarea bateriei. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual:  camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100 %. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. poziţia de montare. .1.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Baterii de acumulatoare • Criteriu/Parametru  camera:  tipul:  poziţia de montare:  suportul/postamentul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte • Criteriu/Parametru  tipul.8.  tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea demenţilor bateriei. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. rezistenţa prizei de pământ. • Gradul de verificare  100%.  rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare  poziţia de montare şi tipul: vizual.3.7.2. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). înainte de montare:  tipul: după montare.  materialele şi poziţia de montare:  continuitatea electrică. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14). instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru  tipul. Montarea posturilor de transformare.8.2. • Momentul verificării  spaţiul/locul: după amenajare.  elementele prizei de pământ (platbanda. postamentul • Criteriu/Parametru  spaţiul/locul. • Gradul de verificare  100%. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. 3.  continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.  rezistenţa prizei de pământ.  spaţiul/locul.9. • Momentul verificării  conductorul de captare şi de coborâre. • Metoda de verificare  tipul.  continuitatea electrică: după montare şi fixare.  tipul.  canalizaţia pentru cabluri. tipul de echipament. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. înainte de fixare.  postamentul şi poziţia de montare. înainte de proba de funcţionare.3. • Metoda de verificare  tipul postului şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de Ia furnizor. înainte de montarea echipamentului:  postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie.

b) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru  tipul cablului. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după executarea legăturilor. • Gradul de verificare  100 %. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă datelor din proiect.3).  patul de cabluri (dacă este cazul). • Condiţii de admisibilitate  să satisfacă cerinţele proiectului. înainte de acoperire. firide şi tablourile generale. • Condiţii de admisibilitate  să respecte datele din proiect. • Momentul verificării  după pozare. grup electrogen.3). • Gradul de verificare  100%. • Criteriu/Parametru  tipul.  poziţia de montare.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte montare. • Metoda de verificare  vizual.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  starea izolaţiei. c) Aparatura de măsură şi control • Criteriu/Parametru  tipul. d) Executarea legăturilor între postul de transformare. înainte de proba de funcţionare.

 izolaţia faţă de pământ trebuie să fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările căii ferate. invertoare. etichetarea aparaturii.  asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.3). • Momentul verificării  tipul şi aspectul: după poziţionare:  parametrii de montaj. îndoite sau: fisurate. asigurarea echipamentelor. aspectul.  asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior.1. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile. izolarea faţă de pământ: după montare. marcarea regletelor. aspectul. redresoare şi baterii de acumulatoare 3.1.1. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. • Metoda de verificare  tipul.  marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.10.asigurarea ramelor.lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor. valoarea nominală a siguranţelor: vizual. carcase sparte. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. aspectul echipamentelor. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. .1. invertoare şi redresoare • Criteriu/Parametru  tipul. . aparate de comandă şi control şi panouri de control optic.  aparatul de comandă şi control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul:  siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului. aparate de comandă şi control.10.3). • Gradul de verificare  100 % • Condiţii de admisibilitate  echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. Baterii de acumulatoare • Criteriu/ Parametru .  ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare.schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.2. panouri de control optic. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor:  tipul. 3.  izolaţia faţa de pământ.  nu se admit: .10. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. . Tipul si montajul pentru rame şi dulapuri cu relee.echipamente incomplete. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de echipamente faţă de proiect. 3.

 introducerea cablului în echipament. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru  tipul cablurilor sau conductoarelor. .2. tipul bateriilor: vizual. dar înainte de montarea bateriei.  modul de pozare.10. iluminat. parametrii bateriei şi detaliile de montaj:  respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. • Momentul verificării  sala: după amenajare.3). formarea şi conectarea bateriei.  continuitatea conductoarelor.  3. continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare.  rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri. ventilaţie.  conectarea bateriei: după montare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  modul de pozare. formarea şi conectarea bateriei. • Gradul de verificării  100%.sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. izolaţie. • Gradul de verificare  100 %.  rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.  tipul bateriilor. formarea şi conectarea bateriei: prin măsurare directă.  montarea. înainte de montare. • Metoda de verificare  tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. • Metoda de verificare  sala.  poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii.  montarea şi consolidarea antiseismică.  suportul: înainte de montarea demenţilor bateriei.  tipul: după poziţionare. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii:  postamentul. • Momentul verificării  tipul cablurilor: înainte de pozare.

Legările de protecţie 3. . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2).3.3. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/parametru  locul de amplasare. • Momentul verificării  după conectare. dar înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea diagramei de cablaj interior. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Momentul verificării  după pozare. • Gradul de verificare  100%.  traseul.se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului.3). • Metoda de verificare  vizual.  3. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect. Legările de echipotenţializare • Criteriu/Parametru  modul de legare.1. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru  diagrama de conectare a cablului.3).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.10. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).10.

• Gradul de verificare  100%. • Gradul de verificare  100 %.• Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.  legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente.  funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumulatoare.  lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. • Metoda de verificare  prin proba de 72 ore. forţă şi curenţi slabi.3). de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării  înainte de recepţie • Gradul de verificare .3. 3. • Momentul verificării  după conectare. • Momentul verificării  după realizare.3).10.  funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. 3.  receptorii de lumină.  legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.  funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru  modul de conectare la postul de comandă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare.  inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.  funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. • Metoda de verificare  vizual.11. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.  legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. Proba de funcţionare • Criteriu/ Parametru  legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.

• Aparatura de verificare  mijloacele măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).100%.6).  . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali.

Cabluri şi conducte. SR 6646/4 .Iluminatul artificial.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Siguranţa circulaţiei. STAS 11388/9 . Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). SR EN 54/2+AC . Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 3184/4 .Protecţia împotriva electrocutării. STAS 2612 . Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. Condiţii tehnice generale de calitate.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Forme şi dimensiuni. SR 6646/3 . STAS 7933 . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice pană la 380 Vca şi 250 Vcc şi până la 25 A.Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii generale.Prize. STAS 6115/1 .Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. SR EN 54/4+AC . Instalaţii electrice fixe.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. STAS 61 15/3 .Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Metode de încercare. Prescripţii generale. Condiţii tehnice generale de calitate.Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. SR 6646/1 . Calibre de verificare a prizelor şi fişelor până la 250 V şi până la 16 A STAS 4173/1 .Lămpi electrice cu incandescenţă.Protecţia împotriva electrocutărilor.Tablouri electrice pertru locuinţe. Condiţii tehnice generale.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Verificarea calităţii cositoririi. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile.Iluminatul artificial.Corpuri de iluminat.Prize. STAS 9954/1 . Tipovariante. Prescripţii. STAS 6675/1 .Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru iluminat în spitale. Prescripţii de proiectare şi montare. STAS 552 . Condiţii tehnice generale de calitate.Tuburi pentru instalaţii electrice. STAS 12604/4 . Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. Condiţii tehnice speciale. SR 6646/5 .Siguranţe cu filet tip D. STAS 6865 . STAS 6990 . STAS 7804 .Anexa 1-I Documente de referinţă SR EN 54/1 . Limite admise.Lămpi electrice cu incandescenţă. . STAS 6824 . STAS 3184/3 . STAS 11360 .Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. STAS 1244/3 . Partea 1: Introducere. STAS 452/1 . pentru iluminat general. STAS 8114/2 . Corpuri de iluminat fixe de uz general. pentru iluminat general. Treceri la nivel cu calea ferată. Condiţii tehnice generale. STAS 12604 .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. fişe şi cuple pentru instalaţii electricei până la 380 Vca şi 250 Vcc şi până lai 25 A. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Instalaţii de semnalizare automată. Dimensiuni.Iluminatul artificial.

Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. execuţie şi verificare. I 7 .1996) . PE 116 . I 18 . ID 5 . PE 107 . Instalaţii electrice fixe. 10/1995.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. Legea 18/1996 ((M. ID 50 .Legea privind paza obiectivelor.STAS 12604/5 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. I 20 .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.O. Instrucţia 350 .04. 75/11.Protecţia împotriva electrocutărilor. .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. PD 184 . ID 33 . Prescripţii de proiectare.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. Cerinţe conform Legea nr.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. Instrucţia 351 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. bunurilor şi valorilor.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vca şi 1500 Vcc I 7/1 . NP016 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. Instrucţia 352 .

3. iluminat public. DOCUMENTE DE REFERINŢA Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. galerii şi gospodării de cabluri. TVCI. . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii:  Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. ceasoficare.  echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. telefonie.  Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. amplificatori de linie CATV etc). iluminat public. tracţiune. voice-data. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. control acces. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri.  montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene:  montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet:  racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ: aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei.  Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune:  Instalaţiile de semnalizare de siguranţă. executate pe stâlpi de utilizări comune. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:  executării reţelelor exterioare urbane. telefonie. tracţiune. interfonie. avertizare incendiu.  Reţele exterioare urbane de energie electrică. CATV.Instalaţii electrice exterioare 1. ceasoficare şi CATV.  lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. telefonie.  montării branşamentelor (aeriene şi subterane).  Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică. canale vizitabile sau nevizitabile. în Anexa I-II.Caiet Instalaţii II . pază-efracţie.  executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. sonorizare. 2.  executării reţelelor exterioare subterane de energie. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune. management energetic etc. de energie.  conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. semnalizări.

 fundaţia stâlpilor. • Metoda de verificare  fundaţia. • Grad de verificare  100 %. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare. • Momentul verificării  fundaţia stâlpilor: după executare. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă datelor din proiect. • Documente încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexai IV. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Metoda de verificare  tipul consolelor şi cablurilor. înainte de fixarea stâlpilor. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. • Momentul verificării  tipul.  modul de identificare: înainte de tragere. dimensiunea şi poziţia consolelor:  tipul şi starea cablurilor. telefonie.  tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor.  modul de identificare. conductorul de legare la pământ: vizual.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru  tipul. accesoriile. înainte de fixare.1.  tipul.  tuburile de protecţie: după montare. modul de identificare.  conductorul de legare la pământ. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa cu datele din proiect. tracţiune. .  existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat).  dimensiunile: prin măsurare directă. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/Parametru  tipul şi parametrii tehnici.3. iluminat public. pentru stâlpi. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  poziţia de montare a cablurilor.  dimensiunile suporţilor. poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. de energie. înainte de executarea legăturilor. Executarea reţelelor exterioare urbane.  dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare. conductorul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. accesoriile. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor.  tipul şi starea tuburilor.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile canalizaţiei.  parametrii tehnici.2. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.• Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  vizual.  parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru  tipul.  accesoriile de montaj.3). 3. perimetral. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie. pietonal. decorativ • Criteriu/Parametru  tipul. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. • Momentul verificării  după montare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor.  accesoriile de montaj. canale vizitabile sau nevizitabile. d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte. . • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după montare.3).3). • Gradul de verificare  bucată cu bucată.

 căminele de tragere.  cutiile de conexiuni.2). termice). • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Metoda de verificare  tipul şi modul de aşezare: vizual.  .3). minim 25 % din elementele de susţinere. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţa de 10 % la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect). • Grad de admisibilitate  nu se admit: .  prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de + 10 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Gradul de verificare  vizual: 100%.  protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. d) Distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/parametru  distanţa între două elemente succesive de susţinere. canal. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  protecţia anticorozivă (după caz). • Momentul verificării  la stabilirea traseului.  înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor.modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă.  prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  se admite: . • Gradul de verificare  prin sondaj.abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect: . gaze. înainte de fixare. • Momentul verificării  după pozare.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  modul de izolare/etanşare a conexiunilor:  continuitatea electrică.4. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit:  alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). înainte de mascare. caracteristicile cablurilor/ conductoarelor.  tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare.  continuitatea electrică.  continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare.  rezistenţa prizei de pământ.  discontinuităţi electrice. . • Momentul verificării  după montare. unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual.3).3. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru  tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor.  unitatea de măsură şi protecţie. • Metoda de verificare  tipul branşamentului. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru  tipul branşamentului:  caracteristicile cablurilor/conductoarelor.  dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă.  pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.  cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). • Metoda de verificare  tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.  legarea la priza de pământ.3. • Gradul de verificare  pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru.  continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.  tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni. • Gradul de verificare  100 %. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor.

• Momentul verificării  locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.  parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.  3. • Gradul de verificare  100%. înainte de montarea echipamentului. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.  parametrii tehnici ai echipamentului.  postamentul. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru  locul de montare. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru  locul de montare. înainte de proba de funcţionare.14). • Metoda de verificare  locul de montare şi postamentul: prin măsurare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  locul de montare şi postamentul: după executarea acestora.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Aparatura de măsurare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). prin măsurare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).  parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.  parametrii tehnici ai echipamentului. • Gradul de verificare . înainte de montarea echipamentului:  parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.  parametrii tehnici ai echipamentului: vizual.5. • Metoda de verificare  locul de montare şi postamentul.  postamentul.

• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Gradul ele verificare . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare:  rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare.6. • Momentul verificării  după poziţionare.2. înainte de fixare.  continuitatea electrică.  elementele prizei de pământ (platbanda.100 %. 3.  3. • Momentul verificării  conductorul de captare şi de coborâre: după pozare. • Metoda de verificare  tipul.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/Parametru  tipul:  poziţia de montare. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. înainte de mascare:  continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.  continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă.3). • Metoda de verificare  vizual. înainte de fixare:  ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.  înainte de fixare/mascare. Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.6. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru  tipul:  materialele şi poziţia de montare. • Gradul de verificare  100%.1. • Aparatura de măsurare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6. înainte de mascare.  rezistenţa prizei de pământ. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. electrozi): după pozare şi sudare.

etc.  verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.  continuitatea electrică. înainte de proba de funcţionare. amplificatori de linie CATV.14). 3.7. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal. .8.8. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ. • Momentul verificării  schema.100 %. înainte de fixare. • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). materialele şi poziţia de montare: vizual. materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor.  starea fundaţiilor stâlpilor.3) şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa IV. prefabricatelor sau confecţiilor metalice. a plăcilor de aşezare.) • Criteriu/Parametru  materialele şi poziţia de montare:  schema electrică de racordare. a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru  tipul.  fixarea stâlpilor metalici. • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor.  continuitatea electrică: după montare şi fixare. • Metoda de verificare  schema. • Gradul de verificare  100%. aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.13). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.  3. plăcilor de reazem.1.  continuitatea electrică: prin măsurare directă.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.

• Gradul de verificare  100 %. • Metoda de verificare  tipul.  . caracteristicile tehnice. starea stâlpilor. prefabricatelor şi confecţiilor metalice. accesoriilor. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual. plăcilor de reazem. caracteristicile tehnice.3).3). starea fundaţiilor stâlpilor. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă.  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  starea fundaţiilor stâlpilor. • Gradul de verificare  100 %. prefabricatelor şi confecţiilor metalice.  verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere.  aspectul. aspectul.  fixarea stâlpilor metalici. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). plăcilor de reazem.  tipul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru  tipul. starea stâlpilor. • Momentul verificării  înainte de mascare. numărul şi aspectul accesoriilor. aspectul. • Metoda de verificare  vizual. accesoriilor. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV. traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor.izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

.alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect. Instalarea cablului purtător. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Momentul verificării  după poziţionare.1. • Momentul verificării  tipul: după montare:  aspectul: înainte şi după montare.fisuri transversale. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).8. armături slăbite la izolatori. încovoieri şi torsionări la firul de contact. înainte de fixare.2. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. bavuri.fisuri. .3).  grosimi.3.8. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .fire rupte. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  lungimi:  lăţimi. . • Gradul de verificare  100%. . focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector.alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect. c) Montarea • Criteriu/parametru .  diametre. dislocări ale materialelor de fixat cape.2. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri dimensionale ale componentelor faţă de cele prevăzute în proiect. . . • Metoda de verificare  vizual.  aspectul materialelor. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3. • Gradul de verificare  100 %.defecte la protecţia anticorozivâ la componentele executate din materiale feroase. a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru  tipul materialelor.

 legăturile de protecţie.  legăturile electrice la ace aeriene.  toleranţele de montaj. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.  înălţimea de pozare. pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit innâdiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m. . distanţa între conductoare. .înnădirea cablului purtător sau a firului de contact.  . orientarea. .înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică). panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranta la zigzag şi abaterea este de +1 cm). ..poziţia pendulelor în deschidere.  înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact. • Metoda de verificare  tipul. legăturile.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii in plan orizontal este de 1/40). precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese.  gabaritul de liberă trecere.  nu se admit abateri faţă de proiect pentru: . • Momentul verificării  după instalare. tipul elementului de fixare ia punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact. • Condiţii de admisibilitate  se admite: . joncţiuni între grupe de linii etc. zigzag sau abatere.  poziţia blocului compensator. panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curba a firului de contact. după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de cel mult două puncte pe o zonă de ancorare. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă. cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m.  înălţimea de pozare. • Gradul de verificare  100 %.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact.  orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice. . tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact:  orientarea traverselor rigide şi elastice.  poziţia pendulelor în deschidere.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare. distanţa între conductoare.prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatorilor.  nu se admite: .înălţimea de pozare. poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect.  parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă.înălţimea de pozare. zigzag sau abatere.  poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.

amenajarea patului cablurilor • Criteriu/Parametru  tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor.legăturile de protecţie.1.2. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. .8. . • Metoda de verificare  vizual. 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.2).  modul de realizare a patului cablurilor. . • Momentul verificării  tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. spărturi. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. joncţiuni între grupe de linii elc. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate.poziţia blocului compensator (compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere).poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol. .9. tuburilor/ţevilor. Legările stâlpilor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru  modul de legare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.legăturile electrice la acele aeriene.fisuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. • Momentul verificării  după realizare.3). • Gradul de verificare  100%. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. Montarea canalelor din beton. Instalaţii de semnalizare de siguranţă 3. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . 3. tuburilor/ţevilor la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare.9..3).  aspectul şi forma canalului. . .alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect.

 pentru patul cablurilor: cel puţin 3 măsurători la 100 m.b) Dimensiunile canalului. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru  tipul cablurilor. tuburi/ţevi: prin sondaj 25 % din cantităţi. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor.  grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.  modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal. şanţ. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.2. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.  rezistenţa conductoarelor.  modul de pozare. • Momentul verificării  tipul cablurilor. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual:  rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă.  grosimea patului cablurilor în canal/şanţ. tub/ţeavă. respectiv tuburilor/ţevilor. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare. • Grad de admisibilitate  nu se admit: . tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • Criteriu/parametru  dimensiunile canalului.9.  modul de închidere la capete: după pozarea cablului. • Gradul de verificare  pentru canale. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa III). 3. ecran şi armătură.  rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. • Gradul de verificare  100 %. • Momentul verificării  dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ:  dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz).2). • Metoda de verificare  tipul cablurilor.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .

 încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. cablare interioară. • Momentul verificării  după pozare. precum şi lipsa masei izolante.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare  tipul.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. b) Amplasarea cablurilor • Criteriu/parametru  traseul.3).• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  cotele de montaj • Metoda de verificare  traseul: vizual. • Gradul de verificare  100 %.  verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie.  cotele de montaj: prin măsurare directă.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă. • Momentul verificării  înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor. aspectul şi cablarea interioară.2). aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual. aspectul şi cablajul interior al cutiei. .  blocarea cu masă izolantă. 3.  după montare: pentru poziţie. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru a pa rutaj şi distribuţie a) Tipul. poziţia şi cotele de montaj • Criteriu/Parametru  tipul.  poziţia.cutii sparte sau fisurate. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere. • Gradul de verificare  100%.cablaje interioare neconforme cu proiectul. .3. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.9.

 asigurarea echipamentelor. • Momentul verificării  tipul. • Gradul de verificare  100 %. parametrii dimensionali: după poziţionare. poziţia.alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru  tipul. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/Parametru  tipul. înainte de fixare. carcase sparte. îndoite sau fisurate.  vizibilitatea focurilor de semnal..9. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .2). • Momentul verificării  înainte de mascare. .echipamente incomplete. semnale.  asigurarea echipamentelor: după montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. .  verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor.  asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual.4.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect.3). • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. aspectul şi cablarea echipamentelor.  aspectul.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie.  parametrii dimensionali: prin măsurare directă.  încadrarea echipamentelor montate în gabaritul de liberă trecere. aspectul şi cablarea echipamentelor. • Metoda de verificare  tipul. . aspectul şi cablarea internă a echipamentelor. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  3. vizibilitatea focurilor de semnal.

3).9. • Gradul de verificare  100%.. • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după realizare. Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III).6. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap.3). înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare  100%.9. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru  tipul:  aspectul. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru  schema de conectare a echipamentului.9. • Momentul verificării  după conectare.1. inferioare celor prevăzute în proiect.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. 3.  montarea cablurilor în semnal şi dulap.6. • Metoda de verificare  montarea cablurilor: vizual:  schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Legările de echipotenţializare • Criteriu/Parametru  modul de legare. • Metoda de verificare .5. Legările de protecţie 3.

3. • Momentul verificării  după realizare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  rezistenţa prizei: prin măsurare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. la circuitul de întoarcere al curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru  modul de legare. • Gradul de verificare  100 %.9. .6.9. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  vizual.3.  modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.  locul de amplasare.6. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). • Metoda de verificare  tipul.3). • Momentul verificării  după realizare.3).3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.  rezistenţa prizei: după montare şi fixare. modul de conectare şi amplasarea: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  elementele prizei: după pozare şi sudare.vizual.2. înainte de mascare.14). Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru  tipul şi rezistenţa prizei de pământ.

de atingere şi de pas. tensiunilor şi curenţilor.  legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.6). • Metoda de verificare  funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare.10. .3. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact.  funcţionarea receptoarelor electrice. • Condiţii de admisibilitate  funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. rezistenţei de izolaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).  legăturile electrice de alimentare dintre echipamente.  lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.  lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. • Gradul de verificare  100%.  funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă. din punct de vedere electric. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.  integritatea suspensiei. tensiunile de influenţă.  funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact.  integritatea suspensiei.  legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente.  tensiunile de influenţă. • Momentul verificării  înainte de recepţie. Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru  legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen.

ID 28 .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Condiţii tehnice generale. ID 5 . Treceri la nivel cu calea ferată.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. Documente de referinţă STAS 1244/1 . ID 33 . execuţie şi verificare. STAS 11360 -Tuburi pentru instalaţii electrice. STAS 9570/1 .Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri in localităţi. Prescripţii. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică. STAS 7933 . SR 8591 . STAS 6675/1 . Treceri la nivel cu calea ferată. I 7 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. PE 116 .Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. STAS 6990 .Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii de proiectare. Condiţii de amplasare.Ţevi din PVC neplastifiată. Instalaţii de semnalizare automată.Siguranţa circulaţiei.Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Te în profil transversal al căii ferate. STAS 1244/2 . PE 107 .Treceri la nivel.Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. Condiţii tehnice generale de calitate STAS 7757/1 .Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Prescripţii. Dimensiuni.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice. STAS 1244/3 . STAS 552 . Condiţii tehnice generale.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii.Protecţia împotriva electrocutărilor. PD 184 . Rezistenţa electrică. ID 50 .Siguranţa circulaţiei. STAS 4905 . STAS 4483/1 .Reţele edilitare subterane. STAS 4392 .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. Prescripţii. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel. STAS 6271 . STAS 12604/4 .Anexa 1-II.Linii aeriene. Prescripţii.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Instalaţii electrice fixe.Protecţia împotriva electrocutărilor.Căi ferate normale. STAS 12604 . Instalaţii neautomate. STAS 831 .Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vca şi 1500 Vcc I 18 . de tracţiune şi de telecomunicaţii. . Instalaţii electrice fixe. STAS 12604/5 . Gabarite.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. Prescripţii. Condiţii tehnice generale de calitate.

Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Legea privind paza obiectivelor. Cerinţe conform Legea nr. Instrucţia 351 .04.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Instrucţia 350 . . Legea 18/1996 (M. 10/1995.NP 016 . bunurilor şi valorilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.O.1996) . Instrucţia 352 . 75/11.

spumă. STAS 530/1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii. de instalaţii sanitare destinate construcţiilor:  Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. în Anexa I-III. 3.1.  armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.Caiet Instalaţii III . 3.Instalaţii sanitare 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul Caietului.  obiectelor sanitare şi accesoriilor.1.  Staţiile de pompare şi de epurare.  Staţiile de corectare a calităţii apei. Montarea conductelor 3.  instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. STAS 6898/1. Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.  Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum. • Momentul verificării .  instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. azot):  instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.  Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci.  aspectul materialului.  instalaţiilor de preparare a apei calde de consum.pentru conductele din PP conform NP 003.  Instalaţii de stingere a incendiilor. abur.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1.pentru conductele din plumb conform STAS 671. pulberi. STAS 7656 . 2.  Instalaţii de preparare a apei calde de consum. STAS 6898/2.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. . CO2. sere. .  Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare. construcţii agrozootehnice. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:  conductelor şi racordurilor.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare  vizual: .  Executarea surselor de apă.1. .

• Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  înainte de debitare. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.  pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării  după pozare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  .3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.neunifornităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC.înainte de executarea îmbinărilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte (fisuri. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. STAS 6898/1.3). filetare.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).  grosimea.  pentru conductele din materiale plastice conform STAS3126. STAS 7656. STAS 6898/2. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.3). după caz. • Gradul de verificare  100 %. STAS 530/1. • Gradul de verificare  100%. executarea îmbinărilor.. arsuri sau cojeli): . • Metoda de verificare  prin măsurare directă.

• Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . .  aspectul izolaţiei. diferite faţă de prevederile proiectului. fisuri.defecte vizibile. • Metoda de verificare  tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. neuniformităţi. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. .aspectul îmbinării.toleranţe la grosime. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).2).3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.  se admite: . pentru conductele exterioare. după caz (Anexa IV. • Momentul verificării  după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100 %:  pentru grosime: 10 %. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.grosimi diferite tacă de prevederile proiectului.înainte de mascare.  protecţia izolaţiei. când nu este indicată in proiect.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).  înainte de lansarea în şanţ.  .toleranţa de + 10 % la grosime. .  grosimea: prin măsurare directă. după caz. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.3). lovituri.alte tipuri de izolaţie (faţa de cea prevăzută în proiect).defecte vizibile (deformări. • Metoda de verificare  vizual . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . .  grosimea izolaţiei.

valori şi tolerante ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare  vizual. c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de încercare pe durata probei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2.2).3. • Momentul verificării  după pozarea conductelor. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru  sensul pantei. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.2).  existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Gradul de verificării  100 %.1. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).  înainte de proba de etanşeitate.toleranţa de ± 10% la valoarea pantei. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului si SR 4 163-3. • Gradul de verificare  cel puţin o măsurare la 100 m. Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu/Parametru  aspectul.  nu se admit: .denivelări. • Metoda de verificare . conform STAS 3051: .  se admite. . .  scurgerile de apă. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului.  mărimea pantei.

 . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit scurgeri de apa vizibile. în zona mufelor. conform I 22. • Momentul verificării  după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. conform STAS 3051 şi I 22.8). • Momentul verificării  înainte de acoperire. • Metoda de verificare  vizual. realizate prin sudare. mascare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Momentul verificării  după proba de presiune/etanşeitate.prin proba de presiune la rece.  aspectul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare  100%. pete de umezeală pe conducte. la îmbinări. pe toata durata probei: . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru  tipul.  înainte de izolare. d) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Criteriu/Parametru  scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele îmbinare. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. mascare etc.  înainte de izolare. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.scurgeri de apa vizibile.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţa de presiunea de încercare. SR 4163-3 şi:  pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819. SR ISO 3458:  pentru conducte din PVC conform I 1 şi STAS 6675/7. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).9). • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%.  pentru conducte din alte materiale conform I 9. • Gradul de verificare  100%.  la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.

• Momentul verificării  după pozare. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. I 14. înainte de fixare. • Gradul de verificare  în punctele de sprijin (ancorare). C 127 şi STAS 7335/3.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). când nu este indicată în proiect.2).3. c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei:  se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condţii de admisibilitale  respectarea prevederilor proiectului.  valoarea pantei • Metoda de verificare  prin măsurare. înainte de fixare. 3. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  se admite: .1. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). b) Distanţele şi paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Momentul verificării  după pozare. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.  în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.3).toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru  sensul pantei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

 distanţa: prin măsurare directă.după poziţionare. gaz. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru fiecare caz.  valoarea distanţei între conducte (apă caldă. CO2. spumă. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor.  distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Momentul verificării  în cazul prinderii cu elemente fixe . • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite.  în cazul prinderii cu elemente mobile . apă rece. abur. electrice. pulberi. • Metoda de verificare  tipul: vizual.  se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conducte. faţă de celei prevăzute în proiect:  se admite: . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). minim 25 % din elementele de fixare. • Documenta încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. • Momentul verificării  .3).  lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare  poziţia: vizual:  distanţa: prin măsurare directă. ID 49. e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru  diametrul interior al manşonului.poziţia relativă între conducte. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după pozare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .alte tipuri de elemente de susţinere. I 6. I 7. • Metode de verificare  prin măsurare directă.înainte de pozare.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzuta în proiect). înainte de fixare. • Gradul de verificare  prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.3). azot).

f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile. minim 50 % din treceri.3). g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru  distanţa dintre două piese de curăţire succesive.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii eu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de etanşeitate.încadrarea în toleranţa de + 10% pentru diametrul interior al manşonului: . • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  se admite: . • Aparatura de verificare  .  dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. când toleranţa nu este prevăzută în proiect. • Gradul de verificare  prin sondaj. tipul şi locul de amplasare. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după montarea conductelor. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.  după montarea conductelor.  numărul. • Momentul verificării  în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz).  înainte de proba de presiune.3). • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive.după înglobarea în elementele de construcţie. • Gradul de verificare  100%.  locul de amplasare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Metoda de verificare  prin proba de presiune la rece: .  . • Condiţii de admisibilitate  nu se admite absenţa legării la pământ. • Gradul de verificare  100%. h) Legarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru  legarea la pământ.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Momentul verificării  înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciul Ia obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum.9). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conducte din PVC conform I 1 şi SR IS 1 167: .3). • Momentul verificării  înainte de probă. SR ISO 3458. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei. caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare.  comportarea la dilatare/contractare. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  scurgeri de apă. . j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare.pentru conducte din alte materiale conform I 9. • Gradul de verificare  100 %.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  scurgeri de apă. .scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări.3). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece. • Metoda de verificare  vizual.

din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/Parametru  scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. l) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur. izolare sau mascare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. CO2. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).variaţii de presiune mai mari de 5 % faţa de presiunea de încercare. • Metoda de verificare  încercarea de etanşeitate cu aer. • Momentul verificării  înainte de vopsire. izolare sau mascare.7).deformări datorită dilatărilor/contractărilor. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. azot. • Gradul de verificare  100 %. 10). • Documente încheiate  Proces-verbal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. pe toata durata probei. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare  100 %. . • Momentul verificării  înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Momentul verificării  după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. • Metoda de verificare  încercarea de etanşeitate conform prevederilor normativului I 9. spumă. .  înainte de vopsire. k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Criteriu/Parametru  scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. pulberi.• Metoda de verificare  prin proba de presiune la cald conform normativului I 9.

neuniformităţi (băşici.  cotele de montaj.3). • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după proba de presiune/etanşeitate.3). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu/Parametru  tipul.  poziţia de montare. • Gradul de verificare  100%. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. încreţituri). poziţia şi cotele de montaj. aplicarea stratului de grund).  aspect.  cotele de montaj: prin măsurare directă.  3. • Metoda de verificare  respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie.  înainte de mascare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal şi de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. discontinuităţi.1.mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).  înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .15). • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual.4. . m) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru  respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.  aspectul: vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. • Momentul verificării  după montarea conductelor. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.

• Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii. • Gradul de verificare  100%. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .  înainte de probare.  amplasarea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).  înainte de probare • Gradul de verificare  100%.  înainte de proba de presiune.  prin acţionare directă. c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/Parametru  sigilarea (daca este cazul). Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control a) Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  nu se admite absenţa sigiliului. • Metoda de verificare  vizual.3.2. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru  spaţiul de acces şi manevră. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare.3). • Momentul verificării  după montarea în instalaţie.

 încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul.  aspectul obiectelor sanitare: vizual. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. conform STAS 6686.  distanţele: prin măsurare directă.  încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect.  înainte de fixare. • Momentul verificării  după poziţionare. 3. • Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Gradul de verificare  bucată cu bucată. STAS 8073 şi STAS 2583.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. .  distanţele faţă de elementele de construcţie.  aspectul. b) Amplasarea • Criteriu/Parametrii  locul de amplasare.3). • Metoda de verificare  tipul: vizual.  rigiditatea fixării. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  după poziţionare. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  tipul elementelor de fixare. • Gradul de verificare  100%. când nu sunt indicate în proiect.  înainte de fixare.

Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  după fixare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de funcţionare.  parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de fixare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  înainte de fixarea definitiva.1. • Gradul de verificare  100 %.4. • Momentul verificării  după fixare.  înainte de proba de funcţionare. d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru  schema de racordare.  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. .3).3).• Metoda de verificare  tipul elementelor de fixare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. 3. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.4.

 poziţia de montare.  nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  cotele: prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.  cotele de montaj. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  vizual. poziţia de montare şi modul de prindere: vizual.3). • Gradul de verificare  100 % .  poziţia de montare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea hidroforului. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. c) Postamentul • Criteriu/Parametru  dimensiunile. • Metoda de verificare  locul.• Aparatura de verificare • Documente încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  modul de prindere. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Gradul de verificare  100 % . • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). . d) Aparate de măsură.

Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  vizual.• Momentul verificării  după execuţia conductelor de legătură.  parametrii tehnici. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.2. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. ale 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice producătorului. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISC1R.  înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.3). • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criltriu/Parametru  locul de amplasare. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării  după racordare. . • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  vizual.3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.4. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de fixarea definitivă.

• Metoda de verificare  tipul: vizual. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru  tipul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  .  dimensiunile: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100 %. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  dimensiunile. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.  înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  locul si poziţia de montare: vi/ual. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea pompei.  cotele: prin măsurare directă.poziţia de montare:  cotele de montaj.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.

• Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.4. . Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.  cotele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100%.  poziţia de montare.3). • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  ale 3. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice producătorului.  înainte de fixarea definitivă.  parametrii tehnici.3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului.3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Postamentul şi clementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru  tipul’  dimensiunile. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  cotele de montaj. vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea compresorului. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare  100%. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul:  parametrii tehnici.  dimensiunile: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. înainte de proba de funcţionare.3).  înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare  100%.  nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare  vizual.• Metoda de verificare  tipul: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după poziţionarea in instalaţie. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare. 3. • Documente încheiate  Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.5.3).5. • Condiţii de admisibilitate . prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor.şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

d) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.3). • Metoda de verificare  tipul şi protecţia: vizual.  grosimea izolaţiei:  protecţia izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  grosimea: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  vizual.corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  cotele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  . • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  poziţia de montare:  cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.  înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).3).

grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.5. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare  pentru fiecare schimbător. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Gradul de verificare  100 %.  parametrii tehnici.• Momentul verificării  după proba de funcţionare.  poziţia de montare.  cotele: prin măsurare directă.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): . • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate eu prevederile proiectului. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare: vizual. 3. • Aparatura de verificare .3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.  cotele de montaj. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie:  înainte de fixarea definitivă.

• Momentul verificării  după fixarea boilerului. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  poziţia de montare.3). control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR. • Metoda de verificare  tipul şi protecţia: vizual.3). e) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  grosimea: prin măsurare directă. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare. • Metoda de verificare  vizual. • Metoda de verificare  vizual. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  ale . • Gradul de verificare  pentru fiecare boiler. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de funcţionare.3). c) Aparate de măsură. • Momentul verificării  după proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice producătorului. • Gradul de verificare  100%.  protecţia izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  grosimea izolaţiei. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor.

spumă. grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).1.  dimensiunile: prin măsurare directă. dimensiunile.  aspectul.  dimensiunile. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. numărul. • Gradul ele verificare . CO2.  tipul. mijloacele de răcire. sprinklere.nu se admit: .  3. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100 %.3). • Momentul verificării  tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. azot) 3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). încălzire: vizual.  aspectul:  tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. b) Montarea rezervoarelor (apă. duze) • Criteriu/Parametru  tipul:  numărul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. abur.6. aspectul. numărul.  tipul. spumă. drencere. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare.3). • Metoda de verificare  tipul.6. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. înainte de proba de funcţionare. gaze inerte. aspectul.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului producătorului.  înainte de proba de funcţionare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): .  mijloacele de răcire/încălzire (după caz). izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie. aspectul rezervoarelor. pulberi. • Metoda de verificare  vizual. pulverizatoare. pulberi) • Criteriu/Parametru  tipul:  numărul. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă.

unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100 %. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. măsurată în plan vertical. • Momentul verificării  după racordare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Momentul verificării  după montare.  .  tipul racordului.3). • Metoda de verificare  poziţia şi locul de montare: vizual.  rigiditatea fixării.3). în cazul în care proiectul nu le indică: o + 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. o ± 5 % pentru distanţa între element component tavan. o + 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. • Gradul de verificare  poziţia.100%.  cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.  înainte de proba de funcţionare. locul de montare. o depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. cotele de montaj. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei • Criteriu/Parametru  poziţia şi locul de montare.  cotele de montaj.  rigiditatea fixării. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . o ± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.  unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  vizual. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.  înainte de proba de funcţionare.abateri de la prevederile proiectului.

• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice
producătorului.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
e) Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor
• Criteriu/Parametru
 marcarea/inscripţionarea.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
- respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3).
f) Dispozitive şi aparate de semnalizare, siguranţă, măsură şi control
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi P 118.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
g) Montarea buteliilor de comandă
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 numărul;
 aspectul;
 tipul şi dimensiunile suportului.
• Metoda de verificare
 tipul, numărul şi aspectul: vizual;
 dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării

ale

după montarea în instalaţie;
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor
a) Hidranţi de apă (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 numărul;
 aspectul;
 dimensiunile.
• Metoda de verificare
 tipul, numărul şi aspectul; vizual;
 dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
 după montarea în instalaţie;
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor
a) Hidranţi de abur (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 numărul:
 aspectul;
 dimensiunile.
• Metoda de verificare
 tipul, numărul şi aspectul: vizual:
 dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
 după montarea în instalaţie:
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare

100%.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit:
- abateri de la prevederile proiectului:
- ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor
a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 aspectul;
 tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
• Metoda de verificare
 tipul şi aspectul: vizual;
dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
 tipul
şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea
generatoarelor;
 tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie, înainte de proba de
funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 aspectul;
 tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
• Metoda de verificare
 tipul şi aspectul: vizual;
 dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
 tipul
şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea
dozatoarelor;
 tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie, înainte de proba de
funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.

• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
d) Dispozitive de etansare şi scuturi de protecţie
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 aspectul.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor
a) Montarea buteliilor de vehiculare
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 numărul;
 aspectul;
 tipul şi dimensiunile postamentului/suportului.
• Metoda de verificare
 tipul, numărul şi aspectul: vizual;
 dimensiunile: prin măsurare.
• Momentul verificării
 tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor;
 tipul, numărul şi aspectul buteliilor: după montarea instalaţie, înainte de proba
de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit abateri de la prevederile proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.6.6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte
Conform 3.6.1

3).3. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor.  respectarea schemei de racordare prevăzută de proiectant/producător.  unghiul de înclinare.± 2 grd.  schemă de racordare.  în cazul în care proiectul nu indică alte valori.7. se admit toleranţele: . . pentru orientare. prin verificarea documentelor însoţitoare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6.  înainte de probare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III).1 3. • Metoda de verificare .3).± 5 grd. • Condiţii de admisibilitate  respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevăzute în proiect. • Momentul verificării  după poziţionare. drencer şi apă pulverizată Conform 3.6.  schema de racordare: vizual. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  stabilitate. c) Montarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru  locul de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalaţii de stingere tip sprinkler. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru  orientarea spre sud. • Condiţii de admisibilitate  menţinerea poziţiei stabile. • Metoda de verificare  stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini. • Metoda de verificare  orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.7.  înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare  100%. prin verificarea strângerii elementelor demontabile. pentru unghi.

vizual. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. .funcţionarea obiectelor sanitare.presiunea creată de compresor. conform I9. . .debitul de apă/gaz. .  3. buteliilor de vehiculare a pulberilor.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. prin încercarea de funcţionare Ia apă rece şi caldă.  nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  presiunea de pornire/oprire a hidroforului. prin proba de etanşeitate.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului.  pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi.nivelul de zgomot produs de armături. prin măsurare. . prin măsurare.  pierderile de apă/gaz.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură  pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: .  condiţiile de scurgere.  pentru instalaţiile de canalizare: .presiunea de încercare. . . • Gradul de verificare  100%.pierderile de apă/gaz. .  presiunea de încercare. . vizual.rece: .funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei.  funcţionarea obiectelor sanitare. vizual. ID 49.8.  debitul şi temperatura conform I 9. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru  pentru toate instalaţiile: . .funcţionarea sprinklerelor.presiunea de pornire/oprire a hidroforului.condiţiile de scurgere  pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: .  pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . prin măsurare. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii instalaţii.3).  presiunea creată de compresor.temperatura apei.funcţionarea armăturilor. dozatoareloramestecătoarelor. • Momentul verificării  după montarea instalaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. drencerelor.

prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. . conform I 9 sau ID 49 (după caz).  lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşeităţi.  funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. • Momentul verificării  după încheierea execuţiei instalaţiei.pentru sprinklere. . presiune. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului. • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni.STAS 11368 .pentru lavoare.STAS 9667 .pentru armături. . prin măsurare.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . • Gradul de verificare  100%. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: .  funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: .± 10% pentru debite.  funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. vizual.funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. temperaturii. . drencerelor. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. STAS 9576/2 şi STAS 12904 .  temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură.6).SR ISO 6182-1/C2. . prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. temperatură. presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III).  funcţionarea sprinklerelor.pentru vase de closet. buteliilor de vehiculare a pulberilor. dozatoareloramestecătoarelor.STAS 10968/2 .STAS 9576/1 şi SR 13458 .pentru pompe.  .pentru drencere şi pulverizatoare.

Protecţia împotriva incendiilor. Prescripţii de execuţie şi exploatare.Ţevi de oţel sudate elicoidal.Ţevi de oţel. Partea 1: Ţevi de uz general. Condiţii tehnice generale de calitate.Pompe centrifuge. Condiţii tehnice de calitate. SR 4163-3 .Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. prescripţii de proiectare şi de execuţie.Instalaţii sanitare. aducţiuni. Condiţii tehnice generale de calitate. .Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. fără sudură. SR ISO 3458 .Instalaţii sanitare. Reguli şi metode de verificare.Ţevi de oţel sudate elicoidal. fără sudură. STAS 6898/1 . Verificarea funcţionării vaselor de closet. STAS 523/1 . laminate la cald. Clasa B. Declanşarea sprinklerelor. STAS 9576/2 . SR ISO 3126 .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. STAS 9576 . SR 6819 . Măsurarea dimensiunilor. STAS 6686 .Instalaţii sanitare. Metode de încercare. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Prescripţii fundamentale de proiectare.Acustica în construcţii. Prescripţii fundamentale de proiectare. STAS 1504 .Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 10968/2 . încercări funcţionale ale lavoarelor. STAS 7656 .Pompe centrifuge. emailate. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. Clasa C. STAS 5738/1 . STAS 1795 .Alimentări cu apă. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor.Anexa 1-III Documente de referinţă STAS 404/1 .Instalaţii sanitare. SR ISO 1167 . diagonale şi axiale.Ţevi din materiale plastice.Obiecte sanitare ceramice. Indicaţii generale. Obiecte din porţelan sanitar. STAS 11368 . încercări.Instalaţii sanitare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Condiţii tehnice generale de calitate. diagonale şi axiale.Alimentări cu apă. Metodă de măsurare in situ. STAS 530/1 . STAS 1478 . încercări. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. STAS 6898/2 . Determinarea rezistenţei la presiune interioară. Reţele de distribuţie. STAS 3051 . Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. Sprinklere. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Sisteme de canalizare. trase sau laminate la rece. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler.Ţevi rotunde extrudate din plumb. STAS 5738/2 . SR ISO 6I82-1/C2 . Canalizări interioare.Ţevi de oţel. Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. Studii. STAS 2583 . drencere şi pulverizatoare de apă. armăturilor şi accesoriilor lor. STAS 9667 . STAS 671 .Obiecte sanitare din fontă. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 9143 .Armături sanitare. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. STAS 6675/3 . Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi rotunde trase din cupru.

I 9/1 . .Normativ pentru proiectarea.Instalaţii fixe cu azot. NP 003 .Instalaţii de stingere cu abur. Prescripţii de proiectare. Reguli şi metode de verificare a declanşării. Sprinklere. STAS 12507 .Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. STAS 12245 . Prescripţii de proiectare. STAS 12523 . I 9 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnicosanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. Prescripţii de proiectare. Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale.Normativ pentru proiectarea.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. SR 13458:2000 .Instalaţii de stingere cu spumă.Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde.Instalaţii fixe de stingere cu pulberi.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. I 22 . Prescripţii de proiectare. I 42 .Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Drencere şi pulverizatoare de apă.STAS 11976 . STAS 12904 . I 1 .Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. ID 49 .

Caiet Instalaţii IV . Montarea conductelor 3. . STAS530/1.  echipamentelor (din centrale termice. puncte termice.  Instalaţii de preparare a apei calde de consum.Instalaţii de încălzire 1. în Anexa 1-IV. puncte termice etc). STAS 6898/2.  Reţele termice şi elemente aferente acestora. • Metoda de verificare  vizual. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor:  Surse de căldură (centrale termice. 3.1.conform agrement.1. staţii de recuperare a căldurii.  Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. etc). Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. . 3.  corpurilor de încălzire.pentru conducte din: cupru.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.  aspectul materialului.  Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport. Pexal .  Instalaţii interioare de încălzire centrală. 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.pentru conductele din PP conform agrement.1. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate . STAS 6898/1. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:  conductelor. .  Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare). polietilenă reticulată. STAS 7656.  armăturilor. Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.

• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz).neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. conform agrement. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).nu se admit: . Pexal.3). • Metoda de verificare  prin măsurare directă: . • Momentul verificării  după pozare. polietilenă reticulată.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul conductei. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. arsuri pori sau cojeli).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1 STAS530/1. STAS 6898/2. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). filetare. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement: .  aspectul îmbinării. . • Metoda de verificare  vizual. .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru conducte din: cupru.  .defecte (fisuri.3). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. STAS 6898/1. STAS 7656. • Gradul de verificare  100%. .

 măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. • Gradul de verificare  100%.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100 %. termoizolaţiei. diferite faţă de prevederile proiectului.  grosimea izolaţiei.• Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. •Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  existenţa protecţiei.defecte vizibile. după caz.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz).toleranţe la grosime.  grosimea: prin măsurare directă.  aspectul izolaţiei.  înainte de mascare. • Metoda de verificare  tipul şi aspectul izolaţiei: vizual. . executate din materiale combustibille din clasele C3 şi C4.  se admite: . prevăzute de normativul I 13. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . . fisuri.  pentru grosime: 10 %. . . • Momentul verificării  după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). .  înainte de lansarea în şanţ. pentru conductele exterioare.defecte vizibile (deformări.toleranţa de + 10 % la grosime. neuniformităţi. după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. lovituri. după caz.2). ramificaţii şi armături.  continuitatea izolaţiei la îmbinări. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).

constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. Conducte exterioare montate în sol (Conducte pre izolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru  diametrul.2). • Aparatură de verificare  mijloace de măsurare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). . • Metoda de verificare  prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. Conducte agent termic 3.2. 3. • Momentul verificării  după pozarea conductelor.1. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor devin ascunse (Anexa IV.2.  mărimea pantei.1. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru  sensul pantei.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.  înainte de proba de etanşeitate.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .2. • Gradul de verificare  cel puţin o măsurare la 100 m.3). • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.1.  racorduri şi piese speciale. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru  aspectul:  existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).2. .1. • Momentul verificării  înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Documente încheiate  Proces verbal de verificare .3.

tălpi.2). rigle.• Gradul de verificare  100%.2). 3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). întărituri etc). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa IV. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru  dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Gradul de verificare  100%.1. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.  mărimea pantei. • Gradul de verificare  100%. . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.  distanţa între suporţi. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa IV.3. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru  sensul pantei. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru  dimensiuni pentru fiecare tip de suport.3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.2.

• Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru  sensul pantei:  valoarea pantei. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  sensul: vizual.  mărimea pantei: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după pozarea conductelor. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. proiectului: . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare  măsurare la fiecare suport tip estacadă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. . c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru  sensul pantei.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile. prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.1.3). • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte. • Condiţii de admisibilitate  se admite: .valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.4. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Gradul de verificare  100%.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur: .  înainte de proba de etanşeitate. 3. înainte de fixare.2). • Momentul verificării  după pozare.  mărimea pantei.

• Gradul de verificare  în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13..apă caldă/apă fierbinte/abur . .elemente de construcţie din materiale combustibile. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Aparatura de verificare . înainte de fixare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.apă caldă/apă fierbinte/abur . • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. pentru fiecare caz.apă caldă/apă fierbinte/abur . .toleranţa de ± 10% pentru distanţa între conducte. .gaz. I 6. • Momentul verificării  după pozare. .distantele prevăzute de normativul I 13. când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. I 7.electrice. . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei între conductele de: . • Momentul verificării  după pozare. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate  se admit: .abur. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). .3) b) Distantele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie:  valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile.apă caldă/apă fierbinte/abur .încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).distanţele prevăzute de Normativul I 13.3).apa caldă .apă rece. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate  se admite: .

minim 50 % din treceri. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor.3). • Metoda de verificare  prin măsurare directă.3).încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.  în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru  diametrul interior al manşonului.  . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). minim 25 % din elementele de fixare. • Momentul verificării  în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. • Gradul de verificare  prin sondaj. • Momentul verificării  după înglobarea în elementele de construcţie.  distanţa între două elemente succesive de susţinere.  lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Gradul de verificare  prin sondaj. faţă de cele prevăzute în proiect:  se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate  se admite: .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.  înainte de montarea conductelor. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul: vizual:  distanţa: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).încadrarea în toleranţa de + 10% pentru diametrul interior al manşonului.3).

2. pete de umezeală pe conducte.scurgeri de apă vizibile.numărul.  locul de amplasare. pe toată durata probei: .  înainte de izolare.  înainte de proba de presiune.1. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . cupru. • Metoda de verificare  prin proba de presiune la rece. • Gradul de verificare  100%. polietilenă reticulată. în zona mufelor la îmbinări. Pexal • Momentul verificării  după răcirea liberă până la temperatura mediului ambient a ultimei îmbinări.5.  scurgeri de apă.  3.2. 3. mascare etc.  scurgeri de apă. Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agreement pentru conducte din PP.6.variaţii de presiune mai mari de 5% faţa de presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare  100%. tipul şi locul de amplasare. • Metoda de verificare . Proba de presiune Iu cald pentru conductele de apă calda si apa fierbinte • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare.9). • Metoda de verificare  vizual. conform normativului I 13.3). realizate prin sudare. Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de încercare pe durata probei.  comportarea la dilatare/contractare. • Momentul verificării  după montarea conductelor.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. • Gradul de verificare  100%. 3.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.1. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.7. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  vizual: .1. .  aspectul materialului. aplicarea stratului de grund).  3. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru  respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. încreţituri). discontinuităţi.3.neuniformiţăţi (băşici. pe toată durata probei. . • Momentul verificării  după proba de presiune/etanşeitate.2. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.  înaintea finisării (vopsirii.3). • Momentul verificării  după efectuarea probei la rece. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  aspect.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul.10). . • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  înainte de mascare. izolării). plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.prin proba de presiune la cald conform normativului I 13.

3). • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  prin măsurare directă: . STAS 7656. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.3).. .neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.defecte (fisuri. pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-cortstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . STAS 530/1. deformări. . • Momentul verificării  după pozare. STAS530/1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). arsuri). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metoda de verificare  vizual.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . STAS 7656. . b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul conductei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare  100%. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.pentru conductele din PP conform fişei de agrement.3). • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.  respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare.pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. . • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului.

• Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi locul ei de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametru  tipul.  amplasarea.  înainte de probare.  numărul de elemente. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie.  aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs. fişei de agrement). • Gradul de verificare  100%. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru  tipul armăturii. • Gradul de verificare  100%.2.  aspectul. • Momentul verificării  după poziţionare.  înainte de proba de presiune.  înainte de fixare.3.3).3).  prin acţionare directă. • Metoda de verificare  vizual. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru  spaţiul de acces şi manevră. • Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră. • Metoda de verificare  tipul: vizual. . 3.

golire).  distanţele: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  tipul elementelor de fixare.• Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). • Metoda de verificare  tipul elementelor de fixare: vizual.  înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect.3).  distanţele minime faţă de elementele de construcţie.  înainte de proba de funcţionare.  stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere.  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Momentul verificării  după fixare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul.  respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Momentul verificării  după poziţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. reglare. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.  rigiditatea fixării. • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de fixare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.  încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement.

• Metoda de verificare  vizual.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de fixarea definitivă.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.  distanţele: prin măsurare directă. în cartea cazanului sau în fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru  schema de racordare.1. Montarea echipamentului 3. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. 3.4. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. pe locul de montaj. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.4. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare. • Metoda de verificare  vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.  cotele de montaj.  înainte de proba de funcţionare. . • Momentul verificării  după poziţionarea pe postament.  parametrii tehnici.3). • Momentul verificării  după fixare.  poziţia de montare.• Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. vizual.

a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement.3).  dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după fixarea cazanului. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Metoda de verificare  tipul: vizual.  poziţia de montare. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIRC1. c) Postamentul • Criteriu/Parametru  tipul.• Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare . • Gradul de verificare  100%. d) Aparate de măsură.  nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Metoda de verificare  vizual.  elemente de preluare a vibraţiilor. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement. Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea cazanului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  100%.  dimensiunile.

a instrucţiunilor tehnice producătorului. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  parametrii tehnici. în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  înainte de proba de funcţionare.  poziţia de montare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement. • Metoda de verificare  vizual.3). • Momentul verificării  după poziţionarea pe locul de montaj. • Gradul de verificare  100 %. • Metoda de verificare  vizual.2. • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR.3).  înainte de fixarea definitivă.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.4. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. ale 3. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare .3).

c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de funcţionare.3). instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).100%. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare  vizual.  înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.4. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare  100 %. a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  parametrii tehnici. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIRCI. • Momentul verificării  după fixare (inclusiv accesorii). Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  vizual.3. • Gradul de verificare  bucată cu bucată . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. a normativului I 13.  înainte de proba de funcţionare.  3. b) Amplasarea în instalaţie .3).

• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  poziţia de montare. • Metoda de verificate  tipul: vizual. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după poziţionarea pe locul de montaj. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării  înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modulul sau vasul de expansiune). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement.  cotele de montare: prin măsurare directă.  cotele de montare.• Criteriu/Parametru  locul de amplasare.4. • Gradul de verificare  100%.3).  parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.  dimensiunile.4.  cotele de montare. 3.

• Gradul de verificare  100%. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100 %.5. a fişei de agrement şi a normativului I 13. • Gradul de verificare  bucată cu bucată (pe elemente componente).  poziţia de montare.  3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4.3).3). • Momentul verificării  după fixare (inclusiv accesorii). a normativului I 13. • Metoda de verificare  vizual. a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement.înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement. • Metoda de verificare  vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.  înainte de proba de funcţionare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema tehnologică. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul.  parametrii tehnici. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.

b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Metoda de verificare  tipul: vizual.  distanţele.  cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare.  înainte de fixarea definitivă. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Metoda de verificare  vizual.  dimensiunile. prin măsurare directă. prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100%.3).  poziţia de montare. . • Gradul de verificare  100 %. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  dimensiunile. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea pompei.

 poziţia de montare.4. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.3). • Metoda de verificare  vizual. • Metoda de verificare  vizual.  înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  cotele de montaj. • Gradul de verificare  100 %.6.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.  parametrii tehnici.  3. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Metoda de verificare . • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul.3). prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.

 înainte de proba de funcţionare.  distanţele: prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.  nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.  dimensiunile: prin măsurare directă.3).3). • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  . • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. vizual. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru  tipul. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.  dimensiunile. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunii tehnice ale producătorului. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea compresorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul: vizual.locul şi poziţia de montare.

 înainte de proba de funcţionare. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  parametrii tehnici.3). • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  distanţele: prin măsurare directă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.7.  cotele de montaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Gradul de verificare  100%.3). • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  poziţia de montare.3).  înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  locul şi poziţia de montare: vizual. . • Momentul verificării  după execuţia legăturilor. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul.4. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare • Metoda de verificare  vizual. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.

 înainte de proba de funcţionare.  grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare  pentru fiecare schimbător. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  existenta protecţiei izolaţiei. vizual.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): . • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice producătorului. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice producătorului. • Metoda de verificare  tipul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.• Gradul de verificare  bucată cu bucată. ale ale . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Momentul verificării  după fixare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .3). d) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după proba de funcţionare.

3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.3. • Momentul verificării  înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare  100%. în cazul în care proiectul nu le indică. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III).  înainte de proba de funcţionare.măsurare directă. c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  cotele de montaj.  se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de  construcţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  poziţia şi locul de montare. • Gradul de verificare  100%.8. • Metoda de verificare  vizual.4.3).  distanţa între elemente: prin .  diametrul/numărul racordurilor. • Metoda de verificare  poziţia şi locul de montare: vizual. Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Momentul verificării  după montare. • Momentul verificării  înainte de proba de funcţionare.  locul de amplasare.

a materialelor şi dimensiunilor prevăzute în proiect. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Alte aparate de măsură.100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100 %. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  vizual.  înainte de fixarea definitivă.  3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  scurgeri de apă. • Momentul verificării  după montare.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare.4.  amplasarea. • Metoda de verificare  vizual. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de suport.9. d) Suporţi de susţinere a distribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  după poziţionare.3). • Gradul de verificare  100%. 3. • Metoda de verificare .  poziţia de montare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.5.

punctele termice. • Momentul verificării  după racordarea echipamentelor din centrala termică.prin proba de presiune la rece. • Metoda de verificare  prin proba de presiune la cald conform normativului I 13 • Momentul verificării  după efectuarea probei la rece.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). planşee. izolării).9).  pentru conducte din PP conform fişei de agrement. pardoseli.6.  n elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi.  înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie.  comportarea la dilatare/contractare.  înaintea finisării (vopsirii. pe toată durata probei. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  pentru conducte din alte materiale conform I 13. • Gradul de verificare  100%.  3.  scurgeri de apă.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. . • Gradul de verificare  100%. pereţi. suprafeţe de încălzire). Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglob. . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. .  se admite: . plafoane sau pardoseli). agregate. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice.  în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. după închiderea completă a clădirii. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri. vopsire). pe toată durata probei.efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei.

funcţionarea arzătoarelor.  pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .presiunea aburului. • Condiţii de admisibilitate  conform normativului I 13. Proba de eficacitate • Criteriu/Parametru  gradul de încălzire.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură:  pentru aparatele de măsură şi control: ..temperatura de încercare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (AnexaIII).  pentru cazane: .funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului.pierderile de apă.funcţionarea instalaţiei automate de aprindere.funcţionarea aparatelor de încălzire. • Gradul de verificare  100%. 3. .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.10).presiunea de încercare: .temperatura apei. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III). . .7.  pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . 3. .  pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic caldă/fierbinte: .funcţionarea dispozitivelor de reglare şi de eliminare a fumului. . .funcţionarea alimentării cu combustibil: . • Momentul verificării  după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.debitul de apă.funcţionarea aparatelor de încălzire. . . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.nivelul de zgomot produs de armături. .condiţiile de scurgere a condensului. • Metoda de verificare  prin proba de eficacitate conform normativului I 13.8. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru  pentru toate instalaţiile: .10).

 funcţionarea aparatelor de încălzire.pentru robinete de reglare cu ventil . temperaturii.Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici IPCT. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. gaz sau solid. . . ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. . .pentru radiatoare din fontă. prin măsurare.Normativ I 13.STAS 54. • Momentul verificării  după încheierea execuţiei instalaţiei.  presiunea creată de compresor.Normativ C 142 .pentru pompe. .  presiunea de pornire/oprire a pompelor.  lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. vizual. temperatură.indicarea corectă a datelor. prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual:  condiţiile de scurgere.6).  temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. vizual:  debitul şi temperatura conform I 13.  funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat).Instrucţiuni tehnice ISCIR . conform I 13. • Gradul de verificare  100%. .STAS 1676 . prin măsurare.  pierderile de apă. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii instalaţii.  funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: .STAS10400/1 . vizual. prin proba de etanşeitate. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului. prin măsurare. prin măsurare. presiune.  nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţie (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.  temperatura gazelor de ardere..  funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezervorului de zi de combustibil.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. presiunii şi nivelului de zgomot.  temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. prin măsurare. . STAS 1308 sau STAS 3317 – pentr combustibil lichid. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite.  presiunea de încercare. .STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .pentru recipiente sub presiune.

STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. STAS 404/1 Ţevi de oţel. cu flanşe. de oţel. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Robinete cu cep. Încercări. diagonale şi axiale. . STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Condiţii tehnice speciale de calitate. Mufe pentru ţevi. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. STAS 530/1 Ţevi de oţel. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. STAS 1601 Armături industriale din fonte. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. STAS 5738/1 Pompe centrifuge. SR. STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. Condiţii tehnice de calitate. Dimensiuni şi toleranţe. Presiuni nominale. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine.Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet. Prescripţii de calcul. Diametre nominale. laminate la cald. Definirea termenilor tehnici. Dimensiuni. Numărul anual de grade-zile. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinet cu cep cu mufe. STAS 2250 Elemente pentru conducte. Clasa B. Calculul necesarului de căldură. Partea 2: Ţevi de conducte. STAS 2099 Elemente pentru conducte. SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Prescripţii de calcul termotehnic. Măsurarea dimensiunilor. SR ISO 7121 Robinete cu sferă. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. STAS 471 Fitinguri din fontă maleabilă. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. trase sau laminate la rece. STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 3417 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală. Calculul necesarului de căldură. STAS 5738/2 Pompe centrifuge. Încercări. presiuni şi diametre nominale. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. SR ISO 1167 . Determinarea rezistenţei la presiune interioară. STAS 1155 Flanşe pentru armături şi conducte. Condiţii tehnice speciale de calitate. fără sudură. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Partea 1: Ţevi de uz general.4839 Instalaţii de încălzire. Tipuri. Clasa C. Nomenclator. diagonale şi axiale. fără sudură.

STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul Clasificare. presiuni nominale şi diametre. C4. Robinete de închidere. Tipuri. SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. I 37 Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. Robinete de reţinere cu clapă. SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate la presiune. Tipuri. Robinete de reţinere. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. I 35 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. presiuni nominale şi diametre. Lungimi de legătura faţă-la-faţă. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. Condiţii tehnice speciale de calitate. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Robinete de reglare. . Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale. utilizate la presiune Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. I 40 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. cu flanşe. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. I 29 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. I 36 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. trase sau laminate la rece. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. Tipuri. C1. NP 029 Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. presiuni nominale şi diametre. utilizate la presiune. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. Tipuri. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul.STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Robinete de comutare. I 13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. presiuni nominale şi diametre. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. STAS 11751 Armături industriale din fontă şi oţel. C15 Instrucţiuni ISC1R.

2 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.  Instalaţii de desceţare.  Instalaţiile de avarie.1. autocare.  Instalaţiile de ventilare de proces.  aparatelor pentru ventilare şi încălzire. 3.  gurilor de refulare şi aspiraţie. în Anexa 1-V.  Instalaţii de încălzire cu aer cald.1.  Instalaţii de supraumidificare.  dispozitivelor de ventilare naturală organizată.  Instalaţiile de transport pneumatic.  dispozitivelor de închidere.  Instalaţii de climatizare "numai aer'/'aer apă". Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru .  aparatelor de răcire şi climatizare.  Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3.  Instalaţii de climatizare parţială.  Instalaţiile de climatizare pentru automobile.  Instalaţii de desprăfuire. vapoare. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor:  Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale.Caiet Instalaţii V . climatizare şi încălzire cu aer cald 1.  Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare.  dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.  Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu. panouri.  echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. trape etc). 3. reglare şi accesoriilor canalelor de aer.  aparatelor de automatizare. măsură şi control. trenuri.  Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile de ventilare din mine.  dispozitivelor de ventilare locală.Instalaţii de ventilare. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării :  canalelor de aer şi a pieselor speciale.  Instalaţii de ventilare de înaltă presiune.  Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi.

• Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. lovituri.3). înainte de proba de etanşeitate. fisuri. .tipul materialelor. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . conform I 5.  aspectul îmbinării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. arsuri sau cojeli).neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelşi diametru (secţiune dreptunghiulară). c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  dimensiunile canalelor de ventilare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  aspectul materialelor. • Metoda de verificare  prin măsurare directă:  conform STAS 9660. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificărilor  după executarea îmbinărilor. abateri de poziţie între elementele îmbinării). .3). • Gradul de verificare  100%.defecte vizibile (deformări. • Condiţii de admisibilitate  . • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor.defecte (fisuri.  conform normativului I 5. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. • Metoda de verificare  vizual.

• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrilor (Anexa IV.neuniformităţi (băşici.  aspect. e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru  respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Momentul verificării  după proba de etanşeitate. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. 16).  înainte de mascare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . .3). • Gradul de verificare  100 %. • Gradul de verificare  100%. aplicarea stratului de grund). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).să corespundă prevederilor proiectului. încreţituri). conform proiectului. discontinuităţi. • Momentul verificării  după pozare.3).  • Momentul verificării  înainte de protecţia anticorozivă şi izolare.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. nici la îmbinările tubulaturilor. conform normativului I 5. d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor. • Metoda de verificare  vizual.

 grosimea.  se admit: . g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor. prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).alte tipuri de elemente de susţinere. faţă de cele prevăzute în proiect.  înainte de mascare. minim 25 % din elementele de fixare.3). pentru canalele de aer verticale. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe 1 metru înălţime. • Metoda de verificare  tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normativului I 5. .  distanţa între două elemente succesive de susţinere. • Momentul verificării  pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. • Gradul de verificare  100%. conform proiectului. • Gradul de verificare  prin sondaj. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după proba de etanşeitate.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  grosimea izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  distanţa: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  aspectul izolaţiei. • Metoda de verificare  tipul: vizual.3).• Gradul de verificare  100%.  pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.

• Condiţii de admisibilitate  accesibilitatea la locul de montare a canalelor. .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. • Momentul verificării  înainte de acoperirea lor.1. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor devin ascunse (Anexa IV. 3. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru  aspectul termoizolaţiei. 3.toleranţa de + 10 % la grosime.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  se admite: . Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru  posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.4. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru  paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie.2. . diferite faţă de prevederile proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. 3.3.toleranţe la grosime. când nu este indicată în proiect. • Metoda de verificare  vizual.defecte vizibile. • Momentul verificării  după montarea canalelor de aer.  înainte de proba de etanşeitate. . . • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  prin măsurare.2). • Gradul de verificare  100%.. neuniformităţi. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).

antifoc.  înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.3).  locul de amplasare. Montarea dispozitivelor de închidere.2.  3. • Metoda de verificare  vizual.2. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. antifum) • Criteriu/Parametru  tipul. reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3.3). Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. • Metoda de verificare  tipul: vizual. • Momentul verificării  după proba de etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. . Montarea clapetelor de reglare si şibărelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. • Gradul de verificare  100%.aspectul hidroizolaţiei. • Momentul verificării  înainte de proba de funcţionare. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

 numărul  locul de amplasare. Montarea coturilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  vizual. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru  tipul. .  etanşeitatea.3. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. 3.2. paralele) • Criteriu/Parametru  tipul.  locul de amplasare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare  tipul: vizual. 3.5. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie.2.4.3). 3. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare  100%.  poziţia de montaj.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.2.  înainte de proba de funcţionare.3).  locul de amplasare: prin măsurare directă.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.

2. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru  tipul.16). 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  locul de amplasare: prin măsurare directă.  locul de amplasare.7. înainte de proba de etanşeitate.2. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare .16). numărul şi locul de amplasare.  etanşeitatea. • Gradul de verificare  100 %.  3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.  etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.etanşeitatea: prin proba de etanşeitate.  absenţa scăpărilor de aer. • Documente încheiate  Proees-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de etanşeitate. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV.  absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Momentul verificării  tipul.6. • Momentul verificării  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  numărul.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. numărul şi locul de amplasare.

• Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.  locul de amplasare.locul de amplasare: prin măsurare directă. înainte de montarea plafonului fals. • Momentul verificării  după montarea canalelor de aer.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Anemostate • Criteriu/Parametru  tipul. de introducere • Criteriu/Parametru  tipul. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. • Gradul de verificare  100%. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.3.  montarea garniturii de etanşare.3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). de transfer.  numărul. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie). 3. • Momentul verificării  după montarea canalelor de aer. • Metoda de verificare  tipul şi numărul grilelor.  numărul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). garnitura de etanşare: vizual.  locul de amplasare: prin măsurare directă.3.  locul de amplasare.1.

3).3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  tipul şi numărul panourilor. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Panouri de refulare • Criteriu/Parametru  tipul. numărul şi locul de amplasare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.3.  numărul. garnitura de etanşare: vizual.  locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. numărul şi locul de amplasare.3.  locul de amplasare.  numărul.3). înainte de finisarea plafoanelor.  montarea garniturii de etanşare. • Momentul verificării  după montarea pe suporţi.respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. .  locul de amplasare: prin măsurare directă.  3. Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  după fixarea de tubulatură.3).

Prize de aer (de perete. 3.  locul de amplasare: prin măsurare directă.  locul de amplasare: prin măsurare directă. guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru  tipul. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.7. 3. .6. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  numărul.  locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru  tipul. de acoperiş.3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării  după montare.3).3).  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după montarea în instalaţia de ventilare. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.5.3. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru  tipul.  locul de amplasare.3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  numărul.  numărul.  locul de amplasare.

5.1.  locul de amplasare: prin măsurare directă.• Momentul verificării  după montarea în instalaţia de ventilare.5.  poziţia de montare.) • Criteriu/Parametru  tipul.  materialul.3). Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3. • Momentul verificării  după montarea canalelor de aer.4.  aspectul. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.  locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. • Momentul verificării  înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  locul de amplasare. 3. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. panouri. 3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). . • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  numărul. • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. trape etc. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

• Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  numărul • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.  locul de amplasare.5.3). 3.  locul de amplasare: prin măsurare directă.2. Luminatoare • Criteriu/Parametru  tipul. Coşuri de evacuare (individuale.5. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  locul de amplasare. • Momentul verificării  după montare. 3.  locul de amplasare: prin măsurare directă.3. 3.3). • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  înainte de finisarea canalelor de aer.4. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru  tipul. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.2). • Metoda de verificare  tipul: vizual.5.  locul de amplasare. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Deflectoare • Criteriu/Parametru  tipul.  numărul.

1.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după montare.  3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).5.  locul de amplasare. • Metoda de verificare  tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. 3.6. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţe cu proiectul.  locul de amplasare.  montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Metoda de verificare  tipul: vizual. • Momentul verificării  după montare.6. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.tipul şi numărul: vizual. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după montarea canalelor verticale de aer. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  locul de amplasare: prin măsurare directă.5.prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru  tipul. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3. Hote • Criteriu/Parametru  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. înainte de proba de funcţionare.

• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.6.2. Absorbfii marginale, nise de laborator
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare.
• Metoda de verificare
 tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.6.3. Duşuri şi perdele de aer
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare.
• Metoda de verificare
 tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100.%.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.7. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi
climatizare
3.7.1. Ventilatoare
• Criteriu/Purametru
 tipul;
 locul de amplasare;

poziţia de montare;
 parametrii tehnici;
 elementele de amortizare;
 modul de racordare.
• Metoda de verificare
 tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, elementele de amortizare, modul
de racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3).

3.7.2. Baterii de încălzire şi răcire
• Criteriu/Purametru
 tipul;
 locul de amplasare;
 poziţia de montare
 parametrii tehnici;
 modul de racordare şi susţinere (după caz).
• Metoda de verificare
 tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de racordare şi susţinere:
vizual;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.7.3. Filtre de aer
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare;

parametrii tehnici;
 modul de racordare şi postamentul (după caz).
• Metoda de verificare
 tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi postamentul: vizual;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.7.4. Separatoare de praf
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare;
 parametrii tehnici;
 modul de racordare şi susţinere (după caz).
• Metoda de verificare
 tipul, parametrii tehnici, modul de racordare şi susţinere vizual;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.7.5. Camere de umidificare
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare;
 parametrii tehnici.
• Metoda de verificare
 tipul, parametrii tehnici: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării

după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.7.6. Ventiloconvectoare
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare;
 parametrii tehnici;
 modul de racordare.
• Metoda de verificare
 tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale
producătorului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare)
• Criteriu/Parametru
 tipul;
 locul de amplasare;
 parametrii tehnici;
 modul de racordare.
• Metoda de verificare
 tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin verificarea
corespondenţei cu proiectul;
 locul de amplasare: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare, înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.

• Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare.9.  locul de amplasare. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  tipul.8. parametrii tehnici. 3. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). modul de susţinere: vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.7. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru  tipul.  locul de amplasare.3).3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după montare. 3. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. . • Metoda de verificare  tipul: vizual.7.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după montare.  modul de susţinere. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  parametrii tehnici.

locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă.7. • Momentul verificării  după montare. • Momentul verificării  după montarea aparatelor.  locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare: vizual. .  se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.  parametrii tehnici. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  locul de amplasare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru  tipul.  modul de racordare.  panta (după caz).3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici.  locul de amplasare.3).  dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).7. • Metoda de verificare  tipul.3.11. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.10. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).  izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare  100%.  tipul şi distanţele între elementele de susţinere. înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare  tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. poziţia de montare. când nu este prevăzută în proiect.  poziţia de montare. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. 3.

 modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea de evacuare a gazelor arse. 3. înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  modul de susţinere. • Momentul verificării  după montare. când nu este prevăzută în proiect. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.  parametrii tehnici.  locul de amplasare: prin măsurare directă.8. . modul de racordare şi de susţinere: vizual.  locul de amplasare.  se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. • Momentul verificării  după montare. parametrii tehnici. Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru  tipul.2. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici. modul de racordare şi postamentul: vizual. Aeroterme pentru abur/apă caldă.3). • Metoda de verificare  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.3. fierbinte • Criteriu/Parametru  tipul. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.8. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  modul de racordare.1.  postamentul (după caz).  parametrii tehnici.  distanţele: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Metoda de verificare  tipul.8.  distanţele faţă de elementele de construcţie.

 elementele de amortizare. 3.  stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. modul de racordare şi postamentul: vizual. • Aparatura de verificare .  stabilitatea fixării. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. parametrii tehnici. • Momentul verificării  după montare.  locul de amplasare.  distanţele: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării  după montare.  postamentul.3).4. modul de racordare: vizual.  modul de racordare.3.  distanţele faţă de elementele de construcţie. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  parametrii tehnici. • Metoda de verificare  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru  tipul.  locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.8. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  parametrii tehnici.  modul de racordare. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  tipul. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare.3). elementele de amortizare. parametrii tehnici. 3.8.

înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru  tipul. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3.  dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. modul de racordare şi postamentul: vizual. 3. când nu este prevăzută în proiect. • Metoda de verificare  tipul. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Gradul de verificare  100%.  locul de montare. • Metoda de verificare  tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).3).8. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  3. • Momentul verificării  după montare.  locul de amplasare.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). parametrii tehnici.  panta de montare (după caz).1.  modul de racordare.  postamentul (după caz). locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă • Momentul verificării  după montarea aparatelor. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.  tipul şi distanţele între elementele de susţinere.  parametrii tehnici. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.9. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile conductelor de legătură.  izolaţia şi protecţia izolaţiei.3).  distanţele: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .5. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.9.

 locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  tipul conductelor şi a elementelor de susţinere.  modul de fixare. • Gradul de verificare  bucată cu bucată.  panta de montare (după caz).  locul de montare. modul de racordare şi fixare vizual.  izolaţia şi protecţia izolaţiei. parametrii tehnici.9.  dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru  tipul.  tipul şi distanţele între elementele de susţinere. 3.  modul de racordare. • Momentul verificării  după montare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării  după montarea aparatelor.  3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3).2. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.  parametrii tehnici. • Metoda de verificare  tipul.  distanţele: prin măsurare directă.9.

• Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).  pentru canalele de aer: etanşeitatea. nivelul de zgomot şi vibraţii. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru  pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor.  pentru ventiloconvectoare: temperatura.  pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea.  pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. înainte de proba de etanşeitate. presiunea. temperatura şi debitul aerului.  numărul.  pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). 3. debitul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul numărul şi locul de amplasare.11.  pentru ventilatoare: debitul.respectarea prevederilor proiectului.  pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul).  pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului.  pentru punctele de măsurare: etanşeitatea. când nu este prevăzută în proiect. • Momentul verificării  după montare.10.  se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. măsură şi control • Criteriu/Parametru  tipul. . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).  pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici.  pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea. Aparate de automatizare.  pentru camerele de umidificare: temperatura. • Gradul de verificare  bucată cu bucată . umiditatea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea.3).  3. nivelul de zgomot şi vibraţii.  locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.  pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea.  locul de amplasare în instalaţie. debitul. • Metoda de verificare  tipul şi numărul: vizual.

 lipsa scăpărilor de aer în instalaţie.  .  debitul. umidităţii. vizual.  funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare.  pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. nivelul de zgomot.  pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. prin măsurare. • Momentul verificării  după încheierea execuţiei instalaţiei.6).  nivelul de zgomot şi vibraţii. temperatură.  funcţionarea aparatelor: vizual.  pierderile de aer prin proba de etanşeitate. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori:  ± 5 % ÷ ± 10 % pentru debitul de aer. presiunea. temperaturii. vibraţii şi nivel de zgomot. nivelul de zgomot şi vibraţii.  funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.  pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. presiunii. presiunea şi temperatura. vitezei. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). presiune. temperatura şi umiditatea. viteză. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului de aer.  pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul. viteza. umiditate. viteza. • Gradul de verificare  100%.pentru aparatele cu inducţie: temperatura. ± 5 % pentru temperatură şi presiune. conform I 5. prin măsurare. conform I 5. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii instalaţii. • Documente încheiate  Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. debitul. cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun.

Acustică. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje.Acustică în construcţii. Aparate de măsurat şi control. STAS 10822 . Clasificare şi tipizare. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. STAS 13046/1 . Rame cu jaluzele. Rame cu jaluzele.Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial. STAS 10750 .Anexa 1-V Documente de referinţă STAS 185/6 . de ventilare şi de gaze naturale. STAS 9660 .Instalaţii de ventilare şi climatizare.Instalaţii de ventilare şi condiţionare. STAS 6562 . Canale de aer. Nivel de admisibil vibraţii. I 5 .Ventilatoare. Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării. STAS 6156 .Instalaţii de încălzire şi ventilare. SR ISO 1996-1 . Semne convenţionale. Terminologie.Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări. I 5/1 . .Normativ privind proiectarea şi executarea instaţiilor de ventilare şi climatizare. STAS 13046/2 .Ventilatoare de uz general. Forme şi dimensiuni.Tuburi Pitot-Prandtl. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.Instalaţii de ventilare şi climatizare. Terminologie şi clasificare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. STAS 13046/3 .Măsurarea presiunii. Determinarea caracteristicii de reglare. de încălzire centrală. I 26 . STAS 7465 .Instalaţii de ventilare şi condiţionare. STAS 7347/1 . Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. STAS 4369 . Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.Instalaţii sanitare. vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl. Rame cu jaluzele. STAS 6563 . Rame cu jaluzele. Metode de măsurare.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune.

Nu fac obiectul prezentului normativ:  Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor naturale.  4 bar. . STAS 7656. conform agrement.pentru conducte din Cu. 3. aflate în aval de staţia de predare. .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).1. DOMENIUL DE APLICARE Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 2. STAS 530/1. . Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde sistemele de alimentare cu gaze naturale combustibile. 3. . Montarea conductelor 3. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru  tipul materialului.A. • Metoda de verificare  vizual: .PE.defecte (fisuri.  armăturilor şi aparatelor de măsură şi control.1. arsuri. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare  100%. STAS 6898/1. Instalaţii de gaze naturale 1.Caiet Instalaţii VI .  echipamentelor.A.  aspectul materialului.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.1.pentru conducte din PP conform agrement. pentru conducte de oţel. cu presiune mai mare de 6 bar. cu presiunea egală sau mai mică de:  6 bar. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. pori sau cojeli). în Anexa 1-VI. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării  conductelor şi racordurilor. în conformitate cu normativul 1 6 . STAS 6898/2.  Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere  Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare. pentru conducte de polietilenă. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.

pentru conductele din oţel conform STAS 404/1..neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. • Metoda de verificare  vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. după caz). STAS 6898/1. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare filetare.3). • Gradul de verificare  100%.  grosimea.3). . • Metoda de verificare  prin măsurare directă: . STAS 6898/2. conform agrement.3). STAS 530/1. • Momentul verificării . • Momentul verificării  după pozare. . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.  cotele de montaj: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului.  poziţia de montare. STAS 7656. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).pentru conducte din Cu.  cotele de montaj.

după montarea conductelor. abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Metoda de verificare  vizual. pentru conductele exterioare.  înainte de mascare. • Gradul de verificare  100%.  grosimea izolaţiei. loviri.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). .  aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  pentru grosime: 10%. • Gradul de verificare  100%.  aspectul izolaţiei. după execuţia izolaţiei. fisuri. • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100%. ramificaţii şi armături. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).  continuitatea izolaţiei la îmbinări. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Momentul verificării  după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).defecte vizibile (deformări.  . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de presiune. după caz. • Metoda de verificare  tipul.  înainte de lansarea în şanţ.3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării.  protecţia izolaţiei.  grosimea: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor.

• Gradul de verificare  100%. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte vizibile.2). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.1.2.2). b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru  aspectul.1.  poziţia de montare.  existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării  înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  respectarea prevederilor NP 029. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru  tipul. . Conducte gaze naturale 3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după caz (Anexa IV. • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual. • Condiţii de admisibilitate  conform prevederilor proiectului şi NP 029.2. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. .• Condiţii de admisibilitate  nu se admit.  cotele de montaj: prin măsurare directa. 3. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.  cotele de montaj.1. neuniformităţi. .3). • Metoda de verificare  vizual.

2. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. întărituri etc). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2.  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru  dimensiunile suporturilor. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare . • Momentul verificării  după pozare. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru  tipul şi dimensiunile elementelor componente ale estacadelor (stâlpi.3).3. tălpi.3). înainte de fixare.2. • Gradul de verificare  100%. 3. rigle. • Gradul de verificare  100%.  distanţa între suporturi. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.  modul de fixare. • Metoda de verificare  dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.1.  racordurile şi piesele speciale.  distanţa între estacade.

în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 6.  valoarea distanţei între conductele.  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. înainte de fixare.  distanţa: prin măsurare directă.  modul de fixare.3). • Metoda de verificare  tipul: vizual.I 7. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conducte.3). • Aparatura de verificare  . • Momentul verificării  după pozare. pentru fiecare caz. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru  poziţia relativă între conducte. minim 25 % din elementele de fixare. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite.  se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Metoda de verificare  poziţia: vizual.  în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.I 13. c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor:  distanţa între două elemente succesive de susţinere.  distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării  în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. faţă de cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). în punctele de susţinere (ancorare). • Gradul de verificare  prin sondaj.

 înainte de montarea conductelor. pe toată durata probei.1.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru diametrul interior al manşonului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  3. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru .5. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după înglobarea în elementele de construcţie. • Momentul verificării  înainte de izolare. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit:  variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.15). • Condiţii de admisibilitate  se admite: . 3.încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).4.1. conform fişei de agrement.  scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). cupru. d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru  diametrul interior al manşonului.3). Proba de presiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de încercare pe durata probei. conform I 6 şi Instnicţiunilor Tehnice ISCIR. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.2.  scăpări de aer.  pentru conducte din PP.  lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Metoda de verificare  prin proba de presiune cu aer. minim 50 % din treceri.2. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  prin sondaj. .

încreţituri). . • Metoda de verificare . 3.neuniformităţi (băşici.  amplasarea. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru  tipul armăturii. izolării). mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. conform normativului I 6. • Gradul de verificare  100%.  3.  scăpări de gaze.  aspect.scăpări de gaze pe traseu. 15).  înaintea finisării (vopsirii. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Momentul verificării  după efectuarea probei cu aer. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV.1. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru  respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.presiunea de încercare. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după proba de presiune/etanşeitate. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .6.  înainte de acoperire etc.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. • Metoda de verificare  prin proba de presiune cu gaze.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă . . • Metoda de verificare  vizual. discontinuităţi. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . pe toată durata probei.3).variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare.2.2. aplicarea stratului de grund).

• Aparatura de verificare • Documente Încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după poziţionarea pe locul de montaj.  înainte de probare.  parametrii tehnici. • Aparatura de verificare • Documente încheiate .  înainte de fixarea definitivă.3. în fişa tehnică sau în fişa de agrement. • Gradul de verificare  100%. • Metoda de verificare  vizual. • Metoda de verificare  vizual.1. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie:  înainte de proba de presiune. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement.3. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Gradul de verificare  100 %. • Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră.vizual. • Gradul de verificare  100%.  prin acţionare directă. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi Iocul de amplasare. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie.3).  3.3) b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru  spaţiul de acces şi manevră. Montarea echipamentelor 3.

a fişei de agrement si a instrucţiunilor ISCIR.  locul de amplasare: prin măsurare.3). • Momentul verificării  înainte de montarea în instalaţie. a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR C1.  înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.3). • Metoda de verificare  poziţia: vizual. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.  3. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.  diametrul şi numărul racordurilor.  poziţia de montare. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  vizual.3). • Gradul de verificare  bucată cu bucată. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare. • Momentul verificării  după fixare (inclusiv accesorii). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.

• Momentul verificării  după poziţionare.  înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  vizual. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. d) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru  .  distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului de suport. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  după montare.3).  se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  poziţia şi locul de montare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare  poziţia şi locul de montare: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a materialelor şi a dimensiunilor prevăzute în proiect.  înainte de fixarea definitivă. în cazul în care proiectul nu le indică. • Gradul de verificare  100%.100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului. c) Suporturi de susţinere a distribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru  tipul.  cotele de montaj.3).  amplasarea.

• Momentul verificării  înainte de proba de funcţionare.  locul de amplasare. • Metoda de verificare  vizual. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul.  3.defecte (fisuri. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit. pori sau cojeli). .3. 3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. . • Metoda de verificare  vizual. Alte aparate de măsură. • Gradul de verificare  100%.3.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor.  poziţia de montare. • Aparatura de verificare .  aspectul materialului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.tipul. arsuri.3). • Metoda de verificare  vizual. • Momentul verificării  după montare. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.3).

 grosimea. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.  aspectul îmbinării.  sensul şi mărimea pantei. • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. • Metoda de verificare  vizual. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Momentul verificării  după pozare. . . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul • Crileriu/Parametru  locul de amplasare.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei.3).modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. prin măsurare. dacă e cazul.• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. • Gradul de verificare  100%. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  sensul şi mărimea pantei.

3).  pentru grosime: 10 %.5.defecte vizibile. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  aspectul izolaţiei.  grosimea: prin măsurare directă.3). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.3). 3. • Condiţii de admisibilitate  fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere. • Metoda de verificare  tipul. • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100 %. înainte de proba de funcţionare. e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  rigiditatea fixării. .  grosimea izolaţiei. după caz. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare  prin verificarea strângerii. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .• Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării  după îmbinare. neuniformităţi.  temperatura fluidului de încercare. Proba de funcţionare a) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare. • Momentul verificării  după execuţie. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.  protecţia izolaţiei.

 deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru  presiunea de utilizare la debit maxim şi minim. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare.  . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%.  evacuarea integrală a gazelor de ardere.  indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control.  funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale.  comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.  în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.  modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prin măsurare.  presiunea de utilizare: prin măsurare. presiunii (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).  indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual. • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite.  durata încercării. • Momentul verificării  după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii instalaţii: vizual.temperatura mediului ambiant.  funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ± 10%.  comportarea regulatoarelor. pe toată durata probei.  modul de evacuare a gazelor de ardere. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului.6). • Momentul verificării după proba de etanşeitate a instalaţiei. 15). • Metoda de verificare  prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6.  funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.

Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă. I 6 PE . C 130 . Prescripţii fundamentale.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimenta cu gaze naturale. I 6/1 .Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate.Instalaţii de gaze naturale.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.Anexa 1-VI.A Documente de referinţă STAS 8281 . .Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice activităţii de distribuţie a gazelor naturale. . Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. I 6 . I 12 . I 27 . I 14 . Reţele de transport.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică:  calitatea materialelor şi montării conductelor.  Instalaţiile pentru depozitarea G.. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. din instalaţiile tehnologice de producere a G. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G. armăturilor. • Metoda de verificare  vizual: .  Staţiile de distribuţie care utilizează G.Caiet Instalaţii VI .1.L. la furnizor.L  Recipientele de stocare a G. • Gradul de verificare  100%.) 1. STAS 715/2.B.P. măsură şi control cu care acestea sunt dotate. Montarea conductelor 3. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului I 31.1.  Prepararea hranei. (fixe sau mobile) şi echipamentele de reglare.L.L. precum şi pentru transportul G.P.B.P. 2.P. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.  Recipientele pentru stocarea G. siguranţă.L. în Anexa 1-VI. drept carburanţi pentru autovehicule.P. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.  Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice.L.L.  Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum.P. STAS 530/1.) destinate utilizării la consumatori pentru:  Instalaţii de încălzire centrală şi locală.L. de la furnizor la beneficiar.P.P.L. şcolare etc).P. şi din staţiile de distribuţie a acestuia. 3.  aspectul materialului.L. 3.1.P. • Condiţii de admisibilitate .  respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.L. altele decât G.  Laboratoare (sanitare. Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile pentru gaze combustibile. • Momentul verificării  înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor.P.

nu se admit: . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual.3).  poziţia de montare.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Momentul verificării  . • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după pozare. după caz).3). STAS 715/2 • Momentul verificării  înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor (debitare. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru  tipul. • Metoda de verificare  vizual. pori sau cojeli).  grosimea. . • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Metoda de verificare  prin măsurare directă: . • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. arsuri. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.3). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  cotele de montaj: prin măsurare directă.  cotele de montaj. filetare.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificări' • Documente încheiate  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte (fisuri. STAS 530/1.

 grosimea: prin măsurare directă. loviri.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  . f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  înainte de proba de presiune. • Metoda de verificare  tipul. • Momentul verificării  după proba de presiune cu aer.  grosimea izolaţiei. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Metoda de verificare  vizual.  continuitatea izolaţiei la îmbinări.  protecţia izolaţiei. • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100 %.3).  aspectul izolaţiei. poziţia şi cotele de montaj. • Momentul verificării  înainte şi după executarea îmbinărilor. fisuri. .defecte vizibile (deformări.  aspectul îmbinării. pentru conductele exterioare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. • Gradul de verificare  100%.  înainte de acoperirea tranşei. după caz. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de presiune cu aer. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  pentru grosime: 100%. ramificaţii şi armături.3). • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  înainte de lansarea în şanţ. abateri de poziţie între elementele îmbinării).după montarea conductelor. e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării.

.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Momentul verificării  după proba de presiune cu aer. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  continuitatea la îmbinări. după caz. • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual.  cotele de montaj.  aspect. umflături.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. • Gradul de verificare  100%. ramificaţii şi armături.1. .1. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.3).  3.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 Anexa 2). porţiuni neaderente etc).nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate  conform prevederilor proiectului şi Normativului I 31.defecte vizibile.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor 3. g) Vopsirea • Criteriu/ Parametru  culoare.  poziţia de montare.  cotele de montaj: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  vizual. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. neuniformităţi.defecte vizibile (neuniformităţi.2. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit.

 respectarea prevederilor Normativului I 31. • Metoda de verificare  vizual. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru  aspectul.2. • Momentul verificării . 3. Conducte exterioare montate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru  dimensiunile suporturilor. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.2.  3. • Metoda de verificare  dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .3).  modul de fixare. Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de rezistenţă. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.3.2.  valoarea presiunii de etanşeitate.  scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.Anexa 2).  existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Gradul de verificare  100%.3).Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare  conform I 31 şi Prescripţiilor tehnice ISCIR.  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  distanţa între suporturi.1.

 distanţa: prin masurare directă. • Metoda de verificare  poziţia.1. I 13. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 31. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite. vizual. înainte de fixare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pentru fiecare caz. • Momentul verificării  după pozare. Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie.  valoarea distanţei între conducte. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).3) b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru  poziţia relativă între conducte. înainte de fixare. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  conform I 31.după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant:  înainte de coborârea în şanţ (în cazul încercărilor preliminare):  înainte de izolare. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. I 7. • Aparatura de verificare .15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie (I 31 Anexa 4). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III): • Documente incheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 10% pentru distanţa între conducte. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.3.  3. • Momentul verificării  după pozare.

minim 50% din treceri.  distanţa: prin măsurare-directă. • Gradul de verificare  100 %. fată de cele prevăzute în proiect.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3) c) Modul de fixare si distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor.  se admite toleranţa de ±5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru  diametrul interior al manşonului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru diametrul interior al manşonului: . • Documente incheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  prin sondaj.  distanţa între două elemente successive de susţinere  modul de fixare.  lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.3). • Metoda de verificare  tipul: vizual.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  înainte de montarea conductelor. • Momentul verificării  în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.  în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Momentul verificării  după înglobarea în elementele de construcţie. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte  . • Metoda de verificare  prin măsurare directă.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeştepardoseala. • Condiţii de admisibilitate  se admite: . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.

• Criteriu/Parametru
 valoarea presiunii de rezislenţă,
 valoarea presiunii de etanşeitate,
 scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.
• Metoda de verificare
 conform I 31 şi Prescripţiilor tehnice ISCIR.
• Momentul verificării
 înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de
rezistenţă):
 înainte de vopsire.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 conform I 31.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV.15) şi
proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I 31 - Anexa 5).
3.2. Montarea armăturilor
a) Tipul armăturii şi Iocul de montare
• Criteriu/Parametru
 tipul armăturii,
 amplasarea.
• Metoda de verificare
 vizual
• Momentul verificării
 după montarea în instalaţie
 nainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate.
• Gradul de verificare
 100%
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare.
• Aparatura de verificare
• Documentele încheiate
 proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)
b) Accesul şi posibilitatea de manevrare
• Criteriu/Parametru
 spaţiul de acces şi manevră
• Metoda de verificare
 vizual
 prin acţionare directă.
• Momentul verificării
 după montarea în instalaţie
 înainte de probare.
• Gradul de verificare

100%
• Condiţii de admisibilitate
 posibilitatea de acces şi manevră
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

3.3. Montarea echipamentelor
3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a G.P.L.
a) Tipul şi parametrii tehnici
• Criteriu/Parametru
 tipul:
 parametrii tehnici
• Metoda de verificare
 vizual prin vericarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare, în fişa
tehnică sau în fişa de agrement.
• Momentul verificării
 după poziţionarea pe locul de montaj
 înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi sau a fişeii de
agrement.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)
b) Amplasarea în instalaţie
• Criteriu/Parametru
 locul de amplasare
 poziţia de montare.
• Metoda de verificare
 poziţia: vizual;
 locul de amplasare: prin măsurare.
• Momentul verificării
 după poziţionarea în instalaţie.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor de montare ale
producătorului sau a fişei de agrement, a Normativului I 31 si a Prescripţiilor
tehnice ISCIR.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Modul de racordare în instalaţie

• Criteriu Parametru
 schema de racordare.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 după fixare (inclusiv accesorii)
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 bucată cu bucată.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea
prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice
producătorului, a fişei de agrement si a prescripţiilor tehnice ISC IR
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.3.2. Distribuitoare
a) Dimensiunile
• Criteriu Parametru
 diametrul
 diametrul şi numărul racordurilor.
• Metoda de verificare
 prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 înainte de montarea în instalaţie.
• Gradul de de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)
b) Amplasarea
• Criteriu/Parametru
 poziţia şi locul de montare
 cotele de montaj.
• Metoda de verificare
 poziţia şi locul de montare: vizual
 distanţa între elemente: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 după montare;
 înainte de proba de funcţionare.
• Gradul de verificare
 100%
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit abateri de la prevederile proiectului

ale

se admite depăşirea cu 5% a distanţelor între elementele componente si
elementele de construcţie, în cazul în care proiectul nu le indică.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
c) Elemente de susţinere a distribuitorului
• Criteriu Parametru
 tipul
 amplasarea.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 după poziţionare:
 înainte de fixarea definitivă.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea tipului, a materialelor şi a dimensiunilor prevăzute în proiect.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă
• Criteriu/Parametru
 tipul:
 poziţia de montare.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 după montare.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor
sau a fişei de agrement.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere
a) Aspectul şi natura materialului
• Criteriu/Parametru
 tipul materialului;
 aspectul materialului.
• Metoda de verificare

vizual.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Condiţit de admisibilitate  nu se admit: . c) Traseul • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.  sensul şi mărimea pantei. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor.  grosimea. . • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare ronson de acelaşi diametru.  sensul şi mărimea pantei. arsuri. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Gradul de verificare  100 %. • Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. pori sau cojeli).modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metoda de verificare  prin măsurare directă. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte ( fisuri. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după pozare. dacă e cazul. . • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor.3).3). prin măsurare.3) d) Tipul de îmbinare  . • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului.

3). c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  rigiditatea fixării. neuniformităţi . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).• Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. după caz. • Momentul verificării  după îmbinare. • Metoda de verificare  tipul. • Momentul verificării  după execuţie. • Gradul de verificare  100 % • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţa de cele prevăzute în proiect).  aspectul îmbinării.defecte vizibile.  aspectul izolaţiei. • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual:  grosimea: prin măsurare directă.  vizual. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Metoda de verificare  prin verificarea strângerii. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare.  pentru grosime: 10%.  protecţia izolaţiei. .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).3). • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100%. • Gradul de verificare  100 %. înainte de punerea în funcţiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  fixarea stabilă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere.  grosimea izolaţiei.

• Metoda de verificare  poziţia de montare şi modul de prindere: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul  parametrii tehnici. proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului.• Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  poziţia de montare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Ia consumator (I 31 Anexa 3).L.  locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă.3). • Gradul de verificare  100%. împrejmuirea (după caz) • Criteriu/Parametru  dimensiuni. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor normativului I 31. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).P. • Gradul de verificare  100%. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. • Metoda de verificare  vizual.  modul de prindere:  cotele de montaj. .L.5. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.P. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor.3).  înainte de montarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. Montarea recipientelor de stocare a G. c) Postamentul.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  vizual.  materialul şi poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru  tipul. • Momentul verificării  după racordare. • Gradul de verificare  100%. • Gradul de verificare  100 %. • Metoda de verificare  tipul.L. • Momentul verificării  înainte de poziţionarea recipientelor. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare. • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). • Metoda de verificare  prin măsurare directă.  .material.  după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.P. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.  rezistenţa. • Condiţii de admisibilitale  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).  continuitatea electrică. la consumator (I 31 Anexa 3). materialul şi poziţia de montare: vizual:  continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării  după montare.L. • Gradul de verificare  100%.P.

• Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.L.P.  evacuarea integrală a gazelor de ardere:  funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. • Momentul verificării  după probele de rezistenţă şi etanşeitate. (I 31 . la consumator (I 31Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.6. presiunii (Anexa III).• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.P.  comportarea regulatoarelor. 3.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. Procesverbal de punere în funcţiune a depozitului de G.  modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare:  funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G.L. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului.P. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru  presiunea de utilizare la debit maxim şi minim.  modul de evacuare a gazelor arse:  funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile prevăzute în proiect pentru debite.P.6).: vizual şi prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare:  comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.: vizual:  presiunea de utilizare: prin măsurare.  după inertizarea sistemului.L. • Metoda de verificare  funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.Anexa 7).14).L.P. ..L.

instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil. CR 2 . I 14 .B Documente de referinţă I 31 . montarea.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. I 33 . exploatarea. execuţia. repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate.Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune. CR 1 . exploatarea. I 12 .Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.L). repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică. instalarea. I 27 .Anexa 1-VI.P.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. C 130 .Prescripţii tehnice pentru proiectarea.Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. C20 . execuţia. . cu capacitatea până la 5000 I.). C 8 .P.Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate.L.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.

Caiet Instalaţii VII - Conducte magistrale
1. DOMENIUL DE APLICARE
Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse
în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale:
 Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil:
 Colectoare de canalizare.
Nu fac obiectul prezentului normativ:
 Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie, sere,
construcţii agrozootehnice,
 Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur,
bioxid de carbon, pulbere, spume),
 Conductele din staţii de tratare a apei:
 Conductele din staţii de pompare:
 Canalele din staţii de epurare.
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referinţa sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa 1-VII.
3.
CONTROLUL
CALITĂŢII
LUCRĂRILOR
DE
CONDUCTE
MAGISTRALE
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor la:
 Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului, dimensiuni:
 Asamblarea şi etanşarea tuburilor,
 Izolarea conductei,
 Montarea armăturilor,
 Proba de presiune,
 Marcajul conductelor pe teren.
La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de
conducte.
3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor
a) Aspectul şi natura materialului
• Criteriu/Parametru
 tipul materialului;
 aspectul materialului.
• Metoda de verificare
 vizual
- pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;
- pentru conductele din oţel conform STAS 404/1, STAS.530/1, STAS 6898/1, STAS
6898/2, STAS 7656.
• Momentul verificării
 înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.
• Gradul de verificare
 100%.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit:
- alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

- defecte (fisuri, arsuri, goluri, incluziuni de alte materiale etc).
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Dimensiunile
• Criteriu/Parametru
 diametrul conductei.
• Metoda de verificare
 prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare.
• Gradul de verificare
 cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.
• Condiţii de admisibilitate
 să corespundă prevederilor proiectului.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.2. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei
• Criteriu Parametru
 pregătirea tranşei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe
peretele tranşei;
 executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe
sau a sudurilor care se execută în tranşee;
 pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.
petrol, sau telecomunicaţii;
 finisarea manuală a patului conductei.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 înainte de pozarea conductelor.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3,
 nu se admit,
 denivelări,
 neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toata lungimea şanţului.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor
a) Unghiul de rezemare, stratul de aşezare, starea şanţului
• Criteriu/Parametru

respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în
zona specială (mai ales la conductele din PEID şi PAFSIN);
 rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia, respectându-se panta de
montaj proiectată, cu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor
pronunţate:
 executarea patului de pozare şi montarea conductei numai în uscat, eventual cu
epuizmente:
 executarea masivelor de ancoraj conform proiectului:
 luarea de masuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta
montată nu e acoperită, pentru a nu fi flotată:
 umplutura parţială a conductei, cu excepţia îmbinărilor, pentru proba de
etanşeitate a acesteia:
 protejarea conductei montate împotriva pătrunderii impurităţilor.
• Metoda de verificare
 vizual.
• Momentul verificării
 înainte de pozarea conductelor.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3;
 nu se admit:
- nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare;
- neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului;
- executarea cu apă în şanţ;
- posibilitatea de inundare a tranşei.
• Aparatura de verificare
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
b) Montarea conductelor
• Criteriu/Parametru
 La conducte din beton armat precomprimat:
- verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al
tubului;
- rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.
 La conducte din polietilenă (PEID):
- pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi, pentru a compensa contractarea şi
dilatarea:
 La conducte din fontă ductilă:
- devierea admisibilă în funcţie de diametru;
- jocul axial maxim;
- curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept:
- existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare;
 La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă:
- existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării:
- curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor:
- devierea unghiulara maxima admisibilă.

• Metoda de verificare
 vizual,
 jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă.
• Momentul verificării
 înainte de lansarea în şanţ.
• Gradul de verificare
 100 %.
• Condiţii de admisibilitate
 nu se admit:
- nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor
prevăzute în proiect:
- nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în
proiect;
- defecte de aspect;
- valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect
sau normativele tehnice în vigoare;
 se admit, in cazul în care nu sunt prevăzute de proiect, următoarele valori:
- pentru fonta ductilă:
Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru:
Dn 60+150 5 grade ecart 52 mm
Dn 200+300 4 grade ecart 42 mm
Dn 350+600 3 grade ecart 32 mm
Dn 700+800 2 grade ecart 25mm
Dn 900 şi 1000 1 grad 30 min. ecart 19 mm
Joc axial maxim funcţie de diametru:
Dn 60+200 30mm
Dn 250+1000 40 mm
- pentru conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă:
Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru:
Dn 300+525 3 grade 314 mm la 6 m lungime
Dn 600+1000 2 grade 209 mm la 6 m lungime
Dn 1200 1 grad 105 mm la 6 m lungime.
• Aparatura de verificare
 mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).
• Documente încheiate
 Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).
3.4. Izolaţia conductelor
• Criteriu/Parametru
 tipul izolaţiei;
 aspectul izolaţiei;
 grosimea izolaţiei.
• Metoda de verificare
 tipul şi aspectul: vizual;
 grosimea: prin metoda defectoscopului cu scânteie.
• Momentul verificării
 după îmbinarea în şanţ.

• Metoda de verificare  vizual:  prin acţionare directă.toleranţe la grosime.• Gradul de verificare  100%.toleranţa de + 10 % la grosime. 3). . • Gradul de verificare  100%. diferite faţă de prevederile proiectului.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. . • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru  tipul armăturii.2).defecte vizibile. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi locul ei de amplasare. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu Parametru  spaţiul de acces şi manevră.  se admite: . . neuniformilăţi. • Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră.  înainte de proba de presiune. 3. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  100%.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).  amplasarea. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .5. • Metoda de verificare  vizual.  înainte de probare. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru verifiearea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. . dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului.tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4atm. .verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. . adâncituri. . verificându-se: .se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. care nu trebuie să fie mai mare de 2°C.existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei. care se menţine minimum 24 ore. conform detaliilor de execuţie aprobate. pregătite pentru proba de presiune: . • Metoda de verificare  verificări preliminare: . Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu: .umplerea întregii conducte: .  proba generală a conductelor magistrale de transport se execută conform probei pe tronsoane.realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei.eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical.durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare).se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei.3). . 3.• Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  scurgerile de apă. după care se ridică presiunea in trepte până la atingerea presiunii de probă. ciobiri ale capetelor. defecte de sudură. după care.starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale: .la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă. exfolieri.existenţa robinetelor de aerisire .. .asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. cu excepţia tuburilor din PEID: . când există pericolul inundării şanţului.6.acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului. . fără a depăşi 500 m.  verificări la proba pe tronsoane: . . .existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului: .probe pe tronsoane de conducte. efectuată conform caietului de sarcini. rezultate în cursul fazei de montaj: .montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat.

• Momentul verificării  înainte de punerea în funcţiune. 3. 17). Marcajul conductelor pe teren • Criteriu/Parametru  existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100 %. . având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  se admite: .o abatere de 10% în panta canalului prevăzută în proiect.panta canalului.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. .7. conform STAS 3051.scurgeri de apă vizibile. .umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. verificăndu-se suplimentar următoarele: .  la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. 18).o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului. . b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu/Parametru  scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. . la îmbinări. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). pete de umezeală pe conducte. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit scurgeri de apa vizibile.pierderile de apă.cota fundului canalului în orice secţiune. • Momentul verificării  înainte de acoperire..închiderea etanşă a tuturor orificiilor..blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul probei. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). pe toată durata probei: . în zona mufelor. . la armături şi dispozitive. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV.

verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilometrice a bornelor.  spălarea reţelei. ± 5 % pentru presiuni.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii conducte. prin măsurare. . • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului.  3.  debitul şi presiunea la conductele sub presiune. vizual. .refacerea părţii carosabile. • Documente încheiate . • Momentul verificării  după încheierea execuţiei conductei.  refacerea părţii carosabile. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % pentru debite. vizual. execuţia şi echiparea căminelor. • Gradul de verificare  100 %. prin: . vizual. vizual.  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit şi presiune. .  poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). vizual. vizual.  execuţia masivelor de ancoraj. . • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. execuţia şi echiparea căminelor. Proba de funcţionare • Criteri/parametru  pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel liber: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.poziţia. . • Gradul de verificare  100 %.  poziţia. • Momentul verificării  după executarea umpluturilor.debitul de apă.8. a trotuarelor şi a spaţiilor verzi. trotuarelor si a spaţiilor verzi.vizual.pierderile de apă.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.  executarea marcării şi reperării reţelelor.verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor.3). vizual.presiunea de încercare: .

. Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV.6).

Ţevi de oţel sudate elicoidal.Ţevi de oţel. STAS 530/1 . STAS 3051 . SR 4163-3 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. I 22 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. SR ISO 3126 . SR 6819 . Indicaţii generale.Anexa 1-VI Documente de referinţă STAS 404/1 .Alimentări cu apă.Sisteme de canalizare. Determinarea rezistentei la presiune interioară. SR ISO 1167 . fără sudură. Reţele de distribuţie. STAS 6675/3 . Prescripţii fundamentale de proiectare. Măsurarea dimensiunilor.Alimentări cu apă. Metode de încercare.Ţevi de oţel. laminate la cald.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. aducţiuni. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. STAS 6898/1 . Partea 2: Ţevi de conducte. prescripţii de proiectare şi de execuţie. .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată.Ţevi din materiale plastice. trase sau laminate la rece. STAS 6898/2 . tară sudură. Studii. Partea I: Ţevi de uz general.

Calitate . 17. defecte sau a altor situaţii nedorite.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. Acţiune corectivă .o deficienţă în caracteristici.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. proiectantului.Anexa I Terminologie şi definiţii 1. 13. 14. referitoare la caracteristicile unei entităţi in scopul de a permite realizarea si examinarea acesteia. serviciu. produs). existente. 15. 12. lucrări) şi care serveşte ca ba/ă pentru oferta furnizorului. 7. 5. 3.document stabilit de beneficiar (client). cu cerinţele de calitate specificate. Acţiune preventivă . livrat de furnizor. 6. (SR 10000-1).absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier.evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii.ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. 16. Îmbunătăţirea calităţii . 10. Controlul calităţii . Conformitate . nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului. documente sau proceduri care fac ca.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate. în scopul prevenirii repetării acestora. 18. o dată ajunsă.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. condiţie) . în scopul prevenirii repetării acestora. 8.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. Beneficiar . Investitori . Inspectorul de şantier . Executanţi (agent economic de execuţie) .document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. Înregistrare . 2. Confirmare . document etc. 4. Fază determinantă . pentru un produs.stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. servicii.consemnarea constatăm că o entitate (lucrare. .prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. o lucrare sau un serviciu calitatea să fie inacceptabilă. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. putând face obiectul unui contract.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. posibile. Control al calităţii în construcţii . 11. prin care se definesc clauzele tehnice. 9. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. Caiet de sarcini . executantului şi al ISC. Condiţii referitoare la calitate . defecte sau a altor situaţii nedorite.partea contractanta care realizează lucrarea. Cerinţă (exigenţă. Neconformitate .satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402).

21.documentaţie tehnică de concepţie. documente incorecte sau neadecvate.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. reprezentant al executantului. pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie. Recepţia lucrărilor de construcţii .actul. documentaţii tehnice de execuţie.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire. 20. Verificare . Proiect . 22. încercări şi verificări. verificări şi încercări necesare. Neconformităţile pot ti defecte fizice. cartea tehnică a construcţiei etc. care descrie ansamblul controalelor de calitate. 23. rezultate necorespunzătoare la încercări. 24.mod (cale. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii. Responsabil tehnic cu execuţia . reglementări tehnice aplicabile. caiet de sarcini etc. . 19. Procedură . compusă din piese scrise şi desenate. livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente. metodă) specificat de a îndeplini o activitate.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic. Plan de control al calităţii (PCC) . sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate. avize ale organelor autorizate.nedeterminată sau neconformă cu cerinţele specifice.document al programului de asigurare a calităţii.

1999 .2002 . C.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie.C.Anexa II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii.1996) . MLPTL . 488/04.O. O.O.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.I 775 .Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.Ordinul nr.1996) . 3/13.O.C.01. 157/23. Ordinul 13/1996 (M.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.1995) . 5/13.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.12.C.O.O. Vocabular.286/11.M.10.Regulament de verificare şi expertizare tehnică. C 300 . HGR 925/1995 (M. OG 20/1998 (M.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.O.O.Regulament privind activitatea de metrologie.07.12.1994) . 147 bis/1998) . MLPAT . .C. 193/28.1995) .07.Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M.516/25. – SA . SR ISO 8402 . Legea 50/1996 (M.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii Lucrări de instalaţii interioare.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală.03. de calitate a proiectelor. C. INCERC .1997) .1997) .07.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii.O.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. 31/N/21. 352/10.Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.O.1995. HGR 272/1994 (M.Ordinul nr.01. M.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii.O. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. P 118 .10.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier NRPM .Legea calităţii in construcţii.176/0S.O.-SA . C 14 .

orizontalitate. .6 3 Debit Debitmetru Rotametru Tub Pitot-Prandtl Contor 1. distanţe.0 4 Temperatură Termometru Termocuplu Termorezistenţă ± 0.5o 5 Rezistenţă de izolaţie Megaohmmetru 1. Mărimea fizică măsurată Aparatul de măsură şi control Clasa de precizie 1 Timp Cronometru. pantă. unghiuri. ceas 2 Presiune Manometru Manometru diferenţial Micromanometru Debro 1. cote de montaj) Şubler Ruletă Şablon 10 Orientare 11 Planeitate. lungimi. Poate fi utilizat orice alt mijloc de măsură şi control ce are funcţiunea şi precizia necesară.Anexa III Aparate de măsură şi control (Exemple) Nr. 9 adâncimi.1 mm/ 1 mm/ - Busolă Nivelă cu bulă de aer Nivelă cu laser Metru 12 Nivel zgomot şi vibraţii Sonometru Dezimetru pentru zgomot 13 Viteză aer Anemometru Velometru Tub Pitot-Parandtl 14 Umiditate Psihrometru ± 2 dB Notă: Aparatura de măsură şi control indicată este orientativă.5 6 Rezistenţă de dispersie Ampermetru Voltmetru Sursă variabilă de curent 7 Rezistenţă electrică (pentru verificarea continuităţii) Indicator de continuitate 8 Rezistenţă priză de pământ Aparat portabil pentru măsurarea rezistenţei prizei de pământ Dimensiuni (diametre. crt. paralelism ±1s 0.

Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor 14. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3. Proces-verbal pentru proba de presiune Ia cald 11. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Dispoziţie de şantier (informativ) 12. Proces-verbal de control preliminar 6.Anexa IV Formulare 1. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. Raport de neconformitate (informativ) 13. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune . Proces-verbal pentru proba de presiune la rece 10. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare 9. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8.

…………….. Data ……………………….…… în calitate de primitor. planşelor nr. ……………. în calitate de predător şi de către ………………….. cote. . ……………. ………………………………. inclusiv documentele anexate care atestă calitatea lucrărilor predate de către ……………….. ……………… ………………….………………… Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. ……………………. ……………. ……………… . prin ……………………………………………. la termenele înscrise mai jos (efectuarea de corecţii şi remedieri.…… ………………………………………………………………………. CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: Numele Prenumele Semnătura ………………….…………………………………………   Concluzii : se (nu se) acceptă predarea-primirea se va accepta după luarea următoarelor măsuri. din ……………… Delimitarea frontului de lucru predate (poziţie. ……………… …………………... CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: EXECUTANT: Numele Prenumele Semnătura ………………….. …………. ………. etc..... …………….)………….. Se consideră executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor..) ……………………….Anexa IV. Abaterile de proiect constatate (dimensiuni geometrice. PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr. axe.. ……………… …………………. etc. etc.1 UNITATEA……………………. axe. nivel. ……………… Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiilor date de ……….. soluţii indicate de proiectant.). existenţa şi poziţia golurilor..

.. ……………. etc. conform prevederilor proiectului. planşelor nr. ……….. …………. EXECUTANT: BENEFICIAR: Numele Prenumele Semnătura ………………….) …………………… Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. ……………… …………………. …………….2 UNITATEA…………………….Anexa IV. ………… şi a reglementărilor tehnice în vigoare ………………………. EXECUTANT: BENEFICIAR: Numele Prenumele Semnătura …………………. PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. ……………… …………………. ……………. din ……………… Faza din lucrare supusă verificării: …………………………………………… Elementele de identificare (sector... ……………. porţiune.. ……………… .. ……………… Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor. nivel. Concluzii :.. ax.

.. ……………… BENEFICIAR: …………………. ……………… *) Se completează pentru toate fazele prevăzute în programul de control . Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): …………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Numele Prenumele Semnătura PROIECTANT: …………………. ………... ……………. …………….……………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … Au stat la baza verificărilor următoarele documente : ………………………. Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: . PROCES VERBAL DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR Nr. ……………… EXECUTANT: ………………….Anexa IV.…………………………………………………………………………...3 UNITATEA……………………. din ……………… *)………………………………………………………………………………… Cu ocazia verificării efectuate la: . …………….

S.Anexa IV. obiectul ……………………… ce se execută pe baza proiectului nr. inspectorului de şantier ………………………………….4 I.. a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind:  calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă  calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse  calitatea lucrărilor constatate de investitor. de înregistrare la societatea controlată Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de specialitate …………………………………………………………………………… la obiectivul …………………………………………………………………………… codul ………………………………………. ……………… ………………………….……. ………. a procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinate pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.. în prezenţa executantului ……………………………………………………………. În baza prevederilor Legii 10/1995. 4..T. ……………………………. ……………… ………………………….. executant şi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale. la faza determinantă …………………………………………………………………. verificat de: Numele şi prenumele Atestat nr. şi a proiectantului ……………………………………………………………………… reprezentat de …………………………………………………………………………. Se constată că: ..L. nr. ce se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. …………………………….S.…………… valabilă până la data de …………………. ………………. aprobată prin Ordinul M.. reprezentat de …………………………………………………………………………. PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE Încheiat astăzi …………. 2. a reglementărilor tehnice în vigoare..C. ……………. În domeniile ……………………………... 3. responsabil tehnic cu execuţia : Numele şi prenumele Atestat nr.…… elaborat de …………………………….1995. Nr..A. ……………………………. În domeniile 1.P.…… Nr. de înregistrare la I. …….C. ……………… ………………………….10... ……………………………. ……………… ………………………….. ……………… …………………………. cu participarea beneficiarului ………………………………………………………… reprezentat de …………………………………………………………………………. autorizat nr. 31/N/02..

. SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare …………………………………………………………………………… MENŢIUNI SPECIALE : …………………………………………………… În baza celor de mai sus... câte un exemplar pentru fiecare semnatar şi originalul la I. ……………….. ……………………………… Soc.C.. …………… ……………. exemplare. comercială Numele Prenumele Semnătura I.S.. …………… …………….     SUNT (NU SUNT) asigurate condiţii corespunzătoare de continuare a execuţiei lucrărilor SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele …………………………………………………………………………………. …………… ……………..C. ……………… EXECUTANT………. SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ LUCRĂRILOR CONTINUAREA EXECUTĂRII Prezentul proces verbal a fost întocmit în ………………. ……………… PROIECTANT……… …………… ……………. ……………… BENEFICIAR ……….S. ……………… .

. …………….. din ……………… Cu ocazia verificării efectuate la ……………………………………………… Au stat la baza verificărilor următoarele documente ………………………… Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii) ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Menţiuni speciale: ……………. …………….Anexa IV. PROCES VERBAL DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR Nr. ………...5 UNITATEA……………………. ……………… . ……………… BENEFICIAR: ………………….……………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: …………………..

……… Executată în cadrul contractului nr. se constată că sunt (nu sunt) asigurate condiţiile corespunzătoare pentru efectuarea recepţiei instalaţiei. ……………… EXECUTANT: …………………. …………….(ne) încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect .(ne) funcţionarea în parametrii normali ai elementelor instalaţiei Observaţii ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… În concluzie. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr.. ………. ……………. din ……………… Privind lucrarea ………………………………………………………...Anexa IV. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. …………………… din ………………… Au stat la baza verificărilor următoarele documente …………………………… În urma probei de funcţionare s-au constatat următoarele : .. ……………… .6 UNITATEA…………………….

Concluzii: .. Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. instalaţiile s-au umplut cu apă după cum urmează: .. ………. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare .conductele prevăzute cu elemente de mascare şi izolare se pot izola şi închide.Instalaţia de canalizare a apelor meteorice.încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri .7 UNITATEA……………………. pe toată înălţimea clădirii .……… Proiect nr. ……………… *) instalaţie de canalizare a apelor meteorice/menajere **) Se va indica prescripţia tehnică .. ……………. din ……………… Denumire instalaţie *) …………………………………………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr..proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare . până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau ale obiectelor sanitare.Anexa IV.Instalaţia de canalizare a apelor menajere. ……………… EXECUTANT: …………………. ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Proba a fost efectuată conform **) …………………………………………… În timpul încercării de etanşeitate. …………….

……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Proba a fost efectuată conform *) ………………………………………………. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică .Anexa IV... ……………… EXECUTANT: ………………….. Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etamşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare... din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………..nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare . ……………. ……………………………………………………………………………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr.. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. Concluzii : . ……….încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri ..proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare .……… Proiect nr.8 UNITATEA…………………….conductele se pot izola şi închide.... …………….

……………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA RECE Nr. ……………… EXECUTANT: ………………….variaţii de presiune la manometru . conform proiect.Anexa IV..……… Proiect nr. izolare termică). . ……………. de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi planşee. Proba a fost efectuată conform *) ………………………………………………. Timp de menţinere la presiunea de probă ……………………...9 UNITATEA……………………. ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Valoarea presiunii de probă ……………… (bar). În timpul probei nu s-au constatat: .fisuri.conductele se pot izola şi închide Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………..proba de presiune la rece a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare. crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări Concluzii: . ……….proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsire.. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică . din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………. sau de înglobarea lor în elementele de construcţie . (ore).

conform proiect. (ºC). ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Valoarea presiunii de probă ……………… (bar).……… Proiect nr. Proba a fost efectuată conform *) ……………………………………………… În timpul probei nu s-au constatat: . din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………. izolare termică). . Timp de menţinere la presiunea de probă …………………….. ……………… EXECUTANT: ………………….. de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi planşee.dilatările şi contracţiile elementelor din instalaţie au fost preluate în condiţii bune. Temperatura agentului termic ………………………. ……………. sau de înglobarea lor în elementele de construcţie .proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsire.. ..proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică .fisuri.variaţii de presiune la manometru . ………. …………….. Concluzii: .10 UNITATEA……………………. crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări . PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr. (ore). conform proiect.deplasări ale punctelor fixe.Anexa IV.conductele se pot izola şi închide Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….

……………… Responsabil ethnic cu execuţia ………… ……………….Anexa IV. DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr. ……….11 UNITATEA…………………….../dată ………………………………… Descrierea neconformităţii şi a modului de rezolvare ………………………….. .. din ……………… Contract ……………………………………………………………….se dispune continuarea lucrărilor Numele Prenumele Semnătura Inspector de şantier ………… …….s-a constatat rezolvarea neconformităţii conform soluţiei date în raportul de neconformitate . ……………….………… .……… Lucrarea ………………………………………………………………………… Faza de lucrare neconformă …………………………………………………… Documentaţia de execuţie ……………………………………………………… Zona de lucru în care a apărut neconformitatea ……………………………… Raport de neconformitate nr. Concluzii: .

RAPORT DE NECONFORMITATE Nr. ………. din ……………… Contract : Beneficiar : Lucrarea Faza de lucrare meconformă Documentaţia de execuţie Zona de lucru în care a apărut neconformitatea Planul calităţii şi faza din planul calităţii la care s-a constatat neconformitatea Descrierea neconcordanţei şi prescripţia faţă de care se reportează Cine a raportat neconformitatea nume funcţie Soluţia de tratare a neconformităţii Emitent soluţie de tratare a neconformităţii Proiectant Neconformitatea a fost eliminată Responsabil cu execuţia Director Responsabil cu execuţia Inspector şantier .Anexa IV.12 UNITATEA……………………...

Din verificările efectuate au rezultat următoarele …………………………….. PROCES VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE ŞI A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTELOR Nr. Concluzii ……………………………………………………………………… Măsurătorile au fost efectuate conform ……………………………………….. ……………… EXECUTANT: …………………. 2. ……………………………. tip …………………. ……………………………………………………………………………………… b) Valoarea rezistenţei de izolaţie între conductele circuitelor şi coloanelor a fost de …………………………………………………………………………………. ……………. ……………… . Controlul continuităţii electrice a conductelor cu izolaţie şi manta (a cablurilor electrice) s-a efectuat după montarea acestora. proiect nr..13 UNITATEA…………………….…… Executată în cadrul contractului nr. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a) Valoarea rezistenţei de izolaţie a conductelor faţă de pământ a fost de ……. ………. seria ………………… Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. din ……………… Privind instalaţia…………………………………………………………. ……………. …………………din ………………….. aparatul de măsurat indicând rezistenţă nulă. cu aparatul ………………………...Anexa IV. 1.

.Anexa IV.verificarea rezistenţei de dispersie ……………………………………… Măsurătorile s-au executat cu aparat…………………………………………. ……………… . măsurătorile executate şi rezultatele obţinute .14 UNITATEA…………………….…………... ……………… EXECUTANT: …………………. ………. Locul unde se efectuiază încercarea ……………………………. PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE A PRIZELOR DE PĂMÂNT Nr.gradul de umiditate al solului (umed/uscat/foarte uscat) ……………….temperatura aerului ……………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… 2. tip ………………………… seria ………………………………………………… Încercarea a fost executată de ………………………………………………… 4.verificarea continuităţii ………………………………………………… .. Concluzii …………………………………………………………………… Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………... din ……………… 1. Încercările. ……………... 3. Condiţii atmosferice . …………….

PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr.Anexa IV.. ……….15 UNITATEA……………………. ……………. …………….……… Proiect nr.proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare. ... ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Proba a fost efectuată conform *) ……………………………………………… Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………..nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică . Concluzii: . din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………. ……………… EXECUTANT: ………………….

alte repere) **) Se va verifica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) Proba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun . Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….……….la executarea instalaţiei (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse în planurile de montaj şi detaliile de execuţie.proba de etanşeitate a fost corespunzătoare prevederilor **) şi normativului I 5-98. ……………… EXECUTANT: …………………. este corespunzătoare .……………… Etanşeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda ***) ………………. longitudinale ale canalelor şi pieselor speciale Concluzii : .. . . ……………… *) Delimitarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie. …………….……….canalele prevăzute cu elemente de izolare şi mascare se pot izola şi închide. Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii la îmbinările transversale... înainte şi după montarea pe poziţie. din ……………… Denumire instalaţie ………………………… tronson*) …….s-a efectuat verificarea modului de fixare şi susţinere a instalaţiei (tronsonului) . nivel. ………………………………………………………………………………………. ………... proiect nr. . precum şi prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare I 5-98 . PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr. ……………. ……………… planşele nr.. axe.. ………. caiet de sarcini …………… Proba a fost efectuată conform **) …………………………….16 UNITATEA…………………….Anexa IV.calitatea execuţiei canalelor de aer şi pieselor speciale.

Concluzii: .Anexa IV.……… Proiect nr. ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Proba a fost efectuată conform *) ……………………………. din ……………… Denumire instalaţie …………………………………………………….………………. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică .. ………. .nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul canalului şi în punctele de îmbinare . ……………. ……………. ...proba de etanşeitate a canalelorcu nivel liber a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare . ……………… EXECUTANT: …………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR CU NIVELUL LIBER Nr..17 UNITATEA……………………. ………………………………………………………………………………………… Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul canalelor şi la punctele de îmbinare..canalul se poate acoperi Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….

18 UNITATEA…………………….proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare.fisuri. Proba a fost efectuată conform *) ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………….proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr. ……………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………… Valoarea presiunii de probă ……………… (bar). ……………… EXECUTANT: …………………... ………. din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………. crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări Concluzii: . . ……………. Timp de menţinere la presiunea de probă …………………….. …………….(ore). În timpul probei nu s-au constatat: .variaţii de presiune la manometru . conform proiect.. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică ..conducta se poate acoperi definitiv. . (ºC). Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….……… Proiect nr.Anexa IV.. Temperatura agentului termic ……………………….. conform proiect.