You are on page 1of 18

A magyar romantika irodalma

Témazáró dolgozat
A csoport
1. Igazak vagy hamisak az alábbi romantikáról szóló állítások? Jelöld I vagy H betűvel!
A romantika a 19. század második felében jelent meg
a magyar irodalomban.

………..

A romantika kifejezés a francia „roman” szóból ered.

………..

A romantikus művészek elfordultak a klasszicizmus
szigorú szabályrendszerétől.

………..

A költők elvetették a népi kultúra értékeit.

………..

2. Határozd meg az alábbi fogalmakat!
a) óda:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
b) időmértékes verselés:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……

3. Egészítsd ki az alábbi, Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményéről szóló tankönyvi
szöveget a megfelelő kifejezésekkel!
Kölcsey Ferenc 1823-ban írt Himnusz című (alcíme: A magyar nép …….……………….
századaiból) költeménye egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, amely ………………………

1

…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. továbbá fohászkodó jellege egyszerre idézi meg a ………………. az első és utolsó versszak megszólítást alkalmazó. január 22ét a magyar …………….…… 2 . 4. prófétai szerep.…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Kánaán. század költői című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! bárdköltői szerep.…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….megzenésítésében nemzeti himnusszá vált. A költemény keretes szerkezete.…… napjaként ünnepeljük.. ugyanakkor a vallomásos. műfajának antik hagyományát. ellentétezés ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. bibliai párhuzam. Foglald össze négy-öt mondatban a Petőfi Sándor A XIX. majd a negyediktől egészen a hetedik strófáig a magyarság történelmének …………………. a török hódoltság időszakát és a belső viszályok szülte harcokat. eseményeit: a tatárjárást. Mátyás király hódításai) sorolja a lírai én. Ehhez a hangvételhez társul a múlt kettős megjelenítése is. Istenhez bűnbocsánatért könyörgő hangvételt is hangsúlyozza. 1989-től a Himnusz keletkezési dátumát.. A költemény második és harmadik versszakaiban a magyar múlt …………………… tetteit (honfoglalás. ismétlődések.

………. Vállainkra vettünk. …………………………………………… ……………………………. de bűneink miatt b) „S népek hazája.………………….……………. Hogyan állíthatók párhuzamba Petőfi Sándor Szeptember végén című versének természeti képei a lírai én állapotával? Kösd össze az összetartozó képeket! (Több megoldás is lehetséges!) „nyílnak a völgyben a kerti virágok” „íme sötét hajam őszbe vegyűl már” „zöldel a nyárfa” „benne virít az egész kikelet” „látod amottan a téli világot?” „szivemben a lángsugarú nyár” „Már hó takará el a bérci tetőt” „A tél dere már megüté fejemet” Mit kérdez a költői én kedvesétől a további versszakokban? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….” 3 . ….…..…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….………. …………………………………………….…………………….5. nagy világ! …………………………………………… ………………………………. Egészítsd ki az alábbi versrészleteket! a) „Hajh. …………………………………………….. …………………………………………… .………………. …………………………………………… …………………………….…………………………. ……………………………….…………….….…… 6.” Szakadt meg a honért.

………. A kor legfontosabb eredményei közé tartozik a Lánchíd. ……….. Igazak vagy hamisak az alábbi reformkorról szóló állítások? Jelöld I vagy H betűvel! A reformkorban a nemesek maguk mondtak le az adómentesség kiváltságáról.A magyar romantika irodalma Témazáró dolgozat B csoport 1. A Himnusz kapcsán már emlegetett ………………….versként is olvashatjuk a Szózatot. 2. a vasútvonalak építése. Vörösmarty Mihály Szózat című költeményéről szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! Kölcsey Ferenc Himnuszához hasonlóan Vörösmarty Mihály (1800–1855) Szózata is a …………………………… egyik jelképes költeményévé vált.. Egészítsd ki az alábbi.…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Határozd meg az alábbi fogalmakat! a) himnusz: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. a gőzhajózás fejlesztése.…… 3. Az 1815-ös pesti országgyűlést tekintjük a reformkor kezdetének. a Magyar Tudós Társaság. amelyben a lírai én a bárd vagy 4 . ………... ………..…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…… b) lírai alany: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Az időszakot az októberi forradalom zárta le.

A Himnuszhoz hasonlóan …………………………… szerkezettel rendelkezik: az első két versszak a költemény végén kis változásokkal (szórendcsere) megismétlődik. lelkesítés. Az állhatatosságra. felelősség ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. és feltétlen …………………………… buzdítja nemzetét. Írd a strófák mellé. refrén. Foglald össze négy-öt mondatban a Petőfi Sándor Nemzeti dal című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! jelkép. hogy…”) buzdító strófák a költemény közbülső versszakainak köszönhetően megismételve hangsúlyosabb szerephez jutnak. hogy ki szólal meg bennük! „Szép úrfiak! immár e puszta halom. A Szózat az …………………………… műfaji hagyományainak megfelelően a kitartás magasztos és már-már emberfelettivé emelt eszméjét énekli meg.…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. a sors elleni fellépésre („Az nem lehet. 4.…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….prédikátor szerepébe helyezkedik. forradalmi lendület.…… 5.…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Az ismétlődés és a …………………………… meghatározza a vers teljes szerkezetét. hallgatóságát. 5 . rapszódia.

…… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ……………………………….……………. Miért bontakozik ki a párbeszéd a fentebbi megszólalók között? Mi a vers alapszituációja? ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Egészítsd ki az alábbi versrészleteket! a) „Hányszor zengett ajkain b) „Az nem lehet. oh Isten.………. …. Odalenn vár mézizü sörbet.…. …………………………………………….. mely célba vevé.. – ” ………………………………………………….” 6 . mely őt lefejezte. erő. „Apadjon el a szem.…… 6.………………. ne légyen övé.…………………………. …………………………………………… ……………………………. Irgalmad. Ki miatt lőn ily kora veszte!” …………………………………………………. ottlenn áll nagy vigalom. …………………………………………… ………………………………. Száradjon el a kar. Magzatod hamvvedre!” Százezrek ajakán. …………………………………………… …………………………….……….…………………….………………….…. …………………………………………… .……………. hogy ész. …………………………………………….E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet: Jertek velem.

tétjük is van: el tudja-e mondani a költő kedvesének. a Tétova ódában azt láthattad. érzéseit vagy hangulatát. Radnóti Miklós versében. hogy mit érez? Sikerül-e metaforát. a lírával kísérték a vers előadását. hogy az ókorban egy pengetős hangszerrel. hasonlatot találni …………………………? Berzsenyi Dániel költeményében a ………………………… megszemélyesítése. hogy a költői eszközök nem csak díszítik a verset. 2. lírai műfajokról szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! Ebben a fejezetben különféle lírai műfajokkal ismerkedhettél meg. a zeneiség mégsem tűnt el. A zeneiség mellett mindegyik költeményben egy ………………………… alany mondta el személyes élményeit. Egészítsd ki az alábbi. A nevét onnan kapta. vele való „párbeszéde” adott alkalmat az élettapasztalat megfogalmazására. gondolatait. Határozd meg az alábbi fogalmakat! a) elégia: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) életkép: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7 .Lírai műfajok Témazáró dolgozat A csoport 1. A líra a három összefoglaló kategória (három műnem) egyike az ………………………… és a ………………………… mellett. Bár a hangszer mára elmaradt.

Földi életem. s magától csendül egy üres vizespohár. akár az égi szénaillat. hogy elmondjam milyen. gondjait. mikor jöttödre vár. Boldog. halálom Csak mese.3. Legalább száz párta omolt:” ……………………………………………. d) „zeng egy fél cukordarab az asztalon és csöppje hull a méznek s mint színarany golyó ragyog a teritőn. A serdülő ifj ú örömit. e) „Éjszakák tejében messze néz a csillag: száll a nyár. S talán lesz még időm. b) „Hátha minden e világon.” ……………………………………………. mert véled él. álom?…” ……………………………………………. c) „Legalább száz ifjú bomolt. Éltem vidám reggelén.” ……………………………………………. csalódás. Melyik tanult műből származik az idézet? (Szerzőt és címet is írj!) a) „Ti láttátok a víg gyermek játékait. Legalább száz csillag lehullott.” ……………………………………………. 8 .

4. átvételek. Milyen költői képet ismersz fel az alábbi idézetekben? a) „Nem ád vissza nékem már semmi titeket! Evezzem bár körül a mély tengereket. Mint Magellán gályái. Arany János. 5. Foglald össze négy-öt mondatban a Kovács András Ferenc Szénaillat című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! életkép. beszélői helyzet ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9 .” ……………………………………………. b) „Kezed […] elalvó nyírfaág” ……………………………………………. a felidézés szerepe.

A magasztos tárgyat választó és azt dicsőítő.. József Attila Két hexametere rövid. Az …………………………. …………………………………………………………………………………………………. érzéseiket.Lírai műfajok Témazáró dolgozat B csoport 1. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. olyan vers. Határozd meg az alábbi fogalmakat! a) életkép: …………………………………………………………………………………………………. Az életkép műfajába sorolható például a …………………………című vers vagy Arany János Családi kör című verse. a boldogság elvesztése vagy elérhetetlensége fogalmazódik meg szomorú hangvétellel. tömör.. műve feszegeti az epigramma műfaji határait. …………………………………………………………………………………………………. b) epigramma: …………………………………………………………………………………………………. lírai műfajokról szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! Vajda János Nádas tavon és József Attila Mikor az uccán átment a kedves című verse egyaránt …………………………... 2... 10 .. ………………………… hangnemű Tétova óda abban különbözik a Himnusz a Naphoz című Weöres Sándor-vers műfajától. hogy ez utóbbi …………………………hez szóló. hiszen a bennük megszólalók egy jellegzetes szerepben. őt dicsőítő költemény. amelyben az elmúlás.... helyzetben fogalmazzák meg gondolataikat. Egészítsd ki az alábbi..

mint ballagó boglya. 11 . szénásszekér billeg búsan imbolyogva. hogy változik a sok rejtelmes.” ……………………………………………. c) „Bánatos érzéssel nézek vissza rátok. e) „Kezed párnámra hull. bölcs vonal hűs tenyeredben. vékony. Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok Örömmel tölt órái!” …………………………………………….” ……………………………………………. elalvó nyírfaág. Földi élet. S idáig hallom én. Melyik tanult műből származik az idézet? (Szerzőt és címet is írj!) a) „Gondolatom messze téved Kék ürén a semmiségnek. d) „Alkonyuló úton. hol a réved?” ……………………………………………. nem vagyok más világ.3. b) „Csörtettek bátran a senkik És meglapult az igaz ember S a kényes rabló is rabolt:” ……………………………………………. de benned alszom én is.

4. költői képek. Foglald össze négy-öt mondatban a Radnóti Miklós Tétova óda című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! lírai én. a cím és szöveg összefüggése. bizsergető arany-korbács. szerelmi vallomás. az elmondás nehézsége. az óda műfaja ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 12 . nedv-kergető legmagasabb égi tető” …………………………………………… 5.………… b) „Áldd meg őket. Milyen költői képet ismersz fel az alábbi idézetekben? a) „[olyan] vagy bennem […] mint kőben a megkövesült csigaház” ……………….

és a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. b) időmértékes verselés: a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásán alapuló ritmus Minden. Helyes megoldásonként két pont. Amennyivel kevesebb kifejezést épít be a tanuló (vagy a megadott szempontok nem érvényesülnek). összesen hat pont. kultúra. I. ha szerepel négy megadott kifejezés. Foglald össze négy-öt mondatban a Petőfi Sándor A XIX. a himnusztól az különbözteti meg. 5. H 4 pont Minden helyes megoldás egy pont. himnusz. 4. Hogyan állíthatók párhuzamba Petőfi Sándor Szeptember végén című versének természeti képei a lírai én állapotával? Kösd össze az összetartozó képeket! (Több megoldás is lehetséges!) 2 pont „nyílnak a völgyben a kerti virágok” „szivemben a lángsugarú nyár” VAGY „benne virít az egész kikelet” „zöldel a nyárfa” „szivemben a lángsugarú nyár” VAGY „benne virít az egész kikelet” „látod amottan a téli világot?” „íme sötét hajam őszbe vegyűl már” VAGY 13 . Egészítsd ki az alábbi. Négy pont jár. I. annyival kevesebb pont adható. Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményéről szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! 6 pont zivataros. tragikus (rokon értelmű kifejezés is elfogadható) Helyes megoldásonként egy pont. 2. 3. dicső (rokon értelmű kifejezés is elfogadható). század költői című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! 4 pont A helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni a pontozásnál.JAVÍTÓKULCS A magyar romantika irodalma Témazáró dolgozat A csoport Elérhető összpontszám: 30 pont 1. Erkel Ferenc. tartalmilag helyes válasz elfogadható. összese négy pont adható. hogy az elsősorban valamely istenséghez szól. összesen négy pont adható. a szöveg logikusan felépített. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 4 pont a) óda: fennkölt tárgyat vagy eszmét magasztos hangnemben dicsőítő lírai műfaj. Igazak vagy hamisak az alábbi romantikáról szóló állítások? Jelöld I vagy H betűvel! H.

A két verset külön pontozzuk: két hibáig négy pont. Mit kérdez a költői én kedvesétől a további versszakokban? 2 pont A költői én aggódását olvashatjuk: nem fog-e meghalni a közeljövőben? Meg fogja-e siratni őt a kedvese? Halála után az nem hagyná-e el őt egy másik férfiért? A felsorolásból az utolsó szerepeljen mindenképpen (két pont). Ha csak az első kettőből szerepel valamelyik. 6.vagy szótévesztés számít hibának (hosszú. 14 . akkor egy pont jár. illetve rövid ékezet nem számít). Egészítsd ki az alábbi versrészleteket! 8 pont A betű. utána hibánként egy pont levonás.„A tél dere már megüté fejemet” „Már hó takará el a bérci tetőt” „íme sötét hajam őszbe vegyűl már” VAGY „A tél dere már megüté fejemet” Ha minden megoldás helyes. hibánként egy pont levonás. két pont jár.

Az apródok felelevenítik a csata eseményeit. Igazak vagy hamisak az alábbi reformkorról szóló állítások? Jelöld I vagy H betűvel! I. aki gyakran szerepek mögé rejtőzik. ha szerepel négy megadott kifejezés. Foglald össze négy-öt mondatban a Petőfi Sándor Nemzeti dal című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! 4 pont A helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni a pontozásnál. 5. ezzel is 15 . másvalaki nézőpontjába helyezkedik Minden. I. óda. összese négy pont.JAVÍTÓKULCS A magyar romantika irodalma Témazáró dolgozat B csoport Elérhető összpontszám: 30 pont 1. a szöveg logikusan felépített. 3. Helyes megoldásonként két pont. Miért bontakozik ki a „párbeszéd” a fentebbi megszólalók között? Mi a vers alapszituációja? 2 pont A Szondi sírja mellett térdeplő két apródhoz érkezik a győztes Ali követe. és a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. hogy ki szólal meg bennük! 2 pont két apród török követ Helyes megoldásonként egy-egy pont jár. kitartásra (rokon értelmű kifejezés is elfogadható). Határozd meg az alábbi fogalmakat! 4 pont a) himnusz: egy istent vagy elvont eszmét dicsőítő. nem mindig azonos a költővel. szerep. személyben megszólaló beszélő. keretes. 2. H. aki megpróbálja lehívni a két apródot a török táborba. Vörösmarty Mihály Szózat című költeményéről szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! 6 pont hazaszeretet. Írd a strófák mellé. H 4 pont Minden helyes megoldás egy pont. összesen két pont. tartalmilag helyes válasz elfogadható. fokozás Helyes megoldásonként egy pont. összesen négy pont adható. 4. Négy pont jár. Amennyivel kevesebb kifejezést épít be a tanuló (vagy a megadott szempontok nem érvényesülnek). annyival kevesebb pont adható. eredetileg vallásos jellegű lírai műfaj b) lírai alany: a versben E/1. összesen hat pont. hozzá fohászkodó. Egészítsd ki az alábbi.

és jutalmakkal próbálja eltántorítani az apródokat. Összesen két pont adható. Egészítsd ki az alábbi versrészleteket! 8 pont A betű. utána hibánként egy pont levonás. Minden.vagy szótévesztés számít hibának (hosszú.kifejezve Szondi hősiességét és iránta való hűségüket. A két verset külön pontozzuk: két hibáig négy pont. 6. A követ ezzel szemben a jelenről szól. illetve rövid ékezet nem számít). 16 . tartalmilag helyes megoldás elfogadható.

b) Vajda János: Nádas tavon. összese négy pont adható. 5. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 4 pont a) elégia: szomorúságot. c) Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. összesen két pont. 17 . dráma. 2. d) Radnóti Miklós: Tétova óda. ha a szerző neve és a mű címe is helyes. 4. gyakorta idilli helyzet kibontása és bemutatása Minden. Milyen költői képet ismersz fel az alábbi idézetekben? 2 pont a) hasonlat. összesen öt pont adható. Hat pont jár. Csak akkor adható pont. Amennyivel kevesebb kifejezést épít be a tanuló (vagy a megadott szempontok nem érvényesülnek). összesen öt pont. 3. Melyik tanult műből származik az idézet? (Szerzőt és címet is írj!) 5 pont a) Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától. ha szerepel négy megadott kifejezés. Helyes megoldásonként két pont. szülőföld (rokon értelmű kifejezés is elfogadható) 5 pont Minden helyes megoldás egy pont. bánatot kifejező lírai műfaj b) életkép: lírai műfaj. Foglald össze négy-öt mondatban a Kovács András Ferenc Szénaillat című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! 6 pont A helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni a pontozásnál.JAVÍTÓKULCS Lírai műfajok Témazáró dolgozat A csoport Elérhető összpontszám: 22 pont 1. e) Kovács András Ferenc: Szénaillat Helyes megoldásonként egy pont. szerelmére (rokon értelmű kifejezés is elfogadható). tartalmilag helyes válasz elfogadható. annyival kevesebb pont adható. a szöveg logikusan felépített. egy hétköznapi. lírai műfajokról szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! epika. Egészítsd ki az alábbi. és a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. b) metafora Helyes megoldásonként egy pont. lírai.

Helyes megoldásonként két pont. ha a szerző neve és a mű címe is helyes. istenség. összesen öt pont adható. fennkölt (rokon értelmű kifejezés is elfogadható). Egészítsd ki az alábbi. d) Kovács András Ferenc: Szénaillat. Foglald össze négy-öt mondatban a Kovács András Ferenc Szénaillat című verséről tanultakat! Legalább négy kifejezés szerepeljen benne az alábbiak közül! 6 pont A helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni a pontozásnál. a szöveg logikusan felépített. Amennyivel kevesebb kifejezést épít be a tanuló (vagy a megadott szempontok nem érvényesülnek). lírai műfajokról szóló tankönyvi szöveget a megfelelő kifejezésekkel! 5 pont helyzetdal. tömör. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 4 pont a) életkép: lírai műfaj. Melyik tanult műből származik az idézet? (Szerzőt és címet is írj!) 5 pont a) Vajda János: Nádas tavon. annyival kevesebb pont adható. Milyen költői képet ismersz fel az alábbi idézetekben? 2 pont a) hasonlat. összese négy pont adható. Hat pont jár. gyakran idilli helyzet kibontása és bemutatása b) epigramma: rövid. Csak akkor adható pont. 18 . elégia. 5. c) Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától. 2.JAVÍTÓKULCS Lírai műfajok Témazáró dolgozat B csoport Elérhető összpontszám: 22 pont 1. b) Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. tartalmilag helyes válasz elfogadható. egy hétköznapi. csattanóra végződő lírai műfaj. és a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 3. Szénaillat Minden helyes megoldás egy pont. e) Radnóti Miklós: Tétova óda Helyes megoldásonként egy pont. b) metafora VAGY megszemélyesítés Helyes megoldásonként egy pont. összesen öt pont. 4. összesen két pont. eredeti jelentése sírfelirat Minden. ha szerepel négy megadott kifejezés.