You are on page 1of 2

‫טבלת השוואה איכותית בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה‬

‫נושא‬

‫קרן פנסיה‬

‫כיסוי ביטוחי למקרה‬
‫פטירה‬

‫תשלום פנסיית שאירים על‪-‬פי‬
‫התקנות )שאירים ‪ -‬בן‪/‬בת‪-‬זוג וילדים‬
‫עד גיל ‪.(21‬‬
‫פנסיית השאירים מיועדת לבן‪/‬בת‪-‬‬
‫הזוג לכל החיים ולילדים עד גיל ‪.21‬‬

‫תשלום של סכום ביטוח חד‪-‬פעמי‪.‬‬
‫סכום הביטוח המשולם למוטבים‬
‫פטור ממס‪ ,‬כל עוד המוטבים הם‬
‫היורשים על‪-‬פי חוק )בן‪/‬בת זוג‬
‫וילדים(‪.‬‬
‫ניתן לרכוש קצבת שאירים בדומה‬
‫לקרן הפנסיה‪.‬‬

‫מסלולי ביטוח‬

‫ישנם כשמונה מסלולים לבחירת‬
‫המבוטח‪.‬‬

‫גמישות מלאה בבחירת סכום הביטוח‬
‫והתאמתו לצרכים המשתנים על ציר‬
‫הזמן ואפשרות המרתו כולו או חלקו‬
‫לקצבת שאירים‪.‬‬

‫כיסוי ביטוחי למקרה‬
‫של אובדן כושר‬
‫עבודה‬

‫מקסימום ‪ - 75%‬הולך ויורד ככל שגיל‬
‫ההצטרפות עולה‪.‬‬
‫בגיל ‪ – 45‬הכיסוי הנו כ‪32% -‬‬
‫בגיל ‪ – 50‬הכיסוי הנו כ‪23% -‬‬

‫ניתן לרכוש פיצוי של ‪ 75%‬על כל‬
‫השכר בכל גיל‪.‬‬

‫הזכאות לפיצוי בגין‬
‫אובדן כושר עבודה‬

‫זכאות בכפוף לכך שהמבוטח אינו‬
‫יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר‬
‫בהתאם לניסיונו‪ ,‬להשכלתו‬
‫ולהכשרתו‪.‬‬
‫הגדרה זו היא פתח לדחייה של‬
‫תביעות רבות‪.‬‬

‫זכאות בכפוף לכך שהמבוטח אינו‬
‫יכול לעסוק בעיסוקו האחרון או‬
‫במקצוע ספציפי שבו בוטח‪.‬‬

‫פנסיית זקנה‬

‫כפופה לאיזון אקטוארי שמושפע‬
‫מתנודתיות בתשואה‪ ,‬מניהול‬

‫כפופה לתנודתיות בתשואה בלבד‪.‬‬
‫במסלולים מסוימים מקדמי ההמרה‬
‫נקבעים סמוך לגיל הפרישה‪ ,‬והם‬
‫פונקציה של תוחלת החיים‬
‫והתשואה‪.‬‬

‫דמי ניהול‬

‫‪ 6%‬מהפרמיה‬
‫‪ 0.5%‬מהצבירה‬

‫גמישים החל מ‪ 13% -‬מהפרמיה ו‪1%-‬‬
‫מהצבירה ועד ‪ 0%‬מהפרמיה ו‪2%-‬‬
‫מהצבירה‪.‬‬

‫סוג ההתקשרות‬

‫תקנון הניתן לשינוי‪.‬‬

‫חוזה משפטי בלתי ניתן לשינוי‪.‬‬

‫איזון אקטוארי‬

‫ביטוח הדדי – איזון אקטוארי על‬
‫בסיס קבוצתי של עמיתי קרן הפנסיה‬

‫בפוליסות ותיקות – אין איזון‬
‫אקטוארי‪.‬‬

‫הסיכונים למקרה מוות ונכות‬
‫ומתחזיות דמוגרפיות‪.‬‬

‫ביטוח מנהלים בחברת ביטוח‬

‫שבה חבר המבוטח‪.‬‬ ‫קצבה חייבת במס כמו בקרן פנסיה‪.‬‬ ‫חיתום )תנאי‬ ‫הצטרפות לכיסוי‬ ‫הביטוחי(‬ ‫קיימת סלקציה מינימלית‪.‬‬ ‫גובה הזיכוי המרבי ‪ 173‬שקלים‬ ‫לחודש‪.‬‬ ‫חברת הביטוח מבצעת סלקציה‬ ‫הכוללת דחייה מביטוח ‪ /‬החרגת מצב‬ ‫רפואי קיים או ייקור תעריפים )הן‬ ‫בגין מצב בריאותי והן בגין עיסוק‬ ‫מסוכן או תחביבים מסוכנים( ו‪/‬או‬ ‫הגבלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות‬ ‫ונכות לתקרה מסוימת‪ .‬סיכונים‬ ‫חריגים מועברים בדרך כלל לביטוח‬ ‫אצל מבטחי‪-‬משנה‪.‬‬ ‫ביטוח‪-‬משנה‬ ‫בדרך כלל אינו קיים‪.‬‬ ‫קנסות פדיון‬ ‫‪ 0.‬ולאחר תקופת‬ ‫אכשרה של חמש שנים הוא זכאי‬ ‫למלוא הזכויות כמו עמית בריא‪.‬‬ .‬‬ ‫סוג התוכנית‬ ‫קצבה בלבד‬ ‫קצבה או הון לבחירת המבוטח‬ ‫הטבות מס‬ ‫זיכוי בשיעור ‪ 35%‬מהפרמיה‬ ‫המשולמת‪.‬‬ ‫זיכוי בשיעור ‪25%‬‬ ‫זיכוי מרבי של ‪ 124‬שקלים לחודש‪.25%‬מהצבירה לכל שנת חברות‬ ‫בקרן )להמחשה ‪ -‬קנס של ‪ 10.‬‬ ‫בפוליסות חדשות – עדכון מקדמי‬ ‫ההמרה לפנסיה במסלולים מסוימים‬ ‫יבוצע בסמוך לגיל הפרישה בכפוף‬ ‫לעדכון בתוחלת החיים ובתנאים‬ ‫מוגדרים מראש‪.5%‬למי‬ ‫שיצטרף בגיל ‪ 25‬ופדה כספים בגיל‬ ‫‪(67‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫צבירה הונית פטורה בכפוף לתקנות‬ ‫מס הכנסה‪.‬‬ ‫עמית יכול להצטרף לקרן גם עם‬ ‫מחלות קודמות‪ .2‬במסלולי ביטוח מסוימים אין כלל‬ ‫קנסות פדיון‪.‬‬ ‫מיסוי בפרישה‬ ‫קצבה חייבת במס‪.‬‬ ‫חלק גדול מההתחייבויות בגין סיכוני‬ ‫פטירה ונכות מועברים למבטחי‪-‬משנה‬ ‫בחו"ל‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ההצטרפות הנה בכפוף לבדיקות‬ ‫רפואיות‪/‬הצהרות בריאות‪.1‬קנסות פדיון קיימים רק בחמש‬ ‫השנים הראשונות לחיי הפוליסה‪.